.

Фінансова, податкова та статистична звітності (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2 14211
Скачать документ

ПЛАН

Вступ

Правове забезпечення порядку складання та подання фінансової звітності.

Правове забезпечення порядку складання та затвердження податкової та
статистичної звітності.

Висновок

ЗМІСТ

TOC \o “1-1” \h \z HYPERLINK \l “_Toc504107283” Вступ PAGEREF
_Toc504107283 \h 4

HYPERLINK \l “_Toc504107284” 1. Правове забезпечення порядку
складання та подання фінансової звітності PAGEREF _Toc504107284 \h 7

HYPERLINK \l “_Toc504107285” 2. Правове забезпечення порядку
складання та затвердження податкової та статистичної звітності
PAGEREF _Toc504107285 \h 22

HYPERLINK \l “_Toc504107286” Висновок PAGEREF _Toc504107286 \h 28

HYPERLINK \l “_Toc504107287” Використана література PAGEREF
_Toc504107287 \h 30

Додатки……………………………………………………….
………………………………………35

Вступ

Згідно з Конституцією України основні права громадян нашої країни
підкріплені державним фінансуванням охорони здоров’я, освіти, культури
та ін. Загальновідомо, що на утримання шкіл, музеїв, вищих навчальних
закладів, лікарень, науково-дослідних установ, органів управління
щорічно з Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим
та місцевих бюджетів направляються значні кошти. Так, відповідно до
Закону України „Про державний бюджет України на 2002 рік” передбачалося
фінансування з бюджету соціальної сфери, тобто із загальної суми
видатків 244.817.739 тис. грн. на соціальний захист та соціальне
забезпечення направилося 1566425 тис. грн., охорону здоров’я – 704000
тис. грн., культуру і мистецтво – 159067 тис. грн. Отже, тільки на
вказані напрями в бюджеті передбачалося 18% загальної суми видатків.

Усі державні установи, видатки яких у межах затверджених кошторисів
покриваються коштами Державного бюджету, мають назву бюджетних.

Бюджетні установи і організації – це установи та організації
невиробничої сфери, які для здійснення своєї діяльності одержують кошти
з Державного бюджету.

У процес функціонування бюджетних установ та організацій виникає потік
розбіжної інформації про їх діяльність, включаючи ті чи інші види
обліку. Одночасно із внутрішньою потребою та вимогами управління
створюється великий пласт зовнішньо статистичної, податкової,
організаційної звітності, важливе місце в якій посідає бухгалтерська
звітність. Користувачами бюджетної звітності є працівники, дійсні та
потенційні інвестори, кредитори, постачальники, уряд та урядові
організації, громадськість та інші заінтересовані особи.

Приступивши до виконання даної курсової роботи було поставлено за мету
дослідити правове забезпечення звітності та формування ряду пропозицій
по вдосконаленню діючих положень для гармонізації з основними принципами
та вимогами міжнародних стандартів.

Об’єктом роботи є дослідження звітності, яка подається суб’єктами, що
фінансуються з бюджету.

Звітність належить до елементів бухгалтерського обліку та є завершальним
етапом бюджетного процесу бухгалтерського узагальнення інформації. Тому
звітність відносять до вищого етапу узагальнення інформації про
виконання бюджетів.

Предметом дослідження є порядок складання та подання бухгалтерської
звітності з метою забезпечення достовірності даних про майнове і
фінансове становище та результати діяльності для ефективної роботи
бюджетних установ.

Метою нормативного регулювання бухгалтерського обліку є забезпечення
доступу всіх заінтересованих користувачів до неформації та звітності,
яка надає об’єктивну картину фінансового становища і результатів
діяльності суб’єкта господарювання. Регулюванню з боку держави
підлягають аспекти бухгалтерського обліку, пов’язані з узагальненням
інформації та складанням звітності, потрібної зовнішнім користувачам.
Порядок, форми, строки і структура інформації та звітності для
внутрішніх користувачів регулюються суб’єктом господарювання самостійно.

Для управління необхідна не тільки бухгалтерська, а й інша інформація,
яка має подаватися в компактній формі, зручній для перегляду і
сприйняття людьми, які приймають управлінські рішення. Такою формою є
бухгалтерська звітність.

Особливостями бухгалтерської звітності в бюджетних організаціях є:

обов’язковість та державне регламентування, що випливає з характеру
затвердження бюджету. Держава через Міністерство фінансів суворо
регламентує склад і порядок складання звітності, терміни її подачі,
розгляд та затвердження;

єдність форми та змісту, що дає змогу статистичного групування та
зведення її показників;

методологічна єдність показників, яка передбачає єдині методи
розрахунків однакових звітних показників, їх обов’язкове узгодження з
відповідними показниками, затвердженими кошторисами та штатними
розписами;

достовірність звітних показників, яка випливає з самої природи
затвердження бюджетів усіх рівнів. Достовірність означає, що
бухгалтерська звітність повинна давати вірне і повне уявлення про
майновий та фінансовий стан організації, а також результати її
діяльності;

простота, ясність, доступність та прозорість звітності, які необхідні
для широкого залучення всіх працівників до управління, активізація
людського фактора. Простота та ясність необхідні ще й для того, щоб не
завуальовувались недоліки діяльності окремих керівників;

цілісність – вимога, пов’язана з необхідністю включення в бухгалтерську
звітність даних про всі операції, які здійснюються організацією як
юридичною особою в цілому;

послідовність, що закріплює на практиці поетапність процесу складання
бухгалтерської звітності.

Звітність про виконання бюджету – це метод узагальнення планових та
звітних показників, приведених в таку систему, яка характеризує
виконання бюджету, зобов’язань, затверджених кошторисами, за відповідний
звітний період.

1. Правове забезпечення порядку складання та подання фінансової
звітності

Фінансова звітність, згідно з Законом України „Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні”, – це бухгалтерська звітність, що
містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період.

Фінансова звітність по застосуванню бюджетних асигнувань, отриманих з
державного бюджету, подається органам Державного казначейства, а по
застосуванню асигнувань, отриманих з місцевих бюджетів – відповідно
фінансовим органам райдержадміністрації, фінансовим управлінням
обласних, Київської і Севастопольської міських адміністрацій.

Установи і організації, основна діяльність яких фінансується з бюджету і
які знаходяться на Казначейському обслуговуванні кошторисів, фінансову
звітність узгоджують з органами Державного казначейства і представляють
її органам, до сфери управління яких вони відносяться.

Розрізняють декілька видів фінансової звітності, в основі яких лежать
різні класифікаційні ознаки.

За призначенням фінансова звітність поділяється на:

1 Внутрішню звітність-необхідна для планування, оцінки та контролю за
щоденними операціями органів фінансової системи;

2 Зовнішню фінансову звітність складають з метою оцінки минулих та
майбутніх результатів виконання Державного та місцевих бюджетів.

За обсягом показників розрізняють:

1.Первинну звітність, яка складається на основі даних бухгалтерського
обліку органів фінансової системи;

2.Зведену(консолідовану) фінансову звітність готують органи фінансової
системи, включаючи звітність підвідомчих органів.

За терміном складання та подання (згідно статті 58 Бюджетного Кодексу
України) звітність про виконання Державного бюджету України річною,
квартальною і місячною

Річні звіти складаються за звітний рік, яким вважається період з 1 січня
до 31 грудня включно. Для новоутворених установ звітним періодом є строк
з дня утворення установи до 31 грудня включно, а для установ, що
утворені після 1 жовтня, – з дня утворення установи до 31 грудня
наступного року включно. Це не стосується організацій, створених шляхом
реорганізації або на базі ліквідованих установ.

У формах бухгалтерських звітів наводяться всі передбачені показники. У
випадках не заповнення тієї чи іншої статті (рядка, графи) через
відсутність активів, пасивів, операцій ця стаття (рядок, графа)
прокреслюється.

Форми звітності заповнюються в гривнях, а зведені звіти в головних
розпорядників коштів – в тисячах гривень з одним десятковим знаком
чорнилом, пастою кулькових ручок, на друкарських машинках, принтерах, за
допомогою засобів механізації та інших способів, які забезпечили
збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання
звітності та запобігли б внесенню несанкціонованих і непомітних
виправлень.

Заголовна частина форм заповнюється в такій послідовності:

реквізит „Установа” відображає повну назву установи, зареєстровану в
установленому порядку, та її ідентифікаційний код за єдиним державним
реєстром підприємств й організацій України (ЄДРПОУ);

реквізит „Територія” відображає назву території, де розташована
установа, відповідно до системи позначень адміністративно-територіальних
одиниць (КОАТУУ);

реквізит „Галузь” відображає вид діяльності установи відповідно до
Загального класифікатора галузей народного господарства (ЗКГНГ);

реквізит „Орган державного управління” відображає назву органу, у
віданні якого перебуває установа (якщо він є ) та якому подається
бухгалтерський звіт;

реквізит „Контрольна сума” організаціями не заповнюється;

реквізит „Адреса організації” відображає повну поштову адресу установи;

реквізит „Кількість установ” відображає кількість фізичних осіб, що
включені органом управління до зведеного балансу;

код відомчої класифікації видатків;

код функціональної класифікації видатків;

код економічної класифікації видатків.

Згідно Наказу Державного казначейства України „Про затвердження Порядку
відображення в обліку операцій в іноземній валюті” від 24 липня 2001
року №126 активи, пасиви та операції в іноземних валютах включаються в
річний бухгалтерський звіт в сумах, що визначаються шляхом перерахунку
іноземної валюти в грошову одиницю, що діє на території України.

Дані статей балансу на кінець звітного року повинні бути обґрунтовані
результатами ретельно проведеної перед складанням річного
бухгалтерського звіту інвентаризації основних засобів,
товарно-матеріальних цінностей, коштів, резервів, документів та
розрахунків, порядок якої затверджено наказом Міністерства фінансів
України від 11.08.94 №69 та регламентовано Інструкцією, затвердженою
наказом Головного управління Державного казначейства України від
30.10.98 №90.

Бухгалтерські звіти і баланси підписують керівник і головний бухгалтер
установи. Звіти про виконання плану по штатах і контингентах
міністерствах, відомствах, управліннях (відділах) держадміністраціях
підписує керівник планово-фінансової служби.

У бухгалтерських звітах і фінансах не повинно бути жодних підчисток і
помарок. Виправлення помилок у звітах здійснюється з дотриманням вимог
Положення про документальне забезпечення записів у документальному
обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від
25.05.95 року №88.

Форми річного звіту повинні бути пронумеровані, прошнуровані і
зброшуровані в окрему папку, складено перелік форм, включених до річного
звіту.

Строки подання річних звітів установами встановлюються органами, до яких
подаються ці звіти. Основні вимоги щодо порядку представлення фінансової
звітності, наведені в Порядку №419 від 28.02.2000 року, де в пункті 6
вказано: місячний звіт про використання бюджетних асигнувань
представляються суб’єктами господарювання не пізніше 5 числа місяця,
наступного за звітним; квартальний – не пізніше 15 числа місяця;
наступного за звітним кварталом, а річний – не пізніше 22 січня
наступного за звітним роком.

У випадку порушення порядку представлення фінансової звітності, зокрема
за непредставлення міністерствами, іншими центральними і місцевими
органами виконавчої влади фінансової звітності про виконання кошторису
доходів і видатків і використанні бюджетних коштів, міністерство
фінансів, Державне казначейство і їх територіальні органи мають право
припинити перерахування коштів з бюджетів та (або) оплату рахунків з
повідомлення керівників зазначених органів.

Річний бухгалтерський звіт установи до подання його у визначені органи
розглядається і затверджується у порядку, встановленому законодавством
та установчими документами організацій.

Річні бухгалтерські звіти подаються:

вищій установі;

орану державного казначейства – при отриманні асигнувань з Державного
бюджету;

органу державної статистики – при окремих вказівках.

Зведені річні звіти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади подаються до управління бухгалтерського обліку та звітності
Головного управління Державного казначейства України керівниками
бухгалтерських служб цих установ після перевірки даних про асигнування
управлінням оперативно-касового планування видатків Державного бюджету
Головного управління Державного казначейства України та перевірки форми
№3 „Звіт про виконання плану по штатах і контингентах” галузевими
управліннями Міністерства фінансів України.

Інформаційність річного звіту повинно бути доповнена пояснювальною
запискою, яка є обов’язковим додатком до річного звіту. У пояснювальній
записці наводиться пояснення основних факторів, що вплинули на
господарські та фінансові результати роботи установи, висвітлюються
фінансовий та майновий стан установи.

У поясненнях до звіту всі установи наводять курс, за яким при складанні
річного бухгалтерського звіту був здійснений перерахунок активів і
пасивів в іноземній валюті в грошову одиницю, що діє на території
України, а також пояснюють причини змін вступного балансу на початок
року.

У пояснювальній записці слід висвітлювати:

Загальні підсумки виконання бюджету області або міста по доходах і
видатках у порівнянні з річними лімітами з врахуванням змін, прийнятих у
встановленому порядку.

Підсумки виконання дохідної частини бюджету області (міста).

Витрати на фінансування народного господарства області.

Витрати на соціально-культурні заходи.

Витрати на управління.

Стан розрахунків бюджетних установ з дебіторами і кредиторами.

Необхідно викласти вжиті заходи по поліпшенню організації бюджетного
обліку і звітності, підготовці та підвищенню кваліфікації працівників.

Пропозиції щодо подальшого вдосконалення бюджетної роботи.

Для складання звітності бюджетними організаціями потрібно знати, що на
виконання постанови Верховної ради України від 12.07.96 №327 „Про
структуру узгодженої класифікації України” Кабінет Міністрів України
постановою від 28 лютого 2002 р. №228 затвердив Положення про порядок
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ.

Єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи та організації є
основним документом, який визначає розподіл коштів установи.

Формування його здійснюється на підставі лімітної довідки про
асигнування з бюджету, яку вища організація надсилає всім
підпорядкованим установам у двотижневий термін після затвердження
бюджету, з якого провадиться фінансування установи.

Фінансування установ без затвердженого у визначеному порядку кошторису
забороняється.

Для керівництва бюджетною установою або організацією потрібно мати
достовірну та вичерпну інформацію про вичерпний обсяг і використання
коштів, джерела їх утворення, стан та розміщення цих коштів. Такі дані
отримують за допомогою одного з елементів методу бухгалтерського обліку
– бухгалтерського балансу.

У бухгалтерському балансі відображаються всі кошти бюджетної установи на
визначену дату. По закінченні місця в облікових регістрах підраховують
обороти та виводять залишки на початок наступного місяця. Потім
складають обороти відомості по рахунках аналітичного обліку; їх дані
звіряються з відповідними рахунками синтетичного обліку книги
„Журнал-головна” . Далі в бухгалтерському балансі виконуються
узагальнення коштів.

Бухгалтерський баланс бюджетної організації – це метод групування та
відображення коштів бюджетної установи за видами або розміщенням і
використанням та джерелами їх утворення в грошовій оцінці на визначену
дату.

Баланс виконання кошторису видатків подається у двох частинах: водній
відображені кошти за видами, розміщенням та використанням, у другій – за
джерелами їх утворення. Перша частина бухгалтерського балансу
називається його активом, друга частина – пасивом. В активі балансу
бюджетної установи показують розміщення коштів, тобто в якому вигляді
вони знаходяться і як використовуються – в основних засобах, матеріалах
і записах, грошових коштах, розрахунках з підзвітними особами і
дебіторами, видатках на утримання установи та витратах на капітальне
будівництво. Крім того, бюджетні установи, які мають підсобні
господарства, науково-дослідницькі установи або виконують роботу з
договорами, в активі балансу показують витрати на виробництво і збитки
по цих господарствах.

Актив балансу бюджетної установи складається з трьох розділів:

І – необоротні активи (відображається вартість матеріальних і
нематеріальних активів установи, отриманих для довготривалого
використання і не призначених для реалізації або витрачання протягом
одного року);

ІІ – оборотні активи (передбачений для відображення грошових коштів і їх
еквівалентів, призначених для реалізації або використання протягом
одного року);

ІІІ – витрати (відображаються всі доходи бюджетної установи, які вона
отримує на виконання кошторису. Залежно від джерел утворення доходів у
формах фінансової звітності вони відображаються при фактичному
надходженні коштів або при нарахуванні доходу за надані послуги. При
цьому до доходів включаються “грошові кошти в дорозі”).

Пасив балансу складається з таких розділів:

І – власний капітал (призначений для відображення сум фондів бюджетних
установ і фінансових результатів діяльності за минулі бюджетні роки.
Фонди бюджетних установ складаються із фонду необоротних активів і фонду
в малоцінних та швидкозношуваних предметах);

ІІ – зобов’язання (відображаються поточні та довгострокові зобов’язання
бюджетних установ);

ІІІ – доходи (відображає фактичні видатки і витрати бюджетних установ,
проведені протягом бюджетного року).

Структура балансу бюджетної установи суттєво відрізняється від структури
балансу госпрозрахункового підприємства.

Бюджетні організації для здійснення своєї діяльності отримують необхідні
кошти з бюджету, тому вони не наділяються власними оборотними коштами. У
балансі бюджетної установи відсутній рахунок „Статутний фонд”, рахунку
„Основні засоби” відповідають рахунки „Фонди в основних засобах” та
„Знос основних засобів” в пасиві балансу, а рахунку „Малоцінні та
швидкозношуваних предметах” – рахунок „Фонд у малоцінних та
швидкозношуваних предметах”. Інші матеріальні цінності, грошові кошти та
кошти в розрахунках покриваються в пасиві балансу з фінансуванням з
бюджету за доходами спеціальних коштів і частково кредиторською
заборгованістю.

У бюджетних установах не утворюється амортизаційний фонд, оскільки
необхідні кошти на поповнення та ремонт основних засобів вони повністю
отримують з бюджету. Тому в балансі не має рахунків з обліку
амортизаційного фонду.

При складанні квартальної звітності бюджетні установи керуються вимогами
Інструкції №48 від 03.04.2001 року.

У відповідності з Законом України „Про Державний бюджет України на 2001
рік”, постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2000р. №17 „Про
порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог по виконанню
кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій” зі
змінами, наказом Міністерства фінансів України від 09.01.2001р. №6 „Про
затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”,
зареєстрованим в Міністерстві Юстиції України 24.01.2001 року під
№65/5256, та іншими нормативно-правовими актами форми
квартально-фінансової звітності, порядок їх заповнення та представлення
встановлюються у відповідності з даною Інструкцією.

Центральні органи виконавчої влади та інші головні розпорядники
бюджетних коштів, установи, організації, що одержують кошти з державного
та (або) місцевого бюджетів, квартальний звіт про виконання кошторисів
доходів і витрат у 2001 році представляють в наступному обсязі по
формах:

Форма №1 „Баланс” – складають на основі зведених даних аналітичного та
синтетичного обліку на кінець кварталу. Кожна установа заповнює в
Балансі тільки ті рядки, які стосуються її діяльності.

Форма №2 „Звіт про виконання кошторису доходів та видатків установи

(загальний фонд)” складається установами, які отримують кошти із
загального фонду бюджету, які витрачають їх у відповідності до кошторису
доходів і видатків.

Форма №2 – валюта „Звіт про використання бюджетних коштів з міжнародної
діяльності України” – складається установами, що отримують кошти з
державного бюджету в іноземній валюті.

Звіт форми №2 – валюта складається окремо по загальному і спеціальному
фондах.

Форма №3 „Звіт про виконання по щтатах та контингентах” відображають
показники по сітках, штатах та контингентах установи. Окремі установи
представляють звіт по спеціально затверджених для них формах.

Звіти форми №4 про поступлення та використанню коштів спеціального фонду
складаються по формах в розрізі видів коштів.

Форма №4-1 % „Звіт про надходження і використання спеціальних коштів”
складаються установами, які отримують доходи від надання платних
послуг, виконання робіт, реалізації продукції чи іншої діяльності, що
здійснюється у відповідності з діючими нормативно-правовими актами і
тих, що їх використовують їх за цільовим призначенням згідно кошторису
доходів і видатків установи.

Форма №4-2 „Звіт про надходження та використання сум за дорученнями”
складається установами, які стримують кошти від юридичних, фізичних
осіб та благодійних фондів для виконання окремих доручень у
відповідності із затвердженими коштами.

По цій формі також відображаються кошти, які отримують бюджетні установи
з державного бюджету, але не від свого головного розпорядника коштів, а
від іншого міністерства для виконання певного доручення.

Форма №4-4 „Звіт про рух інших власних надходжень” складається
установами, що отримують доходи, зараховані до інших власних надходжень
і які використовують їх у відповідності з затвердженими кошторисами
доходів і видатків.

Форма №4-5 „Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів”
складається установами, які для забезпечення своєї діяльності і
виконання покладених на них функцій отримують додаткові кошти з інших
бюджетів чи місцевих бюджетів інших рівнів – субвенції.

Субвенції – це кошти, які установи, що утримуються за рахунок коштів
державного бюджету, отримують з бюджетів інших рівнів для виконання
делегованих законами України повноважень органів місцевого
самоврядування чи інших, визначених законодавством, функцій і
використовують їх у відповідності з кошторисом доходів і видатків.

Форма №4-6 „Звіт про надходження і використання інших доходів
(спеціальний фонд)” складається установами, які по розпорядженню
головних розпорядників коштів отримують кошти, що відносяться до інших
доходів спеціального фонду бюджету. Кожна бюджетна установа складає і
надає в складі квартального фінансового звіту тільки ті форми №4 звітів
про засоби спеціального фонду по їх видах, які застосовуються в даній
установі.

Звіт форми №4-1 зведений „Зведений звіт про надходження і використання
спеціальних коштів” складається загальний за всіма функціями, але окремо
по кожному виду спеціальних коштів, а звіт форми №4-4 зведений „Зведений
звіт про рух інших власних надходжень” – загальний за всіма функціями,
але окремо по кожному виду інших власних надходжень.

Звіти форми №4-1 – зведений і №4-4 – зведений подаються вищестоящій
установі і не представляються в органи Державного Казначейства України.

Форма №4-3 „Звіт про депозити суми” складається установами, на ім’я яких
у відповідності з діючими законодавством надходять кошти фізичних чи
юридичних осіб для тимчасового зберігання, перераховані з надходженням
відповідних умов по призначенню. Форма №4-3 складається без розподілу по
кодах економічної класифікацій видатків.

Установи, які, крім засобів загальних і спеціальних фондів, отримують
додаткові засоби для тимчасового зберігання, складають форму про
депозитні засоби.

Форма №7 „Звіт про заборгованість бюджетних установ” складається
установами по фактичній дебіторській заборгованості на основі даних
бухгалтерського обліку, що виникають в установі при виконанні кошторису
відповідного періоду і минулих років. Звіт складається окремо по коштах,
отриманих із загального і спеціального фондів кошторису в розрізі кодів
функціональної класифікації видатків.

Звіт по заборгованості бюджетних установ складається як по видатках, так
і по нарахованих доходах.

Форма №8 „Звіт про зобов’язання бюджетних установ” складається всіма
установами, що отримують кошти Державного бюджету України. Звіт
призначений для контролю за відповідністю обліку зобов’язань в органах
Державного казначейства України та у розпорядників бюджетних коштів, що
надходять для обслуговування в органах Державного казначейства
України. Звіт складається по кожній функції в розрізі кодів економічної
класифікації доходів.

При складанні форм квартальної фінансової звітності в 2001 році коди
бюджетної класифікації України використовуються з врахуванням змін,
встановленим наказом Міністерства фінансів України від 25.12.2000 року
№348 „Про внесення змін та доповнень в бюджетну класифікацію України” та
наказом Міністерства фінансів України від 25.12.2000 року №349 „Про
внесення змін та доповнень в бюджетну класифікацію України”.

При отриманні установою додаткових коштів з інших бюджетів чи місцевих
бюджетів інших рівнів квартальний звіт доповнюється пояснювальною
запискою, де роз’яснюється з якого саме місцевого бюджету поступили
кошти, на якому рахунку органу Державного казначейства України вони
зберігаються.

Крім цього, в пояснювальній записці до квартального фінансового звіту
обов’язково повинні бути викладені пояснення про розпорядження між
плановими кошторисними призначеннями та фактичним виконанням надходжень.

При казначейській формі виконання кошторисів доходів і видатків
квартальні фінансові звіти перевіряються органом Державного казначейства
України на відповідність даних казначейського обліку з поставленням
підпису, печатки та штампа відповідного органу Державного казначейства
України.

При складанні місячної звітності бюджетні установи керуються Інструкцією
№23 від 22.02.2001 року.

Центральні органи виконавчої влади і інші головні розпорядники бюджетних
коштів, установ, організацій, які отримують кошти з державного та (або)
місцевих бюджетів, місячний звіт про виконання кошторисів доходів та
видатків в 2001 році представляють в наступному обсязі по формам:

Форма №2м „Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи
(загальний фонд)” складається установами, які отримують кошти загального
фонду Державного бюджету України чи місцевих бюджетів. Звіт складається
по кожній в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Зведену звітність про виконання кошторисів відповідних фондів по формі
№2м складають і представляють Державному казначейству України: Пенсійний
фонд України, Фонд соціального страхування України, Фонд
загальнодержавного соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві і професійних захворювань.

Форма №2 – валюта „Звіт про використання коштів загального фонду бюджету
з міжнародної діяльності України” складається установами, які
отримуються кошти з загального фонду бюджету в іноземній валюті. Кошти
загального фонду бюджету з міжнародної діяльності, які отримують
установи в національній валюті України, в формі №2 – валюта не
відображаються.

Форма №4-1м „Звіт про надходження і використання спеціальних коштів”
складається установами, які отримують доходи від надання платних послуг,
виконання робіт, реалізації продукції та іншої діяльності, яка
здійснюється у відповідності з діючими нормативно-правовими актами, і
які використовують їх за цільовим призначенням, у відповідності з
кошторисом доходів і видатків установи.

Форма №4-2м „Звіт про надходження і використання сум за дорученнями”
складається установами, які отримують кошти від юридичних, фізичних осіб
і благодійних фондів для виконання певних доручень у відповідності з
затвердженими кошторисами.

По цій формі також відображають кошти державного бюджету, отримані
установами не від свого головного розпорядника коштів, а від іншого
міністерства для виконання певних доручень.

Форма №4-3 „Звіт про депозитні суми” складається установами, на ім’я
яких у відповідності з діючим законодавством поступають кошти фізичних
чи юридичних осіб для тимчасового зберігання, які з надходженнями певних
умов перераховуються по призначенню. Форма №4-3 складається без розбивки
по кодам економічної класифікації видатків.

Форма №4-4м „Звіт про рух інших власних надходжень” складається
установами, які отримують доходи спеціального фонду, що відносяться до
інших власних надходжень і використовують їх у відповідності з
затвердженими кошторисами доходів і видатків.

Форма №4-5м „Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших
бюджетів” складається установами, які для забезпечення своєї діяльності
і виконання покладених на них функцій отримують додаткові кошти з інших
бюджетів чи місцевих бюджетів інших рівнів – субвенції.

Форма №4-6м „Звіт про надходження і використання інших доходів
(спеціальний фонд)” складається установами, які по розпорядженню
головних розпорядників коштів отримують кошти, що відносяться до інших
доходів спеціального фонду бюджету.

Форма №7м „Звіт про заборгованість бюджетних установ” складається на
основі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську і
кредиторську заборгованість установи, яка виникає у зв’язку з
виконанням кошторису за поточний і минулі роки. Звіт складається в
розрізі кодів економічної і функціональної класифікації видатків і
містить інформацію про заборгованість бюджетних установ як по видатках,
так і по нарахованих доходах.

Форма №8 „Звіт про зобов’язання бюджетних установ” складається всіма
установами, що отримують кошти Державного бюджету України. Звіт
складається по кожній функції в розрізі кодів економічної класифікації
видатків.

21 березня 2001 року Державне казначейство України затвердило
роз’яснення про порядок складання бюджетними установами форм №7 „Звіт
про заборгованість бюджетних установ” та №8 „Звіт про зобов’язання
бюджетних установ”.

2. Правове забезпечення порядку складання та затвердження податкової та
статистичної звітності

Установи та організації, що фінансуються за рахунок коштів відповідних
бюджетів, є платниками окремих податків та зборів, що передбачені
Законом України „Про систему оподаткування” від 25.06.91 року №1251-ХІІ,
зі змінами та доповненнями, представляють також податкову та статистичну
звітність.

Згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від
22.05.97р. №283/97 ВР та Закону України від 21.12.2000 року №2181 „Про
порядок погашення зобов’язання платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами” до податкових органів Державної Податкової
адміністрації подаються такі звіти:

“Декларація про прибуток підприємства”. Порядок заповнення та подання
затверджений Державною податковою адміністрацією України від 08.07.97
№214 або затвердженим Міністерством Юстиції України від 21.01.98 р. №37
„Порядок складання декларації про прибуток підприємства” і де вказано,
що строк її подання – на протязі 40 календарних днів, наступних за
останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

“Повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на
прибуток” регламентується Законом України “Про податок на прибуток”,
затвердженим 22.05.97р. №283/97 ВР, де в статті 16.10 вказано, що звіт
представляється щомісяця в між квартальний період, а точніше до 20 числа
другого і третього місяця звітного кварталу.

Щоквартально подається “Звіт про використання коштів неприбуткових
організацій і установ”, який представляється в податковий орган на
протязі 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем
звітного кварталу.

Щоквартально подається “Податкова декларація по податку на додану
вартість”, яка представляється на протязі 40 календарних днів, наступним
за останнім календарним днем звітного кварталу.

Бюджетні організації повинні реєструватися в якості платників ПДВ тільки
в тому випадку, якщо граничний розмір оподаткованих операцій по продажу
товарів (робіт, послуг) на протязі будь-якого періоду за останні 12
календарних місяців перевищує 3600 неоподаткованих мінімумів доходів
громадян, і якщо ці операції не звільнені від оподаткуванням ПДВ.

Щомісяця подається до Пенсійного фонду “Розрахунок зобов’язань по сплаті
збору на обов’язкове Державне Пенсійне страхування”, яке затверджено
Пенсійним фондом України та додатком №6 до Інструкції про порядок
нарахувань та сплати страхових та інших внесків підприємцями,
установами, організаціями, громадянами до Пенсійного фонду України, а
також обліку надходження та витрачання його коштів затверджене
постановою Правління Пенсійного фонду від 19.10.2001р. №16-6.

Порядок нарахування та сплати збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування встановлене Законом України “Про збір на обов’язкове
державне пенсійне страхування” від 26.06.97 р. №400/97 ВР зі змінами та
доповненнями, де вказано, що строк представлення даного звіту – на
протязі 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем
звітного місяця.

Згідно Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та видатками,
зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 року №2240-ІІІ
бюджетні установи є платниками внеску і подають щомісячно “Звіт про
нараховані внески та видатки, пов’язані з загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності”.

Згідно Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачення коштів
Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності,
затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування по
тимчасовій втраті працездатності від 26.06.2001 р. №16, один примірник
звіту установи представляють в орган реєстрації не пізніше 12 числа
місяця, наступного за звітним періодом місяця, другий – залишається в
бухгалтерії.

Щоквартально подається “Розрахункова відомість про нарахування і
перерахування страхових внесків і витрачання коштів Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних
захворювань в Україні ”.

У відповідності з вимогами Закону України „Про обов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і
професійного захворювання, викликавши втрату працездатності” від
23.09.1999р. №1105-ХІV зі змінами та доповненнями бюджетні організації є
платниками внеску в орган реєстрації.

Згідно Інструкції, затвердженої постановою правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних
захворювань України від 20.04.2001р. №12, один екземпляр подається в
робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцем реєстрації страховика
в наступні строки: до 10.04, до 10.07, до 10.10, до 15.01 року,
наступного за звітним.

Щоквартально подається „Розрахункова відомість про нарахування та
перерахування страхових внесків в Фонд загальнообов’язкового соціального
страхування України на випадок безробіття”.

У відповідності з вимогами Закону України “Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000
року №1533-ІІІ зі змінами та доповненнями, бюджетні організації є
платниками внеску в Фонд за місцем реєстрації.

Згідно Інструкції затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 18.12.2000р. №339, один екземпляр подається в центр
зайнятості за місцем реєстрації платника в наступні строки 10.04, 10.07,
10.10, 15.01.

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом в орган
державної податкової служби подається „Довідка про суми, виплачених
доходів та утриманих з них податків фізичних осіб” за формою №8 ДР.
Порядок сплати прибуткового податку бюджетними установами здійснюється
згідно Декрету №13-92; Інструкції про прибутковий податок з громадян,
затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від
21.04.93 року №12, зі змінами та доповненнями.

Щорічно на протязі 60 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного року в податкові органи по своєму
місцезнаходженню бюджетні організації подають “Розрахунок податку з
власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів”
згідно Закону України “Про податок з власників транспортних засобів і
інших самохідних машин та механізмів” від 08.02.97р. №75/97 ВР, зі
змінами та доповненнями.

Метою складання статистичної звітності є отримання статистичних даних
про виконання державного бюджету користувачами для економічного аналізу
та їх прогнозування на поточний і перспективний періоди.

Своєчасні та достовірні дані про виконання бюджетів дають змогу:

спостерігати за ходом виконання бюджетів;

здійснювати заходи щодо забезпечення контролю за операціями та
управління бюджетними коштами;

аналізувати стан і перспективи розвитку органів Державного казначейства.

Статистична інформація про виконання державного та місцевих бюджетів
характеризує економіку держави і використовується органами законодавчої
та виконавчої влади, широким колом науковців, економістів, ділових
людей. Відповідної інформації щодо виконання Державного бюджету України
потребують також міжнародні фінансові організації, такі, як Міжнародний
валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та
розвитку.

Форми звітності та інструкції щодо заповнення цих форм, періодичність,
способи та порядок їх надання щорічно затверджуються Державним
казначейством України з урахуванням вимог Бюджетного кодексу та закону
України про Державний бюджет України на відповідний рік, за погодженням
з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою.

Дія Інструкції щодо заповнення форм державної статистичної звітності про
використання робочого часу поширюється на всіх юридичних осіб, їх
відокремлені підрозділи не залежно від форм власності та
організаційно-правових форм господарювання.

Форма 3–ПВ термінова – квартальна (зведена) складається багатогалузевими
підприємствами у відповідності до цієї Інструкції.

У статистичній звітності з праці дані про використання робочого часу
наводяться щодо тих працівників, які враховують в середньо обліковій
чисельності штатних працівників. Її обчислення здійснюється у
відповідності до Інструкції зі статистики чисельності працівників,
зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату
України від 07.07.95 №171, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
07.08.95. за №287/823, зі змінами, внесеними наказом Держкомстату
України від 19.02.99 №67 “Про внесення змін до Інструкції зі статистики
чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві”,
зареєстрованим Міністерством юстиції України 09.03.99 №145/3438.

Підставою для складання форми №3-ПВ є документи первинного обліку:
накази, табелі обліку, довідки та інші офіційні документи, що
підтверджують неявки на роботу.

У статистичній звітності з праці передбачені показники руху робочої сили
– прийняття на роботу та вибуття працівників, що характеризують зміни
облікового складу працівників за звітний період. Це форми №3–ПВ, №1–ПМ,
№4–ПМ, №3–ПМ.

Згідно Наказу Державного комітету статистики “Про затвердження форм
державної статистичної звітності та Інструкції щодо їх заповнення”
бюджетні установи подають наступні звіти:

щоквартально, 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом подається
„Звіт про об’єм платних послуг, наданих населенню” форма №1 – послуги;

щорічно, 20 січня „Звіт про наявність автотранспорту на кінець року”
форма №1 – тр.;

щомісячно, 11 числа місяця, наступного за звітним „Звіт про стан
заборгованості по виплаті заробітної плати” форма №1 – ПВ
(заборгованість);

щомісячно або щоквартально, не пізніше 7 числа місяця, наступного за
звітним періодом „Звіт про працю” форми №1- ПВ;

щоквартально, до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом „Звіт
про використання робочого часу” форми №3 – ПВ;

щодекадно по мірі необхідності „Відомості про прийнятих робітниках”
форми №1- ПН;

не пізніше ніж за 2 місяця до звільнення „Звіт про звільнення
працівників” форми №4 – ПН;

щомісячно, 28 числа місяця, наступного за звітним „Звіт про наявність
вільних робочих місць і потреби в робітниках” форма №3 – ПН.

Висновок

Перехід України до ринкових умов господарювання вимагає такої
організації обліку, що забезпечувала б учасників ринку необхідною
бухгалтерською інформацією, дозволяла власнику мати достовірні дані про
власне майнове та фінансове становище, результати діяльності відповідно
до міжнародних стандартів.

Згідно з програмою реформування системи бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 28.10.98 №1706, реформування системи
бухгалтерського обліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на
впровадження економічних відносин ринкового спрямування.

Завдання реформи, як зазначено в постанові уряду, є:

створення системи національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку і звітності, яка забезпечить потрібною інформацією користувачів,
передусім інвесторів;

забезпечення зв’язку реформування бухгалтерського обліку з основними
тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні та станом
економіко-правового простору і ринкових відносин в Україні;

надання медичної допомоги у впровадженні та використанні реформованої
моделі бухгалтерського обліку.

Цей процес має здійснюватися за такими напрямами:

законодавче закріплення принципів ведення бухгалтерського обліку;

формування відповідної вітчизняної нормативної бази;

методичне забезпечення (інструкції, методичні вказівки, коментарі);

кадрове забезпечення (підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації спеціалістів з бухгалтерського обліку);

міжнародне співробітництво (вступ та активна робота у міжнародних
спеціалізованих професійних організаціях).

Врегулювання бухгалтерського обліку дасть змогу:

забезпечити зважене використання міжнародних стандартів з урахуванням
економіко-правового середовища та стану ринкових відносин в Україні;

додержати відповідність національної системи бухгалтерського обліку
загальновизнаним світовим підходом до ведення бухгалтерського обліку;

переглянути допустимі способи оцінки майна та зобов’язань;

створити умови для поглиблення аналітичності облікової інформації та
забезпечення доступності (публічності) бухгалтерської (фінансової)
звітності.

Використана література

Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96. №254/96-ВР // Відомості
ВРУ.-1996.-№30

Закон України „Про Державний бюджет на 2001 р.”//www.rada kiev.ru

Закон України „Про систему оподаткування” від 25.06.91р. №1251-ХІІ зі
змінами та доповненнями.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р.
№283/97 ВР.//Зб. систематичного зак-ва-2002. №38/1-2.с.20-71

Закон України „Про порядок погашення зобов’язання платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000р.
№2181//Зб. систем. зак-ва-№16/1 с.24

Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”
від 26.06.97р. №400/97 ВР.//Всеукраїнська професійна бухгалтерська
газета.-№40(586)-02.05.2001.

Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витрати, пов’язаними з
народженням та похованням” від 18.01.2001р. №2240-ІІІ.//Професійна
бухгалтерська газета.-№21(567)-07ю03.2001.

Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття” від 02.03.2000р. №1533-ІІІ //Прфесійна бухгалтерська
газета-№21(567)-07.03.2001.зі змінами та доповненнями внесеними Законом
України від 11.01.2001р. №2213-ІІІ

Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання,
викликавшого втрату працездатності” від 23.09.99р.
№1105-ХІV//Всеукраїнська бухгалтерська газета-№40(586)-02.05.2001р. зі
змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 21.12.2000р.
№2180-ІІІ. Від 22.02.2001р. №2272-ІІІ

Закон України „Про податок з власників транспортних засобів і інших
самохідних машин та механізмів” від 08.02.97р. №75/97-ВР зі змінами та
доповненнями. // www.rada kiev.ru/

Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16.06.99р. №996-ХІV зі змінами та доповненнями//Бухгалтерія
№29/1-2(496),15.07.2002р.

Закон України „Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового
державного соціального страхування” від 11.01.2001р.
№2213-ІІІ.//Професійна бухгалтерська газета.-№21(567)-07.03.2001р.

Закон України “Про пенсійне забезпечення” №1788-ХІІ від
05.11.1991р.//Відомості ВРУ.-1992.-№2.

Основні законодавства України “Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування”

Інструкція про порядок складання в 2001 році місячної звітності
установами та організаціями, що отримують кошти з державного та (або)
місцевого бюджетів, затверджена наказом Державного казначейства України
від 22.02.2001р. №23.

Інструкція про порядок складання в 2001 році квартальних звітів
установами та організаціями, що отримують кошти з державного та (або)
місцевого бюджетів, затверджена наказом Державного казначейства України
від 03.04.2001р. №48.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів та документів,
розрахунків і інших статей балансу, затвердженої наказом Головного
управління Державного казначейства України від 30.10.98 №90.

Інструкція про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів
установами та організаціями, що отримують кошти з державного та (або)
місцевого бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України
від 27.12.2001р. №225.

Про затвердження порядку відображення в обліку операцій в іноземній
валюті „Наказ Державного казначейства України” від 24.07.2001р. №126.

Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами,
організаціями і громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження в Пенсійний
фонд України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України
від 19.10.2001р. №16-6.

Інструкція про порядок поступлення, обліку і витрачання коштів Фонду
соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності,
затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування по
тимчасовій втраті працездатності від 26.06.2001р. №16.

Інструкція по статистиці заробітної плати, затвердженої наказом
Міністерства Статистики України від 11.12.1995р. №323.

Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
і облік їх надходження в Фонд загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
18.12.2000р. №339.

Інструкція про порядок обчислення, обліку та витрачення страхових
коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві і професійних захворювань України, затвердженої постановою
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві і професійних захворювань України від 20.04.2001р. №12.

Інструкція про прибутковий податок з громадян, затверджено наказом
Головної державної податкової Інспекції України від 21.04.93р. №12 зі
змінами та доповненнями.

Порядок представлення фінансової звітності, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228 затверджено
„Положення про порядок складання, розгляду, затвердження та основні
вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ”.

Постанова ВРУ від 12.07.96р. №328 „Про структуру узгодженої класифікації
України”.

Порядок складання декларації „Про прибуток підприємства” затверджений
Державною податковою адміністрацією України від 08.07.97 №214 або
Міністерством Юстиції України від 21.01.98 №37.

Декрет Кабінету Міністрів України „Про прибутковий податок громадян” від
26.12.92р. №13-92.

Порядок заповнення „Розрахунку податку з власників транспортних засобів
і інших самохідних машин та механізмів” затверджений наказом ГНАУ від
16.02.2000р. №61.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському
обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
25.05.95р. №88.

„Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання
бюджету”, наказ Міністерства фінансів України від 09.01.2001р. №6,
затверджений Міністерством Юстиції 24.01.2001р.

„Про внесення змін та доповнень в бюджетну класифікацію України”,
затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.12.2000р №348.

„Про внесення змін та доповнень в бюджетну класифікацію України” від
25.12.2000р №349.

Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням
міжнародних стандартів Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.98
№1706.

Фаріон І.Д., Свірко С.В. Бухгалтерський облік в бюджетних установах та
фінансових органах // Економічна думка. – Тернопіль. 1999

Про затвердження форм державної статистичної звітності з обліку послуг
// Наказ Держкомітету. // Податки та бух облік – 2002 – №23 – с.13-20.

Затвердження форм статистичної звітності та Інструкцій щодо їх
заповнення // Офіційний вісник України – 2001 – №14 – с.247-280.

Про затвердження форм державної статистичної звітності // Галицькі
контракти – 2000р. – №45 – с.107.

PAGE

PAGE 21

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020