.

Бухгалтерський облік лізингових операцій (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 10921
Скачать документ

Реферат на тему:

Бухгалтерський облік лізингових операцій

Лізинг — це господарська операція, за якою лізингодавець передає
лізингоодержувачу право користування активом за плату та на певний
період.

За принципом МСБО — перевага змісту над формою — лізингові операції
класифікуються як кредитні та обліковуються на відповідних рахунках.
Водночас лізингові операції за формою означають передання-отримання
основних засобів у користування. Придбані основні засоби, призначені для
передання в лізинг, банки-лізингодавці можуть або обліковувати на
рахунках класу 4, де обліковуються основні засоби та нематеріальні
активи, які належать банку, або не оприбутковувати їх на баланс, а
відразу передавати в лізинг.

Характеристика лізингових операцій

Для вирішення питання про віднесення лізингу до фінансового чи
оперативного слід керуватися чинним законодавством України. Лізинг
основних засобів є фінансовим, якщо виконується принаймні одна з таких
умов:

право власності на основні засоби переходить від лізингодавця до
лізингоодержувача по закінченні дії лізингової угоди;

термін дії угоди поширюється на основну частину (не менше ніж 60 %)
корисного строку служби основних засобів.

За інших обставин лізинг вважається оперативним. У разі як фінансового,
так і оперативного лізингу основні засоби протягом строку дії угоди
залишаються власністю лізингодавця.

Об’єктом лізингу (оренди) є необоротні активи, що є власністю
лізингодавця або придбані ним у власність у відповідного продавця майна
з доручення і за погодженням з лізингоодержувачем.

Інакше кажучи, лізинг можна розглядати як фінансовий або оперативний
залежно від того, чи передбачається правом лізингу (оренди) передавання
всіх ризиків і вигод, що пов’язані з користуванням та володінням
активом. За оперативного лізингу (оренди) активи відображаються на
балансі лізингодавця, а за фінансового — на балансі лізингоодержувача.

Передавання об’єкта лізингу (оренди) здійснюється в строки і на умовах,
визначених в угоді про лізинг (оренду). Можливе продовження строку
лізингу (оренди), про що слід зробити спеціальне застереження в
лізинговій угоді. В угоді також треба зазначити:

об’єкт лізингу; термін лізингу; ринкову вартість основних засобів; строк
проведення платежів та їх розмір; фактичну процентну ставку лізингу
(якщо ринкова вартість процентної ставки більша за теперішню вартість
мінімальних лізингових платежів із урахуванням процентної ставки, що
прирощується); процентну ставку лізингоодержувача, що прирощується (у
протилежному випадку); умови переоцінювання вартості об’єкта лізингу
згідно із законодавством; право власності на майно після закінчення
терміну лізингу;

інше.

На початку строку дії угоди обумовлюється також те, що в разі можливості
та наміру лізингоодержувача придбати об’єкт лізингу (оренди) за ціною,
нижчою за його справедливу вартість на дату придбання, мінімальні
лізингові (орендні) платежі мають включати в себе мінімальну лізингову
(орендну) плату за весь строк лізингу (оренди) та суму, яку слід
сплатити згідно з угодою на придбання об’єкта лізингу (оренди). B угоді
про фінансовий лізинг (оренду) може передбачатися розрахунок лізингових
(орендних) платежів на весь строк лізингу (оренди) за такою формою:

Передання об’єкта лізингу здійснюється у строки і на умовах, визначених
договором лізингу.

Строк лізингу — це незмінний строк, на який лізингоодержувач уклав угоду
на лізинг основних засобів.

Лізингоодержувач щомісяця сплачує лізингодавцю певну суму за
використання майна у вигляді лізингової плати. Лізингова плата включає в
себе суму частини вартості об’єкта лізингу; суму, сплачувану як проценти
за залучений кредит для придбання майна за договором лізингу;
винагороду; компенсацію інших витрат лізингодавця, які передбачені
договором лізингу.

Лізингові платежі як у балансі лізингоодержувача, так і в балансі
лізингодавця мають поділятися на процентні платежі за позиками та
платежі за основною сумою непогашеної заборгованості.

Процентні платежі розраховуються за кожний обліковий період у розмірі
процентної ставки, що застосовується в разі лізингу, до залишкової суми
активу та зобов’язання за фінансовим лізингом.

Облік операцій з фінансового лізингу на балансі лізингодавця

Основні засоби, передані (отримані) у фінансовий лізинг, обліковуються
за меншою з двох вартостей — теперішньою (із урахуванням процентної
ставки, що прирощується) або ринковою.

Концепція теперішньої вартості пов’язана з вартістю грошей, що
змінюється в часі. Так, гривня, отримана сьогодні, дорожча за гривню,
яку можна буде отримати будь-коли в майбутньому.

Теперішня вартість пов’язана з розрахунком складного дисконту для
кожного лізингового платежу.

Основні засоби, передані у фінансовий лізинг, обліковуються
лізингодавцем як виданий кредит. Лізингоодержувач відображає в балансі
отримані необоротні активи одночасно як актив і як зобов’язання.
Відображення фінансового лізингу (оренди) лізингодавцем. Лізингодавець
відображає наданий у фінансовий лізинг (оренду) об’єкт у сумі
мінімальних лізингових (орендних) платежів і негарантованої
ліквідаційної вартості за відрахування фінансового доходу, що підлягає
одержанню, з визначенням доходу від реалізації необоротних активів.
Одночасно залишкова вартість об’єкта фінансового лізингу (оренди)
виключається з балансу лізингодавця з відображенням у складі витрат від
реалізації необоротних активів. При цьому здійснюються такі проведення:
на суму залишкової вартості: Д-т рахунків 4309 «Знос основних засобів»,
7490 «Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та
основних засобів» К-т рахунків «Нематеріальні активи», 4400 «Основні
засоби»; на суму доходу від реалізації: Д-т рахунків 1525 «Фінансовий
лізинг (оренда), що наданий іншим банкам», 2075 «Фінансовий лізинг
(оренда), що наданий суб’єктам господарської діяльності» К-т рахунка
6490 «Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та
основних засобів». Різниця між сумою мінімальних лізингових платежів і
негарантованої ліквідаційної вартості об’єкта фінансового лізингу та
теперішньою його вартістю, що визначена за лізинговою (орендною)
ставкою, є доходом лізингодавця. Розподіл доходу між звітними періодами
протягом строку лізингу (оренди) здійснюється із застосуванням
лізингової (орендної) ставки процента до залишку заборгованості
лізиноодержувача за кредитом на початок звітного періоду. У
бухгалтерському обліку виконуються проведення: на суму нарахованих
лізингових (орендних) платежів:

Д-т рахунка 3578 «Інші нараховані доходи» К-т рахунків 1525 «Фінансовий
лізинг (оренда), що наданий іншим банкам», 2075 «Фінансовий лізинг
(оренда), що наданий суб’єктам господарської діяльності»; на суму
нарахованого доходу: Д-т рахунків 1528 «Нараховані доходи за кредитами,
які надані іншим банкам», 2078 «Нараховані доходи за кредитами в
інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»

К-т рахунків 6018 «Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою),
який наданий іншим банкам», 6028 «Процентні доходи за фінансовим
лізингом (орендою), який наданий суб’єктам господарської діяльності». На
суму отриманих (нарахованих) доходів за фінансовим лізингом
лізингодавець виконує проведення: Д-т рахунків 1200 «Кореспондентський
рахунок», 2600 «Поточний рахунок», 1001 «Рахунок готівкових коштів» К-т
рахунків 1528 «Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам»,
2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які
надані суб’єктам господарської діяльності», 3578 «Інші нараховані
доходи».

Не сплачені в строк нараховані доходи за фінансовим лізингом
лізингодавець обліковує на рахунках 1529 «Прострочені нараховані доходи
за кредитами, які надані іншим банкам», 2079 «Прострочені нараховані
доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам
господарської діяльності». Для цього виконується бухгалтерське
проведення:

Д-т рахунків 1529 «Прострочені нараховані доходи за кредитами, які
надані іншим банкам», 2079 «Прострочені нараховані доходи за кредитами в
інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»
К-т рахунків 1528 «Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим
банкам», 2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність,
які надані суб’єктам господарської діяльності». Доходи за фінансовим
лізингом, сумнівні до отримання, списуються з рахунків нарахованих
прострочених доходів і обліковуються на позабалансових рахунках 9600 «Не
сплачені банками доходи», 9601 «Не сплачені клієнтами доходи».

Виконуючи процедури відображення в обліку записів за лізинговими
операціями, слід керуватися «Правилами бухгалтерського обліку процентних
та комісійних доходів і витрат банків» (постанова Правління НБУ від
25.09.97 за № 316) та змінами до них (постанова Правління НБУ від
07.12.00 за № 472). Якщо за умовами угоди об’єкт фінансового лізингу
(оренди) повертається лізингодавцю, то на суму негарантованої
ліквідаційної вартості здійснюється проведення: Д-т рахунків 4300
«Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби» К-т рахунка 3578 «Інші
нараховані доходи». Відображення фінансового лізингу (оренди)
лізингоодержувачем. Отримані лізингоодержувачем у фінансовий лізинг
(оренду) основні засоби та нематеріальні активи обліковуються за
найменшою оцінкою на початок строку лізингу: справедливою вартістю
необоротного активу або теперішньою вартістю суми мінімальних лізингових
платежів на окремому аналітичному рахунку «Фінансовий лізинг (оренда)»
рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби». Виконується
запис:

Д-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», аналітичний рахунок
«Фінансовий лізинг (оренда)», 4400 «Основні засоби», аналітичний рахунок
«Фінансовий лізинг (оренда)»

К-т рахунка 3615 «Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом
(орендою)».

Витрати лізингоодержувача на поліпшення об’єкта фінансового лізингу
(оренди) (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання,
реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних
вигод, які очікувалися від його використання, відображаються як
капітальні інвестиції, що включаються до вартості об’єкта фінансового
лізингу (оренди).

За фінансового лізингу (оренди) витрати лізингоодержувача, пов’язані з
поліпшенням об’єкта основних засобів, відображаються на рахунку 4430
«Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в
експлуатацію основними засобами», аналітичний рахунок «Фінансовий лізинг
(оренда)». На суму завершених капітальних інвестицій збільшується
залишкова вартість активу. При цьому здійснюється запис:

Д-т рахунка 4400 «Основні засоби», аналітичний рахунок «Фінансовий
лізинг (оренда)»

К-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і
за не введеними в експлуатацію основними засобами». Різниця між сумою
мінімальних лізингових (орендних) платежів і вартістю об’єкта
фінансового лізингу (оренди) на початку строку фінансового лізингу
(оренди) — це фінансові витрати лізингоодержувача, які відображаються в
бухгалтерському обліку лише в сумі, що належить до звітного періоду.
Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом строку
лізингу (оренди) здійснюється із застосуванням лізингової (орендної)
ставки процента до залишку зобов’язань на початок звітного періоду. Якщо
в угоді про фінансовий лізинг (оренду) не зазначено лізингової
(орендної) ставки процента, то застосовується ставка процента до
можливих позик лізингоодержувача. Нараховані витрати за отриманими
лізингоодержувачем активами у фінансовий лізинг (оренду) обліковуються
на рахунку 3678 «Інші нараховані витрати». При цьому в бухгалтерському
обліку здійснюється запис: Д-т рахунка 7028 «Процентні витрати за
фінансовим лізингом (орендою)» К-т рахунка 3678 «Інші нараховані
витрати». На суму сплачених нарахованих витрат за фінансовим лізингом
(орендою) лізингоодержувач здійснює проведення: Д-т рахунка 3678 «Інші
нараховані витрати» К-т рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок», 1001
«Рахунок готівкових коштів».

A Ae ?

?

1/4

oooooooooooooooooooooooooooo

Ae ?

1/4

3/4

A

?????????i?1/4

A

7повідно до порядку нарахування амортизації основних засобів і
нематеріальних активів.

Знос обліковується на рахунку 4309 «Знос нематеріальних активів»
аналітичний рахунок «Фінансовий лізинг (оренда)»; 4409 «Знос основних
засобів», аналітичний рахунок «Фінансовий лізинг (оренда)». На суму
нарахованого зносу складається проведення:

Д-т рахунка 7423 «Амортизація», аналітичний рахунок «Фінансовий лізинг
(оренда)»

К-т рахунків 4309 «Знос нематеріальних активів», аналітичний рахунок
«Фінансовий лізинг (оренда)»; 4409 «Знос основних засобів», аналітичний
рахунок «Фінансовий лізинг (оренда)».

Під час переходу за умовою лізингу (оренди) основних засобів і
нематеріальних активів, отриманих у фінансовий лізинг (оренду), у
власність лізингоодержувача, в обліку здійснюється такий запис: Д-т
рахунків 4300 «Нематеріальні активи», аналітичний рахунок «Власні
нематеріальні активи»; 4400 «Основні засоби», аналітичний рахунок
«Власні основні засоби»

К-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», аналітичний рахунок
«Фінансовий лізинг (оренда)»; 4400 «Основні засоби», аналітичний рахунок
«Фінансовий лізинг (оренда)»;

одночасно на суму зносу: Д-т рахунків 4309 «Знос нематеріальних
активів», аналітичний рахунок «Фінансовий лізинг (оренда)»; 4409 «Знос
основних засобів», аналітичний рахунок «Фінансовий лізинг (оренда)» К-т
рахунків 4309 «Знос нематеріальних активів», аналітичний рахунок «Власні
нематеріальні активи»; 4409 «Знос основних засобів», аналітичний рахунок
«Власні основні засоби».

Якщо за умовами угоди об’єкт фінансового лізингу (оренди) повернено
лізингодавцю, то в обліку на суму негарантованої ліквідаційної вартості
здійснюється таке проведення: Д-т рахунків 3615 «Кредиторська
заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)», 4309 «Знос
нематеріальних активів», 4409 «Знос основних засобів» К-т рахунків 4300
«Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби». Розгляньмо приклади (дані
умовні).

Приклад 1.

Банк уклав угоду з фінансового лізингу. За цією угодою придбано
автомобіль ринковою вартістю 50000 грн. Строк лізингу — 5 років.
Процентна ставка, що прирощується — 12 % річних, сплачується в кінці
кожного періоду платежу. Лізингоодержувач — банк.

Договором передбачено придбання автомобіля після закінчення строку
лізингу (ціна придбання — 0 грн.). Визначений строк корисного
використання лізингоодержувачем автомобіля — 7 років. Договір є
договором фінансового лізингу, оскільки строк лізингу більший за 60 %
строку корисного використання автомобіля (5 : 7 = 71,4 %). Умовно в
цьому прикладі періодом вважається рік, а не місяць. Для розрахунку
теперішньої вартості майбутніх лізингових платежів скористаємося
таблицею А-2. У разі 12 % платежу за п’ять періодів К = 3,605 (додаток
38). Обчислюємо суму лізингового платежу, що його має сплачувати
лізингоодержувач в кінці кожного року (якщо процентна ставка 12 %):
50000 : 3,605 = 13870 (суму округлено). Щороку лізингоодержувач
сплачуватиме лізингодавцю по 13870 грн.

Знаходимо загальну суму витрат (із процентами): 13870 • 5 (строк
лізингу) = 69350 грн.

Розраховуємо суму процентів, що будуть сплачені: 69350 – 50000 = 19350
грн.

Складаємо таблицю сплати лізингових платежів:

Щомісячна сума платежів визначається: за перший рік: проценти — 6000 :
12 = 500 грн.;

основна заборгованість — (13870 : 12) – 500 = 655,83 грн. Аналогічні
обчислення виконуються щодо наступних років. Умовно за перший рік
лізингу (оренди) у лізингодавця будуть виконані такі проведення (табл.
15.1)

Облік операцій з фінансового лізингу (оренди) лізингоодержувачем (умовно
за перший рік лізингу (оренди) наведено у таблиці 15.2.

Протягом строку лізингу (оренди) лізингоодержувач нараховує амортизацію
(табл. 15.3).

Визначена ліквідаційна вартість — 0. Для нарахування амортизації
застосовується

прямолінійний метод. 7 = 7143 грн/рік, ( 5000012 =(7143 595,25
грн/місяць.

Облік операцій з оперативного лізингу

Відображення операцій лізингодавцем. Облік основних засобів і
нематеріальних активів, переданих в оперативний лізинг (оренду),
ведеться лізингодавцем на окремому аналітичному рахунку «Оперативний
лізинг (оренда)» балансових рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400
«Основні засоби». При цьому здійснюються такі проведення:

Д-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», аналітичний рахунок
«Оперативний лізинг (оренда)»; 4400 «Основні засоби», аналітичний
рахунок «Оперативний лізинг (оренда)»; 4309 «Знос нематеріальних
активів», аналітичний рахунок «Власні основні засоби»; 4409 «Знос
основних засобів», аналітичний рахунок «Власні основні засоби»

К-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», аналітичний рахунок «Власні
нематеріальні активи»; 4400 «Основні засоби», аналітичний рахунок
«Власні основні засоби»; 4309 «Знос нематеріальних активів», аналітичний
рахунок «Оперативний лізинг (оренда)»; 4409 «Знос основних засобів»,
аналітичний рахунок «Оперативний лізинг (оренда)».

Лізингодавець протягом строку лізингу (оренди) нараховує амортизацію за
активами, переданими в оперативний лізинг (оренду). В обліку цій
операції відповідає запис:

Д-т рахунка 7423 «Амортизація», аналітичний рахунок «Оперативний лізинг
(оренда)»

К-т рахунків 4309 «Знос нематеріальних активів», аналітичний рахунок
«Оперативний лізинг (оренда)»; 4409 «Знос основних засобів», аналітичний
рахунок «Оперативний лізинг (оренда)».

Лізингодавець здійснює нарахування лізингових (орендних) платежів, які
обліковуються на рахунку 3578 «Інші нараховані доходи», що
відображається так:

Д-т рахунка 3578 «Інші нараховані доходи»

К-т рахунка 6395 «Доходи від оперативного лізингу (оренди)».

На суму отриманих нарахованих лізингових (орендних) платежів
лізингодавець здійснює таке проведення: Д-т рахунків 1200
«Кореспондентський рахунок», 1001 «Рахунок готівкових коштів» К-т
рахунка 3578 «Інші нараховані доходи». Основні засоби та нематеріальні
активи, повернені лізингоодержувачем, лізингодавець відображає записом:

Д-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», аналітичний рахунок «Власні
нематеріальні активи»; 4400 «Основні засоби», аналітичний рахунок
«Власні основні засоби»

К-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», аналітичний рахунок
«Оперативний лізинг (оренда)»; 4400 «Основні засоби», аналітичний
рахунок «Оперативний лізинг (оренда)»

одночасно:

Д-т рахунків 4309 «Знос нематеріальних активів», аналітичний рахунок
«Оперативний лізинг (оренда)»; 4409 «Знос основних засобів», аналітичний
рахунок «Оперативний лізинг (оренда)»;

К-т рахунків 4309 «Знос нематеріальних активів», аналітичний рахунок
«Власні основні засоби»; 4409 «Знос основних засобів», аналітичний
рахунок «Власні основні засоби».

Відображення операцій лізингоодержувачем. Прийняті в оперативний лізинг
основні засоби на підставі акта приймання-передавання обліковуються
лізингоодержувачем на позабалансовому рахунку 9840 «Основні засоби та
нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)» за
балансовою вартістю лізингодавця, що зазначається в договорі
оперативного лізингу. При цьому виконується проведення:

Д-т рахунка 9840 «Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в
оперативний лізинг (оренду)»

К-т рахунка 9910 «Контррахунки» (для рахунків розділів 96—98).

До акта приймання-передавання орендованих основних засобів додається
копія інвентарної картки цих основних засобів. Отримані картки
зберігаються бухгалтерією лізингоодержувача окремо. Прийняті в
оперативний лізинг основні засоби лізингоодержувач обліковує за
інвентарними номерами лізингодавця. Прийняті в оперативний лізинг не
цілі об’єкти основних засобів, а їх частини (наприклад, частина
приміщення), оприбутковуються на рахунку 9840 «Основні засоби та
нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)» у сумі,
пропорційній частині орендованої площі. У разі зміни лізингових платежів
(якщо це передбачено угодою) сума на рахунку 9840 не змінюється.
Лізингоодержувач нараховує лізингові платежі, які обліковуються на
рахунку 3678 «Інші нараховані витрати», наступним бухгалтерським
проведенням: Д-т рахунка 7395 «Витрати на оперативний лізинг» К-т
рахунка 3678 «Інші нараховані витрати», а сума сплачених лізингових
платежів: Д-т рахунка 3678 «Інші нараховані витрати» К-т рахунків 1200
«Кореспондентський рахунок», 2600 «Поточний рахунок», 1001 «Рахунок
готівкових коштів». Якщо лізингоодержувач здійснює добудову,
дообладнання, реконструкцію чи капітальний ремонт об’єкта лізингу, то
такі витрати враховуються ним як капітальні вкладення на рахунку 4430
«Капітальні вкладення за основними засобами, що прийняті в оперативний
лізинг (оренду)». Після закінчення робіт, протягом періоду лізингу,
витрати враховуються на рахунках 4500 «Інші необоротні матеріальні
активи», 9840 «Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в
оперативний лізинг (оренду)». На завершені капітальні вкладення основних
засобів лізингоодержувач нараховує амортизацію. Амортизація суми, на яку
поліпшено об’єкт оперативного лізингу (оренди), нараховується із
застосуванням прямолінійного або виробничого методів. Амортизовані суми
поліпшення відображаються на рахунку 4509 «Знос інших необоротних
матеріальних активів», аналітичний рахунок «Інші необоротні матеріальні
активи». При цьому здійснюються такі проведення: попередня оплата:

Д-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів»

К-т рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок», 1001 «Рахунок готівкових
коштів»;

незавершене поліпшення:

Д-т рахунка 4530 «Капітальні інвестиції за основними засобами, що
прийняті в оперативний лізинг (оренду)»

К-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів»; завершене поліпшення: Д-т рахунка 4500
«Інші необоротні матеріальні активи», аналітичний рахунок «Інші
необоротні матеріальні активи» К-т рахунка 4530 «Капітальні інвестиції
за основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)».

Якщо об’єкт оперативного лізингу (оренди) повертається лізингодавцю у
зв’язку з достроковим припиненням лізингу (оренди), а також у зв’язку з
неможливістю відокремити створений об’єкт від об’єкта лізингу (оренди),
то недоамортизована частина витрат на поліпшення об’єкта лізингу
(оренди) відображається на рахунку 7421 «Витрати на утримання основних
засобів, що отримані в лізинг (оренду)». При цьому здійснюється таке
проведення:

Д-т рахунків 4509 «Знос інших необоротних матеріальних активів», 7421
«Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)»
К-т рахунка 4500 «Інші необоротні матеріальні активи», аналітичний
рахунок «Інші необоротні матеріальні активи».

Розгляньмо приклад.

Лізингоодержувач уклав договір з оперативного лізингу будинку на три
роки.

Вартість будівлі 65433 грн. Строк корисного використання будівлі 20
років.

Визначена ліквідаційна вартість 5000 грн. Щорічна лізингова плата 24000
грн.

Вартість будівлі, що зазначена в угоді, 72000 грн. Лізингодавець
застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації. Умовами договору
передбачено, що лізингоодержувач здійснює капітальні вкладення в
орендований будинок. Лізингодавець витрати не враховує.

Щомісячна плата становить: 24000 : 12 = 2000 грн. Річна сума
амортизаційних відрахувань:

(65433 –5000) : 20 = 3021,65 грн. Щомісячна сума амортизаційних
відрахувань:

3021,65 : 12 = 251,80 грн. У лізингодавця будуть зроблені бухгалтерські
проведення згідно з табл. 15.4.

У лізингоодержувача проведення будуть такими (табл. 15.5).

Через рік лізингоодержувач здійснив добудову — гараж вартістю 9000 грн.
За умовами договору всі витрати, пов’язані із капітальними вкладеннями,
несе лізингоодержувач. У зв’язку з цим лізингова плата лізингодавцем не
переглядається.

Витрати, понесені лізингоодержувачем через таку добудову, визнаються
поточними у відповідних облікових періодах протягом визначеного терміну
корисної служби гаража чи решти строку лізингу (залежно від того, який з
цих періодів коротший) і відносяться на витрати нарахуванням
амортизації.

Лізингоодержувач визначив строк корисного використання капітальних
вкладень (гаража) — 10 років. Визначена ліквідаційна вартість гаража —
500 грн. Оскільки строк корисного використання більший ніж решта строку
лізингу, то витрати будуть розподілені на два роки.

В обліку виконуються проведення (табл. 15.6).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020