НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ

До захисту допускаю:

завідувач кафедри

банківської справи,

Академік АЕН України,

д.е.н., професор

О.В.Васюренко

ДИПЛОМНА РОБОТА

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ

Керівник роботи, к.е.н., доцент О .П.Соболєва

Консультант з питань використання

інформаційних систем і технологій,

викладач А.М.Кобилін

Консультант з питань охорони праці,

викладач Л.І.Юрченко

Студент факультету

банківської справи,

обліку і фінансів

V курсу групи 53-БС-З

спеціальності 7.050105

“Банківська справа” М.М.Новосьолова

Харків-2009

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ЗАСОБИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО
КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

1.1 Етапи формування національної системи валютного регулювання і
валютного контролю в Україні

1.2 Сучасна система валютного регулювання і валютного контролю в Україні

1.3 Курсова політика Національного банку України та управління

золотовалютними резервами України

1.4 Техніко-економічна характеристика МФ АКБ “Форум”

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НБУ ТА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У

СФЕРІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ

2.1 Порядок контролю за веденням валютних рахунків у комерційних банках

2.2 Валютне регулювання операцій з міжнародних торговельних розрахунків

2.3 Валютний контроль НБУ та комерційних банків за операціями

з торгівлі іноземною валютою на УМВР

2.4 Контроль за неторгівельними операціями комерційних банків

та аналіз діяльності пунктів обміну іноземної валюти

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ І

РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

3.1 Перспективи розвитку валютного регулювання в Україні

3.2 Шляхи підвищення ефективності валютного контролю за

експортно-імпортними операціями

3.3 Проблема «відмивання брудних грошей» та напрямки удосконалення
валютного регулювання та контролю

РОЗДІЛ 4 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНО-

ЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

4.1 Характеристика та стан інформаційних систем і технологій у
банківській сфері. Стан інформаційних систем і технологій по здійсненню
валютного контролю платежів і розрахунків в

іноземній валюті, основні протиріччя та їх аналіз

4.2 Перспективи створення та розвитку сучасних інформаційних

систем і технологій у банківській сфері

4.3 Основні задачі та вимоги до систем захисту банківської інформації

РОЗДІЛ 5 ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В БАНКІВСЬКІЙ

УСТАНОВІ

5.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в валютному відділі

Миколаївський філії АКБ “Форум”

5.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика

5.3 Розрахунок-аналіз штучного освітлення у приміщенні валютного відділу
МФ АКБ “Форум”

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

За останні роки в економіці і банківській системі України відбулися
радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та
економічної незалежності. Проблема валютного регулювання в Україні є
актуальною не тільки через те, що держава відіграє тут головну роль, але
й через те, що цей процес впливає на економічні показники діяльності
суб’єктів підприємництва, торкаючись певною мірою інтересів кожного
громадянина.

За сучасних економічних умов простежується об’єктивна тенденція
міжнародної кооперації виробництва та розширення міжнародної торгівлі,
що обумовлено виходом процесу концентрації та централізації капіталу за
межі національних кордонів. Саме це створює сприятливі умови для обігу
національних валют, які мають найбільшу купівельну спроможність,
стабільність, тобто високий ступінь конвертованості за межами
країн-емітентів. У зв’язку з цим зростає роль національного
законодавства у визначенні статусу іноземної валюти, порядку її обігу з
урахуванням необхідності забезпечення пріоритету обігу національної
валюти і захисту її купівельної спроможності та врегулювання інших
факторів, які впливають на конвертованість національної валюти. Отже,
слід зазначити, що поглиблення міжнародної економічної інтеграції та
структуризація валютного ринку кожної країни потребують політики
державного регулювання економіки і певного втручання державних органів у
валютно-кредитні та фінансові відносини.

Об’єктом дослідження є еволюція та сучасний стан валютного регулювання
та контролю в Україні. На прикладі МФ АКБ “Форум” розглянуті заходи, які
проводяться комерційними банками у сфері валютного регулювання та
контролю.

Метою дипломної роботи є визначення тенденції розвитку та основних
методів здійснення валютного регулювання і контролю, розкриття змісту та
особливості діючої практики, а також з’ясування проблем, пов’язаних з
встановленням та формуванням валютного ринку в Україні.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

— вивчення сучасного стану системи валютного регулювання і

контролю в Україні;

— аналіз порядку валютного регулювання та контролю за веденням

валютних рахунків у комерційних банках;

— надання техніко-економічної характеристики МФ АКБ “Форум”;

— аналіз регулювання валютних операцій з міжнародних

торговельних розрахунків;

— обгрунтування шляхів підвищення ефективності валютного контролю за
експортно-імпортними операціями.

Валютному регулюванню і контролю приділяється значна увага Національним
банком України та органами законодавчої та виконавчої влади, що знайшло
своє відображення у Конституції України, Законах “Про банки і банківську
діяльність”, “Про Національний банк України”, Декреті Кабінету Міністрів
України “ Про систему валютного регулювання і валютного контролю”,
Положеннях та Постановах НБУ.

Дипломна робота спирається на вказані нормативні документи та роботи
провідних українських фахівців в галузі дослідження банківської
діяльності, зокрема О.В.Васюренка, В.І.Міщенка, А.М.Мороза. В роботі
використані публікації в періодичних виданнях: Віснику НБУ, “Деловая
неделя”, “Урядовий кур’єр”, а також фактичні дані, зібрані протягом
переддипломної практики в МФ АКБ “Форум”.

На основі проведеного аналізу в роботі висунуті рекомендації щодо
шляхів підвищення ефективності валютного контролю за
експортно-імпортними операціями та вирішення проблеми “відмивання
брудних грошей”.

РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ЗАСОБИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО
КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

1.1 Етапи формування національної системи валютного регулювання та
валютного контролю в Україні

Процес формування національної системи валютного регулювання та
валютного контролю в Україні можна поділити на кілька періодів:

— попередній – від прийняття Декларації про державний суверенітет

України до виходу України з рублевої зони;

— період впровадження власної грошової одиниці та прийняття
національного валютного законодавства;

— період спроби відновлення державної валютної монополії, що
характеризувався гальмуванням експорту з України та стимулюванням
імпорту;

— період лібералізації валютного ринку та відносної стабілізації
валютного курсу, який закінчився впровадженням національної валюти —
гривні;

— період удосконалення взаємовідносин суб’єктів валютного ринку з метою
стабілізації валютного курсу і створення передумов для поліпшення
економічного добробуту української держави.

На першому етапі розвитку самостійної держави Україні довелося
створювати державні органи та закони, які б здійснювали, регулювали та
контролювали валютну політику молодої держави. Але треба зазначити, що
основний законодавчий документ, який мав регулювати грошово-кредитні та
валютні відносини в Україні був прийнятий Кабінетом Міністрів України
лише в 1993 році (Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему
валютного регулювання та контролю”), а до цього його функцію виконували
статті 129 та 169 Цивільного Кодексу України, згідно з якими грошові
зобов’язання повинні були виражатися в радянській валюті, а вираження та
оплата грошових зобов’язань в іноземній валюті припускалися тільки у
випадках та порядку, передбачуваному чинним законодавством України. Вся
грошово-кредитна політика в той час зводилася до друкування Національним
банком необхідних для державного бюджету грошей (лише за 1992р. грошова
маса зросла в 25,6 рази) в основному для підтримки бюджетних
підприємств, більшість з яких були збитковими та нерентабельними.

Основним результатом валютної політики періоду 1991 – 1992 рр. стало
падіння курсу. В той же час валютно-кредитну політику НБУ в той період
можна назвати м’якою, державного регулювання грошового обігу майже не
існувало, був відмінений банківський контроль за витрачанням коштів на
оплату праці, за дотриманням касової та платіжної дисципліни. По
офіційним даним, результатами заходів, направлених на стабілізацію
стали:

— різкий спад економіки, а саме державного виробничого сектора та
неконтрольований відплив капіталів за кордон;

— галопуюча інфляція, яка в 1992 році дістала рівня 2100%;

— збільшення дефіциту бюджету до 7,2% від обсягу ВВП;

— зростання кризи неплатежів [53].

У перші роки незалежності України були створені лише формальні умови для
самостійного здійснення незалежною державою практично всього комплексу
зовнішньоекономічних, валютно-фінансових і кредитних відносин. Однак для
їх повноцінного і безперешкодного розвитку на той час була відсутня
законодавча база. Тому Кабінет Міністрів України та Президент прийняли
цілий ряд важливих декретів, у тому числі і валютних, основні положення
яких успішно працюють і нині.

Найважливішим серед них є Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему
валютного регулювання і валютного контролю”, прийнятий 19 лютого 1993р.
Пріоритетними завданнями Декрету були: стабілізація курсу українського
карбованця щодо іноземних валют, концентрація валютного попиту і
пропозиції, поступова ліквідація паралельного обігу іноземних та
національних валют, залучення валютних коштів в Україну та скорочення
імпортованої інфляції. Декретом установлювався принцип внутрішньої
конвертованості українського карбованця, визначався перелік операцій з
валютними цінностями, які потребували окремого дозволу Національного
банку України [7].

Оскільки система внутрішньої конвертації мала базуватися на розвинутому
міжбанківському ринку, а також діяти в умовах інфляції, іншим Декретом
Кабінету Міністрів України “Про порядок використання надходжень в
іноземній валюті” від 19 лютого 1993р. №16-1093 було запроваджено
обов’язкову продажу через уповноважені банки на Міжбанківському
валютному ринку України 50% надходжень в іноземній валюті на користь
резидентів. При цьому такий порядок не поширювався: на валютну виручку,
яка спрямовувалася на погашення використаних валютних кредитів,
отриманих за дозволом НБУ, або гарантованих урядом, залишки коштів на
поточних балансових рахунках резидентів на момент прийняття Декрету;
іноземну валюту, яка ввозиться для внесення у статутні фонди спільних
підприємств, а також виручку в іноземній валюті за експорт продукції
власного виробництва, яка надходить на користь підприємств з іноземними
інвестиціями [5].

Декрет Кабінету Міністрів України “Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті” від 23 вересня 1994р. №187/94-10ВР передбачає
визначення граничних термінів відстрочення платежу за експортні
поставки, а також авансування імпорту [4].

Ці декрети поклали початок формуванню певної системи валютного
регулювання і валютного контролю, що мало сприяти подоланню інфляційних
процесів і привести до оздоровлення економіки в цілому.

Валютне регулювання є однією з форм валютної політики, яке є необхідним
для підтримки економічної стабільності та утворення міцної основи для
розвитку міжнародних економічних відносин, інтеграції держави в світове
суспільство, забезпечення економічної безпеки та стабільного росту
держави.

Валютна політика – сукупність економічних, правових та організаційних
заходів та форм, які використовують державні установи, центральні
банківські та фінансові установи, міжнародні валютно-кредитні
організації в галузі валютних відносин. Вона є складовою не тільки
економічної політики в цілому, а й зовнішньоекономічної політики,
важливим інструментом розширення світогосподарських зв’язків [27].

Юридично валютна політика визначається валютним законодавством, тобто
сукупністю правових норм, які регулюють порядок здійснення операцій з
валютними цінностями в країні і за її межами, а також валютними угодами
– двосторонніми та багатосторонніми – між державами з валютних проблем.

Згідно з класифікацією, яка подається в підручнику “Международные
валютно-кредитные и финансовые отношения”, валютна політика держави
здійснюється в декількох видах:

— девізна політика – здійснюється у формі купівлі-продажу державними
органами іноземної валюти, тобто валютної інтервенції. Задля підвищення
курсу національної валюти, Центральний банк продає іноземну валюту, а
задля зниження курсу – купує. Ця політика здійснюється за рахунок
золотовалютних резервів;

— диверсифікація валютних резервів – політика, спрямована на регулювання
структури валютних резервів шляхом включення в їх склад різних валют.
Здійснюється шляхом продажу нестабільних валют та купівлі більш стійких
та необхідних для міжнародних розрахунків;

— подвійний валютний ринок – проміжна форма валютної політики між
режимами фіксованих та вільно плаваючих валютних курсів. Суть такої
політики полягає в запровадженні розділу валютного ринку на дві частини:
по комерційним операціям використовується офіційний курс валюти, по
фінансовим (рух капіталів, кредитів тощо) – ринковий курс. Метою цієї
політики є стимулювання експорту та вирівнювання платіжного балансу за
допомогою заниженого офіційного курсу національної валюти;

— девальвація – зниження курсу національної валюти;

-ревальвація – підвищення курсу. Ці два види політики використовуються
за умови існування фіксованого курсу валюти. Центральний банк
використовує їх коли збільшується розрив між офіційним та ринковим
валютними курсами.

Напрями і форми валютної політики визначаються валютно-економічним
становищем країн, еволюцією світового господарства.

Пізніше, залежно від економічної ситуації, що складалася в Україні,
виконавчою владою існуюча система валютного регулювання та контролю
постійно вдосконалювалася. Так, Указом Президента “Про додаткові заходи
щодо вдосконалення валютного регулювання” від 2 листопада 1993р.
тимчасово вводився порядок поповнення офіційних валютних резервів за
рахунок викупу 10% валютних надходжень, що підлягали обов’язковому
продажу. Кошти цих резервів спрямовувалися на стабілізацію валютного
курсу національної грошової одиниці. Кабінет Міністрів України разом з
Національним банком на виконання Указу Президента прийняли спільну
постанову “Про порядок визначення офіційного валютного курсу
українського карбованця до іноземних валют”. Відповідно до цієї
постанови, Національний банк за погодженням з Кабінетом Міністрів на
підставі даних Міністерства економіки та Міністерства статистики про
цінові співвідношення продукції, товарів та послуг із урахуванням стану
платіжного балансу визначав офіційний курс українського карбованця.

З метою вдосконалення системи валютного регулювання Верховною Радою
України також був прийнятий ряд законів про внесення змін до Декрету
“Про систему валютного регулювання та контролю”. Законами було
встановлено, що незаконні скуповування, продаж, обмін чи використання
валютних цінностей як засобу платежу або як застави, тобто вчинення цих
дій без відповідного дозволу (ліцензії), тягнуть за собою
адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним
законодавством України [7].

В 1994 році грошово-кредитна політика була остаточно переорієнтовано на
гальмування інфляції та встановлення державного контролю над монетарною
сферою. Проводячи політику керовано-плаваючого курсу, НБУ завдяки
інтервенціям вдалося підтримати відносну стабільність карбованця.

Слід зазначити, що в травні 1994 року Постановою Правління НБУ було
затверджено “Положення про офіційний валютний резерв НБУ”, згідно з яким
НБУ створює офіційний резерв для втручання в операції на валютному ринку
з метою впливу у визначеному напрямі на курс національної валюти до
іноземних валют шляхом купівлі-продажу іноземної валюти.

Створення офіційного валютного резерву НБУ здійснюється за рахунок:

— власних коштів НБУ (прибутку) згідно з розподілом, затвердженим
Правлінням НБУ;

— залучених коштів, одержаних згідно затвердженої Верховною Радою
України структури розподілу валютних надходжень від приватизації
державного майна;

— емісійних коштів у межах загального обсягу емісії;

— позичкових коштів згідно з угодами, укладеними НБУ і КМУ з Міжнародним
Валютним Фондом та іншими міжнародними кредитно-фінансовими
організаціями [51].

Мінімальний розмір та структура офіційного валютного резерву
визначається та щорічно затверджується рішенням Правління НБУ.

Як бачимо, тягар суто адміністративних заходів продовжував залишатися ще
значним. Так, залишався в силі обов’язковий продаж частини надходжень в
іноземній валюті на користь резидентів за офіційним валютним курсом, а
торгівля іноземною валютою, що не підлягає обов’язковому продажу,
здійснювалася за курсом з відхиленням від офіційного не більш як у 2
рази. Був установлений і розмір маржі між курсом купівлі та курсом
продажу: для безготівкових операцій – не більш як 2,5% від офіційного
валютного курсу, для готівкових – не більш як 2,5% від подвійного курсу.

Національний банк України визначив порядок, згідно з яким використання
іноземної валюти як засобу платежу на території України дозволяється
лише для проведення платежів на підприємствах торгівлі товарами з
оплатою в іноземній валюті. За валюту можуть реалізовуватися тільки
товари іноземного виробництва, ввезені в Україну з дотриманням митних
правил, оплата яких здійснена торговельною організацією в іноземній
валюті в безготівковому порядку безпосередньо резиденту чи посереднику
за укладеним контрактом з нерезидентом. Комісійна торгівля за валюту, а
також стягнення комісійних за послуги в іноземній валюті між резидентами
заборонялись.

Враховуючи реалії сьогодення, коли переважна більшість валют країн
колишніх республік СРСР є неконвертованими, а економічні взаємозв’язки з
ними, що історично склалися, необхідно поглиблювати та вдосконалювати,
Національний банк України спеціальним листом дав дозвіл уповноваженим
банкам проводити операції з готівковою неконвертованою валютою. При
цьому обов’язковою вимогою встановлювалась наявність домовленості чи
угоди з іноземним банком про вивезення готівкової валюти для зарахування
її на кореспондентський рахунок уповноваженого банку України. Ця угода
передбачає обмін зразків банкнот іноземної валюти з описом їх ознак.

З 5 листопада 1994р. був установлений новий порядок визначення курсу та
використання карбованця. Так, офіційний курс карбованця до долара США,
німецької марки, російського рубля та білоруського рубля визначався
Національним банком України на основі результатів торгів на Українській
міжбанківській валютній біржі. Курс карбованця до інших іноземних валют
визначався через крос-курси Франкфуртської валютної біржі, Московської
міжбанківської валютної біржі та через крос-курси, що публікує газета
“Financial Times”.

У постанові Правління Національного банку України “Про заходи щодо
лібералізації валютного ринку України” від 16 травня 1995р. йшлося про
недоцільність подальшого продовження обов’язкового викупу до офіційного
резерву Національного банку України 10% валютних надходжень від
суб’єктів господарської діяльності, які були раніше визначені Указом
Президента України “Про додаткові заходи щодо вдосконалення валютного
регулювання”. Цією Постановою дозволялося здійснювати обов’язковий
продаж валютних надходжень (40%) та вільних валютних коштів резидентів
України як через Українську міжбанківську валютну біржу, так і
безпосередньо через уповноважені банки на міжбанківському валютному
ринку України.

Як бачимо, з цього періоду Україна поступово розпочала перехід до
загальноприйнятих у світовій практиці цивілізованих форм та методів
валютного регулювання та валютного контролю.

25 травня 1995р. Національний банк України припинив перереєстрацію
раніше наданих індивідуальних ліцензій на використання готівкової
іноземної валюти як засобу платежу на території України, а 1 серпня
взагалі припинив дію перереєстрованих ліцензій на використання іноземної
валюти як засобу платежу на території України. З цього моменту не
допускається реалізація на території України резидентами та
нерезидентами товарів, робіт та послуг за готівкову іноземну валюту. При
цьому мається на увазі, що всі розрахунки в іноземній валюті між
підприємствами торгівлі та сфери послуг, що мали право на торгівлю та
надання послуг за іноземну валюту, і іншими резидентами України за
товари, роботи та послуги, що реалізуються останнім, можуть
здійснюватися на території України у карбованцях та в іноземній валюті у
формах, що мають місце у міжнародній практиці (включаючи оплату
кредитними та дебетними картками), за виключенням розрахунків готівковою
іноземною валютою. Підприємства втрачали право приймати готівкову
іноземну валюту, заборонялося також приймати готівкову іноземну валюту
до статутних фондів підприємств (крім банків).

Уповноважені банки приймали виручку підприємств у готівковій іноземній
валюті на блокований рахунок без права зарахування на поточні рахунки
підприємств. Прийнята на блоковані рахунки підприємств іноземна
готівкова валюта продавалася уповноваженим банком на міжбанківському
валютному ринку України, а її карбованцевий еквівалент зараховувався на
рахунок підприємства.

Отже, проаналізувавши послідовні дії Верховної Ради, Президента,
Кабінету Міністрів України та Національного банку України, спрямовані на
вдосконалення системи валютного регулювання і валютного контролю, можна
зробити цілком обґрунтований висновок про те, що справа відверто та
неухильно просувалася в бік запровадження повноцінної грошової одиниці
України, яка відповідала б усім загальноприйнятим у світовій практиці
вимогам, що ставляться до національної валюти.

Після введення в обіг нової національної валюти – гривні, були проведені
зміни у валютній політиці держави. До основних результатів валютної
політики НБУ цього періоду можна віднести те, що Національний банк зміг
збільшити валютний резерв країни на 70% та утримати девальвацію
національної валюти на рівні 5,4%, а оскільки інфляція становила 39,7%,
то обмінний курс реально зріс на 32% [68 ]. Таким досить значним та
суттєвим зрушенням в грошовій сфері сприяло і введення НБУ обов’язкового
резервування валютних депозитів на рівні із депозитами у національній
валюті, підтримання процентних ставок за депозитами у національній
валюті на значно вищому рівні ніж у іноземній, спрощення порядку доступу
іноземних інвесторів на внутрішній валютний та фондовий ринок. Крім
того, для лібералізації валютного ринку та залучення на нього
нерезидентів, НБУ здійснив такі зміни в законодавстві: дозволив
нараховувати відсотки за залишками на рахунок нерезидентів та
здійснювати представниками нерезидента купівлю валюти на УМВБ за рахунок
цих залишків; надав права банкам-нерезидентам через уповноважені банки,
в яких відкрито рахунки „Лоро” в гривнях, купувати на вітчизняному
валютному ринку іноземну валюту за умови підтвердження, що кошти у
валюті України отримані юридичною особою-нерезидентом внаслідок експорту
в Україну товарів або послуг.

Після девальвації гривні наприкінці 1997р., в ділових та політичних
кругах виникла думка про те, що треба відмовитися від політики
„валютного коридору” і треба переходити до вільного плавання курсу
гривні. Але після кризи в Росії, яка звичайно позначилася і на стані
українських фінансів, Голова НБУ В.А.Ющенко заявив, що НБУ не буде
змінювати свою монетарну політику, крім того, задля захисту гривні ,
Національним банком було здійснено ряд таких заходів:

— запроваджена жорстка прив’язка готівкового та безготівкового курсу
гривні;

— з 17 серпня призупинено торги рублями на УМВБ, потім заборона
поширилася й на інші валюти, крім долара США і німецької марки;

— з 18 серпня підвищено ломбардну ставку з 82% до 92%;

— з 1 вересня підвищено норму обов’язкового резервування залучених
коштів банків із 15 до 16,5%;

— з 5 вересня запроваджений новий валютний коридор 2,5 – 3,5 грн/дол;

— резидентам заборонено здійснювати попередню оплату імпортних
контрактів;

— тимчасово, з метою зменшення потоку грошей на валютний ринок
комерційним банкам було заборонено здійснювати деякі операцій на
валютному ринку, а саме виплачувати дивіденди, викупати акції у
акціонерів та ін.

Крім того, 10 вересня КМУ та НБУ з метою недопущення неконтрольованого
розвитку ситуації на фінансовому ринку та зменшення безпосереднього
впливу російської фінансової кризи прийняли Програму антикризових
заходів фінансової стабілізації, в якій передбачалися:

— заходи по безпосередньому впливу на стабілізацію курсу гривні, такі
як: запровадження обмежень відхилення від офіційного курсу на 5%;
обов’язковий продаж 50% валютних надходжень; з метою недопущення
економічно необґрунтованого зростання цін передбачалося забезпечення
щоденного моніторингу цін на споживчому ринку та у разі потреби
запровадження їх державного регулювання;

— заходи щодо стимулювання експорту, скорочення обсягів імпорту та
підтримки вітчизняного виробника: з метою зменшення валютних витрат під
час здійснення зовнішньоторговельних операцій з країнами СНД було
розширено перелік товарів, експорт яких дозволяється за бартерними
угодами; з метою поліпшення платіжного балансу затверджен перелік
товарів, під час експорту яких не продовжується термін повернення
валютної виручки.

Завдяки всім цим заходам Національному банку та уряду вдалося стримати
падіння курсу та запобігти негативним наслідкам, які могли б бути після
фінансової кризи. До результатів валютної політики цього періоду можна
віднести: стабільність курсу гривні; дефіцит гривні на ринку; підвищення
курсу; вільний доступ до валюти на УМВР; підвищення пропозиції валюти та
зниження попиту; збільшення валютних резервів НБУ.

1.2 Сучасна система валютного регулювання та валютного контролю в
Україні

Економічна система України є економічною системою перехідного періоду.
Але вже тепер можна констатувати, що в Україні функціонує досить міцна
система валютного регулювання і контролю, правовою базою якої є такі
законодавчі акти, як Конституція України, Декрет Кабінету Міністрів
України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Закон
України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” та
нормативні акти Національного банку України [7].

Проблема валютного регулювання є актуальною не тільки через те, що
держава відіграє тут головну роль, але і через те, що цей процес впливає
на економічні показники діяльності суб’єктів підприємництва, торкаючись
певною мірою інтересів кожного громадянина.

В Україні втручання держави в економічну сферу, і передусім у сферу
валютного регулювання, надзвичайно велике. Справді, “адміністративні
методи керівництва економічними процесами в багатьох країнах світу
продемонстрували неспроможність враховувати інтереси всіх суб’єктів
господарської діяльності”[55]. Проте, як свідчить історичний досвід,
ігнорування ролі держави щодо регулювання економіки призводить до
глобальних кризових явищ у суспільстві. За сучасних економічних умов
простежується об’єктивна тенденція міжнародної кооперації виробництва та
розширення міжнародної торгівлі, що обумовлено виходом процесу
концентрації і централізації капіталу за межі національних кордонів.
Саме це створює сприятливі умови для обігу національних валют, які мають
найбільшу купівельну спроможність, стабільність, тобто високий ступінь
конвертованості за межами країн-емітентів.

У зв’язку з цим зростає роль національного законодавства у визначенні
статусу іноземної валюти, порядку її обігу з урахуванням необхідності
забезпечення пріоритету обігу національної валюти і захисту її
купівельної спроможності та врегулювання інших факторів, які впливають
на конвертованість національної валюти. Отже, слід зазначити, що
поглиблення міжнародної економічної інтеграції та структуризація
валютного ринку кожної країни потребують політики державного регулювання
економіки і певного втручання державних органів у валютно-кредитні
відносини.

Таке регулювання здійснюється шляхом впливу на валютний курс та валютні
операції, які здійснюють суб’єкти ринку. Наявність валютного регулювання
та контролю з боку держави є об’єктивною економічною необхідністю, яка
підтверджена багатим досвідом розвинутих світових держав. Таке
регулювання може бути прямим, тобто використання законодавчих актів
державних органів, та непрямим – використання економічних, зокрема
валютно-кредитних та монетарних заходів для впливу на поведінку
економічних суб’єктів.

В.А. Ющенко та В.І.Міщенко у своєму посібнику “Валютне регулювання”
визначають такі основні завдання здійснення валютного регулювання та
контролю:

— організація системи курсоутворення, захист та забезпечення необхідного
ступеня конвертованості національної грошової одиниці;

— регулювання платіжної функції іноземної валюти та інших іноземних
інструментів, регламентація поточних операцій платіжного балансу;

— організація внутрішнього валютного ринку;

— регламентація та регулювання банківської діяльності з валютними
цінностями;

— регулювання процесів утворення та руху валютного капіталу, захист
іноземних інвестицій;

— встановлення режиму та обмежень на вивезення і ввезення через кордон
валютних цінностей;

— забезпечення стабільних джерел надходження іноземної валюти на
національний валютний ринок [82].

Отже, слід наголосити, що основними цілями валютного регулювання в
Україні повинні бути: по-перше, посилення вагомості національної валюти
і зменшення інфляційного тиску валютного курсу, по-друге, стимулювання
потоку іноземної валюти і контроль за поверненням валютних надходжень
експортерами і, по-третє, стимулювання активності зовнішньоекономічної
діяльності, тобто заохочення промислового експорту і створення умов для
імпорту.

Таким чином, “мета валютного регулювання полягає в підтримці економічної
стабільності та утворенні міцної основи для розвитку міжнародних
економічних відносин шляхом впливу на валютний курс та на операції
обміну валюти”[47].

Практично валютне регулювання відбувається шляхом коригування систем
економічних регуляторів для забезпечення стабільності обмінного курсу
гривні, стимулювання економічної активності та вітчизняного споживання
(внутрішнього попиту). При цьому слід наголосити на тому, що валютне
регулювання не є альтернативою механізму існування валютного ринку.
Ринковий механізм встановлення обмінного курсу передбачає лише
“забезпечення однакового доступу до ринку іноземної валюти всіх його
суб’єктів”[27]. А це аж ніяк не виключає можливості і необхідності
регулювання динаміки обмінного курсу з застосуванням інструментів
прямого та опосередкованого (через вплив на дохідність за різними
активами, адекватну торговельну політику тощо) впливу на попит та
пропозицію іноземної валюти залежно від зміни внутрішньої та зовнішньої
кон’юнктури. Політика валютного регулювання реалізується через механізм
валютних обмежень і валютного контролю.

Одним із засобів валютного регулювання є валютні обмеження.

Під валютними обмеженнями маємо на увазі “сукупність заходів,
нормативних правил, що установлені в законодавчому або в
адміністративному порядку і спрямовані на обмеження операцій з валютою,
золотом та іншими валютними цінностями.[49].

Валютні обмеження використовуються у світовій практиці з метою
урівноваження платіжних балансів, підтримання курсу національної валюти
та концентрації валютних ресурсів у руках держави. Застосування валютних
обмежень вигідно уряду, бо це передусім служить інструментом при
розподілі валютних ресурсів.

Згідно з економічною теорією до валютних обмежень належать: обов’язковий
продаж державі іноземної валюти; заборона (або обмеження) вільного
продажу та купівлі іноземної валюти; регулювання переказів і платежів за
кордон, вивезення капіталу, репатріації прибутків, золота, грошових
знаків та цінних паперів; обмеження прав фізичних осіб володіти та
розпоряджатися іноземною валютою; регулювання отримання зовнішніх
запозичень.

Необхідність використання тих чи інших валютних обмежень обумовлюється
передусім загальною економічною ситуацією в країні, і, окрім цього, —
особливостями функціонування ринку. Як засвідчує світова практика,
державні валютні обмеження використовуються досить широко як у
розвинених країнах, так і в тих, що розвиваються. Наприклад, поширеним
явищем є обов’язковий продаж державі валютних надходжень, що їх
отримують при розрахунках за експортними та імпортними операціями у
заздалегідь суворо обумовлені строки (Італія, Нідерланди, Франція,
Швейцарія, Японія, Австрія). У Швейцарії держава контролює процентні
ставки за валютними депозитами (для нерезидентів), а також рух прямих
інвестицій та закупівлю іноземними юридичними особами цінних паперів,
нерухомості тощо [59].

Ступінь застосування валютних обмежень тим вища, що менш розвинена
країна. Тому валютні обмеження, що використовуються в країнах, які
розвиваються, або в країнах з перехідною економікою, охоплюють більш
широке коло зовнішньоекономічних операцій і відзначаються більшою
жорсткістю. Це пов’язано з нестачею в цих країнах валютних ресурсів і
необхідністю регламентації їх витрат з метою досягнення економічної
стабільності та соціальної захищеності широких верств населення.

Валютні обмеження, що використовуються у світовій практиці, поширюються
на операції, пов’язані з рухом капіталів, та на поточні операції
платіжного балансу.

До першої групи належать обмеження:

— державний контроль за іноземними інвестиціями і вивезенням капіталу та
прибутків;

— централізоване заохочення зовнішніх позик національними компаніями
(державними та приватними);

— обов’язкове отримання дозволу валютних органів для заохочення
зовнішніх позик (де це дозволено проводити суб’єктам, що господарюють
самостійно);

— депонування певної частини отриманих іноземних кредитів на спеціальні
рахунки в центральному банку. Інколи розміри таких депозитів
диференціюються залежно від призначення позик, що дає можливість державі
стати на заваді вкладання коштів у проекти, які не відповідають
загальному напрямку економічної стратегії в даній країні;

— надання певних пільг іноземним інвесторам з метою стимулювання
надходжень у країну іноземного капіталу: гарантії переведення за кордон
всього прибутку або його частини протягом певного періоду, заохочення
зовнішніх позик без спеціального дозволу валютних органів та інше.

До другої групи обмежень (за поточними операціями платіжного балансу)
належать:

— продаж всього (або частини) валютного прибутку уповноваженим банкам за
офіційним курсом;

— заборона ввезення та вивезення валютних цінностей без спеціального
дозволу;

— обмеження прав фізичних осіб володіти та розпоряджатися коштами в
іноземній валюті, переказувати за кордон особисті прибутки, проводити
платежі;

— лімітування обміну національної валюти на іноземну під час поїздок за
кордон.

Як можна побачити, основним елементом системи валютних обмежень є
валютний контроль. Згідно з визначенням мети, яку подає в своїй
монографії “Валютні відносини в Україні” Алісов Е.А., “валютний контроль
має не тільки захищати адміністративними засобами національну валюту, а
і забезпечувати економічну незалежність України”[21].

Якщо детально аналізувати існуючу систему валютного регулювання в
Україні, то слід зазначити, що правовий режим в ній можна
охарактеризувати як режим валютних обмежень, під яким розуміється
сукупність заходів та нормативних правил, встановлених в законодавчому
або адміністративному порядку та направлених на обмеження операцій з
валютними цінностями. Всі валютні обмеження, що використовуються в
Україні закріплені в положеннях Декрету КМУ “Про систему валютного
регулювання і валютного контролю” та в багатьох інших підзаконних актах.

Найважливішим нормативним документом, що визначає режим забезпечення
таких операцій на території України, є Декрет Кабінету Міністрів України
“Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого
1993року [7]. Цим Декретом регламентовані основні визначення і терміни,
означені загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних
органів, функції банків та інших кредитно-фінансових установ України в
регулюванні валютних операцій, прав і обов’язків суб’єктів валютних
відносин, порядок забезпечення валютного контролю, відповідальність за
порушення валютного законодавства. Ним також узаконені право власності
на валютні цінності, визначений статус валюти України, порядок
використання надходжень в іноземній валюті.

Декретом встановлено, що іноземна валюта – це іноземні грошові знаки у
вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу
та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної
держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але
підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у
грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових
(клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до
банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України [7].
Крім того, Декретом визначається статус валюти України, за яким валюта
України є єдиним законним засобом платежу на території України, який
приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов’язань.

Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”
також визначає поняття валютних операцій. Зокрема, в цьому документі
зазначено, що валютні операції – це:

— операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності,
за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

— операції пов’язані з використанням валютних цінностей як засобу
платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов’язань, предметом
яких є валютні цінності;

— операції, пов’язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на
територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її
межі валютних цінностей [7].

Валютне регулювання передбачає чітке визначення понять. Зокрема
необхідно встановити коло фізичних та юридичних осіб, що можуть бути
віднесені до резидентів або нерезидентів. Згідно з Декретом КМУ ”Про
систему валютного регулювання та контролю”, резидентами України є:

— фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без
громадянства), які мають постійне місце проживання на території України,
у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

— юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають
статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з
місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність
на підставі законів України;

— дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва
України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також
філії та представництва підприємств і організацій України за кордоном,
що не здійснюють підприємницької діяльності.

Нерезидентами вищезазначений Декрет КМУ визнає:

— фізичних осіб (іноземних громадяни, громадян України, осіб без
громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в
тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;

— юридичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності, що не мають
статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з
місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до
законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші
суб’єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших
суб’єктів підприємницької діяльності;

— розташованих на території України іноземних дипломатичних,
консульських, торговельних та інших офіційних представництв, міжнародних
організацій та їх філій, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а
також представництв інших організацій і фірм, які не здійснюють
підприємницької діяльності на підставі законів України [7].

Торгівля іноземною валютою на території України резидентами і
нерезидентами – юридичними особами здійснюється через уповноважені банки
та інші кредитно-фінансові установи, що одержали ліцензію на торгівлю
іноземною валютою Національного банку України, виключно на
міжбанківському валютному ринку України. Структура міжбанківського
валютного ринку, а також порядок та умови торгівлі іноземною валютою на
міжбанківському валютному ринку визначаються Національним банком
України.

Уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи, що одержали
ліцензію НБУ мають такі права:

— від свого імені купувати і продавати іноземну валюту на
міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок
резидентів і нерезидентів;

— від свого імені та за свій рахунок купувати іноземну валюту готівкою у
фізичних осіб – резидентів і нерезидентів, а також продавати її фізичним
особам-резидентам.

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України “Про систему валютного
регулювання і валютного контролю” валютні операції за участю резидентів
та нерезидентів підлягають валютному контролю.

Валютний контроль – це комплекс адміністративних заходів, спрямованих на
стримування вивезення і стимулювання повернення валютних коштів у країну
[25]. Валютний контроль може поширюватись як на всі операції,
передбачені платіжним балансом країни, так і на їх частину. Як правило,
він поширюється на рух капіталів для захисту стабільності грошової
системи та валютних резервів у період реформування економіки і є одним
із невід’ємних елементів перехідної економічної політики. Як інструмент
стабілізації руху капіталів валютний контроль у відкритих економіках
обмежує коливання процентних ставок та обмінних курсів доти, доки не
сформується розвинена ринкова інфраструктура і не стане можливим
регулювання руху капіталів, а відтак і динаміки обмінного курсу через
вплив на рівень процентних ставок. Обмежуючи рух капіталів, країна
отримує можливість маневру для встановлення процентної ставки в
інтересах реальної економіки, а не винятково для забезпечення цілей
курсової політики або залежно від рівня процентних ставок за кордоном.

Для здійснення ефективного валютного контролю необхідна відповідна
система інститутів, що наділені відповідними повноваженнями. Відповідно
до ст.13 Декрету Кабінету Міністрів “Про систему валютного регулювання і
валютного контролю” органами валютного контролю в Україні визначені:

— Національний банк України;

— уповноважені банки;

— Державна податкова інспекція України;

— Міністерство зв’язку України;

— Державний митний комітет України.

Залежно від своїх функцій зазначені органи мають різний обсяг
повноважень у сфері валютного контролю. Уповноважені банки здійснюють
контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і
нерезидентами через ці банки. Державна податкова інспекція України —
фінансовий контроль за валютними операціями, що виконуються резидентами
і нерезидентами на території України. Міністерство зв’язку України – за
додержанням правил поштових переказів та пересиланням валютних цінностей
через митний кордон України. Державний митний комітет України – за
додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон
України.

Головним органом валютного регулювання та контролю є Національний банк
України, який крім функцій прямого контролю також здійснює:

— державну валютну політику, виходячи з принципів загальної економічної
політики України;

— разом із Кабінетом Міністрів України складає платіжний баланс України;

— контроль за додержанням затвердженого Верховною Радою України ліміту
зовнішнього боргу України;

— визначення лімітів заборгованості в іноземній валюті уповноважених
банків нерезидентам;

— видачу в межах своєї компетенції обов’язкових для виконання
нормативних актів щодо здійснення операцій на валютному ринку України;

— накопичення, зберігання і використання резервів валютних цінностей для
здійснення державної валютної політики;

— видачу ліцензій на здійснення валютних операцій та прийняття рішення
про їх скасування;

— встановлення способів визначення і використання валютних (обмінних)
курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних
цінностей, виражених у іноземній валюті або розрахункових (клірингових)
одиницях;

— встановлення за погодженням із Міністерством статистики України єдиних
форм обліку, звітності та документації про валютні операції, порядок
контролю за їх достовірністю та своєчасним поданням;

— публікацію банківських звітів про власні операції та операції
уповноважених банків тощо[7].

У сфері валютного регулювання і валютного контролю останніми роками
відбулися істотні зміни. Зокрема, Указами Президента України
Національному банку України рекомендовано посилити відповідальність
комерційних банків за порушення валютного законодавства та запобігати
нелегальному відпливу валютних цінностей за межі України.

У руслі цих вимог Національний банк удосконалює нормативну базу у сфері
валютного регулювання і контролю. З одного боку, відбувається
лібералізація валютного ринку, а з другого -– вживаються запобіжні
заходи щодо використання банківської системи для недоброякісної
комерційної діяльності та обмеження можливостей спекулятивних операцій
суб’єктів валютного ринку [51]. Більш конкретно на інструкціях, які
регламентують діяльність банків у сфері валютного регулювання та
контролю ми зупинемось у другому розділі дипломної роботи.

1.3 Курсова політика Національного Банку України та управління
золотовалютними резервами України

Основою валютної політики країни є вибір режиму валютних курсів, який
відповідає економічному стану держави та її зовнішньоекономічним
відносинам. Валютний курс як ціна грошової одиниці даної держави, яка
виражається у грошовій одиниці іншої держави, залежить від багатьох
курсоутворюючих факторів, що виявляють себе через попит і пропозицію
певної валюти на ринку. Він має безпосереднє практичне значення для тих,
хто займається торгівлею, інвестиціями, іншими фінансовими операціями, і
відіграє важливу роль у грошово-кредитній політиці держави.

Валютний курс є своєрідною формою ціни, яка сплачується в національній
грошовій одиниці за одиницю іноземної валюти, і визначається
співвідношенням між національною грошовою одиницею та відповідною
іноземною валютою виходячи насамперед з їх купівельної спроможності.

Сучасний етап розвитку грошово-кредитних відносин характеризується
різноманітністю валютних курсів. Відбувається постійний пошук
найефективніших засобів щодо стабілізації та регулювання валютних
курсів. Так, системі золотого стандарту найбільше відповідали фіксовані
валютні курси, паперово-грошовому обігу притаманні плаваючи. Існують і
так звані змішані валютні курси.

Фіксовані валютні курси передбачають наявність твердих зареєстрованих
паритетів, що покладені в основу валютних курсів і підтримуються
державними валютними органами.

Плаваючі валютні курси, які змінюються під впливом попиту і пропозиції
на ринку, можуть, у свою чергу, використовувати такі режими:

— незалежне плавання (курс валюти формується на девізних ринках при
помірних інтервенціях центральних банків). Таку різновидність плаваючих
курсів використовують деякі розвинуті країни та країни, що розвиваються.
Серед них США, Японія, Великобританія, Італія, Норвегія та інші. Режим
незалежного плавання найбільш поширений у країнах з розвинутою
економікою і високим рівнем доходів. Його успішне використання можливе
за умов економічної і політичної стабільності, повної відсутності
інфляції або незначного її рівня, усталеної макроекономічної політики;

— кероване (регульоване) плавання, яке подібне до незалежного плавання,
однак при більшому втручанні центральних банків (валюти Ізраїлю,
Туреччини, Греції та ін.). Режим керованого плавання, що має назву
змішаного, полягає в тому, що держава вибирає валютний режим з
урахуванням конкретної економічної ситуації, намагаючись подолати
абсолютизацію жорсткого фіксування чи вільного плавання. Змішаний
валютний курс, іншими словами, можна охарактеризувати як контрольований
плаваючий курс. Однією з форм такого контролю є введення так званого
курсового валютного коридору – встановлення мінімального і максимального
значення відхилення валютного курсу.

21 лютого 2000р. Кабінет Міністрів України та Національний банк України
у спільній заяві повідомили про прийняття рішення про запровадження в
країні режиму плаваючого курсу.

У спільній заяві “Про курсову політику у 2000 році”, зокрема,
зазначається: “ Беручи до уваги макроекономічні прогнози торговельного
та платіжного балансів, наявні резерви міжнародної ліквідності та інші
факти Кабінет Міністрів і Національний банк України вважають, що
найбільш реалістичною валютною політикою в цих умовах може бути режим
плаваючого курсу. Такий режим більшою мірою відповідатиме стану
інтеграції України у світову економіку, сприятиме збалансуванню попиту
на іноземну валюту з її пропозицією, забезпечить компенсацію внутрішньої
інфляції, підтримає конкурентоспроможність українських товарів,
рентабельність підприємств та збереження валютних резервів”.

Встановлення і використання офіційного обмінного курсу гривні до
іноземних валют в Україні здійснюється відповідно до Положення,
затвердженого постановою Правління НБУ від 06 березня 2001р. № 98.
Національний банк України встановлює офіційний курс гривні до іноземних
валют, міжнародних розрахункових одиниць і тимчасових грошових одиниць,
який використовується резидентами та нерезидентами України для
здійснення всіх видів платіжно-розрахункових операцій в іноземних
валютах, у тому числі з бюджетом та митницею, для бухгалтерського обліку
цих операцій та при аналізі зовнішньоекономічної діяльності.

Офіційний курс гривні до долара США розраховується на підставі аналізу
інформації про середньозважений курс, що встановився за безготівковими
операціями з купівлі-продажу доларів США, здійсненими комерційними
банками на міжбанківському валютному ринку України, а також курс, за
яким Національний банк України здійснив безготівкові операції з
купівлі-продажу доларів США на міжбанківському валютному ринку України.

До інших вільно конвертованих валют, які широко використовуються для
здійснення платежів за міжнародними операціями та продаються на головних
валютних ринках світу, — на підставі інформації про:

— курс гривні до долара США;

— щоденний фіксинг Європейського центрального банку поточних крос-курсів
валют до євро;

— поточні крос-курси відповідних валют до долара США на міжнародних
валютних ринках, у тому числі тих, що публікує газета “Financial Times”.

До вільно конвертованих валют, які обмежено використовуються для
здійснення платежів за міжнародними операціями та не продаються на
головних валютних ринках світу, а також до неконвертованих іноземних
валют – на підставі інформації про:

— крос-курси, що розраховані відповідно до курсу гривні до долара США та
курси національних валют до долара США, установлені центральними
(національними) банками держав СНД та Балтії;

— крос-курси, що розраховані відповідно до курсу гривні до долара США та
поточні крос-курси відповідних валют до долара США.

Національний банк України в межах своїх повноважень щодо забезпечення
стабільності гривні може впливати на формування офіційного валютного
курсу в результаті купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському
валютному ринку України.

Інформація про встановлені офіційні курси гривні до іноземних валют
розміщується у комп’ютерній мережі Інтернет, надсилається територіальним
управлінням Національного банку України та комерційним банкам, засобам
масової інформації та центральним органам виконавчої влади.

За встановленими таким чином офіційними курсами на звітні дати
оцінюються та обліковуються всі валютні рахунки.

Валютно-курсову політику НБУ останніх років можна назвати політикою
курсової стабільності – з початку 2006р. по кінець 2008р. девальвація
гривні щодо долара США становила близько 2,2%, або в середньому 0,06% за
місяць (за даними НБУ).

Протягом останніх років Національний банк України, як головний орган
валютного регулювання та валютного контролю вносив до системи валютного
регулювання наступні корективи, які:

— принципово змінили та обмежили можливості банків щодо здійснення
арбітражних операцій, спекулятивних атак і безпідставного розхитування
обмінного курсу гривні в періоди тимчасової зміни кон’юнктури. Цього
було досягнуто шляхом забезпечення більшої відповідності обсягів
ринкової пропозиції та попиту, які формуються на валютному ринку,
реальним обсягам ринкової зовнішньоекономічної діяльності;

— розширили можливості НБУ щодо регулювання валютного ринку та

впливу на динаміку обмінного курсу;

— зберегли ринковий характер курсоутворення та формування курсу як
результату співвідношення обсягів реального попиту і пропозиції на
валютному ринку, а також вільний доступ до ринку та рівні умови
діяльності на ньому всіх суб’єктів ринкових відносин.

Унаслідок цих змін основними елементами системи валютного регулювання
стали такі інструменти:

— інтервенції НБУ на валютному ринку щодо купівлі та продажу валюти;

— обов’язковий продаж валютних надходжень;

— торговельна сесія для здійснення безготівкових операцій купівлі —

продажу валюти;

— норматив відкритої валютної позиції;

— правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку;

— контроль за дотриманням банками валютного законодавства та інші.

Таким чином, основою нинішньої стабільності валютного ринку та

обмінного курсу в умовах перевищення пропозиції над попитом є не лише
активна політика інтервенцій НБУ, а й відповідна система валютного
регулювання, адекватна поточному стану економіки, валютного ринку та
існуючим тенденціям.

Біловезькі домовленості та інші міждержавні угоди, якими регулювався
процес самоліквідації СРСР, передбачали розподіл між колишніми
республіками СРСР активів Союзу, в тому числі й золотого запасу, обсяги
якого становили від 200-300 тонн (за офіційними повідомленнями Москви)
до більш ніж 1500тонн. Це дало б змогу Україні додати до своїх
новостворюваних резервів від 60 до 260 тонн високоліквідного монетарного
металу. На жаль, цього так і не сталося, що, на мою думку, теж негативно
відбилося на стані українського карбованця в 1992-1993роках.

Таким чином, Україна була змушена створювати свій золотий запас з нуля.
Початок цьому поклала Постанова Президії Верховної Ради України “Про
створення запасу дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів в Україні”
від 2 грудня 1991р., згідно з якою Національному банку України
доручалося “з 5 грудня 1991 року приступити до формування в республіці
запасу дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів” [11].

Зміни у стані золотого запасу України надані в табл. 1.1 за даними
Бюлетеня Національного банку України січень 2009 р [77].

Таблиця 1.1. Накопичення золотого запасу НБУ (за рахунок внутрішніх
джерел)

200320042005200620072008Золото (млн.
тр.унций)0,06130,11000,16240,45360,48310,4939Золото (млн. дол за нац.
оц.) 17,731,647,2123,7134,1160,3

Національний банк України здійснює операції з дорогоцінними металами на
зовнішньому ринку, виходячи з положень Закону України “Про банки та
банківську діяльність ”, Декрету Кабінету Міністрів України “Про систему
валютного регулювання та валютного контролю”, Статуту національного
банку України, внутрішніх нормативних документів, що регламентують
роботу Департаменту валютного регулювання НБУ.

Операції з банківськими металами здійснюються Державною скарбницею
Національного банку України. Практикується вивезення за кордон лому
дорогоцінних металів (золота, платини) для переробки та афінажу з
подальшим розміщенням у депозити в клірингових банках з
місцезнаходженням Локо-Лондон та Локо-Цюріх.

На жаль, Національний банк України не виконує в достатньому обсязі
операції з монетами із дорогоцінних металів.

Історично саме монети із золота та срібла були основою для формування
міжнародного ринку дорогоцінних металів. Вони першими почали виконувати
роль вільно конвертованих валют. Нині НБУ згідно з Положенням про
здійснення комерційними банками України операцій з банківськими металами
проводить ліцензування операцій комерційних банків з монетами із
дорогоцінних металів.

Розвиток ринку цих монет за необхідної законодавчої бази допоможе
залучити додаткові кошти інвесторів, які не в змозі вкладати гроші у
зливки із дорогоцінних металів.

Державна скарбниця Національного банку України – це окремий структурний
підрозділ центрального апарату НБУ, покликаний створювати і зберігати
запаси дорогоцінних металів та інших коштовностей, проводити з ними
відповідні операції для нагромадження золотовалютних резервів, які
зараховуються на баланс Національного банку України. Вона діє на
підставі Положення про Державну скарбницю Національного банку України,
затвердженого постановою Правління НБУ № 117 від 20 червня 1994 року,
має окремий баланс, який є складовою частиною балансу НБУ. Свою
діяльність Державна скарбниця здійснює за рахунок кошторису
Національного банку України.

Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння є лімітованими матеріальними
ресурсами і підлягають централізованому розподілу.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 8 травня 2008 року
склали 5039 млн. доларів. Як повідомляє „Деловая неделя”, в квітні
золотовалютні резерви НБУ зросли на 241 млн. доларів, або на 5,2%.
Національний банк України поповнює свої резерви за рахунок викупу валюти
на міжбанківському ринку – за січень – квітень 2008 року Нацбанк купив
на ринку приблизно 1 млрд. доларів. Як повідомив голова НБУ Сергій
Тигіпко, він прагне збільшити валютні резерви НБУ на 36,4%. При цьому,
по офіційному прогнозу НБУ, в 2009 році його валютні резерви повинні
зрости до 5,25 млрд. доларів.

Зараз основна частина резервів НБУ – 53-60% складає долар США, який
займає близько 75 відсотків у зовнішньоекономічних розрахунках країни.
По офіційним повідомленням, Національний банк України планує
диверсифіцирувати свої золотовалютні резерви, вклав до 15% їх об’єму в
єврооблігації іноземних держав.

Національний банк України в межах своїх повноважень щодо забезпечення
стабільності гривні може впливати на формування офіційного валютного
курсу в результаті купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському
валютному ринку України.

Таким чином, основою нинішньої стабільності валютного ринку та

обмінного курсу в умовах перевищення пропозиції над попитом є не лише
активна політика інтервенцій НБУ, а й відповідна система валютного
регулювання, адекватна поточному стану економіки, валютного ринку та
існуючим тенденціям.

1.4 Техніко-економічна характеристика Миколаївської філії АКБ “ФОРУМ”

Банк “ФОРУМ” зареєстровано Національним банком України 31 січня 1994
року у формі акціонерного товариства відкритого типу. Акціонерами Банку
є недержавні підприємства різних форм власності. Банк має ліцензії та
дозвіли, які необхідні для проведення всіх видів банківських операцій в
національній та іноземних валютах, а також операцій з цінними паперами,
банківськими металами.

АКБ “Форум” є уповноваженим банком уряду України з обслуговування
іноземних кредитних ліній, що залучаються під державні гарантії в межах
міжнародних угод. Банк обслуговує кредитні лінії ЄБРР та
Німецько-українського фонду з підтримки малого і середнього бізнесу.

Банк “Форум” є членом платіжних систем Europay International та Visa
International. Банк використовує сучасні телекомунікаційні,
інформаційні, платіжні системи (Reuters-Dealing, Telex, S.W.I.F.T.)

За основними показниками “Форум” входить до числа провідних банків
України. На 01 січня 2008 року Банк має такі показники :

Статутний фонд — 60 млн.грн.

Капітал Банку — 80 млн.грн.

Активи — 626 млн.грн.

Фінансовий результат — 7 млн.грн.

Миколаївська філія АКБ “Форум” була створена в грудні 1999 року з метою
поліпшення обслуговування філій та відділень клієнтів Головного банку та
залучення нових клієнтів (як юридичних так і фізичних осіб). В своїй
діяльності філія керується Законом України “Про банки і банківську
діяльність”, нормативними та під законними актами Національного банку
України, “Положенням про Миколаївську філію Акціонерного Комерційного
Банку “Форум”, рішеннями та актами локального регулювання, що
приймаються Правлінням банку, наказами та розпорядженнями посадових осіб
АКБ “Форум”.

Миколаївська філія може здійснювати банківські операції в межах ліцензії
Головного Банку та дозволу на ведення банківських операцій, який був її
надан АКБ “Форум”, та підтверджен Миколаївським обласним управлінням
Національного банку України.

МФ АКБ “Форум” має повний пакет ліцензій та дозволів для роботи на
міжбанківському ринку і здійснює такі операції:

— операції з залучення та розміщення тимчасово вільних грошових

коштів;

— операції, пов’язані з купівлею-продажем валют як для власних

потреб, так і для потреб клієнтів. Серед них:

а) форексні операції;

б) конверсійні операції;

в) деривативи.

Банк “Форум” активно співпрацює з більш ніж 100 українськими банками, а
також з банками країн СНД, США та провідними банками світу. Загальний
ліміт, установлений іншими банками на АКБ “Форум”, складає 60 млн.євро.

Інші операції, які пропонує для банків АКБ “Форум”:

— неторговельні операції:

а) ввезення іноземних валют на територію України;

б) приймання та вивезення до іноземних банків зношених банкнот;

— операції з банківськими металами на міжбанківському ринку;

— операції з цінними паперами. Основними інструментами тут є

векселя та облігації. банк емітує облігації корпоративних клієнтів з
подальшим розміщенням їх на міжбанківському ринку.

Зручні умови обслуговування, приваблива тарифна політика, професіоналізм
працівників філії банку, індивідуальний підхід до кожного клієнта як
належить оцінені керівництвом багатьох підприємств.

Корпоративним клієнтам філія пропонує широкий спектр послуг.

Розрахунково-касове обслуговування:

— відкриття та ведення рахунків для підприємств усіх форм

власності;

— надання клієнту повної інформації щодо руху коштів на рахунку;

— консультації з питань оподаткування, підтримка платіжних операцій

клієнтів;

— документарні операції (акредитив, гарантії, інкасо);

— VIP-обслуговування (надання персонального менеджера);

— касове обслуговування;

— інкасація торговельної виручки;

— перевезення готівкових грошей та цінностей.

Обслуговування рахунків в електронній системі “Клієнт-банк”:

— установлення, технічне супроводження програми “Клієнт-банк”;

— навчання та консультування користувачів;

— проведення платежів з офісу клієнта.

Розміщення тимчасово вільних коштів юридичних осіб:

— відкриття депозитних рахунків у національній та іноземній валютах;

— поточний депозитний рахунок;

— терміновий депозитний рахунок на термін від трьох діб.

Кредитування – за програмою ЄБРР кредитування малого та середнього
бізнесу надаються кредити строком до 5 років сумою від 125тис. до 2,5
млн. доларів США з початковим пільговим періодом.

Валютообмінні операції:

— конвертація валют у гривню та ВКВ;

— конвертація валют на міжнародних валютних ринках.

Послуги ділінгового центру – філія надає юридичним і фізичним особам
(резидентам і нерезидентам) можливість проведення форексних операцій на
міжнародних валютних ринках (гра на коливанні курсів валют). Послуги з
відслідковування угоди протягом 24 годин).

Обслуговування суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності:

— обслуговування розрахунків за експортно-імпортними контрактами

клієнтів у формі документарних акредитивів; чистого та документарного
інкасо; банківських гарантій та резервних акредитивів;

— перед- і післяекспортне фінансування, фінансування імпорту;

— консультування з питань фінансування зовнішньоекономічної

діяльності.

Гарантії для підтримки фінансування експортно-імпортних операцій за
програмою сприяння торгівлі спільно з ЄБРР — гарантії недержавному
підприємству надаються у формі непокритого акредитива (або інших
інструментів) на користь іноземного банку. Акредитив підтверджується
ЄБРР, який приймає на себе ризики іноземних банків перед банком “Форум”.

Операції з цінними паперами:

— комерційна та комісійна діяльність з цінними паперами;

— послуги з випуску та розміщення облігацій;

— послуги зберігача цінних паперів;

— послуги з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Зарплатні проекти на основі міжнародних платіжних систем, експертна
оцінка майна.

Мікрокредити корпоративним клієнтам і приватним підприємцям — у
відповідності з програмою ЄБРР надаються кредити від 100 доларів США до
125 тис.доларів США з процентною ставкою від 1% на місяць, а також
надаються кредити по лінії Німецько-українського фонду в гривнях та ЄВРО
в сумі від 100 ЄВРО (еквівалент в гривні) також з низькими відсотковими
ставками.

Для приватних осіб філія пропонує багато різноманітних операцій.

Відкриття та обслуговування поточних рахунків.

Вклади в національній та іноземній валюті — вигідні умови розміщення
коштів терміном від 1 місяця до 2 років з правом поповнення вкладу і
отриманням процентів щомісяця, щокварталу та в кінці терміну.

Прийом комунальних платежів у населення.

Оренда депозитніх сейфів — пропонуються індивідуальні сейфи різної
місткості в оренду на терміни від однієї доби до року і більше. Окреме
сертифіковане сховище обладнано сигналізацією та спеціальними засобами
захисту. Спеціальне приміщення у сховищі надається для роботи з
цінностями, діє гнучка система знижок.

Перекази за кордон — за бажанням клієнта перекази за кордон можна
здійснювати як з поточного рахунка так і за допомогою міжнародної
системи грошових переказів “Western Union”.

Міжнародні платіжні картки — філія пропонує платіжні картки систем
“Master Card International” та “Visa”, функціонує мережа банкоматів.

Операції з дорогоцінними металами — продаж-купівля банківських металів,
скупка брухту дорогоцінних металів, продаж ювілейних та пам’ятних монет.

Ломбардне кредитування — кредитування населення під заставу дорогоцінних
металів та виробів з них на будь-який термін, починаючи з трьох діб.

Кредитування населення – крім традиційних форм кредитування під ліквідну
заставу на різні строки, філія надає кредити на купівлю автомобілів
будь-якої моделі, а також довгострокові кредити на придбання житла, що
будується. Обмін зношеної валюти.

Пенсійне обслуговування – пенсіонерам надаються пільгові умови
розміщення коштів на депозити. За спільною програмою банку з Пенсійним
фондом України для пенсіонерів безкоштовно відкриваються та
обслуговуються поточні та карткові рахунки для зарахування пенсій.

Зростання кількості клієнтів Миколаївській філії АКБ “Форум” відображено
на графіку з моменту відкриття філії (за період 2005 – 2009 роки)
(рис.1.1).

Рис 1.1. Зростання кількості клієнтів МФ АКБ “Форум”

Миколаївська філія ставить своєю задачею здійснювати комплексне

обслуговування як юридичних так і фізичних осіб. Це можливе завдяки

наявності ліцензії та дозволів, які необхідні для проведення всіх видів
банківських операцій в національній та іноземних валютах, а також
операцій з цінними паперами, банківськими металами.

Головних досягнень Миколаївської філії АКБ „Форум” :

— максимальний портфель банківських послуг та операції;

— формування стабільної регіональної клієнтської бази;

— оптимальна структура активів та пасивів;

— якісний кредитно-інвестиційний портфель.

АКБ „Форум” володіє мережею філій, що дає додаткові переваги банку –
перерозподіл фінансових потоків між різними регіонами України,
регіональну диверсифікацію ризиків. Це доведено незмінною динамікою
росту залишків на рахунках клієнтів банку.

Структура залишків на рахунках клієнтів станом на 01 січня 2009 року
надана на рис1.2.

picscalex66010009000003d90e00000b00f400000000000500000009020000000005000
0000102ffffff000500000004010d00000005000000020102000000050000000c0240011
102030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b020
0000000030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701f
fff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000007000000160440011
10200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020
00000000700000016044001110200000000040000002701ffff030000001e00050000000
102ffffff00050000000902000000000700000016043b010c020500050008000000fa020
0000100000000000000040000002d010000050000000902ffffff0005000000010200000
0000500000004010d000000050000000201020000000800000026060f000600ffffffff0
00008000000fa0205000100000000000000040000002d01010007000000fc02010000000
0000000040000002d01020005000000070104000000050000000102ffffff00050000000
902c0c0c0002d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002
000000000000000000000000000000000000000c0c0c000ffffff00df000000df000000d
f000000df000000fd000000fd000000fd000000fd000000040000002d010300f20000002
4037700f6003d00fa003d00fc003d00ff003d0003013e0004013e0008013e000b013f000
d013f00110140001401410016014200190143001c0144001e01450021014600240148002
601490029014a002c014c002e014d0030014f00320150003501520037015400390156003
b0158003e015a003f015c0042015e00440161004501620047016500490168004a0169004
c016c004e016f004f01710051017400520177005301790054017c0056018000560181005
70185005801880059018a005a018d005a0191005b0192005b0196005b0199005c019b005
c019f005c01a2005c01a4005c01a8005b01ab005b01ad005b01b0005b01b2005a01b6005
901b9005901bb005801be005701c2005601c3005501c7005401ca005301cc005101cf005
001d2004f01d3004d01d7004b01da004a01db004801de004601e1004501e2004301e5004
001e7003f01e9003d01eb003a01ee003901ef003601f1003301f3003201f4002f01f6002
c01f8002b01f9002701fb002401fd002301fd002001ff001c0100011b010101170102011
6010301120104010f0105010d0105010a010601060107010401070101010701fd000801f
c000801f8000801f4000801f3000801ef000801ec000701ea000701e6000701e3000601e
1000601de000501f600a2000500000009020100000005000000010201000000040000002
d01020004000000f0010300040000002d01000007000000fc020000ffffff00000004000
0002d010300050000000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002
d010200f400000024037800f6003d00fa003d00fc003d00ff003d0003013e0004013e000
8013e000b013f000d013f00110140001401410016014200190143001c0144001e0145002
1014600240148002601490029014a002c014c002e014d0030014f0032015000350152003
7015400390156003b0158003e015a003f015c0042015e004401610045016200470165004
90168004a0169004c016c004e016f004f01710051017400520177005301790054017c005
601800056018100570185005801880059018a005a018d005a0191005b0192005b0196005
b0199005c019b005c019f005c01a2005c01a4005c01a8005b01ab005b01ad005b01b0005
b01b2005a01b6005901b9005901bb005801be005701c2005601c3005501c7005401ca005
301cc005101cf005001d2004f01d3004d01d7004b01da004a01db004801de004601e1004
501e2004301e5004001e7003f01e9003d01eb003a01ee003901ef003601f1003301f3003
201f4002f01f6002c01f8002b01f9002701fb002401fd002301fd002001ff001c0100011
b0101011701020116010301120104010f0105010d0105010a01060106010701040107010
1010701fd000801fc000801f8000801f4000801f3000801ef000801ec000701ea000701e
6000701e3000601e1000601de000501f600a200f6003d0007000000fc020000000000000
000040000002d0104000800000026060f000600ffffffff0000040000002d01010004000
0002d01020005000000070104000000050000000102ffffff00050000000902969696002
d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000
00000000000000000000000000096969600ffffff00cc000000990000003300000066000
000cc000000990000003300000066000000040000002d010500c200000024035f00ac000
201a8000101a7000001a300ff00a000fe009e00fd009b00fc009800fa009600fa009300f
8009000f6008e00f5008b00f3008900f1008700f0008400ee008200ec008000eb007e00e
8007b00e6007a00e4007800e2007500df007400de007200db007000d8006f00d7006d00d
4006b00d0006b00cf006900cc006800c9006700c7006500c4006400c0006400bf006300b
b006200b8006100b6006100b3006000af006000ad005f00aa005f00a6005f00a5005f00a
1005f009d005f009c005f0098005f0095006000930060008f0061008c0061008a0062008
700630083006300820064007e0065007b006600790068007600690073006a0071006b006
e006d006b006e00690070006600720064007300620075005f0078005d0079005b007b005
9007e0056007f005500820053008400500086004f0089004d008b004b008d004a0090004
8009300460095004600980044009b0043009d004200a0004000a3003f00a5003f00a8003
e00ac003d00ad003c00b1003c00c4009f000500000009020100000005000000010201000
000040000002d01020004000000f0010500040000002d010000040000002d01040005000
0000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010200c40000002
4036000ac000201a8000101a7000001a300ff00a000fe009e00fd009b00fc009800fa009
600fa009300f8009000f6008e00f5008b00f3008900f1008700f0008400ee008200ec008
000eb007e00e8007b00e6007a00e4007800e2007500df007400de007200db007000d8006
f00d7006d00d4006b00d0006b00cf006900cc006800c9006700c7006500c4006400c0006
400bf006300bb006200b8006100b6006100b3006000af006000ad005f00aa005f00a6005
f00a5005f00a1005f009d005f009c005f0098005f0095006000930060008f0061008c006
1008a0062008700630083006300820064007e0065007b006600790068007600690073006
a0071006b006e006d006b006e00690070006600720064007300620075005f0078005d007
9005b007b0059007e0056007f005500820053008400500086004f0089004d008b004b008
d004a00900048009300460095004600980044009b0043009d004200a0004000a3003f00a
5003f00a8003e00ac003d00ad003c00b1003c00c4009f00ac000201040000002d0104000
800000026060f000600ffffffff0000040000002d010100040000002d010200050000000
70104000000050000000102ffffff00050000000902000000002d0000004201050000002
800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000
000000000000000ffffff005500000088000000550000002200000055000000880000005
500000022000000040000002d0105001a00000024030b00c7002300c9002200ca002200c
e002200d0002100d1002100d3002100d7002100d8002100da002100da008600050000000
9020100000005000000010201000000040000002d01020004000000f0010500040000002
d010000040000002d010400050000000701010000000800000026060f000600ffffffff0
100040000002d0102001c00000024030c00c7002300c9002200ca002200ce002200d0002
100d1002100d3002100d7002100d8002100da002100da008600c7002300040000002d010
40008000000fa0200000000000000000000040000002d010500040000002701ffff03000
0001e00040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00070000001
6044001110200000000040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002
d01000005000000010200000000050000000902ffffff000700000016044001110200000
0001c000000fb02f0ff000000000000bc02000000000000001054696d6573204e6577205
26f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d010600040000002d010
600040000002d010600040000002d010600040000002d010600040000002d0105001c000
000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008
a0100000000ffffffffdce813002942c777040000002d010700040000002701ffff03000
0001e00040000002d010600040000002d01000005000000010200000000050000000902f
fffff00070000001604c1004d018f000301050000000902ffffff000500000004010d000
000050000000201010000000b000000320af1ff000000000200050193004b01bd0005000
0001402940005011c000000fb02f0ff000000000000bc02000000cc0040001054696d657
3204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d0108000
50000002e010100000013000000320a9400050108000000def02eeef1eee1e8120008000
40008000700080008000900050000002e0100000000040000002d01060004000000f0010
8000c000000320aa90018010300000035342576080008001000040000002d01060004000
0002d010500040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0106000
40000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff0007000000160440011
10200000000040000002d010600040000002d010600040000002d010600040000002d010
600040000002d010500040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002
d010600040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00070000001
6046d00f5003b00b6000500000004010d000000050000000201010000000b000000320af
1ff000000000200b8003f00f30069000500000014024000b8001c000000fb02f0ff00000
0000000bc02000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c
77720c0c97700003000040000002d010800050000002e010100000010000000320a4000b
80006000000c1fee4e6e5f20b000c0008000c0008000800050000002e010000000004000
0002d01060004000000f00108000a000000320a5500ca000200000033250800100004000
0002d010600040000002d010500040000002d010700040000002701ffff030000001e000
40000002d010600040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff000
700000016044001110200000000040000002d010600040000002d010600040000002d010
600040000002d010600040000002d01010004000000f00100000800000026060f000600f
fffffff0000040000002d010100040000002d01020005000000070104000000050000000
10200000000050000000902ffffff002d000000420105000000280000000800000008000
00001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000
000aa00000011000000aa00000044000000aa00000011000000aa0000004400000004000
0002d010000040000002d010000090000001d062100f0003200470085006e00040000002
d0100000500000009020100000005000000010201000000040000002d01020004000000f
0010000040000002d010100040000002d010400050000000701010000000800000026060
f000600ffffffff0100040000002d010200050000000902000000000500000004010d000
00005000000020102000000070000001b04b900b70085006e00040000002d01040004000
0002d010500040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0106000
40000002d0101000500000001020000000005000000090200000000070000001604b700b
60085006e00050000000902ffffff000500000004010d000000050000000201010000000
b000000320af1ff00000000020070008900b400b3000500000014028a0070001c000000f
b02f0ff000000000000bc02000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e001
643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d010000050000002e010100000015000
000320a8a00700009000000d4b3e72eeef1eee1e8000e000400060004000800070008000
8000900050000002e0100000000040000002d01060004000000f00100000c000000320a9
f0082000300000034332596080008001000040000002d010600040000002d01050004000
0002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0101000
5000000010200000000050000000902ffffff0007000000160440011102000000001c000
000fb02f0ff0000000000009001000000000000001054696d6573204e657720526f6d616
e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01000007000000fc020000fffff
f000000040000002d0108000500000004010d00000005000000020102000000070000001
b04c100060280009001040000002d010500040000002d010300040000002d01070004000
0002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010800040000002d0101000
5000000010200000000050000000902ffffff00070000001604bf0005028000900104000
0002d010500040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000
40000002d010000040000002d010800040000002d0101000500000001020000000005000
0000902ffffff00070000001604bf0005028000900108000000fa0200000100000000000
000040000002d0109000800000026060f000600ffffffff0000040000002d01010004000
0002d01020005000000070104000000050000000102ffffff00050000000902c0c0c0002
d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000
000000000000000000000000000c0c0c000ffffff007f0000007f0000007f0000007f000
000f7000000f7000000f7000000f7000000040000002d010a00040000002d010a0009000
0001d062100f000090009008700a401040000002d010a000500000009020100000005000
000010201000000040000002d01020004000000f0010a00040000002d010900040000002
d010800050000000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010
200050000000902000000000500000004010d00000005000000020102000000070000001
b049100ae018700a401040000002d01080005000000090200000000050000000102fffff
f00050000000201010000000500000014028200b2011c000000fb02f0ff0000000000009
001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c
97700003000040000002d010a00050000002e010100000013000000320a8200b20108000
000def02eeef1eee1e810000800040008000700080008000900050000002e01000000000
40000002d01000004000000f0010a00040000002d010500040000002d010300040000002
d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01080004000
0002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604bf0005028
0009001040000002d010500040000002d010300040000002d010700040000002701ffff0
30000001e00040000002d010000040000002d010800040000002d010900050000000102f
fffff0005000000090200000000070000001604bf0005028000900108000000fa0200000
100000000000000040000002d010a0004000000f00109000800000026060f000600fffff
fff0000040000002d010100040000002d01020005000000070104000000050000000102f
fffff00050000000902969696002d0000004201050000002800000008000000080000000
100010000000000200000000000000000000000000000000000000096969600ffffff006
6000000cc000000990000003300000066000000cc0000009900000033000000040000002
d010900040000002d010900090000001d062100f000090009009c00a401040000002d010
9000500000009020100000005000000010201000000040000002d01020004000000f0010
900040000002d010a00040000002d010800050000000701010000000800000026060f000
600ffffffff0100040000002d010200050000000102000000000500000004010d0000000
5000000020102000000070000001b04a600ae019c00a401040000002d010800050000000
102ffffff00050000000201010000000500000014029700b2011c000000fb02f0ff00000
00000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c
77720c0c97700003000040000002d010900050000002e010100000015000000320a9700b
20109000000d4b3e72eeef1eee1e8000d000300060004000800070008000800090005000
0002e0100000000040000002d01000004000000f0010900040000002d010500040000002
d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000
0002d010800040000002d010a00050000000102ffffff000500000009020000000007000
0001604bf00050280009001040000002d010500040000002d010300040000002d0107000
40000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010800040000002d010
a00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604bf000502800090010
8000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000000f0010a00080000002
6060f000600ffffffff0000040000002d010100040000002d01020005000000070104000
000050000000102ffffff00050000000902000000002d000000420105000000280000000
800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000000000000000
0000000ffffff00aa00000044000000aa00000011000000aa00000044000000aa0000001
1000000040000002d010a00040000002d010a00090000001d062100f00009000900b100a
401040000002d010a000500000009020100000005000000010201000000040000002d010
20004000000f0010a00040000002d010900040000002d010800050000000701010000000
800000026060f000600ffffffff0100040000002d0102000500000001020000000005000
00004010d00000005000000020102000000070000001b04bb00ae01b100a401040000002
d010800050000000102ffffff0005000000020101000000050000001402ac00b2011c000
000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616
e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d010a00050000002e01010000001
0000000320aac00b20106000000c1fee4e6e5f209000c0008000b0007000700050000002
e0100000000040000002d01000004000000f0010a00040000002d010500040000002d010
300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002
d010800040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000070000001
604bf00050280009001040000002d010500040000002d010300040000002d01070004000
0002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010800040000002d0109000
50000000102ffffff0005000000090200000000070000001604400111020000000004000
0002d010500040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000
40000002d010000040000002d010800040000002d010900050000000102ffffff0005000
0000902000000000700000016044001110200000000040000002d01040004000000f0010
800040000002d01050004000000f0010900040000002701ffff050000000c02400111020
30000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff05000
0000b0200000000030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002701ffff030000000000

Рис 1.2. Структура клієнтських залишків МФ АКБ «Форум»

Організаційна структура філії складається з наступних підрозділів :

— керівництво (керуючий, перший заступник, головний бухгалтер);

— кредитний відділ;

— депозитний відділ;

— відділ валютних операцій;

— каса;

— ОПЕРО;

— юридичний відділ;

— відділ безпеки;

— АСУ;

— внутрішня бухгалтерія.

Організаційна структура філії дозволяє найбільш раціонально виконувати
обслуговування клієнтів, надаваючи різноманітний спектр банківських
послуг.

Структура філії надана на схемі (рис.1.3.)

picscalex1100100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d
46430100000000000100f3d6000000000100000018030000000000001803000001000000
6c00000000000000000000001a000000370000000000000000000000bc41000074450000
20454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000b0090000
b30d0000d20000002901000000000000000000000000000035340300de87040016000000
0c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000c4070000
34080000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c000000
01000000520000007001000001000000d2ffffff00000000000000000000000090010000
000000cc04400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00001100309b110010000000949e1100149c1100e4506032949e11008c9b110010000000
fc9c1100789e11008a4f6032949e11008c9b1100200000006a4555318c9b1100949e1100
20000000ffffffffec12ed0017465531ffffffffffff0180ffff01800f020180ffffffff
000000000008000000080000d4fbe00501000000000000002c01000025000000372e9001
cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000
430061006c006900620072000000000000000000549c11000dea5431b0d71132b49f1100
c09b11001e504d310800000001000000fc9b1100fc9b11003d524b3108000000249c1100
ec12ed006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000
250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000
000000001a0000003700000001000000df7b07411c800741000000002c00000001000000
4c000000040000000000000000000000c4070000340800005000000020005b011b000000
46000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffc507000035080000
000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080
250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000100000001400000004000000
03010800050000000b0200000000050000000c02a5028102040000002e0118001c000000
fb020500020000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000000000000
00000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000
020101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900
000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01010004000000
2d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0e00000001000400
000000008102a602209a0900040000002d010000040000002d010000030000000000

Рис. 1.3. Структура МФ АКБ „Форум”

Структура расходів та доходів філії відображена на рис. 1.4 та 1.5.
відповідно.

picscalex1000100090000035b1600000b00940000000000050000000902000000000500
00000102ffffff000500000004010d00000005000000020102000000050000000c023801
5302030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b02
00000000030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701
ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043801
530200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902
000000000700000016043801530200000000040000002701ffff030000001e0005000000
0102ffffff000500000009020000000007000000160433014e020500050008000000fa02
00000100000000000000040000002d010000050000000902ffffff000500000001020000
00000500000004010d000000050000000201020000000800000026060f000600ffffffff
000008000000fa0205000100000000000000040000002d01010007000000fc0201000000
00000000040000002d01020005000000070104000000050000000102ffffff0005000000
0902000000002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000
200000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00ff000000ff000000
ff000000fd000000ff000000ff000000ff000000df000000040000002d01030092000000
240347002d013600300136003301360035013600380137003b0138003d0138003f013900
41013a0044013b0046013c0049013e004b013f004d0141004f0142005101440053014600
5501480056014a0058014c0059014f005a0150005c0153005d0155005e0158005e015a00
5f015d0060015f0060016200610165006101670061016a0061016d006001700060017200
600174005f0177005e0179005d017c005c017e005b0181005a0183005801850057018800
55018a0054018c0052018e00500190004e0191004c0192004a0194004801950045019700
43019800410199003e019a003b019b0039019b0036019c0034019c0031019d002e019d00
2b019d002a019d0027019c0024019c0022019b001f019b001c019a001a0199002d016900
0500000009020100000005000000010201000000040000002d01020004000000f0010300
040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010300050000000701
010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d0102009400000024034800
2d013600300136003301360035013600380137003b0138003d0138003f01390041013a00
44013b0046013c0049013e004b013f004d0141004f014200510144005301460055014800
56014a0058014c0059014f005a0150005c0153005d0155005e0158005e015a005f015d00
60015f0060016200610165006101670061016a0061016d00600170006001720060017400
5f0177005e0179005d017c005c017e005b0181005a018300580185005701880055018a00
54018c0052018e00500190004e0191004c0192004a019400480195004501970043019800
410199003e019a003b019b0039019b0036019c0034019c0031019d002e019d002b019d00
2a019d0027019c0024019c0022019b001f019b001c019a001a0199002d0169002d013600
07000000fc020000000000000000040000002d0104000800000026060f000600ffffffff
0000040000002d010100040000002d01020005000000070104000000050000000102ffff
ff00050000000902000000002d0000004201050000002800000008000000080000000100
010000000000200000000000000000000000000000000000000000000000ffffff007e00
0000bd000000db000000e7000000f7000000fb000000fd000000fe000000040000002d01
0500260000002403110013019b0010019a000e0199000c0197000a019600080195000601
9300040192000201900000018e00fe008c00fd008a00fc008800fa008600f9008300f800
810026016b000500000009020100000005000000010201000000040000002d0102000400
0000f0010500040000002d010000040000002d0104000500000007010100000008000000
26060f000600ffffffff0100040000002d010200280000002403120013019b0010019a00
0e0199000c0197000a0196000801950006019300040192000201900000018e00fe008c00
fd008a00fc008800fa008600f9008300f800810026016b0013019b00040000002d010400
08000000fa0200000100000000000000040000002d01050004000000f001000008000000
26060f000600ffffffff0000040000002d010100040000002d0102000500000007010400
0000050000000102ffffff00050000000902000000002d00000042010500000028000000
080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff00ff000000ff000000dd000000bb00000077000000ee000000ff000000
ff000000040000002d0100001400000024030800f7007f00f6007d00f5007b00f4007900
f4007700f3007500f3007300250169000500000009020100000005000000010201000000
040000002d01020004000000f0010000040000002d010500040000002d01040005000000
0701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010200160000002403
0900f7007f00f6007d00f5007b00f4007900f4007700f3007500f300730025016900f700
7f00040000002d01040008000000fa0200000100000000000000040000002d0100000400
0000f00105000800000026060f000600ffffffff0000040000002d010100040000002d01
020005000000070104000000050000000102ffffff00050000000902000000002d000000
420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000
0000000000000000000000000000ffffff009c000000fc000000cf000000c90000003900
00003f000000f300000093000000040000002d0105000e00000024030500f3007300f200
7100f2006f00f2006d002501690005000000090201000000050000000102010000000400
00002d01020004000000f0010500040000002d010000040000002d010400050000000701
010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d0102001000000024030600
f3007300f2007100f2006f00f2006d0025016900f3007300040000002d01040008000000
fa0200000100000000000000040000002d01050004000000f001000007000000fc020000
000000000000040000002d01000005000000090200000000050000000102ffffff001000
000024030600f2006c00f2006b00f2006900f200680025016800f2006c0008000000fa02
00000100000000000000040000002d01060004000000f00105000800000026060f000600
ffffffff0000040000002d010100040000002d0102000500000007010400000005000000
0102ffffff00050000000902000000002d00000042010500000028000000080000000800
00000100010000000000200000000000000000000000000000000000000000000000ffff
ff003c0000003c0000003c0000003c000000c3000000c3000000c3000000c30000000400
00002d0105001a00000024030b00f2006700f2006500f2006200f2006000f3005d00f300
5b00f4005800f5005600f6005400f7005100250167000500000009020100000005000000
010201000000040000002d01020004000000f0010500040000002d010600040000002d01
0000050000000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010200
1c00000024030c00f2006700f2006500f2006200f2006000f3005d00f3005b00f4005800
f5005600f6005400f700510025016700f2006700040000002d0100000800000026060f00
0600ffffffff0000040000002d010100040000002d010200050000000701040000000500
00000102ffffff00050000000902000000002d0000004201050000002800000008000000
080000000100010000000000200000000000000000000000000000000000000000000000
ffffff00e7000000db000000bd0000007e000000e7000000db000000bd0000007e000000
040000002d0105001400000024030800f8005000f9004e00fa004c00fb004a00fc004900
fe004700ff00450026016600050000000902010000000500000001020100000004000000
2d01020004000000f0010500040000002d010600040000002d0100000500000007010100
00000800000026060f000600ffffffff0100040000002d0102001600000024030900f800
5000f9004e00fa004c00fb004a00fc004900fe004700ff00450026016600f80050000400
00002d0100000800000026060f000600ffffffff0000040000002d010100040000002d01
020005000000070104000000050000000102ffffff00050000000902000000002d000000
420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000
0000000000000000000000000000ffffff00070000000700000067000000880000007000
0000700000007600000088000000040000002d0105002c00000024031400000143000201
410003013f0005013e0007013c0009013b000b0139000d0138000f013700110136001401
350016013400180133001b0132001d013200200131002201310025013100270131002701
64000500000009020100000005000000010201000000040000002d01020004000000f001
0500040000002d010600040000002d010000050000000701010000000800000026060f00
0600ffffffff0100040000002d0102002e00000024031500000143000201410003013f00
05013e0007013c0009013b000b0139000d0138000f013700110136001401350016013400
180133001b0132001d013200200131002201310025013100270131002701640000014300
040000002d01000008000000fa0200000000000000000000040000002d01050004000000
2d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0106000500
00000102ffffff0005000000090200000000070000001604380153020000000004000000
2d010500040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010600050000000102ffffff000500000009020000000007000000160438015302
000000001c000000fb02f2ff0000000000009001000000cc0000001054696d6573204e65
7720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01070004000000
2d010700040000002d010700040000002d010500040000002d0103001c000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000
ffffffff2cf113002942c777040000002d010800040000002701ffff030000001e000400
00002d010700040000002d010000040000002d010600050000000102ffffff0005000000
09020000000007000000160481007e01690060010500000004010d000000050000000201
010000000c000000320a6d00620103000000353625b9070007000c00040000002d010700
040000002d010500040000002d010300040000002d010800040000002701ffff03000000
1e00040000002d010700040000002d010000040000002d010600050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016043801530200000000040000002d01070004000000
2d010700040000002d010500040000002d010300040000002d010800040000002701ffff
030000001e00040000002d010700040000002d010000040000002d010600050000000102
ffffff0005000000090200000000070000001604a80003019000e5000500000004010d00
0000050000000201010000000c000000320a9400e70003000000313225b9070007000c00
040000002d010700040000002d010500040000002d010300040000002d01080004000000
2701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010000040000002d0106000500
00000102ffffff0005000000090200000000070000001604380153020000000004000000
2d010700040000002d010700040000002d010500040000002d010300040000002d010800
040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010000040000002d01
0600050000000102ffffff00050000000902000000000700000016048a00f3007200dc00
0500000004010d000000050000000201010000000a000000320a7600de00020000003425
07000c00040000002d010700040000002d010500040000002d010300040000002d010800
040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010000040000002d01
0600050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043801530200000000
040000002d010700040000002d010700040000002d010500040000002d01030004000000
2d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d0100000400
00002d010600050000000102ffffff00050000000902000000000700000016047e00f100
6600da000500000004010d000000050000000201010000000a000000320a6a00dc000200
0000322507000c00040000002d010700040000002d010500040000002d01030004000000
2d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d0100000400
00002d010600050000000102ffffff000500000009020000000007000000160438015302
00000000040000002d010700040000002d010700040000002d010500040000002d010300
040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d01
0000040000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
7600f1005e00da000500000004010d000000050000000201010000000a000000320a6200
dc0002000000312507000c00040000002d010700040000002d010500040000002d010300
040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d01
0000040000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
3801530200000000040000002d010700040000002d010700040000002d01050004000000
2d010300040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d0107000400
00002d010000040000002d010600050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016046600f2004e00db000500000004010d000000050000000201010000000a000000
320a5200dd0002000000372507000c00040000002d010700040000002d01050004000000
2d010300040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d0107000400
00002d010000040000002d010600050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016043801530200000000040000002d010700040000002d010700040000002d010500
040000002d010300040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d01
0700040000002d010000040000002d010600050000000102ffffff000500000009020000
00000700000016044f00fa003700e3000500000004010d00000005000000020101000000
0a000000320a3b00e50002000000342507000c00040000002d010700040000002d010500
040000002d010300040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d01
0700040000002d010000040000002d010600050000000102ffffff000500000009020000
00000700000016043801530200000000040000002d010700040000002d01070004000000
2d010500040000002d010300040000002d010800040000002701ffff030000001e000400
00002d010700040000002d010000040000002d010600050000000102ffffff0005000000
090200000000070000001604350011011d00f3000500000004010d000000050000000201
010000000c000000320a2100f50003000000313425b9070007000c00040000002d010700
040000002d010500040000002d010300040000002d010800040000002701ffff03000000
1e00040000002d010700040000002d010000040000002d010600050000000102ffffff00
0500000009020000000007000000160438015302000000001c000000fb02f0ff00000000
00009001000000cc0000001054696d6573204e657720526f6d616e20437972001f43c777
20c0c97700003000040000002d010900040000002d01010004000000f001060007000000
fc020000ffffff000000040000002d01060004000000f0010000050000000902ffffff00
050000000102000000000500000004010d00000005000000020102000000070000001b04
2f013f02ca000d00040000002d010500040000002d010300040000002d01080004000000
2701ffff030000001e00040000002d010900040000002d010600040000002d0101000500
0000010200000000050000000902ffffff000700000016042d013e02ca000d0004000000
2d010500040000002d010300040000002d010800040000002701ffff030000001e000400
00002d010900040000002d010600040000002d0101000500000001020000000005000000
0902ffffff000700000016042d013e02ca000d0008000000fa0200000100000000000000
040000002d0100000800000026060f000600ffffffff0000040000002d01010004000000
2d01020005000000070104000000050000000102ffffff00050000000902000000002d00
000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000
00000000000000000000000000000000ffffff00ff000000ff000000ff000000bf000000
ff000000ff000000ff000000fb000000040000002d010a00040000002d010a0009000000
1d062100f00009000900d3002500040000002d010a000500000009020100000005000000
010201000000040000002d01020004000000f0010a00040000002d010000040000002d01
0600050000000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010200
050000000902000000000500000004010d00000005000000020102000000070000001b04
dd002f00d3002500040000002d010600050000000102ffffff0005000000020101000000
22000000320ace00330012000000c2b3e4f1eef2eaeee2b320e2e8e4e0f2eae80a000300
080007000800070007000800080003000400080009000800070007000700090004000000
2d010500040000002d010300040000002d010800040000002701ffff030000001e000400
00002d010900040000002d010600040000002d010000050000000102ffffff0005000000
0902000000000700000016042d013e02ca000d00040000002d010500040000002d010300
040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010900040000002d01
0600040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
2d013e02ca000d0008000000fa0200000100000000000000040000002d010a0004000000
f00100000800000026060f000600ffffffff0000040000002d010100040000002d010200
05000000070104000000050000000102ffffff00050000000902000000002d0000004201
050000002800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000
000000000000000000000000ffffff00f9000000f60000006f0000009f000000df000000
ef000000f7000000fb000000040000002d010000040000002d010000090000001d062100
f00009000900d3003e01040000002d010000050000000902010000000500000001020100
0000040000002d01020004000000f0010000040000002d010a00040000002d0106000500
00000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d01020005000000
0102000000000500000004010d00000005000000020102000000070000001b04dd004801
d3003e01040000002d010600050000000102ffffff00050000000201010000001f000000
320ace004c0110000000c7e0f0eee1b3f2edff20efebe0f2edff08000700080008000800
03000700090007000400090008000700070009000700040000002d010500040000002d01
0300040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d01090004000000
2d010600040000002d010a00050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16042d013e02ca000d00040000002d010500040000002d010300040000002d0108000400
00002701ffff030000001e00040000002d010900040000002d010600040000002d010a00
050000000102ffffff00050000000902000000000700000016042d013e02ca000d000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f0010a00080000002606
0f000600ffffffff0000040000002d010100040000002d01020005000000070104000000
050000000102ffffff00050000000902000000002d000000420105000000280000000800
000008000000010001000000000020000000000000000000000000000000000000000000
0000ffffff00ff000000ff00000077000000ee000000dd000000bb000000ff000000ff00
0000040000002d010a00040000002d010a00090000001d062100f00009000900ec002500
040000002d010a000500000009020100000005000000010201000000040000002d010200
04000000f0010a00040000002d010000040000002d010600050000000701010000000800
000026060f000600ffffffff0100040000002d0102000500000001020000000005000000
04010d00000005000000020102000000070000001b04f6002f00ec002500040000002d01
0600050000000102ffffff000500000002010100000025000000320ae700330014000000
cce0f0eae5f2e8ede320f2e020f0e5eaebe0ece00e000700080007000700070009000900
06000400070007000400080007000700080007000a000700040000002d01050004000000
2d010300040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d0109000400
00002d010600040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016042d013e02ca000d00040000002d010500040000002d010300040000002d010800
040000002701ffff030000001e00040000002d010900040000002d010600040000002d01
0000050000000102ffffff00050000000902000000000700000016042d013e02ca000d00
08000000fa0200000100000000000000040000002d010a0004000000f001000008000000
26060f000600ffffffff0000040000002d010100040000002d0102000500000007010400
0000050000000102ffffff00050000000902000000002d00000042010500000028000000
080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000
00000000ffffff00c9000000cf000000fc0000009c00000093000000f30000003f000000
39000000040000002d010000040000002d010000090000001d062100f00009000900ec00
3e01040000002d0100000500000009020100000005000000010201000000040000002d01
020004000000f0010000040000002d010a00040000002d01060005000000070101000000
0800000026060f000600ffffffff0100040000002d010200050000000102000000000500
000004010d00000005000000020102000000070000001b04f6004801ec003e0104000000
2d010600050000000102ffffff000500000002010100000018000000320ae7004c010b00
0000d5eee72ee2e8e4e0f2eae8000b000800060004000800090008000700070007000900
040000002d010500040000002d010300040000002d010800040000002701ffff03000000
1e00040000002d010900040000002d010600040000002d010a00050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016042d013e02ca000d00040000002d01050004000000
2d010300040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d0109000400
00002d010600040000002d010a00050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016042d013e02ca000d0008000000fa0200000100000000000000040000002d010000
04000000f0010a0007000000fc020000000000000000040000002d010a0004000000f001
06000500000004010d00000005000000020102000000070000001b040f012f0005012500
0500000002010100000012000000320a0001330007000000cef5eef0eeede0000c000700
08000800080009000700040000002d010500040000002d010300040000002d0108000400
00002701ffff030000001e00040000002d010900040000002d010a00040000002d010000
050000000102ffffff00050000000902000000000700000016042d013e02ca000d000400
00002d010500040000002d010300040000002d010800040000002701ffff030000001e00
040000002d010900040000002d010a00040000002d010000050000000102ffffff000500
00000902000000000700000016042d013e02ca000d0008000000fa020000010000000000
0000040000002d01060004000000f00100000800000026060f000600ffffffff00000400
00002d010100040000002d01020005000000070104000000050000000102ffffff000500
00000902000000002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000
0000200000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00c3000000c300
0000c3000000c30000003c0000003c0000003c0000003c000000040000002d0100000400
00002d010000090000001d062100f0000900090005013e01040000002d01000005000000
09020100000005000000010201000000040000002d01020004000000f001000004000000
2d010600040000002d010a00050000000701010000000800000026060f000600ffffffff
0100040000002d010200050000000102000000000500000004010d000000050000000201
02000000070000001b040f01480105013e01040000002d010a00050000000102ffffff00
0500000002010100000031000000320a00014c011c000000c0f0e5ede4e020f2e020f3f2
f0e8ece0ededff20e1f3e4b3e2e5ebfc0b00080007000900080007000400070007000400
07000700080009000a000700090009000700040008000700080003000800070008000700
040000002d010500040000002d010300040000002d010800040000002701ffff03000000
1e00040000002d010900040000002d010a00040000002d010600050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016042d013e02ca000d00040000002d01050004000000
2d010300040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d0109000400
00002d010a00040000002d010600050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016042d013e02ca000d0008000000fa0200000100000000000000040000002d010000
04000000f00106000800000026060f000600ffffffff0000040000002d01010004000000
2d01020005000000070104000000050000000102ffffff00050000000902000000002d00
000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000
00000000000000000000000000000000ffffff003f000000de000000ed000000f3000000
3f000000de000000ed000000f3000000040000002d010600040000002d01060009000000
1d062100f000090009001d012500040000002d0106000500000009020100000005000000
010201000000040000002d01020004000000f0010600040000002d010000040000002d01
0a00050000000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010200
050000000102000000000500000004010d00000005000000020102000000070000001b04
27012f001d012500040000002d010a00050000000102ffffff0005000000020101000000
36000000320a180133001f000000b2edf4eef0ece0f6b3e9ede820e2e8f2f0e0f2e820f2
e020e7e260ffe7eeea00050009000900080008000a000700090003000900090009000400
080009000700080007000700090004000700070004000600080005000700060008000700
040000002d010500040000002d010300040000002d010800040000002701ffff03000000
1e00040000002d010900040000002d010a00040000002d010000050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016042d013e02ca000d00040000002d01050004000000
2d010300040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d0109000400
00002d010a00040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016042d013e02ca000d0008000000fa0200000100000000000000040000002d010600
04000000f00100000800000026060f000600ffffffff0000040000002d01010004000000
2d01020005000000070104000000050000000102ffffff00050000000902000000002d00
000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000
00000000000000000000000000000000ffffff001c0000001c0000009d00000022000000
c1000000c1000000d900000022000000040000002d010000040000002d01000009000000
1d062100f000090009001d013e01040000002d0100000500000009020100000005000000
010201000000040000002d01020004000000f0010000040000002d010600040000002d01
0a00050000000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010200
050000000102000000000500000004010d00000005000000020102000000070000001b04
270148011d013e01040000002d010a00050000000102ffffff0005000000020101000000
19000000320a18014c010c000000b2edf8e820e2e8e4e0f2eae8050009000b0009000400
0800090008000700070007000900040000002d010500040000002d010300040000002d01
0800040000002701ffff030000001e00040000002d010900040000002d010a0004000000
2d010600050000000102ffffff00050000000902000000000700000016042d013e02ca00
0d00040000002d010500040000002d010300040000002d010800040000002701ffff0300
00001e00040000002d010900040000002d010a00040000002d010600050000000102ffff
ff00050000000902000000000700000016043801530200000000040000002d0105000400
00002d010300040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010900
040000002d010a00040000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000
0700000016043801530200000000040000002d01040004000000f0010a00040000002d01
050004000000f0010600040000002701ffff050000000c0238015302030000001e000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff050000000b0200000000
030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff0300
00000000

Рис.1.4 Структура видатків МФ АКБ «Форум»

Рис.1.5. Структура доходів МФ АКБ «Форум»

Прибутки та збитки Миколаївський філії АКБ “Форум” відображаються у
власному балансі та консолідованому балансі АКБ “Форум”. МФ АКБ “Форум”
здійснює контроль за валютними операціями, що проводяться резидентими і
неризидентами через цей банк, згідно чинного законодавства.

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НБУ ТА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ

2.1 Порядок контролю за веденням валютних рахунків у комерційних банках

Операції з іноземною валютою на території кожної держави здійснюються
відповідно до чинного законодавства. В Україні валютні операції
регулюються Декретом Кабінету Міністрів “Про систему валютного
регулювання і валютного контролю” та низкою інших документів уряду і
Національного банку.

Практично в усіх країнах світу операції з валютою здійснюються
уповноваженими банками, тобто комерційними банками, які отримали
ліцензії від своїх центральних банків на проведення операцій в іноземній
валюті, включаючи банки з участю іноземного капіталу та банки, капітал
яких повністю належить іноземним учасникам.

Для здійснення міжнародних розрахунків банки відкривають валютні
рахунки.

Валютний рахунок – це рахунок, який відкривається в комерційному банку
для зберігання іноземної валюти і здійснення всіх видів банківських
операцій. Операції на рахунках здійснюються на підставі розрахункових
документів установлених форм.

В Україні порядок відкриття та ведення валютних рахунків відбувається
відповідно до Інструкції НБУ від 18 грудня 1998р. № 527 “Про відкриття
банками рахунків у національній та іноземній валюті”.

Банки України відкривають рахунки зареєстрованим в установленому чинним
законодавством порядку юридичним та фізичним особам – суб’єктам
підприємницької діяльності, філіям, представництвам, відділенням та
іншим відокремленим підрозділам підприємств, у тому числі структурним
підрозділам, що виділяються у процесі приватизації, виборчим фондам,
представництвам юридичних осіб-нерезидентів, іноземним інвесторам,
фізичним особам на умовах, викладених у відповідних інструкціях та в
договорі між установою банку та власником рахунку.

Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів
банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором
клієнта і за згодою цих банків.

Банківські рахунки в іноземній валюті поділяють на поточні і депозитні
(вкладні).

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для
проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в
безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних
операцій, визначених чинним законодавством України та для погашення
заборгованості в іноземній валюті.

До поточних торговельних операцій в іноземній валюті відносять такі
розрахунки:

— між юридичними особами-резидентами і юридичними особами-нерезидентами
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за торговельними
операціями;

— між юридичними особами-резидентами на території України за умови
наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;

— між юридичними особами-нерезидентами та юридичними особами-резидентами
через юридичних осіб – резидентів-посередників відповідно до договорів,
укладених відповідно до чинного законодавства України;

— інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного законодавства
України;

— операції на міжбанківському валютному ринку України;

— оплата товарів з використанням чеків та пластикових карток.

Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки:

— виплата готівкової іноземної валюти та платіжними документами в
іноземній валюті на витрати, пов’язані з відрядженням;

— здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними
документами в іноземній валюті;

— виплата готівкової іноземної валюти за чеками та пластиковими картками
фізичним особам (резидентам та нерезидентам);

— купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами
(резидентами та нерезидентами);

— виплата авторських гонорарів і платежів за користування авторськими
правами;

— перерахування коштів на проведення міжнародних виставок, конгресів,
симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зустрічей;

— оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами
(контрактами) працюють в Україні;

— перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування,
патентування, сплату митних платежів, членських внесків;

— платежі з відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних,
правоохоронних органів;

— виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону
(пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);

— переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, аліменти,
оплата праці, спадщина, допомога родичам тощо);

— інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не суперечать чинному
законодавству України.

Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті відкриваються
уповноваженим банком резидентам (юридичним особам, їх відокремленим
підрозділам, фізичним особам) та нерезидентам (юридичним особам —
інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам)
на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та
банком на встановлений строк під визначений процент відповідно до умов
договору.

Установи банків відкривають депозитні рахунки в іноземній валюті
підприємствам, що використовують найману працю, за умови подання ними
копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті підприємство-резидент
подає уповноваженому банку такі самі документи, що й для відкриття
поточного рахунку в національній валюті.

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається у тому самому
банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, то повторне
подання пакета документів не обов’язкове (крім заяви про відкриття
рахунку та картки із зразками підписів і відбитком печатки).

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі — суб’єкту
підприємницької діяльності відкривається на підставі договору за умови
пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та
подання до уповноваженого банку:

— заяви встановленої форми;

— копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта
підприємницької діяльності, засвідченої нотаріально чи органом, що видав
свідоцтво;

— картки із зразками підписів, що надаються у присутності працівника
банку, який відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником або
нотаріально.

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують
працю найманих працівників, додатково подають копію страхового
свідоцтва, що підтверджує реєстрацію фізичної особи — суб’єкта
підприємницької діяльності у Фонді соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника
соціальних страхових внесків, засвідчену в установленому законодавством
порядку.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі — резиденту
відкривається на підставі заяви; документа, що засвідчує особу (паспорт
або документ, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування
рахунку між установою банку та громадянином; картки із зразками
підписів, які надаються у присутності працівника банку, що відкриває
рахунок, та засвідчуються цим працівником.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі — нерезиденту
відкривається на підставі договору за умови пред’явлення паспорта чи
іншого документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого
банку:

— заяви встановленої форми;

— картки із зразками підписів, що надаються у присутності працівника
банку, який відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником;

— засвідченої нотаріально копії легалізованого дозволу центрального
банку іноземної країни на відкриття рахунку у разі, якщо це передбачено
міжнародними договорами України.

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів
зараховуються:

— готівкова валюта;

— валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я
власника рахунку згідно з чинним законодавством України;

— валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними
уповноваженими банками України;

— валюта, переказана з-за кордону на ім’я власника рахунку через
уповноважені банки України;

— валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як
оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

— валюта за іменними платіжними документами, які надіслані з-за кордону
на ім’я власника рахунку;

— валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником
рахунку і зареєстрованою митною декларацією.

Перекази фізичними особами — резидентами іноземної валюти за межі
України та одержання ними переказів з-за кордону регламентуються
Правилами здійснення переказів іноземної валюти за межі України за
дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні
переказаної їм із-за кордону іноземної валюти, затвердженими Постановою
Правління Національного банку України від 17 січня 2001 року N 18.

Фізичні особи — резиденти можуть здійснювати за межі України такі
перекази:

— на користь фізичних осіб, які постійно або тимчасово проживають за
кордоном, — суму не більше ніж 300 доларів США або еквівалент цієї суми
в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют,
установленим Національним банком на день здійснення операції на місяць
без підтвердних документів про родинні стосунки фізичних осіб;

— з метою допомоги родичам (чоловіку, дружині, батькам, дітям, рідним
сестрам і братам, онукам, діду, бабі), які постійно або тимчасово
проживають за кордоном, — суму не більше ніж 1000 доларів США або
еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць за наявності
документів, що підтверджують родинні стосунки фізичних осіб (паспорт,
свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб; перекази братам, сестрам,
онукам, діду, бабі можуть здійснюватися на підставі засвідчених у
встановленому порядку копій зазначених документів);

— на оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном
(транспортні витрати та витрати на поховання), — на рахунки юридичних
осіб-нерезидентів за наявності підтвердних документів цих юридичних
осіб-нерезидентів (рахунків-фактур);

— на оплату витрат судовим органам (у тому числі сплата податків,
зборів, державного мита та інших обов’язкових платежів за виконання
зазначеними органами своїх функцій) — на рахунки юридичних
осіб-нерезидентів за наявності підтвердних документів цих юридичних
осіб-нерезидентів, у яких зазначається сума до сплати (лист-розрахунок
відповідного повноважного органу іноземної країни, в якому має
зазначатися сума до сплати, нормативний акт, на підставі якого вона
визначається);

— на оплату витрат нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому
числі сплата зборів, державного мита та інших обов’язкових платежів за
виконання цими органами своїх функцій), послуг адвокатів у разі
порушення судових справ за кордоном, у яких позивачем або відповідачем є
фізична особа-резидент України, — суму не більше ніж 5000 доларів США
або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності
підтвердних документів, у яких зазначається сума до сплати
(лист-розрахунок відповідного органу або адвоката чи нотаріуса іноземної
країни, в якому має зазначатися сума до сплати, позовна заява);

— на оплату витрат за лікування в медичних закладах, що знаходяться за
кордоном, — на рахунки цих закладів — суму не більше ніж 20000 доларів
США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності
підтвердних документів цих закладів (виклик чи запрошення медичного
закладу іноземної країни на лікування, рахунок-фактура) та копії наказу
Міністерства охорони здоров’я України про направлення громадянина на
лікування за кордон відповідно до Положення про порядок направлення
громадян на лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.12.95 N 991, або копії з протоколу засідання
комісії Міністерства охорони здоров’я України з питань направлення
громадян України на лікування за кордон або виписки з цього протоколу.

— на оплату витрат за проведення тестів, іспитів та на інші платежі, що
пов’язані із зарахуванням фізичних осіб на навчання до навчальних
закладів, що знаходяться за кордоном, — на рахунки цих закладів — суму
не більше ніж 500 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній
валюті за наявності підтвердних документів цих закладів (виклик чи
запрошення, в якому має зазначатися сума до сплати).

— на оплату витрат за навчання в навчальних закладах, що розташовані за
кордоном, — на рахунки цих закладів — суму не більше ніж 30000 доларів
США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на навчальний рік
за наявності підтвердних документів цих закладів (виклик чи запрошення,
в якому має зазначатися сума до сплати, рахунок-фактура). Перекази в
межах зазначеної суми здійснюються через кореспондентські рахунки
банків, що відкриті в Державному експортно-імпортному банку України.

— на оплату вступних, членських внесків до міжнародних організацій — на
рахунки цих організацій — суму не більше ніж 500 доларів США або
еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних
документів (документа або листа про фактичний вступ резидента до
міжнародної організації або про умови вступу до неї; рахунку-фактури або
листа-повідомлення, в якому мають зазначатися відповідні банківські
реквізити іноземного банку для сплати внеску та сума внеску);

— на оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях,
виставках, культурних та спортивних заходах, що відбуваються на
території іноземних країн, — на рахунки юридичних осіб — нерезидентів —
суму не більше ніж 2000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій
іноземній валюті за наявності підтвердних документів юридичних осіб —
нерезидентів — організаторів цих заходів (запрошення, в якому має
зазначатися сума до сплати, рахунок-фактура);

— на оплату витрат за придбання літератури та передплатних видань, що
видаються за кордоном, — на рахунки юридичних осіб — нерезидентів — суму
не більше ніж 500 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній
валюті на місяць за наявності підтвердних документів цих юридичних осіб
— нерезидентів (рахунок-фактура);

— на оплату інших послуг за договорами, укладеними з нерезидентами, про
надання послуг — на рахунки юридичних осіб-нерезидентів — суму не більше
ніж 500 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на
місяць за наявності підтвердних документів юридичних осіб-нерезидентів
(договір, рахунок-фактура);

— при виїзді за кордон на постійне місце проживання — в межах залишку
коштів на рахунку при пред’явленні ними паспорта громадянина України для
виїзду за кордон (для осіб без громадянства — документа, що засвідчує
особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням
країни виїзду, а також довідки органу державної податкової служби про
відсутність заборгованості щодо сплати податків. Банк здійснює
перерахування коштів протягом 90 днів з дня видачі цієї довідки, на
оригіналі довідки він робить відмітку про перерахування коштів.

Переказ може здійснюватися як на рахунок будь-якої фізичної особи, так і
до запитання;

— на оплату зборів (мита) за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти
інтелектуальної власності, включаючи оплату послуг патентних повірених
за кордоном — на рахунки фізичних осіб — нерезидентів — патентних
повірених та відповідних органів іноземних країн — суму не більше ніж
5000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за
наявності підтвердних документів (лист-розрахунок відповідного
повноважного органу іноземної країни або патентного повіреного —
нерезидента, в якому зазначається сума до сплати);

— на власні рахунки, відкриті в закордонних банках, інших кредитних
установах, філіях українських банків за межами України, які
використовуються відповідно до чинного законодавства України, — суму не
більше ніж 9000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній
валюті на місяць за наявності індивідуальної ліцензії Національного
банку на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них
валютних цінностей.

Проаналізуємо стан та структуру залишків коштів населення та підприємств
у банках України станом на 01.01.2009р.

За друге півріччя 2008р. обсяг коштів на рахунках підприємств,
організацій і населення в банках України зріс на 15% і на 01.01.2009
року становив 29,3 млрд.грн. Зокрема, кошти в національній валюті
збільшилися на 15,4%, в іноземній – на 13,9% і становили 19,9 та 9,4
млрд.грн. (рис.2.1.)

picscalex1000100090000038d0a00000a002d0000000000050000000902000000000500
00000102ffffff000500000004010d00000005000000020102000000050000000c02cc00
e401030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b02
00000000030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701
ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604cc00
e40100000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902
00000000070000001604cc00e4010000000007000000fc02010000000000000004000000
2d01000008000000fa0205000100000000000000040000002d010100050000000902ffff
ff00050000000102000000000500000004010d000000050000000201020000000e000000
240305002a001b0068011b00680195002a0095002a001b0008000000fa02000000000000
00000000040000002d01020008000000fa0200000000000000000000040000002d010300
07000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d01020005000000010200000000050000000902ffffff00
0700000016049900680117002a000700000015047000db01400073010500000014027d00
2a00050000000102ffffff000500000004010d0000000500000002010100000005000000
13027d00680105000000140264002a00050000001302640068010500000014024c002a00
0500000013024c00680105000000140233002a0005000000130233006801050000001402
1b002a000500000013021b006801040000002d010300040000002d010400040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010200050000000102ffffff000500
00000902ffffff00070000001604cc00e401000000000700000015047000db0140007301
08000000fa0200000100000080808000040000002d01050004000000f001020005000000
14021b002a000500000004010d000000050000000201010000000500000013021b006801
0500000013029500680105000000130295002a000500000013021b002a00040000002d01
0300040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010500050000000102ffffff00050000000902ffffff00070000001604cc00e4010000
0000040000002d010300040000002d010400040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010500050000000102ffffff00050000000902ffffff0007000000
1604c700df0105000500040000002d010300040000002d010400040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010500050000000102ffffff00050000000902
ffffff00070000001604950069011b002a00040000002d010300040000002d0104000400
00002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010500050000000102ffff
ff00050000000902ffffff0007000000160495006a0119002a0008000000fa0200000100
000000000000040000002d01020004000000f00105000500000001020000000005000000
04010d000000050000000201020000000800000026060f000600ffffffff000004000000
2d010100040000002d01000005000000070104000000050000000102ffffff0005000000
0902003300002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000
200000000000000000000000000000000000000000330000ffffff00ff000000f7000000
e3000000c100000080000000c1000000e3000000f7000000040000002d01050004000000
2d010500090000001d062100f0006100400034005900040000002d010500050000000902
0100000005000000010201000000040000002d01000004000000f0010500040000002d01
0200040000002d010000050000000701010000000800000026060f000600ffffffff0100
040000002d0100000e000000240305005900340099003400990095005900950059003400
040000002d0100000800000026060f000600ffffffff0000040000002d01010004000000
2d01000005000000070104000000050000000102ffffff00050000000902000080002d00
000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000
00000000000000000000000080000000ffffff000f0000000f0000000f0000000f000000
aa00000055000000aa00000055000000040000002d010500040000002d01050009000000
1d062100f0002e0040006700f800040000002d0105000500000009020100000005000000
010201000000040000002d01000004000000f0010500040000002d010200040000002d01
0000050000000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010000
0e00000024030500f80067003801670038019500f8009500f8006700040000002d010000
040000002d010300040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d01020005000000010200000000050000000902ffffff00070000001604
950069011b002a00040000002d010300040000002d010400040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d01020005000000010200000000050000000902ffff
ff00070000001604cc00e4010000000008000000fa020000000000000000000004000000
2d01050004000000f00102000500000014021b002a00050000000102ffffff0005000000
04010d0000000500000002010100000005000000130295002a001c000000fb02f3ff0000
000000009001000000cc00000000417269616c2043797200000023070a31b7c5c777c0c5
c77720c0ca7700003000040000002d010200050000001402950026000500000013029500
2a000500000014027d0026000500000013027d002a000500000014026400260005000000
130264002a000500000014024c0026000500000013024c002a0005000000140233002600
05000000130233002a000500000014021b0026000500000013021b002a00050000001402
95002a00050000001302950068011c000000fb02f0ff0000000000009001000000000000
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c777c0c5c77720c0ca77000030000400
00002d0106000500000014029a002a0005000000130295002a000500000014029a00c900
0500000013029500c9000500000014029a00680105000000130295006801040000002d01
0300040000002d0104001c000000fb021000070000000000bc0200000000010202225379
7374656d000000000a0021008a0100000000ffffffff74ec1300b9c1c777040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01000004000000
2d010500050000000102ffffff00050000000902ffffff00070000001604cc00e4010000
0000040000002d010200040000002d010300040000002d010400040000002d0107000400
00002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010000040000002d010500
050000000102ffffff00050000000902ffffff00070000001604cc00e401000000000500
00000902000000000500000004010d0000000500000002010100000009000000320a8d00
1900010000003000070009000000320a7500190001000000350007000a000000320a5c00
1200020000003130070007000a000000320a44001200020000003135070007000a000000
320a2b001200020000003230070007000a000000320a1300120002000000323507000700
040000002d010300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff03000000
1e00040000002d010200040000002d010000040000002d010500050000000102ffffff00
05000000090200000000070000001604cc00e40100000000040000002d01060004000000
2d010300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010000040000002d010500050000000102ffffff0005000000
090200000000070000001604cc00e401000000000500000004010d000000050000000201
01000000050000001402a40052001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c777c0c5c77720c0ca77000030000400
00002d010800050000002e010100000016000000320aa40052000a000000cde0f62ee2e0
ebfef2e00b000700090004000800070008000c0007000700050000002e01000000000400
00002d01060004000000f0010800050000001402a400f8001c000000fb02f0ff00000000
00009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c777c0c5c777
20c0ca7700003000040000002d010800050000002e010100000015000000320aa400f800
09000000b2ed2ee2e0ebfef2e0e00500090004000800070008000c000700070005000000
2e0100000000040000002d01060004000000f0010800040000002d010300040000002d01
0400040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010000040000002d010500050000000102ffffff000500000009020000000007000000
1604cc00e40100000000040000002d01010004000000f001050007000000fc020000ffff
ff000000040000002d010500050000000902ffffff000500000001020000000005000000
04010d00000005000000020102000000070000001b047200dc0140007301040000002d01
0300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff030000001e0004000000
2d010600040000002d010500040000002d01010005000000010200000000050000000902
ffffff000700000016047000db0140007301040000002d010300040000002d0104000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010500
040000002d01010005000000010200000000050000000902ffffff000700000016047000
db014000730108000000fa0200000100000000000000040000002d010800080000002606
0f000600ffffffff0000040000002d010100040000002d01000005000000070104000000
050000000102ffffff00050000000902003300002d000000420105000000280000000800
000008000000010001000000000020000000000000000000000000000000000000000033
0000ffffff00ff000000f7000000e3000000c100000080000000c1000000e3000000f700
0000040000002d010900040000002d010900090000001d062100f0000900090049007901
040000002d0109000500000009020100000005000000010201000000040000002d010000
04000000f0010900040000002d010800040000002d010500050000000701010000000800
000026060f000600ffffffff0100040000002d0100000500000009020000000005000000
04010d00000005000000020102000000070000001b045300830149007901040000002d01
0500050000000102ffffff0005000000020101000000050000001402440087011c000000
fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00
b7c5c777c0c5c77720c0ca7700003000040000002d010900050000002e01010000001600
0000320a440087010a000000cde0f62ee2e0ebfef2e00b00070009000400080007000800
0c0007000700050000002e0100000000040000002d01060004000000f001090004000000
2d010300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010500040000002d010800050000000102ffffff0005000000
0902000000000700000016047000db0140007301040000002d010300040000002d010400
040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01
0500040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
7000db014000730108000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000000
f00108000800000026060f000600ffffffff0000040000002d010100040000002d010000
05000000070104000000050000000102ffffff00050000000902000080002d0000004201
050000002800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000
000000000000000080000000ffffff008700000087000000870000008700000055000000
aa00000055000000aa000000040000002d010800040000002d010800090000001d062100
f0000900090061007901040000002d010800050000000902010000000500000001020100
0000040000002d01000004000000f0010800040000002d010900040000002d0105000500
00000701010000000800000026060f000600ffffffff0100040000002d01000005000000
0102000000000500000004010d00000005000000020102000000070000001b046b008301
61007901040000002d010500050000000102ffffff000500000002010100000005000000
14025c0087011c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c777c0c5c77720c0ca7700003000040000002d0108000500
00002e010100000015000000320a5c00870109000000b2ed2ee2e0ebfef2e0e005000900
04000800070008000c0007000700050000002e0100000000040000002d01060004000000
f0010800040000002d010300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010600040000002d010500040000002d010900050000000102
ffffff00050000000902000000000700000016047000db0140007301040000002d010300
040000002d010400040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0600040000002d010500040000002d010900050000000102ffffff000500000009020000
0000070000001604cc00e40100000000040000002d010300040000002d01040004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0105000400
00002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604cc00e401
0000000007000000fc020000000000000000040000002d01080004000000f00105000400
00002d01030004000000f0010900040000002701ffff050000000c02cc00e40103000000
1e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff050000000b02
00000000030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701
ffff030000000000

Рис.2.1. Залишки коштів на рахунках підприємств

Упродовж 2008 року обсяги строкових депозитів юридичних та фізичних осіб
зростали вищими темпами, ніж поточні (до запитання). Залишок коштів на
поточних (до запитання) рахунках порівняно з початком року збільшився на
7,6% і на 01.01.2009р. становив 14,4 млрд.грн., а на строкових – на
23,2% і дорівнював 14,9 млрд.грн. (рис.2.2.).

picscalex95010009000003cc08000009003000000000000500000009020000000005000
0000102ffffff000500000004010d00000005000000020102000000050000000c025c016
502030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b020
0000000030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701f
fff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016045c016
50200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020
00000000700000016045c0165020000000007000000fc020000ffffff000000040000002
d01000008000000fa0205000100000000000000040000002d010100050000000902fffff
f00050000000102000000000500000004010d000000050000000201020000000e0000002
403050036001d00f9011d00f90111013600110136001d0008000000fa020000000000000
0000000040000002d01020008000000fa0200000000000000000000040000002d0103000
7000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002701ffff030000001e000
40000002d010000040000002d01020005000000010200000000050000000902ffffff000
700000016041501f90119003600070000001504a3005d028b000402050000001402f6003
600050000000102ffffff000500000004010d00000005000000020101000000050000001
302f600f901050000001402db003600050000001302db00f901050000001402c00036000
50000001302c000f901050000001402a5003600050000001302a500f9010500000014028
90036000500000013028900f9010500000014026e0036000500000013026e00f90105000
0001402530036000500000013025300f901050000001402380036000500000013023800f
9010500000014021d0036000500000013021d00f901040000002d010300040000002d010
400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010200050000000
102ffffff00050000000902ffffff000700000016045c01650200000000070000001504a
3005d028b000402040000002d01010004000000f00102000500000014021d00360005000
00014021d00f9010500000014021101f901050000001402110136000500000014021d003
600040000002d010300040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002
d010000040000002d010100050000000102ffffff00050000000902ffffff00070000001
6045c01650200000000040000002d010300040000002d010400040000002701ffff03000
0001e00040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff00050000000902f
fffff000700000016045701600205000500040000002d010300040000002d01040004000
0002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010100050000000102fffff
f00050000000902ffffff000700000016041101fa011d003600040000002d01030004000
0002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0101000
50000000102ffffff00050000000902ffffff000700000016041101fb011b00360008000
000fa0200000100000000000000040000002d01020007000000fc0200009999ff0000000
40000002d01050004000000f00100000500000009029999ff000500000004010d0000000
50000000201020000000e0000002403050079003800d4003800d40011017900110179003
8000e000000240305005b01c000b501c000b50111015b0111015b01c000040000002d010
300040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002
d010200050000000102ffffff000500000009029999ff000700000016041101fa011d003
600040000002d010300040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002
d010500040000002d010200050000000102ffffff000500000009029999ff00070000001
6045c0165020000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000004000
000f00102000500000014021d0036000500000004010d000000050000000201010000000
50000001302110136001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0000001054696
d6573204e657720526f6d616e00b7c5c777c0c5c77720c0ca7700003000040000002d010
2000500000014021101310005000000130211013600050000001402f6003100050000001
302f6003600050000001402db003100050000001302db003600050000001402c00031000
50000001302c0003600050000001402a5003100050000001302a50036000500000014028
9003100050000001302890036000500000014026e0031000500000013026e00360005000
000140253003100050000001302530036000500000014023800310005000000130238003
6000500000014021d0031000500000013021d00360005000000140211013600050000001
3021101f9011c000000fb02f0ff0000000000009001000000000000001054696d6573204
e657720526f6d616e00b7c5c777c0c5c77720c0ca7700003000040000002d01060005000
000140216013600050000001302110136000500000014021601180105000000130211011
8010500000014021601f9010500000013021101f901040000002d010300040000002d010
4001c000000fb021000070000000000bc02000000000102022253797374656d000000000
a0021008a0100000000ffffffff74ec1300b9c1c777040000002d010700040000002701f
fff030000001e00040000002d010600040000002d010500040000002d010000050000000
102ffffff000500000009029999ff000700000016045c01650200000000040000002d010
200040000002d010300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff03000
0001e00040000002d010200040000002d010500040000002d010000050000000102fffff
f000500000009029999ff000700000016045c01650200000000050000000902000000000
500000004010d000000050000000201010000000d000000320a090111000400000031342
e3107000700040007000d000000320aee0011000400000031342e3207000700040007000
d000000320ad30011000400000031342e3307000700040007000d000000320ab80011000
400000031342e3407000700040007000d000000320a9d0011000400000031342e3507000
700040007000d000000320a810011000400000031342e3607000700040007000d0000003
20a660011000400000031342e3707000700040007000d000000320a4b001100040000003
1342e3807000700040007000d000000320a300011000400000031342e390700070004000
7000a000000320a15001c0002000000313507000700040000002d010300040000002d010
400040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002
d010500040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000070000001
6045c01650200000000040000002d010600040000002d010300040000002d01040004000
0002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0105000
40000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000700000016045c016
502000000000500000004010d00000005000000020101000000050000001402200144001
c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6
d616e00b7c5c777c0c5c77720c0ca7700003000040000002d010800050000002e0101000
00030000000320a200144001b000000c7e0ebe8f8eeea20eaeef8f2b3e220ede020f1f2f
0eeeaeee2e8f50008000700080009000b00080007000400070008000b000700030008000
400090007000400070007000800080007000800080009000700050000002e01000000000
40000002d01060004000000f001080005000000140235019b001c000000fb02f0ff00000
00000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c777c0c5c
77720c0ca7700003000040000002d010800050000002e01010000000d000000320a35019
b0004000000f0e0f52e0800070007000400050000002e0100000000040000002d0106000
4000000f0010800050000001402200127011c000000fb02f0ff000000000000900100000
0cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c777c0c5c77720c0ca7700003
000040000002d010800050000002e01010000002e000000320a200127011a000000c7e0e
be8f8eeea20eaeef8f2b3e220ede020efeef2eef7ede8f508000700080009000b0008000
7000400070008000b0007000300080004000900070004000900080007000800080009000
9000700050000002e0100000000040000002d01060004000000f00108000500000014023
5017c011c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657
720526f6d616e00b7c5c777c0c5c77720c0ca7700003000040000002d010800050000002
e01010000000d000000320a35017c0104000000f0e0f52e0800070007000400050000002
e0100000000040000002d01060004000000f0010800040000002d010300040000002d010
400040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002
d010500040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000070000001
6045c01650200000000040000002d01010004000000f001000007000000fc020000fffff
f000000040000002d01000004000000f0010500050000000902ffffff000500000001020
00000000500000004010d00000005000000020102000000070000001b04a5005e028b000
402040000002d010300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff03000
0001e00040000002d010600040000002d010000040000002d01010005000000010200000
000050000000902ffffff00070000001604a3005d028b000402040000002d01030004000
0002d010400040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0106000
40000002d010000040000002d01010005000000010200000000050000000902ffffff000
70000001604a3005d028b00040208000000fa0200000100000000000000040000002d010
50007000000fc0200009999ff000000040000002d01080004000000f0010000050000000
9029999ff00050000000102ffffff000500000004010d000000050000000201020000000
70000001b049e00140294000a02050000000902000000000500000002010100000005000
00014028f0018021c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d657
3204e657720526f6d616e00b7c5c777c0c5c77720c0ca7700003000040000002d0100000
50000002e010100000015000000320a8f00180209000000ecebf0e42ee3f0ed2ee00a000
8000800080004000600080009000400050000002e0100000000040000002d01060004000
000f0010000040000002d010300040000002d010400040000002d010700040000002701f
fff030000001e00040000002d010600040000002d010800040000002d010500050000000
102ffffff0005000000090200000000070000001604a3005d028b000402040000002d010
300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002
d010600040000002d010800040000002d010500050000000102ffffff000500000009020
00000000700000016045c01650200000000040000002d010300040000002d01040004000
0002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0108000
40000002d010500050000000102ffffff00050000000902000000000700000016045c016
5020000000007000000fc020000000000000000040000002d01000004000000f00108000
40000002d01030004000000f0010500040000002701ffff050000000c025c01650203000
0001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff050000000
b0200000000030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
701ffff030000000000Рис.2.2. Залишки на поточних та строкових рахунках на
1.01.2009 р.

Відповідні зміни відбулись у структурі вкладів та депозитів у розрізі
валют: порівняно з 2007 роком, частка строкових коштів зросла на 3,4
процентного пункту й у червні поточного року становила 50,7%.

На рахунках юридичних осіб залишки коштів до запитання порівняно з
початком року збільшилися на 4,1% і становили 10,7 млрд.грн.

Залишки вкладів фізичних осіб на поточних рахунках з початку року зросли
на 19% і становили 3,7 млрд.грн. або 25,9% від загального обсягу вкладів
до запитання.

За станом на 01.01.2009р. структура вкладів на поточних рахунках у
банках України була наступною (рис.2.3.).

picscalex1260100090000038f0b00000900be0000000000050000000902000000000500
00000102ffffff000500000004010d00000005000000020102000000050000000c02d900
c101030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b02
00000000030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701
ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604d900
c10100000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902
00000000070000001604d900c10100000000040000002701ffff030000001e0005000000
0102ffffff0005000000090200000000070000001604d400bc010500050007000000fc02
0000668080000000040000002d01000008000000fa020000010000000000000004000000
2d01010007000000fc020000668080000000040000002d01020004000000f00100000500
0000090266808000050000000102668080000500000004010d0000000500000002010200
00000e00000024030500e6002d00b6001800b6003300e6004800e6002d0007000000fc02
0000ccffff000000040000002d01000004000000f0010200050000000902ccffff000500
00000102ffffff002200000024030f00b6001700ba001600bd001600c2001600c5001500
ca001500cd001500d2001400d5001400da001400de001400e3001400e6001400e6002d00
b600170007000000fc020000808066000000040000002d01020004000000f00100000500
000009028080660005000000010280806600160000002403090077003100770030007700
30007700300077004b0077004b0077004b0077004c007700310007000000fc0200008080
66000000040000002d01000004000000f00102000e00000024030500d700300077003100
77004c00d7004b00d700300007000000fc020000ffffcc000000040000002d0102000400
0000f0010000050000000902ffffcc00050000000102ffffff003a00000024031b007700
310077002f0077002e0077002d0078002c0079002b007a002a007a0029007c0028007d00
27007f002600810025008300240085002300870022008a0021008c00200090001f009300
1e0095001d0099001d009c001c00a0001b00a3001b00a7001a00d7003000770031000700
0000fc0200004d1a33000000040000002d01000004000000f00102000500000009024d1a
33000500000001024d1a33006a00000024033300a7004b00a4004b00a0004a009d004a00
990049009700480093004700910047008e0046008b004500890044008600430085004300
83004200810041007f0040007d003f007c003e007a003d007a003c0079003b0078003a00
77003900770037007700370077005200770052007700540078005500790056007a005700
7a0058007c0059007d005a007f005b0081005c0083005d0085005e0086005e0089005f00
8b0060008e006100910062009300620097006300990064009d006500a0006500a4006600
a7006600a7004b0007000000fc0200004d1a33000000040000002d01020004000000f001
00000e00000024030500d7003600a7004b00a7006600d7005100d700360007000000fc02
0000993366000000040000002d01000004000000f0010200050000000902993366000500
00000102ffffff003a00000024031b00a7004b00a4004b00a0004a009d004a0099004900
9700480093004700910047008e0046008b00450089004400860043008500430083004200
810041007f0040007d003f007c003e007a003d007a003c0079003b0078003a0077003900
7700370077003700d7003600a7004b0007000000fc0200004d4d80000000040000002d01
020004000000f00100000500000009024d4d80000500000001024d4d8000be0000002403
5d006401350064013600630137006301380062013a0061013a0060013c005e013d005d01
3e005b013f0059014000580141005501420052014300500144004d0145004a0146004701
460044014700400148003d0149003901490035014a0032014b002e014b0029014c002601
4c0021014d001c014d0019014d0014014d000f014e000c014e0007014e0002014e00fe00
4e00f9004e00f4004d00f1004d00ec004d00e7004d00e4004c00df004c00da004b00d700
4b00d3004a00d3006500d7006600da006600df006700e4006700e7006800ec006800f100
6800f4006800f9006900fe00690002016900070169000c0169000f016900140168001901
68001c0168002101680026016700290167002e0166003201660035016500390164003d01
64004001630044016200470161004a0161004d01600050015f0052015e0055015d005801
5c0059015b005b015a005d0159005e015800600157006101550062015500630153006301
520064015100640150006401350007000000fc0200009999ff000000040000002d010000
04000000f00102000500000009029999ff00050000000102ffffff00ac00000024035400
03011c0008011c000c011c0011011c0014011c0019011c001e011d0021011d0026011d00
29011e002e011e0032011f0035011f00390120003c012100400121004301220046012300
4a0124004c0124004f012500510126005401270057012800580129005b012a005c012b00
5e012c0060012d0060012e00620130006201300063013200640133006401340064013500
64013600630137006301390062013a0061013b0060013c005e013d005d013e005b013f00
59014000580141005501420053014300500144004d0145004b0145004701460045014700
410148003d0149003b01490036014a0034014a002f014b002b014c0027014c0023014c00
1f014d001b014d0016014d0012014d000d014e000a014e0005014e0002014e00fd004e00
f7004e00f4004d00ef004d00ec004d00e7004d00e2004c00df004c00da004b00d7004b00
d3004a000301350003011c0008000000fa0200000000000000000000040000002d010200
07000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff000500000009029999ff00
070000001604d900c10100000000040000002d010200040000002d010300040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff000500
000009029999ff00070000001604d900c101000000001c000000fb02f3ff000000000000
9001000000cc00000000417269616c20437972000000cd070a90b7c5c777c0c5c77720c0
ca7700003000040000002d010400040000002d010400040000002d010400040000002d01
0200040000002d0103001c000000fb021000070000000000bc0200000000010202225379
7374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffd8e81300b9c1c777040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01000004000000
2d010100050000000102ffffff000500000009029999ff00070000001604650094014e00
6401050000000902000000000500000004010d0000000500000002010100000010000000
320a510066010600000035382e343025070007000400070007000c00040000002d010400
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff00
05000000090200000000070000001604d900c10100000000040000002d01040004000000
2d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100050000000102
ffffff0005000000090200000000070000001604710082005a0052000500000004010d00
00000500000002010100000010000000320a5d0054000600000031362e31302507000700
0400070007000c00040000002d010400040000002d010200040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0100000400
00002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604d900c101
00000000040000002d010400040000002d010400040000002d010200040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0000040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
2a007e0013004e000500000004010d0000000500000002010100000010000000320a1600
50000600000031372e323025070007000400070007000c00040000002d01040004000000
2d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff0005000000
090200000000070000001604d900c10100000000040000002d010400040000002d010400
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016041500d1000000a8000500000004010d0000000500
00000201010000000f000000320a0100aa0005000000382e333025000700040007000700
0c00040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100
050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604d900c101000000001c00
0000fb02f0ff0000000000009001000000cc0000001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c777c0c5c77720c0ca7700003000040000002d01060008000000fa0205000100
000000000000040000002d01070004000000f001010007000000fc020000ffffff000000
040000002d01010004000000f0010000050000000902ffffff0005000000010200000000
0500000004010d00000005000000020102000000070000001b04d4008901860038000400
00002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00
040000002d010600040000002d010100040000002d010700050000000102000000000500
00000902ffffff00070000001604d200880186003800040000002d010200040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010100040000002d01070005000000010200000000050000000902ffffff0007000000
1604d20088018600380008000000fa0200000100000000000000040000002d0100000700
0000fc0200009999ff000000040000002d01080004000000f00101000500000009029999
ff00050000000102ffffff000500000004010d0000000500000002010200000007000000
1b04970048008d003e00050000000902000000000500000002010100000048000000320a
88004c002b000000caeef8f2e820f1f3e127baeaf2b3e220e3eef1efeee4e0f0fee2e0ed
edff20e220ede0f62ee2e0ebfef2b3000b0008000b000700090004000700070008000300
070007000700030008000400060008000700090008000800070008000c00080007000900
0900070004000800040009000700090004000800070008000c0007000300040000002d01
0200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000000
2d010600040000002d010800040000002d010000050000000102ffffff00050000000902
00000000070000001604d200880186003800040000002d010200040000002d0103000400
00002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010800
040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604d200
88018600380008000000fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f001
000007000000fc020000993366000000040000002d01000004000000f001080005000000
0902993366000500000004010d00000005000000020102000000070000001b04a9004800
9f003e00050000000902000000000500000002010100000046000000320a9a004c002a00
0000caeef8f2e820f1f3e127baeaf2b3e220e3eef1efeee4e0f0fee2e0ededff20e220b3
ed2ee2e0ebfef2b30b0008000b0007000900040007000700080003000700070007000300
08000400060008000700090008000800070008000c000800070009000900070004000800
04000300090004000800070008000c0007000300040000002d010200040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01
0000040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
d200880186003800040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d0101000500
00000102ffffff0005000000090200000000070000001604d20088018600380008000000
fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f001010007000000fc020000
ffffcc000000040000002d01010004000000f0010000050000000902ffffcc0005000000
04010d00000005000000020102000000070000001b04bc004800b2003e00050000000902
000000000500000002010100000030000000320aad004c001b000000caeef8f2e820f4b3
e72eeef1b3e120e220ede0f62ee2e0ebfef2b3000b0008000b0007000900040009000300
06000400080007000300080004000800040009000700090004000800070008000c000700
0300040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300
00001e00040000002d010600040000002d010100040000002d010800050000000102ffff
ff0005000000090200000000070000001604d200880186003800040000002d0102000400
00002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600
040000002d010100040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000
070000001604d20088018600380008000000fa0200000100000000000000040000002d01
000004000000f001080007000000fc020000ccffff000000040000002d01080004000000
f0010100050000000902ccffff000500000004010d000000050000000201020000000700
00001b04ce004800c4003e0005000000090200000000050000000201010000002e000000
320abf004c001a000000caeef8f2e820f4b3e72eeef1b3e120e220b3ed2ee2e0ebfef2b3
0b0008000b00070009000400090003000600040008000700030008000400080004000300
090004000800070008000c0007000300040000002d010200040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0108000400
00002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604d2008801
86003800040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010600040000002d010800040000002d010000050000000102
ffffff0005000000090200000000070000001604d900c10100000000040000002d010200
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0600040000002d010800040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000
0000070000001604d900c1010000000007000000fc020000000000000000040000002d01
010004000000f0010800040000002d01020004000000f0010000040000002701ffff0500
00000c02d900c101030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002701ffff050000000b0200000000030000001e00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002701ffff030000000000

Рис.2.3. Структура залишків коштів на поточних рахунках у банках України
на 01.01.2009р.

Залишки коштів на строкових рахунках юридичних осіб на 01.01.2009р.
становили 4,3 млрд.грн. і порівняно з початком року збільшилися на 6% за
рахунок їх зростання на 13,2% у національній валюті. У 2008 році
строкові депозити суб’єктів господарювання зросли на 4,6%, у тому числі
в національній валюті – на 8,4%.

Стрімкими темпами зростали строкові депозити фізичних осіб, які за 2008
рік збільшилися на 31,8% і на 01.01.2009р. становили 10,6 млрд.грн., або
71,1% від загального обсягу строкових вкладів.

Структура залишків вкладів на стокових рахунках в банках України на
01.01.2009 р. зображена на рис.2.4.

picscalex74010009000003ef0c000009006601000000000500000009020000000005000
0000102ffffff000500000004010d00000005000000020102000000050000000c0269016
c02030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b020
0000000030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701f
fff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000007000000160469016
c0200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020
000000007000000160469016c0200000000040000002701ffff030000001e00050000000
102ffffff0005000000090200000000070000001604640167020500050007000000fc020
000606060000000040000002d01000008000000fa0200000100000000000000040000002
d01010007000000fc020000606060000000040000002d01020004000000f001000005000
000090260606000050000000102606060000500000004010d00000005000000020102000
0000e0000002403050047017d00e7016d00e7019c004701ac0047017d0007000000fc020
000c0c0c0000000040000002d01000004000000f0010200050000000902c0c0c00005000
00001029999ff005e00000024032d00470151004d01510050015100560151005c0151005
f015100650151006b0152006d01520073015200760152007c01530082015300840154008
a0154008f01550092015500970156009d0157009f015700a4015800a9015900ac015900b
1015a00b3015b00b8015c00bc015d00be015d00c2015e00c7015f00c9016000cc016100d
0016200d2016300d5016400d9016600da016600dd016800df016800e1016a00e4016b00e
5016c00e7016d0047017d004701510007000000fc0200001a1a1a000000040000002d010
20004000000f00100000500000009021a1a1a000500000001021a1a1a002e00000024031
50002028300020285000202860001028700010288000002890000028a00ff018c00fe018
d00fd018e00fd01bd00fe01bc00ff01bb000002b9000002b8000102b7000102b6000202b
5000202b4000202b2000202830007000000fc0200001a1a1a000000040000002d0100000
4000000f00102000e0000002403050056018300fd018e00fd01bd005601b200560183000
7000000fc020000333333000000040000002d01020004000000f00100000500000009023
33333000500000001029999ff003400000024031800f6017300f8017500f9017500fb017
700fd017800fd017900ff017b0000027c0000027d0001027f00010280000202810002028
200020284000202850001028600010288000002890000028a00ff018c00fe018d00fd018
e0056018300f601730007000000fc020000808080000000040000002d01000004000000f
00102000500000009028080800005000000010280808000460000002403210079008f007
8008e0076008d0075008c0074008b0073008a007200890071008800700087006f0085006
f0085006f0084006e0082006e0082006e0080006e007f006e00ae006e00af006e00b1006
e00b1006f00b3006f00b4006f00b4007000b6007100b7007200b8007300b9007400ba007
500bb007600bc007800bd007900be0079008f0007000000fc02000080808000000004000
0002d01020004000000f00100000e000000240305001a017f007a008f007a00be001a01a
e001a017f0007000000fc020000ffffff000000040000002d01000004000000f00102000
50000000902ffffff000500000001029999ff00940000002403480079008f0077008e007
6008d0074008c0074008b007200890071008800700087006f0085006f0085006e0083006
e0082006e0081006e007f006e007e006e007d006e007b006f007b006f007900700078007
1007700720075007300740074007300760071007700710079006f007a006f007d006d007
f006c0080006b0083006a0085006900880068008b0066008d00660090006400940063009
60063009a0061009c006100a0006000a4005f00a7005e00ab005d00ae005d00b2005c00b
7005b00ba005a00bf005a00c1005900c6005800cc005800ce005700d4005700d7005600d
c005600e2005500e5005500ea005400f0005400f3005400f9005400fc005300020153000
80153000b01530011015300140153001a0153001a017f0079008f0007000000fc0200004
04040000000040000002d01020004000000f001000005000000090240404000050000000
10240404000660100002403b100de019800dc019a00db019a00d9019c00d7019d00d6019
e00d4019f00d101a100d001a100cd01a300ca01a400c901a500c501a600c201a700c001a
800bc01a900b901aa00b701ab00b201ac00ae01ad00ac01ae00a801af00a301b000a101b
0009c01b1009701b2009401b3008f01b3008a01b4008701b5008201b5007d01b6007a01b
6007401b7006f01b7006c01b8006601b8006001b8005d01b9005801b9005201b9004f01b
9004901ba004301ba004001ba003a01ba003401ba003101ba002b01ba002501ba002201b
9001c01b9001601b9001301b9000d01b8000701b8000401b800ff00b700f900b700f600b
700f100b600eb00b500e900b500e300b400de00b300dc00b300d700b200d200b100cf00b
100cb00b000c600af00c400ae00bf00ad00bb00ac00b900ac00b500aa00b100a900af00a
900ac00a700a800a600a600a500a300a400a000a3009f00a2009c00a1009a009f0098009
f0096009d009600cc009800ce009a00ce009c00d0009f00d100a000d200a300d300a600d
400a800d500ac00d600af00d800b100d800b500d900b900db00bb00db00bf00dc00c400d
d00c600de00cb00df00cf00e000d200e000d700e100dc00e200de00e200e300e300e900e
400eb00e400f100e500f600e600f900e600ff00e6000401e7000701e7000d01e7001301e
8001601e8001c01e8002201e8002501e9002b01e9003101e9003401e9003a01e9004001e
9004301e9004901e9004f01e8005201e8005801e8005d01e8006001e7006601e7006c01e
7006f01e6007401e6007a01e5007d01e5008201e4008701e4008a01e3008f01e2009401e
2009701e1009c01e000a101df00a301df00a801de00ac01dd00ae01dc00b201db00b701d
a00b901d900bc01d800c001d700c201d600c501d500c901d400ca01d300cd01d200d001d
000d101d000d401ce00d601cd00d701cc00d901cb00db01c900dc01c900de01c700de019
80007000000fc020000808080000000040000002d01000004000000f0010200050000000
902808080000500000001029999ff00b800000024035a00de019800dc019a00db019a00d
9019c00d7019d00d6019e00d4019f00d101a100d001a100cd01a300ca01a400c901a500c
501a600c201a700c001a800bc01a900b901aa00b701ab00b201ac00ae01ad00ac01ae00a
801af00a301b000a101b0009c01b1009701b2009401b3008f01b3008a01b4008701b5008
201b5007d01b6007a01b6007401b7006f01b7006c01b8006601b8006001b8005d01b9005
801b9005201b9004f01b9004901ba004301ba004001ba003a01ba003401ba003101ba002
b01ba002501ba002201b9001c01b9001601b9001301b9000d01b8000701b8000401b800f
f00b700f900b700f600b700f100b600eb00b500e900b500e300b400de00b300dc00b300d
700b200d200b100cf00b100cb00b000c600af00c400ae00bf00ad00bb00ac00b900ac00b
500aa00b100a900af00a900ac00a700a800a600a600a500a300a400a000a3009f00a2009
c00a1009a009f0098009f0096009d0037018d00de01980008000000fa020000000000000
0000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d01030004000
0002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0101000500000001029999f
f000500000009028080800007000000160469016c0200000000040000002d01020004000
0002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0101000
500000001029999ff000500000009028080800007000000160469016c02000000001c000
000fb02f2ff0000000000009001000000000000001054696d6573204e657720526f6d616
e00b7c5c777c0c5c77720c0ca7700003000040000002d010400040000002d01040004000
0002d010400040000002d010200040000002d0103001c000000fb021000070000000000b
c02000000000102022253797374656d000000000a0021008a0100000000ffffffff2cf11
300b9c1c777040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010000040000002d0101000500000001029999ff00050000000902808080000
70000001604690087005100570005000000090200000000050000000102ffffff0005000
00004010d0000000500000002010100000010000000320a550059000600000033302e393
025070007000400070007000c00040000002d010400040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010000040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000070000001
60469016c0200000000040000002d010400040000002d010400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010000040000002d010100050000000102ffffff00050000000902000000000
700000016045700da013f00aa010500000004010d0000000500000002010100000010000
000320a4300ac010600000031392e323025070007000400070007000c00040000002d010
400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100050000000102fffff
f000500000009020000000007000000160469016c0200000000040000002d01040004000
0002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701f
fff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100050000000
102ffffff00050000000902000000000700000016048b003102730008020500000004010
d000000050000000201010000000f000000320a77000a0205000000392e3630250007000
400070007000c00040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01000004000
0002d010100050000000102ffffff000500000009020000000007000000160469016c020
0000000040000002d010400040000002d010400040000002d010200040000002d0103000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
000040000002d010100050000000102ffffff00050000000902000000000700000016040
2016001ea0030010500000004010d0000000500000002010100000010000000320aee003
2010600000034302e333025070007000400070007000c00040000002d010400040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff00050000000
9020000000007000000160469016c02000000001c000000fb02f0ff00000000000090010
00000cc0000001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c777c0c5c77720c0ca770
0003000040000002d01060008000000fa0205000100000000000000040000002d0107000
4000000f001010007000000fc020000ffffff000000040000002d01010004000000f0010
000050000000902ffffff00050000000102000000000500000004010d000000050000000
20102000000070000001b046101dc01ff008d00040000002d010200040000002d0103000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010
100040000002d01070005000000010200000000050000000902ffffff000700000016045
f01db01ff008d00040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002
701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d01070005000
000010200000000050000000902ffffff000700000016045f01db01ff008d0008000000f
a0200000100000000000000040000002d01000007000000fc020000c0c0c000000004000
0002d01080004000000f0010100050000000902c0c0c0000500000001029999ff0005000
00004010d00000005000000020102000000070000001b0412019d0008019300050000000
90200000000050000000102ffffff000500000002010100000048000000320a0301a1002
b000000caeef8f2e820f1f3e127baeaf2b3e220e3eef1efeee4e0f0fee2e0ededff20f32
0ede0f62ee2e0ebfef2b3000b0008000b000700090004000700070008000300070007000
700030008000400060008000700090008000800070008000c00080007000900090007000
4000700040009000700090004000800070008000c0007000300040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0106000
40000002d010800040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000
700000016045f01db01ff008d00040000002d010200040000002d010300040000002d010
500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010800040000002
d010000050000000102ffffff00050000000902000000000700000016045f01db01ff008
d0008000000fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f001000007000
000fc020000333333000000040000002d01000004000000f001080005000000090233333
3000500000001029999ff000500000004010d00000005000000020102000000070000001
b042a019d002001930005000000090200000000050000000102ffffff000500000002010
100000046000000320a1b01a1002a000000caeef8f2e820f1f3e127baeaf2b3e220e3eef
1efeee4e0f0fee2e0ededff20f320b3ed2ee2e0ebfef2b30b0008000b000700090004000
700070008000300070007000700030008000400060008000700090008000800070008000
c00080007000900090007000400070004000300090004000800070008000c00070003000
40000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001
e00040000002d010600040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff000
50000000902000000000700000016045f01db01ff008d00040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000
0002d010000040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000007000
00016045f01db01ff008d0008000000fa0200000100000000000000040000002d0108000
4000000f001010007000000fc020000808080000000040000002d01010004000000f0010
000050000000902808080000500000001029999ff000500000004010d000000050000000
20102000000070000001b0442019d003801930005000000090200000000050000000102f
fffff000500000002010100000030000000320a3301a1001b000000caeef8f2e820f4b3e
72eeef1b3e120f320ede0f62ee2e0ebfef2b3000b0008000b00070009000400090003000
6000400080007000300080004000700040009000700090004000800070008000c0007000
300040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000
0001e00040000002d010600040000002d010100040000002d010800050000000102fffff
f00050000000902000000000700000016045f01db01ff008d00040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0106000
40000002d010100040000002d010800050000000102ffffff00050000000902000000000
700000016045f01db01ff008d0008000000fa0200000100000000000000040000002d010
00004000000f001080007000000fc020000ffffff000000040000002d01080004000000f
0010100050000000902ffffff000500000001029999ff000500000004010d00000005000
000020102000000070000001b045a019d005001930005000000090200000000050000000
102ffffff00050000000201010000002e000000320a4b01a1001a000000caeef8f2e820f
4b3e72eeef1b3e120f320b3ed2ee2e0ebfef2b30b0008000b00070009000400090003000
600040008000700030008000400070004000300090004000800070008000c00070003000
40000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001
e00040000002d010600040000002d010800040000002d010000050000000102ffffff000
50000000902000000000700000016045f01db01ff008d00040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000
0002d010800040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000007000
000160469016c0200000000040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010800040000002d010
000050000000102ffffff000500000009020000000007000000160469016c02000000000
7000000fc020000000000000000040000002d01010004000000f0010800040000002d010
20004000000f0010000040000002701ffff050000000c0269016c02030000001e0005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff050000000b02000000000
30000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff03000
0000000

Рис.2.4. Структура залишків коштів на строкових рахунках у банках
України на 01.01.2009р.

За період, що розглядається, збереглася стійка тенденція до зростання
обсягів зобов’язань банків і поліпшення їх якості та стабільності. Темпи
збільшення обсягу зобов’язань були вищими, ніж темпи зростання пасивів,
капіталу та активів банків.

Зростання коефіцієнта монетаризації при одночасному зниженні доларизації
упродовж трьох останніх років є свідченням того, що національна грошова
одиниця посилює свої позиції і довіра до банківської системи поступово
зростає [77].

2.2 Валютне регулювання операції з міжнародних торговельних розрахунків

Сучасний етап розвитку економіки характеризується подальшим поглибленням
та зміцненням взаємозв’язків між національними економіками, які
передбачають здійснення міжнародних розрахунків. Міжнародні розрахунки –
це грошові розрахунки між установами, підприємствами, банками та
окремими особами, пов’язані з рухом товарно-матеріальних цінностей та
послуг у міжнародному обороті. Основою для проведення міжнародних
розрахунків є зовнішня торгівля, оскільки насамперед у ній виявляється
відносно відокремлена форма руху вартостей у міжнародному обороті через
розбіжності в часі виробництва, реалізації та оплаті товарів, а також
завдяки територіальній розрізненості ринків збуту.

Міжнародні розрахунки охоплюють торгівлю товарами та послугами, а також
некомерційні операції, кредити і рух капіталів між країнами, у тому
числі відносини, пов’язані з будівництвом об’єктів за кордоном і
наданням економічної допомоги країнам.

Основними суб’єктами міжнародних розрахунків є експортери та імпортери,
а також банки, що їх обслуговують. Усі вони вступають у відповідні
відносини, які пов’язані з рухом товаророзпорядчих документів і
операційним оформленням платежів. При цьому провідна роль у міжнародних
розрахунках належить банкам. Для своєчасного і раціонального здійснення
міжнародних розрахунків банки відкривають і підтримують необхідні
валютні позиції в різних валютах відповідно до структури та строків
майбутніх платежів і проводять політику диверсифікації валютних
резервів. При цьому діяльність банків у сфері міжнародних розрахунків
регулюється, з одного боку, їх національним законодавством, а з іншого —
правилами та звичаями, що склалися у світі, окремими міжбанківськими
угодами.

Першочерговою і необхідною умовою здійснення міжнародної торговельної
операції є зовнішньоторговельний контракт, який визначає права та
обов’язки сторін, їх відповідальність за проведення операції. При
складанні контракту велике значення має правильне визначення
валютно-фінансових і платіжних умов угоди, від яких залежить
рентабельність зовнішньоторговельних операцій, своєчасне отримання
платежу, виконання обов’язків за контрактом, страхування сторін від
валютних ризиків.

Вибір валютно-фінансових і платіжних умов контрактів залежить від
багатьох чинників, зокрема від характеру економічних і політичних
відносин між країнами, наявності або відсутності міждержавних угод,
кон’юктури ринку і перспектив його розвитку, традицій та звичаїв
торгівлі даним товаром, норм національного законодавства, міжнародних
правил і конвенцій, які регулюють розрахункові відносини, тощо.

Валютно-фінансові та платіжні умови охоплюють такі основні елементи:
валюту ціни і спосіб визначення ціни; валюту платежу, курс перерахунку
валюти ціни у валюту платежу, якщо вони не збігаються; умови
розрахунків; форми розрахунків та банки, через які ці розрахунки будуть
здійснюватись.

Валютою ціни називають валюту, в якій виражена ціна товару за укладеною
зовнішньоторговельною угодою або сума наданої міжнародної позички.

Валюта платежу – це валюта, за допомогою якої здійснюються розрахунки
або повертаються позички та борги.

До умов платежу відносять готівкові платежі чи платежі з відстрочкою, на
умовах кредиту, використання клірингових розрахунків, валютних
застережень, фінансові гарантії тощо.

Основними формами міжнародних розрахунків є акредитив, інкасо, аванси та
відкритий рахунок, а технічно вони забезпечуються банківськими
телеграфними та поштовими переказами, чеками та векселями.

Акредитивом називають зобов’язання банку, видане ним за дорученнням
клієнта-імпортера, здійснити платіж на користь експортера (акцептувати
його трати) або забезпечити платіж (акцепт трат) іншим банком у межах
визначених сум та обумовленого терміну проти документів, наведених у
акредитиві.

У розрахунках за зовнішньоторговельними операціями використовують
документарні акредитиви, платежі за якими здійснюються після подання до
банку комерційних документів: рахунку-фактури, транспортних і страхових
документів, сертифікатів тощо.

Учасниками розрахункової операції за акредитивом є:

— покупець (імпортер), який звертається до банку з проханням про
відкриття акредитива;

— бенефіціар (експортер), якому адресовано акредитив і на користь якого
буде здійснено платіж;

— банк-емітент – банк, який відкриває акредитив за дорученням клієнта
або звертається з проханням до іншого банку відкрити акредитив за його
дорученням і за його рахунок;

— авізуючий банк – банк, який сповіщає експортера про відкриття
акредитива. Це може бути банк-емітент, виконуючий банк або третій банк;

— підтверджуючий банк – банк, який бере на себе зобов’язання додатково
до зобов’язань банку-емітента здійснити платіж (акцепт трат) бенефіціару
(експортеру) при додержанні ним умов акредитива;

— банк-платник (виконуючий банк) – банк, який наведено в акредитиві як
платника бенефіціару (експортеру) певної суми коштів проти документів,
передбачених акредитивом. Це може бути банк-емітент, підтверджуючий
банк, авізуючий банк або інший банк, уповноважений банком-емітентом;

— негоціюючий банк – банк, що здійснює платіж проти документів і
переймає на себе фінансові ризики. Таким банком може бути банк, що
здійснює платіж або підтвердження акредитива.

Крім банків у акредитивній операції беруть участь транспортні та
страхові компанії, а також митні брокери.

Експортер та імпортер укладають між собою угоду, в якій вказують, що
розрахунки буде здійснено в формі документарного акредитива.

В контракті мають бути чітко сформульовані умови акредитива, визначений
порядок платежу, а також зазначені банк-емітент, авізуючий та виконуючий
акредитив банк. Умови здійснення платежу, що наведені в контракті, мають
бути також відображені і в дорученні імпортера банку про відкриття
акредитива.

Після підписання контракту експортер повідомляє імпортера про готовність
відвантажити товар. Одержавши повідомлення експортера, імпортер подає
своєму банку заяву на відкриття акредитива. Після оформлення відкриття
акредитива банк-емітент направляє акредитив іноземному банку, що
обслуговує експортера (авізуючий банк), який перевіряє його
достеменність і сповіщає експортера про відкриття та умови акредитива.

Експортер перевіряє відповідність умов акредитива платіжним умовам
укладеної угоди та відвантажує товар, а потім разом із транспортними
документами передає інші документи, передбачені умовами акредитива, в
свій банк. Банк експортера перевіряє перелік документів, правильність їх
оформлення тощо і пересилає банку-емітенту для оплати або акцепту. В
супровідному листі зазначається порядок зарахування виручки на рахунок
експортера.

Після одержання та перевірки документів банк-емітент здійснює платіж
банку експортера. На суму платежу дебетується рахунок імпортера, а банк
експортера зараховує відповідні кошти на рахунок експортера. Тільки
після цього імпортер одержує від банку-емітента всі комерційні документи
та стає власником товару.

Банки, які беруть участь у акредитивних операціях, наражаються на певні
ризики, головними серед яких є кредитний, документарний та операційний.
Тому стратегія уникнення таких ризиків має базуватися на використанні
додаткових умов і застережень, чіткому додержанні Уніфікованих правил і
умов укладених угод, а також на високому рівні організації роботи
персоналу з документами.

Незважаючи на те, що акредитивна форма розрахунків є досить складною з
погляду документообігу, вона найбільш вигідна для експортерів, оскільки
дає їм практично безумовну гарантію платежу. У зв’язку із складністю
такої операції при виконанні акредитива банки утримують певну суму
комісії, розмір якої залежить від суми акредитива. Відповідно до
акредитивного листа платником комісії може бути будь-яка із сторін,
проте звичайно в міжнародних розрахунках витрати на сплату комісії
компенсує кожен контрагент угоди на території своєї країни.

Поширеною формою розрахунків є інкасові операції. Інкасо – це доручення
експортера своєму банку одержати від імпортера (платника, боржника)
певну суму коштів або підтвердження (акцепт) того, що ця сума буде
сплачена в обумовлені терміни.

Залежно від наданих документів, за якими здійснюються розрахунки,
розрізняють чисте та документарне інкасо.

Чисте інкасо здійснюється на основі чеків, векселів, платіжних рзписок
та інших видів документів, що використовуються для одержання платежу.

Документарне інкасо – це інкасо фінансових документів, що
супроводжується комерційними документами, або інкасо тільки комерційних
документів.

Процес застосування інкасо складається з багатьох етапів, але всі вони
можуть бути згруповані у три основні стадії.

Стадія 1. Визначення умов інкасо.

Експортер обумовлює форму оплати у своїй діловій пропозиції чи дістає
згоди з покупцем щодо умов оплати в ході підписання договору
купівлі-продажу, наприклад “документи проти оплати” або “документи проти
акцепту”. Умови оплати визначають такі типи документарного інкасо:

— документи проти платежу – банку, в який подають документи, надається
право передати їх трасату тільки за умови здійснення негайного платежу.
Термін “негайний” в міжнародній торгівлі означає “не пізніше від дати
надходження товарів”;

— документи проти акцепту – банк, в який подають документи, передає їх
після того, як імпортер акцептує переказний вексель, що сплачується
переважно через 30-180 днів після пред’явлення або у визначений термін у
майбутньому.

Стадія 2. Інкасування платіжної вимоги і переказ документів.

Після того, як договір купівлі-продажу підписаний, експортер відвантажує
товар на адресу покупця або банку, який пре’явить покупцеві документи до
оплати. Водночас він забирає всі необхідні документи (інвойс,
коносамент, страховий сертифікат походження тощо) і подає їх до свого
банку разом з інкасованою платіжною вимогою. Після цього банк надсилає
одержані документи разом з необхідними інструкціями до банку-імпортера.

Стадія 3. Пред’явлення документів та їх оплата.

Банк, який пред’являє документи, інформує покупця про їх надходження, а
також ознайомлює його з умовами передання цих документів. Покупець
здійснює платіж або акцептує переказний вексель і після цього одержає
документи. Потім банк, який пред’явив документи, здійснює трансферт
одержаної від покупця суми до банку, що наділав документи, який, в свою
чергу кредитує рахунок експортера на цю суму.

В інкасовій операції, як правило, беруть участь такі сторони:

— експортер (продавець, принципал);

— банк, що пересилає документи;

— банк, що пред’являє документи, — інкасо-банк;

— імпортер (покупець, трасат).

Уніфіковані правила з інкасо передбачають, що в такій операції банки
виконують роль посередників і відповідальність за оплату чи акцепт
документів не несуть. У такій ситуації використання інкасової форми
розрахунків є вигіднішим для експортерів, оскільки практично банк
захищає право експортера на товар до моменту оплати чи акцепту
документів.

Разом з тим порівняно з акредитивом інкасова форма розрахунків вигідна й
імпортерам. Імпортер оплачує фактично відвантажений товар, оскільки
платіж здійснюється тільки проти товаросупровідних документів. Крім
того, витрати на здійснення інкасової операції у вигляді банківської
комісії незначні. В деяких випадках відповідно до міжурядових або
міжбанківських угод про взаємну торгівлю та розрахунки комісія може
взагалі не стягуватися.

Недоліками використання інкасової форми розрахунків можуть бути досить
тривалий період до моменту одержання платежу, а також неврегульованість
деяких питань валютного регулювання в окремих країнах, внаслідок чого у
платника може не бути дозволу на переказ коштів своєму закордонному
партнеру або буде обмежений доступ до придбання потрібних сум валюти
(таку ситуацію ми могли спостерігати восени 1998р.). Однак такі питання
заздалегідь з’ясовуються, і приймається відповідне рішення ще на стадії
підготовки до укладання угоди.

Банківський переказ є розрахунковою банківською операцією, яка
здійснюється через подання телеграфного або поштового платіжного
доручення одного банку іншому.

Банківські перекази використовують при сплаті боргів за позичками та
кредитами, принаданні авансів, врегулюванні рекламацій, перерахунках за
раніше укладеними угодами, поверненні помилково одержаних коштів та
різного роду разових виплат.

Технічно банківський переказ є наказом одного банку, адресованим своєму
банку-кореспонденту, про виплату певної суми коштів бенефіціару.
Платіжне доручення банк видає на основі вказівки клієнта банку, який, в
свою чергу, дає банку відповідні інструкції про умови виплати
бенефіціару суми переказу. Доручення виконується банком або його
установами за рахунок клієнта або бенефіціара.

Платіжні доручення іноземних банків за експортовані товари та надані
послуги надходять до уповноваженого банку у вигляді телеграфних або
поштових доручень. На кожне платіжне доручення іноземного банку
складається меморіальний ордер установленої форми. При зарахуванні суми
документарних переказів у цьому ордері банк зазначає термін подання
документів, який не повинен перевищувати 15 днів з дня зарахування суми
переказу на рахунок одержувача коштів у банку.

Здійснення банківського переказу включає такі операції:

— відповідно до укладеного контракту експортер передає необхідні

документи імпортеру;

— імпортер (покупець) виставляє платіжне доручення в банк, що його

обслуговує (банк імпортера);

— списання коштів з рахунку покупця і зарахування їх на рахунок

Лоро-II банку експортера;

— повідомлення (авізування) банку експортера або здійснення

розрахункової операції;

— при надходженні авізо списання коштів з рахунку Лоро-І банку

імпортера та зарахування їх на рахунок експортера;

— авізування експортера про зарахування на його рахунок відповідної

суми коштів.

Технічно переважна більшість платежів за банківськими переказами
здійснюється через систему SWIFT – Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunications, яка була організована в 1973р. і об’єднує
близько 1800 банків світу на правах членів і майже 1500 банків на правах
асоійованих членів у 88 країнах світу. При надходженні коштів на користь
клієнта українського банку або на користь самого банку іноземний
банк-кореспондент зараховує необхідну суму на його рахунок і надсилає
відповідне авізо по системі SWIFT, телексом і поштою. При зарахуванні
коштів на користь юридичної або фізичної особи надходить повідомлення за
формою МТ 100, а втому випадку, якщо бенефіціаром є сам банк, — за
формою МТ 910.

Переваги використання розрахункової системи SWIFT полягають у високій
швидкості та надійності розрахунків.

Загалом використання конкретних форм міжнародних розрахунків залежить
від розвинутості міжнародної торгівлі, ступеня валютного регулювання і
валютного контролю, рівня розвитку, інтенсивності та надійності
розрахункових операцій, що здійснюються комерційними банками. В
українській банківській системі найпоширенішою розрахунковою формою
залишається банківський переказ.

Усі міжнародні розрахунки за комерційними операціями здійснюються через
банки, що встановили між собою кореспондентські відносини та мають
домовленість про порядок і умови здійснення міжбанківських операцій.

Для здійснення взаємних розрахунків банки укладають угоди про
встановлення кореспондентських відносин і відкривають відповідні
кореспондентські рахунки. Рахунок, відкритий українським уповноваженим
банком в іноземному банку, називається “Ностро”. Рахунок, відкритий
іноземним банком в українському уповноваженому банку, — “Лоро”.
Кореспондентські рахунки відкривають у вільно конвертованій, обмежено
конвертованій, неконвертованій валюті та валюті клірингових розрахунків.

Міжнародні розрахунки в іноземній валюті між резидентами і нерезидентами
здійснюються уповноваженими банками через кореспондентські рахунки
“Ностро”. На уповноважені банки покладено функції агентів валютного
контролю за здійсненням міжнародних розрахунків їх клієнтів. Так, для
забезпечення контролю за проведенням розрахунків, пов’язаних з
експортом-імпортом товарів, робіт, послуг уповноважені банки в разі
списання коштів з поточного валютного рахунка резидента зобов’язані
вимагати від нього документи, що підтверджують мету операції (договори,
контракти, інвойси тощо). Якщо резидент здійснює авансовий платіж або
попередню оплату за продукцію, що імпортується в Україну, банк реєструє
цю операцію у спеціально заведеному журналі, в якому фіксують:

— дату перерахування коштів;

— найменування постачальника продукції;

— дату і номер контракту;

— граничний термін надходження продукції з-за кордону на адресу

резидента на основі законодавчо встановлених термінів;

— дату фактичного надходження продукції, яку проставляють на

підставі реєстрів вантажних митних декларацій, що свідчать про
перетинання імпортованою продукцією кордону України.

Експортні операції клієнтів фіксуються уповноваженими банками після

одержання реєстрів вантажних митних декларацій в аналогічному журналі з
одночасною вимогою від резидента копій контракту та
товарно-супроводжувальних документів, які підтверджують момент
фактичного перетинання митного кордону України.

У разі експорту товарів, робіт та послуг на умовах відстрочки платежу
виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їхні
поточні валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати
заборгованостей, зазначені у контрактах, але не пізніше ніж 90
календарних днів з дати митного оформлення продукції, що експортується,
або з моменту підписання акта чи іншого документа, що засвідчує
виконання робіт, надання послуг.

Моментом отримання виручки в іноземній валюті на експортну продукцію
вважають дату надходження коштів на поточний рахунок в уповноваженому
банку. Перевищення зазначеного терміну можливе лише за індивідуальним
дозволом областного управління НБУ за місцем реєстрації резидента.

Валютна виручка від здійснення експортних операцій підлягає зарахуванню
у повному обсязі на поточні валютні рахунки резидентів, відкриті в
уповноважених банках, і тільки на ті, які зазначені у контрактах з
іноземними партнерами. Порядок використання валютної виручки резидентами
встановлюється чинним законодавством та регламентується нормативними
актами НБУ.

Ухилення уповноважених банків від функції органу контролю за
експортно-імпортними операціями клієнтів, а також ненадання інформації
комісіям при регіональних управліннях НБУ тягне за собою застосування
штрафів, визначених Положенням НБУ “Про порядок застосування ст-16
Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93р. №15-93, “Про систему
валютного регулювання і валютного контролю”, затвердженим постановою
Правління НБУ № 212 від 04.07.1997р.

2.3 Валютний контроль НБУ та комерційних банків за операціями з торгівлі
іноземною валютою на УМВР

Банки купують та продають іноземну валюту на валютних ринках:
національних, регіональних, світовому. За формами своєї організації
валютні ринки бувають біржовими та позабіржовими (міжбанківськими).

Біржові валютні ринки – це організовані ринки, які представлені
валютними біржами. Валютна біржа – зазвичай не комерційне підприємство,
оскільки її головна мета полягає не в отриманні прибутку, а в
організації торгів валютою і мобілізації тимчасово вільних валютних
ресурсів.

Левова частка валютних угод здійснюється на неорганізованому,
позабіржовому, або міжбанківському, валютному ринку, на якому дилери
безпосередньо проводять операції між собою з використанням електронного
або супутникового зв’язку.

Головними функціями валютних ринків є:

— своєчасне здійснення міжнародних розрахунків;

— регулювання валютного курсу;

— диверсифікація валютних резервів;

— страхування валютних ризиків;

— отримання прибутку учасників валютного ринку;

— проведення валютної політики, спрямованої на державне

регулювання національної економіки, та узгодженої політики в межах
світового господарства.

Купівля та продаж іноземної валюти для міжнародних розрахунків
здійснюється банками, як правило, в безготівковій формі, на
міжбанківському валютному ринку.

В Україні операції з купівлі-продажу валюти регламентуються Правилами
здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України,
прийнятими Національним банком України 18 березня 1999р №127.

Операції на міжбанківському валютному ринку України дозволяється
здійснювати лише суб’єктам ринку, до яких належать:

— Національний банк України;

— уповноважені банки (комерційні банки, що отримали ліцензію
Національного банку України на здійснення операцій з валютними
цінностями);

— уповноважені фінансові установи (що отримали ліцензію Національного
банку України на здійснення операцій з валютними цінностями).

Уповноважені банки та уповноважені фінансові установи здійснюють валютні
операції на міжнародних валютних ринках відповідно до правил, які
встановлені на цих ринках, і нормативно-правових актів Національного
банку України, що регулюють здійснення операцій на міжбанківському
валютному ринку України.

Операції з купівлі-продажу іноземної валюти за іноземну валюту
здійснюються суб’єктами ринку на міжнародних валютних ринках та/або на
міжбанківському валютному ринку України.

Валютні операції з іноземними валютами I групи Класифікатора та операції
з купівлі-продажу безготівкових іноземних валют за гривні уповноважені
банки (уповноважені фінансові установи) мають право здійснювати лише на
умовах «тод» (поставка валюти відбувається сьогодні), «том» (поставка
валюти відбувається наступного робочого дня) або «спот» (поставка валюти
відбувається на другий робочий день з дня укладення угоди). Уповноважені
банки мають право за дорученням та за рахунок коштів
клієнтів-резидентів, які є суб’єктами господарської діяльності України
(з метою хеджування ризиків зміни курсів іноземних валют щодо інших
іноземних валют, що виникають під час виконання цими
клієнтами-резидентами зовнішньоекономічних договорів), проводити
операції з купівлі-продажу іноземних валют I групи Класифікатора за
іноземні валюти I групи Класифікатора на міжнародних валютних ринках за
угодами, укладеними з банківськими установами, на умовах «форвард»
(розрахунки здійснюються в строк більший, ніж через два робочих дні з
дня укладення угоди). Проведення операцій з іншими деривативами, базовим
активом яких є іноземна валюта I групи Класифікатора (ф’ючерс, опціон
тощо), не дозволяється.

Укладення і підтвердження угод з купівлі-продажу іноземних валют за
гривні між уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими
установами) проводиться виключно під час проведення Торговельної сесії,
яка являє собою визначений проміжок часу, що встановлюється та
змінюється на підставі постанови Правління Національного банку України.
Проведення операцій з купівлі-продажу іноземних валют за гривні між
уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) поза
межами Торговельної сесії забороняється, крім випадків, передбачених
цими Правилами. Національний банк України має право змінити режим
Торговельної сесії, попередивши про це уповноважені банки (уповноважені
фінансові установи) не пізніше ніж за два робочих дні до часу зміни.

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України при розрахунках з нерезидентами за торговельними
операціями вважаються такі документи:

— договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного
законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним
законодавством України має силу договору;

— вантажна митна декларація (за формою, встановленою відповідно до
Положення про вантажну митну декларацію, яке затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574, зі змінами), якщо товар
ввезений на територію України (вантажні митні декларації, за якими
здійснене митне оформлення тимчасово ввезених вантажів під зобов’язання
про їх зворотне вивезення, не є підставою для купівлі іноземної валюти);

— акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих послуг) або інший
документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт;

— документи, що передбачені для: документарної форми розрахунків
(акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким
резидент- імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за
зовнішньоторговельним договором). Купівля іноземної валюти з метою
оплати векселя, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед
нерезидентом за зовнішньоторговельним договором, дозволяється лише в
разі пред’явлення резидентом вантажної митної декларації, що підтверджує
поставку продукції в Україну, або документа, який згідно з умовами
зовнішньоторговельного договору засвідчує виконання нерезидентом робіт,
отримання резидентом послуг;

— довідка державної податкової адміністрації (інспекції), у якій
резидент зареєстрований як платник податків, із зазначенням суми
іноземної валюти, що купується за зовнішньоторговельним договором, та
інформації про поточний рахунок в іноземній валюті, що визначений
резидентом як рахунок, з якого здійснюються перерахування купленої на
міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, з метою
виконання зобов’язань резидента перед нерезидентами в цій іноземній
валюті (строк дії довідки 90 днів і подовженню не підлягає). Цю довідку
клієнт подає уповноваженому банку (уповноваженій фінансовій установі) у
разі купівлі іноземної валюти за гривні за зовнішньоторговельним
договором, сума якого перевищує 10 тис. доларів США, або еквівалент цієї
суми в іншій іноземній валюті, а також у разі купівлі на міжбанківському
валютному ринку України будь-яких сум в іноземних валютах з метою
перерахування цих коштів на користь нерезидентів, що розташовані в
офшорних зонах. Якщо уповноважений банк (уповноважена фінансова
установа) купує іноземну валюту з метою виконання власних зобов’язань
перед нерезидентами за торговельними операціями, то зазначена довідка не
подається.

На оригіналах документів, на підставі яких була куплена іноземна валюта,
та на копіях цих документів, які залишаються на зберіганні в
уповноваженому банку або уповноваженій фінансовій установі (копії
засвідчуються підписом керівника або заступника керівника та печаткою
суб’єкта господарської діяльності або нотаріусом, крім довідки державної
податкової адміністрації), робиться відмітка уповноваженого банку
(уповноваженої фінансової установи). Відмітка має містити дату купівлі
іноземної валюти, її суму, номер реєстру, що є підставою для здійснення
операції, а також має засвідчуватися підписом відповідального працівника
валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа
цього підрозділу, або печатки уповноваженого банку (уповноваженої
фінансової установи).

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України резидентами (юридичними особами та фізичними особами, які
займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи,
крім постійних представництв нерезидентів) при здійсненні неторговельних
операцій вважаються такі документи:

— заявки з розрахунком витрат:

а) на відрядження за кордон;

б)на експлуатаційні витрати транспортних засобів, що виконують рейси за
кордон;

— документи, які мають силу договору і можуть використовуватись
контрагентами-нерезидентами згідно з міжнародною практикою:

а) для оплати участі в міжнародних виставках, конгресах, симпозіумах,
конференціях та інших міжнародних зустрічах;

б) для оплати за навчання, лікування, патентування;

в) для сплати митних платежів (мита та митних зборів);

г) для відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних,
правоохоронних органів іноземних держав;

— укладені трудові договори (контракти) з нерезидентами;

— угоди між пенсійними фондами про переказ за межі України пенсій в
іноземній валюті;

— угоди між поштовими адміністраціями про сплату за межі України
поштових переказів;

— договори про отримання резидентами благодійної допомоги від
нерезидентів, якщо ними передбачено повернення благодійної допомоги в
розмірі невикористаного залишку або в разі нецільового використання цієї
допомоги за умови, що кошти, які надійшли в Україну як благодійна
допомога, були повністю продані на міжбанківському валютному ринку.

Купівля фізичними особами — резидентами іноземної валюти за гривні з їх
власних поточних рахунків з метою переказу за кордон за неторговельними
операціями здійснюється на підставі:

— заявки на купівлю іноземної валюти з метою перерахування її за кордон;

— документів, передбачених Правилами здійснення переказів іноземної
валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання
фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної
валюти, затвердженими постановою Правління Національного банку України
від 17.01.2001 N 18 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
02.02.2001 за N 99/5290, що свідчать про наявність у фізичних осіб
підстав для здійснення переказу.

Куплена іноземна валюта перераховується за призначенням лише після того,
як уповноважений банк зробить відмітку про її купівлю на оригіналах
вищезазначених документів. Відмітка не робиться на документах, що
засвідчують особу.

Купівля фізичними особами — нерезидентами іноземної валюти за гривні з
їх власних поточних рахунків з метою переказу за кордон за
неторговельними операціями здійснюється на підставі:

— заявки на купівлю іноземної валюти з метою перерахування її за кордон;

— документів, що підтверджують джерела походження гривень.

Куплена іноземна валюта зараховується безпосередньо на поточний рахунок
фізичної особи -нерезидента лише після здійснення уповноваженим банком
відмітки про її купівлю на оригіналах зазначених документів. Відмітка не
робиться на документах, що засвідчують особу.

Уповноважені банки та уповноважені фінансові установи, а також їх окремі
підрозділи, які мають кореспондентський рахунок у гривнях у
територіальному управлінні Національного банку України, мають право
купувати в клієнтів протягом робочого дня іноземну валюту за власні
кошти в загальному обсязі, що не перевищує 10000 доларів США або
еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні
до іноземних валют на день здійснення операції, в межах нормативів
відкритої валютної позиції відповідно до нормативно-правових актів
Національного банку України. Ці кошти мають бути продані уповноваженим
банком та уповноваженою фінансовою установою на міжбанківському
валютному ринку України або використані для закриття власної відкритої
валютної позиції.

Не дозволяється купівля іноземної валюти з метою виконання передбачених
відповідними договорами зобов’язань в іноземній валюті за
нерезидента-боржника. Виконання резидентом таких зобов’язань
здійснюється за рахунок його власних (некуплених, не залучених у формі
кредиту) коштів в іноземній валюті. Перерахування банком іноземної
валюти здійснюється тільки в разі надання резидентом документів, які
свідчать про фактичне невиконання нерезидентом зазначених зобов’язань.

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України з метою виконання зобов’язань за операціями, що потребують
отримання індивідуальних ліцензій (дозволів) Національного банку
України, є індивідуальні ліцензії (дозволи) Національного банку України
на здійснення операцій з валютними цінностями, видані згідно з пунктом 4
статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного
регулювання і валютного контролю», які передбачають купівлю іноземної
валюти, та документи, передбачені умовами цих ліцензій (дозволів).

Іноземна валюта, що придбана у встановленому порядку через уповноважені
банки (уповноважені фінансові установи) на міжбанківському валютному
ринку України, має бути використана резидентом не пізніше ніж за п’ять
робочих днів після дня зарахування її на його поточний рахунок на
потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти. Ця вимога
поширюється також на уповноважені банки (уповноважені фінансові
установи) під час купівлі ними іноземної валюти з метою виконання
власних зобов’язань в іноземній валюті. При цьому в заяві про купівлю
іноземної валюти резидентом — покупцем іноземної валюти має бути
зазначено, що він доручає уповноваженому банку (уповноваженій фінансовій
установі), якщо придбана іноземна валюта не буде перерахована ним за
призначенням у вищезазначений строк, продати цю іноземну валюту на
міжбанківському валютному ринку України.

В окремих випадках для здійснення резидентами кредитних операцій за
міждержавними, міжурядовими угодами, угодами з міжнародними фінансовими
організаціями, а також за угодами під гарантії Кабінету Міністрів
України, на підставі постанови Правління Національного банку України
може встановлюватися інший строк використання придбаної іноземної
валюти.

У разі порушення резидентами строків придбана іноземна валюта продається
уповноваженим банком протягом п’яти робочих днів на міжбанківському
валютному ринку України. При цьому позитивна курсова різниця, що може
виникнути за такою операцією, щоквартально направляється до Державного
бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати
господарської діяльності резидента.

Кошти в іноземній валюті, що надійшли на адресу юридичної особи —
резидента (фізичної особи — резидента, яка здійснює свою підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи) згідно з чинним законодавством
України, підлягають попередньому зарахуванню на розподільчий рахунок
(крім випадків, передбачених іншими нормативно-правовими актами
Національного банку України).

Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов’язаний
продавати без доручення клієнтів усі надходження на користь клієнта в
іноземній валюті, що підлягають згідно з чинним законодавством України
продажу на міжбанківському валютному ринку України, протягом п’яти
банківських днів, починаючи з дня зарахування таких надходжень на
розподільчий рахунок (окрім випадків, передбачених нормативно-правовими
актами Національного банку України). Клієнт має право подати
уповноваженому банку (уповноваженій фінансовій установі) письмове
звернення у довільній формі з проханням про терміновий продаж іноземної
валюти, яка надійшла на його користь і згідно з чинним законодавством
України підлягає продажу на міжбанківському валютному ринку України. При
цьому уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов’язаний
здійснити продаж не пізніше робочого дня, наступного за днем подання
такого звернення. Обмеження щодо строку продажу іноземних валют не
поширюється на іноземні валюти, які не належать до першої групи
Класифікатора.

Кошти в іноземній валюті, які були зараховані на розподільчий рахунок і
не підлягають згідно із законодавством України обов’язковому продажу на
міжбанківському валютному ринку України у зв’язку з їх спрямуванням на
погашення заборгованості, відсотків, інших зобов’язань в іноземній
валюті, передбачених кредитним договором (договором позики) та договором
міжнародного лізингу, перераховуються на поточний рахунок клієнта
протягом п’яти банківських днів (починаючи з дня зарахування таких
надходжень на розподільчий рахунок), якщо одночасно з повідомленням про
спрямування коштів на погашення заборгованості за зазначеними
зобов’язаннями клієнт надасть платіжне доручення на перерахування з
поточного рахунку іноземної валюти на ці потреби. Не спрямовані на
погашення заборгованості кошти підлягають обов’язковому продажу.

Відповідальність за несвоєчасне інформування клієнтом уповноваженого
банку або уповноваженої фінансової установи про надходження в іноземній
валюті на адресу цього клієнта, які не підлягають продажу на
міжбанківському валютному ринку України, внаслідок чого зазначені кошти
були продані, покладається на клієнта банку.

Суб’єкти міжбанківського валютного ринку України здійснюють на цьому
ринку операції з купівлі-продажу іноземних валют за вільним договірним
курсом за кожною операцією без обмеження розміру маржі та комісійної
винагороди.

Якщо події на міжнародних валютних ринках або інші негативно
впливатимуть на міжбанківський готівковий чи безготівковий валютний
ринок України, то Національний банк України з метою недопущення
безпідставних фінансових втрат населення та інших суб’єктів валютного
ринку України може оперативно встановлювати порядок функціонування
валютного ринку з визначенням граничного розміру маржі, на яку курс
купівлі та продажу іноземної валюти може відхилятися від офіційного
курсу гривні до іноземних валют, що встановлюється Національним банком
України.

Зазначені рішення приймаються у формі постанов Правління Національного
банку України.

При здійсненні операцій купівлі-продажу іноземної валюти на
міжбанківському валютному ринку України з метою здійснення розрахунків
за торговельними операціями уповноважені банки повинні вимагати від
резидентів документи, які є підставою для купівлі іноземної валюти.

Після одержання від клієнтів зазначених документів уповноважений банк
(уповноважена фінансова установа) формує реєстр (у двох примірниках), що
містить у собі таку інформацію:

— назва підприємства, код ЄДРПОУ, місцезнаходження;

— орган державної влади, який зареєстрував резидента;

— податковий орган, в якому взято на облік резидента, дата та номер
реєстрації;

— прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційні номери директора і
головного бухгалтера згідно з Державним реєстром фізичних осіб;

— номери та дати договорів або інших документів, що є підставою для
придбання іноземної валюти.

Уповноважені банки та уповноважені фінансові установи, що купують
іноземну валюту з метою виконання власних зобов’язань перед
нерезидентами за торговельними операціями, також мають вносити
інформацію про ці операції в реєстр.

Зазначений реєстр щоденно на паперових (усі примірники) та магнітних
носіях з копіями відповідних документів, що є підставою для здійснення
операцій купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку
України, не пізніше 14-ї години поточного робочого дня подається на
розгляд до податкового органу, де уповноважений банк взятий на облік.

Усі паперові примірники реєстрів завіряються підписом керівника та
печаткою податкового органу. Перший примірник реєстру та копії
документів повертаються уповноваженому банку, другий — залишається на
зберіганні у податковому органі.

Податковий орган до 14-ї години наступного робочого дня засобами
електронного зв’язку надсилає реєстр відповідному регіональному
управлінню Національного банку України. 

Регіональне управління Національного банку України при отриманні реєстру
від податкового органу до 17-ї години цього самого дня надсилає отриману
інформацію до відповідного уповноваженого банку (уповноваженої
фінансової установи).

Отриманий засобами електронного зв’язку від регіонального управління
Національного банку України реєстр є підставою для здійснення операцій
купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.
Строк дії реєстру не може перевищувати 90 днів.

При неотриманні уповноваженим банком (уповноваженою фінансовою
установою) зазначеного реєстру в строк, уповноважений банк (уповноважена
фінансова установа) має право після 17-ї години наступного робочого дня
під власну відповідальність, здійснити купівлю іноземної валюти за
умови:

— виконання ним (нею) усіх вимог;

— наявності документа, що підтверджує отримання податковим органом цього
реєстру (поштове підтвердження про вручення адресату, супровідний лист
до реєстру з відміткою податкового органу).

Суб’єкт ринку, який під час здійснення валютної операції є покупцем
іноземної валюти, несе повну відповідальність за наявність усіх
документів, які є обов’язковими для здійснення операції з
купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку
України.

У разі виявлення порушень з боку уповноваженого банку (уповноваженої
фінансової установи) норм, він несе відповідальність згідно зі статтею
16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання
і валютного контролю».

Обсяг операцій продажу валют на безготівковому ринку в 2008 році
становив 17,85 млрд.дол. США і збільшився порівняно з 2001 роком на
20,1%, а на готівковому – 0,66 млрд.дол.США, та зменшився на 9,6%.

У структурі валютного ринку за його сегментами порівняно з попереднім
роком зменшилася частка операцій з готівкою з 4,7% до 3,6% від
загального обсягу з відповідним збільшенням частки міжбанківського ринку
з відповідним збільшенням частки міжбанківського ринку з 95,3% до 96,4%
[77].

Структура операцій на валютному ринку в розрізі валют характеризується
зменшенням питомої ваги операцій з доларами США та зростанням операцій у
євро в результаті запровадження з 2008 року в готівковий обіг євро та
введення цієї валюти єдиним законним засобом платежу для 12 країн
Європейського валютного союзу.

Протягом 2002 року Національним банком України було надано 1228
індивідуальних ліцензій на:

— продовження законодавчо встановлених термінів розрахунків за
експортно-імпортними операціями резидентів України – 259;

— здійснення інвестицій за межі України – 80;

— відкриття рахунків у закордонних банках – 256;

— використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу на
території України – 144;

— здійснення разових валютних операцій – 386;

— інші – 103.

Крім того, було надано 159 спеціальних дозволів на ввезення банківських
металів, банкнот іноземних держав та бланків дорожних чеків [77].

Для підвищення ефективності валютного контролю та вдосконалення
інформаційного співробітництва між різними органами валютного контролю
протягом 2007-2008 років продовжено роботу з удосконалення системи
обміну інформацією. Спільно з Державною митною службою України закінчено
розробку системи передачі реєстрів вантажних митних декларацій від
Державної митної служби України до Національного банку України та від
НБУ до банків. Все це сприяє ефективному виконанню банками функцій
валютного контролю.

2.4 Неторгівельні операції комерційних банків та валютний контроль за
діяльністю пунктів обміну валюти

Під час організації діяльності, пов’язаної із здійсненням
валютно-обмінних операцій, банки (фінансові установи) керуються
Інструкцією Національного банку України № 1 «З організації
емісійно-касової роботи в установах банків України» (затверджена
постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 № 129),
Положенням про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті
на території України (затверджене постановою Правління Національного
банку України від 29.12.2000 № 520 і зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 21.02.2001 за № 152/5343), Інструкцією “Про порядок
організації та здійснення валютообмінних операцій на території України”
(затверджена постановою Правління НБУ від 12.12.2002 №502) та іншими
законодавчими й нормативно-правовими актами.

Відкривати пункти обміну валюти для здійснення валютно-обмінних
операцій, у тому числі на підставі укладених з юридичними
особами-резидентами агентських угод, погоджених відповідним
територіальним управлінням Нацiонального банку України (далі –
територіальне управління) мають право:

— банки, що отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл
Національного банку України на здійснення неторговельних операцій з
валютними цінностями;

— фінансові установи, що отримали генеральну ліцензію Національного
банку України на здійснення операцій з валютними цінностями.

До валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними
чеками (далі — валютно-обмінні операції) належать:

— купівля у фізичних осіб — резидентів і нерезидентів готівкової
іноземної валюти за готівкові гривні;

— продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за
готівкову гривню;

— зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових
гривень на готівкову іноземну валюту;

— купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також
купівля-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;

— конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної
держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

— прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.

Проведення операцій у пункті обміну валюти розпочинається лише після
його реєстрації в територіальному управлінні та реєстрації РРО у
податковому органі згідно з наказом по банку (фінансовій установі).

Територіальне управлiння реєструє пункт обміну валюти в Книзі реєстрації
пунктів обміну валюти і після цього видає банку (фінансовій установі) на
бланку управління довідку про реєстрацiю пункту обмiну валюти.

Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касі банку
(фінансової установи), у пунктах обміну валюти, уключаючи і пункти
обміну валюти агентів, установлюються банком (фінансовою установою)
щоденно до початку робочого дня згідно з наказом по банку (фінансовій
установі) за підписом керівника банку (фінансової установи) або окремим
розпорядженням керівника, що відповідає за роботу як власних пунктів
обміну валюти, так і пунктів обміну валюти агентів, якому відповідно до
наказу по банку (фінансовій установі) надане право встановлювати ці
курси.

Банк (фінансова установа) протягом робочого дня може змінювати значення
курсів купівлі та продажу іноземних валют у касі з обов`язковим
оформленням кожного зміненого значення курсів купівлі та продажу
відповідним наказом (розпорядженням), у якому обов`язково зазначається
час зміни курсів.

Банк (фінансова установа) протягом робочого дня може змінювати
встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют як у власних
пунктах обміну валюти, так і в пунктах обміну валюти агентів, що
працюють понад 8 годин (у 2-3 зміни), лише за умови зміни касирів після
закінчення встановленого робочого часу (з початком роботи іншого касира)
на підставі наказу (розпорядження) про встановлення (зміну) курсів.

Не допускається зберігання в пунктах обміну валюти банків (фінансових
установ) готівкової іноземної валюти, гривень та дорожніх чеків у
неробочий час, якщо їх приміщення не відповідають вимогам
нормативно-правових актів Національного банку України щодо технічного
стану та організації охорони.

Довідки за формами № 377, № 06, квитанції за формою № 377-А про
здійснення валютно-обмінних операцій та квитанції за формою № 377-і про
прийняття на інкасо банкнот іноземних держав виписуються у двох
примiрниках: перший примiрник видається як пiдтвердження здійснення
операцiї фізичній особі (резиденту або нерезиденту), другий —
залишається в документах дня.Надалі в тексті цієї Інструкції перший
примiрник довідки або квитанцiї іменується примiрником клієнта, а другий
— примiрником банку (фінансової установи).

Квитанція за формою № 377-А видається:

— пунктом обміну валюти банку (фінансової установи) фізичним
особам-резидентам як підтвердження здійснення валютно-обмінних операцій;

— пунктом обміну валюти агента фізичним особам-резидентам як
підтвердження здійснення валютно-обмінних операцій;

— пунктом обміну валюти фізичним особам-нерезидентам як підтвердження
здійснення зворотного обміну невикористаних готівкових гривень на
готівкову іноземну валюту.

Довідка за формою № 06 видається лише пунктом обміну валюти банку або
касою банку за усною заявою фізичної особи-резидента під час продажу цій
особі готівкової іноземної валюти 2 або 3 груп Класифікатора іноземних
валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України
від 04.02.98 № 34 (далі — Класифікатор іноземних валют), та дає право на
її вивезення з України. Довідка дійсна протягом одного року з дати її
видачі.

Квитанція за формою № 377-і видається касою банку (фінансової установи)
як підтвердження проведення операції з прийняття на інкасо банкнот
іноземних держав.

Оформлення і видача довідок та квитанцій без здійснення валютно-обмінних
операцій або їх невидача під час здійснення зазначених вище операцій
забороняються, виправлення в заповненому тексті зазначених вище довідок
та квитанцiй не допускаються.

Довiдка або квитанція вважається недійсною, якщо реквізити каси або
пункту обміну валюти, дані про здійснені операції, найменування банку
(фінансової установи) або агента, що видав довiдку чи квитанцію, не
читаються або можливе подвійне читання відомостей на відбитку штампа
пункту обміну валюти або каси банку (фінансової установи).

Операції з купівлі у фізичних осіб — резидентів та нерезидентів чи
продажу фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти або
зворотного обміну фізичним особам-нерезидентам невикористаних коштів у
гривнях на іноземну валюту на суму, що перевищує еквівалент 10000 євро
за офіційним курсом гривні до іноземних валют, можуть здійснюватися лише
через касу банку (фінансової установи).

Операцiї з купiвлi готівкової іноземної валюти за готівкові гривні у
фізичних осіб здійснюють:

— каси банку (фінансової установи) з оформленням прибуткових касових
ордерів, видаткових касових ордерів із зазначенням у них часу здійснення
операції та додатково для фізичних осіб-нерезидентів — довідок за формою
№ 377;

— пункти обміну валюти з оформленням квитанцій про здійснення купівлі
іноземної валюти за формою 377-А для фізичних осіб-резидентів, а для
фізичних осіб-нерезидентів — довідок за формою № 377.

Операцiї з продажу готівкової іноземної валюти за готівкові гривні
фізичним особам-резидентам здійснюють:

— каси банку (фінансової установи) з оформленням прибуткових касових
ордерів, видаткових касових ордерів із зазначенням у них часу здійснення
операції та за усною заявою фізичної особи-резидента, яка здійснює
операцію через касу банку, з наданням довідки за формою № 06;

— пункти обміну валюти з оформленням квитанції про здійснення продажу
іноземної валюти за формою № 377-А та за усною заявою фізичної
особи-резидента, яка здійснює операцію через пункт обміну валюти банку,
з наданням довідки за формою № 06.

У пункті обміну валюти фізичній особі-нерезиденту видається квитанція
про продаж їй іноземної валюти за формою № 377-А, а в касі банку
(фінансової установи) — прибутковий касовий ордер і видатковий касовий
ордер. Ця операція здійснюється за курсом продажу іноземної валюти за
гривні, установленим банком (фінансовою установою).

Здійснені операції відображаються касою банку (фінансової установи) та
пунктом обміну валюти в реєстрі конвертації іноземної валюти.

Організація контролю за роботою обмінних пунктів уповноваженими органами
передбачає перевірку видачі, здачі й обліку іноземної валюти та сум у
гривнях, додержання вимог зберігання валютних коштів, правильності
ведення бухгалтерського обліку та документації, оформлення
реєстрів-журналів та додержання курсів валют.

Контроль поділяють на вступний, поточний та виїзний.

Вступний контроль здійснюється регіональними управліннями Національного
банку України з метою аналізу документів на отримання права на
здійснення обмінних операцій.

Поточний контроль базується на аналізі звітності, яку подають
уповноважені банки відносно діяльності обмінних пунктів.

Найбільш складним і трудомістким є виїздний контроль діяльності обмінних
пунктів, при якому перевіряють такі документи:

— розпорядження щодо встановлених на певний робочий день курсів
купівлі-продажу валют;

— копія свідоцтва про реєстрацію обмінного пункту в регіональному
управлінні НБУ;

— копія агентської угоди з уповноваженим банком;

— копія дозволу (ліцензії) на право здійснення обмінних операцій і
відкриття пунктів обміну валют;

— копія розпорядження про встановлення уповноваженим банком ліміту каси;

— копія сертифіката і відповідних документів на встановлену комп’ютерну
систему;

— торговельний патент на право здійснення торгівлі іноземною валютою;

— бухгалтерські документи щодо наявних в обмінному пункті готівкових
коштів.

При перевірці технічного оснащення контролюють:

— наявність комп’ютерної системи, забезпеченної сертифікованою
програмою;

— забезпеченність засобами для визначення справжності банкнот;

— наявність охоронної сигналізації;

— використання касиром штампа з відповідними реквізитами.

Крім того, перевіряють:

— оформлення документів і ведення обліку обмінних операцій;

— відповідність даних комп’ютера наявній сумі готівкових коштів щодо
кожного виду валют;

— наявність документації стосовно здійснення уповноваженим банком
контролю за роботою обмінного пункту;

— додержання встановлених банком лімітів щодо кожного виду валют;

— відповідність обладнання пункту даним уповноваженого банку щодо цього,
зареєстрованим у регіональному управлінні НБУ.

У разі порушення правил здійснення операцій купівлі та продажу іноземної
валюти уповноважений банк може бути позбавлений ліцензії НБУ на право
здійснення таких операцій.

У разі систематичного (три і більше разів) порушення пунктом обміну
валюти порядку органiзацiї та здійснення валютно-обмінних операцiй на
території України протягом календарного року довідка про реєстрацію
пункту обміну валюти підлягає відкликанню територіальним управлінням.

У разі прийняття територіальним управлінням рішення про відкликання
довідки про реєстрацію відповідного пункту обміну валюти банк (фінансова
установа) має в триденний строк після отримання цього рішення повернути
довідку про реєстрацію пункту обміну валюти до територіального
управління, яке робить відповідну відмітку в Книзі реєстрації пунктів
обміну валюти.

У разі прийняття Національним банком України рішення про припинення дії
письмового дозволу на здійснення банком валютно-обмінних операцій чи
відкликання банківської ліцензії або про відкликання генеральної
ліцензії фінансової установи на здійснення операцій з валютними
цінностями банк (фінансова установа) має в триденний строк після
отримання цього рішення повернути довідки про реєстрацiю пунктів обмiну
валюти до територіального управління, яке робить відповідну відмітку в
Книзі реєстрації пунктів обміну валюти.

У разі прийняття банком (фінансовою установою) рішення про припинення
роботи пункту обміну валюти банк (фінансова установа) має в триденний
строк після прийняття цього рішення повернути довідку про реєстрацiю
пункту обмiну валюти разом із заявою про припинення роботи пункту обмiну
валюти до територіального управління, яке робить відповідну відмітку в
Книзі реєстрації пунктів обміну валюти.

Проаналізуємо стан роботи та кількість пунктів обміну валюти на
території України:

— на початок 2006 року в Україні діяло 5283 пункти обміну валюти ( з них
3011 – банківських і 2272 – пункти обміну валюти, що працювали на
підставі агентських угод з банками);

— на початок 2007 року їх налічувалося 4356 ( банківських – 1964,
пунктів, що працювали за агентськими угодами, – 2392);

— на початок 2008 року – 3987 (відповідно 1719 та 2268);

— на 1.01.2009 в Україні залишилося 3868 пункта обміну валюти
(банківських – 1581, тих, які працювали за агентськими угодами – 2287).

Тобто впродовж трьох років спостерігалася тенденція до зменшення
кількості пунктів обміну валюти і банків, які їх мали (табл. 2.2)

Таблиця 2.2. Узагальнені дані про середньорічну кількість банків, які
мали пункти обміну іноземної валюти

РікЗагальна

кількість

банків, які мали пункти обміну валюти Кількість банків,

які мали лише

агентські

пункти обміну

Кількість банків,

які мали лише

власні пункти

обміну

Кількість банків, які мали власні

обмінні пункти

та на підставі

агентських угод

200614055976200713395866200812475463

Зауважу, як змінювалося кількісне співвідношення банківських пунктів
обміну та пунктів обміну, що працюють на підставі агентських угод: у
2006 році воно становило відповідно 47 та 53%, у 2007 році – 46 і 54%, у
2008 році – 44 і 56%, на 1.01.2003 – 41 і 59%.

Щомісячні дані свідчать, що в літній період кількість пунктів обміну
збільшується в основному за рахунок банківських обмінних пунктів: при
відносно стабільній чисельності обмінних пунктів, які працюють на
підставі агентських угод, кількість банківських пунктів обміну зростає з
травня по липень і зменшується із серпня по жовтень. Ця тенденція досить
точно повторювалася у 2006 та 2008 роках. Для обслуговування туристів і
відпочиваючих додаткові пункти обміну відкриваються (закриваючись
наприкінці сезону) переважно в Автономній Республіці Крим і Одеській
областю.

У 2006-2007 роках у вітчизняних пунктах обміну операції з купівлі та
продажу проводилися в середньому із 29 іноземними валютами. Проте
близько 99% від загального обсягу становили операції з трьома валютами –
доларами США (84%), російськими рублями (6-9%) і німецькими марками
(5-9%). У 2002 році 76,5% операцій виконувалося з доларами США, 13,5% —
з російськими рублями, 8,6% — з євро, 0,6% — із англійськими фунтами
стерлінгів.

На інші валюти припало 0,8% від загального обсягу всіх операцій у
обмінних пунктах

У січні 2009 року співвідношення між кількістю банківських та агентських
обмінних пунктів дещо змінилося і на 1.02.2009р. становило 40% до 60%.
При цьому, у січні 2009 року обсяги операцій у пунктах обміну валюти,
які працюють за агентськими угодами значно зросли: з доларами США – у
три (!), з євро – у чотири (!) рази. Частково це пов’язано з коливанням
курсу євро, але більшою мірою – зі скасуванням сплати у Пенсійний фонд
1% від суми операції. Таким чином, обсяги операцій у банківських та
агентських обмінних пунктах майже зрівнялися. Проте не виключено, що
агентські обмінні пункти відобразили у звітах не весь обсяг своїх
операцій.

З метою поліпшення контролю за роботою пунктів обміну валюти Правління
НБУ Постановою від 4 липня 2001р. № 59 затвердило “Правила проведення
перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України”, якими
встановлено порядок організації та проведення перевірок обмінних
пунктів. Правилами визначено обов’язки банків і юридичних осіб під час
проведення перевірок, а також повноваження та обов’язки самих
перевіряючих.

Упродовж трьох останніх років до департаменту валютного контролю та
ліцензування НБУ регулярно надходили повідомлення про порушення,
виявлені працівниками податкових і правоохоронних органів, зокрема про
грубі порушення у обмінних пунктах, які працюють на підставі агентських
угод.

Особливо чітко це проявилося під час перевірок обмінних пунктів,
проведених працівниками НБУ 12-14 вересня 2007 року (після терористичних
актів 11 вересня у США). За результатами перевірок виявлено факти
значного заниження курсу купівлі доларів США у агентських пунктах
обміну.

Оскільки щороку кількість перевірок була пропорційною середньорічній
чисельності пунктів обміну валюти (табл.2.3), то кількість встановлених
у кожному році порушень можна зіставляти за їх абсолютними значеннями.

Таблиця 2.3.Кількість перевірок і виявлених порушень чинного
законодавства обмінними пунктами

Ріккількість обмінних пунктів (за рік)кількість перевірок (за
рік)Кількість виявлених порушень( за рік)банківські%агентські
%банківські%агентські%банківські%агентські%20062125472403534420465247547
985177649200719614622685435594641765464447734532008171544222656285042398
6583713471866

Найчастіше у цих обмінних пунктах виявляються такі порушення ( у порядку
зменшення обсягів):

— порушення в організації обладнання обмінного пункту;

— невідповідність комп’ютерного та бухгалтерського обліку встановленим
вимогам;

— порушення порядку зберігання валютних цінностей;

— ненадання клієнтам довідок;

— неправильне оформлення довідок;

— порушення режиму роботи обмінного пункту;

— надлишки або нестача коштів.

Таким чином, аналіз співвідношення кількості банківських обмінних
пунктів та тих, що працюють на агентських угодах, співвідношення
оборотів готівкової валюти у них, тенденції до збільшення кількості
порушень та їх спрямованості, свідчать з одного боку, про приховування
частини доходів у агентських обмінних пунктах, а з іншого – про
неефективність роботи цих пунктів.

Діяльність банків упродовж трьох останніх років засвідчила, що вони
можуть оперативно реагувати на потреби валютного ринку, раціонально, з
урахуванням прибутковості обмінних операцій у різних регіонах України в
різні періоди року і витрат на утримання обмінних пунктів, вирішувати
питання стосовно відкриття нових обмінних пунктів. Зауважимо, що в
останні два роки банки надають перевагу створенню нових територіально
відокремлених безбалансових відділень, до числа операцій яких входить
зокрема обмін іноземної валюти. Тому найближчим часом слід очікувати
заміни пунктів обміну валюти на безбалансові відділення, які
працюватимуть у добре обладнаних стаціонарних приміщеннях (а не
“кіосках”), та розширення спектру банківських послуг для громадян в
таких місцях обслуговування.

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ
В УКРАЇНІ

3.1 Перспективи розвитку валютного регулювання в Україні

Світовий досвід свідчить, що валютні відносини і внутрішній валютний
ринок успішно розвиваються, як правило, за активної регулюючої участі
держави та активного контролю уповноважених органів за валютними
операціями.

Світовий досвід переконує, що країни, які застосовують жорсткий режим
валютного контролю, часто досягають протилежного результату.

За останні роки відбулося становлення вітчизняної банківської системи,
яка відіграє важливу роль у формуванні ринкових відносин, створенні
відповідної інфраструктури, посиленні стабілізаційних процесів та
здійсненні структурних перетворень в державі.

Згідно з даними, які представила Тимчасова робоча група з доопрацювання
Комплексної програми розвитку банківської системи України на 2006 – 2008
роки, в Україні на сучасному етапі спостерігається тенденція економічної
стабілізації і зростання, що знайшло відображення у позитивній динаміці
основних макроекономічних показників: валового внутрішнього продукту,
обсягів промислового виробництва, сільського господарства та інших.
Цьому сприяла і відносна фінансова стабілізація, яка характеризувалася
помірною інфляцією, стабільністю національної грошової одиниці.
Стимулюючими чинниками також були:

— створення сучасного банківського законодавства, яке здебільшого або
повністю відповідає законодавству Європейського Союзу та сучасній
міжнародній практиці;

— перехід банківської системи на систему обліку, що базується на
Міжнародних стандартах фінансової звітності;

— запровадження системи гарантування вкладів фізичних осіб;

— створення національної платіжної системи на основі передових
комп’ютерних технологій;

— створення та постійне вдосконалення системи банківського нагляду.

Такі передумови загалом позитивно впливають на функціонування та
розвиток банків України, про що свідчить зростання ключових показників
їх діяльності: капіталу; зобов’язань, в тому числі вкладів населення;
активів, зокрема кредитного портфелю тощо. Все це сприяє посиленню
ринкової орієнтації банківського сектору, його поступовому наближенню до
кращої світової практики банківської діяльності. Однак, на разі участь
банківської системи у розвитку економіки держави залишається
недостатньою.

У зв’язку з цим основними цілями подальшого розвитку банківської системи
України є:

— забезпечення стабільного функціонування банківської системи шляхом
зменшення чутливості окремих банків та всього банківського сектору до
зовнішніх потрясінь, підвищення його стійкості та надійності,
попередження локальних і виключення можливості системних банківських
криз;

— зміцнення довіри до банківської системи з боку вкладників та
інвесторів, в тому числі іноземних;

— підвищення ефективності виконання функцій фінансового посередника
шляхом збільшення спектра, якості та обсягів банківських послуг для
реального сектора економіки та населення;

— попередження використання банківських установ в недобросовісній
діловій практиці, в тому числі з метою легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом.

Безпосередня підтримка розвитку банківської системи через використання
інструментів та механізмів грошово-кредитного та валютного регулювання
проводиться Національним банком України в межах монетарного стимулювання
розвитку економіки в цілому і спрямовується на:

— підвищення ресурсної бази банків;

— покращення структури активів і пасивів банків;

— збільшення обсягів кредитування банками економіки;

— стимулювання інвестиційної спрямованості діяльності банків;

— зниження ціни кредитних ресурсів;

— скорочення процентних ставок за банківськими кредитами;

— вжиття заходів щодо стимулювання розвитку фондового ринку;

— створення умов для розширення використання національної валюти у
міжнародних розрахунках, зокрема, з країнами СНД.

Враховуючи високій ступінь відкритості економіки України та її
вразливість до різноманітних внутрішніх і зовнішніх шоків, що ускладнює
можливість достовірного передбачення наслідків упровадження тих або
інших заходів, здійснення НБУ будь-яких дій з монетарного стимулювання
розвитку банківської системи відбуватиметься з додержанням принципів
поступовості, передбачуваності та прозорості, за рахунок:

— уникнення різких та/або раптових змін умов функціонування
грошово-кредитного ринку;

— зрозумілості суті тих або інших дій Національного банку України для
учасників ринку;

— попереднього обговорення найпринциповіших рішень щодо регулювання
грошово-кредитного ринку з представниками фінансових та ділових кіл.

Поступова лібералізація чинної системи валютного регулювання
здійснюватиметься з урахуванням ситуації на внутрішньому та зовнішніх
фінансових ринках для створення умов щодо розширення спектру операцій
банків і їх клієнтів на валютному ринку і розглядатиметься Національним
банком не лише як засіб поліпшення якості механізмів та процедур
валютно-курсової політики, а й у контексті дій щодо формування більш
досконалого трансмісійного механізму грошово-кредитної політики.

Лібералізаційні дії Національного банку України на валютному сегменті
грошово-кредитного ринку супроводжуватимуться заходами щодо підвищення
дієвості облікової ставки як інструменту впливу на економічні процеси.
Облікова ставка буде встановлюватись Національним банком на позитивному
відносно інфляції рівні. В цілому процентна політика НБУ
спрямовуватиметься на сприяння зниженню відсоткових ставок за кредитами
банків для підвищення їх доступності більшій кількості суб’єктів
господарювання. Наслідком цього має стати розширення обсягів
кредитування банками реального сектору економіки з відповідним
позитивним впливом на процеси економічного зростання [73].

3.2 Шляхи підвищення ефективності валютного контролю за
експортно-імпортними операціями

Валютний контроль – важлива складова економічної політики держави. Він
сприяє стабілізації потоків заощаджень резидентів на етапі, коли довіра
до валютної політики держави ще не зміцніла. У ситуації, що склалася в
Україні, валютний контроль є однією з головних умов здійснення
Національним банком політики твердої процентної ставки, оскільки свобода
руху капіталів та спекулятивні операції можуть призвести до зменшення
обсягу валютних резервів, до криз у валютній сфері та девальвації
національної грошової одиниці [54].

Унаслідок високого рівня відкритості вітчизняної економіки зовнішні шоки
через канали двосторонньої торгівлі, потоки капіталу та взаємозалежність
кредитних портфелів справляють відчутний негативний вплив на фінансовий
ринок. Після приєднання України до статті VIII Статуту Міжнародного
валютного фонду вона не може обмежувати проведення розрахунків між
резидентами та нерезидентами за поточними торговельними валютними
операціями у національній грошовій одиниці. Тому органи валютного
контролю для реалізації економічної політики держави змушені вживати
адміністративних заходів, спрямованих на підтримку курсу гривні й
регулювання платіжного балансу.

Нині визначальною для вітчизняної економіки є проблема відпливу валютних
коштів. Відплив капіталу – явище, властиве не лише для України. Провідні
країни Заходу неодноразово стикалися із цією проблемою. Особливість
вітчизняного варіанта полягає не лише в мотивах відпливу, каналах
вивезення ресурсів і макроекономічних наслідках, а, насамперед, у
специфіці первинного нагромадження капіталу (шляхом тіньового
перерозподілу доходів та отримання спекулятивних прибутків на ринку
фінансових інструментів) і намаганні суб’єктів господарювання
стабілізувати рівень доходів за спаду виробництва та несприятливих умов
для ведення бізнесу: важкого податкового тягаря, криміналізації
економіки, низького рівня гарантії безпеки бізнесу, недобудованості
ринкової інституційної та правової бази. Становлення нової системи
державного регулювання економіки, фінансової і банківської сфер загалом
та внутрішнього валютного ринку зокрема помітно відстає від темпів їх
лібералізації. Внаслідок прогалин у законодавстві капітал із країни
стали вивозити у легальних або легалізованих формах.

В Україні сформувалась організована мережа економічних суб’єктів, які
господарюють, „спеціалізуючись” на використанні „сірих” схем переказу
валютних коштів за межі України та формально прикриваючись
зовнішньоторговельними контрактами (фактично – фіктивними угодами).
Такий стан речей значною мірою є наслідком вільного доступу суб’єктів
господарювання на зовнішній ринок. Нині, через десять років роботи в
умовах лібералізації зовнішньоторговельної діяльності, стають очевидними
негативні сторони практики вільного, необмеженого виходу на зовнішній
ринок. Власне кажучи, це дає змогу організувати широкомасштабний відплив
валютних ресурсів із країни.

Одним із найважливіших завдань органів валютного контролю у сфері
зовнішньоторговельних операцій суб’єктів господарювання є питання
повернення валютної виручки за зовнішньоекономічними контрактами.
Законом України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”
від 23.09.1994р. встановлено 90-денний термін находження товарів та
платежів за експортно-імпортними операціями резидентів. Перевищення
цього терміну дозволяється лише за наявності ліцензії Національного
банку. Недотримання зазначених норм тягне за собою застосування штрафних
санкцій до резидентів-порушників [4].

Аналізуючи стан справ із неповерненням валютної виручки, зазначу, що
основне завдання валютного контролю нині залишається незмінним:
обмеження масштабів відпливу капіталу з країни за одночасної підтримки
рівня пропозиції валюти на внутрішньому валютному ринку.

Отже, можемо сформулювати такі засади вдосконалення системи валютного
контролю в Україні.

Головне – посилити дієвість заходів, що перешкоджають відпливу капіталу.
За своєю природою він належить до категорії процесів, які не можна
зупинити, не усунувши фундаментальні причини. В умовах України це
означає, що зусилля органів валютного контролю щодо протидії відпливу
капіталу випливають з вирішення проблеми забезпечення інвестиційної
активності, піднесення на цій основі економіки країни та підтримання її
стійкого розвитку.

У своїй статті „Стан та можливі напрямки вдосконалення системи валютного
контролю в Україні” Є.Григоренко та О.Макаренко пропонують такі шляхи
вирішення проблеми [36].

Щоб відсікти від зовнішньоторговельної діяльності величезну кількість
„фірм-одноденок”, необхідно запровадити ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності: займатися зовнішньоторговельною
діяльністю можуть лише ті фірми, які мають тривалий (не менше двох
років) досвід роботи на внутрішньому ринку, бездоганну податкову і
кредитну історію та кваліфіковані кадри, що вміють працювати на
зовнішньому ринку.

На мій погляд, це досить кардинальна пропозиція щодо вдосконалення
системи валютного контролю в Україні. Так, справді, добре продумана й
організаційно забезпечена процедура ліцензування може дати значний ефект
щодо скорочення масштабів відпливу капіталу з країни, але такі заходи
значно знизять товарообіг України та розвиток зовнішньоекономічних
зв’язків.

Ще один метод вирішення проблеми неплатежів у зовнішньоекономічній
діяльності — використовування факторингу. Перевагою факторингу над
звичайним страхуванням ризику є те, що фактор у зазначений у контракті
строк повністю виплачує кошти (у попередньо визначеному обсязі)
експортеру, а потім за допомогою своїх важелів отримує цю суму від
імпортера, тоді як при страхуванні товару експортер отримує кошти лише
за умови офіційного підтвердження неплатоспроможності імпортера. Слід
зазначити, що факторингові операції при інкасовій формі розрахунків
застосовуються в разі здійснення торговельних операцій із „Сумнівними”
або невідомими (новачками у сфері зовнішньоекономічної діяльності)
контрагентами, а також експортерами, які мають проблеми з потоком
готівки. Впровадження в Україні факторингових операцій дасть змогу
вітчизняним експортерам отримувати достовірну інформацію про
фінансово-господарський стан закордонних партнерів перед укладенням
експортних контрактів та гарантовано одержувати платежі за експорт
продукції, що загалом сприятливо вплине на стан національної економіки.

Важливим елементом валютного контролю є контроль не лише за суб’єктами
господарювання, а й безпосередньо за каналами відпливу капіталів та за
установами, через які цей відплив здійснюється. Не піддаються
економічній логіці обсяги валютних коштів, що обертаються на
кореспондентських рахунках, відкритих в українських банках іноземними
банками, зареєстрованими в офшорних зонах. Ці обсяги свідчать про
очевидну деформованість зовнішньоторговельних і фінансових потоків та
використання схем вивезення валютних коштів за кордон через
кореспондентські рахунки офшорних банків.

Поряд із запропонованими організаційними та фіскальними методами
боротьби із приховуванням валютної виручки за кордоном необхідно
детально розробити комплекс макроекономічних заходів щодо стимулювання
повернення валютної виручки з-за кордону та її інвестування в економіку
України.

Відплив капіталу за межі країни може відбуватися при здійсненні як
поточних торговельних операцій, так і операцій капітального характеру
(залучення, повернення та сплата доходів за кредитними угодами з
нерезидентами, інвестиціями).

Перевірки валютних операцій свідчать про наявність кількох типових схем
виведення капіталу.

Створення „поганої” дебіторської заборгованості за експортно-імпортними
операціями строком понад три місяці.

У цьому разі для виведення капіталу використовуються переважно
„фірми-метелики”, які зникають з місця реєстрації після проведення
кількох операцій. Попередня оплата здійснюється на користь нерезидента,
котрий має банківські рахунки насамперед у Латвії, де валютний контроль
відсутній, банки не надають інформацію про клієнтів і не потрібні знання
іноземної мови.

Слід зазначити, що дебіторська заборгованість понад три місяці виникає
переважно за операціями, які не мають на меті виведення капіталу.
Ненадходження виручки або невиконання нерезидентом зобов’язань поставки
здебільшого пов’язані з абсолютно легальними причинами, і ця
заборгованість ліквідується протягом наступних одного-двох місяців.

Сплата підвищених відсотків за позиками, отриманими від нерезидентів.

Прибутки від здійснення експортно-імпортних операцій накопичуються
доміцильованою фірмою, а потім залучаються у господарський обіг України
як позика від нерезидента. Обережні позичальники обмежуються реальними
ринковими процентними ставками, які в Україні й так досить високі.

При цьому в Україну повертається не весь раніше виведений капітал.
Залежно від прийнятного ступеня ризику та доходності власники інвестують
його у різні види вкладень.

Використання платіжних сурогатів у розрахунках за експортовану
продукцію.

Мова йде про використання векселів, можливість чого передбачено чинним
законодавством. Вексель виставляється на користь нерезидента до часу
виконання останнім зобов’язань за контрактом (йдеться переважно про
надання послуг нематеріального характеру). Потім векселем оплачується
експорт продукції, а грошова виручка після реалізації цієї продукції
кінцевому покупцеві набуває нерезидентного статусу.

Особливістю всіх схем є повернення частки капіталу у вигляді позик та
депозитів фізичних осіб, бо вітчизняних бізнесменів не влаштовують рівні
доходності фінансових активів за кордоном.

Для стабільності національної валюти ризик утілення таких схем полягає в
можливості швидкого виведення капіталу за наявності тієї чи іншої
загрози. Якщо зважити, що заборгованість за позиками від нерезидентів
становить 1-1,5 млрд. доларів США, ще близько 2 млрд. припадає на
тривалу кредиторську заборгованість, а обсяги операцій на валютному
ринку сягають 6-10 млрд. доларів, неважко оцінити ризик девальвації
гривні в разі стрімкого зростання спекулятивного попиту на іноземну
валюту [36].

Заходи, які вживає Національний банк України у періоди загострення
ситуації на валютному ринку (обов’язковий продаж частки валютних
надходжень, обмеження часу для укладення угод у рамках торговельної
сесії, контроль за документами з боку уповноважених банків), не є
нездоланним бар’єром для виведення капіталу, але суттєво ускладнюють
розрахунки за легальними операціями.

Отже, система валютного контролю, заснована на попередньому контролі з
боку уповноважених банків за валютними операціями клієнтів, як свідчить
досвід восьми років практикування, є недостатньо ефективною.

По-перше, банки під загрозою юридичної відповідальності змушені
виконувати невластиві їм функції контролю за операціями своїх клієнтів.
Відповідальність же клієнтів порівняно невисока: вони несуть її лише в
разі здійснення операцій, які потребують індивідуальної ліцензії, без
наявності останньої та у випадку дебіторської заборгованості за
операціями з нерезидентами тривалістю понад 90 днів. Банки можуть бути
притягнуті до відповідальності, якщо за дорученнями клієнтів здійснюють
операції, які не підлягають ліцензуванню. Тобто завжди існує загроза
судового переслідування банків з боку клієнтів за невиконання їхніх
законних доручень, якщо банки суворо дотримуються вимог органів
валютного контролю, або застосування фінансових санкцій з боку НБУ,
навіть у разі незначних помилок при здійсненні попереднього контролю.

По-друге, контролюючі органи, насамперед Національний банк України, не
володіють інформацією про деякі операції – вона доступна лише підчас
здійснення перевірок на місцях. Оскільки тривалість перевірки обмежена,
операції перевіряються вибірково, отже операції з виведення капіталу
виявляються доволі рідко. По-третє, система ліцензування викликає дуже
багато нарікань (особливо операцій капітального характеру) при практично
нульовому її результаті. Наявність офшорних юрисдикцій дає змогу
вітчизняним підприємцям без порушень закону створювати закордонні
активи. Процес реформування економіки – тривалий та суперечливий,
особливо в Україні. Немає реальної можливості воднораз вирішити проблеми
бюджетного дефіциту, структурної перебудови народного господарства,
підвищення реальних прибутків домашніх господарств зі згладжуванням
кричущої різниці в їх рівнях і таким чином швидко усунути першопричину
відпливу капіталу. Тому країни змушені створювати систему валютного
контролю з метою запобігання втечі національного капіталу при проведенні
операцій між резидентами та нерезидентами.

Згідно зі Статутом МВФ сутність валютного контролю полягає в
запровадженні адміністративних обмежень на неторговельні операції та
операції капітального характеру з нерезидентами. Наявність валютного
контролю означає жорстке втручання державних органів у валютний ринок і
викликає занепокоєння та незадоволення його учасників (насамперед
банків) і міжнародних організацій. Країни, які експортують капітал,
відмовилися від валютного контролю у 1970-1980 роках. Вітчизняним
законодавством передбачено здійснювання контролю за операціями з
валютними цінностями на території України, які проводять як резиденти,
так і нерезиденти. Крім того, деякі операції підлягають ліцензуванню. Це
означає, що їх (насамперед операції з капіталом, неторговельні операції)
можна здійснювати лише за умови попереднього дозволу Національного банку
України. Одним із важливих напрямків модифікації валютного контролю в
умовах глобалізації економіки є новий підхід до вирішення питання
відносин з країнами, які мають офшорне законодавство. Це свідчить про
посилення взаємозалежності національних валютних систем, проте, що
окремі країни не в змозі „грати за своїми правилами”, які суперечать
вимогам глобальних інтеграційних процесів.

В умовах глобального ринку держава вже не може ефективно виконувати
функції гаранта, оскільки здатна регулювати лише діяльність національних
учасників ринку. Вона фактично поступово перетворюється на звичайного
учасника ринку, чиї зобов’язання (наприклад, державні цінні папери і
національна валюта країни) котируються на ринку поряд із забов’язаннями
приватних фірм.

Саме на такому розумінні базується валютний контроль, і в сучасних
умовах від нього повинні виграти всі, в тому числі, як це на перший
погляд не парадоксально, — й об’єкти такого контролю (країни-парії,
офшорні зони, транснаціональні банки) [54].

3.3 Проблема „відмивання брудних грошей” та напрямки удосконалення
валютного регулювання та контролю

Ризики для стабільності національної валюти не обмежуються відпливом
капіталу за межі країни або в готівковий обіг. Проблеми можуть виникати
й тоді, коли в країну надходить капітал із невизначених джерел.

Країни, економіка яких перебуває у процесі трансформації активно
залучаються до незаконного обороту наркотичних речовин, зброї, торгівлі
людьми та процесів „відмивання брудних грошей”. У цій сфері активно
працює як національний криміналі тет, так і інтернаціональні злочинні
угруповання, чия діяльність охоплює країни й континенти. Оскільки в цих
операціях беруть участь як резиденти, так і нерезиденти, вони також
знаходяться у сфері інтересів контролюючих органів, хоча пов’язані
насамперед із надходженням капіталу.

Згідно з рекомендаціями Робочої групи з протидії „відмиванню” грошей
(FATF) запобігання „відмиванню брудних грошей” – це виявлення джерел
походження капіталу, в тому числі й того, що надходить до країни від
нерезидентів, і застосування санкцій до власників, капітал яких
утворився внаслідок злочинної діяльності [73].

Левова частка операцій між резидентами та нерезидентами здійснюється
через банківську систему та інші фінансові установи. Таким чином, ризики
втрати капіталу, які завжди притаманні банківській системі – кредитний,
валютний, ринковий, операційний, незбалансованої ліквідності тощо, —
доповнюються ризиком втрати зовнішніх банківських активів унаслідок
блокування або примусового вилучення (конфіскації). Вольфсберзькі
принципи ведення операцій із клієнтами чітко вказують, що крім
міжнародних організацій та національних контролюючих органів і
правоохоронних органів, проблемою „відмивання брудних грошей”
переймаються також провідні приватні банківські установи світу [68].

Отже, для запобігання системній банківській кризі в Україні необхідно
привести норми ведення операцій з клієнтами та контроль за ними до
світових вимог і стандартів, тобто реорганізувати систему банківського
нагляду і насамперед – валютного контролю.

Україна приєдналася до міжнародних конвенцій щодо протидії „відмиванню”
грошових коштів і не входить до „чорного списку” країн, які недостатньо
ведуть боротьбу з „відмиванням” грошей, як, наприклад, Росія чи Ізраїль.
В Україні є обов’язковими ідентифікація клієнтів, зберігання банківських
документів, контроль за валютними операціями з боку Національного банку
України, заборона анонімних рахунків. Законом „Про банки і банківську
діяльність” допускаються виключно іменні рахунки; визначено поняття
„банківська таємниця” та порядок її розкриття, „відмивання брудних
грошей”; установлено ознаки значних або сумнівних операцій. Невирішеною
залишається проблема ідентифікації діяльності, пов’язаної з
„відмиванням” грошей, та відповідальності за неї [2].

Не всі належно сприймають сувору необхідність таких заходів. Серед
громадськості побутує думка, що банківська таємниця має пріоритет перед
прозорістю банківських операцій. Такий підхід активно лобіюють Асоціація
українських банків, деякі провідні банки України. Їх непокоїть
насамперед звуження на 1-2 млрд. гривень ресурсної бази внаслідок
закриття кодованих рахунків і переведення коштів у тіньовий обіг. Це
справді так. Але зберігаючи кодовані рахунки, банки мусять
усвідомлювати, що вони можуть втратити закордонні активи на
кореспондентських рахунках в іноземних банках, насамперед у США. Відомо,
як рішуче провідні країни світу відмовляються від обмежень, обумовлених
необхідністю дотримуватися банківської таємниці, коли це стосується
протидії „відмиванню” грошових коштів.

Управління закордонних активів США має право викликати будь-яку особу до
федерального суду Нью-Йорка під загрозою конфіскації активів. Якщо
врахувати, що в Україні понад 80% розрахунків із нерезидентами
здійснюється саме в доларах США, то навіть загроза конфіскації або
затримки міжнародних платежів призведе до значно більшого відпливу
капіталу з банківської системи.

Слід зазначити, що країни, які відмовилися від валютного контролю як
системи адміністративних обмежень на здійснення операцій із
нерезидентами, водночас зберегли контролюючі органи або створили нові.

Так, згідно з рішенням Ради Європи Франція у 1989 році скасувала й
офіційно не визнає наявності валютного контролю. Але відповідну
структуру було збережено, рух капіталів відстежується. У 1990 році
створено спеціальний орган, який накопичує інформацію про підозрілі
фінансові операції – TRACFIN, укомплектований здебільшого фахівцями
валютного контролю. При цьому вжито вичерпних заходів щодо запобігання
витоку конфіденційної інформації або використання її для цілей, не
пов’язаних із боротьбою з „відмиванням” грошей [38].

У США в 1990 році створено спеціальний орган, який у режимі реального
часу відстежує всі фінансові трансакції – FinCEN. Він уповноважений
координувати діяльність розвідувальних та поліцейських органів з метою
запобігання „відмиванню” грошей.

У ФРН немає валютного контролю, проте при здійсненні переказів на суму
понад 5 тисяч марок або й на меншу – про здійсненні операцій із
країнами, які не входять до Європейського Союзу, — копія платіжного
доручення згідно з параграфом 59 закону про зовнішньоекономічну
діяльність надсилається до Німецького Федерального банку [80].

Гаслом для світового співтовариства є прозорість. Якщо раніше до
злочинної діяльності, прибутки від якої заборонялося використовувати у
легальному бізнесі, відносили виключно торгівлю наркотиками та зброєю,
то сьогодні до них додали работоргівлю, корупцію, ухилення від сплати
податків, розкрадання національних ресурсів. Країни – члени Організації
з економічного співробітництва та розвитку (Organization for Economic
Cooperation and Development) рішуче протидіють будь-яким способам
обмежити боротьбу з використанням прибутків від злочинної діяльності,
посилаючись на національне законодавство та банківську таємницю.

Вимоги національних законодавств провідних країн стосовно боротьби з
„відмиванням” грошових коштів узагальнено в Типовому законі ООН щодо
запобігання „відмиванню” грошей. Серед його основних пунктів:

— обмеження готівкових платежів певними сумами;

— створення відповідного органу, призначеного для збору, накопичення та
аналізу інформації про міжнародні платежі й перекази (центральний банк,
міністерство фінансів, митна адміністрація);

— вимоги до фінансових установ щодо ідентифікації клієнтів;

— заборона анонімних операцій;

— обов’язкова перевірка адреси та персональних документів;

— надання інформації про фінансові трансакції;

— зберігання документів щодо осіб клієнтів та здійснених операцій.

Особливо наголошується, що отриману інформацію можна передавати
обмеженому колу користувачів (судовим та правоохоронним органам), аби
цей орган не перетворився на додаток до податкового апарату.

Навіть країни із суворими вимогами щодо дотримання банківської таємниці
(Швейцарія, офшорні юрисдикції) вживають заходів у руслі 40 рекомендацій
Робочої групи з протидії „відмиванню” грошей (FATF). Жорсткішим стає
законодавство стосовно відмивання коштів, знімаються обмеження щодо
надання банківської інформації контролюючим та правоохоронним органам,
розширюється міжнародне співробітництво. Одинадцять провідних
банківських установ світу прийняли Кодекс поведінки приватних банків при
здійсненні операцій з клієнтами, яким передбачено навіть збір
конфіденційної інформації про клієнтів, тобто проведення банківськими
службовцями оперативних заходів для з’ясування справжньої особи –
власника активів та джерел походження коштів.

Банківська система України є складовою світової банківської системи.
Тому для збереження її рівноваги й забезпечення поступального розвитку
мусимо діяти за загальними правилами. Інакше дійде до ізоляції та
цілковитого краху.

По-перше, спеціальним законом щодо протидії „відмиванню” грошових коштів
слід визначити повноваження відповідного контролюючого органу в системі
Національного банку України, який би отримував, накопичував, аналізував
та передавав інформацію про міжнародні фінансові трансакції та валютні
операції, надавав дозволи на здійснення окремих операцій, які мають
ознаки сумнівності щодо дотримання норм чинного законодавства або умов
їх проведення, контролював дотримання вимог цього закону фінансовими
установами.

По-друге, фінансові установи та їхні працівники мають нести
відповідальність лише в разі:

— невиконання вимог щодо ідентифікації та перевірки клієнтів;

— неподання спеціальному контролюючому органу Національного банка
України інформації про здійснення міжнародних операцій або операцій з
готівкою понад установлені обмеження;

— невиконання обов’язків щодо заяви про сумнівні операції, які
потребують попереднього дозволу Національного банку України;

— невиконання вимог щодо зберігання документів, стосовно яких
установлено строк зберігання;

— розголошення інформації щодо заяв про сумнівні операції.

Реформа має передбачати створення в НБУ спеціального органу, який
підтримує базу даних про міжнародні операції фінансових установ. Це
дасть змогу виявляти злочини, пов’язані з легалізацією кримінальних
грошей, та ефективніше провадити курсову політику.

Функції спеціального контролюючого органу доцільно покласти на
департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку
України, який володіє усталеними технологіями та досвідом контролю за
валютними операціями фінансових установ, взаємодіє з правоохоронними
органами та банківськими установами, іншими контролюючими органами, має
територіальні підрозділи. Департамент мусить стати посередником між
фінансовою системою та спеціальними підрозділами, передаючи останнім
лише ту інформацію, яку підтверджує наявність порушення законодавства.

Так, нині вже налагоджено обмін інформацією між Державною митною службою
та Національним банком України. НБУ має інформацію про всі здійснені
міжбанківські перекази у національній валюті. Відтак проблема полягає
лише у зборі інформації щодо значних міжнародних переказів, які
здійснюються поза Системою електронних платежів, її обробці та аналізі.
Мета аналізу – з’ясувати джерела походження коштів на рахунках, з яких
здійснюються міжнародні платежі, відстежити основні напрями фінансових
потоків. Це, до речі, прислужиться також при складанні платіжного
балансу в регіональному розрізі, визначенні дебіторської та
кредиторської заборгованості за операціями з нерезидентами, дасть змогу
не лише виявляти злочини, які здійснюються через фінансові установи, а й
розробляти ефективні заходи для забезпечення внутрішньої та зовнішньої
стабільності національної валюти.

РОЗДІЛ 4 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ
СФЕРІ

4.1 Характеристика та стан інформаційних систем і технологій у
банківській сфері. Стан інформаційних систем і технологій по здійсненню
валютного контролю платежів і розрахунків в іноземній валюті, основні
протиріччя та їх аналіз

Фінансова і банківська діяльність, як відомо, нерозривно пов’язані із
загальним політичним і економічним станом держави. За останні роки в
Україні відбувались процеси бурхливого розвитку банківського сектора.
Тому банківська система у даний період викликає всебічний інтерес. Це
якраз та галузь діяльності, де найбільш динамічно і активно йдуть
реформи, і, насамперед, знаходять відображення всі позитивні та
негативні явища, що відбуваються в економіці України. Тому банківський
сектор економіки України, в цей час виявився чи не найбільший щодо
використання в повсякденній практиці найсучасніших інформаційних
технологій.

Автоматизована банківська система (АБС), в загальному вигляді, являє
собою особливу форму організаційного управління сучасним банком на базі
використання основних наукових і прикладних положень
інформаційно-кібернитичного синтезу.

Сьогодні система фінансового та управлінського обліку без широкого
використання новітніх інформаційних технологій не може розглядатися як
закінчена і ефективна система, що дозволяє здійснювати управління
сучасним банком на належному організаційному і технічному рівні. Саме
тому, автоматизація облікових процедур залишається сьогодні одним з
пріоритетних завдань розвитку засобів автоматизації в банківській
системі України.

Використання сучасних інформаційних технологій в банку, як одного з
основних інструментів підтримки і розвитку банківського бізнесу,
базується на таких принципах:

— комплексний підхід до автоматизації широкого спектра банківських
функцій і процедур при повній їх інтеграції, що дає можливість
безперешкодного обміну інформацією між різними компонентами системи
через деяке загальне інформаційне поле, а також забезпечує взаємозв’язок
з іншими внутрішніми інформаційними системами;

— модульний принцип побудови, що дозволяє легко конфігурувати та
адаптувати систему під конкретну організаційно-технологічну структуру
банку;

— відкритість інформаційних технологій, що використовуються, здатних
взаємодіяти з різними зовнішніми системами, забезпечувати вільний вибір
програмно-технічної платформи та перенесення її на інші апаратні засоби;

— можливість моделювання банківських функцій і бізнес-процесів, з
реалізацією їх алгоритмічного уявлення;

— наявність надійного захисту від несанкціонованого доступу ззовні, а
також захист від непрофесійних дій і від негативного впливу
непередбачених обставин;

— наявність надійної системи резервування і архівування даних в рамках
всієї АБС.

Функціонування систем спирається на використання сучасних засобів
обчислювальної техніки і повинно відображати системний підхід до
автоматизації господарських управлінських процедур на основі таких видів
забезпечення їх функціонування: технічне забезпечення, інформаційне,
математичне, програмне, лінгвістичне, організаційне, методичне,
ергономічне та правове.

Комплекс заходів з технічного забезпечення – це обгрунтування
застосування тих або інших процедур інформаційної взаємодії в рамках
деякої інформаційної системи необхідного переліку технічних засобів
[83].

Інформаційне забезпечення функціонування систем автоматизації
економічних процедур полягає у визначенні суті і кола завдань, що
вирішуються в рамках даної системи, визначенні переліку користувачів і
розмежування функціональних повноважень управлінського персоналу на базі
організаційної структури підприємства.

Математичне забезпечення інформаційних систем являє собою сукупність
математичних моделей і алгоритмів, що забезпечують як основу для
побудови прикладних програм, інформаційну взаємодію всіх елементів даної
системи.

Загальні вимоги до системного і прикладного програмного забезпечення
визначаються складом технічних засобів, технологічними,
організаціно-методологічними особливостями функціонування даної
інформаційної системи.

Лінгвістичне забезпечення інформаційних систем визначає загальну
методологію користувача з системою.

Організаційне забезпечення інформаційних систем – це комплекс
нормативно-довідкових документів, що регламентують діяльність
користувачів і обслуговуючого персоналу системи, що визначають функції і
завдання кожного фахівця на своєму робочому місці [74].

Методичне забезпечення інформаційних систем складається з комплексу
методичних вказівок, рекомендацій і положень щодо впровадження
експлуатації і супроводу інформаційної системи у вигляді
контекстнозалежних електронних довідкових і повчальних підсистем.

Ергономічне забезпечення – це комплекс організаційних і технологічних
заходів, що забезпечують комфортні умови експлуатації інформаційної
системи, що зменшують негативні впливи на людину зі сторони комплексу
технічних засобів системи.

Правове забезпечення інформаційних систем – це система
нормативно-правових документів, що визначають права та обов’язки
користувачів і обслуговуючого персоналу системи в умовах функціонування
інформаційної системи, як окремого підприємства або установи, так і
загального правового простору. Національний банк України, як орган
кредитно-грошового регулювання і кредитор останньої інстанції, несе
відповідальність за підтримання стабільності (надійності, безпеки та
ефективності) у фінансовій системі, важливим елементом якої є платіжна
система.

НБУ займає центральне місце в платіжній системі завдяки своєму
подвійному завданню: надавати загальнокорисні послуги від імені всіх
банківських установ та бути посередником при виконанні міжбанківських
розрахунків.

Валютні операції відіграють важливу роль у діяльності банківських
установ. Вони здійснюються в комерційних банках та їх філіях, на
міжбанківській валютній біржі та в інших фінансових установах.
Контролюють і регулюють операції з валютою структурні підрозділи НБУ.

Щоб підвищити ефективність роботи зазначених підрозділів і оперативність
обліку валюти, уникнути помилок, а також мати змогу діставати необхідну
інформацію для контролю та приймати рішення під час регулювання валютних
операцій, у ОДБ відокремлюють підсистему “Валюта”. З її допомогою облік
операцій з іноземною валютою можна організувати так, що за кожним кодом
валюти та кожним клієнтом відкривається окремий особовий рахунок. За
вільно конвертованими валютами клієнтам банку може бути відкрито один
мультивалютний рахунок.

Важливою особливістю зазначеної підсистеми є те, що одночасно із
занесенням до регістрів бухгалтерського обліку валютних документів
відображається проведення за рахунками гривневого покриття в
національній валюті згідно з курсом на початок операційного дня. Це
дозволяє на будь-який час отримати консолідований баланс, що включає
суми на рахунках гривневого покриття як еквівалент валютних коштів, що
перебувають у банку.

На практиці існують два підходи до організації автоматизованого обліку
валютних операцій. Перший полягає в тому, що валютні операцій
обліковуються протягом дня за допомогою окремого програмного комплексу
ОДБ, а наприкінці дня формується консолідований баланс. Другий,
прогресивніший підхід означає, що рух коштів у національній та іноземній
валютах обліковується за допомогою одного ОДБ. Згідно із цим підходом
обробляють інформацію в банківських системах розвинених країн. У такому
разі в пакеті ОДБ усі програми з обслуговування особливих рахунків і
формування звітності працюють для підрахування національної та іноземної
валюти. Крім того, в ОДБ є ряд засобів, які призначені виключно для
роботи з іноземною валютою. Вони здебільшого підпорядковані в ієрархії
меню пакета ОДБ пункту “Валютні операції”, куди входять такі підпункти:

— нормативно-довідкова інформація щодо валюти;

— введення, оплата, пошук і редагування валютних документів;

— автоматизація обліку операцій в обмінних пунктах;

— котирування (переоцінювання залишків на валютних рахунках у разі зміни
курсів валют);

— нарахування процентів за валютою;

— засоби для інсталяції та спеціальні регламенти за валютними
операціями;

— нагромадження даних і формування вихідних норм за валютою.

Зазначені функції в ІБС виконуються за допомогою таких автоматизованих
робочих місць: АРМ операціоніста, АРМ технолога чи адміністратора БД,
АРМ касира, АРМ бухгалтера, АРМ спеціаліста валютного відділу, АРМ
керівників.

На окремі АРМ можуть виводитися завдання обробки даних про валюту, які
не введені до головного меню. Наприклад, на АРМ фахівця валютного
відділу виконуються завдання визначення попиту (та пропозиції) на валюту
і т.ін. В ієрархії меню функції наводяться в тій послідовності, в якій
найчастіше до них звертаються, а вивчити їх доцільно в послідовності,
яку закладено в технології виконання.

Першим етапом в технології є налагодження керуючих параметрів
підсистеми, виконуване для встановлення режимів роботи в підсистемі
“Валюта”. Початкове значення параметрів завантажується в БД під час
установлення програмних модулів.

У разі закритого ОДБ параметри змінюються через меню за ієрархією
(ланцюжком) “Підсистема “Валюта”” “Параметри системи” “Налагодження
системи”. Перелік і зміст параметрів визначає розробник системи.
Сукупність параметрів можна розбити на три групи.

Першу групу становлять коди валют для консолідованого балансу; перелік
балансових рахунків, за якими не слід виконувати котирування; назва
файла для вводу курсів валют; назва файла для вводу залишків на валютних
рахунках і т. ін.

Другу групу утворюють параметри спеціальних регламентів щодо валюти, які
визначають відповідність між рахунками, використовуваними для виконання
проводок з відображення валютних операцій на бухгалтерських рахунках.

Третя група – це параметри складання валютних документів, таких як
валютні виписки, валютний баланс та інші форми бухгалтерської і
статистичної звітності.

Нормативно – довідкова інформація щодо валюти вводиться, коригується і
видається користувачеві через пункт меню “Довідник валют”, котрий надає
доступ до довідників валют, країн, курсів валют, банків, які працюють з
валютою, платників і одержувачів коштів у форматі SWIFT, клієнтів,
відкритих валютних особових рахунків, банківських операцій, балансових
рахунків і т. ін. Технологія формування і підтримання зазначених
довідників аналогічна застосовуваній під час обліку національної валюти.

Нагромадження даних, формування вихідних (звітних) форм є найважливішим
етапом технологій автоматизованого обліку й регулювання валютних
операцій.

Нагромадження даних про валютні операції здійснюється протягом дня у БД
обмінних пунктів, у файлах оперативної інформації, що формуються пакетом
програм ОДБ у філіях чи головних банках. На підставі цих даних можна
отримати відповіді на запити, а також аналітичні таблиці про поточний
стан обігу валютних коштів, залишки коштів на валютних рахунках клієнтів
та інші зведення. Наприкінці робочого дня, коли закрито пакет
“Операційний день банку”, оперативна інформація надходить до архівної БД
і формуються бухгалтерські та статистичні зведення й звіти. Ці документи
охоплюють інформацію за день або за деякий інший календарний період.
Вони поділяються на внутрішні і зовнішні.

Внутрішні вихідні документи формуються на моніторах АРМ фахівців та
керівників і при потребі роздруковуються. До таких документів належать
зведення про купівлю/продаж валюти, інформація про рух і залишки коштів
на валютних рахунках, реєстр ордерів валютного відділу, відомості про
валютні ресурси тощо. Ці документи використовуються для аналізу валютних
операцій і прийняття управлінських рішень.

Зовнішні вихідні документи передають клієнтам НБУ, податковій інспекції
та іншим державним структурам. Вони спочатку видаються на монітор
фахівців для аналізу, а далі надсилаються до відповідних структур у
вигляді виписок з валютних рахунків для клієнтів, звітних файлів для НБУ
чи звітних паперових документів або файлів для податкової адміністрації.

Виписки з валютних особових рахунків клієнтів формують щодня у двох
примірниках, один з яких передається клієнтові, а другий залишається в
банку як архівний документ. Кожна виписка включає такі реквізити:

— назва банку;

— дата і час формування звіту;

— номер особового рахунку;

— назва організації (власника коштів);

— назва і код валюти;

— курс цієї валюти;

— вхідний залишок;

— обороти й сальдо на рахунку в іноземній валюті і національній валюті;

— проведені документи (вид операції);

— МФО кореспондента;

— особовий рахунок кореспондента;

— номер документа;

— сума за документом в іноземній і національній валюті.

Виписка за валютними особовими рахунками формується в кількох режимах.
Так, у режимі «Виконавець» формуються виписки для кожного виконавця за
закріпленими за ним рахунками. У режимі «Клієнт» видаються виписки за
всіма чи зазначеними клієнтами. У режимі «Банк-Клієнт» формуються
виписки, які надсилаються клієнтам по каналах зв’язку. Виписки можуть
формуватися за попередній операційний день, на зазначену дату чи
будь-який період.

Особливу групу вихідних документів становлять пробний баланс, звітний
баланс, оборотно-сальдова відомість у валюті, консолідований баланс.
Звітний баланс формується за поточний день за вказаним кодом валюти чи
за всіма валютами. Протягом дня (під кінець) формується пробний баланс
для попереднього аналізу. Остаточний варіант балансу складається після
закриття операційного дня. Усі пакети ОДБ, що використовуються у банках,
дають змогу складати баланс за поточний день, баланс на задану дату,
баланс за вказаний період.

Зауважу, що комп’ютерні системи дозволяють формувати на моніторі
сальдовий і оборотно-сальдовий баланс, який на практиці часто називають
оборотно-сальдовою відомістю.

Заключною процедурою процесу обробки даних засобами пакета ОБД є
складання консолідованого балансу. Спочатку складається пробний
консолідований баланс для оперативного аналізу інформації, а після
закриття операційного дня видається остаточна форма консолідованого
балансу. Баланс формується за всіма валютними рахунками так, що суми
перераховуються в одну валюту, код якої необхідно вказати у вхідних
параметрах режиму.

Для обліку валютних операцій і формування відповідних вихідних
документів використовується АРМ:

— операціоніста валютного відділу – ведуться валютні рахунки клієнтів,
рахунки підзвітних осіб (касирів пунктів обміну валюти), виконується
введення первинних платіжних документів і формування відповідних файлів
первинних даних, проводяться експортно-імпортні операції, контролюється
розподільчий рахунок і т. ін.;

— технолога валютного відділу — виконуються операції зі встановлення
курсів валют, переоцінювання валют, передачі на оплату всіх введених
бухгалтерських документів, проведення змін залишків на рахунках та
операції із закриття ОДБ;

— операціоніста ОДБ – функції, аналогічні тим, які виконує операціоніст
валютного відділу (їм підпорядковані спільні рахунки, що їх вони
безпосередньо контролюють).

Формування звітності і друкування вихідних форм – складаються баланс,
оборотно-сальдові відомість, меморіальні ордери за особовими рахунками
клієнтів.

За допомогою пакета «АРМ статистична звітність» формуються звітні файли,
а саме: 01 – дані про залишки на рахунках (щоденний); 39 – дані про курс
та обсяги операцій з іноземною валютою (щоденний); 40 – дані про рух
коштів на кореспондентських рахунках іноземних банків в Україні
(щоденний) та інші звітні файли.

Сформовані звітні файли – щоденні і ті, що характеризують валютні
операції за місяць, квартал і рік, — передаються засобами електронної
пошти до Регіонального управління НБУ, а після узагальнення – до
валютного управління центрального апарату НБУ, де за їх даними
аналізуються та регулюються валютні операції.

Система СВІФТ – типовий приклад використання мережі пакетної комутації.
Дані передаються по мережі у вигляді структурованих повідомлень, кожне з
яких призначено для використання певної фінансової операції. Для кожного
підімкненого вузла та банку система індивідуально підтверджує приймання
повідомлення та його обробку.

Особливістю СВІФТ є використання єдиних для всіх користувачів правил і
понять. Єдина ділова мова поряд із можливістю ввімкнення користувачів у
єдину всесвітню мережу телекомунікацій перетворюють цю систему на
важливий інтеграційний чинник сучасного фінансового світу. Розроблені
типи повідомлень охоплюють сферу переміщення платежів клієнтів,
міжбанківський рух платежів, дані про торгівлю грошима та валютою,
виписки з поточних рахунків банків тощо.

Усі платіжні повідомлення вводяться в систему у стандартному форматі,
який спрощує автоматизовану обробку повідомлень та їх розуміння
одержувачем, виключаючи можливість різного тлумачення повідомлень
відправником і одержувачем. Переваги стандартизації настільки очевидні,
що стандартні тексти повідомлень СВІФТ стають стандартами “де-фактор”
для фінансових повідомлень.

Для забезпечення єдності підходу всі повідомлення поділено на 11
(0,1,…,9, п) категорій, які охоплюють понад 130 типів повідомлень. До
категорії 0 належать системні повідомлення, які дають змогу взаємодіяти
системі з користувачем. Такі повідомлення застосовуються для запитів
щодо певних дій і отримання спеціальних звітів, для пошуку повідомлень у
базі даних, для навчальних і тренувальних цілей. СВІФТ може надсилати
запити й очікувати відповіді на них користувача або інформувати його про
стан системи, про її оновлення, появу нових послуг тощо.

До категорії 1-9 належать типи повідомлень, які призначено для
визначення операцій, безпосередньо пов’язаних із банківською діяльністю.
Категорії мають таке призначення:

— операції з обслуговування клієнтів;

— міжбанківські операції;

— валютні операції;

— акредитиви;

— цінні папери;

— операції з дорогоцінними металами;

— документальний кредит;

— дорожні чеки;

— спеціальні повідомлення, пов’язані з банківськими операціями

(запит, звіт, підтвердження тощо).

Категорія п містить повідомлення загальної групи.

Будь-яке повідомлення в системі СВІФТ утворюється з чотирьох складових:
заголовок, текст, посвідчення і закінчення.

Заголовок містить адресну інформацію, необхідну для доставлення
повідомлення, зокрема код одержувача (11знаків), код
термінала-відправника, (поточний п’ятисимвольний номер, який виконує
контрольну та захисну функції), трисимвольний код типу повідомлення і т.
ін.

Тип повідомлення в системі визначається його трицифровим номером, в
якому перша цифра визначає номер категорії, а останні дві – номер типу в
категорії. Наприклад, код повідомлення 100 означає операцію “переказ за
дорученням клієнта”; 200 – переказ за рахунок коштів банку; 300 –
підтвердження валютної угоди тощо. Код X99 у всіх категоріях означає
вільний формат [83].

Кожна категорія має свою групу типів повідомлень. Кількість типів
повідомлень за категоріями різна. Наприклад, категорії 5 відповідає
група в 16 типів повідомлень, а категорії 4-18 типів повідомлень.

Текст банківського повідомлення складається з послідовності полів, які
заздалегідь пронумеровані двоцифровими кодами. Скажімо,32 – сума, 70 –
призначення платежу, 71 – за чий рахунок комісія, її сума тощо. Залежно
від типу повідомлення поля можуть бути обов’язково заповнюваними або
заповнюваними за вибором.

Посвідчення має гарантувати, що текст повідомлення не може бути
спотворений у процесі передавання. Фактично посвідчення відіграє роль
“конрольної суми” і є, по суті, електронним підписом повідомлення.

Остання складова повідомлення – закінчення, слугує для визначення кінця
повідомлення.

Структура системи СВІФТ має два рівні. На верхньому (першому) рівні вона
містить два Операційні центри – ОЦ, один з яких розташований у США, а
інший у Голландії. Другий рівень утворюють регіональні процесори (РП),
які розміщені в більшості країн, чиї банки вступили до СВІФТ. Україна
разом із деякими іншими країнами Східної Європи підімкнена до
австрійського РП.

ОЦ становлять ядро системи й пов’язані з відповідними регіональними
процесорами та між собою. Користувачі, включаючись до системи,
з’єднуються з відповідним РП по виділених каналах зв’язку. Кожний РП
відіграє роль концентратора повідомлень, через який останні передаються
до ОЦ.

Обидва ОЦ мають продубльоване устаткування, зокрема по дві ЕОМ
(прцесори) управління системою (ПУС). На ОЦ один такий процесор обробляє
потік повідомлень, а другий виконує функції захисту й перебуває в режимі
очікування. Надійність роботи ОЦ при цьому оцінюється в 99,995%.

До основних функцій ОЦ можна віднести ще й такі: збір інформації про
роботу апаратури та програмного забезпечення СВІФТ (утому числі й про
збої та поломки); управління процесом відновлення після збоїв;
динамічний розподіл ресурсів системи та розсилання нового програмного
забезпечення і баз даних.

Для зв’язку РП із ОЦ використовуються виділені міжнародні лінії
передавання даних. Зв’язок між ОЦ здійснюється по підводних і космічних
каналах, причому СВІФТ має для цього власний геостаціонарний супутник
над територією США.

Із термінала банку – учасника системи через модем по національній мережі
передавання даних повідомлення надходить до РП. Відповідність за
перевірку, достовірність і правильність такого повідомлення покладається
на зазначені банки.

До основних функцій РП належать також:

— контроль правильності вхідних повідомлень;

— перевірка посвідчень (контрольних сум) повідомлень;

— передавання позитивних або негативних підтверджень користувачам.

Усі користувачі системи мають свою адресу, за якою вони й відомі
системі. Кожна така адреса відповідає певному основному РП, а саме тому,
через вузол якого вона входить до системи.

У системі передавання та зберігання повідомлень належать до функцій
маршрутних процесорів – МП. На них покладено головне обчислювальне
навантаження в мережі СВІФТ. За потребою до системи підмикають додаткові
МП для збільшення сумарної пропускної здатності [83].

4.2 Перспективи створення та розвитку сучасних інформаційних систем і
технологій у банківській сфері

Найголовнішою вимогою, що пред’являється сьогодні до автоматизованих
банківських систем, є забезпечення користувачів доступом до сховищ даних
в реальному режимі часу.

Сьогодні будь-яка система управління корпоративними інформаційними
ресурсами повинна будуватися на використанні новітніх технологій
введення і збереження даних, а також на застосуванні сучасних
програмно-технологічних систем доступу до них. У зв’язку з цим найбільш
перспективним рішенням було б використання для введення інформації
новітніх цифрових пристроїв. До таких пристроїв можна віднести цифрові
фото-відеокамери, універсальні копіювальні апарати, які суміщають у собі
крім функцій власне копіювального апарату, також функції сканера і
друкуючого пристрою. Використання такої апаратури разом з відповідними
програмними засобами передбачає суттєві вигоди з точки зору побудови
систем управління інформаційним простором будь-якої міри складності.

Найбільш перспективним може стати застосування так званих інтрамереж, як
основоположної технології доступу до корпоративних інформаційних
ресурсів установи, Web i Internet-технології, у вигляді корпоративних
Internet мереж.

Об’єднання в єдину інформаційну систему новітніх методів формування
первинних інформаційних ресурсів на основі використання цифрової
техніки, сучасних методів доступу до мультимедійних даних, застосовуючи
принципово нові способи і алгоритми їх обробки на основі Internet i Web
технологій, є на сьогоднішній день найбільш перспективним напрямом
розвитку інформаційних технологій.

Система міжбанківських електронних платежів НБУ України дедалі
вдосконалюється й розвивається. Підвищується ступінь захищеності даних і
зростає надійність роботи системи, програмні системи криптографування
замінюються на апаратні засоби захисту, створюються й впроваджуюються
засоби перехресного захисту електронних платежів – накладання
“електронного підпису” на документі різними виконавцями і таке інше.

Триває також створення в Україні на основі існуючої СЕП платіжної
системи нового покоління (ПСНП), яка має враховувати перспективні
потреби банківської сфери України та світовий досвід.

У ПСНП можна буде здійснювати грошові перекази в режимі реального часу і
працювати в пакетному режимі.

У новій системі буде також забезпечено можливість виходу в міжбанківську
платіжну систему SWIFT, платіжні системи країн СНД. ПСНП матиме
інтерфейс з усіма загальнодержавними електронними системами розрахунків,
які застосовуватимуться на теріторії України в майбутньому (система
фондового ринку, національна система масових електронних платежів із
використанням розрахункоих карток тощо).

На сучасному етапі розвитку суспільства основним капіталом будь-якої
організації або установи є їх інтелектуальна та інформаційна власність.
Створення і використання інформаційних систем управління корпоративними
інформаційними ресурсами дозволить не тільки підтримувати рівень
інформаційного капіталу на належному рівні, але і розвивати його на
абсолютно нових принципах. Цінність таких систем не лише у вдосконаленні
засобів з’вязку, методів доступу до даних, впровадженні мультимедійних
інтерактивних систем використання інформації, збільшенні продуктивності
праці та поширенні безпаперових технологій. Такі системи здатні повністю
змінити структуру виробничих взаємовідносин у такій установі, як
сучасний банк.

4.3 Основні задачі та вимоги до систем захисту банківської інформації

Система інформаційного захисту – єдина сукупність правових і
морально-етичних норм, організаціних (адміністративних) заходів та
програмно-технічних засобів, які спрямовані на протидію загрозам для
інформаційної системи і метою яких є мінімізація можливих збитків
користувачів і власників системи.

Створення надійної системи захисту інформації можна розділити на чотири
основних етапи:

— аналіз можливих загроз;

— розробка і планування системи захисту інформації;

— реалізація системи захисту;

— супроводження системи захисту під час експлуатації інформаційної
системи.

Усі етапи нерозривно пов’язані між собою. У процесі впровадження та
експлуатації платіжної системи необхідно постійно аналізувати
достатність системи захисту та можливість виникнення загроз, які не були
враховані під час першого етапу. Тому процес створення системи захисту є
постійним і потребує уваги та безперервного ретельного аналізу роботи
платіжної системи.

Аналіз можливих загроз – це вибір із усієї безлічі можливих впливів на
систему лише таких, які реально можуть виникати і наносити значні
збитки.

На етапі розробки (планування) система захисту формується у вигляді
єдиної сукупності заходів різного плану для протидії можливим загрозам.
Вони включають:

— правові заходи: закони, укази та інші нормативні документи, які
регламентують правила роботи з платіжною інформацією, що обробляється,
накопичується та зберігається в системі, та відповідальність за
порушення цих правил;

— морально-етичні заходи: норми поведінки учасників розрахунків та
обслуговуючого персоналу;

— адміністративні заходи: заходи організаційного характеру, які
регламентують процес функціонування системи обробки платіжної
інформації, використання її ресурсів, діяльність персоналу тощо. До них
можна віднести: розробку правил обробки інформації, проектування
будівель для розміщення платіжних систем з урахуванням впливу
зовнішнього середовища під час стихійних лих, пожеж тощо; відбір
персоналу; організацію пропускного режиму до приміщень; організацію
обліку, зберігання і знищення документів та носіїв з конфіденційною
інформацією; організацію розподілу доступу і зберігання паролів,
криптографічних ключів; організацію підготовки користувачів і персоналу
та контролю за їх роботою; сертифікацію технічних та програмних засобів;

— фізичні заходи захисту, які включають охорону приміщень, техніки та
персоналу платіжної системи;

— технічні (апаратно-програмні та програмні) засоби захисту, які
самостійно або в комплексі з іншими засобами забезпечують функції
захисту: ідентифікацію й автентифікацію користувачів, розподіл доступу,
реєстрацію основних подій роботи системи, криптографічні функції та ін.

На етапі реалізації системи захисту виготовляються, обладнуються,
встановлюються та настроюються засоби захисту, які були заплановані на
попередньому етапі.

Для платіжних систем можна визначити такі основні принципи створення
системи захисту:

— конфіденційність, тобто гарантія, що інформація надається тільки
авторизованим користувачам;

— цілісність, тобто гарантія, що інформація не може бути несанкціоновано
змінена;

— доступність і безперервність роботи системи, тобто гарантія, що
достовірна інформація буде доступна, коли це потрібно.

Розробка політики безпеки і системи захисту повинна також ураховувати
особливості самої платіжної системи, а саме:

— організаційну структуру і технологію роботи платіжної системи;

— обсяг і характер інформаційних потоків;

— кількість учасників;

— кількість і характер функцій, що виконуються платіжною системою;

— кількість і функціональні обов’язки персоналу.

Тому не можна просто копіювати будь-яку систему захисту або політику
безпеки іншої платіжної системи.

Після визначення основних принципів розробки політики безпеки необхідно
уважно проаналізувати основні типи загроз, найбільш уразливі місця
системи, де вони можуть виникати, та визначити втрати, до яких можуть
призводити порушення.

Основними типами загроз для платіжних систем є:

— неавторизоване проникнення до системи, несанкціонована модифікація або
знищення інформації;

— ненавмисна модифікація або знищення інформації;

— недоставка або помилкова доставка інформації;

— затримка або погіршення обслуговування.

Загроза неавторизованого проникнення до системи включає усі типи
несанкціонованого доступу, у тому числі: фальсифікація санкції на
доступ, неправомірне використання паролів, спроби працювати від імені
іншої особи, несанціоноване використання носіїв даних, перехоплення
повідомлень у каналах зв’язку, вірусні атаки тощо. Загроза ненавмисної
модифікації виникає унаслідок помилок у програмному забезпеченні,
апаратних збоїв, помилок персоналу і користувачів. Затримка або
погіршення обслуговування можуть призвести до втрати коштів за рахунок
штрафних санкцій і, що найважливіше, до втрати довіри до платіжної
системи.

Враховуючи основні загрози щодо платіжної системи, легко виділити
найбільш вразливі місця в системі. Це, в першу чергу, — персонал, який
обслуговує платіжну систему, та її користувачі. Далі – апаратні засоби,
прикладне програмне забезпечення та загальне програмне забезпечення на
усіх етапах обробки платежів, включаючи операційні середовища і
телекомунаційну мережу.

Основним принципом реалізації політики безпеки платіжних систем можна
визначити нерозривність захисту платіжних документів на усіх етапах її
обробки: підготовки, відправки каналами зв’язку, прийому та обробки
документа, списання або зарахування грошей відповідно до отриманного
документа тощо.

Будь-яка надійна система захисту інформації не працюватиме належним
чином без створення правового та соціально-етичного середовища її
роботи. Для нормального функціонування платіжної системи повинні бути
створені та введені в дію закони та підзаконні акти, які регламентують
правила роботи з платіжною системою і платіжною інформацією, що
обробляється, накопичується і зберігається в системі.

Комплексне впровадження підсистем “Валютна біржа” (облік і виконання
заявок клієнтів на купівлю-продаж валюти) та “Валютний ділінг” (облік і
ведення угод “спот” і “форвард”) дасть змогу завершити автоматизацію
обліку практично всіх валютних операцій банку. Оскільки інформація про
курси угоди передаватиметься до ОДБ із перелічених вище систем
автоматично, відпадає необхідність у додатковому введенні даних про
угоду в оплачені валютні документи. Таким чином, весь процес обліку і
розрахунку реалізованого фінансового результату за операціями з валютою
та формування звітності буде повністю автоматизовано.

Запровадження нових інформаційних технологій дало змогу на основі
зведеної аналітичної бази даних застосовувати принципово нові підходи до
організації та проведення розрахунків, необхідних для аналізу
результатів діяльності банку і прийняття управлінських рішень.

РОЗДІЛ 5 ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ
ОХОРОНИ ПРАЦІ В БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ

5.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в валютному відділі
Миколаївський філіії АКБ “Форум”

Основним законодавчим документом в галузі охорони праці є Закон України
“Про охорону праці”, дія якого поширюється на всі підприємства, установи
і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

Миколаївська філія АКБ ”Форум” розташована в будівлі, яка має чотири
поверхи та збудована з вапняку.

Філія займає два поверхи, загальгою площею 217 м2.

Валютний відділ знаходиться на першому поверсі та займає площу

14,95м2 , висота стін становлює 3м. У валютному відділі працює дві особи
-економіст та начальник валютного відділу. Знайдемо площу та об’єм
приміщення на одного працюючого:

S = 2,3*6,5 = 14,95м2, на одного працюючого S1 = 7,48м2;

V = 14,95*3 = 44,85м3, на одного працюючого V1 = 22,43м3.

Згідно вимогам БНіП ІІ-90-81, СН 512-78, ДСанПіН 3.3.2.007-98, площа та
об’єм приміщення на одного працівника повинні складати відповідно 6м2 та
20м3. Приміщення валютного відділу відповідає цим вимогам.

Стіни відділу пофарбовані білою фарбою та зроблені з гіпсокартону,
підлога вкрита лінолеумом, що дозволяє зменшити рівень шуму у
приміщенні, але не є небезпечним у пожежному відношенні.

У валютному відділі розташовані сучасні та зручні меблі, що дозволяє
працівникам відчувати себе комфортно та зручно на робочому місці.

Температура повітря у валютному відділі підтримується постійна, у межах
18оС, за рахунок використання кондиціонеру “FUNAI”.

Вентиляція повітря у валютному відділі звичайна — у зимовий час, за
рахунок різниці питомої ваги теплого повітря, що знаходиться усередині
приміщення, і більш холодного ззовні, а також за рахунок вітру природна
вентиляція створює необхідний повітряний обмін. У літню пору
використовується кондиціонер, (тобто примусова вентиляція) який
забезпечує постійність температури, відносної вологості, рухливості і
чистоти повітря.

У разі потреби ветиляція може здійснюватися через вікно.

Система опалення банку відповідає нормам та здійснюється автономно,
теплоносієм є нагріта вода, що дозволяє підтримувати на протязі
опалювального сезону відносну вологість у межах 40-45%.

Штучне освітлення в помешканнях експлуатації моніторів і ПЕВМ
здійснюється системою загального рівномірного освітлення. Припускається
використання місцевого освітлення, призначеного для освітлення зони
розташування документів.

Для освітлення валютного відділу застосовуються три світильники типу БК
потужністю 100Вт. У кожному світильнику встановлено 4 лампи
розжарювання.

Природне освітлення здійснюється через вікно, яке обладнанно
горизонтальними жалюзі для захисту від сонячного випромінювання.

Завдяки використанню сучасного обладнання, співробітники банку захищені
від електромагнітного випромінювання та шуму.

Санітарно-побутові приміщення відокремлені від робочої території та
відповідають всім санітарно-гігієгічним нормам.

Основні параметри санітарно-гігієнічних умов праці у валютному відділі
надано в табл. 5.4

Таблиця 5.4 Параметри санітарно-гігієнічних умов праці

ПараметриФактичне значенняНорматив за державним стандартомВідповідність
фактичним значенням нормативаТемпература повітря в період,
С18-2318-27Відповідає нормативуВідносна вологість,%40-4540-60Відповідає
нормативуШвидкість руху повітря, м/с0,1не більше

0,2Відповідає нормативуЗапиленність, мг/м30,1

0,1-2,0

Відповідає нормативуОсвітленість, лк300-500300-400Відповідає
нормативуРівень шуму, дБл5550-65Відповідає нормативу

Як свідчать дані таблиці, санітарно-гігієнічні умови праці у валютному
відділі МФ АКБ “Форум” відповідають встановленим нормам.

5.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика

В приміщенні валютного відділу встановлено два комп’ютери марки Intel,
процесор РIII 667 з моніторами 15 дюймів моделі Samsung SyncMaster 550S,
які мають максимально можливе розрішення 1024 на 768 точок. Дана модель
монітору має антиблікове та захисне від електромагнітних випромінювань
покриття. Тобто комп’ютерна техніка відповідає сучасним вимогам.

Комп’ютери розміщено згідно вимогам санітарних норм; відстань від стіни
до задньої стінки монітора не менше одного метра, відстань між робочим
місцем працівника та екраном монітора складає біля 50см.

Приміщення обладнано трьома розетками. Розетки розміщено на відстані
30см від підлоги.

Для захисту від враження електричним струмом розетки приміщення
обладнано заземленням. Заземлення відповідає вимогам “Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів”.

Електробезпечність — система організаційних і технічних заходів і
засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного
впливу електричного струму. Якщо відносити дане помешкання до класу
електробезпечності — це помешкання “без підвищеної небезпеки”.

Електропровідка розташована в спеціальних жолобах і трубах, захищаючих
від ушкоджень. У місцях найбільш пожежнобезпечних вона цілком ізольована
від випадкового доторку людей до струмоведучих частин. Розміщення
устаткування (комп’ютери, факси, модеми, принтери, калькулятори,
годинники) відповідають нормам проектування.

Усі приміщення філії обладнанні протипожежною сигналізацією, у кожному
розміщений план евакуації на случай пожежі.

Філія має Загальну інструкцію про заходи пожежної безпеки у будівлі та
на території Миколаївської філії АКБ “Форум”.

Всі, кого приймають на роботу повинні бути проінструктовані з пожежної
безпеки, про що має бути зроблений запис у книзі інструктажу.

В установі регулярно проводяться навчання та інструктажі з техніки
безпеки.

Види інструктажів:

а) вступний — ознайомлення з загальними питаннями БП, проводить

інженер безпеки праці;

б) первинний — ознайомлення з конкретними видами безпеки праці на

даному підприємстві на даному робочому місці, проводить керівник
відділу;

в) повторний — повторити інформацію первинного інструктажу,

періодичністю 1 раз у півроку, проводить керівник відділу;

г) позаплановий — проводить керівник робіт у тому випадку, коли

мають місце зміни в технологічному процесі при надходженні нового
обладнання, після того як відбувся нещасний випадок і при перервах у
роботі, що перевищують установлені;

д) цільовий — при виконанні робіт, не пов’язаних з основним фахом,
проводить керівник відділу.

У банку розроблена і розміщена на видному місці план-схема евакуації
людей на випадок пожежі.

Шляхи евакуації службовців (коридори, тамбури, виходи) мають бути вільні
та відповідно позначені.

Банк забезпечується вогнегасниками з розрахунку 1 на 1002 м,
використовуються вогнегасники вуглекислотні ОУ, ОА і системи
автоматичного газового пожежегасіння, у якій використовується фреон як
вогнегасячий засіб.

Усі працівники банку вміють користуватися вогнегасниками. Меблі та
обладнання розміщені таким чином, щоб забезпечувався вільний
евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (завширшки не менше 1
м.).

Будівля МФ АКБ “Форум” і ті відділи, в яких розташовується ЕОМ, мають не
нижче за II міри вогнестійкості, що відповідає вимогам.

5.3 Розрахунок-аналіз штучного освітлення у приміщенні валютного відділу
МФ АКБ “Форум”

При перевірці відповідності освітленності в приміщенні нормативному
освітленню, коли відома кількість світильників, ламп, їх тип та
потужність, фактичну освітленність у приміщенні визначаємо за формулою:

N*Fл*n*И

Еф=—————— лк, (5.1)

S*z*kз

де N = 4 – число світильників;

Fл = 1630 – світловий потік лампи;

n = 4 – число ламп у світильнику;

S = 14 кв м – площа освітлюваного приміщення;

z = 1,15 – коефіцієнт нерівномірності для ламп розжарювання;

kз – коефіцієнт запасу, що враховує зниження освітленості через
забруднення і старіння лампи, значення k приймаємо рівним 1,3 для ламп
розжарювання за БНіП –4 – 79;

И – коефіцієнт використання освітлювальної установки.

Для визначення И необхідно знати тип світильника, індекс приміщення і
коефіцієнт відбиття світлового потоку від стелі, стін і підлоги. Так як
тип світильника і коефіцієнти відображення світлового потоку відомі, то
для визначення И необхідно розрахувати значення індексу приміщення i.
Індекс приміщення і визначається рівнянням:

А*В

і = ——————-, (5.2)

hn* (A+B)

де А і В – відповідно довжина і ширина приміщення в м,

hn – висота підвісу, що визначається висотою приміщення (Н,м), відстанню
від світильника до стелі (hc,м) і висотою умовної робочої поверхні
(hp=0,8м) за формулою:

hn = H — hc — hp = 3,00 – 0,7 – 0,8 = 1,5 м

Підставляємо отримані значення hn у формулу для визначення індексу
приміщення і знаходимо:

7*2

і = ————— = 1,04

1,5 * (7+2)

З додатку 14 методичних вказівок до виконання V розділу дипломної роботи
визначаємо коефіцієнт використання освітлювальної установки, що дорівнює
И = 0,5. Підставляємо всі знайдені величини у формулу для Еф :

1630*3*4*0,5

Еф = ——————— = 408,86 лк.

16*1,15*1,3

Отримана величина Еф більша, ніж нормативне значення Е н = 400 лк , тому
рівень штучного освітлення у валютному відділі відповідає нормативу.

У цілому охорона праці в МФ АКБ “Форум” здійснюється відповідно до
Закону України «Про охорону праці», Рекомендаціями Державного комітету
України по здійсненню охорони праці, Міністерства охорони здоров’я.
Потрібно відзначити, що хиб і недоглядів у питанні охорони праці і
навколишнього середовища немає.

Зробивши аналіз показників дослідженя, слід відмітити, що в установі
банку дотримуються вимоги до санітарно-гігієнічних умов праці для
працівників, техніки безпеки та пожежної безпеки. Створений сприятливий
мікроклімат і оптимальні умови праці – такі умови, при яких зберігається
не лише здоров’я працюючих, а створюються передумови для підтримування
високого рівня працездатності.

ВИСНОВКИ

Проведені в роботі дослідження дозволяють зробити наступні висновки щодо
валютного регулювання і котролю в Україні.

За роки існування валютного ринку в Україні розроблена законодавча та
нормативна база, а також створені інституціональні форми організації
валютних відносин. Тому можна вважати, що в державі існує національна
валютна система як державно-правова форма організації валютних відносин,
яка встановлює певний порядок здійснення валютних операцій,
купівлі-продажу, вивезення-ввезення іноземної валюти та валютних
цінностей, валютні курси, організації валютного контролю тощо.

Правові засади валютного регулювання в Україні закладені Декретом
Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і
валютного контролю» від 19 лютого 1993р. №15-93, згідно з яким
Національний банк України було визначено головним валютним органом
країни та покладено на нього виконання функцій щодо формування на
підставі загальної економічної політики держави принципів і стратегії
валютного регулювання, ліцензування діяльності з валютними цінностями,
розробки і впровадження системи курсоутворення та здійснення контролю за
виконанням правил валютних операцій.

Складовими національної валютної системи є національна грошова одиниця,
режим курсоутворення та умови конвертованості національної грошової
одиниці, валютні нормативи й обмеження, система валютного регулювання і
контролю, міжнародна ліквідність держави, регламентація готівкового і
безготівкового обігу іноземної валюти, організація біржового та
позабіржового валютних ринків, система міжнародних розрахунків,
ліцензування операцій з валютними цінностями тощо.

Відповідно до чинного законодавства, операції з іноземною валютою в
Україні здійснюють комерційні банки, які мають генеральну ліцензію,
видану Національним банком України.

Визначальна проблема для вітчизняної економіки – проблема відпливу
капіталу. Для її вирішення в роботі запропоновано наступні заходи:

— необхідно вдосконалити систему ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності: займатися зовнішньоекономічною діяльністю можуть лише ті
фірми, які мають тривалий досвід роботи на внутрішньому ринку,
бездоганну податкову і кредитну історію;

— використовування факторингу. Впровадження в Україні факторингових
операцій дасть змогу вітчизняним експортерам отримувати достовірну
інформацію про фінансово-господарський стан закордонних партнерів перед
укладанням експортних контрактів та гарантовано одержувати платежі за
експорт продукції, що загалом сприятливо вплине на стан національної
економіки.

— поряд із запропонованими організаційними та фіскальними методами
боротьби із приховуванням валютної виручки, необхідно детально розробити
комплекс макроекономічних заходів щодо стимулювання повернення валютної
виручки з-за кордону та її інвестування в економіку України.

На закінчення можна додати, що валютне регулювання і контроль в нашій
державі є досить ефективним. Однак, для подальшого розвитку необхідні
певні трансформації як в валютній, так і в виробничій сфері, це
зумовлено перш за все об’єктивними умовами сучасного стану економіки
України та її перехідною формою розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради

України 28.06.1996р.-.: Преса України, 1997.-80с.

2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000р. №
2121-III//Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності
(Додаток до журналу “Вісник Національного банку
України),2001.-№1.-С.3-46.

3. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” від
05.07.1994р. № 80/94-ВР // http:// www.rada.kiev.ua

4. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”
від 23.09.1994р. № 187/94-ВР //http:// www.rada.kiev.ua.

5. Декрет Кабінету Міністрів України „Про порядок використання
надходжень в іноземній валюті” від 19.02.1993р.№ 16-1093//Урядовий
кур’єр-.№9. – С.9-10.

6. Декрет Кабінету Міністрів України „Про порядок здійснення
розрахунків в ін.валюті” від 23.09.1994р.№187/94-10ВР//http://
www.rada.kiev.ua.

7. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання
і валютного контролю” від 19.02.1993р.№ 15-93 //Уряд.кур’єр-№9.-С.3-9.

8. Постанова Правління НБУ “Про введення обов’язкового продажу
надходжень в іноземній валюті на користь резидентів – юридичних осіб”
від 04.09.1998р. № 349 //http:// www.rada.kiev.ua.

9. Постанова Правління НБУ “Про затвердження Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних
документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний
кордон України” від 17.07.2000р. //http:// www.rada.kiev.ua.

10. Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про встановлення
і використання офіційного курсу гривні до іноземних валют від
06.03.2001р. № 98 //http:// www.rada.kiev.ua

11. Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про валютний
контроль” від 08.02.2000р. № 49 //Збірник систематизованого
законодавства. – 2001. -№13. – С.166-168.

12. Постанова Правління НБУ “Про затвердження Правил здійснення операцій
на міжбанківському валютному ринку України” від 18.03.1999р. № 127
//http:// www.rada.kiev.ua.

13. Положення „Про відкриття та функціонування в уповноважених банках
України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях”,
затверджене постановою Правління Національного банку України від
26.03.1998р.№ 118. // http:// www.rada.kiev.ua

14. Положення “Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в
банківських установах України”, затверджене постановою Правління НБУ від
30.12.1998р.№ 566. // http:// www.rada.kiev.ua

15. „Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками України
обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах”,
затверджені постановою Правління Національного банку України від
07.12.2000р.№ 471 // http:// www.rada.kiev.ua

16. „Правила використання готівкової іноземної валюти на території
України”, затверджені постановою Правління Національного банку України
від 26.03.1998р.№ 119. // http:// www.rada.kiev.ua

17. „Правила здійснення конверсійних операцій з готівковою іноземною
валютою уповноваженими банками”, затверджені постановою Правління
Національного банку України від 25.03.1996р.№ 68. // http://
www.rada.kiev.ua

18. “Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та
іноземній валюті”, затверджена постановою Правління Національного банку
України від 18.12.1998р.№527 //Законодав. і. нормат. акти з банків.
діяльності.-1999.-№2.- С.4-40.

19. “Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за
експортними, імпортними та лізинговими операціями” затверджена
постановою Правління Національного банку України від 24.03.1999р.№ 136.
// http:// www.rada.kiev.ua

20. Автоматизированные системы обработки финансово-кредитной информации
/ Под ред. проф. В.С.Рожнова. – М.: Финансы и кредит, 1990. – 250с.

21. Алмазов О., Дубоносов Л. Золото и валюта.-М.: АО “Саулест-Консалт”;
кооп. “Прасковья”,1995.-192с.

22. Астахов В.П. Валютные операции: Бухгалтерский учет. Банковский и
таможенный контроль: Практ. Пособие.-М.: Эксперт. Бюро, 1994.- 64с.

23. Банки и банковские операции: Учеб. Для вузов / Е.Ф.Жуков,
Л.М.Максимова и др.; Под ред. проф. Е.Ф.Жукова. – М.: Банки и биржи:
ЮНИТИ, 1997. – 471с.

24. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина- М.: ЭКОС, 1992.-428с.

25. Блащук Ю. Валютний контроль: міжнародний досвід і національні
тенденції // Вісник Національного банку України. – 2001.-№ 4.-С.28-29.

26. Бицька Н.З. Кризові явища в банківській системі України та шляхи її
подолання. // Фінанси України 1996р. №9.- С.25-29.

27. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. –
К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 235с.

28. Борінець С.Я. Міжнародні фінанси: — К.: Знання-Прес, 2002.-311с.

29. Брянин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. – 2-е изд. –
М.: Наука, 1989. –139с.

30. Бункин М.К., Семенов А.М. Основы валютних отношений: Учеб. Пособие.
– М.: Юрайт, 1998. – 192с.

31. Бункина М.К. Валютный рынок. – М.: АО “ДИС”, 1995. – 110с.

32. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. Пособие / Под ред.
И.Н. Платоновой. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – 475с.

33. Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с
иностранной валютой. – Харьков: Гриф, 1997. – 174с.

34. Васюренко О.В. Современные методы управления банковскими ресурсами.
– Харьков: Гриф, 1997. – 392с.

35. Голубович А.Д., Ситнин А.В., Хенкин Б.Л., Самодкина Н.В. Управление
банком: организационные структуры, персонал и внутренние комуникации. –
М.: АО “Менатеп-информ”, 1995. – 208с.

36. Григоренко Є., Макаренко О. Стан та можливі напрями вдосконалення
системи валютного контролю в Україні // Вісник Національного банку
України. – 2000. — № 12.- С.38-40.

37. Гросиан Р.К. Как вести дела с банками. Кредиты, денежные вклады,
платежный оборот. – М.: Междунар. Отношения, 1996. – 368с.

38. „Грязные” деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией
преступных доходов.- М.: ИНФРА-М, 1995. – 121с.

39. Долан Э.Линдсей Д. Макроэкономика. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994. –
406с.

40. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч.посібник. – К.:
КНЕУ, 2000. –220с.

41. Єфремов И.А. Учет и анализ валютных операций в коммерческих банках.
– М.: Принтлайн, 1995. – 210с.

42. Информационные системы в экономике / Под ред. проф. В.В. Дика. –
М.: Финансы и статистика, 1996. – 227с.

43. Колесник А.П. Компьютерные системы в управлении финансами. – М.:
Финансы и статистика, 1994. – 312с.

44. Кредисов А.И. Управление внешнеэкономической деятельностью //
Фенікс, 1996. – 115с.

45. Лаврова С.Н. Валютно финансовые отношения, // Менатэп информ 1994.
– 229с.

46. Липис А., Маршалл Т.,Линкер Я. Электронные системы денежных
расчетов. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 369с.

47. Маркова О.М. Коммерческие банки и их операции // Юнити, 1995. –
112с.

48. Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело,
1995. – 704с.

49. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред.
Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 590с.

50. Международные финансовые рынки: — Новосибирск: ЭКОР, 1995. – 224с.

51. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посібник/
О.І.Береславська, О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін.; За заг.ред.
М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392с.

52. Миловидов В.Ф. Современное банковское дело. Опыт организации и
функционирования банков США. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1992. – 174с.

53. Михайличенко С. Політика стабільного курсу: причини і наслідки //
Вісник Національного банку України. – 2002. -№12. – С.52-57.

54. Мороз С. Валютний контроль:проблемні аспекти // Вісник
Національного банку України. – 2001. — № 6. – С.58-59.

55. Мусієнко Т. Особливості валютного регулювання в Україні // Вісник
Національного банку України. – 1999. — № 12. – С.22-24.

56. Мусінець Т. Діяльність зарубіжних банків в Україні: досвід і
проблеми // Банків. справа. – 1997. — №1. – С.31-37.

57. Настольная книга валютного дилера: Справ. Изд.: Пер. с англ. – М.:
ТОО «Верба», 1992. – 218с.

58. Нестерова Т.Н. Банковские операции. – Ч.4. Банковское обслуживание
внешнеэкономической деятельности. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 89с.

59. Носко А.П. Международные расчеты по коммерческим операциям // АО
Консалтбанкир 1994.-213c.

60. Основы банковского дела / Под ред. А.Н.Мороза. – К.: Либра, 1994.
–330с.

61. Основы банковского менеджмента / Под ред. О.И. Лаврушина – М.:
ИНФРА –М, 1995. – 144с.

62. Основы предпринимательской деятельности: Экономическая теорія.
Маркетинг. Финансовый менеджмент / Под ред. В.М.Власовой. – М.: Финансы
и статистика, 1995. – 494с.

63. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга: Прикл.пособие. –
М.: ИНФРА-М, 1995.- 208с.

64. Ривуар Ж. Техника банковского дела. – М.: Прогресс, 1993. – 160с.

65. Рид Э., Костер Р., Гилл Э. Коммерческие банки. – М.: Комполис,
1991. – 480с.

66. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у
фінансово-кредитних установах: Навч.посібник. – 2ге видання, перероб.і
доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 239с.

67. Роуз П.С. Банковский менеджмент. – М.: Дело Лтд, 1995. – 768с.

68. Санжаревський В. Валютний контроль, протидія “відмиванню” коштів та
системні банківськи ризики // Вісник Національного банку України. –
2001. — № 7. – С. 42-45.

69. Севрук В.Т. Банковские риски. – М.: Дело Лтд, 1995. – 72с.

70. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: навч.посібник. –
К.: КНЕУ, 1997. – 252с.

71. Скрипкин К.Г. Финансовая информатика. – М.: ТЕИС, 1997. – 160с.

72. Соколов Г.М. Автоматизация деятельности учреждений банков. – М.:
Финансы и статистика, 1988. – 256с.

73. Сорок рекомендацій. Робоча група з протидії „відмиванню” грошей.
//http://www.oecd/fatf/40Recs_en/htm

74. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Сало І.В., Кандибка О.М., Савченко
А.С., Бірюков А.В. Економічна інформатика. – Суми: Видавництво
“Слобожанчина”, 2000. – 260с.

75. Стельмах В., Петрик О. Обмінний курс, інфляція та
конкурентоспроможність економіки // Вісник Національного банку України.
– 2001. — № 9. – С.3-6.

76. Стельмах В. Стратегічна ціль – стабільність гривні // Вісник НБУ. –
2000. — № 12. – С. 5-9.

77. Сторінка України в збірнику МВФ// Бюлетень НБУ. – 2003. — №1. – С.
152-161.

78. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции.
– М.: Новости, 1993. – 224с.

79. Фаріон І.Д., Захарків Т.Д. Фінансовий аналіз. – 2000р.-258с.

80. Фигурнов В.Э. ІВМ для пользователя. – М.: ТЕИС, 1997. – 160с.

81. Черево Г.В. Стабілізація економіки і банки: досвід ФРН // Фінанси
України. – 1996. — №7. – с. 40-47.

82. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками. – К.: Т-во
“Знання”, КОО, 1998. – 444с.

83. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання:Навч. посіб. – К.:
Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 359с.

84. Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.Л., Новак І.М., Страхарчук В.П.
Платіжні системи. – К.: Національний банк України, 1998. – 420с.

85. Яременко С., Мусієнко Т. Світова валютна криза та питання
курсоутворення в Україні // Вісник Національного банку України. – 2000.-
№ 3. – С. 9-11.

Накопичення золотого запасу НБУ (за рахунок внутрішніх джерел)

200320042005200620072008Золото (млн.
тр.унций)0,06130,11000,16240,45360,48310,4939

Золото (млн. дол за нац. оц.)17,731,647,2123,7134,1160,3

picscalex53010009000003670900000b003700000000000500000009020000000005000
0000102ffffff000500000004010d00000005000000020102000000050000000c02ca019
203030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b020
0000000030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701f
fff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ca019
20300000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020
0000000070000001604ca0192030000000007000000fc020000ffffff000000040000002
d01000008000000fa0205000100000000000000040000002d010100050000000902fffff
f00050000000102000000000500000004010d000000050000000201020000000e0000002
403050039001b002c031b002c0388013900880139001b0008000000fa020000000000000
0000000040000002d01020008000000fa0200000000000000000000040000002d0103000
7000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002701ffff030000001e000
40000002d010000040000002d01020005000000010200000000050000000902ffffff000
700000016048c012c0317003900070000001504e2008b03cb0038030500000014025f013
900050000000102ffffff000500000004010d00000005000000020101000000050000001
3025f012c030500000014023701390005000000130237012c030500000014020e0139000
500000013020e012c03050000001402e6003900050000001302e6002c03050000001402b
d003900050000001302bd002c030500000014029500390005000000130295002c0305000
00014026c0039000500000013026c002c030500000014024400390005000000130244002
c030500000014021b0039000500000013021b002c03040000002d010300040000002d010
400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010200050000000
102ffffff00050000000902ffffff00070000001604ca01920300000000070000001504e
2008b03cb003803040000002d01010004000000f00102000500000014021b00390005000
00014021b002c0305000000140288012c03050000001402880139000500000014021b003
900040000002d010300040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002
d010000040000002d010100050000000102ffffff00050000000902ffffff00070000001
604ca01920300000000040000002d010300040000002d010400040000002701ffff03000
0001e00040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff00050000000902f
fffff00070000001604c5018d0305000500040000002d010300040000002d01040004000
0002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010100050000000102fffff
f00050000000902ffffff0007000000160488012d031b003900040000002d01030004000
0002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0101000
50000000102ffffff00050000000902ffffff0007000000160488012e031900390008000
000fa0200000100000000000000040000002d01020005000000010200000000050000000
4010d000000050000000201020000000800000026060f000600ffffffff0000040000002
d01010007000000fc020100000000000000040000002d010500050000000701040000000
50000000102ffffff000500000009029999ff002d0000004201050000002800000008000
0000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ff999
900ffffff001f0000003e0000007c000000f8000000f1000000e3000000c70000008f000
000040000002d010600040000002d010600090000001d062100f000440198004400aa000
40000002d0106000500000009020100000005000000010201000000040000002d0105000
4000000f0010600040000002d010200040000002d0100000500000007010100000008000
00026060f000600ffffffff0100040000002d0105000e00000024030500aa00440042014
40042018801aa008801aa004400040000002d0100000800000026060f000600ffffffff0
000040000002d010100040000002d01050005000000070104000000050000000102fffff
f000500000009029999ff002d00000042010500000028000000080000000800000001000
100000000002000000000000000000000000000000000000000ff999900ffffff00c7000
0008f0000001f0000003e0000007c000000f8000000f1000000e3000000040000002d010
600040000002d010600090000001d062100f0007a0097000e012402040000002d0106000
500000009020100000005000000010201000000040000002d01050004000000f00106000
40000002d010200040000002d010000050000000701010000000800000026060f000600f
fffffff0100040000002d0105000e0000002403050024020e01bb020e01bb02880124028
80124020e01040000002d010000040000002d010300040000002d010400040000002701f
fff030000001e00040000002d010000040000002d0102000500000001020000000005000
0000902ffffff0007000000160488012d031b003900040000002d010300040000002d010
400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010200050000000
10200000000050000000902ffffff00070000001604ca0192030000000008000000fa020
0000000000000000000040000002d01060004000000f00102000500000014021b0039000
50000000102ffffff000500000004010d000000050000000201010000000500000013028
80139001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc00000000417269616c2043797
20000000f070a66b7c5c777c0c5c77720c0ca7700003000040000002d010200050000001
40288013400050000001302880139000500000014025f0134000500000013025f0139000
5000000140237013400050000001302370139000500000014020e0134000500000013020
e013900050000001402e6003400050000001302e6003900050000001402bd00340005000
0001302bd00390005000000140295003400050000001302950039000500000014026c003
4000500000013026c0039000500000014024400340005000000130244003900050000001
4021b0034000500000013021b0039000500000014028801390005000000130288012c031
c000000fb02ebff000000000000bc02000000cc0000001054696d6573204e657720526f6
d616e00b7c5c777c0c5c77720c0ca7700003000040000002d0107000500000014028f013
900050000001302880139000500000014028f01b3010500000013028801b301050000001
4028f012c0305000000130288012c03040000002d010300040000002d0104001c000000f
b021000070000000000bc02000000000102022253797374656d000000000a0021008a010
0000000ffffffff74ec1300b9c1c777040000002d010800040000002701ffff030000001
e00040000002d010700040000002d010000040000002d010600050000000102ffffff000
50000000902ffffff00070000001604ca01920300000000040000002d010200040000002
d010300040000002d010400040000002d010800040000002701ffff030000001e0004000
0002d010200040000002d010000040000002d010600050000000102ffffff00050000000
902ffffff00070000001604ca01920300000000050000000902000000000500000004010
d000000050000000201010000000d000000320a800111000400000031342e31080008000
40008000d000000320a570111000400000031342e3208000800040008000d000000320a2
f0111000400000031342e3308000800040008000d000000320a060111000400000031342
e3408000800040008000d000000320ade0011000400000031342e3508000800040008000
d000000320ab50011000400000031342e3608000800040008000d000000320a8d0011000
400000031342e3708000800040008000d000000320a640011000400000031342e3808000
800040008000d000000320a3c0011000400000031342e3908000800040008000a0000003
20a13001d0002000000313508000800040000002d010300040000002d010400040000002
d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d01000004000
0002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ca0192030
0000000040000002d010700040000002d010300040000002d010400040000002d0108000
40000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010000040000002d010
600050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ca019203000000000
500000004010d0000000500000002010100000037000000320a9d01520020000000c7e0e
be8f8eeea20eaeef8f2b3e220ede020f1f2f0eeeaeee2e8f520f0e0f52e0b000b000c000
c0011000b000c0005000c000b001100090005000b0005000c000b0005000a0009000b000
b000c000b000b000c000a0005000b000b000a00050036000000320a9d01cf011f000000c
7e0ebe8f8eeea20eaeef8f2b3e220ede020efeef2eef7ede8f520f0e0f52e2e0b000b000
c000c0011000b000c0005000c000b001100090005000b0005000c000b0005000c000b000
9000b000c000c000c000a0005000b000b000a000500040000002d010300040000002d010
400040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002
d010000040000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000070000001
604ca019203000000001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0000001054696
d6573204e657720526f6d616e00b7c5c777c0c5c77720c0ca7700003000040000002d010
900040000002d01010004000000f001060007000000fc020000ffffff000000040000002
d01060004000000f0010000050000000902ffffff0005000000010200000000050000000
4010d00000005000000020102000000070000001b04e4008c03cb003803040000002d010
300040000002d010400040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002
d010900040000002d010600040000002d01010005000000010200000000050000000902f
fffff00070000001604e2008b03cb003803040000002d010300040000002d01040004000
0002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010900040000002d0106000
40000002d01010005000000010200000000050000000902ffffff00070000001604e2008
b03cb00380308000000fa0200000100000000000000040000002d0100000800000026060
f000600ffffffff0000040000002d010100040000002d010500050000000701040000000
50000000102ffffff000500000009029999ff002d0000004201050000002800000008000
0000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ff999
900ffffff00e3000000c70000008f0000001f0000003e0000007c000000f8000000f1000
000040000002d010a00040000002d010a00090000001d062100f00009000900d3003d030
40000002d010a000500000009020100000005000000010201000000040000002d0105000
4000000f0010a00040000002d010000040000002d0106000500000007010100000008000
00026060f000600ffffffff0100040000002d01050005000000090200000000050000000
4010d00000005000000020102000000070000001b04dd004703d3003d03040000002d010
600050000000102ffffff000500000002010100000015000000320ad0004b0309000000e
cebf0e42ee3f0ed2e000a0007000700080004000600070007000400040000002d0103000
40000002d010400040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010
900040000002d010600040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000
000070000001604e2008b03cb003803040000002d010300040000002d010400040000002
d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010900040000002d01060004000
0002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ca0192030
0000000040000002d010300040000002d010400040000002d010800040000002701ffff0
30000001e00040000002d010900040000002d010600040000002d010000050000000102f
fffff0005000000090200000000070000001604ca0192030000000007000000fc0200000
00000000000040000002d010a0004000000f0010600040000002d01030004000000f0010
000040000002701ffff050000000c02ca019203030000001e00050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002701ffff050000000b0200000000030000001e0005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000000000

Залишки коштів на поточних та строкових рахунках

picscalex1000100090000038f0b00000900be0000000000050000000902000000000500
00000102ffffff000500000004010d00000005000000020102000000050000000c020401
e401030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b02
00000000030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701
ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016040401
e40100000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902
000000000700000016040401e40100000000040000002701ffff030000001e0005000000
0102ffffff0005000000090200000000070000001604ff00df010500050007000000fc02
0000668080000000040000002d01000008000000fa020000010000000000000004000000
2d01010007000000fc020000668080000000040000002d01020004000000f00100000500
0000090266808000050000000102668080000500000004010d0000000500000002010200
00000e000000240305000f012f00e3001b00e30034000f0148000f012f0007000000fc02
0000ccffff000000040000002d01000004000000f0010200050000000902ccffff000500
00000102ffffff002200000024030f00e2001b00e6001a00e9001a00ed001900f0001900
f5001900f8001900fc001800ff00180004011800070118000c0118000f0118000f012f00
e2001b0007000000fc020000808066000000040000002d01020004000000f00100000500
0000090280806600050000000102808066001600000024030900a9003300a9003200a900
3200a9003200a9004b00a9004b00a9004b00a9004c00a900330007000000fc0200008080
66000000040000002d01000004000000f00102000e0000002403050002013200a9003300
a9004c0002014b000201320007000000fc020000ffffcc000000040000002d0102000400
0000f0010000050000000902ffffcc00050000000102ffffff003a00000024031b00a900
3300a9003100a9003100a9002f00aa002f00aa002d00ab002c00ac002b00ae002a00af00
2a00b0002800b2002800b4002700b6002600b8002500bb002400bd002300c0002200c300
2100c5002100c9002000cb002000cf001f00d1001e00d5001e0002013200a90033000700
0000fc0200004d1a33000000040000002d01000004000000f00102000500000009024d1a
33000500000001024d1a33006a00000024033300d5004c00d3004b00cf004b00cc004a00
c9004900c6004900c3004800c1004700bf004700bc004600ba004500b7004400b5004400
b4004300b2004200b0004100af004000ae003f00ac003e00ab003d00ab003d00aa003b00
a9003b00a9003900a9003900a9005200a9005200a9005400aa005400ab005600ab005600
ac005700ae005800af005900b0005a00b2005b00b4005c00b5005d00b7005d00ba005e00
bc005f00bf006000c1006000c3006100c6006200c9006200cc006300cf006400d3006400
d5006500d5004c0007000000fc0200004d1a33000000040000002d01020004000000f001
00000e0000002403050002013800d6004c00d6006500020151000201380007000000fc02
0000993366000000040000002d01000004000000f0010200050000000902993366000500
00000102ffffff003a00000024031b00d5004c00d3004b00cf004b00cc004a00c9004900
c6004900c3004800c1004700bf004700bc004600ba004500b7004400b5004400b4004300
b2004200b0004100af004000ae003f00ac003e00ab003d00ab003d00aa003b00a9003b00
a9003900a900390002013800d5004c0007000000fc0200004d4d80000000040000002d01
020004000000f00100000500000009024d4d80000500000001024d4d8000be0000002403
5d0083013700830138008201390082013a0081013b0080013c007f013d007e013e007d01
3f007b01400079014100780142007501430073014400710145006e0146006b0146006901
470065014800620149005f0149005c014a0058014a0055014b0051014b004d014c004a01
4c0045014d0041014d003e014d0039014d0035014e0032014e002d014e0028014e002501
4e0020014e001c014d0019014d0014014d0010014d000d014c0008014c0004014c000101
4b00fd004b00fd0064000101640004016500080165000d01650010016600140166001901
66001c0166002001670025016700280167002d0167003201670035016700390166003e01
660041016600450166004a0165004d0165005101640055016400580163005c0163005f01
62006201620065016100690160006b015f006e015f0071015e0073015d0075015c007801
5b0079015a007b0159007d0158007e0157007f0156008001550081015400820153008201
520083015100830150008301370007000000fc0200009999ff000000040000002d010000
04000000f00102000500000009029999ff00050000000102ffffff00ac00000024035400
2a0120002e0120003201200036012000390120003e01200042012100450121004a012100
4d0122005101220055012300580123005c0124005e012400620125006401250068012600
6b0127006d012800700129007201290074012a0077012b0078012c007a012d007c012e00
7d012f007f01300080013100810132008101330082013400830135008301360083013700
830138008201390082013a0081013b0080013c007f013d007e013e007d013f007b014000
79014100780142007501430074014400710145006e0146006c0146006901470066014800
630148005f0149005d014a0059014a0056014b0052014b004e014c004b014c0047014c00
44014d003f014d003b014d0038014d0033014e0030014e002b014e0028014e0024014e00
1f014e001c014d0017014d0014014d0010014d000b014c0008014c0004014c0001014b00
fd004b002a0137002a01200008000000fa0200000000000000000000040000002d010200
07000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff000500000009029999ff00
0700000016040401e40100000000040000002d010200040000002d010300040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff000500
000009029999ff000700000016040401e401000000001c000000fb02f4ff000000000000
9001000000cc00000000417269616c204379720000000f070ac8b7c5c777c0c5c77720c0
ca7700003000040000002d010400040000002d010400040000002d010400040000002d01
0200040000002d0103001c000000fb021000070000000000bc0200000000010202225379
7374656d000000000a0021008a0100000000ffffffff2cf11300b9c1c777040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01000004000000
2d010100050000000102ffffff000500000009029999ff000700000016046400b1014e00
8301050000000902000000000500000004010d0000000500000002010100000010000000
320a510085010600000035382e343025070007000300070007000b00040000002d010400
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016040401e40100000000040000002d01040004000000
2d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100050000000102
ffffff00050000000902000000000700000016046f00b300590085000500000004010d00
00000500000002010100000010000000320a5c0087000600000031362e31302507000700
0300070007000b00040000002d010400040000002d010200040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0100000400
00002d010100050000000102ffffff00050000000902000000000700000016040401e401
00000000040000002d010400040000002d010400040000002d010200040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0000040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
2c00b100160083000500000004010d0000000500000002010100000010000000320a1900
85000600000031372e323025070007000300070007000b00040000002d01040004000000
2d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff0005000000
0902000000000700000016040401e40100000000040000002d010400040000002d010400
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016041900fc000300d5000500000004010d0000000500
00000201010000000f000000320a0600d70005000000382e333025000700030007000700
0b00040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010100
050000000102ffffff00050000000902000000000700000016040401e401000000001c00
0000fb02f5ff0000000000009001000000cc0000001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c777c0c5c77720c0ca7700003000040000002d01060008000000fa0205000100
000000000000040000002d01070004000000f001010007000000fc020000ffffff000000
040000002d01010004000000f0010000050000000902ffffff0005000000010200000000
0500000004010d00000005000000020102000000070000001b0401018801be0052000400
00002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00
040000002d010600040000002d010100040000002d010700050000000102000000000500
00000902ffffff00070000001604ff008701be005200040000002d010200040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010100040000002d01070005000000010200000000050000000902ffffff0007000000
1604ff008701be00520008000000fa0200000100000000000000040000002d0100000700
0000fc0200009999ff000000040000002d01080004000000f00101000500000009029999
ff00050000000102ffffff000500000004010d0000000500000002010200000007000000
1b04ca008100c3007a00050000000902000000000500000002010100000048000000320a
bf0084002b000000caeef8f2e820f1f3e127baeaf2b3e220e3eef1efeee4e0f0fee2e0ed
edff20e220ede0f62ee2e0ebfef2b3000700060008000500060003000500060006000200
050005000500030005000300050006000500060006000500050006000800050005000600
060005000300050003000600050006000300050005000500080005000300040000002d01
0200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000000
2d010600040000002d010800040000002d010000050000000102ffffff00050000000902
00000000070000001604ff008701be005200040000002d010200040000002d0103000400
00002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010800
040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ff00
8701be00520008000000fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f001
000007000000fc020000993366000000040000002d01000004000000f001080005000000
0902993366000500000004010d00000005000000020102000000070000001b04da008100
d3007a00050000000902000000000500000002010100000046000000320acf0084002a00
0000caeef8f2e820f1f3e127baeaf2b3e220e3eef1efeee4e0f0fee2e0ededff20e220b3
ed2ee2e0ebfef2b307000600080005000600030005000600060002000500050005000300
050003000500060005000600060005000500060008000500050006000600050003000500
0300030006000300050005000500080005000300040000002d010200040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01
0000040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
ff008701be005200040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d0101000500
00000102ffffff0005000000090200000000070000001604ff008701be00520008000000
fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f001010007000000fc020000
ffffcc000000040000002d01010004000000f0010000050000000902ffffcc0005000000
04010d00000005000000020102000000070000001b04eb008100e4007a00050000000902
000000000500000002010100000030000000320ae00084001b000000caeef8f2e820f4b3
e72eeef1b3e120e220ede0f62ee2e0ebfef2b30007000600080005000600030007000300
040003000600050003000600030005000300060005000600030005000500050008000500
0300040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300
00001e00040000002d010600040000002d010100040000002d010800050000000102ffff
ff0005000000090200000000070000001604ff008701be005200040000002d0102000400
00002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600
040000002d010100040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000
070000001604ff008701be00520008000000fa0200000100000000000000040000002d01
000004000000f001080007000000fc020000ccffff000000040000002d01080004000000
f0010100050000000902ccffff000500000004010d000000050000000201020000000700
00001b04fb008100f4007a0005000000090200000000050000000201010000002e000000
320af00084001a000000caeef8f2e820f4b3e72eeef1b3e120e220b3ed2ee2e0ebfef2b3
070006000800050006000300070003000400030006000500030006000300050003000300
06000300050005000500080005000300040000002d010200040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0108000400
00002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604ff008701
be005200040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010600040000002d010800040000002d010000050000000102
ffffff00050000000902000000000700000016040401e40100000000040000002d010200
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0600040000002d010800040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000
00000700000016040401e4010000000007000000fc020000000000000000040000002d01
010004000000f0010800040000002d01020004000000f0010000040000002701ffff0500
00000c020401e401030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002701ffff050000000b0200000000030000001e00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002701ffff030000000000

Структура залишків коштів на поточних рахунках у банках України на
01.01.2009р.

Узагальнені дані про середньорічну кількість банків, які мали пункти
обміну іноземної валюти

РікЗагальна

кількість

банків, які мали пункти обміну валютиКількість банків,

які мали лише

агентські

пункти обміну

Кількість банків,

які мали лише

власні пункти

обміну

Кількість банків, які мали власні

обмінні пункти

та на підставі

агентських угод

200614055976200713395866200812475463

Кількість перевірок і виявлених порушень чинного законодавства обмінними
пунктами

Ріккількість обмінних пунктів (за рік)кількість перевірок (за
рік)Кількість виявленних порушень( за рік)банківські%агентські
%банківські%агентські%банківські%агентські%2006

21254724035344204652475479851776492007

19614622685435594641765464447734532008

1715442226562850423986583713471866

Похожие записи