.

Бухгалтерський баланс (курсова)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
10 13220
Скачать документ

ПЛАН

Бухгалтерський баланс

1. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова

2. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями

3. Форма, структура і зміст балансу

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

1. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова

Для забезпечення оперативного керівництва діяльністю підприємства
необхідна достовірна інформація про наявні у господарстві ресурси, їхній
склад і розміщення, а також про джерела їх формування і цільове
призначення. Таку інформацію, узагальнену і згруповану у відповідному
порядку, одержують за допомогою бухгалтерського балансу.

Бухгалтерський баланс є способом економічного групування і узагальненого
відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів за складом і
розміщенням та за джерелами їх утворення і цільовим призначенням на
певну дату.

Як правило, баланс складають на останній день звітного періоду (місяця,
кварталу, року).

Для роздільного відображення господарських засобів та їхніх джерел
формування баланс будується у вигляді двосторонньої таблиці. У лівій
частині балансу, що називається активом, показують склад і розміщення
господарських засобів, а в правій, що називається пасивом(,- джерела
утворення засобів і цільове призначення їх.

Бухгалтерський баланс схематично можна зобразити так:

Баланс

Актив Пасив

Склад і розміщення господарських засобів Сума Джерела утворення і
цільове призначення господарських засобів Сума

Актив і пасив балансу складаються з окремих статей, кожна з яких
відображає величину певного економічно однорідного виду засобів або їх
джерел. В активі балансу містяться статті, на яких відображаються
матеріальні цінності, нематеріальні активи, грошові кошти, кошти у
розрахунках, вилучені кошти; в пасиві – статті, на яких відображаються
джерела формування господарських засобів (статутний, додатковий,
резервний капітал, прибуток, кредити банків, зобов’язання по розрахунках
та ін.).

У спрощеному вигляді баланс можна подати так:

Баланс

Актив Сума, грн Пасив Сума, грн

Основні засоби 690000 Статутний капітал 810000

Матеріали 150000 Прибуток 50000

Незавершене виробництво 24000 Кредити банків 30000

Каса 1000 Постачальники 40000

Рахунки в банках 85000 Цільове фінансування 20000

Разом =SUM(ABOVE) 950000 Разом =SUM(ABOVE) 950000

Як видно з прикладу, загальні підсумки активу і пасиву балансу рівні між
собою. Це обов’язкова умова правильності його складання. Рівність
підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в обох його частинах
відображені у вартісному вимірнику одні і ті ж господарські засоби,
тільки згруповані за різними ознаками: в активі – за складом і
розміщенням, в пасиві – за джерелами їх утворення і цільовим
призначенням. Кожен вид господарських засобів, розміщених в активі, має
відповідне джерело їх утворення, відображене в пасиві балансу. Підсумок
активу не може бути більшим або меншим за підсумок пасиву, оскільки
загальна вартість майна господарства завжди повинна дорівнювати сумі тих
джерел, за рахунок яких воно утворене. На цьому і ґрунтується назва
балансу, оскільки термін “баланс” означає “рівність, рівновага”(.

Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про
наявність помилок, допущених в облікових записах або при складанні
самого балансу.

2. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями

Бухгалтерський баланс, як відомо, відображає в узагальненому грошовому
вимірнику стан засобів господарства та джерел їх формування на певну
дату. Проте в процесі господарської діяльності відбувається безперервний
рух засобів, зміна їх складу, розміщення та зміни у джерелах їх
формування. Засоби та їх джерела під впливом господарських операцій
збільшуються або зменшуються, внаслідок чого змінюються й окремі статті
балансу. В окремих випадках ці зміни зумовлюють появу нових статей
балансу або зникнення інших.

Для з’ясування характеру цих змін, розуміння їхнього змісту; складемо
баланс з невеликою кількістю статей і розглянемо кілька господарських
операцій.

Баланс (початковий)

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.

Основні засоби 690 000 Статутний капітал 810 000

Матеріали 150000 Прибуток 50000

Незавершене виробництво 24000 Кредити банків 30000

Каса 1 000 Постачальники 40000

Рахунки в банках 85000 Цільове фінансування 20000

Разом 950000 Разом 950 000

Протягом місяця на підприємстві були здійснені такі господарські
операції.

Операція 1. Оприбутковано у касу грошові кошти, одержані в банку з
поточного рахунка підприємства, в сумі 15 000 грн.

Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів у касі збільшився на 15
000 грн. і сума по статті “Каса” становитиме 16 000 грн. (1000+15000).
Водночас на поточному рахунку підприємства кошти на 15 000 грн.
зменшилися і по статті активу балансу “Рахунки в банках” залишок
становитиме 70 000 грн. (85 000-15 000).

Як бачимо, відбулося тільки переміщення грошових коштів, а загальна сума
їх не змінилася, відповідно і підсумок балансу залишився тим самим.
Рівність підсумків активу і пасиву балансу не порушилася.

Після першої операції баланс матиме такий вигляд:

Баланс

(після першої операції)

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.

Основні засоби 690000 Статутний капітал 810000

Матеріали 150000 Прибуток 50000

Незавершене виробництво 24000 Кредити банків 360000

Каса (+ 15000) 16000 Постачальники 40000

Рахунки в банках (-15000) 70000 Цільове фінансування 20000

Разом 950000 Разом 950000

До операцій такого типу належать: відпуск матеріалів у виробництво,
надходження заборгованості від дебіторів у касу або, на поточний рахунок
підприємства, видача коштів із каси підзвітним особам, оприбуткування
готової продукції із виробництва та ін.

Операція 2. Зараховано на збільшення статутного капіталу прибуток у сумі
30000 грн.

У результаті цієї операції відбулися зміни в джерелах засобів: сума
прибутку зменшилася на З0000 грн. (було 50000, залишилося 20000), а
статутний капітал одночасно збільшився на цю суму (було 810000, стало
840000). Отже, друга операція внесла зміни тільки у статті пасиву
балансу: вона зумовила тільки перегрупування у джерелах засобів, що не
позначилося на загальному підсумку балансу. Рівність підсумків активу і
пасиву балансу також не порушилася. Баланс після другої операції матиме
вигляд:

Баланс

(після другої операції)

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.

Основні засоби 690000 Статутний капітал (+30 000) 840000

Матеріали 150000 Прибуток (-30 000) 20000

Незавершене виробництво 24000 Кредити банків 360000

Каса 16000 Постачальники 40000

Рахунки в банках 70000 Цільове фінансування 20000

Разом 950000 Разом 950000

До операцій такого типу належать: погашення заборгованості
постачальникам за рахунок отриманих кредитів банку; утримання
прибуткового податку із заробітної плати робітників і службовців, що
підлягає перерахуванню до бюджету, та ін.

Операція 3. Оприбутковано на склади підприємства матеріали, придбані у
постачальників, на суму 50 000 грн.

Внаслідок третьої операції відбулося збільшення запасів матеріалів на
складах підприємства на 50000 грн. Відповідно залишок по статті балансу
“Матеріали” становитиме тепер 200000 грн. (150000 + 50000). Одночасно
відбулося збільшення заборгованості постачальникам за одержані матеріали
на цю ж суму. Залишок по статті “Постачальники” зросте до 90000 грн.
(40000 + 50000).

Ця операція відрізняється від попередньої: вона водночас вносить зміни в
актив і пасив балансу. Проте, оскільки зміни у статтях активу і пасиву
відбулися на одну і ту ж суму (в бік збільшення), то загальний підсумок
балансу також збільшиться, але рівність його не порушиться.

Баланс після третьої операції матиме вигляд:

Баланс

(після третьої операції)

Актив Сумі грн. Пасив Сума, грн.

Основні засоби 690000 Статутний капітал 840000

Матеріали (+50000) 200000 Прибуток 20000

Незавершене виробництво 24000 Кредити банків 30000

Каса 16000 Постачальники (+50000) 90000

Розрахунки в банках 70000 Цільове фінансування 20000

Разом 1000000 Разом 1000000

До операцій такого типу можна віднести: зарахування кредиту, наданого
банком, на рахунок підприємства; зарахування на баланс основних засобів,
введених в експлуатацію, з одночасним збільшенням статутного капіталу як
джерела їх утворення; нарахування заробітної плати працівникам з
одночасним збільшенням витрат виробництва та ін.

Операція 4. Перераховано з поточного рахунка підприємства банку для
погашення заборгованості по раніше одержаному кредиту в сумі 30000 грн.

Ця операція викликала зменшення грошових коштів на поточному рахунку
підприємства в сумі 30000 грн., залишок на якому тепер становить 40000
грн. (70000 – 30000), і водночас – зменшення заборгованості банку по
раніше одержаному кредиту на цю ж суму; в результаті залишку на
пасивному рахунку “Кредити банків” не буде (30000-30000). Отже, ця
стаття пасиву балансу виключається.

Четверта операція, як і третя, вносить зміни одночасно у дві статті
балансу – активну і пасивну. У зв’язку з тим, що актив і пасив
зменшується на одну і ту ж суму (ЗО 000), рівність підсумків у цьому
випадку зберігається, а загальний підсумок балансу зменшиться і
становитиме 970 000 грн. (1000000-30000).

Після відображення четвертої операції баланс матиме такий вигляд:

Баланс

(після четвертої операції)

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.

Основні засоби 690000 Статутний капітал 840000

Матеріали 200000 Прибуток 20000

Незавершене виробництво 24 000 Кредити банків (-30000) –

Каса 16 000 Постачальники 90000

Розрахунки в банках (-60 000) 70 000 Цільове фінансування 20 000

Разом 970 000 Разом 970 000

До операцій такого типу належать: списання з балансу основних засобів і,
відповідно, зменшення статутного капіталу; погашення заборгованості (з
поточного або іншого рахунка) постачальникам за матеріали, підрядчикам
за надані послуги; перерахування до бюджету податків та інших платежів
тощо.

Розглянуті чотири операції охоплюють всі можливі варіанти змін у балансі
і дають змогу зробити такі висновки.

1. Кожна господарська операція вносить зміни не менше ніж у дві статті
балансу. Це зумовлено особливостями кругообігу засобів, у процесі якого
відбуваються зміни або в складі засобів господарства, або в складі їх
джерел, або одночасно і в складі засобів і в складі джерел їх
формування.

2. Усі господарські операції за характером змін, які вони викликають у
складі засобів та джерелах їх формування (тобто в активі і пасиві
балансу), поділяються на чотири типи.

Операції першого типу, що характеризують зміни у складі господарських
засобів, зумовлюють зміни в активі балансу: одна стаття активу
збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Загальний підсумок
балансу при цьому не змінюється. Цей тип змін у балансі можна
відобразити так: +А -А (плюс актив, мінус актив), або за такою схемою:

І. Схема змін в активі балансу

Баланс

Актив Пасив

Збільшення статті активу (+) Пасив залишається без змін;

Зменшення статті активу (-)

Підсумок балансу не змінюється

Операції другого типу, що викликають зміни у джерелах формування
господарських засобів, призводять до змін двох статей пасиву балансу:
одна стаття пасиву збільшується, а друга – зменшується на одну і ту ж
суму. Загальний підсумок балансу при цьому також не змінюється. Другий
тип змін у балансі можна відобразити так: +П – П (плюс пасив, мінус
пасив) або за такою схемою:

II. Схема змін у пасиві балансу

Баланс

Актив Пасив

Актив залишається без змін Збільшення статті пасиву (+)

Зменшення статті пасиву (-)

Підсумок балансу не змінюється

Операції третього типу, що характеризують надходження, додаткове
залучення господарських засобів в оборот підприємства, зумовлюють
збільшення залишків на одну і ту ж суму на відповідних статтях активу і
пасиву балансу. Загальний підсумок балансу при цьому також збільшується,
але рівність підсумків активу і пасиву не порушується (оскільки
збільшення відбувається на одну і ту ж суму). Цей тип змін можна
відобразити формулою: +А +П (плюс актив і плюс пасив) або за такою
схемою:

ІІІ. Схема активно-пасивних змін балансу в напрямку збільшення

Баланс

Актив Пасив

Збільшення статей активу (+) Збільшення статей пасиву

Підсумок балансу збільшується (+)

Операції четвертого типу, що характеризують вибуття засобів із
господарства, призводять до зменшення на однакову суму залишків
відповідних статей активу і пасиву балансу. Загальний підсумок балансу
при цьому також зменшується, але рівність підсумків активу і пасиву
зберігається (оскільки зменшення відбувається на однакову суму). Цей тип
балансових змін можна зобразити формулою: -А -П (мінус актив, мінус
пасив) або за такою схемою:

IV. Схема активно-пасивних змін балансу у напрямку зменшення

Баланс

Актив Пасив

Зменшення статей активу (-) Зменшення статей пасиву (-)

Підсумок балансу зменшується (-)

З наведених схем видно, що зміни в балансі, викликані господарськими
операціями, можуть бути в активі (перегрупування у господарських
засобах), у пасиві (зміни в джерелах формування засобів), в активі і
пасиві у напрямку збільшення (додаткове залучення засобів в оборот
підприємства за рахунок певних джерел), в активі і пасиві у напрямку їх
зменшення (вибуття господарських засобів і зменшення відповідних джерел
їх формування). В узагальненому вигляді тип балансових змін можна подати
за такою схемою:

Баланс

Тип балансових змін Актив Пасив Підсумок балансу

Господарські засоби Джерела формування

засобів

збільшення (+) зменшення

(-) збільшення (+) зменшення

(-)

І Активна стаття (+) Активна стаття (-) – – Не змінюється

II – – Пасивна стаття (+) Пасивна стаття (-) Не змінюється

ІІІ Активна стаття (+) – Пасивна стаття (+) – Збільшується (+)

IV – Активна стаття (-) – Пасивна стаття (-) Зменшується (-)

3. Підсумки активу і пасиву балансу; змінюються тільки у тому випадку,
коли господарська операція стосується одночасно і засобів господарства і
джерел o. їх формування, тобто при надходженні засобів або їх вибутті
(операції III і IV типів). Операції ж, що зумовлюють тільки
перегрупування засобів у активі (І тип) або зміни їх джерелу пасиві
балансу (IV тип), на підсумок балансу не впливають.

4. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після
будь-якої операції. Ця рівність зумовлена тим, що здійснювані операції
викликають або перегрупування залишків у статтях активу чи пасиву або
одночасне збільшення (або зменшення) на однакову суму статей активу і
пасиву.

Розглянуті типи балансових змін мають важливе значення для розуміння
економічної сутності господарських операцій, правильного відображення їх
в Системі рахунків.

Отже, застосування у бухгалтерському обліку балансового узагальнення,
при якому кожна господарська операція відображається у постійному
порівнянні наявних засобів та їх джерел, забезпечує можливість контролю
за правильністю використання засобів.

3. Форма, структура і зміст балансу

Бухгалтерський баланс призначений не тільки для відображення
господарських засобів (активів) підприємства та джерел їх формування на
звітну дату. Метою складання балансу є надання користувачам – юридичним
і фізичним особам – повної, правдивої і неупередженої інформації про
фінансовий стан підприємства на певну дату. Фінансовий стан підприємства
характеризується структурою і якістю його активів, власного капіталу і
зобов’язань, а також здатністю відповідати за своїми зобов’язаннями,
тобто платоспроможністю.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до
фінансової звітності” баланс визначено як звіт про фінансовий стан
підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і
власний капітал.

Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги щодо визначення і
розкриття змісту його статей встановлені Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Норми цього Положення (стандарту)
застосовуються до балансів підприємства, організацій та інших юридичних
осіб всіх форм власності, крім банків і бюджетних установ. Для банків
форма і зміст балансу встановлюються Національним банком України; для
бюджетних установ – Державним казначейством України.

Баланс побудовано за принципом “баланс-нетто”: основні засоби і
нематеріальні активи включаються до підсумку балансу за залишковою
вартістю; дебіторська заборгованість за товари і послуги – за
вирахуванням резерву сумнівних боргів; виробничі запаси – за
вирахуванням нестачі, уцінок, одержаних при їх придбанні знижок; власний
капітал – за фактично внесеною сумою (що знаходиться в обороті
підприємства) за вирахуванням неоплаченого, вилученого капіталу та
непокритих збитків.

Як видно з вищенаведеного балансу, залежно від періоду, протягом якого
ресурси будуть використані, а зобов’язання-погашені, активи підприємства
в балансі показані окремо: необоротні активи й оборотні активи.

Необоротні активи у розділі І балансу відображаються за статтями:
“Нематеріальні активи”, “Незавершене будівництво”, “Основні засоби”,
“Довгострокові фінансові інвестиції”, “Довгострокова дебіторська
заборгованість”, “Інші необоротні активи”.

При цьому, як зазначалось, нематеріальні активи й основні засоби до
підсумку балансу включаться за залишковою вартістю.

Оборотні активи у розділі ІІ балансу відображаються за статтями:
“Запаси”, “Векселі одержані”, “Дебіторська заборгованість за товари
роботи і послуги”, “Дебіторська заборгованість за розрахунками” (з
бюджетом, по виданих авансах, нарахованих доходах тощо), “Інша поточна
дебіторська заборгованість”, “Поточні фінансові інвестиції”, “Грошові
кошти та їх еквіваленти” (в національній та іноземній валюті), “Інші
оборотні активи”.

При цьому заборгованість, показана за статтею “Дебіторська
заборгованість за товари, роботи і послуги”, до підсумку балансу
включається за чистою реалізаційною вартістю (яка визначається
вирахуванням з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів).

Витрати, які мали місце у звітному або попередніх звітних періодах, але
належать до наступних звітних періодів, відображаються у розділі ІІІ
“Витрати майбутніх періодів” активу балансу.

Статті пасиву балансу об’єднані відповідно у п’ять розділів: І “Власний
капітал”, II “Забезпечення наступних витрат і платежів”, III
“Довгострокові зобов’язання”, IV “Поточні зобов’язання”, V “Доходи
майбутніх періодів”.

Власний капітал розділу І пасиву балансу характеризується такими
статтями: “Статутний капітал”, “Пайовий капітал”, “Додатковий
капітал”, “Резервний капітал”, “Неоплачений капітал”, “Вилучений
капітал”, “Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)”.

За даними цього розділу балансу визначають величину власного капіталу
підприємства на звітну дату шляхом додавання до суми статутного
капіталу, суми додаткового, резервного капіталу і нерозподіленого
прибутку і вирахуванням з одержаної суми неоплаченого, вилученого
капіталу та суми непокритих збитків.

Розділ ІІ “Забезпечення наступних витрат і платежів” пасиву балансу
містить інформацію про наявність у підприємства забезпечення для
покриття передбачуваних у майбутньому витрат і платежів (на пенсійне
забезпечення, оплату відпусток працівникам тощо).

У розділі III “Довгострокові зобов’язання” пасиву балансу підприємства
відображають заборгованість на звітну дату по довгострокових кредитах
банків, фінансових зобов’язаннях, відстрочених податкових зобов’язаннях
тощо.

Розділ IV “Поточні зобов’язання” пасиву балансу містить статті, на яких
відображається заборгованість підприємства по поточних зобов’язаннях,
які будуть погашені протягом операційного циклу (тобто проміжку часу від
придбання запасів для здійснення діяльності і одержання коштів від
реалізації виробленої з них продукції) і зобов’язання по
короткострокових кредитах банків, по розрахунках з бюджетом, по
страхуванню, оплаті праці тощо.

Доходи, одержані підприємством протягом звітного періоду або попередніх
періодів, але які належать до наступних періодів, підприємства
відображають у розділі V “Доходи майбутніх періодів” пасиву балансу.

Отже, статті активу і пасиву балансу згруповано у відповідні розділи з
таким розрахунком, щоб найбільш чітко виступав взаємозв’язок між
активами підприємства і джерелами їх формування. Аналізуючи ці
показники, користувачі одержують інформацію про величину власного
капіталу підприємства, його фінансову стійкість, платоспроможність і
приймають відповідні ділові рішення.

Коди

Підприємство ВАТ “Будматеріали”
за ЄДРПОУ

01

Територія
за КОАТУУ

Форма власності колективна
за КФВ

Орган державного управління _________________________за СПОДУ

Галузь Виробництво будівельної цегли _________________за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ___________________________за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. _______________________ Контрольна сума

Адреса ______________________________________________

Баланс

на _____________________200_ р.

Форма № 1 Код ДКУД 1801001

Актив Код рядка На кінець звітного періоду На початок звітного періоду

1 2 3 4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість 010 – –

Первісна вартість 011 – –

Знос 012 – –

Незавершене будівництво 020

Основні засоби:

Залишкова вартість 030 960,0 1200,0

Первісна вартість 031 1200,0 1500,0

Знос 032 240,0 300,0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 –

інші фінансові інвестиції 045 – 30,0

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 – –

Відстрочені податкові активи 060 – –

Інші необоротні активи 070 – –

Всього за розділом І 080 960,0 1230,0

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси 100 300,0 324,0

тварини на вирощуванні і відгодівлі 110 – –

незавершене виробництво 120 – –

готова продукція 130 – –

Товари 140 – –

Векселі одержані 150 – –

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 204,0 234,2

первісна вартість 161 255,0 292,5

резерв сумнівних боргів 162 51,0 58,5

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170 – –

за виданими авансами 180 – –

з нарахованих доходів 190 – –

із внутрішніх розрахунків 200 – –

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 – –

Поточні фінансові інвестиції 220 – –

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 120,0 210,0

в іноземній валюті 240 – –

Інші оборотні активи 250 – –

Всього за розділом II 260 624 768

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 24,0 102,0

Баланс 280 1608,0 2100,0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал 300 1560,0 1560,0

Пайовий капітал 310 – –

Додатковий вкладений капітал 320 – –

Інший додатковий капітал 330 – –

Резервний капітал 340 – –

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 350 346,0 450,0

Неоплачений капітал 360 (420) (-)

Вилучений капітал 370

Всього за розділом І 380 1486,0 2010,0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 – –

Інші забезпечення 410 – –

Цільове фінансування 420 – –

Всього за розділом II 430 – –

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440 – –

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 – –

Відстрочені податкові зобов’язання 460 – –

Інші довгострокові зобов’язання 470 – –

Всього за розділом III 480 –

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 – –

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 – –

Векселі видані 520 – –

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги 530 104,0 60,0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 – –

з бюджетом 550 18,0 30,0

з позабюджетних платежів 560 – –

зі страхування 570 – –

з оплати праці 580 – –

з учасниками 590 – –

із внутрішніх розрахунків 600 – –

Інші поточні зобов’язання 610 – –

Всього за розділом IV 620 122,0 90,0

V. Доходи майбутніх періодів 630 – –

Баланс 640 1608,0 2100,0

( Термін “актив” походить від лат. “activus” – діяльний, дійовий;
“passivus” – недіяльний. Історично термін “пасив” застосовувався
спочатку тільки до джерел залучених (позикових) коштів. Цим
підкреслювалося, шо власник повинен утримуватися від довільного
витрачання позикових коштів. Пізніше цей термін було поширено і на інші
статті джерел засобів.

( Термін “баланс” походить від двох лат. слів: “bis” – двічі і “lanx” –
чаша вагів; звідси bislanx означає рівність, що характеризується
рівновагою двох чашок вагів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020