.

Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
4 20734
Скачать документ

Курсова робота з дисципліни

“Організація і методика аудиту”

на тему:

Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці

План:

Вступ…………………………………………………………………………………3

1. Зміст аудиту розрахунків з оплати
праці:………….………………….………6

1.1. Мета та завдання аудиту розрахунків з оплати
праці……………….…6

1.2. Організація і методика аудиту розрахунків з
оплати праці:…..…….14

Організація і методика аудиту нарахування оплати

праці на
підприємстві………………………………….………14

1.2.2. Організація і методика розрахунків з
працівниками

по оплаті праці………………………………………….……..17

2. Характеристика діяльності ПП «Еководтехніка»:..…………………………25

2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності

ПП«Еководтехніка»…………………………………………………….25

2.2. Аналіз фінансового стану
ПП“Еководтехніка”:…………….…..……26

2.2.1. Методика попередньої оцінки фінансового
стану

ПП“Еководтехніка”…………………………………….…….26

2.2.2. Комплексний аналіз фінансової діяльності
підприємства

ПП“Еководтехніка”…………………………………………..28

2.2.3. Аналіз структури ПП «Еководтехніка»…………………….
.33

2.2.4. Розрахунок показників фінансового стану

ПП «Еководтехніка»…………………………………………..36

2.2.5. Аналіз використання фонду оплати праці на

ПП «Еководтехніка»……………….………………………….42

3. Проведення аудиту розрахунків з оплати праці
ПП«Еководтехніка»:……43

3.1. Джерела інфопмації проведення аудиту розрахунків з оплати
праці

ПП«Еководтехніка»………………………………………………………43

3.2. Аудит розрахунків з оплати праці ПП «Еководтехніка»

за 2003-2004рр.:………………………………………………………….44

3.2.1. План аудиторської перевірки………………………………….44

Програма аудиторської перевірки розрахунків з оплати

праці ……………………………………………………………………44

3.3. Можливі порушення розрахунків з оплати праці
………………….47

Висновок…………………………………………………….…………………….51

Список використаної літератури ………………………………………………..54

Додатки……………………………………………………………………………57

Вступ

В умовах ринку підприємства, кредитні установи, інші об’єкти, що
хазяюють, вступають у договірні відносини по використанню майна, коштів,
проведенню комерційних операцій і інвестицій. Довірчість цих відносин
повинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати і
використовувати фінансову інформацію. Вірогідність інформації
підтверджується незалежним аудитором.

Власники, і насамперед колективні власники – акціонери, пайовики, а
також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що
всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і
правильно відбиті в звітності, тому що звичайно не мають доступу до
облікових записів, ні відповідного досвіду, і тому мають потребу в
послугах аудиторів.

Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності
підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для
прийняття рішень в області економіки й оподатковування.

Аудиторські перевірки необхідні державним органом, судам, прокурорам і
слідчим для підтвердження вірогідності цікавлючої їхньої фінансової
звітності.

Потреба в послугах аудитора виникла в зв’язку з наступними обставинами:

1) можливість необ’єктивної інформації з боку адміністрації у випадках
конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками,
інвесторами, кредиторами);

2) залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже
значні) від якості інформації;

3) необхідність спеціальних знань для перевірки інформації;

4) часта відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її
якості.

Усі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах
незалежних експертів, що мають відповідні підготовку, кваліфікацію,
досвід і дозвіл на право надання такого роду послуг. Аудиторські послуги
– це послуги посередників, що установлюють вірогідність фінансової
інформації.

Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність
функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати
наслідки різних економічних рішень.

В умовах ринкової економіки відбулися помітні зміни в оплаті праці, яка
залежить вже не тільки від результатів праці робітників, а й від
ефективності діяльності виробничих підрозділів.

Оплата праці – це заробіток, розрахований, як правило, в грошовому
виражені, який за трудовими договорами власник чи уповноважений ним
орган виплачує за виконану роботу чи надані послуги.

Урахування праці та заробітної плати займає одне з центральних місць в
системі обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джереом
доходів робітників фірм, підприємств. Праця працюючих є необхідною
складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу
створеного продукту.

Заробітна плата – є важливим засобом підвищення зацікавленості працюючих
у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів
виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.

Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, на сам
перед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.

В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування,
важливими задачами стали: прискорення науково-технічного прогресу,
зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення
використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу.

Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює
штатний розклад , форми і системи оплати праці, преміювання.
Урахування праці і заробітної плати – один із найважливіших і складних
ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних, у яких
відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу,
категорії робітників, виробничих витрат.

Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском
з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фірми.
Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються.
Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством.

Необхідно створювати економічно достовірну та обгрунтовану інформацію
про виконання нормативів та динаміки показників про працю, стеження за
дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та заробітної
плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних збитків
робочого часу, стимулювання праці на підприємстві.

На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого
часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці,
дотриманням правильного співвідношення між ростом продуктивності праці
та заробітної плати.

На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх
заробітної плати є документальним, достовірним та однаковим у всіх
галузях господарювання. Робітники реалізують право на працю шляхом
заключення трудового договору на підприємстві у відповідності з Законом
України конкретизуючи права та обов SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s
14 ’ язки робітників, а також оплата за працю, відрахування у фонди,
розрахунок прибуткового податку. У зв SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s
14 ’ язку з цим на підприємстві організується оперативний та
бухгалтерський облік праці та її оплата.

Для того, щоб виконувати задачі, які стоять перед обліком, на
підприємстві створені:

контроль за чисельністю персоналу та використанням робочого часу;

розподіл заробітної плати по об’єктах калькулювання;

правильність документального оформлення виробки робочих та службовців;

своєчасне утримання сум податків та перерахування їх до бюджету;

планування звітів про працю.

своєчасне нарахування заробітної плати та допомог, а також їх видача;

На сьогоднішній день складність ситуації, яка склалася з питання
розрахунків з працюючими, пояснює актуальність вибраної теми.

Курсова робота виконується за даними приватного підприємства
«Еководтехніка» .

1. Зміст аудиту розрахунків з оплати праці

1.1. Мета та завдання аудиту розрахунків з оплати праці :

Винагорода за працю є основним стимулом працівників, які здійснюють
процес виробництва та виробляють матеріальні блага. Витрати на оплату
праці як складова собівартості безпосередньо впливають на результати
фінансово-господарської діяльності підприємства, однак їх збільшення при
нормальній організації виробничого процесу є наслідком підвищення рівня
продуктивності праці, якісних характеристик продукту, що виробляється,
та доходу.

Реформа бухгалтерського обліку вплинула на облік розрахунків з оплати
праці не лише в частині зміни рахунків, що беруть участь у відображенні
операцій розрахунків з оплати праці. Суттєві зміни методології
бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці пов’язані з новим
підходом до класифікації витрат підприємства. Сьогодні підприємства
мають більше самостійності у виборі прийомів та напрямів власної
облікової політики. Зокрема, це стосується самостійного вибору порядку
ведення обліку витрат, створення резерву на оплату відпусток, вибору
форм і систем оплати праці, що найбільш прийнятні для даного
підприємства.

Аудиторська діяльність (аудит) – це підприємницька діяльність аудиторів
(аудиторських фірм) по здійсненню незалежних позавідомчих перевірок
бухгалтерської (фінансової) звітності, розрахунково-платіжній
документації, податкових декларацій і інших фінансових зобов’язань і
вимог економічних суб’єктів, а також наданню інших аудиторських послуг:

– постановка, відновлення і ведення бухгалтерського обліку;

– складання декларацій про доходи і бухгалтерської (фінансової)
звітності;

– аналіз фінансово-господарської діяльності;

– оцінка активів і пасивів економічного суб’єкта;

– консультування в питаннях фінансового, податкового, банківського й
іншого господарського законодавства;

-навчання;

-і ін.

Аудит – незалежна експертиза фінансової звітності підприємства на основі
перевірки дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку,
відповідності господарських і фінансових операцій законодавству України,
повноти і чіткості відображення у фінансовій звітності діяльності
підприємства. Експертиза завершується складанням аудиторського висновку.

Мета аудита – рішення конкретного завдання, що визначається
законодавством, системою нормативного регулювання аудиторської
діяльності, договірним зобов’язанням аудитора і клієнта.

Основною метою аудитора при перевірці оплати праці є визначення сильних
сторін контролю, щоб переконатися, що істотні помилки відсутні.

Основне завдання аудита оплати праці – перевірка дотримання
нормативно-правових актів при нарахуванні оплати праці, утриманнях з її
і правильності ведення бухгалтерського обліку по оплаті праці.

Завдання аудитора:

1. Перевіряючи правильність оплати праці, аудитор повинен перевірити:

-наявність і відповідність законодавству первинних документів по обліку
робочого часу, обсягу виконаних робіт, послуг, випущеної продукції;

-відповідність показників аналітичного обліку із записами в Головній
книзі і бухгалтерському балансі на одну і ту ж саму дату.

2. При перевірці використання фонду оплати праці, аудитор повинен
перевірити :

-дотримання встановлених штатним розкладом посадових окладів
працівників підприємства;

-своєчасність їхньої індексації з урахуванням росту цін в умовах
інфляції;

-чи затверджений штатний розклад на раді правління зборів акціонерів,
засновників;

-правильність оплати по відрядним відпусткам робітників, чи були
випадки приписки невиконаних робіт;

-правильність виплати премій працівникам підприємства (на підставі
затвердженого положення довільно-вольовим діям керівника).

До найважливіших завдань аудиту розрахунків з працівниками з
оплати праці відносяться:

– перевірка правильності нарахування основної, додаткової заробітної
плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

– перевірка обґрунтованості віднесення витрат на оплату праці на
собівартість продукції або на витрати операційної діяльності, які не
включаються до собівартості реалізованої продукції;

– вивчення правильності розподілу витрат на оплату праці між видами
готової продукції (виконаних робіт, наданих послуг) та по звітних
періодах;

– перевірка своєчасності розрахунків з працівниками з оплати праці;

– перевірка правильності нарахувань на фонд оплати праці та утримань із
заробітної плати та своєчасності їх сплати відповідним органам;

– перевірка стану обліку розрахунків з працівниками з оплати праці.

Джерелами інформації при перевірці розрахунків з оплати праці
виступають наступні законодавчо-нормативні акти та документи:

Кодекс законів про працю України (КЗпП);

Закон України “Про охорону праці” від 14. 10. 1992 р. № 2694-ХИ;

Закон України “Про відпустки” від 15. 11. 1996 р. № 504/96-ВР;

Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового
державного соціального страхування” від 11.01.2001р. №2213-Ш;

Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”
від 26. 06. 1997 р. № 400/97-ВР;

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими
народженням і похованням” від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ;

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття” від 02. 03. 2000 р. № 1533-Ш;

Декрет Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з, громадян”
від 26.12.1992 р. № 13-92;

Інструкція про прибутковий податок з громадян, затверджена наказом
Головної державної податкової інспекції України від 21.04.1993 р. № 12;

П(С)БО 1,2,3,4,16, затверджені відповідними наказами Мінфіну України;

– нормативно-довідникова інформація з обліку праці і заробітної плати;

– колективна угода підприємства;

– первинні документи з обліку праці і заробітної плати (накази
(Додаток–3,4,5,6,7), трудові угоди, контракти, особові картки, наряди,
рапорти та ін.);

– облікові реєстри (журнали 3, 5, 5А (Додаток – 1), ,
розрахунково-платіжні відомості (Додаток–2), табелі обліку робочого
часу, Головна книга(Додаток-8));

– фінансова звітність (ф. № 1,2, 3(Додаток–9,10)).

Послідовність аудиту заробітної плати показано на схемі 1.

Аудитор повинен розпочати роботу з вивчення організації і ефективності
праці та її охорони, з правильного застосування та дотримання умов
оплати праці, економічної обґрунтованості норм виробітку тощо.

Аудитор повинен впевнитися в наявності на підприємстві колективного
договору — документа, у якому узагальнюються і деталізуються основні
вимоги законодавства, встановлюються загальні для всіх професій на
підприємстві вимоги, у т. ч. з охорони праці, та узгоджуються питання,
які відповідно до законодавства вимагають спільного рішення власника та
трудового колективу (профспілкової організації).

Заробітна плата — це винагорода, яку виплачує підприємство працівнику за
виконану ним роботу.

Методом вибіркової перевірки аудитор аналізує правильність нарахування
заробітної плати та інших виплат працівникам підприємства. Під час
перевірки аудитор повинен встановити відповідність аналітичного обліку
(особові рахунки (ф. № П-54, № П-54а), розрахунково-платіжні
(Додаток-2), розрахункові, платіжні відомості (Додаток-11) (ф. № П-49,
№П-51, №П-53) заробітної плати синтетичному по рахунку 66 “Розрахунки з
оплати праці”(Додаток–12) .

Порядок проведення аудиту заробітної плати представимо на рис.1.1.

Рис.1.1. Аудит заробітної плати

При цьому необхідно порівняти залишок, який відображається в
балансі по статті “Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати пращ”
(рядок 580) на 1-е число з даними розрахунково-платіжної або
розрахункової відомості (Додаток-2,11), а суму заборгованості по
розрахункових відомостях з сумами особових рахунків та з сумами
платіжних відомостей, по яких заробітна плата виплачена працівникам.

Перевіряючи розрахунково-платіжні, платіжні відомості, аудитор повинен
впевнитися, чи отримували певну суму грошей особи, вказані в платіжній
відомості. Під час дослідження виплати заробітної плати за роботи за
трудовими угодами аудитор повинен перевірити чи дійсно виконувалася така
робота.

Крім того, дуже важливо перевірити правильність підрахунків підсумків до
виплати на руки працівникам як по вертикалі, так і по горизонталі. На
практиці часто мають місце такі випадки: при арифметичній перевірці
правильності підсумків в розрахунковій відомості суми нарахованої
заробітної плати вказані правильно, вірно відображені суми відрахувань і
утримань, правильно визначена заборгованість на кінець місяця. Однак,
підраховуючи окремі суми в графі “Разом нараховано”, аудитор з’ясовує,
що в рядку “Разом” проставлена більша сума, таку саму різницю аудитор
визначить при перевірці графи “До видачі” і рядка “Разом”. Таким чином,
при арифметичній перевірці даних розрахунково-платіжних відомостей
аудитор розкриває крадіжки грошових коштів.

Аудитор повинен перевірити правильність розрахунку сум заробітної плати
різним категоріям працівників та правильність віднесення цих сум на
відповідні рахунки витрат.

Для цього аудитор порівнює первинні документи, що є підставою 1 для
нарахування заробітної плати робітникам основного виробництва, (при
погодинній формі оплати праці: відомості про посадові оклади (штатний
розпис), присвоєні розряди (накази), годинні тарифні ставки (тарифна
сітка) та кількість фактично відпрацьованого часу (табель обліку
робочого часу); при відрядній формі оплати праці: інформацію про обсяг
виробітку і розцінки за одиницю продукції (наряди, акти виконаних робіт,
накладні на здачу продукції на склад) з розрахунково-платіжними
відомостями (Додаток–2) та журналами 5 і 5А.

Аудитор повинен з’ясувати, чи не має у відомостях підставних осіб та
приписок невиконаних обсягів, які підтверджуються актами приймання або
закритими нарядами. Особливу увагу аудитор повинен звернути на
витрачання коштів на оплату вантажно-розвантажувальних робіт, робіт з
поточного або капітального ремонту, з’ясовуючи при цьому, які норми та
розцінки застосовувалися за виконані роботи.

Для перевірки правильності нарахування заробітної плати іншим категоріям
працівників аудитор повинен проаналізувати штатний розпис де вказані
посадові оклади або відповідні розряди робітників допоміжного,
підсобного виробництва, збуту та ін. Правильність винесення сум
нарахованої заробітної плати іншим категоріям працівників аудитор
перевіряє за журналами 5 і 5А.

Аудитор повинен особливо ретельно перевірити нарахування заробітної
плати тимчасовим працівникам, з’ясувати доцільність таких затрат та
впевнитися, що нарахування заробітної плати тимчасовим працівникам не
здійснювалося на підставі фіктивних документів.

При дослідженні виплат додаткової заробітної плати (доплати, надбавки,
премії, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним
законодавством) аудитор повинен з’ясувати, чи існували (виконувалися)
умови, за яких може бути виплачена додаткова заробітна плата, перевірити
наявність відповідних розпорядчих документів (Положення про преміювання,
наказів, розпоряджень).

Ретельному дослідженню підлягають виплати, передбачені законодавством
про оплату праці за невідпрацьований на виробництві час. Аудитор вивчає
дотримання порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 зі змінами
і доповненнями у випадках:

надання працівникам щорічної, додаткової, творчої відпустки;

виконання працівниками державних і громадських обов’язків у робочий час;

службових відряджень;

вимушеного прогулу;

забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та
допомогою по вагітності і пологах;

та інших випадках, передбачених чинним законодавством.

При цьому аудитор перевіряє період, за який розраховується
середня заробітна плата, виплати, що включаються до її складу, порядок
розрахунку виплат у всіх випадках збереження заробітної плати.

Перевіряючи правильність нарахування додаткової заробітної плати та час
відпустки важливо з’ясувати:

її вид (основна, додаткова, творча, соціальна);

правильність її оформлення (заява працівника, документи, що
підтверджують право на додаткову відпустку, довідка-виклик навчального
закладу, рекомендації вченої ради, наказ (розпорядження) про надання
відпустки (ф. № П6) (Додаток–7) ;

тривалість відпустки;

правильність розрахунку виплат за час відпустки

ОВ = (В(12)/(365-ДСН)) х Ккв,

де: ОВ — сума відпускних;

В( 12)-виплати за 12 місяців, що передують відпустці;

ДСН — святкові і неробочі дні;

Ккв—календарні дні відпустки;

правильність відображення розрахованих сум в бухгалтерському обліку.

При дослідженні останнього пункту аудитор повинен звернути увагу на
наявність або відсутність в обліковій політиці підприємства рішення про
створення резерву на оплату відпусток. Якщо на підприємстві створюється
такий резерв, аудитор повинен перевірити правильність розрахунку
щомісячної суми забезпечення відпусток;

РВ = ЗПфм * (ОВрп / ФОПрп) * КН,

де: РВ — резерв відпусток;

ЗПфм — фактична зарплата за місяць;

ОВрп—річна планова сума оплати відпусток;

ФОПрп—річний плановий фонд оплати праці;

КН — коефіцієнт нарахувань до фондів, який враховує нарахування на
заробітну плату до цільових фондів і розраховується за формулою

КН = (100 + 32 + 1,9 + 2,9 + К) / 100,

де К — ставка збору до Фонду соціального страхування від нещасного
випадку та профзахворювання.

Аудитор перевіряє правильність відображення в обліку сум виплат за
відпустку при створенні резерву та при відсутності резерву.

При розгляді цього питання аудитор також повинен з’ясувати причини
ненадання відпусток працівникам, особливо матеріально відповідальним
особам.

При дослідженні правильності виплат допомоги у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю та по вагітності і пологах аудитор перевіряє
наявність лікарняних листків, оформлення їх підписами і печаткою,
правильність встановлення стажу роботи, відповідного розміру і
розрахунку допомоги:

Д = (В(6) / Др) * Крх * С ,

де Д – допомога в зв’язку з тимчасовою непрацездатністью;

В (6) — виплати за 6 місяців, що передують хворобі;

Др — кількість відпрацьованих днів за 6 місяців;

Крх — кількість робочих днів за лікарняним листом;

С – відсоток допомоги, що враховує стаж роботи. |

Особливу увагу аудитор повинен приділити правильності джерел виплат
допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві—за перші п’ять
днів непрацездатності допомога повинна оплачуватися власником за рахунок
коштів підприємства, починаючи з шостого дня непрацездатності до її
відновлення — за рахунок Фонду соціального страхування, окрім ситуацій,
в яких допомогу виплачують за рахунок Фонду соціального страхування з
першого дня (при догляді за хворою дитиною, за хворим членом сім’ї, у
зв’язку з карантином тощо).

При дослідженні документів по нарахуванню основної, додаткової
заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат важливо
встановити своєчасність та правильність утримань із заробітної плати сум
прибуткового податку відповідно до шкали ставок, установленої Декретом
Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” від 26.
12. 1992 р. № 13-92 зі змінами і доповненнями; збору до Пенсійного фонду
(1%, 2% з сукупного оподатковуваного доходу за місяць, але не більше
2200 грн.); збору до Фонду соціального страхування з тимчасовою втратою
працездатності (0,25%, 0,5%); збору до Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття (0,5%);
аліментів (виконавчі листи суду); переказів на особові рахунки в банку
(заява працівника); відшкодувань завданих підприємству збитків (наказ
керівника підприємства, виконавчий лист суду) та інших. При наявності у
окремих категорій працівників пільг щодо оподаткування прибутковим
податком аудитор повинен перевірити відповідні підтверджуючі документи.

Якщо підприємство сплачує працівникам дивіденди, аудитор повинен
перевірити правильність ведення обліку з нарахування і виплати
дивідендів та з’ясувати, чи не утримало помилково підприємство
прибутковий податок з сум нарахованих дивідендів (дивіденди не
включаються до сукупного оподатковуваного доходу громадян).

В тісному взаємному зв’язку з оплатою праці знаходяться нарахування на
фактичні витрати на оплату праці, які включають витрати на виплату
основної, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та
компенсаційних виплат, в тому числі в натуральній формі. Аудитор
встановлює правильність обов’язкових нарахувань за встановленими
законодавством нормами:

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування — 32°/ 4% —
організації інвалідів, 1 % — операції з купівлі-продажу валюти, 5% —
реалізація ювелірних виробів із золота, платини і дорогоцінного каміння,
3% — при відчуженні автомобілів;

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.— 2,9%

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття—1,9%;

на соціальне страхування від нещасного випадку та профзахворювання
ставка залежить від класу професійного ризику.

Аудитор перевіряє своєчасність перерахувань відповідним фондам.

До типових, окрім вищеназваних, зловживань можливо віднести:

завищення обсягів робіт в документах на оплату праці по відношенню до
фактично виконаних;

використання підставних осіб при виконанні тимчасових, сезонних робіт;

неправильне віднесення нарахованих сум заробітної плати на відповідні
рахунки бухгалтерського обліку;

застосування пільг при оподаткуванні прибутковим податком без наявності
документів, що підтверджують пільги;

несвоєчасність сплати нарахувань на фактичні витрати на оплату праці
відповідним органам;

заниження фактичних витрат на оплату праці з метою зменшення відповідних
нарахувань та утримань із заробітної плати;

несвоєчасність розрахунків з працівниками з оплати праці.

1.2.Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці:

1.2.1. Організація і методика аудиту нарахування оплати праці на
підприємстві:

Аудиторська перевірка нарахування оплати праці здійснюється за такими
напрямками:

1) формування та використання фонду оплати праці;

2) розрахунки з оплати праці.

Аудит обґрунтованості визначення, формування та використання фонду
оплати праці включає:

• дотримання підприємством чинного законодавства з оплати праці;

• вибір раціональних форм оплати праці;

• своєчасне впровадження прогресивних розцінок;

• обґрунтованість розміру фонду оплати праці в допоміжних виробництвах;

• доцільність впровадження контрактної форми оплати праці;

• структуру джерел формування фонду оплати праці;

• ефективність використання фонду оплати праці та правильність
відображення його у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;

• наявність та правильність оформлення документів та регістрів обліку,
на підставі яких нараховувалась заробітна плата;

• правильність нарахування оплати праці готівкою та в натуральній
формі.

На початковому етапі аудиторської перевірки з’ясовується правильність
записів в особистих справах працівників, наявності трудових книжок,
штатного розкладу, правильності використання тарифних сіток, ставок,
розцінок та надбавок при обчисленні заробітної плати; оформлення
документів, на підставі яких нараховувалася заробітна плата (табелів
обліку використання робочого часу, нарядів, контрактів, розрахункове –
платіжних відомостей (Додаток–2) , відповідних записів у обліку).

При перевірці обґрунтованості, визначення фонду оплати праці, перш за
все, аудитором з’ясовується дотримання підприємством законодавчих та
нормативних актів з нарахування заробітної плати, а також використання
внутрішньогосподарських документів з оплати праці.

Аудитором аналізується доцільність і прогресивність форм і систем оплати
праці. Під час аудиторської перевірки встановлюється правильність
посадових окладів і ставок з погляду віднесення підприємства до
відповідної групи щодо оплати праці. Дотримання відповідності посадових
окладів і ставок встановлюють шляхом їх порівняння зі штатним розкладом,
нормативами за групами підприємств та розмірами реалізації продукції.

Метою аудиторської перевірки обґрунтованості визначення фонду оплати
праці є виявлення резервів скорочення витрат на оплату праці та
раціональність використання коштів.

Аудит розміру фонду оплати праці в допоміжних виробництвах повинен
здійснюватися на основі прогнозних обсягів робіт, нормативів затрат
часу, затверджених підприємством, а також посадових окладів, тарифних
ставок, положень з оплати праці. Аудитору слід пам’ятати, що
правильність застосування тарифних ставок потрібно перевіряти при
погодинній оплаті праці, виконання кількісних і якісних показників
роботи, норм і розцінок – при відрядній. Аудитору ретельно слід
перевірити табель обліку використання робочого часу.

При його перевірці особливу увагу слід звернути на наявність вигаданих
(підставних) осіб, яким нараховують заробітну плату.

При перевірці контрактної форми оплати праці, аудитору слід
враховувати, що контракт є особливою формою трудового договору з строком
його дії від 1 до 5 років, в якому права, обов’язки і відповідальність
сторін, умови організації праці та припинення дії визначається за згодою
сторін. При цьому аудитор повинен перевірити доцільність застосування
контрактної системи оплати праці та умови контракту з матеріального
стимулювання, визначені Декретом і Законом “Про оплату праці” і
Положенням про оплату праці підприємства.

З метою правильності визначення фонду оплати праці аудитору слід
перевірити включення до нього різних доплат: за стаж роботи, звання
мастера, клас кваліфікації, суміщення професій, персональних надбавок,
якість виконаних робіт тощо.

Важливим етапом аудиту є перевірка дотримання підприємством інструкції
про кошти, що відносяться до фонду оплати праці та джерел формування
фонду, а також правильності та своєчасності відображення їх у обліку та
фінансовій звітності.

При аудиторській перевірці необхідно порівняти відображення у
бухгалтерському обліку і фінансовій звітності коштів, спрямованих на
оплату праці і отриманих працівниками підприємств, як власниками цінних
паперів та вкладів у майно підприємства за такими напрямками: витрати на
оплату праці, що відносяться на собівартість продукції, а також
експлуатаційні витрати інших виробництв, які знаходяться на балансі
основної діяльності; виплати у грошовій та натуральній формах за рахунок
нерозподіленого прибутку, з фондів спеціального призначення; доходи
виплачені працівникам за цінними паперами і вкладеними у майно
підприємства.

Аудит правильності відображення в бухгалтерському обліку витрат на
оплату праці потрібно здійснювати за такими напрямками:

1) виплат із фонду оплати праці;

2) виплат за рахунок нерозподіленого прибутку, що залишається в
розпорядженні підприємства.

При цьому аудитору потрібно особливу увагу звернути на виплати із фонду
оплати праці, які відносяться на собівартість продукції (в дебет рахунку
23 “Виробництво”), виплати за відрядними розцінками, окладами, тарифними
ставками; доплати за роботу згідно із законодавством в особливо важких
умовах праці, доплати за роботу в святкові дні, понад нормовані години;
виплати щорічних відпусток; компенсації за невідпрацьований час,
процентні надбавки за вислугу років, стаж роботи (надбавки за стаж
роботи за спеціальністю на даному підприємстві), передбачені чинним
законодавством; оплата праці робітників, що не перебувають у штаті
підприємств, за виконання робіт згідно з договорами громадське —
правового характеру; заробітна плата за кінцевим підсумком роботи за
рік; виплати різниці в окладах працівникам, працевлаштованим з інших
підприємств із збереженням, протягом деякого часу, розміру посадового
окладу на колишньому місці роботи, а також при тимчасовому заміщенні;
оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, що працюють без
звільнення від основної роботи, з підготовки і підвищення кваліфікації
працівників; пільгові години підлітків; вартість продукції, що видається
як натуральна оплата праці, доплата за шкідливі умови праці тощо.

При подальшій перевірці необхідно аудитору з’ясувати правомірність
відображення в обліку та звітності наданих працівникам пільгових виплат;
додаткових відпусток понад ті, що передбачені законодавством; надбавок
до пенсій; виплат за путівки за рахунок підприємства, надання
матеріальної допомоги; дивідендів, процентів на акції.

Аудиторська перевірка обґрунтованості визначення фонду оплати праці
обумовила необхідність з’ясування його використання згідно з обсягом
виконаних робіт.

З метою, перевірки порівнюють розрахунковий (прогнозний) фонд оплати
праці з фактичним, в результаті чого визначають абсолютну економію або
його перевитрату; розраховують вплив факторів на відхилення (зміна
чисельності працівників і середньорічного заробітку). Методику такого
аудиту слід проводити з урахуванням темпів інфляції за офіційно
встановленими коефіцієнтами.

При з’ясуванні перевитрат фонду оплати праці встановлюють їх причини.

Аудиторську перевірку використання фонду оплати праці потрібно
здійснювати не лише в цілому на підприємстві, а й за категоріями
працівників та виробничим підрозділам.

Аудитору слід пам’ятати, що при перевірці фонду оплати праці
позаштатного складу працівників він може витрачатися лише у межах
затверджених сум і на цілі, передбачені кошторисом.

1.2.2. Організація і методика розрахунків з працівниками по оплаті праці

Одним із основних завдань аудиторської перевірки є аудит розрахунків з
працівниками по оплаті праці.

Аудиторська перевірка обліку розрахунків з оплати праці здійснюється
аудитором згідно типових форм, затверджених наказом Міністерства
статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку по
розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі” № 144 від
22.05.1996 р. на виконання заходів щодо реалізації державної програми
переходу України на міжнародну систему обліку і статистики (див. ч. І,
розділ 4, п. 4.1).

Перевіряючи розрахунки з оплати праці, аудитор керується “Кодексом
Законів України”, Законом України “Про оплату праці”, затвердженим
Постановою Верховної Ради України від 20 квітня 1995 р. № 144 / 95 – ВР
(зі змінами і доповненнями до нього відповідно до Постанови Верховної
Ради України від 6 лютого 1997 р. № 50 / 97 – ВР), а також Інструкцією
зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Міністерства
статистики України від 11.12.1995 № 323 та Інструкцією зі статистики
чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України,
затвердженою наказом Мінстату № 171 від 07.07.1995 р.

Основними показниками праці та заробітної плати, що підлягають
перевірці, є:

• чисельність працівників, їхні професії та кваліфікація;

• витрати робочого часу у людино — годинах, людино – днях;

• кількість виготовленої продукції;

• розмір фонду оплати праці за категоріями працюючих, видами
нарахувань;

• нарахування премій, відпускних;

• розмір відрахувань за їх видами та інші.

Виходячи з цих показників праці та заробітної плати, аудитор повинен
перевірити:

• дотримання законодавства щодо організації ведення бухгалтерського
обліку;

• реальність відображення у первинних документах та формах звітності
чисельності працівників та середньо спискової чисельності працюючих на
підприємстві;

• правильність визначення обсягів виконання робіт;

• наявність у документах обліку осіб, що не брали участі у виконанні
робіт;

• достовірність відображення у документах обліку виконання робіт;

• ідентичність даних аналітичного обліку з оплати праці показникам
синтетичного обліку з рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці” у Головній
книзі й балансі на однакову дату та підписів у відомості й особовій
справі;

• законність доплат і надбавок до основної заробітної плати;

• правильність підрахунків підсумків у первинних документах, регістрах
бухгалтерського обліку та фінансовій звітності;

• реальність віднесення витрат з оплати праці на собівартість
продукції;

• відповідність даних відомостей на виплату заробітної плати
тарифікаційним спискам працівників і відсутність у відомостях підчисток,
необумовлених виправлень та підписів керівника та бухгалтера.

При аудиті, перш за все, аудитор проводить оцінку стану організації
бухгалтерського обліку та ефективності внутрішньогосподарського контролю
на підприємстві, яка впливає на обсяг аудиторської перевірки.

Перевірка здійснюється вибірковим методом. Результат перевірки —
визначення зон найвищого ризику, що обумовлено: існуванням підприємства
(наявний ризик), постановкою внутрішньогосподарського контролю (ризик
контролю) і ризиком з вини аудитора (ризик не виявлення помилок).

При перевірці чисельності працівників підприємства аудитор повинен
звернути увагу на правильність визначення середньоспискової чисельності
та відображення її у фінансовій звітності згідно Інструкції зі
статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві
України, № 171 від 07.07.1995 р.

Середньоспискова чисельність працівників на місяць встановлюється шляхом
підсумку числа працівників за кожний календарний день і діленням на
повне число календарних днів у даному місяці. Фактична чисельність
перевіряється шляхом співставлення наявності трудових книжок працівників
та табеля обліку робочого часу.

Аудитору слід з’ясувати чи використовується праця інвалідів першої та
другої групи. Якщо використовується, необхідно перевірити чи є в
наявності документи, що підтверджують інвалідність і трудові книжки цих
працівників. З метою контролю відпрацьованого часу аудитору потрібно
перевірити правильність оформлення табелів та підрахунки відпрацьованого
часу.

Правильність визначення обсягів виконання робіт, наявність приписок
аудитору необхідно перевірити на основі розрахунків основної та
додаткової

оплати праці (премій, доплат, надбавок) за категоріями працівників.

Достовірність обсягів виконання робіт, наявність приписок (на
будівельних підприємствах) виявляють за допомогою порівняльного методу.
При цьому обсяг виконаних робіт, вказаний у первинних документах з
обліку праці порівнюють з технологічними картами, документами на
оприбуткування готової продукції, а також проводять контрольні обміри.

Крім того аудитору необхідно перевірити розрахунки виробітку за виконані
роботи і надані послуги. При аудиторській перевірці слід переконатися у
правомірності нарахованої заробітної плати на підприємстві в цілому та
по окремим підрозділам.

Для перевірки правильності нарахування і виплати заробітної плати
аудитору насамперед слід ретельно ознайомитися зі встановленими нормами
для різних видів оплат.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки,
ставки, схеми посадових окладів, розміри надбавок, доплат, премій
підприємства встановлюють самостійно у колективному договорі з
дотриманням норм і гарантій передбачених законодавством і угодами.
Вибірковим методом аудитором проводиться перевірка правильності
застосування тарифних ставок, розцінок та розрахунки сум нарахованої
оплати праці, при виявленні порушень всі первинні документи потрібно
перевіряти в суцільному порядку.

Перевірка документів спрямована на те, щоб виявити реальність
відображення робіт, правильність визначення їх обсягів, строків
виконання, норми виробітку, суми нарахованої заробітної плати, включаючи
доплати та надбавки. З цією метою поряд з перевіркою документів з обліку
праці застосовується зустрічна перевірка інших взаємопов’язаних
документів і облікових записів (Положення про оплату праці, норми
виробітку).

При виявленні сумнівних операцій опитуються відповідні особи,
надсилаються запити в інші організації.

Аудиторська перевірка оплати праці, що нарахована працівникам за
встановленими окладами, повинна бути спрямована на відпрацьований
працівником час і відповідність фактично одержаних сум окладу, штатному
розкладу або наказу по підприємству.

Для нарахування основної заробітної плати працівникам з погодинною
оплатою праці аудитору необхідно мати відомості про посадові оклади (за
штатним розкладом), присвоєні розряди (на підставі наказів по
підприємству), а також дані табельного обліку відпрацьованого ними часу
за відповідний період, що ретельно перевіряються.

При нарахуванні основної заробітної плати працівникам, яким встановлена
відрядна оплата праці, крім табеля необхідно мати відомості про
виробіток і розцінки за виконані роботи.

Для розрахунку заробітної плати спеціаліста за тарифом, годинну тарифну
ставку треба помножити на кількість годин зміни. При цьому аудитор
повинен перевірити правильність розрахунків з оплати праці в первинних
документах та відповідність розрахованих сум в розрахункове — платіжних
відомостях.

При аудиті виплат заробітної плати за трудовими угодами аудитору
потрібно перевірити:

обсяг виконаних робіт;

правильність розцінок та сум, що сплачені після закінчення робіт;

дотримання строків виконання робіт та відповідність їх обсягам робіт, що
вказані в трудовій угоді;

правильність і повноту проведення розрахунків за виконані роботи.

При виявленні забракованої продукції аудитор перевіряє правильність її
оплати. При цьому слід з’ясувати, з чиєї вини виник брак, тому що повний
брак з вини працівника не підлягає оплаті, а не з вини працівника
оплачується за рівнем, нижчим 2/3 тарифної ставки встановленого окладу
або розряду.

При виплатах заробітної плати, що базується па мінімальному розмірі,
аудитору слід перевірити фактично нараховану суму оплати праці, маючи на
увазі, що оплата праці працівників не повинна бути нижчою від
встановленого мінімуму заробітної плати.

Під час аудиторської перевірки аудитор повинен зосередити увагу на
обґрунтованості основних форм додаткової оплати – доплати за стаж,
надбавки до тарифних ставок, доплати за класність, за ненормований
робочий день, підвищених розцінках тощо.

При аудиті підвищених розцінок необхідно з’ясувати наявність положення,
де вони мають місце та перевірити їх обґрунтованість.

Перевіряючи правильність доплат за заміщення посади необхідно з’ясувати
підставу для такої доплати, наявність наказу керівника, тривалість
заміщення понад 12 робочих днів і відсутності обов’язків заступника
згідно із штатним розкладом. Перевірка виплат премій, основних
працівників та адміністративне — управлінського складу, ґрунтується на
нормативах підприємства, якими затверджено порядок преміювання і джерела
його покриття. При цьому аудитору необхідно враховувати нормативи
підприємства, якими затверджено порядок преміювання працівників та
джерела його покриття. Аудитор повинен пам’ятати, що перевірку потрібно
проводити у двох напрямках: преміювання працівників підприємства і
адміністративне – управлінського апарату.

Аудит правомірності виплат премій за загальні показники в роботі,
базується на встановленні достовірності даних про кінцеві фінансові
результати, досягненні прогнозного рівня валового доходу, реалізації
продукції в цілому по підприємству та за окремими підрозділами.

Аудитор повинен перевірити правомірність віднесення витрат по оплаті
праці на собівартість продукції. При цьому слід керуватися Законом
України “Про оподаткування прибутку підприємств” та інших нормативних
документів.

Правомірність віднесення витрат на оплату праці обумовлює перевірку
обґрунтованості затрат на оплату відпусток працівників.

При аудиторській перевірці слід враховувати, що нарахування резерву на
оплату відпусток не носить обов’язкового характеру. Якщо на підприємстві
згідно з наказом про облікову політику рівномірний розподіл відпусток на
протязі року, то фактичні витрати на оплату відпусток списуються на
собівартість продукції по мірі надання працівникам відпусток. У
випадках, коли сума нарахованих і сплачених відпускних працівникам у
звітному періоді відноситься до наступного звітного періоду, вона
повинна включатися до складу фактичних витрат на оплату праці у місяці,
що наступає за звітним.

Перевіряючи правомірність нарахування заробітної плати і віднесення її
на собівартість продукції, аудитору необхідно перевірити правильність
відрахувань до Пенсійного фонду, фонду соціального страхування та на
випадок безробіття. Крім того пррі аудиторській перевірці з’ясовується
повнота та правомірність розрахунків за встановленими нормативами.

Наступним етапом аудиторської перевірки є правильність утримань із
заробітної плати. Згідно зі статтею 127 Кодексу законів про працю
України утримання із заробітної плати можуть здійснюватися тільки у
випадках, передбачених законодавством України. Обов’язкові утримання
включають прибутковий податок за шкалою ставок податку (до 17 гривень не
оподатковується); Утримання до Пенсійного фонду (1 %, якщо загальна сума
нарахованої заробітної плати становить до 150 гривень, 2 %, якщо сума
більше 150 гривень); утримання на випадок безробіття (0,5 % від
нарахованої суми); утримання за виконавчими листами. Загальний розмір
утримань із заробітної плати не може перевищувати 20 %, а в особливих
випадках – 50 % заробітної плати. В першу чергу перевіряється
правомірність утримання прибуткового податку з кожного працюючого та
загальної суми податку.

При цьому аудитор з’ясовує відповідність ставок прибуткового податку,
встановлених постановою Кабінету Міністрів України, ставкам, що
застосовуються в розрахунках утримань з заробітної плати з окремого
працівника.

При перевірці правильності визначення сукупного доходу, що підлягає
оподаткуванню, отриманого як в натуральній так і в грошовій формі,
аудитору необхідно перевірити повноту оподаткування доходу і
правомірність застосування ставок оподаткування.

Особливу увагу аудитору слід приділити перевірці повноти включення в
оподаткований доход сум, що підлягають оподаткуванню (сум матеріальної
допомоги, що перевищує встановлений норматив; правильності проведення
перерахунків прибуткового податку по закінченні року і відповідних
донарахувань або утримань). Аудитору слід пам’ятати, що не пізніше
строку отримання коштів у банку на оплату праці, повинні
перераховуватись до бюджету суми нарахованого і утриманого прибуткового
податку за попередній місяць. При перевірці необхідно звірити суми
платіжного доручення на перерахування до бюджету прибуткового податку з
фактично нарахованих сумою податку.

Аудиторській перевірці підлягають суми утримані із заробітної плати за
виконавчими листами, за письмовими дорученнями про переказ страхових
внесків, відшкодування матеріального збитку, заподіяного матеріально
відповідальними особами тощо.

Джерелами перевірки є розрахункові, платіжні відомості, книги особових
рахунків, виконавчі листи та інші первинні документи. Крім цього,
аудитор повинен перевірити своєчасність перерахування утриманих сум за
призначенням.

При аудиторській перевірці оплати праці аудитору необхідно з’ясувати
наявність депонованих сум у платіжних відомостях та реєстрах депонованих
сум, які необхідно порівняти з книгами обліку розрахунків із
депонентами.

Аудитору слід встановити відповідність невиплаченої суми, вказаної у
книзі, з платіжними відомостями на виплату депонованих сум і
розрахунковою відомістю та реальність виплати депонованих сум. З цією
метою необхідно аудитору порівняти суми з реєстрів депонованих сум,
платіжних відомостей, книг обліку розрахунків із депонентами та суми
депонованої заробітної плати у видаткових касових ордерах. Крім того,
необхідно в результаті аудиторської перевірки з’ясувати повноту та
своєчасність перерахування депонованих сум в бюджет.

На останньому етапі аудитору слід перевірити ідентичність даних
аналітичного обліку щодо оплати праці показникам синтетичного обліку з
рахунка 66 “Розрахунки з оплати праці” у Головній книзі й балансі на
початок та кінець звітного періоду (Додаток–8,9,12) .

З цією метою звіряють сальдо на перше число відповідного місяця у
Головній книзі й балансі з підсумковими сумами (сумами до видачі)
розрахункове – платіжних відомостей (Додаток–2,8,9) . Причинами
розходжень можуть бути:

перекручення даних внаслідок зловживань (виключень виплат, утримань);
неповного утримання авансів; повторного списання грошових документів із
внесенням виплат у дебет рахунка 66 “Розрахунки з оплати праці”;

зменшення дебіторської заборгованості або збільшення кредиторської
заборгованості під час перенесення сальдо з одної розрахункової
відомості в іншу.

2.Характеристика діяльності ПП «Еководтехніка»

2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності ПП «Еководтехніка»:

Коротка характеристика підприємства.

ПП “Еководтехніка” зареєстровано Печерською Податковою Адміністрацією
м.Києва 05.02.1998р. ПП “Еководтехніка” є юридичною особою і діє на
підставі Статуту і законодавства України.

Місцезнаходження: м.Київ.

Основним видом діяльності є будівельні та монтажні роботи.

ПП “Еководтехніка” є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий і інший рахунки, фірмове найменування, круглу печатку.
ПП“Еководтехніка” здобуває права юридичної особи з моменту державної
реєстрації. ПП “Еководтехніка” для досягнення своїх цілей вправі від
свого імені робити угоди, здобувати майнові права і нести обов’язку,
бути позивачем і відповідачем у суді. ПП “Еководтехніка” відповідає

за своїми обов’язками усім своїм майном.

ПП “Еководтехніка” діє в умовах повної самостійності і самоврядування,

госпрозрахунку і самофінансування, на основі демократичних принципів.
Економічну основу підприємства складає власність на засоби будівництва
та монтажні роботи. ПП “Еководтехніка” не має вищестоящої організації.

Чисельність працюючих на підприємстві -11 чоловік.

Керування підприємства здійснює керівник, і приймає рішення в області
економіки і налогооблажения.

Аудиторські перевірки необхідні державним органам, судам, прокурорам і
слідчим для підтвердження вірогідності цікавлячої їхньої фінансової
звітності.

Затрати підприємства ПП “Еководтехніка”, пов’язані з використанням
найманої робочої сили, не обмежуються лише виплатою заробітної плати
робітникам, що мають трудові відносини з підприємством та віднесені до
його облікового складу. З одного боку, підприємство для виконання певних
робіт по мірі необхідності може притягувати фізичних осіб (що не мають
трудові відносини з підприємством ПП “Еководтехніка” та, відповідно, не
віднесені до його облікового складу) та сплачувати за їх працю
договорами цивільно-правового характеру. З іншого боку, окрім власне
заробітної плати, робітникам можуть сплачуватись різного роду надбавки
та доплати, премії, компенсації та інше. Крім того, деякі види
компенсаційних виплат, що фінансуються державою або відповідними
фондами, сплачуються громадянам через підприємства, на яких воно
працюють. Але на підприємство ПП “Еководтехніка” покладено зобов’язання
утримувати з заробітної плати робітників податок на прибуток та збори в
загальнодержавні фонди, а також деякі інші суми, встановлені
законодавством (наприклад, аліменти) або за згодою сторін (наприклад,
перерахування частини заробітної плати на погашення товарного кредиту,
отриманого робітником на іншому підприємстві).

Таким чином, між підприємством ПП “Еководтехніка” та його робітником
постійно здійснюються розрахунки, більшість яких пов’язана з оплатою
праці. Як і будь які інші господарські операції, ці розрахунки повинні
бути відображенні в бухгалтерському обліку. Підставою для відображення в
обліку цих, так само як і будь яких інших операцій, є первинні
документи.

Аналіз фінансового стану ПП «Еководтехніка»

Основним джереом інформації для аналізу фінансового стану
ПП“Еководтехніка” є баланс та форма 2 – «Звіт про фінансові результати»
(Додаток -10 ).

Аналіз фінансового стану підприємства буває:

попередній;

комплексний.

Попередній аналіз – проводиться банком, що обслуговує дане підприємство,
працівниками свого підприємства для власних потреб та працівниками
даного підприємства за матеріалами підприємства суміжника. Цей аналіз
простий проводиться дуже швидко охоплює останній рік роботи і зводиться
він до того, що розраховуються і аналізуються дев’ять основних
показників.

Комплексний аналіз – це більш складний аналіз, він охоплює показники
роботи підприємства за 3-4 роки. Виконується незалежною аудиторською
службою за наказом підприємства.

2.2.1. Попередня оцінки фінансового стану ПП“Еководтехніка”:

Неплатежі (прострочені виплати по судах, внескам до бюджету, затримка
оплати рахунків постачальників, погашення зобов’язань іншим кредиторам),
дані з Форми(Ф.)-1 стр.620 (Додаток–9).

На початок звітного періоду(п.п.) = 1930,4 тис. грн.

На кінець звітного періоду(к.п.) = 2322,8 тис. грн.

Неплатежі на кінець періоду збільшилися на 392,1 і становлять 2322,8
тис. грн.

2) Коефіцієнт незалежності:

Коефіцієнт незалежності _ Джерела власних коштів _ стр.380

Валюта балансу
стр.640

На початок звітного періоду = 12545,5 / 17301,7 = 0,73

На кінець звітного періоду = 13228,7 / 18310,1 = 0,72

2) Коефіцієнт фінансової стійкості:

Коефіцієнт фінансової _ Джерела власних коштів +

стійкості Довгострокові позичкові кошти _
стр.380 + 480

Валюта балансу
стр.640

На початок звітного періоду = (12545,5+2825,8) / 17301,7 = 0,89

На кінець звітного періоду = (13228,7+2755,0) / 18310,1 = 0,87

4) Коефіцієнт ділової активності (Додаток–9,10) :

Коефіцієнт ділової _ Чистий доход _ ______Ф.-2
стр.35___________ _

активності Сер.валюта балансу Ф.-1
стр.640(п.п.)+стр.640(п.п.)

2

_ ____11162,7___

17301,7+18310,1 _ 0,63 (оборотів)

2

5) Коефіцієнт використання фінансових ресурсів:

Коефіцієнт використання _ Загальна сума прибутку _

фінансових ресурсів Валюта балансу

_ Ф.-2 стр.17 – стр.175+стр.200 – стр.205

Ф.-1 стр.640

На початок звітного періоду = 3568,2 / 17301,7 = 0,21 (грн.)

На кінець звітного періоду = 1944,2 / 18310,1 = 0,11 (грн.)

6) Коефіцієнт ефективності використання власних коштів:

Коефіцієнт ефективності _ Чистий прибуток____ _
Ф.-2 стр.220

використання власних коштів Джерела власних коштів Ф.-1
стр.380

На початок звітного періоду = 2907,3 / 12545,5 = 0,23 (грн.)

На кінець звітного періоду = 1360,9 / 13228,7 = 0,10 (грн.)

7) Коефіцієнт вигідності підприємства:

Коефіцієнт вигідності _ Коефіцієнт використання власних коштів .
100%

підприємства Відсоток середнього доходу цінних
паперів

Ро = Д_ Кз = Д_ ,

Кз Ро

Ро – середня вартість акцій;

Кз – середній відсоток дохідності;

Д – дивіденди.

8) Загальний коефіцієнт покриття по балансу:

Загальний кефіцієнт _ Всі оборотні кошти______ _ стр.260

покриття по балансу Короткострокові зобов’язання стр.620

На початок звітного періоду = 9065,3 / 1930,4 = 4,7 (раз)

На кінець звітного періоду = 9736,3 / 2322,8 = 4,2 (раз)

9) Коефіцієнт участі власних та довгострокових позикових коштів запасів
та затрат:

Коефіцієнт участі власних Власні та довгострокові

та довгострокових позикових_ позичкові кошти_ _

коштів запасів та затрат Запаси та затрати

_ стр.380 – стр.80+стр.480____

стр.100+стр.120+стр.130+стр.140

На початок періоду = (12545,5+2825,88236,4) / (1641,6+34,0+3073,0+264,0)
= =1,423 (один.)

На кінець періоду = (13228,7+2755,0 – 8570,5) /
(1932,0+23,1+2933,8+44,3) = =4,2(один.)

2.2.2. Комплексний аналіз фінансової діяльності підприємства
ПП“Еководтехніка”:

Комплексний аналіз починають з читання балансу:

Актив:

Необоротні активи:

Необоротні _ Усього за розділом

активи необоротних активів . 100% _ стр.080 . 100%

Баланс
стр.280

На початок звітного періоду(2003р.) = (8236,4 / 17301,7)*100% = 47,60%

На кінець звітного періоду(2004р.) = (8570,5 / 18310,1)*100% = 46,81%

Питома вага необоротних активів зменшилась з 47,60% до 46,81% на 2004р.

Оборотні активи:

Оборотні _ Усього за розділом

активи оборотних активів . 100% _ стр.260 . 100%

Баланс
стр.280

На початок звітного періоду = (9065,3 / 17301,7)*100% = 52,40%

На кінець звітного періоду = (9736,3 / 18310,1)*100% = 53,17%

Питома вага оборотних активів збільшилась з 52,40% до 53,17% на кінець
звітного періоду.

Витрати майбутніх періодів:

Витрати майбутніх _ Витрати майбутніх періодів

періодів (на кінець звітного періоду) . 100% _
стр.270 . 100%

Баланс
стр.280

На кінець звітного періоду = (3,3 / 18310,1)*100% = 0,02%

Пасив:

1. Власний капітал:

Власний _ Усього за розділом

капітал власного капітала . 100% _ стр.380 . 100%

Баланс стр.640

На початок звітного періоду = (12545,5 / 17301,7)*100% = 72,51%

На кінець звітного періоду = (13228,7 / 18310,1)*100% = 72,25%

Питома вага власнго капіталу майже не змінна на кінець звітного періоду
і становить 72,25%.

2. Забезпечення наступних витрат і платежів:

Забезпечення наступних Усього за розділом

витрат і платежів _ забезпечення наступних . 100% _
стр.430 .100%

витрат і платежів
стр.640

Баланс

На кінець звітного періоду = (3,6 / 18310,1)*100% = 0,02%

3. Довгострокові зобов’язання:

Довгострокові _ Інші довгострокові

зобов’язання фінансові зобов’язання . 100% _ стр.450 . 100%

Баланс
стр.640

На початок звітного періоду = (2825,8 / 17301,7)*100% = 16,33%

На кінець звітного періоду = (2755,0 / 18310,1)*100% = 15,05%

6. Поточні зобов’язання:

Поточні _ Усього за розділом

зобов’язання поточних зобов’язань . 100% _ стр.620 . 100%

Баланс
стр.640

На початок звітного періоду = (1930,4 / 17301,7)*100% = 11,16%

На кінець звітного періоду = (2322,8 / 18310,1)*100% = 12,69%

Поточні зобов’язання збільшуються з 11,16% до 12,69% на кінець звітного

періоду.

Проаналізуємо динаміку балансу, обсягів прибутку та реалізації:

1. Динаміка по балансу:

Відсоток по _ Баланс на кінець звітного періоду .100% _ стр.640(п.п.)

балансу Баланс на початок звітного періоду
стр.640(к.п.)

Відсоток по _ 18310,1 . 100% _ 105,83%

балансу 17301,7

2. Динаміка по обсягу реалізації:

Динаміка по _ Чистий доход від реалізації продукції на (п.п) .
100%_

обсягу реалізації Чистий доход від реалізації продукції на (к.п)

_ стр.35(п.п) . 100%

стр.35(к.п.)

Динаміка по обсягу реалізації = (11162,7 / 10750,5)*100% = 103,83%

Темпи росту обсягу реалізації відстають від темпів росту балансу, що
говорить про не зовсім ефективне використання вкладених коштів.

Розрахуємо прибуток на 1грн. майна:

На початок звітного періоду = 3568,2 / 17301,7 = 0,206 (грн.)

На кінець звітного періоду = 1944,2 / 18310,1 = 0,106 (грн.)

Обсяг реалізованої продукції на 1 грн. майна:

Обсяг реалізованої _ Чистий дохід від реалізації продукції _
Ф.-2 стр.35

продукції на 1 грн. майна Баланс
стр.640

На початок звітного періоду = 10750,5 / 17301,7 = 0,6214 (грн.)

На кінець звітного періоду = 11162,7 / 18310,1 = 0,6096 (грн.)

На кожну гривню вартості майна на початок звітного періоду припадає
більш ніж на кінець звітного періоду (0,206 проти 0,106 грн.).

Така сама картина із обсягом реалізації на кінець звітного періоду –
0,6096 (грн.), а на початок звітного періоду – 0,6214 (грн.). На
мітилась тенденція до зміни обсягу реалізації продукції на 1 грн. майна.

Позитивної оцінки заслуговує:

Таблиця 2.1.

Актив балансу :

Назва рядка стр. № На п.п.

(грн.) На к.п.

(грн.)

Збільшення грошових коштів та цінних папері:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

306,4

550,3

в іноземній валюті 240 215,2 734,0

Всього:

644,7 1284,3

Збільшення короткострокових та довгострокових фінансових вкладень:

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковую-

ться за методом участі в капіталі інших підприємств

40

336,0

1186,0

Поточні фінансові інвестиції 220 – –

Всього:

336,0 1186,0

Збільшення нематеріальних активів:

Залишкова вартість 10 104,3 117,8

Збільшення виробничих запасів:

Виробничі запаси 100 1641,6 1932,0

Пасив балансу :

Загальна сума по розділу І. 380 12545,5 13228,7

Загальна сума по розділу ІІ. 430 – 3,6

Цільове фінансування 420 – 3,6

Нерозподілений прибуток 350 2384,9 3015,0

Негативної оцінки заслуговує (великим недоліком є наявність дебіторської
та кредиторської заборгованості):

Таблиця 2.2.

Кредиторська заборгованість

Назва рядка стр. № На п.п.

(грн.) На к.п.

(грн.)

Векселі видані 520 – –

Кредиторська заборгованість за роботу, товари, послуги 530
1464,9 1680,8

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

14,0

125,2

з бюджетом 550 194,4 110,5

з позабюджетних платежів 560 (5,5) –

зі страхування 570 80,5 83,0

з оплати праці 580 95,8 164,0

з учасниками 590 85,3 159,3

із вутрішніх розрахунків 600 – –

Інші поточні зобов’язання 610 1,0 –

Всього:

1930,4 2322,8

Дебіторська заборгованість

Векселі одержані 150 – –

Чиста реалізаційна вартість 160 3242,0 3168,2

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

118,5

170,3

за видами авансами 180 – 162,9

з нарахованих доходів 190 – –

із внутрішніх розрахунків 200 40,6 17,4

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 6,9 –

Всього: 3408,0 3518,8

Аналіз структури ПП «Еководтехніка»

Аналіз структури коштів підприємства представимо в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.

Структура коштів ПП «Еководтехніка»

Показники На початок

звітного

періоду

(тис. грн.) На кінець

звітного

періоду

(тис. грн.) Відхилення +

По абс. велич. В %, або в

пункт.

1). Кошти підприємства

Всього (стр. 280) 17301,7 18310,1 +1008,4 +5,83%

2). Необоротні активи (стр.80) 8236,4 8570,5 +334,1 +4,06%

– в % до всіх коштів ((стр.80 / стр.280) *

* 100%) 47,60% 46,81% – – 0,79

пунктів

3). Оборотні активи (стр.260) 9065,3 9736,3 +67,1 +7,40%

– в % до всіх коштів

((стр.260 / стр.280) * 100%) 52,40% 53,17% – +0,77

пунктів

3.1). Матеріальні оборотні активи

(стр. 100+стр.120+стр.130+стр.140) 5012,6 4933,2 – 79,4 – 1,58%

– в % до оборотних коштів

(((стр. 100+стр.120+стр.130+

+стр.140) /стр.260)*100%) 55,29% 50,67% – – 4,62

пунктів

3.2). Грошові кошти та короткострокові

вклади (стр.220+стр.230+стр.240+

+стр.250) 644,7 1284,3 +639,6 +99,21%

– в % до оборотних коштів (((стр.220+стр.230+стр.240+

+стр.250) / стр.260) *100% 7,11% 13,19% – +6,08

пунктів

3.3). Дебіторська заборгованість

(стр.150+стр.160+стр.170+стр.+

+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210) 3408,0 3518,8 +110,8 +3,25%

– в % до оборотних коштів (((стр.150+стр.160+стр.170+стр.+

+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)

/ стр.260)*100%) 37,60% 36,14% – – 1,45

пунктів

4). Витрати майбутніх періодів

(стр. 270) – 3,3 – –

– в % до всіх коштів підприємства

((стр. 270 / стр.280)*100%) – 0,02% – –

47,60% + 52,40% = 100%

46,81% + 53,17% + 0,02% = 100%

55,29% + 7,11% + 37,60% = 100%

50,67% + 13,19% + 36,14% = 100%

На ПП «Еководтехніка» на кінець звітного періоду питома вага необоротних
коштів зменшилася з 47,60% до 46,81%. Оборотні активи збільшилися з
46,81% до 53,17% . Питома вага матеріальних оборотних активів зменшилася
з 55,29% до 50,67%. Питома вага грошових коштів значно збільшилися з
7,11% до 13,19%. Питома вага дебіторської заборгованості зменшилася з
37,60% до 36,14%. Як видно з аналізу структури оборотних коштів
підприємство «Еководтехніка» частково забрало свої кошти у дебіторів,
добавило свої кошти і за ці кошти зробило запас.

Аналіз структури джерел утворення коштів представимо в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

Структура джерел коштів ПП «Еководтехніка»

Показники

На початок

звітного

періоду

(тис. грн.) На кінець

звітного

періоду

(тис.грн) Відхилення +

По

абс.

велич. В %, або

в

пунк-тах

1 2 3 4 5

1). Джерела коштів підприємства

Всього (стр. 640)

17301,7 18310,1 +1008,4 +5,83%

2). Джерела власних коштів

(стр.380+стр.430) 12545,5 13232,3 +686,8 +5,47%

– в % до власних коштів ((стр.380+

+стр.430)/ стр.640) * 100%) 72,51% 72,27% – – 65,28

пунктів

2.1).Джерела власних оборотних

коштів ((стр.380+стр.430)-стр.80) 4309,1 4661,8 352,7 8,19%

– в % до власних коштів ((стр.380+стр.430)-стр.80)/ стр.640) * 100%)

34,35%

35,23%

+0,88

пунктів

3). Позичкові кошти (стр.480+стр.620) 4756,2 5077,9 +321,6 +6,76%

– в % до всіх коштів

(((стр.480+стр.620) /стр.640)*100%) 27,49% 27,73% – +0,24

пунктів

3.1). Кредити та інші позичкові

кошти (стр. 480+стр.500+стр.510) 2825,8 2755,0 – 70,8 – 2,51%

– в % до позичкових коштів

((стр. 480+стр.500+стр.510) / /(стр.480+стр.620)*100%) 59,41% 54,26%
– – 5,15

пунктів

3.2). Кредиторська заборгованість (стр.520+стр.530+стр.540+

+стр.550+стр.560+стр.570+стр.580+

+стр.590+стр.600+стр.610) 1930,4 2322,8 +392,4 +20,33%

– в % до позичкових коштів ((стр.520+стр.530+стр.540+

+стр.550+стр.560+стр.570+стр.580+

+стр.590+стр.600+стр.610) /

(стр.480+стр.620) *100%) 40,59% 45,74% – +5,15

пунктів

4). Доходи майбутніх періодів

(стр. 630) – – – –

– в % до всіх коштів підприємства

((стр. 630 / стр.640)*100%) – – – –

Структура джерела коштів на початок звітного періоду:

72,51% + 27,49% = 100%

Структура джерела коштів на кінець звітного періоду:

72,27% + 27,73% = 100%

Власні кошти на початок звітного періоду дорівнювали 72,51%, а на кінець
звітного періоду дорівнюють 72,27%. Питома вага джерел власних коштів
майже не змінилася. Питома вага позичкових коштів збільшилася з 27,49%
до 27,73% .

Структура позичкових коштів:

– на початок звітного періоду дорівнює 59,41% + 40,59% = 100%

– на кінець звітного періоду дорівнює 54,26% + 45,74% = 100%

При аналізі структури позичкових коштів я виявила, що у кредиторської
заборгованості менша питома вага ніж у кредитів та інших позикових
коштів (59,41% проти 40,59% на початок звітного періоду та 54,26% проти
45,74% на кінець звітного періоду). Крім того до кінця періоду зростає
питома вага кредиторської заборгованості (з 40,59% до 45,74%) і
відповідно зменшуються кредити та інші позичкові кошти (з 59,41% до
54,26%).

2.2.4. Розрахунок показників фінансового стану

ПП «Еководтехніка»:

Показники, що характеризують платоспроможність та ліквідність
ПП«Еководтехніка»:

коефіцієнт абсолютної ліквідності:

Коефіцієнт Грошові + Поточні

абсолютної _ кошти фінансові інвестиції _
стр.220+стр.230+стр.240

ліквідності Короткострокові зобов’язання стр.620

На початок звітного періоду (306,4 + 215,2) / 1930,4 = 0,272%

На кінець звітного періоду (550,3 + 734,0) / 2322,8 = 0,5529%

Даний коефіцієнт показує, що обсяг поточних короткострокових зобов’язань

можна погасити за рахунок оборотних активів так як фактичне значення
коефіцієнта абсолютної ліквідності більш нормативного ( на початок
звітного періоду 0,272 >0,2 на кінець звітного періоду 0,5529 > 0,2).
Спостерігається тенденція до збільшення.

проміжний коефіцієнт покриття (коефіцієнт швидкої ліквідності):

Проміжний Грошові + Поточні + Дебіторська

коефіціент _ кошти фінансові інвестиції
заборгованість _

покриття Короткострокові зобов’язання

_
стр.220+стр.230+стр.240+стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+
стр.210

стр.620

на початок звітного періоду (521,6 + 3408) / 1930,4 = 2,0356%

на кінець звітного періоду (1284,3 + 3518,8) / 2322,8 = 2,0678%

Даний коефіцієнт показує на скільки в даний момент можуть бути покриті
короткострокові зобов’язання не лише за рахунок грошових та поточних
фінансових інвестицій, але й ще дебіторської заборгованості. Для
підприємства ПП
«Еководтехніка» цей показник на кінець звітного періоду збільшився з
2,0356% до 2,0678%.

загальний коефіцієнт покриття:

Загальний _ Всі оборотні кошти _ стр.260

коефіцієнт покриття Короткострокові зобов’язання стр.620

на початок звітного періоду 9065,3 / 1930,4 = 4,70 (раз)

на кінець звітного періоду 9736,3 / 2322,8 = 4,19 (раз)

Загальний коефіцієнт покриття показує скільки раз наявними обіговими
коштами можна покрити короткострокові зобов’язання. В цьому випадку на
початок звітного періоду він дорівнює 4,70 (раз), а на кінець звітного
періоду 4,19 (раз). Спостерігається тенденція до зниження.

коефіцієнт чистої виручки (Додаток–10) :

Коефіцієнт _ Чистий прибуток + Амортизація _ Ф.-2 стр.220+стр260

чистої виручки Чистий доход
Ф.-2 стр.35

на початок звітного періоду (2907,3 + 614,8) / 10750,5 = 0,33 (грн.)

на кінець звітного періоду (1360,9 + 629,4) / 11162,7 = 0,18 (грн.)

Коефіцієнт чистої виручки показує скільки чистого прибутку разом з

амортизаційними відрахуваннями припадає на 1-ну грн. виручки від
реалізації.

Коефіцієнт чистої виручки на кінець звітного періоду зменшився, що слід

розцінювати, як негативний результат.

Показники ефективної діяльності підприємства ПП «Еководтехніка»
(рентабельності):

рентабельність всього майна:

Рентабельність _ Загальна сума прибутку
. 100% _

всього майна Середня вартість всього майна підприємства

2

_ Ф.-2 стр.170 – стр.175+стр.200 – стр205

стр.280 (на п.п.) + стр.280 (на к.п.) . 100%

2

Рентабельність _ ____1944,2____

всього майна 17301,7+18310,1 . 100% _ 10,92%

2

рентабельність власних коштів:

Рентабельність _ Загальна сума прибутку . 100% _

власних коштів Середня вартіст всього майна

2

_ Ф.-2 стр.170 – стр.175+стр.200 – стр205________

Ф.-1 (стр.380+стр.430 на п.п.) + (стр.380 + стр.430 на к.п.)
. 100%

2

Рентабельність _ ____1944,2____

власних коштів 12545,5+13228,7+3,6 . 100% _ 15,08%

2

рентабельність виробничих фондів:

Рентабельність _ Загальна сума прибутку
. 100% _

виробничих Середня величина виробничих фондів

фондів 2

_ Ф.-2 стр.170 –
стр.175+стр.200 – стр205________

Ф.-1 (стр.30+стр.10+стр.100+стр.110+стр.120+стр.130+стр.140 на
п.п.) +

. 100%

+(стр.30+стр.10+стр.100+стр.110+стр.120+стр.130+стр.140 на к.п.)

2

Рентабельність _
1944,2________________

виробничих (104,3+7792,2+1641,6+34+3073+264)+

фондів

.
100%

+(117,8+7235+1932+23,1+2933,8+44,3) _ 15,43%

2

рентабельність фінансових вкладень:

Рентабельність _ Доход від Доход від участі в
статутних

фінансових цінних паперів + фондах інших
підприємств . 100% _

вкладень Середня вартість фінансових вкладень

2

_ Ф.-2 стр.110 – стр.150+стр.120________

Ф.-1 стр.40+стр.220(на п.п.) + стр.40+стр.220(на к.п.) . 100%

2

Рентабельність _ 24,9___

фінансових вкладень 336,0+1186,0 . 100% _ 3,27%

2

рентабельність продукції:

Валовий Адміністративні
Витрати

Рентабельність _ прибуток + витрати + на
збут . 100% _

продукції Собівартість
Адміністративні Витрати

реалізації продукції +
витрати + на збут

_ Ф.-2 стр.50 – стр.70 – стр.80 . 100%

Ф.-2 стр.40+стр.70 + стр.80

Рентабельність _ 1976,4 – 454,6 – 288,9 . 100% _ 12,42%

продукції 9186,3 + 454,6 + 288,9

Показники, що характеризують платоспроможність та ліквідність
підприємства ПП «Еководтехніка» (обіговість засобів підприємства):

показник обіговості всього майна (Додаток–9,10) :

Коефіцієнт_ Чистий доход (без ПДВ) _
______Ф-2.стр.35___________

всього Середня вартість всього майна Ф.-1
стр.280(п.п.)+стр.280(к.п.)

майна 2
2

Коефіцієнт всього майна = (11162,7 / (17301,7+18310,1)) / 2 = 0,63
(оборота)

показник оборотних засобів:

Коефіцієнт_ Чистий доход (без ПДВ) _
_____Ф.-2стр.35___________ оборотних Середня вартість оборотних
засобів Ф.-1стр.260(п.п.)+стр.260(к.п.)

засобів 2
2

Коефіцієнт оборотних засобів = (11162,7 / (9065,3+9736,3)) / 2 = 1,19
(обороти)

показник матеріальних обігових засобів:

Коефіцієнт Чистий
доход _

матеріальних _ Середня вартість матеріальних обігових
засобів

обігових засобів 2

_ Ф.-2 стр.35
.

Ф.1(стр.100+стр.120+стр.130+стр.140(п.п.))+(стр.100+стр.120+стр.130+стр.
140(к.п.))

2

Коефіцієнт матеріальних обігових засобів = (1162,7 /
(1641,6+34+3973+264)+(1932+23,1+2933,8+44,3)) / 2 = 2,24 (оборота)

показник нематеріальних обігових засобів:

Коефіцієнт Чистий
доход _

не матеріальних _ Середня вартість не матеріальних обігових
засобів

обігових засобів 2

_ Ф.-2
стр.35_____________

Ф.-1(стр.260 – стр.100 – стр.120 – стр.130 – стр.140(на п.п.)) +

.

+(стр.260 – стр.100 – стр.120 – стр.130 – стр.140(на к.п.))

2

Коефіцієнт нематеріальних обігових засобів =(11162,7 /
((9065,3–1641,6–34–3073–264)+(9736,3–1932–23,1–2933,8–44,3))) / 2 = 2,52
(обороти)

Обіговість коштів характеризується не лише кількістю оборотів, що
здійснюються за період, що аналізується, але й тривалістю 1-го обороту в
днях.

Од = Д / Ко

де Од – тривалість 1-го обороту в днях

Д – кількість днів у році

Ко – кількість оборотів.

1). Тривалість 1-го обороту в днях всього майна:

Од(всього майна) = 360 / Коефіцієнт всього майна = 360 / 0,63 = 571,43
(днів)

2). Тривалість 1-го обороту в днях оборотних засобів:

Од(оборотних засобів)=360 / Коефіцієнт оборотних засобів=360 / 1,19 =
302,52(днів)

3). Тривалість 1-го обороту в днях матеріальних обігових засобів:

Од(матеріальних обігових засобів)=360 / Коефіцієнт матеріальних обігових
засобів=360 / 2,24 = 160,71 (днів)

4). Тривалість 1-го обороту в днях нематеріальних обігових засобів:

Од(нематеріальних обігових засобів)=360 / Коефіцієнт нематеріальних
обігових засобів=360 / 2,52 = 142,86 (днів)

За результатами аналізу структури ПП «Еководтехніка» саму високу
обіговість

має показник нематеріальних обігових засобів – 2,52 обороти, з
тривалістю приблизно 143 днів кожний. Саму низьку обіговість має все
майно підприємства – 0,63 обороти, з тривалістю приблизно 571,43 днів
кожний.

Показники оцінки потенційних можливостей ПП «Еководтехніка»:

виробничі активи:

Наявність на початок звітного періоду (стр.10+стр.30+стр.100+стр.120) =
=104,3+7792,2+1641,6+34 = 9572,1 (тис.грн.)

Наявність на кінець звітного періоду = (стр.10+стр.30+стр.100+стр.120) =
=117,8+7235,0+1932+23,1 = 9307,9 (тис.грн.)

Динаміка =Наявність на к.п. – Наявність на п.п=9307,9 – 9572,1= –
264,2(т.грн.)

Питома вага =((стр.10+стр.30+стр.100+стр.120) / стр.280) *100%

На початок звітного періоду = (9572,1 /17301,7) * 100% = 55,32%

На кінець звітного періоду = (9307,9 / 18310,1) * 100% = 50,83%

На кінець звітного періоду виробничі активи зменшилися на 264,2 тис.грн.

На початок звітного періоду виробничі активи складали 55,32% від
всього майна, на кінець звітного періоду 50,83%, що слід розцінювати як
негативне явище.

необоротні активи:

Наявність на початок звітного періоду = (стр.10+стр.30) = 104,3+7792,2
=

= 7896,5 (тис.грн.)

Наявність на кінець звітного періода = (стр.10+стр.30) = 117,8+7235 =

= 7352,8 (тис.грн.)

Динаміка =Наявність на к.п.- Наявність на п.п=7352,8 -7896,5= –
543,7(т.грн.) Питома вага=((стр.10+стр.30) / стр.280) *100%

На початок звітного періоду = (7896,5 /17301,7) * 100% = 45,64%

На кінець звітного періоду = (7352,8 / 18310,1) * 100% = 40,64%

Питома вага необоротних активів в загальній сумі майна на кінець
звітного періода знизилася з4 5,64% до 40,64%. Це також можна
розцінювати як негативне явище при оцінці потенційних можливостей ПП
«Еководтехніка».

коефіцієнт зносу необоротних активів:

Коефіцієнт зносу _ Знос _ стр.15+стр.32

необоротних активів Первісна вартість стр.11+стр.31

На початок звітного періоду = (11,7+5433,2) /(116+13225,4) = 0,4081 або
40,81%

На кінець звітного періоду = (27,9+5575,4) /(145,7+12810,4) =0,4325 або
43,25%

Коефіцієнт зносу необоротних активів збільшився з 40,81% до 43,25%

середня норма амортизації:

Середня норма _ Амортизаційні відрахувуння . 100%_ Ф.-2 стр.620__ .
100%

амортизації Первісна вартість
Ф.-1стр.11+стр.31

На початок звітного періоду = 614,8 / (116+13225,4) * 100%= 4,61%

На кінець звітного періоду = 629,4 / (145,7+12810,4) * 100% = 4,86%

На кінець звітного періоду середня норма амортизації значно зменьшилась.

капітальні вкладення:

Наявність на початок звітного періода (Ф.-1стр.40) = 336,0 (тис.грн.)

Нвявність на кінець звітного періода (Ф.-1стр.40) = 1186,0 (тис.грн.)

Динаміка =Наявність на к.п.- Наявність на п.п=1186,0 -336,0 =850
(тис.грн.)

На кінець звітного періоду сума капітальних вкладень збільшилася на 850
тис. грн.

2.2.5. Аналіз використання фонду оплати праці на ПП «Еководтехніка»

Вкладена в процесі виробництва праця кожного працюючого оплачується
відповідно до кількості та якості за принципом: за кращу працю і
вищі результати – вища оплата. В умовах розширеного
відтворення зростання оплати праці здійснюється на основі випереджаючого
росту її продуктивності. Результати господарської діяльності та
ефективність виробництва значною мірою залежить від удосконалення оплати
праці. Фонд заробітної плати для господарств встановлює вищестояща
організація. Економічне використання його є однією з основних умов
зниження собівартості продукції й підвищення рентабельності виробництва.
Порівнянням фактичного використання фонду зарплати з плановим виявляють
рівень виконання плану і суму економії чи перевитрат.

Основними завданнями аналізу використання фонду заробітної плати (оплати
праці) є такі:

визначення суми абсолютної і відносної перевитрати (економії) фонду
заробітної плати та виявлення причин, що їх зумовили;

вивчення структури фонду заробітної плати (оплати праці), застосування в
господарстві матеріальних стимулів за високі результати
праці;

порівняння розміру оплати праці робітників, зайнятих у різних галузях
виробництва.

Під час використання фонду заробітної плати розрізняють абсолютну і
відносну перевитрату (економію). Абсолютну перевитрату визначають
порівнянням фактичного фонду заробітної плати з плановим як абсолютну
суму його перевищення. Для розрахунку відносної перевитрати фактичний
достатнє підвищення заробітків, цим самим оплата, праці стає важливим
засобом підвищення її продуктивності. Другою необхідною умовою
раціональної оплати праці є не аби яке збільшення заробітків, а таке,
при якому темпи зростання продуктивності —праці випереджали б підвищення
рівня оплати. Лише за таких умов зменшуються витрати на оплату праці в
собівартості продукції, оплата праці стає ефективним засобом ведення
господарства.

Проведення аудиту розрахунків з оплати праці ПП«Еководтехніка»:

Джерела інфопмації проведення аудиту розрахунків з оплати праці
ПП«Еководтехніка»:

ПП«Еководтехніка» самостійно затверджує правила документообігу та
визначає права працівників на підписування документів.

Документообіг – це рух документів на піприємстві з моменту їх отримання
(створення) до завершення виконання (передачі в архів).

Перелік джерел інформації проведення аудиту розрахунків з оплати праці
на ПП«Еководтехніка» наведемо у вигляді таблиці (табл. 3.1.) з
відповідною їх класифікацією по групам джерел інформації.

Таблиця 3.1.

Джерела інформвції проведення аудиту розрахунків з оплати праці
ПП«Еководтехніка»

Група джерел інформації Склад джерел інформації
Додатки

Звітність:

Фінансова

Баланс

Додаток-9

Податкова Форма – 1 ДФ, Пенсійний фонд, Фонд

соціального забезпечення, Фонд соціального

страхування от нещастних випадків, по

страхуванню на випадок безробіття. Додаток-

23,24,25,

26

Регістри:

Синтетичні

Рахунок – 66; Головна книга. Додаток-

8,12

Аналітичні Відомості нарахування заробітної плати;

відомості по виплаті заробітної плати; табель

обліку рабочого часу. Додаток-

11,14,15,

16,17,18

Первинні документи Особові картки; накази про прийом та

звільнення основних робітників та сумісників; накази накази про
відпустки; трудова книжка;

контракт. Додаток-

3,4,5,7

Аудит розрахунків з оплати праці базується на вивченні вищезазначених
документів. При цьому перевіряється їх наявність на підприємстві,
порядок зберігання правельність оформлення.

3.2. Аудит розрахунків з оплати праці ПП«Еководтехніка» за
2003-2004рр.:

3.2.1. План аудиторської перевірки з оплати праці
ПП«Еководтехніка»

В ході проведення аудиторської перевірки, в тому числі і перевірки з
оплати праці, аудитор використовує план перевірки. План перевірки
аудитор формує самостійно або він може мати рекомендований вигляд,
сформований аудиторською компанією.

При поведенні аудиту з оплати праці ПП«Еководтехніка» використовуємо
план аудиторської перевірки з оплати праці. Таким планом визначаються
основні етапи аудиту з зазначенням терміну проведення кожного з них,
який необхідний для повного та точного здійснення всіх поставлених
завдань (табл. 3.2.).

.

Таблиця 3.2.

План аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці

п/п

Види робіт Термін проведен-

ня, год.

1 Перевірка обліку чисельності працівників та їх руху 4

2 Перевірка використання робочого часу 3

3 Перевірка тарифних ставок та посадових окладів 3

4 Перевірка розрахунків з оплати праці 6

5 Перевірка джерел фінансування оплати праці 2

Всього 18

Виходячи з наявного плану перевірки, в процесі аудиту розрахунків з
оплати праці ПП«Еководтехніка» виконуємо п’ять блоків завдань. Важливе
дотримання терміну проведення, що визначається виходячи з обсягів
роботи.

Використання плану аудиту дає змогу організувати, систематизувати та
полегшити роботу перевіряючого.

3.2.2. Програма аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці

Програма аудиту – це документ, що містить завдання аудиту для
конкретного об’єкту, процедури необхідні для виконання поставлених
завдань, обсяг і термін їх виконання.

Програму, як правило розробляють досить детально (табл. 3.3.)

Таблиця 3.3.

Програма аудиторської перевірки розрахунків з підзвітними особами
ПП«Еководтехніка»

п/п

Завдання Процедура

перевірки Термін,

год. Обсяг

перевірки

1 2 3 4 5

1 Перевірка обліку чисельності працівни-

ків та їх руху:

1.1. Перевірка наявності особових карток, договорів, трудових книжок,
докумен-

тів обліку особового складу. Документу-

вання

3,0 Вибірко-

вий

1.2. Перевірка дотримання встановленного

документообігу. Документу-

вання 0,30 Суціль-

ний

1.3. Перевірка своєчасності оформлення

розпорядження наказів про прийом на

роботу, звільнення, надання

відпусток. Документу-

вання

0,30 Вибірко-

вий

2 Перевірка обліку використання

робочого часу:

2.1. Перевірка кількість відпрацьованих

днів, порівняння отриманих даних з

робочими листками, розрахункові та

платіжні відомості. Документу-

вання

2,0 Вибірко-

вий

2.2. Перевірка наявності та умов

договорів Документу-

вання 1,0 Вибірко-

вий

3 Перевірка тарифних ставок та

посадових окладів:

3.1. Перевірка правильності застосування

ставок платежів. Аналітичні розрахунки 1,30 Суціль-

ний

3.2. Перевірка тарифів відрахувань на

соціальне страхування. Аналітичні розрахунки 1,30 Суціль-

ний

4 Перевірка обліку розрахунків оплати

праці:

4.1. Перевірка посадових окладів для

службовців та оплату робітникам. Аналітичні розрахунки 1,30 Вибірко-

вий

4.2. Перевірка обгрунтовування виплат,

доплат і добавок. Аналітичні розрахунки 0,3 Суціль-

ний

4.3. Перевірка відповідності розрахунків

по кожному працівнику даним

розрахунково – платіжної відомості.

Звірка

4,0 Вибірко-

вий

5 Перевірка джерел фінансування оплати

праці:

5.1. Перевірка кореспондуючих рахунків за

різними видами нарахування оплати. Аналітичні розрахунки 1,0 Суціль-

ний

5.2. Перевірка правильності віднесення на собівартість видів оплати
праці. Аналітичні розрахунки 0,30 Суціль-

ний

5.3. Перевірка видів оплати за рахунок

прибутку та цільових фондів. Аналітичні розрахунки 0,30 Суціль-

ний

Дана програма перевірки відображує порядок аудиту з відповідними
процедурами, які для цього необхідні. Програмою також передбачається час
проведення аудиту кожного завдання. В табл. 3.3. зазначено термін
проведення розрахунків з оплати праці, відповідно до даних по
ПП«Еководтехніка». Використання пограми дає змогу систематизувати роботу
аудитора та збільшує рівень контролю аудиту.

З метою використання програми аудиту розрахунків з оплати праці
співробітниками аудиторської фірми систематизується інформація,
результати вивчення якої необхідно документувати в робочих документах
довільної форми. Одним з них може бути пропонований тест (табл. 3.4.),
який було використано в ході проведення перевірки розрахунків з оплати
праці. Відповідь формується на підстві джерел інформації.

Таблиця 3.4.

Тест проведення аудиту розрахунків з оплати праці.

п/п

Інформація Так Ні Додатки

1. Чи наявні розрахунково-платіжні відомості +

Додаток-2

2. Чи дотримується порядок документообігу встановленому

на піприємстві

3. Чи належним чином зберігаються первинні документи на

піприємстві

4. Чи дотримується піприємство термінів робочого часу

встановленого трудовим законодавством

5. Чи наявні договори приймання працівників на піприємство +

Додаток-5

6. Чи вірна довідка про середню заробітну плату +

Додаток-29

7. Чи вірно ведеться головна книга +

Додаток-8

8. Чи вірно визначені суми відрахувань на державне

соціальне страхування +

Додаток-26

9. Чи обгрунтовані доплати і надбавки –

10. Чи вірно визначений розмір нарахування премій –

11. Чи вірно визначені суми відрахувань на соціальне

забезпечення +

Додаток-24

11. Чи вчасно виплачені нараховані суми заробітної плати

працівникам –

12. Чи вірно застосовані рахунки, щодо оплати праці +

Додаток-12

13. Чи вірно віднесені но собівартість види оплати праці –

Результати проведення вищевказаного тесту є отримання позитивних
відповідей на поставлені питання, щодо використання подібних тестів дає
змогу сконцентрувати увагу на слабких місцях, проте для складання таких
тестів та їх проведення, обробку результатів необхідні великі затрати
часу. Як правило, аудитор складає досить детальні тести, які допомогають
приділити належну увагу на їх аналіз.

Запропонований тест використовується з метою систематизації інформації
при виконанні програми аудиту.

3.3. Можливі порушення розрахунків з оплати праці.

На підприємстві ПП«Еководтехніка» була проведена перевірка по
розрахунках з оплати праці у відповідності з вимогами Законів України
“Про аудиторську діяльність”, інших Законів України та Національними
нормативами аудиту в Україні. Ці нормативи вимагають, щоб планування та
проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень
щодо відсутності у фінансовій та податковій звітності суттєвих помилок.
Було використано принцип вибіркової та суцільної перевірки і брали до
уваги тільки суттєві помилки (табл.3.5).

Таблиця 3.5.

п/п Можливі порушення Нормативний документ, який порушено

1 2 3

1 Службовці працювали у віхідний день, і не отримали за цю працю
компенсацію. Також директор не надав їм серед робочого тижня вихідного.
Із Кодекса Законів о праці:

Стаття 72. “Компенсація за працю у віхідний день”. Праця у віхідний день
може бути компенсована, за згодою обох сторін, надання іншого дня для
відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

Класифікатор виявлених порушень

2 При нарахуванні заробітної плати підприємство не нарахувало збір на
обов’язкове соціальне страхування. Закон України ст.5 “ Про збір на
обов’язкове соціальне страхування” та поручительство Кабінета Міністрів
України від 13 серпня 1997р. № інд. 26 і від 23 серпня 1997р. № інд. 26
та встановлює на території України порядок виплат підприємствами,
організаціями незалежно від форм властночсті, вида діяльності і особам
збіра на обов’язкове соціальне страхування

3

На піприємстві заробітна плата робітникам була виплачена у іноземній
валюті. Указ Президента України “Про грошову реформу в Українє” від
25.08.96р. № 762/96. Виплати заробітної плати, стипендії, пенсій,
пособій, других грошових виплат населенню проводиться з 2 вересня 1996
року тільки в гривнях без усяких змін порядка і термінів такої виплати.

4 На підприємстві головний бухгалтер частину своєї роботи передав на
обробку секретареві. Від перенавантаження секретар не встигає виконувати
свої обов’язки, які за ним закріплені. В результаті чого директор не
задоволений працею секретаря. Із Закона “ Про Охорону праці” від
14.10.92 р. № 2694-12:

Стаття 30 Обов’язок працівника

особисто виконувати доручену йому роботу. Працівник повинен викону-

вати доручену йому роботу і не має права перепоручати її виконання іншій
особі, за виключенням випад-

ків, передбаченими законодавством.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом аналізу доказів на
обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому та податковому
звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку
нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського та податкового
обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки
(табл.3.6.).

Таблиця 3.6.

Розрахунок нарахувань і утримань по заробітній платі ПП“Еководтехніка”

за лютий 2004р. (Додаток – 2)

п/п Види нарахувань,

утримань За даними

підприємства,

грн. За розрахунками

аудитора Відхилення

1 Нарахована заробітна

плата 404,78 404,78 –

2 Утримання у пенсійний

фонд 8,10 404,78 * 2% =

8,096 0,004

3 Утримання у фонд стра-

хування від безробіття 2,02 404,78 * 0,5% =

2,02 –

4 Утримання у фонд

соціального страхування 2,02 404,78 * 0,5% =

2,02 –

Податок на доходи

фізичних осіб 43,05 (404,78 – 8,096 – 2,02-

-2,02 – 61,50(обща со-

ціальна пільга))*13% =

43,048

0,002

Разом утримань 55,19 55,184 0,006

В роботі проведено аудит оплати праці підприємства ПП “Еководтехніка”

за 01.01.2004 по 31.01.2004 рік. Дані в бухгалтерській звітності
підготовлені виконавчим органом підприємства ПП “Еководтехніка” .

Відповідальність за підготовку даних бухгалтерської звітності по оплаті
праці несе виконавчий орган підприємства ПП “Еководтехніка” . Обов’язок
аудитора полягає в тім, щоб висловити думка про вірогідність у всіх
істотних аспектах даної звітності в частині оплати праці на основі
проведеного аудита.

Аудит проведений відповідно до Національних Нормативів Аудита в Україні.
Аудит планувався і проводився таким чином, щоб одержати достатню
впевненість у тім, що бухгалтерська звітність у частині оплати праці не
містить істотних перекручувань. Аудит містив у собі перевірку на
вибірковій основі підтверджень числових даних і пояснень, що містяться в
бухгалтерській звітності в частині оплати праці.

У результаті перевірки були випадки незначної розбіжності записів у
розрахунково-платіжних відомостях і первинних документах, невеликі
погрішності у веденні й оформленні первинних документів, невелика
кількість виправлень (підписаних бухгалтером).

Якщо залишити осторонь будь-які виправлення, що могли б бути визнані
необхідними при можливості одержати достатні підтвердження у відношенні
обставин, зазначених у попередніх параграфах дійсного позитивного
висновку, перевірена бухгалтерська звітність у частині оплати праці
достовірне, тобто підготовлена таким чином, щоб забезпечити у всіх
істотних аспектах відображення оплати праці на підприємстві ПП
“Еководтехніка” за станом на 01.01.04 по 31.01.04р.

Аудитор надал позитивний висновок по підприємству ПП«Еководтехніка» тому
що дотримані такі умови

– аудитор отримав всю інформацію і пояснення, необхідні для цілей
аудита;

– пред’явлена інформація є достатньою для відображення реального стану
перевіряючого підприємства;

– е адекватні дані по всіх питаннях, суттєвих з точки зору достовірності
і повноти інформації;

– фінансова документація складена у відповідності з прийнятою на
підприємстві системою бухгалтерського звіту, яка відповідає законодавчим
і нормативним вимогам;

– у фінансовій звітності використані достовірні звітні дані, які не
містять протиріч;

– фінансова звітність складена відповідним чином, по встановленій формі.

Якщо в процесі перевірки у аудитора виникає заперечення чи сумніви
відносно правильності тих чи інших використаних перевіряючим
підприємством рішень, але йому було представлено їх аргументоване і
переконане обгрунтування, то у звіті аудитора ці рішення не обов’язково
вказувати, оскільки вони не змінять позитивного висновку.

Висновки

Стан ПП «Еководтехніка» незалежний і фінансово стійкий ділова активність
низька короткостроковість зобов’язання можуть бути покриті в рамках
нормативної величени кількості раз в рамках допустимої величени.
Матеріальні запаси та затрати майже повністю покривається влисними та
позичковими коштами. Хоч на кінець звітного періода цей показник і
погіршився. Неплатежі на кінець періоду збільшилися на 392,1тис. грн і
становлять 2322,8 тис. грн.

В активі балансу: наявно, що питома вага необоротних активів зменшилась
з 47,60% до 46,81% на кінець звітного періоду, але питома вага оборотних
активів збільшилась з 52,40% до 53,17% на кінець звітного періоду.

В пасиві балансу: питома вага власнго капіталу майже не змінна на кінець
звітного періоду і становить 72,25%. Поточні зобов’язання збільшуються з
11,16% до 12,69% на кінець звітного періоду.

Темпи росту обсягу реалізації відстають від темпів росту балансу, що
говорить про не зовсім ефективне використання вкладених коштів. На кожну
гривню вартості майна на початок звітного періоду припадає більш ніж на
кінець звітного періоду (0,206 проти 0,106 грн.). Такаж картина із
обсягом реалізації на кінець звітного періоду – 0,6096 (грн.), а на
початок звітного періоду – 0,6214 (грн.). На мітилась тенденція до зміни
обсягу реалізації продукції на 1 гнр. майна.

На ПП «Еководтехніка» на кінець звітного періоду питома вага необоротних
коштів зменшилася з 47,60% до 46,81%. Оборотні активи збільшилися з
46,81% до 53,17% . Питома вага матеріальних оборотних активів зменшилася
з 55,29% до 50,67%. Питома вага грошових коштів значно збільшилися з
7,11% до 13,19%. Питома вага дебіторської заборгованості зменшилася з
37,60% до 36,14%. Як видно з аналізу структури оборотних коштів
підприємство «Еководтехніка» частково забрало свої кошти у дебіторів,
добавило свої кошти і за ці кошти зробило запас.

При аналізі структури позичкових коштів я виявила, що у кредиторської
заборгованості менша питома вага ніж у кредитів та інших позикових
коштів (59,41% проти 40,59% на початок звітного періоду та 54,26% проти
45,74% на кінець звітного періоду). Крім того до кінця періоду зростає
питома вага кредиторської заборгованості (з 40,59% до 45,74%) і
відповідно зменшуються кредити та інші позичкові кошти (з 59,41% до
54,26%). В ціломц на кінець звітного періоду сума балансу зросла, що
слід ввожати позитивною тенденцією.

Аналізуючи структуру ПП «Еководтехніка», я побачила такі результати в
показниках, що характеризують платоспроможність та ліквідність
ПП«Еководтехніка»:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що обсяг поточних
короткострокових зобов’язань можна погасити за рахунок оборотних активів
так як фактичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності більш
нормативного ( на початок звітного періоду 0,272 >0,2 на кінець звітного
періоду 0,5529 > 0,2). Спостерігається тенденція до збільшення.

Проміжний коефіцієнт покриття (коефіцієнт швидкої ліквідності) показує
на скільки в даний момент можуть бути покриті короткострокові
зобов’язання не лише за рахунок грошових та поточних фінансових
інвестицій, але й ще дебіторської заборгованості. Для підприємства ПП
«Еководтехніка» цей показник на кінець звітного періоду збільшився з
2,0356% до 2,0678%.

Загальний коефіцієнт покриття показує скільки раз наявними обіговими
коштами можна покрити короткострокові зобов’язання. В цьому випадку на
початок звітного періоду він дорівнює 4,70 (раз), а на кінець звітного
періоду 4,19 (раз). Спостерігається тенденція до зниження.

Коефіцієнт чистої виручки показує скільки чистого прибутку разом з
амортизаційними відрахуваннями припадає на 1-ну грн. виручки від
реалізації. Коефіцієнт чистої виручки на кінець звітного періоду
зменшився, що слід розцінювати, як негативний результат.

За результатами аналізу структури ПП «Еководтехніка» саму високу
обіговість має показник нематеріальних обігових засобів – 2,52 обороти,
з тривалістю приблизно 143 днів кожний. Саму низьку обіговість має все
майно підприємства – 0,63 обороти, з тривалістю приблизно 571,43 днів
кожний.

На кінець звітного періода виробничі активи зменшилися на 264,2 тис.
грн. На початок звітного періода виробничі активи складали 55,32% від
всього майна, на кінець звітного періода 50,83%, що слід розцінювати як
негативне явище.

Питома вага необоротних акитивів в загальній сумі майна на кінець
звітного періода знизилася з4 5,64% до 40,64%. Це також можна
розцінювати як негативне явище при оцінці потенційних можливостей ПП
«Еководтехніка». Коефіцієнт зносу необоротних активів збільшився з
40,81% до 43,25%. На кінець звітного періода середня норма амортизації
значно зменьшилась. На кінець звітного періода сума капітальних вкладень
збільшилася на 850 тис.грн.

В роботі проведено аудит оплати праці підприємства ПП “Еководтехніка”

за 01.01.2004 по 31.01.2004 рік. Дані в бухгалтерській звітності
підготовлені виконавчим органом підприємства ПП “Еководтехніка” .

Відповідальність за підготовку даних бухгалтерської звітності по оплаті
праці несе виконавчий орган підприємства ПП “Еководтехніка” . Обов’язок
аудитора полягає в тім, щоб висловити думка про вірогідність у всіх
істотних аспектах даної звітності в частині оплати праці на основі
проведеного аудита.

Аудит проведений відповідно до Національних Нормативів Аудита в Україні.
Аудит планувався і проводився таким чином, щоб одержати достатню
впевненість у тім, що бухгалтерська звітність у частині оплати праці не
містить істотних перекручувань. Аудит містив у собі перевірку на
вибірковій основі підтверджень числових даних і пояснень, що містяться в
бухгалтерській звітності в частині оплати праці.

У результаті перевірки були випадки незначної розбіжності записів у
розрахунково-платіжних відомостях і первинних документах, невеликі
погрішності у веденні й оформленні первинних документів, невелика
кількість виправлень (підписаних бухгалтером).

На мою думку, якщо залишити осторонь будь-які виправлення, що могли б
бути визнані необхідними при можливості одержати достатні підтвердження
у відношенні обставин, зазначених у попередніх параграфах дійсного
Висновку, перевірена бухгалтерська звітність у частині оплати праці
достовірне, тобто підготовлена таким чином, щоб забезпечити у всіх
істотних аспектах відображення оплати праці на підприємстві ПП
“Еководтехніка” за станом на 01.01.04 по 31.01.04р.

Список використаної літератури:

Закон України „ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”. Затверджено Президентом України від 16.07.1999 р.

Закон України „ Про аудиторську діяльність” №3125-12 від 22.04.1994.1993

Закон України «Про оплату праці», затверджений постановою ВР України від
20.02.96р.№49/96-ВР;

Закон України «Про обов’язкове пенсійне страхування» від
26.06.97р.№400/97-ВР;

Закон України «Про обов’язкове соціальне страхування» від
26.06.97р.№400/97-ВР;

«Бізнес» Газета №1-3(416-418)15.01.2001р.;

Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування в зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленними народженням
та похованням» від 18.01.2001р., Орієнтир-2001-№9(28.02.2001р.);

Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового
державного соціального страхування»від 11.01.2001р.,Відомості ВР
України-2001-№11(16.03.2001р.);

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про відпустки»від
02.11.2000р., Урядовий курей,єр-2000-18.11.2000р.-с.13;

Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок
безробіття»від 02.03.2000р., Голос України-2000-11.04.2000р.;

Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993р. із змінами
та доповненнями,внесенними Законами України від 14.03.1995р.,
20.02.1996р.

Адамс Р. Основы аудита. – М.:Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 398с.

Белуха Н.Т. «Аудит» Підручник для до.: «Знання», КОО,2000. –769с.

Богомолов А.М., Голощапов Н.А. Внутренний аудит. Организация и методики
проведения. – М.: Экзамен, 1999. – 192с.

Грабова Н.Н., Добровский В.Н. «Бухгалтерський облік у виробничих і
торгових підприємствах»-К., 2000р.- 624с.

Давидов Г.М. «Аудит» Навчальний посібник для вищих навчальних закладів,
2-гі видання (переробл.та допущ.) – К.: «Знання», 200.1-374с.

Дорош Н.І. «Аудит: методологія та організація»-К.:2000. – 402с.

План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та
установ, затверджений мінфіном України 30.11.1999 р.

Положення (стандарт) бухгалтерского обліку 1 “Загальні вимоги до
фінансової звітності”: Наказ Міністерства Фінансів України, затв.
31.03.99 №87 // Реформування системи бухгалтерского обліку в Україні. –
К.: Модель, 2000.

Положення (стандарт) бухгалтерского обліку 3 “Звіт про фінансовіі
результати”: Наказ Міністерства Фінансів України, затв. 31.03.99 №87 //
Реформування системи бухгалтерского обліку в Україні. – К.: Модель,
2000.

Положення (стандарт) бухгалтерского обліку 4 “Звіт про рух грошовмх
коштів”: Наказ Міністерства Фінансів України, затв. 31.03.99 №87 //
Реформування системи бухгалтерского обліку в Україні. – К.: Модель,
2000.

Положення (стандарт) бухгалтерского обліку 16 “Витрати””: Наказ
Міністерства Фінансів України, затв. 31.03.99 №87 // Реформування
системи бухгалтерского обліку в Україні. – К.: Модель, 2000.

Вказівки про склад та порядок заповнення обліковіх реєстрів малими
підприємствами. Наказ Міністерства Фінансів України від 31 травня 1996р.
– №112 // Діло. – 1996. – №62.

Винников А. – Оплата работ (услуг) в натуральной форме // Персонал. –
2002.- № 4. – с. 58-60.

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні ,
Дніпропетровськ, ТОВ „Баланс-клуб” , 2001р.

Жиляєв І.Б. – Тенденції в оплаті праці соціальній сфері України //
Проблеми науки. – 2002. – № 3. – с. 9-15.

Калина А.В. – Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект
эффективности): Учеб. пос. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: МАПУ, 2001.
– с. 312.

Крамаровский Л.М. «Ревізія і контроль» Підручник.-3-і изд., перераб. і
доп.-М.: Фінанси і статистика, 1982.-232с.

Кучер Г. – Реформа заробітної плати в Україні // Еконаміст. – 1999. – №
3. – с. 66-68.

Кучма Л. – Досягти відчутних зрушень в організації оплати праці [Виступ
Президента України Л.Д. Кучми на нараді з питань удосконалення оплати
праці 12 грудня 2000 року] // Урядовий кур’єр – 2000.-15грудня (№ 234) –
с.4.

Неруш А. – Заработная плата как средство управления персоналом //
Персонал. – 2003. – № 3. – с. 56-57.

Новиков В. – Оплата праці, у бюджетній сфері // Урядовий Кур’єр. –
2002.- 20 грудня (№ 238). – с. 5.Партин Г.О. – Бухгалтерській облік:
основи теорії та практики: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, –
2000. – с. 245.

Петрова І. – Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємства
// Україна: аспекти праці. – 2001. – № 7. – с. 22-27.

Поплавська О.М. – Економічна сутність і методи визначення реальної
заробітної плати, як показника купівельної спроможності населення //
Україна: аспекти праці. – 2001. – № 6. – с. 16-20.

Поплавська О.М. – Договірне регулювання, оплати праці як основа
соціальної безпеки, // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 5, – с.
70-72.

Соболевская А. – Роль заработной плати в рыночной экономике // Мировая
экономика и международные отношения. – 2002. – № 12. – с. 49-57.

Сопко В.В.«Бухгалтерський облік»-К.:КНБУ,1999-500с.

Теліщук Л.О. – Заробітна плата і, питання її трансформації // Фінанси
України, – 2003. – №6.- с.98-102.

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський та фінансовий облік на підприємствах
України: Підручник для студентів – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2002.- 784
с.

Червінська Л. – Мотивація в системі реформування оплати праці (на
матеріалах АПК) // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – № 3. – с. 10-15.

PAGE 1

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020