МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНОГО

УПРАВЛІННЯ ТА ЄКОНОМІКИ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФІЛІЯ

Факультет: економічний

Спеціальність: облік і аудит

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни

«особливості аудиту в галузях»

Студента 3го курсу заочного відділення

Ємєліна Сергія Івановича

Дата відправлення: _________________

Дата прийому: ______________________

2007

1. Аудит обліку виготовлення готової продукції на підприємствах
громадського харчування.

Дія???ь ???є?? ?????? ????ня ? ???? ??е ? ??і?яє?ся ?д ??ів і?? ?б’є?ів
????ю??я — ??? ????я ???м з ??????ям, ?????ь р???? ????, ???і?ь ?д
???????го ??? ? і?е. П?те ??ою ?о??і?ю ?????? ????ня є ????а (у ???я?і з
«??ою» ??і?ею) ????і???ь, я? ????о ???є?ся ? ??і ????? ?????х ???є??
(?є?ся ? ??і ???я ????ї). Ця ?????ь ? й ?тя?? ???дя??ою ???ою ???і?я, ??
?? ???? ???, ????р — ????є, ???люю? ??? — ???ряю?, а ???? — ?о ??лює ??,
?о «???яє ???и» ?я ?’є?а ???і?я.

Р???? ???и ???а ? ???і??о ??у ?єї ???о ???і???ї ???и. Т?у ???? ???і?я
???є??? ?????? ????ня ????я ??д ???м, ?м ????о ?ід ????я і ??. Ві??і?о
????? ???я ???і?я як к??ь, «???а у ???і». Це ? ??о, ? ??іч ?б’є?ів
??ві?и ????? ???я?ся ????? ???м (? ?м ??? ???і?і ???ї).

Я?о ??і?? ???т ????к, ?, ????? ??і?? ????, ?????, ? 90% ?? ??? ????
?????,а в ??у — ? 75 % — ????а ??? ?і?,???и??,?с?????я ? ???х ???.

Б????о, ??в ? ??е ??? як ?’є?а (????) ???лю ??о ???і??. Для ???і?ів — ?
??????й ??? ????я ??і? ?’є?а ??????я, ??? ?????ї ???ів. Для ???и ???іння
— ????й ? ??????й ??? ?????? і, ???????, — ?? ??і?ції ????ї ? ???
???є??а ????к?о ????ня. Та й з, ??и ??, ?к ? ???, «??і???ї», ???и у
?????? ????? є ??м із ???і?х шля?в ?????ня і ?????, (????я ??? ???и з ??
?и ??пі?і ???? ? ??у; ?і???я ???ів ???? ? ????ї ??д ???и з ??? ?ят ? ?и
????? ???ів; ???лю??я ???? ???ля?ї з ??ю ?????ня ?ал?? ?н ? ????ю ??????
????ня, ??? ?????ня ???у у ?? ? і?е). Т? ? і?к? ???и (??м з ?ся?м ???у)
??даю? ?? з ???? ??ь у ?????? ?? (? ??? ??і??ня? — ?д 65 ? 85 %) у
?я???і ???єм?в ?????? ????ня.

Я? ж ???ня ??? ???і ? ?????? ??? ????о ???? ??? ?оя? ? ???? у ря?
???????х? Я?о ????и ? ??? в ???, ? ???и ???є??а ??? ???і?о ?? ????м ???
?? ?и ?ля??й ? ???і?ій ????і. З ??????? ??и ?? Н?і???і ????и ???, ? ??,
??? ????м ??? ? ???лю ? ?ю?, ??м ????х ?? ?о ???і??і? ?о ?????ь ?і??ь ?
?????і?ь ???ряю?х.

Л?е ???? №12 «О??а ???и ?????? ???лю ???є??а ? ???, ?в’я??? з ????і?ю її
??????ня», ??ою ??ю ?є ????ня ??? ?????? ???лю ? ?? ?????.

В СНД ??д ????ів ? ????в ?к і ? ???ся єд?а ??а с???о ?????? ??? (??? ?
????я? ? ????? ???ів). Т?, Р.А??, Дж.К.Р????, В.П????й, Г.П?як, А.С?ін ?
Л.С???? ??аю?, ? ????ій ??т — ? ????а ????а, ?ря??? ? ?????я ? ?я??ня
???к і ??ш?ь у ????і ???і??? ?я???і, ?лю?ю? (????) ???ї ??? ? ??лю??я.
І?і ??? (Я.С???, М.Бі??, Р.А???) у ?????? ??? ??аю? ?? ?? з ??
?????????? ???лю.

Чі?е ????ня ?ня?я ?????? ??? ? ??є ??о ????я, ?? Н?і???? ???? № 12 є ???
??? в ??д ?я ????в ??? ??і???, я? ???і ????и ????ій ??т ? ?? ????і?ь.
Р?? з ?м в ????і №12, ? ????ся ?о ???и, ?? ?о ???и ? ???? ? ?о ???у і
???????т. Т?? ???ь ?о ??т ??? і ??? ?єї ???ії Р.М????і (Montgomery’s
AUDITING, 11-Edition, New York, 1990). В ?? ???? ????? ??д ???? ??ів
?????а (як ?’єктів ???), ??? ??є. І ??у є ??е ???е ?я??ня, ? ????о ?і
?????і ????? ?іє???і ? ??і?ій ??т ?і???, ? ????ій ??т є ?? ????м (?’є??)
????и (??и ? ???і?і?ь).

Чи є ????ю ????ій ??т ???? Б????. С???ь ?? ??іч.

По-??е, — ????? о?ік, ? ????и я?? ? ?????? а? ????і?і ???и ? ????ю?ся ?
???х ??? і ? ???ю? ?’є? ??????я. П???ня ??о ???а тя?е ? ??ю ??у
?д??????ь. Н?бі?ш ??є?? з ?єї ??и ?? ?’є??и в ?????? ????? є ??? ????і
???ії; ???ії з ?????и ???и; ???и ? ????г ? і?????о-?????і?і ???и; ???ії
з ????ю ? ?????? ????; ??і??я, о???о ??? ? ?????х ???в; ?????о ????ї
???? ?????а.

По-??е, — ???и ? ?????ня ???у ?????а, а ?? — ??ір ? ?а???ь ?????х ???ів
? ??? ? ?????ї, ?????і ???и; ?в?? ??? (??и ????х ??т).

По ??є, — ?ї ? ??? ??і ????у (її ????і?ь). По-????, — ???? ???лю??я,
(???? ?????о ???лю??я) ??з ???? ?????о ?ню як ?? ?я ????х ??? з ????м
?????? їх ?і???я, ??. О???ою ????ю ?????? ??? ??? є ????ня ? ?????я
??ці???ня ???и ???лю ? ????и ?? в ???і ???і?я ???є???. У ?дя??? ????
???і?я ???і?о ????ні ???ї ??ад??я ? ????о ?????. П??ю ???ією ?і???я
?н??ю ?? ???а ?????? ???і????і ????х ?іб. С???і ? ???и ??т?? ? ????ую?,
? ? ????і ???є??? ????р є ????о ???м і ???ює ?ю ???т?ію. До ?? ж ?????о
???лює ????м ??? (???? — ???у) ?о ??? ??? ? ?х ?????? ???в (? ?ня??
??в?х ???в). С??? ???? ?????ії ???є???а ??ою ??ю ??лює ???и, ?е ???? ??
????р??ї ???и з ??????ям, ???? з ПДВ. Ная?і?ь «????о» ???у тя?е ? ??ю
«??й» ????? ???. Т?у ?????о ?д????а ?????? ????ня ???є ???я ???і?я в ??
їх ????ня, ? ????о ? ?є ??и ???в?и ??? ???у ?????? ??? з ?го ???????ю ?
????ою ???я?. Ок??м «??і??» ??ою в ?????? ????? є ?к ??а «???а ???» з її
??і?? ?????? ????ів.

П???? ???м ????ня ???є?? ?? ?єї ??? ????, ? ???? ?’є??и ?????? ???лю
(???) в ???є??? ?????? ????ня ???? ??? ? ???? є:

1.Ная?і?ь ???? ( ?????е ?????ня ????? ????), ?сяг ???у -35%;

2.Ная?і?ь ??ів ?я ?????в з ???????и ? і??и ??????и — 25%;

3.С?н ?????в з бю??? з ???ів, ???ів і ??ів -12%;

4.Ная?і?ь ?????о ????у ??? ??і???ї — 6%;

5.С?і??і?ь ? ?? ????ї ? ??? -3%;

6.С???и з ?б’є??и ???лю — 10%;

7. В?і??я ????? ???м ? ????я ???ь (????? ????я) — 9%.

Т?? ??м ???и ???люю?ся ?? ???????, як ???и, ? ???ю? ? і?і ????и, ? ???ю?
???о 15 % ?????? ?ля пі??є??а. Г??? ?н?и ???і????і у ?????? ?????
??????? ? ??і ? в ????у ??, ???, у ????ій ???ій ??і?і (?????о-???і???
??и), ?????ї. П? ??у ?????я ??о ?????? ?д і?? це??в ???і????і й з??нює
?? ???????й ??????? ????. С?д ???и і ? ?, ? в ?? ????о ???? У??? ? ????
??? ? ?????? ?????и ??д я??? із ???в ???лю (????? ? ?е ??д ?????м) ???е
??л?а ????ня ? і?????ії ???. К?????? ??? МСБО, ????д ???п ??о????
(matching concept), ??є?ся ? ???і, ? я?м ???и, ? ???дя? ? ????х ???і??
??ів, ??аю?ся як ???; ???и, я? п??дя? ? ???? ??ів ??аю?ся як ???и, а
???и, я? ? ?ю? ? я?х ??ів — ? ???. В?з?? ???п ??о ?в’я??й з ????ми ?????
?і??? і, ??м ??м, ?т?? ?аю? ?’є?? і ??і??? ??? ????? ?і???.

2. Порядок проведення аудиторської перевірки на підприємствах торгівлі.

Р??? ???і? ???є ?? ???ня у ??і ???лю ?д ?????о ???я я?х з???ь ?? ????й
???? і ?????ння.

З ??ю ????ї ?????о ???лю ? ???? ???і? в У??? ??ня? ?а З??и: З?? «П? ????
?????-????у ??? в У???» ?д 26 ??я 1993 р і З?? «П? ?????у ?я???ь» ?д 22
?і?я 1993 р. з ????? ?і?? і ????ня? ? ?х. Ві??і?о ? ??г ?х ???в п?????
????й ??ід ? ????ії й ?????ї ???о?? ???лю ?б є?ів ???є???? ?я???і. С??
??? ??в ?????о ???лю ??? ??е ??? ?????? ????? ????, я?й ?і?нює ? ?????
?с?? ????у д?????? ?і?? ??х, ???ів, ????? ??????х ??а?й, ??із ?????о
??у, і ???? ??є ?????і?і ???и з ???і?, ?а?, ???ів, ??? ??

П????і?ь ?????? ????и ?я???і ???є??а ???є?ся з ??? ря? ?й:

* ?ір і ??із і????ї, ????? ?я ?і?и ???і??? ???????о ??н??? ??? ? ?????
?і??? ?б’є?а ???є???? ?я???і;

* ????ня ??ілю ? ?ся? ?я???і ???є??а ? ?????и ????а?, ? ????, ????? і
?і?? ?? ???;

* ?я?м ???я?я ????ї ?я???і ???є??а ? ????ю ?????ня ???о???? ?ж ??, ?о ?
????о ????и ? ??? ?????о ??и і ???м???? ?? ??? ?і? ? ??в??я ? ???у і
?і??? ???є???ю ???є??а у ???і?? ????х ???х;

* ????ня ??? і ????й ???? ?????? ????и;

* ?іню??я ?????? ??????о ???лю;

* ??із ????ів ???у і ??х і?? ?? ????? ?і???;

* ????а ???і?? ????ів ???у, ?і? ?о ????і ?????, ?і? ?о ?х ???? ??ів, ?і?
?о ???й ???л;

* ???? ???і??? ??х ????? ?і??? ???м в ????х ????х;

* ????а ???і??? ??х ???????о ?????о ??? і ????? з???? ???м ???о ??????а
і ??? ????ї ????;

* ????я ?і?а ???и і ?????ті ????я ???у ? і?? ?? ???о?ї ?і???.

О?? із ???? ???ів ??ту є ???? ??із ?іх ??? ???у і ????а їх ???і??? ???м
у Г???й ??і ? ??і???й ???. Я?о ?и ??у ?? ?я??о ????і??? ?? ??????? ???в
? ???х ???х ????ів, ???р ???є?ся ? ????х р?і??в і ????х ????ів. Шля?м
????и ???в у ????х ??с?? і ??х ????х ????ів ???? ?ід ????? ???у ???,
????і?ь ???в у ????х ????х і ????й ?????ії, їх ???і?ь.

На ??? ??і? і ????ня ?і?? ? і?? ??х ?о ???є??о ???р ???лює ?ою ???і?у
??у ?о ?’є????ь і ??і?ь ??х ??? і ?і??? ? їх ???і?і?ь ???ій ????і.

П? ????? і ?і???і ?????? ????, ?іню??і ????х м??і?ів ???р ???н ?????и, ?
?????я ?іє??и ??г ?????? ? ?????-п???х ??в У??? ?? ??и ???ою ?????ня
????? ?і??? ???є??а й і??? ???? ? ????і ????? ?я???і ?іє?а. О?? ?і?о з
?????? ????? ??? № 8 «П??і?а ????ня ???є???и ??г ?????? ? ?????-???? ??в
У???» ?я??ня ???ів ?????я ?іє?? ??г ?????? ? ?????-???? ??в У??? ? є ??ю
й ??’я?ом ?д??а.

В?????я ??ів ?????я ??г ?р???? ??в, ????о ?д ї??? ???ня, ???є ????я й
?????я ???я ?о ??і?ь ?????а і ???? ????у ?іє?а, а ??ж ?о ??в ??? ?????я
? і?і ??я?и ???.

Ф?? ????я ??г ?????? ? ?????-???? ??в ??я?ю? ??і??ій ю???ій ????? ? є ??
???і?ою ?????єю і ??ня? ????. Рі?? ???і?? ????? ????, ?? ??ід і ??ня
??????ї ??? ?я??с? ?іє?а й ?????ї ?????а ??? ?? ?? ??у ???и ???? ??? ?о
?, ? ??? ??и ?я???і ???є??а, ??і?о, ? ???і?ю? ???м ?????? ? ?????-????
??в У???. О?е, ???р ? ???і?є ? ???н?ня ?????? ?іє?а ??г ?????? ?
?????-???? ??в.

П????я ?? б ??єї ?????? ????и ????? ?і??? ???є??а ?? ????и ????м ???
???є??а ???и ??? ??є?х ???? ??г ?????х ?тів.

О?? ???? ?ід ????и, ? ?д ?с ????ня ?????? ????к ??? і?? ??к ??я??ня
???к, ??? я?о ????а ??е ????? і ????а ???і?о ? ??г Н?і???? ????ів ???.
З???? ??і?і?ь ???є ?а?і?к ??? ??х ???ів:

* ?я?і?ь ???ї ????і ?????х ??в;

* ???? ???? ?????ь ??? о?і? і ?????? ???лю, я? ? ??? ??і?? ?ю ????
?я???ь ?іє?а, а ??ж ???? ?б’є????ь, ? с????? т?у ?????у ????у, як
????ня;

* ???ня ??, ? ??? ????ь ?????? ???в, ????х ????м, ?ю? ? ????й, а і??????
????.

Під ?с ????? ? ????ня ?????? ????и ???р ?є ???? ??и? ? ?????і ?
?????-???і ??, ?????я ??г я?х ?? ????? ?????ня ????? ?і??? ???є??а.

З??о з ?????м ???і?? ?????, «???р ???н ???? ??й ?ляд ????? ?і???, я?й ?в
? ????м ?я ????я ??и ?о ????у ?і?і?ь у ???».

Б????, ?і? ???? ??? ? ???рю?? ??у ? ????х ?????. А?????й ?іт ?є ????
??????. О??? ?? ???? — ????ся, ? ??? ? ????? ?і??? ? ??р??.

3. Практичне завдання: заповнити документи з обліку характерні для
торгівлі підприємств. Провести аудиторську перевірку та розробити
висновки.

Довідкові дані:

Практичне завдання розроблено на прикладі ВАТ “Світлана”, яке виробляє
господарські товари. Ідентифікаційний код підприємства 14036258.
Директор підприємства Шевченко Володимир Іванович, головний бухгалтер
Савченко Галина Андріївна, касир Стець Валентина Павлівна.

Підприємство має розрахунковий рахунок 26007301680400 в Тернопільському
відділенні АКБ “Укрсоцбанку”. МФО банку 338017.

На підприємстві один цех основного виробництва, два склади: склад
матеріалів № 1 (завідуючий складом Козак Петро Степанович), склад
готової продукції № 2 (завідуюча складом Грищенко Ольга Іванівна).

В звітному періоді на підприємстві виробляли два види продукції: А-25,
Р-20.

Головним постачальником матеріалів є ВАТ “Київсталепром”,
ідентифікаційний код якого 14036872, поточний рахунок 26007301680528 в
Промінвестбанку, м. Київ, МФО 338000.

Головним покупцем продукції підприємства є центральний універмаг м.
Тернополя, ідентифікаційний код 14036212, поточний рахунок
26007301681263 в Тернопільському відділенні АКБ Укрсоцбанку, МФО 338017.

У відповідності із обраною на підприємстві обліковою політикою врахувати
наступне:

Вибуття виробничих запасів оцінювати за середньозваженою собівартістю.
Облік транспортно-заготівельних витрат вести на окремому аналітичному
рахунку по синтетичному рахунку 20 “Виробничі запаси”, розподіляючи між
вибувши ми запасами і їх залишком на кінець звітного періоду за середнім
відсотком (%).

Амортизацію основних засобів нарахувати пооб’єктно за методами,
наведеними в пункті 2. З метою спрощення розрахунків, по окремих видах
однорідних об’єктів амортизацію передбачається розрахувати в цілому по
групі.

Аналітичний облік загальновиробничих вести за такими статтями:

а) змінні:

витрати на поточний ремонт основних засобів

витрати на електроенергію

вартість МШП

витрати матеріалів для експлуатації обслуговування обладнання

заробітна плата робітників, які обслуговують обладнання й відрахування
на соціальні заходи;

інші.

б) постійні:

амортизація будівель, обладнання і інших основних засобів загально
виробничого призначення (крім інструментів);

заробітна плата службовців цеху, відрахування на соціальні заходи;

матеріали, використані для загально виробничих потреб;

інші.

За базу розподілу загальновиробничих витрат прийняти заробітну плату.
Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю становлять 30600
грн., а з них змінні – 18360, постійні – 12240 грн.

Вихідні дані:

І. Відомість залишків по рахунках на 1.03.200__ р.

Шифр рахункуНазва рахункуГрн.Д-тК-т10Основні засоби800000131Знос
основних засобів37250020Виробничі запаси (в т.ч.
транспортно-заготівельні витрати)50000

500022Малоцінні та швидкозношувальні
предмети1500023Виробництво4000026Готова продукція9000030
Каса1200311Поточні рахунки в національній валюті150000313Інші рахунки в
банку в національній валюті5000361Розрахунки з вітчизняними
покупцями3200040Статутний капітал51600044Нерозподілені
прибутки4800063Розрахунки з постачальниками та
підрядниками7920064Розрахунки за податками й платежами5000065Розрахунки
за страхуванням2400066Розрахунки з оплати праці4000079Фінансові
результати7000046Неоплачений капітал16500

ІІ. Зведені дані для розрахунку амортизації основних засобів, зроблені
на основі інвентарних карток

ШифррахункуНазви аналітичного рахункПервісна вартість, грн.Строк
орисного використанняДата введення в діюМетод нарахування
амортизаціїЛіквідаційна вартість, грн.Загальний обсяг продукції, який
планується виробити, шт. Залишкова вартість на 1.03.200_
р.12345678910Будівля офісу1500002501.05.95Прямолінійний200-Будівля
цеху1000002504.06.95-//-1800-Будівля складу
матеріалі400002509.03.98-//-1000-Будівля складу готової
продукції500002510.07.99-//-1000-104Токарні
верстати170000102.01.95Кумулятивний15000-Фрезерні
верстати2200001020.06.95-//-12000-106Інструменти, які використовуються
при виробництві продукції Р-2048000211.08.99Виробничий-2400Вимірювальні
пристрої16000218.04.99Зменшен. залишкової вартості160010450Меблі
офісу6000502.05.98Прискорен. зменш. залишк. вартості2745

ІІІ. Виписка із відомості залишків матеріалів на 1.03.200__ р.

Номенклатурний номерНайменування матеріалівОдиниця виміруКількістьЦіна,
грн. (без ПДВ)201101Лист стальний 0,55 ммТ2,56000

IV. Виписка із журналу-ордеру № 6 за лютий м-ць 200___ р.

За кредитом рахунка 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
(сальдо заборгованості на 1.03)

№ запису№ рахункуПостачальник№ прибуткового документуВартість
матеріальних цінностей, що надійшли за обліковими цінами З кредита
рахунка рах. 63 в дебет. рахун.Сума акцепту за рахунками20120764161215МП
“Рост”62634200050000160001320079200Всього:4200050000160001320079200V.
Розшифровка залишків незавершеного виробництва

№ п/пНазва статті витратНа 1.03На 1.041.Сировина і основні
матеріали24000160002.Основна заробітна плата160008000Разом:3000024000

VI. Залишки по рахунку “Готова продукція” на 1.03.200 __ р.

за фактичною собівартістю 90000 грн.

за цінами реалізації (без ПДВ) 120000 грн.

VIII. Господарські операції за березень місяць 200__ р.

№ п/пЗміст господарської операціїСума по варіантах,
грн.ІІІІІІIVV1Одержано гроші в касу з поточного рахунку в банку для
виплати заробітної плати і на господарські потреби (прибутковий касовий
ордер № 15 від 2.03.200__ р.)30

4200031

430004150044000410002.Виплачена з каси заробітна плата за лютий місяць
(видатковий касовий ордер № 19 від 2.03.200__ р.)66

4000030

400004000040000400003.Перераховано з поточного рахунку в погашення
заборгованості

А/ Пенсійному фонду

Б/ фонду соціального страхування

В/ фінансовим органам

651

652

64

31

31

31

22400

1600

50000

22400

1600

50000

22400

1600

500004. Безоплатно одержано ксерокс5000

105900

426000550052505Видано гроші під звіт Марчуку С.І. для доставки ксерокса
(видатковий касовий ордер № 20 від 2.03.200__ р.)2000

3723000

301500400010006. Прийнято і затверджено авансовий звіт Марчука С.І. в
сумі виданого авансу

Витрати по авансовому звіту віднесені на збільшення первинної вартості
ксерокса15

10372

157.Надійшли гроші на поточний рахунок підприємства за платіжним
дорученням № 165 від 4.03.200__ р.

Рахунок № 101 від 10.02. від магазину “1000 дрібниць” за реалізовану
продукцію31

3200036

320003200032000320008. Одержано короткотермінову позику банку, яку
зараховано на поточний рахунок31

8000060

900006000066000750009. Оприбутковано на склад лист стальний 0,55 мм по
прибутковому ордеру № 80, одержано від ВАТ “Київметалопром” згідно
рахунку № 368, в якому значиться:

Кількість, т

Ціна (без ПДВ за 1 т), грн.

Сума

ПДВ

ТЗВ

ПДВ

Всього до оплати:

10

5500

201

64

201

64

11

5400

63

63

63

63

12

5300

5200

15

5800

5100

14

5600

490010.Перераховано з поточного рахунку МП “Рост” за одержані
матеріали63

7920031

7920079200792007920011.Відпущено зі складу матеріали (табл.1)

а) лист стальний 0,55 мм, т на виготовлення виробу

А-25

Р-20

б) інші матеріали, грн.:

— на обслуговування обладнання

— на господарські потреби цеху

— на потреби заводоуправління

— на упакування готової продукції 23

23

4000

91

2000

91

1000

92

200

93201

201

3000

201

5000

201

840

201

300

2013,08

1,83

3200

6000

860

40002,96

1,67

3600

4000

1040

2503,0

1,5

4200

4800

1020

28012.Передані зі складу в експлуатацію МШП

а) інструменти

б) інвентар загальновиробничого призначення

в) інвентар загальногосподарського призначення23

550

91

9222

600

22

221020

540

6001050

510

8001030

300

55013. Придбано автомобіль ГАЗ-24 за ціною (в т.ч. ПДВ) ПДВ18000

15

6419000

63

6320000175002500014.Нараховано і сплачено збір за реєстрацію автомобіля
в МРЕВ210

15220

68523025024015.На основі акту придбаний автомобіль зараховано до складу
основних засобів101516.Прийнято до оплати рахунок № 8 від МП “Каскад” за
роботи по капітальному ремонту офісу, які прийняті за актом № 12 від
14.03.

Вартість робіт (без ПДВ)

Всього до оплати:15

10

25000

6463

15

28000

6322000200003000017. Оприбутковано на склад лист стальний 0,55 мм за
прибутковим ордером № 81 одержаний від ВАТ “Втормет” згідно рахунку №
25, в якому значиться:

Кількість, т

Ціна (без ПДВ), грн.

Сума

ПДВ

Разом:

201

6200

64

4

6500

63

4,25

6100

4,5

5900

5,2

580018.Прийнято до оплати рахунок АТП – 1016 за послуги по доставці
листа стального (без ПДВ)

ПДВ

Всього до оплати

Оплата проведена чеком із ламінованої чекової книжки

201

1500

64

685

685

1800

685

313

1600

2000

220019.Перераховано гроші з поточного рахунку:

а) за платіжним дорученням № 34 від 22.03.200 __ р. ВАТ “Київметалопром”
за одержані матеріали:

б) за платіжним дорученням № 35 від 22.03 МП “Каскад” за проведений
ремонт:

в) за платіжним дорученням № 36 від 22.03. ВАТ “ВАТРА” за підписку по
акціях: 63

63

600031

31

7000800090001000020. Отримано акції ВАТ
“ВАТРА”60007000800090001000021.Оприбутковано на склад лист стальний 0,55
мм за прибутковим ордером № 82, одержаний від заводу “Дніпрометалург”,
згідно рахунку № 125, в якому значиться:

Кількість, т

Ціна (без ПДВ), грн.

Сума

ПДВ6

3500

201

647

3400

63

635

36004

37005,5

320022.Прийнято до оплати рахунок АТП-1016 за послуги по доставці листа
стального (без ПДВ)

ПДВ

Всього до оплати:201

7000

64685

5200

68540005000600023.Видано заводу “Дніпрометалург” короткотерміновий
вексель за одержаний матеріал (опер. 21)636224.Відпущені зі складу
запасні частини дляпоточного ремонту обладнання91

7500207

700042004100300025.Прийнято до оплати рахунок енергозбуту за
електроенергію використану на:

а) обслуговування обладнання

б) господарські потреби цеху

в) на потреби заводоуправління

Всього без ПДВ

ПДВ

Всього до оплати:91

91

92

6463

63

63

632400

14003800

15002000

120026. Одержано від МП “Роксолана” за накладною № 23 від 26.03, за
рахунок № 75 від 26.03. комп’ютер в обмін на готову продукцію (вироби
А-25)

Вартість продукції по цінах реалізації, включаючи ПДВ

Фактична собівартість продукції (табл. 7)10

36

70

6000

9070

70

64

8000

2670007600640027.Одержано легковий автомобіль, як внесок до статутного
капіталу10

1500046

1200014000130001600028.Відпущено зі складу лист, стальний 0,55 мм на
виробництво

виробу А-25, т

виробу Р-20, т

В сумі грн. на виробництво (табл. 1)

виробу А-25

виробу Р-202,5

1,8

23

232,0

1,9

20

202,4

1,72,3

2,02,3

2,129. Реалізовано токарний верстат за договірною ціною (без ПДВ)

ПДВ

Всього до оплати

Первісна вартість верстата

Сума зносу36

36

15000

7000742

64

16000

600014000

17000

800018000

14000

500020000

13000

400030.Списані витрати і доходи від операції по реалізації верстату742

7979

97231.Сплачені відсотки за банківський кредит951

320031

350020002200300032.Одержано на поточний рахунок пеню від постачальника
за недотримання умов договору31

1500715

14001800120090033.Нарахована заробітна плата працівника підприємства
(табл. 2)

а) робітникам за виробництво

виробу А

виробу Р-20

б) робітникам, що обслуговують обладнання

в) службовцям цеху

г) працівникам заводоуправління, в т.ч.

Іванчуку Р.П. (сума заробітної плати дорівнює числу, яке складається з
трьох останніх цифр номера залікової книжки)

д) працівникам за операції по збуту готової продукції

ж) допомога по тимчасовій непрацездатності

Всього: 23

23

6000

91

91

8000

92

93

6566

66

7000

66

66

10000

66

66

6641000

36000

5400

3500

9000

550

2503800030000

5500

3600

9500

600

31040000

35000

6200

5000

11000

590

18034.Проведені нарахування на заробітну плату за діючими тарифами
(табл. 2)

а) робітників за виробництво

виробу А-25

виробу Р-20

б) робітників, що обслуговують обладнання

в) службовців цеху

г) працівників заводоуправління

д) працівників відділу збуту продукції

Всього:23

23

91

91

92

9365

65

65

65

65

65* — умовно приймаємо, що заробітна плата кожного працівника не
перевищує 150 грн.

2. Випущено з виробництва за
місяць263000183214,38ХХВсього:383000273214,38ХХ3. Середній % відношення
фактичної собівартості продукції до вартості за відпускними
цінами71-34%ХХ4. Відвантажено, відпущено в порядку реалізації

А)

Б)

138000

75000

99168,80

53505,00

Х

Х

Х

ХВсього відпущено в порядку реалізації на
1.04.ХХВсього:207000147673,80ХХ

Таблиця 1.

Розподіл загально виробничих витрат (оп. 38)

ПоказникиВсьогоЗагально виробничі витрати, списані на рахунок 23Загально
виробничі витрати, віднесені на рах. 901. Постійні загально виробничі
витрати при нормальній потужності12240ХХ2. Фактичні загально виробничі
витрати за звітний місяць, в т.ч.

змінні

постійніХХ3. Списані змінні витратиХ4. Списані змінні витрати, в
т.ч.:Ха) розподілені постійні загальновиробничі витрати при нормальній
потужності, але не більше фактичної величини

б) нерозподілені постійні витратиХ

Таблиця 2.

Розрахунок фактичної собівартості реалізованої продукції (до оп. 26, 44,
45)

ПоказникиВартість продукції за відпускними цінамиФактична собівартість
Нерозподілені постійні витрати

(табл. 5)Фактична собівартість реалізованої продукції1. Залишок готової
продукції на 1.0312000090000ХХВисновок

В умовах нових форм організації праці, діяльності суб’єктів
господарювання з різною формою власності значно зросла роль контролю
використання основних засобів та збереження власності.

З огляду на те, що основні засоби займають значну частину в загальному
фонді майна на більшості підприємств, на сучасному етапі розвитку
важливого значення набувають питання їх ефективного використання та
збереження. Цьому значною мірою сприяє здійснення дієвого контролю за
станом та використанням цих об’єктів.

Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації обліку
основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку до
міжнародних стандартів дозволяють визначити коло проблем, що гальмують
процес управління виробництвом та знижують ефективність використання
основних засобів. До таких проблем належать різні підходи до визначення
сутності основних засобів та методики їх відображення в бухгалтерському
і податковому обліку, відсутності сталої визначеності складу основних
засобів та інші. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку основних
засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми
нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи
амортизації, уточнення її ролі в процесі відтворення, а також
фінансового контролю ефективності використання основних засобів у
виробничому процесі.

Необхідність аудиторської перевірки зумовлюється тим, що найбільш
достовірним джерелом інформації про господарську діяльність підприємства
є дані бухгалтерського обліку і звітності. Аудит основних засобів є
частиною загального аудиту підприємства.

Таким чином, перед аудитом стоять наступні задачі:

зміцнення законності та правопорядку, державної та фінансової
дисципліни;

забезпечення збереження власності, яка належить підприємству;

досягнення цільового, економного та раціонального використання всіх
засобів, які знаходяться у розпорядженні підприємства;

виявлення та використання резервів росту та підвищення ефективності
виробництва;

виявлення шляхів удосконалення роботи суб’єктів господарювання,

та інші.

Аудит фінансово-господарської діяльності активно впливає на виявлення
негативних явищ у діяльності підприємств, встановлення їх причинних
взаємозв’язків, сприяють профілактиці збитків, нестач, втрат у
господарській діяльності. Аудит основних засобів дозволяє встановити
стан основних засобів на підприємстві, їх правильний облік, нарахування
амортизації.

Можна зробити висновок, що аудит основних засобів дуже складний процес,
а з огляду на постійні зміни в нормативних актах стосовно їх
амортизації, класифікації тощо це ще й дуже важлива частина в загальному
аудиті підприємства, так як може значно впливати на його кінцеві
результати.

Похожие записи