.

Бухгалтерський облік підрядної діяльності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2482
Скачать документ

Бухгалтерський облік підрядної діяльності

На виконання HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=KP981706&ed=19
98_10_28&an=35” \l “35” \t “_top” Програми реформування бухгалтерського
обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. №
1706, наказом Мінфіну України від 28.10.2001 р. № 205, затверджено
схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку (далі – ПБО) HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=200
1_04_28&an=16” \l “16” \t “_top” 18 «Будівельні контракти» . Воно
запроваджується з 2002 р. i має застосовуватися підрядниками щодо обліку
доходів i витрат за будівельними контрактами.

HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=200
1_04_28&an=32” \l “32” \t “_top” Підрядником вважається юридична
особа, яка укладає договір про будівництво (будівельний контракт на
спорудження нового об’єкта, реконструкцію, розширення, добудову,
реставрацію i ремонт об’єктів, виконання монтажних робіт) об’єкта,
виконує передбачені роботи та передає їх замовникові. Поділ підрядників
залежно від їх повноважень щодо об’єкта i учасників будівництва та виду
виконуваних робіт на генпідрядників i субпідрядників не є підставою для
незастосування цього HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=200
1_04_28&an=16” \l “16” \t “_top” ПБО .

Під HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=200
1_04_28&an=31” \l “31” \t “_top” об’єктом будівництва , щодо якого
відповідно до цього HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=200
1_04_28&an=16” \l “16” \t “_top” ПБО має бути організовано
бухгалтерський облік доходів i витрат за будівельним контрактом, треба
розуміти сукупність будівель та споруд або окремі будівлі та споруди (з
внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газо- i
теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними та допоміжними
надвірними будівлями, благоустроєм), будівництво яких здійснюється за
єдиним проектом i кошторисом.

ПБО 18 поділяє будівельні контракти на HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=200
1_04_28&an=29” \l “29” \t “_top” контракти з фіксованою ціною та
HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=200
1_04_28&an=30” \l “30” \t “_top” контракти за ціною «витрати плюс» ,
які відрізняються порядком обчислення вартості контракту підрядником i
замовником. Традиційне застосування в нашій будівельній галузі
(закріплено у відповідних нормативно-правових документах з питань
будівництва) при укладанні будівельних контрактів знайшла ціна «витрати
плюс», за якою проектними організаціями складається кошторисна
документація, що використовується підрядником i замовником при укладанні
будівельного контракту для узгодження його вартості. Незважаючи на зміни
цієї вартості, що можуть все-таки відбутися за час виконання
будівельного контракту, такий будівельний контракт вважається укладеним
за ціною «витрати плюс».

Доходи i витрати протягом періоду виконання будівельного контракту
визнаються на дату балансу (на останнє число місяця) за ступенем
завершеності будівельно-монтажних (ремонтно-будівельних) робіт.
HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=200
1_04_28&an=37” \l “37” \t “_top” ПБО 18 , як i відповідний міжнародний
стандарт фінансової звітності 11 «Будівельні контракти», передбачає такі
методи визначення ступеня завершеності робіт:

• співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного
контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми витрат за
будівельним контрактом; 

• співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу
в натуральному вимірі (т, м3, м2 тощо); 

• вимірювання та оцінку виконаної роботи. 

Слід зазначити, що в нашій будівельній галузі традиційне застосування
вже протягом кількох десятиріч має метод вимірювання та оцінки виконаної
роботи. HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=fin993&ed=1993
_12_15&an=248” \l “248” \t “_top” Положенням про підрядні контракти у
будівництві , затвердженим Міністерством України у справах будівництва i
архітектури від 15.12.93 р. № 9, передбачено, що головним документом,
який відображає хід будівництва від початку виконання робіт до їх
закінчення (від початку до закінчення виконання будівельного контракту),
є Журнал виконаних робіт, відповідальність за ведення якого підрядником
покладається на посадову особу. Замовник здійснює контроль i технічний
нагляд за обсягом i вартістю виконаних робіт.

На підставі даних Журналу виконаних робіт (типова форма № КБ-6), до
якого посадовою особою підрядника після вимірювання i оцінки за
кошторисною документацією обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт
вносяться відповідні дані за видами робіт, складається Довідка про
вартість виконаних підрядних робіт та витрати ( HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=fin2467&ed=200
1_04_26&an=242” \l “242” \t “_top” форма № КБ-3 ) або Акт приймання
виконаних підрядних робіт ( HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=fin2467&ed=200
1_04_26&an=21” \l “21” \t “_top” форма № КБ-2в ). Зазначені форми
затверджено HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=fin2467&ed=200
1_04_26” \t “_top” наказом Держкомстату України i Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України від 29.12.2000 р.
№ 416/299 та їх реквізити відповідають HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=t990996&ed=200
0_06_22&an=84” \l “84” \t “_top” частині II ст. 9 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» .

До доходу генпідрядника включається вся вартість виконаних за
будівельним контрактом робіт. Вартість робіт, виконаних субпідрядниками,
генпідрядники визнають як інші прямі витрати, пов’язані з виконанням
будівельного контракту. В цьому вбачається деяка особливість порівняно з
чинною на сьогодні системою обліку генпідрядниками вартості робіт,
виконаних субпідрядниками.

Субпідрядники до доходу включають, як i раніше, вартість виконаних
власними силами будівельно-монтажних робіт.

До доходу підрядники (генпідрядники, субпідрядники) включають також суму
відхилень, претензій та заохочувальних виплат. Тобто сума майнової
відповідальності за порушення замовником умов будівельного контракту
відображається підрядником у складі доходу від будівельного контракту.
Сума заохочувальних виплат за виконання i перевиконання умов
будівельного контракту, наприклад премії за введення об’єкта, визнається
підрядником доходом від будівельного контракту, а нарахована конкретним
працівникам підрядника премія за введення відображається як витрати на
оплату праці.

Доходи i витрати за кожним окремим будівельним контрактом відображаються
у бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування.

Не визнаються доходами одержані від замовників для фінансового
забезпечення виконання будівельного контракту аванси, які відображаються
підрядником у складі його зобов’язань i зменшуються після виконання
робіт, визнання доходу i заліку заборгованості.

Склад витрат на виконання будівельного контракту (собівартість
будівельного контракту) формується відповідно до HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg4248&ed=200
0_11_30&an=36” \l “36” \t “_top” Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 16 «Витрати» , затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.99
р. № 318. До собівартості будівельного контракту включаються прямі
матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці робітників, що
працюють безпосередньо на будівельному майданчику, інші прямі витрати
(витрати на експлуатацію машин i механізмів, вартість виконаних
субпідрядниками робіт).

До прямих матеріальних витрат належать:

• витрати на матеріали, конструкції, вироби, деталі для
будівельно-монтажних робіт, придбані у сторонніх організацій,
використані на будівництві об’єкта; 

• витрати на виготовлення продукції в підсобних виробництвах будівельної
організації, використані на будівництві об’єкта. 

До прямих витрат на оплату праці належать:

• заробітна плата робітників за виконану на будівництві об’єкта роботу
(відпрацьований час); 

• доплата не звільненим від основної роботи бригадирам з числа
робітників за керівництво бригадою; 

• доплата робітникам за роботу в багатозмінному режимі та за роботу в
нічний час; 

• оплата щорічних та додаткових відпусток відповідно до законодавства
(грошова компенсація за невикористану відпустку); 

• оплата робітникам днів відпочинку, що надаються їм у зв’язку з роботою
в понадурочний час при вахтовому методі організації праці, при
підсумковому обліку робочого часу та в інших випадках, передбачених
законодавством; 

• оплата спеціальних перерв у роботі у випадках, передбачених
законодавством (оплата перерв працюючим матерям для годування дитини;
оплата часу, пов’язаного з проходженням обов’язкових медичних оглядів;
оплата пільгового часу підліткам); 

• оплата робітникам-донорам днів обстеження, здавання крові та
відпочинку; 

• оплата робочого часу робітників, залучених до виконання державних або
громадських обов’язків, якщо ці обов’язки виконуються в робочий час
відповідно до законодавства; 

• оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності; 

• сума заробітної плати за основним місцем роботи робітникам, за час їх
навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів; 

• оплата відпусток, що надаються відповідно до законодавства робітникам,
які навчаються у вечірніх та заочних вищих i середніх спеціальних
навчальних закладах, в аспірантурі, а також без відриву від виробництва
у вечірніх та заочних загальноосвітніх школах, i для участі у сесії та
складанні іспитів; 

• оплата відпусток перед початком роботи випускникам закладів освіти; 

• оплата праці кваліфікованих робітників будівельної організації,
залучених без звільнення від основної роботи до підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, керівництва
виробничою практикою студентів i навчання учнів загальноосвітніх шкіл; 

• доплата робітникам за шкідливі умови праці (за роботу у важких,
шкідливих, особливо шкідливих умовах); 

• плата робітникам за роботу у вихідні та святкові (неробочі) дні; 

• у понадурочний час за розцінками, встановленими законодавчими актами; 

• винагорода робітникам за вислугу років, передбачена законодавством; 

• доплата робітникам за суміщення професій (посад), розширення зон
обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; 

• доплата робітникам, постійно зайнятим на підземних
будівельно-монтажних роботах, за нормативний час їх пересування в шахті
від ствола до робочого місця i у зворотному напрямку; 

• надбавки кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо
відповідальних роботах, за високу професійну майстерність; 

• інші передбачені законодавством надбавки, доплати i виплати, що мають
компенсуючий характер; 

• виплати на відшкодування шкоди, заподіяної робітникові ушкодженням
здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків; 

• суми вихідної допомоги, які виплачуються на період працевлаштування
робітникам, звільненим з будівельної організації у зв’язку із змінами в
організації виробництва i праці, а також у зв’язку з призовом на дійсну
військову службу; 

• плата за час вимушеного прогулу (простою) або за виконання
нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством; 

• премії робітникам за поточні основні виробничі результати згідно з
прийнятими в будівельній організації положеннями про преміювання; 

• премії за своєчасне i дострокове введення в дію виробничих потужностей
i об’єктів будівництва; 

• одноразові заохочення (за виконання особливо важливих виробничих
завдань); 

• надбавки до заробітної плати робітникам за пересувний, роз’їзний
характер ведення будівельно-монтажних робіт та виконання робіт вахтовим
методом у випадках, передбачених законодавством; 

• надбавки до тарифної ставки робітників замість добових у разі
відрядження їх для виконання будівельно-монтажних робіт за межами пункту
розміщення будівельної організації відповідно до законодавства. 

До інших прямих витрат належать:

• витрати на оплату праці за виконану роботу робітників, зайнятих
управлінням, обслуговуванням, поточним ремонтом, технічним оглядом i
технічним обслуговуванням власних та орендованих будівельних машин i
механізмів, нараховану згідно з формами i системами оплати праці, що
застосовуються у будівельній організації; 

• вартість пально-мастильних матеріалів, електроенергії та інших
матеріалів i запасних частин, що використовуються під час експлуатації,
поточного ремонту, технічного огляду та технічного обслуговування
власної та орендованої будівельної техніки; 

• витрати на перебазування будівельних машин i механізмів з об’єкта на
об’єкт, а також на утримання та ремонт рейкових i безрейкових колій; 

• амортизаційні відрахування від вартості будівельних машин i
механізмів, устаткування ремонтних майстерень, гаражів та інших споруд,
які обслуговують будівельну техніку; 

• вартість послуг, наданих управліннями механізації або іншими
спеціалізованими організаціями під час виконання будівельно-монтажних
робіт, включаючи перебазування будівельних машин з об’єкта на об’єкт; 

• витрати на переміщення з допомогою будівельних машин, матеріалів i
будівельних конструкцій у межах будівельного майданчика; 

• інші витрати, пов’язані з експлуатацією та утриманням будівельної
техніки (крім витрат на експлуатацію машин i механізмів, які
використовуються на роботах, що не належать до будівельно-монтажних
робіт, а також витрат на експлуатацію машин, зданих в оренду стороннім
організаціям). 

Витрати на організацію, обслуговування та управління будівельного
виробництва (витрати на заходи щодо техніки безпеки, спецодяг, охорону
об’єкта, утримання тимчасових (нетитульних) споруд, будівельних
майданчиків, на підготовку об’єктів до здачі, оплату праці лінійного
персоналу, оплату за невідпрацьований ним час – оплата щорічних та
учбових відпусток, оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
тощо, розробку i підтримку проектів організації i виконання робіт,
лабораторні перевірки тощо) як загальновиробничі витрати включаються до
собівартості будівельного контракту за можливістю прямо або
розподіляються між об’єктами будівництва за одним із таких методів:

а) пропорційно до суми всіх прямих витрат на об’єкті;

б) пропорційно до обсягу доходу (виконаних робіт) на об’єкті;

в) пропорційно до суми витрат на оплату праці на об’єкті;

г) пропорційно до відпрацьованого на об’єкті будівельними машинами i
механізмами часу.

Не включаються до собівартості будівельного контракту адміністративні
витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

До адміністративних витрат належать:

• витрати на основну i додаткову заробітну плату, включаючи будь-які
види грошових i матеріальних доплат відповідно до штатного розпису та
встановлених будівельною організацією систем оплати праці: 

• працівників апарату управління (керівників, спеціалістів, службовців)
та робітників, які здійснюють господарське обслуговування (телефоністів,
телеграфістів, радіооператорів, операторів зв’язку, операторів
електронно-обчислювальних машин, двірників, прибиральниць,
гардеробників, кур’єрів тощо); 

• оплату праці адміністративно-управлінського та обслуговуючого
персоналу, оплату за невідпрацьований ним час, оплату щорічних та
учбових відпусток, оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
тощо; 

• відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні
заходи; 

• витрати на транспортне обслуговування працівників будівельної
організації, пов’язане з управлінням підприємством; 

• витрати на утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів,
що перебувають на балансі будівельної організації (орендуються) та
обслуговують працівників апарату управління, включаючи: 

• основну i додаткову заробітну плату водіїв та інших робітників, що
обслуговують легкові автомобілі; 

• вартість пально-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів,
вартість та ремонт автомобільної гуми; 

• витрати на утримання гаражів та місць стоянки легкових автомобілів
(енергопостачання, водопостачання, каналізація тощо); 

• амортизаційні відрахування (орендна плата), витрати на поточний
ремонт, технічний огляд, технічне обслуговування легкових автомобілів та
поточний ремонт гаражів i місць стоянки автомобілів; 

• витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління
будівельної організації; 

• витрати на придбання канцелярських товарів i приладів, бланків обліку,
звітності; витрати на виготовлення i придбання бланків цінних паперів, а
також інші витрати, пов’язані з емісією цінних паперів; 

• витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт будинків,
споруд, приміщень, що використовуються для апарату управління; 

• амортизаційні відрахування за основними фондами, призначеними для
обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів); 

• вартість швидкозношуваного інвентаря та малоцінних предметів, що
використовуються в управлінні підприємством; 

• витрати на утримання i експлуатацію усіх видів зв’язку та радіо, що
використовуються для здійснення управління i перебувають на балансі
будівельної організації; оплату послуг зв’язку, обчислювальних центрів,
засобів сигналізації та інших технічних засобів управління; 

• витрати, пов’язані з нарахуванням i виплатою дивідендів учасникам та
засновникам будівельної організації (оплата повідомлень у засобах
масової інформації, конвертів, послуг зв’язку); 

• витрати на утримання, ремонт та експлуатацію лічильно-обчислювальної,
машинописної, розмножувальної та іншої оргтехніки, що перебуває на
балансі будівельної організації; 

• оплату консультаційних та інформаційних послуг, аудиторських
перевірок; 

• оплату вартості ліцензій та інших державних дозволів на провадження
господарської діяльності будівельної організації; 

• оплату передбаченого законодавством збору за реєстрацію будівельної
організації в органах державної виконавчої влади; 

• витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших
кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахункове
обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю, зі здійсненням
факторингових i довірчих операцій, обліком боргових вимог i зобов’язань,
включаючи цінні папери, надання поштово-телеграфних послуг та інші
витрати, пов’язані з грошовим обігом; 

• витрати на оприлюднення річного звіту; 

• витрати на службові відрядження робітників апарату управління;
одноразова допомога, що виплачується працівникам згідно з чинним
законодавством під час переведення, прийому i направлення на роботу в
іншу місцевість; 

• відрахування структурних підрозділів на утримання апарату управління
будівельної організації. 

Витрати, пов’язані з утриманням будівельних машин i механізмів (охорона,
амортизація, оплата стороннім організаціям), також не включаються до
собівартості. Наприклад, зупинено будівництво об’єкта, а баштовий кран
не демонтовано i за його перебування (а не за роботу) сплачується
власнику – сторонній організації плата, яка в цьому випадку не повинна
включатися до собівартості, а як i всі витрати, наведені у цьому абзаці,
повинна бути віднесена в кожному звітному періоді їх виникнення на
рахунок обліку фінансових результатів.

За будівельним контрактом витрати, що підлягають відображенню у
собівартості даного звітного періоду, мають складатися тільки з тих
витрат, які пов’язані з обсягом конкретно виконаної на цьому об’єкті
роботи, що визнана доходом. Витрати, пов’язані з виконанням робіт, які
ще не визнано доходом, відображуються підрядником у складі незавершеного
виробництва.

Розрахунки підрядника із замовником (субпідрядника з генпідрядником)
відбуваються за рахунками за виконані роботи, передані для оплати. Їх
відображення здійснюється за типовою кореспонденцією рахунків,
запровадженою разом із HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg4185&ed=199
9_11_30&an=15” \l “15” \t “_top” Планом рахунків бухгалтерського обліку
з 2000 р. Разом з тим після запровадження з 2002 р. HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=200
1_04_28&an=16” \l “16” \t “_top” ПБО 18 «Будівельні контракти» для
накопичення даних про виконані, передані для оплати рахунки i залишок
незавершеного виробництва, про валову заборгованість замовників i
замовникам до рахунку 23 «Виробництво», на якому вже використовується
субрахунок 230 «Виконання будівельно-монтажних робіт (будівельних
контрактів)», буде відкрито ще два субрахунки: 238 «Незавершені
будівельні контракти» i 239 «Проміжні рахунки». Записи на цих
субрахунках (дебет 238, кредит 239) здійснюються на суму рахунку (без
непрямих податків) за виконані будівельні роботи (проміжний рахунок
оплати) у тому періоді, в якому такий рахунок передано для оплати i
відображено у типовій кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку за
дебетом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями i замовниками» i кредитом
рахунку 70 «Доходи від реалізації». Згорнуте сальдо на рахунку 23
«Виробництво» показуватиме суму незавершеного виробництва підрядника або
його заборгованість замовнику.

Після завершення будівельного контракту субрахунки 238 i 239 взаємно
закриваються.

Інформація, що дає потрібне уявлення про виконання будівельних
контрактів (сума доходу, прибутків, авансів, вартість виконаних
субпідрядниками робіт тощо), наводиться підрядниками у примітках до
річної фінансової звітності, якщо підрядники не є суб’єктами малого
підприємництва.

На завершення наведемо порівняльну таблицю кореспонденції рахунків
бухгалтерського обліку у підрядника щодо характерних операцій з
виконання будівельного контракту до i після запровадження HYPERLINK
“http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=reg5624&ed=200
1_04_28&an=16” \l “16” \t “_top” Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 18 «Будівельні контракти» , в якій відмінність у кореспонденції
рахунків з 2002 р. помічено зірочками (*). 

Таблиця

Зміст операції 

   Сума, тис. грн. 

   Кореспонденція рахунків 

до 31 грудня 2001 р.  з 1 січня 2002 р. 

Дебет  Кредит  Дебет  Кредит 

Отримано аванс  1000  31

«Рахунки в банках»  681

«Розрахунки за авансами одержаними»  31

«Рахунки в банках»  681

«Розрахунки за авансами одержаними» 

Витрати підрядника (власні) прямі  2200  230

«Виконання будівельного контракту»  13

«Знос необоротних активів»,

 

20

«Виробничі запаси»,

63

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»,

66

«Розрахунки з оплати праці»  230

«Виконання будівельного контракту»  13

«Знос необоротних активів»,

20

«Виробничі запаси»,

63

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»,

66

«Розрахунки з оплати праці» 

Загальновиробничі витрати 

   40  91

«Загальновиробничі витрати»  13

 «Знос необоротних активів»,

20

«Виробничі запаси»,

63

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»,

66

«Розрахунки з оплати праці»  91

«Загальновиробничі витрати»  13

«Знос необоротних активів»,

20

«Виробничі запаси»,

63

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»,

66

«Розрахунки з оплати праці» 

400  230

«Виконання будівельного контракту»  91

 «Загальновиробничі витрати»  230

«Виконання будівельного контракту»  91

 «Загальновиробничі витрати»,

92

«Адміністративні витрати» 

Адміністративні, інші операційні витрати і витрати на збут 

      92

«Адміністративні витрати»,

93

«Витрати на збут»,

94

«Інші витрати операційної діяльності»  13

«Знос необоротних активів»,

20

«Виробничі запаси»,

63

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»,

66

 «Розрахунки з оплати праці»  92

 «Адміністративні витрати»,

93

«Витрати на збут»,

94

«Інші витрати операційної діяльності»  13

«Знос необоротних активів»,

20

«Виробничі запаси»,

63

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»,

66

«Розрахунки з оплати праці» 

250  79

«Фінансові результати»  92

«Адміністративні витрати»,

93

«Витрати на збут»,

94

«Інші витрати операційної діяльності»  79

«Фінансові результати»  92

«Адміністративні витрати»,

93

 «Витрати на збут»,

 

94

«Інші витрати операційної діяльності» 

Рахунок за виконані роботи (генпідряд)  3600  36

«Розрахунки з покупцями та замовниками»  703

«Дохід від реалізації робіт і послуг»  36

«Розрахунки з покупцями та замовниками»  703

«Дохід від реалізації робіт і послуг» 

Належить субпідряднику  1000  703

«Дохід від реалізації робіт і послуг»  63

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»  230 *

«Виконання будівельного контракту»  63 *

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

ПДВ у рахунку субпідрядника  200  703

«Дохід від реалізації робіт і послуг»  63

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»  641 *

«Розрахунки за податками»  63 *

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

ПДВ (власні сили генпідрядника)  400  703

 «Дохід від реалізації робіт і послуг»  641

 «Розрахунки за податками»  — * — *

ПДВ у рахунку генпідрядника (на всю суму генпідряду)  600 * —  —  703

«Дохід від реалізації робіт і послуг»  641

«Розрахунки за податками» 

Списані власні витрати на закінчені роботи  1700  903

«Собівартість реалізованих робіт і послуг»  230

«Виконання будівельного контракту»  903

«Собівартість реалізованих робіт і послуг»  230

«Виконання будівельного контракту» 

Списані витрати генпідрядника за вартістю робіт, виконаних
субпідрядником  1000 * —  —  903

«Собівартість реалізованих робіт і послуг»  230

«Виконання будівельного контракту» 

Формування фінансового результату 

   2000  703

 «Дохід від реалізації робіт

і послуг»  79

«Фінансові результати»  —  — 

3000 *  —  —  703

«Дохід від реалізації робіт і послуг»

  79

«Фінансові результати» 

Списання собівартості (власні)  1700  79

«Фінансові результати»  903

«Собівартість реалізованих робіт і послуг»  79

«Фінансові результати»  903

«Собівартість реалізованих робіт і послуг» 

Списання вартості робіт, виконаних субпідрядником  1000  —  —  79 *

«Фінансові результати»  903 *

«Собівартість реалізованих робіт і послуг» 

Визначення чистого прибутку  50  79

«Фінансові результати»  44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»  79

«Фінансові результати»  44

«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 

Одночасне відображення проміжних рахунків генпідрядником (без ПДВ) 
3000  —  —  238 *

«Незавершені будівельні контракти»  239 *

«Проміжні рахунки» 

Залік авансу  1000  681

«Розрахунки за авансами одержаними»  36

«Розрахунки з покупцями та замовниками»  681

«Розрахунки за авансами одержаними»  36

«Розрахунки з покупцями та замовниками» 

Отримано премію за введення об’єкта  1400  31

«Рахунки в банках»  48

«Цільове фінансування і цільові надходження»  31 *

«Рахунки в банках»  703 *

«Дохід від реалізації робіт і послуг» 

Нараховано премію за введення об’єкта  1400  230

«Виконання будівельного контракту»,

 

91

«Загальновиробничі витрати»,

 

92

«Адміністративні витрати»  66

«Розрахунки

з оплати праці»  230

«Виконання будівельного контракту»,

91

«Загальновиробничі витрати»,

92

«Адміністративні витрати»  66

«Розрахунки з оплати праці» 

   1400  48

«Цільове фінансування і цільове надходження»  703

«Дохід від реалізації робіт

і послуг»  — * — *

Після закінчення будівельного контракту  74520        239 *

«Проміжні рахунки»  238 *

«Незавершені будівельні контракти» 

ЛІТЕРАТУРА

«Вісник податкової служби України», серпень 2001 р., № 29, с.  

 

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020