.

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 23991
Скачать документ

Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів

господарсько-фінансової діяльності

Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів

на виробничих і торговельних підприємствах

Загальні положення

Вимоги до фінансової звітності встановлені Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 1, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.03 .99 р. № 87.

До фінансової звітності підприємства відносяться Баланс, Звіт про
фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний
капітал, Примітки і пояснення. Фінансова звітність повинна розкрити всю
інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарсько-фінансової
діяльності підприємства. Квартальний бухгалтерський звіт обмежується
балансом і звітом про фінансові результати. В такому ж обсязі
складається

скорочена за кількістю показників фінансова звітність суб’єктів малого
підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської
діяльності.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам звітності
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан,
результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття
управлінських рішень.

За загальними положеннями Положення (стандарту) 3 “Звіт про
фінансові результати” господарсько-фінансова діяльність підприємства
складається із звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Звичайна діяльність – це будь-яка основна діяльність підприємства,
а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її
проведення.

Основна діяльність – це операції, пов’язані з виробництвом або
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою
створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу

Основна діяльність підприємства та інші види діяльності, які не є
інвестиційною чи фінансовою діяльністю, відносяться до операційної
діяльності.

До інших видів звичайної діяльності відноситься інша операційна
діяльність підприємства, крім виробництва або реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), операційна оренда активів, реалізація
оборотних активів (крім фінансових інвестицій тощо).

Надзвичайна подія – це подія або операція, яка чітко відрізняється
від звичайної діяльності підприємства та не очікується, що вона
повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.
До надзвичайних подій відносяться стихійні лиха, пожежі, техногенні
аварії тощо та інші події, які відповідають визначенню надзвичайних
подій.

Статті доходів і витрат, пов’язаних з господарсько-фінансовою
діяльністю підприємства, розміщені в Звіті про фінансові результати
відповідно до вказаної вище класифікації діяльності підприємства.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний
рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного
періоду. Проміжна (місячна та квартальна) звітність складається
наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена
в фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та
перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансові результати господарсько-фінансової діяльності
підприємства за звітний період відображаються у Звіті про фінансові
результати, що складається згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 3. Цим Положенням визначені зміст і форма Звіту
про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його
статей. Для малих підприємств може передбачатися спрощена форма Звіту
про фінансові результати.

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання
користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи,
витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний
період.

Для визначення фінансового результату підприємства в звіті
необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були
здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи та витрати
відображають в бухгалтерському обліку, а на підставі цього обліку в
Звіті про фінансові результати у момент їх виникнення, а не в момент
надходження або сплати грошей (спосіб нарахування).

При способі нарахування дохід у Звіті про фінансові результати
відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язань,
які приводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім
зростання капіталу за рахунок внесків учасників). Витрати відображаються
у звіті в момент вибуття активу або збільшення зобов’язань, які
призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власникам). Згортання
(перекриття) доходів і витрат не дозволяється, крім випадків,
передбачених відповідними положеннями (стандартами).

Положенням “Звіт про фінансові результати” (пункти 12 – 37)
встановлено економічний зміст статей доходів і витрат та порядок
визначення прибутку (збитку) за звітний період. Вимоги до звіту Про
фінансові результати визначають і вимоги до організації та ведення
бухгалтерського обліку доходів і витрат підприємства. Як і в Звіті про
фінансові результати, так і в бухгалтерському обліку виділяють статті,
що дають можливість визначити фінансовий результат від звичайної
діяльності та надзвичайних подій, а також у складі звичайної діяльності
– від основної та іншої діяльності (фінансової та інвестиційної). Така
класифікація доходів і витрат має важливе значення для об’єктивної
оцінки діяльності підприємства.

Особливість відображення в бухгалтерському обліку з 1 січня 2000
року фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності
підприємства в тому, що протягом року фінансовий результат визначається
оперативно в Звіті про фінансові результати, а в бухгалтерському обліку
він відображається заключними записами по підсумку за звітний рік.

Протягом року на рахунках класів 7 “Доходи і результати
діяльності” та 9 “Витрати діяльності” відображаються і накопичуються
відповідно доходи та витрати, що дає можливість складати проміжну
звітність про фінансові результати (квартальну, піврічну). В кінці року
рахунки доходів і витрат закриваються перенесенням сальдо з цих рахунків
на рахунок 79 “Фінансові результати” . Таким чином, в новому Плані
рахунків бухгалтерського обліку відсутній фінансово-результатний рахунок
аналогічний рахунку 46 “Реалізація”, а рахунок 79 “Фінансові
результати” виконує в якійсь мірі функції рахунку 80 “Прибутки і
збитки”. Замість фінансово-результатного рахунку 46 “Реалізація” в
новому Плані рахунків передбачено шість синтетичних рахунків: 70
“Доходи від реалізації”, 71 “Інший операційний дохід” 74 “Інші
доходи”, 90 “Собівартість реалізації”, 94 “Інші витрати операційної
діяльності” і 97 “Інші витрати”.

На рахунку 70 “Доходи від реалізації” відображається виручка від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), нарахована або отримана
підприємством у звітному періоді наростаючим підсумком з початку року.
Для визначення на цьому рахунку чистого доходу підприємства на дебеті
рахунку 70 “Доходи від реалізації” відображають податки, що підлягають
сплаті з доходу (податок на додану вартість і акцизний збір), а також
частину доходу, що передається іншим підприємствам за договорами про
спільну діяльність, за договорами комісії і ін.

На рахунку 71 “Інший операційний дохід відображаються дорхід від
реалізації інших обортних активів, іноземної валюти, дохід від
операційної оренди активів, одержані штрафи, пені, неустойки та інші
доходи.

На рахунку 74 “Інші доходи” відображаються доходи від інших
операцій підприємства, які виникають в процесі його звичайної діяльності
(від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, від реалізації
фінансових інвестицій, від реалізації майнових комплексів та інші.

На рахунку 90 “Собівартість реалізації” відображається виробнича
собівартість готової продукції (робіт, послуг) або собівартість
придбаних товарів, реалізованих у звітному періоді.

На рахунк 94 “Інші витрати операційної діяльності” відображаються
витрати на дослідження і розробки, собівартість реалізованих виробничих
запасів, іноземної валюти, визнані штрафи, пені, неустойки та інші
витрати операційної діяльності.

На рахунку 97 “Інші витрати” відображаються витрати від інших
операцій підприємства, які виникають в процесі його звичайної діяльності
(собівартість реалізованих основних засобів, нематеріальних активів,
фінансових інвестицій, реалізованих майнових комплексів та інші.

З метою розмежування доходів і витрат від звичайної діяльності
(операційної або основної та іншої), а також надзвичайних подій для
обліку доходів і витрат Планом рахунків передбачені відповідні
взаємопов’язані субрахунки. Наприклад, доходи і витрати підприємства
обліковуються на окремих субрахунках до рахунків 70 “Доходи від
реалізації”, 90 “Собівартість реалізації” і 79 “Фінансові результати”.

Рахунок 70 “Доходи від реалізації” для розмежування доходів від
основної діяльності має субрахунки:

701 “Дохід від реалізації готової продукції”,

702 “Дохід від реалізації товарів”,

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

704 “Вирахування з доходу.

Рахунок 90 “Собівартість реалізації” для розмежування витрат на
основну діяльність має субрахунки:

901 “Собівартість реалізованої готової продукції”,

902 “Собівартість реалізованих товарів”,

903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”.

Рахунок 79 “Фінансові результати” для розмежування в обліку
фінансових результатів від звичайної діяльності і надзвичайних подій
має субрахунки:

791 “Фінансовий результат від основної діяльності”,

792 “Фінансовий результат від фінансових операцій”,

793 “Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності”,

794 “Фінансовий результат від надзвичайних подій”.

Враховуючи, що підприємства звичайно здійснюють різні види основної
діяльності (виробництво продукції, роботи, послуги, торгівля тощо), а
для обліку фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 79
“Фінансові результати” виділено один субрахунок, то в аналітичному
обліку до субрахунку 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”
необхідно виділити фінансові результати за видами основної діяльності
аналогічно як це зроблено на рахунках 70 “Доходи від реалізації” і 90
“Собівартість реалізації”. Без цього не можливий ефективний аналіз
фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Сальдо рахунків 74 “Інші доходи” і 97 “Інші витрати” списуються в
кінці року на субрахунок 793 “Фінансовий результат від іншої звичайної
діяльності”. В такий спосіб визначається фінансовий результат від іншої
звичайної діяльності.

Записи в синтетичному обліку протягом року за кредитом рахунків
доходів та за дебетом рахунків витрат здійснюють в кореспондегнції
рахунків, вказаній до кожного рахунку в Інструкції про застосування
Пдлану рахунків бухгалтерського обліку.

Протягом року фінансовий результат від господарсько-фінансової
діяльності підприємства – прибуток або збиток визначається оперативно
без відображення на бухгалтерських рахунках тільки в Звіті про фінансові
результати підприємства. Аналогічно визначається фінансовий результат
від фінансових операцій та від надзвичайних подій.

Економічний зміст доходів і витрат, що обліковуються на окремих
синтетичних рахунках і субрахунках розкривається за їх видами (статтями)
в аналітичного обліку до цих рахунків.

Необхідно підкреслити, що на виробничих підприємствах собівартість
випущеної готової продукції, незавершеного виробництва та реалізованої
продукції визначаються за виробничою собівартістю. Загальногосподарські
та інші витрати до собівартості продукції не включаються і
відображаються на окремих рахунках 92 “Адміністративні витрати”, 93
“Витрати на збут”, 94 “Інші операційні витрати” і списуються
безпосередньо на дебет субрахунку 791 “Фінансовий результат від основної
діяльності” в установленому порядку в кінці року.

На торговельних підприємствах до собівартості реалізованих
товарів, що обліковуються на субрахунку 902 “Собівартість реалізованих
товарів” за ПСБО 9 “Запаси” відносяться витрати на придбання товарів, на
доставку їх та доведення до придатного для реалізації стану. На рахунках
92 “Адміністративні витрати” 93 “Витрати обігу” торговельні
підприємства обліковують витрати обігу торгівлі.

Отже, з 1 січня 2000 року до фінансово-результатних рахунків
відносяться також рахунки обліку доходів і витрат.

В посібнику дається тільки основна кореспонденція рахунків,
пов’язана з відображенням в бухгалтерському обліку доходів, витрат і
фінансових результатів. Інші бухгалтерські проводки, пов’язані з
обліком доходів, витрат і фінансових результатів мають визначати
бухгалтери підприємств згідно з новим Планом рахунків обліку та
Інструкцією щодо його застосування.

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

основної діяльності виробничих підприємств

Порядок записів в синтетичному обліку, пов’язаних з відображенням
на бухгалтерських рахунках фінансових результатів
господарсько-фінансової діяльності підприємства, з 2000 року суттєво
змінився і ґрунтується на національних положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку та новому Плані рахунків бухгалтерського обліку.

Основна відмінність нового бухгалтерського обліку фінансових
результатів, введеного з 2000 р., в тому, що доходи і витрати,
пов’язані з реалізованою продукцією (товарами, роботами, послугами),
обліковуються протягом року відповідно на рахунках 70 “Доходи від
реалізації”, 90 “Собівартість реалізації” та інших з оперативним
визначенням фінансових результатів за звітні періоди (квартал, півроку)
в Звіті про фінансові результати. В бухгалтерському обліку фінансовий
результат господарсько-фінансової діяльності підприємства визначається і
відображається на бухгалтерських рахунках тільки заключними записами на
списання сальдо доходів і витрат за звітний рік. Сальдуванням доходів і
витрат від основної (операційної) діяльності на субрахунку 791
“Фінансовий результат від основної діяльності” визначають балансовий
прибуток (збиток) за звітний рік станом на 1 січня.

Для наглядності і кращого розуміння змін, що сталися в
бухгалтерському обліку, розглянемо відображення в обліку фінансових
результатів від основної діяльності виробничих підприємств на загальній
схемі (рис. 6).

Рисунок 6

Загальна схема

бухгалтерського обліку фінансових результатів від
основної діяльності

виробничих підприємств

Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку фінансових
результатів від основної діяльності виробничих підприємств:

1. Щомісячне відображення в обліку податку на додану вартість від суми
доходу (обороту) з реалізації продукції (робіт, послуг) у
встановленому розмірі.

Аналогічно відображаються в бухгалтерського обліку суми акцизного
збору з підакцизної продукції, а також інших податків і зборів з
обороту.

На загальній схемі бухгалтерського обліку (рис. 6), в записах на
рахунках та прикладах розглядається складніший варіант бухгалтерського
обліку доходів (реалізації), що оподатковуються податком на додану
вартість. В тому разі, коли на підприємстві є доходи (обороти), що
звільнені від оподаткування ПДВ, на рахунку 70 “Доходи від реалізації”
до відповідних субрахунків мають бути відкриті окремі аналітичні рахунки
для обліку таких доходів.

2. Списання кінцевого сальдо чистого доходу від реалізації готової
продукції (робіт, послуг) та іншого операційного доходу на субрахунок
791 “Фінансовий результат від основної діяльності” заключними записами
за звітний рік.

3. Списання по підсумку за рік на зменшення одержаного чистого доходу
підприємства виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт,
послуг)

4. Списання в установленому порядку на зменшення чистого доходу
кінцевого сальдо адміністративних витрат підприємства за звітний рік.

5. Списання в установленому порядку на зменшення чистого доходу
кінцевого сальдо витрат підприємства на збут за звітний рік.

6. Списання на зменшення чистого доходу кінцевого сальдо інших
операційних витрат підприємства за звітний рік.

Протягом звітного року доходи та чистий дохід виробничого підприємства
від реалізації продукції (робіт, послуг) та інші операційні доходи від
основної діяльності щомісячно відображаються в обліку записами на
синтетичних рахунках та відповідних субрахунках:

1. На суму реалізованої продукції за договірними відпускними цінами
(доходу), включаючи податок на додану вартість (акцизний збір) та інших
операційних доходів:

1.1. Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

Дт 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках”

Кт 70 “Доходи від реалізації”

1.2. Дт 31 “Рахунки в банках” і ін.

Кт 71 “Інший операційний дохід”

2. На суму нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ при передоплаті
продукції покупцями:

Дт 70 “Доходи від реалізації”

Кт 643 “З податкових зобов’язань”

При нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ була складена
бухгалтерська проводка: Дт 643 “З податкових зобов’язань” – Кт 641
“Розрахунки з податків”, анал. рахунок “З податку на додану вартість”).

3. На відображення в обліку податку на додану вартість при
відвантаженні продукції в рахунок наступної оплати або оплаті
відпущеної продукції готівкою:

Дт 70 “Доходи від реалізації”

Кт 641 “Розрахунки з податків”, анал. рахунок “З податку на додану
вартість”

В тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує
акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також
відображаються за дебетом рахунку 70 “Доходи від реалізації” на
зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 “Розрахунки по податках
і платежах” та інших.

4. На відображення в обліку інших операційних витрат, що відносяться до
основної діяльності підприємства:

Дт 94 “Інші операційні витрати”

Кт 31 “Рахунки в банках”, 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками” і
ін.

На зменшення чистого доходу від реалізації готової продукції (робіт,
послуг) , який визначається вирахуванням із суми доходу (виручки)
податку на додану вартість та інших податків і зборів з обороту, в кінці
року заключними записами списують фактичну виробничу собівартість
реалізованої продукції (робіт, послуг), сальдо адміністративних витрат,
витрати на збут, що відносяться до реалізованої продукції, та сальдо
інших операційних витрат.

5. Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом
року на суму виробничої собівартості реалізованої готової продукції.
Фактична виробнича собівартість реалізованої готової продукції та
списання її із підзвіту матеріально відповідальної особи відображаються
в обліку бухгалтерською проводкою:

Дт 901 “Собівартість реалізованої готової продукції”

Кт 26 “Готова продукція”

Згідно з новим Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцією
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку для відображення
в обліку фінансових результатів основної діяльності підприємства від
реалізації готової продукції за звітний рік необхідно скласти наступні
заключні бухгалтерські проводки:

1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від реалізації
продукції та іншого операційного доходу :

Дт 701 “Доходи від реалізації готової продукції”

Дт 71 “Інший операційний дохід”

Кт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

2 (3). На списання кінцевого сальдо виробничої собівартості реалізованої
продукції :

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 901 “Собівартість реалізованої готової продукції”

3 (4). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат :

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 92 “Адміністративні витрати”

4(5). На списання кінцевого сальдо витрат підприємства на збут :

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 93 “Витрати на збут”

5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат :

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 94 “Інші операційні витрати”

В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в
обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису за
загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів
виробничих підприємств (рис. 6).

Аналогічно відображаються в бухгалтерському обліку фінансові результати
від основної діяльності з реалізації робіт і послуг. Різниця тільки в
тому, що чистий дохід від реалізації робіт (послуг) і собівартість
реалізованих робіт (послуг) протягом року накопичуються відповідно на
субрахунках 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” і 903
“Собівартість реалізованих робіт і послуг”, а в кінці року списуються на
фінансові результати основної діяльності заключними бухгалтерськими
проводками:

1. На списання чистого доходу від реалізації робіт (послуг):

Дт 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

Кт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

2. На списання виробничої собівартості реалізованих робіт (послуг):

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”

На виробничих підприємствах, які виробляють і реалізують одночасно
готову продукцію та роботи (послуги) для обліку доходів і витрат,
пов’язаних з роботами (послугами) використовуються тільки субрахунки 703
“Дохід від реалізації робіт і послуг” і 903 “Собівартість реалізованих
робіт і послуг”. Інші доходи і витрати, пов’язані з основною
(операційною) діяльністю, обліковуються спільно від всієї основної
діяльності на рахунках 71 “Інший операційний дохід” і 94 “Інші
операційні витрати”.

Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в
бухгалтерському обліку фінансових результатів від реалізації виробничим
підприємством готової продукції сальдуванням оборотів на субрахунку 791
“Фінансовий результат від основної діяльності” буде визначений прибуток
або збиток підприємства від здійснення ним господарської діяльності з
виробництва й реалізації готової продукції (робіт, послуг) за звітний
рік.

Розглянемо порядок відображення в обліку фінансових результатів
виробничого підприємства від реалізації готової продукції на прикладі:

Приклад 1. На відображення в обліку фінансових результатів виробничого
підприємства від реалізації готової продукції за звітний рік:

1. Дохід підприємства та його використання:

1.1. Реалізовано готової продукції за договірними відпускними цінами,
включаючи ПДВ, на суму 420800 грн.

1.2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізованої
продукції (доходу) – 70133 грн.

Чистий дохід підприємства – 350667 грн.

2. Виробнича собівартість реалізованої готової продукції – 238450 грн.

3. Адміністративні витрати підприємства, що відносяться до реалізованої
готової продукції – 52605 грн.

4. Витрати підприємства на збут готової продукції, що відносяться до
реалізованої продукції – 24540 грн.

5. Інші операційні витрати підприємства, що відносяться до реалізованої
готової продукції – 5260 грн.

Разом повна собівартість реалізованої за рік готової продукції –
320855 грн.

За даними прикладу 1 чистий дохід виробничого підприємства від
реалізації готової продукції за звітний період був відображений в обліку
протягом року записами:

– на відображення в обліку відвантаженої покупцям готової продукції за
договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ – 420800 грн.:

Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” і ін.

Кт 701 “Дохід від реалізації готової продукції” – 420800

– на нарахування податкових зобов’язань з ПДВ від суми реалізованої
готової продукції – 70133 грн.:

Дт 701 “Дохід від реалізації готової продукції”

Кт 641 “Розрахунки з податків”(ПДВ) – 19983

Кт 643 “З податкових зобов’язань” – 50150

Разом –
70133

Витрати підприємства на реалізовану готову продукцію протягом року, що
складають повну її собівартість, відображені на субрахунку 901
“Собівартість реалізованої готової продукції” та рахунках 92
“Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут” і 94 “Інші операційні
витрати” з кредиту відповідних рахунків.

На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів
виробничого підприємства від реалізації готової продукції за наведеними
вище даними в кінці року мають бути складені наступні заключні записи:

1. На списання чистого доходу від реалізації готової продукції — 350667
грн.:

Дт 701 “Дохід від реалізації готової продукції”

Кт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності” – 350667

2. На списання виробничої собівартості реалізованої готової продукції –
238450 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” – 238450

3. На списання адміністративних витрат підприємства, що відносяться до
реалізованої готової продукції – 52605 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 92 “Адміністративні витрати” – 52605

4. На списання витрат підприємства на збут, що відносяться до
реалізованої готової продукції – 24540 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 93 “Витрати на збут” – 24540

5. На списання інших операційних витрат, що відносяться до реалізованої
готової продукції, – 5260 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 94 “Інші операційні витрати” – 5260

Сальдуванням кредитового обороту по субрахунку 791 “Фінансовий результат
від основної діяльності” в сумі 350667 грн. і дебетового обороту в сумі
320855 грн. (238450 + 52605 + 24540 + 5260) визначаємо, що прибуток
підприємства від реалізації готової продукції за звітний рік складає
29812 грн. (350667 – 320855).

В тому разі, коли підприємство виконує роботи або надає послуги,
бухгалтерські записи на відображення в обліку фінансових результатів
від їх здійснення будуть аналогічними. Але на субрахунок 791
“Фінансовий результат від основної діяльності” списуються чистий дохід
та виробнича собівартість робіт (послуг) відповідно із субрахунків 703
“Дохід від реалізації робіт і послуг” і 903 “Собівартість реалізованих
робіт і послуг”

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів
господарської діяльності до субрахунку 791 “Фінансовий результат від
основної діяльності” необхідно виділити окремі аналітичні рахунки
доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.

Окремі малі підприємства мають право не використовувати рахунки класу 9
“Витрати діяльності” та рахунок 23 “Виробництво”. В цьому разі вони
обліковують виробничі витрати лише за елементами в класі рахунків 8 і в
кінці року списують їх безпосередньо на рахунок 79 “Фінансові
результати”. На цей рахунок списуються також доходи, накопичені протягом
року на рахунках класу 7 “Доходи і результати діяльності”.

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових
результатів

основної діяльності торговельних
підприємств

Особливості синтетичного обліку доходів, витрат

і фінансових результатів торговельних підприємств

Синтетичний облік фінансових результатів на оптово-збутових, оптових і
посередницьких підприємствах та підприємствах роздрібної торгівлі має
особливості, що випливають із специфіки торговельної діяльності та
порядку ціноутворення в оптовій і роздрібній торгівлі, з особливого
порядку обліку доходів і витрат обігу.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” (
пункти 8 і 9) придбані або отримані запаси, включаючи товари,
зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна
вартість запасів, що придбані за плату є собівартістю запасів, яка
складається із суми, що сплачується згідно з договором постачальнику
(продавцю) і витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів –
транспортуванням їх до місця використання та доведенням до стану, в
якому вони придатні до використання у запланованих цілях.

ПСБО 9 “Запаси” не конкретизує порядок визначення первісної
(балансової) вартості товарів та визначення фактичної собівартості
реалізованих товарів з врахуванням первісної їх вартості та облікових
цін на товари в оптовій та роздрібній торгівлі. Водночас всупереч
положенням пунктів 8 і 9 ПСБО 9 “Запаси” в пункті 22 вказується, що
собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною
(роздрібною) вартістю товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.
Як повинна визначатись собівартість реалізованих товарів в оптовій
торгівлі в Положенні не вказується.

На наш погляд, суперечливість вказаних вище положень ПСБО 9 “Запаси” має
бути врахована при розробці відомчих методичних рекомендацій з
планування та обліку витрат торговельних підприємств. Згідно з
положеннями пунктів 8 і 9 ПСБО 9 “Запаси” не може бути собівартості
реалізованих товарів як в оптових, так і в роздрібних торговельних
підприємствах без відповідної частки витрат, безпосередньо пов’язаних
з придбанням товарів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до
реалізації. Без частки названих витрат обігу неможливо об’єктивно
визначити фінансові результати й ефективність торгівлі.

Виходячи із вище викладеного, автор розглядає складніший варіант
списання на фінансові результати витрат обігу торговельних підприємств,
при якому витрати, що безпосередньо пов’язані з придбанням товарів,
транспортуванням їх до місця використання та доведенням до стану, в
якому вони придатні до реалізації, включаються до фактичної собівартості
реалізованих товарів за спеціальним щомісячним розрахунком цих витрат.

Якщо за відомчими методичними рекомендаціями буде встановлено спрощений
порядок визначення собівартості реалізованих товарів, що дорівнює тільки
договірній (купівельній) їх вартості, то витрати обігу торгівлі слід
буде списувати на фінансові результати повністю в кінці звітного року з
кредиту рахунку 93 “Витрати обігу” на дебет субрахунку 791 “Фінансовий
результат від основної діяльності”, а щомісячний запис за розрахунком
витрат обігу на реалізовані товари (Дт 902 – Кт 93) здійснюватись не
буде. Тобто витрати обігу будуть списуватись аналогічно як списуються
витрати на збут на виробничих підприємствах.

Синтетичний облік фінансових результатів в торгівлі ведеться за
загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів
виробничих підприємств (рис. 6) з врахуванням особливостей відображення
в обліку собівартості реалізованих товарів:

1. На оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємствах, які
обліковують товари за купівельними цінами, собівартість реалізованих
товарів складається із купівельної їх вартості (без ПДВ) і витрат
підприємства на придбання товарів, на доставку їх та доведення товарів
до придатного для реалізації стану.

2. На підприємствах роздрібної торгівлі, в тому числі на підприємствах
громадського харчування, які обліковують товари за продажними цінами,
включаючи товарні надбавки, собівартість реалізованих товарів
складається із продажної їх вартості за виключенням (мінусом) товарних
надбавок, що за щомісячним розрахунком відносяться до реалізованих
товарів, і витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення товарів до придатного для реалізації стану.

Відповідно до типового положення про склад витрат обігу та порядок їх
планування і розподілу в торговельній діяльності з врахуванням положень
ПСБО 9 “Запаси” витрати підприємства на придбання товарів, на їх
доставку та доведення до придатного для реалізації стану мають щомісячно
списуватись на дебет рахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” в
сумі, що відноситься до реалізованих за місяць товарів. При цьому
названі витрати розподіляються за щомісячним розрахунком на витрати, що
відносяться до реалізованих товарів і до залишку товарів на кінець
звітного місяця. Інші витрати обігу, а також адміністративні витрати та
інші операційні витрати списуються на рахунок 791 “Фінансовий
результат від основної діяльності” заключними записами в кінці року.

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових
результатів

оптово-збутових, оптових та посередницьких
підприємствах

Протягом звітного року доходи та чистий дохід оптово-збутових, оптових і
посередницьких підприємств від реалізації товарів та інших операційних
доходів від основної діяльності щомісячно відображається в обліку
наступними записами на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках:

1. На суму відвантажених і відпущених (реалізованих) покупцям товарів за
договірними відпускними цінами (доходу), включаючи податок на додану
вартість (акцизний збір) та інших операційних доходів від основної
діяльності:

1.1. Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

Дт 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках” і ін.

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів”

1.2. Дт 31 “Рахунки в банках” і ін.

Кт 71 “Інший операційний дохід”

2. На суму нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ при передоплаті
товарів покупцями:

Дт 702 “Доходи від реалізації товарів”

Кт 643 “З податкових зобов’язань”

При нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ була складена
бухгалтерська проводка: Дт 643 “З податкових зобов’язань” – Кт 641
“Розрахунки з податків”, анал. рахунок “З податку на додану вартість”.

3. На відображення в обліку податку на додану вартість при
відвантаженні (відпуску) товарів покупцям в рахунок наступної оплати або
оплаті відпущених товарів готівкою:

Дт 70 “Доходи від реалізації”

Кт 641 “Розрахунки з податків”, анал. рахунок “З податку на додану
вартість”

У тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує
акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також
відображаються за дебетом рахунку 702 “Доходи від реалізаціїтоварів” на
зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 “Розрахунки по податках
і платежах” та інших.

На зменшення чистого доходу від оптової торгівлі, який визначається
вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та
інших податків і зборів з обороту, в кінці року заключними записами
списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо
адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих
товарів, та сальдо інших витрат операційної діяльності.

Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року
без запису на бухгалтерських рахунках на суму собівартості реалізованих
товарів.

Фактична собівартість реалізованих покупцям товарів відображається
протягом року на субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”
записами на бухгалтерських рахунках:

1. На облікову купівельну вартість відвантажених (відпущених) товарів:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 281 “Товари на складах”

2. На суму витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до
реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 93 “Витрати обігу”

На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від
основної діяльності оптово-збутових, оптових і посередницьких
підприємств за звітний рік необхідно скласти наступні заключні
бухгалтерські прповодки:

1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від оптової торгівлі
та інших операційних доходів:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Дт 71 “Інший операційний дохід”

Кт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

2 (3). На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів
:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

3 (4). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат :

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 92 “Адміністративні витрати”

4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат обігу підприємства (крім
витрат, що списуються щомісячно за розрахунком на реалізовані товари):

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 93 “Витрати на збут”

5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат :

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 94 “Інші операційні витрати”

В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в
обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису за
загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів
виробничих підприємств (рис. 6).

Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в
бухгалтерському обліку фінансових результатів від реалізації товарів
оптово-збутовими, оптовими і посередницькими підприємствами фінансовий
результат визначається сальдуванням на субрахунку 791 “Фінансовий
результат від основної діяльності” доходів і витрат як прибуток або
збиток підприємства від здійснення ним господарської діяльності з
реалізації товарів за звітний рік.

Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку фінансових
результатів оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств від
основної діяльності:

Приклад 2. На відображення в бухгалтерському обліку фінансових
результатів оптового підприємства від основної діяльності за звітний
рік.

1.1. Реалізовано товарів за договірними відпускними цінами, включаючи
ПДВ, на суму 780500 грн.

1.2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізованих
товарів (доходу) – 130083 грн.

Чистий дохід підприємства – 650417 грн.

2. Фактична собівартість товарів, реалізованих підприємством протягом
року :

1.1. Купівельна вартість відвантажених товарів – 563167 грн.

1.2. Витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення до придатного для реалізації стану, що віднесені за
щомісячними розрахунками до реалізованих товарів – 15250 грн.

Разом собівартість реалізованих товарів – 578417 грн.

3. Адміністративні витрати підприємства, що відносяться до реалізованих
товарів – 10820 грн.

4. Витрати обігу підприємства – 44780 грн.

5. Інші операційні витрати підприємства – 3250 грн.

Разом витрати підприємства на реалізовані за рік товари – 637267 грн.

За даними прикладу 2 чистий дохід оптового підприємства від реалізації
товарів і собівартість реалізованих товарів за звітний рік були
відображені в обліку протягом року бухгалтерськими проводками:

– на відображення в обліку відвантажених покупцям товарів за договірними
відпускними цінами, включаючи ПДВ – 780500 грн.:

Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” і ін.

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів” – 780500

– на нарахування податкових зобов’язань з ПДВ від суми реалізованих
товарів – 130083 грн.:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641 “Розрахунки з податків” (ПДВ) – 35110

Кт 643 “З податкових зобов’язань” – 94973

Разом – 130083

Відображена в обліку собівартість реалізованих товарів:

– списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб купівельна
вартість реалізованих товарів – 563167 грн.:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 281 “Товари на складах” – 563167

– списані за щомісячними розрахунками витрати підприємства на придбання
товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану
– 15250 грн.:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 93 “Витрати обігу” – 15250

На відображення в обліку фінансових результатів оптового підприємства за
звітний рік необхідно зробити в кінці року наступні заключні записи:

1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу підприємства – 650417
грн.:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності” – 650417

2. На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів –
578417 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів” – 578417

3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат – 10820 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 92 “Адміністративні витрати” – 10820

4. На списання суми витрат обігу підприємства за рік, крім витрат на
придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для
реалізації стану , що залишаються за розрахунком на залишок товарів на
кінець звітного року, – 44780 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 93 “Витрати на збут” – 44780

5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат – 3250 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 94 “Інші операційні витрати” – 3250

Сальдуванням кредитового обороту субрахунку 791 “Фінансовий результат
від основної діяльності” в сумі 650417 грн. і дебетового обороту в сумі
637267 грн. визначаємо, що фінансовий результат від основної діяльності
оптового підприємства за звітний рік складає прибуток в сумі 13150
грн.

В тому разі, коли оптове підприємство здійснює, крім оптового продажу
товарів, інші види господарської діяльності (роздрібну торгівлю,
виробництво продукції тощо) бухгалтерські записи на відображення в
бухгалтерському обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть
аналогічними. Але на субрахунок 791 “Фінансовий результат від основної
діяльності” списуються чистий дохід та собівартість за видами діяльності
з відповідних субрахунків до рахунків 70 “Доходи від реалізації” і 90
“Собівартість реалізації”.

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів
господарської діяльності до субрахунку 791 “Фінансовий результат від
основної діяльності” необхідно виділити окремі аналітичні рахунки
(статті) доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.

На підприємствах оптової і роздрібної торгівлі аналітичний облік до
рахунку 93 “Витрати обігу” ведеться за встановленою номенклатурою статей
витрат обігу. Особливість ведення аналітичного обліку витрат обігу в
тому, що за станом на кінець будь-якого звітного періоду на статтях
витрат на придбання товарів, на їх доставку та на доведення до
придатного для реалізації стану мають залишатись суми названих витрат за
розрахунком на залишок товарів. Названі витрати, що відносяться за
розрахунком до реалізованих товарів, щомісячно списуються на збільшення
собівартості реалізованих товарів (Дт 902 – Кт 93), тобто на зменшення
сум вказаних витрат.

Синтетичний облік доходів і витрат і фінансових
результатів

основної діяльності підприємств роздрібної
торгівлі

Синтетичний облік фінансових результатів в роздрібній торгівлі ведеться
аналогічно як на оптово-збутових, оптових і посередницьких
підприємствах. Особливість обліку в роздрібній торгівлі визначається
застосуванням продажних (роздрібних) цін на товари, які включають
товарні надбавки, що складаються із сум податку на додану вартість і
торговельної націнки підприємства на покриття витрат торгівлі та
створення доходу. У зв’язку з цим для визначення собівартості
реалізованих товарів роздрібними торговельними підприємствами необхідно
додатково врахувати та відобразити в обліку товарні надбавки, що
відносяться за щомісячними розрахунками до реалізованих товарів.

Особливістю визначення та відображення в обліку чистого доходу
роздрібної торгівлі та собівартості реалізованих товарів є також те, що
в сучасних умовах господарювання роздрібні торговельні підприємства
поряд з продажем товарів населенню здійснюють також дрібнооптовий та
оптовий відпуск товарів підприємствам і установам за договірними
відпускними цінами з безготівковим розрахунком за товари..

Виходячи із вище викладеного, протягом звітного року доходи та чистий
дохід роздрібної торгівлі від реалізації товарів та інших операційних
доходів від основної діяльності щомісячно відображається в обліку
записами на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках:

1. На суму проданих за готівку, відпущених і відвантажених
(реалізованих) покупцям товарів за договірними відпускними цінами
(доходу), включаючи податок на додану вартість та інших операційних
доходів від основної діяльності (субсидії, гранти тощо) :

1.1. Дт 30 “Каса”

Дт 31 “Рахунки в банках” і 36 “Розрахунки з покупцями та
замовниками” і ін.

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів”

1.2. Дт 31 “Рахунки в банках” і ін.

Кт 71 “Інший операційний дохід”

2. На суму податку на додану вартість з роздрібного продажу товарів за
даними касових апаратів на підставі розрахунку товарних надбавок
(реалізованої торговельної націнки), що відносяться до реалізованих
товарів:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641 “Розрахунки з податків”(ПДВ) – на суму податкового зобов’язання
з ПДВ

3. На суму нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ при передоплаті
товарів покупцями при оптовому і дрібнооптовому відпуску товарів
покупцям – платникам ПДВ:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 643 “З податкових зобов’язань”

При нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ була складена
бухгалтерська проводка: Дт 643 “З податкових зобов’язань” – Кт 641
“Розрахунки з податків”, анал. рахунок “З податку на додану вартість”.

4. На відображення в обліку податку на додану вартість при відпуску
товарів покупцям – платникам ПДВ в рахунок наступної оплати:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641 “Розрахунки з податків”, анал. рахунок “З податку на додану
вартість”

В тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує
акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також
відображаються за дебетом рахунку 702 “Дохід від реалізації товарів” на
зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 “Розрахунки по податках
і платежах” та інших.

На зменшення чистого доходу від роздрібної торгівлі, який визначається
вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та
інших податків і зборів з обороту, в кінці року заключними записами
списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо
адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих,
та сальдо інших операційних витрат.

Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року
на суму собівартості реалізованих товарів.

Фактична собівартість реалізованих покупцям товарів відображається
протягом року на субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”
записами на бухгалтерських рахунках:

1. На облікову продажну вартість товарів, реалізованих за готівку та за
безготівковим розрахунком:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 282 “Товари в роздрібній торгівлі”

2. На суму витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до
реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 93 “Витрати обігу”

3. На суму товарних надбавок, включаючи ПДВ, що відносяться згідно з
розрахунком до реалізованих за місяць товарів:

Дт 292 “Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів
роздрібної торгівлі за звітний рік необхідно скласти наступні заключні
бухгалтерські проводки:

1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від роздрібної
торгівлі та іншого операційного доходу:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Дт 71 “Інший операційний дохід”

Кт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

2 (3). На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів :

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

3 (4). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат :

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 92 “Адміністративні витрати”

4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат обігу підприємства (крім
витрат, що списуються щомісячно за розрахунком на реалізовані товари):

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 93 “Витрати обігу”

5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 94 “Інші операційні витрати”

В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в
обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису за
загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів
виробничих підприємств (рис. 6).

Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в
бухгалтерському обліку фінансових результатів від реалізації товарів в
роздрібній торгівлі фінансовий результат від реалізації товарів
визначають сальдуванням на субрахунку 791 “Фінансовий результат від
основної діяльності” доходів і витрат як прибуток або збиток
підприємства від здійснення ним господарської діяльності з реалізації
товарів за звітний рік.

Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку фінансових
результатів роздрібної торгівлі від

основної діяльності:

Приклад 3. На відображення в обліку фінансових результатів роздрібного
торговельного підприємства від реалізації товарів за звітний рік:

1.1. Реалізовано товарів за готівковим розрахунком, включаючи ПДВ, на
суму 685200 грн.

1.2. Реалізовано товарів дрібним оптом і оптом покупцям – платникам ПДВ
за безготівковим розрахунком за договірними відпускними цінами,
включаючи ПДВ, на суму 128300 грн.

в тому числі: – на умовах передоплати відпущених (відвантажених)
товарів – 85800 грн.,

– в рахунок наступної оплати товарів та з
оплатою товарів готівкою – 42500 грн.

Разом реалізовано товарів (валовий дохід роздрібної торгівлі)
– 813500 грн.

2.1. Відображені в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від
суми реалізації товарів за готівку за даними касових апаратів на
підставі розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих
товарів, – 114200 грн.

2.2. Нараховані щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від суми
передоплат товарів покупцями – платниками ПДВ при оптовому і
дрібнооптовому відпуску товарів – 14300 грн.

2.3. Відображені в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ при
відпуску товарів покупцям – платникам ПДВ при оптовому і дрібнооптовому
відпуску товарів в рахунок наступної оплати – 7083 грн..

Чистий дохід підприємства роздрібної торгівлі – 677917 грн. (813500
– (114200 + 14300 + 7083)

3. Фактична собівартість реалізованих покупцям протягом року товарів:

3.1. Облікова продажна вартість реалізованих товарів за готівку та за
безготівковим розрахунком – 813500 грн.

3.2. Витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення до придатного для реалізації стану, що віднесені за
щомісячними розрахунками до реалізованих товарів – 35810 грн.

3.3. Товарні надбавки, включаючи ПДВ, що відносяться до реалізованих
товарів за шомісячними розрахунками (віднімається) – 252185 грн.

Разом собівартість реалізованих товарів – 597125 грн.

4. Адміністративні витрати підприємства, що відносяться до реалізованих
товарів, – 18300 грн.

5. Витрати обігу підприємства – 41927 грн.

6. Інші операційні витрати підприємства – 5650 грн.

Разом витрати підприємства на реалізовані за рік товари – 65877 грн.

Всього фактична собівартість реалізованих товарів – 663002 грн..

За даними прикладу 3 чистий дохід підприємства роздрібної торгівлі від
реалізації товарів і собівартість реалізованих товарів за звітний рік
були відображені протягом року бухгалтерськими проводками:

– на відображення в обліку реалізованих товарів за готівку – 685200
грн.:

Дт 30 “Каса” і 31 “Рахунки в банках”

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів” – 685200

– на відображення в обліку відпущених (відвантажених) покупцям товарів
за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, – 128300 грн.:

Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” і ін.

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів” – 128300

Податкові зобов’язання з податку на додану вартість:

– відображено в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від суми
реалізації товарів за готівку за даними касових апаратів на підставі
розрахунків товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів,
– 114200 грн.

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641 “Розрахунки з податків”(ПДВ) – 114200

– нараховано податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізованих
товарів покупцям за безготівковим розрахунком – 21383 грн.:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641 “Розрахунки з податків”(ПДВ) – 7083

Кт 643 “З податкових зобов’язань” – 14300

Разом – 21383

Відображена в обліку собівартість реалізованих товарів:

– списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб облікова продажна
вартість товарів, реалізованих за готівку та безготівковим розрахунком,
– 813500:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 282 “Товари в роздрібній торгівлі” ” – 813500

– списані за щомісячними розрахунками витрати підприємства на придбання
товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану
– 35810 грн.

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 93 “Витрати обігу” – 35810

– відображені в обліку товарні надбавки, включаючи ПДВ, які відносяться
до реалізованих товарів за щомісячними розрахунками – 252185 грн.:

Дт 292 “Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів” – 252185

На відображення в обліку фінансових результатів підприємства роздрібної
торгівлі за звітний рік необхідно зробити в кінці року наступні заключні
записи:

1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу підприємства – 677917
рн.:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності” – 677917

2. На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів –
597125 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів” – 597125

3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат – 18300 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 92 “Адміністративні витрати” – 18300

4. На списання суми витрат обігу підприємства за рік, крім витрат на
придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для
реалізації стану , що залишаються за розрахунком на залишок товарів на
кінець звітного року – 41927 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 93 “Витрати обігу” – 41927

5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат – 5650 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 94 “Інші операційні витрати” – 5650

Сальдуванням кредитового обороту субрахунку 791 “Фінансовий результат
від основної діяльності” в сумі 677917 грн. і дебетового обороту в сумі
663002 грн. визначаємо, що фінансовий результат від основної діяльності
підприємства роздрібної торгівлі за звітний рік складає прибуток в сумі
14915 грн. (677917 – 663002)

В тому разі, коли підприємство здійснює, крім роздрібного продажу
товарів, інші види господарської діяльності (оптову торгівлю,
виробництво продукції тощо), бухгалтерські записи на відображення в
обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть аналогічними.
Але на субрахунок 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”
списують чистий дохід та собівартість товарів (продукції) за видами
діяльності з відповідних субрахунків до рахунків 70 “Доходи від
реалізації” і 90 “Собівартість реалізації.

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів
господарської діяльності до субрахунку 791 “Фінансовий результат від
основної діяльності” необхідно виділити окремі аналітичні рахунки
(статті) доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.

Аналітичний облік доходів і витрат від операційної (основної) діяльності
підприємства до рахунків 70 “Доходи від реалізації”, 71 “Інший
операційний дохід”, 90 “Собівартість реалізації”, 92 “Адміністративні
витрати”, 93 “Витрати обігу” і 94 “Інші операційні витрати” та
фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 791
“Фінансовий результат від основної діяльності” ведеться за статтями
доходів і витрат, економічний зміст яких визначається Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”.

Синтетичний облік фінансових доходів, витрат і результатів

від фінансових операцій, від іншої звичайної діяльності та
надзвичайних подій

Фінансові результати від фінансових операцій, від іншої звичайної
діяльності та надзвичайних подій відображаються в синтетичному обліку в
кінці звітного року на субрахунках:

792 “Фінансовий результат від фінансових операцій”,

793 “Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності”,

794 “Фінансовий результат від надзвичайних подій”.

Протягом року доходи і витрати, пов’язані з вказаними видами
неопераційної діяльності обліковуються на рахунках:

72 “Дохід від участі в капіталі”,

73 “Інші фінансові доходи”,

74 “Інші доходи”,

75 “Надзвичайні доходи”,

95 “Фінансові витрати”,

96 “Втрати від участі в капіталі”,

97 “Інші витрати”,

99 “Надзвичайні витрати”.

Накопичені протягом звітного року на вказаних синтетичних рахунках
доходи і витрати в кінці року списуються на відповідні субрахунки
фінансових результатів: 792 “Фінансовий результат від фінансових
операцій”, 793 “Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності” і
794 “Фінансовий результат від надзвичайних подій” наступними заключними
записами на бухгалтерських рахунках:

На відображення в обліку фінансового результату від фінансових операцій:

На списання кінцевого сальдо доходу від участі в капіталі:

Дт 72 “Дохід від участі в капіталі”

Кт 792 “Фінансовий результат від фінансових операцій”

На списання кінцевого сальдо інших фінансових доходів:

Дт 73 “Інші фінансові доходи”

Кт 792 “Фінансовий результат від фінансових операцій”

1.3 На списання кінцевого сальдо фінансових витрат:

Дт 792 “Фінансовий результат від фінансових операцій”

Кт 95 “Фінансові витрати”

1.4. На списання кінцевого сальдо втрат від участі в капіталі:

Дт 792 “Фінансовий результат від фінансових операцій”

Кт 96 “Втрати від участі в капіталі”

На відображення в обліку фінансового результату від іншої звичайної
діяльності:

2.1. На списання кінцевого сальдо інших доходів:

Дт 74 “Інші доходи”

Кт 793 “Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності”

2.2. На списання кінцевого сальдо інших витрат:

Дт 793 “Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності”

Кт 97 “Інші витрати”

На відображення в обліку фінансового результату від надзвичайних подій:

На списання кінцевого сальдо надзвичайних доходів:

Дт 75 “Надзвичайні доходи”

Кт 794 “Фінансовий результат від надзвичайних подій”

На списання кінцевого сальдо надзвичайних витрат:

Дт 794 “Фінансовий результат від надзвичайних подій”

Кт 99 “Надзвичайні витрати”

Аналітичний облік доходів і витрат від фінансових операцій, від
іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій до рахунків 72 “Дохід
від участі в капіталі”, 73 “Інші фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”,
75 “Надзвичайні доходи”, 95 “Фінансові витрати”, 96 “Втрати від участі в
капіталі”, 97 “Інші витрати” і 99 “Надзвичайні витрати” та фінансових
результатів від вказаних операцій за звітний рік на субрахунках 792
“Фінансовий результат від фінансових операцій”, 793 “Фінансовий
результат від іншої звичайної діяльності” і 794 “Фінансовий результат
від надзвичайних подій” ведеться за статтями доходів і витрат,
економічний зміст яких визначений Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”.

Аналітичний облік доходів, витрат і фінансових
результатів господарсько-фінансової діяльності

Загальні положення

Для контролю за фінансовими результатами господарсько – фінансової
діяльності підприємства та аналізу цих результатів, крім узагальнених на
синтетичних рахунках 70 “Доходи від реалізації”, 90 “Собівартість
реалізації”, 74 “Інші доходи” та на інших рахунках даних, необхідні,
деталізовані дані про фінансові результати діяльності підприємства. Такі
деталізовані дані можна отримати лише з належно, раціонально
організованого аналітичного обліку фінансових результатів.

З переходом на бухгалтерський облік за новими національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на основі міжнародних
стандартів, та на новий План рахунків аналітичний облік фінансових
результатів особливо необхідний для складання Звіту про фінансові
результати. Більше того, можна стверджувати, що без належно, раціонально
організованого аналітичного обліку фінансових результатів практично не
можливе складання об’єктивного Звіту про фінансові результати.

Завдання раціональної організації аналітичного обліку фінансових
результатів на кожному підприємстві в тому, щоб відповідно до Положення
(стандарту “Звіт про фінансові результати” та статей цього звіту на
аналітичних рахунках фінансових результатів протягом року наростаючим
підсумком з початку року в розрізі звітних статей накопичувались дані
про доходи та витрати підприємства, необхідні як для контролю та
аналізу, так і для складання Звіту про фінансові результати. Отже,
аналітичний облік фінансових результатів повинен бути організований так,
щоб за підсумком кожного звітного періоду із аналітичного обліку
фінансових результатів можна було взяти підсумкові дані і перенести їх
на відповідну статтю Звіту про фінансові результати.

Підприємства торгівлі, організуючи аналітичний облік фінансових
результатів на звітний рік, мусять виходити із специфіки їх діяльності
та з переліку і економічного змісту статей Звіту про фінансові
результати. Враховуючи економічний зміст окремих статей звіту,
визначають в ньому прибутки або збитки за звітний період.

Виходячи з вище викладених вимог, аналітичний облік фінансових
результатів має бути організований на підприємстві з врахуванням
специфіки його діяльності, тобто видів операційної (основної)
діяльності, іншої та надзвичайної діяльності, і змісту Звіту про
фінансові результати. Підприємства, організуючи аналітичний облік
фінансових результатів на звітний рік, мусять виходити із переліку та
економічного змісту статей Звіту про фінансові результати. Враховуючи
зміст окремих статей звіту визначають в ньому прибуток або збиток за
звітний період.

Економічний зміст окремих статей Звіту про фінансові результати та
порядок визначення прибутку або збитку за звітний період від основної
(операційної) діяльності, від фінансових операцій, іншої звичайної
діяльності та надзвичайних подій установлені Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку “Звіт про фінансові результати” (пункти 13 – 37)
, крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають
винятки з цього правила.

З метою правильного визначення в звіті фінансових результатів та
недопущення помилок в економічному змісті окремих аналітичних рахунків і
відповідних статей звіту нижче наводимо їх зміст в послідовності рядків
Звіту про фінансові результати:

010. У статті “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)” відображається загальний дохід (виручка) від реалізації
продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих
знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на
додану вартість, акцизного збору тощо).

015. У статті “Податок на додану вартість” відображається сума податку
на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

020. У статті “Акцизний збір” підприємства -платники акцизного збору
відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

025. Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту,
показують їх суму у вільному рядку звіту про фінансові результати.

030. У статті “Інші вирахування з доходу” відображаються надані знижки,
повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

035. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків,
зборів, знижок тощо.

040. У статті “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)” показується виробнича собівартість реалізованої продукції
(робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

050(055). Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим
доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

060. У статті “Інші операційні доходи” відображаються суми інших доходів
від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)-, дохід від операційної
оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування
раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім
фінансових інвестицій) тощо.

070. У статті “Адміністративні витрати” відображаються
загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням
підприємства.

080. У статті “Витрати на збут” відображаються витрати підприємства,
пов’язані з реалізацією продукції (товарів) витрати на утримання
підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку
продукції споживачам тощо.

090. У статті “Інші операційні витрати” відображаються собівартість
реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати
від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані
економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних
витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної
діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості
продукції, товарів, робіт, послуг).

100(105). Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як
алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу,
адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

110. У статті “Дохід від участі в капіталі” відображається дохід,
отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні
підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

120. У статті “Інші фінансові доходи” показуються дивіденди, відсотки та
інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які
обліковуються за методом участі в капіталі).

130. У статті “Інші доходи” показується дохід від реалізації фінансових
інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від
неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі
звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю
підприємства.

140. У статті “Фінансові витрати” показуються витрати на проценти та
інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу.

150. У статті “Втрати від участі в капіталі” відображається збиток,
спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні
підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі.

160. У статті “Інші витрати” відображаються собівартість реалізації
фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати
від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових
інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі
звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з
операційною діяльністю підприємства.

170(175). Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної
діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших
витрат (збитків).

180. У статті “Податки на прибуток” показується сума податків на
прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”.

190(195). Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між
прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з
прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної
діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.

200(205). У статтях “Надзвичайні доходи” і “Надзвичайні витрати”
відображаються відповідно:

невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж,
техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню
втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за
вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від
надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутки або збитки від
інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій,
наведеному у цьому Положенні (стандарті). Збитки від надзвичайних подій
відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на
прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків. Зміст і
вартісна оцінка доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід
окремо розкривати в примітках до фінансових звітів.

210. У статті “Податки з надзвичайного прибутку” відображається сума
податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

220(225). Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума
прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку,
надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Аналітичний облік доходів і витрат до окремих рахунків або субрахунків
ведеться в спеціальних відомостях або книгах, прийнятих на даному
підприємстві за формою бухгалтерського обліку, яка підприємством
застосовується. Підсумки доходів і витрат на окремих аналітичних
рахунках (статтях) підраховуються за звітний місяць. У зв’язку з тим, що
в Звіті про фінансові результати доходи і витрати за звітний період
показуються наростаючим підсумком з початку року, доцільно після
підсумку за останній місяць кварталу ввести окремий рядок (графу) “З
початку року”. При необхідності визначення доходів і витрат з початку
року в середині звітного періоду (кварталу) такі підсумки доцільно
підраховувати на визначену дату, наприклад, на 1 травня , на 1 серпня.

На одному розвороті відомості (книги) аналітичного обліку доходів і
витрат доцільно об’єднати 2 – 3 субрахунки одного синтетичного рахунку з
виділенням підсумків “Разом” за субрахунком та “Всього” за синтетичним
рахунком. Це дасть можливість спростити записи та підрахунки в
аналітичному обліку, покращити наглядність аналітичного обліку та його
використання для контролю й аналізу доходів і витрат.

Автор рекомендує вести аналітичний облік доходів і витрат, пов’язаних зі
звичайною діяльністю та надзвичайними подіями, в спеціальних відомостях,
що відкриваються на звітний рік для окремих синтетичних рахунків або
субрахунків. Така відомість та порядок її ведення показані в таблиці 6
(див. Аналітичний облік фінансових результатів роздрібної торгівлі).

Враховуючи особливості структури нового Плану рахунків, в аналітичному
обліку до окремих синтетичних рахунків аналітичними рахунками виступають
субрахунки, виділені в Плані рахунків для обліку окремих видів доходів і
витрат. В цьому разі вважаємо недоцільним ведення аналітичного обліку в
розрізі окремих субрахунків. В аналітичному обліку до таких
синтетичних рахунків порядковий номер статті аналітичного обліку доходів
або витрат вказує на порядковий номер відповідного субрахунку.

З метою спрощення записів в аналітичному обліку доходів і витрат та
скорочення часу на визначення аналітичних рахунків (статей) аналітичного
обліку рекомендується при визначенні за первинними документами
кореспонденції рахунків (бухгалтерських проводок) після коду
синтетичного рахунку чи субрахунку доходів або витрат через дефіс
записувати порядковий номер статті за встановленою на підприємстві
нумерацією статей. Наприклад, Кт 701-1.1, Кт 703-1.3, Дт 703-1 і т.д.
В цьому разі при записах доходів і витрат в аналітичному обліку нема
необхідності знову звертатись до первинних документів, щоб визначити вид
доходів або витрат.

Рекомендований спосіб кодування синтетичних і аналітичних рахунків
доходів і витрат особливо доцільний при веденні комп’ютерного обліку на
підприємстві, бо, крім вказаних вище переваг такого кодування рахунків,
дає можливість автоматично отримати підсумкові дані аналітичного обліку
доходів і витрат наростаючим підсумком з початку року.

Перелік рекомендованих автором аналітичних рахунків (статей) доходів і
витрат може уточнюватись головним бухгалтером підприємства з врахуванням
специфіки його господарсько-фінансової діяльності. Перелік вказаних
нижче статей доходів і витрат основної діяльності підприємств з
врахуванням галузевої специфіки їх діяльності повинен бути уточнений
відомчими галузевими методичними вказівками і рекомендаціями з
бухгалтерського обліку.

Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності виробничих
підприємств

Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності виробничих
підприємств, виходячи із змісту статей доходів і витрат, встановленого
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку “Звіт про фінансові
результати” до окремих синтетичних фінансово-результатних рахунків
повинен вестись в розрізі наступних статей:

До субрахунку 701 “Дохід від реалізації готової продукції” :

за кредитом:

Дохід від реалізації готової продукції.

За безготівковим розрахунком.

За готівку.

За бартерними операціями тощо.

Інші доходи.

за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

Акцизний збір

Інші податки і збори з обороту.

Інші вирахування з доходу.

Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.

До субрахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” :

за кредитом

Дохід від реалізації робіт (послуг).

За безготівковим розрахунком.

За готівку.

За бартерними операціями.

2. Інші доходи.

за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Інші податки і збори з обороту.

3. Інші вирахування з доходу.

Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.

До субрахунку 704 “Вирахування з доходу”

за дебетом:

Надані покупцям знижки (після дати реалізації).

Вартість поверненої покупцями продукції.

Інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.

за кредитом:

Списання сальдо вирахувань з доходу на фінансові результати.

(Використання в бухгалтерському обліку субрахунку 704 “Вирахування з
доходу” в частині повернення покупцем продукції та товарів не
зрозуміле).

До рахунку 71 “Інший операційний дохід” :

за кредитом:

Дохід від реалізації іноземної валюти.

Дохід від реалізації інших оборотних активів.

Дохід від операційної оренди активів.

Дохід від операційних курсових різниць.

Одержані пені, штрафи, неустойки.

Відшкодування раніше списаних активів.

Дохід від списання кредиторської заборгованості.

Одержані гранти та субсидії.

Інші доходи від операційної діяльності.

за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Інші податки і збори з обороту.

3. Інші вирахування з доходу.

4. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати..

До субрахунку 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” :

– за дебетом: 1. Виробнича собівартість реалізованої продукції.

– за кредитом: 1. Списання сальдо собівартості реалізованої продукції.

До рахунку 903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг” :

за дебетом: 1. Виробнича собівартість реалізованих робіт (послуг).

за кредитом: 1. Списання сальдо собівартості реалізованих робіт
(послуг).

Якщо підприємство виконує роботи та надає послуги, то в аналітичному
обліку до субрахунків 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” і 903
“Собівартість реалізованих робіт і послуг” необхідно виділити окремо
статті доходів і витрат від вказаних видів основної діяльності
підприємства.

До рахунку 92 “Адміністративні витрати” :

за дебетом:

Загальні та корпоративні витрати (реєстрація акцій, річні збори
акціонерів, винагорода директорам, доброчинні внески та інші
організаційні витрати) .

Витрати на персонал офісу (заробітна плата, страхування, додаткові
виплати тощо).

Витрати на утримання приміщень та обладнання офісу (оренда, податки ,
страхування, амортизація, ремонт, комунальні послуги).

Витрати на гонорари за професійні послуги (юридичні, аудиторські,
медичні тощо).

Витрати на зв’язок (поштові, телефонні, телекс, факс тощо).

Амортизація нематеріальних активів загального призначення.

Представницькі витрати.

Інші адміністративні витрати.

за кредитом:

Списання сальдо адміністративних витрат на фінансові результати.

З метою контролю і аналізу окремих видів адміністративних витрат в
аналітичному обліку доцільно виділити окремі субстатті за видами цих
витрат. Наприклад, до статті 2 “ Витрати на персонал офісу”:

Витрати на заробітну плату.

Витрати на страхування.

Витрати на додаткові виплати.

Витрати на навчання.

Інші витрати на персонал офісу.

До рахунку 93 “Витрати на збут”:

за дебетом:

1. Оплата праці та комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам
відділу збуту та складів, водіям тощо.

2. Витрати на утримання підрозділу збуту.

Витрати на рекламу.

Витрати на відрядження.

Оплата послуг збутових, посередницьких, зовнішньоторговельних
організацій.

Витрати на пакувальні матеріали і ремонт тари

Оренда, податки, страхування, амортизація, ремонт та утримання основних
засобів відділу збуту, складів, транспортних засобів, демонстраційних
залів тощо.

Фрахт та інші витрати, пов’язані з транспортуванням продукції, яка
реалізується за цінами франко-вагон-станція (пристань) відправлення.

Інші витрати на збут продукції.

за кредитом:

Списання сальдо витрат на збут на фінансові результати.

До рахунку 94 “Інші операційні витрати”:

за дебетом:

Витрати на дослідження та розробки.

Собівартість реалізованої іноземної валюти.

Собівартість реалізованих виробничих запасів.

Сумнівні та безнадійні борги.

Втрати від операційних курсових різниць.

Витрати від знецінення запасів.

Нестачі і втрати від псування цінностей.

Визнані пені, штрафи, неустойки.

Інші витрати операційної діяльності.

До інших витрат операційної діяльності відносяться:

витрати на гарантійний ремонт;

інші витрати, пов’язані із забезпеченням наступних витрат і платежів;

витрати на утримання основних засобів;

витрати на утримання інших необоротних активів соціально-культурного і
побутового призначення.

за кредитом:

1. Списання сальдо інших операційних витрат на фінансові результати.

Аналітичний облік доходів і витрат
основної діяльності

оптово-збутових, оптових і посередницьких
підприємств

Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності оптово-збутових,
оптових і посередницьких підприємств, виходячи із змісту статей доходів
і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
“Звіт про фінансові результати” до окремих синтетичних
фінансово-результатних рахунків повинен вестись в розрізі наступних
статей:

До субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів”:

за кредитом:

1. Дохід від реалізації товарів.

1.1 За безготівковим розрахунком.

1.2. За готівку.

1.3. За бартерними операціями тощо.

2. Інші доходи.

за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Акцизний збір

3. Інші податки і збори з обороту.

4. Інші вирахування з доходу.

5, Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.

До субрахунку 704 “Вирахування з доходу”

за дебетом:

1. Надані покупцям знижки (після дати реалізації).

2. Вартість поверненої покупцями товарів.

3. Інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.

за кредитом:

1. Списання сальдо вирахувань з доходу на фінансові результати.

(Використання в бухгалтерському обліку субрахунку 704 “Вирахування з
доходу” в частині повернення покупцем продукції та товарів не
зрозуміле).

До субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”:

– за дебетом:

1. Купівельна вартість реалізованих товарів

2. Витрати на придбання товарів.

3. Витрати на доставку товарів.

4. Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.

Разом собівартість реалізованих товарів.

за кредитом:

1 .Списання сальдо собівартості реалізованих товарів на фінансові
результати.

До рахунку 93 “Витрати обігу”:

— за дебетом:

Витрати на придбання товарів.

Витрати на доставку товарів.

Витрати на оплату праці (крім витрат на управління).

Витрати на оренду та утримання основних засобів.

Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів і
нематеріальних активів.

Витрати на ремонт основних засобів.

Знос та утримання малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Витрати на паливо, газ і електроенергію для виробничих потреб.

Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.

10. Витрати на рекламу..

11. Витрати товарів у межах норм природного убутку підчас перевезення,
зберігання та реалізації.

12. Витрати на тару.

13. Відрахування на соціальні заходи.

14. Витрати на обов’язкове страхування майна.

15. Інші витрати.

за кредитом:

Списання витрат обігу на собівартість реалізованих товарів:

Витрат на придбання товарів.

Витрат на доставку товарів.

Витрат на доведення товарів до придатного для реалізації стану.

2. Списання сальдо витрат обігу на фінансові результати (крім витрат
на залишок товарів за розрахунком).

Аналітичний облік до рахунків 71 “Інший операційний дохід”, 92
“Адміністративні витрати” і 94 “Інші операційні витрати” ведеться за
такими ж видами (статтями) доходів і витрат як на виробничих
підприємствах.

Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності
підприємств роздрібної торгівлі

Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності підприємств
роздрібної торгівлі, виходячи із змісту статей доходів і витрат,
встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку “Звіт про
фінансові результати” до окремих синтетичних фінансово-результатних
рахунків, повинен вестись в розрізі наступних статей:

До субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів” :

за кредитом:

1. Дохід від реалізації товарів.

1.1 За готівку.

1.2. За безготівковим розрахунком

1.3. За бартерними операціями.

2. Інші доходи

за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Акцизний збір

3. Інші податки і збори з обороту.

4. Інші вирахування з доходу.

Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.

До субрахунку 704 “Вирахування з доходу”

за дебетом:

1. Надані покупцям знижки (після дати реалізації).

2. Вартість поверненої покупцями товарів.

3. Інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.

за кредитом:

1. Списання сальдо вирахувань з доходу на фінансові результати.

(Використання в бухгалтерському обліку субрахунку 704 “Вирахування з
доходу” в частині повернення покупцем продукції та товарів не
зрозуміле).

До субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”:

– за дебетом:

1. Продажна вартість реалізованих товарів.

2. Витрати на придбання товарів.

3. Витрати на доставку товарів.

4. Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.

Разом собівартість реалізованих товарів.

за кредитом:

1. Товарні надбавки на реалізовані товари за розрахунком.

2. Списання сальдо собівартості реалізованих товарів на фінансові
результати.

Аналітичний облік до рахунків 71 “Інший операційний дохід”, 92
“Адміністративні витрати” і 94 “Інші операційні витрати” ведеться за
видами (статтями) доходів і витрат так же як на виробничих
підприємствах. Аналітичний облік торговельних витрат до рахунку 93
“Витрати обігу” ведеться за встановленою для торгівлі номенклатурою
статей так же як на оптово-збутових і оптових підприємствах.

Аналітичний облік доходів і витрат в роздрібній торгівлі як і в інших
галузях діяльності має розкривати елементи собівартості реалізованих
товарів і створення чистого доходу від їх реалізації та служити джерелом
інформації (облікових даних) для заповнення Звіту про фінансові
результати.

Аналітичний облік витрат до рахунку 902 “Собівартість реалізованих
товарів” рекомендується вести в спеціальній відомості (книзі) аналогічно
як показано в таблиці 6.1, 6.2.

Таблиця 1.

ВІДОМІСТЬ

аналітичного обліку до субрахунку 902 “Собівартість реалізованих
товарів”

ДЕБЕТ

Дата № запису Кор.. р-к

Зміст запису Продажна вартість реалізованих товарів
Витрати

Разом

на придбання товарів на доставку товарів на доведення товарів…

З початку року 610125 2122 19016 5718

636981

Сальдо на 1.10.200 р.

447842

31.10 10 282 Списано продані товари 67780 – – –

67780

31.10 32 93 Витрати за розрахунком

232 2115 638

2985

Разом за жовтень 67780 232 2115 638

70765

Сальдо на 1.11.200__р.

455561

Та же до кінця року

З початку року 813500 2830 25352 7628

849310

Сальдо на 1.01.200___р.

Продовження відомості

аналітичного обліку до субрахунку 902 “Собівартість реалізованих
товарів”

КРЕДИТ

Дата № запису Кор.. р-к

Зміст запису Товарні

надбавки на реалізовані товари Списання собівартості реалізованих
товарів

Разом

З початку року 189139

189139

31.10 29 292 Списано за розрахунком 63046

63046

Разом за жовтень 63046

63046

Так же до кінця року

31.12 48 791 Списання сальдо собівартості

597125

597125

З початку року 252185 597125

849310

Як видно із даних наведеної таблиці, в аналітичному обліку до
субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” протягом звітного
року і за звітний рік розкривається структура собівартості реалізованих
роздрібною торгівлею товарів і накопичуються необхідні дані про
собівартість реалізованих товарів для аналізу та заповнення Звіту про
фінансові результати за кожний квартал і в цілому за звітний рік.
Аналітичний облік до субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів”
ведеться та використовується аналогічно.

Аналітичний облік доходів і витрат від
фінансових операцій,

від іншої звичайної діяльності та
надзвичайних подій

Аналітичний облік до синтетичних рахунків доходів і витрат від іншої
звичайної діяльності та надзвичайних подій, виходячи із змісту статей
доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, повинен вестись в розрізі
наступних статей:

До рахунку 72 “Дохід від участі в капіталі” :

– за дебетом :

1. Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства.

2. Дохід від спільної діяльності.

3. Дохід від інвестицій в дочірні підприємства.

– за кредитом :

1. Списання сальдо доходу від участі в капіталі на фінансові
результати.

До рахунку 73 “Інші фінансові доходи”:

– за кредитом :

1. Дивіденди одержані.

2. Відсотки одержані.

3. Інші доходи від фінансових операцій (крім доходів від участі в
капіталі).

– за дебетом:

1. Списання сальдо інших фінансових доходів на фінансові результати.

До рахунку 74 “Інші доходи”:

– за кредитом :

1. Дохід від реалізації фінансових інвестицій.

Дохід від реалізації необоротних активів.

Дохід від реалізації майнових комплексів.

4. Дохід від неопераційних курсових різниць.

5. Дохід від безкоштовно отриманих активів

6. Інші доходи від звичайної діяльності.

– за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Інші податки і збори з обороту.

3. Інші вирахування з доходу.

4. Списання сальдо інших доходів на фінансові результати.

До рахунку 75 “Надзвичайні доходи” :

– за кредитом :

1. Відшкодування збитків від надзвичайних подій.

2. Інші надзвичайні доходи.

– за дебетом:

1. Списання сальдо надзвичайних доходів на фінансові результати.

До рахунку 95 “Фінансові витрати”:

– за дебетом:

1. Відсотки за кредит.

2. Інші фінансові витрати, пов’язані з залученням позикового капіталу.

– за кредитом:

1. Списання сальдо фінансових витрат на фінансові результати.

До рахунку 96 “Втрати від участі в капіталі” :

– за дебетом:

1. Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства.

2. Втрати від спільної діяльності.

3. Втрати від інвестицій в дочірні підприємства.

– за кредитом:

1. Списання сальдо втрат від участі в капіталі на фінансові результати.

До рахунку 97 “Інші витрати” :

за дебетом:

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій.

Собівартість реалізованих необоротних активів.

3. Собівартість реалізованих майнових комплексів.

Втрати від неопераційних курсових різниць.

5. Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій.

6. Списання необоротних активів.

7. Інші витрати звичайної діяльності.

Виплати страхових сум та страхових відшкодувань.

– за кредитом:

1. Списання сальдо інших витрат на фінансові результати.

До рахунку 99 “Надзвичайні витрати” :

– за дебетом:

1. Втрати від стихійного лиха.

2. Втрати від техногенних аварій.

3. Інші надзвичайні витрати.

3.1. Втрати від пожеж.

3.2. Затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та
техногенних аварій.

3.3. Збитки від інших надзвичайних подій та операцій.

– за кредитом:

1. Списання сальдо надзвичайних витрат на фінансові результати.

Аналітичний облік фінансових результатів за
звітний рік

Підприємства, які здійснюють різні види основної (операційної)
діяльності (виробництво продукції (робіт, послуг), торгівля тощо),
доходи і витрати по підсумку за звітний рік і за їх видами відображають
в аналітичному обліку заключними записами в кінці звітного року на
субрахунку 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”.
Аналітичний облік до цього субрахунку ведеться за наступними
аналітичними рахунками (статтями):

– за кредитом:

1. Чистий дохід від реалізації готової продукції.

2. Чистий дохід від реалізації робіт.

3. Чистий дохід від реалізації послуг.

4. Чистий дохід від реалізації товарів:

4.1. Оптової торгівлі.

4.2. Роздрібної торгівлі.

4.3. Громадського харчування.

Інші операційні доходи.

6. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.

– за дебетом:

1. Собівартість реалізованої готової продукції.

2. Собівартість реалізованих робіт.

3. Собівартість реалізованих послуг.

4. Собівартість реалізованих товарів:

4.1. Оптовою торгівлею.

4.2. Роздрібною торгівлею.

4.3. Громадським харчування.

5. Адміністративні витрати.

6. Витрати на збут.

7. Витрати обігу торгівлі.

8. Податок з прибутку від основної діяльності.

9. Інші операційні витрати.

10. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.

Підприємства, які здійснюють один або деякі види основної
діяльності, в аналітичному обліку до рахунку 791”Фінансовий результат
від основної діяльності” залишають лише ті статті доходів і витрат
основної діяльності, що їх стосуються.

До субрахунку 792 “Фінансовий результат від фінансових операцій”:

– за кредитом:

1. Доходи від участі в капіталі.

Інші фінансові доходи.

Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.

– за дебетом:

1. Втрати від участі в капіталі

2. Фінансові витрати.

3. Податок з прибутку від фінансових операцій.

Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.

До субрахунку 793 “Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності:

– за кредитом:

Інші доходи від іншої звичайної діяльності.

Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.

– за дебетом:

1. Інші витрати на іншу звичайну діяльність.

Податок з прибутку від іншої звичайної діяльності.

Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.

До субрахунку 794 “Фінансовий результат від надзвичайних подій”:

– за кредитом:

Надзвичайні доходи.

Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.

– за дебетом:

1. Надзвичайні витрати.

2. Податок з прибутку від надзвичайних подій.

3. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.

Тільки на підставі раціонально організованого та належно веденого
аналітичного обліку доходів і витрат підприємства можна забезпечити
точне й об’єктивне складання Звіту про фінансові результати та
здійснення глибокого та ефективного аналізу результатів
господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний період.

Аналітичний облік до синтетичного рахунку 79 “Фінансові результати”
доцільно вести в одній відомості (книзі) аналітичного обліку, в якій
статті доходів і витрат групуються в розрізі субрахунків фінансових
результатів за видами діяльності підприємства. В цьому разі до
синтетичного рахунку 79 в аналітичному обліку будуть виділені
відповідні статті доходів і витрат (втрат) в розрізі субрахунків.

Можливий простіший, але менш раціональний варіант обліку фінансових
результатів діяльності підприємства. В цьому разі до рахунку 79
“Фінансові результати” ведеться окремий узагальнений аналітичний облік
без виділення доходів і витрат за видами господарсько-фінансової
діяльності підприємства (тільки за субрахунками і разом). Аналітичними
рахунками до цього синтетичного рахунку будуть доходи і витрати за
субрахунками в наступному порядку.:

– за кредитом:

1. Фінансовий результат від основної діяльності – доходи.

2. Фінансовий результат від фінансових операцій – доходи

3. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності – доходи.

4. Фінансовий результат від надзвичайних подій – доходи.

5. Списання кінцевого сальдо збитків на рахунок 44 .

– за дебетом:

1. Фінансовий результат від основної діяльності – витрати.

2. Фінансовий результат від фінансових операцій – витрати.

3. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності – витрати.

4. Фінансовий результат від надзвичайних подій – витрати.

5. Податки з прибутку:

5.1. Податки з прибутку від звичайної діяльності.

5.2. Податки з прибутку від надзвичайних подій.

6. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44 .

При спрощеному обліку фінансових результатів за звітний рік на рахунку
79 “Фінансові результати” розкрити структуру відповідних доходів і
витрат за окремими субрахунками можна тільки шляхом розшифровки записів
про доходи і витрати в аналітичному обліку за дебетом і кредитом окремих
субрахунків або шляхом використання підсумкових даних про доходи і
витрати за звітний рік на відповідних рахунках і субрахунках, на яких
вони обліковувались протягом року.

Синтетичний і аналітичний облік чистого фінансового
результату підприємства за звітний рік

У звіті про фінансові результати податки з прибутку від звичайної
діяльності та надзвичайних подій показують окремими статтями: податки з
прибутку від звичайної діяльності і податки з прибутку від надзвичайних
подій, що відображаються протягом звітного року на окремих субрахунках
до рахунку 98 “Податки з прибутку”.

Останніми заключними записами в кінці звітного року сальдо рахунку
98 “податки з прибутку” списується бухгалтерською проводкою:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 98 “Податки з прибутку”.

Після здійснення вказаного вище заключного запису на списання сальдо
податків з прибутку на рахунку 79 “Фінансові результати” визначається
чистий фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності
підприємства за звітний рік. Чистий фінансовий результат списується з
рахунку 79 “Фінансові результати” заключною бухгалтерською проводкою:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 44 “Прибутки і збитки нерозподілені” – на суму чистого фінансового
результату – прибутку або

Дт 44 “Прибутки і збитки нерозподілені”

Кт 79 “Фінансові результати” – на суму чистого фінансового результату
– збитку.

Приклад 4. На відображення в обліку чистого фінансового результату
підприємства за звітний рік.

1. Заключними бухгалтерськими записами на відображення в обліку
фінансових результатів за звітний рік відображені на рахунку 79
“Фінансові результати” доходи і витрати за видами діяльності
підприємства та визначені наступні фінансові результати:

1.1. На субрахунку 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”
– прибуток в сумі 15258 грн.

1.2. На субрахунку 792 “Фінансовий результат від фінансових
операцій” – прибуток в сумі 1255 грн.

1.3. На субрахунку 793 “Фінансовий результат від іншої звичайної
діяльності” – прибуток в сумі 2832 грн.

Разом прибуток – 19345 грн.

1.4. На субрахунку 794 “Фінансовий результат від надзвичайних подій”
– збиток в сумі 825 грн.

2. За звітний рік підприємство нарахувало податок з прибутку від
звичайної діяльності на субрахунку 981 “Податки з прибутку від звичайної
діяльності” в сумі 5804 грн.

Разом чистий фінансовий результат – прибуток складає 12716 грн. (19345
– 5804 – 825)

3. Чистий фінансовий результат підприємства за звітний рік – прибуток
в сумі 12716 грн. має бути віднесений на рахунок 44 “Прибутки і
збитки нерозподілені” останнім заключним записом за звітний рік.

За даними прикладу 4 мають бути складені останні заключні
бухгалтерські проводки за звітний рік:

1. На списання з рахунку 98 “Податки з прибутку” нарахованого за рік
податку з прибутку в сумі 5804 грн.:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 98 “Податки з прибутку” – 5804

2. На списання з рахунку 79 “Фінансові результати” кінцевого
кредитового сальдо (чистого фінансового результату) – прибутку
підприємства за рік в сумі 12716 грн.:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 44 “Прибутки і збитки нерозподілені” – 12716

В аналітичному обліку чисті фінансові результати підприємства за звітний
рік списуються з окремих субрахунків, що ведуться до рахунку 79
“Фінансові результати”, або з відповідних статей аналітичного обліку до
цього синтетичного рахунку .

Аналітичний облік до рахунку 98 “Податки з прибутку” треба вести
протягом звітного року в розрізі наступних статей:

– за дебетом:

1. Податок з прибутку від звичайної діяльності.

2. Податок з прибутку від надзвичайних подій.

– за кредитом:

1. Списання кінцевого сальдо нарахованих за рік податків з прибутку.

Аналітичний облік до рахунку 44 “Прибутки і збитки нерозподілені”
ведеться протягом звітного року в розрізі наступних статей:

– за кредитом:

1. Прибуток не розподілений.

2. Списання збитків минулих років (за напрямками списань).

– за дебетом:

1. Збитки минулих років.

2. Списання прибутку, використаного в звітному році (за напрямками
використання).

Кінцеве кредитове сальдо рахунку 44 “Прибутки і збитки нерозподілені”
показує суму не розподіленого підприємством прибутку минулих років, а
дебетове – суму не списаних (не покритих) збитків минулих років.

Складання бухгалтерського Звіту про
фінансові результати

Бухгалтерський звіт про фінансові результати господарсько-фінансової
діяльності підприємства складається за звітний період (квартал, рік) за
даними аналітичного обліку до рахунків обліку доходів і витрат та
фінансових результатів. Без належного, раціонально організованого
аналітичного обліку доходів і витрат від звичайної діяльності та
надзвичайних подій заповнити Звіт про фінансові результати точно й
об’єктивно практично не можливо.

Заповнення Звіту про фінансові результати при відсутності належно
організованого аналітичного обліку доходів і витрат можливе тільки за
вибірковими даними із облікових регістрів і первинних бухгалтерських
документів. У зв’язку з тим, що точність вибіркових даних про доходи і
витрати не може бути системно перевірена, то при заповнені Звіту про
фінансові результати можливі помилки, що суттєво можуть вплинути на
точність і об’єктивність звіту.

З метою методичної допомоги бухгалтерам підприємств в складанні Звіту
про фінансові результати нижче наводимо перший розділ звіту “Фінансові
результати” з нашим доданням кодів синтетичних рахунків і субрахунків,
які є джерелом інформації для заповнення окремих рядків звіту.

Таблиця 7

Звіт про
фінансові результати

за_______________ 20___р.

Форма № 2

1. Фінансові результати

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040
901-903

Валовий:

Прибуток

050

Збиток 055

791

Інші операційні доходи 060 71

Адміністративні витрати 070 92

Витрати на збут 080 93

Інші операційні витрати 090 94

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

Збиток 105

Дохід від участі в капіталі 110 72 792

Інші фінансові доходи 120 73 792

Інші доходи 130 74 793

Фінансові витрати 140 95 792

Втрати в участі в капіталі 150 96 792

Інші витрати 160 97 793

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткуфання:

Прибуток

170

Збиток 175

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Прибуток

190

Збиток 195

Надвичайні:

Доходи

200

75

794

Витрати 205 99 794

Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:

Прибуток

220

Збиток 225

Заповнення Звіту про фінансові
результати за квартал (півроку)

Окремі рядки першого розділу “Фінансові результати” бухгалтерського
Звіту про фінансові результати за звітний квартал заповнюються
відповідно до економічного змісту статей, указаного в пунктах 13 – 37
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку “Звіт про фінансові
результати” на підставі даних аналітичного обліку доходів і витрат
наростаючим підсумком з початку року.

Рядок 010 “Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)” заповнюється за підсумком кредитових оборотів на звітну дату
субрахунків 701 “Дохід від реалізації готової продукції”, 702 “Дохід від
реалізації товарів” і 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Рядок 015 “Податок на додану вартість” заповнюється за підсумком
відповідної статті аналітичного обліку на звітну дату за дебетом цих же
субрахунків.

Рядок 020 “Акцизний збір” заповнюється за підсумком відповідної статті
аналітичного обліку за дебетом субрахунків 701 “Дохід від реалізації
готової продукції” і 702 “Дохід від реалізації товарів”.

Рядок 025 “Інші податки і збори з обороту” (вільний рядок звіту)
заповнюється за підсумком відповідної статті аналітичного обліку за
дебетом субрахунків 701 “Дохід від реалізації готової продукції”, 702
“Дохід від реалізації товарів” і 703 “Дохід від реалізації робіт і
послуг”.

Рядок 030 “Інші вирахування з доходу” заповнюється за підсумком
відповідної статті аналітичного обліку за дебетом субрахунків 701 “Дохід
від реалізації готової продукції”, 702 “Дохід від реалізації товарів” і
703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Рядок 035 “Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)” – сума визначається шляхом вирахування з доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – ряд. 010
відповідних податків, зборів, знижок тощо (сума рядків 015, 020, 025 і
030).

Рядок 040 “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)” заповнюється за підсумком дебетових оборотів на звітну дату
субрахунків 901 “Собівартість реалізованої готової продукції”, 902
“Собівартість реалізованих товарів” і 903 “Собівартість реалізованих
робіт і послуг”.

Рядок 050 “Валовий прибуток” – сума визначається як різниця між
чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і їх
собівартістю ( р. 035 – р. 040).

Рядок 055 “Валовий збиток” сума визначається як різниця між
собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг) і відповідно чистим
доходом від їх реалізації (р. 040 – р. 035).

Рядок 060 “Інші операційні доходи” заповнюється сумою кінцевого сальдо
рахунку 71 “Інший операційний дохід” на звітну дату.

Рядок 070 “Адміністративні витрати” заповнюється сумою кінцевого
сальдо рахунку 92 “Адміністративні витрати” на звітну дату.

Рядок 080 “Витрати на збут” (в торгівлі “Витрати обігу”) заповнюється
сумою кінцевого сальдо рахунку 93 “Витрати на збут” на звітну дату.

Рядок 090 “Інші операційні витрати” заповнюється сумою кінцевого
сальдо рахунку 94 “Інші операційні витрати” на звітну дату.

Рядок 100 “Фінансовий результат від операційної діяльності –
прибуток” визначається як алгебраїчна сума валового прибутку, іншого
операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут (витрат
обігу) та інших операційних витрат (р. 050 + р. 060) – ( р. 070 + р.
080 + р. 090).

Рядок 105 “Фінансовий результат від операційної діяльності – збиток”
визначається як алгебраїчна сума валового збитку, іншого операційного
доходу, адміністративних витрат, витрат на збут (витрат обігу) та інших
операційних витрат (р.055 – р. 060) + ( р.070 + р. 080 + р. 090).

Рядок 110 “Доходи від участі в капіталі” заповнюється сумою кінцевого
сальдо рахунку 72 “Дохід від участі в капіталі” на звітну дату.

Рядок 120 “Інші фінансові доходи” заповнюється сумою кінцевого сальдо
рахунку 73 “Інші фінансові доходи” на звітну дату.

Рядок 130 “Інші доходи” заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 74
“Інші доходи” на звітну дату.

Рядок 140 “Фінансові витрати” заповнюється сумою кінцевого сальдо
рахунку 95 “Фінансові витрати” на звітну дату.

Рядок 150 “Втрати від участі в капіталі” заповнюється сумою кінцевого
сальдо рахунку 96 “Втрати від участі в капіталі” на звітну дату.

Рядок 160 “Інші витрати” заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 97
“Інші витрати” на звітну дату.

Рядок 170 “Фінансовий результат від звичайної діяльності до
оподаткування – прибуток” визначається як алгебраїчна сума прибутку
від основної діяльності, фінансових та інших доходів і фінансових та
інших витрат (р.100 + р. 110 + р. 120 + р.130) – ( р.140 + р.150 +
р.160).

У тому випадку, коли збиток від фінансових операцій і від іншої
звичайної діяльності (рядки 110 – 160) перевищує суму прибутку від
основної (операційної) діяльності (рядок 100), то сума перевищення –
збитку вказується в рядку 175 звіту.

Рядок 175 “Фінансовий результат від звичайної діяльності –
збиток” визначається як алгебраїчна сума збитку від основної
діяльності, фінансових та інших витрат і фінансових та інших доходів
(р.105 + р. 140 + р.

150 + р.160) – ( р.110 + р.120 + р.130).

У тому випадку, коли прибуток від фінансових операцій і від іншої
звичайної діяльності (рядки 110 – 160) перевищує суму збитку від
основної (операційної) діяльності (рядок 105), то сума перевищення –
прибутку вказується в рядку 170 звіту.

Рядок 180 “Податок на прибуток від звичайної діяльності” – показується
сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”

Рядок 190 “Фінансовий результат від звичайної діяльності – прибуток”
визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до
оподаткування (рядок 170) та сумою податку на прибуток (рядок 180).

Рядок 195 “Фінансовий результат від звичайної діяльності – збиток”
дорівнює збитку від звичайної діяльності (рядок 175) та сумі податку на
прибуток (рядок 180),

Рядок 200 “Надзвичайні доходи” заповнюється сумою кінцевого сальдо
рахунку 75 “Надзвичайні доходи” на звітну дату.

Рядок 205 “Надзвичайні витрати” заповнюється сумою кінцевого сальдо
рахунку 99 “Надзвичайні витрати” на звітну дату.

Рядок 210 “Податки з надзвичайного прибутку” – вказується сума
податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій (сальдо
субрахунку 982).

Рядок 220 “Чистий прибуток” визначається як алгебраїчна сума прибутку
від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку і податків з
надзвичайного прибутку (р.190 + (р. 200 – р. 205) – р. 210).

Рядок 225 “Чистий збиток” визначається як алгебраїчна сума збитку від
звичайної діяльності та надзвичайного збитку і податків з надзвичайного
прибутку (р.195 + (р. 205 – р. 200) + р. 210).

Заповнення Звіту про фінансові результати
за звітний рік

Особливість заповнення Звіту про фінансові результати за звітний рік в
тому, що, за винятком рядків 010 – 030 звіту, звіт заповнюється за
даними рахунку 79 “Фінансові результати”, на якому сальдуються чисті
доходи та витрати підприємства по підсумку за звітний рік, та частково
за даними рахунку 70 “Доходи від реалізації”. Розрахункові показники
звіту визначаються аналогічно як за звітний квартал за підсумковими
даними про доходи та витрати за звітний рік.

Рядок 010 “Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)” заповнюється за підсумком кредитових оборотів аналітичного
обліку до рахунку 70 “Доходи від реалізації” (разом із наявних
субрахунків) за звітний рік.

Рядки 015 – 030 звіту , в яких показуються податки, збори і інші
вирахування з доходу, заповнюються за підсумком дебетових оборотів
відповідних статей аналітичного обліку до рахунку 70 “Доходи від
реалізації” (разом із наявних субрахунків) за звітний рік

Рядки 040, 055 – 090 звіту , в яких показуються витрати та інші
операційні доходи від основної (операційної) діяльності, заповнюються за
даними аналітичного обліку до субрахунку 791 “Фінансовий результат від
основної діяльності” сумами із відповідних статей доходів і витрат.

Рядок 110 “Доход від участі в капіталі” заповнюється за даними
аналітичного обліку до субрахунку 792 “Фінансовий результат від
фінансових операцій” сумою відповідної статті 1 доходу за кредитом
цього рахунку.

Рядок 120 “Інші фінансові доходи” заповнюється за даними аналітичного
обліку до субрахунку 792 “Фінансовий результат від фінансових операцій”
сумою відповідної статті 2 доходу за кредитом цього рахунку.

Рядок 130 “Інші доходи” заповнюється за даними аналітичного обліку до
субрахунку 793 “Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності”
сумою відповідної статті 1 доходу за кредитом цього рахунку.

Рядок 140 “Фінансові витрати” заповнюється за даними
аналітичного обліку до субрахунку 792 “Фінансовий результат від
фінансових операцій” сумою відповідної статті 2 витрат за дебетом
цього рахунку.

Рядок 150 “Втрати від участі в капіталі” заповнюється за даними
аналітичного обліку до субрахунку 792 “Фінансовий результат від
фінансових операцій” сумою статті 1 витрат за дебетом цього рахунку.

Рядок 160 “Інші витрати” заповнюється за даними аналітичного обліку до
субрахунку 793 “Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності”
сумою статті 1 витрат за дебетом цього рахунку.

Рядок 200 “Надзвичайні доходи” заповнюється за даними аналітичного
обліку до субрахунку 794 “Фінансовий результат від надзвичайних подій”
сумою статті 1 доходів за кредитом цього рахунку.

Рядок 205 “Надзвичайні витрати” заповнюється за даними аналітичного
обліку до субрахунку 794 “Фінансовий результат від надзвичайних подій”
сумою статті 1 витрат за дебетом цього рахунку.

У розділі ІІ Звіту про фінансові результати “Елементи операційних
витрат” вказують суми відповідних елементів операційних витрат (на
виробництво і збут, на управління та інші операційні витрати), які мало
підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.

У розділі ІІІ Звіту про фінансові результати “Розрахунок показників
прибутковості акцій” акціонерні товариства заповнюють:

Рядок 300 “Середньорічна кількість простих акцій” – показується
середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу
протягом звітного року.

Рядок 310 “Скоригована середньорічна кількість простих акцій” –
показується середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована
на кількість простих акцій, що можуть бути випущені в обіг згідно з
укладеними угодами (опціон, ф’ючерсний контракт тощо).

Рядок 320 “Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію” –
наводиться показник, який розраховується шляхом ділення суми чистого
прибутку або збитку, який належить власникам простих акцій, на
середньорічну кількість простих акцій.

Рядок 330 “Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту
акцію” – відображається показник, який розраховується діленням
скоригованої суми чистого прибутку, який належить власникам простих
акцій, на скориговану середньорічну кількість простих акцій.

Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку, який
належить власникам простих акцій, та їх коригування здійснюються згідно
з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24 “Прибуток на
акцію”.

Рядок 340 “Дивіденди на одну просту акцію” – відображається показник,
який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на
кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.

Виправлення помилок і зміни в Звіті про
фінансові результати

Порядок виправлення помилок і зміни в фінансових звітах встановлений
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6.

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у
попередніх періодах, здійснюється шляхом коригування сальдо
нерозподіленого прибутку на початок звітного року.

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає
повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій
звітності.

Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких
базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація.

Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж самої статті
звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для
відображення доходів або витрат, пов’язаних із об’єктом такої оцінки.

Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до Звіту про фінансові
результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в
наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

Облікова оцінка (попередня оцінка, яка використовується підприємством з
метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами)
може переглядатися, якщо зміняться обставини, на яких базувалася ця
оцінка або отримана додаткова інформація.

Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж самої статті
Звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для
відображення доходів або витрат, пов’язаних з об’єктом такої оцінити.
Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до Звіту про фінансові
результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в
наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

Виявлені в звітному періоді (році) помилки в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності попередніх звітних періодів (років), які за своїм
змістом впливають на фінансові результати до Звіту про фінансові
результати за звітний рік не включаються. Виправлення помилок минулих
років відображається в обліку шляхом зміни (коригування) сальдо
нерозподіленого прибутку на початок звітного року.

Тільки належно та раціонально організований аналітичний облік доходів і
витрат підприємства та фінансових результатів його
господарсько-фінансової діяльності може забезпечити точне і об’єктивне
складання Звіту про фінансові результати – прибутки та збитки,
одержання користувачами звіту необхідної об’єктивної інформації для
аналізу діяльності підприємства та її ефективності й рентабельності.

Бухгалтерський облік доходів торговельних підприємств

Загальні положення

Доходи торговельного підприємства визначаються згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”. Це Положення (стандарт)
визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її
розкриття у фінансовій звітності.

Дохід визначається після збільшення активу або зменшення зобов’язання,
що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу
за рахунок внесків учасників підприємства), за умови що оцінка доходу
може бути достовірно визначена.

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

1. Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і
обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету і
позабюджетних фондів.

2. Сума надходження за договором комісії, агентським та іншим
аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо.

Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

Сума податку : під заставу, якщо договором передбачена передача
заставленого майна заставоодержувачу; одержана позикодавцем від
позичальника в погашення позики.

Надходження, що належать іншим особам.

Визнані доходи від звичайної діяльності класифікуються в
бухгалтерському обліку за такими групами:

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг;

інші операційні доходи;

фінансові доходи;

інші доходи.

Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові
результати.

Дохід (виручка від реалізації продукції (товарів, інших активів)
визначається у разі наявності наступних умов:

покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на
продукцію(товар, інший актив;

підприємство не здійснює подальшого управління та контроль за
реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

сума доходу (виручки) ;

може бути достовірно визначена;

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією,
можуть бути достовірно визначені.

Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) не коригується на величину пов’язаної з ним сумнівної та
безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості
визнається витратами підприємства згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”.

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої
вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Бухгалтерський облік доходів торговельних підприємств має забезпечити
об’єктивне відображення в синтетичному і аналітичному обліку не тільки
валових доходів від основної (звичайної) діяльності від іншої звичайної
діяльності, фінансових операцій та надзвичайних подій, ефективний аналіз
доходів, але й правильне визначення чистого доходу підприємства від
торговельної діяльності.

Бухгалтерський облік доходів торговельних підприємств має важливе
значення для контролю та аналізу їх рівня, структури та динаміки.

У зв’язку з переходом з 1 січня 2000 року на організацію та ведення
бухгалтерського обліку на підприємствах України за положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на базі міжнародних,
та введенням нового Плану рахунків бухгалтерського обліку принципово
змінився порядок ведення обліку доходів в торгівлі,

Якщо до 1 січня 2000 року валові доходи торговельних підприємств
обліковувались на одному синтетичному рахунку 46 “Реалізація”, а деякі
доходи торгівлі відображались на рахунку 80 “Прибутки і збитки”, то з 1
січня 2000 року доходи торговельного підприємства відображаються в
обліку на наступних семи синтетичних рахунках:

702 “Дохід від реалізації товарів”,

71 “Інший операційний дохід”,

72 “Дохід від участі в капіталі”,

73 “Інші фінансові доходи,

74 “Інші доходи”.

75 “Надзвичайні доходи”,

79 “Фінансові результати”.

Синтетичний і аналітичний облік доходів торговельних підприємств є
єдиним джерелом інформації для складання Звіту про фінансові результати
від господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Фінансові результати господарсько-фінансової діяльності
підприємства за звітний період відображаються у Звіті про фінансові
результати, що складається згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 3. Цим Положенням визначені зміст і форма Звіту
про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його
статей. Для малих підприємств може передбачатися спрощена форма Звіту
про фінансові результати.

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання
користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи,
витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний
період.

Для визначення фінансового результату підприємства в звіті
необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були
здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи та витрати
відображають в бухгалтерському обліку, а на підставі цього обліку в
Звіті про фінансові результати у момент їх виникнення, а не в момент
надходження або сплати грошей (спосіб нарахування).

При способі нарахування дохід у Звіті про фінансові результати
відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язань,
які приводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім
зростання капіталу за рахунок внесків учасників). Витрати відображаються
у звіті в момент вибуття активу або збільшення зобов’язань, які
призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власникам. Згортання
(перекриття) доходів і витрат не дозволяється, крім випадків,
передбачених відповідними положеннями (стандартами).

Положенням “Звіт про фінансові результати” (пункти 12 – 37)
встановлено економічний зміст статей доходів і витрат та порядок
визначення прибутку (збитку) за звітний період. Вимоги до звіту Про
фінансові результати визначають і вимоги до організації та ведення
бухгалтерського обліку доходів і витрат підприємства. Як і в Звіті про
фінансові результати, так і в бухгалтерському обліку виділяють статті,
що дають можливість визначити фінансовий результат від звичайної
діяльності та надзвичайних подій, а також у складі звичайної діяльності
– від основної та іншої діяльності (фінансової та інвестиційної). Така
класифікація доходів і витрат має важливе значення для об’єктивної
оцінки діяльності підприємства.

Особливість відображення в бухгалтерському обліку з 1 січня 2000
року фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності
підприємства в тому, що протягом року фінансовий результат визначається
оперативно в Звіті про фінансові результати, а в бухгалтерському обліку
він відображається заключними записами по підсумку за звітний рік.

Протягом року на рахунках класів 7 “Доходи і результати
діяльності” та 9 “Витрати діяльності” відображаються і накопичуються
відповідно доходи та витрати, що дає можливість складати проміжну
звітність про фінансові результати (квартальну, піврічну). В кінці року
рахунки доходів і витрат закриваються перенесенням сальдо з цих рахунків
на рахунок 79 “Фінансові результати” . Таким чином, в новому Плані
рахунків бухгалтерського обліку відсутній фінансово-результатний рахунок
аналогічний рахунку 46 “Реалізація”, а рахунок 79 “Фінансові
результати” виконує в якійсь мірі функції рахунку 80 “Прибутки і
збитки”. Замість фінансово-результатного рахунку 46 “Реалізація” в
новому Плані рахунків передбачено чотири синтетичні рахунки: 70
“Доходи від реалізації”, 74 “Інші доходи”, 90 “Собівартість
реалізації” і 97 “Інші витрати”.

На рахунку 70 “Доходи від реалізації” відображається виручка від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), нарахована або отримана
підприємством у звітному періоді наростаючим підсумком з початку року.
Для визначення на цьому рахунку чистого доходу підприємства на дебеті
рахунку 70 “Доходи від реалізації” відображають податки, що підлягають
сплаті з доходу (податок на додану вартість і акцизний збір), а також
частину доходу, що передається іншим підприємствам за договорами про
спільну діяльність, за договорами комісії і ін.

На рахунку 74 “Інші доходи” відображаються доходи від інших
операцій підприємства, які виникають в процесі його звичайної діяльності
(від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, іноземної
валюти, від операційної оренди, економічних санкцій та ін.).

На рахунку 90 “Собівартість реалізації” відображається виробнича
собівартість готової продукції (робіт, послуг) або собівартість
придбаних товарів, реалізованих у звітному періоді.

На рахунку 97 “Інші витрати” відображаються витрати від інших
операцій підприємства, які виникають в процесі його звичайної діяльності
(реалізація основних засобів, нематеріальних активів, іноземної валюти,
витрати, пов’язані з операційною орендою, економічні санкції та ін.).

Враховуючи, що підприємства звичайно здійснюють різні види основної
діяльності (виробництво продукції, роботи, послуги, торгівля тощо), а
для обліку фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 79
“Фінансові результати” виділено один субрахунок, то в аналітичному
обліку до субрахунку 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”
необхідно виділити фінансові результати за видами основної діяльності
аналогічно як це зроблено на рахунках 70 “Доходи від реалізації” і 90
“Собівартість реалізації”. Без цього не можливий ефективний аналіз
фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Сальдо рахунків 74 “Інші доходи” і 97 “Інші витрати” списуються в
кінці року на субрахунок 793 “Фінансовий результат від іншої звичайної
діяльності”. В такий спосіб визначається фінансовий результат від іншої
звичайної діяльності.

Протягом року фінансовий результат від господарсько-фінансової
діяльності підприємства – прибуток або збиток визначається оперативно
без відображення на бухгалтерських рахунках тільки в Звіті про фінансові
результати підприємства. Аналогічно визначається фінансовий результат
від фінансових операцій та від надзвичайних подій.

Економічний зміст доходів і витрат, що обліковуються на окремих
синтетичних рахунках і субрахунках розкривається за їх видами (статтями)
в питанні аналітичного обліку до цих рахунків.

Необхідно підкреслити, що на виробничих підприємствах собівартість
випущеної готової продукції, незавершеного виробництва та реалізованої
продукції визначаються за виробничою собівартістю. Загальногосподарські
та інші витрати до собівартості продукції не включаються і
відображаються на окремих рахунках 92 “Адміністративні витрати”, 93
“Витрати на збут”, 94 “Інші операційні витрати” і списуються
безпосередньо на дебет субрахунку 791 “Фінансовий результат від основної
діяльності” в установленому порядку в кінці року.

На торговельних підприємствах до собівартості реалізованих
товарів, що обліковуються на субрахунку 902 “С

собівартість реалізованих товарів” відносяться витрати на придбання
товарів, на доставку їх та доведення до придатного для реалізації стану.
На рахунках 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати обігу” і 94 “Інші
операційні витрати” торговельні підприємства обліковують витрати обігу.

Отже, з 1 січня 2000 року до фінансово-результатних рахунків
відносяться також рахунки обліку доходів і витрат.

Особливості синтетичного обліку доходів
торговельних підприємств

Синтетичний облік доходів на оптово-збутових, оптових і посередницьких
підприємствах та підприємствах роздрібної торгівлі має особливості, що
випливають із специфіки торговельної діяльності та порядку ціноутворення
в оптовій і роздрібній торгівлі, з особливого порядку обліку доходів.

Синтетичний облік доходів в торгівлі ведеться за загальною схемою
бухгалтерського обліку доходів торговельних підприємств (рис. 6) з
врахуванням особливостей відображення в обліку собівартості реалізованих
товарів:

1. На оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємствах, які
обліковують товари за купівельними цінами, собівартість реалізованих
товарів складається із купівельної їх вартості (без ПДВ) і витрат
підприємства на придбання товарів, на доставку їх та доведення товарів
до придатного для реалізації стану.

2. На підприємствах роздрібної торгівлі, в тому числі на підприємствах
громадського харчування, які обліковують товари за продажними цінами,
включаючи товарні надбавки, собівартість реалізованих товарів
складається із продажної їх вартості за виключенням (мінусом) товарних
надбавок, що за щомісячним розрахунком відносяться до реалізованих
товарів, і витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення товарів до придатного для реалізації стану.

Відповідно до галузевих методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
в торгівлі витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення до придатного для реалізації стану щомісячно списуються на
дебет рахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” в сумі, що
відноситься до реалізованих за місяць товарів. При цьому названі
витрати розподіляються за щомісячним розрахунком на витрати, що
відносяться до реалізованих товарів і до залишку товарів на кінець
звітного місяця. Інші витрати обігу, а також адміністративні витрати та
інші операційні витрати на рахунок 791 “Фінансовий результат від
основної діяльності” списуються заключними записами в кінці року.

Синтетичний облік доходів на оптово-збутових,

оптових та посередницьких підприємствах

Для наглядності і кращого розуміння змін, що сталися в бухгалтерському
обліку, розглянемо відображення в обліку доходів від основної діяльності
торговельних підприємств на загальній схемі (рис. 6).

Перенести рис. 6 з виробництва

Рисунок 6

Загальна схема

бухгалтерського обліку фінансових результатів від
основної діяльності

виробничих підприємств

90 791
641 (ПДВ), 643 і ін. 701, 703, 71

Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку доходів від
основної діяльності торговельних підприємств:

Доходи торговельних підприємств від основної діяльності відображаються в
обліку за моментом їх надходження або нарахування за кредитом рахунків
702 “Дохід від реалізації товарів”, 71 “Інший операційний дохід” з
дебету відповідних рахунків: 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках”, 36
“Розрахунки з покупцями та замовниками” і інших.

1. Щомісячне відображення в обліку податку на додану вартість від суми
доходу (обороту) з реалізації товарів у встановленому розмірі.

Аналогічно відображаються в бухгалтерського обліку суми акцизного
збору з реалізації підакцизних товарів, а також інших податків і зборів
з обороту.

На загальній схемі бухгалтерського обліку (рис. 6), в записах на
рахунках та прикладах розглядається складніший варіант бухгалтерського
обліку доходів (реалізації), що оподатковуються податком на додану
вартість. В тому разі, коли на підприємстві є доходи (обороти), що
звільнені від оподаткування ПДВ, на субрахунку 702 “Дохід від реалізації
товарів” має бути відкритий окремий аналітичний рахунок для обліку
таких доходів.

2. Списання кінцевого сальдо чистого доходу від реалізації товарів та
іншого операційного доходу на субрахунок 791 “Фінансовий результат від
основної діяльності” заключними записами за звітний рік.

Списання витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до
реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць.

4. Списання по підсумку за рік на зменшення одержаного чистого доходу
підприємства собівартості реалізованих товарів.

5. Списання в установленому порядку на зменшення чистого доходу витрат
обігу підприємства, які відносяться до реалізованих товарів, за звітний
рік.

5. Списання в установленому порядку на зменшення чистого доходу
кінцевого сальдо адміністративних витрат та інших операційних витрат
підприємства за звітний рік.

6. Списання на зменшення чистого доходу кінцевого сальдо інших
операційних витрат підприємства за звітний рік.

Протягом звітного року доходи та чистий дохід оптово-збутових, оптових і
посередницьких підприємств від реалізації товарів та інших операційних
доходів від основної діяльності щомісячно відображається в обліку
записами на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках:

1. На суму відвантажених і відпущених (реалізованих) покупцям товарів за
договірними відпускними цінами (доходу), включаючи податок на додану
вартість (акцизний збір) та інших операційних доходів від основної
діяльності:

1.1. Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

Дт 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках”

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів”

1.2. Дт 31 “Рахунки в банках” і ін.

Кт 71 “Інший операційний дохід”

2. На суму нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ при передоплаті
товарів покупцями:

Дт 702 “Доходи від реалізації товарів”

Кт 643 “З податкових зобов’язань”

При нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ була складена
бухгалтерська проводка: Дт 643 “З податкових зобов’язань” – Кт 641
“Розрахунки з податків”, анал. рахунок “З податку на додану вартість”.

3. На відображення в обліку податку на додану вартість при
відвантаженні (відпуску) товарів покупцям в рахунок наступної оплати або
оплаті відпущених товарів готівкою:

Дт 70 “Доходи від реалізації”

Кт 641 “Розрахунки з податків”, анал. рахунок “З податку на додану
вартість”

В тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує
акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також
відображаються за дебетом рахунку 70 “Доходи від реалізації” на
зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 “Розрахунки по податках
і платежах” та інших.

На зменшення чистого доходу від оптової торгівлі, який визначається
вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та
інших податків і зборів з обороту, в кінці року заключними записамии
списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо
адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих,
та сальдо інших операційних витрат.

Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року
на суму собівартості реалізованих товарів.

Фактична собівартість реалізованих покупцям товарів відображається
протягом року на субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”
записами на бухгалтерських рахунках:

1. На облікову купівельну вартість відвантажених (відпущених) товарів:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 281 “Товари на складах”

2. На суму витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до
реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 93 “Витрати обігу”

На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від
основної діяльності оптово-збутових, оптових і посередницьких
підприємств за звітний рік необхідно скласти наступні заключні
бухгалтерські прповодки:

1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від оптової торгівлі
та інших операційних доходів:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Дт 71 “Інший операційний дохід”

Кт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

2 (4). На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів
:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

3 (6). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат :

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 92 “Адміністративні витрати”

4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат обігу підприємства (крім
витрат, що списуються щомісячно за розрахунком на реалізовані товари):

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 93 “Витрати на збут”

5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат :

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 94 “Інші операційні витрати”

В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в
обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису за
загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів
виробничих підприємств (рис. 6).

Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в
бухгалтерському обліку фінансових результатів від реалізації товарів
оптово-збутовими, оптовими і посередницькими підприємствами фінансовий
результат визначається сальдуванням на субрахунку 791 “Фінансовий
результат від основної діяльності” доходів і витрат як прибуток або
збиток підприємства від здійснення ним господарської діяльності з
реалізації товарів за звітний рік.

Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку фінансових
результатів оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств від
основної діяльності:

Приклад 2. – перенести

За даними прикладу 2 чистий дохід оптового підприємства від реалізації
товарів і собівартість реалізованих товарів за звітний рік були
відображені в обліку протягом року бухгалтерськими проводками:

– на відображення в обліку відвантажених покупцям товарів за
договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ – 780500 грн.:

Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” і ін.

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів” – 780500

– на нарахування податкових зобов’язань з ПДВ від суми реалізованих
товарів – 130083 грн.:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641 “Розрахунки з податків”(ПДВ) – 35110

Кт 643 “З податкових зобов’язань” – 94973

Разом – 130083

Відображена в обліку собівартість реалізованих товарів:

– списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб купівельна
вартість реалізованих товарів – 576317 грн.:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 281 “Товари на складах” – 563167

– списані за щомісячними розрахунками витрати підприємства на придбання
товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану
– 15250 грн.:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 93 “Витрати обігу” – 15250

На відображення в обліку фінансових результатів оптового підприємства за
звітний рік необхідно зробити в кінці року наступні заключні записи:

1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу підприємства – 650417
грн.:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності” – 650417

2. На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів –
578417 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів” – 578417

3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат – 10820 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 92 “Адміністративні витрати” 10820

4. На списання суми витрат обігу підприємства за рік, крім витрат на
придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для
реалізації стану , що залишаються за розрахунком на залишок товарів на
кінець звітного року, – 44780 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 93 “Витрати на збут” – 44780

5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат – 3250 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 94 “Інші операційні витрати” – 3250

Сальдуванням кредитового обороту субрахунку 791 “Фінансовий результат
від основної діяльності” в сумі 650417 грн. і дебетового обороту в сумі
637267 грн. визначаємо, що фінансовий результат від основної діяльності
оптового підприємства за звітний рік складає прибуток в сумі 13150
грн.

В тому разі, коли оптове підприємство здійснює, крім оптового продажу
товарів, інші види господарської діяльності (роздрібну торгівлю,
виробництво продукції тощо) бухгалтерські записи на відображення в
бухгалтерському обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть
аналогічними. Але на субрахунок 791 “Фінансовий результат від основної
діяльності” списуються чистий дохід та собівартість за видами діяльності
з відповідних субрахунків.

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів
господарської діяльності до субрахунку 791 “Фінансовий результат від
основної діяльності” необхідно виділити окремі аналітичні рахунки
(статті) доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.

На підприємствах оптової і роздрібної торгівлі аналітичний облік до
рахунку 93 “Витрати обігу” ведеться за встановленою номенклатурою статей
витрат обігу. Особливість ведення аналітичного обліку витрат обігу в
тому, що за станом на кінець будь-якого звітного періоду на статтях
витрат на придбання товарів, на їх доставку та на доведення до
придатного для реалізації стану мають залишатись суми названих витрат за
розрахунком на залишок товарів. Названі витрати, що відносяться за
розрахунком до реалізованих товарів, щомісячно списуються на збільшення
собівартості реалізованих товарів (Дт 902 – Кт 93). Тобто на зменшення
сум вказаних витрат.

Синтетичний облік доходів від основної діяльності в
роздрібній торгівлі

Синтетичний облік доходів роздрібній торгівлі ведеться аналогічно як на
оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємствах. Особливість
обліку в роздрібній торгівлі визначається застосуванням продажних
(роздрібних) цін на товари, які включають товарні надбавки, що
складаються із сум податку на додану вартість і торговельної націнки
підприємства на покриття витрат торгівлі та створення доходу. У зв’язку
з цим для визначення собівартості реалізованих товарів роздрібними
торговельними підприємствами, яка списується на зменшення отриманого
чистого доходу, необхідно додатково врахувати та відобразити в обліку
товарні надбавки, що відносяться за щомісячними розрахунками до
реалізованих товарів.

Особливістю визначення та відображення в обліку чистого доходу
роздрібної торгівлі та собівартості реалізованих товарів є також те, що
в сучасних умовах господарювання роздрібні торговельні підприємства
поряд з продажем товарів населенню здійснюють також дрібнооптовий та
оптовий відпуск товарів підприємствам і установам за договірними
відпускними цінами з безготівковим розрахунком за товари..

Виходячи із вище викладеного, протягом звітного року доходи та чистий
дохід роздрібної торгівлі від реалізації товарів та інших операційних
доходів від основної діяльності щомісячно відображається в обліку
записами на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках:

1. На суму проданих за готівку, відпущених і відвантажених
(реалізованих) покупцям товарів за договірними відпускними цінами
(доходу), включаючи податок на додану вартість та інших операційних
доходів від основної діяльності (субсидії, гранти тощо) :

1.1. Дт 30 “Каса”

Дт 31 “Рахунки в банках” і 36 “Розрахунки з покупцями та
замовниками”

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів”

1.2. Дт 31 “Рахунки в банках” і ін.

Кт 71 “Інший операційний дохід”

2. На суму податку на додану вартість з роздрібного продажу товарів за
даними касових апаратів на підставі розрахунку товарних надбавок
(реалізованої торговельної націнки), що відносяться до реалізованих
товарів:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641 “Розрахунки з податків”(ПДВ) – на суму податкового зобов’язання
з ПДВ

3. На суму нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ при передоплаті
товарів покупцями при оптовому і дрібнооптовому відпуску товарів
покупцям – платникам ПДВ:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 643 “З податкових зобов’язань”

При нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ була складена
бухгалтерська проводка: Дт 643 “З податкових зобов’язань” – Кт 641
“Розрахунки з податків”, анал. рахунок “З податку на додану вартість”.

4. На відображення в обліку податку на додану вартість при відпуску
товарів покупцям – платникам ПДВ в рахунок наступної оплати або в разі
оплати відпущених товарів готівкою:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641 “Розрахунки з податків”, анал. рахунок “З податку на додану
вартість”

В тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує
акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також
відображаються за дебетом рахунку 702 “Дохід від реалізації товарів” на
зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 “Розрахунки по податках
і платежах” та інших.

На зменшення чистого доходу від роздрібної торгівлі, який визначається
вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та
інших податків і зборів з обороту, в кінці року заключними записамии
списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо
адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих,
та сальдо інших операційних витрат.

Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року
на суму собівартості реалізованих товарів.

Фактична собівартість реалізованих покупцям товарів відображається
протягом року на субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”
записами на бухгалтерських рахунках:

1. На облікову продажну вартість товарів, реалізованих за готівку та за
безготівковим розрахунком:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 282 “Товари в роздрібній торгівлі”

2. На суму витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та
доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до
реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 93 “Витрати обігу”

3. На суму товарних надбавок, включаючи ПДВ, що відносяться згідно з
розрахунком до реалізованих за місяць товарів:

Дт 292 “Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від
роздрібної торгівлі за звітний рік необхідно скласти наступні заключні
бухгалтерські проводки:

1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від роздрібної
торгівлі та іншого операційного доходу:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Дт 71 “Інший операційний дохід”

Кт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

2 (4). На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів :

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

3 (6). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат :

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 92 “Адміністративні витрати”

4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат обігу підприємства (крім
витрат, що списуються щомісячно за розрахунком на реалізовані товари):

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 93 “Витрати обігу”

5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 94 “Інші операційні витрати”

В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в
обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису за
загальною схемою бухгалтерського обліку доходів торговельних підприємств
(рис. 6).

Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в
бухгалтерському обліку доходів від реалізації товарів в роздрібній
торгівлі фінансовий результат від реалізації товарів визначають
сальдуванням на субрахунку 791 “Фінансовий результат від основної
діяльності” доходів і витрат як прибуток або збиток підприємства від
здійснення ним господарської діяльності з реалізації товарів за
звітний рік.

Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку доходів,
чистого доходу та фінансових результатів роздрібної торгівлі від
основної діяльності:

Приклад 3. – перенести

Після п. 2.3 прикладу: З метою спрощення прикладу інші податки і збори з
обороту та інші вирахування з доходу в прикладі не розглядаються.

.

За даними прикладу 3 чистий дохід підприємства роздрібної торгівлі від
реалізації товарів і собівартість реалізованих товарів за звітний рік
були відображені протягом року бухгалтерськими проводками:

– на відображення в обліку реалізованих товарів за готівку – 685200
грн.:

Дт 30 “Каса” і 31 “Рахунки в банках”

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів” – 685200

– на відображення в обліку відпущених (відвантажених) покупцям товарів
за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ – 128300 грн.:

Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” і ін.

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів” – 128300

Податкові зобов’язання з податку на додану вартість:

– відображено в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від суми
реалізації товарів за готівку за даними касових апаратів на підставі
розрахунків товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів,
– 114200 грн.

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641 “Розрахунки з податків”(ПДВ) – 114200

– нараховано податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізованих
товарів покупцям за безготівковим розрахунком – 21383 грн.:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 641 “Розрахунки з податків”(ПДВ) – 7083

Кт 643 “З податкових зобов’язань” – 14300

Разом – 21383

Відображена в обліку собівартість реалізованих товарів:

– списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб облікова продажна
вартість товарів, реалізованих за готівку та безготівковим розрахунком,
– 813500:

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 282 “Товари в роздрібній торгівлі” ” – 813500

– списані за щомісячними розрахунками витрати підприємства на придбання
товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану
– 35810 грн.

Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 93 “Витрати обігу” – 35810

– відображені в обліку товарні надбавки, включаючи ПДВ, які відносяться
до реалізованих товарів за щомісячними розрахунками – 252185 грн.:

Дт 292 “Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів” – 252185

На відображення в обліку фінансових результатів підприємства роздрібної
торгівлі за звітний рік необхідно зробити в кінці року наступні заключні
записи:

1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу підприємства – 677917
грн.:

Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності” – 677917

2. На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів –
597125 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 902 “Собівартість реалізованих товарів” – 597125

3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат – 18300 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 92 “Адміністративні витрати” – 18300

4. На списання суми витрат обігу підприємства за рік, крім витрат на
придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для
реалізації стану , що залишаються за розрахунком на залишок товарів на
кінець звітного року – 41927 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 93 “Витрати обігу” – 41927

5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат – 5650 грн.:

Дт 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”

Кт 94 “Інші операційні витрати” – 5650

Сальдуванням кредитового обороту субрахунку 791 “Фінансовий результат
від основної діяльності” в сумі 677917 грн. і дебетового обороту в сумі
663002 грн. визначаємо, що фінансовий результат від основної діяльності
підприємства роздрібної торгівлі за звітний рік складає прибуток в сумі
14915 грн. (677917 – 663002)

В тому разі, коли підприємство здійснює, крім роздрібного продажу
товарів, інші види господарської діяльності (оптову торгівлю,
виробництво продукції тощо), бухгалтерські записи на відображення в
обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть аналогічними.
Але на субрахунок 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”
списують чистий дохід та собівартість товарів (продукції) за видами
діяльності з відповідних субрахунків.

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів
господарської діяльності до субрахунку 791 “Фінансовий результат від
основної діяльності” необхідно виділити окремі аналітичні рахунки
(статті) доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.

Аналітичний облік доходів і витрат від операційної (основної) діяльності
підприємства до рахунків 70 “Доходи від реалізації”, 71 “Інший
операційний дохід”, 90 “Собівартість реалізації”, 92 “Адміністративні
витрати”, 93 “Витрати обігу” і 94 “Інші операційні витрати” та
фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 791
“Фінансовий результат від основної діяльності” ведеться за статтями
доходів і витрат, економічний зміст яких визначається Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку “Звіт про фінансові результати”.

Перенести

нижче Синтетичний облік фінансових
результатів від фінансових операцій,

від іншої звичайної діяльності
та надзвичайних подій

Фінансові результати від фінансових операцій, від іншої звичайної
діяльності та надзвичайних подій відображаються в синтетичному обліку в
кінці звітного року на субрахунках:

792 “Фінансовий результат від фінансових операцій”,

793 “Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності”,

794 “Фінансовий результат від надзвичайних подій”.

Протягом року доходи і витрати, пов’язані з вказаними видами
неопераційної діяльності обліковуються на рахунках:

72 “Дохід від участі в капіталі”,

73 “Інші фінансові доходи”,

74 “Інші доходи”,

75 “Надзвичайні доходи”,

95 “Фінансові витрати”,

96 “Втрати від участі в капіталі”,

97 “Інші витрати”,

99 “Надзвичайні витрати”.

Накопичені протягом звітного року на вказаних синтетичних рахунках
доходи і витрати в кінці року списуються на відповідні субрахунки
фінансових результатів: 792 “Фінансовий результат від фінвнсових
операцій”, 793 “Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності” і
794 “Фінансовий результат від надзвичайних подій” наступними заключними
записами на бухгалтерських рахунках:

На відображення в обліку фінансового результату від фінансових операцій:

На списання кінцевого сальдо доходу від участі в капіталі:

Дт 72 “Дохід від участі в капіталі”

Кт 792 “Фінансовий результат від фінансових операцій”

На списання кінцевого сальдо інших фінансових доходів:

Дт 73 “Інші фінансові доходи”

Кт 792 “Фінансовий результат від фінансових операцій”

На списання кінцевого сальдо фінансових витрат:

Дт 792 “Фінансовий результат від фінансових операцій”

Кт 95 “Фінансові витрати”

На списання кінцевого сальдо втрат від участі в капіталі:

Дт 792 “Фінансовий результат від фінансових операцій”

Кт 96 “Втрати від участі в капіталі”

На відображення в обліку фінансового результату від іншої звичайної
діяльності:

2.1. На списання кінцевого сальдо інших доходів:

Дт 74 “Інші доходи”

Кт 793 “Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності”

2.2. На списання кінцевого сальдо інших витрат:

Дт 793 “Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності”

Кт 97 “Інші витрати”

На відображення в обліку фінансового результату від надзвичайних подій:

На списання кінцевого сальдо надзвичайних доходів:

Дт 75 “Надзвичайні доходи”

Кт 794 “Фінансовий результат від надзвичайних подій”

На списання кінцевого сальдо надзвичайних витрат:

Дт 794 “Фінансовий результат від надзвичайних подій”

Кт 99 “Надзвичайні витрати”

Аналітичний облік доходів і витрат від фінансових операцій, від
іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій до рахунків 72 “Дохід
від участі в капіталі”, 73 “Інші фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”,
75 “Надзвичайні доходи”, 95 “Фінансові витрати”, 96 “Втрати від участі в
капіталі”, 97 “Інші витрати” і 99 “Надзвичайні витрати” та фінансових
результатів від вказаних операцій за звітний рік на субрахунках 792
“Фінансовий результат від фінансових операцій”, 793 “Фінансовий
результат від іншої звичайної діяльності” і 794 “Фінансовий результат
від надзвичайних подій” ведеться за статтями доходів і витрат,
економічний зміст яких визначений Положенням (стандартом) “Звіт про
фінансові результати”.

Аналітичний облік доходів від основної
діяльності торговельних підприємств

Загальні положення

Для контролю за доходами та фінансовими результатами від торговельної
діяльності підприємства і аналізу цих результатів, крім узагальнених на
синтетичних рахунках 70 “Доходи від реалізації”, 90 “Собівартість
реалізації”, 74 “Інші доходи” та на інших рахунках даних, необхідні
деталізовані дані про фінансові результати діяльності підприємства. Такі
деталізовані дані можна отримати лише з належно, раціонально
організованого аналітичного обліку фінансових результатів.

З переходом на бухгалтерський облік за новими національними положеннями
(стандартами ) бухгалтерського обліку, розробленими на основі
міжнародних стандартів, аналітичний облік фінансових результатів
особливо необхідний для складання Звіту про фінансові результати. Більше
того, можна стверджувати, що без належно, раціонально організованого
аналітичного обліку фінансових результатів практично не можливе
складання об’єктивного Звіту про фінансові результати.

Завдання раціональної організації аналітичного обліку фінансових
результатів на кожному підприємстві в тому, щоб відповідно до Положення
(стандарту “Звіт про фінансові результати” та статей цього звіту на
аналітичних рахунках фінансових результатів протягом року наростаючим
підсумком з початку року в розрізі звітних статей накопичувались дані
про доходи та витрати підприємства, необхідні як для контролю та
аналізу, так і для складання Звіту про фінансові результати. Отже,
аналітичний облік фінансових результатів повинен бути організований так,
щоб за підсумком кожного звітного періоду із аналітичного обліку
фінансових результатів можна було взяти підсумкові дані і перенести їх
на відповідну статтю Звіту про фінансові результати.

Підприємства торгівлі, організуючи аналітичний облік доходів на звітний
рік, мусять виходити із переліку та економічного змісту статей Звіту про
фінансові результати. Враховуючи економічний зміст окремих статей звіту
визначають в ньому прибутки або збитки за звітний період.

Виходячи з вище викладених вимог, аналітичний облік фінансових
результатів має бути організований на підприємстві з врахуванням
специфіки його діяльності, тобто видів операційної (основної)
діяльності, іншої та надзвичайної діяльності, і змісту Звіту про
фінансові результати. Підприємства, організуючи аналітичний облік
доходів на звітний рік, мусять виходити із переліку та економічного
змісту статей Звіту про фінансові результати. Враховуючи зміст окремих
статей звіту визначають в ньому прибуток або збиток за звітний період.

Економічний зміст окремих статей Звіту про фінансові результати та
порядок визначення прибутку або збитку за звітний період від основної
(операційної) діяльності, від фінансових операцій, іншої звичайної
діяльності та надзвичайних подій установлені Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку “Звіт про фінансові результати” (пункти 13 – 37)
, крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають
винятки з цього правила.

З метою правильного визначення в звіті фінансових результатів та
недопущення помилок в економічному змісті окремих аналітичних рахунків і
відповідних статей звіту нижче наводимо їх зміст в послідовності рядків
Звіту про фінансові результати:

Перенести статті звіту про ФР

Аналітичний облік доходів і витрат до окремих рахунків або субрахунків
ведеться в спеціальних відомостях або книгах, прийнятих на даному
підприємстві за формою бухгалтерського обліку, яка підприємством
застосовується. Підсумки доходів і витрат на окремих аналітичних
рахунках (статтях) підраховуються за звітний місяць. У зв’язку з тим, що
в Звіті про фінансові результати доходи і витрати за звітний період
показуються наростаючим підсумком з початку року, доцільно після
підсумку за останній місяць кварталу ввести окремий рядок (графу) “З
початку року”. При необхідності визначення доходів і витрат з початку
року в середині звітного періоду (кварталу) такі підсумки доцільно
підраховувати на визначену дату, наприклад, на 1 травня , на 1 серпня.

На одному розвороті відомості (книги) аналітичного обліку доходів і
витрат доцільно об’єднати 2 – 3 субрахунки одного синтетичного рахунку з
виділенням підсумків “Разом” за субрахунком та “Всього” за синтетичним
рахунком. Це дасть можливість спростити записи та підрахунки в
аналітичному обліку, покращити наглядність аналітичного обліку та його
використання для контролю й аналізу доходів і витрат.

Автор рекомендує вести аналітичний облік доходів і витрат, пов’язаних зі
звичайною діяльністю та надзвичайними подіями, в спеціальних відомостях,
що відкриваються на звітний рік для окремих синтетичних рахунків або
субрахунків. Така відомість та порядок її ведення показана в таблиці 6
(див. Аналітичний облік фінансових результатів роздрібної торгівлі).

Враховуючи особливості структури нового Плану рахунків, в аналітичному
обліку до окремих синтетичних рахунків доходів аналітичними рахунками
виступають субрахунки, виділені в Плані рахунків для обліку окремих
видів доходів і витрат. В цьому разі вважаємо недоцільним ведення
аналітичного обліку в розрізі окремих субрахунків.

З метою спрощення записів в аналітичному обліку доходів і витрат та
скорочення часу на визначення аналітичних рахунків (статей) аналітичного
обліку рекомендується при визначенні за первинними документами
кореспонденції рахунків (бухгалтерських проводок) після коду
синтетичного рахунку чи субрахунку доходів або витрат через дефіс
записувати порядковий номер статті за встановленою на підприємстві
нумерацією статей. Наприклад, Кт 702-1.1, Кт 91-1, Дт 74-5 і т.д. В
цьому разі при записах доходів і витрат в аналітичному обліку нема
необхідності знову звертатись до первинних документів, щоб визначити вид
доходів.

Рекомендований спосіб кодування синтетичних і аналітичних рахунків
доходів і витрат особливо доцільний при веденні комп’ютерного обліку на
підприємстві, бо, крім вказаних вище переваг такого кодування рахунків,
дає можливість автоматично отримати підсумкові дані аналітичного обліку
доходів з початку року.

Перелік рекомендованих автором аналітичних рахунків (статей) доходів
може уточнюватись головним бухгалтером підприємства з врахуванням
специфіки його господарсько-фінансової діяльності. Перелік вказаних
нижче статей доходів основної діяльності торговельних підприємств з
врахуванням галузевої специфіки їх діяльності повинен бути уточнений
відомчими галузевими методичними рекомендаціями з бухгалтерського
обліку.

Аналітичний облік доходів від
основної діяльності

оптово-збутових, оптових і посередницьких
підприємств

Аналітичний облік доходів від основної діяльності оптово-збутових,
оптових і посередницьких підприємстів, виходячи із змісту статей доходів
, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку “Звіт про
фінансові результати” до окремих синтетичних рахунків доходів повинен
вестись в розрізі наступних статей:

До субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів”:

за кредитом:

Дохід від реалізації товарів.

За безготівковим розрахунком.

За готівку.

За бартерними операціями тощо.

2. Дохід від відпуску товарів.

3. Інші доходи.

за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Акцизний збір

3. Інші податки і збори з обороту.

4. Інші вирахування з доходу.

5, Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.

До рахунку 71 “Інший операційний дохід” :

за кредитом:

1. Дохід від реалізації іноземної валюти.

2. Дохід від реалізації інших оборотних активів.

3. Дохід від операційної оренди активів.

4. Дохід від операційних курсових різниць.

5. Одержані пені, штрафи, неустойки.

6. Відшкодування раніше списаних активів.

7. Дохід від списання кредиторської заборгованості.

8. Одержані гранти та субсидії.

9. Інші доходи від операційної діяльності.

за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Інші податки і збори з обороту.

3. Інші вирахування з доходу.

4. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати..

Аналітичний облік доходів від основної діяльності оптово-збутових,
оптових і посередницьких підприємств ведеться аналогічно як показано в
таблиці 2.1 і 2.2 з обліку доходів від реалізації товарів в роздрібній
торгівлі.

Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності
підприємств роздрібної торгівлі

Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності підприємств
роздрібної торгівлі, виходячи із змісту статей доходів і витрат,
втановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку “Звіт про
фінансові результати” до окремих синтетичних фінансово-результатних
рахунків, повинен вестись в розрізі наступних статей:

До субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів” :

за кредитом:

1. Дохід від реалізації товарів.

1.1 За готівку.

1.2. За безготівковим розрахунком

1.3. За бартерними операціями.

2. Інші доходи

за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Акцизний збір

3. Інші податки і збори з обороту.

4. Інші вирахування з доходу.

5. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.

До субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”:

– за дебетом:

1. Продажна вартість реалізованих товарів.

2. Витрати на придбання товарів.

3. Витрати на доставку товарів.

4. Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.

Разом собівартість реалізованих товарів.

за кредитом:

1. Товарні надбавки на реалізовані товари за розрахунком.

2. Списання сальдо собівартості реалізованих товарів.

Аналітичний облік до рахунків 71 “Інший операційний дохід”, 92
“Адміністративні витрати” і 94 “Інші операційні витрати” ведеться за
видами (статтями) доходів і витрат так же як на виробничих
підприємствах. Аналітичний облік торговельних витрат до рахунку 93
“Витрати обігу” ведеться за встановленою для торгівлі номенклатурою
статей так же як на оптово-збутових і оптових підприємствах.

Аналітичний облік доходів і витрат в роздрібній торгівлі як і в інших
галузях діяльності має розкривати елементи собівартості реалізованих
товарів і створнення чистого доходу від їх реалізації та служити
джерелом інформації (облікових даних) для заповнення Звіту про фінансові
результати.

Аналітичний облік витрат до рахунку 902 “Собівартість реалізованих
товарів” рекомендується вести в спеціальній відомості (книзі) як
показано в табиці 6.1, 6.2.

Таблиці 6.1, 6.2 – вставити

Таблиця 6.1.

ВІДОМІСТЬ

Аналітичного обліку до субрахунку 902 “Собівартість реалізованих
товарів”

(код і назва рахунку)

ДЕБЕТ

Дата № запису Кор.. р-к Зміст запису Продажна вартість реалізованих
товарів Витрати

Разом

На придбання товарів НА доставку товарів На доведення товарів

З початку року 610125 2122 19016 5718

636981

Сальдо на 1.10.200 р.

447842

31.10 10 282 Списано продані товари 67780 – – –

67780

31.10 32 93 Витрати за розрахунком

232 2115 638

2985

Разом за жовтень 67780 232 2115 638

70765

Сальдо на 1.11.200__р.

455561

Та же до кінця

року

З початку року 813500 2830 25352 7628

849310

Сальдо на 1.01.200___р.

Продовження відомості

Аналітичного обліку до субрахунку 902 “Собівартість реалізованих
товарів”

Дата № запису Кор.. р-к

Зміст запису Повернуті надбавки на реалізовані товари Списання
собівартості реалізованих товарів

Разом

З початку року 189139

189139

31.10 29 292 Списано за розрахунком 63046

63046

Разом за жовтень 63046

63046

Так же до кінця року

31.12 48 791 Списання сальдо собівартості

597125

597125

З початку року 252185 597125

849310

Як видно із даних наведеної таблиці в аналітичному обліку до
субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” протягом звітного
року і за звітний рік розкривається структура собівартості реалізованих
роздрібною торгівлею товарів і накопичуються необхідні дані про
собівартість реалізованих товарів для заповнення Звіту про фінансові
результати за кожний квартал і в цілому за звітний рік. Аналітичний
облік до субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів” використовується
аналогічно.

Аналітичний облік доходів і витрат від
фінансових операцій,

від іншої звичайної діяльності та
надзвичайних подій

Аналітичний облік до синтетичних рахунків доходів і витрат від іншої
звичайної діяльності та надзвичайних подій, виходячи із змісту статей
доходів і витрат, втановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку “Звіт про фінансові результати”, повинен вестись в розрізі
наступних статей:

До рахунку 72 “Дохід від участі в капіталі” :

– за дебетом :

1. Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства.

2. Дохід від спільної діяльності.

3. Дохід від інвестицій в дочірні підприємства.

– за кредитом :

1. Списання сальдо доходу від участі в капіталі.

До рахунку 73 “Інші фінансові доходи”:

– за кредитом :

1. Дивіденди одержані.

2. Відсотки одержані.

3. Інші доходи від фінансових операцій (крім доходів від участі в
капіталі).

– за дебетом:

1. Списання сальдо інших фінансових доходів.

До рахунку 74 “Інші доходи”:

– за кредитом :

1. Дохід від реалізації фінансових інвестицій.

Дохід від реалізації необоротних активів.

Дохід від реалізації майнових комплексів.

4. Дохід від неопераційних курсових різниць.

5. Дохід від безкоштовно отриманих активів

6. Інші доходи від звичайної діяльності.

– за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Інші податки і збори з обороту.

3. Інші вирахування з доходу.

4..Списання сальдо інших доходів.

До рахунку 75 “Надзвичайні доходи” :

– за кредитом :

1. Повернення безнадійних (раніше списаних у збиток) боргів.

2. Відшкодування збитків від надзвичайних подій.

3. Інші надзвичайні доходи.

– за дебетом:

1. Списання сальдо надзвичайних доходів.

До рахунку 95 “Фінансові витрати”:

– за дебетом:

1. Відсотки за кредит.

2. Інші фінансові витрати, пов’язані з залученням позикового капіталу.

– за кредитом:

1. Списання сальдо фінансових витрат.

До рахунку 96 “Втрати від участі в капіталі” :

– за дебетом:

1. Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства.

2. Втрати від спільної діяльності.

3. Втрати від інвестицій в дочірні підприємства.

– за кредитом:

1. Списання сальдо втрат від участі в капіталі.

До рахунку 97 “Інші витрати” :

за дебетом:

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій.

Собівартість реалізованих необоротних активів.

3. Собівартість реалізованих майнових комплексів.

Втрати від неопераційних курсових різниць.

5. Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій.

6. Списання необоротних активів.

7. Інші витрати звичайної діяльності..

– за кредитом:

1. Списання сальдо інших витрат.

До рахунку 99 “Надзвичайні витрати” :

– за дебетом:

1. Втрати від стихійного лиха.

2. Втрати від техногенних аварій.

3. Інші надзвичайні витрати.

3.1. Втрати від пожеж.

3.2. Затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та
техногенних аварій.

3.3. Збитки від інших надзвичайних подій та операцій.

– за кредитом:

1. Списання сальдо надзвичайних витрат.

Аналітичний облік фінансових результатів за
звітний рік

Підприємства, які здійснюють різні види основної (операційної)
діяльності (виробництво продукції (робіт, послуг), торгівля тощо),
доходи і витрати по підсумку за звітний рік і за їх видами відображають
в аналітичному обліку заключними записами в кінці звітного року на
субрахунку 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”.
Аналітичний облік до цього субрахунку ведеться за наступними
аналітичними рахунками (статтями):

– за кредитом:

1. Чистий дохід від реалізації готової продукції.

2. Чистий дохід від реалізації робіт.

3. Чистий дохід від реалізації послуг.

4. Чистий дохід від реалізації товарів:

4.1. Оптової торгівлі.

4.2. Роздрібної торгівлі.

4.3. Громадського харчування.

Інші операційні доходи.

6. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.

– за дебетом:

1. Собівартість реалізованої готової продукції.

2. Собівартість реалізованих робіт.

3. Собівартість реалізованих послуг.

4. Собівартість реалізованих товарів:

4.1. Оптовою торгівлею.

4.2. Роздрібною торгівлею.

4.3. Громадським харчуванняи.

5. Адміністративні витрати.

6. Витрати на збут.

7. Витрати обігу торгівлі.

8. Податок з прибутку від основної діяльності.

9. Інші операційні витрати.

10. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.

Підприємства, які здійснюють один або деякі види основноі
діяльності, в аналітичному обліку до рахунку 791”Фінансовий результат
від основної діяльності” залишають лише ті статті доходів і витрат
основної діяльності, що їх стосуються.

До субрахунку 792 “Фінансовий результат від фінансових операцій”:

– за кредитом:

1. Доходи від участі в капіталі.

Інші фінансові доходи.

Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.

– за дебетом:

1. Втрати від участі в капіталі

2. Фінансові витрати.

3. Податок з прибутку від фінансових операцій.

Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.

До субрахунку 793 “Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності:

– за кредитом:

Інші доходи від іншої звичайної діяльності.

Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.

– за дебетом:

1. Інші витрати на іншу звичайну діяльність.

Податок з прибутку від іншої звичайної діяльності.

Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.

До субрахунку 794 “Фінансовий результат від надзвичайних подій”:

– за кредитом:

Надзвичайні доходи.

Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.

– за дебетом:

1. Надзвичайні витрати.

2. Податок з прибутку від надзвичайних подій.

3. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.

Тільки на підставі раціонально організованого та належно веденого
аналітичного обліку доходів і витрат підприємства можна забезпечити
точне й об’єктивне складання Звіту про фінансові результати та
здійснення глибокого та ефективного аналізу результатів
господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний період.

Аналітичний облік до синтетичного рахунку 79 “Фінансові результати”
доцільно вести в одній відомості (книзі) аналітичного обліку, в якій
статті доходів і витрат групуються в розрізі субрахунків фінансових
результатів за видами діяльності підприємства. В цьому разі до
синтетичного рахунку 79 в аналітичному обліку будуть виділені
відповідні статті доходів і витрат (втрат) в розрізі субрахунків.

Можливий простіший, але менш раціональний варіант обліку фінансових
результатів діяльності підприємства. В цьому разі до рахунку 79
“Фінансові результати” ведеться окремий узагальнений аналітичний облік
без виділення доходів і витрат за видами господарсько-фінансової
діяльності підприємства (тільки за субрахунками і разом). Аналітичними
рахунками до цього синтетичного рахунку будуть доходи і витрати за
субрахунками в наступному порядку.:

– за кредитом:

1. Фінансовий результат від основної діяльності – доходи.

2. Фінансовий результат від фінансових операцій – доходи

3. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності – доходи.

4. Фінансовий результат від надзвичайних подій – доходи.

5. Списання кінцевого сальдо збитків на рахунок 44 .

– за дебетом:

1. Фінансовий результат від основної діяльності – витрати.

2. Фінансовий результат від фінансових операцій – витрати.

3. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності – витрати.

4. Фінансовий результат від надзвичайних подій – витрати.

5. Податки з прибутку:

5.1. Податки з прибутку від звичайної діяльності.

5.2. Податки з прибутку від надзвичайних подій.

6. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44 .

При спрощеному обліку фінансових результатів за звітний рік на рахунку
79 “Фінансові результати” розкрити структуру відповідних доходів і
витрат за окремими субрахунками можна тільки шляхом розшифровки записів
про доходи і витрати в аналітичному обліку за дебетом і кредитом окремих
субрахунків або шляхом використання підсумкових даних про доходи і
витрати за звітний рік на відповідних рахунках і субрахунках, на яких
вони обліковувались протягом року.

Синтетичний і аналітичний облік чистого фінансового
результату підприємства за звітний рік

У звіті про фінансові результати податки з прибутку від звичайної
діяльності та надзвичайних подій показують окремими статтями: податки з
прибутку від звичайної діяльності і податки з прибутку від надзвичайних
подій, що відображаються протягом звітного року на окремих субрахунках
до рахунку 98 “Податки з прибутку”.

Останніми заключними записами в кінці звітного року сальдо рахунку
98 “податки з прибутку” списується бухгалтерською проводкою:

Дт 79 “Фінансові результати”

Кт 98 “Податки з прибутку”.

Після здійснення вказаного вище заключного запису на списання сальдо
податків з прибутку на рахунку 79 “Фінансові результати” визначається
чистий фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності
підприємства за звітний рік. Чистий фінансовий результат списується з
рахунку 79 “Фінансові результати” закl