.

Закриття рахунків в іноземній валюті (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1552
Скачать документ

Реферат

Закриття рахунків в іноземній валюті

Зміст

TOC \o “1-3” \h \z \u HYPERLINK \l “_Toc28935106” Вступ PAGEREF
_Toc28935106 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc28935107” 1. Характеристика рахунків в іноземній
валюті PAGEREF _Toc28935107 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc28935108” 2. Порядок закриття рахунків PAGEREF
_Toc28935108 \h 7

HYPERLINK \l “_Toc28935109” Висновок PAGEREF _Toc28935109 \h 9

HYPERLINK \l “_Toc28935110” Література PAGEREF _Toc28935110 \h 1
1

HYPERLINK \l “_Toc28935111” Додаток 1. Типова форма заяви про
закриття рахунку PAGEREF _Toc28935111 \h 12

Вступ

Тема даної роботи – „Закриття рахунків в іноземній валюті”

Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з
порядком закриття валютних рахунків в Україні.

Основними завданнями роботи є вивчення та узагальнення
теоретико-методологічних засад з питань правових засад валютного
регулювання в Україні.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що питання функціонування
валютних рахунків в Україні є невід’ємною складовою питання валютного
регулювання в Україні і має бути досліджене при вивченні курсу «Правові
засади валютного регулювання».

В роботі розкриваються такі питання як поняття, сутність та види
валютних рахунків та порядок їх закриття.

1. Характеристика рахунків в іноземній валюті

Відповідно до п.6.1 Інструкції про порядок відкриття та використання
рахунків у національній та іноземній валюті [1] банківські рахунки в
іноземній валюті поділяються на:

– поточні;

– депозитні (вкладні).

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для
проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в
безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних
операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення
заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності (резидентам) ,
які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний
рахунок відкривається за режимом, що визначений для юридичних осіб –
резидентів.

Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі розрахунки:

між юридичними особами-резидентами і юридичними особами-нерезидентами
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за торговельними
операціями;

між юридичними особами-резидентами на території України, за умови
наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;

між юридичними особами – нерезидентами та юридичними особами –
резидентами через юридичних осіб – резидентів посередників відповідно до
договорів (контрактів, угод), що укладені відповідно до чинного
законодавства України;

інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного законодавства
України;

операції на міжбанківському валютному ринку України;

оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків та пластикових
карток.

Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки:

виплата готівкової іноземної валюти та платіжними документами в
іноземній валюті на витрати, пов’язані з відрядженнями;

здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними
документами в іноземній валюті;

виплата готівкової іноземної валюти за чеками та пластиковими картками
фізичним особам (резидентам та нерезидентам);

купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами
(резидентами та нерезидентами);

виплата авторських гонорарів і платежів за користування авторськими
правами;

перерахування коштів на проведення міжнародних виставок, конгресів,
симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зустрічей;

оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами
(контрактами) працюють в Україні;

перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування,
патентування, сплату митних платежів, членських внесків;

платежі з відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних,
правоохоронних органів;

виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону (пенсії,
аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);

переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, аліменти,
оплата праці, спадщина, допомога родичам тощо);

інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не суперечать чинному
законодавству України.

Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки в іноземній валюті
відкриваються за згодою головного підприємства, що має право
використовувати іноземну валюту відповідно до чинного законодавства
України.

На поточний рахунок відокремленого підрозділу можуть зараховуватися
валютні кошти за реалізовані товари та надані послуги у випадках,
передбачених чинним законодавством України, а також перераховані
головним підприємством чи придбані на міжбанківському валютному ринку
України.

Виручка, одержана за товари (роботи, послуги) в іноземній валюті після
зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу протягом п’яти
робочих днів (включаючи день зарахування виручки на поточний рахунок
відокремленого підрозділу) перераховується у повному обсязі на поточний
рахунок юридичної особи-резидента (через розподільчий рахунок, відкритий
уповноваженим банком для цієї юридичної особи).

Кошти з поточного рахунку відокремленого підрозділу (в межах
перерахованих головним підприємством чи придбаних на міжбанківському
валютному ринку України) можуть бути використані відокремленими
підрозділами для здійснення таких операцій (згідно із затвердженим
кошторисом):

на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, а
також для забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих,
зафрахтованих) транспортних засобів під час їх перебування за межами
України;

на оплату праці працівників-нерезидентів, які згідно з укладеними
трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначених підрозділах і
здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній валюті;

на придбання для власних потреб підрозділу обладнання, меблів тощо за
контрактами (договорами, угодами) з нерезидентами.

Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті відкриваються
уповноваженим банком резидентам (юридичним особам, їх відокремленим
підрозділам, фізичним особам) та нерезидентам (юридичним особам –
інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам)
на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та
банком на встановлений строк під визначений процент відповідно до умов
договору.

Z

o

UTHib

N

P

R

T

&T

V

X

Z

\

^

?

?

®

°

?

ae

ae

e

e

i

i

?

o

o

oe

??&? ?есків відкрити відповідні рахунки.

2. Порядок закриття рахунків

Під час реорганізації підприємства (злитті, приєднанні, поділі,
перетворенні), а також у разі проведення перереєстрації суб’єкта
підприємницької діяльності, викликаної зміною його назви,
організаційно-правової форми, форми власності, рахунок закривається. Для
відкриття нового рахунку подаються документи, передбачені
Інструкцією[1].

У разі ліквідації підприємства для проведення ліквідаційної процедури
використовується один поточний рахунок підприємства, що ліквідовується,
визначений ліквідатором (ліквідаційною комісією). Для цього до банку
подаються рішення про ліквідацію підприємства і нотаріально засвідчена
картка із зразками підписів ліквідатора (уповноважених членів
ліквідаційної комісії) і відбитком печатки підприємства, що
ліквідовується. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної
процедури, підлягають закриттю ліквідатором (ліквідаційною комісією).

Поточні рахунки закриваються в установах банку:

а) на підставі заяви власника рахунку;

б) на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо
ліквідації або реорганізації підприємства;

в) на підставі відповідного рішення суду або господарського суду про
ліквідацію підприємства;

г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи
договором між установою банку та власником рахунку.

Закриття поточного рахунку за бажанням власника здійснюється на підставі
його заяви (згідно з додатком 1).

За наявності коштів на рахунку банк здійснює завершальні операції за
рахунком (з виконання платіжних вимог на примусове списання /стягнення/
коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів на
підставі платіжного доручення на інший рахунок підприємства, зазначений
у заяві, тощо). При цьому датою закриття рахунку вважається наступний
після проведення останньої операції за цим рахунком день.

Якщо на рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в
операційний час банку, то датою закриття рахунку є день отримання банком
цієї заяви.

У день закриття рахунку банк зобов’язаний видати клієнту довідку про
закриття рахунку.

Справа з юридичного оформлення рахунку залишається в установі банку.

Операції на рахунках в установах банків можуть бути тимчасово припинені
на підставі рішення державних податкових, судових, правоохоронних та
інших органів, якщо це передбачено законодавчими актами України. У разі
тимчасового припинення операцій на рахунках такі рахунки не закриваються
до отримання повідомлення відповідного органу про відміну рішень про
припинення операцій на рахунках.

У разі закриття поточного або депозитного рахунку суб’єкта
підприємницької діяльності установа банку протягом трьох робочих днів
повідомляє про це податковий орган. Повідомлення про закриття рахунку
надсилається електронною поштою Національного банку України з
використанням засобів захисту інформації Національного банку України.

Висновок

В результаті проведеного дослідження автором були зроблені деякі
висновки.

Поточні рахунки закриваються в установах банку на підставі:

а) заяви власника рахунку;

б) рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або
реорганізації підприємства;

в) відповідного рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію
підприємства чи визнання його банкрутом;

г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи
договором між установою банку та власником рахунку.

У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів установа
банку на підставі платіжного доручення власника рахунку перераховує такі
залишки на інший відкритий цим підприємством рахунок (основний чи
додатковий). У разі наявності у підприємства лише одного (основного)
рахунку для його закриття та перерахування залишків коштів потрібно
відкрити додатковий рахунок.

У рані закриття основного поточного рахунку, на якому оіипнонусться
картотека заборгованості, зазначена картотека ІІІ-рІ’дастІ.ся
спецзв’язком до банку, в якому відкрито додатковий рахунок, який клієнт
визнає основним. Відмова банку в прийнятті документів, не сплачених у
строк, є неприпустимою.

Справа з юридичного оформлення рахунку залишається в установі банку.
[4,c.165]

Операції на рахунках в установах банків можуть бути тимчасово припинені
рішенням державних податкових, судових, правоохоронних та інших органів
у разі, якщо це передбачено законодавчими актами України. У разі
тимчасового припинення операцій на рахунках такі рахунки не закриваються
до отримання повідомлення відповідного органу про відміну рішень про
припинення операцій на рахунках.

Література

Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній
та іноземній валюті.//Затверджена Постановою Правління Національного
банку України від 18 грудня 1998 р. N 527( В редакції Постанови
Правління Національного банку України від 9 січня 2002 р. N 9)

Банківська енциклопедія / Під ред. А.М.Мороза.-К.:Ельтон, 1993 .

Банківська справа. Навчальний посібник.// За ред. проф. Р.І.Тиркала. –
Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р.

Валютне регулювання. В.Ющенко, В.Міщенко. К.:”Знання”,1999р.

Додаток 1. Типова форма заяви про закриття рахунку

ЗАЯВА

про закриття рахунку

Найменування установи банку
_______________________________________________________

Найменування підприємства
_________________________________________________________

(повна і точна назва)

Просимо закрити рахунок _____________________N
____________________________________,

(вид рахунку) (номер рахунку)

залишок коштів перерахувати на рахунок
_____________________________________________,

(номер рахунку)

відкритий
у_______________________________________________________________________
_

(назва установи банку)

Керівник (посада) ___________________

(підпис) __________________________________________

(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ___________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дата заповнення заяви:

“___” ___________ 200_р.

М.п.

________________________________________________________________________
__________

Відмітки банку

1. Дата, час отримання банком заяви “___”______________200_р.
о___________год.

2. Залишок коштів на рахунку за станом

на дату отримання банком заяви _______________________ грн. ______ коп.

3. Дата перерахування залишку “___”________________200_р.

4. Дата закриття рахунку “__”______________________200_р.

Головний бухгалтер (підпис)

Директор Департаменту платіжних систем

В.М. Кравець

[Інструкцію доповнено додатком 7 згідно з Постановою Правління
Національного банку України N 114 від 20.03.2001 р.]

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020