.

Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
13 6446
Скачать документ

Реферат на тему:

Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах

Особливості сільськогосподарського виробництва та їх вплив на
організацію та ведення бухгалтерського обліку

Сільське господарство є однією із основних галузей матеріального
господарства, яка забезпечує населення продовольством, а промисловість —
сировиною.

Галузь сільського господарства належить до однієї із структурних сфер
агропромислового комплексу (АПК).

Виробництво сільськогосподарської продукції має свої особливості, які
необхідно враховувати при організації та веденні бухгалтерського обліку
на сільськогосподарському підприємстві. Такі особливості можна
згрупувати у вигляді табл. 4.1.

Стосовно останнього фактору сільськогосподарські підприємства можуть
використовувати одну з наведених нижче форм.

Просту форму обліку (без використання подвійного запису) можуть
застосовувати сільськогосподарські підприємства, в яких працюють власник
(голова) і члени його родини (без залучення найманих працівників), а
також малі сільськогосподарські підприємства із середньообліковою
чисельністю працюючих за звітний період до 10 осіб включно (крім членів
сім’ї) і обсягом виручки за рік, що не перевищує 500 тис. грн.

Сільськогосподарські підприємства, які відповідають статусу малих
підприємств (із середньообліковою чисельністю працівників за звітний
період до 50 осіб та обсягом виручки від реалізації до 500 тис. євро),
можуть вести бухгалтерський облік за спрощеною формою обліку із
використанням спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцiй суб’єктiв малого
пiдприємництва, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
19.04.01 № 186 i складати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 25 “Фiнансовий звiт суб’єкта малого
підприємництва”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
25.02.2000 № 39.

Усi iншi сiльськогосподарськi пiдприємства повиннi вести облiк за Планом
рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i
господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженим наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 № 291 з використанням:

• методичних рекомендацiй з органiзацiї та ведення бухгалтерського
облiку за журнальною формою на пiдприємствах агропромислового комплексу,
затверджених наказом Мiнагрополi-тики України вiд 07.03.01 № 49 — для
пiдприємств, що пiдпорядковуються Мiнiстерству аграрної полiтики;

• методичних рекомендацiй із застосування реєстрiв бухгалтерського
облiку, що затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
29.12.2000 № 356 — для пiдприємств, що не пiдпорядковуються Мiнiстерству
аграрної полiтики.

Облік наявності та руху основних засобів

Порядок формування у бухгалтерському облiку інформації про основні
засоби та інші необоротні матеріальні активи визначений П(С)БО 7
“Основнi засоби”.

Підприємства можуть самостійно встановлювати вартісні критерії
предметів, що входять до складу малоцінних НМА (п. 5 П(С)БО 7 “Основні
засоби”). Однак незалежно від вартості до складу основних засобів
включають дорослу робочу і продуктивну худобу. Крім того, до основних
засобів відносять капітальні витрати з поліпшення земель, не пов’язані
зі створенням споруд.

Капітальні вкладення у багаторічні насадження, поліпшення земель
включають до складу основних засобів щорічно у сумі затрат, що
відносяться до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від строку
закінчення всього комплексу робіт.

Згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби” якщо один об’єкт основних засобів
складається з окремих частин, у яких різний строк корисного використання
(експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися у бухгалтерському
обліку як окремий об’єкт. Строк експлуатації об’єкта — це очікуваний
період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися
підприємством або з їх використанням буде вироблено (виконано)
очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

У бухгалтерському обліку та звітності інформація про основні засоби
відображаються на рахунку 10 “Основні засоби”, який призначений для
обліку та узагальнення інформації про наявність і рух власних або
одержаних на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних
майнових комплексів, віднесених до складу основних засобів.

Приклад. ТОВ “Врожай” придбало трактор МТЗ-82 за 54000 грн (включаючи
ПДВ); вартість послуг автотранспортного підприємства (АТП) з
транспортування трактора склала 660 грн (включаючи ПДВ); вартість
палива, використаного для обкатки — 90 грн; оплата праці (з
відрахуваннями) тракториста, який обкатував трактор, — 85 грн; сума
затрат з відрядження головного інженера при транспортуванні трактора на
підприємство — 40 грн.

Кореспонденція рахунків з оприбуткування купівлі основного засобу —
трактора, наведено у табл. 4.2.

Особливості оприбуткування (введення в дію) багаторічних насаджень.
Процес приимання-передачі багаторічних насаджень має свої особливості,
які враховуються при складанні Акта приймання багаторічних насаджень та
передачі їх в експлуатацію (ф-54). Цей Акт складається двічі. Перший акт
складають після закiнчення садiвничих робiт, а другий — після досягнення
молодими насадженнями експлуатацiйного вiку. Тобто капiтальнi iнвестицiї
в багаторiчнi насадження включаються до складу ОЗ як молодi насадження i
щорiчно у сумi щорiчних затрат, зазнаних на цi об’єкти за весь перiод з
початку закладки. Пiсля закiнчення всього комплексу робiт молодi
насадження беруть на облiк як дорослi й оцiнюють виходячи iз сум затрат
на цi об’єкти за весь перiод з початку закладки.

Приклад. Підприємством на закладку саду понесені затрати на: придбання
саджанцiв — 18450 грн, нарахування заробiтної плати з вiдрахуваннями —
12430 грн, списання послуг власного

вантажного автотранспорту — 3050 грн, використання мало-цiнних і
швидкозношуваних предметiв — 540 грн, списання палива на роботу
тракторiв, якi виконували польовi роботи — 850 грн.

У наступнi 6 рокiв затрати з утримання молодого саду склали вiдповiдно
1640, 1380, 1250, 1250, 1250 i 960 грн. За 6 рокiв вирощування вiд
молодих насаджень одержано продукцiї на суму 980 грн, затрати на збiр
плодiв склали 240 грн. Наказом про облiкову полiтику в ТОВ “Нива” для
облiку закладки та вирощування багаторiчних насаджень введено субрахунок
156 “Багато-рiчнi насадження”.

Порядок оприбуткування багаторічних насаджень у бухгалтерському облiку
наведено у табл. 4.3.

Пiсля передачi молодих багаторiчних насаджень в експлуа-тацiю затрати з
догляду за дiючими багаторiчними насадженнями облiковують на субрахунку
“Рослинництво” рахунка 23 “Виробництво”.

Капiтальнi iнвестицiї у земельнi дiлянки, надра, лiсовi та воднi угiддя
(мелiоративнi та iригацiйнi роботи, заходи щодо осушення i зрошення,
роботи з розкорчування територiї для розширення площ орних земель тощо)
включають до складу ОЗ щорiчно у сумi фактичних затрат.

Облiк придбання тварин розглянемо на прикладi. ТОВ “Нива” придбало у
липнi тварин у племiнному товариствi “Колос” для поповнення основного
стада корiв:

• купiвельна вартiсть тварин — 5088 грн (включаючи ПДВ);

• послуги власного автотранспорту з доставки тварин у господарство — 450
грн;

• нараховано заробiтну плату працiвникові (з вiдрахуваннями) за доставку
тварин — 80 грн;

• затрати на вiдрядження водiя і зоотехнiка — 75 грн;

• крiм того, переведено до основного стада 5 голiв великої рогатої
худоби після отелення, вирощених у своєму пiдприємствi, загальною вагою
20 ц за плановою собiвартiстю 560 грн за 1 ц живої ваги. У кiнцi року
проведено розрахунок фактичної собiвартостi живої ваги тварин,
переведених до основного стада, яка становить 640 грн за 1 ц (див. табл.
4.4).

Нарахування та облік зносу (амортизації) тварин

На всiх продуктивних тварин, якi обліковуються в складі основних
засобiв, нараховується амортизацiя.

Пунктом 22 Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 7 “Основні
засоби”, затвердженого наказом Мінiстерства фiнансiв

України від 27.04.2000 №92, передбачено, що об’єктом амортизації є
основні засоби (крім землі). Це означає, що вартість продуктивних тварин
основного стада тепер підлягає амортизації. При цьому можуть
застосовуватися будь-який з передбачених П(С)БО 7 “Основні засоби”
методів нарахування амортизації, а також норми і методи нарахування
амортизації, передбачені Законом України “Про оподаткування прибутку
підприємств” від 22.05.97 №283/97-ВР.

Метод амортизації для всіх основних засобів, у тому числі і для
продуктивної худоби, вибирається підприємством самостійно.

Сільськогосподарські підприємства у бухгалтерському обліку суму
амортизації продуктивної худоби відносять на собівартість одержаної від
продуктивних тварин продукції. Тобто сума амортизації корів основного
стада розподілятиметься між вартістю приплоду і молока; овець — між
вартістю приплоду, молока і вовни; свиней — відноситись на вартість
приплоду.

Нарахування амортизації основних засобів, у тому числі і продуктивних
тварин, відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”, здійснюється протягом
строку їх корисного використання (експлуатації), який підприємство
визначає самостійно, одночасно з введенням основних засобів в
експлуатацію.

На сільськогосподарському підприємстві надходження худоби до основного
стада може бути результатом переведення тварин з інших вікових груп,
купівлі в інших господарств або у населення. У будь-якому разі на
підприємстві створюється комісія, до якої, крім керівника (або його
заступника) і представника бухгалтерії, обов’язково входять працівники
зооветеринарної служби. Після детального огляду тварин комісія складає
Акт на переведення тварин з групи до групи або Акт приймання-передачі
(внутрішнього переміщення) основних засобів, які і є підставою для
зарахування тварин до основного стада, тобто до складу основних засобів.

При визначенні строку корисного використання продуктивної худоби слід
обов’язково враховувати такі фактори:

• вік тварини при надходженні;

• продуктивність;

• фізичний стан (жива вага, екстер’єр, конституція).

У разі зміни очікуваних економічних вигод від використання тварини
внаслідок зміни одного з таких факторів строк корисної

експлуатації може переглядатися. Амортизація в такому випадку
нараховується виходячи з нового строку корисного використання, починаючи
з місяця, наступного за місяцем зміни цього строку (п. 25 П(С)БО 7
“Основні засоби”).

Первинна вартість тварин залежатиме від того, яким шляхом тварини
потрапили до основного стада. У разі купівлі тварин в інших підприємств
або населення — це договірна ціна купівлі, а при переведенні з інших
вікових груп усередині підприємства — планова собівартість живої ваги,
яка в кінці року доводиться до фактичної.

Обираючи метод амортизації, необхідно пам’ятати, що продуктивна худоба —
це живі організми й одержання продукції від неї у різні періоди часу
буде неоднаковим. Продуктивність тварин залежить від цілого ряду
факторів: умов утримання, раціону годування, фізичного стану тварини, її
віку, погодних умов, пори року тощо.

Враховуючи ці особливості, з п’яти методів нарахування амортизації,
запропонованих П(С)БО 7 “Основні засоби” для амортизації продуктивної
худоби, доцільніше застосовувати виробничий метод. Суть цього методу
полягає в тому, що місячна сума амортизації визначається як добуток
фактичного місячного обсягу продукції і виробничої ставки амортизації.
Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що
амортизується, на загальний обсяг продукції, який підприємство очікує
виробити з використанням об’єкта основних засобів (у нашому випадку —
продуктивних тварин).

Для узагальнення інформації про нараховану амортизацію Планом рахунків
передбачено рахунок 131 “Знос (амортизація) основних засобів”. По
кредиту цього рахунка відображається нарахування амортизації та
індексація зносу, по дебету — зменшення суми зносу. Нарахування
амортизації продуктивної худоби буде оформлятися проведенням: Д-т 232
К-т 13.

Список використаної літератури.:

Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату
України від 24.01.94 № 21.

Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в
будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України
від 29.12.2000 № 416/299.

Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах
малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т.
А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672
с.

Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс
лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги.
— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. “Облік і
аудит” вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп.
і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 592 с

ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч.
посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М.
Я. Дем’яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020