.

Аналіз структури та динаміки прямихі непрямих витрат на оплату праці(Курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
3 8328
Скачать документ

Курсова робота

на тему:

“Аналіз структури та динаміки прямих

і непрямих витрат на оплату праці”

ЗМІСТ

Стор.

Вступ 5

1. Економічна сутність оплати праці та характер складкових фонду оплати
праці 10

2. Аналіз структури та динаміки прямих та непрямих витрат на оплату
праці 15

3. Аналіз основної заробітної плати 20

4. Аналіз додаткової заробітної плати 23

5. Узагальнення резервів підвищення рівня оплати праці при стабільному
рості продуктивності праці 27

Висновки 31

Список використаних джерел 34

Додатки 37

ВСТУП

В умовах ринкової економіки значна роль належить обліку і аналізу, без
знання яких неможливо ефективно керувати сучасним підприємством.
Особливої уваги заслуговує аналіз праці та заробітної плати, як одного з
головних елементів витрат, що відносяться на собівартість продукції,
робіт, послуг.

Надання підприємствам самостійності в організації оплати праці призвело
до деформації у рівнях і структурі заробітної плати. В умовах зростання
цін на сировину, матеріали, енергоносії розмір фонду оплати праці
формують за залишковим принципом.

Тому, аналіз складових фонду оплати праці повинен виявити на скільки
ефективна її стимулююча роль в покращенні результатів праці, в якій мірі
вона забезпечує ріст добробуту людини, розвиток її творчих здібностей.

Основою росту заробітної плати повинен являтися ріст продуктивності
праці, особистого вкладу кожного працівника. Переважаючий ріст
продуктивності праці порівняно з ростом середньої заробітної плати, а
також зниження трудомісткості продукції являються одним з найважливіших
джерел зниження собівартості продукції, робіт, послуг.

Головним завданнями аналізу господарської діяльності є швидке і вірне
визначення всіх змін, що відбуваються у діяльності підприємства,

В процесі аналізу використання трудових ресурсів йде дослідження руху
трудових ресурсів, дисципліни праці, аналіз впливу чисельності працюючих
на динаміку кількості і якості продукції, робіт, послуг.

В процесі аналізу складових фонду оплати праці встановлюють
взаємозв’язок діючих форм та систем оплати праці, визначають розмір та
динаміку середньої заробітної плати, вивчають ефективність діючої
системи і преміювання, досліджують ріст продуктивності праці, визначають
резерви підвищення ефективності використання фонду заробітної плати.

При аналізі продуктивності праці визначається рівень продуктивності
праці в цілому по підприємству, по цехах та робочих місцях,
співвідношення показників попередніх періодів з періодом, що
аналізується, зіставляються показники з іншими підприємствами,
виявляються інтенсивні та екстенсивні факторі росту продуктивності
праці, досліджується якість використаних норм виробітку, їх виконання і
вплив на ріст продуктивності праці. Аналіз витрат на заробітну плату
повинен встановити:

обґрунтованість розрахунку і використання фонду оплати праці;

причини відхилення фонду оплати праці від нормативу
виплат,

враховуючи виконання плану за обсягом продукції та
зміни в

чисельності працівників;

співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої

заробітної плати та його вплив на собівартість продукції;

вплив на фонд оплати праці відхилень лімітів чисельності працівників,

перевищення посадових окладів, непродуктивних витрат;

резерви зниження собівартості продукції внаслідок економії фонду

оплати праці.

Мета курсової роботи – дослідження стану і перспектив розвитку аналізу
складових фонду оплати праці на базі ВАТ „Бородянський хлібзавод”.

Завдання курсової роботи – вивчення таких питань як характеристика
основної і додаткової заробітної плати, аналіз динаміки та структури
прямих та непрямих витрат на оплату праці, аналіз витрат на основну
оплату праці, аналіз витрат на додаткову оплату праці та узагальнення
резервів зниження трудоємкості продукції.

При написанні курсової роботи для проведення аналізу та виявлення впливу
факторів використовуюся діалектичний метод пізнання, метод наукової
абстракції, методи конкретного і абстрактного, логічного та історичного
дослідження, системного та порівняльного аналізу тощо.

В науковій літературі вивчена методика аналізу заробітної плати як
засновниками економічної теорії Д. Кейнс, Д. Рікардо, А. Сміт, так і
сучасними економістами Бакановим М.І., Бернгольц С.Б.. Тація Т.М.,
Шеремет А.Д. та іншими.

Курсова робота написана на основі даних про облік прямих витрат на
оплату праці в ВАТ „Бородянський хлібзавод” основне призначення якого
забезпечення Бородянського району та ближніх сіл суміжних районів
хлібобулочними виробами.

В 1987 році він перебудований із старої малопотужної пекарні на сучасний
хлібокомбінат з новим устаткуванням проектною потужністю 385 тон
Хлібобулочних виробів за добу. Крім основної діяльності (хлібопечення)
на підприємстві функціонують цех макаронних виробів, кондитерський цех,
цех безалкогольних напоїв. Хлібокомбінат також має три торгові точки для
реалізації своєї продукції, займається виїзною торгівлею.

Основні економічні показники ВАТ „Бородянський хлібзавод” наведено в
таблиці 1.

Таблиця 1.

Основні економічні показники за 9 місяців 2002 – 2003 рр.

по ВАТ „Бородянський хлібзавод”

Показники 9 місяців Відхилення,

+;-

2002 р. 2003 р.

Обсяг товарної продукції, тис.грн. 2047 2834 787

Обсяг реалізованої продукції,

тис.грн. 2250 3412 1162

Собівартість продукції, тис.грн. 1868 2170 302

Чистий прибуток, тис.грн. 8 -370 -362

в тому числі:

Прибуток від реалізації 6 -370 -364

Прибуток від іншої реалізації 2 – -2

Середньоспискова чисельність, чол. 305 302 -3

Фонд заробітної плати, тис.грн. 585,1 751,4 166,3

В тому числі:

Фонд основної заробітної плати 429,2 559,3 130,1

Фонд додаткової заробітної плати 125,4 152,9 27,5

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, тис.грн. 30,5 39,2 8,7

Продуктивність праці 6,71 9,38 2,67

В порівнянні з 9 місяцями 2002 року, який узято за плановий показник, в
2003 році по товарній продукції підприємство виконало план і навіть
перевиконало його майже на 30%. Обсяг реалізованої продукції теж
збільшився на 1162 тис.грн., що складає майже 90 % всієї суми
реалізованої продукції. Собівартість продукції у звітному 2003 році
збільшилась на 302 тис.грн. В порівнянні з 2002 роком балансових
прибутків в 2003 році підприємство не отримало, а отримало збитки в
розмірі 370 тис.грн., що свідчить про погану організацію роботи на
підприємстві.

Середньоспискова чисельність зменшилась на 0,98 %, тобто на З чоловіки.
Хоча підприємство потерпіло збитки і чисельність зменшилась лише на 3
особи, заробітна плата на підприємстві збільшилась на 77%, в тому числі
на 27,5 тис. грн. збільшився фонд додаткової заробітної плати.

При написанні курсової роботи використовувались такі джерела інформації
“Баланс” ф.№1 (дод. А, Б), “Звіт з праці” ф.І-ПВ (дод. Д, Ж), ф. №5-С
“Звіт про витрати на виробництво продукції”” (дод. К, Л), форма №3-ПВ
“Звіт про використання робочого часу” (дод. М, Н).

Економічна сутність оплати праці та характер складкових фонду оплати
праці

В ринкових умовах господарювання необхідний чіткий порядок формування
витрат, які включаються до собівартості продукції. Повнота і
правильність віднесення затрат на окремі види продукції повинна займати
центральне місце при веденні обліку бухгалтером, тому, що ця сторона
фінансово-господарської діяльності підприємства є одним з об’єктів
перевірок податковим інспектором.

Собівартість продукції (робіт, послуг) – це виражені в грошовій формі,
поточні витрати підприємства на її виробництво і збут. Формування
собівартості продукції (робіт, послуг) складається з таких затрат
виробництва:

матеріальні затрати – це спожиті в процесі виробництва: сировина та
матеріали, покупні напівфабрикати, паливо, енергія та інше;

затрати на оплату праці – витрати на виплату основної та додаткової
заробітної плати;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація основних фондів і нематеріальних активів — затрати на повне
відновлення основних фондів,

інші затрати.

Затрати за способом включення їх до собівартості продукції, поділяють на
прямі і непрямі. До прямих витрат належать: витрати пов’язані з
виробництвом окремих видів продукції, які можуть бути безпосередньо до
їх собівартості. Це – заробітна плата основних виробничих робітників з
нарахуваннями на соціальне страхування і забезпечення, а також
матеріали, паливо, сировина, тощо. Непрямі — це, як правило, витрати
пов’язані з виробництвом кількох видів продукції, що включаються до
собівартості продукції за допомогою спеціальних методів. Непрямі витрати
утворюють комплексні статті калькуляції. Прямі і непрямі затрати — це не
економічна, а планово (кошторисно) технічна ознака. При цьому слід мати
на увазі, що ці затрати — ознаки суто індивідуальні і залежать від
особливостей технології, організації, виду продукції, конкретного
виробництва. Прямі витрати включають до собівартості продукції у момент
їх запуску у виробництво. До прямих витрат виробництва належать —
сировина й основні матеріали, комплектуючі вироби й куповані
напівфабрикати, паливо та електроенергія на технологічні цілі, затрати
на оплату праці виробничих виробників. До прямих витрат допоміжного
виробництва належать затрати пов’язані, безпосередньо, з випуском
продукції, виконанням робіт, послуг Прямих витрат за
управлінсько-виробничим призначенням можна віднести, наприклад, витрати
по утриманню та експлуатації виробничого обладнання, робочих місць, а
також засобів цехового транспорту — затрати на основну заробітну плату
робітників, електроенергію, паливо, та допоміжні матеріали й т.і. Одним
з елементів виробничих затрат є витрати на оплату праці. До них
належать:

витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, обчислені
згідно з прийнятими підприємством системами оплати праці, включаючи
будь-які види грошових і матеріальних доплат;

якщо на підприємстві створюється резерв для оплати відпусток, то до
виробництва (обігу) включаються щомісячні відрахування на створення
такого резерву;

витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів;

виплати працівникам підприємства середньої заробітної плати за основним
місцем роботи за час їх навчання з відривом від виробництва в системі
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

оплата праці кваліфікованих робітників, не звільнених від основної
роботи, за навчання учнів та підвищення кваліфікації робітників;

витрати базових підприємств на оплату праці за керівництво виробничою
практикою учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ і
студентів вищих навчальних закладів,

витрати, пов’язані з виплатою учням професійно-технічних училищ різниці
між стипендією в розмірі тарифної ставки (мінімального окладу) робітника
першого розряду і витратами цих навчальних закладів (на виплату
стипендій, забезпечення харчуванням і спецодягом),

оплата відпусток із збереженням, повністю або частково, заробітної пати,
що надається відповідно до законодавства особам, які успішно навчаються
у вечірніх і заочних вищих навчальних закладах, заочні аспірантури, у
вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх школах та вечірніх
(змінних) професійно-технічних училищ, оплата їх проїзду до місця учення
і назад, передбачених чинним законодавством;

виплати громадянам за виконання робіт (послуг) згідно з договорами
цивільно-правового характеру;

виплата звільненим працівникам вихідної допомоги і середнього заробітку.

Заробітна плата є важливою складовою виробництва, пов’язана як з
потребами працівника, так і з процесом виробництва, його результатом
оскільки джерела коштів на відтворення робочої сили створюються у сфері
виробництва. Заробітна плата — це винагорода обчислена, як правило, у
грошовому виразі, яку за трудовим договором власник, або уповноважений
ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної
роботи, професійно- ділових якостей працівника, результатів його праці
та господарської діяльності підприємства, витрати на оплату праці
складаються з:

основної заробітної плати;

фонду додаткової заробітної плати;

інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові
обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і
відрядних оцінок для робітників, та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені
норми, за трудові успіхи та винахідливість й за особливі умови праці.
Вона включає – доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати,
передбачені чинним законодавством; премії, пов’язаних з виконанням
виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні та компенсаційні
виплати. До них належать – виплати у формі винагород за підсумки роботи
за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та
інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного
законодавства або які проводяться понад встановлені зазначеними актами
й. Джерелом коштів на оплату праці робітників підприємства – є частина
доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Форми і
системи оплати праці, розміри тарифних ставок, відрядних розцінок,
посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат працівникам
підприємства – встановлюється згідно з чинним законодавством та
нормативними актами. На досліджуваному підприємстві використовується
тарифна система оплати праці, яка являє собою сукупність
взаємопов’язаних елементів тарифно-кваліфікаційних характеристик.
Тарифна система використовується для розподілення робіт і робітників, в
залежності від складності робіт і кваліфікації робітників, по розрядах
тарифної сітки – і є основою формування і регулювання заробітної плати.
Нарахування заробітної плати особам рядового й начальницького складу
змінюється згідно Положення. Грошове утримання осіб рядового і
начальницького органів внутрішніх справ, складається з:

основного грошового утримання (посадових окладів, окладів за
спеціальними званнями осіб рядового та начальницького складу та
процентної надбавки за вислугу років);

додаткових видів грошового утримання (надбавок, підвищень, доплати за
умови служби).

Підставою для виплати грошового утримання, є наказ начальника установи
про призначення на штатну посаду та встановлення відповідних окладів,
надбавок, доплат тощо. Виплата особам рядового і начальницького складу —
грошового утримання, провадиться за поточний місяць один раз у період з
20 по 25 число. Основне грошове утримання (основна заробітна плата).
Посадові оклади рядового і начальницького складу. Посадові оклади
виплачуються в розмірах, зазначених у штатах органів внутрішніх справ. У
тих випадках, коли за посадою передбачені мінімальні і максимальні
оклади, оклад конкретній особі встановлюється начальником установи,
залежно від ділових якостей, досвіду роботи за спеціальністю, складності
й обсягу виконуваних робіт за посадою, яку вона обіймає, у межах
зазначених мінімального й максимального розмірів, й фонду оплати праці.
Також до основної заробітної плати відносяться оклади за спеціальними
завданнями провадиться з дня підписання наказу про присвоєння
спеціального звання.

Особам рядового і начальницького складу виплачується відсоткова надбавка
за вислугу років до посадових окладів за персонально присвоєними
завданнями (це теж відноситься до основної заробітної плати) за шкалою
надбавок.

До додаткової заробітної плати відносять:

доплати, надбавки, матеріальна допомога – допомога за роботу в нічний
час – (в розмірі 35% посадового окладу);

матеріальна допомога в розмірі місячного грошового утримання на рік із
розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним званням, процентної
надбавки за вислугу років та додаткових видів грошового забезпечення
(надбавок, доплат, премій тощо).

Преміювання осіб рядового й начальницького складу здійснюється в межах
фонду преміювання, утвореного в розмірі чотиримісячного фонду грошового
забезпечення, без обмеження індивідуальних премій максимальними
розмірами за наявності фінансових можливостей з урахуванням особистого
внеску працівника в загальні результати діяльності. Підвищення посадових
окладів, надбавок, доплати – передбачені розмірами додаткових видів
грошового утримання стимулюючого характеру. Нарахування основної і
додаткової заробітної плати на даному підприємстві, має свої
особливості. На підприємстві існує методика нарахування основної і
додаткової заробітної плати.

2. Аналіз структури та динаміки прямих та непрямих витрат на оплату
праці

Аналіз засобів, направлених на споживання, проводиться для вивчення
складу, структури, пропорцій і тенденцій їх змін, вибору оптимального
варіанту реалізації загальнонародних і колективних інтересів через
задоволення особистих інтересів кожного конкретного працівника,
об’єктивної оцінки правильності фактичних затрат на оплату праці, рівня
впливу факторів їх формування та змін [11].

На базовому підприємстві фонд оплати праці складається із основного та
додаткового фонду оплати праці. По статті “Інші заохочувальні та
компенсаційні виплати” в період, що аналізується (1 півріччя 2001 р.- 1
півріччя 2002 рр.), виплат не було по причині незадовільного фінансового
стану підприємства. По даній статті виплати проводяться за рахунок
прибутку, план по якому не виконувався.

Аналіз складу фонду оплати праці в ВАТ „Бородянський хлібзавод” показано
в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Аналіз складу фонду оплати праці ВАТ „Бородянський хлібзавод”

за 9 місяців 2002 та 2003 років

Показники

9 місяців Відхилення

+ ,- Темп росту

%

2002 року 2003 року

Фонд оплати праці, тис. грн.,

в т.ч. 88,8

75,7

-13,1

85,2

-фонд основної оплати праці, тис. грн. 68,8

62,2

-6,6

90,4

-фонд додаткової оплати праці, тис. грн. 20,0

13,5

-6,5

67,5

Як видно з таблиці 2.1 загальний фонд оплати праці працівників
хлібокомбінату за 9 місяців 2003 року зменшився на 14,8 %. Відповідно
зменшились і складові фонду оплати праці: основний фонд оплати
праці зменшився на 9,6 %, фонд додаткової оплати праці на 32,5% від
рівня аналогічного періоду 2002 року.

Основною діяльністю хлібокомбінату являється хлібопечення. Аналіз
фонду оплати праці працівників хлібопечення за 9 місяців 2003 року в
порівнянні з аналогічним періодом 2002 року показано в таблиці 2.2

Таблиця 2.2

Аналіз складу фонду оплати праці працівників основної діяльності

ВАТ „Бородянський хлібзавод” за 9 місяців 2002-2003 рр.

Показники 9 місяців Відхилення

+;- Темп росту

%

2002 року 2003 року

Фонд оплати праці, грн., в т.ч. 80,0

53,3

-26,7

66,6

Фонд основної оплати , тис. грн. 61,4

41,8

– 19,6

68,1

Фонд додаткової оплати праці, тис. грн. 18,6

11,5

-7,1

61,8

Як видно з таблиці 2.2 загальний фонд оплати праці працівників основної
діяльності хлібокомбінату за 9 місяців 2003 року зменшився в порівнянні
з аналогічним періодом 2002 року на 33,4%.

Відповідно зменшились і складові фонду оплати праці : фонд основної
оплати праці зменшився на 31,9 %, а фонд додаткової оплати праці – на
38,2 % від рівня аналогічного періоду 2002 року.

Аналіз питомої ваги фонду оплати основної і додаткової плати в
загальному фонді оплати праці хлібокомбінату показано в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.

Аналіз питомої ваги фонду основної та додаткової заробітної в загальному
фонді оплати праці ВАТ „Бородянський хлібзавод” за

9 місяців 2002 – 2003 рр.

Показники 9 місяців Темп росту питомої ваги, %

2002 2003

тис. трн. Питома вага, % тис. трн. Питома вага, %

Фонд оплати праці, тис.грн. 88,8 100 75,7 100 –

– фонд основної оплати , тис. грн. 68,8 77,5 62,2 82,2 106,1

– фонд додаткової оплати праці, тис. грн. 20,0 22,5 13,5 17,8 79,1

З таблиці 2.3. видно, що вага фонду додаткової оплати праці всіх
працівників комбінату в загальному фонді оплати праці за 9 місяців 2002
року в порівнянні з аналогічним періодом 2002 року зменшилась на 20,9%,
в той час, питома вага фонду основної заробітної плати – збільшилась на
6.1%.

Основною причиною опереджаючого росту фонду основної оплати праці стало
приєднання комбінату за 9 місяців 2002 року коопзаготпрому, в оплаті
праці працівників якого переважає основна заробітна плата.

Аналіз питомої ваги фонду основної і додаткової заробітної плати в
загальному фонді оплаті праці працівників основної діяльності показано в
таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

Аналіз питомої ваги фонду основної та додаткової оплати праці в
загальному фонді оплати праці працівників основної діяльності ВАТ
„Бородянський хлібзавод” за 9 місяців 2002 – 2003 рр.

Показники 9 місяців Темп росту питомої ваги, %

2002 2003

тис. трн. Питома вага, % тис. трн. Питома вага, %

Фонд оплати праці, тис.грн. 80,0 100 53,3 100 –

– фонд основної оплати , тис. грн. 61,4 76,8 41,8 78,4 102,1

– фонд додаткової оплати праці, тис. грн. 18,6 23,2 11,5 21,6 93,1

Як видно з таблиці 2.4. питома вага фонду додаткової оплати праці в
загальному фонді оплати праці працівників основної діяльності за 9
місяців 2003 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2002 р. зменшилась
на 6,9%, в той час, як питома вага фонду основної оплати праці
підвищилась на 2,1%. Це сталося по причині зменшення витрат по всім
складовим додаткової заробітної плати, на розмір яких вплинуло зменшення
об’ємів виробництва продукції основної діяльності.

На розмір фонду оплати праці впливає також його структура. Вагомий вплив
на розмір та структуру фонду оплати праці має приєднання в 2002 році до
хлібокомбінату коопзаготпрому по рішенню правління райспоживспілки. На
підприємстві збільшилась кількість працюючих, кількість видів
діяльності. З’явилися такі види діяльності як заготовки, ринок,
транспорт, а також витрати на оплату праці їх працівників.

Структуру прямих витрат на оплату праці та їх динаміку на базовому
підприємстві за 9 місяців 2002-2003 рр. наведено в таблиці 2.5.

Як видно з таблиці 2.5. за 9 місяців 2003 року в порівнянні з
аналогічним періодом 2002 р. питома вага фонду оплати праці працівників
основного виробництва

Таблиця 2.5.

Аналіз складу прямих витрат на оплату праці ВАТ „Бородянський хлібзавод”
за 9 місяців 2002 – 2003 рр.

Показники 9 місяців Темп росту питомої ваги, %

2002 2003

тис. трн. Питома вага, % тис. трн. Питома вага, %

Заготовки – – 9,8 12,9 –

Транспорт – – 0,8 1,1 –

Ринок – – 1,7 2,2 –

Торгівля 5,3 5,9 5,2 6,9 116,9

Виробництво макаронних виробів 2,1 2,4 2,0 2,7 112,5

Виробництво безалкогольних напоїв 1,4 1,6 2,9 3,8 237,5

Виробництво хлібобулочних виробів 80,0 90,0 53,3 70,4 78,1

Всього 88,8 100 75,7 100 –

зменшилась на 21,9% це сталося по причині зменшення вартості виробництва
хлібобулочних виробів на 6.9%, зменшення об’єму товарної продукції на
14,8 . зменшення обсягів випуску хлібопечення та товарної продукції по
основній діяльності сталося в наслідок зниження купівельної спроможності
населення, якому вигідніше випікати хліб в домашніх умовах. А питома
вага фонду оплати праці цеху по виробництву безалкогольних напоїв зросла
більше ніж у два рази – на 137,5%.

Також збільшилась питома вага фонду оплати праці працівників макаронного
цеху – на 12,5 %, та торгівлі – на 16,9%. Підприємству вигідніше
виробляти продукцію, яка користується попитом, і реалізувати її у
власних торгових точках, а не через торгівельні організації.

Отже, у даному розділі проведено аналіз складу фонду оплати праці
хлібокомбінату, фонду оплати праці основної діяльності, аналіз питомої
ваги та додаткової оплати праці в загальному фонді оплати праці в цілому
по підприємству та по основній діяльності, аналіз структури та динаміки
фонду оплати праці за 9 місяців 2002-2003 рр.

В наступному розділі буде розкрите поняття трудоємкості продукції та
зроблено аналіз впливу на цей показник.

3. Аналіз основної заробітної плати

Відповідно до діючого законодавства [2] основна заробітна плата – це
заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці.

В собівартості товарної продукції витрати на основну оплату праці
відображено в статті “Основна зарплата”. В ній обліковується оплата
праці робітників-відрядників і погодинників, що безпосередньо зв’язані у
виробництві продукції, а також оплата по відрядно-преміальній системі і
премії робітникам-погодинникам.

Основні тарифні ставки працівників та посадові оклади для службовців на
базовому підприємстві встановлені на основі діючого в Укоопспілці
положення про оплату праці та колективної угоди між адміністрацією та
робітниками підприємства.

Аналіз засобів, направлених на споживання, проводиться для вивчення
складу, структури, пропорцій і тенденцій їх змін, вибору оптимального
варіанту реалізації загальнонародних і колективних інтересів через
задоволення особистих інтересів кожного конкретного працівника,
об’єктивної оцінки правильності фактичних затрат на оплату праці, рівня
впливу факторів їх формування та змін [11].

На базовому підприємстві фонд оплати праці складається із основного та
додаткового фонду оплати праці. По статті “Інші заохочувальні та
компенсаційні виплати” в період, що аналізується (1 півріччя 2001 р.- 1
півріччя 2002 рр.), виплат не було по причині незадовільного фінансового
стану підприємства. По даній статті виплати проводяться за рахунок
прибутку, план по якому не виконувався.

Аналіз складу фонду основної заробітної плати в ВАТ „Бородянський
хлібзавод” показано в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Аналіз складу фонду основної заробітної плати

на ВАТ „Бородянський хлібзавод”

за 9 місців 2002 та 2003 років.

Показники

9 місяців

Відхилення

+ ,- Темп росту

%

2002 року 2003 року

Фонд оплати праці, тис. грн.,

в т.ч. 88,8

75,7

-13,1

85,2

– фонд основної оплати праці, тис. грн. 68,8

62,2

-6,6

90,4

Як видно з таблиці 2.1 загальний фонд оплати праці працівників
хлібокомбінату за 9 місяців 2003 року зменшився на 13,1 тис.грн..
Відповідно зменшився і основний фонд оплати праці на – 6,6 тис.грн..,
від рівня аналогічного періоду 2002 року.

Виходячи з даних таблиці можна сказати, що основна заробітна плата
займає найбільшу питому вагу в загальному фонді оплати праці.

Основними факторами, які впливають на розмір фонду основної оплати праці
є середньоспискова чисельність працюючих та розмір середньорічної оплати
праці кожного працюючого на базовому підприємстві. Аналіз доцільно
виконувати способом абсолютних різниць. Вплив вище перерахованих
факторів: зміни середньооблікової чисельності по даній категорії
робітників (кількісний фактор), та зміни середньої заробітної плати
(якісний фактор), визначають наступним чином: вплив першого з
перелічених факторів визначають множенням відхилення від плану за
кількістю на планову середню заробітну плату, а вплив другого показника
множенням відхилення від плану середньої заробітної плати на фактичну
чисельність. Вихідні дані беремо у звіті (Дод.) за формою 2-ПВ. Аналіз
впливу факторів на основну оплату праці наводиться у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Аналіз впливу факторів на розміри фонду основної заробітної плати по
підприємству ВАТ „Бородянський хлібзавод” за 9 місяців 2002-2003 р.р.

Категорія працівників Середньоспискова чисельність, чол. Середньорічна
зарплата працівників, грн. Фонд оплати праці, тис. грн. Відхилення фонду
оплати праці у 2001р.. в порівнянні з 2000р.., в т.ч. за рахунок зміни

9 місяців 9 місяців 9 місяців Всього Сер. спискової чис. Сер. річн.
з.п.

2002р. 2003р. 2002р. 2003р. 2002р. 2003р.

Робітники ділянок і цехів 508 512 791 702 402,1 359,4 -42 4 -89

Керівні спеціалісти 99 118 207 140 205,3 16,5 -188,8 19 -67

Службовці 10

13 216 138 21,6 1,8 -19,8 3 -78

Всього: 617 643 1214 981 629 511,6 211,7 26 234

Використовуючи дані звітності підприємства ВАТ „Бородянський хлібзавод”,
визначаємо вплив середньоспискової чисельності працівників, множенням
відхилення по показнику на середню заробітну плату одного працівника за
6 місяців 2001 року, вплив середньорічної заробітної плати — множенням
відхилення по даному показнику на середньоспискову чисельність за 6
місяців 2002 року.

В наступному питанні буде розглянуто аналіз додаткової заробітної плати.

4. Аналіз додаткової заробітної плати

У відповідності з Законом України “Про оплату праці” [2], додаткова
заробітна плата – це винагорода за працю понад встановлені норми, за
трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає
доплати, надбавки, гарантійні компенсаційні виплати, передбачені чинним
законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і
функції.

Розмір додаткової заробітної плати залежить від роботи як підприємства в
цілому, так і від роботи кожного підрозділу зокрема. А тому формування
та розмір фонду додаткової заробітної плати тісно пов’язаний з роботою
підприємства і , навіть, в деякій мірі характеризує його роботу, його
фінансовий стан.

ВАТ „Бородянський хлібзавод” формує фонд додаткової заробітної плати за
рахунок собівартості.

Фонд додаткової заробітної плати на підприємстві ВАТ „Бородянський
хлібзавод” включає: доплата за професійну майстерність, доплата за
суміщення професій, доплата за класність водіям автомобілів, оплата
щорічних та додаткових відпусток, оплата за виконання робіт згідно з
договорами підряду, премії робітникам за результати діяльності, доплата
за роботу в нічний час, доплата за роботу в шкідливих умовах.

Аналіз складу додаткової заробітної плати базового підприємства показано
в таблиці 3.1.

З таблиці 3.1 можна побачити, що найбільшу питому вагу в фонді
додаткової заробітної плати за 9 місяців 2002 та 2003 років займає
оплата щорічних та додаткових відпусток. За 9 місяців 2003 року питома
вага відпусток у порівнянні з аналогічним періодом 2002 року збільшилась
на 11,5%, доплат за роботу в нічний час – на 6,8 %, незважаючи на
зменшення абсолютних сум виплат. На підвищення їх питомої ваги має
відчутний вплив відсутність за 9 місяців 2003 року виплат премій
робітникам за результати діяльності внаслідок скрутного фінансового
стану підприємства. Питома вага доплат за керівництво бригадою та доплат
за роботу в вихідні та святкові дні за 9 місяців 2003 року в порівнянні
з аналогічним періодом 2002 року знизилась відповідно на 7.5 % та 6,3 %.
Зниження їх питомої ваги пов’язано із зменшенням за 9 місяців 2003 року
загального об’єму випуску продукції.

Таблиця 3.1

Аналіз складу додаткової заробітної плати ВАТ „Бородянський хлібзавод”

за 9 місяців 2002 та 2003 років.

Види виплат додаткової оплати праці 9 місяців Відхилення тис. грн.

+;-

2002 2003

Тис, грн. В % до підсумку Тис. грн. В % до підсумку

Премії робітникам за

результати діяльності 1,2 6,0 – – -1,2

Оплата відпусток

щорічних і додаткових 8,5 42,5 6,4 47,4 -1,2

Доплата за керівництво

бригадою 1,6 8,0 1,0 7,4 -0,6 і

Доплата за роботу в нічні години 6,8 34,0 4,9 36,3 -1,9

Доплата за роботу в

вихідні та святкові дні 1,9 9,5 1,2 8,9 -0,7

Загальний фонд

додаткової заробітної

плати 20,0 100,0 13,5 100,0 -6,5

Взагалі, фонд додаткової оплати праці за 9 місяців 2003 року зменшився
на 32,5 % в порівнянні з аналогічним періодом 2002 року.

Аналіз питомої ваги фонду додаткової оплати працівників
основної діяльності в загальному фонді додаткової оплати праці показано
в таблиці 3.2.

Як видно з таблиці 3.2 фонд додаткової оплати праці працівників основної
діяльності зменшився на 27,4 %, його питома вага в фонді додаткової
заробітної плати всіх працівників хлібокомбінату знизилась на 14,8 % за
9 місяців 2003 року в порівнянні з аналогічним періодом 2002 року.
Підвищення питомої ваги щорічних та додаткових відпусток на 3,1 %
пояснюється в основному

Таблиця 3.2.

Аналіз питомої ваги фонду додаткової оплати праці працівників основної
діяльності по видам виплат в ВАТ „Бородянський хлібзавод”

за 9 місяців 2002 та 2003 року.

Показники

9 місяців

2002 року 2003 року

Фонд додаткової

оплати праці, тис. грн. Питома вага, % Фонд додаткової

оплати праці, тис. грн. Питома вага, %

всього персоналу основн. діяльності

всього персоналу Основн. діяльності

Премії працівникам

за результатами

діяльності 1,2 1,3 83,3 – – –

Оплата відпусток

щорічних і

додаткових 8,5 7,7 90,6 6,4 6,0 93,7

Доплата за керівництво

бригадою 1,6 1,4 87,5 1,0 0,7 70,0

Доплата за роботу

в нічні години 6,8 6,7 98,5 4,9

3,9

79,6

Доплата за роботу

в вихідні та святкові дні 1,9 1,8 94,7 1,2 0,9 75,0

Загальний фонд

додаткової оплати

праці 20,0 18,6 93,0 13,5 11,5 85,2

відсутністю за 1 9 місяців 2003 року виплат премії працівникам за
результати діяльності. Питома вага всіх інших видів доплат зменшилась:
доплат за керівництво бригадою – на 17,5 %, доплат за роботу в нічний
час – на 18,9 %, доплат за роботу в вихідні та святкові дні – на 19,7 %.
Зниження питомої ваги фонду додаткової оплати праці працівників основної
діяльності в фонді додаткової оплати праці всіх працівників підприємства
за 9 місяців 2002 року в порівнянні з аналогічним періодом 2003 року
сталося, в основному, по двом причинам : внаслідок зменшення об’єму
товарної продукції основної діяльності поряд із збільшенням об’ємів у
торгівлі, виробництві продукції, а також внаслідок росту загальної
чисельності працівників після об’єднання з іншим підприємством на
початку 2003 року.

Структура фонду додаткової оплати праці в основній
діяльності

ВАТ „Бородянський хлібзавод”

Структура фонду додаткової заробітної плати працівників основної
діяльності за 9 місяців 2003 року в порівнянні з аналогічним періодом
2001 року зменшилась в сторону всіх доплат, крім відпускних,
питома вага яких збільшилась на 10,8 %.

Отже, в даному розділі розглянуто визначення додаткової оплати праці, її
призначення, проведено аналіз складу та структури додаткової оплати
праці по видам доплат всього персоналу ВАТ „Бородянський хлібзавод” та
персоналу основної діяльності за 9 місяців 2003 року в порівнянні з
аналогічним періодом 2002 року. Також визначено питому вагу фонду
додаткової оплати праці персоналу основної діяльності в загальному фонді
додаткової оплати праці всіх працюючих підприємства.

5. Узагальнення резервів підвищення рівня оплати праці при стабільному
рості продуктивності праці

В процесі аналізу потрібно встановити співвідношення між темпами росту
середньої заробітної плати і продуктивністю праці. Для розширеного
відтворення, отримання необхідного прибутку і рентабельності необхідно,
щоб темп росту продуктивності праці перевищував темп росту її оплати.
Якщо цей принцип не виконується, то здійснюються перевитрати фонду
заробітної плати, в тому числі фонду основної заробітної плати,
збільшення собівартості продукції і, як правило зменшення суми прибутку.
Збільшення обсягів виробництва все більше залежить від ефективності
праці та її оплати. Під продуктивністю праці розуміють здатність людини
виготовити за одиницю робочого часу визначений обсяг продукції.
Показники продуктивності праці характеризують якісну сторону
використання робочої сили на підприємстві.

Практично середня заробітна плата формується під впливом тих же
факторів, що і продуктивність праці. Причому одні фактори (наприклад,
автоматизація) спричиняють пропорційне зростання продуктивності праці та
заробітної плати; другі (наприклад, скорочення цілоденних втрат робочого
часу) – більш інтенсивне зростання продуктивності праці, треті
(компенсації, матеріальна допомога) – більш інтенсивне зростання рівня
оплати праці.

Отже, ці особливості формування показників викликають об’єктивну
необхідність вивчення співвідношення темпів зростання продуктивності
праці, тобто середньої заробітної плати.

При аналізі основних факторів, які впливають на показник продуктивності
праці було встановлено, що основним фактором є виробіток одного
робітника, який в свою чергу залежить від факторів використання робочого
часу та середньогодинного виробітку одного робітника. Останній показник
формують, насамперед, фактори технічної озброєності праці, технології,
кваліфікації робітників, інтенсивності праці, та інше. На зміну
середнього виробітку одного робітника впливають такі фактори, як зміна
кількості відпрацьованих днів одним робітником, зміна тривалості
робочого дня, зміна середньогодинного виробітку одного робітника.

Досягти підвищення продуктивності праці можна за рахунок: зниження
трудомісткості продукції, тобто скорочення витрат праці на її
виробництво шляхом впровадження міроприємств науково-технічного
прогресу, комплексної механізації і автоматизації виробництва, зміни
застарілого обладнання більш прогресивним. Скороченням втрат робочого
часу і інших у відповідності з планом організаційно-технічних
міроприємств; більш повного використання виробничої потужності
підприємства, так як при нарощуванні об’ємів виробництва змінюються
витрати робочого часу.

Під резервами росту продуктивності праці потрібно розуміти ті можливості
економії витрат праці, які є, але ще не використані . Резерви
поділяються на резерви зниження трудомісткості продукції і резерви
кращого використання сукупного часу на виробництво.

Багаточисленні фактори росту продуктивності праці діють у взаємозв’язку,
що визначає комплексний характер резервів. Тому виявлення і використання
резервів здійснюється комплексно.

Щоб визначити співвідношення між темпами росту продуктивності праці
потрібно визначити індекс середнього заробітку та індекс продуктивності
праці. Зміну середнього заробітку працюючих за звітний та минулий період
характеризує індекс, який визначається відношенням середньої заробітної
плати за 9 місяців звітного періоду до середньої заробітної плати за 9
місяців попереднього періоду за формулою 5.1 [22,с.232]:

Іез = СЗзв / СЗпоп ,
(5.1)

де: Іез-індекс середнього заробітку

СЗзв-середній заробіток за 9 місяців звітного періоду

СЗпоп-середній заробіток за 9 місяців попереднього періоду.

На підприємстві ВАТ „Бородянський хлібзавод” індекс середньої заробітної
плати дорівнює 0,96 (дод Н).

Індекс продуктивності праці розраховується за формулою 5.2 [22,с. 232]:

Іпп= СВзв/СВпоп,
(5.2)

Де: Іпп-індекс продуктивності праці

СВзв-середній виробіток за 9 місяців звітного періоду

СВпоп – середній виробіток за 9 місяців попереднього періоду

На базовому підприємстві індекс продуктивності праці дорівнює 1,07
(дод .О)

Щоб визначити чи випереджують темпи росту продуктивності праці темпи
росту рівня оплати праці, або навпаки, потрібно визначити коефіцієнт.
При випередженні продуктивності праці коефіцієнт знаходиться шляхом
відношення індексу середнього виробітку до індексу середнього заробітку
і розраховується за формулою 5.3 [22,с. 232]:

К = Іпп/Іез,
(5.3)

де: К — коефіцієнт

Іпп-індекс продуктивності праці

Іез-індекс середнього заробітку

Якщо випереджає ріст оплати праці, коефіцієнт знаходиться шляхом ділення
індексу середнього заробітку на індекс продуктивності праці за формулою
5.4 [22,с. 232]:

К = Іез/Іпп,
(5.4)

де: Іез-індекс середнього заробітку

Іпп – індекс продуктивності праці

На підприємстві ВАТ „Бородянський хлібзавод” випереджає ріст середнього
виробітку і коефіцієнт дорівнює 1,1

Для визначення суми економії або перевитрат фонду основної заробітної у
зв’язку зі зміною співвідношень між темпами росту продуктивності праці і
середньої заробітних плати використовується формула 5.5 [22,с. 232]:

±Е = ФОЗПзв * ((Іез – Іпп) / Іез),
(5.5)

де: +Е — економія або перевитрати фонду основної заробітної плати

ФОЗПзв-фонд основної заробітної плати за звітний період

Іез-індекс середнього заробітку

Іпп-індекс продуктивності праці

Можна зробити висновок, що на підприємстві ВАТ „Бородянський хлібзавод”
сума економії фонду основної заробітної плати становить 43,255 грн. за
рахунок росту продуктивності праці.

ВИСНОВКИ

В процесі аналізу господарської діяльності підприємства ВАТ
„Бородянський хлібзавод” особлива увага приділяється аналізу основної
заробітної плати .

Основним завданням обліку і аналізу праці та заробітної плати являється
забезпечення контролю за додержанням кількісного складу працівників, за
використанням робочого часу , правильність визначення відпрацьованого
часу і виготовлення продукції, перевірка доцільності застосування форм і
систем оплати праці, визначення відхилень в чисельності працівників,
розмірів і динаміки заробітної плати окремих категорій працівників,
дослідження темпів росту заробітної плати, виявлення і мобілізація
резервів підвищення використання ефективного фонду оплати праці, в тому
числі фонду основної

Найбільшу питому вагу у загальному фонді оплати праці займає фонд
додаткової заробітної плати, тому саме значне його зменшення призвело до
різкого зменшення фонду оплати праці , але питома вага фонду основної
заробітної плати в звітному періоді збільшилася заробітної плати.

Фонд основної заробітної плати підприємства ВАТ „Бородянський хлібзавод”
у звітному періоді зменшився на 86,2 тис. грн., що становить 18,6%, фонд
додаткової заробітної плати зменшився на 145,5 тис. грн., що складає
27,3%, інші заохочувальні та компенсаційні виплати збільшилися на 224,5
тс. грн., тобто на 22,3%.на2,3%

Аналіз формування фонду основної заробітної плати залежить від
середньоспискової чисельності працівників і середньої заробітної плати
за 9 місяців, середньоденної та середньогодинної заробітної плати.

За звітний період середньоспискова чисельність працюючих зменшилася на
52 чоловіка, що складає 19,1%, причому зменшення відбулося за рахунок
зменшення основних робітників на 45 чоловік, тобто на 17,9 % а
допоміжних -на 7 чоловік, тоді як кількість службовців, керівників та
спеціалістів залишилась однаковою порівняно з попереднім періодом.

Питома вага робітників у загальній чисельності всього персоналу
зменшилася на 3,7%, в тому числі питома вага основних робітників
зменшилася на 1,6%, а допоміжних – на 2,1%.

На формування фонду основної заробітної плати впливає заробітна плата
одного робітника за 9 місяців. При аналізі було встановлено, що
заробітна плата одного робітника у звітному періоді зменшилася на 147,3
грн. порівняно з попереднім, враховуючи зменшення чисельності працюючих
на 52 чоловіки.

Отже, фонд заробітної плати в базово – звітному періоді зменшився на
18,6%, що складає 86,2 тис. грн. порівняно з попереднім періодом, в тому
числі фонд оплати праці по відрядним розцінкам менша, ніж питома вага
фонду погодинної оплати праці. В свою чергу фонд погодинної оплати праці
зменшився за рахунок скорочення чисельності робітників з погодинною
оплатою праці на 39 чоловік та зменшення кількості відпрацьованих днів
одним робітником на 11 днів. Середньогодинна оплата праці одного
робітника зросла на 0,71 грн., що призвело до зростання середньоденної
заробітної плати на 5,7 грн. та середньорічної на 277,52 грн. Середня
заробітна плата за 9 місяців робітника – відрядника зменшилася у
звітному періоді на 164,48 грн. порівняно з минулим.

Рівень оплати праці впливає на фонд оплати праці. Основна заробітна
плата, яка міститься в 1 грн. товарної продукції в звітному періоді
порівняно з попереднім зменшилася на 0,006 грн., тобто на 5,7%, тоді як
основна заробітна плата, яка припадає на одного працівника збільшилася
на 0,02 тис. грн., тобто на 1,18 %. Оплата праці на підприємстві, що
аналізується, регламентується чинним законодавством і здійснюється в
першочерговому порядку після сплати обов’язкових платежів до бюджету.

Слід відмітити, що заробітна плата сплачується у встановлені строки,
тобто ніякої заборгованості по її виплаті немає. Щомісяця нараховуються
дивіденди на викуплену частину акцій відповідно до фінансових
результатів.

Отже, в умовах ринкової економіки разом із змінами економічного і
соціального розвитку країни істотно змінюється політика в області оплати
праці робітників. Праця в нашій країні є основним джерелом задоволення
матеріальних і культурних потреб. Сучасний стан оплати праці в Україні
потребує її подальшого вдосконалення.

Тому значну роль в роботі підприємства відіграє аналіз, який сприяє
виявленню та мобілізації внутрішніх та зовнішніх резервів підвищення
ефективності використання всіх ресурсів підприємства, в тому числі фонду
основної заробітної плати, та виявленню стимулюючої ролі заробітної
плати в покращенні результатів праці.

Виробничо-господарська діяльність підприємства не може здійснюватись без
безперервного процесу обліку та аналізу. При організації аналітичної
обробки інформації об’єктивною необхідністю є автоматизація аналітичних
розрахунків. Завдяки впровадженню автоматизованих робочих місць
аналітика цей процес набагато спрощений, ефективний і менш трудомісткий,
а головне – здійснюється якісний аналіз.

Отже, для вдосконалення обліку та аналізу складових фонду оплати праці
на підприємстві ВАТ „Бородянський хлібзавод” необхідно повністю
автоматизувати процес обліку , які тісно пов’язані між собою.

Крім того, необхідно запровадити акордно-преміальну систему оплати праці
робітників та стимулювати працю за допомогою премій.

Саме підвищення, а не зниження заробітної плати призведе
до покращення якості результатів діяльності підприємства ВАТ
„Бородянський хлібзавод”.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Про оплату праці: Закон України № 108/95 від 24.03.1995 р. (зі змінами і
доповненнями) // Баланс – 2002. – № 25. –С. 24-42.

Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. № 504/96 – ВР // Все про
бухгалтерський облік-2002.-№47.-С. 38-45.

Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від
26.06.97 № 402/97–ВР// Все про бухгалтерський облік
–2002.-№12/1.-С.2-48.

Про збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття:
Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ (зі змінами і доповненнями
від 06.02.2003р. № 434-IV) // Все про бухгалтерський облік-2003.-№
22.-С.12-13.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням
та похованням : Закон України від 18.01.2001 р. № 2240-III // Все про
бухгалтерський облік-2001.-№ 21.-С.9-25.

Інструкція із статистики заробітної плати, затверджена Міністерства

статистики України № 323 від 11.12.95 р.

Кодекс законів про працю України, прийнятий Законом УРСР10.12.71 , зі

змінами і доповненнями; 1999 р. № 42-43, ст 378.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності: Закон України від 23.09.99 р. № 1105 – XIV //
Праця і зарплата. – 2001. – № 31. – С. 3-10.

Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих
працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного
оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу)), з
яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів:
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 № 225 //
Бухгалтерія. – 2001. – № 12(427) –32 с.

Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів України
від 26.12.92 р. № 13-92 // Вісник податкової служби України-2002.-№
1-2.- С.11-70.

Порядок вирахування середньої заробітної плати: Затверджено Постановою
Кабінету Міністрів України № 100 від 8.02.95 р. // Все про
бухгалтерський облік –2001.-№96.-С. 41-46.

Положення про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках
з робітниками і службовцями по заробітній платі: Затверджено Наказом
Міністерства статистики України № 144 від 22.05.96 р. // Все про
бухгалтерський облік – 1998. – № 85 – С. 46-48.

Аксимова О.М Постоянные и переменные затраты // Бал 1999-№18 .

Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця.
– Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних
країнах.-Житомир : Рута, 2002.-544с.

Організація бухгалтерського обліку : Підручник / За ред.Бутинця Ф.Ф.-
Житомир : Рута,2002.-592с.

Ветров С. Мікроклімат приміщення – запорука здоров’я працівників //
Охорона праці – 2002.-№ 7.- С.53-55.

Воронкова О.М. Економічна природа і суть податкового процесу в Україні
// Бюджетна податкова політика в Україні (проблеми та перспективи
розвитку) Збірник наукових праць за матеріалами наук. – практ. конф.
(20-22 грудня 2001 р.). – Ірпінь: АДПСУ, 2002. – С. 37-38.

Гукасьян Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы. Учебное

пособие .- М . : инфра -М ., 98 год.

Ю.Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік
контроль, і аудит в умовах ринкової економіки. – К: Бліц Ін форм 2002,-
830с.

Іващенко В.І., М.А. Болюх. Економічний аналіз господ діяльності. Навч.
Посібник.- К. : ЗАТ ” Нічлава”, 1999р.

Карпаух М.І. Ревизия в отрослях народного хазяйства. Финансы и
статистика. – 1984-268 с.

Максимова Н.А. Навчитися правильно рахувати затрати — перший крок до
управління ними // Баланс . – 1999. -№ 14. с. 15-18.

Сопко В. Бухгалтерський облік . Навчальний посібник. – 2-ге видання
перероб. 1 доп .- К. : КНЕУ , 1999- с. 282-329, 408-419.

PAGE

PAGE 37

2002

2003

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020