ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: аудит

на тему: АУДИТ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Виконала: студентка групи 10/08

Афанасьєва Н.В.

Керівник викладач:

Абрамова Г.В.

Херсон – 2010

Форма № У-6.01

Затв. Наказом МінВНЗ УРСР

від 03 серпня 1984 р. № 253

Херсонська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу)

студента Афанасьєвої Наталі Василівни

1. Тема проекту (роботи) Аудит доходів підприємства

2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи) 26.02.2010 року

3. Вихідні дані до проекту (роботи) законодавчі і нормативні акти
України, монографії та підручники_

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що
підлягають розробці) Мета і завдання аудиту доходів підприємства.
Організація аудиту доходів підприємства. Методика аудиту доходів
підприємства

5. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов’язкових
креслень) таблиць — 6, рисунків — 1, джерел – 16, додаток — 1

6. Дата видачі завдання 16.10.2009_року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/пНайменування етапів курсового проекту (роботи)Строки виконання
етапів проекту (роботи)Примітка1Затвердження теми курсової
роботи16.10.20092Збір матеріалу курсової
роботи20.10.2009-30.10.20093.Складання плану курсової
роботи24.10.20094.Затвердження плану курсової
роботи27.10.20095.Написання вступу курсової роботи24.11.2009
-27.11.20096.Написання І розділу курсової роботи27.11.2009 –
10.12.20097Написання ІІ розділу курсової роботи 11.12.2009
-30.12.20098Написання ІІІ розділу курсової роботи10.01.2010 —
28.01.20109Написання висновку курсової роботи 01.02.2010
-20.02.201010Оформлення курсової роботи21.02.2010-25.02.201011Захист
курсової роботи26.02.2010

РЕФЕРАТ

Об’єм роботи 30 сторінок, 6 таблиць, 1 рисунок, 1 додаток, 16 джерел.

АУДИТ, ДОХОД, ПІДПРИЄМСТВО

В роботі розглянуто мету, завдання, об’єкти аудиту доходів підприємства,
методику проведення аудиту, Складено програму проведення аудиту доходів
підприємства, та наведені основні порушення, які виявляються в ході
проведення перевірки.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Предмет аудиту доходів підприємства

1.2 Об’єкти аудиту доходів підприємства

2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Джерела інформаційного забезпечення аудиту доходів підприємства

2.2 Способи вивчення операцій по обліку доходів підприємства

2.3 Програма аудиту доходів підприємства

3. МЕТОДИКА АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Перевірка правильності визнання доходів та їх класифікація

3.2 Перевірка правильності обліку доходів

3.3 Перевірка правильності відображення доходів у звіті про фінансові
результати

3.4 Основні порушення та важливість їх усунення

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Аудит — це незалежний контроль фінансово-господарського стану
підприємств всіх форм власності. Предметом аудиту являється інформація,
що стосується функціонування систем господарського механізму і стану
господарюючого суб’єкта. Аудит в залежності від завдання замовника
виконує функції безперервного , ретроспективного та стратегічного видів
фінансово-господарського контролю. З точки зору направлень аудит
підрозділяється на загальний аудит (аудит підприємств та організацій
різних організаційно-правових форм), банківський аудит (аудит в банках),
аудит страхових організацій, аудит бірж, позабюджетних фондів,
інвестиційних інститутів.

Одним із найважливіших напрямків аудиту є аудит доходів та фінансових
результатів підприємства, так як при неправильному визначенні доходів
підприємства неправильно визначається податок на прибуток, що йде до
державного бюджету, інвесторам підприємства незрозуміло: прибутковим чи
збитковим є дане підприємство тощо. Метою аудиту доходів та фінансових
результатів підприємства є перевірка правильності формування та визнання
доходів підприємства та їх підтвердження у відповідності до П(с)БО 15
«Доходи». Іншими словами, аудит — це надання практичної допомоги
керівництву та економічним службам підприємства, щодо ведення справ і
управління його фінансами, а також щодо налагодження бухгалтерського
фінансового і управлінського обліку, надання різних консультацій.

В 3-ох розділах даної курсової роботи розглядаються актуальні питання
аудиту доходів підприємства:

1. Мета і завдання аудиту доходів підприємства.

2. Організація аудиту доходів підприємства.

3. Методика аудиту доходів підприємства.

В цих розділах розглядається мета аудиту доходів підприємства, основні
завдання, об’єкти, методика проведення, складання програми проведення
аудиту доходів підприємства, основні питання перевірки, джерела
інформації, основні порушення.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Предмет аудиту доходів підприємства

Вивчення операцій з обліку фінансових результатів діяльності — один із
важливих напрямів аудиту. Метою аудиту операцій з обліку доходів і
результатів діяльності є встановлення достовірності даних первинних
документів щодо визначення доходів і формування фінансових результатів,
повноти та своєчасності відображення первинних даних у зведених
документах і облікових регістрах, правильності ведення обліку доходів і
результатів діяльності та його відповідності прийнятій обліковій
політиці, достовірності відображення доходів і визначення результатів
діяльності у звітності господарюючого суб’єкта.[10, с.125-126]

Завданнями аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів
діяльності є: перевірка правильності розмежування доходів і фінансових
результатів діяльності за кожною класифікаційною групою; встановлення
правильності умов визнання та оцінки доходів і результатів від звичайної
діяльності; перевірка правильності накопичення та віднесення доходів від
реалізації продукції, товарів, робіт та послуг на результати основної
діяльності; перевірка правильності накопичення та віднесення доходів
операційної, фінансової, інвестиційної і надзвичайної діяльності на
фінансові результати;підтвердження достовірності та правильності
відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з обліку
доходів і фінансових результатів діяльності; підтвердження законності та
правильності визначення і відображення в звітності доходів і фінансових
результатів діяльності відповідно до принципів бухгалтерського обліку;
перевірка правильності формування чистого прибутку звітного періоду,
його розподілу та використання.

Предметом аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності є
господарські процеси та операції, пов’язані з визначенням доходів і
фінансових результатів діяльності, а також відносини, що виникають при
цьому всередині підприємства та за його межами. Доходи входять до складу
об’єктів аудиту на підставі двох принципів — нарахування та
відповідності.

Нарахування — це принцип, який передбачає правильне відображення в
обліку доходів на той момент, коли вони виникли незалежно від дати
надходження грошових коштів на рахунок. Відповідності — передбачає
визначення фінансового результату шляхом порівняння дохідної частини
підприємства звітного періоду та витратами, понесеними у цьому ж
періоді. [7,с.15-20] Під час перевірки доходів аудитор, як правило,
ставить перед собою такі завдання:

— аудит правильності розподілу доходів за класифікаційною групою.

— перевірка правильності визнання та оцінки доходів.

— перевірка правильності формування прибутку у звітному періоді.

— достовірність даних у первинних документах і на рахунках
бухгалтерського обліку операцій з формування доходу.

— законність і правильність відображення доходу й фінансових результатів
у звітності бухгалтерії.

1.2 Об’єкти аудиту доходів підприємства

Виходячи з мети, яку необхідно досягти аудитору при дослідженні операцій
з обліку доходів і результатів діяльності, формуються об’єкти аудиту. (
табл. 1.)

Таблиця 1. Об’єкти аудиту операцій з обліку доходів і результатів
діяльності.

Елементи облікової політикиОперації з обліку Об’єкти облікуІнша
інформація1234- Розмежування доходу за кожною класифікаційною групою
доходів від звичайної діяльності

— Критерії оцінки доходів

— Умови визнання доходу від реалізації продукції, товарів , робіт, інших
активів- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг,

— інших операційних доходів

— доходів від участі в капіталі

— інших фінансових доходівЗаписи в первинних документах, облікових
регістрах і звітності Інформація про порушення ведення обліку,
недостачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах
ревізії, перевірок, висновках аудиторів, постановах правоохоронних
органів та інше- Умови визнання доходу від надання послуг

— Спосіб вивчення ступеню завершеності робіт, послуг, дохід від
використання яких визначається за ступенем завершеності

— Умови визнання доході від операцій, пов’язаних з цільовим
фінансуванням

— Умови визнання доходу від використання активів іншими підприємствами

— Умови визнання доходу по бартерним операціям- інших доходів

— надзвичайних доходів

— фінансових результатів діяльності

— використання прибутку, покриття збитків

Облік доходів і фінансових результатів діяльності здійснюється на
підставі наступних первинних документів які наведені в табл.2.

Таблиця 2. Перелік первинних документів з обліку доходів і результатів
діяльності.

Шифр на назва рахункуДокументи1270 «Доходи від реалізації»Акти
приймання-передачі виконаних робіт та наданих послуг, вимоги-накладні,
лімітно-забірні картки, подорожні листи, калькуляційні відомості,
рахунки-фактури, договори купівлі-продажу, міни, дарування,
товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, прибуткові касові ордери,
виписки банку, довідки-розрахунки бухгалтерії71 » Інший операційний
дохід»Рахунки-фактури, договори, товарно-транспортні накладні, платіжні
вимоги, специфікації, прибуткові касові ордери, виписки банку, картки
обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, рішення судових
органів, інвентарні картки, інвентаризаційні та порівняльні відомості,
довідки-розрахунки бухгалтерії72 «Дохід від участі в
капіталі»Розрахунки-довідки бухгалтерії73 «Інші фінансові
доходи»Розрахунки-довідки бухгалтерії74 «Інші доходи»Розрахунки
бухгалтерії, акти переоцінки, договори, акти приймання-передачі, акти
ліквідації, акти оприбуткування матеріалів, прибуткові касові ордери,
виписки банку, довідки бухгалтерії75 «Надзвичайні доходи»Виписки банку,
договори страхування зі страховою організацією, що підтверджують
форс-мажорні обставини (рішення уряду, постанови КМУ),
розрахунки-довідки бухгалтерії79 «Фінансові
результати»Розрахунки-довідки бухгалтерії

При проведенні аудиторської перевірки доходів та фінансових результатів
підприємства аудитор використовує всі первинні документи, приведені у
таблиці.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Джерела інформаційного забезпечення аудиту доходів підприємства

Під час проведення аудиту доходів джерелами інформації аудитора є: дані
про облікову політику підприємства, первинні документи з обліку доходів,
на основі яких формується чистий прибуток підприємства, облікові
документи, які використовуються для відображення в обліку операцій з
формування прибутку підприємства (рахунки-фактури, товарно-транспортні
накладні, договори купівлі-продажу, платіжні вимоги, платіжні доручення,
довідки бухгалтерії), акти, аудиторські висновки та інша документація,
яка була здійснена в минулих періодах, звітність, що узагальнює
результати аудиту, законодавчі та нормативні акти.[8,с.23-30] Для
забезпечення ефективної аудиторської перевірки аудитор повинен
перевірити порядок відображення доходів в облікових регістрах і
фінансовій звітності (табл. 3):

Таблиця 3. Відображення доходів і фінансових результатів діяльності в
регістрах та звітності

Шифр та назва рахункуРегістри облікуНомер рядка в Звіті про фінансові
результати (Ф.№2)Номер рядка в Примітках до річної фінансової звітності
(Ф.№5)123470 «Доходи від реалізації»Журнал 6010-71 » Інший операційний
дохід»Журнал 6060440-49072 «Дохід від участі в капіталі»Журнал
6110500-52073 «Інші фінансові доходи»Журнал 6120530-54074 «Інші
доходи»Журнал 6130-75 «Надзвичайні доходи»Журнал 6200-79 «Фінансові
результати»Журнал 6220 (225)-

У процесі аудиторської перевірки здійснюється аналіз таких показників
підприємства:

— облікова політика підприємства та її доцільність;

— перевіряється, чи відбувалися зміни в обліковій політиці підприємства;

— умови визнання доходів;

— аналізується методика утворення чистого прибутку підприємства;

— аналіз звітності та її показників;

— ведення окремого обліку доходів та основної документації, на основі
якої ведеться облік доходів.

2.2 Способи вивчення операцій по обліку доходів підприємства

Аудиторська перевірка правильності визначення фінансових результатів
господарської діяльності господарюючого суб’єкта значно відрізняється
від перевірки балансових статей активів та зобов’язань підприємства,
використовуючи лише прийом документального контролю.

В процесі вивчення операцій з обліку доходів і фінансових результатів
діяльності з’ясовуються: облікова політика підприємства щодо організації
обліку доходів і фінансових результатів діяльності;умови визнання та
оцінки доходів і результатів від звичайної діяльності; чи ведеться
окремий облік доходів і фінансових результатів, отриманих від здійснення
різних видів діяльності; чи відбувались зміни облікової політики;
методика формування чистого прибутку підприємства та його використання;
наявність необхідних пояснень у Примітках до річної фінансової звітності
тощо.[9,с.45-50]

При вивченні операцій з обліку доходів і фінансових результатів
діяльності, перевірці доходів щодо відповідності класифікації, оцінки та
умов визнання цих доходів аудитор керується критеріями оцінки доходу:

— сума доходу за бартерним контрактом — визначається за справедливою
вартістю активів, зменшеною або збільшеною на суму переданих або
отриманих грошових коштів.

— дохід відображається в сумі справедливої вартості активів, що отримані
від іншого підприємства.

— якщо справедливу вартість активів, які отримані за бартерним
контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за
справедливою вартістю активів.

— якщо існує відтермінування платежу, тоді виникає різниця між
справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів. Така різниця
визнається доходом у вигляді відсотків.

У ході аудиторської перевірки правильності відображення доходів від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинні бути встановлені
такі факти:

— чи всі реально здійснені угоди відображені на рахунках бухгалтерського
обліку і звітності;

— своєчасність відображення реалізованої (отриманої) продукції в
бухгалтерському обліку

— правильність класифікації отриманого доходу від реалізованої продукції
за видами;

— суми дебіторської заборгованості повинні бути своєчасно відображені на
рахунках бухгалтерського обліку;

— сума витрат із відвантаження продукції повинна бути правильно визнана
та відображена на рахунках бухгалтерського обліку;

— операції з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинні бути
санкціонованими

Метою аудиту правильності відображення інших операційних доходів і
результатів операційної діяльності є встановлення:

1.Правильність відображення інших операційних доходів;

2.Достовірності даних синтетичного та аналітичного обліку на рахунку 71
та його відображення на фінансових результатах;

3.Правильності списання дебіторської заборгованості. Особлива увага
приділяється терміну позовної давності.

2.3 Програма аудиту доходів підприємства

Для повноцінного проведення аудиту доходів підприємства аудитором
складається програма проведення аудиту.[11,с.23-30]

Програма аудиту доходів підприємства містить перелік питань за окремими
темами і видами і напрямками очікуваних робіт, що підлягають перевірці
під час проведення аудиту доходів підприємства:

1.Види аудиторських процедур;

2.Період проведення аудиторської перевірки;

2.1.Кількість людино-годин , необхідних для проведення аудиту;

3.Запланований аудиторський ризик;

3.1.Рівень суттєвості виявлених помилок.

В таблиці 4 наведена програма аудиту доходів підприємства.

Таблиця 4. Програма аудиту доходів підприємства

Період аудиту 01.01.2008року-31.12.2008 року

Кількість людино-годин — 35

Виконавець аудиторської перевірки Миколайченко Т.В.

Запланований аудиторський ризик – 5%

Рівень суттєвості – 100 грн.

№ п/пПитання перевіркиПроцедуриДокументиСпосіб123451Вивчення умов
надходження доходівПеревірка документів та опитуванняНаказ про облікову
політикуСуцільний2Перевірка дотримання політики господарюючого суб’єкта
щодо надання кредитів покупцям, перевірка замовлень на продаж,процедур
доставки та ціноутворенняПеревірка документів, співставленняКнига
реєстрації замовлень, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні,
прас-листи,номенклатура цінСуцільний3Перевірка доходів від реалізації
продукціїПеревірка документів, співставленняАкти приймання-передачі
виконаних робіт та наданих послуг, вимоги-накладні, Вибірковий3Перевірка
доходів від реалізації продукціїПеревірка документів,
співставленнялімітно-забірні картки, подорожні листи, калькуляційні
відомості, рахунки-фактури, договори купівлі-продажу,
товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги,виписки банку,розрахунки
бухгалтеріїВибірковий4Перевірка правильності класифікації, оцінки та
умов визнання доходів Перевірка документів, співставленняРозрахунки
бухгалтеріїВибірковий5Перевірка на співвідношення ціни реалізованої
продукції,товарів, робіт, послуг з прейскурантною ціноюПеревірка
документів, співставлення,слідкуванняПрейскуранти,калькуляційні
картки,розрахунки бухгалтерії, накладні, акти виконаних
робітВибірковий6Перевірка наявності необхідних дозволів на здійснення
операцій з продажу, повноти виписки рахунків-фактур, повноти касових
надходжень, звірення кількості відвантаженої продукції за даними
складського обліку, правильності відображення всіх реально здійснених
операцій з продажу на рахунках бухгалтерського облікуХронологічна
перевірка документів,співставленняКнига реєстрації
рахунків-фактур,касова книга, книги складського обліку, накладні на
відвантаження продукції, товарно-транспортні накладні,регістри
бухгалтерського обліку, Головна книгаСуцільний7Перевірка достовірності
відображення сум від реалізації продукціїПеревірка документів,
співставленняРегістри бухгалтерського обліку, акти приймання,
товарно-транспортні накладніВибірковий8Перевірка достовірності
відображення сум від реалізації продукціїПеревірка документів,
співставленняРегістри бухгалтерського обліку, акти приймання,
товарно-транспортні накладніВибірковий9Аналіз платежів,отриманих від
замовників в погашення дебіторської заборгованості безготівковим
розрахункомХронологічна перевірка документів,співставленняЖурнал з
обліку дебіторської заборгованості, банківські
випискиСуцільний10Перевірка повноти обліку реалізації продукціїПеревірка
документів, співставлення, аналізТоварно-транспортні накладні,
рахунки-фактури, регістри бухгалтерського облікуВибірковий10Перевірка
повноти обліку реалізації продукціїпорядкової нумерації
документівВибірковий11Перевірка своєчасності обліку доходів від
реалізаціїПеревірка документів, співставлення,перевірка дат у
документахТоварно-транспортні накладні, рахунки-фактури,журнал з обліку
дебіторської заборгованостіВибірковий12Перевірка правильності оцінки
реалізаціїПеревірка документів, співставлення,арифметична перевірка
даних облікуРахунки-фактуриВибірковий 13Перевірка класифікації операцій
з обліку доходів від реалізаціїПеревірка документів,
співставленняТоварно-транспортні накладні, рахунки-фактури,бухгалтерські
регістри, Головна книгаВибірковий14Встановлення повноти відображення
даних щодо реалізації, відображення дебіторської заборгованості

Перевірка документів, співставленняБухгалтерські регістри, Головна
книга, журнал з обліку дебіторської заборгованостіВибірковий15Перевірка
правильності відображення результатів від реалізаціїПеревірка
документів, співставлення,арифметична перевірка даних облікуГоловна
книга Суцільний16Перевірка правильності та повноти відображення доходів
від реалізації у Звіті про фінансові результатиГоловна
книга,бухгалтерські регістри, Звіт про фінансові результатиСуцільний

Отже, у програмі аудиту доходів підприємства затверджуються всі питання,
які буде охоплено перевіркою, документи, що використовуватимуться. Також
обов’язково висвітлюються всі процедури та способи аудиту.

3. МЕТОДИКА АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Перевірка правильності визнання доходів та їх класифікація

Увага аудиторів при проведенні такої перевірки концентрується на умовах
визнання доходів звітного періоду та класифікації доходів і фінансових
результатів діяльності.

Згідно з П(С)БО 15 «Дохід» доходи визнаються за наступних умов.

1.Збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання
власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків
учасників підприємства).

2.Можлива достовірна оцінка суми доходів.

Визнання доходів, які включаються до складу об’єктів облікового процесу,
здійснюється на підставі принципів нарахування і відповідності доходів і
витрат.[15,с.11-12]

Критерії визнання доходу застосовуються окремо до кожної операції.
Проте, ці критерії також застосовуються до окремих елементів однієї
операції або двох чи більше операцій разом, якщо це випливає зі змісту
операції.[15,с.14-15]

Разом з тим, окремі види доходу, відповідно до Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку мають певні особливості визнання. Аудитору
необхідно звернути увагу на те, які види надходжень не визнаються
доходами: суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і
обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та
позабюджетних фондів; суми надходжень за договором комісії, агентським
та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;
суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); суми авансу
в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); суми завдатку під
заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним
договором; надходження, що належать іншим особам; надходження від
первинного розміщення цінних паперів.

При проведенні перевірки аудитору необхідно звернути увагу на
правильність розмежування понесених витрат відповідно до одержаних
доходів. Таким чином, необхідно встановити чи дотримується підприємство
вимог П(С)БО 15 «Дохід» і 16 «Витрати» щодо класифікації понесених
витрат і одержаних доходів за відповідними напрямами діяльності (табл.
5):

Таблиця 5. Класифікація доходів і витрат згідно з П(с)БО 15 «Дохід» і 16
«Витрати»

ДоходиВитрати12Доходи від реалізаціїСобівартість реалізації

Загальновиробничі витрати

Адміністративні витрати

Витрати на збут Інший операційний дохідІнші витрати операційної
діяльностіДохід від участі в капіталіВитрати від участі в капіталіІнші
фінансові доходиФінансові витратиІнші доходиІнші витратиНадзвичайні
доходиНадзвичайні витрати

Лише неухильне дотримання норм П(с)БО 15 «Дохід» і 16 «Витрати» допоможе
правильно визначати доходи підприємства. Це в свою чергу зменшить
кількість порушень.

3.2 Перевірка правильності обліку доходів

Операції з реалізації продукції відіграють основну роль у формуванні
результатів господарської діяльності господарюючого суб’єкта, тому їх
достовірність є досить високою.

Для успішного проведення перевірки процесу реалізації аудитор повинен
мати уявлення про характер і особливості ринків збуту продукції, що
випускається господарюючим суб’єктом, про конкурентну ситуацію на цих
ринках, про платоспроможність споживачів цієї продукції.[13,с.36-48]

При перевірці операцій з реалізації продукції (товарів, робіт та послуг)
аудитор, з одного боку, використовує внутрішні джерела інформації
(розрахунки собівартості реалізованої продукції, накладні на
відвантаження готової продукції, акти ліквідації основних засобів), а з
іншого — змішані (рахунки, виставлені господарюючим суб’єктом на оплату
за відвантажену продукцію і акцептовані покупцями у встановленому
порядку), які можуть бути підтверджені відомостями, отриманими від
третіх сторін (підтвердження обсягу дебіторської заборгованості).

Таким чином, при перевірці операцій з обліку доходів від реалізації
продукції (товарів, робіт та послуг) аудитору слід з’ясувати:

— наявність Наказу про облікову політику підприємства із зазначенням
умов визнання доходів від реалізації продукції, товарів, робіт та
послуг;

— правильність визначення і законність відображення фактичного доходу
від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) на рахунках
бухгалтерського обліку;

— законність і обґрунтованість створення резервів по сумнівних боргах;
правильність відображення даних про угоди, які здійснюються на бартерній
основі.

При цьому необхідно встановити, чи немає випадків нерівномірного
відображення цих операцій, обминаючи рахунок 70 «Доходи від реалізації»,
а також чи правильно визначений фінансовий результат від реалізації
продукції (товарів, робіт та послуг) за бартерною угодою; правильність
ведення аналітичного та синтетичного обліку порахунках: 70 «Доходи від
реалізації», 791 «Результат основної діяльності»,90
«Собівартістьреалізації», 91 «Загальновиробничі витрати»,92
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут».

В ході проведення перевірки повинно бути підтверджено, що:

— операції з реалізації належним чином санкціоновані;

— на рахунках бухгалтерського обліку відображені всі реально здійснені
угоди з продажу;

— реалізація своєчасно відображена на відповідних рахунках обліку;

— вартісна оцінка операцій з продажу правильно визначена;

— суми продажу правильно класифіковані; суми дебіторської заборгованості
по розрахунках за поставку продукції (робіт, послуг) правильно
відображені на відповідних рахунках.

Правильність відображення операцій з реалізації встановлюється в ході
вибіркової перевірки таких операцій шляхом звірки даних, відображених в
облікових регістрах господарюючого суб’єкта, з первинними документами і
навпаки.[14,с.50-53]

Аудитору необхідно перевірити дотримання політики господарюючого
суб’єкта щодо надання кредитів покупцям, перевірки замовлень на продаж
за книгою реєстрації, процедур доставки та ціноутворення при виконанні
щоденних операцій. Перевірка проводиться шляхом порівняння фактичних цін
по різних видах продукції, умов оплати транспортних витрат або доставки,
вказаних в рахунках, з даними відповідних документів, затверджених
керівництвом.[15,с.11-12] Фактичні ціни та умови доставки, що
отримуються з рахунків-фактур або товарно-транспортних накладних, можна
порівняти із затвердженими прайс-листами, номенклатурою цін, іншими
документами, які визначають порядок та умови реалізації. Робочий
документ аудитора порівняльна відомість, який складається в ході
перевірки наведений в додатку 1 .

Якщо ціни продажу або умови продажу продукції визначаються індивідуально
для кожного замовника, то необхідно впевнитися в тому, що вони були
належним чином санкціоновані уповноваженою на це особою (наприклад,
начальником відділу продажу). У випадку, якщо продаж базується на
виконанні деяких значних договорів, сума та опис фактично доставлених
товарів або наданих послуг повинні бути пов’язані з умовами таких угод.

Особливу увагу аудитор концентрує на перевірці наявності необхідних
дозволів на здійснення операцій з продажу, повноти виписки
рахунків-фактур за книгою реєстрації, повноти касових надходжень,
звірення кількості відвантаженої продукції за даними складського обліку
та документів на відвантаження продукції, а також перевірці правильності
відображення всіх реально здійснених операцій з продажу на рахунках
бухгалтерського обліку.[10,с.27-34] При цьому враховується можливість
виникнення наступних помилок:

— дані по реально здійснених операціях не відображено в обліку;

— на рахунках відображено фіктивні операції.

Подібні помилки можуть відповідно призводити до заниження або завищення
вартості активів та сумі продажу. Перевірка повноти та достовірності
відображення сум продажу та реалізації на рахунках бухгалтерського
обліку може бути частиною перевірки ефективності системи внутрішнього
контролю. При перевірці достовірності відображення сум від реалізації
продукції (товарів, робіт та послуг), слід вибірково порівняти ряд
записів у регістрах обліку з даними первинних документів (коносаментів,
товарно-транспортних накладних тощо), а також з документами, що
засвідчують приймання відвантаженої продукції (виконаних робіт, наданих
послуг), для підтвердження того, що товари були дійсно відвантажені,
роботи виконані послуги надані та право власності на них перейшло від
виконавця до замовника (покупця). Одночасно увага звертається на умови
поставки для точного визначення моменту переходу права власності.

У випадку, якщо факт переходу права власності не можна встановити з
наявної документації, необхідно проаналізувати платежі, отримані від
замовника (покупця) в погашення дебіторської заборгованості, і на
підставі цього зробити висновок про реальність угоди, відображеної на
відповідних субрахунках рахунку 70 «Доходи від реалізації».

Перевірка повноти обліку реалізації продукції проводиться шляхом
вибіркової перевірки товарно-транспортних накладних (чи документів, що
їх замінюють) відділу продажу з рахунками-фактурами і даними
бухгалтерського обліку. При проведенні такої перевірки аудитор повинен
бути впевнений, що всі товарно-транспортні накладні зібрані і належним
чином зберігаються у відділі продажу, що встановлюється шляхом аналізу
порядкової нумерації таких документів.[8,с.36-42]

При перевірці своєчасності обліку доходів від реалізації, як правило,
аудитору необхідно порівняти дати, зазначені в товарно-транспортних
накладних, з датами відповідних рахунків-фактур, датами записів по
рахунках обліку реалізації та дебіторської заборгованості. Значні
розбіжності в датах можуть свідчити про потенційні проблеми у
своєчасності обліку реалізації.

Точний розрахунок суми продажу впливає на правильне виставлення
рахунків-фактур за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги
та подальше відображення цих даних в облікових регістрах.

Перевірка правильності оцінки реалізації вміщує в себе перерахунок даних
обліку для виявлення можливих арифметичних помилок. Як правило, в ході
дослідження підраховуються кінцеві суми рахунків-фактур чи здійснюється
перевірка самостійно підготовлених контрольних документів.

Якщо сума продажу виражена в іноземній валюті, необхідно також
перевірити застосування валютних курсів. Для цього курс, що
використовувався господарюючим суб’єктом, порівнюється з курсом НБУ, що
офіційно діяв на момент здійснення операції, а також прослідковується,
щоб дані про валютну систему продаж та її еквівалент в гривнях належним
чином були відображені в облікових регістрах.[7,с.12-19]

Окрім повного і достовірного обліку даних щодо проданої продукції
(виконаних робіт, наданих послуг) також важливо, щоб ці дані були
правильно класифіковані та відображені в Звіті про фінансові результати.

В процесі перевірки класифікації операцій з обліку доходів від
реалізації на підставі первинних документів визначається правильність
відображення кореспонденції рахунків в облікових регістрах та у Головній
книзі.

Повнота відображення даних щодо реалізації (продажу) в регістрах обліку
(обліку розрахунків з покупцями та замовниками) є важливою, оскільки
визначає можливість господарюючого суб’єкта контролювати оплату
непогашеної дебіторської заборгованості.

Встановлення повноти відображення даних щодо реалізації здійснюється в
ході перевірки правильності класифікації операцій з продажу, як це
зазначено вище. При перевірці правильності рознесення даних регістру
обліку продажу по рахунках Головної книги необхідно також
пересвідчитися, що ці дані належним чином відображено на рахунках обліку
дебіторської заборгованості.[11,с.53-64]

В багатьох випадках рознесення даних по рахунках обліку дебіторської
заборгованості в Головній книзі ґрунтується не на даних регістру обліку
доходів від реалізації, а на даних журналу з обліку дебіторської
заборгованості, який включає не тільки відомості про виставлені за
період рахунки, але й інформацію про отримані платежі. В цьому випадку,
необхідно перевірити, чи відповідає сума виставлених рахунків, зазначена
в журналах з обліку дебіторської заборгованості, сумі продажу, яка
відображається у відповідному регістрі обліку. Крім того, необхідно
впевнитися, що дані журналів по рахунках обліку розрахунків з покупцями
та замовниками належним чином відображені по відповідних рахунках
Головної книги. В ході перевірки відображення результатів від реалізації
продукції (товарів,робіт, послуг) аудитору необхідно зосередити увагу на
правильності визначення і відображення результату від реалізації
продукції на субрахунку 791 «Результат основної діяльності».

Використовуючи прийом арифметичної перевірки документів, аудитор у
Головній книзі по рахунку 70 «Доходи від реалізації» перевіряє
правильність визначення відповідних показників.

3.3 Перевірка правильності відображення доходів у звіті про фінансові
результати

Одним із важливих завдань перевірки обліку фактичного прибутку є
встановлення відповідності записів синтетичного та аналітичного обліку
чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), валового прибутку, результату основної діяльності, результату
фінансових операцій, результату іншої звичайної діяльності, результату
надзвичайних подій записам в Головній книзі та формах бухгалтерської
звітності.[9,с.35-45]

Проведення перевірки операцій з обліку фінансових результатів передбачає
наступну послідовність робіт:

— перевірка тотожності показників бухгалтерської звітності і регістрів

бухгалтерського обліку фінансових результатів;

— встановлення правильності оформлення первинних документів;

— перевірка правильності визнання доходів і витрат за видами діяльності
та віднесення їх на відповідні рахунки бухгалтерського обліку; вивчення
організації обліку фінансових результатів за видами діяльності:
основної, операційної, фінансової, інвестиційної та надзвичайної;

— перевірка правильності розподілу чистого прибутку підприємства;
виявлення відхилень фактичного використання прибутку від планових
значень, їх причин та наслідків;

— перевірка правильності визначення належних до сплати в бюджет платежів
та податків.

Перевіряючи формування чистого прибутку (збитку) діяльності
підприємства, аудитор визначає дотримання господарюючим суб’єктом
порядку його визначення згідно порядку формування чистого прибутку, який
наведено на рис.1.

picscalex95010009000003251a000005001610000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100a639000000000200000000200000e4030000e4230000010000006
c000000000000000a000000a7020000b200000000000000000000000c530000f61500002
0454d4600000100e42300000601000005000000000000000000000000000000000400000
003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a90300160000000
c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000a8020000b
4000000520000007001000001000000edffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006
e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001200d84f1200200000003c531200bc501200524f60323c5312003450120020000000a
451120020531200244f60323c531200345012002000000049642f31345012003c5312002
0000000ffffffff1c05d400d0642f31ffffffffffff0180ffff01808dff0180ffffffff0
0ef000000080000000800000000000001000000000000006000000000000000471e9001c
c0000000000000000000000872a0020000000800800000000000000ff010000000000005
40069006d00650073002000000065007700200052006f006d0061006e0000006c5012006
85012009c3827310600000001000000a4501200a4501200e878253106000000cc5012001
c05d4006476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002
50000000c00000001000000180000000c00000000000002190000000c000000ffffff020
d00000010000000000000000000000027000000180000000200000000000000ffffff020
0000000250000000c000000020000004c00000064000000000000000a000000a70200001
e000000000000000a000000a8020000150000002100f00000000000000000000000803f0
0000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000250000000c00000000000080280000000c00000002000000180000000
c00000000000002190000000c000000ffffff02120000000c00000001000000180000000
c000000000000025400000044010000b60000000a000000f00100001e000000010000000
000fa410000fa41b60000001a000000290000004c000000040000000000000000000000a
8020000b4000000a000000027043804410442043804390420003f0440043804310443044
2043e043a042000280037043104380442043e043a042900200037043204560442043d043
e0433043e0420003f043504400456043e043404430400080b00000009000000080000000
70000000900000009000000040000000900000009000000090000000a000000080000000
700000009000000080000000400000005000000070000000900000009000000070000000
900000009000000050000000400000007000000090000000300000008000000090000000
900000007000000090000000400000009000000070000000a00000003000000090000000
9000000090000005400000054000000f10100000a000000f90100001e000000010000000
000fa410000fa41f10100001a000000010000004c000000040000000000000000000000a
8020000b400000050000000200047040900000021000000080000001e000000180000000
000000000000000a8020000b40000000d000000100000000000000000000000270000001
80000000200000000000000ffffff0200000000250000000c00000002000000180000000
c00000000000002190000000c000000ffffff02250000000c00000000000080280000000
c00000002000000180000000c00000000000002190000000c000000ffffff02220000000
c000000ffffffff520000007001000002000000edffffff0000000000000000000000009
00100000000000204400012530079006d0062006f006c000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000001200144f12000e00000078521200f84f1200524f603278521200704f12000
e000000e05012005c521200244f603278521200704f12002000000049642f31704f12007
852120020000000ffffffff2c06d400d0642f31ffffffffffff0180ffff018081ff0180f
fffffff00ef0000000800000008000000000000010000000000000060000000030000003
51e900102000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000800
0000000530079006d0062006f006c000000807c01000000060000005b2a88d96c5212003
1393131a44f12009c3827310600000001000000e04f1200e04f1200e8782531060000000
85012002c06d4006476000800000000250000000c00000002000000250000000c0000000
2000000250000000c00000002000000520000007001000003000000edffffff000000000
00000000000000090010000000000cc0440002241007200690061006c000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000001200144f12000c00000078521200f84f1200524f60327
8521200704f12000c000000e05012005c521200244f603278521200704f1200200000004
9642f31704f12007852120020000000ffffffff3c07d400d0642f31ffffffffffff0180f
fff01808dff0180ffffffff00ef000000080000000800000000000001000000000000006
000000001000000332e9001cc0000000000000000000000872a002000000080080000000
0000000ff0100000000000041007200690061006c000000000000000100000001000000e
6fd0000ac4f120009e86c32a44f12009c3827310600000001000000e04f1200e04f1200e
878253106000000085012003c07d4006476000800000000250000000c000000030000002
50000000c00000003000000250000000c00000003000000180000000c000000000000021
90000000c000000ffffff020d00000010000000000000000000000027000000180000000
400000000000000ffffff0200000000250000000c000000040000004c000000640000001
60000002b000000a702000040000000160000002b00000092020000160000002100f0000
0000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000250000000c00000000000080280000000
c00000004000000180000000c00000000000002190000000c000000ffffff02120000000
c00000001000000250000000c00000002000000250000000c00000002000000250000000
c0000000200000054000000540000001800000029000000200000003f000000010000000
000fa410000fa41180000003c000000010000004c000000040000000000000000000000a
8020000b400000050000000b7f0000009000000250000000c00000003000000250000000
c00000003000000250000000c000000030000005400000054000000210000002a0000002
f0000003f000000010000000000fa410000fa41210000003c000000010000004c0000000
40000000000000000000000a8020000b400000050000000200047040f000000250000000
c00000001000000250000000c00000001000000250000000c0000000100000054000000f
c010000300000002c0000002102000040000000010000000000fa410000fa41300000003
c000000480000004c000000040000000000000000000000a8020000b4000000dc0000004
70438044104420438043904200034043e044504560434042000280032043804400443044
7043a0430042900200032045604340420004004350430043b04560437043004460456045
70420003f0440043e04340443043a044604560457042000280042043e043204300440045
60432042c00200040043e043104560442042c0020003f043e0441043b044304330429000
900000009000000080000000700000009000000090000000400000008000000090000000
800000003000000090000000400000005000000080000000900000009000000080000000
900000008000000070000000500000004000000080000000300000009000000040000000
90000000700000007000000090000000300000007000000070000000a000000030000000
500000004000000090000000900000009000000090000000800000008000000090000000
300000005000000040000000500000007000000090000000800000007000000090000000
300000008000000040000000400000008000000090000000900000003000000070000000
400000004000000090000000900000008000000080000000800000007000000050000005
400000054000000220200002c0000002a02000040000000010000000000fa410000fa412
20200003c000000010000004c000000040000000000000000000000a8020000b40000005
0000000200000000900000021000000080000001e000000180000000000000000000000a
8020000b40000000d0000001000000000000000000000002700000018000000040000000
0000000ffffff0200000000250000000c00000004000000180000000c000000000000021
90000000c000000ffffff02250000000c00000000000080280000000c000000040000001
80000000c00000000000002190000000c000000ffffff02220000000c000000ffffffff1
80000000c00000000000002190000000c000000ffffff020d00000010000000000000000
000000027000000180000000400000000000000ffffff0200000000250000000c0000000
40000004c000000640000001600000041000000a70200005700000016000000410000009
2020000170000002100f00000000000000000000000803f00000000000000000000803f0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000250000000
c00000000000080280000000c00000004000000180000000c00000000000002190000000
c000000ffffff02120000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000
c00000002000000250000000c000000020000005400000054000000180000003f0000002
000000055000000010000000000fa410000fa411800000052000000010000004c0000000
40000000000000000000000a8020000b400000050000000b7f0fcff09000000250000000
c00000003000000250000000c00000003000000250000000c00000003000000540000005
400000021000000400000002f00000055000000010000000000fa410000fa41210000005
2000000010000004c000000040000000000000000000000a8020000b4000000500000002
00000000f000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000
c0000000100000054000000e40000003000000042000000ec00000056000000010000000
000fa410000fa413000000052000000190000004c000000040000000000000000000000a
8020000b400000080000000320430043b043e0432043804390420003f044004380431044
30442043e043a042000280037043104380442043e043a042900000008000000070000000
800000009000000080000000900000009000000040000000800000009000000080000000
900000008000000070000000900000008000000040000000400000006000000090000000
9000000070000000900000008000000040000005400000054000000ec00000042000000f
400000056000000010000000000fa410000fa41ec00000052000000010000004c0000000
40000000000000000000000a8020000b4000000500000002000000009000000210000000
80000001e000000180000000000000000000000a8020000b40000000d000000100000000
00000000000000027000000180000000400000000000000ffffff0200000000250000000
c00000004000000180000000c00000000000002190000000c000000ffffff02250000000
c00000000000080280000000c00000004000000180000000c00000000000002190000000
c000000ffffff02220000000c000000ffffffff180000000c00000000000002190000000
c000000ffffff020d0000001000000000000000000000002700000018000000040000000
0000000ffffff0200000000250000000c000000040000004c00000064000000160000005
8000000a70200006e000000160000005800000092020000170000002100f000000000000
00000000000803f00000000000000000000803f000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000250000000c00000000000080280000000c0000000
4000000180000000c00000000000002190000000c000000ffffff02120000000c0000000
1000000250000000c00000002000000250000000c00000002000000250000000c0000000
200000054000000540000001800000056000000200000006c000000010000000000fa410
000fa411800000069000000010000004c000000040000000000000000000000a8020000b
400000050000000b7f0000009000000250000000c00000003000000250000000c0000000
3000000250000000c00000003000000540000005400000021000000570000002f0000006
c000000010000000000fa410000fa412100000069000000010000004c000000040000000
000000000000000a8020000b400000050000000200000000f000000250000000c0000000
1000000250000000c00000001000000250000000c0000000100000054000000680100003
000000059000000830100006d000000010000000000fa410000fa4130000000690000002
f0000004c000000040000000000000000000000a8020000b4000000ac000000440456043
d0430043d0441043e0432045604200040043504370443043b044c0442043004420438042
00032045604340420003e043f043504400430044604560439043d043e045704200034045
6044f043b044c043d043e0441044204560400000b000000030000000a000000070000000
900000008000000090000000800000003000000040000000900000007000000070000000
800000008000000080000000700000007000000070000000900000004000000090000000
300000009000000040000000900000009000000070000000900000007000000090000000
300000009000000090000000900000005000000040000000900000003000000080000000
800000008000000090000000900000008000000070000000300000054000000540000008
3010000590000008b0100006d000000010000000000fa410000fa4183010000690000000
10000004c000000040000000000000000000000a8020000b400000050000000200000000
900000021000000080000001e000000180000000000000000000000a8020000b40000000
d00000010000000000000000000000027000000180000000400000000000000ffffff020
0000000250000000c00000004000000180000000c00000000000002190000000c000000f
fffff02250000000c00000000000080280000000c00000004000000180000000c0000000
0000002190000000c000000ffffff02220000000c000000ffffffff180000000c0000000
0000002190000000c000000ffffff020d000000100000000000000000000000270000001
80000000400000000000000ffffff0200000000250000000c000000040000004c0000006
4000000160000006f000000a702000085000000160000006f00000092020000170000002
100f00000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000250000000c000000000000802
80000000c00000004000000180000000c00000000000002190000000c000000ffffff021
20000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c000000020000002
50000000c000000020000005400000054000000180000006d00000020000000830000000
10000000000fa410000fa411800000080000000010000004c00000004000000000000000
0000000a8020000b400000050000000b7f03e0409000000250000000c000000030000002
50000000c00000003000000250000000c000000030000005400000054000000210000006
e0000002f00000083000000010000000000fa410000fa412100000080000000010000004
c000000040000000000000000000000a8020000b400000050000000200043040f0000002
50000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c000000010000005
40000002001000030000000700000002b01000084000000010000000000fa410000fa413
000000080000000230000004c000000040000000000000000000000a8020000b40000009
4000000440456043d0430043d0441043e0432045604200040043504370443043b044c044
204300442043804200032045604340420003704320438044704300439043d043e0457042
00020000b000000030000000a00000007000000090000000800000009000000080000000
300000004000000090000000700000007000000080000000800000008000000070000000
700000007000000090000000400000009000000030000000900000004000000070000000
800000009000000090000000700000009000000090000000800000005000000030000005
4000000140100002c010000700000000d02000084000000010000000000fa410000fa412
c01000080000000210000004c000000040000000000000000000000a8020000b40000009
0000000340456044f043b044c043d043e04410442045604200034043e0420003e043f043
e043404300442043a044304320430043d043d044f04200020002000200020002e0000000
900000003000000080000000800000008000000090000000900000008000000070000000
300000004000000090000000900000003000000090000000900000009000000090000000
700000007000000080000000800000008000000070000000900000009000000080000000
4000000040000000400000003000000040000000300000054000000540000000e0200007
00000001602000084000000010000000000fa410000fa410e02000080000000010000004
c000000040000000000000000000000a8020000b40000005000000020002400090000002
1000000080000001e000000180000000000000000000000a8020000b40000000d0000001
0000000000000000000000027000000180000000400000000000000ffffff02000000002
50000000c00000004000000180000000c00000000000002190000000c000000ffffff022
50000000c00000000000080280000000c00000004000000180000000c000000000000021
90000000c000000ffffff02220000000c000000ffffffff180000000c000000000000021
90000000c000000ffffff020d00000010000000000000000000000027000000180000000
400000000000000ffffff0200000000250000000c000000040000004c000000640000001
600000086000000a70200009c000000160000008600000092020000170000002100f0000
0000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000250000000c00000000000080280000000
c00000004000000180000000c00000000000002190000000c000000ffffff02120000000
c00000001000000250000000c00000002000000250000000c00000002000000250000000
c0000000200000054000000540000001800000084000000200000009a000000010000000
000fa410000fa411800000097000000010000004c000000040000000000000000000000a
8020000b400000050000000b7f0000809000000250000000c00000003000000250000000
c00000003000000250000000c00000003000000540000005400000021000000850000002
f0000009a000000010000000000fa410000fa412100000097000000010000004c0000000
40000000000000000000000a8020000b400000050000000200020000f000000250000000
c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000540000005
c0100003000000087000000710100009b000000010000000000fa410000fa41300000009
70000002d0000004c000000040000000000000000000000a8020000b4000000a80000004
40456043d0430043d0441043e0432045604200040043504370443043b044c04420430044
2043804200032045604340420003704320438044704300439043d043e045704200034045
6044f043b044c043d043e0441044204560400000b000000030000000a000000070000000
900000008000000090000000800000003000000040000000900000007000000070000000
800000008000000080000000700000007000000070000000900000004000000080000000
300000009000000040000000700000008000000080000000900000007000000090000000
900000008000000050000000300000009000000030000000800000008000000080000000
900000008000000080000000700000004000000540000005400000072010000870000007
a0100009b000000010000000000fa410000fa417201000097000000010000004c0000000
40000000000000000000000a8020000b4000000500000002000000009000000210000000
80000001e000000180000000000000000000000a8020000b40000000d000000100000000
00000000000000027000000180000000400000000000000ffffff0200000000250000000
c00000004000000180000000c00000000000002190000000c000000ffffff02250000000
c00000000000080280000000c00000004000000180000000c00000000000002190000000
c000000ffffff02220000000c000000ffffffff180000000c00000000000002190000000
c000000ffffff020d0000001000000000000000000000002700000018000000040000000
0000000ffffff0200000000250000000c000000040000004c00000064000000160000009
d000000a7020000b2000000160000009d00000092020000160000002100f000000000000
00000000000803f00000000000000000000803f000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000802000026060f000604574d46430100000000000
10000000000000002000000e403000000000000e4230000250000000c000000000000802
80000000c00000004000000180000000c00000000000002190000000c000000ffffff021
20000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c000000020000002
50000000c000000020000005400000054000000180000009b00000020000000b10000000
10000000000fa410000fa4118000000ae000000010000004c00000004000000000000000
0000000a8020000b400000050000000b7f0000009000000250000000c000000030000002
50000000c00000003000000250000000c000000030000005400000054000000210000009
c0000002f000000b1000000010000000000fa410000fa4121000000ae000000010000004
c000000040000000000000000000000a8020000b400000050000000200000000f0000002
50000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c000000010000005
40000006c010000300000009e0000008a010000b2000000010000000000fa410000fa413
0000000ae000000300000004c000000040000000000000000000000a8020000b4000000a
c000000440456043d0430043d0441043e0432045604200040043504370443043b044c044
204300442043804200032045604340420003d04300434043704320438044704300439043
d043e0457042000340456044f043b044c043d043e044104420456040b000000030000000
a00000007000000090000000800000009000000080000000300000004000000090000000
700000007000000080000000800000008000000070000000700000007000000090000000
400000008000000030000000900000004000000090000000700000009000000060000000
800000009000000090000000700000009000000080000000900000004000000040000000
900000003000000080000000800000008000000090000000800000008000000070000000
300000054000000540000008a0100009e00000092010000b2000000010000000000fa410
000fa418a010000ae000000010000004c000000040000000000000000000000a8020000b
400000050000000200040040900000021000000080000001e00000018000000000000000
0000000a8020000b40000000d00000010000000000000000000000027000000180000000
400000000000000ffffff0200000000250000000c00000004000000180000000c0000000
0000002190000000c000000ffffff02250000000c00000000000080280000000c0000000
4000000180000000c00000000000002190000000c000000ffffff02220000000c000000f
fffffff250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000
000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02b
400a802040000002e0118001c000000fb02edff0000000000009001000000cc044000125
4696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002
d010000040000002d010000040000002d01000005000000090200000002050000000102f
fffff0207000000fc020000ffffff020000040000002d0101000c00000040092100f0000
000000000001500a8020a00000007000000fc020000ffffff000000040000002d0102000
4000000f001010005000000090200000002050000000102ffffff0204000000020101000
500000009020000000249000000320a1a00b6002900040000000000a802b400d7e8f1f2e
8e920eff0e8e1f3f2eeea2028e7e1e8f2eeea2920e7e2b3f2edeee3ee20efe5f0b3eee4f
3020b000900080007000900090004000900090009000a000800070009000800040005000
700090009000700090009000500040007000900030008000900090007000900040009000
7000a0003000900090009000d000000320a1a00f1010100040000000000a802b40020000
900030000001e00040000002c010000070000001604b400a8020000000007000000fc020
000ffffff020000040000002d01010005000000090200000002050000000102ffffff020
40000002d01020004000000f001010005000000090200000002050000000102ffffff020
40000002701ffff1c000000fb02edff0000000000009001000000020440001253796d626
f6c0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0101000
40000002d010100040000002d0101001c000000fb02edff0000000000009001000000cc0
4400022417269616c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
40000002d010300040000002d010300040000002d0103000500000009020000000205000
0000102ffffff0207000000fc020000ffffff020000040000002d0104000c00000040092
100f000000000000000160092022b001600040000002d01020004000000f001040005000
000090200000002050000000102ffffff020400000002010100040000002d01010004000
0002d010100040000002d0101000d000000320a3c0018000100040000000000a802b400b
7000900040000002d010300040000002d010300040000002d0103000d000000320a3c002
1000100040000000000a802b40020000f00040000002d010000040000002d01000004000
0002d01000077000000320a3c0030004800040000000000a802b400f7e8f1f2e8e920e4e
ef5b3e42028e2e8f0f3f7eae02920e2b3e420f0e5e0ebb3e7e0f6b3bf20eff0eee4f3eaf
6b3bf2028f2eee2e0f0b3e22c20f0eee1b3f22c20efeef1ebf3e32909000900080007000
900090004000800090008000300090004000500080009000900080009000800070005000
400080003000900040009000700070009000300070007000a00030005000400090009000
900090008000800090003000500040005000700090008000700090003000800040004000
80009000900030007000400040009000900080008000800070005000d000000320a3c002
2020100040000000000a802b40020000900030000001e00040000002c010000070000001
604b400a8020000000007000000fc020000ffffff020000040000002d010400050000000
90200000002050000000102ffffff02040000002d01020004000000f0010400050000000
90200000002050000000102ffffff02040000002701ffff0500000009020000000205000
0000102ffffff0207000000fc020000ffffff020000040000002d0104000c00000040092
100f0000000000000001700920241001600040000002d01020004000000f001040005000
000090200000002050000000102ffffff020400000002010100040000002d01010004000
0002d010100040000002d0101000d000000320a520018000100040000000000a802b400b
7000900040000002d010300040000002d010300040000002d0103000d000000320a52002
1000100040000000000a802b40020000f00040000002d010000040000002d01000004000
0002d01000031000000320a520030001900040000000000a802b400e2e0ebeee2e8e920e
ff0e8e1f3f2eeea2028e7e1e8f2eeea29000800070008000900080009000900040008000
9000800090008000700090008000400040006000900090007000900080004000d0000003
20a5200ec000100040000000000a802b40020000900030000001e00040000002c0100000
70000001604b400a8020000000007000000fc020000ffffff020000040000002d0104000
5000000090200000002050000000102ffffff02040000002d01020004000000f00104000
5000000090200000002050000000102ffffff02040000002701ffff05000000090200000
002050000000102ffffff0207000000fc020000ffffff020000040000002d0104000c000
00040092100f0000000000000001700920258001600040000002d01020004000000f0010
40005000000090200000002050000000102ffffff020400000002010100040000002d010
100040000002d010100040000002d0101000d000000320a690018000100040000000000a
802b400b7000900040000002d010300040000002d010300040000002d0103000d0000003
20a690021000100040000000000a802b40020000f00040000002d010000040000002d010
000040000002d01000052000000320a690030002f00040000000000a802b400f4b3ede0e
df1eee2b320f0e5e7f3ebfcf2e0f2e820e2b3e420eeefe5f0e0f6b3e9edeebf20e4b3ffe
bfcedeef1f2b3000b0003000a00070009000800090008000300040009000700070008000
800080007000700070009000400090003000900040009000900070009000700090003000
900090009000500040009000300080008000800090009000800070003000d000000320a6
90083010100040000000000a802b40020000900030000001e00040000002c01000007000
0001604b400a8020000000007000000fc020000ffffff020000040000002d01040005000
000090200000002050000000102ffffff02040000002d01020004000000f001040005000
000090200000002050000000102ffffff02040000002701ffff050000000902000000020
50000000102ffffff0207000000fc020000ffffff020000040000002d0104000c0000004
0092100f000000000000000170092026f001600040000002d01020004000000f00104000
5000000090200000002050000000102ffffff020400000002010100040000002d0101000
40000002d010100040000002d0101000d000000320a800018000100040000000000a802b
400b7000900040000002d010300040000002d010300040000002d0103000d000000320a8
00021000100040000000000a802b40020000f00040000002d010000040000002d0100000
40000002d01000040000000320a800030002300040000000000a802b400f4b3ede0edf1e
ee2b320f0e5e7f3ebfcf2e0f2e820e2b3e420e7e2e8f7e0e9edeebf20000b0003000a000
700090008000900080003000400090007000700080008000800070007000700090004000
90003000900040007000800090009000700090009000800050003003d000000320a80002
c012100040000000000a802b400e4b3ffebfcedeef1f2b320e4ee20eeefeee4e0f2eaf3e
2e0ededff20202020202ebf0900030008000800080009000900080007000300040009000
900030009000900090009000700070008000800080007000900090008000400040004000
300040003000d000000320a80000e020100040000000000a802b40020000900030000001
e00040000002c010000070000001604b400a8020000000007000000fc020000ffffff020
000040000002d01040005000000090200000002050000000102ffffff02040000002d010
20004000000f001040005000000090200000002050000000102ffffff02040000002701f
fff05000000090200000002050000000102ffffff0207000000fc020000ffffff0200000
40000002d0104000c00000040092100f0000000000000001700920286001600040000002
d01020004000000f001040005000000090200000002050000000102ffffff02040000000
2010100040000002d010100040000002d010100040000002d0101000d000000320a97001
8000100040000000000a802b400b7000900040000002d010300040000002d01030004000
0002d0103000d000000320a970021000100040000000000a802b40020000f00040000002
d010000040000002d010000040000002d0100004f000000320a970030002d00040000000
000a802b400f4b3ede0edf1eee2b320f0e5e7f3ebfcf2e0f2e820e2b3e420e7e2e8f7e0e
9edeebf20e4b3ffebfcedeef1f2b3000b0003000a0007000900080009000800030004000
900070007000800080008000700070007000900040008000300090004000700080008000
90007000900090008000500030009000300080008000800090008000800070004000d000
000320a970072010100040000000000a802b40020000900030000001e00040000002c010
000070000001604b400a8020000000007000000fc020000ffffff020000040000002d010
40005000000090200000002050000000102ffffff02040000002d01020004000000f0010
40005000000090200000002050000000102ffffff02040000002701ffff0500000009020
0000002050000000102ffffff0207000000fc020000ffffff020000040000002d0104000
c00000040092100f000000000000000160092029d001600040000002d01020004000000f
001040005000000090200000002050000000102ffffff020400000002010100040000002
d010100040000002d010100040000002d0101000d000000320aae0018000100040000000
000a802b400b7000900040000002d010300040000002d010300040000002d0103000d000
000320aae0021000100040000000000a802b40020000f00040000002d010000040000002
d010000040000002d01000053000000320aae0030003000040000000000a802b400f4b3e
de0edf1eee2b320f0e5e7f3ebfcf2e0f2e820e2b3e420ede0e4e7e2e8f7e0e9edeebf20e
4b3ffebfcedeef1f2b30b0003000a0007000900080009000800030004000900070007000
800080008000700070007000900040008000300090004000900070009000600080009000
90007000900080009000400040009000300080008000800090008000800070003000d000
000320aae008a010100040000000000a802b40020000900030000001e00040000002c010
000070000001604b400a8020000000007000000fc020000ffffff020000040000002d010
40005000000090200000002050000000102ffffff02040000002d01020004000000f0010
40005000000090200000002050000000102ffffff02040000002701ffff1c000000fb021
000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000
000000000000000000000000000040000002d010400040000002d010400030000000000

Рисунок 1. Порядок формування чистого прибутку звітного періоду

Результати перевірки правильності визначення чистого прибутку
підприємства значною мірою залежать від якості проведеного дослідження
процесу виробництва та реалізації продукції, перевірки основних засобів
та іншого майна, розрахункових операцій тощо. Так, процес визначення
прибутку чи збитку від реалізації продукції складається з двох етапів.
На першому етапі визначається дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг), який зменшується на суму податку на додану вартість
(акцизного збору, інших вирахувань). На другому етапі доходи та витрати
за відповідний період групуються за ознаками належності їх до
операційних, фінансових, інших звичайних, а також надзвичайних доходів
та витрат і переносяться на відповідні рахунки обліку фінансових
результатів діяльності.[8,с.32-42]

В процесі використання прибутку відображаються фінансові відносини
підприємства з бюджетом, банком, трудовим колективом, власниками
(засновниками). Основними завданнями аудиту в цьому випадку є: контроль
за правильним використанням чистого прибутку підприємства; виявлення
відхилень фактичного використання прибутку від планових цілей, їх причин
та наслідків; перевірка правильності визначення належних до сплати в
бюджет платежів та податків.

Напрями використання прибутку перевіряють на відповідність податковому
законодавству, нормативним документам України, а також установчим
документам підприємства. Необхідно простежити за величиною прибутку,
відображеною в Балансі. (форма № 1), Звіті про фінансові результати
(форма № 2) і Декларації про прибуток. Показники використання прибутку
аудитор аналізує шляхом порівняння записів у Головній книзі, журналах,
інших облікових регістрах, а також даних первинних документів з
інформацією, що міститься у формах № 2 «Звіт про фінансові результати»
та № 4 «Звіт про власний капітал». Необхідно перевірити правомірність:
відрахувань на створення резервного капіталу; відрахувань у фонди,
передбачені установчими документами чи за рішеннями власників; інших
відрахувань із чистого прибутку. Оскільки підприємство самостійно
визначає напрями використання прибутку, що залишився в його
розпорядженні після оподаткування, слід перевірити ефективність такого
розподілу. Аудитор перевіряє наявність рішення власників про порядок
використання прибутку, джерела відшкодування збитків і відповідність
облікових записів цьому рішенню.[13,с.46-50] У висновку аудитор оцінює
фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування. Це
проводиться шляхом зіставлення відповідних показників з попередніми
звітними періодами для того, щоб побачити динаміку показників та оцінити
тенденцію їх зміни.

Поглиблюючи аналіз, аудитор вивчає результати від звичайної діяльності
за видами продукції, а також доходи та витрати за кожним елементом таких
операцій. Використовуючи прийоми перерахунку, аудитор з’ясовує вплив
окремих факторів на величину прибутку, а також аналізує рентабельність
діяльності підприємства. На підставі підсумків аналізу обліку фінансових
результатів діяльності аудитор розробляє заходи щодо прискорення
реалізації продукції, зниження собівартості, запобігання
непередбачуваних втрат тощо.

При складанні аудиторського звіту після перевірки операцій з обліку
фінансових результатів діяльності аудитор має зазначити: які операції
перевірялись; які порушення були виявлені в процесі документального
оформлення реалізації продукції та визначення фінансових результатів
діяльності; помилки при відображенні фінансових результатів діяльності в
обліку та звітності ; повноту виконання договірних відносин.

Виявлені аудитором відхилення заносяться до його робочих документів, а
пізніше — знаходять відображення у відповідних узагальнюючих документах,
звіті та висновку.[7,с.15-20] При застосуванні підприємством системи
комп’ютерної обробки даних, аудитор повинен узгодити з керівником
господарюючого суб’єкта наступні питання: можливість залучення
незалежного експерта з метою вивчення комп’ютерної системи підприємства;
характер виконання прийомів і способів перевірки з використанням системи
комп’ютерної обробки даних. При проведенні перевірки в умовах
комп’ютерної обробки даних аудитор повинен з’ясувати питання про
технічне, програмне та математичне забезпечення комп’ютерів, а також
системи обробки інформації. Аудитор повинен визначити, як впливають на
організацію та проведення аудиту використання системи комп’ютерної
обробки даних у господарюючого суб’єкта.

3.4 Основні порушення та важливість їх усунення

Основними порушеннями при обліку доходів підприємства є порушення норм,
передбачених П(С)БО 15 «Доходи», положення якого поширюються на
підприємства всіх форм власності, крім бюджетних та установ. Їх можна
згрупувати таким чином (табл.6):

Таблиця 6. Основні порушення при обліку доходів підприємства

№ Питання , що досліджуютьсяОсновні порушенняПункти П (С)БО 15 «Доходи»,

що порушуються12341Визнання доходів в бухгалтерському облікуДоходи
відображаються без зв’язку зі збільшенням та зменшенням
зобов’язаньп.5Доходи звітного періоду визнаються під час збільшення
активу або зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного
капіталу за рахунок внесків учасниківНедостовірно визначаються суми
доходівКритерії визнання доходу не застосовуються окремо до кожної
операції. Проте ці критерії також не 1Визнання доходів в бухгалтерському
облікузастосовуються до окремих елементів однієї операції або двох чи
більше операцій разом, якщо це випливає зі змісту
операціїп.62Класифікація доходів від звичайної діяльності в
бухгалтерському облікуДохід від реалізації продукції . Неправильне
віднесення доходів від реалізації продукції до складу доходів від
основної діяльності згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результатиІнші
операційні доходи. Неправильне віднесення доходів до складу інших
доходів від операційної діяльності згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові

результати»п.7Фінансові доходи. Неправильне віднесення доходів до складу
інших фінансових доходів та доходів від участі в капіталі згідно з
П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»Інші доходи. Неправильне
віднесення доходів до складу інших доходів, які виникають в ході
інвестиційної діяльності згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові
результати3Визнання

доходу від реалізації продукціїНеправомірне визнання доходу від
реалізації продукції у

випадку, коли покупцю не передано ризики та вигоди, пов’язані з правом
власності на продукцію , або підприємство здійснює подальший контроль та
управління реалізованою продукцією, або суму доходу неможливо достовірно
визначити, чи немає п.8впевненості у збільшенні економічної вигоди
підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, визначені
недостовірноНеправомірне коригування визнаного доходу від реалізації
продукції на величину пов’язаної з ним сумнівної та безнадійної
дебіторської заборгованостіп.154Визнання доходу при обміні продукцією та
іншими активамиНеправомірне визнання доходу при обміні продукцією та
іншими активами у разі; якщо здійснюється обмін продукцією та іншими
активами, які є подібними за призначенням і мають однакову справедливу
вартістьп.9Визнання доходу

від надання послугНеправомірне визнання доходу, пов’язаного з наданням
послуг, у разі неврахування ступеня завершеності операцій з надання
послуг на дату балансу або недостовірної оцінки результату цієї
операціїпп. 10,11Відображення в бухгалтерському обліку доходу (виручки)
від надання послуг, який не може бути достовірно визначений без
врахування розміру визначених витрат, що підлягають відшкодуваннюп.
13Визнання доходу та невизнання понесених витрат витратами звітного
періоду, якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно
оцінений і не існує імовірності відшкодування зазначених витратп.
145Визнання доходу від цільового

фінансування У»Неправомірне визнання доходом цільового фінансування, при
якому немає підтвердження, що дохід буде отримано та підприємство
виконає умови такого фінансуванняп. 20Неправомірне визнання доходом
отриманого цільового фінансування протягом тих періодів, у яких не було
здійснено витрат, пов’язаних з виконанням умов цільового фінансуванняп.
17Неправомірне визнання доходом цільового фінансування капітальних
інвестицій протягом періоду, в якому немає корисного використання
відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних
активів тощо)п. 18Порушення вимог П(С)БО щодо визнання доходу від
цільового фінансування у вигляді компенсації витрат , яких вже зазнало
підприємство, або термінової фінансової підтримки підприємства без
пов’язаних із цим витрат і відображення його в періоді, іншому, ніж той,
в якому виникла дебіторська заборгованість, пов’язана з цим
фінансуваннямп.196Визнання доходу від використання активів іншими
підприємствамиНеправомірне визнання доходу від використання активів
іншими підприємствами, по яких неможливо достовірно визначити оцінку,
або тих, від яких немає можливості надходження економічних
вигодп.20Невизнання доходу від відсотків у тому звітному періоді, до
якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку корисного
використання відповідними активамиНевизнання доходу від роялті за
принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної
угодиНевизнання доходу від дивідендів, що підлягають отриманню, при їх
нарахуванні та прийнятті рішення про їх виплату7Оцінка
доходуНеправомірне відображення доходу в бухгалтерському обліку в сумі
справедливої вартості активів, що не отримані або не підлягають
отриманнюп.21Невизнання доходом суми у вигляді відсотків, у разі
відстрочки платежу, внаслідок якої виникає різниця між справедливою
вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які
підлягають отриманню за продукцію та інші активип.227Оцінка
доходуНедотримання вимог П(С)БО щодо визначення суми доходу за бартерним
контрактом за справедливою вартістю активів , що одержані або підлягають
одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму
переданих або одержаних грошових коштів та їх
еквівалентівп.23Недотримання вимог П(С)БО щодо визначення доходу за
бартерним контрактом за справедливою вартістю активів , що передані за
цим контрактом у випадку, якщо справедливу вартість активів , які
отримані або підлягають отриманню, достовірно визначити не
можливоп.248Розкриття інформації про доходи у Примітках до фінансової
звітностіНеповне відображення передбаченої стандартом інформації у
Примітках до річної фінансової звітностіп.25Нерозкриття облікової
політики щодо визнання доходу, включаючи спосіб визнання ступеню
завершеності робіт, послуг, дохід від виконання яких визнається за
ступенем їх завершеностіНезазначення розподілу доходу за кожною групою
доходів: дохід від реалізації продукції ; інші операційні доходи;
фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні доходиВідсутність інформації
про склад та суми доходів за кожною надзвичайною подієюНезазначення
частки доходу за бартерними контрактами з пов’язаними сторонами

Таким чином, виявлені аудитором порушення заносяться до його робочих
документів, які пізніше знаходять відображення у відповідних
узагальнюючих документах. Найпоширенішими порушеннями, які виявляються в
ході аудиту доходів підприємства є: неправильне віднесення доходів по
видам діяльності, заниження доходів в обліку, невідображення в
бухгалтерському обліку реалізованого товару, невиконання договірних
відносин щодо своєчасності поставки товару, робіт та послуг. Ці
порушення викривляють дійсний стан фінансового становища підприємства.
Виправлення цих помилок дуже важливе для встановлення реального
фінансового становища підприємства.

ВИСНОВОК

Розглянувши всі питання цієї курсової роботи можна зробити висновок, що
аудит доходів підприємства є незалежною формою контролю, який досліджує
тільки питання, обумовлені у договорі з замовником. Науково обґрунтовані
висновки аудитора використовуються власником для поліпшення
фінансово-господарської діяльності підприємства та усунення виявлених
недоліків, особливо у розрахунках з державним бюджетом. Для зовнішніх
контрагентів висновок незалежного аудитора є однією із гарантів
достовірності та об’єктивності інформації, що була перевірена під час
аудиторської перевірки. Аудит доходів та фінансових результатів
підприємства є одним із найважливіших напрямків аудиту так як при
неправильному визначенні доходів підприємства неправильно визначається
податок на прибуток, що йде до державного бюджету, інвесторам
підприємства незрозуміло: прибутковим чи збитковим є дане підприємство
тощо.

В даній курсовій роботі було розглянуто актуальні питання аудиту доходів
підприємства: мета аудиту доходів підприємства, основні завдання,
об’єкти аудиту, методика проведення аудиту, складання програми
проведення аудиту доходів підприємства, основні питання перевірки,
джерела інформації аудиту доходів підприємства, типові порушення при
визначенні доходів підприємства. Всі ці питання дуже важливі так як
аудит доходів та фінансових результатів діяльності підприємства дає
точні відповіді на наступні питання: прибутковим чи збитковим є дане
підприємство; чи варто вкладати кошти на розвиток виробництва тощо. В
умовах нинішньої ринкової економіки проведення аудиту доходів та
фінансових результатів підприємства є дуже актуальним та важливим як для
власників підприємства так і для потенціальних інвесторів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93. р.

2. Закон України „Про підприємства в Україні » від 27.03.91 № 887-XII.

3. Закон України „Про власність в Україні » від 7.02.91 № 536-XII.

4. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні » від 16 липня 1999 № 996-XIV.

5. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»,
затверджено наказом Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.1999
р.

6. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»,
затверджено наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999
р.

7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
та господарських операцій підприємств і організацій та розроблена до
нього Інструкція із застосування, затверджені наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.99 р. №291.

8. Білуха М.Т. Аудит. — К: Вища школа: Т-во «Знання ,2000 .-769 с.

9. Давидов Г.М. Аудит :Навчальний посібник –К: Знання , 2001.-364с.

10. Давидов Г.М. Аудит :Збірник задач та практичних ситуацій –К: Знання
, 2001.-170с.

11. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація .-К.:Знання , 2001-402
с.

12. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. Навч.посібник .-К.:
Каравела, 2004.-496с.

13. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. Збірник задач і прав.
Житомир, 2000.-608 с.

14. Труш В.Є. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності.
Навч.посіб.-Херсон.-2002.-128с.

15. Б.Ф. Усач Аудит:Навч.посіб.-К: «Знання», 2003.-223с.

Похожие записи