КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З АУДИТУ

1. Дати поняття підсумкових документів аудитора.

Навести приклад їх оформлення в операційному аудиті

Підсумкова документація складається з аудиторського висновку та
документації, яка передається замовникові перевірки. Аудиторський
висновок є обов’язковим компонентом підсумкової документації.

Аудиторський висновок — це офіційний документ, засвідчений підписом та
печаткою аудитора (аудиторської фірми), що складається у встановленому
порядку за наслідками проведення аудиту і містить у собі висновок
стосовно достовірності фінансової звітності, повноти і відповідності
чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку
фінансово-господарської діяльності.

Основні елементи аудиторського висновку, види висновків та їх форма
наведені у нормативі № 26 «Аудиторський висновок». Цей норматив
розроблено на підставі Закону України «Про аудиторську діяльність» від
22 квітня 1993 р. Згідно зі статтями 7 і 21 цього Закону, аудитор має
провести перевірку фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою
надання висновку про достовірність і реальність представленої інформації
та її підтвердження або непідтвер-дження. Крім того, даний аудиторський
норматив регулює основні принципи, за якими складається аудиторський
висновок. У ньому, зокрема, вказано, що аудитор повинен проаналізувати й
оцінити висновки, одержані на підставі аудиторських доказів для
підготовки аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність.
Аудиторський висновок складається за довільною формою, але обов’язково
має вміщувати нижчевказані розділи. У зв’язку з цим всі нижчевказані
положення взято нами з Національного нормативу № 26 без змін, за
винятком внесених автором доповнень і змін, викликаних виходом у світ
нового Закону «Про облік та фінансову звітність» та Положень
(стандартів).

Відповідно до Нормативу № 26 «Аудиторський висновок», основними
елементами аудиторського висновку є:

• заголовок аудиторського висновку;

• вступ;

• масштаб перевірки;

• висновок аудитора про перевірену фінансову адаідоНіість;

• дата аудиторського висновку;

• адреса аудиторської фірми;

• підпис аудиторського висновку.

У Заголовку аудиторського висновку підкреслюється, що аудиторська
перевірка проводилась незалежним аудитором, вказуються прізвище, ім’я та
по батькові аудитора, назва аудиторської фірми. Крім того, зазначають
повну назву підприємства, яке перевіряється, і час перевірки.

У розділі Вступ дається інформація про склад фінансової звітності та
дату її підготовки. Тут також зазначається, що відповідальність за
правильність підготовки звітності покладається на керівника підприємства
та вказують про відповідальність аудитора за аудиторський висновок, який
обґрунтовується результатами проведеної перевірки.

Вступна частина може мати такий вигляд:

«Згідно з договором №___від 01 січня 200__р. аудиторська фірма (повна
назва аудиторської фірми) провела аудит поданого в додатку балансу
товариства з обмеженою відповідальністю (повна назва ТОВ) станом на 1
січня 200__р., звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових
коштів, звіту про власний капітал за 200__р.

Відповідальність стосовно достовірності зазначеної фінансової звітності
несе керівництво ТОВ.

Наш обов’язок — зробити висновок стосовно цієї фінансової звітності на
підставі проведеного аудиту».

Розділ Масштаб перевірки, дає впевненість його користувачам у тому, що
аудиторську перевірку здійснено відповідно до вимог Національних
нормативів аудиту, що регулюють аудиторську практику та ведення
бухгалтерського фінансового обліку. В ньому також зазначається, що
перевірка була спланована і підготовлена з достатнім рівнем впевненості
в тому, що у фінансовій звітності немає суттєвих помилок.

Аудитор дає оцінку помилок у системах обліку та внутрішнього контролю
підприємства та їхнього впливу на фінансову звітність. Даючи оцінку
суттєвості помилок, аудитор керується положеннями Національного
нормативу аудиту № 11 «Суттєвість та її взаємозв’язок з ризиком
аудиторської перевірки».

Потім вказується, що аудитор використовував спосіб вибіркової перевірки
інформації і брав до уваги тільки суттєві помилки. Тут же зазначаються
принципи бухгалтерського обліку, які використовувалися на підприємстві
під час перевірки.

У цьому розділі можна подати таке формулювання:

«Ми провели перевірку відповідно до вимог Закону України «Про
аудиторську діяльність» та «Національних нормативів аудиту в Україні».
Ці вимоги передбачають, що планування та проведення аудиту скероване на
одержання обґрунтованих підтверджень щодо відсутності у фінансовій
звітності суттєвих помилок. Аудит проведено шляхом тестування доказів на
обґрунтування сум, виявлених у звіті про фінансові результати. Крім
того, шляхом тестування дано оцінку відповідності даних звіту про
фінансові результати з метою встановлення правильності «фінансових
результатів від звичайної діяльності до оподаткування» (прибуток,
збиток) — код рядка 170, 175″.

У розділі Висновок аудитора про перевірешу фінансову звітність подається
висновок про правильність фінанссової звітності, зокрема:

«Ми підтверджуємо, що баланс станом на (01 січня 200__р. Повно і
достовірно відображає активи і пасиви підшриємства за всіма статтями, і
його складено відповідно до вимог Шоложення (стандарту) бухгалтерського
обліку 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31 березня 1999 р.. № 87″.

У розділі Дата аудиторського висновки) аудитор ставить дату на день
завершення аудиторської перевірки. Причому дата на аудиторському
висновку проставляється в той день, коли керівництво підприємства
підписує акт приймання-передаання виконаних аудитором робіт. Дата
ставиться або перед вступшою частиною аудиторського висновку, або після
підпису аудитора..

У розділі Підпис аудиторського висновку ставиться підпис директора
аудиторської фірми або уповноваженюї на це особи, яка має відповідну
серію сертифіката аудитора Украіїни на вид проведеного аудиту.

В останньому розділі Адреса аудиторськюї фірми вказується адреса
дійсного місцезнаходження аудиторської фірми та № Свідоцтва про
включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності в Україні.

Аудитор повинен попередити керівництво; підприємства, на якому проведена
аудиторська перевірка, про його) відповідальність за несвоєчасне подання
аудиторського висновку податковим органам у випадку проведення
обов’язкового аудиту.

Додаткова підсумкова документація не є обов’язковою і видається
замовникові тільки в тому випадку, коли аудитор вважає це необхідним,
або у випадку, коли це обумовлено в договорі чи додатковій угоді між
аудитором та клієнтом. Додаткова документація оформлюється як додаток до
аудиторського висновку або як самостійний документ.

Як додаток до аудиторського висновку додаткова підсумкова документація
оформлюється, якщо аудитор у висновку посилається на неї. В іншому
випадку додаткова підсумкова документація є самостійним документом.
Аудитор може не посилатися у висновку на додаткову документацію в тому
разі, якщо викладене в ній не є настільки істотним, щоб вплинути на
зміст аудиторського висновку. Зміст та форми додаткової підсумкової
документації аудиту визначає сам аудитор.

Додаткова підсумкова документація аудиту оформлюється під одною з таких
назв: «Аудиторський звіт», «Звіт про проведення аудиту», «Звіт про
результати проведення аудиту», «Звіт про експрес-огляд», «Експертний
огляд», «Зауваження та рекомендації за результатами аудиторської
перевірки», «Лист-інформування клієнта» тощо.

Після завершення аудиту один примірник підсумкової документації
(аудиторського висновку та додаткової документації) залишається в
аудитора (аудиторської фірми). З урахуванням забезпечення зберігання та
конфіденційності аудиторська фірма (аудитор) встановлює порядок
зберігання підсумкової документації. Заборонено її вимагати або вилучати
в аудитора (аудиторської фірми), за винятком випадків, передбачених
законодавством.

Додаток 1 до ННА 6

Приклад організації документального оформлення аудиту та присвоєння
кодів (шифрів)

Види документації мають відповідати галузевим ознакам клієнта і змісту
прийнятих аудитором рішень.

Розділ І. Фінансова звітність

№ з/п Назва документа Один об’єкт перевірки Зведена (консолідована)
звітність

1 Код розділу ф/код кф/КОД

2 Робоча програма ф/прогр кф/прогр

3 Бухгалтерський баланс (активи) ф-1 кф-1

4 Бухгалтерський баланс (пасиви) ф-1 кф-1

5 Звіт про фінансові результати ф-3 кф-3

6 Список виправних проводок, запропонованих клієнту ф-4 кф-4

7 Список запропонованих клієнту виправних проводок, які стосуються
рекласифікації бухгалтерських рахунків ф-5 кф-5

8 Опис системи бухгалтерського обліку ф-6 кф-6

9 Взаємозникаючі статті під час проведення консолідації фінансової
звітності ф-7 кф-7

10 Короткий зміст запропонованих виправних проводок і перекласифікацій
бухгалтерських рахунків, пов’язаних із процедурами консолідації ф-8 кф-8

11 Звіт про рух грошових коштів (виправлення вносяться у звіт) ф-9 кф-9

12 Пояснювальна записка від керівництва про достовірність і повноту
наданої на адресу аудиторів інформації ф-10 кф-10

13 Підписана клієнтом фінансова звітність ф-15 кф-15

14 Огляд операцій зі спорідненими сторонами ф-20 кф-20

15 Окремі вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку,
Національного банку України, Державного комітету зі статистики до
порядку підготовки та представлення фінансової звітності ф-21 кф-21

16 Окремі вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку,
Національного банку України, Аудиторської палати України до порядку
підготовки та представлення аудиторського висновку ф-22 кф-22

17 Інформація про судові справи та висунені на адресу клієнта претензії
й оцінка їх із погляду вимог українського законодавства ф-23 кф-23

18 Форми для узагальнення інформації стосовно подальшої оцінки аудитором
імовірності нормативного функціонування клієнта в реальному майбутньому
ф-25 кф-25

19 Огляд деяких аспектів фінансової звітності ф-30 по ф-39 кф-30 по
кф-39

20 Річна звітність клієнта за попередній рік ф-40 по ф-69 кф-40 по кф-69

21 Додаткова або спеціальна звітність клієнта ф-70 по кф-70 по перед
державними органами ф-70 по ф-89 кф-70 по кф-89

22 Інформація про розподіл дивідендів ф-90 по кф-90 по за акціями
клієнта ф-90 по ф-99 кф-90 по кф-99

Розділ II. Керівництво для документального оформлення аудиторських робіт

Назва документа Код

Актив

Грошові кошти і документи в касі й банку А

Дебітори Б

Матеріальні цінності В

Аванси передоплати та інші поточні активи Г

Дебітори за зовнішньоекономічними операціями Д

Інвестиції Є

Майно у власності Ж

Накопичена зношуваність основних засобів З

Нематеріальні активи І

Інші активи К

Пасиви і власний капітал

Розкриття інформації про короткотермінову кредиторську заборгованість АА

Кредиторська заборгованість ББ

Відстрочені зобов’язання ВВ

Поточні зобов’язання ГГ

Рахунок 79 «Фінансові результати” ДД

Нарахування за результатами перевірок, сума і перелік юридичних
консультацій ЄЄ

Кредиторська заборгованість за зовнішньоекономічними операціями ЖЖ

Довготермінова кредиторська заборгованість ЗЗ

Інші активи ІІ

Власний (акціонерний) капітал КК

Нормо-дні, нормо-години, витрачені на проведення аудрту ХХ

Звіт про фінансові результати

Обсяг реалізації 10

Собівартість реалізованої готової продукції, послуг 20

Операційні витрати 30

40

50

60

Інші доходи 70

Нарахування податку на прибуток 80

Надзвичайні витрати 90

Розділ III. Оцінка ризику і планування аудиту

Назва документа Код

Код розділу

Робоча програма

Довідка (інформація) про підхід та процеси планування

Документація з оцінки ризику аудиту

Особливі питання, на які клієнт попросив звернути увагу під час аудиту
(включаючи лист-опитування якості попередньо-проведеної аудиторської
перевірки)

Таблиця проблемних питань аудиту

Вказівки стосовно оцінки ризику бізнесу

Вказівки стосовно ризику перекручень на рівні фінансової звітності

Оцінка ризиків

Вказівки відносно ризикових моментів здійснення діяльності в конкретній
галузі підприємництва

Дані про клієнта і вказівки з виявлених проблемних питань

Економічні нормативи, коефіцієнти та різні види економічного аналізу

Оцінка ризику невиявлення

Загальна оцінка ризиків

Пропозиції щодо планування процесу аудиту

Оцінка функцій системи контролю клієнта

Оцінка організації контролю

Оцінка ризику з боку органів контролю

Оцінка процесу контролю за поточними операціями

Оцінка контролю за функціонуванням інформаційних систем (результати і
висновки) р/код

р/програма

р-1

р-2

р-3

по р-6

р-7

р-8

р-9

р-10

р-1 5

р-20 по р-25

р-30

р-35

р-40

р-50

р-51

р-52

р-55

Продовження Додатка 1

Розділ IV. Керівництво виконанням аудиторських послуг

Назва документа Код

Індекс розділу у/код

Робоча програма у/про грама

Лист-пропозиція клієнту У-1

Дати виконання етапів аудиту та його завершення у-10

Кореспонденція (листи, факси) у-15

Внутрішній контроль за процесом аудиту у-20 по у-39

Документація розрахунків з клієнтами у-40 по у-49

Контроль своєчасності виконання аудиторських послуг у-50 по у-59

Контроль фактичної оплати за виконані аудиторські послуги у-60 по у-69

Контроль отримання підтверджень (акти звірки, акти виконаних робіт,
податкова накладна) у- 70 по У 79

Дискети з договорами і листами-пропозиціями У-80

Розділ V. Контроль роботи інших осіб, які брали участь в аудиті

Зміст документації Код

Робота внутрішніх аудиторів роб1 по роб2

Робота інших аудиторів роб20

по роб29

Робота інших фахівців (юристів, експертів) роб 30 по роб39

Робота, делегована іншим дочірнім підприємствам (філіям) аудиторської
фірми роб40 по роб89

Нижченаведені коди можуть бути використані як для окремих операцій, так
і для операційних циклів

Зміст документації Код

Бухгалтерський фінансовий облік і фінансова звітность

Фінансові оцінки з обліку доходів

Конвертація і підрахунки

Операційні витрати

Інші операції або виробничі цикли, що є суто специфічними для конкретної
галузі діяльності

Керівництво, яке регулює підприємницьку діяльність

Програма тестів контролю

Документація проведених тестів контролю і висновки

Документація змін та відхилень у структурі контролю клієнта

Графік операцій і документообігу клієнта та інші види облікової
інформації про клієнта

Тести систем контролю фоз

оц

дох

конп

ов

галузь

п

п/про-грама

п-1

п-2

п-3 по

п-9

п-10 по п-89

2. Дати поняття незгоди аудитора, навести причини її виникнення,
опяснити її вплив на зміст аудиторського висновку

Як вже було зазначено у першому питанні, аудиторський висновок може
бути: безумовно позитивним, умовно-позитивним, негативним або дається
відмова від надання висновку про фінансову звітність підприємства.

Аудитор не може видати умовно-позитивний висновок у разі існування
фундаментальної непевності й незгоди.

Основні причини фундаментальної непевності — значні обмеження в обсязі
аудиторської роботи у зв’язку з тим, що аудитор не може одержати всю
необхідну інформацію й пояснення (через незадовільний стан обліку) і не
може виконати всі необхідні аудиторські процедури (через обмеження у
часі перевірки, що диктуються клієнтом).

Причини незгоди такі:

• неприйнятність системи обліку або порядку проведення облікових
операцій;

• фундаментальна незгода з повнотою відображення фактів у обліку і
звітності;

• невідповідність порядку оформлення або здійснення господарських
операцій чинному законодавству.

Непевність чи незгода вважаються фундаментальними у випадку, коли вплив
факторів на фінансову інформацію настільки значний, що це може суттєво
змінити дійсний стан справ.

Наявність фундаментальної незгоди може зумовити негативний аудиторський
висновок. Наявність фундаментальної непевності може стати причиною
відмови від надання аудиторського висновку.

У всіх випадках, коли аудитор складає висновок, який відрізняється від
позитивного, він повинен дати опис усіх суттєвих причин непевності й
незгоди.

Під час підготовки негативного аудиторського висновку можна використати
такі вислови: «перекручує дійсний стан справ», «не задовольняє вимоги»,
«суперечить …», «не відповідає …» тощо.

Умовно-позитивний висновок (існує фундаментальна незгода)

«… Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що операції
(дається перелік операцій або пишеться: «які викладені у Додатку № 1 до
аудиторського висновку») проведені з порушенням встановленого порядку.
Проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову
звітність і не перекручують загальний фінансовий стан підприємства.

Ми підтверджуємо, що за винятком невідповідностей, викладених у Додатку
№ 1, фінансовий звіт в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає
фінансову інформацію про ТОВ станом на 01 січня 200__р. згідно з
нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та
звітності в Україні».

Негативний аудиторський висновок:

«… У результаті проведення аудиту встановлено, що за звітний період
підприємством були допущені суттєві порушення і перекручення (дається
перелік порушень або пишеться: «які викладені в Додатку № 1 до цього
висновку»). Допущені порушення суттєво впливають на фінансову звітність
підприємства та перекручують реальний стан справ.

Фінансова звітність має суттєві перекручення і недостовірне подає
фінансову інформацію про підприємство станом на 01 січня 200__р., не
виконані такі вимоги щодо організації бухгалтерського фінансового обліку
та фінансової звітності в Україні (у стислій формі дається перелік
питань, стосовно яких не виконані вимоги з організації обліку або
пишеться: «з питань, які наводяться в Додатку № 1″).

Таким чином, дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності не дають
достовірного уявлення про дійсний стан справ на підприємстві, що склався
на 01 січня 200 __ р.».

Аудиторський висновок, в якому робиться відмова від надання висновку
аудитора:

«… У зв’язку з неможливістю перевірки фактів, що стосуються (вказати
факти) з причини (вказати причини) ми не можемо надати висновок стосовно
вказаних моментів.

Вищенаведені моменти істотно впливають на дійсний стан справ у цілому (в
основному).

У зв’язку з відсутністю достатніх аудиторських доказів, ми не можемо
видати об’єктивний аудиторський висновок за фінансовою звітністю,
підготовленою станом на 01 січня 200__ р.».

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993р. // Голос
України. — 1993. — 29 травня.

Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. — К.:
Вища школа, 1994. — 364 с.

Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Вища школа: Т-во «Знання», 1998. — 573 с.

Зубілевич СЛ., Голов С.Ф. Основи аудиту. — К.: Ділова Україна, 1996. —
374с.

PAGE

PAGE 2

Похожие записи