.

Бухгалтерський облік

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 1548
Скачать документ

Практична робота

Завдання 1. Скласти баланс на основі приведених даних.

Назва статтіСумаОсновні засоби258964Статутний
фонд268451Матеріали24568Паливо5689Розрахунки по оплаті праці4589Готова
продукція5469Розрахунки з постачальниками 2356Розрахунковий
рахунок12561Розрахунки з підзвітними особами, кредит257Короткотермінова
позика29000

Відповідь на завдання:

На основі даних складаємо баланс на 1 січня 2004р. і визначаємо
прибуток.

Дата (рік, місяць, число)КодиПідприємство     за
ЄДРПОУ  01Територія     за КОАТУУ Форма власності    за КФВ Орган
державного управління   за СПОДУ Галузь      за ЗКГНГ Вид економічної
діяльності   за КВЕД Одиниця виміру: тис. грн.Контрольна
сума Адреса        БАЛАНСна _____01січня_________ 2004р.Форма № 1Код за
ДКУД1801001АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного
періоду1234І. Необоротні активи   Нематеріальні активи:   1234
залишкова вартість010   первісна вартість011   накопичена
амортизація012( )( )Незавершене
будівництво020  Основні засоби:    залишкова вартість030258964 
первісна вартість031   знос032( )(
)Довгострокові фінансові інвестиції:    які обліковуються за методом
участі вкапіталі інших підприємств040   інші фінансові
інвестиції045  Довгострокова дебіторська заборгованість050  Відстрочені
податкові активи060  Інші необоротні активи070  Усього за розділом
І080258964 ІІ. Оборотні активи   Запаси:    виробничі запаси10030257 
тварини на вирощуванні та відгодівлі110   незавершене
виробництво120   готова продукція1305469  товари140  Векселі
одержані150  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   
чиста реалізаційна вартість

160   первісна вартість161   резерв сумнівних боргів162(
)( )Дебіторська заборгованість за розрахунками:    з
бютжетом170   за виданими авансами180   з нарахованих доходів190  
із внутрішніх розрахунків200  Інша поточна дебіторська
заборгованість210  Поточні фінансові інвестиції220  Грошові кошти та їх
еквіваленти:    в національній валюті23012561  в іноземній
валюті240  Інші оборотні активи250  Усього за розділом ІІ26035726 ІІІ.
Витрати майбутніх періодів270  Баланс280307251  ПасивКод рядкаНа початок
звітного періодуНа кінець звітного періоду1234І. Власний
капітал   1234Статутний капітал300268451 Пайовий капітал310  Додатковий
вкладений капітал320  Інший додатковий капітал330  Резервний
капітал340  Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)3502798 Неоплачений капітал360( )(
)Вилучений капітал370( )( )Усього за розділом
І380271249 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів   Забезпечення
виплат персоналу400  Інші забезпечення410  Цільове
фінансування420  Усього за розділом ІІ4300 ІІІ. Довгострокові
зобов’язання   Довгострокові кредити банків440  Інші довгострокові
фінансові зобов’язання450  Відстрочені податкові зобов’язання460  Інші
довгострокові зобов’язання470  Усього за розділом ІІІ480  ІV. Поточні
зобов’язання    Короткострокові кредити банків50029000 Поточна
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями510  Векселі
видані520  Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги:5302356 Поточні зобов’язання за розрахунками    з одержаних
авансів540   з бюджетом550   з позабюджетних платежів560   зі
страхування570   з оплати праці5804589  з учасниками590257  із
внутрішніх розрахунків600  Інші поточні зобов’язання610  Усього за
розділом ІV62036202 V. Доходи майбутніх
періодів630  Баланс640307451 Керівник _______________________Головний
бухгалтер ______________Прибуток підприємства становить 2578 грн.

Завдання 2. Відкрити рахунки синтетичного та аналітичного обліку у
вигляді початкових залишків оборотної відомості.

Відповідь: відкриваємо рахунки у вигляді початкових залишків оборотної
відомості.

Оборотно-сальдова відомість.

РахунокСальдо на 01.01. 2004р.Обороти за січеньСальдо на
01.02.2004р.КодНазваДебетКредитДебетКредитДебетКредит10Основні
засоби258964 40Статутний фонд268451 201Сировина й
матеріали24568 203Паливо5689 661Розрахунки по оплаті праці4589 26Готова
продукція5469 631Розрахунки з вітчизняними
постачальниками2356 311Поточні рахунки в національній
валюті12561 372Розрахунки з підзвітними особами257 601Короткострокові
кредиди банків у національній валюті29000 23Виробництво0 301Каса0 

Завдання 3. Скласти реєстраційний журнал господарських операцій.

Відповідь: складаємо реєстраційний журнал господарських операцій за
січень і заносимо дані з умови завдання.

 Реєстраційний журнал №Документ і короткий зміст операціїСумаРахунок
кореспонденції п/п  ДебетКредит1Поступили на склад від постачальників
матеріали (прибутковий ордер)3700 201631 2Внесено залишок невикористаної
підзвітної суми від експедитора Соловей Л.З. (прибутковий касовий
ордер)20 301372 3Витрачено постачальником цеху Іванченком М.І. На
виготовлення ксерокопії документації для технологічних карт (авансовий
звіт)57 23372 4Поступило з розрахункового рахунку в касу для:     а)
Виплати заробітної плати2700 301661  б) На господарські
потреби54 301 235Відпущено зі складу матеріали для виробництва продукції
(лімітно-забірні картки)460 23201 6Зарахованокороткотермінову позичку
банку (виписка з розрахункового рахунку9000 311601 7Видано під звіт
експедитору Грушецькому О.І на госп. витрати (видатковий касовий
ордер)28 372301 8Перераховано в погашення заборгованості:    а)А-по
короткотерміновій позичці 3400 601311  б)
Б-постачальникам3090 631311 9Виплачено з каси:    а) А-заробітну
плату2700661 301  б)Б-видано під звіт Іванченко М.І.46372301 10Відпущено
зі складу для потреб виробництва паливо (вимога)12023203 11Витрачено
Грушецьким О.П.для перевезення матеріалів (авансовий
звіт)25203372 12Повернуто експедитором Грушецьким залишок невикористаної
суми (прибутковий ордер)3301372 

Завдання 4. Підрахувати обороти по синтетичних та аналітичних рахунках в
оборотній частині оборотної відомості.

Відповідь: підраховуємо обороти і виводимо залишки по синтетичних
рахунках за січень [5].

ДебетРахунок 10 «Основні засоби»КредитЗалишок на 01.01.2004258964
 1.Надійшло 2.Використано Оборот за січень0Оборот за січень0   Залишок
на 01.02.2004258964  

ДебетРахунок 40 «Статутний капітал»КредитЗалишок на 01.01.2004268451
 1.Надійшло 2.Використано Оборот за січень0Оборот за січень0   Залишок
на 01.02.2004268451  

ДебетРахунок 441 «Прибуток нерозподілений»КредитЗалишок на
01.01.20042598  1.Надійшло итьтьт2.Використано Оборот за січень0Оборот
за січень0   Залишок на 01.02.20042598  

ДебетРахунок 201 «Сировина й матеріали»КредитЗалишок на 01.01.200424568
 1.Надійшло37002.Використано460Оборот за січень3700Оборот за
січень460   Залишок на 01.02.200427808  

ДебетРахунок 203 «Паливо»КредитЗалишок на 01.01.20045689
 1.Надійшло252.Використано120Оборот за січень25Оборот за
січень120   Залишок на 01.02.20045594  

ДебетРахунок 661 «Розрахунки за заробітною платою»КредитЗалишок на
01.01.20044589  1.Надійшло27002.Використано2700Оборот за
січень2700Оборот за січень2700   Залишок на 01.02.20044589  

ДебетРахунок «Готова продукція»КредитЗалишок на 01.01.20045469
 1.Надійшло 02.Використано 0Оборот за січень0Оборот за січень0   Залишок
на 01.02.20045469  

ДебетРахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними
постачальниками»КредитЗалишок на 01.01.20042356
 1.Надійшло30902.Використано3700Оборот за січень3090Оборот за
січень3700   Залишок на 01.02.20041746  

ДебетРахунок 311 «Поточні рахунки у національній валюті»КредитЗалишок на
01.01.200412561  1.Надійшло90002.Використано3400Оборот за
січень9000Оборот за січень6490   Залишок на 01.02.200415071  

ДебетРахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами»КредитЗалишок на
01.01.2004257  1.Надійшло282.Використано20 463Оборот за січень74Оборот
за січень105   Залишок на 01.02.2004226  

ДебетРахунок 601 «Короткострокові кредити банків у національній
валюті»КредитЗалишок на 01.01.200429000
 1.Надійшло34002.Використано9000Оборот за січень3400Оборот за
січень9000Залишок на 01.02.200423400  

ДебетРахунок 23 «Виробництво»КредитЗалишок на 01.01.20040
 1.Надійшло4602.Використано54 57  120 Оборот за січень637Оборот за
січень54   Залишок на 01.02.2004583  

ДебетРахунок 301 «Касса в національній валюті»КредитЗалишок на
01.01.20040  1.Надійшло202.Використано28 27002700 5446 3 Оборот за
січень2777Оборот за січень2774   Залишок на 01.02.20043  

Завдання 5. Вивести залишки по синтетичних рахунках за звітний період.

Відповідь: враховуючи обороти за січень виводимо залишки на 01.02.2004р.
і заносимо в оборотно-сальдову відомість.

Оборотно-сальдова відомістьЗа січень 2004 р.РахунокСальдо на
01.01.2004р.Обороти за січеньСальдо на
01.02.2004р.КодНазваДебетКредитДебетКредитДебетКредит10Основні
засоби258964 00258964 40Статутний фонд268451 00268451 201Сировина й
матеріали24568 370046027808 203Паливо5689 251205594 661Розрахунки по
оплаті праці4589 270027004589 26Готова
продукція5469 005469 631Розрахунки з вітчизняними
постачальниками2356 309037001746 311Поточні рахунки в національній
валюті12561 9000649015071 372Розрахунки з підзвітними
особами257 74105226 601Короткострокові кредиди банків у національній
валюті29000 3400900034600 23Виробництво0 63754583 301Каса0 277727743 Кре
д.обороти 2540325403

Завдання 6. Скласти заключний баланс по підприємству, визначити прибуток
чи збиток на кінець періоду.

Відповідь: на підставі отриманих даних складаємо баланс на на
01.02.2004р.

Дата (рік, місяць, число)КодиПідприємство     за
ЄДРПОУ  01Територія     за КОАТУУ Форма власності    за КФВ Орган
державного управління   за СПОДУ Галузь      за ЗКГНГ Вид економічної
діяльності   за КВЕД Одиниця виміру: тис. грн.Контрольна
сума Адреса        БАЛАНСна _____01лютого_________ 2004р.Форма № 1Код за
ДКУД1801001АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного
періоду1234І. Необоротні активи   Нематеріальні активи:   залишкова
вартість010  первісна вартість011  накопичена амортизація012(
)( )Незавершене будівництво020  Основні засоби:   залишкова
вартість030258964258964 первісна вартість031  знос032( )(
)Довгострокові фінансові інвестиції:   які обліковуються за
методом участі вкапіталі інших підприємств040  інші фінансові
інвестиції045  Довгострокова дебіторська заборгованість050  Відстрочені
податкові активи060  Інші необоротні активи070  Усього за розділом
І080258964 258964ІІ. Оборотні активи   Запаси:    виробничі
запаси10030257 33402 тварини на вирощуванні та відгодівлі110  
незавершене виробництво120 637 1234 готова продукція1305469 5469
товари140  Векселі одержані150  Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:    чиста реалізаційна вартість160   первісна
вартість161   резерв сумнівних боргів162( )(
)Дебіторська заборгованість за розрахунками:    з бютжетом170   за
виданими авансами180   з нарахованих доходів190   із внутрішніх
розрахунків200  Інша поточна дебіторська заборгованість210  Поточні
фінансові інвестиції220  Грошові кошти та їх еквіваленти:    в
національній валюті2301256115074  в іноземній валюті240  Інші оборотні
активи250  Усього за розділом ІІ2603572654582 ІІІ. Витрати майбутніх
періодів270  Баланс280307251313546  ПасивКод рядкаНа початок звітного
періодуНа кінець звітного періоду1234І. Власний капітал   Статутний
капітал300268451268451 Пайовий капітал310  Додатковий вкладений
капітал320  Інший додатковий капітал330  Резервний
капітал340  Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)3502598 3934Неоплачений капітал360( )(
)Вилучений капітал370( )( )Усього за розділом
І380271049272385 ІІ. Забезпечення наступних витрат і
платежів   Забезпечення виплат персоналу400  Інші
забезпечення410  Цільове фінансування420  Усього за розділом
ІІ43000 ІІІ. Довгострокові зобов’язання   Довгострокові кредити
банків440  Інші довгострокові фінансові зобов’язання450  Відстрочені
податкові зобов’язання460  Інші довгострокові зобов’язання470  Усього за
розділом ІІІ480  ІV. Поточні зобов’язання    1234Короткострокові кредити
банків5002900034600 Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями510  Векселі видані520  Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги:53023561746 Поточні зобов’язання за
розрахунками    з одержаних авансів540   з бюджетом550   з
позабюджетних платежів560   зі страхування570   з оплати
праці58045894589  з учасниками590257226  із внутрішніх
розрахунків600  Інші поточні зобов’язання610  Усього за розділом
ІV62036202 41161V. Доходи майбутніх
періодів630  Баланс640307251313546 Керівник
_______________________Головний бухгалтер ______________

На 01 лютого 2004р. прибуток підприємства становить 1336грн.

Список використаної літератури та джерел

1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними
формами власності.Навч.посібник. ?3-тє вид., доп.і перероб. ?К.:А,С,К,,
1998. ?784с.

2. Пархоменко В.М. Стандартизація бухгалтерського обліку в
Україні.Нормативи.Коментарі. ?6-те вид., із змінами та доповн. ?К.: –
Фірма „1С Україна”, 2001, 421с.

3. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні.Київ, 16липня 1999року, № 996-ХІV.

4. „Положення (стандарти) бухгалтерського обліку”, наказ Мінфін України
№ 87 від 31.03.1999р.

5. „План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
і господарських операцій підприємств і організацій”, наказ Мінфін
України № 291 від 30.11.1999р.

6. „Інструкція про застосування „Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій”, наказ Мінфін України № 291 від 30.11.1999р.

7. Форма бухгалтерського обліку №1 „Баланс”.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019