НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКий банківський інститут УАБС

Кафедра банківської справи

КУРСОВА РОБОТА

ВКЛАДИ ТА ДЕПОЗИТИ БАНКІВ ЯК ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ

Керівник роботи викладач

В.М.Каднічанська

викладач Г.В. Омельченко

Студентка факультету

банківської справи,

обліку і фінансів,

IV курсу, групи 43-БС,

спеціальності 6.050100

«Банківська справа» О.С.Якименко

Харків – 2008

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Характеристика вкладних операцій банківських установ

1.1 Вкладні операції банківських установ, їх сутність та значення

1.2 Депозитна політика банківської установи

1.3 Порядок відкриття та ведення банківськими установами вкладних
рахунків у національній та іноземній валюті

РОЗДІЛ ІІ. Облік вкладних операцій в банківській установі

2.1 Загальні принципи обліку коштів клієнтів банківської установи

2.2 Облік строкових коштів суб’єктів господарювання

2.3 Облік строкових коштів фізичних осіб

РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності депозитної діяльності
банківських установ

3.1 Оптимізація депозитної діяльності банківських установ

3.2 Розвиток вітчизняної системи страхування депозитів

3.3 Зарубіжний досвід депозитної діяльності банківських установ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

За останні роки в економіці України відбулися радикальні зміни,
обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і
переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки, тому
сучасні банківські установи пропонують своїм клієнтам широкий набір
послуг, беруть участь у найрізноманітніших фінансових операціях,
забезпечуючи професійне виконання покладених на них функцій.

Банківські установи акумулюють грошові доходи та заощадження у вигляді
різноманітних депозитів та вкладів.

Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування депозитних операцій
банківських установ , висвітлення процесу їх розвитку в Україні, а також
пошук напрямів удосконалення на основі систематизації існуючих
пропозицій щодо цього питання.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено такі завдання:

— досліджено теоретичні основи вкладних операцій банківських установ;

— розглянуто організацію роботи, порядок бухгалтерського обліку щодо
відкриття та ведення банківськими установами вкладних рахунків у
національній та іноземній валюті;

— обґрунтовано актуальність розвитку вітчизняної системи страхування
депозитів;

— проведено аналіз ринку вкладів в Україні;

— викладено роль фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) в
Україні;

— запропоновано перспективи розвитку та шляхи підвищення ефективності
депозитної діяльності банківських установ;

Вказаному питанню приділяється значна увага Національного банку
України, Міністерства фінансів та інших державних органів України, що
знайшло своє відображення в Законах Президента України «Про заходи щодо
захисту прав фізичних осіб — вкладників банківських установ України»,
«Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», затверджених Кабінетом
Міністрів і Національним банком України, а також наказах Президента
України „Про Основні напрями політики щодо грошових доходів населення
України від 07.08.1999 р. № 969/99 та інструкції про відкриття банками
рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженій постановою
Правління Національного банку України від 18.12.1998 р. № 527.

На вирішення цієї проблеми спрямовані дослідження Гай О. М., Дмитрієва
О. А., Бакун О. П., Огієнко В. Б. Раєвської Т. Д., Слободян П. І.

Впровадження пропозицій та рекомендацій, наданих в роботі, сприятиме
стабілізації вкладних (депозитних) операцій банківських установ та
забезпеченню їх розвитку в Україні.

РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВКЛАДНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

1.1 Вкладні операції банківських установ, їх сутність та значення

Найбільш суттєвим і важливим джерелом формування та збільшення ресурсної
бази банківських установ виступають депозитні операції.

Депозитними є пасивні операції банківських установ із залучення грошових
коштів юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валютах у
формі вкладів (депозитів) шляхом їх зарахування на відповідні рахунки на
певних умовах. [6]

Вклад (депозит) — це гроші, передані в банківську установу їх власником
для зберігання, та які залежно від умов зберігання числяться на тому чи
іншому банківському рахунку.

Сьогодні класифікація вкладів (депозитів) здійснюється за різними
ознаками, основними серед яких є:

— вид та статус вкладника;

— термін вкладу.

За першою ознакою виділяються вклади юридичних та фізичних осіб,
резидентів і нерезидентів.

За терміном користування вклади поділяються на дві великі групи —
депозити до запитання та строкові.

Кошти клієнтів у вкладах до запитання зберігаються на поточних рахунках,
які відкриваються банківською установою кожному клієнту. Особливістю
функціонування вкладів до запитання є те, що гроші, які зберігаються,
можуть бути в будь-який момент зняті готівкою з відповідного рахунка або
перераховані за вимогою клієнта на інші рахунки в банківських установах.
За діючою практикою вітчизняні банківські установи здебільшого не
здійснюють плати за залишками на депозитних рахунках до запитання.
Вагома частка ресурсів, які залучені саме у вклади до запитання,
використовується банківськими установами для забезпечення необхідного
рівня ліквідності та формування обов’язкових резервів у вигляді залишків
на кореспондентському рахунку в Національному банку України (див. Дод.
А).

У структурі депозитів до запитання переважали депозитні вкладення
суб’єктів господарювання, частка яких на 01.09.2005 р. становила 70%
(рис.2.1). За січень — серпень їх обсяг зріс на 22.5% (у серпні — на
3.8%) до 22.5 млрд. грн. Поточні зобов’язання банків за коштами фізичних
осіб за цей період збільшилися на 33.8% (у серпні — на 2.2%) до 9.6
млрд. грн.

Разом з тим у повсякденній банківській діяльності складається ситуація,
коли клієнти не використовують одразу всі кошти, що надходять на їхні
поточні рахунки, залишаючи певну частку їх у розпорядженні банківської
установи на деякий термін. Ця частина ресурсів у вкладах до запитання
використовується банківською установою, як правило, у формі вкладень у
найкоротші за терміном повернення кредитно-інвестиційні активи. В цьому
випадку банківська установа отримує можливість заробляти, розміщуючи
вільні залишки на поточних рахунках у відповідні доходні активи, а
відтак сплачувати певний процент власника депозитів до запитання за
користування їхніми грошима. Платність вкладів цього типу дозволяє, в
свою чергу, залучати ще більшу кількість поточних ресурсів, розширювати
коло своїх операцій та збільшувати їх обсяги, що неодмінно сприятиме
підвищенню конкурентоспроможності банківської установи. В той же час з
деяких вкладів до запитання діючою нормативною базою передбачена
обов’язкова сплата процентів за їх залишками. Так, зберігання коштів
Державного бюджету на банківських депозитах до запитання є для
банківської установи обов’язково платним та потребує нарахування і
сплати процентів за залишками цих коштів розміром у 50% ставки
рефінансування Національного банку України.

Найбільш стабільними з точки зору прогнозування рівня залишків та
визначення термінів повернення коштів є строкові вклади (депозити) (див.
Дод. Б). Строкові вклади (депозити) — це грошові ресурси, які
розміщуються їх власниками в банківській установі для зберігання та
зараховуються на відповідні депозитні рахунки на визначений термін з
виплатою обумовлених процентів.

Розвиток та диверсифікація послуг з обслуговування саме цих вкладів є
пріоритетним завданням сучасних банківських установ. Ресурси, залучені у
строкові депозити, залишаються у розпорядженні банківської установи в
межах чітко обумовленого часового інтервалу, а тому можуть
використовуватися для фінансування більш тривалих за терміном, а отже і
більш доходних активних операцій. Відповідно і плата за залишками на
строкових депозитах є значно більшою порівняно з вкладами до запитання
та безпосередньо залежить від розміру та терміну зберігання грошей на
цих вкладах. У сучасній практиці більшість банківських установ надає
можливість своїм клієнтам знімати за необхідності кошти зі своїх
строкових депозитів до закінчення відповідного терміну дії депозитного
договору. Це є досить вагомим фактором підвищення привабливості саме
цього виду банківських депозитних операцій, хоча процентної плати у разі
дострокового зняття коштів або закриття вкладу взагалі значно
зменшується.

Із початку року обсяг вкладень зі строком залучення понад 1 рік
збільшився на 55% (у серпні — на 6.3%) і на 1 вересня 2005 року становив
30.7 млрд. грн. Зазначимо, що більшу частину з них становили вкладення в
національній валюті (62.3%). У структурі довгострокових депозитів за
категорією вкладників вагомою (71%) була частка зобов’язань за коштами
фізичних осіб, які з початку року зросли на 59.9% і на 01.09.2005 р.
становили 21.8 млрд. грн. Обсяг довгострокових депозитних вкладень
суб’єктів господарювання з початку року збільшився на 44.7% і на кінець
серпня становив 8.9 млрд. грн.

Банківські установи в своїй поточній діяльності використовують різні
форми строкових вкладів (депозитів).

Однією з найбільш поширених форм виступають сертифікати, які, в свою
чергу, поділяються на депозитні та ощадні.

Депозитний сертифікат — це документ, що видається тільки юридичній особі
у вигляді письмового свідоцтва банківської установи про внесення
грошових коштів, яке надає право власнику сертифіката після закінчення
встановленого терміну отримувати суму внеску та відповідні проценти.
Ощадний сертифікат — це аналогічний документ, але який видається
виключно фізичній особі як свідоцтво про внесення нею грошей на
банківський рахунок та надає право власнику на отримання відповідної
суми і процентів.

Депозитні й ощадні сертифікати випускаються банківськими установами як
на певний строк, так і до запитання. Вони можуть бути іменними і на
пред’явника.

Згідно з чинним законодавством банківський сертифікат є цінним папером,
а відтак він має значні переваги порівняно з іншими видами вкладів
(депозитів): він може вільно продаватись і купуватись на фондовому
ринку, виступати засобом платежу, застави тощо. У разі виникнення
необхідності власник сертифіката може його продати . Найпоширенішими
серед населення як за радянських, так і за пострадянських часів
залишаються ощадні вклади.

Ощадні вклади — це грошові заощадження фізичних осіб, що вносяться ними
до банківської установи з метою накопичення й отримання відповідного
доходу у вигляді процентів. Кожному власнику ощадного вкладу видається
спеціальна ощадна книжка. Ощадна книжка — це письмове свідчення (іменне
або на пред’явника) про здійснення внеску у формі ощадного вкладу, в
якому відображаються поступово усі операції із зарахування та зняття
коштів з відповідного вкладного рахунка. Ощадні вклади часто
використовуються як безстрокові депозити, тобто умови зберігання коштів
на них не прив’язані до конкретних строків. Отже, власники ощадних
книжок мають можливість одержувати гроші з ощадних вкладів або взагалі
їх закрити у будь-який необхідний момент, але з обов’язковим попереднім
повідомленням банку (як правило — за декілька днів) про цей намір.

Як було зазначено вище, визначальними чинниками при встановленні плати
за строковими депозитами є розмір вкладу та термін, на який вносяться
грошові кошти. Чим більші сума та строк користування вкладом, тим
відповідно вищою буде ставка процента.

При визначенні рівня доходів вкладників від розміщення їхніх грошових
коштів банківські установи використовують схеми нарахування простих і
складних процентів.

Отже, здійснення депозитних операцій — одна з найважливіших економічних
передумов для організації діяльності банківської установи, оскільки за
рахунок залученого капіталу покривається основна частина потреб
банківської установи. Поряд із цим ефективне функціонування ринку
внесків і депозитів неможливе без забезпечення, з одного боку,
відповідних зовнішніх умов на рівні централізованого захисту депозитних
коштів і, з другого боку, зваженої депозитної стратегії на рівні окремої
банківської установи.

1.2 Депозитна політика банківської установи

Депозитна політика банківської установи — це стратегія і тактика банку
щодо залучення грошових коштів вкладників та інших кредиторів і
визначення найефективнішої комбінації таких джерел. [30] Оптимізація
депозитної політики банку — не просте завдання, під час його вирішення
необхідно врахувати цілу низку аспектів, від макроекономічних до
мікроекономічних (рівень конкретного банку) показників. Депозитна
політика підпорядковується загальним банківським вимогам, тобто
поєднанню ліквідності, дохідності і ризику. Деякі дослідники виділяють
загальні критерії оптимальності депозитної політики:

— зв’язок депозитних, кредитних та інших операцій банку між собою для
підтримки його стабільності, надійності, фінансової стійкості;

— диверсифікація ресурсів банку з метою мінімізації ризику;

— сегментування депозитного портфеля (за клієнтами, послугами, ринками);

— диференційований підхід до різних груп клієнтів;

— конкурентоспроможність банківських депозитних продуктів тощо.

Специфічні критерії оптимізації депозитної політики визначаються кожним
банком індивідуально (залежно від розміру банку, кваліфікації його
персоналу, собівартості операцій і послуг, що ним виконуються).

Слід наголосити на необхідності завоювання банківською установою
конкурентних позицій на фінансовому ринку, оскільки конкурентна боротьба
за потенційні депозитні кошти у подальшому розгортатиметься не тільки
серед банків, а й серед інших фінансових інститутів (страхових,
інвестиційних компаній, пенсійних фондів тощо). Один із результатів
реалізації депозитної політики — сформована депозитна база. Під
депозитною базою банківської установи розуміють сукупність коштів на
депозитних рахунках клієнтів, відкритих у банку на договірних умовах.
Клієнтами, що відкривають у банку депозитний рахунок і, таким чином,
передають кошти у тимчасове розпорядження банку для формування його
депозитної бази, можуть бути: приватні (фізичні) особи та їх об’єднання;
юридичні особи — суб’єкти господарювання, організації та установи
незалежно від форми власності (у тому числі фінансово-кредитні
інститути); бюджети та позабюджетні фонди в особі Державного
казначейства.

З огляду на специфіку формування і реалізації депозитної політики банку
треба зробити такий висновок: депозитна політика виконує одну дуже
важливу функцію — функцію оптимізації депозитного процесу. Саме завдяки
реалізації цієї функції відбувається створення умов для досягнення
основної мети функціонування банківської установи.

Зазначене дає підстави для визначення місця та значення депозитної
політики в діяльності банківської установи.

Роль депозитної політики полягає у визначенні пріоритетних напрямків
розвитку та удосконаленні банківської діяльності в процесі залучення й
акумулювання ресурсів, розвитку депозитних операцій та підвищенні їх
ефективності. Варто розрізняти роль депозитної політики як на
макроекономічному рівні, так і на рівні окремо взятої банківської
установи. На макроекономічному рівні депозитна політика має важливе
значення для формування позичкового фонду. На мікроекономічному рівні —
рівні конкретного банку — роль депозитної політики виявляється у
забезпеченні стабільності та стійкості банку, його рентабельності,
ліквідності і надійності, а також адекватності його діяльності потребам
клієнтів.

Ефективною, оптимальною депозитна політика може бути лише у тому разі,
якщо вона побудована з урахуванням визначених принципів її формування —
невідповідності між наявною життєвою ситуацією і метою, причому
досягнення мети є процесом подолання цієї невідповідності.

На макроекономічному рівні метою політики, що здійснюється банками
країни на чолі з Національним банком України, є підтримка стабільності
банківської системи і забезпечення стійкого поступального розвитку
економіки.

Виділяють основні правила, які є основою депозитних операцій і можуть
бути використані під час розробки депозитної політики:

— депозитні операції організовуються таким чином, щоб сприяти одержанню
банківського прибутку чи створенню умов для одержання прибутку в
майбутньому;

— у процесі організації варто забезпечувати розмаїтість суб’єктів
депозитних операцій і сполучення різних форм депозитів;

— під час здійснення банківських операцій необхідно забезпечувати
взаємозв’язок і взаємоузгодженість між депозитними операціями й
операціями щодо видачі позичок за термінами і сумами депозитів і
кредитних вкладень;

— особлива увага в процесі організації депозитних операцій має
приділятись терміновим депозитам, що найбільшою мірою забезпечують
підтримку ліквідності балансу банку;

— під час організації депозитних операцій банк повинен прагнути до того,
щоб резерви вільних (не залучених в активні операції) засобів на
депозитних рахунках були мінімальні;

— варто вживати заходів щодо розвитку банківських послуг і підвищення
якості й культури обслуговування клієнтів, що сприяє залученню
депозитів.

Важливе місце в процесі формування депозитної по-банку має приділятися
аналізові складу, структури, динаміки ресурсної бази і пасивних
операцій. Проведення такого аналізу необхідне для виявлення впливу
різних факторів на обсяг банківських ресурсів та структуру цих факторів.
На основі результатів такого аналізу банки можуть оперативно коригувати
свою політику в частині депозитних операцій. Успіх депозитної політики
залежить від того, якою мірою втілені її установки в планах, що
розробляються на кожному етапі розвитку банку. Вирішення стратегічних і
тактичних питань проведення депозитних операцій та повнота їхньої
реалізації багато в чому визначають роль депозитної політики в розвитку
банку як специфічного підприємства.

Неабияке значення під час здійснення депозитної політики приділяється
проведенню регулювання роботи банку з коштами та депозитами. Банківські
установи здійснюють ресурсне регулювання в основному в оперативному
порядку. Поряд з оперативним регулюванням банки складають і перспективні
плани-прогнози на квартал, рік або інший період. Для підвищення якості
планування багато банків використовують принципи маркетингу, спеціальні
програми обстеження клієнтури.

Виходячи з викладеного, можна визначити такі завдання депозитної
політики банку:

— сприяння одержанню банківського прибутку або створення умов для
отримання прибутку в майбутньому.

— забезпечення диверсифікованості суб’єктів депозитних операцій та
сполучення різних форм депозитів.

— забезпечення взаємозв’язку та взаємної погодженості між депозитними
операціями та операціями з надання позичок за строками і сумами
депозитів та кредитних вкладень.

— збільшення частки термінових депозитів, що найбільшою мірою
забезпечують підтримку ліквідності балансу банку.

— забезпечення ліквідності банку навіть при мінімальних резервах вільних
(не залучених до активних операцій) коштів на депозитних рахунках

— проведення маркетингових досліджень ринку банківських послуг.

— проведення гнучкої процентної політики.

— постійний пошук шляхів та заходів зменшення процентних витрат за
залученими ресурсами з метою підвищення прибутку.

— розвиток банківських послуг та підвищення якості й культури
обслуговування клієнтів.

Зараз, коли відбувається процес вільного перерозподілу кредитних
ресурсів, кожен банк прагне до розширення своєї діяльності на ринку,
залучаючи клієнтуру з різних регіонів країни та організовуючи там свої
представництва, філії і відділення.

Багато в чому депозитну політику банку визначає грошово-кредитна і
фіскальна політика держави. Національний банк України здійснює державну
політику, використовуючи різні загальні та селективні методи
грошово-кредитного регулювання економіки: зміну офіційної облікової
процентної ставки; проведення операції на відкритому ринку з валютою та
цінними паперами; встановлення економічних норм та нормативів діяльності
банківських установ тощо.

При розробці депозитної політики для більш точної характеристики
ресурсної бази банку необхідно оцінювати стабільність депозитів,
характер коливань обсягу депозитів. Під час такого оцінювання
визначається стабільна частина депозитів, тобто обсяг коштів, несхильних
або мало схильних до впливу коливань кон’юнктури ринку

Слід додати, що депозитна політика у більшості банківських установ не
розробляється, оскільки це, по-перше, нормативно не визначено, а
по-друге, відсутня методологічна база для її складання. безперечно,
необхідна.

1.3 Порядок відкриття та ведення банківськими установами вкладних
рахунків у національній та іноземній валюті

Для забезпечення виконання однієї зі своїх найважливіших функцій –
розрахунково-платіжної – банківські установи здійснюють різноманітні
посередницькі операції, пов’язані з обслуговуванням руху грошових коштів
клієнтів.

Основною передумовою проведенні цих операцій є необхідність відкриття
банківськими установами рахунків клієнтам у національній та іноземній
валютах. [3]

Банківські установи відкривають та обслуговують у національній валюті
рахунки таких типів:

— поточні;

— депозитні (вкладні);

— поточні бюджетні рахунки.

Клієнти мають право вільного вибору банківської установи для відкриття
власного рахунка (за умови згоди на це самої банківської установи).

Депозитні рахунки підприємствам та їхнім підрозділам відкривають на
визначений строк та на відповідній платній основі. Кошти на депозитні
рахунки перераховуються з поточного рахунка і після закінчення строку
зберігання повертаються на поточний рахунок (див. Дод. ). Не
дозволяється здійснення безготівкових платежів та видача готівкових
коштів з депозитного рахунка.

Для відкриття депозитних рахунків підприємства зобов’язані надати
банківським установам такі документи:

— заяву на відкриття рахунка встановленого зразка за підписом керівника
і головного бухгалтера (якщо в штаті посади головного бухгалтера немає,
заяву підписує тільки керівник) (див. Дод. );

— картку зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження
рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально
(див. Дод.. )

Вкладні (депозитні) рахунки відкриваються фізичним особам:

— резидентам – громадянам України;

— резидентам іноземцям, які отримали посвідку на проживання в Україні;

— нерезидентам – громадянам України, які постійно проживають за межами
України;

—нерезидентам-іноземцям та особам без громадянства, які проживають в
Україні згідно з відкритою візою строком до 1 року; які отримали
спадщину в Україні або одержали кошти внаслідок здійснення іноземної
інвестиції в Україну.

Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб призначені для обліку кош-
тів, внесених на визначений строк та за встановлену плату. Кошти на ці
ра- хунки можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного
вкладного ра- хунка в іншій банківській установі чи власного поточного
рахунка. Для фізичних осіб-нерезидентів встановлено порядок зарахування
готівкових коштів тільки за наявності підтвердження джерел їх
походження.

Для відкриття депозитного рахунку фізична особа подає до банку такі
документи:

— заяву на відкриття рахунка (див. Дод.. );

— документ, що посвідчує особу;

— договір на відкриття рахунка між установою банку та громадянином (див.
Дод. );

— картку зі зразком підпису, який вчиняється у присутності працівника
банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником;

Після закінчення строку дії договору про відкриття вкладного рахунка
кошти з цього рахунка можуть бути виплачені готівкою або перераховані на
власний поточний рахунок фізичної особи.

Слід також зазначити, що фізична особа-резидент для відкриття вкладного
(депозитного) рахунка зобов’язана мати власний ідентифікаційний номер
платника податку, копію довідки про присвоєння якого потрібно подати до
банківської установи.

Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті відкриваються фізичним
особам на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка
та банківською установою на визначений у договорі строк. На вкладний
валютний рахунок фізичної особи-резидента зараховуються:

— готівкова валюта;

— валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунка в
іноземній валюті в іншій уповноваженій банківській установі.

З вкладного рахунка за розпорядженням фізичної особи-резидента
проводяться операції (при закритті рахунка):

— виплата готівкою;

— виплата платіжними документами;

— перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній
валюті в іншій уповноваженій банківській установі.

На вкладний валютний рахунок фізичної особи-нерезидента зараховується:

— готівкова валюта, ввезена на територію України і зареєстрована митною
службою при в’їзді в Україну;

— валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунка в іншій
уповноваженій банківській установі.

Банківські установи, що мають ліцензію Національного банку України на
здійснення операцій з ведення рахунків та залучення депозитів фізичних
осіб, можуть відкривати кодовані вкладні (депозитні) рахунки фізичним
особам.

Кодований рахунок — це рахунок, що відкривається в іноземній або
національній валюті України фізичній особі ( резиденту чи нерезиденту)
не як суб’єкту підприємницької діяльності, а операції за цим рахунком
здійснюються із застосуванням електронного підпису-коду (набору цифр та
(або) літер), встановленого самим власником рахунка при його відкритті.

Відкриття та ведення кодованих рахунків здійснюється спеціальним
підрозділом банківської установи (уповноваженим працівником). Умови
обслуговування таких рахунків і виконання операцій за ними визначаються
внутрішнім нормативним актом банківської установи відповідно до її
статуту.

РОЗДІЛ ІІ. Облік вкладних операцій в банківській установі

2.1 Загальні принципи обліку коштів клієнтів банківської установи

Депозит (вклад) – це гроші або інші кошти в готівковій або безготівковій
формі, у національній або іноземній валюті, передані власником
(юридичною або фізичною особою) або третьою особою за дорученням і за
рахунок власника до банку для зберігання на встановлених договором
умовах, з обов’язковим поверненням вкладнику.

Депозити, що застосовуються у практиці сучасних банків, відрізняються в
залежності від строку, категорії депонента, умов внесення і вилучення
коштів, сплати відсотків та інших характеристик (рис.2.1.).

За строками використання коштів депозити клієнтів банку поділяються на:

— депозити до запитання;

— депозити на визначений строк (строкові).

До депозитів до запитання відносяться залишки тимчасово вільних коштів
клієнтів банку на поточних рахунках.

У складі строкових депозитів виділяють власне строкові депозити і ощадні
депозити. Власне строкові депозити відкриваються усім клієнтам банку:
суб’єктам господарювання, центральним і місцевим органам влади,
бюджетним установам, банкам і приватним особам. Ощадні депозити
відкриваються тільки фізичним особам.

Порядок обліку установами банків операцій за депозитами регламентується
інструкцією з бухгалтерського обліку депозитних операцій банківських
установ України, затвердженою постановою Правління Національного банку
України від 20.08.1999 р. №418. [6]

Активи = Зобов’язання +Капітал (Доходи Витрати)

Депозити клієнтів банкуКомісійні за розрахунково-касове обслуговування
клієнтів банку

Процентні витрати за депозитами клієнтів банкуРис.2.1. Вплив депозитних
операцій на фундаментальну облікову модель

Розглянемо облік номіналу депозиту. Депозити враховуються на всю суму
номіналу на депозитному рахунку до часу погашення. Залежно від методу
виплати процентів за депозитами – за період або на період (авансом)
змінюється сума, що надходить від депонента. У будь-якому разі
номінальна сума депозиту і сума, що враховується на депозитному рахунку,
збігаються.

Облік депозитів клієнтів банку ведеться за рахунками 2 класу “Плану
рахунків бухгалтерського обліку банківських установ України”

2 Операції з клієнтами

25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

26 Кошти клієнтів банку.

В аналітичному обліку ведуться особові рахунки по кожному депозиту.

Депозитні операції відображуються в обліку наступними проводками:

70 Залучення депозиту (за умови виплати процентів за період)

Дт Поточний рахунок

Кореспондентський рахунок

Каса

Депозитний рахунок

Кт Депозитний рахунок

70 Залучення депозиту (за умови виплати процентів авансом)

Дт Поточний рахунок

Кореспондентський рахунок

Каса

Депозитний рахунок

Дт Витрати майбутніх періодів – на суму сплачених авансом процентів

Кт Депозитний рахунок – на суму номіналу

70 Погашення депозиту

Дт Депозитний рахунок – на суму номіналу (у разі капіталізації з
урахуванням суми процентів)

Кт Поточний рахунок

Кореспондентський рахунок

Каса

Депозитний рахунок

Розглянемо облік процентів за депозитами. Залучення коштів на депозит
здійснюється за процентною ставкою, що визначається депозитним
договором.

Для розрахунку нарахованих процентів банківські установи можуть
використовувати номінальну або фактичну процентну ставку. При
використанні номінальної процентної ставки сума процентів за депозитом
розраховується шляхом множення номіналу депозиту на процентну ставку, що
вказана в депозитному договорі. За допомогою фактичної процентної ставки
сума процентів визначається за перший період з урахуванням раніше
сплачених процентів шляхом застосування номінальної процентної ставки до
номіналу депозиту, збільшеного на суму раніше сплачених процентів.

Незалежно від методу накопичення процентів загальна сума нарахованих
процентів на дату закінчення строку дії депозитного договору не
змінюється.

Банк може залучати депозити за фіксованою або плаваючою процентною
ставкою. При залученні депозитів за плаваючою процентною ставкою банк
може застосовувати середньозважену або процентну ставку, що діяла на
дату нарахування. Нарахування процентів за середньозваженою процентною
ставкою здійснюється з урахуванням процентних ставок, що діяли протягом
строку депозитного договору.

За вимогою депонента банк повертає депозит до закінчення дії депозитного
договору. У такому разі банк може застосувати знижену процентну ставку,
якщо це передбачено умовою депозитного договору. При поверненні
депоненту суми депозиту банк здійснює перерахування процентів за період
із дати залучення до дати дострокового повернення депозиту і сплачує
депоненту проценти за зниженою ставкою.

Облік процентів за депозитами здійснюється за принципами нарахування і
відповідності. Для обліку нарахованих процентів використовуються
відповідні рахунки “Нарахованих витрат”, на яких накопичуються
нараховані проценти до настання строку їх сплати.

Проценти за депозитом можуть сплачуватися:

— при погашенні депозиту;

— періодично (щомісяця, раз у квартал, за підсумками року);

— авансом.

Нараховані витрати за процентами обліковуються за рахунками 2 класу
“Плану рахунків бухгалтерського обліку банківських установ України”

2 Операції з клієнтами

25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

26 Кошти клієнтів банку.

Витрати майбутніх періодів обліковуються за рахунком 3 класу “Плану
рахунків бухгалтерського обліку банківських установ України”

3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання

35 Інші активи банку.

Сплачені витрати за процентами обліковуються за рахунками 7 класу “Плану
рахунків бухгалтерського обліку банківських установ України”

7 Витрати

70 Процентні витрати.

Витрати за проценти відображаються бухгалтерськими проводками:

1. Нарахування процентів за депозитами (див. Дод. )

Дт Процентні витрати

Кт Нараховані витрати

2. Сплата нарахованих процентів

Дт Нараховані витрати

Кт Поточний рахунок

Кореспондентський рахунок

Каса

Депозитний рахунок

3. Безпосереднє віднесення суми процентів на рахунок витрат у
кореспонденції з поточним рахунком вкладника

Дт Процентні витрати

Кт Поточний рахунок клієнта

4. Сплата процентів авансом

— сплата процентів авансом одночасно із внесенням коштів на депозит

Дт Витрати майбутніх періодів

Кт Депозитний рахунок

— амортизація сплачених авансом процентів з віднесенням відповідної
суми на процентні витрати

Дт Процентні витрати

Кт Витрати майбутніх періодів

5. Сплата процентів за зниженою процентною ставкою при поверненні
депозиту до закінчення дії депозитного договору

— якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту не
сплачувалися

Дт Нараховані витрати – на суму нарахованих процентів

Кт Поточний рахунок – на суму процентів за зниженою ставкою

Кореспондентський рахунок

Каса

Депозитний рахунок

Кт Процентні витрати – на різницю між нарахованими та сплаченими
процентами за зниженою ставкою

— якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту
сплачувалися

Дт Поточний рахунок

Кореспондентський рахунок

Каса

Депозитний рахунок

Кт Процентні витрати

Внутрішній контроль за депозитами має здійснюватися відповідно до
“Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в
банківських установах України”, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 30.12.1998 р. №566, таким чином, щоб
гарантувати:

— залучення та розміщення депозитів у межах термінів і лімітів що
встановлені Правлінням банку;

— приймання та розміщення усіх депозитів за процентною ставкою, що
застосовується у банку згідно із запровадженою ним політикою;

— своєчасне та правильне відображення в бухгалтерському обліку
депозитних операцій.

Система бухгалтерського контролю за депозитними операціями включає
систему реєстрації депозитів. Система обліку операцій із депозитами має
гарантувати правильне та своєчасне відображення таких даних: номера
договору; назви контрагента; типу договору (за строком використання);
бази нарахування процентів; номіналу депозиту; валюти депозиту;
процентної ставки; дати нарахування процентів; умов сплати процентів;
дати погашення депозиту. Банки мають визначити процедури перевірки
тотожності цих систем аналітичного обліку операцій із депозитами з
оборотами і залишками за рахунками синтетичного обліку. Нарахування
процентів і здійснення відповідних записів у бухгалтерському обліку
повинно періодично перевірятися особою, яка не бере участі у виконанні
операцій з нарахування. Проценти, які відображені на окремих аналітичних
рахунках процентних витрат (доходів), мають бути звірені із сумою
процентів, що сплачені депоненту або отримані від банку. У разі сплати
процентів безпосередньо із рахунків витрат необхідно забезпечити
додатковий контроль та звірку списаних із рахунків витрат та зарахованих
на рахунки вкладника сум процентів. Система внутрішнього контролю банку
має забезпечувати особливий контроль за рахунками, за якими тривалий час
не здійснювалися операції, крім прирахування процентів, а також за
рахунками співробітників. Для цього необхідно:

— забезпечити належні процедури для постійного контролю за сплатою сум
та перерахуванням їх на інші рахунки;

— періодично перевіряти стан та рух коштів за неактивними рахунками і
рахунками співробітників;

— періодично та обов’язково наприкінці року надавати юридичним особам
повідомлення та виписки з їх депозитних рахунків про залишки коштів та
операції, які здійснювалися за цими рахунками;

— форма та періодичність надання клієнтам виписок та повідомлень з їх
депозитних рахунків про залишки коштів та операції, які здійснювалися за
цими рахунками, встановлюються банком згідно з умовами договору між
депонентом та банком. При автоматизованому нарахуванні процентів та
відображенні їх за відповідними рахунками бухгалтерського обліку
необхідно регулярно переглядати відповідні процедури внутрішнього
контролю і перевіряти розрахунок процентів і записи за цими рахунками.

2.2 Облік строкових коштів суб’єктів господарювання

Депозитні рахунки суб’єктам господарювання відкриваються згідно з
“Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній
валюті”, затвердженою постановою Правління Національного банку України
від 18.12.1998 р. №527. [7]

Строкові депозити – це грошові кошти, що зберігаються на окремих
рахунках у банку, приносять власнику процентний дохід, не
використовуються для платежів на користь третіх осіб і повинні бути
повернуті клієнту у визначений строк.

Депозитні рахунки суб’єктам господарювання відкриваються на підставі
укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку
на визначений у договорі строк. Датою відкриття депозитного рахунку є
дата надходження грошей на депозит.

Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточного рахунку і після
закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Згідно з
угодою можуть бути передбачені додаткові надходження грошей на депозитні
рахунки. Дострокове закриття депозитного рахунку можливе на підставі
заяви або клопотання клієнта. Проведення розрахункових операцій та
видача коштів готівкою з депозитного рахунку забороняється.

За коштами на депозитних рахунках банки нараховують та сплачують
проценти. Проценти підлягають нарахуванню щомісяця, не пізніше ніж в
останній робочий день місяця. Проценти можуть виплачуватися: при
погашенні депозиту, періодично, авансом. Проценти за депозитними
рахунками перераховуються на поточний рахунок відповідно до умов
депозитного договору або зараховуються на депозитний рахунок.

Строкові депозити суб’єктів господарювання обліковуються в 26 розділі
“Плану рахунків бухгалтерського обліку банківських установ України”.

261 Строкові кошти суб’єктів господарювання

2610 П Короткострокові депозити суб’єктів господарювання

2615 П Довгострокові депозити суб’єктів господарювання

Нараховані витрати за строковими депозитами суб’єктів господарювання
обліковуються за рахунком

2618 П Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів
господарювання.

Витрати майбутніх періодів обліковуються за рахунком

3500 А Витрати майбутніх періодів.

Процентні витрати за строковими депозитами суб’єктів господарювання
обліковуються за рахунком

7021 А Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від
суб’єктів господарювання.

Операції із залучення строкових депозитів відображаються бухгалтерськими
проводками:

1. Розміщення депозиту

Дт 2600, 1200, 1001

Кт 261

2. Погашення депозиту

Дт 261

Кт 2600, 1200, 1001

3. Нарахування процентів

Дт 7021

Кт 2618

4. Сплата процентів

Дт 2618

Кт 2600, 1200, 1001, 261

5. Безпосереднє віднесення суми процентів на рахунок витрат у
кореспонденції з поточним рахунком вкладника

Дт 7021

Кт 2600, 1200, 1001

6. Сплата процентів авансом :

— сплата процентів авансом одночасно із внесенням коштів на депозит

Дт 3500

Кт 261

— амортизація сплачених авансом процентів з віднесенням відповідної суми
на процентні витрати

Дт 7021

Кт 3500

7. Сплата процентів за зниженою процентною ставкою при поверненні
депозиту до закінчення дії депозитного договору

— якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту не
сплачувалися

Дт 2618 – на суму нарахованих процентів

Кт 2600 1200, 1001, 261 – на суму процентів за депозитом за зниженою
ставкою

Кт 7021 – на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за
зниженою ставкою

— якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту сплачувалися

Дт 2600, 1200, 1001, 261

Кт 7021

3.3 Облік строкових коштів фізичних осіб

Депозитні рахунки фізичних осіб призначені для обліку коштів, внесених
фізичною особою. Кошти на депозитні рахунки фізичних осіб можуть бути
внесені готівкою, перераховані з власного депозитного рахунку в іншому
банку чи з поточного рахунку. [7]

Депозити фізичних осіб можуть бути власне строковими депозитами та
ощадними депозитами (вкладами).

Власне строкові депозити мають такі особливості:

— чітко фіксований строк зберігання;

— оформляються депозитною угодою;

— при достроковому вилученні депозиту банк запроваджує штрафні санкції;

Ощадні депозити (вклади) мають особливості:

— оформлення вкладу супроводжується видачею ощадної книжки;

— для виконання операцій щодо внесення чи вилучення коштів з вкладу
вкладник подає в банк ощадну книжку, в якій здійснюються записи за
кожною операцією;

— вклади можуть не мати чітко фіксованого строку зберігання;

— можливе часткове вилучення коштів з вкладу.

За коштами на строкових депозитах банки нараховують та сплачують
проценти. Проценти нараховуються щомісячно та виплачуються: при
погашенні депозиту, періодично, авансом.

Строкові кошти фізичних осіб обліковуються за видами в 26 розділі “Плану
рахунків бухгалтерського обліку банківських установ України”

263 Строкові кошти фізичних осіб

2630 П Короткострокові депозити фізичних осіб

2635 П Довгострокові депозити фізичних осіб.

Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб обліковуються за
рахунком

2638 П Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб.

Витрати майбутніх періодів обліковуються за рахунком

3500 А Витрати майбутніх періодів.

Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб обліковуються за
рахунком

7041 А Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від
фізичних осіб.

Залучення коштів на строкові депозити відображається бухгалтерськими
проводками:

1. Розміщення строкового депозиту, ощадного вкладу

Дт 2620, 1200, 1001

Кт 263

2. Погашення строкового депозиту, ощадного вкладу

Дт 263

Кт 2620, 1200, 1001

3. Нарахування процентів за строковим депозитом, ощадним вкладом

Дт 7041

Кт 2638

4. Сплата процентів за строковим депозитом, ощадним вкладом

Дт 2638

Кт 2620, 1200, 1001, 263

5. Безпосереднє віднесення суми процентів за строковим депозитом,
ощадним вкладом на рахунок витрат у кореспонденції з поточним рахунком
вкладника

Дт 7041

Кт 2620, 1200, 1001

6. Сплата процентів авансом за строковим депозитом

— сплата процентів авансом одночасно із внесенням коштів на депозит

Дт 3500

Кт 263

— амортизація сплачених авансом процентів з віднесенням відповідної суми
на процентні витрати

Дт 7041

Кт 3500

7. Сплата процентів за зниженою процентною ставкою при поверненні
строкового депозиту до закінчення дії депозитного договору

— якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту не
сплачувалися

Дт 2638 – на суму нарахованих процентів

Кт 2620 1200, 1001, 263 – на суму процентів за депозитом за зниженою
ставкою

Кт 7041 – на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за
зниженою ставкою

— якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту сплачувалися

Дт 2620,1200,1001,263

Кт 7041

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

3.1 Оптимізація депозитної діяльності банківської установи

Здійснення депозитних операцій — одна з найважливіших економічних
передумов для організації діяльності банківської установи, оскільки за
рахунок залученого капіталу покривається основна частина потреб
банківської установи. Поряд із цим ефективне функціонування ринку
внесків і депозитів неможливе без забезпечення, з одного боку,
відповідних зовнішніх умов на рівні централізованого захисту депозитних
коштів і, з другого боку, зваженої депозитної стратегії на рівні окремої
банківської установи. Виконання останньої умови неможливе без
організації оперативного, систематичного, об’єктивного економічного
аналізу депозитної діяльності банківської установи.

Отже, аналітична робота банківської установи в напрямку дослідження
депозитних операцій покликана дати об’єктивну характеристику якісних і
кількісних показників депозитної діяльності банківської установи,
оцінити структурні зрушення у загальній сукупності депозитної бази,
провести вартісний і факторний аналізи процентних витрат. Маючи висновок
про результати такого аналізу, банківський менеджмент, ґрунтуючись на
основних стратегічних орієнтирах депозитної політики банківської
установи, що задовольняє потреби мікро- і макросередовища банківської
установи, здатний внести відповідні корективи з метою оптимізації
депозитної бази. Проблема оптимізації депозитних операцій банківської
установи полягає в досягненні кількісних параметрів, таких, як
прибутковість, за умови дотримання ліквідності.

Основними кількісними показниками, що слугують основою для прийняття
рішень щодо оптимізації депозитних операцій банківської установи, є
такі:

— кількість вкладників на 1000 жителів, що одержують .доходи.
Розраховується як відношення кількості вкладників-фізичних осіб до
кількості жителів регіону, що одержують доходи, помножена на 100%;

— сума внеску на душу населення. Обчислюється як відношення залишків
внесків і депозитів до кількості населення, що одержує дохід;.

— середній розмір внеску на один рахунок;

— коефіцієнт залучення коштів у внески і депозити. Обчислюється як
відношення суми внеску на душу населення до середнього внеску на один
рахунок.

Особливе значення мають показники, які характеризують ефективність
роботи банківської установи. Одним із показників, що визначає
рентабельність банківської установи, є собівартість залучення коштів.
Для знаходження цього показника всі операції банківської установи
обчислюються за їхньою трудомісткістю і підсумовуються. Потім
визначається питома вага депозитних операцій у загальному обсязі
операцій банківської установи. Питому вагу множать на суму всіх
адміністративно-управлінських витрат банківської установи й одержують
суму витрат банківської установи за депозитними операціями.
Співвідношення цього показника із середнім залишком внесків характеризує
собівартість залучення грошової одиниці. Точнішу величину собівартості
залучення коштів можна обчислити, врахувавши процентні витрати.

Таким чином, здійснивши розрахунок усіх вищевказаних показників і
коефіцієнтів, можна дати загальну оцінку характеру депозитної діяльності
банківської установи, виявити недоліки й пріоритетні напрями депозитної
політики, а також визначити ринкову нішу банківської установи на
депозитному ринку певного регіону. Наведене в сукупності дає змогу
оптимізувати депозитну діяльність банківської установи.

У нижченаведеній таблиці подано варіанти розрахунку показників розвитку
ощадної функції АППБ «Аваль»(див. Дод. В).

Здійснивши розрахунки вищенаведених показників для АППБ «Аваль», можна
зробити такі висновки: спостерігається тенденція (за місяць) до
збільшення показників розвитку ресурсної бази АППБ «Аваль», що зумовлено
стабілізацією в макроекономічному секторі й стійким станом банківської
установи на фінансовому ринку країни.

Для більшої деталізації якісних і кількісних характеристик депозитної
бази банківської установи на другому етапі аналізу необхідно оцінити
структуру і динаміку залишків депозитних коштів.

Аналізуючи динаміку середніх залишків депозитних коштів, важливо
визначити, які фактори впливають на їхню зміну. Головними такими
факторами є:

— зміна обсягу оплачуваних депозитів. Позитивно оцінюється ритмічність
у залученні ресурсів, що створює основу для розширення активних операцій
і доходів банківської установи;

— зміна питомої ваги оплачуваних депозитів у сукупних пасивах. При цьому
зростання частки оплачуваних депозитів у пасивах не можна оцінювати
однозначно: з одного боку, оплачувані депозити — це, як правило,
строкові вклади, що надають стабільності ресурсній базі банківської
установи; з другого боку, строкові депозити — це порівняно дорогі
ресурси, тому їхнє зростання приводить до підвищення процентних витрат.

Структурні зміни в депозитній базі банківської установи варто
відстежувати за такими напрямами:

— аналіз структури за видами депозитів і внесків у грошовому виразі
протягом досліджуваного періоду;

— аналіз структури депозитних рахунків у кількісному виразі;

— аналіз структури депозитної бази за термінами залучення окремих
елементів;

— оцінка відхилень (змін) упродовж досліджуваного періоду, в абсолютному
і відносному виразі.

Доцільно на ньому етапі аналізу виявити вплив факторів на розмір
залишків за вкладами у розрізі видів депозитних ресурсів. Розрахунок
можна здійснити шляхом елімінування, використовуючи аналітичну модель
(3.1):

залишки за внесками = кількість рахунків х розмір середнього вкладу
(3.1)

Залишки за внесками на 01.02.03 = 3085 х 4262 = 13148270.

У результаті такого аналізу визначають, із якими вкладниками здебільшого
працює банківська установа і наскільки він задовольняє їхні потреби.

Наступний етап аналітичної роботи присвячений оцінці витрат . Аналіз дає
змогу зробити такі висновки:

— витрати на обслуговування розрахункових рахунків, як правило,
найменші. Це найдешевший ресурс для банківської установи. Збільшення
частки зазначеного компонента в ресурсній базі скорочує процентні
витрати, однак зміни залишків на розрахункових рахунках не передбачені,
через що їхня висока частка послабляє ліквідність банківської установи.
Обсяг розрахункових рахунків у ресурсній базі, що застосовується як
оптимальний у світовій практиці, становить близько 30%;

— незважаючи на зростання процентних витрат, збільшення частки строкових
депозитів у загальній сумі коштів — момент позитивний, оскільки вони є
найстабільнішою частиною залучених ресурсів. Саме вони дають змогу
кредитувати на триваліші терміни і в результаті за ними виплачується
більш високий відсоток, їхній рекомендований обсяг у сукупних ресурсах
банківської установи — не менш як 50%;

— міжбанківські депозити — це найдорожчий елемент депозитної бази, тому
його питома вага в загальному обсязі залучених коштів веде до
подорожчання кредитних ресурсів банківської установи. Не можна оцінити
позитивно великої залежності банківської установи від депозитів інших
банківських установ. Рівень, що рекомендується, становить 20% у
ресурсній базі;

— втрати на внески громадян значно нижчі, ніж за міжбанківськими
депозитами, тому робота банківської установи має бути спрямована на
збільшення обсягу залучених коштів від громадян.

Для детальнішого аналізу процентних витрат банківської установи слід
акцентувати увагу на факторному аналізі процентних витрат.

Розмір сплачених відсотків залежить від зміни суми залишків коштів, що
зберігаються на рахунках, і процентної ставки. При цьому ринковий рівень
процентної ставки за депозитами залежить від кон’юнктури грошового
ринку. Цс об’єктивний фактор, банківська установа не може на нього
впливати, а змушений лише враховувані, хоч завжди є простір для
маневрування між мінімально припустимим за конкурентним розумінням
рівнем процентної ставки, що дасть змогу залучити дуже обмежений обсяг
депозитів, і максимально можливою для самої банківської установи
вартістю депозитних ресурсів. Кількісний вплив цих факторів на
відхилення суми сплачених клієнтам відсотків визначається як різниця в
аналізованих показниках. За такого підходу розробимо факторну модель
(3.2), (3.3):

ПВ = СО3 Ч із + СОд Чід,(3.2)

де ПВ — процентні витрати банківської установи;

СО3 — середні залишки коштів до запитання;

із —середня процентна ставка за коштами до запитання;

СОд — середні залишки за строковими депозитами;

ід — середня процентна ставка за строковими депозитами.

Д = СО3 + Сод / РБ, (3.З)

де Д — частка платних залучених ресурсів у ресурсній базі банківської
установи;

РБ — обсяг ресурсної бази на прогнозовану дату.

Зробимо розрахунок за запропонованою факторною моделлю для
Севастопольської філії АКБ “Приватбанк”.

Пв = 60899,6 Ч 3,8 + 49457,7 х 11,7 = 8100,8 грн.

Д = 60899,6 + 49457,7/113181,1 = 0,97 грн.

У такий спосіб виявлено, що на кожну гривню ресурсної бази припадає 0,97
грн. платних ресурсів.

Запропонована факторна модель дає змогу досить повно визначити резерви
підвищення прибутковості банківської установи за рахунок використання
дешевих чи безплатних (капітал банківської установи) джерел. Аналіз
факторів варто проводити в розрізі елементів депозитної бази і за всією
сукупністю процентних витрат.

Мета такого аналізу — виявити причини зміни значень процентних витрат і,
якщо ці причини мають суб’єктивний характер, ужити відповідних заходів
для оптимізації результативного показника. Значення факторного аналізу
процентних витрат полягає в прагненні банківської установи максимізувати
прибуток, управляючи видатковою частиною показника.

Позначення показників банківського балансу пропонується робити за такими
параметрами:

— активи і пасиви на початок розглянутого періоду:

— прогнозовані зміни протягом цього періоду;

— непрогнозовані зміни протягом цього періоду;

— активи і пасиви на кінець досліджуваного періоду.

Припустимо, позначення активів за статтями виразимо через величину А,
прогнозовані зміни за активами — через Ап, непрогнозовані зміни через
Ан. Позначення пасивів за статтями виразимо аналогічно: П — позначення
пасивів за статтями, прогнозовані зміни за пасивами через Пп і
непрогнозовані — через Пн. Сума активів на кінець періоду буде визначена
як (3.4):

Ак = А + Ап + Ан, (3.4)

де Ак — сума активів банківської установи;

А — стаття активу;

Ап — прогнозовані зміни за активами;

Ан — непрогнозовані зміни за активами.

Сума пасивів на кінець періоду буде визначена як (3.5):

Пк = П + Пп + Пн, (3.5)

де Пк — сума пасивів балансу;

П — стаття пасиву;

Пп — прогнозовані зміни за пасивами;

Пн — непрогнозовані зміни за пасивами.

До прогнозованих змін за активами належать такі статті балансу:

— залишки в касі, оскільки банківськими установами здійснюється прогноз
касових оборотів, що дає можливість банківській установі прогнозувати
обсяг видаткових і прибуткових касових операцій та залишку на початок
досліджуваного періоду;

— кредитний портфель, бо за раніше укладеними кредитними договорами банк
знає дату закінчення договору і прогнозований кредитний портфель,
виходячи з ресурсної 6ази банку й наявності пропозицій на ці послуги:

— цінні папери, бо через недосконалість фондового ринку основна частина
операцій банківської установи з цінними паперами припадає на ОВДП,
терміни яких відомі банківській установі за кожним траншем; до
прогнозованих змін можна віднести й придбання інших видів цінних паперів
із метою продажу, оскільки у цьому разі банківська установа орієнтуються
на час їхньої реалізації для одержання максимального прибутку;

— основні кошти й нематеріальні активи — придбання і вибуття основних
коштів здійснюється планово, виходячи з джерел придбання.

До непрогнозованих змін за активами належать:

— залишки на кореспондентському рахунку в Національному банку України,
оскільки їхня сума залежить від обсягу залучених коштів;

— кореспондентські рахунки в інших банках.

До прогнозованих змін за пасивами належать:

— статутний капітал;

— строкові депозити юридичних осіб, бо при укладанні депозитних
договорів на певний строк банківська установа передбачає можливість
розірвання договору за умови дострокового повідомлення банку про
передбачуване розірвання;

— строкові депозити фізичних осіб.

До непрогнозованих змін за пасивами відносять:

— нерозподілений прибуток;

— кошти клієнтів до запитання;

— кошти на рахунках «Лоро».

На основі цієї моделі можна побачити вплив пасиву на обсяг активу. Так,
стан статті балансу в активі “Каса” і “Кореспондентський рахунок у
Національному банку України” тісно пов’язаний із надходженнями коштів на
поточні рахунки юридичних і фізичних осіб.

Таке структурування інформації щодо статей балансу відповідає сучасній
практиці й пов’язане з тим, що цю інформацію банки дають Асоціації
українських банків і Національному банку України, і вона публікується в
періодичних виданнях.

Зміни у статті “Капітал” пов’язані з тим, шо капітал банку, який
складається зі статутного, резервного й інших фондів, протягом періоду,
за який банк не реєструє змін у статутному фонді, змінюється в
результаті використання фондів прибутку минулих періодів. Критерієм
оптимальності завдання є прибуток.

Обмеження в моделі накладають на рівень ліквідності банківської
установи. На сьогодні в Україні щодо показників ліквідності діє
Інструкція Національного банку України «Про порядок регулювання
діяльності банків України», розділ 5 «Нормативи ліквідності».

Таким чином, при дотриманні АППБ «Аваль» усіх нормативів ліквідності
запропоновану модель оптимізації можна розрахувати.

Запропонована до використання модель оптимізації депозитних операцій дає
можливість банку прогнозувати на певний період наявність активів і
пасивів з урахуванням очікуваних змін (див. Дод. Д). Цю модель можна
використовувати для прийняття управлінських рішень і вироблення
стратегії банку.

Ще одним із методів оптимізації депозитних операцій є розрахунок
ефективності залучених депозитних коштів, який свідчить про здатність
банку нарощувати додаткові обсяги депозитних ресурсів, використовуючи
потенціал економічної рентабельності й можливості капітальних вкладень.
Розрахунок ефективності залучених депозитних коштів поданий на прикладі
СФ АППБ «Аваль» (табл. 3.1.1).

Таблиця 3.1.1. Розрахунок ефективності залучених депозитних ресурсів СФ
АППБ “Аваль”

ПоказникНа 01. 07. 07На 01. 10. 07На 01. 04. 08Процентні доходи, тис.
грн.3647,025858,682074,82Процентні витрати, тис.
грн.1140,991877,55816,72Ефективність, %3,23,12,5

Отже, запропонована до використання модель оптимізації депозитних
операцій дає можливість банку прогнозувати на певний період наявність
активів і пасивів з урахуванням прогнозованих змін у цьому часовому
проміжку.

3.2 Розвиток вітчизняної системи страхування депозитів

В Україні, як і в більшості країн світу, банки є найважливішими
фінансовими установами у сфері проведення грошово-кредитної політики,
наданя платіжно- розрахункових послуг. Однак банківська діяльність
ризикова, тож завжди слід пам’ятати про те, що крах навіть одного банку
може спричинити ланцюгову реакцію банкрутств інших – аж до настання
системної банківської кризи. Питання повернення депозитних вкладів та
ступеня свободи діяльності фінансово-кредитних установ завжди було
актуальним для забезпечення нормального функціонування банківської
системи країни, оскільки її розвиток і стабільність безпосередньо
залежать від довіри вкладників.

Довіра населення до банківської системи є проблемою не лише банків, а й
держави в цілому. Останнім часом ця тема всебічно висвітлюється в
економічній літературі. Узагальнивши праці відомих науковців та
практиків банківської справи, порівняємо Європейське законодавство у
сфері гарантування вкладів з українським; розглянемо роль вітчизняних
банків у правовідносинах, що складаються в процесі мобілізації та
використання коштів фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
проаналізуємо вплив і значення цього фонду для розвитку банківської
системи нашої країни. [25]

Актуальність поставлених питань зумовлена передусім основними напрямами
державної політики України, одним із пріоритетних завдань якої на
сьогодні є зміцнення банківської системи та підвищення її ролі у
процесах економічних перетворень. Зазначені напрями внутрішньої політики
нерозривно пов’язані з упровадженням системи заходів для посилення
довіри населення до вітчизняних банків шляхом гарантування збереження
коштів вкладників та стимулювання зростання обсягів грошових вкладів у
банківських установах [1; 2].

У країнах Європейського Союзу проблема гарантування повернення вкладів
вважається настільки важливою, що спеціально виокремлюється з масиву
відносин у банківській сфері в окремий інститут. Із цього питання
прийнято Директиву Європейського парламенту та Ради 94/19/ЄС від ЗО
травня 1994 року щодо схем гарантування депозитних вкладів.

Як зазначають В.Огієнко і Т.Раєвська, нині системи страхування депозитів
створені у 68 країнах світу, 32 з них — європейські. [15]

На початку 1990-х років питання надійності банківських установ, що
залучають кошти фізичних осіб, було одним із найболючіших для
вітчизняної банківської системи. Всі спроби Національного банку України
захистити громадян, які довірили свої заощадження банківськиь установам,
від можливої їх втрати у разі банкрутства (маємо на увазі підвищені
економічні нормативи, особливі вимоги до банків при одержанні
банківської ліцензії на право розміщувати депозити фізичних осіб тощо)
не давали очікуваного результату.

У 1998 році Національний банк України ініціював створення спеціального
позабюджетного Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). метою
якого стало забезпечення захисту інтересів фізичних осіб — вкладників
банківських установ, створення фінансової бази для відшкодування їм
коштів у разі неспроможності банків повернути вклади. Було визначено
основний принцип захисту прав вкладників: головну відповідальність за
результати діяльності банківських установ, включаючи виконання
зобов’язань перед вкладниками — громадянами України, несе не держава, а
самі банки. Держава здійснює лише регулюючі функції, створює «плацдарм»
для взаємовідносин між вкладником і банком.

Правовою основою вітчизняної системи страхування депозитів є Указ
Президента «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб — вкладників
банківських установ України», Закон «Про Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб», а також «Положення про Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб», затверджене Кабінетом Міністрів і Національним банком
України. Фонд є державною спеціалізованою, економічно самостійною
установою. Керують ним адміністративна рада (складається з двох
представників Кабінету Міністрів, двох представників Національного банку
України та представника АУБ) і виконавча дирекція (опікується питаннями
поточної діяльності).

Згідно із законодавством усі банки України (крім Державного ощадного
банку) повинні брати участь у системі страхування депозитів. Банк може
бути учасником фонду (виконує встановлені економічні нормативи
достатності капіталу, платоспроможності, стандарти фонду і може
виконувати свої зобов’язання перед вкладниками) або тимчасовим учасником
фонду (не виконує встановлені економічні нормативи достатності капіталу,
платоспроможності, стандарти фонду: до нього застосовано санкції
банківського нагляду).

Як за європейським, так і за українським законодавством участь банків у
схемах гарантування є обов’язковою. [29] Проте в країнах Євросоюзу той
чи інший кредитний інститут має право не брати участі у схемі
гарантування повернення вкладів, якщо він належить до системи, що
належним чином забезпечує його ліквідність і платоспроможність, а також
пропонує вкладникам щонайменше рівнозначний офіційній схемі гарантування
ступінь захисту вкладів. За українським законодавством схема, розроблена
у законі про гарантування вкладів, є безальтернативним «вибором» банків,
що дає підстави говорити про необхідність удосконалення діючого порядку
гарантування вкладів фізичних осіб шляхом розробки механізму, який
більшою мірою враховував би інтереси банків.

Фонд гарантує кожному вкладнику відшкодування коштів за депозитами
(включаючи відсотки) в розмірі внеску на момент настання недоступності
вкладів, але не більше 3000 грн. (гранична сума відшкодування з роками
змінювалася і становила: у 1998 р. — 500 грн., 2001 р. – 1200 грн., 2002
р. – 1500 грн., 2003 р. — 2000 грн.).

Джерела фінансування фонду:

— збори банків (початковий — 1% від зареєстрованого статутного капіталу,
регулярний — 0.5% від обсягу залучених вкладів, спеціальний);

— кошти, внесені Національним банком України в розмірі 20 млн. грн.:

— прибутки від інвестування коштів фонду в державні цінні папери
України;

— кредити Кабінету Міністрів, Національного банку та іноземних
кредиторів;

— пеня, яку сплачують банки за несвоєчасне або неповне перерахування
зборів;

— прибутки від депозитів, розміщених у Національному банку України.

Фінансові ресурси фонду зросли з 52.5 млн. грн. за станом на 01.01.2000
р. до 308.2 млн. грн. на 28.04.2004 р.

Перспективи розвитку вітчизняної системи страхування депозитів пов’язані
із внесенням поправок у законодавчі акти з метою чіткішого визначення
сфери її діяльності; скасування обмежень на використання банками реклами
щодо їх участі у системі гарантування; змінами в порядку виплат
вкладникам у банках, що ліквідуються.

Підсумовуючи все викладене вище, можна зробити такі узагальнення

та пропозиції щодо вдосконалення законодавства стосовно досліджуваної
проблеми.

1. Створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб стало прогресивним
кроком України на шляху до інтеграції в Європейське співтовариство.
Більшість країн світу, крім системи банківського нагляду та регулювання,
створює ще й систему страхування вкладів, якою передбачено застосування
механізмів захисту депозитів та кредитора останньої інстанції.
Гарантування вкладів має подвійне призначення: на мікрорівні воно
покликане захищати вкладників, на макрорівні — мінімізувати негативний
вплив банківської кризи та сприяти зміцненню довіри до банківської
системи.

2. Є два основних види системи гарантування вкладів: першим передбачено
створення особливого державного чи підконтрольного державі органу та
обов’язкову участь у ньому всіх банків: другим — управління системою
гарантування вкладів асоціацією банків, відсутність державного
фінансування і добровільну участь банків.

3. Закріплення за банками статусу єдиного платника загальнодержавного
збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб тягне за собою низку
додаткових прав та обов’язків у сфері дії податкового законодавства, що
дає підстави говорити про особливий статус банків як суб’єктів
податкових правовідносин.

4. Сплата Національним банком України разового внеску до Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб є проявом виконання ним однієї з
класичних функцій центрального банку — підтримки державних економічних
програм.

5. Необхідно на законодавчому рівні закріпити обов’язковість членства
Відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” у
Фонді гарантування вкладів фізичних осіб і водночас розробити механізм,
який дасть змогу не “змішувати” його внески із внесками інших банків та
запобігати їх використанню з метою виплати компенсацій вкладникам інших
банків.

6. Пункт 2.1.4 статті 2 Закону України «Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами» потребує внесення змін: у перелік позабюджетних державних
цільових фондів, на які не поширюється контроль податкових органів,
потрібно включити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

7. У Законі України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб»
необхідно закріпити принцип пропорційності розміру внесків у фонд і
середнього обсягу вкладів фізичних осіб у конкретному банку, тобто
потрібно передбачити можливість коригування розміру збору в разі
зменшення коштів на депозитних рахунках банку, а також повернення
сплаченого збору банку в разі припинення ним роботи з депозитами
фізичних осіб.

8. Питання щодо оподаткування коштів, внесених банками до Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб до визнання даного збору
загальнодержавним, потребує вирішення на законодавчому рівні: суми
коштів, внесені банками до 24.10.2001 р., повинні бути віднесені до
валових витрат банків і не обкладатися податком на прибуток.

3.3 Зарубіжний досвід депозитної діяльності банківських установ

Новий банківський депозитний продукт із плаваючою процентною ставкою,
залежною від риночних індексів,став новинкою американських банків, що
бажають залучити клієнтів,які хочуть отримувати більш високий дохід, ніж
можуть дати стандартні депозитні рахунки, однак які втратили довіру до
ринку цінних паперів через падіння курсу акцій і зниження надійності
корпоративних боргових зобов’язань у 2001-2002 роках. Невеликі зміни в
умовах надання послуги заощадження коштів дали можливість створити
досить привабливий депозитний продукт, який вигідно відрізняється від
інших продуктів з фіксованою процентною ставкою або вкладень у цінні
папери, які пропонують в західних країнах практично всім клієнтам
середнього статку. Тепер головне, щоб новий вид депозитів витримав
конкуренцію з інвестиціями у фондовий ринок під час періоду збільшення
курсів корпоративних акцій в США.

Поява нового депозитного продукту збіглося з настанням більш-менш благо
приємного положення на фондових ринках. Незважаючи на це, багато хто з
клієнтів із середніми і високими доходами, що зберігали свої заощадження
в цінних паперах через більшу прибутковість, усе ще з побоюванням
відносяться до таких інвестицій.

Скориставшись цим, банки розробили і запропонували своїм клієнтам
продукт, який, ймовірно, зможе замінити цінні папери для тих, хто не
любить ризик. Мова йде про депозитні рахунки із плаваючою процентною
ставкою, що прямо залежить від фондових індексів. Цей продукт сполучає у
собі дві якості, які вигідно виокремлюють його серед інших депозитних
продуктів. По-перше, прибутковість такого внеску залежить не від
конкретного цінного папера, а від фондового індексу Standart & Роог’s
500 або NASDAQ 100, що значно знижує ризикованість внеску в порівнянні
зі збереженням активів в цінних паперах. По-друге, збереженість суми
внеску гарантується програмою федерального депозитного страхування, яка
навіть у випадку значних негативних коливань ринку забезпечує повернення
всієї первісної суми.

Ця послуга була вперше надана широкому колу клієнтів Federal Home Loan
Bank of Pittsburgh у 2002 році, і її швидко підхопили інші банки. В
даний час, наприклад, її вже можна одержувати у всіх банках мережі
Federal Home Loan, а відсоткова ставка в них визначається в залежності
від індексу Standart & Роог’s 500.

Депозитні вклади з плаваючою відсотковою ставкою, в принципі, не є
чимось новим. Великі банки вже давно пропонують подібні послуги своїм
корпоративним і найбільшим приватним клієнтам. Оригінальним в цьому
продукті стало те, що він почав пропонуватися також клієнтам із середнім
і невеликим рівнем доходів, які в обмін на відносно більш високий
відсоток і гарантію збереження своїх грошей згодні розміщувати акиви на
набагато більш довгий термін, ніж пропонується при звичайних депозитних
вкладах.

Багато клієнтів можуть повернутися в банки, якщо переконаються, що ті
пропонують їм досить високий рівень прибутковості, близький до того,
який можна отримати, вкладаючи активи в цінні папери, і, при цьому,
гарантують надійність і сохранність інвестицій. Складність послуги
полягає в тому, що необхідно забезпечити клієнтові прибутковість, яка
буде відповідати ринковому індексу, і в той же час уберегти банк від
потенційного ризику виплати великих відсотків по вкладах, якщо ринок
раптом зробить різкий підйом, як це було в 1994-1998 роках, коли
значення того ж індексу Standart & Роог’s зросло більш ніж вдвоє за
чотири роки. Банкам необхідно залучати кошти, але під такі відсотки, які
можуть бути ними покриті.

На сьогоднішній день депозити з плаваючою ставкою, як правило, це трьох-
або п’ятирічний финансовьій інструмент, дохідность якого залежить від
фондового індексу Standart & Роог’s 500 або NASDAQ 100. Банк, що надає
послугу, і клиієнт підписують опціонний договір з урахуванням механізму
розрахунку процентної ставки. Для оптимізації розрахунків продаж такого
продукту відбувається лише у визначені дні, як правило, — 15-го числа
кожного місяця.

Клієнти, що поклали свої кошти на депозити з плаваючою відсотковою
ставкою, зазвичай одержують дохід у розмірі 90% від збільшення фондового
індексу за відповідний термін. Реальна ставка визначається і
виплачується по закінченню терміну договору й базується на різниці
початкового і кінцевого значень ринкового індексу, визначаємого як
середній показник за попередні 12 кварталів (у такий спосіб банки
страхуються від занадто різких стрибків).

Практика показала, що потенційні сегменти фінансового ринку, потребам
яких найбільше відповідає новий продукт, — це, в першу чергу, цільові
заощадження на навчання, пенсійні нагромадження людей, яким до пенсії
залишилося більш 5 років, різні «дитячі» рахунки та інші довгострокові
фінансові інструменти. Оскільки депозит із плаваючою ставкою не
передбачає щомісячну виплату процентів, у число потенційних вкладників
не входять люди з відносного невеликим доходом, щомісячні виплати по
вкладах яких складають питому вагу сімейного бюджету. Незважаючи на це,
продукт здатний визивати значний інтерес до себе. Так, наприклад, у
Brentwood Bank, по мірках США, невеликому банку з депозитними активами в
розмірі $240 млн., за досить короткий час на рахунках нового типу було
розміщено більш $2.5 млн. депозитних коштів. При цьому, банкіри
відмічають, що серед вкладників більше тих, хто в такий спосіб розміщує
свої пенсійні заощадження.

Для банку цей продукт, у першу чергу, означає залучення довготермінових
надійних активів, ситуація з якими не може швидко змінитись. Багато
банкірів впевнені в перспективності послуги, тому що вважають, що вона
буде приносити все більші доходи, коли клієнти дізнаються про її
наявність.

Отож, для України є багато прикладів підвищення ефективності депозитної
діяльності, які можна наслідувати, але з урахуванням багатьох
особливостей нашої країни.

ВИСНОВКИ

Здійснення депозитних операцій — одна з найважливіших економічних
передумов для організації діяльності банківської установи, оскільки за
рахунок залученого капіталу покривається основна частина потреб банку.
Поряд із цим ефективне функціонування ринку внесків і депозитів
неможливе без забезпечення, з одного боку, відповідних зовнішніх умов на
рівні централізованого захисту депозитних коштів і, з другого боку,
зваженої депозитної стратегії на рівні окремої банківської установи.

Для економіки будь-якої країни максимально можливе залучення банками
заощаджень фізичних осіб — питання особливої актуальності. Існує тісний
зв’язок між заощадженнями та економічним зростанням. Цій проблематиці
присвячено багато наукових досліджень. Відомо, що в Україні населення
тримає певну масу готівки, нікуди її не вкладаючи. Причина в тім, що
після низки кризових подій люди втратили свої кошти і тому не довіряють
банківській системі. Для збільшення маси депозитів при виконанні
депозитних операцій банківської установи мають дотримуватися вимог
зокрема щодо ліквідності балансу, а це потребує узгодження депозитних
ресурсів за термінами та обсягами з банківськими активними операціями.

Водночас банкам необхідно забезпечити максимально можливе розширення
різних видів депозитних операцій, надаючи різноманітні пільги й
депозитні послуги з метою збільшення кількості та обсягів вкладів
домашніх господарств, створення у банку спеціальної системи внутрішнього
контролю за залученням і розміщенням коштів, моніторингу щодо безпеки й
ризику можливого банкрутства.

Але довіра населення до банківської системи є проблемою не лише банків,
а й держави в цілому. І тому актуальність поставлених питань зумовлена
передусім основними напрямами державної політики України, одним із
пріоритетних завдань якої на сьогодні є зміцнення банківської системи та
підвищення її ролі у процесах економічних перетворень. Зазначені напрями
внутрішньої політики нерозривно пов’язані з упровадженням системи
заходів для посилення довіри населення до вітчизняних банків шляхом
гарантування збереження коштів вкладників та стимулювання зростання
обсягів грошових вкладів у банківських установах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28.06.1996 р. —К.: Преса України, 1997. — 80 с.

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 17.12.2000 р. №
2121-ІІІ//http://www.rada.kiev.ua.

3. Закон України “Про Національний банк України” //
http://www.rada.kiev.ua

4. Указ Президента України «Про Основні напрями політики щодо грошових
доходів населення України » від 7 серпня 1999 року № 969/99 – ХІ
//Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до
журналу “Вісник Національного банку України”), 1999. — № 9. —С. 3-23.

5. Указ Президента України «Про Основні напрями соціальної політики на
період до 2004 року » від 24 травня 2000 року № 717/2000 – ІІІ //
Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до
журналу “Вісник Національного банку України”), 2001. — № 8. —С. 3-46.

6. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій банківських
установ України, затверджена постановою Правління Національного банку
України від 20.08.1999 р. №418//http://www.rada.kiev.ua.

7. Інструкціz про відкриття банками рахунків у національній та іноземній
валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України
від 18.12.1998 р. №527//http://www.rada.kiev.ua.

8. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній
валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від
18.12.1998 р. № 527 //http://www.rada.kiev.ua

9. Положення “Про порядок заійснення банками України вкладних
(депозитних) операцій з юридичними і фізичними осоами”, затверджене
постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 р. № 516
зі змінами та доповненнями //http://www.rada.kiev.ua.

10. Братко А. Г. Банковское право (Теория и практика). — М.:
Издательство Приор, 2000. — 464 с.

11. Бакун О. Вітчизняна система страхування депозитів //Вісник
Національного банку України. — 2004. —№ 7. — С. 42-50.

12. Васюренко О. В. Банківські операції: Навчальний посібник. — К.:
Т-во”Знання”, КОО, 2002. — 255 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

13. Васюренко О. В. Банківський менеджмент: посібник. — К.:Видавничий
центр “Академія”, 2001. — 320 с.

14. Васюренко О. В., Сердюк Л. В., Сидоренко О. М. Облік і аудит в
банках:Навчальний посібник. — К.:Знання, 2006. —С. 102—116.

15. Воронова Л. К., Кучерявенко П.Г. Финансовое право: Учебное пособие
для студентов юридических вузов и факультетов. — Харьков: Легас, 2003. —
361 с.

16. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші Кредит Банки: Навчальний
посібник. — Л.: Видавництво”Центр Європи”,1997. — 206 с.

17. Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. Банківська
статистика:Опорний конспект лекцій. — К.:МАУП,1999. — С. 44-53.

18. Вісник податкової служби України. — 1999. — № 21. — С. 5.

19. Гай О. М. Ризик заощаджень у комерційному банку //Фінанси України.
—2004. —№ 3. —С. 118-122.

20. Дмитрієва О. А. Депозитна діяльність комерційного банку // Фінанси
України. – 2004. — № 5. – С. 139-144.

21. Заверуха І. Б. Банківське право: Посібник для студентів. — Львів:
Астролябія, 2002. — 222 с.

22. Кожель Н. Основні тенденції змін у структурі вкладів на українському
депозитному ринку як свідчення зміцнення довіри до банків //Вісник
Національного банку України. —2004.—№10. —С. 42-45.

23. Крапивина В. Как будут гарантироваться вклады граждан? // Банковское
дело. — 2002. — № 5. — С. 40-43.

24. Банківська енциклопедія / За ред. А. М. Мороза. — К.:Ельтон,1993.
—125 с.

25. Мороз А. М., Савлук М. І., Пуховкіна М Ф. Банківські
операції:Підручник. — К.:КНЕУ,2000. —384 с.

26. Недилько А. Депозиты с плавающей ставкой, или как совместить высокий
доход с низким риском //Банковская практика за рубежом. —2003. —№12. —
С. 70-73.

27. Огієнко В., Раєвська Т. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб —
гарант захисту «малих «вкладників в Україні // Вісник Національного
банку України. — 2001. — № 6. — С. 39-44.

28. Пугачов М.І., Пугачова К.М. Фонди гарантування повернення кредитів
// Фінанси України. — 1999. —№ 11. — С. 108- 113.

29. Слободян П. Обіцяє фонд півтисячі зберегти // Галицькі контракти.
1999. — М19. — С. 32.

30. Тиркало Р. І. Банківська справа:Навчальний посібник. —
Тернопіль:Карт-бланш, 2001. — 314 с.

31. Ходачук О. Фонд гарантирования вкладов физических лиц // Фондовый
рынок. — 2001. — № 12.

32. Широка О. Депозитна політика банківської установи // Банківська
справа. — 2005. — № 2. — С. 29-36.

ДОДАТКИ

Додаток А

Структура зобов’язань банків за коштами, залученими на поточні (до
запитання) рахунки, на 01.09.2008 року

picscalex101010009000003dc1f000009001610000000001610000026060f002220574d
46430100000000000100d325000000000200000000200000280700002827000001000000
6c0000000700000019000000790100004b01000000000000000000004627000067240000
20454d460000010028270000d70100000600000000000000000000000000000000050000
2003000050010000d2000000000000000000000000000000802005005034030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000520000007001000001000000f3ffffff00000000
000000000000000090010000000000cc00000012540069006d006500730020004e006500
7700200052006f006d0061006e0000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000001f00000000000000e8921200f0e9073082c1f402
329512001e00000080c1f402389312000893120046ea0730329512003893120082c1f402
1f0000000c0000002000000024931200fceb0730329512003893120080c1f40220000000
80c1f4023c931200c0ec0730329512000f00000080c1f4020f000000fc94120000000530
3095120080c1f40220000000d0951200e822f802e82e053005000000080000000b000000
100000001000000010000000100000001000000010000000000000001000000010000000
09e60000ac93120022e2f1778e0c01f0300000003900000003000400a094120000941200
49cf6f328e0c01f030000000390000006476000800000000250000000c00000001000000
520000007001000002000000f0ffffff00000000000000000000000090010000000000cc
00000012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1f000000000000009cf51200f0e9073002c1f402e6f712001e00000000c1f402ecf51200
bcf5120046ea0730e6f71200ecf5120002c1f4021f0000000f00000020000000d8f51200
fceb0730e6f71200ecf512005829ed00fa6bf17700000000f8f51200381e053010fe2a30
8026ed0000c1f40284f812000f0000000000ed00b0f71200d92e05305829ed0084f81200
a0f91200e82e05300300000006000000070000000b0000000b0000000b0000000b000000
0b0000000b000000000000000b0000000b00000009e6000060f6120022e2f177ac130101
30000000390000000300040054f71200b4f6120049cf6f32ac1301013000000039000000
6476000800000000250000000c00000002000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000200000025000000
0c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000200000025000000
0c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000200000025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
00000000000000007f01000063010000250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000007f01000063010000
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
1800000004000000040000007b0100005f010000260000001c0000000300000000000000
010000000000000080808000250000000c00000003000000270000001800000004000000
00000000c0c0c00000000000250000000c00000004000000190000000c000000c0c0c000
140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000082000000
420000002101000081000000270000001800000005000000000000006680800000000000
250000000c00000005000000280000000c00000004000000260000001c00000004000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000004000000280000000c000000
03000000270000001800000003000000000000006680800000000000250000000c000000
03000000280000000c00000005000000180000000c00000066808000190000000c000000
668080005600000030000000b200000045000000ce0000006600000005000000ce005400
b2004500b2005700ce006600ce00540027000000180000000500000000000000ccffff00
00000000250000000c00000005000000280000000c00000003000000180000000c000000
ffffff00190000000c000000ccffff00560000004c000000b200000043000000ce000000
540000000c000000b2004400b5004400b8004400bb004300be004300c1004300c4004300
c7004300cb004300ce004300ce005400b200440027000000180000000300000000000000
8080660000000000250000000c00000003000000280000000c0000000500000018000000
0c00000080806600190000000c0000008080660056000000580000008300000056000000
860000006d0000000f00000086005b0085005a0084005900840058008300580083005700
83005600830068008300690083006a0084006a0084006b0085006c0086006d0086005b00
270000001800000005000000000000008080660000000000250000000c00000005000000
280000000c0000000300000056000000300000008600000056000000c40000006d000000
05000000c400560086005b0086006d00c4006800c4005600270000001800000003000000
00000000ffffcc0000000000250000000c00000003000000280000000c00000005000000
180000000c000000ffffff00190000000c000000ffffcc00560000008800000083000000
46000000c40000005b0000001b00000086005b0085005a00840059008300580083005700
8300560083005500830054008400530084005200850051008700500088004f0089004e00
8c004d008d004c0090004c0092004b0095004a00980049009a0049009e004800a1004700
a4004700a8004600c400560086005b00270000001800000005000000000000004d1a3300
00000000250000000c00000005000000280000000c00000003000000180000000c000000
4d1a3300190000000c0000004d1a330056000000880000008800000060000000a7000000
7c0000001b000000a7006a00a4006900a10069009d0068009a0067009700670094006600
910065008f0064008d0063008b0062008a00610088006000880072008a0073008b007400
8d0075008f0076009100770094007800970079009a0079009d007a00a1007b00a4007b00
a7007c00a7006a00270000001800000003000000000000004d1a33000000000025000000
0c00000003000000280000000c000000050000005600000030000000a70000005b000000
c60000007c00000005000000c6005b00a7006a00a7007c00c6006d00c6005b0027000000
1800000005000000000000009933660000000000250000000c0000000500000028000000
0c00000003000000180000000c000000ffffff00190000000c0000009933660056000000
58000000880000005b000000c60000006a0000000f000000a7006a00a4006900a1006900
9d0068009a0067009700670094006600910065008f0064008d0063008b0062008a006100
88006000c6005b00a7006a00270000001800000003000000000000004d4d800000000000
250000000c00000003000000280000000c00000005000000180000000c0000004d4d8000
190000000c0000004d4d80005600000030010000c000000059000000210100007c000000
450000002101590021015a0020015b0020015c001f015d001e015e001c015f001b016000
190161001701620014016300120163000f0164000d016500090166000601670003016700
ff006800fc006800f8006900f3006900f0006900ec006900e8006a00e4006a00e0006a00
dc006a00d7006a00d4006900cf006900cc006900c8006900c5006800c0006800c0007a00
c5007a00c8007b00cc007b00cf007b00d4007b00d7007c00dc007c00e0007c00e4007c00
e8007c00ec007b00f0007b00f3007b00f8007b00fc007a00ff007a000301790006017900
090178000d0177000f017600120175001401750017017400190173001b0172001c017100
1e0170001f016f0020016e0020016d0021016c0021016b00210159002700000018000000
05000000000000009999ff0000000000250000000c00000005000000280000000c000000
03000000180000000c000000ffffff00190000000c0000009999ff00560000000c010000
c000000048000000210100006a0000003c000000df004800e4004800e7004800ec004800
f0004800f3004900f8004900fc004900ff004a0003014a0006014b0009014c000d014d00
0f014d0012014e0015014f0017015000190151001b0152001c0153001e0154001f015500
2001560020015700210158002101590021015a0020015b001f015c001e015d001d015e00
1c015f001a016000180161001601620013016300110164000e0165000a01660008016600
0401670000016700fd006800f9006800f5006900f1006900ed006900e8006a00e5006a00
e0006a00dd006a00d8006a00d4006900d1006900cc006900c8006900c5006800c0006800
df005900df004800250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
02000000250000000c00000005000000250000000c00000004000000190000000c000000
9999ff00180000000c000000ffffff001e0000001800000000000000000000007f010000
63010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000
250000000c00000005000000250000000c00000004000000190000000c0000009999ff00
180000000c000000ffffff001e0000001800000000000000000000007f01000063010000
250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000500000025000000
0c00000004000000190000000c0000009999ff00180000000c000000ffffff001e000000
1800000027010000550000005601000074000000180000000c0000000000000019000000
0c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000
6c0000002a0100005b000000520100006d000000010000000000d2410000d2412a010000
5b000000050000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000
350037002c00380025000000080000000800000004000000080000000d00000025000000
0c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000250000000c000000
04000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
00000000000000007f01000063010000250000000c0000000d000080250000000c000000
02000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000
250000000c00000005000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e00000018000000b200000013000000d900000032000000
140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000064000000b5000000
19000000d50000002b000000010000000000d2410000d241b50000001900000004000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000037002c0033002500
0800000004000000080000000d000000250000000c0000000d000080250000000c000000
02000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000
250000000c00000005000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000007f01000063010000
250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000500000025000000
0c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
1800000044000000720000007300000091000000140000000c0000000d00000012000000
0c00000001000000540000006c00000047000000780000006f0000008a00000001000000
0000d2410000d2414700000078000000050000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff58000000310032002c00320025000000080000000800000004000000
080000000d000000250000000c0000000d000080250000000c0000000200000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
05000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e0000001800000000000000000000007f01000063010000250000000c000000
0d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000002000000250000000c00000005000000250000000c00000004000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000044000000
3d000000730000005c000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
540000006c00000047000000430000006f00000055000000010000000000d2410000d241
4700000043000000050000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
58000000320032002c00370025000000080000000800000004000000080000000d000000
250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000500000025000000
0c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
1800000000000000000000007f01000063010000250000000c0000000100000026000000
1c0000000300000000000000010000000000000000000000250000000c00000003000000
280000000c00000004000000250000000c00000005000080280000000c00000005000000
180000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b0000001800000007000000a0000000790100004b010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000500008025000000
0c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e000000
1800000007000000a00000007a0100004b010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000005000080250000000c000000
03000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e00000018000000
07000000a00000007a0100004b010000260000001c000000050000000000000001000000
0000000000000000250000000c00000005000000280000000c0000000300000027000000
1800000003000000000000009999ff0000000000250000000c0000000300000019000000
0c0000009999ff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
1800000023000000b20000002a000000b9000000180000000c0000000000000019000000
0c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c0000001800000054000000
840100002e000000ae00000061010000bc000000010000000000d2410000d2412e000000
ba000000340000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffffb4000000
1a043e044804420438042000410443043104270054043a04420456043204200033043e04
41043f043e043404300440044e04320430043d043d044f042000430420003d0430044604
56043e043d0430043b044c043d04560439042000320430043b044e044204560408000000
070000000a00000005000000070000000300000006000000070000000700000002000000
060000000600000005000000030000000600000003000000050000000700000006000000
07000000070000000600000006000000070000000a000000060000000600000007000000
070000000600000003000000070000000300000007000000060000000700000003000000
070000000700000006000000060000000600000007000000030000000700000003000000
0600000006000000060000000a0000000500000003000000160000000c00000000000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e0000001800000007000000a00000007a0100004b01000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e0000001800000007000000a00000007a0100004b010000260000001c000000
0400000000000000010000000000000000000000250000000c0000000400000028000000
0c0000000500000027000000180000000500000000000000993366000000000025000000
0c00000005000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffff0019000000
0c00000099336600140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
1800000023000000dc0000002a000000e3000000180000000c0000000000000019000000
0c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c0000001800000054000000
740100002e000000d80000004e010000e6000000010000000000d2410000d2412e000000
e4000000310000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffffb0000000
1a043e044804420438042000410443043104270054043a04420456043204200033043e04
41043f043e043404300440044e04320430043d043d044f0420003204200056043d043e04
370435043c043d04560439042000320430043b044e044204560400000800000007000000
0a0000000500000007000000030000000600000007000000070000000200000006000000
060000000500000003000000060000000300000005000000070000000600000007000000
070000000600000006000000070000000a00000006000000060000000700000007000000
060000000300000006000000030000000300000007000000070000000500000006000000
09000000070000000300000007000000030000000600000006000000060000000a000000
0500000003000000160000000c00000000000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c000000
04000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
07000000a00000007a0100004b010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c00000004000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000007000000
a00000007a0100004b010000260000001c00000003000000000000000100000000000000
00000000250000000c00000003000000280000000c000000040000002700000018000000
0400000000000000ffffcc0000000000250000000c00000004000000280000000c000000
05000000180000000c000000ffffff00aa03000026060f004a07574d4643010000000000
010000000000000002000000280700000000000028270000190000000c000000ffffcc00
140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000023000000
070100002a0000000e010000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00
120000000c00000001000000160000000c0000001800000054000000440100002e000000
030100001d01000011010000010000000000d2410000d2412e0000000f01000029000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffffa00000001a043e0448044204
38042000440456043704380447043d043804450420003e04410456043104200043042000
3d043004460456043e043d0430043b044c043d04560439042000320430043b044e044204
5604000008000000070000000a0000000500000007000000030000000900000003000000
050000000700000007000000070000000700000005000000030000000700000006000000
030000000700000003000000070000000300000007000000060000000700000003000000
070000000700000006000000060000000600000007000000030000000700000003000000
0600000006000000060000000a0000000500000003000000160000000c00000000000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000004000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e0000001800000007000000a00000007a0100004b01000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
04000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e0000001800000007000000a00000007a0100004b010000260000001c000000
0500000000000000010000000000000000000000250000000c0000000500000028000000
0c0000000300000027000000180000000300000000000000ccffff000000000025000000
0c00000003000000280000000c00000004000000180000000c000000ffffff0019000000
0c000000ccffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
1800000023000000310100002a00000038010000180000000c0000000000000019000000
0c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c0000001800000054000000
300100002e0000002d0100000a0100003b010000010000000000d2410000d2412e000000
39010000260000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff98000000
1a043e044804420438042000440456043704380447043d043804450420003e0441045604
310420003204200056043d043e04370435043c043d04560439042000320430043b044e04
4204560408000000070000000a0000000500000007000000030000000900000003000000
050000000700000007000000070000000700000005000000030000000700000006000000
030000000700000003000000060000000300000003000000070000000700000005000000
060000000900000007000000030000000700000003000000060000000600000006000000
0a0000000500000003000000160000000c00000000000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000025000000
0c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
1800000007000000a00000007a0100004b010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000000
05000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
00000000000000007f01000063010000250000000c00000004000080280000000c000000
03000000250000000c00000007000080280000000c00000005000000250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff09000000100000007f0100006301000021000000
08000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff4600000034000000
28000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f
0000008000000080460000001c00000010000000454d462b024000000c00000000000000
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c023e01530105000000090200000000050000000102ffffff0004000000
04010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e0004000000
2701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000001c000000fb02
f4ff0000000000009001000000cc0000001254696d6573204e657720526f6d616e000000
0000000000000000000000000000040000002d0100001c000000fb02f2ff000000000000
9001000000cc0000001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000
000000000000040000002d0101001c000000fb020e00060000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000000000000400
00002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d010100040000002d01
0200040000002d010100040000002d010200040000002d010100040000002d0102000400
00002d010100040000002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d01
0100040000002d010200040000002d010100040000002d010200040000002701ffff0300
00001e00040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c0100000700000016043e01530100000000040000002d010200040000002701ffff0300
00001e00040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c0100000700000016043e01530100000000040000002d010200040000002701ffff0300
00001e00040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c0100000700000016043b014f010400040008000000fa02000001000000808080000400
00002d01030007000000fc020000c0c0c0000000040000002d010400050000000102c0c0
c0000400000004010d000400000002010200070000001b04750001013b00730007000000
fc020000668080000000040000002d01050004000000f001040008000000fa0200000100
000000000000040000002d01040004000000f001030007000000fc020000668080000000
040000002d01030004000000f00105000500000009026680800005000000010266808000
0e00000024030500b6004b009d003e009d004e00b6005b00b6004b0007000000fc020000
ccffff000000040000002d01050004000000f0010300050000000902ffffff0005000000
0102ccffff001c00000024030c009d003d00a0003d00a3003d00a5003c00a8003c00ab00
3c00ad003c00b0003c00b3003c00b6003c00b6004b009d003d0007000000fc0200008080
66000000040000002d01030004000000f001050005000000090280806600050000000102
808066002200000024030f0076005200760051007500500075004f0074004f0074004e00
74004d0074005d0074005e0074005f0075005f0075006000760061007600620076005200
07000000fc020000808066000000040000002d01050004000000f00103000e0000002403
0500ad004d007600520076006200ad005d00ad004d0007000000fc020000ffffcc000000
040000002d01030004000000f0010500050000000902ffffff00050000000102ffffcc00
3a00000024031b0076005200760051007500500074004f0074004e0074004d0074004c00
74004b0075004a0075004900760049007700480078004700790046007c0045007d004400
7f004400810043008400420086004100880041008c0041008e0040009100400095003f00
ad004d007600520007000000fc0200004d1a33000000040000002d01050004000000f001
03000500000009024d1a33000500000001024d1a33003a00000024031b0094005f009100
5e008e005e008b005d0088005c0086005c0083005b0080005a007e005a007d0059007b00
58007a00570078005600780066007a0067007b0068007d0069007e006a0080006b008300
6c0086006c0088006c008b006d008e006e0091006e0094006f0094005f0007000000fc02
00004d1a33000000040000002d01030004000000f00105000e00000024030500af005200
94005f0094006f00af006200af00520007000000fc020000993366000000040000002d01
050004000000f0010300050000000902ffffff0005000000010299336600220000002403
0f0094005f0091005e008e005e008b005d0088005c0086005c0083005b0080005a007e00
5a007d0059007b0058007a00570078005600af00520094005f0007000000fc0200004d4d
80000000040000002d01030004000000f00105000500000009024d4d8000050000000102
4d4d80008e000000240345000001500000015100ff005200ff005200fe005300fd005400
fb005500fa005600f8005700f7005800f4005900f2005900f0005a00ee005a00ea005b00
e8005c00e5005c00e1005d00df005d00db005e00d7005e00d4005e00d1005e00cd005f00
ca005f00c6005f00c3005f00be005f00bb005e00b7005e00b4005e00b1005e00ae005d00
aa005d00aa006d00ae006d00b1006e00b4006e00b7006e00bb006e00be006f00c3006f00
c6006f00ca006f00cd006f00d1006e00d4006e00d7006e00db006e00df006d00e1006d00
e5006c00e8006c00ea006c00ee006b00f0006a00f2006900f4006900f7006800f8006700
fa006600fb006500fd006400fe006300ff006300ff006200000161000001600000015000
07000000fc0200009999ff000000040000002d01050004000000f0010300050000000902
ffffff000500000001029999ff007c00000024033c00c5004100ca004100cc004100d100
4100d4004100d7004100db004100df004100e1004200e5004200e8004300ea004400ee00
4500f0004500f2004600f5004700f7004800f8004900fa004900fb004a00fd004b00fe00
4c00ff004d00ff004e0000014f000001500000015100ff005200fe005200fd005300fc00
5400fb005500f9005600f8005700f6005800f3005900f1005a00ef005a00eb005b00e900
5b00e6005c00e2005c00e0005d00dc005d00d9005e00d5005e00d2005e00cd005f00ca00
5f00c6005f00c3005f00bf005f00bb005e00b9005e00b4005e00b1005e00ae005d00aa00
5d00c5005000c500410008000000fa0200000000000000000000040000002d0103000700
0000fc020000ffffff000000040000002d010600040000002d010200040000002701ffff
030000001e00040000002d010100040000002d010500040000002d010400050000000102
9999ff00050000000902ffffff00040000002c0100000700000016043e01530100000000
040000002d010300040000002d010600040000002d010200040000002701ffff03000000
1e00040000002d010100040000002d010500040000002d0104000500000001029999ff00
050000000902ffffff00040000002c0100000700000016043e0153010000000004000000
2d010200040000002d010100040000002d010300040000002d010600040000002d010200
040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010500040000002d01
04000500000001029999ff00050000000902ffffff00040000002c010000070000001604
68002e014c00050105000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d00
04000000020101000f000000320a520007010500000035372c3825000800070003000700
0c00040000002d010200040000002d010100040000002d010300040000002d0106000400
00002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010500
040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
0700000016043e01530100000000040000002d010200040000002d010100040000002d01
0300040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e0004000000
2d010100040000002d010500040000002d010400050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002c0100000700000016042d00c00011009d000400000004010d000400
0000020101000d000000320a1600a00004000000372c33250700040007000b0004000000
2d010200040000002d010100040000002d010300040000002d010600040000002d010200
040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010500040000002d01
0400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
3e01530100000000040000002d010200040000002d010100040000002d01030004000000
2d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d0101000400
00002d010500040000002d010400050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c0100000700000016048200660066003c000400000004010d000400000002010100
0f000000320a6c003f000500000031322c32250007000700030008000b00040000002d01
0200040000002d010100040000002d010300040000002d010600040000002d0102000400
00002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010500040000002d010400
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016043e01
530100000000040000002d010200040000002d010100040000002d010300040000002d01
0600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01010004000000
2d010500040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c0100000700000016045200660037003c000400000004010d0004000000020101000f00
0000320a3c003f000500000032322c37250007000700030008000b00040000002d010200
040000002d010100040000002d010300040000002d010600040000002d01020004000000
2701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010500040000002d0104000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016043e015301
00000000040000002d01000008000000fa0200000100000000000000040000002d010700
04000000f001040007000000fc020100000000000000040000002d01040004000000f001
0500050000000902ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b042a01
4e018f000600040000002d010300040000002d010600040000002d010200040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01070005000000
0102ffffff00050000000902ffffff00040000002c01000007000000160429014e018f00
0600040000002d010300040000002d010600040000002d010200040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010700050000000102ffff
ff00050000000902ffffff00040000002c01000007000000160429014e018f0006000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01050004000000f001070007000000fc02
00009999ff000000040000002d0107000500000001029999ff000400000004010d000400
000002010200070000001b04a70026009f001f0005000000090200000000050000000102
ffffff000400000002010100040000002e01180055000000320aa700290034000000caee
f8f2e820f1f3e127baeaf2b3e220e3eef1efeee4e0f0fee2e0ededff20f320ede0f6b3ee
ede0ebfcedb3e920e2e0ebfef2b307000600090004000600030005000700060001000600
050005000200050003000500060005000600060006000500060009000500060006000600
050003000600030006000500070002000600070005000500050007000200070002000500
06000500090004000300040000002e010000040000002d010300040000002d0106000400
00002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700
040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
07000000160429014e018f000600040000002d010300040000002d010600040000002d01
0200040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01070004000000
2d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
160429014e018f00060008000000fa0200000100000000000000040000002d0108000400
0000f001050007000000fc020000993366000000040000002d01050004000000f0010700
050000000902ffffff00050000000102993366000400000004010d000400000002010200
070000001b04cc002600c5001f0005000000090200000000050000000102ffffff000400
000002010100040000002e01180051000000320acc00290031000000caeef8f2e820f1f3
e127baeaf2b3e220e3eef1efeee4e0f0fee2e0ededff20e220b3edeee7e5ecedb3e920e2
e0ebfef2b3fe070006000900040006000300050007000600010006000500050002000500
030005000600050006000600060005000600090005000600060006000500030005000300
030006000600040006000800060003000600020006000500050009000500020004000000
2e010000040000002d010300040000002d010600040000002d010200040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010500040000002d010800050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160429014e018f000600
040000002d010300040000002d010600040000002d010200040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010500040000002d010800050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c01000007000000160429014e018f00060008000000
fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f001080007000000fc020000
ffffcc000000040000002d01080004000000f0010500050000000902ffffff0005000000
0102ffffcc000400000004010d000400000002010200070000001b04f3002600ec001f00
05000000090200000000050000000102ffffff000400000002010100040000002e011800
45000000320af300290029000000caeef8f2e820f4b3e7e8f7ede8f520eef1b3e120f320
ede0f6b3eeede0ebfcedb3e920e2e0ebfef2b30107000600090004000600030008000300
040006000600070006000400030006000500030006000300060003000600050006000300
060006000600050005000700020006000300050006000500090004000300040000002e01
0000040000002d010300040000002d010600040000002d010200040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010800040000002d010700050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c01000007000000160429014e018f0006000400
00002d010300040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010800040000002d010700050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c01000007000000160429014e018f00060008000000fa02
00000100000000000000040000002d01050004000000f001070007000000fc020000ccff
ff000000040000002d01070004000000f0010800050000000902ffffff00050000000102
ccffff000400000004010d000400000002010200070000001b041901260011011f000500
0000090200000000050000000102ffffff000400000002010100040000002e0118004000
0000320a1801290026000000caeef8f2e820f4b3e7e8f7ede8f520eef1b3e120e220b3ed
eee7e5ecedb3e920e2e0ebfef2b307000600090004000600030008000300040006000600
070006000400030006000500030006000300050003000300060006000400060008000600
020007000200060005000500090004000300040000002e010000040000002d0103000400
00002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010700040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c01000007000000160429014e018f000600040000002d010300040000002d01
0600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010700040000002d010500050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c0100000700000016043e0153010000000007000000fc02000000000000000004000000
2d01080004000000f0010700040000002d01030004000000f0010500040000002d010200
040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2701ffff030000000000

Додаток Б

Структура зобов’язань банків за коштами, залученими на строкові рахунки,
на 01.09.2008 року

picscalex1010100090000039821000009001610000000001610000026060f002220574d
46430100000000000100a46a000000000200000000200000e4080000e428000001000000
6c0000002200000012000000a50100008a0100000000000000000000732e0000662c0000
20454d4600000100e4280000d70100000600000000000000000000000000000000050000
2003000050010000d2000000000000000000000000000000802005005034030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000520000007001000001000000f3ffffff00000000
000000000000000090010000000000cc00000012540069006d006500730020004e006500
7700200052006f006d0061006e0000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000001f00000000000000e8921200f0e9073082c2f402
329512001e00000080c2f402389312000893120046ea0730329512003893120082c2f402
1f0000000c0000002000000024931200fceb0730329512003893120080c2f40220000000
80c2f4023c931200c0ec0730329512000f00000080c2f4020f000000fc94120000000530
3095120080c2f40220000000d09512006423f802e82e0530050000000c0000000e000000
130000001300000013000000130000001300000013000000000000001300000013000000
ecb40000ac93120022e2f17772140102300000003900000003000400a094120000941200
49cf6f327214010230000000390000006476000800000000250000000c00000001000000
520000007001000002000000ecffffff00000000000000000000000090010000000000cc
00000012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1f000000000000009cf51200f0e9073082aeed00e6f712001e00000080aeed00ecf51200
bcf5120046ea0730e6f71200ecf5120082aeed001f0000001100000020000000d8f51200
fceb0730e6f71200ecf512005829ed00fa6bf17700000000f8f51200381e053010fe2a30
8026ed0080aeed0084f81200110000000000ed00b0f71200d92e05305829ed0084f81200
a0f91200e82e053003000000080000000a00000010000000100000001000000010000000
1000000010000000000000001000000010000000ecb4000060f6120022e2f1775b140106
30000000390000000300040054f71200b4f6120049cf6f325b1401063000000039000000
6476000800000000250000000c00000002000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000200000025000000
0c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000200000025000000
0c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000200000025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000c5010000b1010000250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000c5010000b1010000
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000000400000004000000c1010000ad010000260000001c0000000300000000000000
010000000000000080808000250000000c00000003000000270000001800000004000000
00000000c0c0c00000000000250000000c00000004000000190000000c000000c0c0c000
140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000066000000
38000000690100009f000000270000001800000005000000000000006680800000000000
250000000c00000005000000280000000c00000004000000260000001c00000004000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000004000000280000000c000000
03000000270000001800000003000000000000006680800000000000250000000c000000
03000000280000000c00000005000000180000000c00000066808000190000000c000000
6680800056000000300000007000000054000000d60000007500000005000000d6005800
7000540070007100d6007500d600580027000000180000000500000000000000ccffff00
00000000250000000c00000005000000280000000c00000003000000180000000c000000
ffffff00190000000c000000ccffff0056000000b8000000700000003d000000d6000000
58000000270000007000530071005200720051007300500074004f0076004e0077004d00
79004c007b004b007d004a007e004900800049008400480086004700880046008b004500
8e004400910044009400430097004200990042009e004100a1004100a4004000a7004000
ac003f00af003f00b3003e00b6003e00ba003e00bf003d00c3003d00c6003d00ca003d00
cf003d00d3003d00d6003d00d60058007000530027000000180000000300000000000000
4d4d800000000000250000000c00000003000000280000000c0000000500000018000000
0c0000004d4d8000190000000c0000004d4d800056000000700000005e01000059000000
640100007f000000150000006401590064015a0063015b0063015c0063015d0062015e00
61015f00600160005f0161005e0162005e017f005f017e0060017d0061017c0062017b00
63017a006301790063017800640177006401760064015900270000001800000005000000
000000004d4d800000000000250000000c00000005000000280000000c00000003000000
5600000030000000fc000000590000005e0100007f00000005000000fc0059005e016200
5e017f00fc007600fc005900270000001800000003000000000000009999ff0000000000
250000000c00000003000000280000000c00000005000000180000000c000000ffffff00
190000000c0000009999ff0056000000e8000000fc0000003e0000006401000062000000
33000000fc003e0000013e0005013e0009013e000c013e0010013e0015013f0019013f00
1c013f0020013f0025014000280140002b01410030014100330142003601420039014300
3d014400400144004301450045014600490147004c0147004e0148005101490053014a00
55014b0057014c0059014d005b014e005c014f005e0150005f0151006001520061015300
62015400630155006301560063015700640158006401590064015a0063015b0063015d00
62015d0061015e0061015f005f0161005e016200fc005900fc003e002700000018000000
05000000000000004d1a330000000000250000000c00000005000000280000000c000000
03000000180000000c0000004d1a3300190000000c0000004d1a33005600000088000000
440100006a0000005f010000910000001b0000005f016a005e016a005c016c005a016d00
59016d0056016f0054016f00520170004f0171004d0172004a0173004601740044017400
44019100460191004a0190004d018f004f018e0052018d0054018c0056018c0059018a00
5a018a005c0189005e0187005f0187005f016a0027000000180000000300000000000000
4d1a330000000000250000000c00000003000000280000000c0000000500000056000000
30000000fd00000061000000430100009100000005000000fd0061004301740043019100
fd007e00fd00610027000000180000000500000000000000993366000000000025000000
0c00000005000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffff0019000000
0c000000993366005600000058000000fd000000610000005f010000740000000f000000
5f016a005e016a005c016c005a016d0059016d0056016f0054016f00520170004f017100
4d0172004a0173004601740044017400fd0061005f016a00270000001800000003000000
000000008080660000000000250000000c00000003000000280000000c00000005000000
180000000c00000080806600190000000c0000008080660056000000f001000074000000
63000000220100009b00000075000000220176001f0177001b0178001801790015017900
11017a000d017a000a017b0005017b0002017c00ff007c00fa007d00f6007d00f3007d00
ed007d00ea007d00e6007e00e1007e00dd007e00d9007e00d4007e00d0007e00cd007d00
c8007d00c4007d00c0007d00bb007c00b8007c00b4007c00b0007b00ac007b00a9007a00
a4007a00a10079009e0079009a0078009700770095007600910076008e0075008c007400
8900730086007200840071008200700080006f007e006f007c006d007b006c0079006c00
78006a007700690076006800750067007500660074006500740064007400630074008000
74008100740082007500830075008400760085007700860078008700790089007b008900
7c008a007e008c0080008c0082008d0084008e0086008f00890090008c0091008e009200
9100930095009300970094009a0095009e009600a1009600a4009700a9009700ac009800
b0009800b4009900b8009900bb009900c0009a00c4009a00c8009a00cd009a00d0009b00
d4009b00d9009b00dd009b00e1009b00e6009b00ea009a00ed009a00f3009a00f6009a00
fa009a00ff00990002019900050198000a0198000d019700110197001501960018019600
1b0195001f019400220193002201760027000000180000000500000000000000ffffcc00
00000000250000000c00000005000000280000000c00000003000000180000000c000000
ffffff00190000000c000000ffffcc005600000024010000740000005e00000022010000
7e00000042000000220176001f0177001b017800180179001501790012017a000d017a00
0a017b0007017b0004017c00ff007c00fb007c00f8007d00f3007d00ef007d00eb007d00
e8007e00e2007e00df007e00db007e00d8007e00d2007e00cf007e00cb007d00c8007d00
c2007d00bf007d00bb007c00b6007c00b3007c00b0007b00ac007b00a7007a00a4007a00
a10079009e0079009a0078009700770095007600910076008e0075008c0074008a007300
860072008400710083007100810070007e006f007d006e007b006d007a006c0078006b00
77006a007600690075006700750067007400660074006500740063007400620074006100
7400600075005f0075005e00db00630022017600250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000250000000c000000
04000000190000000c000000ffffcc00180000000c000000ffffff001e00000018000000
0000000000000000c5010000b1010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000002000000250000000c00000005000000250000000c00000004000000
190000000c000000ffffcc00180000000c000000ffffff001e0000001800000000000000
00000000c5010000b1010000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000200000025000000
0c00000005000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffcc0018000000
0c000000ffffff001e000000180000001e0100000a0000005a0100003000000018000000
0c00000000000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d00000012000000
0c00000001000000540000006c0000002201000013000000550100002800000001000000
0000d2410000d2412201000013000000050000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff58000000330030002c003300250000000a0000000a00000005000000
0a00000011000000250000000c0000000d000080250000000c0000000200000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
05000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000c5010000b1010000250000000c000000
0d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000002000000250000000c00000005000000250000000c00000004000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000007c000000
09000000b80000002f000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
540000006c0000008000000012000000b300000027000000010000000000d2410000d241
8000000012000000050000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
58000000320032002c003100250000000a0000000a000000050000000a00000011000000
250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000500000025000000
0c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000c5010000b1010000250000000c0000000d00008025000000
0c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
02000000250000000c00000005000000250000000c00000004000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000007801000073000000aa010000
99000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000064000000
7c0100007c000000a501000091000000010000000000d2410000d2417c0100007c000000
040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000037002c00
370025000a000000050000000a00000011000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
02000000250000000c00000005000000250000000c00000004000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000c5010000
b1010000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000
250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000001e0000007f0000005a000000a5000000140000000c0000000d000000
120000000c00000001000000540000006c0000002200000088000000550000009d000000
010000000000d2410000d2412200000088000000050000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff58000000330039002c003900250000000a0000000a000000
050000000a00000011000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000200000025000000
0c00000005000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000c5010000b101000025000000
0c00000001000000260000001c0000000300000000000000010000000000000000000000
250000000c00000003000000280000000c00000004000000250000000c00000005000080
280000000c00000005000000180000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000
120000000c000000020000002b000000180000002f000000be000000a10100008a010000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000005000080250000000c00000003000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000ffffff001e000000180000002f000000be000000a20100008a01000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
05000080250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
ffffff001e000000180000002f000000be000000a20100008a010000260000001c000000
0500000000000000010000000000000000000000250000000c0000000500000028000000
0c00000003000000270000001800000003000000000000009999ff000000000025000000
0c00000003000000190000000c0000009999ff00140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b000000180000004b000000d400000052000000db00000018000000
0c00000000000000190000000c000000ffffff00120000000c0000000100000016000000
0c00000018000000540000008401000056000000d000000089010000de00000001000000
0000d2410000d24156000000dc000000340000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffffb40000001a043e044804420438042000410443043104270054043a04
420456043204200033043e0441043f043e043404300440044e04320430043d043d044f04
2000430420003d043004460456043e043d0430043b044c043d0456043904200032043004
3b044e044204560408000000070000000a00000005000000070000000300000006000000
070000000700000002000000060000000600000005000000030000000600000003000000
05000000070000000600000007000000070000000600000006000000070000000a000000
060000000600000007000000070000000600000003000000070000000300000007000000
060000000700000003000000070000000700000006000000060000000600000007000000
0300000007000000030000000600000006000000060000000a0000000500000003000000
160000000c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000250000000c0000000500000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000002f000000be000000
a20100008a010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000002f000000be000000a2010000
8a010000260000001c000000040000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000004000000280000000c0000000500000027000000180000000500000000000000
9933660000000000250000000c00000005000000280000000c0000000300000018000000
0c000000ffffff00190000000c00000099336600140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b000000180000004b00000007010000520000000e01000018000000
0c00000000000000190000000c000000ffffff00120000000c0000000100000016000000
0c0000001800000054000000740100005600000003010000760100001101000001000000
0000d2410000d241560000000f010000310000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffffb00000001a043e044804420438042000410443043104270054043a04
420456043204200033043e0441043f043e043404300440044e04320430043d043d044f04
20003204200056043d043e04370435043c043d04560439042000320430043b044e044204
5604008008000000070000000a0000000500000007000000030000000600000007000000
070000000200000006000000060000000500000003000000060000000300000005000000
070000000600000007000000070000000600000006000000070000000a00000006000000
060000000700000007000000060000000300000006000000030000000300000007000000
070000000500000006000000090000008804000026060f000609574d4643010000000000
010000000000000002000000e408000000000000e4280000070000000300000007000000
030000000600000006000000060000000a0000000500000003000000160000000c000000
00000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000005000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000002f000000be000000a20100008a010000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000005000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000002f000000be000000a20100008a01000026000000
1c0000000300000000000000010000000000000000000000250000000c00000003000000
280000000c0000000400000027000000180000000400000000000000ffffcc0000000000
250000000c00000004000000280000000c00000005000000180000000c000000ffffff00
190000000c000000ffffcc00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b000000180000004b000000390100005200000040010000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c00000018000000
540000004401000056000000350100004501000043010000010000000000d2410000d241
5600000041010000290000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
a00000001a043e044804420438042000440456043704380447043d043804450420003e04
4104560431042000430420003d043004460456043e043d0430043b044c043d0456043904
2000320430043b044e0442045604000008000000070000000a0000000500000007000000
030000000900000003000000050000000700000007000000070000000700000005000000
030000000700000006000000030000000700000003000000070000000300000007000000
060000000700000003000000070000000700000006000000060000000600000007000000
0300000007000000030000000600000006000000060000000a0000000500000003000000
160000000c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000004000000250000000c0000000300000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000002f000000be000000
a20100008a010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000004000000250000000c00000003000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000002f000000be000000a2010000
8a010000260000001c000000050000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000005000000280000000c0000000300000027000000180000000300000000000000
ccffff0000000000250000000c00000003000000280000000c0000000400000018000000
0c000000ffffff00190000000c000000ccffff00140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b000000180000004b0000006c010000520000007301000018000000
0c00000000000000190000000c000000ffffff00120000000c0000000100000016000000
0c0000001800000054000000300100005600000068010000320100007601000001000000
0000d2410000d2415600000074010000260000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff980000001a043e044804420438042000440456043704380447043d04
3804450420003e0441045604310420003204200056043d043e04370435043c043d045604
39042000320430043b044e044204560408000000070000000a0000000500000007000000
030000000900000003000000050000000700000007000000070000000700000005000000
030000000700000006000000030000000700000003000000060000000300000003000000
070000000700000005000000060000000900000007000000030000000700000003000000
0600000006000000060000000a0000000500000003000000160000000c00000000000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000002f000000be000000a20100008a01000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000c5010000b1010000250000000c000000
04000080280000000c00000003000000250000000c00000007000080280000000c000000
05000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff0900000010000000
c5010000b10100002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
00000000220000000c000000ffffffff0a00000010000000000000000000000021000000
08000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000
ffffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f
00000080000000800000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b
024000000c000000000000000e0000001400000000000000100000001400000004000000
03010800050000000b0200000000050000000c0284019101050000000902000000000500
00000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701
ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000
0902000000001c000000fb02f4ff0000000000009001000000cc0000001254696d657320
4e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0100001c00
0000fb02eeff0000000000009001000000cc0000001254696d6573204e657720526f6d61
6e0000000000000000000000000000000000040000002d0101001c000000fb020e000600
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000000000000000000000000
00000000000000000000040000002d010200040000002d010100040000002d0102000400
00002d010100040000002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d01
0100040000002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d0101000400
00002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d010100040000002d01
0200040000002701ffff030000001e00040000002d010100050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c0100000700000016048401910100000000040000002d01
0200040000002701ffff030000001e00040000002d010100050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c0100000700000016048401910100000000040000002d01
0200040000002701ffff030000001e00040000002d010100050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c01000007000000160480018d010400040008000000fa02
00000100000080808000040000002d01030007000000fc020000c0c0c000000004000000
2d010400050000000102c0c0c0000400000004010d000400000002010200070000001b04
8f00400132005a0007000000fc020000668080000000040000002d01050004000000f001
040008000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f00103000700
0000fc020000668080000000040000002d01030004000000f00105000500000009026680
8000050000000102668080000e00000024030500bd004f0063004b0063006500bd006900
bd004f0007000000fc020000ccffff000000040000002d01050004000000f00103000500
00000902ffffff00050000000102ccffff00520000002403270063004a00640049006500
4900660048006700470068004600690045006b0044006d0043006f0042006f0041007100
4100750041007600400078003f007b003e007e003d0080003d0083003c0086003b008700
3b008c003a008e003a009100390094003900980038009b0038009e003800a1003800a400
3800a9003700ac003700af003700b3003700b7003700bb003700bd003700bd004f006300
4a0007000000fc0200004d4d80000000040000002d01030004000000f001050005000000
09024d4d80000500000001024d4d80002e000000240315003b0150003b0151003a015200
3a0152003a01530039015400380155003701560036015700350158003501720036017100
3701700038016f0039016e003a016d003a016c003a016c003b016b003b016a003b015000
07000000fc0200004d4d80000000040000002d01050004000000f00103000e0000002403
0500df0050003501580035017200df006a00df00500007000000fc0200009999ff000000
040000002d01030004000000f0010500050000000902ffffff000500000001029999ff00
6a00000024033300df003800e2003800e7003800ea003800ed003800f1003800f5003800
f8003800fb003800ff003800030139000601390008013a000d013a000f013b0012013b00
15013c0018013d001b013d001e013e001f013f002301400026014000270141002a014100
2c0142002e0143002f014400310145003301460034014700350148003601490037014900
38014a0039014b003a014c003a014d003a014e003b014f003b0150003b0151003a015200
3a0153003901530038015400380155003601570035015800df005000df00380007000000
fc0200004d1a33000000040000002d01050004000000f00103000500000009024d1a3300
0500000001024d1a33003a00000024031b0036015f0035015f0034016100320162003101
62002e0163002d0163002b016400280165002601660024016700200168001e0168001e01
820020018200240181002601800028017f002b017e002d017d002e017d0031017c003201
7c0034017b00350179003601790036015f0007000000fc0200004d1a3300000004000000
2d01030004000000f00105000e00000024030500e00057001e0168001e018200e0007100
e000570007000000fc020000993366000000040000002d01050004000000f00103000500
00000902ffffff00050000000102993366002200000024030f0036015f0035015f003401
610032016200310162002e0163002d0163002b0164002801650026016600240167002001
68001e016800e000570036015f0007000000fc020000808066000000040000002d010300
04000000f00105000500000009028080660005000000010280806600ee00000024037500
00016a00fe006b00fa006c00f8006c00f5006c00f1006d00ee006d00eb006e00e7006e00
e4006f00e1006f00dd007000da007000d7007000d2007000cf007000cb007100c7007100
c3007100c0007100bb007100b8007100b5007000b1007000ad007000aa007000a5006f00
a3006f009f006f009c006e0098006e0095006d0091006d008e006c008c006c0088006c00
86006b0084006a0080006a007e0069007c00680079006700760066007500650073006400
710063006f0063006e0062006d0061006b0061006a005f0069005e0068005d0067005c00
67005b0067005a0067005a00670059006700730067007400670074006700750067007600
68007700690078006a0079006b007b006d007b006e007c006f007d0071007d0073007e00
75007f0076008000790081007c0082007e00830080008400840084008600850088008600
8c0086008e0086009100870095008700980088009c0088009f008900a3008900a5008900
aa008a00ad008a00b1008a00b5008a00b8008b00bb008b00c0008b00c3008b00c7008b00
cb008b00cf008a00d2008a00d7008a00da008a00dd008a00e1008900e4008900e7008800
eb008800ee008700f1008700f5008600f8008600fa008600fe0085000001840000016a00
07000000fc020000ffffcc000000040000002d01050004000000f0010300050000000902
ffffff00050000000102ffffcc00880000002403420000016a00fe006b00fa006c00f800
6c00f5006c00f2006d00ee006d00eb006e00e9006e00e6006f00e1006f00de006f00db00
7000d7007000d3007000d0007000cd007100c8007100c5007100c2007100bf007100ba00
7100b7007100b3007000b1007000ac007000a9007000a5006f00a1006f009e006f009c00
6e0098006e0094006d0091006d008e006c008c006c0088006c0086006b0084006a008000
6a007e0069007c0068007a006700760066007500650074006500720064006f0063006f00
63006d0062006c0061006a00600069005f0068005e0067005c0067005c0067005b006700
5a00670059006700580067005700670056006700550067005400c200590000016a000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01030007000000fc020000ffffff000000
040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01
0100040000002d010500040000002d010400050000000102ffffcc00050000000902ffff
ff00040000002c0100000700000016048401910100000000040000002d01030004000000
2d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d0101000400
00002d010500040000002d010400050000000102ffffcc00050000000902ffffff000400
00002c0100000700000016048401910100000000040000002d010200040000002d010100
040000002d010300040000002d010600040000002d010200040000002701ffff03000000
1e00040000002d010100040000002d010500040000002d010400050000000102ffffcc00
050000000902ffffff00040000002c0100000700000016042b0032010900fd0005000000
090200000000050000000102ffffff000400000004010d0004000000020101000f000000
320a110000010500000033302c33250009000900050008000f00040000002d0102000400
00002d010100040000002d010300040000002d010600040000002d010200040000002701
ffff030000001e00040000002d010100040000002d010500040000002d01040005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604840191010000
0000040000002d010200040000002d010100040000002d010300040000002d0106000400
00002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010500
040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
0700000016042a00a30008006e000400000004010d0004000000020101000f000000320a
100071000500000032322c31250009000900040009000f00040000002d01020004000000
2d010100040000002d010300040000002d010600040000002d010200040000002701ffff
030000001e00040000002d010100040000002d010500040000002d010400050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016048401910100000000
040000002d010200040000002d010100040000002d010300040000002d01060004000000
2d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0105000400
00002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
000016048900790167004c010400000004010d0004000000020101000d000000320a6f00
500104000000372c37250900040009000f00040000002d010200040000002d0101000400
00002d010300040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00
040000002d010100040000002d010500040000002d010400050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c0100000700000016048401910100000000040000002d01
0200040000002d010100040000002d010300040000002d010600040000002d0102000400
00002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010500040000002d010400
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016049400
500072001b000400000004010d0004000000020101000f000000320a7a001e0005000000
33392c39250009000900040009000f00040000002d010200040000002d01010004000000
2d010300040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e000400
00002d010100040000002d010500040000002d010400050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c0100000700000016048401910100000000040000002d010000
08000000fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f001040007000000
fc020100000000000000040000002d01040004000000f0010500050000000902ffffff00
0400000004010d000400000002010200070000001b0462017201aa002a00040000002d01
0300040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff00050000000902
ffffff00040000002c01000007000000160461017201aa002a00040000002d0103000400
00002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff00050000000902ffffff00
040000002c01000007000000160461017201aa002a0008000000fa020000010000000000
0000040000002d01050004000000f001070007000000fc0200009999ff00000004000000
2d0107000500000001029999ff000400000004010d000400000002010200070000001b04
c5004a00be00420005000000090200000000050000000102ffffff000400000002010100
040000002e01180055000000320ac5004c0034000000caeef8f2e820f1f3e127baeaf2b3
e220e3eef1efeee4e0f0fee2e0ededff20f320ede0f6b3eeede0ebfcedb3e920e2e0ebfe
f2b307000600090005000600020006000600060002000500050005000300050003000400
060005000700060005000500070008000600050006000600060002000700020006000600
060003000600060005000600050006000300060003000500050005000900050002000400
00002e010000040000002d010300040000002d010600040000002d010200040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700040000002d01050005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160461017201aa00
2a00040000002d010300040000002d010600040000002d010200040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010700040000002d010500050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c01000007000000160461017201aa002a000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f001050007000000fc02
0000993366000000040000002d01050004000000f0010700050000000902ffffff000500
00000102993366000400000004010d000400000002010200070000001b04f3004a00ec00
420005000000090200000000050000000102ffffff000400000002010100040000002e01
180051000000320af3004c0031000000caeef8f2e820f1f3e127baeaf2b3e220e3eef1ef
eee4e0f0fee2e0ededff20e220b3edeee7e5ecedb3e920e2e0ebfef2b3fe070006000900
050006000200060006000600020005000500050003000500030004000600050007000600
050005000700080006000500060006000600020006000200030006000600050005000800
0600030006000300050005000600090004000300040000002e010000040000002d010300
040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d010500040000002d010800050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c01000007000000160461017201aa002a00040000002d01030004000000
2d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010500040000002d010800050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c01000007000000160461017201aa002a0008000000fa0200000100000000000000
040000002d01070004000000f001080007000000fc020000ffffcc000000040000002d01
080004000000f0010500050000000902ffffff00050000000102ffffcc00040000000401
0d000400000002010200070000001b0420014a0018014200050000000902000000000500
00000102ffffff000400000002010100040000002e01180045000000320a20014c002900
0000caeef8f2e820f4b3e7e8f7ede8f520eef1b3e120f320ede0f6b3eeede0ebfcedb3e9
20e2e0ebfef2b30107000600090005000600020008000300040007000600060006000500
020006000600020007000200060003000600060006000200070006000500050006000600
030006000200060005000500090005000200040000002e010000040000002d0103000400
00002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010800040000002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c01000007000000160461017201aa002a00040000002d010300040000002d01
0600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010800040000002d010700050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c01000007000000160461017201aa002a0008000000fa02000001000000000000000400
00002d01050004000000f001070007000000fc020000ccffff000000040000002d010700
04000000f0010800050000000902ffffff00050000000102ccffff000400000004010d00
0400000002010200070000001b044d014a00460142000500000009020000000005000000
0102ffffff000400000002010100040000002e01180040000000320a4d014c0026000000
caeef8f2e820f4b3e7e8f7ede8f520eef1b3e120e220b3edeee7e5ecedb3e920e2e0ebfe
f2b307000600090005000600020008000300040007000600060006000500020006000600
020007000200060002000300060006000500050008000600030006000300050005000600
080005000200040000002e010000040000002d010300040000002d010600040000002d01
0200040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01070004000000
2d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
160461017201aa002a00040000002d010300040000002d010600040000002d0102000400
00002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700040000002d010500
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016048401
91010000000007000000fc020000000000000000040000002d01080004000000f0010700
040000002d01030004000000f0010500040000002d010200040000002701ffff03000000
1e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000000000

Додаток В

Показники депозитної діяльності АППБ “Аваль”

№№

ПоказникЗначення

станом

на 01.02.08.Значення

станом

на 01.03.08Темп зростання,

%

1Залишок вкладів і депозитів

фізичних осіб, тис. грн.

13149594

14971505

113,8

2Населення регіону, що отримує

дохід, осіб

350000

350000

1003Кількість вкладників банківської установи, осіб

4396

4651

105,8

4Кількість вкладників на 1000 осіб, що

отримують дохід, осіб((п. З/п. 2)*1000)

12

13

108,3

5Сума вкладу на душу населення, грн.

(п. 1/п. 2)

37,5

42,7

1146Середній вклад на 1 рахунок, грн.42624853113

7Коефіцієнт залучення коштів у вклади і

депозити, % ((п. 5/п. 6)*100)

0,8

0,9

112,5Додаток Д

Оптимізація операцій банківської установи на прикладі СФ АППБ «Аваль»
(тис. грн.)

Стаття балансуНа початок

періоду

(01. 01. 08)

Зміни,

заплановані

протягом періодуДодаткові зміни

протягом

періодуНа кінець

періоду

(01. 02. 08)АКТИВИКаса1330802-812866517936Кореспондентський рахунок в
Національному банку України26616034872301032Кредитний
портфель10798248682271948051Цінні папери184393795556394Основні кошти і
нематеріальні активи9094314325261523469Інші
активи264477249104513581Усього
активів305064515258422839764860463ПАСИВИСтатутний
капітал104000106000210000Нерозподілений прибуток60327180562132Кошти до
запитання7868-11716657Строкові депозити юридичних
осіб9838933125131514Строкові депозити фізичних осіб388036417521Кошти на
рахунках “Лоро”285409116404414494532Інші пасиви46339-3387212467Усього
пасивів317485414276616072034924823

Похожие записи