.

Документальні методичні прийоми та контргльно-аудиторські процедури (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2649
Скачать документ

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

Документальні методичні прийоми та

контрольно-аудиторські процедури їх

Методичні прийоми фінансово-господарського контролю і аудиту пов’язані
з використанням документальних методичних прийомів і
контрольно-аудиторських процедур. У процесі контролю господарських
операцій перевіряють достовірність, законність і господарську
необхідність їх на основі документів, у яких вони знайшли відображення.
Контроль здійснюють за формою і змістом, зустрічною перевіркою операцій,
взаємним контролем операцій і документів, аналітичними і логічними
прийомами.

При перевірці первинних документів за формою встановлюють додержання
нормативно-правових актів при відображенні господарських операцій у
первинних документах, облікових регістрах. При цьому контролери
керуються нормативними актами про документи і документооборот у
бухгалтерському обліку. Для встановлення юридичної сили первинного
документа перевіряють наявність таких реквізитів: найменування документа
та його коду; дати складання; змісту господарської операції; вимірників
господарської операції (у кількісному і вартісному вираженні).
Перевіряють справжність підписів, звірених із зразком, що знаходяться у
бухгалтерії, наявність штампів і печаток, розписок про одержання
цінностей тощо. Контролюють також наявність усіх додатків до первинних
документів, підстав на відпуск цінностей, специфікацій, доручень.
Одночасно перевіряють доброякісність документа, тобто його
достовірність.

Виявляють випадки необірунтованих виправлень, підчищання, зміни
кількості, ціни і суми у документах на відпуск цінностей. У кожному
випадку на виправленому документі має бути зроблена спеціальна позначка,
засвідчена підписами всіх осіб, які брали участь у його складанні.
Помилки у первинних документах виправляють так: закреслюють неправильний
запис тексту або суми і над закресленим надписують правильно текст або
суму. Закреслювати треба однією лінією, щоб можна було прочитати
виправлене. Після виправлення помилки у первинному документі роблять
напис “Виправлено”, що підтверджують підписами осіб, які підписали
документ, а також проставляють дату виправлення. На касових і
банківських документах виправлення не допускаються.

Підписи осіб, відповідальних за складання машиночиталь-них первинних
документів, можуть бути замінені паролем або іншим способом авторизації,
який дає змогу одночасно ідентифікувати підпис відповідальної особи.

При перевірці первинних документів за формою у процесі контролю
встановлюють, чи додержано нормативних актів про головних бухгалтерів,
згідно з якими забороняється приймати до виконання і оформлення
документи з операцій, що суперечать законодавству та встановленому
порядку приймання, збереження і витрачання коштів, товарно-матеріальних
та інших цінностей. Крім того, контроль за формою дає змогу виявити
первинні документи, які мають позначення, що свідчать про використання
їх в обліку господарських операцій раніше, тобто повторно, при ручній
обробці — дати запису в обліковому регістрі, при машинній — відбитка
штампа контролера, відповідального за обробку. Додатки до прибуткових і
видаткових касових ордерів, а також документи, які є підставою для
нарахування заробітної плати, підлягають обов’язковому погашенню штампом
контролера, відповідального за обробку їх. Додатки до прибуткових і
видаткових касових ордерів, а також документи, які є підставою для
нарахування заробітної плати, підлягають обов’язковому погашенню штампом
або написом від руки “Одержано” або “Оплачено” із зазначенням дати.

Недодержання встановленого порядку оформлення і погашення первинних
документів часто призводить до приховування зловживань і крадіжок
цінностей. Так, необгрунтовані виправлення кількості виданих із складу
на виробництво сировини і матеріалів знижують відповідальність винних у
вчиненні незаконної операції. Порушення порядку погашення касових
документів створює умови для повторного використання касових ордерів для
списання грошей із підзвіту касира та проведення інших протиправних дій.

Перевірка документів за змістом полягає у критичній оцінці змісту
документа — відповідність характеру відображеної у ньому господарської
операції, наявність інформаційного її відображення і правильність
кодування показників для машинної обробки інформації, обгрунтованість
цін, застосування кількісних вимірників цінностей і операцій,
закріплення матеріальної відповідальності за одержані цінності тощо. В
окремих випадках, якщо виникають сумніви щодо змісту достовірності
господарської операції, зафіксованої у документі, аудитор може
застосовувати метод службового розслідування — викликати осіб, які брали
участь у оформленні документа, уточнити його достовірність, а в разі
потреби вимагати від цих осіб пояснення в письмовій формі.

Перевірка документів має’ велике значення при контролі виплат грошей
особам, які не зараховані до спискового складу працівників підприємства.
У цих випадках перевіряють повноту, своєчасність і якість виконаної
роботи, відображеної у документі на оплату і трудовому договорі. При
цьому використовують методичний прийом контрольного заміру виконаної
роботи, а якщо це неможливо, то прийоми вибіркових спостережень,
спеціальну експертизу або камеральну перевірку, а також інші
контрольно-аудиторські процедури. Перевірка первинних документів на
списання сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, на витрати
виробництва продукції дає змогу виявити витрати, які відповідно до
технології виробництва не відносять до цього виду продукції, а також
інші порушення технологічної і конструкторської документації, крадіжки
цінностей.

Достовірність операції, зафіксованої у документі, контролюють також
зустрічною перевіркою документів. Цей спосіб використовується, як
правило, тоді, коли у здійсненні операції, відображеної у документі,
брала участь інша організація або інший підрозділ одного об’єднання,
підприємства. Насамперед перевіряють рахунки постачальників
товарно-матеріальних цінностей, квитанції і відомості на здавання
виторгу в установи банку, рекламації та претензії.

Зустрічна перевірка дає можливість виявити факти часткового або повного
неоприбуткування матеріальних цінностей на підприємстві, одержаних від
постачальників або з оптових баз. Для виявлення подібних випадків
потрібна письмова відповідь на запитання аудитора про кількість і дату
відпущених або відвантажених матеріалів, їхню вартість. Письмова
відповідь підлягає зустрічній перевірці з документами підконтрольного
підприємства. Так, при проведенні аудиту на фабриці “Киянка” старшим
аудитором виробничого об’єднання “Київтрикотаж” проведено взаємну
перевірку розрахунків із Чернігівською прядильною фабрикою, що дало
змогу виявити неоприбуткованого трикотажного полотна на 11 400 грн.
(табл. 5.3). Разом з тим виявлено нетотожність обліку розрахунків
постачальника — Чернігівської прядиль-

Таблиця 5.3

АКТ

взаємної вивірки розрахунків із дебіторами і кредиторами

20 квітня 19 __ р. м. Киїн

Проведено взаємну вивірку розрахунків старшим аудитором ВО
“Київ-трикотаж” В. А. Борисенко між фабрикою “Киянка” і Чернігівською
прядильною фабрикою станом на 19 квітня 19 __ р.

При перевірці розрахунків на рахунку “Розрахунки з різними дебіторами і
кредиторами” встановлено:

За даними бухгалтерського

обліку, грн.

№ пор.

Зміст записів

фабрики

“Киянка”

Чернігівської

прядильної

фабрики

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

Сальдо до вивірки розрахунків

175

258

Відпущено трикотажного полотна

100 м по 11,4 грн. за метр на загаль

ну суму 1140 грн. за дорученням

№ 118 від 10.02.19 р., виданим

фабрикою “Киянка” експедитору

В. С. Яровому

1140

2

Повернено Чернігівській прядиль

ній фабриці трикотажного полотна

через виробничий брак відповідно

до залізничної накладної № 08175

від 15.02.19 р. 115 м по 11 грн.

за метр на загальну суму 1115 грн.

1115

3

Часткова відмова від акцепту

через завищення цін на трикотаж

не полотно, відвантажене на адре

су фабрики “Киянка” по рахунку

№ 49 від 01.04.19 р. на суму

68,3 грн.

68,3

Всього

1140

1183,3

Сальдо після вивірки розрахунків
11 575 11 575

Сума прописом: Одинадцять тисяч п’ятсот сімдесят п’ять грн.

Старший аудитор ВО “Київтрикотаж” В. А. Борисенко

Головний бухгалтер фабрики “Киянка” К. І. Гарай

Головний бухгалтер Чернігівської

прядильної фабрики І. В. Сошко

ної фабрики. За виявленим фактом аудит встановлює, чи не є вони
приховуванням крадіжок цінностей і хто несе відповідальність за завданий
збиток.

Взаємний контроль операцій здійснюється аналогічно зустрічній перевірці
документів, але при цьому досліджують документи по операціях, які
здійснювалися на підприємстві, що контролюють. Контролю підлягають
первинні документи, облікові регістри, машинограми. Наприклад,
контролюють внутрішній відпуск матеріалів з одного цеху підприємства в
інший, повернення матеріалів із цеху на склад та ін. При цьому
перевіряють необхідність виконання господарської операції, чи не є вона
результатом приховування нестачі цінностей або інших зловживань і
порушень нормативно-правових актів.

Як приклад розглянемо контроль використання сировини на підприємстві
громадського харчування. Спочатку складають контрольний розрахунок
витрачання продуктів за нормами розкладки на випущені вироби за
підконтрольний

Т а б л й ц я 5.4

Їдальня “Юність”

Контрольний розрахунок витрат продуктів згідно

з нормами розкладки на випущені вироби за період з 1 січня 19 __ р. по
31 березня 19 —— р.

період (табл. 5.4). Це дає змогу встановити за найменуванням витрати
сировини згідно з нормами рецептур, відображених у калькуляції вартості
страв. Потім на підставі звітін завідуючих виробництвом і первинних
документів про переміщення сировини, а також її списання на виготовлення
страв і кулінарних виробів способом оберненого калькулювання складають
контрольну відомість фактичного використання сировини порівняно з
нормами (табл. 5.5). Це дає змогу встановити недовкладення сировини у
вироби або нееквівалентну заміну сировинного набору у корисливих цілях.

Аналітична перевірка документів поєднується з використанням
обліково-обчислювальних і логічних процедур. При цьому аналітичне
перевіряють правильність застосування цін на конкретні товари,
матеріали, розрахунки природних втрат, створення різних фондів за
допомогою обліково-обчислювальних процедур щодо перевірки арифметичних
операцій (таксування, підбиття підсумків та ін.), відображених

Таблиця 5.5

Їдальня “Юність”

Контрольна відомість використання сировини у виробництві громадського
харчування, складена способом оберненого калькулювання за період з 1
січня 19 __ р. по 31 березня 19 __ р.

у первинних документах, облікових регістрах і машинограмах.

Аналітична перевірка документів із застосуванням обліково-обчислювальних
контрольно-аудиторських процедур доцільна там, де ведеться тільки
вартісний облік товарно-матеріальних цінностей. Насамперед це стосується
роздрібної торгівлі, коли необхідно встановити облік товарів за їх
номенклатурою і асортиментом. При цьому застосовують методичний прийом
відновлення натурально-вартісного обліку обороту товарно-матеріальних
цінностей.

Розглянемо відновлення натурально-вартісного обліку товарів у магазині
“Будинок радіо” за ревізійний період (табл. 5.6).

Виявлено, що у підзвіті матеріально відповідальної особи реалізовано на
5 шт. більше радіоприймачів “Олімпік” на суму 150 грн., що відображено в
обліку надходження їх від постачальників, а наявність радіоприймачів
“Меридіан” в кількості 2 шт. на суму 100 грн. не підтверджена
прибутковими документами. Наведені дані дають підставу вважати, що має
місце порушення Положення про поставку товарів народного споживання з
корисливою метою, що необхідно перевірити у процесі аудиту із
застосуванням інших контрольно-аудиторських процедур (зустрічної
перевірки документів, контролю операцій, а також слідчим способом).

Логічний спосіб перевірки документів поєднують з процедурами
нормативно-правового регулювання правильності відображення операцій на
рахунках бухгалтерського обліку, обгрунтованості фондоутворюючих
показників, додержання законодавства щодо операцій, відображених у
документах. Цей спосіб широко застосовують при контролі цін на
реалізовані товари, використанні машин і обладнання, а також у випадках,
коли у документах немає даних про їхні техніко-експлуатаційні
характеристики.

Отже, використання у фінансово-господарському контролі та аудиті
документальних методичних прийомів дає змогу дати кількісну і якісну
оцінку виявлених недоліків, встановити відповідальних за них осіб і
виявити розмір матеріальної відповідальності.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020