.

Аналіз використання фонду робочого часу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
408 2940
Скачать документ

Реферат на тему:

Аналіз використання фонду робочого часу.

1. Аналіз структури фонду зарплати промислово-виробничого персоналу.

Заробітна плата є важливою складовою виробництва, пов’язана як з
потребами працівника, так і з процесом виробництва, його результатом
оскільки джерела коштів на відтворення робочої сили створюються у сфері
виробництва. Заробітна плата — це винагорода обчислена, як правило, у
грошовому виразі, яку за трудовим договором власник, або уповноважений
ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної
роботи, професійно- ділових якостей працівника, результатів його праці
та господарської діяльності підприємства, витрати на оплату праці
складаються з:

основної заробітної плати;

фонду додаткової заробітної плати;

інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові
обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і
відрядних оцінок для робітників, та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені
норми, за трудові успіхи та винахідливість й за особливі умови праці.
Вона включає – доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати,
передбачені чинним законодавством; премії, пов’язаних з виконанням
виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні та компенсаційні
виплати. До них належать – виплати у формі винагород за підсумки роботи
за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та
інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного
законодавства або які проводяться понад встановлені зазначеними актами
й. Джерелом коштів на оплату праці робітників підприємства – є частина
доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Форми і
системи оплати праці, розміри тарифних ставок, відрядних розцінок,
посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат працівникам
підприємства – встановлюється згідно з чинним законодавством та
нормативними актами. На досліджуваному підприємстві використовується
тарифна система оплати праці, яка являє собою сукупність
взаємопов’язаних елементів тарифно-кваліфікаційних характеристик.
Тарифна система використовується для розподілення робіт і робітників, в
залежності від складності робіт і кваліфікації робітників, по розрядах
тарифної сітки – і є основою формування і регулювання заробітної плати.
Нарахування заробітної плати особам рядового й начальницького складу
змінюється згідно Положення. Грошове утримання осіб рядового і
начальницького органів внутрішніх справ, складається з:

основного грошового утримання (посадових окладів, окладів за
спеціальними званнями осіб рядового та начальницького складу та
процентної надбавки за вислугу років);

додаткових видів грошового утримання (надбавок, підвищень, доплати за
умови служби).

Підставою для виплати грошового утримання, є наказ начальника установи
про призначення на штатну посаду та встановлення відповідних окладів,
надбавок, доплат тощо. Виплата особам рядового і начальницького складу —
грошового утримання, провадиться за поточний місяць один раз у період з
20 по 25 число. Основне грошове утримання (основна заробітна плата).
Посадові оклади рядового і начальницького складу. Посадові оклади
виплачуються в розмірах, зазначених у штатах органів внутрішніх справ. У
тих випадках, коли за посадою передбачені мінімальні і максимальні
оклади, оклад конкретній особі встановлюється начальником установи,
залежно від ділових якостей, досвіду роботи за спеціальністю, складності
й обсягу виконуваних робіт за посадою, яку вона обіймає, у межах
зазначених мінімального й максимального розмірів, й фонду оплати праці.
Також до основної заробітної плати відносяться оклади за спеціальними
завданнями провадиться з дня підписання наказу про присвоєння
спеціального звання.

Особам рядового і начальницького складу виплачується відсоткова надбавка
за вислугу років до посадових окладів за персонально присвоєними
завданнями (це теж відноситься до основної заробітної плати) за шкалою
надбавок.

До додаткової заробітної плати відносять:

доплати, надбавки, матеріальна допомога – допомога за роботу в нічний
час – (в розмірі 35% посадового окладу);

матеріальна допомога в розмірі місячного грошового утримання на рік із
розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним званням, процентної
надбавки за вислугу років та додаткових видів грошового забезпечення
(надбавок, доплат, премій тощо).

Преміювання осіб рядового й начальницького складу здійснюється в межах
фонду преміювання, утвореного в розмірі чотиримісячного фонду грошового
забезпечення, без обмеження індивідуальних премій максимальними
розмірами за наявності фінансових можливостей з урахуванням особистого
внеску працівника в загальні результати діяльності. Підвищення посадових
окладів, надбавок, доплати – передбачені розмірами додаткових видів
грошового утримання стимулюючого характеру. Нарахування основної і
додаткової заробітної плати на даному підприємстві, має свої
особливості. На підприємстві існує методика нарахування основної і
додаткової заробітної плати.

До них належать:

витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, обчислені
згідно з прийнятими підприємством системами оплати праці, включаючи
будь-які види грошових і матеріальних доплат;

якщо на підприємстві створюється резерв для оплати відпусток, то до
виробництва (обігу) включаються щомісячні відрахування на створення
такого резерву;

витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів;

виплати працівникам підприємства середньої заробітної плати за основним
місцем роботи за час їх навчання з відривом від виробництва в системі
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

оплата праці кваліфікованих робітників, не звільнених від основної
роботи, за навчання учнів та підвищення кваліфікації робітників;

витрати базових підприємств на оплату праці за керівництво виробничою
практикою учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ і
студентів вищих навчальних закладів,

витрати, пов’язані з виплатою учням професійно-технічних училищ різниці
між стипендією в розмірі тарифної ставки (мінімального окладу) робітника
першого розряду і витратами цих навчальних закладів (на виплату
стипендій, забезпечення харчуванням і спецодягом),

оплата відпусток із збереженням, повністю або частково, заробітної пати,
що надається відповідно до законодавства особам, які успішно навчаються
у вечірніх і заочних вищих навчальних закладах, заочні аспірантури, у
вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх школах та вечірніх
(змінних) професійно-технічних училищ, оплата їх проїзду до місця учення
і назад, передбачених чинним законодавством;

виплати громадянам за виконання робіт (послуг) згідно з договорами
цивільно-правового характеру;

виплата звільненим працівникам вихідної допомоги і середнього заробітку.

Аналіз складу і структури фонду заробітної плати робітників полягає у
визначенні потомої ваги кожного виду доплат у загальному фонді оплати
праці:

Таблиця 1

Показники Фактичні витрата, грн. У відсотках до підсумку Заплановані
витрати, грн. У відсотках до підсумку Абсолюте відхилення Відносне
відхилення

1. Фонд основної зарплати робітників, всього: 76 706,16 72,53 57600,00
82,41 +104,09 102,54

– оплата за розцінками, тарифними ставками і посадовими окладами
57600,00 70,78 57600,00 82,41 0,00 0,00

– оплата цілоденних простоїв 1 249,08 1,8 – – +104,09 –

– нагородження за стаж роботи і вислугу років –

– – – –

2. Фонд додаткової зарплати, у тому числі заохочення: 19106,16 27,47
10500,00 17,59 +717,18 181,96

– за виробничі результати 13986,60 20,1 10500,00 17,59 +290,55 133,21

– за підсумками роботи за рік –

– – – –

– інші заохочення 5119,56 7,36 – – +426,63 –

Всього на оплату праці (ряд.1+ряд.2) 77955,24 100 68100,00 100 +821,27
116,51

Табл.1 Аналіз складу і структури фонду заробітної плати за 2006р.

При цьому встановлюється частка виплат, пов’язаних як з небезпекою
підприємства кадрами необхідних професій і кваліфікованої підготовки, з
використанням працівниками невластивих їм функцій, а також з
удосконаленням організації виробництва і праці: оплата за сумісництво
професій, заміщення посад та ін.

Особливу увагу приділяють виявленню усіх невиробничих виплат і витрат,
що спричиняють зростання собівартості продукції. Згідно з даними табл.1
це оплата простоїв, вимушених прогулів (104,09 грн., або 1,8% до суми
фонду заробітної плати).Також, необхідно відмітити, що підприємство
широко використовує систему заохочення працівників, а саме премію, яка
нараховується за виробничими результатами(1165,55грн., або 20,1% до суми
фонду заробітної плати), а також інші заохочення, а саме матеріальна
допомога та доплата за роботу у вихідні та святкові дні (426,63 грн. або
7,36% від фонду додаткової зарплати).

2. Розрахунок впливу факторів на фонд зарплати.

На обсяг абсолютного відхилення впливають два фактора:

зміна середньооблікової чисельності працюючих;

зміна середньої зарплати на одного працюючого.

Використовуючи данні табл.2 визначимо вплив цих факторів на суму
абсолютного відхилення від запланованого фонду.

Таблиця 2.

Категорія працівників Середньоспискова чисельність, чол. Середньорічна
зарплата працівників, грн. Фонд оплати праці, тис. грн. Відхилення фонду
оплати праці у 2006р.. в порівнянні з 2005р.., в т.ч. за рахунок зміни

12 місяців 12 місяців 12 місяців Всього Сер. спискової чис. Сер. річн.
з.п.

2005 2006 2005 2006 2005 2006

Робітники 3 3 848,76 878,76 30555,36 31635,36 +1080,00 – +30

Керівні спеціалісти 2 3 683,33 886,66 24599,88 31919,88 +7320,00 +1
+203,33

Службовці 3 3 400 400 14400 14400 – – –

Всього: 8 9 1932,09 2165,42 69555,24 77955,24 +8400 +1 +233,33

Таблиця. 2. Аналіз впливу факторів на розміри фонду основної заробітної
плати по підприємству за 2005-2006 р.р.

Зробивши розрахунки, можна сміливо казати, що фонд заробітної плати на
підприємстві зріс на 8400,00грн. Це було визвано такими факторами, як
зростання обсягів виготовлення продукції, а оскільки кількість
працівників не змінилась, то виконувати обсяг робіт приходилось по
вихідним і святковим дням, тому відбулось зростання фонду заробітної
плати робітникам на 1080,00грн., а також керівникам на 7320,00грн. Що
касається службовців, то їх кількість середня заробітна плата та фонд
оплати праці відповідно не змінились. Взагалі за два роки прийшов тільки
одина людина – технічний директор. і відповідно зросла середньорічна
заробітна плата керівників підприємства на 203,33грн. Також трошки
зросла і середньорічна заробітна плата робітників на 30 грн.

Висновок: зробивши дослідження по підприємству, можна сказати, що
по-перше, що фонд заробітної плати за 2006р. на 821,27грн. більше, ніж
було заплановано, при цьому зросла основна і додаткова заробітна плата.
Цей негативний фактор є результатом неспланованої роботи підприємства,
яка повністю залежить від заказів, а оскільки закази поступають
нерівноміро, в першу чергу підприємство не працює, а також, при
необхідності працює у вихідні та святкові дні, що в свою чергу досить
сильно впливає на фонд заробітної плати, а також на собівартість
продукції, і відповідно на витрати підприємства.

Також можна сказати, що взагалі фонд оплати праці зріс в 2006р.
порівняно з 2005р. на 8400,00грн. що відбулося за рахунок вищеназваних
факторів, а також за рахунок прийняття ще однієї людини на підприємство.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020