2

Зміст

Розділ 1. Теоретичні засади управління кредитною діяльностю банку

1.1 Сутність та причини кредитної діяльності банку

1.2 Особливості формування кредитного портфелю банку

1.3 Система управління кредитним портфелем банку

Розділ 2. Дослідження механізму управління кредитною діяльністю в
комерційному банку «Кредитпромбанк»

2.1 Дослідження та оцінювання управління ризиками кредитної діяльності
банку

2.2 Ефективність управління кредитним портфелем банку

Розділ 1. Теоретичні засади управління кредитною діяльностю банку

1.1 Сутність та причини кредитної діяльності банку

Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що
мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у
ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів.
Банківська система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух
капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті
сфери виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу. Суб’єкти
господарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту:
банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий,
консорціумний. Фізичні особи — споживчий кредит (лише в національній
грошовій одиниці).

Банківський кредит — це позиковий капітал банку у грошовій формі, який
передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості,
терміновості, платності та цільового використання кредитів.

Комерційний кредит — це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з
питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду
між двома суб’єктами господарської діяльності. Учасники кредитних
відносин при комерційному кредиті регулюють свої господарчі відносини і
можуть створювати платіжні засоби у вигляді векселів — зобов’язань
боржника сплатити кредитору зазначену суму у визначений термін. У разі
оформлення комерційного кредиту за допомогою векселя, інші угоди про
надання кредиту не укладаються [12, с. 325-326].

Погашення комерційного кредиту може здійснюватися шляхом:

— сплати боржником за векселем;

— передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній
особі (крім банків та інших кредитних установ);

— переоформлення комерційного кредиту на банківський.

Лізинговий кредит — це відносини між юридичними особами, які виникають у
разі оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди. Лізинг
є формою майнового кредиту. Суб’єктами лізингу можуть бути лізингодавець
(суб’єкт господарювання, що є власником об’єкта лізингу і здає його в
оренду), користувач (суб’єкт, що домовляється з лізингодавачем на оренду
про набуття права володіння та розпорядження об’єктом лізингу у
встановлених лізинговою угодою межах), виробник (підприємство,
організація та інші суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво
або реалізацію товарно-матеріальних цінностей).

Іпотечний кредит — це особливий вид економічних відносин з приводу
надання кредитів під заставу нерухомого майна. Кредиторами з іпотеки
можуть бути іпотечні банки або спеціальні іпотечні компанії, а також
комерційні банки. Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи,
які мають у власності об’єкти іпотеки або мають поручителів, які надають
під заставу об’єкти іпотеки на користь позичальника.

Споживчий кредит — кредит, який надається тільки в національній грошовій
одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих
товарів тривалого користування та послуг і який повертається в
розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору. Банк
надає кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються виходячи з
вартості товарів і послуг, які є об’єктом кредитування. Розмір кредиту
на будівництво, купівлю і ремонт жилих будинків, садових будинків, дач
та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав,
які можуть бути передані банку в забезпечення фізичною особою та сумою
її поточних доходів, за винятком обов’язкових платежів. Строк кредиту
встановлюється залежно від цілей об’єкта кредитування, розміру позики,
платоспроможності позичальника.

Комерційний банк може надавати бланковий кредит тільки в межах наявних
власних коштів (без застави майна чи інших видів забезпечення — тільки
під зобов’язання повернути кредит) із застосуванням підвищеної
відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела
погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах [31, с.
95-96].

Кредит може надаватися позичальнику банківським консорціумом такими
способами:

а) шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з
подальшим наданням кредитів суб’єктам господарської діяльності;

б) шляхом гарантування загальної суми кредиту провідним банком або
групою банків. Кредитування здійснюється залежно від потреби в кредиті;

в) шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів
за рахунок залучення інших банків для участі в консорціумній операції.

Виникнення кредитних відносин між банком і позичальником можливе за
таких умов:

а) учасники (кредитор і позичальник) мають бути взаємозацікавлені:
кредитор — у видачі кредиту, а позичальник — в його отриманні, тобто
повинні збігатися економічні та правові інтереси;

б) необхідна наявність економічних і юридичних гарантій повернення
кредиту після певного строку;

в) позичальник має бути власником майна, або має бути власником,
наділеним правом на користування та розпорядження ним.

Механізм кредитування складається з семи взаємопов’язаних етапів. На
першому етапі позичальник і банк ведуть переговори на предмет можливого
укладення кредитної угоди. Якщо позичальник бажає встановити успішні
контакти з банком, які задовольнять усі його прохання щодо надання
позички, то він повинен проникнутися довірою до банку, а банк має
довіряти йому. Чим більше позичальник обізнаний у кредитах, компетентний
у сьогоднішній ринковій економіці, підготовлений до переговорів, знає що
підприємство рентабельне і прибуткове, та може документально підтвердити
це, тим більше поступок зробить йому банк.

На другому етапі позичальник для одержання кредиту звертається знову в
банк з клопотанням (заявою) на ім’я керівника установи банку. У заяві на
одержання кредиту зазначається: цільове призначення кредиту його сума.
строк користування, включаючи конкретні строки погашення кредиту,
запропоноване забезпечення, а також характеристики проекту (заходу), що
кредитується та його економічної ефективності. Термін розгляду заяви
позичальника визначається керівником установи банку і обчислюється з
часу подання позичальником повного пакета документів.

До укладення кредитного договору, на третьому етапі банк повинен
ретельно проаналізувати кредитоспроможність позичальника.
Кредитоспроможність являє собою оцінку банком позичальника з погляду
можливості і доцільності надання йому кредиту і визначає імовірність
своєчасного повернення позичок і виплати відсотків по ним у майбутньому.
Аналіз кредитоспроможності має своєю метою дати якісну оцінку
позичальника, що визначається банком до вирішення питання про можливість
і умови кредитування, передбачати здатність і готовність клієнта
повернути узяті їм у борг засоби у відповідності з умовами кредитного
договору, а також оцінити обґрунтованість і доцільність кредитних
вкладень і подальших відношень в області кредитування між банком і
позичальником. Рішення про надання кредитів позичальникам, незалежно від
запрошуваного розміру кредиту, приймається колегіальне (Правлінням банку
чи Кредитним комітетом) більшістю голосів і оформляється протоколом.

Важливим етапом процедури отримання кредиту є укладення кредитного
договору (угоди). Кредитні договори укладаються тільки в письмовій
формі. Кредитний договір може бути укладений як шляхом складання одного
документа, підписаного сторонами, так і шляхом обміну листами,
телеграмами підписаними стороною, яка їх надсилає.

Після укладення кредитного договору наступним етапом процедури отримання
кредиту є надання кредиту позичальникові. Тому кредитний відділ дає
розпорядження операційному відділу про відкриття рахунку для обліку.
Видача кредиту проводиться в порядку, передбаченому в кредитному
договорі. Після видачі всієї суми кредиту оформляється графік погашення
кредиту. Графік погашення кредиту складається у двох примірниках (по
одному для позичальника і банку). На підставі графіка працівник
операційного відділу вносить відповідні параметри до аналітичного обліку
для здійснення контролю за надходженням коштів на погашення кредиту.

При використанні права на заставу між банком, з одного боку, і юридичною
або фізичною особою, з другого, укладається договір про заставу. Договір
застави укладається як правило, після укладення кредитного договору.
Однак угода про заставу може і передувати угоді про видачу позики.

Банк здійснює контроль за виконанням позичальником умов кредитного
договору, цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним погашенням
та сплатою відсотків по ньому. Протягом усього строку дії кредитного
договору банк підтримує ділові контакти з позичальником, здійснює
перевірки стану збереження заставленного майна. У разі несвоєчасного
погашення боргу за кредитом та сплати відсотків (комісій), за
відсутності домовленості про відстрочення погашення кредиту, банк має
право на застосування штрафних санкцій у розмірах, передбачених
договором [10, с. 180-182].

Всі кредитні операції банку — це відношення між кредитором і дебітором
(позичальником) із приводу наданих (одержання) у тимчасове користування
коштів, їхнього повернення й оплати. Кредити, які надаються банками,
поділяються:

1. За строками користування:

а) короткострокові — до 1 року;

в) довгострокові — понад 1 рік.

Строк кредиту, а також відсотки за його користування (якщо інше не
передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту
отримання до повного погашення кредиту та відсотків за його
користування. Короткострокові кредити можуть надаватись банками у разі
тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв’язку із витратами
виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у
відповідному періоді. Довгострокові кредити можуть надаватись на оплату
обладнання, поточні витрати, на фінансування капітальних вкладень, для
формування основних фондів.

2. За забезпеченням:

а) забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами);

б) гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи);

в) з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової
організації);

г) незабезпечені (бланкові).

3. За ступенем ризику:

а) стандартні кредити;

б) кредити з підвищеним ризиком.

4. За методами надання:

а) у разовому порядку;

б) відповідно до відкритої кредитної лінії;

в) гарантійні.

За строками погашення:

а) водночас;

б) у розстрочку;

в) достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника);

г) з регресією платежів;

д) після закінчення обумовленого періоду.

Комерційні банки можуть надавати кредити всім суб’єктам господарської
діяльності незалежно від їх галузевої належності, статуту, форм
власності у разі наявності в них реальних можливостей та правових форм
забезпечення своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків
(комісійних) за користування кредитом.

Найважливішим елементом кредитної політики банку є використовуваний ним
інструментарій для задоволення потреб клієнтів у позикових коштах,
виражений у видах, що видаються банком кредитів. Чим різноманітніше цей
інструментарій, тим повніше можуть бути задоволені індивідуальні потреби
клієнтів. Водночас на вибір банком кредитного інструментарію впливають
не тільки потреби клієнта, але і його особливості (фінансова надійність
і ін.), а також можливості й інтереси самого банку. Розгорнута
класифікація позичок по різних ознаках наведена в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Розгорнута класифікація кредитів [12, с. 325]

Критерії класифікаціїВиди позичок 1. Джерела притягнення. Внутрішні (у
межах своєї країни)

Зовнішні (міжнародні) 2. Статус кредитора. Офіційні

Неофіційні

Змішані

Міжнародних організацій 3. Форма надання. Готівково-грошова

Рефінансування

Переоформлення:

-реструктуризація, -надання нового кредиту 4. Валюта притягнення. У
валюті країни кредитора

У валюті країни позичальника

У валюті третьої країни

У ЕКЮ і СДР

Мультивалютні 5. Форма притягнення (організація). Двосторонні

Багатосторонні:

Сіндіцировані

Консорціальні 6. Ступінь заможності повернення. Незабезпечені
(міжбанківські)

Забезпечені:

-Матеріально забезпечені (заставою), у тому числі ломбардні й іпотечні

-Бланкові (забезпечені банківськими векселями) 7. Техніка надання
(притягнення) Одною сумою

Відкрита кредитна лінія

Stand-by

Контокорентні

Овердрафтні 8. Терміни користування. На поточні потреби (формування
оборотних активів) 9. Спрямованість вкладення коштів. Короткострокові

Середньострокові

Довгострокові 10. Економічне призначення. Пов’язані:

· Платіжні

· Під формування запасів товарно-матеріальних цінностей, включаючи
сезонні.

· Під фінансування виробничих витрат

· Розрахункові(урахування векселів)

· Під фінансування інвестиційних витрат

· Споживчі

Проміжні

Незв’язані (без вказівки об’єкта кредитування в кредитній угоді)
11.Ступінь концентрації об’єкта кредитування.Під одиничну потребу

Під сукупну потребу

Під укрупнену потребу 12. Вид процентної ставки.З фінансованою ставкою

З плаваючою ставкою

Із змішаною ставкою 13. Форма погашення. що погашаються одною сумою

що погашаються через рівні проміжки часу рівними частками

що погашаються нерівними частками 14. Юридична підпорядкованість
кредитних операцій.Що підкоряються законодавству країни — кредитора

Що підкоряються законодавству країни – позичальника

Що підкоряються законодавству третьої країни

В практицi захiдних банкiв використовується класифiкацiя кредитiв в
залежностi вiд їх якiсної характеристики. НБУ за цiєю ознакою подiляє
кредити на:

– стандартнi;

– під контролем;

– субстандартні;

– сумнівні;

– безнадiйнi.

Стандартнi кредити – це кредити незалежно вiд виду забезпечення, строк
погашення яких не настав; кредити, за якими своєчасно i в повному обсязi
погашається основний борг, включаючи кредити, пролонгованi у
встановленому порядку, але не бiльше двох разiв, iз загальним строком
пролонгацiї не бiльше 6 мiсяцiв.

Кредити під контролем – кредити, пролонгованi бiльш як два рази або iз
загальним строком пролонгацiї понад 6 мiсяцiв; простроченi до 60 днiв
забезпеченi кредити, а також простроченi до 30 днiв недостатньо
забезпеченi кредити.

Субстандартні кредити – це простроченi до 30 днiв незабезпеченi кредити;
простроченi вiд 30 до 60 днiв недостатньо забезпеченi кредити, а також
простроченi вiд 60 до 180 днiв забезпеченi кредити.

Кредити сумнівні – простроченi вiд 30 до 60 днiв незабезпеченi кредити;
простроченi вiд 60 до 180 днiв недостатньо забезпеченi кредити; а також
простроченi понад 180 днiв забезпеченi кредити.

Безнадiйнi кредити – простроченi вiд 60 до 180 днiв незабезпеченi
кредити i недостатньо забезпеченi кредити, простроченi понад 180 днiв.
Безнадiйна кредитна заборгованiсть списується за рахунок коштiв резерву
страхування активних операцiй. У разi недостатностi коштiв резерву
страхування активних операцiй безнадiйна кредитна заборгованiсть
погашається за рахунок коштiв резервного фонду, фондiв економiчного
стимулювання, iнших фондiв банку, нерозподiленого прибутку минулого року
[9, с. 136-137].

Організація кредитного процесу грунтується на чіткому функціональному
розмежуванні обов’язків кредитного персоналу, що дозволяє домагатися
високого професіоналізму, уникати помилок при прийнятті рішень,
перемагати в конкурентній боротьбі.

Організація кредитного процесу включає декілька стадій:

— формування кредитної політики; здійснення кредитного обслуговування
клієнтів;

— визначення рейтингу виданих позичок і аналіз кредитного портфеля
банку;

— організацію контролю за умовами кредитної угоди;

— визначення процедури ухвалення рішення по позичці;

— розробку правил оформлення кредитної угоди;

— письмовий юридичний супровід що видається позичка.

Для різних банків, що відрізняються обсягами роботи, кадровим складом,
накопиченим досвідом не може бути єдиної схеми організації кредитного
процесу. Банки звичайно мають такі спеціальні підрозділи, що
забезпечують кредитний процес: відділ кредитної політики і маркетингу;
відділ кредитного аналізу; кредитний відділ; відділ позичкової
документації.

Відділ кредитної політики і маркетингу займається: упорядкуванням і
доведенням до робітників банку (управлінців і виконавців) основ
кредитної політики, спостереженням за виконанням її основних положень,
визначень вимог до позичкової документації, організацією навчання
співробітників банку питанням кредитування.

Відділ кредитного аналізу призначений для збору інформації про фактичних
і потенційних клієнтів, по їхньому фінансовому положенні і
платоспроможності, про перспективи розвитку галузі до якої належить
позичальник, аналізу кредитного портфеля банку, підготування засідань
кредитного комітету і реєстрації його рішень.

Кредитний відділ веде безпосередньо роботу з клієнтами з питань
кредитування. Усередині відділу виділяються спеціальні групи по
обслуговуванню різних типів клієнтів, а саме тих що:

· розглядають можливість видачі позички;

· роблять оцінку ризику запитуваної позички;

· вибирають конкретний вид кредиту.

Відділ позичкової документації підзвітний юридичному відділу. У його
обов’язки входить надання допомоги кредитним робітникам в оформленні
позичкової документації і здійснення контролю за правильністю оформлення
такої документації.

Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних
договорів, що укладаються між кредитором і позичальником тільки в
письмовій формі, які визначають взаємні зобов’язання та відповідальність
сторін і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох
сторін. Розмір відсоткових ставок та порядок їх сплати встановлюються
банком і визначаються в кредитному договорі залежно від кредитного
ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на
кредитному ринку, строку користування кредитом, облікової ставки та
інших факторів [10, с. 205-206].

За характером i способом сплати процентiв видiляють кредити:

1) з фiксованою процентною ставкою;

2) з плаваючою процентною ставкою;

3) зі сплатою процента одночасно з отриманням кредита (дисконтний).

Позики з фiксованою процентною ставкою характернi для стабiльної
економiки, однак можуть видаватися на короткий термiн i в умовах
iнфляцiї. Очевидно, що в сучасних нестабільних економічних умовах
більшість кредитних угод будуть передбачати в своїх умовах плаваючу
процентну ставку. Якщо надання кредиту відбувається за рахунок коштів,
запозичених у Національного банку, то процентна ставка за користування
кредитом встановлюється як облікова ставка НБУ плюс маржа (5 – 20%), і
зміна процентів за користування кредитом буде залежати від того,
наскільки змінюється облікова ставка НБУ. У разі зміни облікової ставки
умови договору можуть переглядатися і змінюватися тільки на підставі
взаємної згоди кредитора та позичальника. Для кредитів, що надаються в
іноземній валюті, необхідно враховувати також відсоткові ставки, які
діють на міжнародних ринках капіталів [2].

Комерційний банк аналізує, вивчає діяльність потенційного позичальника,
визначає його кредитоспроможність, прогнозує ризик неповернення кредиту
і приймає рішення про надання або про відмову у наданні кредиту.
Основними критеріями оцінки кредитоспроможності позичальника можуть
бути: забезпеченість власними коштами не менш як 50 відсотків усіх його
видатків, репутація позичальника (кваліфікація, здібності керівника,
дотримання ділової етики, договірної, платіжної дисципліни), оцінка
продукції, що випускається, наявність замовлення на її реалізацію,
характер послуг, які надаються (конкурентноздатність на внутрішньому та
зовнішньому ринках, попит на продукцію, послуги, обсяги експорту),
економічна кон’юнктура (перспективи розвитку позичальника, наявність
джерел коштів для капіталовкладень) тощо. Необхідні відомості про
позичальника та інформація, отримана банком при оформленні кредиту,
систематизуються у кредитній справі позичальника.

Забороняється надання кредитів на:

— покриття збитків господарської діяльності позичальника;

— формування та збільшення статутного фонду комерційних банків та інших
господарських товариств;

— придбання цінних паперів будь-яких підприємств [5].

Кошти для погашення заборгованості в першу чергу направляються для
сплати відсотків за користування кредитом, потім — простроченої
заборгованості, сума, що залишається, направляється на погашення
основної суми кредиту. Відстрочення погашення кредиту з підвищенням
відсоткової ставки здійснюється банком у виняткових випадках, у разі
виникнення у позичальника тимчасових фінансових ускладнень через
непередбачені обставини, за умови прийняття позичальником відповідних
заходів щодо їх усунення. Це відстрочення має бути оформлено додатковим
договором між позичальником та банком, який є невід’ємною частиною
кредитного договору.

Банк здійснює контроль за виконанням позичальником умов кредитного
договору, цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним його
погашенням. При цьому банк протягом усього строку дії кредитного
договору підтримує ділові контакти з позичальником, зобов’язаний
проводити перевірки стану збереження заставленого майна, що повинно бути
передбачено кредитним договором. У разі виявлення фактів використання
кредиту не за цільовим призначенням банк має право достроково розірвати
кредитний договір, що є підставою для стягнення всіх коштів в межах
зобов’язань позичальника за кредитним договором у встановленому чинним
законодавством порядку. У разі несвоєчасного погашення боргу за кредитом
та сплати відсотків (комісій), за відсутності домовленості про
відстрочення погашення кредиту, банк має право на застосування штрафних
санкцій у розмірах, передбачених договором.

Кредитування – це галузь діяльності, яка існує за своїми жорсткими
законами, принципами. За своєю природою принципи кредитування
поділяються на ті, що відображають сутність функцій кредиту, і
загальноекономічні. Принципи кредитування є невід’ємною частиною
кредиту. По-перше, вони відрізняють кредит як економічну категорію від
інших економічних категорій, а по-друге, мають чисто практичне значення,
так як банки, реалізуючи ці принципи в своїй кредитній діяльності,
досягають дві основні цілі: отримання прибутку і мінімізація ризику
збитковості кредитних операцій.

Характеризуючи кредит як економічну категорію, слід сказати, що він
складається з двох елементів: суб’єкта і об’єкта кредитної угоди. Теза
про те, що будь-які господарюючі органи чи громадяни можуть отримати
кредит в банку, не має практичного застосування. При прийнятті рішення
про те, надавати чи не надавати кредит позичальнику, банк приймає до
уваги велику кількість факторів, серед яких: порядність та чесність
клієнта, стан його здоров’я, платоспроможність, наявність певної
кваліфікації і таке інше. Тобто кредит може отримати тільки той клієнт
банку, що має реальні передумови до його повернення і можливість
сплатити за його користування проценти. Таким чином контролюється фактор
ризику кредитних операцій. Об’єкт кредитування визначає цільову
направленість кредиту, тобто, визначаючи об’єкт, під який надаватиметься
кредит, рівень ризику також тримається на певному рівні.

Собівартість залучених ресурсів має важливе значення для формування
кредитної політики комерційного банку, так як „ціна” кредиту (тобто
рівень процентної ставки за його користування) визначається як ціна
залучених ресурсів плюс маржа. Маржа встановлюється на такому рівні, щоб
банк мав можливість відшкодувати свої збитки по обслуговуванню залучених
ресурсів, а також отримати певний рівень прибутку. Комерцiйнi банки в
умовах конкурентної боротьби на ринку кредитних ресурсiв повиннi
постiйно турбуватися як про кiлькiсне, так i про якiсне покращення своїх
депозитiв.

Отже, надання кредитів – це головна економічна функція банків. Але ця
функція також пов’язана з ризиком, оскільки дії як зовнішніх (економічні
умови в країні), так і внутрішніх факторів (помилки в керівництві)
можуть призвести до значних збитків банку. Кредит – це складна
економічна категорія, яка відображає не тільки рух позичкового капіталу,
але й взаємовідносини між суб’єктами. Не можна сказати, що кредит – це
передача грошових коштів у тимчасове користування від кредитора до
позичальника, він поєднує в собі також правові взаємовідносини суб’єктів
і, навіть, їх особисте ставлення один до одного.

Організація кредитного процесу грунтується на чіткому функціональному
розмежуванні обов’язків кредитного персоналу, що дозволяє домагатися
високого професіоналізму, уникати помилок при прийнятті рішень,
перемагати в конкурентній боротьбі.

1.2 Особливості формування кредитного портфеля банку

Активи і пасиви банку тісно пов’язані між собою. Структура кредитного
портфеля комерційного банка, пакет довгострокових і короткострокових
позик, що надаватиметься банком своїм позичальникам, залежить від
характеристики залучених ресурсів і строків користування ними.
Підтримання цього співвідношення є основою фінансової стійкості банку і
зберігання його ліквідності на належному рівні. Розширення операцій по
залученню ресурсів недоцільно, якщо банк утримується від проведення
активної кредитної діяльності. Тобто банк повинен мінімізувати свої
вільні ресурси, щоб вони не приносили збитків [31, 95-99].

Незважаючи на те, що фінансове посередництво – головна функція
банківських установ і кредитування – це найактивніший інструмент
отримання банківського прибутку, в Україні в сучасних умовах
відмічається тенденція скорочення кредитування, більш того, Національний
банк України рекомендує комерційним банкам утримуватися від активної
кредитної діяльності і поширювати свою діяльність за рахунок менш
ризикових операцій. Звісно, це передусім пов’язано з великим ризиком
неповернення кредитів в нестабільних економічних умовах і в умовах
згортання вітчизняного виробництва. В структурі збитків комерційних
банків найбільшу питому вагу в сучасних умовах займають збитки від
проведення кредитної діяльності.

Один із шляхів покращення фінансової стійкості і утримання ліквідності
комерційних банків на належному рівні – це створення страхових фондів,
за рахунок яких покриваються збитки від кредитної діяльності банків. Але
дія цього „механізму захисту” обмежена, так як банки не зацікавлені
„заморожувати” кошти, які можуть приносити прибуток, крім того, деяким
банкам не вистачить всього отриманого ними прибутку, щоб сформувати
резерв у повному обсязі. Тому на даний момент резерв українських
комерційних банків складає близько 20% від потреби [6].

Характеристика видової структури кредитів у кредитному портфелі
комерційного банку допомагає оцінити ліквідність банку на даний момент,
оцінити ступінь ризиковості проведення кредитних операцій комерційним
банком, виявити шляхи уникнення проблемних кредитів в кредитному
портфелі.

Основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів є власні
кошти банків, залишки на розрахункових та поточних (валютних) рахунках,
залучені кошти юридичних та фізичних осіб на депозитні рахунки до
запитання та строкові, міжбанківські кредити та кошти, одержані від
випуску цінних паперів. Основу ресурсної бази банку складають залученi
кошти. За фiксованiстю строкiв залученi ресурси можна подiлити на двi
групи: ресурси, якими можна управляти, та поточнi пасиви. До першої
групи вiдносяться строковi депозити, та мiжбанкiвськi кредити. До другої
групи включаються залишки на розрахункових, поточних рахунках й на
корреспондентських рахунках. „Золоте” банкiвське правило говорить, що
розмiр i строки фiнансових вимог банка повиннi вiдповiдати розмiрам та
строкам його зобов’язань. Кожній групi пасивiв повинен вiдповiдати свiй
тип активiв за розмiрами i строками розмiщення. Так, пасиви, якими можна
управляти, формують базу для цiльового, програмного кредитування, а
поточнi пасиви є основою для операцiй на ринку «коротких грошей».
Пiдтримання цього вiдношення мiж джерелами ресурсiв i їх розмiщенням є
основою фiнансової стiйкостi банку. Таким чином, виходячи з принципу
збалансованостi структури джерел фiнансування, необхiдно формувати
останнi в залежностi вiд економiчної кон’юнктури ринку, об’єктiв
кредитування, прибутковостi й обертання активiв.

Отже, кредитний портфель являє собою сукупність виданих позик, які
класифікуються на основі різних критеріїв, пов’язаних з різними
чинниками кредитного ризику або зі способами захисту від нього.

Управління кредитним портфелем дає змогу балансувати та стримувати ризик
усього портфеля, контролювати ризик, притаманний тим чи іншим ринкам,
клієнтам, позиковим інструментам, кредитам та умовам діяльності.
Управління кредитними ризиками вимагає систематичного кількісного та
якісного аналізу кредитного портфеля та роботи з проблемними кредитами.

Аналіз кредитного портфеля потребує дослідження його структури в розрізі
груп ризику, ступеня забезпеченості, галузевої структури, форм власності
позичальників, а також вивчення динаміки кожної групи, сегментації
кредитного портфеля.

Особливу увагу, як уже зазначалося, приділяють якості кредитного
портфеля, захищеності його від кредитного ризику. З метою підвищення
надійності та стабільності банківської системи, захисту інтересів
кредиторів і вкладників комерційних банків постановою Правління
Національного банку України № 279 від 6.07.2000 р. затверджене Положення
про порядок розрахунку резерву для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями банків.

Комерційні банки зобов’язані створювати резерви для відшкодування
можливих витрат за основним боргом (без процентів та комісій) за всіма
видами наданих кредитів у національній та іноземній валютах, у тому
числі за наданими депозитами, кредитами іншим банкам, суб’єктами
господарювання (овердрафт, враховані векселі, факторингові операції,
фінансовий лізинг), наданими гарантіями та поручительствами. Резерв
використовується на покриття безнадійної заборгованості, яка виникла від
кредитної діяльності банку.

Резерв під кредитні ризики розподіляється на резерв під стандартну
заборгованість за кредитами та резерв під нестандартну заборгованість за
кредитами (кредити під контролем, субстандартні, а також безнадійні,
сумнівні кредити) [6].

Кожний комерційний банк ставить за мету забезпечити високу якість
власного кредитного портфеля. Кредитний портфель — це сукупність
кредитів, наданих банком на певну дату; він характеризує величину
капіталу, вкладеного банком у кредитні операції. Обсяг кредитного
портфеля оцінюється за балансовою вартістю всіх кредитів банку, у тому
числі прострочених, пролонгованих та сумнівних до повернення. Разом з
тим до нього не входять:

— відсотки нараховані, але не сплачені;

— зобов’язання видати кредит;

— кредитні лінії, які ще не використані;

— гарантії та акредитиви;

— оперативний лізинг.

Від структури і якості кредитного портфеля банку значною мірою залежить
його стабільність, репутація та фінансовий успіх. Тому банку необхідно
аналізувати якість позичок, проводити незалежні експертизи великих
кредитних проектів і заходів, виявляти випадки відхилення від законної
кредитної політики.

Постійний аналіз кредитного портфеля в системі управління банком дає
змогу вибрати варіант раціонального розміщення ресурсів, напрями
кредитної політики банку, знизити ризик за рахунок диверсифікації
кредитних вкладень, прийняти рішення щодо доцільності надання позики
клієнтам залежно від їх кредитоспроможності, галузевої належності, форм
власності тощо. Результати аналізу дають змогу приймати рішення про
зміну напрямів та методів кредитування.

Аналіз галузевої структури кредитів дає змогу визначити галузеву
диверсифікацію кредитів порівняно з попередньою звітною датою. Для цього
розраховується питома вага вкладених в окремі галузі позик у цілому за
короткостроковими та довгостроковими позиками, а також у динаміці.
Галузева диверсифікація кредитних вкладень повинна сприяти розвитку
пріоритетних галузей народного господарства.

Структурний аналіз проводиться для визначення надмірної концентрації
кредитних операцій в одному сегменті, що підвищує ступінь кредитного
ризику. Проте надмірна диверсифікація кредитного портфеля створює певні
труднощі в управлінні позиковими операціями та може стати причиною
банкрутства банку, тому зарубіжні комерційні банки визначають для себе
межі вкладення ресурсів у певний сегмент, тобто застосовують метод
лімітування. Ці межі враховують у своїй діяльності кредитний комітет та
керівники вищого рівня.

У структурі банківського балансу кредитний портфель розглядається як
єдине ціле та складник активів банку, який характеризується показниками
дохідності та відповідним рівнем ризику. У звіті про кредитний портфель
комерційного банку, який щомісячно подається у регіональні управління
Національного банку України, зазначаються такі параметри кредитного
портфеля:

1) міжбанківський ринок — кредити та фінансовий лізинг надані банкам;

2) небанківський ринок — кредити, надані органом загального державного
управління, кредити, надані за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів,
кредити, надані за овердрафтом, кредити, надані за операціями РЕПО,
кредити, надані за врахованими векселями, кредити, надані за
факторинговими операціями;

3) кредити, надані за внутрішніми торговими операціями, кредити, надані
за експортно-імпортними операціями, інші кредити, надані в поточну
діяльність;

4) кредити, надані в інвестиційну діяльність, наданий фінансовий лізинг,
кредити, які надані фізичним особам.

Дохідність і ризик – основні параметри управління кредитним портфелем
банку. За співвідношенням цих показників визначається ефективність
кредитної діяльності банку. Головна мета процесу управління кредитним
портфелем банку полягає в забезпеченні максимальної дохідності за
певного рівня ризику. Рівень дохідності кредитного портфеля залежить від
структури й обсягу портфеля, а також від рівня відсоткових ставок за
кредитами. На формування структури кредитного портфеля банку суттєво
впливає специфіка сектору ринку, який обслуговується цим банком. Для
спеціалізованих банків структура кредитного портфеля концентрується в
певних галузях економіки. Для іпотечних банків характерним є
довгострокове кредитування. У структурі кредитного портфеля ощадних
банків переважають споживчі кредити та позики фізичним особам [40, с.
420-422].

Обсяг і структура кредитного портфеля банку визначаються такими
чинниками:

— офіційна кредитна політика банку;

— правила регулювання банківської діяльності;

— величина капіталу банку;

— досвід і кваліфікація менеджерів;

— рівень дохідності різних напрямів розміщення коштів.

На характеристики кредитного портфеля банку також впливають досвід,
кваліфікація та спеціалізація кредитних працівників, адже одне з правил
кредитного менеджменту полягає в тому, що банку не слід надавати
кредити, які не можуть бути професійно оцінені фахівцями.

У процесі кредитування клієнтів комерційні банки завжди зустрічаються з
суперечностями між дохідністю кредитних операцій, ризиками і ліквідністю
вкладених у позички коштів. Чим більший дохід приносять позички, тим
вищий ступінь кредитного ризику і нижча ліквідність вкладених у кредити
активів, і навпаки. Якщо кредитна політика банку буде спрямована тільки
на забеспеченн високої ліквідності позичок, то він програє в конкуреції
з іншими банками у прибутковості, а якщо пріоритетним буде прагнення
тільки до високої прибуковості кредитів, то банк втратить
платоспроможність, що межує з банкрутством.

Комерційні банки повинні володіти певними заходами для запобігання
виникнення збитків від кредитної діяльності, серед яких найважливіше
значення мають правові. Основні правові, фінансові та економічні
принципи кредитування знаходять свій прояв у кредитній політиці
комерційного банку. Головними елементами ефективного управління
кредитами є: ретельно розроблена кредитна політика, якісне управління
портфелем, ефективний контроль за кредитами і добре підготовлений для
цієї роботи персонал.

Кредитний портфель — це характеристика структури і якості виданих
позичок, класифікованих по визначених критеріях. Одним із таких
критеріїв, застосовуваних у практику, є ступінь кредитного ризику. За
цим критерієм визначається якість кредитного портфеля. Аналіз і оцінка
якості кредитного портфеля дозволяє менеджерам банку управляти його
позичковими операціями.

При формуванні кредитного портфеля необхідно враховувати такі ризики:

1. Кредитний ризик — при якому позичальники можуть бути не в змозі
погасити свій борг;

2. Ризик ліквідності — при якому у банку виявиться недостатньо коштів
для виконання платіжних зобов’язань у встановлені терміни;

3. Процентний ризик — ризик змін процентних ставок, що негативно
позначаються на прибутку банку.

Структура кредитного портфеля банку може вважатися задовільною в тому
випадку, якщо питома вага кредитів без забезпечення, сумнівних для
повернення, прострочених і пролонгованих складає не більш 50% [40, с.
482-483].

З погляду забезпечення повернення позичок Національний банк України
пропонує виділити три групи кредитів, що різняться за ступенями ризику:

1. Перша група — забезпечені позички;

2. Друга група — недостатньо забезпечені позички;

3. Третя група — незабезпечені позички.

З урахуванням зазначених критеріїв Національний банк України пропонує
виділяти п’ять груп кредитів, що диференціюється рівнем відрахувань у
резервний фонд банку, що відповідає утриманню другого етапу керівництва
кредитним портфелем.

Робітники банку визначають структуру кредитного портфеля в розтині
класифікованих позичок, тобто сумують усі позички однієї групи й
одержують дані обсяги кожної групи, а також кредитного портфеля банку в
цілому на відповідну дату. Визначається також сукупний ризик кредитного
портфеля банку. Для цього сума кредитів по кожній групі перемножується
на відповідний відсоток ризику.

Внутрішньобанківський контроль за якістю кредитного портфеля і факторами
ризику, є одним із найважливіших напрямків внутрішньобанківської роботи.
Цю роботу необхідно розглядати не тільки з погляду економічної безпеки
банку, у зв’язку з учиненням яких-небудь зловживань його службовцями або
несумлінними клієнтами, але і як засіб визначення стану ліквідності
банківських операцій, ступеня концентрації їхньої ризикованості,
ефективності розміщення власних і залучених коштів. Інакше кажучи,
аналітичний внутрішньобанківський контроль необхідно розглядати як
систему керівництва факторами ризиків, а також як інструмент
прогнозування і здійснення ефективної грошово-кредитної політики банку.
Як перший, так і другий аспекти внутрішньобанківської системи контролю
спрямовані на підтримку стабільної роботи банківського закладу.

В процесі активних кредитних операцій формується елемент ліквідності
кредитного портфеля банків, а за правильно розміщені кредитні ресурси
вони одержують відсотки, що є основним джерелом прибутку, формування
якісного кредитного портфеля банку має вирішальне значення для його
рентабельної роботи і надійності як партнера у фінансово-господарській
діяльності.

Для попередження погіршення якості кредитного портфеля в процесі
концентрації тих або інших видів кредитів, у тому числі в залежності від
періодичності діяльності, банк повинний оперативно визначати ріст
ризиків, і відкоригувати балансову вартість кредитів шляхом створення
спеціальних резервів для покриття можливого збитку [34, с. 350-351].

Отже, кредитна діяльність є головною для комерційного банку. Зважаючи на
це, а також на неможливість уникнення ризику у процесі кредитування
суб’єктів господарювання, банк повинен раціонально й виважено підходити
до вирішення проблем, пов’язаних з поверненням наданих позик та
отриманням належних процентів. Для цього він розробляє основну стратегію
кредитної політики, керуючись метою своєї діяльності, рівнем розвитку
банківської установи, контрольованою часткою ринку кредитів, і визначає
пріоритети при формуванні кредитного портфеля з точки зору генеральної
мети: максимізації ефекту від кредитних вкладень при оптимізації витрат
на його отримання.

1.3 Система управління кредитнем портфелем банку

Поняття „кредитний потрефль” комерційного банку трактується як
сукупність усіх наданих банком позик, згрупованих на основі критеріїв,
що дозволяють диверсифікувати кредитні вкладення з метою мінімізації
кредитного ризику і забезпечення ліквідності банку.

Портфельний підхід до управління кредитними операціями дає змогу:

— по-перше, на основу розроблених параметрів кредитної політики
встановлювати межі кредитного портфеля, визначаючи при цьому долю
ресурсів банку, яку можна використовувати для надання кредиту; типи
кредитів, які можна видавати і яку частину кредитного портфелю вони
повинні займати; допустиму концентрацію кредитів окремим позичальника,
галузям тощо;

— по-друге, надавати тільки тим клієнтам, що попадають під допустимі
параметри ризику, які підтверджені кредитною політикою банку;

— по-третє, формувати портфель позик, класифікувати їх на групи в
залежності від фінансового стану клієнта та параметрів його розвитку,
оцінки погашення боргу тощо, що дає можливість для кожної групи
встановлювати і розробляти конкретні заходи щодо мінімізації та
запобігання кредитних ризиків;

— по-четверте, на основі емпіричних даних та заходів по запобіганню
кредитних ризиків банк може створювати певний прогноз щодо свого
кредитного портфеля і відповідно до цього прогнозувати основні фінансові
показники своєї діяльності.

Отже, портфельний підхід до кредитного обслуговування дає можливість
систематизації позик за ступенем ризику, а також розробити певні заходи
щодо підходів до кредитування, запобігання кредитних ризиків, а також
узагальнити напрями та інструменти механізму кредитування клієнтів.

Формування конкретного кредитного портфеля для комерційного банку
пов’язане із сегментацією ринку грошових капіталів та його адаптування
до розвитку конкретного регіону. Адже основна функція банківської
системи за умов ринку є трансформація коштів юридичних та фізичних осіб
із депозитів та вкладів у капітали, змінюючи при цьому і диференціюючи
строки, суми і умови їх надання. Працюючи в тому чи іншому регіоні,
банки стають посередниками між господарськими суб’єктами, фізичними
особами і від того, наскільки вони будуть відповідати умовам
функціонування і роботі клієнтів, залежить, врешті-решт, ефективність їх
роботи та фінансовий стан.

Враховуючи стратегічні напрями кредитної політики комерційних банків,
які випливають із макроекономічного розвитку держави, основні
особливості сегментації ними кредитного ринку полягають у наступному:

— найменшу питому вагу в кредитних портфелях комерційних банків займають
кредити фізичним особам;

— при кредитуванні основна перевага надається торгівлі та промисловості,
зменшується частка кредитів на будівництво, транспорт та іншу
інфраструктуру, що означає відсутність економічного пожвавлення в
державі;

— при формуванні кредитного портфеля пріоритетним є кредитування
колективних та приватних підприємств недержавної форми власності і,
відповідно, абсолютне та відносне скорочення кредитування державних
підприємств;

— кредити спрямовуються на поточну діяльність господарюючих суб’єктів, а
не на інвестиційну діяльність, що характеризує негативно майбутній
економічний стан держави;

— велика питома вага безнадійних та сумнівних щодо повернення кредитів,
які потребують значних відрахувань в резервні фонди комерційних банків,
що негативно впливає на їх фінансовий стан;

-ризикованість кредитних операцій приводить до обмеження підтримки
вітчизняного товаровиробника джерелами авансування процесу виробництва
та реалізації продукції;

— зростають частки кредитів у валюті, що посилює інфляційні очікування;

— в практичній роботі комерційних банків рідко застосовуються
прогресивні методи кредитування та види кредитів.

Реалізуючи стратегічні напрями управління кредитною діяльністю, які
продиктовані нерівномірністю регіонального розвитку, політичними,
економічними, законодавчими факторами, комерційні банки формують свої
кредитні портфелі враховуючи свою конкурентну силу, яка проявляється у
фінансовій стійкості, ліквідності, у прибутковості банків. З іншої
сторони, якість формування кредитного портфеля, ефективне управління ним
прямо пов’язане із прибутковістю банку, а також забезпеченням високого
рівня надійності і мінімізації ризику, що можливе за умови врахування
внутрішніх факторів, які впливають на формування кредитного портфеля,
тобто вибору тактики його формування.

Якщо стратегія банку в галузі кредитування вимагає конкурентну силу на
ринку позичкових капіталів, то тактика кредитування підпорядкована
максимальному отриманню прибутку при мінімізації ризику, пов’язаного з
процесом кредитування, який визначається об’ємом, структурою та якістю
кредитного портфеля.

Процес управління кредитним портфелем комерційного банку найбільш
доцільно представити як певну систему, що включає ряд послідовних
етапів, у числі яких необхідно виділити наступні:

1. Збір і аналітична обробка інформації.

2. Вибір критеріїв для диверсифікації позик.

3. Встановлення лімітів кредитування на основі обраних пріоритетів серед
критеріїв диверсифікації і моделювання загальної структури портфеля.

4. Контроль якості кредитного портфеля і корегування його структури на
основі системи коефіцієнтів.

Перший етап процесу управління кредитним портфелем являє собою збір і
аналітичну обробку інформації, що здійснюється шляхом підбору й
систематизації усіх внутрішніх даних про кредитні операції комерційного
банку, динаміку руху коштів за позичковими рахунками, а також даних, що
характеризують зовнішні аспекти впливу як на кредитну активність самого
банку, так і на фінансово-господарську діяльність його позичальників.

Основними джерелами указаної інформації можуть слугувати дані
синтетичного і аналітичного обліку про здійснювані позичкові операції,
договори про надання кредитів, угоди про заставу майна, інші матеріали з
кредитних справ клієнтів, а також різні форми фінансової звітності. Крім
того, необхідною умовою управління портфелем кредитів є аналіз
інформації про основні закономірності й тенденції розвитку економіки в
цілому та у розрізі окремих галузей господарства і прогнозування на цій
основі змін ринкової кон’юнктури. Йдеться про вивчення показників, що
відображають тенденції розвитку макроекономічних процесів: обсяги
валового внутрішнього продукту, рівень інфляції, обсяги інвестицій,
динаміка виробництва, стан ділової активності, загальні обсяги
споживання і нагромадження, ситуація на фінансовому ринку.

Другий етап передбачає вибір найбільш прийнятних критеріїв для
диверсифікації кредитного портфеля. Загалом поняття диверсифікації
означає розміщення банківських активів (у даному разі кредитних
вкладень) серед якомога більшої кількості позичальників з метою зниження
кредитного ризику, результатом якого є втрати банку від фінансової
неспроможності того чи іншого клієнта.

Диверсифікація кредитного портфеля за розміром позик пов’язана з
необхідністю мінімізації банківського ризику, що може зростати в міру
збільшення загального обсягу кредитування і рівня концентрації кредитів
серед обмеженого кола позичальників.

Третій етап управління кредитним портфелем передбачає встановлення
певних лімітів на здійснення позичкових операцій на основі обраних
банком пріоритетів серед критеріїв диверсифікації кредитних вкладень. У
даному разі йдеться про систему обмежень, яка запроваджується
внутрішніми нормативними документами банку і спрямована на регулювання
дій працівників, відповідальних за організацію кредитних операцій, з
тим, щоб уникнути укладання угод, котрі з великою вірогідністю можуть
призвести до втрат банку і підриву його ліквідності.

Четвертий етап передбачає контроль за дотриманням встановленої структури
кредитного портфеля і відповідності цієї структури завданням щодо
зниження ризиків, забезпечення дохідності та уникнення критичних для
збереження ліквідності втрат. Інакшими словами, йдеться про оцінку
якості кредитного портфеля та корегування його структури відповідно до
змін, що відбуваються на ринку та позначаються на можливостях клієнтів
своєчасно розраховуватись за зобов’язаннями перед комерційним банком.

Управління кредитним портфелем у даному разі як основна складова більш
загального процесу регулювання рівня ліквідності комерційного банку
відображає таку спрямованість фінансового менеджменту, яка
характеризується пріоритетністю завдання щодо забезпечення належної
платоспроможності банківської установи, що є цілком виправданим в умовах
перехідної економіки при істотно більших ризиках, які супроводжують як
підприємницьку діяльність в цілому, так і банківський бізнес зокрема.

Головна мета процесу управління кредитним портфелем банку полягає в
забезпеченні максимальної дохідності за певного рівня ризику. Рівень
дохідності кредитного портфеля залежить від структури й обсягу портфеля,
а також від рівня відсоткових ставок за кредитами. На формування
структури кредитного портфеля банку істотно впливає специфіка сектора
ринку, який обслуговується цим банком. Для спеціалізованих банків
структура кредитного портфеля концентрується в певних галузях економіки.
Для іпотечних банків характерним є довгострове кредитування. У структурі
кредитного портфеля ощадних банків переважають споживчі кредити та
позики фізичним особам.

Обсяг і структура кредитного портфеля банку визначаються такими
чинниками:

• розмір банку (капіталу);

• правила регулювання банківської діяльності;

• офіційна кредитна політика банку;

• досвід і кваліфікація менеджерів;

• рівень дохідності різних напрямків розміщення коштів.

Величина капіталу банку значною мірою впливає на загальний обсяг
залучених та запозичених коштів, а отже, і на розмір кредитних ресурсів.
Максимальний розмір окремої позики теж визначається величиною капіталу.
Капітал банку використовується при встановленні лімітів та обмежень у
процесі регулювання кредитної діяльності банків.

Національним банком України встановлено ряд пов’язаних із кредитуванням
нормативів, які розраховуються у відношенні до капіталу банку. Розмір
капіталу банку визначає обсяг та структуру його кредитного портфеля.

Якість кредитного портфеля суттєво впливає на рівень ризиковості та
надійності банку, тому саме кредитна діяльність підлягає регулюванню з
боку органів нагляду в багатьох країнах. Установлені обмеження та
нормативи, а також правила регулювання банківської діяльності відіграють
значну роль у процесі формування кредитного портфеля.

Кредитна політика банку визначає пріоритетні напрямки кредитування, а
також перелік кредитів, які не повинні входити до кредитного портфеля.
Один і той самий кредит може не відповідати основним вимогам кредитної
політики одного банку, але бути цілком прийнятним для іншого.

У формуванні структури активів банку вирішальним фактором є рівень
дохідності кожного виду активів. Але висока дохідність, як правило,
супроводжується високим рівнем ризику, тому банку необхідно врахувати
обидва фактори. Якщо рівень дохідності різних видів активів приблизно
однаковий, то перевага надається найменш ризиковим напрямкам розміщення
коштів. У такому разі розмір кредитного портфеля банку може зменшитися
на користь портфеля цінних паперів або на користь проведення інших видів
активних операцій.

Формуючи кредитний портфель, банк звичайно керується правилом — видавати
ті кредити, які приносять максимальні доходи за інших однакових умов.
Дохідність кредитної операції визначається рівнем відсоткової ставки за
даним кредитом, тривалістю періоду надання кредиту та прийнятою системою
нарахування відсоткових платежів.

Для оцінювання прибутковості кредитів банк повинен мати ефективну
систему обліку не лише доходів, а й витрат за кожним видом кредитів. На
прибутковість кредитних операцій банку впливають як доходи та витрати,
так і можливі збитки, що визначаються рівнем кредитного ризику за кожною
позикою. Вимірювання, мінімізація та контроль за рівнем кредитного
ризику — одне з найскладніших завдань, що стоять перед менеджментом при
формуванні кредитного портфеля.

Рівень кредитного ризику кожного позичальника безпосередньо впливає на
рівень відсоткової ставки за кредитом. Високий рівень ризику
пов’язується з високою кредитною ставкою, і навпаки. Але кредитна ставка
залежить не тільки від ризику. Вона формується під впливом наведених
далі зовнішніх і внутрішніх чинників, які необхідно враховувати,
визначаючи її.

•Попит і пропозиція на ринку кредитів;

•рівень конкуренції;

•рівень кредитного ризику, що пов’язується з конкретним клієнтом;

• кредитна політика банку;

•категорія клієнта, яка відображає, чи орієнтований банк на розвиток
відносин з даним позичальником;

•загальний рівень прибутковості всіх зв’язків з клієнтом;

• вартість кредитних ресурсів для банку;

•рівень базових ставок;

•форма забезпечення кредиту та вартість контролю за його станом.

Усі ці чинники по-різному впливають на ставку конкретного кредиту.
Наприклад, високий рівень кредитного ризику клієнта підвищує ставку, а
надання забезпечення знижує кредитний ризик. Але з наданням забезпечення
у формі застави матеріальних цінностей зростають витрати банку,
пов’язані з необхідністю зберігання застави чи з контролем за її станом
та ліквідністю. Ці видатки необхідно враховувати, установлюючи кредитну
ставку.

За умов високої конкуренції банк змушений підтримувати кредитні ставки
на певному рівні, який був би прийнятний для клієнтів і приносив би
прибуток. Кредитна ставка повинна бути достатньо низькою, аби
позичальник не звернувся до іншого банку. Тому на висококонкурентних
ринках кредитор швидше приймає ставку, ніж встановлює її. У результаті
банківська маржа має тенденцію до скорочення. З огляду на сказане значна
увага приділяється вибору методу ціноутворення за кредитом.

Загалом оптимальність сформованого банком кредитного портфеля можуть
відображати показники, що характеризують його дохідність і надійність.
До таких, зокрема, можна віднести:

1. Коефіцієнт процентної маржі, що відображає прибутковість кредитного
портфеля банку загалом:

К 1 = (Д – В) / П (2.5)

де Д — величина процентних доходів, отриманих за кредитними операціями;
В — сукупні процентні витрати, здійснені банком за залученими депозитами
усіх видів; П — загальна сума залишків за всіма позичковими рахунками.

Даний показник характеризує рентабельність кредитних операцій банку з
огляду на витрати, що здійснюються на формування ресурсної бази для
надання позик.

2. Коефіцієнт середньої дохідності кредитного портфеля:

К 2 =
picscalex100010009000003d301000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c020006e0061200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bfffffffa0060000bf0500000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014022004400005000000
130220049f061c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000800
0000320aac05e20201000000cf7908000000320a7202170502000000d1b308000000320a
7202370201000000cfb31c000000fb0220ff000000000000900101000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
020004000000f001010008000000320aec00eb00010000006eb308000000320ae1038b00
0100000073b31c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000400
0000f001020008000000320ad202620301000000b3b31c000000fb02c0fd000000000000
9001000000020002001053796d626f6c007740000000e5070a64b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f001010008000000320acb02570001000000
e5b31c000000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c00774000
000021060a95b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001
020008000000320ae103f400010000003db31c000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c007740000000e5070a65b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01020004000000f001010008000000320a72020f0401000000b4b31c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000800
0000320ae10363010100000031b30a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a002100
8a01000000000200000098f31200b9c1c677040000002d01020004000000f00101000300
00000000 (2.6)

де n — кількість позичок виданих банком; Пі — суми окремих позик; Сі —
відповідні процентні ставки за кожною окремою позикою; П — загальна
величина кредитного портфеля.

Використання даного показника ґрунтується на чіткій класифікації усіх
позик за рівнем їх дохідності, а його динаміка характеризує як зміну
процентних ставок, так і структури кредитного портфеля банку.

3. Частка прострочених кредитів у загальному обсязі позик, наданих
комерційним банком:

К3 = КП / П * 100% (2.7)

де КП — прострочена заборгованість за кредитами; П — величина кредитного
портфеля банку.

Даний коефіцієнт може характеризувати ефективність кредитної політики
комерційного банку з огляду на підвищений ризик неповернення певної
частини позик, а відтак і підриву банківської ліквідності.

4. Частка сумнівної заборгованості у кредитному портфелі банку:

К 4 – КС / П * 100 % (2.8)

де КС — загальний обсяг заборгованості за кредитами, погашення яких
викликає сумнів; П — величина кредитного портфеля банку.

Використання даного коефіцієнта дозволяє оцінити потенціальний рівень
збитковості кредитного портфеля комерційного банку та визначити можливі
напрями раціоналізації його структури. На додаток до цього показника
може розраховуватись також частка кредитів, за якими не сплачені в строк
проценти, що характеризує такі позики як проблемні і вказує на
потенційно можливий рівень простроченої заборгованості.

5. Коефіцієнт втраченої вигоди:

К 5 + Вн / Во * 100% (2.9)

де Вн — недоотримана банком сума процентів за позичковими операціями; Во
— сума процентного доходу, отриманого банком за період, що аналізується.

Даний показник вказує на рівень доходів, що не отримані банком унаслідок
появи за аналізований період простроченої заборгованості, пролонгації та
списання безнадійних кредитів з балансу, що у сукупності призводить до
втрати тієї вигоди у формі процентів, які мали бути отримані за
вказаними категоріями позичкових операцій.

6. Частка позик, погашених із порушенням строків:

К 6 = Ппс / ОБ пр * 100% (2.10)

де Ппс — позики, погашені за певний період із порушенням строків,
узгоджених відповідними кредитними договорами; ОБпр -загальна величина
обороту за позичковими рахунками за цей же період.

Даний показник відображає якісний результат кредитних операцій
комерційного банку за період, що аналізується (місяць, квартал, рік),
вказуючи, які проблеми мав банк із погашенням позик та тенденції щодо
виконання клієнтами своїх зобов’язань з повернення кредитів. Але, при
видачі кредитів банк обов’язково наражає свою діяльність на ризик.

Кредитний ризик визначається ймовірністю того, що позичальник не зможе
або не захоче виконати свої зобов’язання згідно з кредитною угодою.
Управління кредитним ризиком банку здійснюється на двох рівнях
відповідно до причин його виникнення — на рівні кожної окремої позики та
на рівні кредитного портфеля в цілому.

До чинників, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать:

• надмірна концентрація — зосередження кредитів в одному із секторів
економіки;

• надмірна диверсифікація, яка призводить до погіршення якості
управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих
фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки;

• валютний ризик кредитного портфеля;

• структура портфеля, якщо він сформований лише з урахуванням потреб
клієнтів, а не самого банку;

• рівень кваліфікації персоналу банку.

Методи управління кредитним ризиком поділяються на дві групи: 1) методи
управління кредитним ризиком на рівні окремої позики; 2) методи
управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля банку.

До першої групи методів належать:

1) аналіз кредитоспроможності позичальника;

2) аналіз та оцінка кредиту;

3) структурування позики;

4) документування кредитних операцій;

5) контроль за наданим кредитом та станом застави. Особливістю
перелічених методів є необхідність їх послідовного застосування,
оскільки одночасно вони являють собою етапи процесу кредитування. Якщо
на кожному етапі перед кредитним співробітником поставлено завдання
мінімізації кредитного ризику, то правомірно розглядати етапи
кредитування як методи управління ризиком окремої позики.

Методи управління ризиком кредитного портфеля банку:

1) диверсифікація;

2) лімітування;

3) створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями
комерційних банків.

Схему класифікації методів управління кредитним ризиком показано на рис.
2.4.

picscalex135010009000003310000000000070000000000050000000b02000000000500
00000c02e010201c070000001b04e010201c000000000500000014020000000005000000
1302e010201c050000001402e01000000500000013020000201c030000000000Рис. 2.
4. Схема класифікації методів управління кредитним ризиком

Дамо коротку характеристику методів управління кредитним ризиком на
рівні кредитного портфеля.

Метод диверсифікації полягає у розподілі кредитного портфеля серед
широкого кола позичальників, які відрізняються один від одного як за
характеристиками (розмір капіталу, форма власності), так і за умовами
діяльності (галузь економіки, географічний регіон). розглядають три види
диверсифікації — галузеву, географічну та портфельну.

Галузева диверсифікація означає розподіл кредитів між клієнтами, які
здійснюють діяльність у різних галузях економіки. Для зниження
загального ризику портфеля вирішальне значення має добір галузей, який
повинен ґрунтуватися на результатах статистичних досліджень. Найвищий
ефект досягається в разі вибору позичальників, котрі працюють у галузях
з протилежними фазами коливань ділового циклу. З допомогою кореляційного
аналізу виявляються такі галузі, в яких результати діяльності різною
мірою залежать від загального стану економіки. Якщо одна галузь
перебуває на стадії економічного росту, то інша переживає стадію спаду,
а з часом їх позиції змінюються на протилежні. Тоді зниження доходів від
однієї групи клієнтів компенсується підвищенням доходів від іншої групи,
що допомагає стабілізувати доходи банку і суттєво знизити ризик.

Географічна диверсифікаііія полягає в розподілі кредитних ресурсів між
позичальниками, які перебувають у різних регіонах, географічних
територіях, країнах із різними економічними умовами. Географічна
диверсифікація як метод зниження кредитного ризику доступна лише великим
банкам, які мають розгалужену мережу філій та відділень на значній
території. Це допомагає нівелювати вплив кліматичних та погодних умов,
політичних та економічних потрясінь, які впливають на
кредитоспроможність позичальників. Невеликі банки застосовують метод
географічної диверсифікації здебільшого у процесі формування портфеля
цінних паперів, що дозволяє знизити загальний ризик банку.

Портфельна диверсифікація означає розосередження кредитів між різними
категоріями позичальників — великими і середніми компаніями,
підприємствами малого бізнесу, фізичними особами, урядовими та
громадськими організаціями, домашніми господарствами тощо. Кредити,
надані у сфері малого бізнесу, часто супроводжуються підвищеним рівнем
ризику, хоча й мають вищий рівень дохідності. Такі позичальники часто
обмежені у виборі кредитора, тому банк може диктувати власні умови
кредитної угоди. Якщо позичальником є велика компанія, то кредитний
ризик оцінюється як незначний, але й дохідність такого кредиту невелика.

Іноді банк надає кредит відомій у світі компанії за ставками, які не
приносять йому прибутків. Але проведення подібних операцій сприяє
зростанню популярності та рейтингу банку. Загалом невеликі провінційні
банки не мають змоги широко застосовувати метод портфельної
диверсифікації, що призводить до підвищення ризиковості їх кредитних
портфелів. Такі портфелі, сформовані насамперед за рахунок надання
кредитів підприємствам малого бізнесу, а також споживчих кредитів,
характеризуються вищим рівнем дохідності порівняно із середніми та
великими банками. Портфельна диверсифікація допомагає збалансувати ризик
і дохідність кредитного портфеля банку.

Метод диверсифікації слід застосовувати зважено та обережно, спираючись
на статистичний аналіз і прогнозування, враховуючи можливості самого
банку і, насамперед, рівень підготовки кадрів. Диверсифікація потребує
професійного управління та глибокого знання ринку. Саме тому надмірна
диверсифікація призводить не до зменшення, а до зростання кредитного
ризику. Адже навіть великий банк не завжди має достатню кількість
висококваліфікованих фахівців, котрі володіють глибокими знаннями в
багатьох галузях економіки, знають специфіку різних географічних
територій, мають практичний досвід роботи з різними категоріями
позичальників.

Концентрація є поняттям, протилежним за економічним змістом
диверсифікації. Концентрація кредитного портфеля означає зосередження
кредитних операцій банку в певній галузі чи групі взаємопов’язаних
галузей, на географічній території, або кредитування певних категорій
клієнтів. Концентрація, як і диверсифікація, може бути галузева,
географічна і портфельна.

Формуючи кредитний портфель, слід додержувати певного рівня
концентрації, оскільки кожний банк працює в конкретному сегменті ринку і
спеціалізується на обслуговуванні певної клієнтури. Водночас надмірна
концентрація значно підвищує рівень кредитного ризику. Часто банки
концентрують свої кредитні портфелі в найпопулярніших секторах
економіки, таких як енергетика, нафтова та газова промисловість,
інвестування нерухомості. Як показує міжнародний досвід, саме надмірна
концентрація кредитного портфеля стала причиною погіршення фінансового
стану та банкрутства ряду банків у розвинених країнах протягом 70 — 80-х
років.

Визначення оптимального співвідношення між рівнями диверсифікації та
концентрації кредитного портфеля банку є завданням, яке має вирішувати
менеджмент кожного банку залежно від обраної стратегії, можливостей та
конкретної економічної ситуації.

Лімітування, як метод управління кредитним ризиком, полягає у
встановленні максимально допустимих розмірів наданих позик, що дозволяє
обмежити ризик. Завдяки встановленню лімітів кредитування банкам
удається уникнути критичних втрат внаслідок необдуманої концентрації
будь-якого виду ризику, а також диверсифікувати кредитний портфель та
забезпечити стабільні прибутки. Ліміти можуть установлюватися за видами
кредитів, категоріями позичальників або групами взаємопов’язаних
позичальників за кредитами в окремі галузі, географічні території, за
найбільш ризиковими напрямками кредитування, такими як надання
довгострокових позик, кредитування в іноземній валюті тощо. Лімітування
використовується для визначення повноважень кредитних працівників різних
рангів щодо розмірів наданих позик. Кредитний ризик банку обмежується
встановленням ліміту загального розміру кредитного портфеля, обмеження
величини кредитних ресурсів філій банку і т. ін.

Ліміти визначаються як максимально допустимий розмір позики чи напрямку
кредитування і виражаються як в абсолютних граничних величинах (сума
кредиту у грошовому вираженні), так і у відносних показниках
(коефіцієнти, індекси, нормативи). За базу під час розрахунків
нормативів можна брати обсяг капіталу банку, розмір кредитного портфеля,
валюту балансу та інші показники. Наприклад, ліміт кредитування
позичальників певної галузі може бути визначений як максимальний
сукупний розмір грошових коштів або як відношення суми кредитів у галузь
до загальної величини кредитного портфеля.

Перш ніж визначати ліміти кредитування, потрібно ідентифікувати основні
сфери та фактори ризику. Для різних банків, окремих країн і регіонів
ключові сфери ризику відрізнятимуться. З огляду на виявлені особливості
керівництво банку встановлює ліміти кредитного портфеля.

Лімітування як метод зниження кредитного ризику широко застосовується у
практиці як на рівні окремого комерційного банку, так і на рівні
банківської системи в цілому. Менеджмент банку має визначати обмеження
згідно з обраною кредитною політикою та з урахуванням конкретної
ситуації. Органи банківського нагляду в багатьох країнах лімітуванням
регулюють діяльність банків, зокрема кредитну, установлюючи обов’язкові
ліміти, які здебільшого виражені у відносних величинах. Створення
резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями комерційних
банків як метод управління кредитним ризиком полягає в акумуляції
частини коштів на спеціальному рахунку для компенсації неповернених
кредитів. Формування резервів є одним із методів зниження кредитного
ризику на рівні банку, слугуючи для захисту вкладників, кредиторів та
акціонерів. Одночасно резерви за кредитними операціями підвищують
надійність і стабільність банківської системи в цілому.

Розділ 2. Дослідження механізму управління кредитною діяльністю в
комерційному банку «Кредитпромбанк»

2.1 Дослідження та оцінювання управління ризиками кредитної діяльності
банку

Аналіз кредитної діяльності банку передбачає вирішення таких завдань:

— визначення ступеня та типу концентрації ризику кредитного портфеля,
його відповідності зовнішньому покриттю і достатності створених резервів
покриття фактичних і потенційних збитків;

— оцінка адекватності кредитного ризику сумі очікуваного прибутку;

— визначення кредитоспроможності позичальників з метою зниження
кредитного ризику;

— визначення ефективності кредитних операцій, що дає змогу вибрати
доцільний варіант розміщення ресурсів [24, с. 98-99].

Якість кредитного портфеля суттєво впливає на рівень ризиковості та
надійності банку, тому саме кредитна діяльність підлягає регулюванню
органами нагляду в багатьох країнах. Встановлені обмеження та нормативи,
а також правила регулювання банківської діяльності відіграють важливу
роль у процесі формування кредитного портфеля.

Величина капіталу банку великою мірою впливає на загальний обсяг
залучених і запозичених коштів, а отже, і на розмір кредитних ресурсів.
Показник величини капіталу банку використовується під час встановлення
лімітів та обмежень у процесі регулювання кредитної діяльності банків.
Так, всі встановлені Національним банком України нормативи, пов’язані з
кредитуванням, розраховуються у відношенні до капіталу банку. Отже,
величина капіталу банку визначає обсяг і структуру його кредитного
портфеля. Власний капітал ВАТ „Кредитпромбанк” з урахуванням фінансового
результату 2009 року станом на кінець дня 31.12.2009р. склав 257 741
тис. грн., або 7,84% від сумарної валюти балансу Банку (нетто). За
звітний рік він зріс на 98 908 тис. грн. або на 62,27%. (Додаток А).

Комерційні банки самостійно визначають порядок залучення та використання
коштів, проведення кредитних операцій, встановлення рівня відсоткових
ставок та комісійних винагород. Вони відповідають за своїми
зобов’язаннями перед клієнтами всім належним їм майном та коштами.
Банком кредити можуть надаватися виключно у межах наявних вільних
коштів, а видача кредиту позичальнику повинна бути забезпечена заставою
або іншою формою забезпечення у розмірі більше як 1,5 суми кредиту.
Рішення про надання кредитів позичальникам, незалежно від розміру
кредиту, приймається банком колегіальне більшістю голосів і оформляється
протоколом.

У разі надання позичальникам «великих кредитів» (розмір яких перевищує
10% власного капіталу), банк повідомляє про це НБУ. Жоден з виданих
великих кредитів не може перевищувати 25% власних коштів банку.
Загальний обсяг наданих кредитів не може перевищувати восьмикратного
розміру власних коштів комерційного банку [5].

Банки можуть за попереднім дозволом Комісії Національного банку
використовувати цінні папери власної емісії для забезпечення кредитів у
розмірі до 20% загальної суми внеску акціонера (учасника) до статутного
капіталу банку за умови дотримання банком усіх економічних нормативів
протягом шести місяців поспіль. Дозвіл на використання банками ощадних
сертифікатів власної емісії для забезпечення кредитів не потрібен [5].

З метою захисту інтересів кредиторів і вкладників банків, кредитування
позичальників здійснюється згідно з чинним законодавством України з
дотриманням встановлених НБУ економічних нормативів діяльності
комерційних банків та вимог щодо формування обов’язкових, страхових і
резервних фондів.

З метою зменшення банківських ризиків Національний банк установлює
нормативи кредитного ризику, недотримання яких може призвести до
фінансових труднощів у діяльності банку.

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента
(Н7) встановлюється з метою обмеження кредитного ризику, що виникає
внаслідок невиконання окремими контрагентами своїх зобов’язань. Показник
розміру кредитного ризику на одного контрагента визначається як
співвідношення суми всіх вимог банку до цього контрагента та всіх
позабалансових зобов’язань, виданих банком щодо цього контрагента, до
капіталу банку. Нормативне значення нормативу Н7 не має перевищувати 25
відсотків.

picscalex1000100090000038c01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c022005601c1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
afffffff201c0000cf0400000b00000026060f000c004d617468547970650000d0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014022c03310305000000
13022c03ad1b1c000000fb02b0fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d0101000800
0000320a8003db1b010000002e791c000000fb02b0fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f57701000000000030000400
00002d01020004000000f00101000a000000320a8804231005000000e1e0edeaf3000b00
0000320a8804860b07000000cae0efb3f2e0eb0008000000320aa202dc1601000000e0e0
0c000000320aa202b2100a000000eaeeedf2f0e0e3e5edf20a000000320aa202880c0600
0000eee4edeee3ee08000000320aa202e80a02000000ede00a000000320aa20261070500
0000e1e0edeaf3ee0a000000320a5201ef1705000000e2e8eceee3ee09000000320a5201
fa1404000000eee2e8f50c000000320a5201ca0e0a000000efeee7e0e1e0ebe0edf10800
0000320a5201490d02000000f2e00c000000320a52018a060a000000e1e0ebe0edf1eee2
e8f509000000320a5201470304000000d1f3ece008000000320a80033b0002000000cd37
1c000000fb02b0fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c007740000000
2e050aee4c53f5775553f5770100000000003000040000002d01010004000000f0010200
08000000320a80032402010000003d370a00000026060f000a00ffffffff010000000000
1c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a00
0000040000000000020000000100000000003000040000002d01020004000000f0010100
030000000000 (2.1)

Норматив великих кредитних ризиків (Н8) установлюється з метою обмеження
концентрації кредитного ризику за окремим контрагентом або групою
пов’язаних контрагентів. Кредитний ризик, що прийняв банк на одного
контрагента або групу пов’язаних контрагентів уважається великим, якщо
сума всіх вимог банку до цього контрагента або групи пов’язаних
контрагентів і всіх позабалансових зобов’язань, наданих банком щодо
цього контрагента або групи пов’язаних контрагентів, становить 10
відсотків і більше регулятивного капіталу банку. Норматив великих
кредитних ризиків визначається як співвідношення суми всіх великих
кредитних ризиків, наданих банком щодо всіх контрагентів або груп
пов’язаних контрагентів, з урахуванням усіх позабалансових зобов’язань,
виданих банком щодо цього контрагента або групи пов’язаних контрагентів,
до регулятивного капіталу банку. Якщо норматив великих кредитних ризиків
перевищує 8-кратний розмір регулятивного капіталу, то вимоги до
нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) автоматично
підвищуються: якщо перевищення становить не більше ніж 50 відсотків, то
вимоги до нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2)
подвоюються, якщо перевищення більше ніж 50 відсотків, то вимоги до
нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) потроюються [5].

picscalex1000100090000034401000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e01180000000500000031020100
0000050000000b0200000000050000000c02c003c0101200000026060f001a00ffffffff
000010000000c0ffffffb7ffffff80100000770300000b00000026060f000c004d617468
547970650000d00008000000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000
1402cc011c03050000001302cc0123101c000000fb02b0fe000000000000900100000000
0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ae87ed77d067ef7741080a9000000a00
040000002d01010008000000320a20024a10010000002e791c000000fb02b0fe00000000
00009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ae87ed77d067ef77
7f080a7c00000a00040000002d01020004000000f00101000a000000320a29034f0a0500
0000e1e0edeaf3000b000000320a2903ba0507000000cae0efb3f2e0eb000b000000320a
4a01460b08000000eaf0e5e4e8f2b3e20b000000320a4a01700607000000e2e5ebe8eae8
f5e209000000320a4a01320304000000d1f3ece008000000320a20023b0002000000cd38
1c000000fb02b0fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c000041080a91
a587ed77ae87ed77d067ef7741080a9100000a00040000002d01010004000000f0010200
08000000320a20021402010000003d380a00000026060f000a00ffffffff010000000000
1c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0077e9056615
07008a0100000a0007008a0107008a0100000a00040000002d01020004000000f0010100
030000000000 (2.2)

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств,
наданих одному інсайдеру (Н9) установлюється для обмеження ризику, який
виникає під час здійснення операцій з інсайдерами, що може призвести до
прямого та непрямого впливу на діяльність банку. Цей вплив зумовлює те,
що банк проводить операції з інсайдерами на умовах, не вигідних для
банку, що призводить до значних проблем, оскільки в таких випадках
визначення платоспроможності контрагента не завжди здійснюється
достатньо об’єктивно. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій
та поручительств, наданих одному інсайдеру, визначається як
співвідношення суми всіх зобов’язань цього інсайдера перед банком і всіх
позабалансових зобов’язань, виданих банком щодо цього інсайдера, та
статутного капіталу банку. Нормативне значення нормативу Н9 не має
перевищувати 5 відсотків.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдерам (Н10) установлюється для обмеження
сукупної суми всіх ризиків щодо інсайдерів. Надмірний обсяг сукупної
суми всіх ризиків щодо інсайдерів призводить до концентрації ризиків і
загрожує збереженню регулятивного капіталу банку. Норматив максимального
сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих
інсайдерам, визначається як співвідношення сукупної заборгованості
зобов’язань усіх інсайдерів перед банком і 100 відсотків суми
позабалансових зобов’язань, виданих банком щодо всіх інсайдерів, та
статутного капіталу банку. Нормативне значення нормативу Н10 не має
перевищувати 30 відсотків.

У разі невиконання цих вимог Національний банк має застосовувати до
банку та керівників банку жорсткі заходи впливу відповідно до
нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування до
банків заходів впливу за порушення вимог банківського законодавства [10,
с. 208-209].

З огляду на те, що контроль за банківськими ризиками є одним з
найважливіших факторів, які визначають прибутковість, ВАТ «Кредобанк»
реалізує та постійно вдосконалює комплекс процедур з управління ризиками
у відповідності з нормативними актами Національного банку України та з
використанням пропозицій і рекомендацій Базельського Комітету щодо
контролю за банківською діяльністю та інших міжнародних організацій.

Протягом 2008-2009 років ВАТ „ Кредитпромбанк” не порушував нормативів
економічної діяльності, встановлених Інструкцією про порядок регулювання
діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління
Національного банку України від 28.08.2001р. № 368 і зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 26.09.2001р. за № 841/6032, зі змінами.

В умовах переходу до ринкової економіки в банківській сфері збільшується
значення правильної оцінки ризику, який бере на себе банк, здійснюючи
різні операції. Для банківської діяльності важливим є не уникнення
ризику взагалі, а його передбачення та зниження до мінімального рівня,
тобто застосування різних методів управління ризиками.

До методів, які знижують кредитний ризик, можна віднести:

— лімітування кредитів;

— диверсифікація кредитних вкладень;

— вивчення та оцінка кредитоспроможності позичальника;

— вимагання від клієнтів достатнього та якісного забезпечення за
виданими кредитами;

— контроль та оперативність під час стягнення боргу;

— страхування кредитних операцій;

— видача кредитів на консорціумній основі;

— використання плаваючої процентної ставки;

— облік та врахування зовнішніх ризиків (ризик галузі, району, країни);

— використання теорії зважених ризиків [11, с. 407-408].

Якісна оцінка кредитного портфеля націлена насамперед на те, щоб
максимально знизити ризик неповернення позики, що веде до значних втрат
для банків і може призвести його до банкрутства. Для оцінки якості
кредитного портфеля з погляду кредитного ризику застосовуються такі
показники:

— коефіцієнт покриття класифікованих позик;

— питома вага зважених класифікованих позик;

— коефіцієнт проблемних позик;

— коефіцієнт збитковості позик.

Перелічені показники варто проаналізувати в динаміці, з’ясувати їх
зміни, причини погіршення. Розрахунок цих коефіцієнтів допомагає виявити
тенденції погіршення фінансового стану та визначити способи збільшення
економічної ефективності кредитних операцій.

Коефіцієнт покриття класифікованих позик (Кп.кл.п) розраховується як
відношення зважених класифікованих позик (Пзв.кл) до власного капіталу
(ВК):

picscalex1000100090000032801000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02000400091200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a5ffffffc0080000a50300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140220024a0505000000
13022002bc081c000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5773a1666d4040000002d0101000800
0000320aac03040602000000c2ca08000000320a8101640501000000cfca08000000320a
80023a0001000000caca1c000000fb0220ff0000000000009001000000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5773a1666d4040000002d01
020004000000f00101000a000000320ae1019f0605000000e7e22eeaeb000b000000320a
e0025f0107000000ef2e2eeaeb2eef001c000000fb0280fe000000000000900100000002
0002001053796d626f6c000040150afca0f11200d89ff377e19ff3772020f5773a1666d4
040000002d01010004000000f001020008000000320a80023c04010000003d2e0a000000
26060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d00d43a1666d400000a0021008a010000000002000000bcf31200
040000002d01020004000000f0010100030000000000 (2.3)

Цей показник комплексно характеризує якість кредитного портфеля з
погляду ризику в сукупності з його захищеністю власним капіталом.
Підвищення цього коефіцієнта в динаміці вважається негативним явищем та
свідчить про підвищення ймовірності збитків у майбутньому [9, с.
167-168].

Коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик (Чк.п)
розраховується як співвідношення зважених класифікованих позик (Пзв.кл)
до загальної суми позик (П):

picscalex1000100090000035201000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02000440081200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
acffffff00080000ac0300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140220020a0405000000
1302200287071c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577a60d6698040000002d0101000800
0000320a8002ba07010000002e791c000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577a60d66980400
00002d01020004000000f001010008000000320aae033f0501000000cf7908000000320a
7a01240401000000cf7908000000320a80023a0001000000d7791c000000fb0220ff0000
000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f577a60d6698040000002d01010004000000f00102000a000000320ada016405
05000000e7e22eeaeb0009000000320ae0025f0103000000ea2eefea1c000000fb0280fe
0000000000009001000000020002001053796d626f6c000036110a5fa0f11200d89ff377
e19ff3772020f577a60d6698040000002d01020004000000f001010008000000320a8002
f402010000003d2e0a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0098a60d669800000a0021008a01
0000000001000000bcf31200040000002d01010004000000f0010200030000000000
(2.4)

Зважені класифіковані позики розраховуються множенням суми кредитів
певної групи ризику на відповідний коефіцієнт.

Коефіцієнт несплачених позик (Кн.п) розраховується як співвідношення
позик із простроченою виплатою відсотків та основної суми (Ппр) до
загального обсягу позик (П):

picscalex1000100090000035101000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02200460081200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
baffffff20080000da0300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014024002180505000000
13024002a5071c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f57790166655040000002d0101000800
0000320aa002d807010000002e791c000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577901666550400
00002d01020004000000f001010008000000320ace03d40501000000cf7908000000320a
6c01320501000000cf7908000000320aa0023a0001000000ca791c000000fb0220ff0000
000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f57790166655040000002d01010004000000f001020008000000320acc016f06
02000000eff00a000000320a0003650105000000ede5f1efeb001c000000fb0280fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c000041160a25a0f11200d89ff377e19f
f3772020f57790166655040000002d01020004000000f001010008000000320aa0020104
010000003de50a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00559016665500000a0021008a010000
000001000000bcf31200040000002d01010004000000f0010200030000000000 (2.5)

Цей коефіцієнт показує ту частину позик у портфелі банку, виплати за
якими були невчасно погашені, та яка не була погашена в строк. У ВАТ „
Кредитпромбанк” на кінець 2008 року цей коефіцієнт становив 0,077, а на
кінець 2009 року – 0,046. Коефіцієнт несплачених позик зменшився на
0,031, що свідчить про покращення кредитної діяльності банку, зниження
кредитного ризику і збільшення прибутків від кредитної діяльності
(Додаток Б).

Особливу увагу, як ми вже визначили раніше, приділяють якості кредитного
портфеля, захищеності його від кредитного ризику. З метою підвищення
надійності та стабільності банківської системи, захисту інтересів
кредиторів і вкладників комерційних банків постановою Правління
Національного банку України № 279 від 6 липня 2000 р. затверджено
«Положення про порядок розрахунку резерву для відшкодування можливих
втрат за кредитними операціями банків».

Комерційні банки зобов’язані створювати резерви для відшкодування
можливих витрат за основним боргом (без процентів та комісій) за всіма
видами наданих кредитів у національній та іноземній валютах, включаючи
надані депозити, кредити іншим банкам, суб’єктам господарювання
(овердрафт, ураховані векселі, факторингові операції, фінансовий
лізинг), за наданими гарантіями та поручительствами. Згідно з оцінкою
фінансового стану позичальника та перспектив його розвитку кредити
відносять до таких категорій за ступенем ризику (рис. 2.3.).

Виходячи з погашення позичальником кредитної заборгованості за основним
боргом та відсотків за нею погашення є:

— добрим — якщо заборгованість за кредитом та відсотки за ним
сплачуються у встановлені строки, та за кредитом, пролонгованим один раз
на строк не більше 90 днів;

— слабким — якщо термін прострочення заборгованості за кредитом та
відсотками становить не більше 90 днів, чи заборгованість за кредитом,
пролонгованим на строк понад 90 днів, якщо відсотки сплачуються;

— недостатнім — якщо термін прострочення заборгованості за кредитом та
відсотками становить понад 90 днів, чи заборгованість за пролонгованим
кредитом понад 90 днів та відсотки не сплачуються.

picscalex124010009000003db0d00000a004900000000001400000026060f001e00ffff
ffff040014000000576f72640e004d6963726f736f667420576f7264050000000b020000
0000050000000c02540909091c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a000000040000000000ffffffff010000000000300004000000
2d010000050000000201010000001c000000fb02adff0000000000009001000000cc0440
001254696d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f57701000000000030000400
00002d01010005000000090200000000050000000201010000001000000026060f001600
ffffffff0000680200004c010000710200004108000008000000fa020000060000000000
0000040000002d01020007000000fc020100000000000000040000002d01030008000000
250302006c0250016c023c0808000000fa0200000000000000000000040000002d010400
04000000f001020007000000fc020000ffffff000000040000002d010200080000002606
0f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000f2010000fc040000de02
00003005000008000000fa0200000600000000000000040000002d010500040000002d01
03000800000025030200f6011505af02150508000000fa02050001000000000000000400
00002d01060004000000f001050007000000fc020000000000000000040000002d010500
0c0000002403040098022b05d902150598020005ad021505040000002d01040004000000
2d01020004000000f00105000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010300
08000000fa0200000600000000000002040000002d010500070000001b04ae05fc088104
d802040000002d010200040000002d01040004000000f0010500030000001e0007000000
16049205e1089c04f302050000000201010000001c000000fb02b1ff000000000000bc02
000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f57701000000
00003000040000002d0105000500000014029304b003050000002e010100000017000000
320a9304b003080004000000000009095409eaebe0f120abc2bb2e002c00280023001400
280035002700050000002e0100000000050000001402000000001c000000fb02b1ff0000
000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553
f5770100000000003000040000002d0107000500000014029504ed04050000002e010100
00000d000000320a9504ed0401000400000000000909540920001400050000002e010000
000005000000140200000000040000002d01050005000000140293040105050000002e01
010000000d000000320a9304010501000400000000000909540997004f00050000002e01
0000000005000000140200000000040000002d0107000500000014029504500505000000
2e01010000002b000000320a9504500515000400000000000909540920f4b3ede0edf1ee
e2e020e4b3ffebfcedb3f1f2fc001400330016002a0023002a0023002800250023001400
280016002500270024002a001600230023002400050000002e0100000000050000001402
000000000500000002010100000005000000020101000000050000001402e4047c030500
00002e010100000043000000320ae4047c03250004000000000009095409e7e0e4eee2b3
ebfcede02c20e0ebe520f1efeef1f2e5f0b3e3e0baf2fcf1ff20f7b3f2eae0001f002300
2800280025001600270025002a00230014001400230027002300140023002a0028002300
230023002800160020002300220023002400230024001400280016002300260023000500
00002e010000000005000000140200000000050000000201010000000500000002010100
000005000000140232054504050000002e01010000002e000000320a3205450417000400
0000000009095409f2e5ede4e5edf6b3ff20e4ee20efeee3b3f0f8e5ededff0023002300
2a00280023002a002a001700240014002800280014002a0028002000160028003d002300
2a002a002400050000002e01000000000500000014020000000005000000020101000000
040000002701ffff040000002d01030008000000fa020000060000000000000204000000
2d010800070000001b0466020209feffdd02040000002d010200040000002d0104000400
0000f0010800030000001e000700000016044a02e7081a00f80205000000020101000000
040000002d0105000500000009020000000005000000140211005403050000002e010100
000017000000320a11005403080004000000000009095409eaebe0f120abc0bb2e002c00
280023001400280039002800050000002e01000000000500000014027f042b4a04000000
2d01070005000000140213009604050000002e010100000035000000320a130096041c00
04000000000009095409209720f4b3ede0edf1eee2e020e4b3ffebfcedb3f1f2fc20e4f3
e6e514004f001400330016002a0023002a00230028002500230014002800160024002700
25002a00160023002300240014002900260037002300050000002e010000000005000000
140200000000050000000201010000000500000002010100000005000000140262008f03
050000002e01010000003e000000320a62008f03220004000000000009095409e4eee1f0
e020b320e4e0ba20e7eceee3f320efeee3e0f8e0f2e820eef1edeee2edf3280028002800
2800230014001600140028002300220014001f00320028002100250015002a0028002000
23003d00230023002a001400280023002a00280025002c002500050000002e0100000000
050000001402000000000500000002010100000005000000020101000000050000001402
b100c303050000002e01010000003b000000320ab100c303200004000000000009095409
f1f3ecf320eaf0e5e4e8f2f320f2e020e2b3e4f1eef2eab3e220e7e020ede5fe24002600
33002600150026002800230028002a002400260014002300230014002500160028002300
2800230026001600250014002000230014002a0023003b00050000002e01000000000500
000014020000000005000000020101000000050000000201010000000500000014020001
4603050000002e010100000043000000320a00014603250004000000000009095409f320
e2f1f2e0edeee2ebe5edb320f1f2f0eeeae82e20cee4edeef7e0f1edee20eceee6ede000
2600150025002300230023002a0028002500280023002a00160014002300230028002800
26002a0014001400390028002a0028002800230023002a00280014003200280037002a00
2300050000002e0100000000050000001402000000000500000002010100000005000000
0201010000000500000014024f011203050000002e010100000049000000320a4f011203
290004000000000009095409e7f0eee1e8f2e820e2e8f1edeee2eeea2c20f9ee20f4b3ed
e0edf1eee2e020e4b3ffebfcedb3f1f2fc001f002800280028002a0023002a0014002500
2a0023002a002800250028002600140014003d0028001400330016002a0023002a002300
2800260023001400280016002500270024002a001600230023002400050000002e010000
000005000000140200000000050000000201010000000500000002010100000004000000
2d0107000500000014029f016203050000002e010100000017000000320a9f0162030800
04000000000009095409b320ede0e4e0ebb3160014002a00230028002300270017000500
00002e0100000000050000001402000000001c000000fb02b1ff00000000000090010000
00cc04400031436f7572696572204e6577007f050a4e4c53f5775553f577010000000000
3000040000002d010800050000001402a7016204050000002e01010000000d000000320a
a701620401000400000000000909540920002f00050000002e0100000000050000001402
00000000040000002d0107000500000014029f019104050000002e010100000034000000
320a9f0191041b0004000000000009095409e7e4b3e9f1edfee2e0f2e8ece5f2fcf1ff20
ede020f2e0eaeeecf3e51f00280017002a0023002a003c002500230023002a0032002300
230024002300240014002a0023001400230024002600280033002500050000002e010000
000005000000140200000000050000000201010000000500000002010100000005000000
1402ed016c04050000002e01010000002b000000320aed016c0415000400000000000909
5409f1e0eceeecf320e2e8f1eeeaeeecf320f0b3e2edb300230023003200280033002500
150025002a0023002800260028003400250014002800160026002a001600050000002e01
000000000500000014020000000005000000020101000000040000002701ffff04000000
2d01030008000000fa0200000600000000000002040000002d010900070000001b045204
fc08bf02d802040000002d010200040000002d01040004000000f0010900030000001e00
0700000016043604e108db02f30205000000020101000000040000002d01050005000000
090200000000050000001402d2020103050000002e010100000017000000320ad2020103
080004000000000009095409eaebe0f120abc1bb2e002c00280023001400270035002800
050000002e01000000000500000014027f042b4a040000002d010700050000001402d402
3e04050000002e01010000003d000000320ad4023e042100040000000000090954092097
20f4b3ede0edf1eee2e020e4b3ffebfcedb3f1f2fc20e4eee1f0e020e0e1eef314004f00
1400330016002a0023002a0023002800250023001400280016002400270025002a001600
2300230024001400280028002800280023001400230028002800050000002e0100000000
050000001402000000000500000002010100000005000000020101000000050000001402
2303a403050000002e01010000003b000000320a2303a403200004000000000009095409
e4f3e6e520e4eee1f0e02c20e0ebe520ede5ece0ba20eceee6ebe8e2eef1f2b329002600
370023001400280028002800280023001400140023002700230014002a00230032002300
2200140032002800370027002a0025002800230023001600050000002e01000000000500
000014020000000005000000020101000000050000000201010000000500000014027203
3f03050000002e010100000046000000320a72033f03270004000000000009095409efb3
e4f2f0e8ecf3e2e0f2e820bfbf20ede020f6fceeecf320f0b3e2edb320eff0eef2ffe3ee
ec002a0016002800230028002a00330026002500230023002a0014001600160014002a00
230015002a00240028003300260014002800160025002a00160014002a00280028002300
2400200028003200050000002e0100000000050000001402000000000500000002010100
000005000000020101000000050000001402c003ec04050000002e010100000020000000
320ac003ec040e0004000000000009095409f2f0e8e2e0ebeee3ee20f7e0f1f323002800
2a0025002300270028002000280014002800230024002500050000002e01000000000500
000014020000000005000000020101000000040000002701ffff040000002d0103000800
0000fa0200000600000000000002040000002d010900070000001b046207fc08e905d802
040000002d010200040000002d01040004000000f0010900030000001e00070000001604
4607e1080406f30205000000020101000000040000002d01050005000000090200000000
050000001402fb05b103050000002e010100000017000000320afb05b103080004000000
000009095409eaebe0f120abc3bb2e002c00280023001400280032002800050000002e01
000000000500000014027f042b4a040000002d010700050000001402fd05ec0405000000
2e01010000002e000000320afd05ec04170004000000000009095409209720f4b3ede0ed
f1eee2e020e4b3ffebfcedb3f1f2fc0014004f001400330016002a0023002a0023002800
250023001400280016002400270025002a001600230023002400050000002e0100000000
050000001402000000000500000002010100000005000000020101000000050000001402
4c065204050000002e01010000002f000000320a4c065204180004000000000009095409
efeee3e0ede020b320f1efeef1f2e5f0b3e3e0baf2fcf1ff2a002800200023002a002300
14001600140023002a002800230023002300280016002000230022002300240023002400
050000002e01000000000500000014020000000005000000020101000000050000000201
010000000500000014029b069c04050000002e01010000002b000000320a9b069c041500
0400000000000909540920bfbf20f7b3f2eae020f6e8eaebb3f7edb3f1f2fc0014001600
160014002800160023002600230014002a002a0026002700160028002a00160023002300
2400050000002e0100000000050000001402000000000500000002010100000005000000
020101000000040000002d010700050000001402e9061204050000002e01010000003200
0000320ae90612041a0004000000000009095409eff0eef2ffe3eeec20eaeef0eef2eae8
f520efe5f0b3eee4b3e22a00280028002300240020002800320014002600280028002700
230026002a00270014002a002300280016002800280016002500050000002e0100000000
05000000140200000000040000002d01010005000000020101000000040000002701ffff
040000002d01030008000000fa0200000600000000000002040000002d01090007000000
1b044e090209d307dd02040000002d010200040000002d01040004000000f00109000300
00001e000700000016043209e708ef07f80205000000020101000000040000002d010500
05000000090200000000050000001402e6071b03050000002e010100000017000000320a
e6071b03080004000000000009095409eaebe0f120abc4bb2e002c002800230014002800
36002800050000002e01000000000500000014027f042b4a040000002d01070005000000
1402e8075a04050000002e01010000003b000000320ae8075a0420000400000000000909
5409209720f4b3ede0edf1eee2e020e4b3ffebfcedb3f1f2fc20f1e2b3e4f7e8f2fc1400
4f001400330016002a0023002a0023002800250023001400280016002400270025002a00
16002300230024001400230025001600280028002a0023002400050000002e0100000000
050000001402000000000500000002010100000005000000020101000000050000001402
37086303050000002e010100000043000000320a37086303250004000000000009095409
eff0ee20e7e1e8f2eae820e92c20eef7e5e2e8e4edee2c20f9ee20edb320eef1edeee2ed
e0002a002800280014001f0028002a00230026002a0014002a0014001400280028002300
25002a0028002a002800140014003d00280014002a0016001400280023002a0028002500
2a002300050000002e010000000005000000140200000000050000000201010000000500
00000201010000000500000014028608c603050000002e01010000003b000000320a8608
c603200004000000000009095409f1f3ece020eaf0e5e4e8f2f32c20edb320e2b3e4f1ee
f2eae820e7e020ede5fe2400260032002300140026002800230029002a00240026001400
14002a001600140025001600280023002800230026002a0014002000230014002a002300
3b00050000002e0100000000050000001402000000000500000002010100000005000000
020101000000040000002d010700050000001402d4083d04050000002e01010000002000
0000320ad4083d040e0004000000000009095409ede520eceee6f3f2fc20e1f3f2e82a00
2300140032002800380025002300240014002a00250024002a00050000002e0100000000
05000000140200000000040000002d010800050000001402dc084d06050000002e010100
00000d000000320adc084d0601000400000000000909540920002f00050000002e010000
000005000000140200000000040000002d010700050000001402d4087c06050000002e01
0100000017000000320ad4087c06080004000000000009095409f1efebe0f7e5edb32400
2a0027002300280024002a001600050000002e0100000000050000001402000000000500
0000020101000000040000002701ffff1000000026060f001600ffffffff000068020000
90060000de020000c406000008000000fa0200000600000000000000040000002d010900
040000002d01030008000000250302006c02a906af02a906040000002d01060004000000
f001090007000000fc020000000000000000040000002d0109000c000000240304009802
bf06d902a90698029406ad02a906040000002d010400040000002d01020004000000f001
09000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00006802
00002f030000de0200006303000008000000fa0200000600000000000000040000002d01
0900040000002d01030008000000250302006c024803af024803040000002d0106000400
0000f001090007000000fc020000000000000000040000002d0109000c00000024030400
98025e03d902480398023303ad024803040000002d010400040000002d01020004000000
f00109000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000
6802000037010000dd0200006b01000008000000fa020000060000000000000004000000
2d010900040000002d01030008000000250302006c025001ae025001040000002d010600
04000000f001090007000000fc020000000000000000040000002d0109000c0000002403
040097026601d802500197023b01ac025001040000002d010400040000002d0102000400
0000f00109000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff
00006802000026080000de0200005a08000008000000fa02000006000000000000000400
00002d010900040000002d01030008000000250302006c023f08af023f08040000002d01
060004000000f001090007000000fc020000000000000000040000002d0109000c000000
2403040098025508d9023f0898022a08ad023f08040000002d010400040000002d010200
04000000f00109000800000026060f000600ffffffff0100040000002d01030008000000
fa0200000600000000000002040000002d010900070000001b04fd05f7012f0402000400
00002d010200040000002d01040004000000f0010900030000001e00070000001604e105
dc014b041d0005000000020101000000040000002d010500050000000902000000000500
00001402a6045500050000002e010100000019000000320aa60455000900040000000000
09095409cae0f2e5e3eef0b3bf313900290025002300240028002c001600160005000000
2e01000000000500000014027f042b4a0500000002010100000005000000020101000000
050000001402f4046c00050000002e010100000016000000320af4046c00070004000000
000009095409eaf0e5e4e8f2f3b32e002c00230028002e0025002800050000002e010000
00000500000014020000000005000000020101000000040000002701ffff040000002d01
0000030000000000

Рис. 2.3. Категорії кредитів за ступенем ризику [9, с. 144]

Відповідно до перелічених критеріїв кредитний портфель банків
класифікується за такими групами (табл. 2.1)

Таблиця 2.1

Класифікація кредитного портфеля за групами

Фінансовий стан (клас)Погашення
заборгованостіДобреСлабкеНедостатнєАстандартнийпід
контролемсубстандартнийБсубстандартнийсумнівнийбезнадійнийВсумнівнийбезн
адійнийбезнадійнийГбезнадійнийбезнадійнийбезнадійний

На підставі класифікації позик комерційний банк створює резерв щодо
кожної групи кредитів. Резерв має бути сформований у повному обсязі
відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за групами ризику
та встановленого рівня резерву з розподілом за видами валют (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Рівень резерву за групами кредитів

Групи кредитівРівень резерву (ступінь ризику),%Стандартні
кредити0Кредити під контролем5Субстандартні кредити20Сумнівні
кредити50Безнадійні кредити100

У випадках, коли після здійснення, відповідно до чинного законодавства,
вичерпних заходів щодо стягнення, безнадійна заборгованість за кредитною
операцією повністю не повернена, вона списується за рахунок спеціальних
резервів. Питання списання безнадійної кредитної заборгованості підлягає
розгляду і затвердженню Правлінням банку [6].

Рух резервів під заборгованість по кредитам на основі фінансової
звітності ВАТ „ Кредитпромбанк” за 2008-2009 роки розглянуто в табл.
2.3.

Таблиця 2.3

Рух резервів під заборгованість за кредитами ВАТ „Кредитпромбанк” за
2008-2009 звітні роки (тис. грн.)

РядокРух резервів2008 рік2009 рікВідхилення, +/-абсолютне

відносне, %1234561.Залишок на 1 січня43 92775 554+31
627+71,92.Відрахування до резервів під:55 95560 414+4
459+8,02.1нестандартну заборгованість52 37755 166+2 789+5,32.2стандартну
заборгованість3 5785 248+1 670+46,73.Списання активів за рахунок
резервів2 5531 907-646-25,34.Зменшення резерву під:21 77540 973+19
198+88,24.1нестандартну заборгованість19 58737 174+17
587+89,84.2стандартну заборгованість2 1883 799+1 611+73,65.Залишок на
кінець дня 31 грудня75 55493 088+17 534+23,2

Отже, у 2009р. списано за рахунок сформованих резервів 26 кредитів на
суму 1 907 тис. грн., що на 25,3% менше ніж у 2008 році. У 2009р.
повернення попередньо списаних кредитів не було. Взагальному сума
кредитних резервів у 2009 році збільшилися на 23,3% (на 17 534 тис.
грн.). Також в 2009 році порівняно з 2008 роком у зв’язку із збільшенням
кредитного портфеля ВАТ „ Кредитпромбанк” збільшилися відрахування до
резервів на 8,0% (на 4 459 тис. грн.): під нестандартну заборгованість
на 2 789 тис. грн. (на 5,3%) та під стандартну заборгованість на 1 670
тис. грн. (на 46,7%). Це свідчить про помірно ризикову кредитну політику
банку так як відповідно до росту кредитного портфеля банк збільшує і
суму резервів під заборгованість за кредитами [45].

Коефіцієнт несплачених позик зменшився на 0,031, що свідчить про
покращення кредитної діяльності банку, зниження кредитного ризику і
збільшення прибутків від кредитної діяльності [45].

Якість кредитного портфеля суттєво впливає на рівень ризиковості та
надійності банку, тому саме кредитна діяльність підлягає регулюванню
органами нагляду в багатьох країнах. Встановлені обмеження та нормативи,
а також правила регулювання банківської діяльності відіграють важливу
роль у процесі формування кредитного портфеля.

З метою захисту інтересів кредиторів і вкладників банків, кредитування
позичальників здійснюється згідно з чинним законодавством України з
дотриманням встановлених НБУ економічних нормативів діяльності
комерційних банків та вимог щодо формування обов’язкових, страхових і
резервних фондів. Протягом звітного періоду ВАТ „Кредитпромбанк” не
порушував нормативів економічної діяльності, встановлених Інструкцією
про порядок регулювання діяльності банків в Україні.

Комерційні банки зобов’язані створювати резерви для відшкодування
можливих витрат за основним боргом (без процентів та комісій) за всіма
видами наданих кредитів у національній та іноземній валютах, включаючи
надані депозити, кредити іншим банкам, суб’єктам господарювання
(овердрафт, ураховані векселі, факторингові операції, фінансовий
лізинг), за наданими гарантіями та поручительствами

Отже, для банківської діяльності важливим є не уникнення ризику взагалі,
а його передбачення та зниження до мінімального рівня, тобто
застосування різних методів управління ризиками.

2.2 Ефективність управління кредитним портфелем банку

Аналіз кредитної діяльності банку доцільно починати з визначення місця,
яке посідають кредитні операції в загальному обсязі активів банку, тобто
необхідно дати загальну оцінку масштабів кредитної діяльності. Для цього
розраховується коефіцієнт частки кредитів у загальних активах банку.

Він показує частку кредитних операцій у загальних активах банку і
характеризує кредитну активність банку. Якщо даний коефіцієнт занадто
високий, то це означає, що діяльність банку, можливо, недостатньо
диверсифікована, що, у свою чергу, підвищує ризик у разі погіршення
кредитного портфеля. Навпаки, коефіцієнт низький свідчить про те, що
банк недостатньо використовує джерела фінансування у процесі формування
прибуткових активів і тим самим обмежує свій прибутковий потенціал.

Банк, який занадто перевантажений позиками, має високий коефіцієнт
частки позик у загальних активах. Показник понад 65% вважається високим.
Ліквідні банки мають нижчий рівень цього коефіцієнта, але більшу частку
коштів у короткострокових коштах грошового ринку та в інвестиційних
цінних паперах, які, у свою чергу, можуть легко конвертуватися в грошові
кошти, що потім можуть бути видані у формі позик.

У ВАТ „Кредитпромбанк” коефіцієнт частки кредитів у загальних активах на
31 грудня 2009 року становив 73% на 3% менше ніж на 31 грудня 2008 року.
Це свідчить про досить високу кредитну активність банку, але занижену
ліквідність (ДодатокА).

Станом на 31 грудня 2009 року, відповідно до фінансової звітності ВАТ
„Кредобанк”, загальна сума прострочених кредитів становила 88 187 тис.
грн.; сума резервів за цими кредитами становила 70 462 тис грн. (2005
р.: 105 902 тис. грн. та 82 076 тис. грн. відповідно). Станом на 31
грудня 2009 року концентрація кредитів ВАТ „Кредитпромбанк”, наданих
десяти великим позичальникам, становила 253 056 тис. грн. (13% від
загального кредитного портфелю) на 2% більше ніж на 31 грудня 2008 р.
(2008 р.: 190 681 тис. грн. або 11%). По зазначених кредитах був
створений резерв в сумі 25 087 тис. грн. (2008 р.: 11 399 тис. грн.)
[45].

Завдяки ефективній роботі з покращення якості кредитного портфеля, сума
витрат на формування резервів за активними операціями зменшилась з 39
557 тис. грн. у 2008р. до 15 875 тис. грн. у 2009р. (-59,87%).

Кредити надавалися таким типам клієнтів (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Кредити ВАТ „Кредитпромбанк” на 31 грудня 2005-2006 року за типами
клієнтів (тис. грн.)

РядокТип клієнтів31.12.2008Питома вага, %31.12.2009Питома вага,
%Відхилення, +/-Темп зміни,%АбсолютнеВідносне, %1Корпоративні клієнти1
331 25982,01 914 62276,0+583 363-6,0+44,02Роздрібні клієнти282
79818,0590 87724,0+308 079+6,0+108,03Усього кредити клієнтам1 614
057100,02 505 499100,0+891 442-+55,0

Як бачимо з таблиці 2.4 взагальному кредити ВАТ „Кредитпромбанк” зросли
на 55% (на 891 442 тис. грн.). Найбільше кредитів надається
корпоративним клієнтам, 82% від всіх кредитів у 2008 році та 76% у 2009
році (у 2006 році їх питома вага зменшилася на 6%). А кредити роздрібним
клієнтам збільшилися на 308 079 тис. грн. (питома вага зросла на 6%), їх
темп зміни становив 108%.

Стратегічними бізнес-пріоритетами ВАТ „Кредитпромбанк” є такі сегменти
фінансового ринку:

1). роздрібний сегмент, у тому числі:

— обслуговування «масового клієнта»;

— іпотека і фінансування нерухомості;

— індивідуальне (private-banking) обслуговування через спеціалізовані
канали продажу;

2). корпоративний сегмент, насамперед:

— малі та середні підприємства;

— підприємства, що здійснюють експортно-імпортну діяльність;

— спільні україно-польські підприємства;

3). ринок небанківських фінансових послуг, у тому числі:

— ризикове страхування та страхування життя;

— лізингові операції;

— недержавне пенсійне забезпечення.

Коефіцієнт захищеності позик (відношення резервів на покриття збитків за
позиками до загальної суми позик) ВАТ „Кредитпромбанк” на 31.12.2009 р.
становив 0,04, а на 31.12.2008 р. – 0,04. Це свідчить про те, що ступінь
захищеності позик від можливих втрат знаходиться на досить доброму рівні
(Додаток Б).

У кредитному портфелі ВАТ „Кредитпромбанк”, який аналізується, у 2009
році переважають кредити надані в поточну діяльність. Як бачимо з табл.
2.5 на 31.12.2009 р. питома вага іпотечних кредитів у кредитному
портфелі банку зменшилася на 46% порівняно з 31.12.2008р. і становила
16%, а частка кредитів в поточну діяльність зросла на 35,5% і становила
60%. В загальному кредитний портфель збільшився на 55,5% (на 893 804
тис. грн.), а найбільше зросли кредити овердрафт — на 110% (на 33 923
тис. грн.), кредити в поточну діяльність — на 279% (на 1 105 829 тис.
грн.) та кредити в інвестиційну діяльність — на 212% (на 363 121 тис.
грн.). А іпотечні кредити, навпаки, зменшилися на 62,5% або на 625 134
тис. грн., враховані векселі на 15% або на 1 935 тис. грн. (Додаток Б).

Таблиця 2.5

Структура кредитного портфеля ВАТ „Кредитпромбанк” на 31 грудня
2008-2009 рр., тис. грн.

Показникина 31.12.2008 р.на 31.12.2009 р.Відхилення (+, -)Темп зміни,
%Сума, тис. грн.Питома вага, %Сума, тис. грн.Питома вага, %в сумі, тис.
грн.в питомій вазі, %Кредитний портфель:1 613 270100,02 507 074100+893
804-+55,5Кредити овердрафт30 7782,064 7012,5+33 923+0,5+110,0Враховані
векселі12 5791,010 6440,5-1935-0,5-15,0Кредити в поточну діяльність396
29624,51 502 12560,0+1 105 829+35,5+279,0Кредити в інвестиційну
діяльність171 00010,5534 12121,0+363 121+10,5+212,0Іпотечні кредити1 002
51462,0377 38016,0-625 134-46,0-62,5

Коефіцієнт покриття позик капіталом (відношення капіталу банку до
загальної суми позик) на 31.12.2009 р. становив 0,10, а на 31.12.2008 р.
– 0,10. Це вказує на те, що захищеність кредитів власним капіталом
стабільна та знаходиться на одному рівні.

Аналіз галузевої структури кредитів дає змогу визначити галузеву
диверсифікацію кредитів порівняно з попередньою звітною датою. Для цього
розраховується питома вага вкладених в окремі галузі позик у цілому за
короткостроковими та довгостроковими позиками, а також у динаміці.

Структурний аналіз проводиться для визначення надмірної концентрації
кредитних операцій в одному сегменті, що підвищує ступінь кредитного
ризику. Проте надмірна диверсифікація кредитного портфеля створює певні
труднощі в управлінні позиковими операціями і може стати причиною
банкрутства банку, тому зарубіжні комерційні банки визначають для себе
межі вкладення ресурсів у певний сегмент, у тому числі застосовують
метод лімітування. Ці межі враховують у своїй діяльності кредитний
комітет та керівники вищого рівня [40, с. 414-415].

За даними фінансової звітності ВАТ „Кредитпромбанк” кредити надаються
головним чином клієнтам, що здійснюють свою діяльність на території
України в таких галузях економіки, як торгівля, роздрібні клієнти,
промислове виробництво, сільське господарство та харчова промисловість,
нерухомість та будівництво, сектор послуг, спорт та відпочинок,
транспорт, фінансові послуги, тощо (рис. 2.4. та 2.5.).

В 2008 році найбільшу частку становили такі галузі економіки – торгівля
(34%), роздрібні клієнти (18%), промислове виробництво (19%), сільське
господарство та харчова промисловість (11%), тощо.

picscalex1000100090000035d26000008001610000000001610000026060f002220574d
464301000000000001007952000000000200000000200000001000000030000001000000
6c0000000500000005000000e7010000e600000000000000000000002e3c0000b01c0000
20454d460000010000300000ab0200000600000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000ed010000eb000000260000001c00000001000000000000000000000000000000
00000000250000000c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff00
00000000250000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
0500000005000000e7010000e6000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000
250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
1e000000180000000000000000000000ed010000eb000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c0000000000000018000000
0c000000ffffff001e000000180000000500000005000000e8010000e600000026000000
1c0000000300000000000000010000000000000000000000250000000c00000003000000
280000000c00000001000000270000001800000001000000000000009999ff0000000000
250000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c0000009999ff00
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2f00000028000000890000002f00000013010000b90000000a01000095000000ce000000
2f000000270000001800000002000000000000009933660000000000250000000c000000
02000000280000000c00000001000000180000000c000000993366002f00000028000000
83000000470000000d010000d1000000c6000000d100000004010000ad00000027000000
180000000100000000000000ffffcc0000000000250000000c0000000100000028000000
0c00000002000000180000000c000000ffffcc002f000000280000007000000046000000
fa000000d000000073000000a0000000b3000000d0000000270000001800000002000000
00000000ccffff0000000000250000000c00000002000000280000000c00000001000000
180000000c000000ccffff002f000000280000006900000037000000f3000000c1000000
6e000000610000006c000000910000002700000018000000010000000000000066006600
00000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c000000
660066002f000000280000006b00000030000000f5000000ba0000007500000051000000
700000005a00000027000000180000000200000000000000ff8080000000000025000000
0c00000002000000280000000c00000001000000180000000c000000ff8080002f000000
280000006d0000002d000000f7000000b7000000860000003d000000770000004e000000
270000001800000001000000000000000066cc0000000000250000000c00000001000000
280000000c00000002000000180000000c0000000066cc002f0000002800000074000000
28000000fe000000b2000000b9000000280000008d00000038000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00
180000000c0000000066cc001e000000180000000000000000000000ed010000eb000000
520000007001000002000000f4ffffff00000000000000000000000090010000000000cc
0000000041007200690061006c0020004300790072000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001300
12000000b40d7e0188f0130046b50030aaf2130088f01300b60d7e011f00000021008a01
0c00000021b50030aaf2130088f01300b40d7e012000000024f2130037fc0030aaf21300
09000000b40d7e01200000007af50030a8f21300b40d7e01200000000000000058f41300
96f600302000140003000000d4f013000000000000000000000000006900000078000000
00f513000d00000002000000b70000005400000000000000100000000300000000000000
20000000000000000000000000000000d7fc0e30eac201300000000000000000ecf11300
00000000651c0a600000000021008a01651c0a60821a0143b40d7e010819f10108f21300
6476000800000000250000000c00000002000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000200000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
0066cc001e00000018000000c60000000a0000002601000020000000180000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000b8000000
c80000000d000000230100001b000000010000000000fa410000fa41c80000000d000000
120000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff7000000032003000
30003500200040042e002c0020004204380441042e002000330440043d042e0007000000
070000000700000007000000030000000700000003000000030000000300000005000000
070000000600000003000000030000000400000007000000070000000300000025000000
0c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000ed010000eb000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000002000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000ed010000eb000000520000007001000004000000f0ffffff0000000000000000
0000000090010000000000cc0000000041007200690061006c0020004300790072000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000130012000000f81d7e0188f0130046b50030aaf2130088f01300
fa1d7e011f00000021008a010f00000021b50030aaf2130088f01300f81d7e0120000000
24f2130037fc0030aaf2130009000000f81d7e01200000007af50030a8f21300f81d7e01
200000000000000058f4130096f600302000140003000000d4f013000000000000000000
00000000690000007800000000f513000d00000002000000b70000005400000000000000
10000000030000000000000020000000000000000000000000000000d7fc0e30eac20130
0000000000000000ecf1130000000000651c0a610000000021008a01651c0a61821a0143
f81d7e010819f10108f213006476000800000000250000000c0000000400000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000b0100003900000031010000
53000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000060000000
0e0100003d0000002d0100004e000000010000000000fa410000fa410e0100003d000000
030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000033003400
2500000009000000090000000e000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000ed010000eb000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000ec000000ca000000
12010000e4000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000
60000000ef000000ce0000000e010000df000000010000000000fa410000fa41ef000000
ce000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000
310038002500000009000000090000000e000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000ed010000
eb000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000064000000
c30000008a000000dd000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
540000006000000067000000c700000086000000d8000000010000000000fa410000fa41
67000000c7000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
54000000310039002500000009000000090000000e000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
ed010000eb000000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
410000006d0000006700000087000000140000000c0000000d000000120000000c000000
01000000540000006000000044000000710000006300000082000000010000000000fa41
0000fa414400000071000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff54000000310031002500000009000000090000000e000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000ed010000eb000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000005400000042000000710000005c000000140000000c0000000d00000012000000
0c00000001000000540000005800000057000000460000006d0000005700000001000000
0000fa410000fa415700000046000000020000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5000000032002500090000000e000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
ed010000eb000000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
5f0000002c0000007c00000046000000140000000c0000000d000000120000000c000000
01000000540000005800000062000000300000007800000041000000010000000000fa41
0000fa416200000030000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5000000035002500090000000e000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000ed010000
eb000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000007b000000
10000000a10000002a000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
54000000600000007e000000140000009d00000025000000010000000000fa410000fa41
7e00000014000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
54000000310031002500000009000000090000000e000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
ed010000eb000000250000000c00000002000000260000001c0000000500000000000000
000000000000000000000000250000000c00000005000000280000000c00000003000000
27000000180000000300000000000000ffffff0000000000250000000c00000003000000
280000000c00000001000000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000
140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000006d010000
05000000e3010000e6000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000003000000250000000c0000000500000019000000
0c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000180000006e01000006000000
e3010000e5000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
02000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000190000000c000000
00000000180000000c000000ffffff001e000000180000006e01000006000000e3010000
e5000000260000001c000000010000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000001000000280000000c0000000500000027000000180000000500000000000000
9999ff0000000000250000000c00000005000000280000000c0000000300000018000000
0c0000009999ff00190000000c000000ffffff00140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b00000018000000720100000c000000790100001300000018000000
0c00000000000000120000000c00000001000000540000007c0000007d01000008000000
ac01000016000000010000000000fa410000fa417d01000008000000080000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff5c00000022043e044004330456043204
3b044f040700000007000000070000000400000003000000060000000700000007000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000200000025000000
0c00000005000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000006e01000006000000e3010000e500000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
05000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000006e01000006000000e3010000e5000000260000001c000000
0300000000000000010000000000000000000000250000000c0000000300000028000000
0c0000000100000027000000180000000100000000000000993366000000000025000000
0c00000001000000280000000c00000005000000180000000c0000009933660014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000720100002f000000
7901000036000000180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000
b40000007d0100002b000000df01000039000000010000000000fa410000fa417d010000
2b000000110000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff70000000
20043e04370434044004560431043d04560420003a043b04560454043d04420438040000
080000000700000006000000070000000700000003000000070000000700000003000000
030000000600000007000000030000000600000007000000050000000700000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000006e01000006000000e3010000e5000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000006e010000060000001608000026060f002210574d4643010000000000
010000000000000002000000001000000000000000300000e3010000e500000026000000
1c0000000500000000000000010000000000000000000000250000000c00000005000000
280000000c0000000300000027000000180000000300000000000000ffffcc0000000000
250000000c00000003000000280000000c00000001000000180000000c000000ffffcc00
140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000072010000
520000007901000059000000180000000c00000000000000120000000c00000001000000
54000000880000007d0100004e000000c40100005c000000010000000000fa410000fa41
7d0100004e0000000a0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
600000001f0440043e043c04380441043b043e0432043504090000000700000007000000
090000000700000006000000070000000700000006000000070000005400000090000000
7d0100005d000000c50100006b000000010000000000fa410000fa417d0100005d000000
0b0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6400000032043804
40043e0431043d0438044604420432043e04000006000000070000000700000007000000
07000000070000000700000007000000050000000600000007000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000
250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000006e01000006000000e3010000e5000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000300000025000000
0c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000006e01000006000000e3010000e5000000260000001c0000000100000000000000
010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c00000005000000
27000000180000000500000000000000ccffff0000000000250000000c00000005000000
280000000c00000003000000180000000c000000ccffff00140000000c0000000d000000
120000000c000000020000002b000000180000007201000075000000790100007c000000
180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000a00000007d010000
71000000cb0100007f000000010000000000fa410000fa417d010000710000000e000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6800000021042f0033042000
42043004200045043004400447043e043204300409000000030000000400000003000000
050000000700000003000000050000000700000007000000060000000700000006000000
07000000540000009c0000007d01000080000000d00100008e000000010000000000fa41
0000fa417d010000800000000d0000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff680000003f0440043e043c04380441043b043e0432045604410442044c04ffff
070000000700000007000000090000000700000006000000070000000700000006000000
03000000060000000500000007000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000002000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000006e010000
06000000e3010000e5000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000005000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000006e01000006000000
e3010000e5000000260000001c0000000300000000000000010000000000000000000000
250000000c00000003000000280000000c00000001000000270000001800000001000000
000000006600660000000000250000000c00000001000000280000000c00000005000000
180000000c00000066006600140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b000000180000007201000098000000790100009f000000180000000c00000000000000
120000000c0000000100000054000000a00000007d01000094000000d1010000a2000000
010000000000fa410000fa417d010000940000000e0000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff680000001d0435044004430445043e043c04560441044204
4c0420004204300409000000070000000700000005000000050000000700000009000000
030000000600000005000000070000000300000005000000070000005400000090000000
7d010000a3000000bf010000b1000000010000000000fa410000fa417d010000a3000000
0b0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6400000031044304
3404560432043d0438044604420432043e04000007000000050000000700000003000000
06000000070000000700000007000000050000000600000007000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000006e01000006000000e3010000e5000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000006e01000006000000e3010000e5000000260000001c0000000500000000000000
010000000000000000000000250000000c00000005000000280000000c00000003000000
27000000180000000300000000000000ff80800000000000250000000c00000003000000
280000000c00000001000000180000000c000000ff808000140000000c0000000d000000
120000000c000000020000002b0000001800000072010000bb00000079010000c2000000
180000000c00000000000000120000000c00000001000000540000009c0000007d010000
b7000000cc010000c5000000010000000000fa410000fa417d010000b70000000d000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff68000000210435043a044204
3e04400420003f043e0441043b0443043304000009000000070000000600000005000000
070000000700000003000000070000000700000006000000070000000500000004000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000200000025000000
0c00000003000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000006e01000006000000e3010000e500000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
03000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000006e01000006000000e3010000e5000000260000001c000000
0100000000000000010000000000000000000000250000000c0000000100000028000000
0c00000005000000270000001800000005000000000000000066cc000000000025000000
0c00000005000000280000000c00000003000000180000000c0000000066cc0014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000072010000de000000
79010000e5000000180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000
900000007d010000da000000b5010000e4000000010000000000fa410000fa417d010000
da0000000b0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff64000000
06043d04480456042000330430043b044304370456040000030000000700000009000000
030000000300000004000000070000000700000005000000060000000300000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
05000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000006e01000006000000e3010000e5000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000
250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000ed010000eb000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000500000025000000
0c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000ed010000eb000000260000001c0000000300000000000000
000000000000000000000000250000000c00000003000000280000000c00000001000000
250000000c00000005000080280000000c00000005000000180000000c000000ffffff00
190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b000000180000000500000005000000e7010000e6000000250000000c00000004000080
250000000c00000007000080280000000c00000003000000250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff0900000010000000ed010000eb0000002100000008000000
190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff
0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c00000000000000
180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff460000003400000028000000
454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f00000080
00000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000
140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b02000000000500
00000c02eb00ed0105000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d00
0400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff
030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff0300
00001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604eb00ed010000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0100000700
0000fc020000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff00050000000102
000000000400000004010d000400000002010200070000001b04e700e801050005000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000
040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01
000005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604
eb00ed0100000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff03000000
1e00040000002d010100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffff
ff00040000002c010000070000001604e600e8010500050008000000fa02000001000000
00000000040000002d01040004000000f001000007000000fc0200009999ff0000000400
00002d01000004000000f00101000500000009029999ff00050000000102ffffff000400
000004010d0004000000020102000b0000001a082f00ce0095000a01ba0014012f008900
07000000fc020000993366000000040000002d01010004000000f0010000050000000902
993366000b0000001a08ad000401d100c600d2000e014700830007000000fc020000ffff
cc000000040000002d01000004000000f0010100050000000902ffffcc000b0000001a08
d000b300a0007300d100fb004600700007000000fc020000ccffff000000040000002d01
010004000000f0010000050000000902ccffff000b0000001a0891006c0061006e00c200
f4003700690007000000fc020000660066000000040000002d01000004000000f0010100
050000000902660066000b0000001a085a00700051007500bb00f60030006b0007000000
fc020000ff8080000000040000002d01010004000000f0010000050000000902ff808000
0b0000001a084e0077003d008600b800f8002d006d0007000000fc0200000066cc000000
040000002d01000004000000f00101000500000009020066cc000b0000001a0838008d00
2800b900b300ff0028007400040000002d010200040000002d010300040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff0005000000
09020066cc00040000002c010000070000001604eb00ed01000000001c000000fb02f4ff
0000000000009001000000cc00000000417269616c204379720000000000000000000000
000000000000000000000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d010500040000002d010100040000002d010500040000002d010100
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010100040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff00
0500000009020066cc00040000002c010000070000001604200026010a00c60005000000
0902000000000400000004010d00040000000201010022000000320a0d00c80012000000
3230303520f02e2c20f2e8f12e20e3f0ed2e070007000700070003000700030003000300
050007000600030003000400070007000300040000002d010500040000002d0101000400
00002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00
040000002d010100040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c010000070000001604eb00ed0100000000040000002d01
0200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000000
2d010100040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002c010000070000001604eb00ed01000000001c000000fb02f0ff0000
000000009001000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000
00000000000000000000040000002d010600040000002d010500040000002d0106000400
00002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01000004000000
2d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
16045300310139000b010400000004010d0004000000020101000c000000320a3d000e01
0300000033342502090009000e00040000002d010500040000002d010600040000002d01
0200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000000
2d010600040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002c010000070000001604eb00ed0100000000040000002d0105000400
00002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010000040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604e4001201ca00ec000400000004010d0004000000020101000c00
0000320ace00ef000300000031382502090009000e00040000002d010500040000002d01
0600040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300
00001e00040000002d010600040000002d010000040000002d010400050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604eb00ed01000000000400
00002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d01
0200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000000
2d010600040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002c010000070000001604dd008a00c30064000400000004010d000400
0000020101000c000000320ac70067000300000031392502090009000e00040000002d01
0500040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d010400
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604eb00
ed0100000000040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d01
0600040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300
00001e00040000002d010600040000002d010000040000002d010400050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604870067006d0041000400
000004010d0004000000020101000c000000320a71004400030000003131250209000900
0e00040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d0103000400
00002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000
040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604eb00ed0100000000040000002d010500040000002d010600040000002d01
0500040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d010400
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016045c00
7100420054000400000004010d0004000000020101000a000000320a4600570002000000
322509000e00040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010000040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604eb00ed0100000000040000002d010500040000002d0106000400
00002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01000004000000
2d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
160446007c002c005f000400000004010d0004000000020101000a000000320a30006200
02000000352509000e00040000002d010500040000002d010600040000002d0102000400
00002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600
040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c010000070000001604eb00ed0100000000040000002d010500040000002d01
0600040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d0103000400
00002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000
040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
0700000016042a00a10010007b000400000004010d0004000000020101000c000000320a
14007e000300000031312502090009000e00040000002d010500040000002d0106000400
00002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00
040000002d010600040000002d010000040000002d010400050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c010000070000001604eb00ed0100000000040000002d01
010008000000fa0200000000000000000000040000002d01070004000000f00104000700
0000fc020000ffffff000000040000002d01040004000000f0010000050000000902ffff
ff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04e700
e40105006d01040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701
ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400040000002d01070005000000
010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604e500e3010600
6e01040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300
00001e00040000002d010100040000002d010400040000002d0107000500000001020000
0000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604e500e30106006e010800
0000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f001070007000000fc02
00009999ff000000040000002d01070004000000f00104000500000009029999ff000500
00000102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b0414007a010c00
720105000000090200000000040000000201010013000000320a08007d0108000000d2ee
f0e3b3e2ebff07000700070004000300060007000700040000002d010200040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01010004000000
2d010700040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604e500e30106006e01040000002d010200040000002d0103000400
00002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010700
040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604e500e30106006e0108000000fa0200000100000000000000040000002d01
040004000000f001000007000000fc020000993366000000040000002d01000004000000
f0010700050000000902993366000400000004010d000400000002010200070000001b04
37007a012f00720105000000090200000000040000000201010021000000320a2b007d01
11000000d0eee7e4f0b3e1edb320eaebb3baedf2e8000800070006000700070003000700
0700030003000600070003000600070005000700040000002d010200040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01
0000040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01
0000070000001604e500e30106006e01040000002d010200040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0100000400
00002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604e500e30106006e0108000000fa0200000100000000000000040000002d010700
04000000f001040007000000fc020000ffffcc000000040000002d01040004000000f001
0000050000000902ffffcc000400000004010d000400000002010200070000001b045a00
7a015200720105000000090200000000040000000201010016000000320a4e007d010a00
0000cff0eeece8f1ebeee2e5090007000700090007000600070007000600070018000000
320a5d007d010b000000e2e8f0eee1ede8f6f2e2eef30600070007000700070007000700
0700050006000700040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400040000002d0107000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e500e301
06006e01040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010100040000002d010400040000002d010700050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e500e30106006e01
08000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f001070007000000
fc020000ccffff000000040000002d01070004000000f0010400050000000902ccffff00
0400000004010d000400000002010200070000001b047d007a0175007201050000000902
0000000004000000020101001c000000320a71007d010e000000d12fe320f2e020f5e0f0
f7eee2e0090003000400030005000700030005000700070006000700060007001b000000
320a80007d010d000000eff0eeece8f1ebeee2b3f1f2fce0070007000700090007000600
0700070006000300060005000700040000002d010200040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01070004000000
2d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604e500e30106006e01040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010700040000002d010000
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e500
e30106006e0108000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f001
000007000000fc020000660066000000040000002d01000004000000f001070005000000
0902660066000400000004010d000400000002010200070000001b04a0007a0198007201
0500000009020000000004000000020101001c000000320a94007d010e000000cde5f0f3
f5eeecb3f1f2fc20f2e00900070007000500050007000900030006000500070003000500
070018000000320aa3007d010b000000e1f3e4b3e2ede8f6f2e2ee200700050007000300
0600070007000700050006000700040000002d010200040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01000004000000
2d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604e500e30106006e01040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010000040000002d010400
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e500
e30106006e0108000000fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f001
040007000000fc020000ff8080000000040000002d01040004000000f001000005000000
0902ff8080000400000004010d000400000002010200070000001b04c3007a01bb007201
0500000009020000000004000000020101001b000000320ab7007d010d000000d1e5eaf2
eef020efeef1ebf3e3e00900070006000500070007000300070007000600070005000400
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010100040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c010000070000001604e500e30106006e0104000000
2d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010100040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604e500e30106006e0108000000fa020000
0100000000000000040000002d01000004000000f001070007000000fc0200000066cc00
0000040000002d01070004000000f00104000500000009020066cc000400000004010d00
0400000002010200070000001b04e6007a01de0072010500000009020000000004000000
0201010018000000320ada007d010b000000b2edf8b320e3e0ebf3e7b3f3030007000900
03000300040007000700050006000300040000002d010200040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0107000400
00002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604e500e30106006e01040000002d010200040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010700040000002d01
0000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
eb00ed0100000000040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010700040000002d0100000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604eb00ed01
0000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01040004000000f0010000
07000000fc020100000000000000040000002d01000004000000f0010700050000000902
ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04
e700e8010500050007000000fc020000000000000000040000002d010700040000002d01
020004000000f0010400040000002d010500040000002701ffff030000001e0005000000
010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e00050000000102
00000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000000000

Рис. 2.4. Галузева структура кредитів ВАТ „Кредитпромбанк” на 31 грудня
2008 року

У 2009 році структура кредитів ВАТ „Кредитпромбанк” майже не змінилася.
Зменшилася лише питома вага торгівлі до 30%, промислового виробництва до
14%, але зросла частка роздрібних клієнтів до 24%.

picscalex100010009000003cb27000008001610000000001610000026060f002220574d
464301000000000001002c53000000000200000000200000841100008431000001000000
6c0000000500000005000000fb010000d700000000000000000000009f3e0000db1a0000
20454d460000010084310000cf0200000600000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
0000000001020000dc000000260000001c00000001000000000000000000000000000000
00000000250000000c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff00
00000000250000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
0500000005000000fb010000d7000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000
250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
1e00000018000000000000000000000001020000dc000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c0000000000000018000000
0c000000ffffff001e000000180000000500000005000000fc010000d700000026000000
1c0000000300000000000000010000000000000000000000250000000c00000003000000
280000000c00000001000000270000001800000001000000000000009999ff0000000000
250000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c0000009999ff00
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2f000000280000005e0000001a000000e20000009e000000de00000071000000a0000000
1a000000270000001800000002000000000000009933660000000000250000000c000000
02000000280000000c00000001000000180000000c000000993366002f00000028000000
5800000033000000dc000000b70000008a000000b5000000d80000008a00000027000000
180000000100000000000000ffffcc0000000000250000000c0000000100000028000000
0c00000002000000180000000c000000ffffcc002f000000280000004500000031000000
c9000000b50000004b0000008e00000077000000b3000000270000001800000002000000
00000000ccffff0000000000250000000c00000002000000280000000c00000001000000
180000000c000000ccffff002f000000280000003f00000025000000c3000000a9000000
430000005200000045000000820000002700000018000000010000000000000066006600
00000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c000000
660066002f00000028000000410000001c000000c5000000a00000004e00000037000000
450000004900000027000000180000000200000000000000ff8080000000000025000000
0c00000002000000280000000c00000001000000180000000c000000ff8080002f000000
280000004300000019000000c70000009d000000580000002b0000005000000034000000
270000001800000001000000000000000066cc0000000000250000000c00000001000000
280000000c00000002000000180000000c0000000066cc002f000000280000004a000000
14000000ce000000980000008c000000140000005f000000260000002700000018000000
0200000000000000ccccff0000000000250000000c00000002000000280000000c000000
010000001b000000100000009200000055000000120000000c0000000100000036000000
100000009200000013000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000200000025000000
0c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000066cc001e000000
18000000000000000000000001020000dc000000520000007001000001000000f5ffffff
00000000000000000000000090010000000000cc0000000041007200690061006c002000
430079007200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000130012000000d4327e0188f0130046b50030
aaf2130088f01300d6327e011f00000021008a010b00000021b50030aaf2130088f01300
d4327e012000000024f2130037fc0030aaf2130009000000d4327e01200000007af50030
a8f21300d4327e01200000000000000058f4130096f600301900100003000000d4f01300
000000000000000000000000700000006f00000000f513001100000002000000bf000000
4e0000000000000010000000030000000000000019000000000000000000000000000000
d7fc0e30eac201300000000000000000ecf1130000000000470e0ad10000000021008a01
470e0ad10d0e0155d4327e0110bff10108f213006476000800000000250000000c000000
01000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000
190000000c000000ffffff00180000000c0000000066cc001e00000018000000d4000000
090000002d0100001e000000180000000c00000000000000140000000c0000000d000000
120000000c0000000100000054000000b8000000d60000000c0000002a01000019000000
010000000000fa410000fa41d60000000c000000120000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff700000003200300030003600200040042e002c0020004204
380441042e002000330440043d042e000600000006000000060000000600000003000000
060000000300000003000000030000000600000006000000060000000300000003000000
04000000060000000600000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000002000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e00000018000000000000000000000001020000dc000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000002000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e00000018000000000000000000000001020000dc00000052000000
7001000004000000f5ffffff00000000000000000000000090010000000000cc00000000
41007200690061006c002000430079007200000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000130012000000
b00b7e0184c2130046b50030a6c4130084c21300b20b7e011f00000087240a540b000000
21b50030a6c4130084c21300b00b7e012000000020c4130037fc0030a6c4130009000000
b00b7e01200000007af50030a4c41300b00b7e01200000000000000044c7130096f60030
c4c31300080000000000000000000000000000002cc313000abe377ed98b367e00e0fd7f
2cc313005a88367eecc213002a88367e00000000a2030a00f0ffffff1400000001000000
00000000000000000000000001000000eac2013000000000000000000000000000000000
05170af30000000087240a5405170af3d9110135b00b7e01a08e377e0000000064760008
00000000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000
250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e00000018000000d600000023000000f000000038000000140000000c0000000d000000
120000000c000000010000005400000060000000d800000026000000ed00000033000000
010000000000fa410000fa41d800000026000000030000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff54000000330030002500000006000000060000000a000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000200000025000000
0c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
18000000000000000000000001020000dc000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
02000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e00000018000000ba000000b1000000d4000000c6000000140000000c000000
0d000000120000000c000000010000005400000060000000bc000000b4000000d1000000
c1000000010000000000fa410000fa41bc000000b4000000030000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5400000032003400250000000600000006000000
0a000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000
250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e00000018000000000000000000000001020000dc000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000002000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e0000001800000043000000a80000005d000000bd00000014000000
0c0000000d000000120000000c00000001000000540000006000000045000000ab000000
5a000000b8000000010000000000fa410000fa4145000000ab000000030000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000310034002500000006000000
060000000a000000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
02000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e00000018000000000000000000000001020000dc000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000002000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e0000001800000024000000600000003e00000075000000
140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000006000000026000000
630000003b00000070000000010000000000fa410000fa41260000006300000003000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003100320025000000
06000000060000000a000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000002000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e00000018000000000000000000000001020000dc00000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000330000003000000047000000
45000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000058000000
35000000330000004400000040000000010000000000fa410000fa413500000033000000
020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000035002500
060000000a000000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
02000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e00000018000000000000000000000001020000dc000000250000000c000000
0d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000002000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e000000180000003d0000001c0000005100000031000000
140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000580000003f000000
1f0000004e0000002c000000010000000000fa410000fa413f0000001f00000002000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003300250006000000
0a000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000
250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e00000018000000000000000000000001020000dc000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000
0c00000002000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000005900000003000000730000001800000014000000
0c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000005b00000006000000
7000000013000000010000000000fa410000fa415b00000006000000030000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000310032002500000006000000
060000000a000000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
02000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e00000018000000000000000000000001020000dc000000250000000c000000
01000000260000001c000000050000000000000000000000000000000000000025000000
0c00000005000000280000000c0000000300000027000000180000000300000000000000
ffffff0000000000250000000c00000003000000280000000c0000000200000018000000
0c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b000000180000005301000005000000f7010000d700000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000005000000190000000c00000000000000180000000c000000
ffffff001e000000180000005401000006000000f7010000d6000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
250000000c00000005000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
1e000000180000005401000006000000f7010000d6000000260000001c00000002000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c000000
05000000270000001800000005000000000000009999ff0000000000250000000c000000
05000000280000000c00000003000000180000000c0000009999ff00190000000c000000
ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
570100000c0000005d01000012000000180000000c00000000000000120000000c000000
01000000540000007c00000061010000080000008b01000015000000010000000000fa41
0000fa416101000008000000080000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5c00000022043e0440043304560432043b044f04060000000600000006000000
0400000002000000070000000600000006000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c000000
02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
5401000006000000f7010000d6000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000054010000
06000000f7010000d6000000260000001c00000003000000000000000100000000000000
00000000250000000c00000003000000280000000c000000020000002700000018000000
02000000000000009933660000000000250000000c00000002000000280000000c000000
05000000180000000c00000099336600140000000c0000000d000000120000000c000000
020000002b00000018000000570100002d0000005d01000033000000180000000c000000
00000000120000000c0000000100000054000000b40000006101000029000000b5010000
36000000010000000000fa410000fa416101000029000000110000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff7000000020043e04370434044004560431043d04
560420003a043b04560454043d0442043804008006000000060000000500000006000000
060000000200000006000000060000000200000003000000050000000600000002000000
06000000060000000600000006000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000054010000
06000000f7010000d6000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d00008022000000d808000026060f00a611574d4643010000000000
0100000000000000020000008411000000000000843100000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c000000
03000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
5401000006000000f7010000d6000000260000001c000000050000000000000001000000
0000000000000000250000000c00000005000000280000000c0000000300000027000000
180000000300000000000000ffffcc0000000000250000000c0000000300000028000000
0c00000002000000180000000c000000ffffcc00140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b00000018000000570100004e0000005d0100005400000018000000
0c00000000000000120000000c0000000100000054000000d0000000610100004a000000
e701000057000000010000000000fa410000fa41610100004a000000160000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff780000001f0440043e043c0438044104
3b043e043204350420003204380440043e0431043d0438044604420432043e0407000000
060000000600000008000000060000000600000006000000060000000700000006000000
030000000700000006000000060000000600000006000000060000000600000006000000
060000000700000006000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000250000000c0000000500000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000005401000006000000
f7010000d6000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000005401000006000000f7010000
d6000000260000001c000000020000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000002000000280000000c0000000500000027000000180000000500000000000000
ccffff0000000000250000000c00000005000000280000000c0000000300000018000000
0c000000ccffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
18000000570100006f0000005d01000075000000180000000c0000000000000012000000
0c0000000100000054000000a0000000610100006b000000ab0100007800000001000000
0000fa410000fa41610100006b0000000e0000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff6800000021042f003304200042043004200045043004400447043e04
320430040700000003000000040000000300000006000000060000000300000006000000
060000000600000006000000060000000700000006000000540000009c00000061010000
79000000ad01000086000000010000000000fa410000fa4161010000790000000d000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff680000003f0440043e043c04
380441043b043e0432045604410442044c04000006000000060000000600000008000000
060000000600000006000000060000000700000002000000060000000600000006000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000005401000006000000f7010000d600000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
05000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000005401000006000000f7010000d6000000260000001c000000
0300000000000000010000000000000000000000250000000c0000000300000028000000
0c0000000200000027000000180000000200000000000000660066000000000025000000
0c00000002000000280000000c00000005000000180000000c0000006600660014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000005701000090000000
5d01000096000000180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000
e8000000610100008c000000f301000099000000010000000000fa410000fa4161010000
8c0000001a0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff80000000
1d0435044004430445043e043c045604410442044c042000420430042000310443043404
560432043d0438044604420432043e040700000006000000060000000600000006000000
060000000800000002000000060000000600000006000000030000000600000006000000
030000000600000006000000060000000200000007000000060000000600000006000000
060000000700000006000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000002000000250000000c0000000300000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000005401000006000000
f7010000d6000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000005401000006000000f7010000
d6000000260000001c000000050000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000005000000280000000c0000000300000027000000180000000300000000000000
ff80800000000000250000000c00000003000000280000000c0000000200000018000000
0c000000ff808000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
1800000057010000b10000005d010000b7000000180000000c0000000000000012000000
0c00000001000000540000009c00000061010000ad000000a9010000ba00000001000000
0000fa410000fa4161010000ad0000000d0000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff68000000210435043a0442043e04400420003f043e0441043b044304
330400000700000006000000050000000600000006000000060000000300000006000000
0600000006000000060000000600000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000000
05000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
5401000006000000f7010000d6000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000054010000
06000000f7010000d6000000260000001c00000002000000000000000100000000000000
00000000250000000c00000002000000280000000c000000050000002700000018000000
05000000000000000066cc0000000000250000000c00000005000000280000000c000000
03000000180000000c0000000066cc00140000000c0000000d000000120000000c000000
020000002b0000001800000057010000d20000005d010000d8000000180000000c000000
00000000120000000c00000001000000540000009000000061010000ce00000092010000
d5000000010000000000fa410000fa4161010000ce0000000b0000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff6400000006043d04480456042000330430043b04
430437045604000002000000060000000800000002000000030000000400000006000000
06000000060000000500000002000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000054010000
06000000f7010000d6000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000005000000250000000c0000000200000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000005401000006000000
f7010000d6000000260000001c0000000300000000000000010000000000000000000000
250000000c00000003000000280000000c00000002000000270000001800000002000000
00000000ccccff0000000000250000000c00000002000000280000000c00000005000000
180000000c000000ccccff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b0000001800000057010000f30000005d010000f9000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000200000025000000
0c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ccccff001e000000
180000005401000006000000f7010000d6000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c000000
03000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ccccff001e00000018000000
000000000000000001020000dc000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000ccccff001e0000001800000000000000
0000000001020000dc000000260000001c00000005000000000000000000000000000000
00000000250000000c00000005000000280000000c00000003000000250000000c000000
05000080280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
0500000005000000fb010000d7000000250000000c00000004000080250000000c000000
07000080280000000c00000005000000250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff090000001000000001020000dc0000002100000008000000190000000c000000
00000000180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff0a00000010000000
00000000000000002100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000
ffffff00220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a400000
24000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800000008046000000
1c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000
10000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02dc000102
05000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200
030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e0005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604dc0001020000
000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc020000ffff
ff000000040000002d010100050000000902ffffff000500000001020000000004000000
04010d000400000002010200070000001b04d800fc010500050008000000fa0200000000
000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d010300
040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102
00000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604dc00010200000000
040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01
0100040000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c01
0000070000001604d700fc010500050008000000fa020000010000000000000004000000
2d01040004000000f001000007000000fc0200009999ff000000040000002d0100000400
0000f00101000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d000400
0000020102000b0000001a081a00a0007100de009f00e3001a005e0007000000fc020000
993366000000040000002d01010004000000f0010000050000000902993366000b000000
1a088a00d800b5008a00b800dd003300580007000000fc020000ffffcc00000004000000
2d01000004000000f0010100050000000902ffffcc000b0000001a08b30077008e004b00
b600ca003100450007000000fc020000ccffff000000040000002d01010004000000f001
0000050000000902ccffff000b0000001a088200450052004300aa00c40025003f000700
0000fc020000660066000000040000002d01000004000000f00101000500000009026600
66000b0000001a084900450037004e00a100c6001c00410007000000fc020000ff808000
0000040000002d01010004000000f0010000050000000902ff8080000b0000001a083400
50002b0058009e00c8001900430007000000fc0200000066cc000000040000002d010000
04000000f00101000500000009020066cc000b0000001a0826005f0014008c009900cf00
14004a0007000000fc020000ccccff000000040000002d01010004000000f00100000500
0000140255009200040000000201010005000000130213009200040000002d0102000400
00002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400
050000000102ffffff000500000009020066cc00040000002c010000070000001604dc00
0102000000001c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc00000000417269616c20
4379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000002d010500040000002d0100000400
00002d010500040000002d010000040000002d010200040000002d010300040000002d01
0500040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01010004000000
2d010400050000000102ffffff000500000009020066cc00040000002c01000007000000
16041e002d010900d400050000000902000000000400000004010d000400000002010100
22000000320a0c00d600120000003230303620f02e2c20f2e8f12e20e3f0ed2e06000600
060006000300060003000300030006000600060003000300040006000600030004000000
2d010500040000002d010000040000002d010200040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010100040000002d01
0400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
dc00010200000000040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010100040000002d0104000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604dc000102
000000001c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc00000000417269616c204379
720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01060004000000
2d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010200
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0600040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c0100000700000016043800f0002300d6000400000004010d0004000000
020101000c000000320a2600d8000300000033302502060006000a00040000002d010500
040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d0104000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604dc000102
00000000040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010600
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010600040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c010000070000001604c600d400b100ba0004000000
04010d0004000000020101000c000000320ab400bc000300000032342502060006000a00
040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0101000400
00002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604dc00010200000000040000002d010500040000002d010600040000002d010500
040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000000
2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d0104000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604bd005d00
a80043000400000004010d0004000000020101000c000000320aab004500030000003134
2502060006000a00040000002d010500040000002d010600040000002d01020004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0106000400
00002d010100040000002d010400050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c010000070000001604dc00010200000000040000002d010500040000002d010600
040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0101000400
00002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
0000160475003e00600024000400000004010d0004000000020101000c000000320a6300
26000300000031322502060006000a00040000002d010500040000002d01060004000000
2d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604dc00010200000000040000002d010500
040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d01020004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0106000400
00002d010100040000002d010400050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c01000007000000160445004700300033000400000004010d000400000002010100
0a000000320a3300350002000000352506000a00040000002d010500040000002d010600
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010600040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c010000070000001604dc0001020000000004000000
2d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010200
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0600040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c010000070000001604310051001c003d000400000004010d0004000000
020101000a000000320a1f003f0002000000332506000a00040000002d01050004000000
2d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d010400050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604dc00010200000000
040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d01060004000000
2d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c01000007000000160418007300030059000400000004010d00
04000000020101000c000000320a06005b000300000031322502060006000a0004000000
2d010500040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d01
0400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
dc00010200000000040000002d01000008000000fa020000000000000000000004000000
2d01070004000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d0104000400
0000f0010100050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400
000002010200070000001b04d800f80105005301040000002d010200040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01
0400040000002d01070005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c01
0000070000001604d600f70106005401040000002d010200040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0104000400
00002d01070005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c0100000700
00001604d600f7010600540108000000fa0200000100000000000000040000002d010100
04000000f001070007000000fc0200009999ff000000040000002d01070004000000f001
04000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d00040000000201
0200070000001b0413005e010c0057010500000009020000000004000000020101001300
0000320a0800610108000000d2eef0e3b3e2ebff06000600060004000200070006000600
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010700040000002d010100050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c010000070000001604d600f7010600540104000000
2d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400
00002d010000040000002d010700040000002d010100050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604d600f7010600540108000000fa020000
0100000000000000040000002d01040004000000f001010007000000fc02000099336600
0000040000002d01010004000000f0010700050000000902993366000400000004010d00
0400000002010200070000001b0434005e012d0057010500000009020000000004000000
0201010021000000320a2900610111000000d0eee7e4f0b3e1edb320eaebb3baedf2e800
060006000500060006000200060006000200030005000600020006000600060006000400
00002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c010000070000001604d600f70106005401040000002d01
0200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002c010000070000001604d600f7010600540108000000fa0200000100
000000000000040000002d01070004000000f001040007000000fc020000ffffcc000000
040000002d01040004000000f0010100050000000902ffffcc000400000004010d000400
000002010200070000001b0455005e014e00570105000000090200000000040000000201
010028000000320a4a00610116000000cff0eeece8f1ebeee2e520e2e8f0eee1ede8f6f2
e2ee07000600060008000600060006000600070006000300070006000600060006000600
06000600060007000600040000002d010200040000002d010300040000002d0105000400
00002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010700
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d600
f70106005401040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01070005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d600f7010600
540108000000fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f00107000700
0000fc020000ccffff000000040000002d01070004000000f0010400050000000902ccff
ff000400000004010d000400000002010200070000001b0476005e016f00570105000000
09020000000004000000020101001c000000320a6b0061010e000000d12fe320f2e020f5
e0f0f7eee2e0070003000400030006000600030006000600060006000600070006001b00
0000320a790061010d000000eff0eeece8f1ebeee2b3f1f2fce006000600060008000600
06000600060007000200060006000600040000002d010200040000002d01030004000000
2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0107000400
00002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604d600f70106005401040000002d010200040000002d010300040000002d010500
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700040000002d01
0100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
d600f7010600540108000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000
f001010007000000fc020000660066000000040000002d01010004000000f00107000500
00000902660066000400000004010d000400000002010200070000001b0497005e019000
57010500000009020000000004000000020101002e000000320a8c0061011a000000cde5
f0f3f5eeecb3f1f2fc20f2e020e1f3e4b3e2ede8f6f2e2ee070006000600060006000600
080002000600060006000300060006000300060006000600020007000600060006000600
07000600040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010100040000002d010400050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d600f70106005401
040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c010000070000001604d600f7010600540108000000
fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f001040007000000fc020000
ff8080000000040000002d01040004000000f0010100050000000902ff80800004000000
04010d000400000002010200070000001b04b8005e01b100570105000000090200000000
04000000020101001b000000320aad0061010d000000d1e5eaf2eef020efeef1ebf3e3e0
0700060005000600060006000300060006000600060006000400040000002d0102000400
00002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c010000070000001604d600f70106005401040000002d010200040000002d01
0300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010400040000002d010700050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604d600f7010600540108000000fa02000001000000000000000400
00002d01010004000000f001070007000000fc0200000066cc000000040000002d010700
04000000f00104000500000009020066cc000400000004010d0004000000020102000700
00001b04d9005e01d200570105000000090200000000040000000201010018000000320a
ce0061010b000000b2edf8b320e3e0ebf3e7b3f302000600080002000300040006000600
060005000200040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700040000002d01010005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d600f7010600
5401040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010700040000002d010100050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d600f701060054010800
0000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f001010007000000fc02
0000ccccff000000040000002d01010004000000f0010700050000000902ccccff000400
000004010d000400000002010200070000001b04fa005e01f3005701040000002d010200
040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff00050000000902cccc
ff00040000002c010000070000001604d600f70106005401040000002d01020004000000
2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010100040000002d010400050000000102ffffff00050000000902ccccff000400
00002c010000070000001604dc00010200000000040000002d010200040000002d010300
040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01
0100040000002d010400050000000102ffffff00050000000902ccccff00040000002c01
0000070000001604dc0001020000000008000000fa020000000000000000000004000000
2d01070004000000f001040007000000fc020100000000000000040000002d0104000400
0000f0010100050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400
000002010200070000001b04d800fc010500050007000000fc0200000000000000000400
00002d010100040000002d01020004000000f0010700040000002d010500040000002701
ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff
030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff0300
00000000

Рис. 2.5. Галузева структура кредитів ВАТ „ Кредитпромбанк ” на 31
грудня 2009 року

За даними фінансової звітності ВАТ „Кредитпромбанк” на 01.01.2008-2009
років кредитний портфель банку динамічно зростає, що свідчить про
ефективну кредитну політику та динамічний розвиток банку вцілому.

picscalex100010009000003a01400000a00520d00000000520d000026060f009a1a574d
464301000000000001006be80000000001000000781a000000000000781a000001000000
6c000000050000000500000069010000e70000000000000000000000cd2c0000cf1c0000
20454d4600000100781a00003f0100000500000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
000000006f010000ec000000260000001c00000001000000000000000000000000000000
00000000250000000c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff00
00000000250000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
00000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
050000000500000069010000e7000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000
250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
1e0000001800000000000000000000006f010000ec000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c0000000000000018000000
0c000000ffffff001e0000001800000005000000050000006a010000e700000027000000
1800000003000000000000008080800000000000250000000c0000000300000028000000
0c00000002000000250000000c00000008000080280000000c0000000100000018000000
0c00000080808000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d00000012000000
0c00000002000000560000003000000048000000ac00000060010000c100000005000000
4800c1006500ac006001ac004301c1004800c10027000000180000000100000000000000
c0c0c00000000000250000000c00000001000000280000000c0000000300000018000000
0c000000c0c0c000190000000c0000000000000056000000300000004800000013000000
65000000c1000000050000004800c10048002800650013006500ac004800c10056000000
30000000650000001300000060010000ac000000050000006500ac006500130060011300
6001ac006500ac00260000001c0000000300000000000000000000000000000000000000
250000000c000000030000001b0000001000000048000000c1000000190000000c000000
ffffff00120000000c00000001000000360000001000000065000000ac00000036000000
1000000060010000ac0000001b0000001000000048000000ae0000003600000010000000
6500000098000000360000001000000060010000980000001b0000001000000048000000
9b0000003600000010000000650000008500000036000000100000006001000085000000
1b0000001000000048000000880000003600000010000000650000007200000036000000
1000000060010000720000001b0000001000000048000000750000003600000010000000
650000005f0000003600000010000000600100005f0000001b0000001000000048000000
620000003600000010000000650000004c0000003600000010000000600100004c000000
1b00000010000000480000004f0000003600000010000000650000003900000036000000
1000000060010000390000001b00000010000000480000003c0000003600000010000000
6500000026000000360000001000000060010000260000001b0000001000000048000000
280000003600000010000000650000001300000036000000100000006001000013000000
250000000c00000005000080280000000c00000001000000180000000c00000000000000
190000000c00000000000000120000000c00000002000000560000003000000048000000
ac00000060010000c1000000050000006001ac004301c1004800c1006500ac006001ac00
260000001c0000000100000000000000010000000000000080808000250000000c000000
01000000280000000c000000030000005600000030000000480000001300000065000000
c1000000050000004800c10048002800650013006500ac004800c1005600000030000000
650000001300000060010000ac000000050000006500ac0065001300600113006001ac00
6500ac00260000001c000000030000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000003000000280000000c0000000100000027000000180000000100000000000000
4d4d800000000000250000000c00000001000000180000000c0000004d4d800019000000
0c0000004d4d800056000000300000008c0000005400000097000000bb00000005000000
8c00bb008c005d00970054009700b2008c00bb0027000000180000000200000000000000
9999ff0000000000250000000c00000002000000280000000c0000000100000018000000
0c0000009999ff00190000000c000000ffffff0056000000300000006a0000005d000000
8c000000bb000000050000006a00bb006a005d008c005d008c00bb006a00bb0025000000
0c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000
7373bf0000000000250000000c00000002000000180000000c0000007373bf0019000000
0c0000007373bf0056000000300000006a00000054000000970000005d00000005000000
8c005d0097005400760054006a005d008c005d00520000007001000001000000f4ffffff
00000000000000000000000090010000000000cc0000000041007200690061006c002000
430079007200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000130012000000283c7e0188f0130046b50030
aaf2130088f013002a3c7e011f00000021008a010c00000021b50030aaf2130088f01300
283c7e012000000024f2130037fc0030aaf2130009000000283c7e01200000007af50030
a8f21300283c7e01200000000000000058f4130096f6003018f11300d98b367e00e0fd7f
000013005a88367ed8f013002a88367e00000000ae0404006f01fc001400000001000000
00000000000000001000000000000000a8b46c7401000000000000000000000000000000
00000400eac201300000000000000000ffffffff00000000f1140ad90000000021008a01
f1140ad9d214015e283c7e016f01fc00546a61006476000800000000250000000c000000
01000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000
190000000c0000007373bf00180000000c0000007373bf001e000000180000006a000000
49000000980000005f000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00
140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000700000006c000000
4c000000950000005a000000010000000000fa410000fa416c0000004c00000006000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff580000003900380036003500
39003000070000000700000007000000070000000700000007000000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000005000000
050000006a010000e7000000260000001c00000004000000000000000100000000000000
00000000250000000c00000004000000280000000c000000030000002700000018000000
03000000000000004d4d800000000000250000000c00000003000000280000000c000000
02000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d8000140000000c000000
0d000000120000000c000000020000005600000030000000df0000001f000000ea000000
bb00000005000000df00bb00df002800ea001f00ea00b200df00bb002700000018000000
02000000000000009999ff0000000000250000000c00000002000000280000000c000000
03000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff005600000030000000
be00000028000000df000000bb00000005000000be00bb00be002800df002800df00bb00
be00bb00250000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000
02000000000000007373bf0000000000250000000c00000002000000180000000c000000
7373bf00190000000c0000007373bf005600000030000000be0000001f000000ea000000
2800000005000000df002800ea001f00c9001f00be002800df002800250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000002000000250000000c00000004000000190000000c0000007373bf00
180000000c0000007373bf001e00000018000000b900000014000000ee0000002a000000
180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000
120000000c000000010000005400000078000000bb00000017000000eb00000025000000
010000000000fa410000fa41bb00000017000000070000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff5c0000003100350033003700370031003600000007000000
070000000700000007000000070000000700000007000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000002000000250000000c0000000400000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000500000005000000
6a010000e7000000250000000c00000004000080280000000c0000000200000025000000
0c00000007000080280000000c00000004000000260000001c0000000400000000000000
000000000000000000000000250000000c000000040000001b0000001000000048000000
c1000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000003600000010000000
48000000280000001b0000001000000048000000c1000000360000001000000045000000
c10000001b0000001000000048000000ae000000360000001000000045000000ae000000
1b00000010000000480000009b0000003600000010000000450000009b0000001b000000
100000004800000088000000360000001000000045000000880000001b00000010000000
4800000075000000360000001000000045000000750000001b0000001000000048000000
62000000360000001000000045000000620000001b00000010000000480000004f000000
3600000010000000450000004f0000001b00000010000000480000003c00000036000000
10000000450000003c0000001b0000001000000048000000280000003600000010000000
450000002800000054000000540000003c000000b900000042000000c700000001000000
0000fa410000fa413c000000b9000000010000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff500000003000000007000000540000007000000019000000a6000000
42000000b4000000010000000000fa410000fa4119000000a6000000060000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000320030003000300030003000
070000000700000007000000070000000700000007000000540000007000000019000000
9300000042000000a1000000010000000000fa410000fa41190000009300000006000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff580000003400300030003000
300030000700000007000000070000000700000007000000070000005400000070000000
1900000080000000420000008e000000010000000000fa410000fa411900000080000000
060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5800000036003000
300030003000300007000000070000000700000007000000070000000700000054000000
70000000190000006d000000420000007b000000010000000000fa410000fa4119000000
6d000000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000
380030003000300030003000070000000700000007000000070000000700000007000000
5400000078000000120000005a0000004200000068000000010000000000fa410000fa41
120000005a000000070000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
5c0000003100300030003000300030003000ffff07000000070000000700000007000000
070000000700000007000000540000007800000012000000470000004200000055000000
010000000000fa410000fa411200000047000000070000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff5c0000003100320030003000300030003000000007000000
070000000700000007000000070000000700000007000000540000007800000012000000
340000004200000042000000010000000000fa410000fa41120000003400000007000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c0000003100340030003000
300030003000000007000000070000000700000007000000070000000700000007000000
54000000780000001200000020000000420000002e000000010000000000fa410000fa41
1200000020000000070000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
5c0000003100360030003000300030003000000007000000070000000700000007000000
0700000007000000070000001b0000001000000048000000c10000003600000010000000
43010000c10000001b0000001000000048000000c1000000360000001000000048000000
c40000001b000000100000009c000000c100000036000000100000009c000000c4000000
1b00000010000000ef000000c10000003600000010000000ef000000c40000001b000000
1000000043010000c1000000360000001000000043010000c40000005400000088000000
53000000c700000090000000d5000000010000000000fa410000fa4153000000c7000000
0a0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6000000030003100
2e00300031002e0032003000300038000700000007000000030000000700000007000000
03000000070000000700000007000000070000005400000088000000a7000000c7000000
e4000000d5000000010000000000fa410000fa41a7000000c70000000a0000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff60000000300031002e00300031002e00
320030003000390007000000070000000300000007000000070000000300000007000000
070000000700000007000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
1800000000000000000000006f010000ec000000250000000c0000000700008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e0000001800000000000000000000006f010000ec000000250000000c000000
07000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006f010000ec000000
250000000c00000005000080180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000
140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000005000000
0500000069010000e7000000250000000c00000004000080250000000c00000007000080
280000000c00000004000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
09000000100000006f010000ec0000002100000008000000190000000c00000000000000
180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff0a0000001000000000000000
000000002100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000
180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080460000001c000000
10000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000
140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ec006f0105000000
090200000000050000000102ffffff000400000004010d00040000000201020003000000
1e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ec006f01000000000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000
040000002d010100050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d00
0400000002010200070000001b04e8006a010500050008000000fa020000000000000000
0000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d01030004000000
2701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01000005000000010200000000
050000000902ffffff00040000002c010000070000001604ec006f010000000004000000
2d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d0101000400
00002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c0100000700
00001604e7006a010500050007000000fc020000808080000000040000002d0104000400
0000f001010008000000fa02050000000000ffffff00040000002d01010004000000f001
000005000000090280808000050000000102ffffff000400000004010d00040000000201
02000e000000240305004800c1006500ac006001ac004301c1004800c10007000000fc02
0000c0c0c0000000040000002d01000004000000f0010400050000000902c0c0c0000500
00000102000000000e000000240305004800c10048002800650013006500ac004800c100
0e000000240305006500ac0065001300600113006001ac006500ac0008000000fa020000
0000000000000000040000002d010400050000001402c1004800050000000102ffffff00
0400000002010100050000001302ac006500050000001302ac006001050000001402ae00
480005000000130298006500050000001302980060010500000014029b00480005000000
130285006500050000001302850060010500000014028800480005000000130272006500
05000000130272006001050000001402750048000500000013025f006500050000001302
5f006001050000001402620048000500000013024c0065000500000013024c0060010500
000014024f00480005000000130239006500050000001302390060010500000014023c00
480005000000130226006500050000001302260060010500000014022800480005000000
1302130065000500000013021300600107000000fc020100000000000000040000002d01
050004000000f00100000500000009020000000005000000010200000000040000000201
02000e000000240305006001ac004301c1004800c1006500ac006001ac0008000000fa02
00000100000080808000040000002d01000004000000f00104000e000000240305004800
c10048002800650013006500ac004800c1000e000000240305006500ac00650013006001
13006001ac006500ac0008000000fa0200000100000000000000040000002d0104000400
0000f001000007000000fc0200004d4d80000000040000002d0100000500000009024d4d
80000500000001024d4d80000e000000240305008c00bb008c005d00970054009700b200
8c00bb0007000000fc0200009999ff000000040000002d01060004000000f00100000500
000009029999ff00050000000102ffffff000e000000240305006a00bb006a005d008c00
5d008c00bb006a00bb0007000000fc020000000000000000040000002d01000004000000
f001060007000000fc0200007373bf000000040000002d0106000500000009027373bf00
0500000001027373bf000e000000240305008c005d0097005400760054006a005d008c00
5d001c000000fb02f4ff0000000000009001000000cc00000000417269616c2043797200
00000000000000000000000000000000000000000000040000002d0107001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000000
0000000000000000000000000000040000002d010800040000002d010700040000002d01
0800040000002d010700040000002d010200040000002d010300040000002d0108000400
00002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010600040000002d010400
0500000001027373bf000500000009027373bf00040000002c0100000700000016045f00
980049006a0005000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d000400
00000201010010000000320a4c006c000600000039383635393007000700070007000700
0700040000002d010800040000002d010700040000002d010200040000002d0103000400
00002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010600
040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604e7006a010500050008000000fa0200000100000000000000040000002d01
090004000000f001040007000000fc0200004d4d80000000040000002d01040004000000
f00106000500000009024d4d80000500000001024d4d80000400000004010d0004000000
020102000e00000024030500df00bb00df002800ea001f00ea00b200df00bb0007000000
fc0200009999ff000000040000002d01060004000000f00104000500000009029999ff00
050000000102ffffff000e00000024030500be00bb00be002800df002800df00bb00be00
bb00040000002d01000004000000f001060007000000fc0200007373bf00000004000000
2d0104000500000009027373bf000500000001027373bf000e00000024030500df002800
ea001f00c9001f00be002800df002800040000002d010800040000002d01070004000000
2d010800040000002d010700040000002d010200040000002d010300040000002d010800
040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010400040000002d01
09000500000001027373bf000500000009027373bf00040000002c010000070000001604
2a00ee001400b90005000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d00
040000000201010012000000320a1700bb000700000031353337373136ff070007000700
0700070007000700040000002d010800040000002d010700040000002d01020004000000
2d010300040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d0107000400
00002d010400040000002d010900050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c010000070000001604e7006a0105000500040000002d01000004000000f0010400
040000002d01020004000000f001090008000000fa020000000000000000000004000000
2d010400050000001402c10048000400000004010d000400000002010100050000001302
28004800050000001402c1004800050000001302c1004500050000001402ae0048000500
00001302ae0045000500000014029b0048000500000013029b0045000500000014028800
480005000000130288004500050000001402750048000500000013027500450005000000
140262004800050000001302620045000500000014024f0048000500000013024f004500
0500000014023c0048000500000013023c00450005000000140228004800050000001302
2800450009000000320ab9003c00010000003081070010000000320aa600190006000000
32303030303007000700070007000700070010000000320a930019000600000034303030
303007000700070007000700070010000000320a80001900060000003630303030300700
0700070007000700070010000000320a6d00190006000000383030303030070007000700
07000700070012000000320a5a0012000700000031303030303030ff0700070007000700
07000700070012000000320a470012000700000031323030303030ff0700070007000700
07000700070012000000320a340012000700000031343030303030ff0700070007000700
07000700070012000000320a200012000700000031363030303030ff0700070007000700
070007000700050000001402c1004800050000001302c1004301050000001402c1004800
050000001302c4004800050000001402c1009c00050000001302c4009c00050000001402
c100ef00050000001302c400ef00050000001402c1004301050000001302c40043011600
0000320ac70053000a00000030312e30312e323030380700070003000700070003000700
07000700070016000000320ac700a7000a00000030312e30312e32303039070007000300
0700070003000700070007000700040000002d010200040000002d010800040000002701
ffff030000001e00040000002d010700040000002d010400050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c010000070000001604ec006f0100000000040000002d01
0200040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d01070004000000
2d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604ec006f0100000000040000002d010200040000002d010800040000002701ffff0300
00001e00040000002d010700040000002d010400050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002c010000070000001604ec006f0100000000040000002d0105000500
00000902ffffff00050000000102000000000400000004010d0004000000020102000700
00001b04e8006a0105000500040000002d010000040000002d01020004000000f0010400
040000002d010800040000002701ffff030000001e000500000001020000000005000000
0902ffffff00040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902
ffffff00040000002701ffff030000000000

Рис. 2.6. Динаміка росту кредитного портфеля ВАТ „Кредитпромбанк”, тис.
грн.

Дохід за кредитними операціями на основі фінансової звітності за
2008-2009 роки ВАТ „Кредитпромбанк” у 2009 році зріс на 94 439 тис. грн.
порівняно з 2008 роком. Дохідність кредитних вкладень (відношення доходу
від кредитних операцій до середьої суми кредитних вкладень за
досліджуваний період) у 2008 році і в 2009 році становила 0,11, що
свідчить про стабільний дохід банку (Додаток Д).

Даний коефіцієнт є універсальним показником, він характеризує
ефективність вкладень у кредитні операції і показує, скільки банк
отримує доходів з кожної гривні, вкладеної саме в кредитні операції За
умови ідеальної фінансової дисципліни позичальників, коли виконуються
всі умови договорів і всі кредити та проценти за ними повертаються
повністю, цей коефіцієнт дорівнюватиме середньозваженій процентній
ставці за кредитами. Під час розрахунку даного коефіцієнта чисельник
береться фактична сума отриманого доходу від процентів за кредитами. Для
точнішого розрахунку вона може бути скоригована на суму втрат від
списання безнадійних кредитів за аналізований період.

Отже, у ВАТ „Кредитпромбанк” коефіцієнт частки кредитів у загальних
активах на 31 грудня 2009 року становив 73% на 3% менше ніж на 31 грудня
2008 року. Це свідчить про досить високу кредитну активність банку.
Взагальному кредити ВАТ „Кредитпромбанк” зросли на 55% (на 891 442 тис.
грн.). Найбільше кредитів надається корпоративним клієнтам, 82% від всіх
кредитів у 2008 році та 76% у 2009 році (у 2009 році їх питома вага
зменшилася на 6%). А кредити роздрібним клієнтам збільшилися на 308 079
тис. грн. (питома вага зросла на 6%), їх темп зміни становив 108%.

Завдяки ефективній роботі з покращення якості кредитного портфеля, сума
витрат на формування резервів за активними операціями у звітному періоді
зменшилась на 59,87%.

Коефіцієнт захищеності позик ВАТ „Кредитпромбанк” на 31.12.2009 р.
становив 0,04, а на 31.12.2008р. – 0,04. Це свідчить про те, що ступінь
захищеності позик від можливих втрат знаходиться на досить доброму
рівні. Захищеність кредитів власним капіталом також стабільна та
знаходиться на одному рівні.

У 2009 році структура кредитів ВАТ „Кредитпромбанк” майже не змінилася.
Зменшилася лише питома вага торгівлі до 30%, промислового виробництва до
14%, але зросла частка роздрібних клієнтів до 24%.

Отже, кредитний портфель ВАТ „Кредитпромбанк” динамічно зростає в
аналізованому періоді, що свідчить про ефективну кредитну політику та
динамічний розвиток банку вцілому.

Похожие записи