.

Документальне оформлення надходження основних засобів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6246
Скачать документ

реферат

з придмету:” Бухгалтерський облік”

на тему: „Документальне оформлення надходження основних засобів”

Документальне оформлення надходження основних засобів

Поступлення основних засобів на підприємство оформляється первинними
документами, що визначені Наказом Міністерства статистики України „Про
затвердження типових форм первинного обліку” №352 від 29.12.1995р.

Надходження основних засобів на підприємство оформляється:

актом прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф.
ОЗ-1)

актом здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих обєктів
(ф. ОЗ-2)

актом встановлення, пуску та демонтажу будівельної машини (ф. ОЗ-5)

Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф.ОЗ1)
застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів
окремих обєктів, для обліку введення їх в експлуатацію, при оформленні
внутрішнього переміщення, а також для виведення із складу основних
засобів, внаслідок їх передачі іншому підприємству. Він оформляється
комісією в одному примірнику в момент поступлення чи вибуття основних
засобів. Після цього, акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення)
основних засобів (ф. ОЗ-1) з даного технічного документу передається в
бухгалтерію, підписується керівником та головним бухгалтером.

Акт здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих обєктів
(ф. ОЗ-2) підписується відповідним працівником відділу та представником
організації (відділу), що проводила ремонт чи модернізацію основних
засобів та передається в бухгалтерію. В технічну документацію обєкта
основних засобів вносяться необхідні зміни в характеристику обєкта, що
повязані з ремонтом, реконструкцією чи модернізацією. Документ
складається в двох примірниквх: один передається організації, що
здійснює ремонт; інший – в бухгалтерію.

В бухгалтерії на кожен обєкт основних засобів відкривається інвентарна
карта обліку засобів (ф. ОЗ-6) на підставі акту прийому-передачі
(внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗ-1), технічної та
іншої документації. В інвентарній картці записується тільки основні
якісні та кількісні характеристики основного засобу (назву підприємства,
місце знаходження, рахунок, субрахунок, код аналітичного обліку,
первісну вартість, норму амортизаційних відрахувань, рік випуску, суму
зносу, дату введення в експлуатацію, номер техпаспорту тощо). Всі зміни,
що відбуваються з основними засобами, обовязково реєструються в
інвентарній картці.

Для реєстрації інвентарних карток використовують опис інвентарних корток
обліку основних засобів (ф. ОЗ-7), записи в якому ведуться в розрізі
класифіуаційних груп (видів) основних засобів.

Для пообєктивного обліку основних засобів за місцями їх знаходження
матеріально-відповідальна особа веде інвентарний список основних засобів
(ф. ОЗ-9). Дані цього інвентарного списку повинні відповідати
даним інвентарних карток, які ведуться в бухгалтерії.

Облік надходження основних засобів

При надходженні основні зособи зараховуються на баланс підприємства за
первісною вартістю.

Первісна вартість – це історична (фактична) собівартість необоротних
активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів,
сплачених (переданих), втрачених для придбання (створення) необоротних
активів. Одиницею обліку основних засобів є обєкт основних засобів.

Згідно П(С)БО 7 „Основні засоби”, первісна вартість обєкта основних
засобів складається з таких витрат:

суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання
будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються
в звязку з придбанням (отриманням) прав на обєкт основних засобів;

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у звязку з придбанням (створенням) основних
засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;

інші витрати безпросередньо повязані з доведенням основних засобів до
стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включаються до
первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або
частково за рахунок позикового капіталу.

Первісна вартість обєктів основних засобів, зобовязання за які
визначені загальною сумою, визначається розподілом цієї муми пропорційно
до спаведливої вартості окремого обєкту основних засобів.

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх
справедливій вартості на дату отримання.

Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу
підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками)
підприємства їх справедлива вартість.

Первісна вартість обєкта основних засобів, отриманого в обмін на
подібний обєкт, дорівнює залишковій вартості переданого обєкта основних
засобів. Якщо залишкова вартість переданого обєкта перевищує його
справедливу вартість, то первісною вартістю обєкта основних засобів,
отриманого в обмін на подібний обєкт, є справедлива вартість переданого
обєкта з включенням різниці до витрат звітного періоду.

Основні засоби відображаються по дебету рах. 10 в момент їх
надходженняна підприємство, але лише у випадку, якщо обєкт основний
засіб:

не потребує монтажу;

вводиться в експлуатацію відразу ж після надходження на підприємство.

У цьому випадку кориспонденція рахунків буде такою:

№п/п Зміст господарської операції

Кориспонденція рахунків

Дебет Кредит

1 Отримано та введено в експлуатацію попередньо оплачений обєкт основних
засобів, що не потребує монтажу 101-109 631

2 Отримано від підзвітної особт та введено в експлуатацію обєкт основних
засобів, що не потребує монтажу 101-109 372

3 Отримано та введено в експлуатацію попередньо оплачений обєкт основних
засобів, що не потребує монтажу, як відшкодування заподіяного збитку
101-109 375

4 Введено в експлуатацію обєкт основних засобів, що не потребує монтажу,
отриманий від члена кредитної спілки в погашення позички 101-109 376

5 Введено в експлуатацію обєкт основних засобів, що не потребує монтажу,
який повернуто зі спільної діяльності 101-109 377

6 Введено в експлуатацію обєкт основних засобів, що не потребує монтажу,
отриманий як пайовий внесок від членів споживчого товариства
житлового-будівельного колективу, кредитної спілки або інших
підприємств. 101-109 41,46

Якщо обєкт основних засобів, не відповідає вищевказаним вимогам, тоді
для відображення надходження основних засобів використовується рах. 15
„Капітальні інвестиції”. Практично в усіх випадках витрати на придбання
або виготовлення основних засобів накопичується по дебету рах. 15 15
„Капітальні інвестиції” і при введенні в експлуатацію обєкта основних
засобів списуються на дебет рах. 10: Дебет 10 і Кредит 15.

Придбання основних засобів невиробничого характеру

До первісної вартості основних засобів невиробничого характеру
(санаторії, будинки відпочинку та ін.) включаються суми непрямих
податків (ПДВ, мита, акцизу тощо)

№п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит

1 Отримання обєкта основних засобів від постачальника (разом з сумами
непрямих податків) 152 631

2 Відображено витрати на заробітну плату працівникам, що мо нтують
основних засобів 152 661

3 Відображено суму нарахувань на фонд заробітної плати 152 65

4 Введення в експлуатацію обєкта основних засобів 10 152

5 Перераховано оплату постачальнику 631 311

Поступлення основних засобів від засновників

При створенні підприємства декларується розмір статутного капіталу, що
відображається по кредиту рах.40 „Статутний капітал” та одночасно
відображається заборгованість кожного засновника перед статутним
капіталом по дебету відповідного субрахунку рах. 46 „Неоплачений
капітіл”. В міру погашення заборгованості рах.46 закривається.

№п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит

1 Відображено заборгованість засновника 46 40

2 Відображено внесення засновником основного засобу до статутного фонду
152 46

3 Витрати по перевезенню основних засобів 152 685

4 Відображено податковий кредит 641 685

5 Здійснено оплату транспортних послуг 185 311

6 Відображено введення основного засобу в експлуатацію 10 152

Купівля основних засобів виробничого характеру

Купівля основних засобів виробничого характеру в залежності від терміну
оплати відображається такими проводками:

№п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит

Перша подія – отримання основних засобів

1 Отримано основні засоби від постачальника (підрядчика) 152 631

2 Відображено суму податкового кредиту 641 631

3 Відображено отримання транспортних, посередницьких, страхових та
інших послуг, повязаних з придбанням основних засобів 152 685

4 Відображено суму податкового кредиту 641 685

5 Відображено витрати на заробітну плату працівникам, що монтують
основні засоби 152 661

6 Відображено нарахування на заробітну плату 152 65

7 Введення обєкта основних засобів в енксплуатацію 10 152

8 Перераховано оплату постачальнику (підряднмку) 631 311

9 Відображено оплату послуг 185 311

Перша подія – оплата обєкта основних засобів

1 Перераховано аванс постачальнику 371 311

2 Відображено виникнення податкового кредиту по ПДВ 641 644

3 Отримано основні засоби від постачальника 152 631

4 Відображено суму податкового кредиту 644 631

5 Відображено отримання транспортних, посередницьких, страхових та
інштх послуг повязаних з придбанням основних засобів 152 685

6 Відображеносуму податкового кредиту 641 685

7 Відображено витрати на заробітну плату працівникам, що монтують
основні засоби 152 661

8 Відображено нарахування на заробітну плату 152 65

9 Введення обєкта основних засобів в експлуатацію 10 152

10 Здійснено оплату послуг 685 311

11 Відображено взаємозалік заборгованостей 631 371

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020