.

Бухгалтерський облiк основних засобiв

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2 4078
Скачать документ

~1~

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне
відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття основних
засобів, облік капітальних інвестицій, оцінка основних засобів, облік
зношування (нарахування амортизації).

Основні засоби — це матеріальні активи, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного
циклу, якщо він більше одного року), які підприємство утримує із метою
використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання
послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій.

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються по таких
групах (відповідно враховуються на рахунках і субрахунках):

ю Основні засоби- рахунок 10Земельні ділянки101Капітальні витрати на
поліпшення земель102Будинки, спорудження і передатні устрої103Машини й
устаткування104Транспортні засоби105Інструменти, прилади,
інвентар106Робоча і продуктивна худоба107Багаторічні насадження108Інші
основні засоби109ю Інші необоротні матеріальні активи- рахунок
11Бібліотечні фонди111Малоцінні необоротні матеріальні
активи112Тимчасові (нетитульні) спорудження113Природні
ресурси114Інвентарна тара115Предмети прокату116Інші необоротні
матеріальні активи117ю Незавершені капітальні інвестиції- рахунок
15Капітальне будівництво151Придбання (виготовлення) основних
засобів152Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних
активів153Придбання (створення) нематеріальних активів154Формування
основного стада155

Об’єкт основних засобів — це: закінчений устрій з усіма пристосуваннями
й приналежностями до нього; конструктивно відособлений предмет,
призначений для виконання певних самостійних функцій; або відособлений
комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного
призначення, що мають для їхнього обслуговування загальні пристосування,
приналежності, керування і єдиний фундамент, у результаті чого кожен
предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в
складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню
основних засобів, або частина такого активу, контрольована
підприємством. Національні стандарти бухгалтерського обліку до основних
засобів відносять також і незавершені капітальні інвестиції, тобто
витрати капітального характеру на придбання (створення) об’єктів
основних засобів, введення в експлуатацію яких на дату складання
звітності не відбулося.

Якщо один об’єкт основних засобів складається із частин, які мають
різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна із цих
частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт
основних засобів.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПО ДОДАТКОВИХ ОЗНАКАХ

На підприємствах об’єкти основних засобів в аналітичному обліку можуть
класифікуватися по додаткових ознаках, які підприємства встановлюють
самостійно:

1) залежно від права власності на такі об’єкти:

ю власні основні засоби: придбані (створені) основні засоби;

– основні засоби, внесені в статутний капітал;

– отримані безкоштовно основні засоби;

– основні засоби, придбані за рахунок коштів цільового фінансування;

ю орендовані основні засоби: на умовах фінансової оренди; на умовах
операційної оренди;

2) залежно від методу нарахування амортизації;

3) залежно від застосування:

ю основні засоби, використовувані у виробничій діяльності (у тому числі
надані в операційну оренду);

ю основні засоби, які утримуються підприємством для здійснення
соціально-культурних функцій;

ю основні засоби, які тимчасово не використовуються – консервація,
реконструкція.

4) залежно від переоцінки:

ю основні засоби, які дооцінені;

ю знижені в ціні основні засоби.

ТИПОВІ ФОРМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ОЗ

До введення в експлуатацію об’єктів основних засобів витрати
підприємства на їхнє придбання (створення) відображаються в складі
незавершених капітальних інвестицій — рахунок 15. Введення в
експлуатацію об’єктів основних засобів в обов’язковому порядку повинне
супроводжуватися оформленням облікової документації, передбаченої
наказом Мінстату України від 29 грудня 1995 року N 352 «Про затвердження
типових форм первинного обліку». До таких типових форм відносяться:

03-1 «Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
»;

03-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів (заповнюється в одному
екземплярі на підставі «Акту (накладної) прийому-передачі (внутрішнього
переміщення) основних засобів » (форма N 03-1), технічної й іншої
документації);

03-7 «Реєстр інвентарних карток по обліку основних засобів »
(застосовується для реєстрації інвентарних карток обліку основних
засобів (форма N 03-6);

03-8 «Картка обліку руху основних засобів »;

03-9 «Інвентарний список основних засобів » (застосовується для
пооб’єктного обліку основних засобів за місцем їх перебування
(експлуатації) по матеріально відповідальних особах).

ОБЛІК ВЛАСНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Придбані (створені) об’єкти основних засобів.

Придбані (створені) об’єкти основних засобів зараховуються на баланс по
первісній вартості, що складається з наступних витрат:

ю суми, які виплачують постачальникам активів і підрядникам за виконання
будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

ю реєстраційні збори, державний збір й аналогічні платежі, які
здійснюються у зв’язку із придбанням (одержанням) прав на об’єкт
основних засобів;

ю суми ввізного мита;

ю суми непрямих податків у зв’язку із придбанням (створенням) основних
засобів, якщо вони не відшкодовуються підприємству; зокрема, у первісну
вартість об’єкта включаються сплачені суми ПДВ у випадках:

– коли підприємство не є платником ПДВ;

– якщо передбачається використати придбаний об’єкт у не оподатковуваних
ПДВ операціях;

ю витрати по страхуванню ризиків доставки основних засобів;

ю витрати на транспортування, установку, монтаж, настроювання основних
засобів;

ю інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до
стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Особливо відзначається, що у випадку придбання основних засобів за
кредитні ресурси нараховані відсотки по кредиту не включаються в
первісну вартість об’єкта основних засобів, а є для підприємства
витратами періоду.

Вартість (первісна або переоцінена), по якій основні засоби
відображаються в балансі, в обов’язковому порядку відображається в
примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні
засоби.

Оскільки операції з основними фондами відносяться до інвестиційної
діяльності підприємства, то інформацію про розрахунки з постачальниками
основних засобів рекомендується оформляти із застосуванням субрахунків:

377 «Розрахунки з різними дебіторами» – для оформлення в обліку
перерахованих авансів на придбання основних засобів;

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» – для оформлення в обліку операцій
у випадку одержання об’єктів основних засобів до оплати.

Таблиця 1. Оформлення в обліку операцій по придбанню основних засобів з
попередньою оплатою

Зміст господарської операціїДтKтПостачальник й одержувач – платники
ПДВПерераховано аванс в оплату об’єкта, що придбається377311Нараховано
податковий кредит по ПДВ641644Отримано об’єкт ОЗ від
постачальника15685Списано податковий кредит по ПДВ644685Проведено залік
заборгованості по перерахованому авансу685377Придбаний об’єкт уводиться
в експлуатацію10(11)15Постачальники/або одержувач – неплатники
ПДВПерераховано аванс в оплату об’єкта, що придбається377311Отримано
об’єкт ОЗ від постачальника15685Проведено залік заборгованості по
перерахованому авансу685377Придбаний об’єкт уводиться в
експлуатацію10(11)15

Таблиця 2. Оформлення в обліку операцій по придбанню основних засобів до
оплати

Зміст господарської операціїДтKтПостачальник й одержувач – платники
ПДВОтримано об’єкт основних засобів від постачальника15685Нараховано
податковий кредит по ПДВ641685Придбаний об’єкт уводиться в
експлуатацію10(11)15Перераховано кошти в оплату придбаного
об’єкта685311Постачальник й/або одержувач – не платники ПДВОтримано
об’єкт основних засобів від постачальника15685Придбаний об’єкт уводиться
в експлуатацію10(11)15Перераховано кошти в оплату придбаного
об’єкта685311

Таблиця 3. Оформлення в обліку операцій по створенню основних засобів

Зміст господарської операціїДтKтПідприємство – платник ПДВВикористання
власних матеріалів на виготовлення об’єкта1520Нарахована заробітна плата
включається до складу капітальних інвестицій15661Нарахування на фонд
оплати праці включаються до складу капітальних інвестицій1565Інші
витрати включаються до складу капітальних інвестицій1568Нараховано
податковий кредит по ПДВ у сумі податку, сплаченого при придбанні послуг
підрядника641685Створений об’єкт уводиться в
експлуатацію10(11)15Підприємство – неплатник ПДВВикористання власних
матеріалів на виготовлення об’єкта1520Нарахована заробітна плата
включається до складу капітальних інвестицій15661Нарахування на фонд
оплати праці включаються до складу капітальних інвестицій1565Інші
витрати включаються до складу капітальних інвестицій1568Створений об’єкт
уводиться в експлуатацію10(11)15

ОБ’ЄКТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ВНЕСЕНІ В СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Об’єкти основних засобів, внесені в статутний капітал підприємства,
зараховуються на баланс по первісній вартості, якою визнається погоджена
засновниками (учасниками) їхня справедлива вартість із урахуванням
витрат, що враховують при визначенні первісної вартості придбаних
засобів. При цьому підприємство не проводить капіталізацію власних к
засобів, відповідно в цьому випадку рахунок 15 «Капітальні інвестиції»
не застосовується.

Таблиця 4. Оформлення в обліку основних засобів, внесених у статутний
капітал підприємства

Зміст господарської операціїДтKтВідображено оголошений розмір статутного
капіталу (відповідно до установчих документів)4640Погашено
заборгованість засновника (учасника) шляхом внесення в статутний капітал
об’єкта основних засобів10(11)46

ОБ’ЄКТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ПРИДБАНІ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ЦІЛЬОВОГО
ФІНАНСУВАННЯ

Зазначені ОЗ зараховуються на баланс по первісній вартості, що
визначається в загальному порядку.

У випадку придбання основних засобів за рахунок використання коштів
цільового фінансування підприємство може відображати капіталізацію таких
засобів на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (з виділенням спеціального
субрахунку третього порядку). Витрати коштів цільового фінансування в
момент придбання основних засобів з рахунку 48 «Цільове фінансування й
цільові надходження» списується на рахунок 69 «Доходи майбутніх
періодів», відповідно на дату звітності такі витрати будуть враховані в
рядку 630 Балансу.

Таблиця 5. Оформлення в обліку основних засобів, придбаних за рахунок
коштів цільового фінансування (постачальник й одержувач – платники ПДВ)

Зміст господарської операціїДтKтОтримані на розрахунковий рахунок
підприємства кошти цільового фінансування для придбання основних засобів
для основного виробництва311480Зроблено перерахування авансу в оплату
об’єкта основних засобів377311Нараховано податковий кредит по
ПДВ641644Отримано об’єкт основних засобів від постачальника15685Списано
податковий кредит по ПДВ644685Проведено залік заборгованості по
перерахованому авансу685377Введений в експлуатацію об’єкт основних
засобів, придбаний за рахунок коштів цільового фінансування1015Витрати
коштів цільового фінансування віднесено на доходи майбутніх періодів4869

БЕЗКОШТОВНО ОТРИМАНІ ОБ’ЄКТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Безкоштовно отримані об’єкти основних засобів зараховуються на баланс по
первісній вартості, що дорівнює їхній справедливій вартості на дату
одержання з урахуванням витрат, що враховуються при визначенні первісної
вартості придбаних засобів. При цьому підприємство не проводить
капіталізацію власних коштів, відповідно в цьому випадку рахунок 15
«Капітальні інвестиції» не застосовується.

Таблиця 6. Оформлення в обліку безкоштовно отриманих об’єктів основних
засобів

Зміст господарської операціїДтKтЗбільшення додаткового капіталу у
зв’язку з безкоштовним одержанням об’єкта основних засобів10(11)424

ОБЛІК ОРЕНДОВАНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Оформлення в обліку основних засобів, придбаних на умовах фінансової
оренди (фінансового лізингу).

Основні засоби, придбані на умовах фінансової оренди (фінансового
лізингу), зараховуються на баланс по первісній вартості, що дорівнює
справедливій вартості активу, визначеної в договорі фінансового лізингу.

Таблиця 7. Оформлення в обліку об’єкта основних засобів, придбаного на
умовах фінансової оренди (фінансового лізингу)

ЗмістДтKтЗарахований до складу основних засобів об’єкт, придбаний на
умовах фінансової оренди (лізингу)10(11)531

ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ОТРИМАНИХ ПІДПРИЄМСТВОМ НА УМОВАХ
ОПЕРАЦІЙНОЇ ОРЕНДИ

Об’єкт операційної оренди відображається орендарем на забалансовому
рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, зазначеною в
договорі оренди.

Таблиця 8. Оформлення в обліку об’єкта основних засобів, отриманого на
умовах операційної оренди

ЗмістДтKтОрендодавець й орендар – платники ПДВЗарахована на забалансовий
рахунок вартість об’єкта основних засобів, отриманого за договором
операційної оренди01Нараховано орендну плату по напрямках використання
орендованого об’єкта23 (91,92,949)63Нараховано податковий кредит по
ПДВ64163Орендодавець й/або орендар – не платники ПДВЗарахована на
забалансовий рахунок вартість об’єкта основних засобів, отриманого за
договором операційної оренди01Нараховано орендну плату по напрямках
використання орендованого об’єкта23 (91,92,949)63

ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Амортизація основних засобів – це систематичний розподіл вартості, що
амортизується (первісна мінус ліквідаційна) основних вартості протягом
строку їхнього корисного використання. Об’єктом амортизації є вартість
основних засобів.

Не підлягає амортизації вартість землі, а також вартість незавершених
капітальних інвестицій.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного
використання (експлуатації) об’єкта, що встановлюється підприємством при
визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і
припиняється на період його реконструкції, модернізації, добудування,
дообладнування й консервації.

Нарахування амортизації відображається також на забалансовому рахунку
09. Зменшення залишку на даному рахунку відображається в сумі
використаної амортизації на капітальні інвестиції, на погашення
отриманих на капітальні інвестиції позичок тощо. При цьому на даному
субрахунку не враховуються капітальні інвестиції, здійснені за рахунок
бюджетних інвестиційних асигнувань, цільових коштів, внесків у статутний
фонд підприємства.

Сума нарахованої амортизації в обов’язковому порядку відображається в
примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні
кошти.

Таким чином, для того щоб правильно нараховувати амортизацію об’єкта
основних фондів, необхідно:

ю визначити строк корисного використання;

ю розрахувати ліквідаційну вартість об’єкта;

ю визначити метод нарахування амортизації для кожного об’єкта основних
засобів.

Нарахування амортизації починається з місяця, що настає за місяцем
введення об’єкта основних засобів в експлуатацію, здійснюється щомісяця,
а припиняється з місяця, що настає за місяцем вибуття об’єкта основних
засобів.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, що настає за
місяцем переведення об’єкта основних засобів на реконструкцію
(добудування, консервацію); відновляється з місяця, що настає за місяцем
введення в експлуатацію після завершення реконструкції (добудування,
консервації).

Методи амортизації, діапазон строків корисного використання
(експлуатації), сума нарахованої амортизації в обов’язковому порядку
відображається в примітках до фінансової звітності при розкритті
інформації про основні кошти.

МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ

При нарахуванні амортизації основних засобів (крім інших необоротних
матеріальних активів) застосовуються наступні методи.

1. Прямолінійний метод

Відповідно до цього методу річна сума амортизації визначається
розподілом вартості, що амортизується на очікуваний період часу
використання об’єкта основних засобів.

Порядок нарахування амортизації при використанні цього методу:

ю встановлюється строк корисного використання (експлуатації) об’єкта;

ю визначається ліквідаційна вартість об’єкта;

ю розраховується вартість, що амортизується (первісна мінус
ліквідаційна);

ю
picscalex1000100090000039c0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024004002f1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbbffffffc02e0000fb0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000230170500000013020002da2b15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000085040000002d01010008000000320a6002
342d02000000313208000000320a8d036022010000005f0008000000320a8d038c1d0100
00005f0008000000320a6b015620010000005f0008000000320a6b019e1d010000002c00
08000000320a60020e14020000002c2508000000320a6002ea0a010000005f0008000000
320a60029805010000005f0010000000fb0280fe00000000000090010000000200020010
53796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a60023c2c0100
0000b80008000000320a60020216010000003d0015000000fb0280fe0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc85040000002d0101000400
0000f001020008000000320a8d03d02a02000000b3bf0c000000320a8d0368230a000000
e5eaf1efebf3e0f2e0f60a000000320a8d03ca1e05000000f0eeeab3e2000c000000320a
8d034a1709000000eab3ebfceab3f1f2fc0009000000320a6b01682903000000fcf1ff00
0c000000320a6b0164210a000000e0eceef0f2e8e7f3baf208000000320a6b012e1e0200
0000f9ee0b000000320a6b01921708000000e2e0f0f2b3f1f2fc08000000320a60028413
01000000bf000c000000320a6002f80b0a000000e0eceef0f2e8e7e0f6b30a000000320a
6002a60605000000edeef0ece0000b000000320a6002520007000000ecb3f1fff7ede000
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000
0000

2. Метод зменшення залишкової вартості

Відповідно до зазначеного методу річна сума амортизації визначається як
добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або
первісної вартості на дату початку нарахування амортизації й річної
норми амортизації.

Порядок нарахування амортизації при використанні методу зменшення
залишкової вартості:

ю встановлюється строк корисного використання (експлуатації) об’єкта;

ю визначається ліквідаційна вартість об’єкта;

ю розраховується вартість, що амортизується (первісна мінус
ліквідаційна);

ю розраховується річна норма амортизації;

ю річна сума амортизації розраховується множенням первинної вартості на
дату початку нарахування амортизації на річну норму амортизації;

ю
picscalex100010009000003040200000400150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02c004e02c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffabffffffa02c00006b0400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
60020e1d05000000130260027e2c050000001402ec02121c050000001302d002431c0900
0000fa02000020000000000000002200040000002d010100050000001402d802431c0500
0000130251048a1c040000002d0100000500000014025104921c0500000013025d00f01c
0500000014025d00f01c0500000013025d009e2c15000000fb0220ff0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccee040000002d0102000800
0000320a7a02a11a02000000b3bf0c000000320a7a024f160a000000e5eaf1efebf3e0f2
e0f60a000000320a9a01be1a05000000f0eeeab3e2000c000000320a9a01531609000000
eab3ebfceab3f1f2fc0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00ccee040000002d01030004000000f00102000b000000
320aed03202508000000e2e0f0f2b3f1f2fc0b000000320aed03661e08000000efe5f0e2
b3f1ede00b000000320acb015e2608000000e2e0f0f2b3f1f2fc08000000320acb018823
02000000ede00c000000320acb01401d0a000000ebb3eae2b3e4e0f6b3e908000000320a
c0020a1201000000bf000c000000320ac0027e0a0a000000e0eceef0f2e8e7e0f6b30a00
0000320ac0022c0505000000edeef0ece0000a000000320ac0026a0005000000f0b3f7ed
e00015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e0000ee040000002d01020004000000f001030008000000320a9a01ff190100
00005f0015000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e0000ee040000002d01030004000000f001020008000000320aed031824
010000005f0008000000320acb015625010000005f0009000000320ac0029a1203000000
2825290008000000320ac0027009010000005f0008000000320ac0021e04010000005f00
10000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c000204000000
2d01020004000000f001030008000000320ac0022815010000003d000a00000026060f00
0a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d00cc040000002d01030004000000f0010200030000000000

або:

ю річна сума амортизації розраховується множенням залишкової вартості на
початок звітного року на річну норму амортизації;

ю місячна сума амортизації визначається розподілом річної суми
амортизації за повний рік корисного використання на 12;

ю в останній рік строку корисного використання (експлуатації) об’єкта
основних засобів нарахування амортизації здійснюється в розмірі всієї
залишкової вартості (мінус ліквідаційна вартість).

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості

Відповідно до зазначеного методу річна сума амортизації визначається як
добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або
первісної вартості на дату початку нарахування амортизації й річної
норми амортизації, що обчислюється виходячи зі строку корисного
використання об’єкта, і подвоюється;

Порядок нарахування амортизації при використанні цього методу:

ю встановлюється строк корисного використання (експлуатації) об’єкта;

ю визначається ліквідаційна вартість об’єкта;

ю розраховується вартість, що амортизується (первісна мінус
ліквідаційна);

ю розраховується річна норма амортизації:

ю
picscalex1000100090000035e0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024004602c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb9ffffff202c0000f90300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000256160500000013020002142c15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc85040000002d01010009000000320a8d03
4a2a03000000f6b3bf000c000000320a8d038e220a000000e5eaf1efebf3f2e0f2e00a00
0000320a8d03f01d05000000f0eeeab3e2000c000000320a8d03701609000000eab3ebfc
eab3f1f2fc0008000000320a60020a1201000000bf000c000000320a60027e0a0a000000
e0eceef0f2e8e7e0f6b30a000000320a60022c0505000000edeef0ece0000a000000320a
60026a0005000000f0b3f7ede00015000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000085040000002d01020004000000f0010100
08000000320a8d038621010000005f0008000000320a8d03b21c010000005f0009000000
320a6d010620030000003130300009000000320a60029a12030000002825290008000000
320a60027009010000005f0008000000320a60021e04010000005f0010000000fb0280fe
0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000
f001020008000000320a60022815010000003d000a00000026060f000a00ffffffff0100
0000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc
040000002d01020004000000f0010100030000000000

ю річна сума амортизації розраховується множенням первинної вартості на
дату початку нарахування амортизації на подвоєну річну норму
амортизації;

ю місячна сума амортизації визначається розподілом річної суми
амортизації за повний рік корисного використання на 12;

ю в останній рік строку корисного використання (експлуатації) об’єкта
основних засобів нарахування амортизації здійснюється в розмірі всієї
залишкової вартості (мінус ліквідаційна вартість).

4. Кумулятивний метод

Відповідно до цього методу річна сума амортизації визначається як
добуток вартості, що амортизується й кумулятивного коефіцієнта.
Кумулятивний коефіцієнт розраховується розподілом кількості років, які
залишаються до кінця очікуваного строку використання об’єкта основних
засобів, на суму числа років його корисного використання;

Порядок нарахування амортизації при використанні цього методу:

ю встановлюється строк корисного використання (експлуатації) об’єкта;

ю визначається ліквідаційна вартість об’єкта;

ю розраховується кумулятивний коефіцієнт,

ю
picscalex100010009000003570200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200bc02c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa1ffffff802c0000c10a00000b00000026060f000c004d61746854797065
0000100209000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
a006b213050000001302a006782c15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccdb040000002d01010009000000320a6d0a
bf2104000000baeaf2e008000000320a6d0abb1f02000000eee108000000320a6d0af11c
02000000edff0c000000320a6d0a59150a000000e2e8eaeef0e8f1f2e0ed0c000000320a
2d085f2409000000eaeef0e8f1edeee3ee000a000000320a2d08bb1f05000000f0eeeab3
e2000a000000320a2d08a51a05000000f7e8f1ebe0000a000000320a2d08591505000000
f1f3ecece00009000000320a05062e1b04000000baeaf2e008000000320a05062a190200
0000eee10a000000320a0506cc1305000000f2e0ededff000b000000320ac50332260700
0000e2e8eaeef0e8f1000c000000320ac503701e09000000eaeef0e8f1edeee3ee000a00
0000320ac503761806000000f1f2f0eeeaf30a000000320ac503cc1305000000eab3edf6
ff0008000000320a8501b22a02000000e4ee0c000000320a8501fa210a000000e7e0ebe8
f8e8ebe8f1ff08000000320a8501d21f01000000ee0008000000320a8501c41e01000000
f9000a000000320a8501e61a05000000f0eeeab3e2000a000000320a8501dc1505000000
eab3f1f2fc0009000000320a8501cc1303000000eab3eb000c000000320a0007f00a0a00
0000eaeee5f4b3f6b3baedf208000000320a0007cc0702000000fbe90c000000320a0007
3a000a000000eaf3ecf3ebfff2e8e2ed15000000fb0280fe000000000000900100000000
0402001054696d6573204e657720526f6d616e0000db040000002d01020004000000f001
010008000000320a6d0a532101000000270008000000320a6d0ab31e010000005f000800
0000320a2d085123010000005f0008000000320a2d087d1e010000005f0008000000320a
2d08a319010000005f0008000000320a0506c21a01000000270008000000320a05062218
010000005f0008000000320ac5032a25010000005f0008000000320ac503621d01000000
5f0008000000320ac5036e17010000005f0008000000320a8501aa29010000005f000800
0000320a8501da20010000005f0008000000320a8501341e010000002c0008000000320a
8501a819010000005f0008000000320a85018815010000002e0008000000320a0007e209
010000005f0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0002040000002d01010004000000f001020008000000320ac503922b010000002d000800
0000320a00078412010000003d000a00000026060f000a00ffffffff0100000000001000
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01
020004000000f0010100030000000000

ю річна сума амортизації визначається множенням вартості, що
амортизується на кумулятивний коефіцієнт,

ю місячна сума амортизації визначається розподілом річної суми
амортизації за повний рік експлуатації на 12.

5. Виробничий метод

Відповідно до зазначеного методу місячна сума амортизації визначається
як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) і
виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється
розподілом вартості, що амортизується на загальний обсяг продукції
(робіт, послуг), що підприємство очікує зробити (виконати) з
використанням об’єкта основних засобів.

Порядок нарахування амортизації при використанні цього методу:

ю встановлюється загальний обсяг продукції (робіт, послуг), що
передбачається випустити з використанням об’єкта (у натуральному
вимірнику);

ю визначається ліквідаційна вартість об’єкта;

ю розраховується виробнича ставка амортизації

ю
picscalex100010009000003930100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024004802d1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff402d0000fc0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000250190500000013020002342d15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81040000002d0101000c000000320a9003
6d2609000000eff0eee4f3eaf6b3bf0008000000320a9003952302000000baec08000000
320a90039f2102000000eee10c000000320a90031d1a09000000e7e0e3e0ebfcede8e900
09000000320a6a01102b03000000fcf1ff000c000000320a6a010c230a000000e0eceef0
f2e8e7f3baf208000000320a6a01f21f02000000f9ee0b000000320a6a01641908000000
e2e0f0f2b3f1f2fc08000000320a6002741501000000bf000c000000320a6002e80d0a00
0000e0eceef0f2e8e7e0f6b30a000000320a6002100806000000f1f2e0e2eae00c000000
320a6002340009000000e2e8f0eee1ede8f7e00015000000fb0280fe0000000000009001
000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d0102000400
0000f001010008000000320a90036d25010000005f0008000000320a9003372301000000
270008000000320a9003a520010000005f0008000000320a6a010c22010000005f000800
0000320a6a01701f010000002c0008000000320a6002fe15020000002c2508000000320a
6002e80c010000005f0008000000320a60021607010000005f0010000000fb0280fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001
020008000000320a60020a18010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000
000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc0400
00002d01020004000000f0010100030000000000

ю місячна сума амортизації визначається множенням фактичного місячного
обсягу продукції (робіт, послуг) на виробничу ставку амортизації.

Застосування даного методу забезпечує нарахування амортизації тільки при
реальному використанні (експлуатації) устаткування.

6. Метод нарахування амортизації, який застосовується у податковому
обліку

Підприємство може застосовувати норми й методи нарахування амортизації,
передбачені податковим законодавством. При цьому варто мати на увазі, що
застосування методу нарахування амортизації, що застосовується в
податковому обліку, із застосуванням установлених Законом про прибуток
норм, приведе до завищення показників залишкової вартості основних
засобів і заниженню норм амортизаційних відрахувань, тобто до завищення
оцінки активів і доходів (прибутку) у фінансовій (бухгалтерської)
звітності.

АМОРТИЗАЦІЯ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується по
методах, які наведені вище.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних
фондів може нараховуватися в першому місяці використання об’єкта в
розмірі 50 відсотків вартості, що амортизується, а інші 50 відсотків – у
місяці їхнього виключення з активів (списання з балансу) у результаті
невідповідності критеріям визнання активом, або в першому місяці
використання об’єкта – 100 відсотків його вартості.

ВИКОРИСТОВУВАНІ РАХУНКИ (СУБРАХУНКУ) ДЛЯ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ

Сума амортизації об’єкта основних засобів з початку його корисного
використання характеризується нарахованим зношуванням основних засобів,
що в обліку узагальнюються на відповідних субрахунках:

знос необоротних активів- рахунок 13знос основних засобів131знос інших
необоротних матеріальних активів132амортизаційні відрахування09

ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ПРИДБАНИХ (СТВОРЕНИХ)
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ; ОБ’ЄКТІВ, ПРИДБАНИХ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ, А
ТАКОЖ ВНЕСЕНИХ У СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми
витрат підприємства і зношування основних засобів.

Таблиця 9. Оформлення в обліку нарахування амортизації придбаних
(створених) об’єктів основних засобів

Зміст господарської операціїДтKтНарахування амортизації придбаних
основних засобів, які використовуються у виробничій діяльності23131
(132)Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які
використовуються в сфері управління виробництвом91131 (132)Нарахування
амортизації придбаних основних засобів, які використовуються в
адміністративних цілях92131 (132)Нарахування амортизації придбаних
основних засобів, які використовуються в сфері збуту93131
(132)Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які
використовуються в іншій операційній діяльності949131 (132)Враховано
суму нарахованої амортизації на забалансовому обліку09Нарахування
амортизації основних засобів, внесених у статутний капітал (по напрямках
використання)23

(91) (92) (93) (949)131 (132)

ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ОТРИМАНИХ
БЕЗКОШТОВНО

Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми
витрат підприємства і зносу основних засобів пропорційно сумі
нарахованої амортизації; одночасно з її нарахуванням визнається дохід
від безкоштовно отриманих активів.

Оскільки на суму нарахованої амортизації визнається дохід, то немає
необхідності відзначати дану суму амортизації на забалансовому рахунку
09 і, відповідно, вказувати в примітках до фінансової звітності.

Таблиця 10. Оформлення в обліку нарахування амортизації основних
засобів, отриманих безкоштовно

Зміст господарської операціїДтKтНарахування амортизації основних
засобів, отриманих безкоштовно, по напрямках використання в операційній
діяльності23

(91) (92) (93) (949)131 (132)Нараховано доходи від безкоштовно отриманих
активів на суму нарахованої амортизації в реалізованій продукції
(роботах, послугах)424745

ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ПРИДБАНИХ
ЗА РАХУНОК КОШТІВ ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми
витрат підприємства і зносу основних засобів пропорційно сумі
нарахованої амортизації, одночасно з її нарахуванням визнається дохід
від цільового фінансування. Оскільки на суму нарахованої амортизації
визнається дохід, то немає необхідності відзначати дану суму амортизації
на забалансовому рахунку 09 і, відповідно, вказувати в примітках до
фінансової звітності.

Таблиця 11. Оформлення в обліку нарахування амортизації основних
засобів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування

Зміст господарської операціїДтKтНарахування амортизації основних
засобів, отриманих безкоштовно, по напрямках використання в операційній
діяльності23

(91) (92) (93) (949)131 (132)Нараховано доходи від цільового
фінансування капітальних інвестицій на суму нарахованої амортизації69745

ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ,
ОТРИМАНИХ НА УМОВАХ ОПЕРАЦІЙНОЇ ОРЕНДИ

Орендар не враховує балансову вартість об’єкта оперативної оренди, по
якій даний об’єкт враховується на балансі орендодавця – власника об’єкта
основних засобів.

У випадку якщо договір операційної оренди дозволяє орендареві провадити
поліпшення об’єкта оперативної оренди, витрати орендаря на поліпшення
об’єкта оперативної оренди відображаються орендарем як капітальні
інвестиції в створення (будівництво) інших необоротних активів. Після
завершення таких поліпшень орендар ставить на облік такий створений
об’єкт інших необоротних активів. При розрахунку амортизації доцільно
встановити термін служби такого необоротного активу у відповідності з
терміном дії договору оренди, щоб до моменту повернення такого об’єкта
оренди орендодавцеві витрати на поліпшення такого об’єкта в орендаря
були повністю віднесені на витрати підприємства.

Таблиця 12. Нарахування амортизації витрат на ремонт об’єктів основних
засобів, отриманих на умовах операційної оренди

Зміст господарської операціїДтKтЗарахована на забалансовий рахунок
вартість об’єкта основних засобів, отриманого за договором операційної
оренди01Нараховано витрати на поліпшення об’єкта операційної оренди
відповідно до договору15220 23 63Введений в експлуатацію об’єкт
операційної оренди після поліпшень117152Нарахування амортизації інших
необоротних матеріальних активів, які використовуються у виробничій
діяльності23132Враховано суму нарахованої амортизації на забалансовому
обліку09

ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАЦІЇ

Приклад 1

ПРЯМОЛІНІЙНИЙ МЕТОД

Придбано об’єкт вартістю300 000грн.

Визначено ліквідаційну вартість60 000грн.

Визначена вартість, яка амортизується240 000грн.

Встановлено строк корисного використання5років

Розраховано річну норму амортизації240 000

5= 48грн.

Місячна сума амортизації48 000

12= 4грн.

Приклад 2МЕТОД ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ

Придбано об’єкт вартістю6 400 000грн.

Визначено ліквідаційну вартість100 000грн.

Встановлено строк корисного використання5років

Розраховано річну норму амортизації (%) =
picscalex1000100090000034401000004001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c026004400d1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a9ffffff000d0000090400000b00000026060f000c004d617468547970650000d0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014026002340305000000
130260029608050000001402be023802050000001302a202690208000000fa0200002000
000000000000040000002d010100050000001402aa0269020500000013020304b0020400
00002d0100000500000014020304b8020500000013025f0016030500000014025f001603
0500000013025f00e60c1c000000fb0280fe000000000000900100000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
020008000000320ac002940b01000000257908000000320ac002140a0200000035300b00
0000320aed0348030700000036343030303030000a000000320acd019603060000003130
3030303008000000320ac00210000100000031301c000000fb0280fe0000000000009001
000000020002001053796d626f6c00774000000073100aa4b7c5c677c0c5c67720c0c977
00003000040000002d01030004000000f001020008000000320ac002f808010000003d30
08000000320ac0020201010000002d300a00000026060f000a00ffffffff010000000000
1c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a00
21008a010000000002000000f8f31200b9c1c677040000002d01020004000000f0010300
030000000000

Річна сума амортизації на перший рік6 400 000

2= 3 200 000грн.

Місячна сума амортизації на перший рік3 200 000 12= 267 000грн.

Приклад 3МЕТОД ПРИСКОРЕНОГО ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ

Придбано об’єкт вартістю400 000грн.

Визначено ліквідаційну вартість40 000грн.

Визначена вартість, що амортизується360 000грн

Встановлено строк корисного використання5років

Розраховано річну норму амортизації100

5= 20%

Розраховано річну суму амортизації360 000 х 2 х0,2144 000грн.

Місячна сума амортизації144 000

12= 12 000грн.

Приклад 4КУМУЛЯТИВНИЙ МЕТОД

Придбано об’єкт вартістю300 000грн.

Визначено ліквідаційну вартість150 000грн.

Визначена вартість, що амортизується150 000грн.

Встановлено строк корисного використання5років

Розраховано суму чисел строку корисного використання1+2+3+4+5= 15

Розраховано кумулятивний коефіцієнт

на 1-й рік5/151/3

на 2-й рік4/15

на 3-й рік3/151/5

на 4-й рік2/15

на 5-й рік1/15

Розраховано річну суму амортизації

на 1-й рік 150 000 х5/1550 000грн.

на 2-й рік 150 000×4/1540 000грн.

на 3-й рік 150 000×3/1530 000грн.

на 4-й рік 150 000×2/1520 000грн.

на 5-й рік 150 000 х 1/1510 000грн.

Місячна сума амортизації

на 1-й рік 150 000×5/15/ 124 200грн.

на 2-й рік 150 000×4/15/ 123 300грн.

на 3-й рік 150 000 хЗ/ 15/122 500грн.

на 4-й рік 150 000×2/15/ 121 700грн.

на 5-й рік 150 000 х 1/15/12800грн.

Приклад 5ВИРОБНИЧИЙ МЕТОД

Придбано об’єкт вартістю200 000грн.

Визначено обсяг продукції50 000єдиний.

Зроблено за місяць500єдиний.

Розраховано суму амортизації на 1 одиницю200 000 50 000=4грн.

Місячна сума амортизації500×4= 2 000грн.

ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Підприємство переоцінює об’єкт основних засобів, якщо його залишкова
вартість істотно відрізняється від його справедливої вартості на дату
балансу. У випадку переоцінки об’єкта основних засобів, на ту ж дату
здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої
належить цей об’єкт.

Переоцінена первісна вартість і сума зносу об’єкта основних засобів
визначаються множенням відповідно до первісної вартості і суми зносу
об’єкта основних засобів на індекс переоцінки.

Індекс переоцінки визначається розподілом справедливої вартості об’єкта,
що переоцінюється, на його залишкову вартість. Відомості про зміни
первісної вартості і суми зносу основних засобів заносяться в регістри
їхнього аналітичного обліку — ф. 03-6 «Інвентарна картка обліку основних
засобів».

Якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то його
переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої
вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без
зміни суми зносу об’єкта.

Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів включається
до складу додаткового капіталу.

Сума уцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів включається до
складу витрат. При цьому втрати від зменшення корисності об’єктів
основних засобів включаються до складу витрат звітного періоду зі
збільшенням у балансі суми зносу основних засобів.

У випадку якщо на дату проведення дооцінки об’єкта основних засобів є
перевищення суми попередніх уцінок об’єкта над сумою попередніх
дооцінок, то сума дооцінки включається до складу доходів звітного
періоду в межах такої суми, а різниця дооцінки й відзначеного
перевищення направляється на збільшення іншого додаткового капіталу.

У випадку якщо на дату проведення чергової уцінки об’єкта основних
засобів є перевищення суми попередніх дооцінок об’єкта над сумою
попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта, то сума чергової
уцінки направляється на зменшення іншого додаткового капіталу в межах
такого перевищення, а різниця суми уцінки й відзначеного перевищення
включається у витрати звітного періоду.

Сума зміни первісної (переоціненої) вартості і сума зносу основних
засобів у результаті переоцінки в обов’язковому порядку відображається в
примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні
засоби.

ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ ДООЦІНКИ ОБ’ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

При збільшенні вартості об’єкта основних засобів сума дооцінки
залишкової вартості об’єкта основних засобів включається до складу
додаткового капіталу.

Порядок дооцінки:

ю розраховується індекс переоцінки:

picscalex100010009000003450100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024004401e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbbffffff001e0000fb0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002240e0500000013020002761d15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000085040000002d01010008000000320a6002
ac1d010000003b0008000000320a8d03d315010000005f0008000000320a6b014e160100
00005f0008000000320a60029604010000005f0015000000fb0280fe0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc85040000002d0102000400
0000f00101000b000000320a8d03db1608000000e2e0f0f2b3f1f2fc0c000000320a8d03
cb0e09000000e7e0ebe8f8eaeee2e0000b000000320a6b01561708000000e2e0f0f2b3f1
f2fc08000000320a6b01401501000000e0000c000000320a6b01380e0a000000f1eff0e0
e2e5e4ebe8e20c000000320a6002a4050a000000efe5f0e5eef6b3edeae80a000000320a
6002460006000000b2ede4e5eaf110000000fb0280fe0000000000009001000000020002
001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a6002f60c
010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001
0100030000000000

ю первісна вартість множиться на індекс переоцінки;

ю сума зносу множиться на індекс переоцінки.

Відомості про зміни первісної вартості і суми зносу об’єкта основних
засобів заносяться в регістри їхнього аналітичного обліку.

Таблиця 13. Оформлення в обліку дооцінки об’єкта основних засобів

Зміст господарської операціїДтKтВизначення індексу переоцінки-Збільшення
первісної вартості об’єкта на різницю між залишковою вартістю і
справедливою10423Збільшення нарахованого зносу на різницю між
розрахованою сумою і нарахованою раніше42313Якщо сума попередньої уцінки
більше суми дооцінки залишкової вартості об’єкта основних
засобівВизначення індексу переоцінки-Збільшення вартості об’єкта на
різницю між залишковою вартістю і справедливою в межах суми
уцінки10746Збільшення первісної вартості об’єкта на різницю між
залишковою вартістю і справедливою10423Збільшення нарахованого зносу на
різницю між розрахованою сумою і нарахованою раніше42313

ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ УЦІНКИ ОБ’ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

При зменшенні вартості об’єкта основних засобів сума уцінки залишкової
вартості об’єкта основних засобів включається до складу витрат.

Порядок уцінки:

ю якщо до цього вартість не переоцінювалася, сума уцінки включається до
складу витрат;

ю якщо сума уцінки менше суми дооцінки, – зменшення додаткового
капіталу;

ю якщо сума уцінки більше суми дооцінки, – зменшення додаткового
капіталу на суму дооцінки, на перевищення – витрати періоду.

Таблиця 14. Оформлення в обліку уцінки об’єкта основних засобів

Зміст господарської операціїДтКт1. Сума уцінки включається до складу
витратЗменшення корисності об’єкта шляхом збільшення нарахування
зносу975132. Сума уцінки перевищує суму попередньо проведеної дооцінки
залишкової вартості об’єкта основних засобівЗменшення вартості об’єкта в
частині залишкової вартості на суму, рівну попередній до
оцінці42310Зменшення корисності об’єкта шляхом збільшення нарахування
зносу на суму перевищення уцінки над сумою дооцінки975103. Сума уцінки
менше суми попередньо проведеної дооцінки залишкової вартості об’єкта
основних засобівЗменшення вартості об’єкта в частині залишкової вартості
на суму, що менше попередньої дооцінки42310

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ ПЕРЕОЦІНКИ

Розрахунок амортизації за звітний період в увагу не береться.

Приклад 6. Дооцінка основних засобів

Господарська операціяКореспонденція рахунківСума, грн. Сальдо рахунків

ДтКтДтКтДані у фінансовій звітності на початок періоду до
переоцінкиПервісна вартість-10010-Сума нарахованого зносу-8013Залишкова
вартість-20-Проведення й оформлення переоцінкиВизначено справедливу
залишкову вартість-80-Розраховано коефіцієнт дооцінки справед./залишков.
вартості (рядок 4 / рядок 3)-4Збільшення первісної вартості рядок 1 *
рядок 5)-400-Збільшення нарахованого зносу (рядок 2 * рядок
5)-320-Визначено суму дооцінки (рядок 6 – рядок 1)10423300–Визначено
суму донарахованого зносу (рядок 7 – рядок 2)42313240Дані у фінансовій
звітності на кінець періоду після
переоцінкиПервісна(переоцінена)вартість-40010Сума нарахованого
зношування-32013Збільшено суму додаткового капіталу-60423Залишкова
вартість80–

Приклад 7. Уцінка основних засобів

Господарська операціяКореспонденція рахунківСума, грн.Сальдо рахунків

ДтКт

ДтКтДані у фінансовій звітності на початок періоду до переоцінкиПервісна
вартість–20010-Сума нарахованого зносу–100-13Залишкова
вартість–100–Проведення й оформлення уцінкиВизначено справедливу
залишкову вартість–80–Зменшення первісної вартості об’єкта в частині
залишкової вартості (рядок 3 – рядок 4)9751320–Дані у фінансовій
звітності на кінець періоду після переоцінкиПервісна (переоцінена)
вартість–20010-Сума нарахованого зносування–120-13Залишкова
вартість–80–

Приклад 8. Дооцінка основних засобів

Господарська операціяКореспонденція рахунківСума, грн.Сальдо рахунків

ДтКт

ДтКтДані у фінансовій звітності на початок періоду до
переоцінкиПереоцінена вартість18010Сума уцінки (у минулому)-20–Cума
нарахованого зносу-80.13Залишкова вартість-100-Проведення й оформлення
переоцінкиВизначено справедливу залишкову вартість–220–Збільшення
вартості об’єкта на різницю між залишковою вартістю й справедливою в
межах суми уцінки (рядок 2)1074620-Розраховано коефіцієнт дооцінки
справед./залишков. вартості (рядок 5-рядок 2)2(рядок 4 )

Збільшення первісної вартості (рядок 1 х рядок 7)-360Збільшення
нарахованого зносу (рядок 3 х рядок 7)-160-Визначено суму дооцінки
(рядок 8 – рядок 1)10423180-Визначено суму донарахованого зносу (рядок 9
– рядок 3)4231380Дані у фінансовій звітності на кінець періоду після
переоцінки Первісна (переоцінена) вартість-38010-Сума нарахованого
зносу-160-13Збільшено суму додаткового капіталу-100423Залишкова
вартість-220–

Приклад 9. Уцінка основних засобів

Господарська операціяКореспонденція рахунківСума, грн.Сальдо рахунків

ДтКт

ДтКтДані у фінансовій звітності на початок періоду до
переоцінкиПереоцінена вартість–20010-Сума дооцінки (у
минулому)–50-423Сума нарахованого зносу–100-13Залишкова
вартість–100–Проведення й оформлення переоцінкиВизначено справедливу
залишкову вартість–40–Зменшення вартості об’єкта в частині залишкової
вартості на суму, рівну попередній дооцінці (рядок 2)4231050-Зменшення
первісної вартості об’єкта в частині залишкової вартості на суму
перевищення уцінки над сумою дооцінки (рядок 4 – рядок 5 – рядок
6)9751310Дані у фінансовій звітності на кінець періоду після
переоцінкиПервісна (переоцінена) вартість–15010-Сума нарахованого
зносу–110-13Залишкова вартість–40–

ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Об’єкт основних засобів виключається з активів (списується з балансу) у
випадку його вибуття внаслідок:

ю продажу;

ю безкоштовної передачі;

ю невідповідності критеріям визнання активом.

Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається
відрахуванням з доходу від вибуття основних засобів їхньої залишкової
вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям основних
засобів.

Вибулі регістри аналітичного обліку основних засобів (ф. 03-6
«Інвентарна картка обліку основних засобів », Ф. 03-3 «Акт списання
основних засобів ») додаються до документів, якими оформлені факти
вибуття основних засобів.

У випадку часткової ліквідації об’єкта основних засобів його первісна
(переоцінена) вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної
(переоціненої) вартості і зносу ліквідованої частини об’єкта.

У випадку вибуття об’єктів основних засобів, які раніше були
переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх
уцінок включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним
зменшенням додаткового капіталу. Таким чином, сума, що враховується у
складі додаткового капіталу, буде включати тільки суми дооцінки тих
основних засобів, які перебувають на обліку підприємства.

Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу вибулих основних засобів в
обов’язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності
при розкритті інформації про основні засоби.

Таблиця 15. Оформлення в обліку операції вибуття об’єкта основних
засобів (постачальник й одержувач – платники ПДВ)

Зміст господарської операціїДтКт1. Продаж основних фондівОтримано доход
від реалізації об’єкта основних засобів377742Зменшення доходу на суму
ПДВ742641Списано суму нарахованого зносу проданого об’єкта основних
засобів1310Залишкова вартість проданого об’єкта основних засобів
включена до складу витрат97210Доход від реалізації віднесений на
фінансовий результат742793Собівартість реалізованого об’єкта віднесена
на фінансовий результат793972Отримано оплату від покупця313772. Продаж
основних фондів після одержання авансуОтримано аванс від покупця об’єкта
основних засобів31685Відбито суму податкових зобов’язань по ПДВ в
отриманому авансі643641Передано об’єкт основних засобів покупцеві,
відображено доход від реалізації об’єкта основних засобів685742Зменшення
доходу на суму ПДВ742643Списано суму нарахованого зносу проданого
об’єкта основних засобів1310Доход від реалізації віднесений на
фінансовий результат742793Віднесена на фінансовий результат собівартість
реалізованого об’єкта7939723. Вибуття основних фондів внаслідок
безкоштовної передачіПередано об’єкт основних засобів новому власникові
об’єкта основних засобів по залишковій вартості37710Нараховано податкові
зобов’язання на суму ПДВ виходячи зі звичайної ціни (залишкової
вартості)377641Списано суму нарахованого зносу переданого об’єкта
основних засобів1310Відбито балансову вартість переданого об’єкта й
витрати, які пов’язані з передачею (ПДВ)972377Віднесена на фінансовий
результат собівартість реалізованого об’єкта7939724. Вибуття основних
фондів через ліквідаціюСписано нарахований знос об’єкта основних
засобів, що ліквідується1310Списано об’єкт основних засобів у частині
залишкової вартості97610Нараховано витрати, пов’язані з ліквідацією
об’єкта основних засобів976661

(65,68)Віднесені на фінансовий результат витрати по списанню
ліквідованого об’єкта793976Оприбутковано матеріали, які отримані в
результаті ліквідації об’єкта основних засобів209746Визнаний доход від
ліквідації віднесений на фінансовий результат7467935. Вибуття основних
фондів, якщо сума дооцінки перевищує суми уцінокОтримано доход від
реалізації об’єкта основних засобів377742Зменшення доходу на суму
ПДВ742641Списано нарахований знос реалізованого об’єкта основних
засобів1310Списано залишкову вартість реалізованого об’єкта основних
засобів97210Віднесено доход від реалізації на фінансовий
результат742793Віднесена на фінансовий результат собівартість
реалізованого об’єкта793972Зменшено додатковий капітал на величину
перевищення всіх попередніх дооцінок над всіма проведеними уцінками
даного об’єкта основних засобів423441

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ОБ’ЄКТА, ПІДДАНОГО ПЕРЕОЦІНЦІ

Приклад 10. Оформлення в обліку операції вибуття об’єкта основних
засобів, у випадку якщо сума дооцінок перевищує суми уцінок

Господарська операція

Кореспонденція рахунківСума, грн.Сальдо рахунківДтКтДт КтДані у
фінансовій звітності на початок періоду до переоцінкиПереоцінена
вартість20010-Сума дооцінки (у минулому)-50423Сума нарахованого
зносу–10013Залишкова вартість-100-Проведення й оформлення
переоцінкиОтримано доход від реалізації об’єкта основних
засобів377742360-Зменшення доходу на суму ПДВ74264160-Списано
нарахований знос реалізованого об’єкта основних засобів1310100–Списано
залишкову вартість реалізованого об’єкта основних засобів97210100Доход
від реалізації віднесений на фінансовий результат742793300–Віднесена на
фінансовий результат собівартість реалізованого
об’єкта793972100–Зменшено додатковий капітал на величину перевищення
всіх попередніх дооцінок над всіма проведеними уцінками даного об’єкта
основних засобів42344150441 Дані у фінансовій звітності на кінець
періоду після переоцінкиПервісна (переоцінена) вартість—–Сума
нарахованого зносу—–Нерозподілений прибуток на суму списаного
додаткового капіталу–50-441

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019