.

Бух.облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ на виробничих, оптовозбутових, оптових і торговельнопосередницьких підприємствах (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2953
Скачать документ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
НАДХОДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ

І ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ З ПДВ НА ВИРОБНИЧИХ, ОПТОВО-ЗБУТОВИХ, оптових

І ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У 2000 році в Україні здійснюється реформування бухгалтерського обліку
на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що
відповідають вимогам ринкової економіки та міжнародним стандартам.
Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291
на виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706, затверджені План
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Названим
наказом встановлено, що План рахунків бухгалтерського обліку та
Інструкція про його застосування запроваджуються підприємствами та
організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом
керівника підприємства, організації.

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів,
товарів і ін.), нематеріальних активів, одержання виконаних робіт і
наданих послуг та їх використання і реалізації є основною ділянкою
бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує контроль за
точністю і об’єктивністю основного показника діяльності підприємства –
обсягу реалізації (доходу) і фінансових результатів
господарсько-фінансової діяльності. Облік надходження і реалізації
цінностей безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком та
сплатою до бюджету податку на додану вартість.

З набранням чинності з 1 жовтня 1997 р. Законом України “Про податок на
додану вартість” від 3.04.97 р. № 168/97 ВР (далі – Закон) та введенням
в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від
1 липня 1997 р. № 141 (далі – Інструкція) в методології бухгалтерського
обліку надходження і реалізації цінностей та податкового кредиту й
податкових зобов’язань з ПДВ сталися ґрунтовні зміни. Бухгалтерський
облік став ще складнішим і, головне, значно змінився. Особливо
ускладнився бухгалтерський облік в роздрібній торгівлі, при чому
питання обліку в роздрібних торговельних підприємствах недостатньо
регламентуються відповідними нормативними документами.

Суттєві зміни в методології бухгалтерського обліку сталися з введенням
в дію в 2000 році нового Плану рахунків бухгалтерського обліку
підприємств і організацій, розробленого з врахуванням міжнародних
стандартів обліку й схваленого Методологічною радою з бухгалтерського
обліку Міністерства фінансів України.

Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної
організації і ведення бухгалтерського обліку надходження цінностей та
пов’язаних з ними податкових розрахунків з ПДВ. Складність ведення
цього обліку в тому, що в нормативних документах є недостатньо чітко
викладені та суперечливі положення, що допускають можливість
неоднозначного їх трактування і застосування. В цьому разі та у
випадках, коли порядок бухгалтерського обліку нормативними документами
не регламентується або недостатньо регламентується, відображення в
обліку господарських операцій дається в розумінні його автором. В
Інструкції про застосування Плану рахунків економічний зміст
бухгалтерських рахунків та порядок їх застосування викладені вельми
лаконічно.

Необхідно підкреслити, що при значному ускладненні в останній час
бухгалтерського обліку, що пов’язане з новим порядком обліку доходів і
витрат та податкових розрахунків з ПДВ, пересічному головному
бухгалтерові підприємства розібратись в теорії та практиці обліку
надходження цінностей дійсно трудно. Тому автор старався дати
роз’яснення окремих положень організації і ведення бухгалтерського
обліку з посиланням на нормативні документи, а також викласти
ускладнені питання методології бухгалтерського обліку як можна простіше,
зрозуміліше.

Для уникнення недоцільних повторень та в разі необхідності ув’язки
викладеного матеріалу для кращого його розуміння в статті даються
посилання на окремі пункти тексту статті із застосуванням спрощеної
нумерації.

З метою покращення наочності бухгалтерські записи з обліку
надходження цінностей розглядаються спочатку на загальній схемі їх
обліку з поясненням економічного змісту окремих записів. Вивчення
записів за схемою сприятиме кращому розумінню викладеного теоретичного і
практичного матеріалу. Для кращого розуміння викладеної методології
обліку надходження цінностей бухгалтерські записи розглядаються також на
числових прикладах з округленням чисел до цілих гривень.

Рекомендується спочатку ознайомитись з особливостями
бухгалтерського обліку надходження цінностей за загальною схемою їх
обліку і тільки після цього приступити до вивчення записів на
бухгалтерських рахунках.

Читачам рекомендується постійно слідкувати за змінами в
бухгалтерському обліку після 1 лютого 2000 р., що вносяться до нього
згідно з новими нормативними документами та відповідними Інструкціями.

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів,
товарів і ін.), нематеріальних активів, одержання виконаних робіт і
наданих послуг (далі – цінності) та їх використання є важливою ділянкою
бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує контроль за
оприбуткуванням цінностей та своєчасністю і повнотою розрахунків з
постачальниками. Облік надходження цінностей безпосередньо пов’язаний з
правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану
вартість.

В цьому питанні розглядається тільки бухгалтерський облік надходження
цінностей, що оприбутковуються і обліковуються за купівельними цінами.

1. При обліку надходження цінностей необхідно виходити в першу чергу із
наступних положень Закону України “Про податок на додану вартість”:

Податок на додану вартість становить 20 відсотків бази оподаткування та
додається до ціни цінностей (ст. 6.1.1 ).

Продаж цінностей здійснюється за договірними цінами з додатковим
нарахуванням податку на додану вартість (ст. 7.1).

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається:

дата здійснення першої з подій: або дата списання коштів з банківського
рахунку платника податку в оплату цінностей (робіт, послуг), дата
виписки відповідного рахунку (товарного чека) – в разі розрахунків з
використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання
платником податку цінностей (робіт, послуг), ст. 7.5, 7.5.1.

Облік надходження цінностей від постачальників

2. Згідно з пунктом 3 Інструкції при передоплаті цінностей
постачальнику сплачений податок на додану вартість відноситься на
збільшення податкового кредиту записом на бухгалтерських рахунках:

2.1. Дт 64 “Розрахунки за податками й платежами”, субрахунок 641
“Розрахунки за податками”, аналітичний рахунок “З податку на додану
вартість”

Кт 31 “Рахунки в банках”, 60 “Короткострокові позики” і
інших.

Одночасно на суму податкового кредиту відображається в обліку сплата ПДВ
постачальнику бухгалтерською проводкою:

Дт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, Кт 68
“Розрахунки за ін шими операціями” і ін.

Кт 644 “З податкового кредиту”

Після одержання цінностей, вартість яких оплачена постачальнику раніше,
списують нарахований податковий кредит з ПДВ :

Дт 644 “З податкового кредиту”

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, 68
“Розрахунки за іншими операціями” та ін. (п. 9)

В результаті наведених вище записів у синтетичному і аналітичному обліку
субрахунок 644 “З податкового кредиту” закривається.

2.2. У випадку надходження цінностей без попередньої оплати на суму ПДВ
за товарним документом і податковою накладною постачальника податковий
кредит з ПДВ відображається в обліку записом на рахунках:

Дт 641 “Розрахунки за податками”, анал. рахунок “З податку на
додану вартість”

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, 68
“Розрахунки за іншими операціями” і ін.

Після оплати цінностей, що надійшли від постачальника на умовах
наступної оплати, на суму цінностей з податком на додану вартість в
обліку має бути зроблений запис:

Дт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” і ін.

Кт 31 “Рахунки в банках “, 60 “Короткострокові позики” і інших

3. Вважаємо, що на платіжних дорученнях на передоплату цінностей
постачальникам необхідно вказувати, що здійснюється передоплата, в т.ч.
сума ПДВ. При бухгалтерській обробці платіжних документів в бухгалтерії
в бухгалтерській проводці треба виділити запис: Дт 641 (ПДВ) – Кт 31.
Сплата постачальнику ПДВ при передоплаті цінностей повинна бути виділена
в обліковому регістрі, що складається за кредитом рахунку 31 “Рахунки в
банках”. Але розноску в аналітичному обліку сум передоплат цінностей
постачальникам доцільно здійснювати загальною сумою на підставі
платіжного документа. За підсумком цих записів за звітний місяць треба
скласти додатковий запис на відображення в обліку нарахування
податкового кредиту з ПДВ (п.п. 2.1, 7, 9):

Дт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, 68
“Розрахунки за іншими операціями” і ін.

Кт 644 “З податкового кредиту”

4. Після 1.10.98 р. право на податковий кредит згідно з Указом
Президента складається із сум податків, сплачених або нарахованих
платником податку в звітному періоді (Дт 641 (ПДВ) – Кт 31, 60 і ін. або
Дт 641 (ПДВ) – Кт 63, 68 і ін.).

5. Враховуючи суттєве ускладнення бухгалтерського обліку надходження
цінностей у зв’язку з введенням податкових розрахунків з податку на
додану вартість на субрахунку 644 “З податкового кредиту”, наводимо
загальну схему відображення надходження цінностей і податкового кредиту
з податку на додану вартість (рис. 1).

Рисунок 1

ЗАГАЛЬНА СХЕМА

бухгалтерського обліку надходження цінностей від постачальників і
податкового кредиту з ПДВ

Облік надходження цінностей з передоплатою

31 і ін. 63, 68 і
ін. 20, 28 і ін.

1.1
2.1

Облік
податкового кредиту з ПДВ

31 і ін.
641 (ПДВ)

1.2

644 63, 68 і ін.
644

1.3
2.2

Облік надходження цінностей без передоплати

31 і ін. 63, 68 і
ін. 20, 28 і ін.

3.1

3.3
641 (ПДВ)

3.2.

6. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку надходження
цінностей і податкового кредиту з ПДВ:

1. Передоплата цінностей (авансові платежі) постачальникам:

1.1. Сплата авансових платежів постачальникам цінностей у сумі
купівельної їх вартості (без ПДВ).

1.2. Перерахування постачальникам ПДВ у складі авансових платежів.

1.3. Одночасно нараховується податковий кредит з податку на додану
вартість при передоплаті цінностей

постачальникам.

2. Надходження цінностей за договірними цінами, включаючи ПДВ, після їх
передоплати постачальникам:

2.1. Надходження цінностей за купівельними (без ПДВ) договірними
цінами.

2.2. Одночасно списується при надходженні цінностей податковий
кредит з ПДВ, нарахований при їх

передоплаті.

3. Надходження цінностей від постачальників, включаючи ПДВ, без їх
передоплати:

3.1. Надходження цінностей за купівельними (без ПДВ) цінами.

3.2. Відображення в обліку податкового кредиту з ПДВ на одержані
цінності.

3.3. Оплата одержаних цінностей постачальнику, включаючи ПДВ.

При надходженні цінностей від постачальників без попередньої їх оплати
податковий кредит з ПДВ відображається безпосередньо за дебетом рахунку
64, субрахунок 641, анал. рахунок “З податку на додану вартість”,
розрахунковий період якого настав. Субрахунок 644 “З податкового
кредиту” в цьому разі після 1.10.98 р. не застосовується.

Для спрощення записів в аналітичному обліку до рахунку 63 “Розрахунки з
постачальниками та підрядниками” і інших рахунків, на яких обліковуються
розрахунки з постачальниками цінностей, з метою посилення контролю за
цими розрахунками записи в аналітичному обліку за дебетом і кредиту цих
рахунків слід здійснювати на підставі первинних платіжних і товарних
документів загальною сумою, визначеною до оплати постачальнику.

7. Приклад 1. На облік надходження цінностей з передоплатою їх
постачальнику.

1. Підприємство здійснило передоплату цінностей постачальнику. За
угодою повинно бути отримано цінностей на суму 624 грн., в т.ч. ПДВ 104
грн.

2. Одержано цінності від постачальника. За товарним документом
постачальника значиться:

Відпускна договірна вартість цінностей 520 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 520____104 грн.

До оплати постачальнику 624 грн.

3. Цінності оприбутковуються за купівельними (без ПДВ) цінами на суму
520 грн.

Заданими прикладу 1 необхідно скласти бухгалтерські проводки (п.п. 2.1,
5, 6):

1. На передоплату цінностей постачальнику – 624 грн., в т.ч. ПДВ -104
грн.:

1.1. Дт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Кт 31 “Рахунки в банках” – 520 і

Дт 641 “Розрахунки за податками”, анал. рахунок “З податку на
додану вартість”, розрахунковий період якого настав

Кт 31 “Рахунки в банках” – 104

1.2. Одночасно на нарахування податкового кредиту треба скласти
бухгалтерську проводку :

Дт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Кт 644 “З податкового кредиту” – 104

2. Оприбутковуються одержані від постачальника цінності за купівельними
цінами – 520:

Дт 20 “Виробничі запаси”, 28 “Товари” і ін.

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” – 520

3. Одночасно списується нарахований при передоплаті цінностей податковий
кредит з ПДВ

(операція 1.2):

Дт 644 “З податкового кредиту”

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” – 104

Відображення в обліку нестач цінностей, виявлених при прийманні
цінностей, що надійшли на підприємство від постачальників, також
пов’язане з обліком ПДВ. Виявлені в цьому разі нестачі цінностей повинні
бути записані за кредитом рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та
підрядниками” за купівельними (з ПДВ) цінами. Записи за дебетом
відповідних рахунків мають бути зроблені в залежності від характеру
виявлених нестач (з вини працівників, перевізника, природний убуток і
ін.). Відображення при цьому на бухгалтерських рахунках податку на
додану вартість нормативними документами не регламентовано.

8. У тому разі, коли оплата цінностей здійснюється після їх надходження
на підприємство, бухгалтерські записи за даними наведеного вище прикладу
1 (п.п. 2.2, 5, 6) будуть наступними:

1. Дт 20 “Виробничі запаси”, 28 “Товари” і ін.

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” – 520

2. Дт 641 анал. рахунок “З податку на додану вартість”

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” – 104

3. Дт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Кт 31 “Рахунки в банках” – 624

9. Так, як показано в операціях 1.1 і 1.2 (п. 7), повинні відображатись
в обліку суми податкового кредиту з ПДВ згідно з пунктом 3 Інструкції.

Відображення в обліку оплати цінностей постачальникам двома записами не
раціональне, бо викликає значні ускладнення в облікових записах,
плутанину в аналітичному обліку розрахунків з постачальниками. На наш
погляд, було б методологічно вірним, раціональним та сприяло б спрощенню
бухгалтерського обліку здійснення вказаних вище записів з оплати
цінностей постачальникам в однаковому порядку, як в операції з пункту 8:

Дт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Кт 31 “Рахунки в банках” – на суму передоплати і післяоплати цінностей
постачальникам, включаючи ПДВ. Одночасно за підсумком за місяць на суму
сплаченого ПДВ в складі авансових платежів постачальникам як суми
податкового кредиту зробити запис на його нарахування:

Дт 641, анал. рахунок “З податку на додану вартість”

Кт 644 “З податкового кредиту”

Такий порядок записів доцільний ще й тому, що аналогічно відображається
в обліку згідно з пунктом 2 Інструкції ПДВ, одержаний в складі авансових
платежів від покупців (Дт 31 – Кт 36 і одночасно Дт 643 “З податкових
зобов’язань” – Кт 641 (ПДВ). В цьому разі забезпечуватиметься єдиний
принцип записів в обліку передоплат цінностей постачальникам і одержаних
від покупців.

Для забезпечення і перевірки правильності останнього запису ( Дт 641
(ПДВ) – Кт 644) на нарахування суми податкового кредиту в обліковому
регістрі за кредитом рахунку 31 “Рахунки в банках” необхідно виділити
записи сум сплаченого постачальникам ПДВ, враховуючи структуру цього
регістра на підприємстві.

Облік
повернення цінностей покупцями

10. До надходження цінностей відноситься повернення їх підприємству
покупцями. Порядок відображення в обліку повернення покупцями цінностей,
відвантажених або відпущених на умовах наступної оплати, нормативними
документами не регламентується. У зв’язку з неплатежами питання обліку
повернення цінностей покупцями є актуальним.

Розглянемо на прикладі повернення покупцями готової продукції, товарів,
матеріалів та інших цінностей, враховуючи, що методологія відображення в
обліку їх реалізації однакова. Різниця в тому, що готова продукція
обліковується за цінами фактичної виробничої собівартості, а товари,
сировина, матеріали та інші цінності – за купівельними (без ПДВ) цінами
з врахуванням транспортно-заготівельних витрат.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. №
869 “Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата
відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про
виконані роботи”. Отже, після 1.08.97 р. для відображення в обліку
реалізації цінностей міг застосовуватись тільки спосіб нарахування
реалізації.

11. Приклад 2. На відображення в обліку повернення покупцями готової
продукції та інших цінностей, відвантажених їм на умовах наступної
оплати:

11.1. Підприємство відвантажило покупцю цінності на умовах наступної
оплати:

За товарним документом значилось:

Цінності за договірними цінами – 2000 грн.

Податок на додану вартість, 20 % – 400 грн.

До оплати покупцем – 2400 грн.

2. Облікова купівельна вартість (фактична собівартість)
відвантажених цінностей – 1800 грн.

З. Відвантажені цінності покупцем не оплачені і повернені
повністю підприємству – постачальнику.

За даними прикладу 2 при поверненні цінностей підприємство-постачальник
повинно зробити наступні

записи в бухгалтерському обліку:

11.2. Якщо готова продукція та інші цінності, відвантажені покупцю
до 1.01 2000 р. і реалізація їх відображена в обліку способом
нарахування, то для того, щоб правильно зрозуміти і зробити в обліку
записи на повернення оприбуткованих цінностей, необхідно виходити із
записів, що були зроблені в обліку при відвантаженні цінностей покупцю
способом нарахування реалізації:

До 1 січня 2000 року:

1. Дт 46 – Кт 40, 41 – на облікову вартість відвантажених готової
продукції, товарів – 1800

2. Дт 62(45) – Кт 46 – на відпускну з ПДВ вартість цих цінностей –
2400

3. Дт 46 – Кт 68, субрахунок “З податку на додану вартість” – на суму
нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ – 400

4. Дт 46 – Кт 80 – на суму фінансового результату від реалізації
цінностей (різниці в цінах) – 200

Якщо готова продукція або товари відвантажені після 1 січня 2000
року:

1. Дт 90 “Собівартість реалізації”

Кт 26 “Готова продукція”, 28 “Товари” – 1800

2. Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

Кт 70 “Доходи від реалізації” – 2400

3. Дт 70 “Доходи від реалізації”

Кт 641, анал. рахунок “З податку на додану вартість” –
400

Згідно з пунктами 7- 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6
“Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” наслідки зміни в
облікових оцінках слід включати до тієї ж самої статі Звіту про
фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення
доходів або витрат, повязаних з об’єктом такої оцінки.

Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до Звіту про фінансові
результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в
наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

Враховуючи наведені положення ПСБО 6 “Виправлення помилок і зміни у
фінансових звітах” на повернення покупцем готової продукції і товарів,
на думку автора, бухгалтерські записи повинні бути такими, як показано
нижче.

За даними прикладу 2 на повернення цінностей, відвантажених покупцю до
1 січня і після 1 січня 2000 року та оприбуткування їх на склад у цьому
разі необхідно зробити сторнувальні записи способом червоного сторно;

1. На зменшення доходу (обороту) з реалізації цінностей), включаючи ПДВ,
і заборгованості покупця в сумі 2400 грн.:

Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

Кт 70 “Доходи від реалізації” – 2400

На зменшення затрат з реалізації повернених цінностей і надходження їх
на підприємство в сумі 1800:

Дт 90 “Собівартість реалізації”

Кт 26 “Готова продукція”, 28 “Товари” – 1800

3. На зменшення нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ в сумі 400
грн.:

Дт 70 “Доходи від реалізації”

Кт 641, анал. рахунок “З податку на додану вартість” – 400

Слід підкреслити, що від’ємний сторнувальний запис за кредитом рахунків
26 “Готова продукція” і 28 “Товари” рівнозначний збільшенню цих
цінностей, а за кредитом рахунку 641 (ПДВ) – зменшення податку на
додану вартість у зв’язку з поверненням покупцями цінностей.

В результаті зроблених сторнувальних записів на бухгалтерських рахунках
будуть зменшені в звітному місяці суми доходу і витрат з реалізації
цінностей. В місяці повернення цінностей і сторнування суми їх
реалізації дохід і витрати звітного місяця будуть відповідно зменшені
на суму доходу від реалізації повернених цінностей та іх собівартості,
які були відображені в обліку в місяці їх відвантаження.

У тому разі, коли покупцем повернені відвантажені йому на умовах
наступної оплати виробничі запаси та інші оборотні активи, на повернення
покупцем цих цінностей бухгалтерські записи мають бути аналогічними з
використанням рахунків 20 “Виробничі запаси” і інших, 71 “Інший
операційний дохід” та 94 “Інші витрати операційної діяльності”.

Спрощення обліку надходження цінностей від постачальників

12. Бухгалтерський облік надходження цінностей суттєво ускладнився з
введення для обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість
податкових розрахунків. Чи можливе в цих умовах спрощення
бухгалтерського обліку надходження цінностей ? Можливе, якщо хотіти
його знайти в найбільш доцільному варіанті. Але раз уже субрахунки 643
“З податкових зобов’язань” і 644 “З податкового кредиту” для податкових
розрахунків до плану бухгалтерських рахунків введено і Інструкцією
встановлений порядок їх застосування, то в першу чергу необхідно
спростити облік розрахунків з ПДВ із застосуванням рахунку 644 і
одночасно облік розрахунків з постачальниками, пов’язаний з надходженням
цінностей.

12.1. Суть спрощення бухгалтерського обліку, пов’язаного з
надходженням цінностей на умовах їх передоплати із застосуванням
субрахунку 644 “З податкового кредиту”, має бути в тому, щоб обмежити
записи на цьому рахунку нарахованим податком на додану вартість лише у
випадку передоплат цінностей, які за станом на кінець місяця не були
отримані. Виключити при цьому з обліку на рахунку 644 “З податкового
кредиту” найбільш масові записи, що пов’язані з оплатою в звітному
місяці цінностей, які протягом цього ж місяця були отримані від
постачальників, тобто субрахунок 644 має застосовуватись лише
відносно операцій з передоплат цінностей, не збалансованих протягом
звітного місяця (оплати цінностей, здійснені в звітному місяці, що
залишились на кінець цього місяця не перекритими, не збалансованими).

В цьому разі відпаде сама собою необхідність за кожною із операцій з
оплати і надходження цінностей в кожному окремому випаду виясняти, яка
із подій відбулася раніше, застосувати субрахунок 644 “З податкового
кредиту” чи ні. Не кажучи вже про значне скорочення кількості записів в
синтетичному обліку на субрахунку 644, а, головне, в аналітичному обліку
до нього та в аналітичному обліку до рахунку 63 “Розрахунки з
постачальниками та підрядниками”. Зрозуміло, наскільки це важливо.
Встановленого порядку розрахунків з бюджетом по податку на додану
вартість це не порушує.

12.2. Отже, питання спрощення бухгалтерського обліку розрахунків
з постачальниками та підрядниками і податкових розрахунків з ПДВ можна
вирішити досить просто. А чим рішення простіше, тим воно раціональніше і
ефективніше. Для цього бухгалтер протягом звітного місяця відслідковує
тільки операції, пов’язані з надходженням цінностей, що попередньо
оплачені постачальникам в минулі звітні періоди, й надійшли в звітному
місяці; вказує при цьому на первинних товарних документах кореспонденцію
рахунків на вказані операції з використанням субрахунку 644 “З
податкового кредиту” (Дт 20, 28 і ін. – Кт 63 і Дт 644 – Кт 63),
враховуючи особливості запису платіжних документів в обліковому регістрі
за кредитом рахунку 31 “Рахунки в банках” (п. 16.3). І тільки за цими
операціями, пов’язаними з податковими розрахунками з ПДВ, повинні бути
зроблені відповідні записи на списання з обліку нарахованого за кредитом
субрахунку 644 податкового кредиту.

Записи за всіма іншими операціями, пов’язаними з оплатою і надходженням
цінностей у звітному місяці, здійснюються без використання субрахунку
644 (на надходження цінностей з передоплатою їх у звітному місяці: Дт 63
– Кт 31 і ін. і Дт 20, 28 і ін. – Кт 63 та Дт 641 (ПДВ) – Кт 63;
на надходження цінностей без передоплати: Дт 20, 28 і ін. – Кт 63 і
Дт 641(ПДВ) – Кт 63 та на послідуючу оплату: Дт 63 – Кт 31).

13. Податок на додану вартість від сум авансових платежів
(передоплат), сплачених постачальникам у звітному місяці, в рахунок яких
цінності не надійшли, відображається в обліку за даними спеціальної
сальдової відомості, складеної за перевіреними даними аналітичного
обліку розрахунків з постачальниками (табл. 1).

Спрощення обліку надходження цінностей не вимагає ведення жодних
додаткових облікових регістрів, бо сальдова відомість здійснених і не
збалансованих передоплат постачальникам складається за даними існуючого
на підприємстві аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і
підрядниками. Нарахування податкового кредиту за даними сальдової
відомості підтверджується платіжними документами й відповідними
податковими накладними.

___________________________

(підприємство)

Таблиця 1

САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ

авансових платежів ( передоплат), сплачених постачальникам , за дебетом
рахунку

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

станом на 1 лютого 2000 р.

п/п Постачальник Передоплати попередніх місяців Передоплати звітного
місяця

Разом

платіжні доручення

сума платіжні доручення

сума

дата №

дата №

1.

2.

3. 4. Фірма “Прут”

ВАТ “Міжрайбаза”

МП “Марія”

КСП “Україна”

І т.д. –

18.11

26.12

– –

285

18

– –

180-00 500-00

– 20.01 28.01

25.01 48

86

18 800-00 2580-00

850-00 800-00 2760-00 500-00

850-00

. Разом Х Х 1780-00 Х X 5880-00 7660-00

В т.ч. ПДВ Х Х 297-00 Х X 980-00 1277-00

Дт 641 (ПДВ) – Кт 644 – 980-00

Головний бухгалтер ________________________

Перевірка правильності складеної сальдової відомості здійснюється на
підставі платіжних документів і відповідних податкових накладних на суми
ПДВ, що входять до авансових платежів. Загальна сума ПДВ в складі
авансових платежів може бути додатково перевірена розрахунковим шляхом
(сума передоплат помножена на 20% і поділена на 120).

14. Перейти на спрощений бухгалтерський облік надходження цінностей від
постачальників можна з будь-якого першого числа місяця. Для цього
необхідно скласти сальдову відомість здійснених передоплат за цінності
постачальникам за станом на початок місяця і звірити, чи сума ПДВ за
цією відомістю тотожна сумі кінцевого сальдо за кредитом субрахунку 644
“З податкового кредиту” за попередній місяць.

В цьому разі в звітному місяці, в якому здійснюється перехід на
спрощений облік надходження цінностей, податкових розрахунків з ПДВ і
розрахунків з постачальниками, на підставі сальдової відомості авансових
платежів (передоплат), здійснених постачальникам в попередні місяці, в
тому числі в розрізі окремих балансових рахунків (63, 68 і інших), в
звітному місяці треба здійснювати окремий контроль тільки за
надходженням цінностей, оплачених в попередні місяці, і скласти
відповідні бухгалтерські проводки з використанням субрахунку 644 “З
податкового кредиту”. Бухгалтерські проводки складають в установленому
Інструкцією порядку ( п.п. 7, 9 , 16.1, оп. 5).

15. Отже, на цінності, отримані без передоплати, оплачені та попередньо
оплачені постачальникам в звітному місяці, бухгалтерські записи
здійснюються без застосування субрахунку 644 “З податкового кредиту”.

На підставі сальдової відомості на суми податку на додану вартість,
сплачені підприємством постачальникам в складі передоплат цінностей
звітного місяця, в рахунок яких цінності не надійшли, складають
відповідну бухгалтерську проводку на нарахування податкового кредиту з
ПДВ за підсумком за місяць (Дт 641(ПДВ) – Кт 644, табл. 1, п. 16.1,
оп. 5).

16. Розглянемо спрощений бухгалтерський облік надходження цінностей,
податкових розрахунків з ПДВ та розрахунків з постачальниками і
підрядниками на прикладі.

Приклад 3. На відображення в обліку надходження цінностей від
постачальників спрощеним способом.

1. Початкове сальдо передоплат постачальникам за цінності, здійснених у
попередньому місяці, – 800 грн., в т.ч. ПДВ – 133 грн.

2. У звітному місяці здійснено оплату цінностей постачальникам на суму
8000 грн., в т.ч. ПДВ -1333 грн.

3. Надійшли цінності від постачальників, оплачені в попередньому місяці,
на суму 800 грн., в т.ч. ПДВ – 133 грн.

4. У звітному місяці оплачено і отримано від постачальників цінності на
суму 6000 грн., в т.ч. ПДВ – 1000 грн.

5. Надійшли цінності від постачальників на умовах оплати в наступному
місяці на суму 1000 грн., в т.ч. ПДВ

– 167 грн.

6. Кінцеве сальдо передоплат постачальникам, здійснених у звітному
місяці, в рахунок яких цінності не надійшли (п. 2 – 8000 – п. 4 – 6000)
– 2000 грн., в т.ч. ПДВ – 333 грн.

16.1. За даними наведеного прикладу 3 треба зробити записи на рахунках:

1. На суму цінностей, отриманих від постачальників в рахунок передоплат,
здійснених у передньому місяці, – 800 грн., в т.ч. ПДВ – 133 грн.:

Дт 20 “Виробничі запаси”, 28 “Товари” і ін.

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” і ін. – на
купівельну вартість отриманих цінностей без ПДВ (800 -133) – 667 та

644 “З податкового кредиту”

Кт 63 ” Розрахунки з постачальниками та підрядниками” і ін. – на суму
податкового кредиту з ПДВ, нарахованого при передоплаті цінностей –
1ЗЗ

В результаті цього запису списується нарахований в попередньому місяці
за кредитом субрахунку 644 податковий кредит з ПДВ, що рахується на
цьому рахунку до надходження цінностей.

2. На суму оплат і передоплат цінностей постачальникам, здійснених у
звітному місяці, на суму 8000 грн., в т.ч. ПДВ -1333 грн.

Дт 63 “Розрахунку з постачальниками та підрядниками”

Кт 31 “Рахунки в банках” – 8000

3. На суму цінностей, що оплачені та надійшли в звітному місяці, – 6000
грн., в т.ч. ПДВ – 1000 грн.:

Дт 20 “Виробничі запаси”, 28 “Товари” і ін..

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” і ін. – на
купівельну вартість цінностей без ПДВ (6000 – 1000) – 5000

Дт 641, анал. рахунок “З податку на додану вартість”

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” і ін. – на суму ПДВ
на ці (оплачені) цінності згідно з податковими накладними -1000

4. На суму цінностей, що надійшли від постачальників на умовах оплати в
наступні місяці, – 1000 грн., в т.ч. ПДВ – 167 грн.:

Дт 20 “Виробничі запаси”, 28 “Товари” і ін

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” і ін. – на
купівельну вартість цінностей без ПДВ (1000-167) – 833

Дт 641, анал. рахунок “З податку на додану вартість”

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” і ін. – на суму ПДВ
на ці (не оплачені) цінності згідно з податковими накладними – 167.

5. На суму ПДВ, сплаченого постачальникам за цінності в складі
авансових платежів (передоплат), здійснених у звітному місяці, в рахунок
яких цінності не надійшли, згідно із даними сальдової відомості
передоплат звітного місяця за дебетом рахунку 63 “Розрахунки з
постачальниками та підрядниками” та інших здійснюється запис на
нарахування податкового кредиту. За даними сальдової відомості рахуються
авансові платежі постачальникам в сумі 2000 грн. (8000 – 6000), в т.ч.
ПДВ – 333 грн. На суму цього ПДВ необхідно зробити запис на відображення
його в обліку як нарахування податкового кредиту з ПДВ за підсумком за
місяць (п.п. 15, 16.3, оп. 2):

Дт 641, анал. рахунок “3 податку на додану вартість”

Кт 644 “З податкового кредиту” – 333

16.2. Для того, щоб зрозуміти о особливості і переваги рекомендованого
автором спрощеного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками
й податкових розрахунків з ПДВ, пов’язаних з надходженням цінностей,
доцільно рознести складені за даними прикладу 3 бухгалтерські проводки
на схематичних рахунках, визначити обороти і кінцеві сальдо та
проаналізувати їх.

16.3. При спрощеному бухгалтерському обліку надходження цінностей записи
платежів в обліковому регістрі за кредитом рахунку 31 “Рахунки в банках”
необхідно здійснювати в наступному порядку:

За кредитом рахунку 31 “Рахунки в банках” на оплату цінностей
постачальникам суми платежів необхідно записувати одною сумою без
виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в
окремих графах після графи “Разом” за кредитом рахунку 31 “Рахунки в
банках” – “в т.ч. ПДВ” з виділенням сум ПДВ:

– в складі оплат за отримані цінності;

– в складі не збалансованих передоплат цінностей постачальникам (за
даними сальдової відомості, табл. 1);

На підставі підсумкових даних облікового регістра за кредитом
рахунку 31 “Рахунки в банках” за даними прикладу 3 мають бути зроблені
записи:

1. Дт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, 68 “Розрахунки
за іншими операціями” і ін.

Кт 31 “Рахунки в банках” – на всю суму оплат і передоплат
цінностей постачальникам згідно з платіжними документами (п. 16.1,
оп.2) – 8000..

2. Дт 641, анал. рахунок “З податку на додану вартість”

Кт 644 – на суму ПДВ в складі отриманих в звітному місяці
не збалансованих авансових платежів постачальникам за даними сальдової
відомості ( п.16.1, оп. 5) – 333

Із наведених вище бухгалтерських проводок видно, що записи на підставі
платіжних документів податку на додану вартість у відповідних графах
облікових регістрів за кредитом рахунків підприємства в банках як “в
т.ч. ПДВ”, не є підставою для відображення в бухгалтерському обліку
податкового кредиту. Вони використовуються тільки для оперативного
контролю записів сум сплаченого ПДВ та запису ПДВ в складі не
збалансованих передоплат за дебетом рахунку 641 (ПДВ) в кореспонденції
з кредитом субрахунку 644 “З податкового кредиту” за даними сальдової
відомості (табл. п. 16.1, оп.5).

Правильне, що відповідає нормативним документам, відображення в
бухгалтерському обліку надходження цінностей від постачальників та
іншого їх надходження має важливе значення для контролю за наявністю та
рухом цінностей, розрахунків з постачальниками і підрядниками, а також
для своєчасності і повноти сплати до бюджету податку на додану вартість,
для уникнення штрафних санкцій, пов’язаних з помилковими записами в
обліку ПДВ.

Професор І. Павлюк

24 лютого 2000 р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020