.

Аудит інших операційних доходів

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 4880
Скачать документ

31

Аудит інших операційних доходів.

ПЛАН

Вступ 3

1. Аудит як форма контролю 4

1.1 Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. 4

1.2 Міжнародні стандарти та національні нормативи аудиту 8

1.3 Управління аудитом в Україні 11

2. Методика проведення аудиторської перевірки 13

2.1 Порядок проведення аудиторської перевірки 13

2.2 Поняття та класифікація робочої документації 15

2.3 Узагальнення результатів аудиту 18

3. Аудит інших операційних доходів 22

3.1 Аудит фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності 22

3.2 Перевірка відображення інших операційних і позареалізаційних доходів
і витрат при аудиті фінансової звітності 26

Висновок 28

Список використаної літератури 30

Вступ

Поступовий перехід народного господарства України до ринкових відносин
призвів до появи спільних підприємств, господарських товариств, бірж,
комерційних банків, інвестиційних фондів тощо.

У зв`язку з виникненням підприємств з різними формами власності стало
зрозумілим те, що традиційна система фінансового контролю в тому
вигляді, в якому вона існувала при адміністративно-командній системі
управління, не може захистити ні інтереси держави, ні інтереси власника.
Саме власника, а не когось іншого. На сьогодні співвласником в Україні є
громадяни – засновники господарюючих суб`єктів, громадяни-акціонери, які
взяли участь у приватизації державного майна, колективи громадян та
держава. В економічному відношенні всі ці власники відділені від своїх
часток власності, що перебувають у різних господарюючих суб`єктах
(акціонерних товариствах, довірчих товариствах, комерційних банках,
інвестиційних компаніях тощо), в результаті чого не можуть володіти
об`єктивною і достовірною інформацією про використання цієї власності.
Адже саме власнику необхідна подібна інформація про фінансовий стан
підприємства, його потенціал і стабільність у майбутньому. Власник має і
повинен знати, наскільки ефективно використовуються вкладені ним у
підприємство кошти. Але не кожен, хто здійснює управління майном і
коштами цих власників, зацікавлений подавати їм достовірну інформацію
про результати своєї діяльності. Майнові інтереси всіх власників має
захистити держава.

Однак у ринкових умовах господарювання традиційні форми фінансового
контролю не можуть виконувати функції захисту майнових інтересів
власників. Практика країн з ринковою економікою показує, що захистити
майнові інтереси власників може такий вид незалежного фінансового
контролю, як аудит, який є одним з головних елементів їх ринкової
інфраструктури. Передумовою такого контролю є взаємна зацікавленість
підприємств в особі їх власників (акціонерів, вкладників тощо), держави
в особі податкових органів і самого аудитора в забезпеченні
достовірності обліку та звітності.

Іншою причиною необхідності впровадження аудиту в Україні є те, що в
ринкових умовах фінансовий стан кожного господарюючого суб`єкта залежить
від його взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання, і тому
зростає потреба у достовірній обліковій і звітній інформації про їх
діяльність. Зокрема, така інформація необхідна:

· власникам господарюючих суб`єктів для визначення стратегії їх
розвитку;

· банкам для прийняття рішення про доцільність надання кредиту;

· інвесторам (місцевим та іноземним) при вкладанні своїх капіталів у
інші господарюючі суб`єкти;

· постачальникам для одержання гарантій повної оплати за відвантажені
товари, виконані роботи та надані послуги;

· акціонерам для контролю за роботою адміністрації товариства;

· державним органам для планування потреб макроекономіки та оцінки
податкових надходжень до бюджету тощо.

Для підтвердження достовірності звітної і облікової інформації
господарюючих суб`єктів виникає потреба у перебудові всієї системи
фінансового контролю на основі вивчення і використання
міжнародного досвіду. У країнах з ринковою економікою таке підтвердження
здійснюють аудитори. Міжнародний досвід розвитку аудиту свідчить про те,
що аудиторська перевірка – це норма, без якої неможливий цивілізований
бізнес. Основне її призначення – це незалежна перевірка фінансової
звітності та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність
суб`єктів господарювання з метою формування висновків стосовно їх
фінансового стану і достовірності його відображення в бухгалтерському
обліку та звітності у відповідності з чинним законодавством і
встановленими нормативами.

Основна мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб висвітлити
основні принципи і методи аудиту інших операційних доходів як складової
частки аудиту фінансової звітності.

Робота складається з трьох розділів, у яких послідовно розглядається
методологія аудиту.

1. Аудит як форма контролю

1.1 Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні.

В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності
виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом
виробництва, що викликало потребу створення госпрозрахункових органів
фінансового контролю, тобто аудиту.

У світовій практиці аудит набув значного поширення. Основною передумовою
аудиту є взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в особі його
власників (акціонерів), держави в особі податкової адміністрації і
самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і
звітності.

Аудит є обов’язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової
економіки кожної країни.

Для вирішення непорозумінь між податковими органами і керівними
структурами, що представляють інтереси власників щодо підвищення
ефективності виробництва, державного контролю уже було недостатньо, адже
він захищав лише інтереси держави. Це стало поштовхом до виникнення
незалежного контролю, який дістав назву аудиту (від. лат. audio – той,
що вислуховує), тобто такого, що вислуховує звіти посадових осіб.
Аудитори стали потрібні й незацікавленій стороні – суду, арбітражу, які
відстоювали справедливість.

Розвиткові аудиту сприяло також розмежування функцій та інтересів
підприємців (менеджерів, адміністрації, управлінців), коли власник для
керівництва своїми підприємствами почав наймати спеціальний апарат
управління. Для попередження недоліків, зловживань, приховування витрат
і доходів, неправильного розподілу прибутків, навмисного присвоєння їх
найманими керуючими власники змушені вдаватись до перевірки фінансової
звітності незалежним аудитором.

Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних
підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою
підтвердження її достовірності для державних податкових органів і
власників. Іншими словами, аудит – це надання практичної допомоги
керівництву й економічним службам підприємства щодо ведення справ і
управління його фінансами, а також щодо налагодження бухгалтерського
фінансового і управлінського обліку, надання різних консультацій. Аудит
також дає змогу дати оцінку майна під час приватизації і при
акціонуванні підприємств різних форм власності.

Аудит, крім того, охоплює такими основними питаннями: перевірка
комерційної і господарсько-фінансової діяльності суб’єктів
господарювання, фінансової звітності з погляду правильності складання і
реальності оголошення оподаткованого прибутку, а також дотримання ними
чинного законодавства.

За визначенням Роя Доджа, “аудит – це захоплюючий предмет; шкода тільки,
що великий обсяг офіційних публікацій АРС* настільки його ускладнив…
Аудитор не повинен бути детективом або заздалегідь бути упевненим, що
щось неправильно. Він не відповідає за недбалість відповідального
керівника, який передав йому інформацію за відсутності підозрілих
обставин”.

Видатний американський вчений і практик Роберт Монтгомері одним із
перших усвідомив необхідність видання практичних посібників і
підручників з аудиту. У 1912 р. він опублікував першу в США книгу з
теорії і практики аудиту, яка витримала одинадцять видань.

Аудитор – надзвичайно цікава і популярна професія. Відомо, що пальма
першості з питань обліку належить Італії, а з аудиту – Англії, де було
створено інститут контролерів (аудиторів). Його основна мета –
гарантування фінансової звітності.

Р. Адамс, автор книги “Основи аудиту”, наводить класичне висловлення, що
стосується аудиту. Воно неодноразово цитоване багатьма ученими, але
заслуговує на те, щоб згадати його ще раз: “Без аудиту немає надійності
рахунків. Без надійності рахунків немає контролю. А без контролю що
вартує влада?”.

Перша згадка про аудиторів належить до 1299 р. З 1844 р. у
Великобританії видано серію законів про компанії, відповідно до яких
останні були зобов’язані один раз протягом року запрошувати незалежного
бухгалтера (аудитора) для перевірки і підтвердження звітності та звіту
перед акціонерами. Аналогічні рішення щодо обов’язкового незалежного
аудиту було ухвалено у Франції (1867 p.), США (1887 p.), Німеччині (1931
p.).

Палата лордів (Великобританія) у справі Сараго проти Touche Ross (1990)
дала таке трактування ролі аудитора: “Функція аудитора зводиться до
підтвердження, наскільки це можливо, того, що фінансова інформація про
справи компанії, подана її директорами, точно відображає стан справ,
щоб, по-перше, захистити саму компанію від наслідків невиявлених помилок
або можливих зловживань і, по-друге, подати акціонерам надійну
інформацію для вивчення ведення справ компанії і вираження їхніх
колективних повноважень щодо винагороди чи відклику тих, кому було
довірено ведення справ”. Разом із тим зазначалося, що “відповідальність
за подання фінансової звітності, яка дає правильну й об’єктивну
інформацію про фінансовий стан компанії, безпосередньо покладено на її
директорів. Роль аудиторів полягає у наданні власникам компанії
незалежного звіту про складання балансу і звітності щодо прибутків і
збитків, а також про те, чи дають ці документи правильну й об’єктивну
інформацію про стан справ компанії на кінець фінансового року і про її
прибутки і збитки за цей рік. їхня роль, таким чином, скоріше дослідна,
ніж творча”.

Рішення у справі Сараго підтвердило, що аудитор не відповідає перед
компанією та її акціонерами як організацією в цілому. Аудитор не несе
відповідальності за результати перевірки перед індивідуальними
акціонерами або іншими третіми особами, він несе відповідальність тільки
перед тими людьми, з якими укладено договір, бо винагороду виплачує
аудитору компанія, яка перебуває з ним у договірних стосунках.

Аудиторські послуги широко використовують уряди, діловий світ і
неприбуткові організації. Тепер у США працюють понад 45 тис.
аудиторських фірм. Кількість зайнятих у фірмі людей коливається від
одного до декількох тисяч чоловік. При цьому аудиторські фірми можна
згрупувати в 4 категорії: Велика шістка, інші національні фірми, великі
місцеві та регіональні фірми, малі місцеві фірми. Шість найкрупніших
американських аудиторських фірм часто називають Великою шісткою, кожна з
них має офіси в усіх великих містах США і в багатьох містах світу,
дохід, що перевищує 500 млн дол. США і значно більший в інших країнах.
Нью-йоркський персонал однієї з цих фірм нараховує понад тисячу
спеціалістів.

Фірми ведуть між собою конкурентну боротьбу. Кожна з них має зв’язок із
фірмами в інших країнах, а тому має міжнародний потенціал.

До організаційної ієрархії в типовій аудиторській фірмі належать
партнери, менеджери, контролери, старші або відповідальні аудитори і
помічники. Новий працівник (службовець) звичайно починає як помічник і
працює впродовж двох-трьох років на кожному ступені, доки не одержить
статусу партнера.

Розпочинаючи перевірку на підприємстві, незалежний аудитор отримує від
його керівництва фінансові та інші звіти, які містять прогноз
керівництва про економічні події. Аудитор розпочинає свою роботу з
аналізу цих прогнозів. Завдання аналізу – підтвердити або спростувати
дані.

Зарубіжний досвід показує, що аудит є обов’язковим атрибутом ринкової
економіки будь-якої країни. Розвиток аудиту в Україні почався після
прийняття Закону “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 р.
Відповідно до цього Закону, аудит – це перевірка публічної
бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої
інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єктів
господарювання з метою визначення достовірності їхньої звітності,
обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству й
установленим нормативам. Однак, на жаль, аудит в Україні ще не набув
широкого впровадження. Тому в період становлення ринкових відносин слід
старанно аналізувати зарубіжний досвід і застосовувати його на практиці
з урахуванням конкретних національних інтересів. Вивченню цієї проблеми
має допомогти як зарубіжна, так і вітчизняна література, яка акумулює
такий досвід західних і вітчизняних аудиторських фірм.

Обов’язковий аудит в Україні було проведено за 1994, 1995 pp. всіма
суб’єктами підприємницької діяльності. Це певною мірою позитивно
вплинуло на вирішення проблеми адаптації аудиторства в Україні. Однак,
починаючи з 1996 p., проведення обов’язкового аудиту було скасовано на
більшості суб’єктів господарювання.

Певний досвід проведення аудиту у нас уже накопичено. Це стосується
насамперед підприємств, що приватизуються, а також корпоратизації,
експертної оцінки майна суб’єктів підприємницької діяльності, перевірок
фінансового стану суб’єктів господарювання, що переходять на емісію
цінних паперів або беруть банківські кредити тощо.

Відповідно до прийнятого у 1995 р. Закону України “Про наукову та
науково-технічну експертизу” аудитори повинні дати науково обґрунтовану
оцінку результатів аудиторського дослідження та науково-технічної
експертизи.

До проблемних питань аудиту слід віднести:

· недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю;

· брак достатнього досвіду аудиторської діяльності;

· недостатню кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси – і
неосвоєний ринок аудиторських послуг;

· відсутність типових форм документів з аудиту;

· відсутність методичних рекомендацій з питань комп’ютеризації аудиту
тощо.

Разом із тим впровадження аудиту в сферу підприємницької діяльності має
в цілому для держави істотні переваги порівняно з іншими формами
фінансово-господарського контролю, зокрема:

· значна економія державних коштів, які витрачаються на утримання
контрольно-ревізійного апарату;

· надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати
аудиторськими фірмами (аудиторами-підприємцями) податків;

· незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що
сприяє підвищенню якості перевірок;

· можливість вибору аудитора замовником тощо.

Аудит покликаний надавати допомогу представникам страхових компаній,
бірж, акціонерних товариств, спільних підприємств, комерційних банків,
різних іноземних фірм.

Мета аудиту – сприяння ефективності роботи, раціональному використанню
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у підприємницькій
діяльності для отримання максимального прибутку.

Основними завданнями аудиту є:

· перевірка фінансової звітності, розрахунків, декларацій та інших
документів для встановлення їх достовірності й відповідності здійснених
господарських і фінансових операцій чинному законодавству;

· виявлення і попередження (профілактика) порушень у
фінансово-господарській діяльності підприємств;

· реальність визначення фінансових результатів;

· оцінка ефективності внутрішнього контролю;

· надання консультаційних послуг з питань обліку, аналізу, права,
менеджменту, маркетингу, фінансів тощо.

Якщо аудитор вважає, що подана звітність необ’єктивна, або якщо не може
зробити якогось висновку (приміром, через брак зібраних даних), то він
зобов’язаний повідомити про це користувачів у своєму висновку. Щоб
правильно інтерпретувати значення інформації, одержаної в процесі
аудиту, необхідно розуміти, що являє собою бізнес клієнта та які його
галузеві особливості.

Так, аудит підрядного будівництва не може бути виконано достатньо
ретельно без розуміння особливостей цієї роботи. Неможливо уявити собі
аудит клієнта, який займається будівництвом житла, без знання
особливостей будівельного виробництва, а також бухгалтерського обліку
робіт за принципом відсоткового ступеня готовності.

1.2 Міжнародні стандарти та національні нормативи аудиту

Робота аудитора ведеться відповідно до документів, об’єднаних у дві
групи:

а) державні законодавчі акти;

б) аудиторські стандарти (нормативи) та інші регулятиви.

За дорученням ради Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) Комітет
міжнародної аудиторської практики (КМАП) займається випуском міжнародних
нормативів аудиту і супутніх робіт. У кожній країні має здійснюватися
локальне регулювання міжнародних нормативів відповідно до практики, що
склалася під час аудиту фінансової інформації. Таке регулювання може
відображатися у національних нормативах.

Нормативи щодо послуг аудиторів КМАП видає у двох серіях: міжнародні
нормативи аудиту (МНА); міжнародні нормативи супутніх з аудитом робіт
(МНА/СР). Аудит проводиться для того, щоб сформувати об’єктивну думку
про систему обліку і фінансову звітність підприємства. У Великобританії,
наприклад, нормативи називають нормами, але є і стандарти аудиту.

Аудит має проводиться відповідно до міжнародних нормативів та
міжнародних норм етики професій бухгалтерів, затверджених МФБ.

Національні нормативи аудиту, залежно від виду аудиту, поділяють на
національні нормативи зовнішнього аудиту (ННЗА) і національні нормативи
внутрішнього аудиту (ННВА). За основу при створенні національних
нормативів беруться міжнародні нормативи. Ці нормативи застосовують
незалежно від того, прибуткове чи збиткове підприємство, до якої форми
власності воно належить.

Аудиторські стандарти потрібні тому, що вони дають змогу підтримувати
аудиторську діяльність на відповідному рівні, змушують аудитора постійно
підвищувати свій науковий і професійний рівень.

На відміну від стандартів, норми не передбачають основних принципів, але
містять вказівки щодо процедур (наприклад, щодо підготовки аудиторських
звітів). Норми мають бути переконливими, але, без директивного
характеру. Аудитори можуть не дотримуватися норм, але завжди повинні
пояснити, чому вони так роблять.

КМАП несе відповідальність за випуск міжнародних нормативів аудиту і
супутніх робіт, у тому числі за зміст і форму аудиторських звітів. КМАП
вважає, що випуск таких нормативів та їх використання сприятимуть
забезпеченню однорідності аудиторської практики, інших послуг у всьому
світі. КМАП за підтримки ради МФБ стимулює застосування цих нормативів у
аудиторській практиці всіх країн. Опубліковані у різних країнах світу
нормативи відрізняються за змістом і формою. КМАП вивчає їх, узагальнює
і випускає нормативи з таким розрахунком, що вони будуть прийняті
міжнародним співтовариством.

Під час аудиту фінансової інформації або при виконанні супутніх робіт
аудитор повинен дотримуватися міжнародних норм етики, прийнятих МФБ.

У розділі МНА “Відповідальність за фінансові звіти” зазначається, що хоч
аудитор подає своє судження про фінансові звіти, проте конкретна
відповідальність за їхню якість лежить на управлінському апараті
об’єкта. Ця відповідальність передбачає точність або адекватність
облікових проводок, внутрішнього контролю тощо.

Під час проведення аудиту слід дотримуватись основних правил етики
професійних аудиторів, встановлених МФБ. Аудитор повинен бути
прямолінійним і чесним, об’єктивним і не піддаватися тиску з боку
будь-кого, тобто бути повністю незалежним, зберігати конфіденційність
інформації, мати необхідний рівень компетентності, знань, досвіду.
Аудиторові слід утримуватися від роботи, якщо він сумнівається в
достатньому рівні своєї компетентності.

Під стандартами аудиту розуміють основні принципи, яких слід
дотримуватися під час аудиторських перевірок. Це допомагає аудиторам у
виконанні їхніх обов’язків. Аудиторськими стандартами передбачені вимоги
до висновків, у яких мають відображатися такі професійні якості, як
незалежність і компетентність.

У загальних стандартах, наприклад, зазначається, що перевірку здійснює
особа, яка володіє професійними здібностями, має відповідну технічну
підготовку, дотримується конфіденційності, виявляє фахову старанність і
наполегливість. Крім того, стандартами обумовлено, що аудиторська
діяльність має бути ретельно спланована. При цьому аудитор зобов’язаний
вивчити стан внутрішньогосподарського контролю (внутрішнього аудиту), що
допоможе краще спланувати процедури здійснення аудиту.

Особливе значення надається стандартам висновків. У них насамперед
викладається інформація про те, що баланс і фінансова звітність подані
відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського фінансового
обліку та фінансової звітності. Кожний стандарт характеризується
лаконічністю. Загальні вимоги до структури стандарту мають включати:
вступ, основний зміст, практичну спрямованість.

Робочі стандарти – це правила, якими керується аудитор під час
перевірки: підготовка до перевірки, збір достовірних даних, оцінка
засобів внутрішнього аудиту. Інформація, подана в аудиторському звіті,
має бути чіткою і зрозумілою, необхідною, компетентною, правдивою,
об’єктивною.

Рішенням Аудиторської палати України (АПУ) № 73 від 18.12.1998 р.
затверджено 32 національних нормативи аудиту.

Відповідно до ст. 14 “Повноваження АПУ” розділу III “АПУ” Закону України
“Про аудиторську діяльність” затвердження норм і стандартів аудиту є
виключним правом АПУ і є обов’язковим для дотримання підприємствами й
організаціями. У національних нормативах аудиту переважно
використовується термінологія стандартів аудиторів Міжнародної федерації
дипломованих бухгалтерів, у зв’язку з чим можуть бути розбіжності з
термінами чинного законодавства та нормативно-правовими актами України.

Починаючи з 1 січня 1999 р. скасовується дія тимчасових нормативів
аудиту.

Річна фінансова звітність та інформація, що в ній міститься, необхідні й
широкому колу споживачів. Багато споживачів фінансової звітності, що
підтверджується аудитором, використовують її як основне джерело
отримання доказової інформації про бізнес підприємства, оскільки вони не
мають практичної можливості отримати потрібну додаткову детальну
інформацію. Аудитор підтверджує фінансову звітність, що готується згідно
з чинною інструкцією зі складання фінансової звітності або згідно з
міжнародними обліковими стандартами (МОС) чи іншими наявними вимогами до
фінансової звітності, яка має бути подана користувачам і розцінюватись
як фінансова звітність. Під час проведення аудиту аудитор дає високу,
але не абсолютну гарантію того, що перевірена інформація не містить
суттєвих помилок. Це формулюється в аудиторському звіті як позитивна,
розумна гарантія.

Метою аудиту фінансової звітності є висловлення аудитором висновку про
те, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах
інструкціям, які регламентують порядок підготовки і представлення
фінансових звітів.

Під час остаточного формування аудиторського висновку аудитор отримує
аудиторські докази, що дають йому змогу виробити остаточну думку, яка
буде покладена в основу аудиторського висновку.

Аудиторський висновок щодо надійності фінансової звітності дає її
користувачам високу, але не абсолютну аудиторську гарантію, оскільки
остання недосяжна через такі причини: необхідність судження,
використання вибіркових тестів, неповна гарантованість самої системи
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, а також те, що більшість
наявних аудиторських доказів має, скоріше, запевню-вальний, а не
переконливий, стверджувальний характер. Норматив № 2 “Основні вимоги до
аудиту” визначає вимоги до аудиту, що їх повинні неухильно, без
будь-яких винятків виконувати аудитори під час проведення аудиту. Це
вимоги двох основних груп: етичні і методологічні. Методологічні
принципи можуть в окремих випадках мати необов’язковий характер.

Етичні професійні вимоги: незалежність, об’єктивність, компетентність,
конфіденційність, доброзичливість.

Методологічні вимоги планування аудиту: обґрунтованість оцінки
значущості аудиторських доказів і систем внутрішнього контролю;
доцільність вибору методики і техніки аудиту, визначення критеріїв
суттєвості й достовірності, дотримування методики оцінки ризику та
вибіркової перевірки даних; аналіз інформації та формулювання висновків;
відповідальність за зроблений висновок; дотримання порядку
документального оформлення; взаємодія аудиторів; обґрунтування
використання результатів роботи іншого аудитора або спеціаліста іншої
галузі; повне інформування клієнта; контроль якості роботи аудитора.
Причому вимагається документальне оформлення всіх питань, що їх аудитор
вважає важливими з погляду доказовості факту виконання процедур аудиту,
обґрунтованості прийнятих рішень та оцінок, а також того, що аудит
проводився відповідно до вимог національних нормативів аудиту або інших
стандартів і правил.

1.3 Управління аудитом в Україні

Для усвідомлення сутності й логіки методів аудиту, технічних прийомів,
ступеня старанності проведення аудиту слід також зрозуміти умови й
організаційні рамки його здійснення.

Питання, пов’язані з роботою і професійним захистом аудиторів, регулюють
Аудиторська палата України і Спілка аудиторів України. Організацію
аудиту очолює Аудиторська палата України, яка відповідно до
законодавства є неурядовим органом.

Аудиторська діяльність регулюється Законом України “Про аудиторську
діяльність” від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ (зі змінами і доповненнями,
внесеними Законами України від 14 березня 1995 р. № 81-95-ВР, від 20
лютого 1996 р. № 54/96-ВР. Цей Закон визначає правові засади здійснення
аудиторської діяльності в Україні й спрямований на створення системи
незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника.
Положення цього Закону діють на території України і поширюються на всі
господарські суб’єкти незалежно від форм власності та видів діяльності.
Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне
забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та
надання інших аудиторських послуг.

Аудиторські послуги надаються у формі аудиту, експертиз, консультацій із
питань обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської
діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення
підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. Прибуток (дохід)
від аудиторської діяльності оподатковується згідно з чинним
законодавством. Законом України “Про аудиторську діяльність” створено
Аудиторську палату України, повноваження якої визначаються цим Законом
та Статутом Аудиторської палати України (далі – АПУ).

Статут АПУ підлягає затвердженню двома третинами голосів від загальної
кількості членів палати. АПУ здійснює сертифікацію суб’єктів, що мають
намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки
аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде реєстр аудиторських фірм тд.
аудиторів, які одноособове надають аудиторські послуги. Затверджені АПУ
норми і стандарти аудиту є обов’язковими для дотримання підприємствами,
установами та організаціями.

АПУ створюється і функціонує як незалежний, самостійний орган на засадах
самоврядування. Вона є юридичною особою, веде відповідний облік та
звітність.

АПУ формується шляхом делегування до її складу п’яти представників від
професійної громадської організації аудиторів України, по одному
представникові від Міністерства фінансів України, Головної державної
податкової адміністрації України, Національного банку України,
Державного Комітету статистики України та Міністерства юстиції України.
При цьому порядок делегування визначається, відповідно, з’їздом,
правлінням, колегією або іншим керівним органом. Загальна кількість
членів АПУ становить двадцять осіб.

АПУ створює на території України регіональні відділення, повноваження
яких визначаються АПУ.

Ведення поточних справ АПУ здійснює Секретаріат, очолюваний завідувачем.
Останній несе відповідальність за ефективне використання майна та коштів
АПУ і створення сприятливих умов для виконання функціональних обов’язків
її членами.

Термін повноважень членів АПУ не може перевищувати п’яти років, а членів
АПУ першого скликання – відповідно, трьох років. Персональний склад АПУ
підлягає щорічній ротації у кількості не менше трьох членів. Призначення
нових членів АПУ замість вибулих здійснюється у встановленому порядку
шляхом таємного анкетування аудиторів України. Всі рішення АПУ
приймаються простою більшістю голосів за наявності двох третин її членів
або шляхом письмового анкетування.

За рівності голосів перевага надається рішенню, за яке проголосував
головуючий, котрий веде засідання АПУ і функції котрого виконують по
черзі всі члени палати за алфавітним порядком їхніх прізвищ.

Члени АПУ виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Матеріальні витрати на сертифікацію покриваються за рахунок осіб, які
претендують на отримання сертифікатів у розмірах, визначених АПУ.

Аудитори або їх колективи мають право об’єднатися у громадську
організацію – Спілку аудиторів України, що може відкривати місцеві
осередки за наявності не менше п’яти аудиторів, котрі є членами Спілки.
Спілка аудиторів України має право делегувати своїх представників до АПУ
і достроково їх відкликати, а також може вносити на розгляд АПУ проекти
норм і стандартів аудиту.

Таким чином, основними завданнями АПУ є:

· організація через аудиторські фірми незалежного контролю суб’єктів
підприємницької діяльності;

· надання методичної допомоги аудиторським фірмам (розробка і
затвердження нормативів, положень щодо сертифікації тощо);

· надання суб’єктам підприємницької діяльності методичної допомоги з
питань обліку, аналізу, контролю;

· підготовка та підвищення кваліфікаційного рівня аудиторів тощо.

·

2. Методика проведення аудиторської перевірки

2.1 Порядок проведення аудиторської перевірки

Ринкова економіка висуває нові завдання у сфері контролю від правильного
рішення яких залежать його подальший розвиток і удосконалення.

З метою адаптації фінансового контролю до ринкової економіки в Україні
прийнято два Закони: Закон “Про державну контрольно-ревізійну службу в
Україні” від 26 січня 1993 р і Закон “Про аудиторську діяльність” від 22
квітня 1993 р. з наступними змінами і доповненнями до них. Відповідно до
вимог цих законів передбачено особливий підхід до метрології й
організації фінансового контролю суб’єктів підприємницької діяльності.
Серед різних видів фінансового контролю чільне місце займає аудиторський
незалежний контроль, який здійснює на договірних засадах перевірку
достовірності звітних даних, балансів, законності господарських
операцій, аналіз фінансового стану, і водночас надає консультаційні
послуги з економіки, права, фінансів, обліку тощо

Послідовність аудиторської перевірки діяльності підприємства складається
з цілого ряду дій:

· збір і аналіз інформації, необхідної для оцінки достовірності
бухгалтерського фінансового обліку та фінансової звітності суб’єкта
підприємницької діяльності;

· визначення профілю та обсягу діяльності підприємства за установчими
документами, за статутом, характером і змістом його роботі;

· шляхом порівняння фактичної діяльності підприємства зі статутною
встановлення невідповідності між ними, про що необхідно поставити до
відома керівництво фірми і порекомендувати йому внести зміни чи
доповнення до статуту і здійснити перереєстрацію підприємства у
відповідних державних органах;

· планування аудиту і наступний контроль аудиторської перевірки;

· оцінювання внутрішнього аудиторського контролю;

· аналіз показників балансу і даних інших форм фінансової звітності;

· перевірка аналогічних показників балансу, звіту про фінансові
результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал;

· контроль відповідності даних фінансової звітності записам в облікових
регістрах;

· перевірка відповідності даних бухгалтерського фінансового обліку і
фінансової звітності вимогам чинного законодавства і нормам облікової
політики;

· попередня оцінка повноти і правильності складання балансу та інших
форм фінансової звітності.

Одним із важливих аспектів аудиту є глибокий аналіз всіх статей балансу
і перевірка їх відповідності записам у Головній книзі за аналізований
період. Якщо при цьому буде виявлено невідповідності щодо бухгалтерських
записів чи окремих сумових показників, аудитор звертається до облікових
регістрів і первинних документів. Шляхом перевірки записів у облікових
регістрах і даних первинних документів аудитору слід встановити повноту
обліку, правильність записів у облікових регістрах і первинній
документації, їх реальність.

На основі аналізу і тестування звітних та інших даних про підприємство
аудитор висловлює свою професійну думку про об’єктивність і точність
даних обліку і звітності та їх відповідність реальній дійсності.

При плануванні і здійсненні аудиторських процедур, оцінюванні отриманих
матеріалів аудитор повинен враховувати, що невиконання клієнтами вимог
законодавчих та нормативно-правових актів України може стати причиною
перекручення фінансової звітності підприємства й істотно вплинути на
фінансові результати діяльності клієнта. Однак згідно з національним
нормативом аудиту № 8 “Перевірка дотримання підприємствами вимог
законодавчих та нормативно-правових актів України” виявлення випадків
невиконання клієнтом вимог законодавчих та нормативно-правових актів
України не є метою й обов’язком аудитора.

Встановлення фактів невиконання вимог нормативних актів, незалежно від
їхнього значення, вимагає висунення й обговорення питання про чесність
керівництва і робочого персоналу клієнта, а також про вплив такого
невиконання на інші напрямки аудиту.

Факти порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів
підлягають спеціальній юридичній експертизі та є поза професійною
компетенцією і знаннями аудитора. Рівень професійної підготовки
аудитора, його досвід і знання господарської галузі діяльності клієнта й
організації виробництва можуть дати йому змогу зробити висновок тільки
про те, що окремі факти діяльності підприємства, ймовірно, не
відповідають вимогам законодавчих та нормативно-правових актів України.
Отже, аудитор не відповідає за невиконання керівництвом клієнта вимог
законодавчих та нормативно-правових актів.

Проведення хоча б однієї аудиторської перевірки фінансової звітності
підприємства може допомогти службовим особам підприємства уникати надалі
суттєвих порушень вимог нормативних актів.

Однак аудитору слід врахувати, що під час проведення аудиторських
перевірок завжди існує ризик невиявлення помилок, навіть якщо перевірка
добре спланована і проведена відповідно до вимог Національних нормативів
аудиту. Зазначена ймовірність зростає внаслідок впливу таких факторів:

· наявність значної кількості нормативних актів;

· неминуча відносна обмеженість систем обліку і внутрішнього контролю,
які не можуть висвітити всю фактичну діяльність клієнта, а також
відносна суб’єктивність, що супроводжує таку аудиторську процедуру, як
тестування;

· визнання того, що значна кількість аудиторських доказів, отриманих
аудитором, мають не доказовий, а інформативний характер.

Під час підготовки до проведення аудиторської перевірки аудитор має
ретельно вивчити ті законодавчі та нормативно-правові акти, невиконання
вимог яких може спричинити перекручення фінансової звітності
підприємства.

Згідно з міжнародним операційним стандартом, “аудитор повинен провести
такий огляд фінансової звітності, який був би достатнім для вираження
думки про фінансову звітність у цілому”.

Безумовно, звіти аудитора можуть не загострювати увагу на незначних
обставинах. Аудиторський звіт має виділити найголовніше. Основна мета
аудитора – впевнитися, що довіру до фінансової звітності не підірвано.

2.2 Поняття та класифікація робочої документації

У Законі України “Про аудиторську діяльність” навіть не згадується про
порядок складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського
досьє. Цю прогалину заповнив національний норматив аудиту N° 6
“Документальне оформлення аудиторської перевірки”. У міжнародних
аудиторських стандартах також немає положення щодо ведення аудиторських
робочих документів і методика їх складання зарубіжними аудиторськими
фірмами має конфіденційний характер.

Робочі документи аудитора – це записи аудитора, здійснені ним під час
планування, підготовки та проведення перевірок, узагальнення їх даних, а
також документально зафіксована інформація, отримана у процесі аудиту
від підприємства-клієнта, третіх осіб або усні повідомлення,
задокументовані аудитором за допомогою тестування.

Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів
документації – робочої та підсумкової.

У вищезгаданому нормативі № 6 дається приблизний зміст та порядок
оформлення і зберігання робочої документації аудитора.

Завдання аудитора – вести документацію зі справ, що стосуються прийнятих
рішень за результатами здійсненої аудиторської перевірки, яка буде
покладена в основу аудиторського висновку.

До робочої документації включається інформація, яка на погляд аудитора є
важливою для того, щоб правильно виконати аудиторську перевірку і яка
має підтвердити висновки та пропозиції в аудиторському висновку. Робоча
аудиторська документація може бути оформлена у вигляді стандартних форм
і таблиць на папері або зафіксована на електронних носіях інформації або
на відеоплівці. Під час планування та проведення аудиту робоча
документація допомагає краще здійснювати аудиторську перевірку та
контроль за процесом її здійснення. У робочій документації реєструються
результати аудиторських експертиз, виконаних для підтвердження прийнятих
аудиторських рішень.

Підсумкова документація складається з аудиторського висновку та
документації, яка передається замовникові перевірки. Аудиторський
висновок є обов’язковим компонентом підсумкової документації.

Робочі документи виконують такі функції:

· обґрунтовують твердження в аудиторському висновку та свідчать про
відповідність зроблених процедур аудиту затвердженим нормативам;

· полегшують процес управління та контролю за якістю проведення аудиту;

· сприяють виробленню методологічного підходу до процесу аудиторської
перевірки;

· допомагають у роботі аудитора.

Робочі документи покликані відображати інформацію з питань, що
підлягають перевірці:

· методики проведеного аудиту;

· проведених під час перевірки тестів;

· зроблених аудитором висновків та прийнятих рішень і рекомендацій.

Зміст робочих документів розкриває професійні міркування аудитора,
оскільки немає можливості та необхідності документування кожного
обстеження чи спостереження.

Визначаючи майбутній зміст документації, аудитору доцільно взяти за
орієнтир ту обставину, що робочими документами користуватиметься,
наприклад, інший аудитор із незначним досвідом аудиторської діяльності.
Переглянувши цю робочу документацію, інший аудитор мав би зрозуміти
сутність проведеної перевірки і зміст прийнятих рішень щодо її
результатів без визначення окремих деталей процедур перевірки. Окремі
деталі процедур перевірки інший аудитор може зрозуміти тільки тоді, коли
він обговорить їх з аудитором, котрий підготував робочу документацію.

Перед аудитором стоїть завдання: робочі документи необхідно грамотно,
професійно оформляти. Причому оформлення документів слід здійснювати
так, щоб забезпечити зрозумілість змісту, його доступність.

Конкретні форми робочих документів аудитори (аудиторські фірми)
визначають з урахуванням специфіки окремих питань аудиту. Оскільки
використання стандартних форм робочих документів (наприклад, стандартних
бланків) позитивно впливає на ефективність і якість аудиторської роботи,
то необхідно впроваджувати в аудиторських фірмах єдину форму ведення
робочої документації.

Доцільно використовувати матеріали робочих документів, підготовлені
клієнтом, що прискорює процес оформлення робочих документів. Ці
матеріали мають відповідати дійсному стану справ. Бажано до початку
перевірки звернутися до клієнта з проханням підготувати необхідні
матеріали для використання їх як аудиторську документацію.

З огляду на це, робочі документи слід поділити на:

· постійні: клієнта постійно перевірятиме аудитор, робочі документи
мають містити інформацію, що стосується, насамперед, перевірки окремих
питань, що виникають із року в рік (копії статутних та реєстраційних
документів);

· поточні, тобто такі, які містять інформацію, що стосується,
насамперед, аудиторської перевірки поточних періодів
фінансово-господарської діяльності клієнта (каса, банк, реалізація та
ін.).

При оформленні робочої документації слід дотримуватися таких вимог:

· на першій сторінці кожного робочого документа вказуються назва
аудиторської фірми, назва підприємства, період перевірки та дата
перевірки документації клієнта;

· кожному робочому документу дається назва, наприклад: “Аудит основних
засобів”, “Аудит порядку і проведення інвентаризації”;

· для прискорення пошуку необхідної робочої документації кожному
документові присвоюється код (шифр).

· на кожному документі проставляється прізвище аудитора, який фактично
підготував його.

Робочі документи включають:

· інформацію про юридичну та інформаційну структуру підприємства;

· необхідні витяги або копії юридичних документів, угод і протоколів;

· інформацію про галузь діяльності підприємства та нормативну
документацію, яка регулює діяльність підприємства;

· документацію про вивчення та оцінку систем обліку та внутрішнього
контролю підприємства;

· документацію про порядок планування аудиту;

· аналіз важливих показників та тенденцій;

· документацію, яка відображає час проведення аудиторських операцій та
отриманий результат за кожною з них;

· список фахівців, які виконували аудиторські процедури, та час їхньої
роботи;

· висновки сторонніх аудиторів або експертів, яких залучали до перевірки
окремих питань діяльності підприємства;

· листування з клієнтом з окремих питань або нотатки про проведені
бесіди та обговорення;

· копії листів, надісланих (чи отриманих) до третіх осіб, які мають
відношення до перевірки;

· копії фінансових звітів клієнта;

· опис змісту відповідей аудитора на запитання клієнта;

· висновки, зроблені аудитором щодо різних аспектів перевірки.

Необхідно забезпечити достатній рівень розкриття та деталізації процедур
аудиту в робочих документах із тим, щоб:

· забезпечити можливість контролю будь-яким аудитором процесу проведення
аудиторської перевірки поточного року;

· підтверджувати відповідність проведеної перевірки прийнятим
аудиторським нормативам;

· забезпечувати ефективну допомогу будь-яким аудиторам у плануванні та
проведенні наступних перевірок підприємства;

· служити аудитору довідковим матеріалом, щоб у разі необхідності він
міг надати будь-кому пояснення щодо змісту проведеної перевірки.

Після закінчення аудиту робочі документи залишаються в аудитора. На
підставі робочих матеріалів аудитор може складати різні довідки,
таблиці, розрахунки. Але його право власності на ці матеріали
обмежується етичними нормами та зобов’язанням конфіденційності перед
клієнтом. Робочі документи аудитора не можуть використовуватись як
частина фінансової документації клієнта або як її заміна. Робочі
документи не можна вимагати або вилучати в аудитора, за винятком
випадку, коли органами міліції на аудиторську фірму заведено кримінальну
справу.

Аудитор повинен організувати надійне зберігання робочих документів, щоб
забезпечити конфіденційність. Термін зберігання документації
визначається як практикою аудиторської діяльності, так і строком
позовної давності у разі, якщо клієнт порушить справу проти аудитора.
Мінімальний термін зберігання документації має бути не меншим ніж три
роки з моменту надання аудиторського висновку клієнтові.

2.3 Узагальнення результатів аудиту

Узагальнення результатів аудиту служить головним засобом оцінювання
того, чи є фактичні дані, перевірені аудитором, підтвердженням, що
фінансові звіти представлені відповідним чином за всіма суттєвими
аспектами і відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського
фінансового обліку та фінансової звітності.

Аудитор повинен бути впевненим, що пункти підсумкового документа зокрема
або в сукупності не спричинять суттєвого перекручення фінансової
звітності. Однак, якщо це все-таки відбудеться, то фінансова звітність
має бути переглянута клієнтом або аудитор повинен дати умовний чи
негативний висновок. Звичайно, аудитор і клієнт можуть погодитись
відносно того, що негативний висновок не потрібно складати. Виявлені
неправильні дані можуть вплинути на аудиторську оцінку результатів
перевірки. Проте аудитор повинен врахувати ту обставину, чи є
повідомлення неправильних відомостей результатом помилок або зловживань.
Оскільки останні є навмисними, їх значення виходить за межі грошового
ефекту і аудитор повинен враховувати це під час оцінювання результатів
перевірки. Для узагальнення результатів аудиту необхідно їх
систематизувати і згрупувати за однорідними ознаками. Для цього
складають часткові акти перевірок (наприклад, акт ревізії каси),
однорідні факти порушень відображають у нагромаджувальних відомостях,
аналітичних таблицях, розрахунках, схемах тощо.

Суб’єкти підприємницької діяльності (замовники) зацікавлені у виявленні
недоліків у фінансово-господарській діяльності, усуненні та попередженні
(профілактиці) їх.

Однак, коли аудитор невпевнений у спроможності підприємства продовжувати
своє функціонування, він повинен зазначити це в аудиторському звіті,
вказати сутність змін у фінансовій звітності, які б могли бути
здійснені. Якщо невпевненість досить значна, то аудитор повинен
відмовитися від викладення своєї думки або скласти звіт на підставі
незгоди. Коли облікова інформація не відповідає даним фінансової
звітності, аудитор відображає це в аудиторському звіті. Звіти аудитора
мають бути короткими, обґрунтованими, чіткими і зрозумілими.
Адміністрація підприємства-замовника має дати аудитору відповідь
стосовно всіх зазначених у звіті недоліків і заходів щодо їх усунення.
При цьому звіти можуть бути використані для складання аудиторських
висновків за результатами здійсненої перевірки фінансово-господарської
діяльності.

Представлення і розкриття інформації мають породжувати впевненість, що
висновки, які може зробити користувач, будуть вичерпними і
відповідатимуть умовам бізнесу, особливо враховуючи те, що фінансова
звітність відображає сутність, а не форму, вільна від упередженості
керуючих, тобто від представлення фактів у прийнятному і неприйнятному
вигляді, що інформація та отримані пояснення адекватно відображені й
результати аналізу не вплинули на облікову політику.

Для перевірки достовірності показників фінансової звітності слід
зіставити дані балансу, інших форм фінансової звітності, облікових
регістрів. На остаточні результати достовірності чи недостовірності
показників фінансової звітності відчутний вплив мають відхилення У
бухгалтерському фінансовому обліку, факти невідображення або
відображення в обліку в перекрученому вигляді окремих господарських
процесів і операцій. Узагальнення результатів аудиторської перевірки
суб’єкта підприємницької діяльності регулюється Законом України “Про
аудиторську діяльність” та Національними нормативами аудиту України № 6
“Документальне оформлення аудиторської перевірки”, № 14 “Аудиторські
докази”, № 20 “Події, що мають істотний вплив на аудиторський звіт і
відбуваються після укладення фінансової звітності підприємства та
аудиторського висновку”, №№ 26- 27 “Аудиторські висновки та звіти”, №№
28-29 “Окремі вимоги до аудиторських висновків та звітів”.

Національні нормативи аудиту вимагають документального оформлення всіх
питань, які аудитор вважає важливими з погляду доказовості факту
виконання процедур аудиту, обґрунтованості прийнятих рішень та оцінок, а
також того, що аудит проводився відповідно до вимог Національних
нормативів аудиту або інших стандартів та правил.

Шляхом виконання незалежних процедур аудиторської перевірки аудиторові
слід отримати таку кількість аудиторських доказів, яка дасть змогу
зробити аудиторський висновок про фінансову звітність підприємства.

Процедури перевірки даних на відповідність – це тести, що складаються
для отримання обґрунтованої гарантії щодо ефективності системи
внутрішнього контролю.

Незалежні процедури перевірки проводяться для отримання доказовості,
повноти, точності й правдивості даних, що обробляються системою обліку.
Вони бувають у вигляді:

· детальних тестів операцій і залишків на рахунках;

· аналізу важливих показників, включно з остаточним обстеженням
незвичайних відхилень і статей.

Норматив № 20 “Події, що мають суттєвий вплив на аудиторський звіт і
відбуваються після укладення фінансової звітності підприємства та
аудиторського висновку” встановлює відповідальність аудитора за
результати подій, що виникають після дати складення фінансової звітності
клієнтом, але до підписання аудиторського висновку, або за результати
подій, що виникли після підписання аудиторського висновку, але до дати
оприлюднення фінансової звітності клієнта, та подій, які виникли після
оприлюднення фінансової звітності підприємства (такі події нижче
називатимуться “подальші події”). Аудитор повинен розглянути вплив
подальших подій на фінансову звітність підприємства і на аудиторський
висновок.

Існує два основних види подальших подій, які сприятливо або несприятливо
впливають на фінансову звітність підприємства:

· події, що забезпечують подальше підтвердження умов, які існували на
дату фінансової звітності;

· події, що відображають нові умови, які настають після дати
представлення фінансової звітності.

Аудитор повинен виконати процедури перевірки для отримання свідчення
того, що всі подальші події до дати підписання аудиторського висновку,
які мали потрапити у звітність, своєчасно виявлені й проаналізовані.
Аудитор має провести процедури розкриття подальших подій, які могли
вплинути на бухгалтерський баланс. Такі процедури можуть включати
ознайомлення з протоколами зборів акціонерів, засідань ради директорів
тощо.

Аудитор не несе відповідальності за виконання процедур перевірки або
складення запиту стосовно фінансової звітності після дати підписання
висновку. Але коли після дати підписання висновку і до офіційного
оприлюднення фінансової звітності аудитору стає відомо про факт, який
може суттєво вплинути на фінансову звітність клієнта, він повинен
визначити для себе, чи треба внести поправку у фінансову звітність і
аудиторський висновок, а також обговорити це питання з керівництвом
клієнта і діяти відповідно до ситуації, що склалася.

Коли керівництво вносить зміни у фінансову звітність, аудитор повинен
внести поправки в результати процедур аудиторської перевірки стосовно
ситуації, що існує на той момент. Дата у висновку ставиться не раніше
дня підписання керівництвом клієнта зміненої фінансової звітності.

Якщо клієнт не вносить потрібні виправлення до фінансової звітності, то
аудитор складає висновок, відмінний від позитивного, з яким аудитор
знайомить керівництво клієнта, що відповідає за оприлюднення звітності,
але аудитор попереджає про недопустимість публікації звітності без
відповідного коригування. Новий аудиторський висновок має містити
посилання на те, що стало причиною перегляду думки про фінансову
звітність клієнта і що призвело до зміни в аудиторському висновку.

Після проведення необхідних процедур і отримання необхідної інформації,
аудитор складає висновок про ймовірність постійної діяльності
підприємства і зміст висновку не змінюється.

3. Аудит інших операційних доходів

3.1 Аудит фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності

Аудит інших операційних доходів є складовою в загальному аудиті
фінансової звітності підприємства, тому ми вважаємо за доцільне перш за
все розглянути загальне процедуру аудиту фінансової звітності, а потім
перейти конкретно аудиту інших операційних доходів.

Фінансовий результат діяльності підприємства характеризує його
економічну ефективність. Однією з найважливіших аудиторських процедур є
оцінювання балансового прибутку, величина якого суттєво залежить від
правильності обчислення належних платежів (податок на додану вартість,
акцизний збір, інші вирахування з доходу).

Для перевірки фактичного виторгу – виручки (доходу) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) – аудитор використовує первинні
документи на відпуск готової продукції зі складу, облікові регістри,
банківські виписки про рух грошових коштів на рахунку в банку,
прибуткові касові ордери на приход готівки у касу підприємства, платіжні
доручення на оплату відвантаженої продукції, перепустки на вивіз готової
продукції з території підприємства.

Детальній перевірці підлягають доходи і видатки.

Щоб визначити валовий прибуток (збиток), необхідно від чистого доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відняти суму
собівартості реалізованої продукції.

Відтак для визначення фінансового результату від операційної діяльності
(прибутку чи збитку) необхідно від валового прибутку відрахувати
адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати і
додати до одержаної суми інші операційні доходи.

Потім слід встановити правильність вирахування фінансового результату
від звичайної діяльності до оподаткування. Для цього необхідно до
фінансового результату від операційної діяльності долучити дохід від
участі в капіталі (отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або
спільні підприємства), інші фінансові доходи (дивіденди, відсотки та
інші доходи, отримані від фінансових інвестицій), інші доходи (дохід від
реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових
комплексів, дохід від неопераційних курсових різниць), і відняти
фінансові витрати (витрати на проценти та інші витрати підприємства,
пов’язані із залученням позикового капіталу), втрати від участі в
капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або
спільні підприємства), інші витрати (собівартість реалізації фінансових
інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, втрати від
неопераційних курсових різниць, втрати від уцінки фінансових інвестицій
та необоротних активів).

Фінансовий результат від звичайної діяльності (прибуток, збиток)
встановлюється шляхом відрахування від фінансового результату від
звичайної діяльності до оподаткування податку на прибуток від звичайної
діяльності.

І, нарешті, слід перевірити правильність визначення чистого прибутку
(збитку). Для цього необхідно від фінансового результату від звичайної
діяльності відрахувати надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки від
надзвичайних подій – стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій),
податок із надзвичайного прибутку, і додати суму надзвичайних доходів.
Таким чином, чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума
прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку,
надзвичайного збитку та податків із надзвичайного прибутку.

Ретельній перевірці підлягають первинні документи, що характеризують
збитки від списання боргів через нестачі й крадіжки, через
неплатоспроможність боржників, підставою для чого є рішення судів про
неспроможність відповідача.

Досить старанно слід перевірити обґрунтованість відображення у
бухгалтерському обліку тієї частини прибутку, яка підлягає вилученню в
бюджет у зв’язку із застосуванням економічних санкцій: за приховання
(заниження) прибутку (доходу) від оподаткування; пені за несвоєчасне
перерахування платежів у бюджет та ін. Суми таких санкцій покриваються
за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, і не
впливають на величину оподаткованого прибутку.

Крім того, аудит фінансового стану встановлює платоспроможність
підприємства. Платоспроможним воно вважається тоді, коли сума активів
(запаси, грошові кошти, дебіторська заборгованість тощо) більша або
дорівнює його зовнішній заборгованості (кредити, кредиторська
заборгованість, поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, з
оплати праці тощо).

Підвищення або зниження рівня платоспроможності підприємства слід
встановити за зміною показника оборотних коштів (оборотного капіталу) як
різницю між сумою поточних активів (запаси і витрати мінус зношення
малоцінних і швидкозношуваних предметів плюс грошові кошти, розрахунки
та інші пасиви) і короткостроковими боргами. Отже, оцінювання
фінансового стану підприємства здійснюється за даними фінансової
звітності (балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух
грошових коштів, звіту про власний капітал).

Бухгалтерський фінансовий облік майна та результатів роботи кожної
юридичної особи має здійснюватися відповідно до Закону України “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999
p. № 996-XIV.

Аудиторський висновок має вміщувати відомості про достовірність або
недостовірність даних фінансової звітності підприємства, дотримання ним
правил ведення бухгалтерського фінансового обліку, економічну оцінку
його ліквідності, платоспроможності, дохідності. Крім того, у висновку
аудитора підкреслюється, що достовірність фінансової звітності
підтверджується документами, які стосуються первинного фінансового
обліку, грошовими документами, наявністю готівки, цінних паперів,
товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів (основних фондів)
тощо.

Наприкінці висновку аудитор наголошує на позитивних і негативних
сторонах діяльності підприємства, вказує на виявлені недоліки та
порушення, викладає рекомендації щодо їх усунення, поліпшення
фінансового стану.

У ринковому середовищі, коли фінансово-господарська діяльність
підприємства здійснюється на принципах самофінансування, а за нестачі
власних фінансових ресурсів – за рахунок позичкових коштів, дуже важливо
дати аналітичну оцінку фінансової незалежності підприємства від
зовнішніх джерел. Запас джерел власних коштів – це запас фінансової
стійкості підприємства за умови, що його власні кошти перевищують
позичені.

Фінансова стійкість оцінюється на підставі співвідношення власних і
позичкових коштів у активах підприємства, темпів нагромадження власних
коштів внаслідок господарської діяльності, співвідношення
довготермінових і короткотермінових позик, достатнього забезпечення
матеріальних оборотних засобів власними джерелами.

Одночасно аудитор з’ясовує, чи спроможне підприємство виконувати свої
обов’язки перед бюджетом, кредитними та іншими органами.

Для цього слід перевірити:

· правильність реєстрації підприємства в органах державної податкової
адміністрації;

· наявність документа на право здійснення окремих видів діяльності,
статуту, установчих документів, відкритого рахунка в банку;

· структуру активів і пасивів балансу на звітну дату;

· структуру власного капіталу;

· забезпечення підприємства власними обіговими коштами;

· повноту і своєчасність сплати податків і платежів;

· фінансову сталість, платоспроможність тощо.

Для забезпечення якості проведення аудиту фінансової звітності необхідна
така інформація:

· баланс;

· звіт про фінансові результати;

· звіт про рух грошових коштів;

· звіт про власний капітал;

· розшифрування дебіторів і кредиторів;

· розрахунок нормативу власних обігових коштів;

· бізнес-план;

· Головна книга;

· статистична звітність;

· податкова звітність;

· регістри бухгалтерського фінансового обліку;

· первинна документація.

Видатний американський вчений і практик Роберт Монтгомері писав, що
факти, відображені у фінансових звітах, є предметом аудиторської
перевірки. Обов’язок аудитора – сформувати думку про стан фінансової
звітності в цілому у вигляді аудиторського висновку.

Мета аудиторської перевірки фінансової звітності – незалежна експертиза
для встановлення реальності та достовірності її, своєчасності та єдності
методичних звітних показників.

На початку аудиту фінансової звітності суб’єктів підприємницької
діяльності встановлюється відповідність її чинним законодавчим та іншим
нормативно-правовим актам (Закону України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні”, затвердженим Положенням (стандартам)
бухгалтерського обліку тощо).

Під час аудиту показників фінансової звітності для встановлення її
реальності й достовірності аудитори мають виявляти нереальну дебіторську
заборгованість. При цьому особливу увагу слід зосередити на контролі
позовної давності заборгованості, що рахується на балансі як реальна, а
фактично термін її стягнення через суд чи арбітраж адміністрацією
підприємства пропущено і вона підлягає списанню на збитки. У такому
випадку аудитор зобов’язаний встановити причини утворення нереальної
дебіторської заборгованості, місце її виникнення та відповідальних осіб.

Аудитор також встановлює несвоєчасно погашену кредиторську
заборгованість (кредити і позики, не погашені в строк; за товари, роботи
і послуги, не сплачені в строк; поточні зобов’язання за розрахунками з
бюджетом, з оплати праці тощо). При цьому кожна стаття балансу має бути
проінвентаризована та підтверджена актами звірки, довідками тощо.

Таким чином, аудит фінансової звітності має підтвердити реальність
інформації про активи і пасиви підприємства.

Під час перевірки фінансових звітів клієнт повинен надати аудитору повну
інформацію, на підставі якої останній міг би зробити висновок, що
відпадає необхідність вносити суттєві зміни у фінансові звіти з тим, щоб
вони відповідали вимогам норм (стандартів).При цьому аудитору слід
здійснити такі процедури:

· ознайомитися з принципами, прийомами і методами бухгалтерського
фінансового обліку і способами їх застосування;

· простежити, яким чином клієнт збирає інформацію для включення у
фінансовий звіт;

· упевнитися, що фінансові звіти складені відповідно до
загальноприйнятих принципів ведення бухгалтерського фінансового обліку;

· з’ясувати, який існує зв’язок між сальдо рахунків і який вплив на
результати мають відхилення.

Отже, аудит фінансової звітності сприяє виявленню недоліків,
попередженню банкрутства, визначенню перспектив розвитку виробництва в
умовах жорсткої конкурентної боротьби

3.2 Перевірка відображення інших операційних і позареалізаційних доходів
і витрат при аудиті фінансової звітності

При перевірці обліку операційних і позареалізаційних доходів, відбиваних
безпосередньо на рахунку “Прибутки та збитки” установлюються:

· повнота їхнього відображення в бухгалтерському обліку і звітності;

· коректування даних бухгалтерського обліку для цілей оподатковування.

При перевірці необхідно звернути увага на можливість виникнення двох
видів помилок: навмисних (навмисних) і ненавмисних (ненавмисних).

Як приклад можна привести наступні види потенційних, (ненавмисних)
помилок:

· неправильне віднесення операційних і позареалізаційних витрат до того
чи іншого періоду;

· витрати, що ще фактично не були понесені, були відбиті в
бухгалтерських регістрах економічного суб’єкта;

· помилкове віднесення понесених витрат на збільшення вартості активів
або помилкове списання витрат, що підлягають включенню у вартість
активів, на рахунки обліку.

Прикладами навмисного перекручування даних бухгалтерської звітності у
відношенні зазначених витрат можуть служити:

· навмисне заниження витрат шляхом пропуску сум;

· навмисне завищення витрат шляхом перекручування сум чи неправильного
віднесення витрат до того чи іншого періоду;

· неправильна класифікація витрат для забезпечення виконання чи
завищення запланованих показників результатів діяльності;

· навмисне завищення витрат для приховання фактів неналежного
використання коштів ;

· оплата фіктивних витрат.

Детальна перевірка операцій вимагає використання наступних процедур:

· звірення з первинними документами (включаючи правильність розрахунку
витрат, що враховуються при оподатковуванні);

· перевірки правильності віднесення витрат до того чи іншого періоду;

· аналіз даних, акумульованих на рахунках обліку доходів і витрат.

При аудиторській перевірці звірення з первинними документами необхідна
також для виявлення витрат, по яких відсутні необхідні документи.

Перевірку відображення операційних і позареалізаційних доходів і витрат
проводять вибірковим методом, виходячи зі складу цих показників і
істотності показника в сумі бухгалтерського прибутку. Перевірка
проводиться на підставі укладених договорів, первинних документів, що
підтверджують операції і регістрів синтетичного й аналітичного обліку по
рахунку “Прибутки та збитки”.

Для встановлення обґрунтованості відображення в бухгалтерському обліку
операційних і позареалізаційних доходів і витрат варто перевірити
правильність визначення (визнання) зазначених доходів і витрат для
цілей бухгалтерського обліку відповідно до положень бухгалтерського
обліку.

При перевірці правильності відображення в обліку операційних і
позареалізаційних доходів і витрат необхідно враховувати наступні
положення.

Позареалізаційні доходи і витрати організації і для цілей
бухгалтерського обліку, і для цілей оподатковування приймаються в сумах
по методу нарахування. Перелік зазначених доходів і витрат для цілей
бухгалтерського обліку приведений в інструкції з застосування плану
рахунків бухгалтерського обліку. Перелік позареалізаційних доходів і
витрат, що враховуються для цілей оподатковування дається в Положенні
про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг),
що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг).

Перелік позареалізаційних доходів для цілей оподатковування є відкритим,
тобто всі позареалізаційні доходи враховуються при оподатковуванні.

Як приклад розглянемо особливості аудита відображення доходів і витрат
від оренди як одного з виду інших доходів та витрат.

До складу доходів, що враховуються як операційні доходи, включаються
доходи, пов’язані з наданням за плату в тимчасове користування
(тимчасове володіння і користування) активів організації (коли це не є
предметом діяльності організації).

Здійснюючи перевірку цих операцій, аудитору необхідно, у першу чергу,
ознайомитися зі змістом договору оренди і провести юридичну експертизу
договору на відповідність його нормам законодавства України:

· чи визначено в договорі майно, предмет передачі орендарю як об’єкт
оренди;

· чи підлягає договір оренди реєстрації і чи зроблена ця реєстрація;

· чи визначені в договорі порядок, умови і терміни внесення орендної
плати;

· чи встановлені в договорі умови проведення ремонту;

· умови відшкодування орендарю вартості поліпшення (капітальних
вкладень) орендованого майна.

Для цілей оподатковування при відображенні орендних доходів також
застосовуються правила бухгалтерського обліку.

Висновок

Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різних
суспільно-економічних формаціях обумовлює потребу удосконалення функцій
управління процесом виробництва, у тому числі і контролю економіки.
Контроль як функція управління підпорядкований вирішенню завдань системи
управління. Тому призначення контролю відповідає меті управління, яка
визначається економічними і політичними закономірностями розвитку даної
формації. Функції контролю визначаються діями економічних законів і
метою суспільства, інтереси якого він захищає.

Завдання економічного контролю у суспільстві полягає в укріпленні форм
власності, сприянні виробництву конкурентноспроможної продукції для
реалізації на світовому і внутрішньому ринках.

Перехід економіки на ринкові відносини пов`язаний з розширенням прав
підприємців, демократизацією управління, використанням економічних
стимулів, спрямованих на підвищення ефективності праці та її оцінки за
економічними результатами. У зв`язку з цим визначається новий напрямок
розвитку економічного контролю фінансово-господарської діяльності
підприємств – незалежний аудиторський контроль.

Закономірність виникнення аудиторського контролю в Україні обумовлена
проведенням приватизації державного майна, управління яким проводив
власник адміністративними методами, використовуючи для цього різні
державні структури. Створення спільних підприємств з іноземним
капіталом, орендних, комерційних, приватних та інших суб`єктів
підприємницької діяльності з різними формами власності і господарювання,
керуючись законами України про власність і підприємницьку діяльність,
власник набув право обрати незалежний контроль своєї
фінансово-господарської діяльності. Таке право власника закріплено
Законом України про аудиторську діяльність, який передбачає
організаційне і методичне забезпечення виконання контрольних функцій –
аудиту на договірних засадах з власником, передбачає відповідальність
сторін за об`єктивну, неупереджену перевірку фінансової діяльності
підприємства, відображення результатів її у публічній звітності та
правильність розрахунків з державою по сплаті податків, нарахування
дивідендів акціонерам і іншим володарям цінних паперів.

Підвищення ефективності аудиту неможливо без використання комп`ютерної
техніки. Говорячи про вдосконалення системи економічного контролю в
цілому, я маю на увазі, що контроль є єдиною функцією управління, яка
оцінює надійність системи збору, зберігання та переробки
виробничо-фінансової інформації господарських одиниць.

Будь-який користувач інформацією (наприклад, бухгалтер), незважаючи на
те, чи технічна це інформація, чи економічна, самостійно або через
посередників (незалежних аудиторів) проводить деякі операції по її
оцінці з відповідним йому ступенем достовірності. Коло таких
користувачів достатньо широке: від апарату управління господарської
одиниці до акціонерів, від власників до представників державної
виконавчої влади. За природою своєї діяльності всі вони займаються
діяльністю, пов`язаною з оцінкою інформації про хід господарських
процесів на підприємствах або про виконання державних програм
соціально-економічного розвитку.

Тому під системою економічного контролю розуміється комплекс
соціально-економічних інститутів, які в своїй діяльності використовують
методи і техніку, що дозволяють оцінити ступінь достовірності
інформації, яка їх цікавить, і надійність джерела цієї інформації. Тому
такі словосполучення, як “облік і контроль”, “ревізія і контроль”,
“контроль і аналіз господарської діяльності”, “контроль ефективності
програм соціально-економічного розвитку” означають, що в процесі
функціонування бухгалтерського обліку, дослідження діяльності
підприємства, аналізу господарської діяльності або оцінці ефективності
виконання державних та місцевих соціально-економічних програм завжди
проводиться робота по встановленні ступеню достовірності інформації, яка
використовується.

Другим аспектом, який реалізується через систему контролю, є приймання
мір по стимулюванню інформаційних систем ревізійних одиниць до якісного
виконання роботи. Ця функція контролю, як правило, реалізується через
органи виконавчої влади, а на вищому рівні управління – і через
законодавчі. Необхідність цієї функції викликана можливістю здійснити
тотальний контроль – охопити перевіркою всіх платників податку і всі
господарські одиниці. За цією ж причиною в багатьох країнах основна доля
контролю бухгалтерської інформації і формальної законності фінансових
операцій покладається на внутрішньогосподарський контроль, в той же час
спеціалізовані контрольні відомства перевіряють дієвість системи
внутрішнього контролю.

В курсовій роботі наведена методика проведення аудиту фінансової
звітності підприємства та інших операційних доходів як складової частини
цієї звітності.

Список використаної літератури

1. Закони України :

· Про аудиторську діяльність (від 22.04.93);

· Про бухгалтерський облік та фінансову звітність (від 16.07.99).

3. Андрєєв А.В. “Практичний аудит”, М: -Економіка, 1994

4. Білуха М.Т. “Судово-бухгалтерська експертиза”, (навчальний посібник)
К: -Київський торгово-економічний університет, 1990

5. Білуха М.Т. “Аудит у бізнесі”, – Дніпропетровськ, 1994;

6. Білуха М.Т., В.П. Дудко “Облік і аудит”,К ,1992;

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020