Зміст

8. Облік формування фінансових результатів

13. Облік роботи допоміжних (обслуговуючих) виробництв

Практичне завдання – варіант 7

Перелік джерел

8. Облік формування фінансових результатів

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати
підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій призначений
рахунок № 79 «Фінансові результати».

На кредиті рахунка № 79 «Фінансові результати» відбивається сума в
порядку закриття рахунків обліку доходів, на дебеті — суми в порядку
закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого
податку на прибуток.

Сальдо рахунка № 79 «Фінансові результати» при його закритті списується
на рахунок № 44 «Нерозподілений прибуток. Проводка:

Дебет рахунка № 79 «Фінансові результати»

Кредит рахунка № 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)».

На субрахунку № 791 «Фінансовий результат від основної діяльності»
визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. По
кредиту субрахунку відбивається в порядку закриття рахунків сума доходів
від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, а також від
іншої операційної діяльності (рахунка № 70 «Доходи від реалізації», № 71
«Інший операційний доход»), на дебеті — сума в порядку закриття рахунків
обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і
послуг, адміністративних витрат, інших операційних витрат (№ 90
«Собівартість реалізації», .N 92 «Адміністративні витрати», № 93
«Витрати на збут», № 94 «Інші витрати операційної діяльності»).

На субрахунку № 792 «Результат фінансових операцій» визначається
прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. На кредиті
субрахунку № 792 відбивається списання суми в порядку закриття рахунків
обліку доходів від участі в капіталі й інших фінансових доходах, на
дебеті — списання фінансових витрат з рахунків № 95 «Фінансові витрати»
і № 96 «Утрати від участі в капіталі».

На субрахунку № 793 «Результат від іншої звичайної діяльності»
визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності
підприємства. На кредиті рахунка відбивається списання суми в порядку
закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної й іншої звичайної
діяльності підприємства, на дебеті — списання витрат з рахунка № 97
«Інші витрати».

На субрахунку № 794 «Результат надзвичайних подій» визначається прибуток
(збиток) від надзвичайних подій. На кредиті субрахунку № 794
відбивається списання доходів, отриманих від надзвичайних подій, на
дебеті — списання витрат від надзвичайних подій, що враховуються на
рахунку № 99 «Надзвичайні витрати».

На рахунку 79 «Фінансові результати» збираються усі витрати, доходи
підприємства, що групуються в аналітичному обліку по характері прибутків
і збитків. На кредиті цього рахунка відображають прибуток, на дебеті –
збитки. Розмір і характер прибутків і збитків на кожен період діяльності
підприємства є найбільш важливим узагальнюючим показником їхньої роботи.
Прибуток формується поступово протягом усього фінансово-господарського
року. Найбільшу частину прибутку складає прибуток від основного виду
діяльності, що визначається як різниця між виторгом від реалізації і
витратами основної діяльності.

Також на підприємстві можуть виникати доходи, не зв’язані з наданням
послуг, але які збільшують чи зменшують загальну суму прибутків і
збитків. До них можна віднести доходи від інвестиційної, фінансової
діяльності, а також результати, зв’язані з надзвичайними подіями
(пожежі, повені і т.д.).

Таблиця 1.

Типові бухгалтерські проводки по обліку фінансових результатів

Содержание хозяйственной
операцииКорреспонденцияДебетКредит123Нарахування доходу від реалізації
товарів, робіт, послуг3670Списано собівартість реалізованих товарів,
робіт, послуг9023,28Нарахування інших операційних доходів, фінансових
доходів, інших доходів, надзвичайних доходів36,37,68,31, 30 і
т.д.71,72,73,74 відповідноВідображення інших операційних витрат,
фінансових витрат, інших витрат, надзвичайних
витрат91,92,93,9420,22,10,36,68, і т.д.Списання в порядку закриття
рахунків класу 770,71,72,73, 7479Списання в порядку закриття рахунків
класу 97990,91,92,93,94Нарахування податку на прибуток98641Списання
податку на прибуток на фінансовий результат7998Нерозподілений прибуток
звітного періоду (наприкінці року)7944Непокриті збитки звітного періоду
4479

Схематично формування і визначення фінансового результату за допомогою
схем проводок, якими відображаються доходи і витрати підприємства, можна
відобразити на рис. 1:

Наприкінці року підприємство рахунок 79 по всіх субрахунках закриває
наступними записами:

а) якщо отриманий прибуток – Дебет рахунка 79 «Результат діяльності»
Кредит рахунка 441 «Нерозподілений прибуток»

б) якщо отримані збитки — Дебет рахунка 442 «Непокриті збитки» Кредит
рахунка 79 «Результат діяльності»

Використання прибутку в звітному періоді відображається по дебету
субрахунку 443 «Використання прибутку в звітному році» у кореспонденції
з наступними рахунками: 40 «Статутний капітал», 41 «Резервний капітал»,
42 «Додатковий капітал», 46 «Неоплачений капітал», 48 «Цільове
фінансування» і ін. Погашення збитків поточного року за рахунок прибутку
минулих років відображається записом по дебету субрахунку 442 «Непокриті
збитки» і кредиту субрахунку 441 «Нерозподілений прибуток».

13. Облік роботи допоміжних (обслуговуючих) виробництв

Для виробництва продукції, крім основних сировини, матеріалів і
заробітної плати, підприємству необхідні витрати тепла, електроенергії,
води. Крім того, сировину треба доставляти на підприємство, а готову
продукцію — вивозити покупцям. Обладнання також потребує постійного
обслуговування.

На деяких підприємствах тепло, вода, електроенергія можуть
обліковуватися як куповані матеріали й послуги. Підприємство також може
користуватися послугами сторонніх організацій для виконання як
транспортних послуг, так і всіх інших, включаючи обслуговування основних
засобів. Це переважно стосується невеликих підприємств.

Але великі підприємства найчастіше мають власні додаткові цехи, які й
виробляють допоміжні сировину, матеріали та комплектуючі, а також
займаються обслуговуванням основних виробництв. Обслуговуючими, або
додатковими, допоміжними, сервісними є підрозділи, які повинні так чи
інакше забезпечувати роботу інших підрозділів — насамперед основних
цехів. Вони надають послуги, необхідні для нормального проходження
виробничого процесу, але не завжди стосуються безпосередньо виробництва
продукції. Тому неможливо співвіднести витрати обслуговуючих підрозділів
з продукцією, що проходить через них. Таким чином, ці витрати повинні
бути віднесені на виробничі підрозділи, які фактично виробляють
продукцію. До функцій допоміжних виробництв належить як обслуговування
основного виробництва, так і всього підприємства, включаючи
адміністрацію та соціальну сферу.

Прикладами допоміжних виробництв можуть бути:

— енергетичні цехи (дільниці);

— котельні;

— водоканалізаційне господарство;

— компресорні цехи;

— ремонтні цехи;

— транспортні цехи (дільниці);

— тарні цехи;

— очисні споруди.

Для обліку витрат у таких виробництвах, що не мають самостійного
значення, а обслуговують основне виробництво, призначений синтетичний
рахунок 23 “Виробництво”. Тому треба відкрити субрахунок “Допоміжні
виробництва”. Зокрема, до них належать цехи і майстерні, де ремонтують
основні засоби, виготовляють запасні частини та інструмент, транспортні
підрозділи, підрозділи з виготовлення і ремонту тари, цехи торговельних
підприємств, де засолюють, сушать і консервують сільськогосподарську
продукцію, підрозділи з виробництва різних видів енергії (електро-,
водо-, тепло-, газо-, холодо-, киснепостачання тощо.). Якщо ж таку
діяльність здійснюють спеціалізовані самостійні підприємства (ремонтні,
транспортні, тарні чи тароремонтні та ін.), для них таке виробництво –
основне, і свої витрати вони обліковують на субрахунку “Основне
виробництво”.

За дебетом відповідних аналітичних рахунків, що відкривають у розвиток
субрахунка “Допоміжні виробництва”, відображають як прямі витрати, так і
розподілені витрати на організацію та управління. За кредитом записують
вартість виконаних допоміжними виробництвами робіт, наданих послуг,
виробів чи продукції для основного виробництва. При цьому треба мати на
увазі, що за кредитом відображають також ту частину робіт і послуг
допоміжних виробництв, котру реалізують для покупців і замовників.

Залежно від особливостей технологічного процесу та однорідності
продукції, робіт і послуг допоміжних виробництв їх поділяють на прості
та складні. До простих допоміжних виробництв належать електростанції,
котельні, компресорні та кисневі станції, автомобільний транспорт,
оскільки продукція, роботи і послуги, що вони виробляють, однорідні.
Тут, як правило, немає незавершеного виробництва, тому облік витрат і
калькуляцію собівартості в них здійснюють за однопередільним
(попроцесним або простим) методом, оскільки немає потреби розподіляти
витрати між незавершеними і завершеними виробами (продукцією, роботами
чи послугами) та між окремими з них.

До складних допоміжних виробництв належать інструментальні, модельні,
ремонтні цехи і майстерні, оскільки продукція, яку вони виробляють,
неоднорідна і зумовлює необхідність обліку витрат щодо окремих
найменувань виробів, видів продукції, робіт і послуг. У них часто є
незавершене виробництво, тому облік витрат і калькуляцію собівартості в
них здійснюють за позамовним чи позамовно-нормативним методом. Вартість
незавершеного виробництва складних допоміжних виробництв визначають за
фактичною собівартістю або розрахунковим шляхом. Якщо незавершене
виробництво оцінюють за фактичною собівартістю, прямі витрати визначають
за даними аналітичного обліку, а загальновиробничі (загальноцехові)
витрати – шляхом розподілу. Вартість незавершеного виробництва
визначають розрахунковим шляхом за даними інвентаризації з урахуванням
ступеня його готовності в нормо-годинах. Помноживши кількість
нормо-годин за конкретними видами незавершеного виробництва на їх
розцінку, визначають суму оплати праці, а на основі нормативних
калькуляцій – вартість матеріалів. До них додають суму загальноцехових
витрат, розподілених пропорційно до прямої оплати праці.

Фактичну собівартість окремих виробів (продукції, робіт, послуг) у
складних допоміжних виробництвах визначають з урахуванням зміни вартості
незавершеного виробництва за місяць (залишок на початок місяця плюс
витрати за місяць, мінус залишок на кінець місяця).

Кожного місяця фактичні витрати допоміжних виробництв відносять на
аналітичні рахунки основного виробництва чи інших споживачів.
Обліковують витрати допоміжних виробництв за встановленими статтями. Це,
зокрема, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи,
сировина та матеріали, роботи та послуги, витрати на утримання основних
засобів, інші витрати, непродуктивні витрати, витрати на управління та
обслуговування виробництва. Відповідно до цих статей за кожним із
допоміжних виробництв ведуть облік витрат. Розподіл витрат при
віднесенні їх на основне виробництво здійснюють, виходячи з обсягу
виконання робіт чи наданих послуг: кількості ремонтів, тонно-кілометрів,
коне-днів, кіловат-годин електроенергії, кубометрів води чи газу,
калорій тепла тощо.

Дані первинних документів (нарядів на відрядну роботу, подорожніх листів
вантажного автомобіля, облікових листів праці, відомостей дефектів,
актів на списання виробничого і господарського інвентарю, малоцінних і
швидкозношуваних предметів, рахунків-фактур на відпуск електроенергії,
газу, актів про виконані роботи підприємствами сервісу, розрахунків
амортизації, карток-розрахунків страхових платежів та ін.) відображають
за дебетом відповідних аналітичних рахунків.

За кредитом цих рахунків на підставі актів приймання-здачі
відремонтованих (реконструйованих) об’єктів, нагромаджувальних
відомостей обліку роботи вантажного автотранспорту, звітів про
використання електроенергії, відомостей закриття рахунків проводять
розподіл витрат допоміжних виробництв і їх списання на основне
виробництво.

Практичне завдання – варіант 7

Підприємство — акціонерне товариство закритого типу «Весна» займається
пошиттям та реалізацією спідниць та блуз.

На підставі наведених даних необхідно:

1. Провести економічне групування ресурсів підприємства (активів) та їх
джерел (капіталу і зобов’язань), скласти баланс підприємства на 30
листопада 2007 р.

2. За даними балансу на 30 листопада 2007 р. відкрити бухгалтерські
рахунки.

3. На підставі розшифровок відкрити рахунки аналітичного обліку.

4. Скласти журнал реєстрацій господарських операцій за грудень 2007 р.

5. Скласти кореспонденцію бухгалтерських рахунків.

6. Підрахувати підсумок реєстраційного журналу.

7. Здійснити рознесення операцій по кореспондуючим рахункам синтетичного
і аналітичного обліку.

8. Закрити рахунки синтетичного і аналітичного обліку.

9. Скласти оборотні відомості за аналітичними рахунками і звірити їх
підсумки з даними відповідних синтетичних рахунків.

10.Скласти оборотний баланс (відомість) синтетичних рахунків за грудень
2007р.

11.Скласти баланс підприємства на 31 грудня 2007 р.

12. Скласти Звіт про фінансові результати за 2007 р.

13. Зробити розрахунок суми ПДВ до сплати в бюджет за грудень 2007 р.

Вихідні дані

1. Господарські засоби та джерела їх утворення

№ПоказникиСума, грн.1Каса (30)4002Знос необоротних активів
(13)12003Готова продукція (26)24004Додатковий капітал
(42)20005Розрахунки за страхуванням (65)10006Розрахунки з різними
дебіторами (37)3007Незавершене виробництво (23)20008Розрахунки з оплати
праці (66)40009Розрахунки за податками й платежами (64)300010Статутний
капітал (40)700011Розрахунки в банках (31)700012Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки) (44)170013Основні засоби (10)780014Розрахунки з
постачальниками та підрядчиками (63)200015Виробничі запаси
(20)300016Розрахунки за іншими операціями (68)1000

2. Розшифровка до статті “Виробничі запаси”

№ ппНайменування

сировиниОд. виміруКількістьСума, грн.1Тканина
“Міленіум”м.21021002Ниткишт.2505003Ґудзикикомпл.1001004Транспортно-загот
івельні витрати—300Разом:ХХ3000

3. Розшифровка до статті “Готова продукція”

№ п/пНайменування

сировиниОд. виміруКількістьОблікова собівартість, грн.Фактична
собівартість,
грн.1Спідницішт.50125014002Блузишт.408001000Разом:ХХ20502400

4. Розшифровка до статті “Розрахунки з постачальниками та підрядчиками”

№ПостачальникСума, грн.1База “Укропттекстильторг”15002Фірма
“Фурнітура”500Разом:2000

5. Розшифровка до статті “Незавершене виробництво” сальдо рахунку 23
“Виробництво”

№ п/пСтаття

затратПо виробахРазом, грн.СпідниціБлузи1Сировина і
матеріали85026011102Зарплата виробничого персоналу4001505503Відрахування
на соціальне страхування150602104Загальновиробничі
витрати10030130Разом:15005002000

6. За даними бухгалтерського обліку за 11 місяців 2007 року фінансові
результати склали:

№ПоказникиСума, грн.1Дохід (виручка) від реалізації
продукту2385002ПДВ397503Собівартість реалізованої
продукції1666504Адміністративні витрати183005Витрати на збут34006Інші
операційні витрати 4007Податок на прибуток30008Чистий прибуток7000

7. За даними бухгалтерського обліку за 11 місяців 2007 року операційні
витрати склали:

№ПоказникиСума, грн.1Матеріальні затрати 223002Витрати на оплату
праці300003Відрахування на соціальні заходи112504Амортизація75005Інші
операційні витрати97506Разом80800

8. Елементи облікової політики підприємства згідно наказу №1 від
02.01.2007 року є:

розподіл загальновиробничих витрат при визначенні виробничої
собівартості окремих виробів здійснюється пропорційно нарахованій
заробітній платі виробничого персоналу;

списання виробничих запасів у виробництво і готової продукції на
реалізацію здійснюється за методом оцінки вибуття запасів FIFO (“перший
в запас, перший у виробництво”);

перелік змінних загальновиробничих витрат:

матеріальні витрати;

витрати на оплату праці (30% нарахованої зарплати і премій);

відрахування на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування
(30% нарахованих відрахувань);

інші операційні витрати.

Рішення

Господарські операції

№Зміст операції Сума Д-тК-т1Виписка з поточного рахунку в
банку1.1Отримана по чеку готівка і оприбуткована в касу
39803013111.2Перераховано в бюджет податки3406413111.3 Перераховано
органам соцстраху220653112Авансовий звіт № 1 від 3.12.07 р.

Витрачено на відрядження для виробничих цілей360913723Видатковий касовий
ордер від 3.12.07, платіжні відомості:3.1Виплачено згідно з авансовим
звітом № 13603723013.2Виплачена заробітна плата за грудень
2007р39806613014Товарно-транспортна накладна. Надійшло і оприбутковано
на склад від бази “Укропттекстильторг” з цінами придбання (без ПДВ)
всього:

Тканин “Міленіум” – 40 м по 12.50 грн.

Нитки – 100 шт. по 4.00 грн

500

400

201

201

631

631Крім того ПДВ (податкова накладна №17 від 3.12.07р.)
180641631Акцептовані (визнані) витрати на транспортування (без ПДВ).
Оплата сировини і транспортних послуг не
проведена842016315Лімітно-забірні картки від 5.12.07р.Передано на
виробництво матеріали

Танина “Міленіум” на виготовлення:

Спідниць – 20 м.

Блуз – 10 м.

190,6

95,3

231

232

201

201Нитки на виготовлення:

Спідниць – 7 шт.

Блуз – 3 шт.

16,8

7,2

231

232

201

201Ґудзики на виготовлення:

Спідниць – 10 компл.

Блуз – 5 компл.

30

15

231

232

201

2016Списуються транспортно-заготівельні витрати в частині, що
відноситься до матеріалів, використаних на виробництво В т.ч. на
виготовлення:

Спідниць

Блуз

11,5

5,7

231

232

201

2017Наряди на виконання роботи і розрахункові відомості:7.1Нараховані
заробітна плата і премія:

Виробничому персоналу, зайнятому виготовленням:Спідниць 1695231661Блуз
1130232661Загально виробничому персоналу42091661Апарату управління
підприємством565926617.2Утримано прибутковий податок із заробітної
плати2266616417.3Утримано внески до пенсійного фонду766616517.4Утримало
внески до фонду страхування на випадок безробіття 196616538Довідка
бухгалтерії. Зроблено відрахування на соціальне страхування, страхування
на випадок безробіття і до Пенсійного фонду від суми зарплати:

Виробничому персоналу, зайнятому виготовленнямСпідниць 63623165Блуз
42423265Загальновиробничому персоналу 1589165Апарату управління
підприємством21292659Нараховано знос основних засобів
підприємства:Загально виробничого
призначення11091131Загальногосподарського призначення1459213110Накладна
№14 від 20.12.Х р. Випущена з виробництва і оприбуткована на склад
готова продукція (за обліковими цінами): Спідниці — 120 шт.по 25 грн.
3000261231Блузи — 50 шт. по 20 грн.100026223211Рахунок -фактура від
рекламної агенції «Гроші та світ» №23 від 17.12.07р. Надані рекламні
послуги (без ПДВ) 289368512Товарно-транспортна накладна №189387 від
22.12.07р. Відвантажено покупцям готову продукцію (за обліковими
цінами):Спідниці — 80 шт. по 25грн.2000901261Блузи — 40 шт. по 20грн.
80090126213Відображена реалізація готової продукції за відпускними
цінами 600036170114Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ (податкова
накладна Ха134 від. 22.12.07р.)100070164115Рахунок-фактура від АТП
13070. Акцептовані (визнані) витрати на транспортування відвантаженої
продукції (без ПДВ)609363116Виписка з поточного рахунку в банку Надійшов
платіж від покупців за відвантажену продукцію5000311361Оплачені рахунки
постачальників за триману раніше сировину Бази
“Укропттекстильторг”1500631311Фірми “Фурнітура50063131117Списуються
загальновиробничі витратиСпідниці 60623191Блузи 40423291На собівартість
реалізованої продукції 389019118В кінці місяця відображається відхилення
фактичної виробничої собівартості готової продукції від облікової
вартості Спідниці (сторно)109,1261231Блузи 383,226223219В кінці місяця
відображаються відхилення фактичної собівартості відвантаженої продукції
від облікової вартості Спідниці 122,7901261Блузи 20090126220Списано на
фінансові результати дохід від реалізації 500070179121Списано на
фінансові результати:Собівартість реалізації3160,7791901Адміністративні
витрати92279192Витрати на збут887919322Довідка бухгалтерії: за
декларацією розраховано прибуток до оподаткування — 600 грн. Нараховано
податок на прибуток — 25%.207,39864123Податок на прибуток списано на
фінансові результати207,37919824Розраховано чистий прибуток
(збиток)622791441Всього 49550,4

Таблиця 1

Оцінка вибуття виробничих запасів за методом FІFО «Перший в запас,
перший у виробництво» за грудень 2007 р.

Зміст операціїКартки к/с обл.ДатаТканина «Міленіум»НиткиҐудзикиціна

к-стьсума

ціна

к-стьсума

ціна

к-стьсума

Залишок на початок місяця1,2,301.12.07р2102000250600100300Надходження за
звітний період
(оп.4)5,612,5405004100400Разом:ххХ2502500Х3501000Х100300Вибуття за
звітний період (оп. 5)х30285,910241545Залишок на кінець
місяця1-631.12.07рХ2202214,1Х340976Х85255

Таблиця 2

Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

п/п

ПоказникиРозрахунокВартість матеріалівЗа

цінами придбанняТранспортно-заготівельні витрати123451.Залишок на
початок місяця картки 1, 2, 3,429001002.Надійшло матеріалів за місяцьоп.
4900Х3.Нараховано транспортно-заготівельних витратоп.
4Х844.Разом:1+2+338001845.

Процент транспортно-заготівельних витрат до купівельної вартості
матеріалівр.4 гр. 5 : р.4 гр.4 Х4,846.За місяць витрачено матеріалів на
виробництво:оп. 5ХСпідниць237,4ХБлуз117,5Х7.Транспортно — заготівельні
витрати на суму витрачених на виробництво
матеріалів:5х6ХСпідницьХ11,5Блуз Х5,78.Залишок на кінець
місяця:ХХматеріалів4-63445,1Хтранспортно-заготівельних
витрат4-7Х166,8Таблиця 3

Групувальна відомість загальновиробничих витрат за грудень 2007 р.

№п/п

ОпераціяВсього, грн.В т.ч. за статтями загальновиробничих
витратиМатеріальні затратиОплата праціВідраху-ванняЗнос необоротних
активівІнші витрати1

Витрачено на відрядження для виробничих цілей3603602Заробітна плата
4204203Нарахування 1581584Нараховано знос 1101105Разом
:1048-4201581103606

3 них: змінні загальновиробничі витрати (п.8 стор.5)9387

постійні загально-виробничі витрати (ряд. 5 — ряд. 6)110

Таблиця 4

Розподіл загальновиробничих витрат за грудень 2007 р.

п/п

ПоказникиУсього

На одиницю

бази розподілу

Загальновиробничі витратидо витрат на виробництво про-дукції (виробнича
собівартість)до собівартості реалізованої готової продукції

1234561.

База розподілу за нормальною потужністю (кількість випущених виробів)200

Х

Х

Х

2.Загальновиробничі витрати350ХХ2.1 змінні (ряд- 2.1 гр. 3 : ряд. 1 гр.
3)250

Х

Х

2.2 постійні (ряд. 2.2 гр.3 : ряд.1 гр. 3)100

Х

Х

3.

База розподілу за фактичною потужністю (кількість випу-щених виробів)
(опер. 10)

170Х

Х

Х

4.

Загальновиробничі витрати (табл. 3)

Х

Х

Х

4.1. змінні (табл. 3)938Х938Х4.2. постійні (ряд. 4 гр. 3 — ряд. 4.1 гр.
3)110

Х

Х

Х

в т ч. 4.2.1. розподілені (ряд. 3 гр.3 х ряд. 2.2 гр. 4)

Х

72

Х

4.2.2. нерозподілені (ряд. 4.2 гр. 3 — ряд 4.2.1 гр. 3)

Х

Х

38

Таблиця 5

Розподіл загальновиробничих витрат за грудень 2007 р. між об’єктами
калькулювання

п/пПоказники

Разом

В т.ч.СпідниціБлузи1Нарахована зарплата виробничому персоналу (опер.
7)2825169511302Питома вага (%)10060403Загальновиробничі витрати
(табл.4)1010606404

Групувальна відомість

витрат на виробництво за грудень 200x р.

Таблиця 6

ОпераціяСумаСпідниці БлузиМат.Оплата
праціВідра-хуван-няЗаг.-вир.Мат.ПрацВідра-хуван-няЗаг.-вир
234567891011Передано на виробництво матеріали (оп.5) :тканина «Міленіум»
на виготовлення:Спідниць — 20 м190,6190,6Блуз -10м95,395,3нитки на
виготовлення;Спідниць — 7 шт16,816,8Блуз — 3 шт.7,27,2ґудзики на
виготовлення:Спідниць-10 компл.3030Блуз -5 компл.1515Списуються
транспортно –заготівельні витрати в частині, що відноситься до
матеріалів, використаних на виробництво (оп.6)В т.ч. на
виготовлення:Спідниць 11,511,5Блуз5,75,7Наряди на виконання роботи і
розрахункові відомості. Нарахована зарплата виробничому персоналу,
зайнятому виготовленням (оп.7) :1695

11301695

1130Довідка бухгалтерії. Зроблені відрахування до Пенсійного фонду, на
соціальне страхування, страхування на випадок безробіття від суми
зарплати, нарахованої виробничому персоналу, зайнятому виготовленням
(оп.8):Спідниць 636636Блуз 424424Списуються загальновиробничі витрати
(табл..5):Спідниці 606606Блузи 404404Разом
5267,1248,91695636606123,21130424404

Таблиця 7

Розрахунок виробничої собівартості виробу «Спідниці» за грудень 2007 р

п/п

Операція

Сума, грн.

В т.ч. статті витрат

Матеріальні

витратиОплата праціВідрахування

Загальновиробничі витрати1

Незавершене виробництво на 30.11.2007 р. (п.5 стор.5)15008504001501002

Затрати на виробництво за грудень 2007 р. (табл.6)3185,9248,916956366063

Незавершене виробництво на 31 грудня 2007 р.1795

530

1030

200

35

4

Фактична собівартість випущеної продукції (1+2-3)2890,9х

х

х

х

5

Облікова вартість випущеної продукції (опер. 10)

3000х

х

х

х

6

Відхилення від облікової вартості (4-5)-109,1

х

х

х

х

7

Кількість виготовлених виробів (опер.10)

120х

х

х

х

8

Виробнича собівартість одиниці виробу (4:7)24,09х

х

х

х

Таблиця 8

Розрахунок виробничої собівартості виробу «Блузи» за грудень 2007 р.

п/п

Операція

Сума, грн

Статті витрат

Матеріальні витрати

Оплата праці

Відрахування

Загальновиробничі витрати

1

Незавершене виробництво на 30.11.2007 р. (п.5 стор.5)50026015060302

Затрати на виробництво за грудень 2007 р. (табл.
6)2081,2123,211304244043

Незавершене виробництво на 31 грудня 2007 р.1198

160

790

60

188

4

Фактична собівартість випущеної продукції (1+2-3 )

1383,2х

х

х

х

5

Облікова вартість випущеної продукції (опер. 10)

1000х

х

х

х

6

Відхилення від облікової вартості (4-5)383,2х

х

х

х

7

Кількість виготовлених виробів (опер. 10)

50х

х

х

х

8

Виробнича собівартість одиниці виробу (4:7)27,664х

х

х

х

Таблиця 9

Оцінка вибуття готової продукції за методом FIFO («Перший в запас,
перший у продаж») за грудень 2007 р.

№п/п

Показники

Дата

СпідниціБлузиКількість

Облікова вартістьФактична собівартістьКількість

Облікова вартістьФактична собівартістьціна

сума

цінасума

ціна

сума

ціна

сума

123456789101112131.

Залишок готової продукції на

1 грудня 2007р. (п. 3 стор. 5)01.12.07

5025125028140040208002510002.

Собівартість випущеної готової продукції (опер. 10, табл. 7, 8)

12024300024,092890,95020100027,661383,23.

Усього (ряд. 1 + ряд. 2)Х

170Х

4250

Х

4290,990

Х

1800

Х

2383,2

4.

Відвантажена готова продукція (оп.12)

50252000281400402080025100030

24,09722,75.

Разом відвантаженої продукціїХ80Х

2000

Х

2122,740

Х

800

Х

1000

6.

Відхилення від облікової вартостіХ

(ряд 5 гр. 8 — ряд. 5 гр. 6)

122,7(ряд. 5 гр. 13 — ряд. 5 гр. 11)

2007.

Залишок готової продукції на 31 грудня 2007 р (р 3 — р. 5)31.12.07

110Х2250Х

2168,250

Х

1000

Х

1383,2Таблиця 10

Розрахунок фактичної собівартості реалізованої готової продукції за
грудень 2007 р.№

п/пПоказники

Разом

Вт.ч.СпідниціБлузи1Реалізовано готову продукцію за фактичною
собівартістю (табл.9)3122,72122,710002Питома вага
(%)10068323Загальновиробничі витрати (табл.4)3825,812,2

Таблиця 11

Розрахунок чистого прибутку (збитку) за грудень 2007 р.

п/пПоказникиРозрахунокСума1.Дохід від реалізації
продукціїопер.1360002.ПДВопер. 1410003.Собівартість реалізації
продукціїопер.213160,74.Адміністративні витратиопер.219225.Витрати на
збутопер.21886.Податок на прибутокопер.22207,37.Чистий прибуток
(збиток)1-2-3-4-5-6622

Синтетичні рахунки

Рахунок № 10Рахунок № 13Рахунок № 20Рахунок №
23Споч=7800Споч=1200Споч=3000Споч=2000110500190,6190,6300014540095,395,3
10008416,816,87,27,2383,23030151511,511,55,75,716951130636533,1606404Об=
0Об=0Об=0Об=255Об=984Об=372,1Об=5376,2Об=4383,2Скін=7800Скін=1455Скін=36
11,9Скін=2993Рахунок № 26Рахунок № 30Рахунок № 31Рахунок №
36Споч=2400Споч=400Споч=7000Споч=030002000398036050003980600050001000800
3980340200220383,2122,71500109,1500Об=4383,2Об=3231,8Об=3980Об=4340Об=50
00Об=6540Об=6000Об=5000Скін=3551,4Скін=40Скін=5460Скін=1000Рахунок №
37Рахунок № 40Рахунок № 42Рахунок №
44Споч=300Споч=7000Споч=2000Споч=1700Об=300Об=300Об=0Об=0Об=0Об=0Об=0Об=
622Скін=300Скін=7000Скін=2000Скін=2322Рахунок № 63Рахунок № 64Рахунок №
65Рахунок №
66Споч=2000Споч=3000Споч=1000Споч=40001500500340226220763980169550040018
01000192261130180207,363676420844241956560158212Об=2000Об=1224Об=520Об=1
433,3Об=220Об=1525Об=4301Об=3810Скін=1224Скін=3913,3Скін=2305Скін=3509Ра
хунок № 68Рахунок № 70Рахунок № 791Рахунок №
901Споч=1000Споч=0Споч=0Споч=028100060003160,7500020003160,7500092280088
38207,3122,7622200Об=0Об=28Об=6000Об=6000Об=5000Об=5000Об=3160,7Об=3160,
7Скін=1028Скін=0Скін=0Скін=0Рахунок № 91Рахунок № 92Рахунок № 93Рахунок

98Споч=0Споч=0Споч=0Споч=03606065659222888207,3207,342040421260158381451
10Об=1048Об=1048Об=922Об=922Об=88Об=88Об=207,3Об=207,3Скін=0Скін=0Скін=0
Скін=0

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до рахунку

20 «Виробничі запаси» за грудень 2007 р.

№п/п

Найменування матеріалівОд. вимЦіна

Залишок на початок місяцяОбороти за місяцьЗалишок на кінець
місяцяНадходженняВибуттякільк.сумакільк.сумакільк.сумакільк.сума1.Тканин
а «Міленіум»м

10-00210

2100

4050030285,92314,12.Ниткишт.2-0025050010040010248763.Ґудзикикомп.1-00100
100—154585554.Транспортно-заготівельні
витратиххх300х84Х17,2Х366,85.Ниткишт.ххх6.Тканина
«Міпеніум»мххXРазом:ххх3000Х984х372,1Х3611,9

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до рахунку

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» за грудень 2007 р.

п/п

Постачальник

Сальдо на початок місяця

Обороти за місяцьСальдо на кінець місяця

дебеткредит1.База Укропттекстильторґ15001500116411642.Фірма
«Фурнітура»5005006060Разом:2000200012241224

Оборотний баланс (відомість) синтетичних рахунків за грудень 2007 р.

КРахунок

Сальдо на початок місяцяОбороти за місяцьСальдо на кінець місяцяДебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10Основні засоби780000780013Знос необоротних
активів12000255145520Виробничі
запаси3000984372,13611,923Виробництво20005376,24383,2299326Готова
продукція24004383,23231,83551,430Каса400398043404031Рахунки в
банках700050006540546036

Розрахунки з покупцями та замовниками060005000100037

Розрахунки з різними дебіторами30036036030040Статутний
капітал700000700042Додатковий капітал200000200044

Нерозподілені прибут-ки (непокриті збитки)17000622232263

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками200020001224122464

Розрахунки за податками й платежами30005201433,33913,365Розрахунки за

страхуванням10002201525230566Розрахунки з оплати праці400043013810350968

Розрахунки за іншими

операціями1000028102870Доходи від реалізації060006000079Фінансові
результати050005000090Собівартість реалізації03160,73160,7091Загально
виробничі витрати010481048092Адміністративні витрати0922922093Витрати на
збут08888098Податок на
прибуток0207,3207,30Разом:229002290049550,449550,424756,324756,3

АТЗТ «Весна»

Баланс на 31 грудня 2007 р.

Актив Пасив

п/пРесурси підприємства

Сума, грн.№

п/пДжерела формування ресурсів

(капітал і зобов’язання)Сума, грн.1.Основні засоби (10)78001.Статутний
капітал (40)70002.Знос необоротних активів (13) **(1455)2.Додатковий
капітал (42)20003.Виробничі запаси (20)3611,93.Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки) (44)23224.Незавершене виробництво
(23)29934.Розрахунки з постачальниками та підрядчиками (63)12245.Готова
продукція (26)

3551,45.Розрахунки за податками й платежами (64)3913,36.Розрахунки з
покупцями та замовниками(36)10006.Розрахунки за страхуванням
(65)23057.Розрахунки з різними дебіторами (37)3007.Розрахунки з оплати
праці (66)35098.Каса (30)408.Розрахунки за іншими операціями
(68)10289.Рахунки в банках (31)5460Баланс

23301,3Баланс

23301,3

АТЗТ «Весна»

Звіт про фінансові результати за 2007 р.

1. Фінансові результати

п/п

СтаттяРозрахунокЗа звітний періодЗа попередній

період1.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

об. по кредиту

рах. 70 + п. 6 стор.5

2445002684532.

Податок на додану вартість

опер. 14 + п. 6 стор.5

4075044750

3.

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

ряд.1 -ряд.2

203750

223703

4,

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

об. по дебету

рах. 90 + п. 6 стор.5

169810,7176400

5.

Валовий:

Прибуток

ряд.3 — ряд.4

33939,347303

Збиток

ряд.3 — ряд.4

6.Адміністративні витратиоб. по дебету

рах. 92 + п. 6 стор.5

19222

10400

7.Витрати на збутоб. по дебету

рах. 93 + п. 6 стор.5

3488

2000

8.

інші операційні витрати

п. 6 стор. 5

4006000

9.Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибутокряд.5-ряд.6-ряд.7-ряд.810829,328903збитокряд.5-ряд.6-ряд.7-ряд.8

10.

Податок на прибуток від звичайної

діяльностіоб. по дебету

рах. 98 + п. 6 стор.53207,34300

11.

Чистий:

прибуток

ряд.9-ряд.10

7622

24603

збиток

ряд.9-ряд.10

2. Елементи операційних витрат

№Найменування показникаРозрахунокЗа звітний

періодЗа

попередній період1.Матеріальні затратиоб. по кредиту

рах. 20 + п. 7 стор.5

22669,9304002.Витрати на оплату праціоб. по кредиту

рах. 66 + п. 7 стор.5

33425

186003.Відрахування на соціальні заходиоб. по кредиту

рах. 65 + п. 7 стор.5

1262069754.Амортизаціяоб. по кредиту рах.13+ п. 7 стор.5

783078005.

Інші операційні витрати п. 7 стор.5

9750

15700

Разом:

86294,979475

Розрахунок

ПДВ до сплати в бюджет за грудень 2007 р.

оп.Зміст операціїПодаткова накладнаПодатковий кредитПодаткове
зобов’язанняДата

Сальдо на 30.11.2007 р.

4.Оприбуткована на склад від бази «Укропттекстильторґ”
сировина3.1217180х14Податкове зобов’язання з обсягу реалізованої
продукції

22.12134х1000Разом за місяць:

х

х

180

1000

До сплати в бюджет (до відшкодування)хх920Перелік джерел

1. Бухгалтерский учет в Украине / Под. ред. А.Н. Коваленко. –
Днепропетровск: баланс-Клуб, 2003. – 528 с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів
спеціальності “Облік і аудит” вищіх навчальних закладів / За редакцією
проф. Ф.Ф.Бутинця. — 4-е вид., доп. І перероб.-Житомир:ПП “Рута”, 2002.
— 688 с.

3. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и
торговых предприятиях, 2000г. Учебное пособие – К.: АСК, — 2000. – 624с.

4. Грабова Н.Н., Кривоносов Ю.Г. Учет основных хозяйственных операций в
бухгалтерских проводках: Учеб. пособие: — К.: АСК, 2001. – 416с.

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах
України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. — 6. вид. — К.
: Видавництво А.С.К., 2003. — 784 с.

Похожие записи