12

Реферат

з предмету аудит

на тему:

„Аудиторський договір”

КИЇВ 2004

Аудиторські послуги щодо проведення аудиту надаються будь – якому
господарюючому суб’єкту незалежно від його організаційно – правової
форми і форми власності. Побудова будь – яких взаємовідносин між
суб’єктами підприємництва починається із звернення до переддоговірного
перепису. Тобто, дана сторона звертається з проханням надати їй
визначені послуги, а друга сторона висловлює згоду, згоду на надання
таких послуг або відмовляє в їх наданні. Після одержання згоди
аудиторської фірми, укладається договір про проведення аудиту. Такий
договір є офіційним документом, який регламентує взаємовідносини
аудитора (аудиторської фірми) з клієнтом. Згідно з договором про надання
аудиторських послуг аудитор зобов’язується надати послуги (тобто
провести аудит, а замовник клієнт – отримати ці послуги). Цей документ
підтверджує і фіксує офіційно, юридичну згоду інтересів економічного
договору.

В умовах ринкової конкуренції ділова репутація фірми иає велике
значення. Характер роботи аудиторських фірм передбачає глибоке вивчення
і розуміння діяльності клієнта. Міжнародний стандарт аудиту №250, в
якому йде мова про подібні ситуації, визначає, що у разі виявлення
порушення аудитор мусить повідомити керівництво клієнта (принаймні на
один рівень вищий за той, на якому було виявлено порушення) та власників
підприємства-клієнта. У стандарті зазначено, що, вирішуючи питання про
повідомлення контролюючих та правоохоронних органів, необхідно виходити
з вимог законодавства відповідної країни.

Обов’язок аудитора щодо конфіденційності, як правило, забороняє
повідомляти будь-яку третю сторону про виявлені факти недотримання
існуючих вимог та правил. Проте за певних обставин цим обов’язком можна
знехтувати відповідно до закону чи рішення суду (наприклад, у деяких
країнах аудитор зобов’язаний повідомляти органи контролю про виявлені
порушення у фінансових установах). За таких умов у аудитора може
виникнути потреба отримати юридичну консультацію, з тим щоб якнайкраще
виконати свій обов’язок служити громадським інтересам.

Наступний параграф цього стандарту визначає право аудитора припинити
надання послуг (виконання проекту), якщо подальша робота з таким
клієнтом може завдати шкоди аудиторові. Проте і в цьому разі
зазначається, що в таких випадках контролю необхідно звернутися за
юридичною консультацією. Таким чином, рішення про те, чи повідомляти
правоохоронні та контролюючі органи про виявлені порушення, фактично має
прийняти сам аудитор. Ціна цього рішення надзвичайно висока, оскільки
аудитор поділяє ризики зі своїм клієнтом, і за такої ситуації може дуже
постраждати його репутація.

Ринок послуг з міжнародного аудиту в Україні ще тільки формується, і
тому небагато підприємств мають досвід співпраці з міжнародними
аудиторськими фірмами: наприклад, за неофіційними даними, лише близько
10—12 % комерційних банків України щороку проходять міжнародний аудит.
Ураховуючи цей факт, інші економічні та юридичні особливості ринку
України, а також загальну практику міжнародних аудиторських компаній,
відповідно до якої зусилля спрямовуються на встановлення багаторічного
співробітництва, а не на одноразові проекти, процес прийняття нового
клієнта є досить складним і важливим для успіху подальшої співпраці.

Перш ніж розпочати перевірку аудиторові необхідно виконати кілька
попередніх дій. Насамперед необхідно установити контакт із потенційним
клієнтом, що може відбуватися по-різному. По-перше, ініціатива
проведення аудиту може йти від самого аудитора. Якщо підприємство або
банк є привабливим з погляду тривалої співпраці, якщо його фінансова
позиція, міжнародні зв’язки та результати діяльності за минулі роки
відповідно до друкованих джерел є сприятливими, а міжнародного аудитора
ця компанія ще не має, уповноважений представник аудиторської фірми може
сам зв’язатися з представником керівництва потенційного клієнта.
По-друге, саме підприємство або банк можуть висловити своє бажання
пройти міжнародний аудит (за свій рахунок).

Для того, щоб визначити, чи варто за наявних умов давати згоду на
проведення аудиту фінансової звітності якоїсь компанії (або на участь у
тендері на надання аудиторських послуг), аудитор повинен виконати певні
процедури:

· ознайомитися з галуззю, в якій працює клієнт, та його конкретним
бізнесом;

· отримати та проаналізувати фінансову інформацію потенційного клієнта
та інформацію про цього ж клієнта від третіх сторін, таких як банки,
юридичні компанії;

· якщо клієнт міняє аудитора, необхідно зв’язатися з попереднім
аудитором, як цього вимагають стандарти аудиту;

· проаналізувати особливі обставини, через які цей проект може вважатися
особливо ризикованим;

· оцінити незалежність аудиторської фірми та її здатність задовольнити
потреби клієнта;

· визначити, чи прийняття клієнта не суперечитиме вимогам законів та
правил і кодексу професійної поведінки.

Перед тим як прийняти нового клієнта, між ним та аудитором має відбутися
зустріч, на якій необхідно визначити сутність майбутнього проекту та
відповідальність кожної зі сторін. Коли йдеться про перший аудит даного
клієнта, то треба поінформувати про проблеми, пов’язані з «аудитом
першого року». Клієнта необхідно поінформувати про сутність аудиторської
перевірки. Сторони повинні визначити, яку відповідальність братиме на
себе аудитор.

Потрібно також домовитися про час проведення перевірки, її оформлення
(звіти, висновки, лист з рекомендаціями керівництва тощо) та суму і
порядок оплати.

Після зустрічі з клієнтом аудитор мусить прийняти остаточне рішення щодо
того, чи давати згоду на цю роботу. Мають бути з’ясовані такі питання:

— чи має аудитор достатні знання про діяльність клієнта та галузь, де
він працює, щоб належним чином виконати свою роботу відповідно до потреб
клієнта?

— чи вчасно був призначений аудитор і чи має він змогу відповідно
спланувати свою роботу й отримати достатньо компетентних свідчень
(доказів) для того, щоб сформулювати висновок стосовно фінансової
звітності?

— чи відповідає виконання цього проекту професійним інтересам аудитора?

Якщо аудитор погоджується прийняти клієнта і надати йому аудиторські
послуги, він підтверджує умови та строки виконання, про які було
домовлено під час зустрічі з клієнтом, у документі, що називається
«Лист-згода» (Engagement Letter). Цей лист являє собою поширену в
західній практиці форму контракту між аудитором та клієнтом. Його
головним призначенням є попередження непорозумінь між сторонами в тому,
що стосується суті виконуваного проекту та відповідальності, яку бере на
себе аудитор. Типовий лист-згода містить такі положення:

· мета аудиту;

· очікувана дата закінчення аудиту;

· відповідальність керівництва клієнта за фінансову звітність;

· обсяг аудиту.

Інша інформація щодо результатів аудиту. Слід зауважити, що через
характер перевірки та інші неминучі обмеження системи внутрішнього
контролю існує ризик того, що навіть деякі суттєві викривлення даних
можуть залишитися невиявленими.

Під час проведення аудиту має бути забезпечений доступ до будь-яких
документів, записів та іншої інформації.

В українській практиці замість листа-згоди укладається договір (чи
угода) щодо надання аудиторських послуг (табл. 1).

Таблиця 1

УГОДА №___Прим. №

на здійснення аудиторських послуг

м. Київ
«___ »___________200_ р

Українська аудиторська фірма (далі — ВИКОНАВЕЦЬ), що діє на підставі
Статуту, в особі____________________________________________________

_________________________________ , та _____________________________

__________________________________________________________________

(далі — ЗАМОВНИК), в особі _______________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________, що діє на

підставі_________________________ , уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується здійснити
ау-диторські послуги (далі послуги)
_____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1.2. Послуги здійснюються в період з «___ »___________200_ р. до

«___ »___________200_ р.

2. ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. За виконання Послуг згідно з протоколом про договірну ціну (п. 5
цієї

Угоди) ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ ___________грн та податок на

додану вартість (ПДВ) на суму:______________тис. грн, що разом дорівнює

_______________тис. грн.

2.2. Оплата здійснюється виключно в безготівковій формі з авансуванням

у розмірі _____% загальної вартості Угоди, що відповідно
становить _______________________тис. грн.

2.3. ЗАМОВНИК сплачує залишок вартості послуг протягом трьох
банківських днів після підпису акта прийняття-передання.

2.4. У разі виявлення ВИКОНАВЦЕМ під час надання послуг резервів за
розрахунками з бюджетом або з контрагентами ЗАМОВНИКА; резервів
використання заборгованості; фактів розкрадання власності ЗАМОВНИКА його
персоналом та інші резерви ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ 25 % від суми
виявлених резервів (без урахування ПДВ) додатково до суми Угоди.
Підставою для оплати є розрахунок економії, погоджений із ЗАМОВНИКОМ, та
акт приймання-здавання робіт.

2.5. Оплата послуг ВИКОНАВЦЯ здійснюється ЗАМОВНИКОМ незалежно від
характеру звіту аудитора (позитивна чи негативна оцінка звітності або
діяльності ЗАМОВНИКА).

3. ПРЕДМЕТ (ОБ’ЄКТ) ПОСЛУГ

3.1. До складу послуг, наданих ВИКОНАВЦЕМ, входять (непотрібне
викреслити): перевірка та підтвердження бухгалтерської звітності,
перевірка статутної діяльності, інше
___________________________________________

3.2. Послуги охоплюють господарську діяльність ЗАМОВНИКА за період:

з «____»_____________200_ р. до «____» _______200_ р.

3.3. Об’єктом послуг є: ЗАМОВНИК в цілому, окремі підрозділи ЗАМОВНИКА,
дочірні підприємства ЗАМОВНИКА, асоційовані партнери ЗАМОВНИКА,
контрагенти ЗАМОВНИКА (непотрібне викреслити).

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗОБОВ’ ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Відповідальність ВИКОНАВЦЯ регламентується статтями 22, 23, 24, 25
та 26, а відповідальність ЗАМОВНИКА — статтями 28, 29 та 30 Закону
України «Про аудиторську діяльність».

4.2. Якщо звітність ЗАМОВНИКА, організація та методологія обліку,
господарська діяльність не відповідають установленим правилам, чинному
законодавству або Статуту, а порушення тягнуть за собою кримінальну
відповідальність, ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку
відмовитись від виконання цієї Угоди, про що він письмово попереджає
ЗАМОВНИКА.

4.3. ЗАМОВНИК зобов’язаний на першу вимогу ВИКОНАВЦЯ надати останньому
будь-яку інформацію, незалежно від рівня її конфіденційності, протягом
1—2 днів з моменту запиту у формі, визначеній ВИКОНАВЦЕМ (письмово
довільною формою, на бланках з печаткою або з підписом, усно).

Умисне або ненавмисне невиконання ЗАМОВНИКОМ цього пункту Угоди підпадає
під дію п. 4.2 цієї Угоди.

4.4. ВИКОНАВЕЦЬ під час надання послуг зобов’язаний: утримуватися від
прилюдної оцінки діяльності окремих осіб керівництва або персоналу;
зберігати незалежність та нейтральність до ЗАМОВНИКА та його персоналу;
не вступати у комерційні відносини з персоналом чи клієнтами ЗАМОВНИКА;
зберігати конфіденційність та комерційну таємницю наслідків послуг та
діяльності ЗАМОВНИКА; не використовувати ім’я ЗАМОВНИКА та закриті за
його рішенням дані у відкритій пресі.

У разі порушення умов цього пункту ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИК має право на
судове переслідування ВИКОНАВЦЯ та стягнення з останнього збитків,
розмір яких визначає суд.

4.5. Організація (форма, місце, методика, час виконання) послуг є
виключною прерогативою ВИКОНАВЦЯ і регламентується тільки ним.

4.6. Виконавець має право залучити до надання послуг окремих
спеціалістів, сплачуючи їм винагороду згідно з положенням про
сумісництво та договори підряду з особистих (власних) коштів. Дозволу на
таке використання персоналу ЗАМОВНИКА з боку останнього не треба.

4.7. У разі односторонньої відмови ЗАМОВНИКА в процесі надання послуг
ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ 75 % від суми Угоди. У цьому
випадку ЗАМОВНИК повинен попередити ВИКОНАВЦЯ про своє рішення за 12
днів до денонсації Угоди.

4.8. За невиконання або неякісне виконання взятих на себе зобов’язань
ВИКОНАВЕЦЬ та ЗАМОВНИК несуть майнову відповідальність згідно з чинним
законодавством, а спори між ними вирішуються судом або арбітражем.

4.9. У разі відмови від підписання акта прийому-передання виконаних
послуг без конкретних указаних причин аудиторська фірма має право
перераховану суму віднести на реалізацію.

5. ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

5.1. ЗАМОВНИК в особі ____________________________________________,

з однієї сторони, та ВИКОНАВЕЦЬ в особі_____________________________,

з другої сторони дійшли згоди, що розмір договірної ціни цієї Угоди
становить ____________________________________тис. грн, включаючи ПДВ.

5.2. Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків між
ЗАМОВНИКОМ та ВИКОНАВЦЕМ, відповідно до Угоди.

5.3. Угода складена українською мовою у двох примірниках (один примірник
передається ЗАМОВНИКУ, другий — ВИКОНАВЦЮ), кожен з яких має однакову
силу.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

М. __________________________________

Вул. _________________________________

р/р __________________________________

МФО ________________________________

ЗКПО _______________________________

____________(підпис) _________)_(підпис)

М.П. М.П.

Нормативом 4 в «Угоді на здійснення аудиторських послуг», ухваленій
рішенням Аудиторської палати України № 73 від 18.12.1998 р., визначено
порядок укладання договору, його зміст та структуру. Згідно з п. 1
нормативу «Угода на здійснення аудиторських послуг» чи відповідний
договір є основним документом, який засвідчує факт досягнення
домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської
перевірки», а п. 2 наголошує: «Угода документально стверджує, що сторони
дійшли згоди з усіх моментів, обумовлених у договорі. Для того, щоб
уникнути неправильного розуміння сторонами своїх обов’язків, умов
виконання зобов’язань та прийнятого ступеня відповідальності, необхідно
максимально ясно обумовити в договорі усі суттєві аспекти
взаємовідносин, які виникають у зв’язку з укладенням договору». Зокрема,
це стосується ціни на аудиторські послуги (табл. 2). Це особливо важливо
у зв’язку з особливостями аудиту, крім того, аудиторські послуги дуже
складно, якщо взагалі можливо, оцінити. Тому, укладаючи договір, треба
бути дуже уважним та намагатися передбачити всі можливі випадки і
наслідки тих чи інших обставин та дії сторін.

Дуже важливо, щоб укладений договір мав юридичну силу і міг бути
визнаним судовими органами. Для цього він повинен відповідати чинному
законодавству України та бути підписаним уповноваженими на це посадовими
особами. Уповноваженими на укладання договору вважаються особи, на яких
покладені такі обов’язки статутом підприємства, при цьому слід
враховувати обмеження, наприклад, суми, на яку мають право укладати
договори ці особи.

У випадках, коли особа, яка підписує договір (угоду), діє на підставі
доручення, слід перевірити правильність оформлення цього доручення.
Доручення оформляється на фірмовому бланку або в лівому куті
проставляється штамп підприємства; у ньому треба вказати номер, дату
видачі, строк дії (оскільки доручення— терміновий документ). Якщо номера
або дати немає, доручення недійсне. У дорученні мають бути зазначені
конкретні повноваження особи, формулювання на зразок «представляти
інтереси фірми» не тягне за собою жодних юридичних наслідків, і договір,
підписаний особою, яка діє на підставі такого доручення, є недійсним.
Доручення підписується виключно керівником підприємства, при цьому
засвідчується підпис особи, на ім’я якої воно видано. Доручення
завіряється круглою печаткою підприємства (печатка повинна мати
ідентифікаційний код підприємства), і назва фірми на ній має відповідати
назві фірмового бланка та назві фірми в договорі.

Підписи представників сторін за договором мають бути проставлені
власноруч тими особами, які вказані у вступній частині договору. Крім
того, договір має бути завірений круглими печатками Сторін за договором
(за винятком випадків, коли представник сторони за договором діє на
підставі одноразового доручення, прикладеного до договору).

Пунктом 3 нормативу № 4 вказано, що укладенню договору на проведення
аудиту має передувати обмін листами між аудитором та клієнтом (табл. 3).
Після проведення аудиту складається Акт приймання-передавання виконаних
аудиторських послуг (табл. 4).

Таблиця 2

Додаток № 1

до Договору № 1

від «___»_________2002р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на аудиторські послуги

м. Київ 24 січня 2001 р.

Ми, що нижче підписалися, від сторони Замовника — виконавчий директор
Жук І. І. та від сторони Виконавця — директор Савчук О. О. засвідчуємо,
що сторонами досягнута угода про види аудиторських послуг, терміни їх
проведення і договірну ціну. Для розрахунків використано загальний план
аудиту, складений під час попереднього обстеження підприємства
Замовника. Результати угоди показані в таблиці:

№ з/п

Види аудиторських послуг

Термін виконання

Сума, грн

у дняху годинах1Аудит фінансової звітності за 2000
р.108010002Консультування працівників3243003Проведення економічного
аналізу господарської діяльності216200Усього:151201500

Договірна ціна на надання аудиторських послуг становить: одна тисяча
п’ятсот гривень 00 коп. Термін виконання — сто двадцять годин.

Цей протокол є підставою для взаємних розрахунків і платежів між
Виконавцем та Замовником.

Від Виконавця Від Замовника

Директор
Директор

Таблиця 3

Лист-замовлення

на проведення аудиторських послуг

м.__________
«____» _________2002 р.

Клієнт ____________________________________________________________

Адреса ____________________________________________________________

Поточний рахунок ______________________ у _________________ відділенні

банку _____________________________________________________________

м. _______________________________ МФО ___________________________

доручає аудиторській фірмі __________________________________________

відповідно до ______________________________________________________

(договір _______________________________ від __________________ 2002 р.

такі аудиторські роботи:

Провести перевірку стану бухгалтерського обліку за період з 1 січня 2001
р. до 1 січня 2002 р. в частині відповідності його чинним
нормативно-правовим актам і законодавству. Надати практичну допомогу
для удосконалення бухгалтерського обліку
_____________________________________________

(підприємство)

Скласти висновки про відповідність даних балансу і фінансової звітності
(декларації) аналітичному і синтетичному обліку, правильності визначення
фінансових результатів ______________________________________________

(підприємство)

за період __________________________________________________________.

Участь замовника в отриманні необхідних даних для виконання робіт

________________________________________________________________________
_______________________________

Обсяг, характер, місце і терміни проведення апробації результатів

__________________________________________________________________

Повне найменування кінцевого результату роботи

__________________________________________________________________

Терміни виконання в цілому і за етапами _______________________________

__________________________________________________________________

Протокол погодження договірної ціни

Клієнт___________________________ й Аудиторська фірма_______________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Виконавець, погодили до говірну вартість роботи на суму_____________грн.

У разі якісного виконання роботи Замовник сплачує Виконавцю надбавку

до договірної ціни _______________________ %, що становить
у сумі

______________________грн.________________________________грн.

(прописом)

У разі здавання роботи неналежної якості Виконавець одержує оплату зі
знижкою на________%.

Розрахунки за виконання роботи:

Замовник перераховує Виконавцю аванс під виконання робіт у
розмірі

_________% від договірної вартості роботи на суму _________________ грн.

_________________грн.

(прописом)

Після підписання акта здавання-приймання робіт Клієнт перераховує або
сплачує готівкою у триденний термін Виконавцю належну суму за виконану
роботу.

Керівник __________________________________________________________

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _________________________________________________

(ініціали, прізвище)

М.П.

Заявку до виконання прийняла Аудиторська фірма ______________________

________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Юридична адреса виконавця

Адреса ____________________________________________________________

Поточний рахунок _________________ у банку _________________________

М. _________________________ МФО _________________________________

Генеральний директор Аудиторської фірми _____________________________

(ініціали, прізвище)

М.П. «____»_________200_ р.

Таблиця 4

АКТ

приймання-передавання

виконаних аудиторських послуг

Цей акт складений про те, що на підставі угоди
№__________ від

«____»____________2002 р. Українською аудиторською фірмою «Дон», для

__________________________________________________________________

здійснені такі аудиторські послуги: ____________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________

Якість та зміст здійснених послуг задовольняє замовника.

Вартість здійснених послуг _________________________ грн.

У тому числі ПДВ__________________________________ грн.

Від Виконавця
Від Замовника

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

______________ (підпис) _____________ (підпис)

М. П.
М.П.

Лист-зобов’язання аудитора перед замовником підтверджує згоду аудитора з
умовами, запропонованими клієнтом, розуміння поставленого завдання на
проведення аудиту і рівень відповідальності перед клієнтом.
Лист-зобов’язання, надісланий аудиторською фірмою своєму клієнтові до
початку перевірки, допомагає уникнути різних конфліктів на завершальній
стадії аудиту під час формування думки аудитора про достовірність
звітності і складання аудиторського висновку. Основний зміст листа
охоплює: опис об’єктів аудиту бухгалтерського обліку, внутрішнього
контролю, фінансової звітності.

У листі мають бути визначені межі аудиту, включаючи джерела інформації з
чинних законодавчих і нормативних документів, перелік видів аудиторських
висновків, оцінка і визначення ризику невиявлення існуючих помилок в
обліку, зобов’язання аудитора про дотримання комерційної таємниці тощо.

У лист можна за бажанням аудитора включити короткий план проведення
аудиту, прохання про надання матеріалів перевірки, які раніше
проводились.

Приклад листа-зобов ‘язання про згоду на проведення аудиту.

На Ваш № Раді директорів

Від «____» _________2002 р. підприємства

Ваші пропозиції про проведення аудиту достовірності інформації
фінансової звітності нами прийняті. Згідно з національними нормативами
аудиту України перевірці підлягатимуть баланс, додатки балансу, звіти
про фінансові результати та їх використання, регістри бухгалтерського
обліку і первинні документи. Аудит проводиться нами відповідно до
чинного законодавства України. Мета аудиту — дати оцінку повноти і
достовірності обліку Вашого підприємства. Для обгрунтування своїх
висновків ми використовуємо тести перевірки достовірності інформації у
фінансовій звітності. Відповідальність за надану інформацію несе
керівництво. Просимо підписати і повернути копію цього Листа з Вашими
зауваженнями.

Підпис Дата

Для укладення договору на проведення аудиту необхідно обстежити
підприємство ще до початку аудиторської перевірки. Це потрібно для того,
щоб ознайомитись з особливостями його діяльності, визначити ризики,
оцінити обсяг аудиторських послуг. Цю роботу, як правило, виконує
директор аудиторської фірми, менеджер або досвідчений аудитор, який знає
методику оцінки ризику, галузь, де працює клієнт. На місці вивчається
організація бухгалтерського обліку та її відповідність стандартам,
наявність і ефективність внутрішнього контролю, фах працівників
бухгалтерії, документація, складена іншими аудиторами, обсяги первинної
документації; вивчаються статутні та установчі документи, документи про
державну реєстрацію та ліцензії, патенти, сертифікати. Досліджуються
облікові регістри і встановлюється форма бухгалтерського обліку та її
відповідність установленим формам, оцінюється майно.

Важливо встановити, на які структури чи на яких посадових осіб покладені
функції контролю, проводився чи ні зовнішній аудит. Аудитор ці та інші
питання вивчає вибірково, але ретельно, щоб мати уявлення про
особливості діяльності підприємства. За результатами попереднього
обстеження складається звіт аудитора, в якому наводяться основні
особливості діяльності підприємства та виявлені недоліки. Наступним
етапом є планування аудиту, складання плану аудиту, який узгоджується з
клієнтом. Якщо все узгоджено і клієнт готовий до проведення аудиту, то
він надсилає відповідний лист, в якому вказує бажані строки перевірки.
Аудиторська фірма виявляє свої можливості, визначає аудиторів, які
будуть здійснювати аудит, складає відповідну програму з зазначенням у
ній конкретних строків перевірки кожного напрямку аудиту та осіб, які
будуть її проводити. Важливо, щоб один—два дні було виділено на
підготовку аудиторам, які вивчають результати попереднього обстеження,
законодавчі і нормативні документи, роблять робочі помітки для себе про
те, на що потрібно звернути першочергову увагу. Від підготовки аудиту
залежить якість та своєчасність його проведення, тому їй необхідно
приділити належну увагу.

Забороняється проведення аудиту аудитором, який має прямі родинні
зв’язки з керівництвом суб’єкта господарювання, що перевіряється, або
особливі майнові інтереси, є членом керівництва, засновником або
власником суб’єкта, де проводиться аудит.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України „Про аудиторську діяльність”;

2. Савченко В. Я.—Аудит. Навч. посібник . – К.: КНЕУ, 2002;

3. Макальская М. Л., Пирошкова Н. А. – Основы аудита. – М., 2000;

4. Білуха Н. Т. – Аудит: Підручник. – К.: Знання, 2000.

Похожие записи