Курсова на тему:

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі

ЗМІСТ

стор

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПП “АСКАНІЯ” ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 6

Характеристика підприємства та оцінка його фінансового стану
6

1.2. Економічна сутність роздрібної торгівлі її роль і місце у
діяльності ПП “Асканія”
10

1.3 Огляд методів дослідження об’єкта
18

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 29

2.1. Організаційні принципи проведення аудиту на підприємстві
29

2.2. Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі
32

2.3. Оформлення результатів аудиту та рекомендації аудитора
35

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 48

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
ВСТУП

Актуальність теми. У ринкових умовах господарювання роздрібна торгівля
характеризується все більшим ускладненням структури, що обумовлено
розширенням масштабів діяльності, ростом обсягу товарних мас, які
циркулюють її каналами, збільшенням кількості структурних елементів і
розмаїттям їх зв’язків між собою і з постачальниками. Усі названі
обставини потребують нових підходів до управління підприємствами
роздрібної торгівлі і процесом товароруху в цілому. В умовах, що
складаються, одним із найважливіших напрямків ефективності
функціонування роздрібної торгівлі стає завдання значного удосконалення
управління товарними запасами.

Важливу роль у вирішенні цих проблем відіграє подальше удосконалення
бухгалтерського обліку як функції управління. Більш половини робітників
апарату управління підприємствами роздрібної торгівлі виконують роботи,
які пов’язані з опрацюванням даних з обліку товароруху і
використовуються для комплексної оцінки кінцевих результатів
господарської діяльності роздрібного підприємства.

В останні роки у зв’язку з виходом України на міжнародний ринок,
розвитком ринкових відносин зроблено величезну роботу як з формування
законодавчої бази обліку, так і з удосконалення його основних принципів.
Проте на сьогодні організація бухгалтерського обліку не повною мірою
відповідає сучасним вимогам. Не завжди забезпечується належна
комплексність рішення завдань. Зокрема, інформація, яка дозволяє
приймати відповідні управлінські рішення, формується недостатньо
оперативно, нерідко аналітичні роботи виконуються поверхово без
необхідних висновків і пропозицій.

На сучасному етапі самостійність функціонування роздрібної ланки і
відсутність обмежень надають можливість розроблення і практичної
реалізації оптимальних методів управління товарними запасами, що
обумовлює необхідність наукових досліджень такого характеру.

За останній час здійснено дослідження й опубліковано ряд робіт,
присвячених різноманітним питанням організації, економіки, управління,
методології обліку товарних операцій та їх автоматизації. В даній
курсовій роботі використовувалися наукові праці вітчизняних та
зарубіжних вчених: Горелкіна В.Г., Кужельного М.В., Лінника В.Г.,
Валевич Р.П., Давидової Г.А., Мазаракі А.А., Лигоненко Л.А., Бутинця
Ф.Ф., Завгороднього В.П., Патрова В.В., Павлюка И., Борща Н., Шафранової
А., Буфатиної И., Солошенко Л.Ю., Алексєєвої А., Бакуна Ю., Томаса Р.,
Кюппера В., Бегге Йорга, Росситера Д.Р., Персі Л. та ін.

Викладений стан обліку свідчить про необхідність всебічного вивчення і
рішення його проблем в умовах корінної перебудови діяльності підприємств
роздрібної торгівлі, що й обумовило вибір теми курсової роботи, її
актуальність, цільову спрямованість і структуру.

Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є узагальнення
різноманітних підходів до управління товарорухом у роздрібній торгівлі,
аналіз облікової політики на основі методологічних принципів
бухгалтерського обліку товарних операцій із використанням сучасних
засобів комп’ютеризації.

Цільова спрямованість дослідження обумовила постановку і вирішення таких
завдань:

розглянути з позицій ринкових відносин економічну природу і сутність
процесу товароруху;

визначити роль і місце товарних запасів у ресурсному потенціалі
роздрібних торговельних підприємств в умовах ринкової економіки;

обґрунтувати принципи управління товарними запасами в роздрібній
торгівлі;

визначити організаційну концепцію сучасної системи бухгалтерського
обліку товарних операцій;

визначити оптимальні варіанти оцінки товарних запасів;

розробити рекомендації з удосконалення методики бухгалтерського обліку
товароруху відповідно до національних стандартів;

дослідити інформаційне забезпечення регулювання товарних потоків в
умовах комп’ютеризації.

Предмет та об’єкт дослідження. Предметом дослідження є проблеми аудиту в
підприємствах роздрібної торгівлі, оцінка чинної системи бухгалтерського
обліку товарних операцій і можливість її удосконалення з урахуванням
національних особливостей і міжнародної практики.

Об’єктом дослідження обрано приватне підприємство (ПП) Асканія.

Методика та методологія дослідження. Теоретичну і методологічну основу
роботи склали наукові розробки вітчизняних і зарубіжних
вчених-економістів з обліку і аналізу товарних запасів, законодавчі і
нормативні акти України, інструктивні матеріали, що регламентують
порядок обліку товарних операцій. У процесі дослідження
використовувалися дані органів державної статистики України і регулярної
звітності роздрібних торгових підприємств.

Вирішення поставлених завдань досягнуто на основі використання
загальнонаукових методів економічного аналізу; методів
кореляційно-регресійного аналізу, експертних оцінок. Обробка інформації
здійснювалася за допомогою ПЕОМ.

Наукова новизна дослідження. Наукова новизна дослідження полягає в
розробці рекомендацій з удосконалення обліку товароруху в підприємствах
роздрібної торгівлі в умовах ПЕОМ, визначенні методичних і технічних
прийомів організації обліку, контролю і аналізу стану товарних запасів.
Доцільність проведення такого роду дослідження пов’язано з тим, що
стратегія і тактика торгових підприємств відповідно до ринкових законів
повинна бути орієнтована на таку маркетингову політику, яка б сприяла
більш повному задоволенню суспільних і індивідуальних потреб,
прискоренню обіговості оборотних коштів, підвищенню
конкурентноздатності.

Обсяг і структура роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох
розділів, висновків та списку використаних джерел.

Розділ 1. Особливості господарювання ПП “Асканія” та економічна
сутність роздрібної торгівлі

1.1. Характеристика підприємства та оцінка його фінансового стану

Об’єктом дослідження в даній роботі виступає приватне підприємство (ПП)
„Асканія”

Загальна інформація про підприємство наведена в таблиці 1.1.

Основним видом діяльності Товариства є роздрібна торгівля та громадське
харчування.

Організаційна структура підприємства. Базове підприємство — ПП
«Асканія», зареєстровано в Іллічівській рай адміністрації виконкому
Одеської міської ради 31 жовтня 1996 року. Підприємство є юридичною
особою, має самостійний баланс, печатку, розрахунковий рахунок в другому
ОФ АБ «УкрГазБанк», здійснює свою господарську діяльність на основі
повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування,
має відокремлене майно у вигляді основних і оборотних засобів.

ПП «Асканія» здійснює оптову та роздрібну торгівлю товарами
канцелярського та побутового призначення. Район діяльності м. Одеса та
Одеська область. ПП «Асканія» має склад для зберігання товарів.

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства є:
директор, заступник директора по комерційній діяльності та головній
бухгалтер.

Штатний розклад підприємства розроблений, виходячи з задач підприємства
та об’ємів діяльності. Структура підприємства та управління його
підрозділами зображена на рис. 1.1.

Управління підприємством покладене засновниками на виконавчого директора
та головного бухгалтера, котрі безпосередньо підчиняються засновникам.

В свою чергу, виконавчий директор керує відділами: транспортний,
маркетинговий, постачання та збуту та йому підчиняється персонал
працівників оптових торговельних складів. Кожен з цих відділів виконує
свої функції.

Бухгалтерська служба, керована головним бухгалтером, ділиться на три
секції: обліку товарно-матеріальних цінностей (здійснює облік
товарно-матеріальниx цінностей підприємства, а також покладені обов’язки
по обліку основних засобів та нематеріальних активів);

Бухгалтер по обліку розрахункових та банківських операцій — здійснює
облік грошових коштів та розрахунків з бюджетом, поставниками і
покупцями; Заробітної плати, розрахунків з робітниками — (здійснює облік
розрахунків з робітниками, облік робочого часу та праці, проведення
касових операцій).

Рис.1.1. Організаційно-управлінська структура ПП «Асканія”

В зв`язку з невеликою чисельністю працівників підприємства та об‘ємами
виконуваної роботи, керівництво підприємства прийняло рішення, згідно
якого в штатному розкладі секторів передбачено по одному бухгалтеру,
котрі здійснюють облік згідно своїх посадових інструкцій. Головний
бухгалтер узагальнює поступаючи дані і на основі їх складає баланс та
необхідну звітність.

Дана структура бухгалтерської служби на підприємстві була продиктована
задачами і об`ємом виконуваної роботи на даному підприємстві,
чисельністю працівників підприємства та ступенем автоматизації та
механізації праці бухгалтерів.

Опис обраної облікової політики. Бухгалтерський облік вівся відповідно
до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.2000 року № 996-XIV,та Плану рахунків бухгалтерського
обліку від 30.11.2000 року № 291.Ведення бухгалтерського обліку
здійснюється відповідно з принципами і методами, передбаченими
Національним положенням (Стандартами) бухгалтерського обліку.

Інвентаризація основних засобів та матеріальних цінностей здійснюється
станом на перше число жовтня кожного року.

Податковий облік ведеться відповідно до вимог податкового законодавства.

Основні показники роботи підприємства виражені в балансі підприємства
Ф-1 та звіті про фінансові результати Ф-2 (Див. Додаток А). На основі
звітних даних приводимо таблицю 1.2 та рис. 1.1. В додатку В розраховані
основні показники фінансового стану підприємства.

Таблиця 1.2. Основні показники господарської діяльності ПП «Асканія» за
2002-2004 рр.”.

Найменування показника 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003

тис.грн. % тис.грн. %

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(тис.грн.) 38680,9 69519,3 92996,2 30838,4 79,7 23476,9 33,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (тис.грн.)
28862,8 54845,3 67524,4 25982,5 90,0 12679,1 23,1

Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.) 537,0 -1057,1 810,1 -1594,1 -296,9
1867,2

Необоротні активи (тис.грн.) 3214,1 7940,7 32616,0 4726,6 147,1 24675,3
310,7

Оборотні активи (тис.грн.) 5515,0 5861,0 8451,9 346,0 6,3 2590,9 44,2

Довгострокові зобов’язання (тис.грн.) 0,0 0,0 0,0

Поточні зобов’язання (тис.грн.) 7618,3 17988,1 40063,9 10369,8 136,1
22075,8 122,7

Власний капітал (тис.грн.) 1125,6 1268,5 1038,6 142,9 12,7 -229,9 -18,1

З наведених даних можемо зробити висновок, що протягом аналізованого
періоду підприємство постійно нарощувало обсяги діяльності, наприклад,
приріст доходу(виручки від реалізації) збільшився в 2003-му році на
30838,4 тис. грн. (79,7%) по відношенню до 2002 року, а в 2004-му – на
23476,9 тис. грн. (33,8%) по відношенню до 2003-го року. На негативну
оцінку заслуговує досить великий рівень витрат підприємства, який навіть
став в 2003-му році причиною від’ємного фінансового результату. Це
сталось, зокрема, внаслідок випереджаючих темпів зростання собівартості
продукції (90%) проти темпів приросту доходу (виручки) від реалізації
(79,8%) Чистий збиток в 2003-му році склав 1057,1 тис. грн., що
заслуговує на негативну оцінку, проте в звітному році підприємству
вдалось виправити фінансовий стан і прибуток склав 810,1 тис. грн.

Рис. 1.2. Динаміка основних показників ПП „Асканія” протягом 2002-2004
рр.(тис. грн.)

На позитивну оцінку заслуговує постійне збільшення як необоротних так і
оборотних активів, зокрема, в 2004-му році приріст необоротних активів
склав 24675,3 тис. грн. (310,7%) по відношенню до 2003 року, а оборотних
— 2590,9тис. грн. (44,2%), проте зазначені цифри свідчать про погіршення
структури активів, внаслідок зменшення питомої ваги їх мобільної
частини.

Позитивним є те, що на підприємстві відсутні довгострокові зобов’язання,
Але занепокоєння викликає великі темпи приросту поточних зобов’язань, що
може призвести до погіршення фінансової стійкості підприємства(про це
свідчать також показники фінансової стійкості, наведені в додатку В).

1.2. Економічна сутність роздрібної торгівлі її роль і місце у
діяльності ПП “Асканія”

Основи організації роздрібної торгівлі. Роздрібна торгівля — сфера
підприємницької діяльності з продажу товарів або послуг на підставі
усного або письмового договорів купівлі-продажу безпосередньо кінцевим
споживачам для їх особистого некомерційного використання

Виходячи з вимог чинного законодавства у сфері патентування під
роздрібною торгівлею розуміють торгівлю за готівкові кошти (хоча за
готівку товари можуть придбаватися суб’єктами господарської діяльності і
для подальшого перепродажу). Таке розуміння також недосконале, оскільки,
згідно з Інструкцією №389, до складу роздрібного товарообігу має
включатися, наприклад, вартість проданих за безготівковим розрахунком
дрібним гуртом продуктів харчування окремим закладам охорони здоров’я,
соціального забезпечення й освіти.

Отже, надалі під роздрібною торгівлею будемо розуміти здійснення
суб’єктом господарювання операцій, які, згідно з Інструкцією №389
включаються до складу роздрібного товарообігу, наприклад продаж товарів
у кредит з розстроченням платежу за готівковий розрахунок, продаж
товарів подарункового асортименту до свят і для новорічних подарунків
дітям з оплатою за безготівковим розрахунком тощо.

Суб’єкт роздрібної торгівлі мусить подбати про невід’ємну і головну
складову процесу торгівлі — товар. Законом “Про оподаткування прибутку
підприємств”[ REF _Ref90038549 \r \h \* MERGEFORMAT 3 ] визначено, що
товарами є матеріальні і нематеріальні активи, цінні папери і
деривативи, які використовуються в будь-яких операціях, крім їх емісії і
погашення. Таке трактування дещо спотворює економічну суть товарів, яка
полягає в тому, що товарами є будь-які об’єкти (матеріальні і
нематеріальні активи, послуги, земля, праця тощо), які мають споживчу
вартість і пропонуються для продажу.

З точки зору роздрібної торгівлі, під товарами будемо розуміти продукти
праці, призначені для подальшого їх перепродажу кінцевим споживачам без
додаткового вкладення праці (наприклад розфасування, передпродажна
підготовка) або з таким. Згідно з П(С)БО9, товари включаються до складу
запасів підприємств роздрібної торгівлі.

Здійснювати роздрібну торгівлю можуть юридичні особи і громадяни
(фізичні особи), визначені згідно з Господарським Кодексом як суб’єкти
підприємницької діяльності.

Щоб отримати статус юридичної або фізичної особи — суб’єкта
підприємницької діяльності, треба пройти державну реєстрацію в органах
виконавчої влади.

Роздрібна торгівля здійснюється в роздрібній торговельній мережі.
Роздрібна торговельна мережа — сукупність стаціонарних, тимчасових і
пересувних пунктів роздрібної торгівлі, торгових автоматів, торгових
місць на ринках, пунктів продажу поштою і на замовлення.

Виходячи з викладеного, елементи роздрібної торговельної мережі

класифікуються за кількома критеріями. Наприклад, ступінь постійності
місцезнаходження (за цим критерієм визначається стаціонарна і пересувна
торгівля), характер капітальності споруд, наявність торгового залу і
його розмір (дозволяє класифікувати магазини за типами) (див. табл.
1.3).

Таблиця 1.3. Елементи роздрібної торговельної мережі[ REF _Ref90039050
\r \h \* MERGEFORMAT 9 ]

Деякі елементи роздрібної торговельної мережі

Пункти стаціонарної торгівлі Пункти пересувної торгівлі з:

Магазини: автомагазинів

— гіпермаркет — магазин самообслуговування загальноміського значення,
торговою площею понад 3000 кв. м з асортиментом більш ніж 15 тисяч
позицій продовольчих і непродовольчих товарів авторозвозок

— універмаг — магазин загальноміського значення, торговою площею понад
1500 кв. м, з асортиментом більш ніж 5000 позицій непродовольчих товарів
мотоколясок

— універсам, супермаркет — магазин самообслуговування житлової зони
торговою площею понад 400 кв. м, з асортиментом більш ніж 5000 позицій
продовольчих і непродовольчих товарів велоколясок

— міні-маркет — магазин самообслуговування, торговою площею до 200 кв.
м, з обмеженим асортиментом (500 асортиментних позицій) продовольчих
товарів ручних колясок

Павільйон — пункт роздрібного продажу товарів, що займає окрему споруду
полегшеної конструкції і має торговий зал для покупців торгівля на
рознос тощо

Ятка — об’єкт дрібнороздрібної торговельної мережі збірно-розбірної
конструкції, що займає відокремлене торгове місце і не має торгового
залу для покупців  

Кіоск — об’єкт дрібнороздрібної мережі стаціонарного типу, пункт продажу
товарів, що займає відокремлене приміщення для організації продажу
товарів без доступу до нього покупців  

Роздрібна торгівля здійснюється також зі складів-магазинів, незалежно
від того, що вони Правилами №108[ REF _Ref90039079 \r \h \*
MERGEFORMAT 8 ] віднесені до пунктів оптової торгівлі. Склади-магазини
— це пункти продажу товарів, що мають функціональні площі, до яких
входять торговельні і складські площі закритих і напіввідкритих
приміщень для зберігання і продажу великогабаритних товарів (меблів,
будівельних матеріалів тощо).

Пункти роздрібного продажу товарів також можуть класифікуватися за
спеціалізацією (продовольчі, непродовольчі, змішані) за формами продажу
товарів (звичайного типу, магазини самообслуговування тощо), за товарним
асортиментом (спеціалізовані, неспеціалізовані тощо).

Операції з обліку товарів на підприємства роздрібної торгівлі є
об’єктами бухгалтерського обліку. Порядок бухгалтерського обліку
регламентується Законом №996[ REF _Ref90039163 \r \h \* MERGEFORMAT 2
] і національними Положеннями (стандартами) обліку. Згідно із зазначеним
законом, підприємства роздрібної торгівлі повинні сформувати облікову
політику і зафіксувати її у відповідному наказі.

Облікова політика — сукупність принципів (встановлених ст. 4 Закону
№996), методів і процедур, що використовуються підприємством для
складання і подання фінансової звітності.

Облікова політика має бути сформована:

1. Станом на 01.01.2001 р. — дата введення в дію національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку.

2. На момент створення підприємства роздрібної торгівлі (якщо воно
відбувалося після 01.01.2001 р.).

3. На момент, коли підприємство роздрібної торгівлі починає новий вид
діяльності, що раніше не здійснювався.

Основні елементи облікової політики щодо обліку товарів та товарних
операцій наведені в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 Основні елементи облікової політики щодо обліку товарів[
REF _Ref90039050 \r \h \* MERGEFORMAT 9 ]

№ з/п Найважливіші елементи облікової політики щодо обліку товарів Що
таке елемент облікової політики На що впливає елемент облікової політики

1 Правила документообігу Правила документообігу включають у себе
перелік первинних документів, що використовуються на підприємстві (як за
затвердженою законодавчо формою, так і за розробленою і затвердженою
підприємством самостійно), дати складання таких документів, перелік
посад матеріально відповідальних осіб і осіб, що мають право оформлювати
і підписувати первинні документи, терміни передачі документів до
бухгалтерії підприємства для відповідно обробки тощо Дозволить
підвищити ефективність контролю за збереженням товарів, визначити й
адекватно покласти відповідальність, згідно зі ст. 8 Закону №996, на
осіб, винних у невчасному, неправильному складанні, несанкціонованому
підписанні первинних документів

2 Робоча система рахунків аналітичного обліку товарів Складається із
сукупності аналітичних рахунків (n-го порядку), що відкриваються на
підприємстві з урахуванням особливостей його господарської діяльності1
(наприклад, за наявності на підприємстві трьох магазинів, в аналітичному
обліку до рахунка 282 «Товари в продажу» доцільно відкрити три
субрахунки (2821, 2822, 2823 — для обліку руху товарів у кожному з таких
магазинів) Дозволяє облікувати товари і операції з ними у потрібних
ракурсах: за структурними підрозділами підприємства, де здійснюється
облік, зберігання, використання (продаж) товарів; за видами товарів з
різними методами оцінки їх вибуття; за товарними групами з різною
торговельною націнкою; за видами торгівлі (за самообслуговуванням,
поштою …) тощо

3 Метод обліку елементів собівартості товарів, крім вартості їх
придбання Передбачає порядок обліку транспортно-заготівельних витрат
(далі — ТЗР) протягом звітного місяця: на рахунку 282 «Товари в
торгівлі» або на спеціально відкритому рахунку, наприклад, 289 «ТЗР»
Від обраного методу обліку елементів собівартості залежить механізм
визначення розміру торгової націнки (чи повинна вона покривати ТЗР, чи
їх сума відшкодовується покупцем у складі собівартості товарів), порядок
оперативного обліку товарів (за ціною придбання або за собівартістю),
розподіл функціональних обов’язків за розрахунком собівартості
реалізованих товарів (бухгалтер або продавець, що складає товарний звіт)

4 Метод оцінки вибуття товарів Передбачається, що підприємство обирає
один із таких методів: ідентифікованої собівартості, середньозваженої
собівартості, ФІФО, ЛІФО, метод за цінами продажу Впливає на тимчасовий
розподіл витрат, пов’язаних із придбанням товарів між звітними періодами
(на основі принципу відповідності доходів і витрат)

5 Розроблення посадових інструкцій працівників, які мають відношення до
товарних операцій та їх обліку Передбачає розроблення внутрішнього
документа для кожної одиниці штатного розпису (посади) із зазначенням
кола обов’язків працівника, який займає відповідну посаду, його
підлеглість тощо Дозволяє чітко розподілити функціональні обов’язки між
працівниками, чим підвищує збереженість товарів тощо

6 Періодичність оцінки вибуття товарів Реалізовує право підприємства
стосовно вибору періодичності відображення продажу товарів в обліку: за
кожною трансакцією або у встановлені терміни, наприклад, при обробці
товарного звіту, наприкінці місяця При меншій тривалості періоду часу
між відображенням списання товарів підвищується оперативність отримання
інформації про обсяг реалізації, доходи, витрати й інші важливі
показники діяльності підприємства

Одним з основних економічних показників господарської діяльності
торговельного підприємства є товарообіг — процес обміну товару на гроші.
Власник товару — торговельне підприємство — за гроші передає товар у
власність іншій юридичній або фізичній особі. Товарообіг характеризує
процес руху товарів через акти купівлі-продажу. Як економічна категорія
товарообіг характеризується наявністю одночасно двох ознак: товару як
об’єкта продажу та продажу як форми руху товару від виробника до
споживача[ REF _Ref90037539 \r \h \* MERGEFORMAT 11 ,c.25].

До показників, що характеризують товарообіг торговельного підприємства,
відносяться: обсяг товарообігу у вартісному виразі за поточними цінами;
обсяг товарообігу у вартісному виразі за порівняльними цінами;
асортиментна структура товарообігу за окремими групами товарів (грн.,
відсотки); одноденний обсяг товарообігу (грн.); обсяг товарообігу в
розрахунку на одного працівника, в тому числі працівника торгової групи;
обсяг товарообігу на загальної площі, в тому числі торгової площі; час
обігу товарів (дні обороту); швидкість товарообігу (кількість оборотів).

Товарообіг торговельного підприємства можна розглядати: як результат
діяльності підприємства торгівлі, його економічний ефект; як показник
товарного споживання населення (в соціально-економічному аспекті), один
з показників рівня життя (за класифікацією ООН).

Показники товарообігу мають кількісну і якісну характеристики. Кількісна
характеристика товарообігу — обсяг реалізації в грошовому виразі, якісна
— це структура товарообігу. Структура (або асортиментний склад)
товарообігу — це частка окремих товарних груп в загальному обсязі
реалізації.

На підприємствах товарообіг виражається в сумі грошової виручки за
продані товари, на підставі чого можна говорити про значимість даного
підприємства на споживчому ринку. Види товарообігу наведено на рис. 1.3.

Як економічний показник, роздрібний товарообіг відображає обсяг товарної
маси (в грошовому виразі), що переходить до сфери особистого споживання,
і характеризує, з однієї сторони, грошову виручку від продажу, з іншої,
— суму витрат населення на придбання товарів. Динаміка роздрібного
товарообігу відображає пропорції між виробництвом і споживанням, потреби
підприємств в матеріальних і трудових ресурсах, розвиток торгової
мережі.

Рис. 1.3. Види товарообігу[ REF _Ref90037539 \r \h \* MERGEFORMAT 11
,c.26]

Роздрібний товарообіг як статистичний показник відображає обсяг продажу
товарів населенню через всі канали реалізації: в офіційно зареєстрованих
підприємствах, на речових, змішаних та продуктових ринках.

До роздрібного товарообігу не включається вартість скляного посуду, що
має заставну ціну, проданого з товаром (з-під алкогольних і
безалкогольних напоїв, молочних продуктів та інших товарів).

Роздрібний товарообіг визначається за цінами фактичної реалізації за
моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей.

До складу роздрібного товарообігу включається також відпуск за
безготівковими розрахунками із роздрібної мережі і мережі громадського
харчування:

продуктів харчування закладам охорони здоров’я; соціального забезпечення
та освіти (лікарняним, профілактичним, будинкам відпочинку, для осіб
похилого віку, загальної освіти, дошкільного виховання, виховання дітей,
які залишилися без опіки батьків) для організації харчування відповідних
верств населення;

продовольчих товарів суднам морського і річкового флоту, риболовецьким
промисловим суднам, для харчування екіпажів суден, туристів, пасажирів у
суднових вагонах-ресторанах; геологорозвідувальним партіям для
харчування працівників експедицій, а також окремих непродовольчих
товарів на поточні потреби для реалізації членам екіпажів;

товарів подарункового асортименту до свят і новорічних подарунків для
дітей.

Крім доходу від продажу товарів, торговельні підприємства можуть
отримувати доходи і з інших джерел, зокрема, від посередницької
діяльності та від інших видів діяльності.

Товарна структура роздрібного товарообігу включає в себе продовольчі і
непродовольчі товари, які поділені на асортиментні групи і підгрупи.

1.3 Огляд методів дослідження об’єкта

Товари до суб’єктів роздрібної торгівлі можуть надходити від
постачальників, засновників або дарувальників. При цьому надходження
товарів здійснюється, як правило, відповідно до договорів
цивільно-правового характеру.

Договорами визнаються дії громадян і організацій, спрямовані на
встановлення, зміну або припинення цивільних прав або обов’язків.

Дуже важливим чинником є фіксація моменту переходу права власності на
товари від постачальника до покупця. Місцем переходу цього права може
бути і безпосередньо структурний підрозділ покупця, в якому планується
зберігати (продавати, використовувати тощо) товари, і будь-яке інше,
територіально віддалене від покупця місце (наприклад, склад
постачальника, будь-яке місце на шляху від продавця до покупця).

Крім як за цивільно-правовими договорами, підприємства торгівлі можуть
отримувати товари у вигляді внеску до статутного капіталу — відповідно
до установчих договорів.

Таблиця 1.5. Види договорів, відповідно до яких можуть надходити товари

Договори, за якими товари можуть надходити до суб’єкта роздрібної
торгівлі

Установчий договір (крім фізичних осіб) Договори, що передбачають
компенсацію вартості товарів Договори, що не передбачають компенсації
вартості товарів (дарування)

Купівля-продаж Бартерні Комісії на купівлю

На постачальника товарів можуть бути покладені обов’язки з доставки
товарів до будь-якого місця, визначеного в договорі, що передбачає
відповідні витрати (з транспортування, страхування вантажів тощо). При
цьому суб’єкти торгівлі можуть використати умови ІНКОТЕРМС3 . Уточнимо,
що правилами ІНКОТЕРМЗ не регулюється перехід права власності на товар[
REF _Ref90039050 \r \h \* MERGEFORMAT 9 ; REF _Ref90039518 \r \h \*
MERGEFORMAT 10 ].

При організації торгівлі важливо визначити способи доставки товарів, які
мають бути узгоджені сторонами (див. табл. 1.6).

Таблиця 1.6. Способи доставки товарів

Зобов’язання з доставки товарів до суб’єкта роздрібної торгівлі (і
покупцем, і продавцем)

Власним транспортом За допомогою сторонньої організації

Із супроводом Без супро-

воду Із супроводом Без супро-

воду

Штатний експедитор Спеціалі-

зована організація

Штатний експеди-

тор (покупця або продавця) Представ-

никами організації-перевізника Спеціалі-

зована організація

Як бачимо, первісна вартість товарів починає формуватися вже на етапі їх
придбання. Крім того, дотримання правил приймання товарів дає суб’єкту
роздрібної торгівлі можливість захистити свої права в тому разі, якщо
придбані товари виявляться неякісними або надійдуть у кількості, що не
відповідає товаросупровідним документам.

Порядок приймання товарів за кількістю і якістю регулюють Інструкція № 6
та Інструкція № 7. Крім цього, в договорі поставки товарів сторони
можуть обумовити додаткові процедури, які дозволяють покупцю
пересвідчитися, що товар, який купується ним, відповідає параметрам,
узгодженим на етапі укладення договору (наприклад, проведення
добровільної сертифікації, лабораторних досліджень тощо).

Інструкції № 6 і № 7 діють на підставі Постанови № 1545, в якій
зазначено, що акти законодавства Союзу РСР застосовуються на території
України щодо питань, не врегульованих законодавством України, за умови,
що ці акти не суперечать Конституції і законам України.

Так, згідно з п. 4 Інструкції № 6, вантажоодержувач зобов’язаний
перевірити, чи забезпечено збереження товарів при їх перевезенні. При
цьому основну увагу має бути приділено перевірці цілісності пломб, стану
вагона, контейнера або інших транспортних засобів, у яких перевозилися
товари, наявності захисного маркування товарів, а також справності тари.

Приймання товарів за кількістю провадиться відповідно до транспортних і
супровідних документів (товаротранспортна накладна, залізнична накладна,
специфікація, опис, пакувальний ярлик тощо).

За відсутності названих документів або деяких із них складають акт про
фактичну наявність товарів і зазначають, яких документів немає. Якщо з
якихось причин товари були отримані без перевірки кількості місць або
ваги, вантажоодержувач зобов’язаний зажадати від експедитора, щоб на
транспортному документі було зроблено відповідну позначку (в типових
формах транспортних документів (наприклад, товаротранспортна накладна,
залізнична накладна) не передбачено окремих граф для таких позначок —
вони ставляться на місці, передбаченому для розписки в
прийманні-передачі кількості місць).

Виявивши недостачу, пошкодження або псування товарів, невідповідність
найменувань товарів, зазначених у відповідному транспортному документі,
потрібно припинити приймання товарів і скласти акт про розбіжність,
форма якого аналогічна, згідно з Наказом № 193. У цьому разі
вантажоодержувач повинен забезпечити збереження продукції і вжити
заходів для запобігання змішуванню її з іншою однорідною продукцією (п.
16 Інструкції № 6).

Подальше приймання товарів за кількістю, а також складання акта
здійснюється за присутності представника вантажовідправника, експедитора
транспортної організації, а якщо присутність цих осіб неможлива, то
постачальник може уповноважити взяти участь у складанні акта будь-яке
підприємство, розміщене на території одержувача. Якщо акт складено у
вихідний або святковий день, цей документ повинен бути затверджений
керівником (його заступником) підприємства-одержувача в перший же
робочий день.

Приймання товарів за якістю, як і приймання за кількістю, провадиться
згідно з відповідними супровідними документами (технічний паспорт,
сертифікат якості , відповідності тощо). При цьому можливі вибіркова
перевірка якості товарів, відбір та аналіз зразків, але за умови, що це
передбачено технічними умовами, стандартами або договором.

Перелік товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації, передбачено
Наказом № 95.

Якщо на промислові товари встановлено терміни гарантійного
обслуговування, то їхня якість може перевірятися при розкритті тари
(якщо така є), в яку запаковано товар, але не пізніше закінчення
гарантійного терміну.

Приймання товарів за кількістю та якістю здійснюється, як правило,
протягом 10 днів, а продукції, яка швидко псується, — протягом 24 годин
з дати надходження товарів на склад одержувача.

Акти приймання товарів за кількістю та якістю — це основні документи для
пред’явлення претензій відповідальній за поставку товарів особі.

Згідно з П(С)БО 9, товари, незалежно від методики їх оперативного обліку
(з торговою націнкою або без неї, з обліком ТЗВ або ж без них),
відображаються в обліку за первісною вартістю.

Механізм формування первісної вартості залежить від шляху надходження
товарів на підприємство і форми їх оплати: як внеску до статутного
капіталу, від постачальника з оплатою грошима або за бартером тощо.
Наприклад, первісною вартістю товарів, отриманих при формуванні
статутного капіталу, є їхня справедлива вартість, узгоджена
засновниками, а при отриманні товарів у обмін на подібні запаси — менша
з вартостей: справедлива вартість або балансова вартість переданих у
обмін запасів тощо).

Правильне визначення первісної вартості товарів дозволяє достовірно
формувати результат господарської діяльності підприємства з урахуванням
принципу бухгалтерського обліку відповідності доходів і витрат. Суть
цього принципу полягає в тому, що первісна вартість товарів
відобразиться в складі витрат тільки в тому звітному періоді, коли
підприємство отримає доходи від реалізації таких товарів.

При придбанні товарів підприємство може зазнати витрат, пов’язаних із:

транспортуванням,

вантаженням-розвантаженням (ТЗВ),

сплатою ввізного мита, непрямих податків, що не відшкодовуються
підприємству (наприклад, податковий кредит із ПДВ у разі, якщо вартість
товарів з якихось причин була вилучена зі складу валових витрат);

іншими витратами, пов’язаними з придбанням і доведенням товарів до
стану, в якому вони придатні до використання із запланованою метою
(наприклад, нестачі товарів у межах природного убутку, виявлені під час
приймання товарів, витрати, пов’язані із придбанням товарів на біржі,
витрати на упакування і фасування товарів для доставки їх до покупця,
якщо такі витрати, згідно з договором купівлі-продажу, покладено на
покупця, тощо).

Як випливає з п. 9 П(С)БО 9, зазначені витрати потрібно включати до
первісної вартості тих товарів, які придбані за плату. А до складу
первісної вартості товарів, отриманих, наприклад, при формуванні
статутного капіталу, включається справедлива вартість, узгоджена
засновниками. Такий порядок формування первісної вартості щодо ТЗВ
суперечить принципу відповідності доходів і витрат, а отже, МСБО. Тому
для дотримання принципу бухгалтерського обліку відповідності доходів і
витрат, витрати, пов’язані з отриманням товару (крім вартості
придбання), доцільно включати до первісної вартості таких товарів
незалежно від шляху їх надходження на підприємство.

Крім раціональної організації місць продажу товарів, їх постачання тощо,
одним із важливих питань для суб’єкта торгівлі є формування цін, за
якими товари продаватимуться.

Правильно визначена ціна буде балансом між попитом і пропозицією.

Ціна реалізації товару складається із сукупності елементів, склад яких
може змінюватися залежно від багатьох чинників, наприклад, реєстрація
постачальника платником ПДВ, фінансові результати продажу (продаж за
ціною, нижчою від ціни придбання, продаж зі знижкою тощо), форма продажу
товарів .[5;6]

Термін “торгова надбавка” не передбачений ні Національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, ні податковим законодавством. Для
зручності будемо його використовувати відповідно до трактування,
викладеного в Листі № 15-03.

Як випливає, в розрахунку не враховуються суми торгової націнки, що
припадають на товари, які вибули в звітному місяці з причин, не
пов’язаних із продажем, — вони будуть враховані у наступному звітному
місяці, через зменшення залишку торгової націнки на його початок. Щодо
фізичних осіб зазначимо: хоча на них не поширюються вимоги Закону № 996
з обов’язкового ведення бухгалтерського обліку, але для того щоб
достовірно визначити фінансові результати діяльності, які залежать від
торгової націнки, що припадає на реалізовані товари, на мою думку , їм
також доцільно використовувати методику, викладену в П(С)БО 9.

1.4 Огляд законодавчих документів, що регламентують облік і аудит
роздрібної торгівлі

Мною був проведений аналіз спеціальної літератури та нормативно-правової
бази з питань управління товарними запасами в роздрібній торговельній
мережі результати якого наведені в таблицях 1.7-1.8.

Таблиця 1.7. Огляд і аналіз спеціальної літератури з питань управління,
аналізу та обліку товарних запасів

Джерело Видання Характеристика

Бакун Ю. Школа бухгалтера. Урок 25 (вересень 2003). Основи організації
роздрібної торгівлі Дебет-Кредит №№36,39,42,44,48,’2003, №№05,10’2004

Серія статей присвячена питанням організації роздрібної торгівлі.
Розкрита сутність товарних ресурсів, методика аналізу та обліку товарів.

Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: Учебное пособие.

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2001. 112с.

Навчальний посібник містить опис основних методів, які застосовуються в
економічному аналізі. 2 глава присвячена розкриттю методики проведення
економічного аналізу товарних ресурсів підприємства в ринкових умовах.

Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2002 р. У
навчальному посібнику на основі чинного законодавства України й
аудиторської практики висвітлені питання аудиту товарних ресурсів.

Лаврєнов В. Автоматизації бухобліку: Excel. Урок 29. Аналіз
товарно-матеріального запасу з допомогою EXCEL.

Дебет-Кредит №19’2003

В статті наведені приклади автоматизації аналізу товарно-матеріальних
запасів

Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний
посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги Житомир: ЖІТІ,
2001. – 608 с. Глави 5-9 посібника присвячені питанню теорії і практики
обліку та документального оформлення операцій з товарними ресурсами

Самохин Л.В. Проблемные аспекты учета затрат на производство и
калькулирования себестоимости продукции по национальным учетным
стандартам. Материалы региональной студенческой научной конференции
«Бухгалтерский учет в Украине на рубеже третьего тысячелетия». — Донецк:
ДонГТУ. -Минобразования Украины, 2002.

В даній роботі позначені найбільш актуальні проблемні аспекти обліку
витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції за
національними стандартами бухобліку і запропоновані шляхи їх вирішення.

Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування
бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2002. – 348 с.

Розділ 3. присвячений питанню фінансового обліку товарних запасів

Формирование цены.

Опубликовано в Бухгалтерии N29/1 от 16 ИЮЛЯ 2002 года. У статті
розглянуті питання встановлення продажної ціни на товари (роботи,
послуги), освітлені декілька існуючих підходів до формування ціни на
продукцію підприємства.

Використання описаного методу дозволяє підприємству:

прогнозувати ціну реалізації своєї продукції;

планувати витрати і, «граючи» на їхньому підвищенні або зниженні,
діставати оптимальний прибуток у необхідному податковому періоді;

на ранніх стадіях коректувати майбутній збиток;

визначати необхідну для реалізації кількість продукції і своїх сил по її
продажу;

планувати одержання необхідного прибутку.

Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -704 с.
Глава 5.4 присвячена питанню управління товарними запасами з метою їх
оптимізації

Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. Х.:ВД
«ІНЖЕК», 2004 р. – 240 с. Глава 5.4 присвячена питанню класифікації та
формування запасів

Сапожников В., Юрков Н., Рогозин Д. Управление товарными запасами
http://www.pharmmarketing.ru/member/utz/utz-1.htm Розкриваються основні
питання управління товарними запасами: ціноутворення, визначення
оптимального розміру запасів, тощо.

Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів
спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та
доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп Житомир: ПП „Рута”, 2003. –
576 с. Глава 8 посібника присвячена питанню теорії і практики обліку та
документального оформлення операцій з товарними запасами

 

Таблиця 1.8. Огляд і аналіз нормативно-правової бази з питань
управління, аналізу та обліку товарних запасів

Нормативний акт Характеристика

Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2001, ВВР, 2001, N
46, ст.391 Закон визначає правові засади регулювання, організації,
ведення бух. обліку та складання фінансової звітності. Підприємства
ведуть бух. облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці
України. Підприємство самостійно:

обирає форми організації бух. обліку, як-от: бухгалтер, бухгалтерська
служба, аудиторська фірма, власник або керівник підприємства
безпосередньо, якщо звітність даного підприємства не повинна
оприлюднюватися;

визначає облікову політику;

обирає форму бух. обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і
способу реєстрації та узагальнення інформації

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від
28.12.94. В Законі визначено платників податку, об’єкт оподаткування,
ставку, порядок обчислення, нарахування та терміни сплати податку.
Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення
суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових
витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань. Визначено
склад валового доходу та валових витрат.

В ст. 8 визначено порядок амортизації основних фондів і нематеріальних
активів. В ст. 12 визначено порядок врегулювання сумнівної, безнадійної
заборгованості з оплати вартості товарів (робіт, послуг).

ст.5.1,5.2,5.3 Віднесення вартості товарів до складу валових витрат
платника податків.5.9 Облік приросту, збитку балансової вартості
покупних матеріалів, сировини витрат в податковому обліку, комплектуючих

Закон України «Про податок на додану вартість” №168/97 від 3.04.97р.
Закон визначає платників податку, об’єкти, базу та ставки оподаткування
та інші особливості оподаткування господарчих операцій . Згідно закону
облік товарів на складі підприємства оптової торгівлі здійснюють оптовим
купівельним цінам з урахуванням транспортно-заготовельних витрат без
ПДВ, який буде зараховуватись в податковий кредит.

Порядок нарахування та внесення до бюджету податку, порядок утворення
звітних документів та звітування Ведення синтетичного обліку надходжень
товарів, та списання реалізованих товарів на складах оптового
торговельного підприємства

Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та
Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99 План рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій запроваджується у 2001 р. з дати,
визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.

Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бух. обліку
для узагальнення методом подвійного запису інформації про активи,
капітал, зобов’язання і господарські операції підприємств.

Наказ Мінфіну «Про кореспонденцію рахунків» № 143 від 28 березня 2002
р., зареєстровано в Мін’юсті 11.04.2002 р. за № 335/5526. Визначено
порядок відображення в бухгалтерському обліку:

сум дооцінки (індексації) об’єктів основних засобів, що була відображена
у фінансовій звітності за станом на 30.06.2001 р.;

операцій з безоплатної передачі об’єктів основних засобів, які
зараховані на баланс до 2001 р. і передаються відповідно до Закону «Про
передачу об’єктів права державної та комунальної власності» (нерухоме та
інше окреме індивідуально визначене майно, житловий фонд та інші об’єкти
соціальної інфраструктури)

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» Затверджено
Наказом Міністерства фінансів України N 246 від 20 жовтня 2000 р.
Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси та її
розкриття у фінансовій звітності; визнання і первісна оцінка запасів;
оцінка вибуття запасів; оцінка запасів на дату балансу; розкриття
інформації про запаси в Примітках до фінансової звітності

Оцінка запасів. Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того,
що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх
використанням та якщо вартість запасів може бути достовірно визначена.[
REF _Ref90037539 \r \h \* MERGEFORMAT 11 ,c.190]

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначені П(С)БО 9
«Запаси». Основні розділи даного положення наступні (рис. 1.2).

Рис. 1.4. Структура П(С)БО 9 «Запаси»

Вимоги П(С)БО 9 «Запаси» розповсюджуються не на всі оборотні активи
підприємства. До складу запасів не включаються активи, оцінку яких
регулюють інші П(С)БО:

незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з
надання послуг, що безпосередньо пов’язані з ними;

фінансові активи;

молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукція сільського і лісового
господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю
реалізації відповідно до інших П(С)БО.

Нижче наведено основні терміни, що використовуються з прийняттям нових
П(С)БО.

Одиниця бухгалтерського обліку запасів — найменування запасів або їх
однорідна група (вид). Такою одиницею може бути вид, сорт, марка запасу,
тобто кожен номенклатурний номер.

Первісна вартість запасів — сума фактичних витрат на їх придбання або
виготовлення.

Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації запасів в
умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на
завершення їх виробництва та реалізацію.

РОЗДІЛ 2. Організація і методика проведення аудиту діяльності
підприємств роздрібної торгівлі

2.1. Організаційні принципи проведення аудиту на підприємстві

Аудит підприємств роздрібної торгівлі передбачає: виконання
передбаченого обсягу реалізації продукції за асортиментом та якістю;
своєчасність та правомірність складання первинних документів, які
відображають відвантаження продукції; визнання доходу і результатів
діяльності; правильність визначення цін на реалізовану продукцію;
своєчасність надходження виручки підприємству; збереження готової
продукції та правильність її оприбуткування і списання; відповідність
фактичних залишків готової продукції на складі та в бухгалтерії;
визначення результатів діяльності; правомірність застосування рахунків
бухгалтерського обліку для відображення доходів і фінансових результатів

Джерелами інформації для аудиту реалізації продукції, визнання доходу та
результату діяльності є: первинні документи на відвантаження та видачу
зі складу продукції і цінностей (рахунки-фактури, товарно-транспортні
накладні, вимоги, податкові накладні, приймально-здавальні акти),
реєстри документів по реалізації продукції і послуг, облікові регістри
по рахункам 26 «Готова продукція», 27 «Продукція сільськогосподарського
виробництва», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 70 «Доходи від
реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в
капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні
доходи», 94 «Інші операційні витрати», 90 «Собівартість реалізованої
продукції», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 79
«Фінансові результати», журнали № 3, № 5, № 6, Головна книга, книга
обліку придбання товарно-матеріальних

цінностей та книга обліку продажу товарно-матеріальних цінностей, які
введені в 1997 році Державною податковою адміністрацією.

На першому етапі аудиторської перевірки слід з’ясувати порядок оцінки
готової продукції. Цьому питанню значна увага приділена П(С)БО 9. Згідно
з даним Положенням оцінку готової продукції потрібно розглядати за її
окремими видами на наступних етапах руху: при надходженні; при вибутті;
на дату складання звітності. При надходженні або виробленні готова
продукція повинна зараховуватися на баланс підприємств за первісною
вартістю, яка складається із суми фактичних витрат на її придбання або
виготовлення.

При цьому аудитору слід перевірити витрати, що формують первісну
вартість продукції (перелік витрат, передбачений П(С)БО 9). Оцінка
вибуття продукції і залишків здійснюється за її фактичною вартістю. Але
в результаті використання цього методу однакові запаси можуть
обліковуватися за різною вартістю, що не завжди зручно для підприємства.
До них відноситься: метод середньозваженої собівартості, метод ФІФО,
метод ЛІФО, метод оцінки за цінами продажу, метод оцінки запасів на дату
балансу, оцінка за нормативною виробничою собівартістю. Враховуючи різні
методи застосування оцінки готової продукції аудитор повинен перевірити
на підприємстві реальність їх застосування та правомірність розрахунку
цін на готову продукцію.

На другому етапі аудитору необхідно перевірити правильність обліку руху
готової продукції на складі.

Важливо встановити правильність відображення в обліку відвантаженої
готової продукції, визначення доходу від реалізації та фінансового
результату діяльності підприємства. Фактичний обсяг відвантаженої
продукції встановлюється аудитором за даними журналу № 6 та відомості до
нього.

При перевірці визначається відповідність даних в цілому по підприємству
і в розрізі окремих покупців. При невідповідності даних по відвантаженій
продукції з’ясовуються причини, які знаходять відображення в робочому
документі аудитора. Аналітична відомість використовується для визначення
виручки по оплаті відвантаженої продукції. Вона призначена для
групування розрахункових документів на відпущену готову продукцію зі
складу та суми їх оплати.

Відомість використовується для визначення суми доходу по оплаті
відвантаженої продукції і призначена для нагромадження і групування
розрахункових документів на відпущену продукцію. По кожному документу,
що фіксує відвантаження продукції, відображається сума його оплати.

Для визначення фінансового результату діяльності необхідно дотримуватися
принципів визнання доходів, а саме: нарахування, відповідності,
періодичності.

Принцип нарахування передбачає відображення результатів господарських
операцій у тому звітному періоді, в якому відбувається господарська
операція, не враховуючи моменту отримання чи сплати грошових коштів,
оскільки не завжди оплата грошових коштів збігається по звітних періодах
з моментом здійснення господарської операції.

Даний принцип застосовується в поєднанні з принципом відповідності, який
полягає у порівнянні доходів і витрат звітного періоду, тобто якщо
визнається підприємством дохід від реалізації готової продукції в момент
відвантаження її покупцям, то одночасно необхідно визнати собівартість
продукції.

Для визначення фінансового результату, виходячи з принципу
періодичності, доходи розподіляються по звітним періодам.

Звітним періодом є календарний рік.

Доходи і фінансові результати діяльності підприємства визначаються
наростаючим підсумком за звітний період.

Завдання аудитора — визначення доходу в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності за видами діяльності, що забезпечить підставу для
подальшого аналізу роботи підприємства та прийняття управлінських
рішень.

Складові доходів кожної групи регламентуються П(С)БО 3 «Звіт про

фінансові результати» (зі змінами і доповненнями, внесеними наказами
Міністерства фінансів України від 24 лютого 2001 року № 37, від 24
червня 2001 року № 131, від 30 листопада 2001 року № 304, від 18 грудня
2002 року № 583).

Аудитор повинен з’ясувати визнання доходів від звичайної діяльності
(доходи від операційної діяльності, доходи від фінансових операцій та
доходи від іншої звичайної діяльності) та доходи від надзвичайних подій,
а також правомірність визначення в обліку фінансових результатів за
кожним видом діяльності.

Для цього аудитору потрібно зіставити суму доходів та витрат звітного
періоду та перевірити визначення кінцевого фінансового результату
діяльності підприємства за звітний період. Результати перевірки
необхідно відобразити в робочому документі.

2.2. Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі

Організація і методика доходів і фінансових результатів, якими керується
аудитор при їх перевірці, здійснюється згідно законодавчих і нормативних
актів, до яких відносяться: Закон України «Про аудиторську діяльність»
від 22.04.93 р. №3125-ХІІ із змінами і доповненнями, внесеними Законами
України від 14 березня 1995 року №81/95-ВР, від 20 лютого 1996 року №
54/96-ВР. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» від 16.07.99р. № 996-XIV. Закон України «Про оподаткування
прибутку підприємств» від 22.05.97р. № 283/97-ВР та прийнятим Законом
України від 24.10.02р. № 349-1V «Про внесення змін до Закону України
«Про оподаткування прибутку підприємств». Закон України «Про податок на
додану вартість» від 03.04.1997р. Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 3 «Звіт про фінансові результати» / Наказ Міністерства фінансів
України від 31 березня 2000 року № 87. Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» / Наказ
Міністерства фінансів України N 237 від 08.10.99. Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» / Наказ Міністерства фінансів
України N 20 від 31.01.2001. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
12 «Фінансові інвестиції» / Наказ Міністерства фінансів України від 26
квітня 2001 року № 91. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15
«Дохід» / Наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 року
№ 290. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»,
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» /
Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2001 року № 353.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акції» /
Наказ Міністерства фінансів України від 24 липня 2002 року № 344.
Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку,
затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2001р. №
356. Аудит повинен забезпечити перевірку достовірності інформації по
визначенню доходу та фінансових результатів підприємства.

Організація аудиту повинна формуватися на базі внутрішніх вимог
підприємства: для кожного об’єкту, що підлягає обліку та аудиту (доходу,
фінансового результату) формується перелік питань; з метою досягнення
підприємством встановлених параметрів розробляються рекомендації;
здійснюється оцінка одержаних результатів за даними аудиторської
перевірки; забезпечується розробка рекомендацій щодо ліквідації на
підприємстві негативних явищ.

Основним принципом реалізації вимог аудиту є попередження недостовірної
інформації, зловживань щодо обліку доходів та фінансових результатів. Це
обумовлює структуру і напрямки аудиторської перевірки.

Аудит доходів і фінансових результатів від реалізації товарів
проводиться згідно наступних напрямків (стадій).

На першій стадії аудиту доходу і фінансових результатів аудитор повинен
розглянути: забезпечення реальності ведення обліку за напрямками
діяльності підприємства; дотримання необхідних процедур організації
здійснення господарських операцій щодо доходів і фінансових результатів;
дотримання вимог до складання первинних та зведених документів, що
забезпечує наявність доказів про їх здійснення; використання та
збереження бухгалтерської документації з обліку доходів і фінансових
результатів від усіх видів діяльності згідно «Положення про
документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку».

Ретельне вивчення вищезазначених питань дасть змогу аудитору визначити
думку про стан господарських операцій по визнанню доходів та
відображенню фінансових результатів по кожному напрямку господарської
діяльності, встановленню недоліків в їх організації та можливі напрямки
ліквідації порушень і зловживань.

Друга стадія аудиту з обліку доходів та фінансових результатів від
реалізації готової продукції передбачає перевірку відображення
господарських операцій на рахунку 701 «Дохід від реалізації готової
продукції» та списання чистого доходу в кінці звітного періоду на
субрахунок 791 «Результат основної діяльності».

Третя стадія перевірки визначає правильність та достовірність заповнення
та відображення в обліку господарських операцій в первинних та зведених
документах (рахунках-фактурах, товарно-транспортних накладних,
податкових накладних тощо).

На наступній стадії аудиту необхідно перевірити порядок відображення
господарських операцій з обліку доходів і фінансових операцій по
реалізації готової продукції, з відображенням у робочому документі
аудитора (табл. 2.1).

Таблиця 2.1. Робочий документ аудитора по відображенню господарських
операцій з доходу та фінансових результатів по реалізації готової
продукції

№ з/п Зміст господарської операції Перевірка кореспонденції рахунків
Відхилення

За даними бухгалтерського обліку За даними аудиторської перевірки

Дебет Кредит Сума, грн. Дебет Кредит Сума, грн. Дебет Кредит Сума, грн.

1. Відображення суми доходу під реалізації готової продукції 361

«Розрахунки з вітчизняними покупцями» 701

«Доход від реалізації готової продукції» 150000 361

«Розрахунки з вітчизняними покупцями» 701

«Доход від реалізації готової продукції» 150000

2. Одночасно відображення податку на додану вартість (згідно податкової
накладної) 701

«Доход від реалізації готової продукції 641

«Розрахунки за податками» 30000 701

«‘Доход від реалізації готової продукції 641

«‘Розрахунки за податками» 30000

3. Відображення результату від реалізації готової продукції 701

«Доход від реалізації готової продукції 791

«Результат основної діяльності 120010 701

«Доход від реалізації готової продукції 791

«Результат основної діяльності» 120010

4. Одночасно списання собівартості реалізованої продукції 791

«Результат основної діяльності 901

«Собівартість реалізованої готової продукції» 100000 791

«Результат основної діяльності 901

«Собівартість реалізованої готової продукції 100000

Якщо реалізація продукції здійснювалася на умовах попередньої оплати,
необхідно перевірити складання наступних бухгалтерських записів (табл.
2.2).

Перевірка операцій з обліку доходів від реалізації товарів проводиться
на четвертій стадії аудиту. При цьому встановлюється, на якому рахунку
повинен відображатися дохід від реалізації товарів (702 «Дохід від
реалізації товарів»), за яким методом він визначається.

2.3. Оформлення результатів аудиту та рекомендації аудитора

Визначення доходів від реалізації товарів та фінансових результатів у
роздрібній торгівлі та відображення господарських операцій по ним
надається у табл. 2.3.

Результати перевірки свідчать, що сума чистого доходу складає 100000
грн. (120010 — 20010), а сума валового прибутку складає 12001 (100000 —
88000).

На п’ятому етапі перевірки слід перевірити правомірність відображення
суми доходу від виконання робіт (науково-дослідних, проектних) і надання
послуг (ремонт взуття, побутової техніки), виходячи із ступеня
завершеності операцій з їх надання на дату балансу.

Таблиця 2.2. Робочий документ аудитора по відображенню господарських
операцій з доходу та фінансових результатів готової продукції у разі
реалізації готової продукції на умовах попередньої оплати

з/п Зміст

господарської операції Перевірка кореспонденції рахунків Відхилення

за даними бухгалтерського обліку за даними аудиторської перевірки

Дебет Кредит Сума, грн. Дебет Кредит Сума, грн. Дебет Кредит Сума, грн.

1. Відображена сума платежу, що здійснений покупцем готової продукції
(при цьому дохід не відображається) 311

«Поточні рахунки в національній валюті» 681

«Розрахунки за авансами одержаними» 200100 311

«Поточні рахунки в національній валюті» 681

«Розрахунки за авансами одержаними» 200100

2. Згідно податкової накладної відображена сума податку на додану
вартість» 643

«Податкові зобов’язання» 641

«‘Розрахунки за податками» 40000 643

«Податкові зобов’язання» 641

«Розрахунки за податками» 40000

3 На суму відвантаженої готової продукції 901

«Собівартість реалізованої продукції 26

«Готова продукція» 150000 901

«Собівартість реалізованої продукції» 26

«Готова продукція » 150000

4.

4а На суму визнаного доходу від реалізації готової продукції

На ПДВ 681

«Розрахунки за авансами одержаними»

701 701

«Дохід від реалізації готової продукції»

643 200100

40000 681

«Розрахунки за авансами одержаними»

701 701

«Дохід від реалізації готової продукції”

643 200100

40000

5. Відображення результатів від реалізації 701

«Дохід від реалізації готової продукції» 791

«Результат основної діяльності» 160000 701

‘»Дохід від реалізації готової продукції 791

«Результат основної діяльності» 160000

6. Одночасно списання собівартості 791

«Результат основної діяльності» 901

«Собівартість реалізованої продукції 150000 791

«Результат основної діяльності» 901

«Собівартість реалізованої продукції» 150000

Таблиця 2.3. Робочий документ аудитора по відображенню господарських
операцій з доходу від реалізації товарів та визначенню фінансових
результатів у роздрібній торгівлі

з/п Зміст господарської операції Перевірка кореспонденції рахунків
Відхилення

За даними бухгалтерського обліку За даними аудиторської перевірки

Дебет Кредит Сума, грн. Дебет Кредит Сума, грн. Дебет Кредит Сума, грн.

1. Надходження грошових коштів у касу підприємства 301

«Каса в національній валюті» 702

«Дохід від реалізації товарів» 120010 301

«Каса в національній валюті» 702

«Дохід від реалізації товарів» 120010

2. Відображена сума податку на додану вартість 702

«‘Дохід від реалізації товарів» 641

«Розрахунки за податками» 20010 702

«Дохід від реалізації товарів»‘ 641

«Розрахунки за податками» 20010

3. Сторнується сума торгової націнки 282

«Товари в торгівлі» 285

»Торгова націнка» -12001 282

«Товари в торгівлі» 285

«Торгова націнка» -12001

4. Відображена сума собівартості реалізованих товарів 902

«Собівартість реалізованих товарів» 282

«Товари в торгівлі» 88000 902

«Собівартість реалізованих товарів» 282

«Товари в

торгівлі» 88000

5. Відображений результат від реалізації 701

«Дохід від реалізації готової продукції» 791

«Результати основної діяльності» 100000 701

«Дохід від реалізації готової продукції» 791

«Результати основної діяльності» 100000

6. Одночасно списання собівартості реалізованих товарів у роздрібній
торгівлі 791

«Результати основної діяльності» 902

«Собівартість реалізованих товарів» 88000 791

«Результати основної діяльності» 902

«Собівартість реалізованих товарів» 88000

Перш за все, аудитору потрібно з’ясувати при перевірці умови визнання
доходу від надання послуг за звітний період та метод нарахування обсягу
їх виконання. При невизначеному обсягу виконання застосовується метод
рівномірного нарахування, при визначеному — метод поетапного закінчення.

Методом поетапного закінчення визначається огляд виконаних робіт:
співвідношення виконаних робіт на дату балансу до загального їх обсягу
за договором; співвідношення фактично понесених витрат на дату балансу
до їх оціненої загальної суми.

Аудитор повинен перевірити також отримані суми цільового фінансування.
Якщо сума даного фінансування не буде отримана, вона не визнається
доходом. У випадку отримання цільового фінансування, як компенсації
витрат, що понесло підприємство, таке цільове фінансування визнається
доходом того періоду, в якому виникла дебіторська заборгованість,
пов’язана з цим фінансуванням.

Ретельно перевіряється аудитором за дебетом і кредитом субрахунок 703
«Дохід від реалізації робіт і послуг». Структура цього субрахунку
аналогічна рахункам доходів, пов’язаних з виробництвом та реалізацією
продукції. Суттєвою особливістю є те, що в обліку робіт та послуг
звичайно не використовується рахунок 26 «Готова продукція».

Інформаційна база аналізу складається з господарських та фінансових
законодавчих актів, нормативно-планової документації, інформації
бухгалтерського та статистичного обліку. Для внутрішнього фінансового
аналізу має використовуватись інформація, що міститься в Головній книзі
підприємства, а також у журналах-ордерах або машинограмах синтетичного
та аналітичного обліку. При необхідності до аналізу може бути залучена
також звітна та оперативна статистична інформація. Основним джерелом
інформації, що використовується в управлінні товарними ресурсами є
бухгалтерські звіти: Баланс підприємства форма N1; Звіт про фінансові
результати та їх використання — форма N2; Дані аналітичного обліку. В
рамках аналізу товарних ресурсів торгівельного підприємства необхідно
провести дослідження наступних напрямків:

1. Аналіз обсягу продукції.

Аналіз обсягу виробництва починають з вивчення динаміки валової і
товарної продукції, розрахунку індексів їхнього росту і приросту
(табл.3.4).

Таблиця 2.4. Динаміка товарної продукції

Рік Товарна продукція в порівнянних цінах, грн. Темпи росту, %

Базисні Ланцюгові

Тб=ТПi/ТП0 х 100% Тц= ТПi /ТПi-1 х 100%

де ТПi-1, ТПi – обсяг товарної продукції у вартісному вираженні в
порівнянних цінах в і-1 і i-ому році відповідно;

 ТПо — обсяг товарної продукції року, взятого за базу порівняння.

На основі отриманих даних можна розрахувати середньорічні темпи росту
(Tср) і приросту (Тпр) товарної продукції:

,

Тпр = Тср – 100 .

Оперативний аналіз випуску продукції здійснюється на основі даних за
день, декаду, місяць, квартал наростаючим підсумком з початку року.

2. Аналіз асортименту продукції

Необхідним елементом аналітичної роботи є аналіз виконання плану по
номенклатурі й асортименту.

Номенклатура – перелік найменувань виробів і їхніх кодів, встановлених
для відповідних видів продукції в загальносоюзному класифікаторі
промислової продукції (ОКПП), що діє на території СНД.

Асортимент – перелік найменувань продукції з вказівкою обсягу її продажу
по кожному виду. Розрізняють повний (усі види і різновиди), груповий (за
родинними групами), внутрігруповий асортимент.

Оцінка виконання плану по номенклатурі ґрунтується на зіставленні
планового і фактичного продажу продукції по основних видах, включених до
номенклатури.

Оцінка виконання плану за асортиментом може здійснюватись:

за способом найменшого відсотка;

за питомою вагою в загальному переліку найменувань виробів, по якому
виконаний план випуску продукції;

за способом середнього відсотка по формулі ВПа = ВПn : ВП0 х 100%,

де ВПа — виконання плану за асортиментом, %; ВПn – сума виробів кожного
виду, що продаються фактично, але не більше їхнього планового продажу;
ВП0 — плановий продаж продукції.

Основні етапи загального аналізу товарних ресурсів наведені на рис. 2.5.

Таблиця 2.5. Основні етапи загального аналізу товарних ресурсів

Аналіз товарних ресурсів Аналіз надходження товарів

Визначення цілей формування товарних ресурсів Аналіз надходжень товарів
на підприємство в передплановому періоді

Аналіз розміру, складу та обертання товарних ресурсів в передплановому
періоді Аналіз планового об`єму та структури надходжень товарів на
підприємство

Визначення планової суми товарних ресурсів. Аналіз ритмічності
надходжень

товарів на підприємство

Аналіз динаміки розробленого плану товарних ресурсів

Етапи загального аналізу включають:

1. Аналіз виконання плану обсягу та структури товарних ресурсів
(табл.3.6). Цей аналіз може бути як ретроспективним (за підсумками
року), так і оперативним — на протязі поточного року. Перед проведенням
аналізу необхідно провести попередні розрахунки середнього товарного
запасу. Для розрахунку використовується метод середньої хронологічної.
Товарні запаси групуються по групам товарів згідно класифікації. Далі
порівнюються фактичні середні товарні ресурси з плановими, і
розраховується відхилення від плану — абсолютне та відносне. Порівняння
відхилення середніх товарних ресурсів від нормативних дає змогу оцінити
як забезпечується товарообіг товарними ресурсами. Якщо фактичні товарні
ресурси менше нормативних, то це дає змогу зробити висновок, що
товарообіг недостатньо забезпечений необхідним обсягом товарних
ресурсів, що впливає на зменшення обсягу товарообігу. Якщо ж фактичні
товарні ресурси перевищують нормативні, то це приводить до росту витрат,
пов`язаних з зберіганням товарів, неефективному використанню коштів
підприємства, необхідності залучення в обіг додаткових коштів. Одночасно
пропонується проводити аналіз по структурі груп товарів, що дасть
можливість виявити відхилення від нормативу по окремим групам товарів і
в цілому. По результатам проведеного ретроспективного або оперативного
аналізу керівництво приймає управлінські рішення щодо відповідності
показників плановим, і після проведення аналізу факторів, які вплинули
на відхилення показників, приймаються відповідні управлінські рішення.
За результатами проведення аналізу виконання плану товарних ресурсів ПП
”Асканія” за 2004 рік можна зробити висновок, що на підприємстві є
значні недоліки в забезпеченні товарообігу товарними ресурсами. По
групам товарів 69 та 83 «Телерадіотовари», «Освітлювальна арматура та
електролампи» фактичні товарні ресурси значно (на 22.9% та 74.3%
відповідно) менше нормативних, тому це привело до втрат запланованих
обсягів товарообігу по даним групам. По іншим групам товарів фактичні
товарні ресурси значно перевищили нормативні, що привело до додаткових
витрат, пов`язаних з цим. Значно змінилася структура товарних ресурсів
порівняно з плановою , а це приведе до значних відхилень від
запланованого товарообігу. Цілком логічно, що керівництву підприємства
необхідно дати негативну оцінку роботи відділам постачання та збуту, та,
можливо, транспортному відділу підприємства.

Своєчасний оперативний аналіз товарних ресурсів на протязі поточного
року дасть можливість підтримувати структуру та обсяг товарних ресурсів
на рівні запланованих показників, контролювати їх та приймати своєчасні
управлінські рішення.

2. Аналіз та наступне планування обсягу та структури товарних ресурсів
на підприємстві, для чого пропонується проведення в динаміці аналізу
обсягу, структури товарних ресурсів та оцінку змін, які відбулись за
2003-2004рр. В таблиці 3.7 приведена динаміка обсягу та структури
товарних ресурсів підприємства за 2003-2004р. Аналіз на основі
приведеної таблиці дозволить зробити висновок як помінялась структура
товарних ресурсів за останні 2 роки, виходячи з запланованого
товарообігу на 2004 рік та інших умов, внести корективу в планові
показники товарних ресурсів на 2004р. Також це дасть можливість зробити
висновки в роботі підрозділів підприємства в порівнянні за два попередні
роки (табл.2.6.).

І на заключному етапі пропонується зробити аналіз оборотності та
швидкості обертання товарних ресурсів в структурі та в динаміці за
2003-2004рр. (табл.2.7) . Такий аналіз корисно зробити з ціллю
порівняння забезпечення товарообігу товарними ресурсами по товарним
групам, визначити резерви, щодо скорочення по окремим групам об`єму груп
товарних ресурсів які повільно обертаються, та збільшення нормативу по
товарним групам, які обертаються швидше для повного забезпечення ними
товарообігу.

Таблиця 2.7. Оцінка виконання плану обсягів та структури товарних
ресурсів ПП ”Асканія» за 2004 р. (в розрізі товарів та товарних груп)
(тис. грн.)

Рис. 2.1. Порівняння фактичних середніх товарних ресурсів із
запланованими на 2004 рік

Таблиця 2.6. Динаміка обсягу і структури товарних ресурсів на ПП
”Асканія» за 2003-2004 р. (в розрізі товарів та товарних груп) (тис.
грн.)

СЕРЕДНІЙ ТОВАРНИЙ ЗАПАС ВІДХИЛЕННЯ +/-

Код Товари і товарні групи 2003 2004 По сумі По пит. вазі

сума питома вага (%) сума питома вага (%) абсол. відносне абсол.

1 2 3 4 5 6 7=5-3 8=7/3*100% 9=6-4

51 Верхній трикотаж 15,00 6,13 31,51 9,79 16,51 110,07 3,67

54 Шкіряне взуття 4,96 2,03 5,44 1,69 0,48 9,68 -0,34

78 Килими та килимові вироби 3,59 1,47 7,48 2,32 3,89 108,36 0,86

69 Телерадіотовари 91,44 37,36 69,90 21,73 -21,54 -23,56 -15,63

83 Електроосвітлювана арм-ра 63,06 25,76 18,00 5,59 -45,06 -71,46
-20,17

66 Обчислювальна техніка 52,23 21,34 170,20 52,90 117,97 225,87 31,56

— Інші непродовольчі товари 14,48 5,92 19,20 5,97 4,72 32,60 0,05

Всього: 244,76 100,00 321,73 100,00 76,97 31,45

Рис. 2.2. Порівняння товарних ресурсів 2004 р. з товарними ресурсами
2003 р.

Таблиця 2.7. Динаміка оборотності товарних ресурсів ПП ”Асканія” за
2003-2004 рр.

Товари СЕРЕДНІ ТЗ Реалізація Швидкість обертання ТЗ (днях) Оборотність
ТЗ (разах)

Код і 2003 2004 2003 2004 2003 2004 Відхил. 2003 2004 Відхил.

товарні групи (тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.)

абсол.

абсол.

1 2 3 4 5 6 7=3*360/5 8=4*360/6 9=8-7 10=5/3 11=6/4 12=11-10

51 Верхній трикотаж 15,00 31,51 11,30 12,10 477,88 937,49 459,61 0,75
0,38 -0,37

54 Шкіряне взуття 4,96 5,44 15,80 8,30 113,01 235,95 122,94 3,19 1,53
-1,66

78 Килими та килимові вироби 3,59 7,48 6,30 3,20 205,14 841,50 636,36
1,75 0,43 -1,33

69 Телерадіотовари 91,44 69,90 435,20 495,00 75,64 50,84 -24,80 4,76
7,08 2,32

83 Електроосвітлювана арматура 63,06 18,00 88,30 111,20 257,10 58,27
-198,82 1,40 6,18 4,78

66 Обчислювальна техніка 52,23 170,20 427,80 459,00 43,95 133,49 89,54
8,19 2,70 -5,49

— Інші непродовольчі товари 14,48 19,20 3,50 5,60 1 489,37 1 234,29
-255,09 0,24 0,29 0,05

Всього: 244,76 321,73 988,20 1 094,40 89,17 105,83 16,67 4,04 3,40
-0,64

З приведених даних динаміки оборотності товарних ресурсів ПП ”Асканія”
за 2003-2004р можна зробити висновок, що в порівнянні з 2003 роком в
2004 році швидкість обертання значно зменшилась по товарним групам 51,
54, 78, 66 і, навпаки, по товарним групам 69, 83 швидкість обертання
підвищилась. Тому при плануванні нормативу товарного запасу на
перспективу необхідно прийняти до уваги приведені дані та скоректувати
норматив товарних ресурсів. Збільшити норматив по товарним групам 69,83
та зменшити по групам 51,54,78,66.

Таким чином, запропонований загальний аудит і аналіз товарних ресурсів,
дозволяє визначити стан використання товарних ресурсів на підприємстві.
В структурі та обсязі товарів — по товарним групам, в динаміці — в часі,
на протязі декілька попередніх років. Аналіз дозволяє виявити додаткові
резерви, заощадити, таким чином, кошти підприємства, вкладені в товарні
ресурси, які повільно обертаються. А з іншого боку, через запропонований
аналіз, визначити необхідний обсяг товарних ресурсів по тим групам
товарів, якими недостатньо забезпечений товарообіг підприємства. Але для
прийняття управлінського рішення, недостатньо проведення загального
аналізу. Найбільш точну оцінку, причин, викликавших ті чи інші зміни в
товарних запасах, та міри по усуненню недоліків, можна прийняти тільки
після проведення факторного аналізу.

РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення обліку та аудиту

Удосконалення методології і організації в обліково-аналітичному процесі
досягається за рахунок використання електронно-обчислювальних машин
(ЕОМ), тобто інформаційної технології, яка передбачає якісно нову
організацію збору, обробки та доведення інформації до використання
масових моделей персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ).

За допомогою ПЕОМ вирішуються наступні питання: машинне формування
первісної облікової інформації; машинне ведення синтетичного і
аналітичного обліку; машинне інформаційно-довідкове забезпечення
контрольно-аналітичних задач; машинне складання періодичної та річної
звітності; аналіз результативних показників; машинна передача
аналітичної інформації для систематичного використання в управлінні
підприємством.

Автоматизовані системи обробки інформації (АСОІ) забезпечують
автоматизоване збирання і обробку інформації, необхідної для оптимізації
в різних сферах діяльності підприємства.

Для обліку, аналізу контролю господарської діяльності підприємства
функціонування автоматизованої системи обробки інформації дає змогу у
процесі управління автоматизувати пошук інформації, що знаходиться у
базах даних підприємства, а також розв’язувати на електронних
обчислювальних машинах задачі даних підсистем управління підприємством.

Компетенцією бухгалтера-аналітика мають бути обробка інформації на
електронно-обчислювальних машинах; для використання у виробничому
процесі, яка включає алгоритмізацію і постановку задач, розв’язання їх і
видання облікової інформації для прийняття необхідних управлінських
рішень або виявлення недоліків у господарській діяльності, узагальнення
висновків, розробку рекомендацій щодо усунення недоліків на
підприємстві. Тому вибір засобів автоматизації завжди має здійснюватися
безпосередньо зацікавленими спеціалістами — бухгалтером і керівником
підприємства. Лише спеціаліст-бухгалтер може правильно оцінити систему
за всіма критеріями, основними з яких є такі:

1)Настроюваність системи як на специфіку конкретної організації
(незалежно від форм власності), так і на можливі зміни в законодавстві.
Бухгалтеру-користувачеві має бути надана можливість в мінімальний термін
і без

втрат інформації перебудувати не тільки План рахунків, звітні форми,
типові проводки, а й формувати звітність згідно з новими вимогами.

2)Можливість роботи не тільки в локальних обчислювальних мережах, а й з
іншими джерелами бухгалтерської інформації, такими як системи зв’язку
«клієнт-банк» для пересилання платіжних документів безпосередньо з
комп’ютера до банку; касові апарати для оперативного обліку і
відображення операцій у роздрібній торгівлі тощо.

Наявність з боку розроблювача кваліфікованої підтримки
бухгалтера-користувача приблизно за такими напрямами:

а) навчання роботі з програмами, що особливо важливо, оскільки в
багатьох випадках через відсутність необхідних навичок і відпрацьованих
методик навчання бухгалтер, не може використовувати програмне
забезпечення;

б) супроводження програмного забезпечення, що необхідно не тільки на
випадок ушкодження програми з різних причин, а й у випадках радикальних
змін у законодавстві;

в) оперативні консультації, оскільки проблеми, що виникають у процесі
роботи значною мірою зумовлені або порушенням технології роботи з
програмами, або недостатнім знанням можливостей системи.

В Україні нагромаджений певний досвід щодо розробки і запровадження
машинної обробки облікової інформації з використанням різноманітних
типів обчислювальної техніки — електронно-обчислювальних машин, а
особливо персональних комп’ютерів.

Організаційно обробку бухгалтерської інформації можна розділити на дві
форми. Перша характеризується розвитком централізованого використання
засобів обчислювальної техніки, при якій бухгалтер кодує всі первинні
документи, формує і підшиває їх, підраховує контрольні суми і передає в
інформаційно-обчислювальний центр в групу підготовки інформації для
обробки на ЕОМ. Від інформаційно-обчислювального центру бухгалтер
одержує різноманітні машинограми і виконує додаткові розрахунки.
Бухгалтер при цьому видає довідки, заповнює облікові регістри, форми
звітності, здійснює контроль і аналіз облікової інформації, готує
пропозиції для прийняття рішень. Така, форма характерна для обробки
бухгалтерської інформації з використанням великих та середніх ЕОМ. Цій
формі притаманні певні недоліки:

відрив бухгалтера-користувача від інформації;

зростання кількості помилок при вводі даних;

зростання вартості обробки та необхідність додаткового контролю.

Поява персональних комп’ютерів, розвиток і широке застосування в обліку
відеотермінальної техніки, вихід до Інтернету створюють певні чинники
для організації обробки облікової інформації безпосередньо на робочому
місці бухгалтера — це друга форма.

Для бухгалтерії перехід до реформування системи бухгалтерського обліку
із застосуванням Міжнародних стандартів означає постійне підвищення
вимог до обсягу, якості та оперативності роботи. Дедалі зростають вимоги
до рівня кваліфікації — вже мало бути лише бухгалтером, необхідні
глибокі знання економічної теорії, права, фінансового аналізу.
Відповідно підвищуються вимоги до автоматизованих систем: це й
можливість надання даних для фінансового аналізу, і поширення
можливостей бухгалтерського діловодства й документообігу, і системи
зведеного обліку та фінансової звітності, яку складають підприємства
різних країн світу і яка має певні відмінності у підходах до змісту
фінансових звітів, необхідних для прийняття рішень в умовах розвитку
міжнародної торгівлі, транснаціональних корпорацій, глобалізації
фінансових ринків.

Комп’ютеризація обліку, аналізу і аудиту товарних операцій передбачає
визначення: правильності оформлення документів здачі товарів та готової
продукції із виробництва на склад, відпуску її для реалізації;
відповідності залишків даним обліку і перевірки; точності розрахунків
доходу від реалізації продукції для обчислення податків, відповідності
аналітичного обліку на рахунках синтетичному обліку і бухгалтерській
звітності[ REF _Ref90209223 \r \h \* MERGEFORMAT 22 ].

Головна мета АРМ аналітика — забезпечення достовірними даними про
випуск, відвантаження і залишки ТМЦ на складі для контролю за її
збереженням.

АРМ аналітика забезпечує наступні види робіт: аналіз правильності оцінки
товарних запасів, готової продукції і напівфабрикатів; аналіз обліку
повернення товарних запасів та готової продукції покупцями; аналіз
обліку відпуску товарів та готової продукції на власні потреби; аналіз
за збереженням товарних запасів та готової продукції на складі; аналіз
відповідності даних аналітичного обліку синтетичному і звітності.

Головна мета АРМ бухгалтера і ревізора — забезпечення достовірними
даними про наявність і рух товарно-матеріальних цінностей та
правильність їх віднесення на витрати виробництва для контролю за
збереженням товарно-матеріальних цінностей.

АРМ забезпечує наступні види автоматизованих робіт: комп’ютеризація
обліку і перевірки операцій по надходженню, вибуттю товарно-матеріальних
цінностей та їх залишків на складі; комп’ютеризація перевірки
правильності переоцінки товарно-матеріальних цінностей; комп’ютеризація
точності віднесення товарно-матеріальних цінностей на витрати
виробництва; комп’ютеризація обліку і перевірки зведеного аналітичного і
синтетичного обліку товарно-матеріальних цінностей.

Вхідною інформацією для автоматизованої роботи є первинні документи,
регістри бухгалтерського обліку у звичайній або в електронній формі
(рис. 3.1) [ REF _Ref90212818 \r \h \* MERGEFORMAT 14 ,c.69].

Необхідною частиною інформаційного забезпечення комплексу задач
комп’ютеризації контролю і ревізії є застосування класифікаторів і
довідників. Найбільш часто застосовують такі класифікатори: структурних
підрозділів, матеріально відповідальних осіб, господарських операцій із
товарно-матеріальними цінностями, типових бухгалтерських проводок,
рахунків бухгалтерського обліку, найменувань товарно-матеріальних
цінностей, постачальників, можливих порушень, запитальник ревізора, а
також довідник нормативно-законодавчих документів.

Рис. 3.1. Вхідна первинна інформація [ REF _Ref90212818 \r \h \*
MERGEFORMAT 14 , c.70]

Значне місце серед класифікаторів займає класифікатор
товарно-матеріальних цінностей. Існує багато варіантів побудови
класифікатора. Один із них має таку структуру: два вищих розряди – група
товарно-матеріальних цінностей, два наступних — підгрупа і останні
розряди — певні найменування.

Класифікатор постачальників будується по-різному. В основному це
залежить від обсягу товарно-матеріальних цінностей і характеру операцій.
Якщо перелік постачальників невеликий, код може будуватися за порядковою
системою. В іншому випадку коди постачальників містять три розряди, з
яких вищий — означає вид постачальника (місцевий, закордонний), а
останні розряди — певного постачальника.

Особливістю класифікатора структурних підрозділів є застосування коду
складів, які є частиною структурних підрозділів підприємства.

Останні класифікатори розглянуті в попередніх задачах і відрізняються не
структурою, а змістом стосовно операцій із товарно-матеріальними
цінностями.

Для створення комплексу вихідних документів щодо перевірки операцій із
товарно-матеріальними цінностями в АРМ ревізора застосовуються наведені
нижче вхідні оперативні, нормативно-довідкові та нормативно-законодавчі
файли.

Вхідні оперативні файли

Найменування Позначення Призначення

Файл облікових залишків товарно-матеріальних цінностей.

Файл фактичних залишків товарно-матеріальних цінностей ФОЗ

ФФД Для складання машинограми «Порівняльна відомість результатів
інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на складі»

Файл переоцінки товарно-матеріальних цінностей.

Файл контролю переоцінки товарно-матеріальних цінностей ФПТ

ФКП Для складання машинограми «Відомість контролю переоцінки
товарно-матеріальних цінностей на складі»

Файл видатків матеріалів на витрати виробництва.

Файл контролю видатків матеріалів на витрати виробництва ФМВ

ФКМ Для складання машинограми «Відомість контролю видатків матеріалів на
витрати виробництва»

Файл виявлених порушень ФВП Для складання «Відомість виявлених порушень
в обліку товарно-матеріальних цінностей»

Нижче наводиться структура файлів, які застосовуються для створення
комплексу вихідних документів контролю операцій із товарно-матеріальними
цінностями.

Структура файла облікових залишків товарно-матеріальних цінностей (ФОЗ)

№ пор. Найменування реквізиту Позначення Тип

1 Код складу КС N

2 Код товару або матеріалу КМ N

3 Найменування товару або матеріалу НМ С

4 Одиниця виміру ОД С

5 Матеріально відповідальна особа МВО С

6 Кількість залишків за даними обліку КОЗ N

7 Сума залишків за даними обліку СОЗ N

Структура файла фактичних залишків товарно-матеріальних цінностей (ФФД)

№ Найменування реквізиту Позначення Тип

1 Код складу КС N

2 Код товару або матеріалу КМ N

3 Найменування товару або матеріалу НМ С

4 Одиниця виміру ОД С

5 Матеріально відповідальна особа МВО С

6 Кількість залишків за даними перевірки КФЗ N

7 Сума залишків за даними перевірки СФЗ N

Структура файла переоцінки товарно-матеріальних цінностей (ФПТ)

№ пор. Найменування реквізиту Позначення Тип

1 Код структурного підрозділу КС N

2 Код товару або матеріалу КМ N

3 Найменування товару або матеріалу НМ С

4 Одиниця виміру од С

За даними обліку:

5 — нова ціна Ц N

6 — кількість коп N

7 — сума соп N

Структура файла контролю переоцінки товарно-матеріальних цінностей (ФКП)

№ Найменування реквізиту Позначення Тип

1 Код структурного підрозділу КС N

2 Код товару або матеріалу КМ N

3 Найменування товару або матеріалу НМ С

4 Одиниця виміру од С

За даними перевірки:

5 — нова ціна ЦР N

6 — кількість КР N

7 — сума СР N

Структура файла облікових видатків матеріалів на витрати виробництва
(ФМВ)

№ пор. Найменування реквізиту Позначення Тип

1 Код товарно-матеріальних цінностей КМ N

2 Найменування товару або матеріалу НМ С

3 Ціна Ц N

4 Об’єкт витрат ОВ N

За даними обліку:

5 — кількість КОМ N

6 — сума СОМ N

Структура файла контролю видатків матеріалів на витрати виробництва
(ФКМ)

№ пор. Найменування реквізиту Позначення Тип

1 Код товарно-матеріальних цінностей КМ N

2 Найменування товару або матеріалу НМ С

3 Ціна Ц N

4 Об’єкт витрат ОВ С

За даними перевірки:

5 — кількість КР N

6 — сума СР N

Файл виявлених порушень (ФВП) має структуру аналогічну попередній
задачі.

Нормативно-довідкові файли

Найменування реквізиту Позначення Тип

Класифікатор найменувань товарно-матеріальних цінностей

Код групи товарно-матеріальних цінностей КГМ N

Код підгрупи товарно-матеріальних цінностей КПМ N

Код окремого найменування КМ N

Найменування групи товарно-матеріальних цінностей НГМ С

Найменування підгрупи товарно-матеріальних цінностей НПМ С

Найменування окремих товарно-матеріальних цінностей НМ С

Ціна Ц N

Класифікатор постачальників

Код постачальника КП N

Найменування постачальника нп С

Вихідні документи для операцій з товарними запасами

Назва Позначення Функціональне призначення

1 2 3

Порівняльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних
цінностей на складі пвм Використовується для контролю залишків
товарно-матеріальних цінностей на складі

Відомість контролю переоцінки товарно-матеріальних цінностей на складі
впм Контроль за правильністю застосування нових цін на товари і
матеріали і визначення їх нової вартості

Відомість контролю видатків матеріалів на витрати виробництва мвв
Контроль за правильністю списання матеріалів на калькуляційні об’єкти

Відомість виявлених порушень в обліку товарно-матеріальних цінностей
впт Складається з метою узагальнення результатів ревізії операцій із
товарно-матеріальними цінностями

Порівняльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних
цінностей на складі (ПВМ)

Товарно-матеріальні цінності Одиниця виміру Матеріально відповідальна
особа Кількість Сума

код найменування

залишки за даними обліку залишки фактичні відхилення

(+;-) залишки за даними обліку залишки фактичні відхилення

(+;-)

КМ НМ од МВО КОЗ КФЗ] КВ соз СФЗ св

Разом по складу РОЗ РФЗ РСВ

Відомість контролю переоцінки товарно-матеріальних цінностей на складі
(ВПМ)

Товарно-матеріальні цінності Одиниця виміру За даними обліку За даними
перевірки Відхилення

код найменування

нова ціна кількість сума нова ціна кількість сума У ціні у кількості у
сумі

КМ НМ од ц КОП СОП ЦР КР СР вц ВК ВС

Відомість контролю видатків матеріалів на витрати виробництва (МВВ)

Матеріали Ціна Об’єкт витрат За даними обліку За даними перевірки
Відхилення (+;-)

Код найменування

кількість сума кількість сума кількість сума

КМ НМ ц ОВ КОМ СОМ КР СР ВК ВС

З масовою появою на підприємствах комп’ютерної техніки з’явилася
можливість наносити інформацію про залишки на маркування тари. Нанесену
таким способом інформацію про цінності під час інвентаризації знімають
за допомогою зчитувальних пристроїв і записують на дискетах. Порівняти
отримані дані з бухгалтерськими, як кажуть, справа техніки. За такого
методу інвентаризації до мінімуму зводиться можливість помилки,
максимально скорочується час на її проведення.

Серед комп’ютерних методів проведення інвентаризації особливо цікавим є
метод, за яким на початку інвентаризації матеріально відповідальні особи
за даними маркування на тарі проставляють кількість і ціну того чи
іншого виду цінностей. Після чого інвентаризаційна комісія перевіряє
нанесену інформацію про цінності в натурі, порівнюючи ці дані з даними
маркування.

Наразі, як би не було механізовано й автоматизовано процес
інвентаризації, традиційні (старезні) способи — обмірювання, перерахунок
та переважування — завжди залишаться необхідними і незамінними
процедурами при її проведенні.

Сьогодні в Україні на підприємствах торгівлі застосовуються такі
бухгалтерські програми, як 1С-Торгівля і склад, Торгінфо, FinExpert
тощо, за допомогою яких можна автоматизувати та вдосконалити процес
інвентаризації.

На мою думку , найбільш повно задовольняє всі потреби, щодо
автоматизації процесу інвентаризації на українських підприємствах
програма Торгінфо, розроблена компанією «Торгінформатика» . Система
управління «ТОРГІНФО» (версія 6) працює під управлінням операційних
систем Windows NT, Windows 2001 в архітектурі «клієнт сервер». »
ТОРГІНФО»: забезпечує ведення управлінського, бухгалтерського та
податкового обліку на підприємстві ; дозволяє повністю автоматизувати
облік від первинного документу до оборотно-сальдового балансу та
звітності; забезпечує ведення бухгалтерського обліку по
журнально-ордерній системі; враховує специфіку роботи підприємств
роздрібної торгівлі промтоварної та продовольчої групи (розрахунок
природних втрат , відходів, втрат при транспортуванні, облік склопосуду,
облік зворотної тари, забезпечує облік товарних операцій з можливістю
використання різних цін); організує облік малоцінних та швидкозношуваних
предметів та облік виробництва; забезпечує отримання форм статистичної
звітності; забезпечує авторизовану систему роботи з проводками на базі
типових бухгалтерських операцій у відповідності з ПБО; надає можливість
отримання вихідних форм синтетичного та аналітичного обліку за будь-який
період звітності ; забезпечує статистичний та аналітичний аналіз
господарської діяльності підприємства; забезпечує отримання форм
фінансової звітності; реалізує можливість експорту даних в EXCEL; тощо .

ВИСНОВКИ

В результаті проведеного дослідження мною були зроблені наступні
висновки:

Значення обліку, аналізу та аудиту товарних операцій полягають в тому,
що вони є необхідною умовою ефективного управління товарними ресурсами,
їх об`ємом та структурою.

Торгова діяльність є одним із видів підприємницької діяльності. Пунктом
2 Порядку здійснення торгової діяльності І правил торгового
обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України, дано визначення торгової діяльності як ініціативної,
самостійної діяльності юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі і
продажу товарів народного споживання з метою одержання прибутку. Торгова
діяльність може здійснюватися в сферах оптової і роздрібної торгівлі, а
також торгово-виробничій сфері (громадському харчуванні). Бухгалтерський
облік і звітність в торгівлі здійснюються з дотриманням єдиних
методологічних принципів, визначених Законом України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні», прийнятих Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, національного Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
підприємств і організацій, законодавчих і нормативних активів з
урахуванням специфіки діяльності торговельних підприємств.

Однією з особливостей організації обліку в торгівлі є те, що облік
роздрібного товарообігу ведеться, як правило, у грошовому вимірнику за
продажними (роздрібними) цінами, за винятком товарів, які вимагають
особливого контролю (ювелірні вироби із дорогоцінних металів, товари,
прийняті на комісію, та ін.). Облік товарів і тари в торговельних
підприємствах ведеться на рахунку 28 «Товари» за субрахунками: 281
«Товари на складі», 282 «Товари в торгівлі», 283 «Товари на комісії»,
284 «Тара під товарами», 285 «Торгова націнках.

Аудит та аналіз роботи торговельних підприємств починають з вивчення
показників продажу продукції, що припускає наступні етапи: аналіз
формування і виконання торговельної програми; аналіз обсягу реалізації
продукції; аналіз асортименту продукції; аналіз структури продукції;
аналіз якості продукції; аналіз ритмічності продажів; аналіз виконання
договірних зобов’язань і реалізації продукції.

Джерела інформації: планові й оперативні плани-графіки, дані поточної і
річної звітності (ф. № 1 «Баланс підприємства», ф. № 2 «Звіт про
фінансові результати»; дані поточного бухгалтерського і статистичного
обліку (картки складського обліку готової продукції й ін.)

З точки зору торгівлі, під товарами розуміють продукти праці, призначені
для подальшого їх перепродажу кінцевим споживачам без додаткового
вкладення праці (наприклад розфасування, передпродажна підготовка) або з
таким. Згідно з П(С)БО 9, товари включаються до складу запасів
підприємств торгівлі.

Об’єктом дослідження в даній роботі виступає приватне підприємство (ПП)
„Асканія”. Основним видом діяльності Товариства є роздрібна торгівля та
послуги громадського харчування.

В 2004 році товарообіг у порівняних цінах виріс з 1020579.49 гривень до
1 250146.00 гривень в порівнянні з попереднім 2003 р (на 22.49%), рівень
валового доходу виріс на 3.15% (порівняно з планом виріс на 2.28%).
Рівень витрат обігу виріс на 9.7 % (порівняно з планом — виріс на 7.54%)

Продуктивність праці всього складу підприємства підвищилась на 9.4%
(порівняно з планом продуктивність підвищилась на 7.3%). Балансовий
прибуток підприємства в 2004 році склав 50367.11грн., що на 4.32% вище
запланованого показника, та на 14,89% вище показника попереднього року.
В цілому треба відмітити, що планові показники по товарообігу та
валовому доходу виконані з перевищенням, але негативна тенденція росту
рівня витрат обігу привела до незначного зниження на 1.2% рентабельності
товарообігу порівняно з попереднім роком та планом. Серед позитивних
моментів слід відмітити ріст продуктивності праці на 7.3% порівняно з
планом та на 9.04% з попереднім роком. В цілому, якщо проаналізувати
динаміку основних показників господарської діяльності підприємства за
ряд років 2002 – 2004 рр., то слід визнати, що на ряду з ростом
балансового прибутку підприємства намічається тенденція зниження
рентабельності товарообігу. Дані показники балансового прибутку
досягаються за рахунок екстенсивних факторів, за рахунок неефективного
використання коштів підприємства. Зниження рентабельності викликано
попереднім ростом рівня витрат обігу над ростом товарообігу та рівня
валового доходу.

За результатами проведення аналізу виконання плану товарних ресурсів ПП
”Асканія” за 2004 рік можна зробити висновок, що на підприємстві є
значні недоліки в забезпеченні товарообігу товарними ресурсами. По
групам товарів 69 та 83 «Телерадіотовари», «Освітлювальна арматура та
електролампи» фактичні товарні ресурси значно (на 22.9% та 74.3%
відповідно) менше нормативних, тому це привело до втрат запланованих
обсягів товарообігу по даним групам. По іншим групам товарів фактичні
товарні ресурси значно перевищили нормативні, що привело до додаткових
витрат, пов`язаних з цим. Значно змінилася структура товарних ресурсів
порівняно з плановою , а це приведе до значних відхилень від
запланованого товарообігу. Цілком логічно, що керівництву підприємства
необхідно дати негативну оцінку роботи відділам постачання та збуту, та,
можливо, транспортному відділу підприємства.

В порівнянні з 2003 роком в 2004 році швидкість обертання значно
зменшилась по товарним групам 51, 54, 78, 66 і, навпаки, по товарним
групам 69, 83 швидкість обертання підвищилась. Тому при плануванні
нормативу товарного запасу на перспективу необхідно прийняти до уваги
приведені дані та скоректувати норматив товарних ресурсів. Збільшити
норматив по товарним групам 69,83 та зменшити по групам 51,54,78,66.

На зміну обсягу реалізації впливають численні фактори (див. Додаток Г).

В запропонованій формі факторного аналізу наглядно представлено, що на
загальне збільшення (на 180.0 тис. грн.) об`єму товарних запасів на
кінець 2004 року в порівнянні до 2003 року в значній мірі вплинуло
збільшення надходжень товарів на 336.8 тис. грн. Інші фактори: зростання
товарообігу (на 106.5 тис. грн.), збільшення запасів товарів на початок
2004 р в порівнянні з початком 2003 р. (на 41.4 тис. грн.), та
збільшення іншого вибуття (на 8.9 тис. грн.) привели в суми до зменшення
ресурсів товарів на 156.8 тис. грн. Що говорить про затоварення
(зменшення обсягів продаж) окремих груп товарів.

Так по товарним групам 69 та 83 можна зробити висновок, що в зв`язку з
ростом обсягів реалізації, необхідно збільшити надходження товарів
названих груп, для поповнення товарних ресурсів. Значне зниження
швидкості обертання по таким товарним групам 51,54,78,66 викликанe
зменшенням обсягів реалізації, тому в даному випадку управлінське
рішення повинне направлено в сторону відділу маркетингу з ціллю
стимулювання продажу товарів цих груп. В свою чергу, по товарним групам
69, 83 значно підвищилась швидкість обертання за рахунок росту об`ємів
продаж та зменшення товарного запасу. В даному випадку управлінське
рішення повинне бути направлене на забезпечення своєчасних та
рівномірних поставок товарів цих груп (відділ постачання).

Я вважаю доцільним в цілях удосконалення методології обліку, аналізу та
аудиту товарних операцій ПП „Асканія” використовувати програму
«ТОРГІНФО» версії 6, яка автоматизує роботу на всіх етапах діяльності
підприємства. Типова конфігурація дозволяє: вести облік складських
запасів товарів і їх руху; виконувати комплектацію і розукомплектацiю;
оформляти закупівлю і продаж товарів; вести облік взаєморозрахунків з
покупцями і постачальниками; формувати необхідні первинні документи;
оформляти рахунки-фактури і автоматично будувати книгу продажу і книгу
купівель; виконувати резервування товарів і контроль оплати; вести облік
грошових коштів на розрахункових рахунках і в касі; вести облік товарних
кредитів і контроль їх погашення; вести облік виданих на реалізацію
товарів, їх повернення і оплату. Також програма підтримує роботу з
розподіленими інформаційними базами, що робить можливим ведення
необмеженої кількості автономно працюючих інформаційних баз; повну або
вибіркову синхронізацію даних тощо. Важливим є можливість роботи з
торгівельним обладнанням: контрольно-касовими машинами, чековими
принтерами, сканерами і принтерами штриха-кодів. «Інтелектуальна»
взаємодія з торгівельним обладнанням дозволяє, наприклад, заповнювати
документи шляхом зчитування штриха-кодів товарів сканером.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. //
Голос України. — 1993. — 29 травня.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.2000 p., №996-XIV. З наступними змінами і
доповненнями.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від
28.12.94. З наступними змінами і доповненнями.

Закон України «Про ліцензування деяких видів підприємницької діяльності»
від 01.06.2001 р. №1775-III. З наступними змінами і доповненнями.

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»
від 16.07.99 р. №996-XIV. З наступними змінами і доповненнями.

Закон України «Про патентування окремих видів підприємницької
діяльності» від 23.03.96 р. №98/96-ВР. З наступними змінами і
доповненнями.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.

Порядок заняття торговою діяльністю і правила торговельного
обслуговування населення, затверджені постановою КМУ від 08.02.95 р.
№108.

Бакун Ю. Школа бухгалтера. Основи організації роздрібної торгівлі //
Дебет-Кредит. -2003. -№№36,39,42,44,48.

Бакун Ю. Школа бухгалтера. Основи організації роздрібної торгівлі //
Дебет-Кредит.-2004. -№№ 05,10.

Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів
спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та
доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”,
2003. – 576 с.

Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів. /
Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В.Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2001. –
448 с.

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. –
5-те вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП. „Рута”, 2004. — 726 с.

Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний
посібник. К: КНТЕУ, 2003. – 132 с.

Горицька Н. Порядок використання чинних з 01.07.2001 р. методів
нарахування амортизації згідно з П(С)БО 7 та порівняння його з існуючою
міжнародною практикою.// Дебет-Кредит. -2001. -№25.

HYPERLINK «http://library.if.ua/book/01.htm» Грабова Н.М., Кривоносов
Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках.
Навч.посібник: 3-тє вид. — К.:А.С.К.2001.-504 с.

Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и
торговых предприятиях, 2001./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К.,
2002. – 624 с.

Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого
підприємства.//Дебет-Кредит. – 2001. — №34

Гуйда Л. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей і незавершеного
виробництва.//Дебет-Кредит. -2001. -№50, 52

Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2002 р.

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського
обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2004. – 349 с.

Кельдер Т.Л. Системи обробки економічної інформації. Запоріжжя: Видання
ЗДУ, 2002 рік

Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і
підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2002.
– 336 с.

Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний
посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 260 с.

Пархоменко В.М. Баранцев П,П. Реформування бухобліку в Україні. –
Луганськ: „Промдрук”, 2001.

Річний звіт ПП «Асканія» за 2003 рік.

Річний звіт ПП «Асканія» за 2004 рік.

Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність підприємства.
Навчальний посібник. –Житомир:ЖІТІ, 2004.

Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.

ДОДАТОК А. Нормативна база з питань організації роботи торговельних
підприємств

Закон № 168 — Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР «Про податок на
додану вартість».

Закон № 283 — Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР «Про
оподаткування прибутку підприємств».

Закон № 507 — Закон України від 03.12.90 р. № 507-XII «Про ціни і
ціноутворення».

Закон № 996 — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Інструкція №6 — Інструкція про порядок приймання продукції
виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за
кількістю, затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР
від 15.06.65 №П-6.

Інструкція №7 — Інструкція про порядок приймання продукції
виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за якістю,
затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від
25.04.66 №П-7.

Лист № 11161 — Лист ДПАУ від 28.09.98 р. № 11161/10/16-1220-26 «Про
податок на додану вартість».

Лист № 2060 — Лист ДПАУ від 05.06.2001 р. № 2060/М/15-1116 «Про дату
виникнення доходів і витрат приватного підприємця».

Лист № 8208 — Лист ДПАУ від 21.10.2003 р. № 8208/5/15-2116 «Щодо
відсотків за товарним кредитом у разі придбання основних фондів».

Лист № 966 — Лист ДПАУ від 28.02.2001 р. № 966/6/15-1116 «Податковий
облік операцій з придбання товарів без компенсації їхньої вартості».

Лист №15-03 — Лист МЗЕЗТоргу України від 17.03.98 № 15-03/29-192
«Роздрібна, оптова торгівля. Основні поняття. Терміни і визначення».

Наказ №193 — Наказ Мінстату України від 21.06.96 №193 «Про затвердження
типових форм первинних документів з обліку сировини і матеріалів».

Наказ №95 — Наказ Держ. комітету України по стандартизації, метрології
та сертифікації від 30.06.93 №95.

П(С)БО 15 — П(С)БО 15 «Доход», затверджене наказом Мінфіну України від
29.11.99 р. № 290.

П(С)БО 16 — П(С)БО 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від
31.12.99 р. № 318.

П(С)БО 2 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»,
затверджене наказом Мінфіна України від 31.03.99 р. № 87;

П(С)БО 7 — П(С)БО 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну
України від 27.04.2001 р. № 92.

П(С)БО 9 — П(С)БО 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України від
20.10.99 р. № 246.

Перелік №43 — Перелік робіт, при виконанні яких може впроваджуватися
колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її
застосування і Типовий договір про колективну (бригадну)
відповідальність, затверджені наказом Мінпраці України від 12.05.96 №43.

Положение № 120 — Положення про порядок уцінки і реализації продукції,
яка залежалась, з групи товарів широкого вжитку і продукції
виробничо-технічного призначення, затверджено наказом Міністерства
фінансів України від 10.09.96 р. № 120/190.

Положення №72 — Положення про ведення касових операцій у національній
валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.01 №72.

Порядок № 07 — Порядок проведення дооцінки залишків товарно-матеріальних
цінностей, затверджен наказом Міністерства економіки України від
31.05.93 р. № 37-20/248, наказом Міністерства фінансів України від
31.05.93 р. № 07-104.

Порядок № 124 — Порядок ведення обліку приросту (убутку) балансової
вартості покупних товарів (крім активів, які належать амортизації,
цінних паперів і деривативів), материалів, сировини (палива),
комплектуючих виробів і полуфабрикатів на складах, в незавершеному
виробництві і залишках готової продукції (в тому числі малоцінних
предметів на складах), затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 11.06.98 р. № 124.

Порядок № 37 — Порядок складання Декларації про прибуток підприємства,
затверджено наказом ДПАУ від 21.01.98 р. № 37.

Постанова № 997 — Постанова КМУ «Про затвердження правил торгівлі у
розстрочку» від 01.07.98 р. № 997.

Постанова №1545 — Постанова Верховної Ради України від 12.09.91 № 1545
«Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів
законодавства Союзу РСР».

Постанова №1999 — Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98
№1999 «Про удосконалення порядку формування цін».

Постанова №447 — Постанова Держкомітету Ради Міністрів СРСР з праці і
соціальних питань від 28.12.77 № 447/24 «Про затвердження переліку посад
і робіт, які заміщаються або виконуються працівниками, з якими
ідприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові
договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення
збереження цінностей, переданих їх для зберігання, обробки, продажу
(відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва, а також
типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність».

Постанова №888 — Постанова Ради Міністрів СРСР від 25.07.88 №888 «Про
затвердження Положення про поставки продукції виробничо-технічного
призначення, Положення про поставки товарів народного вжитку й основні
умови регулювання договірних відносин при здійсненні експортно-імпортних
операцій».

ЦКУ — Цивільний кодекс України.

Баланс ПП „Асканія” за 2002-2004

АКТИВ Код рядка 2002 2003 2004

1 2 3 4 4

І, Необоротні активи        

Нематеріальні активи:        

залишкова вартість 10 4,3 217,6 513,4

первісна вартість 11 6,7 220,0 616,2

Знос 12 2,4 2,4 102,8

Незавершене будівництво 20 306,8 4598,2 22361,5

Основні засоби: залишкова вартість 30 2903,0 3124,9 9741,1

первісна вартість 31 3361,6 4058,5 11728,5

знос 32 458,6 933,6 1987,4

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 40      

інші фінансові інвестиції 45      

Довгострокова дебіторська заборгованість 50      

Відстрочені податкові активи 60      

Інші необоротні активи 70      

Гудвіл при консолідації 75      

Усього за розділом І 80 3214,1 7940,7 32616,0

II, Оборотні активи        

Запаси: виробничі запаси 100 33,4 258,0 30,0

тварини на вирощуванні та відгодівлі 110      

незавершене виробництво 120      

готова продукція 130      

товари 140 3506,5 6895,4 4494,0

Векселі одержані 150      

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:        

чиста реалізаційна вартість 160 21,7 935,3 1322,5

первісна вартість 161 21,7 935,3 1322,5

резерв сумнівніх боргів 162      

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 15,2 35,3
926,1

за виданими авансами 180      

з нарахованих доходів 190      

із внутрішніх розрахунків 200      

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1144,4 987,4 615,6

Поточні фінансові інвестиції 220      

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 377,8 1012,0
749,6

в іноземній валюті 240 0,2 0,2 0,2

Інші оборотні активи 250 415,8 955,1 313,9

Усього за розділом II 260 5515,0 5861,0 8451,9

III, Витрати майбутніх періодів 270 14,8 237,2 34,6

Баланс 280 8743,9 19256,6 41102,5

         

Пасив        

І, Власний капітал        

Статутний капітал 300 10,0 10,0 170,0

Пайовий капітал 310      

Додатковий вкладений капітал 320     46,2

Інший додатковий капітал 330 46,2 46,2  

Резервний капітал 340      

Нерозподілений прибуток непокритий збиток 350 1069,4 1212,3 822,4

Неоплачений капітал 360      

Вилучений капітал 370      

Накопичена курсова різниця 375      

Усього за розділом І 380 1125,6 1268,5 1038,6

Частка меншості 385      

II, Забезпечення наступних витрат і платежів        

Забезпечення виплат персоналу 400      

Інші забезпечення 410      

  415      

  416      

Цільове фінансування 420      

Усього за розділом II 430      

III, Довгострокові зобов’язання        

Довгострокові кредити банків 440      

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450      

Відстрочені податкові зобов’язання 460      

Інші довгострокові зобов’язання 470      

Усього за розділом III 480      

IV, Поточні зобов’язання        

Короткострокові кредити банків 500 2282,4 12058,6 30422,6

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510      

Векселі видані 520      

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4683,6 4923,6
9838,0

Поточні зобов’язання за розрахунками:        

з одержаних авансів 540      

з бюджетом 550 44,6 28,6 64,1

з позабюджетних платежів 560      

зі страхування 570 8,6 19,4 21,6

з оплати праці 580 19,1 38,0 43,6

з учасниками 590      

із внутрішніх розрахунків 600      

Інші поточні зобов’язання 610 580,0 919,9 74,0

Усього за розділом IV 620 7618,3 17988,1 40063,9

V, Доходи майбутніх періодів 630      

Баланс 640 8743,9 19256,6 41102,5

Звіт про фінансові результати

І, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника Код рядка 2004 2003 2002

1 2 3 4 5

Дохід виручка від реалізації товарів, робіт, послуг 10 92996,2 69519,3
38680,9

Податок на додану вартість 15 15499,4 11586,6 6446,8

Акцизний збір 20  

  25  

Інші вирахування з доходу 30  

Чистий дохід виручка від реалізації продукції товарів, робіт, послуг 35
77496,8 57932,7 32234,1

Собівартість реалізованої продукції товарів,робіт, послуг 40 67524,4
54845,3 28862,8

Валовий: Прибуток 50 9972,4 3087,4 3371,3

збиток 55  

Інші операційні доходи 60 1509,8 561,4 32,1

Адміністративні витрати 70 1341,1 649,1 250,8

Витрати на збут 80 4338,5 2653,2 1650,7

Інші операційні витрати 90 556,8 468,8 839,9

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 5245,8  
662,0

Збиток 105   122,3

Дохід від участі в капіталі 110      

Інші фінансові доходи 120   0,2  

Інші доходи 130 120,8 4,0 402,2

Фінансові витрати 140 4399,9 908,5 285,1

Втрати від участі в капіталі 150  

Інші витрати 160   3,7

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток
170 966,7   779,1

Збиток 175   1030,3

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 156,6 26,8 242,1

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185      

Фінансові результати від звичайної діяльності: Прибуток 190 810,1  
537,0

збиток 195   1057,1

Надзвичайні: Доходи 200      

Витрати 205  

Податки з надзвичайного прибутку 210

   

Частки меншості 215

   

Чистий: Прибуток 220 810,1   537,0

збиток 225   1057,1

         

II, ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230 1266,9 543,7 1026,8

Витрати на оплату праці 240 495,2 365,4 237,0

Відрахування на соціальні заходи 250 187,0 138,9 89,4

Амортизація 260 1154,1 476,0 279,6

Інші операційні витрати 270 3133,2 2247,1 1108,6

Разом 280 6236,4 3771,1 2741,4

ДОДАТОК В. Основні показники, які характеризують фінансовий стан ПП
„Асканія”

Показники ліквідності та платоспроможності

Показник 2003 2004 2004/2003

абс. %

Обсяг власних обігових коштів -2103,300 -12127,100 -10023,800 476,57

Здатність капіталу до маневрування 0,069 0,173 0,104 151,97

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,050 0,056 0,007 13,41

Коефіцієнт термінової ліквідності 0,262 0,270 0,008 3,09

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття ) 0,724 0,326 -0,398 -54,99

Частка обігових коштів в активах 0,631 0,304 -0,326 -51,74

Частка виробничих запасів у поточних активах 0,642 1,221 0,579 90,15

Частка власних обігових коштів у покритті запасів -0,594 -1,695 -1,101
185,32

Показники ділової активності

Показник 2003 2004 2004/2003

абс. %

Коефіцієнт трансформації 2,302 1,920 -0,383 -16,63

Коефіцієнт обігу дебіторської заборгованості 15,738 16,365 0,627 3,98

Коефіцієнт обігу кредиторської заборгованості 5,124 6,868 1,744 34,04

Коефіцієнт обігу матеріально-виробничих запасів 5,398 9,393 3,995 74,01

Коефіцієнт обігу власного капіталу 26,928 50,221 23,293 86,50

Коефіцієнт обігу основних коштів 10,695 9,006 -1,689 -15,80

Показники фінансової стійкості

Показник Норматив 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003

(+,-) % (+,-) %

Коефіцієнт автономії (незалежності) >=0,6 0,129 0,066 0,025 -0,063
-48,83 -0,041 -61,64

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів зменшення 6,768
14,181 38,575 7,412 109,52 24,394 172,03

Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу зменшення 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000

Коефіцієнт маневреності власних коштів збільшення -1,855 -5,260 -30,404
-3,404 183,48 -25,144 478,03

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства
>0,2-0,3 0,332 0,162 0,237 -0,170 -51,12 0,075 46,04

Коефіцієнт концентрації власного капіталу збільшення 0,129 0,066 0,025
-0,063 -48,83 -0,041 -61,64

Коефіцієнт фінансової залежності наближення до 1 7,768 15,181 39,575
7,412 95,42 24,394 160,69

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу зменшення 0,871 0,934 0,975
0,063 7,21 0,041 4,35

ДОДАТОК Г. Модель факторної системи обсягу реалізації продукції

PAGE

PAGE 47

PAGE

PAGE 73

Джерела вхідної інформації

Первинні документи

Прибутковий ордер

Приймальний акт

Товарно-транспортна накладна

Накладна на переміщення

Вимоги на відпуск матеріалів

Лімітно-забірні картки

Інвентарний опис

Бухгалтерські звіти

Відомість надходження ТМЦ

Оборотна відомість руху ТМЦ на складі

Відомість списання ТМЦ на виробництво

Відомість зведеного аналітичного і синтетичного обліку

Бухгалтерська звітність

Картка складського обліку

Електронна картотека

Плановий відділ

Інженерно-технічна частина

Бухгалтерія

Заклад громадського харчування

Торговий відділ

Магазин

Відділ кадрів

Юрист

Заступник директора з фінансового менеджменту

Головний бухгалтер

Заступник директора по комерційній діяльності

Директор

Виручка від продажу товарів певними партіями іншим підприємствам,
організаціям

Виручка від продажу споживчих товарів безпосередньо населенню як за
готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, через організований
споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу і мережу
громадського харчування усіма діючими підприємствами незалежно від
відомчої підпорядкованості, форм власності і господарювання

Оптовий

Роздрібний

Товарообіг

Зазначено інформацію, яку обов’язково слід наводити в Примітках до
фінансової звітності

Наведено порядок оцінки запасів на дату складання звітності (за
первісною вартістю або чистою вартістю реалізації) та уцінки товарів)

Наведено характеристику методів оцінки при вибутті запасів, порядок
списання вартості МШП

Наведено порядок визнання запасів активами, склад запасів для цілей
бухгалтерського обліку, порядок визначення первісної вартості запасів
при їх надходженні

Визначено сферу дії положення та наведено тлумачення термінів, що в
ньому використовуються

Розкриття інформації про запаси у Примітках до фінансової звітності
(п.24-28)

Оцінка запасів на дату балансу (п.24-28)

Оцінка вибуття запасів (п.16-23)

Визнання та первісна оцінка запасів (п.5-15)

Загальні положення (п.1-4)

Структура П(С)БО 9

Похожие записи