.

Управління кредитними ризиками в комерційних банках

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 18395
Скачать документ

159

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ

До захисту допускаю:

завідувач кафедри банківської справи,

Академік АЕН України, д.е.н.,

професор О.В. Васюренко

ДИПЛОМНА РОБОТА

Управління кредитними ризиками в комерційних банках

Керівник роботи, викладач О.М.Христофорова

Консультант з питань використання

інформаційних технологій,

ст. викладач О.І.Ходирєв

Консультант з питань охорони праці,

к.х.н., доцент Л.І. Юрченко

Студентка перепідготовки

спеціалістів групи 3-ПС

спеціальності 7.050105 “Банківська справа”

О.В.Бросленко

Харків – 2009

Вступ

Банківська система – один із найважливіших елементів економіки країни.
За образним порівнянням, вона виконує приблизно таку ж функцію й роль в
економіці держави, як і кровоносна система в організмі людини: постачає
необхідну для життєдіяльності “кров” – гроші в усі сфери народного
господарства, одна із найважливіших і невіддільних структур ринкової
економіки. В Україні проходить радикальне реформування економіки, з нею
і банківської системи, яка базується на вікових принципах.

Банки є одним із головних інструментів здійснення реформ, однією з
найважливіших структур ринкової економіки. Стан економіки негативно
позначається на розвитку банків України. Щоб вчасно, оперативно, по
нагоді здійснювати кредитування економіки держави банки повинні мати у
своєму розпорядженні кошти.

Комерційна діяльність банків в нинішніх умовах ускладнена відсутністю
сформованого грошового ринку країни, непідготовленістю клієнтів,
недосконалістю системи страхування, загальною кризою неплатежів. В цих
умовах особливе значення приділяється збалансованості пасивів банків по
власним і запозиченим джерелам, збалансованість пасивної і активної
частини балансу, а також відповідність формування власних коштів до
вимог, що пред`являються зі сторони Національного банку України.

Таким чином, становлення в Україні сучасної банківської справи і
банківської системи висуває на перше місце проблеми, які пов`язані з
ризиковістю кредитних операцій банку, з достатністю власних коштів для
формування резервної бази під забезпечення кредитних операцій.

У зв’язку з цим дослідження питань оцінки та аналізу кредитного ризику в
діяльності банку набуває особливого значення, що зумовлює актуальність
обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього
питання.

Об`єктом дослідження в даній роботі виступає механізм формування і
використання резервної бази банків та регулювання їх діяльності за
допомогою економічних нормативів, а також досягнення комерційними
банками встановлених НБУ розмірів статутних фондів.

Дана робота має на своїй меті розкриття механізму формування резервної
бази комерційних банків і механізму управління кредитними ризиками, як
зі сторони самих комерційних банків, так і зі сторони держави в особі
Національного банку України.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:
досліджено роль резервної бази банку; наведено сучасний стан формування
резервної бази банку; розглянуто організацію роботи з питань управління
кредитними ризиками банку; викладено проблеми формування резервної бази
банку; запропоновано напрямки щодо вдосконалення методів та механізмів
управління кредитними ризиками банку.

Вказаному питанню приділяється значна увага Національного банку України,
що знайшло своє відображення у законах “Про банки і банківську
діяльність”, “Про Національний банк України”, інструкції НБУ “Про
порядок регулювання діяльності банків в Україні”, Положення НБУ “Про
порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій,
представництв, відділень від 31.08.2001р. № 375, Положення НБУ “Про
порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих
втрат за кредитними операціями банків”, Закон України “Про заставу”.

На вирішення цієї проблеми спрямовані дослідження Васюренка О.В.,
Гребенник Н.І., Заруби О.Д., Івасіва Б.С., Карманова Є.В., Лаврушина
О.І., Міщенка В.І., Мороза А.М., Савлука М.І., Тиркала Л.І.

Характер роботи розкриває взаємовідношення двох рівнів банківської
системи України: Національного банку України і комерційних банків,
допомагає зрозуміти, що встановлення певних нормативних вимог до пасивів
комерційного банку – це об`єктивна необхідність для захисту інтересів
вкладників, акціонерів і інших контрагентів банків, а також для
ефективної роботи самого банку і ефективності банківської системи
України.

Впровадження пропозицій та рекомендацій, наданих в роботі, дозволять
покращити роботу з формування та використання резервних фондів банку,
допоможуть зрозуміти, що встановлення певних нормативних вимог до
пасивів комерційного банку – це об’єктивна необхідність для захисту
інтересів вкладників, акціонерів та інших контрагентів банків, а також
для ефективної роботи самого банку і ефективності банківської системи
України вцілому.

Розділ 1. Кредитний ризик в процесі кредитного портфелю комерційного
банку

1.1 Економічна природа і сутність кредитного ризику

У спеціальній літературі є різноманітні визначення кредитного ризику.
Будемо користуватися таким визначенням. Кредитний ризик – можливість
того, що вартість активів банку, насамперед кредитів, зменшиться у
зв’язку з нездатністю або небажанням клієнта (позичальника) повернути
борг або частину боргу, включаючи належні за договором відсотки.

При неповернені кредиту в банку зменшується капітал, виникає дефіцит
коштів. Якщо кредитні утрати великі, то це може призвести до
банкрутства. У випадку, коли сума неповернених кредитів перевищує розмір
власних коштів банку, кредитна організація об’єктивно стає
несплатоспроможною, оскільки обсяг реально наявних у неї активів є менше
розміру зобов’язань і повна їхня оплата стає неможливою. При цьому
страждають не тільки інтереси власників банку (акціонерів, учасників),
але, найчастіше, і вкладників – фізичних і юридичних осіб, розрахунки,
по ракунках яких припиняються.

Тому управління кредитним ризиком має дуже велике значення в системі
управління банківськими ризиками, і є необхідною частиною стратегії і
тактики виживання і розвитку комерційного банку. Крім того, тема
управління кредитним ризиком найбільше розроблена в банківській
практиці, кредитний ризик комерційних банків знаходиться під особливим
спостереженням НБУ і регулюється множиною нормативних актів.

Управління кредитним ризиком вимагає постійного контролю за структурою
портфеля позичок і їхнього якісного складу. У рамках дилеми “прибуток –
ризик”, банкір змушений обмежувати норму прибутку, страхуючи себе від
зайвого ризику. Він повинен проводити політику розосередження ризику і
не припускати концентрації кредитів у декількох великих позичальників,
що чревате серйозними наслідками у випадку неповернення позички одним із
них. Банк не повинен надмірно ризикувати коштами вкладників, фінансуючи
спекулятивні (хоча і високоприбуткові) проекти. За цим уважно
спостерігають контрольні органи НБУ в ході періодичних ревізій.

Крім того, кредитний ризик залежить від зовнішніх (пов’язаних зі станом
економічного середовища, із коньюнктурою) і внутрішніх (викликаних
помилковими діями самого банку) факторів. Можливості управління
зовнішніми чинниками обмежені, хоча своєчасними діями банк може у
відомій мірі зм’якшити їхній вплив і запобігти значним втратам. Проте
основні важелі управління кредитним ризиком лежать у сфері внутрішньої
політики банку.

Кредитна політика належить до числа стратегічних планів комерційного
банку. Вона фіксується у меморандумі кредитної політики банку і визначає
довгострокову мету, шляхи розвитку банку, а також комплекс дій щодо
втілення їх у життя.

Кредитна політика банку визначається, по-перше, загальними установками
відносно операцій із клієнтурою, розробляється і фіксується в
меморандумі про кредитну політику і, по-друге, практичною діяльністю
банківського персоналу, який втілює в життя ці установки.

Удосконалення практики потребує розробки оптимальної для банку
організації кредитування. Для цього банки, які мають у своєму апараті
кваліфікованих і професійних банківських працівників, приділяють увагу
пошуку оптимальних варіантів методики розрахунку кредитоспроможності
позичальників, правил кредитування. Організація кредитування має
забезпечити безумовне повернення позик, цільовий характер їх
використання, стимулювання зростання обсягу виробництва продукції,
збільшення частки кредитних вкладень, спрямованих на інвестиційні
проекти у перспективні, високоефективні галузі. Загальні орієнтири і
рекомендації мають сприяти ініціативній роботі практичних працівників,
які займаються відбором конкретних кредитних проектів і розробкою умов
кредитних договорів. При цьому можна визначити межу суми кредиту, за
яким рішення приймають працівники різних посадових категорій. Кредитна
політика банку розробляється також на основі економічного стану держави,
господарської ситуації у даному регіоні.

При проведенні кредитної політики комерційні банки виходять із
необхідності забезпечення поєднання інтересів банку, його акціонерів і
вкладників та суб’єктів господарської діяльності з урахуванням
загальнодержавних інтересів.

Принципи кредитної політики можна поділити на два види:
загальноекономічні та специфічні.

Загальноекономічні принципи включають управління кредитними операціями,
процес кредитування (дотримання терміну, цільового характеру,
забезпеченості, платності), цілеспрямованість.

До специфічних принципів належать ліквідність, дохідність, надійність.

Розглянемо ці принципи докладно.

Принцип управління кредитними операціями. Закон покладає загальну
відповідальність за кредитні операції на раду директорів банку. Остання
делегує функції щодо практичного управління на нижчі рівні управління і
формулює загальні принципи й обмеження кредитної політики. Тому
здатність до управління залежить від компетентності керівництва банку та
рівня кваліфікації його рядових працівників, які займаються відбором
конкретних кредитних проектів і розробкою умов кредитних угод.

Банківське кредитування здійснюється у відповідності з принципами
дотримання терміну, цільового характеру, забезпеченості, платності.

Принцип дотримання терміну означає, що позика має бути повернута в
попередньо обумовлений термін. Від дотримання цього принципу залежить
можливість банку надавати кредити, оскільки одним із джерел кредитування
є повернення позики. Порушення цього принципу означає перетворення
позики в прострочену. При порушенні термінів повернення і наявності
прострочених позик нові кредити таким позичальникам, як правило, не
видаються.

Принцип цільового характеру. Цільовий характер кредитування передбачає
вкладення кредитних коштів у конкретні господарські процеси. Його
дотримання дає змогу комерційному банку приймати об’єктивніше рішення
про можливість видачі кредитів, служить певною гарантією забезпечення їх
повернення.

Принцип забезпеченості. Одним із принципів банківського кредитування є
забезпечення зобов’язань позичальника щодо повернення позики. Це може
досягатися за рахунок застави майна, на яке банком відповідно до закону
може бути звернуто стягнення.

Майно та інші форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком
мають задовольняти такі вимоги:

– висока ліквідність. Під ліквідністю товаро – матеріальних цінностей,
цінних паперів, фінансових вимог до третьої сторони тощо) мається на
увазі здатність до конвертації готівкових коштів;

– здатність до довготермінового зберігання (як мінімум, протягом строку
погашення позики);

– стабільність цін на заставлене майно;

– низькі витрати щодо зберігання і реалізації застави.

Залежно від того, наскільки заставлене майно відповідає цим умовам.
визначається обсяг позики, що видається банком. Розмір позики під
заставу майна встановлюється у процентах до ринкової вартості застави на
момент укладання кредитної угоди. У разі неплатоспроможності
позичальника кредитор має право на реалізацію застави з метою повернення
з виручених коштів боргу клієнта й витрат на реалізацію.

Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права на захист
своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через
неплатоспроможність позичальника.

У ролі носіїв гарантії повернення кредиту виступають різні види майна
позичальника. Комерційні банки можуть надавати і не забезпечені майном
кредити (бланкові позики), однак вони мають обмежене використання,
пов’язані з великим ризиком для банку і видаються під високий процент.

Видаючи кредити юридичним і фізичним особам, банк вимагає не тільки
повернення їх у встановлений термін, а й виплати процентів за
користування ними. В умовах ринкових відносин процент є об’єктивним
супутником кредиту, складовою кредитної операції, оскільки остання — це
акт комерційного продажу на певний термін грошових засобів.

Принцип платності. В умовах ринкових відносин процент виражає споживчу
вартість позичкового капіталу і є частиною додаткової вартості, що
виплачується позичальником власникові цього капіталу.

Слід також відзначити, що на величину процентної ставки і на діяльність
банку взагалі дуже впливає банківський ризик. Щодо кредитної діяльності,
то при формуванні кредитного портфеля необхідно враховувати:

– кредитний ризик, при якому позичальник не може погасити свій борг;

– ризик ліквідності, при якому в банку може виявитися недостатньо коштів
для виконання платіжних зобов’язань у встановлені строки;

– процентний ризик – ризик змін процентних ставок, що негативно
відобразиться на прибутку банку;

Кредитний ризик має контролюватися для підтримання його на відповідному
рівні. Цього рівня можна досягти за допомогою поміркованого управління
кредитами, а також таких заходів:

– кредит надається лише тим постачальникам, кредитоспроможність яких
перевірена і є задовільною;

– кредитну угоду укладають таким чином, щоб виключити можливість її
невиконання;

– постійно контролюється виплата відсотків і погашення основної суми
боргу (якщо платежі переходять у категорію прострочених, то негайно
вживаються відповідні заходи).

Позики з найвищим ступенем ризику повинні видаватися під вищий процент,
щоб компенсувати кредитору витрати від ризикового розміщення коштів.
Першокласним позичальникам, тобто тим, які мають високу
кредитоспроможність ставкою з невеликим збільшенням. Для інших клієнтів
позичковий процент встановлюється на вищому рівні, ніж базова ставка,
причому при визначені величини базової процентної ставки необхідно
враховувати всі фактори, що підвищують ступінь ризику.

Зазвичай процент за великими позиками має бути нижчим, ніж за малими,
оскільки витрати, пов’язані з кредитною послугою, прямо не залежать від
її величини, а абсолютний дохід банку за великими позиками вищий, ніж за
малими. Інакше кажучи, при видачі великих позик банки зазнають відносно
менших витрат. Крім того, великі позики видаються великим позичальникам,
які мають менший ризик банкрутства. Але з такого правила можуть бути
винятки. Банк може не знижувати процентну ставку за великими кредитами,
якщо за його розрахунками це призводить до підвищення ризику у зв’язку з
погіршенням структури кредитного портфеля через порушення правила
диверсифікації активів.

Принцип цілеспрямованості. Загальна мета комерційного банку повинна
визначати пріоритети його політики з позиції дохідності, рентабельності,
ліквідності, мінімізації ризиків, оптимізації портфеля (кредитного,
депозитного, цінних паперів) та інших напрямів його діяльності. Цей
принцип передбачає дотримання мети, яка була поставлена перед банком, і
дотримання основних напрямів її реалізації.

Принцип ліквідності. Найважливішою функцією банку є підтримання
достатності ресурсів, які відповідають потребам ліквідності при
пред’явленні чеків до оплати, погашення депозитів, фінансування позичок.
Ліквідність банку – це здатність задовольняти готівкою передбачувані та
непередбачувані зобов’язання. Потреби в готівкових ресурсах
задовольняються завдяки залученим і позиченим коштам, погашенню позичок,
платежам за інвестованим банком капіталом, продажу активів. Ризик
ліквідності виникає через раптове скорочення обсягу готівки та зумовлене
цим залучення додаткових коштів за вищою ціною.

Принцип надійності. Важливою умовою видачі кредитів є надійність
потенційного позичальника і прогнозування ризику неповернення кредиту. В
процесі роботи перед укладанням кредитного договору працівник банку
зобов’язаний ретельно проаналізувати кредитоспроможність позичальника,
тобто його здатність своєчасно погасити кредит. Збереження основної суми
боргу є одним із головних принципів, якого слід завжди дотримуватися при
проведенні банком кредитних операцій. Тому оцінка якості потенційного
позичальника — один із найважливіших етапів розгляду заявки на кредит.
При цьому велике значення має встановлення доцільності позики: ні
наявність солідного забезпечення, ні будь-які інші фактори не зможуть
попередити кризову ситуацію, якщо позика в своїй основі є
необґрунтованою.

Оцінюючи персональні якості позичальника, банк зосереджує свою увагу на
таких моментах: репутація, порядність і чесність, професійні якості,
матеріальне забезпечення.

Ретельно вивчається фінансовий стан позичальника, ліквідність балансу,
ефективність використання власних і позичених коштів. Для цього
використовується бухгалтерська і статистична звітність позичальника за
минулі періоди, матеріали попередніх перевірок на місці, прогнози його
фінансового стану протягом усього строку користування позикою.

Принцип дохідності. Дохід банку залежить насамперед від обсягу його
кредитних вкладень та інвестицій, розміру процентної ставки за
кредитами, що видаються, від величини і структури активів банку. Тому ці
всі показники повинні ретельно аналізуватися банком, і необхідно робити
все для підтримання їх на належному рівні, а також шукати нові джерела і
види операцій, розширювати сферу послуг клієнтам для одержання
додаткових доходів.

Що стосується типів кредитної політики, то вона залежно від позиції
банку на фінансовому ринку, його зростання й розвитку може бути
агресивною і помірною.

Якщо банк має на меті швидке зростання активів, капіталу тощо,
завоювання нових сегментів чи зміцнення власних позицій на ринку в
короткі строки в умовах жорстокої конкуренції з іншими банками, то така
політика, пов’язана з підвищеним ризиком, називається агресивною.

Помірна (класична) політика комерційного банку передбачає стабільне
оптимальне зростання банку, тобто поступове охоплення нових сегментів
ринку за триваліший час, проведення операцій із меншим ступенем ризику.

У банку розробляється письмовий меморандум про кредитну політику, яким
керуються всі працівники певного банку. Перш за все формулюється
загальна мета політики. Ступінь ризику має відповідати нормальній нормі
дохідності за позиками з урахуванням вартості кредитних ресурсів банку.
Меморандум визначає межі сум кредитів, за якими можуть приймати рішення
працівники різних посадових категорій. У документі зазначається, видачу
яких позик адміністрація банку вважає можливою, а від яких рекомендують
відмовитися. Наприклад, банк може рекомендувати видачу короткотермінових
комерційних позик діловим фірмам із задовільним балансом і розрахунком
прибутку або збитку, а також середньомісячних комерційних позик під
заставу обладнання. Бажані персональні позики під заставу будівель.

Водночас банк не рекомендує розширювати видачу позик для довгострокових
інвестицій, позик особам із сумнівною репутацією, позик під акції
компаній закритого типу тощо.

У документі можуть бути визначені й географічні райони, де можлива
кредитна експансія комерційного банку. Наприклад, банк може обмежити
сферу своїх кредитів містом, де він розташований, або районом у
сільській місцевості.

У меморандумі мають бути правила про порядок або умови видачі кредитів
власним працівникам банку, про процедуру стягнення простроченої
заборгованості, про овердрафти і т.д.

Зрозуміло, що меморандум включає в себе лише загальні орієнтири і
рекомендації. Він не повинен сковувати ініціативи практичних
працівників. Наприклад, всупереч забороні видавати кредити фірмам із
нестійким фінансовим станом, кредитний працівник може видати кредит
малій фірмі, яка має невеликі проблеми, під додаткове забезпечення у
вигляді особистої власності, яка належить директору фірми (наприклад,
під заставу його будинку), що дасть змогу гарантувати повернення позики.

Виходячи із вітчизняного й світового досвіду, вимог оптимізації
кредитної політики, можна скласти теоретичну модель формування
оптимальної політики, яка зумовлена методологічно обов’язковими вимогами
у процесі формування кредитної політики та організації кредитного
процесу повинна включати:

– загальні положення й цілі кредитної політики, які визначають стратегію
комерційного банку у сфері кредитування;

– визначення тактики банку щодо управління кредитними операціями з боку
персоналу банку;

– деталізування конкретних операцій та підходи до організації кредитного
процесу на різних етапах виконання кредитного договору банку з клієнтом;

– систему заходів щодо контролю і управління кредитним процесом.

Кожний напрям моделі формування кредитної політики тісно пов’язаний з
іншими і є обов’язковим для формування кредитної політики та організації
кредитного процесу.

Кредитна політика банку визначається, по-перше, пріоритетами у виборі
клієнтів і кредитних інструментів (сегментування ринку); по-друге,
нормами-правилами, що регламентують практичну діяльність банківського
персоналу, який реалізує ці пріоритети на практиці; по-третє, можливістю
управляти ризиком (у т. ч. кредитним), який залежить від компетентності
керівництва банку і рівня кваліфікації персоналу, котрий займається
відбором конкретних кредитних заявок і розробкою кредитних угод.

Елементи кредитної політики знаходять своє практичне втілення в
організаційних формах кредитної політики, тобто прийомах, способах,
методах реалізації кредитної політики.

Таким чином, кредитна політика комерційного банку визначається, з одного
боку, загальними установками, що стосуються операцій із клієнтурою, які
розробляються і фіксуються в меморандумі про кредитну політику, і з
другого — це практична діяльність банківського персоналу, який втілює ці
установки в життя. Комерційні банки у відповідності зі своєю специфікою
формують головну мету, основні напрями кредитування, які на прикладі
світової практики відображаються в меморандумі кредитної політики. Що
стосується типів кредитної політики, то вона залежно від фінансового
стану позичальників може бути агресивною і помірною.

На кредитну політику будь-якого комерційного банку впливають регулятивні
вимоги НБУ. По-перше, без одержання ліцензії на здійснення банківських
операцій неможлива робота будь-якого комерційного банку.

По-друге, для комерційних банків важливим є рівень облікової ставки НБУ,
яка формується на базі надання центральним банком позичок кредитним
установам, що зіткнулися з тимчасово фінансовими труднощами. Плата за
вказані кредити виступає у формі облікової ставки.

По-третє, впровадження політики обов’язкових резервів є одним із
інструментів, які активно використовуються НБУ для контролю за
діяльністю комерційних банків та їх кредитною політикою. Політика
обов’язкових резервів, яка проводиться центральним банком, має подвійне
значення:

– забезпечує підтримку стійкості ліквідності комерційних банків;

– є інструментом регулювання обсягу грошової маси.

По-четверте, для здійснення рефінансування комерційних банків НБУ
запроваджує операції РЕПО, надає ломбардні кредити і через закриті
аукціони тощо.

По-п’яте, НБУ створює нормативи розрахунку кредитних ризиків, якими має
користуватися комерційний банк при наданні кредитів позичальникам.

Взагалі, для складання меморандуму кредитної політики комерційного банку
слід починати із ґрунтовного дослідження всієї діяльності, бо насамперед
на основі аналізу складається меморандум про кредитну політику як основу
для всієї діяльності банку. Меморандум – це письмовий документ, яким
мають керуватися всі без винятку працівники банку. Зміст і структура
меморандуму є різноманітною, тут формується загальна мета політики,
визначаються ступінь ризику кредитів, правила та порядок видачі кредитів
і багато чого іншого.

Принциповим завданням кредитної політики є залучення додаткових коштів у
населення.

Розвиток кредитних відносин населення з банками – це питання не тільки
економічне, а й політичне та соціальне. Крім необхідності економічної і
політичної стабілізації, розробки кредитної політики у взаємовідносинах
із населенням, потрібні модернізація форм і методів кредитування,
удосконалення процентної політики, умов надання і погашення кредитів,
використання досвіду зарубіжних країн із ринковою економікою.

У кредитній політиці банку слід розширити види кредитів, які надаються
населенню, приділити увагу споживчому та іпотечному кредитам як основній
формі кредитних взаємовідносин з індивідуальним клієнтом. Ці види
кредитів дуже широко використовуються західними банками і дають їм більш
як половину доходів від діяльності в цілому.

Ще один вид кредиту, який дуже вигідний для банку, а також для клієнта,
– це авальний кредит. Банк, застосовуючи цей кредит, заробляє доходи від
кредитування без залучення власних коштів. Для клієнта це вигідно у
зв’язку з низькою процентною ставкою за кредитом.

Крім того, позитивним ефектом для розвитку кредитування індивідуального
позичальника може бути:

– введення цільових житлово-будівельних вкладів і надання на цій основі
першочергового права на одержання інвестиційного кредиту власникам таких
вкладів;

– проведення маркетингових досліджень банків із метою виявлення у
населення потреб у нових видах кредитування;

– підвищення рівня інформованості приватних клієнтів про нові види
банківських послуг;

– максимальне врахування інтересів клієнтів, індивідуальний підхід при
кредитуванні.

1.2 Основні вимоги НБУ при формуванні кредитного портфелю комерційного
банку

З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи,
захисту інтересів кредиторів і вкладників банків Національним банком
України встановлюється порядок формування та використання резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків
(далі – резерв під кредитні ризики) є спеціальним резервом, необхідність
формування якого обумовлена кредитними ризиками, що притаманні
банківській діяльності. Створення резерву під кредитні ризики – це
визнання витрат для відображення реального результату діяльності банку з
урахуванням погіршення якості його активів або підвищення ризиковості
кредитних операцій.

З метою недопущення збитків від неповернення боргу через
неплатоспроможність позичальників (контрагентів банку) оцінка кредитних
ризиків здійснюється за всіма кредитними операціями та коштами, що
розміщені на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках як
у національній, так і в іноземній валюті.

Банки самостійно визначають рівень ризику кредитних операцій, оцінюють
фінансовий стан позичальників (контрагентів банку) та вартість застави в
межах чинного законодавства.

До заборгованості за кредитними операціями, що становлять кредитний
портфель банку, належать:

– строкові депозити, які розміщені в інших банках, та сумнівна
заборгованість за ними ;

– кредити, які надані іншим банкам, та сумнівна заборгованість за ними;

– рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом, за
факторинговими операціями та прострочена заборгованість за
факторинговими операціями;

– кошти, що надані суб’єктам господарської діяльності за операціями
репо;

– кредити, що надані у формі врахування векселів, та сумнівна
заборгованість за ними. Заборгованість за такими кредитами визначається
як різниця між номінальною сумою векселя і сумою неамортизованого
дисконту;

– кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми
торговельними операціями, за експортно-імпортними операціями, у поточну
діяльність, в інвестиційну діяльність;

– сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб’єктам
господарської діяльності;

– кредити, які надані центральним і місцевим органам державного
управління та сумнівна заборгованість за ними;

– кредити в інвестиційну діяльність і на поточні потреби, які надані
фізичним особам;

– сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам;

– гарантії, акцепти та авалі, що надані банкам ;

– сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими іншим
банкам;

– гарантії та авалі, що надані клієнтам;

– сумнівні гарантії, що надані банкам та клієнтам;

– зобов’язання з кредитування, які надані банкам та клієнтам.

З метою розрахунку резерву під кредитні ризики банки мають здійснювати
класифікацію кредитного портфеля за кожною кредитною операцією залежно
від фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником
кредитної заборгованості та з урахуванням рівня забезпечення кредитної
операції. За результатами класифікації кредитного портфеля визначається
категорія кожної кредитної операції: “стандартна”, “під контролем”,
“субстандартна”, “сумнівна” чи “безнадійна”.

Загальна заборгованість за кредитними операціями становить валовий
кредитний ризик для кредитора.

Для цілей розрахунку резервів на покриття можливих втрат за кредитними
операціями визначається чистий кредитний ризик (в абсолютних показниках)
шляхом зменшення валового кредитного ризику, класифікованого за
ступенями ризику, на вартість прийнятного забезпечення.

Банки зобов’язані створювати та формувати резерви для відшкодування
можливих втрат на повний розмір чистого кредитного ризику за основним
боргом, зваженого на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма
видами кредитних операцій у національній та іноземних валютах.

Не здійснюється формування резерву за бюджетними кредитами, за
кредитними операціями між установами в системі одного банку, а також за
операціями фінансового лізингу, якщо об’єктом цих операцій є нерухоме
майно.

Бюджетні кредити – бюджетні кошти, які розміщені банком у вигляді
кредитів на підставі договору з розпорядником цих коштів, за якими банк
не несе кредитного ризику.

Для банків із 100 % іноземним капіталом – за кредитними операціями з
материнською компанією, якщо ця компанія має кредитний рейтинг не нижчий
ніж “інвестиційний клас”.

У разі консорціумного кредитування резервуванню в провідному банку
підлягає тільки та частина кредиту, що надана безпосередньо цим банком.

Банки мають право створювати резерв на всю суму нарахованих за
кредитними операціями доходів, що прострочені на строк понад 30 днів та
обліковуються за відповідними рахунками класів 1, 2 плану рахунків.
Заборгованість за нарахованими доходами, що прострочені на строк понад
30 днів, відноситься до нестандартної заборгованості.

За коштами, що містяться на кореспондентських рахунках, які відкриті в
інших банках, а також депозитами до запитання в інших банках і сумнівною
заборгованістю за коштами до запитання в інших банках банки зобов’язані
формувати резер за коштами, розміщеними в банках (резидентах і
нерезидентах), які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням
уповноважених органів, або які зареєстровані в офшорних зонах, – на всю
суму цих коштів.

Резерв під кредитні ризики поділяється на резерви під стандартну та
нестандартну заборгованість за кредитними операціями. Резерви під
нестандартну заборгованість формуються за кредитними операціями,
класифікованими як “під контролем”, “субстандартні”, “сумнівні”, а також
“безнадійні”.

Резерв під кредитні ризики формується в тій валюті, в якій враховується
заборгованість.

Резерв під кредитні ризики використовується лише для покриття збитків за
непогашеною позичальниками заборгованістю за кредитними операціями за
основним боргом, стягнення якої є неможливим.

Банк зобов’язаний здійснювати розрахунок резервів під стандартну та
нестандартну заборгованість (з урахуванням строків погашення боргу за
кредитними операціями) протягом місяця, в якому здійснено кредитну
операцію (або укладено угоду на її здійснення). Формування резервів
банки зобов’язані здійснювати щомісячно в повному обсязі незалежно від
розміру їх доходів за групами ризику відповідно до сум фактичної
кредитної заборгованості за станом на перше число місяця, наступного за
звітним, до встановленого строку для подання місячного балансу.

Розмір фактично сформованого резерву за кредитними операціями банків
контролюється за даними місячного балансу .

Контроль за даними місячного балансу означає, що формування резерву
здійснюється з урахуванням коригуючих проводок відповідно до Порядку
формування коригуючих проводок, що здійснюються комерційними банками
України .

Безнадійна кредитна заборгованість списується банком за рахунок резерву
під нестандартну заборгованість за рішенням правління банку.

Банки зобов’язані розробити та затвердити за рішенням відповідного
органу банку внутрішньобанківське положення про порядок проведення
кредитних операцій та методику проведення оцінки фінансового стану
позичальника (контрагента банку). Ці документи повинні подаватися на
вимогу вповноважених працівників Національного банку для перевірки
достовірності оцінки фінансового стану позичальників, правильності їх
класифікації та достатності резервів під кредитні ризики. Відсутність чи
неподання цих документів для ознайомлення уповноваженим працівникам
Національного банку вважається підставою для негативних висновків щодо
якості активів та управління банку.

Кредитні операції – вид активних операцій, пов’язаних з наданням
клієнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про
надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання
гарантій, поручительств, авалів, розміщення депозитів, проведення
факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі
врахування векселів, у формі операцій репо. Кредитні операції
класифікуються залежно від рівня ризику та поділяються на
“стандартні”,”під контролем”, “субстандартні”, “сумнівні” та
“безнадійні”.

Класифікація кредитних операцій – це оцінка рівня ризику за кожною
кредитною операцією з урахуванням фінансового стану позичальника, стану
обслуговування позичальником кредитної заборгованості та рівня
забезпечення кредитної операції.

Кредитний ризик – ризик невиконання позичальником (контрагентом банку)
зобов’язань за кредитними операціями (тобто ризик того, що сплата
позичальником відсотків і основного боргу за кредитними операціями
проводитиметься з відхиленнями від умов кредитної угоди або взагалі не
проводитиметься).

“Стандартні” кредитні операції – це операції, за якими кредитний ризик є
незначним і становить два відсотки чистого кредитного ризику.

“Під контролем” – це кредитні операції, за якими кредитний ризик є
незначним, але може збільшитися внаслідок виникнення не сприятливої для
позичальника ситуації та становить п’ять відсотків чистого кредитного
ризику.

“Субстандартні” кредитні операції – це операції, за якими кредитний
ризик є значним, надалі може збільшуватись і становить 20 відсотків
чистого кредитного ризику, а також є ймовірність несвоєчасного погашення
заборгованості в повній сумі та в строки, що передбачені кредитним
договором.

“Сумнівні” кредитні операції – це операції, за якими виконання
зобов’язань з боку позичальника/контрагента банку в повній сумі (з
урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) під
загрозою, ймовірність повного погашення кредитної заборгованості низька
та становить 50 відсотків чистого кредитного ризику.

“Безнадійні” кредитні операції – це операції, імовірність виконання
зобов’язань за якими з боку позичальника/контрагента банку (з
урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення)
практично відсутня, ризик за такими операціями дорівнює сумі
заборгованості за ними.

Платоспроможність – здатність позичальника (контрагента банку) своєчасно
здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов’язань.

З метою розрахунку обсягу резерву під кредитні ризики та визначення
чистого кредитного ризику банк повинен проаналізувати кредитний
портфель.

Аналіз кредитного портфеля та класифікація кредитних операцій (валового
кредитного ризику) здійснюється за такими критеріями:

– оцінка фінансового стану позичальника (контрагента банку);

– стан обслуговування позичальником (контрагентом банку) кредитної
заборгованості за основним боргом і відсотків (комісій та інших платежів
із обслуговування боргу) за ним у розрізі кожної окремої заборгованості
та спроможність позичальника надалі обслуговувати цей борг;

– рівень забезпечення кредитної операції.

Критерії оцінки фінансового стану позичальника встановлюються кожним
банком самостійно його внутрішніми положеннями щодо проведення активних
операцій (кредитних) та методикою проведення оцінки фінансового стану
позичальника (контрагента банку) з урахуванням вимог Положення , у якому
мають бути визначені ґрунтовні, технічно виважені критерії економічної
оцінки фінансової діяльності позичальників (контрагентів банку) на
підставі аналізу їх балансів і звітів про фінансові результати в
динаміці тощо. Методика проведення оцінки фінансового стану позичальника
(контрагента банку), яка розроблена банком, є невід’ємним додатком до
внутрішньобанківського положення банку про кредитування.

Оцінка фінансового стану позичальника-банку здійснюється не рідше ніж
один раз на місяць на підставі:

– інформації позичальника-банку про дотримання економічних нормативів і
нормативу обов’язкового резервування коштів;

– аналізу якості активів і пасивів;

– аналізу прибутків і збитків;

– інформації про виконання банком зобов’язань у минулому;

– інформації про надані та одержані міжбанківські кредити;

– щорічного аудиторського висновку.

При здійсненні оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи
мають ураховуватися:

– загальний матеріальний стан клієнта (доходи і витрати, майно, право
власності на яке засвідчується згідно з чинним законодавством України;
відповідні підтверджувальні документи);

– соціальна стабільність клієнта, тобто наявність постійної роботи,
сімейний стан;

– вік клієнта;

– інтенсивність користування банківськими кредитами (гарантіями тощо) у
минулому та своєчасність погашення їх і відсотків (комісій тощо) за
ними, а також користування іншими банківськими послугами тощо;

– ділова репутація;

– інша інформація.

Класифікація позичальників за результатами оцінки їх фінансового стану
здійснюється з урахуванням рівня забезпечення за кредитними операціями:

Клас “А” – фінансова діяльність дуже добра (прибуткова та рівень
рентабельності вищий, ніж середньогалузевий, якщо такий визначається),
що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов’язань за
кредитними операціями, зокрема погашення основної суми боргу та
відсотків за ним відповідно до умов кредитної угоди; економічні
показники в межах установлених значень (відповідно до методики оцінки
фінансового стану позичальника, затвердженої внутрішніми документами
банку); вище керівництво позичальника має відмінну ділову репутацію;
кредитна історія позичальника – бездоганна.

Забезпечення за кредитною операцією має бути першокласним. Немає жодних
свідчень можливих затримок з поверненням основної суми боргу та зі
сплатою відсотків. Одночасно можна зробити висновок, що фінансова
діяльність і надалі проводитиметься на такому ж високому рівні. До цього
класу за незабезпеченими (бланковими) кредитами можуть належати:
позичальники – банки (нерезиденти), що мають редитний рейтинг не нижче
ніж показник А, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових
рейтингових компаній (Fіtch ІBCA, Standard & Poor’s, Мoody’s тощо);
позичальники – банки (резиденти), які дотримуються економічних
нормативів.

Клас “Б” – фінансова діяльність позичальника цієї категорії близька за
характеристиками до класу “А” (тобто фінансова діяльність добра або дуже
добра, рентабельність на середньогалузевому рівні, якщо такий
визначається, окремі економічні показники погіршились або мають незначні
відхилення від мінімально прийнятних значень), але ймовірність
підтримування її на цьому рівні протягом тривалого часу є низькою.
Позичальники (контрагенти банку), які віднесені до цього класу,
потребують більшої уваги через потенційні недоліки, що ставлять під
загрозу достатність надходжень коштів для обслуговування боргу та
стабільність одержання позитивного фінансового результату їх діяльності.
Забезпечення кредитної операції не має викликати жодних сумнівів (щодо
оцінки його вартості, правильності оформлення угод про забезпечення
кредитних операцій тощо). Аналіз коефіцієнтів фінансового стану
позичальника може вказувати на негативні тенденції в діяльності
позичальника. Недоліки в діяльності позичальників, які віднесені до
класу “Б”, мають бути лише потенційними. За наявності реальних недоліків
клас позичальника потрібно знизити. До цього класу за незабезпеченими
(бланковими) кредитами можуть належати: позичальники – банки
(нерезиденти), що мають кредитний рейтинг не нижче ніж “інвестиційний
клас”, що підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових
рейтингових компаній (Fіtch ІBCA, Standard & Poor’s, Moody’s тощо);
позичальники – банки (резиденти), які дотримуються встановлених
економічних нормативів, за умови, що значення нормативів
платоспроможності (Н3) і достатності капіталу (Н4) становлять відповідно
не менше ніж 10% та 6%;

Клас “В” – фінансова діяльність задовільна (рентабельність нижча, ніж
середньогалузевий рівень, якщо такий визначається, деякі економічні
показники не відповідають мінімально прийнятним значенням) і потребує
більш детального контролю.

Надходження коштів і платоспроможність позичальника свідчать про
ймовірність несвоєчасного погашення кредитної заборгованості в повній
сумі і в строки, передбачені договором, якщо недоліки не будуть усунені.
Проблеми можуть стосуватися стану забезпечення за кредитними операціями,
необхідної документації, що свідчить про наявність і ліквідність
застави, тощо. Одночасно спостерігається можливість виправлення ситуації
і покращення фінансового стану позичальника. До цього класу за
незабезпеченими (бланковими) кредитами можуть належати
позичальники-банки (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг не нижчий
за показник В, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових
рейтингових компаній (Fіtch ІBCA, Standard & Poor’s, Мoody’s тощо), а
також можуть належати позичальники-банки (резиденти), які дотримуються
встановлених економічних нормативів.

Клас “Г” – фінансова діяльність незадовільна (економічні показники не
відповідають установленим значенням) і спостерігається її нестабільність
протягом року; є високий ризик значних збитків; ймовірність повного
погашення кредитної заборгованості та відсотків за нею є низькою. При
проведенні наступної класифікації, якщо немає безсумнівних підтверджень
покращити протягом одного місяця фінансовий стан позичальника або рівень
забезпечення за кредитною операцією, позичальника потрібно класифікувати
на клас нижче (клас “Д”). Позичальника, якому видано кредит під сумнівне
забезпечення або без забезпечення та якого віднесено до цього класу на
підставі оцінки його фінансового стану, потрібно класифікувати на клас
нижче (клас “Д”).

Клас “Д” – фінансова діяльність незадовільна, є збитки; кредитна
операція не забезпечена ліквідною заставою (або безумовною гарантією),
показники не відповідають встановленим значенням, імовірність виконання
зобов’язань з боку позичальника/контрагента банку практично відсутня.

За результатами оцінки фінансового стану позичальник відноситься до
відповідного класу. Якщо рівень забезпечення за окремою кредитною
операцією не відповідає умовам визначеного класу, то позичальника слід
віднести на клас нижче, а якщо забезпечення є першокласним, то клас
позичальника можна підвищити.

Клас позичальника за овердрафтом визначається без урахування рівня
забезпечення, якщо за оцінкою фінансового стану його віднесено до класу
“А” або “Б”.

У разі відсутності достовірної фінансової звітності, що підтверджує
оцінку фінансового стану позичальника, а також належним чином оформлених
документів, на підставі яких здійснювалася кредитна операція, такі
позичальники мають класифікуватися не вище класу “Г”.

Якщо на час укладення договору пролонгації кредитної операції (крім угод
за кредитними операціями, строк дії яких перевищує два роки) не
спостерігається погіршення фінансового стану позичальника (контрагента
банку), якого віднесено до класу “А” або “Б”, і відсотки сплачуються
своєчасно, то така операція вважається строковою, тобто пролонгованою
без пониження класу позичальника (контрагента банку). Загальний строк
такої пролонгації не повинен перевищувати один рік. При цьому
надходження (крім кредитних коштів) на рахунки позичальника (контрагента
банку) протягом первісного строку користування кредитними коштами згідно
з кредитною угодою мають перевищувати розмір заборгованості за кредитом
не менше ніж у два рази та засвідчуватися документально.

За станом погашення позичальником (контрагентом банку) кредитної
заборгованості за основним боргом (у т. ч. за строковими депозитами та
операціями репо) та відсотків за ним на підставі кредитної історії
позичальників та їх взаємовідносин з банком обслуговування боргу
вважається:

“добрим”: якщо заборгованість за кредитом і відсотки (комісії та інші
платежі з обслуговування боргу) за ним сплачуються в установлені строки
або з максимальною затримкою до семи календарних днів; або кредит
пролонговано без пониження класу позичальника та відсотки за ним
сплачуються в установлені строки або з максимальною затримкою до семи
календарних днів; або кредит пролонговано з пониженням класу
позичальника до 90 днів та відсотки за ним сплачуються в установлені
строки або з максимальною затримкою до семи календарних днів;

“слабким”: якщо заборгованість за кредитом прострочена від 8 до 90 днів
та відсотки за ним сплачуються з максимальною затримкою від 8 до 30
днів; або кредит пролонговано з пониженням класу позичальника на строк
від 91 до 180 днів, але відсотки сплачуються в строк або з максимальною
затримкою до 30 днів;

“незадовільним”: якщо заборгованість за кредитом прострочена понад 90
днів; або кредит пролонговано з пониженням класу позичальника понад 180
днів.

Якщо одна з вимог кожного підпункту, що характеризує групу кредитної
операції, не виконується, то така операція відноситься до групи на один
рівень нижчий.

Обслуговування боргу не може вважатися “добрим”, якщо заборгованість за
кредитною операцією включає залишок рефінансованої заборгованості, тобто
якщо відбувається погашення старої заборгованості за рахунок видачі
нового кредиту.

При визначенні групи кредитної операції також мають ураховуватися зміни
початкових умов кредитної угоди щодо сум і строків погашення основного
боргу і відсотків за ним (якщо такі зміни відбулися з погіршенням умов
для кредитора).

Якщо позичальник має заборгованість одночасно за кількома кредитами, то
оцінка обслуговування позичальником боргу ґрунтується на кредитній
заборгованості, що віднесена до нижчої групи.

Зобов’язання за наданими гарантіями, поруками та авалями за станом
обслуговування боргу вважається “добрим” до часу їх виконання.

При класифікації операцій за врахованими векселями враховується тільки
строк погашення боржником заборгованості, а саме:

“стандартна” – заборгованість, за якою строк погашення чи повернення,
передбачений векселем, ще не настав;

“сумнівна” – заборгованість за простроченими векселями зі строком
прострочення не більше ніж 30 днів;

“безнадійна” – заборгованість за простроченими векселями зі строком
прострочення більше ніж 30 днів.

Відповідно здійснюється класифікація кредитного портфеля за ступенем
ризику та визначається категорія кредитної операції таким чином:

Таблиця 1.1

Класифікація кредитного портфеля

Фінансовий стан позичальника (клас) Обслуговування боргу позичальником
(група)добреСлабеНезадовільне1234Астандартнийпід
контролемсубстандартнийБпід
контролемсубстандартнийсумнівнеВсубстандартнийсумнівнебезнадійнеГсумнівн
ебезнадійнебезнадійнеДбезнадійнебезнадійнебезнадійне

До категорій “стандартних” та “під контролем” кредитних операцій не
можуть відноситися пільгові кредити. Пільговими кредитами вважаються
кредити, що надані позичальникам на більш сприятливих умовах, ніж це
встановлено внутрішніми документами банку, що визначають його кредитну
та облікову політику.

При визначенні розміру резерву за врахованими векселями сума, що
підлягає резервуванню, визначається, виходячи з врахованої вартості
векселя (суми фактично наданих кредитних ресурсів за врахованими
векселями) незалежно від його виду (дисконтний або процентний).

Вексель, отриманий на погашення кредиту, зараховується до портфеля
цінних паперів (на продаж чи на інвестиції) на підставі рішення
повноважного органу банку про погашення кредитної заборгованості
векселем (підтвердженого відповідною випискою із протоколу засідання
цього органу) та додаткової угоди з позичальником про заміну кредитної
заборгованості вексельним зобов’язанням.

При класифікації кредитних операцій за ступенями ризику і віднесенні їх
до груп, за якими розраховується резерв за факторингом, наданими
зобов’язаннями (аваль), виконаними гарантіями та поруками, враховується
строк погашення заборгованості, а саме:

“стандартна” – заборгованість, за якою строк погашення чи повернення,
передбачений договірними умовами (за векселем), ще не настав, або
зобов’язання (у т. ч. аваль), строк виконання за якими ще не настав;

“сумнівна” – заборгованість за факторинговими операціями (за основним
боргом чи черговим платежем) та за виконаними (сплаченими) банком
гарантіями і поруками (у т. ч. авалем) становить до 90 днів з дня
виконання зобов’язання (платежу), передбаченого договірними умовами
(векселем);

“безнадійна” – заборгованість за факторинговими операціями (основним
боргом чи черговим платежем) та за гарантіями і поруками (у т. ч.
авалем), виконаними (сплаченими) банком, за якими клієнт не виконав
своїх зобов’язань із строком більше ніж 90 днів після настання строку
платежу, передбаченого договірними умовами (векселем). Якщо за наданими
гарантіями і поруками за оцінкою фінансового стану позичальника
віднесено до класу “Б” і нижче, то категорія операції визначається
відповідно до класу позичальника.

Якщо на час виконання банком зобов’язання за наданими гарантіями та
поруками таке зобов’язання було класифіковане з урахуванням оцінки
фінансового стану контрагента як “безнадійне”, то після виконання банком
зобов’язання за наданими гарантіями та поруками така кредитна
заборгованість класифікується також як “безнадійна”, якщо фінансова
діяльність такого контрагента не покращилась або забезпечення не є
першокласним.

1.3 Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при
розрахунку резервів

При визначенні чистого кредитного ризику для розрахунку резерву сума
валового кредитного ризику за кожною кредитною операцією окремо може
зменшуватися на вартість прийнятного забезпечення (гарантій та застави
майна і майнових прав).

Безумовні гарантії, що беруться до розрахунку резерву під кредитні
ризики:

– Кабінету Міністрів України;

– банків, які мають офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж
“інвестиційний клас” 11;

– урядів країн категорії “А”;

– міжнародних багатосторонніх банків (Міжнародний банк реконструкції та
розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку);

– забезпечені гарантії банків України.

Предмети застави (майно та майнові права позичальника чи третіх осіб –
майнових поручителів), що беруться до розрахунку резерву під кредитні
ризики:

– майнові права на грошові депозити, що розміщені в банку, який має
офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж “інвестиційний клас”;

– майнові права на грошові депозити, що розміщені в банку-кредиторі, за
умови безперечного контролю та доступу банку-кредитора до цих коштів,
обумовленого договором, у разі невиконання позичальником зобов’язань за
кредитом;

– дорогоцінні метали, які належать позичальнику і знаходяться на
зберіганні в банку кредиторі, та за умови безперечного права звернення
банком-кредитором стягнення, обумовленого договором, на ці метали в разі
невиконання позичальником зобов’язань за кредитом;

– державні цінні папери;

– недержавні цінні папери – акції та облігації підприємств, ощадні
сертифікати, інвестиційні сертифікати;

– зареєстроване нерухоме майно;

– рухоме майно;

– інші майнові права.

Сума гарантій та вартість предмета застави береться до розрахунку
резервів під кредитні ризики з урахуванням коефіцієнтів залежно від
категорії кредитної операції.

Вартість предмета застави визначається банком при кредитуванні за
ринковою вартістю. Застава оформляється договором застави відповідно до
Закону України “Про заставу”.

Якщо предметом застави є цінні папери, то їх ринкова вартість
визначається відповідно до Положення про порядок розрахунку резерву на
відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами.

Загальною вимогою до розміру забезпечення за кредитною операцією є
перевищення його ринкової вартості порівняно із сумою основного боргу та
відсотків за ним з урахуванням обсягу можливих витрат на реалізацію
застави в разі невиконання позичальником своїх зобов’язань.

При розрахунку чистого кредитного ризику не враховується застава,
предметом якої є акції, випущені банком-кредитором.

При розрахунку чистого кредитного ризику за кредитами, що надані під
заставу майнових прав на грошові депозити позичальника, враховується
вартість застави в розмірі 100 % за умови передавання цих коштів в
управління банку на строк дії кредитного договору.

Для розрахунку резерву суму заборгованості, що обліковується за рахунком
гарантійних депозитів та грошового покриття в інших банках, слід
зменшувати на суму покриття за відповідним акредитивом, що обліковується
за рахунком “Кошти в розрахунках суб’єктів господарської діяльності, за
умови, що заявник акредитива бере на себе ризики, пов’язані з вибором
банків, які беруть участь у розрахунках за акредитивом, та гарантійні
депозити відповідають за строками і сумами відповідному акредитиву і
обліковуються на окремих аналітичних рахунках.

Сума валового кредитного ризику за консорціумним кредитом зменшується в
провідному банку на суму кредитних ресурсів, залучених від банків –
учасників банківського консорціуму. За кредитами, класифікованими як
“безнадійні”, банк формує резерв на всю суму боргу за кредитом незалежно
від наявності застави. Ураховуючи зміни кон’юнктури ринку, банкам
рекомендується щокварталу, а також у разі кожної пролонгації кредитного
договору проводити перевірку стану заставленого майна та за потреби
переглядати його вартість.

Таблиця 1.2

Категорія кредитної операції і коефіцієнт резервування

Категорія кредитної операції Коефіцієнт резервування (за ступенем
ризику)”Стандартна” 2%”Під контролем” 5%”Субстандартна” 20%”Сумнівна”
50%”Безнадійна” 100%Якщо банк не здійснює перевірку стану заставленого
майна, а також відсутні документи, що засвідчують наявність і стан
забезпечення, то банк зобов’язаний формувати резерв під кредитні ризики
на всю суму основного боргу.

На підставі класифікації валового кредитного ризику та врахування
прийнятного забезпечення банк визначає чистий кредитний ризик за кожною
кредитною операцією і зважує його на встановлений коефіцієнт
резервування.

Для врахування ризику країни при розрахунку резерву за коштами, що
містяться на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках,
депозитами до запитання в інших банках і сумнівною заборгованістю за
цими коштами використовується встановлений міжнародними рейтинговими
агентствами рейтинг, який підтверджено в бюлетені однієї з провідних
світових рейтингових компаній (Fіtch ІBCA, Moody’s, Standard & Poors
тощо).

Банки, у яких відкрито кореспондентський рахунок, поділяються за групами
відповідно до рейтингу країни .

Рейтинг країни, що визначається міжнародними рейтинговими агентствами,
доводиться до відома банків Національним банком України.

Розмір резерву визначається шляхом зваження суми коштів, що
обліковується на кореспондентському рахунку окремого банку, на
відповідний коефіцієнт резервування.

Таблиця 1.3

Поділ банків за групами відповідно до рейтингу країни

№ п/пN групиКоефіцієнт резервування
(%)1231102223310442055306640775088100

Ризики за коштами, що розміщені на кореспондентських рахунках, відкритих
в інших банках, які віднесені до груп 1 – 2, вважаються “стандартними”,
а віднесені до груп 3 – 8 – “нестандартними”.

Критерії, що використовуються банками при аналізі кредитного портфеля, а
також у процедурах прийняття і виконання рішень щодо формування та
використання резерву під кредитні ризики, мають відображатися у
відповідних документах банку, що визначають його кредитну політику.

Банки зобов’язані зберігати протоколи засідань кредитних комітетів
(кредитних комісій), інформацію про здійснення кредитної операції,
класифікацію кредитного портфеля і формування резервів не менше п’яти
років з часу закінчення дії кредитної угоди, а також подавати ці
документи уповноваженим працівникам Національного банку на їх запит.

Звітність про класифікацію кредитних операцій, створення резервів та їх
використання, що складається за формами N 302 “Звіт про класифіковані
кредитні операції за формами власності”, N 604 “Звіт про розрахунок
резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
комерційних банків”, N 601 “Звіт про списану безнадійну заборгованість”,
подається: філіями – головному банку і територіальному управлінню
Національного банку за місцезнаходженням філії, а головним банком –
територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням
головного банку щомісяця в порядку, установленому Національним банком
щодо подання статистичної звітності.

Для щомісячного розрахунку резервів банки здійснюють класифікацію
кредитних операцій шляхом проведення інвентаризації та аналізу їх
якості. Результати аналізу якості кредитного портфеля мають фіксуватися
документально за встановленою банком формою. Ця форма має вестися і в
електронному вигляді. При цьому банк має забезпечити збереження бази
даних цієї форми за станом на перше число кожного місяця.

Форма заповнюється на підставі робочих документів щодо кожної кредитної
операції, що ведуться кредитним інспектором, за кожним позичальником
(контрагентом) окремо.

Робочі документи (кредитна справа) за кожним позичальником
(контрагентом) в обов’язковому порядку мають містити:

– назву клієнта, його місцезнаходження (місцепроживання);

– номер основного поточного, додаткового поточного та позичкового
рахунків;

– письмове клопотання (заявка) про надання кредиту та техніко-економічне
обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі;

– кредитну угоду та зміни до неї;

– угоду про заставу (забезпечення) та зміни до неї;

– дату видачі та погашення кредиту (за угодою);

– початкову суму кредиту в гривнях або гривневому еквіваленті та код
валюти (у разі видачі кредиту в іноземній валюті);

– відсоткову ставку, про всі її зміни та на звітну дату;

– фінансову звітність позичальника (контрагента), що подається до
банку-кредитора;

– інформацію про результати оцінки фінансового стану позичальника
(контрагента), встановлені цим Положенням та внутрішньобанківським
положенням про кредитування і методикою проведення оцінки фінансового
стану (на час здійснення кредитної операції та всі наступні дати
проведення оцінки, у тому числі на дату зарахування заборгованості на
рахунки пролонгованої, простроченої, сумнівної заборгованості або
визнання її безнадійною);

– документи, що свідчать про перенесення суми боргу за кредитною
операцією на рахунки пролонгованої (із зазначенням номерів рахунків, сум
і термінів кожної пролонгації), простроченої чи сумнівної заборгованості
(із зазначенням номерів рахунків, дати, суми);

– дату прийнятого рішення про визнання заборгованості безнадійною із
зазначенням суми основного боргу та суми відсотків, відповідну виписку з
протоколу засідання кредитного комітету банку;

– інформацію про стан погашення заборгованості із зазначенням дат і сум;

– залишкову суму кредитної заборгованості на звітну дату (у гривнях та
гривневому еквіваленті в разі видачі валютного кредиту), номер рахунку,
на якому обліковується заборгованість на звітну дату;

– вид та суму забезпечення за угодою;

– документи, що свідчать про стан забезпечення за кредитною угодою;

– суму забезпечення, що береться до розрахунку резерву;

– клас позичальника на кожну звітну дату та документи, що його
підтверджують;

– категорію ризику (“стандартна”, “під контролем”, “субстандартна”,
“сумнівна”, “безнадійна”) за кредитною операцією;

– розрахункову суму чистого ризику за кредитною операцією;

– інформацію про вжиті банком заходи для погашення заборгованості
(документи або їх копії, що засвідчують процедуру повернення або
стягнення боргу).

Робочі документи заповнюються після подання потенційним позичальником
(контрагентом) заявки на одержання кредиту та є обов’язковими для
розгляду кредитним комітетом для прийняття рішення про здійснення
кредитної операції. Надалі, якщо відбуваються зміни щодо фінансового
стану позичальника чи забезпечення кредиту, кредитний інспектор заповнює
нові бланки робочих документів, на підставі яких класифікується кредитна
операція та розраховується резерв. Робочі документи зберігаються у
кредитних справах позичальників (контрагентів).

На перше число кожного місяця інформація групується в один документ у
розрізі кожного позичальника та за кожною кредитною операцією, із
зазначенням проміжних і консолідованих підсумків там, де це можливо.
Загальна інформація за результатами класифікації кредитного портфеля
включає всі кредитні операції банку, що підлягають класифікації та
резервуванню коштів.

Банк зобов’язаний подавати кредитні справи уповноваженим працівникам
Національного банку на їх вимогу.

Підрозділи системи банківського нагляду Національного банку систематично
проводять перевірки звітності банків та їх філій щодо адекватності
класифікації кредитних операцій та дотримання банками порядку створення
і використання резерву.

У разі виявлення розбіжностей між даними банку і даними звіту про
інспектування Національний банк має право висунути до банку вимоги щодо
перекласифікації кредитного портфеля і виправлення звітності та за
потреби скоригувати розмір резерву на суму різниці, що виявлена під час
інспектування.

1.4 Техніко-економічна характеристика АКБ “Укрсоцбанк”

АКБ “Укрсоцбанк” заснований 31.10.1990 як відкрите акціонерне товариство
на базі Української республіканської контори “Житлосоцбанк” та
зареєстрований в Держбанку колишнього СРСР.

27.09.1991 – перереєстрований Статут АКБ “Укрсоцбанк” в Національному
банку України за номером 3 та отримана ліцензія №5 Національного банку
України на право здійснення банківських операцій.

17.11.1992 – “Укрсоцбанк” став членом Української Міжбанківської
Валютної біржі.

03.06.1992 – “Укрсоцбанк” прийнятий до членів Асоціації українських
банків.

28.01.1992 – ліцензія міністерства Фінансів України №5 надає право АКБ
“Укрсоцбанк” здійснювати діяльність по випуску та обігу цінних паперів.

6.09.1993 – АКБ “Укрсоцбанк” прийнятий до членів Товариства всесвітніх
міжбанківських фінансових комунікацій (S.W.I.F.T.)

31.01.1995 – підписано контракт з компанією “Reuters” на впровадження
системи Reuters – Dealing.

1996 – член Ліги Великих банків України та Асоціації Українських банків.

1997 – Банк отримав статус асоційованого члена “ VISA INTERNATIONAL”

1.10.1997 – підписана угода про співробітництво з компанією Western
Union.

Лютий 1999 – АКБ “Укрсоцбанк” став членом Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб.

Травень 1999 – отримав дозвіл Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку на здійснення професійної депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів

Жовтень 1999 – 2001 – є учасником проекту “Підтримка реструктуризації
трьох великих комерційних банків” у рамках програми Tacis.

Грудень 1999 – одержав ліцензію НБУ на здійснення операцій з
банківськими металами на валютному ринку країни.

2000 – АКБ “Укрсоцбанк” став афілійованим членом МПС Europay Int..

2001 – підвищений статус Банку до Принципового члена VISA International.

2008 – АКБ “Укрсоцбанк” присуджено нагороду “Банк року 2008” в Україні,
яка надається найавторитетнішим банківським журналом “The Banker” (The
Financial Times group).

Основні показники діяльності АКБ “Укрсоцбанк” приведено в додатку А.

Клієнтська база і її розвиток в 2008 році (додаток Б). Головною та
найдорожчою цінністю Банк вважає власних клієнтів. Ключовим фактором
свого успіху в досягненні стратегічних цілей для Банку є якісна система
взаємовідносин з клієнтами, розробка та реалізація ефективних кредитної,
тарифної політик, забезпечення надання як корпоративному клієнту так і
клієнту – фізичній особі пакету сучасних банківських послуг високої
якості. В 2008 році Банк приділяв особливу увагу розширенню кола своїх
клієнтів та зміцненню відносин з наявними клієнтами, підвищенню якості
обслуговування та розширенню спектру послуг, що надаються. На протязі
2008 року Банк продовжував нарощувати клієнтську базу – кількість
клієнтів станом на 01.01.2009 р. сягнула позначки 314 тис. ( на
1.01.2008 кількість клієнтів становила 271 тис.) Економічна
стабільність, зменшення проценту інфляції, підвищення рівня грошових
доходів населення, активна діяльність Банку на ринку послуг фізичним
особам та довіра до нього як до надійної фінансової установи були
основними чинниками, що сприяли збільшенню клієнтської бази Банку перш
за все за рахунок індивідуальних клієнтів. При цьому, структура
корпоративних клієнтів Банку набула цілий ряд помітних якісних
характеристик.

Будучи універсальним, Банк бачить власних клієнтів серед усіх груп
населення країни, підприємств будь-якої форми власності у всіх галузях
народного господарства, кредитних організацій і інших фінансових
організацій, інститутів державного управління. Головним принципом роботи
з клієнтом є надання послуг такого рівня, щоб кожен клієнт отримував
задоволення від звертання до Банку та спілкування з співробітниками
Банку.

Корпоративні банківські послуги. Розширення клієнтської бази та якісне
обслуговування, на принципах постійного особистого контакту з кожним
клієнтом, є основним напрямком діяльності АКБ “Укрсоцбанку”. В своїй
діяльності Банк намагається проводити виважену тарифну політику, а також
максимально орієнтуватись на потреби клієнтів у нових послугах. За 2008
рік кількість клієнтів – юридичних осіб зросла на 6,4%. Особливу увагу
Банк приділяє обслуговуванню VIP – клієнтів, для яких була запроваджена
система персональних менеджерів.

Розрахунково-касове обслуговування. АКБ “Укрсоцбанк” в своїй діяльності
акцентує увагу на розширенні спектру розрахунково-касових послуг та
удосконалені системи обслуговування клієнтів. Банк постійно забезпечує
безперебійне проведення безготівкових розрахунків, прийом та видачу
готівки, в тому числі на оплату праці, допомог, пенсій тощо. Загальний
платіжний оборот Банку в 2008 році склав 30,9 млн. платежів, що
становить 11,8% від загального обсягу операцій, здійснених за рік в
Україні засобами СЕП НБУ. Внутрішня платіжна система (ВПС) АКБ
“Укрсоцбанку” опрацювала за рік платежів на загальну суму 174 млрд.грн.

Для задоволення потреб клієнтів у здійсненні розрахункових операцій та
отриманні довідок про стан рахунків, не покидаючи власних офісів, АКБ
“Укрсоцбанк” пропонував та запроваджував систему “Клієнт-Банк”.

В 2008 році Банк розширив службу власної інкасації, створення якої було
розпочато в 1999 році. Станом на 1.01.2009 р. зазначені підрозділи
функціонують у 31 філії банку (протягом року їх створено 11). Протягом
минулого року клієнтам Банку надані послуги з інкасації та перевезення
готівки і інших цінностей на суму більше 2,4 млрд.грн. Наявність власної
служби інкасації надає Банку одну з переваг у конкурентному середовищі –
наявність значної кількості постійних клієнтів – торгових підприємств,
які традиційно обслуговуються в банку і мають основні рахунки в
установах АКБ “Укрсоцбанку”. У порівнянні із результатами роботи у 2007
році клієнтська мережа служби інкасації зросла у 2,3 рази.

Кредитна політика (додаток В, Д). У 2008 році АКБ “Укрсоцбанк”
продовжував проводити активну та виважену політику в галузі кредитування
суб’єктів господарської діяльності з прийнятним рівнем ризиків.

При проведені кредитної політики в 2008 році за мету ставилось як
збільшення обсягів кредитних вкладень, так і їх диверсифікація та
оптимізація по позичальниках, строках і надійності забезпечення.

Заборгованість за кредитами, наданими суб’єктам господарської
діяльності, зросла протягом звітного року в 1,2 рази та склала в
абсолютних величинах 1 182,9 млн.грн.

Клієнти Банку активно використовують такі види кредитування як кредитні
лінії та овердрафт. Обсяг кредитів за цими видами кредитування порівняно
з минулим роком зріс і станом на 1.01.2009 р. їх частка становила понад
50% в кредитному портфелі Банку.

Слід зазначити, що кредити переважно спрямовувались в реальну економіку
– на виробництво промислової та сільськогосподарської продукції, товарів
широкого вжитку в тому числі продуктів харчування, в сферу соціальних
послуг, будівництво, розвиток торгівлі та на збільшення основних фондів
та технологічну модернізацію підприємств. Так, станом на 1.01.09 року
найбільші обсяги кредитів по секторах економіки складають підприємства
торгівлі та виробництва товарів широкого вжитку (біля 36% від загальної
суми кредитних вкладень), сільське господарство і харчова промисловість
(19%), металургія (майже 6%), будівництво та транспорт і зв’язок (понад
9%). Необхідно відмітити збільшення в 1,7 рази порівняно з попереднім
роком обсягів кредитних вкладень в сільське господарство і харчову
промисловість, що пов’язано з проведенням земельної реформи, більш
пільговому розміру компенсації відсоткових ставок за кредит та стрімким
ростом цього стратегічно важливого сектору економіки України .

У 2008 році Банк поряд із кредитуванням таких сегментів вітчизняного
ринку як підприємства торгівлі та виробництва товарів широкого вжитку,
сільського господарства і харчової промисловості, суттєво наростив
кредитні вкладення в такі галузі економіки України як металургія,
енергетика, хімічна промисловість, транспорт і зв’язок. В порівнянні з
2007 роком, кредитна заборгованість по цих галузях зросла майже в 4 рази
та станом на 01.01.2009 рік складала 201,6 млн.грн., або 17 % кредитного
портфелю Банку.

Слід зазначити, що в минулому році кредитна політика Банку в значній
мірі була спрямована на фінансування перспективних інвестиційних
проектів.

Так, Донецькою обласною філією надано кредит в сумі 3,6 млн.дол.США ЗАТ
Виробниче об’єднання “Київ-Конті”, одному з провідних підприємств
кондитерської галузі України.

Тривале і взаємовигідне співробітництво з АКБ “Укрсоцбанк”, дозволило
компанії “Сандора” за рахунок отриманих в минулому році кредитів
налагодити стабільні стосунки з відомими зарубіжними партнерами.

Завдяки кредитній підтримці АКБ “Укрсоцбанк”, відома компанія ЗАТ
“Чумак” за короткий час зайняла провідні позиції на ринку продуктів
харчування.

Досвід ряду розвинутих країн світу свідчить, що вагомим чинником
активізації загального інвестиційного процесу є розвиток іпотечного
кредитування, в т.ч. житлового будівництва.

В 2008 році обсяги кредитних вкладень Банку в будівництво продовжували
зростати та складали на 01.01.2009 – 56,2 млн.грн. Основні обсяги
кредитних вкладень надані таким відомим компаніям як товариство
“Познякижитлобуд” та ТОВ фірма “Консоль Лтд”.

Операції з цінними паперами. Одним з перспективних напрямків роботи в
2008 році АКБ “Укрсоцбанк” вважав здійснення діяльності на фондовому
ринку.

У 2008 році Банк активно надавав послуги реєстратора та зберігача цінних
паперів. Банк входить до трійки найбільших реєстраторів України.
Найбільш прибутковою діяльністю за цим напрямком для Банку в звітному
році була реєстраторська діяльність. Підрозділи реєстратора АКБ
“Укрсоцбанк” надають послуги з ведення реєстру власників цінних паперів
384 емітентів з загальної кількістю акціонерів 142 тис. осіб. За рік до
обслуговування було залучено 82 емітенти.

Слід відмітити розвиток депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів. За станом на 1.01.2009 року в Банку, як у зберігача,
обліковувались акції та облігації 77 емітентів. Загальний розмір цих
активів становив 1,1 млрд.грн., що складав дев’яту частину активів, які
обслуговуються депозитарієм ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз”.

Кошти юридичних осіб. Депозитні кошти юридичних осіб є одним з основних
джерел формування ресурсної бази АКБ “Укрсоцбанк”. Для їх залучення в
умовах високої конкуренції на ринку депозитних послуг та спорідненості
банківських продуктів Банк застосовував гнучку систему тарифних ставок,
пропонував клієнтам різноманітні схеми обслуговування, здійснював
активний пошук нових інструментів і методів залучення.

Орієнтована на клієнта політика Банку дозволила збільшити обсяги
депозитів юридичних осіб. При цьому вдалося компенсувати відтік з Банку
бюджетних коштів, які згідно рішенням Уряду були переведені на
обслуговування в Держказначейство України.

Зростання обсягів строкових депозитів на 57,6% (152,1 млн.грн. проти
96,5 млн.грн. на 1.01.2008 р.) свідчить про довіру до Банку і як
наслідок – збільшення кількості рахунків юридичних осіб.

Банківське обслуговування приватних клієнтів. “Укрсоцбанк” – банк
соціального розвитку, для якого приоритетне значення має завоювання
довіри широких верств населення. Розгалужена мережа установ Банку по
всій території України сприяє наближенню банківських продуктів
безпосередньо до споживачів, створенню зручних умов для користування
ними. Протягом 2008 року кількість клієнтів – фізичних осіб збільшилась
на 21,4 % і на 1 січня 2009 року становила 204 156 чоловік.

Зростання економіки України, збільшення реальних доходів громадян,
зважена процентна політика АКБ “Укрсоцбанк”, спрямована на зміцнення
позицій на ринку вкладів, дозволили Банку досягнути в звітному році
досить високих темпів залучення коштів населення.

Діяльність АКБ “Укрсоцбанк” по залученню коштів населення можна
прослідкувати в додатоку Е.

Кредитні операції. Протягом 2008 року з метою розвитку кредитування АКБ
“Укрсоцбанк” була проведена активна робота по впровадженню нових форм
кредитування фізичних осіб та удосконалення діючих в системі Банку
кредитних продуктів.

Обсяг кредитних вкладень за фізичними особами за 2008 рік зріс майже в
1,4 рази і склав на кінець року 14,5 млн. грн.

За минулий рік в інвестування будівництва житла за схемою
співробітництва з товариством “Познякижилбуд” надано кредитів на суму
4,2 млн.грн. Крім того, завершується робота по розробці та впровадженню
в системі Банку програми кредитування купівлі житла на вторинному ринку.
За програмою “Авто в кредит” філіями Банку укладено понад 50 генеральних
угод про співробітництво з продавцями-автоділерами та надано протягом
року кредитів на загальну суму понад 2,5 млн. грн.

В 2008 році розпочата практична реалізація проекту кредитування фізичних
осіб на придбання товарів тривалого використання.

Операції з платіжними картками. Одним з пріоритетних напрямків надання
послуг приватним клієнтам в 2008 році був розвиток операцій з платіжними
картками.

З 1 лютого 2008 року АКБ “Укрсоцбанк” офіційно розпочав емісію платіжних
карток міжнародної платіжної системи Visa Int. Станом на кінець 2008
року Банком було емітовано понад 24 тис. банківських платіжних карток
Visa. Загальний обсяг залучених коштів на карткових рахунках станом на
01.01.2009 року склав понад 1 млн. доларів США та 5,4 млн.грн.
Реалізовано ряд значних зарплатних проектів: Гостомельський склозавод,
будівельна компанія “Консоль”, “Аеробуд” та інші.

Для більш якісного обслуговування держателів карток протягом 2008 року
Банком було встановлено і підключено 161 POS-терміналів і 21 банкомат.
Загальна кількість діючих точок обслуговування на 1.01.2002 рік склала:
250 POS-терміналів та 31 банкомат. Будь-яку інформацію щодо операцій з
платіжними картками клієнти мають змогу отримати у новоствореному
секторі цілодобової підтримки клієнтів.

Комплексне обслуговування. Можливість отримати комплексне обслуговування
в будь-якій установі Банку має велике значення саме для клієнтів –
фізичних осіб. Кожна установа АКБ ”Укрсоцбанк” має в своєму портфелі
повний набір банківських послуг, що дозволяє задовольнити потреби в них
різних категорій клієнтів.

Для зручності клієнтів АКБ “Укрсоцбанк” заключив угоди з рядом
комунальних, побутових, торгівельних та інших підприємств з метою
прийому і перерахування платежів за товари та послуги. Кількість таких
платежів значно збільшилася за рахунок співпраці з рядом підприємств.
Основна сума платежів припадає на оплату придбаних товарів, комунальних
платежів, утримання дітей у дошкільних закладах, навчання, лікування, а
також на дорожні, страхові, податкові та інші збори в бюджет, внески в
житлово-будівельні, дачні та гаражні кооперативи.

Враховуючи зростаючий попит клієнтів на послуги термінового переказу
грошових коштів, Банк розвиває мережу пунктів для здійснення міжнародних
переказів світової системи WESTERN UNION. Операціями прийому та
відправлення переказів рік скористалося 171 тис. клієнтів. Комісійна
винагорода Банку від проведення грошових переказів по системі WESTERN
UNION у 2008 році склала 9,6 млн.грн. Крім міжнародних переказів Банк
пропонує своїм клієнтам перекази грошових коштів в межах України по
системі “Софт”, оборот коштів по якій перевищив 40 млн.грн.

У 2008 році АКБ “Укрсоцбанк” став одним з 10 банків, які проводять на
території України виплати компенсацій остербайтерам. Компенсації
отримали більше 5 тисяч остербайтерів.

З метою обслуговування приватних клієнтів на якісно новому рівні Банк
постійно удосконалював технології банківських операцій, впроваджував
прогресивні форми обслуговування клієнтів, поширював спектр послуг,
серед яких конверсійно – арбітражні операції (Forex), покупка, продаж
банківських металів, відкриття та ведення рахунків в банківських
металах, надання в оренду індивідуальних депозитних сейфів.

Казначейські операції. Протягом року Банк активно працював як на
внутрішньому, так і зовнішньому ринках в напрямках розміщення і
залучення коштів та операцій з цінними паперами.

Банк активно діяв на ринку міжбанківського кредитування головним чином
як постачальник кредитних ресурсів в іноземній та національній валюті.
Загальні обсяг розміщених коштів в 2008 році у депозити і кредити склав
19 570 млн.грн., а залучення строкових коштів інших банків – 5 180,3
млн.грн. Це свідчить, що Банк використовує операції на міжбанківському
ринку як найефективніший інструмент управління короткостроковою
ліквідністю.

АКБ “Укрсоцбанк” також активно проводив операції з купівлі-продажу
іноземної валюти за дорученням клієнтів, залишаючись одним з основних
операторів міжбанківського ринку.

В 2008 році Банк був активним учасником міжбанківського ринку та
Позабіржової фондової торгівельної системи за операціями з облігаціями
внутрішньої державної позики (ОВДП). Обсяг операцій з державними цінними
паперами у 2008 році порівняно з минулим роком збільшився більш ніж в 2
рази і становив на кінець звітного року 81,5 млн.грн. За 2008 рік Банком
було придбано ОВДП на суму 559,1 млн.грн. та продано на суму 564,9
млн.грн.

Кореспондентські відносини та міжнародна діяльність Банку. У 2008 році
АКБ “Укрсоцбанк” продовжував приділяти увагу розширенню асортименту
послуг, що пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю клієнтів та
іншими операціями в іноземній валюті, і підвищенню їх якості.

Кореспондентські відносини. В рамках обслуговування
зовнішньо-економічних операцій своїх клієнтів АКБ “Укрсоцбанк” активно
проводить розрахунки в іноземній валюті. Наявність довгострокових
кореспон-дентських відносин з провідними банками США, Німеччини,
Великобританії, Нідерландів, Австрії, СНД та інших країн надає
можливість максимально ефективно проводити розрахунки в усіх валютах.

Станом на 01.01.2009 р. АКБ “Укрсоцбанк” мав відкритими 47 “Ностро”
рахунків в 35 банках в країнах Дальнього та Близького зарубіжжя, СНД та
України та 31 “Лоро” рахунків 20 банків-кореспондентів.

АКБ “Укрсоцбанк” продовжував оптимізацію мережі кореспондентських
рахунків, відкритих в інших банках, з метою підвищення ефективності
міжнародних розрахунків, скорочення термінів проходження платежів та
зменшення витрат по веденню кореспондентських рахунків. Протягом року
було закрито 5 рахунків в доларах США, в зв’язку з веденням грошової
одиниці Євро було закрито 7 рахунків у валютах країн-учасниць
Європейського валютного союзу.

Документарні операції та фінансування зовнішньоекономічної діяльності
клієнтів. Наявність великої кількості клієнтів, що займаються
зовнішньоекономічною діяльністю, зумовило приділення значної уваги
розвитку послуг в сфері документарних операцій та перспективних форм
фінансування міжнародної торгівлі.

Клієнти АКБ “Укрсоцбанку” здійснювали розрахунки по експорту товарів у
2008 році, як у формі документарних акредитивів, так і з використанням
банківських гарантій, з багатьма країнами, а найбільше з такими як
Росія, Марокко, Польща, Узбекистан, Індія та Китай,. Розрахунки по
імпорту клієнти більше проводили з такими країнами, як Німеччина,
Угорщина, Росія, Італія та Югославія. При цьому, постійно зростала
кількість іноземних банків, з якими АКБ “Укрсоцбанк” співпрацює у сфері
документарного бізнесу.

Також в структурі емітованих банком документарних інструментів значно
більшу долю зайняли прямі, непідтверджені акредитиви та гарантії, що
засвідчило зростання довіри до Укрсоцбанку з боку іноземних контрагентів
клієнтів банку та дозволило значно зменшити вартість таких послуг для
клієнтів банку.

Міжнародна співробітництво. Міжнародна банківська діяльність та розвиток
співробітництва з іноземними фінансовими установами, підвищення іміджу
Банку на міжнародній арені є одним з пріоритетних напрямків діяльності
АКБ “Укрсоцбанку”.

У співробітництві з міжнародними фінансовими інститутами в 2008 році
банк також досяг певного прогресу. Це стосується насамперед
Європейського банка реконструкції та розвитку, від якого отримано
принципову згоду на участь АКБ “Укрсоцбанк” у обслуговуванні другої
кредитної лінії по кредитуванню малих та середніх підприємств (МСП-2) з
початковим лімітом 10 млн. доларів США, а також створено передумови для
приєднання до нової програми сприяння торгівлі для банків країн
Центральної та Східної Європи. Також проведено переговори з
Чорноморським банком торгівлі та розвитку, Німецько-українським фондом,
Світовим банком, Міжнародною фінансовою корпорацією з метою участі у
програмах цих установ в майбутньому.

Контроль та управління ризиками діяльності. Успішна діяльність АКБ
“Укрсоцбанк” протягом року значною мірою залежала від вірно обраної
концепції управління ризиками при здійсненні банківських операцій. У
2008 році в Банку було сформовано окремий підрозділ, основною функцією
якого є аналіз, оцінка та управління ризиками, які Банк приймає на себе
в процесі поточної діяльності.

Банк чітко визначив систему управління ризиками, мета якої полягає в
мінімізації негативного впливу непередбачуваних подій зовнішнього
оточення та внутрішнього середовища на реалізацію стратегічних завдань
розвитку Банку, запобігання зниження ринкової вартості Банку та
фінансових результатів його діяльності. В зв’язку з цим, Банк виділив
основні принципи управління ризиками та впроваджував процедури з
моніторингу, оцінки та контролю за кожним з видів ідентифікованих
ризиків.

В межах управління ринковими ризиками, що виникали внаслідок змін цін на
фінансові інструменти, Банком здійснювалася оцінка процентного та
валютного ризиків. В оцінці процентного ризику здійснювалося:
прогнозування змін процентних ставок, аналіз розривів по строках між
чутливими активами та пасивами до змін процентної ставки, оцінка ступеню
концентрації активів та пасивів за параметром “ціна-строк”, аналіз
чутливості очікуваного чистого процентного доходу до змін процентних
ставок. Щодо оцінки валютного ризику, то вона проводилась на постійній
основі: аналіз структури та динаміки валютної позиції, прогнозування
валютних курсів, аналіз операцій, що впливають на розмір відкритих
позицій, аналіз чутливості очікуваного доходу від переоцінки активів та
пасивів до змін валютного курсу. Система управління ризиками також
спрямована на запобігання кредитних і операційних ризиків, ризику
ліквідності шляхом встановлення лімітів на банківські операції, розробки
внутрішньобанківських положень.

Інформаційно – технологічна підтримка бізнесу. У 2008 році АКБ
“Укрсоцбанк” продовжував інтенсивний розвиток корпоративної
інформаційної інфраструктури, яка повинна забезпечити надання клієнту
повного спектру банківських послуг з максимальною оперативністю та
зручністю.

Завдяки вкладенню значних коштів майже на 45% було оновлено парк
обчислювальної техніки Банку.

Проведена модернізація локальної та телефонної мереж.

Основним результатом попереднього року був повномасштабний перехід на
єдиний програмний комплекс “Операційний день банку ProFIX/BANK”, що
забезпечило можливість адекватного розвитку інформаційних технологій по
всій інфраструктурі Банку, дозволило розпочати планове нарощування
функціональних можливостей системи автоматизації банку. Успішне
впровадження ОДБ ProFIX/BANK заклало необхідну інформаційну базу для
проведення ефективної облікової політики, інтеграції різнопланових
інформаційних систем та комплексів в єдину систему автоматизації банку.

Впровадження системи Reuters 3000 надало нові можливості Казначейству
для роботи на міжбанківських валютних та ресурсних ринках.

У 2001 році активно впроваджувалась підсистема “Клієнт-Банк”, розроблена
компанією ProFIX. Сукупна кількість наданих клієнтських ліцензій станом
на початок 2009 року досягла 3650.

Розвиток філіальної мережі. Розгалужена мережа філій є важливою
конкурентною перевагою АКБ “Укрсоцбанк”. Регіональна політика АКБ
“Укрсоцбанк” базується на принципах створення універсального банку
максимально наближеного до своїх клієнтів. Основною метою регіональної
політики Банку є розширення клієнтської бази та створення клієнтам
вигідних умов співробітництва.

Чітко спланована стратегія регіонального розвитку забезпечує Банку
значні додаткові надходження коштів, сприятливі умови для залучення
нових клієнтів та їх обслуговування, високу гнучкість і динамічність
проведення банківських операцій.

Створена мережа Банку дає можливість надання усього спектру банківських
послуг своїм клієнтам у всіх областях та важливих економічних регіонах
України. Подальший розвиток регіональної мережі Банку сприятиме
підвищенню фінансових показників та забезпеченню високої економічної
стійкості системи в цілому.

Фінансовий аналіз: результати діяльності. Загальний огляд.

Чистий прибуток до оподаткування (додаток Ж) у 2008 році склав 18,6
млн.грн.:

– чистий процентний дохід склав у звітному році 185,3 млн.грн., що на
18,3 млн.грн. перевищує чистий процентний дохід 2007 року. Головним
чинник зростання чистого процентного доходу – збільшення кредитного
портфелю Банку. При цьому витрати на створення резерву на покриття
збитків від зменшення корисної вартості позик та авансів клієнтам
збільшилися на 17,5 млн.грн. в порівнянні з 2007 роком;

– чистий доход від зборів і комісій у 2008 році склав 126,1 млн.грн., що
на 6,6 млн.грн. більше, ніж у 2007 році. Найбільша сума комісійних
доходів отримано від проведення платежів та касового обслуговування (86%
від загальної суми доходів від зборів і комісій), яка збільшилася на 8,1
млн.грн.;

– прибуток за вирахуванням збитків від операцій з іноземними валютами,
від зміни вартості інструментів, наявних для продажу склав у 2001 році
16,9 млн.грн. В порівнянні з 2007 роком відбулось збільшення на 1,2
млн.грн.

– операційні витрати Банку склали 254,9 млн.грн., що на 36,6 млн.грн.
більше ніж у 2007 році. Зростання цих витрат відбулося за рахунок
розширення мережі структурних підрозділів Банку, доведенням оплати праці
персоналу до конкурентного рівня та зміцнення матеріально-технічної
бази;

– з метою покриття можливих втрат від активних операцій Банк створював
резерви на покриття збитків від зменшення корисної вартості активів. В
2001 році було сформовано резервів на суму 57,7 млн.грн.

Динаміку змін в доходах/витратах банку відображено в додатку И.

Фінансовий аналіз: управління активами і пасивами. У 2008 році
відбулись позитивні зміни у макроекономічному середовищі України, а саме
підвищення темпів економічного зростання, пожвавлення ділової
активності, укріплення національної валюти – все це сприяло розвитку
виробництва. Зростання обсягів виробництва сприяло активній роботі
підприємств, котрі для своєї діяльності мають потребу в коштах як для
поточної діяльності, так і для модернізації та розширення виробничих
потужностей. Таким чином, з боку корпоративних клієнтів Банку
спостерігався високий попит на кредитні ресурси. Банк продовжував
активно кредитувати корпоративних клієнтів майже усіх секторів
економіки.

Загальна сума кредитного портфелю (нетто) станом на 01.01.2008р.
становила 940,7 млн.грн., що на 207 млн.грн. або на 28,2% більше, ніж
рік тому. Збільшення кредитного портфелю Банку протягом 2001 року було
профінансовано за рахунок збільшення депозитної бази на 20%, а саме:

– залишки на поточних рахунках приватних клієнтів збільшились майже в
2,2 рази або на 115% ніж у попередньому році;

– загальна сума коштів населення, що зберігаються у АКБ “Укрсоцбанк”,
збільшилась майже у 2 рази і становила 413,9 млн.грн.;

– збільшення строкових депозитів корпоративних клієнтів Банку у 2001
році на 55,5 млн.грн. або на 57,5% більше, ніж у 2000 році.

– зменшення залишків на поточних рахунках корпоративних клієнтів суттєво
не вплинуло на розмір депозитної бази. Станом на 1.01.2002р. залишки
становили 877.5 млн.грн., що на 42,9 млн.грн. менше, ніж на 1.01.2008р.
Це зменшення обумовлено інвестуванням коштів у поточну діяльність та
високою конкуренцією на ринку банківських послуг.

Протягом року Банк здійснював також виважену політику на ринку цінних
паперів. Станом на кінець 2008 року обсяг інвестицій Банку становив
118,7 млн.грн., що на 70% більше, ніж було на початку року.

Відбулися суттєві якісні зміни. Зріс балансовий капітал Банку на 10,8
млн.грн. та становив на 1.01.2009р. 266,2 млн.грн. Значно поліпшилась
якість кредитного портфелю. Питома вага прострочених кредитів в
кредитному портфелі Банку зменшилася з 23% до 20%.

Фінансову звітність: баланс на 31 грудня 2008р., звіт про прибутки і
збитки за рік, що закінчився 31 грудня 2008 р., а також консолідований
баланс банку станом на 31 грудня 2009 та 2007 років (див. додатки К, Л,
М).

Управління ліквідністю. Метою Банку в процесі управління ліквідністю є
підтримання оптимального співвідношення між ризиком та прибутком. З
метою організації ефективного управління активами та пасивами Банку,
забезпечення оптимального рівня ризику ліквідності в АКБ “Укрсоцбанк”
створено Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП). Однією
з функцій КУАП є прийняття управлінських рішень, спрямованих на
оптимізацію структури балансу та операцій банку з позиції ризику
ліквідності.

Управління ліквідністю в Банку здійснюється шляхом:

– проведення моніторингу динаміки формування кредитних вкладень,
депозитної бази за параметрами “ціна-строк-можливість переоцінки”;

– здійснення контролю за структурою активів та пасивів по строках
розміщення та залучення;

– прийняття управлінських рішень щодо стимулювання або стримування
надання кредитів та залучення депозитів.

Національний банк України вимагає від комерційних банків дотримання
встановлених нормативів ліквідності. Протягом 2008 року АКБ “Укрсоцбанк”
дотримував з значним запасом всі нормативи ліквідності, встановлені НБУ.

В результаті змін в структурі активів, які полягають у зменшенні коштів
в інших банках і збільшенні кредитного портфелю, терміни погашення
активів збільшилися. Терміни погашення активів були обумовлено змінами в
структурі зобов’язань, але це не сприяло збільшенню показників
ліквідності. Так, коефіцієнт кумулятивного розриву на всіх інтервалах
знизився на незначний відсоток. Ці зміни можна пояснити стабільної
ситуацією на фінансових ринках, зміною в депозитній базі та можливістю
задовольнити попит на кредити з боку клієнтів:

– збільшилась депозитна база Банку за рахунок залучення коштів від
приватних осіб. Станом на кінець 2008 року депозитна база склала 1 519,2
млн.грн., що на 17% більше ніж у минулому році;

– підвищилася ліквідність ринку інвестицій. Це дозволило розглядати
операції на фондовому ринку як один з інструментів управління
ліквідністю Банку. На кінець 2008 року до портфелю інвестицій Банку
входили як облігації Уряду України, так і корпоративні облігації.

В своїй діяльності Банк намагався підтримувати оптимальний ліквідний
резерв для виконання своїх зобов’язань перед клієнтами.

Аналіз змін структури активів і пасивів за строками погашення можна
прослідкувати в додатку Н.

Достатність капіталу. Під достатністю капіталу розуміється здатність
банку захистити інтереси кредиторів та власників від непередбачених
втрат, розмір яких залежить від обсягу різноманітних ризиків, що можуть
виникнути в процесі його діяльності.

Розмір капіталу і показник достатності капіталу контролюється з боку
Національного банку України. “Укрсоцбанк” протягом 2008 року і станом на
кінець цього року виконував усі вимоги щодо капіталізації.

Показник достатності капіталу АКБ “Укрсоцбанк”, розрахований відповідно
до рекомендацій Комітету банківського нагляду і регулювання Банку
міжнародних розрахунків, склав 19% станом на 31 грудня 2008 року
становив 14,10%.

Динаміку активів, депозитної бази та капіталу можемо прослідкувати в
додатку Р.

Розділ 2. Оцінка, аналіз і керування кредитним ризиком комерційного
банку

2.1 Стратегія кредитного ризику як складова кредитної політики банку

Кредитна політика (стратегія) банка визначається, по-перше, загальними,
установками, щодо операцій із клієнтурою, що старанно розробляються і
фіксуються у внутрішніх документах, що регламентують кредитну політику
банку, і, по-друге, практичними діями банківського персоналу, що
інтепретує і втілює в життя ці установки. Отже, у підсумковому
розрахунку, спроможність управляти ризиком залежить від компетентності
управління банку і рівня кваліфікації його рядового складу, що
займається відбором конкретних кредитних проектів і розробкою умов
кредитних угод.

Стратегія кредитного ризику комерційного банку підпорядковується чинному
законодавству, нормативним актам і інструкціям НБУ, спирається на
загальні принципи кредитування.

Основними принципами кредитування є:

– терміновість;

– цільове використання;

– забезпеченість ;

– платність.

Принцип терміновості означає, що кредит видається позичальнику на
визначений період і по його закінченню повинен бути повернений у термін.
Економічною основою терміновості є тривалість кругообігу оборотних
виробничих фондів і фондів обертання, термінами формування або
відтворення основних фондів, тобто відповідно до нормативних термінів
будівництва, освоєння й окупності об’єкта.

По термінах кредити діляться на:

– короткострокові кредити, граничний термін яких не перевищує 12
місяців. Кредити на поповнення оборотних коштів підприємств є найбільш
поширеним видом кредитування;

– довгострокові кредити, термін яких перевищує 12 місяців. Кредити на
технічне переозброєння, капітальне будівництво, розширення і
реконструкцію підприємств. Зустрічаються рідше, ніж короткосторокові ,
це обумовлено економічною і політичною нестабільністю в країні.

При підписанні кредитного договору в ньому обмовляються терміни
кредитної угоди. Якщо банк кредитує клієнта з позикових коштів, то
відповідно можуть купуватися ресурси під дану угоду , тому при
несвоєчасному поверненні позички порушується загальна схема кредитної
угоди. Також при несвоєчасному поверненні позички з обороту випадають
кошти, що можуть бути задіяні при більш вигідних угодах.

Порушення термінів повернення кредиту перетворює термінову
заборгованість по позичці в прострочену, що впливає на загальні
показники надійності банку. При порушенні термінів повернення кредиту,
нові кредити даному клієнту, як правило, не видаються.

Цільовий характер кредитування припускає вкладення позикових засобів у
конкретні господарські процеси. Дотримання цього принципу допомагає
банку визначити доцільність видачі позички, суму кредиту, реальну плату
за кредит, а також простежити хід кредитованої угоди і служить
визначеною гарантією повернення кредиту. При цільовому характері
кредитування банк має можливість реально оцінити рентабельність
господарської угоди, більш повне використання вкладених коштів,
установити терміни повернення кредиту.

Принцип забезпеченності кредитів – це основний принцип, що дозволяє
банку захистити свої інтереси, повернути вкладені кошти і не допустити
збитків.

Існують різноманітні види забезпеченності кредитів. Це може бути:

– застава майна і прав,

– поступка вимог і прав,

– передача права власності,

– гарантія і запорука,

– страхування.

Комерційні банки можуть надавати і незабезпечені (бланкові) кредити. Як
правило, такі позички обмежені і видаються тільки першокласним клієнтам,
тому що пов’язані з великим ризиком для банку. Для акціонерів
(учасників, фундаторів) комерційного банки існує обмеження розміру
бланкового кредиту 50 % їхнього внеску в статутний фонд банку.

Видаючи кредити юридичним особам, банки потребують не тільки повернення
кредитів у встановлений термін, але і сплати відсотка за користування
ними. В умовах ринкових відносин відсоток є об’єктивним супутником
кредиту, складовою ланкою кредитної операції, оскільки позичкова
операція – це акт комерційного продажу на певний строк коштів. За
рахунок прибутків у виді процентної плати банки покривають свої витрати
і дістають прибуток.

Під відсотками у фінансових розрахунках розуміють абсолютний розмір
прибутку від надання грошей у борг у будь-якій його формі.

Розмір процентної ставки встановлюються банком у залежності від
кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозиції, що
склалися на кредитному ринку, терміну користування кредитом, дисконтної
ставки й інших чинників.

Відсотки нараховуються щомісяця в розмірі, установленому кредитним
договором на суму залишку заборгованості в період нарахування.

Управління кредитним ризиком банка полягає в проведенні аналізу по таких
основних напрямках:

– відбір і підготування персоналу (корпоративна культура персоналу в
області проведень кредитної політики);

– оцінка і контроль за станом кредитного портфеля;

– ціноутворення з урахуванням ступеня ризику;

– диверсифікація кредитних операцій банку: по позичальниках, секторам
економіки, видам кредитів, із тим, щоб знизити загальний кредитний ризик
банку. Більш ніж старанно банк проводить політику диверсификации, тим
більше він обмежує, знижує кредитний ризик;

– оцінка кредитоспроможності позичальника;

– оцінка достатності і ліквідності прийнятих в забезпечення зобов’язань
по кредиті майна, майнових прав, оцінка надійності гарантій і запоруки;

– страхування кредитних вкладень;

– ліміт кредитів – установлення сум граничної заборгованості по кредитах
конкретному позичальнику. При встановленні значення ліміту, банк оцінює
основні показники діяльності позичальника і зовнішнього середовища, у
якому він здійснює свою діяльність: фінансово-економічний стан
позичальника, здоров’я галузі, прогноз розвитку, уразливість,
конкурентне середовище, залежність від технологічних змін, досвід роботи
і взаємозв’язки та ін.

– створення резервів на покриття можливих утрат по кредитах;

– ретельний контроль і нагляд за виконанням позичальниками зобов’язань,
за ходом що кредитуються заходів, у тому числі за цільовим використанням
виданих коштів;

– ретельний контроль за проблемними позичками, пошуки шляхів їх
погашення.

2.2 Аналіз фінансового стану клієнтів банку як основа мінімізації
кредитного ризику

Самим відповідальним етапом управління кредитним ризиком є його оцінка
при підготуванні до видачі кредиту. Під оцінкою кредитного ризику
розуміють вивчення й оцінку якісних і кількісних показників
фінансово-економічного положення позичальника, аналіз його
кредитоспроможності.

На першому етапі проводиться оцінка якісних показників, на другому –
оцінка кількісних показників, на третьому – одержання зведеної оцінки –
прогнозу і формування остаточного аналітичного висновку. Оцінка
кредитоспроможності позичальника здійснюється на основі аналізу, що
спрямований на ідентифікацію його фінансово-економічного стану.

Основними джерелами для оцінки кредитного ризику позичальника є:
фінансова звітність, дані подані позичальником, схема кредитованої угоди
з техніко-економічним обгрунтуванням одержання позички, дані перевірки
на місці в позичальника.

Якісний аналіз реалізується також поетапно:

– вивчення репутації позичальника;

– визначення цілі кредиту;

– визначення джерел погашення основного боргу і належних відсотків;

– оцінка ризиків позичальників, прийнятих банком побічно на себе.

Репутація позичальника вивчається дуже старанно, встановлюються факти
або відсутність фактів неплатежів по позичках, протест належним чином
оформлених векселів і так далі. Під аналізом кредитоспроможності
позичальника розуміється оцінка банком позичальника з погляду можливості
і доцільності уявлення йому позичок, визначення можливості їхнього
своєчасного повернення відповідно до кредитного договору Банк визначає:

По-перше, репутацію позичальника з погляду його можливостей виробництва,
маркетингу, фінансового стану, особливо це, ставиться до нових клієнтів.
По можливості з’ясувати взаємовідносини потенційного позичальника з
кредиторами, постачальниками, клієнтами.

По-друге, якість підготовленої кредитної пропозиції з погляду
економічної ефективності кредиту, ділової характеристики позичальника.

По-третє, банк повинний визначити, як зміниться його кредитний портфель
із новими кредитами. Чи призведе це до подальшої диверсифікації
кредитного портфеля, а звідси до зниження портфельного ризику банку або
навпаки. Чи буде новий кредит сприяти концентрації портфеля на якійсь
однієї галузі або на одних термінах платежів і чи збільшить це ризик
банківського портфеля.

Основними засобами, застосовуваними для забезпечення достатньої
диверсифікації позичкового портфеля, є такі:

– раціонування кредиту, що припускає встановлення гнучких або жорстких
лімітів кредитування по сумі, термінам, видам процентних ставок і інших
умов надання позички, установлення лімітів кредитування по окремих
позичальниках відповідно до фінансового положення, визначення лімітів
концентрації кредитів у руках одного або групи позичальників, що тісно
співробітничають, відповідно до їхнього фінансового положення.
Диверсифікація позичальників може здійснюватися через пряме встановлення
лімітів для всіх позичальників даної групи в абсолютній сумі або по
сукупній питомій вазі в кредитному портфелі банку.

– диверсифікація прийнятого забезпечення по позичках;

– застосування різноманітних видів процентних ставок і засобів
нарахування і сплати відсотків по позичці;

– диверсифікація кредитного портфеля по термінах, тому що процентні
ставки по судам різної терміновості схильні різним розмірам коливань і
рівень ділових ризиків також залежить від термінів позички.

Критерії оцінки фінансового стана позичальника встановлюються кожним
банком самостійно його внутрішнім положенням, регламентуючим проведення
кредитних операції і методикою проведення оцінки фінансового стана
позичальника (контрагента банку) з урахуванням вимог Положення “Про
порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих
утрат по кредитних операціях комерційних банків”, затвердженим
Постановою Правління НБУ №1044 від 09.04.00 р., у яких повинні бути
визначені обгрунтовані, технічно зважені критерії економічної оцінки
фінансової діяльності позичальників (контрагентів банку) на основі
аналізу їхніх балансів і звітів про фінансові результати у динаміці.
Визначені НБУ вимоги є мінімально необхідними, і, банки мають право
самостійно встановлювати додаткові критерії оцінки фінансового стана
позичальника, що підвищують вимоги показників із метою адекватної оцінки
кредитних ризиків і належного контролю за ними.

Оцінку фінансового стану позичальника (контрагента банку) з урахуванням
поточного стану обслуговування позичальником (контрагентом банку)
кредитної заборгованості, банк здійснює в кожному випадку заключення
договору на здійснення кредитної операції, а надалі -щоквартально.

Банки самостійно встановлюють нормативні значення і відповідні бали для
кожного з показників у залежності від його вагомості (значимості) серед
інших показників, що можуть свідчити про найбільшу можливість виконання
позичальником (контрагентом банку) зобов’язань по кредитних операціях.
Вагомість кожного показника визначається індивідуально для кожної групи
позичальників (контрагентів банку) у залежності від кредитної політики
банку, особливостей клієнта (галузь економіки, сезонність виробництва,
оборотність коштів), ліквідності балансу, стану ринку і т.д. Клас
позичальника (контрагента банку) за результатами оцінки його фінансового
стана визначається на підставі основних показників і коректується з
урахуванням додаткових (суб’єктивних) показників. Питома вага
суб’єктивних показників не може перевищувати 20% загальної суми балів по
всіх показниках.

Оцінку фінансового стану позичальника з урахуванням поточного стану
обслуговування позичальником кредитної заборгованості банк здійснює в
кожному випадку укладання договору про здійснення кредитної операції, а
надалі – не рідше ніж один раз на три місяці, а для банків – не рідше
ніж один раз на місяць.

Банки мають право самостійно встановлювати додаткові критерії оцінки
фінансового стану позичальника, що підвищують вимоги до показників з
метою адекватної оцінки кредитних ризиків та належного контролю за ними.

Банки самостійно встановлюють нормативні значення та відповідні бали для
кожного показника залежно від його вагомості (значимості) серед інших
показників, що можуть свідчити про найбільшу ймовірність виконання
позичальником (контрагентом банку) зобов’язань за кредитними операціями.

Вагомість кожного показника визначається індивідуально для кожної групи
позичальників залежно від кредитної політики банку, особливостей клієнта
(галузь економіки, сезонність виробництва, обіговість коштів тощо),
ліквідності балансу, становища на ринку тощо.

Клас позичальника за результатами оцінки його фінансового стану
визначається на підставі основних показників та коригується з
урахуванням додаткових (суб’єктивних) показників.

Розглянемо оцінку фінансового стану позичальника – юридичної особи.

Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника – юридичної особи
банк має враховувати такі основні економічні показники його діяльності:

– платоспроможність (коефіцієнти миттєвої, поточної та загальної
ліквідності);

– фінансова стійкість (коефіцієнти маневреності власних коштів,
співвідношення залучених і власних коштів);

– обсяг реалізації;

– обороти за рахунками (співвідношення надходжень на рахунки
позичальника і суми кредиту, наявність рахунків в інших банках;
наявність картотеки неплатежів – у динаміці);

– склад та динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості (за
останній звітний та поточний роки);

– собівартість продукції (у динаміці);

– прибутки та збитки (у динаміці);

– рентабельність (у динаміці);

– кредитна історія (погашення кредитної заборгованості в минулому,
наявність діючих кредитів).

Платоспроможність позичальника визначається за такими показниками:

KL1 – коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко
короткострокові зобов’язання можуть бути погашені високоліквідними
активами:

picscalex1580100090000034f01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400440061200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bdffffff00060000fd0300000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002240405000000
13020002ed051c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00c0a4f377c9a4f3772030f57768146684040000002d0101000800
0000320aeb033a05010000006e7908000000320ac90133050100000062791c000000fb02
80fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00c0a4
f377c9a4f3772030f57768146684040000002d01020004000000f001010008000000320a
8b034404010000005a7908000000320a6901620401000000417908000000320a60024600
020000004b4c1c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c
0000510e0a5f40f11200c0a4f377c9a4f3772030f57768146684040000002d0101000400
0000f001020008000000320a6002f502010000003d4c1c000000fb0280fe000000000000
9001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00c0a4f377c9a4f3772030
f57768146684040000002d01020004000000f001010008000000320a6002020201000000
314c0a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00846814668400000a0021008a01000000000100
00005cf31200040000002d01010004000000f0010200030000000000, (2.1)

де Аb – високоліквідні активи, до яких належать грошові кошти, їх
еквіваленти та поточні фінансові інвестиції,

Zn – поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з
короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.

Оптимальне теоретичне значення показника KL1 – не менше ніж 0,2;

KL2 – коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує можливість
погашення короткострокових зобов’язань у встановлені строки:

picscalex1000100090000034f01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024004a0061200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffff60060000fc0300000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140200029a0405000000
130200024f061c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00c0a4f377c9a4f3772030f57716146670040000002d0101000800
0000320af003a605010000006e7908000000320aca01b305010000006c791c000000fb02
80fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00c0a4
f377c9a4f3772030f57716146670040000002d01020004000000f001010008000000320a
9003ba04010000005a7908000000320a6a01ec0401000000417908000000320a60024600
020000004b4c1c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c
000071140a00a0f11200c0a4f377c9a4f3772030f57716146670040000002d0101000400
0000f001020008000000320a60025403010000003d4c1c000000fb0280fe000000000000
9001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00c0a4f377c9a4f3772030
f57716146670040000002d01020004000000f001010008000000320a60022c0201000000
324c0a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00701614667000000a0021008a01000000000100
0000bcf31200040000002d01010004000000f0010200030000000000, (2.2)

де
picscalex100010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002c0011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff80010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d01000008000000320ae0013801
010000006c791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a800158000100000041790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 – ліквідні активи, що складаються з
високоліквідних активів, дебіторської заборгованості, векселів
одержаних,

picscalex100010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400200021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffc0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d01000008000000320ae0014701
010000006e791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a80014000010000005a790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 – поточні (короткострокові) зобов’язання, що
складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.

Оптимальне теоретичне значення показника KL2 – не менше ніж 0,5;

KP – коефіцієнт загальної ліквідності, що характеризує те, наскільки
обсяг короткострокових зобов’язань і розрахунків можна погасити за
рахунок усіх ліквідних активів:

picscalex1000100090000034701000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400400061200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffffc0050000fc0300000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002ec0305000000
13020002a1051c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00c0a4f377c9a4f3772030f57779136634040000002d0101000800
0000320af003f804010000006e791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e00c0a4f377c9a4f3772030f577791366340400
00002d01020004000000f001010008000000320a90030c04010000005a7908000000320a
6a012b0401000000417908000000320a60024600020000004b501c000000fb0220ff0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00c0a4f377c9a4
f3772030f57779136634040000002d01010004000000f001020008000000320aca01f404
0100000030501c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c
0000ec0e0a9f2ced1200c0a4f377c9a4f3772030f57779136634040000002d0102000400
0000f001010008000000320a6002a602010000003d500a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00347913663400000a0021008a01000000000100000048ef1200040000002d0101000400
0000f0010200030000000000, (2.3)

де
picscalex100010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002e0011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffa0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d01000008000000320ae0013b01
0100000030791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a800158000100000041790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d0100000400
0000f0010100030000000000- оборотні активи.

Оптимальне теоретичне значення показника KP – не менше ніж 2,0.

Фінансова стійкість позичальника визначається за такими показниками:

KM – коефіцієнт маневреності власних коштів, що характеризує ступінь
мобільності використання власних коштів:

picscalex1000100090000033b01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02c00460091200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a5ffffff20090000650400000b00000026060f000c004d61746854797065000010010800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140240026e0405000000
1302400220091c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00c0a4f377c9a4f3772030f577af146692040000002d0101000800
0000320a3004020701000000707908000000320ae1017808010000006e7908000000320a
e1018e050100000070791c000000fb0280fe000000000000900101000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00c0a4f377c9a4f3772030f577af146692040000002d01
020004000000f001010008000000320ad003080601000000427908000000320a8101ab07
01000000417908000000320a8101940401000000427908000000320aa002460002000000
4b4d1c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c00003d15
0a6ea0f11200c0a4f377c9a4f3772030f577af146692040000002d01010004000000f001
020008000000320a81017006010000002d4d08000000320aa0022c03010000003d4d0a00
000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d0092af14669200000a0021008a010000000002000000bcf3
1200040000002d01020004000000f0010100030000000000, (2.4)

де
picscalex100010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02600220021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe0010000060200000b00000026060f000c004d61746854797065000070001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d01000008000000320ae0015b01
0100000070791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a800146000100000042790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 – власний капітал підприємства,

picscalex100010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400200021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffc0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d01000008000000320ae0013f01
010000006e791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a800158000100000041790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d0100000400
0000f0010100030000000000- необоротні активи.

Оптимальне теоретичне значення показника KM – не менше ніж 0,5;

KN – коефіцієнт незалежності, що характеризує ступінь фінансового
ризику:

picscalex1000100090000032301000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02800440061200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffff000600003c0400000b00000026060f000c004d61746854797065000010010800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002210405000000
13020002ee051c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00c0a4f377c9a4f3772030f5778e1266f4040000002d0101000800
0000320af003420501000000707908000000320aca013705010000006b791c000000fb02
80fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00c0a4
f377c9a4f3772030f5778e1266f4040000002d01020004000000f001010008000000320a
9003470401000000427908000000320a6a014b04010000005a7908000000320a60024600
020000004b4e1c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c
00004b140aec64e11200c0a4f377c9a4f3772030f5778e1266f4040000002d0101000400
0000f001020008000000320a6002db02010000003d4e0a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00f48e1266f400000a0021008a01000000000200000080e31200040000002d0102000400
0000f0010100030000000000, (2.5)

де
picscalex100010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400200021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffc0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d01000008000000320ae0014701
010000006b791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a80014000010000005a790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 – залучені кошти (довгострокові та поточні
зобов’язання),

picscalex100010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02600220021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe0010000060200000b00000026060f000c004d61746854797065000070001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d01000008000000320ae0015b01
0100000070791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a800146000100000042790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d0100000400
0000f0010100030000000000- власний капітал.

Оптимальне теоретичне значення показника KN – не більше ніж 1,0.

Рентабельність позичальника визначається за такими показниками:

P – рентабельність активів

picscalex1000100090000031b01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e00380041200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bbffffff400400009b0300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002e20205000000
1302000231041c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00c0a4f377c9a4f3772030f577510e66de040000002d0101000800
0000320a90032c0301000000417908000000320a6b01080301000000507908000000320a
600246000100000050791c000000fb0220ff000000000000900101000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00c0a4f377c9a4f3772030f577510e66de040000002d01
020004000000f001010008000000320acb01b0030100000074791c000000fb0280fe0000
000000009001000000020402001053796d626f6c000068140a1d64e11200c0a4f377c9a4
f3772030f577510e66de040000002d01010004000000f001020008000000320a6002a001
010000003d790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00de510e66de00000a0021008a010000
00000200000080e31200040000002d01020004000000f0010100030000000000, (2.6)

де
picscalex100010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002a0011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff60010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d01000008000000320ae0010901
0100000074791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a800146000100000050790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d0100000400
0000f0010100030000000000- чистий прибуток,

A- активи.

рентабельність продажу:

picscalex1000100090000032301000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02800400051200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bbffffffc00400003b0400000b00000026060f000c004d61746854797065000010010800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002e20205000000
13020002bf041c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00c0a4f377c9a4f3772030f5778e126680040000002d0101000800
0000320af003140401000000707908000000320acb01f7030100000074791c000000fb02
80fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00c0a4
f377c9a4f3772030f5778e126680040000002d01020004000000f001010008000000320a
9003f002010000004f7908000000320a6b014f0301000000507908000000320a60024600
0100000050791c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c
00001a140a5d64e11200c0a4f377c9a4f3772030f5778e126680040000002d0101000400
0000f001020008000000320a6002a001010000003d790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00808e12668000000a0021008a01000000000200000080e31200040000002d0102000400
0000f0010100030000000000, (2.7)

де
picscalex100010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02600220021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe0010000060200000b00000026060f000c004d61746854797065000070001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d01000008000000320ae0016c01
0100000070791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a80012e00010000004f790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d0100000400
0000f0010100030000000000- обсяг реалізації продукції (без ПДВ).

Аналіз грошових потоків позичальника має здійснюватися з урахуванням
такого показника:

K – співвідношення чистих надходжень на всі рахунки позичальника (у тому
числі відкриті в інших банках) до суми основного боргу за кредитною
операцією та відсотками за нею з урахуванням строку дії кредитної угоди
(для короткострокових кредитів):

picscalex100010009000003b701000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024004c0111200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffff80110000fc0300000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002200305000000
1302000279111c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00c0a4f377c9a4f3772030f5774f14662b040000002d0101000800
0000320af0037f0a010000006b7908000000320aca01fe1001000000697908000000320a
ca01720b010000006d7908000000320aca01f90402000000636d1c000000fb0280fe0000
000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00c0a4f377c9a4
f3772030f5774f14662b040000002d01020004000000f001010008000000320a90037c09
01000000436d08000000320a6a011a10010000005a6d08000000320a6a01620d01000000
6e6d08000000320a6a01870a010000005a6d08000000320a6a014b07010000006e6d0800
0000320a6a01ca0301000000486d08000000320a60024600010000004b6d1c000000fb02
80fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c00001a140adbc8e11200c0a4
f377c9a4f3772030f5774f14662b040000002d01010004000000f001020008000000320a
6a01f40e010000002d6d08000000320a6a01dd08010000002d6d08000000320a6002da01
010000003d6d1c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00c0a4f377c9a4f3772030f5774f14662b040000002d0102000400
0000f001010008000000320a6a01280e01000000296d08000000320a6a016d0c01000000
2a6d08000000320a6a01f70901000000286d08000000320a6a01110801000000296d0800
0000320a6a015606010000002a6d08000000320a6a01340301000000286d0a0000002606
0f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d002b4f14662b00000a0021008a010000000001000000e4e312000400
00002d01010004000000f0010200030000000000, (2.8)

де
picscalex108010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002e0021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffa0020000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d01000008000000320ae0019101
02000000636d1c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a8001460001000000486d0a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 – середньомісячні надходження на рахунки
позичальника протягом трьох останніх місяців (за винятком кредитних
коштів),

picscalex155010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400200021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffc0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d01000008000000320ae0014b01
010000006b791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a80012e000100000043790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 – сума кредиту та відсотки за ними,

n – кількість місяців дії кредитної угоди,

picscalex139010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400220021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d01000008000000320ae0014701
010000006d791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a80014000010000005a790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d0100000400
0000f0010100030000000000- щомісячні умовно – постійні зобов’язання
позичальника (адміністративно-господарські витрати тощо),

picscalex100010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002c0011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff80010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d01000008000000320ae0014001
0100000069791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a80014000010000005a790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000000000000100000000003000040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 – податкові платежі та сума інших зобов’язань
перед кредиторами, що мають бути сплачені з рахунку позичальника, крім
сум зобов’язань, строк погашення яких перевищує строк дії кредитної
угоди (за даними останнього балансу).

Для суб’єктів господарської діяльності, діяльність яких пов’язана з
сезонним характером виробництва, середньомісячна сума надходжень
визначається за 12 місяців.

Оптимальне теоретичне значення показника К – не менше ніж 1,5.

Також можуть бути враховані суб’єктивні чинники, що характеризуються
такими показниками:

– ринкова позиція позичальника та його залежність від циклічних і
структурних змін в економіці та галузі промисловості;

– наявність державних замовлень і державна підтримка позичальника;

– ефективність управління позичальника;

– професіоналізм керівництва та його ділова репутація;

– інша інформація.

Розглянемо аналіз кредитоспроможності позичальника – фізичної особи.

Основною ціллю проведення економічного аналізу являється ризик
неповернення, приняття рішення про рівень платежездатності клієнта –
фізичної особи.

Основним джерелом інформації при оцінці фінансового стана клієнта –
фізичної особи є дані про нього, відображені в заявці на одержання
кредиту.

Додаткова інформація формується в ході первинного контролю і контакту з
позичальником. Методика передбачає декілька розділів для аналізу:

– загальні дані,

– фінансові показники,

– характеристика кредиту,

– моральні якості позичальника.

У розділі “загальні дані” аналізують:

Вік, визначає фінансові можливості, позичальника, рівень добробуту,
стабільність теперішнього стану, його перспективи, мотивації по
використанню позикових коштів. Найбільше сприятливим є вік від 30 до 45
років.

Час проживання в даній місцевості, характеризує ступінь “осілості”
позичальника, стабільність його зв’язків із зовнішнім середовищем.

Місце роботи є значимим чинником, що визначає фінансові потоки
позичальника. Виходячи з поточного стана справ в Україні, робота на
державних підприємствах пов’язана з нерегулярністю виплат, тому робота
на приватному підприємстві або фінансовому заснуванні є більш кращим
варіантом.

Займана посада відбиває поточний рівень прибутків. Чим вище службове
положення, що займає клієнт, тим вище його рейтинг.

Стаж роботи знижує ризик звільнення. Найбільше бажаним є стаж 7 і більш
років.

Військовий обов’язок підвищує ризик призову на службу або збори,
пов’язані з ліквідацією наслідків катастроф, стихійних лих, що можуть
уплинути на виконання зобов’язань по кредитному договорі.

Освіта має безпосередній вплив на бажання брати кредити зі свідомістю
міри тої відповідальності, що лягає на позичальника.

Фах по диплому характеризує рівень спеціальної підготовки робітника. В
даний час найбільше оплачуваними є фахівці по фінансам, юристи,
перекладачі.

Родиний стан є обумовленим моментом у мотивації клієнта. Наявність дітей
у сім’ї зміцнює.

Наявність страхових полісів важливий чинник при настанні нещасливого
випадку з позичальником або його майном. Перевага при кредитуванні
віддається позичальникам, що мають страховий поліс. Даний чинник має
важливе значення при кредитуванні під заставу особистого майна громадян.

У розділі “фінансові показники” аналізують:

Наявність пластикових карт свідчить про рівень добробутку і позитивний
імідж власника. Вид картки якісно доповнює даний показник.

Наявність рахунків дає можливість простежити депозитну історію клієнта.

Наявність цінних паперів говорить про активність клієнта на фондовому
ринку. Наявність ліквідних паперів дає також додаткову можливість для
збільшення, у разі потреби, суми забезпечення.

Кредитна історія є дуже важливим показником при ухваленні рішення про
видачу кредиту. Відсутність претензій по раніше узятих кредитах свідчить
про високий ступінь відповідальності і порядності позичальника.

Сальдо платіжного балансу, а також відношення суми щомісячних виплати по
кредиті до сальдо платіжного балансу вказує на можливість позичальника
погашати заборгованість виходячи з поточних грошових потоків. При
негативному сальдо платіжного балансу, а також у тому випадку, якщо сума
місячних виплат по кредиті перевищує 90 % позитивного сальдо сімейного
бюджету, кредитування вкрай небажано.

Володіння нерухомістю характеризує позичальника з погляду його
забезпеченності і стабільності. Ринкова вартість нерухомості відбиває
рівеньцого забезпечення і стабільності.

Володіння автомобілем і його ринковою вартістю має значення, аналогічне
нерухомості.

Володіння фірмою характеризує позичальника з підприємницької точки зору.
Ринкова вартість фірми оціночно відображає рівень досягнення в
підприємництві.

Розрахунок питомої ваги суми кредиту в ринковій вартості майна відбиває
значимість суми кредиту в житті позичальника, а, отже, і досвід
керування такими грошовими потоками.

У розділі “характеристика кредиту” аналізують:

Термін користування кредитом відбиває ризик, пов’язаний із процесами, що
можуть вплинути на виконання своїх зобов’язань перед
банком-позичальником. Чим менше проміжок часу, тим менше мабуть зміна
поточного фінансового стана позичальника.

Сума запитуваного кредиту відбиває в абсолютному розмірі ризик для
банку, пов’язаний із неповерненням суми кредиту.

Схема погашення характеризує адекватне використання кредитів цілям,
викладеним в заявці. Для банку з погляду ризиків найбільше прийнятним є
графік щомісячного погашення, як основного боргу, так і суми відсотків.

У розділі “моральні якості” аналізують.

Коммунікабельність відбиває ступінь відкритості клієнта для спілкування.

Обов’язковість характеризує потенційного позичальника з погляду
виконання взятих на себе зобов’язань.

Підприємливість свідчить про пристосованість до реально існуючих
зовнішніх чинників.

Перше враження про позичальника є найбільше об’єктивним, але не відбиває
багатьох глибинних чинників у мотивації клієнта.

Сформована думка за підсумками бесіди є більш суб’єктивною, але відбиває
в більшому ступені глибинні мотиви позичальника.

Зовнішність і образ клієнта говорять про рівень його достатку і
відповідного способу життя.

Кінцева оцінка кредитоспроможності позичальника – фізичної особи
робиться на підставі розрахунку показників. Кожному показнику
присвоюється відповідна вага, що визначає його значимість. У залежності
від варіанта відповіді по кожному з параметрів формується бальна оцінка
шляхом множення ваги параметра на бальну оцінку варіанта відповіді. Сума
всіх бальних параметрів утворить результат розділу. Сума результатів
усіх розділів утворить загальний результат. У результаті по конкретному
запиті установлюється відповідний ризик кредитування.

Рішення про надання кредиту фізичній особі приймається в кожному
конкретному випадку Кредитним комітетом банку на підставі документів,
наданих начальником Відділу обслуговування клієнтських ринків.

Аналіз кредитоспроможності позичальника – банка-контрагента

Аналіз кредитоспроможності позичальника – комерційного банку проводиться
відповідно до “Положення про порядок притягнення і видачі міжбанківських
кредитів і депозитів”, “Положенням про ліміти по міжбанківських
операціях” затверджених Правлінням банку.

Оцінка фінансового стана позичальника – комерційного банку здійснюється
на підставі:

– інформації банка-позичальника про дотримання економічних нормативів і
нормативу обов’язкового резерву;

– аналізу якості активів і пасивів;

– аналізу прибутків і збитків;

– виконання зобов’язань банком у минулому;

– щорічного аудиторського висновку.

З цією ціллю здійснюється аналіз документів і інформації, отриманих від
банку – позичальника, що повинний показати його фінансове положення і
можливість ризику неповернення кредиту і несплати відсотків за його
використання.

При підготуванні до видачі міжбанківського кредиту, здійснюється
функціональний аналіз балансу банка-позичальника і розрахунок основних
показників його діяльності, що повинний показати фінансовий стан
банка-заемщика і його можливості своєчасно погасити кредит і сплатити
відсотки за його використання, аналізується якість активів і пасивів
банка-заемщика, прибуток і збитки. Для цього використовується “Методика
розрахунку лімітів на міжбанківські операції”.

Під лімітуванням заборгованості по міжбанківських операціях розуміється
встановлення сум граничної заборгованості банка-контрагента і
максимальних термінів на проведення з ним активних операцій.

Ціллю лімітування є мінімізація кредитного ризику (тобто можливості
недотримання банком-контрагентом початкових умов договору) шляхом
встановлення економічно обгрунтованих лімітів на проведення активних
міжбанківських операцій, що сприяє досягненню гармонічного сполучення
цілі росту активів і підвищення їхньої якості;

Затверджені ліміти обов’язкові до застосування і дотримання.

При необхідності проведення міжбанківської операції в сумі або на
термін, що перевищують установлені ліміти, а також при проведенні
міжбанківської операції у відношенні банка-контрагента, по якому по
якійсь причині не встановлений ліміт, така операція повинна бути в
обов’язковому порядку розглянута і затверджена Кредитним Комітетом і
початкового терміну дії кредитного договору повинні перевищувати розмір
заборгованості за кредитом не менше чим у два рази і бути засвідчені
документально.

2.3 Особливості кредитної політики та аналіз управління кредитними
ризиками АКБ “Укрсоцбанк”

Для управління ризиками, пов’язаними з банківською діяльністю, в АКБ
“Укрсоцбанк” створено спеціалізовані комітети, а саме: Кредитний
комітет, Комітет по управлінню активами та пасивами.

Головним завданням Кредитного комітету є розробка основних напрямків
кредитної політики банку з урахуванням загальних тенденцій в економіці
України.

Для виконання згаданого завдання Кредитний комітет приймає рішення з
таких питань:

– встановлення меж кредитних повноважень структурних підрозділів банку;

– встановлення мінімальної відсоткової ставки по кредитах;

– здійснення підрозділами банку кредитування в розмірах, що перевищують
їх кредитні повноваження;

– зміни умов кредитування за раніше укладеними кредитними угодами;

– надання гарантій та поручительств клієнтам;

– розподіл кредитних ресурсів між напрямками кредитної діяльності та
підрозділами банку;

– про участь в кредитних аукціонах Національного банку України;

– про заходи щодо поліпшення кредитно-інвестиційного портфеля банку;

– інші питання кредитної політики.

Комітет по управлінню активами та пасивами створений з метою визначення
основних параметрів активів та пасивів банку за джерелами ресурсів та
напрямками їх використання, термінами залучення та розміщення, рівнем
доходності, розробки стратегії управління ризиками банку, оптимізації
вкладень.

Комітет виконує такі функції:

– вироблення стратегії щодо управління активами та пасивами,
оперативного реагування на зміну кон’юнктури фінансових ринків,
підвищення ефективності використання ресурсів банку, забезпечення
ліквідності і платоспроможності;

– встановлення загальних лімітів на різні види банківських операцій;

– контролю за виконанням підрозділами банку рішень та нормативних
положень, прийнятих комітетом;

– контролю за прибутковістю всіх операцій банку;

– контролю за дотриманням нормативів достатності капіталу, ліквідності,
обов’язкових резервів;

– встановлення відсоткових ставок по залучених та розміщених коштах;

– встановлення відсоткових ставок в системі банку та при розподілі
ресурсів між центрами прибутковості банку.

Згадані комітети діють на підставі положень, затверджених Правлінням АКБ
“Укрсоцбанк”.

Ефективність КУАП, які і будь-якого іншого комітету, залежить від
правильного планування і систематичного виконання. Всі рішення комітетів
заносяться в протокол і підлягають аудиторській перевірці, також як і
перевірці з боку вищого керівництва банку. Впровадження рішень ефективно
контролюються і відповідні звіти передаються комітету.

Розглянемо на конкретному прикладі взаємодію вищезазначених комітетів в
якому аналізується положення АКБ “Укрсоцбанк” по відношенню до інших
великих банків України.

Фахівцями здійснено порівняльний аналіз діяльності АКБ “Укрсоцбанк” та
сукупності банків-конкурентів протягом січня-листопада 2009 року. У
якості вхідної інформації було використано щоденні баланси банків за
01.01.09 та 01.12.09. Проаналізовано наступну групу банків: АКБ
“Укрсоцбанк”, КБ “Приватбанк”, АППБ “Аваль”, Ощадний банк України
(Ощадбанк), Державний експортно-імпортний банк України (Укрексімбанк),
Перший український міжнародний банк (ПУМБ), АКБ “Укрсиббанк”, АКБ
“Промінвестбанк”. У зв’язку з відсутністю фінансової звітності АКБ
“Промінвестбанк” станом на 01.12.08 проаналізовано баланс банку лише на
01.01.09.

Аналіз пасивів. За обсягом пасивів (залучених коштів та капіталу) станом
на 01.12.08 Укрсоцбанк серед даної сукупності банків (за виключенням
Промінвестбанку) посідав п’яте місце – 1 956,9 млн.грн. Попереду йдуть:

– Аваль – 4 886,2 млн.грн. (у порівнянні з Укрсоцбанком + 2 929,3
млн.грн.),

– Приватбанк – 3 042,8 млн.грн. (+ 1 085,9 млн.грн.),

– Ощадбанк – 2 655,0 млн.грн. (+ 698,1 млн.грн.);

– Укрексімбанк – 2 284,9 млн.грн (+ 328,0 млн.грн.).

У ПУМБ та Укрсиббанку обсяг пасивів та капіталу станом на 01.12.08
складав 1 057,8 млн.грн. та 985,2 млн.грн. відповідно.

За темпом приросту обсягу залучених коштів та капіталу протягом
січня-листопада 2008р. Укрсоцбанк має п’ятий показник +16,5%, вищі
показники мають Укрсиббанк +58,1%, Аваль +54,5%, Ощадбанк +45,4%,
Приватбанк +34,7%. Укрексімбанк нарощував ресурсну базу дещо меншими
темпами +3,7%. У ПУМБа протягом зазначеного періоду ресурсна база
зменшилась на 13,9% (за рахунок зменшення обсягів депозитів і кредитів
банків, коштів до запитання).

Щодо структури пасивів, то у більшості банків найбільша питома вага у
ресурсах припадає на кошти до запитання: Аваль – 42,9%, Ощадбанк –
58,5%, Укрексімбанк – 37,2%, Укрсоцбанк – 41,8%. У Приватбанка найбільша
питома вага в ресурсах припадає на строкові депозити (45,7%), у ПУМБ
найбільша частка припадає на капітал (30,8%), в Укрсиббанку – на
строкові депозити (51,6%).

По валютній структурі пасивів у всіх банків крім Укрексімбанку
переважають пасиви у національній валюті: Аваль – 86,8%, Ощадбанк –
91,6%, ПУМБ – 59,1%, Приватбанк – 59,8%, Укрсоцбанк – 83,1%, Укрсиббанк
–63,3%. В Укрексімбанку пасиви в іноземній валюті складають 59,1% від
загального обсягу залучених коштів та капіталу банку.

За обсягом строкових депозитів станом на 01.12.08 банки розташувались
так:

– Приватбанк – 1 391,5 млн.грн.

– Ощадбанк – 700,0 млн.грн.

– Аваль – 652,4 млн.грн.

– Укрсоцбанк – 510,0 млн.грн.

– Укрсиббанк – 508,3 млн.грн.

– Укрексімбанк – 448,6 млн.грн.

– ПУМБ – 307,9 млн.грн.

За темпом приросту загального обсягу строкових депозитів протягом
січня-листопада 2008р. Укрсоцбанк серед зазначеної групи банків має
четвертий показник +74,4%. Решта банків нарощували обсяг строкових
депозитів такими темпами: Укрсиббанк +116,2%, Аваль +94,6%, Ощадбанк
+81,0%, Приватбанк +71,0%, Укрексімбанк +41,6%, ПУМБ +32,0%.

За обсягом строкових депозитів фізичних осіб станом на 01.12.08 банки
розташувались так:

– Приватбанк – 1 059,8 млн.грн.

– Ощадбанк – 688,3 млн.грн.

– Аваль – 585,3 млн.грн.

– Укрсоцбанк – 378,4 млн.грн.

– Укрексімбанк – 294,4 млн.грн.

– Укрсиббанк – 200,2 млн.грн.

– ПУМБ – 144,6 млн.грн.

За темпом приросту обсягу строкових депозитів фізичних осіб протягом
січня-листопада 2008р. Укрсоцбанк серед зазначеної групи банків має
п’ятий показник +77,2%. Решта банків нарощували обсяг строкових
депозитів фізичних осіб такими темпами: Аваль +116,9%, Укрсиббанк
+116,5%, ПУМБ +86,9%, Ощадбанк +81,6%, Приватбанк +71,2%, Укрексімбанк
+63,9%.

Аналіз капіталу. За обсягом капіталу серед банків-конкурентів (без
врахування Промінвестбанку) на 01.12.08 Укрсоцбанк займав 1 місце –
343,5 млн.грн. Інші банки мали такі обсяги капіталу:

– ПУМБ 325,8 млн.грн.;

– Приватбанк 309,0 млн.грн.;

– Укрексімбанк 301,8 млн.грн.;

– Аваль 300,6 млн.грн.;

– Ощадбанк 240,6 млн.грн.;

– Укрсиббанк 169,9 млн.грн.

За темпом приросту обсягу капіталу протягом січня-листопада 2008р.
Укрсоцбанк має останній сьомий показник + 3,1%. Інші банки мають такі
темпи приросту капіталу:

– Аваль +67,0%;

– Ощадбанк +55,4%;

– Приватбанк +12,2%;

– ПУМБ +10,3%;

– Укрсиббанк +9,2%;

– Укрексімбанк+5,9%.

Для більш об’єктивного аналізу динаміки капіталів банків-конкурентів у
додатку С наведено динаміку основних складових частин капіталів
банків-конкурентів.

Збільшення капіталів банків відбулось за рахунок:

– Аваль збільшив обсяг капіталу в основному за рахунок збільшення
статутного капіталу та поточного прибутку;

– Ощадбанк – за рахунок збільшення резервів та поточного прибутку;

– Приватбанк – за рахунок збільшення статутного капіталу, резервів та
поточного прибутку;

– ПУМБ – за рахунок збільшення прибутків минулих років та поточного
прибутку;

– Укрексімбанк – за рахунок збільшення резервів;

– Укрсоцбанк – за рахунок збільшення прибутків минулих років та
поточного прибутку;

– Укрсиббанк – за рахунок збільшення прибутків минулих років та
поточного прибутку.

Аналіз активних вкладень.

За обсягом активних вкладень (без врахування Промінвестбанку) Укрсоцбанк
станом на 01.12.08 займав 5 місце – 1 812,9 млн.грн. Попереду йдуть

– Аваль 4 872,2 млн.грн. (у порівнянні з Укрсоцбанком + 3 059,3
млн.грн.),

– Приватбанк 3 688,7 млн.грн. (+ 1 875,9 млн.грн.),

– Ощадбанк 2 504,1 млн.грн.(+ 691,3 млн.грн.),

– Укрексімбанк 2 231,0 млн.грн. (+ 418,1 млн.грн.).

Обсяг активних вкладень Укрсиббанку на 01.12.08. – 1 169,9 млн грн. (на
642,9 млн.грн. менше ніж в Укрсоцбанку); обсяг активних вкладень ПУМБ на
01.12.08 – 1 051,7 млн.грн. (на 761,2 млн.грн. менше ніж в Укрсоцбанку).

За темпом приросту обсягу активних вкладень протягом січня-листопада
2008р. Укрсоцбанк має шостий показник +10,9%, вищі показники мають Аваль
+55,3%, Ощадбанк +48,3%, Укрсиббанк +37,9%, Укрексімбанк +22,1%,
Приватбанк +18,5%. В ПУМБ активні вкладення зменшились на 12,1%.

У валютній структурі активних вкладень знайшла своє відображення валютна
структура пасивів банків – у всіх банків крім Укрексімбанку та ПУМБ
переважають вкладення у національній валюті: Аваль – 83,0%, Ощадбанк –
87,2%, Приватбанк – 56,2%, Укрсоцбанк – 72,2%, Укрсиббанк – 56,3%. В
Укрексімбанку вкладення в іноземній валюті складають 71,0% активних
вкладень, в ПУМБ – 65,8%.

Основну питому вагу в структурі активних вкладень у всіх банків, що
аналізувались, займають кредити, які надані юридичним та фізичним
особам: Аваль – 43,1%, Ощадбанк – 55,6%, Укрексімбанк – 74,3%, ПУМБ –
59,9%, Приватбанк – 69,6%, Укрсоцбанк – 64,7%, Укрсиббанк – 67,5%.

За обсягом кредитного портфеля Укрсоцбанк на 01.12.08 з 1 172,4 млн.грн.
займав 5 місце. Обсяги кредитних портфелів інших банків такі: Приватбанк
– 2 568,2 млн.грн. (у порівнянні з Укрсоцбанком +1 395,8 млн.грн.),
Аваль – 2 098,1 млн.грн. (+925,7 млн.грн.), Укрексімбанк – 1 657,8
млн.грн. (+485,4 млн.грн.), Ощадбанк – 1 392,5 млн.грн. (+220,1
млн.грн.), Укрсиббанк – 789,9 млн.грн. (-382,5 млн.грн.), ПУМБ – 629,5
млн.грн. (-543,0 млн.грн.).

За темпом приросту кредитних вкладень протягом січня-листопада 2008р.
(за виключенням міжбанківських кредитів) Укрсоцбанк з усієї сукупності
банків займає 6 місце +15,3%. Решта банків мають такі значення приросту
кредитних вкладень: Ощадбанк +118,6%, Аваль +73,4%, Приватбанк +34,2%,
Укрексімбанк +33,9%, Укрсиббанк +30,6%, ПУМБ – мінус 4,8%.

Щодо якісної структури кредитного портфеля станом на 01.12.08 Укрсоцбанк
посідав п’яте місце за питомою вагою проблемних кредитів – 22,6% (Аваль
– 8,2%, Укрсиббанк – 13,2%, Ощадбанк – 19,1%, Приватбанк – 22,0%). В
ПУМБа частка прострочених та пролонгованих кредитів у кредитному
портфелі складає 27,7%, в Укрексімбанка – 28,8%.

Фінансовий результат

Станом на 01.12.08 фінансовий результат діяльності Укрсоцбанку за даними
щоденного балансу складав 10,38 млн.грн. В той же час даний показник по
інших банках мав такі значення:

– Приватбанк 33,5 млн.грн.

– ПУМБ 29,9 млн.грн.

– Укрсиббанк 22,1 млн.грн.

– Аваль 21,1 млн.грн.

– Укрексімбанк 21,0 млн.грн.

– Ощадбанк 3,9 млн.грн.

Для більш об’єктивного аналізу поточного результату діяльності
банків-конкурентів у наступній таблиці наведено приріст резервів банків

Таблиця 2.1

Результати діяльності банків станом на 01.12.08, млн.грн.

БанкПриріст резервів за січень-листопад 2008р.Резерви по кредитах
Проблемні кредити Коміс.доходи у загальних доходах,
%Аваль+53,9192,1172,026,3Ощадбанк+64,5164,2266,325,9Приватбанк+55,7460,7
563,821,7ПУМБ+13,170,4174,625,4Укрексімбанк+64,8288,1477,125,2Укрсоцбанк
+41,1223,7264,523,2Укрсиббанк+12,680,3104,511,3Протягом січня-листопада
2008р. значно зросли резерви Укрексімбанку (на 64,8 млн.грн.) та
Ощадбанку (на 64,5 млн.грн.). Найбільшу частку комісійних доходів у
загальних доходах має Аваль (26,3%).

З вищенаведеного зроблено висновок, що аналіз діяльності основних
банків-конкурентів протягом січня-листопада 2008 року свідчить про
позитивну динаміку майже за всіма основними показниками. Протягом
зазначеного періоду темпи нарощення обсягу залучених коштів та капіталу
Укрсоцбанку були вищими ніж темпи росту активних вкладень. За темпом
приросту ресурсної бази Укрсоцбанк посів 5 місце, за обсягом ресурсної
бази на 01.12.08 Укрсоцбанк посів також 5 місце. Слід відзначити
стрімкий ріст ресурсної бази та активних вкладень Укрсиббанку. Протягом
поточного року Укрсиббанк значно розширив власну філіальну мережу,
міжфілійні обороти банку з початку року зросли майже в три рази. Це
зумовило включення зазначеного банку у групу основних банків-конкурентів
Укрсоцбанку.

Порівняльний аналіз показників діяльності банків-конкурентів станом на
01.11.08 та 01.12.08 показав, що протягом листопада поточного року
суттєвих змін у рангах банків-конкурентів не відбулось.

Узагальнений ранг Укрсоцбанку серед 7 банків, що аналізувались (за
виключенням Промінвестбанку), має такий вигляд:

Таблиця 2.2

ПоказникРанг Укрсоцбанку серед 7 великих банківОбсяг залучених коштів та
капіталу5Темп приросту залучених коштів та капіталу5Обсяг строкових
депозитів4Темп приросту строкових депозитів4Обсяг строкових депозитів
фізичних осіб4Темп приросту строкових депозитів фізичних
осіб5Капітал1Темп приросту капіталу7Обсяг активних вкладень5Темп
приросту активних вкладень6Обсяг кредитного портфеля5Темп приросту
кредитного портфеля6Якість кредитного портфеля5Прибуток6

Розглянемо методичну базу управління ризиками в АКБ “Укрсоцбанк”.

Класифікація кредитів за групами ризику проводиться відповідно до вимог
Положення НБУ, яке затверджене Постановою №122 від 27.03.98р. [4] Розмір
резерву визначається щоквартально відповідно до загальної суми усіх
кредитів, класифікованих як “нестандартні”, за ступенем ризику і з
урахуванням коефіцієнтів ризику. Резерв виключається із кредитного
портфеля банку.

Для створення резерву в обсягах згідно з вимогами НБУ банком проводиться
робота по зменшенню обсягу кредитного портфеля та поліпшенню його
якості.

Порядок формування загального резерву для можливих збитків за кредитами,
які вважаються присутніми в кредитному портфелі на дату складання
балансу, але які не були конкретно визначені як сумнівні.

Згідно з Постановою НБУ №122 від 27.03.98р. загальний резерв створюється
на покриття можливих втрат за стандартними кредитами.

Розглянемо порядок списання кредитів.

Списання безнадійних кредитів проводиться після вжиття банком всіх
заходів, передбачених чинним законодавством, до позичальників щодо
повернення кредитів. В разі, якщо заборгованість за кредитами відповідає
ознакам, визначенним в п. 1.25 Закону України “Про оподаткування
прибутку підприємств”, така заборгованість визнається безнадійною до
повернення і списується за рахунок резервів на підставі рішення
Правління банку. Списання безнадійної заборгованості за рахунок
спеціального резерву проводиться відповідно до ст.12 Закону України “Про
оподаткування прибутку підприємств” і за рахунок загального резерву
згідно з рішенням Правління банку на підставі висновку комісії.

Кредитним управлінням розробленно Положення про порядок списання
безнадійної заборгованості за кредитами.

Розглянемо порядок оцінки застави, прийнятої у розрахунок погашення
кредитів.

При наданні кредитів вартість майна, яке приймається в заставу, повинна
перевищувати суму кредиту і відсотків за користуванням кредитом в 2-2,5
рази відповідно до Положення про порядок оформлення застав, звернення
стягнення на заставлене майно в системі АКБ “Укрсоцбанк”.

В заставу приймається майно за ринковою вартістю з врахуванням запасу
для покриття як основної суми, так і відсотків на засадах примусового
продажу, витрат на вилучення та продаж. Ліквідність майна, що
передається в заставу, визначається банком самостійно шляхом вивчення
попиту на ринку та пропозицій на це майно.

Оцінка заставленого майна проводиться спеціалістами банку, а у
необхідних випадках проводиться експертна оцінка уповноваженими фірмами.

В разі, коли за умовами договору об’єкт застави відчужується у власність
заставодержателя у рахунок погашення боргових зобов’язань, сума кредиту
та нарахованих відсотків, шо залишилися неповерненими банку, вважається
ціною придбання застави згідно ст.7.9.5. Закону України “Про
оподаткування прибутку підприємств”.

Розглянемо порядок нарахування відсотків за кредитами.

Нарахування відсотків за кредитами проводиться згідно з умовами
кредитних договорів і відповідно до Постанови НБУ №316 від 25.09.97р.,
доповнення до неї та Закону України “Про оподаткування прибутку
підприємств”.

Для обліку процентних та комісійних доходів застосовується принцип
нарахування в межах принципу обережності. Доходи відображаються у тому
звітньому періоді, до якого вони відносяться, незалежно від того коли
були отриманні. Якщо отримання доходів вважається сумнівним (фінансовий
стан клієнта погіршився) і Кредитним комітетом банку прийнято рішення
про визначення заборгованості сумнівною, банк зменшує свої доходи на
суму такої заборгованості і проводить подальший облік та нарахування на
позабалансовому рахунку.

В разі несплати відсотків позичальникам направляються претензії, позови
до суду та проводиться дострокова реалізація (згідно з умовами кредитних
договорів) заставленого майна. В разі визнання претензії клієнтами,
проводиться стягнення коштів з розрахункових рахунків позичальника.

Розглянемо систему управління кредитним ризиком.

Управління банківськими операціями полягає по суті в управлінні
ризиками, пов’язаними з банківським портфелем, з набором активів, які
забезпечують банку прибуток від його діяльності. Основну частину
банківського портфелю складають позики діловим підприємствам, приватним
особам та міжбанківські кредити, а це означає, що ризик, який стосується
цих операцій, має особливе значення для банку. Портфель позик схильний
до всіх основних видів ризику, які мають місце у фінансовій діяльності:
ризику ліквідності, ризику процентних ставок, ризику неплатежів по
позиці (кредитний ризик). Останній вид ризику особливо важливий, так як
непогашення позик позичальниками приносить банкам великі збитки та
служить однією з найбільш частих причин банкрутства банків.

Управління кредитним ризиком потребує від банків постійного контролю за
структурою портфелю позик та їх якісним складом.

Банк не повинен ризикувати коштами вкладників, фінансуючи ризиковані
проекти. За цим уважно спостерігають банківські контрольні органи під
час періодичних ревізій.

Кредитний ризик залежить від зовнішніх факторів, пов’язаних зі станом
економічної середи та внутрішніх факторів, пов’язаних з помилковими
діями самого банку. Можливості управління зовнішніми факторами обмежені,
хоча може певною мірою пом’якшити їх вплив та запобігти великим втратам.
Однак основні важілі управління кредитним ризиком приховані у внутрішній
політиці банку.

В загальній структурі активів АКБ “Укрсоцбанк” найбільшу питому вагу має
кредитна діяльність 40,3 %, в тому числі надання короткострокових
кредитів 19%. Банк є платоспроможним, оскільки кошти на
кореспондентському рахунку в НБУ становлять 25%. Витрати банку мають
незначну питому вагу в структурі активних операцій – 1,5%.

Кредитний ризик визначається ймовірністю того, що позичальник не зможе
або не захоче виконати свої зобов’язання згідно з кредитною угодою.

Управління кредитним ризиком банку здійснюється на двох рівнях
відповідно до причин його виникнення — на рівні кожної окремої позики та
на рівні кредитного портфеля в цілому.

Основні причини виникнення кредитного ризику на рівні окремої позики:

– нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку;

– ризик ліквідності застави;

– моральні та етичні характеристики позичальника.

До чинників, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать:

– надмірна концентрація — зосередження кредитів в одному із секторів
економіки;

– надмірна диверсифікація, яка призводить до погіршення якості
управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих
фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки;

– валютний ризик кредитного портфеля;

– структура портфеля, якщо він сформований лише з урахуванням потреб
клієнтів, а не самого банку;

– рівень кваліфікації персоналу банку.

Методи управління кредитним ризиком поділяються на дві групи:

– методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позики;

– методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля
банку.

До першої групи методів належать:

– аналіз кредитоспроможності позичальника;

– аналіз та оцінка кредиту;

– структурування позики;

– документування кредитних операцій;

– контроль за наданим кредитом та станом застави.

Особливістю перелічених методів є необхідність їх послідовного
застосування, оскільки одночасно вони являють собою етапи процесу
кредитування. Якщо на кожному етапі перед кредитним співробітником
поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то правомірно
розглядати етапи кредитування як методи управління ризиком окремої
позики.

Методи управління ризиком кредитного портфеля банку:

– диверсифікація;

– лімітування;

– створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями
комерційних банків.

Класифікацію методів управління кредитним ризиком наведено в схемі 2.1.
(додаток Т).

Методи управління ризиком кредитного портфеля банку, які застосовуються
в АКБ “Укрсоцбанк”:

Диверсифікація. Метод диверсифікації полягає у розподілі кредитного
портфеля серед широкого кола позичальників, які відрізняються один від
одного як за характеристиками (розмір капіталу, форма власності), так і
за умовами діяльності (галузь економіки, географічний регіон).
Розглядають три види диверсифікації — галузеву, географічну та
портфельну.

Галузева диверсифікація означає розподіл кредитів між клієнтами, які
здійснюють діяльність у різних галузях економіки.

Географічна диверсифікація полягає в розподілі кредитних ресурсів між
позичальниками, які перебувають у різних регіонах, географічних
територіях, країнах із різними економічними умовами.

Портфельна диверсифікація означає розосередження кредитів між різними
категоріями позичальників — великими і середніми компаніями,
підприємствами малого бізнесу, фізичними особами, урядовими та
громадськими організаціями, домашніми господарствами тощо.

Метод диверсифікації застосовують зважено та обережно, спираючись на
статистичний аналіз і прогнозування, враховуючи можливості самого банку
і, насамперед, рівень підготовки кадрів.

Адже навіть великий банк не завжди має достатню кількість
висококваліфікованих фахівців, котрі володіють глибокими знаннями в
багатьох галузях економіки, знають специфіку різних географічних
територій, мають практичний досвід роботи з різними категоріями
позичальників.

Концентрація.Концентрація є поняттям, протилежним за еконо-мічним
змістом диверсифікації. Концентрація кредитного портфеля означає
зосередження кредитних операцій банку в певній галузі чи групі
взаємопов’язаних галузей, на географічній території, або кредитування
певних категорій клієнтів. Концентрація, як і диверсифікація, може бути
галузева, географічна і портфельна.

Встановлення лімітів. Лімітування, як метод управління кредитним
ризиком, полягає у встановленні максимально допустимих розмірів наданих
позик, що дозволяє обмежити ризик. Завдяки встановленню лімітів
кредитування банки уникають критичних втрат внаслідок необдуманої
концентрації будь-якого виду ризику, а також диверсифікують кредитний
портфель та забезпечують стабільні прибутки.

Резервування.Створення резервів для відшкодування втрат за кредитними
операціями комерційних банків як метод управління кредитним ризиком
полягає в акумуляції частини коштів на спеціальному рахунку для
компенсації неповернених кредитів. Формування резервів є одним із
методів зниження кредитного ризику на рівні банку, який застосовують для
захисту вкладників, кредиторів та акціонерів. Одночасно резерви за
кредитними операціями підвищують надійність і стабільність банківської
системи в цілому.

Процес формування резерву починається з оцінювання якості кредитного
портфеля банку – класифікації кредитів. Згідно з Положенням НБУ №279 від
06.07.00 [4] кредити поділяються на 5 категорій, які були описані в
розділі 1 пункті 1.2.

Відповідно до перелічених критеріїв кредитний портфель банків
класифікується за групами наведеними в таблиці 1.1 розділу 1.

На підставі класифікації позик комерційний банк створює резерв щодо
кожної групи кредитів.

Резерв має бути сформований у повному обсязі відповідно до сум фактичної
кредитної заборгованості за групами ризику та встановленого рівня
резерву з розподілом за видами валют (див. таблицю 1.2)

Після класифікації кредитів та визначення розміру спеціального резерву
на покриття втрат за кредитними операціями формується цей резерв за
рахунок певних джерел. Визначення джерел формування резерву — одна з
найважливіших проблем у банківській практиці. Згідно з міжнародними
стандартами резерв прийнято формувати за рахунок прибутку до
оподаткування, що дозволяє зменшити розміри оподатковуваної бази на суму
відрахувань до резерву і знижує величину податків. Завдяки такому
підходу банки отримують стимул для проведення відрахувань та формування
резерву в повному обсязі.

З переходом на міжнародні стандарти обліку та звітності в українській
банківській системі з 01.01.98 порядок формування резерву максимально
наближений до міжнародних правил. Спеціальний резерв створюється за
рахунок витрат банку, а загальний — за рахунок чистого прибутку.

Розглянемо управління кредитним ризиком окремої позики.

Враховуючи те, що в активних операціях банку найбiльша питома вага
припадає на кредитну дiяльність, що є ризиковою для комерцiйного банку ,
виникає потреба в аналiзi кредитного портфеля банку.

При формуваннi кредитного портфеля треба враховувати такi ризики:

– кредитний ризик – це такий ризик, при якому позичальники можуть бути
не в змозi погасити свiй борг;

– ризик лiквiдностi – це такий ризик, при якому в банку виявиться
недостатньо грошових коштiв для виконання платiжних зобов`язань у
встановленi строки;

– процентний ризик – ризик змiн процентних ставок, що негативно
позначається на прибутку банку.

Кредитний ризик ма контролюватися для пiдтримання його на вiдповiдному
рiвнi. Цього рвеня можна досягти за допомогою помiркованого управлiння
кредитами, а також таких заходiв:

– кредит надається лише тим позичальникам, кредитоспроможнiсть яких
перевiрена i є задовiльною;

– кредитну угоду складають таким чином, щоб виключити можливсть
невиконання її умов;

– постiйно контролювати виплати вiдсоткiв i погашення основної суми
боргу;якщо платежi переходять у категорiю прострочених, вживаються
вiдповiднi заходи.

Величина всіх кредитів, наданих АКБ “Укрсоцбанк” за останній рік складає
2 000 млн.грн. (дані умовні). При цьому обсяг кредитів наданих в
національній валюті складає 68,16% від загального обсягу, в іноземній
валюті 22,38% від загального обсягу кредитних вкладень.

При розгляді кредитних пропозицій АКБ “Укрсоцбанк” зостосовує методику
оцінки кредитоспроможності і для прийняття рішення користується
висновками, які отримано в результаті такої оцінки.

Розглянемо аналіз кредитоспроможності позичальника.

Під кредитоспроможністю позичальника розуміють здатність юридичної чи
фізичної особи повністю і в зазначені терміни виконати всі умови
кредитної угоди. У світовій банківській практиці кредитоспроможність
клієнта завжди була і лишається одним з основних критеріїв при
визначенні доцільності встановлення кредитних відносин.
Кредитоспроможність тлумачиться не лише як можливість повернути основну
суму боргу і відсотки за ним, а й як бажання клієнта виконати свої
зобов’язання. Тому здатність до повернення кредиту пов’язується з
моральними якостями клієнта, його репутацією, майстерністю і сферою
діяльності, ступенем вкладання капіталу в нерухоме майно, можливістю
генерувати грошові потоки у процесі виробництва та обігу.

Процес аналізу та оцінювання кредитоспроможності клієнта складається з
двох етапів: оцінювання моральних та етичних якостей позичальника, його
репутації та намірів щодо повернення позики і прогнозування
платоспроможності позичальника на перспективу.

Кожен комерційний банк формулює власну документально оформлену та
затверджену Правлінням банку методику оцінювання кредитоспроможності
позичальника. В АКБ “Укрсоцбанк” Правління банку приймає стратегічний
план кредитної політики на конкретний період, в якому плануються основні
напрямки кредитної роботи банку на поточний період. Ще одним
внутрішньобанківським нормативним документом по кредитній роботі є
Положення про кредитування юридичних та фізичних осіб в системі АКБ
“Укрсоцбанк” порядок видачі кредитів. Положення встановлює правила
організації кредитного процесу, перелік необхідних документів від
позичальників і форми кредитних договорів, а також правила проведення
оцінки забезпечення.

Також одним із важливих етапів визначення ризику по кредиту є документ,
котрий демонструє якість кредитної угоди позичальника — це
техніко-економічне обгрунтування кредиту (ТЕО) або бізнес-план. Такий
документ включає в себе наступні розділи:

– контрольні строки операції (в теперішній час банки в основному надають
короткострокові кредити до 3-х місеців, і тому необхідно проаналізувати,
чи зможе позичальник виконати цю вимогу);

– планування співвідношення власних та залучених коштів;

– на зовнішніх операціях – курс гривні на час проведення операції;

– вартість купівлі матеріалів, товарів, послуг необхідних для проведення
операції (для зовнішньоекономічних угод потрібно враховувати вартість
митних акцизів);

– суми, отримані після реалізації угоди;

– витрати;

– обертання коштів;

– розрахунок податків і загального фінансового результату позичальника
після розрахунків з бюджетом та кредиторами, розрахунок показника
ефективності операції, який включає в себе коефіціент рентабельності та
норму прибутку на вкладений капітал;

Отже, всебічний аналіз техніко-економічного обгрунтування кредиту дає
можливість запобігти наданню позики підприємствам, що не вважають за
потрібне повернути кредит або займаються надмірною ризиковою діяльністю.

Для оцінки фінансового стану підприємства позичальника необхідно
провести оцінку його кредитоспроможності. Це самий важливий етап оцінки
ступеню та захисту від кредитного ризику. Даному принципу відводиться
головне місце при аналізі кредитної пропозиції в АКБ “Укрсоцбанк”.

АКБ “Укрсоцбанк” визначає такі показники для аналізу кредитоспроможності
позичальника (згідно внутрішнього положення про кредитування):

– коефіцієнт абсолютної ліквідності;

– коефіцієнт термінової (поточної) ліквідності;

– коефіцієнт покриття;

– коефіцієнт незалежності;

– коефіцієнт маневрування;

– коефіцієнт заборгованості;

– коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів;

– коефіцієнт ефективності використання власних коштів;

– коефіцієнт участі власних та довгострокових позичених коштів у запасах
та затратах.

Нижче наведено розрахунки показників платоспроможності та фінансової
стійкості одного із клієнтів АКБ “Укрсоцбанк” (додаток У)

При проведенні розрахунків використовувались наступні документи:

– установчі документи підприємства;

– дані бухгалтерської звітності (Форма №1, №2).

Економічна оцінка фінансового стану здійснювалась на підставі
розрахункових показників, рекомендованих в Положенні НБУ “Про порядок
формування та використання резерву для покриття можливих втрат за
кредитними операціями комерційних банків ”. [4]

Отже, аналізуючи отримані результати розрахунку, можна зробити висновок,
що фінансовий стан та кредитоспроможність підприємства є незадовільною,
а деякі показники не відповідають нормативним значенням, тому надання
кредиту можна вважати недоцільним.

В додатку Ф приведений приклад пакету документів для видачі кредиту
юридичній особі, а в додатку Х – для фізічної особи.

Для узагальнення показників та зручності порівняння різних підприємств
банками використовується визначення класу кредитоспроможності
позичальника. В його основі лежить критеріальний рівень показників та
їхній рейтинг.

Коефіціенти і показники на рівні середніх величин є основою віднесення
позичальника до 2 класу, вище до 1 і нижче середніх до 3.

Вивчаючи ситуацію, яка склалася в АКБ “Укрсоцбанк” в кредитній сфері
діяльності банку, можемо зробити висновок, що більшість кредитів, які
були видані банком надавались позичальникам, які мають давні відносини з
банком і зарекомендували себе протягом цього часу акуратними боржниками,
які своєчасно і в повному обсязі виконують прийняті на себе перед банком
зобов’язання.

В умовах катастрофічного падіння платіжної дисципліни це питання дуже
часто є основним на завершальній стадії прийняття рішення про
кредитування. Тому дуже вагомим фактором, який привертає увагу при
оцінці ступеню кредитного ризику, який пов’язаний з тією чи іншою
кредитною пропозицією, і є водночас дуже важливим моментом, який
забезпечує безпеку банківських інтересів, є репутація позичальника, його
кредитна історія і, взагалі, уявлення про нього як про ділову одиницю.

Внутрішньобанківські джерела інформації складаються з відомостей про
попередні контакти з клієнтом, у сфері як кредитних, так і некредитних
відносин. Велике значення в цьому разі мають архіви банку, такі як
картотека кредитної інформації (ККІ), де зберігаються дані про кредити,
які раніше були видані клієнтові, про затримки та порушення при
погашенні позики.

Створення та ведення ККІ має стати для банку одним з невідкладних
завдань. У деяких розвинених країнах ця проблема вирішується на рівні
держави, і банки зобов’язані вести такі картотеки, які стають складовими
частинами загальнодержавної системи контролю за кредитами.

В Україні завдання створення картотеки кредитної інформації на
загальнодержавному рівні є глобальним і невідкладним, про що й
наголошують банківські працівники. Але складність цього завдання як
організаційна, так і технічна, не дає можливості розраховувати на швидке
її вирішення.

Загалом процес визначення кредитоспроможності позичальника значною мірою
є творчим, а не механічним, і потребує від кредитних менеджерів
глибокого знання економіки, специфіки галузей і підприємств, вимагає
навичок збирання, систематизації та всебічного осмислення фактичного
матеріалу. У процесі кредитування постає потреба нагромаджувати
різнобічну і різнопрофільну інформацію про позичальника. Це завдання не
з простих, адже часто у реальних господарських умовах не так багато часу
відведено для прийняття рішень про можливість та умови кредитування.
Аналіз процесу прийняття рішень про надання позичок, проведений у
кредитних відділах комерційних банків України, показав, що у своїх
судженнях про кредитоспроможність банківські працівники покладаються
здебільшого на суб’єктивні оцінки, свою інтуїцію та особисті зв’язки з
клієнтурою.

Кредитний менеджер повинен завжди пам’ятати, що головною метою процесу
аналізу кредитоспроможності позичальника є оцінювання кредитного ризику
й виявлення джерел повернення основної суми боргу та відсотків за нею, а
не аналіз фінансового стану клієнта, як такий.

Найбільш ефективним методом захисту від кредитного ризику є отримання
його достатнього забезпечення по наданим кредитам. В цьому випадку
практично повністю забезпечується покриття збитків банку у випадку
неплатоспроможності позичальника. при цьому розмір забезпечення позики
повинен покривати не тільки суму наданого кредиту, але й суму процентів
по ньому.

Для зменшення ризику позик підприємствам, платоспроможність яких нижче
першого класу, банки вимагають від клієнтів забезпечення позик як
додаткової гарантії погашення. В якості забезпечення кредиту можуть
виступати різноманітні види майна клієнта чи зобов’язання третьої
сторони. Однак використання забезпечення кредиту не гарантує його
повернення, але дозволяє зменшити ризик.

Майно чи зобов’язання, які приймаються в якості забезпечення повернення
кредиту, повинні задовольняти наступним вимогам:

– висока ліквідність активів (ТМЦ, цінних паперів, фінансових вимог до
третіх осіб), тобто можливість їх конвертованості в гроші;

– можливість довготривалого зберігання;

– стабільність цін на закладене майно;

– низькі витрати по зберіганню та реалізації майна.

В залежності від того, на скільки закладене майно відповідає цим
вимогам, змінюється характер наданої позики. Розмір позики під
забезпечення майном встановлюється в процентах до ринкової вартості
застави на момент укладання кредитної угоди. Перевищення ціни застави
над сумою кредиту служить для компенсації можливих втрат банку.

До основних видів забезпечення, які практикують в тій чи іншій мірі
відносяться наступні:

– гарантії та порука;

– різноманітні види застав;

– переуступка вимог та рахунків третім особам;

– страхування кредитних ризиків.

Таким чином, в умовах формування ринкових відносин та недостатньо
стабільній правовій базі, комерційним банкам України належить
акцентувати увагу при наданні позик на забезпеченність та гарантію
повернення кредиту. В АКБ “Укрсоцбанк” однією з найбільш поширених форм
забезпечення повернення кредиту є застава майна клієнта. Застава майна,
як правило, оформляється договором застави, який дає банку формальне
право у випадку непогашення позики реалізувати прийняте у заставу майно
і направити виручку від реалізації на погашення заборгованості.

Розглянемо методи управління проблемними кредитами.

Незалежно від якості кредитного портфеля та методів, які застосовуються
при управлінні кредитним ризиком, усі банки тією чи іншою мірою
стикаються з проблемами неповернення кредитів.

Проблемними кредитами називають такі, за якими своєчасно не проведені
один чи кілька платежів, значно знизилась ринкова вартість забезпечення,
виникли обставини, які дозволяють банку мати сумнів щодо повернення
позики.

Кожний банк має у своєму портфелі проблемні кредити і тому головне
питання полягає у встановленні допустимого для банку рівня цих кредитів
щодо загальної вартості виданих позик.

Завдання менеджменту при управлінні проблемними кредитами полягає в
мінімізації збитків за кредитними опереціями банку з допомогою
відповідних методів управління.

Оскільки повністю уникнути втрат за кредитами неможливо, інколи їх
розглядають як вартість ведення банківського бізнесу. Але це не означає,
що банк повинен змиритися з такими збитками, адже в цьому разі заподіяна
банку шкода значно більша, ніж сума неповерненого кредиту. Велика
кількість просрочених кредитів призводить до падіння довіри до банку з
боку вкладників та акціонерів, винекнення проблем з платоспроможностю та
ліквідністю, погіршення репутації банку. Крім того, банк повинен нести
додаткові витрати, пов’язані з вимогами щодо повернення кредиту, частина
активів банку заморожується в формі непродуктивних. Такі втрати своїми
розмірами можуть набагато перевищити прямі збитки від непогашеної
позики.

Таким чином, вартість проведення ефективної кредитної політики та
організації кредитної роботи банку, включаючи досвідчену команду
кредитного аналізу та контролю, безперечно, значно нижча за витрати по
управлінню проблемними кредитами та збитки, яких можна було уникнути.

Розділ 3. Основні напрямки удосконалення діяльності банку в сфері
управління кредитними ризиками

3.1 Проблеми управління кредитними ризиками та шляхи їх розв’язання

Рівень конкретного ризику банку, пов’язаний з тією чи іншою подією,
постійно змінюється, що відбувається внаслідок динамічного характеру
зовнішнього оточення банків, впливу зовнішнього середовища. Це змушує
банк постійно уточнювати своє місце і оцінку ризику своєї діяльності на
ринку, переоцінювати відносини з клієнтами і якість власних активів і
пасивів, а отже, вибирати оптимальну політику у сфері управління
банківськими ризиками.

У процесі аналізу управління банківськими ризиками нами було виявлено
багато проблем.

– Проблеми, пов’язані із факторами зовнішнього середовища, а саме

1) політична нестабільність. Виникають ризики, які обумовлені зміною
політичної обстановки (закриття кордонів, заборона ввозу або вивозу
товарів в інші країни, воєнні дії на території країни). Такі ризики
несприятливо впливають на результати діяльності підприємств.

2) економічна нестабільність — загальний стан економіки, а зокрема –
тенденції в інфляційних процесах в Україні. До 1996 року більшість
банків заробляла гроші на інфляції, обмежуючи сферу своєї кредитної
діяльності переважно короткостроковим кредитуванням. Великі інфляційні
прибутки давали змогу майже в повному обсязі перекрити збитки від
неповернутих кредитів, а в цих умовах в аналізі ризиків не було потреби.

3) правова база, що постійно змінюється. Суперечливість діючих законів
та підзаконних актів, які визначають умови підприємницької діяльності. В
Україні по суті є лише два нормативних акти, що напряму регулюють
ризикованість кредитної діяльності банків Положення “Про порядок
формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями комерційних банків”, затверджене постановою
Правління НБУ від 06.07 2000р. №279. Отже, поки законодавство достатньо
не захищає комерційні банки від кредитних ризиків, вони мають самостійно
піклуватися про свою стабільність.

4) нестабільність грошово-кредитної сфери.

– Відсутність обгрунтованих методологій вимірювання банківських ризиків.
На сьогодні українські банки обмежуються лише обчисленням відносних
показників та аналізом звітності, поданої позичальником.

Далеко не всі види ризиків мають методології обчислення і, навіть, де
такі методології існують – їх важко назвати досконалими.

Отже, на мій погляд, банкам слід, по-перше, відійти від практики
розрахунку механічного набору показників і відпрацювати методики
розрахунку інтегрованого показника, котрий дасть змогу оцінити ступінь
ризику; по-друге, оптимальне значення всіх обчислювальних показників
повинно не лише регулюватись законодавством – кожний банк має додатково
розробити свої критерії щодо прийняття тих чи інших результатів оцінок;
по-третє, розрахунки з аналізу різних видів ризиків, що здійснюються,
повинні не лише відображати ситуацію в минулому, а й поєднуватися з
прогнозом на майбутнє.

– Відсутність системного підходу до управління ризиками.

Система управління банківськими ризиками включає в себе

1) виявлення, аналіз вимірювання ризиків;

2) встановлення нормативів і лімітів (максимально допустимого рівня
ризику);

3) організаційна структура управління ризиком;

4) методи управління ризиком і зменшення його рівня;

5) методика вимірювання ризиків.

Щоб досягти успіхів у тій сфері діяльності, яка характеризується
ризиковістю, банкам необхідно створювати та розвивати системи управління
ризиками. З їх допомогою керівництво банку зможе виявити, оцінити,
проаналізувати та проконтролювати той чи інший ризик.

– Відсутність кваліфікованих спеціалістів, компетентних у стратегії
кредитних ризиків.

Для ефективного управління кредитним ризиком потрібні спеціалісти,
обізнані не лише у сфері банківської справи, а спеціалісти широкого
профілю, які володіють знаннями з області статистики фінансів,
математичного моделювання та ін.

Повне уникнення кредитних ризиків неможливе, тому малоймовірною
видається ситуація, коли абсолютно всі кредити, видані банком, є
безпроблемними. У процесі подолання ситуацій, які заважають своєчасному
поверненню кредитів, має виховуватись штат кредитних співробітників
банку, освіта і досвід яких – надійна основа у справі зниження кредитних
ризиків. Тому виняткова увага до персоналу кредитних органів банку
необхідна як з боку керівників банку, так і з боку Ради банку та його
акціонерів. Так званий “людський” чинник управління кредитними ризиками,
поряд із правильною організацією кредитної роботи банку, є вирішальним.

– Відсутність високоліквідних об’єктів застави.

Надійне забезпечення кредиту у формі застави чи гарантій може певною
мірою компенсувати деяку невідповідність з іншими критеріями. Проте,
слід пам’ятати, що не можна надавати кредити лише під заставу. Необхідно
брати до уваги такі чинники якість і ліквідність застави і реальність
вилучення застави в законному порядку; співмірність ринкової вартості
застави і розміру кредиту; періодичність її перегляду. Найліквіднішим
видом застави є нерухомість , але в Україні погано розвинутий ринок
нерухомості. Для того, щоб банки отримували високоліквідні об’єкти
застави, потрібно розвивати ринок нерухомості в нашій державі.

– Відсутній зв’язок між рівнем ризику та рівнем процентної ставки.
Українські банки не практикують даний метод зниження кредитного ризику.
Для покращення ситуації потрібно використовувати світовий досвід в
даному питанні.

– Відсутність всебічної та достовірної інформації про позичальника та
його господарський стан на момент видачі кредиту, не кажучи вже про
прогноз його зміни.

У деяких країнах банки отримують достовірну інформацію про клієнтів,
користуючись послугами спеціальних фірм (кредитних бюро, агентств), які
володіють даними про кредитоспроможність юридичних і фізичних осіб –
отримувачів кредитів. Особливо цінними є відомості про потенційного
позичальника, одержані від тих, хто раніше мав із ним ділові контакти.
Передача і використання банками інформації про кредитоспроможність
клієнтів передбачає встановлення на законодавчому рівні певних норм,
правил і принципів обміну інформацією.

Захисту комерційних банків від кредитного ризику значною мірою сприяло б
створення за участю НБУ та кредиторів спеціальної картотеки непорядних
позичальників.

Для повноцінного функціонування картотеки непорядних позичальників
необхідно, щоб комерційні банки надавали Національному банку звіти про
таких клієнтів. Безумовно, банки повинні мати право вільного доступу до
цієї бази данних. Слід також урегулювати питання стосовно
відповідальності за надану інформацію, а також за її приховування.

3.2 Пропозиції щодо формування системного підходу для ефективного
управління кредитними ризиками

Аналізуючи складності управління банківськими ризиками, потрібно
відмітити, що однією з найбільших проблем є відсутність системного
підходу до управління банківськими ризиками. Щоб досягти успіхів у тій
сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, банкам
необхідно створити та розвивати систему управління ризиками.

Система управління банківськими ризиками включає в себе

– виявлення ризиків та аналіз їх вимірювання;

– встановлення нормативів і лімітів;

– управління активами і пасивами;

– реалізація кредитної політики;

– організаційна структура управління ризиком;

– методи управління ризиком і зменшення його рівня;

– системи внутрішнього контролю та аудиту;

– методика вимірювання ризиків;

– вимоги до звітності та документообігу;

– моніторинг.

Формування системного підходу до управління банківськими ризиками
означає удосконалювати усі вишеназвані елементи системи управління
банківськими ризиками та намагатись запровадити всі ці елементи в
комплексі.

Для того, щоб вчасно виявити можливі ризики та виміряти їх, потрібно
створювати спеціальні підрозділи в організаційній структурі банку, які б
займались лише цими питаннями.

Одним з найважливіших інструментів запобігання ризикам є кредитна
політика банку. Кредитна політика розробляється правлінням банку (або
кредитним комітетом) і затверджується, як правило, радою акціонерів
банку. Кредитна політика призначена встановити ключові принципи, яких
мусять дотримуватися менеджери та керівники банку при плануванні
кредитної діяльності і видачі кредитів.

Важливим розділом кредитної політики є опис процедур виявлення симптомів
неблагонадійності кредитів, опис правил реагування на ці симптоми, опис
поводження із ненадійними активами.

Запровадження нових для банку методів управління ризиком для зменшення
цого рівня, є також складовою частиною системного підходу до управління
банківським ризиком.

Слід використовувати метод диверсифікації.

Метод диверсифікації полягає у розподілі кредитного портфеля серед
широкого кола позичальників, які відрізняються один від одного як за
характеристиками (розмір капіталу, форма власності), так і за умовами
діяльності (галузь економіки, географічний регіон). Розглядають три види
диверсифікації – галузеву, географічну та портфельну.

Галузева диверсифікація означає розподіл кредитів між клієнтами, які
здійснюють діяльність у різних галузях економіки. Для зниження
загального ризику портфеля вирішальне значення має добір галузей, який
повинен ґрунтуватися на результатах статистичних досліджень. Найвищий
ефект досягається в разі вибору позичальників, котрі працюють у галузях
з протилежними фазами коливань ділового циклу.

Географічна диверсифікація полягає в розподілі кредитних ресурсів між
позичальниками, які перебувають у різних регіонах, географічних
територіях, країнах із різними економічними умовами. Географічна
диверсифікація як метод зниження кредитного ризику доступна лише великим
банкам, які мають розгалужену мережу філій та відділень на значній
території. Це допомагає нівелювати вплив кліматичних та погодних умов,
політичних та економічних потрясінь, які впливають на
кредитоспроможність позичальників.

Портфельна диверсифікація означає розосередження кредитів між різними
категоріями позичальників – великими і середніми компаніями,
підприємствами малого бізнесу, фізичними особами, урядовими та
громадськими організаціями, домашніми господарствами тощо. Кредити,
надані у сфері малого бізнесу, часто супроводжуються підвищеним рівнем
ризику, хоча й мають вищий рівень дохідності. Такі позичальники часто
обмежені у виборі кредитора, тому банк може диктувати власні умови
кредитної угоди. Якщо позичальником є велика компанія, то кредитний
ризик оцінюється як незначний, але й дохідність такого кредиту невелика.

Метод диверсифікації слід застосовувати зважено та обережно, спираючись
на статистичний аналіз і прогнозування, враховуючи можливості самого
банку і, насамперед, рівень підготовки кадрів. Диверсифікація потребує
професійного управління та глибокого знання ринку. Саме тому надмірна
диверсифікація призводить не до зменшення, а до зростання кредитного
ризику. Адже навіть великий банк не завжди має достатню кількість
висококваліфікованих фахівців, котрі володіють глибокими знаннями в
багатьох галузях економіки, знають специфіку різних географічних
територій, мають практичний досвід роботи з різними категоріями
позичальників.

Необхідно запровадити також метод концентрації.

Концентрація є поняттям, протилежним за економічним змістом
диверсифікації. Концентрація кредитного портфеля означає зосередження
кредитних операцій банку в певній галузі чи групі взаємопов’язаних
галузей, на географічній території, або кредитування певних категорій
клієнтів. Концентрація, як і диверсифікація, може бути галузева,
географічна і портфельна.

Формуючи кредитний портфель, слід додержувати певного рівня
концентрації, оскільки кожний банк працює в конкретному сегменті ринку і
спеціалізується на обслуговуванні певної клієнтури. Водночас надмірна
концентрація значно підвищує рівень кредитного ризику. Часто банки
концентрують свої кредитні портфелі в найпопулярніших секторах
економіки, таких як енергетика, нафтова та газова промисловість,
інвестування нерухомості. Як показує міжнародний досвід, саме надмірна
концентрація кредитного портфеля стала причиною погіршення фінансового
стану та банкрутства ряду банків у розвинених країнах протягом 70 — 80-х
років.

Визначення оптимального співвідношення між рівнями диверсифікації та
концентрації кредитного портфеля банку є завданням, яке має вирішувати
менеджмент кожного банку залежно від обраної стратегії, можливостей та
конкретної економічної ситуації.

Традиційними методами управління кредитним ризиком є установлення
лімітів, та резервування.

Лімітування, як метод управління кредитним ризиком, полягає у
встановленні максимально допустимих розмірів наданих позик, що дозволяє
обмежити ризик. Завдяки встановленню лімітів кредитування банкам
удається уникнути критичних втрат внаслідок необдуманої концентрації
будь-якого виду ризику, а також диверсифікувати кредитний портфель та
забезпечити стабільні прибутки. Ліміти можуть установлюватися за видами
кредитів, категоріями позичальників або групами взаємопов’язаних
позичальників за кредитами в окремі галузі, географічні території, за
найбільш ризиковими напрямками кредитування, такими як надання
довгострокових позик, кредитування в іноземній валюті тощо. Лімітування
використовується для визначення повноважень кредитних працівників різних
рангів щодо розмірів наданих позик. Кредитний ризик банку обмежується
встановленням ліміту загального розміру кредитного портфеля, обмеження
величини кредитних ресурсів філій банку і т. ін.

Ліміти визначаються як максимально допустимий розмір позики чи напрямку
кредитування і виражаються як в абсолютних граничних величинах (сума
кредиту у грошовому вираженні), так і у відносних показниках
(коефіцієнти, індекси, нормативи).

Резервування. Створення резервів для відшкодування втрат за кредитними
операціями комерційних банків як метод управління кредитним ризиком
полягає в акумуляції частини коштів на спеціальному рахунку для
компенсації неповернених кредитів. Формування резервів є одним із
методів зниження кредитного ризику на рівні банку, слугуючи для захисту
вкладників, кредиторів та акціонерів. Одночасно резерви за кредитними
операціями підвищують надійність і стабільність банківської системи в
цілому.

Процес формування резерву починається з оцінювання якості кредитного
портфеля банку — класифікації кредитів. За певними критеріями кожний
кредит відносять до однієї з кількох груп (категорій), диференційованих
за рівнем кредитного ризику та розмірами можливих втрат. Нарахування до
резерву здійснюються за встановленими для кожної групи нормами
відрахувань, визначеними у відсотковому відношенні до суми кредитів
даної групи.

Після класифікації кредитів та визначення розміру спеціального резерву
на покриття втрат за кредитними операціями необхідно сформувати цей
резерв за рахунок певних джерел. Визначення джерел формування резерву —
одна з найважливіших проблем у банківській практиці. Згідно з
міжнародними стандартами резерв прийнято формувати за рахунок прибутку
до оподаткування, що дозволяє зменшити розміри оподатковуваної бази на
суму відрахувань до резерву і знижує величину податків. Завдяки такому
підходу банки дістають стимул для проведення відрахувань та формування
резерву в повному обсязі.

Оскільки час формування резервів є одним із показників, які
характеризують загальну стабільність функціонування банків, вони повинні
створити резерв в необхідному обсязі.

З розвитком ринкових відносин та ускладненням банківських операцій
співвідношення між зазначеними групами ризиків змінюється. Настає
момент, коли створювати системи управління основними фінансовими та
функціональними ризиками виправдано й доцільно, а згодом ці дії
перетворюються на необхідні. Для вітчизняної банківської системи такий
момент уже настав. Принагідно зауважимо, що функціонування
загальнодержавної системи банківського нагляду та контролю за ризиками
не може бути альтернативою створенню власних внутрішньобанківських
методик аналізу та систем управління ризиками. Центральні банки
підходять до оцінювання ризиків з позицій нагляду за діяльністю
банківської системи в цілому, а найпоширенішим підходом до реалізації
даної функції є встановлення нормативів і лімітів, проведення перевірок
на місцях. Крім того, центральні банки контролюють певну групу ризиків,
таких як ризик ліквідності, платоспроможності, кредитний і валютний,
водночас оцінка деяких важливих видів ризиків, наприклад, ризику зміни
відсоткових ставок, ринкового ризику, не проводиться. Отже, лише деякі
положення й елементи методики аналізу та оцінювання ризиків центральних
банків можуть бути включені до складу власної системи управління
ризиками кожного банку.

Підводячи підсумок вищевикладеному, необхідно відмітити, що успішна
життєдіяльність кожного банку істотно визначається досконалістю системи
управління ризиками.

3.3 Побудова математичної моделі формування кредитного портфелю
комерційного банку

Розглянемо поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності
позичальника як засіб зниження кредитного ризику .

Прагнучи уникнути кредитної угоди з потенційно неплатоспроможним
клієнтом, банк змушений вдатися як до поглибленого аналізу фактичного
фінансового стану клієнта, так і до аналізу перспективи зміни цього
стану в умовах динамічного ринку, в якому функціонує клієнт. Банк ніби
“просвічує” фірму-клієнта на предмет його платоспроможності.

Вирішуючи питання про надання позики, банк, згідно з принципами сучасної
теорії менеджменту, має прагнути до певної солідарності зі своїм
клієнтом, застерігати його від надмірно високих ризиків, які тягнуть за
собою великі збитки і, зрештою, ведуть до банкрутства. Банк, у свою
чергу, теж несе відповідні збитки. Тобто банк зацікавлений у тому, щоб
кошти, які клієнт хоче взяти в кредит і вкласти у певний вид комерційної
діяльності, обтяженої ризиком (інвестиційний проект), не лише не були б
марно витраченими (не пропали б), а й приносили б прибуток. Необхідно,
щоб норма прибутку була не нижчою, ніж процент, за яким надається кредит
(ціна кредиту), оскільки в протилежному разі клієнт буде не в змозі
вчасно повернути відсотки за позику (відповідно до кредитної угоди).

Методи аналізу та система показників (вимірювачів) кредитоспроможності
потенційного позичальника, що використовуються комерційними банками,
досить різноманітні. Але майже всі вони, як на свою складову, спираються
на певну систему фінансових коефіцієнтів.

Загальноприйняті коефіцієнти, що використовуються в банківській
діяльності, можна поділити на такі групи: показники ліквідності,
показники заборгованості, показники погашення боргу, показники ділової
активності, показники рентабельності.

Якщо клієнт звертається до комерційного банку з метою залучити кошти для
здійснення певних реальних інвестицій, обтяжених ризиком, він змушений
надати банку-кредитору бізнес-план (виконаний відповідно до діючих
методичних рекомендацій). Банк, у свою чергу має ретельно проаналізувати
наданий йому план і на підставі бізнес-плану та іншої необхідної йому
інформації прийняти рішення щодо надання кредиту й визначити його ціну.

Приймемо гіпотезу, що норма прибутку від діяльності, для здійснення якої
береться позика, є випадковою величиною. Позначимо її через R.

Нехай нам відомі математичне сподівання (m) та середньоквадратичне
відхилення (s) норми прибутку при невідомому законі розподілу величини
R.

Сподівана величина норми прибутку має бути не меншою, ніж відсоток, під
який береться кредит із навантаженням до нього у вигляді ризикової
надбавки, тобто:

picscalex100010009000003070100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400260071200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffff20070000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200ccbf040000002d01000008000000320a8001f60501000000
4e0008000000320a80017a0301000000720008000000320a80014000010000004d001700
0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e2043797200ccbf040000002d01010004000000f001000008000000320ae001f0030100
0000730010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000004000000f001010008000000320a8001be04010000002b0011000000
fb0280fe000000000000900100000002040200104d542045787472610002040000002d01
010004000000f001000008000000320a800122020100000066000a00000026060f000a00
ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00cc040000002d01000004000000f0010100030000000000, (3.1)

де М — сподівана величина норми прибутку,

picscalex175010009000003b60000000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400360011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffff20010000e60200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00017000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cca7040000002d01000008000000320ae001b00001000000
730017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e2043797200cca7040000002d01010004000000f001000008000000320a8001
3a000100000072000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000
f0010100030000000000picscalex1000100090000035400000000001200000000000500
00000902000000000400000002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500
0000310201000000050000000b0200000000050000000c02400420011200000026060f00
1a00ffffffff000010000000c0ffffffc0ffffffe0000000000400000b00000026060f00
0c004d617468547970650000e0000a00000026060f000a00ffffffff0100000000000300
00000000— відсоток, під який береться кредит,

N — ризикова надбавка.

Ризикова надбавка N залежить від структури ризику та рівня надійності г,
який банк бажає утримати. Коли зафіксовано рівень надійності г , або
поріг дозволеності б = 1 – г (ймовірність непогашення кредиту), то,
відповідно, можна визначити ризикову надбавку. За таку надбавку
найчастіше приймається величина, в основу обчислення якої покладено
середньоквадратичне відхилення (s) відносно математичного сподівання
величини R.

Застосовуючи нерівність Чебишева, можна оцінити ймовірність того, що R >
rs, тобто ймовірність непогашення відсотків за кредит.

Перейдемо до задачі визначення математичного очікування і ризику
picscalex1000100090000038d0000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600140011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffff2600000000010000860100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc86040000002d01000008000000320a00013a00010000006e000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000
випадкових величин :

picscalex100010009000003eb01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024004c0071200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b1ffffff80070000f10300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140220022b0305000000
1302200291041c000000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c
00774000000091090a831643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d0101000800
0000320ad902c70401000000e5791c000000fb0220ff0000000000009001000000020002
001053796d626f6c0077400000004f050af41643c8771f43c87720c0ca77000030000400
00002d01020004000000f001010008000000320aef035305010000003d7908000000320a
22015c00010000002d791c000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c00774000000063050a191643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01
010004000000f001020008000000320a8002fd01010000003d791c000000fb0220ff0000
000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c8771f43
c87720c0ca7700003000040000002d01020004000000f001010008000000320afa004305
010000004e7908000000320aef03060501000000697908000000320ae002020701000000
697908000000320a980215010100000072791c000000fb0280fe00000000000090010100
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c8771f43c87720c0ca770000
3000040000002d01010004000000f001020008000000320a80028c060100000072790800
0000320aab035703010000004e7908000000320a80024c000100000078791c000000fb02
20ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643
c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01020004000000f001010008000000320a
ef03bf050100000031791c000000fb0280fe000000000000900100000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01
010004000000f001020008000000320a90017e030100000031790a00000026060f000a00
ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d000000000a0021008a010000000002000000fcf312002942c877040000002d01
020004000000f0010100030000000000 , (3.2)

де
picscalex100010009000003f500000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02c002c0011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a9ffffff80010000690200000b00000026060f000c004d61746854797065000030001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01000008000000320a78021501
0100000072791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a60024c000100000078791c000000fb0220ff000000000000
9001000000020002001053796d626f6c007740000000c8030a871643c8771f43c87720c0
ca7700003000040000002d01000004000000f001010008000000320a02015c0001000000
2d790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000000001000000fcf3
12002942c877040000002d01010004000000f0010000030000000000- математичне
очікування прибутку
picscalex1000100090000038d0000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02a001e0001200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffe6ffffffa0000000860100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cca4040000002d01000008000000320a40012e000100000069000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000
-го проекту.

picscalex1000100090000039702000004001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02c006400d1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a7ffffff000d0000670600000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014028004540405000000
13028004c30c050000001402360458030500000013021a04890308000000fa0200002000
000000000000040000002d010100050000001402220489030500000013026f06d0030400
00002d0100000500000014026f06d8030500000013026100360405000000140261003604
0500000013026100e30c1c000000fb0280fe000000000000900100000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01
020008000000320a0b06140a01000000297908000000320a0b0672090100000031790800
0000320a0b06850601000000287908000000320ada02310c01000000297908000000320a
da020f080100000028791c000000fb0220ff000000000000900100000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01
030004000000f001020008000000320a490448070100000031791c000000fb0280fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c00774000000090090af51643c8771f43
c87720c0ca7700003000040000002d01020004000000f001030008000000320a0b068908
010000002d7908000000320ada02c209010000002d7908000000320ada022b0501000000
3d7908000000320ae0042202010000003d791c000000fb02c0fd00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0077400000005a050a881643c8771f43c87720c0ca770000
3000040000002d01030004000000f001020008000000320a3303500601000000e5791c00
0000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c0077400000009009
0af61643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01020004000000f00103000800
0000320a4904dc06010000003d7908000000320a7c01840b010000002d791c000000fb02
80fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643
c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01030004000000f001020008000000320a
0b062107010000004e7908000000320ada02e70a01000000787908000000320ada029908
01000000727908000000320ada0262040100000069791c000000fb0220ff000000000000
9001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c8771f43c87720c0
ca7700003000040000002d01020004000000f001030008000000320a5401cc0601000000
4e7908000000320a49048f0601000000697908000000320a3a039a0b0100000072790800
0000320a3a030f0901000000697908000000320a40053a010100000072791c000000fb02
80fe0000000000009001010000020402001053796d626f6c0077400000005a050a8a1643
c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01030004000000f001020008000000320a
e0041c000100000073790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000
0000020000009cf312002942c877040000002d01020004000000f0010300030000000000
, (3.3)

Для випадкової величини R виконується нерівність:

picscalex99010009000003b601000003001700000000000500000009020000000004000
00002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500000031020100000005000
0000b0200000000050000000c02c002c00e1200000026060f001a00ffffffff000010000
000c0ffffffa6ffffff800e0000660200000b00000026060f000c004d617468547970650
000800009000000fa02000010000000000000002200040000002d0100000500000014027
a00b1010500000013024602b1010500000014025a00e5050500000013026602e50510000
000fb0278fddd00000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d010
10008000000320abf013301010000007b0010000000fb0278fddd0000000000900100000
0020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320ab
f010306010000007d0017000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696
d6573204e657720526f6d616e2043797200cc81040000002d01010004000000f00102000
8000000320a1401120e01000000320008000000320a1401b20b01000000320017000000f
b0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e204
3797200cc81040000002d01020004000000f001010008000000320ac001770c010000002
f0010000000fb0280fe0000000000009001010000020002001053796d626f6c000204000
0002d01010004000000f001020008000000320ac001050d01000000640008000000320ac
001810a01000000730008000000320ac001fb0701000000640010000000fb0280fe00000
00000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f0010
10008000000320ac0015f0901000000a30008000000320ac001d30601000000b30008000
000320ac0012b03010000002d0017000000fb0280fe0000000000009001010000cc04020
01054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc81040000002d01010004000000f
001020008000000320ac0015104010000004d0008000000320ac001ed010100000052000
8000000320ac00146000100000050000a00000026060f000a00ffffffff0100000000001
0000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002
d01020004000000f0010100030000000000, (3.4)

Відразу позначимо, що повинна виконуватись умова

picscalex1000100090000030e0100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c020002a0061200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb7ffffff60060000b70100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300017000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cca3040000002d01000008000000320aa001bc0501000000
310008000000320aa0011202010000002f0017000000fb0220ff00000000000090010000
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cca3040000002d010100
04000000f001000008000000320af400ad0301000000320008000000320af4004d010100
0000320010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000004000000f001010008000000320aa001a60401000000a30010000000
fb0280fe0000000000009001010000020002001053796d626f6c0002040000002d010100
04000000f001000008000000320aa001a00201000000640008000000320aa0011c000100
000073000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f0010100
030000000000, (3.5)

(оскільки
picscalex100010009000003d60000000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02a001a0031200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffc6ffffff60030000660100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000200017000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cc87040000002d01000008000000320a6001b40201000000
310010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001000008000000320a60019e0101000000a30017000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e204379
7200cc87040000002d01000004000000f001010008000000320a60014600010000005000
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001000003000000
0000), тобто
picscalex100010009000003df0000000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02000220051200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb7ffffffe0040000b70100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300017000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200ccbb040000002d01000008000000320af4007b0401000000
320008000000320af4004d0101000000320010000000fb0280fe00000000000090010100
00020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001000008000000320a
a0016e0301000000640008000000320aa0011c0001000000730010000000fb0280fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f001
010008000000320aa001460201000000a3000a00000026060f000a00ffffffff01000000
000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc0400
00002d01010004000000f0010000030000000000, або
picscalex100010009000003b00000000200120000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02c00100041200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffc6ffffffc0030000860100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300010000000fb0280fe0000000000009001010000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320a6001cc0201000000640008000000320a60011c000100
0000730010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01010004000000f001000008000000320a6001a40101000000a3000a000000
26060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f0010100030000000000
(оскільки
picscalex99010009000003cf00000002001700000000000500000009020000000004000
00002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500000031020100000005000
0000b0200000000050000000c02c001e0031200000026060f001a00ffffffff000010000
000c0ffffffc6ffffffa0030000860100000b00000026060f000c004d617468547970650
000300017000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657
720526f6d616e2043797200cceb040000002d01000008000000320a6001de02010000003
00010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c000204000
0002d01010004000000f001000008000000320a6001a40101000000b30010000000fb028
0fe0000000000009001010000020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000
000f001010008000000320a60011c000100000073000a00000026060f000a00ffffffff0
1000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0
0cc040000002d01010004000000f0010000030000000000,
picscalex100010009000003cf0000000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02c001c0031200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffc6ffffff80030000860100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300017000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200ccd6040000002d01000008000000320a6001c00201000000
300010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001000008000000320a6001860101000000b30010000000fb02
80fe0000000000009001010000020002001053796d626f6c0002040000002d0100000400
0000f001010008000000320a600122000100000064000a00000026060f000a00ffffffff
01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000).

Отже, можна записати

picscalex1000100090000035e0300000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02a002002a1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb3ffffffc0290000530200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000700010000000fb0205fedd00000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320abe012d01010000007b0010000000fb0205fedd000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010000
08000000320abe014305010000007d0010000000fb0205fedd0000000000900100000002
0002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000320abe01
6608010000007b0010000000fb0205fedd00000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01010004000000f001000008000000320abe015e12010000007d00
09000000fa02000010000000000000002200040000002d0100000500000014027a000816
050000001302460208160500000014027a003c1a05000000130246023c1a10000000fb02
befddd00000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d0102000400
0000f001010008000000320abe017e15010000007b0010000000fb02befddd0000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320abe01fa1f010000007d0010000000fb0205fedd00000000009001000000020002
001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320abe016b24
01000000280010000000fb0205fedd00000000009001000000020002001053796d626f6c
0002040000002d01010004000000f001020008000000320abe01d9280100000029001700
0000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e2043797200cc87040000002d01020004000000f001010008000000320af80048290100
0000320008000000320a1401292301000000320017000000fb0280fe0000000000009001
000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc87040000002d01
010004000000f001020008000000320ac001ee23010000002f0017000000fb0220ff0000
000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc87
040000002d01020004000000f001010008000000320a2002472801000000730008000000
320a2002841f01000000730008000000320a2002ec1101000000730008000000320a2002
d10401000000730017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e2043797200cc87040000002d01010004000000f00102000800
0000320ac001d12701000000720008000000320ac001e924010000004d0008000000320a
c0010e1f01000000720008000000320ac001261c010000004d0008000000320ac001a818
010000004d0008000000320ac001441601000000520008000000320ac001941401000000
500008000000320ac001761101000000720008000000320ac0018e0e010000004d000800
0000320ac001ea0b01000000520008000000320ac001f608010000004d0008000000320a
c0017f0701000000500008000000320ac0015b0401000000720008000000320ac001c301
01000000520008000000320ac001460001000000500010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f00101000800
0000320ac001b126010000002d0008000000320ac001d62001000000a30008000000320a
c001ee1d010000002d0008000000320ac0018217010000002d0008000000320ac0014813
01000000a30008000000320ac0015610010000002d0008000000320ac001480d01000000
3e0008000000320ac001be0a010000002d0008000000320ac0013306010000003d000800
0000320ac0011b0301000000a30010000000fb0280fe0000000000009001010000020002
001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320ac001f821
01000000730011000000fb0280fe000000000000900100000002040200104d5420457874
72610002040000002d01020004000000f001010008000000320ac001c81a010000006600
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001020003000000
0000, (3.6)

З цієї нерівності можемо зробити висновок, що ймовірність непогашення
відсотків за кредит не перевищує величини
picscalex1000100090000035c0100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600240081200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb7ffffff00080000170200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600017000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cc87040000002d01000008000000320af400810701000000
320008000000320af4004d0101000000320017000000fb0280fe00000000000090010000
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc87040000002d010100
04000000f001000008000000320aa001f20601000000290008000000320aa00112020200
00002f2817000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cc87040000002d01000004000000f001010008000000320a
00026c0601000000730017000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e2043797200cc87040000002d01010004000000f0010000
08000000320aa001f60501000000720008000000320aa0010e03010000004d0010000000
fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d010000
04000000f001010008000000320aa001d604010000002d0010000000fb0280fe00000000
00009001010000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010000
08000000320aa0011c000100000073000a00000026060f000a00ffffffff010000000000
10000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc04000000
2d01000004000000f0010100030000000000.

Звичайно, вважають, що виконується умова раціональності такого вкладу,
тобто, що
picscalex99010009000003df00000002001700000000000500000009020000000004000
00002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500000031020100000005000
0000b0200000000050000000c024002a0041200000026060f001a00ffffffff000010000
000c0ffffffa6ffffff60040000e60100000b00000026060f000c004d617468547970650
000600017000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657
720526f6d616e2043797200cc87040000002d01000008000000320ae001f003010000007
30017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e6577205
26f6d616e2043797200cc87040000002d01010004000000f001000008000000320a80017
a0301000000720008000000320a80014000010000004d0011000000fb0280fe000000000
000900100000002040200104d542045787472610002040000002d01000004000000f0010
10008000000320a800122020100000066000a00000026060f000a00ffffffff010000000
00010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc04000
0002d01010004000000f0010000030000000000. Крім того, оцінка (3.6) має
сенс лише в тому випадку, коли виконується умова
picscalex1000100090000031f0100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400200071200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffc0060000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600017000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200ccaa040000002d01000008000000320ae001600601000000
730017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e2043797200ccaa040000002d01010004000000f001000008000000320a8001
ea0501000000720008000000320a80010203010000004d0010000000fb0280fe00000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f0010100
08000000320a8001ca04010000002d0011000000fb0280fe000000000000900100000002
040200104d542045787472610002040000002d01010004000000f001000008000000320a
8001aa0101000000700010000000fb0280fe000000000000900101000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000320a80011c0001000000
73000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f00100000300
00000000.

Коли всі ці умови виконуються, то для того, щоб шанс непогашення кредиту
не перевищував, наприклад 1/9, достатньо задовольнити умову (за правилом
“3-х сігм”):

picscalex100010009000003460100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024002e0071200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffa0070000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600010000000fb0280fe0000000000009001010000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320a80016e0601000000730017000000fb0280fe00000000
00009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc870400
00002d01010004000000f001000008000000320a8001d20501000000330011000000fb02
80fe000000000000900100000002040200104d542045787472610002040000002d010000
04000000f001010008000000320a8001860401000000660017000000fb0220ff00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc870400
00002d01010004000000f001000008000000320ae0019e0301000000730017000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e204379
7200cc87040000002d01000004000000f001010008000000320a80012803010000007200
08000000320a80014000010000004d0010000000fb0280fe000000000000900100000002
0002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001000008000000320a8001
0802010000002d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000
f0010100030000000000 або
picscalex100010009000003460100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024002e0071200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffa0070000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600010000000fb0280fe0000000000009001010000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320a8001740601000000730017000000fb0280fe00000000
00009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cca70400
00002d01010004000000f001000008000000320a8001d80501000000330010000000fb02
80fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d0100000400
0000f001010008000000320a8001be04010000002b0017000000fb0220ff000000000000
9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cca704000000
2d01010004000000f001000008000000320ae001f00301000000730017000000fb0280fe
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200
cca7040000002d01000004000000f001010008000000320a80017a030100000072000800
0000320a80014000010000004d0011000000fb0280fe0000000000009001000000020402
00104d542045787472610002040000002d01010004000000f001000008000000320a8001
22020100000066000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000
f0010100030000000000, (3.7)

Якщо банк задовольняє рівень надійності 8/9 і виконується остання умова,
то кредит можна надавати.

У загальному випадку, якщо задано рівень надійності г або поріг
дозволеності б = 1 – г , отримаємо таку умову надання кредиту:

picscalex100010009000003f50100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600240121200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb7ffffff00120000170200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600010000000fb0205fedd00000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320a9e012d01010000007b0010000000fb0205fedd000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010000
08000000320a9e014305010000007d0010000000fb0280fe000000000000900101000002
0002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000320aa001
e11001000000610008000000320aa0014f0701000000730011000000fb0280fe00000000
0000900100000002040200104d542045787472610002040000002d01010004000000f001
000008000000320aa001b30f01000000700017000000fb0220ff00000000000090010000
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc87040000002d010000
04000000f001010008000000320af400b40e01000000320008000000320af40080080100
0000320017000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cc87040000002d01010004000000f001000008000000320a
a001250e01000000290008000000320aa0014509020000002f2817000000fb0220ff0000
000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc87
040000002d01000004000000f001010008000000320a00029f0d01000000730008000000
320a0002d10401000000730017000000fb0280fe0000000000009001010000cc04020010
54696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc87040000002d01010004000000f001
000008000000320aa001290d01000000720008000000320aa001410a010000004d000800
0000320aa0015b0401000000720008000000320aa001c30101000000520008000000320a
a001460001000000500010000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000320aa001090c01000000
2d0008000000320aa0012d0601000000a30008000000320aa0011b0301000000a3000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000
, (3.8)

Звідси маємо

picscalex990100090000039401000004001700000000000500000009020000000004000
00002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500000031020100000005000
0000b0200000000050000000c028002200a1200000026060f001a00ffffffff000010000
000c0ffffffb6ffffffe0090000360200000b00000026060f000c004d617468547970650
000600009000000fa02000010000000000000002200040000002d0100000500000014026
801ce070500000013024c01ff0709000000fa02000020000000000000002200040000002
d0101000500000014025401ff07050000001302d6014608040000002d010000050000001
402d6014e080500000013025200ac080500000014025200ac080500000013025200c8091
0000000fb0280fe0000000000009001010000020002001053796d626f6c0002040000002
d01020008000000320ac001a00801000000610008000000320ac001c6050100000073001
7000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6
d616e2043797200ccab040000002d01030004000000f001020008000000320ac0011a070
10000002f0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0
002040000002d01020004000000f001030008000000320ac001be04010000002b0017000
000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616
e2043797200ccab040000002d01030004000000f001020008000000320a2002f00301000
000730017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657
720526f6d616e2043797200ccab040000002d01020004000000f001030008000000320ac
0017a0301000000720008000000320ac0014000010000004d0011000000fb0280fe00000
0000000900100000002040200104d542045787472610002040000002d01030004000000f
001020008000000320ac00122020100000066000a00000026060f000a00ffffffff01000
000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc0
40000002d01020004000000f0010300030000000000 (3.9)

Величину
picscalex100010009000003880000000200120000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600160011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffff2600000020010000860100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300010000000fb0280fe0000000000009001010000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320a000116000100000061000a00000026060f000a00ffff
ffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000 можна трактувати як
ще один із показників кількісної оцінки ступеня ризику.

Отже, звідси можна зробити висновок, що всі проекти задовольняють умові
3 сигм, тому кредит можна надавати.

Використання кореляції вартості кредитного портфелю.

Розглянемо портфель із
picscalex1000100090000038d0000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600140011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffff2600000000010000860100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc86040000002d01000008000000320a00013a00010000006e000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000
ризикових проектів
picscalex1000100090000031e0100000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400280071200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffff40070000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cca4040000002d01000008000000320ae001c606010000006e001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cca4040000002d01010004000000f001000008000000320a8001ec05010000004100
08000000320a80014d0201000000410008000000320a8001580001000000410015000000
fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00
cca4040000002d01000004000000f00101000a000000320a8001c403050000002c2e2e2e
2c0008000000320a8001a501010000002c0015000000fb0220ff00000000000090010000
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cca4040000002d01010004000000
f001000008000000320ae001270301000000320008000000320ae0011901010000003100
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
0000. З кожним проектом зв’язані 2 параметри: очікуваний прибуток і
ризик портфеля.

Кореляція кредитного портфеля характеризує взаємозв’язок між нормами
прибутку двох проектів. Міру щільності вимірюють за допомогою
коефіцієнта кореляції.

Коефіцієнт кореліції є показником того, наскільки зв’язок між нормами
прибутку двох проектів близький до строгої лінійної залежності. Він
однаково ураховує і надто велику частку випадковості, і надто велику
частку нелінійності цього зв’язку. Якщо розглядати два звичайні проекти
виду
picscalex100010009000003b20000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022002c0011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffff80010000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500015000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc86040000002d01000008000000320ae00119010100000031001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cc86040000002d01010004000000f001000008000000320a80015800010000004100
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
0000 та
picscalex100010009000003b20000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022002e0011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffa0010000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500015000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cca6040000002d01000008000000320ae00132010100000032001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cca6040000002d01010004000000f001000008000000320a80015800010000004100
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
0000, то їхній коефіцієнт кореляції визначається за формулою:

picscalex100010009000003050300000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400480221200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb1ffffff40220000f10300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00010000000fb0205fee300000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320a7e02e20501000000280010000000fb0205fee3000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010000
08000000320a7e02f60901000000290010000000fb0205fee30000000000900100000002
0002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000320a7e02
f41201000000280010000000fb0205fee300000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01010004000000f001000008000000320a7e022318010000002900
15000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e00cc81040000002d01000004000000f001010008000000320ae002d52101000000
320008000000320ae002572001000000310008000000320ae0026d1d0100000032000800
0000320ae002091a01000000320008000000320aef03b71001000000310008000000320a
e002851701000000310008000000320ae0024b1401000000310008000000320ae0029b0d
01000000320008000000320ae0021d0c01000000310008000000320ae002470901000000
320008000000320ae002390701000000310008000000320ae00225010200000031321500
0000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cc81040000002d01010004000000f001000008000000320a8002c41e010000002f00
08000000320a8002101e01000000290008000000320a8002871801000000280008000000
320a80028a0a010000002f0008000000320a8002c507010000002c0009000000320a8002
b50303000000636f760010000000fb0280fe000000000000900101000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000320a8002b32001000000
730008000000320a80024e1f01000000730008000000320a8002790c0100000073000800
0000320a8002140b01000000730008000000320a80024c0001000000720015000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81
040000002d01010004000000f001000008000000320a8002521c010000006d0008000000
320a80021d1901000000520008000000320a80028316010000006d0008000000320a8002
781301000000520008000000320a8002b61101000000700008000000320a80025b080100
0000520008000000320a8002660601000000520015000000fb0220ff0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81040000002d0100000400
0000f001010008000000320ae002821a01000000690008000000320afa00521001000000
6e0008000000320aef03fc0f01000000690008000000320ae002b3140100000069000800
0000320ae0027c1201000000690010000000fb0280fe0000000000009001000000020002
001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001000008000000320a80023b1b
010000002d0008000000320a80026c15010000002d0008000000320a8002940e01000000
3d0008000000320a80028e02010000003d0010000000fb02c0fd00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000320a
d902be0f01000000e50010000000fb0220ff000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01010004000000f001000008000000320aef034a1001000000
3d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f00101000300
00000000, (3.10)

де
picscalex100010009000003b20000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024002c0011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffff80010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc86040000002d01000008000000320ae00130010100000069001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cc86040000002d01010004000000f001000008000000320a80016a00010000007000
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
0000 – ймовірність реалізації проекту,

picscalex100010009000003ad0000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200240021200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffff00020000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500015000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cca6040000002d01000008000000320ae00125010200000031321000
0000fb0280fe0000000000009001010000020002001053796d626f6c0002040000002d01
010004000000f001000008000000320a80014c000100000072000a00000026060f000a00
ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00cc040000002d01000004000000f0010100030000000000 – коефіцієнт
кореляції для проектів виду
picscalex100010009000003b20000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022002c0011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffff80010000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500015000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc86040000002d01000008000000320ae00119010100000031001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cc86040000002d01010004000000f001000008000000320a80015800010000004100
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
0000 та
picscalex100010009000003b20000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022002e0011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffa0010000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500015000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cca6040000002d01000008000000320ae00132010100000032001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cca6040000002d01010004000000f001000008000000320a80015800010000004100
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
0000,

picscalex100010009000003300100000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200220071200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffe0060000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500010000000fb0205fee300000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320a7e01610201000000280010000000fb0205fee3000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010000
08000000320a7e01750601000000290015000000fb0220ff0000000000009001000000cc
0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc86040000002d01000004000000f001
010008000000320ae001c60501000000320008000000320ae001b8030100000031001500
0000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cc86040000002d01010004000000f001000008000000320a80014404010000002c00
09000000320a8001340003000000636f760015000000fb0280fe00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc86040000002d01000004000000
f001010008000000320a8001da0401000000520008000000320a8001e502010000005200
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001000003000000
0000 – коваріація випадкових величин
picscalex100010009000003b20000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022002c0011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffff80010000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500015000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cca8040000002d01000008000000320ae00119010100000031001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cca8040000002d01010004000000f001000008000000320a80014600010000005200
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
0000 і
picscalex100010009000003b20000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022002e0011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffa0010000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500015000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccc0040000002d01000008000000320ae00132010100000032001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00ccc0040000002d01010004000000f001000008000000320a80014600010000005200
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
0000.

Якщо коефіцієнт кореляції не дорівнює нулю, то він своєю величиною
характеризує не тільки наявність, а й тісноту стохастичного зв’язку між
picscalex100010009000003b20000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022002c0011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffff80010000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500015000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cca8040000002d01000008000000320ae00119010100000031001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cca8040000002d01010004000000f001000008000000320a80014600010000005200
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
0000 та
picscalex100010009000003b20000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022002e0011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffa0010000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500015000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccc0040000002d01000008000000320ae00132010100000032001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00ccc0040000002d01010004000000f001000008000000320a80014600010000005200
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
0000.

Основні властивості коефіцієнта кореляції:

– коефіцієнт кореляції приймає значення в межах [-1,1];

– абсолютна величина коефіцієнта вказує на тісний взаємозв’язок норм
прибутку проектів: чим більшою є абсолютна величина, тим тісніше
пов’язані між собою ці проекти і чим меншою вона є, тим слабший зв’язок
між цими поектами;

– знак коефіцієнта кореляції вказує напрямок взаємозв’язку норм прибутку
проектів. Якщо він додатний, то маємо додатну кореляцію, коли зростання
(зниження) норми прибутку одного проекта відбувається одночасно зі
зростанням (зниженням) норми прибутку другого. Коли ж коефіцієнт
кореляції є від’ємною величиною, то маємо коефіцієнт так званої
від’ємної кореляції проектів, коли зростання (зниження) норми прибутку
одного проекту відбувається одночасно зі зниженням (зростанням) норми
прибутку другого.

При зменшенні коефіцієнта кореляції
picscalex100010009000003ad0000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600200021200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffc0010000060200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000700015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc86040000002d01000008000000320ae001370102000000696a1000
0000fb0280fe0000000000009001010000020002001053796d626f6c0002040000002d01
010004000000f001000008000000320a80014c000100000072000a00000026060f000a00
ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00cc040000002d01000004000000f0010100030000000000 завжди
зменшується ризик портфеля, а прибуток ніяк не залежить від кореляції.
Таким чином, обосноване включення в портфель проектів з найменшим
ризиком.

Так як кореляція часто менше 1, то ризик портфеля зменшується із
збільшенням числа
picscalex1000100090000038d0000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600140011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffff2600000000010000860100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc86040000002d01000008000000320a00013a00010000006e000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000
.

Тепер розглянемо задачу раціонування і ефективного розподілення
позикових засобів.

Задача банку, раціоніруючого кредит.

У випадку “рівномірного” раціонування банк, може і не прибігати до
нецінових методів врівноваження попиту і пропозиції, оскільки у всіх
моделях минулого розділу припускалось, що потенційний совокупний об’єм
займу при фіксованій ставці відсотка необмежений. Раціонування має місце
тільки в тому випадку, коли банк пропонує при фіксованих ставках (як по
комерційному, так і по міжбанківському кредиті) об’єм займу менший, ніж
попит на нього. Далі можу описати задачу і алгоритм раціонування кредиту
в пропозиції, що банк при виборі портфеля фінансуємих проектів враховує
сумарну очікувану віддачу і степінь ризику.

Нехай банк розглядає питання про фінансування
picscalex1000100090000039d00000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02600140011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
2600000000010000860100000b00000026060f000c004d61746854797065000030001c00
0000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01000008000000320a00013a00
010000006e790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000ffff
fffffcf312002942c877040000002d01010004000000f0010000030000000000
проектів. Кожний проект
picscalex1000100090000031701000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02000280071200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
c6ffffff40070000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c00
0000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01000008000000320a60017606
010000006e7908000000320a60018801010000006b7908000000320a60013a0001000000
6b791c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01010004000000f001
00000a000000320a60016e04050000002c2e2e2e2c0008000000320a6001d20301000000
312e08000000320a60010001010000002c2e1c000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c00774000000095040ab31643c8771f43c87720c0ca770000
3000040000002d01000004000000f001010008000000320a6001bc02010000003d2e0a00
000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000000001000000fcf312002942
c877040000002d01010004000000f0010000030000000000 характеризується трьома
відомими параметрами: необхідним для його реалізації об’ємом кредиту
picscalex161010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002a0011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff60010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01000008000000320ae001dd00
010000006b791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a80012e000100000062790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a0021008a010000000000000000fcf312002942c877040000002d0100000400
0000f0010100030000000000,заявленою клієнтом величиною віддачі від
проекту
picscalex120010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002e0011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffa0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01000008000000320ae0012601
010000006b791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a800146000100000052790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a0021008a010000000000000000fcf312002942c877040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 і оцінкою ризику – ймовірністю получити нулевий
прибуток
-picscalex1300100090000032101000002001c000000000005000000090200000000050
00000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b02000
00000050000000c024002c0031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0fffff
fa6ffffff80030000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c0
00000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d6
16e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01000008000000320ae0010b0
3010000006b791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d65732
04e657720526f6d616e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d010100040
00000f001000008000000320a80014a020100000070791c000000fb0280fe00000000000
09001000000020002001053796d626f6c007740000000d1030a821643c8771f43c87720c
0ca7700003000040000002d01000004000000f001010008000000320a8001fa000100000
02d791c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e65772
0526f6d616e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01010004000000f00
1000008000000320a800110000100000031790a00000026060f000a00ffffffff0100000
000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000
00a0021008a0100000000000000009cf312002942c877040000002d01000004000000f00
10100030000000000 . При цьому рахується, що з ймовірністю
picscalex167010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002e0011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffa0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d01000008000000320ae0012b01
010000006b791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e001643c8771f43c87720c0ca7700003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a80016a000100000070790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a0021008a010000000000000000fcf312002942c877040000002d0100000400
0000f0010100030000000000 віддача проекту рівна Rk. Передбачається також,
що для реалізації кожного проекту вимагається повне фінансування, тобто
витрати банку на кредитування проекту рівні
picscalex100010009000003c20000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022002e0021200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffa0020000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc86040000002d01000008000000320ae00131020100000072000800
0000320ae001010101000000720015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc86040000002d01010004000000f0010000
08000000320a8001760101000000620008000000320a80014c000100000078000a000000
26060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f0010100030000000000 ,
де
picscalex100010009000003f70000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022002e0031200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffa0030000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500015000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cca6040000002d01000008000000320a8001f3020100000031001000
0000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01
010004000000f001000008000000320a8001f001010000003d0015000000fb0220ff0000
000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cca604000000
2d01000004000000f001010008000000320ae001010101000000720015000000fb0280fe
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cca60400
00002d01010004000000f001000008000000320a80014c000100000078000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01000004000000f0010100030000000000, якщо
проект прийнятий (кредитується банком), і
picscalex100010009000003f70000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400220041200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffe0030000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600015000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccbe040000002d01000008000000320a800128030100000030001000
0000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01
010004000000f001000008000000320a80010102010000003d0015000000fb0220ff0000
000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccbe04000000
2d01000004000000f001010008000000320ae0010101010000006b0015000000fb0280fe
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccbe0400
00002d01010004000000f001000008000000320a80014c000100000078000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01000004000000f0010100030000000000 при
відмовленні банку видати кредит. Наприкінці інвестиційного періоду, у
випадку “реалізації” проекту, тобто одержання
picscalex100010009000003b20000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024002e0011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffa0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cca7040000002d01000008000000320ae0013201010000006b001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cca7040000002d01010004000000f001000008000000320a80014600010000005200
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
0000 , позичальник повертає банку суму позики і відсоток по ньому
bk(1+r) . Реалізація конкретних проектів і, отже, повернення позик по
них покладаються незалежними одна від одної.

Банк – монопольний у тім змісті, що його потенційні клієнти не можуть
зняти свої заявки на користь іншого кредитора. Кожен проект повинен
задовольняти умові індивідуальної раціональності

picscalex1000100090000033d0100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024002600a1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffff200a0000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600017000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cc39040000002d01000008000000320a8001ab0901000000
290008000000320a8001010701000000310008000000320a8001a1060100000028001700
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e2043797200cc39040000002d01010004000000f001000008000000320a8001fd080100
0000720008000000320a8001200501000000620008000000320a8001f101010000005200
08000000320a80016a0001000000700017000000fb0220ff0000000000009001010000cc
0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc39040000002d0100000400
0000f001010008000000320ae001e905010000006b0008000000320ae001eb0201000000
6b0008000000320ae0014501010000006b0010000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001000008000000320a
8001e107010000002b0008000000320a8001f90301000000b3000a00000026060f000a00
ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00cc040000002d01000004000000f0010100030000000000, (3.11)

відповідно до якого позичальник очікує одержати від реалізації свого
проекту невід’ємний прибуток.

Очікуваний результат банку від кожного проекту
picscalex1000100090000031f0100000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400200071200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffc0060000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600015000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc81040000002d01000008000000320a800130060100000029000800
0000320a8001820301000000310008000000320a8001220301000000280015000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81
040000002d01010004000000f001000008000000320a8001820501000000720008000000
320a8001bd0101000000620008000000320a80016a0001000000700015000000fb0220ff
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc810400
00002d01000004000000f001010008000000320ae0017802010000006b0008000000320a
e0013701010000006b0010000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01010004000000f001000008000000320a8001640401000000
2b000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f00101000300
00000000оскільки, якщо проект “не реалізувався”, банк не одержить
нічого, у противному випадку позичальник може повернути займ і відсоток
по ньому. Якщо банк має можливість купувати кредит по ставці
picscalex1000100090000038d0000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02a001e0001200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffe6ffffffa0000000860100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cca5040000002d01000008000000320a40012e000100000069000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000
, а продавати позичальникам по ставці
picscalex1000100090000038d0000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400120011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffff26000000e0000000660100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000200015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc83040000002d01000008000000320a00013a000100000072000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000
, то аналогічно можна записати умову незалежності очікуваного прибутку
банку

picscalex100010009000003240200000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024004e0131200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb1ffffffa0130000f10300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00017000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cc48040000002d01000008000000320ae002161301000000
6b0008000000320afa009c0f010000006e0008000000320aee032a0f010000006b000800
0000320ae002b911010000006b0008000000320ae0027e09010000006b0008000000320a
e0022108010000006b0008000000320afa005904010000006e0008000000320aee03e703
010000006b0008000000320ae0027606010000006b0017000000fb0280fe000000000000
9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc4804000000
2d01010004000000f001000008000000320a80024d1201000000620008000000320a8002
f61001000000780008000000320a8002090e01000000690008000000320a8002b5080100
0000620008000000320a8002460701000000700008000000320a8002b305010000007800
08000000320a8002900201000000720010000000fb02c0fd000000000000900100000002
0002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000320ad802
080f01000000e50008000000320ad802c50301000000e50010000000fb0220ff00000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010000
08000000320aee03b00f010000003d0008000000320aee036d04010000003d0010000000
fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d010000
04000000f001010008000000320a8002f90c010000002b0008000000320a80028c0a0100
0000b30008000000320a80027401010000002b0017000000fb0220ff0000000000009001
000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc48040000002d01
010004000000f001000008000000320aee03241001000000310008000000320aee03e104
01000000310017000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e2043797200cc48040000002d01000004000000f001010008000000
320a8002810e01000000290008000000320a8002190c01000000310008000000320a8002
b90b01000000280008000000320a80023e0301000000290008000000320a800294000100
0000310008000000320a800234000100000028000a00000026060f000a00ffffffff0100
0000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc
040000002d01010004000000f0010000030000000000, (3.12)

або, якщо позначити сукупний обсяг позики як
picscalex1000100090000030e0100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028002a0071200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffaeffffff600700002e0200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000700017000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cc6a040000002d01000008000000320a0002d50601000000
6b0008000000320a00027805010000006b0017000000fb0280fe00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc6a040000002d010100
04000000f001000008000000320aa0010c0601000000620008000000320aa001b5040100
0000780008000000320aa001460001000000420010000000fb02c0fd0000000000009001
000000020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000
320af801c70201000000e50010000000fb0280fe00000000000090010000000200020010
53796d626f6c0002040000002d01010004000000f001000008000000320aa00197010100
00003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f0010100
030000000000.

picscalex100010009000003e40100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400440101200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb1ffffff00100000f10300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cc84040000002d01000008000000320a8002170f01000000
420008000000320a8002090e01000000690008000000320a8002b5080100000062000800
0000320a8002460701000000700008000000320a8002b30501000000780008000000320a
8002900201000000720017000000fb0220ff0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e2043797200cc84040000002d01010004000000f0010000
08000000320ae0027e09010000006b0008000000320afa005904010000006e0008000000
320aee03e703010000006b0008000000320ae0022108010000006b0008000000320ae002
7606010000006b0017000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e2043797200cc84040000002d01000004000000f00101000800
0000320a8002810e01000000290008000000320a8002190c01000000310008000000320a
8002b90b01000000280008000000320a80023e0301000000290008000000320a80029400
01000000310008000000320a8002340001000000280017000000fb0220ff000000000000
9001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc8404000000
2d01010004000000f001000008000000320aee03e10401000000310010000000fb0280fe
0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000
f001010008000000320a8002f90c010000002b0008000000320a80028c0a01000000b300
08000000320a80027401010000002b0010000000fb02c0fd000000000000900100000002
0002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001000008000000320ad802
c50301000000e50010000000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000320aee036d04010000003d00
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001000003000000
0000. (3.13)

При такій постановці проблеми видно, що питання про вибір оптимального
обсягу пропозиції кредиту може бути вирішено після формування
ефективного інвестиційного портфеля, тобто такого набору проектів, що
давали би банку максимальну віддачу на одиницю вкладених коштів при
мінімальному ризику. Як міру ризику пропонується використовувати
величину дисперсії або стандартного відхилення віддачі на одиницю
ресурсу; у даному випадку на одиницю виданого кредиту. Для
індивідуального проекту, з погляду банку,
дисперсіяpicscalex100010009000003b40100000200170000000000050000000902000
000000400000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010
00000050000000b0200000000050000000c028002200f1200000026060f001a00fffffff
f000010000000c0ffffffb7ffffffe00e0000370200000b00000026060f000c004d61746
8547970650000700017000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6
573204e657720526f6d616e2043797200cc96040000002d01000008000000320aa001560
e01000000290008000000320aa001fc0c01000000290008000000320aa00147090100000
0310008000000320aa001e70801000000280008000000320aa0013605010000002800170
00000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d6
16e2043797200cc96040000002d01010004000000f001000008000000320af400a50d010
00000320008000000320af400e10601000000320008000000320af400850401000000320
008000000320af400660101000000320017000000fb0220ff0000000000009001010000c
c0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc96040000002d010000040
00000f001010008000000320a0002710c010000006a0008000000320a0002f4060100000
06a0008000000320a00028c04010000006a0008000000320a00024501010000006200170
00000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d6
16e2043797200cc96040000002d01010004000000f001000008000000320aa0016d0b010
00000700008000000320aa001f00501000000700008000000320aa0019a0301000000620
010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400000
02d01000004000000f001010008000000320aa001270a010000002d0008000000320aa00
1d107010000002b0008000000320aa0017302010000003d0010000000fb0280fe0000000
000009001010000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001000
008000000320aa0011c000100000073000a00000026060f000a00ffffffff01000000000
010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc0400000
02d01000004000000f0010100030000000000 або на одиницю кредиту:
picscalex1000100090000039c0100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028002600d1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb7ffffff200d0000370200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000700017000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200ccc1040000002d01000008000000320aa001a00c01000000
290008000000320aa0014a0b01000000290008000000320aa0019c070100000031000800
0000320aa0013c0701000000280008000000320aa001950301000000280017000000fb02
20ff0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e204379
7200ccc1040000002d01010004000000f001000008000000320af400f10b010000003200
08000000320af4003e0501000000320008000000320af400640101000000320017000000
fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e20
43797200ccc1040000002d01000004000000f001010008000000320a0002c10a01000000
6a0008000000320a00025205010000006a0008000000320a000243010100000062001700
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e2043797200ccc1040000002d01010004000000f001000008000000320aa001be090100
0000700008000000320aa0014f0401000000700010000000fb0280fe0000000000009001
000000020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000
320aa0017a08010000002d0008000000320aa0012906010000002b0008000000320aa001
6b02010000003d0010000000fb0280fe0000000000009001010000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01010004000000f001000008000000320aa0011c00010000007300
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
0000. Оскільки реалізації проектів відбуваються незалежно, то ризик
будь-якого набору проектів представляється сумою індивідуальних ризиків
проектів. Задача побудови функції пропозиції кредиту банком як результат
ефективного розподілу кредитного ресурсу може бути записана як:

picscalex100010009000003bd0100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024004400f1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb1ffffff000f0000f10300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00017000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cce6040000002d01000009000000320a8002610c03000000
6d61780008000000320a80023e0301000000290008000000320a80029400010000003100
08000000320a8002340001000000280017000000fb0220ff0000000000009001000000cc
0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cce6040000002d0101000400
0000f001000008000000320aee03e10401000000310010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f00101000800
0000320a80028c0a01000000ae0008000000320a80027401010000002b0010000000fb02
c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d0101000400
0000f001000008000000320ad802c50301000000e50010000000fb0220ff000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f00101000800
0000320aee036d04010000003d0017000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cce6040000002d01010004000000
f001000008000000320ae0027e09010000006b0008000000320ae0022108010000006b00
08000000320afa005904010000006e0008000000320aee03e703010000006b0008000000
320ae0027606010000006b0017000000fb0280fe0000000000009001010000cc04020010
54696d6573204e657720526f6d616e2043797200cce6040000002d01000004000000f001
010008000000320a8002b50801000000620008000000320a800246070100000070000800
0000320a8002b30501000000780008000000320a800290020100000072000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000 (3.14)

picscalex1000100090000039d0100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024004200a1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb1ffffffe0090000f10300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00017000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200ccfb040000002d01000009000000320a80027d0703000000
6d696e0017000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200ccfb040000002d01010004000000f001000008000000320a
ee03530101000000310010000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000320a8002a80501000000
ae0010000000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001000008000000320ad802370001000000e50010000000fb02
20ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d0100000400
0000f001010008000000320aee03df00010000003d0017000000fb0220ff000000000000
9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccfb04000000
2d01010004000000f001000008000000320ae0029a04010000006b0008000000320afa00
cb00010000006e0008000000320aee035900010000006b0008000000320ae002e8020100
00006b0017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200ccfb040000002d01000004000000f001010008000000320a
8002250201000000780010000000fb0280fe000000000000900101000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01010004000000f001000008000000320a80026a0301000000
73000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f00101000300
00000000 (3.15)

Рішенням цієї задачі є безліч X, що складається з-мірних векторів,
оптимальних, по Парето, за критеріями. Кожен такий вектор є набором
проектів, варіантом інвестиційного портфеля, що при даному рівні ризику
дає максимальну віддачу від кредиту і, навпаки, при визначеному рівні
віддачі – мінімальний рівень ризику. Легко показати, що якщо безліч X
складається більш ніж із двох елементів або якщо хоча б одна з координат
єдиного вектора дорівнює нулю, то при деякому рівні відсотка по
міжбанківському кредиті раціонування буде мати місце.

Розглянемо два питання:

1. Яку інформацію може витягти банк, якщо такі набори побудовані?

2. Як практично можна побудувати таку безліч?

По-перше, з умови (3.10), обкладаючи його рівністю і знаючи ставку
відсотка по комерційному кредиті
picscalex1000100090000038d0000000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400120011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffff26000000e0000000660100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000200015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc86040000002d01000008000000320a00013a000100000072000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000
, банк може визначити “резерваційний” рівень ставки по міжбанківському
кредиті, тобто той її максимальний рівень, що позволяє банку одержати
ненульовий очікуваний прибуток від реалізації даного набору. По-друге,
банк має можливість аналізувати вплив установленої процентної ставки на
безліч ефективних портфелів. У цьому випадку можуть виявитися істотними
умови індивідуальної раціональності. Підвищення процентної ставки іноді
приводить до відсікання проектів або з низькою імовірністю успіху, або з
невисокою величиною віддачі.

Розділ 4. Використання інформаційних систем і технологій у банківській
сфері

4.1 Характеристика інформаційних систем і технологій банківській сфері.
Стан інформаційних систем і технологій у сфері управління кредитними
ресурсами комерційних банків, основні протиріччя та їх аналіз

На сьогоднішній день без застосування малих інформаційних технологій
практично не можливо збільшити конкурентоздатність банків. Нові
інформаційні технології в банківській системі впроваджуються в вигляді
комп’ютеризованих інформаційних систем, систем телекомунікацій, систем
передачі, обробки інформації, а також електронних систем, які
забезпечують виконання банківських операцій.

В даній дипломній роботі розглядається використання автоматизованих
банківських систем для більш ефективного управління кредитними ризиками
та використання ресурсів банку.

Автоматизована банківська система – це система, яка функціонує на основі
ЕОМ та інших технічних засобів, що передбачують процеси збору,
реєстрації, передачі, обробки, збереження та актуалізації даних для
розв’язання завдань управління банківською діяльністю.

Автоматизована банківська система (АБС) повинна бути інтегрованою, тобто
побудована на загальносистемних принципах й охоплювати всю сукупність
банківських задач. Вона вирішує питання автоматизації комплексно з
урахуванням інформаційних і функціональних зв’язків. Як будь-яка
система, АБС може бути представлена у вигляді певної сукупності
підсистем. До складу АБС входять функціональні підсистеми.

Забезпечуючі підсистеми об’єднують в собі всі види ресурсів, необхідних
для функціонування системи. До їх складу відносяться такі підсистеми:
інформаційного, програмного, математичного, технічного, лінгвістичного
та організаційно-правового забезпечення.

В комерційних банках вся інформація про роботу самого банку та його
клієнтів зосереджена практично в одному місці відповідна банківська
автоматизована інформаційна система являє собою сукупність кількох
інформаційно взаємозв’язаних функціональних і забезпечувальних
автоматизованих робочих місць (АРМ), на яких базується автоматизація
головних видів діяльності банку: внутрішньобанківських розрахункових,
кредитних і депозитних операцій, бухгалтерської та оперативної
звітності, операцій із міжбанківських розрахунків тощо.

Автоматизована банківська система повинна забезпечувати:

автоматизацію внутрішньобанківської діяльності, і насамперед
внутрішньобанківських операцій, пов’язаних з обробкою платіжних та інших
документів у тих підрозділах банківської установи, які працюють
безпосередньо з клієнтами;

автоматизацію виконання міжбанківських розрахунків та інших
зовнішньобанківських операцій;

автоматизацію фінанасових операцій в межах міжнародного банківського
бізнесу.

Вивчення структур різних банківських систем та проведене певне їх
узагальнення дають змогу виділити такі основні функціоналальні
підсистеми АБС: операційний день банку (ОДБ), управління кредитними
ресурсами (Кредиту), управління валютними операціями (Валютні операції),
управління депозитами (Депозити), управління цінними паперами (Цінні
папери), управління касою (Каса), внутрішньобанківський облік
(Внутрішній облік), управління розрахунками з використанням пластикових
карток (Карткові операції), звітність, аналіз діяльності банку (Аналіз).

Базовою підсистемою, що має обов’язково функціонувати в кожному
комерційному банку, є “Операційний день банку”. Основні функції цієї
підсистеми такі:

введення та обробка клієнтських платіжних документів;

створення та ведення особових рахунків клієнтів та масивів
нотмативно-довідкової інформації;

обробка особових та балансових рахунків;

ведення аналітичного і синтетичного обліку, формування балансу за кожний
банківський день та відповідних вихідних форм.

Надаючи великого значення та вагомості управління процесами
кредитування, особливу увагу слід приділяти питанням автоматизації задач
управління кредитними ресурсами банку. Всі функціональні задачі
управління процесами кредитування в комерційному банку виділені в окрему
функціональну підсистему “Управління кредитними ресурсами банку”.

Підсистема “Управління кредитними ресурсами банку” (далі просто
“Кредити”) необхідна для автоматизації робіт працівників кредитного,
юридичного, аналітичного відділу та відділу безпеки, діяльність яких
пов’язана з перевіркою кредитної заявки й установчих документів,
прийняттям рішення про кредитування, укладенням кредитного договору та
контролем його виконання.

Підсистема “Кредити” повинна забезпечувати автоматизоване виконання
таких функцій:

аналіз фінансового стану позичальника, визначення його
кредитоспроможності, оцінка ризику при кредитуванні;

ведення файлу кредитних договорів та всієї інформації, що стосуєть
кожного договору;

ведення й коригування розпоряджень (графіків) на виплату кредитів;

ведення та коригування строкових зобов’язань (графіків) на погашення
кредитів;

ведення та коригування процентних ставок та графік оплати відсотків по
кредитному договору;

нарахування відсотків по кредиту та облік їх сплати;

автоматизований пошук та видача інформації про кредитний договір,
розпорядження на оплату і зобов’зання про погашення кредитної
заборгованості;

перегляд залишків по позичкових рахунках , контроль своєчасного
погашення позик клієнтами-позичальниками та визначення заборгованості;

аналіз кредитного портфеля, класифікація кредитів та визначення розміру
кредитування.

Перелічені функції реалізуються в межах наступних комплексів-задач
підсистеми “Кредити”:

оцінка кредитоспроможності позичальника і визначення ступеня ризику його
кредитування;

визначеня параметрів кредиту та формування кредитного договору;

облік та контроль погашення кредитної заборгованості;

аналіз кредитного портфелю, визначення розміру резервування та
формування звітності по кредитуванню.

Підсистема “Управління кредитними ресурсами банку” має бути інтегрована
з іншими функціональними підсистемами банку, зокрема в ОДБ, у якій
виконуються бухгалтерські проведення при наданні кредиту та при
погашенні суми основного боргу і відсотків по ньому.

Кредитні операції є одним із основних напрямків діяльності комерційних
банків, а для деяких із них ці операції стали головним джерелом доходів.
Тому вдосконаленню кредитних операцій банки приділяють значну увагу,
упроваджуючи комп”ютерні технології для автоматизації функцій управління
кредитами. Така автоматизація на практиці здійснюється в різних формах,
на базі різних апаратних і програмних засобів, створюються, зокрема,
системи, які не лише обробляють інформацію, а й підтримують управлінські
рішення, що значною мірою знижує трудомісткість облікових робіт,
підвищує вірогідність зведень та якість рішень, що приймаються.

Технології виконання кредитних операцій ще слабо структуровані,
недостатньо формалізовані і важко піддаються автоматизації [ ]. Тому в
підсистемі управління кредитами часто застосовують інтерактивний режим
виконання комп’ютерних технологій. Для цієї підсистеми характерна також
неоднорідність завдань, зумовлена складністю предметної області. Адже
банк працює з різними кредитами, тобто йдеться про різні терміни,
призначення, способи надавання та погашення і т.ін. Проте прктичний
досвід показує, що всю сукупність функцій управління кредитами з метою
їх автоматизації можна об”єднати в типові комплекси: прогнозування й
планування, облік і контроль, аналіз і регулювання. Кожний із цих
комплексів виконується на відповідній стадії технології обробки
інформації за допомогою закріплених апаратних і програмних засобів,
тобто на виділених АРМ.

Процес кредитування складається з певної послідовності операцій, які
можуть бути згруповані таким чином:

– подання клієнтом позичальником кредитної заявки та пакета документів,
необхідних для отримання кредиту;

– розгляд банком та якісний аналіз кредитної заявки і відповідного
пакета документів, необхідних для отримання кредиту;

– аналіз кредитоспроможності клієнта-позичальника і оцінка ризику
кредитування (кількісний аналіз);

– на основі якісного та кількісного аналізу визначення рейтингу
позичальника й прийняття рішення про надання кредиту;

– за умови позитивного для позичальника закінчення попередніх етапів,
підготовка до укладення кредитної угоди. Цей етап називається
структуризацією позички.

В процесі структуризації банк визначає такі параметри позички: вид
кредиту, суму, строк, спосіб видачі та погашення, забезпечення, ціну
кредиту, інші деталі.

Автоматизація ведення кредитних угод полягає у виконанні таких процесів:
заведення нових угод, огляд списку угод, редагування окремих записів,
вилучення окремих угод.

Усі кредитні договори ідентифікуються унікальними номерами і
закріплюються за конкретними кредитними робітниками, які мають право
вводити, коригувати, вилучати і закривати закріплені за ними договори.

Заведення нової угоди зводиться до послідовного заповнення таких полів
файла угод: номер угоди, код валюти, реєстраційний номер і назва клієнта
банку, вид кредиту, дати початку і закінчення дії угоди, сума угоди,
процентна ставка, тип особового рахунку для угоди і статус угоди у
системі розрізняють 6 статусів: чорновик, умовний, виконуючий (має хоча
б одне бухгалтерське проведення), пролонгований, закінчений, архівний.

Список угод оглядають через екранну форму документа, куди викликають
записи із файла угод із заданими користувачем ознаками (номер угоди,
реєстраційний номер та назва клієнта і т. ін.). Під час огляду не можна
вносити зміни до полів. Для цього використовують спеціальну процедуру
“редагування”.

Редагування використовується за типовою схемою обробки даних файла угод.
Коригувати поля можна лише тих записів угод, для яких зафіксований
статус чорновика. Для коригування угод, що мають інший статус,
використовуються спеціальні процедури, наприклад пролонгація, вилучення.

Завершується перша стадія технології автоматизованого управління
кредитами (прогнозування й планування) складанням планів-графіків
кредитування, планів-графіків виплати процентів за кредитами та
депозитами, а також графіків погашення кредитів.

На другій стадії комп”ютерних технологій управління кредитами виконують
комплекси завдань з відкриття кредитних рахунків; обліку банківських
операцій, що фіксуються на них; обчислення процентів за кредитними
операціями; контролю за виконанням договірних відносин між банком і
клієнтом.

Після укладання угоди, тобто оформлення всіх необхідних документів,
здійснюють організаційні й технологічні процедури з відкриття рахунку.

Автоматизація обліку на кредитних рахунках виконується за типовою схемою
обробки вхідних документів. Вхідними документами під час відображення на
рахунках кредитних операцій слугують розпорядження чи меморіальні ордери
на зарахування коштів на рахунок.

Першою операцією в технології обробки вхідних повідомлень є ручне
введення документів операціоністом через екранні шаблони. Під час такого
введення здійснюється логічний контроль інформації, записуваної в поля
вхідного файлу.

Нарахування процентів кредитами здійснюється спеціальним програмним
модулем щодо всіх клієнтів або за вказаними рахунками. Програма дає
змогу на початку розрахунку змінити через екранну заставку процентну
ставку. Результати обчислень записуються у спеціальний файл, з якого
інформація після огляду на екрані записується в основну БД або видається
на друк для оформлення відповідних документів.

Контроль виконання угод за кредитами здійснюються спеціальними
програмними засобами і запускають за допомогою екранного меню, де
зазначаються функції персонального і групового контролю за угодами.

Персональний контроль означає, що на екран після вказаних типу та номера
угоди видаються зміст угоди (перелік необхідних фахівцеві реквізитів) і
дані з кредитних рахунків: суми залишку та руху коштів, відомості щодо
нарахування та виплати сум за процентами.

Груповий контроль за кредитами здійснюється на підставі фактичних даних,
сформованих на екрані, а при потребі – на підставі виданих до друку
таблиць. Перелік таких таблиць задається в меню і користувач вказує, які
таблиці слід складати. У них наводяться такі вихідні повідомлення: суми
та процентні ставки за кредитами у межах дня, обороти за окремими
позичковими рахунками протягом зазначеного періоду, кількість угод, суми
і процентні ставки за кредитами, відомість погашених кредитів за період;
відомість прострочених і не погашений кредитних договорів, відомість
пролонгованих кредитів, відомість кредитних договорів з простроченими
відсотками та ін. Крім наведених за допомогою засобів EXCEL, можуть бути
сформовані й інші документи, коли підготовлено робочий масив з
необхідними даними на базі файла угод і файла, що відображає операції на
кредитних рахунках.

На третій стадії комп”ютерних технологій управління кредитами формуються
звіти, складаються аналітичні таблиці, а також обчислюються прогнозні
показники, використовувані для підтримки та прийняття рішень.

Під час автоматизації аналізу кредитного портфеля проводиться аналіз
його структури, що дає можливість переглянути й проаналізувати зведені
показники по діючих кредитах в розрізі заданих групувальних ознак.
Основні групувальні ознаки, за якими проводиться аналіз та оцінка
кредитного портфеля, такі: по валютах, по термінах користування
(довгострокові, середньострокові, короткострокові, пролонговані,
прострочені), по строках погашення, за видами забезпечення, за
категоріями ризику, в розрізі відсоткових ставок, за видами (клієнтські,
міжбанківські), по договорах, по позичальниках.

При виборі групувальної ознаки, за якою проводиться оцінка, на екран
користувача видається відповідна форма, яку в разі необхідності він може
роздрукувати.

Одним із способів управління кредитним портфелем банку є створення
внутрішнього банківського резерву для покриття можливих збитків від
результатів кредитної діяльності. Створення резерву регламентується
положенням про порядок формування і використання резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних
банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України.

Згідно з цим положенням комерційні банки повинні на перше число кварталу
розглянути кредитний портфель банку з метою оцінки кредитних ризиків і
формування резерву. Резерв поділяється на загальний та спеціальний:
загальний резерв нараховується на стандартні кредити; спеціальний – на
нестандартні кредити, а саме: під контролем, субстандартні, сумнівні, а
також на безнадійні кредити.

Формування звітів за кредитами здійснюється автоматично на підставі баз
даних оперативної інформації, Що сформовані пакетом програм ОДБ. Для
цього використовується пакет програм АРМ зі статистичної звітності. В
екранному меню цього пакету задається перелік звітів, які слід складати
на задану дату.

Це такі звітні файли:

– 03 – дані про суми й процентні ставки за кредитами та депозитами
(щоденно);

– 04 – дані про суми й процентні ставки за кредитами (щомісячно);

– 16 – дані про заборгованість за пролонгованими, простроченими та
сумнівними кредитами;

– інші файли.

За результатами оцінки кредитного портфеля і визначення резервів банком
формуються звіти:

– звіти “Про класифіковані кредити за формами власності” та “Про
розрахунок резерву та можливі втрати за кредитами комерційного банку”
складаються на підставі аналізу кредитного портфеля і відображають рівні
ризику та резервування на наступний квартал;

– звіти “Про зміни в резервах” та “Про списану безнадійну
заборгованість” складаються на підставі обліку проведених операцій за
минулий квартал.

Зазначені файли передаються до Регіонального управління НБУ, де
використовуються для складання звітів, які передаються на верхній рівень
інформаційної системи НБУ.

4.2 Перспективи створення та розвитку сучасних інформаційних систем і
технологій банківській сфері, оцінка переваг та можливостей створення

Технологія роботи з інформацією, зокрема її обробка, у банківських і
фінансових установах України останніми роками істотно змінилася: широке
застосування комп’ютерної техніки та новітніх інформаційних технологій у
банківській і фінансовій діяльності, у щоденній практиці фінансових і
кредитних установ, як і будь-яких інших, стало реальністю. Проте
впровадження автоматизованих інформаційних систем (АІС) у зазначених
установах має принципові особливості.

Найголовнішою вимогою, що пред’являється сьогодні до автоматизованих
банківських систем, є забезпечення користувачів доступом до сховищ даних
в реальному режимі часу.

Метою АКБ “Укрсоцбанк” є створення єдиного інформаційного простору,
створеного на основі технологій інформаційних сховищ, який повинен
служити базою для реалізації різноманітних аналітичних і управлінських
процедур (до них можна віднести оцінку кредитних і страхових ризиків,
прогноз тенденцій на фінансових ринках та інше), а також інтенсивний
розвиток корпоративної інформаційної інфраструктури, яка повинна
забезпечити надання клієнту нового спектру банківських послуг з
максимальною оперативністю та зручністю.

Згідно з теорією інформаційного забезпечення діяльність банку прийнято
розглядати як сукупність позамашинної (традиційної) і машинної
(комп’ютерної) сфер інформаційного забезпечення. Первинна інформація, з
точки зору даної теорії, зароджується в позамашинній сфері в процесі
прийняття рішень управлінським персоналом, яка потім фіксується в
документах нормативно-довідкового, облікового, оперативного характеру,
що містять інформацію про поточні процеси.

Машинна сфера інформаційного забезпечення покликана виконувати роль
сховища логічно взаємопов’язаних масивів допоміжної інформації у вигляді
баз і банків даних.

Основною метою АКБ “Укрсоцбанк” є гармонійне об’єднання двох сфер
інформаційного забезпечення в єдину технологічну структуру на основі
новітніх концепцій електронного документообігу.

З позицій найбільш раціональної організації процедур відпрацювання і
прийняття управлінських рішень і формалізації схеми повсякденної
діяльності АКБ “Укрсоцбанк” в переліку технологічних процесів управління
корпоративними інформаційними ресурсами особливий інтерес представляють
саме системи і технології документообігу, як деякої сукупності
інформаційних технологій, що охоплює весь спектр операцій з організації
діловодства. Система управління електронним документообігом являє собою
комплекс програмних продуктів, що виконують функції управління потоком
електронних документів.

АКБ “Укрсоцбанк” почав опрацювання теоретичних і практичних основ
побудови системи управління інформаційним банківським простором на
принципово новому технічному і технологічному рівні з урахуванням
передового світового досвіду. Вона повинна охоплювати більш широкий
спектр задач і процесів, чим просто облік і систематизація проходження
різних документів. Це повинна бути дійсно система управління
інформаційним простором, в яку система електронного документообігу
входить як одна з підсистем.

Теоретичні основи побудови даної системи засновуються на тому факті, що
робота з мультимедіа інформацією істото відрізняється від традиційних
методів обробки алфавітно-цифрових даних. Це пов’язано, передусім, зі
складною структурою мультимедійних матеріалів, що вимагають
нетривіальних алгоритмів виділення з неї семактичних одиниць. Як модель
даних, у переважній більшості сьогодні існуючих інформаційних систем,
використовується сукупність абстрактних понять, які несуть інформацію
про об’єкти реального світу в деякому закодованому вигляді. На відмінку
від таких систем в мультимедіа-системах інформаційні компоненти повністю
визначені й можуть містити посилання на інші об’єкти реального світу.

Проблеми пов’язані з використанням мультимедіа даних можуть бути
вирішені тільки на основі використання принципово нових підходів до
організації управління такими даними. Визначити такі підходи на
сучасному етапі досить важно, оскільки, крім власне даних, необхідно
враховувати еволюцію операційних систем, програмно-апаратних комплексів
і мережених інформаційних технологій.

Як теоретичну основу використання систем обробки мультимедіа інформації
АКБ “Укрсоцбанк” розглядає способи управління такими даними, способи
доступу і здобування необхідної інформації в сукупності даних різного
формату й структури. Існує два підходи до організації такого управління:

– класичне індексування мультимедіа даних;

– семіологічне індексування мультимедіа даних.

В АКБ “Укрсоцбанк” при формуванні інформаційного простору банківських
установ частка традиційних документів, що мають чітко виражену
алфавітно-цифрову структуру, була і залишиться традиційно домінуючою.
Але рівень складності таких документів буде зростати, поступово
набуваючи елементи мультимедійних даних. Буде зростати і потік даних
класичного мультимедійного характеру.

АКБ “Укрсоцбанк”, вже зараз при плануванні переходу на систему
управління інформаційним простором банку загалом і управління
документообігом зокрема, спирається на нові підходи в організації
подібних систем. Це дозволить не лише придбати істотний технологічний
досвід на майбутнє, але і позбавить від необхідності створювати локальні
системи управління інформацією різних форматів в структур, потім
проектувати системи організації їх інформаційної взаємодії.

АКБ “Укрсоцбанк” почав застосування так званих інтра-мереж, як
основоположної технології доступу до корпоративних інформаційних
ресурсів банку.

Інтрамережа – це приватна комп’ютерна мережа, в яку закладені технології
глобальної комп’ютерної мережі Internet. Така мережа дозволяє
максимально використати переваги та істотно мінімізувати недоліки
звичайних локальних і глобальних корпоративних мереж. Це дає АКБ
“Укрсоцбанк” реальну можливість сумістити сучасну архітектуру
клієнт-сервер з популярними Internet–технологіями на базі цього отримати
обчислювальне середовище, яке не тільки просте в реалізації, підтримці,
розширенні та використанні, але й сприяє підвищенню продуктивності праці
працівників банку. Крім цього, створення і підтримка інтрамережі
обходиться набагато дешевше.

Інтрамережі є надзвичайно гнучким і універсальним засобом, що дозволяє
не тільки істотно скоротити витрати часу, але і найбільш раціонально
використати обчислювальні інтелектуальні ресурси банку. Така система,
спираючись на сучасні телекомунікаційні засоби і новітні засоби введення
і збереження даних, здатна організувати в реальному часі процедури
одночасного багаторазового доступу до даних, обліку і спільного
використання інформації. Користувачі такої мережі отримують в своє
розпорядження не тільки швидкий, зручний і стандартизований спосіб
доступу до структурованої алфавітно-цифрової і мультимедійної
інформації, стає реальністю організація оперативного обміну
відео-аудіоінформацією, проведення відеоконференцій і т. д.

Об’єднання в єдину інформаційну систему новітніх методів формування
первинних інформаційних ресурсів на основі використання цифрової
техніки, сучасних методів доступу до мультимедійних даних, застосовуючи
принципово нові способи і алгоритми їх обробки на основі Internet і Web
технологій, є на сьогоднішній день найбільш перспективним напрямом
розвитку інформаційних технологій.

На сучасному етапі розвитку суспільства основним капіталом будь-якого
банку є їх інтелектуальна та інформаційна власність. Створення і
використання інформаційних систем управління корпоративними
інформаційними ресурсами дозволить не тільки підтримувати рівень
інформаційного капіталу на належному рівні, але і розвивати його на
абсолютно нових принципах. Цінність таких систем не лише у вдосконаленні
засобів зв’язку, методів доступу до даних, впровадженні мультимедійних
інтерактивних систем використання інформації, збільшенні продуктивності
праці та поширенні без паперових технологій. Такі системи здатні
повністю поміняти структуру виробничих взаємовідносин в сучасних банках.

4.3 Основні задачі та вимоги до комплексних систем захисту банківських
інформаційних технологій

Основні загрози безпеки АБС можна розподілити на такі групи:
інформаційні, програмно-математичні, фізичні, радіоелектронні,
організаційно-правові.

До інформаційних загроз відносяться:

– несанкціонований доступ – вид комп’ютерних порушень, який полягає в
отриманні користувачем доступу до об’єкта, на який у нього не має
санкціонованого дозволу адміністратора системи;

– маніпулювання даними – це свідома фальсифікація, дезінформації чи
приховування даних;

– установка програмних закладок – це спеціально розроблена і приховано
впроваджена в захищену систему програма, яка дає змогу зловмиснику
дістати доступ до захищених ресурсів системи;

– неправильне розмежування прав доступу – це надання певних повноважень
особам, які не є відповідальними за ту чи іншу технологічну операцію.
Будь-яка захищена система містить засоби, що використовуються в
надзвичайних ситуаціях, коли користувач повинен мати можливість доступу
до всіх наборів системи. Звичайно ці засоби використовуються
адміністраторами, операторами, системними програмістами та іншими
користувачами, що виконують спеціальні функції. Надання цих повноважень
більш широкому колу спеціалістів є серйозною загрозою безпеки системи.

Кожен з користувачів системи повинен мати чіткі і обмежені його
посадовими функціями права доступу до ресурсів системи. Набори прав
доступу повинні охоронятися системою захисту від несанкціонованого
(незаконнго) їх захоплення.

До основних засобів захисту інформації можна віднести такі: фізичні
засоби, апаратні засоби, програмні засоби, апаратно-програмні засоби,
криптографічні та адміністративні методи.

Фізичні засоби захисту – це засоби, необхідні для зовнішнього захисту
ЕОМ, території та об’єктів на базі обчислювальної техніки. Які
спеціально призначені для створення фізичних перешкод на можливих шляхах
проникнення і доступу потенційних порушників до компонентів
інформаційних систем та інформації, що захищається. Спектр сучасних
фізичних засобів захисту дуже широкий.

Апаратні засоби захисту – це різні електронні, електронно-механічні та
інші пристрої, які вмонтовуються в серійні блоки електронних систем
обробки і передачі даних для внутрішнього захисту засобів обчислювальної
техніки: терміналів, пристроїв введення та виведення даних, процесорів,
ліній зв’язку та ін.

Основні функції апаратних засобів захисту:

– заборона несанкціонованого (неавторизованого) зовнішнього доступу
віддаленого користувача;

– заборона несанкціонованого (неавторизованого) внутрішнього доступу до
бази даних в результаті випадкових чи зумисних дій персоналу;

– захист цілісності програмного забезпечення.

Ці функції реалізуються шляхом:

– ідентифікації суб’єктів (користувачів, обслуговуючого персоналу) і
об’єктів (ресурсів) системи;

– перевірка повноважень, яка полягає в перевірці дозволу на певні види
робіт;

– реєстрації (протоколювання) при звертаннях до заборонених ресурсів;

– реєстрації спроб несанкціонованого доступу.

Програмні засоби захисту необхідні для виконання логічних і
інтелектуальних функцій захисту, які вмонтовані до складу програмного
забезпечення системи.

За допомогою програмних засобів захисту реалізуються наступні задачі
забезпечення безпеки:

– контроль завантаження та входу в систему за допомогою системи паролів;

– розмежування і контроль прав доступу до системних ресурсів, постійних
та тимчасових наборів даних і т.п.;

– захист файлів від вірусів;

– автоматичний контроль за роботою користувачів шляхом протоколювання їх
дій.

Апаратно-програмні засоби захисту – це засоби, які основані на синтезі
програмних та апаратних засобів. Ці засоби широко використовуються при
аутентифікації користувачів АБС. Аутентифікація – це перевірка
ідентифікатора користувача перед доступом його до ресурсів системи.

Апаратно-програмні засоби захисту використовуються також при накладанні
електронно-цифрових підписів відповідальних користувачів. Найбільш
поширеним в АБС є використання смарт-карт, які вміщують паролі та ключі
користувачів.

Криптографічні методи захисту – це методи, основані на криптографічних
перетвореннях даних, тобто на їх шифруванні.

Основні криптографічні методи захисту:

– шифрування з допомогою датчика псевдовипадкових чисел, яке полягає в
тому, щогенерується гамма шифра за допомогою датчика псевдовипадкових
чисел і накладається на відкриті дані з врахуванням зворотності процесу;

– шифрування за допомогою пари ключів (з асиметричною системою
шифрування), яких один ключ є відкритим і використовується для
шифрування інформації, другий ключ – закритим і використовується для
розшифрування інформації;

– шифрування за допомогою криптографічних стандартів шифрування даних (з
симетричною схемою шифрування), в основі якої використовуютьяс
перевірені і випробовані алгоритми шифрування даних з великою
криптостійкістю.

Криптографічні методи захисту інформації дуже широко використовуються в
АБС і реалізуються у вигляді апаратних, програмних чи
програмно-апаратних методів захисту.

Адміністративні засоби захисту – це заходи організаційного характеру,
регламентуючі процеси функціонування АБС, використання її ресурсів,
діяльність персоналу і т.д. Мета цих заходів в найбільшій мірі
перешкодити та виключити можливість реалізації загроз безпеки.
Адміністративно-організаційних заходів багато. Наведемо лише деякі:

– розробка чіткої технології обробки інформації в АБС та контроль за її
дотриманням;

– організація захисту від встановлення прослуховуючої апаратури в
приміщеннях інформаційних служб;

– ретельний відбір персоналу (перевірка нових співробітників,
ознайомлення їх з порядком роботи з конфіденційною інформацією, з мірами
відповідальності за порушення правил її обробки).

Р?діл 5. П???, ????о-е????і, ??????о-??і?і ???я ???и ??і в ??і??ій ????

5.1 А??з ????о-??є??? ??г ??і в ??і??і К?і???о ??і??я АКБ ??????

Ві??і????ь ? ?????ю ???и п?? в ??? ? К?і???у ??і??і АКБ ?????? ??? ??ю?й
??? і і??? з ???и ??і. О?і?? ??ів?к ????о ??і? ??і?є?ся ? ???рії ??і??я
??і? ???????о ??? ? ???лю, ??? ??ля?? ?й ??іл. П????я ?д?? ???????о ?лі?
? ???лю ?????я ? ???у ???і п’я?????? ???и. Т? ?????я п’я? ???х ??ь. П??
??і??я ??і? ???????о ??? ? ???лю 52 ?.м ?и ??? 3,0. В ???і ?????я п’я?
???х ?с?. О?е, ? ??? ??і??а ?????я ??і ? 10,4 ?.м, ?’є? – 31,2 ?б.м. Ці
????и ???і?ю? ??? БНіП 11-90-81, СН 512-78 ? ГС? ПіН 3.3.2. 007-98.

Основним елементом виробничої структури підприємства є робоче місце, від
правильної організації якого суттєво залежить ефективність та безпека
кожної технологічної операції та виробничого процесу в цілому. Тому
важливо, щоб організація та стан робочих місць забезпечували зручні та
безпечні дії, а також технічне обслуговування та ремонт виробничого
устаткування. Конструкція робочого місця, його розміри та взаємне
розташування органів керування, відображення інформації повинні
відповідати антропометричним, фізіологічним та психофізичним
особливостям людини, а також характеру виконуваної роботи. На робочих
місцях передбачена площа , на якій розміщуються шафи, столи, сейфи.

З???? ?? ???и ??е ??????й ?я ??і ????у. С?ля – ??, ?і? у ???і ?????і в
???й ??р, ? ????о ???є ? ??і?? ?? ??юю?х лю?й, а ???а ???а ????. У ???і
?????я ?м ??ів, ?и з я?х ??в’я?, а ??? ??і??? – ?????і з ????? ????? ?
???; ?ся? ???? ?і??в ? ???х, п’я? ??в’я?х ?ф, ???с, ?а ??и, я? ??лю?? ?
???и ???и і ???? ? ??т ???????ї ???и.

Мі????т у ??і? ???????о ?лі? ? ???лю ???і?о ??яє ???у ??і. Оптимальними
(комфортними) мікрокліматичними умовами вважаються такі умови, при яких
має місце найвища працездатність і хороше самопочуття. Допустимі умови
передбачають можливість напруженої роботи механізму терморегуляції, що
не виходить за межі можливостей організму. Т????? ???я у ????? ??? ?д
20С ? 22С, ? ???і?є ???. Ві??? ??гі?ь ???є 40-50%, ?и ??і 40-60%. Ш??і?ь
?? ???я – 0,18 м/с, ?и ??і 0,1-2,0 м/с.

Для ?????ня ????и ?????і?? ??г в ???і у ???у ?? ?? ?????о ??????? ?дя?
???ня. В ??і??і ?????я ??ь ???? ???й: ??? ? п’я??ця? ??ій і ?і ? ???ця?
??ій ??а, я? ???я?ся ?д ???и ? ???? ?ін. В ?й ???і ???? ?? ????ь ? ???й
?д ???? ??????н?о ???ня з ?????ою 65С .

У ??? ?с ?? ?я ?????ня ???? ?і?? у ??і??і є ???і?ер БК-1500, я?й ?????
?и ?????? п????я ?і?м ???ям ????? ?????и.

У ??і??і ??? ??а ??і?ми 4м х 1,5м. З???а ???я?я ?і?нює?ся ??з ??а і
????.

На ????ї К?і???о ??і??я АКБ ?????? ?????я ???а ?????, в я?й ??і?? ??
??н, ?а ?і?а, ????? ???. М??ся в ?я??? ??і??н, з ????ю я?? ??а ????? ???
з ???і??ою ???ю. Т? є ???к, ? ?і??і??и ??у ??? ?????и ?й, ?? ? т.ін.

О?е, ???ня ????ів, я? ?????ую? ????о-??є??? ?? ??і у ??і??і ??і?
?х?????? ??? ? ???лю К?і???о ??і??я АКБ ?????? ???о в ??.5.1, ? ??
???юю?ся з ??ня?? ???и ? ?????и.

Т??ця 5.1

П???? ????о-??є??? ?? ??і у ??і??і ??і? ???????о ??? ? ?н??ю К?і???о
??і??я АКБ ??????

П???рФ???е ???няН???в ? ГОСТ 12.1.005-8В ? і??и ????? ?????иВі??і?і?ь
?????м ?????Ш? (?Л)5050-65Ві??і?єВі??? ????ь(%)40-5040-60Ві??і?єШ??і?ь
??

???я (м/с)0,180,1-2,0Ві??і?єТ?п???а в

????? ??? (С)20-2218-27Ві??і?єЗ???і?ь
(?/?б.м)0,180,2-2,0Ві??і?єО?і?е??ь(?)922,56??? 400Ві??і?є

З ????? ???і ми ???, ? ?і ????и ???і?ю? ?????? ?????.

П????? ????ня ????о ?я ??і ?д ????? ???и ? ? ??’ю???.

П?? ??н ???а ???і?? ??і ??і??я, ? ??????ся ???і?ю:

Sn/So (1/5) / (1/6) > 0,2, (5.1)

? Sn – ??а ???и ??і??я,

So – ??а ??н.

24?.м/52?.м=0,46

Т?? ??м, ?????о ????ня ?я ??? ??ь – ????о.

У ???ій ?с ?? у ??і? ???????о ??? ? ???лю К?і???о ??і??я АКБ ??????
???????ся ????? ????ня. На ??і ?????я ?ся? ?і????в ?? ЛПО-01 ? ??й ??і
??лю??я у ???у, ???і?ю ? 75 Вт. С????? ???я?ся ??????о ?д ???? ???и.

Ш? у ?и???і ???є ?д ??? ?я? ??”ю??в і ???? ????в ? ???є 50 ?Л, ?и ??і ??
у ??і??і 50-65 ?Л.

К?і??е ??і??я АКБ ?????? ?з???? в ?????у ??і, ????к ??о?? ??о ??и Д??о.
Біля ??у ????о ??? ??в. За ???к ??о ??????ь ???я ? ???є. З???і?ь с???
0,18 ?/?б.м ?и ??і 0,1-2,0 ? / ?б.м.

У ??і??і ??у ?????я ?и ?а??? ???и ?я ????в ? ??к з ??? ???м ??є??? ???в:
????, ???и, ??, ??а ?я ?к, ???н? ??р. У ??ій ???і є ????? з ?ря?ю ?
???ою ??ю, є ????.

Д? ?? ? ?? у ??? ??і??і К?і???о ??і??я АКБ ?????? ?????я ??? ????ня. О?н
?з ? ??і?я ????і с??и ???я? ?????ію ??і??я ?я ?????я у ??у ???ів ? ??х.
К?? ?д?л ?є ???у ??? ????.

О?е, ????? ?? ??і??я ??? ?????.

5.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика

Приміщення відділу бухгалтерського обліку та контролю знаходиться на
другому поверсі п’ятиповерхової будівлі. В приміщенні проведена
внутрішня електропроводка, обладнання працює під напругою 220 В. Всі
електропроводки в приміщенні скриті, встановленні в відповідності до
правил їх встановлення. Використовується такий спосіб прокладки проводів
і кабелю: в трубах, коробках, під штукатуркою. За ступенем безпеки
відділ бухгалтерського обліку та контролю відноситься до підвищеної
безпеки враження людини електричним струмом, так як п’ять робочих місць
розташовані поблизу батареї теплопостачання і існує можливість дотику
людини до батарей, що мають з’єднання з землею, з одного боку і
металевим корпусом електрообладнання з іншого боку.

Комплекс необхідних заходів техніки безпеки визначається в залежності
від видів електроустановки, її номінальної напруги, умов середовища,
типу приміщення. ПУЕ передбачені такі заходи електробезпеки:
конструктивні, схемно-конструктивні, експлуатаційні.

Комп’ютери ІВМ РС, які знаходяться у відділі бухгалтерського обліку та
контролю відносяться до класу електроприладів до 1000В зачиненого
виконання; всі струмопровідні частини знаходяться в кожухах.

Щодо експлуатаційних заходів АКБ “Укрсоцбанк” виконує правила техніки
безпеки при роботі з високою напругою.

В приміщенні банку нема струмопровідного пилу (вугільний, металевий),
струмопровідних полів (металевих, земляних, залізобетонних і т.д.)

В відділі бухгалтерського обліку та звітності є 18 розеток. Вони
розташовані на висоті 1 м. від підлоги. Всі вони призначенні для
вмикання електрообладнання та електроприладів. Всі розетки підключені до
мережі 220В. Проводка знаходиться під штукатуркою.

АКБ “Укрсоцбанк” проводить навчання та інструктаж з техніки безпеки
декількох видів: вхідний, первинний, неплановий, потоковий.

Вхідний інструктаж проводиться в день прийому працівників на роботу з
метою ознайомлення з загальним поняттям з техніки безпеки.

Первинний інструктаж проводиться один раз у 6 місяців з усіма працюючими
незалежно від стажу та класифікації по даній професії з метою перевірки
та підвищення рівня знань з охорони праці.

Неплановий інструктаж виникає при змінні правил з охорони праці, в разі
різних змін в об’єктах, що обслуговуються, при порушенні працівниками
інструкцій по охороні праці, після травм, аварій.

Потоковий інструктаж проводиться з робітниками перед виконанням робіт.

Приміщення відділу бухгалтерського обліку та звітності АКБ “Укрсоцбанку”
з пожежної безпеки відноситься до категорії Д. За вогнестійкістю будівлі
відноситься до первого ступення.

До можливих причин виникнення пожежі можна віднести:

– необережне користування вогнем;

– несправність електричного обладнання;

– порушення правил користування обладнанням;

– коротке замикання обладнання.

Профілактичні заходи, які проводяться банком – це підтримання
електричного обладнання у робочому стані, своєчасний ремонт застарілого
обладнання та проведення інструктажу з персоналом.

Приміщення обладнане пожежною сигналізацією. Схеми евакуації при пожежі
розташовані у коридорах приміщення на кожному поверсі. В приміщенні є
два вогнегасники: типу ОХП-10, і двохпорошковий вогнегасник ОП-5.
Вогнегасники в банку замінюються щорічно.

У випадку пожежі евакуація людей здійснюється через центральні сходи.
Найбільша відстань до евакуаційного виходу 52 м, нормами цей показник не
обмежується.

В банку є пожежна служба, яка несе відповідальність за стан
протипожежних засобів, при цьому проводиться запис у спеціальному
журналі з пожежної безпеки.

5.3 Розрахунок загально обмінної вентиляції приміщення АКБ “Укрсоцбанк”
з урахуванням кількості працюючих в ньому людей

Загальнообмінна вентиляція призначена для заміни забрудненого повітря на
чисте у всьому об’ємі приміщення. Вона застосовується у тому випадку
коли шкідливі виділення надходять безпосередньо у повітря приміщення та
коли робочі місця розташовані по усьому приміщенні. Види
загальнообмінної вентиляції: природна, механічна і змішана.

Для сталого процесу загальнообмінної вентиляції при поглинанні
надлишкової теплоти у приміщенні необхідні кількість вентиляційного
повітря L, м3/за год, яка обчислюеться за формулою:

L = 3.6Q/c(T2-T1). (5.2)

Де L – кількість вентиляційного повітря L, м3/за год;

Q – кількість надлишкової теплоти, Вт;

с – питома вага теплоємкість повітря, с = 1кДж / (кг*К);

– густина повітря при даній температурі, при нормальних умовах = 1,2
кг / м3 ;

T1 і T2 – відповідно температура повітря, що надходить і виходить, С.

Надлишки теплоти Q визначають як різницю між загальною кількістю
теплоти, що виділяється в приміщенні (теплота від гарячих поверхонь
технологічного обладнання і трубопроводів, охолодження нагрітих виробів,
працюючого електрообладнання та штучного освітлення, людських тіл та
інше), та втратами теплоти через будівельні конструкції приміщення.

Q = qV(Тср.в-Тн) ; (5.3)

q = P/S(1/Rcт+(1/Rок+1/Rст))+1/h*(0.9/Rпт+0.6/Rпл); (5.4)

де q – коефіціент остіклення;

Rcт – термічний опір стін (цегельна стіна згідно СніП ІІ-3-79= 4,3мІ
*Сє/Вт;

Rок – термічний опір вікон = 1,604 мІ* Сє/Вт;

Rпт – термічний опір стелі = 2,2 мІ* Сє/Вт;

Rпл – термічний опір підлоги = 2,2 мІ* Сє/Вт;

= S вікон = 6/S зовн.стін = 60 = 0,1

Після того як всі дані підставимо в формулу (5.4) отримаємо q = 0,55

V- зовнішній об’єм приміщення = 204,6 м3 ;

Тср.в. = 20єС – середня температура в середині приміщення;

Тн = 10єС – параметр БНіП ІІІ-33-75 – середня зовнішня температура.

Підставивши всі отримані дані в формулу (5.3) визначимо Q=1125.3 Вт.

Зробивши всі необхідні розрахунки і підставивши їх у формулу (5.2), в
результаті отримаємо розрахунок необхідної кількості вентиляційного
повітря:

L = 3.6*1125.3 / 1*1.2(20-10) = 337.59 м3 / год (5.5)

Величина тепловитрат визначається за БНіП ІІ-А.7-71, БНіП ІІ-32-75
залежно від кліматичних умов.

Після розрахунку витрат вентиляційного повітря L встановлюють кратність
вітрообміну n у приміщенні, год-1 ,

n = L / V, (5.6)

де n – кратність вітрообміну, год-1 ;

V – об’єм приміщення, м3 .

Кратність повітрообміну показує інтенсивність вентилювання даного
приміщення, тобто кількість обмінів повітря в приміщенні, яке подається
або притягується протягом однієї години. У разі якщо повітря подається,
перед значенням n ставлять знак плюс, якщо витягується – мінус; коли у
приміщенні одночасно подається та витягується повітря, ставлять знак
плюс-мінус.

У відділенні банку кратність повітрообміну складає:

n = 337.59 / 150 = 2.2год-1, (5.7)

що відповідно до санітарних норм СН 245-71 достатньо для підтримання
сприятливого мікроклімату в приміщенні.

Зробимо розрахунок загальнообмінної вентиляції приміщення з врахуванням
кількості працюючих у ньому людей.

Визначимо кількість припливного повітря, необхідного для провітрювання
приміщення обсягом V=156,0 м3, якщо в ньому працює 5 чоловіки.

Відповідно до санітарних норм, якщо обсяг приміщення, що приходиться на
одну людину, менше 20м3, то кількість припливного повітря, необхідного
для провітрювання, повинне бути не менш 30м3/год. на кожного працюючого;
при об’ємі приміщення більшому 20 м3 на одну людину кількість приточного
повітря для провітрювання повинне бути не меншим 20м3/год. на кожного
працюючого.

Рішення. Кількість припливного повітря з урахуванням чисельності
працюючих (м3/год) розраховується за формулою:

L=L1* n , (5.8)

де L1 – норма подачі припливного повітря на 1 людину,

L1=V/n=156,0 м3 /5чол = 31,2 м3/чол; (5.9)

n=5 – число постійно працюючих у приміщенні.

Так як в даному випадку об’єм приміщення на одного працюючого складає
31,2 м3/чол, то кількість припливного повітря, необхідного для
провітрювання, приймаємо рівною 20 м3/год.

Тоді

L = 20м3/год*5 = 100м3/год (5.10)

Таким чином, за результатами аналізу стану санітарно гігієнічних умов
праці, техніки безпеки та пожежної безпеки можна зробити наступні
висновки, всі головні нормативи в нормі і відповідають ДЕСТ 12.1.005-88:
відносна вологість у приміщенні складає 40-50%, швидкість руху повітря
0,18 м/с, температура в перехідний період 20-22 єС , запиленість складає
0,18 мг/куб.м., шум 50дБЛ.

Недоліком в санітарно-гігієнічних умовах праці є те, що в приміщенні
??і? ???????о ??? ? ???лю знаходиться ксерокс, що створює несприятливі
умови праці. Отже, необхідно керівництву АКБ “Укрсоцбанк” організувати
роботу на ксерокопіювальному апараті в іншому приміщенні, що дасть змогу
поліпшити санітарно-гігієнічні умови праці.

Висновки

Таким чином, підводячи підсумки даної роботи слід відмітити, що
банківська діяльність в умовах ринкової економіки неминучо пов’язана з
ризиком. Він присутній при будь-якій операції банку, хоча може бути в
різних масштабах та по-різному “пом’якшуватись”.

В першому розділі роботи була розглянуто сутність банківських ризиків та
їх існуючі класифікації. В процесі роботи було виявлено, що в
економічній літературі та в практиці термін “ризик” вживається досить
часто і залежно від контексту в поняття вкладається різний зміст,
оскільки визначення ризику багатогранне. У нейширшому розумінні ризиком
називають невизначеність щодо здійснення тієї чи іншої події в
майбутньому. Ризик вимірюється ймовірнісю того, що очікувана подія не
відбудеться і не призведе до небажаних наслідків. У банківській справі,
як і в інших видах бізнесу, ризик пов’язується, насамперед, з
фінансовими втратами, що виникають у разі реалізації певних ризиків.

Проблемі банківських ризиків присвячено багато наукових праць і
досліджень, в яких наведено різноманітні класифікації ризиків взагалі
та, зокрема, ризиків, що притаманні банківській діяльності. Але я
вважаю, що найбільш розгорнута та повна класифікація банківських ризиків
представлена в книзі “Банківські ризики” автор Севрук В.Т., що наведено
в п. 1.1. даної роботи.

Необхідно відмітити, що хоча проблема класифікації банківських ризиків і
важлива, все ж таки вона є другорядною по відношенню до проблеми
управління ними.

При управлінні банківськими ризиками, банки України керуються
законодавчими та нормативними документами, які регламентують банківську
діяльність в цілому, а також окремі питання.

Управляти ризиком – означає чинити дії, спрямовані на підтримання такого
його рівня, що відповідає поставленим на даний момент цілям управління.

Вітчизняні банки проблему створення ефективних систем управління
ризиками ще мають вирішити. При цьому важливо використати міжнародний
досвід та пам’ятати, що становлення практики управління ризиками ще не
завершене. Створити універсальну методику побудови зазначених систем не
можна в принципі, оскільки кожний банк по-своєму унікальний,
орієнтований на власну ринкову нішу, можливості своїх співробітників,
усталені зв’язки. Механічне копіювання вдалої моделі управління ризиком,
створеної конкретним банком, призведе швидше до негативних наслідків в
іншому банку.

В другому розділі даної роботи розглянуто: методологічні засади
організації бухгалтерського обліку кредитних операцій, як стандартних
так і не стандартних, порядок обліку забезпечення кредитних операцій
(заставленого майна), особливості обліку надання та погашення кредитів в
іноземній валюті, особливості надання та обліку гарантій, облік
формування резервів під сумнівну заборгованість. Значне місце в другому
розділі займають особливості бухгалтерського обліку формування та
використання резервів під кредитні ризики.

Згідно з чинним законодавством та нормативно-правовими актами
Національного банку України банки формують резерви на покриття можливих
втрат за кредитними операціями.

Створення резерву під кредитні ризики банку – це визнання витрат для
відображення реального результату діяльності банку з урахуванням
погіршення якості його активів або підвищення ризику кредитних операцій.

В третьому розділі викладені основні проблеми та складності, які
виникають на сьогодні в Україні в сфері управління банківськими
ризиками, зокрема, кредитним ризиком. Найбільш загальні проблеми
управління кредитним ризиком пов’язані із факторами зовнішнього
середовища, а саме політична та економічна нестабільність, недосконала
правова база, що постійно змінюється; з відсутністю системного підходу
до управління ризиками; з відсутністю обгрунтованих методологій
вимірювання банківських ризиків; з відсутністю кваліфікованих
спеціалістів у сфері управління банківськими ризиками. Також виявлені
проблеми управління кредитним ризиком. В роботі запропоновані шляхи
розв’язання виявлених проблем, визначено основи формування системного
підходу управління кредитним ризиком.

Розвиток банківської справи на Україні досяг певного рівня, який
призводить до необхідності виявлення, аналізу та управління банківських
ризиків, що давно використовується у зарубіжній банківській практиці і
тільки починає свій розвиток в Україні.

Всі ці проблеми стосуються всіх банків України і мають вплив на всю
банківську систему вцілому. При їх вирішенні необхідно сприратись на
досвід економічно стійких країн, але враховувати індивідуальність
становлення та розвитку банківської системи України. Всі ці проблеми з
часом будуть вирішені, а на їх місці з’являться нові. Без проблем та
труднощів не буває розвитку.

Список використаних джерел

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність”. (Відомості
Верховної Ради, 2001 р., N 5-6, ст.30), редакція закону від 22.06.2004
р. чинна 3 15.07.2004 р.

2. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”.
(Відомості Верховної Ради, 1994 р., N 31, ст.286), редакція закону від
11.05.2004 р. чинна з 09.06.2004 р.

3. Закон України “Про Національний банк України”. (Відомості Верховної
Ради, 1999, N 29, ст. 238), редакція закону від 03.02.2004 р. чинна з
27.02.2004 р.

4. Закон України “Про електронні документи та електронний
документообіг”. (Відомості Верховної Ради, 2003, N 36, ст.275)

5. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній
валюті (від 17.03.2004 р.)

6. Положення про систему електронної пошти Національного банку України
(від 29.12.2004 р.)

7. Закону України “Про охорону праці” (ухвала Верховної Ради України від
14 жовтня 1992 року № 2695-ХII)

8. Інструкція Правління НБУ “Про організацію роботи з готівкового обігу
установ банків України” № 69 від 19.03.2001 р.

9. Інструкція Правління НБУ “Про безготівкові розрахунки в господарчому
обороті України” №135 від 25.04.2001 р.

10. Інструкція Національного банку України від 28.08.2001 р. “Про
порядок регулювання діяльності банків в Україні” з наступними змінами і
доповненнями.

11. Положення про ведення касових у національній валюті в Україні, №72
від 19.02.2001 р.

12. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку
комерційних банків України. Затверджено постановою Правління НБУ від
21.11.1997 р. № 388.

13. Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації
в Україні, затвердженим Указом Президента України від 22 травня 1998
року N 505/98;

14. Положення про Ліцензійну палату України, затвердженим Указом
Президента України від 16 липня 1997 року N 648/97, і у виконання ухвали
Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 року N 1020 ( 1020-98-п )

15. Облік та аудит в комерційних банках / А.М.Герасимович,
Т.В.Кривов’яз, О.А. Мазур та ін. / За ред. д-ра екон. наук, проф.
А.М.Герасимовича. – Львів: Фенікс, 2004. – 512 с.

16. Івасів Б.С. Операції комерційних банків. – К., 1992.

17. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э. и др. Коммерческие банки /Пер. с англ.
Под ред. В.М. Усоскина. – М.: СП “Космополис”, 2003р.

18. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. –
М., 2003р.

19. Ачкасов А.И. Активные операции коммерческих банков. – М.,
Косалтбанкир, 2004р..

20. Мирун Н.И., Герасимовыч А.М. Банковское обслуживание предприятий и
населения. – К., 2004р.

21. Панова Г.А. Банковское обслуживание частных лиц. – М., 2004р.

22. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: “Академія”,
2001. – 320 с.

23. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. Посібник. – К.:
КНЕУ, 2000. – 220с.

24. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у
фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. – 2-ге видання, перероб.
і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 239 с.

25. Лакосник Е. Новые IT для финансовых институтов // Банковская
практика за рубежом.- 2004.- № 11.- C. 34-39.

26. Баласинович Б. Стан та перспективи розвитку ІКТ-індустрії в Україні
// Банківська справа.- 2004.- № 5/6.- C. 39-48.

27. Недилько А. Место информационных технологий в стратегии развития //
Банковская практика за рубежом.- 2005.- № 2.- C. 56-58.

28. Вересюк А. Малый электронный банковский бизнес // Банковская
практика за рубежом.- 2005.- № 8.- C. 65-69.

29. Яковенко С. І. Інформаційні технології й реінжиніринг у процесах
організації, трансформації та управління корпораціями // Актуальні
проблеми економіки.- 2005.- № 10.- C. 222-235.

30. Лищишин М., Шаповалов С., Сажинець С. Інтернет – інструмент розвитку
інформаційних технологій // Підприємництво, господарство і право.-
2004.- № 12.- C. 124-126.

31. Яковенко С. І. Реінжиніринг бізнес-процесів шляхом інформатизації
управління на підприємствах України // Актуальні проблеми економіки.-
2004.- № 9.- C. 118-130.

32. Охоба О. М. Інформаційні технології в управлінні інвестиційними
проектами // Актуальні проблеми економіки.- 2004.- № 9.- C. 115-117.

33. Бережной О. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття
ефективних управлінських рішень // Актуальні проблеми економіки.- 2004.-
№ 9.- C. 26-29.

34. Недилько А. Информационная эволюция // Банковская практика за
рубежом.- 2004.- № 8.- C. 65-67.

35. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для
студентів ВНЗ/ За ред. В.С.Пономаренка. – К.: Видавничий центр
“Академія”, 2002. – 544 с.

36. Карпенко С.Г. Інформаційні системи і технології. Навчальний
посібник. – К.:Кондор, 2004 р. – 192 с.

37. Коряк С.Ф., Самофалов Л.Д. Комп’ютерні системи обробки та передачі
фінансової інформації. / Підручник для студентів вищих навчальних
закладів. За ред. Самофалова Л.Д. – Харків: “Компанія СМІТ”, 2004. – 290
с.

38. Коцовська Р., Ричаківська В., Табачук Г., Гудзевич Я., Вознюк М.:
Операції комерційних банків / 2-ге вид., доп. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001. –
516 с.

39. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у
фінансово-кредитних установах: Навч. Посібник. – 2-ге вид., перероб, і
доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 239 с.

40. Савицкий Н.И.. Экономическая информатика. К.:Кондор, 2005 – 429 с.

41. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: навч. Посібник. –
К.: КНЕУ, 1997. – 252 с.

42. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Сало І.В. та ін. Економічна
інформатика. – Суми. Видавництво “Слобожанщина”. 2000. – 260 с.

43. Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П. Інформаційні технології в
економіці: Навч. посібник. – К.: УКООП “Освіта”, 1999. – 355 с.

44. Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные системы и технологии в
экономике. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 335с.

45. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і
технології в обліку – Львів: Видавництво Львівського національного
університету “Львівська політехніка”, 2003. – 268 с.

46. Гриценко Р. Сучасні платіжні технології та їх використання у
соціальній сфері // Вісник Національного банку України. – 2004. – №10. –
с. 18-20.

47. Джоунс П. Реинжиниринг дебетовых карточных систем // Карт_Бланш. –
2005. – №5. – с.26-31.

48. ДЭффективные кредиты // Бизнес. – 2006. – № 1-2. – с. 32-34.

49. Завальнюк Є. Розвиток прикладної банківської системи з урахуванням
вимог міжнародних стандартів: інструментальний аспект // Вісник
Національного банку України. – 2005. – №7. – с. 26-28.

50. Запорожець З. Сучасні тенденції у сфері банківських інформаційних
технологій // Вісник Національного банку України. – 2004. – №3. – с.
3839.

51. Запорожець З. Управління банківськими ризиками в контексті
інформаційних технологій // Вісник Національного банку України. – 2004.
– №10. – с. 54-59.

52. Заруцька О. Проблеми розвитку банківського управлінського обліку //
Вісник Національного банку України. – 2005. – №8. – с. 40-42.

53. Интегрированный Front-Office как инструмент развития банка //
Банкиръ. – 2005. – №3. – с. 38-40.

54. Івченко І., Гуска І. Комплексна система антивірусного захисту
інформаційної мережі НБУ // Вісник Національного банку України. – 2004.
– №7. – с. 38-41.

55. Капий А. Интернет-платежи: второе дыхание // Карт_Бланш. – 2005. –
№3 – с. 27-33.

56. Капралов Р. Рынок платежных систем: новые горизонты // Банкиръ. –
2005. – № 2. – с. 23.

57. Коваль І., Гаврилюк В. Система електронних міжбанківських переказів
НБУ // Вісник Національного банку України. – 2005. – №1. – с. 8-10.

58. Коломієць С. Інтернет-платежі за технологією НСМЕП // Вісник
Національного банку України. – 2005. – №8. – с. 18-19.

59. Коломієць С. Перспективи розвитку Національної системи масових
електронних платежів // Вісник Національного банку України. – 2005. –
№4. – с. 33-34.

60. Кравець В. Інтернет-комерція в Україні // Вісник Національного банку
України. – 2004. – №3. – с. 9-12.

61. Кравець В. Інтернет-платежі в системі безготівкових розрахунків //
Вісник Національного банку України. – 2005. – № 11. – с. 21-23.

62. Крыжановская Л. Банкоматы стали «умнее» // Банкиръ. – 2005. – №3. –
с. 52-53.

63. Куклев К. Карточные продукты для банков // Банкиръ. – 2005. – № 2. –
с. 56-57.

64. Лессік Д., Івченко І. Інформаційна безпека банківської діяльності:
вимоги міжнародних стандартів // Вісник Національного банку України. –
2004. – №9. – с. 25-27.

65. Марченко В. Комментарии к Положению о порядке эмиссии платежных карт
и осуществления операций с их применением // Карт_Бланш. – 2005. – №6-7.
– с. 34-39.

66. Махаєва О. Електронні гроші в Європі та Україні // Вісник
Національного банку України. – 2004. – №9. – с. 22-24.

67. Примостка Л. Економічні ризики в діяльності банків // Банківська
справа. – 2004. – № 3. – с. 16.

68. Развитие Интернет-банкинга Ffktura.ru // Карт_Бланш. – 2004. –
№9-10. – с. 47-49.

69. Решетніков П. Досвід використання інформаційних технологій у
банківській справі // Вісник Національного банку України. – 2004. – №4.
– с. 40-43.

70. Фурман В. Перспективи створення альянсів страхових компаній і банків
України // Вісник Національного банку України. – 2005. – №4. – с. 20-22.

71. Харченко В. Нове у використанні платіжних карток // Вісник
Національного банку України. – 2005. – №8. – с. 15-17.

72. Хит сезона: «Платежная карта 2005» // Карт_Бланш. – 2005. – №6-7. –
с. 614.

73. Шпірко А., Прокопенко А. Запровадження та ефективне використання
електронного документообігу й електронного підпису в Україні: проблеми,
нові можливості, шляхи розвитку // Вісник Національного банку України. –
2005. – №3. – с. 36-41.

74. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Энергоиздат,
2003. – 800 с.

75. Рожков А.П. Пожарная безопасность на производстве. Учебное пособие.
– Киев: Редакция журнала «Охрана труда», 2002р. – 219 с.

76. Сибаров Ю.Г. и др. Охрана труда в вычислительных центрах. – М.:
Машиностроение, 2004р. – 192с.

Додаток А

Основні показники діяльності АКБ “Укрсоцбанк

млн.грн.200820072006БалансЧисті активи1 8521 6291 099Власний
капітал266255207Позики та аванси клієнтам941734550Кошти клієнтів1 5191
263862корпоративних клієнтів1 0351 017674приватних
клієнтів484246189Доходи / витратиЧистий доход від
процентів185167129Чистий доход від зборів і комісій12612080Чистий
торговельний дохід152061Всього доходу331305272Операційні
витрати(255)(228)(159)Прибуток (збиток) до створення резервів та
оподаткування7677113Резерв на знецінення активів(58)(77)(21)Прибуток
(збиток) до оподаткування18(0,1)92Сплата податку(8,0)(4,5)(28,6)Прибуток
після оподаткування10,6(4,6)63,1ЛіквідністьАктиви з погашенням до 3
місяців / пасиви з погашенням до 3 місяців1,361,512,05Достатність
капіталу Капітал 1-го і 2-го рівнів / Активи та позабалансові
зобов’язання, зважені на ризик19%20%25%Прибутковість Прибутковість
активів (ROA)0,6%-0,3%5,7%Прибутковість капіталу
(ROЕ)4,0%-2,0%30,5%Кредитний ризикРезерв на знецінення позик / Позики та
аванси клієнтам21%24%27%

Додаток Б

Додаток Д

picscalex114010009000003201d000009001610000000001610000026060f002220574d
46430100000000000100808b000000000200000000200000800500008025000001000000
6c0000000600000006000000500200002101000000000000000000009b3d0000621e0000
20454d460000010080250000eb0100000500000000000000000000000000000000050000
00040000510100000e01000000000000000000000000000068240500b01e040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000078000000
78000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000bfffbf00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
bfffbf00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
000000005702000027010000250000000c00000008000080270000001800000001000000
00000000bfffbf0000000000250000000c00000001000000180000000c000000bfffbf00
190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2c0000002000000007000000070000005002000021010000210000002100000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000008000080190000000c000000
00000000180000000c000000bfffbf001e00000018000000000000000000000057020000
27010000260000001c000000020000000000000000000000000000000000000025000000
0c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
02000000190000000c00000000000000180000000c000000bfffbf001e00000018000000
4a0000005400000043020000d80000001b000000100000004a000000bb00000019000000
0c000000bfffbf00140000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000
1000000043020000bb0000001b000000100000004a000000a20000003600000010000000
43020000a20000001b000000100000004a0000008a000000360000001000000043020000
8a0000001b000000100000004a0000007100000036000000100000004302000071000000
1b000000100000004a000000580000003600000010000000430200005800000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000
bfffbf00180000000c000000bfffbf001e00000018000000000000000000000057020000
27010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000bfffbf001e0000001800000007000000
070000005002000020010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000002000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000bfffbf001e000000
180000004a0000005800000044020000d4000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000002000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
bfffbf001e000000180000004a0000005600000045020000d4000000260000001c000000
0300000000000000010000000000000000000000250000000c0000000300000028000000
0c00000002000000270000001800000002000000000000009999ff000000000025000000
0c00000002000000280000000c00000001000000180000000c0000009999ff0019000000
0c000000ccffcc00140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000
30000000680000008800000090000000d30000000500000068008800900088009000d400
6800d400680088005600000030000000cd00000092000000f5000000d300000005000000
cd009200f5009200f500d400cd00d400cd00920056000000300000003201000090000000
5a010000d300000005000000320190005a0190005a01d4003201d4003201900056000000
300000009701000079000000bf010000d30000000500000097017900bf017900bf01d400
9701d400970179005600000030000000fc0100005f00000024020000d300000005000000
fc015f0024025f002402d400fc01d400fc015f00250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
02000000250000000c00000003000000190000000c000000ccffcc00180000000c000000
9999ff001e000000180000004a0000005800000044020000d4000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000002000000250000000c00000003000000190000000c000000ccffcc00
180000000c0000009999ff001e0000001800000000000000000000005702000027010000
260000001c0000000100000000000000000000000000000000000000250000000c000000
01000000280000000c000000030000001b000000100000004a0000005800000019000000
0c000000bfffbf00140000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000
100000004a000000d4000000520000007001000003000000eeffffff0000000000000000
0000000090010000000000cc00000010540069006d006500730020004e00650077002000
52006f006d0061006e000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000f000000000000000000000000000001e000000b8000000
000000004d00000002000000a8eb130058393802609e120248a2883028ec1300283f0930
ec383802200000007f0000008020000001000000000000006ced1300541d38025d8d2ce1
28ec1300541d3802000000006ced130090eb13003c3e09300000000000000000dc970301
00000000c8000000000000007acf907c429b807cffffffff34ec13001e000000b8000000
00000000ec38380278ec1300270000006ced13000000023026ec13006eed130009000000
09000000ec383802fb850230090041007200690061006c00200043007900720000000000
0000000000000000000000006476000800000000250000000c000000030000001b000000
1000000044000000d400000036000000100000004a000000d40000001b00000010000000
44000000bb00000036000000100000004a000000bb0000001b0000001000000044000000
a200000036000000100000004a000000a20000001b00000010000000440000008a000000
36000000100000004a0000008a0000001b00000010000000440000007100000036000000
100000004a000000710000001b0000001000000044000000580000003600000010000000
4a000000580000001b000000100000004a000000d4000000360000001000000043020000
d40000001b000000100000004a000000da00000036000000100000004a000000d4000000
1b00000010000000af000000da0000003600000010000000af000000d40000001b000000
1000000014010000da000000360000001000000014010000d40000001b00000010000000
79010000da000000360000001000000079010000d40000001b00000010000000de010000
da0000003600000010000000de010000d40000001b0000001000000043020000da000000
360000001000000043020000d4000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000
190000000c000000bfffbf00180000000c0000009999ff001e0000001800000000000000
000000005702000027010000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000
250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000025000000
0c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c0000009999ff001e000000
1800000000020000430000002102000062000000180000000c0000000000000014000000
0c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000000302000049000000
1d0200005c0000000100000000a0d24100f0d2410302000049000000030000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000390034003100000009000000
0900000009000000250000000c0000000d000080250000000c0000000300000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
000000001e0000001800000000000000000000005702000027010000250000000c000000
0d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000
03000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00
180000000c000000000000001e000000180000009f0100005d000000c00100007c000000
140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000060000000a2010000
63000000bc010000760000000100000000a0d24100f0d241a20100006300000003000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003700330034000000
090000000900000009000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000570200002701000025000000
0c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000
bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000d200000074000000f3000000
93000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000060000000
d50000007a000000ef0000008d0000000100000000a0d24100f0d241d50000007a000000
030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000035003200
38000000090000000900000009000000250000000c0000000d000080250000000c000000
03000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00
180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000005702000027010000
250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080
250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000100000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000006f0000006a000000
9000000089000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000
6000000072000000700000008c000000830000000100000000a0d24100f0d24172000000
70000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000
3600310030000000090000000900000009000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000
bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000000000000000000057020000
27010000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000
0d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000036010000
730000005701000092000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
54000000600000003901000079000000530100008c0000000100000000a0d24100f0d241
3901000079000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
540000003500350030000000090000000900000009000000250000000c0000000d000080
250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000100000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
5702000027010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000
bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000000000000000000057020000
27010000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000054000000
32000000cb0000003a000000de0000000100000000a0d24100f0d24132000000cb000000
010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000030000000
09000000540000006000000020000000b20000003a000000c50000000100000000a0d241
00f0d24120000000b2000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5400000032003000300000000900000009000000090000005400000060000000
20000000990000003a000000ac0000000100000000a0d24100f0d2412000000099000000
030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000034003000
30000000090000000900000009000000540000006000000020000000810000003a000000
940000000100000000a0d24100f0d2412000000081000000030000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5400000036003000300000000900000009000000
09000000540000006000000020000000680000003a0000007b0000000100000000a0d241
00f0d2412000000068000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5400000038003000300000000900000009000000090000005400000064000000
170000004f0000003a000000620000000100000000a0d24100f0d241170000004f000000
040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000031003000
3000300009000000090000000900000009000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000
01000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000
00000000000000005702000027010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
000000005702000027010000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
54000000640000006b000000e60000008e000000f90000000100000000a0d24100f0d241
6b000000e6000000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
540000003200300030003400090000000900000009000000090000005400000064000000
d0000000e6000000f3000000f90000000100000000a0d24100f0d241d0000000e6000000
040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003000
3000350009000000090000000900000009000000540000006400000035010000e6000000
58010000f90000000100000000a0d24100f0d24135010000e6000000040000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000320030003000360009000000
09000000090000000900000054000000640000009a010000e6000000bd010000f9000000
0100000000a0d24100f0d2419a010000e6000000040000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff540000003200300030003700090000000900000009000000
090000005400000064000000ff010000e600000022020000f90000000100000000a0d241
00f0d241ff010000e6000000040000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5400000032003000300038000900000009000000090000000900000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
02000000250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
000000001e00000018000000000000000000000057020000270100005200000070010000
04000000eeffffff00000000000000000000000090010000000000cc0000001054006900
6d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0020004300790072000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f0000000000000
00000000000000002c0000001b010000000000007d00000002000000a8eb1300483a3802
28a0120248a2883028ec1300283f0930dc393802200000007f0000008020000001000000
000000006ced1300571d38025d8d2ce128ec1300571d3802000000006ced130090eb1300
3c3e09300000000000000000dc97030100000000c8000000000000007acf907c429b807c
ffffffff34ec13002c0000001b010000000000007d000000620000001b0000000f000000
000000003500000001000000290000001b01000001000000010000000000000000000000
b09f1202000000000901000000000000370000000e000000670000006476000800000000
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000200000025000000
0c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000
1800000017000000290000005f00000048000000140000000c0000000d00000012000000
0c00000001000000540000007c0000001a0000002f0000005b0000004200000001000000
00a0d24100f0d2411a0000002f000000080000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5c0000003c043b043d042e00330440043d042e000b00000009000000
0a0000000500000007000000090000000a00000005000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000002000000250000000c0000000100000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
5702000027010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000002000000d602000026060f00a205574d4643010000000000
010000000000000002000000800500000000000080250000250000000c00000001000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
000000005702000027010000250000000c00000004000080280000000c00000002000000
250000000c00000007000080280000000c00000001000000250000000c0000000d000080
140000000c0000000d000000300000000c0000000f0000800d0000001000000000000000
0000000046000000280000001c0000004744494302000000bb00000012000000c5010000
39000000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c000000
08000080250000000c00000005000080180000000c00000000000000190000000c000000
bfffbf00250000000c00000004000080250000000c0000000d000080180000000c000000
00000000190000000c000000bfffbf00250000000c00000004000080250000000c000000
0d0000801e00000018000000c000000014000000c0010000370000005200000070010000
01000000eaffffff00000000000000000000000090010000000000cc0000001054006900
6d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0020004300790072000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f0000000000000
000000000000000023000000e2000000000000006400000002000000a8eb1300d0393802
449f120248a2883028ec1300283f093064393802200000007f0000008020000001000000
000000006ced1300561d38025d8d2ce128ec1300561d3802000000006ced130090eb1300
3c3e09300000000000000000dc97030100000000c8000000000000007acf907c429b807c
ffffffff34ec130023000000e200000000000000640000004f000000150000000c000000
00000000350000000100000028000000e200000001000000010000000000000000000000
cc9e120200000000d2000000000000002c0000000b000000530000006476000800000000
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000a8000000f0000000
190000008e010000310000000100000000a0d24100f0d241f0000000190000000f000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6c0000001f043e0437043804
3a04380420003a043b04560454043d04420430043c0400000f0000000b00000009000000
0c0000000b0000000c000000060000000b0000000b00000006000000090000000c000000
0a0000000a0000000e000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000
1800000000000000000000005702000027010000250000000c0000000700008025000000
0c000000040000804b000000400000003000000005000000200000000100000001000000
100000000000000000000000570200002701000000000000000000005702000027010000
180000000c00000000000000190000000c000000bfffbf00250000000c00000004000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff090000001000000057020000
270100002100000008000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000
220000000c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000
190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff
460000003400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080
000000800000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b02400000
0c000000000000000e000000140000000000000010000000140000000400000003010800
050000000b0200000000050000000c022701570205000000090200000000050000000102
bfffbf000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff0300
00001e00040000002701ffff030000001e00050000000102bfffbf000500000009020000
0000040000002701ffff030000001e00050000000102bfffbf0005000000090200000000
040000002c010000070000001604270157020000000008000000fa02050000000000ffff
ff00040000002d01000007000000fc020000bfffbf000000040000002d01010005000000
0902bfffbf00050000000102000000000400000004010d00040000000201020009000000
1c0621002100220151020700070008000000fa0200000000000000000000040000002d01
020007000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff03000000
1e00040000002d010100040000002d01000005000000010200000000050000000902bfff
bf00040000002c010000070000001604270157020000000008000000fa02000000000000
00000000040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002701ffff
030000001e00040000002d010100040000002d0104000500000001020000000005000000
0902bfffbf00040000002c010000070000001604d800430254004a00050000001402bb00
4a00050000000102bfffbf000400000004010d000400000002010100050000001302bb00
4302050000001402a2004a00050000001302a20043020500000014028a004a0005000000
13028a00430205000000140271004a000500000013027100430205000000140258004a00
05000000130258004302040000002d010200040000002d010300040000002701ffff0300
00001e00040000002d010100040000002d010400050000000102bfffbf00050000000902
bfffbf00040000002c0100000700000016042701570200000000040000002d0102000400
00002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010400
050000000102bfffbf00050000000902bfffbf00040000002c0100000700000016042001
500207000700040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00
040000002d010100040000002d010400050000000102bfffbf00050000000902bfffbf00
040000002c010000070000001604d400440258004a00040000002d010200040000002d01
0300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01040005000000
0102bfffbf00050000000902bfffbf00040000002c010000070000001604d40045025600
4a0008000000fa0200000100000000000000040000002d01050004000000f00104000700
0000fc0200009999ff000000040000002d01040004000000f00101000500000009029999
ff00050000000102ccffcc000400000004010d0004000000020102000e00000024030500
68008800900088009000d4006800d400680088000e00000024030500cd009200f5009200
f500d400cd00d400cd0092000e00000024030500320190005a0190005a01d4003201d400
320190000e0000002403050097017900bf017900bf01d4009701d400970179000e000000
24030500fc015f0024025f002402d400fc01d400fc015f00040000002d01020004000000
2d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0105000500
00000102ccffcc000500000009029999ff00040000002c010000070000001604d4004402
58004a00040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010500050000000102ccffcc000500000009029999ff000400
00002c010000070000001604270157020000000008000000fa0200000000000000000000
040000002d01010004000000f001050005000000140258004a00050000000102bfffbf00
0400000004010d000400000002010100050000001302d4004a001c000000fb02eeff0000
000000009001000000cc0000001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000
00000000000000000000040000002d010500050000001402d4004400050000001302d400
4a00050000001402bb004400050000001302bb004a00050000001402a200440005000000
1302a2004a000500000014028a0044000500000013028a004a0005000000140271004400
05000000130271004a000500000014025800440005000000130258004a00050000001402
d4004a00050000001302d4004302050000001402da004a00050000001302d4004a000500
00001402da00af00050000001302d400af00050000001402da001401050000001302d400
1401050000001402da007901050000001302d4007901050000001402da00de0105000000
1302d400de01050000001402da004302050000001302d4004302040000002d0102000400
00002d0103001c000000fb021400090000000000bc02000000cc0102022253797374656d
0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0106000400
00002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d010100
050000000102bfffbf000500000009029999ff00040000002c0100000700000016042701
570200000000040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d01
0500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010500040000002d010400040000002d010100050000000102bfff
bf000500000009029999ff00040000002c01000007000000160462002102430000020500
00000902000000000400000004010d0004000000020101000c000000320a490003020300
000039343100090009000900040000002d010600040000002d010500040000002d010200
040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0500040000002d010400040000002d010100050000000102bfffbf000500000009020000
0000040000002c0100000700000016042701570200000000040000002d01060004000000
2d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010300
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01
0400040000002d010100050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01
00000700000016047c00c0015d009f010400000004010d0004000000020101000c000000
320a6300a2010300000037333400090009000900040000002d010600040000002d010500
040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010500040000002d010400040000002d010100050000000102bfffbf00
05000000090200000000040000002c010000070000001604270157020000000004000000
2d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010200
040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0500040000002d010400040000002d010100050000000102bfffbf000500000009020000
0000040000002c0100000700000016049300f3007400d2000400000004010d0004000000
020101000c000000320a7a00d5000300000035323800090009000900040000002d010600
040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000000
2701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d0101000500
00000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01000007000000160427015702
00000000040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500
040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010500040000002d010400040000002d010100050000000102bfffbf00
05000000090200000000040000002c010000070000001604890090006a006f0004000000
04010d0004000000020101000c000000320a700072000300000036313000090009000900
040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d01030004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d0104000400
00002d010100050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700
000016042701570200000000040000002d010600040000002d010500040000002d010600
040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000000
2701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d0101000500
00000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01000007000000160492005701
730036010400000004010d0004000000020101000c000000320a79003901030000003535
3000090009000900040000002d010600040000002d010500040000002d01020004000000
2d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010400040000002d010100050000000102bfffbf00050000000902000000000400
00002c0100000700000016042701570200000000040000002d010200040000002d010300
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01
0400040000002d010100050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01
000007000000160427015702000000000400000004010d00040000000201010009000000
320acb00320001000000308009000c000000320ab2002000030000003230300009000900
09000c000000320a9900200003000000343030000900090009000c000000320a81002000
03000000363030000900090009000c000000320a68002000030000003830300009000900
09000d000000320a4f00170004000000313030300900090009000900040000002d010200
040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0500040000002d010400040000002d010100050000000102bfffbf000500000009020000
0000040000002c0100000700000016042701570200000000040000002d01020004000000
2d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000400
00002d010400040000002d010100050000000102bfffbf00050000000902000000000400
00002c01000007000000160427015702000000000400000004010d000400000002010100
0d000000320ae6006b00040000003230303409000900090009000d000000320ae600d000
040000003230303509000900090009000d000000320ae600350104000000323030360900
0900090009000d000000320ae6009a01040000003230303709000900090009000d000000
320ae600ff0104000000323030380900090009000900040000002d010200040000002d01
0300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01050004000000
2d010400040000002d010100050000000102bfffbf000500000009020000000004000000
2c01000007000000160427015702000000001c000000fb02eeff00000000000090010000
00cc0000001054696d6573204e657720526f6d616e204379720000000000000000000000
0000040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d0106000400
00002d010700040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701
ffff030000001e00040000002d010700040000002d010400040000002d01010005000000
0102bfffbf0005000000090200000000040000002c01000007000000160448005f002900
17000400000004010d00040000000201010013000000320a2f001a0008000000ecebed2e
e3f0ed2e0b0009000a000500070009000a000500040000002d010600040000002d010700
040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010700040000002d010400040000002d010100050000000102bfffbf00
05000000090200000000040000002c010000070000001604270157020000000004000000
2d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010700040000002d010400040000002d010100050000000102bfffbf0005000000
090200000000040000002c010000070000001604270157020000000007000000fc020000
000000000000040000002d01080004000000f0010400040000002d01020004000000f001
0100040000002d0106000400000004010d00040000002d01000007000000fc0201000000
00000000040000002d01010005000000090200000000050000000102bfffbf0004000000
2d010800040000002d01060005000000090200000000050000000102bfffbf0004000000
2d010800040000002d010600040000002c0100000700000016043700c0011400c0001c00
0000fb02eaff0000000000009001000000cc0000001054696d6573204e657720526f6d61
6e2043797200000000000000000000000000040000002d010400040000002d0106000400
00002d0104000400000004010d0004000000020101001e000000320a1900f0000f000000
cfeee7e8eae820eaebb3baedf2e0ec000f000b0009000c000b000c0006000b000b000600
09000c000a000a000e00040000002d010600040000002701ffff030000001e0005000000
0102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604270157020000
0000040000002d010200040000002d010800040000002c01000007000000160427015702
0000000005000000090200000000050000000102bfffbf00040000002d01080004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00050000000102bfffbf000500000009020000
0000040000002701ffff030000001e00050000000102bfffbf0005000000090200000000
040000002701ffff030000000000

Додаток Е

picscalex950100090000031d2700000d001610000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100768b000000000200000000200000f4120000f4320000010000006
c0000000a0000000f00000087020000ab0200000000000000000000e1430000604700002
0454d4600000100f4320000740200000a000000000000000000000000000000000500000
0040000510100000e01000000000000000000000000000068240500b01e0400460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000780000007
8000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000bfffbf00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000b
fffbf00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff21000000080000001
90000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
000000094020000b5020000220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000
c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000009
4020000b5020000260000001c00000001000000000000000000000000000000000000002
50000000c00000001000000250000000c00000007000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000
c000000000000001e000000180000003b00000061000000870200005c0200001d0000001
8000000d80100007e02000085020000ae0200001b000000100000003b000000210200001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000003600000010000000870200002
10200001b000000100000003b000000e9010000360000001000000087020000e90100001
b000000100000003b000000b2010000360000001000000087020000b20100001b0000001
00000003b0000007a0100003600000010000000870200007a0100001b000000100000003
b00000043010000360000001000000087020000430100001b000000100000003b0000000
b0100003600000010000000870200000b0100001b000000100000003b000000d40000003
60000001000000087020000d40000001b000000100000003b0000009c000000360000001
0000000870200009c0000001b000000100000003b0000006500000036000000100000008
702000065000000250000000c00000007000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c0000000
00000001e00000018000000000000000000000094020000b50200001d00000018000000d
80100007e02000085020000ae020000250000000c00000007000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf001
80000000c000000000000001e00000018000000000000000000000094020000b50200002
50000000c00000007000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001
800000007000000070000008d020000ae020000250000000c00000007000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000190000000c000000b
fffbf00180000000c000000000000001e000000180000003b00000065000000880200005
8020000250000000c00000007000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001
e000000180000003b000000630000008902000058020000260000001c000000020000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c0000000
1000000270000001800000001000000000000009999ff0000000000250000000c0000000
1000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ccffcc00140000000c0000000
d000000120000000c0000000200000056000000300000005b000000470200009d0000005
7020000050000005b0047029d0047029d0058025b0058025b00470256000000300000001
f010000340200006101000057020000050000001f01340261013402610158021f0158021
f0134025600000030000000e30100000a020000250200005702000005000000e3010a022
5020a0225025802e3015802e3010a0227000000180000000300000000000000993366000
0000000250000000c00000003000000280000000c00000001000000180000000c0000009
933660056000000300000009d00000098010000de00000057020000050000009d009801d
e009801de0058029d0058029d0098015600000030000000610100006b010000a20100005
70200000500000061016b01a2016b01a20158026101580261016b0156000000300000002
50200008d00000066020000570200000500000025028d0066028d0066025802250258022
5028d00250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000020000001
90000000c000000ccffcc00180000000c000000993366001e000000180000003b0000006
50000008802000058020000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000002000000190000000c000000ccffcc00180000000c000000993366001e0000001
8000000000000000000000094020000b5020000260000001c00000001000000000000000
00000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c000000020000001
b000000100000003b00000065000000190000000c000000bfffbf00140000000c0000000
d000000120000000c0000000100000036000000100000003b00000058020000520000007
001000002000000f1ffffff00000000000000000000000090010000000000cc000000204
1007200690061006c0020004300790072000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f000000
0000000000000000000000023000000d2000000000000005800000002000000a8eb13004
4133b02dca4120248a2883028ec1300283f0930d8123b02200000007f000000802000000
1000000000000006ced1300b22039025d8d2ce128ec1300b2203902000000006ced13009
0eb13003c3e0930000000000000000038f6030100000000c8000000000000002e0000000
c0000004d0000004a00000023000000d20000000000000070023b0278ec1300050000006
ced13000000023026ec13006eed1300090000000900000070023b02fb850230090041007
200690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000000647600080
0000000250000000c000000020000001b000000100000003600000058020000360000001
00000003b000000580200001b00000010000000360000002102000036000000100000003
b000000210200001b0000001000000036000000e901000036000000100000003b000000e
90100001b0000001000000036000000b201000036000000100000003b000000b20100001
b00000010000000360000007a01000036000000100000003b0000007a0100001b0000001
0000000360000004301000036000000100000003b000000430100001b000000100000003
60000000b01000036000000100000003b0000000b0100001b0000001000000036000000d
400000036000000100000003b000000d40000001b00000010000000360000009c0000003
6000000100000003b0000009c0000001b000000100000003600000065000000360000001
00000003b000000650000001b000000100000003b0000005802000036000000100000008
702000058020000520000007001000004000000f3ffffff0000000000000000000000009
0010000000000cc0000002041007200690061006c0020004300790072000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000f0000000000000000000000000000023000000d2000000000000005
800000002000000a8eb130044133b02dca4120248a2883028ec1300283f0930d8123b022
00000007f0000008020000001000000000000006ced1300b22039025d8d2ce128ec1300b
2203902000000006ced130090eb13003c3e0930000000000000000038f6030100000000c
8000000000000002e0000000c0000004d0000004a00000023000000d2000000000000005
800000047000000110000000900000000000000350000000100000028000000d20000000
100000001000000000000000000000064a4120200000000be000000000000002c0000000
b0000004a0000006476000800000000250000000c000000040000001b000000100000003
b0000005c02000036000000100000003b000000580200001b00000010000000ff0000005
c0200003600000010000000ff000000580200001b00000010000000c30100005c0200003
600000010000000c3010000580200001b00000010000000870200005c020000360000001
00000008702000058020000520000007001000005000000e7ffffff00000000000000000
000000090010000000000cc00000010540069006d006500730020004e006500770020005
2006f006d0061006e0020004300790072000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000f000000000000000000000000000001c000000b60000000
00000005100000002000000a8eb130034143b02a4a6120248a2883028ec1300283f0930c
8133b02200000007f0000008020000001000000000000006ced1300b62039025d8d2ce12
8ec1300b6203902000000006ced130090eb13003c3e0930000000000000000038f603010
0000000c8000000000000002e0000000c0000004d0000004a0000001c000000b60000000
00000005100000040000000110000000a0000000000000035000000010000002a000000b
6000000010000000100000000000000000000002ca6120200000000aa000000000000002
400000009000000430000006476000800000000250000000c00000005000000250000000
c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000
c00000005000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
5000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000b
fffbf00180000000c000000993366001e00000018000000bc00000015000000d90100004
1000000180000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
100000054000000dc000000bf0000001d000000d5010000390000000100000000a0d2410
0f0d241bf0000001d000000180000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff7c000000170430043b044304470435043d04560420003a043e044804420438042
0003d043004410435043b0435043d043d044f040d0000000b0000000c0000000d0000000
d0000000b0000000d00000006000000060000000c0000000d000000130000000b0000000
d000000060000000d0000000b0000000b0000000b0000000c0000000b0000000d0000000
d0000000c000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c0000000
00000001e00000018000000000000000000000094020000b5020000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001
e00000018000000000000000000000094020000b5020000520000007001000006000000f
2ffffff000000000000000000000000900100000000000000000010540069006d0065007
30020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000f0000000000000000000000
00000002800000001010000000000007200000002000000a8eb1300bc133b02c0a512024
8a2883028ec1300283f093050133b02200000007f0000008020000001000000000000006
ced1300b52039025d8d2ce128ec1300b5203902000000006ced130090eb13003c3e09300
00000000000000038f6030100000000c8000000000000002e0000000c0000004d0000004
a000000280000000101000000000000720000005a000000180000000e000000000000003
50000000100000029000000010100000100000001000000000000000000000048a512020
0000000f000000000000000320000000d0000005e0000006476000800000000250000000
c00000006000000250000000c0000000d000080250000000c00000006000000250000000
c0000000d000080250000000c00000006000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000006000000250000000c00000003000000250000000c0000000
1000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000007
30000002d0200008500000045020000140000000c0000000d000000120000000c0000000
10000005400000058000000750000003102000082000000400200000100000000a0d2410
0f0d2417500000031020000020000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff50000000310035000700000007000000250000000c0000000d000080250000000
c00000006000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
6000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000b
fffbf00180000000c000000000000001e00000018000000000000000000000094020000b
5020000250000000c0000000d000080250000000c00000006000000250000000c0000000
d000080250000000c00000006000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000006000000250000000c00000003000000250000000c000000010000001
90000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000370100001
a0200004901000032020000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
400000058000000390100001e020000460100002d0200000100000000a0d24100f0d2413
90100001e020000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
0000000330033000700000007000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
6000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000060000002
50000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf001
80000000c000000000000001e00000018000000000000000000000094020000b50200002
50000000c0000000d000080250000000c00000006000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000006000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000006000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000
c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000fb010000f00100000
d02000008020000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000005
8000000fd010000f40100000a020000030200000100000000a0d24100f0d241fd010000f
4010000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003
70031000700000007000000250000000c0000000d000080250000000c000000060000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000006000000250000000
c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000
c000000000000001e00000018000000000000000000000094020000b5020000250000000
c0000000d000080250000000c00000006000000250000000c0000000d000080250000000
c00000006000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
6000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000b
fffbf00180000000c000000000000001e000000180000003a02000059000000530200007
1000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000003
c0200005d000000500200006c0000000100000000a0d24100f0d2413c0200005d0000000
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000340031003
4002500070000000700000007000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
6000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000060000002
50000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf001
80000000c000000000000001e00000018000000000000000000000094020000b50200002
50000000c0000000d000080250000000c00000006000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000006000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000006000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000
c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000750100003c0100008
e01000054010000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000006
000000077010000400100008b0100004f0100000100000000a0d24100f0d241770100004
0010000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003
200310034000600070000000700000007000000250000000c0000000d000080250000000
c00000006000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
6000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000b
fffbf00180000000c000000000000001e00000018000000000000000000000094020000b
5020000250000000c0000000d000080250000000c00000006000000250000000c0000000
d000080250000000c00000006000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000006000000250000000c00000003000000250000000c000000010000001
90000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000b40000005
e010000cd00000076010000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
400000060000000b600000062010000ca000000710100000100000000a0d24100f0d241b
600000062010000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
40000003100370033000c00070000000700000007000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000006000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000006000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000
c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000009
4020000b5020000250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000c0000000
1000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000
00000000000000094020000b5020000140000000c0000000d000000120000000c0000000
1000000540000005400000027000000500200002e000000600200000100000000a0d2410
0f0d2412700000050020000010000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff50000000300024000800000054000000580000001f000000190200002e0000002
90200000100000000a0d24100f0d2411f00000019020000020000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff9009000026060f001613574d46430100000000000
10000000000000002000000f412000000000000f43200005000000035003000080000000
8000000540000006000000017000000e10100002e000000f10100000100000000a0d2410
0f0d24117000000e1010000030000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000310030003000000008000000080000000800000054000000600000001
7000000aa0100002e000000ba0100000100000000a0d24100f0d24117000000aa0100000
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000310035003
0000c00080000000800000008000000540000006000000017000000720100002e0000008
20100000100000000a0d24100f0d2411700000072010000030000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff54000000320030003000bfff08000000080000000
80000005400000060000000170000003b0100002e0000004b0100000100000000a0d2410
0f0d241170000003b010000030000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000320035003000764008000000080000000800000054000000600000001
7000000030100002e000000130100000100000000a0d24100f0d24117000000030100000
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000330030003
0000700080000000800000008000000540000006000000017000000cc0000002e000000d
c0000000100000000a0d24100f0d24117000000cc000000030000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff54000000330035003000180008000000080000000
8000000540000006000000017000000940000002e000000a40000000100000000a0d2410
0f0d2411700000094000000030000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000340030003000250008000000080000000800000054000000600000001
70000005d0000002e0000006d0000000100000000a0d24100f0d241170000005d0000000
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000340035003
0000c00080000000800000008000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000c000000010000001
90000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
000000094020000b5020000250000000c00000004000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001
8000000000000000000000094020000b5020000140000000c0000000d000000120000000
c0000000100000054000000640000008f00000063020000aa00000072020000010000000
0a0d24100f0d2418f00000063020000040000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff540000003100390039003900070000000700000007000000070000005
40000006400000053010000630200006e010000720200000100000000a0d24100f0d2415
301000063020000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
400000032003000300030000700000007000000070000000700000054000000640000001
70200006302000032020000720200000100000000a0d24100f0d24117020000630200000
40000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000320030003
000310007000000070000000700000007000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000004000000250000000c00000003000000250000000c0000000
1000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000
00000000000000094020000b5020000520000007001000007000000ecffffff000000000
00000000000000090010000000000cc00000010540069006d006500730020004e0065007
700200052006f006d0061006e00200043007900720000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000f0000000000000000000000000000023000000d
2000000000000005800000002000000a8eb130044133b02dca4120248a2883028ec13002
83f0930d8123b02200000007f0000008020000001000000000000006ced1300b22039025
d8d2ce128ec1300b2203902000000006ced130090eb13003c3e093000000000000000003
8f6030100000000c8000000000000002e0000000c0000004d0000004a00000023000000d
200000000000000180f3b0278ec1300200000006ced13000000023026ec13006eed13000
900000009000000180f3b02fb850230090041007200690061006c0020004300790072000
00000000000000000000000000000006476000800000000250000000c000000070000002
50000000c0000000d000080250000000c00000007000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000007000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000007000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000
c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000007000000070000005
60000002b000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000007
c0000000a0000000f00000052000000240000000100000000a0d24100f0d2410a0000000
f000000080000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c0000003
c043b043d042e00330440043d042e000d0000000a0000000b00000005000000080000000
a0000000b00000005000000250000000c0000000d000080250000000c000000070000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000007000000250000000
c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000
c000000000000001e00000018000000000000000000000094020000b5020000520000007
001000008000000f0ffffff00000000000000000000000090010000000000cc000000204
1007200690061006c0020004300790072000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f000000
0000000000000000000000025000000ca000000000000005900000002000000a8eb1300c
c123b02f8a3120248a2883028ec1300283f093060123b02200000007f000000802000000
1000000000000006ced1300000000005d8d2ce128ec130000000000000000006ced13009
0eb13003c3e0930000000000000000038f6030100000000c8000000000000002e0000000
c0000004d0000004a00000025000000ca0000000000000080013b0278ec1300030000006
ced13000000023026ec13006eed1300090000000900000080013b02fb850230090041007
200690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000000647600080
0000000250000000c00000008000000250000000c00000008000080280000000c0000000
1000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000008000080190000000c000000bfffbf001
80000000c000000000000001e00000018000000d80100007e02000085020000ae0200002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000008000080190000000c000000bfffbf00180000000
c000000000000001e00000018000000d80100007e02000085020000ae020000260000001
c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c000000010000002
70000001800000009000000000000009999ff0000000000250000000c000000090000002
80000000c00000003000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ccffcc001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000de0100008
7020000e701000090020000180000000c00000000000000190000000c000000bfffbf001
20000000c0000000100000054000000c0000000ec010000820200007e020000930200000
100000000a0d24100f0d241ec01000082020000130000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff740000001a043e04480442043804200034043e04200037043
0043f043804420430043d043d044f0420000c0009000000090000000b000000070000000
800000004000000090000000900000004000000070000000900000008000000080000000
70000000900000008000000080000000900000004000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000008000000250000000c00000009000000250000000
c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001
8000000d80100007e02000085020000ae020000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000008000000250000000c00000009000000250000000c0000000
1000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000d
80100007e02000085020000ae020000260000001c0000000300000000000000010000000
000000000000000250000000c00000003000000280000000c00000001000000270000001
800000001000000000000009933660000000000250000000c00000001000000280000000
c00000009000000180000000c00000099336600190000000c000000ccffcc00140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000de0100009f020000e
7010000a8020000180000000c00000000000000190000000c000000bfffbf00120000000
c0000000100000054000000a0000000ec0100009a0200005b020000ab020000010000000
0a0d24100f0d241ec0100009a0200000e0000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff680000002104420440043e043a043e043204560420003a043e0448044
20438040c000000070000000900000009000000070000000900000009000000040000000
400000007000000090000000b0000000700000008000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000008000000250000000c00000001000000250000000
c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001
8000000d80100007e02000085020000ae020000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
3000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000
00000000000000094020000b5020000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000008000000250000000c00000001000000250000000c000000030000001
90000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
000000094020000b5020000250000000c00000004000080280000000c000000010000002
50000000c00000007000080280000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff090000001000000094020000b502000021000000080000001
90000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0
a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000bfffbf001
80000000c00000000000000220000000c000000ffffffff4600000034000000280000004
54d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800
0000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e0000001
40000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000000005000
0000c02b502940205000000090200000000050000000102bfffbf000400000004010d000
400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff0
30000001e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002701ffff03000
0001e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001
604b502940200000000040000002701ffff030000001e00050000000102bfffbf0005000
000090200000000040000002c010000070000001604b50294020000000008000000fa020
0000000000000000000040000002d01000008000000fa020000000000000000000004000
0002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000050000000102bfffb
f0005000000090200000000040000002c0100000700000016045c02870261003b0004000
0002c0100000700000016045c02870261003b0005000000140221023b000400000004010
d00040000000201010005000000130221028702050000001402e9013b00050000001302e
9018702050000001402b2013b00050000001302b20187020500000014027a013b0005000
00013027a01870205000000140243013b00050000001302430187020500000014020b013
b000500000013020b018702050000001402d4003b00050000001302d4008702050000001
4029c003b000500000013029c00870205000000140265003b00050000001302650087020
40000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000050000000102b
fffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604b5029402000000000
40000002c010000070000001604b502940200000000070000001504ae0285027e02d8010
40000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000050000000102b
fffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604b5029402000000000
40000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000050000000102b
fffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604ae028d02070007000
40000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000050000000102b
fffbf0005000000090200000000040000002c0100000700000016045802880265003b000
40000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000050000000102b
fffbf0005000000090200000000040000002c0100000700000016045802890263003b000
8000000fa0200000100000000000000040000002d01020004000000f001000007000000f
c0200009999ff000000040000002d0100000500000009029999ff00050000000102ccffc
c000400000004010d0004000000020102000e000000240305005b0047029d0047029d005
8025b0058025b0047020e000000240305001f01340261013402610158021f0158021f013
4020e00000024030500e3010a0225020a0225025802e3015802e3010a0207000000fc020
000993366000000040000002d01030004000000f0010000050000000902993366000e000
000240305009d009801de009801de0058029d0058029d0098010e0000002403050061016
b01a2016b01a20158026101580261016b010e0000002403050025028d0066028d0066025
8022502580225028d00040000002d01010007000000fc020000ffffff000000040000002
d010000040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d01020005000
0000102ccffcc0005000000090299336600040000002c010000070000001604580288026
5003b00040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0004000
0002d010300040000002d010200050000000102ccffcc000500000009029933660004000
0002c010000070000001604b50294020000000008000000fa02000000000000000000000
40000002d01040004000000f001020005000000140265003b00050000000102bfffbf000
400000004010d00040000000201010005000000130258023b001c000000fb02f1ff00000
00000009001000000cc00000020417269616c20437972000000000000000000000000000
0000000000000000000040000002d0102000500000014025802360005000000130258023
b000500000014022102360005000000130221023b00050000001402e9013600050000001
302e9013b00050000001402b2013600050000001302b2013b000500000014027a0136000
500000013027a013b000500000014024301360005000000130243013b000500000014020
b0136000500000013020b013b00050000001402d4003600050000001302d4003b0005000
00014029c0036000500000013029c003b000500000014026500360005000000130265003
b0005000000140258023b00050000001302580287021c000000fb02f3ff0000000000009
001000000cc00000020417269616c2043797200000000000000000000000000000000000
00000000000040000002d0105000500000014025c023b0005000000130258023b0005000
00014025c02ff000500000013025802ff000500000014025c02c3010500000013025802c
3010500000014025c028702050000001302580287021c000000fb02e7ff0000000000009
001000000cc0000001054696d6573204e657720526f6d616e20437972000000000000000
00000000000040000002d0106001c000000fb021400090000000000bc02000000cc01020
22253797374656d000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
0002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d010
100040000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002
d010600040000002d010300040000002d010400050000000102bfffbf000500000009029
9336600040000002c0100000700000016044100d9011500bc00050000000902000000000
400000004010d0004000000020101002b000000320a1d00bf0018000000c7e0ebf3f7e5e
db320eaeef8f2e820ede0f1e5ebe5ededff0d000b000c000d000d000b000d00060006000
c000d0013000b000d0006000d000b000b000b000c000b000d000d000c00040000002d010
700040000002d010600040000002d010100040000002d010000040000002d01070004000
0002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010300040000002d0104000
50000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604b5029
40200000000040000002d010100040000002d010000040000002d010700040000002701f
fff030000001e00040000002d010600040000002d010300040000002d010400050000000
102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604b502940200000
0001c000000fb02f2ff0000000000009001000000000000001054696d6573204e6577205
26f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010800040000002d010
700040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d01010004000
0002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0108000
40000002d010300040000002d010400050000000102bfffbf00050000000902000000000
40000002c010000070000001604450285002d0273000400000004010d000400000002010
1000a000000320a3102750002000000313507000700040000002d010700040000002d010
800040000002d010100040000002d010000040000002d010700040000002701ffff03000
0001e00040000002d010800040000002d010300040000002d010400050000000102bfffb
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604b50294020000000004000
0002d010700040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d010
100040000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002
d010800040000002d010300040000002d010400050000000102bfffbf000500000009020
0000000040000002c010000070000001604320249011a0237010400000004010d0004000
000020101000a000000320a1e02390102000000333307000700040000002d01070004000
0002d010800040000002d010100040000002d010000040000002d010700040000002701f
fff030000001e00040000002d010800040000002d010300040000002d010400050000000
102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604b502940200000
000040000002d010700040000002d010800040000002d010700040000002d01080004000
0002d010100040000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e000
40000002d010800040000002d010300040000002d010400050000000102bfffbf0005000
000090200000000040000002c01000007000000160408020d02f001fb010400000004010
d0004000000020101000a000000320af401fd0102000000373107000700040000002d010
700040000002d010800040000002d010100040000002d010000040000002d01070004000
0002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010300040000002d0104000
50000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604b5029
40200000000040000002d010700040000002d010800040000002d010700040000002d010
800040000002d010100040000002d010000040000002d010700040000002701ffff03000
0001e00040000002d010800040000002d010300040000002d010400050000000102bfffb
f0005000000090200000000040000002c0100000700000016047100530259003a0204000
00004010d0004000000020101000c000000320a5d003c020300000034313400070007000
700040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002d01000004000
0002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d0103000
40000002d010400050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604b502940200000000040000002d010700040000002d010800040000002d010
700040000002d010800040000002d010100040000002d010000040000002d01070004000
0002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010300040000002d0104000
50000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01000007000000160454018
e013c0175010400000004010d0004000000020101000c000000320a40017701030000003
2313400070007000700040000002d010700040000002d010800040000002d01010004000
0002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0108000
40000002d010300040000002d010400050000000102bfffbf00050000000902000000000
40000002c010000070000001604b502940200000000040000002d010700040000002d010
800040000002d010700040000002d010800040000002d010100040000002d01000004000
0002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d0103000
40000002d010400050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000
700000016047601cd005e01b4000400000004010d0004000000020101000c000000320a6
201b6000300000031373300070007000700040000002d010700040000002d01080004000
0002d010100040000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e000
40000002d010800040000002d010300040000002d010400050000000102bfffbf0005000
000090200000000040000002c010000070000001604b502940200000000040000002d010
200040000002d010100040000002d010000040000002d010700040000002701ffff03000
0001e00040000002d010200040000002d010300040000002d010400050000000102bfffb
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604b50294020000000004000
00004010d00040000000201010009000000320a5002270001000000309908000a0000003
20a19021f00020000003530080008000c000000320ae1011700030000003130300008000
80008000c000000320aaa01170003000000313530000800080008000c000000320a72011
70003000000323030000800080008000c000000320a3b011700030000003235300008000
80008000c000000320a0301170003000000333030000800080008000c000000320acc001
70003000000333530000800080008000c000000320a94001700030000003430300008000
80008000c000000320a5d0017000300000034353000080008000800040000002d0101000
40000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010
200040000002d010300040000002d010400050000000102bfffbf0005000000090200000
000040000002c010000070000001604b502940200000000040000002d010500040000002
d010100040000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e0004000
0002d010500040000002d010300040000002d010400050000000102bfffbf00050000000
90200000000040000002c010000070000001604b5029402000000000400000004010d000
4000000020101000d000000320a63028f00040000003139393907000700070007000d000
000320a63025301040000003230303007000700070007000d000000320a6302170204000
000323030310700070007000700040000002d010100040000002d010000040000002d010
700040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010300040000002
d010400050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001
604b5029402000000001c000000fb02ecff0000000000009001000000cc0000001054696
d6573204e657720526f6d616e2043797200000000000000000000000000040000002d010
900040000002d010700040000002d010900040000002d010700040000002d01090004000
0002d010100040000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e000
40000002d010900040000002d010300040000002d010400050000000102bfffbf0005000
000090200000000040000002c0100000700000016042b005600070007000400000004010
d00040000000201010013000000320a0f000a0008000000ecebed2ee3f0ed2e0d000a000
b00050008000a000b000500040000002d010700040000002d010900040000002d0101000
40000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010
900040000002d010300040000002d010400050000000102bfffbf0005000000090200000
000040000002c010000070000001604b5029402000000001c000000fb02f0ff000000000
0009001000000cc00000020417269616c204379720000000000000000000000000000000
000000000000000040000002d010a0008000000fa02050000000000ffffff00040000002
d010b0004000000f0010400040000002d010100040000002d010000040000002d0107000
40000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010300040000002d010
b00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604a
e0285027e02d801040000002d010100040000002d010000040000002d010700040000002
701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010300040000002d010b0005000
0000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604ae0285027
e02d80108000000fa0200000100000000000000040000002d01040007000000fc0200009
999ff000000040000002d010c0004000000f00103000500000009029999ff00050000000
102ccffcc000400000004010d000400000002010200070000001b049102e8018702de010
5000000090200000000050000000102bfffbf00040000000201010024000000320a8202e
c0113000000caeef8f2e820e4ee20e7e0efe8f2e0ededff2000090009000b00070008000
4000900090004000700090008000800070009000800080009000400040000002d0101000
40000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010
a00040000002d010c00040000002d010400050000000102bfffbf0005000000090200000
000040000002c010000070000001604ae0285027e02d801040000002d010100040000002
d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010a0004000
0002d010c00040000002d010400050000000102bfffbf000500000009020000000004000
0002c010000070000001604ae0285027e02d80108000000fa02000001000000000000000
40000002d01030004000000f001040007000000fc020000993366000000040000002d010
40004000000f0010c0005000000090299336600050000000102ccffcc000400000004010
d000400000002010200070000001b04a902e8019f02de010500000009020000000005000
0000102bfffbf0004000000020101001c000000320a9a02ec010e000000d1f2f0eeeaeee
2b320eaeef8f2e80c0007000900090007000900090004000400070009000b00070008000
40000002d010100040000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001
e00040000002d010a00040000002d010400040000002d010300050000000102bfffbf000
5000000090200000000040000002c010000070000001604ae0285027e02d801040000002
d010100040000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e0004000
0002d010a00040000002d010400040000002d010300050000000102bfffbf00050000000
90200000000040000002c010000070000001604b502940200000000040000002d0101000
40000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010
a00040000002d010400040000002d010300050000000102bfffbf0005000000090200000
000040000002c010000070000001604b50294020000000007000000fc020000000000000
000040000002d010c0004000000f0010400040000002d01010004000000f001030004000
0002d010700040000002701ffff030000001e00050000000102bfffbf000500000009020
0000000040000002701ffff030000001e00050000000102bfffbf0005000000090200000
000040000002701ffff030000000000

Додаток Ж

picscalex1380100090000038c2500000a001610000000001610000026060f002220574d
464301000000000001002408000000000200000000200000201000002030000001000000
6c0000000600000006000000c6010000bd0100000000000000000000692f0000742e0000
20454d460000010020300000710200000600000000000000000000000000000000050000
00040000510100000e01000000000000000000000000000068240500b01e040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000078000000
78000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000bfffbf00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
bfffbf00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000cd010000c3010000250000000c00000008000080270000001800000001000000
00000000bfffbf0000000000250000000c00000001000000180000000c000000bfffbf00
190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2c000000200000000700000007000000c6010000bd010000210000002100000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000008000080190000000c000000
00000000180000000c000000bfffbf001e000000180000000000000000000000cd010000
c3010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000008000080
190000000c00000000000000180000000c000000bfffbf001e0000001800000007000000
07000000c6010000bc010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000008000080190000000c00000000000000180000000c000000bfffbf001e000000
180000003200000047000000be0100008d010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000008000080190000000c00000000000000180000000c000000
bfffbf001e000000180000003200000045000000bf0100008f010000260000001c000000
0200000000000000010000000000000000000000250000000c0000000200000027000000
1800000003000000000000009999ff0000000000250000000c0000000300000028000000
0c00000001000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ccffcc0014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000000430000008e000000
5a000000570100000500000043008e005a008e005a0057014300570143008e0056000000
3000000092000000ed000000a900000057010000050000009200ed00a900ed00a9005701
920057019200ed005600000030000000e10000005e000000f80000005701000005000000
e1005e00f8005e00f8005701e1005701e1005e0056000000300000007f01000024010000
9601000057010000050000007f01240196012401960157017f0157017f01240127000000
1800000001000000000000009933660000000000250000000c0000000100000028000000
0c00000003000000180000000c0000009933660056000000300000005a000000cf000000
7000000057010000050000005a00cf007000cf00700057015a0057015a00cf0056000000
30000000a900000049010000bf0000005701000005000000a9004901bf004901bf005701
a9005701a90049015600000030000000f8000000ab0000000e0100005701000005000000
f800ab000e01ab000e015701f8005701f800ab0056000000300000004701000057010000
5d0100006301000005000000470157015d0157015d016301470163014701570156000000
30000000960100003a010000ac010000570100000500000096013a01ac013a01ac015701
9601570196013a01250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
02000000190000000c000000ccffcc00180000000c000000993366001e00000018000000
3200000047000000be0100008d010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000002000000190000000c000000ccffcc00180000000c00000099336600
1e000000180000000000000000000000cd010000c3010000260000001c00000003000000
00000000000000000000000000000000250000000c00000003000000280000000c000000
020000001b000000100000003200000047000000190000000c000000bfffbf0014000000
0c0000000d000000120000000c000000010000003600000010000000320000008d010000
520000007001000002000000f7ffffff00000000000000000000000090010000000000cc
0000002041007200690061006c0020004300790072000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00f000000000000000000000000000001300000075000000000000003200000002000000
a8eb1300fc3539022098120248a2883028ec1300283f093090353902200000007f000000
8020000001000000000000006ced1300e21b39025d8d2ce128ec1300e21b390200000000
6ced130090eb13003c3e093000000000000000004c7a120200000000c800000000000000
7acf907c429b807cffffffff34ec13001300000075000000000000003200000028000000
0a0000000600000000000000350000000100000022000000750000000100000001000000
0000000000000000a8971202000000006900000000000000180000000600000029000000
6476000800000000250000000c000000020000001b000000100000002f0000008d010000
3600000010000000320000008d0100001b000000100000002f0000005701000036000000
1000000032000000570100001b000000100000002f000000200100003600000010000000
32000000200100001b000000100000002f000000ea000000360000001000000032000000
ea0000001b000000100000002f000000b4000000360000001000000032000000b4000000
1b000000100000002f0000007d0000003600000010000000320000007d0000001b000000
100000002f00000047000000360000001000000032000000470000001b00000010000000
32000000570100003600000010000000bd010000570100001b0000001000000032000000
5a010000360000001000000032000000570100001b00000010000000810000005a010000
360000001000000081000000570100001b00000010000000d00000005a01000036000000
10000000d0000000570100001b000000100000001f0100005a0100003600000010000000
1f010000570100001b000000100000006e0100005a01000036000000100000006e010000
570100001b00000010000000bd0100005a0100003600000010000000bd01000057010000
520000007001000004000000efffffff0000000000000000000000009001000000000000
00000010540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00f000000000000000000000000000001b000000ac000000000000004c00000002000000
a8eb1300743639020499120248a2883028ec1300283f093008363902200000007f000000
8020000001000000000000006ced1300e41b39025d8d2ce128ec1300e41b390200000000
6ced130090eb13003c3e093000000000000000004c7a120200000000c800000000000000
7acf907c429b807cffffffff34ec13001b000000ac000000000000000836390278ec1300
230000006ced13000000023026ec13006eed13000f0000000f00000008363902fb850230
0f00540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000000
6476000800000000250000000c00000004000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000993366001e00000018000000
44000000100000008901000044000000180000000c00000000000000140000000c000000
0d000000120000000c000000010000005400000050010000470000001600000088010000
280000000100000000a0d24100f0d24147000000160000002b0000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffffa400000027043804410442043804390420003f04
400438043104430442043e043a04200034043e0420003e043f043e043404300442043a04
4304320430043d043d044f04200042043004200047043804410442043804390420000000
0b0000000800000008000000070000000800000008000000040000000800000008000000
080000000900000008000000070000000900000008000000040000000900000009000000
040000000900000008000000090000000900000007000000070000000800000008000000
080000000700000008000000080000000800000004000000070000000700000004000000
09000000080000000800000007000000080000000800000004000000540000007c000000
c60000002c000000060100003e0000000100000000a0d24100f0d241c60000002c000000
080000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c0000003f044004
38043104430442043e043a04080000000800000008000000090000000800000007000000
0900000008000000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000cd010000c3010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000cd010000c3010000520000007001000005000000
f3ffffff000000000000000000000000900100000000000000000010540069006d006500
730020004e0065007700200052006f006d0061006e000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000f000000000000000000000
000000001b000000ac000000000000004c00000002000000a8eb13007436390204991202
48a2883028ec1300283f093008363902200000007f000000802000000100000000000000
6ced1300e41b39025d8d2ce128ec1300e41b3902000000006ced130090eb13003c3e0930
00000000000000004c7a120200000000c8000000000000007acf907c429b807cffffffff
34ec13001b000000ac000000000000004c0000003c000000100000000900000000000000
350000000100000023000000ac000000010000000100000000000000000000008c981202
00000000a00000000000000022000000090000003f000000647600080000000025000000
0c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000500000025000000
0c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000
760100000b0100009b01000022010000140000000c0000000d000000120000000c000000
010000005400000070000000780100000f010000980100001d0100000100000000a0d241
00f0d241780100000f010000060000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5800000031003800200035003600330006000000060000000300000006000000
0600000006000000250000000c0000000d000080250000000c0000000500000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000cd010000c3010000250000000c000000
0d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c000000
05000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00
180000000c000000000000001e000000180000002b01000058010000450100006f010000
140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000640000002d010000
5c010000420100006a0100000100000000a0d24100f0d2412d0100005c01000004000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000002d00310034003400
04000000060000000600000006000000250000000c0000000d000080250000000c000000
05000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000cd010000c3010000
250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080
250000000c00000005000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000005000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000008f000000d7000000
b4000000ee000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000
7000000091000000db000000b1000000e90000000100000000a0d24100f0d24191000000
db000000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000
330038002000390032003600060000000600000003000000060000000600000006000000
250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000005000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000cd010000c3010000250000000c0000000d00008025000000
0c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000500000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
000000001e000000180000003d000000700000006200000087000000140000000c000000
0d000000120000000c0000000100000054000000700000003f000000740000005f000000
820000000100000000a0d24100f0d2413f00000074000000060000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5800000037003400200030003400360006000000
0600000003000000060000000600000006000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000005000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
05000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000
bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000cd010000
c3010000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c000000
0d000080250000000c00000005000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000005000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000dc000000
4a0000000101000061000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
5400000070000000de0000004e000000fe0000005c0000000100000000a0d24100f0d241
de0000004e000000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
580000003900310020003600390034000600000006000000030000000600000006000000
06000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000cd010000c3010000250000000c0000000d000080
250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000500000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf0018000000
0c000000000000001e000000180000009b01000021010000c00100003801000014000000
0c0000000d000000120000000c0000000100000054000000700000009d01000025010000
bd010000330100000100000000a0d24100f0d2419d01000025010000060000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000310030002000350038003500
060000000600000003000000060000000600000006000000250000000c0000000d000080
250000000c00000005000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000005000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
cd010000c3010000250000000c0000000d000080250000000c0000000500000025000000
0c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000
420100006e0100006501000085010000140000000c0000000d000000120000000c000000
010000005400000070000000440100007201000062010000800100000100000000a0d241
00f0d2414401000072010000060000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff580000002d003400200036003500320004000000060000000300000006000000
0600000006000000250000000c0000000d000080250000000c0000000500000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000cd010000c3010000250000000c000000
0d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c000000
05000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00
180000000c000000000000001e0000002608000026060f004210574d4643010000000000
0100000000000000020000002010000000000000203000001800000060000000b9000000
85000000d0000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000
7000000062000000bd00000082000000cb0000000100000000a0d24100f0d24162000000
bd000000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000
340039002000380031003100060000000600000003000000060000000600000006000000
250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000005000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000cd010000c3010000250000000c0000000d00008025000000
0c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000500000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
000000001e00000018000000ab00000033010000ca0000004a010000140000000c000000
0d000000120000000c00000001000000540000006c000000ad00000037010000c7000000
450100000100000000a0d24100f0d241ad00000037010000050000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5800000034002000390030003700530006000000
03000000060000000600000006000000250000000c0000000d000080250000000c000000
05000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000
250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00
180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000cd010000c3010000
250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080
250000000c00000005000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000005000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000fb00000095000000
20010000ac000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000
70000000fd000000990000001d010000a70000000100000000a0d24100f0d241fd000000
99000000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000
360033002000300036003700060000000600000003000000060000000600000006000000
250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000005000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000cd010000c3010000250000000c0000000200000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000cd010000c3010000140000000c000000
0d000000120000000c0000000100000054000000780000000b0000008701000029000000
920100000100000000a0d24100f0d2410b00000087010000070000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5c0000002d00320030002000300030003000286d
030000000500000005000000030000000500000005000000050000005400000054000000
2500000051010000290000005c0100000100000000a0d24100f0d2412500000051010000
010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003000206e
0500000054000000700000000e0000001a01000029000000250100000100000000a0d241
00f0d2410e0000001a010000060000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5800000032003000200030003000300005000000050000000300000005000000
050000000500000054000000700000000e000000e400000029000000ef00000001000000
00a0d24100f0d2410e000000e4000000060000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff58000000340030002000300030003000050000000500000003000000
05000000050000000500000054000000700000000e000000ae00000029000000b9000000
0100000000a0d24100f0d2410e000000ae000000060000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff580000003600300020003000300030000500000005000000
0300000005000000050000000500000054000000700000000e0000007700000029000000
820000000100000000a0d24100f0d2410e00000077000000060000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5800000038003000200030003000300005000000
050000000300000005000000050000000500000054000000780000000900000041000000
290000004c0000000100000000a0d24100f0d2410900000041000000070000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff5c000000310030003000200030003000
30000d0a0500000005000000050000000300000005000000050000000500000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000cd010000c3010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000cd010000c3010000140000000c0000000d000000
120000000c0000000100000054000000640000005000000060010000630000006b010000
0100000000a0d24100f0d2415000000060010000040000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff540000003200300030003400050000000500000005000000
0500000054000000640000009f00000060010000b20000006b0100000100000000a0d241
00f0d2419f00000060010000040000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5400000032003000300035000500000005000000050000000500000054000000
64000000ee00000060010000010100006b0100000100000000a0d24100f0d241ee000000
60010000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000
32003000300036000500000005000000050000000500000054000000640000003d010000
60010000500100006b0100000100000000a0d24100f0d2413d0100006001000004000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003200300030003700
0500000005000000050000000500000054000000640000008c010000600100009f010000
6b0100000100000000a0d24100f0d2418c01000060010000040000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5400000032003000300038000500000005000000
0500000005000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
02000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000190000000c000000
bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000cd010000
c3010000250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c000000
05000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000
250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000
1e000000180000008501000036000000b40100004d000000140000000c0000000d000000
120000000c00000001000000540000007c000000870100003a000000b101000048000000
0100000000a0d24100f0d241870100003a000000080000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff5c0000004204380441042e00330440043d042e0005000000
07000000060000000300000005000000070000000700000003000000250000000c000000
0d000080250000000c00000005000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000005000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000
190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000cd010000c3010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000005000000250000000c00000001000000250000000c0000000300000019000000
0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
cd010000c3010000250000000c00000004000080280000000c0000000100000025000000
0c00000007000080280000000c00000003000000250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff0900000010000000cd010000c3010000210000000800000019000000
0c000000bfffbf00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a000000
1000000000000000000000002100000008000000190000000c000000bfffbf0018000000
0c00000000000000220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b
2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080
460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000
0000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02
c301cd0105000000090200000000050000000102bfffbf000400000004010d0004000000
02010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff03000000
1e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00
050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604c301
cd010000000008000000fa02050000000000ffffff00040000002d01000007000000fc02
0000bfffbf000000040000002d010100050000000902bfffbf0005000000010200000000
0400000004010d000400000002010200090000001c0621002100be01c701070007000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000
040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01
000005000000010200000000050000000902bfffbf00040000002c010000070000001604
c301cd0100000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff03000000
1e00040000002d010100040000002d01000005000000010200000000050000000902bfff
bf00040000002c010000070000001604bc01c60107000700040000002d01020004000000
2d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0100000500
0000010200000000050000000902bfffbf00040000002c0100000700000016048d01be01
47003200040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e000400
00002d010100040000002d01000005000000010200000000050000000902bfffbf000400
00002c0100000700000016048f01bf014500320008000000fa0200000100000000000000
040000002d01040007000000fc0200009999ff000000040000002d01050004000000f001
01000500000009029999ff00050000000102ccffcc000400000004010d00040000000201
02000e0000002403050043008e005a008e005a0057014300570143008e000e0000002403
05009200ed00a900ed00a9005701920057019200ed000e00000024030500e1005e00f800
5e00f8005701e1005701e1005e000e000000240305007f01240196012401960157017f01
57017f01240107000000fc020000993366000000040000002d01010004000000f0010500
050000000902993366000e000000240305005a00cf007000cf00700057015a0057015a00
cf000e00000024030500a9004901bf004901bf005701a9005701a90049010e0000002403
0500f800ab000e01ab000e015701f8005701f800ab000e00000024030500470157015d01
57015d01630147016301470157010e0000002403050096013a01ac013a01ac0157019601
570196013a01040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00
040000002d010100040000002d010400050000000102ccffcc0005000000090299336600
040000002c0100000700000016048d01be0147003200040000002d010200040000002d01
0300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01040005000000
0102ccffcc0005000000090299336600040000002c010000070000001604c301cd010000
000008000000fa0200000000000000000000040000002d01050004000000f00104000500
0000140247003200050000000102bfffbf000400000004010d0004000000020101000500
000013028d0132001c000000fb02f7ff0000000000009001000000cc0000002041726961
6c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010400
0500000014028d012f000500000013028d01320005000000140257012f00050000001302
5701320005000000140220012f0005000000130220013200050000001402ea002f000500
00001302ea003200050000001402b4002f00050000001302b40032000500000014027d00
2f000500000013027d00320005000000140247002f000500000013024700320005000000
1402570132000500000013025701bd010500000014025a01320005000000130257013200
0500000014025a018100050000001302570181000500000014025a01d000050000001302
5701d0000500000014025a011f0105000000130257011f010500000014025a016e010500
0000130257016e010500000014025a01bd010500000013025701bd011c000000fb02efff
0000000000009001000000000000001054696d6573204e657720526f6d616e0000000000
000000000000000000000000040000002d0106001c000000fb021400090000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d010600
040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0101000400
00002d010500050000000102bfffbf0005000000090299336600040000002c0100000700
000016044400890110004400050000000902000000000400000004010d00040000000201
010048000000320a160047002b000000d7e8f1f2e8e920eff0e8e1f3f2eeea20e4ee20ee
efeee4e0f2eaf3e2e0ededff20f2e020f7e8f1f2e8e920000b0008000800070008000800
040008000800080009000800070009000800040009000900040009000800090009000700
070008000800080007000800080008000400070007000400090008000800070008000800
040013000000320a2c00c60008000000eff0e8e1f3f2eeea080008000800090008000700
09000800040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d010300
040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01
0100040000002d010500050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01
0000070000001604c301cd0100000000040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0101000400
00002d010500050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604c301cd01000000001c000000fb02f3ff00000000000090010000000000000010
54696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000000000000000000004000000
2d010800040000002d010700040000002d010800040000002d010700040000002d010800
040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff03000000
1e00040000002d010800040000002d010100040000002d010500050000000102bfffbf00
05000000090200000000040000002c01000007000000160422019b010b01760104000000
04010d00040000000201010010000000320a0f0178010600000031382035363306000600
0300060006000600040000002d010700040000002d010800040000002d01020004000000
2d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0108000400
00002d010100040000002d010500050000000102bfffbf00050000000902000000000400
00002c010000070000001604c301cd0100000000040000002d010700040000002d010800
040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d0101000400
00002d010500050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700
000016046f01450158012b010400000004010d0004000000020101000d000000320a5c01
2d01040000002d3134340400060006000600040000002d010700040000002d0108000400
00002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00
040000002d010800040000002d010100040000002d010500050000000102bfffbf000500
0000090200000000040000002c010000070000001604c301cd0100000000040000002d01
0700040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d0102000400
00002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800
040000002d010100040000002d010500050000000102bfffbf0005000000090200000000
040000002c010000070000001604ee00b400d7008f000400000004010d00040000000201
010010000000320adb009100060000003338203932360600060003000600060006000400
00002d010700040000002d010800040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d01010004000000
2d010500050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604c301cd0100000000040000002d010700040000002d010800040000002d0107000400
00002d010800040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701
ffff030000001e00040000002d010800040000002d010100040000002d01050005000000
0102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604870062007000
3d000400000004010d00040000000201010010000000320a74003f000600000037342030
3436060006000300060006000600040000002d010700040000002d010800040000002d01
0200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e0004000000
2d010800040000002d010100040000002d010500050000000102bfffbf00050000000902
00000000040000002c010000070000001604c301cd0100000000040000002d0107000400
00002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01080004000000
2d010100040000002d010500050000000102bfffbf000500000009020000000004000000
2c010000070000001604610001014a00dc000400000004010d0004000000020101001000
0000320a4e00de0006000000393120363934060006000300060006000600040000002d01
0700040000002d010800040000002d010200040000002d010300040000002d0107000400
00002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010100040000002d010500
050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604c301
cd0100000000040000002d010700040000002d010800040000002d010700040000002d01
0800040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff0300
00001e00040000002d010800040000002d010100040000002d010500050000000102bfff
bf0005000000090200000000040000002c0100000700000016043801c00121019b010400
000004010d00040000000201010010000000320a25019d01060000003130203538350600
06000300060006000600040000002d010700040000002d010800040000002d0102000400
00002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800
040000002d010100040000002d010500050000000102bfffbf0005000000090200000000
040000002c010000070000001604c301cd0100000000040000002d010700040000002d01
0800040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002d0103000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010100
040000002d010500050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000
070000001604850165016e0142010400000004010d00040000000201010010000000320a
72014401060000002d3420363532040006000300060006000600040000002d0107000400
00002d010800040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701
ffff030000001e00040000002d010800040000002d010100040000002d01050005000000
0102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604c301cd010000
0000040000002d010700040000002d010800040000002d010700040000002d0108000400
00002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00
040000002d010800040000002d010100040000002d010500050000000102bfffbf000500
0000090200000000040000002c010000070000001604d0008500b9006000040000000401
0d00040000000201010010000000320abd00620006000000343920383131060006000300
060006000600040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01080004000000
2d010100040000002d010500050000000102bfffbf000500000009020000000004000000
2c010000070000001604c301cd0100000000040000002d010700040000002d0108000400
00002d010700040000002d010800040000002d010200040000002d010300040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d01010004000000
2d010500050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01000007000000
16044a01ca003301ab000400000004010d0004000000020101000f000000320a3701ad00
0500000034203930373106000300060006000600040000002d010700040000002d010800
040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff03000000
1e00040000002d010800040000002d010100040000002d010500050000000102bfffbf00
05000000090200000000040000002c010000070000001604c301cd010000000004000000
2d010700040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d010200
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0800040000002d010100040000002d010500050000000102bfffbf000500000009020000
0000040000002c010000070000001604ac0020019500fb000400000004010d0004000000
0201010010000000320a9900fd0006000000363320303637060006000300060006000600
040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d0101000400
00002d010500050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604c301cd0100000000040000002d010400040000002d010200040000002d010300
040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0100040000002d010500050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01
0000070000001604c301cd01000000000400000004010d00040000000201010012000000
320a87010b00070000002d323020303030ea030005000500030005000500050009000000
320a510125000100000030a4050010000000320a1a010e00060000003230203030300500
0500030005000500050010000000320ae4000e0006000000343020303030050005000300
05000500050010000000320aae000e000600000036302030303005000500030005000500
050010000000320a77000e00060000003830203030300500050003000500050005001200
0000320a410009000700000031303020303030ea05000500050003000500050005000400
00002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00
040000002d010400040000002d010100040000002d010500050000000102bfffbf000500
0000090200000000040000002c010000070000001604c301cd0100000000040000002d01
0200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e0004000000
2d010400040000002d010100040000002d010500050000000102bfffbf00050000000902
00000000040000002c010000070000001604c301cd01000000000400000004010d000400
0000020101000d000000320a60015000040000003230303405000500050005000d000000
320a60019f00040000003230303505000500050005000d000000320a6001ee0004000000
3230303605000500050005000d000000320a60013d010400000032303037050005000500
05000d000000320a60018c0104000000323030380500050005000500040000002d010200
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010100040000002d010500050000000102bfffbf000500000009020000
0000040000002c010000070000001604c301cd0100000000040000002d01080004000000
2d010700040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d010200
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0800040000002d010100040000002d010500050000000102bfffbf000500000009020000
0000040000002c0100000700000016044d00b401360085010400000004010d0004000000
0201010013000000320a3a00870108000000f2e8f12ee3f0ed2e05000700060003000500
070007000300040000002d010700040000002d010800040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01080004000000
2d010100040000002d010500050000000102bfffbf000500000009020000000004000000
2c010000070000001604c301cd0100000000040000002d010200040000002d0103000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010100
040000002d010500050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000
070000001604c301cd010000000007000000fc020000000000000000040000002d010900
04000000f0010100040000002d01020004000000f0010500040000002d01070004000000
2701ffff030000001e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002701
ffff030000001e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002701ffff
030000000000

Додаток И

Зміни в доходах /витратах тис.грн.

Показники20082007РізницяЧистий процентний дохід185 287166 88918
398Чистий доход від зборів і комісій126 105119 4886 617Прибутки від
переоцінки валютних позицій, операцій з іноземними валютами і цінними
паперами 16 86315 6311 232Доход від інших операцій2 8743
199(325)Операційний дохід331 129305 20725 922Операційні витрати(254
890)(218 246)(36 644)Збитки від зменшення корисної вартості(57 676)(76
992)19 316Прибуток до оподаткування 18 563(144)18 707Витрати на сплату
податку на прибуток (7 978)(4 508)(3 470)Чистий прибуток 10 585(4 652)15
237

Додаток К

Консолідований баланс станом на 31 грудня 2008 та 2007 років тис.грн

2008Питома вага, %2007Питома вага,
%Різниця123456АктивиКаса101617563863437754Залишки на рахунку в
Національному банку України116449611151474935Кошти в інших
банках1974471137713923(179692)Позики та аванси
клієнтам9406855173371145206974Інвестиції118654669781448873Основні засоби
і нематеріальні активи260738142385891522149Інші
активи116398634386282012Усього активів1851 9881001628
983100223005Зобов’язанняКошти інших банків4622821037856(57557)Поточні
рахунки клієнтів9480515195314459(5093)Депозити
клієнтів5711543131014819261006Інші зобов’язання2031316489013824Усього
зобов’язань1585 746861373 56684212180Усього власного
капіталу266242142554171610825Усього зобов’язань та власного
капіталу18519881001628983100223005

Додаток Л

Фінансова звітність

Баланс на 31 грудня 2008 р.

Комен-тар20082007(у тисячах гривень і доларів США)(гривні)(долари
США)*(гривні)(долари США)*АктивиКаса101,61719,18063,86311,750Залишки на
рахунку в Національному банку України5116,44921,980111,51420,518Кошти в
інших банках6197,44737,268377,13969,391Позики та аванси
клієнтам7940,685177,555733,711134,997Інвестиції8118,65422,39669,78112,83
9Основні засоби і нематеріальні активи9260,73849,214238,58943,899Інші
активи10116,39821,97034,3866,327Усього
активів1,851,988349,5631,628,983299,721Зобов’язанняКошти інших
банків1146,2288,726103,78519,096Поточні рахунки
клієнтів12948,051178,945953,144175,371Депозити
клієнтів13571,154107,806310,14857,065Інші
зобов’язання1420,3133,8336,4891,194Усього
зобов’язань1,585,746299,3101,373,566252,726Власний капіталСтатутний
капітал1548,6019,17348,6018,942Вплив інфляції на статутний
капітал4127,150

24,000127,150

23,395Акції, викуплені у акціонерів(144)(27)(408)(75)Надбавка до
номінальної вартості акцій547103546101Накопичений нерозподілений
прибуток1690,08817,00479,52814,632Усього власного
капіталу266,24250,253255,41746,995Усього зобов’язань та власного
капіталу1,851,988349,5631,628,983299,721Позабалансові реальні та
потенційні зобов’язання17

Додаток М

Фінансова звітність

Звіт про прибутки і збитки за рік, що закінчився 31 грудня 2008 р.

Комен-тар20082007(у тисячах гривень і доларів США та у стабільній
вартості у гривнях на 31 грудня 2000 р.)(гривні)(долари
США)*(гривні)(долари США)*Доход від процентів та подібні
доходи18289,69954,681283,92752,240Витрати на виплату процентів та
подібні витрати19(104,412)(19,708)(117,038)(21,534)Чистий доход від
процентів185,28734,973166,88930,706Доход від зборів і
комісій134,67625,420124,87822,977Витрати на виплату зборів і
комісій(8,571)(1,618)(5,390)(992)Чистий доход від зборів і
комісій20126,10523,802119,48821,985Прибутки за вирахуванням збитків від
операцій з іноземними валютами 2114,6132,75819,9163,664Прибутки за
вирахуванням збитків від зміни вартості інструментів, наявних для
продажу 2,250425(4,285)(788)Доход від інших
операцій2,8745423,199589Операційний
доход331,12962,500305,20756,156Заробітна плата та інші виплати
працівникам (137,395)(25,933)(103,326)(19,011)Загальногосподарські
адміністративні витрати 22(92,209)(17,404)(78,627)(14,467)Знос і
амортизація9(25,286)(4,773)(17,721)(3,261)Збитки від зменшення корисної
вартості основних засобів і нематеріальних активів–(18,572)(3,417)Інші
збитки від зменшення корисної
вартості23(57,676)(10,886)(76,992)(14,166)Операційні
витрати(312,566)(58,996)(295,238)(54,322)Збиток по чистій монетарній
позиції–(10,113)(1,861)Прибуток (збиток) до
оподаткування18,5633,504(144)(27)Витрати на сплату податку на
прибуток24(7,978)(1,506)(4,508)(829)Чистий прибуток (збиток) за
рік10,5851,998(4,652)(856)

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019