97

Практична робота № 1:

Психічні властивості і процеси особистості

Мета роботи — одержати загальне уявлення про психічні процеси і
властивості особистості та їхній вплив на життєдіяльність людини, а
також вивчити найбільш розповсюджені методи, які використовуються для
їхньої оцінки.

Загальні відомості.

Психологічні властивості особистості — складні утворення особистості, що
визначають поведінку кожної людини [1; 2]. До них відносяться:
темперамент, характер, воля, здібності, знання й т. ін.

Темперамент — уроджені особливості психіки людини, які обумовлюють
інтенсивність і швидкість реагування, ступінь емоційної збудливості й
урівноваженості, особливості пристосування до навколишнього середовища
[3; 4]. Темперамент найтіснішим чином пов’язаний з характером, і в
дорослої людини їх важко розділити. Темперамент можна підрозділити на
чотири найбільш узагальнені типи:

холерик — сильний тип темпераменту, що виявляється в загальній
рухливості і здатності віддаватися справі з винятковою пристрасністю, в
бурхливих емоціях, різких змінах настрою, неврівноваженості;

сангвінік — сильний тип темпераменту, що характеризується рухливістю,
високою психічною активністю, різноманітністю міміки, чуйністю і
товариськістю, врівноваженістю;

флегматик — сильний тип темпераменту, пов’язаний з повільністю,
інертністю, стійкістю в прагненнях і настрої, слабким зовнішнім виразом
емоцій, низьким рівнем психічної активності;

меланхолік — слабкий тип темпераменту, якому властиві сповільненість
рухів, стриманість моторики і мови, низький рівень психічної активності,
легка вразливість, схильність глибоко переживати навіть незначні події,
переважання негативних емоцій, сенситивність (чутливість до зовнішніх
подразників найменшої сили).

Таке розділення темпераментів за типами є найпоширенішим і має тривалу
історію (Гіппократ, Гален, Кант, Павлов та ін). Проте є й інші
класифікації типів темпераменту (Кречмер, Шелдон, Сіго, Кейрсі та ін),
які дають не менш цінну інформацію про індивідуальні особливості людини.

Характер — це каркас особи, до якого входять тільки найбільш виражені і
тісно взаємопов’язані властивості особи, що виразно виявляються в різних
видах діяльності. Всі риси характеру — це риси особи, але не всі риси
особи — риси характеру [3]. Характер — індивідуальне поєднання найбільш
стійких, істотних особливостей особи, що виявляються в поведінці людини,
в певному ставленні:

1) до себе (ступінь вимогливості, критичності, самооцінки);

2) до інших людей (індивідуалізм або колективізм, егоїзм або альтруїзм,
жорстокість або доброта, байдужість або чуйність, грубість або
ввічливість, брехливість або правдивість і т.п.);

3) до дорученої справи (лінь або працьовитість, акуратність або
неохайність, ініціативність або пасивність, посидючість або
нетерплячість, відповідальність або безвідповідальність, організованість
і т.п.);

4) у характері відбиваються вольові якості: готовність долати перешкоди,
душевний і фізичний біль, ступінь наполегливості, самостійності,
рішучості, дисциплінованості.

Проте певні риси характеру занадто загострені (акцентовані), що за
певних обставин призводить до однотипних конфліктів і нервових зривів.
Акцентуація характеру — перебільшений розвиток окремих властивостей
характеру за рахунок збитку для інших, внаслідок чого погіршується
взаємодія з людьми.

Психологічні процеси особи — психічні явища, що протікають у вигляді
реакції [1]. За своїм характером вони динамічні, мають початок, розвиток
і закінчення. До них відносяться: пам’ять, мислення, увага, уявлення і
т. ін.

Пам’ять — психічний процес формування і відображення зв’язків між
предметами і явищами навколишнього світу. Виділяють декілька типів
пам’яті (рис.1.1).

picscalex1120100090000037800000002001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c024c027306040000002e0118001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000273060000202b0000c0431100ca858239
f0d524070c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff00000000
00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000
0000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d000000
010004000000000072064c0220841600040000002d010000030000000000

97

Рис. 1.1. Типи пам’яті

У залежності від довготи збереження інформації виділяють такі рівні
пам’яті. Перший рівень — сенсорна пам’ять. Системи сенсорної пам’яті
утримують досить точні і повні дані про те, як сприймається світ нашими
органами чуття на рівні рецепторів. Тривалість збереження даних
0,1…0,5 секунд. Якщо отримана за допомогою сенсорної пам’яті
інформація приверне увагу вищих відділів мозку, вона зберігатиметься ще
близько 20 секунд (без повторення або повторного відтворення сигналу,
поки мозок її обробляє та інтерпретує). Це другий рівень — короткочасна
пам’ять. Короткочасна пам’ять дозволяє людині обробляти колосальний
об’єм інформації, не перенавантажуючи мозок, завдяки тому, що вона
відсіває все непотрібне і залишає потенційно корисне, необхідне для
вирішення нагальних (актуальних) проблем (оперативна пам’ять).

Накопичення досвіду пов’язане з довготривалою пам’яттю, місткість і
тривалість якої в принципі безмежні — третій рівень. Існує явна та
переконлива відмінність між пам’яттю на події, які щойно трапилися, і на
події далекого минулого. Про перший тип подій згадуємо легко й
безпосередньо, а пригадати другі буває важко, для цього потрібно іноді
багато часу. Введення в довготривалу пам’ять нового матеріалу і подальше
його відтворення вимагають значних зусиль.

Відповідно до типу матеріалу, що запам’ятовується, виділяють наступні
чотири види пам’яті. Первинною вважають рухову пам’ять, тобто здатність
запам’ятовувати і відтворювати систему рухових операцій (друкувати на
машинці, зав’язувати краватку, користуватися інструментами, водити
машину й т. ін). Потім формується образна пам’ять, тобто можливість
зберігати і надалі використовувати дані нашого сприйняття. Залежно від
того, який аналізатор брав найбільшу участь у формуванні образу, можна
говорити про п’ять підвидів образної пам’яті: зоровий, слуховий,
дотиковий, нюховий і смаковий. Психіка людини орієнтована перш за все на
зорову та слухову пам’ять, які відрізняються у неї великою
диференціацією (наприклад, «пам’ять» на обличчя, ситуації, інтонації
тощо).

Практично одночасно з руховою формується емоційна пам’ять, яка є
відображенням пережитих нами відчуттів, власних емоційних станів і
афектів.

Вищим видом пам’яті, властивим тільки людині, вважається вербальна
пам’ять (іноді звана словесно логічною, або семантичною). З її допомогою
утворюється інформаційна база людського інтелекту, здійснюється
більшість розумових дій (читання, рахування і т.п.).

За ступенем вольового процесу запам’ятовування, збереження і відтворення
інформації розрізняють мимовільну і довільну пам’ять.

Особливий інтерес становить генетична пам’ять людини, оскільки її
механізми на сьогодні є найбільш складними для вивчення. Генетична
пам’ять — пам’ять, обумовлена генотипом, що передається із покоління в
покоління.

Мислення — образ узагальненого та опосередкованого пізнання істотних
властивостей і явищ навколишньої дійсності, а також істотних зв’язків та
відносин, що існують між ними.

Результатом мислення є та чи інша думка, а її мовне формулювання фіксує
цей результат. Мислення здійснюється за допомогою таких операцій, як
аналіз, синтез, порівняння, абстракція, спілкування, конкретизація,
систематизація.

Увага це спрямованість психічної діяльності на певні предмети або явища
дійсності. Виділяють такі види уваги: мимовільна і довільна. Мимовільна
увага виникає без жодного наміру, без наперед поставленої мети і не
вимагає вольових зусиль. Довільна увага виникає внаслідок поставленої
мети й вимагає певних вольових зусиль. Увага характеризується такими
властивостями:

1) розподіл уваги — одночасна увага до декількох об’єктів діяльності при
одночасному виконанні дій з ними;

2) перемикання уваги — навмисне перенесення уваги з одного об’єкта на
іншій і т.д.

Порядок виконання роботи

Завдання 1.1 Визначити за допомогою опитування Кейрсі тип темпераменту
[5].

Інструкція. Опитування складається з 70 тверджень (питань), кожне з яких
має два продовження (відповіді). Всі відповіді рівноцінні — правильних
або неправильних у даному випадку бути не може. Твердження розділені на
7 серій по 10 питань кожна. Ваше завдання:

прочитати кожне твердження разом з двома його можливими продовженнями;

вибрати те продовження, яке описує поведінку, властиву вам у більшості
життєвих ситуацій;

поставити відмітку у відповідний квадрат реєстраційного листка
(табл.1.1).

Таблиця 1.1

Реєстраційний листок№ з/п1-а

серія2-а

серія3-а

серія4-а

серія5-а

серія6-а

серія7-а

серіяабабабабабабаб12345678910Сума балів?а = …;

?б = …?а = …; ??б = …?а = …; ?б = …?а = …; ?б = …Шкала Е-IШкала S-NШкала
T-FШкала J-P

Текст опитування:

1 серія питань

1. В компанії (на вечірці) ви: а) спілкуєтесь з багатьма, включаючи і
незнайомців; б) спілкуєтеся з не багатьма — вашими знайомими. 2. Ви
людина швидше за все: а) реалістична, ніж схильна теоретизувати; б)
схильна теоретизувати, ніж реалістична. 3. На вашу думку, що гірше: а)
«літати у хмарах»; б) дотримуватися уторованої дороги. 4. На вас більше
впливають: а) принципи, закони; б) емоції, почуття. 5. Ви більше
схильні: а) переконувати; б) торкатися почуттів. 6. Ви надаєте перевагу
роботі: а) коли все виконується за строком; б) коли не потрібно
зв’язувати себе певними строками. 7. Ви схильні робити вибір: а) досить
обережно; б) раптово, імпульсивно. 8. У компанії (на вечірці) ви: а)
залишаєтеся допізна, не відчуваючи втоми; б) швидко втомлюєтеся і
вважаєте за краще раніше піти. 9. Вас більше приваблюють: а) розсудливі
люди; б) люди з багатою уявою. 10. Вам цікавіше: а) те, що відбувається
насправді; б) ті події, які можуть відбутися.

2 серія питань

1. Оцінюючи дії, ви більше а) вимоги закону, ніж обставини; враховуєте:
б) обставини, ніж вимоги закону. 2. Звертаючись до інших, ви схильні: а)
дотримуватися формальності, етикету; б) проявляти свої особисті,
індивідуальні якості. 3. Ви людина швидше: а) пунктуальна, точна; б)
некваплива, повільна. 4. Вас більше турбує необхідність: а) залишати
справи незавершеними; б) неодмінно доводити всі справи до кінця. 5. У
колі знайомих ви, як а) в курсі подій, що відбуваються там; правило: б)
дізнаєтеся про новини із запізненням. 6. Повсякденні справи вама)
загальноприйнятим способом; подобається виконувати: б) своїм
оригінальним способом. 7. Віддаєте перевагу таким письменникам, які: а)
виражаються буквально, безпосередньо; б) користуються аналогіями,
алегоріями. 8. Що вас більше приваблює: а) стрункість думки; б) гармонія
людських відносин. 9. Ви відчуваєте себе впевненіше: а) у логічних
висновках; б) у практичних оцінках ситуації. 10. Ви вважаєте за краще,
а) вирішені і влаштовані; коли справи: б) не вирішені і поки не
улагоджені.

3-я серія питань

1. Як, по-вашому, ви людина швидше: а) серйозна, визначена; б)
безтурботна. 2. У телефонних розмовах ви: а) наперед не продумуєте все,
що потрібно сказати; б) у думках «репетируєте» те, що скажете. 3. Як ви
вважаєте, факти: а) важливі самі по собі; б) є проявом загальних
закономірностей. 4. Фантазери, мрійники зазвичай: а) дратують вас; б)
досить симпатичні вам. 5. Ви частіше дієте як людина: а) холоднокровна;
б) запальна, гаряча. 6. Яким, по-вашому, гірше бути: а) несправедливим;
б) нещадним. 7. Зазвичай ви вважаєте

за краще діяти: а) ретельно оцінивши всі можливості; б) покладаючись на
волю випадку. 8. Вам приємніше: а) купувати що-небудь; б) мати
можливість купити. 9. У компанії ви, як правило: а) першим заводите
бесіду; б) чекаєте, коли з вами заговорять. 10. Здоровий глузд: а) рідко
помиляється; б) часто скочить на слизьке.

4 серія питань

1. Дітям часто не вистачає: а) практичності; б) уяви. 2. Ухвалюючи
рішення, ви керуєтеся швидше: а) загальноприйнятими нормами; б) своїми
відчуттями. 3. Ви людина швидше: а) тверда, ніж м’яка; б) м’яка, ніж
тверда. 4. Що, по-вашому, більше вражає: а) уміння методично
організувати; б) уміння пристосуватися і задовольнятися досягнутим. 5.
Ви більше цінуєте: а) визначеність, закінченість; б) відвертість,
поліваріантність. 6. Нові і нестандартні стосунки з людьми: а)
стимулюють, додають вам енергії; б) стомлюють вас. 7. Ви частіше дієте
як: а) людина практичного складу; б) людина оригінальна, незвичайна. 8.
Ви більш схильні: а) знаходити власну користь у стосунках з людьми; б)
розуміти думки і відчуття інших. 9. Що приносить вам більше задоволення:
а) ретельне і всебічне обговорення спірного питання; б) досягнення угоди
з приводу спірного питання. 10. Ви керуєтеся більше: а) розумом; б)
велінням серця.

5 серія питань

1. Вам зручніше виконувати а) за попередньою домовленістю; роботу: б) що
підвернулася випадково. 2. Ви зазвичай покладаєтесь а) організованість,
порядок; на: б) випадковість, несподіванку. 3. Ви вважаєте за краще
мати: а) багато друзів на короткий період; б) декілька старих друзів. 4.
Ви керуєтеся більшою мірою: а) фактами, обставинами; б) загальними
положеннями, принципами. 5. Вас більше цікавлять: а) виробництво і збут
продукції; б) проектування й дослідження. 6. Що ви швидше визнаєте за а)
«Ось дуже логічна людина»; комплімент: б) «Ось людина, що тонко
відчуває». 7. Ви більш цінуєте в собі: а) незворушність; б)
захопленість. 8. Ви вважаєте за краще а) остаточні і визначені
твердження; висловлювати: б) попередні й неоднозначні думки. 9. Ви краще
відчуваєте себе: а) після ухвалення рішення; б) не обмежуючи себе
рішеннями. 10. Спілкуючись з незнайомцями, ви: а) легко зав’язуєте
тривалі бесіди; б) не завжди знаходите спільні теми для розмови.

6 серія питань

1. Ви більше довіряєте: а) своєму досвіду; б) своїм передчуттям. 2. Ви
відчуваєте себе а) практичнішою, ніж винахідливою; людиною: б)
винахідливішою, ніж практичною. 3. Хто заслуговує більшого

схвалення: а) розсудлива, врівноважена людина; б) людина, що сильно
переживає. 4. Ви більш схильні: а) бути прямим і неупередженим; б)
співчувати людям. 5. Що, по-вашому, краще: а) упевнитися, що все
підготовлено; б) дозволити подіям відбуватися, як звичайно. 6. Стосунки
між людьми повинні будуватися: а) на попередній домовленості; б) залежно
від обставин. 7. Коли дзвонить телефон, ви: а) прагнете підійти першим;
б) сподіваєтеся, що підійде хтось інший. 8. Що ви цінуєте в собі більше:
а) розвинене відчуття реальності; б) палку уяву. 9. Ви більше надаєте
значення: а) тому, що сказано; б) тому, як сказано. 10. Що виглядає
великою а) зайвий запал, гарячність; помилкою: б) надмірна
об’єктивність, безсторонність.

7 серія питань

1. Ви в основному вважаєте себе: а) тверезим і практичним; б) сердечним
та чуйним. 2. Які ситуації привертають вас

більше: а) регламентовані і впорядковані; б) неврегульовані й
нерегламентовані. 3. Ви людина швидше за все: а) педантична, ніж
капризна; б) капризна, ніж педантична. 4. Ви частіше схильні: а) бути
відкритим, доступним людям; б) бути стриманим, приховувати почуття. 5. У
книгах ви вважаєте за краще: а) буквальність, конкретність; б)
образність, переносний сенс. 6. Що для вас важче: а) знаходити спільну
мову з іншими; б) використовувати інших у своїх інтересах. 7. Чого б ви
собі більше побажали: а) ясності роздумів; б) уміння співчувати. 8. Що
гірше: а) бути невибагливим; б) бути занадто вередливим. 9. Ви вважаєте
за краще: а) заплановані події; б) незаплановані події. 10. Ви схильні
чинити швидше: а) обдумано, ніж імпульсивно; б) імпульсивно, ніж
обдумано.

Ключ. Для першого стовпця (шкала Е-I) в нижні комірки слід записати
кількість відповідей за варіантами а і б. Дані стовпців 2 — 3 (S-N), 4 —
5 (Т-F), 6 — 7 (J-Р) попарно складаються за варіантами а і б відповідно,
а суми записуються в нижні комірки. Таким чином, ви отримуєте чотири
пари чисел у нижніх комірках. Потім обведіть ту літеру (Е або I, S або
N, Т або F, J або Р), якій відповідає більше число з пари. Якщо числа
рівні (для шкали Е-I — це 5 — 5, для інших — 10 — 10), не потрібно
обводити жодної літери, а натомість внизу поставте знак X, що означає,
що за цією шкалою не віддано переваги жодному з компонентів і ви
відноситеся до «змішаного типу». В результаті ви отримаєте чотири
об’єднані літери. Вони визначають ваш функціональний тип.

Для визначення вашого типу темпераменту необхідно за отриманим
поєднанням літер, спираючись при цьому на наведені нижче поєднання літер
за типами темпераменту, виділити той тип темпераменту, до якого ви
належите.

Існує чотири типи темпераменту:

SJ — Epimetheus (Епітемій);

SP — Dionysus (Діонісій);

NT — Prometheus (Прометей);

NF — Apollo (Аполлон).

SJ-люди (представники типу Епіметій) володіють високорозвинутим
відчуттям відповідальності, вони схильні підтримувати ієрархічні
відносини в системі, де їм доводиться працювати. Цим людям добре
зрозумілі механізми взаємин «начальник — підлеглий», причому вони можуть
однаково успішно діяти в обох ролях.

Ідеалом для SJ-представників часто є родова аристократія або стійка
планова структура, в якій важливе значення має збереження традицій і
звичаїв, що допомагають підтримувати зв’язок часів і поколінь. SJ-люди
зазвичай (за винятком крайніх виражених інтровертів) без зусиль
вирішують побутові проблеми і в життєвих ситуаціях можуть дати 100 очок
вперед представникам інших типів.

SP-люди (представники типу Діонісій). Основною рисою цих людей є
прагнення до свободи, як вони її розуміють. Свобода для представників
типу Діонісій полягає в можливості слідувати всім своїм вабленням і
імпульсам. Важливо також, що SP-люди не тільки хочуть бути вільними, але
й бажають, щоб оточуючі знали про їх свободу та імпульсивність. Рід
діяльності SP-людей часто пов’язаний з певним ризиком. Це може бути
водіння гоночного автомобіля або реактивного літака, монтаж
високовольтних електричних ліній або віртуозного виконання циркових
трюків; серед знаменитих авантюристів велика частина належить до типу
Діонісій. Для SP-людей сенс має життя «тут і зараз», вони люблять дію,
сам процес дії, не особливо піклуючись про кінцевий результат. Таке
прагнення до дій може виявитися в будь-якій області. Наприклад,
талановитий скрипаль, що досяг віртуозності виконання, може мати тип SP.
У такому разі багатогодинні вправи з інструментом не можуть бути
розцінені як «вправи» або тренування з метою досягнення якого-небудь
запланованого результату, просто гра на скрипці — улюблене заняття SP, і
він отримує дійсну насолоду від «спілкування» зі своїм «другом» —
інструментом.

Зовсім інакше буває, якщо маємо справу з NT-людьми (представники типу
Прометей). У будь-якій сфері діяльності NT шукає закономірності, будує
схеми і моделі, що описують всю різноманітність зв’язків у системі,
розробляє технологію в найбільш загальному сенсі слова. Це може бути
технологія в хімічному виробництві, «технологія» гри в карти або
«технологія» спілкування з людьми. Твердження, що «так завжди робиться»,
може тільки потішити NT-представника, що проявляє невичерпну
винахідливість і що безжально розправляється зі всякого роду архаїзмами
і неузгодженнями, незалежно від того, як довго вони проіснували в
системі до його появи. Чиношанування абсолютно не властиве представникам
цього типу темпераменту; вони не визнають авторитетів.

Найбільш неоднозначний тип темпераменту — NF-люди (представники типу
Аполлон). Сенсом життя для NF-людей є постійний пошук «сенсу життя».
NF-люди шукають потаємний сенс буквально у всіх явищах природи.
Духовність — ось їх головна властивість. Часто духовність виявляється в
NF-людях у релігійності (до фанатизму), але може виявитися в умінні
спілкуватися з людьми і знаходити шлях до сердець оточуючих з простотою,
якої не в змозі досягти представники інших типів темпераменту. Також
люди цього типу темпераменту добре відчувають себе у сфері занять
художньою літературою.

Розглянувши коротко картину типів темпераменту, прослідкуємо, як
знаходять своє віддзеркалення типологічні характеристики в 16
функціональних портретах. Охарактеризуємо кожен з варіантів окремими
«ключовими словами», що відображають ділові й особисті якості, а також,
деякою мірою, — систему цінностей.

Для SJ-типу темпераменту існують такі комбінації:

1. ЕSTJ — «Адміністратор»: відповідальність, обов’язок, ієрархія,
порядок, практичність, відвертість, все за планом, без дурощів і зайвих
вигадок, нехитрість, старанність, цілісна натура.

2. ISTJ — «Опікун»: обов’язок, людина слова, відповідальність, спокій,
твердість, надійність, логічність, знижена емоційність, сім’янин,
ґрунтовність і детальність.

3. JSFJ — «Торговець»: відвертість, практичність, життєва мудрість,
комунікабельність, гостинність, відповідальність, інтереси клієнта понад
усе.

4. ISFJ — «Консерватор»: спокій, інтереси організації, традиції,
відповідальність, зв’язок часів, все за планом, дбайливість, схильність
швидше виконувати доручення, ніж керувати, господар у будинку.

Для SР-типу темпераменту існують наступні варіанти:

1. ЕSТР — «Активний, рухомий»: енергія, гра, невичерпність,
досвідченість у спілкуванні з людьми, дотепність, прагматизм, робота в
умовах ризику й на межі катастрофи, пошук гострих відчуттів, вигода у
взаєминах, гонитва за пані Вдачею, ризик.

2. ISТР — «Майстер на всі руки»: субординація — зайва умовність для
ISТР, безстрашність, жадання дій, пілотування, серфінг, уміння
поводитися з інструментами (скальпель, долото або монітор авіалайнера),
бойовики, дуелі, формальна освіта — незадовільний варіант для ISТР
(часто кидають школу і навряд чи прагнуть до вищої освіти).

3. ЕSFP — «Гостинний Господар»: оптимізм і теплота, уникають самотності,
йдуть по життю сміючись, життя — суцільні пригоди, ігнорують все
похмуре, щедрість, піддаються спокусам, старший друг для своєї дитини,
вміння працювати з людьми, багатство мови, наука — справа не для них,
бізнес, торгівля.

4. IFSP — «Художник»: властивість особи виявляється в мистецтві
(Бетховен, Тосканіні, Рембрандт), епікурейський спосіб життя, гострота
відчуття поточної хвилини, висока чутливість до відтінків і півтонів,
тонкощі усної й письмової мови зазвичай не цікавлять їх, музика і танці
— ось їх області, свобода, оптимістичність, непокірність, відхід від
всякого роду обмежень.

NТ-тип темпераменту дає початок наступним чотирьом функціональним
портретам:

1. ЕNTJ — «Фельдмаршал»: керівник, орієнтація на мету, логічність,
ефективність у роботі — понад усе, хранитель дому, інтелігент,
вимогливий батько, невтомність, кар’єра іноді важливіше, ніж сімейне
благополуччя.

2. INTJ — «Вчений»: самовпевненість, інтереси в майбутньому, а минуле —
не важливо, авторитет положення або звання не має значення, теоретик,
«мозковий штурм», життя — гра на гігантській шахівниці, логіка, високі
керівні посади, відсутність емоційності, високі здібності до навчання,
незалежність, інтуїція, можливі труднощі у світі емоцій і відчуттів.

3. ЕNTP — «Винахідник»: застосовує інтуїцію на практиці (у винаходах),
ентузіазм, новаторство, важлива втілена ідея, а не ідея сама по собі,
чарівний співбесідник, ініціативність у спілкуванні, нетерпіння до
банальних, рутинних операцій, хороший педагог, гумор, девіз — «розуміти
людей!».

4. INTP — «Архітектор»: цінитель думок і мови, миттєва оцінка ситуації,
логічність, пізнання законів природи, інтелектуальність, деякою мірою
пихатість, інтелігентність, філософ, математик, теоретик, невичерпний
«фонтан» нових ідей, чуйний і розумний батько, складний внутрішній світ,
повний асоціацій.

Для NF-типу темпераменту існують такі комбінації:

1. ЕNFJ — «Педагог»: лідер, товариськість, уважність до відчуттів інших
людей, зразковий батько, нетерплячість що до рутини і монотонної
діяльності, вміння розподілити ролі в групі.

2. INFJ — «Письменник», творча особа: радість друзів — радість і для
INFJ, проникливість і прозорливість, успішна самоосвіта, ранимість, не
люблять суперечок й конфліктів, багата «уява», поетичність, любов до
метафор, лікар, письменник, гармонія людських взаємин, психолог.

3. ЕNFP — «Журналіст»: уміння впливати на оточуючих, бачить людей
наскрізь, відрив від реальності в пошуку гармонії, помічає все
екстраординарне, чутливість, заперечення сухої логіки, творчість,
ентузіазм, оптимізм, багата фантазія, торговець, політик, драматург,
практичний психолог, екстравагантність, щедрість.

4. INFP — «Той, хто задає питання»: спокійний, ідеаліст, відчуття
власної гідності, боротьба зі злом за ідеали добра і справедливості
(Жанна д’Арк), ліричний символізм, письменник, психолог, архітектор,
будь-хто, тільки не бізнесмен, здібності у вивченні мов, «мій будинок —
моя фортеця», дуже злагідні й поступливі в подружжі.

Завдання 1.2 Визначити за допомогою опитування Шмішека акцентуацію
характеру.

Опис тесту. Згідно з теорією «акцентуйованих особистостей» існують риси
особи, які самі по собі не є патологічними, але можуть за певних умов
розвиватися в позитивному або негативному напрямі. Риси ці є, інакше
кажучи, загостренням деяких притаманних кожній людині індивідуальних
властивостей. Виділяють 10 основних типів акцентуації: гіпертимні,
збудливі, емотивні, педантичні, тривожні, циклотимні, демонстративні,
застрягаючі, дистимічні, екзальтовані.

Інструкція. Вам будуть запропоновані твердження, що стосуються Вашого
характеру. Якщо Ви згодні з твердженням, поряд з його номером поставте
знак «+» (так), якщо ні — знак «-» (ні). Над питаннями довго не думайте,
правильних і неправильних відповідей немає.

Текст опитування

1. Ваш настрій, як правило, буває ясним, незатьмареним?

2. Чи схильні ви до образ?

3. Чи легко ви плачете?

4. Чи виникає у вас після закінчення якої-небудь роботи сумнів щодо її
виконання і чи вдаєтеся ви до перевірки — чи правильно все було
зроблено?

5. Чи були ви в дитинстві таким же сміливим, як ваші однолітки?

6. Чи часто у вас бувають різкі зміни настрою (тільки що літали у хмарах
від щастя, і раптом стає дуже сумно)?

7. Чи буваєте ви зазвичай під час веселощів у центрі уваги?

8. Чи бувають у вас дні, коли ви без особливих причин буркотливі й
дратівливі і всі вважають, що вас краще не чіпати?

9. Чи завжди ви відповідаєте на листи відразу після прочитання?

10. Ви людина серйозна?

11. Чи здатні ви на якийсь час так сильно захопитися чим-небудь, що все
інше перестає бути значущим для вас?

12. Чи заповзятливі Ви?

13. Чи швидко ви забуваєте образи?

14. Чи м’якосерді ви?

15. Коли ви кидаєте лист у поштову скриньку, чи перевіряєте ви,
опустилося воно туди чи ні?

16. Чи вимагає ваше честолюбство того, щоб в роботі (навчанні) ви були
одним з перших?

17. Чи боялися ви в дитячі роки грози і собак?

18. Чи смієтеся ви іноді над непристойними жартами?

19. Чи є серед ваших знайомих люди, які вважають вас педантичними?

20. Чи дуже залежить ваш настрій від зовнішніх обставин і подій?

21. Чи люблять вас ваші знайомі?

22. Чи часто ви знаходитеся у владі сильних внутрішніх поривів і
спонукань?

23. Ваш звичайний настрій є дещо пригніченим?

24. Чи траплялося вам ридати, переживаючи важке нервове потрясіння?

25. Чи важко вам довго сидіти на одному місці?

26. Чи відстоюєте ви свої інтереси, коли по відношенню до вас
допускається несправедливість?

27. Чи хвалитеся ви іноді?

28. Змогли б ви в разі потреби зарізати домашню тварину або птаха?

29. Чи дратує Вас, якщо штора або скатертина висить нерівно, чи
стараєтеся ви її поправити?

30. Чи боялися ви в дитинстві залишатися удома один?

31. Чи часто псується ваш настрій без видимих причин?

32. Чи траплялося вам бути одним з кращих у вашій професійній
діяльності?

33. Чи легко ви впадаєте в гнів?

34. Чи здатні ви бути пустотливо-веселим?

35. Чи буває у вас відчуття, коли ви переповнені щастям?

36. Змогли б ви грати роль конферансьє у веселих виставах?

37. Чи брехали ви коли-небудь у своєму житті?

38. Чи говорите ви людям свою думку про них прямо в очі?

39. Чи можете ви спокійно дивитися на кров?

40. Чи подобається вам робота, коли тільки ви один відповідальні за неї?

41. Чи вступаєтеся ви за людей, по відношенню до яких допущена
несправедливість?

42. Чи турбує вас необхідність спуститися в темний льох, увійти до
порожньої, темної кімнати?

43. Чи віддаєте ви перевагу діяльності, яку потрібно виконувати довго і
точно, чи тій, яка не вимагає великої педантичності і робиться швидко?

44. Ви дуже товариська людина?

45. Чи охоче ви в школі декламували вірші?

46. Чи збігали ви в дитинстві з дому?

47. Зазвичай ви без коливань поступаєтеся місцем в автобусі стареньким
пасажирам?

48. Чи часто вам життя здається важким?

49. Чи траплялося вам так турбуватися через якийсь конфлікт, що після
цього ви відчували себе не в змозі піти на роботу?

50. Чи можна сказати, що у випадку невдачі ви зберігаєте відчуття
гумору?

51. Чи намагаєтеся ви помиритися, якщо кого-небудь образили? Чи робите
ви першим кроки до примирення?

52. Чи дуже ви любите тварин?

53. Чи траплялося вам, йдучи з будинку, повернутися, щоб перевірити: чи
не відбулося чого-небудь?

54. Чи турбували вас коли-небудь думки, що з вами або з вашими родичами
повинно щось трапитися?

55. Чи істотно залежить ваш настрій від погоди?

56. Чи важко вам виступати перед великою аудиторією?

57. Чи можете ви, розсердившись на кого-небудь, пустити в хід руки?

58. Чи дуже ви любите веселитися?

59. Ви завжди говорите те, що думаєте?

60. Чи можете ви під впливом розчарування впасти у відчай?

61. Чи привертає вас роль організатора в якій-небудь справі?

62. Чи будете ви докладати зусиль, якщо на шляху до досягнення мети
зустрінете якусь перешкоду?

63. Чи відчували ви коли-небудь задоволення при невдачах людей, які вам
неприємні?

64. Чи може трагічний фільм схвилювати вас так, що у вас на очах
виступлять сльози?

65. Чи часто вам заважають заснути думки про проблеми минулого або про
майбутній день?

66. Чи властиво було вам в шкільні роки підказувати або давати списувати
товаришам?

67. Змогли б ви пройти в темряві один через кладовище?

68. Ви, не роздумуючи, повернули б зайві гроші в касу, якби виявили, що
отримали їх дуже багато?

69. Чи велике значення ви надаєте тому, що кожна річ у вашому будинку
повинна знаходитися на своєму місці?

70. Чи трапляється вам, що лягаючи спати у відмінному настрої,
наступного ранку ви встаєте у поганому настрої, який триває декілька
годин?

71. Чи легко ви пристосовуєтеся до нової ситуації?

72. Чи часто у вас бувають запаморочення?

73. Чи часто ви смієтеся?

74. Чи зможете ви ставитися до людини, про яку ви поганої думки, так
привітно, щоб ніхто не здогадався про ваше справжнє ставлення до неї?

75. Ви людина жива і рухлива?

76. Чи сильно ви страждаєте, коли чиниться несправедливість?

77. Ви пристрасно любите природу?

78. Йдучи з будинку або лягаючи спати, ви перевіряєте, чи закриті крани,
чи погашено скрізь світло, чи замкнуті двері?

79. Чи полохливі ви?

80. Чи може вживання алкоголю змінити ваш настрій?

81. Чи охоче ви берете участь в гуртках художньої самодіяльності?

82. Чи тягне вас іноді поїхати далеко від дому?

83. Чи дивитеся ви на майбутнє трохи песимістично?

84. Чи бувають у вас переходи від веселого настрою до тужливого?

85. Чи можете ви розважати товариство, бути душею компанії?

86. Чи довго ви зберігаєте відчуття гніву, прикрості?

87. Чи переживаєте ви тривалий час горе інших людей?

88. Чи завжди ви погоджуєтеся із зауваженнями на свою адресу,
правильність яких усвідомлюєте?

89. Чи могли ви в шкільні роки переписати через виправлення сторінку в
зошиті?

90. Ви по відношенню до людей більше обережні і недовірливі, ніж
довірливі?

91. Чи часто у вас бувають страшні сновидіння?

92. Чи бувають у вас іноді такі нав’язливі думки, що якщо ви стоїте на
пероні, то можете проти своєї волі кинутися під потяг, що наближається,
або можете кинутися з вікна верхнього поверху великого будинку?

93. Чи стаєте ви веселішим у товаристві веселих людей?

94. Ви людина, яка не думає про складні проблеми, а якщо і займається
ними, то недовго?

95. Чи здійснюєте ви під впливом алкоголю раптові імпульсивні вчинки?

96. У бесідах ви більше мовчите, ніж говорите?

97. Могли б ви, зображаючи кого-небудь, так захопитися, щоб на якийсь
час забути, який ви насправді?

Ключ. Кількість співпадаючих із ключем відповідей потрібно помножити на
значення коефіцієнта відповідного типу акцентуації (табл.1.2). Ознакою
акцентуації є показник понад 18 балів.

Таблиця 1.2

Визначення типу акцентуаціїВластивість

характеруКоеф. «Так»

№ питань»Ні»


питаньГіпертимність31,12,25,36,50,61,75,85-Емотивність33,14,52,64,77,872
8,39Тривожність317,30,42,54,79,915,67Демонстративність27,21,24,32,45,49,
71,74,81,94,9756Дистимічність310,23,48,83,9634,58,73Застрягання22,16,26,
38,41,62,76,86,9013,51Педантичність24,15,
19,29,43,53,65,69,78,89,9240Циклотимність36,
20,31,44,55,70,80,93-Збудливість38,22,33,46,57,72,82,95-Екзальтованість6
11,35,60,84-

Опис типів акцентуацій характерів

1. Гіпертимність. Люди, схильні до підвищеного настрою, оптимісти,
швидко перемикаються з однієї справи на іншу, не доводять початого до
кінця, недисципліновані, легко підпадають під вплив поганих компаній.
Підлітки схильні до пригод, романтики. Не терплять влади над собою, але
люблять, коли їх опікають. Тенденція до домінування, лідерства.

2. Емотивність. Люди, в яких швидко і різко змінюється настрій через
незначний для оточуючих привід. Від настрою залежить все — і
працездатність, і самопочуття й т.п. Тонко організована емоційна сфера;
здатні глибоко відчувати та переживати. Схильні до гарних стосунків з
оточуючими.

3. Тривожність. Люди меланхолійного складу, не впевнені в собі.
Недооцінюють, зменшують свої здібності. Соромливі, лякаються
відповідальності.

4. Демонстративність. Люди, в яких сильно виражений егоцентризм,
прагнення бути постійно в центрі уваги («хай ненавидять, лише б не були
байдужими»). Багато таких людей серед артистів. Якщо немає здібностей,
щоб виділитися, тоді вони привертають увагу антисоціальними вчинками.
Патологічна брехливість — щоб прикрасити свою персону. Схильні носити
яскравий, екстравагантний одяг.

5. Дистимічність. Схильність до розладів настрою. Протилежність
гіпертимності. Настрій знижений, песимізм, похмурий погляд на речі,
стомлюється. Швидко виснажується в контактах і віддає перевагу
самотності.

6. Застрягання. Люди педантичні, довго пам’ятають образи, сердяться,
ображаються. Нерідко на цьому ґрунті можуть з’явитися нав’язливі ідеї.
Сильно одержимі однією ідеєю. Дуже цілеспрямовані, вперті, орієнтовані
на щось одне, фанатичні. В емоційному відношенні ригідні
(характеризуються опором змінам, близькі до впертості), можуть проявляти
агресію.

7. Педантичність. Люди ригідні, їм важко переходити з однієї емоції на
іншу. Люблять, щоб все було на своїх місцях, щоб люди чітко оформляли
свої думки, — крайній педантизм. Періоди злобно-тужливого настрою, все
їх дратує. Можуть проявляти агресію.

8. Циклотимність. Різкі перепади настрою. Гарний настрій короткий,
поганий — довготривалий. При депресії швидко стомлюються, знижується
творча активність. При гарному настрої поводяться як гіпертимні.

9. Збудливість. Схильність до підвищеної імпульсивної реактивності у
сфері ваблення.

10. Екзальтованість. Близько до демонстративності. Тут спостерігаються
ті ж прояви, але на рівні емоцій (все йде від темпераменту).

Контрольні запитання

1. Що таке темперамент? Які існують типи темпераменту?

2. Дайте визначення поняттю характер.

3. Що таке пам’ять?

4. Як можна класифікувати види пам’яті?

5. Що таке довгочасна і короткочасна пам’ять?

6. Що таке рухова пам’ять?

7. Що таке образна пам’ять? Які існують види образної пам’яті?

8. Що таке емоційна і вербальна пам’ять?

9. Опишіть тип темпераменту «холерик».

10. Опишіть тип темпераменту «сангвінік».

11. Опишіть тип темпераменту «меланхолік».

12. Опишіть тип темпераменту «флегматик».

13. Що таке мислення?

14. Дайте визначення поняттю увага.

Практична робота № 2:

Здоров’я і механізми його підтримки

Мета роботи — вивчити поняття здоров’я, імунітет, основні механізми
підтримки здоров’я, за допомогою тестових методик дати суб’єктивну
оцінку свого здоров’я та імунітету.

Загальні відомості.

Здоров’я — процес збереження й розвитку психічних, фізичних і
біологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності
при максимальній тривалості життя. Здоров’я — психічне, фізичне і
соціальне благополуччя людини (за визначенням Всесвітньої організації
охорони здоров’я).

Згідно сучасним уявленням про організм людини в ньому існують
автоматичні механізми самоорганізації, які забезпечують формування,
зміцнення і збереження здоров’я. Найбільш важливим механізмом підтримки
здоров’я людини є гомеостаз. Гомеостаз — спадково закріплена властивість
організму людини підтримувати життєво важливі функції в різних умовах
навколишнього середовища. Відповідно до принципу гомеостазу, здоров’я
зберігається, якщо підтримується сталість внутрішнього середовища
організму. І навпаки, воно погіршується (виникає хвороба), якщо
порушення гомеостазу носять стійкий характер.

Прагнення до внутрішньої сталості — найважливіший механізм підтримки
здоров’я. Але організм людини, як відомо, протягом усього свого розвитку
не перебуває в стані рівноваги з навколишнім середовищем. Він постійно
пристосовується до навколишнього середовища, реагуючи на його
подразники. Таким чином, здоров’я людини, окрім гомеостазу,
забезпечується ще однією фундаментальною здатністю організму —
адаптацією. Адаптація — процес вироблення оптимальної стратегії
життєдіяльності живою системою, який полягає в пристосуванні організму
до умов навколишнього середовища, що змінилися [1].

У процесі адаптації формуються ознаки і властивості, що виявляються
найбільш вигідними та завдяки яким організм здобуває здатність до
існування в конкретному середовищі перебування. Велике значення в
процесі адаптації мають індивідуальні особливості організму. Оптимізація
процесів адаптації і високий рівень функціонування організму
відбуваються у випадку, коли власна організація індивіда відповідає і
узгоджується з навколишніми умовами.

Серед адаптивних механізмів організму людини особливе місце займає
імунітет. Імунітет — здатність живих істот протистояти дії агентів, що
ушкоджують організм, зберігаючи свою цілісність і біологічну
індивідуальність; захисна реакція організму [2]. Результатом цієї
реакції є виникнення несприйнятливості організму до повторного впливу
шкідливих агентів.

Порядок виконання роботи

1. Оцінити за допомогою тестів стан вашого здоров’я

Варіант 1. Опитування Л. Рідера «Ваше самопочуття».

Інструкція. Уважно прочитайте питання. Ознайомтеся з запропонованим
набором можливих відповідей. Виберіть із запропонованого переліку
відповідей ту, яка найбільше відповідає вашій думці. Випишіть номер цієї
відповіді.

Текст опитування

1. Як би ви оцінили стан свого здоров’я?

1 — дуже погано; 2 — погано; 3 — задовільно; 4 — гарно; 5 — дуже гарно.

2. Оцінить, будь ласка, наскільки ви згодні з кожним з перерахованих
нижче тверджень (табл.2.1).

Таблиця 2.1

Перелік тверджень і їх оцінка№ з/пТвердженняЗгоденШвидше

згоденШвидше не згоденНе

згоден1234561Мабуть, я людина нервова12342Я дуже турбуюся про свою
роботу12343Я часто відчуваю нервову напругу12344Моя повсякденна
діяльність викликає велику напругу1234Закінчення
табл.2.11234565Спілкуючись з людьми, я часто відчуваю нервову
напругу12346До кінця дня я зовсім виснажений фізично і психічно12347У
моїй родині часто виникають напружені відносини1234

3. Як ви почуваєте себе останнім часом (табл.2.2)?

Таблиця 2.2

Перелік тверджень і їх оцінка№ з/пТвердженняЗгоденШвидше

згоденШвидше не згоденНе

згоден1Я задоволений тим, як пройшов останній рік мого життя43212Настрій
став гірше43213У цілому моє життя складається вдало43214Моє благополуччя
розладилося43215Я почуваю себе щасливою людиною43216У моєму житті
відбулися зміни до гіршого43217У моєму житті є джерело радості і
підтримки43218У мене є проблеми, які сильно псують мені настрій43219Моє
життя стало краще432110Багато чого не вдається4321

4. Нижче перераховані умови, що можуть впливати на ваше самопочуття
(табл.2.3). Оцініть, будь ласка, умови свого життя за п’ятибальною
системою: 1 — дуже погані, 2 — погані, 3 — задовільні, 4 — гарні, 5 —
дуже гарні.

Таблиця 2.3

Перелік умов і їх оцінка№ з/пУмови життяОцінка в

балах1231Ваші житлові умови2Побутові умови в районі проживання
(магазини, послуги, транспорт і т.п.) Закінчення табл.2.31233Екологічні
умови в районі проживання (чистота повітря, води, ґрунту тощо) 4Умови
вашої праці5Гроші, дохід6Можливості використання грошей7Медичне
обслуговування8Можливості одержання інформації (радіо, телебачення,
періодика і т.п.) 9Дозвілля, спорт, розваги10Можливості спілкування з
мистецтвом (кіно, музеї, книги тощо) 11Політична ситуація в регіоні
проживання12Соціальна і правова захищеність (почуття безпеки) 13Воля
віросповідання, політичної активності

5. Нижче перераховані сфери життя, від яких може залежати самопочуття
людини (табл.2.4). Оцініть, будь ласка, наскільки ви задоволені різними
сторонами свого життя. Використовуйте п’ятибальну систему: 1 — зовсім не
задоволений, 2 — не задоволений, 3 — у якийсь мірі задоволений, 4 —
швидше задоволений, 5 — цілком задоволений.

Таблиця 2.4

Сфери життя та їх оцінка№ з/пСторони життяОцінка в балах1Робота
(характер праці, відношення до роботи, можливості і т.п.) 2Стосунки в
родині3Діти: їхнє здоров’я і
благополуччя4Харчування5Відпочинок6Матеріальне благополуччя,
забезпеченість7Спілкування з друзями, з людьми, близькими по
інтересах8Положення в суспільстві9Життєві перспективи10Любов, сексуальні
почуття11Улюблене заняття, можливість виразити себе в чому-небудь

Ключ:

Пункт 1 опитування вимірює самооцінку здоров’я. Низька самооцінка
здоров’я, як правило, пов’язана з підвищеним рівнем стресу, низькими
показниками задоволеності життям.

Пункт 2 опитування становить шкалу психосоціального стресу Л. Рідера.
При обробці даних, одержаних за допомогою шкали Л. Рідера,
підраховується сума балів за всіма 7 пунктами, яка потім ділиться на 7.
Далі отриманий бал віднімається від 4. У результаті виходить показник
стресу по шкалі психосоціального стресу Л. Рідера, що може варіювати від
0 до 3 балів. У залежності від одержаного балу психосоціального стресу
людину можна віднести до групи з високим, середнім або низьким рівнем
психосоціального стресу (табл.2.5).

Таблиця 2.5

Рівень психосоціального стресуРівень стресуСередній
балЧоловікиЖінкиВисокий2,00 — 3,002,18 — 3,00Середній1 — 1,991,18 —
2,1Низький0,00 — 0,990,00 — 1,1

Випробувані з високим рівнем психосоціального стресу можуть бути
віднесені до групи людей, які потребують психологічної допомоги.

Пункт 3 опитування представляє собою шкалу задоволеності життям у
цілому. Дана шкала оцінює суб’єктивний стан
задоволеності-незадоволеності життям у цілому. Для підрахунку показника
за даною шкалою необхідно із суми балів, набраних по підпунктах 1, 3, 5,
7 і 9, відняти суму балів, набраних по підпунктах 2, 4, 6, 8 і 10.
Показники задоволеності життям у цілому можуть варіювати від -15 до +15
балів.

Результат від -15 до -5 балів є показником низького рівня задоволеності
життям у цілому, тобто свідчить про стан незадоволеності, стресу,
песимістичного настрою, про потребу в одержанні психологічної допомоги.

Результат від -4 до +4 балів свідчить про середній рівень задоволеності
життям у цілому.

Результат від +5 до +15 балів свідчить про високий рівень задоволеності
життям у цілому, про психологічне благополуччя і оптимістичне
світосприйняття.

Пункт 4 опитування — шкала задоволеності умовами життя. Для одержання
показника за даною шкалою необхідно підрахувати суму балів за всіма 13
підпунктами.

Результат нижче 32 балів свідчить про низький рівень задоволеності
умовами життя в цілому, про низьку якість життя і про потребу в
одержанні психологічної допомоги.

При результаті від 33 до 46 балів умови життя в цілому оцінюються як
задовільні.

Результат вище 47 балів свідчить про високий рівень задоволеності
умовами життя в цілому і є показником високої якості життя.

Якщо за яким-небудь з 13 підпунктів ви набрали 1 — 2 бали, то
представлена в даному підпункті сторона життя може розглядатися як
джерело стресу. Підпункти шкали, за якими ви набрали 4 — 5 балів, варто
розглядати як сторони життя, найбільшою мірою задовольняючі вас.

Пункт 5 опитування — шкала задоволеності основних життєвих потреб. При
обробці результатів підраховується сума балів за всіма 11 підпунктами
шкали.

При заповненні підпунктів 1, 2 і 3 можуть виникнути складнощі. Пояснення
по підпункту 1: «Якщо ви на даний момент не працюєте, оцініть Ваше
відношення до цього факту». Пояснення по підпункту 2: «Якщо ви живете
один (одна), оцініть, наскільки ви задоволені своїм родинним станом».
Пояснення по підпункту 3: «Якщо у вас немає дітей, оцініть ваше
відношення до цього факту». Обов’язково необхідно заповнити всі пункти
шкали.

Результат менше 30 балів свідчить про низький рівень задоволеності
основних життєвих потреб, про стрес і про потребу в одержанні
психологічної допомоги.

Результат від 31 до 41 бала свідчить про середній рівень задоволеності
основних життєвих потреб.

Результат вище 42 балів свідчить про високий рівень задоволеності
потреб, про психологічне благополуччя.

Якщо за яким-небудь з 11 підпунктів даної шкали ви набрали 1 — 2 бали,
то вказана в даному підпункті сторона життя (потреба) може розглядатися
як джерело незадоволеності, стресу.

Підпункти шкали, за якими ви набрали 4 — 5 балів, варто розглядати як
сторони життя, які найбільше задовольняють вас.

Варіант 2. Опитування «Стан здоров’я»

Інструкція. Уважно прочитайте запропоновані питання. Виберіть із
запропонованого переліку відповідей ту, яка вам найбільше підходить.

Текст опитування

1. Що ви зробите, якщо побачите, що автобус встигне підійти до зупинки
раніше, ніж ви:

а) «візьмете ноги в руки», щоб наздогнати його;

б) пропустите його: буде наступний;

в) трохи прискорите крок — може бути, що він почекає вас?

2. Чи підете ви в похід у компанії людей, значно молодших за вас:

а) ні, ви взагалі не ходите в походи;

б) так, якщо вони Вам хоч трохи симпатичні;

в) неохоче, тому що це може бути стомливо?

3. Якщо у вас видався більш важкий робочий або навчальний день, ніж
звичайно, чи зникає у вас бажання робити ввечері що-небудь, що обіцяє
бути цікавим:

а) зовсім не зникає;

б) бажання зникає, але ви сподіваєтеся, що відчуєте себе краще, і тому
не відмовляєтесь від задуманого;

в) так, тому що ви можете одержувати від цього задоволення, тільки
відпочивши?

4. Яка ваша думка про турпоходи всією родиною:

а) вам подобається, коли це роблять інші;

б) ви б із задоволенням до них приєдналися;

в) потрібно спробувати разок, як ви себе будете почувати в такому
турпоході?

5. Що ви охоче і швидше за все робите, коли стомлюєтесь:

а) лягаєте спати;

б) п’єте чашку міцної кави;

в) довго гуляєте на свіжому повітрі?

6. Що важливіше всього для підтримки гарного самопочуття:

а) потрібно більше їсти;

б) необхідно багато рухатися;

в) не можна занадто перевтомлюватися?

7. Чи приймаєте ви регулярно ліки:

а) не приймаєте навіть під час хвороби;

б) ні, у крайньому випадку — вітаміни;

в) так, приймаєте?

8. Якому блюду ви надаєте перевагу (і частіше їсте) з перерахованих
нижче:

а) гороховий суп з копченим окостом;

б) йогурт;

в) тістечко з кремом або зі збитими вершками?

9. Що для вас найбільш важливо, коли ви відправляєтеся на відпочинок:

а) щоб були всі зручності;

б) щоб була хоча б мінімальна можливість займатися спортом;

в) щоб були хоча б мінімальні зручності?

10. Чи відчуваєте ви зміну погоди:

а) почуваєте себе через це кілька днів хворим;

б) майже не помічаєте, що погода змінилася;

в) так, якщо ви стомлені?

11. Який ваш загальний стан, якщо ви не достатньо поспали:

а) кепський;

б) один-два рази недостатньо поспите — все з рук валиться;

в) ви так до цього звикли, що вже не звертаєте уваги?

Ключ. Використовуючи табл.2.6, підрахуйте кількість балів.

Таблиця 2.6

Кількість балів за відповіді на питання тестуПитанняВідповідь —
БалиВідповідь — БалиВідповідь — Бали1а — 10б — 5в — 62а — 2б — 10в —
103а — 10б — 6в — 24а — 1б — 10в — 45а — 6б — 4в — 96а — 1б — 9в — 57а —
6б — 9в — 38а — 4б — 10в — 19а — 0б — 10в — 610а — 0б — 10в — 611а — 0б
— 7в — 2Загальна кількість балів

Понад 80 балів. У вас дійсно відмінне самопочуття. Очевидно, тому, що у
вас здоровий організм, однак головним чином тому, що ви не тільки
прихильник здорового способу життя, але й на практиці його ведете.

Від 50 до 80 балів. Нічого страшного з вашим самопочуттям немає, хоча,
звичайно, буває так, що ви роздратовані або втомилися; на ваших плечах
великий тягар, але лише тому, що ви його досить добре виносите.
Безумовно, з цієї причини вам піде на користь не відкладати на майбутній
рік (місяць, тиждень, день) початок нового життя, а вже зараз перейти до
нього.

Менше 60 балів. Ви занадто перевантажені. Ви не стежите за станом свого
здоров’я. Необхідні зміни в способі життя.

За допомогою тесту оцінити стан імунітету

Інструкція. Для оцінки вашого імунологічного стану треба відповісти на
наступні питання — чим більше питань, на які ви відповісте «Так», і чим
більший номер цього питання, тим більше імунодефіцит.

Текст опитування

1. Ви іноді хворієте на захворювання органів дихання (ОРЗ, бронхіт,
ангіна, отит)?

2. Ви хворієте на захворювання органів дихання частіше 1 — 2 разів на
рік?

3. Чи важко протікають у вас захворювання органів дихання (як довго
триває хвороба, берете ви лікарняний або працюєте, чи трапляється Вам
лягати в лікарню з приводу бронхіту, пневмонії)?

4. Чи буває, що у вас тиждень або більше без причини тримається
температура 37,0 — 37,4oС?

5. Чи є у вас які-небудь хронічні запальні захворювання (хронічні
бронхіти, тонзиліт, отит, нефрит, гайморит і т.п.)?

6. Чи страждаєте ви фурункульозом, абсцесами?

7. Чи страждаєте ви грибковими захворюваннями шкіри і слизової?

8. Чи страждаєте ви пародонтозом, карієсом, стоматитом?

9. Чи турбують вас часті загострення герпеса?

10. Чи страждаєте ви дисбактеріозом, хронічною діареєю невідомого
походження?

11. Чи страждаєте ви якими-небудь аутоімунними, алергійними
захворюваннями?

12. Чи є у вас ВІЛ-інфекція?

13. Чи страждаєте ви якою-небудь уродженою аномалією розвитку імунної
системи?

14. Чи страждаєте Ви яким-небудь онкологічним захворюванням?

Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняттю «здоров’я».

2. Назвіть механізми підтримки здоров’я.

3. Дайте визначення поняттю «гомеостаз».

4. Дайте визначення поняттю «адаптація».

5. Дайте визначення поняттю «імунітет».

6. Яким чином пов’язані гомеостаз і адаптація?

7. Яким чином пов’язані адаптація і імунітет?

Практична робота 3:

Вплив факторів соціального середовища на людину

Мета роботи — навчитися оцінювати вплив колективу як соціального
мікросередовища на людину, ознайомитися з методиками визначення
соціально-психологічного клімату в колективі й рівня комунікабельності
його членів.

Загальні відомості.

Індивід здійснює свою діяльність не ізольовано, а в процесі взаємодії з
іншими людьми, об’єднаними в різні спільності в умовах дії сукупності
чинників, що впливають на формування і поведінку особи. В процесі цієї
взаємодії утворюється соціальне середовище.

Соціальне середовище — сукупність матеріальних, економічних, соціальних,
політичних і духовних умов існування, формування і діяльності індивідів
і соціальних груп. Розрізняють:

1) соціальне макросередовище — соціально-економічна система в цілому;

2) соціальне мікросередовище — безпосереднє соціальне оточення людини.

Найпростішим прикладом соціального середовища, в яке більшість людей
виявляються включеними щодня, є колектив. Колектив — різновид соціальної
спільності і сукупність індивідів, що певним чином взаємодіють один з
одним, усвідомлюють свою приналежність до даної спільності і визнаються
його членами з погляду інших.

Важливою характеристикою колективу є соціально-психологічний клімат у
ньому. Поняття соціально-психологічний клімат колективу відображає
характер взаємин між людьми, переважаючий тон суспільного настрою в
колективі, пов’язаний із задоволенням умовами життєдіяльності, стилем і
рівнем керування та іншими чинниками. Соціально-психологічний клімат
колективу пов’язаний з певним емоційним забарвленням психологічних
зв’язків колективу, що виникають на основі їх близькості, симпатій,
збігу характерів, інтересів і схильностей.

Показником соціально-психологічного клімату в колективі є конфліктні
ситуації. Конфлікт — зіткнення протилежно спрямованих, несумісних
тенденцій у свідомості окремо взятого індивіда, в міжособистісних
взаємодіях або відносинах індивідів або груп людей, пов’язане з гострими
негативними переживаннями. Конфліктність або соціально-психологічна
напруженість у колективі відбивається на всіх сторонах його
життєдіяльності і може мати як негативні (значні емоційні переживання,
виявлення власних недоліків людиною і, як наслідок, втрата нею почуття
власної гідності і т.п.), так і позитивні (зняття загальної напруги в
колективі, чітке виявлення існуючих протиріч, які заважають колективу
ефективно працювати тощо) наслідки.

Важливим питанням для забезпечення нормальної трудової діяльності в
колективі є рівень комунікації в ньому. Комунікація — специфічна форма
взаємодії людей в процесі їх пізнавально-трудової діяльності, що
здійснюється головним чином за допомогою мови (рідше за допомогою інших
знакових систем). Чим вище рівень комунікації в колективі (тобто чим
комунікабельнішими є члени колективу), тим сприятливіші умови для роботи
і розвитку його членів. Таке соціальне мікросередовище досягає, як
правило, найкращих результатів.

Порядок виконання роботи.

Завдання 3.1 Оцінити за допомогою тесту (табл.3.1)
соціально-психологічний клімат колективу.

Інструкція. Оцініть, як виявляються перелічені нижче властивості
психологічного клімату у вашій групі, виставивши ту оцінку, яка, на вашу
думку, відповідає істині. Оцінки: 3 — властивість виявляється у групі
завжди; 2 — властивість виявляється в більшості випадків; 1 —
властивість виявляється нерідко; 0 — виявляється однаковою мірою і та і
інша властивість.

Таблиця 3.1

Властивості психологічного клімату в колективі№ з/пВластивості
психологічного клімату АОцінкаВластивості психологічного

клімату В1Переважає бадьорий життєрадісний тон настрою3210123Переважає
пригнічений настрій2Доброзичливість у відносинах, взаємні
симпатії3210123Конфліктність у відносинах, антипатії3У відносинах між
угрупуваннями всередині вашого колективу існує взаємна прихильність,
розуміння3210123Угрупування конфліктують між собою4Членам групи
подобається разом проводити час, брати участь у спільній
діяльності3210123Проявляють до тіснішого спілкування байдужість,
виражають негативне відношення до спільної діяльності5Успіхи або невдачі
товаришів викликають співпереживання, співчуття всіх членів
групи3210123Успіхи або невдачі товаришів залишають байдужими або
викликають заздрість, зловтіху6З повагою ставляться до думки
інших3210123Кожен вважає свою думку головною і нетерпимий до думки
товаришів7Досягнення і невдачі групи переживаються як
власні3210123Досягнення і невдачі групи не знаходять відгуку в її
членів8У важкі дні для групи відбувається емоційне єднання, «один за
всіх і всі за одного»3210123У важкі дні група «розкисає»: розгубленість,
сварки, взаємні звинувачення9Відчуття гордості за групу, якщо її
відзначає керівництво3210123До похвал і заохочень групи відносяться
байдуже10Група активна, сповнена енергії3210123Група інертна,
пасивна11Доброзичливо відносяться до новачків, допомагають їм
адаптуватися в колективі3210123Новачки відчувають себе чужими, до них
часто проявляють ворожість12У групі існує справедливе відношення до всіх
членів, підтримують слабких3210123Група помітно розділяється на
«привілейованих» і «знехтуваних»13Спільні справи захоплюють всіх, велике
бажання працювати колективно3210123Групу неможливо підняти на спільну
справу, кожен думає про свої інтереси

Ключ 1. Скласти оцінки лівої сторони у всіх питаннях — сума А; скласти
оцінки правої сторони у всіх питаннях — сума В. Знайти різницю С = А —
В:

якщо С = 0 або має негативну величину, то маємо яскраво виражений
несприятливий соціально-психологічний клімат з погляду індивіда;

якщо С > 25, то соціально-психологічний клімат сприятливий;

якщо С < 25 - клімат хитливо сприятливий. 2. Розрахувати середньогрупову оцінку соціально-психологічного клімату за формулою: С = ?Сi / N, де N - кількість членів групи: якщо С = 0 або має негативну величину, то маємо яскраво виражений несприятливий соціально-психологічний клімат з погляду групи; якщо С > 25, то соціально-психологічний клімат сприятливий з погляду
групи;

якщо С < 25 - клімат хитливо сприятливий з погляду групи. Визначити за допомогою тесту "Дослідження особливостей реагування в конфліктній ситуації" найбільш переважні способи реагування на конфліктні ситуації Інструкція. Тест складається з 30 тверджень. Ваше завдання: прочитати кожне твердження; вибрати те, яке описує поведінку, властиву вам у більшості ситуацій. Текст опитування 1. а) Іноді я надаю можливість іншим узяти на себе відповідальність за вирішення спірного питання. б) Чим обговорювати те, в чому ми розходимося, я прагну звернути увагу на те, з чим ми обидва згодні. 2. а) Я прагну знайти компромісне рішення. б) Я намагаюся залагодити конфлікт з урахуванням всіх інтересів іншої людини і моїх власних. 3. а) Я зазвичай прагну домогтися свого. б) Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої людини. 4. а) Я прагну знайти компромісне рішення. б) Я прагну не зачепити почуття іншого. 5. а) Залагоджуючи спірну ситуацію, я весь час намагаюся знайти підтримку в іншого. б) Я прагну робити все, щоб уникати марної напруженості. 6. а) Я намагаюся уникати неприємностей для себе. б) Я прагну домогтися свого. 7. а) Я прагну відкласти вирішення спірного питання з тим, щоб з часом вирішити його остаточно. б) Я вважаю за можливе в чомусь поступитися, щоб добитися іншого. 8. а) Я зазвичай наполегливо прагну добитися свого. б) Я насамперед прагну визначити те, в чому полягають всі інтереси і спірні питання, яких торкнулися. 9. а) Я думаю, що не завжди варто хвилюватися через розбіжності, що виникли. б) Я роблю зусилля, щоб добитися свого. 10. а) Я твердо прагну домогтися свого. б) Я намагаюся знайти компромісне рішення. 11. а) Я прагну ясно визначити те, в чому полягають всі порушені питання. б) Я прагну заспокоїти іншого й зберегти наші відносини. 12. а) Часто я уникаю можливості займати позицію, яка може викликати спори. б) Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також йде назустріч. 13. а) Я пропоную середню позицію. б) Я прикладу зуcиль, щоб все було зроблено по-моєму. 14. а) Я повідомляю іншому свою точку зору і питаю про його погляди. б) Я показую іншому логіку і переваги моїх поглядів. 15. а) Я прагну заспокоїти іншого й зберегти відносини. б) Я прагну робити все необхідне, щоб уникати напруги. 16. а) Я прагну не зачепити почуттів іншого. б) Зазвичай намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції. 17. а) Я зазвичай наполегливо прагну добитися свого. б) Я прагну зробити все, щоб уникнути даремної напруженості. 18. а) Якщо це зробить іншу людину щасливою, я дозволю їй наполягти на своєму. б) Я дам іншому можливість залишитися при своїй думці, якщо він йде мені назустріч. 19. а) Насамперед я намагаюся визначити те, в чому полягають всі інтереси і спірні питання, яких торкнулися. б) Я відкладаю спірні питання з тим, щоб з часом вирішити їх остаточно. 20. а) Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності. б) Я прагну знайти найкраще поєднання переваг і втрат для нас обох. 21. а) Ведучи переговори, прагну бути уважним до іншого. б) Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми. 22. а) Я шукаю позицію, яка знаходиться посередині між моєю позицією та позицією іншої людини. б) Я відстоюю свою позицію. 23. а) Як правило, я намагаюся задовольнити бажання кожного з нас. б) Дозволяю іншим узяти відповідальність у вирішенні спірного питання. 24. а) Якщо позиція іншого здається йому важливою, я прагну йти назустріч. б) Я прагну переконати іншого йти на компроміс. 25. а) Я намагаюся переконати іншого у своїй правоті. б) Ведучи переговори, я прагну бути уважним до аргументів іншого. 26. а) Я зазвичай пропоную середню позицію. б) Я майже завжди прагну задовольнити інтереси кожного з нас. 27. а) Часто прагну уникати суперечок. б) Якщо це зробить іншу людину щасливою, я дам їй можливість наполягти на своєму. 28. а) Зазвичай я наполегливо прагну добитися свого. б) Залагоджуючи ситуацію, я зазвичай прагну знайти підтримку в іншого. 29. а) Я пропоную середню позицію. б) Думаю, що не завжди варто хвилюватися через розбіжності, що виникли. 30. а) Я прагну не зачепити відчуттів іншого. б) Я завжди займаю таку позицію в спорі, щоб ми спільно могли добитися успіху. Ключ. За кожним з п’яти розділів опитування (суперництво, співпраця, компроміс, уникнення, пристосування) підраховується кількість відповідей, що співпали з ключем (табл.3.2). Отримані кількісні оцінки порівнюються між собою для виявлення форми соціальної поведінки, якій найбільше надається перевага в ситуації конфлікту, тенденції взаємин у складних умовах. Таблиця 3.2 Ключ до тесту№ з/пСуперництвоСпівпрацяКомпромісУниканняПристосування1аб2ба3аб4аб5аб6ба7 ба8аб9ба10аб11аб12ба13ба14ба15ба18ба19аб20аб21ба22ба23аб24ба25аб26ба27аб 28аб29аб30ба Визначити за допомогою тесту рівень комунікабельності Інструкція. Із запропонованих у тесті-опитуванні варіантів відповідей на питання виберіть один. Текст опитування 1. Знаходячись в купе або в салоні літака, ви вважаєте за краще: а) мовчати, не вступаючи в контакт з сусідами; б) контактувати з потреби, але без бажання; в) ініціативно вступати в контакти без утруднень; г) ділитися з незнайомими своїми потаємними думками. 2. Ваші відносини з друзями, родичами підтримуєте: а) рідкісними візитами (3 - 4 рази на рік); б) частішими візитами (5 - 10 разів на рік); в) регулярними взаємними відвідинами (частіше ніж один раз на місяць); г) щотижневими і частими побаченнями. 3. Скільки вітальних листівок ви отримуєте протягом року: а) 1 - 5; б) 6 - 10; в) 11 - 15; г) 16 і більше? 4. Якщо ви вже закінчили школу (вуз), то доля скількох ваших друзів з навчання відома вам детально: а) 1 - 3; б) 4 - 10; в) 11 - 15; г) 16 і більше? 5. Скільки в середньому ви витрачаєте на телефонну розмову: а) 1 - 3 хв.; б) 4 - 5 хв.; в) 6 - 10 хв.; г) від 15 хв. і більше? 6. Читаючи (або прочитавши) нову книгу, ви, як правило: а) самі обдумуєте прочитане; б) відповідаєте на питання про прочитане, але без бажання; в) з готовністю відповідаєте на питання з приводу прочитаного; г) ініціативно ділитеся враженнями. 7. Під час кіносеансу, спектаклю, концерту ви, як правило: а) не любите, щоб при вас хто-небудь висловлював свої враження; б) терпимо ставитеся до цього, вам це буває цікаво; в) іноді перекидаєтеся репліками зі знайомими; г) не можете весь час сидіти мовчки, прагнете висловити свою думку якомога частіше. 8. Зустрічаючись на вулиці зі знайомими, ви: а) якщо немає термінових справ до них, киваєте і проходите повз них; б) відповідаєте на вітання і обмінюєтеся короткими репліками; в) не звертаєте увагу, хто привітався першим, з готовністю дізнаєтеся про новини; г) першим зупиняєтеся, вітаєтеся, розпитуєте, розповідаєте про себе. 9. Повертаючись додому після роботи (навчання), ви вважаєте за краще: а) мовчати; б) стисло відповідати на питання; в) розпитувати своїх домашніх про новини, але без бажання, формально; г) зацікавлено розпитувати і розповідати про себе, ображаєтеся, якщо вас не питають або відповідають стисло. 10. Знаходячись у чужому місті (незнайомому районі) і розшукуючи потрібну вам установу, адресу якої ви не знаєте (відомо тільки, що вона має бути десь поблизу від того місця, де ви тільки що вийшли з автобусу), ви, як правило, вважаєте за краще: а) обійти вулиці в окрузі, самостійно розшукуючи установу; б) визначити серед перехожих "на око" місцевого жителя, запитати його, а в разі незадовільної відповіді продовжити самостійний пошук; в) зупиняти перехожих з проханням про допомогу, але при цьому переживаєте почуття незручності; г) звертатися по допомогу до великої кількості перехожих, не переживаючи почуття незручності. 11. Під час прогулянки по місту, парку, за містом ви вважаєте за краще бути: а) наодинці; б) у суспільстві однієї людини; в) у суспільстві декількох друзів або близьких; г) з великою кількістю людей (колективні пікніки, культпоходи і т.п.). 12. Помітивши на знайомому (близькому, родичі) обновку, ви: а) оцінюєте її мовчки; б) висловлюєте думку, якщо запитають; в) ініціативно висловлюєте думку; г) розпитуєте про ціну, про те, де купив обновку і просите її одягнути, коментуєте ваші враження. 13. При читанні художньої літератури, ви, як правило: а) віддаєте перевагу короткому віршу, новелі; б) циклу віршів, збірці новел; в) не помічаєте чи багато написано, лише б було цікаво; г) читаєте солідні романи і поеми, які схвалені критикою; 14. Потрапивши випадково в незнайому компанію, ви: а) відчуваєте себе обтяжливим для неї, хочете піти; б) внутрішньо настроєні залишитися, контактуєте, але без особливого бажання; в) раді новим знайомствам, ініціативно контактуєте; г) надзвичайно раді новим людям, прагнете дізнатися про них якомога більше і показати себе з якнайкращого боку. 15. Якщо ви пишете вірші, оповідання, щоденник та інше, то ви, як правило: а) не ділитеся написаним ні з ким; б) іноді ділитеся написаним з тими, кому дуже довіряєте; в) з готовністю читаєте написане, якщо вас про це попросять; г) ініціативно читаєте написане, оскільки вам цікаво знати думку інших. Негативна думка або явним чином стримана похвала вас в деякій мірі засмучує. 16. Якщо вас в гостях пригощають новою стравою, яка вам сподобалася, ви, як правило: а) їсте із задоволенням, але не виявляєте своєї думки; б) можете ініціативно похвалити, але вважаєте за краще відповідати на питання; в) не чекаючи питання, самі хвалите страву; г) не тільки хвалите, але й розпитуєте про рецепт, говорите, що самі тепер готуватимете цю страву. 17. Виберіть кращий тип заголовка для оповідання про одну сварку сусідів: а) Сварка; б) Сварка сусідів; у) Дурна сварка сусідів; г) Повість про те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем. 18. Якщо ви робите зауваження комусь з ваших хороших знайомих, що той дуже балакучий, то ви: а) можете натякнути йому про це, оскільки цей недолік вас серйозно дратує; б) не дуже реагуєте на балакучість інших; в) любите послухати, лише б було цікаво; г) самі балакучі і подібна риса співбесідника дозволяє вам виразити себе. 19. На питання "Котра година?" в ситуації, якщо у вас немає при собі годинника, ви відповісте, швидше за все, так: а) не знаю; б) не знаю, в мене немає годинника, даруйте; в) із задоволенням відповів би, але в мене, на жаль, немає при собі годинника; г) я з великим задоволенням відповів би на ваше питання, але у мене зараз годинник у ремонті, я сам від цього страждаю, але що ж робити? 20. Під час публічної лекції (доповіді, виступу) у випадку, якщо тема вас цікавить, а лектор висловлює спірні або безперечні, на ваш погляд думки, ви, як правило: а) маєте бажання заперечити, але не реалізуєте його; б) маєте бажання висловитися, але не турбуєтеся, якщо вам не вдалося реалізувати своє бажання; в) вільно можете реалізувати своє бажання за допомогою записки; г) добиваєтеся можливості публічно заперечити доповідачеві. 21. Прочитавши дискусійну статтю в газеті (журналі) на тему, яка вас хвилює, ви, як правило: а) думаєте про те, що могли б вступити в дискусію, але не беретеся за статтю у відповідь, поступово забуваючи про свій намір; б) обмірковуєте можливу статтю у відповідь, пишете план, збираєте матеріал, складаєте чернетку, але не дуже засмучуєтеся, якщо щось перешкодило вам довести справу до кінця; в) пишете статтю, посилаєте, але не приймаєте близько до серця відмову її надрукувати; г) у разі відмови опублікувати ваш матеріал, знову пишете в редакцію, посилаєте новий варіант. Важкість публічно висловити свою думку вас серйозно хвилює. 22. Відзначте переважну для вас рису ваших співробітників: а) крайня стриманість; б) контактність, спрямована переважно на вас; в) помітна товариськість; г) необмежена контактність. 23. Оцініть самі себе, вибравши з нижченаведеного переліку властивий Вам домінуючий рівень спілкування (комунікабельності): а) низький; б) близький до середнього; в) досить високий; г) високий. Ключ. Відповідям у питаннях 1 - 22 відповідають наступні бали: а - 2; б - 4; в - 6; г - 8. Підсумуйте отримані бали з питань 1 - 22: якщо кількість балів складає 44 - 60, то вам необхідно вчитися спілкуватися активніше, інакше ваша інтровертність перешкодить (або вже заважає) вам і вашому оточенню при спілкуванні; якщо кількість балів складає 61 - 100, то вам також необхідно свідомо підвищувати активність у спілкуванні; якщо кількість балів складає 101 - 150, то у вас висока активність спілкування близька до класичної екстравертності; якщо кількість балів більше 150, то вам необхідно більше стежити за собою при спілкуванні, стримуючи себе, уважно вивчати реакцію оточуючих і коректувати свою манеру спілкування в бік зниження її активності. Питання №23 призначене для того, щоб допомогти вам правильно оцінити різницю між вашим об’єктивним рівнем комунікабельності і вашою власною оцінкою. Наприклад, якщо ваша об’єктивна оцінка склала 70 балів, а підкреслили в питанні №23 пункт "в", то вам необхідно більше довіряти об'єктивному показнику, а не вашій власній думці. Контрольні запитання: 1. Що таке соціальне середовище? 2. Які рівні соціального середовища існують? 3. Дайте визначення поняттю "колектив". 4. Що таке соціально-психологічний клімат колективу? 5. Дайте визначення поняттю "конфлікт". 6. Що таке комунікабельність? 7. Яке значення комунікабельність має для роботи колективу? Практична робота 4: Стани втоми і стресу Мета роботи - вивчити найбільш розповсюджені методи оцінки станів втоми і стресу людини, що виникають у процесі діяльності. Загальні відомості В широкому сенсі слова втома - викликане інтенсивною і тривалою роботою тимчасове зменшення працездатності людини, яке виявляється в зниженні кількості й якості виконуваної роботи, а також у погіршенні координації робочих рухів. Причини втоми: критична величина витрати енергетичних ресурсів, формування нейрофізіологічного конфлікту між діяльністю людини і відновними процесами, що відбуваються в її організмі. Стадії втоми: слабе відчуття стомленості (в’ялість, сонливість); погіршення адекватності і правильності дій при збереженні їх швидкості; гостре стомлення й дезорганізація діяльності. Стан втоми характерний для будь-якого виду діяльності людини. У зв’язку з цим виділяють фізичну і психічну втому (рис.4.1). picscalex1160100090000037800000002001c0000000000040000000301080005000000 0b0200000000050000000c026201d406040000002e0118001c000000fb02100007000000 0000bc02000000cc0102022253797374656d0001d4060000202b0000c0431100ca858239 f0d524070c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff00000000 00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000 0000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d000000 0100040000000000d306610120841600040000002d01000003000000000097 Рис.4.1 Фізична і психічна втоми Стан втоми викликає в людини порушення в роботі нервової системи, головні болі, в’ялість, зниження пам’яті, уваги й т. ін. У процесі діяльності в працівника, крім втоми, може також виникнути стан стресу, який за своїми наслідками дії на організм людини є не менш небезпечним. На сьогоднішній день існує цілий ряд визначень поняття "стрес", серед яких найповнішим є наступне: стрес - стан організму людини, який формується у відповідь на будь-яке порушення гомеостазу. Стан стресу є досить складним, що обумовлено наступними причинами: широкий спектр чинників, які провокують появу стресового стану, наприклад, проблеми в сімейних стосунках, труднощі в професійній діяльності, складна соціально-політична або військова обстановка в країні, захворювання і т.п.; різноманітні стресові чинники можуть одночасно впливати на людину й таким чином посилювати дію одне одного; різноманітність реакцій людини на дію стресових факторів. Для спрощення уявлення про стресові стани та їх прояви в житті людини можна навести такі узагальнені класифікації стресових станів: за формою прояву (рис.4.2) і за характером наслідків (рис.4.3). picscalex51010009000003bd1600000b000502000000000400000003010800050000000 b0200000000050000000c02dc45b67c05020000f70000030001000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000040000003402000003000000350004000000340200000300000035001c000 000fb0297fc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000a1cd8d41 200d89ff377e19ff3772020f577e1136616040000002d010100050000002e01180000000 50000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102f fffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc0200000 00000000000040000002d0103001b000000320a6715d30d0d000000d4b2c7b2cecbcec3b 2d7cdc8c9009802f2001002f200a8023c02a802d801f3004502770273027302050000000 20101000000050000000902010000000500000001020100000008000000fa02000000000 00000000000040000002d01040004000000f001020007000000fc020000ffffff0000000 40000002d01020004000000f0010300050000002e01010000001c000000fb02100007000 0000000bc02000000cc0102022253797374656d0016e113661600000a0026008a0100000 00003000000f4d51200040000002d01030004000000f00101001c000000fb02eefc00000 00000009001000000cc07800022417269616c20437972000a1dd8d41200d89ff377e19ff 3772020f577e1136616040000002d010100050000002e011800000005000000020101000 0000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000f a0200000000000000000000040000002d01050007000000fc02000000000000000004000 0002d01060040000000320a901ecf002600000028e7ecb3ede020f4b3e7e8f7ede8f52c2 0f5b3ecb3f7ede8f52c20e1b3eeebeee3b3f7ede8f5060168011c02af00b201b501db008 602ae006901b7019901b301b7018901db00da008901af001c02ae009a01b201b7018a01d a00da00c301ae00b501cb01b5011e01af009901b201b7018901050000000201010000000 500000009020100000005000000010201000000040000002d01040004000000f00105000 40000002d01020004000000f0010600050000002e0101000000040000002d01030004000 000f00101000500000004010d0000000500000002010100000007000000fc02000000000 0000000040000002d01010008000000fa0205000100000000000000040000002d0105002 4000000240310002206901b2206c21b1706c11b0c06bd1b0306b71bfb05af1bf505a61bf 1059b1bf005901bf105851bf5057a1bfb05711b0306691b0c06631b17065f1b22065d1b0 8000000fa0200000000000000000000040000002d0106002200000025030f002206c21b1 706c11b0c06bd1b0306b71bfb05af1bf505a61bf1059b1bf005901bf105851bf5057a1bf b05711b0306691b0c06631b17065f1b22065d1b040000002d01050010000000240306002 2065d1b2206901b2206c21b3a2fc21b3a2f901b3a2f5d1b040000002d01060007000000f c020100000000000000040000002d010700120000002403070022065d1b2206901b2206c 21b3a2fc21b3a2f901b3a2f5d1b22065d1b040000002d010100040000002d01050024000 000240310003a2f901b3a2f5d1b452f5f1b502f631b592f691b612f711b672f7a1b6b2f8 51b6d2f901b6b2f9b1b672fa61b612faf1b592fb71b502fbd1b452fc11b3a2fc21b04000 0002d0106001c000000fb02eefc0000000000009001000000cc07800022417269616c204 37972000a1ed8d41200d89ff377e19ff3772020f577e1136616040000002d01080005000 0002e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000 000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d0109000 7000000fc020000000000000000040000002d010a003c000000320a23224e0123000000e feeeae0e7ede8eab3e220f0eee1eef2e820eef0e3e0edb3e7ecf320ebfee4e8ede82900a a01b5015801b5016901b201b8015701af00a101db00b501b601c201b6016701b801da00b 601b5011f01b501b301ae0068011c028901da00ca014d02ca01b701b201b701050105000 0000201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d0106000 4000000f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e010100000004000 0002d01030004000000f00108001c000000fb02eefc0000000000009001000000cc07800 022417269616c20437972000a1fd8d41200d89ff377e19ff3772020f577e113661604000 0002d010800050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000 5000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000000000000000 40000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a003f000000320a6 11e01462500000028e7ecb3ede020efeee2e5e4b3edeaeee2e8f52c20b3edf2e5ebe5eaf 2f3e0ebfcede8f52c01060168011d02ae00b301b501db00a901b601a101b601ca01af00b 2015801b501a201b7018a01da00db00ae00b3016701b601ca01b601570167018901b501c a019901b201b7018901da000500000002010100000005000000090201000000050000000 10201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f0010 a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00108001c000000fb02eefc0 000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000a20d8d41200d89ff377e 19ff3772020f577e1136616040000002d010800050000002e01180000000500000002010 10000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000 000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc0200000000000000000 40000002d010a002d000000320a5a22094e19000000e5eceef6b3e9ede8f520f0e5e0eaf 6b3e920ebfee4e8ede82974b6011c02b501c301ae00b701b301b7018901db00b501b501b 6015701c201af00b701da00cb014d02ca01b701b201b7010501050000000201010000000 500000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f00109000 40000002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000 000f00108001c000000fb029dfd0000000000009001000000cc07800022417269616c204 37972000a21d8d41200d89ff377e19ff3772020f577e1136616040000002d01080005000 0002e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000 000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d0109000 7000000fc020000000000000000040000002d010a001f000000320a4a120b3010000000c 2c7c0aacccecec1d3cccec2cbc5cdb2980172019801b801fd01dc01dc0191018401fc01d b01970190019701b901a9000500000002010100000005000000090201000000050000000 10201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f0010 a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00108001c000000fb029dfd0 000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000a22d8d41200d89ff377e 19ff3772020f577e1136616040000002d010800050000002e01180000000500000002010 10000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000 000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc0200000000000000000 40000002d010a001e000000320a9117f5310f000000c2c7c0aacccecfcec227dfc7c0cdb 2b2980171019801b701fd01db01b801db0198017400b90171019701b901a900050000000 201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000 000f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002 d01030004000000f00108002200000025030f003a2f5d1b452f5f1b502f631b592f691b6 12f711b672f7a1b6b2f851b6d2f901b6b2f9b1b672fa61b612faf1b592fb71b502fbd1b4 52fc11b3a2fc21b040000002d0105002400000024031000d92e5413d92e8613ce2e8513c 32e8113ba2e7b13b22e7313ac2e6a13a82e5f13a72e5413a82e4913ac2e3e13b22e3513b a2e2d13c32e2713ce2e2313d92e2113040000002d0106002200000025030f00d92e8613c e2e8513c32e8113ba2e7b13b22e7313ac2e6a13a82e5f13a72e5413a82e4913ac2e3e13b 22e3513ba2e2d13c32e2713ce2e2313d92e2113040000002d0105001000000024030600d 92e2113d92e5413d92e8613ec4a8613ec4a5413ec4a2113040000002d010600040000002 d0107001200000024030700d92e2113d92e5413d92e8613ec4a8613ec4a5413ec4a2113d 92e2113040000002d010100040000002d0105002400000024031000ec4a5413ec4a2113f 74a2313024b27130b4b2d13134b3513194b3e131d4b49131f4b54131d4b5f13194b6a131 34b73130b4b7b13024b8113f74a8513ec4a8613040000002d0106002200000025030f00e c4a2113f74a2313024b27130b4b2d13134b3513194b3e131d4b49131f4b54131d4b5f131 94b6a13134b73130b4b7b13024b8113f74a8513ec4a8613040000002d010500240000002 4031000ec4a2b15ec4af814f74afa14024bfe140b4b0415134b0c15194b15151d4b20151 f4b2b151d4b3615194b4115134b4a150b4b5215024b5815f74a5c15ec4a5d15040000002 d0106002200000025030f00ec4af814f74afa14024bfe140b4b0415134b0c15194b15151 d4b20151f4b2b151d4b3615194b4115134b4a150b4b5215024b5815f74a5c15ec4a5d150 40000002d0105001000000024030600ec4a5d15ec4a2b15ec4af814d92ef814d92e2b15d 92e5d15040000002d010600040000002d0107001200000024030700ec4a5d15ec4a2b15e c4af814d92ef814d92e2b15d92e5d15ec4a5d15040000002d010100040000002d0105002 400000024031000d92e2b15d92e5d15ce2e5c15c32e5815ba2e5215b22e4a15ac2e4115a 82e3615a72e2b15a82e2015ac2e1515b22e0c15ba2e0415c32efe14ce2efa14d92ef8140 40000002d0106002200000025030f00d92e5d15ce2e5c15c32e5815ba2e5215b22e4a15a c2e4115a82e3615a72e2b15a82e2015ac2e1515b22e0c15ba2e0415c32efe14ce2efa14d 92ef814040000002d0105002400000024031000d92e54130c2f54130a2f5f13062f6a130 02f7313f82e7b13ef2e8113e42e8513d92e8613ce2e8513c32e8113ba2e7b13b22e7313a c2e6a13a82e5f13a72e5413040000002d0106002200000025030f000c2f54130a2f5f130 62f6a13002f7313f82e7b13ef2e8113e42e8513d92e8613ce2e8513c32e8113ba2e7b13b 22e7313ac2e6a13a82e5f13a72e5413040000002d0105001000000024030600a72e5413d 92e54130c2f54130c2fa411d92ea411a72ea411040000002d010600040000002d0107001 200000024030700a72e5413d92e54130c2f54130c2fa411d92ea411a72ea411a72e54130 40000002d010100040000002d0105002c00000024031400d92ea4110c2fa4110b2f9e110 a2f9911092f9311062f8e11042f8911002f8511fd2e8011f82e7d11f42e7911ef2e7711e a2e7411e42e7311df2e7211d92e7111d32e7211ce2e7311c82e7411c02e7811040000002 d0106002a000000250313000c2fa4110b2f9e110a2f9911092f9311062f8e11042f89110 02f8511fd2e8011f82e7d11f42e7911ef2e7711ea2e7411e42e7311df2e7211d92e7111d 32e7211ce2e7311c82e7411c02e7811040000002d0105001000000024030600f22ed011d 92ea411c02e78113c2a1414552a40146e2a6c14040000002d010600040000002d0107001 200000024030700f22ed011d92ea411c02e78113c2a1414552a40146e2a6c14f22ed0110 40000002d010100040000002d0105002c00000024031400552a40143c2a1414372a17143 32a1b142f2a1f142b2a2414282a2814262a2e14242a3314232a3814232a3e14232a44142 32a4914252a4f14272a5414292a59142c2a5e14302a6214342a66143c2a6c14040000002 d0106002a000000250313003c2a1414372a1714332a1b142f2a1f142b2a2414282a28142 62a2e14242a3314232a3814232a3e14232a4414232a4914252a4f14272a5414292a59142 c2a5e14302a6214342a66143c2a6c14040000002d01050010000000240306006e2a14145 52a40143c2a6c14c02e0817d92edc16f22eb016040000002d010600040000002d0107001 2000000240307006e2a1414552a40143c2a6c14c02e0817d92edc16f22eb0166e2a14140 40000002d010100040000002d0105002c00000024031400d92edc16c02e0817c52e0a17c a2e0c17d02e0e17d52e0e17db2e0e17e12e0e17e62e0d17eb2e0b17f12e0917f52e0617f a2e0217fe2efe16022ffa16052ff516072ff016092feb160b2fe5160c2fdc16040000002 d0106002a00000025031300c02e0817c52e0a17ca2e0c17d02e0e17d52e0e17db2e0e17e 12e0e17e62e0d17eb2e0b17f12e0917f52e0617fa2e0217fe2efe16022ffa16052ff5160 72ff016092feb160b2fe5160c2fdc16040000002d0105001000000024030600a72edc16d 92edc160c2fdc160c2f2b15d92e2b15a72e2b15040000002d010600040000002d0107001 200000024030700a72edc16d92edc160c2fdc160c2f2b15d92e2b15a72e2b15a72edc160 40000002d010100040000002d0105002400000024031000d92e2b15a72e2b15a82e2015a c2e1515b22e0c15ba2e0415c32efe14ce2efa14d92ef814e42efa14ef2efe14f82e04150 02f0c15062f15150a2f20150c2f2b15040000002d0106002200000025030f00a72e2b15a 82e2015ac2e1515b22e0c15ba2e0415c32efe14ce2efa14d92ef814e42efa14ef2efe14f 82e0415002f0c15062f15150a2f20150c2f2b15040000002d0105002400000024031000c 532ef09b932be09c432bd09cf32be09da32c109e432c709ec32cf09f232d809f632e309f 732ee09f632f909f332040aed320e0ae532160adc321c0ad132200a040000002d0106002 200000025030f00b932be09c432bd09cf32be09da32c109e432c709ec32cf09f232d809f 632e309f732ee09f632f909f332040aed320e0ae532160adc321c0ad132200a040000002 d0105001000000024030600d132200ac532ef09b932be09372fa20a432fd30a4f2f040b0 40000002d010600040000002d0107001200000024030700d132200ac532ef09b932be093 72fa20a432fd30a4f2f040bd132200a040000002d010100040000002d0105000a0000002 4030300432fd30a372fa20a302fa40a040000002d0106000800000025030200372fa20a3 02fa40a040000002d0105001000000024030600562f020b432fd30a302fa40ad22bf90be 52b280cf82b570c040000002d010600040000002d0107001200000024030700562f020b4 32fd30a302fa40ad22bf90be52b280cf82b570c562f020b040000002d010100040000002 d0105000a00000024030300e52b280cd22bf90bcd2bfc0b040000002d010600080000002 5030200d22bf90bcd2bfc0b040000002d0105001000000024030600fd2b540ce52b280cc d2bfc0ba228bb0dba28e70dd228130e040000002d010600040000002d010700120000002 4030700fd2b540ce52b280ccd2bfc0ba228bb0dba28e70dd228130efd2b540c040000002 d010100040000002d0105000a00000024030300ba28e70da228bb0d9c28be0d040000002 d0106000800000025030200a228bb0d9c28be0d040000002d0105001000000024030600d 828100eba28e70d9c28be0db025e20fce250b10ec253410040000002d010600040000002 d0107001200000024030700d828100eba28e70d9c28be0db025e20fce250b10ec253410d 828100e040000002d010100040000002d0105000a00000024030300ce250b10b025e20fa b25e60f040000002d0106000800000025030200b025e20fab25e60f040000002d0105001 000000024030600f1253010ce250b10ab25e60f0b2364122e2389125123ae12040000002 d010600040000002d0107001200000024030700f1253010ce250b10ab25e60f0b2364122 e2389125123ae12f1253010040000002d010100040000002d01050024000000240310002 e2389125123ae124823b4123d23b9123223bb122723bb121c23b8121223b3120923ac120 323a312fe229812fc228d12fc228212ff22771204236d120b236412040000002d0106002 200000025030f005123ae124823b4123d23b9123223bb122723bb121c23b8121223b3120 923ac120323a312fe229812fc228d12fc228212ff22771204236d120b236412040000002 d0105000a000000240303008d1a901bca192919541b2b1908000000fa020000010000000 0000000040000002d01080004000000f0010600040000002d0107000c000000240304008 d1a901bca192919541b2b198d1a901b040000002d010100040000002d010500240000002 40310008d1af6155b1af6155c1aeb15601ae015661ad7156e1acf15771ac915821ac5158 d1ac315981ac515a31ac915ac1acf15b41ad715ba1ae015be1aeb15c01af61508000000f a0200000000000000000000040000002d01060004000000f00108002200000025030f005 b1af6155c1aeb15601ae015661ad7156e1acf15771ac915821ac5158d1ac315981ac515a 31ac915ac1acf15b41ad715ba1ae015be1aeb15c01af615040000002d010500100000002 4030600c01af6158d1af6155b1af6155b1a901b8d1a901bc01a901b040000002d0106000 40000002d0107001200000024030700c01af6158d1af6155b1af6155b1a901b8d1a901bc 01a901bc01af615040000002d010100040000002d01050024000000240310008d1a901bc 01a901bbe1a9b1bba1aa61bb41aaf1bac1ab71ba31abd1b981ac11b8d1ac21b821ac11b7 71abd1b6e1ab71b661aaf1b601aa61b5c1a9b1b5b1a901b040000002d010600220000002 5030f00c01a901bbe1a9b1bba1aa61bb41aaf1bac1ab71ba31abd1b981ac11b8d1ac21b8 21ac11b771abd1b6e1ab71b661aaf1b601aa61b5c1a9b1b5b1a901b040000002d0105000 a000000240303002e23891258244d106d25651108000000fa02000001000000000000000 40000002d01080004000000f00106001c000000fb0297fc0000000000009001000000cc0 7800022417269616c20437972000a89d8d41200d89ff377e19ff3772020f577e11366160 40000002d010600050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d000 00005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000 000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a00160000003 20a2b0aa2350a000000d120d220d020c520d1207702f2001602f2004702f2004702f2007 602f20005000000020101000000050000000902010000000500000001020100000004000 0002d01080004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e010 1000000040000002d01030004000000f0010600040000002d0107000c000000240304002 e23891258244d106d2565112e238912040000002d010100040000002d010500240000002 4031000cf4b901bcf4bc21bc44bc11bb94bbd1bb04bb71ba84baf1ba24ba61b9e4b9b1b9 d4b901b9e4b851ba24b7a1ba84b711bb04b691bb94b631bc44b5f1bcf4b5d1b08000000f a0200000000000000000000040000002d01060004000000f00108002200000025030f00c f4bc21bc44bc11bb94bbd1bb04bb71ba84baf1ba24ba61b9e4b9b1b9d4b901b9e4b851ba 24b7a1ba84b711bb04b691bb94b631bc44b5f1bcf4b5d1b040000002d010500100000002 4030600cf4b5d1bcf4b901bcf4bc21be774c21be774901be7745d1b040000002d0106000 40000002d0107001200000024030700cf4b5d1bcf4b901bcf4bc21be774c21be774901be 7745d1bcf4b5d1b040000002d010100040000002d0105002400000024031000e774901be 7745d1bf2745f1bfd74631b0675691b0e75711b14757a1b1875851b1a75901b18759b1b1 475a61b0e75af1b0675b71bfd74bd1bf274c11be774c21b040000002d010600220000002 5030f00e7745d1bf2745f1bfd74631b0675691b0e75711b14757a1b1875851b1a75901b1 8759b1b1475a61b0e75af1b0675b71bfd74bd1bf274c11be774c21b040000002d0105000 a000000240303003a60901b775f291901612b1908000000fa02000001000000000000000 40000002d01080004000000f00106001c000000fb0297fc0000000000009001000000cc0 7800022417269616c20437972000a8ad8d41200d89ff377e19ff3772020f577e11366160 40000002d010600050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d000 00005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000 000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a001b0000003 20a57152e520d000000cfd1c8d5cecbcec3b2d7cdc8c9007402760274024602a8023c02a 802d801f3004502770273027302050000000201010000000500000009020100000005000 000010201000000040000002d01080004000000f0010900040000002d01010004000000f 0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f0010600040000002d010 7000c000000240304003a60901b775f291901612b193a60901b040000002d01010004000 0002d0105002400000024031000ec5589120e56641216566c121b5676121e5681121e568 c121c5698121856a2121156ab120956b312ff55b812f455bb12e955bb12dd55b912d355b 512ca55ae1208000000fa0200000000000000000000040000002d01060004000000f0010 8002200000025030f000e56641216566c121b5676121e5681121e568c121c5698121856a 2121156ab120956b312ff55b812f455bb12e955bb12dd55b912d355b512ca55ae1204000 0002d0105001000000024030600ca55ae12ec5589120e566412d852750fb6529a0f9452b f0f040000002d010600040000002d0107001200000024030700ca55ae12ec5589120e566 412d852750fb6529a0f9452bf0fca55ae12040000002d010100040000002d0105000a000 00024030300b6529a0fd852750fd252700f040000002d0106000800000025030200d8527 50fd252700f040000002d01050010000000240306009a52c40fb6529a0fd252700f394ff f0c1d4f290d014f530d040000002d010600040000002d01070012000000240307009a52c 40fb6529a0fd252700f394fff0c1d4f290d014f530d9a52c40f040000002d01010004000 0002d0105000a000000240303001d4f290d394fff0c334ffc0c040000002d01060008000 00025030200394fff0c334ffc0c040000002d0105001000000024030600074f560d1d4f2 90d334ffc0c4a4b150b344b420b1e4b6f0b040000002d010600040000002d01070012000 00024030700074f560d1d4f290d334ffc0c4a4b150b344b420b1e4b6f0b074f560d04000 0002d010100040000002d0105000a00000024030300344b420b4a4b150b434b120b04000 0002d01060008000000250302004a4b150b434b120b040000002d0105001000000024030 600254b720b344b420b434b120b1f47bf091047ef0901471f0a040000002d01060004000 0002d0107001200000024030700254b720b344b420b434b120b1f47bf091047ef0901471 f0a254b720b040000002d010100040000002d01050024000000240310001047ef0901471 f0af6461a0aed46140ae6460b0ae146010ade46f609de46eb09e046e009e546d509eb46c c09f446c509fe46c0090947bd091447bd091f47bf09040000002d0106002200000025030 f0001471f0af6461a0aed46140ae6460b0ae146010ade46f609de46eb09e046e009e546d 509eb46cc09f446c509fe46c0090947bd091447bd091f47bf09040000002d01050024000 00024031000ec4a54131f4b54131d4b5f13194b6a13134b73130b4b7b13024b8113f74a8 513ec4a8613e14a8513d64a8113cd4a7b13c54a7313bf4a6a13bb4a5f13ba4a541304000 0002d0106002200000025030f001f4b54131d4b5f13194b6a13134b73130b4b7b13024b8 113f74a8513ec4a8613e14a8513d64a8113cd4a7b13c54a7313bf4a6a13bb4a5f13ba4a5 413040000002d0105001000000024030600ba4a5413ec4a54131f4b54131f4ba411ec4aa 411ba4aa411040000002d010600040000002d0107001200000024030700ba4a5413ec4a5 4131f4b54131f4ba411ec4aa411ba4aa411ba4a5413040000002d010100040000002d010 5002c00000024031400ec4aa411ba4aa411ba4a9e11bb4a9911bc4a9311bf4a8e11c14a8 911c54a8511c84a8011cd4a7d11d14a7911d64a7711db4a7411e14a7311e64a7211ec4a7 111f24a7211f74a7311fd4a7411054b7811040000002d0106002a00000025031300ba4aa 411ba4a9e11bb4a9911bc4a9311bf4a8e11c14a8911c54a8511c84a8011cd4a7d11d14a7 911d64a7711db4a7411e14a7311e64a7211ec4a7111f24a7211f74a7311fd4a7411054b7 811040000002d0105001000000024030600054b7811ec4aa411d34ad011574f6c14704f4 014894f1414040000002d010600040000002d0107001200000024030700054b7811ec4aa 411d34ad011574f6c14704f4014894f1414054b7811040000002d010100040000002d010 5002c00000024031400704f4014894f14148e4f1714924f1b14964f1f149a4f24149d4f2 8149f4f2e14a14f3314a24f3814a24f3e14a24f4414a24f4914a04f4f149e4f54149c4f5 914994f5e14954f6214914f6614894f6c14040000002d0106002a00000025031300894f1 4148e4f1714924f1b14964f1f149a4f24149d4f28149f4f2e14a14f3314a24f3814a24f3 e14a24f4414a24f4914a04f4f149e4f54149c4f5914994f5e14954f6214914f6614894f6 c14040000002d0105001000000024030600894f6c14704f4014574f1414d34ab016ec4ad c16054b0817040000002d010600040000002d0107001200000024030700894f6c14704f4 014574f1414d34ab016ec4adc16054b0817894f6c14040000002d010100040000002d010 5002c00000024031400ec4adc16054b0817004b0a17fb4a0c17f54a0e17f04a0e17ea4a0 e17e44a0e17df4a0d17da4a0b17d44a0917d04a0617cb4a0217c74afe16c34afa16c04af 516be4af016bc4aeb16ba4ae516ba4adc16040000002d0106002a00000025031300054b0 817004b0a17fb4a0c17f54a0e17f04a0e17ea4a0e17e44a0e17df4a0d17da4a0b17d44a0 917d04a0617cb4a0217c74afe16c34afa16c04af516be4af016bc4aeb16ba4ae516ba4ad c16040000002d0105001000000024030600ba4adc16ec4adc161f4bdc161f4b2b15ec4a2 b15ba4a2b15040000002d010600040000002d0107001200000024030700ba4adc16ec4ad c161f4bdc161f4b2b15ec4a2b15ba4a2b15ba4adc16040000002d010100040000002d010 5002400000024031000ec4a2b15ba4a2b15bb4a2015bf4a1515c54a0c15cd4a0415d64af e14e14afa14ec4af814f74afa14024bfe140b4b0415134b0c15194b15151d4b20151f4b2 b15040000002d0106002200000025030f00ba4a2b15bb4a2015bf4a1515c54a0c15cd4a0 415d64afe14e14afa14ec4af814f74afa14024bfe140b4b0415134b0c15194b15151d4b2 0151f4b2b15040000002d01050024000000240310003a60f6150860f6150960eb150d60e 0151360d7151b60cf152460c9152f60c5153a60c3154560c5155060c9155960cf156160d 7156760e0156b60eb156d60f615040000002d0106002200000025030f000860f6150960e b150d60e0151360d7151b60cf152460c9152f60c5153a60c3154560c5155060c9155960c f156160d7156760e0156b60eb156d60f615040000002d01050010000000240306006d60f 6153a60f6150860f6150860901b3a60901b6d60901b040000002d010600040000002d010 70012000000240307006d60f6153a60f6150860f6150860901b3a60901b6d60901b6d60f 615040000002d010100040000002d01050024000000240310003a60901b6d60901b6b609 b1b6760a61b6160af1b5960b71b5060bd1b4560c11b3a60c21b2f60c11b2460bd1b1b60b 71b1360af1b0d60a61b09609b1b0860901b040000002d0106002200000025030f006d609 01b6b609b1b6760a61b6160af1b5960b71b5060bd1b4560c11b3a60c21b2f60c11b2460b d1b1b60b71b1360af1b0d60a61b09609b1b0860901b040000002d0105000a00000024030 300ec558912ad536511c2544d1008000000fa0200000100000000000000040000002d010 80004000000f0010600040000002d0107000c00000024030400ec558912ad536511c2544 d10ec558912040000002d010100030000000000 Рис.4.2 Стреси за формою прояву picscalex58010009000003d913000009000502000000000400000003010800050000000 b0200000000050000000c02dc45b67c05020000f70000030001000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000400000034020000030000003500040000003402000003000000350005000 00004010d0000000500000002010100000007000000fc020000000000000000040000002 d01010008000000fa0205000100000000000000040000002d01020024000000240310005 5082430550856304a0855303f08513036084b302e08433028083a3024082f30230824302 408193028080e302e0805303608fd2f3f08f72f4a08f32f5508f12f08000000fa0200000 000000000000000040000002d0103002200000025030f00550856304a0855303f0851303 6084b302e08433028083a3024082f30230824302408193028080e302e0805303608fd2f3 f08f72f4a08f32f5508f12f040000002d01020010000000240306005508f12f550824305 5085630914c5630914c2430914cf12f040000002d01030007000000fc020100000000000 000040000002d01040012000000240307005508f12f5508243055085630914c5630914c2 430914cf12f5508f12f040000002d010100040000002d0102002400000024031000914c2 430914cf12f9c4cf32fa74cf72fb04cfd2fb84c0530be4c0e30c24c1930c44c2430c24c2 f30be4c3a30b84c4330b04c4b30a74c51309c4c5530914c5630040000002d0103001c000 000fb02eefc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000a9ad8d41 200d89ff377e19ff3772020f57713146687040000002d010500050000002e01180000000 50000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102f fffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01060007000000fc0200000 00000000000040000002d0107004b000000320aaa36130c2d000000efeef1f2b3e9ede8e 920f1f2f0e0f52c20e4e8eff0e5f1b3ff2c20e5e9f4eef0b3ff2c20b320f22e20ef2e292 c00aa01b5018a016701af00b701b301b701b801da008a016701b601b5018a01da00db00c a01b801a901b601b5018a01ae00aa01da00db00b501b8018602b601b501ae00a901da00d a00ae00da006701da00da00a901da000501da00050000000201010000000500000009020 100000005000000010201000000040000002d01030004000000f0010600040000002d010 10004000000f0010700050000002e01010000001c000000fb021000070000000000bc020 00000cc0102022253797374656d00871314668700000a0026008a010000000006000000f 4d51200040000002d01060004000000f00105001c000000fb02eefc00000000000090010 00000cc07800022417269616c20437972000a9bd8d41200d89ff377e19ff3772020f5771 3146687040000002d010500050000002e011800000005000000020101000000050000000 4010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000 00000000000040000002d01070007000000fc020000000000000000040000002d0108005 1000000320aad33b50831000000c7e0edf7edb320ede5e3e0f2e8e2edb320b320efeee7e 8f2e8e2edb320f0e5e0eaf6b3bf2028ede0eff0e8eaebe0e42c2000db01b501b3019901b 301ae00db00b201b6011e01b6016701b801a101b301ae00db00ae00db00a901b6016801b 8016701b801a101b301ae00db00b501b601b5015801c201af00da00da000501b201b501a 901b501b7015701ca01b501ca01da00da000500000002010100000005000000090201000 00005000000010201000000040000002d01030004000000f0010700040000002d0101000 4000000f0010800050000002e0101000000040000002d01060004000000f001050022000 00025030f00914cf12f9c4cf32fa74cf72fb04cfd2fb84c0530be4c0e30c24c1930c44c2 430c24c2f30be4c3a30b84c4330b04c4b30a74c51309c4c5530914c5630040000002d010 200240000002403100055275c2355278e234a278d233f278923362783232e277b2328277 2232427672323275c2324275123282746232e273d23362735233f272f234a272b2355272 923040000002d0103002200000025030f0055278e234a278d233f278923362783232e277 b23282772232427672323275c2324275123282746232e273d23362735233f272f234a272 b2355272923040000002d01020010000000240306005527292355275c2355278e23004c8 e23004c5c23004c2923040000002d010300040000002d010400120000002403070055272 92355275c2355278e23004c8e23004c5c23004c292355272923040000002d01010004000 0002d0102002400000024031000004c5c23004c29230b4c2b23164c2f231f4c3523274c3 d232d4c4623314c5123334c5c23314c67232d4c7223274c7b231f4c8323164c89230b4c8 d23004c8e23040000002d0103001c000000fb02eefc0000000000009001000000cc07800 022417269616c20437972000a9cd8d41200d89ff377e19ff3772020f5771314668704000 0002d010500050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000 5000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000000000000000 40000002d01070007000000fc020000000000000000040000002d01080039000000320ae 039b71321000000ffeab320efeee227e7e0edb320e7b320f1f2b3e9eae8ece820e7ecb3e de0ece82000aa015701af00da00aa01b501a20196006901b501b301ae00db006801af00d a008a016701af00b7015801b7011d02b701da0068011c02ae00b201b5011c02b701da000 50000000201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d010 30004000000f0010700040000002d01010004000000f0010800050000002e01010000000 40000002d01060004000000f00105001c000000fb02eefc0000000000009001000000cc0 7800022417269616c20437972000a9dd8d41200d89ff377e19ff3772020f577131466870 40000002d010500050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d000 00005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000 000040000002d01070007000000fc020000000000000000040000002d010800370000003 20a373d491120000000eff1e8f5eef4b3e7b3eeebeee3b3f7edeee3ee20f1f2e0edf320e bfee4e8ede8aa018901b7018a01b5018602af006801ae00b601ca01b5011f01ae009901b 301b5011e01b601da0089016801b501b2018a01da00ca014e02ca01b701b201b70105000 0000201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d0103000 4000000f0010700040000002d01010004000000f0010800050000002e010100000004000 0002d01060004000000f00105002200000025030f00004c29230b4c2b23164c2f231f4c3 523274c3d232d4c4623314c5123334c5c23314c67232d4c7223274c7b231f4c8323164c8 9230b4c8d23004c8e23040000002d0102002400000024031000012c5c23f22b2c23fd2b2 a23082c2a23132c2d231d2c3223262c3a232d2c4323312c4d23332c5823332c6323302c6 e232b2c7823232c81231a2c8823102c8c23040000002d0103002200000025030f00f22b2 c23fd2b2a23082c2a23132c2d231d2c3223262c3a232d2c4323312c4d23332c5823332c6 323302c6e232b2c7823232c81231a2c8823102c8c23040000002d0102001000000024030 600102c8c23012c5c23f22b2c23d71b3328e61b6328f51b9328040000002d01030004000 0002d0104001200000024030700102c8c23012c5c23f22b2c23d71b3328e61b6328f51b9 328102c8c23040000002d010100040000002d0102002400000024031000e61b6328f51b9 328ea1b9528df1b9528d41b9228ca1b8d28c11b8528ba1b7c28b61b7228b41b6728b41b5 c28b71b5128bc1b4728c41b3e28cd1b3728d71b3328040000002d0103002200000025030 f00f51b9328ea1b9528df1b9528d41b9228ca1b8d28c11b8528ba1b7c28b61b7228b41b6 728b41b5c28b71b5128bc1b4728c41b3e28cd1b3728d71b3328040000002d0102000a000 00024030300e61b6328ed1de5266a1e5a2808000000fa020000010000000000000004000 0002d01050004000000f0010300040000002d0104000c00000024030400e61b6328ed1de 5266a1e5a28e61b6328040000002d010100040000002d01020024000000240310008811b e2b8811f02b7d11ef2b7211eb2b6911e52b6111dd2b5b11d42b5711c92b5611be2b5711b 32b5b11a82b61119f2b6911972b7211912b7d118d2b88118b2b08000000fa02000000000 00000000000040000002d01030004000000f00105002200000025030f008811f02b7d11e f2b7211eb2b6911e52b6111dd2b5b11d42b5711c92b5611be2b5711b32b5b11a82b61119 f2b6911972b7211912b7d118d2b88118b2b040000002d010200100000002403060088118 b2b8811be2b8811f02b6a1ef02b6a1ebe2b6a1e8b2b040000002d010300040000002d010 400120000002403070088118b2b8811be2b8811f02b6a1ef02b6a1ebe2b6a1e8b2b88118 b2b040000002d010100040000002d01020024000000240310006a1ebe2b6a1e8b2b751e8 d2b801e912b891e972b911e9f2b971ea82b9b1eb32b9d1ebe2b9b1ec92b971ed42b911ed d2b891ee52b801eeb2b751eef2b6a1ef02b040000002d0103002200000025030f006a1e8 b2b751e8d2b801e912b891e972b911e9f2b971ea82b9b1eb32b9d1ebe2b9b1ec92b971ed 42b911edd2b891ee52b801eeb2b751eef2b6a1ef02b040000002d0102002400000024031 000f417be2bc217be2bc317b32bc717a82bcd179f2bd517972bde17912be9178d2bf4178 b2bff178d2b0a18912b1318972b1b189f2b2118a82b2518b32b2718be2b040000002d010 3002200000025030f00c217be2bc317b32bc717a82bcd179f2bd517972bde17912be9178 d2bf4178b2bff178d2b0a18912b1318972b1b189f2b2118a82b2518b32b2718be2b04000 0002d01020010000000240306002718be2bf417be2bc217be2bc2173330f417333027183 330040000002d010300040000002d01040012000000240307002718be2bf417be2bc217b e2bc2173330f4173330271833302718be2b040000002d010100040000002d01020024000 00024031000f41733302718333025183e30211849301b18523013185a300a186030ff176 430f4176530e9176430de176030d5175a30cd175230c7174930c3173e30c217333004000 0002d0103002200000025030f002718333025183e30211849301b18523013185a300a186 030ff176430f4176530e9176430de176030d5175a30cd175230c7174930c3173e30c2173 330040000002d0102000a00000024030300f41733303217cc2dbc18ce2d08000000fa020 0000100000000000000040000002d01050004000000f00103001c000000fb02eefc00000 00000009001000000cc07800022417269616c20437972000a1fd8d41200d89ff377e19ff 3772020f57713146687040000002d010300050000002e011800000005000000020101000 0000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000f a0200000000000000000000040000002d01070007000000fc02000000000000000004000 0002d01080012000000320acd2ada1107000000c4b3f1f2f0e5f1171502ae0089016801b 501b50189010500000002010100000005000000090201000000050000000102010000000 40000002d01050004000000f0010700040000002d01010004000000f0010800050000002 e0101000000040000002d01060004000000f0010300040000002d0104000c00000024030 400f41733303217cc2dbc18ce2df4173330040000002d010100040000002d01020024000 00024031000ba395c2388395c23893951238d39462393393d239b393523a4392f23af392 b23ba392923c5392b23d0392f23d9393523e1393d23e7394623eb395123ed395c2308000 000fa0200000000000000000000040000002d01030004000000f00105002200000025030 f0088395c23893951238d39462393393d239b393523a4392f23af392b23ba392923c5392 b23d0392f23d9393523e1393d23e7394623eb395123ed395c23040000002d01020010000 00024030600ed395c23ba395c2388395c238839d127ba39d127ed39d127040000002d010 300040000002d0104001200000024030700ed395c23ba395c2388395c238839d127ba39d 127ed39d127ed395c23040000002d010100040000002d0102002400000024031000ba39d 127ed39d127eb39dc27e739e727e139f027d939f827d039fe27c5390228ba390328af390 228a439fe279b39f8279339f0278d39e7278939dc278839d127040000002d01030022000 00025030f00ed39d127eb39dc27e739e727e139f027d939f827d039fe27c5390228ba390 328af390228a439fe279b39f8279339f0278d39e7278939dc278839d127040000002d010 20024000000240310001933be2b1933f02b0e33ef2b0333eb2bfa32e52bf232dd2bec32d 42be832c92be732be2be832b32bec32a82bf2329f2bfa32972b0333912b0e338d2b19338 b2b040000002d0103002200000025030f001933f02b0e33ef2b0333eb2bfa32e52bf232d d2bec32d42be832c92be732be2be832b32bec32a82bf2329f2bfa32972b0333912b0e338 d2b19338b2b040000002d010200100000002403060019338b2b1933be2b1933f02bbf40f 02bbf40be2bbf408b2b040000002d010300040000002d010400120000002403070019338 b2b1933be2b1933f02bbf40f02bbf40be2bbf408b2b19338b2b040000002d01010004000 0002d0102002400000024031000bf40be2bbf408b2bca408d2bd540912bde40972be6409 f2bec40a82bf040b32bf240be2bf040c92bec40d42be640dd2bde40e52bd540eb2bca40e f2bbf40f02b040000002d0103001c000000fb02eefc0000000000009001000000cc07800 022417269616c20437972000aa0d8d41200d89ff377e19ff3772020f5771314668704000 0002d010500050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000 5000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000000000000000 40000002d01070007000000fc020000000000000000040000002d01080012000000320ac d2aaf3307000000ddf3f1f2f0e5f1403502890189016801b501b50189010500000002010 10000000500000009020100000005000000010201000000040000002d01030004000000f 0010700040000002d01010004000000f0010800050000002e0101000000040000002d010 60004000000f00105002200000025030f00bf408b2bca408d2bd540912bde40972be6409 f2bec40a82bf040b32bf240be2bf040c92bec40d42be640dd2bde40e52bd540eb2bca40e f2bbf40f02b040000002d0102002400000024031000ec39be2bba39be2bbb39b32bbf39a 82bc5399f2bcd39972bd639912be1398d2bec398b2bf7398d2b023a912b0b3a972b133a9 f2b193aa82b1d3ab32b1f3abe2b040000002d0103002200000025030f00ba39be2bbb39b 32bbf39a82bc5399f2bcd39972bd639912be1398d2bec398b2bf7398d2b023a912b0b3a9 72b133a9f2b193aa82b1d3ab32b1f3abe2b040000002d01020010000000240306001f3ab e2bec39be2bba39be2bba393330ec3933301f3a3330040000002d010300040000002d010 40012000000240307001f3abe2bec39be2bba39be2bba393330ec3933301f3a33301f3ab e2b040000002d010100040000002d0102002400000024031000ec3933301f3a33301d3a3 e30193a4930133a52300b3a5a30023a6030f7396430ec396530e1396430d6396030cd395 a30c5395230bf394930bb393e30ba393330040000002d0103002200000025030f001f3a3 3301d3a3e30193a4930133a52300b3a5a30023a6030f7396430ec396530e1396430d6396 030cd395a30c5395230bf394930bb393e30ba393330040000002d0102000a00000024030 300ec3933302939cc2db33ace2d08000000fa0200000100000000000000040000002d010 50004000000f0010300040000002d0104000c00000024030400ec3933302939cc2db33ac e2dec393330040000002d010100040000002d0102000a00000024030300ba39d127f7386 a25813a6b25040000002d0105001c000000fb0297fc0000000000009001000000cc07800 022417269616c20437972000a20d8d41200d89ff377e19ff3772020f5771314668704000 0002d010300050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000 5000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000000000000000 40000002d01070007000000fc020000000000000000040000002d0108001c000000320a3 b220e310e000000d12020d22020d02020c52020d1207702f200f3001502f300f2004702f 200f3004602f300f2007602f200050000000201010000000500000009020100000005000 000010201000000040000002d01050004000000f0010700040000002d01010004000000f 0010800050000002e0101000000040000002d01060004000000f0010300040000002d010 4000c00000024030400ba39d127f7386a25813a6b25ba39d127040000002d01010004000 0002d0102002400000024031000d2502430d2505630c7505530bc505130b3504b30ab504 330a5503a30a1502f30a0502430a1501930a5500e30ab500530b350fd2fbc50f72fc750f 32fd250f12f08000000fa0200000000000000000000040000002d01030004000000f0010 5002200000025030f00d2505630c7505530bc505130b3504b30ab504330a5503a30a1502 f30a0502430a1501930a5500e30ab500530b350fd2fbc50f72fc750f32fd250f12f04000 0002d0102001000000024030600d250f12fd2502430d2505630ab6f5630ab6f2430ab6ff 12f040000002d010300040000002d0104001200000024030700d250f12fd2502430d2505 630ab6f5630ab6f2430ab6ff12fd250f12f040000002d010100040000002d01020024000 00024031000ab6f2430ab6ff12fb66ff32fc16ff72fca6ffd2fd26f0530d86f0e30dc6f1 930de6f2430dc6f2f30d86f3a30d26f4330ca6f4b30c16f5130b66f5530ab6f563004000 0002d0103002200000025030f00ab6ff12fb66ff32fc16ff72fca6ffd2fd26f0530d86f0 e30dc6f1930de6f2430dc6f2f30d86f3a30d26f4330ca6f4b30c16f5130b66f5530ab6f5 630040000002d0102002400000024031000e04fbe2be04ff02bd54fef2bca4feb2bc14fe 52bb94fdd2bb34fd42baf4fc92bae4fbe2baf4fb32bb34fa82bb94f9f2bc14f972bca4f9 12bd54f8d2be04f8b2b040000002d0103002200000025030f00e04ff02bd54fef2bca4fe b2bc14fe52bb94fdd2bb34fd42baf4fc92bae4fbe2baf4fb32bb34fa82bb94f9f2bc14f9 72bca4f912bd54f8d2be04f8b2b040000002d0102001000000024030600e04f8b2be04fb e2be04ff02b056ef02b056ebe2b056e8b2b040000002d010300040000002d01040012000 00024030700e04f8b2be04fbe2be04ff02b056ef02b056ebe2b056e8b2be04f8b2b04000 0002d010100040000002d0102002400000024031000056ebe2b056e8b2b106e8d2b1b6e9 12b246e972b2c6e9f2b326ea82b366eb32b386ebe2b366ec92b326ed42b2c6edd2b246ee 52b1b6eeb2b106eef2b056ef02b040000002d0103001c000000fb02eefc0000000000009 001000000cc07800022417269616c20437972000aa2d8d41200d89ff377e19ff3772020f 57713146687040000002d010500050000002e01180000000500000002010100000005000 00004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000 000000000000000040000002d01070007000000fc020000000000000000040000002d010 8001c000000320aaa366e550e000000f0e5e0eaf6b3ff20ebfee4e8ede8b601b501b6015 701c301ae00aa01da00cb014d02ca01b701b201b70105000000020101000000050000000 9020100000005000000010201000000040000002d01030004000000f0010700040000002 d01010004000000f0010800050000002e0101000000040000002d01060004000000f0010 5001c000000fb02eefc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000 aa3d8d41200d89ff377e19ff3772020f57713146687040000002d010500050000002e011 8000000050000000201010000000500000004010d0000000500000009020000000005000 0000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01070007000000f c020000000000000000040000002d01080022000000320aad33e35112000000cde0e9e1b 3ebfcf820e0e4e5eae2e0f2ede03802b501b801c201af00ca019a017602db00b501cb01b 5015801a101b5016701b201b501050000000201010000000500000009020100000005000 000010201000000040000002d01030004000000f0010700040000002d01010004000000f 0010800050000002e0101000000040000002d01060004000000f00105001c000000fb02e efc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000aa4d8d41200d89ff 377e19ff3772020f57713146687040000002d010500050000002e0118000000050000000 201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff000 8000000fa0200000000000000000000040000002d01070007000000fc020000000000000 000040000002d01080022000000320acd2ae54f12000000ceeff2e8ece0ebfcede8e920f 0b3e2e5edfc6402a9016801b7011d02b501cb019901b301b701b801da00b501ae00a101b 501b20199010500000002010100000005000000090201000000050000000102010000000 40000002d01030004000000f0010700040000002d01010004000000f0010800050000002 e0101000000040000002d01060004000000f00105002200000025030f00056e8b2b106e8 d2b1b6e912b246e972b2c6e9f2b326ea82b366eb32b386ebe2b366ec92b326ed42b2c6ed d2b246ee52b1b6eeb2b106eef2b056ef02b040000002d01020024000000240310001e495 c230f498c2305498823fc488123f4487823ef486e23ec486323ec485823ee484d23f2484 323f9483a23024932230c492d2317492a2322492a232d492c23040000002d01030022000 00025030f000f498c2305498823fc488123f4487823ef486e23ec486323ec485823ee484 d23f2484323f9483a23024932230c492d2317492a2322492a232d492c23040000002d010 20010000000240306002d492c231e495c230f498c232a599328395963284859332804000 0002d010300040000002d01040012000000240307002d492c231e495c230f498c232a599 32839596328485933282d492c23040000002d010100040000002d0102002400000024031 0003959632848593328525937285b593e2863594728685951286b595c286b59672869597 22865597c285e59852855598d284b59922840599528355995282a599328040000002d010 3002200000025030f0048593328525937285b593e2863594728685951286b595c286b596 7286959722865597c285e59852855598d284b59922840599528355995282a59932804000 0002d0102002400000024031000f35ebe2bc15ebe2bc25eb32bc65ea82bcc5e9f2bd45e9 72bdd5e912be85e8d2bf35e8b2bfe5e8d2b095f912b125f972b1a5f9f2b205fa82b245fb 32b265fbe2b040000002d0103002200000025030f00c15ebe2bc25eb32bc65ea82bcc5e9 f2bd45e972bdd5e912be85e8d2bf35e8b2bfe5e8d2b095f912b125f972b1a5f9f2b205fa 82b245fb32b265fbe2b040000002d0102001000000024030600265fbe2bf35ebe2bc15eb e2bc15e3330f35e3330265f3330040000002d010300040000002d0104001200000024030 700265fbe2bf35ebe2bc15ebe2bc15e3330f35e3330265f3330265fbe2b040000002d010 100040000002d0102002400000024031000f35e3330265f3330245f3e30205f49301a5f5 230125f5a30095f6030fe5e6430f35e6530e85e6430dd5e6030d45e5a30cc5e5230c65e4 930c25e3e30c15e3330040000002d0103002200000025030f00265f3330245f3e30205f4 9301a5f5230125f5a30095f6030fe5e6430f35e6530e85e6430dd5e6030d45e5a30cc5e5 230c65e4930c25e3e30c15e3330040000002d0102000a00000024030300f35e3330305ec c2dba5fce2d08000000fa0200000100000000000000040000002d01050004000000f0010 300040000002d0104000c00000024030400f35e3330305ecc2dba5fce2df35e333004000 0002d010100040000002d0102000a0000002403030039596328b5565a283257e52604000 0002d010500040000002d0104000c0000002403040039596328b5565a283257e52639596 328040000002d010100030000000000 Рис.4.3 Стреси за характером наслідків. Порядок виконання роботи Оцінити за допомогою Гессенського психосоматичного опитування ступінь фізичної і психічної втоми на даний момент [6]. Інструкція. За допомогою опитування (табл.4.1) оцініть інтенсивність емоційно забарвлених скарг з приводу фізичного самопочуття, які є наслідком появи втоми і перевтоми. Нездужання, що відзначаються в опитуванні, необхідно оцінювати за шкалою: 0 - ні; 1 - злегка; 2 - трохи; 3 - значно; 4 - сильно. Таблиця 4.1 Гессенське психосоматичне опитування№ з/пЯ відчуваю такі симптоми0 ні1 злегка2 трохи3 значно4 сильно12345671Відчуття слабкості2Серцебиття, перебої в серці або завмирання серця3Відчуття тиску або переповнювання в животі4Підвищена сонливість5Болі в суглобах і кінцівках6Запаморочення7Болі в попереку або спині8Болі в шиї (потилиці) або плечових суглобах9Блювота10Нудота11Відчуття грудки в горлі, звуження горла або спазм12Відрижка13Печія або кисла відрижка14Головні болі15Швидка виснажуваність16Втома17Відчуття оглушеності (затьмарення свідомості) 18Відчуття тяжкості або втоми в ногах19Млявість20Болі, що колють або тягнуть, у грудях21Болі в шлунку22Напади задишки (задухи) 23Відчуття тиску в голові24Серцеві напади Ключ. Обчислюють сумарні оцінки симптомів, які складають шкалу: 1. "Виснаження" - В: 1 + 4 + 15 + 16 + 17 + 19 =... Показник цієї шкали характеризує неспецифічний чинник виснаження, який указує на загальну втрату життєвої енергії й потребу людини в допомозі. 2. "Шлункові скарги" - Ш: 3 + 9 + 10 + 12 + 13 + 21 =... Шкала відображає синдром нервових (психосоматичних) шлункових нездужань. 3. "Болі в різних частинах тіла" або "ревматичний чинник" - Р: 5 + 7 + 8 + 14 + 18 + 23 =... Шкала виражає суб'єктивні страждання людини, що носять спастичний характер. 4. "Серцеві скарги" - С: 2 + 6 + 11 + 20 + 22 + 24 =... Шкала указує на локалізацію нездужань переважно в судинній сфері. 5. "Тиск" (інтенсивність) скарг - Т. Ця шкала включає всі 24 наведені вище скарги та є інтегральною оцінкою 4-х попередніх шкал. Шкала характеризує загальну емоційну інтенсивність скарг. Оцінка для перших чотирьох шкал знаходиться в діапазоні від 0 до 24 балів (оскільки кожна шкала містить 6 пунктів), для 5-ої шкали як сумарного показника чотирьох попередніх оцінка може варіюватися від 0 до 96 балів. Оцінити за допомогою тесту схильність до стресових станів Інструкція. Відповідайте на питання, виставляючи бали таким чином: за відповідь "так" - 2 бали; за відповідь "іноді" - 1 бал; за відповідь "ні" - бали не даються. 1. Чи запальні ви за вдачею? 2. Чи можете ви сказати про себе, що занадто чутливі? 3. Чи педантичні ви? 4. Чи задоволені ви своєю нинішньою життєвою ситуацією? 5. Чи хотіли б ви добитися вищого службового положення? 6. Чи можна сказати, що ви людина настрою? 7. Ви швидко втрачаєте терпіння? 8. Вам важко прийняти рішення? 9. Часто відчуваєте страх? 10. Ви ревниві? 11. Чи відчуваєте ви свою незамінність на роботі? 12. Чи відчуваєте ви в присутності свого начальства відчуття невпевненості? 13. Чи траплялося вам відчувати комплекс неповноцінності? 14. Чи часто ви потрапляєте в скрутне становище? 15. Чи перетворюєте ви будь-яку справу на велику проблему? 16. Чи умієте ви радіти дрібницям? 17. Чи недовірливо ви ставитеся до оточуючих? 18. Ви палите порівняно мало (5 - 10 сигарет на день)? 19. Ви палите багато (більше 20 сигарет у день)? 20. Чи страждаєте ви від безсоння? 21. Чи важко вам вставати вранці? 22. Чи реагуєте ви на зміну погоди? 23. У вас часто буває прискорений пульс (більше 85 ударів за хвилину)? 24. Чи перевищує ваша вага норму більш ніж на 10 відсотків? 25. Чи вважаєте ви, що ведете малорухливий спосіб життя? 26. У вас часто бувають головні болі? 27. У вас часто болить живіт? 28. Чи хворобливо ви реагуєте на шум? 29. Чи буває, що в складних ситуаціях у вас пітніють долоні? Ключ.0 - 5 балів - ви не піддаєтеся стресам, ваш організм вельми стабільний; 6 - 11 балів - ви іноді відчуваєте стрес, але все-таки, як правило, можете тримати себе в руках і зберігати спокій; 12 - 17 балів - із стресами ви стикаєтеся лише в певних сферах вашого життя. Добившись більшого володіння собою, ви цілком можете підвищити стійкість до стресу; 18 - 25 балів - ви знаходитеся під постійною загрозою стресу. Важливо, щоб ви з’ясували його причини; 26 і більше балів - стресовий стан загрожує вашому здоров’ю. Вам необхідно негайно змінити спосіб свого життя. Оцінити за допомогою тесту "Самооцінка емоційних станів" рівень психологічного стресу Інструкція. Виберіть у кожному із запропонованих наборів тверджень те, яке найкраще описує ваш стан зараз. Номер судження, вибраного з кожного набору, запишіть у відповідному рядку для відповідей. Спокій - тривожність 10. Цілковитий спокій. Непохитно упевнений у собі. 9. Виключно холоднокровний, на рідкість упевнений і не хвилююся. 8. Відчуття повного благополуччя. Упевнений й відчуваю себе невимушено. 7. У цілому упевнений і вільний від неспокою. 6. Ніщо особливо не турбує мене. Відчуваю себе більш-менш невимушено. 5. Дещо стурбований, відчуваю себе скуто, трохи стривожений. 4. Відчуваю деяку заклопотаність, страх, неспокій або невизначеність. Знервований, хвилююся, роздратований. 3. Значна невпевненість. Вельми травмований невизначеністю. Страшно. 2. Величезна тривожність, заклопотаність. Змучений страхом. 1. Абсолютно збожеволів від страху. Втратив розум. Наляканий труднощами, які не вирішуються. Енергійність - втома 10. Порив, що не знає перешкод. Життєва сила б’є через край. 9. Життєздатність, що б'є через край, величезна енергія, сильне прагнення до діяльності. 8. Багато енергії, сильна потреба в дії. 7. Відчуваю себе свіжим, у запасі значна енергія. 6. Відчуваю себе досить свіжим, в міру бадьорим. 5. Злегка втомився. Лінощі. Енергії не вистачає. 4. Досить втомлений. У запасі не дуже багато енергії. 3. Велика втома. Млявий. Мізерні ресурси енергії. 2. Жахливо стомлений. Майже виснажений і практично не здібний до дії. Майже не залишилося запасів енергії. 1. Абсолютно знесилений. Нездібний навіть до незначного зусилля. Піднесення - пригніченість 10. Сильний підйом, захоплена веселість. 9. Збуджений, у піднесеному стані. Захопленість. 8. Збуджений, у хорошому настрої. 7. Відчуваю себе дуже добре. Життєрадісний. 6. Відчуваю себе досить добре, "в порядку". 5. Відчуваю себе трохи пригнічено, "так собі". 4. Настрій пригнічений і дещо смутний. 3. Пригнічений, відчуваю себе дуже пригнічено. Настрій безперечно смутний. 2. Дуже пригнічений. Відчуваю себе просто жахливо. 1. Крайня депресія і смуток. Пригнічений. Все чорне і сіре. Упевненість у собі - безпорадність 10. Для мене немає нічого неможливого. Зможу зробити все, що захочу. 9. Відчуваю велику упевненість у собі. Упевнений у своїх звершеннях. 8. Дуже упевнений у своїх здібностях. 7. Відчуваю, що моїх здібностей достатньо і в мене гарні перспективи. 6. Відчуваю себе досить компетентним. 5. Відчуваю, що мої вміння і здібності дещо обмежені. 4. Відчуваю себе не дуже здібним. 3. Пригнічений своєю слабкістю й браком здібностей. 2. Відчуваю себе жалюгідним та нещасним. Втомився від своєї некомпетентності. 1. Тисне відчуття слабкості і марності зусиль. У мене нічого не виходить. Ключ. І - індивідуальна самооцінка, яка відповідає номеру судження, вибраного зі шкали. І1 - "Спокій - тривожність" =..., чим нижче значення І1, тим вище тривожність; І2 - "Енергійність - втома" =..., чим нижче значення І2, тим більше втома; ІЗ - "Піднесення - пригніченість" =..., чим нижче значення І3, тим більше пригніченість; І4 - "Відчуття упевненості в собі - відчуття безпорадності" =... чим нижче значення І4, тим більше відчуття безпорадності; І5 - сумарна (за чотирма шкалами) оцінка стану: І5 = І1+І2+І3+І4 =..., чим нижче значення І5, тим вище рівень психоемоційного стресу. Оцінити за допомогою тесту (табл.4.2) рівень фізіологічного стресу Інструкція. Позначити в табл.4.2 ту цифру, яка відображає частоту прояву у вас того чи іншого симптому, а потім підрахувати загальну суму. Таблиця 4.2 Характеристики фізичного стану людини та їх оцінка№ з/пФізичний станНіколиРідко (частіше, ніж раз на півроку) Інколи (частіше, ніж раз на місяць) Часто (частіше, ніж раз на тиждень) Постійно12345671Затяжні головні болі123452Мігрені123453Болі в шлунку123454Підвищений тиск123455Холодні кисті рук123456Печія123457Часте дихання123458Діарея123459Сильне серцебиття1234510Потіння рук1234511Нудота1234512Метеоризм1234513Часте сечовипускання1234514Потіння ступнів1234515Масна шкіра1234516Втома / виснаження1234517Енурез1234518Сухість у роті1234519Тремор рук1234520Болі у спині1234521Болі у шиї1234522Жувальні рухи щелеп1234523Скреготіння зубами1234524Запори1234525Відчуття важкості в грудях чи в області серця1234526Запаморочення1234527Блювота1234528Порушення менструального циклу1234529Шкіра, що вкривається плямами1234530Прискорене серцебиття1234531Коліки1234532Астма1234533Порушення травлення1234534Понижений тиск1234535Гіпервентиляція1234536Болі в суглобах1234537Сухість шкірного покрову1234538Стоматит1234539Алергія12345 Ключ. Підсумуйте кількість балів. Якщо ви наберете від 40 до 75 балів, то ваш організм здатний протистояти фізіологічним стресам. Якщо - від 76 до 100 балів, то вірогідність того, що ви потрапите під дію фізіологічного стресу, невелика. Якщо ви наберете від 101 до 150 балів, то вірогідність фізіологічного стресу буде високою. Якщо показники перевищують 150 балів, то цілком імовірно, що фізіологічний стрес вже позначився на Вашому здоров'ї. Визначити за допомогою шкали стресів Г.Е. Андерсона (табл.4.3) причини, що викликають появу стресових станів Інструкція. Позначте у табл.4.3 ті події, які відбулися з вами за останній рік. Таблиця 4.3 Події в житті та їх оцінкаПодіїБали12Вступ до навчального закладу50Вступ у шлюб77Збільшення чи зменшення проблем з керівництвом38Робота в період навчання43Смерть дружини (чоловіка) 87Різка зміна звичного режиму сну (сон став коротшим чи довшим) 34Смерть близького родича77Зміна обраної спеціалізації41Різка зміна звичного режиму харчування (змінився час прийому їжі або її кількість) 30Зміна своїх звичок, кола спілкування, стилю одягу45Смерть близького друга68Здійснення вчинків, що караються законом22Видатне особисте досягнення40Народження або усиновлення дитини68Різка зміна стану свого здоров’я чи стану здоров’я члена сім’ї56Виникнення сексуальних проблем58Виникнення проблем із законом42Збільшення чи зменшення частоти зустрічей з членами родини26Різка зміна матеріального стану (в кращий або гірший бік) 53Поява нового члена родини (народження, переїзд родича й т. і) 50Зміна місця проживання або умов проживання42Значний міжособовий конфлікт або переоцінка цінностей50Зміна, пов’язана з релігією (ви стали віруючим або, навпаки, атеїстом) 36Звільнення62Розлучення76Зміна роботи50Значна зміна у міжособових відносинах з чоловіком (дружиною) 50Значна зміна в обов’язках на роботі (просування у службовій діяльності, велика матеріальна премія, пониження в посаді, переведення по службі) 47Закінчення табл.4.3 12Зміна режиму роботи Вашого чоловіка (дружини) 41Тривала розлука з чоловіком (дружиною) 74Зміна стилю відпочинку, якому надавали перевагу57Серйозна травма або захворювання65Зміна кількості вживання алкоголю (збільшення або зменшення) 46Збільшення суспільної роботи чи відмова від неї48Підвищення почуття незалежності або відповідальності49Тривала поїздка під час канікул або відпустки33Заручення54Перехід до іншого вузу50Зміна режиму дня41Великі проблеми з адміністрацією або викладачами вузу44Розрив заручин чи постійних відносин60Серйозна зміна самооцінки, самоідентифікації, самоусвідомлення або загального уявлення про себе57 Ключ. Щоб визначити свій результат, помножте кількість подій, які відбувалися з вами за рік, на їхню середню оцінку (наприклад, двічі за рік відбулася тривала поїздка під час канікул або відпустки; середня оцінка цієї події 33; таким чином, маємо 2 Ч 33 = 66). Потім підсумуйте одержані бали. 150 - 199 балів - стресові стани, пережиті за останній рік, стали причиною захворювань у 37% випадків. 200 - 299 балів - стресові стани, пережиті за останній рік, стали причиною захворювань у 51% випадків. 300 і більше балів - стресові стани, пережиті за останній рік, стали причиною захворювань у 79% випадків. Контрольні запитання 1. Дайте визначення поняттю "втома". 2. Назвіть основні причини втоми. 3. Назвіть стадії втоми? 4. Що таке психічна втома? 5. Що таке фізична втома? 6. Що таке стрес? 7. Для яких видів діяльності характерний стан стресу? 7. Як класифікуються стресові стани за формою прояву? 8. Як класифікуються стресові стани за характером наслідків? 9. Як впливають стани втоми і стресу на діяльність людини? Практична робота 5: Ергономічна оцінка робочого місця Мета роботи - ознайомитися з принципами і методами ергономічної оцінки робочого місця. Загальні відомості. В міру переходу до комплексної автоматизації виробництва зростає роль людини як суб'єкта праці й керування. Людина несе відповідальність за ефективну роботу всієї технічної системи і допущена нею помилка може призвести в деяких випадках до дуже тяжких наслідків. При цьому максимальної ефективності при використанні технічних пристроїв можна досягти лише при дотриманні оптимальних співвідношень між технічними характеристиками машин і психофізіологічними можливостями людини. Вирішенням даних питань займається ергономіка. Ергономіка (грецьк. ergon - робота + nomus - закон) - наука, що займається комплексним вивченням і проектуванням трудової діяльності з метою оптимізації знарядь, умов і процесу праці, а також професійної майстерності працівника [7]. Особлива увага в ергономіці приділяється розробці та аналізу робочих місць, бо саме від якості їх улаштування залежить безпечність, надійність і ефективність роботи людини. Найчастіше для оцінки робочого місця використовують показник ергономічності. Ергономічність - це сукупність властивостей системи, які забезпечують можливість динамічної взаємодії людини з технічними засобами з метою виконання поставленої мети в заданих умовах роботи. Таким чином, показник ергономічності враховує анатомічні, біомеханічні, фізіологічні і психологічні можливості й закономірності діяльності людини. Ергономічність у кількісному вигляді визначає ступінь відмінності між тим, що реалізується, і потенційно можливим рівнями ефективності (якості) улаштування робочого місця. Наприклад, значення показника ергономічності робочого місця, який дорівнює 0,8, означає, що через недоліки в урахуванні можливостей людини 20% потенційно можливої ефективності не можуть бути реалізовані людиною в процесі діяльності на даному робочому місці. Як правило, ергономічна оцінка системи проводиться за наступною узагальненою схемою (табл.5.1). Таблиця 5.1 Схема ергономічної оцінки робочого місця№ з/пХарактеристика12Основні дані1Опис характеру діяльності працівника2Характер дій працівника: особливості прийому і обробки інформації, виконання керуючих дій, послідовність і тривалість операційХарактеристика засобів відображення інформації (ЗВІ) I. Засоби зорової інформації1Форма інформаційних моделей (сферична, прямокутна, кут нахилу до зорової осі оператора) 2Відстань від працівника до панелі3Поле зору працівника (кутові розміри), кількість умовних одиниць огляду4Раціональність розташування індикаторів на панелях (дотримання принципів функціональної значущості, частоти і послідовності використання), відповідність зонам видимості5Тип індикаторів і відповідність їх характеру читання6Форма й кутові розміри шкал7Контрастність шкал, рівень8Кількість відміток на шкалах9Розміри відміток і позначень шкал, відповідність їх розміру шкал й дистанції причитування10Форма, розміри і забарвлення стрілок11Розміщення колірних індикаторів12Освітлення індикаторів: загальне, місцеве (тип, обґрунтованість) 13Розміщення покажчиків, їх характер (написи, символічні позначення), спосіб виконанняII. Засоби звукової інформації1Типи індикатора (сирена, дзвін, зумер), гучність2Для селекторного зв'язку: кількість джерел, розбірливість мовиХарактеристика органів керування (ОК) 1Тип ОК (ручні, ножні), обґрунтованість вибору2Відповідність руху ОК переміщенням стрілок індикаторів3Відповідність ОК характеру дій працівника (точність, швидкість, тривалість) 4Опір ОК і відповідність оптимальним величинам5Наявність фіксації ОК у певних положеннях6Зручність захоплення і фіксації ОК кистю, стопою7Помітність ОК (способи кодування) 8Наявність покажчиків, їх характер, спосіб виконання9Розташування ОК: відповідність принципам функціонального зв'язку, частоти і послідовності використанняХарактеристика робочого місця оператора1Поза працівника, її обґрунтованість2Положення корпусу працівника при роботі (пряме, похиле - кут нахилу) 3Наявність крісла і відповідність його розмірів антропометричним даним4Можливість регулювання параметрів крісла5Наявність простору для ніг і відповідність його антропометричним даним6Розміри робочих зон рук (по фронту, в глибину, висоту), відповідність їх рекомендованим розмірам7Розміри робочих зон ніг, відповідність їх рекомендованим розмірамХарактеристика виробничого середовища1Шкідливі чинники, що виникають при роботі, їх інтенсивність2Засоби захисту працівника від дії шкідливих виробничих чинників, їх ефективність4Освітленість місця роботи працівника5Естетичне оформлення (фарбування, форми і т. ін) об’єкта дослідження6Естетичне оформлення виробничого приміщення7Оцінка розмірів кабіни (при її наявності) згідно з антропометричними даними, можливість огляду з робочого місця працівникаХарактеристика режиму роботи працівника1Фізична напруга в роботі (постійно, періодично), оцінка її тяжкості (легка, середньої тяжкості, важка) 2Монотонність у роботі (категорія) 3Психічна напруга (постійно, періодично) 4Емоційна напруга5Регламентовані перерви для відпочинку, їх обгрунтованість Для того щоб виконати оцінку робочого місця за даною схемою, необхідно знати нормативні значення наведених характеристик. У табл.5.2 наведені нормативні значення окремих характеристик робочого місця, які використовуватимуться в рамках даної роботи. Таблиця 5.2 Нормативні значення окремих характеристик робочого місця№ з/пХарактеристика12Характеристики пульту1Загальна висота пульта при робочому положенні "сидячи" - 1650 мм, "стоячи" - не більше 1800 мм; висота стільниці пульту при робочому положенні "сидячи" - від 530 до 760 мм, "стоячи" - близько 1100 мм2Ширина пульта (обслуговується тільки в робочому положенні "сидячи") - від 380 до 660 мм; відстань від рівня сидіння крісла оператора до нижнього краю стільниці пульту (обслуговується тільки в робочих положеннях "сидячи" і "сидячи або стоячи") - від 150 до 250 мм; висота розміщення ОК для робочого положення "стоячи" - від 1000 до 1600 мм, "сидячи" - від 530 до 1040 мм3Висота розміщення ЗВІ для робочого положення "стоячи" - від 1100 до 1800 мм, "сидячи" - від 850 до 1650 мм4Розміри вільного місця для ніг працівника: висота - не менше 600 мм, ширина - не менше 500 мм, глибина - не менше 400 мм. Характеристики робочого крісла1Форма сидіння - квадратна2Форма спинки - прямокутна увігнута3Радіус вигину спинки - від 300 до 400 мм4Розмір сидіння - 400x400 мм5Розмір спинки - приблизно 300х120 мм6Кут нахилу сидіння назад - 5-6°7Кут нахилу спинки - від 5 до 10°8Висота підлокітника - має знаходитися на одному рівні з поверхнею столуХарактеристики зорового аналізатора1Освітленість на робочому місці працівника - 400 лк2Яскравість свічення індикатора на чорно-білій електронно-променевій трубці (ЕПТ) - не менше 0,5 кд/м2, мінімальна яскравість свічення індикатора на кольоровій ЕПТ-17, оптимальна - 170 кд/м2; контраст прямий оптимальний - 80-90%, допустимий - 60-90%, контраст зворотний для самосвітних індикаторів - не менше 20%3Розміри знаків на екрані залежно від складності - від 15 до 40'4Частота кадрів для інтегральних візуальних індикаторів - не менше 50 Гц; ширина лінії на екрані індикаторної ЕПТ знакографічного дисплея - не менше 1 мм при дистанції спостереження 0,3 - 0,7м. Характеристики слухового аналізатора1Частота для аварійних немовних повідомлень - 800 - 5000 Гц, застережень - 200 - 800, повідомлень, - 200 - 400 Гц, відповідно гранично допустимий рівень звукового тиску сигналів - 120, 115 і 110 дБ2Тривалість окремих сигналів і інтервалів між ними - не менше 0,2 с, тривалість інтенсивних сигналів - не більше 10 сХарактеристики органів керування1Опір ОК: кнопки натискання - 0,3 кг; головки, що обертаються, - 2,5 кг; тумблер - 1,3 кг; важіль з кулястою ручкою - 2,5 кг Порядок виконання роботи 1. Провести ергономічну оцінку робочого місця працівника, наведеного на рис.5.1. 2. Використовуючи "схему ергономічної оцінки робочого місця", а також дані з табл.5.2, дати якісний опис робочого місця, тобто вибрати відповідні йому характеристики. 3. Кожну з вибраних характеристик описати кількісно за допомогою двох параметрів б та в. Одержані дані занести в табл.5.3. Таблиця 5.3 Ергономічна оцінка робочого місцяНайменування показникаб, балив,% Примітка: б - оцінка показника, вимірюється в балах від 0 до 5; в - питома вага показника, встановлюється залежно від значущості даного показника для оцінюваної системи і приймається у відсотках. Параметр б надається характеристиці на основі того, що 0 - самий негативний варіант, 5 - найбажаніший. Наприклад, характеристика - освітленість. Якщо для оцінюваної системи освітленість дуже низька, то надається б = 0, погана - б = 2, задовільна - б = 3, хороша - б = 4, відмінна - б = 5. Параметр в надається так, щоб сумарна питома вага всіх вибраних показників дорівнювала 100%. При цьому найбільший відсоток призначається тому показнику, який є найбільш важливим для даного виду діяльності. Наприклад, для якісного виконання роботи працівником важливим показником є розміри робочої зони, а менш важливим - використання кругових концентричних шкал, у такому разі в1 = 10%, а в2 = 1% відповідно. 4. Загальну ергономічну оцінку робочого місця визначити за формулою: г = picscalex100010009000003380100000300120000000000050000000902000000000400 000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500 00000b0200000000050000000c026004e0061200000026060f001a00ffffffff00001000 0000c0ffffffa3ffffffa0060000030400000b00000026060f000c004d61746854797065 0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402 8002b5010500000013028002980610000000fb0240fe0000000000009001000000020002 001053796d626f6c0002040000002d01010008000000320a1003390001000000e5000800 0000320aa601f90301000000d70012000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402 0020417269616c2043797200cc00040000002d01020004000000f001010009000000320a 0c049e02030000003130300008000000320a50027405010000006e0012000000fb0240fe 0000000000009001000000a104020020417269616c2043797200a100040000002d010100 04000000f001020008000000320aa6017e0401000000e20012000000fb0240fe00000000 00009001000000cc04020020417269616c2043797200cc00040000002d01020004000000 f001010008000000320a5002bd02010000006e0012000000fb0240fe0000000000009001 000000a104020020417269616c2043797200a100040000002d01010004000000f0010200 08000000320aa601c70101000000e1000a00000026060f000a00ffffffff010000000000 10000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc04000000 2d01020004000000f0010100030000000000. При цьому г повинна бути в межах [0...5]. 5. Якщо ергономічна оцінка г має низьке значення, оптимізувати систему так, щоб поліпшити ергономічні показники й тим самим отримати необхідну ергономічну оцінку. 6. Зробити висновок за результатами ергономічної експертизи. picscalex14301000900000331b600000b00050200000000040000000301080005000000 0b0200000000050000000c02dc45b67c05020000f7000003000100000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000040000003402000003000000350004000000340200000300000035001c00 0000fb025bfe0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000ac268d4 1200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010100050000002e0118000000 050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102 ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000 000000000000040000002d01030033000000320a0d1e22311d000000d5e0f0e0eaf2e5f0 e8f1f2e8eae820f0eee1eef7eee3ee20ecb3f1f6ff001901ea00eb00ea00b900c000eb00 ea00ec00d200c100eb00b900eb007500ea00eb00f100eb00db00ea009900ea0074002101 5d00d200f100e30005000000020101000000050000000902010000000500000001020100 000008000000fa0200000000000000000000040000002d01040004000000f00102000700 0000fc020000ffffff000000040000002d01020004000000f0010300050000002e010100 00001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00fa300f 66fa00000a0026008a01000000000300000084d51200040000002d01030004000000f001 01001c000000fb02c2fe0000000000009001000000cc07800022417269616c2043797200 0ac368d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010100050000002e01 18000000050000000201010000000500000004010d000000050000000902000000000500 00000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01050007000000 fc020000000000000000040000002d01060058000000320a354445263600000032322e20 d0e5e3ebe0ece5edf2eee2e0edb320efe5f0e5f0e2e83a20f0eee1eef7e8e920e4e5edfc 20ede5edeef0eceee2e0ede8e92eb100b10059005900d500b1007400ba00b100db00b100 b0009200b100a900b100b00047005900ad00b100b100b100b100a900b20059005900b100 b100b700b100a600b200b2005900b900b000af00a5005800af00b000af00b000b000da00 b000a800b000af00b100b100580005000000020101000000050000000902010000000500 0000010201000000040000002d01040004000000f0010500040000002d01020004000000 f0010600050000002e0101000000040000002d01030004000000f00101001c000000fb02 c2fe0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000ac468d41200d89f f377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010100050000002e011800000005000000 0201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff00 08000000fa0200000000000000000000040000002d01050007000000fc02000000000000 0000040000002d01060063000000320a963f53263d00000031392e20cef1e2b3f2ebe5ed b3f1f2fc20ecb3f1f6ff20f0eee1eef2e83a20eff0e8f0eee4edba20b320f8f2f3f7ede5 2c20f0b3e2edeeecb3f0ede52e00b100b10059005900f800a000a90047009200ba00b100 b0004700a0009200a6005900db004700a000b700ad005900b100b100b700b1009200b200 59005900ad00b100b100b000b000b900af00a200580046005800ff0091009f00a500af00 b00058005800b0004600a800af00b000da004600b000af00b00058000500000002010100 00000500000009020100000005000000010201000000040000002d01040004000000f001 0500040000002d01020004000000f0010600050000002e0101000000040000002d010300 04000000f00101001c000000fb02c2fe0000000000009001000000cc0780002241726961 6c20437972000ac568d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010100 050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d000000050000000902 00000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01 050007000000fc020000000000000000040000002d0106006f000000320a8b3c54264500 000031372e20d8eab3e4ebe8e2b320f4e0eaf2eef0e83a20eff0e820f0eee1eef2b320e2 e8ede8eae0fef2fc20efb3e4e2e8f9e5ede8e920f8f3ec20b320e2b3e1f0e0f6b3ff2e00 b100b1005900590024018c004700ba00ba00b200a900470059000601b1008c009200b100 b100b20059005900ad00b100b2005900b100b100b700b100920047005900a900b200b000 b2008c00b000ee009100a5005800ac004600b900a800b1000501b000af00b100b1005800 ff009f00da00580046005800a8004600b600b000b000b6004600ac005800050000000201 010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d01040004000000 f0010500040000002d01020004000000f0010600050000002e0101000000040000002d01 030004000000f00101001c000000fb02c2fe0000000000009001000000cc078000224172 69616c20437972000ac668d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d01 0100050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000000 090200000000050000000102ffffff0008000000fa020000000000000000000004000000 2d01050007000000fc020000000000000000040000002d01060043000000320a021b113c 28000000f320e2e8f1eef2f32028e2b3e420efeee2e5f0f5edb320f1f2eeebf329202020 2033303020ecec2ea0005900a900b200a000b1009200a00059006a00a9004700ba005900 ad00b100a900b100b100a000b000460058009f009100b000b9009f006900580058005800 5800b000b000b0005800da00da0058000500000002010100000005000000090201000000 05000000010201000000040000002d01040004000000f0010500040000002d0102000400 0000f0010600050000002e0101000000040000002d01030004000000f00101001c000000 fb02c2fe0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000ac768d41200 d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010100050000002e01180000000500 00000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffff ff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01050007000000fc0200000000 00000000040000002d01060046000000320a9b19213c2a000000efee20f4f0eeedf2f320 20202034303020ecec2c20e220e3ebe8e1e8edf32020202032303020ecec2c20ad00b100 59000601b100b100b0009200a0005900590059005900b100b100b1005900db00db005900 5900a90058007300b900b100b600b100af009f005800580058005800b000b000b0005800 da00da005800580005000000020101000000050000000902010000000500000001020100 0000040000002d01040004000000f0010500040000002d01020004000000f00106000500 00002e0101000000040000002d01030004000000f00101001c000000fb02c2fe00000000 00009001000000cc07800022417269616c20437972000ac868d41200d89ff377e19ff377 2020f577300f66fa040000002d010100050000002e011800000005000000020101000000 0500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02 00000000000000000000040000002d01050007000000fc02000000000000000004000000 2d0106006a000000320aea3a54264200000031362e20d0eee7f2e0f8f3e2e0ededff20ce ca3a20e2b3e4efeee2b3e4e0ba20eff0e8edf6e8efe0ec20f4f3edeaf6b3eeede0ebfced eee3ee20e7e227ffe7eaf32eb100b10059005900d500b10092009200b1000001a000a900 b100b000b000ad005900f800ba0059005900a9004700ba00ad00b100a9004700ba00b100 a3005900ad00b100b200af00b600b100ac00b000da00580005019f00af008b00b6004600 b000af00b000b900a500af00b0007300b00058009100a8003c00ac0091008b009f005800 050000000201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d01 040004000000f0010500040000002d01020004000000f0010600050000002e0101000000 040000002d01030004000000f00101001c000000fb02c2fe0000000000009001000000cc 07800022417269616c20437972000ac968d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa 040000002d010100050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d00 000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa020000000000000000 0000040000002d01050007000000fc020000000000000000040000002d01060031000000 320a6b16363c1c000000b320e7f0f3f7edb320e4ebff20f4b3eaf1e0f6b3bf20eae8f1f2 fe2e470058009200b000a000a500b00046005900b900ba00ac005900050147008b00a000 b000b7004600590058008c00b1009f009100ee0058000500000002010100000005000000 09020100000005000000010201000000040000002d01040004000000f001050004000000 2d01020004000000f0010600050000002e0101000000040000002d01030004000000f001 01001c000000fb02c2fe0000000000009001000000cc07800022417269616c2043797200 0aca68d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010100050000002e01 18000000050000000201010000000500000004010d000000050000000902000000000500 00000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01050007000000 fc020000000000000000040000002d0106003c000000320acf14233c23000000d3f1b320 ceca20f7b3f2eaeef4b3eaf1f3fef2fcf1ff20e220efeeebeee6e5ededfff500cb009f00 47005800f800b9005900a500470091008c00b000060146008c009f00a000ee009200a500 a000ac005900a8005900ac00b100b900b100d400b000af00af00ac009f00050000000201 010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d01040004000000 f0010500040000002d01020004000000f0010600050000002e0101000000040000002d01 030004000000f00101001c000000fb02f0fe0000000000009001000000cc078000224172 69616c20437972000acb68d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d01 0100050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000000 090200000000050000000102ffffff0008000000fa020000000000000000000004000000 2d01050007000000fc020000000000000000040000002d0106002b000000320a5612563f 18000000c7f3f1e8ebebff20ede020e2e0e6b3ebfc20332c3520eae3a500880089009700 9f009e0094004b00970097004c0090009800b5003d009e008e004b0098004b0097004b00 770063000500000002010100000005000000090201000000050000000102010000000400 00002d01040004000000f0010500040000002d01020004000000f0010600050000002e01 01000000040000002d01030004000000f00101001c000000fb02f0fe0000000000009001 000000cc07800022417269616c20437972000acc68d41200d89ff377e19ff3772020f577 300f66fa040000002d010100050000002e01180000000500000002010100000005000000 04010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000 000000000000040000002d01050007000000fc020000000000000000040000002d010600 2b000000320ab6105d4318000000c7f3f1e8ebebff20ede020eaedeeefeae820302c3120 eae3a5008800890097009f009e0094004b00970097004c00770097009700940077009700 4b0097004b0097004b007700630005000000020101000000050000000902010000000500 0000010201000000040000002d01040004000000f0010500040000002d01020004000000 f0010600050000002e0101000000040000002d01030004000000f00101001c000000fb02 acfe0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000acd68d41200d89f f377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010100050000002e011800000005000000 0201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff00 08000000fa0200000000000000000000040000002d01050007000000fc02000000000000 0000040000002d0106000d000000320aae0cf54504000000caed2e32c700bb005e00bd00 050000000201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d01 040004000000f0010500040000002d01020004000000f0010600050000002e0101000000 040000002d01030004000000f00101000500000004010d00000005000000020101000000 07000000fc020000000000000000040000002d01010008000000fa020500010000000000 0000040000002d01050010000000240306003048170e5f48040e8e48f10d5d48790d2e48 8c0dff479f0d08000000fa0200000000000000000000040000002d01060007000000fc02 0100000000000000040000002d01070012000000240307003048170e5f48040e8e48f10d 5d48790d2e488c0dff479f0d3048170e040000002d010100040000002d01050016000000 240309002e488c0d5d48790d5a48740d57486f0d54486b0d5048670d4b48630d4748600d 41485d0d040000002d01060014000000250308005d48790d5a48740d57486f0d54486b0d 5048670d4b48630d4748600d41485d0d040000002d01050010000000240306001b48bb0d 2e488c0d41485d0dc8472b0db5475a0da247890d040000002d010600040000002d010700 12000000240307001b48bb0d2e488c0d41485d0dc8472b0db5475a0da247890d1b48bb0d 040000002d010100040000002d0105001600000024030900b5475a0dc8472b0dc347290d bd47280db847280db247280dac47280da747290da2472b0d040000002d01060014000000 25030800c8472b0dc347290dbd47280db847280db247280dac47280da747290da2472b0d 040000002d0105001000000024030600c847890db5475a0da2472b0d2a475d0d3d478c0d 5047bb0d040000002d010600040000002d0107001200000024030700c847890db5475a0d a2472b0d2a475d0d3d478c0d5047bb0dc847890d040000002d010100040000002d010500 14000000240308003d478c0d2a475d0d2447600d2047630d1b47660d17476a0d14476f0d 0e47790d040000002d01060012000000250307002a475d0d2447600d2047630d1b47660d 17476a0d14476f0d0e47790d040000002d01050010000000240306006c479f0d3d478c0d 0e47790ddc46f10d0b47040e3a47170e040000002d010600040000002d01070012000000 240307006c479f0d3d478c0d0e47790ddc46f10d0b47040e3a47170e6c479f0d04000000 2d010100040000002d01050016000000240309000b47040edc46f10ddb46f60dd946fb0d d946010ed946070ed9460c0eda46120edc46170e040000002d0106001400000025030800 dc46f10ddb46f60dd946fb0dd946010ed946070ed9460c0eda46120edc46170e04000000 2d01050010000000240306003a47f10d0b47040edc46170e0e47900e3d477d0e6c476a0e 040000002d010600040000002d01070012000000240307003a47f10d0b47040edc46170e 0e47900e3d477d0e6c476a0e3a47f10d040000002d010100040000002d01050014000000 240308003d477d0e0e47900e1147950e14479a0e17479f0e1b47a30e2047a60e2a47ac0e 040000002d01060012000000250307000e47900e1147950e14479a0e17479f0e1b47a30e 2047a60e2a47ac0e040000002d010500100000002403060050474e0e3d477d0e2a47ac0e a247de0eb547af0ec847800e040000002d010600040000002d0107001200000024030700 50474e0e3d477d0e2a47ac0ea247de0eb547af0ec847800e50474e0e040000002d010100 040000002d0105001600000024030900b547af0ea247de0ea747df0eac47e10eb247e10e b847e10ebd47e10ec347e00ec847de0e040000002d0106001400000025030800a247de0e a747df0eac47e10eb247e10eb847e10ebd47e10ec347e00ec847de0e040000002d010500 1000000024030600a247800eb547af0ec847de0e4148ac0e2e487d0e1b484e0e04000000 2d010600040000002d0107001200000024030700a247800eb547af0ec847de0e4148ac0e 2e487d0e1b484e0ea247800e040000002d010100040000002d0105001600000024030900 2e487d0e4148ac0e4648a90e4b48a60e5048a30e54489f0e57489a0e5a48950e5d48900e 040000002d01060014000000250308004148ac0e4648a90e4b48a60e5048a30e54489f0e 57489a0e5a48950e5d48900e040000002d0105001000000024030600ff476a0e2e487d0e 5d48900e8e48170e5f48040e3048f10d040000002d010600040000002d01070012000000 24030700ff476a0e2e487d0e5d48900e8e48170e5f48040e3048f10dff476a0e04000000 2d010100040000002d01050014000000240308005f48040e8e48170e9048120e91480c0e 9148060e9148010e9148fb0d8e48f10d040000002d01060012000000250307008e48170e 9048120e91480c0e9148060e9148010e9148fb0d8e48f10d040000002d0105000a000000 24030300b5475a0d3d478c0d2e488c0d08000000fa020000010000000000000004000000 2d01080004000000f0010600040000002d0107000c00000024030400b5475a0d3d478c0d 2e488c0db5475a0d040000002d010100040000002d0105000a000000240303003d478c0d 0b47040e5f48040e040000002d010800040000002d0107000c000000240304003d478c0d 0b47040e5f48040e3d478c0d040000002d010100040000002d0105000a00000024030300 3d478c0d2e488c0d5f48040e040000002d010800040000002d0107000c00000024030400 3d478c0d2e488c0d5f48040e3d478c0d040000002d010100040000002d0105000a000000 240303000b47040e3d477d0e2e487d0e040000002d010800040000002d0107000c000000 240304000b47040e3d477d0e2e487d0e0b47040e040000002d010100040000002d010500 0a000000240303000b47040e5f48040e2e487d0e040000002d010800040000002d010700 0c000000240304000b47040e5f48040e2e487d0e0b47040e040000002d01010004000000 2d0105000a000000240303003d477d0e2e487d0eb547af0e040000002d0108001c000000 fb02c2fe0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000a9768d41200 d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010600050000002e01180000000500 00000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffff ff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc0200000000 00000000040000002d010a0076000000320a253640264a00000031342e20d0eee7f0b3e7 ede5ededff20ceca3a20ceca20eaeee4f3fef2fcf1ff20f4eef0eceefe2c20efeeebeee6 e5ededffec2c20f7e0f1f2eaeee2ee2020202020f0eee7ecb3f0eeecb100b10059005900 d500b1009200b10047009200b000b100b000b000ad005900f800ba0059005900f800ba00 59008c00b100ba00a000ef009200a600a000ad0059000601b100b100db00b100ef005900 5800ac00b000b900b000d400b000af00af00ac00da0058005800a500b0009f0091008b00 b000a800b00058005800580058005800b000b0009100da004600b000b000da0005000000 0201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d0108000400 0000f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e010100000004000000 2d01030004000000f00106001c000000fb02c2fe0000000000009001000000cc07800022 417269616c20437972000a9868d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa04000000 2d010600050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000500 0000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000000000000000400 00002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a0085000000320a7a34 48265400000031332e20c2b3e4efeee2b3e4edb3f1f2fc20ceca20f5e0f0e0eaf2e5f0f3 20e4b3e920eff0e0f6b3e2ede8eae03a20eeeaf0e5ecb320ceca20e2b3e4efeee2b3e4e0 fef2fc20f5e0f0e0eaf2e5f0f320e4b3e92eb100b10059005900d5004700ba00ad00b100 a9004700ba00b0004700a0009200a6005900f800ba005900a000b100b100b1008c009200 b100b100a0005900ba004700b2005900ad00b100b100b7004700a900b000b2008c00b100 59005800b0008b00b000b000da0046005800f700b9005800a8004600b900ac00b000a800 4600b900b000ee009100a50058009f00b000b000b0008b009100b000b0009f005800b900 4600b1005800050000000201010000000500000009020100000005000000010201000000 040000002d01080004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a0005000000 2e0101000000040000002d01030004000000f00106001c000000fb02c2fe000000000000 9001000000cc07800022417269616c20437972000a9968d41200d89ff377e19ff3772020 f577300f66fa040000002d010600050000002e0118000000050000000201010000000500 000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa020000 0000000000000000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d01 0a0070000000320aee3248264600000031322e20c2b3e4efeee2b3e4edb3f1f2fc20f0f3 f5f320ceca20efe5f0e5ecb3f9e5ededfe20f1f2f0b3ebeeea20b3ede4e8eae0f2eef0b3 e23a20e2b3e4efeee2b3e4e0ba2eb100b10059005900d5004700ba00ad00b100a9004700 ba00b0004700a0009200a6005900b100a000a000a0005900f800ba005900ad00b100b100 b100db0047000601b100b000b000ef0059009f009100b0004600b900b0008b0058004600 af00b900b1008b00b0009100b000b0004600a80058005800a8004600b900ac00b000a800 4600b900b000a20058000500000002010100000005000000090201000000050000000102 01000000040000002d01080004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a00 050000002e0101000000040000002d01030004000000f00106001c000000fb02c2fe0000 000000009001000000cc07800022417269616c20437972000a9a68d41200d89ff377e19f f3772020f577300f66fa040000002d010600050000002e01180000000500000002010100 00000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000 fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc0200000000000000000400 00002d010a006c000000320ae92f48264300000031302e20d0eee7ecb3f9e5ededff20ef eeeae0e6f7e8eab3e23a20efeeeae0e6f7e8eae820eff0e8e7ede0f7e5ededff20eff0e8 ebe0e4b3e220e2b3e4f1f3f2edb32effb100b10059005900d500b1009200db0047000601 b100b000b000ad005900ad00b1008c00b100d500a600b2008c004700a90059005900ad00 b1008c00b100d500a600b2008c00b2005900ac00b000b1009100af00b000a500b000af00 af00ac005800ac00b000b100b900b000b9004600a8005800a8004600b9009f009f009100 af0046005800050000000201010000000500000009020100000005000000010201000000 040000002d01080004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a0005000000 2e0101000000040000002d01030004000000f00106001c000000fb02c2fe000000000000 9001000000cc07800022417269616c20437972000a9b48d41200d89ff377e19ff3772020 f577300f66fa040000002d010600050000002e0118000000050000000201010000000500 000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa020000 0000000000000000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d01 0a007f000000320af62a8e2650000000372e20d4eef0ece020f1f2f0b3ebeeea3a20eaeb e8edeeefeee4b3e1edb320f1f2f0b3ebeae82c20e7e0e1e0f0e2ebe5ededff20e2b3e4ef eee2b3e4e0ba20eaeeebfceef0f320efeee7ede0f7eeea2eb10059005900f200b100b100 db00b1005900a0009200b1004700ba00b1008c00590059008c00ba00b200b000b100ad00 b100ba004700b700b00047005900a0009200b1004700ba008c00b200590059009200b100 b700b100b100a800b900b000af00af00ac005800a8004600b900ac00b000a8004600b900 b000a20058008b00b000b900a500b000b0009f005800ac00b0009100af00b000a500b000 8b0058000500000002010100000005000000090201000000050000000102010000000400 00002d01080004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e01 01000000040000002d01030004000000f00106001c000000fb02c2fe0000000000009001 000000cc07800022417269616c20437972000a9c48d41200d89ff377e19ff3772020f577 300f66fa040000002d010600050000002e01180000000500000002010100000005000000 04010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000 000000000000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a00 60000000320a69298e263b000000362e20cfeee7ede0f7eae820ede020f8eae0ebe0f53a 20ede5eee1f5b3e4ede8e920eaebe0f120f2eef7edeef7f2b320efe5f0e5e2e8f9e5edee 2ee5b10059005900e500b1009200b000b100a6008c00b2005900b000b100590000018c00 b100ba00b100a00059005900b000b100b100b700a0004700ba00b000b200b20058008b00 b900b0009f0058009100b000a500af00b000a500910046005800ac00b000b000b000a800 b1000501b000af00b0005800050000000201010000000500000009020100000005000000 010201000000040000002d01080004000000f0010900040000002d01010004000000f001 0a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00106001c000000fb02c2fe 0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000a9d48d41200d89ff377 e19ff3772020f577300f66fa040000002d010600050000002e0118000000050000000201 010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff000800 0000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc020000000000000000 040000002d010a006d000000320a16268e2644000000342e20d5e0f0e0eaf2e5f0e8f1f2 e8eae020f8eae0eb3a20eaf0f3e3eee2b320eaeeedf6e5edf2f0e8f7edb320f8eae0ebe8 20e4b3e0ece5f2f0eeec2033303020ecec2eb10059005900d500b100b100b1008c009200 b100b100b200a0009200b2008c00b100590000018c00b100ba00590059008c00b100a000 7400b100a900470059008c00b100b000b700b100b0009100b000b100a500af0046005800 ff008b00b000b900b1005800b9004600b000da00b0009100b000b000da005800b000b000 b0005800da00da0058000500000002010100000005000000090201000000050000000102 01000000040000002d01080004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a00 050000002e0101000000040000002d01030004000000f00106001c000000fb02c2fe0000 000000009001000000cc07800022417269616c20437972000a9e48d41200d89ff377e19f f3772020f577300f66fa040000002d010600050000002e01180000000500000002010100 00000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000 fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc0200000000000000000400 00002d010a006a000000320a62248e2642000000332e20d2e8ef20b3ede4e8eae0f2eef0 b3e23a20eff0e8ebe0e4e820e720ede5f0f3f5eeeceefe20f8eae0ebeefe20b320f0f3f5 eeeceefe20f1f2f0b3ebeaeefe2eb10059005900c300b200ad0059004700b000ba00b200 8c00b1009200b100b1004700a90059005900ad00b100b200ba00b100ba00b20059009200 5900b000b100b100a000a000b000da00b000ee005800ff008b00b000b900b000ee005800 46005800b0009f009f00b000da00b000ee0058009f009100b0004600b9008b00b000ee00 580005000000020101000000050000000902010000000500000001020100000004000000 2d01080004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e010100 0000040000002d01030004000000f00106001c000000fb02c2fe00000000000090010000 00cc07800022417269616c20437972000a9f48d41200d89ff377e19ff3772020f577300f 66fa040000002d010600050000002e011800000005000000020101000000050000000401 0d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000000 00000000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a005e00 0000320a00238b263a000000e2e8e4e8eceef1f2b320e220efeef0ffe4eaf320e7ede0f7 e8eceef1f2b320efeef1ebb3e4eee2edeef1f2b320e2e8eaeef0e8f1f2e0ededff2ea900 b200ba00b200db00b100a000920047005900a9005900ad00b100b100ad00ba008c00a000 59009200b000b100a600b200db00b100a000920047005900ad00b0009f00b9004600b900 b000a800af00b0009f00910046005800a800b1008b00b000b000b1009f009100b000af00 af00ac005800050000000201010000000500000009020100000005000000010201000000 040000002d01080004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a0005000000 2e0101000000040000002d01030004000000f00106001c000000fb02c2fe000000000000 9001000000cc07800022417269616c20437972000aa048d41200d89ff377e19ff3772020 f577300f66fa040000002d010600050000002e0118000000050000000201010000000500 000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa020000 0000000000000000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d01 0a0075000000320a8e217a2649000000322e20d0eee7f2e0f8f3e2e0ededff20b3ede4e8 eae0f2eef0b3e23a20b3ede4e8eae0f2eef0e820f0eee7f2e0f8eee2e0edb320e7e020ec e5e6e0ece820e5f4e5eaf2e8e2edeebf20ecb10059005900d500b10092009200b1000001 a000a900b100b000b000ad0059004700b000ba00b2008c00b1009200b100b1004700a900 590059004700b000ba00b2008c00b1009200b100b100b2005900b100b10092009200b100 ff00b000a800b000af00460058009100b0005800da00b000d400b000da00b1005800b000 0501b0008b009100b100a800af00b0005800580005000000020101000000050000000902 0100000005000000010201000000040000002d01080004000000f0010900040000002d01 010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f0010600 1c000000fb02c2fe0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000aa1 48d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010600050000002e011800 0000050000000201010000000500000004010d0000000500000009020000000005000000 0102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc02 0000000000000000040000002d010a0078000000320a0d207a264b000000312e20cfeeeb e520e7eef0f33a20e220e3eef0e8e7eeedf2e0ebfcedb3e920efebeef9e8edb320202020 39302c20f320e2e5f0f2e8eae0ebfcedb3e920efebeef9e8edb32020202035302e00b100 59005900e500b100ba00b10059009200b100b100a00059005900a90059007400b100b100 b2009200b100b0009200b100ba00a600b0004700b2005900ad00ba00b1000601b200b000 47005900590059005900b100b100580058009f005800a800b000b0009100b1008b00b000 b900a500af004600b1005800ac00b900b0000501b100af0046005800580058005800b000 b00058000500000002010100000005000000090201000000050000000102010000000400 00002d01080004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e01 01000000040000002d01030004000000f00106001c000000fb02acfe0000000000009001 000000cc07800022417269616c20437972000aa248d41200d89ff377e19ff3772020f577 300f66fa040000002d010600050000002e01180000000500000002010100000005000000 04010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000 000000000000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a00 1f000000320a7d03724210000000cfe0ede5ebfc20eae5f0f3e2e0ededfff500bd00bb00 be00c600b1005f009400bd00be00aa00b400be00bb00bb00b80005000000020101000000 0500000009020100000005000000010201000000040000002d01080004000000f0010900 040000002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d0103000400 0000f0010600040000002d0107000c000000240304003d477d0e2e487d0eb547af0e3d47 7d0e040000002d010100040000002d01050010000000240306001f3f15041f3f48041f3f 7a0448507a04485048044850150408000000fa0200000000000000000000040000002d01 060004000000f0010800040000002d01070012000000240307001f3f15041f3f48041f3f 7a0448507a0448504804485015041f3f1504040000002d010100040000002d0105002400 00002403100048504804485015044e50160453501704595018045e501b0463501d046750 21046c5024046f50290473502d04755032047850370479503d047a5042047b5048040400 00002d0106002200000025030f00485015044e50160453501704595018045e501b046350 1d04675021046c5024046f50290473502d04755032047850370479503d047a5042047b50 4804040000002d01050010000000240306007b504804485048041650480416504b134850 4b137b504b13040000002d010600040000002d01070012000000240307007b5048044850 48041650480416504b1348504b137b504b137b504804040000002d010100040000002d01 0500240000002403100048504b137b504b137a5051137950561378505c13755061137350 66136f506a136c506f1367507213635076135e50781359507b1353507c134e507d134850 7d13040000002d0106002200000025030f007b504b137a5051137950561378505c137550 6113735066136f506a136c506f1367507213635076135e50781359507b1353507c134e50 7d1348507d13040000002d010500100000002403060048507d1348504b13485018131f3f 18131f3f4b131f3f7d13040000002d010600040000002d01070012000000240307004850 7d1348504b13485018131f3f18131f3f4b131f3f7d1348507d13040000002d0101000400 00002d01050024000000240310001f3f4b131f3f7d13193f7d13143f7c130e3f7b13093f 7813043f7613003f7213fb3e6f13f83e6a13f43e6613f23e6113ef3e5c13ee3e5613ed3e 5113ed3e4b13040000002d0106002200000025030f001f3f7d13193f7d13143f7c130e3f 7b13093f7813043f7613003f7213fb3e6f13f83e6a13f43e6613f23e6113ef3e5c13ee3e 5613ed3e5113ed3e4b13040000002d0105001000000024030600ed3e4b131f3f4b13523f 4b13523f48041f3f4804ed3e4804040000002d010600040000002d010700120000002403 0700ed3e4b131f3f4b13523f4b13523f48041f3f4804ed3e4804ed3e4b13040000002d01 0100040000002d01050024000000240310001f3f4804ed3e4804ed3e4204ee3e3d04ef3e 3704f23e3204f43e2d04f83e2904fb3e2404003f2104043f1d04093f1b040e3f1804143f 1704193f16041f3f1504040000002d0106001c000000fb02c2fe00000000000090010000 00cc07800022417269616c20437972000acf48d41200d89ff377e19ff3772020f577300f 66fa040000002d010800050000002e011800000005000000020101000000050000000401 0d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000000 00000000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a003300 0000320a1f3e54261d00000031382e20c7e0f1eee1e820e7e0f5e8f1f2f33a20e2b3e4f1 f3f2edb32e00b100b00059005800c100b000a000b000b700b10059009100b1009f00b200 9f0092009f0059005800a9004600ba009f00a0009100af00460058000500000002010100 00000500000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f001 0900040000002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d010300 04000000f00108001c000000fb02c2fe0000000000009001000000cc0780002241726961 6c20437972000ad048d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010800 050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d000000050000000902 00000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01 090007000000fc020000000000000000040000002d010a0036000000320aa14253261f00 000032312e20c5eceef6b3e9ede020ede0eff0f3e3e03a20efeef1f2b3e9ede02e00b100 b10059005900d500db00b100b7004700b200b000b1005900b000b100ad00b1009f007300 b00058005800ac00b0009f0091004600b100af00b0005800050000000201010000000500 000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f00109000400 00002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000 f00108001c000000fb02c2fe0000000000009001000000cc07800022417269616c204379 72000ad148d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d01080005000000 2e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000 050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d0109000700 0000fc020000000000000000040000002d010a0039000000320a0e415326210000003230 2e20cff1e8f5b3f7ede020ede0eff0f3e3e03a20efe5f0b3eee4e8f7ede02e00b100b100 59005900e500a000b200a0004700a600b000b1005900b000b100ad00b100a0007300b000 58005800ac00b000b0004600b000b900b100a500af00b000580005000000020101000000 0500000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f0010900 040000002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d0103000400 0000f00108001c000000fb02c2fe0000000000009001000000cc07800022417269616c20 437972000ad248d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d0108000500 00002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000500000009020000 0000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d010900 07000000fc020000000000000000040000002d010a0036000000320aba378e261f000000 b320eaeeebfceef0eeec2c20f0eee7f0b3e7ede5ededff20f1ebe0e1eae52e0047005900 8c00b100ba00a600b100b100b100db0059005900b100b1009200b10047009200af00b000 af00af00ac0058009f00b900b000b6008b00b00058000500000002010100000005000000 09020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f001090004000000 2d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f001 08001c000000fb02c2fe0000000000009001000000cc07800022417269616c2043797200 0ad348d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010800050000002e01 18000000050000000201010000000500000004010d000000050000000902000000000500 00000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000 fc020000000000000000040000002d010a003c000000320a483954262300000031352e20 cde0ffe2edb3f1f2fc20efeeeae0e6f7e8eab3e23a20e2b3e4f1f3f2edb32e00b100b100 59005900e600b100ad00a900b0004700a0009200a6005900ad00b1008c00b100d400a500 b1008b004600a80058005800a8004600b9009f009f009100af0046005800050000000201 010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000 f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01 030004000000f00108001c000000fb02c2fe0000000000009001000000cc078000224172 69616c20437972000ad448d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d01 0800050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000000 090200000000050000000102ffffff0008000000fa020000000000000000000004000000 2d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a0027000000320a89314826 1500000031312e20d2e8ef20ceca3a20f0f3f7edb320ceca2e04b100b00059005800c300 b100ad005800f800b90059005800b1009f00a600af0047005800f700b900580005000000 0201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d0106000400 0000f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e010100000004000000 2d01030004000000f00108002200000025030f00ed3e4804ed3e4204ee3e3d04ef3e3704 f23e3204f43e2d04f83e2904fb3e2404003f2104043f1d04093f1b040e3f1804143f1704 193f16041f3f1504040000002d0105000a00000024030300c929e612372ee612372ee612 08000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f001060004000000 2d0107000c00000024030400c929e612372ee612372ee612c929e612040000002d010100 040000002d0105000a00000024030300c929e612c9291413842f1413040000002d010800 040000002d0107000c00000024030400c929e612c9291413842f1413c929e61204000000 2d010100040000002d0105000a00000024030300c929e612372ee612842f141304000000 2d010800040000002d0107000c00000024030400c929e612372ee612842f1413c929e612 040000002d010100040000002d0105000a00000024030300c9291413c929561382305613 040000002d010800040000002d0107000c00000024030400c9291413c929561382305613 c9291413040000002d010100040000002d0105000a00000024030300c9291413842f1413 82305613040000002d010800040000002d0107000c00000024030400c9291413842f1413 82305613c9291413040000002d010100040000002d0105000a00000024030300c9295613 c929ac13f730ac13040000002d010800040000002d0107000c00000024030400c9295613 c929ac13f730ac13c9295613040000002d010100040000002d0105000a00000024030300 c929561382305613f730ac13040000002d010800040000002d0107000c00000024030400 c929561382305613f730ac13c9295613040000002d010100040000002d0105000a000000 24030300c929ac13e229f1135531f113040000002d010800040000002d0107000c000000 24030400c929ac13e229f1135531f113c929ac13040000002d010100040000002d010500 0a00000024030300c929ac13f730ac135531f113040000002d010800040000002d010700 0c00000024030400c929ac13f730ac135531f113c929ac13040000002d01010004000000 2d0105000a00000024030300e229f113002a431488314314040000002d01080004000000 2d0107000c00000024030400e229f113002a431488314314e229f113040000002d010100 040000002d0105000a00000024030300e229f1135531f11388314314040000002d010800 040000002d0107000c00000024030400e229f1135531f11388314314e229f11304000000 2d010100040000002d0105000a00000024030300002a4314812aa414c531a41404000000 2d010800040000002d0107000c00000024030400002a4314812aa414c531a414002a4314 040000002d010100040000002d0105000a00000024030300002a431488314314c531a414 040000002d010800040000002d0107000c00000024030400002a431488314314c531a414 002a4314040000002d010100040000002d0105000a00000024030300812aa414542fa414 542fa414040000002d010800040000002d0107000c00000024030400812aa414542fa414 542fa414812aa414040000002d010100040000002d0105000a00000024030300542fa414 652fd014e031d014040000002d010800040000002d0107000c00000024030400542fa414 652fd014e031d014542fa414040000002d010100040000002d0105000a00000024030300 542fa414c531a414e031d014040000002d010800040000002d0107000c00000024030400 542fa414c531a414e031d014542fa414040000002d010100040000002d0105000a000000 24030300652fd014ca2fd2150e32d215040000002d010800040000002d0107000c000000 24030400652fd014ca2fd2150e32d215652fd014040000002d010100040000002d010500 0a00000024030300652fd014e031d0140e32d215040000002d010800040000002d010700 0c00000024030400652fd014e031d0140e32d215652fd014040000002d01010004000000 2d0105000a00000024030300ca2fd21512308a1615328a16040000002d01080004000000 2d0107000c00000024030400ca2fd21512308a1615328a16ca2fd215040000002d010100 040000002d0105000a00000024030300ca2fd2150e32d21515328a16040000002d010800 040000002d0107000c00000024030400ca2fd2150e32d21515328a16ca2fd21504000000 2d010100040000002d0105000a0000002403030012308a162a3080182932801804000000 2d010800040000002d0107000c0000002403040012308a162a3080182932801812308a16 040000002d010100040000002d0105000a0000002403030012308a1615328a1629328018 040000002d010800040000002d0107000c0000002403040012308a1615328a1629328018 12308a16040000002d010100040000002d0105000a000000240303002a3080182b309418 40329418040000002d010800040000002d0107000c000000240304002a3080182b309418 403294182a308018040000002d010100040000002d0105000a000000240303002a308018 2932801840329418040000002d010800040000002d0107000c000000240304002a308018 29328018403294182a308018040000002d010100040000002d0105000a00000024030300 2b3094180030ed18a332ed18040000002d010800040000002d0107000c00000024030400 2b3094180030ed18a332ed182b309418040000002d010100040000002d0105000a000000 240303002b30941840329418a332ed18040000002d010800040000002d0107000c000000 240304002b30941840329418a332ed182b309418040000002d010100040000002d010500 0a000000240303000030ed18a332ed18a332ed18040000002d010800040000002d010700 0c000000240304000030ed18a332ed18a332ed180030ed18040000002d01010007000000 fc020000c0c0c0000000040000002d01060004000000f0010100040000002d0105000a00 000024030300e9344804f8394804f839480408000000fa02000001000000c0c0c0000400 00002d01010004000000f0010800040000002d0107000c00000024030400e9344804f839 4804f8394804e9344804040000002d010600040000002d0105000a00000024030300e934 4804e9344605f8394605040000002d010100040000002d0107000c00000024030400e934 4804e9344605f8394605e9344804040000002d010600040000002d0105000a0000002403 0300e9344804f8394804f8394605040000002d010100040000002d0107000c0000002403 0400e9344804f8394804f8394605e9344804040000002d010600040000002d0105000a00 000024030300e9344605d937e906f839e906040000002d010100040000002d0107000c00 000024030400e9344605d937e906f839e906e9344605040000002d010600040000002d01 05000a00000024030300e9344605f8394605f839e906040000002d010100040000002d01 07000c00000024030400e9344605f8394605f839e906e9344605040000002d0106000400 00002d0105000a00000024030300d937e906d937db08f839db08040000002d0101000400 00002d0107000c00000024030400d937e906d937db08f839db08d937e906040000002d01 0600040000002d0105000a00000024030300d937e906f839e906f839db08040000002d01 0100040000002d0107000c00000024030400d937e906f839e906f839db08d937e9060400 00002d010600040000002d0105000a00000024030300d937db0873359810f83998100400 00002d010100040000002d0107000c00000024030400d937db0873359810f8399810d937 db08040000002d010600040000002d0105000a00000024030300d937db08f839db08f839 9810040000002d010100040000002d0107000c00000024030400d937db08f839db08f839 9810d937db08040000002d010600040000002d0105000a00000024030300733598100030 bc11f839bc11040000002d010100040000002d0107000c00000024030400733598100030 bc11f839bc1173359810040000002d010600040000002d0105000a000000240303007335 9810f8399810f839bc11040000002d010100040000002d0107000c000000240304007335 9810f8399810f839bc1173359810040000002d010600040000002d0105000a0000002403 03000030bc114b30d412f839d412040000002d010100040000002d0107000c0000002403 04000030bc114b30d412f839d4120030bc11040000002d010600040000002d0105000a00 0000240303000030bc11f839bc11f839d412040000002d010100040000002d0107000c00 0000240304000030bc11f839bc11f839d4120030bc11040000002d010600040000002d01 05000a000000240303004b30d412f332d412f332d412040000002d010100040000002d01 07000c000000240304004b30d412f332d412f332d4124b30d412040000002d0106000400 00002d0105000a00000024030300f332d4127934ed18f839ed18040000002d0101000400 00002d0107000c00000024030400f332d4127934ed18f839ed18f332d412040000002d01 0600040000002d0105000a00000024030300f332d412f839d412f839ed18040000002d01 0100040000002d0107000c00000024030400f332d412f839d412f839ed18f332d4120400 00002d010600040000002d0105000a000000240303007934ed18f839ed18f839ed180400 00002d010100040000002d0107000c000000240304007934ed18f839ed18f839ed187934 ed18040000002d01060007000000fc020000000000000000040000002d01080004000000 f0010600040000002d0105001000000024030600273401197934ed18cb34d9184533c012 f332d412a132e81208000000fa0200000000000000000000040000002d01060004000000 f0010100040000002d0107001200000024030700273401197934ed18cb34d9184533c012 f332d412a132e81227340119040000002d010800040000002d0105002600000024031100 f332d4124533c0124333b8124033b2123d33ab123933a51235339f12303399122a339412 253390121e338c1218338812113385120a33831203338112fc328012f3327f1204000000 2d01060024000000250310004533c0124333b8124033b2123d33ab123933a51235339f12 303399122a339412253390121e338c1218338812113385120a33831203338112fc328012 f3327f12040000002d0105001000000024030600f3322813f332d412f3327f124b307f12 4b30d4124b302813040000002d010600040000002d0107001200000024030700f3322813 f332d412f3327f124b307f124b30d4124b302813f3322813040000002d01080004000000 2d01050026000000240311004b30d4124b302813443028133c302713353026132e302313 2730211321301d131b301913153015130f3010130a300a13063004130230fe12fe2ff812 fc2ff112f92fea12040000002d01060024000000250310004b302813443028133c302713 353026132e3023132730211321301d131b301913153015130f3010130a300a1306300413 0230fe12fe2ff812fc2ff112f92fea12040000002d0105001000000024030600f92fea12 4b30d4129d30be125230a6110030bc11ae2fd211040000002d010600040000002d010700 1200000024030700f92fea124b30d4129d30be125230a6110030bc11ae2fd211f92fea12 040000002d010800040000002d0105002c000000240314000030bc11ae2fd211ad2fcb11 ac2fc311ac2fbc11ac2fb511ad2fad11ae2fa611b12f9f11b32f9811b72f9211bb2f8c11 bf2f8611c42f8011ca2f7b11d02f7711d62f7311dc2f6f11e32f6d11ef2f691104000000 2d0106002a00000025031300ae2fd211ad2fcb11ac2fc311ac2fbc11ac2fb511ad2fad11 ae2fa611b12f9f11b32f9811b72f9211bb2f8c11bf2f8611c42f8011ca2f7b11d02f7711 d62f7311dc2f6f11e32f6d11ef2f6911040000002d0105001000000024030600ef2f6911 0030bc1111300f128435eb107335981062354510040000002d010600040000002d010700 1200000024030700ef2f69110030bc1111300f128435eb107335981062354510ef2f6911 040000002d010800040000002d0105002000000024030e00733598108435eb108b35e910 9235e6109935e310a035e010a635dc10ab35d710b135d210b535cc10ba35c610bd35c010 c135b910c435b110040000002d0106001e00000025030d008435eb108b35e9109235e610 9935e310a035e010a635dc10ab35d710b135d210b535cc10ba35c610bd35c010c135b910 c435b110040000002d010500100000002403060022357f1073359810c435b1102a38f408 d937db088837c208040000002d010600040000002d010700120000002403070022357f10 73359810c435b1102a38f408d937db088837c20822357f10040000002d01080004000000 2d0105000e00000024030500d937db082a38f4082c38ed082d38e6082e38db0804000000 2d0106000c000000250304002a38f4082c38ed082d38e6082e38db08040000002d010500 10000000240306008537db08d937db082e38db082e38e906d937e9068537e90604000000 2d010600040000002d01070012000000240307008537db08d937db082e38db082e38e906 d937e9068537e9068537db08040000002d010800040000002d0105002000000024030e00 d937e9062e38e9062d38e2062c38da062b38d3062838cc062638c5062238bf061e38b906 1a38b3061538ad060f38a8060938a40602389f06040000002d0106001e00000025030d00 2e38e9062d38e2062c38da062b38d3062838cc062638c5062238bf061e38b9061a38b306 1538ad060f38a8060938a40602389f06040000002d0105001000000024030600b0373307 d937e90602389f061235fc04e9344605c0349005040000002d010600040000002d010700 1200000024030700b0373307d937e90602389f061235fc04e9344605c0349005b0373307 040000002d010800040000002d0105002000000024030e00e9344605c0349005ba348c05 b4348805ae348305a9347d05a5347805a03471059d346b059a34640598345d0596345605 95344f0595344605040000002d0106001e00000025030d00c0349005ba348c05b4348805 ae348305a9347d05a5347805a03471059d346b059a34640598345d059634560595344f05 95344605040000002d010500100000002403060095344605e93446053e3546053e354804 e934480495344804040000002d010600040000002d010700120000002403070095344605 e93446053e3546053e354804e93448049534480495344605040000002d01080004000000 2d0105002a00000024031300e9344804953448049534410496343904973432049a342b04 9c342404a0341e04a4341804a8341204ad340c04b3340704b9340304bf34ff03c534fb03 cc34f903d334f603da34f503e934f303040000002d010600280000002503120095344804 9534410496343904973432049a342b049c342404a0341e04a4341804a8341204ad340c04 b3340704b9340304bf34ff03c534fb03cc34f903d334f603da34f503e934f30304000000 2d0105001000000024030600e934f303e9344804e9349c04f8399c04f8394804f839f303 040000002d010600040000002d0107001200000024030700e934f303e9344804e9349c04 f8399c04f8394804f839f303e934f303040000002d010800040000002d0105002a000000 24031300f8394804f839f303ff39f403073af5030e3af603153af9031c3afb03223aff03 283a03042e3a0704343a0c04393a12043d3a1804413a1e04453a2404473a2b044a3a3204 4b3a39044d3a4804040000002d0106002800000025031200f839f303ff39f403073af503 0e3af603153af9031c3afb03223aff03283a03042e3a0704343a0c04393a12043d3a1804 413a1e04453a2404473a2b044a3a32044b3a39044d3a4804040000002d01050010000000 240306004d3a4804f8394804a4394804a439ed18f839ed184d3aed18040000002d010600 040000002d01070012000000240307004d3a4804f8394804a4394804a439ed18f839ed18 4d3aed184d3a4804040000002d010800040000002d0105002a00000024031300f839ed18 4d3aed184c3af4184b3afc184a3a0319473a0a19453a1119413a17193d3a1d19393a2319 343a29192e3a2e19283a3219223a36191c3a3a19153a3c190e3a3f19073a4019f8394119 040000002d01060028000000250312004d3aed184c3af4184b3afc184a3a0319473a0a19 453a1119413a17193d3a1d19393a2319343a29192e3a2e19283a3219223a36191c3a3a19 153a3c190e3a3f19073a4019f8394119040000002d0105001000000024030600f8394119 f839ed18f8399818793498187934ed1879344119040000002d010600040000002d010700 1200000024030700f8394119f839ed18f8399818793498187934ed1879344119f8394119 040000002d010800040000002d01050026000000240311007934ed187934411972344119 6a34401963343f195c343c1955343a194f3436194934321943342e193d34291938342319 34341d19303417192c3411192a340a1927340119040000002d0106002400000025031000 79344119723441196a34401963343f195c343c1955343a194f3436194934321943342e19 3d3429193834231934341d19303417192c3411192a340a1927340119040000002d010500 10000000240306001829d6141829a41418297114d4287114d428a414d428d61404000000 2d010600040000002d01070012000000240307001829d6141829a41418297114d4287114 d428a414d428d6141829d614040000002d010800040000002d0105002400000024031000 d428a414d428d614ce28d614c928d514c328d414be28d114b928cf14b528cb14b028c814 ad28c314a928bf14a728ba14a428b514a328af14a228aa14a228a414040000002d010600 2200000025030f00d428d614ce28d614c928d514c328d414be28d114b928cf14b528cb14 b028c814ad28c314a928bf14a728ba14a428b514a328af14a228aa14a228a41404000000 2d0105001000000024030600a228a414d428a4140729a4140729c20dd428c20da228c20d 040000002d010600040000002d0107001200000024030700a228a414d428a4140729a414 0729c20dd428c20da228c20da228a414040000002d010800040000002d01050024000000 24031000d428c20da228c20da228bc0da328b70da428b10da728ac0da928a70dad28a30d b0289e0db5289b0db928970dbe28950dc328920dc928910dce28900dd4288f0d04000000 2d0106002200000025030f00a228c20da228bc0da328b70da428b10da728ac0da928a70d ad28a30db0289e0db5289b0db928970dbe28950dc328920dc928910dce28900dd4288f0d 040000002d0105001000000024030600d4288f0dd428c20dd428f40d1829f40d1829c20d 18298f0d040000002d010600040000002d0107001200000024030700d4288f0dd428c20d d428f40d1829f40d1829c20d18298f0dd4288f0d040000002d010800040000002d010500 24000000240310001829c20d18298f0d1e29900d2329910d2929920d2e29950d3329970d 37299b0d3c299e0d3f29a30d4329a70d4529ac0d4829b10d4929b70d4a29bc0d4b29c20d 040000002d0106002200000025030f0018298f0d1e29900d2329910d2929920d2e29950d 3329970d37299b0d3c299e0d3f29a30d4329a70d4529ac0d4829b10d4929b70d4a29bc0d 4b29c20d040000002d01050010000000240306004b29c20d1829c20de628c20de628a414 1829a4144b29a414040000002d010600040000002d01070012000000240307004b29c20d 1829c20de628c20de628a4141829a4144b29a4144b29c20d040000002d01080004000000 2d01050024000000240310001829a4144b29a4144a29aa144929af144829b5144529ba14 4329bf143f29c3143c29c8143729cb143329cf142e29d1142929d4142329d5141e29d614 1829d614040000002d0106002200000025030f004b29a4144a29aa144929af144829b514 4529ba144329bf143f29c3143c29c8143729cb143329cf142e29d1142929d4142329d514 1e29d6141829d614040000002d0105002c00000024031400c929ac137a29c9137629bb13 7529ac1376299d137a298f13802982138829761393296b139f296313ac295d13ba295913 c9295713d8295913e6295d13f3296313ff296b130a2a7613122a8213182a8f1304000000 2d0106002a000000250313007a29c9137629bb137529ac1376299d137a298f1380298213 8829761393296b139f296313ac295d13ba295913c9295713d8295913e6295d13f3296313 ff296b130a2a7613122a8213182a8f13040000002d0105001000000024030600182a8f13 c929ac137a29c913b1296014002a43144f2a2614040000002d010600040000002d010700 1200000024030700182a8f13c929ac137a29c913b1296014002a43144f2a2614182a8f13 040000002d010800040000002d0105001400000024030800002a4314b1296014b3296714 b7296d14bb297314bf297914c4297f14cd298714040000002d0106001200000025030700 b1296014b3296714b7296d14bb297314bf297914c4297f14cd298714040000002d010500 1000000024030600332aff13002a4314cd2987144e2ae814812aa414b42a601404000000 2d010600040000002d0107001200000024030700332aff13002a4314cd2987144e2ae814 812aa414b42a6014332aff13040000002d010800040000002d0105001600000024030900 812aa4144e2ae814542aec145b2aef14612af214682af514702af714772af814812af814 040000002d01060014000000250308004e2ae814542aec145b2aef14612af214682af514 702af714772af814812af814040000002d0105001000000024030600812a4f14812aa414 812af814542ff814542fa414542f4f14040000002d010600040000002d01070012000000 24030700812a4f14812aa414812af814542ff814542fa414542f4f14812a4f1404000000 2d010800040000002d0105002c00000024031400542fa414542f4f14632f5114712f5514 7e2f5b148a2f6314952f6e149d2f7a14a32f8714a72f9514a92fa414a72fb314a32fc114 9d2fce14952fda148a2fe5147e2fed14712ff314632ff714542ff814040000002d010600 2a00000025031300542f4f14632f5114712f55147e2f5b148a2f6314952f6e149d2f7a14 a32f8714a72f9514a92fa414a72fb314a32fc1149d2fce14952fda148a2fe5147e2fed14 712ff314632ff714542ff814040000002d0105002c000000240314002b3094187f309018 7f309f187c30ad187630bb186e30c7186430d2185930db184c30e2183e30e6182f30e818 2030e8181230e5180430df18f82fd718ed2fcd18e42fc218dd2fb518d92fa718d72f9818 040000002d0106002a000000250313007f3090187f309f187c30ad187630bb186e30c718 6430d2185930db184c30e2183e30e6182f30e8182030e8181230e5180430df18f82fd718 ed2fcd18e42fc218dd2fb518d92fa718d72f9818040000002d0105001000000024030600 d72f98182b3094187f3090186630861612308a16be2f8e16040000002d01060004000000 2d0107001200000024030700d72f98182b3094187f3090186630861612308a16be2f8e16 d72f9818040000002d010800040000002d0105000e0000002403050012308a1666308616 66307f166430771661306b16040000002d0106000c000000250304006630861666307f16 6430771661306b16040000002d0105001000000024030600c32fa91612308a1661306b16 a32f8514542fa414052fc314040000002d010600040000002d0107001200000024030700 c32fa91612308a1661306b16a32f8514542fa414052fc314c32fa916040000002d010800 040000002d0105002c00000024031400542fa414052fc314012fb514002fa614002f9714 042f89140a2f7b14122f6f141c2f6514282f5c14352f5514432f5114522f5014612f5014 6f2f54147d2f5a14892f6214932f6c149c2f7814a32f8514040000002d0106002a000000 25031300052fc314012fb514002fa614002f9714042f89140a2f7b14122f6f141c2f6514 282f5c14352f5514432f5114522f5014612f50146f2f54147d2f5a14892f6214932f6c14 9c2f7814a32f8514040000002d0105002c000000240314002b309418df2f6f18e62f6318 f02f5718fb2f4e180830471816304218253040183430401842304318503048185c304f18 6830591871306418783071187d307f187f308e187f309d187c30ab187730b91804000000 2d0106002a00000025031300df2f6f18e62f6318f02f5718fb2f4e180830471816304218 253040183430401842304318503048185c304f186830591871306418783071187d307f18 7f308e187f309d187c30ab187730b918040000002d01050010000000240306007730b918 2b309418df2f6f18b42fc8180030ed184c301219040000002d010600040000002d010700 12000000240307007730b9182b309418df2f6f18b42fc8180030ed184c3012197730b918 040000002d010800040000002d01050036000000240319000030ed18b42fc818b12fcf18 af2fd618ad2fdd18ac2fe418ac2fec18ac2ff318ad2ffb18ae2f0219b02f0919b32f1019 b62f1619ba2f1d19bf2f2219c32f2819c92f2d19cf2f3219d52f3619db2f3919e22f3c19 e92f3e19f02f4019f72f411900304119040000002d0106003400000025031800b42fc818 b12fcf18af2fd618ad2fdd18ac2fe418ac2fec18ac2ff318ad2ffb18ae2f0219b02f0919 b32f1019b62f1619ba2f1d19bf2f2219c32f2819c92f2d19cf2f3219d52f3619db2f3919 e22f3c19e92f3e19f02f4019f72f411900304119040000002d0105001000000024030600 003098180030ed18003041191e3041191e30ed181e309818040000002d01060004000000 2d0107001200000024030700003098180030ed18003041191e3041191e30ed181e309818 00309818040000002d010800040000002d01050010000000240306001e3098181e30ed18 1e3041192e3241192e32ed182e329818040000002d010600040000002d01070012000000 240307001e3098181e30ed181e3041192e3241192e32ed182e3298181e30981804000000 2d010800040000002d01050010000000240306002e3298182e32ed182e324119a3324119 a332ed18a3329818040000002d010600040000002d01070012000000240307002e329818 2e32ed182e324119a3324119a332ed18a33298182e329818040000002d01080004000000 2d0105003e00000024031d00a332ed18a3324119aa324119b2324019b9323f19c0323c19 c7323a19cd323619d3323219d9322e19df322919e4322319e8321d19ec321719f0321119 f2320a19f5320319f632fc18f732f418f832ed18f732e618f632de18f532d718f232d018 f032c918ec32c318e832bd18e432b718db32ae18040000002d0106003c00000025031c00 a3324119aa324119b2324019b9323f19c0323c19c7323a19cd323619d3323219d9322e19 df322919e4322319e8321d19ec321719f0321119f2320a19f5320319f632fc18f732f418 f832ed18f732e618f632de18f532d718f232d018f032c918ec32c318e832bd18e432b718 db32ae18040000002d01050010000000240306006b322c19a332ed18db32ae1861324118 29328018f131bf18040000002d010600040000002d01070012000000240307006b322c19 a332ed18db32ae186132411829328018f131bf186b322c19040000002d01080004000000 2d0105001a00000024030b0029328018f131bf18eb31ba18e731b418e231ae18df31a818 db31a118d9319a18d7319318d5318c18d5318318040000002d0106001800000025030a00 f131bf18eb31ba18e731b418e231ae18df31a818db31a118d9319a18d7319318d5318c18 d5318318040000002d0105001000000024030600d5318318293280187d327d186232cf15 0e32d215ba31d515040000002d010600040000002d0107001200000024030700d5318318 293280187d327d186232cf150e32d215ba31d515d5318318040000002d01080004000000 2d0105000a000000240303000e32d2156232cf156132c315040000002d01060008000000 250302006232cf156132c315040000002d0105001000000024030600bb31e1150e32d215 6132c3153332c114e031d0148d31df14040000002d010600040000002d01070012000000 24030700bb31e1150e32d2156132c3153332c114e031d0148d31df14bb31e11504000000 2d010800040000002d0105001000000024030600e031d0143332c1143232ba142f32b314 2d32ac142832a314040000002d0106000e000000250305003332c1143232ba142f32b314 2d32ac142832a314040000002d01050010000000240306009831fd14e031d0142832a314 9d31c4135531f1130d311e14040000002d010600040000002d0107001200000024030700 9831fd14e031d0142832a3149d31c4135531f1130d311e149831fd14040000002d010800 040000002d01050010000000240306005531f1139d31c4139931be139431b9138f31b313 8731ad13040000002d0106000e000000250305009d31c4139931be139431b9138f31b313 8731ad13040000002d0105001000000024030600233135145531f1138731ad13b4301213 8230561350309a13040000002d010600040000002d010700120000002403070023313514 5531f1138731ad13b43012138230561350309a1323313514040000002d01080004000000 2d010500100000002403060082305613b4301213ae300e13a7300a13a130071397300413 040000002d0106000e00000025030500b4301213ae300e13a7300a13a130071397300413 040000002d01050010000000240306006d30a8138230561397300413992fc212842f1413 6f2f6613040000002d010600040000002d01070012000000240307006d30a81382305613 97300413992fc212842f14136f2f66136d30a813040000002d010800040000002d010500 0a00000024030300842f1413992fc212902fc012040000002d0106000800000025030200 992fc212902fc012040000002d0105001000000024030600782f6813842f1413902fc012 432e9212372ee6122b2e3a13040000002d010600040000002d0107001200000024030700 782f6813842f1413902fc012432e9212372ee6122b2e3a13782f6813040000002d010800 040000002d0105000a00000024030300372ee612432e9212372e9112040000002d010600 0800000025030200432e9212372e9112040000002d0105001000000024030600372e3a13 372ee612372e9112c9299112c929e612c9293a13040000002d010600040000002d010700 1200000024030700372e3a13372ee612372e9112c9299112c929e612c9293a13372e3a13 040000002d010800040000002d0105002a00000024031300c929e612c9299112c2299212 ba299312b3299412ac299712a52999129f299d129929a1129329a5128d29aa128829b012 8429b6128029bc127c29c2127a29c9127729d0127629d7127529e612040000002d010600 2800000025031200c9299112c2299212ba299312b3299412ac299712a52999129f299d12 9929a1129329a5128d29aa128829b0128429b6128029bc127c29c2127a29c9127729d012 7629d7127529e612040000002d01050010000000240306001e2ae612c929e6127529e612 7529ac13c929ac131e2aac13040000002d010600040000002d0107001200000024030700 1e2ae612c929e6127529e6127529ac13c929ac131e2aac131e2ae612040000002d010800 040000002d0105002c00000024031400c929ac131e2aac131c2abb13182ac913122ad613 0a2ae213ff29ed13f329f513e629fb13d829ff13c9290014ba29ff13ac29fb139f29f513 9329ed138829e2138029d6137a29c9137629bb137529ac13040000002d0106001c000000 fb02c2fe0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000aa448d41200 d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010100050000002e01180000000500 00000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffff ff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc0200000000 00000000040000002d010a003d000000320a492e8e2624000000392e20cef1e2b3f2ebe5 ededff20b3ede4e8eae0f2eef0b3e23a20e2b3e4f1f3f2edba2eb10059005900f800a000 a90047009200ba00b100b000b000ad0059004700b000ba00b2008c00b0009100b000b000 4600a80058005800a8004600b9009f009f009100af00a200580005000000020101000000 0500000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f0010900 040000002d01080004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d0103000400 0000f00101001c000000fb02c2fe0000000000009001000000cc07800022417269616c20 437972000aa548d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d0101000500 00002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000500000009020000 0000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d010900 07000000fc020000000000000000040000002d010a0039000000320a952c8e2621000000 382e20caeeebfceef0eee2b320b3ede4e8eae0f2eef0e83a20e2b3e4f1f3f2edb300b100 59005900ba00b100ba00a600b100b100b100a900470059004700b000ba00b2008c00b100 9100b000b000b10058005800a8004600b9009f009f009100af0046000500000002010100 00000500000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f001 0900040000002d01080004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d010300 04000000f00101001c000000fb02c2fe0000000000009001000000cc0780002241726961 6c20437972000aa634d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010100 050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d000000050000000902 00000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01 090007000000fc020000000000000000040000002d010a003a000000320ac9278e262200 0000352e20caeeedf2f0e0f1f2edb3f1f2fc20f8eae0eb3a20eff0ffece02c203830252e b10059005900ba00b100b0009200b100b100a0009200b0004700a0009200a6005900ff00 8b00b000b90058005800ac00b000ac00da00b00058005800b000b0001a01580005000000 0201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d0106000400 0000f0010900040000002d01080004000000f0010a00050000002e010100000004000000 2d01030004000000f00101002a000000250313001e2aac131c2abb13182ac913122ad613 0a2ae213ff29ed13f329f513e629fb13d829ff13c9290014ba29ff13ac29fb139f29f513 9329ed138829e2138029d6137a29c9137629bb137529ac13040000002d01050024000000 240310007934ed187934ba188434bc188f34c0189834c618a034ce18a634d718aa34e218 ac34ed18aa34f818a6340319a0340c19983414198f341a1984341e1979341f1904000000 2d0106002200000025030f007934ba188434bc188f34c0189834c618a034ce18a634d718 aa34e218ac34ed18aa34f818a6340319a0340c19983414198f341a1984341e1979341f19 040000002d010500100000002403060079341f197934ed187934ba185426ba185426ed18 54261f19040000002d010600040000002d010700120000002403070079341f197934ed18 7934ba185426ba185426ed1854261f1979341f19040000002d010800040000002d010500 24000000240310005426ed1854261f1949261e193e261a19352614192d260c1927260319 2326f8182226ed182326e2182726d7182d26ce183526c6183e26c0184926bc185426ba18 040000002d0106001c000000fb02f0fe0000840384039001000000cc0780002241726961 6c20437972000aa734d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010100 050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d000000050000000902 00000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01 090007000000fc020000000000000000040000002d010a0010000000320a7818fa260600 000037303020ecec9800970097004b00bb00bb0005000000020101000000050000000902 0100000005000000010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d01 080004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f0010100 2200000025030f0054261f1949261e193e261a19352614192d260c19272603192326f818 2226ed182326e2182726d7182d26ce183526c6183e26c0184926bc185426ba1808000000 fa0200000000000000000000040000002d01010004000000f00106000800000025030200 6727a4146727ed18040000002d0105002400000024031000852b9215532b9215542b8715 582b7c155e2b7315662b6b156f2b65157a2b6115852b5f15902b61159b2b6515a42b6b15 ac2b7315b22b7c15b62b8715b82b921508000000fa020000000000000000000004000000 2d01060004000000f00101002200000025030f00532b9215542b8715582b7c155e2b7315 662b6b156f2b65157a2b6115852b5f15902b61159b2b6515a42b6b15ac2b7315b22b7c15 b62b8715b82b9215040000002d0105001000000024030600b82b9215852b9215532b9215 532bd517852bd517b82bd517040000002d010600040000002d0107001200000024030700 b82b9215852b9215532b9215532bd517852bd517b82bd517b82b9215040000002d010800 040000002d0105002400000024031000852bd517b82bd517b62be017b22beb17ac2bf417 a42bfc179b2b0218902b0618852b07187a2b06186f2b0218662bfc175e2bf417582beb17 542be017532bd517040000002d0106002200000025030f00b82bd517b62be017b22beb17 ac2bf417a42bfc179b2b0218902b0618852b07187a2b06186f2b0218662bfc175e2bf417 582beb17542be017532bd517040000002d01050024000000240310003a2c9215082c9215 092c87150d2c7c15132c73151b2c6b15242c65152f2c61153a2c5f15452c6115502c6515 592c6b15612c7315672c7c156b2c87156d2c9215040000002d0106002200000025030f00 082c9215092c87150d2c7c15132c73151b2c6b15242c65152f2c61153a2c5f15452c6115 502c6515592c6b15612c7315672c7c156b2c87156d2c9215040000002d01050010000000 240306006d2c92153a2c9215082c9215082cd5173a2cd5176d2cd517040000002d010600 040000002d01070012000000240307006d2c92153a2c9215082c9215082cd5173a2cd517 6d2cd5176d2c9215040000002d010800040000002d01050024000000240310003a2cd517 6d2cd5176b2ce017672ceb17612cf417592cfc17502c0218452c06183a2c07182f2c0618 242c02181b2cfc17132cf4170d2ceb17092ce017082cd517040000002d01060022000000 25030f006d2cd5176b2ce017672ceb17612cf417592cfc17502c0218452c06183a2c0718 2f2c0618242c02181b2cfc17132cf4170d2ceb17092ce017082cd517040000002d010500 2400000024031000852bd517852ba217902ba4179b2ba817a42bae17ac2bb617b22bbf17 b62bca17b82bd517b62be017b22beb17ac2bf417a42bfc179b2b0218902b0618852b0718 040000002d0106002200000025030f00852ba217902ba4179b2ba817a42bae17ac2bb617 b22bbf17b62bca17b82bd517b62be017b22beb17ac2bf417a42bfc179b2b0218902b0618 852b0718040000002d0105001000000024030600852b0718852bd517852ba2176b29a217 6b29d5176b290718040000002d010600040000002d0107001200000024030700852b0718 852bd517852ba2176b29a2176b29d5176b290718852b0718040000002d01080004000000 2d01050024000000240310006b29d5176b29a2176529a3176029a4175a29a5175529a817 5029aa174c29ae174729b1174429b6174029ba173e29bf173b29c4173a29ca173929cf17 3929d517040000002d0106002200000025030f006b29a2176529a3176029a4175a29a517 5529a8175029aa174c29ae174729b1174429b6174029ba173e29bf173b29c4173a29ca17 3929cf173929d517040000002d01050010000000240306009e29d5176b29d5173929d517 392937186b2937189e293718040000002d010600040000002d0107001200000024030700 9e29d5176b29d5173929d517392937186b2937189e2937189e29d517040000002d010800 040000002d01050024000000240310006b2937183929371839293d183a2942183b294818 3e294d18402952184429561847295b184c295e1850296218552964185a29671860296818 652969186b296918040000002d0106002200000025030f003929371839293d183a294218 3b2948183e294d18402952184429561847295b184c295e1850296218552964185a296718 60296818652969186b296918040000002d01050010000000240306006b2904186b293718 6b296918df2b6918df2b3718df2b0418040000002d010600040000002d01070012000000 240307006b2904186b2937186b296918df2b6918df2b3718df2b04186b29041804000000 2d010800040000002d0105002400000024031000df2b3718df2b0418ea2b0618f52b0a18 fe2b1018062c18180c2c2118102c2c18122c3718102c42180c2c4d18062c5618fe2b5e18 f52b6418ea2b6818df2b6918040000002d0106002200000025030f00df2b0418ea2b0618 f52b0a18fe2b1018062c18180c2c2118102c2c18122c3718102c42180c2c4d18062c5618 fe2b5e18f52b6418ea2b6818df2b6918040000002d0105000a000000240303006727ed18 372748189727471808000000fa0200000100000000000000040000002d01010004000000 f0010600040000002d0107000c000000240304006727ed1837274818972747186727ed18 040000002d010800040000002d01050010000000240306008f29a518be299218ed297f18 d3293f18a42952187529651808000000fa0200000000000000000000040000002d010600 04000000f0010100040000002d01070012000000240307008f29a518be299218ed297f18 d3293f18a4295218752965188f29a518040000002d010800040000002d01050016000000 24030900a4295218d3293f18d0293a18cd293518ca293118c6292d18c2292918bd292618 b8292318040000002d0106001400000025030800d3293f18d0293a18cd293518ca293118 c6292d18c2292918bd292618b8292318040000002d010500100000002403060090298118 a4295218b8292318782908186429371850296618040000002d010600040000002d010700 120000002403070090298118a4295218b829231878290818642937185029661890298118 040000002d010800040000002d0105001600000024030900642937187829081872290718 6d29051867290518612905185c2905185629061851290818040000002d01060014000000 2503080078290818722907186d29051867290518612905185c2905185629061851290818 040000002d01050010000000240306007729661864293718512908181029231823295218 36298118040000002d010600040000002d01070012000000240307007729661864293718 5129081810292318232952183629811877296618040000002d010800040000002d010500 160000002403090023295218102923180b2926180629291801292c18fd283018fa283518 f7283a18f4283f18040000002d0106001400000025030800102923180b29261806292918 01292c18fd283018fa283518f7283a18f4283f18040000002d0105001000000024030600 5229651823295218f4283f18da287f18092992183829a518040000002d01060004000000 2d01070012000000240307005229651823295218f4283f18da287f18092992183829a518 52296518040000002d010800040000002d010500140000002403080009299218da287f18 d8288418d7288a18d7289018d7289518d7289b18da28a518040000002d01060012000000 25030700da287f18d8288418d7288a18d7289018d7289518d7289b18da28a51804000000 2d010500100000002403060038297f1809299218da28a518f428e5182329d2185229bf18 040000002d010600040000002d010700120000002403070038297f1809299218da28a518 f428e5182329d2185229bf1838297f18040000002d010800040000002d01050016000000 240309002329d218f428e518f728ea18fa28ef18fd28f3180129f7180529fb180a29fe18 10290119040000002d0106001400000025030800f428e518f728ea18fa28ef18fd28f318 0129f7180529fb180a29fe1810290119040000002d01050010000000240306003629a318 2329d2181029011951291c196429ed187729be18040000002d010600040000002d010700 12000000240307003629a3182329d2181029011951291c196429ed187729be183629a318 040000002d010800040000002d01050016000000240309006429ed1851291c1956291e19 5b291f1961291f1967291f196c291f1972291e1978291c19040000002d01060014000000 2503080051291c1956291e195b291f1961291f1967291f196c291f1972291e1978291c19 040000002d01050010000000240306005029be186429ed1878291c19b8290119a429d218 9029a318040000002d010600040000002d01070012000000240307005029be186429ed18 78291c19b8290119a429d2189029a3185029be18040000002d010800040000002d010500 1600000024030900a429d218b8290119bd29fe18c129fb18c629f718ca29f318cd29ef18 d029ea18d329e518040000002d0106001400000025030800b8290119bd29fe18c129fb18 c629f718ca29f318cd29ef18d029ea18d329e518040000002d0105001000000024030600 7529bf18a429d218d329e518ed29a518be2992188f297f18040000002d01060004000000 2d01070012000000240307007529bf18a429d218d329e518ed29a518be2992188f297f18 7529bf18040000002d010800040000002d0105001400000024030800be299218ed29a518 ef29a018f0299a18f0299418f0298f18f0298918ed297f18040000002d01060012000000 25030700ed29a518ef29a018f0299a18f0299418f0298f18f0298918ed297f1804000000 2d0105001000000024030600872ea618b62e9218e52e7e18ca2e3e189b2e52186c2e6618 040000002d010600040000002d0107001200000024030700872ea618b62e9218e52e7e18 ca2e3e189b2e52186c2e6618872ea618040000002d010800040000002d01050014000000 240308009b2e5218ca2e3e18c72e3918c42e3518c02e3018bc2e2c18b82e2918af2e2318 040000002d0106001200000025030700ca2e3e18c72e3918c42e3518c02e3018bc2e2c18 b82e2918af2e2318040000002d0105001000000024030600872e81189b2e5218af2e2318 6f2e08185b2e3718472e6618040000002d010600040000002d0107001200000024030700 872e81189b2e5218af2e23186f2e08185b2e3718472e6618872e8118040000002d010800 040000002d01050016000000240309005b2e37186f2e0818692e0718642e05185e2e0518 582e0518532e05184d2e0618472e0818040000002d01060014000000250308006f2e0818 692e0718642e05185e2e0518582e0518532e05184d2e0618472e0818040000002d010500 10000000240306006f2e66185b2e3718472e0818072e23181b2e52182f2e811804000000 2d010600040000002d01070012000000240307006f2e66185b2e3718472e0818072e2318 1b2e52182f2e81186f2e6618040000002d010800040000002d0105001600000024030900 1b2e5218072e2318022e2618fe2d2918f92d2d18f52d3118f22d3518ef2d3a18ec2d3f18 040000002d0106001400000025030800072e2318022e2618fe2d2918f92d2d18f52d3118 f22d3518ef2d3a18ec2d3f18040000002d01050010000000240306004a2e65181b2e5218 ec2d3f18d22d7f18012e9218302ea518040000002d010600040000002d01070012000000 240307004a2e65181b2e5218ec2d3f18d22d7f18012e9218302ea5184a2e651804000000 2d010800040000002d0105001400000024030800012e9218d22d7f18d02d8418cf2d8a18 cf2d9018cf2d9518cf2d9b18d22da518040000002d0106001200000025030700d22d7f18 d02d8418cf2d8a18cf2d9018cf2d9518cf2d9b18d22da518040000002d01050010000000 24030600302e7f18012e9218d22da518ec2de5181b2ed2184a2ebf18040000002d010600 040000002d0107001200000024030700302e7f18012e9218d22da518ec2de5181b2ed218 4a2ebf18302e7f18040000002d010800040000002d01050016000000240309001b2ed218 ec2de518ef2dea18f22def18f52df318f92df718fd2dfb18022efe18072e011904000000 2d0106001400000025030800ec2de518ef2dea18f22def18f52df318f92df718fd2dfb18 022efe18072e0119040000002d01050010000000240306002f2ea3181b2ed218072e0119 472e1c195b2eed186f2ebe18040000002d010600040000002d0107001200000024030700 2f2ea3181b2ed218072e0119472e1c195b2eed186f2ebe182f2ea318040000002d010800 040000002d01050016000000240309005b2eed18472e1c194d2e1d19522e1f19582e1f19 5e2e1f19632e1f19692e1e196f2e1c19040000002d0106001400000025030800472e1c19 4d2e1d19522e1f19582e1f195e2e1f19632e1f19692e1e196f2e1c19040000002d010500 1000000024030600472ebe185b2eed186f2e1c19af2e01199b2ed218872ea31804000000 2d010600040000002d0107001200000024030700472ebe185b2eed186f2e1c19af2e0119 9b2ed218872ea318472ebe18040000002d010800040000002d0105001400000024030800 9b2ed218af2e0119b42efe18b82efb18bd2ef718c12ef318c42eef18ca2ee61804000000 2d0106001200000025030700af2e0119b42efe18b82efb18bd2ef718c12ef318c42eef18 ca2ee618040000002d01050010000000240306006c2ebe189b2ed218ca2ee618e52ea618 b62e9218872e7e18040000002d010600040000002d01070012000000240307006c2ebe18 9b2ed218ca2ee618e52ea618b62e9218872e7e186c2ebe18040000002d01080004000000 2d0105001600000024030900b62e9218e52ea618e62ea018e82e9b18e82e9518e82e8f18 e82e8a18e72e8418e52e7e18040000002d0106001400000025030800e52ea618e62ea018 e82e9b18e82e9518e82e8f18e82e8a18e72e8418e52e7e18040000002d01050024000000 240310003a2cd5173a2c07182f2c0618242c02181b2cfc17132cf4170d2ceb17092ce017 082cd517092cca170d2cbf17132cb6171b2cae17242ca8172f2ca4173a2ca21704000000 2d0106002200000025030f003a2c07182f2c0618242c02181b2cfc17132cf4170d2ceb17 092ce017082cd517092cca170d2cbf17132cb6171b2cae17242ca8172f2ca4173a2ca217 040000002d01050010000000240306003a2ca2173a2cd5173a2c0718542e0718542ed517 542ea217040000002d010600040000002d01070012000000240307003a2ca2173a2cd517 3a2c0718542e0718542ed517542ea2173a2ca217040000002d010800040000002d010500 2400000024031000542ed517542ea2175a2ea3175f2ea417652ea5176a2ea8176f2eaa17 732eae17782eb1177b2eb6177f2eba17812ebf17842ec417852eca17862ecf17872ed517 040000002d0106002200000025030f00542ea2175a2ea3175f2ea417652ea5176a2ea817 6f2eaa17732eae17782eb1177b2eb6177f2eba17812ebf17842ec417852eca17862ecf17 872ed517040000002d0105001000000024030600872ed517542ed517222ed517222e3718 542e3718872e3718040000002d010600040000002d0107001200000024030700872ed517 542ed517222ed517222e3718542e3718872e3718872ed517040000002d01080004000000 2d0105002400000024031000542e3718872e3718862e3d18852e4218842e4818812e4d18 7f2e52187b2e5618782e5b18732e5e186f2e62186a2e6418652e67185f2e68185a2e6918 542e6918040000002d0106002200000025030f00872e3718862e3d18852e4218842e4818 812e4d187f2e52187b2e5618782e5b18732e5e186f2e62186a2e6418652e67185f2e6818 5a2e6918542e6918040000002d0105001000000024030600542e6918542e3718542e0418 df2b0418df2b3718df2b6918040000002d010600040000002d0107001200000024030700 542e6918542e3718542e0418df2b0418df2b3718df2b6918542e6918040000002d010800 040000002d0105002400000024031000df2b3718df2b6918d42b6818c92b6418c02b5e18 b82b5618b22b4d18ae2b4218ad2b3718ae2b2c18b22b2118b82b1818c02b1018c92b0a18 d42b0618df2b0418040000002d0106002200000025030f00df2b6918d42b6818c92b6418 c02b5e18b82b5618b22b4d18ae2b4218ad2b3718ae2b2c18b22b2118b82b1818c02b1018 c92b0a18d42b0618df2b041808000000fa0200000000000000000000040000002d010100 04000000f00106000800000025030200c929a414ca29a414040000002d01050024000000 24031000c929a414c929d614be29d514b329d114aa29cb14a229c3149c29ba149829af14 9729a414982999149c298e14a2298514aa297d14b3297714be297314c929711408000000 fa0200000000000000000000040000002d01060004000000f00101002200000025030f00 c929d614be29d514b329d114aa29cb14a229c3149c29ba149829af149729a41498299914 9c298e14a2298514aa297d14b3297714be297314c9297114040000002d01050010000000 24030600c9297114c929a414c929d614542fd614542fa414542f7114040000002d010600 040000002d0107001200000024030700c9297114c929a414c929d614542fd614542fa414 542f7114c9297114040000002d010800040000002d0105002400000024031000542fa414 542f71145f2f73146a2f7714732f7d147b2f8514812f8e14852f9914872fa414852faf14 812fba147b2fc314732fcb146a2fd1145f2fd514542fd614040000002d01060022000000 25030f00542f71145f2f73146a2f7714732f7d147b2f8514812f8e14852f9914872fa414 852faf14812fba147b2fc314732fcb146a2fd1145f2fd514542fd614040000002d010500 24000000240310001829a4144b29a4144929af144529ba143f29c3143729cb142e29d114 2329d5141829d6140d29d5140229d114f928cb14f128c314eb28ba14e728af14e628a414 040000002d0106002200000025030f004b29a4144929af144529ba143f29c3143729cb14 2e29d1142329d5141829d6140d29d5140229d114f928cb14f128c314eb28ba14e728af14 e628a414040000002d0105001000000024030600e628a4141829a4144b29a4144b299e14 18299e14e6289e14040000002d010600040000002d0107001200000024030700e628a414 1829a4144b29a4144b299e1418299e14e6289e14e628a414040000002d01080004000000 2d010500240000002403100018299e14e6289e14e7289314eb288814f1287f14f9287714 022971140d296d1418296b1423296d142e297114372977143f297f144529881449299314 4b299e14040000002d0106002200000025030f00e6289e14e7289314eb288814f1287f14 f9287714022971140d296d1418296b1423296d142e297114372977143f297f1445298814 492993144b299e14040000002d010500240000002403100018299e14e928b114e628a614 e6289b14e8289014ec288514f2287c14fb28751405296f1410296c141b296c1426296e14 312972143a2978144129811447298b14040000002d0106002200000025030f00e928b114 e628a614e6289b14e8289014ec288514f2287c14fb28751405296f1410296c141b296c14 26296e14312972143a2978144129811447298b14040000002d0105001000000024030600 47298b1418299e14e928b11430295e155f294b158e293815040000002d01060004000000 2d010700120000002403070047298b1418299e14e928b11430295e155f294b158e293815 47298b14040000002d010800040000002d01050016000000240309005f294b1530295e15 332963153629681539296d153d29711542297415462977154c297a15040000002d010600 140000002503080030295e15332963153629681539296d153d2971154229741546297715 4c297a15040000002d010500100000002403060072291c155f294b154c297a15f929c115 0c2a92151f2a6315040000002d010600040000002d010700120000002403070072291c15 5f294b154c297a15f929c1150c2a92151f2a631572291c15040000002d01080004000000 2d01050024000000240310000c2a92151f2a6315292a6915322a7015382a79153c2a8415 3e2a8f153e2a9a153b2aa515352aaf152e2ab815252abe151a2ac2150f2ac415042ac415 f929c115040000002d0106002200000025030f001f2a6315292a6915322a7015382a7915 3c2a84153e2a8f153e2a9a153b2aa515352aaf152e2ab815252abe151a2ac2150f2ac415 042ac415f929c115040000002d01050024000000240310000c2a92150c2ac415012ac315 f629bf15ed29b915e529b115df29a815db299d15da299215db298715df297c15e5297315 ed296b15f6296515012a61150c2a5f15040000002d0106002200000025030f000c2ac415 012ac315f629bf15ed29b915e529b115df29a815db299d15da299215db298715df297c15 e5297315ed296b15f6296515012a61150c2a5f15040000002d0105001000000024030600 0c2a5f150c2a92150c2ac415612ec415612e9215612e5f15040000002d01060004000000 2d01070012000000240307000c2a5f150c2a92150c2ac415612ec415612e9215612e5f15 0c2a5f15040000002d010800040000002d0105002400000024031000612e9215612e5f15 6c2e6115772e6515802e6b15882e73158e2e7c15922e8715942e9215922e9d158e2ea815 882eb115802eb915772ebf156c2ec315612ec415040000002d0106002200000025030f00 612e5f156c2e6115772e6515802e6b15882e73158e2e7c15922e8715942e9215922e9d15 8e2ea815882eb115802eb915772ebf156c2ec315612ec415040000002d01050024000000 24031000612e9215742ec115692ec4155e2ec415532ec215482ebe153f2eb715382eaf15 322ea5152f2e9a152f2e8f15312e8415352e79153c2e7015442e69154e2e631504000000 2d0106002200000025030f00742ec115692ec4155e2ec415532ec215482ebe153f2eb715 382eaf15322ea5152f2e9a152f2e8f15312e8415352e79153c2e7015442e69154e2e6315 040000002d01050010000000240306004e2e6315612e9215742ec1151e2f7c150b2f4d15 f82e1e15040000002d010600040000002d01070012000000240307004e2e6315612e9215 742ec1151e2f7c150b2f4d15f82e1e154e2e6315040000002d010800040000002d010500 14000000240308000b2f4d151e2f7c15232f7915282f76152c2f7315302f6f15342f6b15 392f6115040000002d01060012000000250307001e2f7c15232f7915282f76152c2f7315 302f6f15342f6b15392f6115040000002d0105001000000024030600dd2e39150b2f4d15 392f6115822fb814542fa414262f9014040000002d010600040000002d01070012000000 24030700dd2e39150b2f4d15392f6115822fb814542fa414262f9014dd2e391504000000 2d010800040000002d0105002400000024031000542fa414262f90142b2f8614332f7e14 3c2f7714472f7314522f72145d2f7214682f7614722f7b147a2f8314812f8c14852f9714 862fa214862fad14822fb814040000002d0106002200000025030f00262f90142b2f8614 332f7e143c2f7714472f7314522f72145d2f7214682f7614722f7b147a2f8314812f8c14 852f9714862fa214862fad14822fb81408000000fa020000000000000000000004000000 2d01010004000000f00106000800000025030200542fa414552fa414040000002d010500 2400000024031000542fa414542f71145f2f73146a2f7714732f7d147b2f8514812f8e14 852f9914872fa414852faf14812fba147b2fc314732fcb146a2fd1145f2fd514542fd614 08000000fa0200000000000000000000040000002d01060004000000f001010022000000 25030f00542f71145f2f73146a2f7714732f7d147b2f8514812f8e14852f9914872fa414 852faf14812fba147b2fc314732fcb146a2fd1145f2fd514542fd614040000002d010500 1000000024030600542fd614542fa414542f7114182971141829a4141829d61404000000 2d010600040000002d0107001200000024030700542fd614542fa414542f711418297114 1829a4141829d614542fd614040000002d010800040000002d0105002400000024031000 1829a4141829d6140d29d5140229d114f928cb14f128c314eb28ba14e728af14e628a414 e7289914eb288e14f1288514f9287d14022977140d29731418297114040000002d010600 2200000025030f001829d6140d29d5140229d114f928cb14f128c314eb28ba14e728af14 e628a414e7289914eb288e14f1288514f9287d14022977140d2973141829711404000000 2d0105000a000000240303006727a414972749153727491508000000fa02000001000000 00000000040000002d01010004000000f0010600040000002d0107000c00000024030400 6727a41497274915372749156727a414040000002d01080008000000fa02000000000000 00000000040000002d01060004000000f00101001c000000fb0221ff0000000000009001 000000cc07800022417269616c20437972000aaa34d41200d89ff377e19ff3772020f577 300f66fa040000002d010100050000002e01180000000500000002010100000005000000 04010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000 000000000000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a00 09000000320a421f42400100000030157c00050000000201010000000500000009020100 000005000000010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d010800 04000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00101001c00 0000fb02c2fe0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000aab34d4 1200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010100050000002e0118000000 050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102 ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc020000 000000000000040000002d010a001f000000320afb172c3c10000000d0eee1eef7e020e7 eeede020f0f3ea3ad500b100b700b100a600b10059009200b000af00b0005800b0009f00 8b0058000500000002010100000005000000090201000000050000000102010000000400 00002d01060004000000f0010900040000002d01080004000000f0010a00050000002e01 01000000040000002d01030004000000f00101000800000025030200d428a4142b27a414 0800000025030200b63dba1f683eba1f080000002503020062424a1913434a1904000000 2d01050024000000240310002e2fdb055f2fce05602fd905602fe4055c2fef05572ff905 4f2f0106462f08063b2f0c06302f0d06252f0d061a2f0906102f0406082ffc05012ff305 fd2ee80508000000fa0200000000000000000000040000002d01010004000000f0010600 2200000025030f005f2fce05602fd905602fe4055c2fef05572ff9054f2f0106462f0806 3b2f0c06302f0d06252f0d061a2f0906102f0406082ffc05012ff305fd2ee80504000000 2d0105001000000024030600fd2ee8052e2fdb055f2fce05332f2905022f3605d12e4305 040000002d010100040000002d0107001200000024030700fd2ee8052e2fdb055f2fce05 332f2905022f3605d12e4305fd2ee805040000002d010800040000002d01050010000000 24030600022f3605332f2905312f24052f2f1e052c2f1a05262f1205040000002d010100 0e00000025030500332f2905312f24052f2f1e052c2f1a05262f1205040000002d010500 1000000024030600de2e5a05022f3605262f1205ad2e9904892ebd04652ee10404000000 2d010100040000002d0107001200000024030700de2e5a05022f3605262f1205ad2e9904 892ebd04652ee104de2e5a05040000002d010800040000002d0105001000000024030600 892ebd04ad2e9904a82e9604a42e92049f2e9004962e8c04040000002d0101000e000000 25030500ad2e9904a82e9604a42e92049f2e9004962e8c04040000002d01050010000000 240306007c2eee04892ebd04962e8c04f12d6004e42d9104d72dc204040000002d010100 040000002d01070012000000240307007c2eee04892ebd04962e8c04f12d6004e42d9104 d72dc2047c2eee04040000002d010800040000002d0105001000000024030600e42d9104 f12d6004eb2d5f04e62d5f04e02d5f04d72d6004040000002d0101000e00000025030500 f12d6004eb2d5f04e62d5f04e02d5f04d72d6004040000002d0105001000000024030600 f12dc204e42d9104d72d6004322d8c043f2dbd044c2dee04040000002d01010004000000 2d0107001200000024030700f12dc204e42d9104d72d6004322d8c043f2dbd044c2dee04 f12dc204040000002d010800040000002d01050010000000240306003f2dbd04322d8c04 2d2d8e04272d9004232d93041b2d9904040000002d0101000e00000025030500322d8c04 2d2d8e04272d9004232d93041b2d9904040000002d0105001000000024030600632de104 3f2dbd041b2d9904a22c1205c62c3605ea2c5a05040000002d010100040000002d010700 1200000024030700632de1043f2dbd041b2d9904a22c1205c62c3605ea2c5a05632de104 040000002d010800040000002d0105001000000024030600c62c3605a22c12059f2c1705 9b2c1b05992c2005952c2905040000002d0101000e00000025030500a22c12059f2c1705 9b2c1b05992c2005952c2905040000002d0105001000000024030600f72c4305c62c3605 952c2905692cce059a2cdb05cb2ce805040000002d010100040000002d01070012000000 24030700f72c4305c62c3605952c2905692cce059a2cdb05cb2ce805f72c430504000000 2d010800040000002d01050024000000240310009a2cdb05cb2ce805c72cf305c02cfc05 b82c0406ae2c0906a32c0d06982c0d068d2c0c06822c0806792c0106712cf9056c2cef05 682ce405682cd905692cce05040000002d0101002200000025030f00cb2ce805c72cf305 c02cfc05b82c0406ae2c0906a32c0d06982c0d068d2c0c06822c0806792c0106712cf905 6c2cef05682ce405682cd905692cce05040000002d0105002400000024031000d7263605 e1260505ec260805f6260e05fe26160504271f0508272a05092735050827400505274b05 ff265505f7265d05ee266305e3266705d8266805cd266705040000002d01010022000000 25030f00e1260505ec260805f6260e05fe26160504271f0508272a050927350508274005 05274b05ff265505f7265d05ee266305e3266705d8266805cd266705040000002d010500 1000000024030600cd266705d7263605e12605051626da040c260b0502263c0504000000 2d010100040000002d0107001200000024030700cd266705d7263605e12605051626da04 0c260b0502263c05cd266705040000002d010800040000002d0105000c00000024030400 0c260b051626da041126d9040826d904040000002d0101000a000000250303001626da04 1126d9040826d904040000002d010500100000002403060010263d050c260b050826d904 3025e90434251b0538254d05040000002d010100040000002d0107001200000024030700 10263d050c260b050826d9043025e90434251b0538254d0510263d05040000002d010800 040000002d010500300000002403160034251b0538254d0532254d052c254d0527254c05 22254a051c25480518254505132541050f253d050b2539050825340506252f0504252a05 0225240502251f05022519050225130503250e0505250905072503050d25fb0404000000 2d0101002e0000002503150038254d0532254d052c254d0527254c0522254a051c254805 18254505132541050f253d050b2539050825340506252f0504252a050225240502251f05 022519050225130503250e0505250905072503050d25fb04040000002d01050010000000 240306000d25fb0434251b055b253b05632531053c2511051525f104040000002d010100 040000002d01070012000000240307000d25fb0434251b055b253b05632531053c251105 1525f1040d25fb04040000002d010800040000002d01050014000000240308003c251105 1525f1041825ed041d25e9042125e6042625e3042b25e1043125e004040000002d010100 12000000250307001525f1041825ed041d25e9042125e6042625e3042b25e1043125e004 040000002d01050010000000240306003125e0043c251105472542057e25360573250505 6825d404040000002d010100040000002d01070012000000240307003125e0043c251105 472542057e253605732505056825d4043125e004040000002d010800040000002d010500 0a00000024030300732505056825d4046b25d304040000002d0101000800000025030200 6825d4046b25d304040000002d01050010000000240306006b25d304732505057b253705 04262005fc25ee04f425bc04040000002d010100040000002d0107001200000024030700 6b25d304732505057b25370504262005fc25ee04f425bc046b25d304040000002d010800 040000002d0105000a00000024030300fc25ee04f425bc04fe25bc04040000002d010100 0800000025030200f425bc04fe25bc04040000002d0105001000000024030600fe25bc04 fc25ee04fa252005ca262905cc26f704ce26c504040000002d010100040000002d010700 1200000024030700fe25bc04fc25ee04fa252005ca262905cc26f704ce26c504fe25bc04 040000002d010800040000002d0105002400000024031000cc26f704ce26c504d926c604 e426ca04ed26d104f526d904fa26e304fe26ee04fe26f904fd260405f9260f05f2261805 ea262005e0262505d5262905ca262905040000002d0101002200000025030f00ce26c504 d926c604e426ca04ed26d104f526d904fa26e304fe26ee04fe26f904fd260405f9260f05 f2261805ea262005e0262505d5262905ca262905040000002d0105001000000024030600 5d2803058c28f004bb28dd0479283f044a2852041b286504040000002d01010004000000 2d01070012000000240307005d2803058c28f004bb28dd0479283f044a2852041b286504 5d280305040000002d010800040000002d01050014000000240308004a28520479283f04 7628390473283504702830046c282c04672829045d282304040000002d01010012000000 2503070079283f047628390473283504702830046c282c04672829045d28230404000000 2d0105001000000024030600372881044a2852045d282304bf27e103ac27100499273f04 040000002d010100040000002d0107001200000024030700372881044a2852045d282304 bf27e103ac27100499273f0437288104040000002d010800040000002d01050016000000 24030900ac271004bf27e103ba27e003b527de03af27de03a927de03a427de039e27df03 9927e103040000002d0101001400000025030800bf27e103ba27e003b527de03af27de03 a927de03a427de039e27df039927e103040000002d0105001000000024030600bf273f04 ac2710049927e103fa2623040d27520420278104040000002d010100040000002d010700 1200000024030700bf273f04ac2710049927e103fa2623040d27520420278104bf273f04 040000002d010800040000002d01050016000000240309000d275204fa262304f5262604 f0262904eb262c04e7263004e4263504e1263a04de263f04040000002d01010014000000 25030800fa262304f5262604f0262904eb262c04e7263004e4263504e1263a04de263f04 040000002d01050010000000240306003c2765040d275204de263f049d26dd04cc26f004 fb260305040000002d010100040000002d01070012000000240307003c2765040d275204 de263f049d26dd04cc26f004fb2603053c276504040000002d010800040000002d010500 1400000024030800cc26f0049d26dd049b26e2049a26e8049a26ed049a26f3049a26f904 9d260305040000002d01010012000000250307009d26dd049b26e2049a26e8049a26ed04 9a26f3049a26f9049d260305040000002d0105001000000024030600fb26dd04cc26f004 9d260305de26a2050d278f053c277c05040000002d010100040000002d01070012000000 24030700fb26dd04cc26f0049d260305de26a2050d278f053c277c05fb26dd0404000000 2d010800040000002d01050016000000240309000d278f05de26a205e126a705e426ac05 e726b005eb26b405f026b805f426bb05fa26be05040000002d0101001400000025030800 de26a205e126a705e426ac05e726b005eb26b405f026b805f426bb05fa26be0504000000 2d0105001000000024030600202760050d278f05fa26be0599270006ac27d105bf27a205 040000002d010100040000002d0107001200000024030700202760050d278f05fa26be05 99270006ac27d105bf27a20520276005040000002d010800040000002d01050016000000 24030900ac27d105992700069e270206a4270306a9270306af270306b4270306ba270206 bf270006040000002d0101001400000025030800992700069e270206a4270306a9270306 af270306b4270306ba270206bf270006040000002d01050010000000240306009927a205 ac27d105bf2700065d28be054a288f0537286005040000002d010100040000002d010700 12000000240307009927a205ac27d105bf2700065d28be054a288f05372860059927a205 040000002d010800040000002d01050014000000240308004a288f055d28be056328bb05 6728b8056c28b5057028b1057328ac057928a205040000002d0101001200000025030700 5d28be056328bb056728b8056c28b5057028b1057328ac057928a205040000002d010500 10000000240306001b287c054a288f057928a205bb2803058c28f0045d28dd0404000000 2d010100040000002d01070012000000240307001b287c054a288f057928a205bb280305 8c28f0045d28dd041b287c05040000002d010800040000002d0105001600000024030900 8c28f004bb280305bd28fe04be28f804be28f304be28ed04be28e804bd28e204bb28dd04 040000002d0101001c000000fb02f0fe0000000000009001000000cc0780002241726961 6c20437972000aac34d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010600 050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d000000050000000902 00000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01 090007000000fc020000000000000000040000002d010a000a000000320a5b0568370200 000031359700970005000000020101000000050000000902010000000500000001020100 0000040000002d01010004000000f0010900040000002d01080004000000f0010a000500 00002e0101000000040000002d01030004000000f00106001400000025030800bb280305 bd28fe04be28f804be28f304be28ed04be28e804bd28e204bb28dd0408000000fa020000 0100000000000000040000002d01060004000000f00101000800000025030200f736b60b 803936031c000000fb02acfe0000000000009001000000cc07800022417269616c204379 72000ad634d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d01010005000000 2e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000 050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d0109000700 0000fc020000000000000000040000002d010a0010000000320a89077d2c060000003235 3020ebeabe00bd00bd005e00c60094000500000002010100000005000000090201000000 05000000010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d0108000400 0000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00101001c000000 fb02acfe0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000ad724d41200 d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010100050000002e01180000000500 00000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffff ff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc0200000000 00000000040000002d010a002b000000320a1c09312518000000d1efe5f6b3e0ebfcede5 20f0eee1eef7e520eaf0b3f1ebeef600b800bd00c3004b00bd00c700b100bb00be005e00 bd00be00c200bd00b200bd005e009500bd004b00aa00c600bd0005000000020101000000 0500000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f0010900 040000002d01080004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d0103000400 0000f00101000800000025030200f336c30bf3363603040000002d010500240000002403 1000ec2df10fd22d1d10c92d1610c22d0d10bd2d0310ba2df80fba2ded0fbc2de20fc02d d70fc72dce0fd02dc70fda2dc20fe52dbf0ff02dbf0ffb2dc10f062ec50f08000000fa02 00000000000000000000040000002d01010004000000f00106002200000025030f00d22d 1d10c92d1610c22d0d10bd2d0310ba2df80fba2ded0fbc2de20fc02dd70fc72dce0fd02d c70fda2dc20fe52dbf0ff02dbf0ffb2dc10f062ec50f040000002d010500100000002403 0600062ec50fec2df10fd22d1d10442ff6105e2fca10782f9e10040000002d0101000400 00002d0107001200000024030700062ec50fec2df10fd22d1d10442ff6105e2fca10782f 9e10062ec50f040000002d010800040000002d0105000c000000240304005e2fca10442f f610492ff810522ffb10040000002d0101000a00000025030300442ff610492ff810522f fb10040000002d01050010000000240306006a2f99105e2fca10522ffb10f2306111fe30 30110a31ff10040000002d010100040000002d01070012000000240307006a2f99105e2f ca10522ffb10f2306111fe3030110a31ff106a2f9910040000002d010800040000002d01 05000c00000024030400fe303011f2306111f830621101316211040000002d0101000a00 000025030300f2306111f830621101316211040000002d0105001000000024030600fb30 fe10fe30301101316211ad324c11aa321a11a732e810040000002d010100040000002d01 07001200000024030700fb30fe10fe30301101316211ad324c11aa321a11a732e810fb30 fe10040000002d010800040000002d0105002400000024031000aa321a11a732e810b332 e810be32eb10c732f110d032f910d6320211db320c11dc321711dc322311d9322e11d332 3711cb324011c2324611b8324b11ad324c11040000002d0101002200000025030f00a732 e810b332e810be32eb10c732f110d032f910d6320211db320c11dc321711dc322311d932 2e11d3323711cb324011c2324611b8324b11ad324c11040000002d010500240000002403 1000c52e1f0d962e300d932e250d932e1a0d952e0f0d9a2e050da12efc0caa2ef50cb42e f00cbf2eed0cca2eed0cd52eef0cdf2ef40ce82efb0cef2e040df42e0e0d040000002d01 01002200000025030f00962e300d932e250d932e1a0d952e0f0d9a2e050da12efc0caa2e f50cb42ef00cbf2eed0cca2eed0cd52eef0cdf2ef40ce82efb0cef2e040df42e0e0d0400 00002d0105001000000024030600f42e0e0dc52e1f0d962e300d0d2f770e3c2f660e6b2f 550e040000002d010100040000002d0107001200000024030700f42e0e0dc52e1f0d962e 300d0d2f770e3c2f660e6b2f550ef42e0e0d040000002d010800040000002d0105000e00 0000240305003c2f660e0d2f770e0f2f7c0e122f810e162f870e040000002d0101000c00 0000250304000d2f770e0f2f7c0e122f810e162f870e040000002d010500100000002403 0600622f450e3c2f660e162f870efa2f8e0f20306d0f46304c0f040000002d0101000400 00002d0107001200000024030700622f450e3c2f660e162f870efa2f8e0f20306d0f4630 4c0f622f450e040000002d010800040000002d0105000e0000002403050020306d0ffa2f 8e0ffe2f920f0230960f08309a0f040000002d0101000c00000025030400fa2f8e0ffe2f 920f0230960f08309a0f040000002d01050010000000240306003830400f20306d0f0830 9a0f3a313e10523111106a31e40f040000002d010100040000002d010700120000002403 07003830400f20306d0f08309a0f3a313e10523111106a31e40f3830400f040000002d01 0800040000002d0105000e00000024030500523111103a313e103f314010453142104b31 4310040000002d0101000c000000250304003a313e103f314010453142104b3143100400 00002d01050010000000240306005931df0f523111104b314310a3327110aa323f10b132 0d10040000002d010100040000002d01070012000000240307005931df0f523111104b31 4310a3327110aa323f10b1320d105931df0f040000002d010800040000002d0105002400 000024031000aa323f10b1320d10bc321010c6321510ce321c10d5322510da322f10dc32 3a10dc324610d9325110d4325b10cd326310c4326a10ba326f10af327110a33271100400 00002d0101002200000025030f00b1320d10bc321010c6321510ce321c10d5322510da32 2f10dc323a10dc324610d9325110d4325b10cd326310c4326a10ba326f10af327110a332 7110040000002d0105002c0000002403140063302e0cb730320cb630400cb1304e0caa30 5b0ca130670c9630710c8a30790c7c307f0c6e30820c5f30820c5130810c43307c0c3630 750c2a306c0c2030610c1830550c1230470c0f30390c0f302a0c040000002d0101002a00 000025031300b730320cb630400cb1304e0caa305b0ca130670c9630710c8a30790c7c30 7f0c6e30820c5f30820c5130810c43307c0c3630750c2a306c0c2030610c1830550c1230 470c0f30390c0f302a0c040000002d01050010000000240306000f302a0c63302e0cb730 320cbf30790b6b30750b1730710b040000002d010100040000002d010700120000002403 07000f302a0c63302e0cb730320cbf30790b6b30750b1730710b0f302a0c040000002d01 0800040000002d01050012000000240307006b30750bbf30790bbf30710bbf306a0bbd30 630bbc305c0bb6304e0b040000002d0101001000000025030600bf30790bbf30710bbf30 6a0bbd30630bbc305c0bb6304e0b040000002d010500100000002403060020309c0b6b30 750bb6304e0b6130aa0a1630d10acb2ff80a040000002d010100040000002d0107001200 00002403070020309c0b6b30750bb6304e0b6130aa0a1630d10acb2ff80a20309c0b0400 00002d010800040000002d01050014000000240308001630d10a6130aa0a5d30a40a5930 9e0a5430980a4f30930a4a308e0a43308a0a040000002d01010012000000250307006130 aa0a5d30a40a59309e0a5430980a4f30930a4a308e0a43308a0a040000002d0105001000 000024030600e92f180b1630d10a43308a0aa62f270a792f6e0a4c2fb50a040000002d01 0100040000002d0107001200000024030700e92f180b1630d10a43308a0aa62f270a792f 6e0a4c2fb50ae92f180b040000002d010800040000002d0105001400000024030800792f 6e0aa62f270aa02f230a992f200a922f1d0a8b2f1b0a842f1a0a7c2f1a0a040000002d01 01001200000025030700a62f270aa02f230a992f200a922f1d0a8b2f1b0a842f1a0a7c2f 1a0a040000002d0105001000000024030600762fc20a792f6e0a7c2f1a0ac42e130ac12e 670abe2ebb0a040000002d010100040000002d0107001200000024030700762fc20a792f 6e0a7c2f1a0ac42e130ac12e670abe2ebb0a762fc20a040000002d010800040000002d01 05001200000024030700c12e670ac42e130abd2e130ab62e130aae2e150aa72e170a9a2e 1c0a040000002d0101001000000025030600c42e130abd2e130ab62e130aae2e150aa72e 170a9a2e1c0a040000002d0105001000000024030600e82eb20ac12e670a9a2e1c0af62d 720a1d2ebd0a442e080b040000002d010100040000002d0107001200000024030700e82e b20ac12e670a9a2e1c0af62d720a1d2ebd0a442e080be82eb20a040000002d0108000400 00002d01050014000000240308001d2ebd0af62d720aef2d760ae92d7a0ae42d7f0adf2d 840ada2d8a0ad52d900a040000002d0101001200000025030700f62d720aef2d760ae92d 7a0ae42d7f0adf2d840ada2d8a0ad52d900a040000002d0105001000000024030600652e ea0a1d2ebd0ad52d900a732d2c0bbb2d590b032e860b040000002d010100040000002d01 07001200000024030700652eea0a1d2ebd0ad52d900a732d2c0bbb2d590b032e860b652e ea0a040000002d010800040000002d0105001200000024030700bb2d590b732d2c0b702d 320b6d2d390b6a2d400b682d470b672d560b040000002d0101001000000025030600732d 2c0b702d320b6d2d390b6a2d400b682d470b672d560b040000002d010500100000002403 06000f2e5c0bbb2d590b672d560b602d0f0cb42d120c082e150c040000002d0101000400 00002d01070012000000240307000f2e5c0bbb2d590b672d560b602d0f0cb42d120c082e 150c0f2e5c0b040000002d010800040000002d0105001200000024030700b42d120c602d 0f0c602d160c602d1e0c622d250c642d2c0c692d390c040000002d010100100000002503 0600602d0f0c602d160c602d1e0c622d250c642d2c0c692d390c040000002d0105001000 000024030600ff2deb0bb42d120c692d390cbf2ddd0c0a2eb60c552e8f0c040000002d01 0100040000002d0107001200000024030700ff2deb0bb42d120c692d390cbf2ddd0c0a2e b60c552e8f0cff2deb0b040000002d010800040000002d01050014000000240308000a2e b60cbf2ddd0cc32de40cc72dea0ccc2def0cd12df40cd72df90cdd2dfe0c040000002d01 01001200000025030700bf2ddd0cc32de40cc72dea0ccc2def0cd12df40cd72df90cdd2d fe0c040000002d0105001000000024030600372e6e0c0a2eb60cdd2dfe0c7a2e600da72e 180dd42ed00c040000002d010100040000002d0107001200000024030700372e6e0c0a2e b60cdd2dfe0c7a2e600da72e180dd42ed00c372e6e0c040000002d010800040000002d01 05001400000024030800a72e180d7a2e600d812e630d872e660d8e2e690d952e6b0d9d2e 6c0da42e6c0d040000002d01010012000000250307007a2e600d812e630d872e660d8e2e 690d952e6b0d9d2e6c0da42e6c0d040000002d0105001000000024030600aa2ec40ca72e 180da42e6c0d5d2f720d602f1e0d632fca0c040000002d010100040000002d0107001200 000024030700aa2ec40ca72e180da42e6c0d5d2f720d602f1e0d632fca0caa2ec40c0400 00002d010800040000002d0105001200000024030700602f1e0d5d2f720d652f720d6c2f 720d732f700d7a2f6e0d882f690d040000002d01010010000000250306005d2f720d652f 720d6c2f720d732f700d7a2f6e0d882f690d040000002d0105001000000024030600382f d30c602f1e0d882f690d2b30120d0330c70cdb2f7c0c040000002d010100040000002d01 07001200000024030700382fd30c602f1e0d882f690d2b30120d0330c70cdb2f7c0c382f d30c040000002d010800040000002d0105002c000000240314000330c70cdb2f7c0ce92f 770cf72f730c0630730c1430740c2330790c30307f0c3b30880c4630930c4e309f0c5330 ad0c5730bb0c5730ca0c5630d80c5130e70c4b30f40c4230ff0c37300a0d2b30120d0400 00002d0101002a00000025031300db2f7c0ce92f770cf72f730c0630730c1430740c2330 790c30307f0c3b30880c4630930c4e309f0c5330ad0c5730bb0c5730ca0c5630d80c5130 e70c4b30f40c4230ff0c37300a0d2b30120d08000000fa02000000000000000000000400 00002d01060004000000f00101001000000025030600fe28a2091d28ca0a9a27260c8227 990dd627040f8f2847100800000025030200d32993100e2d8c0a0800000025030200d929 fb0fd929460a040000002d0105000a00000024030300c12e670ab32e6e0a792f6e0a0800 0000fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f0010600040000002d01 07000c00000024030400c12e670ab32e6e0a792f6e0ac12e670a040000002d0108000400 00002d0105000a00000024030300b32e6e0a1d2ebd0af62fbd0a040000002d0101000400 00002d0107000c00000024030400b32e6e0a1d2ebd0af62fbd0ab32e6e0a040000002d01 0800040000002d0105000a00000024030300b32e6e0a792f6e0af62fbd0a040000002d01 0100040000002d0107000c00000024030400b32e6e0a792f6e0af62fbd0ab32e6e0a0400 00002d010800040000002d0105000a000000240303001d2ebd0a102ed10a1630d10a0400 00002d010100040000002d0107000c000000240304001d2ebd0a102ed10a1630d10a1d2e bd0a040000002d010800040000002d0105000a000000240303001d2ebd0af62fbd0a1630 d10a040000002d010100040000002d0107000c000000240304001d2ebd0af62fbd0a1630 d10a1d2ebd0a040000002d010800040000002d0105000a00000024030300102ed10abb2d 590b5d30590b040000002d010100040000002d0107000c00000024030400102ed10abb2d 590b5d30590b102ed10a040000002d010800040000002d0105000a00000024030300102e d10a1630d10a5d30590b040000002d010100040000002d0107000c00000024030400102e d10a1630d10a5d30590b102ed10a040000002d010800040000002d0105000a0000002403 0300bb2d590bba2d750b6b30750b040000002d010100040000002d0107000c0000002403 0400bb2d590bba2d750b6b30750bbb2d590b040000002d010800040000002d0105000a00 000024030300bb2d590b5d30590b6b30750b040000002d010100040000002d0107000c00 000024030400bb2d590b5d30590b6b30750bbb2d590b040000002d010800040000002d01 05000a00000024030300ba2d750bb42d120c6530120c040000002d010100040000002d01 07000c00000024030400ba2d750bb42d120c6530120cba2d750b040000002d0108000400 00002d0105000a00000024030300ba2d750b6b30750b6530120c040000002d0101000400 00002d0107000c00000024030400ba2d750b6b30750b6530120cba2d750b040000002d01 0800040000002d0105000a00000024030300b42d120cc22d2e0c63302e0c040000002d01 0100040000002d0107000c00000024030400b42d120cc22d2e0c63302e0cb42d120c0400 00002d010800040000002d0105000a00000024030300b42d120c6530120c63302e0c0400 00002d010100040000002d0107000c00000024030400b42d120c6530120c63302e0cb42d 120c040000002d010800040000002d0105000a00000024030300c22d2e0c0a2eb60c5830 b60c040000002d010100040000002d0107000c00000024030400c22d2e0c0a2eb60c5830 b60cc22d2e0c040000002d010800040000002d0105000a00000024030300c22d2e0c6330 2e0c5830b60c040000002d010100040000002d0107000c00000024030400c22d2e0c6330 2e0c5830b60cc22d2e0c040000002d010800040000002d0105000a000000240303000a2e b60c262ec70c5630c70c040000002d010100040000002d0107000c000000240304000a2e b60c262ec70c5630c70c0a2eb60c040000002d010800040000002d0105000a0000002403 03000a2eb60c5830b60c5630c70c040000002d010100040000002d0107000c0000002403 04000a2eb60c5830b60c5630c70c0a2eb60c040000002d010800040000002d0105000a00 000024030300262ec70c5d2eea0cc22fea0c040000002d010100040000002d0107000c00 000024030400262ec70c5d2eea0cc22fea0c262ec70c040000002d010800040000002d01 05000a00000024030300262ec70c0330c70cc22fea0c040000002d010100040000002d01 07000c00000024030400262ec70c0330c70cc22fea0c262ec70c040000002d0108000400 00002d0105000a000000240303000330c70c5630c70c5330ea0c040000002d0101000400 00002d0107000c000000240304000330c70c5630c70c5330ea0c0330c70c040000002d01 0800040000002d0105000a000000240303005d2eea0ca72e180d6c2f180d040000002d01 0100040000002d0107000c000000240304005d2eea0ca72e180d6c2f180d5d2eea0c0400 00002d010800040000002d0105000a000000240303005d2eea0cc22fea0c6c2f180d0400 00002d010100040000002d0107000c000000240304005d2eea0cc22fea0c6c2f180d5d2e ea0c040000002d010800040000002d0105000a00000024030300a72e180d6c2f180d602f 1e0d040000002d010100040000002d0107000c00000024030400a72e180d6c2f180d602f 1e0da72e180d040000002d010800040000002d0105002c0000002403140063302e0c0f30 270c1130180c16300a0c1e30fe0b2730f20b3230e90b3f30e20b4d30dc0b5b30da0b6a30 da0b7930dc0b8730e10b9330e90b9f30f20ba830fd0baf300a0cb530180cb730260cb730 350c08000000fa0200000000000000000000040000002d01060004000000f00101002a00 0000250313000f30270c1130180c16300a0c1e30fe0b2730f20b3230e90b3f30e20b4d30 dc0b5b30da0b6a30da0b7930dc0b8730e10b9330e90b9f30f20ba830fd0baf300a0cb530 180cb730260cb730350c040000002d0105001000000024030600b730350c63302e0c0f30 270cff2fe30c5330ea0ca730f10c040000002d010600040000002d010700120000002403 0700b730350c63302e0c0f30270cff2fe30c5330ea0ca730f10cb730350c040000002d01 0800040000002d01050032000000240317005330ea0ca730f10ca630f80ca530000da230 070da0300e0d9c30140d98301a0d9430200d8f30260d89302b0d84302f0d7d30330d7730 360d7030390d69303c0d62303d0d5b303e0d53303e0d4c303e0d45303d0d3d303c0d3130 370d040000002d0106003000000025031600a730f10ca630f80ca530000da230070da030 0e0d9c30140d98301a0d9430200d8f30260d89302b0d84302f0d7d30330d7730360d7030 390d69303c0d62303d0d5b303e0d53303e0d4c303e0d45303d0d3d303c0d3130370d0400 00002d01050010000000240306003130370d5330ea0c75309d0c25307a0c0330c70ce12f 140d040000002d010600040000002d01070012000000240307003130370d5330ea0c7530 9d0c25307a0c0330c70ce12f140d3130370d040000002d010800040000002d0105002c00 0000240314000330c70ce12f140dd42f0d0dc92f040dbf2ff90cb72fed0cb22fdf0caf2f d00caf2fc20cb12fb30cb62fa50cbd2f980cc62f8d0cd12f830cdd2f7b0ceb2f760cfa2f 730c0830730c1730750c25307a0c040000002d0106002a00000025031300e12f140dd42f 0d0dc92f040dbf2ff90cb72fed0cb22fdf0caf2fd00caf2fc20cb12fb30cb62fa50cbd2f 980cc62f8d0cd12f830cdd2f7b0ceb2f760cfa2f730c0830730c1730750c25307a0c0400 00002d0105002400000024031000c12d3e0ca42d140cae2d0f0cb92d0c0cc42d0c0cd02d 0e0cda2d120ce32d190ceb2d210cf02d2b0cf32d360cf32d410cf12d4d0ced2d570ce62d 600cde2d680c040000002d0106002200000025030f00a42d140cae2d0f0cb92d0c0cc42d 0c0cd02d0e0cda2d120ce32d190ceb2d210cf02d2b0cf32d360cf32d410cf12d4d0ced2d 570ce62d600cde2d680c040000002d0105001000000024030600de2d680cc12d3e0ca42d 140cf72b3d0d142c670d312c910d040000002d010600040000002d010700120000002403 0700de2d680cc12d3e0ca42d140cf72b3d0d142c670d312c910dde2d680c040000002d01 0800040000002d0105000c00000024030400142c670df72b3d0df32b410ded2b470d0400 00002d0106000a00000025030300f72b3d0df32b410ded2b470d040000002d0105001000 0000240306003b2c870d142c670ded2b470da42add0ecb2afd0ef22a1d0f040000002d01 0600040000002d01070012000000240307003b2c870d142c670ded2b470da42add0ecb2a fd0ef22a1d0f3b2c870d040000002d010800040000002d0105000c00000024030400cb2a fd0ea42add0ea02ae20e9c2aea0e040000002d0106000a00000025030300a42add0ea02a e20e9c2aea0e040000002d0105001000000024030600fa2a100fcb2afd0e9c2aea0ed329 cc10022adf10312af210040000002d010600040000002d0107001200000024030700fa2a 100fcb2afd0e9c2aea0ed329cc10022adf10312af210fa2a100f040000002d0108000400 00002d0105000c00000024030400022adf10d329cc10d229d110d029d910040000002d01 06000a00000025030300d329cc10d229d110d029d910040000002d010500100000002403 0600342ae510022adf10d029d9109729e012c929e612fb29ec12040000002d0106000400 00002d0107001200000024030700342ae510022adf10d029d9109729e012c929e612fb29 ec12342ae510040000002d010800040000002d0105002400000024031000c929e612fb29 ec12f929f712f4290113ed290a13e4291113da291613cf291813c3291813b8291613ae29 1113a5290a139e2901139929f7129729ec129729e012040000002d010600220000002503 0f00fb29ec12f929f712f4290113ed290a13e4291113da291613cf291813c3291813b829 1613ae291113a5290a139e2901139929f7129729ec129729e012040000002d0105000a00 0000240303008f284710f527be0f5628810f08000000fa02000001000000000000000400 00002d01010004000000f0010600040000002d0107000c000000240304008f284710f527 be0f5628810f8f284710040000002d010800040000002d01050024000000240310001829 2d1347293e13422948133b2951133229581328295d131d295f1312295f1307295c13fd28 5713f4285013ed284713e8283d13e6283213e6282713e9281c1308000000fa0200000000 000000000000040000002d01060004000000f00101002200000025030f0047293e134229 48133b2951133229581328295d131d295f1312295f1307295c13fd285713f4285013ed28 4713e8283d13e6283213e6282713e9281c13040000002d0105001000000024030600e928 1c1318292d1347293e13d729b011a8299f1179298e11040000002d010600040000002d01 07001200000024030700e9281c1318292d1347293e13d729b011a8299f1179298e11e928 1c13040000002d010800040000002d0105000c00000024030400a8299f11d729b011d929 ab11da29a511040000002d0106000a00000025030300d729b011d929ab11da29a5110400 00002d010500100000002403060076299911a8299f11da29a5110b2a0110d929fb0fa729 f50f040000002d010600040000002d010700120000002403070076299911a8299f11da29 a5110b2a0110d929fb0fa729f50f76299911040000002d010800040000002d0105000c00 000024030400d929fb0f0b2a01100c2afb0f0b2af50f040000002d0106000a0000002503 03000b2a01100c2afb0f0b2af50f040000002d0105001000000024030600a7290110d929 fb0f0b2af50fda29510ea829570e76295d0e040000002d010600040000002d0107001200 000024030700a7290110d929fb0f0b2af50fda29510ea829570e76295d0ea72901100400 00002d010800040000002d0105000c00000024030400a829570eda29510ed9294c0ed729 460e040000002d0106000a00000025030300da29510ed9294c0ed729460e040000002d01 050010000000240306007929680ea829570ed729460e4729b80c1829c90ce928da0c0400 00002d010600040000002d01070012000000240307007929680ea829570ed729460e4729 b80c1829c90ce928da0c7929680e040000002d010800040000002d010500240000002403 10001829c90ce928da0ce628cf0ce628c40ce828b90ced28af0cf428a60cfd289f0c0729 9a0c1229970c1d29970c2829990c32299e0c3b29a50c4229ae0c4729b80c040000002d01 06002200000025030f00e928da0ce628cf0ce628c40ce828b90ced28af0cf428a60cfd28 9f0c07299a0c1229970c1d29970c2829990c32299e0c3b29a50c4229ae0c4729b80c0400 00002d0105002400000024031000372e5610052e5610062e4b100a2e4010102e3710182e 2f10212e29102c2e2510372e2310422e25104d2e2910562e2f105e2e3710642e4010682e 4b106a2e5610040000002d0106002200000025030f00052e5610062e4b100a2e4010102e 3710182e2f10212e29102c2e2510372e2310422e25104d2e2910562e2f105e2e3710642e 4010682e4b106a2e5610040000002d01050010000000240306006a2e5610372e5610052e 5610052ee612372ee6126a2ee612040000002d010600040000002d010700120000002403 07006a2e5610372e5610052e5610052ee612372ee6126a2ee6126a2e5610040000002d01 0800040000002d0105002400000024031000372ee6126a2ee612682ef112642efc125e2e 0513562e0d134d2e1313422e1713372e18132c2e1713212e1313182e0d13102e05130a2e fc12062ef112052ee612040000002d0106002200000025030f006a2ee612682ef112642e fc125e2e0513562e0d134d2e1313422e1713372e18132c2e1713212e1313182e0d13102e 05130a2efc12062ef112052ee612040000002d01050024000000240310001829c20d4b29 c20d4929cd0d4529d80d3f29e10d3729e90d2e29ef0d2329f30d1829f40d0d29f30d0229 ef0df928e90df128e10deb28d80de728cd0de628c20d040000002d010600220000002503 0f004b29c20d4929cd0d4529d80d3f29e10d3729e90d2e29ef0d2329f30d1829f40d0d29 f30d0229ef0df928e90df128e10deb28d80de728cd0de628c20d040000002d0105001000 000024030600e628c20d1829c20d4b29c20d4b29c90c1829c90ce628c90c040000002d01 0600040000002d0107001200000024030700e628c20d1829c20d4b29c20d4b29c90c1829 c90ce628c90ce628c20d040000002d010800040000002d01050024000000240310001829 c90ce628c90ce728be0ceb28b30cf128aa0cf928a20c02299c0c0d29980c1829960c2329 980c2e299c0c3729a20c3f29aa0c4529b30c4929be0c4b29c90c040000002d0106001c00 0000fb02acfe0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000ab014d4 1200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010100050000002e0118000000 050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102 ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc020000 000000000000040000002d010a000a000000320a450b8b2a020000003135bd00bd000500 00000201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d010600 04000000f0010900040000002d01080004000000f0010a00050000002e01010000000400 00002d01030004000000f00101002200000025030f00e628c90ce728be0ceb28b30cf128 aa0cf928a20c02299c0c0d29980c1829960c2329980c2e299c0c3729a20c3f29aa0c4529 b30c4929be0c4b29c90c08000000fa0200000000000000000000040000002d0101000400 0000f00106000a00000025030300502cef0b1d2b7f0bd929aa0b040000002d0105000a00 000024030300d929aa0b702a570b852ab40b08000000fa02000001000000000000000400 00002d01060004000000f00101001c000000fb0278ff0000000000009001000000cc0780 0022417269616c20437972000ad814d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa0400 00002d010100050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d000000 05000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000 040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a0009000000320a 860af92b01000000300b4b00050000000201010000000500000009020100000005000000 010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d01080004000000f001 0a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f0010100040000002d010700 0c00000024030400d929aa0b702a570b852ab40bd929aa0b040000002d01080004000000 2d0105000a00000024030300502cef0ba82bcc0bd42b780b040000002d01060004000000 2d0107000c00000024030400502cef0ba82bcc0bd42b780b502cef0b040000002d010800 040000002d01050024000000240310002f28a605fd27ab05fd27a005ff27950504288b05 0b28820514287b051f2876052a28740535287405402876054a287b05532882055a288b05 5f2896056128a10508000000fa0200000000000000000000040000002d01010004000000 f00106002200000025030f00fd27ab05fd27a005ff27950504288b050b28820514287b05 1f2876052a28740535287405402876054a287b05532882055a288b055f2896056128a105 040000002d01050010000000240306006128a1052f28a605fd27ab051328790645287406 77286f06040000002d010100040000002d01070012000000240307006128a1052f28a605 fd27ab05132879064528740677286f066128a105040000002d010800040000002d010500 0c00000024030400452874061328790614287f0616288706040000002d0101000a000000 250303001328790614287f0616288706040000002d010500100000002403060074286106 452874061628870669284f0798283c07c7282907040000002d010100040000002d010700 120000002403070074286106452874061628870669284f0798283c07c728290774286106 040000002d010800040000002d010500300000002403160098283c07c7282907c9282e07 ca283407ca283907ca283f07ca284407c9284a07c7284f07c4285407c1285907be285e07 ba286207b5286507b0286807ab286b07a6286d07a0286e079b286e0795286e0790286e07 86286b07040000002d0101002e00000025031500c7282907c9282e07ca283407ca283907 ca283f07ca284407c9284a07c7284f07c4285407c1285907be285e07ba286207b5286507 b0286807ab286b07a6286d07a0286e079b286e0795286e0790286e0786286b0704000000 2d010500100000002403060086286b0798283c07aa280d079d2808078b28370779286607 040000002d010100040000002d010700120000002403070086286b0798283c07aa280d07 9d2808078b2837077928660786286b07040000002d010800040000002d01050012000000 240307008b28370779286607742864076f2861076a285e0766285a076028510704000000 2d010100100000002503060079286607742864076f2861076a285e0766285a0760285107 040000002d0105001000000024030600602851078b283707b6281d079a28ee066f280807 44282207040000002d010100040000002d0107001200000024030700602851078b283707 b6281d079a28ee066f2808074428220760285107040000002d010800040000002d010500 0a000000240303006f2808074428220742281f07040000002d0101000800000025030200 4428220742281f07040000002d010500100000002403060042281f076f2808079c28f106 5c2874062f288b060228a206040000002d010100040000002d0107001200000024030700 42281f076f2808079c28f1065c2874062f288b060228a20642281f07040000002d010800 040000002d0105000a000000240303002f288b060228a206fe279806040000002d010100 08000000250302000228a206fe279806040000002d0105001000000024030600fe279806 2f288b0660287e062928b605f827c305c727d005040000002d010100040000002d010700 1200000024030700fe2798062f288b0660287e062928b605f827c305c727d005fe279806 040000002d010800040000002d0105002400000024031000f827c305c727d005c627c505 c627ba05ca27af05cf27a505d7279d05e0279705eb279205f6279105012891050c289505 16289a051e28a2052428ab052928b605040000002d0101002200000025030f00c727d005 c627c505c627ba05ca27af05cf27a505d7279d05e0279705eb279205f627910501289105 0c28950516289a051e28a2052428ab052928b605040000002d0105002400000024031000 ac27d1058027b8058727af059027a7059a27a205a5279f05b0279f05bb27a105c527a505 ce27ac05d627b505db27bf05de27ca05de27d505dc27e005d827ea05040000002d010100 2200000025030f008027b8058727af059027a7059a27a205a5279f05b0279f05bb27a105 c527a505ce27ac05d627b505db27bf05de27ca05de27d505dc27e005d827ea0504000000 2d0105001000000024030600d827ea05ac27d1058027b80518276b064427840670279d06 040000002d010100040000002d0107001200000024030700d827ea05ac27d1058027b805 18276b064427840670279d06d827ea05040000002d010800040000002d0105000c000000 240304004427840618276b061627700613277806040000002d0101000a00000025030300 18276b061627700613277806040000002d01050010000000240306007527900644278406 13277806e0264b071127570742276307040000002d010100040000002d01070012000000 24030700752790064427840613277806e0264b0711275707422763077527900604000000 2d010800040000002d01050030000000240316001127570742276307402768073e276d07 3b2772073827770734277b0730277f072b27820726278507212787071c27880716278907 102789070b2789070527880700278607fb268407f6268107f1267e07ed267a07e6267207 040000002d0101002e0000002503150042276307402768073e276d073b27720738277707 34277b0730277f072b27820726278507212787071c27880716278907102789070b278907 0527880700278607fb268407f6268107f1267e07ed267a07e6267207040000002d010500 1000000024030600e6267207112757073c273c07352731070a274c07df26670704000000 2d010100040000002d0107001200000024030700e6267207112757073c273c0735273107 0a274c07df266707e6267207040000002d010800040000002d0105001200000024030700 0a274c07df266707dd266207da265d07d9265807d8265207d8264807040000002d010100 1000000025030600df266707dd266207da265d07d9265807d8265207d826480704000000 2d0105001000000024030600d82648070a274c073c275007412718070f271407dd261007 040000002d010100040000002d0107001200000024030700d82648070a274c073c275007 412718070f271407dd261007d8264807040000002d010800040000002d0105000a000000 240303000f271407dd261007dd260c07040000002d0101000800000025030200dd261007 dd260c07040000002d0105001000000024030600dd260c070f27140741271c0756279206 24278a06f2268206040000002d010100040000002d0107001200000024030700dd260c07 0f27140741271c075627920624278a06f2268206dd260c07040000002d01080004000000 2d0105000a0000002403030024278a06f2268206f5267806040000002d01010008000000 25030200f2268206f5267806040000002d0105001000000024030600f526780624278a06 53279c069c27da056d27c8053e27b605040000002d010100040000002d01070012000000 24030700f526780624278a0653279c069c27da056d27c8053e27b605f526780604000000 2d010800040000002d01050024000000240310006d27c8053e27b6054327ac054a27a305 53279d055d27980569279605742796057f27990589279e059227a5059827ae059d27b805 9f27c4059f27cf059c27da05040000002d0101002200000025030f003e27b6054327ac05 4a27a30553279d055d27980569279605742796057f27990589279e059227a5059827ae05 9d27b8059f27c4059f27cf059c27da05040000002d01050024000000240310002827a605 132778051e2774052a277405352775053f27790549277f0550278805562791055a279c05 5a27a8055927b3055527bd054f27c7054627ce053d27d405040000002d01010022000000 25030f00132778051e2774052a277405352775053f27790549277f055027880556279105 5a279c055a27a8055927b3055527bd054f27c7054627ce053d27d405040000002d010500 10000000240306003d27d4052827a605132778055626cc056b26fa058026280604000000 2d010100040000002d01070012000000240307003d27d4052827a605132778055626cc05 6b26fa05802628063d27d405040000002d010800040000002d0105000c00000024030400 6b26fa055626cc055126ce054a26d405040000002d0101000a000000250303005626cc05 5126ce054a26d405040000002d01050010000000240306008c2620066b26fa054a26d405 a5256106c6258706e725ad06040000002d010100040000002d0107001200000024030700 8c2620066b26fa054a26d405a5256106c6258706e725ad068c262006040000002d010800 040000002d0105003000000024031600c6258706e725ad06e225b106dd25b406d825b606 d325b806cd25b906c825b906c225b906bc25b906b725b706b225b506ad25b306a825b006 a425ac06a025a8069c25a30699259e06972599069525940694258e069425830604000000 2d0101002e00000025031500e725ad06e225b106dd25b406d825b606d325b806cd25b906 c825b906c225b906bc25b906b725b706b225b506ad25b306a825b006a425ac06a025a806 9c25a30699259e06972599069525940694258e0694258306040000002d01050010000000 2403060094258306c6258706f8258b06f9257d06c725790695257506040000002d010100 040000002d010700120000002403070094258306c6258706f8258b06f9257d06c7257906 9525750694258306040000002d010800040000002d0105001200000024030700c7257906 952575069525700697256a06992565069b256006a1255806040000002d01010010000000 25030600952575069525700697256a06992565069b256006a1255806040000002d010500 1000000024030600a1255806c7257906ed259a0611267106eb255006c5252f0604000000 2d010100040000002d0107001200000024030700a1255806c7257906ed259a0611267106 eb255006c5252f06a1255806040000002d010800040000002d0105000a00000024030300 eb255006c5252f06c7252c06040000002d0101000800000025030200c5252f06c7252c06 040000002d0105001000000024030600c7252c06eb2550060f267406722610064e26ec05 2a26c805040000002d010100040000002d0107001200000024030700c7252c06eb255006 0f267406722610064e26ec052a26c805c7252c06040000002d010800040000002d010500 0a000000240303004e26ec052a26c8053226c205040000002d0101000800000025030200 2a26c8053226c205040000002d01050010000000240306003226c2054e26ec056a261606 1727a405fb267a05df265005040000002d010100040000002d0107001200000024030700 3226c2054e26ec056a2616061727a405fb267a05df2650053226c205040000002d010800 040000002d0105002400000024031000fb267a05df265005e9264b05f426480500274805 0b274a0515274f051e27560525275e052a2768052d2773052d277f052b278a0526279405 1f279d051727a405040000002d0101002200000025030f00df265005e9264b05f4264805 002748050b274a0515274f051e27560525275e052a2768052d2773052d277f052b278a05 262794051f279d051727a405040000002d0105002400000024031000812836055c285805 55284f05512844054f2839054f282e0552282305582819055f28100568280a0573280605 7e28040589280405942807059e280d05a7281405040000002d0101002200000025030f00 5c28580555284f05512844054f2839054f282e0552282305582819055f28100568280a05 732806057e28040589280405942807059e280d05a7281405040000002d01050010000000 24030600a7281405812836055c285805e628f1050b29cf053129ad05040000002d010100 040000002d0107001200000024030700a7281405812836055c285805e628f1050b29cf05 3129ad05a7281405040000002d010800040000002d0105000c000000240304000b29cf05 e628f105ea28f505f128fa05040000002d0101000a00000025030300e628f105ea28f505 f128fa05040000002d01050010000000240306002529a4050b29cf05f128fa05aa296c06 c4294106de291606040000002d010100040000002d01070012000000240307002529a405 0b29cf05f128fa05aa296c06c4294106de2916062529a405040000002d01080004000000 2d0105003200000024031700c4294106de291606e3291906e7291d06eb292106ef292606 f1292b06f4293006f5293506f6293b06f6294106f6294606f5294c06f4295106f2295706 ef295b06ec296006e8296406e4296806df296c06da296e06d5297106cf29720604000000 2d0101003000000025031600de291606e3291906e7291d06eb292106ef292606f1292b06 f4293006f5293506f6293b06f6294106f6294606f5294c06f4295106f2295706ef295b06 ec296006e8296406e4296806df296c06da296e06d5297106cf297206040000002d010500 1000000024030600cf297206c4294106b9291006ac291306b7294406c229750604000000 2d010100040000002d0107001200000024030700cf297206c4294106b9291006ac291306 b7294406c2297506cf297206040000002d010800040000002d0105001200000024030700 b7294406c2297506bd297606b7297606b1297606ac297506a3297206040000002d010100 1000000025030600c2297506bd297606b7297606b1297606ac297506a329720604000000 2d0105001000000024030600a3297206b7294406cb2916069829000684292e0670295c06 040000002d010100040000002d0107001200000024030700a3297206b7294406cb291606 9829000684292e0670295c06a3297206040000002d010800040000002d0105000a000000 2403030084292e0670295c066e295b06040000002d010100080000002503020070295c06 6e295b06040000002d01050010000000240306006e295b0684292e069a2901061d29c305 0729f005f1281d06040000002d010100040000002d01070012000000240307006e295b06 84292e069a2901061d29c3050729f005f1281d066e295b06040000002d01080004000000 2d0105000a000000240303000729f005f1281d06e7281706040000002d01010008000000 25030200f1281d06e7281706040000002d0105001000000024030600e72817060729f005 2729c9058528470565286e0545289505040000002d010100040000002d01070012000000 24030700e72817060729f0052729c9058528470565286e0545289505e728170604000000 2d010800040000002d010500240000002403100065286e05452895053d288d0537288405 3428790533286e0534286305382858053e284e05462846054f2840055a283d0565283b05 70283d057b28410585284705040000002d0101002200000025030f00452895053d288d05 372884053428790533286e0534286305382858053e284e05462846054f2840055a283d05 65283b0570283d057b28410585284705040000002d01050024000000240310007b2ddb05 4c2dee05492de305492dd8054a2dcd054f2dc305552db9055e2db205682dac05732da905 7e2da905892daa05932daf059d2db505a42dbe05aa2dc805040000002d01010022000000 25030f004c2dee05492de305492dd8054a2dcd054f2dc305552db9055e2db205682dac05 732da9057e2da905892daa05932daf059d2db505a42dbe05aa2dc805040000002d010500 1000000024030600aa2dc8057b2ddb054c2dee056b2d39069a2d2606c92d130604000000 2d010100040000002d0107001200000024030700aa2dc8057b2ddb054c2dee056b2d3906 9a2d2606c92d1306aa2dc805040000002d010800040000002d0105001400000024030800 9a2d26066b2d39066e2d3e06712d4306742d4806782d4c067d2d4f06862d550604000000 2d01010012000000250307006b2d39066e2d3e06712d4306742d4806782d4c067d2d4f06 862d5506040000002d0105001000000024030600ae2df7059a2d2606862d5506d02d7406 e42d4506f82d1606040000002d010100040000002d0107001200000024030700ae2df705 9a2d2606862d5506d02d7406e42d4506f82d1606ae2df705040000002d01080004000000 2d0105001600000024030900e42d4506d02d7406d62d7506db2d7706e12d7706e72d7706 ec2d7706f22d7606f72d7406040000002d0101001400000025030800d02d7406d62d7506 db2d7706e12d7706e72d7706ec2d7706f22d7606f72d7406040000002d01050010000000 24030600d12d1606e42d4506f72d7406422e55062f2e26061c2ef705040000002d010100 040000002d0107001200000024030700d12d1606e42d4506f72d7406422e55062f2e2606 1c2ef705d12d1606040000002d010800040000002d01050016000000240309002f2e2606 422e5506472e52064c2e4f06512e4c06552e4806582e43065b2e3e065e2e390604000000 2d0101001400000025030800422e5506472e52064c2e4f06512e4c06552e4806582e4306 5b2e3e065e2e3906040000002d0105001000000024030600002e13062f2e26065e2e3906 7d2eee054e2edb051f2ec805040000002d010100040000002d0107001200000024030700 002e13062f2e26065e2e39067d2eee054e2edb051f2ec805002e1306040000002d010800 040000002d01050024000000240310004e2edb051f2ec805252ebe052c2eb505362eaf05 402eaa054b2ea905562ea905612eac056b2eb205742eb9057a2ec3057f2ecd05802ed805 802ee3057d2eee05040000002d0101002200000025030f001f2ec805252ebe052c2eb505 362eaf05402eaa054b2ea905562ea905612eac056b2eb205742eb9057a2ec3057f2ecd05 802ed805802ee3057d2eee05040000002d01050024000000240310009a2cdb059a2c0d06 8f2c0c06842c08067b2c0206732cfa056d2cf105692ce605682cdb05692cd0056d2cc505 732cbc057b2cb405842cae058f2caa059a2ca805040000002d0101002200000025030f00 9a2c0d068f2c0c06842c08067b2c0206732cfa056d2cf105692ce605682cdb05692cd005 6d2cc505732cbc057b2cb405842cae058f2caa059a2ca805040000002d01050010000000 240306009a2ca8059a2cdb059a2c0d062e2f0d062e2fdb052e2fa805040000002d010100 040000002d01070012000000240307009a2ca8059a2cdb059a2c0d062e2f0d062e2fdb05 2e2fa8059a2ca805040000002d010800040000002d01050024000000240310002e2fdb05 2e2fa805392faa05442fae054d2fb405552fbc055b2fc5055f2fd005612fdb055f2fe605 5b2ff105552ffa054d2f0206442f0806392f0c062e2f0d06040000002d01010022000000 25030f002e2fa805392faa05442fae054d2fb405552fbc055b2fc5055f2fd005612fdb05 5f2fe6055b2ff105552ffa054d2f0206442f0806392f0c062e2f0d06040000002d010500 0a00000024030300a4402d0b4240560b0641560b08000000fa0200000100000000000000 040000002d01060004000000f0010100040000002d0107000c00000024030400a4402d0b 4240560b0641560ba4402d0b040000002d010800040000002d0105000a00000024030300 4240560b1a40b80b2e41b80b040000002d010600040000002d0107000c00000024030400 4240560b1a40b80b2e41b80b4240560b040000002d010800040000002d0105000a000000 240303004240560b0641560b2e41b80b040000002d010600040000002d0107000c000000 240304004240560b0641560b2e41b80b4240560b040000002d010800040000002d010500 0a000000240303001a40b80b4240190c0641190c040000002d010600040000002d010700 0c000000240304001a40b80b4240190c0641190c1a40b80b040000002d01080004000000 2d0105000a000000240303001a40b80b2e41b80b0641190c040000002d01060004000000 2d0107000c000000240304001a40b80b2e41b80b0641190c1a40b80b040000002d010800 040000002d0105000a000000240303004240190c0641190ca440420c040000002d010600 040000002d0107000c000000240304004240190c0641190ca440420c4240190c04000000 2d01080008000000fa0200000000000000000000040000002d01010004000000f0010600 040000002d01070016000000240309002e41b80b0641560ba4402d0b4240560b1a40b80b 4240190ca440420c0641190c2e41b80b040000002d010800040000002d01050024000000 24031000e240330cb040330cb140280cb5401d0cbb40140cc3400c0ccc40060cd740020c e240000ced40020cf840060c01410c0c0941140c0f411d0c1341280c1541330c08000000 fa0200000000000000000000040000002d01060004000000f00101002200000025030f00 b040330cb140280cb5401d0cbb40140cc3400c0ccc40060cd740020ce240000ced40020c f840060c01410c0c0941140c0f411d0c1341280c1541330c040000002d01050010000000 240306001541330ce240330cb040330cb040740fe240740f1541740f040000002d010600 040000002d01070012000000240307001541330ce240330cb040330cb040740fe240740f 1541740f1541330c040000002d010800040000002d0105002400000024031000e240740f 1541740f14417a0f13417f0f1241850f0f418a0f0d418f0f0941930f0641980f01419b0f fd409f0ff840a10ff340a40fed40a50fe840a60fe240a60f040000002d01060022000000 25030f001541740f14417a0f13417f0f1241850f0f418a0f0d418f0f0941930f0641980f 01419b0ffd409f0ff840a10ff340a40fed40a50fe840a60fe240a60f040000002d010500 1000000024030600e240a60fe240740fe240410f6640410f6640740f6640a60f04000000 2d010600040000002d0107001200000024030700e240a60fe240740fe240410f6640410f 6640740f6640a60fe240a60f040000002d010800040000002d0105002400000024031000 6640740f6640a60f6040a60f5b40a50f5540a40f5040a10f4b409f0f47409b0f4240980f 3f40930f3b408f0f39408a0f3640850f35407f0f34407a0f3440740f040000002d010600 2200000025030f006640a60f6040a60f5b40a50f5540a40f5040a10f4b409f0f47409b0f 4240980f3f40930f3b408f0f39408a0f3640850f35407f0f34407a0f3440740f04000000 2d01050010000000240306003440740f6640740f9940740f9940330c6640330c3440330c 040000002d010600040000002d01070012000000240307003440740f6640740f9940740f 9940330c6640330c3440330c3440740f040000002d010800040000002d01050024000000 240310006640330c3440330c3540280c39401d0c3f40140c47400c0c5040060c5b40020c 6640000c7140020c7c40060c85400c0c8d40140c93401d0c9740280c9940330c04000000 2d0106001c000000fb02acfe0000000000009001000000cc07800022417269616c204379 72000ab314d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d01010005000000 2e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000 050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d0109000700 0000fc020000000000000000040000002d010a000d000000320ac30c5e4204000000caed 2e31c700bb005e00bd000500000002010100000005000000090201000000050000000102 01000000040000002d01060004000000f0010900040000002d01080004000000f0010a00 050000002e0101000000040000002d01030004000000f00101002200000025030f003440 330c3540280c39401d0c3f40140c47400c0c5040060c5b40020c6640000c7140020c7c40 060c85400c0c8d40140c93401d0c9740280c9940330c040000002d0105000a0000002403 03000b34bc0f5033d70f3534d70f08000000fa0200000100000000000000040000002d01 010004000000f0010600040000002d0107000c000000240304000b34bc0f5033d70f3534 d70f0b34bc0f040000002d010800040000002d0105000a000000240303005033d70f0f33 2310aa342310040000002d010100040000002d0107000c000000240304005033d70f0f33 2310aa3423105033d70f040000002d010800040000002d0105000a000000240303005033 d70f3534d70faa342310040000002d010100040000002d0107000c000000240304005033 d70f3534d70faa3423105033d70f040000002d010800040000002d0105000a0000002403 03000f332310d43266100c346610040000002d010100040000002d0107000c0000002403 04000f332310d43266100c3466100f332310040000002d010800040000002d0105000a00 0000240303000f332310aa3423100c346610040000002d010100040000002d0107000c00 0000240304000f332310aa3423100c3466100f332310040000002d010800040000002d01 05000a00000024030300d43266100c3466101633cf10040000002d010100040000002d01 07000c00000024030400d43266100c3466101633cf10d4326610040000002d0108000800 0000fa0200000000000000000000040000002d01060004000000f00101000c0000002503 0400aa3423100b34bc0f5033d70fd432661008000000250302001633cf10aa3423100800 0000250302001633cf10d4326610040000002d0105002400000024031000aa323f107832 3f10793234107d322910833220108b321810943212109f320e10aa320c10b5320e10c032 1210c9321810d1322010d7322910db323410dd323f1008000000fa020000000000000000 0000040000002d01010004000000f00106002200000025030f0078323f10793234107d32 2910833220108b321810943212109f320e10aa320c10b5320e10c0321210c9321810d132 2010d7322910db323410dd323f10040000002d0105001000000024030600dd323f10aa32 3f1078323f1078321a11aa321a11dd321a11040000002d010100040000002d0107001200 000024030700dd323f10aa323f1078323f1078321a11aa321a11dd321a11dd323f100400 00002d010800040000002d0105002400000024031000aa321a11dd321a11db322511d732 3011d1323911c9324111c0324711b5324b11aa324c119f324b11943247118b3241118332 39117d3230117932251178321a11040000002d0101002200000025030f00dd321a11db32 2511d7323011d1323911c9324111c0324711b5324b11aa324c119f324b11943247118b32 4111833239117d3230117932251178321a11040000002d0105002400000024031000e240 220de240540dd740530dcc404f0dc340490dbb40410db540380db1402d0db040220db140 170db5400c0dbb40030dc340fb0ccc40f50cd740f10ce240ef0c040000002d0101002200 000025030f00e240540dd740530dcc404f0dc340490dbb40410db540380db1402d0db040 220db140170db5400c0dbb40030dc340fb0ccc40f50cd740f10ce240ef0c040000002d01 05001000000024030600e240ef0ce240220de240540d3641540d3641220d3641ef0c0400 00002d010100040000002d0107001200000024030700e240ef0ce240220de240540d3641 540d3641220d3641ef0ce240ef0c040000002d010800040000002d010500240000002403 10003641220d3641ef0c3c41f00c4141f10c4741f20c4c41f50c5141f70c5541fb0c5a41 fe0c5d41030d6141070d63410c0d6641110d6741170d68411c0d6941220d040000002d01 01002200000025030f003641ef0c3c41f00c4141f10c4741f20c4c41f50c5141f70c5541 fb0c5a41fe0c5d41030d6141070d63410c0d6641110d6741170d68411c0d6941220d0400 00002d01050010000000240306006941220d3641220d0441220d04417011364170116941 7011040000002d010100040000002d01070012000000240307006941220d3641220d0441 220d0441701136417011694170116941220d040000002d010800040000002d0105002400 00002403100036417011694170116841761167417b11664181116341861161418b115d41 8f115a4194115541971151419b114c419d114741a0114141a1113c41a2113641a2110400 00002d0101002200000025030f00694170116841761167417b1166418111634186116141 8b115d418f115a4194115541971151419b114c419d114741a0114141a1113c41a2113641 a211040000002d01050010000000240306003641a2113641701136413d1112403d111240 70111240a211040000002d010100040000002d01070012000000240307003641a2113641 701136413d1112403d11124070111240a2113641a211040000002d010800040000002d01 05002400000024031000124070111240a2110c40a2110740a1110140a011fc3f9d11f73f 9b11f33f9711ee3f9411eb3f8f11e73f8b11e53f8611e23f8111e13f7b11e03f7611e03f 7011040000002d0101002200000025030f001240a2110c40a2110740a1110140a011fc3f 9d11f73f9b11f33f9711ee3f9411eb3f8f11e73f8b11e53f8611e23f8111e13f7b11e03f 7611e03f7011040000002d0105001000000024030600e03f701112407011454070114540 220d1240220de03f220d040000002d010100040000002d0107001200000024030700e03f 701112407011454070114540220d1240220de03f220de03f7011040000002d0108000400 00002d01050024000000240310001240220de03f220de03f1c0de13f170de23f110de53f 0c0de73f070deb3f030dee3ffe0cf33ffb0cf73ff70cfc3ff50c0140f20c0740f10c0c40 f00c1240ef0c040000002d0101002200000025030f00e03f220de03f1c0de13f170de23f 110de53f0c0de73f070deb3f030dee3ffe0cf33ffb0cf73ff70cfc3ff50c0140f20c0740 f10c0c40f00c1240ef0c040000002d01050010000000240306001240ef0c1240220d1240 540d6640540d6640220d6640ef0c040000002d010100040000002d010700120000002403 07001240ef0c1240220d1240540d6640540d6640220d6640ef0c1240ef0c040000002d01 0800040000002d01050024000000240310006640220d6640ef0c7140f10c7c40f50c8540 fb0c8d40030d93400c0d9740170d9940220d97402d0d9340380d8d40410d8540490d7c40 4f0d7140530d6640540d040000002d0101002200000025030f006640ef0c7140f10c7c40 f50c8540fb0c8d40030d93400c0d9740170d9940220d97402d0d9340380d8d40410d8540 490d7c404f0d7140530d6640540d08000000fa0200000000000000000000040000002d01 060004000000f00101000800000025030200a244a40ea145d60f040000002d0105000a00 00002403030040446e0dc843a00db844a00d08000000fa02000001000000000000000400 00002d01010004000000f0010600040000002d0107000c0000002403040040446e0dc843 a00db844a00d40446e0d040000002d010800040000002d0105000a00000024030300c843 a00d9643190eea44190e040000002d010100040000002d0107000c00000024030400c843 a00d9643190eea44190ec843a00d040000002d010800040000002d0105000a0000002403 0300c843a00db844a00dea44190e040000002d010100040000002d0107000c0000002403 0400c843a00db844a00dea44190ec843a00d040000002d010800040000002d0105000a00 0000240303009643190ec843910eb844910e040000002d010100040000002d0107000c00 0000240304009643190ec843910eb844910e9643190e040000002d010800040000002d01 05000a000000240303009643190eea44190eb844910e040000002d010100040000002d01 07000c000000240304009643190eea44190eb844910e9643190e040000002d0108000400 00002d0105000a00000024030300c843910eb844910e4044c30e040000002d0101000400 00002d0107000c00000024030400c843910eb844910e4044c30ec843910e040000002d01 0800040000002d0105001000000024030600bb442c0eea44190e1945060ee7448d0db844 a00d8944b30d08000000fa0200000000000000000000040000002d01060004000000f001 0100040000002d0107001200000024030700bb442c0eea44190e1945060ee7448d0db844 a00d8944b30dbb442c0e040000002d010800040000002d0105001400000024030800b844 a00de7448d0de444880de144830dde447e0dda447a0dd544770dcb44710d040000002d01 06001200000025030700e7448d0de444880de144830dde447e0dda447a0dd544770dcb44 710d040000002d0105001000000024030600a544cf0db844a00dcb44710d53443f0d4044 6e0d2d449d0d040000002d010600040000002d0107001200000024030700a544cf0db844 a00dcb44710d53443f0d40446e0d2d449d0da544cf0d040000002d010800040000002d01 0500160000002403090040446e0d53443f0d4e443e0d49443c0d43443c0d3d443c0d3844 3c0d32443d0d2d443f0d040000002d010600140000002503080053443f0d4e443e0d4944 3c0d43443c0d3d443c0d38443c0d32443d0d2d443f0d040000002d010500100000002403 060053449d0d40446e0d2d443f0db543710dc843a00ddb43cf0d040000002d0106000400 00002d010700120000002403070053449d0d40446e0d2d443f0db543710dc843a00ddb43 cf0d53449d0d040000002d010800040000002d0105001400000024030800c843a00db543 710daf43740dab43770da6437a0da2437e0d9f43830d99438d0d040000002d0106001200 000025030700b543710daf43740dab43770da6437a0da2437e0d9f43830d99438d0d0400 00002d0105001000000024030600f743b30dc843a00d99438d0d6743060e9643190ec543 2c0e040000002d010600040000002d0107001200000024030700f743b30dc843a00d9943 8d0d6743060e9643190ec5432c0ef743b30d040000002d010800040000002d0105001600 0000240309009643190e6743060e65430b0e6443110e6443160e64431c0e6443220e6543 270e67432c0e040000002d01060014000000250308006743060e65430b0e6443110e6443 160e64431c0e6443220e6543270e67432c0e040000002d0105001000000024030600c543 060e9643190e67432c0e9943a40ec843910ef7437e0e040000002d010600040000002d01 07001200000024030700c543060e9643190e67432c0e9943a40ec843910ef7437e0ec543 060e040000002d010800040000002d0105001400000024030800c843910e9943a40e9c43 aa0e9f43ae0ea243b30ea643b70eab43ba0eb543c00e040000002d010600120000002503 07009943a40e9c43aa0e9f43ae0ea243b30ea643b70eab43ba0eb543c00e040000002d01 05001000000024030600db43620ec843910eb543c00e2d44f20e4044c30e5344940e0400 00002d010600040000002d0107001200000024030700db43620ec843910eb543c00e2d44 f20e4044c30e5344940edb43620e040000002d010800040000002d010500160000002403 09004044c30e2d44f20e3244f30e3744f50e3d44f50e4344f50e4844f50e4e44f40e5344 f20e040000002d01060014000000250308002d44f20e3244f30e3744f50e3d44f50e4344 f50e4844f50e4e44f40e5344f20e040000002d01050010000000240306002d44940e4044 c30e5344f20ecb44c00eb844910ea544620e040000002d010600040000002d0107001200 0000240307002d44940e4044c30e5344f20ecb44c00eb844910ea544620e2d44940e0400 00002d010800040000002d0105001400000024030800b844910ecb44c00ed144bd0ed544 ba0eda44b70ede44b30ee144ae0ee744a40e040000002d0106001200000025030700cb44 c00ed144bd0ed544ba0eda44b70ede44b30ee144ae0ee744a40e040000002d0105001000 00002403060089447e0eb844910ee744a40e19452c0eea44190ebb44060e040000002d01 0600040000002d010700120000002403070089447e0eb844910ee744a40e19452c0eea44 190ebb44060e89447e0e040000002d010800040000002d0105001600000024030900ea44 190e19452c0e1a45270e1c45220e1c451c0e1c45160e1c45110e1b450b0e1945060e0400 00002d010600140000002503080019452c0e1a45270e1c45220e1c451c0e1c45160e1c45 110e1b450b0e1945060e08000000fa0200000000000000000000040000002d0101000400 0000f00106001c000000fb02acfe0000000000009001000000cc07800022417269616c20 437972000ab614d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d0106000500 00002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000500000009020000 0000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d010900 07000000fc020000000000000000040000002d010a000f000000320a910b443205000000 373520f1ec00be00bd005e00aa00e9000500000002010100000005000000090201000000 05000000010201000000040000002d01010004000000f0010900040000002d0108000400 0000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f001060008000000 250302007430c30bf336c30b040000002d0105000a000000240303007430c30b1931930b 1931f20b08000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f0010100 040000002d0107000c000000240304007430c30b1931930b1931f20b7430c30b04000000 2d010800040000002d0105000a00000024030300f336c30b4e36f20b4e36930b04000000 2d010600040000002d0107000c00000024030400f336c30b4e36f20b4e36930bf336c30b 040000002d010800040000002d0105000a00000024030300f336a8057e3743059f379d05 040000002d010600040000002d0107000c00000024030400f336a8057e3743059f379d05 f336a805040000002d010800040000002d0105000a000000240303009c3820061338b905 5f388005040000002d010600040000002d0107000c000000240304009c3820061338b905 5f3880059c382006040000002d01080008000000fa020000010000000000000004000000 2d01010004000000f00106001c000000fb02acfe0000000000009001000000cc07800022 417269616c20437972000ab814d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa04000000 2d010600050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000500 0000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000000000000000400 00002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a0013000000320a9409 cb3f08000000b2ede4e8ea2e20315f00bc00c700be0094005e005e00bd00050000000201 010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d01010004000000 f0010900040000002d01080004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01 030004000000f00106001c000000fb02f0fe0000000000009001000000cc078000224172 69616c20437972000ab914d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d01 0600050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000000 090200000000050000000102ffffff0008000000fa020000000000000000000004000000 2d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a0010000000320af30a543f 06000000c2e0e6b3ebfcb6009800b6003c009e008d000500000002010100000005000000 09020100000005000000010201000000040000002d01010004000000f001090004000000 2d01080004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f001 06000e00000025030500a13821065838b705e837790568377405f336a805040000002d01 05002400000024031000da3fc707da3ff907cf3ff807c43ff407bb3fee07b33fe607ad3f dd07a93fd207a83fc707a93fbc07ad3fb107b33fa807bb3fa007c43f9a07cf3f9607da3f 940708000000fa0200000000000000000000040000002d01060004000000f00101002200 000025030f00da3ff907cf3ff807c43ff407bb3fee07b33fe607ad3fdd07a93fd207a83f c707a93fbc07ad3fb107b33fa807bb3fa007c43f9a07cf3f9607da3f9407040000002d01 05001000000024030600da3f9407da3fc707da3ff907c144f907c144c707c14494070400 00002d010600040000002d0107001200000024030700da3f9407da3fc707da3ff907c144 f907c144c707c1449407da3f9407040000002d010800040000002d010500240000002403 1000c144c707c1449407cc449607d7449a07e044a007e844a807ee44b107f244bc07f444 c707f244d207ee44dd07e844e607e044ee07d744f407cc44f807c144f907040000002d01 06002200000025030f00c1449407cc449607d7449a07e044a007e844a807ee44b107f244 bc07f444c707f244d207ee44dd07e844e607e044ee07d744f407cc44f807c144f9070400 00002d0105002400000024031000c1443c06d3440d06dd441206e6441906ed442306f144 2d06f3443806f3444306f0444e06eb445806e4446106da446806d0446c06c5446e06ba44 6e06af446b06040000002d0106002200000025030f00d3440d06dd441206e6441906ed44 2306f1442d06f3443806f3444306f0444e06eb445806e4446106da446806d0446c06c544 6e06ba446e06af446b06040000002d0105001000000024030600af446b06c1443c06d344 0d063b436f0529439e051743cd05040000002d010600040000002d010700120000002403 0700af446b06c1443c06d3440d063b436f0529439e051743cd05af446b06040000002d01 0800040000002d0105000e0000002403050029439e053b436f0536436d0530436c052943 6b05040000002d0106000c000000250304003b436f0536436d0530436c0529436b050400 00002d01050010000000240306002943d00529439e0529436b057441690574419c057441 ce05040000002d010600040000002d01070012000000240307002943d00529439e052943 6b057441690574419c057441ce052943d005040000002d010800040000002d0105000e00 00002403050074419c05744169056f416a0569416b0562416d05040000002d0106000c00 000025030400744169056f416a0569416b0562416d05040000002d010500100000002403 06008641cb0574419c0562416d05c83f0606da3f3506ec3f6406040000002d0106000400 00002d01070012000000240307008641cb0574419c0562416d05c83f0606da3f3506ec3f 64068641cb05040000002d010800040000002d0105002400000024031000da3f3506ec3f 6406e13f6706d53f6706ca3f6506c03f6006b73f5906b03f5106ab3f4706a83f3c06a83f 3006aa3f2506af3f1b06b63f1206be3f0b06c83f0606040000002d010600220000002503 0f00ec3f6406e13f6706d53f6706ca3f6506c03f6006b73f5906b03f5106ab3f4706a83f 3c06a83f3006aa3f2506af3f1b06b63f1206be3f0b06c83f0606040000002d0105001000 000024030600da3f5605da3f8905da3fbb05c144bb05c1448905c1445605040000002d01 0600040000002d0107001200000024030700da3f5605da3f8905da3fbb05c144bb05c144 8905c1445605da3f5605040000002d010800040000002d0105002400000024031000c144 8905c1445605c7445705cc445805d2445905d7445c05dc445e05e0446205e5446505e844 6a05ec446e05ee447305f1447805f2447e05f3448305f4448905040000002d0106002200 000025030f00c1445605c7445705cc445805d2445905d7445c05dc445e05e0446205e544 6505e8446a05ec446e05ee447305f1447805f2447e05f3448305f4448905040000002d01 05001000000024030600f4448905c14489058f4489058f445408c1445408f44454080400 00002d010600040000002d0107001200000024030700f4448905c14489058f4489058f44 5408c1445408f4445408f4448905040000002d010800040000002d010500240000002403 1000c1445408f4445408f3445a08f2445f08f1446508ee446a08ec446f08e8447308e544 7808e0447b08dc447f08d7448108d2448408cc448508c7448608c1448608040000002d01 06002200000025030f00f4445408f3445a08f2445f08f1446508ee446a08ec446f08e844 7308e5447808e0447b08dc447f08d7448108d2448408cc448508c7448608c14486080400 00002d0105001000000024030600c1448608c1445408c1442108da3f2108da3f5408da3f 8608040000002d010600040000002d0107001200000024030700c1448608c1445408c144 2108da3f2108da3f5408da3f8608c1448608040000002d010800040000002d0105002400 000024031000da3f5408da3f8608d43f8608cf3f8508c93f8408c43f8108bf3f7f08bb3f 7b08b63f7808b33f7308af3f6f08ad3f6a08aa3f6508a93f5f08a83f5a08a83f54080400 00002d0106002200000025030f00da3f8608d43f8608cf3f8508c93f8408c43f8108bf3f 7f08bb3f7b08b63f7808b33f7308af3f6f08ad3f6a08aa3f6508a93f5f08a83f5a08a83f 5408040000002d0105001000000024030600a83f5408da3f54080d4054080d408905da3f 8905a83f8905040000002d010600040000002d0107001200000024030700a83f5408da3f 54080d4054080d408905da3f8905a83f8905a83f5408040000002d010800040000002d01 05002400000024031000da3f8905a83f8905a83f8305a93f7e05aa3f7805ad3f7305af3f 6e05b33f6a05b63f6505bb3f6205bf3f5e05c43f5c05c93f5905cf3f5805d43f5705da3f 5605040000002d0106002200000025030f00a83f8905a83f8305a93f7e05aa3f7805ad3f 7305af3f6e05b33f6a05b63f6505bb3f6205bf3f5e05c43f5c05c93f5905cf3f5805d43f 5705da3f5605040000002d0105000a00000024030300a046790652469a06ed469a060800 0000fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f0010600040000002d01 07000c00000024030400a046790652469a06ed469a06a0467906040000002d0108000400 00002d0105000a0000002403030052469a063246e7060d47e706040000002d0101000400 00002d0107000c0000002403040052469a063246e7060d47e70652469a06040000002d01 0800040000002d0105000a0000002403030052469a06ed469a060d47e706040000002d01 0100040000002d0107000c0000002403040052469a06ed469a060d47e70652469a060400 00002d010800040000002d0105000a000000240303003246e70652463507ed4635070400 00002d010100040000002d0107000c000000240304003246e70652463507ed4635073246 e706040000002d010800040000002d0105000a000000240303003246e7060d47e706ed46 3507040000002d010100040000002d0107000c000000240304003246e7060d47e706ed46 35073246e706040000002d010800040000002d0105000a0000002403030052463507ed46 3507a0465507040000002d010100040000002d0107000c0000002403040052463507ed46 3507a046550752463507040000002d01080008000000fa02000000000000000000000400 00002d01060004000000f0010100040000002d01070016000000240309000d47e706ed46 9a06a046790652469a063246e70652463507a0465507ed4635070d47e706040000002d01 0800040000002d01050010000000240306002e47fa065d47e7068c47d40654474e062547 6106f646740608000000fa0200000000000000000000040000002d01010004000000f001 0600040000002d01070012000000240307002e47fa065d47e7068c47d40654474e062547 6106f64674062e47fa06040000002d010800040000002d01050014000000240308002547 610654474e06514748064e4744064b473f0647473b064247380638473206040000002d01 0100120000002503070054474e06514748064e4744064b473f0647473b06424738063847 3206040000002d0105001000000024030600124790062547610638473206b346fb05a046 2a068d465906040000002d010100040000002d0107001200000024030700124790062547 610638473206b346fb05a0462a068d46590612479006040000002d010800040000002d01 05001400000024030800a0462a06b346fb05ae46f905a846f805a346f8059d46f8059846 f8058d46fb05040000002d0101001200000025030700b346fb05ae46f905a846f805a346 f8059d46f8059846f8058d46fb05040000002d0105001000000024030600b3465906a046 2a068d46fb05074632061a4661062d469006040000002d010100040000002d0107001200 000024030700b3465906a0462a068d46fb05074632061a4661062d469006b34659060400 00002d010800040000002d01050016000000240309001a4661060746320602463506fd45 3806f8453b06f4453f06f1454406ee454806eb454e06040000002d010100140000002503 08000746320602463506fd453806f8453b06f4453f06f1454406ee454806eb454e060400 00002d0105001000000024030600494674061a466106eb454e06b445d406e345e7061246 fa06040000002d010100040000002d0107001200000024030700494674061a466106eb45 4e06b445d406e345e7061246fa0649467406040000002d010800040000002d0105001400 000024030800e345e706b445d406b245d906b145df06b145e406b145ea06b145f006b445 fa06040000002d0101001200000025030700b445d406b245d906b145df06b145e406b145 ea06b145f006b445fa06040000002d01050010000000240306001246d406e345e706b445 fa06eb4580071a466d0749465a07040000002d010100040000002d010700120000002403 07001246d406e345e706b445fa06eb4580071a466d0749465a071246d406040000002d01 0800040000002d01050016000000240309001a466d07eb458007ee458507f1458a07f445 8f07f8459307fd4596070146990707469c07040000002d0101001400000025030800eb45 8007ee458507f1458a07f4458f07f8459307fd4596070146990707469c07040000002d01 050010000000240306002d463e071a466d0707469c078d46d307a046a407b34675070400 00002d010100040000002d01070012000000240307002d463e071a466d0707469c078d46 d307a046a407b34675072d463e07040000002d010800040000002d010500140000002403 0800a046a4078d46d3079246d5079846d6079d46d607a346d607a946d607b346d3070400 00002d01010012000000250307008d46d3079246d5079846d6079d46d607a346d607a946 d607b346d307040000002d01050010000000240306008d467507a046a407b346d3073847 9c0725476d0712473e07040000002d010100040000002d01070012000000240307008d46 7507a046a407b346d30738479c0725476d0712473e078d467507040000002d0108000400 00002d010500140000002403080025476d0738479c073d47990742479607474793074b47 8f074e478a0754478007040000002d010100120000002503070038479c073d4799074247 9607474793074b478f074e478a0754478007040000002d0105001000000024030600f646 5a0725476d07544780078c47fa065d47e7062e47d406040000002d010100040000002d01 07001200000024030700f6465a0725476d07544780078c47fa065d47e7062e47d406f646 5a07040000002d010800040000002d01050016000000240309005d47e7068c47fa068d47 f5068f47f0068f47ea068f47e4068f47df068e47d9068c47d406040000002d0101001400 0000250308008c47fa068d47f5068f47f0068f47ea068f47e4068f47df068e47d9068c47 d406040000002d01050024000000240310004e42c7077442e8076c42f0076242f5075842 f9074c42f9074142f8073742f4072d42ed072542e5072042db071c42d1071c42c5071d42 ba072142b0072842a607040000002d0101002200000025030f007442e8076c42f0076242 f5075842f9074c42f9074142f8073742f4072d42ed072542e5072042db071c42d1071c42 c5071d42ba072142b0072842a607040000002d01050010000000240306002842a6074e42 c7077442e8071c44f905f643d805d043b705040000002d010100040000002d0107001200 0000240307002842a6074e42c7077442e8071c44f905f643d805d043b7052842a6070400 00002d010800040000002d0105002400000024031000f643d805d043b705d843af05e243 aa05ec43a605f843a6050344a7050d44ab051744b2051f44ba052444c4052844ce052844 da052744e5052344ef051c44f905040000002d0101002200000025030f00d043b705d843 af05e243aa05ec43a605f843a6050344a7050d44ab051744b2051f44ba052444c4052844 ce052844da052744e5052344ef051c44f905040000002d0105000a00000024030300f643 d805b14375066843380608000000fa0200000100000000000000040000002d0106000400 0000f0010100040000002d0107000c00000024030400f643d805b143750668433806f643 d805040000002d010800040000002d010500240000002403100028273b045a2736045a27 410458274c04532756044c275f044327660438276b042d276d0422276d0417276b040d27 660404275e04fd265604f8264b04f626400408000000fa02000000000000000000000400 00002d01010004000000f00106002200000025030f005a2736045a27410458274c045327 56044c275f044327660438276b042d276d0422276d0417276b040d27660404275e04fd26 5604f8264b04f6264004040000002d0105001000000024030600f626400428273b045a27 36044427680312276d03e0267203040000002d010100040000002d010700120000002403 0700f626400428273b045a2736044427680312276d03e0267203f6264004040000002d01 0800040000002d0105000c0000002403040012276d03442768034327620341275a030400 00002d0101000a00000025030300442768034327620341275a03040000002d0105001000 000024030600e326800312276d0341275a03ee269102bf26a4029026b702040000002d01 0100040000002d0107001200000024030700e326800312276d0341275a03ee269102bf26 a4029026b702e3268003040000002d010800040000002d0105003000000024031600bf26 a4029026b7028e26b2028d26ac028d26a7028d26a1028d269b028e269602902691029326 8c0296268702992682029d267e02a2267b02a7267802ac267502b1267302b7267202bc26 7202c2267202c8267202d1267502040000002d0101002e000000250315009026b7028e26 b2028d26ac028d26a7028d26a1028d269b028e2696029026910293268c02962687029926 82029d267e02a2267b02a7267802ac267502b1267302b7267202bc267202c2267202c826 7202d1267502040000002d0105001000000024030600d1267502bf26a402ad26d302ba26 d802cc26a902de267a02040000002d010100040000002d0107001200000024030700d126 7502bf26a402ad26d302ba26d802cc26a902de267a02d1267502040000002d0108000400 00002d0105001400000024030800cc26a902de267a02e3267c02e8267f02ed268202f126 8602f4268b02f8269002040000002d0101001200000025030700de267a02e3267c02e826 7f02ed268202f1268602f4268b02f8269002040000002d0105001000000024030600f826 9002cc26a902a026c202bc26f202e826d9021427c002040000002d010100040000002d01 07001200000024030700f8269002cc26a902a026c202bc26f202e826d9021427c002f826 9002040000002d010800040000002d0105000a00000024030300e826d9021427c0021527 c202040000002d01010008000000250302001427c0021527c202040000002d0105001000 0000240306001527c202e826d902bb26f002fc266c032927550356273e03040000002d01 0100040000002d01070012000000240307001527c202e826d902bb26f002fc266c032927 550356273e031527c202040000002d010800040000002d0105000a000000240303002927 550356273e035a274803040000002d010100080000002503020056273e035a2748030400 00002d01050010000000240306005a27480329275503f82662032f272a0460271d049127 1004040000002d010100040000002d01070012000000240307005a27480329275503f826 62032f272a0460271d04912710045a274803040000002d010800040000002d0105002400 00002403100060271d049127100492271b04922726048e27310489273b04812743047827 49046d274e0462274f0457274f044c274b04422746043a273e04342735042f272a040400 00002d0101002200000025030f009127100492271b04922726048e27310489273b048127 4304782749046d274e0462274f0457274f044c274b04422746043a273e04342735042f27 2a04040000002d0105002400000024031000ac271004d8272904d1273204c9273a04bf27 3f04b4274204a82742049d27400493273c048a27350482272d047d2723047a2718047a27 0c047c2701048027f703040000002d0101002200000025030f00d8272904d1273204c927 3a04bf273f04b4274204a82742049d27400493273c048a27350482272d047d2723047a27 18047a270c047c2701048027f703040000002d01050010000000240306008027f703ac27 1004d82729043f28750313285c03e7274303040000002d010100040000002d0107001200 0000240307008027f703ac271004d82729043f28750313285c03e72743038027f7030400 00002d010800040000002d0105000c0000002403040013285c033f287503412870034428 6803040000002d0101000a000000250303003f2875034128700344286803040000002d01 05001000000024030600e227500313285c0344286803772895024628890215287d020400 00002d010100040000002d0107001200000024030700e227500313285c03442868037728 95024628890215287d02e2275003040000002d010800040000002d010500320000002403 17004628890215287d0217287802192873021c286e021f28690223286502272861022c28 5e0231285b02362859023b28580241285702472857024c2857025228580257285a025c28 5c0261285f02662862026a2866026e286a0272287002040000002d010100300000002503 160015287d0217287802192873021c286e021f28690223286502272861022c285e023128 5b02362859023b28580241285702472857024c2857025228580257285a025c285c026128 5f02662862026a2866026e286a0272287002040000002d01050010000000240306007228 7002462889021a28a2022128ae024d28950279287c02040000002d010100040000002d01 0700120000002403070072287002462889021a28a2022128ae024d28950279287c027228 7002040000002d010800040000002d01050012000000240307004d28950279287c027b28 81027d2886027f288b027f2891027f289a02040000002d01010010000000250306007928 7c027b2881027d2886027f288b027f2891027f289a02040000002d010500100000002403 06007f289a024d2895021b2890021628c7024828cc027a28d102040000002d0101000400 00002d01070012000000240307007f289a024d2895021b2890021628c7024828cc027a28 d1027f289a02040000002d010800040000002d0105000a000000240303004828cc027a28 d1027a28d402040000002d01010008000000250302007a28d1027a28d402040000002d01 050010000000240306007a28d4024828cc021628c40201284e033328560365285e030400 00002d010100040000002d01070012000000240307007a28d4024828cc021628c4020128 4e033328560365285e037a28d402040000002d010800040000002d0105000a0000002403 03003328560365285e0362286803040000002d010100080000002503020065285e036228 6803040000002d0105001000000024030600622868033328560304284403bb270704ea27 190419282b04040000002d010100040000002d0107001200000024030700622868033328 560304284403bb270704ea27190419282b0462286803040000002d010800040000002d01 05002400000024031000ea27190419282b04142835040d283d0404284404fa274904ef27 4b04e3274b04d8274804ce274304c6273c04bf273304ba272904b8271e04b8271204bb27 0704040000002d0101002200000025030f0019282b04142835040d283d0404284404fa27 4904ef274b04e3274b04d8274804ce274304c6273c04bf273304ba272904b8271e04b827 1204bb270704040000002d0105002400000024031000d726ab04fc268904032792040727 9d040927a8040927b3040627be040027c804f926d004f026d704e526db04da26dd04cf26 dd04c426da04ba26d404b226cd04040000002d0101002200000025030f00fc2689040327 920407279d040927a8040927b3040627be040027c804f926d004f026d704e526db04da26 dd04cf26dd04c426da04ba26d404b226cd04040000002d0105001000000024030600b226 cd04d726ab04fc2689047126ef034c26110427263304040000002d010100040000002d01 07001200000024030700b226cd04d726ab04fc2689047126ef034c26110427263304b226 cd04040000002d010800040000002d0105000c000000240304004c2611047126ef036d26 eb036626e603040000002d0101000a000000250303007126ef036d26eb036626e6030400 00002d010500100000002403060032263c044c2611046626e603ad25740393259f037925 ca03040000002d010100040000002d010700120000002403070032263c044c2611046626 e603ad25740393259f037925ca0332263c04040000002d010800040000002d0105003200 00002403170093259f037925ca037425c7037025c3036c25bf036825ba036625b5036325 b0036225ab036125a50361259f0361259a036225940363258f0365258903682585036b25 80036f257c0373257803782574037d25720382256f0388256e03040000002d0101003000 0000250316007925ca037425c7037025c3036c25bf036825ba036625b5036325b0036225 ab036125a50361259f0361259a036225940363258f0365258903682585036b2580036f25 7c0373257803782574037d25720382256f0388256e03040000002d010500100000002403 060088256e0393259f039e25d003ab25cd03a0259c0395256b03040000002d0101000400 00002d010700120000002403070088256e0393259f039e25d003ab25cd03a0259c039525 6b0388256e03040000002d010800040000002d0105001200000024030700a0259c039525 6b039a256a03a0256903a6256a03ab256b03b4256e03040000002d010100100000002503 060095256b039a256a03a0256903a6256a03ab256b03b4256e03040000002d0105001000 000024030600b4256e03a0259c038c25ca03bf25e003d325b203e7258403040000002d01 0100040000002d0107001200000024030700b4256e03a0259c038c25ca03bf25e003d325 b203e7258403b4256e03040000002d010800040000002d0105000a00000024030300d325 b203e7258403ea258503040000002d0101000800000025030200e7258403ea2585030400 00002d0105001000000024030600ea258503d325b203bc25df0339261e045026f1036726 c403040000002d010100040000002d0107001200000024030700ea258503d325b203bc25 df0339261e045026f1036726c403ea258503040000002d010800040000002d0105000a00 0000240303005026f1036726c4036f26c903040000002d01010008000000250302006726 c4036f26c903040000002d01050010000000240306006f26c9035026f10331261904d326 9a04f226720411274a04040000002d010100040000002d01070012000000240307006f26 c9035026f10331261904d3269a04f226720411274a046f26c903040000002d0108000400 00002d0105002400000024031000f226720411274a04192752041f275c04232767042527 720423277d04202788041a2791041227990408279f04fd26a304f226a404e726a304dc26 a004d3269a04040000002d0101002200000025030f0011274a04192752041f275c042327 67042527720423277d04202788041a2791041227990408279f04fd26a304f226a404e726 a304dc26a004d3269a04040000002d01050024000000240310002f283b04442869043928 6d042e286d0422286c04182868040e2862040728590401285004fd274504fd273a04fe27 2e040228240408281a04112813041a280d04040000002d0101002200000025030f004428 690439286d042e286d0422286c04182868040e2862040728590401285004fd274504fd27 3a04fe272e040228240408281a04112813041a280d04040000002d010500100000002403 06001a280d042f283b044428690401291404ec28e603d728b803040000002d0101000400 00002d01070012000000240307001a280d042f283b044428690401291404ec28e603d728 b8031a280d04040000002d010800040000002d0105000c00000024030400ec28e6030129 1404062911040d290c04040000002d0101000a0000002503030001291404062911040d29 0c04040000002d0105001000000024030600cb28c003ec28e6030d290c04b3297f039229 590371293303040000002d010100040000002d0107001200000024030700cb28c003ec28 e6030d290c04b3297f039229590371293303cb28c003040000002d010800040000002d01 05003000000024031600922959037129330376292f037b292c0380292a03852928038b29 270390292703962927039c292703a1292903a6292b03ac292d03b0293103b5293403b829 3803bc293d03bf294203c1294703c3294c03c4295203c4295d03040000002d0101002e00 0000250315007129330376292f037b292c0380292a03852928038b292703902927039629 27039c292703a1292903a6292b03ac292d03b0293103b5293403b8293803bc293d03bf29 4203c1294703c3294c03c4295203c4295d03040000002d0105001000000024030600c429 5d0392295903602955035f29630391296703c3296b03040000002d010100040000002d01 07001200000024030700c4295d0392295903602955035f29630391296703c3296b03c429 5d03040000002d010800040000002d010500120000002403070091296703c3296b03c329 7003c1297603bf297b03bd298003b7298803040000002d0101001000000025030600c329 6b03c3297003c1297603bf297b03bd298003b7298803040000002d010500100000002403 0600b7298803912967036b294603462970036c2991039229b203040000002d0101000400 00002d0107001200000024030700b7298803912967036b294603462970036c2991039229 b203b7298803040000002d010800040000002d0105000a000000240303006c2991039229 b2039029b503040000002d01010008000000250302009229b2039029b503040000002d01 050010000000240306009029b5036c29910348296d03e628d0030a29f4032e2918040400 00002d010100040000002d01070012000000240307009029b5036c29910348296d03e628 d0030a29f4032e2918049029b503040000002d010800040000002d0105000a0000002403 03000a29f4032e29180426291e04040000002d01010008000000250302002e2918042629 1e04040000002d010500100000002403060026291e040a29f403ee28ca0341283d045d28 670479289104040000002d010100040000002d010700120000002403070026291e040a29 f403ee28ca0341283d045d2867047928910426291e04040000002d010800040000002d01 050024000000240310005d286704792891046f28960464289904592899044e2897044328 92043a288c04332883042e2879042b286e042b2863042d28580432284d04382844044128 3d04040000002d0101002200000025030f00792891046f28960464289904592899044e28 9704432892043a288c04332883042e2879042b286e042b2863042d28580432284d043828 440441283d04040000002d01050024000000240310008128ab047628dc046c28d9046228 d3045a28cb045428c2045028b7044f28ac045028a0045328960459288c04612884046a28 7e0475287a04802879048c287a04040000002d0101002200000025030f007628dc046c28 d9046228d3045a28cb045428c2045028b7044f28ac045028a0045328960459288c046128 84046a287e0475287a04802879048c287a04040000002d01050010000000240306008c28 7a048128ab047628dc04402907054b29d6045629a504040000002d010100040000002d01 070012000000240307008c287a048128ab047628dc04402907054b29d6045629a5048c28 7a04040000002d010800040000002d0105000c000000240304004b29d604402907054629 08054f290805040000002d0101000a0000002503030040290705462908054f2908050400 00002d01050010000000240306004729a4044b29d6044f290805282af704242ac504202a 9304040000002d010100040000002d01070012000000240307004729a4044b29d6044f29 0805282af704242ac504202a93044729a404040000002d010800040000002d0105003200 000024031700242ac504202a9304262a93042b2a9304312a9404362a96043b2a9804402a 9b04452a9f04492aa3044d2aa704502aac04522ab104542ab604562abb04562ac104562a c704562acc04552ad204532ad704512adc044e2ae1044a2ae704040000002d0101003000 000025031600202a9304262a93042b2a9304312a9404362a96043b2a9804402a9b04452a 9f04492aa3044d2aa704502aac04522ab104542ab604562abb04562ac104562ac704562a cc04552ad204532ad704512adc044e2ae1044a2ae704040000002d010500100000002403 06004a2ae704242ac504fe29a304f529ad041b2acf04412af104040000002d0101000400 00002d01070012000000240307004a2ae704242ac504fe29a304f529ad041b2acf04412a f1044a2ae704040000002d010800040000002d01050012000000240307001b2acf04412a f1043d2af504382af804332afb042e2afe04272a0005040000002d010100100000002503 0600412af1043d2af504382af804332afb042e2afe04272a0005040000002d0105001000 000024030600272a00051b2acf040f2a9e04d929ab04e529dc04f1290d05040000002d01 0100040000002d0107001200000024030700272a00051b2acf040f2a9e04d929ab04e529 dc04f1290d05272a0005040000002d010800040000002d0105000a00000024030300e529 dc04f1290d05ed290e05040000002d0101000800000025030200f1290d05ed290e050400 00002d0105001000000024030600ed290e05e529dc04dd29aa045329c0045b29f2046329 2405040000002d010100040000002d0107001200000024030700ed290e05e529dc04dd29 aa045329c0045b29f20463292405ed290e05040000002d010800040000002d0105000a00 0000240303005b29f2046329240559292405040000002d01010008000000250302006329 240559292405040000002d0105001000000024030600592924055b29f2045d29c0048e28 b7048c28e9048a281b05040000002d010100040000002d01070012000000240307005929 24055b29f2045d29c0048e28b7048c28e9048a281b0559292405040000002d0108000400 00002d01050024000000240310008c28e9048a281b057f281a05742816056b280f056328 07055e28fd045a28f2045a28e7045b28dc045f28d1046628c8046e28c0047828bb048328 b7048e28b704040000002d0101001c000000fb02acfe0000000000009001000000cc0780 0022417269616c20437972000adc24d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa0400 00002d010600050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d000000 05000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000 040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a000f000000320a 9303e22b05000000cbe0ecefe000e000bd00e900b800bd00050000000201010000000500 000009020100000005000000010201000000040000002d01010004000000f00109000400 00002d01080004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000 f00106002200000025030f008a281b057f281a05742816056b280f05632807055e28fd04 5a28f2045a28e7045b28dc045f28d1046628c8046e28c0047828bb048328b7048e28b704 040000002d0105002400000024031000822d9f04b52d9f04b32daa04af2db504a92dbe04 a12dc604982dcc048d2dd004822dd104772dd0046c2dcc04632dc6045b2dbe04552db504 512daa04502d9f04040000002d0101002200000025030f00b52d9f04b32daa04af2db504 a92dbe04a12dc604982dcc048d2dd004822dd104772dd0046c2dcc04632dc6045b2dbe04 552db504512daa04502d9f04040000002d0105001000000024030600502d9f04822d9f04 b52d9f04b52d2004822d2004502d2004040000002d010100040000002d01070012000000 24030700502d9f04822d9f04b52d9f04b52d2004822d2004502d2004502d9f0404000000 2d010800040000002d0105002400000024031000822d2004502d2004502d1a04512d1504 522d0f04552d0a04572d05045b2d01045e2dfc03632df903672df5036c2df303712df003 772def037c2dee03822ded03040000002d0101002200000025030f00502d2004502d1a04 512d1504522d0f04552d0a04572d05045b2d01045e2dfc03632df903672df5036c2df303 712df003772def037c2dee03822ded03040000002d0105001000000024030600822ded03 822d2004822d5204462e5204462e2004462eed03040000002d010100040000002d010700 1200000024030700822ded03822d2004822d5204462e5204462e2004462eed03822ded03 040000002d010800040000002d0105002400000024031000462e2004462eed034c2eee03 512eef03572ef0035c2ef303612ef503652ef9036a2efc036d2e0104712e0504732e0a04 762e0f04772e1504782e1a04792e2004040000002d0101002200000025030f00462eed03 4c2eee03512eef03572ef0035c2ef303612ef503652ef9036a2efc036d2e0104712e0504 732e0a04762e0f04772e1504782e1a04792e2004040000002d0105001000000024030600 792e2004462e2004142e2004142e9f04462e9f04792e9f04040000002d01010004000000 2d0107001200000024030700792e2004462e2004142e2004142e9f04462e9f04792e9f04 792e2004040000002d010800040000002d0105002400000024031000462e9f04792e9f04 772eaa04732eb5046d2ebe04652ec6045c2ecc04512ed004462ed1043b2ed004302ecc04 272ec6041f2ebe04192eb504152eaa04142e9f04040000002d0101001c000000fb0278ff 0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000add24d41200d89ff377 e19ff3772020f577300f66fa040000002d010600050000002e0118000000050000000201 010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff000800 0000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc020000000000000000 040000002d010a0009000000320ad50481380100000030054b0005000000020101000000 0500000009020100000005000000010201000000040000002d01010004000000f0010900 040000002d01080004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d0103000400 0000f00106002200000025030f00792e9f04772eaa04732eb5046d2ebe04652ec6045c2e cc04512ed004462ed1043b2ed004302ecc04272ec6041f2ebe04192eb504152eaa04142e 9f0408000000fa0200000000000000000000040000002d01060004000000f00101001c00 0000fb0221ff0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000ade28d4 1200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010100050000002e0118000000 050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102 ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc020000 000000000000040000002d010a0009000000320a421f47510100000030057c0005000000 0201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d0106000400 0000f0010900040000002d01080004000000f0010a00050000002e010100000004000000 2d01030004000000f00101001c000000fb02acfe0000000000009001000000cc07800022 417269616c20437972000adf28d41200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa04000000 2d010100050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000500 0000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000000000000000400 00002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a000d000000320aae0c 8c4904000000caed2e33c700bb005e00bd00050000000201010000000500000009020100 000005000000010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d010800 04000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00101001c00 0000fb02acfe0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000ae028d4 1200d89ff377e19ff3772020f577300f66fa040000002d010100050000002e0118000000 050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102 ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc020000 000000000000040000002d010a000d000000320aae0ce14c04000000caed2e34c700bb00 5e00bd000500000002010100000005000000090201000000050000000102010000000400 00002d01060004000000f0010900040000002d01080004000000f0010a00050000002e01 01000000040000002d01030004000000f00101000800000025030200a44ddb35564edb35 0800000025030200814d6d125c4ba7130800000025030200e24eba1f944fba1f08000000 25030200fc4ca11aae4da11a0800000025030200484e4a19fa4e4a190800000025030200 df4d9e0eda4cd60f0800000025030200124b850e5c4ae80f0800000025030200b147850e 6748e80f040000002d0105000a000000240303002c4b5a0db34a8c0da44b8c0d08000000 fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f0010600040000002d010700 0c000000240304002c4b5a0db34a8c0da44b8c0d2c4b5a0d040000002d01080004000000 2d0105000a00000024030300b34a8c0d824a040ed64b040e040000002d01010004000000 2d0107000c00000024030400b34a8c0d824a040ed64b040eb34a8c0d040000002d010800 040000002d0105000a00000024030300b34a8c0da44b8c0dd64b040e040000002d010100 040000002d0107000c00000024030400b34a8c0da44b8c0dd64b040eb34a8c0d04000000 2d010800040000002d0105000a00000024030300824a040eb34a7d0ea44b7d0e04000000 2d010100040000002d0107000c00000024030400824a040eb34a7d0ea44b7d0e824a040e 040000002d010800040000002d0105000a00000024030300824a040ed64b040ea44b7d0e 040000002d010100040000002d0107000c00000024030400824a040ed64b040ea44b7d0e 824a040e040000002d010800040000002d0105000a00000024030300b34a7d0ea44b7d0e 2c4baf0e040000002d010100040000002d0107000c00000024030400b34a7d0ea44b7d0e 2c4baf0eb34a7d0e040000002d010800040000002d0105001000000024030600a74b170e d64b040e054cf10dd34b790da44b8c0d754b9f0d08000000fa0200000000000000000000 040000002d01060004000000f0010100040000002d0107001200000024030700a74b170e d64b040e054cf10dd34b790da44b8c0d754b9f0da74b170e040000002d01080004000000 2d0105001400000024030800a44b8c0dd34b790dd04b730dcd4b6f0dca4b6a0dc64b660d c14b630db74b5d0d040000002d0106001200000025030700d34b790dd04b730dcd4b6f0d ca4b6a0dc64b660dc14b630db74b5d0d040000002d0105001000000024030600914bbb0d a44b8c0db74b5d0d3f4b2b0d2c4b5a0d194b890d040000002d010600040000002d010700 1200000024030700914bbb0da44b8c0db74b5d0d3f4b2b0d2c4b5a0d194b890d914bbb0d 040000002d010800040000002d01050016000000240309002c4b5a0d3f4b2b0d3a4b2a0d 354b280d2f4b280d294b280d244b280d1e4b290d194b2b0d040000002d01060014000000 250308003f4b2b0d3a4b2a0d354b280d2f4b280d294b280d244b280d1e4b290d194b2b0d 040000002d01050010000000240306003f4b890d2c4b5a0d194b2b0da04a5d0db34a8c0d c64abb0d040000002d010600040000002d01070012000000240307003f4b890d2c4b5a0d 194b2b0da04a5d0db34a8c0dc64abb0d3f4b890d040000002d010800040000002d010500 1600000024030900b34a8c0da04a5d0d9b4a600d964a630d914a660d8d4a6a0d8a4a6f0d 874a740d844a790d040000002d0106001400000025030800a04a5d0d9b4a600d964a630d 914a660d8d4a6a0d8a4a6f0d874a740d844a790d040000002d0105001000000024030600 e24a9f0db34a8c0d844a790d534af10d824a040eb14a170e040000002d01060004000000 2d0107001200000024030700e24a9f0db34a8c0d844a790d534af10d824a040eb14a170e e24a9f0d040000002d010800040000002d0105001400000024030800824a040e534af10d 514af60d504afc0d504a010e504a070e504a0d0e534a170e040000002d01060012000000 25030700534af10d514af60d504afc0d504a010e504a070e504a0d0e534a170e04000000 2d0105001000000024030600b14af10d824a040e534a170e844a900eb34a7d0ee24a6a0e 040000002d010600040000002d0107001200000024030700b14af10d824a040e534a170e 844a900eb34a7d0ee24a6a0eb14af10d040000002d010800040000002d01050016000000 24030900b34a7d0e844a900e874a950e8a4a9a0e8d4a9e0e914aa20e954aa60e9a4aa90e a04aac0e040000002d0106001400000025030800844a900e874a950e8a4a9a0e8d4a9e0e 914aa20e954aa60e9a4aa90ea04aac0e040000002d0105001000000024030600c64a4e0e b34a7d0ea04aac0e194bde0e2c4baf0e3f4b800e040000002d010600040000002d010700 1200000024030700c64a4e0eb34a7d0ea04aac0e194bde0e2c4baf0e3f4b800ec64a4e0e 040000002d010800040000002d01050016000000240309002c4baf0e194bde0e1e4be00e 244be10e294be10e2f4be10e354be10e3a4be00e3f4bde0e040000002d01060014000000 25030800194bde0e1e4be00e244be10e294be10e2f4be10e354be10e3a4be00e3f4bde0e 040000002d0105001000000024030600194b800e2c4baf0e3f4bde0eb74bac0ea44b7d0e 914b4e0e040000002d010600040000002d0107001200000024030700194b800e2c4baf0e 3f4bde0eb74bac0ea44b7d0e914b4e0e194b800e040000002d010800040000002d010500 1400000024030800a44b7d0eb74bac0ebd4ba90ec14ba60ec64ba30eca4b9f0ecd4b9a0e d34b900e040000002d0106001200000025030700b74bac0ebd4ba90ec14ba60ec64ba30e ca4b9f0ecd4b9a0ed34b900e040000002d0105001000000024030600754b6a0ea44b7d0e d34b900e054c170ed64b040ea74bf10d040000002d010600040000002d01070012000000 24030700754b6a0ea44b7d0ed34b900e054c170ed64b040ea74bf10d754b6a0e04000000 2d010800040000002d0105001600000024030900d64b040e054c170e074c120e084c0c0e 084c070e084c010e084cfb0d074cf60d054cf10d040000002d0106001400000025030800 054c170e074c120e084c0c0e084c070e084c010e084cfb0d074cf60d054cf10d04000000 2d0105001000000024030600a34e170ed24e040e014ff10dcf4e790da04e8c0d714e9f0d 040000002d010600040000002d0107001200000024030700a34e170ed24e040e014ff10d cf4e790da04e8c0d714e9f0da34e170e040000002d010800040000002d01050014000000 24030800a04e8c0dcf4e790dcc4e730dc94e6f0dc64e6a0dc24e660dbd4e630db34e5d0d 040000002d0106001200000025030700cf4e790dcc4e730dc94e6f0dc64e6a0dc24e660d bd4e630db34e5d0d040000002d01050010000000240306008d4ebb0da04e8c0db34e5d0d 3b4e2b0d284e5a0d154e890d040000002d010600040000002d0107001200000024030700 8d4ebb0da04e8c0db34e5d0d3b4e2b0d284e5a0d154e890d8d4ebb0d040000002d010800 040000002d0105001600000024030900284e5a0d3b4e2b0d364e2a0d314e280d2b4e280d 254e280d204e280d1a4e290d154e2b0d040000002d01060014000000250308003b4e2b0d 364e2a0d314e280d2b4e280d254e280d204e280d1a4e290d154e2b0d040000002d010500 10000000240306003b4e890d284e5a0d154e2b0d9d4d5d0db04d8c0dc34dbb0d04000000 2d010600040000002d01070012000000240307003b4e890d284e5a0d154e2b0d9d4d5d0d b04d8c0dc34dbb0d3b4e890d040000002d010800040000002d0105001400000024030800 b04d8c0d9d4d5d0d974d600d934d630d8e4d660d8a4d6a0d874d6f0d814d790d04000000 2d01060012000000250307009d4d5d0d974d600d934d630d8e4d660d8a4d6a0d874d6f0d 814d790d040000002d0105001000000024030600df4d9f0db04d8c0d814d790d4f4df10d 7e4d040ead4d170e040000002d010600040000002d0107001200000024030700df4d9f0d b04d8c0d814d790d4f4df10d7e4d040ead4d170edf4d9f0d040000002d01080004000000 2d01050016000000240309007e4d040e4f4df10d4e4df60d4c4dfb0d4c4d010e4c4d070e 4c4d0c0e4d4d120e4f4d170e040000002d01060014000000250308004f4df10d4e4df60d 4c4dfb0d4c4d010e4c4d070e4c4d0c0e4d4d120e4f4d170e040000002d01050010000000 24030600ad4df10d7e4d040e4f4d170e814d900eb04d7d0edf4d6a0e040000002d010600 040000002d0107001200000024030700ad4df10d7e4d040e4f4d170e814d900eb04d7d0e df4d6a0ead4df10d040000002d010800040000002d0105001400000024030800b04d7d0e 814d900e844d950e874d9a0e8a4d9f0e8e4da30e934da60e9d4dac0e040000002d010600 1200000025030700814d900e844d950e874d9a0e8a4d9f0e8e4da30e934da60e9d4dac0e 040000002d0105001000000024030600c34d4e0eb04d7d0e9d4dac0e154ede0e284eaf0e 3b4e800e040000002d010600040000002d0107001200000024030700c34d4e0eb04d7d0e 9d4dac0e154ede0e284eaf0e3b4e800ec34d4e0e040000002d010800040000002d010500 1600000024030900284eaf0e154ede0e1a4edf0e1f4ee10e254ee10e2b4ee10e304ee10e 364ee00e3b4ede0e040000002d0106001400000025030800154ede0e1a4edf0e1f4ee10e 254ee10e2b4ee10e304ee10e364ee00e3b4ede0e040000002d0105001000000024030600 154e800e284eaf0e3b4ede0eb34eac0ea04e7d0e8d4e4e0e040000002d01060004000000 2d0107001200000024030700154e800e284eaf0e3b4ede0eb34eac0ea04e7d0e8d4e4e0e 154e800e040000002d010800040000002d0105001400000024030800a04e7d0eb34eac0e b94ea90ebd4ea60ec24ea30ec64e9f0ec94e9a0ecf4e900e040000002d01060012000000 25030700b34eac0eb94ea90ebd4ea60ec24ea30ec64e9f0ec94e9a0ecf4e900e04000000 2d0105001000000024030600714e6a0ea04e7d0ecf4e900e014f170ed24e040ea34ef10d 040000002d010600040000002d0107001200000024030700714e6a0ea04e7d0ecf4e900e 014f170ed24e040ea34ef10d714e6a0e040000002d010800040000002d01050016000000 24030900d24e040e014f170e034f120e044f0c0e044f070e044f010e044ffb0d034ff60d 014ff10d040000002d0106001400000025030800014f170e034f120e044f0c0e044f070e 044f010e044ffb0d034ff60d014ff10d040000002d0105000a00000024030300284e5a0d b04d8c0da04e8c0d08000000fa0200000100000000000000040000002d01010004000000 f0010600040000002d0107000c00000024030400284e5a0db04d8c0da04e8c0d284e5a0d 040000002d010800040000002d0105000a00000024030300b04d8c0d7e4d040ed24e040e 040000002d010100040000002d0107000c00000024030400b04d8c0d7e4d040ed24e040e b04d8c0d040000002d010800040000002d0105000a00000024030300b04d8c0da04e8c0d d24e040e040000002d010100040000002d0107000c00000024030400b04d8c0da04e8c0d d24e040eb04d8c0d040000002d010800040000002d0105000a000000240303007e4d040e b04d7d0ea04e7d0e040000002d010100040000002d0107000c000000240304007e4d040e b04d7d0ea04e7d0e7e4d040e040000002d010800040000002d0105000a00000024030300 7e4d040ed24e040ea04e7d0e040000002d010100040000002d0107000c00000024030400 7e4d040ed24e040ea04e7d0e7e4d040e040000002d010800040000002d0105000a000000 24030300b04d7d0ea04e7d0e284eaf0e040000002d0101001c000000fb02acfe00000000 00009001000000cc07800022417269616c20437972000aba28d41200d89ff377e19ff377 2020f577300f66fa040000002d010600050000002e011800000005000000020101000000 0500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02 00000000000000000000040000002d01090007000000fc02000000000000000004000000 2d010a0013000000320a94098c4a08000000b2ede4e8ea2e20325f00bc00c700be009400 5e005e00bd00050000000201010000000500000009020100000005000000010201000000 040000002d01010004000000f0010900040000002d01080004000000f0010a0005000000 2e0101000000040000002d01030004000000f0010600040000002d0107000c0000002403 0400b04d7d0ea04e7d0e284eaf0eb04d7d0e040000002d010800040000002d0105002400 0000240310000f4dc707354de8072d4df007234df507194df9070d4df907024df807f84c f407ee4ced07e64ce507e14cdb07dd4cd107dd4cc507de4cba07e24cb007e94ca6070800 0000fa0200000000000000000000040000002d01060004000000f0010100220000002503 0f00354de8072d4df007234df507194df9070d4df907024df807f84cf407ee4ced07e64c e507e14cdb07dd4cd107dd4cc507de4cba07e24cb007e94ca607040000002d0105001000 000024030600e94ca6070f4dc707354de807dd4ef905b74ed805914eb705040000002d01 0600040000002d0107001200000024030700e94ca6070f4dc707354de807dd4ef905b74e d805914eb705e94ca607040000002d010800040000002d0105002400000024031000b74e d805914eb705994eaf05a34eaa05ad4ea605b94ea605c44ea705ce4eab05d84eb205e04e ba05e54ec405e94ece05e94eda05e84ee505e44eef05dd4ef905040000002d0106002200 000025030f00914eb705994eaf05a34eaa05ad4ea605b94ea605c44ea705ce4eab05d84e b205e04eba05e54ec405e94ece05e94eda05e84ee505e44eef05dd4ef905040000002d01 05002400000024031000824f3506944f06069e4f0b06a64f1206ad4f1b06b24f2506b44f 3006b44f3c06b14f4706ac4f5106a54f59069c4f6006924f6506874f67067b4f6706704f 6406040000002d0106002200000025030f00944f06069e4f0b06a64f1206ad4f1b06b24f 2506b44f3006b44f3c06b14f4706ac4f5106a54f59069c4f6006924f6506874f67067b4f 6706704f6406040000002d0105001000000024030600704f6406824f3506944f0606fa4d 6d05e84d9c05d64dcb05040000002d010600040000002d0107001200000024030700704f 6406824f3506944f0606fa4d6d05e84d9c05d64dcb05704f6406040000002d0108000400 00002d0105000e00000024030500e84d9c05fa4d6d05f44d6b05ef4d6a05e84d69050400 00002d0106000c00000025030400fa4d6d05f44d6b05ef4d6a05e84d6905040000002d01 05001000000024030600e84dce05e84d9c05e84d6905334c6b05334c9e05334cd0050400 00002d010600040000002d0107001200000024030700e84dce05e84d9c05e84d6905334c 6b05334c9e05334cd005e84dce05040000002d010800040000002d0105000e0000002403 0500334c9e05334c6b052d4c6c05284c6d05214c6f05040000002d0106000c0000002503 0400334c6b052d4c6c05284c6d05214c6f05040000002d0105001000000024030600454c cd05334c9e05214c6f05894a0d069b4a3c06ad4a6b06040000002d010600040000002d01 07001200000024030700454ccd05334c9e05214c6f05894a0d069b4a3c06ad4a6b06454c cd05040000002d010800040000002d01050024000000240310009b4a3c06ad4a6b06a24a 6e06974a6e068c4a6c06824a6806784a6106714a58066c4a4e06694a4306694a38066b4a 2d066f4a2306764a19067f4a1206894a0d06040000002d0106002200000025030f00ad4a 6b06a24a6e06974a6e068c4a6c06824a6806784a6106714a58066c4a4e06694a4306694a 38066b4a2d066f4a2306764a19067f4a1206894a0d06040000002d010500240000002403 1000824fc707824f94078d4f9607984f9a07a14fa007a94fa807af4fb107b34fbc07b54f c707b34fd207af4fdd07a94fe607a14fee07984ff4078d4ff807824ff907040000002d01 06002200000025030f00824f94078d4f9607984f9a07a14fa007a94fa807af4fb107b34f bc07b54fc707b34fd207af4fdd07a94fe607a14fee07984ff4078d4ff807824ff9070400 00002d0105001000000024030600824ff907824fc707824f94079b4a94079b4ac7079b4a f907040000002d010600040000002d0107001200000024030700824ff907824fc707824f 94079b4a94079b4ac7079b4af907824ff907040000002d010800040000002d0105002400 0000240310009b4ac7079b4af907904af807854af4077c4aee07744ae6076e4add076a4a d207694ac7076a4abc076e4ab107744aa8077c4aa007854a9a07904a96079b4a94070400 00002d0106002200000025030f009b4af907904af807854af4077c4aee07744ae6076e4a dd076a4ad207694ac7076a4abc076e4ab107744aa8077c4aa007854a9a07904a96079b4a 9407040000002d0105001000000024030600824fbb05824f8905824f56059b4a56059b4a 89059b4abb05040000002d010600040000002d0107001200000024030700824fbb05824f 8905824f56059b4a56059b4a89059b4abb05824fbb05040000002d010800040000002d01 050024000000240310009b4a89059b4a5605954a5705904a58058a4a5905854a5c05804a 5e057c4a6205774a6505744a6a05704a6e056e4a73056b4a78056a4a7e05694a8305694a 8905040000002d0106002200000025030f009b4a5605954a5705904a58058a4a5905854a 5c05804a5e057c4a6205774a6505744a6a05704a6e056e4a73056b4a78056a4a7e05694a 8305694a8905040000002d0105001000000024030600ce4a89059b4a8905694a8905694a 54089b4a5408ce4a5408040000002d010600040000002d0107001200000024030700ce4a 89059b4a8905694a8905694a54089b4a5408ce4a5408ce4a8905040000002d0108000400 00002d01050024000000240310009b4a5408694a5408694a5a086a4a5f086b4a65086e4a 6a08704a6f08744a7308774a78087c4a7b08804a7f08854a81088a4a8408904a8508954a 86089b4a8608040000002d0106002200000025030f00694a5408694a5a086a4a5f086b4a 65086e4a6a08704a6f08744a7308774a78087c4a7b08804a7f08854a81088a4a8408904a 8508954a86089b4a8608040000002d01050010000000240306009b4a21089b4a54089b4a 8608824f8608824f5408824f2108040000002d010600040000002d010700120000002403 07009b4a21089b4a54089b4a8608824f8608824f5408824f21089b4a2108040000002d01 0800040000002d0105002400000024031000824f5408824f8608884f86088d4f8508934f 8408984f81089d4f7f08a14f7b08a64f7808a94f7308ad4f6f08af4f6a08b24f6508b34f 5f08b44f5a08b54f5408040000002d0106002200000025030f00824f8608884f86088d4f 8508934f8408984f81089d4f7f08a14f7b08a64f7808a94f7308ad4f6f08af4f6a08b24f 6508b34f5f08b44f5a08b54f5408040000002d0105001000000024030600504f5408824f 5408b54f5408b54f8905824f8905504f8905040000002d010600040000002d0107001200 000024030700504f5408824f5408b54f5408b54f8905824f8905504f8905504f54080400 00002d010800040000002d0105002400000024031000824f8905b54f8905b44f8305b34f 7e05b24f7805af4f7305ad4f6e05a94f6a05a64f6505a14f62059d4f5e05984f5c05934f 59058d4f5805884f5705824f5605040000002d0106002200000025030f00b54f8905b44f 8305b34f7e05b24f7805af4f7305ad4f6e05a94f6a05a64f6505a14f62059d4f5e05984f 5c05934f59058d4f5805884f5705824f560508000000fa02000000000000000000000400 00002d01010004000000f0010600040000002d01070016000000240309002a49e7060a49 9a06bd4879066f489a064f48e7066f483507bd4855070a4935072a49e706040000002d01 0800040000002d0105000a00000024030300bd4879066f489a060a499a0608000000fa02 00000100000000000000040000002d01060004000000f0010100040000002d0107000c00 000024030400bd4879066f489a060a499a06bd487906040000002d010800040000002d01 05000a000000240303006f489a064f48e7062a49e706040000002d010600040000002d01 07000c000000240304006f489a064f48e7062a49e7066f489a06040000002d0108000400 00002d0105000a000000240303006f489a060a499a062a49e706040000002d0106000400 00002d0107000c000000240304006f489a060a499a062a49e7066f489a06040000002d01 0800040000002d0105000a000000240303004f48e7066f4835070a493507040000002d01 0600040000002d0107000c000000240304004f48e7066f4835070a4935074f48e7060400 00002d010800040000002d0105000a000000240303004f48e7062a49e7060a4935070400 00002d010600040000002d0107000c000000240304004f48e7062a49e7060a4935074f48 e706040000002d010800040000002d0105000a000000240303006f4835070a493507bd48 5507040000002d010600040000002d0107000c000000240304006f4835070a493507bd48 55076f483507040000002d010800040000002d01050010000000240306004b49fa067a49 e706a949d40671494e06424961061349740608000000fa02000000000000000000000400 00002d01010004000000f0010600040000002d01070012000000240307004b49fa067a49 e706a949d40671494e0642496106134974064b49fa06040000002d010800040000002d01 050014000000240308004249610671494e066e4948066b49440668493f0664493b065f49 380655493206040000002d010100120000002503070071494e066e4948066b4944066849 3f0664493b065f49380655493206040000002d01050010000000240306002f4990064249 610655493206d048fb05bd482a06aa485906040000002d010100040000002d0107001200 0000240307002f4990064249610655493206d048fb05bd482a06aa4859062f4990060400 00002d010800040000002d0105001400000024030800bd482a06d048fb05cb48f905c548 f805c048f805ba48f805b548f805aa48fb05040000002d0101001200000025030700d048 fb05cb48f905c548f805c048f805ba48f805b548f805aa48fb05040000002d0105001000 000024030600d0485906bd482a06aa48fb0524483206374861064a489006040000002d01 0100040000002d0107001200000024030700d0485906bd482a06aa48fb05244832063748 61064a489006d0485906040000002d010800040000002d01050016000000240309003748 6106244832061f4835061a48380615483b0611483f060e4844060b48480608484e060400 00002d0101001400000025030800244832061f4835061a48380615483b0611483f060e48 44060b48480608484e06040000002d010500100000002403060066487406374861060848 4e06d147d4060048e7062f48fa06040000002d010100040000002d010700120000002403 0700664874063748610608484e06d147d4060048e7062f48fa0666487406040000002d01 0800040000002d01050014000000240308000048e706d147d406cf47d906ce47df06ce47 e406ce47ea06ce47f006d147fa06040000002d0101001200000025030700d147d406cf47 d906ce47df06ce47e406ce47ea06ce47f006d147fa06040000002d010500100000002403 06002f48d4060048e706d147fa060848800737486d0766485a07040000002d0101000400 00002d01070012000000240307002f48d4060048e706d147fa060848800737486d076648 5a072f48d406040000002d010800040000002d010500160000002403090037486d070848 80070b4885070e488a0711488f07154893071a4896071e48990724489c07040000002d01 01001400000025030800084880070b4885070e488a0711488f07154893071a4896071e48 990724489c07040000002d01050010000000240306004a483e0737486d0724489c07aa48 d307bd48a407d0487507040000002d010100040000002d01070012000000240307004a48 3e0737486d0724489c07aa48d307bd48a407d04875074a483e07040000002d0108000400 00002d0105001400000024030800bd48a407aa48d307af48d507b548d607ba48d607c048 d607c648d607d048d307040000002d0101001200000025030700aa48d307af48d507b548 d607ba48d607c048d607c648d607d048d307040000002d0105001000000024030600aa48 7507bd48a407d048d30755499c0742496d072f493e07040000002d010100040000002d01 07001200000024030700aa487507bd48a407d048d30755499c0742496d072f493e07aa48 7507040000002d010800040000002d010500140000002403080042496d0755499c075a49 99075f4996076449930768498f076b498a0771498007040000002d010100120000002503 070055499c075a4999075f4996076449930768498f076b498a0771498007040000002d01 0500100000002403060013495a0742496d0771498007a949fa067a49e7064b49d4060400 00002d010100040000002d010700120000002403070013495a0742496d0771498007a949 fa067a49e7064b49d40613495a07040000002d010800040000002d010500160000002403 09007a49e706a949fa06aa49f506ac49f006ac49ea06ac49e406ac49df06ab49d906a949 d406040000002d0101001400000025030800a949fa06aa49f506ac49f006ac49ea06ac49 e406ac49df06ab49d906a949d406040000002d0105000a00000024030300b74ed805724e 7506284e380608000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f001 0100040000002d0107000c00000024030400b74ed805724e7506284e3806b74ed8050400 00002d010800030000000000 Рис.5.1. Робоче місце Контрольні запитання: 1. Що таке ергономіка? 2. Поясніть поняття "ергономічність". 3. Що означає поняття "Ергономічна оцінка робочого місця"? 4. За допомогою яких параметрів оцінюють характеристики, вибрані для ергономічної оцінки робочого місця? 5. Які особливості улаштування робочого місця становлять найбільший інтерес при ергономічній оцінці? 7. Обґрунтуйте необхідність ергономічної оцінки робочого місця. 8. Хто повинен проводити ергономічну оцінку робочого місця? Практична робота 6: Працездатність людини Мета роботи - ознайомитися з поняттям працездатність людини, навчитися визначати рівень власної працездатності. Загальні відомості. Працездатність - здатність організму витримувати під час трудового процесу певні навантаження (м’язові, нервові, енергетичні, емоційні) протягом відповідного часу за умови збереження кількісних і якісних показників роботи [1]. Розрізняють загальну (потенційну) й фактичну працездатність. Загальна працездатність - максимальний обсяг доцільної діяльності, яку людина може виконати при мобілізації всіх ресурсів організму. Фактична працездатність - обсяг роботи, яку людина виконує з відповідною інтенсивністю протягом певного часу і за умов нормального відновлення витрачених організмом ресурсів. Звичайно, працездатність людини не може бути постійно високою, тому спостерігаються певні фази її підйому і спаду. Тривалість таких періодів може значно коливатися, на це впливає багато факторів: тип нервової системи, організація режимів роботи і відпочинку, харчування й т.п., але найбільш істотно - особливості біоритмологічного устрою людини. Біологічний ритм - це автономний процес періодичного чергування станів організму і коливань інтенсивності фізіологічних процесів та реакцій, який самопідтримується. Феномен біоритмологічних проявів спостерігається у всіх видах робочого навантаження людини - інтелектуальних, емоційних і фізичних. Експериментально встановлено, що у всіх людей з моменту їх народження діють три цикли: 23-добовий фізичний, 28-добовий емоційний і 33-добовий інтелектуальний, початкові фази яких співпадають з моментом народження людини. Саме від цих циклів залежить вірогідність захворювання або смерті. Вважається, що коливанням з 23-добовим періодом піддаються такі прояви людини, як хоробрість, стійкість, фізична сила, з 28-добовим - чутливість, емоційна схвильованість, інтуїція. Будь-який з цих трьох періодів має два напівперіоди: позитивний і негативний. Знаходячись, наприклад, у позитивному напівперіоді фізичного ритму, чоловік відчуває приплив сил, його працездатність підвищується, він легко справляється із завданнями, що вимагають таких фізичних зусиль, які в негативному напівперіоді, швидше за все, були б йому не під силу. У так звані переломні дні цикли "змінюють знак", тобто відбувається зміна напівперіодів. Який саме перехід має місце - з позитивної фази у негативну або навпаки - неістотно. В переломні дні функції організму людини, які входять в "сферу дії" відповідного ритму, досягають мінімуму. Особливо небезпечно, якщо співпадають переломні дні двох або (тим більше) всіх трьох ритмів. Правильна періодичність цих ритмів дозволяє по відомій даті народження людини наперед вирахувати його переломні дні. У такі дні рекомендується з особливою увагою ставитися до ситуацій, в яких людина піддається впливу небезпечних факторів. Порядок виконання роботи Визначити індивідуальні біоритми Для визначення фаз інтелектуального, емоційного і фізичного циклів суттєво знати, скільки цілих періодів циклів пройшло від дня народження до дня, що нас цікавить: фаза циклів визначається залишком від ділення кількості днів, що минули від дня народження до вибраного дня, на тривалість періоду. Для спрощення розрахунків наводимо таблиці 6.1 - 6.4 залишків від ділення повністю прожитих років і кількості повністю прожитих місяців на період відповідного циклу [4]. Таблиця 6.1 Залишки від ділення числа повністю прожитих років на період відповідного циклуФізичний цикл (ФЦ) Емоційний цикл (ЕЦ) Інтелектуальний цикл (ІЦ) Кількість роківЗалишокКількість роківЗали-шокКількість роківЗали-шок12447702012957113467222548711723058223568432649721433159333 669642750731143260443770852851748533615538711062952755634626639721273053 762735637740731483154772283634884174169325578199376599427518103356791610 386610104376201134578013113967111144772212355881101240681212457824133659 827134169131346792614376083414427014144780281538618411543711515488130163 962852116447216164982321740638618174573171750831184134871518467418185184 319426588121947751919528552043668992048762020538672144679062149772121548 792245689132250782222558811234669920235179232356891324528024245790152553 812525589117265482262659921927558327276093212856842828619423296295253063 962731349729326598313366990 Додавши до залишків кількість днів, що пройшли від початку місяця до дня, що нас цікавить, ми одержимо повний залишок для відповідного циклу. Як правило, повний залишок виявляється більшим від періоду циклу, тому його потрібно ділити на період циклу, щоб він став меншим від періоду. Саме це число потрібне нам надалі. Оскільки день народження завжди є першим днем циклу, вирахувавши суму 1 + відповідний залишок, ми отримаємо фазу потрібного для нас циклу. При складанні таблиць враховуються лише звичайні роки, не високосні. Отже, при відніманні залишків від ділення числа повністю прожитих років і повністю прожитих місяців на тривалість періоду потрібно весь час додавати число високосних років, які випали на даний проміжок часу (тобто врахувати, скільки разів наступало 29 лютого). Високосними вважають роки, які діляться на 4, за винятком тих, які закінчуються двома нулями, але не діляться на 400 (наприклад, 1800 або 1900). Таблиця 6.2 Високосні роки від 1900 до 201219081912191619201924192819321936194019441948195219561960196419681972 1976198019841988199219962000200420082012 Таблиця 6.3 Залишки від ділення числа повних місяців, прожитих у рік народженняМісяцьФЦЕЦІЦМісяцьФЦЕЦІЦСічень12264Липень151321Лютий7269Серпен ь71023Березень222311Вересень0826Квітень152114Жовтень15528Травень71816Лис топад8331Червень01619Грудень000 Таблиця 6.4 Залишки від ділення числа повних місяців, прожитих у році, який розглядаєтьсяМісяцьФЦЕЦІЦМісяцьФЦЕЦІЦСічень000Липень201316Лютий8331Серпе нь51614Березень13326Вересень131912Квітень21624Жовтень20219Травень5821Лис топад5247Червень131119Грудень12264 Приклад виконання Підрахуємо фази циклів для людини, яка народилася 20 лютого 1952 року, на 17 березня 1980 року. Результат обчислень зводимо у табл.6.5. Таблиця 6.5 Розрахунок фізичного, емоційного і інтелектуального циклів людиниЕтапи розрахункуФЦЕЦІЦВизначаємо число повністю прожитих років: 1980 - 1952 = 28 - 1=27. За табл.6.1 знаходимо залишок від ділення для 3-х циклів112721За табл.6.2 знаходимо число повністю прожитих високосних років666За табл.6.3 визначаємо залишок від ділення числа місяців, повністю прожитих у рік народження7269За табл.6.4 знаходимо залишок від ділення числа повних місяців, прожитих у даному році13326Якщо даний рік є високосним і лютий вже пройшов, то додаємо одиницю111Обчислюємо кількість днів, прожитих у місяці народження: 29 - 20=9999Визначаємо кількість днів, прожитих у місяці, для якого розраховуються цикли171717Обчислюємо суму всіх визначених коефіцієнтів648989Ділимо суму на тривалість періодуpicscalex100010009000003ef00000003001c000000000005000000090200000 00005000000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000 b0200000000050000000c02e003a0041200000026060f001a00ffffffff000010000000c 0ffffffb8ffffff60040000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c 00008000000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402000240000 50000001302000212021c000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402002041726 9616c20437972000a3a68e5120078a4f37781a4f3772030f577890f663b040000002d010 10008000000320a60029e0301000000327908000000320a8c03540002000000323308000 000320a6e0154000200000036341c000000fb0280fe00000000000090010000000200020 01053796d626f6c0000820f0a7268e5120078a4f37781a4f3772030f577890f663b04000 0002d01020004000000f001010008000000320a60027802010000003d340a00000026060 f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020 22253797374656d003b890f663b00000a0021008a01000000000100000084e7120004000 0002d01010004000000f0010200030000000000picscalex100010009000003ef0000000 3001c00000000000500000009020000000005000000020101000000050000000102fffff f00050000002e0118000000050000000b0200000000050000000c02e003a004120000002 6060f001a00ffffffff000010000000c0ffffffb8ffffff60040000980300000b0000002 6060f000c004d617468547970650000c00008000000fa020000100000000000000004000 0002d01000005000000140200024000050000001302000212021c000000fb0280fe00000 00000009001000000cc04020020417269616c20437972000a1a68e5120078a4f37781a4f 3772030f577640f663d040000002d01010008000000320a6002980301000000337908000 000320a8c03540002000000323808000000320a6e0151000200000038391c000000fb028 0fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000890f0a7c68e5120078a4f 37781a4f3772030f577640f663d040000002d01020004000000f001010008000000320a6 0027802010000003d390a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021 000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d003d640f663d00000a0021008 a01000000000100000084e71200040000002d01010004000000f0010200030000000000p icscalex100010009000003ef00000003001c00000000000500000009020000000005000 000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b0200000 000050000000c02e003a0041200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffffb 8ffffff60040000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c00008000 000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140200024000050000001 30200020c021c000000fb0280fe0000000000009001000000cc04020020417269616c204 37972000ac168e5120078a4f37781a4f3772030f577380f6687040000002d01010008000 000320a6002980301000000327908000000320a8c034e0002000000333308000000320a6 e014e000200000038391c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796 d626f6c0000390f0a1d68e5120078a4f37781a4f3772030f577380f6687040000002d010 20004000000f001010008000000320a60027202010000003d390a00000026060f000a00f fffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797 374656d0087380f668700000a0021008a01000000000100000084e71200040000002d010 10004000000f0010200030000000000Визначаємо залишок від ділення18523Визначаємо фазу індивідуальних циклів18+1 = = 19 день5+1 = = 6 день23+1 = = 24 день Обчислена фаза показує, яким днем циклу - фізичного, емоційного, інтелектуального - є той день, для якого виконується розрахунок. Так, для приведеного прикладу на 17 березня 1980 року людина знаходитиметься в негативному напівперіоді фізичного й інтелектуального циклів і позитивному напівперіоді емоційного циклу. На підставі проведених розрахунків можна побудувати графіки кривих біоритмів людини (Рис.6.1). picscalex55010009000003505a000009000502000000000400000003010800050000000 b0200000000050000000c02dc45b67c05020000f70000030001000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000400000034020000030000003500040000003402000003000000350005000 00004010d0000000500000002010100000007000000fc020000000000000000040000002 d01010008000000fa0205000100000000000000040000002d01020024000000240310000 313913f0713c33ffb12c33ff012c03fe612bb3fde12b33fd712aa3fd312a03fd112953fd 112893fd4127e3fd912743fe1126c3fea12653ff412613fff125f3f08000000fa0200000 000000000000000040000002d0103002200000025030f000713c33ffb12c33ff012c03fe 612bb3fde12b33fd712aa3fd312a03fd112953fd112893fd4127e3fd912743fe1126c3fe a12653ff412613fff125f3f040000002d0102001000000024030600ff125f3f0313913f0 713c33f7814a83f7414763f7014443f040000002d01030007000000fc020100000000000 000040000002d0104001200000024030700ff125f3f0313913f0713c33f7814a83f74147 63f7014443fff125f3f040000002d010100040000002d0102000a0000002403030074147 63f7814a83f7f14a73f040000002d01030008000000250302007814a83f7f14a73f04000 0002d01020010000000240306006914453f7414763f7f14a73fef15563fe415253fd915f 43e040000002d010300040000002d01040012000000240307006914453f7414763f7f14a 73fef15563fe415253fd915f43e6914453f040000002d010100040000002d0102000a000 00024030300e415253fef15563ff515553f040000002d0103000800000025030200ef155 63ff515553f040000002d0102001000000024030600d315f53ee415253ff515553f6517d 33e5417a33e4317733e040000002d010300040000002d0104001200000024030700d315f 53ee415253ff515553f6517d33e5417a33e4317733ed315f53e040000002d01010004000 0002d0102000a000000240303005417a33e6517d33e6a17d03e040000002d01030008000 000250302006517d33e6a17d03e040000002d01020010000000240306003e17763e5417a 33e6a17d03eda181e3ec418f13dae18c43d040000002d010300040000002d01040012000 000240307003e17763e5417a33e6a17d03eda181e3ec418f13dae18c43d3e17763e04000 0002d010100040000002d0102000a00000024030300c418f13dda181e3ede181c3e04000 0002d0103000800000025030200da181e3ede181c3e040000002d0102001000000024030 600aa18c63dc418f13dde181c3e481a413d2e1a163d141aeb3c040000002d01030004000 0002d0104001200000024030700aa18c63dc418f13dde181c3e481a413d2e1a163d141ae b3caa18c63d040000002d010100040000002d01020024000000240310002e1a163d141ae b3c1e1ae63c291ae43c351ae43c3f1ae73c4a1aec3c521af33c591afc3c5e1a063d601a1 13d601a1d3d5d1a273d581a323d511a3a3d481a413d040000002d0103002200000025030 f00141aeb3c1e1ae63c291ae43c351ae43c3f1ae73c4a1aec3c521af33c591afc3c5e1a0 63d601a113d601a1d3d5d1a273d581a323d511a3a3d481a413d040000002d0102000c000 00024030400fe1a823cfc1a813cfd1a833cfe1a823c2400000024031000c91bec3be91b1 33ce01b193cd51b1d3cca1b1e3cbf1b1d3cb41b1a3caa1b143ca21b0c3c9c1b033c981bf 83b971bed3b981be23b9b1bd73ba11bcd3ba91bc53b040000002d0103002200000025030 f00e91b133ce01b193cd51b1d3cca1b1e3cbf1b1d3cb41b1a3caa1b143ca21b0c3c9c1b0 33c981bf83b971bed3b981be23b9b1bd73ba11bcd3ba91bc53b040000002d01020010000 00024030600a91bc53bc91bec3be91b133c351d023b151ddb3af51cb43a040000002d010 300040000002d0104001200000024030700a91bc53bc91bec3be91b133c351d023b151dd b3af51cb43aa91bc53b040000002d010100040000002d0102000a00000024030300151dd b3a351d023b371d003b040000002d0103000800000025030200351d023b371d003b04000 0002d0102001000000024030600f31cb63a151ddb3a371d003ba81eac39861e8739641e6 239040000002d010300040000002d0104001200000024030700f31cb63a151ddb3a371d0 03ba81eac39861e8739641e6239f31cb63a040000002d010100040000002d0102000a000 00024030300861e8739a81eac39ab1eaa39040000002d0103000800000025030200a81ea c39ab1eaa39040000002d0102001000000024030600611e6439861e8739ab1eaa398b21a 23666217f3641215c36040000002d010300040000002d0104001200000024030700611e6 439861e8739ab1eaa398b21a23666217f3641215c36611e6439040000002d01010004000 0002d0102000a0000002403030066217f368b21a2368d219f36040000002d01030008000 000250302008b21a2368d219f36040000002d01020010000000240306003f215f3666217 f368d219f36a12187367a21673653214736040000002d010300040000002d01040012000 000240307003f215f3666217f368d219f36a12187367a216736532147363f215f3604000 0002d010100040000002d01020024000000240310007a216736532147365b213f3665213 936702136367b2135368621363691213a369a214036a2214836a8215236ab215d36ac216 836ab217336a7217e36a1218736040000002d0103002200000025030f00532147365b213 f3665213936702136367b2135368621363691213a369a214036a2214836a8215236ab215 d36ac216836ab217336a7217e36a1218736040000002d0102000c000000240304001e22a 4351c22a3351d22a5351e22a4352400000024031000bf22e034e6220035de220835d4220 e35c9221135be221235b3221135a8220d359f2207359722ff349122f5348e22ea348d22d f348e22d4349222c9349822c034040000002d0103002200000025030f00e6220035de220 835d4220e35c9221135be221235b3221135a8220d359f2207359722ff349122f5348e22e a348d22df348e22d4349222c9349822c034040000002d01020010000000240306009822c 034bf22e034e62200356e242833472408332024e832040000002d010300040000002d010 40012000000240307009822c034bf22e034e62200356e242833472408332024e8329822c 034040000002d010100040000002d0102000a00000024030300472408336e2428336f242 633040000002d01030008000000250302006e2428336f242633040000002d01020010000 000240306001f24ea32472408336f2426335027572f2827392f00271b2f040000002d010 300040000002d01040012000000240307001f24ea32472408336f2426335027572f28273 92f00271b2f1f24ea32040000002d010100040000002d0102000a0000002403030028273 92f5027572f5127562f040000002d01030008000000250302005027572f5127562f04000 0002d0102001000000024030600ff261c2f2827392f5127562fc227b62e9927992e70277 c2e040000002d010300040000002d0104001200000024030700ff261c2f2827392f51275 62fc227b62e9927992e70277c2eff261c2f040000002d010100040000002d01020024000 000240310009927992e70277c2e7727732e80276d2e8b27692e9627672ea127672eac276 a2eb627702ebf27772ec527802ec9278b2ecb27962ecb27a12ec827ac2ec227b62e04000 0002d0103002200000025030f0070277c2e7727732e80276d2e8b27692e9627672ea1276 72eac276a2eb627702ebf27772ec527802ec9278b2ecb27962ecb27a12ec827ac2ec227b 62e040000002d0102000c000000240304002d28c92d2b28c82d2c28ca2d2d28c92d24000 00024031000bf28fa2ce828172de128202dd828262dcd282a2dc2282c2db7282c2dac282 92da228232d99281c2d9328132d8f28082d8d28fd2c8d28f22c9028e72c9628dd2c04000 0002d0103002200000025030f00e828172de128202dd828262dcd282a2dc2282c2db7282 c2dac28292da228232d99281c2d9328132d8f28082d8d28fd2c8d28f22c9028e72c9628d d2c040000002d01020010000000240306009628dd2cbf28fa2ce828172d312a452b082a2 82bdf290b2b040000002d010300040000002d01040012000000240307009628dd2cbf28f a2ce828172d312a452b082a282bdf290b2b9628dd2c040000002d010100040000002d010 2000a00000024030300082a282b312a452b322a442b040000002d0103000800000025030 200312a452b322a442b040000002d0102001000000024030600de290c2b082a282b322a4 42b632d8826392d6c260f2d5026040000002d010300040000002d0104001200000024030 700de290c2b082a282b322a442b632d8826392d6c260f2d5026de290c2b040000002d010 100040000002d0102002400000024031000392d6c260f2d5026162d4726202d40262a2d3 c26352d3a26402d3a264b2d3d26552d42265e2d4926652d5326692d5d266b2d68266b2d7 326682d7e26632d8826040000002d0103002200000025030f000f2d5026162d4726202d4 0262a2d3c26352d3a26402d3a264b2d3d26552d42265e2d4926652d5326692d5d266b2d6 8266b2d7326682d7e26632d8826040000002d0102000c00000024030400c82d9925c62d9 825c72d9a25c82d99252400000024031000552ec6247f2ee224782eeb246e2ef224642ef 624592ef8244e2ef824432ef524392ef024302ee924292edf24252ed524232eca24232eb f24262eb4242b2eaa24040000002d0103002200000025030f007f2ee224782eeb246e2ef 224642ef624592ef8244e2ef824432ef524392ef024302ee924292edf24252ed524232ec a24232ebf24262eb4242b2eaa24040000002d01020010000000240306002b2eaa24552ec 6247f2ee224ef324d1ec532311e9b32151e040000002d010300040000002d01040012000 000240307002b2eaa24552ec6247f2ee224ef324d1ec532311e9b32151e2b2eaa2404000 0002d010100040000002d0102002400000024031000c532311e9b32151ea2320c1eac320 51eb632011ec132ff1dcc32ff1dd732021ee132071eea320e1ef132181ef532221ef7322 d1ef732381ef432431eef324d1e040000002d0103002200000025030f009b32151ea2320 c1eac32051eb632011ec132ff1dcc32ff1dd732021ee132071eea320e1ef132181ef5322 21ef7322d1ef732381ef432431eef324d1e040000002d0102000c0000002403040054335 e1d52335d1d53335f1d54335e1d2400000024031000e1338b1c0b34a71c0434b01cfa33b 71cf033bb1ce533bd1cda33bd1ccf33ba1cc533b51cbc33ae1cb533a41cb1339a1caf338 f1caf33841cb233791cb7336f1c040000002d0103002200000025030f000b34a71c0434b 01cfa33b71cf033bb1ce533bd1cda33bd1ccf33ba1cc533b51cbc33ae1cb533a41cb1339 a1caf338f1caf33841cb233791cb7336f1c040000002d0102001000000024030600b7336 f1ce1338b1c0b34a71cb5352f1a8b35131a6135f719040000002d010300040000002d010 4001200000024030700b7336f1ce1338b1c0b34a71cb5352f1a8b35131a6135f719b7336 f1c040000002d010100040000002d0102000a000000240303008b35131a6135f7196235f 619040000002d01030008000000250302006135f7196235f619040000002d01020010000 000240306006235f6198b35131ab435301a943827166b380a164238ed15040000002d010 300040000002d01040012000000240307006235f6198b35131ab435301a943827166b380 a164238ed156235f619040000002d010100040000002d0102000a000000240303006b380 a164238ed154738e615040000002d01030008000000250302004238ed154738e61504000 0002d01020010000000240306004738e6156b380a168f382e1690382d166c3809164838e 515040000002d010300040000002d01040012000000240307004738e6156b380a168f382 e1690382d166c3809164838e5154738e615040000002d010100040000002d01020024000 000240310006c3809164838e5155138de155b38d9156638d7157238d7157d38d9158738d e159038e5159738ee159c38f8159e3803169e380f169c381a169738241690382d1604000 0002d0103002200000025030f004838e5155138de155b38d9156638d7157238d7157d38d 9158738de159038e5159738ee159c38f8159e3803169e380f169c381a169738241690382 d16040000002d0102000c0000002403040007393f1505393e150639401507393f1524000 00024031000a0397514c8399414c0399c14b739a214ac39a614a139a7149639a6148b39a 31481399d147939951473398c146f3981146e3976146f396b14723960147839561404000 0002d0103002200000025030f00c8399414c0399c14b739a214ac39a614a139a7149639a 6148b39a31481399d147939951473398c146f3981146e3976146f396b147239601478395 614040000002d010200100000002403060078395614a0397514c8399414743b64124c3b4 512243b2612040000002d010300040000002d010400120000002403070078395614a0397 514c8399414743b64124c3b4512243b261278395614040000002d010100040000002d010 2000a000000240303004c3b4512243b2612253b2412040000002d0103000800000025030 200243b2612253b2412040000002d0102001000000024030600253b24124c3b4512733b6 612543efe0e2d3edd0e063ebc0e040000002d010300040000002d0104001200000024030 700253b24124c3b4512733b6612543efe0e2d3edd0e063ebc0e253b2412040000002d010 100040000002d0102000a000000240303002d3edd0e063ebc0e093eba0e040000002d010 3000800000025030200063ebc0e093eba0e040000002d0102001000000024030600093eb a0e2d3edd0e513e000fd23e7a0eae3e570e8a3e340e040000002d010300040000002d010 4001200000024030700093eba0e2d3edd0e513e000fd23e7a0eae3e570e8a3e340e093eb a0e040000002d010100040000002d0102002400000024031000ae3e570e8a3e340e923e2 d0e9c3e280ea73e250eb33e250ebe3e270ec83e2c0ed13e330ed83e3b0edd3e450ee03e5 00ee03e5c0ede3e670ed93e710ed23e7a0e040000002d0103002200000025030f008a3e3 40e923e2d0e9c3e280ea73e250eb33e250ebe3e270ec83e2c0ed13e330ed83e3b0edd3e4 50ee03e500ee03e5c0ede3e670ed93e710ed23e7a0e040000002d0102000c00000024030 400603fa10d5e3fa00d5f3fa20d603fa10d24000000240310001040eb0c34400e0d2c401 50d21401a0d16401d0d0b401d0d00401b0df63f160ded3f0f0de63f070de13ffc0cde3ff 10cde3fe60ce03fdb0ce53fd10cec3fc80c040000002d0103002200000025030f0034400 e0d2c40150d21401a0d16401d0d0b401d0d00401b0df63f160ded3f0f0de63f070de13ff c0cde3ff10cde3fe60ce03fdb0ce53fd10cec3fc80c040000002d0102001000000024030 600ec3fc80c1040eb0c34400e0d3141090c0d41e60be940c30b040000002d01030004000 0002d0104001200000024030700ec3fc80c1040eb0c34400e0d3141090c0d41e60be940c 30bec3fc80c040000002d010100040000002d0102000a000000240303000d41e60be940c 30beb40c00b040000002d0103000800000025030200e940c30beb40c00b040000002d010 2001000000024030600eb40c00b0d41e60b2f410c0c9f42c20a7d429c0a5b42760a04000 0002d010300040000002d0104001200000024030700eb40c00b0d41e60b2f410c0c9f42c 20a7d429c0a5b42760aeb40c00b040000002d010100040000002d0102000a00000024030 3007d429c0a5b42760a5e42740a040000002d01030008000000250302005b42760a5e427 40a040000002d01020010000000240306005e42740a7d429c0a9c42c40a0d449f09ee437 709cf434f09040000002d010300040000002d01040012000000240307005e42740a7d429 c0a9c42c40a0d449f09ee437709cf434f095e42740a040000002d010100040000002d010 2000a00000024030300ee437709cf434f09d1434d09040000002d0103000800000025030 200cf434f09d1434d09040000002d0102001000000024030600d1434d09ee4377090b44a 1097b45a4085e457a0841455008040000002d010300040000002d0104001200000024030 700d1434d09ee4377090b44a1097b45a4085e457a0841455008d1434d09040000002d010 100040000002d0102000a000000240303005e457a084145500845454e08040000002d010 30008000000250302004145500845454e08040000002d010200100000002403060045454 e085e457a087745a608564627083d46fb072446cf07040000002d010300040000002d010 400120000002403070045454e085e457a087745a608564627083d46fb072446cf0745454 e08040000002d010100040000002d01020024000000240310003d46fb072446cf072e46c b073a46c9074546c9075046cc075a46d1076246d9076946e2076d46ec076f46f8076f460 3086c460e08674618085f46200856462708040000002d0103002200000025030f002446c f072e46cb073a46c9074546c9075046cc075a46d1076246d9076946e2076d46ec076f46f 8076f4603086c460e08674618085f46200856462708040000002d0102000c00000024030 4001e4784071c4783071d4785071e478407240000002403100005481c071a484a070f484 e0704484e07f8474d07ee474907e4474307dd473a07d7473107d3472607d3471b07d4470 f07d8470507de47fb06e747f406f047ee06040000002d0103002200000025030f001a484 a070f484e0704484e07f8474d07ee474907e4474307dd473a07d7473107d3472607d3471 b07d4470f07d8470507de47fb06e747f406f047ee06040000002d0102001000000024030 600f047ee0605481c071a484a07544830073f4802072a48d406040000002d01030004000 0002d0104001200000024030700f047ee0605481c071a484a07544830073f4802072a48d 406f047ee06040000002d010100040000002d0102000a000000240303003f4802072a48d 4063048d206040000002d01030008000000250302002a48d4063048d206040000002d010 20010000000240306003048d2063f4802074e483207be49bd06af498d06a0495d0604000 0002d010300040000002d01040012000000240307003048d2063f4802074e483207be49b d06af498d06a0495d063048d206040000002d010100040000002d0102000a00000024030 300af498d06a0495d06a6495b06040000002d0103000800000025030200a0495d06a6495 b06040000002d0102001000000024030600a6495b06af498d06b849bf06284b7d061f4b4 b06164b1906040000002d010300040000002d0104001200000024030700a6495b06af498 d06b849bf06284b7d061f4b4b06164b1906a6495b06040000002d010100040000002d010 2000a000000240303001f4b4b06164b19061d4b1906040000002d0103000800000025030 200164b19061d4b1906040000002d01020010000000240306001d4b19061f4b4b06214b7 d06924c7106904c3f068e4c0d06040000002d010300040000002d0104001200000024030 7001d4b19061f4b4b06214b7d06924c7106904c3f068e4c0d061d4b1906040000002d010 100040000002d0102000a00000024030300904c3f068e4c0d06964c0d06040000002d010 30008000000250302008e4c0d06964c0d06040000002d0102001000000024030600964c0 d06904c3f068a4c7106fa4d9b06004e6906064e3706040000002d010300040000002d010 4001200000024030700964c0d06904c3f068a4c7106fa4d9b06004e6906064e3706964c0 d06040000002d010100040000002d0102000a00000024030300004e6906064e37060d4e3 806040000002d0103000800000025030200064e37060d4e3806040000002d01020010000 000240306000d4e3806004e6906f34d9a06634ff906704fc8067d4f9706040000002d010 300040000002d01040012000000240307000d4e3806004e6906f34d9a06634ff906704fc 8067d4f97060d4e3806040000002d010100040000002d0102000a00000024030300704fc 8067d4f9706824f9906040000002d01030008000000250302007d4f9706824f990604000 0002d0102001000000024030600824f9906704fc8065e4ff706b04f1707c24fe806d44fb 906040000002d010300040000002d0104001200000024030700824f9906704fc8065e4ff 706b04f1707c24fe806d44fb906824f9906040000002d010100040000002d01020024000 00024031000c24fe806d44fb906de4fbe06e74fc606ee4fcf06f24fd906f44fe406f44fe f06f14ffa06ec4f0407e44f0d07db4f1407d14f1807c64f1a07bb4f1a07b04f170704000 0002d0103002200000025030f00d44fb906de4fbe06e74fc606ee4fcf06f24fd906f44fe 406f44fef06f14ffa06ec4f0407e44f0d07db4f1407d14f1807c64f1a07bb4f1a07b04f1 707040000002d0102000c00000024030400af504407ad504307ae504507af50440724000 000240310009251b4077b51e1077251db076a51d2076451c9076051be076051b3076151a 80765519d076b51940774518c077d51860788518207935182079e518307a951870704000 0002d0103002200000025030f007b51e1077251db076a51d2076451c9076051be076051b 3076151a80765519d076b51940774518c077d51860788518207935182079e518307a9518 707040000002d0102001000000024030600a95187079251b4077b51e1073a52430851521 6086852e907040000002d010300040000002d0104001200000024030700a95187079251b 4077b51e1073a524308515216086852e907a9518707040000002d010100040000002d010 2000a00000024030300515216086852e9076c52eb07040000002d0103000800000025030 2006852e9076c52eb07040000002d01020010000000240306006c52eb075152160836524 108a6532c09c1530109dc53d608040000002d010300040000002d0104001200000024030 7006c52eb075152160836524108a6532c09c1530109dc53d6086c52eb07040000002d010 100040000002d0102000a00000024030300c1530109dc53d608df53d908040000002d010 3000800000025030200dc53d608df53d908040000002d0102001000000024030600df53d 908c1530109a353290914553c0a3255140a5055ec09040000002d010300040000002d010 4001200000024030700df53d908c1530109a353290914553c0a3255140a5055ec09df53d 908040000002d010100040000002d0102000a000000240303003255140a5055ec095355e e09040000002d01030008000000250302005055ec095355ee09040000002d01020010000 000240306005355ee093255140a11553a0a8156730ba2564d0bc356270b040000002d010 300040000002d01040012000000240307005355ee093255140a11553a0a8156730ba2564 d0bc356270b5355ee09040000002d010100040000002d0102000a00000024030300a2564 d0bc356270bc556280b040000002d0103000800000025030200c356270bc556280b04000 0002d0102001000000024030600c556280ba2564d0b7f56720bbc579f0cdf577a0c02585 50c040000002d010300040000002d0104001200000024030700c556280ba2564d0b7f567 20bbc579f0cdf577a0c0258550cc556280b040000002d010100040000002d01020024000 00024031000df577a0c0258550c09585e0c0e58680c1158730c11587e0c0f58890c0a589 40c04589d0cfb57a40cf157a90ce657ac0cdb57ac0cd057aa0cc557a50cbc579f0c04000 0002d0103002200000025030f000258550c09585e0c0e58680c1158730c11587e0c0f588 90c0a58940c04589d0cfb57a40cf157a90ce657ac0cdb57ac0cd057aa0cc557a50cbc579 f0c040000002d0102000c000000240304009058310d8e58300d8f58320d9058310d24000 000240310003c59eb0d17590d0e1059040e0c59fa0d0a59ef0d0a59e40d0d59d90d1259c f0d1a59c60d2359bf0d2d59bb0d3859b90d4359b90d4e59bc0d5859c10d6159c90d04000 0002d0103002200000025030f0017590d0e1059040e0c59fa0d0a59ef0d0a59e40d0d59d 90d1259cf0d1a59c60d2359bf0d2d59bb0d3859b90d4359b90d4e59bc0d5859c10d6159c 90d040000002d01020010000000240306006159c90d3c59eb0d17590d0ece5ae50ff35ac 30f185ba10f040000002d010300040000002d01040012000000240307006159c90d3c59e b0d17590d0ece5ae50ff35ac30f185ba10f6159c90d040000002d010100040000002d010 2000a00000024030300f35ac30f185ba10f1a5ba30f040000002d0103000800000025030 200185ba10f1a5ba30f040000002d01020010000000240306001a5ba30ff35ac30fcc5ae 30fac5d6713d35d4713fa5d2713040000002d010300040000002d0104001200000024030 7001a5ba30ff35ac30fcc5ae30fac5d6713d35d4713fa5d27131a5ba30f040000002d010 100040000002d0102000a00000024030300d35d4713fa5d2713fb5d2913040000002d010 3000800000025030200fa5d2713fb5d2913040000002d0102001000000024030600fb5d2 913d35d4713ab5d6513325e19145a5efb13825edd13040000002d010300040000002d010 4001200000024030700fb5d2913d35d4713ab5d6513325e19145a5efb13825edd13fb5d2 913040000002d010100040000002d01020024000000240310005a5efb13825edd13885ee 6138c5ef1138c5efc138b5e0814875e1214815e1c14785e23146f5e2914645e2d14595e2 d144d5e2c14435e2814395e2214325e1914040000002d0103002200000025030f00825ed d13885ee6138c5ef1138c5efc138b5e0814875e1214815e1c14785e23146f5e2914645e2 d14595e2d144d5e2c14435e2814395e2214325e1914040000002d0102000c00000024030 400f35ec714f15ec614f25ec814f35ec71424000000240310008a5f9215625fb0155c5fa 615585f9c15585f9015595f85155d5f7b15645f71156c5f6a15765f6415805f60158c5f6 015975f6115a15f6515ab5f6c15b25f7415040000002d0103002200000025030f00625fb 0155c5fa615585f9c15585f9015595f85155d5f7b15645f71156c5f6a15765f6415805f6 0158c5f6015975f6115a15f6515ab5f6c15b25f7415040000002d0102001000000024030 600b25f74158a5f9215625fb0158c603f17b4602117dc600317040000002d01030004000 0002d0104001200000024030700b25f74158a5f9215625fb0158c603f17b4602117dc600 317b25f7415040000002d010100040000002d0102000a00000024030300b4602117dc600 317dd600417040000002d0103000800000025030200dc600317dd600417040000002d010 2001000000024030600dd600417b46021178b603e176c63561b9563391bbe631c1b04000 0002d010300040000002d0104001200000024030700dd600417b46021178b603e176c635 61b9563391bbe631c1bdd600417040000002d010100040000002d0102000a00000024030 3009563391bbe631c1bbf631d1b040000002d0103000800000025030200be631c1bbf631 d1b040000002d0102001000000024030600bf631d1b9563391b6b63551bf863281c22640 c1c4c64f01b040000002d010300040000002d0104001200000024030700bf631d1b95633 91b6b63551bf863281c22640c1c4c64f01bbf631d1b040000002d010100040000002d010 200240000002403100022640c1c4c64f01b5164fa1b5464051c5464101c52641b1c4d642 61c47642f1c3e64361c34643b1c29643e1c1e643e1c13643c1c0864371cff63311cf8632 81c040000002d0103002200000025030f004c64f01b5164fa1b5464051c5464101c52641 b1c4d64261c47642f1c3e64361c34643b1c29643e1c1e643e1c13643c1c0864371cff633 11cf863281c040000002d0102000c00000024030400b064de1cae64dd1caf64df1cb064d e1c24000000240310003d65b11d1365cd1d0e65c31d0b65b81d0b65ad1d0d65a21d11659 71d18658e1d2165871d2b65821d36657f1d41657f1d4c65811d5765851d60658c1d67659 51d040000002d0103002200000025030f001365cd1d0e65c31d0b65b81d0b65ad1d0d65a 21d1165971d18658e1d2165871d2b65821d36657f1d41657f1d4c65811d5765851d60658 c1d6765951d040000002d01020010000000240306006765951d3d65b11d1365cd1d2c69e 8235669cc238069b023040000002d010300040000002d010400120000002403070067659 51d3d65b11d1365cd1d2c69e8235669cc238069b0236765951d040000002d01010004000 0002d0102000a000000240303005669cc232c69e8232c69e823040000002d01030008000 000250302002c69e8232c69e823040000002d01020010000000240306008069b0235669c c232c69e82380696524aa694924d4692d24040000002d010300040000002d01040012000 000240307008069b0235669cc232c69e82380696524aa694924d4692d248069b02304000 0002d010100040000002d0102002400000024031000aa694924d4692d24d9693724dc694 224dc694d24da695824d6696324cf696c24c6697324bc697824b1697b24a6697b249b697 9249069752487696e2480696524040000002d0103002200000025030f00d4692d24d9693 724dc694224dc694d24da695824d6696324cf696c24c6697324bc697824b1697b24a6697 b249b6979249069752487696e2480696524040000002d0102000c000000240304003a6a1 b25386a1a25396a1c253a6a1b252400000024031000c76aed259d6a0926986aff25956af 425956ae925976ade259b6ad425a26acb25ab6ac325b56abe25c06abb25cb6abb25d66ab d25e06ac125e96ac825f16ad125040000002d0103002200000025030f009d6a0926986af f25956af425956ae925976ade259b6ad425a26acb25ab6ac325b56abe25c06abb25cb6ab b25d66abd25e06ac125e96ac825f16ad125040000002d0102001000000024030600f16ad 125c76aed259d6a0926ed6e692c176f4d2c416f312c040000002d010300040000002d010 4001200000024030700f16ad125c76aed259d6a0926ed6e692c176f4d2c416f312cf16ad 125040000002d010100040000002d0102002400000024031000176f4d2c416f312c466f3 b2c496f462c496f512c476f5c2c436f662c3c6f6f2c336f772c296f7c2c1e6f7f2c136f7 f2c086f7d2cfe6e792cf56e722ced6e692c040000002d0103002200000025030f00416f3 12c466f3b2c496f462c496f512c476f5c2c436f662c3c6f6f2c336f772c296f7c2c1e6f7 f2c136f7f2c086f7d2cfe6e792cf56e722ced6e692c040000002d0102002400000024031 0000313e603d112e603d212db03d612d003dc12c703e412bf03ed12b903f812b5030313b 3030e13b5031913b9032213bf032a13c7033013d0033413db033613e603040000002d010 3002200000025030f00d112e603d212db03d612d003dc12c703e412bf03ed12b903f812b 5030313b3030e13b5031913b9032213bf032a13c7033013d0033413db033613e60304000 0002d01020010000000240306003613e6030313e603d112e603d112ae410313ae413613a e41040000002d010300040000002d01040012000000240307003613e6030313e603d112e 603d112ae410313ae413613ae413613e603040000002d010100040000002d01020024000 000240310000313ae413613ae413413b9413013c4412a13cd412213d5411913db410e13d f410313e041f812df41ed12db41e412d541dc12cd41d612c441d212b941d112ae4104000 0002d0103001c000000fb02d1fb0000000000009001000000cc07800022417269616c204 37972000a0eccd41200d89ff377e19ff3772020f5770f106664040000002d01050005000 0002e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000 000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d0106000 7000000fc020000000000000000040000002d0107001c000000320adc0e0c140e000000c 5eceef6b3e9ede8e920f6e8eaebcb02e00254026502ee005602500256025702290166025 602d40170020500000002010100000005000000090201000000050000000102010000000 40000002d01030004000000f0010600040000002d01010004000000f0010700050000002 e01010000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0 0640f10666400000a0026008a010000000006000000e8d51200040000002d01060004000 000f00105001c000000fb0236fd0000000000009001000000cc07800022417269616c204 37972000a0fccd41200d89ff377e19ff3772020f5770f106664040000002d01050005000 0002e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000 000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d0107000 7000000fc020000000000000000040000002d0108000a000000320aa9257511020000003 1378d018d010500000002010100000005000000090201000000050000000102010000000 40000002d01030004000000f0010700040000002d01010004000000f0010800050000002 e0101000000040000002d01060004000000f00105001c000000fb02d1fb0000000000009 001000000cc07800022417269616c20437972000a10ccd41200d89ff377e19ff3772020f 5770f106664040000002d010500050000002e01180000000500000002010100000005000 00004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000 000000000000000040000002d01070007000000fc020000000000000000040000002d010 80025000000320ad13fac1a14000000b2edf2e5ebe5eaf2f3e0ebfcede8e920f6e8eaeb2 a015002eb01540271025402d501eb011802540271022d024f0256025602290165025602d 401700205000000020101000000050000000902010000000500000001020100000004000 0002d01030004000000f0010700040000002d01010004000000f0010800050000002e010 1000000040000002d01060004000000f00105002200000025030f003613ae413413b9413 013c4412a13cd412213d5411913db410e13df410313e041f812df41ed12db41e412d541d c12cd41d612c441d212b941d112ae41040000002d0102002400000024031000031310111 013411105134211f9124211ef123e11e5123911dd123111d6122711d2121d11d1121211d 1120611d512fc10da12f210e212ea10ec12e310f612df10040000002d010300220000002 5030f001013411105134211f9124211ef123e11e5123911dd123111d6122711d2121d11d 1121211d1120611d512fc10da12f210e212ea10ec12e310f612df10040000002d0102001 000000024030600f612df1003131011101341118014e0107314af1066147e10040000002 d010300040000002d0104001200000024030700f612df1003131011101341118014e0107 314af1066147e10f612df10040000002d010100040000002d0102000a000000240303007 314af1066147e106d147d10040000002d010300080000002503020066147e106d147d100 40000002d01020010000000240306006d147d107314af107914e110ea15b710e4158510d e155310040000002d010300040000002d01040012000000240307006d147d107314af107 914e110ea15b710e4158510de1553106d147d10040000002d010100040000002d0102000 a00000024030300e4158510de155310e6155310040000002d0103000800000025030200d e155310e6155310040000002d0102001000000024030600e6155310e4158510e215b7104 d16bb104f16891051165710040000002d010300040000002d0104001200000024030700e 6155310e4158510e215b7104d16bb104f16891051165710e6155310040000002d0101000 40000002d01020024000000240310004f168910511657105c16581067165c10701663107 8166b107d1675108116801081168b10801696107c16a1107516aa106d16b2106316b7105 816bb104d16bb10040000002d0103002200000025030f00511657105c16581067165c107 016631078166b107d1675108116801081168b10801696107c16a1107516aa106d16b2106 316b7105816bb104d16bb10040000002d0102002400000024031000f41b3512da1b6012d 11b5a12ca1b5112c51b4712c21b3c12c21b3112c41b2612c91b1b12cf1b1212d81b0b12e 21b0612ed1b0312f81b0312031c05120e1c0a12040000002d0103002200000025030f00d a1b6012d11b5a12ca1b5112c51b4712c21b3c12c21b3112c41b2612c91b1b12cf1b1212d 81b0b12e21b0612ed1b0312f81b0312031c05120e1c0a12040000002d010200100000002 40306000e1c0a12f41b3512da1b6012fa1c0a13141ddf122e1db412040000002d0103000 40000002d01040012000000240307000e1c0a12f41b3512da1b6012fa1c0a13141ddf122 e1db4120e1c0a12040000002d010100040000002d0102000a00000024030300141ddf122 e1db412311db612040000002d01030008000000250302002e1db412311db612040000002 d0102001000000024030600311db612141ddf12f71c0813671e0b14841ee213a11eb9130 40000002d010300040000002d0104001200000024030700311db612141ddf12f71c08136 71e0b14841ee213a11eb913311db612040000002d010100040000002d0102000a0000002 4030300841ee213a11eb913a51ebc13040000002d0103000800000025030200a11eb913a 51ebc13040000002d0102001000000024030600a51ebc13841ee213631e0814131f9e143 41f7814551f5214040000002d010300040000002d0104001200000024030700a51ebc138 41ee213631e0814131f9e14341f7814551f5214a51ebc13040000002d010100040000002 d0102002400000024031000341f7814551f52145c1f5a14621f6414661f6e14661f7a146 51f8514611f8f145a1f9914521fa014481fa6143e1faa14321faa14271fa9141d1fa5141 31f9e14040000002d0103002200000025030f00551f52145c1f5a14621f6414661f6e146 61f7a14651f8514611f8f145a1f9914521fa014481fa6143e1faa14321faa14271fa9141 d1fa514131f9e14040000002d01020024000000240310008f2385186b23a9186423a0185 f2396185d238b185d237f185f23741864236a186b23611874235a187e235518892353189 5235318a0235518aa235a18b3236118040000002d0103002200000025030f006b23a9186 423a0185f2396185d238b185d237f185f23741864236a186b23611874235a187e2355188 923531895235318a0235518aa235a18b3236118040000002d0102001000000024030600b 32361188f2385186b23a91820245f1944243b1968241719040000002d010300040000002 d0104001200000024030700b32361188f2385186b23a91820245f1944243b1968241719b 3236118040000002d010100040000002d0102000a0000002403030044243b19682417196 a241919040000002d0103000800000025030200682417196a241919040000002d0102001 0000000240306006a24191944243b191e245d191626951b3c26731b6226511b040000002 d010300040000002d01040012000000240307006a24191944243b191e245d191626951b3 c26731b6226511b6a241919040000002d010100040000002d01020024000000240310003 c26731b6226511b68265b1b6d26651b6e26701b6e267c1b6b26861b6526901b5e26991b5 4269f1b4a26a41b3f26a51b3326a51b2926a21b1f269c1b1626951b040000002d0103002 200000025030f006226511b68265b1b6d26651b6e26701b6e267c1b6b26861b6526901b5 e26991b54269f1b4a26a41b3f26a51b3326a51b2926a21b1f269c1b1626951b040000002 d0102002400000024031000122a0120eb292120e5291720e1290d20e0290120e129f61fe 429eb1fea29e21ff229da1ffc29d41f062ad01f122acf1f1d2ad01f282ad31f312ad91f3 92ae11f040000002d0103002200000025030f00eb292120e5291720e1290d20e0290120e 129f61fe429eb1fea29e21ff229da1ffc29d41f062ad01f122acf1f1d2ad01f282ad31f3 12ad91f392ae11f040000002d0102001000000024030600392ae11f122a0120eb2921206 b2c3623922c1623b92cf622040000002d010300040000002d01040012000000240307003 92ae11f122a0120eb2921206b2c3623922c1623b92cf622392ae11f040000002d0101000 40000002d0102002400000024031000922c1623b92cf622bf2c0023c32c0a23c42c1623c 32c2123c02c2c23ba2c3523b22c3d23a82c43239e2c4723922c4823872c47237c2c44237 32c3e236b2c3623040000002d0103002200000025030f00b92cf622bf2c0023c32c0a23c 42c1623c32c2123c02c2c23ba2c3523b22c3d23a82c43239e2c4723922c4823872c47237 c2c4423732c3e236b2c3623040000002d01020024000000240310005530b3272e30d4272 830ca272430c0272330b4272330a92727309e272d30952734308c273e308627483082275 43081275f3081276a30852773308b277c309227040000002d0103002200000025030f002 e30d4272830ca272430c0272330b4272330a92727309e272d30952734308c273e3086274 8308227543081275f3081276a30852773308b277c309227040000002d010200100000002 40306007c3092275530b3272e30d4278032922aa732712ace32502a040000002d0103000 40000002d01040012000000240307007c3092275530b3272e30d4278032922aa732712ac e32502a7c309227040000002d010100040000002d0102000a00000024030300a732712a8 032922a8232932a040000002d01030008000000250302008032922a8232932a040000002 d0102001000000024030600cc324f2aa732712a8232932ac332da2ae832b82a0d33962a0 40000002d010300040000002d0104001200000024030700cc324f2aa732712a8232932ac 332da2ae832b82a0d33962acc324f2a040000002d010100040000002d010200240000002 4031000e832b82a0d33962a14339f2a1833a92a1a33b52a1a33c02a1733cb2a1233d52a0 a33dd2a0133e42af732e82aeb32ea2ae032ea2ad532e72acb32e22ac332da2a040000002 d0103002200000025030f000d33962a14339f2a1833a92a1a33b52a1a33c02a1733cb2a1 233d52a0a33dd2a0133e42af732e82aeb32ea2ae032ea2ad532e72acb32e22ac332da2a0 40000002d01020024000000240310000637042fe336282fdc36202fd736162fd4360b2fd 436ff2ed636f42edb36ea2ee236e12eea36da2ef436d52eff36d22e0b37d22e1637d42e2 037d92e2937e02e040000002d0103002200000025030f00e336282fdc36202fd736162fd 4360b2fd436ff2ed636f42edb36ea2ee236e12eea36da2ef436d52eff36d22e0b37d22e1 637d42e2037d92e2937e02e040000002d01020010000000240306002937e02e0637042fe 336282f46387c30693858308c383430040000002d010300040000002d010400120000002 40307002937e02e0637042fe336282f46387c30693858308c3834302937e02e040000002 d010100040000002d0102000a000000240303006938583046387c3049387f30040000002 d010300080000002503020046387c3049387f30040000002d01020010000000240306008 93831306938583049387f30ba39b331da398c31fa396531040000002d010300040000002 d0104001200000024030700893831306938583049387f30ba39b331da398c31fa3965318 9383130040000002d010100040000002d0102000a00000024030300da398c31ba39b331b c39b531040000002d0103000800000025030200ba39b331bc39b531040000002d0102001 000000024030600f8396331da398c31bc39b531e039cf31fe39a6311c3a7d31040000002 d010300040000002d0104001200000024030700f8396331da398c31bc39b531e039cf31f e39a6311c3a7d31f8396331040000002d010100040000002d0102002400000024031000f e39a6311c3a7d31243a85312a3a8e312f3a9831303aa431303aaf312c3aba31273ac4311 f3acc31163ad2310c3ad731003ad831f539d831ea39d431e039cf31040000002d0103002 200000025030f001c3a7d31243a85312a3a8e312f3a9831303aa431303aaf312c3aba312 73ac4311f3acc31163ad2310c3ad731003ad831f539d831ea39d431e039cf31040000002 d01020024000000240310001f3f9d340d3fcc34033fc734fa3ec034f33eb734ef3eac34e d3ea134ed3e9634f03e8b34f53e8134fc3e7834053f7134103f6d341b3f6b34263f6b343 13f6e34040000002d0103002200000025030f000d3fcc34033fc734fa3ec034f33eb734e f3eac34ed3ea134ed3e9634f03e8b34f53e8134fc3e7834053f7134103f6d341b3f6b342 63f6b34313f6e34040000002d0102001000000024030600313f6e341f3f9d340d3fcc348 a3ffc349c3fcd34ae3f9e34040000002d010300040000002d01040012000000240307003 13f6e341f3f9d340d3fcc348a3ffc349c3fcd34ae3f9e34313f6e34040000002d0101000 40000002d0102000a000000240303009c3fcd348a3ffc34903ffe34040000002d0103000 8000000250302008a3ffc34903ffe34040000002d0102001000000024030600a83f9c349 c3fcd34903ffe34014158350d4127351941f634040000002d010300040000002d0104001 200000024030700a83f9c349c3fcd34903ffe34014158350d4127351941f634a83f9c340 40000002d010100040000002d0102000a000000240303000d41273501415835084159350 40000002d01030008000000250302000141583508415935040000002d010200100000002 40306001241f5340d4127350841593578427d357d424b3582421935040000002d0103000 40000002d01040012000000240307001241f5340d4127350841593578427d357d424b358 24219351241f534040000002d010100040000002d0102000a000000240303007d424b357 8427d3580427d35040000002d010300080000002503020078427d3580427d35040000002 d01020010000000240306007a4219357d424b3580427d350443753501434335fe4211350 40000002d010300040000002d01040012000000240307007a4219357d424b3580427d350 443753501434335fe4211357a421935040000002d010100040000002d010200240000002 403100001434335fe42113509431135144314351e431a35274321352d432a35314335353 343403533434b35304356352a436035234369351a436f350f43733504437535040000002 d0103002200000025030f00fe42113509431135144314351e431a35274321352d432a353 14335353343403533434b35304356352a436035234369351a436f350f437335044375350 40000002d01020024000000240310009d487833b748a333ad48a833a248aa339748aa338 c48a7338148a23379489b33724892336d4888336b487d336b4872336e48673373485c337 a48543383484d33040000002d0103002200000025030f00b748a333ad48a833a248aa339 748aa338c48a7338148a23379489b33724892336d4888336b487d336b4872336e4867337 3485c337a48543383484d33040000002d010200100000002403060083484d339d487833b 748a333c949fd32af49d2329549a732040000002d010300040000002d010400120000002 403070083484d339d487833b748a333c949fd32af49d2329549a73283484d33040000002 d010100040000002d0102000a00000024030300af49d232c949fd32cc49fb32040000002 d0103000800000025030200c949fd32cc49fb32040000002d01020010000000240306009 249a932af49d232cc49fb323c4bf4311f4bcb31024ba231040000002d010300040000002 d01040012000000240307009249a932af49d232cc49fb323c4bf4311f4bcb31024ba2319 249a932040000002d010100040000002d0102000a000000240303001f4bcb313c4bf4313 f4bf231040000002d01030008000000250302003c4bf4313f4bf231040000002d0102001 000000024030600ff4aa4311f4bcb313f4bf231fb4b5831db4b3131bb4b0a31040000002 d010300040000002d0104001200000024030700ff4aa4311f4bcb313f4bf231fb4b5831d b4b3131bb4b0a31ff4aa431040000002d010100040000002d0102002400000024031000d b4b3131bb4b0a31c44b0431cf4b0031da4bff30e64b0031f04b0331fa4b0931024c11310 84c1a310c4c25310d4c30310c4c3c31094c4631034c5031fb4b5831040000002d0103002 200000025030f00bb4b0a31c44b0431cf4b0031da4bff30e64b0031f04b0331fa4b09310 24c1131084c1a310c4c25310d4c30310c4c3c31094c4631034c5031fb4b5831040000002 d01020024000000240310002e501b2d53503d2d4a50452d40504a2d36504d2d2a504d2d1 f504b2d1550472d0c50402d0450372dff4f2d2dfc4f232dfc4f172dfe4f0c2d0250022d0 950f92c040000002d0103002200000025030f0053503d2d4a50452d40504a2d36504d2d2 a504d2d1f504b2d1550472d0c50402d0450372dff4f2d2dfc4f232dfc4f172dfe4f0c2d0 250022d0950f92c040000002d01020010000000240306000950f92c2e501b2d53503d2d7 652ef2a5152cd2a2c52ab2a040000002d010300040000002d01040012000000240307000 950f92c2e501b2d53503d2d7652ef2a5152cd2a2c52ab2a0950f92c040000002d0101000 40000002d0102000a000000240303005152cd2a7652ef2a7752ee2a040000002d0103000 8000000250302007652ef2a7752ee2a040000002d01020010000000240306002b52ac2a5 152cd2a7752ee2a00534d2ada522c2ab4520b2a040000002d010300040000002d0104001 2000000240307002b52ac2a5152cd2a7752ee2a00534d2ada522c2ab4520b2a2b52ac2a0 40000002d010100040000002d0102002400000024031000da522c2ab4520b2abc52042ac 652fe29d052fa29dc52fa29e752fb29f152ff29fb52062a02530e2a0853182a0c53222a0 c532e2a0b53392a0753432a00534d2a040000002d0103002200000025030f00b4520b2ab c52042ac652fe29d052fa29dc52fa29e752fb29f152ff29fb52062a02530e2a0853182a0 c53222a0c532e2a0b53392a0753432a00534d2a040000002d0102002400000024031000a c569b25d356bb25cb56c325c156c925b756cc25ac56cd25a056cc259656c8258c56c2258 456ba257e56b0257b56a6257a569b257b568f257f56852585567b25040000002d0103002 200000025030f00d356bb25cb56c325c156c925b756cc25ac56cd25a056cc259656c8258 c56c2258456ba257e56b0257b56a6257a569b257b568f257f56852585567b25040000002 d010200100000002403060085567b25ac569b25d356bb25385804241158e423ea57c4230 40000002d010300040000002d010400120000002403070085567b25ac569b25d356bb253 85804241158e423ea57c42385567b25040000002d010100040000002d0102000a0000002 40303001158e423ea57c423ea57c423040000002d0103000800000025030200ea57c423e a57c423040000002d0102001000000024030600ea57c4231158e423385804245559a8222 e59882207596822040000002d010300040000002d0104001200000024030700ea57c4231 158e423385804245559a8222e59882207596822ea57c423040000002d010100040000002 d01020024000000240310002e598822075968220f59602219595a22235957222f5956223 a59572245595b224e596122565969225c5973225f597d22605989225f5994225b599f225 559a822040000002d0103002200000025030f00075968220f59602219595a22235957222 f5956223a59572245595b224e596122565969225c5973225f597d22605989225f5994225 b599f225559a822040000002d0102002400000024031000f35ceb1d1a5d0b1e125d131e0 85d191efe5c1c1ef25c1d1ee75c1c1edd5c181ed35c121ecb5c0a1ec55c001ec25cf61dc 15cea1dc25cdf1dc65cd51dcc5ccb1d040000002d0103002200000025030f001a5d0b1e1 25d131e085d191efe5c1c1ef25c1d1ee75c1c1edd5c181ed35c121ecb5c0a1ec55c001ec 25cf61dc15cea1dc25cdf1dc65cd51dcc5ccb1d040000002d0102001000000024030600c c5ccb1df35ceb1d1a5d0b1efa5df91cd35dd91cac5db91c040000002d010300040000002 d0104001200000024030700cc5ccb1df35ceb1d1a5d0b1efa5df91cd35dd91cac5db91cc c5ccb1d040000002d010100040000002d0102000a00000024030300d35dd91cac5db91ca d5db81c040000002d0103000800000025030200ac5db91cad5db81c040000002d0102001 000000024030600ad5db81cd35dd91cf95dfa1cae5f091b885fe81a625fc71a040000002 d010300040000002d0104001200000024030700ad5db81cd35dd91cf95dfa1cae5f091b8 85fe81a625fc71aad5db81c040000002d010100040000002d01020024000000240310008 85fe81a625fc71a6a5fbf1a745fba1a7f5fb61a8a5fb61a965fb71aa05fbc1aa95fc21ab 15fca1ab65fd41aba5fdf1aba5fea1ab95ff61ab45f001bae5f091b040000002d0103002 200000025030f00625fc71a6a5fbf1a745fba1a7f5fb61a8a5fb61a965fb71aa05fbc1aa 95fc21ab15fca1ab65fd41aba5fdf1aba5fea1ab95ff61ab45f001bae5f091b040000002 d0102002400000024031000a0639716c163bd16b863c416ad63c816a263c9169763c9168 c63c5168263c0167a63b8167363af166f63a4166e6399166e638e1672638316776379167 f637116040000002d0103002200000025030f00c163bd16b863c416ad63c816a263c9169 763c9168c63c5168263c0167a63b8167363af166f63a4166e6399166e638e16726383167 76379167f637116040000002d01020010000000240306007f637116a0639716c163bd169 6664814756622145466fc13040000002d010300040000002d01040012000000240307007 f637116a0639716c163bd1696664814756622145466fc137f637116040000002d0101000 40000002d0102000a00000024030300756622145466fc135766f913040000002d0103000 8000000250302005466fc135766f913040000002d01020010000000240306005766f9137 566221493664b14c1662914a36600148566d713040000002d010300040000002d0104001 2000000240307005766f9137566221493664b14c1662914a36600148566d7135766f9130 40000002d010100040000002d0102002400000024031000a36600148566d7138f66d2139 a66ce13a566ce13b066cf13bb66d313c466da13cc66e213d166ec13d566f713d5660214d 4660d14d0661814c9662114c1662914040000002d0103002200000025030f008566d7138 f66d2139a66ce13a566ce13b066cf13bb66d313c466da13cc66e213d166ec13d566f713d 5660214d4660d14d0661814c9662114c1662914040000002d0102002400000024031000c d6b1a11de6b4911d36b4c11c86b4c11bd6b4a11b36b4511aa6b3e11a36b35119e6b2b119 b6b20119b6b15119d6b0a11a26b0011a96bf710b26bf010bc6beb10040000002d0103002 200000025030f00de6b4911d36b4c11c86b4c11bd6b4a11b36b4511aa6b3e11a36b35119 e6b2b119b6b20119b6b15119d6b0a11a26b0011a96bf710b26bf010bc6beb10040000002 d0102001000000024030600bc6beb10cd6b1a11de6b4911476c2311366cf410256cc5100 40000002d010300040000002d0104001200000024030700bc6beb10cd6b1a11de6b49114 76c2311366cf410256cc510bc6beb10040000002d010100040000002d0102000a0000002 4030300366cf410256cc5102b6cc310040000002d0103000800000025030200256cc5102 b6cc310040000002d01020010000000240306002b6cc310366cf410416c2511b26dd110a 76da0109c6d6f10040000002d010300040000002d01040012000000240307002b6cc3103 66cf410416c2511b26dd110a76da0109c6d6f102b6cc310040000002d010100040000002 d0102000a00000024030300a76da0109c6d6f10a36d6e10040000002d010300080000002 50302009c6d6f10a36d6e10040000002d0102001000000024030600a36d6e10a76da010a b6dd2101b6fb510176f8310136f5110040000002d010300040000002d010400120000002 4030700a36d6e10a76da010ab6dd2101b6fb510176f8310136f5110a36d6e10040000002 d010100040000002d0102002400000024031000176f8310136f51101e6f5110296f54103 36f59103c6f6110436f6a10476f7410496f7f10496f8a10466f9510416f9f10396fa8103 06faf10266fb3101b6fb510040000002d0103002200000025030f00136f51101e6f51102 96f5410336f59103c6f6110436f6a10476f7410496f7f10496f8a10466f9510416f9f103 96fa810306faf10266fb3101b6fb510040000002d01020024000000240310006619442b8 f19612b87196a2b7e19702b7419752b6919762b5d19762b5219732b49196d2b4019652b3 a195c2b3519522b3419472b34193b2b3719302b3d19272b040000002d010300220000002 5030f008f19612b87196a2b7e19702b7419752b6919762b5d19762b5219732b49196d2b4 019652b3a195c2b3519522b3419472b34193b2b3719302b3d19272b040000002d0102001 0000000240306003d19272b6619442b8f19612bbf1e2624961e09246d1eec23040000002 d010300040000002d01040012000000240307003d19272b6619442b8f19612bbf1e26249 61e09246d1eec233d19272b040000002d010100040000002d0102000a000000240303009 61e09246d1eec236e1eea23040000002d01030008000000250302006d1eec236e1eea230 40000002d01020010000000240306006e1eea23961e0924be1e28245921c1203121a2200 9218320040000002d010300040000002d01040012000000240307006e1eea23961e0924b e1e28245921c1203121a220092183206e1eea23040000002d010100040000002d0102000 a000000240303003121a220092183200a218220040000002d01030008000000250302000 92183200a218220040000002d01020010000000240306000a2182203121a2205821c220f 8239f1dd1237f1daa235f1d040000002d010300040000002d01040012000000240307000 a2182203121a2205821c220f8239f1dd1237f1daa235f1d0a218220040000002d0101000 40000002d0102000a00000024030300d1237f1daa235f1dac235c1d040000002d0103000 800000025030200aa235f1dac235c1d040000002d0102001000000024030600ac235c1dd 1237f1df623a21d9a26d71a7526b41a5026911a040000002d010300040000002d0104001 200000024030700ac235c1dd1237f1df623a21d9a26d71a7526b41a5026911aac235c1d0 40000002d010100040000002d0102000a000000240303007526b41a5026911a54268e1a0 40000002d01030008000000250302005026911a54268e1a040000002d010200100000002 403060054268e1a7526b41a9626da1a41297f1820295918ff283318040000002d0103000 40000002d010400120000002403070054268e1a7526b41a9626da1a41297f1820295918f f28331854268e1a040000002d010100040000002d0102000a0000002403030020295918f f28331802293018040000002d0103000800000025030200ff28331802293018040000002 d010200100000002403060002293018202959183e298218962a8517782a5c175a2a33170 40000002d010300040000002d010400120000002403070002293018202959183e2982189 62a8517782a5c175a2a331702293018040000002d010100040000002d0102000a0000002 4030300782a5c175a2a33175d2a3117040000002d01030008000000250302005a2a33175 d2a3117040000002d01020010000000240306005d2a3117782a5c17932a8717ed2bae16d 22b8316b72b5816040000002d010300040000002d01040012000000240307005d2a31177 82a5c17932a8717ed2bae16d22b8316b72b58165d2a3117040000002d010100040000002 d0102000a00000024030300d22b8316b72b5816bb2b5616040000002d010300080000002 5030200b72b5816bb2b5616040000002d0102001000000024030600bb2b5616d22b8316e 92bb016452dff152e2dd215172da515040000002d010300040000002d010400120000002 4030700bb2b5616d22b8316e92bb016452dff152e2dd215172da515bb2b5616040000002 d010100040000002d0102000a000000240303002e2dd215172da5151c2da315040000002 d0103000800000025030200172da5151c2da315040000002d01020010000000240306001 c2da3152e2dd215402d01169f2e78158d2e49157b2e1a15040000002d010300040000002 d01040012000000240307001c2da3152e2dd215402d01169f2e78158d2e49157b2e1a151 c2da315040000002d010100040000002d0102000a000000240303008d2e49157b2e1a158 02e1815040000002d01030008000000250302007b2e1a15802e1815040000002d0102001 000000024030600802e18158d2e49159a2e7a15fc2f1f15ef2fee14e22fbd14040000002 d010300040000002d0104001200000024030700802e18158d2e49159a2e7a15fc2f1f15e f2fee14e22fbd14802e1815040000002d010100040000002d0102000a00000024030300e f2fee14e22fbd14e92fbc14040000002d0103000800000025030200e22fbd14e92fbc140 40000002d0102001000000024030600e92fbc14ef2fee14f52f20155931f3145331c1144 d318f14040000002d010300040000002d0104001200000024030700e92fbc14ef2fee14f 52f20155931f3145331c1144d318f14e92fbc14040000002d010100040000002d0102000 a000000240303005331c1144d318f1454318f14040000002d01030008000000250302004 d318f1454318f14040000002d010200100000002403060054318f145331c1145231f314b 932f914ba32c714bb329514040000002d010300040000002d01040012000000240307005 4318f145331c1145231f314b932f914ba32c714bb32951454318f14040000002d0101000 40000002d0102000a00000024030300ba32c714bb329514c2329514040000002d0103000 800000025030200bb329514c2329514040000002d0102001000000024030600c2329514b a32c714b232f9141c343315243401152c34cf14040000002d010300040000002d0104001 200000024030700c2329514ba32c714b232f9141c343315243401152c34cf14c23295140 40000002d010100040000002d0102000a00000024030300243401152c34cf143234d1140 40000002d01030008000000250302002c34cf143234d114040000002d010200100000002 40306003234d114243401151634311582359b1590356b159e353b15040000002d0103000 40000002d01040012000000240307003234d114243401151634311582359b1590356b159 e353b153234d114040000002d010100040000002d0102000a0000002403030090356b159 e353b15a3353c15040000002d01030008000000250302009e353b15a3353c15040000002 d0102001000000024030600a3353c1590356b157d359a15ec363216ff3603161237d4150 40000002d010300040000002d0104001200000024030700a3353c1590356b157d359a15e c363216ff3603161237d415a3353c15040000002d010100040000002d0102000a0000002 4030300ff3603161237d4151637d615040000002d01030008000000250302001237d4151 637d615040000002d01020010000000240306001637d615ff360316e83630165838f1166 f38c41686389716040000002d010300040000002d01040012000000240307001637d615f f360316e83630165838f1166f38c416863897161637d615040000002d010100040000002 d0102000a000000240303006f38c416863897168a389916040000002d010300080000002 5030200863897168a389916040000002d01020010000000240306008a3899166f38c4165 438ef16c539d617e039ab17fb398017040000002d010300040000002d010400120000002 40307008a3899166f38c4165438ef16c539d617e039ab17fb3980178a389916040000002 d010100040000002d0102000a00000024030300e039ab17fb398017fe398317040000002 d0103000800000025030200fb398017fe398317040000002d0102001000000024030600f e398317e039ab17c239d317a73c031ac53cdb19e33cb319040000002d010300040000002 d0104001200000024030700fe398317e039ab17c239d317a73c031ac53cdb19e33cb319f e398317040000002d010100040000002d0102000a00000024030300c53cdb19e33cb319e 73cb519040000002d0103000800000025030200e33cb319e73cb519040000002d0102001 000000024030600e73cb519c53cdb19a33c011a863f991ca83f731cca3f4d1c040000002 d010300040000002d0104001200000024030700e73cb519c53cdb19a33c011a863f991ca 83f731cca3f4d1ce73cb519040000002d010100040000002d0102000a00000024030300a 83f731cca3f4d1ccc3f4f1c040000002d0103000800000025030200ca3f4d1ccc3f4f1c0 40000002d0102001000000024030600cc3f4f1ca83f731c843f971c62427a1f8642561fa a42321f040000002d010300040000002d0104001200000024030700cc3f4f1ca83f731c8 43f971c62427a1f8642561faa42321fcc3f4f1c040000002d010100040000002d0102000 a000000240303008642561faa42321fab42341f040000002d0103000800000025030200a a42321fab42341f040000002d0102001000000024030600ab42341f8642561f6142781f3 64587225b45652280454322040000002d010300040000002d0104001200000024030700a b42341f8642561f6142781f364587225b45652280454322ab42341f040000002d0101000 40000002d0102000a000000240303005b4565228045432280454322040000002d0103000 8000000250302008045432280454322040000002d0102001000000024030600804543225 b45652236458722c44aa728e94a85280e4b6328040000002d010300040000002d0104001 200000024030700804543225b45652236458722c44aa728e94a85280e4b6328804543220 40000002d010100040000002d0102000a00000024030300e94a8528c44aa728c54aa9280 40000002d0103000800000025030200c44aa728c54aa928040000002d010200100000002 40306000d4b6128e94a8528c54aa9288a4d702bae4d4c2bd24d282b040000002d0103000 40000002d01040012000000240307000d4b6128e94a8528c54aa9288a4d702bae4d4c2bd 24d282b0d4b6128040000002d010100040000002d0102000a00000024030300ae4d4c2b8 a4d702b8d4d722b040000002d01030008000000250302008a4d702b8d4d722b040000002 d0102001000000024030600cf4d262bae4d4c2b8d4d722b5b50d52d7c50af2d9d50892d0 40000002d010300040000002d0104001200000024030700cf4d262bae4d4c2b8d4d722b5 b50d52d7c50af2d9d50892dcf4d262b040000002d010100040000002d0102000a0000002 40303007c50af2d5b50d52d5f50d82d040000002d01030008000000250302005b50d52d5 f50d82d040000002d01020010000000240306009950862d7c50af2d5f50d82dcc51d82ee 951af2e0652862e040000002d010300040000002d01040012000000240307009950862d7 c50af2d5f50d82dcc51d82ee951af2e0652862e9950862d040000002d010100040000002 d0102000a00000024030300e951af2ecc51d82ecf51db2e040000002d010300080000002 5030200cc51d82ecf51db2e040000002d01020010000000240306000352832ee951af2ec f51db2e4153b42f5b53882f75535c2f040000002d010300040000002d010400120000002 40307000352832ee951af2ecf51db2e4153b42f5b53882f75535c2f0352832e040000002 d010100040000002d0102000a000000240303005b53882f4153b42f4653b62f040000002 d01030008000000250302004153b42f4653b62f040000002d01020010000000240306007 0535a2f5b53882f4653b62fbe546330d3543530e8540730040000002d010300040000002 d010400120000002403070070535a2f5b53882f4653b62fbe546330d3543530e85407307 0535a2f040000002d010100040000002d0102000a00000024030300d3543530be546330c 3546530040000002d0103000800000025030200be546330c3546530040000002d0102001 000000024030600e3540530d3543530c35465304356e1305356b13063568130040000002 d010300040000002d0104001200000024030700e3540530d3543530c35465304356e1305 356b13063568130e3540530040000002d010100040000002d0102000a000000240303005 356b1304356e1304a56e330040000002d01030008000000250302004356e1304a56e3300 40000002d01020010000000240306005c567f305356b1304a56e330d2572a31db57f830e 457c630040000002d010300040000002d01040012000000240307005c567f305356b1304 a56e330d2572a31db57f830e457c6305c567f30040000002d010100040000002d0102000 a00000024030300db57f830d2572a31d9572a31040000002d0103000800000025030200d 2572a31d9572a31040000002d0102001000000024030600dd57c630db57f830d9572a316 a5936316c5904316e59d230040000002d010300040000002d0104001200000024030700d d57c630db57f830d9572a316a5936316c5904316e59d230dd57c630040000002d0101000 40000002d0102000a000000240303006c5904316a59363172593631040000002d0103000 8000000250302006a59363172593631040000002d01020010000000240306006659d2306 c590431725936310c5b0831065bd630005ba430040000002d010300040000002d0104001 2000000240307006659d2306c590431725936310c5b0831065bd630005ba4306659d2300 40000002d010100040000002d0102000a00000024030300065bd6300c5b0831125b07310 40000002d01030008000000250302000c5b0831125b0731040000002d010200100000002 4030600fa5aa530065bd630125b0731b05ca130a45c7030985c3f30040000002d0103000 40000002d0104001200000024030700fa5aa530065bd630125b0731b05ca130a45c70309 85c3f30fa5aa530040000002d010100040000002d0102000a00000024030300a45c7030b 05ca130b55c9f30040000002d0103000800000025030200b05ca130b55c9f30040000002 d0102001000000024030600935c4130a45c7030b55c9f30555e0730445ed82f335ea92f0 40000002d010300040000002d0104001200000024030700935c4130a45c7030b55c9f305 55e0730445ed82f335ea92f935c4130040000002d010100040000002d0102000a0000002 4030300445ed82f555e07305a5e0630040000002d0103000800000025030200555e07305 a5e0630040000002d01020010000000240306002e5eaa2f445ed82f5a5e0630f85f3f2fe 25f112fcc5fe32e040000002d010300040000002d01040012000000240307002e5eaa2f4 45ed82f5a5e0630f85f3f2fe25f112fcc5fe32e2e5eaa2f040000002d010100040000002 d0102000a00000024030300e25f112ff85f3f2ffc5f3d2f040000002d010300080000002 5030200f85f3f2ffc5f3d2f040000002d0102001000000024030600c85fe52ee25f112ff c5f3d2f96614d2e7c61212e6261f52d040000002d010300040000002d010400120000002 4030700c85fe52ee25f112ffc5f3d2f96614d2e7c61212e6261f52dc85fe52e040000002 d010100040000002d0102000a000000240303007c61212e96614d2e99614a2e040000002 d010300080000002503020096614d2e99614a2e040000002d01020010000000240306005 f61f82d7c61212e99614a2e2963342d0c630b2def62e22c040000002d010300040000002 d01040012000000240307005f61f82d7c61212e99614a2e2963342d0c630b2def62e22c5 f61f82d040000002d010100040000002d0102000a000000240303000c630b2d2963342d2 d63312d040000002d01030008000000250302002963342d2d63312d040000002d0102001 000000024030600eb62e52c0c630b2d2d63312d2866a72a0766812ae6655b2a040000002 d010300040000002d0104001200000024030700eb62e52c0c630b2d2d63312d2866a72a0 766812ae6655b2aeb62e52c040000002d010100040000002d0102000a000000240303000 766812a2866a72a2c66a32a040000002d01030008000000250302002866a72a2c66a32a0 40000002d0102001000000024030600e2655f2a0766812a2c66a32adc68b827b76896279 2687427040000002d010300040000002d0104001200000024030700e2655f2a0766812a2 c66a32adc68b827b768962792687427e2655f2a040000002d010100040000002d0102000 a00000024030300b7689627dc68b827e068b427040000002d0103000800000025030200d c68b827e068b427040000002d01020010000000240306008e687827b7689627e068b4272 b6b8b24026b6d24d96a4f24040000002d010300040000002d01040012000000240307008 e687827b7689627e068b4272b6b8b24026b6d24d96a4f248e687827040000002d0101000 40000002d0102000a00000024030300026b6d242b6b8b242e6b8524040000002d0103000 8000000250302002b6b8b242e6b8524040000002d0102001000000024030600d66a55240 26b6d242e6b8524fa6c4121ce6c2921a26c1121040000002d010300040000002d0104001 200000024030700d66a5524026b6d242e6b8524fa6c4121ce6c2921a26c1121d66a55240 40000002d010100040000002d0102000a00000024030300ce6c2921fa6c4121fd6c3c210 40000002d0103000800000025030200fa6c4121fd6c3c21040000002d010200100000002 40306009f6c1621ce6c2921fd6c3c215b6eef1d2c6edc1dfd6dc91d040000002d0103000 40000002d01040012000000240307009f6c1621ce6c2921fd6c3c215b6eef1d2c6edc1df d6dc91d9f6c1621040000002d010100040000002d0102000a000000240303002c6edc1d5 b6eef1d5c6eed1d040000002d01030008000000250302005b6eef1d5c6eed1d040000002 d0102001000000024030600fc6dcb1d2c6edc1d5c6eed1d836f9c1a536f8b1a236f7a1a0 40000002d010300040000002d0104001200000024030700fc6dcb1d2c6edc1d5c6eed1d8 36f9c1a536f8b1a236f7a1afc6dcb1d040000002d010100040000002d010200240000002 4031000536f8b1a236f7a1a286f701a2f6f671a386f601a426f5b1a4d6f591a596f591a6 46f5b1a6e6f601a776f671a7e6f701a836f7a1a856f851a856f911a836f9c1a040000002 d0103002200000025030f00236f7a1a286f701a2f6f671a386f601a426f5b1a4d6f591a5 96f591a646f5b1a6e6f601a776f671a7e6f701a836f7a1a856f851a856f911a836f9c1a0 40000002d01020024000000240310000313e72203131923f8121823ed121423e4120e23d c120623d612fd22d212f222d112e722d212dc22d612d122dc12c822e412c022ed12ba22f 812b6220313b422040000002d0103002200000025030f0003131923f8121823ed121423e 4120e23dc120623d612fd22d212f222d112e722d212dc22d612d122dc12c822e412c022e d12ba22f812b6220313b422040000002d01020010000000240306000313b4220313e7220 3131923c5711923c571e722c571b422040000002d010300040000002d010400120000002 40307000313b4220313e72203131923c5711923c571e722c571b4220313b422040000002 d010100040000002d0102002400000024031000c571e722c571b422d071b622db71ba22e 471c022ec71c822f271d122f671dc22f871e722f671f222f271fd22ec710623e4710e23d b711423d0711823c5711923040000002d0103001c000000fb02d1fb00000000000090010 00000cc07800022417269616c20437972000a11acd41200d89ff377e19ff3772020f5770 f106664040000002d010500050000002e011800000005000000020101000000050000000 4010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000 00000000000040000002d01070007000000fc020000000000000000040000002d0108001 b000000320a9334514e0d000000d4b3e7e8f7ede8e920f6e8eaeb002f03ed00ec0156022 e024f02570256022a0165025702d40170020500000002010100000005000000090201000 00005000000010201000000040000002d01030004000000f0010700040000002d0101000 4000000f0010800050000002e0101000000040000002d01060004000000f00105001c000 000fb0236fd0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000a12acd41 200d89ff377e19ff3772020f5770f106664040000002d010500050000002e01180000000 50000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102f fffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01070007000000fc0200000 00000000000040000002d0108000a000000320aa925aa5d0200000031308d018d0105000 0000201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d0103000 4000000f0010700040000002d01010004000000f0010800050000002e010100000004000 0002d01060004000000f00105001c000000fb023cfc0000000000009001000000cc07800 022417269616c20437972000a13acd41200d89ff377e19ff3772020f5770f10666404000 0002d010500050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000 5000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000000000000000 40000002d01070007000000fc020000000000000000040000002d01080013000000320a0 b29111d08000000e1e5f0e5e7e5edfc2902180218021902b90118021402f601050000000 201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d01030004000 000f0010700040000002d01010004000000f0010800050000002e0101000000040000002 d01060004000000f00105001c000000fb023cfc0000000000009001000000cc078000224 17269616c20437972000a14acd41200d89ff377e19ff3772020f5770f106664040000002 d010500050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000 000090200000000050000000102ffffff0008000000fa020000000000000000000004000 0002d01070007000000fc020000000000000000040000002d01080012000000320a3229a 14d07000000eae2b3f2e5edfcfca6010002d600ba0118021402f60105000000020101000 0000500000009020100000005000000010201000000040000002d01030004000000f0010 700040000002d01010004000000f0010800050000002e0101000000040000002d0106000 4000000f00105002200000025030f00c571b422d071b622db71ba22e471c022ec71c822f 271d122f671dc22f871e722f671f222f271fd22ec710623e4710e23db711423d0711823c 5711923040000002d01020024000000240310000313a82f1713d62f0c13da2f0113da2ff 612d92feb12d52fe212ce2fda12c62fd512bc2fd112b12fd112a62fd2129b2fd612902fd d12872fe5127f2fef127a2f040000002d0103002200000025030f001713d62f0c13da2f0 113da2ff612d92feb12d52fe212ce2fda12c62fd512bc2fd112b12fd112a62fd2129b2fd 612902fdd12872fe5127f2fef127a2f040000002d0102001000000024030600ef127a2f0 313a82f1713d62f7d15cc2e69159e2e5515702e040000002d010300040000002d0104001 200000024030700ef127a2f0313a82f1713d62f7d15cc2e69159e2e5515702eef127a2f0 40000002d010100040000002d0102000a0000002403030069159e2e7d15cc2e8615c82e0 40000002d01030008000000250302007d15cc2e8615c82e040000002d010200100000002 40306004c15742e69159e2e8615c82eae174c2d9117222d7417f82c040000002d0103000 40000002d01040012000000240307004c15742e69159e2e8615c82eae174c2d9117222d7 417f82c4c15742e040000002d010100040000002d0102000a000000240303009117222da e174c2db517452d040000002d0103000800000025030200ae174c2db517452d040000002 d01020010000000240306006d17ff2c9117222db517452d8a19672b6619442b4219212b0 40000002d010300040000002d01040012000000240307006d17ff2c9117222db517452d8 a19672b6619442b4219212b6d17ff2c040000002d010100040000002d010200240000002 40310006619442b4219212b4b19192b5519142b6019122b6b19122b7619142b8019192b8 919202b9119292b9619332b98193e2b9819492b9619542b91195e2b8a19672b040000002 d0103001c000000fb0236fd0000000000009001000000cc07800022417269616c2043797 2000a15acd41200d89ff377e19ff3772020f5770f106664040000002d010500050000002 e0118000000050000000201010000000500000004010d000000050000000902000000000 50000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01070007000 000fc020000000000000000040000002d0108000a000000320aa9259c370200000032398 d018d0105000000020101000000050000000902010000000500000001020100000004000 0002d01030004000000f0010700040000002d01010004000000f0010800050000002e010 1000000040000002d01060004000000f00105001c000000fb0236fd00000000000090010 00000cc07800022417269616c20437972000a16acd41200d89ff377e19ff3772020f5770 f106664040000002d010500050000002e011800000005000000020101000000050000000 4010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000 00000000000040000002d01070007000000fc020000000000000000040000002d0108000 a000000320aa92595240200000032338d018d01050000000201010000000500000009020 100000005000000010201000000040000002d01030004000000f0010700040000002d010 10004000000f0010800050000002e0101000000040000002d01060004000000f00105001 c000000fb0236fd0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000a17a cd41200d89ff377e19ff3772020f5770f106664040000002d010500050000002e0118000 000050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000 102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01070007000000fc020 000000000000000040000002d0108000a000000320a9f25fa170200000031398d018d010 50000000201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d010 30004000000f0010700040000002d01010004000000f0010800050000002e01010000000 40000002d01060004000000f00105002200000025030f004219212b4b19192b5519142b6 019122b6b19122b7619142b8019192b8919202b9119292b9619332b98193e2b9819492b9 619542b91195e2b8a19672b040000002d01020024000000240310005d19e7229019e7228 e19f2228a19fd22841906237c190e2373191423681918235d19192352191823471914233 e190e23361906233019fd222c19f2222b19e722040000002d0103002200000025030f009 019e7228e19f2228a19fd22841906237c190e2373191423681918235d191923521918234 71914233e190e23361906233019fd222c19f2222b19e722040000002d010200100000002 40306002b19e7225d19e7229019e72290195b225d195b222b195b22040000002d0103000 40000002d01040012000000240307002b19e7225d19e7229019e72290195b225d195b222 b195b222b19e722040000002d010100040000002d01020024000000240310005d195b222 b195b222c1950223019452236193c223e19342247192e2252192a225d19282268192a227 3192e227c19342284193c228a1945228e19502290195b22040000002d010300220000002 5030f002b195b222c1950223019452236193c223e19342247192e2252192a225d1928226 8192a2273192e227c19342284193c228a1945228e19502290195b22040000002d0102002 4000000240310003016e7226316e7226116f2225d16fd22571606234f160e23461614233 b16182330161923251618231a16142311160e23091606230316fd22ff15f222fe15e7220 40000002d0103002200000025030f006316e7226116f2225d16fd22571606234f160e234 61614233b16182330161923251618231a16142311160e23091606230316fd22ff15f222f e15e722040000002d0102001000000024030600fe15e7223016e7226316e72263165b223 0165b22fe155b22040000002d010300040000002d0104001200000024030700fe15e7223 016e7226316e72263165b2230165b22fe155b22fe15e722040000002d010100040000002 d010200240000002403100030165b22fe155b22ff1550220316452209163c22111634221 a162e2225162a22301628223b162a2246162e224f16342257163c225d164522611650226 3165b22040000002d0103001c000000fb0236fd0000000000009001000000cc078000224 17269616c20437972000a18acd41200d89ff377e19ff3772020f5770f106664040000002 d010500050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000 000090200000000050000000102ffffff0008000000fa020000000000000000000004000 0002d01070007000000fc020000000000000000040000002d0108000a000000320aa9255 b1e0200000032318d018d010500000002010100000005000000090201000000050000000 10201000000040000002d01030004000000f0010700040000002d01010004000000f0010 800050000002e0101000000040000002d01060004000000f00105002200000025030f00f e155b22ff1550220316452209163c22111634221a162e2225162a22301628223b162a224 6162e224f16342257163c225d1645226116502263165b22040000002d010200240000002 4031000e322e7221623e7221423f2221023fd220a23062302230e23f9221423ee221823e 3221923d8221823cd221423c4220e23bc220623b622fd22b222f222b122e722040000002 d0103002200000025030f001623e7221423f2221023fd220a23062302230e23f9221423e e221823e3221923d8221823cd221423c4220e23bc220623b622fd22b222f222b122e7220 40000002d0102001000000024030600b122e722e322e7221623e72216235b22e3225b22b 1225b22040000002d010300040000002d0104001200000024030700b122e722e322e7221 623e72216235b22e3225b22b1225b22b122e722040000002d010100040000002d0102002 400000024031000e3225b22b1225b22b2225022b6224522bc223c22c4223422cd222e22d 8222a22e3222822ee222a22f9222e22022334220a233c22102345221423502216235b220 40000002d0103002200000025030f00b1225b22b2225022b6224522bc223c22c4223422c d222e22d8222a22e3222822ee222a22f9222e22022334220a233c2210234522142350221 6235b22040000002d0102002400000024031000b71fe722ea1fe722e81ff222e41ffd22d e1f0623d61f0e23cd1f1423c21f1823b71f1923ac1f1823a11f1423981f0e23901f06238 a1ffd22861ff222851fe722040000002d0103002200000025030f00ea1fe722e81ff222e 41ffd22de1f0623d61f0e23cd1f1423c21f1823b71f1923ac1f1823a11f1423981f0e239 01f06238a1ffd22861ff222851fe722040000002d0102001000000024030600851fe722b 71fe722ea1fe722ea1f5b22b71f5b22851f5b22040000002d010300040000002d0104001 200000024030700851fe722b71fe722ea1fe722ea1f5b22b71f5b22851f5b22851fe7220 40000002d010100040000002d0102002400000024031000b71f5b22851f5b22861f50228 a1f4522901f3c22981f3422a11f2e22ac1f2a22b71f2822c21f2a22cd1f2e22d61f3422d e1f3c22e41f4522e81f5022ea1f5b22040000002d0103002200000025030f00851f5b228 61f50228a1f4522901f3c22981f3422a11f2e22ac1f2a22b71f2822c21f2a22cd1f2e22d 61f3422de1f3c22e41f4522e81f5022ea1f5b22040000002d01020024000000240310008 a1ce722bd1ce722bb1cf222b71cfd22b11c0623a91c0e23a01c1423951c18238a1c19237 f1c1823741c14236b1c0e23631c06235d1cfd22591cf222581ce722040000002d0103002 200000025030f00bd1ce722bb1cf222b71cfd22b11c0623a91c0e23a01c1423951c18238 a1c19237f1c1823741c14236b1c0e23631c06235d1cfd22591cf222581ce722040000002 d0102001000000024030600581ce7228a1ce722bd1ce722bd1c5b228a1c5b22581c5b220 40000002d010300040000002d0104001200000024030700581ce7228a1ce722bd1ce722b d1c5b228a1c5b22581c5b22581ce722040000002d010100040000002d010200240000002 40310008a1c5b22581c5b22591c50225d1c4522631c3c226b1c3422741c2e227f1c2a228 a1c2822951c2a22a01c2e22a91c3422b11c3c22b71c4522bb1c5022bd1c5b22040000002 d0103001c000000fb0236fd0000000000009001000000cc07800022417269616c2043797 2000a19acd41200d89ff377e19ff3772020f5770f106664040000002d010500050000002 e0118000000050000000201010000000500000004010d000000050000000902000000000 50000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01070007000 000fc020000000000000000040000002d0108000a000000320aa925ed2a0200000032358 d018d0105000000020101000000050000000902010000000500000001020100000004000 0002d01030004000000f0010700040000002d01010004000000f0010800050000002e010 1000000040000002d01060004000000f00105002200000025030f00581c5b22591c50225 d1c4522631c3c226b1c3422741c2e227f1c2a228a1c2822951c2a22a01c2e22a91c3422b 11c3c22b71c4522bb1c5022bd1c5b22040000002d0102002400000024031000972fe722c a2fe722c82ff222c42ffd22be2f0623b62f0e23ad2f1423a22f1823972f19238c2f18238 12f1423782f0e23702f06236a2ffd22662ff222652fe722040000002d010300220000002 5030f00ca2fe722c82ff222c42ffd22be2f0623b62f0e23ad2f1423a22f1823972f19238 c2f1823812f1423782f0e23702f06236a2ffd22662ff222652fe722040000002d0102001 000000024030600652fe722972fe722ca2fe722ca2f5b22972f5b22652f5b22040000002 d010300040000002d0104001200000024030700652fe722972fe722ca2fe722ca2f5b229 72f5b22652f5b22652fe722040000002d010100040000002d01020024000000240310009 72f5b22652f5b22662f50226a2f4522702f3c22782f3422812f2e228c2f2a22972f2822a 22f2a22ad2f2e22b62f3422be2f3c22c42f4522c82f5022ca2f5b22040000002d0103002 200000025030f00652f5b22662f50226a2f4522702f3c22782f3422812f2e228c2f2a229 72f2822a22f2a22ad2f2e22b62f3422be2f3c22c42f4522c82f5022ca2f5b22040000002 d01020024000000240310006a2ce7229d2ce7229b2cf222972cfd22912c0623892c0e238 02c1423752c18236a2c19235f2c1823542c14234b2c0e23432c06233d2cfd22392cf2223 82ce722040000002d0103002200000025030f009d2ce7229b2cf222972cfd22912c06238 92c0e23802c1423752c18236a2c19235f2c1823542c14234b2c0e23432c06233d2cfd223 92cf222382ce722040000002d0102001000000024030600382ce7226a2ce7229d2ce7229 d2c5b226a2c5b22382c5b22040000002d010300040000002d01040012000000240307003 82ce7226a2ce7229d2ce7229d2c5b226a2c5b22382c5b22382ce722040000002d0101000 40000002d01020024000000240310006a2c5b22382c5b22392c50223d2c4522432c3c224 b2c3422542c2e225f2c2a226a2c2822752c2a22802c2e22892c3422912c3c22972c45229 b2c50229d2c5b22040000002d0103002200000025030f00382c5b22392c50223d2c45224 32c3c224b2c3422542c2e225f2c2a226a2c2822752c2a22802c2e22892c3422912c3c229 72c45229b2c50229d2c5b22040000002d01020024000000240310001026e7224326e7224 126f2223d26fd22372606232f260e23262614231b2618231026192305261823fa251423f 1250e23e9250623e325fd22df25f222de25e722040000002d0103002200000025030f004 326e7224126f2223d26fd22372606232f260e23262614231b2618231026192305261823f a251423f1250e23e9250623e325fd22df25f222de25e722040000002d010200100000002 4030600de25e7221026e7224326e72243265b2210265b22de255b22040000002d0103000 40000002d0104001200000024030700de25e7221026e7224326e72243265b2210265b22d e255b22de25e722040000002d010100040000002d010200240000002403100010265b22d e255b22df255022e3254522e9253c22f1253422fa252e2205262a22102628221b262a222 6262e222f26342237263c223d2645224126502243265b22040000002d010300220000002 5030f00de255b22df255022e3254522e9253c22f1253422fa252e2205262a22102628221 b262a2226262e222f26342237263c223d2645224126502243265b22040000002d0102002 4000000240310003d29e7227029e7226e29f2226a29fd22642906235c290e23532914234 82918233d29192332291823272914231e290e23162906231029fd220c29f2220b29e7220 40000002d0103002200000025030f007029e7226e29f2226a29fd22642906235c290e235 3291423482918233d29192332291823272914231e290e23162906231029fd220c29f2220 b29e722040000002d01020010000000240306000b29e7223d29e7227029e72270295b223 d295b220b295b22040000002d010300040000002d01040012000000240307000b29e7223 d29e7227029e72270295b223d295b220b295b220b29e722040000002d010100040000002 d01020024000000240310003d295b220b295b220c2950221029452216293c221e2934222 7292e2232292a223d29282248292a2253292e225c29342264293c226a2945226e2950227 0295b22040000002d0103001c000000fb0236fd0000000000009001000000cc078000224 17269616c20437972000a1aacd41200d89ff377e19ff3772020f5770f106664040000002 d010500050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000 000090200000000050000000102ffffff0008000000fa020000000000000000000004000 0002d01070007000000fc020000000000000000040000002d0108000a000000320aa9256 2310200000032378d018d010500000002010100000005000000090201000000050000000 10201000000040000002d01030004000000f0010700040000002d01010004000000f0010 800050000002e0101000000040000002d01060004000000f00105002200000025030f000 b295b220c2950221029452216293c221e29342227292e2232292a223d29282248292a225 3292e225c29342264293c226a2945226e29502270295b22040000002d010200240000002 40310001d39e7225039e7224e39f2224a39fd22443906233c390e2333391423283918231 d3919231239182307391423fe380e23f6380623f038fd22ec38f222eb38e722040000002 d0103002200000025030f005039e7224e39f2224a39fd22443906233c390e23333914232 83918231d3919231239182307391423fe380e23f6380623f038fd22ec38f222eb38e7220 40000002d0102001000000024030600eb38e7221d39e7225039e72250395b221d395b22e b385b22040000002d010300040000002d0104001200000024030700eb38e7221d39e7225 039e72250395b221d395b22eb385b22eb38e722040000002d010100040000002d0102002 4000000240310001d395b22eb385b22ec385022f0384522f6383c22fe38342207392e221 2392a221d39282228392a2233392e223c39342244393c224a3945224e39502250395b220 40000002d0103002200000025030f00eb385b22ec385022f0384522f6383c22fe3834220 7392e2212392a221d39282228392a2233392e223c39342244393c224a3945224e3950225 0395b22040000002d0102002400000024031000c332e722f632e722f432f222f032fd22e a320623e2320e23d9321423ce321823c3321923b8321823ad321423a4320e239c3206239 632fd229232f2229132e722040000002d0103002200000025030f00f632e722f432f222f 032fd22ea320623e2320e23d9321423ce321823c3321923b8321823ad321423a4320e239 c3206239632fd229232f2229132e722040000002d01020010000000240306009132e722c 332e722f632e722f6325b22c3325b2291325b22040000002d010300040000002d0104001 2000000240307009132e722c332e722f632e722f6325b22c3325b2291325b229132e7220 40000002d010100040000002d0102002400000024031000c3325b2291325b22923250229 63245229c323c22a4323422ad322e22b8322a22c3322822ce322a22d9322e22e2323422e a323c22f0324522f4325022f6325b22040000002d0103002200000025030f0091325b229 2325022963245229c323c22a4323422ad322e22b8322a22c3322822ce322a22d9322e22e 2323422ea323c22f0324522f4325022f6325b22040000002d0102002400000024031000f 035e7222336e7222136f2221d36fd22173606230f360e2306361423fb351823f0351923e 5351823da351423d1350e23c9350623c335fd22bf35f222be35e722040000002d0103002 200000025030f002336e7222136f2221d36fd22173606230f360e2306361423fb351823f 0351923e5351823da351423d1350e23c9350623c335fd22bf35f222be35e722040000002 d0102001000000024030600be35e722f035e7222336e72223365b22f0355b22be355b220 40000002d010300040000002d0104001200000024030700be35e722f035e7222336e7222 3365b22f0355b22be355b22be35e722040000002d010100040000002d010200240000002 4031000f0355b22be355b22bf355022c3354522c9353c22d1353422da352e22e5352a22f 0352822fb352a2206362e220f36342217363c221d3645222136502223365b22040000002 d0103001c000000fb0236fd0000000000009001000000cc07800022417269616c2043797 2000a1b98d41200d89ff377e19ff3772020f5770f106664040000002d010500050000002 e0118000000050000000201010000000500000004010d000000050000000902000000000 50000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01070007000 000fc020000000000000000040000002d0108000a000000320aa925113e0200000033318 d018d0105000000020101000000050000000902010000000500000001020100000004000 0002d01030004000000f0010700040000002d01010004000000f0010800050000002e010 1000000040000002d01060004000000f00105002200000025030f00be355b22bf355022c 3354522c9353c22d1353422da352e22e5352a22f0352822fb352a2206362e220f3634221 7363c221d3645222136502223365b22040000002d0102002400000024031000a442e722d 742e722d542f222d142fd22cb420623c3420e23ba421423af421823a4421923994218238 e42142385420e237d4206237742fd227342f2227242e722040000002d010300220000002 5030f00d742e722d542f222d142fd22cb420623c3420e23ba421423af421823a44219239 94218238e42142385420e237d4206237742fd227342f2227242e722040000002d0102001 0000000240306007242e722a442e722d742e722d7425b22a4425b2272425b22040000002 d010300040000002d01040012000000240307007242e722a442e722d742e722d7425b22a 4425b2272425b227242e722040000002d010100040000002d0102002400000024031000a 4425b2272425b2273425022774245227d423c22854234228e422e2299422a22a4422822a f422a22ba422e22c3423422cb423c22d1424522d5425022d7425b22040000002d0103002 200000025030f0072425b2273425022774245227d423c22854234228e422e2299422a22a 4422822af422a22ba422e22c3423422cb423c22d1424522d5425022d7425b22040000002 d0102002400000024031000773fe722aa3fe722a83ff222a43ffd229e3f0623963f0e238 d3f1423823f1823773f19236c3f1823613f1423583f0e23503f06234a3ffd22463ff2224 53fe722040000002d0103002200000025030f00aa3fe722a83ff222a43ffd229e3f06239 63f0e238d3f1423823f1823773f19236c3f1823613f1423583f0e23503f06234a3ffd224 63ff222453fe722040000002d0102001000000024030600453fe722773fe722aa3fe722a a3f5b22773f5b22453f5b22040000002d010300040000002d01040012000000240307004 53fe722773fe722aa3fe722aa3f5b22773f5b22453f5b22453fe722040000002d0101000 40000002d0102002400000024031000773f5b22453f5b22463f50224a3f4522503f3c225 83f3422613f2e226c3f2a22773f2822823f2a228d3f2e22963f34229e3f3c22a43f4522a 83f5022aa3f5b22040000002d0103002200000025030f00453f5b22463f50224a3f45225 03f3c22583f3422613f2e226c3f2a22773f2822823f2a228d3f2e22963f34229e3f3c22a 43f4522a83f5022aa3f5b22040000002d01020024000000240310004a3ce7227d3ce7227 b3cf222773cfd22713c0623693c0e23603c1423553c18234a3c19233f3c1823343c14232 b3c0e23233c06231d3cfd22193cf222183ce722040000002d0103002200000025030f007 d3ce7227b3cf222773cfd22713c0623693c0e23603c1423553c18234a3c19233f3c18233 43c14232b3c0e23233c06231d3cfd22193cf222183ce722040000002d010200100000002 4030600183ce7224a3ce7227d3ce7227d3c5b224a3c5b22183c5b22040000002d0103000 40000002d0104001200000024030700183ce7224a3ce7227d3ce7227d3c5b224a3c5b221 83c5b22183ce722040000002d010100040000002d01020024000000240310004a3c5b221 83c5b22193c50221d3c4522233c3c222b3c3422343c2e223f3c2a224a3c2822553c2a226 03c2e22693c3422713c3c22773c45227b3c50227d3c5b22040000002d0103001c000000f b0236fd0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000a1c98d41200d 89ff377e19ff3772020f5770f106664040000002d010500050000002e011800000005000 0000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102fffff f0008000000fa0200000000000000000000040000002d01070007000000fc02000000000 0000000040000002d01080009000000320aa925de4a0100000034318d010500000002010 10000000500000009020100000005000000010201000000040000002d01030004000000f 0010700040000002d01010004000000f0010800050000002e0101000000040000002d010 60004000000f00105001c000000fb0236fd0000000000009001000000cc0780002241726 9616c20437972000a1d98d41200d89ff377e19ff3772020f5770f106664040000002d010 500050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d000000050000000 90200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002 d01070007000000fc020000000000000000040000002d01080009000000320aa9252e440 100000032318d01050000000201010000000500000009020100000005000000010201000 000040000002d01030004000000f0010700040000002d01010004000000f001080005000 0002e0101000000040000002d01060004000000f00105002200000025030f00183c5b221 93c50221d3c4522233c3c222b3c3422343c2e223f3c2a224a3c2822553c2a22603c2e226 93c3422713c3c22773c45227b3c50227d3c5b22040000002d01020024000000240310002 a4ce7225d4ce7225b4cf222574cfd22514c0623494c0e23404c1423354c18232a4c19231 f4c1823144c14230b4c0e23034c0623fd4bfd22f94bf222f84be722040000002d0103002 200000025030f005d4ce7225b4cf222574cfd22514c0623494c0e23404c1423354c18232 a4c19231f4c1823144c14230b4c0e23034c0623fd4bfd22f94bf222f84be722040000002 d0102001000000024030600f84be7222a4ce7225d4ce7225d4c5b222a4c5b22f84b5b220 40000002d010300040000002d0104001200000024030700f84be7222a4ce7225d4ce7225 d4c5b222a4c5b22f84b5b22f84be722040000002d010100040000002d010200240000002 40310002a4c5b22f84b5b22f94b5022fd4b4522034c3c220b4c3422144c2e221f4c2a222 a4c2822354c2a22404c2e22494c3422514c3c22574c45225b4c50225d4c5b22040000002 d0103002200000025030f00f84b5b22f94b5022fd4b4522034c3c220b4c3422144c2e221 f4c2a222a4c2822354c2a22404c2e22494c3422514c3c22574c45225b4c50225d4c5b220 40000002d0102002400000024031000fd48e7223049e7222e49f2222a49fd22244906231 c490e231349142308491823fd481923f2481823e7481423de480e23d6480623d048fd22c c48f222cb48e722040000002d0103002200000025030f003049e7222e49f2222a49fd222 44906231c490e231349142308491823fd481923f2481823e7481423de480e23d6480623d 048fd22cc48f222cb48e722040000002d0102001000000024030600cb48e722fd48e7223 049e72230495b22fd485b22cb485b22040000002d010300040000002d010400120000002 4030700cb48e722fd48e7223049e72230495b22fd485b22cb485b22cb48e722040000002 d010100040000002d0102002400000024031000fd485b22cb485b22cc485022d0484522d 6483c22de483422e7482e22f2482a22fd48282208492a2213492e221c49342224493c222 a4945222e49502230495b22040000002d0103002200000025030f00cb485b22cc485022d 0484522d6483c22de483422e7482e22f2482a22fd48282208492a2213492e221c4934222 4493c222a4945222e49502230495b22040000002d0102002400000024031000d045e7220 346e7220146f222fd45fd22f7450623ef450e23e6451423db451823d0451923c5451823b a451423b1450e23a9450623a345fd229f45f2229e45e722040000002d010300220000002 5030f000346e7220146f222fd45fd22f7450623ef450e23e6451423db451823d0451923c 5451823ba451423b1450e23a9450623a345fd229f45f2229e45e722040000002d0102001 0000000240306009e45e722d045e7220346e72203465b22d0455b229e455b22040000002 d010300040000002d01040012000000240307009e45e722d045e7220346e72203465b22d 0455b229e455b229e45e722040000002d010100040000002d0102002400000024031000d 0455b229e455b229f455022a3454522a9453c22b1453422ba452e22c5452a22d0452822d b452a22e6452e22ef453422f7453c22fd4545220146502203465b22040000002d0103001 c000000fb0236fd0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000a1e9 8d41200d89ff377e19ff3772020f5770f106664040000002d010500050000002e0118000 000050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000 102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01070007000000fc020 000000000000000040000002d01080009000000320aa9258f510100000036318d0105000 0000201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d0103000 4000000f0010700040000002d01010004000000f0010800050000002e010100000004000 0002d01060004000000f00105002200000025030f009e455b229f455022a3454522a9453 c22b1453422ba452e22c5452a22d0452822db452a22e6452e22ef453422f7453c22fd454 5220146502203465b22040000002d0102002400000024031000b155e722e455e722e255f 222de55fd22d8550623d0550e23c7551423bc551823b1551923a65518239b55142392550 e238a5506238455fd228055f2227f55e722040000002d0103002200000025030f00e455e 722e255f222de55fd22d8550623d0550e23c7551423bc551823b1551923a65518239b551 42392550e238a5506238455fd228055f2227f55e722040000002d0102001000000024030 6007f55e722b155e722e455e722e4555b22b1555b227f555b22040000002d01030004000 0002d01040012000000240307007f55e722b155e722e455e722e4555b22b1555b227f555 b227f55e722040000002d010100040000002d0102002400000024031000b1555b227f555 b2280555022845545228a553c22925534229b552e22a6552a22b1552822bc552a22c7552 e22d0553422d8553c22de554522e2555022e4555b22040000002d0103002200000025030 f007f555b2280555022845545228a553c22925534229b552e22a6552a22b1552822bc552 a22c7552e22d0553422d8553c22de554522e2555022e4555b22040000002d01020024000 000240310008452e722b752e722b552f222b152fd22ab520623a3520e239a5214238f521 82384521923795218236e52142365520e235d5206235752fd225352f2225252e72204000 0002d0103002200000025030f00b752e722b552f222b152fd22ab520623a3520e239a521 4238f52182384521923795218236e52142365520e235d5206235752fd225352f2225252e 722040000002d01020010000000240306005252e7228452e722b752e722b7525b2284525 b2252525b22040000002d010300040000002d01040012000000240307005252e7228452e 722b752e722b7525b2284525b2252525b225252e722040000002d010100040000002d010 200240000002403100084525b2252525b2253525022575245225d523c22655234226e522 e2279522a22845228228f522a229a522e22a3523422ab523c22b1524522b5525022b7525 b22040000002d0103002200000025030f0052525b2253525022575245225d523c2265523 4226e522e2279522a22845228228f522a229a522e22a3523422ab523c22b1524522b5525 022b7525b22040000002d0102002400000024031000574fe7228a4fe722884ff222844ff d227e4f0623764f0e236d4f1423624f1823574f19234c4f1823414f1423384f0e23304f0 6232a4ffd22264ff222254fe722040000002d0103002200000025030f008a4fe722884ff 222844ffd227e4f0623764f0e236d4f1423624f1823574f19234c4f1823414f1423384f0 e23304f06232a4ffd22264ff222254fe722040000002d0102001000000024030600254fe 722574fe7228a4fe7228a4f5b22574f5b22254f5b22040000002d010300040000002d010 4001200000024030700254fe722574fe7228a4fe7228a4f5b22574f5b22254f5b22254fe 722040000002d010100040000002d0102002400000024031000574f5b22254f5b22264f5 0222a4f4522304f3c22384f3422414f2e224c4f2a22574f2822624f2a226d4f2e22764f3 4227e4f3c22844f4522884f50228a4f5b22040000002d0103001c000000fb0236fd00000 00000009001000000cc07800022417269616c20437972000a1f98d41200d89ff377e19ff 3772020f5770f106664040000002d010500050000002e011800000005000000020101000 0000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000f a0200000000000000000000040000002d01070007000000fc02000000000000000004000 0002d01080009000000320aa925c9570100000038318d010500000002010100000005000 00009020100000005000000010201000000040000002d01030004000000f001070004000 0002d01010004000000f0010800050000002e0101000000040000002d01060004000000f 00105002200000025030f00254f5b22264f50222a4f4522304f3c22384f3422414f2e224 c4f2a22574f2822624f2a226d4f2e22764f34227e4f3c22844f4522884f50228a4f5b220 40000002d01020024000000240310000a5ce7223d5ce7223b5cf222375cfd22315c06232 95c0e23205c1423155c18230a5c1923ff5b1823f45b1423eb5b0e23e35b0623dd5bfd22d 95bf222d85be722040000002d0103002200000025030f003d5ce7223b5cf222375cfd223 15c0623295c0e23205c1423155c18230a5c1923ff5b1823f45b1423eb5b0e23e35b0623d d5bfd22d95bf222d85be722040000002d0102001000000024030600d85be7220a5ce7223 d5ce7223d5c5b220a5c5b22d85b5b22040000002d010300040000002d010400120000002 4030700d85be7220a5ce7223d5ce7223d5c5b220a5c5b22d85b5b22d85be722040000002 d010100040000002d01020024000000240310000a5c5b22d85b5b22d95b5022dd5b4522e 35b3c22eb5b3422f45b2e22ff5b2a220a5c2822155c2a22205c2e22295c3422315c3c223 75c45223b5c50223d5c5b22040000002d0103002200000025030f00d85b5b22d95b5022d d5b4522e35b3c22eb5b3422f45b2e22ff5b2a220a5c2822155c2a22205c2e22295c34223 15c3c22375c45223b5c50223d5c5b22040000002d0102002400000024031000375fe7226 a5fe722685ff222645ffd225e5f0623565f0e234d5f1423425f1823375f19232c5f18232 15f1423185f0e23105f06230a5ffd22065ff222055fe722040000002d010300220000002 5030f006a5fe722685ff222645ffd225e5f0623565f0e234d5f1423425f1823375f19232 c5f1823215f1423185f0e23105f06230a5ffd22065ff222055fe722040000002d0102001 000000024030600055fe722375fe7226a5fe7226a5f5b22375f5b22055f5b22040000002 d010300040000002d0104001200000024030700055fe722375fe7226a5fe7226a5f5b223 75f5b22055f5b22055fe722040000002d010100040000002d01020024000000240310003 75f5b22055f5b22065f50220a5f4522105f3c22185f3422215f2e222c5f2a22375f28224 25f2a224d5f2e22565f34225e5f3c22645f4522685f50226a5f5b22040000002d0103002 200000025030f00055f5b22065f50220a5f4522105f3c22185f3422215f2e222c5f2a223 75f2822425f2a224d5f2e22565f34225e5f3c22645f4522685f50226a5f5b22040000002 d0102002400000024031000dd58e7221059e7220e59f2220a59fd2204590623fc580e23f 3581423e8581823dd581923d2581823c7581423be580e23b6580623b058fd22ac58f222a b58e722040000002d0103002200000025030f001059e7220e59f2220a59fd2204590623f c580e23f3581423e8581823dd581923d2581823c7581423be580e23b6580623b058fd22a c58f222ab58e722040000002d0102001000000024030600ab58e722dd58e7221059e7221 0595b22dd585b22ab585b22040000002d010300040000002d0104001200000024030700a b58e722dd58e7221059e72210595b22dd585b22ab585b22ab58e722040000002d0101000 40000002d0102002400000024031000dd585b22ab585b22ac585022b0584522b6583c22b e583422c7582e22d2582a22dd582822e8582a22f3582e22fc58342204593c220a5945220 e59502210595b22040000002d0103002200000025030f00ab585b22ac585022b0584522b 6583c22be583422c7582e22d2582a22dd582822e8582a22f3582e22fc58342204593c220 a5945220e59502210595b22040000002d0102002400000024031000bd68e722f068e722e e68f222ea68fd22e4680623dc680e23d3681423c8681823bd681923b2681823a76814239 e680e23966806239068fd228c68f2228b68e722040000002d0103002200000025030f00f 068e722ee68f222ea68fd22e4680623dc680e23d3681423c8681823bd681923b2681823a 76814239e680e23966806239068fd228c68f2228b68e722040000002d010200100000002 40306008b68e722bd68e722f068e722f0685b22bd685b228b685b22040000002d0103000 40000002d01040012000000240307008b68e722bd68e722f068e722f0685b22bd685b228 b685b228b68e722040000002d010100040000002d0102002400000024031000bd685b228 b685b228c6850229068452296683c229e683422a7682e22b2682a22bd682822c8682a22d 3682e22dc683422e4683c22ea684522ee685022f0685b22040000002d0103001c000000f b0236fd0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000a2098d41200d 89ff377e19ff3772020f5770f106664040000002d010500050000002e011800000005000 0000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102fffff f0008000000fa0200000000000000000000040000002d01070007000000fc02000000000 0000000040000002d0108000a000000320aa92502640200000031328d018d01050000000 201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d01030004000 000f0010700040000002d01010004000000f0010800050000002e0101000000040000002 d01060004000000f00105002200000025030f008b685b228c6850229068452296683c229 e683422a7682e22b2682a22bd682822c8682a22d3682e22dc683422e4683c22ea684522e e685022f0685b22040000002d01020024000000240310006462e7229762e7229562f2229 162fd228b62062383620e237a6214236f62182364621923596218234e62142345620e233 d6206233762fd223362f2223262e722040000002d0103002200000025030f009762e7229 562f2229162fd228b62062383620e237a6214236f62182364621923596218234e6214234 5620e233d6206233762fd223362f2223262e722040000002d01020010000000240306003 262e7226462e7229762e72297625b2264625b2232625b22040000002d010300040000002 d01040012000000240307003262e7226462e7229762e72297625b2264625b2232625b223 262e722040000002d010100040000002d010200240000002403100064625b2232625b223 3625022376245223d623c22456234224e622e2259622a22646228226f622a227a622e228 36234228b623c22916245229562502297625b22040000002d0103002200000025030f003 2625b2233625022376245223d623c22456234224e622e2259622a22646228226f622a227 a622e22836234228b623c22916245229562502297625b22040000002d010200240000002 40310009165e722c465e722c265f222be65fd22b8650623b0650e23a76514239c6518239 1651923866518237b65142372650e236a6506236465fd226065f2225f65e722040000002 d0103002200000025030f00c465e722c265f222be65fd22b8650623b0650e23a76514239 c65182391651923866518237b65142372650e236a6506236465fd226065f2225f65e7220 40000002d01020010000000240306005f65e7229165e722c465e722c4655b2291655b225 f655b22040000002d010300040000002d01040012000000240307005f65e7229165e722c 465e722c4655b2291655b225f655b225f65e722040000002d010100040000002d0102002 40000002403100091655b225f655b2260655022646545226a653c22726534227b652e228 6652a22916528229c652a22a7652e22b0653422b8653c22be654522c2655022c4655b220 40000002d0103002200000025030f005f655b2260655022646545226a653c22726534227 b652e2286652a22916528229c652a22a7652e22b0653422b8653c22be654522c2655022c 4655b22040000002d0102002400000024031000176fe7224a6fe722486ff222446ffd223 e6f0623366f0e232d6f1423226f1823176f19230c6f1823016f1423f86e0e23f06e0623e a6efd22e66ef222e56ee722040000002d0103002200000025030f004a6fe722486ff2224 46ffd223e6f0623366f0e232d6f1423226f1823176f19230c6f1823016f1423f86e0e23f 06e0623ea6efd22e66ef222e56ee722040000002d0102001000000024030600e56ee7221 76fe7224a6fe7224a6f5b22176f5b22e56e5b22040000002d010300040000002d0104001 200000024030700e56ee722176fe7224a6fe7224a6f5b22176f5b22e56e5b22e56ee7220 40000002d010100040000002d0102002400000024031000176f5b22e56e5b22e66e5022e a6e4522f06e3c22f86e3422016f2e220c6f2a22176f2822226f2a222d6f2e22366f34223 e6f3c22446f4522486f50224a6f5b22040000002d0103002200000025030f00e56e5b22e 66e5022ea6e4522f06e3c22f86e3422016f2e220c6f2a22176f2822226f2a222d6f2e223 66f34223e6f3c22446f4522486f50224a6f5b22040000002d0102002400000024031000e a6be7221d6ce7221b6cf222176cfd22116c0623096c0e23006c1423f56b1823ea6b1923d f6b1823d46b1423cb6b0e23c36b0623bd6bfd22b96bf222b86be722040000002d0103002 200000025030f001d6ce7221b6cf222176cfd22116c0623096c0e23006c1423f56b1823e a6b1923df6b1823d46b1423cb6b0e23c36b0623bd6bfd22b96bf222b86be722040000002 d0102001000000024030600b86be722ea6be7221d6ce7221d6c5b22ea6b5b22b86b5b220 40000002d010300040000002d0104001200000024030700b86be722ea6be7221d6ce7221 d6c5b22ea6b5b22b86b5b22b86be722040000002d010100040000002d010200240000002 4031000ea6b5b22b86b5b22b96b5022bd6b4522c36b3c22cb6b3422d46b2e22df6b2a22e a6b2822f56b2a22006c2e22096c3422116c3c22176c45221b6c50221d6c5b22040000002 d0103001c000000fb0236fd0000000000009001000000cc07800022417269616c2043797 2000a2198d41200d89ff377e19ff3772020f5770f106664040000002d010500050000002 e0118000000050000000201010000000500000004010d000000050000000902000000000 50000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01070007000 000fc020000000000000000040000002d0108000a000000320aa925896a0200000031348 d018d0105000000020101000000050000000902010000000500000001020100000004000 0002d01030004000000f0010700040000002d01010004000000f0010800050000002e010 1000000040000002d01060004000000f00105002200000025030f00b86b5b22b96b5022b d6b4522c36b3c22cb6b3422d46b2e22df6b2a22ea6b2822f56b2a22006c2e22096c34221 16c3c22176c45221b6c50221d6c5b22030000000000 Рис.6.1. Криві біоритмів людини Контрольні запитання: 1. Дайте визначення поняттю "працездатність". 2. Які типи працездатності вам відомі? 3. Дайте визначення поняттю "біоритми людини". 4. Які види біоритмів людини вам відомі, з чим вони пов'язані? 5. На підставі чого можна визначити індивідуальні біоритми людини? 6. Як впливають біоритми людини на її працездатність? 7. Що таке інтелектуальний цикл? Яка його тривалість? 8. Що таке емоційний цикл? Яка його тривалість? 9. Що таке фізичний цикл? Яка його тривалість? Практична робота 7: Професійний відбір і професійна орієнтація Мета роботи - ознайомитися з поняттями професійний відбір і професійна орієнтація, вивчити ряд методик, які використовують для проведення профвідбору. Загальні відомості. Придатність людини до конкретного виду трудової діяльності визначається методами професійної орієнтації та професійного відбору. Профорієнтація - це система заходів, спрямованих на виявлення особових властивостей, інтересів і здібностей у кожного індивідууму для надання йому допомоги у виборі професії, найбільш відповідної його індивідуальним можливостям. Профвідбір - це система заходів, що дозволяє виявити кандидатів, які за своїми індивідуальними особовими якостями найбільш придатні до навчання і подальшої професійної діяльності в конкретній спеціальності. Профвідбір передбачає оцінку в конкретного індивідууму стану здоров’я, фізичного розвитку, рівня загальноосвітньої підготовленості, соціальних даних, професійних здібностей і включає медичний, освітній, соціальний та психофізіологічний відбір. У завдання медичного відбору входить виявлення тих людей, які за станом здоров'я можуть займатися даним видом трудової діяльності. В нашому суспільстві турбота про збереження здоров’я людей є одним з головних завдань, тому медичний відбір є вихідним в комплексі професійного відбору, а решта видів відбору проводиться лише серед осіб, які за станом здоров’я визнані придатними. Освітній відбір направлений на виділення тих осіб, початкові знання яких забезпечують успішне оволодіння даною спеціальністю або безпосереднє виконання професійних обов’язків. Соціальний відбір виконує дуже багато функцій, у тому числі і чисто професійних. У останньому сенсі його завданням є зменшення плинності кадрів і забезпечення задоволеності людини своєю працею. Для цього з’ясовують мотиви звернення до даної спеціальності, ступінь знайомства з колективом й т.п. Психофізіологічний відбір призначений для виявлення осіб, які за своїми здібностями та індивідуальними психофізіологічними можливостями відповідають вимогам, що пред’являються специфікою навчання і діяльності для конкретної спеціальності. Порядок виконання роботи За допомогою тесту "Кращі види професійної діяльності" визначити найбільш відповідний для вас вид роботи Інструкція: 1) візьміть аркуш паперу і розділіть його на п'ять стовпчиків: I - "людина-природа", II - "людина-техніка", III - "людина-знакова система", IV - "людина-художній образ", V - "людина-людина"; 2) читайте по порядку твердження, і якщо ви погоджуєтеся з ними, то зі знаком "+" виписуйте цифру, вказану в дужках, у відповідну колонку на вашому аркуші паперу (номер стовпчика вказаний римськими цифрами). Якщо не погоджуєтеся, то виписуйте цифру зі знаком "-". Наприклад: "Я охоче і довго можу щось майструвати, лагодити" (II-1). Якщо ви з цим твердженням згодні, то в колонку II ("людина-техніка") записуйте собі "1", якщо не згодні, то в колонку II записуйте собі "-1". Якщо ви не можете відповісти точно, то взагалі цифру не виписуйте; 3) відповівши таким чином на 30 тверджень, підрахуйте суми виписаних цифр (враховуючи "плюси" і "мінуси") в кожному зі стовпчиків. Найбільші позитивні суми будуть у стовпчиках, які відповідають рекомендованим для вас типам професій, найменші (а тим більше негативні суми) - невідповідним професіям. Текст опитування 1. Легко знайомлюся з новими людьми (V-1). 2. Охоче і довго можу що-небудь майструвати, лагодити (II-1). 3. Подобається ходити в музеї, театри, на художні виставки (IV-1). 4. Охоче й постійно доглядаю за рослинами і тваринами (I-1). 5. Охоче і довго можу що-небудь підраховувати, вирішувати задачі, креслити (ІІІ-1). 6. Охоче допомагаю старшим у догляді за тваринами і рослинами (I-1). 7. Люблю проводити час із маленькими дітьми, коли їх потрібно чим-небудь зайняти, захопити справою, допомогти їм у чомусь (V-1). 8. Зазвичай я роблю мало помилок у письмових роботах (ІІІ-1). 9. Те, що я роблю своїми руками, зазвичай викликає цікавість у моїх товаришів, старших (II-2). 10. Старші вважають, що в мене є здібності до певної області мистецтва (IV-2). 11. Я охоче читаю про рослинний і тваринний світ (I-1). 12. Беру активну участь в художній самодіяльності (IV-1). 13. Охоче читаю про побудову механізмів, машин, приладів (II-1); 14. Охоче розгадую кросворди, головоломки, ребуси, важкі завдання (III-2). 15. Легко залагоджую сварки між однолітками чи молодшими (V-2). 16. Старші вважають, що у мене є здібності до роботи з технікою (II-2). 17. Результати моєї художньої творчості схвалюють навіть незнайомі люди (IV-2). 18. Старші вважають, що у мене є здібності до роботи з рослинами або тваринами (I-2). 19. Зазвичай мені вдається детально і ясно для інших висловлювати думки письмово (III-2). 20. Я майже ніколи не сварюся (V-1). 21. Речі, зроблені мною, схвалюють і незнайомі люди (П-1). 22. Без особливих зусиль засвоюю раніше незнайомі або іноземні слова (III-1). 23. Мені часто трапляється допомагати незнайомим людям (V-2). 24. Довго, не втомлюючись, можу займатися улюбленою художньою роботою (музикою, малюванням і т.п.) (IV-1). 25. З великою цікавістю читаю про охорону природного середовища, лісу, тварин (I-1). 26. Подобається розбиратися в схемах механізмів, машин, приладів (ІІ-1). 27. Мені зазвичай вдається переконати однолітків у тому, що потрібно робити так, а не інакше (V-1). 28. Охоче спостерігаю за тваринами або розглядаю рослини (I-1). 29. Без особливих зусиль і охоче розбираюся у схемах, графіках, кресленнях, таблицях (III-2). 30. Пробую свої сили в живописі, музиці, поезії (IV-1). Ключ I. "Людина-природа". Якщо вам подобається працювати в садку, на городі, доглядати за рослинами, тваринами, цікавитеся предмет біологія, то ознайомтеся з професіями типу "людина-природа". Об’єктами праці для представників більшості цих професій є: 1) тварини, умови їх зростання, життя; 2) рослини, умови їх зростання. Фахівцям у цій області доводиться: а) вивчати, досліджувати, аналізувати стан, умови життя рослин або тварин (агроном, мікробіолог, зоотехнік, гідробіолог, агрохімік, фітопатолог); б) вирощувати рослини, доглядати за тваринами (лісовод, квітникар, овочівник, птахівник, тваринник, садівник, бджоляр); в) проводити профілактику захворювань рослин і тварин (ветеринар, лікар карантинної служби). Психологічні вимоги професій цього типу до людини: розвинена уява, наочно-образне мислення, хороша зорова пам’ять, спостережливість, здатність передбачати й оцінювати мінливі природні чинники; оскільки результати діяльності виявляються після доволі тривалого часу, фахівець повинен володіти терпінням, наполегливістю, повинен бути готовим працювати поза колективами, іноді в скрутних погодних умовах, у бруді й т.п. II. "Людина-техніка". Якщо вам подобаються лабораторні роботи з фізики, хімії, електротехніки, якщо ви робите моделі, розбираєтеся в побутовій техніці, якщо ви хочете створювати, експлуатувати або ремонтувати машини, механізми, апарати, верстати, то ознайомтеся з професіями "людина-техніка". Більшість професій цього типу пов’язана: 1) зі створенням, монтажем, збіркою технічних пристроїв (фахівці проектують, конструюють технічні системи, пристрої, розробляють процеси їх виготовлення. З окремих вузлів, деталей збирають машини, механізми, прилади, регулюють і налагоджують їх); 2) з експлуатацією технічних пристроїв (фахівці працюють на верстатах, керують транспортом, автоматичними системами); 3) з ремонтом технічних пристроїв (фахівці виявляють, розпізнають несправності технічних систем, приладів, механізмів, ремонтують, регулюють, налагоджують їх). Психологічні вимоги професій "людина-техніка" до людини: хороша координація рухів; точне зорове, слухове, вібраційне і кінестетичне сприйняття; розвинене технічне й творче мислення та уява; вміння перемикати і концентрувати увагу; спостережливість. III. "Людина-знакова система". Якщо вам подобається виконувати обчислення, креслення, схеми, вести картотеки, систематизувати різні відомості, якщо ви хочете займатися програмуванням, економікою або статистикою і т.п., то знайомтеся з професіями типу "людина-знакова система". Більшість професій цього типу пов'язана з переробкою інформації та розрізняється за особливостями предмету праці. Це можуть бути: 1) тексти на рідній або іноземній мовах (редактор, коректор, друкарка, діловод, телеграфіст, складач); 2) цифри, формули, таблиці (програміст, оператор ЕОМ, економіст, бухгалтер, статистик); 3) креслення, схеми, карти (конструктор, інженер-технолог, кресляр, копірувальник, штурман, геодезист); 4) звукові сигнали (радист, стенографіст, телефоніст, звукооператор). Психологічні вимоги професій цього типу до людини: хороша оперативна і механічна пам’ять; здібність до тривалої концентрації уваги на відвернутому (знаковому) матеріалі; хороший розподіл і перемикання уваги; точність сприйняття, вміння бачити те, що стоїть за умовними знаками; посидючість, терпіння; логічне мислення. IV. "Людина-художній образ". Більшість професій цього типу пов'язана: 1) зі створенням, проектуванням художніх творів (письменник, художник, композитор, модельєр, архітектор, скульптор, журналіст, хореограф); 2) з відтворенням, виготовленням різних виробів за зразком (ювелір, реставратор, гравер, музикант, актор, столяр-червонодеревець); 3) з розповсюдженням художніх творів у масовому виробництві (майстер розпису фарфору, шліфувальник каменю і кришталю, маляр, друкар). Психологічні вимоги професій цього типу до людини: художні здібності; розвинене зорове сприйняття; спостережливість, зорова пам'ять; наочно-образне мислення; творча уява; знання психологічних законів емоційної дії на людей. V. "Людина-людина". Більшість професій цього типу пов'язана: 1) з вихованням, навчанням людей (вихователь, вчитель, спортивний тренер); 2) з медичним обслуговуванням (лікар, фельдшер, медсестра, няня); 3) з побутовим обслуговуванням (продавець, перукар, офіціант, вахтер); 4) з інформаційним обслуговуванням (бібліотекар, екскурсовод, лектор); 5) із захистом суспільства і держави (юрист, міліціонер, інспектор, військовослужбовець). Багато посад: директор, бригадир, начальник цеху, профспілковий організатор пов'язані з роботою з людьми, тому до всіх керівників пред'являються ті ж вимоги, що і до фахівців професій типу "людина-людина". Психологічні вимоги професій цього типу до людини: прагнення до спілкування; вміння легко вступати в контакт з незнайомими людьми; стійке хороше самопочуття при роботі з людьми; доброзичливість, чуйність; витримка; вміння стримувати емоції; здатність аналізувати поведінку оточуючих і свою власну, розуміти наміри і настрій інших людей, здатність розбиратися у взаєминах людей, вміння залагоджувати розбіжності між ними, організовувати взаємодію; здатність у думках ставити себе на місце іншої людини, вміння слухати, враховувати думки іншої людини; здатність володіти мовою, мімікою, жестами; розвинена мова, здатність знаходити спільну мову з різними людьми; уміння переконувати людей; акуратність, пунктуальність, зібраність; знання психології людей. За допомогою тесту оцінити здатність впливати на інших людей Інструкція. Кожен з нас піддається впливу інших людей, а іноді й сам впливає на них з різною метою. Політики, педагоги, лікарі або актори роблять це в рамках своїх професійних інтересів. Якщо у вас є бажання або професійна необхідність впливати на людей, то спробуйте оцінити, наскільки це вам вдається. На питання відповідайте "та" чи "ні". Текст опитування 1. Вибрали б ви професію актора або політика? 2. Чи дратують вас люди, що екстравагантно вдягаються? 3. Чи дозволяєте ви стороннім розмовляти на тему своїх інтимних відносин? 4. Чи швидко ви реагуєте, якщо відчуваєте себе ображеним? 5. Чи відчуваєте ви себе незатишно, якщо ваш колега добився більших успіхів у службовій діяльності, ніж ви? 6. Ви б узялися за дуже важку роботу тільки для того, щоб довести, що ви можете це зробити? 7. Чи завжди принцип "мета виправдовує засоби" вірний для вас? 8. Чи любите ви часто бувати в колі друзів? 9. Чи є у вас графік на весь день? 10. Чи любите ви переставляти меблі в квартирі? 11. Чи подобається вам кожного разу користуватися різними засобами для досягнення однієї і тієї ж мети? 12. Чи іронізуєте ви над людиною, якщо бачите, що вона дуже самовпевнена? 13. Чи любите ви викривати своє начальство в тому, що у нього несправжній авторитет? Ключ. Дані про кількість балів за варіанти відповідей на кожне питання.1-ше питання: так - 5, ні - 0; 2-ге питання: так - 0, ні - 5; 3-тє питання: так - 5, ні - 0; 4-те питання: так - 5, ні - 0; 5-те питання: так - 5, ні - 0; 6-те питання: так - 5, ні - 0; 7-ме питання: так - 5, ні - 0; 8-ме питання: так - 0, ні - 5; 9-те питання: так - 0, ні - 5; 10-те питання: так - 5, ні - 0; 11-те питання: так - 5, ні - 0; 12-те питання: так - 5, ні - 0; 13-те питання: так - 5, ні - 0. Якщо ви набрали 65 - 35 балів: ви володієте унікальними здібностями впливати на інших, змінювати їх. Ви можете їх чомусь навчити, вам легко працювати з людьми, давати їм поради. В таких випадках ви самі отримуєте величезне задоволення. Ви вважаєте, що людина не повинна замикатися на собі, уникати людей. Навпаки, вона має працювати для інших, допомагати у важких ситуаціях знайти душевний спокій. Ви людина, яка прагне надати підтримку. Проте може трапитися, що якщо Ви будете дуже впевнені у своїх переконаннях, то, втративши контроль над собою, Ви можете стати тираном. Якщо ви набрали 30 - 0 балів: на жаль, вас мало в чому можна переконати. Ви вважаєте, що ваше життя і життя інших людей мають бути суворо розписані, передбачені наперед. Ви не любите нічого робити з-під палиці. Іноді можете бути занадто нерішучими, що часто заважає вам досягати своєї мети, впливати потрібним чином на навколишніх людей. Контрольні запитання 1. Що таке профорієнтація? 2. Дайте визначення поняттю "профвідбір". 3. Які види профвідбору вам відомі? 4. Яке завдання медичного відбору? 5. На що спрямований освітній відбір? 6. Навіщо потрібен соціальний відбір? 7. Назвіть основну мету психофізіологічного відбору. 8. Навіщо потрібні профорієнтація і профвідбір? Практична робота 8: Аналіз ризику виникнення небезпеки Мета роботи - ознайомитися з методикою проведення аналізу ризику виникнення небезпек. Загальні відомості. Життєвий досвід людини показує, що будь-який вид діяльності повинен бути корисним для її існування, але виявляється, що діяльність може бути і джерелом негативних впливів або шкоди, які можуть призвести до травматизму, захворювань, а часом і до повної втрати працездатності або смерті. Небезпечною може виявитись будь-яка діяльність: робота на виробництві (технологічний процес), різні види відпочинку, розваги і навіть діяльність, пов’язана з одержанням знань. Таким чином, людський досвід дає підставу стверджувати, що будь-яка діяльність потенційно небезпечна. Аналіз причин виходу з ладу систем і можливих помилкових дій людини сприяє підвищенню безпеки (зниженню ризику реалізації небезпеки) за рахунок упровадження захисних заходів і підвищення вимог до професійної підготовки працівників [8]. З цією метою використовують аналіз ризику виникнення небезпек [9 - 11]. Ключовими поняттями аналізу ризику є небезпека і ризик. Небезпека - це явище, процес, об'єкт, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю людини безпосередньо або побічно, тобто викликати небажані наслідки [9 - 11]. При виявленні небезпек використовують номенклатуру небезпек. На сьогоднішній день перелік реально діючих небезпек значний і нараховує більш ніж 100 видів, серед яких: аномальні параметри мікроклімату; аномальна освітленість; підвищений рівень шуму; підвищений рівень вібрації; пожежа; вибух; ураження електричним струмом; підвищений рівень електромагнітного випромінювання; механічна травма; опік; отруєння й т. ін. Ризик - комплексна оцінка небезпеки, що в кількісному вираженні в загальному випадку визначається як добуток величини небезпеки на частоту її виникнення [9 - 11]. При виконанні аналізу ризику виникнення небезпек розрізняють два етапи: якісний аналіз ризику; кількісний аналіз ризику. І етап: якісний аналіз ризику. Мета якісного аналізу ризику - виявлення всіх можливих небезпек, визначення їхніх якісних характеристик і розробка основних заходів захисту від них. Якісні характеристики небезпеки: 1) категорія небезпеки за величиною наслідків; 2) якісна оцінка частоти реалізації небезпеки. Категорія й частота реалізації небезпеки визначаються відповідно за табл.8.1, 8.2 [11]. Таблиця 8.1 Шкала для встановлення категорії небезпеки за викликаними наслідкамиКатегоріяХарактеристика наслідків реалізації небезпекиIVНебезпека, реалізація якої може швидко й з високою ймовірністю спричинити значний збиток для підприємства і (або) навколишнього середовища, а також масову загибель або травми людейIIIНебезпека, реалізація якої може швидко та з високою ймовірністю спричинити значний збиток для підприємства і (або) навколишнього середовища й можливу загибель або травми хоча б однієї людиниIIНебезпека, реалізація якої може спричинити затримку виконання завдання підприємством, привести до зниження працездатності людей, а при тривалому впливі - до захворюваньIНебезпека, при реалізації якої значення її параметрів не виходять за межі припустимих Таблиця 8.2 Якісні оцінки частоти реалізації небезпекиЧастота реалізації небезпекиЯкісний описЧаста реалізаціяНебезпека спостерігається постійноЙмовірна реалізаціяЙмовірно часте виникнення небезпекиМожлива реалізаціяНебезпека спостерігається кілька разів за період роботиРідка реалізаціяЦілком можливе виникнення небезпеки хоча б разПрактично неймовірна реалізаціяВиникнення небезпеки малоймовірне, але можливе хоча б раз Як ризик при виконанні якісного аналізу використовується ранг небезпеки. Ранг може приймати п'ять значень, що визначаються за табл.8.3 [11]. Таблиця 8.3 Матриця визначення рангу небезпекиЧастота виникнення небезпекиКатегорія небезпекиIVIIIIIIЧаста реалізаціяААААССЙмовірна реалізаціяАААССМожлива реалізаціяААСDРідка реалізаціяАВDDПрактично неймовірна реалізаціяВВDD Ранги небезпек: АА - обов’язкові заходи для зниження рангу шляхом внесення змін у проект; А - обов’язковий кількісний аналіз безпеки і проведення всього комплексу заходів для забезпечення безпеки; В - бажане проведення кількісного аналізу, обов'язкове застосування заходів для забезпечення безпеки; С - рекомендується проведення якісного аналізу, при необхідності - використання систем життєзабезпечення і проведення захисних заходів; D - застосування заходів для забезпечення безпеки не потрібно. ІІ етап: кількісний аналіз ризику Мета кількісного аналізу ризику - вибір найбільш ефективної системи захисту від небезпеки. Рішення про проведення кількісного аналізу тієї чи іншої небезпеки приймають на етапі якісного аналізу. Для обраної небезпеки визначають такі кількісні характеристики: 1) імовірність (Р) виникнення небезпеки; 2) очікувані втрати при реалізації небезпеки Е (найчастіше цю величину вимірюють у грошах); 3) ступінь ризику (R): R= Р Ч Е [11]. Після цього обирають кілька варіантів захисних заходів (альтернатив). Для кожної альтернативи визначають нові значення імовірності й міри критичності. Аналізуючи величину зниження міри критичності з урахуванням витрат на впровадження захисного заходу, роблять висновок про ефективність тієї чи іншої альтернативи. Для визначення ймовірності виникнення небезпеки, а також вибору більш діючих методів захисту від неї, при виконанні кількісного аналізу використовують методику побудови "дерева відмов" [11]. Дерево відмов - структурно-логічна схема, яка пов'язує небезпечну подію (головну) з основними (вихідними) подіями, які спричинили появу головної події. Основні події знаходяться в основі дерева відмов і ймовірності їхньої появи відомі. Дерево відмов будують, застосовуючи "зворотну" логіку, тобто відповідають на питання: в результаті чого відбулася подія? При побудові дерева відмов застосовують два види символів [11]: 1) логічні символи "І" - вихідна подія відбувається, якщо усі вхідні події трапляються одночасно"АБО" - вихідна подія відбувається, якщо трапляється будь-яка з вхідних подій 2) символи подій Найбільш розповсюджений тип подій, на який накладені додаткові характеристики (головна подія) Основна (вихідна) подія, забезпечена достатніми даними Після побудови дерева відмов визначають ймовірність реалізації головної події. Для цього складають логічне вираження, що пов'язує ймовірність головної події з ймовірностями основних подій. З цією метою використовують наступні залежності. Для логічного символу "І" picscalex660100090000035113000009000502000000000400000003010800050000000 b0200000000050000000c02dc45b67c05020000f70000030001000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000400000034020000030000003500040000003402000003000000350005000 00004010d0000000500000002010100000007000000fc020000000000000000040000002 d01010008000000fa0205000100000000000000040000002d01020024000000240310009 8316a1c66316a1c67315f1c6b31541c71314b1c7931431c82313d1c8d31391c9831371ca 331391cae313d1cb731431cbf314b1cc531541cc9315f1ccb316a1c08000000fa0200000 000000000000000040000002d0103002200000025030f0066316a1c67315f1c6b31541c7 1314b1c7931431c82313d1c8d31391c9831371ca331391cae313d1cb731431cbf314b1cc 531541cc9315f1ccb316a1c040000002d0102001000000024030600cb316a1c98316a1c6 6316a1c6631141e9831141ecb31141e040000002d01030007000000fc020100000000000 000040000002d0104001200000024030700cb316a1c98316a1c66316a1c6631141e98311 41ecb31141ecb316a1c040000002d010100040000002d010200240000002403100098311 41ecb31141eca311a1ec9311f1ec831251ec5312a1ec3312f1ebf31331ebc31381eb7313 b1eb3313f1eae31411ea931441ea331451e9e31461e9831461e040000002d01030022000 00025030f00cb31141eca311a1ec9311f1ec831251ec5312a1ec3312f1ebf31331ebc313 81eb7313b1eb3313f1eae31411ea931441ea331451e9e31461e9831461e040000002d010 20010000000240306009831461e9831141e9831e11dc626e11dc626141ec626461e04000 0002d010300040000002d01040012000000240307009831461e9831141e9831e11dc626e 11dc626141ec626461e9831461e040000002d010100040000002d0102002400000024031 000c626141ec626e11dc026e21dbb26e31db526e41db026e71dab26e91da726ed1da226f 01d9f26f51d9b26f91d9926fe1d9626031e9526091e94260e1e9426141e040000002d010 3002200000025030f00c626e11dc026e21dbb26e31db526e41db026e71dab26e91da726e d1da226f01d9f26f51d9b26f91d9926fe1d9626031e9526091e94260e1e9426141e04000 0002d0102001000000024030600f926141ec626141e9426141e94264420c6264420f9264 420040000002d010300040000002d0104001200000024030700f926141ec626141e94261 41e94264420c6264420f9264420f926141e040000002d010100040000002d01020024000 00024031000c6264420f9264420f7264f20f3265a20ed266320e5266b20dc267120d1267 520c6267620bb267520b0267120a7266b209f26632099265a2095264f209426442004000 0002d0103002200000025030f00f9264420f7264f20f3265a20ed266320e5266b20dc267 120d1267520c6267620bb267520b0267120a7266b209f26632099265a2095264f2094264 420040000002d0102001000000024030600b02cf114b02c2415b02c56158338561583382 4158338f114040000002d010300040000002d0104001200000024030700b02cf114b02c2 415b02c561583385615833824158338f114b02cf114040000002d010100040000002d010 2002400000024031000833824158338f1148938f2148e38f3149438f4149938f7149e38f 914a238fd14a7380015aa380515ae380915b0380e15b3381315b4381915b5381e15b6382 415040000002d0103002200000025030f008338f1148938f2148e38f3149438f4149938f 7149e38f914a238fd14a7380015aa380515ae380915b0380e15b3381315b4381915b5381 e15b6382415040000002d0102001000000024030600b6382415833824155138241551388 51983388519b6388519040000002d010300040000002d0104001200000024030700b6382 41583382415513824155138851983388519b6388519b6382415040000002d01010004000 0002d010200240000002403100083388519b6388519b5388b19b4389019b3389619b0389 b19ae38a019aa38a419a738a919a238ac199e38b0199938b2199438b5198e38b6198938b 7198338b719040000002d0103002200000025030f00b6388519b5388b19b4389019b3389 619b0389b19ae38a019aa38a419a738a919a238ac199e38b0199938b2199438b5198e38b 6198938b7198338b719040000002d01020010000000240306008338b7198338851983385 219b02c5219b02c8519b02cb719040000002d010300040000002d0104001200000024030 7008338b7198338851983385219b02c5219b02c8519b02cb7198338b719040000002d010 100040000002d0102002400000024031000b02c8519b02cb719aa2cb719a52cb6199f2cb 5199a2cb219952cb019912cac198c2ca919892ca419852ca019832c9b19802c96197f2c9 0197e2c8b197e2c8519040000002d0103002200000025030f00b02cb719aa2cb719a52cb 6199f2cb5199a2cb219952cb019912cac198c2ca919892ca419852ca019832c9b19802c9 6197f2c90197e2c8b197e2c8519040000002d01020010000000240306007e2c8519b02c8 519e32c8519e32c2415b02c24157e2c2415040000002d010300040000002d01040012000 000240307007e2c8519b02c8519e32c8519e32c2415b02c24157e2c24157e2c851904000 0002d010100040000002d0102002400000024031000b02c24157e2c24157e2c1e157f2c1 915802c1315832c0e15852c0915892c05158c2c0015912cfd14952cf9149a2cf7149f2cf 414a52cf314aa2cf214b02cf114040000002d0103001c000000fb0247fc0000000000009 001000000cc07800022417269616c20437972000a7474d41200d89ff377e19ff3772020f 5775a0d6689040000002d010500050000002e01180000000500000002010100000005000 00004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000 000000000000000040000002d01060007000000fc020000000000000000040000002d010 70009000000320aaf23e7260100000049000801050000000201010000000500000009020 100000005000000010201000000040000002d01030004000000f0010600040000002d010 10004000000f0010700050000002e01010000001c000000fb021000070000000000bc020 00000cc0102022253797374656d00895a0d668900000a0026008a0100000000060000009 0d51200040000002d01060004000000f00105001c000000fb0247fc00000000000090010 00000cc07800022417269616c20437972000a7574d41200d89ff377e19ff3772020f5775 a0d6689040000002d010500050000002e011800000005000000020101000000050000000 4010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000 00000000000040000002d01070007000000fc020000000000000000040000002d0108000 9000000320aaf23812501000000490008010500000002010100000005000000090201000 00005000000010201000000040000002d01030004000000f0010700040000002d0101000 4000000f0010800050000002e0101000000040000002d01060004000000f001050022000 00025030f007e2c24157e2c1e157f2c1915802c1315832c0e15852c0915892c05158c2c0 015912cfd14952cf9149a2cf7149f2cf414a52cf314aa2cf214b02cf114040000002d010 2001000000024030600dd201120dd204420dd207620b02c7620b02c4420b02c112004000 0002d010300040000002d0104001200000024030700dd201120dd204420dd207620b02c7 620b02c4420b02c1120dd201120040000002d010100040000002d0102002400000024031 000b02c4420b02c1120b62c1220bb2c1320c12c1420c62c1720cb2c1920cf2c1d20d42c2 020d72c2520db2c2920dd2c2e20e02c3320e12c3920e22c3e20e32c4420040000002d010 3002200000025030f00b02c1120b62c1220bb2c1320c12c1420c62c1720cb2c1920cf2c1 d20d42c2020d72c2520db2c2920dd2c2e20e02c3320e12c3920e22c3e20e32c442004000 0002d0102001000000024030600e32c4420b02c44207e2c44207e2ca624b02ca624e32ca 624040000002d010300040000002d0104001200000024030700e32c4420b02c44207e2c4 4207e2ca624b02ca624e32ca624e32c4420040000002d010100040000002d01020024000 00024031000b02ca624e32ca624e22cac24e12cb124e02cb724dd2cbc24db2cc124d72cc 524d42cca24cf2ccd24cb2cd124c62cd324c12cd624bb2cd724b62cd824b02cd82404000 0002d0103002200000025030f00e32ca624e22cac24e12cb124e02cb724dd2cbc24db2cc 124d72cc524d42cca24cf2ccd24cb2cd124c62cd324c12cd624bb2cd724b62cd824b02cd 824040000002d0102001000000024030600b02cd824b02ca624b02c7324dd207324dd20a 624dd20d824040000002d010300040000002d0104001200000024030700b02cd824b02ca 624b02c7324dd207324dd20a624dd20d824b02cd824040000002d010100040000002d010 2002400000024031000dd20a624dd20d824d720d824d220d724cc20d624c720d324c220d 124be20cd24b920ca24b620c524b220c124b020bc24ad20b724ac20b124ab20ac24ab20a 624040000002d0103002200000025030f00dd20d824d720d824d220d724cc20d624c720d 324c220d124be20cd24b920ca24b620c524b220c124b020bc24ad20b724ac20b124ab20a c24ab20a624040000002d0102001000000024030600ab20a624dd20a6241021a62410214 420dd204420ab204420040000002d010300040000002d0104001200000024030700ab20a 624dd20a6241021a62410214420dd204420ab204420ab20a624040000002d01010004000 0002d0102002400000024031000dd204420ab204420ab203e20ac203920ad203320b0202 e20b2202920b6202520b9202020be201d20c2201920c7201720cc201420d2201320d7201 220dd201120040000002d0103002200000025030f00ab204420ab203e20ac203920ad203 320b0202e20b2202920b6202520b9202020be201d20c2201920c7201720cc201420d2201 320d7201220dd201120040000002d01020024000000240310009b336a1c69336a1c6a335 f1c6e33541c74334b1c7c33431c85333d1c9033391c9b33371ca633391cb1333d1cba334 31cc2334b1cc833541ccc335f1cce336a1c040000002d0103002200000025030f0069336 a1c6a335f1c6e33541c74334b1c7c33431c85333d1c9033391c9b33371ca633391cb1333 d1cba33431cc2334b1cc833541ccc335f1cce336a1c040000002d0102001000000024030 600ce336a1c9b336a1c69336a1c6933141e9b33141ece33141e040000002d01030004000 0002d0104001200000024030700ce336a1c9b336a1c69336a1c6933141e9b33141ece331 41ece336a1c040000002d010100040000002d01020024000000240310009b33141e69331 41e69331a1e6a331f1e6b33251e6e332a1e70332f1e7433331e7733381e7c333b1e80333 f1e8533411e8a33441e9033451e9533461e9b33461e040000002d0103002200000025030 f006933141e69331a1e6a331f1e6b33251e6e332a1e70332f1e7433331e7733381e7c333 b1e80333f1e8533411e8a33441e9033451e9533461e9b33461e040000002d01020010000 000240306009b33e11d9b33141e9b33461e6d3e461e6d3e141e6d3ee11d040000002d010 300040000002d01040012000000240307009b33e11d9b33141e9b33461e6d3e461e6d3e1 41e6d3ee11d9b33e11d040000002d010100040000002d01020024000000240310006d3e1 41e6d3ee11d733ee21d783ee31d7e3ee41d833ee71d883ee91d8c3eed1d913ef01d943ef 51d983ef91d9a3efe1d9d3e031e9e3e091e9f3e0e1ea03e141e040000002d01030022000 00025030f006d3ee11d733ee21d783ee31d7e3ee41d833ee71d883ee91d8c3eed1d913ef 01d943ef51d983ef91d9a3efe1d9d3e031e9e3e091e9f3e0e1ea03e141e040000002d010 2001000000024030600a03e141e6d3e141e3b3e141e3b3e44206d3e4420a03e442004000 0002d010300040000002d0104001200000024030700a03e141e6d3e141e3b3e141e3b3e4 4206d3e4420a03e4420a03e141e040000002d010100040000002d0102002400000024031 0006d3e4420a03e44209e3e4f209a3e5a20943e63208c3e6b20833e7120783e75206d3e7 620623e7520573e71204e3e6b20463e6320403e5a203c3e4f203b3e4420040000002d010 3002200000025030f00a03e44209e3e4f209a3e5a20943e63208c3e6b20833e7120783e7 5206d3e7620623e7520573e71204e3e6b20463e6320403e5a203c3e4f203b3e442004000 0002d0102001000000024030600574476205744442057441120833811208338442083387 620040000002d010300040000002d0104001200000024030700574476205744442057441 12083381120833844208338762057447620040000002d010100040000002d01020024000 0002403100083384420833811207d38122078381320723814206d3817206838192064381 d205f3820205c3825205838292056382e20533833205238392051383e205138442004000 0002d0103002200000025030f00833811207d38122078381320723814206d38172068381 92064381d205f3820205c3825205838292056382e20533833205238392051383e2051384 420040000002d0102001000000024030600b638442083384420513844205138a6248338a 624b638a624040000002d010300040000002d0104001200000024030700b638442083384 420513844205138a6248338a624b638a624b6384420040000002d010100040000002d010 20024000000240310008338a6245138a6245138ac245238b1245338b7245638bc245838c 1245c38c5245f38ca246438cd246838d1246d38d3247238d6247838d7247d38d8248338d 824040000002d0103002200000025030f005138a6245138ac245238b1245338b7245638b c245838c1245c38c5245f38ca246438cd246838d1246d38d3247238d6247838d7247d38d 8248338d824040000002d0102001000000024030600833873248338a6248338d8245744d 8245744a62457447324040000002d010300040000002d010400120000002403070083387 3248338a6248338d8245744d8245744a6245744732483387324040000002d01010004000 0002d01020024000000240310005744a6245744d8245d44d8246244d7246844d6246d44d 3247244d1247644cd247b44ca247e44c5248244c1248444bc248744b7248844b1248944a c248a44a624040000002d0103002200000025030f005744d8245d44d8246244d7246844d 6246d44d3247244d1247644cd247b44ca247e44c5248244c1248444bc248744b7248844b 1248944ac248a44a624040000002d01020010000000240306002544a6245744a6248a44a 6248a4444205744442025444420040000002d010300040000002d0104001200000024030 7002544a6245744a6248a44a6248a44442057444420254444202544a624040000002d010 100040000002d0102002400000024031000574444208a44442089443e208844392087443 32084442e20824429207e4425207b44202076441d20724419206d4417206844142062441 3205d44122057441120040000002d0103001c000000fb0247fc000000000000900100000 0cc07800022417269616c20437972000a7674d41200d89ff377e19ff3772020f5775a0d6 689040000002d010500050000002e0118000000050000000201010000000500000004010 d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa020000000000000 0000000040000002d01070007000000fc020000000000000000040000002d01080009000 000320aaf236e3f010000004900080105000000020101000000050000000902010000000 5000000010201000000040000002d01030004000000f0010700040000002d01010004000 000f0010800050000002e0101000000040000002d01060004000000f00105001c000000f b0247fc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000a7774d41200d 89ff377e19ff3772020f5775a0d6689040000002d010500050000002e011800000005000 0000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102fffff f0008000000fa0200000000000000000000040000002d01070007000000fc02000000000 0000000040000002d01080009000000320aaf23073e01000000490008010500000002010 10000000500000009020100000005000000010201000000040000002d01030004000000f 0010700040000002d01010004000000f0010800050000002e0101000000040000002d010 60004000000f00105001c000000fb0247fc0000000000009001000000cc0780002241726 9616c20437972000a7874d41200d89ff377e19ff3772020f5775a0d6689040000002d010 500050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d000000050000000 90200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002 d01070007000000fc020000000000000000040000002d01080009000000320aaf23a13c0 100000049000801050000000201010000000500000009020100000005000000010201000 000040000002d01030004000000f0010700040000002d01010004000000f001080005000 0002e0101000000040000002d01060004000000f00105001c000000fb0247fc000000000 0009001000000cc07800022417269616c20437972000a7974d41200d89ff377e19ff3772 020f5775a0d6689040000002d010500050000002e0118000000050000000201010000000 500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa020 0000000000000000000040000002d01070007000000fc020000000000000000040000002 d01080009000000320aa6184b32010000004900080105000000020101000000050000000 9020100000005000000010201000000040000002d01030004000000f0010700040000002 d01010004000000f0010800050000002e0101000000040000002d01060004000000f0010 5002200000025030f008a44442089443e20884439208744332084442e20824429207e442 5207b44202076441d20724419206d44172068441420624413205d4412205744112004000 0002d010200240000002403100087346a1cb8345d1cb934681cb934731cb5347e1cb0348 81ca834901c9f34971c94349b1c89349c1c7e349c1c7334981c6934931c61348b1c5a348 21c5634771c040000002d0103002200000025030f00b8345d1cb934681cb934731cb5347 e1cb034881ca834901c9f34971c94349b1c89349c1c7e349c1c7334981c6934931c61348 b1c5a34821c5634771c040000002d01020010000000240306005634771c87346a1cb8345 d1c7534661b4434731b1334801b040000002d010300040000002d0104001200000024030 7005634771c87346a1cb8345d1c7534661b4434731b1334801b5634771c040000002d010 100040000002d01020010000000240306004434731b7534661b7334601b71345b1b6e345 61b68344f1b040000002d0103000e000000250305007534661b7334601b71345b1b6e345 61b68344f1b040000002d01020010000000240306002034971b4434731b68344f1bb4339 a1a9033be1a6c33e21a040000002d010300040000002d010400120000002403070020349 71b4434731b68344f1bb4339a1a9033be1a6c33e21a2034971b040000002d01010004000 0002d01020010000000240306009033be1ab4339a1ab033971aab33931aa633911a9d338 d1a040000002d0103000e00000025030500b4339a1ab033971aab33931aa633911a9d338 d1a040000002d01020010000000240306008333ef1a9033be1a9d338d1aa7324b1a9a327 c1a8d32ad1a040000002d010300040000002d01040012000000240307008333ef1a9033b e1a9d338d1aa7324b1a9a327c1a8d32ad1a8333ef1a040000002d010100040000002d010 20010000000240306009a327c1aa7324b1aa2324a1a9c324a1a96324a1a8d324b1a04000 0002d0103000e00000025030500a7324b1aa2324a1a9c324a1a96324a1a8d324b1a04000 0002d0102001000000024030600a732ad1a9a327c1a8d324b1a96318d1aa331be1ab031e f1a040000002d010300040000002d0104001200000024030700a732ad1a9a327c1a8d324 b1a96318d1aa331be1ab031ef1aa732ad1a040000002d010100040000002d01020010000 00024030600a331be1a96318d1a91318f1a8b31911a8731941a7f319a1a040000002d010 3000e0000002503050096318d1a91318f1a8b31911a8731941a7f319a1a040000002d010 2001000000024030600c731e21aa331be1a7f319a1acb304f1bef30731b1331971b04000 0002d010300040000002d0104001200000024030700c731e21aa331be1a7f319a1acb304 f1bef30731b1331971bc731e21a040000002d010100040000002d0102001000000024030 600ef30731bcb304f1bc730541bc430581bc1305d1bbe30661b040000002d0103000e000 00025030500cb304f1bc730541bc430581bc1305d1bbe30661b040000002d01020010000 000240306002031801bef30731bbe30661b7c305d1cad306a1cde30771c040000002d010 300040000002d01040012000000240307002031801bef30731bbe30661b7c305d1cad306 a1cde30771c2031801b040000002d010100040000002d0102002400000024031000ad306 a1cde30771cda30821cd3308b1ccb30931cc130981cb6309c1cab309c1ca0309b1c95309 71c8c30901c8430881c7f307e1c7b30731c7b30681c7c305d1c040000002d01030022000 00025030f00de30771cda30821cd3308b1ccb30931cc130981cb6309c1cab309c1ca0309 b1c9530971c8c30901c8430881c7f307e1c7b30731c7b30681c7c305d1c040000002d010 2002400000024031000ad306a1cad309c1ca2309b1c9730971c8e30911c8630891c80308 01c7c30751c7b306a1c7c305f1c8030541c86304b1c8e30431c97303d1ca230391cad303 71c040000002d0103002200000025030f00ad309c1ca2309b1c9730971c8e30911c86308 91c8030801c7c30751c7b306a1c7c305f1c8030541c86304b1c8e30431c97303d1ca2303 91cad30371c040000002d0102001000000024030600ad30371cad306a1cad309c1c87349 c1c87346a1c8734371c040000002d010300040000002d0104001200000024030700ad303 71cad306a1cad309c1c87349c1c87346a1c8734371cad30371c040000002d01010004000 0002d010200240000002403100087346a1c8734371c9234391c9d343d1ca634431cae344 b1cb434541cb8345f1cba346a1cb834751cb434801cae34891ca634911c9d34971c92349 b1c87349c1c040000002d0103002200000025030f008734371c9234391c9d343d1ca6344 31cae344b1cb434541cb8345f1cba346a1cb834751cb434801cae34891ca634911c9d349 71c92349b1c87349c1c040000002d01020024000000240310009a3285196832851969327 a196d326f19733266197b325e19843258198f3254199a325219a5325419b0325819b9325 e19c1326619c7326f19cb327a19cd328519040000002d0103002200000025030f0068328 51969327a196d326f19733266197b325e19843258198f3254199a325219a5325419b0325 819b9325e19c1326619c7326f19cb327a19cd328519040000002d0102001000000024030 600cd3285199a3285196832851968327c1a9a327c1acd327c1a040000002d01030004000 0002d0104001200000024030700cd3285199a3285196832851968327c1a9a327c1acd327 c1acd328519040000002d010100040000002d01020024000000240310009a327c1acd327 c1acb32871ac732921ac1329b1ab932a31ab032a91aa532ad1a9a32ae1a8f32ad1a8432a 91a7b32a31a73329b1a6d32921a6932871a68327c1a040000002d0103002200000025030 f00cd327c1acb32871ac732921ac1329b1ab932a31ab032a91aa532ad1a9a32ae1a8f32a d1a8432a91a7b32a31a73329b1a6d32921a6932871a68327c1a030000000000Вираження для визначення ймовірності настання головної події: РI = РII Ч РIII Для логічного символу "АБО" picscalex67010009000003f913000009000502000000000400000003010800050000000 b0200000000050000000c02dc45b67c05020000f70000030001000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000400000034020000030000003500040000003402000003000000350005000 00004010d0000000500000002010100000007000000fc020000000000000000040000002 d01010008000000fa0205000100000000000000040000002d0102001000000024030600b 12c7a28b12cad28b12cdf288438df288438ad2884387a2808000000fa020000000000000 0000000040000002d01030007000000fc020100000000000000040000002d01040012000 00024030700b12c7a28b12cad28b12cdf288438df288438ad2884387a28b12c7a2804000 0002d010100040000002d01020024000000240310008438ad2884387a288a387b288f387 c2895387d289a3880289f388228a3388628a8388928ab388e28af389228b1389728b4389 c28b538a228b638a728b738ad28040000002d0103002200000025030f0084387a288a387 b288f387c2895387d289a3880289f388228a3388628a8388928ab388e28af389228b1389 728b4389c28b538a228b638a728b738ad28040000002d0102001000000024030600b738a d288438ad285238ad2852380e2d84380e2db7380e2d040000002d010300040000002d010 4001200000024030700b738ad288438ad285238ad2852380e2d84380e2db7380e2db738a d28040000002d010100040000002d010200240000002403100084380e2db7380e2db6381 42db538192db4381f2db138242daf38292dab382d2da838322da338352d9f38392d9a383 b2d95383e2d8f383f2d8a38402d8438402d040000002d0103002200000025030f00b7380 e2db638142db538192db4381f2db138242daf38292dab382d2da838322da338352d9f383 92d9a383b2d95383e2d8f383f2d8a38402d8438402d040000002d0102001000000024030 6008438402d84380e2d8438db2cb12cdb2cb12c0e2db12c402d040000002d01030004000 0002d01040012000000240307008438402d84380e2d8438db2cb12cdb2cb12c0e2db12c4 02d8438402d040000002d010100040000002d0102002400000024031000b12c0e2db12c4 02dab2c402da62c3f2da02c3e2d9b2c3b2d962c392d922c352d8d2c322d8a2c2d2d862c2 92d842c242d812c1f2d802c192d7f2c142d7f2c0e2d040000002d0103002200000025030 f00b12c402dab2c402da62c3f2da02c3e2d9b2c3b2d962c392d922c352d8d2c322d8a2c2 d2d862c292d842c242d812c1f2d802c192d7f2c142d7f2c0e2d040000002d01020010000 000240306007f2c0e2db12c0e2de42c0e2de42cad28b12cad287f2cad28040000002d010 300040000002d01040012000000240307007f2c0e2db12c0e2de42c0e2de42cad28b12ca d287f2cad287f2c0e2d040000002d010100040000002d0102002400000024031000b12ca d287f2cad287f2ca728802ca228812c9c28842c9728862c92288a2c8e288d2c8928922c8 628962c82289b2c8028a02c7d28a62c7c28ab2c7b28b12c7a28040000002d01030022000 00025030f007f2cad287f2ca728802ca228812c9c28842c9728862c92288a2c8e288d2c8 928922c8628962c82289b2c8028a02c7d28a62c7c28ab2c7b28b12c7a28040000002d010 20024000000240310009831932f6631932f6731882f6b317d2f7131742f79316c2f82316 62f8d31622f9831602fa331622fae31662fb7316c2fbf31742fc5317d2fc931882fcb319 32f040000002d0103002200000025030f006631932f6731882f6b317d2f7131742f79316 c2f8231662f8d31622f9831602fa331622fae31662fb7316c2fbf31742fc5317d2fc9318 82fcb31932f040000002d0102001000000024030600cb31932f9831932f6631932f66319 c3198319c31cb319c31040000002d010300040000002d0104001200000024030700cb319 32f9831932f6631932f66319c3198319c31cb319c31cb31932f040000002d01010004000 0002d010200240000002403100098319c31cb319c31ca31a231c931a731c831ad31c531b 231c331b731bf31bb31bc31c031b731c331b331c731ae31c931a931cc31a331cd319e31c e319831ce31040000002d0103002200000025030f00cb319c31ca31a231c931a731c831a d31c531b231c331b731bf31bb31bc31c031b731c331b331c731ae31c931a931cc31a331c d319e31ce319831ce31040000002d01020010000000240306009831ce3198319c3198316 931c8266931c8269c31c826ce31040000002d010300040000002d0104001200000024030 7009831ce3198319c3198316931c8266931c8269c31c826ce319831ce31040000002d010 100040000002d0102002400000024031000c8269c31c8266931c2266a31bd266b31b7266 c31b2266f31ad267131a9267531a4267831a1267d319d2681319b26863198268b3197269 1319626963196269c31040000002d0103002200000025030f00c8266931c2266a31bd266 b31b7266c31b2266f31ad267131a9267531a4267831a1267d319d2681319b26863198268 b31972691319626963196269c31040000002d0102001000000024030600fb269c31c8269 c3196269c319626cc33c826cc33fb26cc33040000002d010300040000002d01040012000 00024030700fb269c31c8269c3196269c319626cc33c826cc33fb26cc33fb269c3104000 0002d010100040000002d0102002400000024031000c826cc33fb26cc33f926d733f526e 233ef26eb33e726f333de26f933d326fd33c826fe33bd26fd33b226f933a926f333a126e b339b26e2339726d7339626cc33040000002d0103001c000000fb0248fc0000000000009 001000000cc07800022417269616c20437972000a29d8d41200d89ff377e19ff3772020f 5771f1166fa040000002d010500050000002e01180000000500000002010100000005000 00004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000 000000000000000040000002d01060007000000fc020000000000000000040000002d010 70009000000320a3737e9260100000049000801050000000201010000000500000009020 100000005000000010201000000040000002d01030004000000f0010600040000002d010 10004000000f0010700050000002e01010000001c000000fb021000070000000000bc020 00000cc0102022253797374656d00fa1f1166fa00000a0026008a010000000006000000f 4d51200040000002d01060004000000f00105001c000000fb0248fc00000000000090010 00000cc07800022417269616c20437972000a2ad8d41200d89ff377e19ff3772020f5771 f1166fa040000002d010500050000002e011800000005000000020101000000050000000 4010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000 00000000000040000002d01070007000000fc020000000000000000040000002d0108000 9000000320a3737822501000000490008010500000002010100000005000000090201000 00005000000010201000000040000002d01030004000000f0010700040000002d0101000 4000000f0010800050000002e0101000000040000002d01060004000000f001050022000 00025030f00fb26cc33f926d733f526e233ef26eb33e726f333de26f933d326fd33c826f e33bd26fd33b226f933a926f333a126eb339b26e2339726d7339626cc33040000002d010 2001000000024030600de209933de20cc33de20fe33b12cfe33b12ccc33b12c993304000 0002d010300040000002d0104001200000024030700de209933de20cc33de20fe33b12cf e33b12ccc33b12c9933de209933040000002d010100040000002d0102002400000024031 000b12ccc33b12c9933b72c9a33bc2c9b33c22c9c33c72c9f33cc2ca133d02ca533d52ca 833d82cad33dc2cb133de2cb633e12cbb33e22cc133e32cc633e42ccc33040000002d010 3002200000025030f00b12c9933b72c9a33bc2c9b33c22c9c33c72c9f33cc2ca133d02ca 533d52ca833d82cad33dc2cb133de2cb633e12cbb33e22cc133e32cc633e42ccc3304000 0002d0102001000000024030600e42ccc33b12ccc337f2ccc337f2c2d38b12c2d38e42c2 d38040000002d010300040000002d0104001200000024030700e42ccc33b12ccc337f2cc c337f2c2d38b12c2d38e42c2d38e42ccc33040000002d010100040000002d01020024000 00024031000b12c2d38e42c2d38e32c3338e22c3838e12c3e38de2c4338dc2c4838d82c4 c38d52c5138d02c5438cc2c5838c72c5a38c22c5d38bc2c5e38b72c5f38b12c5f3804000 0002d0103002200000025030f00e42c2d38e32c3338e22c3838e12c3e38de2c4338dc2c4 838d82c4c38d52c5138d02c5438cc2c5838c72c5a38c22c5d38bc2c5e38b72c5f38b12c5 f38040000002d0102001000000024030600b12c5f38b12c2d38b12cfa37de20fa37de202 d38de205f38040000002d010300040000002d0104001200000024030700b12c5f38b12c2 d38b12cfa37de20fa37de202d38de205f38b12c5f38040000002d010100040000002d010 2002400000024031000de202d38de205f38d8205f38d3205e38cd205d38c8205a38c3205 838bf205438ba205138b7204c38b3204838b1204338ae203e38ad203838ac203338ac202 d38040000002d0103002200000025030f00de205f38d8205f38d3205e38cd205d38c8205 a38c3205838bf205438ba205138b7204c38b3204838b1204338ae203e38ad203838ac203 338ac202d38040000002d0102001000000024030600ac202d38de202d3811212d381121c c33de20cc33ac20cc33040000002d010300040000002d0104001200000024030700ac202 d38de202d3811212d381121cc33de20cc33ac20cc33ac202d38040000002d01010004000 0002d0102002400000024031000de20cc33ac20cc33ac20c633ad20c133ae20bb33b120b 633b320b133b720ad33ba20a833bf20a533c320a133c8209f33cd209c33d3209b33d8209 a33de209933040000002d0103001c000000fb0248fc0000000000009001000000cc07800 022417269616c20437972000a2bd8d41200d89ff377e19ff3772020f5771f1166fa04000 0002d010500050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000 5000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000000000000000 40000002d01070007000000fc020000000000000000040000002d01080009000000320a2 e2c4b3201000000490008010500000002010100000005000000090201000000050000000 10201000000040000002d01030004000000f0010700040000002d01010004000000f0010 800050000002e0101000000040000002d01060004000000f00105001c000000fb0248fc0 000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000a2cd8d41200d89ff377e 19ff3772020f5771f1166fa040000002d010500050000002e01180000000500000002010 10000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000 000fa0200000000000000000000040000002d01070007000000fc0200000000000000000 40000002d01080009000000320a3737a13c0100000049000801050000000201010000000 500000009020100000005000000010201000000040000002d01030004000000f00107000 40000002d01010004000000f0010800050000002e0101000000040000002d01060004000 000f00105001c000000fb0248fc0000000000009001000000cc07800022417269616c204 37972000a2dd8d41200d89ff377e19ff3772020f5771f1166fa040000002d01050005000 0002e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000 000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d0107000 7000000fc020000000000000000040000002d01080009000000320a3737073e010000004 900080105000000020101000000050000000902010000000500000001020100000004000 0002d01030004000000f0010700040000002d01010004000000f0010800050000002e010 1000000040000002d01060004000000f00105001c000000fb0248fc00000000000090010 00000cc07800022417269616c20437972000a2ed8d41200d89ff377e19ff3772020f5771 f1166fa040000002d010500050000002e011800000005000000020101000000050000000 4010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000 00000000000040000002d01070007000000fc020000000000000000040000002d0108000 9000000320a37376e3f01000000490008010500000002010100000005000000090201000 00005000000010201000000040000002d01030004000000f0010700040000002d0101000 4000000f0010800050000002e0101000000040000002d01060004000000f001050022000 00025030f00ac20cc33ac20c633ad20c133ae20bb33b120b633b320b133b720ad33ba20a 833bf20a533c320a133c8209f33cd209c33d3209b33d8209a33de209933040000002d010 20010000000240306005644fe335644cc3356449933843899338438cc338438fe3304000 0002d010300040000002d01040012000000240307005644fe335644cc335644993384389 9338438cc338438fe335644fe33040000002d010100040000002d0102002400000024031 0008438cc33843899337e389a3379389b3373389c336e389f336938a1336538a5336038a 8335d38ad335938b1335738b6335438bb335338c1335238c6335238cc33040000002d010 3002200000025030f00843899337e389a3379389b3373389c336e389f336938a1336538a 5336038a8335d38ad335938b1335738b6335438bb335338c1335238c6335238cc3304000 0002d0102001000000024030600b738cc338438cc335238cc3352382d3884382d38b7382 d38040000002d010300040000002d0104001200000024030700b738cc338438cc335238c c3352382d3884382d38b7382d38b738cc33040000002d010100040000002d01020024000 0002403100084382d3852382d38523833385338383854383e3857384338593848385d384 c386038513865385438693858386e385a3873385d3879385e387e385f3884385f3804000 0002d0103002200000025030f0052382d38523833385338383854383e385738433859384 8385d384c386038513865385438693858386e385a3873385d3879385e387e385f3884385 f38040000002d01020010000000240306008438fa3784382d3884385f3856445f3856442 d385644fa37040000002d010300040000002d01040012000000240307008438fa3784382 d3884385f3856445f3856442d385644fa378438fa37040000002d010100040000002d010 200240000002403100056442d3856445f385c445f3861445e3867445d386c445a3871445 838754454387a4451387d444c38814448388344433886443e38874438388844333889442 d38040000002d0103002200000025030f0056445f385c445f3861445e3867445d386c445 a3871445838754454387a4451387d444c38814448388344433886443e388744383888443 33889442d38040000002d010200100000002403060024442d3856442d3889442d388944c c335644cc332444cc33040000002d010300040000002d010400120000002403070024442 d3856442d3889442d388944cc335644cc332444cc3324442d38040000002d01010004000 0002d01020024000000240310005644cc338944cc338844c6338744c1338644bb338344b 6338144b1337d44ad337a44a8337544a5337144a1336c449f3367449c3361449b335c449 a3356449933040000002d0103002200000025030f008944cc338844c6338744c1338644b b338344b6338144b1337d44ad337a44a8337544a5337144a1336c449f3367449c3361449 b335c449a3356449933040000002d01020024000000240310009c33932f6a33932f6b338 82f6f337d2f7533742f7d336c2f8633662f9133622f9c33602fa733622fb233662fbb336 c2fc333742fc9337d2fcd33882fcf33932f040000002d0103002200000025030f006a339 32f6b33882f6f337d2f7533742f7d336c2f8633662f9133622f9c33602fa733622fb2336 62fbb336c2fc333742fc9337d2fcd33882fcf33932f040000002d0102001000000024030 600cf33932f9c33932f6a33932f6a339c319c339c31cf339c31040000002d01030004000 0002d0104001200000024030700cf33932f9c33932f6a33932f6a339c319c339c31cf339 c31cf33932f040000002d010100040000002d01020024000000240310009c339c316a339 c316a33a2316b33a7316c33ad316f33b2317133b7317533bb317833c0317d33c3318133c 7318633c9318b33cc319133cd319633ce319c33ce31040000002d0103002200000025030 f006a339c316a33a2316b33a7316c33ad316f33b2317133b7317533bb317833c0317d33c 3318133c7318633c9318b33cc319133cd319633ce319c33ce31040000002d01020010000 000240306009c3369319c339c319c33ce316d3ece316d3e9c316d3e6931040000002d010 300040000002d01040012000000240307009c3369319c339c319c33ce316d3ece316d3e9 c316d3e69319c336931040000002d010100040000002d01020024000000240310006d3e9 c316d3e6931733e6a31783e6b317e3e6c31833e6f31883e71318c3e7531913e7831943e7 d31983e81319a3e86319d3e8b319e3e91319f3e9631a03e9c31040000002d01030022000 00025030f006d3e6931733e6a31783e6b317e3e6c31833e6f31883e71318c3e7531913e7 831943e7d31983e81319a3e86319d3e8b319e3e91319f3e9631a03e9c31040000002d010 2001000000024030600a03e9c316d3e9c313b3e9c313b3ecc336d3ecc33a03ecc3304000 0002d010300040000002d0104001200000024030700a03e9c316d3e9c313b3e9c313b3ec c336d3ecc33a03ecc33a03e9c31040000002d010100040000002d0102002400000024031 0006d3ecc33a03ecc339e3ed7339a3ee233943eeb338c3ef333833ef933783efd336d3ef e33623efd33573ef9334e3ef333463eeb33403ee2333c3ed7333b3ecc33040000002d010 3002200000025030f00a03ecc339e3ed7339a3ee233943eeb338c3ef333833ef933783ef d336d3efe33623efd33573ef9334e3ef333463eeb33403ee2333c3ed7333b3ecc3304000 0002d01020024000000240310009a320e2d68320e2d6932032d6d32f82c7332ef2c7b32e 72c8432e12c8f32dd2c9a32db2ca532dd2cb032e12cb932e72cc132ef2cc732f82ccb320 32dcd320e2d040000002d0103002200000025030f0068320e2d6932032d6d32f82c7332e f2c7b32e72c8432e12c8f32dd2c9a32db2ca532dd2cb032e12cb932e72cc132ef2cc732f 82ccb32032dcd320e2d040000002d0102001000000024030600cd320e2d9a320e2d68320 e2d6832042e9a32042ecd32042e040000002d010300040000002d0104001200000024030 700cd320e2d9a320e2d68320e2d6832042e9a32042ecd32042ecd320e2d040000002d010 100040000002d01020024000000240310009a32042ecd32042ecb320f2ec7321a2ec1322 32eb9322b2eb032312ea532352e9a32362e8f32352e8432312e7b322b2e7332232e6d321 a2e69320f2e6832042e040000002d0103002200000025030f00cd32042ecb320f2ec7321 a2ec132232eb9322b2eb032312ea532352e9a32362e8f32352e8432312e7b322b2e73322 32e6d321a2e69320f2e6832042e040000002d01020024000000240310008734f22f9834c 22fa234c72fab34ce2fb234d72fb734e12fb934ed2fb934f82fb7340330b2340d30ab341 630a2341d30983422308c3424308134243076342230040000002d0103002200000025030 f009834c22fa234c72fab34ce2fb234d72fb734e12fb934ed2fb934f82fb7340330b2340 d30ab341630a2341d30983422308c3424308134243076342230040000002d01020010000 00024030600763422308734f22f9834c22f5633502f4533802f3433b02f040000002d010 300040000002d0104001200000024030700763422308734f22f9834c22f5633502f45338 02f3433b02f76342230040000002d010100040000002d0102000e0000002403050045338 02f5633502f50334f2f4b334e2f45334d2f040000002d0103000c0000002503040056335 02f50334f2f4b334e2f45334d2f040000002d01020010000000240306004533b22f45338 02f45334d2ff0314d2ff031802ff031b22f040000002d010300040000002d01040012000 000240307004533b22f4533802f45334d2ff0314d2ff031802ff031b22f4533b22f04000 0002d010100040000002d0102000e00000024030500f031802ff0314d2fea314e2fe5314 f2fdf31502f040000002d0103000c00000025030400f0314d2fea314e2fe5314f2fdf315 02f040000002d01020010000000240306000132b02ff031802fdf31502f9c30c22fad30f 22fbe302230040000002d010300040000002d01040012000000240307000132b02ff0318 02fdf31502f9c30c22fad30f22fbe3022300132b02f040000002d010100040000002d010 2002400000024031000ad30f22fbe302230b3302430a73024309c30223092301d3089301 63082300d307d3003307b30f82f7b30ec2f7d30e12f8230d72f8930ce2f9230c72f9c30c 22f040000002d0103002200000025030f00be302230b3302430a73024309c30223092301 d308930163082300d307d3003307b30f82f7b30ec2f7d30e12f8230d72f8930ce2f9230c 72f9c30c22f040000002d01020024000000240310008734f22fb834e52fb934f02fb934f b2fb5340630b0341030a83418309f341f3094342330893424307e3424307334203069341 b30613413305a340a305634ff2f040000002d0103002200000025030f00b834e52fb934f 02fb934fb2fb5340630b0341030a83418309f341f3094342330893424307e34243073342 03069341b30613413305a340a305634ff2f040000002d01020010000000240306005634f f2f8734f22fb834e52f7634ee2e4534fb2e1434082f040000002d010300040000002d010 40012000000240307005634ff2f8734f22fb834e52f7634ee2e4534fb2e1434082f5634f f2f040000002d010100040000002d01020010000000240306004534fb2e7634ee2e7434e 92e7234e32e6f34df2e6934d72e040000002d0103000e000000250305007634ee2e7434e 92e7234e32e6f34df2e6934d72e040000002d010200100000002403060021341f2f4534f b2e6934d72eb533232e9133472e6d336b2e040000002d010300040000002d01040012000 0002403070021341f2f4534fb2e6934d72eb533232e9133472e6d336b2e21341f2f04000 0002d010100040000002d01020010000000240306009133472eb533232eb033202eac331 c2ea7331a2e9e33162e040000002d0103000e00000025030500b533232eb033202eac331 c2ea7331a2e9e33162e040000002d01020010000000240306008433782e9133472e9e331 62ea732d32d9a32042e8d32352e040000002d010300040000002d0104001200000024030 7008433782e9133472e9e33162ea732d32d9a32042e8d32352e8433782e040000002d010 100040000002d01020010000000240306009a32042ea732d32da232d22d9c32d22d9632d 22d8d32d32d040000002d0103000e00000025030500a732d32da232d22d9c32d22d9632d 22d8d32d32d040000002d0102001000000024030600a732352e9a32042e8d32d32d97311 62ea431472eb131782e040000002d010300040000002d0104001200000024030700a7323 52e9a32042e8d32d32d9731162ea431472eb131782ea732352e040000002d01010004000 0002d0102001000000024030600a431472e9731162e9131182e8c311a2e87311d2e80312 32e040000002d0103000e000000250305009731162e9131182e8c311a2e87311d2e80312 32e040000002d0102001000000024030600c8316b2ea431472e8031232ecb30d72eef30f b2e13311f2f040000002d010300040000002d0104001200000024030700c8316b2ea4314 72e8031232ecb30d72eef30fb2e13311f2fc8316b2e040000002d010100040000002d010 2001000000024030600ef30fb2ecb30d72ec830db2ec430e02ec230e52ebe30ee2e04000 0002d0103000e00000025030500cb30d72ec830db2ec430e02ec230e52ebe30ee2e04000 0002d01020010000000240306002031082fef30fb2ebe30ee2e7c30e52fad30f22fde30f f2f040000002d010300040000002d01040012000000240307002031082fef30fb2ebe30e e2e7c30e52fad30f22fde30ff2f2031082f040000002d010100040000002d01020024000 00024031000ad30f22fde30ff2fda300a30d3301330cb301b30c1302030b6302430ab302 430a030233095301f308c301830843010307f3006307b30fb2f7b30f02f7c30e52f04000 0002d0103002200000025030f00de30ff2fda300a30d3301330cb301b30c1302030b6302 430ab302430a030233095301f308c301830843010307f3006307b30fb2f7b30f02f7c30e 52f030000000000Вираження для визначення ймовірності настання головної події: РI = 1- (1-РII) Ч (1-РIII) Порядок виконання роботи 1. Із табл.8.4 вибрати варіант технічної системи. Для неї буде проведено аналіз ризику виникнення небезпек при її експлуатації. 2. Для обраної системи виконати якісний аналіз небезпек за наступним алгоритмом: 2.1) провести декомпозицію системи; 2.2) виявити небезпеки системи, які можуть виникнути в процесі її експлуатації; 2.3) визначити частини системи, що є джерелами цих небезпек, і оцінити їх якісні характеристики, заповнивши спеціальну форму (табл.8.5); 2.4) ввести обмеження на аналіз небезпек згідно з рангом небезпеки (табл.8.3). 3. Вибрати небезпеку, керуючись результатами якісного аналізу, і виконати для неї кількісний аналіз за наступним алгоритмом: 3.1) побудувати дерево відмов; 3.2) скласти логічне вираження для визначення імовірності головної події; 3.3) запропонувати захисні заходи; 3.4) скласти для кожного з захисних заходів нове логічне вираження для визначення імовірності головної події; 3.5) вказати ефект від упровадження заходів. 4. Зробити висновки. Таблиця 8.4 Варіанти завдання№ з/пТехнічні системи1Електричний чайник2Електрична соковижималка3Електричний дриль4Електрична м'ясорубка5Фен для сушіння волосся6Мікрохвильова піч7Тостер Таблиця 8.5 Визначення якісних характеристик небезпек№ з/пЕлемент об’єктаНебезпекаЯкісний описКатегоріяЙмовірністьРангПриклад виконання 1. Виконати аналіз ризику виникнення небезпек при експлуатації побутової праски. 2. Проводимо декомпозицію системи (рис.8.1). picscalex1000100090000037800000002001c0000000000040000000301080005000000 0b0200000000050000000c025201ff05040000002e0118001c000000fb02100007000000 0000bc02000000cc0102022253797374656d0001ff050000202b0000c0431100ca858239 f0d524070c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff00000000 00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000 0000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d000000 0100040000000000fe05520120841600040000002d01000003000000000097 Рис.8.1. Склад системи Виявляємо небезпеки і частини системи, які є джерелами цих небезпек, і оцінюємо їх якісні характеристики (табл.8.6). Таблиця 8.6 Визначення якісних характеристик небезпек№ з/пЕлемент об’єктаНебезпекаЯкісний описКатегоріяІмовірністьРанг1ВилкаУраження електричним струмомIIIРідке відмовленняВ2ВилкаПожежаIVРідке відмовленняА3ШнурУраження електричним струмомIIIРідке відмовленняВ4ШнурПожежаIVРідке відмовленняА5ПідошваУраження електричним струмомIIIРідке відмовленняВ6ПідошваПожежаIVРідке відмовленняА7ПідошваОпікIIЙмовірне відмовленняС8ПідошваМеханічна травмаIIМожливе відмовленняD9КорпусМеханічна травмаIМожливе відмовленняD Вводимо обмеження на аналіз небезпек: небезпека механічних травм далі розглядатися не буде. 3. Для проведення кількісного аналізу небезпеки вибираємо небезпеку, яка має, згідно з результатами якісного аналізу, найбільш високий ранг. Це небезпека виникнення пожежі. Будуємо дерево відмов для небезпечної події "пожежа" (рис.8.2). picscalex60010009000003db8800000b000502000000000400000003010800050000000 b0200000000050000000c02dc45b67c05020000f70000030001000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000040000003402000003000000350004000000340200000300000035001c000 000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000aa0ccd41 200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d010100050000002e01180000000 50000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102f fffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc0200000 00000000000040000002d0103001f000000320a2f252d2210000000e2ede0f1ebb3e4eee a20eaeef0eef22daa01bb01be019101d401b200d401be015e01de005e01bd01bd01bd016 e010a0105000000020101000000050000000902010000000500000001020100000008000 000fa0200000000000000000000040000002d01040004000000f001020007000000fc020 000ffffff000000040000002d01020004000000f0010300050000002e01010000001c000 000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00323011663200000 a0026008a010000000003000000e8d51200040000002d01030004000000f00101001c000 000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000aa1ccd41 200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d010100050000002e01180000000 50000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102f fffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01050007000000fc0200000 00000000000040000002d0106001c000000320a0e28a1220e000000eaeee3ee20e7e0ece aede5ededff5f01bd012501bd01df006f01be0126025f01ba01be01ba01ba01b10105000 0000201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d0104000 4000000f0010500040000002d01020004000000f0010600050000002e010100000004000 0002d01030004000000f00101001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc07800 022417269616c20437972000aa2ccd41200d89ff377e19ff3772020f5773011663204000 0002d010100050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000 5000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000000000000000 40000002d01050007000000fc020000000000000000040000002d0106001c000000320a7 22218220e000000c7e0e9ece0ededff20f8edf3f0e0e401be01c0012702be01bb01bb01b 101de008202ba019001bd01bd01050000000201010000000500000009020100000005000 000010201000000040000002d01040004000000f0010500040000002d01020004000000f 0010600050000002e0101000000040000002d01030004000000f00101000500000004010 d0000000500000002010100000007000000fc020000000000000000040000002d0101000 8000000fa0205000100000000000000040000002d01050010000000240306005a1da0125 a1dd3125a1d0513ba350513ba35d312ba35a01208000000fa02000000000000000000000 40000002d01060007000000fc020100000000000000040000002d0107001200000024030 7005a1da0125a1dd3125a1d0513ba350513ba35d312ba35a0125a1da012040000002d010 100040000002d0105002400000024031000ba35d312ba35a012c035a112c535a212cb35a 312d035a612d535a812d935ac12de35af12e135b412e535b812e735bd12ea35c212eb35c 812ec35cd12ed35d312040000002d0106002200000025030f00ba35a012c035a112c535a 212cb35a312d035a612d535a812d935ac12de35af12e135b412e535b812e735bd12ea35c 212eb35c812ec35cd12ed35d312040000002d0105001000000024030600ed35d312ba35d 3128835d31288355118ba355118ed355118040000002d010600040000002d01070012000 00024030700ed35d312ba35d3128835d31288355118ba355118ed355118ed35d31204000 0002d010100040000002d0105002400000024031000ba355118ed355118ec355718eb355 c18ea356218e7356718e5356c18e1357018de357518d9357818d5357c18d0357e18cb358 118c5358218c0358318ba358318040000002d0106002200000025030f00ed355118ec355 718eb355c18ea356218e7356718e5356c18e1357018de357518d9357818d5357c18d0357 e18cb358118c5358218c0358318ba358318040000002d0105001000000024030600ba358 318ba355118ba351e185a1d1e185a1d51185a1d8318040000002d010600040000002d010 7001200000024030700ba358318ba355118ba351e185a1d1e185a1d51185a1d8318ba358 318040000002d010100040000002d01050024000000240310005a1d51185a1d8318541d8 3184f1d8218491d8118441d7e183f1d7c183b1d7818361d7518331d70182f1d6c182d1d6 7182a1d6218291d5c18281d5718281d5118040000002d0106002200000025030f005a1d8 318541d83184f1d8218491d8118441d7e183f1d7c183b1d7818361d7518331d70182f1d6 c182d1d67182a1d6218291d5c18281d5718281d5118040000002d0105001000000024030 600281d51185a1d51188d1d51188d1dd3125a1dd312281dd312040000002d01060004000 0002d0107001200000024030700281d51185a1d51188d1d51188d1dd3125a1dd312281dd 312281d5118040000002d010100040000002d01050024000000240310005a1dd312281dd 312281dcd12291dc8122a1dc2122d1dbd122f1db812331db412361daf123b1dac123f1da 812441da612491da3124f1da212541da1125a1da012040000002d0106002200000025030 f00281dd312281dcd12291dc8122a1dc2122d1dbd122f1db812331db412361daf123b1da c123f1da812441da612491da3124f1da212541da1125a1da012040000002d01050024000 00024031000403bff0d0e3bff0d0f3bf40d133be90d193be00d213bd80d2a3bd20d353bc e0d403bcc0d4b3bce0d563bd20d5f3bd80d673be00d6d3be90d713bf40d733bff0d04000 0002d0106002200000025030f000e3bff0d0f3bf40d133be90d193be00d213bd80d2a3bd 20d353bce0d403bcc0d4b3bce0d563bd20d5f3bd80d673be00d6d3be90d713bf40d733bf f0d040000002d0105001000000024030600733bff0d403bff0d0e3bff0d0e3b1510403b1 510733b1510040000002d010600040000002d0107001200000024030700733bff0d403bf f0d0e3bff0d0e3b1510403b1510733b1510733bff0d040000002d010100040000002d010 5002400000024031000403b1510733b1510723b1b10713b2010703b26106d3b2b106b3b3 010673b3410643b39105f3b3c105b3b4010563b4210513b45104b3b4610463b4710403b4 710040000002d0106002200000025030f00733b1510723b1b10713b2010703b26106d3b2 b106b3b3010673b3410643b39105f3b3c105b3b4010563b4210513b45104b3b4610463b4 710403b4710040000002d0105001000000024030600403b4710403b1510403be20f8a29e 20f8a2915108a294710040000002d010600040000002d0107001200000024030700403b4 710403b1510403be20f8a29e20f8a2915108a294710403b4710040000002d01010004000 0002d01050024000000240310008a2915108a29e20f8429e30f7f29e40f7929e50f7429e 80f6f29ea0f6b29ee0f6629f10f6329f60f5f29fa0f5d29ff0f5a29041059290a1058290 f1058291510040000002d0106002200000025030f008a29e20f8429e30f7f29e40f7929e 50f7429e80f6f29ea0f6b29ee0f6629f10f6329f60f5f29fa0f5d29ff0f5a29041059290 a1058290f1058291510040000002d0105001000000024030600bd2915108a29151058291 5105829d3128a29d312bd29d312040000002d010600040000002d0107001200000024030 700bd2915108a291510582915105829d3128a29d312bd29d312bd291510040000002d010 100040000002d01050024000000240310008a29d312bd29d312bb29de12b729e912b129f 212a929fa12a0290013952904138a2905137f290413742900136b29fa126329f2125d29e 9125929de125829d312040000002d0106002200000025030f00bd29d312bb29de12b729e 912b129f212a929fa12a0290013952904138a2905137f290413742900136b29fa126329f 2125d29e9125929de125829d312040000002d0105002400000024031000c72a781b952a7 81b962a6d1b9a2a621ba02a591ba82a511bb12a4b1bbc2a471bc72a451bd22a471bdd2a4 b1be62a511bee2a591bf42a621bf82a6d1bfa2a781b040000002d0106002200000025030 f00952a781b962a6d1b9a2a621ba02a591ba82a511bb12a4b1bbc2a471bc72a451bd22a4 71bdd2a4b1be62a511bee2a591bf42a621bf82a6d1bfa2a781b040000002d01050010000 00024030600fa2a781bc72a781b952a781b952a751dc72a751dfa2a751d040000002d010 600040000002d0107001200000024030700fa2a781bc72a781b952a781b952a751dc72a7 51dfa2a751dfa2a781b040000002d010100040000002d0105002400000024031000c72a7 51d952a751d952a7b1d962a801d972a861d9a2a8b1d9c2a901da02a941da32a991da82a9 c1dac2aa01db12aa21db62aa51dbc2aa61dc12aa71dc72aa71d040000002d01060022000 00025030f00952a751d952a7b1d962a801d972a861d9a2a8b1d9c2a901da02a941da32a9 91da82a9c1dac2aa01db12aa21db62aa51dbc2aa61dc12aa71dc72aa71d040000002d010 5001000000024030600c72a421dc72a751dc72aa71d144da71d144d751d144d421d04000 0002d010600040000002d0107001200000024030700c72a421dc72a751dc72aa71d144da 71d144d751d144d421dc72a421d040000002d010100040000002d0105002400000024031 000144d751d144d421d1a4d431d1f4d441d254d451d2a4d481d2f4d4a1d334d4e1d384d5 11d3b4d561d3f4d5a1d414d5f1d444d641d454d6a1d464d6f1d474d751d040000002d010 6002200000025030f00144d421d1a4d431d1f4d441d254d451d2a4d481d2f4d4a1d334d4 e1d384d511d3b4d561d3f4d5a1d414d5f1d444d641d454d6a1d464d6f1d474d751d04000 0002d0105001000000024030600474d751d144d751de24c751de24c751f144d751f474d7 51f040000002d010600040000002d0107001200000024030700474d751d144d751de24c7 51de24c751f144d751f474d751f474d751d040000002d010100040000002d01050024000 00024031000144d751f474d751f454d801f414d8b1f3b4d941f334d9c1f2a4da21f1f4da 61f144da71f094da61ffe4ca21ff54c9c1fed4c941fe74c8b1fe34c801fe24c751f04000 0002d0106002200000025030f00474d751f454d801f414d8b1f3b4d941f334d9c1f2a4da 21f1f4da61f144da71f094da61ffe4ca21ff54c9c1fed4c941fe74c8b1fe34c801fe24c7 51f040000002d0105002400000024031000e32cb52cb12cb52cb22caa2cb62c9f2cbc2c9 62cc42c8e2ccd2c882cd82c842ce32c822cee2c842cf92c882c022d8e2c0a2d962c102d9 f2c142daa2c162db52c040000002d0106002200000025030f00b12cb52cb22caa2cb62c9 f2cbc2c962cc42c8e2ccd2c882cd82c842ce32c822cee2c842cf92c882c022d8e2c0a2d9 62c102d9f2c142daa2c162db52c040000002d0105001000000024030600162db52ce32cb 52cb12cb52cb12c0a32e32c0a32162d0a32040000002d010600040000002d01070012000 00024030700162db52ce32cb52cb12cb52cb12c0a32e32c0a32162d0a32162db52c04000 0002d010100040000002d0105002400000024031000e32c0a32b12c0a32b12c1032b22c1 532b32c1b32b62c2032b82c2532bc2c2932bf2c2e32c42c3132c82c3532cd2c3732d22c3 a32d82c3b32dd2c3c32e32c3c32040000002d0106002200000025030f00b12c0a32b12c1 032b22c1532b32c1b32b62c2032b82c2532bc2c2932bf2c2e32c42c3132c82c3532cd2c3 732d22c3a32d82c3b32dd2c3c32e32c3c32040000002d0105001000000024030600e32cd 731e32c0a32e32c3c322e373c322e370a322e37d731040000002d010600040000002d010 7001200000024030700e32cd731e32c0a32e32c3c322e373c322e370a322e37d731e32cd 731040000002d010100040000002d01050024000000240310002e370a322e37d7313437d 8313937d9313f37da314437dd314937df314d37e3315237e6315537eb315937ef315b37f 4315e37f9315f37ff316037043261370a32040000002d0106002200000025030f002e37d 7313437d8313937d9313f37da314437dd314937df314d37e3315237e6315537eb315937e f315b37f4315e37f9315f37ff316037043261370a32040000002d0105001000000024030 60061370a322e370a32fc360a32fc36c9342e37c9346137c934040000002d01060004000 0002d010700120000002403070061370a322e370a32fc360a32fc36c9342e37c9346137c 93461370a32040000002d010100040000002d01050024000000240310002e37c9346137c 9345f37d4345b37df345537e8344d37f0344437f6343937fa342e37fb342337fa341837f 6340f37f0340737e8340137df34fd36d434fc36c934040000002d0106002200000025030 f006137c9345f37d4345b37df345537e8344d37f0344437f6343937fa342e37fb342337f a341837f6340f37f0340737e8340137df34fd36d434fc36c934040000002d01050024000 00024031000c22ea52c902ea52c912e9a2c952e8f2c9b2e862ca32e7e2cac2e782cb72e7 42cc22e722ccd2e742cd82e782ce12e7e2ce92e862cef2e8f2cf32e9a2cf52ea52c04000 0002d0106002200000025030f00902ea52c912e9a2c952e8f2c9b2e862ca32e7e2cac2e7 82cb72e742cc22e722ccd2e742cd82e782ce12e7e2ce92e862cef2e8f2cf32e9a2cf52ea 52c040000002d0105001000000024030600f52ea52cc22ea52c902ea52c902e3c30c22e3 c30f52e3c30040000002d010600040000002d0107001200000024030700f52ea52cc22ea 52c902ea52c902e3c30c22e3c30f52e3c30f52ea52c040000002d010100040000002d010 5002400000024031000c22e3c30902e3c30902e4230912e4730922e4d30952e5230972e5 7309b2e5b309e2e6030a32e6330a72e6730ac2e6930b12e6c30b72e6d30bc2e6e30c22e6 e30040000002d0106002200000025030f00902e3c30902e4230912e4730922e4d30952e5 230972e57309b2e5b309e2e6030a32e6330a72e6730ac2e6930b12e6c30b72e6d30bc2e6 e30c22e6e30040000002d0105001000000024030600c22e0930c22e3c30c22e6e3053516 e3053513c3053510930040000002d010600040000002d0107001200000024030700c22e0 930c22e3c30c22e6e3053516e3053513c3053510930c22e0930040000002d01010004000 0002d010500240000002403100053513c305351093059510a305e510b3064510c3069510 f306e51113072511530775118307a511d307e5121308051263083512b308451313085513 63086513c30040000002d0106002200000025030f005351093059510a305e510b3064510 c3069510f306e51113072511530775118307a511d307e5121308051263083512b3084513 1308551363086513c30040000002d010500100000002403060086513c3053513c3021513 c302151d2335351d2338651d233040000002d010600040000002d0107001200000024030 70086513c3053513c3021513c302151d2335351d2338651d23386513c30040000002d010 100040000002d01050024000000240310005351d2338651d2338451dd338051e8337a51f 1337251f9336951ff335e51033453510434485103343d51ff333451f9332c51f1332651e 8332251dd332151d233040000002d0106002200000025030f008651d2338451dd338051e 8337a51f1337251f9336951ff335e51033453510434485103343d51ff333451f9332c51f 1332651e8332251dd332151d233040000002d01050010000000240306009d3033396b303 d39393047396530283a97301e3ac930143a040000002d010600040000002d01070012000 000240307009d3033396b303d39393047396530283a97301e3ac930143a9d30333904000 0002d010100040000002d0105000e0000002403050097301e3a6530283a67302d3a69303 23a6c30383a040000002d0106000c000000250304006530283a67302d3a6930323a6c303 83a040000002d0105001000000024030600c230043a97301e3a6c30383aee30113b1931f 73a4431dd3a040000002d010600040000002d0107001200000024030700c230043a97301 e3a6c30383aee30113b1931f73a4431dd3ac230043a040000002d010100040000002d010 5000c000000240304001931f73aee30113bf130163bf6301c3b040000002d0106000a000 00025030300ee30113bf130163bf6301c3b040000002d01050010000000240306003c31d 23a1931f73af6301c3bca31e63bed31c13b10329c3b040000002d010600040000002d010 70012000000240307003c31d23a1931f73af6301c3bca31e63bed31c13b10329c3b3c31d 23a040000002d010100040000002d0105000a00000024030300ed31c13bca31e63bd231e c3b040000002d0106000800000025030200ca31e63bd231ec3b040000002d01050010000 000240306000832963bed31c13bd231ec3bf0329d3c0b33723c2633473c040000002d010 600040000002d01070012000000240307000832963bed31c13bd231ec3bf0329d3c0b337 23c2633473c0832963b040000002d010100040000002d0105000a000000240303000b337 23cf0329d3cf732a03c040000002d0106000800000025030200f0329d3cf732a03c04000 0002d01050010000000240306001f33443c0b33723cf732a03c5434353d6834073d7c34d 93c040000002d010600040000002d01070012000000240307001f33443c0b33723cf732a 03c5434353d6834073d7c34d93c1f33443c040000002d010100040000002d0105000a000 000240303006834073d5434353d5a34383d040000002d010600080000002503020054343 53d5a34383d040000002d01050010000000240306007634d63c6834073d5a34383dea35a 93df835783d0636473d040000002d010600040000002d01070012000000240307007634d 63c6834073d5a34383dea35a93df835783d0636473d7634d63c040000002d01010004000 0002d0105000a00000024030300f835783dea35a93df035aa3d040000002d01060008000 00025030200ea35a93df035aa3d040000002d01050010000000240306000036463df8357 83df035aa3da537f43dad37c23db537903d040000002d010600040000002d01070012000 000240307000036463df835783df035aa3da537f43dad37c23db537903d0036463d04000 0002d010100040000002d0105000a00000024030300ad37c23da537f43da937f43d04000 0002d0106000800000025030200a537f43da937f43d040000002d0105001000000024030 600b137903dad37c23da937f43d7339143e7739e23d7b39b03d040000002d01060004000 0002d0107001200000024030700b137903dad37c23da937f43d7339143e7739e23d7b39b 03db137903d040000002d010100040000002d0105000a000000240303007739e23d73391 43e7839143e040000002d01060008000000250302007339143e7839143e040000002d010 50010000000240306007639b03d7739e23d7839143e463b093e453bd73d443ba53d04000 0002d010600040000002d01070012000000240307007639b03d7739e23d7839143e463b0 93e453bd73d443ba53d7639b03d040000002d010100040000002d0105000a00000024030 300453bd73d463b093e4b3b093e040000002d0106000800000025030200463b093e4b3b0 93e040000002d01050010000000240306003f3ba53d453bd73d4b3b093e0c3dd43d063da 23d003d703d040000002d010600040000002d01070012000000240307003f3ba53d453bd 73d4b3b093e0c3dd43d063da23d003d703d3f3ba53d040000002d010100040000002d010 5000a00000024030300063da23d0c3dd43d113dd33d040000002d0106000800000025030 2000c3dd43d113dd33d040000002d0105001000000024030600fb3c713d063da23d113dd 33db53e753daa3e443d9f3e133d040000002d010600040000002d0107001200000024030 700fb3c713d063da23d113dd33db53e753daa3e443d9f3e133dfb3c713d040000002d010 100040000002d0105000a00000024030300aa3e443db53e753dbb3e743d040000002d010 6000800000025030200b53e753dbb3e743d040000002d0105001000000024030600993e1 43daa3e443dbb3e743d3440f13c2340c13c1240913c040000002d010600040000002d010 7001200000024030700993e143daa3e443dbb3e743d3440f13c2340c13c1240913c993e1 43d040000002d010100040000002d0105000a000000240303002340c13c3440f13c3a40e e3c040000002d01060008000000250302003440f13c3a40ee3c040000002d01050010000 000240306000c40943c2340c13c3a40ee3c79414a3c62411d3c4b41f03b040000002d010 600040000002d01070012000000240307000c40943c2340c13c3a40ee3c79414a3c62411 d3c4b41f03b0c40943c040000002d010100040000002d0105000a0000002403030062411 d3c79414a3c8141453c040000002d010600080000002503020079414a3c8141453c04000 0002d01050010000000240306004341f53b62411d3c8141453c7b42863b5c425e3b3d423 63b040000002d010600040000002d01070012000000240307004341f53b62411d3c81414 53c7b42863b5c425e3b3d42363b4341f53b040000002d010100040000002d0105000c000 000240304005c425e3b7b42863b7f42823b83427e3b040000002d0106000a00000025030 3007b42863b7f42823b83427e3b040000002d010500100000002403060035423e3b5c425 e3b83427e3b2f43ac3a08438c3ae1426c3a040000002d010600040000002d01070012000 0002403070035423e3b5c425e3b83427e3b2f43ac3a08438c3ae1426c3a35423e3b04000 0002d010100040000002d0105000c0000002403040008438c3a2f43ac3a3243a73a37439 e3a040000002d0106000a000000250303002f43ac3a3243a73a37439e3a040000002d010 5001000000024030600d9427a3a08438c3a37439e3a8e43c0395f43ae3930439c3904000 0002d010600040000002d0107001200000024030700d9427a3a08438c3a37439e3a8e43c 0395f43ae3930439c39d9427a3a040000002d010100040000002d0105000e00000024030 5005f43ae398e43c0399043bb399143b6399243ae39040000002d0106000c00000025030 4008e43c0399043bb399143b6399243ae39040000002d01050010000000240306002d43a e395f43ae399243ae399243cc385f43cc382d43cc38040000002d010600040000002d010 70012000000240307002d43ae395f43ae399243ae399243cc385f43cc382d43cc382d43a e39040000002d010100040000002d0105000e000000240305005f43cc389243cc389143c 6389043c1388e43ba38040000002d0106000c000000250304009243cc389143c6389043c 1388e43ba38040000002d01050010000000240306003043de385f43cc388e43ba383743d c370843ee37d9420038040000002d010600040000002d01070012000000240307003043d e385f43cc388e43ba383743dc370843ee37d94200383043de38040000002d01010004000 0002d0105000c000000240304000843ee373743dc373543d6372f43ce37040000002d010 6000a000000250303003743dc373543d6372f43ce37040000002d0105001000000024030 600e1420e380843ee372f43ce378342fc365c421c3735423c37040000002d01060004000 0002d0107001200000024030700e1420e380843ee372f43ce378342fc365c421c3735423 c37e1420e38040000002d010100040000002d0105000c000000240304005c421c378342f c367f42f8367b42f436040000002d0106000a000000250303008342fc367f42f8367b42f 436040000002d01050010000000240306003d4244375c421c377b42f4368141353662415 d3643418536040000002d010600040000002d01070012000000240307003d4244375c421 c377b42f4368141353662415d36434185363d424437040000002d010100040000002d010 5000a0000002403030062415d368141353679413036040000002d0106000800000025030 2008141353679413036040000002d01050010000000240306004b418a3662415d3679413 0363a408c352340b9350c40e635040000002d010600040000002d0107001200000024030 7004b418a3662415d36794130363a408c352340b9350c40e6354b418a36040000002d010 100040000002d0105000a000000240303002340b9353a408c3534408935040000002d010 60008000000250302003a408c3534408935040000002d01050010000000240306001240e 9352340b93534408935bb3e0635aa3e3635993e6635040000002d010600040000002d010 70012000000240307001240e9352340b93534408935bb3e0635aa3e3635993e66351240e 935040000002d010100040000002d0105000a00000024030300aa3e3635bb3e0635b53e0 535040000002d0106000800000025030200bb3e0635b53e0535040000002d01050010000 000240306009f3e6735aa3e3635b53e0535113da734063dd834fb3c0935040000002d010 600040000002d01070012000000240307009f3e6735aa3e3635b53e0535113da734063dd 834fb3c09359f3e6735040000002d010100040000002d0105000a00000024030300063dd 834113da7340c3da634040000002d0106000800000025030200113da7340c3da63404000 0002d0105001000000024030600003d0a35063dd8340c3da6344b3b7134453ba3343f3bd 534040000002d010600040000002d0107001200000024030700003d0a35063dd8340c3da 6344b3b7134453ba3343f3bd534003d0a35040000002d010100040000002d0105000a000 00024030300453ba3344b3b7134463b7134040000002d01060008000000250302004b3b7 134463b7134040000002d0105001000000024030600443bd534453ba334463b713478396 634773998347639ca34040000002d010600040000002d0107001200000024030700443bd 534453ba334463b713478396634773998347639ca34443bd534040000002d01010004000 0002d0105000a00000024030300773998347839663473396634040000002d01060008000 000250302007839663473396634040000002d01050010000000240306007b39ca3477399 83473396634a9378634ad37b834b137ea34040000002d010600040000002d01070012000 000240307007b39ca347739983473396634a9378634ad37b834b137ea347b39ca3404000 0002d010100040000002d0105000a00000024030300ad37b834a9378634a537863404000 0002d0106000800000025030200a9378634a5378634040000002d0105001000000024030 600b537ea34ad37b834a5378634f035d034f835023500363435040000002d01060004000 0002d0107001200000024030700b537ea34ad37b834a5378634f035d034f835023500363 435b537ea34040000002d010100040000002d0105000a00000024030300f8350235f035d 034ea35d134040000002d0106000800000025030200f035d034ea35d134040000002d010 500100000002403060006363335f8350235ea35d1345a344235683473357634a43504000 0002d010600040000002d010700120000002403070006363335f8350235ea35d1345a344 235683473357634a43506363335040000002d010100040000002d0105000a00000024030 300683473355a34423554344535040000002d01060008000000250302005a34423554344 535040000002d01050010000000240306007c34a1356834733554344535f732da350b330 8361f333636040000002d010600040000002d01070012000000240307007c34a13568347 33554344535f732da350b3308361f3336367c34a135040000002d010100040000002d010 5000a000000240303000b330836f732da35f032dd35040000002d0106000800000025030 200f732da35f032dd35040000002d0105001000000024030600263333360b330836f032d d35d2318e36ed31b9360832e436040000002d010600040000002d0107001200000024030 700263333360b330836f032dd35d2318e36ed31b9360832e43626333336040000002d010 100040000002d0105000a00000024030300ed31b936d2318e36ca319436040000002d010 6000800000025030200d2318e36ca319436040000002d01050010000000240306001032d e36ed31b936ca319436f6305e37193183373c31a837040000002d010600040000002d010 70012000000240307001032de36ed31b936ca319436f6305e37193183373c31a8371032d e36040000002d010100040000002d0105000c0000002403040019318337f6305e37f2306 337ee306937040000002d0106000a00000025030300f6305e37f2306337ee30693704000 0002d010500100000002403060044319d3719318337ee3069376c30423897305c38c2307 638040000002d010600040000002d010700120000002403070044319d3719318337ee306 9376c30423897305c38c230763844319d37040000002d010100040000002d0105000e000 0002403050097305c386c3042386930473867304c3865305238040000002d0106000c000 000250304006c3042386930473867304c3865305238040000002d0105001000000024030 600c930663897305c3865305238393033396b303d399d304739040000002d01060004000 0002d0107001200000024030700c930663897305c3865305238393033396b303d399d304 739c9306638040000002d010100040000002d0105000e000000240305006b303d3939303 3393930393939303f3939304739040000002d0106000c000000250304003930333939303 93939303f3939304739040000002d01050010000000240306004f21421f4f21751f4f21a 71fa83aa71fa83a751fa83a421f040000002d010600040000002d0107001200000024030 7004f21421f4f21751f4f21a71fa83aa71fa83a751fa83a421f4f21421f040000002d010 100040000002d0105002400000024031000a83a751fa83a421fae3a431fb33a441fb93a4 51fbe3a481fc33a4a1fc73a4e1fcc3a511fcf3a561fd33a5a1fd53a5f1fd83a641fd93a6 a1fda3a6f1fdb3a751f040000002d0106002200000025030f00a83a421fae3a431fb33a4 41fb93a451fbe3a481fc33a4a1fc73a4e1fcc3a511fcf3a561fd33a5a1fd53a5f1fd83a6 41fd93a6a1fda3a6f1fdb3a751f040000002d0105001000000024030600db3a751fa83a7 51f763a751f763a9729a83a9729db3a9729040000002d010600040000002d01070012000 00024030700db3a751fa83a751f763a751f763a9729a83a9729db3a9729db3a751f04000 0002d010100040000002d0105002400000024031000a83a9729db3a9729da3a9d29d93aa 229d83aa829d53aad29d33ab229cf3ab629cc3abb29c73abe29c33ac229be3ac429b93ac 729b33ac829ae3ac929a83ac929040000002d0106002200000025030f00db3a9729da3a9 d29d93aa229d83aa829d53aad29d33ab229cf3ab629cc3abb29c73abe29c33ac229be3ac 429b93ac729b33ac829ae3ac929a83ac929040000002d0105001000000024030600a83ac 929a83a9729a83a64294f2164294f2197294f21c929040000002d010600040000002d010 7001200000024030700a83ac929a83a9729a83a64294f2164294f2197294f21c929a83ac 929040000002d010100040000002d01050024000000240310004f2197294f21c9294921c 9294421c8293e21c7293921c4293421c2293021be292b21bb292821b6292421b2292221a d291f21a8291e21a2291d219d291d219729040000002d0106002200000025030f004f21c 9294921c9294421c8293e21c7293921c4293421c2293021be292b21bb292821b6292421b 2292221ad291f21a8291e21a2291d219d291d219729040000002d0105001000000024030 6001d2197294f219729822197298221751f4f21751f1d21751f040000002d01060004000 0002d01070012000000240307001d2197294f219729822197298221751f4f21751f1d217 51f1d219729040000002d010100040000002d01050024000000240310004f21751f1d217 51f1d216f1f1e216a1f1f21641f22215f1f24215a1f2821561f2b21511f30214e1f34214 a1f3921481f3e21451f4421441f4921431f4f21421f040000002d0106002200000025030 f001d21751f1d216f1f1e216a1f1f21641f22215f1f24215a1f2821561f2b21511f30214 e1f34214a1f3921481f3e21451f4421441f4921431f4f21421f040000002d01050024000 000240310001910a52ce70fa52ce80f9a2cec0f8f2cf20f862cfa0f7e2c0310782c0e107 42c1910722c2410742c2f10782c38107e2c4010862c46108f2c4a109a2c4c10a52c04000 0002d0106002200000025030f00e70fa52ce80f9a2cec0f8f2cf20f862cfa0f7e2c03107 82c0e10742c1910722c2410742c2f10782c38107e2c4010862c46108f2c4a109a2c4c10a 52c040000002d01050010000000240306004c10a52c1910a52ce70fa52ce70f3c3019103 c304c103c30040000002d010600040000002d01070012000000240307004c10a52c1910a 52ce70fa52ce70f3c3019103c304c103c304c10a52c040000002d010100040000002d010 500240000002403100019103c30e70f3c30e70f4230e80f4730e90f4d30ec0f5230ee0f5 730f20f5b30f50f6030fa0f6330fe0f67300310693008106c300e106d3013106e3019106 e30040000002d0106002200000025030f00e70f3c30e70f4230e80f4730e90f4d30ec0f5 230ee0f5730f20f5b30f50f6030fa0f6330fe0f67300310693008106c300e106d3013106 e3019106e30040000002d01050010000000240306001910093019103c3019106e30f0226 e30f0223c30f0220930040000002d010600040000002d010700120000002403070019100 93019103c3019106e30f0226e30f0223c30f022093019100930040000002d01010004000 0002d0105002400000024031000f0223c30f0220930f6220a30fb220b3001230c3006230 f300b2311300f2315301423183017231d301b2321301d23263020232b302123313022233 63023233c30040000002d0106002200000025030f00f0220930f6220a30fb220b3001230 c3006230f300b2311300f2315301423183017231d301b2321301d23263020232b3021233 1302223363023233c30040000002d010500100000002403060023233c30f0223c30be223 c30be22d233f022d2332323d233040000002d010600040000002d0107001200000024030 70023233c30f0223c30be223c30be22d233f022d2332323d23323233c30040000002d010 100040000002d0105002400000024031000f022d2332323d2332123dd331d23e8331723f 1330f23f9330623ff33fb220334f0220434e5220334da22ff33d122f933c922f133c322e 833bf22dd33be22d233040000002d0106002200000025030f002323d2332123dd331d23e 8331723f1330f23f9330623ff33fb220334f0220434e5220334da22ff33d122f933c922f 133c322e833bf22dd33be22d233040000002d01050024000000240310003a0eb52c080eb 52c090eaa2c0d0e9f2c130e962c1b0e8e2c240e882c2f0e842c3a0e822c450e842c500e8 82c590e8e2c610e962c670e9f2c6b0eaa2c6d0eb52c040000002d0106002200000025030 f00080eb52c090eaa2c0d0e9f2c130e962c1b0e8e2c240e882c2f0e842c3a0e822c450e8 42c500e882c590e8e2c610e962c670e9f2c6b0eaa2c6d0eb52c040000002d01050010000 000240306006d0eb52c3a0eb52c080eb52c080e3c303a0e3c306d0e3c30040000002d010 600040000002d01070012000000240307006d0eb52c3a0eb52c080eb52c080e3c303a0e3 c306d0e3c306d0eb52c040000002d010100040000002d01050024000000240310003a0e3 c306d0e3c306c0e42306b0e47306a0e4d30670e5230650e5730610e5b305e0e6030590e6 330550e6730500e69304b0e6c30450e6d30400e6e303a0e6e30040000002d01060022000 00025030f006d0e3c306c0e42306b0e47306a0e4d30670e5230650e5730610e5b305e0e6 030590e6330550e6730500e69304b0e6c30450e6d30400e6e303a0e6e30040000002d010 50010000000240306003a0e6e303a0e3c303a0e0930e70b0930e70b3c30e70b6e3004000 0002d010600040000002d01070012000000240307003a0e6e303a0e3c303a0e0930e70b0 930e70b3c30e70b6e303a0e6e30040000002d010100040000002d0105002400000024031 000e70b3c30e70b0930e10b0a30dc0b0b30d60b0c30d10b0f30cc0b1130c80b1530c30b1 830c00b1d30bc0b2130ba0b2630b70b2b30b60b3130b50b3630b50b3c30040000002d010 6002200000025030f00e70b0930e10b0a30dc0b0b30d60b0c30d10b0f30cc0b1130c80b1 530c30b1830c00b1d30bc0b2130ba0b2630b70b2b30b60b3130b50b3630b50b3c3004000 0002d01050010000000240306001a0c3c30e70b3c30b50b3c30b50b9c34e70b9c341a0c9 c34040000002d010600040000002d01070012000000240307001a0c3c30e70b3c30b50b3 c30b50b9c34e70b9c341a0c9c341a0c3c30040000002d010100040000002d01050024000 00024031000e70b9c341a0c9c34180ca734140cb2340e0cbb34060cc334fd0bc934f20bc d34e70bce34dc0bcd34d10bc934c80bc334c00bbb34ba0bb234b60ba734b50b9c3404000 0002d0106001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616c204 37972000aa3ccd41200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d01080005000 0002e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000 000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d0109000 7000000fc020000000000000000040000002d010a0015000000320af63c771c09000000b 320f0eee7e5f2eae800b200de00be01bd017001bd016f015e01bf0105000000020101000 0000500000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f0010 900040000002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d0103000 4000000f00108001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616 c20437972000aa4ccd41200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d0108000 50000002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000500000009020 0000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d010 90007000000fc020000000000000000040000002d010a000f000000320af03cce0705000 000e2e8ebeae800aa01bf01d4015e01bf010500000002010100000005000000090201000 00005000000010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d0101000 4000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f001080022000 00025030f001a0c9c34180ca734140cb2340e0cbb34060cc334fd0bc934f20bcd34e70bc e34dc0bcd34d10bc934c80bc334c00bbb34ba0bb234b60ba734b50b9c34040000002d010 50010000000240306007817333947173d39161747394c174e3a7d17443aae173a3a04000 0002d010600040000002d01070012000000240307007817333947173d39161747394c174 e3a7d17443aae173a3a78173339040000002d010100040000002d0105000e00000024030 5007d17443a4c174e3a4d17543a4f17593a52175f3a040000002d0106000c00000025030 4004c174e3a4d17543a4f17593a52175f3a040000002d0105001000000024030600a8172 93a7d17443a52175f3af2175c3b1d18413b4818263b040000002d010600040000002d010 7001200000024030700a817293a7d17443a52175f3af2175c3b1d18413b4818263ba8172 93a040000002d010100040000002d0105000c000000240304001d18413bf2175c3bf6176 13bfb17673b040000002d0106000a00000025030300f2175c3bf617613bfb17673b04000 0002d01050010000000240306003f181b3b1d18413bfb17673bff18513c21192b3c43190 53c040000002d010600040000002d01070012000000240307003f181b3b1d18413bfb176 73bff18513c21192b3c4319053c3f181b3b040000002d010100040000002d0105000a000 0002403030021192b3cff18513c0719563c040000002d0106000800000025030200ff185 13c0719563c040000002d01050010000000240306003b19003c21192b3c0719563c661a2 53d801afa3c9a1acf3c040000002d010600040000002d01070012000000240307003b190 03c21192b3c0719563c661a253d801afa3c9a1acf3c3b19003c040000002d01010004000 0002d0105000a00000024030300801afa3c661a253d6d1a293d040000002d01060008000 00025030200661a253d6d1a293d040000002d0105001000000024030600931acb3c801af a3c6d1a293d1a1cd63d2d1ca73d401c783d040000002d010600040000002d01070012000 00024030700931acb3c801afa3c6d1a293d1a1cd63d2d1ca73d401c783d931acb3c04000 0002d010100040000002d0105000a000000240303002d1ca73d1a1cd63d201cd83d04000 0002d01060008000000250302001a1cd63d201cd83d040000002d0105001000000024030 6003a1c763d2d1ca73d201cd83d0b1e5c3e181e2b3e251efa3d040000002d01060004000 0002d01070012000000240307003a1c763d2d1ca73d201cd83d0b1e5c3e181e2b3e251ef a3d3a1c763d040000002d010100040000002d0105000a00000024030300181e2b3e0b1e5 c3e101e5d3e040000002d01060008000000250302000b1e5c3e101e5d3e040000002d010 5001000000024030600201ef93d181e2b3e101e5d3e2820b33e3020813e38204f3e04000 0002d010600040000002d0107001200000024030700201ef93d181e2b3e101e5d3e2820b 33e3020813e38204f3e201ef93d040000002d010100040000002d0105000a00000024030 3003020813e2820b33e2d20b33e040000002d01060008000000250302002820b33e2d20b 33e040000002d010500100000002403060033204f3e3020813e2d20b33e5f22d93e6222a 73e6522753e040000002d010600040000002d010700120000002403070033204f3e30208 13e2d20b33e5f22d93e6222a73e6522753e33204f3e040000002d010100040000002d010 5000a000000240303006222a73e5f22d93e6322d93e040000002d0106000800000025030 2005f22d93e6322d93e040000002d01050010000000240306006122753e6222a73e6322d 93e9a24cc3e99249a3e9824683e040000002d010600040000002d0107001200000024030 7006122753e6222a73e6322d93e9a24cc3e99249a3e9824683e6122753e040000002d010 100040000002d0105000a0000002403030099249a3e9a24cc3e9f24cc3e040000002d010 60008000000250302009a24cc3e9f24cc3e040000002d010500100000002403060093246 83e99249a3e9f24cc3ec7268e3ec1265c3ebb262a3e040000002d010600040000002d010 70012000000240307009324683e99249a3e9f24cc3ec7268e3ec1265c3ebb262a3e93246 83e040000002d010100040000002d0105000a00000024030300c1265c3ec7268e3ecc268 d3e040000002d0106000800000025030200c7268e3ecc268d3e040000002d01050010000 00024030600b6262b3ec1265c3ecc268d3ed0281f3ec528ee3dba28bd3d040000002d010 600040000002d0107001200000024030700b6262b3ec1265c3ecc268d3ed0281f3ec528e e3dba28bd3db6262b3e040000002d010100040000002d0105000a00000024030300c528e e3dd0281f3ed5281e3e040000002d0106000800000025030200d0281f3ed5281e3e04000 0002d0105001000000024030600b528be3dc528ee3dd5281e3ea32a853d932a553d832a2 53d040000002d010600040000002d0107001200000024030700b528be3dc528ee3dd5281 e3ea32a853d932a553d832a253db528be3d040000002d010100040000002d0105000a000 00024030300932a553da32a853da92a823d040000002d0106000800000025030200a32a8 53da92a823d040000002d01050010000000240306007d2a283d932a553da92a823d312cc 43c1b2c973c052c6a3c040000002d010600040000002d01070012000000240307007d2a2 83d932a553da92a823d312cc43c1b2c973c052c6a3c7d2a283d040000002d01010004000 0002d0105000a000000240303001b2c973c312cc43c392cc03c040000002d01060008000 00025030200312cc43c392cc03c040000002d0105001000000024030600fd2b6e3c1b2c9 73c392cc03c6c2de23b4e2db93b302d903b040000002d010600040000002d01070012000 00024030700fd2b6e3c1b2c973c392cc03c6c2de23b4e2db93b302d903bfd2b6e3c04000 0002d010100040000002d0105000c000000240304004e2db93b6c2de23b702dde3b742dd a3b040000002d0106000a000000250303006c2de23b702dde3b742dda3b040000002d010 5001000000024030600282d983b4e2db93b742dda3b472ee53a212ec43afb2da33a04000 0002d010600040000002d0107001200000024030700282d983b4e2db93b742dda3b472ee 53a212ec43afb2da33a282d983b040000002d010100040000002d0105000c00000024030 400212ec43a472ee53a4b2ee03a502ed73a040000002d0106000a00000025030300472ee 53a4b2ee03a502ed73a040000002d0105001000000024030600f22db13a212ec43a502ed 73abb2ed4398c2ec1395d2eae39040000002d010600040000002d0107001200000024030 700f22db13a212ec43a502ed73abb2ed4398c2ec1395d2eae39f22db13a040000002d010 100040000002d0105000e000000240305008c2ec139bb2ed439bd2ecf39be2ec939bf2ec 139040000002d0106000c00000025030400bb2ed439bd2ecf39be2ec939bf2ec13904000 0002d01050010000000240306005a2ec1398c2ec139bf2ec139bf2eb9388c2eb9385a2eb 938040000002d010600040000002d01070012000000240307005a2ec1398c2ec139bf2ec 139bf2eb9388c2eb9385a2eb9385a2ec139040000002d010100040000002d0105000e000 000240305008c2eb938bf2eb938be2eb338bd2eae38bb2ea638040000002d0106000c000 00025030400bf2eb938be2eb338bd2eae38bb2ea638040000002d0105001000000024030 6005d2ecc388c2eb938bb2ea638502ea337212eb637f22dc937040000002d01060004000 0002d01070012000000240307005d2ecc388c2eb938bb2ea638502ea337212eb637f22dc 9375d2ecc38040000002d010100040000002d0105000c00000024030400212eb637502ea 3374d2e9e37472e9537040000002d0106000a00000025030300502ea3374d2e9e37472e9 537040000002d0105001000000024030600fb2dd737212eb637472e9537742da0364e2dc 136282de236040000002d010600040000002d0107001200000024030700fb2dd737212eb 637472e9537742da0364e2dc136282de236fb2dd737040000002d010100040000002d010 5000c000000240304004e2dc136742da036702d9c366c2d9836040000002d0106000a000 00025030300742da036702d9c366c2d9836040000002d0105001000000024030600302de a364e2dc1366c2d9836392cba351b2ce335fd2b0c36040000002d010600040000002d010 7001200000024030700302dea364e2dc1366c2d9836392cba351b2ce335fd2b0c36302de a36040000002d010100040000002d0105000a000000240303001b2ce335392cba35312cb 635040000002d0106000800000025030200392cba35312cb635040000002d01050010000 00024030600052c10361b2ce335312cb635a92af834932a25357d2a5235040000002d010 600040000002d0107001200000024030700052c10361b2ce335312cb635a92af834932a2 5357d2a5235052c1036040000002d010100040000002d0105000a00000024030300932a2 535a92af834a32af534040000002d0106000800000025030200a92af834a32af53404000 0002d0105001000000024030600832a5535932a2535a32af534d5285c34c5288c34b528b c34040000002d010600040000002d0107001200000024030700832a5535932a2535a32af 534d5285c34c5288c34b528bc34832a5535040000002d010100040000002d0105000a000 00024030300c5288c34d5285c34d0285b34040000002d0106000800000025030200d5285 c34d0285b34040000002d0105001000000024030600ba28bd34c5288c34d0285b34cc26e d33c1261e34b6264f34040000002d010600040000002d0107001200000024030700ba28b d34c5288c34d0285b34cc26ed33c1261e34b6264f34ba28bd34040000002d01010004000 0002d0105000a00000024030300c1261e34cc26ed33c726ec33040000002d01060008000 00025030200cc26ed33c726ec33040000002d0105001000000024030600bb265034c1261 e34c726ec339f24ae339924e03393241234040000002d010600040000002d01070012000 00024030700bb265034c1261e34c726ec339f24ae339924e03393241234bb26503404000 0002d010100040000002d0105000a000000240303009924e0339f24ae339a24ae3304000 0002d01060008000000250302009f24ae339a24ae33040000002d0105001000000024030 600982412349924e0339a24ae336322a1336222d33361220534040000002d01060004000 0002d0107001200000024030700982412349924e0339a24ae336322a1336222d33361220 53498241234040000002d010100040000002d0105000a000000240303006222d3336322a 1335f22a133040000002d01060008000000250302006322a1335f22a133040000002d010 5001000000024030600652205346222d3335f22a1332d20c7333020f93333202b3404000 0002d010600040000002d0107001200000024030700652205346222d3335f22a1332d20c 7333020f93333202b3465220534040000002d010100040000002d0105000a00000024030 3003020f9332d20c7332820c733040000002d01060008000000250302002d20c7332820c 733040000002d010500100000002403060038202b343020f9332820c733101e1d34181e4 f34201e8134040000002d010600040000002d010700120000002403070038202b343020f 9332820c733101e1d34181e4f34201e813438202b34040000002d010100040000002d010 5000a00000024030300181e4f34101e1d340b1e1e34040000002d0106000800000025030 200101e1d340b1e1e34040000002d0105001000000024030600251e8034181e4f340b1e1 e34201ca2342d1cd3343a1c0435040000002d010600040000002d0107001200000024030 700251e8034181e4f340b1e1e34201ca2342d1cd3343a1c0435251e8034040000002d010 100040000002d0105000a000000240303002d1cd334201ca2341a1ca434040000002d010 6000800000025030200201ca2341a1ca434040000002d0105001000000024030600401c0 2352d1cd3341a1ca4346d1a5135801a8035931aaf35040000002d010600040000002d010 7001200000024030700401c02352d1cd3341a1ca4346d1a5135801a8035931aaf35401c0 235040000002d010100040000002d0105000a00000024030300801a80356d1a5135661a5 535040000002d01060008000000250302006d1a5135661a5535040000002d01050010000 000240306009a1aab35801a8035661a55350719243621194f363b197a36040000002d010 600040000002d01070012000000240307009a1aab35801a8035661a55350719243621194 f363b197a369a1aab35040000002d010100040000002d0105000a0000002403030021194 f3607192436ff182936040000002d010600080000002503020007192436ff18293604000 0002d01050010000000240306004319753621194f36ff182936fb1713371d1839373f185 f37040000002d010600040000002d01070012000000240307004319753621194f36ff182 936fb1713371d1839373f185f3743197536040000002d010100040000002d0105000c000 000240304001d183937fb171337f7171737f2171e37040000002d0106000a00000025030 300fb171337f7171737f2171e37040000002d0105001000000024030600481854371d183 937f2171e3752171b387d173638a8175138040000002d010600040000002d01070012000 00024030700481854371d183937f2171e3752171b387d173638a81751384818543704000 0002d010100040000002d0105000e000000240305007d17363852171b38501720384d172 5384c172c38040000002d0106000c0000002503040052171b38501720384d1725384c172 c38040000002d0105001000000024030600ae1740387d1736384c172c381617333947173 d3978174739040000002d010600040000002d0107001200000024030700ae1740387d173 6384c172c381617333947173d3978174739ae174038040000002d010100040000002d010 5000e0000002403050047173d39161733391517383915173e3916174739040000002d010 6000c00000025030400161733391517383915173e3916174739040000002d01050010000 000240306009902333967023d39350247396102283a93021e3ac502143a040000002d010 600040000002d01070012000000240307009902333967023d39350247396102283a93021 e3ac502143a99023339040000002d010100040000002d0105000e0000002403050093021 e3a6102283a63022d3a6502323a6802383a040000002d0106000c0000002503040061022 83a63022d3a6502323a6802383a040000002d0105001000000024030600be02043a93021 e3a6802383aea02113b1503f73a4003dd3a040000002d010600040000002d01070012000 00024030700be02043a93021e3a6802383aea02113b1503f73a4003dd3abe02043a04000 0002d010100040000002d0105000c000000240304001503f73aea02113bed02163bf2021 c3b040000002d0106000a00000025030300ea02113bed02163bf2021c3b040000002d010 50010000000240306003803d23a1503f73af2021c3bc603e63be903c13b0c049c3b04000 0002d010600040000002d01070012000000240307003803d23a1503f73af2021c3bc603e 63be903c13b0c049c3b3803d23a040000002d010100040000002d0105000a00000024030 300e903c13bc603e63bce03ec3b040000002d0106000800000025030200c603e63bce03e c3b040000002d01050010000000240306000404963be903c13bce03ec3bec049d3c07057 23c2205473c040000002d010600040000002d01070012000000240307000404963be903c 13bce03ec3bec049d3c0705723c2205473c0404963b040000002d010100040000002d010 5000a000000240303000705723cec049d3cf304a03c040000002d0106000800000025030 200ec049d3cf304a03c040000002d01050010000000240306001b05443c0705723cf304a 03c5006353d6406073d7806d93c040000002d010600040000002d0107001200000024030 7001b05443c0705723cf304a03c5006353d6406073d7806d93c1b05443c040000002d010 100040000002d0105000a000000240303006406073d5006353d5606383d040000002d010 60008000000250302005006353d5606383d040000002d01050010000000240306007206d 63c6406073d5606383de707a93df507783d0308473d040000002d010600040000002d010 70012000000240307007206d63c6406073d5606383de707a93df507783d0308473d7206d 63c040000002d010100040000002d0105000a00000024030300f507783de707a93ded07a a3d040000002d0106000800000025030200e707a93ded07aa3d040000002d01050010000 00024030600fd07463df507783ded07aa3da109f43da909c23db109903d040000002d010 600040000002d0107001200000024030700fd07463df507783ded07aa3da109f43da909c 23db109903dfd07463d040000002d010100040000002d0105000a00000024030300a909c 23da109f43da509f43d040000002d0106000800000025030200a109f43da509f43d04000 0002d0105001000000024030600ad09903da909c23da509f43d6f0b143e730be23d770bb 03d040000002d010600040000002d0107001200000024030700ad09903da909c23da509f 43d6f0b143e730be23d770bb03dad09903d040000002d010100040000002d0105000a000 00024030300730be23d6f0b143e740b143e040000002d01060008000000250302006f0b1 43e740b143e040000002d0105001000000024030600720bb03d730be23d740b143e420d0 93e410dd73d400da53d040000002d010600040000002d0107001200000024030700720bb 03d730be23d740b143e420d093e410dd73d400da53d720bb03d040000002d01010004000 0002d0105000a00000024030300410dd73d420d093e470d093e040000002d01060008000 00025030200420d093e470d093e040000002d01050010000000240306003b0da53d410dd 73d470d093e080fd43d020fa23dfc0e703d040000002d010600040000002d01070012000 000240307003b0da53d410dd73d470d093e080fd43d020fa23dfc0e703d3b0da53d04000 0002d010100040000002d0105000a00000024030300020fa23d080fd43d0d0fd33d04000 0002d0106000800000025030200080fd43d0d0fd33d040000002d0105001000000024030 600f70e713d020fa23d0d0fd33db210753da710443d9c10133d040000002d01060004000 0002d0107001200000024030700f70e713d020fa23d0d0fd33db210753da710443d9c101 33df70e713d040000002d010100040000002d0105000a00000024030300a710443db2107 53db810743d040000002d0106000800000025030200b210753db810743d040000002d010 50010000000240306009610143da710443db810743d3012f13c1f12c13c0e12913c04000 0002d010600040000002d01070012000000240307009610143da710443db810743d3012f 13c1f12c13c0e12913c9610143d040000002d010100040000002d0105000a00000024030 3001f12c13c3012f13c3612ee3c040000002d01060008000000250302003012f13c3612e e3c040000002d01050010000000240306000812943c1f12c13c3612ee3c75134a3c5e131 d3c4713f03b040000002d010600040000002d01070012000000240307000812943c1f12c 13c3612ee3c75134a3c5e131d3c4713f03b0812943c040000002d010100040000002d010 5000a000000240303005e131d3c75134a3c7d13453c040000002d0106000800000025030 20075134a3c7d13453c040000002d01050010000000240306003f13f53b5e131d3c7d134 53c7714863b58145e3b3914363b040000002d010600040000002d0107001200000024030 7003f13f53b5e131d3c7d13453c7714863b58145e3b3914363b3f13f53b040000002d010 100040000002d0105000c0000002403040058145e3b7714863b7b14823b7f147e3b04000 0002d0106000a000000250303007714863b7b14823b7f147e3b040000002d01050010000 0002403060031143e3b58145e3b7f147e3b2b15ac3a04158c3add146c3a040000002d010 600040000002d010700120000002403070031143e3b58145e3b7f147e3b2b15ac3a04158 c3add146c3a31143e3b040000002d010100040000002d0105000c0000002403040004158 c3a2b15ac3a2e15a73a33159e3a040000002d0106000a000000250303002b15ac3a2e15a 73a33159e3a040000002d0105001000000024030600d5147a3a04158c3a33159e3a8a15c 0395b15ae392c159c39040000002d010600040000002d0107001200000024030700d5147 a3a04158c3a33159e3a8a15c0395b15ae392c159c39d5147a3a040000002d01010004000 0002d0105000e000000240305005b15ae398a15c0398c15bb398d15b6398e15ae3904000 0002d0106000c000000250304008a15c0398c15bb398d15b6398e15ae39040000002d010 50010000000240306002915ae395b15ae398e15ae398e15cc385b15cc382915cc3804000 0002d010600040000002d01070012000000240307002915ae395b15ae398e15ae398e15c c385b15cc382915cc382915ae39040000002d010100040000002d0105000e00000024030 5005b15cc388e15cc388d15c6388c15c1388a15ba38040000002d0106000c00000025030 4008e15cc388d15c6388c15c1388a15ba38040000002d01050010000000240306002c15d e385b15cc388a15ba383315dc370415ee37d5140038040000002d010600040000002d010 70012000000240307002c15de385b15cc388a15ba383315dc370415ee37d51400382c15d e38040000002d010100040000002d0105000c000000240304000415ee373315dc373115d 6372b15ce37040000002d0106000a000000250303003315dc373115d6372b15ce3704000 0002d0105001000000024030600dd140e380415ee372b15ce377f14fc3658141c3731143 c37040000002d010600040000002d0107001200000024030700dd140e380415ee372b15c e377f14fc3658141c3731143c37dd140e38040000002d010100040000002d0105000c000 0002403040058141c377f14fc367b14f8367714f436040000002d0106000a00000025030 3007f14fc367b14f8367714f436040000002d01050010000000240306003914443758141 c377714f4367d1335365e135d363f138536040000002d010600040000002d01070012000 000240307003914443758141c377714f4367d1335365e135d363f1385363914443704000 0002d010100040000002d0105000a000000240303005e135d367d1335367513303604000 0002d01060008000000250302007d13353675133036040000002d0105001000000024030 60047138a365e135d367513303636128c351f12b9350812e635040000002d01060004000 0002d010700120000002403070047138a365e135d367513303636128c351f12b9350812e 63547138a36040000002d010100040000002d0105000a000000240303001f12b93536128 c3530128935040000002d010600080000002503020036128c3530128935040000002d010 50010000000240306000e12e9351f12b93530128935b8100635a71036359610663504000 0002d010600040000002d01070012000000240307000e12e9351f12b93530128935b8100 635a7103635961066350e12e935040000002d010100040000002d0105000a00000024030 300a7103635b8100635b2100535040000002d0106000800000025030200b8100635b2100 535040000002d01050010000000240306009c106735a7103635b21005350d0fa734020fd 834f70e0935040000002d010600040000002d01070012000000240307009c106735a7103 635b21005350d0fa734020fd834f70e09359c106735040000002d010100040000002d010 5000a00000024030300020fd8340d0fa734080fa634040000002d0106000800000025030 2000d0fa734080fa634040000002d0105001000000024030600fc0e0a35020fd834080fa 634470d7134410da3343b0dd534040000002d010600040000002d0107001200000024030 700fc0e0a35020fd834080fa634470d7134410da3343b0dd534fc0e0a35040000002d010 100040000002d0105000a00000024030300410da334470d7134420d7134040000002d010 6000800000025030200470d7134420d7134040000002d0105001000000024030600400dd 534410da334420d7134740b6634730b9834720bca34040000002d010600040000002d010 7001200000024030700400dd534410da334420d7134740b6634730b9834720bca34400dd 534040000002d010100040000002d0105000a00000024030300730b9834740b66346f0b6 634040000002d0106000800000025030200740b66346f0b6634040000002d01050010000 00024030600770bca34730b98346f0b6634a5098634a909b834ad09ea34040000002d010 600040000002d0107001200000024030700770bca34730b98346f0b6634a5098634a909b 834ad09ea34770bca34040000002d010100040000002d0105000a00000024030300a909b 834a5098634a1098634040000002d0106000800000025030200a5098634a109863404000 0002d0105001000000024030600b109ea34a909b834a1098634ed07d034f5070235fd073 435040000002d010600040000002d0107001200000024030700b109ea34a909b834a1098 634ed07d034f5070235fd073435b109ea34040000002d010100040000002d0105000a000 00024030300f5070235ed07d034e707d134040000002d0106000800000025030200ed07d 034e707d134040000002d010500100000002403060003083335f5070235e707d13456064 235640673357206a435040000002d010600040000002d010700120000002403070003083 335f5070235e707d13456064235640673357206a43503083335040000002d01010004000 0002d0105000a00000024030300640673355606423550064535040000002d01060008000 000250302005606423550064535040000002d01050010000000240306007806a13564067 33550064535f304da35070508361b053636040000002d010600040000002d01070012000 000240307007806a1356406733550064535f304da35070508361b0536367806a13504000 0002d010100040000002d0105000a0000002403030007050836f304da35ec04dd3504000 0002d0106000800000025030200f304da35ec04dd35040000002d0105001000000024030 6002205333607050836ec04dd35ce038e36e903b9360404e436040000002d01060004000 0002d01070012000000240307002205333607050836ec04dd35ce038e36e903b9360404e 43622053336040000002d010100040000002d0105000a00000024030300e903b936ce038 e36c6039436040000002d0106000800000025030200ce038e36c6039436040000002d010 50010000000240306000c04de36e903b936c6039436f2025e37150383373803a83704000 0002d010600040000002d01070012000000240307000c04de36e903b936c6039436f2025 e37150383373803a8370c04de36040000002d010100040000002d0105000c00000024030 40015038337f2025e37ee026337ea026937040000002d0106000a00000025030300f2025 e37ee026337ea026937040000002d010500100000002403060040039d3715038337ea026 9376802423893025c38be027638040000002d010600040000002d0107001200000024030 70040039d3715038337ea0269376802423893025c38be02763840039d37040000002d010 100040000002d0105000e0000002403050093025c38680242386502473863024c3861025 238040000002d0106000c00000025030400680242386502473863024c386102523804000 0002d0105001000000024030600c502663893025c38610252383502333967023d3999024 739040000002d010600040000002d0107001200000024030700c502663893025c3861025 2383502333967023d3999024739c5026638040000002d010100040000002d0105000e000 0002403050067023d39350233393502393935023f3935024739040000002d0106001c000 000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000aa5ccd41 200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d010800050000002e01180000000 50000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102f fffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc0200000 00000000000040000002d010a000f000000320a85372f0805000000c2e8f5b3e4001702b f019101b100d301050000000201010000000500000009020100000005000000010201000 000040000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a0005000 0002e0101000000040000002d01030004000000f00108001c000000fb02dffc000000000 0009001000000cc07800022417269616c20437972000aa6ccd41200d89ff377e19ff3772 020f57730116632040000002d010800050000002e0118000000050000000201010000000 500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa020 0000000000000000000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002 d010a0010000000320a413a700706000000e720ebe0e4f37001de00d401bd01d30190010 50000000201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d010 60004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e01010000000 40000002d01030004000000f00108001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc0 7800022417269616c20437972000aa7ccd41200d89ff377e19ff3772020f577301166320 40000002d010800050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d000 00005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000 000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a00090000003 20a53331f08010000003837bd01050000000201010000000500000009020100000005000 000010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f 0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00108001c000000fb02d ffc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000aa8ccd41200d89ff 377e19ff3772020f57730116632040000002d010800050000002e0118000000050000000 201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff000 8000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc020000000000000 000040000002d010a0012000000320a0f37f51c07000000cfeee3e0ede8e9014002bd012 501bd01bb01bf01bf0105000000020101000000050000000902010000000500000001020 1000000040000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a000 50000002e0101000000040000002d01030004000000f00108001c000000fb02dffc00000 00000009001000000cc07800022417269616c20437972000aa9ccd41200d89ff377e19ff 3772020f57730116632040000002d010800050000002e011800000005000000020101000 0000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000f a0200000000000000000000040000002d01090007000000fc02000000000000000004000 0002d010a001b000000320a073a9a190d000000eaeeedf2e0eaf220e2e8ebeae8005f01b d01bb016e01be015e016f01de00aa01bf01d4015e01bf010500000002010100000005000 00009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f001090004000 0002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f 00108001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616c2043797 2000aaaccd41200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d010800050000002 e0118000000050000000201010000000500000004010d000000050000000902000000000 50000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000 000fc020000000000000000040000002d010a0009000000320a5333bd1f010000003937b d01050000000201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002 d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e0101000 000040000002d01030004000000f00108001c000000fb02dffc000000000000900100000 0cc07800022417269616c20437972000aabccd41200d89ff377e19ff3772020f57730116 632040000002d010800050000002e0118000000050000000201010000000500000004010 d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa020000000000000 0000000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a0009000 000320a48125f20010000003237bd0105000000020101000000050000000902010000000 5000000010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000 000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00108001c000000f b02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000aacccd41200d 89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d010800050000002e011800000005000 0000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102fffff f0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc02000000000 0000000040000002d010a0009000000320a591e1f08010000003437bd010500000002010 10000000500000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f 0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d010 30004000000f00108000c00000025030400350233393502393935023f393502473904000 0002d01050024000000240310008a29501b5829501b5929451b5d293a1b6329311b6b292 91b7429231b7f291f1b8a291d1b95291f1ba029231ba929291bb129311bb7293a1bbb294 51bbd29501b040000002d0106002200000025030f005829501b5929451b5d293a1b63293 11b6b29291b7429231b7f291f1b8a291d1b95291f1ba029231ba929291bb129311bb7293 a1bbb29451bbd29501b040000002d0105001000000024030600bd29501b8a29501b58295 01b5829751f8a29751fbd29751f040000002d010600040000002d0107001200000024030 700bd29501b8a29501b5829501b5829751f8a29751fbd29751fbd29501b040000002d010 100040000002d01050024000000240310008a29751fbd29751fbb29801fb7298b1fb1299 41fa9299c1fa029a21f9529a61f8a29a71f7f29a61f7429a21f6b299c1f6329941f5d298 b1f5929801f5829751f040000002d0106002200000025030f00bd29751fbb29801fb7298 b1fb129941fa9299c1fa029a21f9529a61f8a29a71f7f29a61f7429a21f6b299c1f63299 41f5d298b1f5929801f5829751f040000002d01050024000000240310004d28781b1b287 81b1c286d1b2028621b2628591b2e28511b37284b1b4228471b4d28451b5828471b63284 b1b6c28511b7428591b7a28621b7e286d1b8028781b040000002d0106002200000025030 f001b28781b1c286d1b2028621b2628591b2e28511b37284b1b4228471b4d28451b58284 71b63284b1b6c28511b7428591b7a28621b7e286d1b8028781b040000002d01050010000 000240306008028781b4d28781b1b28781b1b28751d4d28751d8028751d040000002d010 600040000002d01070012000000240307008028781b4d28781b1b28781b1b28751d4d287 51d8028751d8028781b040000002d010100040000002d01050024000000240310004d287 51d8028751d7f287b1d7e28801d7d28861d7a288b1d7828901d7428941d7128991d6c289 c1d6828a01d6328a21d5e28a51d5828a61d5328a71d4d28a71d040000002d01060022000 00025030f008028751d7f287b1d7e28801d7d28861d7a288b1d7828901d7428941d71289 91d6c289c1d6828a01d6328a21d5e28a51d5828a61d5328a71d4d28a71d040000002d010 50010000000240306004d28a71d4d28751d4d28421d520f421d520f751d520fa71d04000 0002d010600040000002d01070012000000240307004d28a71d4d28751d4d28421d520f4 21d520f751d520fa71d4d28a71d040000002d010100040000002d0105002400000024031 000520f751d520f421d4c0f431d470f441d410f451d3c0f481d370f4a1d330f4e1d2e0f5 11d2b0f561d270f5a1d250f5f1d220f641d210f6a1d200f6f1d200f751d040000002d010 6002200000025030f00520f421d4c0f431d470f441d410f451d3c0f481d370f4a1d330f4 e1d2e0f511d2b0f561d270f5a1d250f5f1d220f641d210f6a1d200f6f1d200f751d04000 0002d0105001000000024030600850f751d520f751d200f751d200f751f520f751f850f7 51f040000002d010600040000002d0107001200000024030700850f751d520f751d200f7 51d200f751f520f751f850f751f850f751d040000002d010100040000002d01050024000 00024031000520f751f850f751f830f801f7f0f8b1f790f941f710f9c1f680fa21f5d0fa 61f520fa71f470fa61f3c0fa21f330f9c1f2b0f941f250f8b1f210f801f200f751f04000 0002d0106001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616c204 37972000aadccd41200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d01080005000 0002e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000 000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d0109000 7000000fc020000000000000000040000002d010a001c000000320aa222a0030e000000c 7e0e9ece0ededff20e2e8ebeae8e401be01c0012702be01bb01bb01b101de00a901bf01d 3015e01bf010500000002010100000005000000090201000000050000000102010000000 40000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002 e0101000000040000002d01030004000000f00108001c000000fb02dffc0000000000009 001000000cc07800022417269616c20437972000aaeccd41200d89ff377e19ff3772020f 57730116632040000002d010800050000002e01180000000500000002010100000005000 00004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000 000000000000000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010 a001f000000320a2f25170310000000e2ede0f1ebb3e4eeea20eaeef0eef22daa01bb01b e019101d401b200d401be015e01de005e01bd01bd01bd016e010a0105000000020101000 0000500000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f0010 900040000002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d0103000 4000000f00108001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616 c20437972000aafccd41200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d0108000 50000002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000500000009020 0000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d010 90007000000fc020000000000000000040000002d010a001c000000320a0e28f8030e000 000eaeee3ee20e7e0eceaede5ededff5f01bd012501bd01df006f01be0126025f01ba01b e01ba01ba01b101050000000201010000000500000009020100000005000000010201000 000040000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a0005000 0002e0101000000040000002d01030004000000f00108002200000025030f00850f751f8 30f801f7f0f8b1f790f941f710f9c1f680fa21f5d0fa61f520fa71f470fa61f3c0fa21f3 30f9c1f2b0f941f250f8b1f210f801f200f751f040000002d0105001000000024030600a 502421fa502751fa502a71fff1ba71fff1b751fff1b421f040000002d010600040000002 d0107001200000024030700a502421fa502751fa502a71fff1ba71fff1b751fff1b421fa 502421f040000002d010100040000002d0105002400000024031000ff1b751fff1b421f0 51c431f0a1c441f101c451f151c481f1a1c4a1f1e1c4e1f231c511f261c561f2a1c5a1f2 c1c5f1f2f1c641f301c6a1f311c6f1f321c751f040000002d0106002200000025030f00f f1b421f051c431f0a1c441f101c451f151c481f1a1c4a1f1e1c4e1f231c511f261c561f2 a1c5a1f2c1c5f1f2f1c641f301c6a1f311c6f1f321c751f040000002d010500100000002 4030600321c751fff1b751fcd1b751fcd1b9729ff1b9729321c9729040000002d0106000 40000002d0107001200000024030700321c751fff1b751fcd1b751fcd1b9729ff1b97293 21c9729321c751f040000002d010100040000002d0105002400000024031000ff1b97293 21c9729311c9d29301ca2292f1ca8292c1cad292a1cb229261cb629231cbb291e1cbe291 a1cc229151cc429101cc7290a1cc829051cc929ff1bc929040000002d010600220000002 5030f00321c9729311c9d29301ca2292f1ca8292c1cad292a1cb229261cb629231cbb291 e1cbe291a1cc229151cc429101cc7290a1cc829051cc929ff1bc929040000002d0105001 000000024030600ff1bc929ff1b9729ff1b6429a5026429a5029729a502c929040000002 d010600040000002d0107001200000024030700ff1bc929ff1b9729ff1b6429a5026429a 5029729a502c929ff1bc929040000002d010100040000002d0105002400000024031000a 5029729a502c9299f02c9299a02c8299402c7298f02c4298a02c2298602be298102bb297 e02b6297a02b2297802ad297502a8297402a22973029d2973029729040000002d0106002 200000025030f00a502c9299f02c9299a02c8299402c7298f02c4298a02c2298602be298 102bb297e02b6297a02b2297802ad297502a8297402a22973029d2973029729040000002 d010500100000002403060073029729a5029729d8029729d802751fa502751f7302751f0 40000002d010600040000002d010700120000002403070073029729a5029729d8029729d 802751fa502751f7302751f73029729040000002d010100040000002d010500240000002 4031000a502751f7302751f73026f1f74026a1f7502641f78025f1f7a025a1f7e02561f8 102511f86024e1f8a024a1f8f02481f9402451f9a02441f9f02431fa502421f040000002 d0106002200000025030f007302751f73026f1f74026a1f7502641f78025f1f7a025a1f7 e02561f8102511f86024e1f8a024a1f8f02481f9402451f9a02441f9f02431fa502421f0 40000002d0105002400000024031000bc11362dcd11062dd7110b2de011122de7111b2de c11252dee11302dee113c2dec11472de711512de0115a2dd711612dcd11662dc211682db 611682dab11662d040000002d0106002200000025030f00cd11062dd7110b2de011122de 7111b2dec11252dee11302dee113c2dec11472de711512de0115a2dd711612dcd11662dc 211682db611682dab11662d040000002d0105001000000024030600ab11662dbc11362dc d11062d3910782c2810a82c1710d82c040000002d010600040000002d010700120000002 4030700ab11662dbc11362dcd11062d3910782c2810a82c1710d82cab11662d040000002 d010100040000002d0105000e000000240305002810a82c3910782c3310772c2e10762c2 810752c040000002d0106000c000000250304003910782c3310772c2e10762c2810752c0 40000002d01050010000000240306002810da2c2810a82c2810752c7c0e752c7c0ea82c7 c0eda2c040000002d010600040000002d01070012000000240307002810da2c2810a82c2 810752c7c0e752c7c0ea82c7c0eda2c2810da2c040000002d010100040000002d0105000 e000000240305007c0ea82c7c0e752c760e762c710e772c6b0e782c040000002d0106000 c000000250304007c0e752c760e762c710e772c6b0e782c040000002d010500100000002 40306008d0ed82c7c0ea82c6b0e782cd70c062de80c362df90c662d040000002d0106000 40000002d01070012000000240307008d0ed82c7c0ea82c6b0e782cd70c062de80c362df 90c662d8d0ed82c040000002d010100040000002d0105002400000024031000e80c362df 90c662dee0c682de20c682dd70c662dcd0c612dc40c5a2dbd0c512db80c472db60c3c2db 60c302db80c252dbd0c1b2dc40c122dcd0c0b2dd70c062d040000002d010600220000002 5030f00f90c662dee0c682de20c682dd70c662dcd0c612dc40c5a2dbd0c512db80c472db 60c3c2db60c302db80c252dbd0c1b2dc40c122dcd0c0b2dd70c062d040000002d0105002 400000024031000bc11362dee112c2dee11372ded11432de9114d2de311572dda115e2dd 111642dc611682dbb11682daf11672da511632d9b115d2d9411542d8e114b2d8a11402d0 40000002d0106002200000025030f00ee112c2dee11372ded11432de9114d2de311572dd a115e2dd111642dc611682dbb11682daf11672da511632d9b115d2d9411542d8e114b2d8 a11402d040000002d01050010000000240306008a11402dbc11362dee112c2dbf11402c8 d114a2c5b11542c040000002d010600040000002d01070012000000240307008a11402db c11362dee112c2dbf11402c8d114a2c5b11542c8a11402d040000002d010100040000002 d0105000e000000240305008d114a2cbf11402cbd113b2cbb11352cb7112e2c040000002 d0106000c00000025030400bf11402cbd113b2cbb11352cb7112e2c040000002d0105001 0000000240306006311662c8d114a2cb7112e2c3111652b0711812bdd109d2b040000002 d010600040000002d01070012000000240307006311662c8d114a2cb7112e2c3111652b0 711812bdd109d2b6311662c040000002d010100040000002d0105000e000000240305000 711812b3111652b2e11602b2a115c2b2311572b040000002d0106000c000000250304003 111652b2e11602b2a115c2b2311572b040000002d0105001000000024030600eb10ab2b0 711812b2311572b5a10d12a3e10fb2a2210252b040000002d010600040000002d0107001 200000024030700eb10ab2b0711812b2311572b5a10d12a3e10fb2a2210252beb10ab2b0 40000002d010100040000002d0105000e000000240305003e10fb2a5a10d12a5510ce2a5 010cc2a4810c92a040000002d0106000c000000250304005a10d12a5510ce2a5010cc2a4 810c92a040000002d010500100000002403060034102d2b3e10fb2a4810c92a5c0f9a2a5 20fcc2a480ffe2a040000002d010600040000002d010700120000002403070034102d2b3 e10fb2a4810c92a5c0f9a2a520fcc2a480ffe2a34102d2b040000002d010100040000002 d0105000e00000024030500520fcc2a5c0f9a2a560f9a2a510f9a2a480f9a2a040000002 d0106000c000000250304005c0f9a2a560f9a2a510f9a2a480f9a2a040000002d0105001 0000000240306005c0ffe2a520fcc2a480f9a2a5b0ec92a650efb2a6f0e2d2b040000002 d010600040000002d01070012000000240307005c0ffe2a520fcc2a480f9a2a5b0ec92a6 50efb2a6f0e2d2b5c0ffe2a040000002d010100040000002d0105000e000000240305006 50efb2a5b0ec92a560ecb2a500ecd2a490ed12a040000002d0106000c000000250304005 b0ec92a560ecb2a500ecd2a490ed12a040000002d0105001000000024030600810e252b6 50efb2a490ed12a810d572b9d0d812bb90dab2b040000002d010600040000002d0107001 200000024030700810e252b650efb2a490ed12a810d572b9d0d812bb90dab2b810e252b0 40000002d010100040000002d0105000e000000240305009d0d812b810d572b7c0d5a2b7 80d5e2b730d652b040000002d0106000c00000025030400810d572b7c0d5a2b780d5e2b7 30d652b040000002d0105001000000024030600c70d9d2b9d0d812b730d652bed0c2e2c1 70d4a2c410d662c040000002d010600040000002d0107001200000024030700c70d9d2b9 d0d812b730d652bed0c2e2c170d4a2c410d662cc70d9d2b040000002d010100040000002 d0105000e00000024030500170d4a2ced0c2e2cea0c332ce80c382ce50c402c040000002 d0106000c00000025030400ed0c2e2cea0c332ce80c382ce50c402c040000002d0105001 000000024030600490d542c170d4a2ce50c402cb60c2c2de80c362d1a0d402d040000002 d010600040000002d0107001200000024030700490d542c170d4a2ce50c402cb60c2c2de 80c362d1a0d402d490d542c040000002d010100040000002d0105002400000024031000e 80c362d1a0d402d160d4b2d100d542d090d5d2dff0c632df50c672de90c682dde0c682dd 30c642dca0c5e2dc10c572dbb0c4d2db70c432db60c372db60c2c2d040000002d0106002 200000025030f001a0d402d160d4b2d100d542d090d5d2dff0c632df50c672de90c682dd e0c682dd30c642dca0c5e2dc10c572dbb0c4d2db70c432db60c372db60c2c2d040000002 d0105002400000024031000520f9729200f9729210f8c29250f81292b0f7829330f70293 c0f6a29470f6629520f64295d0f6629680f6a29710f7029790f78297f0f8129830f8c298 50f9729040000002d0106002200000025030f00200f9729210f8c29250f81292b0f78293 30f70293c0f6a29470f6629520f64295d0f6629680f6a29710f7029790f78297f0f81298 30f8c29850f9729040000002d0105001000000024030600850f9729520f9729200f97292 00fcc2a520fcc2a850fcc2a040000002d010600040000002d01070012000000240307008 50f9729520f9729200f9729200fcc2a520fcc2a850fcc2a850f9729040000002d0101000 40000002d0105002400000024031000520fcc2a850fcc2a830fd72a7f0fe22a790feb2a7 10ff32a680ff92a5d0ffd2a520ffe2a470ffd2a3c0ff92a330ff32a2b0feb2a250fe22a2 10fd72a200fcc2a040000002d0106002200000025030f00850fcc2a830fd72a7f0fe22a7 90feb2a710ff32a680ff92a5d0ffd2a520ffe2a470ffd2a3c0ff92a330ff32a2b0feb2a2 50fe22a210fd72a200fcc2a040000002d0105002400000024031000fc2d9729ca2d9729c b2d8c29cf2d8129d52d7829dd2d7029e62d6a29f12d6629fc2d6429072e6629122e6a291 b2e7029232e7829292e81292d2e8c292f2e9729040000002d0106002200000025030f00c a2d9729cb2d8c29cf2d8129d52d7829dd2d7029e62d6a29f12d6629fc2d6429072e66291 22e6a291b2e7029232e7829292e81292d2e8c292f2e9729040000002d010500100000002 40306002f2e9729fc2d9729ca2d9729ca2dcc2afc2dcc2a2f2ecc2a040000002d0106000 40000002d01070012000000240307002f2e9729fc2d9729ca2d9729ca2dcc2afc2dcc2a2 f2ecc2a2f2e9729040000002d010100040000002d0105002400000024031000fc2dcc2a2 f2ecc2a2d2ed72a292ee22a232eeb2a1b2ef32a122ef92a072efd2afc2dfe2af12dfd2ae 62df92add2df32ad52deb2acf2de22acb2dd72aca2dcc2a040000002d010600220000002 5030f002f2ecc2a2d2ed72a292ee22a232eeb2a1b2ef32a122ef92a072efd2afc2dfe2af 12dfd2ae62df92add2df32ad52deb2acf2de22acb2dd72aca2dcc2a040000002d0105002 4000000240310006530362d97302c2d9730372d9630432d92304d2d8c30572d83305e2d7 a30642d6f30682d6430682d5830672d4e30632d44305d2d3d30542d37304b2d3330402d0 40000002d0106002200000025030f0097302c2d9730372d9630432d92304d2d8c30572d8 3305e2d7a30642d6f30682d6430682d5830672d4e30632d44305d2d3d30542d37304b2d3 330402d040000002d01050010000000240306003330402d6530362d97302c2d6830402c3 6304a2c0430542c040000002d010600040000002d01070012000000240307003330402d6 530362d97302c2d6830402c36304a2c0430542c3330402d040000002d010100040000002 d0105000e0000002403050036304a2c6830402c66303b2c6430352c60302e2c040000002 d0106000c000000250304006830402c66303b2c6430352c60302e2c040000002d0105001 0000000240306000c30662c36304a2c60302e2cda2f652bb02f812b862f9d2b040000002 d010600040000002d01070012000000240307000c30662c36304a2c60302e2cda2f652bb 02f812b862f9d2b0c30662c040000002d010100040000002d0105000e00000024030500b 02f812bda2f652bd72f602bd32f5c2bcc2f572b040000002d0106000c00000025030400d a2f652bd72f602bd32f5c2bcc2f572b040000002d0105001000000024030600942fab2bb 02f812bcc2f572b042fd12ae82efb2acc2e252b040000002d010600040000002d0107001 200000024030700942fab2bb02f812bcc2f572b042fd12ae82efb2acc2e252b942fab2b0 40000002d010100040000002d0105000e00000024030500e82efb2a042fd12aff2ece2af a2ecc2af22ec92a040000002d0106000c00000025030400042fd12aff2ece2afa2ecc2af 22ec92a040000002d0105001000000024030600de2e2d2be82efb2af22ec92a062e9a2af c2dcc2af22dfe2a040000002d010600040000002d0107001200000024030700de2e2d2be 82efb2af22ec92a062e9a2afc2dcc2af22dfe2ade2e2d2b040000002d010100040000002 d0105000e00000024030500fc2dcc2a062e9a2a002e9a2afb2d9a2af22d9a2a040000002 d0106000c00000025030400062e9a2a002e9a2afb2d9a2af22d9a2a040000002d0105001 000000024030600062efe2afc2dcc2af22d9a2a052dc92a0f2dfb2a192d2d2b040000002 d010600040000002d0107001200000024030700062efe2afc2dcc2af22d9a2a052dc92a0 f2dfb2a192d2d2b062efe2a040000002d010100040000002d0105000e000000240305000 f2dfb2a052dc92a002dcb2afa2ccd2af32cd12a040000002d0106000c000000250304000 52dc92a002dcb2afa2ccd2af32cd12a040000002d01050010000000240306002b2d252b0 f2dfb2af32cd12a2b2c572b472c812b632cab2b040000002d010600040000002d0107001 2000000240307002b2d252b0f2dfb2af32cd12a2b2c572b472c812b632cab2b2b2d252b0 40000002d010100040000002d0105000e00000024030500472c812b2b2c572b262c5a2b2 22c5e2b1d2c652b040000002d0106000c000000250304002b2c572b262c5a2b222c5e2b1 d2c652b040000002d0105001000000024030600712c9d2b472c812b1d2c652b972b2e2cc 12b4a2ceb2b662c040000002d010600040000002d0107001200000024030700712c9d2b4 72c812b1d2c652b972b2e2cc12b4a2ceb2b662c712c9d2b040000002d010100040000002 d0105000e00000024030500c12b4a2c972b2e2c942b332c922b382c8f2b402c040000002 d0106000c00000025030400972b2e2c942b332c922b382c8f2b402c040000002d0105001 000000024030600f32b542cc12b4a2c8f2b402c602b2c2d922b362dc42b402d040000002 d010600040000002d0107001200000024030700f32b542cc12b4a2c8f2b402c602b2c2d9 22b362dc42b402df32b542c040000002d010100040000002d01050024000000240310009 22b362dc42b402dc02b4b2dba2b542db32b5d2da92b632d9f2b672d932b682d882b682d7 d2b642d742b5e2d6b2b572d652b4d2d612b432d602b372d602b2c2d040000002d0106002 200000025030f00c42b402dc02b4b2dba2b542db32b5d2da92b632d9f2b672d932b682d8 82b682d7d2b642d742b5e2d6b2b572d652b4d2d612b432d602b372d602b2c2d040000002 d01050024000000240310006530362d7630062d80300b2d8930122d90301b2d9530252d9 730302d97303c2d9530472d9030512d89305a2d8030612d7630662d6b30682d5f30682d5 430662d040000002d0106002200000025030f007630062d80300b2d8930122d90301b2d9 530252d9730302d97303c2d9530472d9030512d89305a2d8030612d7630662d6b30682d5 f30682d5430662d040000002d01050010000000240306005430662d6530362d7630062de 32e782cd22ea82cc12ed82c040000002d010600040000002d01070012000000240307005 430662d6530362d7630062de32e782cd22ea82cc12ed82c5430662d040000002d0101000 40000002d0105000e00000024030500d22ea82ce32e782cdd2e772cd82e762cd22e752c0 40000002d0106000c00000025030400e32e782cdd2e772cd82e762cd22e752c040000002 d0105001000000024030600d22eda2cd22ea82cd22e752c252d752c252da82c252dda2c0 40000002d010600040000002d0107001200000024030700d22eda2cd22ea82cd22e752c2 52d752c252da82c252dda2cd22eda2c040000002d010100040000002d0105000e0000002 4030500252da82c252d752c1f2d762c1a2d772c142d782c040000002d0106000c0000002 5030400252d752c1f2d762c1a2d772c142d782c040000002d01050010000000240306003 62dd82c252da82c142d782c812b062d922b362da32b662d040000002d010600040000002 d0107001200000024030700362dd82c252da82c142d782c812b062d922b362da32b662d3 62dd82c040000002d010100040000002d0105002400000024031000922b362da32b662d9 82b682d8c2b682d812b662d772b612d6e2b5a2d672b512d622b472d602b3c2d602b302d6 22b252d672b1b2d6e2b122d772b0b2d812b062d040000002d0106001c000000fb02dffc0 000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000ab0acd41200d89ff377e 19ff3772020f57730116632040000002d010800050000002e01180000000500000002010 10000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000 000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc0200000000000000000 40000002d010a0013000000320a9016172208000000c7e0e9ece0ededffe401be01c0012 702bd01ba01ba01b10105000000020101000000050000000902010000000500000001020 1000000040000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a000 50000002e0101000000040000002d01030004000000f00108002200000025030f00a32b6 62d982b682d8c2b682d812b662d772b612d6e2b5a2d672b512d622b472d602b3c2d602b3 02d622b252d672b1b2d6e2b122d772b0b2d812b062d040000002d0105002400000024031 000f42bf11b262ce71b262cf21b252cfe1b212c081c1b2c121c122c191c092c1f1cfe2b2 31cf32b231ce72b221cdd2b1e1cd32b181ccc2b0f1cc62b061cc22bfb1b040000002d010 6002200000025030f00262ce71b262cf21b252cfe1b212c081c1b2c121c122c191c092c1 f1cfe2b231cf32b231ce72b221cdd2b1e1cd32b181ccc2b0f1cc62b061cc22bfb1b04000 0002d0105001000000024030600c22bfb1bf42bf11b262ce71bf72bfa1ac52b041b932b0 e1b040000002d010600040000002d0107001200000024030700c22bfb1bf42bf11b262ce 71bf72bfa1ac52b041b932b0e1bc22bfb1b040000002d010100040000002d0105000e000 00024030500c52b041bf72bfa1af52bf51af32bef1aef2be81a040000002d0106000c000 00025030400f72bfa1af52bf51af32bef1aef2be81a040000002d0105001000000024030 6009b2b201bc52b041bef2be81a692b1f1a3f2b3b1a152b571a040000002d01060004000 0002d01070012000000240307009b2b201bc52b041bef2be81a692b1f1a3f2b3b1a152b5 71a9b2b201b040000002d010100040000002d0105000e000000240305003f2b3b1a692b1 f1a662b1a1a622b161a5b2b111a040000002d0106000c00000025030400692b1f1a662b1 a1a622b161a5b2b111a040000002d0105001000000024030600232b651a3f2b3b1a5b2b1 11a922a8b19762ab5195a2adf19040000002d010600040000002d0107001200000024030 700232b651a3f2b3b1a5b2b111a922a8b19762ab5195a2adf19232b651a040000002d010 100040000002d0105000e00000024030500762ab519922a8b198d2a8819882a8619802a8 319040000002d0106000c00000025030400922a8b198d2a8819882a8619802a831904000 0002d01050010000000240306006c2ae719762ab519802a8319942954198a2986198029b 819040000002d010600040000002d01070012000000240307006c2ae719762ab519802a8 319942954198a2986198029b8196c2ae719040000002d010100040000002d0105000e000 000240305008a298619942954198e2954198929541980295419040000002d0106000c000 00025030400942954198e2954198929541980295419040000002d0105001000000024030 6009429b8198a29861980295419942883199e28b519a828e719040000002d01060004000 0002d01070012000000240307009429b8198a29861980295419942883199e28b519a828e 7199429b819040000002d010100040000002d0105000e000000240305009e28b51994288 3198f2885198928871982288b19040000002d0106000c00000025030400942883198f288 5198928871982288b19040000002d0105001000000024030600ba28df199e28b51982288 b19b927111ad5273b1af127651a040000002d010600040000002d0107001200000024030 700ba28df199e28b51982288b19b927111ad5273b1af127651aba28df19040000002d010 100040000002d0105000e00000024030500d5273b1ab927111ab427141ab027181aab271 f1a040000002d0106000c00000025030400b927111ab427141ab027181aab271f1a04000 0002d0105001000000024030600ff27571ad5273b1aab271f1a2527e81a4f27041b79272 01b040000002d010600040000002d0107001200000024030700ff27571ad5273b1aab271 f1a2527e81a4f27041b7927201bff27571a040000002d010100040000002d0105000e000 000240305004f27041b2527e81a2227ed1a2027f21a1d27fa1a040000002d0106000c000 000250304002527e81a2227ed1a2027f21a1d27fa1a040000002d0105001000000024030 60081270e1b4f27041b1d27fa1aee26e71b2027f11b5227fb1b040000002d01060004000 0002d010700120000002403070081270e1b4f27041b1d27fa1aee26e71b2027f11b5227f b1b81270e1b040000002d010100040000002d01050024000000240310002027f11b5227f b1b4e27061c48270f1c4127181c37271e1c2d27221c2127231c1627231c0b271f1c02271 91cf926121cf326081cef26fe1bee26f21bee26e71b040000002d0106002200000025030 f005227fb1b4e27061c48270f1c4127181c37271e1c2d27221c2127231c1627231c0b271 f1c0227191cf926121cf326081cef26fe1bee26f21bee26e71b040000002d01050024000 00024031000f42bf11b052cc11b0f2cc61b182ccd1b1f2cd61b242ce01b262cec1b262cf 71b242c021c1f2c0c1c182c151c0f2c1c1c052c211cf92b231cee2b231ce32b211c04000 0002d0106002200000025030f00052cc11b0f2cc61b182ccd1b1f2cd61b242ce01b262ce c1b262cf71b242c021c1f2c0c1c182c151c0f2c1c1c052c211cf92b231cee2b231ce32b2 11c040000002d0105001000000024030600e32b211cf42bf11b052cc11b712a321b602a6 21b4f2a921b040000002d010600040000002d0107001200000024030700e32b211cf42bf 11b052cc11b712a321b602a621b4f2a921be32b211c040000002d010100040000002d010 5000e00000024030500602a621b712a321b6b2a311b662a301b602a2f1b040000002d010 6000c00000025030400712a321b6b2a311b662a301b602a2f1b040000002d01050010000 00024030600602a941b602a621b602a2f1bb4282f1bb428621bb428941b040000002d010 600040000002d0107001200000024030700602a941b602a621b602a2f1bb4282f1bb4286 21bb428941b602a941b040000002d010100040000002d0105000e00000024030500b4286 21bb4282f1bae28301ba928311ba328321b040000002d0106000c00000025030400b4282 f1bae28301ba928311ba328321b040000002d0105001000000024030600c528921bb4286 21ba328321b0f27c11b2027f11b3127211c040000002d010600040000002d01070012000 00024030700c528921bb428621ba328321b0f27c11b2027f11b3127211cc528921b04000 0002d010100040000002d01050024000000240310002027f11b3127211c2627231c1b272 31c0f27211c05271c1cfc26151cf5260c1cf026021cee26f71bee26ec1bf026e01bf526d 61bfc26cd1b0527c61b0f27c11b040000002d0106002200000025030f003127211c26272 31c1b27231c0f27211c05271c1cfc26151cf5260c1cf026021cee26f71bee26ec1bf026e 01bf526d61bfc26cd1b0527c61b0f27c11b040000002d01050024000000240310008a295 11858295118592946185d293b18632932186b292a18742924187f2920188a291e1895292 018a0292418a9292a18b1293218b7293b18bb294618bd295118040000002d01060022000 00025030f0058295118592946185d293b18632932186b292a18742924187f2920188a291 e1895292018a0292418a9292a18b1293218b7293b18bb294618bd295118040000002d010 5001000000024030600bd2951188a29511858295118582986198a298619bd29861904000 0002d010600040000002d0107001200000024030700bd2951188a2951185829511858298 6198a298619bd298619bd295118040000002d010100040000002d0105002400000024031 0008a298619bd298619bb299119b7299c19b129a519a929ad19a029b3199529b7198a29b 8197f29b7197429b3196b29ad196329a5195d299c195929911958298619040000002d010 6002200000025030f00bd298619bb299119b7299c19b129a519a929ad19a029b3199529b 7198a29b8197f29b7197429b3196b29ad196329a5195d299c19592991195829861904000 0002d0105002400000024031000b854a52c8654a52c87549a2c8b548f2c9154862c99547 e2ca254782cad54742cb854722cc354742cce54782cd7547e2cdf54862ce5548f2ce9549 a2ceb54a52c040000002d0106002200000025030f008654a52c87549a2c8b548f2c91548 62c99547e2ca254782cad54742cb854722cc354742cce54782cd7547e2cdf54862ce5548 f2ce9549a2ceb54a52c040000002d0105001000000024030600eb54a52cb854a52c8654a 52c86543c30b8543c30eb543c30040000002d010600040000002d0107001200000024030 700eb54a52cb854a52c8654a52c86543c30b8543c30eb543c30eb54a52c040000002d010 100040000002d0105002400000024031000b8543c3086543c30865442308754473088544 d308b5452308d54573091545b3094546030995463309d546730a2546930a7546c30ad546 d30b2546e30b8546e30040000002d0106002200000025030f0086543c308654423087544 73088544d308b5452308d54573091545b3094546030995463309d546730a2546930a7546 c30ad546d30b2546e30b8546e30040000002d0105001000000024030600b8540930b8543 c30b8546e30b86c6e30b86c3c30b86c0930040000002d010600040000002d01070012000 00024030700b8540930b8543c30b8546e30b86c6e30b86c3c30b86c0930b854093004000 0002d010100040000002d0105002400000024031000b86c3c30b86c0930be6c0a30c36c0 b30c96c0c30ce6c0f30d36c1130d76c1530dc6c1830df6c1d30e36c2130e56c2630e86c2 b30e96c3130ea6c3630eb6c3c30040000002d0106002200000025030f00b86c0930be6c0 a30c36c0b30c96c0c30ce6c0f30d36c1130d76c1530dc6c1830df6c1d30e36c2130e56c2 630e86c2b30e96c3130ea6c3630eb6c3c30040000002d0105001000000024030600eb6c3 c30b86c3c30866c3c30866cd232b86cd232eb6cd232040000002d010600040000002d010 7001200000024030700eb6c3c30b86c3c30866c3c30866cd232b86cd232eb6cd232eb6c3 c30040000002d010100040000002d0105002400000024031000b86cd232eb6cd232e96cd d32e56ce832df6cf132d76cf932ce6cff32c36c0333b86c0433ad6c0333a26cff32996cf 932916cf1328b6ce832876cdd32866cd232040000002d0106002200000025030f00eb6cd 232e96cdd32e56ce832df6cf132d76cf932ce6cff32c36c0333b86c0433ad6c0333a26cf f32996cf932916cf1328b6ce832876cdd32866cd232040000002d0105001000000024030 60023603439f15f3d39bf5f4639fa5f7d3a2c60743a5e606b3a040000002d01060004000 0002d010700120000002403070023603439f15f3d39bf5f4639fa5f7d3a2c60743a5e606 b3a23603439040000002d010100040000002d0105000e000000240305002c60743afa5f7 d3afc5f833afe5f883a00608e3a040000002d0106000c00000025030400fa5f7d3afc5f8 33afe5f883a00608e3a040000002d010500100000002403060058605a3a2c60743a00608 e3ab060ba3bdc60a03b0861863b040000002d010600040000002d0107001200000024030 70058605a3a2c60743a00608e3ab060ba3bdc60a03b0861863b58605a3a040000002d010 100040000002d0105000c00000024030400dc60a03bb060ba3bb460be3bb960c43b04000 0002d0106000a00000025030300b060ba3bb460be3bb960c43b040000002d01050010000 00024030600ff607c3bdc60a03bb960c43bd661d93cf961b53c1c62913c040000002d010 600040000002d0107001200000024030700ff607c3bdc60a03bb960c43bd661d93cf961b 53c1c62913cff607c3b040000002d010100040000002d0105000a00000024030300f961b 53cd661d93cde61e03c040000002d0106000800000025030200d661d93cde61e03c04000 0002d010500100000002403060014628a3cf961b53cde61e03c5e63d63d7963ab3d94638 03d040000002d010600040000002d010700120000002403070014628a3cf961b53cde61e 03c5e63d63d7963ab3d9463803d14628a3c040000002d010100040000002d0105000a000 000240303007963ab3d5e63d63d6563d93d040000002d01060008000000250302005e63d 63d6563d93d040000002d01050010000000240306008d637d3d7963ab3d6563d93d3b65a 63e4f65783e63654a3e040000002d010600040000002d01070012000000240307008d637 d3d7963ab3d6563d93d3b65a63e4f65783e63654a3e8d637d3d040000002d01010004000 0002d0105000a000000240303004f65783e3b65a63e4165a93e040000002d01060008000 000250302003b65a63e4165a93e040000002d01050010000000240306005d65473e4f657 83e4165a93e5b67453f6967143f7767e33e040000002d010600040000002d01070012000 000240307005d65473e4f65783e4165a93e5b67453f6967143f7767e33e5d65473e04000 0002d010100040000002d0105000a000000240303006967143f5b67453f6067463f04000 0002d01060008000000250302005b67453f6067463f040000002d0105001000000024030 6007267e23e6967143f6067463fac69ac3fb5697a3fbe69483f040000002d01060004000 0002d01070012000000240307007267e23e6967143f6067463fac69ac3fb5697a3fbe694 83f7267e23e040000002d010100040000002d0105000a00000024030300b5697a3fac69a c3fb169ac3f040000002d0106000800000025030200ac69ac3fb169ac3f040000002d010 5001000000024030600b969483fb5697a3fb169ac3f186cd83f1c6ca63f206c743f04000 0002d010600040000002d0107001200000024030700b969483fb5697a3fb169ac3f186cd 83f1c6ca63f206c743fb969483f040000002d010100040000002d0105000a00000024030 3001c6ca63f186cd83f1d6cd83f040000002d0106000800000025030200186cd83f1d6cd 83f040000002d01050010000000240306001b6c743f1c6ca63f1d6cd83f8a6ec93f896e9 73f886e653f040000002d010600040000002d01070012000000240307001b6c743f1c6ca 63f1d6cd83f8a6ec93f896e973f886e653f1b6c743f040000002d010100040000002d010 5000a00000024030300896e973f8a6ec93f8f6ec93f040000002d0106000800000025030 2008a6ec93f8f6ec93f040000002d0105001000000024030600836e653f896e973f8f6ec 93feb70803fe5704e3fdf701c3f040000002d010600040000002d0107001200000024030 700836e653f896e973f8f6ec93feb70803fe5704e3fdf701c3f836e653f040000002d010 100040000002d0105000a00000024030300e5704e3feb70803ff0707f3f040000002d010 6000800000025030200eb70803ff0707f3f040000002d0105001000000024030600da701 d3fe5704e3ff0707f3f2673fd3e1b73cc3e10739b3e040000002d010600040000002d010 7001200000024030700da701d3fe5704e3ff0707f3f2673fd3e1b73cc3e10739b3eda701 d3f040000002d010100040000002d0105000a000000240303001b73cc3e2673fd3e2c73f c3e040000002d01060008000000250302002673fd3e2c73fc3e040000002d01050010000 000240306000a739c3e1b73cc3e2c73fc3e2675473e1575173e0475e73d040000002d010 600040000002d01070012000000240307000a739c3e1b73cc3e2c73fc3e2675473e15751 73e0475e73d0a739c3e040000002d010100040000002d0105000a0000002403030015751 73e2675473e2c75443e040000002d01060008000000250302002675473e2c75443e04000 0002d0105001000000024030600fe74ea3d1575173e2c75443eda76623dc376353dac760 83d040000002d010600040000002d0107001200000024030700fe74ea3d1575173e2c754 43eda76623dc376353dac76083dfe74ea3d040000002d010100040000002d0105000a000 00024030300c376353dda76623de2765d3d040000002d0106000800000025030200da766 23de2765d3d040000002d0105001000000024030600a4760d3dc376353de2765d3d32785 63c13782e3cf477063c040000002d010600040000002d0107001200000024030700a4760 d3dc376353de2765d3d3278563c13782e3cf477063ca4760d3d040000002d01010004000 0002d0105000c0000002403040013782e3c3278563c3678523c3b784d3c040000002d010 6000a000000250303003278563c3678523c3b784d3c040000002d0105001000000024030 600ec770f3c13782e3c3b784d3c22792b3bfa780c3bd378ed3a040000002d01060004000 0002d0107001200000024030700ec770f3c13782e3c3b784d3c22792b3bfa780c3bd378e d3aec770f3c040000002d010100040000002d0105000c00000024030400fa780c3b22792 b3b2579273b29791e3b040000002d0106000a0000002503030022792b3b2579273b29791 e3b040000002d0105001000000024030600cb78fa3afa780c3b29791e3b9e79eb396f79d 9394079c739040000002d010600040000002d0107001200000024030700cb78fa3afa780 c3b29791e3b9e79eb396f79d9394079c739cb78fa3a040000002d010100040000002d010 5000e000000240305006f79d9399e79eb39a079e639a179e039a279d939040000002d010 6000c000000250304009e79eb39a079e639a179e039a279d939040000002d01050010000 000240306003d79d9396f79d939a279d939a279a1386f79a1383d79a138040000002d010 600040000002d01070012000000240307003d79d9396f79d939a279d939a279a1386f79a 1383d79a1383d79d939040000002d010100040000002d0105000e000000240305006f79a 138a279a138a1799b38a07996389e798f38040000002d0106000c00000025030400a279a 138a1799b38a07996389e798f38040000002d01050010000000240306004079b3386f79a 1389e798f3829795c37fa786e37cb788037040000002d010600040000002d01070012000 000240307004079b3386f79a1389e798f3829795c37fa786e37cb7880374079b33804000 0002d010100040000002d0105000c00000024030400fa786e3729795c372779573722794 f37040000002d0106000a0000002503030029795c372779573722794f37040000002d010 5001000000024030600d3788d37fa786e3722794f373b782d3613784c36ec776b3604000 0002d010600040000002d0107001200000024030700d3788d37fa786e3722794f373b782 d3613784c36ec776b36d3788d37040000002d010100040000002d0105000c00000024030 40013784c363b782d363778283632782436040000002d0106000a000000250303003b782 d363778283632782436040000002d0105001000000024030600f477743613784c3632782 436e2761d35c3764535a4766d35040000002d010600040000002d0107001200000024030 700f477743613784c3632782436e2761d35c3764535a4766d35f4777436040000002d010 100040000002d0105000a00000024030300c3764535e2761d35da761835040000002d010 6000800000025030200e2761d35da761835040000002d0105001000000024030600ac767 235c3764535da7618352c75363415756334fe749034040000002d010600040000002d010 7001200000024030700ac767235c3764535da7618352c75363415756334fe749034ac767 235040000002d010100040000002d0105000a00000024030300157563342c75363426753 334040000002d01060008000000250302002c75363426753334040000002d01050010000 000240306000475933415756334267533342c737e331b73ae330a73de33040000002d010 600040000002d01070012000000240307000475933415756334267533342c737e331b73a e330a73de3304759334040000002d010100040000002d0105000a000000240303001b73a e332c737e3326737d33040000002d01060008000000250302002c737e3326737d3304000 0002d01050010000000240306001073df331b73ae3326737d33f070fb32e5702c33da705 d33040000002d010600040000002d01070012000000240307001073df331b73ae3326737 d33f070fb32e5702c33da705d331073df33040000002d010100040000002d0105000a000 00024030300e5702c33f070fb32eb70fa32040000002d0106000800000025030200f070f b32eb70fa32040000002d0105001000000024030600df705e33e5702c33eb70fa328f6eb 132896ee332836e1533040000002d010600040000002d0107001200000024030700df705 e33e5702c33eb70fa328f6eb132896ee332836e1533df705e33040000002d01010004000 0002d0105000a00000024030300896ee3328f6eb1328a6eb132040000002d01060008000 000250302008f6eb1328a6eb132040000002d0105001000000024030600886e1533896ee 3328a6eb1321d6ca2321c6cd4321b6c0633040000002d010600040000002d01070012000 00024030700886e1533896ee3328a6eb1321d6ca2321c6cd4321b6c0633886e153304000 0002d010100040000002d0105000a000000240303001c6cd4321d6ca232186ca23204000 0002d01060008000000250302001d6ca232186ca232040000002d0105001000000024030 600206c06331c6cd432186ca232b169ce32b5690033b9693233040000002d01060004000 0002d0107001200000024030700206c06331c6cd432186ca232b169ce32b5690033b9693 233206c0633040000002d010100040000002d0105000a00000024030300b5690033b169c e32ac69ce32040000002d0106000800000025030200b169ce32ac69ce32040000002d010 5001000000024030600be693233b5690033ac69ce3260673433696766337267983304000 0002d010600040000002d0107001200000024030700be693233b5690033ac69ce3260673 4336967663372679833be693233040000002d010100040000002d0105000a00000024030 30069676633606734335b673533040000002d0106000800000025030200606734335b673 533040000002d010500100000002403060077679733696766335b6735334165d1334f650 2345d653334040000002d010600040000002d01070012000000240307007767973369676 6335b6735334165d1334f6502345d65333477679733040000002d010100040000002d010 5000a000000240303004f6502344165d1333b65d433040000002d0106000800000025030 2004165d1333b65d433040000002d0105001000000024030600636530344f6502343b65d 4336563a1347963cf348d63fd34040000002d010600040000002d0107001200000024030 700636530344f6502343b65d4336563a1347963cf348d63fd3463653034040000002d010 100040000002d0105000a000000240303007963cf346563a1345e63a434040000002d010 60008000000250302006563a1345e63a434040000002d01050010000000240306009463f a347963cf345e63a434de619a35f961c5351462f035040000002d010600040000002d010 70012000000240307009463fa347963cf345e63a434de619a35f961c5351462f0359463f a34040000002d010100040000002d0105000a00000024030300f961c535de619a35d661a 135040000002d0106000800000025030200de619a35d661a135040000002d01050010000 000240306001c62e935f961c535d661a135b960b636dc60da36ff60fe36040000002d010 600040000002d01070012000000240307001c62e935f961c535d661a135b960b636dc60d a36ff60fe361c62e935040000002d010100040000002d0105000c00000024030400dc60d a36b960b636b560ba36b060c036040000002d0106000a00000025030300b960b636b560b a36b060c036040000002d01050010000000240306000861f436dc60da36b060c0360060e c372c60063858602038040000002d010600040000002d01070012000000240307000861f 436dc60da36b060c0360060ec372c600638586020380861f436040000002d01010004000 0002d0105000e000000240305002c6006380060ec37fe5ff137fc5ff737fa5ffd3704000 0002d0106000c000000250304000060ec37fe5ff137fc5ff737fa5ffd37040000002d010 50010000000240306005e600f382c600638fa5ffd37bf5f3439f15f3d392360463904000 0002d010600040000002d01070012000000240307005e600f382c600638fa5ffd37bf5f3 439f15f3d39236046395e600f38040000002d010100040000002d0105000e00000024030 500f15f3d39bf5f3439bf5f3939bf5f3f39bf5f4639040000002d0106001c000000fb02d ffc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000ab1acd41200d89ff 377e19ff3772020f57730116632040000002d010800050000002e0118000000050000000 201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff000 8000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc020000000000000 000040000002d010a000f000000320aae3bfb3405000000f8edf3f0e0008302ba019101b d01bd0105000000020101000000050000000902010000000500000001020100000004000 0002d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e010 1000000040000002d01030004000000f00108000c00000025030400bf5f3439bf5f3939b f5f3f39bf5f4639040000002d0105001000000024030600d6453339a5453d3974454739a a454e3adb45443a0c463a3a040000002d010600040000002d0107001200000024030700d 6453339a5453d3974454739aa454e3adb45443a0c463a3ad6453339040000002d0101000 40000002d0105000e00000024030500db45443aaa454e3aab45543aad45593ab0455f3a0 40000002d0106000c00000025030400aa454e3aab45543aad45593ab0455f3a040000002 d01050010000000240306000646293adb45443ab0455f3a50465c3b7b46413ba646263b0 40000002d010600040000002d01070012000000240307000646293adb45443ab0455f3a5 0465c3b7b46413ba646263b0646293a040000002d010100040000002d0105000c0000002 40304007b46413b50465c3b5446613b5946673b040000002d0106000a000000250303005 0465c3b5446613b5946673b040000002d01050010000000240306009d461b3b7b46413b5 946673b5d47513c7f472b3ca147053c040000002d010600040000002d010700120000002 40307009d461b3b7b46413b5946673b5d47513c7f472b3ca147053c9d461b3b040000002 d010100040000002d0105000a000000240303007f472b3c5d47513c6547563c040000002 d01060008000000250302005d47513c6547563c040000002d01050010000000240306009 947003c7f472b3c6547563cc448253dde48fa3cf848cf3c040000002d010600040000002 d01070012000000240307009947003c7f472b3c6547563cc448253dde48fa3cf848cf3c9 947003c040000002d010100040000002d0105000a00000024030300de48fa3cc448253dc b48293d040000002d0106000800000025030200c448253dcb48293d040000002d0105001 000000024030600f148cb3cde48fa3ccb48293d784ad63d8b4aa73d9e4a783d040000002 d010600040000002d0107001200000024030700f148cb3cde48fa3ccb48293d784ad63d8 b4aa73d9e4a783df148cb3c040000002d010100040000002d0105000a000000240303008 b4aa73d784ad63d7e4ad83d040000002d0106000800000025030200784ad63d7e4ad83d0 40000002d0105001000000024030600984a763d8b4aa73d7e4ad83d694c5c3e764c2b3e8 34cfa3d040000002d010600040000002d0107001200000024030700984a763d8b4aa73d7 e4ad83d694c5c3e764c2b3e834cfa3d984a763d040000002d010100040000002d0105000 a00000024030300764c2b3e694c5c3e6e4c5d3e040000002d01060008000000250302006 94c5c3e6e4c5d3e040000002d01050010000000240306007e4cf93d764c2b3e6e4c5d3e8 74eb33e8f4e813e974e4f3e040000002d010600040000002d01070012000000240307007 e4cf93d764c2b3e6e4c5d3e874eb33e8f4e813e974e4f3e7e4cf93d040000002d0101000 40000002d0105000a000000240303008f4e813e874eb33e8c4eb33e040000002d0106000 800000025030200874eb33e8c4eb33e040000002d0105001000000024030600924e4f3e8 f4e813e8c4eb33ebe50d93ec150a73ec450753e040000002d010600040000002d0107001 200000024030700924e4f3e8f4e813e8c4eb33ebe50d93ec150a73ec450753e924e4f3e0 40000002d010100040000002d0105000a00000024030300c150a73ebe50d93ec250d93e0 40000002d0106000800000025030200be50d93ec250d93e040000002d010500100000002 4030600c050753ec150a73ec250d93ef852cc3ef7529a3ef652683e040000002d0106000 40000002d0107001200000024030700c050753ec150a73ec250d93ef852cc3ef7529a3ef 652683ec050753e040000002d010100040000002d0105000a00000024030300f7529a3ef 852cc3efd52cc3e040000002d0106000800000025030200f852cc3efd52cc3e040000002 d0105001000000024030600f152683ef7529a3efd52cc3e25558e3e1f555c3e19552a3e0 40000002d010600040000002d0107001200000024030700f152683ef7529a3efd52cc3e2 5558e3e1f555c3e19552a3ef152683e040000002d010100040000002d0105000a0000002 40303001f555c3e25558e3e2a558d3e040000002d010600080000002503020025558e3e2 a558d3e040000002d010500100000002403060014552b3e1f555c3e2a558d3e2e571f3e2 357ee3d1857bd3d040000002d010600040000002d010700120000002403070014552b3e1 f555c3e2a558d3e2e571f3e2357ee3d1857bd3d14552b3e040000002d010100040000002 d0105000a000000240303002357ee3d2e571f3e33571e3e040000002d010600080000002 50302002e571f3e33571e3e040000002d01050010000000240306001357be3d2357ee3d3 3571e3e0259853df258553de258253d040000002d010600040000002d010700120000002 40307001357be3d2357ee3d33571e3e0259853df258553de258253d1357be3d040000002 d010100040000002d0105000a00000024030300f258553d0259853d0859823d040000002 d01060008000000250302000259853d0859823d040000002d0105001000000024030600d c58283df258553d0859823d8f5ac43c795a973c635a6a3c040000002d010600040000002 d0107001200000024030700dc58283df258553d0859823d8f5ac43c795a973c635a6a3cd c58283d040000002d010100040000002d0105000a00000024030300795a973c8f5ac43c9 75ac03c040000002d01060008000000250302008f5ac43c975ac03c040000002d0105001 0000000240306005b5a6e3c795a973c975ac03cca5be23bac5bb93b8e5b903b040000002 d010600040000002d01070012000000240307005b5a6e3c795a973c975ac03cca5be23ba c5bb93b8e5b903b5b5a6e3c040000002d010100040000002d0105000c00000024030400a c5bb93bca5be23bce5bde3bd25bda3b040000002d0106000a00000025030300ca5be23bc e5bde3bd25bda3b040000002d0105001000000024030600865b983bac5bb93bd25bda3ba 55ce53a7f5cc43a595ca33a040000002d010600040000002d01070012000000240307008 65b983bac5bb93bd25bda3ba55ce53a7f5cc43a595ca33a865b983b040000002d0101000 40000002d0105000c000000240304007f5cc43aa55ce53aa95ce03aae5cd73a040000002 d0106000a00000025030300a55ce53aa95ce03aae5cd73a040000002d010500100000002 4030600505cb13a7f5cc43aae5cd73a1a5dd439eb5cc139bc5cae39040000002d0106000 40000002d0107001200000024030700505cb13a7f5cc43aae5cd73a1a5dd439eb5cc139b c5cae39505cb13a040000002d010100040000002d0105000e00000024030500eb5cc1391 a5dd4391b5dcf391d5dca391e5dc139040000002d0106000c000000250304001a5dd4391 b5dcf391d5dca391e5dc139040000002d0105001000000024030600b95cc139eb5cc1391 e5dc1391e5db938eb5cb938b95cb938040000002d010600040000002d010700120000002 4030700b95cc139eb5cc1391e5dc1391e5db938eb5cb938b95cb938b95cc139040000002 d010100040000002d0105000e00000024030500eb5cb9381e5db9381d5db3381c5dae381 a5da638040000002d0106000c000000250304001e5db9381d5db3381c5dae381a5da6380 40000002d0105001000000024030600bc5ccc38eb5cb9381a5da638ae5ca3377f5cb6375 05cc937040000002d010600040000002d0107001200000024030700bc5ccc38eb5cb9381 a5da638ae5ca3377f5cb637505cc937bc5ccc38040000002d010100040000002d0105000 c000000240304007f5cb637ae5ca337ab5c9d37a55c9537040000002d0106000a0000002 5030300ae5ca337ab5c9d37a55c9537040000002d0105001000000024030600595cd7377 f5cb637a55c9537d25ba036ac5bc136865be236040000002d010600040000002d0107001 200000024030700595cd7377f5cb637a55c9537d25ba036ac5bc136865be236595cd7370 40000002d010100040000002d0105000c00000024030400ac5bc136d25ba036ce5b9c36c a5b9836040000002d0106000a00000025030300d25ba036ce5b9c36ca5b9836040000002 d01050010000000240306008e5bea36ac5bc136ca5b9836975aba35795ae3355b5a0c360 40000002d010600040000002d01070012000000240307008e5bea36ac5bc136ca5b98369 75aba35795ae3355b5a0c368e5bea36040000002d010100040000002d0105000a0000002 4030300795ae335975aba358f5ab635040000002d0106000800000025030200975aba358 f5ab635040000002d0105001000000024030600635a1036795ae3358f5ab6350859f834f 2582535dc585235040000002d010600040000002d0107001200000024030700635a10367 95ae3358f5ab6350859f834f2582535dc585235635a1036040000002d010100040000002 d0105000a00000024030300f25825350859f8340259f534040000002d010600080000002 50302000859f8340259f534040000002d0105001000000024030600e2585535f25825350 259f53433575c3423578c341357bc34040000002d010600040000002d010700120000002 4030700e2585535f25825350259f53433575c3423578c341357bc34e2585535040000002 d010100040000002d0105000a0000002403030023578c3433575c342e575b34040000002 d010600080000002503020033575c342e575b34040000002d01050010000000240306001 857bd3423578c342e575b342a55ed331f551e3414554f34040000002d010600040000002 d01070012000000240307001857bd3423578c342e575b342a55ed331f551e3414554f341 857bd34040000002d010100040000002d0105000a000000240303001f551e342a55ed332 555ec33040000002d01060008000000250302002a55ed332555ec33040000002d0105001 000000024030600195550341f551e342555ec33fd52ae33f752e033f1521234040000002 d010600040000002d0107001200000024030700195550341f551e342555ec33fd52ae33f 752e033f152123419555034040000002d010100040000002d0105000a00000024030300f 752e033fd52ae33f852ae33040000002d0106000800000025030200fd52ae33f852ae330 40000002d0105001000000024030600f6521234f752e033f852ae33c250a133c150d333c 0500534040000002d010600040000002d0107001200000024030700f6521234f752e033f 852ae33c250a133c150d333c0500534f6521234040000002d010100040000002d0105000 a00000024030300c150d333c250a133be50a133040000002d0106000800000025030200c 250a133be50a133040000002d0105001000000024030600c4500534c150d333be50a1338 c4ec7338f4ef933924e2b34040000002d010600040000002d0107001200000024030700c 4500534c150d333be50a1338c4ec7338f4ef933924e2b34c4500534040000002d0101000 40000002d0105000a000000240303008f4ef9338c4ec733874ec733040000002d0106000 8000000250302008c4ec733874ec733040000002d0105001000000024030600974e2b348 f4ef933874ec7336e4c1d34764c4f347e4c8134040000002d010600040000002d0107001 200000024030700974e2b348f4ef933874ec7336e4c1d34764c4f347e4c8134974e2b340 40000002d010100040000002d0105000a00000024030300764c4f346e4c1d34694c1e340 40000002d01060008000000250302006e4c1d34694c1e34040000002d010500100000002 4030600834c8034764c4f34694c1e347e4aa2348b4ad334984a0435040000002d0106000 40000002d0107001200000024030700834c8034764c4f34694c1e347e4aa2348b4ad3349 84a0435834c8034040000002d010100040000002d0105000a000000240303008b4ad3347 e4aa234784aa434040000002d01060008000000250302007e4aa234784aa434040000002 d01050010000000240306009e4a02358b4ad334784aa434cb485135de488035f148af350 40000002d010600040000002d01070012000000240307009e4a02358b4ad334784aa434c b485135de488035f148af359e4a0235040000002d010100040000002d0105000a0000002 4030300de488035cb485135c4485535040000002d0106000800000025030200cb485135c 4485535040000002d0105001000000024030600f848ab35de488035c4485535654724367 f474f3699477a36040000002d010600040000002d0107001200000024030700f848ab35d e488035c4485535654724367f474f3699477a36f848ab35040000002d010100040000002 d0105000a000000240303007f474f36654724365d472936040000002d010600080000002 5030200654724365d472936040000002d0105001000000024030600a14775367f474f365 d472936594613377b4639379d465f37040000002d010600040000002d010700120000002 4030700a14775367f474f365d472936594613377b4639379d465f37a1477536040000002 d010100040000002d0105000c000000240304007b463937594613375546173750461e370 40000002d0106000a00000025030300594613375546173750461e37040000002d0105001 000000024030600a64654377b46393750461e37b0451b38db45363806465138040000002 d010600040000002d0107001200000024030700a64654377b46393750461e37b0451b38d b45363806465138a6465437040000002d010100040000002d0105000e00000024030500d b453638b0451b38ae452038ab452538aa452c38040000002d0106000c00000025030400b 0451b38ae452038ab452538aa452c38040000002d01050010000000240306000c464038d b453638aa452c3874453339a5453d39d6454739040000002d010600040000002d0107001 2000000240307000c464038db453638aa452c3874453339a5453d39d64547390c4640380 40000002d010100040000002d0105000e00000024030500a5453d3974453339734538397 3453e3974454739040000002d0106001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc0 7800022417269616c20437972000ab2acd41200d89ff377e19ff3772020f577301166320 40000002d010800050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d000 00005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000 000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a00150000003 20a9138624909000000cce5f5e0edb3f7ede5009c02bd019101bd01bb01b100a201ba01b d01050000000201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002 d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e0101000 000040000002d01030004000000f00108001c000000fb02dffc000000000000900100000 0cc07800022417269616c20437972000ab3acd41200d89ff377e19ff3772020f57730116 632040000002d010800050000002e0118000000050000000201010000000500000004010 d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa020000000000000 0000000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a0018000 000320a7c3b4e470b000000efeef8eaeee4e6e5ededffeab201bd0183025e01be01d3011 802bd01bb01ba01b10105000000020101000000050000000902010000000500000001020 1000000040000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a000 50000002e0101000000040000002d01030004000000f00108001c000000fb02dffc00000 00000009001000000cc07800022417269616c20437972000ab4acd41200d89ff377e19ff 3772020f57730116632040000002d010800050000002e011800000005000000020101000 0000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000f a0200000000000000000000040000002d01090007000000fc02000000000000000004000 0002d010a000d000000320ac4381d3604000000c7edeef1e401bb01bd019001050000000 201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000 000f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002 d01030004000000f00108001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc078000224 17269616c20437972000ab5acd41200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002 d010800050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000 000090200000000050000000102ffffff0008000000fa020000000000000000000004000 0002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a000a000000320a53332 239020000003130bd01bd010500000002010100000005000000090201000000050000000 10201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f0010 a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00108001c000000fb02dffc0 000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000ab6acd41200d89ff377e 19ff3772020f57730116632040000002d010800050000002e01180000000500000002010 10000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000 000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc0200000000000000000 40000002d010a000a000000320a5333e852020000003131bd01bd0105000000020101000 0000500000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f0010 900040000002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d0103000 4000000f00108001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616 c20437972000ab7acd41200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d0108000 50000002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000500000009020 0000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d010 90007000000fc020000000000000000040000002d010a0013000000320aee3de86508000 000efb3e4eef8e2eefeb201b200d401be018202a901bd015802050000000201010000000 500000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f00109000 40000002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000 000f00108001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616c204 37972000ab8acd41200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d01080005000 0002e0118000000050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000 000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d0109000 7000000fc020000000000000000040000002d010a0013000000320a6236296508000000d 2f0e8e2e0ebe8e9ea01bd01c001a901be01d301bf01bf010500000002010100000005000 00009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f001090004000 0002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f 00108001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616c2043797 2000ab9acd41200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d010800050000002 e0118000000050000000201010000000500000004010d000000050000000902000000000 50000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000 000fc020000000000000000040000002d010a0012000000320ade386d6707000000eaeee df2e0eaf2e95f01bd01bb016e01be015e016e01050000000201010000000500000009020 100000005000000010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d010 10004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00108001 c000000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000abaa cd41200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d010800050000002e0118000 000050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000 102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc020 000000000000000040000002d010a0019000000320a623b3f640c000000ece0f2e5f0b3e 0ebb3e220e72702be016f01be01be01b200be01d301b100a901de006f010500000002010 10000000500000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f 0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d010 30004000000f00108001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc0780002241726 9616c20437972000abbacd41200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d010 800050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d000000050000000 90200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002 d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a000a000000320a2e32176e0 20000003132bd01bd0105000000020101000000050000000902010000000500000001020 1000000040000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a000 50000002e0101000000040000002d01030004000000f00108001c000000fb02dffc00000 00000009001000000cc07800022417269616c20437972000abcacd41200d89ff377e19ff 3772020f57730116632040000002d010800050000002e011800000005000000020101000 0000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000f a0200000000000000000000040000002d01090007000000fc02000000000000000004000 0002d010a0009000000320a28129b75010000003332bd010500000002010100000005000 00009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f001090004000 0002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f 00108000c00000025030400744533397345383973453e3974454739040000002d0105002 400000024031000c73dff0d953dff0d963df40d9a3de90da03de00da83dd80db13dd20db c3dce0dc73dcc0dd23dce0ddd3dd20de63dd80dee3de00df43de90df83df40dfa3dff0d0 40000002d0106002200000025030f00953dff0d963df40d9a3de90da03de00da83dd80db 13dd20dbc3dce0dc73dcc0dd23dce0ddd3dd20de63dd80dee3de00df43de90df83df40df a3dff0d040000002d0105001000000024030600fa3dff0dc73dff0d953dff0d953d1510c 73d1510fa3d1510040000002d010600040000002d0107001200000024030700fa3dff0dc 73dff0d953dff0d953d1510c73d1510fa3d1510fa3dff0d040000002d010100040000002 d0105002400000024031000c73d1510953d1510953d1b10963d2010973d26109a3d2b109 c3d3010a03d3410a33d3910a83d3c10ac3d4010b13d4210b63d4510bc3d4610c13d4710c 73d4710040000002d0106002200000025030f00953d1510953d1b10963d2010973d26109 a3d2b109c3d3010a03d3410a33d3910a83d3c10ac3d4010b13d4210b63d4510bc3d4610c 13d4710c73d4710040000002d0105001000000024030600c73de20fc73d1510c73d47108 b6347108b6315108b63e20f040000002d010600040000002d0107001200000024030700c 73de20fc73d1510c73d47108b6347108b6315108b63e20fc73de20f040000002d0101000 40000002d01050024000000240310008b6315108b63e20f9163e30f9663e40f9c63e50fa 163e80fa663ea0faa63ee0faf63f10fb263f60fb663fa0fb863ff0fbb630410bc630a10b d630f10be631510040000002d0106002200000025030f008b63e20f9163e30f9663e40f9 c63e50fa163e80fa663ea0faa63ee0faf63f10fb263f60fb663fa0fb863ff0fbb630410b c630a10bd630f10be631510040000002d0105001000000024030600be6315108b6315105 96315105963d3128b63d312be63d312040000002d010600040000002d010700120000002 4030700be6315108b631510596315105963d3128b63d312be63d312be631510040000002 d010100040000002d01050024000000240310008b63d312be63d312bc63de12b863e912b 263f212aa63fa12a1630013966304138b63051380630413756300136c63fa126463f2125 e63e9125a63de125963d312040000002d0106001c000000fb02dffc00000000000090010 00000cc07800022417269616c20437972000abdacd41200d89ff377e19ff3772020f5773 0116632040000002d010800050000002e011800000005000000020101000000050000000 4010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000 00000000000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a001 6000000320acb2601620a000000eff0e0f1eae020e1e5e7b201be01be0191015f01bd01d e00ca01bd016f01050000000201010000000500000009020100000005000000010201000 000040000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a0005000 0002e0101000000040000002d01030004000000f00108001c000000fb02dffc000000000 0009001000000cc07800022417269616c20437972000abeacd41200d89ff377e19ff3772 020f57730116632040000002d010800050000002e0118000000050000000201010000000 500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa020 0000000000000000000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002 d010a002d000000320a9016b54e19000000cfeee6e5e6e020e2f7e0f1edee20ede520efe ee3e0f8e5ede0384002bd011802bd011802bd01df00a901a201bd019101ba01be01de00b b01bd01df00b101be012401be018202be01ba01bd0105000000020101000000050000000 9020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002 d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f0010 8002200000025030f00be63d312bc63de12b863e912b263f212aa63fa12a163001396630 4138b63051380630413756300136c63fa126463f2125e63e9125a63de125963d31204000 0002d0105001000000024030600cc790513cc79d312cc79a012494da012494dd312494d0 513040000002d010600040000002d0107001200000024030700cc790513cc79d312cc79a 012494da012494dd312494d0513cc790513040000002d010100040000002d01050024000 00024031000494dd312494da012434da1123e4da212384da312334da6122e4da8122a4da c12254daf12224db4121e4db8121c4dbd12194dc212184dc812174dcd12174dd31204000 0002d0106002200000025030f00494da012434da1123e4da212384da312334da6122e4da 8122a4dac12254daf12224db4121e4db8121c4dbd12194dc212184dc812174dcd12174dd 312040000002d01050010000000240306007c4dd312494dd312174dd312174d5118494d5 1187c4d5118040000002d010600040000002d01070012000000240307007c4dd312494dd 312174dd312174d5118494d51187c4d51187c4dd312040000002d010100040000002d010 5002400000024031000494d5118174d5118174d5718184d5c18194d62181c4d67181e4d6 c18224d7018254d75182a4d78182e4d7c18334d7e18384d81183e4d8218434d8318494d8 318040000002d0106002200000025030f00174d5118174d5718184d5c18194d62181c4d6 7181e4d6c18224d7018254d75182a4d78182e4d7c18334d7e18384d81183e4d8218434d8 318494d8318040000002d0105001000000024030600494d1e18494d5118494d8318cc798 318cc795118cc791e18040000002d010600040000002d0107001200000024030700494d1 e18494d5118494d8318cc798318cc795118cc791e18494d1e18040000002d01010004000 0002d0105002400000024031000cc795118cc798318d2798318d7798218dd798118e2797 e18e7797c18eb797818f0797518f3797018f7796c18f9796718fc796218fd795c18fe795 718ff795118040000002d0106002200000025030f00cc798318d2798318d7798218dd798 118e2797e18e7797c18eb797818f0797518f3797018f7796c18f9796718fc796218fd795 c18fe795718ff795118040000002d01050010000000240306009a795118cc795118ff795 118ff79d312cc79d3129a79d312040000002d010600040000002d0107001200000024030 7009a795118cc795118ff795118ff79d312cc79d3129a79d3129a795118040000002d010 100040000002d0105002400000024031000cc79d312ff79d312fe79cd12fd79c812fc79c 212f979bd12f779b812f379b412f079af12eb79ac12e779a812e279a612dd79a312d779a 212d279a112cc79a012040000002d0106002200000025030f00ff79d312fe79cd12fd79c 812fc79c212f979bd12f779b812f379b412f079af12eb79ac12e779a812e279a612dd79a 312d779a212d279a112cc79a012040000002d0105001000000024030600fd5c6525cc5c6 f259b5c7925d75c9b26085d9126395d8726040000002d010600040000002d01070012000 00024030700fd5c6525cc5c6f259b5c7925d75c9b26085d9126395d8726fd5c652504000 0002d010100040000002d0105000e00000024030500085d9126d75c9b26d85ca126da5ca 626dd5cac26040000002d0106000c00000025030400d75c9b26d85ca126da5ca626dd5ca c26040000002d0105001000000024030600335d7626085d9126dd5cac268e5dc327b95da 827e45d8d27040000002d010600040000002d0107001200000024030700335d7626085d9 126dd5cac268e5dc327b95da827e45d8d27335d7626040000002d010100040000002d010 5000c00000024030400b95da8278e5dc327925dc827975dce27040000002d0106000a000 000250303008e5dc327925dc827975dce27040000002d0105001000000024030600db5d8 227b95da827975dce27b85ed128da5eab28fc5e8528040000002d010600040000002d010 7001200000024030700db5d8227b95da827975dce27b85ed128da5eab28fc5e8528db5d8 227040000002d010100040000002d0105000a00000024030300da5eab28b85ed128c05ed 728040000002d0106000800000025030200b85ed128c05ed728040000002d01050010000 00024030600f45e7f28da5eab28c05ed7284560bc295f60902979606429040000002d010 600040000002d0107001200000024030700f45e7f28da5eab28c05ed7284560bc295f609 02979606429f45e7f28040000002d010100040000002d0105000a000000240303005f609 0294560bc294c60bf29040000002d01060008000000250302004560bc294c60bf2904000 0002d0105001000000024030600726061295f6090294c60bf2928627d2a3b624e2a4e621 f2a040000002d010600040000002d0107001200000024030700726061295f6090294c60b f2928627d2a3b624e2a4e621f2a72606129040000002d010100040000002d0105000a000 000240303003b624e2a28627d2a2e627f2a040000002d010600080000002503020028627 d2a2e627f2a040000002d010500100000002403060048621d2a3b624e2a2e627f2a4f641 12b5c64e02a6964af2a040000002d010600040000002d010700120000002403070048621 d2a3b624e2a2e627f2a4f64112b5c64e02a6964af2a48621d2a040000002d01010004000 0002d0105000a000000240303005c64e02a4f64112b5464122b040000002d01060008000 000250302004f64112b5464122b040000002d01050010000000240306006464ae2a5c64e 02a5464122ba766712baf663f2bb7660d2b040000002d010600040000002d01070012000 000240307006464ae2a5c64e02a5464122ba766712baf663f2bb7660d2b6464ae2a04000 0002d010100040000002d0105000a00000024030300af663f2ba766712bac66712b04000 0002d0106000800000025030200a766712bac66712b040000002d0105001000000024030 600b2660d2baf663f2bac66712b1b699a2b1e69682b2169362b040000002d01060004000 0002d0107001200000024030700b2660d2baf663f2bac66712b1b699a2b1e69682b21693 62bb2660d2b040000002d010100040000002d0105000a000000240303001e69682b1b699 a2b1f699a2b040000002d01060008000000250302001b699a2b1f699a2b040000002d010 50010000000240306001d69362b1e69682b1f699a2b936b8c2b926b5a2b916b282b04000 0002d010600040000002d01070012000000240307001d69362b1e69682b1f699a2b936b8 c2b926b5a2b916b282b1d69362b040000002d010100040000002d0105000a00000024030 300926b5a2b936b8c2b986b8c2b040000002d0106000800000025030200936b8c2b986b8 c2b040000002d01050010000000240306008c6b282b926b5a2b986b8c2bfc6d482bf66d1 62bf06de42a040000002d010600040000002d01070012000000240307008c6b282b926b5 a2b986b8c2bfc6d482bf66d162bf06de42a8c6b282b040000002d010100040000002d010 5000a00000024030300f66d162bfc6d482b006e472b040000002d0106000800000025030 200fc6d482b006e472b040000002d0105001000000024030600ec6de52af66d162b006e4 72b3c70ce2a32709d2a28706c2a040000002d010600040000002d0107001200000024030 700ec6de52af66d162b006e472b3c70ce2a32709d2a28706c2aec6de52a040000002d010 100040000002d0105000a0000002403030032709d2a3c70ce2a4270cd2a040000002d010 60008000000250302003c70ce2a4270cd2a040000002d010500100000002403060022706 d2a32709d2a4270cd2a4372242a3372f4292372c429040000002d010600040000002d010 700120000002403070022706d2a32709d2a4270cd2a4372242a3372f4292372c42922706 d2a040000002d010100040000002d0105000a000000240303003372f4294372242a49722 12a040000002d01060008000000250302004372242a4972212a040000002d01050010000 000240306001d72c7293372f4294972212afb734f29e5732229cf73f528040000002d010 600040000002d01070012000000240307001d72c7293372f4294972212afb734f29e5732 229cf73f5281d72c729040000002d010100040000002d0105000a00000024030300e5732 229fb734f2902744b29040000002d0106000800000025030200fb734f2902744b2904000 0002d0105001000000024030600c873f928e573222902744b29577556283a752d281d750 428040000002d010600040000002d0107001200000024030700c873f928e573222902744 b29577556283a752d281d750428c873f928040000002d010100040000002d0105000c000 000240304003a752d28577556285c75522860754e28040000002d0106000a00000025030 300577556285c75522860754e28040000002d010500100000002403060014750c283a752 d2860754e284a76402724761f27fe75fe26040000002d010600040000002d01070012000 0002403070014750c283a752d2860754e284a76402724761f27fe75fe2614750c2804000 0002d010100040000002d0105000c0000002403040024761f274a7640274e763c2753763 227040000002d0106000a000000250303004a7640274e763c2753763227040000002d010 5001000000024030600f5750c2724761f2753763227ca7614269b7601266c76ee2504000 0002d010600040000002d0107001200000024030700f5750c2724761f2753763227ca761 4269b7601266c76ee25f5750c27040000002d010100040000002d0105000e00000024030 5009b760126ca761426cc760f26cd760a26ce760126040000002d0106000c00000025030 400ca761426cc760f26cd760a26ce760126040000002d010500100000002403060069760 1269b760126ce760126ce76de249b76de246976de24040000002d010600040000002d010 7001200000024030700697601269b760126ce760126ce76de249b76de246976de2469760 126040000002d010100040000002d0105000e000000240305009b76de24ce76de24cd76d 824cc76d324ca76cb24040000002d0106000c00000025030400ce76de24cd76d824cc76d 324ca76cb24040000002d01050010000000240306006c76f1249b76de24ca76cb245376a d232476c023f575d323040000002d010600040000002d01070012000000240307006c76f 1249b76de24ca76cb245376ad232476c023f575d3236c76f124040000002d01010004000 0002d0105000c000000240304002476c0235376ad235076a8234a769f23040000002d010 6000a000000250303005376ad235076a8234a769f23040000002d0105001000000024030 600fe75e1232476c0234a769f23607591223a75b2221475d322040000002d01060004000 0002d0107001200000024030700fe75e1232476c0234a769f23607591223a75b2221475d 322fe75e123040000002d010100040000002d0105000c000000240304003a75b22260759 1225c758d2257758922040000002d0106000a00000025030300607591225c758d2257758 922040000002d01050010000000240306001d75db223a75b2225775892202749421e573b d21c873e621040000002d010600040000002d01070012000000240307001d75db223a75b 2225775892202749421e573bd21c873e6211d75db22040000002d010100040000002d010 5000a00000024030300e573bd2102749421fb739021040000002d0106000800000025030 20002749421fb739021040000002d0105001000000024030600cf73ea21e573bd21fb739 0214972be203372eb201d721821040000002d010600040000002d0107001200000024030 700cf73ea21e573bd21fb7390214972be203372eb201d721821cf73ea21040000002d010 100040000002d0105000a000000240303003372eb204972be204372bb20040000002d010 60008000000250302004972be204372bb20040000002d010500100000002403060023721 b213372eb204372bb20427012203270422022707220040000002d010600040000002d010 700120000002403070023721b213372eb204372bb2042701220327042202270722023721 b21040000002d010100040000002d0105000a0000002403030032704220427012203c701 120040000002d0106000800000025030200427012203c701120040000002d01050010000 0002403060028707320327042203c701120006e981ff66dc91fec6dfa1f040000002d010 600040000002d010700120000002403070028707320327042203c701120006e981ff66dc 91fec6dfa1f28707320040000002d010100040000002d0105000a00000024030300f66dc 91f006e981ffc6d971f040000002d0106000800000025030200006e981ffc6d971f04000 0002d0105001000000024030600f06dfb1ff66dc91ffc6d971f986b521f926b841f8c6bb 61f040000002d010600040000002d0107001200000024030700f06dfb1ff66dc91ffc6d9 71f986b521f926b841f8c6bb61ff06dfb1f040000002d010100040000002d0105000a000 00024030300926b841f986b521f936b521f040000002d0106000800000025030200986b5 21f936b521f040000002d0105001000000024030600916bb61f926b841f936b521f1f694 51f1e69771f1d69a91f040000002d010600040000002d0107001200000024030700916bb 61f926b841f936b521f1f69451f1e69771f1d69a91f916bb61f040000002d01010004000 0002d0105000a000000240303001e69771f1f69451f1b69451f040000002d01060008000 000250302001f69451f1b69451f040000002d01050010000000240306002169a91f1e697 71f1b69451fac666e1faf66a01fb266d21f040000002d010600040000002d01070012000 000240307002169a91f1e69771f1b69451fac666e1faf66a01fb266d21f2169a91f04000 0002d010100040000002d0105000a00000024030300af66a01fac666e1fa7666e1f04000 0002d0106000800000025030200ac666e1fa7666e1f040000002d0105001000000024030 600b766d21faf66a01fa7666e1f5464cd1f5c64ff1f64643120040000002d01060004000 0002d0107001200000024030700b766d21faf66a01fa7666e1f5464cd1f5c64ff1f64643 120b766d21f040000002d010100040000002d0105000a000000240303005c64ff1f5464c d1f4f64ce1f040000002d01060008000000250302005464cd1f4f64ce1f040000002d010 5001000000024030600696430205c64ff1f4f64ce1f2e6260203b6291204862c22004000 0002d010600040000002d0107001200000024030700696430205c64ff1f4f64ce1f2e626 0203b6291204862c22069643020040000002d010100040000002d0105000a00000024030 3003b6291202e62602028626220040000002d01060008000000250302002e62602028626 220040000002d01050010000000240306004e62c0203b629120286262204c6020215f604 f2172607e21040000002d010600040000002d01070012000000240307004e62c0203b629 120286262204c6020215f604f2172607e214e62c020040000002d010100040000002d010 5000a000000240303005f604f214c60202145602321040000002d0106000800000025030 2004c60202145602321040000002d010500100000002403060079607b215f604f2145602 321c05e0822da5e3422f45e6022040000002d010600040000002d0107001200000024030 70079607b215f604f2145602321c05e0822da5e3422f45e602279607b21040000002d010 100040000002d0105000a00000024030300da5e3422c05e0822b85e0e22040000002d010 6000800000025030200c05e0822b85e0e22040000002d0105001000000024030600fc5e5 a22da5e3422b85e0e22975d1123b95d3723db5d5d23040000002d010600040000002d010 7001200000024030700fc5e5a22da5e3422b85e0e22975d1123b95d3723db5d5d23fc5e5 a22040000002d010100040000002d0105000c00000024030400b95d3723975d1123935d1 5238e5d1c23040000002d0106000a00000025030300975d1123935d15238e5d1c2304000 0002d0105001000000024030600e45d5223b95d37238e5d1c23dd5c3324085d4e24335d6 924040000002d010600040000002d0107001200000024030700e45d5223b95d37238e5d1 c23dd5c3324085d4e24335d6924e45d5223040000002d010100040000002d0105000e000 00024030500085d4e24dd5c3324db5c3824d85c3d24d75c4424040000002d0106000c000 00025030400dd5c3324db5c3824d85c3d24d75c4424040000002d0105001000000024030 600395d5824085d4e24d75c44249b5c6525cc5c6f25fd5c7925040000002d01060004000 0002d0107001200000024030700395d5824085d4e24d75c44249b5c6525cc5c6f25fd5c7 925395d5824040000002d010100040000002d0105000e00000024030500cc5c6f259b5c6 5259a5c6a259a5c70259b5c7925040000002d0106001c000000fb02dffc0000000000009 001000000cc07800022417269616c20437972000abfacd41200d89ff377e19ff3772020f 57730116632040000002d010800050000002e01180000000500000002010100000005000 00004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000 000000000000000040000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010 a0009000000320a591ea351010000003623bd01050000000201010000000500000009020 100000005000000010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d010 10004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00108001 c000000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000ac0a cd41200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d010800050000002e0118000 000050000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000 102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc020 000000000000000040000002d010a0009000000320a591e7335010000003523bd0105000 0000201010000000500000009020100000005000000010201000000040000002d0106000 4000000f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e010100000004000 0002d01030004000000f00108001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc07800 022417269616c20437972000ac1acd41200d89ff377e19ff3772020f5773011663204000 0002d010800050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000 5000000090200000000050000000102ffffff0008000000fa02000000000000000000000 40000002d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a001e000000320a5 a284b420f000000ffeab320f2eef0eae0fef2fcf1ff2001b2015f01b200df006f01be01b e015f01be0158026e01a1019001b101de000500000002010100000005000000090201000 00005000000010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d0101000 4000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00108001c000 000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000ac2acd41 200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d010800050000002e01180000000 50000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102f fffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc0200000 00000000000040000002d010a0012000000320a022b0f4707000000efb3e4eef8e2e85cb 201b200d401be018202a901bf01050000000201010000000500000009020100000005000 000010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f 0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00108001c000000fb02d ffc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000ac398d41200d89ff 377e19ff3772020f57730116632040000002d010800050000002e0118000000050000000 201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff000 8000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc020000000000000 000040000002d010a0013000000320aee22994508000000c7e0e9ece0ededffe401be01c 0012702bd01ba01ba01b1010500000002010100000005000000090201000000050000000 10201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f0010 a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00108001c000000fb02dffc0 000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000ac498d41200d89ff377e 19ff3772020f57730116632040000002d010800050000002e01180000000500000002010 10000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102ffffff0008000 000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc0200000000000000000 40000002d010a0018000000320a7b2567450b000000ece0f2e5f0b3e0ebb3e22ce72702b e016f01be01be01b200bd01d301b100a901de00050000000201010000000500000009020 100000005000000010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d010 10004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00108000 c000000250304009b5c65259a5c6a259a5c70259b5c7925040000002d010500100000002 4030600f83e421ff83e751ff83ea71f0e5ba71f0e5b751f0e5b421f040000002d0106000 40000002d0107001200000024030700f83e421ff83e751ff83ea71f0e5ba71f0e5b751f0 e5b421ff83e421f040000002d010100040000002d01050024000000240310000e5b751f0 e5b421f145b431f195b441f1f5b451f245b481f295b4a1f2d5b4e1f325b511f355b561f3 95b5a1f3b5b5f1f3e5b641f3f5b6a1f405b6f1f415b751f040000002d010600220000002 5030f000e5b421f145b431f195b441f1f5b451f245b481f295b4a1f2d5b4e1f325b511f3 55b561f395b5a1f3b5b5f1f3e5b641f3f5b6a1f405b6f1f415b751f040000002d0105001 000000024030600415b751f0e5b751fdc5a751fdc5aa52c0e5ba52c415ba52c040000002 d010600040000002d0107001200000024030700415b751f0e5b751fdc5a751fdc5aa52c0 e5ba52c415ba52c415b751f040000002d010100040000002d01050024000000240310000 e5ba52c415ba52c405bab2c3f5bb02c3e5bb62c3b5bbb2c395bc02c355bc42c325bc92c2 d5bcc2c295bd02c245bd22c1f5bd52c195bd62c145bd72c0e5bd72c040000002d0106002 200000025030f00415ba52c405bab2c3f5bb02c3e5bb62c3b5bbb2c395bc02c355bc42c3 25bc92c2d5bcc2c295bd02c245bd22c1f5bd52c195bd62c145bd72c0e5bd72c040000002 d01050010000000240306000e5bd72c0e5ba52c0e5b722cf83e722cf83ea52cf83ed72c0 40000002d010600040000002d01070012000000240307000e5bd72c0e5ba52c0e5b722cf 83e722cf83ea52cf83ed72c0e5bd72c040000002d010100040000002d010500240000002 4031000f83ea52cf83ed72cf23ed72ced3ed62ce73ed52ce23ed22cdd3ed02cd93ecc2cd 43ec92cd13ec42ccd3ec02ccb3ebb2cc83eb62cc73eb02cc63eab2cc63ea52c040000002 d0106002200000025030f00f83ed72cf23ed72ced3ed62ce73ed52ce23ed22cdd3ed02cd 93ecc2cd43ec92cd13ec42ccd3ec02ccb3ebb2cc83eb62cc73eb02cc63eab2cc63ea52c0 40000002d0105001000000024030600c63ea52cf83ea52c2b3fa52c2b3f751ff83e751fc 63e751f040000002d010600040000002d0107001200000024030700c63ea52cf83ea52c2 b3fa52c2b3f751ff83e751fc63e751fc63ea52c040000002d010100040000002d0105002 400000024031000f83e751fc63e751fc63e6f1fc73e6a1fc83e641fcb3e5f1fcd3e5a1fd 13e561fd43e511fd93e4e1fdd3e4a1fe23e481fe73e451fed3e441ff23e431ff83e421f0 40000002d0106001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616 c20437972000ac598d41200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d0108000 50000002e0118000000050000000201010000000500000004010d0000000500000009020 0000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d010 90007000000fc020000000000000000040000002d010a0009000000320a591efd6501000 0003723bd010500000002010100000005000000090201000000050000000102010000000 40000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002 e0101000000040000002d01030004000000f00108002200000025030f00c63e751fc63e6 f1fc73e6a1fc83e641fcb3e5f1fcd3e5a1fd13e561fd43e511fd93e4e1fdd3e4a1fe23e4 81fe73e451fed3e441ff23e431ff83e421f040000002d0105002400000024031000bb697 51fee69751fec69801fe8698b1fe269941fda699c1fd169a21fc669a61fbb69a71fb069a 61fa569a21f9c699c1f9469941f8e698b1f8a69801f8969751f040000002d01060022000 00025030f00ee69751fec69801fe8698b1fe269941fda699c1fd169a21fc669a61fbb69a 71fb069a61fa569a21f9c699c1f9469941f8e698b1f8a69801f8969751f040000002d010 50010000000240306008969751fbb69751fee69751fee695118bb6951188969511804000 0002d010600040000002d01070012000000240307008969751fbb69751fee69751fee695 118bb695118896951188969751f040000002d010100040000002d0105002400000024031 000bb695118896951188a6946188e693b18946932189c692a18a5692418b0692018bb691 e18c6692018d1692418da692a18e2693218e8693b18ec694618ee695118040000002d010 6001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000 ac698d41200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d010800050000002e011 8000000050000000201010000000500000004010d0000000500000009020000000005000 0000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000f c020000000000000000040000002d010a0012000000320a5d29556407000000e4eee3ebf fe4f369d401bd012501d301b201d30190010500000002010100000005000000090201000 00005000000010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d0101000 4000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00108001c000 000fb02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000ac798d41 200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d010800050000002e01180000000 50000000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102f fffff0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc0200000 00000000000040000002d010a0013000000320af223ef6208000000c2eaebfef7e5ede01 7025e01d4015802a201bd01ba01bd0105000000020101000000050000000902010000000 5000000010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002d01010004000 000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f00108001c000000f b02dffc0000000000009001000000cc07800022417269616c20437972000ac898d41200d 89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d010800050000002e011800000005000 0000201010000000500000004010d00000005000000090200000000050000000102fffff f0008000000fa0200000000000000000000040000002d01090007000000fc02000000000 0000000040000002d010a0009000000320a8108e531010000003123bd010500000002010 10000000500000009020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f 0010900040000002d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d010 30004000000f00108001c000000fb02dffc0000000000009001000000cc0780002241726 9616c20437972000ac998d41200d89ff377e19ff3772020f57730116632040000002d010 800050000002e0118000000050000000201010000000500000004010d000000050000000 90200000000050000000102ffffff0008000000fa0200000000000000000000040000002 d01090007000000fc020000000000000000040000002d010a0010000000320a8108ac360 6000000cfeee6e5e6e04002be011802bd011702bd0105000000020101000000050000000 9020100000005000000010201000000040000002d01060004000000f0010900040000002 d01010004000000f0010a00050000002e0101000000040000002d01030004000000f0010 8002200000025030f00896951188a6946188e693b18946932189c692a18a5692418b0692 018bb691e18c6692018d1692418da692a18e2693218e8693b18ec694618ee69511804000 0002d01050010000000240306001a35ae041a35e1041a351305ed431305ed43e104ed43a e04040000002d010600040000002d01070012000000240307001a35ae041a35e1041a351 305ed431305ed43e104ed43ae041a35ae04040000002d010100040000002d01050024000 00024031000ed43e104ed43ae04f343af04f843b004fe43b1040344b4040844b6040c44b a041144bd041444c2041844c6041a44cb041d44d0041e44d6041f44db042044e10404000 0002d0106002200000025030f00ed43ae04f343af04f843b004fe43b1040344b4040844b 6040c44ba041144bd041444c2041844c6041a44cb041d44d0041e44d6041f44db042044e 104040000002d01050010000000240306002044e104ed43e104bb43e104bb435f0aed435 f0a20445f0a040000002d010600040000002d01070012000000240307002044e104ed43e 104bb43e104bb435f0aed435f0a20445f0a2044e104040000002d010100040000002d010 5002400000024031000ed435f0a20445f0a1f44650a1e446a0a1d44700a1a44750a18447 a0a14447e0a1144830a0c44860a08448a0a03448c0afe438f0af843900af343910aed439 10a040000002d0106002200000025030f0020445f0a1f44650a1e446a0a1d44700a1a447 50a18447a0a14447e0a1144830a0c44860a08448a0a03448c0afe438f0af843900af3439 10aed43910a040000002d0105001000000024030600ed43910aed435f0aed432c0a1a352 c0a1a355f0a1a35910a040000002d010600040000002d0107001200000024030700ed439 10aed435f0aed432c0a1a352c0a1a355f0a1a35910aed43910a040000002d01010004000 0002d01050024000000240310001a355f0a1a35910a1435910a0f35900a09358f0a04358 c0aff348a0afb34860af634830af3347e0aef347a0aed34750aea34700ae9346a0ae8346 50ae8345f0a040000002d0106002200000025030f001a35910a1435910a0f35900a09358 f0a04358c0aff348a0afb34860af634830af3347e0aef347a0aed34750aea34700ae9346 a0ae834650ae8345f0a040000002d0105001000000024030600e8345f0a1a355f0a4d355 f0a4d35e1041a35e104e834e104040000002d010600040000002d0107001200000024030 700e8345f0a1a355f0a4d355f0a4d35e1041a35e104e834e104e8345f0a040000002d010 100040000002d01050024000000240310001a35e104e834e104e834db04e934d604ea34d 004ed34cb04ef34c604f334c204f634bd04fb34ba04ff34b6040435b4040935b1040f35b 0041435af041a35ae04040000002d0106002200000025030f00e834e104e834db04e934d 604ea34d004ed34cb04ef34c604f334c204f634bd04fb34ba04ff34b6040435b4040935b 1040f35b0041435af041a35ae04040000002d0105002400000024031000ee3eff0d203ff 50d203f000e1f3f0c0e1b3f160e153f200e0c3f270e033f2d0ef83e310eed3e310ee13e3 00ed73e2c0ecd3e260ec63e1d0ec03e140ebc3e090e040000002d0106002200000025030 f00203ff50d203f000e1f3f0c0e1b3f160e153f200e0c3f270e033f2d0ef83e310eed3e3 10ee13e300ed73e2c0ecd3e260ec63e1d0ec03e140ebc3e090e040000002d01050010000 00024030600bc3e090eee3eff0d203ff50df13e080dbf3e120d8d3e1c0d040000002d010 600040000002d0107001200000024030700bc3e090eee3eff0d203ff50df13e080dbf3e1 20d8d3e1c0dbc3e090e040000002d010100040000002d0105000e00000024030500bf3e1 20df13e080def3e030ded3efd0ce93ef60c040000002d0106000c00000025030400f13e0 80def3e030ded3efd0ce93ef60c040000002d0105001000000024030600953e2e0dbf3e1 20de93ef60c633e2d0c393e490c0f3e650c040000002d010600040000002d01070012000 00024030700953e2e0dbf3e120de93ef60c633e2d0c393e490c0f3e650c953e2e0d04000 0002d010100040000002d0105000e00000024030500393e490c633e2d0c603e280c5c3e2 40c553e1f0c040000002d0106000c00000025030400633e2d0c603e280c5c3e240c553e1 f0c040000002d01050010000000240306001d3e730c393e490c553e1f0c8c3d990b703dc 30b543ded0b040000002d010600040000002d01070012000000240307001d3e730c393e4 90c553e1f0c8c3d990b703dc30b543ded0b1d3e730c040000002d010100040000002d010 5000e00000024030500703dc30b8c3d990b873d960b823d940b7a3d910b040000002d010 6000c000000250304008c3d990b873d960b823d940b7a3d910b040000002d01050010000 00024030600663df50b703dc30b7a3d910b8e3c620b843c940b7a3cc60b040000002d010 600040000002d0107001200000024030700663df50b703dc30b7a3d910b8e3c620b843c9 40b7a3cc60b663df50b040000002d010100040000002d0105000e00000024030500843c9 40b8e3c620b883c620b833c620b7a3c620b040000002d0106000c000000250304008e3c6 20b883c620b833c620b7a3c620b040000002d01050010000000240306008e3cc60b843c9 40b7a3c620b8d3b910b973bc30ba13bf50b040000002d010600040000002d01070012000 000240307008e3cc60b843c940b7a3c620b8d3b910b973bc30ba13bf50b8e3cc60b04000 0002d010100040000002d0105000e00000024030500973bc30b8d3b910b883b930b823b9 50b7b3b990b040000002d0106000c000000250304008d3b910b883b930b823b950b7b3b9 90b040000002d0105001000000024030600b33bed0b973bc30b7b3b990bb33a1f0ccf3a4 90ceb3a730c040000002d010600040000002d0107001200000024030700b33bed0b973bc 30b7b3b990bb33a1f0ccf3a490ceb3a730cb33bed0b040000002d010100040000002d010 5000e00000024030500cf3a490cb33a1f0cae3a220caa3a260ca53a2d0c040000002d010 6000c00000025030400b33a1f0cae3a220caa3a260ca53a2d0c040000002d01050010000 00024030600f93a650ccf3a490ca53a2d0c1f3af60c493a120d733a2e0d040000002d010 600040000002d0107001200000024030700f93a650ccf3a490ca53a2d0c1f3af60c493a1 20d733a2e0df93a650c040000002d010100040000002d0105000e00000024030500493a1 20d1f3af60c1c3afb0c1a3a000d173a080d040000002d0106000c000000250304001f3af 60c1c3afb0c1a3a000d173a080d040000002d01050010000000240306007b3a1c0d493a1 20d173a080de839f50d1a3aff0d4c3a090e040000002d010600040000002d01070012000 000240307007b3a1c0d493a120d173a080de839f50d1a3aff0d4c3a090e7b3a1c0d04000 0002d010100040000002d01050024000000240310001a3aff0d4c3a090e483a140e423a1 d0e3b3a260e313a2c0e273a300e1b3a310e103a310e053a2d0efc39270ef339200eed391 60ee9390c0ee839000ee839f50d040000002d0106002200000025030f004c3a090e483a1 40e423a1d0e3b3a260e313a2c0e273a300e1b3a310e103a310e053a2d0efc39270ef3392 00eed39160ee9390c0ee839000ee839f50d040000002d01050024000000240310001a3af f0d1a3a310e0f3a300e043a2c0efb39260ef3391e0eed39150ee9390a0ee839ff0de939f 40ded39e90df339e00dfb39d80d043ad20d0f3ace0d1a3acc0d040000002d01060022000 00025030f001a3a310e0f3a300e043a2c0efb39260ef3391e0eed39150ee9390a0ee839f f0de939f40ded39e90df339e00dfb39d80d043ad20d0f3ace0d1a3acc0d040000002d010 50010000000240306001a3acc0d1a3aff0d1a3a310eee3e310eee3eff0dee3ecc0d04000 0002d010600040000002d01070012000000240307001a3acc0d1a3aff0d1a3a310eee3e3 10eee3eff0dee3ecc0d1a3acc0d040000002d010100040000002d0105002400000024031 000ee3eff0dee3ecc0df93ece0d043fd20d0d3fd80d153fe00d1b3fe90d1f3ff40d213ff f0d1f3f0a0e1b3f150e153f1e0e0d3f260e043f2c0ef93e300eee3e310e040000002d010 6002200000025030f00ee3ecc0df93ece0d043fd20d0d3fd80d153fe00d1b3fe90d1f3ff 40d213fff0d1f3f0a0e1b3f150e153f1e0e0d3f260e043f2c0ef93e300eee3e310e04000 0002d0105002400000024031000843c5f0a523c5f0a533c540a573c490a5d3c400a653c3 80a6e3c320a793c2e0a843c2c0a8f3c2e0a9a3c320aa33c380aab3c400ab13c490ab53c5 40ab73c5f0a040000002d0106002200000025030f00523c5f0a533c540a573c490a5d3c4 00a653c380a6e3c320a793c2e0a843c2c0a8f3c2e0a9a3c320aa33c380aab3c400ab13c4 90ab53c540ab73c5f0a040000002d0105001000000024030600b73c5f0a843c5f0a523c5 f0a523c940b843c940bb73c940b040000002d010600040000002d0107001200000024030 700b73c5f0a843c5f0a523c5f0a523c940b843c940bb73c940bb73c5f0a040000002d010 100040000002d0105002400000024031000843c940bb73c940bb53c9f0bb13caa0bab3cb 30ba33cbb0b9a3cc10b8f3cc50b843cc60b793cc50b6e3cc10b653cbb0b5d3cb30b573ca a0b533c9f0b523c940b040000002d0106002200000025030f00b73c940bb53c9f0bb13ca a0bab3cb30ba33cbb0b9a3cc10b8f3cc50b843cc60b793cc50b6e3cc10b653cbb0b5d3cb 30b573caa0b533c9f0b523c940b030000000000 Рис.8.2. Дерево відмов для небезпечної події "пожежа" Складаємо логічне вираження для визначення ймовірності головної події: Р1 = Р2 Ч Р3 (8.1) Р4 = 1- (1-Р8) Ч (1-Р9) (8.4) Р2 = 1- (1-Р4) Ч (1-Р5) Ч (1-Р6) (8.2) Р5 = 1- (1-Р10) Ч (1-Р11) (8.5) Р3 = Р7 (8.3) Р6 = Р12 (8.6) Вираз для визначення ймовірності головної події: Р1 = Р7 Ч (1- (1-Р8) Ч (1-Р9) Ч (1-Р10) Ч (1-Р11) Ч (1-Р12)). (8.7) Захисні заходи й ефект від їхнього впровадження (табл.8.7). Таблиця 8.7 Захисні заходи й ефект від їх впровадженняЗахисні заходиЕфектСвоєчасна заміна вилки і шнураУсунення подій 8, 10, тобто Р8 = 0, Р10 = 0Виконання вимоги "не залишати включеною праску без догляду"Усунення події 7, тобто Р7 = 0 Нові логічні вираження для обчислення ймовірності головної події: своєчасна заміна вилки і шнура: Р1 = Р7 Ч (1- (1-Р9) Ч (1-Р11) Ч (1-Р12)); виконання вимоги "не залишати включеною праску без догляду": Р1 = Р7 Ч (1- (1-Р8) Ч (1-Р9) Ч· (1-Р10) Ч (1-Р11) Ч (1-Р12)) = 0. 4. Висновки: з двох запропонованих захисних заходів виконання вимоги "не залишати включеною праску без догляду" є більш ефективним, оскільки дозволяє уникнути появу головної події. Контрольні запитання 1. Що таке небезпека? 2. Що таке ризик? 3. Яка мета виконання якісного аналізу небезпек. 4. Які якісні характеристики небезпеки ви знаєте? 5. Яка мета кількісного аналізу? 6. Які характеристики небезпеки використовуються при виконанні кількісного аналізу? 7. Яким чином обираються захисні заходи? 8. Що таке дерево відмов? 9. Назвіть символи, що застосовуються при побудові дерева відмов. 10. Які залежності використовуються для обчислення імовірності реалізації небезпеки? 11. На підставі чого здійснюється вибір оптимального захисного заходу? Практична робота 9: Загальні принципи надання першої долікарської допомоги постраждалим Мета роботи - засвоїти практичні методи надання першої допомоги потерпілим. Загальні відомості Найперше завдання при ліквідації наслідків дії небезпечних і шкідливих факторів на людину - надання першої долікарської допомоги постраждалим (рис.9.1). – – picscalex990100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000 b0200000000050000000c02e602b405040000002e0118001c000000fb021000070000000 000bc02000000cc0102022253797374656d0002b4050000202b0000c0431100ca858239f 0d524070c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff000000000 0009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000 000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d0000000 100040000000000b305e50220841600040000002d01000003000000000097 Рис.9.1. Поняття "травма" і "перша долікарська допомога" Для надання відповідної долікарської допомоги необхідно, перш за все, правильно класифікувати одержану постраждалим травму. picscalex630100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000 b0200000000050000000c022001ba03040000002e0118001c000000fb021000070000000 000bc02000000cc0102022253797374656d0001ba030000202b0000c0431100ca858239f 0d524070c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff000000000 0009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000 000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d0000000 100040000000000b903200120841600040000002d01000003000000000097 Рис. 9.2. Класифікація травм в залежності від виду діяльності постраждалого. picscalex1150100090000037800000002001c0000000000040000000301080005000000 0b0200000000050000000c026b01c406040000002e0118001c000000fb02100007000000 0000bc02000000cc0102022253797374656d0001c4060000202b0000c0431100ca858239 f0d524070c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff00000000 00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000 0000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d000000 0100040000000000c3066b0120841600040000002d01000003000000000097 Рис.9.3. Класифікація травм за ступенем важкості picscalex1140100090000037800000002001c0000000000040000000301080005000000 0b0200000000050000000c027801b106040000002e0118001c000000fb02100007000000 0000bc02000000cc0102022253797374656d0001b1060000202b0000c0431100ca858239 f0d524070c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff00000000 00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000 0000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d000000 0100040000000000b106770120ec1600040000002d01000003000000000097 Рис.9.4. Класифікація травм в залежності від факторів, що впливають picscalex820100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000 b0200000000050000000c02ec017906040000002e0118001c000000fb021000070000000 000bc02000000cc0102022253797374656d000179060000202b0000c0431100ca858239f 0d524070c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff000000000 0009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000 000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d0000000 1000400000000007806eb0120ec1600040000002d01000003000000000097 Рис.9.5. Класифікація травм за формою прояву Перша допомога при кровотечах Кровотеча - це витікання крові з судин, що наступає найчастіше в результаті їхнього ушкодження. При кровотечах головна небезпека пов'язана із втратою крові й виникненням у зв’язку із цим гострого недостатнього кровопостачання тканин. Недостатнє постачання органів киснем викликає порушення їхньої діяльності; у першу чергу це стосується мозку, серця й легенів. Перша допомога при зовнішніх кровотечах ’ ’ picscalex1140100090000037800000002001c0000000000040000000301080005000000 0b0200000000050000000c025f03b406040000002e0118001c000000fb02100007000000 0000bc02000000cc0102022253797374656d0003b4060000202b0000c0431100ca858239 f0d524070c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff00000000 00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000 0000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d000000 0100040000000000b4065f0320ec1600040000002d01000003000000000097 Перша допомога при капілярній кровотечі. При капілярній кровотечі втрата крові порівняно невелика. Таку кровотечу можна швидко зупинити, наклавши на ділянку, що кровоточить, чисту марлю, поверх марлі - шар вати і перев’язавши рану. Якщо під рукою немає ні марлі, ні бинта, то місце, що кровоточить, можна перев'язати чистою носовою хусткою. Накладати прямо на рану волохату тканину не можна, тому що на її ворсинках перебувають численні бактерії, які можуть викликати зараження рани. З цієї же причини безпосередньо на відкриту рану не можна накладати й вату. Перша допомога при венозній кровотечі. Венозна кровотеча, поряд зі значною втратою крові, таїть у собі небезпеку того, що при пораненнях вен, особливо шийних, може відбутися усмоктування повітря в судини через ушкоджені місця. Повітря, яке проникає в судину, може потім потрапити і в серце. В таких випадках виникає повітряна емболія, небезпечна для життя потерпілого. Венозна кровотеча найкраще зупиняється пов’язкою, що давить. На ділянку, що кровоточить, накладають чисту марлю, поверх її - розгорнутий бинт або складену в кілька разів марлю, в крайньому випадку - складена чиста носова хустка. Таким чином здійснюється тиск на відкриті кінці ушкоджених судин, що дозволяє здавити їх і кровотеча припиняється. Якщо при наданні допомоги немає під рукою пов’язки, що давить, а в потерпілого сильна кровотеча з ушкодженої вени, місце, яке кровоточить треба відразу пригорнути пальцями. При кровотечі з вени верхньої кінцівки в деяких випадках досить просто підняти руку нагору. Але у всіх випадках на рану варто накласти пов'язку. Найбільш зручним для таких цілей є індивідуальний перев'язний пакет, що продається в аптеках. Перша допомога при артеріальній кровотечі. Артеріальна кровотеча є самим небезпечним із всіх видів кровотеч, тому що при ньому може швидко наступити повне знекровлювання потерпілого. При кровотечах із сонної, стегнової або ж пахвової артерій людина може загинути через три або навіть через дві з половиною хвилини. Артеріальну кровотеча, як і венозну, можна зупинити за допомогою пов'язки, що давить. При кровотечі з великої артерії варто негайно зупинити приплив крові до ушкодженої ділянки, придавивши артерію пальцем вище місця поранення. Однак ця міра є тимчасовою; артерію притискають пальцем доти, поки не підготують і не накладуть пов'язку, що давить. При кровотечі зі стегнової артерії накладення однієї пов'язки, що давить, іноді виявляється недостатнім. У таких випадках доводиться накладати петлю або джгут. Якщо ж під рукою немає стандартного джгута, то замість нього можна застосувати імпровізований джгут - косинку, носову хустку, краватку, підтяжки. Джгут або петлю на кінцівку накладають відразу ж вище місця кровотечі. Для цього дуже зручно використовувати індивідуальний перев’язний пакет. Щоб не зашкодити шкіру і нерви, місце накладення джгута або петлі покривають шаром марлі. Накладений джгут або петля повністю припиняють приплив крові в кінцівку. Тому якщо їх залишити на кінцівці на тривалий час, то може відбутися її омертвіння. У зв'язку із цим їх застосовують тільки у виняткових випадках, зокрема на плечі й стегні (при відриві частини кінцівки, при ампутаціях). Потерпілого з накладеним джгутом або петлею протягом двох годин обов’язково варто доставити в лікувальну установу для спеціальної хірургічної обробки. Кровотечу з верхньої кінцівки можна зупинити за допомогою пакетика бинта, вкладеного в ліктьовий згин або в пахвову западину, при одночасному стягуванні кінцівки джгутом. Подібним чином роблять і при кровотечах нижньої кінцівки, вкладаючи в підколінну ямку валик; правда, такий спосіб зупинки кровотечі застосовується не часто. При кровотечі з головної шийної артерії - сонної - варто негайно пригорнути рану пальцями або ж кулаком; після цього рану набивають більшою кількістю чистої марлі. Цей спосіб зупинки кровотечі називається тампонуванням. Після перев’язки судин, що кровоточать, постраждалого варто напоїти яким-небудь безалкогольним напоєм і якомога швидше доставити в лікувальну установу. Перша допомога при інших зовнішніх кровотечах. Першу допомогу доводиться робити не тільки при кровотечах з ран, але й при деяких інших видах зовнішніх кровотеч. Кровотеча з носа виникає при ударі в ніс, сильному чханні, при важких травмах черепа, а також при деяких захворюваннях, наприклад при грипі. Потерпілого укладають на спину із трохи піднятою головою; на перенісся, шию і область серця кладуть холодні компреси або лід. Потерпілий стискає пальцями крила носа. При носовій кровотечі не можна промивати ніс водою. Кров, що стікає в носоглотку, потрібно випльовувати. Кровотечу після видалення зуба можна зупинити, поклавши на місце вилученого зуба марлеві кульки, що хворий затискає зубами. Кровотеча з вуха спостерігається при пораненнях зовнішнього слухового проходу і при переломах черепа. На поранене вухо накладають чисту марлю, а потім перев’язують. Потерпілий лежить із трохи піднятою головою на здоровому боці. Робити промивання вуха не можна. Кровотеча з легенів виникає при сильних ударах у грудну клітку, переломах ребер, при туберкульозі. Потерпілий відкашлює яскраво-червону пінисту кров; дихання при цьому утруднене. Потерпілого укладають у напівсидячому положенні, під спину йому підкладають валик, на який він може обпертися. На відкриті груди кладуть холодний компрес. Хворому забороняють говорити й рухатися. Кровотеча зі стравоходу виникає при його пораненні або ж при розриві його вен, розширених при деяких захворюваннях печінки. Шлункова кровотеча спостерігається при виразці шлунка або пухлині, які роз'їдають судини, що проходять у його стінках, а також при травмах шлунка. Перша допомога при внутрішніх кровотечах Потерпілого укладають у напівсидячому положенні із зігнутими в колінах ногами. На черевну область кладуть холодний компрес. Потерпілому не можна пити та їсти. Необхідний повний спокій. При кровотечах із травного тракту необхідно термінове хірургічне втручання. picscalex1180100090000037800000002001c0000000000040000000301080005000000 0b0200000000050000000c024302f006040000002e0118001c000000fb02100007000000 0000bc02000000cc0102022253797374656d0002f0060000202b0000c0431100ca858239 f0d524070c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff00000000 00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000 0000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d000000 0100040000000000ef06420220ec1600040000002d01000003000000000097 Перша допомога при внутрішньочеревних кровотечах. Потерпілого укладають у напівсидячому положенні із зігнутими в колінах ногами, на область живота кладуть холодний компрес. Не можна давати пити і їсти. Необхідно забезпечити негайне транспортування хворого в лікувальну установу. Перша допомога при кровотечах у плевральну порожнину. При кровотечі в плевральну порожнину дихання утруднене, при значній кровотечі потерпілий задихається. Його укладають у напівсидячому положенні із зігнутими нижніми кінцівками, на грудну клітку кладуть холодний компрес. Хворий потребує термінової госпіталізації. Перша допомога при в розтягненнях і вивихах Розтягнення і вивихи - хворобливі ушкодження тканин в області суглобів. Перша допомога при розтягненнях. При будь-якому розтягненні необхідно, перш за все, зменшити біль у постраждалого. Потім необхідно іммобілізувати поранений суглоб. Для цього при невеликій пухлині можна застосувати еластичний бинт. Додатково можна зробити компрес для зменшення пухлини. При розтягненні необхідно звернутися за допомогою до лікаря, тому що при такому ушкодженні не виключена тріщина кістки. Перша допомога при вивихах. Вивихи легко визначаються по зміні зовнішнього вигляду суглоба і по скривленню. Потерпілий може рухати вивихнутою кінцівкою, але з великою напругою, причому кожен рух надзвичайно болісний. Суглоб опухає. Вивихнута кінцівка вимагає дуже обережного обходження. Її іммобілізують у тому положенні, яке вона прийняла після травми. Не можна самим уживати яких-небудь спроб до вправляння вивихнутої кінцівки, оскільки будь-який змушений рух заподіює сильний біль і, крім того, при вивиху можливий перелом кістки. Тому, не відкладаючи, треба звернутися по допомогу до лікаря. Перша допомога при переломах Перелом - це порушення цілості кісток. Кістка хоча і є найбільш твердою із всіх тканин організму, але її міцність також має певні границі. picscalex860100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000 b0200000000050000000c02bd01d006040000002e0118001c000000fb021000070000000 000bc02000000cc0102022253797374656d0001d0060000202b0000c0431100ca858239f 0d524070c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff000000000 0009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000 000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d0000000 100040000000000d006bc0120ec1600040000002d01000003000000000097 Перша допомога при закритих переломах. Типовою ознакою закритого перелому є пухлина, а в деяких випадках - зміна зовнішнього вигляду ушкодженої ділянки тіла, зокрема скривлення, особливо характерне для важких переломів кінцівок. Рухи сусідніх суглобів супроводжуються сильним колючим болем у місці перелому. Перелом кістки є важким пораненням і вимагає негайного надання першої допомоги. Переламаною кінцівкою в жодному разі не можна робити різких рухів, за неї не можна тягти. Одним із симптомів перелому є хрускіт (крепітація) у місці перелому, однак перевіряти цей симптом шляхом несильного впливу на переламані кістки не можна. Біль при переломі обумовлюється пораненням окістя, досить багатої нервовими закінченнями. На місце закритого перелому накладається компрес із препаратом оцтовокислого алюмінію. Потім переламану кінцівку або ж частину тіла іммобілізують. Якщо потерпілого мучить спрага, то його варто напоїти, найкраще якою-небудь мінеральною водою. Після ретельної іммобілізації переламаної ділянки тіла постраждалого варто доставити в лікувальну установу для хірургічної обробки. Перша допомога при відкритих переломах. При відкритому переломі уламки кісток не можна заштовхувати в рану. Відкритий перелом спочатку обробляють за принципом обробки ран, а потім уже як перелом. На місце закритого перелому накладається компрес із препаратом оцтовокислого алюмінію. Потім переламану кінцівку або ж частину тіла іммобілізують. Після ретельної іммобілізації переламаної ділянки тіла постраждалого варто доставити в лікувальну установу для хірургічної обробки. Перша допомога при опіках Опік - ушкодження тканин організму, викликане впливом високої температури, деяких хімічних речовин або радіаційних промінів. picscalex820100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000 b0200000000050000000c02a7017906040000002e0118001c000000fb021000070000000 000bc02000000cc0102022253797374656d000179060000202b0000c0431100ca858239f 0d524070c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff000000000 0009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000 000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d0000000 1000400000000007806a60120ec1600040000002d01000003000000000097 Незалежно від факторів, які викликали появу опіку, розрізняють чотири ступені опіків: I - почервоніння і набряк шкіри; II - поява міхурів, наповнених жовтуватою рідиною - плазмою крові; III - утворення струпів як результат місцевого некрозу (омертвіння) тканин; IV - обвуглювання тканин. Перша допомога при термічних і променевих опіках. Насамперед постраждалого варто винести із зони дії джерела високої температури, загасити палаючі частини одягу за допомогою простирадл, ковдр, пальто або ж води. Обробка обпалених поверхонь тіла повинна проводитися в чистих умовах. Рот і ніс потерпілого повинні бути по можливості закриті марлею або хоча б чистою носовою хусткою або косинкою для того, щоб при розмові й подиху з рота й носа на обпалені місця не попадали хвороботворні бактерії, здатні викликати зараження. До обпалених місць не можна доторкатися руками; не слід проколювати міхури, відривати прилиплі до місць опіку частини одягу. Обпалені місця потрібно прикрити чистою марлею; при великих опіках для цих цілей використають чисті пропрасовані простирадла. У вигляді виключення замість марлі можна використати чисті носові хустки. Дуже зручно для цих цілей застосовувати спеціальні пакети. Постраждалого варто укутати в ковдру, але не перегрівати його, напоїти його великою кількістю рідини - чаєм, мінеральною водою, після чого негайно транспортувати в лікувальну установу. Обпалену поверхню забороняється змазувати мазями і засипати порошками. Перша допомога при хімічних опіках. Характер надання першої допомоги при хімічних опіках залежить від того, якою речовиною вони викликаються. При опіках розчином кислоти уражену поверхню потрібно облити великою кількістю води, краще тримати це місце під струменем води протягом 10 - 15 хвилин, потім змити слабким розчином лугу (одна ложка питної соди на склянку води). Опік, викликаний розчином лугу, промивають великою кількістю води протягом 10 - 15 хвилин, уражену поверхню змочують слабким розчином (1 - 2%) оцтової або лимонної кислоти. Опік негашеним вапном обмивати водою не можна. Після виконання необхідних процедур постраждалого негайно транспортувати в лікувальну установу. Перша допомога при відмороженнях Відмороження - ушкодження тканин організму, викликане впливом низької температури. Найчастіше відмороженню піддаються ніс, вуха, пальці рук і ніг. При відмороженні спочатку відчувається мерзлякуватість, відчуття холоду, змінювані онімінням. Розрізняють IV ступеня відмороження. При відмороженнях I ступеня характерною ознакою є збліднення шкіри, різке зниження або повна відсутність чутливості. Цей ступінь відмороження оборотний і при зігріванні синюшно-червоний відтінок шкіри, почуття печіння, набряклість тканин, а також тупі болі звичайно проходять через кілька днів. Загальний стан потерпілого погіршується незначно. При відмороженні II ступеня після зігрівання на шкірі з’являються міхури із прозорою білою або кров'янистою рідиною. Значно погіршується загальний стан: підвищується температура, турбує озноб, знижується апетит і порушується сон. Шкіра тривалий час залишається синюшної зі зниженою чутливістю. Для відмороження III ступеня характерні омертвіння всіх шарів шкіри й м’яких тканин (при цьому навколо вогнища утвориться запальний вал, а через 3 - 5 днів може розвитися гангрена), озноб, рясний піт, апатія. При відмороженнях IV ступеня наступає омертвіння не тільки м’яких тканин, але й кістки. Перша допомога при відмороженнях. Необхідно якнайшвидше зігріти хворого - перенести (або перевезти) у тепле приміщення. Потім зігріти постраждалу частину тіла розтиранням відмороженої ділянки чистими руками або змоченими спиртом, горілкою або одеколоном до появи чутливості, почервоніння шкіри. Крім того, варто напоїти гарячим міцним чаєм, кавою або молоком. Не можна розтирати відморожені ділянки тіла снігом, бо це може бути причиною додаткового ушкодження і занесення інфекції, а також розтирати і масажувати шкіру з міхурами. В цьому випадку зігрівати можна за допомогою теплих ванн, поступово (протягом 30 хв) підвищуючи температуру води з 20 до 40 0С. Після цих процедур уражену ділянку тіла треба насухо протерти, закрити чистою (краще стерильною) серветкою або пов'язкою і укутати чим-небудь теплим. Жиром і різними мазями місце відмороження змазувати не можна. Перша допомога при отруєннях Отруєння - група захворювань, які обумовлені впливом на організм отрути різного походження. Отрута - це шкідлива речовина, яка згубно діє на функціонування організму, порушує обмін речовин. Дія отрути проявляється у вигляді отруєння, результат якого може бути смертельним. picscalex1100100090000037800000002001c0000000000040000000301080005000000 0b0200000000050000000c021d017906040000002e0118001c000000fb02100007000000 0000bc02000000cc0102022253797374656d000179060000202b0000c0431100ca858239 f0d524070c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff00000000 00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000 0000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d000000 010004000000000078061c0120ec1600040000002d01000003000000000097 Перша допомога при отруєннях газами. Окис вуглецю утвориться при неповному згорянні вугілля; ця сполука міститься у світильному газі і вихлопних газах автомобілів. Отруєння окисом вуглецю наступає у випадках опалювання приміщення вугіллям при передчасному закритті грубної труби, при впливі світильного газу, а також у закритих гаражах при працюючому моторі. Потрапляючи в організм при вдиханні, газ швидко проникає в червоні кров’яні тільця, тим самим перешкоджаючи надходженню в них кисню. Отруєння окисом вуглецю проявляється головними болями, слабістю, запамороченням, шумом у вухах, нудотою й блювотою, втратою свідомості й нарешті смертю. Потерпілого потрібно винести на свіже повітря і негайно почати проводити заходи щодо оживлення. Небезпека отруєння вуглекислим газом виникає при горінні, бродінні у виноробних підвалах, колодязях. Проявляється серцебиттям, шумом у вухах, почуттям тиску за грудиною, втратою свідомості. Потерпілого потрібно винести на свіже повітря й негайно почати проводити заходи щодо оживлення. Перша допомога при отруєннях харчовими продуктами. У побуті найчастіше спостерігається отруєння грибами. Навіть їстівні гриби можуть стати шкідливими при повторному підігріванні. Шкідлива дія отрутних грибів залежно від їхнього виду різна. Органи травлення можуть бути уражені блідою поганкою й іншими отрутними грибами. На печінку і нирки шкідливо діють зелена і бліда поганки. Симптоми отруєння наступають через 6 - 12 годин після вживання. Спочатку з'являються болі в животі, діарея, потім - слабість, почуття повної знемоги, зменшення кількості відокремлюваної сечі. На нервову систему негативно впливають отруєння мухомором червоним. Уже через півгодини після їхнього вживання в їжу з'являються головні болі, шум у вухах, припливи жару до обличчя, збудження, багатослівність і, нарешті, втрата свідомості. Усі види отруєння грибами вимагають термінової допомоги. Необхідно відразу ж викликати блювоту, дати потерпілому активоване вугілля, молоко і викликають швидку допомогу. У старих м’ясних консервах, зіпсованих копченостях, м’ясі утвориться м’ясна отрута, яка називається ботуліничним токсином. Ознаки отруєння з'являються через 12 - 30 годин після вживання в їжу зіпсованих продуктів у вигляді блювоти, поносу, головних болів, роздвоєного бачення, порушення ковтання, паралічу кінцівок. Може наступити смерть через ослаблення серцевої діяльності і паралічу дихального центру. При отруєнні ботулотоксином варто негайно викликати блювоту, напоїти отруєного молоком, дати йому активоване вугілля (карболен) і відразу ж викликати швидку допомогу. Сальмонельоз виникає при вживанні в їжу несвіжих картопляних і рибних салатів може виникнути діарея, що супроводжується болями в животі. В цьому випадку мова йде про хвороботворні мікроорганізми - сальмонели, що розмножуються в салатах протягом 10 - 12 годин. Постраждалому варто дати активоване вугілля і викликати швидку допомогу. Перша допомога при отруєнні хімічними речовинами. У випадках, коли кислота попадає усередину організму людини, на обличчі з'являється опік (на губах, у кутах рота). Слизувата оболонка порожнини рота здобуває білі кольори, потерпілий скаржиться на сильний біль на всьому протязі шлункового тракту, голос стає хрипким, з’являється задишка, може наступити колапс. Перша допомога при отруєнні кислотами полягає в промиванні шлунка великою кількістю води з додаванням паленої магнезії (30г на 200 мл води), рясному питві води зі шматочками льоду. Добре давати постраждалому молоко, сирий яєчний білок, відвар лляного насіння, соняшникове масло. Якщо усередину потрапила лужна речовина, виникає опік слизуватої; з’являються блювота маслянистими масами чорних кольорів, сильне слиновиділення, біль у роті, глотці й стравоході, ковтання порушується. Насамперед необхідно промити шлунок підкисленою водою (100 мл розчину оцту на 1л води) до припинення блювоти. Потерпілому дають пити у великих кількостях молоко, лимонний й апельсиновий сік, 1% -вий розчин лимонної або оцтової кислоти зі шматочками льоду. У випадку потрапляння парів бензину усередину організму людини з’являються головні болі, запаморочення, слабість, нудота, блювота, судороги, ослаблення дихання. Постраждалого варто негайно винести на свіже повітря; якщо подих ослаблений, то треба відразу ж приступити до штучного дихання. Доцільно викликати в потерпілого блювоту. У випадку потрапляння розчинників усередину організму ці речовини шкідливо впливають на нирки і печінку. Спочатку вони викликають почуття сп'яніння, потім запаморочення, блювоту, пізніше - втрату свідомості. Розчинники впливають і на дихальний центр. У постраждалого варто відразу ж викликати блювоту, напоїти молоком і якомога швидше доставити в лікувальну установу. При контакті із ртуттю виникають отруєння, що проявляються ушкодженням печінки, нирок і кишечнику. Потерпілий відчуває пекучий біль у шлунку, спостерігаються блювота, інтенсивний кривавий понос, зменшується виділення сечі. Потерпілому необхідно дати активоване вугілля, сирий яєчний білок, молоко і негайно транспортують у лікувальну установу. Перша допомога при отруєннях наркотичними засобами. Алкоголь уживається у вигляді етилового спирту, який міститься в спиртних напоях, а також у вигляді метилового спирту (денатурату). Смертельна доза етилового спирту - 7 - 8 г на 1 кг ваги людини. Але отруєння етиловим спиртом викликають і більш низькі дози. Алкоголь, діючи на судини, розширює їх, завдяки чому виникає відчуття тепла; крім того, він викликає порушення слизуватої оболонки шлунка. Найбільший вплив спирт здійснює на мозок. Людина, що перебуває у важкій стадії сп’яніння, засинає; сон переходить у несвідомий стан і у результаті паралічу центрів дихання і кровообігу може наступити смерть. Метиловий спирт як алкогольний напій уживають найчастіше ті алкоголіки, які по роботі мають до нього доступ. Доза 10 мл метилового спирту може виявитися смертельною. Через 10 - 12 годин після вживання виникають головні болі, запаморочення, біль у животі і очах, блювота. Зір порушується, розвивається сліпота. Далі наступає втрата свідомості і смерть. Отруєного алкоголем варто винести на свіже повітря, викликати в нього блювоту, при припиненні дихальної діяльності треба робити штучне дихання. Якщо свідомість збережена, корисно дати випити чорної кава. Нікотин - це отрута, що міститься в тютюнових листах і впливає на вегетативну нервову систему, на мозок. Смертельна разова доза становить 0,05 г. Отруєння нікотином може спостерігатися не тільки в початківців, але і у курців зі стажем. Проявляється це слабістю, слинотечею, нудотою, блювотою, позивами на низ. Зіниці при цьому звужені, пульс уповільнений. Постраждалого варто напоїти чорною кавою, порадити глибоко дихати свіжим повітрям. Перша допомога при отруєннях лікарськими препаратами Болезаспокійливі і жарознижуючі засоби. До цих засобів насамперед відносяться бутадіон, промедол, анальгін і т.п. Дія цих ліків викликає гальмування центральної нервової системи та посилення віддачі тепла розширеними шкірними судинами. Прийом великих доз цих препаратів обумовлює значне потіння, сонливість і глибокий сон, що може перейти в несвідомий стан. При наданні першої допомоги велику роль відіграє швидкість доставки потерпілого в лікувальну установу; у випадках порушення дихання і серцевої діяльності варто негайно почати робити штучне дихання. Снотворні засоби. Уживання великих доз гексобарбітала, фенобарбітала, циклобарбітала і інших снотворних засобів викликає глибоке гальмування мозкової діяльності; наступає сон, з якого потерпілий більше не приходить у себе, розвивається параліч дихального центру і центру кровообігу. Смерть наступає в результаті зупинки серця і паралічу дихальних м’язів. Першими ознаками отруєння є почуття утоми, слабість і сонливість. У важкій стадії отруєння спостерігаються хрипіння, неправильне дихання, синюшність шкірних покривів. Перша допомога аналогічна зазначеній вище. Якщо потерпілий у свідомості, у нього викликають блювоту. Наркотичні засоби - морфін і опій - дуже потрібні в медицині ліки. Призначення цих ліків строго контролюється, але проте люди, що страждають морфінізмом, дістають їх незаконними шляхами і тайком їх уживають. Морфін і опій придушують біль, викликають приємні відчуття, прекрасний настрій. Отруєння цими речовинами проявляється запамороченням, глибоким сном, навіть втратою свідомості, порушенням дихання, звуженням зіниць. При наданні першої допомоги, насамперед, варто провести штучне дихання; якщо свідомість збережена, потерпілого рекомендується напоїти чорною кавою і швидко доставити в лікувальну установу. Перша допомога при укусах тварин Укуси комах. Колючі органи комах містять отруйні речовини, що викликають набряк у місці укусу, а пізніше - під впливом бактерій - і інфекцію. Якщо людину вжалить оса, бджола або шершень, то перш за все варто видалити жало, а потім пальцями видавити з ранки отруту. Місця укусу протирають йодною настойкою або ж розведеним нашатирним спиртом. Якщо не вдається видалити з ранки жало, то цю процедуру залишають лікареві. Місця укусів комарів, мух, ґедзів протирають нашатирним спиртом або ж змочують мильним розчином. При укусі бджоли в язик у результаті удушення може наступити смерть. У таких випадках потерпілому необхідна термінова допомога: у рот йому кладуть шматки льоду, дають морозиво або хоча б рекомендують обполіскувати порожнина рота холодною водою. Укуси змій. Однією із самих небезпечних отрутних змій є гадюка звичайна. Улітку випадки укусів гадюкою досить часті. В місці укусу, найчастіше в області гомілки, видно дві маленькі криваві крапки. Це сліди від зубів гадюки. Над двома передніми зубами в неї розташовується мішечок з отрутою. При укусі отрута проникає в рану і з місця укусу поширюється далі по всьому організмі. При першій допомозі з рани та навколишніх ділянок прагнуть видавити або відсмоктати якнайбільше крові й промивають ранку розчином марганцевокислого калію, після чого перев'язують. Потерпілому треба дати випити побільше рідини, корисна при цьому чорна кава. Потім по можливості якнайшвидше варто звернутися до лікаря. Укуси тварин. Рани від укусів тварин обробляються відповідно до загальних правил, але при цьому їх завжди варто вважати ранами інфікованими. При укусах лісових тварин, головним чином диких кішок і лисиць, а іноді й невідомих, підозріло агресивних собак, особливо в польових умовах, виникає підозра на сказ. У таких випадках рану варто обробити так само, як і при укусі гадюки. Перша допомога при шокових станах При важких травмах, пораненнях виникає багато факторів, які шкідливо впливають на весь організм. Це біль, втрата крові, утворення в уражених тканинах шкідливих продуктів і т.п. Вони впливають на життєво важливі органи тіла - мозок, залози внутрішньої секреції. Спочатку завдяки своїм захисним механізмам - звуженню судин, прискоренню пульсу для підтримування в нормі кров'яного тиску, подиху і підвищенню обміну речовин - ці органи протидіють шкідливим впливам. Однак тривалий безперервний вплив шкідливих факторів, зрештою, виснажує захисні можливості організму, в результаті виникають порушення кровообігу, подиху і обміну речовин, поєднувані загальною назвою шок. Таким чином, шок - це серйозна реакція організму на поранення, що становить велику небезпеку для життя потерпілого. Іноді шок виникає відразу ж (миттєвий), в інших випадках - через 2 - 4 години після травми, коли життєво важливі органи тіла загальмовуються і виснажуються в результаті боротьби з наслідками травми. Ознаками шокового стану є те, що потерпілий у стані шоку блідий, не сприймає навколишнє середовище, чоло покривається холодним потом, зіниці розширені, подих і пульс прискорені, кров’яний тиск падає. При важкому шоковому стані спостерігаються блювота, сильна спрага, колір обличчя стає попелястим, губи, мочки вух і кінчики пальців набувають синюшного відтінку. Такий стан може перейти в несвідоме і закінчитися смертю. Швидка і ефективна перша допомога, яка надається при будь-якому важкому пораненні, попереджає виникнення шоку. Однак якщо в постраждалого вже розвився шок, йому необхідно надати допомогу, що відповідає, насамперед виду поранення, а саме: зупинити кровотечу, іммобілізувати перелом і тощо. Потім його вкутують у ковдру та вкладають у горизонтальному положенні із трохи опущеною головою. Якщо потерпілий відчуває спрагу і при цьому немає підозри на ушкодження черевних органів, йому дають попити мінеральної води. Транспортування потерпілого в шоковому стані в лікувальну установу повинна проводитися винятково дбайливо. Всі заходи, що перешкоджають виникненню шоку, полягають у наступному: створення тиші, спокій, тепло (але не перегрівання), зменшення болів, прийом рідини (тільки при кровотечах і опіках, але в жодному разі при пораненнях травного тракту), швидке транспортування. Порядок виконання роботи Ознайомившись загальними відомостями необхідно приступити до виконання роботи. Робота полягає у вирішенні практичних завдань. Кожне завдання описує ситуацію одержання людиною травми. Потрібно класифікувати травму (в залежності від виду діяльності постраждалого, за ступенем важкості, залежно від факторів, що впливають, за формою прояву) і розробити стратегію надання першої медичної допомоги потерпілому в даній ситуації. Варіанти завдання (табл.9.1) видаються викладачем. Таблиця 9.1 Варіанти завдання№ з/пОпис ситуації1Травма голови від гострого предмета. Рана кровоточить. Свідомість присутня. Потерпілий марить2Перелом руки і стегна в результаті падіння з висоти. Перелом закритий, сильний біль, підвищена говірливість постраждалого3Ушкодження рук гострим різальним інструментом. Сильна венозна кровотеча. Шок4Хімічний опік обличчя. Неглибокі рани на тілі в результаті падіння. Втрата свідомості5Глибокі рвані рани в результаті укусу людини бездомною собакою. Закритий перелом руки в результаті падіння6Термічний опік другого ступеня обох ніг. Відсутність свідомості. Сильний біль7Отруєння вигарним газом. Дихальна діяльність пригноблена8Потерпілий випадково випив кислоту. Затримка подиху9Отруєння лугом. Втрата свідомості і падіння постраждалого у результаті чого утворилось багато поверхневих ран10Обмороження ніг третього ступеня. Відсутність чутливості пальців ніг. Сильний біль11Травма спини в результаті падіння з висоти. Сильний біль, що підсилюється при русі12Сильне харчове отруєння. Біль у шлунку, блювота, підвищення температури13Відкрита травма черепа, рясна кровотеча, втрата свідомості14Загальний перегрів організму. Підвищення температури тіла15Венозна кровотеча. Втрата свідомості16Падіння з висоти і втрата свідомості Контрольні запитання: 1. Що таке перша допомога? 2. Назвіть класифікації травм залежно від виду діяльності і за ступенем важкості. 3. Особливості надання першої допомоги при ранах і кровотечах. 4. Що таке опік? Які основні правила надання першої допомоги при опіках? 5. Назвіть основні принципи надання першої допомоги при укусах тваринами. 6. Назвіть основні принципи надання першої допомоги при отруєннях. 7. Що таке шок, в яких випадках він виникає? 8. Назвіть основні принципи надання першої допомоги при шоковому стані постраждалого. Рекомендована література 1. Тимош І.М. Основи фізіології та психології праці. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 168 с. 2. Советский энциклопедический словарь / Под ред. Прохорова А.М. - 4-е изд. - М.: Сов. Энциклопедия, 1988. - 1600 с. 3. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 736 с. 4. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності (психофізіологічні аспекти). Практичні заняття. - Львів: Афіша, 2000. - 240 с. 5. Стресс: тонкости, хитрости и секреты / Под ред. Татуры Ю.В. - М.: Бук-пресс, 2006. - 384 с. 6. Повякель Н.И. Практическая психология в системах "человек-техника". - К.: МАУП, 2003. - 296 с. 7. Зинченко В.П. Введение в эргономику. - М.: Сов. Радио, 1974. - 352 с. 8. Березуцький В.В. Практикум з курсу "Безпека життєдіяльності". - Харків: Факт, 2005. - 168 с. 9. Браун Д. Анализ и разработка систем обеспечения техники безопасности. - М.: Машиностроение, 1979. - 364 с. 10. Хенли Э. Дж. Надёжность технических систем и оценка риска. - М.: Машиностроение, 1984. - 528 с. 11. Мигаль Г.В. Безопасность жизнедеятельности. - Харьков: ХАИ, 2002. - 44 с.

Похожие записи