.

Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 23760
Скачать документ

4

100

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ

ДИПЛОМНА РОБОТА

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Керівник роботи, ст. викладач

З.М.Карасьова

Студентка перепідготовки

банківських працівників

групи 2–ПС

І.В. Крамаренко

Харків–2009

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДIЛ 1.ТЕОРЕТИЧНI АСПЕКТИ КРЕДИТУВАННЯ

1.1 Теоретикосуттєва характеристика банківського кредиту

1.2 Організація кредитної діяльності в банку

1.3 Сучасний стан і проблеми банківського кредитування в Україні

1.4 Технікоекономічна характеристика ПриватБанку

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

2.1 Дослідження узагальнюючих показників кредитної діяльності
комерційних банків України

2.2 Аналіз кредитоспроможності позичальника

2.3 Аналіз кредитного портфеля і оцінка кредитної роботи філії “Х”
ПриватБанку

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

3.1 Концептуальні підходи щодо удосконалення механізму здійснення
кредитних операцій

3.2 Роль кредитного моніторингу у підвищенні ефективності здійснення
кредитних операцій

3.3 Шляхи зниження кредитних ризиків у комерційних банках України

РОЗДІЛ 4. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ
СФЕРІ

4.1 Характеристика інформаційних систем і технологій у банківській сфері
Стан інформаційних систем і технологій в сфері банківського
кредитування, основні протиріччя та їх аналіз

4.2 Перспективи створення та розвитку сучасних інформаційних систем і
технологій у банківській сфері

4.3 Основні задачі та вимоги до комплексних систем захисту банківських
інформаційних технологій

РОЗДІЛ 5. ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ
ОХОРОНИ ПРАЦІ В БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ

5.1 Аналіз санітарногігієнічних умов праці в установі банку

5.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика

5.3 Розробка заходів з охорони праці

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Одним з найважливіших елементів інфраструктури економіки країни є
комерційні банки. Комерційні банки – це унікальне фінансовоекономічне
формування, яке найбільш гнучко реагує на будьякі зміни, що відбуваються
на фінансовому ринку. Вони відіграють вирішальну роль у забезпеченні
взаємозв’язку між виробниками продукції (продавцями) та її споживачами
(покупцями), здійснюючи розрахунки між ними, залучають за плату
тимчасово вільні кошти юридичних та фізичних осіб, надають кредитні
ресурси у позики, виконують багато інших операцій та послуг. Ця роль
зростає ще більше в умовах розвитку і становлення ринкових відносин.
Протягом останніх років в Україні було досягнуто певних елементів
стабілізації банківської системи із збереженням її ринкової орієнтації,
здатної відігравати важливу роль у посиленні стабілізаційних процесів та
здійсненні структурних перетворень в економіці в цілому.

Кредит і кредитні відносини є невід’ємною складовою економічної системи
України. Сфера кредитування безпосередньо пов’язана з потребами розвитку
національного виробництва. Знаходячись у центрі сучасного
грошовофінансового господарства, обслуговуючи інтереси господарських
суб’єктів, кредит опосередковує зв’язки між державою, банком,
товаровиробниками і населенням. Нині завдання відновлення виробничого
призначення кредиту стає одним із першочергових. Кредитні відносини
мають сприяти виходу із економічної кризи в Україні і забезпечувати
прогресивний розвиток вітчизняного товарного виробництва. Ринкова
трансформація національної економіки відкрила новий етап у розвитку
кредитної справи. В останній час гостро постала проблема наукового
осмислення нових явищ у сфері кредитування, розуміння їх змісту, природи
і сутності, розробки ефективних схем і технологій кредитного процесу та
їх використання на практиці.

У зв’язку з цим набуває актуальності і особливого значення дослідження
питань організації та удосконалення роботи з кредитування установами
банків України та доцільність проведення досліджень для розвитку цього
питання.

Об’єктом дослідження є механізми здійснення кредитних операцій
комерційних банків України на основі даних кредитного підрозділу філії
“Х” ПриватБанку.

Метою даної роботи є зазначення головних напрямків і надання конкретних
пропозицій з питання удосконалення здійснення кредитних операцій
комерційними банками на основі систематизації теоретичних матеріалів,
розкриття діючої практики з організації процесу кредитування в банках і
виконаного аналізу.

Для досягнення поставленої мети в роботі виконані завдання:

– вивчена і викладена теоретичносуттєва характеристика банківського
кредиту;

– розглянута організація кредитної діяльності в комерційному банку;

проаналізовано сучасний стан і виявлені проблеми банківського
кредитування в Україні;

– досліджені узагальнюючі показники кредитної діяльності комерційних
банків України;

– проведені аналіз кредитного портфеля і оцінка кредитної роботи філії
“Х” ПриватБанку;

– запропоновані і викладені конкретні заходи щодо удосконалення
механізмів здійснення кредитних операцій в комерційних банках України.

Вказаному питанню приділяється значна увага Національного банку України
та Кабінету Міністрів, що знайшло своє відображення у законах „Про банки
і банківську діяльність”, „Про Національний банк України”, “Про заставу”
, в постановах Національного банку України „Про затвердження Інструкції
про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, “Положення НБУ про
кредитування”, “Про затвердження Положення про порядок формування та
використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями банків” та в інших законодавчонормативних матеріалах.

На вирішення цієї проблеми спрямовані дослідження авторів навчальних
посібників Васюренка О.В., А.М.Мороза, Панова Г.С., статей Чайковского
Я.І., Дзюблюк О.В., Зіміной О.В. та інших.

Впровадження пропозицій та рекомендацій, наданих в роботі, дозволить
покращити роботу з кредитування установами банків. Це надасть можливість
комерційним банкам організувати їх діяльність у відповідності з цілісною
системою управління кредитними операціями та кредитними ризиками,
впровадженням нових нетрадиційних кредитних пропозицій, загалом
підвищенню ефективності функціонування банківської системи.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕДИТУВАННЯ

1.1 Теоретикосуттєва характеристика банківського кредиту

Банківська система сьогодні одна з найважливіших і невід’ємних структур
ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обігу
історично йшли паралельно і тісно перепліталися. При цьому банки,
виступаючи посередниками в перерозподілі капіталів, істотно підвищують
загальну ефективність виробництва.

Комерційні банки відносяться до особливої категорії ділових підприємств,
що одержали назву фінансових посередників. Вони залучають капітали,
заощадження населення й інші грошові кошти, що вивільняються в процесі
господарської діяльності, і надають їх у тимчасове користування іншим
економічним агентам, що мають потребу в додатковому капіталі. Банківська
система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу,
забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери
виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу. Ця трансформація
дозволяє перебороти складності прямого контакту власників заощаджень і
позичальників, що виникають через розбіжність пропонованих і необхідних
сум, їхніх термінів, прибутковості і тому подібне.

Комерційні банки є багатофункціональними установами, що оперують у
різних секторах ринку позичкового капіталу. Великі комерційні банки
надають клієнтам повний спектр послуг, включаючи кредити, прийом
депозитів розрахунків і т.д. Найчастіше головною ознакою банківської
діяльності вважається прийом депозитів і видача кредитів.

До кредитних операцій належать активні операції банку, що пов’язані з
наданням клієнтам залучених коштів у тимчасове користування (надання
кредитів у готівковій або безготівковій формі, на фінансування
будівництва житла та у формі врахування векселів, розміщення депозитів,
проведення факторингових операцій, операцій репо, фінансового лізингу
тощо) або прийняттям зобов’язань про надання коштів у тимчасове
користування (надання гарантій, поручительств, авалів тощо), а також
операції з купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів і
від свого імені (включаючи андеррайтинг), будьяке продовження строку
погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо
повернення заборгованої суми.

У Положенні Національного банку України “Про кредитування” [13]
визначені поняття кредиту, суб’єктів кредитних відносин.

Кредит це позичковий капітал банку в грошовій формі, який передається в
тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення,
строковості, платності та цільового використання.

Кредитор суб’єкт кредитних відносин, який надає кредити іншому суб’єкту
господарської діяльності у тимчасове користування.

Позичальник суб’єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове
користування грошові кошти на умовах повернення, платності, строковості.

Суб’єкти господарської діяльності можуть використовувати такі форми
кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий,
консорціумний. Згідно з п.2 Положення НБУ “Про кредитування” такими
формами кредитів можуть користуватися об’єкти господарської діяльності.
Фізичні особи можуть використовувати споживчий кредит.

Комерційний кредит – це товарна форма кредиту, що визначає відносини з
питань перерозподілу матеріальних фондів за кредитною угодою між двома
суб’єктами господарської діяльності. Учасники кредитних відносин
регулюють свої господарські відносини і можуть створювати платіжні
засоби у вигляді векселів – зобов’язань боржника сплатити кредитору
зазначену суму у визначений строк. Об’єктом комерційного кредиту можуть
бути реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, щодо яких
продавцем надається відстрочка платежу. У разі оформлення комерційного
кредиту за допомогою векселя інші угоди про надання кредиту не
укладаються. Погашення комерційного кредиту може здійснюватися шляхом:

– сплати боржником за векселем;

– передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній
особі (крім банків та інших кредитних установ);

– переоформлення комерційного кредиту на фінансовий. У разі оформлення
комерційного кредиту не за допомогою векселя погашення такого кредиту
здійснюється на умовах, передбачених договором сторін.

Лізинговий кредит – це вид економічних відносин між юридичними особами
при оренді майна, що супроводжується укладанням лізингової угоди. Лізинг
є формою майнового кредиту.

Об’єктом лізингу є рухоме (машини, обладнання, транспортні засоби,
обчислювальна та інша техніка) та нерухоме (будинки, споруди, система
телекомунікацій та інше) майно.

Суб’єктом лізингу можуть бути лізингодавець (суб’єкт господарювання, що
є власником об’єкта лізингу і здає його в оренду), користувач (суб’єкт,
що домовляється з лізингодавцем на оренду про набуття права володіння та
користування об’єктом лізингу у встановлених лізинговою угодою межах),
виробник (підприємство, організація та інші суб’єкти господарювання, які
здійснюють виробництво або реалізацію товарноматеріальних цінностей).

Іпотечний кредит – це особливий вид економічних відносин з приводу
надання кредитів під заставу нерухомого майна.

Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, у власності яких є
об’єкти нерухомості або які мають поручителів, що надають під заставу
об’єкти нерухомості на користь позичальника.

Предметом іпотеки при наданні кредиту можуть бути: житлові будинки,
квартири, виробничі будинки, споруди, магазини, земельні ділянки і таке
інше, що є власністю позичальника і не є об’єктом застави за іншою
угодою.

Споживчий кредит – кредит, який надається фізичним особамрезидентам
України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг
і повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного
договору.

Банк надає споживчі кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються
виходячи з вартості товарів і послуг, які є об’єктом кредитування, в
межах вартості майнових прав, які можуть бути передані банку в
забезпечення фізичною особою з урахуванням суми її поточних доходів.
Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого
вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту або готівкою.

З метою забезпечення гарантії повернення “великих кредитів”, зменшення
рівня ризику при кредитуванні програм, які потребують значних кредитних
вкладень, використовується консорціумне кредитування.

Кредит може надаватися позичальнику банківським консорціумом такими
способами:

– шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з подальшим
наданням кредитів суб’єктам господарської діяльності;

– шляхом гарантування загальної суми кредиту провідним банком або групою
банків. Кредитування здійснюється в залежності від потреби в кредиті;

– шляхом зміни гарантованих банкамиучасниками квот кредитних ресурсів за
рахунок залучення інших банків для участі в консорціумній операції.

Рішення про участь у консорціумному кредитуванні приймає Правління
банку.

Банківський кредит це кредит, який надається банками у грошовій формі
на умовах платності, строковості, повернення , забезпеченості і
цільового використання.

Принципи повернення, строковості і платності означають, що кредит має
бути повернений позичальником банку у визначений у кредитному договорі
строк з відповідною платою за його користування.

Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для
захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу
через неплатоспроможність позичальника.

Цільовий характер використання кредиту передбачає вкладення позичкових
коштів на конкретні цілі, передбачені кредитним договором.

Кредитні операції здійснюються банками у межах кредитних ресурсів.

Основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів є власні
кошти банків, залишки на розрахункових та поточних (валютних) рахунках,
залучені кошти юридичних та фізичних осіб на депозитні рахунки до
запитання та строкові, міжбанківські кредити та кошти, одержані від
випуску цінних паперів.

Суб’єктами кредитних відносин в області банківського кредиту є
господарчі органи, населення, держава і самі банки. Як відомо, у
кредитній угоді суб’єкти кредитних відносин завжди виступають як
кредитор і позичальники. У банківській практиці існують
найрізноманітніші різновиди кредитів, що надаються юридичним та фізичним
особам, їх можна класифікувати за певними ознаками

Кредити, які надаються банками, поділяються:

а) за строками користування:

1) короткострокові до 1 року;

2) середньострокові до 3 років;

3) довгострокові понад 3 років;

Строк кредиту, а також відсотки за його користування (якщо інше не
передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту
отримання (зарахування на рахунок позичальника або сплати платіжних
документів з позичкового рахунку позичальника) до повного погашення
кредиту та відсотків за його користування.

б) за забезпеченням:

1) забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами);

2) гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи);

3) з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової
організації);

4) незабезпечені (бланкові);

в) за ступенем ризику:

1) стандартні кредити;

2) кредити з підвищеним ризиком;

г) за методами надання:

1) у разовому порядку;

2) відповідно до відкритої кредитної лінії;

3) гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою, із
стягненням комісії за зобов’язання);

д) за строками погашення:

1) водночас;

2) у розстрочку;

3) достроково (за вимогою кредитора, або за заявою позичальника);

4) з регресією платежів;

5) після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).

Слід зазначити, що в економічній літературі немає єдиної думки щодо
кількості та складу ознак класифікації видів кредиту тому і наведені
вище ознаки є орієнтовними.

1.2 Організація кредитної діяльності в банку

Процес кредитування будьяким комерційним банком базується на єдиних
принципах і підходах. Хоча кожен банк здійснює його з визначеними
індивідуальними особливостями (найчастіше складового ноухау банку)
сформованими, як правило «історично» під впливом попередньої кредитної
історії і цілого ряду різних факторів.

При проведенні кредитної політики комерційні банки виходять із
необхідності забезпечення поєднання інтересів банку, його акціонерів і
вкладників та суб’єктів господарської діяльності із врахуванням
загальнодержавних інтересів.

У сучасній термінології поняття терміна кредитна політика охоплює як
безпосередньо сферу кредитування, включаючи методи й основні процедури
здійснення кредитних операцій, форму і види кредитів, оцінку і керування
ризиками, так і «суміжні» області, безпосередньо до кредитування не
стосовні – керування пасивами, у частині узгодження їх із кредитними
операціями, здійснення планування кредитної діяльності, оцінки
кредитного портфеля підрозділів та інше.

Кредитна політика банку будується під впливом зовнішніх і внутрішніх
факторів, основними з яких є наступні:

а) зовнішні фактори:

1) вартість і наявність на ринку кредитних ресурсів;

2) рівень дисконтної ставки і рівень інфляції;

3) конкуренція;

4) законодавчі та інші регулюючі норми.

б) внутрішні фактори:

1) наявність і розвиненість клієнтської бази;

2) величина власних капіталів і можливості залучення ресурсів;

3) наявність і рівень кваліфікації персоналу;

4) досвід проведення кредитування;

5) філіальна структура і її характеристики;

6) зв’язок і взаємодія з холдинговими структурами та ін.

Сукупний вплив цих факторів і визнає наступні основні складові елементи
кредитної політики:

– порядок установлення процентної ставки;

– регламентація процесу кредитування (кредитні процедури), що встановлює
порядок проходження документів, вимоги до певних дій, які не
передбачають свободи прийняття рішень, рівень прийняття рішень і ліміти
відповідальності, оцінку ризиків і методику їхнього зниження, оформлення
забезпечення, взаємодія підрозділів і структур;

– обсяг і перелік кредитних послуг (кредитних продуктів), пропонованих
банком своїм клієнтам;

– аналіз, оцінка і коректування якості кредитного портфеля, кредитної
політики структурних підрозділів і стратегії банку на ринку
кредитування.

Існує цілий набір макроекономічних факторів, що роблять безпосередній
вплив на рівень і порядок установлення процентних ставок банком.

Поперше, масштаб виробництва, або ВВП.

Подруге, розмір грошових нагромаджень.

Потретє, циклічне коливання виробництва.

Почетверте, темп інфляції. При посиленні інфляції процентні ставки
збільшуються. Існують номінальні і реальні (за мінусом знецінювання
грошей) процентні ставки. Якщо темп інфляцій обганяє ріст відсотків, то
виграє позичальник, оскільки борг повертається «дешевими» грішми.

Поп’яте, державне регулювання процентних ставок. Держава диференціює
процентні ставки, виходячи з задач регулювання економіки, програм
економічного розвитку і політичних цілей. У 1981–1984 р. США проводили
політику високих процентних ставок з метою стримати інфляцію, підвищити
курс долара, залучити капітали. Це викликало підвищення відсотка й у
Західній Європі, що стала жертвою протекціонізму США. Із середини 80х
років, навпаки, з метою заохочення експорту товарів і зменшення дефіциту
торгівельного балансу стимулювалося зниження процентних ставок.

На мікрорівні процентні ставки встановлюються через:

– ступінь ризику (чим більше імовірність неповернення позички, тим вище
відсоток з метою компенсації ризику);

– термін кредиту (при довгостроковому кредитуванні вище ризик зміни
економічних умов і появи поставлених витрат);

– розмір позички (менша за розміром позичка йде під більший відсоток,
тому що витрати на її оформлення однакові з великою позичкою);

– особистість клієнта (самим великим і надійним позичальникам
забезпечується найнижча ставка);

– монополізація ринку (банк, що має монопольне положення в регіоні, може
стягувати більш високі ставки, оскільки клієнтам незручно
обслуговуватися в іншому місці).

Комерційні банки самостійно визначають порядок залучення та використання
коштів, проведення кредитних операцій, встановлення рівня відсоткових
ставок та комісійних винагород. Вони відповідають за своїми
зобов’язаннями перед клієнтами всім належним їм майном та коштами.

При наданні позичальнику кредиту в розмірі, що перевищує 10 відсотків
власного капіталу (“великі кредити”), комерційний банк повідомляє про
кожний такий випадок Національному банку. Жоден із виданих великих
кредитів не може перевищувати 25 відсотків власних коштів банків.

Загальний обсяг наданих кредитів не може перевищувати восьмикратного
розміру власних коштів комерційного банку.

З метою захисту інтересів кредиторів і вкладників банків кредитування
позичальників здійснюється згідно з чинним законодавством України з
дотриманням встановлених Національним банком України економічних
нормативів діяльності комерційних банків та вимог щодо формування
обов’язкових, страхових і резервних фондів.

Установи банку можуть надавати кредити всім суб’єктам господарської
діяльності незалежно від їх галузевої належності, статусу, форми
власності за умови наявності у них реальних можливостей та правових форм
забезпечення своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків за
користування ним.

Видача кредиту здійснюється конкретній юридичній особі, зареєстрованій
як суб’єкт підприємництва або фізичній особі.

Надання кредиту колективним підприємствам, створеним на підставі
договору між його членами, здійснюється за умови передбачення в статуті
їх солідарної відповідальності по зобов’язаннях підприємств усім своїм
майном.

Рішення щодо надання кредитів позичальникам, незалежно від запрошуваного
розміру кредиту, приймається колегіально (Правлінням банку, Кредитним
комітетом, Комісією і таке інше) більшістю голосів і оформляється
протоколом.

Правління, кредитний комітет та комітет по активах і пасивах визначають
основні напрями кредитної і відсоткової політики, а саме:

– поточні пріоритетні напрями в кредитуванні з урахуванням кредитних
ризиків у різних галузях народного господарства;

– обсяги кредитних ресурсів для видачі кредитів та структуру кредитного
портфеля;

– граничні розміри кредиту на одного позичальника, в межах яких можуть
надавати кредити установи банку;

– методику оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальника.

Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних
договорів, що укладаються між кредитором і позичальником тільки в
письмовій формі, які визначають взаємні зобов’язання та відповідальність
сторін і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох
сторін.

Кредитний договір може бути укладений як шляхом складання одного
документа, підписаного кредитором та позичальником, так і шляхом обміну
листами, телеграмами, телефонограмами, підписаними стороною, яка їх
надсилає.

Комерційні банки можуть надавати кредити всім суб’єктам господарської
діяльності незалежно від їх галузевої приналежності, статусу, форм
власності у разі наявності в них реальних можливостей та правових форм
забезпечення своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків
(комісійних) за користування кредитом. Для отримання кредиту позичальник
звертається в банк. Форма звернення може бути у вигляді листа,
клопотання, заявки, заяви. В документах зазначається необхідна сума
кредиту, його мета, строки погашення та форми забезпечення. Якщо
розрахунковий рахунок позичальника відкритий в іншому банку, то він
надає в банк установчі документи з зазначенням юридичної адреси, картку
із зразками підписів, завірену банком та довідку банку про залишки
коштів на рахунках і наявності заборгованості за позичками.

Розмір відсоткових ставок та порядок їх сплати встановлюються банком і
визначаються в кредитному договорі в залежності від кредитного ризику,
наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному
ринку, строку користування кредитом, облікової ставки та інших факторів.

У разі зміни облікової ставки умови договору можуть переглядатися і
змінюватися тільки на підставі взаємної згоди кредитора та позичальника.

Для кредитів, що надаються в іноземній валюті необхідно враховувати
також відсоткові ставки, які діють на міжнародних ринках капіталів.

Комерційний банк аналізує, вивчає діяльність потенційного позичальника,
визначає його кредитоспроможність, прогнозує ризик неповернення кредиту
і приймає рішення про надання або відмову у наданні кредиту.

Кредити видаються виключно на комерційних засадах з обов’язковим
додержанням таких умов:

– кредити надаються позичальнику в безготівковій формі шляхом оплати
розрахункових документів з позичкового рахунку. Перевага надається такій
формі розрахунку, яка передбачає оплату за розрахунковими документами за
фактично відвантажену продукцію (виконані роботи, надані послуги), та
акредитивній формі;

– кредити для розрахунків з громадянами за укладеними з ними договорами
за здану сільськогосподарську продукцію надаються в безготівковому
порядку шляхом перерахування коштів на особливі рахунки громадян. В
окремих випадках ці кошти можуть видаватися готівкою у рахунок наданого
кредиту;

– використання їх на цілі, передбачені кредитним договором, зі
збереженням права контролю банку за цільовим використанням кредиту;

– кредит надається тільки для цільового використання, на реалізацію
конкретного проекту чи господарської операції, технікоекономічна
експертиза яких свідчить про їх достатню дохідність з урахуванням
економічної кон’юнктури і ризиків у конкретній галузі народного
господарства, тенденції розвитку ринку;

– сума кредиту, що надається позичальнику, знаходиться в межах ліміту,
встановленого для підрозділу банку;

– проведення установою банку всебічного комплексного аналізу
фінансовогосподарської діяльності позичальника для оцінки його
кредитоспроможності, фінансової стабільності, рентабельності,
ліквідності;

– здійснюється кредитування тільки тих видів діяльності, які передбачені
Статутом позичальника;

– кредит повинен бути забезпечений заставою майна, яке належить
позичальнику, та на яке, відповідно до чинного законодавства, може бути
звернене стягнення, або іншими видами забезпечення, які застосовуються в
банківській практиці (гарантія, поручительство, страхування);

– платності, повернення та цільової спрямованості.

Основними критеріями оцінки кредитоспроможності позичальника можуть
бути:

– забезпеченість власними коштами не менш як 50 відсотків усіх його
видатків;

– репутація позичальника (кваліфікація, здібності керівника, дотримання
ділової етики, договірної, платіжної дисципліни);

– оцінка продукції, що випускається, наявність замовлення на її
реалізацію, характер послуг, які надаються (конкурентноздатність на
внутрішньому та зовнішньому ринках, попит на продукцію, послуги, обсяги
експорту);

– економічна кон’юнктура (перспективи розвитку позичальника, наявність
джерел коштів для капіталовкладень) тощо.

Забороняється надання кредитів на:

– покриття збитків господарської діяльності позичальника;

– формування та збільшення статутного фонду комерційних банків та інших
господарських товариств.

Кредитний ризик може забезпечуватися страхуванням. У разі застосування
страхування кредитного ризику банк має впевнитись у надійності
страховика. Сума страхових зобов’язань, які страховик може прийняти на
себе, залежить від правового Статусу товариства, у формі якого створена
страхова організація.

Для більшої надійності вищезазначених видів забезпечення кредиту може
укладатися тристороння угода: банк – гарант (поручитель, страхова
організація) – позичальник.

Банк здійснює контроль за виконанням позичальником умов кредитного
договору, цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним його
погашенням. При цьому банк протягом усього строку дії кредитного
договору підтримує ділові контакти з позичальником, зобов’язаний
проводити перевірки стану збереження заставленого майна, що повинно бути
передбачено кредитним договором. У разі виявлення фактів використання
кредиту не за цільовим призначенням банк має право достроково розірвати
кредитний договір, що є підставою для стягнення всіх коштів в межах
зобов’язань позичальника за кредитним договором у встановленому чинним
законодавством порядку.

У разі несвоєчасного погашення боргу за кредитом та сплати відсотків
(комісій), при відсутності домовленості про відстрочення погашення
кредиту, банк має право на застосування штрафних санкцій у розмірах,
передбачених договором.

Надання кредитів комерційними банками на міжбанківському ринку
регламентується Законом України “Про банки і банківську діяльність” [3],
нормативними актами Національного банку України, статутами комерційних
банків та кредитними договорами.

Кредитні відносини між комерційними банками визначаються на договірних
засадах, шляхом укладання кредитних договорів і мають передбачати права
та зобов’язання сторін з належним оформленням справ за міжбанківськими
кредитами.

Надання міжбанківських кредитів має супроводжуватися відкриттям рахунків
відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
Комерційні банки як економічно самостійні і незалежні від виконавчих та
розпорядчих органів державної влади у своїх рішеннях, пов’язаних із
оперативною діяльністю, мають право самостійно встановлювати рівень
відсоткової ставки за міжбанківськими кредитами залежно від попиту та
пропозиції на міжбанківському ринку та рівня облікової ставки.

Загальний розмір отримання комерційними банками міжбанківських кредитів
обмежується двократним розміром власних коштів банку. Національний банк
України, враховуючи фінансовий стан комерційного банку, має право
встановлювати інші обмеження загальної суми залучення та надання
комерційними банками міжбанківських кредитів.

1.3 Сучасний стан і проблеми банківського кредитування в Україні

В умовах перехідного періоду і трансформації господарської системи на
ринкових засадах головним завданням економічної політики держави є
створення сприятливих умов для розвитку виробництва у всіх секторах
економіки країни і забезпечення безперервності відтворювального процесу.
Серед найбільш важливих напрямів реалізації цього завдання є активізація
кредитної діяльності банківської системи України. Нині кредитна
активність банків нашої країни перебуває на рівні, що не є адекватним
потребам реального сектора відповідно до вихідних умов виробництва і
обігу продукції у діючій системі господарських зв’язків між
підприємствами. Свідченням цього є низька частка банківських кредитів у
загальній величині валового внутрішнього продукту країни представлена в
табл.1.1.

Таблиця 1.1 Питома вага кредитів комерційних банків у ВВП України

РокиОбсяг ВВП (млн.грн.)Кредити, надані КБ (млн.грн.)Питома вага
банківських кредитних вкладень у ВВП, %200281 5195 4526,7200393 3657
2957,82004102 5938 8738,62005127 12611 7879,32006170 07019
12111,22007204 19027 79213,62008220 55641 19918,7

Не може бути позитивно розцінена і стійка тенденція до зростання
банківських вкладень в економіку при збереженні загального скорочення
обсягів виробництва. Макроекономічними аспектами першопричин даних
процесів є прорахунки у грошовокредитній і фіскальній політиці, низькі
темпи приватизації, незадовільний розвиток фінансового ринку, ринку
робочої сили і нерухомості. З огляду на існуючі економічні відносини
українські банки ще не можуть впровадити деякі види кредитування, які є
типовими для західних банків. Нестабільність фінансового стану клієнтів
посилюють кредитні ризики, обумовлюють застосування форм кредитування,
які захищають інтереси банкукредитора.

Однак і на мікроекономічному рівні не слід недооцінювати недоліки у
діяльності самих банків стосовно кредитування, що є однією з найбільш
ризикових банківських операцій. Тому необхідною умовою застосування
комерційними банками ефективних методів видачі позик клієнтам є
мінімізація кредитного ризику за всіма напрямами вкладення коштів.

Основним напрямом зазначеної мінімізації слід вважати ефективне
управління кредитним портфелем комерційного банку, що є актуальним
завданням вдосконалення усієї системи управління банківським кредитним
портфелем, котрий необхідно розглядати не просто як загальний обсяг усіх
наданих комерційним банком позичок, а як сукупність вимог банку за
кредитами, класифікованими на основі критеріїв, пов’язаних з різними
факторами кредитного ризику.

Механізм управління кредитним портфелем це заходи щодо організації
ефективної роботи з індивідуальними позичальниками і мінімізації
кредитного ризику за кожною окремою позикою, наданою банком; з іншого –
це управління портфелем виданих позик на рівні комерційного банку
загалом.

Перший рівень управління охоплює ті елементи організації кредитного
процесу, основне призначення яких полягає у створенні необхідних умов
для забезпечення своєчасного повернення наданих банком кредитів із
виплатою належних процентів. При розгляді усієї сукупності інструментів,
які використовуються нині українськими комерційними банками, можна
констатувати наявність тенденції до певного наближення вітчизняної
практики використання основних засобів мінімізації кредитного ризику до
світового досвіду застосування банками стандартного набору інструментів,
покликаних реалізувати відповідні майнові інтереси кредитора стосовно
позичальника. Дані інструменти умовно можна було б поділити на дві
основні групи:

– попередній аналіз кредитоспроможності клієнта як засіб оцінки
принципової можливості і доцільності видачі позички, а також визначення
імовірності її своєчасного погашення;

– реалізація спеціальних заходів, спрямованих на забезпечення повернення
кредиту в разі фінансової неспроможності позичальника.

Аналіз кредитної діяльності банків свідчить, що багато рішень щодо
видачі позик не базуються на уважному вивченні надійності клієнтів,
перспектив і джерел погашення боргу. Спеціалісти по кредитних операціях
часто не мають необхідну інформацію про клієнта, не вивчають навіть його
баланси. Розгляд заявки не завжди супроводжується перевірками на місці
фінансового стану, структури та якості активів, стану обліку та інших
аспектів діяльності бажаючого одержати кредит.

В сучасних умовах, коли відсутні певні єдині уніфіковані методики
провадження аналітичної роботи з оцінки кредитоспроможності клієнтів,
затверджені в нормативному порядку, кожним комерційним банком
розробляється власна схема оцінки здатності потенційного позичальника
розрахуватися за взятими на себе перед банком зобов’язаннями. За
подібних обставин необхідно зазначити існуючу практику, за якої багатьма
банківськими установами основна увага в процесі оцінки
кредитоспроможності клієнта приділяється, здебільшого, оцінці його
фінансового стану з використанням методики, базові положення якої
утворюють рекомендаційні показники Національного банку України
(передусім, це коефіцієнти загальної та абсолютної ліквідності,
коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів, коефіцієнт
маневреності власних коштів). Що ж до інших напрямів аналітичної роботи
з визначення кредитоспроможності позичальника, які дозволили б у повному
обсязі отримати уявлення про різноманітні аспекти виробничогосподарської
діяльності підприємства, то вони використовуються недостатньо (або ж
таке використання має досить формальний характер). Очевидно, що для
забезпечення ефективності кредитних вкладень банку та формування
якісного за складом позичальників кредитного портфеля необхідно
використовувати усі можливі групи показників, аналіз динаміки яких міг
би надати банку комплексне уявлення про перспективи використання наданих
в кредит коштів та можливості позичальника їх погасити.

При цьому найбільш доцільним є застосування чотирьох груп показників, що
відображають ключові аспекти діяльності підприємства – його ліквідність,
фінансову стійкість, ділову активність та економічну ефективність. Як
важливий напрям підвищення ефективності оцінки кредитоспроможності
клієнтів банку можна розглянути аналіз грошового потоку підприємства, що
може суттєво доповнити загальну оцінку кредитоспроможності клієнта,
проведену на основі розрахунку фінансових коефіцієнтів.

Результати аналізу діяльності клієнта за вказаними напрямами дозволяють
банку прийняти оптимальне рішення щодо можливості і доцільності видачі
кредиту, його розмірів, строків та рівня процентної ставки.

Особливістю сучасної практики використання кредитних договорів в Україні
є в цілому їх однотипний характер, невеликий перелік умов, недостатньо
високий правовий рівень. Однотипність кредитних договорів обумовлена
наданням комерційними банками клієнтам, головним чином, короткострокових
кредитів на їх поточні потреби, причому у вигляді разових позик. В
результаті банки використовують обмежений кредитний інструментарій, який
фіксується в кредитних договорах. На практиці мають місце недостатня
увага банків до індивідуальних особливостей позичальників, з якими
укладаються договори. Кредитні договори, як правило, не відображають
відповідальність сторін (особливо банку) за їх невикористання, не
визначають умов їх розірвання і наслідків цього акту, не передбачають
особливих умов кредитування та інших важливих сторін з точки зору
ефективності кредитних відносин.

Хоча аналітична робота банку щодо оцінки кредитоспроможності
позичальників є основним способом управління кредитним ризиком, навіть
всеосяжний глибокий аналіз господарсько-фінансового стану клієнтів банку
не може служити надійною гарантією погашення ними отриманих кредитів. За
певних обставин, особливо в умовах нестабільної економічної ситуації,
можуть траплятися випадки, коли навіть першокласні позичальники
виявляються неспроможними виконувати свої зобов’язання перед
кредиторами.

У зв’язку з цим банкам слід розраховувати на додаткові способи
управління кредитним ризиком, важливе місце серед яких займає комплекс
попередніх заходів, спрямованих на забезпечення повернення виданих
кредитів у випадку неспроможності позичальника виконувати свої фінансові
зобов’язання. Реалізація вказаних заходів передбачає визначення
конкретних джерел погашення позичальником наявної у нього
заборгованості, якщо повернення кредиту за рахунок виручки від
реалізації продукції (що в звичайних умовах є основним джерелом
погашення позики) в силу порушення нормального ходу виробничого процесу
не є можливим.

У нашій країні комерційними банками застосовуються три основні форми
забезпечення повернення кредиту: застава, гарантія і страхування. Однак
у зв’язку з тим, що жодна із зазначених форм не є досконалою у всіх
відношеннях (з огляду на недоліки існуючої правової бази з реалізації
майнових інтересів кредитора, а також відсутності достатньо надійного
кола третіх осіб за кредитним договором – поручителів, гарантів,
страхових організацій – які б могли належним чином виконувати
зобов’язання позичальника) оптимальним способом застосування вказаних
методів мінімізації кредитного ризику є їх поєднання.

Другий рівень управління кредитним портфелем комерційного банку
передбачає реалізацію певних заходів щодо формування такої структури
загального обсягу кредитних вкладень банківської установи, яка б
дозволила звести до мінімуму імовірність втрат за усіма позичковими
операціями, здійснюваними комерційним банком. При цьому даний аспект
фінансового менеджменту банку охоплює два основні напрями роботи з
управління кредитним процесом: класифікацію наданих позик за рівнем
ризику й створення необхідних резервів для відшкодування можливих втрат
за кредитними операціями, а також реалізацію певних обмежувальних
заходів з метою поліпшення структури кредитного портфеля.

У світовій банківській практиці перший із зазначених напрямів
застосовується, як правило, у вигляді кількох послідовних і
взаємопов’язаних між собою етапів: встановлення критеріїв оцінки якості
позик з позиції кредитного ризику; розробки методів оцінки якості позик
на основі цих критеріїв; класифікації позик; визначення величини ризику
у кожній групі позик і по кредитному портфелю в цілому; розрахунку на
цій основі розміру резерву, необхідного для покриття можливих збитків.

Критерії оцінки якості позик можуть включати: призначення позики, її
вид, розмір, строк і порядок погашення, форму власності і галузеву
належність клієнтів, їх кредитоспроможність, вигідність для банку
взаємовідносин з ними, наявність вторинних джерел погашення позик та
інші фактори, що визначають величину індивідуального кредитного ризику.

У роботі комерційних банків розвинутих країн, як правило, прийнято
виділяти два основні методи оцінки якості позик залежно від обраних
критеріїв: номерний і бальний. При першому методі рейтинг позики
визначається на основі наведених ознак. Наприклад, рейтинг 1
присвоюється позиці, виданій клієнту з найвищим класом
кредитоспроможності, високою репутацією, першокласним забезпеченням. При
другому методі за кожним критерієм розробляється шкала бальної оцінки
залежно від ситуації. Наприклад, кредити під запаси отримують більш
високу бальну оцінку, ніж кредити на затрати виробництва чи капітальні
затрати, великі позики мають нижчу оцінку в балах, ніж середні або
дрібні. В цілому, чим вищий кредитний ризик, пов’язаний з тим чи іншим
критерієм, тим нижчі бали.

Відповідно до обраного методу класифікації всі позики, видані банком,
розподіляються на групи залежно від величини кредитного ризику – від
найменшої до максимальної величини. Кількість груп, необхідних для такої
класифікації, визначається кожним банком окремо, залежно від
особливостей його діяльності. Наприклад, така диференціація може
визначати відмінні, добрі, задовільні, сумнівні та безнадійні кредити
залежно від того, які критерії банк обирає. Після цього на основі
якогось певного методу оцінки якості позик – номерного чи за сумою балів
– банк визначає загальну величину ризику власного кредитного портфеля в
цілому та в розрізі окремих груп кредитів.

Така аналітична робота дозволяє комерційному банку, з одного боку,
правильно оцінити величину резервного фонду, необхідного для покриття
можливих витрат за позичковими операціями, а з іншого – дає можливість
визначити оптимальні напрями щодо поліпшення структури кредитного
портфеля.

Необхідно зазначити, що і в Україні чинним положенням НБУ «Про порядок
формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями комерційних банків» [16], затвердженим постановою
Правління № 279 від 06.07.00 р., встановлено такий порядок класифікації
наданих комерційним банком позичок і створення відповідних резервів на
покриття кредитних ризиків, який загалом можна вважати достатньою мірою
наближеним до світової практики роботи комерційних банків з управління
власними кредитними портфелями.

Так, кожна позика, надана банком, залежно від рівня ризику належить до
однієї з п’яти груп кредитів усього портфеля:

– стандартних;

– під контролем;

– субстандартних;

– сумнівних;

– безнадійних.

При цьому рівень ризику як базовий критерій класифікації кредитів за
вказаними групами оцінюється залежно від таких основних параметрів як:

– загальна оцінка фінансового стану позичальника на основі
рекомендованих Національним банком показників (відповідно до цього
позичальники поділяються на п’ять класів – з фінансовою діяльністю від
дуже доброї до незадовільної);

– погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та
процентів за нею (даний критерій може бути гарним, слабким або
недостатнім – залежно від дотримання встановленого графіка виконання
позичальником взятих на себе зобов’язань).

Здійснюється класифікація кредитного портфеля за ступенем ризику та
визначається категорія кредитної операції (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 Класифікація кредитного портфеля за ступенем ризику

Фінансовий стан позичальника (клас) Обслуговування боргу позичальником
(група) “добре” “слабке” “незадовільне” “А” “стандартна” “під
контролем” “субстандартна” “Б” “під
контролем” “субстандартна” “сумнівна” “В” “субстандартна” “сумнівна” “бе
знадійна” “Г” “сумнівна” “безнадійна” “безнадійна” “Д” “безнадійна” “без
надійна” “безнадійна” 

На підставі класифікації валового кредитного ризику та врахування
прийнятого забезпечення банк визначає чистий кредитний ризик за кожною
кредитною операцією і зважує його на встановлений коефіцієнт
резервування: “стандартна” – 2%, “під контролем “ – 5%, “субстандартна”
– 20%, “сумнівна” – 50%, “безнадійна” – 100%.

Що стосується другого важливого елемента роботи з управління кредитним
портфелем комерційного банку реалізації обмежувальних заходів з метою
поліпшення структури кредитного портфеля, то необхідно зазначити
недостатній рівень уваги, що приділяється комерційними банками нашої
країни даному аспекту фінансового менеджменту. Йдеться, передусім, про
такі заходи як диверсифікація й лімітування кредитного портфеля банку.

Диверсифікація передбачає розосередження кредитних вкладень банку серед
більшого числа позичальників та мінімізацію суми кредиту, виданого
одному клієнту.

Не менш важливим завданням у процесі управління кредитним портфелем
комерційного банку є лімітування, що являє собою таку форму контролю за
формуванням портфеля наданих банком кредитів, яка полягає у встановленні
максимально можливих розмірів видачі позички клієнту. Зазначені ліміти
можуть встановлюватись як у вигляді певних нормативів (прикладом,
стосовно величини капіталу банку, ресурсної бази, рівня сформованих
резервів тощо), так і у вигляді абсолютних граничних величин.

Таким чином, сучасний стан кредитування в Україні характеризується як
розвиваючийся, тому він налічує багато проблем і це визначає
актуальність завдання щодо вдосконалення системи управління кредитними
операціями, а саме комплексне використання банком різних способів оцінки
індивідуального кредитного ризику щодо кожного позичальника, що дає
можливість правильно визначити сукупний кредитний ризик комерційного
банку в цілому, посилення кредитного моніторингу, застосування
диверсифікації й лімітування, впровадження нових перспективних форм
кредитування та інше.

1.4 Техніко-економічна характеристика ПриватБанку

Заснований 19 березня 1992 року, на сьогоднішній день ПриватБанк входить
у число найбільших системних банків країни і є визнаним лідером
банківської системи України. За станом на 01.01.2009р., оплачений
статутний фонд банку складає 260 млн. грн., капітал – 533 млн.грн.
Авторитетний міжнародний фінансово-аналітичний журнал «The Banker» за
результатами проведеного в 2000 і 2002 роках дослідження, присвоїв
ПриватБанку звання «The Bank of Year». Інший впливовий журнал –
«Euromoney» – чотири роки підряд (у 1999, 2000, 2001 і 2002 роках)
визнає ПриватБанк кращим банком України. За підсумками фінансового
рейтингу, проведеного українською газетою «Бізнес», ПриватБанк у 1999 і
2001 роках був визнаний переможцем у самій престижній банківській
номінації «Банк, у якому ви б розмістили свій депозит».

Переваги ПриватБанку: сама широка мережа відділень, досвідчений
персонал, прості і зрозумілі процедури, гнучкість в обслуговуванні і
ставка на електронні технології Internet Banking, Ecommerce, ATMBanking.
Володіючи генеральною ліцензією Національного Банку України, ПриватБанк
здійснює весь спектр наявних на вітчизняному ринку банківських послуг по
обслуговуванню корпоративних і приватних клієнтів відповідно до
міжнародних стандартів. На ринку корпоративного банківського
обслуговування клієнти ПриватБанку – більш 180 тисяч найбільших
українських підприємств і корпорацій, підприємств малого і середнього
бізнесу.

На сьогоднішній день банк пропонує своїм клієнтам широкий перелік
кредитних продуктів, що враховують реальні потреби клієнта. При цьому,
ПриватБанк – банк, що надає клієнту не монопослуги, а комплексне рішення
задач, засноване на індивідуальному підході і підкріплене широким
досвідом роботи банку на вітчизняному і міжнародному фінансовому ринку.

Приватбанк вважає одним із пріоритетних напрямків своєї роботи розвиток
комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. На сьогоднішній
день банк пропонує громадянам України більш 300 видів послуг, серед яких
поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми
споживчого кредитування, здійснювані в партнерстві з ведучими
вітчизняними торговими, ріелтерськими компаніями й автовиробниками. Банк
є уповноваженим Урядом України банком по виплаті пенсій і соціальної
допомоги громадянам, виплаті компенсацій жертвам нацистських
переслідувань, і активно впроваджує програми обслуговування для окремих,
найменш соціально захищених, категорій клієнтів, зокрема, пенсіонерів.
Сьогодні рахунки в ПриватБанку мають більш 3,5 мільйонів українських
громадян, банк обслуговує більш 700 тисяч пенсіонерів і одержувачів
соціальних виплат, що свідчить про високий рівень довіри до банку з боку
населення.

Регіональна мережа ПриватБанку, що включає в себе більш 1420 філій і
відділень по всій Україні, дозволяє будь-якому клієнту одержати самий
високий рівень обслуговування практично в будь-якому регіоні країни.
ПриватБанк має кореспондентські відносини з 317 банками з 23 країн
світу. Також банк розвиває свою присутність за кордоном – сьогодні банк
має філію на Кіпрі, представництва в Москві, Молдові, Казахстані.

Головним пріоритетом ПриватБанку є його орієнтація на впровадження
передових банківських технологій, багато з який одержали розвиток на
українському ринку завдяки інноваціям банку. Ще 6 років тому, коли
ПриватБанк першим почав масовий випуск міжнародних платіжних карт, в
Україні була відсутня система безготівкових карткових платежів, а
населення з недовірою відносилося до нових банківських продуктів.
Сьогодні цей ринок є одним із самих динамічно розвиваючихся в Східній
Європі. І це ринок, де ПриватБанк – не тільки безсумнівний лідер, але і
багато в чому визначає філософію його розвитку. Сьогодні Приватбанку
належить більш 41% ринку пластикових карт. Обсяг випуску карт у 2008
році виріс у 3 рази до 2,4 мільйони. ПриватБанк став першим банком у
Східній і Центральній Європі, що випустив більш 1000000 карт VISA і став
членом елітного «Клуба мільйонерів» VISA. Кожен третій український АТМ і
Постерминал – належить ПриватБанку, що дозволило за кілька років
створити в Україні засновану на міжнародних стандартах систему
безготівкових карткових платежів. Також ПриватБанк першим в Україні
запропонував своїм клієнтам систему інтернетбанкінга «Приват24», послуги
«мобільного» банкінга, послуги з продажу через мережу своїх банкоматів і
POSтерміналів електронних ваучерів ведучих операторів мобільного зв’язку
і IPтелефонії.

За 2007 рік чисті активи ПриватБанку період виросли на 40,2%, їх частка
становила 10,2% активів усієї банківської системи України. Зростання
активів українських банків в основному відбулось за рахунок збільшення
кредитного портфеля (без врахування міжбанківських кредитів) на 35,5% (у
ПриватБанку – на 63,7 %). В цілому кредитний портфель українських банків
становив – 31907,0 млн.грн. (63,3% суми чистих активів), тоді як у
ПриватБанку – 3284,12 млн.грн. (68,1%). Позитивним у діяльності банків є
ріст обсягів довгострокових кредитів, які за 2007 рік збільшились на
73,2% (за 2006 рік – на 36,0%), а також поліпшення якості кредитного
портфеля. Проблемні кредити (прострочені і сумнівні) зменшились на
28,6%, а частка проблемних кредитів у кредитному портфелі зменшилась з
11,4% до 6,0% (у ПриватБанку – відповідно з 16,4% до 9,4%). Чисті
зобов’язання українських банків за 2007 рік збільшились на 29,5% до
39262,6 млн.грн., у ПриватБанку – на 40,9%, його частка становить 11,3%
всієї суми банківських зобов`язань. Зростання зобов`язань банків в
основному відбулося за рахунок збільшення вкладів фізичних осіб, які
виросли на 4508,8 млн.грн., або на 67,8%, кошти суб’єктів
підприємницької діяльності збільшились на 2568,2 млн.грн., або на 21,0%,
кошти бюджету і позабюджетних фондів – на 184,4 млн.грн., або на 13,7 %.
У ПриватБанку кошти фізичних осіб виросли на 71,4% кошти юридичних осіб
– на 45,3%.

Одним з найважливіших пріоритетів для банків залишається забезпечення
прибуткової діяльності. За 2007 рік банки отримали прибуток в сумі 587,4
млн.грн. Рентабельність активів становила 1,3%, прибутковість капіталу –
8,1%. Прибуток ПриватБанку становив 36,173 млн.грн., рентабельність
активів – 0,88%, капіталу – 11,12%.

Сприятливі макроекономічні тенденції розвитку економіки і правильно
вибрана стратегія розвитку в 2007 році дозволили ПриватБанку повною
мірою реалізувати свої конкурентні переваги й посилити лідерські позиції
в основних сегментах ринку фінансових послуг України.. Основними
стратегічними пріоритетами ПриватБанку є:

– раціональне поєднання надійності і прибутковості банку;

– пропозиція банківських продуктів з супровідними послугами;

– безперервне освоєння прогресивних банківських продуктів і перевищення
якості традиційних;

– інтенсивне нарощування обсягів розрахункових операцій через електронні
засоби зв`язку і впровадження техніко-технологічних інновацій в процес
банківського обслуговування клієнтів;

– подальше розширення мережі ТВБВ.

ПриватБанк пропонує своїм корпоративним клієнтам повний спектр якісних
банківських послуг, присутніх на українському фінансовому ринку.
Концепція обслуговування корпоративних клієнтів у ПриватБанку передбачає
швидше всього представлення комплексу послуг, а не окремої послуги, що
дозволяє клієнту повністю використати технологічні, комерційні й
фінансові досягнення банку для ефективного розвитку свого бізнесу.

Сприяння розвитку вітчизняної економіки є стратегічним завданням
розвитку банку. На сьогодні банк пропонує своїм клієнтам широкий перелік
кредитних продуктів, які враховують реальні потреби клієнтів. Зокрема,
банк здійснює короткотермінове кредитування клієнта для покриття
платіжних розривів у поточній діяльності, термінове кредитування,
надання кредитних ліній, а також операцій з інвестиційного кредитування
й фінансового лізингу.

Залежно від мети використання кредиту і форми його погашення банк надає:

– овердрафт;

– термінові кредити;

– кредитні лінії;

– кредити по лініях ЕБРР і НУФ;

– авальний кредит;

– факторинг;

– форфейтинг;

– лізинговий кредит;

– банківські гарантії.

Кредитування, зокрема малого й середнього бізнесу, є для ПриватБанку
одним з найпріоритетніших напрямків діяльності. В банку створені й
відпрацьовані кредитні технології, що дозволяють мінімізувати витрати на
обслуговування кредитів цьому сектору економіки, що найближчим часом
сприятиме збільшенню обсягів кредитів, які банк надає малим і середнім
підприємствам. ПриватБанк активно розвиває Програму підтримки малого й
середнього бізнесу в Україні (мікрокредитування) як за рахунок власних
коштів, так і за рахунок коштів ЄБРР (лінія SME1) і НУФ
(НімецькоУкраїнський фонд). ПриватБанк вживає активних заходів для
надання клієнтам послуг з кредитування на придбання нерухомості,
автомобілів, товарів широкого вжитку в кредит в рамках Програми
“Розстрочка”.

У ПриватБанку функціонує “Вексельний торговий майданчик”, на базі якого
проводяться будь-які операції, пов’язані з придбанням і реалізацією
векселів (в т. ч. операції за дорученням клієнтів):

– облік векселів;

– облік векселів з реверсом;

– купівля-продаж векселів;

– обмін векселів;

– купівля-продаж, обмін векселів за дорученням клієнтів.

Обслуговування приватних клієнтів з моменту заснування ПриватБанку є
одним з найпріоритетніших напрямків діяльності. ПриватБанк першим з
вітчизняних банків надав серйозного значення роздрібним операціям, і
сьогодні в цій сфері банк займає провідні позиції завдяки ефективному
поєднанню якості розрахункових послуг з можливостями по управлінню
накопиченнями. Широка мережа філій і відділень робить банк ближчим до
фізичного клієнта, а його послуги – доступнішими. На сьогодні ПриватБанк
надає клієнтам повний перелік можливих в Україні банківських послуг на
всіх сегментах ринку: широкий спектр депозитних операцій (понад 80 типів
вкладів в національній та іноземній валюті), кредитування на споживчі
потреби , кредитування під покупку житла (технологія “Житло в кредит”),
автомобіля (технологія “Автомобіль в кредит”), товари народного
споживання (технологія “Товари в розстрочку”)

Сальдо кредитного портфеля в гривневому еквіваленті (враховуючи кредитні
ліміти по пластикових картках) протягом року зросло з 89,2 млн.грн. до
238,5 млн.грн. (на 149,3 млн.грн. – в 2,67 рази). При цьому кількість
рахунків з врахуванням кредитних лімітів на пластикових картках зросла з
88659 до 152126 (на 63467 рахунків – 71,6%). Частка ПриватБанку на ринку
споживчого кредитування в Україні становить 23,26%. В рамках реалізації
програми “Автомобіль в кредит” укладені угоди з системними компаніями,
що виготовляють і продають автомобілі – СП “АвтоЗАЗODaewoo”, корпорація
“Автоінвестбуд”. За рік видано понад 1000 кредитів для придбання нових
автомобілів на загальну суму понад 27,5 млн.грн.

Активно розвивалась програма “Товари в розстрочку”, яка дає можливість
громадянам з практично будь-яким рівнем доходів придбати нові побутові
товари без додаткового забезпечення. Обсяг кредитів, виданих за цією
програмою, становив більш як 19,5 тис. на загальну суму понад 18,6
млн.грн. Динамічно розвивалось кредитування за програмою “Житло в
кредит”.

Показники ПриватБанку, аудійовані по МСБО наведені в табл. 1.3

Таблиця 1.3 Основні показники ПриватБанку

Показник (аудійовано по МСБO)2008 рік2007 рікСумарні активи, тис. грн. 4
753 2473 455 726Капітал банку, тис. грн. 334 721334 721Прибуток після
оподаткування, тис. грн. 56 67748 205Всього, кредити клієнтам за
винятком резервів, тис. грн 2 942 6891 654 810Інвестиції, тис. грн 282
611291 832Всього, депозити клієнтів, тис. грн 3 759 1402 753 738Чистий
відсотковий прибуток / Загальний прибуток % 45,930,3Невідсотковий
прибуток / Загальний прибуток, %
54,169,7ROА,%1,41,6ROE,%17,516,8Ліквідні активи / Загальні активи, %
23,833,4Коефіцієнт гірингу 14,410,0Коефіцієнт достатності капіталу (BIS
capital ratio),% 9,2412,83Банківські депозити /Всього депозити, %
12,09,1Всього кредити клієнтам / Всього кредити, % 68,954,6Сума резервів
по кредитах / Всього кредити, % 14,821,1Кількість рахунків клієнтів 2
288 6621 560 592Кількість філій і відділень809443

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

2.1 Дослідження узагальнюючих показників кредитної діяльності
комерційних банків України

Протягом останніх років в Україні було досягнуто певних елементів
стабілізації банківської системи із збереженням її ринкової орієнтації,
здатної відігравати важливу роль у посиленні стабілізаційних процесів та
здійсненні структурних перетворень в економіці в цілому. Разом з тим
банківська система України має певні недоліки, що стосуються як
безпосередньо банківської системи так і дотичних до неї сфер (повільні
темпи ринкової трансформації та реструктуризації реального сектору
економіки, слабкий та недостатньо прозорий фінансовий стан значної
частини суб’єктів господарювання тощо).

У 2008 році залишки заборгованості за кредитами, наданими банками
України (включаючи міжбанківські кредити), зросли на 52,7% і на 1 січня
2009 року становили 44,8 млрд.грн. Вищими темпами зростали обсяги
заборгованості в національній валюті, що позитивно вплинуло на зміну
структури кредитних вкладень за видами валют. При зростанні
заборгованості за кредитами в національній валюті на 52,7% їх частка в
загальному обсязі збільшилася на 2,4 процентного пункту й становила
58,7%. Залишки заборгованості за кредитами в іноземній валюті за 2008
рік збільшилися на 44%.

У 2008 році стабільне зростання кредитного портфеля банків
супроводжувалося змінами його структури за позичальниками. Частка
заборгованості за кредитами, наданими суб’єктам господарювання, за рік
зменшилася на 5,4 процентного пункту до 84,6%, органам державного
управління – на 0,3 процентного пункту до 0,4% з одночасним зростанням
частки кредитів, наданих на міжбанківському ринку (з 4,6 до 7,7%), та
фізичним особам (з 4,7 до 7,3%).

У 2008 році, на відміну від попереднього року, діяльність банків на
міжбанківському ринку характеризувалася зростанням обсягів кредитування.
Залишки заборгованості за кредитами, наданими іншим банкам, збільшилися
за 2008 рік більш як у 2,5 рази (торік їх обсяг зменшився на 4,2%) і
становили 3,4 млрд.грн. У розрізі валют темпи їх зростання були
однаковими (2,5 рази), детальні дані наведені у додатку А.

Практично незмінною упродовж 2008 року збереглася структура
заборгованості за міжбанківськими кредитами в розрізі валют. Як і в
попередні періоди, найбільші обсяги кредитів надавались у національній
валюті, частка яких у загальному обсязі залишків міжбанківських кредитів
на 01.01.2009 р. дорівнювала 64,9%, тобто залишилася майже на рівні, що
склався на початок 2008 року (65%).

Основна частка (97,6%) операцій на даному сегменті кредитного ринку
здійснювалася на короткостроковій основі. Залишки заборгованості за
короткостроковими кредитами за 2008 рік збільшились у 2,6 рази і на
01.01.2009 р. дорівнювали 3,3 млрд.грн.

Заборгованість за довгостроковими кредитами залишалася незначною, її
частка в загальному обсязі кредитів, наданих на міжбанківському ринку,
за рік скоротилася на 1,8 процентного пункту до 2,4%.

У 2008 році збереглася позитивна динаміка кредитних вкладень банків у
економіку України. Сприяли цьому насамперед наявність достатньої
ліквідності, на нарощенні якої позитивно позначилося суттєве зниження
рівня обов’язкових резервів, та зниження процентних ставок за кредитами.
Так, на кінець 2008 року залишки заборгованості за кредитами, наданими
банками суб’єктам господарювання та населенню, становили 41,2 млрд.грн.
і за рік зросли на 13,4 млрд.грн., або на 48,2% (за 2007 рік на 45,3%).
Заборгованість за кредитами в національній валюті за цей період зросла
на 8,5 млрд.грн., або на 54,9%, в іноземній (у гривневому еквіваленті)
на 4,9 млрд.грн., або на 39,9%, і становила відповідно 29,5 та 11,7
млрд.грн. У структурі заборгованості за наданими кредитами в розрізі
валют частка кредитів у національній валюті на кінець 2008 року
становила 58%, або зросла порівняно з початком року на 2,5 процентного
пункту . Більш детальні дані наведені у додатку Б.

Як і раніше, у загальній заборгованості за кредитами, наданими в
реальний сектор економіки, переважала частка короткострокових кредитів,
яка на кінець грудня 2008 року становила 71,7%. За рік вона зменшилася
на 6,6 процентного пункту на користь довгострокових позичок. Залишки
заборгованості за довгостроковими кредитами за 2008 рік збільшилися на
93,5% (за 2007 рік–на 76,1%) і на 01.01.2009 р. становили 11,7 млрд.грн.
Такій позитивній зміні в структурі кредитування певною мірою сприяло
суттєве розширення ресурсної бази банків за рахунок коштів, залучених
від фізичних осіб на строк понад 1 рік.

Протягом 2008 року темпи зростання заборгованості за довгостроковими
позичками в національній валюті (2,1 рази) перевищували темпи приросту
заборгованості в іноземній валюті (1,8 рази). Унаслідок цього в
структурі довгострокових кредитів відбулися певні зміни: частка кредитів
у національній валюті за 2008 рік підвищилася з 45,1 до 48,4% з
відповідним зменшенням частки кредитів у іноземній валюті (з 54,9 до
51,6%).

Кредити банків використовувалися суб’єктами господарювання в основному
на забезпечення потреб своєї поточної діяльності. На кінець 2008 року
залишки заборгованості за кредитами, наданими в поточну діяльність,
порівняно з початком року збільшилися на 46,8% і становили 38,9
млрд.грн., або 94,9% від загального обсягу. У структурі заборгованості
за цими кредитами в розрізі видів діяльності частка кредитів, наданих
для здійснення експортно-імпортних операцій, була найбільшою (14,7%),
хоча в цілому за рік залишки заборгованості за кредитами на зазначені
цілі скоротилися на 1,6% і на 01.01.2009 р. становили 6,1 млрд.грн.
Обсяг заборгованості за кредитами, наданими для внутрішніх торговельних
операцій, зріс за рік на 37% і становив 4 млрд.грн., або 9,8% від
загальної суми заборгованості за кредитами, наданими в поточну
діяльність. Високими темпами зростали кредити овердрафт, заборгованість
за якими збільшилася на 60,1 %, але їх частка в загальному обсязі
заборгованості за кредитами в поточну діяльність була незначною і на
кінець 2008 року становила 2,8%.

Позитивним у 2008 році було зростання обсягів кредитів, які надавалися
суб’єктам господарювання на інвестиційні потреби, залишки заборгованості
за якими збільшилися за січень грудень майже на 80% (у тому числі за
грудень на 7,7%) і на 01.01.2009 р. становили 2,3 млрд.грн. їх частка в
структурі кредитних вкладень дорівнювала 5.7%, що на 1 процентний пункт
вище, ніж на початок року. Частка довгострокових кредитів у загальній
заборгованості за кредитами, наданими на будівництво та освоєння землі,
купівлю будівель і споруд, становила 84,5%.

Упродовж 2008 року кредитну підтримку отримували суб’єкти господарювання
сільського господарства, мисливства та лісового господарства. У цілому
за 2008 рік залишки заборгованості за кредитами, отриманими
сільськогосподарськими підприємствами, зросли на 54,7% і на 01.01.2009
р. становили 2,6 млрд.грн., або 6,3% у загальній сумі заборгованості.
Поряд з цим слід зазначити, що, враховуючи сезонність виробництва,
заборгованість цих позичальників за кредитами за серпень – грудень 2002
року скоротилася на 16,2%. Більша частина кредитів надавалася
сільгоспвиробникам на строк до 1 року .

У 2008 році при зростанні на 48,2% загального обсягу заборгованості за
кредитами, наданими в економіку України, заборгованість за кредитами,
наданими фізичним особам, збільшилась у 2,3 рази і на кінець року
становила 3,3 млрд.грн. У розрізі валют випереджаючими темпами зростала
заборгованість в іноземній валюті, яка за цей період збільшилась у 3,1
рази, що зумовило збільшення її частки в загальному обсязі
заборгованості за кредитами, наданими фізичним особам, з 30,6 до 40,7%.
Заборгованість цих позичальників за кредитами банків у національній
валюті за 2008 рік збільшилась у 2 рази.

Упродовж 2008 року облікова ставка встановлювалася Національним банком
України з урахуванням реального стану економіки, динаміки індексу
споживчих цін, ситуації в різних сегментах грошового ринку з метою
сприяння закріпленню позитивних тенденцій економічного розвитку.
Протягом року Національний банк України чотири рази знижував рівень
облікової ставки: 11.03.2008 р. з 12.5 до 11.5% річних, 04.04.2008 р.
до 10% річних, 05.07.2008 р. до 8% річних, 05.12.2008 р. до 7% річних.

Політика Національного банку України сприяла зниженню процентних ставок
за кредитними операціями банків. Проте слід зазначити, що суттєве (на
5,5 процентного пункту) зменшення ставки рефінансування не викликало
відповідного зниження вартості кредитів для реального сектору економіки.
Прискоренню зниження ціни на кредити перешкоджала недосконала
законодавча база (передусім це стосувалося захисту прав кредитора) та
високі кредитні ризики.

Середньозважена процентна ставка за кредитами, наданими в національній
та іноземній валюті упродовж 2008 року, становила відповідно 24,8 та
11,9% річних, що на 7,1 та 1,2 процентного пункту менше, ніж у 2007
році. Як і раніше, середня вартість кредиту, наданого в національній
валюті, майже вдвічі перевищувала вартість кредиту в іноземній валюті.
Так, у грудні рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами в
національній валюті становив 21,8% річних, тоді як за кредитами в
іноземній валюті 11,3% річних , детальні дані подано у додатку В.

Більша частина кредитів банків надавалася юридичним особам. Рівень
середньозваженої процентної ставки за кредитами в національній валюті
для цих позичальників протягом року знизився на 8 процентних пунктів і в
грудні становив 21,8% річних. Зменшення середньої вартості цих кредитів
для юридичних осіб було зафіксовано протягом усіх місяців року.

У кредитному портфелі банків частка короткострокових кредитів, наданих
юридичним особам у національній валюті, залишалася найбільшою. Упродовж
року ці кредити подешевшали на 8,1 процентного пункту і середньозважена
ставка за ними становила 22,2% річних. Понад половину загального обсягу
короткострокових кредитів становили кредити овердрафт, середня вартість
яких за рік зменшилася на 0,8 процентного пункту і становила 23,4%
річних. Найнижчим (15,4% річних) був рівень середньозваженої процентної
ставки за кредитами, наданими на строк до 1 місяця, який протягом року
знизився на 10,7 процентного пункту. Процентна ставка за кредитами зі
строками повернення від 6 до 12 місяців за цей період знизилася з 29,9
до 22,6% річних.

Процентна політика банків сприяла збільшенню довгострокових вкладень у
реальний сектор економіки. Так, середньозважена процентна ставка за
довгостроковими кредитами в національній валюті знизилася за 2002 рік на
4,3 процентного пункту й у грудні її рівень становив 17,6% річних .
Детальні дані подано у додатку Д.

Позитивні зміни відбулись у кредитуванні інвестиційної діяльності
суб’єктів господарювання. Протягом 2008 року середня вартість кредитів,
наданих у національній валюті на інвестиційну діяльність, знизилася з
26,1 до 19,9% річних. Проте більша частина банківських кредитів, як і
раніше, надавалася суб’єктам господарювання на забезпечення потреб
поточної діяльності. Рівень середньозваженої процентної ставки за
кредитами на зазначені цілі знизився за 2008 рік на 9,6 процентного
пункту до 21,8% річних.

Загальна тенденція до зниження середньозважених процентних ставок за
кредитами в національній валюті, наданими суб’єктам господарювання,
складалася за рахунок зниження ставок за кредитами, наданими
позичальникам усіх видів економічної діяльності. Порівняно із січнем
2002 року найбільше (на 11,4 процентного пункту) зменшилася вартість
кредитів для суб’єктів господарювання добувної промисловості, які в
грудні сплачували за користування кредитом 22,5% річних, дані наведені у
додатку Е.

Упродовж 2008 року темпи кредитування в іноземній валюті уповільнились.
Однак вартість користування цими кредитними ресурсами суттєво не
змінилася. У грудні 2008 року середньозважена процентна ставка за
кредитами, наданими в іноземній валюті юридичним особам, знизилася
порівняно з груднем 2007 року на 0,3 процентного пункту й становила
11,3% річних, детальні дані подано у додатку Ж.

Середня вартість короткострокових кредитів у іноземній валюті упродовж
2008 року зросла на 0,3 процентного пункту до 11% річних. Найнижчим
(8,4% річних) був рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами
овердрафт, який упродовж року знизився на 0,8 процентного пункту. За
обсягами більше кредитів у іноземній валюті було надано на строк до 1
місяця, середня вартість яких протягом року зросла з 9 до 9,4% річних.
Середній позичковий відсоток за кредитами зі строком повернення від 6 до
12 місяців, які становили майже третину наданих короткострокових
кредитів, порівняно з початком року знизився на 2 процентних пункти і
становив 13,8% річних. Кредити на строк від 1 до 3 місяців у грудні
надавалися під 11,1% річних, що на 1 процентний пункт більше, ніж на
початок року.

Середня вартість користування довгостроковими кредитами в іноземній
валюті для юридичних осіб за 2008 рік зменшилася на 1 процентний пункт
до 12,6% річних.

У 2008 році тривало нарощування обсягів кредитування фізичних осіб
банками. Порівняно з груднем 2007 року середньозважена процентна ставка
за кредитами, наданими фізичним особам у національній валюті, зросла на
1,5 процентного пункту до 22,4% річних у грудні 2002 року, в іноземній
валюті – знизилася на 1 процентний пункт до 13,6% річних.

2.2 Аналіз кредитоспроможності позичальника

Банки з розвинутою ринковою економікою застосовують складну систему
великої кількості показників для оцінки кредитоспроможності клієнтів. Ця
система диференційована в залежності від характеру позичальника (фірма,
приватна особа, вид діяльності), а також може ґрунтуватися як на
сальдових, так і оборотних показниках звітності клієнта.

Національним банком України рекомендується наступний підхід до
фінансової оцінки банками позичальників по кредитних операціях.

Критерії оцінки фінансового стану позичальника встановлюються кожним
банком самостійно, згідно внутрішніх положень про проведення активних
операцій (кредитних) і методикою проведення оцінки фінансового стану
позичальника (контрагента банку) з урахуванням вимог Положення “Про
порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих
втрат за кредитними операціями банків”[16] , у яких повинні бути
встановлені обґрунтовані, технічно вивірені критерії економічної оцінки
фінансової діяльності позичальників (контрагентів банку) на основі
аналізу їхніх балансів і звітів про фінансові результати в динаміку.

Оцінку фінансового стану позичальника/контрагента банку з урахуванням
поточного стану обслуговування позичальником/контрагентом кредитної
заборгованості банк здійснює кожного разу під час укладання договору про
здійснення кредитної операції, а надалі для:

а) банків – не рідше ніж один раз на місяць;

б) інших юридичних осіб – не рідше ніж один раз на три місяці;

в) фізичних осіб – періодичність оцінки їх фінансового стану
визначається банками самостійно з урахуванням стану обслуговування боргу
та строковості кредиту, але не рідше ніж один раз у рік (або за
результатами фінансового року). Якщо обслуговування кредитної
заборгованості відбувається із простроченням або пролонгацією, то оцінка
фінансового стану позичальника – фізичної особи має відбуватися постійно
(щомісяця або щокварталу) протягом періоду несвоєчасного погашення боргу
– крім випадків, пов’язаних з поважними причинами (документально
підтверджені факти відрядження, хвороба тощо).

Визначені в Положенні [16] вимоги до оцінки фінансового стану
позичальника є мінімально необхідними. Банки мають право самостійно
встановлювати додаткові критерії оцінки фінансового стану позичальника,
що підвищують вимоги до позичальників по показниках, з метою адекватної
оцінки кредитних ризиків і належного контролю за ними.

Банки самостійно встановлюють нормативні значення і звітні бали для
кожного показника в залежності від його ваги (значимості) серед інших
показників, що можуть визначати найбільшу імовірність виконання
позичальником (контрагентом банку) зобов’язань по кредитних операціях.

Вагомість кожного показника встановлюється індивідуально для кожної
групи позичальників (контрагентів банку) у залежності від кредитної
політики банку, особливостей клієнта (галузь економіки, сезонність
виробництва, оборот засобів і т.д.), ліквідності балансу, стану на ринку
і т.д.

Клас позичальника (контрагента банку) за результатами оцінки його
фінансового стану визначається на підставі основних показників і
коректується з обліком додаткових (суб’єктивних) показників.

Для проведення оцінки фінансового становища позичальника – юридичної
особи банк повинен враховувати такі основні економічні показники його
діяльності:

а) платоспроможність (коефіцієнти миттєвої ліквідності, поточної
ліквідності, загальної ліквідності);

б) фінансову стійкість (коефіцієнти маневреності власних коштів,
відношення позикових і власних коштів);

в) обсяг реалізації;

г) обороти по рахунках (відношення надходжень на рахунки позичальника і
суми кредиту, наявність рахунків в інших банках; наявність картотеки
неплатежів – у динаміці);

д) склад і динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості (за
останній звітний і поточний роки);

е) собівартість продукції (у динаміці);

є) прибуток і збитки (у динаміці);

ж) рентабельність (у динаміці);

з) кредитну історію (погашення кредитної заборгованості в минулому,
наявність діючих кредитів).

Платоспроможність позичальника визначається за такими показниками:

а) коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ1), що характеризує, як швидко
короткострокові зобов’язання можуть бути погашені високоліквідними
активами за формулою (2.1):

Ав

КЛ1 = ––––––,(2.1)

Зп

де Ав – високоліквідні активи, до яких належать грошові кошти, їх
еквіваленти і поточні фінансові інвестиції,

Зп – поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з
короткострокових кредитів і розрахунків із кредиторами.

Оптимальне теоретичне значення показника КЛ1 не менше ніж 0,2;

б) коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2), що характеризує можливість
погашення короткострокових зобов’язань у встановлений термін за формулою
(2.2) :

Ал

КЛ2 = ––––––,(2.2)

Зп

де Ал – ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів,
дебіторської заборгованості, векселів отриманих.

Зп – поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з
короткострокових кредитів і розрахунків із кредиторами.

Оптимальне теоретичне значення показника КЛ2 не менше 0,5;

в) коефіцієнт загальної ліквідності (КП), що характеризує те, наскільки
обсяг короткострокових зобов’язань і розрахунків можна погасити за
рахунок усіх ліквідних активів за формулою (2.3):

Ао

КП = ––––––,(2.3)

Зп

де Ао – оборотні активи;

Зп – поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з
короткострокових кредитів і розрахунків із кредиторами.

Оптимальне теоретичне значення показника КП не менше 2 ,0.

Фінансова стійкість позичальника визначається такими показниками:

а) коефіцієнт маневреності власних засобів (КМ), що характеризує ступінь
мобільності використання власних засобів за формулою (2.4):

Вк Ан

КМ = ––––––––––––,(2.4)

Вк

де Вк – власний капітал підприємства;

Ан – необоротні активи.

Оптимальне теоретичне значення показника КМ не менше чим 0,5;

б) коефіцієнт незалежності (КН), що характеризує ступінь фінансового
ризику за формулою (2.5):

Зк

КН = ––––––,(2.5)

Вк

де Зк – позиковий капітал (довгострокові і поточні зобов’язання);

Вк – власний капітал.

Оптимальне теоретичне значення показника КН не більш 1,0.

Рентабельність позичальника визначається такими показниками:

а) рентабельність активів за формулою (2.6):

Пч

Р = ––––––,(2.6)

А

де Пч – прибуток чистий;

А – активи.

б) рентабельність продажів за формулою (2.7):

Пч

Р = ––––––––,(2.7)

Ор

де Пч – прибуток чистий;

Ор – обсяг реалізації продукції (без ПДВ).

Аналіз грошових потоків позичальника повинен проводитись з урахуванням
такого показника:

а) співвідношення чистих надходжень на всі рахунки позичальника (у тому
числі відкриті в інших банках) до суми основного боргу по кредитній
операції і відсотками по ній з урахуванням терміну дії кредитного
договору (для короткострокових кредитів) за формулою (2.8):

(Нсм * n) – (Зм * n) – Зі

К = ––––––––––––––––––––––––––––––,(2.8)

Ск

де Нсм – середньомісячні надходження на рахунки позичальника в плані
трьох останніх місяців (без обліку кредитних засобів);

n – число місяців дії кредитного договору;

Зм – щомісячні умовнопостійні зобов’язання позичальника
(адміністративногосподарські витрати, податкові платежі і т.д.);

Зі – податкові платежі та сума інших зобов’язань перед кредиторами, що
повинні бути виконані в грошовій формі з рахунка позичальника, крім суми
зобов’язань, термін погашення яких перевищує термін дії кредитного
договору (за даними останнього балансу);

Ск – сума кредиту і відсотків по ньому.

Для суб’єктів господарської діяльності, діяльність яких зв’язана із
сезонним характером виробництва середньомісячна сума надходжень
визначається за річний період.

Оптимальне теоретичне значення показника К не менше ніж 1,5.

Також повинні бути враховані суб’єктивні фактори, що характеризуються
такими показниками:

– ринкова позиція позичальника і його залежність від циклічних і
структурних змін в економіці і галузі промисловості;

– наявність державних замовлень і державна підтримка позичальника;

– ефективність керування позичальника;

– професіоналізм керівництва і ділова репутація;

– інша інформація.

Оцінка фінансового стану позичальника банку робиться на підставі:

– інформації банку позичальника про виконання економічних нормативів і
нормативу обов’язкового резервування коштів;

– аналізу якості активів і пасивів;

– аналізу прибутку і збитків;

– інформації про виконання зобов’язань банком у минулому;

– щорічного аудиторського висновку.

Класифікація позичальників юридичних осіб (у тому числі банків)
здійснюється за результатами оцінки їх фінансового стану.

Клас “А” фінансова діяльність добра, що свідчить про можливість
своєчасного виконання зобов’язань за кредитними операціями, зокрема
погашення основної суми боргу та відсотків за ним відповідно до умов
кредитної угоди; економічні показники в межах установлених значень
(відповідно до методики оцінки фінансового стану позичальника,
затвердженої внутрішніми документами банку); вище керівництво
позичальника має відмінну ділову репутацію; кредитна історія
позичальника бездоганна; крім того, позичальники-банки (резиденти) і
банки-нерезиденти, що зареєстровані в країнах-членах СНД, дотримуються
економічних нормативів. Одночасно можна зробити висновок, що фінансова
діяльність і надалі проводитиметься на високому рівні. До цього класу
можуть належати інші позичальники-банки (нерезиденти), що мають
кредитний рейтинг не нижче ніж показник А, підтверджений у бюлетені
однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standard &
Poor’s, Moody’s тощо).

Клас “Б” фінансова діяльність позичальника цієї категорії близька за
характеристиками до класу “А”, але ймовірність підтримування її на цьому
рівні протягом тривалого часу є низькою. Позичальники/контрагенти банку,
які належать до цього класу, потребують більшої уваги через потенційні
недоліки, що ставлять під загрозу достатність надходжень коштів для
обслуговування боргу та стабільність одержання позитивного фінансового
результату їх діяльності; крім того, позичальники-банки (резиденти) і
банки-нерезиденти, що зареєстровані в країнах-членах СНД, дотримуються
економічних нормативів. Аналіз коефіцієнтів фінансового стану
позичальника може свідчити про негативні тенденції в діяльності
позичальника. Недоліки в діяльності позичальників, які належать до класу
“Б”, мають бути лише потенційними. За наявності реальних недоліків клас
позичальника потрібно знизити. До цього класу можуть належати інші
позичальники-банки (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг не нижче
ніж “інвестиційний клас”, що підтверджений у бюлетені однієї з провідних
світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standard & Poor’s, Moody’s
тощо).

Клас “В” фінансова діяльність задовільна і потребує більш детального
контролю, крім того, позичальники-банки (резиденти) і банки країн-членів
СНД дотримуються економічних нормативів. Надходження коштів і
платоспроможність позичальника свідчать про ймовірність несвоєчасного
погашення кредитної заборгованості в повній сумі та в строки,
передбачені договором, якщо недоліки не будуть усунені. Одночасно
спостерігається можливість виправлення ситуації і покращання фінансового
стану позичальника. Забезпечення кредитної операції має бути ліквідним і
не викликати сумнівів щодо оцінки його вартості, правильності оформлення
угод про забезпечення тощо. До цього класу можуть належати
позичальники-банки (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг не нижче
ніж показник В, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових
рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standard & Poor’s, Moody’s тощо).

Клас “Г” фінансова діяльність незадовільна (економічні показники не
відповідають установленим значенням) і спостерігається її нестабільність
протягом року; є високий ризик значних збитків; ймовірність повного
погашення кредитної заборгованості та відсотків/комісій за нею є
низькою; проблеми можуть стосуватися стану забезпечення за кредитом,
потрібної документації щодо забезпечення, яка свідчить про наявність
(схоронність) і його ліквідність тощо. Якщо під час проведення наступної
класифікації немає безсумнівних підтверджень поліпшити протягом одного
місяця фінансовий стан позичальника банку або рівень забезпечення за
кредитною операцією, то його потрібно класифікувати на клас нижче (клас
“Д”). До цього класу належить позичальник/контрагент банку, проти якого
порушено справу про банкрутство.

Клас “Д” – фінансова діяльність незадовільна і є збитковою; показники не
відповідають установленим значенням, кредитна операція не забезпечена
ліквідною заставою (або безумовною гарантією), ймовірності виконання
зобов’язань позичальником/контрагентом банку практично немає. До цього
класу належить позичальник/контрагент банку, що визнаний банкрутом в
установленому чинним законодавством порядку.

За результатами оцінки фінансового стану позичальник зараховується до
відповідного класу.

Якщо банк здійснює довгострокове кредитування під інвестиційний проект,
розрахунок ефективності якого (у тому числі доходу, що планується
отримати від його реалізації) забезпечує погашення кредиту і
відсотків/комісій за ним відповідно до умов кредитної угоди, а також за
умови, що бізнес-план реалізації інвестиційного проекту виконується, то
клас позичальника може бути підвищено на один рівень.

Для оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи банки
встановлюють показники та їх оптимальні значення залежно від виду
кредиту (на придбання або будівництво житла, придбання транспортних
засобів, товарів тривалого використання, на інші потреби), його обсягу й
строку, виду забезпечення (застави) за кредитом.

Оцінка фінансового стану позичальника має враховувати кількісні та
якісні показники (фактори), що можуть у тій чи іншій мірі вплинути на
виконання позичальником зобов’язань за кредитом, з визначенням рівня їх
ймовірного впливу на дотримання умов кредитної угоди шляхом установлення
оптимальних значень та відповідних балів для кожного з показників
(факторів) та здійснюється з урахуванням виду і строку кредиту, що
надається.

У разі визначення кредитоспроможності позичальника фізичної особи під
час розгляду питання про надання кредиту та оцінки його фінансового
стану під час обслуговування боргу за кредитом мають ураховуватися як
кількісні показники (економічна кредитоспроможність), так і якісні
характеристики (особиста кредитоспроможність) позичальника, що
підтверджуються відповідними документами і розрахунками.

До якісних характеристик позичальника зокрема належать:

– загальний матеріальний стан клієнта (наявність майна та копій
відповідних підтвердних документів на його право власності, які
засвідчуються в установленому порядку);

– соціальна стабільність клієнта (тобто наявність постійної роботи,
ділова репутація, сімейний стан тощо);

– вік клієнта;

– кредитна історія (інтенсивність користування банківськими
кредитами/гарантіями в минулому та своєчасність їх погашення й сплати
відсотків/комісій за ними).

До основних кількісних показників оцінки фінансового стану позичальника
– фізичної особи зокрема належать:

– сукупний чистий дохід (щомісячні очікувані сукупні доходи, зменшені на
сукупні витрати та зобов’язання) та прогноз на майбутнє;

– накопичення на рахунках в банку (інформація надається за бажанням
позичальника);

– коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність позичальника
і його фінансові можливості виконати зобов’язання за кредитною угодою
(зокрема, співвідношення сукупних доходів і витрат/зобов’язань
позичальника, сукупного чистого доходу за місяць і щомісячного внеску за
кредитом та відсотками/комісіями за ним);

– забезпечення кредиту (застава рухомого й нерухомого майна, наявність
його страхування, передавання права власності на об’єкт кредитування
(житло, автотранспорт тощо) та його ліквідність.

Під час визначення кредитоспроможності й оцінки фінансового стану
позичальників фізичних осіб, які отримують кредит як підприємці, мають
ураховуватися також відповідні показники, що встановлюються для
юридичних осіб, у тому числі такі якісні та кількісні показники:

– менеджмент (рівень менеджменту, ділова репутація та зв’язки в діловому
оточенні, готовність та спроможність клієнта нести особисту
відповідальність за виконання кредитних зобов’язань тощо);

– фактори ринку (вид галузі, оцінка привабливості товарів/послуг, що
виготовляються/надаються клієнтом; ринок таких товарів/послуг, рівень
конкуренції у сфері діяльності клієнта, тривалість діяльності на
конкретному ринку тощо);

– прогноз руху грошових потоків (співвідношення власного капіталу та
розміру кредиту, співвідношення грошових оборотів за місяць та суми
кредиту тощо).

Класифікація позичальників – фізичних осіб за результатами визначення їх
кредитоспроможності (фінансового стану) здійснюється з урахуванням рівня
забезпечення за кредитними операціями:

Клас “А” сукупний чистий дохід позичальника значно перевищує внески на
погашення кредиту і відсотків/комісій за ним, високою є ймовірність
збереження такого співвідношення протягом дії кредитної угоди; обсяг,
якість і ліквідність забезпечення за кредитами, що видаються на строк
більше одного року, достатні або позичальник має високу особисту
кредитоспроможність (що підтверджується документально) і заслуговує на
безперечну довіру; немає жодних свідчень про можливість затримки з
поверненням кредиту і відсотків/комісій за ним відповідно до умов
кредитної угоди.

Клас “Б” основні характеристики аналогічні або близькі до класу “А”,
однак імовірність їх підтримування на такому самому рівні є низькою або
наявна тенденція (або інформація) щодо можливості їх зниження. Обсяг,
якість і ліквідність забезпечення за кредитами, що видаються на строк
більше одного року, достатні для погашення в повному обсязі кредиту і
відсотків/комісій за ним.

Клас “В” сукупні обсяги доходів і витрат позичальника свідчать про
досягнення граничної межі в забезпеченні погашення боргу, зміну місця
роботи (з погіршенням умов), зростання обсягу зобов’язань позичальника,
що свідчить про підвищення ймовірності несвоєчасного та/або в неповній
сумі погашення кредиту і відсотків/комісій за ним. Обсяг, якість і
ліквідність забезпечення за кредитами, що видаються на строк більше
одного року, достатні для погашення в повному обсязі кредиту і
відсотків/комісій за ним.

Клас “Г” фінансовий стан позичальника нестабільний. Наявна тенденція і
періодично виникають проблеми із своєчасною сплатою боргу за кредитами
та відсотками/комісіями за ним через нестабільність доходів позичальника
або зростання витрат та/або зобов’язань. Сукупний чистий дохід
позичальника в окремі періоди не забезпечує сплату боргу за кредитом та
відсотків/комісій за ним. Є проблеми щодо забезпечення за кредитом
(низький рівень його ліквідності або його обсяг недостатній тощо).

Клас “Д” фінансовий стан позичальника незадовільний. Доходи не
забезпечують сплату боргу за кредитом та відсотків/комісій за ним.
Кредит не забезпечений ліквідною заставою. Практично немає змоги
сплатити борг за кредитом та відсотки/комісії за ним, у тому числі за
рахунок забезпечення кредиту.

Якщо немає достовірної фінансової звітності, що підтверджує оцінку
фінансового стану позичальника юридичної особи, або відповідних
документів та інформації щодо оцінки фінансового стану фізичної особи, а
також належним чином оформлених документів, на підставі яких
здійснювалася кредитна операція, то такі позичальники мають
класифікуватися не вище класу “Г”.

2.3 Аналіз кредитного портфеля і оцінка кредитної роботи філії “Х”
ПриватБанку

Система оцінки якості кредитного портфеля включає наступні елементи:

– оцінка якості кредитів, що складають кредитний портфель;

– визначення структури портфеля на основі якості кредитів і оцінка цієї
структури на основі вивчення її динаміки;

– визначення достатньої величини резервів для покриття збитків по
позичках на основі структури кредитного портфеля.

Система аналізу кредитного портфеля повинна в підсумку вирішувати задачу
мінімізації кредитних ризиків у сполученні зі збільшенням прибутковості.

Економічний аспект оцінки кредитного портфеля визначається оцінкою в
динаміці балансових показників кредитного портфеля, зокрема:

– обсяг портфеля, середньозважена процентна ставка, частка в активах,
середня вартість ресурсів, їхні тимчасові параметри (розриви
ліквідності);

– частка проблемних кредитів і їхнє покриття фактично сформованим
резервом за рахунок страхового фонду;

– сума заборгованості по відсотках, її співвідношення з фактичними
доходами й ін.

Окремо варто оцінити якісні показники портфеля, наприклад:

– оцінити структуру простроченої заборгованості (по термінах, сумах,
галузях);

– провести оцінку динаміки прибутковості в співвідношенні з динамікою
портфеля;

– оцінити ступінь ризиків в портфелі та ін.

Підсумкові показники кредитного портфеля в гривневому еквіваленті за
період з 2007–2008 р. по філії “Х” ПриватБанку представлені в табл.2.1.

Таблиця 2.1 Підсумкові показники кредитного портфеля філії “Х”
ПриватБанку

Найменування показника01.07.200701.01.200801.01.2009грн.грн.грн.Чисті
активи44 725 43843 299 40691 416 271Кредитний портфель, усього4 267 2514
853 17920 375 005Кредити юридичних осіб2 504 8704 056 01814 421
631Великі позичальники (більш 5% від кредитного портфеля)3 048 9093 903
6098 628 674Бланкові кредити1 6553 263680 524Овердрафти1 909 594324 9041
123 646Синдиціровані кредити1 448 005Кредити фізичних осіб1 762 381797
1614 505 369Нараховані % за звітний період108 906228 951712 473Отримані
% за звітний період 108 906228 951712 473Страховий резерв,
сформований170 955173 074243 254

Таким чином, на кінець розглянутого періоду сумарний портфель склав –
20.3 млн. грн., його частка в загальних активах – 22%, при цьому в
структурі кредитного портфеля прострочені кредити склали – 0,004%,
пролонговані – 0%. Слід зазначити, що дані два показники характеризують
«якість» кредитного портфеля. Істотною також є і висока частка великих
кредитів (із сальдо більш 500 тис. грн.) складова 48 % портфеля. У той
час частка бланкових кредитів знаходиться на прийнятному рівні – 9,2%

Дані показники відбивають сальдову характеристику кредитного портфеля.
Якісні характеристики кредитного портфеля дає структурний аналіз (оцінка
структури портфеля) у розрізі необхідних показників і в залежності від
потреб і цілей аналізу, як правило, проводиться по наступним
характеристикам. По термінах повернення результати даного аналізу
використовуються при керуванні ліквідністю і платоспроможністю банку
(зокрема для розрахунку розриву ліквідності) а також з метою планування
кредитних операцій і реінвестування вкладень. Розглянемо більш докладний
структурний аналіз кредитного портфеля філії “Х” ПриватБанку за станом
на 01.01.2009р. У табл.2.2 приведена структура кредитного портфеля по
терміновості кредитів.

Таблиця 2.2 Структура кредитного портфеля в розрізі термінів видачі
кредитів

 ПоказникиУсьогодо 1 міс.Частка в Порт. %13 міс.Частка в Порт. %36
міс.Частка в Порт. %612 місЧастка в Порт. %Більш

.1 рокуЧастка в Порт. %грн..грн..%грн..%грн..%грн..%грн..%Кредити
юр.осіб7239852996101,38237266232,771277891,77410352756,685362647,41Креди
ти
фіз.осіб210792917560,0863070,30184750,88192744891,441539437,30дол..дол..
%дол..%дол..%дол..%дол..%Кредити
юр.осіб957746113851,19793608,2953340,5676758780,15940809,82Кредити
фіз.осіб11520630,00103640,9039990,3517301315,0296468783,74

З наведених даних видно основна частина кредитів приходиться на період
від 6 до 12 місяців (більш 60% портфеля), дане співвідношення є досить
збалансованим при наявності більш довгих ресурсів. Структура кредитів
портфеля по термінах повернення в гривні і доларах США за станом на
01.01.2009р. представлена на рис.2.1.

picscalex100010009000003adf60000070089e200000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c028a00470205000000090200000000050000000102ffffff00
0500000004010d00000005000000020102000000030000001e00040000002701ffff0300
00001e00030000001e0007000000fc020000ffffff000000040000002d01000008000000
fa0200000000000000000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d000005130aee80f1130040adf37749adf3772040f577
1c1366b5040000002d010200050000000102ffffff000500000009020000000005000000
020102000000050000000601010000000500000004010d00000005000000070101000000
050000002e010000000005000000140200000000030000001e0007000000fc020000ffff
ff000000040000002d01030008000000fa0205000100000000000000040000002d010400
0e000000240305000500050005008500420285004202050005000500040000002d010100
040000002d0100000500000007010400000005000000070104000000fd090000410b8600
ee0069007001000000006a0071010f002a00280000007001000069000000010001000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000000000
000000000000000000000000000000002aa8000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000555ffffffffd550000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002a
ffffffffffffffffffffa800000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000015ffffffffffffffffffffffffd4000000000000000000000000
000000000a00000000000000000000000000000000afffffffffffffffffffffffffffff
fa0000000000000000000000000000000900000000000000000000000000000015ffffff
ffffffffffffffffffffffffffd000000000000000000000000000000800000000000000
000000000000000bffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0000000000000000000
000000000700000000000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffd0000000000000000000000000009000000000000000000000000003fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffa0000000000000000000000000900000000000000
000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4000000000000000
0000000009000000000000000000000000bfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffa000000000000000000000008000000000000000000000001ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000900000000000000
000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa000000000000
00000000080000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff4000000000000000000008000000000000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe80000000000000000000800000000000000
0000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd0000000000
000000000900000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffa000000000000000000a00000000000000000007ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000800000000000000
0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000
000000000b000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000
001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe000000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000
03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000
00000000050000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc000000000000006000000000000000fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000ffff000000000000
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000009000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc00000000000009000000000000007fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000900000000000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000
000000000800000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0000000000000800000000000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000800000000000001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
000000000800000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8000000000000700000000000001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000700000000000003
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000
000000000700000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc000000000000600000000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000600000000000001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000
000000000600000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8000000000000500000000000001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000500000000000003
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000
000000000400000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc000000000000200000000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000
000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000003
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000
000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000
000000000600000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8000000000000500000000000001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000500000000000003
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000
000000000300000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc000000000000400000000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000
000000000300000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000003
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000
000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000
000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000003
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000
000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000
000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000
000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000
0000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc00000000000000000000000000001fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
00000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000
000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe000000000000000000000000000000001fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000
000bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000
0000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000000000000
00001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000
0000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000
00000000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000
0000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000
0000000000000000000000000000000000bfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe00000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff4000000000000000000000000000000000000000
0000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0000000000000000
000000000000000000000000000000000000017fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffd000000000000000000000000000000000000000000000000000000000bffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe8000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000017ffffffffffffffffffffffffffffffffd000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000afffffffffffffffffffffffffffff
fa00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000015ff
ffffffffffffffffffffffd0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000002affffffffffffffffffffa800000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000001557fffffffff550000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000aaaa80000000000000000000000000000000000000000000000089e20000410b
c600880069007001000000006a0071010f002a0028000000700100006900000001001800
00000000d0c4010000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000ffffff
000000ffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff181029ffffff180829ffffff181029
ffffff31184affffff29103929184229103929184229103939215a39185239215a391852
39215a39185239215a39185239215a39185239215a391852392152311852392152391852
39215231185239215231185239215231184a291839211031291039211031291839211031
211039211031ffffff291842ffffff100821ffffff180821ffffff211031ffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000ffffff
18082921102918082929184229103942216339185a42216339185a42216352297b52297b
52297b52297b52217352297b52297352297b4a217352297b4a217352297b4a2173522973
4a21735229734a21735229734a21735229734a21734a29734a21734a29734a216b4a2973
4a216b4a29734a216b4a21734a216b4a297342216b4a216b42216b4a216b42216b4a216b
42216b4a216b4221634a216b4221634a216b42216342216b42216342216b422163422163
42216342216342216342216342216342216339185a42216339215a42216329104231184a
29184231184a180829211031181029291839100818100821180829ffffff000000ffffff
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff211029ffffff391852
3118424221634221634221635a31845229845a318452297b5a318452297b5a298452297b
5a318452297b5a298452297b5a298452297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b
52297b52297b52297b52297352297b52297352297b4a297352297b4a297352297b4a2173
52297b4a29735229734a21735229734a21734a29734a21735229734a21734a29734a216b
4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a296b42216b4a296b42216b4a216b42216b
4a296b42216b4a216b4221634a216b42216342216b4221634a216b422163422163422163
42216342216342216342216342216342216342216339215a42216339215a42216339185a
42216339215a42215a39185a42215a39185a39215a391852311842291842211029181029
211031211039ffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff180829211031291042422163
4221634221635229845a31845229845a29845229845a298452297b5a29845229845a2984
52297b5a298452297b5a298452297b52298452297b52298452297b52297b52297b52297b
52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b4a217352297b4a297352297b
4a217352297b4a217352297b4a21735229734a21735229734a21734a29734a21734a2973
4a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a297342216b4a216b4a216b4a296b
42216b4a216b42216b4a216b4221634a216b4221634a216b42216342216b42216342216b
42216342216342216342216342216342216342216342216339186342216342215a422163
39185a42216339185a42216339185a42215a39185a42215a39185a39215a39185a39215a
39185239215a39185239215a391852392152391852392152311852391852311852391852
31184a391852291039291839180821181029211031100818000000ffffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff181029ffffff291842
4a216b4221635a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a2984
5a31845a29845a31845a29845a31845229845a31845229845a31845229845a3184522984
5a298452297b5a318452297b5a298452297b5a318452297b52298452297b5a298452297b
52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b4a297352297b522973
52297b4a297352297b4a29735229734a21735229734a29735229734a21735229734a2173
4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a296b4a216b4a296b4a216b
4a296b42216b4a296b42216b4a216b4221634a296b4221634a216b4221634a216b422163
42216342216342216b42216342216342216342216342216342216339215a42216339215a
42216339215a42216339215a42215a39185a42215a39215a39215a39185a39215a391852
39215a39185239215a391852392152391852392152391852392152311852392152311852
39185231184a39185231184a31185231184a291839211039181029211031ffffff000000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff180829211031
2910424a216b4221635a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a298c
5a29845a318c5229845a29845a29845a31845229845a29845229845a29845229845a2984
5229845a298452297b5a298452297b5a298452297b52298452297b5a298452297b522984
52297b52298452297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52217352297b
52297352297b4a217352297b4a217352297b4a21735229734a21735229734a2173522973
4a21735229734a21734a29734a21734a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a2173
4a216b4a297342216b4a216b42216b4a216b42216b4a216b42216b4a216b4221634a216b
4221634a216b42216342216b42216342216b422163422163422163422163422163422163
42216342216339185a42216339215a42216339185a42215a39185a42215a39185a39215a
39185a39215a39185239215a39185239215a39185239215a39185239215a311852391852
31185239215231185239185231185239185231184a31185231184a31185231184a31184a
31184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231184a291042211039211031180821
180829ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff21103131184a42216b4a296b5a318c63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a298c
63318c5a298c5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a2984
5a318c5a29845a31845a29845a318c5a29845a31845229845a31845a29845a3184522984
5a31845229845a318452297b5a318452297b5a298452297b5a318452297b5a298452297b
5a298452297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b522973
52297b52297352297b4a297352297b4a297352297b4a217352297b4a29735229734a2173
5229734a21734a29734a21735229734a21734a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b
4a29734a216b4a296b42216b4a296b42216b4a216b42216b4a296b42216b4a216b422163
4a216b42216342216b4221634a216b422163422163422163422163422163422163422163
42216342216342216339215a42216339215a42216339185a42216339215a42215a39185a
42215a39185a39215a39185239215a39185239215a39185239215a391852392152311852
39215231185239215231184a39215231184a39185231184a39185231184a31184a31184a
31184a31184a31184a31184231184a31184231184a29184231184a291842311842211031
181021180821ffffff100821ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0000002110311808294a216b42216b63318c5a298c5a318c5a298c63318c
5a298c5a318c5a298c5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c
5a29845a298c5a29845a318c5229845a29845a29845a31845229845a29845229845a3184
5229845a29845229845a298452297b5a29845229845a298452297b5a298452297b5a2984
52297b52298452297b52298452297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b
52297b52297b52297b52297b4a217352297b4a297352297b4a217352297b4a217352297b
4a21735229734a21735229734a21734a29734a21734a29734a216b4a29734a216b4a2973
4a216b4a29734a216b4a297342216b4a216b4a216b4a296b42216b4a216b42216b4a216b
4221634a216b4221634a216b42216342216b42216342216b422163422163422163422163
42216342216342216342216339186342216342215a42216339185a42216339185a422163
39185a42215a39185a42215a39185a39215a39185a39215a39185239215a39185239215a
39185239215239185239215231185239185231185239185231184a39185231184a391852
31184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231184a29184231184a
29104231184a29104231184a291042291842291042291842291042291842291042291842
180829312121312121392121311818ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff2110314a296b42216b6331945a318c
6331945a298c6331945a318c63318c5a298c6331945a318c63318c5a298c63318c5a298c
63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a29845a318c5a298c5a318c5a29845a318c5a2984
5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a31845a29845a31845a2984
5a31845229845a31845229845a31845229845a31845229845a298452297b5a318452297b
5a298452297b5a318452297b52298452297b5a298452297b52297b52297b52297b52297b
52297b52297b52297b52297b52297b4a297352297b52297352297b4a297352297b4a2973
5229734a21735229734a29735229734a21735229734a21734a29734a216b4a29734a216b
4a29734a216b4a29734a216b4a296b4a216b4a296b4a216b4a296b42216b4a296b42216b
4a216b4221634a296b4221634a216b4221634a216b42216342216342216342216b422163
42216342216342216342216342216339215a42216339215a42216339215a42216339215a
42215a39185a42215a39215a39215a39185a39215a39185239215a39185239215a391852
39215239185239215239185239215231185239215231185239185231184a39185231184a
31185231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a29184231184a291842
31184a29184231184a2918423118422910423118422910422110314a31316b42426b4242
6b42426b3939523131312121ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff211029211031
42216b4a296b5a298c63318c5a298c6331945a298c63318c5a298c63318c5a298c5a318c
5a298c63318c5a298c5a318c5a298c5a318c5a29845a318c5a298c5a318c5a29845a318c
5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a298c5a29845a318c5229845a2984
5a29845a31845229845a29845229845a29845229845a29845229845a298452297b5a2984
52297b5a298452297b52298452297b5a298452297b52298452297b52298452297b52297b
52297b52297b52297b52297b52297b52297b52217352297b52297352297b4a217352297b
4a217352297b4a21735229734a21735229734a21735229734a21735229734a21734a2973
4a21734a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a21734a216b4a297342216b4a216b
42216b4a216b42216b4a216b42216b4a216b4221634a216b4221634a216b42216342216b
42216342216b42216342216342216342216342216342216342216342216339185a422163
39215a42216339185a42215a39185a42215a39185a39215a39185a39215a39185239215a
39185239215a39185239215a39185239215a311852391852311852392152311852391852
31185239185231184a31185231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a
31184a31184a29104231184a29104231184a291042311842291042311842291042291842
2910422918422910392918421810295231316339396b42426339396b42426339396b4242
291021290029290029180018100010ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1808214a297363318c6331945a318c63319463318c6331945a318c
63319463318c6331945a318c6331945a318c6331945a298c6331945a318c63318c5a298c
63318c5a318c63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a298c63318c5a298c5a318c5a2984
5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a31845a2984
5a318c5a29845a31845229845a31845a29845a31845229845a31845229845a318452297b
5a318452297b5a298452297b5a318452297b5a298452297b5a298452297b52297b52297b
52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297352297b52297352297b4a2973
52297b4a297352297b4a217352297b4a29735229734a21735229734a21734a29734a2173
5229734a21734a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a296b42216b
4a296b42216b4a216b42216b4a296b42216b4a216b4221634a216b42216342216b422163
4a216b42216342216342216342216342216342216342216342216342216342216339215a
42216339215a42216339185a42216339215a42215a39185a42215a39185a39215a391852
39215a39185239215a39185239215a39185239215231185239215231185239215231184a
39215231184a39185231184a39185231184a31184a31184a31184a31184a31184a311842
31184a31184231184a29184231184a291842311842291042311842291842291842291042
2110315231316b42426b39396b42426b42426b42426b3939311029290029290029290029
290029290029290029100010180018100010ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000021103142216b6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c63318c5a298c6331945a298c63318c5a298c63318c
5a298c63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a298c5a318c5a298c5a318c5a298c5a318c
5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a298c5a29845a318c
5229845a29845a29845a31845229845a29845229845a31845229845a29845229845a2984
52297b5a29845229845a298452297b5a298452297b5a298452297b52298452297b522984
52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b
4a217352297b4a297352297b4a217352297b4a217352297b4a21735229734a2173522973
4a21734a29734a21734a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a2973
42216b4a216b4a216b4a296b42216b4a216b42216b4a216b4221634a216b4221634a216b
42216342216b42216342216b422163422163422163422163422163422163422163422163
39186342216342215a42216339185a42216339185a42216339185a42215a39185a42215a
39185a39215a39185a39215a39185239215a39185239215a391852392152391852392152
31185239185231185239185231184a39185231184a39185231184a31185231184a31184a
31184a31184a31184a31184a29104231184a29184231184a29104231184a29104231184a
2910422918422910422918422910422918422910422918421808295231316339396b4242
6339396b42426339396b4242290821290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029180018180018ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff211031
31184a4a216b63319463319463319463318c63319463319463319463318c63319463318c
6331945a318c63319463318c6331945a318c6331945a318c6331945a298c6331945a318c
63318c5a298c6331945a318c63318c5a298c63318c5a298c63318c5a298c63318c5a298c
5a318c5a29845a318c5a298c5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a2984
5a318c5a29845a318c5a29845a31845a29845a31845a29845a31845229845a3184522984
5a31845229845a31845229845a298452297b5a318452297b5a298452297b5a318452297b
52298452297b5a298452297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b
52297b4a297352297b52297352297b4a297352297b4a29735229734a21735229734a2973
5229734a21735229734a21734a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b
4a296b4a216b4a296b4a216b4a296b42216b4a296b42216b4a216b4221634a296b422163
4a216b4221634a216b42216342216342216342216b422163422163422163422163422163
42216339215a42216339215a42216339215a42216339215a42215a39185a42215a39215a
39215a39185a39215a39185239215a39185239215a391852392152391852392152391852
39215231185239215231185239185231184a39185231184a31185231184a31185231184a
31184a31184a31184a31184a31184a29184231184a29184231184a29184231184a291842
3118422910423118422910422110314a31316b42426b42426b42426b39396b42426b4242
311029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029210021100010ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff2110314a29735a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a298c6331945a298c63318c
5a298c6331945a298c63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a298c63318c5a298c5a318c
5a298c5a318c5a29845a318c5a298c5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c
5a29845a318c5a29845a298c5a29845a318c5229845a29845a29845a31845229845a2984
5229845a29845229845a29845229845a298452297b5a298452297b5a298452297b522984
52297b5a298452297b52298452297b52298452297b52297b52297b52297b52297b52297b
52297b52297b52217352297b52297352297b4a217352297b4a217352297b4a2173522973
4a21735229734a21735229734a21735229734a21734a29734a21734a29734a216b4a2973
4a216b4a29734a216b4a21734a216b4a297342216b4a216b42216b4a216b42216b4a216b
42216b4a216b4221634a216b4221634a216b42216342216b42216342216b422163422163
42216342216342216342216342216342216339185a42216339215a42216339185a42215a
39185a42215a39185a39215a39185a39215a39185239215a39185239215a39185239215a
39185239215a31185239185231185239215231185239185231185239185231184a311852
31184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231184a
29104231184a291042311842291042311842291042291842291042291842291039291842
1810295231316339396b42426339396b42426339396b4242291021290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029100010ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff2110314a2973633194
63319463319463319463319463319463319463319463318c63319463319463319463318c
63319463318c6331945a318c63319463318c6331945a318c63319463318c6331945a318c
6331945a318c6331945a298c6331945a318c63318c5a298c63318c5a318c63318c5a298c
63318c5a298c5a318c5a298c63318c5a298c5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a2984
5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a31845a29845a318c5a29845a3184522984
5a31845a29845a31845229845a31845229845a318452297b5a318452297b5a298452297b
5a318452297b5a298452297b5a298452297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b
52297b52297b52297b52297352297b52297352297b4a297352297b4a297352297b4a2173
52297b4a29735229734a21735229734a21734a29734a21735229734a21734a29734a216b
4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a296b42216b4a296b42216b4a216b42216b
4a296b42216b4a216b4221634a216b42216342216b4221634a216b422163422163422163
42216342216342216342216342216342216342216339215a42216339215a42216339185a
42216339215a42215a39185a42215a39185a39215a39185239215a39185239215a391852
39215a39185239215231185239215231185239215231184a39215231184a39185231184a
39185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184231184a31184231184a291842
31184a2918423118422910423118422918422918422910422110315231316b42426b3939
6b42426b42426b42426b3939311029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029100010ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0000004a297342216b6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c63318c5a298c6331945a298c63318c5a298c63318c5a298c63318c5a298c63318c
5a298c5a318c5a298c5a318c5a298c5a318c5a298c5a318c5a29845a318c5a29845a318c
5a29845a318c5a29845a318c5a29845a298c5a29845a318c5229845a29845a29845a3184
5229845a29845229845a31845229845a29845229845a298452297b5a29845229845a2984
52297b5a298452297b5a298452297b52298452297b52298452297b52297b52297b52297b
52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b4a217352297b4a297352297b
4a217352297b4a217352297b4a21735229734a21735229734a21734a29734a21734a2973
4a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a297342216b4a216b4a216b4a296b
42216b4a216b42216b4a216b4221634a216b4221634a216b42216342216b42216342216b
42216342216342216342216342216342216342216342216339186342216342215a422163
39185a42216339185a42216339185a42215a39185a42215a39185a39215a39185a39215a
39185239215a39185239215a391852392152391852392152311852391852311852391852
31184a39185231184a39185231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a
29104231184a29184231184a29104231184a29104231184a291042291842291042291842
2910422918422910422918421808295231316339396b42426339396b42426339396b4242
290821290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
100010ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff94b5b57b8ca5633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
63319463318c63319463319463319463318c63319463318c6331945a318c63319463318c
6331945a318c6331945a318c6331945a298c6331945a318c63318c5a298c6331945a318c
63318c5a298c63318c5a298c63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a29845a318c5a298c
5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a2984
5a31845a29845a31845a29845a31845229845a31845229845a31845229845a3184522984
5a298452297b5a318452297b5a298452297b5a318452297b52298452297b5a298452297b
52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b4a297352297b522973
52297b4a297352297b4a29735229734a21735229734a29735229734a21735229734a2173
4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a296b4a216b4a296b4a216b
4a296b42216b4a296b42216b4a216b4221634a296b4221634a216b4221634a216b422163
42216b42216342216b42216342216342216342216342216342216339215a42216339215a
42216339215a42216339215a42215a39185a42215a39215a39215a39185a39215a391852
39215a39185239215a391852392152391852392152391852392152311852392152311852
39185231184a39185231184a31185231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a
31184a29184231184a29184231184a29184231184a291842311842291042311842291042
2110314a31316b42426b42426b42426b39396b42426b4242311029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029180018100010
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0000004252528cb5b5c6f7f7bdefefc6f7f773849c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a298c6331945a298c63318c5a298c6331945a298c63318c
5a298c63318c5a298c5a318c5a298c63318c5a298c5a318c5a298c5a318c5a29845a318c
5a298c5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a298c
5a29845a318c5229845a29845a29845a31845229845a29845229845a29845229845a2984
5229845a298452297b5a298452297b5a298452297b52298452297b5a298452297b522984
52297b52298452297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52217352297b
52297352297b4a217352297b4a217352297b4a21735229734a21735229734a2173522973
4a21735229734a21734a29734a21734a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a2173
4a216b4a297342216b4a216b42216b4a216b42216b4a216b42216b4a216b4221634a216b
4221634a216b42216342216b42216342216b422163422163422163422163422163422163
42216342216339185a42216339215a42216339185a42215a39185a42215a39185a39215a
39185a39215a39185239215a39185239215a39185239215a39185239215a311852391852
31185239215231185239185231185239185231184a31185231184a31185231184a31184a
31184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231184a29104231184a291042311842
2910423118422910422918422910422918422910392918421810295231316339396b4242
6339396b42426339396b4242291021290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029180018000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000094bdbdc6efefc6f7f7bdefef
c6f7f7c6f7f77b8ca5633194633194633194633194633194633194633194633194633194
63319463319463319463318c63319463319463319463318c63319463318c6331945a318c
63319463318c6331945a318c63319463318c6331945a318c6331945a318c6331945a298c
6331945a318c63318c5a298c63318c5a318c63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a298c
63318c5a298c5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a2984
5a318c5a29845a31845a29845a318c5a29845a31845229845a31845a29845a3184522984
5a31845229845a318452297b5a318452297b5a298452297b5a318452297b5a298452297b
5a298452297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b522973
52297b52297352297b4a297352297b4a297352297b4a217352297b4a29735229734a2173
5229734a21734a29734a21735229734a21734a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b
4a29734a216b4a296b42216b4a296b42216b4a216b42216b4a296b42216b4a216b422163
4a216b42216342216b4221634a216b422163422163422163422163422163422163422163
42216342216342216339215a42216339215a42216339185a42216339215a42215a39185a
42215a39185a39215a39185239215a39185239215a39185239215a391852392152311852
39215231185239215231184a39215231184a39185231184a39185231184a31184a31184a
31184a31184a31184a31184231184a31184231184a29184231184a291842311842291042
3118422918422918422910422110315231316b42426b39396b42426b42426b42426b3939
311029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029100010ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000525242b5b58cadb59cbdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f773849c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c63318c5a298c633194
5a298c63318c5a298c63318c5a298c63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a298c5a318c
5a298c5a318c5a298c5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c
5a29845a298c5a29845a318c5229845a29845a29845a31845229845a29845229845a3184
5229845a29845229845a298452297b5a29845229845a298452297b5a298452297b5a2984
52297b52298452297b52298452297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b
52297b52297b52297b52297b4a217352297b4a297352297b4a217352297b4a217352297b
4a21735229734a21735229734a21734a29734a21734a29734a216b4a29734a216b4a2973
4a216b4a29734a216b4a297342216b4a216b4a216b4a296b42216b4a216b42216b4a216b
4221634a216b4221634a216b42216342216b42216342216b422163422163422163422163
42216342216342216342216339186342216342215a42216339185a42216339185a422163
39185a42215a39185a42215a39185a39215a39185a39215a39185239215a39185239215a
39185239215239185239215231185239185231185239185231184a39185231184a391852
31184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231184a29184231184a
29104231184a29104231184a291042291842291042291842291042291842291042291842
1808295231316339396b42426339396b42426339396b4242290821290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029180018100010ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff525242b5b594efefbdf7f7c6adb59c
c6f7f7bdefefc6f7f7c6efefc6f7f7bdefef7b8ca5633194633194633194633194633194
63319463319463319463319463319463319463319463319463319463318c633194633194
63319463318c63319463318c6331945a318c63319463318c6331945a318c6331945a318c
6331945a298c6331945a318c63318c5a298c6331945a318c63318c5a298c63318c5a298c
63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a29845a318c5a298c5a318c5a29845a318c5a2984
5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a31845a29845a31845a2984
5a31845229845a31845229845a31845229845a31845229845a298452297b5a318452297b
5a298452297b5a318452297b52298452297b5a298452297b52297b52297b52297b52297b
52297b52297b52297b52297b52297b4a297352297b52297352297b4a297352297b4a2973
5229734a21735229734a29735229734a21735229734a21734a29734a216b4a29734a216b
4a29734a216b4a29734a216b4a296b4a216b4a296b4a216b4a296b42216b4a296b42216b
4a216b4221634a296b4221634a216b4221634a216b42216342216b42216342216b422163
42216342216342216342216342216339215a42216339215a42216339215a42216339215a
42215a39185a42215a39215a39215a39185a39215a39185239215a39185239215a391852
39215239185239215239185239215231185239215231185239185231184a39185231184a
31185231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a29184231184a291842
31184a29184231184a2918423118422910423118422910422110314a31316b42426b4242
6b42426b39396b42426b4242311029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029100010ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff73735aefefbdefefbdf7f7c6efefbdadb59cbdefefc6f7f7bdefefc6f7f7
bdefefc6f7f773849c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a298c6331945a298c63318c5a298c6331945a298c63318c5a298c63318c5a298c5a318c
5a298c63318c5a298c5a318c5a298c5a318c5a29845a318c5a298c5a318c5a29845a318c
5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a298c5a29845a318c5229845a2984
5a29845a31845229845a29845229845a29845229845a29845229845a298452297b5a2984
52297b5a298452297b52298452297b5a298452297b52298452297b52298452297b52297b
52297b52297b52297b52297b52297b52297b52217352297b52297352297b4a217352297b
4a217352297b4a21735229734a21735229734a21735229734a21735229734a21734a2973
4a21734a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a21734a216b4a297342216b4a216b
42216b4a216b42216b4a216b42216b4a216b4221634a216b4221634a216b42216342216b
42216342216b42216342216342216342216342216342216342216342216339185a422163
39215a42216339185a42215a39185a42215a39185a39215a39185a39215a39185239215a
39185239215a39185239215a39185239215a311852391852311852392152311852391852
31185239185231184a31185231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a
31184a31184a29104231184a29104231184a291042311842291042311842291042291842
2910422918422910392918421810295231316339396b42426339396b42426339396b4242
291021290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029180018000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb5b58cf7f7c6efefbd
f7f7c6efefbdf7f7c6a5b59cc6f7f7c6efefc6f7f7bdefefc6f7f7c6f7f77b8ca5633194
63319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463318c
63319463319463319463318c63319463318c6331945a318c63319463318c6331945a318c
63319463318c6331945a318c6331945a318c6331945a298c6331945a318c63318c5a298c
63318c5a318c63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a298c63318c5a298c5a318c5a2984
5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a31845a2984
5a318c5a29845a31845229845a31845a29845a31845229845a31845229845a318452297b
5a318452297b5a298452297b5a318452297b5a298452297b5a298452297b52297b52297b
52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297352297b52297352297b4a2973
52297b4a297352297b4a217352297b4a29735229734a21735229734a21734a29734a2173
5229734a21734a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a296b42216b
4a296b42216b4a216b42216b4a296b42216b4a216b4221634a216b42216342216b422163
4a216b42216342216342216342216342216342216342216342216342216342216339215a
42216339215a42216339185a42216339215a42215a39185a42215a39185a39215a391852
39215a39185239215a39185239215a39185239215231185239215231185239215231184a
39215231184a39185231184a39185231184a31184a31184a31184a31184a31184a311842
31184a31184231184a29184231184a291842311842291042311842291842291842291042
2110315231316b42426b39396b42426b42426b42426b3939311029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029525242636352
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0000007b7b63efefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdadb59c
bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f773849c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c63318c5a298c6331945a298c63318c5a298c63318c
5a298c63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a298c5a318c5a298c5a318c5a298c5a318c
5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a298c5a29845a318c
5229845a29845a29845a31845229845a29845229845a31845229845a29845229845a2984
52297b5a29845229845a298452297b5a298452297b5a298452297b52298452297b522984
52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b
4a217352297b4a297352297b4a217352297b4a217352297b4a21735229734a2173522973
4a21734a29734a21734a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a2973
42216b4a216b4a216b4a296b42216b4a216b42216b4a216b4221634a216b4221634a216b
42216342216b42216342216b422163422163422163422163422163422163422163422163
39186342216342215a42216339185a42216339185a42216339185a42215a39185a42215a
39185a39215a39185a39215a39185239215a39185239215a391852392152391852392152
31185239185231185239185231184a39185231184a39185231184a31185231184a31184a
31184a31184a31184a31184a29104231184a29184231184a29104231184a29104231184a
2910422918422910422918422910422918422910422918421808295231316339396b4242
6339396b42426339396b4242290821290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900294a4a396b6b52313129ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff73735ab5b594efefbd
efefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6adb59cc6f7f7bdefefc6f7f7c6efef
c6f7f7bdefef7b8ca5633194633194633194633194633194633194633194633194633194
63319463319463319463319463319463318c63319463319463319463318c63319463318c
6331945a318c63319463318c6331945a318c6331945a318c6331945a298c6331945a318c
63318c5a298c6331945a318c63318c5a298c63318c5a298c63318c5a298c63318c5a298c
5a318c5a29845a318c5a298c5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a2984
5a318c5a29845a318c5a29845a31845a29845a31845a29845a31845229845a3184522984
5a31845229845a31845229845a298452297b5a318452297b5a298452297b5a318452297b
52298452297b5a298452297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b
52297b4a297352297b52297352297b4a297352297b4a29735229734a21735229734a2973
5229734a21735229734a21734a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b
4a296b4a216b4a296b4a216b4a296b42216b4a296b42216b4a216b4221634a296b422163
4a216b4221634a216b42216342216b42216342216b422163422163422163422163422163
42216339215a42216339215a42216339215a42216339215a42215a39185a42215a39215a
39215a39185a39215a39185239215a39185239215a391852392152391852392152391852
39215231185239215231185239185231184a39185231184a31185231184a31185231184a
31184a31184a31184a31184a31184a29184231184a29184231184a29184231184a291842
3118422910423118422910422110314a31316b42426b42426b42426b39396b42426b4242
311029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900295252426b6b526b6b526b6b52ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff4a4a39efefbde7e7bdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbd
efefbdf7f7c6efefbdadb59cbdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f773849c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a298c6331945a298c63318c
5a298c6331945a298c63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a298c63318c5a298c5a318c
5a298c5a318c5a29845a318c5a298c5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c
5a29845a318c5a29845a298c5a29845a318c5229845a29845a29845a31845229845a2984
5229845a29845229845a29845229845a298452297b5a298452297b5a298452297b522984
52297b5a298452297b52298452297b52298452297b52297b52297b52297b52297b52297b
52297b52297b52217352297b52297352297b4a217352297b4a217352297b4a2173522973
4a21735229734a21735229734a21735229734a21734a29734a21734a29734a216b4a2973
4a216b4a29734a216b4a21734a216b4a297342216b4a216b42216b4a216b42216b4a216b
42216b4a216b4221634a216b4221634a216b42216342216b42216342216b422163422163
42216342216342216342216342216342216339185a42216339215a42216339185a42215a
39185a42215a39185a39215a39185a39215a39185239215a39185239215a39185239215a
39185239215a31185239185231185239215231185239185231185239185231184a311852
31184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231184a
29104231184a291042311842291042311842291042291842291042291842291039291842
1810295231316339396b42426339396b42426339396b4242291021290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900292900292900292900292900294a4a396b6b52
6363526b6b526363524a4a39ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9c9c7b
efefbdefefbdefefbdefefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6a5b59c
c6f7f7c6efefc6f7f7bdefefc6f7f7c6f7f77b8ca5633194633194633194633194633194
63319463319463319463319463319463319463319463318c63319463319463319463318c
63319463318c6331945a318c63319463318c6331945a318c63319463318c6331945a318c
6331945a318c6331945a298c6331945a318c63318c5a298c63318c5a318c63318c5a298c
63318c5a298c5a318c5a298c63318c5a298c5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a2984
5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a31845a29845a318c5a29845a3184522984
5a31845a29845a31845229845a31845229845a318452297b5a318452297b5a298452297b
5a318452297b5a298452297b5a298452297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b
52297b52297b52297b52297352297b52297352297b4a297352297b4a297352297b4a2173
52297b4a29735229734a21735229734a21734a29734a21735229734a21734a29734a216b
4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a296b42216b4a296b42216b4a216b42216b
4a296b42216b4a216b4221634a216b42216342216b4221634a216b422163422163422163
42216342216342216342216342216342216342216339215a42216339215a42216339185a
42216339215a42215a39185a42215a39185a39215a39185239215a39185239215a391852
39215a39185239215231185239215231185239215231184a39215231184a39185231184a
39185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184231184a31184231184a291842
31184a2918423118422910423118422918422918422910422110315231316b42426b3939
6b42426b42426b42426b3939311029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900295252426b6b526b6b5a6b6b526b6b526b6b52
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9c9c7befefbde7e7bdefefbdefefbdefefbd
efefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdadb59cbdefefc6f7f7bdefefc6f7f7
bdefefc6f7f773849c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c63318c5a298c6331945a298c63318c5a298c63318c5a298c63318c5a298c63318c
5a298c5a318c5a298c5a318c5a298c5a318c5a298c5a318c5a29845a318c5a29845a318c
5a29845a318c5a29845a318c5a29845a298c5a29845a318c5229845a29845a29845a3184
5229845a29845229845a31845229845a29845229845a298452297b5a29845229845a2984
52297b5a298452297b5a298452297b52298452297b52298452297b52297b52297b52297b
52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b4a217352297b4a297352297b
4a217352297b4a217352297b4a21735229734a21735229734a21734a29734a21734a2973
4a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a297342216b4a216b4a216b4a296b
42216b4a216b42216b4a216b4221634a216b4221634a216b42216342216b42216342216b
42216342216342216342216342216342216342216342216339186342216342215a422163
39185a42216339185a42216339185a42215a39185a42215a39185a39215a39185a39215a
39185239215a39185239215a391852392152391852392152311852391852311852391852
31184a39185231184a39185231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a
29104231184a29184231184a29104231184a29104231184a291042291842291042291842
2910422918422910422918421808295231316339396b42426339396b42426339396b4242
290821290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900294a4a396b6b526363526b6b526363526b6b526363524a4a39ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff73735aefefbde7e7bdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbd
f7f7c6efefbdf7f7c6adb59cc6f7f7bdefefc6f7f7c6efefc6f7f7bdefef7b8ca5633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
63319463318c63319463319463319463318c63319463318c6331945a318c63319463318c
6331945a318c6331945a318c6331945a298c6331945a318c63318c5a298c6331945a318c
63318c5a298c63318c5a298c63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a29845a318c5a298c
5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a2984
5a31845a29845a31845a29845a31845229845a31845229845a31845229845a3184522984
5a298452297b5a318452297b5a298452297b5a318452297b52298452297b5a298452297b
52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b4a297352297b522973
52297b4a297352297b4a29735229734a21735229734a29735229734a21735229734a2173
4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a296b4a216b4a296b4a216b
4a296b42216b4a296b42216b4a216b4221634a296b4221634a216b4221634a216b422163
42216b42216342216b42216342216342216342216342216342216339215a42216339215a
42216339215a42216339215a42215a39185a42215a39215a39215a39185a39215a391852
39215a39185239215a391852392152391852392152391852392152311852392152311852
39185231184a39185231184a31185231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a
31184a29184231184a29184231184a29184231184a291842311842291042311842291042
2110314a31316b42426b42426b42426b39396b42426b4242311029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900292900292900292900292900295252426b6b52
6b6b526b6b526b6b5a6b6b526b6b526b6b52ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000e7e7bde7e7b5efefbd
e7e7bdefefbde7e7bdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdefefbdf7f7c6efefbdadb59c
bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f773849c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a298c6331945a298c63318c5a298c6331945a298c63318c
5a298c63318c5a298c5a318c5a298c63318c5a298c5a318c5a298c5a318c5a29845a318c
5a298c5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a298c
5a29845a318c5229845a29845a29845a31845229845a29845229845a29845229845a2984
5229845a298452297b5a298452297b5a298452297b52298452297b5a298452297b522984
52297b52298452297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52217352297b
52297352297b4a217352297b4a217352297b4a21735229734a21735229734a2173522973
4a21735229734a21734a29734a21734a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a2173
4a216b4a297342216b4a216b42216b4a216b42216b4a216b42216b4a216b4221634a216b
4221634a216b42216342216b42216342216b422163422163422163422163422163422163
42216342216339185a42216339215a42216339185a42215a39185a42215a39185a39215a
39185a39215a39185239215a39185239215a39185239215a39185239215a311852391852
31185239215231185239185231185239185231184a31185231184a31185231184a31184a
31184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231184a29104231184a291042311842
2910423118422910422918422910422918422910392918421810295231316339396b4242
6339396b42426339396b4242291021290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900294a4a396b6b526363526b6b526363526b6b52
6363526b6b524a4a39ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff737363e7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbd
f7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6a5b59cc6f7f7c6efefc6f7f7bdefef
c6f7f7c6f7f77b8ca5633194633194633194633194633194633194633194633194633194
63319463319463319463318c63319463319463319463318c63319463318c6331945a318c
63319463318c6331945a318c63319463318c6331945a318c6331945a318c6331945a298c
6331945a318c63318c5a298c63318c5a318c63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a298c
63318c5a298c5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a2984
5a318c5a29845a31845a29845a318c5a29845a31845229845a31845a29845a3184522984
5a31845229845a318452297b5a318452297b5a298452297b5a318452297b5a298452297b
5a298452297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b522973
52297b52297352297b4a297352297b4a297352297b4a217352297b4a29735229734a2173
5229734a21734a29734a21735229734a21734a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b
4a29734a216b4a296b42216b4a296b42216b4a216b42216b4a296b42216b4a216b422163
4a216b42216342216b4221634a216b422163422163422163422163422163422163422163
42216342216342216339215a42216339215a42216339185a42216339215a42215a39185a
42215a39185a39215a39185239215a39185239215a39185239215a391852392152311852
39215231185239215231184a39215231184a39185231184a39185231184a31184a31184a
31184a31184a31184a31184231184a31184231184a29184231184a291842311842291042
3118422918422918422910422110315231316b42426b39396b42426b42426b42426b3939
311029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900295252426b6b526b6b5a6b6b526b6b526b6b526b6b5a6b6b526b6b524a4a39
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
dedeb5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefc6
efefbdefefc6efefbdadb59cbdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f773849c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c63318c5a298c633194
5a298c63318c5a298c63318c5a298c63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a298c5a318c
5a298c5a318c5a298c5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c
5a29845a298c5a29845a318c5229845a29845a29845a31845229845a29845229845a3184
5229845a29845229845a298452297b5a29845229845a298452297b5a298452297b5a2984
52297b52298452297b52298452297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b52297b
52297b52297b52297b52297b4a217352297b4a297352297b4a217352297b4a217352297b
4a21735229734a217339215a39185239215a39185239215a39185239185239185239215a
31185239185231185239185231185239185231185239185231184a39185231184a391852
31184a31185231184a39185231184a42216b42216342216b422163422163422163422163
42216342216342216342216339186342216342215a42216339185a42216339185a422163
39185a42215a39185a42215a39185a39215a39185a39215a39185239215a39185239215a
39185239215239185239215231185239185231185239185231184a39185231184a391852
31184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231184a29184231184a
29104231184a29104231184a291042291842291042291842291042291842291042291842
1808295231316339396b42426339396b42426339396b4242290821290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900292900292900292900292900294a4a396b6b52
6363526b6b526363526b6b526363526b6b526363526b6b5263634affffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff73735ae7e7bde7e7b5efefbde7e7bd
efefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6adb59c
c6f7f7bdefefc6f7f7c6efefc6f7f7bdefef7b8ca5633194633194633194633194633194
63319463319463319463319463319463319463319463319463319463318c633194633194
63319463318c63319463318c6331945a318c63319463318c6331945a318c6331945a318c
6331945a298c6331945a318c63318c5a298c6331945a318c63318c5a298c63318c5a298c
63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a29845a318c5a298c5a318c5a29845a318c5a2984
5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a31845a29845a31845a2984
5a31845229845a31845229845a31845229845a31845229845a298452297b5a318452297b
5a298442215a42216342215a42216339215a29184229103929184242216331184a291842
31184229184231184a42216331184a31184a31184a31184a31184a31184a4a29734a216b
4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b
4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b4a29734a216b
4a29734a216b31184a31184a31184a31184a31184a31184a422163291039291842291039
29184229103939215a21103121103121103121103131184a31184a29184242216339215a
42215a39185a42215a39215a39215a39185a39215a39185239215a39185239215a391852
39215239185239215239185239215231185239215231185239185231184a39185231184a
31185231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a29184231184a291842
31184a29184231184a2918423118422910423118422910422110314a31316b42426b4242
6b42426b39396b42426b4242311029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900295252426b6b526b6b526b6b526b6b5a6b6b52
6b6b526b6b526b6b5a6b6b52ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000dedeb5dedeb5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbd
efefbdefefc6efefbdefefbdefefbdf7f7c6efefbdadb59cbdefefc6f7f7bdefefc6f7f7
bdefefc6f7f773849c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a298c6331945a298c63318c5a298c6331945a298c63318c5a298c63318c5a298c5a318c
5a298c63318c5a298c5a318c5a298c5a318c5a29845a318c5a298c5a318c5a29845a318c
5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a298c5a29845a318c5229845a2984
5a29845a31845229845a29845229845a29845229845a298452298442216342215a422163
29104229184229104231184229104231184a29184231184a4a216b4a297342216b4a216b
4a216b6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c4a216b4a216b4a297342216b31184a31184a31184a39185a291039
211039211031180829211029291042291842291039391852311852392152311852391852
31185239185231184a31185231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a
31184a31184a29104231184a29104231184a291042311842291042311842291042291842
2910422918422910392918421810295231316339396b42426339396b42426339396b4242
291021290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900294a4a396b6b526363526b6b526363526b6b526363526b6b526363526b6b52
4a4a39ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedeb5
e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbd
f7f7c6efefbdf7f7c6a5b59cc6f7f7c6efefc6f7f7bdefefc6f7f7c6f7f77b8ca5633194
63319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463318c
63319463319463319463318c63319463318c6331945a318c63319463318c6331945a318c
63319463318c6331945a318c6331945a318c6331945a298c6331945a318c63318c5a298c
63318c5a318c63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a298c63318c5a298c5a318c5a2984
5a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c4221634a216b422163311842291042
31184a31184231184a31184a4a29734a216b4a2973633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
6331944a216b4a297331184a31184a31184a291839211039211029181029211029291039
39215231184a39185231184a39185231184a31184a31184a31184a31184a31184a311842
31184a31184231184a29184231184a291842311842291042311842291842291842291042
2110315231316b42426b39396b42426b42426b42426b3939311029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900292900292900292900292900295252426b6b52
6b6b5a6b6b526b6b526b6b526b6b5a6b6b526b6b526b6b526b6b5affffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000e7e7b5dedeb5e7e7bde7e7b5efefbd
e7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdadb59c
bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f773849c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c63318c5a298c6331945a298c63318c5a298c63318c
5a298c63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a298c5a318c5a298c5a318c5a298c5a318c
5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c5a29845a318c42216342216329104231184a
29104231184a31184a4a297342216b4a216b5a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c4a297329184231184a31184a291039
31184a18102918082129103929104231184a29184231184a29104231184a29104231184a
2910422918422910422918422910422918422910422918421808295231316339396b4242
6339396b42426339396b4242290821290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900294a4a396b6b526363526b6b526363526b6b52
6363526b6b526363526b6b52636352ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdedeb5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefc6efefbd
efefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6adb59cc6f7f7bdefefc6f7f7c6efef
c6f7f7bdefef7b8ca5633194633194633194633194633194633194633194633194633194
63319463319463319463319463319463318c63319463319463319463318c63319463318c
6331945a318c63319463318c6331945a318c6331945a318c6331945a298c6331945a318c
63318c5a298c6331945a318c63318c5a298c63318c5a298c63318c4221634a296b311842
31184a31184231184a4a216b4a2973633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
6331946331946331946331946331946331946331946331946331946331946331944a216b
31184a31184a42216331184a18102918082129183929184231184a29184231184a291842
3118422910423118422910422110314a31316b42426b42426b42426b39396b42426b4242
311029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900295252426b6b526b6b526b6b526b6b5a6b6b526b6b526b6b526b6b5a6b6b52
6b6b52313129ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff6b6b52e7e7b5
dedeb5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6
efefbdf7f7c6efefbdadb59cbdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f773849c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a298c6331945a298c63318c
5a298c6331945a298c63318c5a298c63318c5a298c5a318c5a298c63318c5a298c4a216b
4221631810212910421810294a216b4a29735a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c63319442216b31184a31184a211039100821180821211031291842291039291842
1810295231316339396b42426339396b42426339396b4242291021290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900292900292900292900292900294a4a396b6b52
6363526b6b526363526b6b526363526b6b526363526b6b52636352ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedeb5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bd
efefbdefefbdefefbdefefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6a5b59c
c6f7f7c6efefc6f7f7bdefefc6f7f7c6f7f77b8ca5633194633194633194633194633194
63319463319463319463319463319463319463319463318c63319463319463319463318c
63319463318c6331945a318c63319463318c6331945a318c63319463318c6331945a318c
6331944a216b4a296b31184231184a1808214a29734a216b633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
6331946331946331946331944a297331184a31184a2110311008103121215231316b3939
6b42426b42426b42426b3939311029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900295252426b6b526b6b5a6b6b526b6b526b6b52
6b6b5a6b6b526b6b526b6b526b6b5a313129ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff6b6b52e7e7b5dedeb5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefbd
efefbdefefbdefefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdadb59cbdefefc6f7f7bdefefc6f7f7
bdefefc6f7f773849c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c63318c5a298c63319442216b4a216b29184231184a2918424a216b4a216b633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331944a216b5a314ab56b6bf794947b4a4a7b4a4a5231313121213121216b4242
290821290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900294a4a396b6b526363526b6b526363526b6b526363526b6b526363526b6b52
636352ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedeb5
e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbd
f7f7c6efefbdf7f7c6adb59cc6f7f7bdefefc6f7f7c6efefc6f7f7bdefef7b8ca5633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
63319463318c63319463319463319463318c63319463318c4a296b31184a31184a180821
4a29734a216b633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
6331946331946331946331946331946331946331944a216b5a314ab56b6bf79494f79494
f79494ef9494f79494f79494f79494ef9494bd7373180018310031290029180018210021
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900292900292900292900292900295252426b6b52
6b6b526b6b526b6b5a6b6b526b6b526b6b526b6b5a6b6b526b6b52313129ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff6b6b52e7e7b5e7e7b5e7e7bde7e7b5efefbd
e7e7bdefefbde7e7bdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdadb59c
bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f773849c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
4a216b31184a29184231184a4a216b6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
4a216b5a314ab56b6bf79494ef8c8cf79494ef8c8cf79494ef8c8cf79494ef8c8cb56b6b
5221394a004a4200426300635a005a6300635a005a4a004a310031210021100010180018
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900294a4a396b6b526363526b6b526363526b6b52
6363526b6b526363526b6b52636352ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdedeb5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbd
f7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6a5b59cc6f7f7c6efefc6f7f7bdefef
c6f7f7c6f7f77b8ca5633194633194633194633194633194633194633194633194633194
63319463319463319463318c4a297318082131184a4a216b4a2973633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
6331946331946331946331946331944a216b5a314ab56b6bf79494f79494f79494ef9494
f79494f79494f79494ef9494bd73735221394a004a630063630063630063630063630063
6300636300636300636300636300636300636300634a004a310031210021180018210021
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900295252426b6b526b6b5a6b6b526b6b526b6b526b6b5a6b6b526b6b526b6b52
6b6b5a313129ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff6b6b52e7e7b5
dedeb5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdf7f7c6
efefbdefefc6efefbdadb59cbdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f773849c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c4a216b31184a181029
42216b6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331944a216b5a314a
ce738cb56b6bef8c8cf79494ef8c8cf79494ef8c8cf79494b56b6bce6b845221394a004a
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a310031290029310031100010290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900292900292900292900292900294a4a396b6b52
6363526b6b526363526b6b526363526b6b526363526b6b52636352ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedeb5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bd
efefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6adb59c
c6f7f7bdefefc6f7f7c6efefc6f7f7bdefef7b8ca5633194633194633194633194633194
6331944a216b31184a31184a4a29734a216b633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
6331946331946331944a216b8c4a9452314abd7373f79494f79494ef9494f79494f79494
f79494b56b6b5a29425221394a004a630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063310031390039100010210021290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900295252426b6b526b6b526b6b526b6b5a6b6b52
6b6b526b6b526b6b5a6b6b526b6b52313129ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff6b6b52e7e7b5e7e7b5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbd
efefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdadb59cbdefefc6f7f7bdefefc6f7f7
bdefefc6f7f773849c6331945a318c63319442216b18102931184a4a29735a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c4a2973522942b56b6b
ef8c8cf79494ef8c8cf79494ef8c8cf79494b56b6b52293984216b4a004a5a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a630063290029310031100010210021290029290029
290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029290029
2900292900294a4a396b6b526363526b6b526363526b6b526363526b6b526363526b6b52
636352ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedeb5
e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbd
f7f7c6efefbdf7f7c6a5b59cc6f7f7c6efefc6f7f7bdefefc6f7f7c6f7f77b8ca54a216b
4a297331184a4a2973633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
6331946331944a297352314abd7373f79494f79494ef9494f79494f79494f79494b56b6b
5a29424a004a630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063310031310031100010290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900292900292900292900292900295252426b6b52
6b6b5a6b6b526b6b526b6b526b6b5a6b6b526b6b526b6b526b6b5a313129ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff6b6b52e7e7b5dedeb5e7e7bde7e7b5efefbd
e7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdadb59c
bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefef94b5b5637b7b4a4a632918424a216b5a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c4a2973522942b56b6bef8c8cf79494
ef8c8cf79494ef8c8cb57373ce6b845229394a004a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a630063290029310031100010290029290029290029290029290029
2900292900292900292900292900292900294a4a396b6b526363526b6b526363526b6b52
6363526b6b526363526b6b52636352ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdedeb5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefc6efefbd
efefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6adb59cc6f7f7bdefef94bdbd313939
31424294b5b5c6f7f7c6f7f7c6f7f794b5b5637b7b7b849c9494c631184a4a2973633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
4a297352314ad67b94b56b6bf79494ef9494f79494f79494bd73735221395a29424a004a
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063310031180018290029290029290029290029290029290029290029
2900292900295252426b6b526b6b526b6b526b6b5a6b6b526b6b526b6b526b6b5a6b6b52
6b6b52313129ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff6b6b52e7e7b5
e7e7b5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6
efefbdf7f7c6efefbdadb59c8cb5b5637b7b8cb5b5c6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7
bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefef94b5b5637b7b7b849c5a528431184a
4a216b6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c4a297384428c52314ab56b6bf79494ef8c8cf79494
ef8c8cb5737352213984296b4a004a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a3100311000101800182900292900292900292900292900292900294a4a396b6b52
6363526b6b526363526b6b526363526b6b526363526b6b52636352ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedeb5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bd
efefbdefefbdefefbdefefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b5947b7b63
737b73637b7b94bdbdbdefefc6f7f7c6f7f7c6f7f7bdefefc6f7f7c6f7f7c6f7f7bdefef
c6f7f7c6f7f7c6f7f7bdefefc6f7f7c6f7f7c6f7f7bdefefc6f7f794b5b5637b7b9494c6
635a8c31184a633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
6331946331946331946331946331946331946331946331946331946331946331944a216b
5a314ab56b6bf79494ef9494f79494f79494bd73735221394a004a630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063310031
4a004a1000102900292900292900292900295252426b6b526b6b5a6b6b526b6b526b6b52
6b6b5a6b6b526b6b526b6b526b6b5a313129ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff6b6b52e7e7b5dedeb5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefbd
efefbdefefbdefefbdf7f7c6b5b58c7b7b63b5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b594
b5b58cadb59ca5b59c9cb5ad5a737394b5b5bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7
bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f78cb5b5637b7b
73849c63528431184a4a29735a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c63319442216b52314ab56b6bf79494ef8c8cf79494b56b6bb57373
5221394a004a5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a310031420042180018
2900292900294a4a396b6b526363526b6b526363526b6b526363526b6b526363526b6b52
636352ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedeb5
e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdb5b5947b7b63
bdbd94efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdbdbd94b5b594adbda5adb59ca5bdad637b7b94bdbdbdefefc6f7f7c6f7f7
c6f7f7bdefefc6f7f7c6f7f7c6f7f7bdefefc6f7f7c6f7f7c6f7f7bdefefc6f7f7c6f7f7
94bdbd637b7b7b8ca563528431184a4a216b633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
6331946331946331946331946331946331946331946331946331944a216b5a314ab56b6b
f79494ef9494f79494b56b6b5a29425221394a004a630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
6300636300636300636300636300636300636300633100313100312100215252426b6b52
6b6b526b6b526b6b5a6b6b526b6b526b6b526b6b5a6b6b526b6b52313129ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff6b6b52e7e7b5e7e7b5e7e7bde7e7b5efefbd
e7e7bdefefbde7e7bdefefbdefefbd7b7b63b5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b594b5b58cadb59ca5b59c9cb5ad5a737394b5b5
bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7
bdefefc6f7f78cb5b57b849c8c8cbd635a8442216b6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c63319442216b52314ab56b6bf79494ef8c8cf79494b56b6b5a294284216b4a004a
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a4a004a4200424a004a6b395a4242313131296b6b526363526b6b526363526b6b52
6363526b6b526363526b6b52636352ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdedeb5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdb5b58c
7b7b63f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdbdbd94b5b594adbda5adb59c
a5bdad637b7b94bdbdbdefefc6f7f7c6f7f7c6f7f7bdefefc6f7f7c6f7f7c6f7f7bdefef
c6f7f7c6f7f7c6f7f794b5b5637b7b7b849c635a8c31184a4a2973633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
6331946331946331946331946331946331946331944a216b5a314ace7b94bd7373ef9494
f79494b56b6b5a29424a004a630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
4a004a4a004a4a004a6b396373426352394a947b7bb5b594bdbd94b5b594f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c67b7b633939316b6b526b6b526b6b526b6b5a6b6b526b6b526b6b52
6b6b5a313129ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff6b6b52e7e7b5
dedeb5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbd73735ab5b594efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b594
b5b58cadb59ca5b59c9cb5ad5a737394b5b58cb5b5c6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7
bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefef94b5b5637b7b7b849c5a528431184a4a216b633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
42216b844a9452314ab57373ef8c8cb56b6bb56b6b5a29424200426300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a4a004a
4200424a004a6b395a6b4263523942947b7bb5b58cb5b594b5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
73735a3131296363526b6b526363526b6b526363526b6b52636352ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedeb5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bd
efefbd737363f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdbdbd94b5b5947b7b63adb59ca5bdad637b7b94bdbd94b5b5c6f7f7c6f7f7
c6f7f7bdefefc6f7f7c6f7f7c6f7f7bdefefc6f7f7637b7b7b8ca59494c631184a4a216b
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
6331946331946331946331946331946331944a297352314abd7373ef9494bd7373944a63
5a29424a004a630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
6300636300636300636300636300636300636300636300636300636300634a004a4a004a
4a004a6b396373426352394a947b7bb5b594bdbd94b5b594f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd5a5a4a6b6b52
6b6b526b6b526b6b5a6b6b526b6b52313129ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff6b6b52e7e7b5e7e7b5e7e7bde7e7b5adad8cb5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b594b5b58c7b7b63a5b59c9cb5ad5a737394b5b5
8cb5b5c6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f7bdefefc6f7f78cb5b5637b7b73849c635284
31184a4a29735a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c4a216b
52314ab57373ef8c8cb56b6b52213984296b4200426300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300634200424a004a
6b395a6b4263523942947b7bb5b58cb5b594b5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbd9494734a4a396b6b526363526b6b52
636352ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedeb5
e7e7bde7e7b5b5b58c7b7b63f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdbdbd94b5b5947b7b63adb59c
a5bdad637b7b94bdbd94b5b5c6f7f7c6f7f7c6f7f7bdefefc6f7f7c6f7f794bdbd637b7b
9494c663528431184a4a216b633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
6331946331946331946331944a297352314abd7373ef9494bd73735221394a004a630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
6300636300636300636300636300636300636300636300636300634a004a4a004a6b3963
73426352394a947b7bceb5a5bdbd94b5b594f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd7b7b635252426b6b526b6b526b6b5a313129ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff6b6b52e7e7b5dedeb5e7e7bd7b7b63f7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b594
b5b58c7b7b63a5b59c9cb5ad5a737394b5b58cb5b5c6f7f7bdefefc6f7f7bdefef94b5b5
5a73737b849c5a528431184a42216b6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c4a216b52314ace7b94
734242b56b6b5221394a004a5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300634200424a004a6b395a6b4263
523942947b7bceb5a5b5b594b5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbd7b7b634a4a396b6b52636352ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdedeb5e7e7bd73735af7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdbdbd94b5b5947b7b63adb59ca5bdad637b7b94bdbd94b5b5c6f7f7c6f7f7
c6f7f794b5b5637b7b7b849c635a8c31184a4a2973633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
6331946331944a2973844a945a314a7b4a4a944a635221394a004a630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
6300636300636300636300636300636300636300634a004a4a004a6b396373426352394a
947b7b947b7bbdbd94b5b594f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd5a5a4a6b6b52
6b6b52313129ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff6b6b52e7e7b5
73735af7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b594b5b58c7b7b63a5b59c9cb5ad5a737394b5b5
8cb5b5c6f7f7bdefef94b5b573849c9494c65a52844a216b5a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331944a216b5a314a734242522939
84216b4a004a5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300634200424a004a8439736b4263523942947b7b
8c7b73b5b594b5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c313129636352ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedeb57b7b63f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdbdbd94b5b5947b7b63adb59c
a5bdad9cb5ad94bdbd94b5b594bdbd637b7b7b8ca563528431184a4a216b633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
6331944a216b5a314a7b4a4a5a29424a004a4a004a630063630063630063630063630063
630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063630063
6300636300636300636300636300634a004a4a004a4a004a73426352394a947b7b947b7b
bdbd94b5b594f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6b5b594525242313129ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff6b6b5273735aefefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
b5b58c7b7b63a5b59c9cb5ad9cb5a594b5b5637b7b637b7b73849c63528431184a4a2973
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c633194
5a298c6331945a318c6331945a298c6331944a216b1810297342425229394a004a630063
5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063
5a005a6300635a005a6300634200424a004a4a004a6b4263523942947b7b8c7b73b5b594
b5b58cb5b594efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
181810ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7b7b63
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6b5b5947b7b63adb59ca5bdad9cb5ad3142424a4a639494c6635284
4a2973633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194633194
6331946331946331946331946331946331946331946331946331946331946331944a216b
181029944a635a29424a004a630063630063630063630063630063630063630063630063
6300636300636300634a004a4a004a4a004a73426352394a947b7b947b7bbdbd94b5b594
bdbd94efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c65a5a4a313129ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000b5b594efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c7b7b63a5b59c737b733939294a4a63
31184a31184a42216b6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c633194
5a318c6331945a298c6331944a216b1810292908394a004a4a004a6300635a005a630063
5a005a6300634200424a004a4a004a6b4263523942947b7b8c7b73b5b594b5b58cb5b594
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6b5b5947b7b637b7b63
4242316b527b31184a31184a4a29736331946331946331946331944a216b4a2973310839
4a004a3100314a004a4a004a73426352394a5a424a947b7bbdbd94b5b594bdbd94efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
b5b58c7b7b638c84846b5a7b5242523939318c7b73b5b594b5b58cb5b594efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000b5b594efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
7b7b63ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff393931
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd7b7b63ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff525242efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7b7b63efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c67b7b63
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000b5b594efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff525242f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9c9c7bf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbda5a584ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffa5a584f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9c9c7bf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbda5a584
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7b7b63f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6b5b594ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000007b7b63efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
b5b58cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7b7b63efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6a5a584ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff73735af7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdb5b59473735affffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefbd
7b7b63f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6b5b594ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffefefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdb5b5944a4a39ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7c67b7b63efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6b5b594ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff73735af7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdb5b5944a4a39ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff0000007b7b63f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6bdbd94efefbdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffefefbd7b7b63efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
b5b58c525242000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffa5a584bdbd94f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6b5b594ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9c9c7b7b7b63efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c525242
efefbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefbd
7b7b63f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6b5b594ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff73735a7b7b63
b5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b594efefbd525242000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff7b7b63
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6b5b594
bdbd94525242ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffefefbd7b7b63
b5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdb5b594b5b58c525242efefbdffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffa5a584
7b7b63f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6b5b594ffffff525242ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff
73735ab5b594efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58cf7f7c6
4a4a39ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000
ffffffa5a5847b7b63b5b594f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
bdbd94b5b594ffffff525242ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
000000ffffff9c9c7ba5a5847b7b63b5b594efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6b5b58cb5b5949c9c7b52524273735affffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff000000ffffffa5a5847b7b63b5b594f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6f7f7c6b5b594bdbd94b5b594ffffff525242ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff9c9c7ba5a5847b7b63b5b594
b5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdb5b594b5b58cb5b5949c9c7b52524273735affffff000000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7b7b63
ffffffa5a584ffffff7b7b63bdbd94b5b594f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6
f7f7c6b5b594bdbd94b5b5947b7b63a5a584ffffff525242ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000000ffffff000000ffffff73735affffff9c9c7ba5a5849c9c7b7b7b63
b5b58cb5b594b5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6
efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58cb5b594b5b58cb5b594
7b7b63a5a5849c9c7b5252424a4a39ffffff73735affffff000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff000000ffffff7b7b63ffffff73735affffffa5a584ffffffa5a584
ffffff7b7b637b7b63b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594
bdbd94b5b594bdbd94efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd
f7f7c6f7f7c6bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594
bdbd94b5b5947b7b63a5a584ffffffa5a584ffffff525242ffffff7b7b63ffffff73735a
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff
000000ffffff000000ffffff000000ffffff000000ffffff000000ffffff000000ffffff
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff04000000f001030008000000
fa0200000000000000000000040000002d01030007000000fc0200000000000000000400
00002d0105000500000006010200000017000000380501000900380170004b017d004b01
7c0051017c0051017d004b017d004a017d00370171003801700005000000060101000000
040000002d010000040000002d01010004000000f001030008000000fa02000000000000
00000000040000002d010300040000002d01050005000000060102000000170000003805
010009005101690069016500690165006f0165006f016600690166006901660051016a00
5101690005000000060101000000040000002d010000040000002d01010004000000f001
0300040000002701ffff030000001e00030000001e00070000001604860074016c004901
1c000000fb02efff0000000000009001000000cc0400061254696d6573204e657720526f
6d616e0040adf37749adf3772040f5771c1366b5040000002d010300050000002e011800
000005000000020101000000050000000902000000020a000000320a7e00520102000000
312509000e001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00007e140a5380f1130040adf37749adf3772040f5771c1366b5040000002d0106000400
0000f0010300040000002701ffff040000002701ffff030000001e00030000001e000700
000016047e00f2003d00be001c000000fb02efff0000000000009001000000cc04000612
54696d6573204e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040f5771c1366b504000000
2d010300050000002e011800000005000000020101000000050000000902000000020c00
0000320a5000c8000300000032352500090009000e00040000002d01060004000000f001
0300040000002701ffff040000002701ffff030000001e00030000001e00070000001604
860073006c0048001c000000fb02efff0000000000009001000000cc0400061254696d65
73204e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040f5771c1366b5040000002d010300
050000002e011800000005000000020101000000050000000902000000020a000000320a
7e00520002000000322509000e00040000002d01060004000000f0010300040000002701
ffff040000002701ffff030000001e00030000001e000700000016045500f3001400bf00
1c000000fb02efff0000000000009001000000cc0400061254696d6573204e657720526f
6d616e0040adf37749adf3772040f5771c1366b5040000002d010300050000002e011800
000005000000020101000000050000000902000000020c000000320a2600c90003000000
36352500090009000e00040000002d01060004000000f0010300040000002701ffff0400
00002701ffff030000001e00030000001e0007000000160486009201550067011c000000
fb02efff0000000000009001000000cc0400061254696d6573204e657720526f6d616e00
40adf37749adf3772040f5771c1366b5040000002d010300050000002e01180000000500
0000020101000000050000000902000000020a000000320a670070010200000037250900
0e00040000002d01060004000000f0010300040000002701ffff040000002701ffff0400
0000f0010500030000001e0007000000fc020000ffffff000000040000002d0103000400
00002d0104000e00000024030500d1011600d10175004002750040021600d10116000400
00002d010100040000002d01000004000000f001030007000000fc0200009999ff000000
040000002d010300040000002d0104000e00000024030500db011b00db012400e4012400
e4011b00db011b00040000002d010100040000002d01000004000000f001030008000000
fa0200000000000000000000040000002d01030007000000fc0200000000000000000400
00002d010500050000000601020000002a0000003805020009000900da011b00db011b00
e4011b00e4011b00e4012400e4012500db012500da012400da011b00db012400db012400
e4012400e3012400e3011b00e4011c00db011c00db011b00db0124000500000006010100
0000040000002d010000040000002d01010004000000f0010300040000002701ffff0300
00001e00030000001e0007000000160475002f021500de011c000000fb02efff00000000
00009001000000cc0400061254696d6573204e657720526f6d616e0040adf37749adf377
2040f5771c1366b5040000002d010300050000002e011800000005000000020101000000
0500000009020000000215000000320a2600e70109000000e4ee203120ecb3f12e000900
09000300090003000b00050008000400040000002d01060004000000f001030004000000
2701ffff040000002701ffff04000000f0010500030000001e0007000000fc0200009933
66000000040000002d010300040000002d0104000e00000024030500db012e00db013700
e4013700e4012e00db012e00040000002d010100040000002d01000004000000f0010300
08000000fa0200000000000000000000040000002d01030007000000fc02000000000000
0000040000002d010500050000000601020000002a0000003805020009000900da012e00
db012e00e4012e00e4012e00e4013700e4013800db013800da013700da012e00db013700
db013700e4013700e3013700e3012e00e4012f00db012f00db012e00db01370005000000
060101000000040000002d010000040000002d01010004000000f0010300040000002701
ffff030000001e00030000001e00070000001604860028022800de011c000000fb02efff
0000000000009001000000cc0400061254696d6573204e657720526f6d616e0040adf377
49adf3772040f5771c1366b5040000002d010300050000002e0118000000050000000201
010000000500000009020000000209000000320a3900e701010000003125090004000000
2d01060004000000f0010300040000002701ffff040000002701ffff030000001e000300
00001e00070000001604860028022800de011c000000fb02efff00000000000090010000
00cc0400061254696d6573204e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040f5771c13
66b5040000002d010300050000002e011800000005000000020101000000050000000902
0000000209000000320a3900f001010000002d250600040000002d01060004000000f001
0300040000002701ffff040000002701ffff030000001e00030000001e00070000001604
860028022800de011c000000fb02efff0000000000009001000000cc0400061254696d65
73204e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040f5771c1366b5040000002d010300
050000002e0118000000050000000201010000000500000009020000000210000000320a
3900f601060000003320ecb3f12e090003000b00050008000400040000002d0106000400
0000f0010300040000002701ffff040000002701ffff04000000f0010500030000001e00
07000000fc020000ffffcc000000040000002d010300040000002d0104000e0000002403
0500db014100db014b00e4014b00e4014100db014100040000002d010100040000002d01
000004000000f001030008000000fa0200000000000000000000040000002d0103000700
0000fc020000000000000000040000002d010500050000000601020000002a0000003805
020009000900da014100db014100e4014100e4014100e4014b00e4014b00db014b00da01
4b00da014100db014b00db014a00e4014a00e3014b00e3014100e4014200db014200db01
4100db014b0005000000060101000000040000002d010000040000002d01010004000000
f0010300040000002701ffff030000001e00030000001e00070000001604860028023b00
de011c000000fb02efff0000000000009001000000cc0400061254696d6573204e657720
526f6d616e0040adf37749adf3772040f5771c1366b5040000002d010300050000002e01
18000000050000000201010000000500000009020000000209000000320a4c00e7010100
000033250900040000002d01060004000000f0010300040000002701ffff040000002701
ffff030000001e00030000001e00070000001604860028023b00de011c000000fb02efff
0000000000009001000000cc0400061254696d6573204e657720526f6d616e0040adf377
49adf3772040f5771c1366b5040000002d010300050000002e0118000000050000000201
010000000500000009020000000209000000320a4c00f001010000002d25060004000000
2d01060004000000f0010300040000002701ffff040000002701ffff030000001e000300
00001e00070000001604860028023b00de011c000000fb02efff00000000000090010000
00cc0400061254696d6573204e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040f5771c13
66b5040000002d010300050000002e011800000005000000020101000000050000000902
0000000210000000320a4c00f601060000003620ecb3f12e090003000b00050008000400
040000002d01060004000000f0010300040000002701ffff040000002701ffff04000000
f0010500030000001e0007000000fc020000ccffff000000040000002d01030004000000
2d0104000e00000024030500db015500db015e00e4015e00e4015500db01550004000000
2d010100040000002d01000004000000f001030008000000fa0200000000000000000000
040000002d01030007000000fc020000000000000000040000002d010500050000000601
020000002a0000003805020009000900da015500db015400e4015400e4015500e4015e00
e4015e00db015e00da015e00da015500db015e00db015d00e4015d00e3015e00e3015500
e4015500db015500db015500db015e0005000000060101000000040000002d0100000400
00002d01010004000000f0010300040000002701ffff030000001e00030000001e000700
0000160486002c024f00de011c000000fb02efff0000000000009001000000cc04000612
54696d6573204e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040f5771c1366b504000000
2d010300050000002e011800000005000000020101000000050000000902000000020900
0000320a5f00e7010100000036250900040000002d01060004000000f001030004000000
2701ffff040000002701ffff030000001e00030000001e0007000000160486002c024f00
de011c000000fb02efff0000000000009001000000cc0400061254696d6573204e657720
526f6d616e0040adf37749adf3772040f5771c1366b5040000002d010300050000002e01
18000000050000000201010000000500000009020000000209000000320a5f00f0010100
00002d250600040000002d01060004000000f0010300040000002701ffff040000002701
ffff030000001e00030000001e0007000000160486002c024f00de011c000000fb02efff
0000000000009001000000cc0400061254696d6573204e657720526f6d616e0040adf377
49adf3772040f5771c1366b5040000002d010300050000002e0118000000050000000201
010000000500000009020000000210000000320a5f00f60106000000313220ecb3f10900
090003000b0005000800040000002d01060004000000f0010300040000002701ffff0400
00002701ffff04000000f0010500030000001e0007000000fc0200006600660000000400
00002d010300040000002d0104000e00000024030500db016800db017100e4017100e401
6800db016800040000002d010100040000002d01000004000000f001030008000000fa02
00000000000000000000040000002d01030007000000fc02000000000000000004000000
2d010500050000000601020000002a0000003805020009000900da016800db016700e401
6700e4016800e4017100e4017100db017100da017100da016800db017100db017000e401
7000e3017100e3016800e4016800db016800db016800db01710005000000060101000000
040000002d010000040000002d01010004000000f0010300040000002701ffff03000000
1e00030000001e00070000001604860043026200de011c000000fb02efff000000000000
9001000000cc0400061254696d6573204e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040
f5771c1366b5040000002d010300050000002e0118000000050000000201010000000500
000009020000000218000000320a7200e7010b000000efeeede0e4203120f0b3ea000900
0900090008000900030009000300090005000800040000002d01060004000000f0010300
040000002701ffff040000002701ffff030000001e000c00000040092900aa0000000000
000081003e0205000500040000002701ffff040000002701ffff04000000f00105000400
00002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701
ffff04000000f0010200030000000000

Рис. 2.1. Структура кредитного портфеля по термінах повернення в гривнях

Структура кредитів портфеля по термінах повернення в доларах США за
станом на 01.01.2009р. представлена на рис.2.2.

picscalex100010009000003ae010100070051ed00000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c029b00290205000000090200000000050000000102ffffff00
0500000004010d00000005000000020102000000030000001e00040000002701ffff0300
00001e00030000001e0007000000fc020000ffffff000000040000002d01000008000000
fa0200000000000000000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d0000b5100afb80f1130040adf37749adf3772040f577
7b0c6664040000002d010200050000000102ffffff000500000009020000000005000000
020102000000050000000601010000000500000004010d00000005000000070101000000
050000002e010000000005000000140200000000030000001e0007000000fc020000ffff
ff000000040000002d01030008000000fa0205000100000000000000040000002d010400
0e000000240305000500050005009600240296002402050005000500040000002d010100
040000002d0100000500000007010400000005000000070104000000070a0000410b8600
ee0073006001000000007400610114002500280000006001000073000000010001000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000000000
00000000000000000000000000000000a800000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000555ffffffffd5540000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000002bffffffffffffffffff
ffea0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000017ffff
fffffffffffffffffffff500000000000000000000000000000000000000000000000000
00000002bffffffffffffffffffffffffffffffe80000000000000000000000000000000
00000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffd00000000000000
000000000000000000000000000000000000bfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffa000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffd000000000000000000000000000000000000000000002ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa000000000000000000000000000000000
000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd0000000000000000
00000000000000000000000bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e80000000000000000000000000000000000005fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffd00000000000000000000000000000000000bffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe8000000000000000000000000000000001fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd00000000000000000000
000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000
0000000000000000000000000017ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc0000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000005ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa00000000
00000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000
0000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff00000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe0000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000001fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000
000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc000000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000003ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff800000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000001fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000003fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
00000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc0000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000003fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000003fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000
003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000003fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000003fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
00000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000003fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000003fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000
003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000003fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000003fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
00000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000003fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000003fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000
003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000003fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000003fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
00000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000003fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000003fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000
003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000003fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000003fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
00000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0000000000001fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000003fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000
001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc0000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000007ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
00000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff800000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000003ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000001ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff80000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc00000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000007ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000003ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000
000000000000017fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000017ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000
000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe00000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000
001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000
00000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffa00000000000000000000000000000005fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000000bffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe800000000000000000000000000000000005f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd0000000000000000000000
000000000000000bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe8000000
000000000000000000000000000000005fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc000000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffa000000000000000000000000000000000000000000005ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffd00000000000000000000000000000000000
0000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000
0000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffff5000000
000000000000000000000000000000000000000000000002bfffffffffffffffffffffff
fffffffea00000000000000000000000000000000000000000000000000000000057ffff
fffffffffffffffffffff400000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000002affffffffffffffffffffea000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000001555ffffffff5550000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000051ed0000410bc6008800730060010000000074006101
14002500280000006001000073000000010018000000000060da01000000000000000000
0000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0000ffffff000000ffffff424231ffffff424231ffffff424231ffffff42423131312963
634a63635263634a63635263634a63635263634a6363525a5a4a6363525a5a4a63634a5a
5a4a6363525a5a4a63634a5a5a4a63634a5a5a4a5a5a4a5a5a4a5a5a4a5a5a4a5a5a4a5a
5a425a5a4a5a5a4a5a5a4a5252425a5a4a5252425a5a4a525242ffffff393929ffffff39
3929ffffff000000ffffff000000ffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ff
ffff0000000000004242314a4a394242316b6b526363526b6b526363529c9c7b9c9c7b9c
9c7b94947b9c9c7bcecea5cecea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6
c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bd
bd9cbdbd94bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b58cb5b594b5b58cb5
b594adad8cb5b594adad8cb5b58cadad8cadad8cadad8cadad8cadad84adad8cadad84ad
ad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5
a58473735a7b7b6373735a5252424a4a395252424a4a3952524231312931312931312900
0000000000ffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff4a4a393939316b6b5273735aa5
a584a5a5849c9c7ba5a584d6d6add6d6add6d6a5d6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adce
cea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c6a5cecea5c6
c6a5cecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbd
bd9cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd94b5b594bdbd94b5
b594bdbd94b5b594b5b594b5b594b5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5b594ad
ad8cadad8cadad8cadad8cadad8cadad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5
a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c849c
9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947b9c9c7b94947394947b6b6b5a73735a4a4a394a4a394a
4a394a4a39292921ffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ff
ffff4a4a394a4a3931312973735a6b6b5aa5a584a5a584a5a584d6d6addedeb5d6d6adde
deadd6d6addedeadd6d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6
d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c69cce
cea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbdbd9cc6
c69cbdbd9cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd94bdbd94bdbd94b5b594bd
bd94b5b594bdbd94b5b594b5b594b5b594b5b594b5b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5
b58cadad8cb5b58cadad8cadad8cadad8cadad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5
a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c
9c7b9c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947b9c9c7b94947394947b94947394947b94947394
94738c8c739494738c8c738c8c738c8c738c8c738c8c6b8c8c73424231738c8c52636352
6363182121181029180821100818000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff4a4a3939393173
735aadad8cadad84adad8cdedeb5e7e7b5dedeb5dedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5de
deaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6d6addedeadd6d6add6d6add6
d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5ce
cea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6
c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd94bdbd9cbd
bd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cb5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594b5b594b5
b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5b58cadad8cb5b58cadad8cadad8cad
ad84adad8cadad84adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c
9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b94
947b9c9c7b94947394947b94947394947b9494739494738c8c739494738c8c738c8c738c
8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b8484394a4a31185239215231184a39215231184a29183921
1039211029180829181029100818ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffff0000000000004a4a3939393173735aadad8cadad84e7
e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeaddedeb5dedeadde
deb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeadd6d6addedeadd6d6add6d6add6d6add6
d6add6d6add6d6add6d6add6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6a5cecea5d6
d6a5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c69ccecea5c6c69cce
cea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94c6
c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594bd
bd94b5b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5b58cadad8cadad8cadad8cad
ad8cadad84adad8cadad84adad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5
a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c
9c7b9494739c9c7b9494739c9c7b94947394947b94947394947b8c8c739494738c8c7394
94738c8c6b8c8c738c8c6b8c8c734242316b8c8c6b84846b8c8c31424239185231184a39
185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231184a21103118
1029100821180821080810ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff4a4a42ffffff393929b5b58cadad8ce7e7bde7e7b5e7e7bde7
e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bddedeb5e7e7bde7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5de
deb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5dedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeb5d6
d6addedeadd6d6addedeb5d6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6add6
d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5ce
cea5cecea5c6c6a5cecea5c6c6a5cecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c6a5c6
c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbd
bd94bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594b5b594b5b594b5b594b5b58cb5b594ad
ad8cb5b594adad8cb5b594adad8cadad8cadad8cadad8cadad8cadad8ca5a584adad8ca5
a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c
9c7b9c9c849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947b9c9c7b94947394947b94
947394947b8c8c739494738c8c739494738c8c738c8c738c8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b
8484394a4a31185239215231184a39185231184a39215231184a31185231184a31184a31
184a31184a31184a31184a31184a31184a29184231184a29184231184a21103118102918
0821ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffff4a4a39393931adad8cb5b58ce7e7b5efefbde7e7b5efefbde7e7b5e7
e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bddedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7
e7b5dedeb5e7e7b5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6adde
deb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6d6addedeadd6d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6
d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5cecea5ce
cea5cecea5cecea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6
c69cc6c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bd
bd94bdbd94bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594b5b594b5b594b5b594b5b58cb5
b594b5b58cb5b594adad8cb5b58cadad8cb5b58cadad8cadad8cadad8cadad8ca5a584ad
ad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5
a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947b9c9c7b94947394
947b94947394947b9494739494738c8c739494738c8c738c8c738c8c738c8c738c8c6b8c
8c73424231738c8c6b84846b8c8c31424239185231184a31185231184a31185231184a31
184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231184a29104231184a29104231
1842291042311842291042291842291042291842291039211031100821181021080010ff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff525242424231adad8cb5b594efefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7
e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7
e7b5e7e7bde7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5dedeb5de
deaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6
d6addedeadd6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adce
cea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6
c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbd
bd9cc6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cb5b594bdbd94b5
b594bdbd94b5b594b5b594b5b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5b58cad
ad8cb5b58cadad8cadad8cadad84adad8cadad84adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5
a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c7b9c
9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947394947b94947394947b9494739494738c
8c739494738c8c738c8c738c8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b8484394a4a31185239215231
184a39215231184a39185231184a39185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31
184231184a31184231184a29184231184a29184231184229104231184229184231184229
1042311842291842291842291042211031100821181021211010ffffff000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffff4a4a39393931adad8cb5b594efefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdef
efbde7e7b5efefbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7
e7bde7e7b5e7e7b5e7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7
e7b5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeadd6d6adde
deadd6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6adcecea5d6d6adcecea5d6
d6adcecea5d6d6a5cecea5d6d6a5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5ce
cea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6
c69cbdbd94c6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd94b5b594bd
bd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5
b58cadad8cadad8cadad8cadad8cadad84adad8cadad84adad8ca5a584adad8ca5a584ad
ad8ca5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c849c9c7b9c
9c849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b9494739c9c7b9494739c9c7b94947394947b94947394
947b8c8c739494738c8c739494738c8c6b8c8c738c8c6b8c8c734242316b8c8c6b84846b
8c8c31424239185231184a39185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a31
184a29104231184a29184231184a29104231184a29104231184a29104229184229104229
184229104229184229104229184229103929184229103929184229103929184229103939
2121633939523131312121080008100010ffffff000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0000ffffff393931b5b594efefbdefefc6efefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7
e7bde7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bddedeb5e7e7bde7
e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5dedeb5dedeaddedeb5de
deaddedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6d6addedeb5d6d6add6d6add6d6add6d6add6
d6add6d6add6d6a5d6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adce
cea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c6a5cecea5c6c6a5cecea5c6c69ccecea5c6
c69cc6c6a5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd94c6c69cbd
bd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594b5b594b5
b594b5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5b594adad8cadad8cadad8cadad8cad
ad8cadad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a584a5
a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94
947b9c9c7b94947394947b94947394947b8c8c739494738c8c739494738c8c738c8c738c
8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b8484394a4a31185239215231184a39185231184a39215231
184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a29184231184a29
184231184a29184231184a29184231184229104231184229184229184229104231184229
10422918422910422918423121216b42426b39396b424210001029002929002918001810
0010ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffff4a4a397b7b63b5b58cefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7bdefefbde7e7b5ef
efbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bddedeb5e7
e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeadde
deb5dedeaddedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6d6addedeadd6d6add6
d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5ce
cea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cce
cea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd94c6
c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd94bdbd94bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594b5
b594b5b594b5b594b5b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5b58cadad8cb5b58cadad8cad
ad8cadad8cadad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5
a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b94947b9c
9c7b94947b9c9c7b94947394947b94947394947b9494739494738c8c739494738c8c738c
8c738c8c738c8c738c8c6b8c8c73424231738c8c6b84846b8c8c31424239185231184a31
185231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231
184a29104231184a29104231184229104231184229104229184229104229184229103929
18422910422918422910392918422910392918422910393121216339396b424263393918
0018290029290029290029290029290029290029180018180018080008ffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff393931b5b594efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6ef
efbdf7f7c6efefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7
e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7
e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5de
deb5e7e7b5dedeb5dedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6
d6addedeb5d6d6addedeadd6d6addedeadd6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6
d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5ce
cea5cecea5cecea5cecea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6
c69cc6c69cc6c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbd
bd94bdbd9cb5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594b5b594b5b58cb5b594b5b58cb5b594ad
ad8cb5b594adad8cb5b58cadad8cb5b58cadad8cadad8cadad84adad8cadad84adad8ca5
a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c
9c7ba5a5849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947394947b94
947394947b9494739494738c8c739494738c8c738c8c738c8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b
8484394a4a31185239215231184a39215231184a39185231184a39185231184a31184a31
184a31184a31184a31184a31184231184a31184231184a29184231184a29184231184229
104231184229184231184229104231184229184229184229104231184229104229184231
21216b42426b42426b424210001029002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029180018100010ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000000525242b5b58cb5b594efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefbdefefbdef
efc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7
e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7b5e7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7
e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeadde
deb5d6d6addedeadd6d6addedeadd6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6
d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6a5cecea5d6d6a5cecea5cecea5cecea5ce
cea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6
c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bd
bd9cbdbd94bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b58cb5b594b5b58cb5
b594adad8cb5b594adad8cb5b58cadad8cadad8cadad8cadad8cadad84adad8cadad84ad
ad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5
a5849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b9494739c9c7b9494739c
9c7b94947394947b94947394947b8c8c739494738c8c739494738c8c6b8c8c738c8c6b8c
8c734242316b8c8c6b84846b8c8c31424239185231184a39185231184a31184a31184a31
184a31184a31184a31184a31184a29104231184a29184231184a29104231184a29104231
184a29104229184229104229184229104229184229104229184229103929184229103929
18422910392918422910393921216339396b424263393918001829002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002910001018
0018000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff000000ffffffb5b594f7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdefefc6ef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7
e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7bde7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7
e7b5e7e7bddedeb5e7e7bde7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5de
deb5dedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6d6addedeb5d6
d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adce
cea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c6a5cecea5c6
c6a5cecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbd
bd9cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd94b5b594bdbd94b5
b594bdbd94b5b594b5b594b5b594b5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5b594ad
ad8cadad8cadad8cadad8cadad8cadad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5
a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c849c
9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947b9c9c7b94947394947b94947394947b8c8c739494738c
8c739494738c8c738c8c738c8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b8484394a4a31185239215231
184a39185231184a39215231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31
184a31184a29184231184a29184231184a29184231184a29184231184229104231184229
18422918422910423118422910422918422910422918423121216b42426b39396b424210
001029002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029100010180018000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff000000393931b5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdef
efc6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5ef
efbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7
e7bde7e7b5e7e7bddedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeadde
deb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeb5d6d6adde
deadd6d6addedeadd6d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6
d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c69cce
cea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbdbd9cc6
c69cbdbd9cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd94bdbd94bdbd94b5b594bd
bd94b5b594bdbd94b5b594b5b594b5b594b5b594b5b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5
b58cadad8cb5b58cadad8cadad8cadad8cadad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5
a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c
9c7b9c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947b9c9c7b94947394947b94947394947b94947394
94738c8c739494738c8c738c8c738c8c738c8c738c8c6b8c8c73424231738c8c6b84846b
8c8c31424239185231184a31185231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31
184a31184a31184a29104231184a29104231184a29104231184229104231184229104229
184229104229184229103929184229104229184229103929184229103929184229103931
21216339396b424263393918001829002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029100010180018000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffb5b594f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6ef
efbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdef
efbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7
e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7b5de
deb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5dedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5de
deaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6d6addedeadd6d6add6d6add6
d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5ce
cea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6
c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd94bdbd9cbd
bd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cb5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594b5b594b5
b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5b58cadad8cb5b58cadad8cadad8cad
ad84adad8cadad84adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c
9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b94
947b9c9c7b94947394947b94947394947b9494739494738c8c739494738c8c738c8c738c
8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b8484394a4a31185239215231184a39215231184a39185231
184a39185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184231184a31184231184a29
184231184a29184231184229104231184229184231184229104231184229184229184229
10423118422910422918423121216b42426b42426b424210001029002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029290029100010180018000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000525242b5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7
f7c6efefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7b5ef
efbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7b5e7e7b5e7
e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeaddedeb5dedeadde
deb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeadd6d6addedeadd6d6add6d6add6d6add6
d6add6d6add6d6add6d6add6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6a5cecea5d6
d6a5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c69ccecea5c6c69cce
cea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94c6
c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594bd
bd94b5b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5b58cadad8cadad8cadad8cad
ad8cadad84adad8cadad84adad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5
a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c
9c7b9494739c9c7b9494739c9c7b94947394947b94947394947b8c8c739494738c8c7394
94738c8c6b8c8c738c8c6b8c8c734242316b8c8c6b84846b8c8c31424239185231184a39
185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231184a29184231
184a29104231184a29104231184a29104229184229104229184229104229184229104229
18422910392918422910392918422910392918422910393921216339396b424263393918
001829002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029100010ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff393931b5b594efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6ef
efbdefefc6efefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7bde7e7bde7e7b5e7e7bde7
e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bddedeb5e7e7bde7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5de
deb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5dedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeb5d6
d6addedeadd6d6addedeb5d6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6add6
d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5ce
cea5cecea5c6c6a5cecea5c6c6a5cecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c6a5c6
c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbd
bd94bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594b5b594b5b594b5b594b5b58cb5b594ad
ad8cb5b594adad8cb5b594adad8cadad8cadad8cadad8cadad8cadad8ca5a584adad8ca5
a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c
9c7b9c9c849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947b9c9c7b94947394947b94
947394947b8c8c739494738c8c739494738c8c738c8c738c8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b
8484394a4a31185239215231184a39185231184a39215231184a31185231184a31184a31
184a31184a31184a31184a31184a31184a29184231184a29184231184a29184231184a29
184231184229104231184229184229184229104231184229104229184229104229184231
21216b42426b39396b424210001029002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029290029290029210021100010ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4a4a39b5b594efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdefefc6efefbdef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdef
efbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7b5efefbde7e7b5e7
e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bddedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7
e7b5dedeb5e7e7b5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6adde
deb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6d6addedeadd6d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6
d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5cecea5ce
cea5cecea5cecea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6
c69cc6c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bd
bd94bdbd94bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594b5b594b5b594b5b594b5b58cb5
b594b5b58cb5b594adad8cb5b58cadad8cb5b58cadad8cadad8cadad8cadad8ca5a584ad
ad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5
a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947b9c9c7b94947394
947b94947394947b9494739494738c8c739494738c8c738c8c738c8c738c8c738c8c6b8c
8c73424231738c8c6b84846b8c8c31424239185231184a31185231184a31185231184a31
184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231184a29104231184a29104231
184229104231184229104229184229104229184229103929184229104229184229103929
18422910392918422910393121216339396b424263393918001829002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029180018000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb5
b594f7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefbdef
efbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7
e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7
e7b5e7e7bde7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5dedeb5de
deaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6
d6addedeadd6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adce
cea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6
c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbd
bd9cc6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cb5b594bdbd94b5
b594bdbd94b5b594b5b594b5b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5b58cad
ad8cb5b58cadad8cadad8cadad84adad8cadad84adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5
a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c7b9c
9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947394947b94947394947b9494739494738c
8c739494738c8c738c8c738c8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b8484394a4a31185239215231
184a39215231184a39185231184a39185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31
184231184a31184231184a29184231184a29184231184229104231184229184231184229
10423118422918422918422910423118422910422918423121216b42426b42426b424210
001029002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029290029290029290029100010ffffff00
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff4a4a39b5b594efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdef
efbde7e7b5efefbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7
e7bde7e7b5e7e7b5e7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7
e7b5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeadd6d6adde
deadd6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6adcecea5d6d6adcecea5d6
d6adcecea5d6d6a5cecea5d6d6a5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5ce
cea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6
c69cbdbd94c6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd94b5b594bd
bd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5
b58cadad8cadad8cadad8cadad8cadad84adad8cadad84adad8ca5a584adad8ca5a584ad
ad8ca5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c849c9c7b9c
9c849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b9494739c9c7b9494739c9c7b94947394947b94947394
947b8c8c739494738c8c739494738c8c6b8c8c738c8c6b8c8c734242316b8c8c6b84846b
8c8c31424239185231184a39185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a31
184a29104231184a29184231184a29104231184a29104231184a29104229184229104229
184229104229184229104229184229103929184229103929184229103929184229103939
21216339396b424263393918001829002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029180018000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffb5b594f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6ef
efc6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6ef
efc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7
e7bde7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bddedeb5e7e7bde7
e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5dedeb5dedeaddedeb5de
deaddedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6d6addedeb5d6d6add6d6add6d6add6d6add6
d6add6d6add6d6a5d6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adce
cea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c6a5cecea5c6c6a5cecea5c6c69ccecea5c6
c69cc6c6a5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd94c6c69cbd
bd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594b5b594b5
b594b5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5b594adad8cadad8cadad8cadad8cad
ad8cadad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a584a5
a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94
947b9c9c7b94947394947b94947394947b8c8c739494738c8c739494738c8c738c8c738c
8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b8484394a4a31185239215231184a39185231184a39215231
184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a29184231184a29
184231184a29184231184a29184231184229104231184229184229184229104231184229
10422918422910422918423121216b42426b39396b424210001029002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029290029290029290029100010ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0000007b7b63efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdef
efc6efefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7bdefefbde7e7b5ef
efbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bddedeb5e7
e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeadde
deb5dedeaddedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6d6addedeadd6d6add6
d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5ce
cea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cce
cea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd94c6
c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd94bdbd94bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594b5
b594b5b594b5b594b5b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5b58cadad8cb5b58cadad8cad
ad8cadad8cadad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5
a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b94947b9c
9c7b94947b9c9c7b94947394947b94947394947b9494739494738c8c739494738c8c738c
8c738c8c738c8c738c8c6b8c8c73424231738c8c6b84846b8c8c31424239185231184a31
185231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231
184a29104231184a29104231184229104231184229104229184229104229184229103929
18422910422918422910392918422910392918422910393121216339396b424263393918
001829002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029180018000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4a4a42b5b594efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6ef
efbdf7f7c6efefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7
e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7
e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5de
deb5e7e7b5dedeb5dedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6
d6addedeb5d6d6addedeadd6d6addedeadd6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6
d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5ce
cea5cecea5cecea5cecea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6
c69cc6c69cc6c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbd
bd94bdbd9cb5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594b5b594b5b58cb5b594b5b58cb5b594ad
ad8cb5b594adad8cb5b58cadad8cb5b58cadad8cadad8cadad84adad8cadad84adad8ca5
a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c
9c7ba5a5849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947394947b94
947394947b9494739494738c8c739494738c8c738c8c738c8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b
8484394a4a31185239215231184a39215231184a39185231184a39185231184a31184a31
184a31184a31184a31184a31184231184a31184231184a29184231184a29184231184229
104231184229184231184229104231184229184229184229104231184229104229184231
21216b42426b42426b424210001029002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029290029290029290029100010ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffadad8cef
efc6efefbdefefbdefefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefbdefefbdef
efc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7
e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7b5e7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7
e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeadde
deb5d6d6addedeadd6d6addedeadd6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6
d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6a5cecea5d6d6a5cecea5cecea5cecea5ce
cea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6
c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bd
bd9cbdbd94bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b58cb5b594b5b58cb5
b594adad8cb5b594adad8cb5b58cadad8cadad8cadad8cadad8cadad84adad8cadad84ad
ad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5
a5849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b9494739c9c7b9494739c
9c7b94947394947b94947394947b8c8c739494738c8c739494738c8c6b8c8c738c8c6b8c
8c734242316b8c8c6b84846b8c8c31424239185231184a39185231184a31184a31184a31
184a31184a31184a31184a31184a29104231184a29184231184a29104231184a29104231
184a29104229184229104229184229104229184229104229184229103929184229103929
18422910392918422910393921216339396b424263393918001829002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029100010ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdefefc6ef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7
e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7bde7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7
e7b5e7e7bddedeb5e7e7bde7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5de
deb5dedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6d6addedeb5d6
d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adce
cea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c6a5cecea5c6
c6a5cecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbd
bd9cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd94b5b594bdbd94b5
b594bdbd94b5b594b5b594b5b594b5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5b594ad
ad8cadad8cadad8cadad8cadad8cadad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5
a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c849c
9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947b9c9c7b94947394947b94947394947b8c8c739494738c
8c739494738c8c738c8c738c8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b8484394a4a31185239215231
184a39185231184a39215231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31
184a31184a29184231184a29184231184a29184231184a29184231184229104231184229
18422918422910423118422910422918422910422918423121216b42426b39396b424210
001029002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029290029290029ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff000000737363efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefc6efefbdef
efc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdef
efc6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5ef
efbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7
e7bde7e7b5e7e7bddedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeadde
deb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeb5d6d6adde
deadd6d6addedeadd6d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6
d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c69cce
cea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbdbd9cc6
c69cbdbd9cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd94bdbd94bdbd94b5b594bd
bd94b5b594bdbd94b5b594b5b594b5b594b5b594b5b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5
b58cadad8cb5b58cadad8cadad8cadad8cadad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5
a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c
9c7b9c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947b9c9c7b94947394947b94947394947b94947394
94738c8c739494738c8c738c8c738c8c738c8c738c8c6b8c8c73424231738c8c6b84846b
8c8c31424239185231184a31185231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31
184a31184a31184a29104231184a29104231184a29104231184229104231184229104229
184229104229184229103929184229104229184229103929184229103929184229103931
21216339396b424263393918001829002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029180018000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff0000007b7b63efefbdefefc6efefbdefefc6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6ef
efbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdef
efbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7
e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7b5de
deb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5dedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5de
deaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6d6addedeadd6d6add6d6add6
d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5ce
cea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6
c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd94bdbd9cbd
bd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cb5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594b5b594b5
b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5b58cadad8cb5b58cadad8cadad8cad
ad84adad8cadad84adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c
9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b94
947b9c9c7b94947394947b94947394947b9494739494738c8c739494738c8c738c8c738c
8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b8484394a4a31185239215231184a39215231184a39185231
184a39185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184231184a31184231184a29
184231184a29184231184229104231184229184231184229104231184229184229184229
10423118422910422918423121216b42426b42426b424210001029002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029180018000000ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000737363e7e7bdef
efbde7e7bdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdefefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7
f7c6efefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7b5ef
efbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7b5e7e7b5e7
e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeaddedeb5dedeadde
deb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeadd6d6addedeadd6d6add6d6add6d6add6
d6add6d6add6d6add6d6add6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6a5cecea5d6
d6a5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c69ccecea5c6c69cce
cea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94c6
c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594bd
bd94b5b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5b58cadad8cadad8cadad8cad
ad8cadad84adad8cadad84adad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5
a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c
9c7b9494739c9c7b9494739c9c7b94947394947b94947394947b8c8c739494738c8c7394
94738c8c6b8c8c738c8c6b8c8c734242316b8c8c6b84846b8c8c31424239185231184a39
185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231184a29184231
184a29104231184a29104231184a29104229184229104229184229104229184229104229
18422910392918422910392918422910392918422910393921216339396b424263393918
001829002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002921
0021000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7b7b63e7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6ef
efbdefefc6efefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7bde7e7bde7e7b5e7e7bde7
e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bddedeb5e7e7bde7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5de
deb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5dedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeb5d6
d6addedeadd6d6addedeb5d6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6add6
d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5ce
cea5cecea5c6c6a5cecea5c6c6a5cecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c6a5c6
c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbd
bd94bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594b5b594b5b594b5b594b5b58cb5b594ad
ad8cb5b594adad8cb5b594adad8cadad8cadad8cadad8cadad8cadad8ca5a584adad8ca5
a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c
9c7b9c9c849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947b9c9c7b94947394947b94
947394947b8c8c739494738c8c739494738c8c738c8c738c8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b
8484394a4a31185239215231184a39185231184a39215231184a31185231184a31184a31
184a31184a31184a31184a31184a31184a29184231184a29184231184a29184231184a29
184231184229104231184229184229184229104231184229104229184229104229184231
21216b42426b39396b424210001029002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029180018ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff00000073735ae7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdefefc6efefbdef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdef
efbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7b5efefbde7e7b5e7
e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bddedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7
e7b5dedeb5e7e7b5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6adde
deb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6d6addedeadd6d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6
d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5cecea5ce
cea5cecea5cecea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6
c69cc6c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bd
bd94bdbd94bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594b5b594b5b594b5b594b5b58cb5
b594b5b58cb5b594adad8cb5b58cadad8cb5b58cadad8cadad8cadad8cadad8ca5a584ad
ad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5
a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947b9c9c7b94947394
947b94947394947b9494739494738c8c739494738c8c738c8c738c8c738c8c738c8c6b8c
8c73424231738c8c6b84846b8c8c31424239185231184a31185231184a31185231184a31
184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231184a29104231184a29104231
184229104231184229104229184229104229184229103929184229104229184229103929
18422910392918422910393121216339396b424263393918001829002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029290029290029290029180018000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7b5efefbdefefbdefefbdef
efbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefbdef
efbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7
e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7
e7b5e7e7bde7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5dedeb5de
deaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6
d6addedeadd6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adce
cea5d6d6adcecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6
c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cbd
bd9cc6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cb5b594bdbd94b5
b594bdbd94b5b594b5b594b5b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5b58cad
ad8cb5b58cadad8cadad8cadad84adad8cadad84adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5
a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c7b9c
9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947394947b94947394947b9494739494738c
8c739494738c8c738c8c738c8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b8484394a4a31185239215231
184a39215231184a39185231184a39185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31
184231184a31184231184a29184231184a29184231184229104231184229184231184229
10423118422918422918422910423118422910422918423121216b42426b42426b424210
001029002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7b5e7
e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdefefbdf7
f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdef
efbde7e7b5efefbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7
e7bde7e7b5e7e7b5e7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7
e7b5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6d6addedeadd6d6adde
deadd6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6add6d6adcecea5d6d6adcecea5d6
d6adcecea5d6d6a5cecea5d6d6a5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5ce
cea5c6c69ccecea5c6c69ccecea5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6c69cc6
c69cbdbd94c6c69cbdbd94c6c69cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd9cbdbd94bdbd94b5b594bd
bd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b58cb5b594b5b58cb5b594adad8cb5b594adad8cb5
b58cadad8cadad8cadad8cadad8cadad84adad8cadad84adad8ca5a584adad8ca5a584ad
ad8ca5a584a5a584a5a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c849c9c7b9c
9c849c9c7b9c9c7b9c9c7b9c9c7b9494739c9c7b9494739c9c7b94947394947b94947394
947b8c8c739494738c8c739494738c8c6b8c8c738c8c6b8c8c734242316b8c8c6b84846b
8c8c31424239185231184a39185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a31
184a29104231184a29184231184a29104231184a29104231184a29104229184229104229
184229104229184229104229184229103929184229103929184229103929184229103939
21216339396b424263393918001829002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029180018ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff73735ae7e7bde7e7bdefefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdefefc6ef
efbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6ef
efc6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6ef
efc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7
e7bde7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bddedeb5e7e7bde7
e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5dedeb5dedeaddedeb5de
deaddedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6d6addedeb5d6d6add6d6add6d6add6d6add6
d6add6d6add6d6a5d6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adce
cea5cecea5cecea5cecea5cecea5cecea5c6c6a5cecea5c6c6a5cecea5c6c69ccecea5c6
c69cc6c6a5c6c69cc6c6a5c6c69cc6c69cbdbd9cc6c69cbdbd9cc6c69c8c8c739494738c
8c739494738c8c739494738c8c738c8c738c8c6b8c8c738c8c6b8c8c7384846b8c8c7384
846b8c8c6b84846bb5b594adad8cb5b594adad8cb5b594adad8cadad8cadad8cadad8cad
ad8cadad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584adad8ca5a584a5a584a5a584a5a584a5
a584a5a5849c9c7ba5a5849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c849c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94
947b9c9c7b94947394947b94947394947b8c8c739494738c8c739494738c8c738c8c738c
8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b8484394a4a31185239215231184a39185231184a39215231
184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a29184231184a29
184231184a29184231184a29184231184229104231184229184229184229104231184229
10422918422910422918423121216b42426b39396b424210001029002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002910
0010ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000e7e7b5e7e7b5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdef
efc6efefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7bdefefbde7e7b5ef
efbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bddedeb5e7
e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeadde
deb5dedeaddedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeb5d6d6addedeadd6d6addedeadd6d6add6
d6add6d6add6d6add6d6a5d6d6add6d6a5d6d6adcecea5d6d6adcecea5d6d6adcecea59c
9c7b9c9c7b9c9c7b94947b9c9c7b94947b6b6b526363526363526363523131296b6b5273
735a6b6b5273735a6b6b5273735a3939314242313939297b7b637b7b637b7b6373735a7b
7b637b7b637b7b6373735a7b7b637b7b637b7b6373735a7b7b637b7b637b7b6373735a7b
7b63b5b58c7b7b6373735a7b7b637b7b637b7b6373735a7b7b637b7b637b7b6373735a7b
7b637b7b637b7b6373735a7b7b633939316b6b526363526b6b526363526b6b5229292152
52425252425252424a4a395252424a4a3952524273735a73736373735a9c9c7b94947b9c
9c7b94947b9c9c7b94947394947b94947394947b9494739494738c8c739494738c8c738c
8c738c8c738c8c738c8c6b8c8c73424231738c8c6b84846b8c8c31424239185231184a31
185231184a31185231184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a31184a29104231
184a29104231184a29104231184229104231184229104229184229104229184229103929
18422910422918422910392918422910392918422910393121216339396b424263393918
001829002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029210021000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7b5e7e7bde7
e7b5efefbdefefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6ef
efbdf7f7c6efefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7
e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7
e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5de
deb5e7e7b5dedeb5dedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5dedeaddedeb5d6
d6addedeb5d6d6ada5a584a5a584a5a584a5a5846b6b5a6b6b5239393173735a73735a73
735a4242317b7b637b7b637b7b63bdbd94b5b594bdbd94b5b594bdbd94b5b594f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdbdbd94b5b594bdbd94b5
b5947b7b637b7b637b7b637b7b6342423163635263635263634a5252424a4a394a4a424a
4a3973735a6b6b5a9494738c8c739494738c8c738c8c738c8c6b4a4a396b8c8c738c8c6b
8484394a4a31185239215231184a39215231184a39185231184a39185231184a31184a31
184a31184a31184a31184a31184231184a31184231184a29184231184a29184231184229
104231184229184231184229104231184229184229184229104231184229104229184231
21216b42426b42426b424210001029002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029290029290029ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff949473e7e7b5e7e7b5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbdefefbdef
efc6efefbdefefbdefefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefbdefefbdef
efc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7
e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7b5e7e7b5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7
e7b5dedeb5e7e7b5dedeb5e7e7b5dedeaddedeb5dedeaddedeb5a5a584a5a584a5a58473
735a6b6b5239392973735a73735a3939297b7b637b7b63b5b594b5b58cb5b594efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b594b5b58c7b7b637b7b637b7b6373735a3939315a5a4a21
2121212118394242314242526b6b31424239185231184a39185231184a31184a31184a31
184a31184a31184a31184a31184a29104231184a29184231184a29104231184a29104231
184a29104229184229104229184229104229184229104229184229103929184229103929
18422910392918422910393921216339396b424263393918001829002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029080008ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff73735adedeb5e7e7bde7e7bdefefbde7e7bdefefbdef
efbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdefefc6ef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7
e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7bde7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7
e7b5e7e7bddedeb5e7e7bde7e7b5adad8ca5a58473735a3939297b7b6373735a4242317b
7b63bdbd94b5b594bdbd94f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6adb59c94bdbdbdefef94bdbd637b7b18102931184a31184a21
103929183918082921102929103929183931184a31184a31184a31184a31184a31184a31
184a31184a29184231184a29184231184a29184231184a29184231184229104231184229
18422918422910423118422910422918422910422918423121216b42426b39396b424210
001029002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa5a584e7e7b5e7e7b5e7
e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefc6efefbdef
efc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdef
efc6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7b5ef
efbde7e7bdefefbde7e7b5efefbde7e7b5efefbde7e7b5e7e7bde7e7b5e7e7bde7e7b5e7
e7bdadad84adad8c6b6b5a73735a73735a7b7b633939297b7b63b5b58cb5b594efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b5949cb5a5c6f7f7bdefef94b5b542425a4a
216b5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c4a216b31184a31184a29184229
103921103118102910082121103929104231184a29104231184229104231184229104229
184229104229184229103929184229104229184229103929184229103929184229103931
21216339396b424263393918001829002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029290029290029180018ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffadad8ce7e7b5e7e7bde7e7b5efefbdefefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6ef
efbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdef
efbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbde7e7bdb5b58cad
ad8c7b7b633939317b7b63393931bdbd94b5b594bdbd94efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdadbda594b5b5c6f7f7bd
efef637b7b31184a63319463319463319463319463319463319463319463319463319463
31946331946331946331946331946331946331946331944a216b31184a31184a29103918
082118102918082121103129104231184229184231184229104231184229184229184229
10423118422910422918423121216b42426b42426b424210001029002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029210021ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffa5a584e7e7b5e7e7b5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdef
efbde7e7bdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdefefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7
f7c6efefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbdadad8cadad8c73735a7b
7b6373735a7b7b63b5b58cb5b594efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c9c
b5adbdefefc6f7f78cb5b54a4a635a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c63
31945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c63
31945a298c6331945a318c6331945a298c4a216b31184a31184a29184231184a10082118
10212910392918422910392918422910392918422910393921216339396b424263393918
001829002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029180018ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffadad84dedeb5e7e7bde7
e7bdefefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6ef
efbdefefc6efefbdefefc6efefbdefefbdefefbdefefbdb5b58cb5b5943939317b7b6339
3931bdbd94b5b594f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6adb59c94bdbdc6f7f7c6f7f74a4a634a297363319463319463319463319463
319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463
319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463
31946331946331946331944a216b31184a31184a29183918082118102121103129184231
21216b42426b39396b424210001029002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029290029290029210021ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffa5a584e7e7b5e7e7b5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdefefc6efefbdef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdadad8cb5b58c3939297b7b6373735ab5
b594b5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b5949cb5a5c6f7f7bdefef94b5b531184a6331945a298c63
31945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c63
31945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c63
31945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c63
31945a318c1810291808213929293121213921214a292918001829002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029180018ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffadad8ce7e7b5e7e7bde7e7b5efefbdefefbdefefbdef
efbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b59473735a7b7b63393931bdbd94b5
b594f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c67b7b6394b5b5c6f7f794b5b54a4a634a
216b63319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463
319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463
319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463
31946331946331944a29734a216b5a314ab56b6bf79494ef9494f79494b56b6b18001831
003129002910001018001829002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029210021ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa5a584e7e7b5e7e7b5e7
e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdefefbdf7
f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdb5b594b5b58c42423173735a7b7b63b5b58cf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c6b7b6bbdefefc6
f7f75a73734a216b5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c63
31945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c63
31945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c63
31945a298c6331945a318c4a297384428c52314ab56b6bf79494ef8c8cb56b6bb56b6b5a
29424200426300635a005a6300635a005a6300634a004a31003121002118001810001029
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029290029290029180018ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffadad84dedeb5e7e7bde7e7bdefefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdefefc6ef
efbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6ef
efc6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6ef
efc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b5943939317b7b63b5b594bdbd94f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c67b
7b6394bdbdbdefef94bdbd63528463319463319463319463319463319463319463319463
319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463
319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463
31946331946331946331946331944a297352314a5a314ab56b6bf79494ef9494bd737352
21395a29424a004a63006363006363006363006363006363006363006363006363006363
00636300636300634a004a31003131003110001018001829002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029210021ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffa5a584e7e7b5e7e7b5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdef
efbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c7b7b6373735a424231b5b58cf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdb5b5946b736bc6f7f78cb5b54a4a6342216b6331945a318c6331945a298c63
31945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c63
31945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c63
31945a318c6331945a298c6331945a318c4a297352294252314ab56b6bf79494ef8c8cb5
6b6b5221395a29424200426300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63006342004231
003121002118001818001829002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029180018ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffadad8ce7e7b5e7e7bde7
e7b5efefbdefefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6b5b594424231393931bdbd94b5
b594f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd7b7b6394b5b5c6f7f7637b7b31184a63319463319463
319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463
319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463
31946331946331946331946331946331946331944a297352314a5a314ab56b6bf79494ef
9494bd73735221394a004a4a004a63006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006331003131003118001810001029002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029290029290029210021ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffa5a584e7e7b5e7e7b5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbdefefbdef
efc6efefbdefefbdefefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c393931393931b5
b594efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c737b73bdefef94b5b54a4a634a
29735a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c63
31945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c63
31945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c4a297352294252314ab56b6bf7
9494b56b6bb56b6b5221394a004a5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a4a004a31003118001810001029002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029180018ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffadad84dedeb5e7e7bde7e7bdefefbde7e7bdefefbdef
efbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6ef
efc6f7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6b5b5947b7b6339
3931bdbd94efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c67b7b6394bdbdc6
f7f77b8ca54a216b63319463319463319463319463319463319463319463319463319463
319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463
31946331946331946331946331946331946331946331946331944a297352314a5a314ab5
6b6bf79494b56b6b944a635221394a004a63006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006331003131003118001810
001029002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029210021ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa5a584e7e7b5e7e7b5e7
e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefbdefefc6efefbdef
efc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c39
3931393931b5b594efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5
b5946b7b6bc6f7f78cb5b531184a5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c63
31945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c63
31945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c4a297352294252
314ab56b6bf79494b56b6b5229395221394a004a5a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a31003131003118001810001029002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029290029290029180018ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffadad8ce7e7b5e7e7bde7e7b5efefbdefefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefc6f7f7c6ef
efbdbdbd947b7b63bdbd94efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c67b7b6394b5b594bdbd4a4a634a297363319463319463319463319463
319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463
31946331946331946331946331946331946331946331946331946331946331944a297352
314a5a314ab56b6bf79494b56b6b5a29424a004a4a004a63006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006331003131
003118001829002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029210021ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffa5a584e7e7b5e7e7b5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdef
efbde7e7bdefefbdefefbdefefc6efefbdefefbdefefbdf7f7c6efefbdefefc6efefbdf7
f7c6efefbdb5b594393931424231b5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c6b7b6bbdefef637b7b2918426331945a318c63
31945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c63
31945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c4a
297352294252314ab56b6bb57373b56b6b5229394a004a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a31003110001021002129002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029180018ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffadad84dedeb5e7e7bde7
e7bdefefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6ef
efbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b5947b7b63b5b594f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c67b7b6394bdbd94b5b54a4a6363
319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463
319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463
31944a297352314a5a314ab56b6bbd7373b56b6b5a29424a004a63006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006331
003129002910001029002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029290029290029210021ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffa5a584e7e7b5e7e7b5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdef
efbdefefbdefefc6efefbdefefc6efefbdb5b59473735ab5b594efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b5946b736bc6
f7f74a4a634a29735a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c63
31945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c63
31945a318c4a297352294252314ab56b6bb573735221395229394a004a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a31003129002918001829002929002929002929
002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029180018ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffadad8ce7e7b5e7e7bde7e7b5efefbdefefbdefefbdef
efbdefefc6efefbdefefc6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c7b7b63b5b594f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbd7b7b6394b5b5637b7b31184a63319463319463319463319463319463319463319463
319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463
31946331946331944a297352314a945a73b56b6bbd73735221394a004a4a004a63006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006331
003131003110001029002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029290029290029290029290029210021ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa5a584e7e7b5e7e7b5e7
e7bde7e7b5efefbde7e7bdefefbde7e7bdefefbdefefbdefefc6efefbdb5b59473735ab5
b594efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6b5b58c737b738cb5b54a4a634a216b6331945a298c6331945a318c63
31945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c63
31945a298c6331945a318c4a2973522942b56b6b7b4a4ab573735221394a004a5a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a31003131003118001829002929002929002929
0029290029290029290029290029290029290029290029290029180018ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffadad84dedeb5e7e7bde7e7bdefefbde7e7bdefefbdefefbdefefbdefefbdefefc6ef
efbd4242317b7b63f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c67b7b6394bdbd637b7b4a297363319463319463
319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463319463
31946331946331946331946331944a297352314abd73737b4a4abd73735221394a004a63
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006331
003118001829002929002929002929002929002929002929002929002929002929002929
0029210021ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffa5a584e7e7b5e7e7b5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdef
efbdefefbdefefbd73735a393931efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b5946b7b6b94b5b55a528463
31945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c63
31945a318c6331945a298c6331945a318c4a2973522942b56b6b7b4a4a5a29425221394a
004a5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a31003110001029002929002929002929002929
0029290029290029290029290029180018ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffadad8ce7e7b5e7e7bde7
e7b5efefbdefefbdefefbdefefbdefefc67b7b63bdbd94efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c67b7b6363
7b7b4a4a634a216b63319463319463319463319463319463319463319463319463319463
31946331946331946331946331946331946331944a297352314abd73737b4a4a5a29424a
004a4a004a63006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006331003110
0010290029290029290029290029290029290029290029290029210021ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffa5a584e7e7b5e7e7b5e7e7bde7e7b5efefbde7e7bdb5b58c73735af7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6b5b58c6b7b6b637b7b31184a5a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c63
31945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c4a2973522942b56b6b7b4a4a5a
29424200424a004a5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a63006329002921002129002929002929002929002929002929
0029180018ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffadad84dedeb5e7e7bde7e7bdefefbde7e7bd7b7b637b
7b63f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c67b7b63637b7b4a4a6363319463319463319463319463319463
31946331946331946331946331946331946331946331946331944a297352314a7b4a4a7b
4a4a5a29424a004a63006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006331003118001829
0029290029290029290029290029210021ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa5a584e7e7b5e7e7b5e7
e7bde7e7b5737363b5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b5946b736b4a4a634a216b6331945a298c63
31945a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c4a29735229427b
4a4a1800185a29424200426300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a630063290029180018290029290029290029290029180018ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffadad8ce7e7b5e7e7bde7e7b57b7b637b7b63f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd7b7b63637b7b31184a63
31946331946331946331946331946331946331946331946331946331946331944a297352
314a7b4a4a1800184a004a4a004a63006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
00636300636300636300636300636300636300636300634a004a18001829002929002929
0029210021ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffa5a584e7e7b5e7e7b573735a73735af7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c42
423142425a4a216b5a318c6331945a298c6331945a318c6331945a298c6331945a318c4a
29735229427b4a4a1800184a004a4200426300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
0063290029180018290029290029180018ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffadad84dedeb5adad8c7b
7b63f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c67b7b633142424a216b63319463319463319463319463319463319463319463
31944a29731808217b4a4a1800184a004a63006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
0063630063630063630063630063630063310031210021290029210021ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffa5a584e7e7b573735af7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b59439393131184a5a298c6331945a318c6331945a298c63
31945a318c4a29731808211800185221394a004a5a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63006321002129
0029180018ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffadad8c73735a7b7b63efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c67b7b631808214a297363319463319463
31946331946331944a29731808211800186b21524a004a63006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
00636300636300634a004a210021210021ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa5a5847b7b63efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c39393131184a63
31945a298c6331945a318c4a29731808211800184a004a4a004a5a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a210021180018ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff393931b5b594f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c67b
7b631810294a216b6331946331944a29731808211800184a004a63006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
00636300636300636300636300636300636300636300636300636300636300636300634a
004a180018ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff313129f7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdb5b5945242524a216b5a318c4a29732908391800184a004a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a630063000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff424231f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbd7b7b6331184a4a29733108393100314a004a63006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
0063630063630063630063630063630063630063630063630063180018ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff73735af7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c4242311800184a004a4a004a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
0063180018ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6b5b594bdbd9452394a4a004a63
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
0063630063630063630063630063310031ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4a4a39f7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c5a424a5239424a
004a5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063210021ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6b5b5945a424a4a
004a4a004a63006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
0063ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000b5b594efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b594b5b58c5a
424a4200426300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a4a004a000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff525242f7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdbdbd9452
394a5a424a4a004a63006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
0063630063630063630063630063630063630063630063310031ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffb5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5
b59452394a4a004a4200426300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a630063290029ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6b5
b594bdbd9452394a4a004a63006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
0063630063630063310031ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000007b
7b63efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6b5b58c947b7b52394a4a004a5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a310031000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7b7b63efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6b5b5945a424a84397b4a004a63006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
0063630063630063630063630063630063630063630063630063310031000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000b5b594efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdb5b594b5b58c52394a4a004a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a4a
004a000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff0000007b7b63efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6bdbd94947b7b5a424a4a004a63006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
00636300636300634a004a000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000007b7b63efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b5945239426b39634a004a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a310031000000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7b7b63efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6bdbd9452394a4a004a4a004a63006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
0063630063630063630063630063630063630063630063630063ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58cceb5ad5239424a004a5a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63006342004221
0021ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7b
7b63f7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6b5b5945a424a52394a4a004a63006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
0063630063310031ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0000007b7b63efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c5a424a4200424a004a5a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a4a004a290029ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdbdbd94b5b5945a424a4a004a63006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
00636300636300636300636300636300634a004affffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffefefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5b59452394a5a424a42004263
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a4a004a210021ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdbdbd9452394a4a004a4a
004a63006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
00636300636300636300636300636300636300636300636300636300634a004affffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffefefbd7b7b63efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58cb5b59452394a4a
004a5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a4a
004a210021ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7b
7b63f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6b5b5945a424a52
394a4a004a63006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
00636300634a004affffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000a5a584b5b58cf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6b5b58c52
394a4a004a4a004a5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a630063420042210021000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff73
735a7b7b63f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6bdbd94b5
b5945a424a4a004a63006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
00636300636300636300634a004a4a004a210021ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff73735a7b7b63efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdb5
b59452394252394a4a004a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300634200424a004a210021ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff73735a7b7b63f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7
f7c6bdbd9452394a4a004a4a004a63006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
00636300636300636300636300636300634a004a4a004a210021ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff73735aa5a584b5b58cf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6b5b58cb5b5945239424a004a5a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a630063420042ffffff210021ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffff7b7b63f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6efefbdf7f7c6f7f7c6f7f7c6ef
efbdf7f7c6b5b594947b7b52394a4a004a63006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
00636300636300636300636300636300636300634a004a4a004affffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ff
ffff9c9c7b7b7b63efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7f7c6efefbdf7
f7c6efefbdf7f7c6b5b58c5a424a8439734a004a5a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a4a004a210021ffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff7b7b63f7f7c6f7
f7c6f7f7c6efefbdbdbd94b5b5945a424a4a004a63006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
00636300636300636300636300636300636300634a004a4a004affffff310031ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff000000ffffffefefbd4242312900296300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300634200424a004a210021ffffff000000ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0000ffffff4200423100314a004a63006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
00636300636300636300636300636300634a004a4a004a210021ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff39003931
00314200426300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300634200424a004a210021ffffff000000ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff310031ffffff3100314a004a63
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
00636300636300634a004a4a004affffff210021ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff3900393100314a004a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a4a
004a4a004a4a004a210021210021000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffff4200423100314a004a4a004a63006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
00636300636300636300636300636300636300636300636300634a004a4a004affffff21
0021ffffff310031ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000000ffffff000000ffffff2900294200423900393100314200424a004a5a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a4a004a4200424a004a390039420042210021ffffff000000ff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffff310031ffffff4200423100313100314a004a4a
004a63006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363006363
00636300636300636300636300636300636300636300636300636300634a004a4a004a4a
004a310031420042ffffff210021ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff310031ffffff39003942
00423900393100312900294a004a4a004a4a004a5a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a63
00635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300635a005a6300634200424a
004a4a004a4a004a420042310031390039420042210021210021310031ffffff000000ff
ffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff000000ffffff310031ffffff310031ffffff310031ffffff420042ffffff42
0042ffffff4200423100313100314a004a4a004a4a004a4a004a4a004a4a004a4a004a4a
004a4a004a4a004a4a004a4a004a4a004a4a004a4a004a4a004a4a004a4a004a4a004a4a
004a4a004a4a004a4a004a4a004a4a004a4a004a4a004a4a004a4a004a310031ffffff42
0042ffffff420042ffffff420042ffffff210021ffffff310031ffffff310031ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff04000000f001030008000000fa020000
0000000000000000040000002d01030007000000fc020000000000000000040000002d01
0500050000000601020000001700000038050100090034017d008b016e008b016e009101
6e0091016f008b016f008b016f0035017e0034017d000500000006010100000004000000
2d010000040000002d01010004000000f001030008000000fa0200000000000000000000
040000002d010300040000002d0105000500000006010200000010000000240306002201
810072018500780185007801860072018600220182000500000006010100000004000000
2d010000040000002d01010004000000f001030008000000fa0200000000000000000000
040000002d010300040000002d0105000500000006010200000010000000240306000f01
830091018d0097018d0097018e0091018e000e0184000500000006010100000004000000
2d010000040000002d01010004000000f0010300040000002701ffff030000001e000300
00001e000700000016049700b7015c0088011c000000fb02edff00000000000090010000
00cc0400061254696d6573204e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040f5777b0c
6664040000002d010300050000002e011800000005000000020101000000050000000902
000000020a000000320a6f0092010200000031250a0010001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d0000f3030aae80f1130040adf37749adf377
2040f5777b0c6664040000002d01060004000000f0010300040000002701ffff04000000
2701ffff030000001e00030000001e0007000000160497009e0173006f011c000000fb02
edff0000000000009001000000cc0400061254696d6573204e657720526f6d616e0040ad
f37749adf3772040f5777b0c6664040000002d010300050000002e011800000005000000
020101000000050000000902000000020a000000320a860079010200000034250a001000
040000002d01060004000000f0010300040000002701ffff040000002701ffff03000000
1e00030000001e000700000016049700bd017b008e011c000000fb02edff000000000000
9001000000cc0400061254696d6573204e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040
f5777b0c6664040000002d010300050000002e0118000000050000000201010000000500
00000902000000020a000000320a8e0098010200000030250a001000040000002d010600
04000000f0010300040000002701ffff040000002701ffff030000001e00030000001e00
070000001604970057006c001f001c000000fb02edff0000000000009001000000cc0400
061254696d6573204e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040f5777b0c66640400
00002d010300050000002e01180000000500000002010100000005000000090200000002
0c000000320a7f00290003000000343525000a000a001000040000002d01060004000000
f0010300040000002701ffff040000002701ffff030000001e00030000001e0007000000
160465002f011c00f6001c000000fb02edff0000000000009001000000cc040006125469
6d6573204e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040f5777b0c6664040000002d01
0300050000002e011800000005000000020101000000050000000902000000020c000000
320a2f00010103000000353025000a000a001000040000002d01060004000000f0010300
040000002701ffff040000002701ffff04000000f0010500030000001e0007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010300040000002d0104000e00000024030500bd011b00
bd017e0022027e0022021b00bd011b00040000002d010100040000002d01000004000000
f001030007000000fc0200009999ff000000040000002d010300040000002d0104000e00
000024030500c3012100c3012a00cb012a00cb012100c3012100040000002d0101000400
00002d01000004000000f001030008000000fa0200000000000000000000040000002d01
030007000000fc020000000000000000040000002d010500050000000601020000002a00
00003805020009000900c2012100c3012100cb012100cb012100cb012a00cb012b00c301
2b00c2012a00c2012100c3012a00c3012a00cb012a00ca012a00ca012100cb012200c301
2200c3012100c3012a0005000000060101000000040000002d010000040000002d010100
04000000f0010300040000002701ffff030000001e00030000001e000700000016047f00
17021b00c5011c000000fb02efff0000000000009001000000cc0400061254696d657320
4e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040f5777b0c6664040000002d0103000500
00002e0118000000050000000201010000000500000009020000000215000000320a2c00
cf0109000000e4ee203120ecb3f12e0c090009000300090003000b000500080004000400
00002d01060004000000f0010300040000002701ffff040000002701ffff04000000f001
0500030000001e0007000000fc020000993366000000040000002d010300040000002d01
04000e00000024030500c3013500c3013d00cb013d00cb013500c3013500040000002d01
0100040000002d01000004000000f001030008000000fa02000000000000000000000400
00002d01030007000000fc020000000000000000040000002d0105000500000006010200
00002a0000003805020009000900c2013500c3013500cb013500cb013500cb013d00cb01
3e00c3013e00c2013d00c2013500c3013d00c3013d00cb013d00ca013d00ca013500cb01
3600c3013600c3013500c3013d0005000000060101000000040000002d01000004000000
2d01010004000000f0010300040000002701ffff030000001e00030000001e0007000000
1604930010022f00c5011c000000fb02efff0000000000009001000000cc040006125469
6d6573204e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040f5777b0c6664040000002d01
0300050000002e0118000000050000000201010000000500000009020000000209000000
320a4000cf010100000031000900040000002d01060004000000f0010300040000002701
ffff040000002701ffff030000001e00030000001e00070000001604930010022f00c501
1c000000fb02efff0000000000009001000000cc0400061254696d6573204e657720526f
6d616e0040adf37749adf3772040f5777b0c6664040000002d010300050000002e011800
0000050000000201010000000500000009020000000209000000320a4000d80101000000
2d000600040000002d01060004000000f0010300040000002701ffff040000002701ffff
030000001e00030000001e00070000001604930010022f00c5011c000000fb02efff0000
000000009001000000cc0400061254696d6573204e657720526f6d616e0040adf37749ad
f3772040f5777b0c6664040000002d010300050000002e01180000000500000002010100
00000500000009020000000210000000320a4000de01060000003320ecb3f12e09000300
0b00050008000400040000002d01060004000000f0010300040000002701ffff04000000
2701ffff04000000f0010500030000001e0007000000fc020000ffffcc00000004000000
2d010300040000002d0104000e00000024030500c3014900c3015200cb015200cb014900
c3014900040000002d010100040000002d01000004000000f001030008000000fa020000
0000000000000000040000002d01030007000000fc020000000000000000040000002d01
0500050000000601020000002a0000003805020009000900c2014900c3014900cb014900
cb014900cb015200cb015200c3015200c2015200c2014900c3015200c3015100cb015100
ca015200ca014900cb014a00c3014a00c3014900c3015200050000000601010000000400
00002d010000040000002d01010004000000f0010300040000002701ffff030000001e00
030000001e00070000001604970010024300c5011c000000fb02efff0000000000009001
000000cc0400061254696d6573204e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040f577
7b0c6664040000002d010300050000002e01180000000500000002010100000005000000
09020000000209000000320a5300cf010100000033000900040000002d01060004000000
f0010300040000002701ffff040000002701ffff030000001e00030000001e0007000000
1604970010024300c5011c000000fb02efff0000000000009001000000cc040006125469
6d6573204e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040f5777b0c6664040000002d01
0300050000002e0118000000050000000201010000000500000009020000000209000000
320a5300d801010000002d000600040000002d01060004000000f0010300040000002701
ffff040000002701ffff030000001e00030000001e00070000001604970010024300c501
1c000000fb02efff0000000000009001000000cc0400061254696d6573204e657720526f
6d616e0040adf37749adf3772040f5777b0c6664040000002d010300050000002e011800
0000050000000201010000000500000009020000000210000000320a5300de0106000000
3620ecb3f12e090003000b00050008000400040000002d01060004000000f00103000400
00002701ffff040000002701ffff04000000f0010500030000001e0007000000fc020000
ccffff000000040000002d010300040000002d0104000e00000024030500c3015d00c301
6600cb016600cb015d00c3015d00040000002d010100040000002d01000004000000f001
030008000000fa0200000000000000000000040000002d01030007000000fc0200000000
00000000040000002d010500050000000601020000002a0000003805020009000900c201
5d00c3015c00cb015c00cb015d00cb016600cb016600c3016600c2016600c2015d00c301
6600c3016500cb016500ca016600ca015d00cb015d00c3015d00c3015d00c30166000500
0000060101000000040000002d010000040000002d01010004000000f001030004000000
2701ffff030000001e00030000001e00070000001604970014025800c5011c000000fb02
efff0000000000009001000000cc0400061254696d6573204e657720526f6d616e0040ad
f37749adf3772040f5777b0c6664040000002d010300050000002e011800000005000000
0201010000000500000009020000000209000000320a6700cf0101000000360009000400
00002d01060004000000f0010300040000002701ffff040000002701ffff030000001e00
030000001e00070000001604970014025800c5011c000000fb02efff0000000000009001
000000cc0400061254696d6573204e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040f577
7b0c6664040000002d010300050000002e01180000000500000002010100000005000000
09020000000209000000320a6700d801010000002d000600040000002d01060004000000
f0010300040000002701ffff040000002701ffff030000001e00030000001e0007000000
1604970014025800c5011c000000fb02efff0000000000009001000000cc040006125469
6d6573204e657720526f6d616e0040adf37749adf3772040f5777b0c6664040000002d01
0300050000002e0118000000050000000201010000000500000009020000000210000000
320a6700de0106000000313220ecb3f10900090003000b0005000800040000002d010600
04000000f0010300040000002701ffff040000002701ffff04000000f001050003000000
1e0007000000fc020000660066000000040000002d010300040000002d0104000e000000
24030500c3017100c3017a00cb017a00cb017100c3017100040000002d01010004000000
2d01000004000000f001030008000000fa0200000000000000000000040000002d010300
07000000fc020000000000000000040000002d010500050000000601020000002a000000
3805020009000900c2017100c3017000cb017000cb017100cb017a00cb017a00c3017a00
c2017a00c2017100c3017a00c3017900cb017900ca017a00ca017100cb017100c3017100
c3017100c3017a0005000000060101000000040000002d010000040000002d0101000400
0000f0010300040000002701ffff030000001e00030000001e0007000000160497002502
6b00c5011c000000fb02efff0000000000009001000000cc0400061254696d6573204e65
7720526f6d616e0040adf37749adf3772040f5777b0c6664040000002d01030005000000
2e0118000000050000000201010000000500000009020000000218000000320a7b00cf01
0b000000efeeede0e4203120f0b3ea000900090009000800090003000900030009000500
0800040000002d01060004000000f0010300040000002701ffff040000002701ffff0300
00001e000c00000040092900aa000000000000009200200205000500040000002701ffff
040000002701ffff04000000f0010500040000002701ffff030000001e00050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002701ffff04000000f0010200030000000000

Рис. 2.2. Структура портфеля по термінах повернення в дол. США

Аналіз забезпеченості кредитів – дозволяє оцінити структуру і «якість»
забезпеченості кредитів, оцінити і планувати ризики забезпечення з
урахуванням прогнозу ринкової кон’юнктури.

Структура кредитного портфеля філії “Х” ПриватБанку в розрізі
забезпечення на 01.01.2009р. наведена в табл. 2.3

Oaaeeoey 2.3 No?oeoo?a e?aaeeoiiai ii?ooaey a ?ic??c? caaacia/aiiy

? i/iA?oia e?aaeeo?aNaeueaei, oen.a?i.*anoea a ii?ooae?,
%1Aeaieia?680,533,42I?ae canoaao, onueiai18072,6288,7o oiio /ene?:
2.1ia?ooiiino?6153,2530,22.2?ooiiiai iaeia11919,3758,53Iie?eooy
o?iainiaeie ?ano?naie815,004,04?ioa
caaacia/aiiy794,653,9Onueiai20375,00100,0

Oaeei /eiii, ?c i?eaaaeaii? oaaeeoe? iiaeia c?iaeoe aeniiaie i?i
ia?aaaao canoaaiiai caaacia/aiiy iaeiii (onueiai 88,7%), iniaeeai
?ooiiei 58,5% a?ae on?o e?aaeeo?a o ii?ooae?.

Ne?ae cacia/eoe, ui ?io? oi?ie caaacia/aiiy – ii?o/eoaeuenoai, aa?aio??,
a oaeiae canoaaa o?iainiaeo cania?a, o o./. ? ia ?aooieao aaieo a
noeoiiino? caaacia/othoue 8% ii?ooaey.

A?ao?/ia a?aeia?aaeaiiy no?oeoo?e e?aaeeoiiai ii?ooaey o?e?? “O”
I?eaaoAaieo a ?ic??c? caaacia/aiiy i?aaenoaaeaii ia ?en.2.3.

picscalex100010009000003a00b000009000c0100000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02b900b40105000000090200000000050000000102ffffff00
0500000004010d00000005000000020102000000030000001e00040000002701ffff0300
00001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000
00001c000000fb02f3ff0000000000009001000000cc0000001254696d6573204e657720
526f6d616e0040adf37749adf3772040f5777b0c6648040000002d0100001c000000fb02
f3ff0000000000009001000000000000001254696d6573204e657720526f6d616e0040ad
f37749adf3772040f5777b0c6648040000002d0101001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d0000f3030a419cf7120040adf37749adf3772040
f5777b0c6648040000002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d01
0100040000002d010200040000002d010100040000002d010200040000002d0101000400
00002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010100050000000102ffff
ff0005000000090200000000070000001604b900b40100000000040000002d0102000400
00002701ffff030000001e00040000002d010100050000000102ffffff00050000000902
00000000070000001604b900b40100000000040000002d010200040000002701ffff0300
00001e00040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000007000000
1604b500b0010400040007000000fc0200004d1a33000000040000002d01030008000000
fa0200000100000000000000040000002d0104000500000009024d1a3300050000000102
4d1a33000500000004010d000000050000000201020000003a00000024031b001a014b00
1a014c0019014c0019014d0019014d0018014e0017014f00170150001501500014015100
140152001201520011015300110176001201750014017500140174001501730017017300
1701720018017100190170001901700019016f001a016f001a016e001a014b0007000000
fc020000808066000000040000002d01050004000000f001030005000000090280806600
050000000102808066002200000024030f00110153000f0154000c0155000a0155000801
5600040157000201580002017b0004017a00080179000a0178000c0178000f0177001101
76001101530007000000fc020000ffffcc000000040000002d01030004000000f0010500
050000000902ffffff00050000000102ffffcc001600000024030900110153000f015400
0c0155000a0155000801560004015700020158009c004b00110153000500000014027a00
1b01050000000102ffffff00050000000201010000000500000013027a00130105000000
130279000a0107000000fc020000668080000000040000002d01050004000000f0010300
050000000902668080000500000001026680800005000000020102000000220000002403
0f0002015800ff005800fb005900f8005a00f5005a00f0005b00ed005c00ed007f00f000
7e00f5007d00f8007d00fb007c00ff007b0002017b000201580007000000fc020000ccff
ff000000040000002d01030004000000f0010500050000000902ffffff00050000000102
ccffff00160000002403090002015800ff005800fb005900f8005a00f5005a00f0005b00
ed005c009c004b000201580005000000140293000701050000000102ffffff0005000000
0201010000000500000013029300ff000500000013027d00f80007000000fc0200004d4d
80000000040000002d01050004000000f00103000500000009024d4d8000050000000102
4d4d8000050000000201020000004600000024032100ed005c00ea005c00e6005d00e100
5d00dd005e00d9005e00d5005e00d1005f00cb005f00c7005f00c3006000bf006000bb00
6000b4006000b0006000ac006100ac008400b0008300b4008300bb008300bf008300c300
8300c7008200cb008200d1008200d5008100d9008100dd008100e1008000e6008000ea00
7f00ed007f00ed005c0007000000fc0200009999ff000000040000002d01030004000000
f0010500050000000902ffffff000500000001029999ff002800000024031200ed005c00
ea005c00e6005d00e1005d00dd005e00d9005e00d5005e00d1005f00cb005f00c7005f00
c3006000bf006000bb006000b4006000b0006000ac0061009c004b00ed005c0007000000
fc0200004d1a33000000040000002d01050004000000f00103000500000009024d1a3300
0500000001024d1a3300b200000024035700ac006100a7006100a10061009c0061009800
6100910061008d00610089006000840060007e0060007a006000750060006f005f006b00
5f0067005f0061005e005d005e005a005d0054005d0051005c004d005c0048005b004500
5b0042005a003f0059003b005900380058003500570032005600300056002d0055002b00
5400290053002700530025005200240051002200500021004f0020004e0020004d001f00
4d001f004c001f004b001f006e001f006f001f0070002000700020007100210072002200
7300240074002500750027007600290076002b0077002d00780030007900320079003500
7a0038007b003b007c003f007c0042007d0045007e0048007e004d007f0051007f005400
80005a0080005d00810061008100670082006b0082006f008200750083007a0083007e00
830084008300890083008d00840091008400980084009c008400a1008400a7008400ac00
8400ac00610007000000fc020000993366000000040000002d01030004000000f0010500
050000000902ffffff00050000000102993366000c01000024038400ac006100a7006100
a10061009c00610098006100910061008d00610089006000820060007e0060007a006000
750060006f005f006b005f0067005f0061005e005d005e005a005d0054005d0051005c00
4d005c0048005b0045005b0042005a003e0059003b005900380058003400570032005600
300056002c0055002b005400290053002700530025005200240051002200500021004f00
20004e0020004d001f004c001f004c001f004b001f004a001f0049002000480021004700
21004600220045002400440026004400270043002a0042002b0041002d00400030004000
33003f0035003e0038003e003c003d003f003c0042003b0047003b004a003a004d003a00
52003900560039005a0038005f00380063003700670037006d0036007100360075003600
7c0035008000350084003500890035008f00350093003500980035009e003500a3003500
a7003500ae003500b2003500b6003500bd003500c1003600c5003600cb003600cf003700
d3003700d9003800dd003800e1003800e6003900ea003900ed003a00f0003a00f5003b00
f8003c00fb003c00ff003d0002013e0004013e0008013f000a0140000c0141000f014200
11014300120143001401440015014500170146001801470019014800190148001a014a00
1a014a001a014b001a014c0019014d0019014e0018014f00170150001501500014015100
12015200110153009c004b00ac00610008000000fa020000000000000000000004000000
2d01050007000000fc020000ffffff000000040000002d010600040000002d0102000400
00002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010300040000002d010400
05000000010299336600050000000902ffffff00070000001604b900b401000000000400
00002d010500040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00
040000002d010100040000002d010300040000002d010400050000000102993366000500
00000902ffffff00070000001604b900b40100000000040000002d010200040000002d01
0100040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002701ffff0300
00001e00040000002d010100040000002d010300040000002d0104000500000001029933
6600050000000902ffffff000700000016049b00e7008200d00005000000090200000000
050000000102ffffff000500000004010d000000050000000201010000000a000000320a
8700d30002000000392506000b00040000002d010200040000002d010100040000002d01
0500040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e0004000000
2d010100040000002d010300040000002d010400050000000102ffffff00050000000902
00000000070000001604b900b40100000000040000002d010200040000002d0101000400
00002d010500040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00
040000002d010100040000002d010300040000002d010400050000000102ffffff000500
00000902000000000700000016043b004d00220030000500000004010d00000005000000
0201010000000c000000320a2700330003000000383325cc060006000b00040000002d01
0200040000002d010100040000002d010500040000002d010600040000002d0102000400
00002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010300040000002d010400
050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604b900b401000000000400
00002d010200040000002d010100040000002d010500040000002d010600040000002d01
0200040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01030004000000
2d010400050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604870031016e00
1a010500000004010d000000050000000201010000000a000000320a73001d0102000000
342506000b00040000002d010200040000002d010100040000002d010500040000002d01
0600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01010004000000
2d010300040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000000007000000
1604b900b40100000000040000002d010200040000002d010100040000002d0105000400
00002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010100
040000002d010300040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000
070000001604a0001d01870006010500000004010d000000050000000201010000000a00
0000320a8c00090102000000342506000b00040000002d010200040000002d0101000400
00002d010500040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00
040000002d010100040000002d010300040000002d010400050000000102ffffff000500
0000090200000000070000001604b900b40100000000040000002d01000008000000fa02
05000100000000000000040000002d01070004000000f0010400040000002d0105000400
00002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010300040000002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000
070000001604b900aa0104002301040000002d010500040000002d010600040000002d01
0200040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01030004000000
2d010700050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604b900aa010400
230108000000fa0200000100000000000000040000002d01040007000000fc0200009999
ff000000040000002d01080004000000f0010300050000000902ffffff00050000000102
9999ff000500000004010d00000005000000020102000000070000001b04200042011800
3a0105000000090200000000050000000102ffffff000500000002010100000005000000
2e011800000013000000320a2000450108000000c1ebe0edeaeee2b30700060006000700
0600070006000300050000002e0100000000040000002d010500040000002d0106000400
00002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010800
040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604b900
aa0104002301040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010800040000002d01040005000000
0102ffffff0005000000090200000000070000001604b900aa010400230108000000fa02
00000100000000000000040000002d01030004000000f001040007000000fc0200009933
66000000040000002d01040004000000f0010800050000000902ffffff00050000000102
993366000500000004010d00000005000000020102000000070000001b044d0042014500
3a0105000000090200000000050000000102ffffff000500000002010100000005000000
2e011800000018000000320a4d0045010b000000cfb3e420e7e0f1f2e0e2f30009000300
060003000500060006000500060006000700050000002e0100000000040000002d010500
040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d010400040000002d010300050000000102ffffff000500000009020000
0000070000001604b900aa0104002301040000002d010500040000002d01060004000000
2d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0104000400
00002d010300050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604b900aa01
0400230108000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f0010300
07000000fc020000ffffcc000000040000002d01030004000000f0010400050000000902
ffffff00050000000102ffffcc000500000004010d000000050000000201020000000700
00001b047a00420172003a0105000000090200000000050000000102ffffff0005000000
020101000000050000002e01180000001b000000320a7a0045010d000000d4b3ed2ee7e0
e1e5e7efe5f72e000a000300070003000500060007000600050007000600070003000500
00002e0100000000040000002d010500040000002d010600040000002d01020004000000
2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010300040000002d0108000500
00000102ffffff0005000000090200000000070000001604b900aa010400230104000000
2d010500040000002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e000400
00002d010000040000002d010300040000002d010800050000000102ffffff0005000000
090200000000070000001604b900aa010400230108000000fa0200000100000000000000
040000002d01040004000000f001080007000000fc020000ccffff000000040000002d01
080004000000f0010300050000000902ffffff00050000000102ccffff00050000000401
0d00000005000000020102000000070000001b04a60042019e003a010500000009020000
0000050000000102ffffff0005000000020101000000050000002e01180000001c000000
320aa60045010e000000b2edf8e520e7e0e1e5e7efe5f72e040007000a00060003000500
06000700060005000700060007000300050000002e0100000000040000002d0105000400
00002d010600040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010800040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000
070000001604b900aa0104002301040000002d010500040000002d010600040000002d01
0200040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01080004000000
2d010400050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604b900b4010000
000007000000fc020000000000000000040000002d01030004000000f001080004000000
2d01050004000000f0010400040000002d010200040000002701ffff030000001e000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e0005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff04000000f001000004000000
f001010004000000f0010600030000000000

?en. 2.3. No?oeoo?a e?aaeeoiiai ii?ooaey a ?ic??c? caaacia/aiiy

Aiae?c oaeoe/iiai iie?eooy noi?iiaaiei no?aoiaei oiiaeii – aeicaiey?
ioe?ieoe noi?iiaaiee ??aaiue ?aca?a?a ? iie?eooy ?i e?aaeeo?a ??cieo
a?oi, i?iaiicoaaoe iiaeeeaee ??aaiue aeiaeaoeiaeo aeo?ao i?e ieaioaaii?
?icaeoeo e?aaeeoiiai ii?ooaey.

C iaoith ?ic?aooieo ?aca?ao i?ae e?aaeeoi? ?eceee aaiee iathoue
cae?enithaaoe eeaneo?eaoe?th e?aaeeoiiai ii?ooaey ca eiaeiith
e?aaeeoiith iia?aoe??th caeaaeii a?ae o?iainiaiai noaio iice/aeueieea,
noaio ianeoaiaoaaiiy iice/aeueieeii e?aaeeoii? caai?aiaaiino? oa c
o?aooaaiiyi ??aiy caaacia/aiiy e?aaeeoii? iia?aoe??.

Ca ?acoeueoaoaie eeaneo?eaoe?? e?aaeeoiiai ii?ooaey aecia/a?oueny
eaoaai??y eiaeii? e?aaeeoii? iia?aoe??: “noaiaea?oia”, “i?ae eiio?ieai”,
“noanoaiaea?oia”, “noii?aia” /e “aaciaae?eia”.

No?oeoo?a ii?ooaey o?e?? “O” I?eaaoAaieo a a?eaiaaiio aea?aaeaio? ii
a?oiao ?eceeo ? iie?eooy no?aoiaei oiiaeii ia 01.01.2009 ?.
i?aaenoaaeai? a oaae.2.4.

Oaaeeoey 2.4 No?oeoo?a ii?ooaey ii a?oiao ?eceeo ? iie?eooy no?aoiaei
oiiaeii

? i/iE?aaeeoe ii a?oi? ?eceeo, ii eeaneo?eaoe?? IAONaeueaei, oen.
a?i.*anoea a ii?ooae? %Iie?eooy noi?iiaaiei no?aoiaei ?aca?aii a?oie
e?aaeeo?a (oen. a?i.)a a?eai?a % a?ae
a?oie1Noaiaea?oi?3900,0019,1415,990,412I?ae
eiio?ieai16450,0080,74217,291,323Noanoaiaea?oi?15,700,080,895,704Noii?ai
?0,000,000,000,005Aaciaae?ei?8,530,048,53100,00Onueiai20375,00100,00242,
701,20

Oaeoe/iee noi?iiaaiee no?aoiaee oiiae a iniiaiiio iie?eaa? e?aaeeoe
a?oie aaciaae?ei? – 100 %. No?aoiaee oiiae ?ic?aoiaaiee ca iaoiaeeeith
IAO, aea cieaeaiiy noi?iiaaii? aaee/eie a?ae /enoi ?ic?aooieiai? noie ii
naeueaei iaoiiaeaii cieaeaiiyi noie ciaia’ycaiiy ia aaee/eio
caaacia/aiiy ii e?aaeeoao, ui aoiaeeoue o a?oio O oe?eiio i?e
ii?iaoeaiiio cia/aii? aeey a?oi ?eceeo 1–5 aac iae?eo caaacia/aiiy
?ic?aooieia? cia/aiiy a?ae noie ciaia’ycaiiy neeaaeathoue a?aeiia?aeii
2%; 5%; 25%; 50%; 100% – oaeoe/i? cia/aiiy, i?aaenoaaeai? a oaaeeoe? ii
a?oiao 1–3 ieae/a a 5 ? a?eueo ?ac, ii a?oi? 4 ? 5 neeaaeathoue ii?yaeeo
70–75%, ui iai?yiei ia?acii na?ae/eoue i?i aeineoue caaaeaio iie?oeeo
i?iaaaeaio ea?oaaiiyi ii caaacia/aiith.

Aiae?c iaaeaieo e?aaeeo?a ii aaeocaa?e iciaoe? – aeicaiey? ioe?ieoe
?eceee ii?ooaey ii aaeocaaiio i?eioeeio, aeyaeoe iaaaoeai? oaiaeaioe??
?inoo aeeaaeaiue o «?eceeiaai?» aaeoc?.

No?oeoo?a ii?ooaey ii aaeocaa?e eeaneo?eaoe?? iniiaii? ae?yeueiino?
iice/aeueiee?a (th?eaee/ieo in?a) i?aaenoaaeaia a oaae.2.5.

Oaaeeoey 2.5 No?oeoo?a e?aaeeoiiai ii?ooaey ii aaeocaa?e eeaneo?eaoe??

Eeaneo?eaoe?y iice/aeueiee?a ii aaeocyo (ii iniiai?e ae?yeueiino?)*anoea
a ii?ooae?, %I?iieneia?noue44,6N?euenueea
ainiiaea?noai1,4O?ainii?o3,6Ca’ycie0,8Oi?a?aey ? iina?aaeieoeueea
ae?yeuei?noue45,9?io?3,7Onueiai100,0

C oaae. 2.5 aeaeii, ui a?eueo 90% ii?ooaey i?eoiaeeoueny ia e?aaeeoe
ee??ioai, iniiaiith ae?yeuei?noth yeeo ? oi?a?aaeuei? ? iina?aaeieoeuee?
iia?aoe?? (45,9% ii?ooaey) ? 44,6% – ia i?iieneia?noue. Ne?ae cacia/eoe,
ui aeaiee i?aeo?ae – aeineoue aei?aaaeaiee o iioi/i?e neooaoe??, oiio ui
naia oe? 2 noa?e ae?yeueiino? ?icaeaathoueny a iioi/iee ia??iae
iaea?eueoa noaa?eueii ? aeeiai?/ii. O oie /an aeaia eeaneo?eaoe?y
aeineoue oiiaia, oiio ui aeineoue aaaeei aecia/eoe aaeocaao
i?eiaeaaei?noue ae?yeueiino? iice/aeueieea (iai?eeeaae yeui ee??io
caeia?oueny iioiaith oi?a?aeath ia? niaoe?ae?ciaaio o??io aei/??ith
eiiiai?th o?iainoaaiiy yei? cae?enith?oueny ca ?aooiie iniiaiiai
i?ae?icae?eo, i?e oeueiio i?e ioi?ieaii? e?aaeeoo ia aei/??ith o??io –
a?i eeaneo?eo?oueny ye aeeaaeaiiy a o?ainii?oia i?aei?e?inoai, a i?e
e?aaeeooaaii? iniiaiiai i?ae?icae?eo – ye e?aaeeo oi?a?ae?). Oaeiae
aeaeii, ui i?aeoe/ii ia cae?enith?oueny e?aaeeooaaiiy aaieii
n?eueainiae?iaiee?a, ui iaoiiaeaii neeaaeiei o?iainiaei noaiiaeuai
a?eueoino? n?eueainii?aei?e?inoa.

?io? aeaee no?oeoo?iiai aiae?co a caeaaeiino? a?ae iciae, ui
eeaneo?eothoue aeicaieythoue ioe?ieoe ye e?euee?nia (a aaniethoiiio
ae?aaeaii?) oae ? ye?nia oeyoii ioe?iee ni?aa?aeiioaiue no?oeoo?e aieeao
aeine?aeaeoaaii? iciaee ia no?oeoo?o ii?ooaey ioe?ieoe eiai noai ?
?ic?aooaaoe i?iaiic ?icaeoeo.

No?oeoo?iee aiae?c aea? iiiaioaeueio ea?oeio e?aaeeoiiai ii?ooaey.
Ioe?iea iniiaieo iieaciee?a ii?ooaey a aeeiai?oe? aeicaiey? aeyaeoe
oa?aeoa?i? oaiaeaioe?? a ?icaeoeo, aecia/eoe iaaaoeai? oaiaeaioe?? ia
ii/aoeiaeo aoaiao, c?iaeoe i?iaiic ia ieaiiaaiee ia??iae c iae?eii
?ai?oa iaeiie/aiiai i?aeoe/iiai aeina?aeo.

Iieaa?oaeueia aeeiai?ea iniiaieo iieaciee?a e?aaeeoiiai ii?ooaey o?e??
“O” I?eaaoAaieo i?aaenoaaeaia a oaae. 2.6.

Oaaeeoey 2.6 Aeeiai?ea iieaciee?a e?aaeeoiiai ii?ooaey ca 2007–2008 ??e.

Iaeiaioaaiiy
iieacieea01.07.0701.10.0701.01.0801.04.0801.07.0801.10.0801.01.09*eno?
aeoeae44725438482885184329940655320108764166756565712791416271E?aaeeoiee
ii?ooaeue4267251415550048531799835515122076561313340320375005E?aaeeoe
th?.in?a25048702843346405601863420357141589769648914421631Neiae.
e?aaeeo2816944398485439202641448005E?aaeeoe
o?c.in?a17623811312154797161676536108121315166504505369?aca?ae
,a?i..170955143492173074210795130090147440243254*anoea e?aaeeoiiai
ii?ooaey a /enoeo aeoeaao , %9,5%8,6%11,2%17,8%16,0%20,0%22,3%

A?ao?/ii aeeiai?ea ci?ie ianyao e?aaeeoiiai ii?ooaey a /enoeo aeoeaao
o?e?? “O” I?eaaoAaieo i?i?ethno?iaaia ia ?en. 2.5.

picscalex100010009000003e61900000d00220000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c021201420205000000090200000000050000000102e8f3ff00
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff00050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
16041101410200000000040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500
00000902000000000700000016041101410200000000040000002701ffff030000001e00
050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000160411014102010001000400
00002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
1604110141020000000007000000fc020000c0c0c0000000040000002d01000005000000
0902c0c0c000050000000102c0c0c0000400000004010d00040000000201020008000000
fa02000000000000c0c0c000040000002d01010005000000140200000000050000001302
0000400208000000fa0200000000000000000000040000002d0102000c00000040092100
f0000000000000000100400200000000040000002d010100050000001402110000000500
0000130211004002040000002d0102000c00000040092100f00000000000000001004002
11000000040000002d010100050000001402220000000500000013022200400204000000
2d0102000c00000040092100f0000000000000000100400222000000040000002d010100
0500000014023300000005000000130233004002040000002d0102000c00000040092100
f0000000000000000100400233000000040000002d010100050000001402440000000500
0000130244004002040000002d0102000c00000040092100f00000000000000001004002
44000000040000002d010100050000001402550000000500000013025500400204000000
2d0102000c00000040092100f0000000000000000100400255000000040000002d010100
0500000014026600000005000000130266004002040000002d0102000c00000040092100
f0000000000000000100400266000000040000002d010100050000001402770000000500
0000130277004002040000002d0102000c00000040092100f00000000000000001004002
77000000040000002d010100050000001402880000000500000013028800400204000000
2d0102000c00000040092100f0000000000000000100400288000000040000002d010100
0500000014029900000005000000130299004002040000002d0102000c00000040092100
f0000000000000000100400299000000040000002d010100050000001402aa0000000500
00001302aa004002040000002d0102000c00000040092100f00000000000000001004002
aa000000040000002d010100050000001402bb000000050000001302bb00400204000000
2d0102000c00000040092100f00000000000000001004002bb000000040000002d010100
050000001402cc000000050000001302cc004002040000002d0102000c00000040092100
f00000000000000001004002cc000000040000002d010100050000001402dd0000000500
00001302dd004002040000002d0102000c00000040092100f00000000000000001004002
dd000000040000002d010100050000001402ee000000050000001302ee00400204000000
2d0102000c00000040092100f00000000000000001004002ee000000040000002d010100
050000001402ff000000050000001302ff004002040000002d0102000c00000040092100
f00000000000000001004002ff000000040000002d010100050000001402100100000500
0000130210014002040000002d0102000c00000040092100f00000000000000001004002
10010000040000002d010100050000001402000000000500000013021101000004000000
2d0102000c00000040092100f0000000000000001101010000000000040000002d010100
0500000014020000400005000000130211014000040000002d0102000c00000040092100
f0000000000000001101010000004000040000002d010100050000001402000080000500
0000130211018000040000002d0102000c00000040092100f00000000000000011010100
00008000040000002d0101000500000014020000c0000500000013021101c00004000000
2d0102000c00000040092100f000000000000000110101000000c000040000002d010100
0500000014020000000105000000130211010001040000002d0102000c00000040092100
f0000000000000001101010000000001040000002d010100050000001402000040010500
0000130211014001040000002d0102000c00000040092100f00000000000000011010100
00004001040000002d010100050000001402000080010500000013021101800104000000
2d0102000c00000040092100f0000000000000001101010000008001040000002d010100
0500000014020000c0010500000013021101c001040000002d0102000c00000040092100
f000000000000000110101000000c001040000002d010100050000001402000000020500
0000130211010002040000002d0102000c00000040092100f00000000000000011010100
00000002040000002d010100050000001402000040020500000013021101400204000000
2d0102000c00000040092100f000000000000000110101000000400207000000fc020000
000000000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00050000000102c0c0
c000050000000902c0c0c000070000001604110141020100010007000000160411014102
010001000400000004010d0008000000fa02050000000000ffffff00040000002d010400
07000000fc020100000000000000040000002d010500050000000902c0c0c00005000000
0102c0c0c000040000002d0103001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00000100000000000000000000000400008098391500000000000400
00002d010600030000001e0008000000fa0200000100000000000000040000002d010700
07000000fc020000e8f3ff000000040000002d010800040000002d01020007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010900040000002701ffff030000001e00040000002d01
0800040000002d010700050000000102c0c0c000050000000902c0c0c000040000002d01
0200040000002d010900040000002701ffff030000001e00040000002d01080004000000
2d010700050000000102c0c0c000050000000902c0c0c0001c000000fb02f0ff00000000
00009001000000000000001054696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000
0000000000000000040000002d010a00040000002d0106001c000000fb02f3ff00000000
00009001000000000000001054696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000
0000000000000000040000002d010b00040000002d010a00040000002d010b0004000000
2d010a00040000002d010b00040000002d010600040000002d010b00040000002d010600
040000002d010b00040000002d010600040000002d010b00040000002d01060004000000
2d010b00040000002d010600040000002d010b00040000002d010600040000002d010b00
040000002d010600040000002d010b00040000002d010600040000002d010b0004000000
2d010600040000002d010b00040000002d010600040000002d010b00040000002d010600
040000002d010b00040000002d010600040000002d010b00040000002d01060004000000
2d010b00040000002d010600040000002d010b00040000002d010600040000002d010b00
040000002d010600040000002d010b00040000002d010600040000002d010b0004000000
2d010600040000002d010b00040000002d010600040000002d010b00040000002d010600
040000002d010b00040000002d010600040000002d010b00040000002d01060004000000
2d010b00040000002d010600040000002d010b00040000002d010600040000002d010b00
040000002d010600040000002d010b00040000002d010600040000002d010b0004000000
2d010600040000002d010b00040000002d010600040000002d010b00040000002d010600
040000002d010b00040000002d010600040000002d010b00040000002d01060004000000
2d010b00040000002d010600040000002d010b00040000002d010600040000002d010a00
040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a0004000000
2d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600
040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d01060004000000
2d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00
040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a0004000000
2d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600
040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d01060004000000
2d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00
040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a0004000000
2d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600
040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d01060004000000
2d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00
040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a0004000000
2d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600
040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d01060004000000
2d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00
040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a0004000000
2d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600
040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d01060004000000
2d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00
040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a0004000000
2d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600
040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d01060004000000
2d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00
040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a0004000000
2d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600
040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d01060004000000
2d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00
040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a0004000000
2d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600
040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d01060004000000
2d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00
040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a0004000000
2d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600
040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d01060004000000
2d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00
040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a0004000000
2d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600
040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d01060004000000
2d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00
040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a0004000000
2d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010600
040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d01060004000000
2d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010200040000002d010900
040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d01
0800040000002d010700050000000102c0c0c000050000000902c0c0c000070000001604
00013d02fcff010008000000fa0200000000000000000000040000002d010c0004000000
f001070007000000fc020000e8f3ff000000040000002d01070004000000f00108000500
00000902e8f3ff00050000000102000000000400000004010d0004000000020102000700
00001b04fc00380201000600040000002d010200040000002d010900040000002d010600
040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010700040000002d01
0c0005000000010200000000050000000902e8f3ff0007000000160400013d02fcff0100
07000000fc020000c0c0c0000000040000002d01080004000000f0010700040000002d01
040004000000f0010c00050000000902c0c0c0000400000004010d000400000002010200
0e00000024030500560019008101190081019d0056009d005600190008000000fa020000
0000000000000000040000002d010700040000002d010200040000002d01090004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d0108000400
00002d01070005000000010200000000050000000902c0c0c000070000001604a1008101
150056000700000015047300340243008c0105000000140283005600050000000102e8f3
ff000400000004010d000400000002010100050000001302830081010500000014026800
5600050000001302680081010500000014024e0056000500000013024e00810105000000
140233005600050000001302330081010500000014021900560005000000130219008101
040000002d010200040000002d010900040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010a00040000002d010800040000002d010700050000000102e8f3ff00
050000000902c0c0c00007000000160400013d02fcff0100070000001504730034024300
8c0108000000fa0200000100000080808000040000002d010c0004000000f00107000500
00001402190056000400000004010d000400000002010100050000001302190081010500
000013029d0081010500000013029d00560005000000130219005600040000002d010200
040000002d010900040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0a00040000002d010800040000002d010c00050000000102e8f3ff00050000000902c0c0
c00007000000160400013d02fcff0100040000002d010200040000002d01090004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d0108000400
00002d010c00050000000102e8f3ff00050000000902c0c0c000070000001604fb003802
01000600040000002d010200040000002d010900040000002d010600040000002701ffff
030000001e00040000002d010a00040000002d010800040000002d010c00050000000102
e8f3ff00050000000902c0c0c0000700000016049d00820119005600040000002d010200
040000002d010900040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0a00040000002d010800040000002d010c00050000000102e8f3ff00050000000902c0c0
c0000700000016049d00820118005600040000002d01040004000000f0010c0007000000
fc0200009999ff000000040000002d01070004000000f00108000500000009029999ff00
050000000102ffffff000400000004010d0004000000020102002200000024030f005600
9d005600620088005d00ba006400ec0054001d0138004f0146008101240081019d004f01
9d001d019d00ec009d00ba009d0088009d0056009d0008000000fa020000010000000000
0000040000002d010800050000000102e8f3ff0004000000020101002200000025030f00
56009d005600620088005d00ba006400ec0054001d0138004f0146008101240081019d00
4f019d001d019d00ec009d00ba009d0088009d0056009d00040000002d01040004000000
f001080007000000fc020000993366000000040000002d01080004000000f00107000500
0000090299336600050000000102ffffff0004000000020102002200000024030f005600
9d005600970088009800ba009700ec0090001d018d004f018c008101820081019d004f01
9d001d019d00ec009d00ba009d0088009d0056009d0008000000fa020000010000000000
0000040000002d010700050000000102e8f3ff0004000000020101002200000025030f00
56009d005600970088009800ba009700ec0090001d018d004f018c008101820081019d00
4f019d001d019d00ec009d00ba009d0088009d0056009d00040000002d01020004000000
2d010900040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a000400
00002d010800040000002d010700050000000102e8f3ff00050000000902993366000700
000016049d00820119005600040000002d010200040000002d010900040000002d010600
040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010800040000002d01
0700050000000102e8f3ff000500000009029933660007000000160400013d02fcff0100
08000000fa0200000000000000000000040000002d010c0004000000f001070005000000
1402190056000400000004010d0004000000020101000500000013029d00560005000000
14029d0051000500000013029d0056000500000014028300510005000000130283005600
05000000140268005100050000001302680056000500000014024e005100050000001302
4e0056000500000014023300510005000000130233005600050000001402190051000500
00001302190056000500000014029d0056000500000013029d008101050000001402a200
56000500000013029d005600050000001402a20077000500000013029d00770005000000
1402a20098000500000013029d009800050000001402a200ba000500000013029d00ba00
050000001402a200db000500000013029d00db00050000001402a200fc00050000001302
9d00fc00050000001402a2001d010500000013029d001d01050000001402a2003f010500
000013029d003f01050000001402a20060010500000013029d006001050000001402a200
81010500000013029d008101040000002d010200040000002d010900040000002d010600
040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010800040000002d01
0c00050000000102e8f3ff000500000009029933660007000000160400013d02fcff0100
040000002d010200040000002d010900040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010a00040000002d010800040000002d010c00050000000102e8f3ff00
0500000009029933660007000000160400013d02fcff0100050000000902000000000400
000004010d00040000000201010009000000320a9400420001000000300008000d000000
320a7a002a00040000003230303008000800080008000d000000320a5f002a0004000000
3430303008000800080008000d000000320a45002a000400000036303030080008000800
08000d000000320a2a002a00040000003830303008000800080008000f000000320a1000
22000500000031303030305f08000800080008000800040000002d010200040000002d01
0900040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a0004000000
2d010800040000002d010c00050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
160400013d02fcff0100040000002d010200040000002d010900040000002d0106000400
00002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010800040000002d010c00
050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000160400013d02fcff01000400
00002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d01
0200040000002d010900040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010a00040000002d010800040000002d010c00050000000102e8f3ff00050000000902
00000000070000001604f1005600a70010000400000004010d0004000000020101001c00
0000fb02f0ff0000c201c2019001000000000010001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000000000000000000000000000000000040000002d01070016000000320ae0001200
0a00000030312e30372e3230303708000800040008000800040008000800080008000400
00002d010a0004000000f0010700040000002d010600040000002d010a00040000002d01
0200040000002d010900040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010a00040000002d010800040000002d010c00050000000102e8f3ff00050000000902
0000000007000000160400013d02fcff0100040000002d010600040000002d010a000400
00002d010600040000002d010a00040000002d010200040000002d010900040000002d01
0600040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d01080004000000
2d010c00050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604f1007700a700
31000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201c20190010000
00000010001054696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000000000000000
0000040000002d01070016000000320ae00033000a00000030312e30392e323030370800
080004000800080004000800080008000800040000002d010a0004000000f00107000400
00002d010600040000002d010a00040000002d010200040000002d010900040000002d01
0600040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d01080004000000
2d010c00050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000160400013d02fcff
0100040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a000400
00002d010200040000002d010900040000002d010600040000002701ffff030000001e00
040000002d010a00040000002d010800040000002d010c00050000000102e8f3ff000500
0000090200000000070000001604f1009800a70052000400000004010d00040000000201
01001c000000fb02f0ff0000c201c2019001000000000010001054696d6573204e657720
526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d01070016000000320a
e00054000a00000030312e31312e32303037080008000400080008000400080008000800
0800040000002d010a0004000000f0010700040000002d010600040000002d010a000400
00002d010200040000002d010900040000002d010600040000002701ffff030000001e00
040000002d010a00040000002d010800040000002d010c00050000000102e8f3ff000500
000009020000000007000000160400013d02fcff0100040000002d010600040000002d01
0a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010200040000002d0109000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010800
040000002d010c00050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604f100
ba00a70074000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201c201
9001000000000010001054696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000
000000000000040000002d01070016000000320ae00076000a00000030312e30312e3230
30380800080004000800080004000800080008000800040000002d010a0004000000f001
0700040000002d010600040000002d010a00040000002d010200040000002d0109000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010800
040000002d010c00050000000102e8f3ff00050000000902000000000700000016040001
3d02fcff0100040000002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d01
0a00040000002d010200040000002d010900040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010a00040000002d010800040000002d010c00050000000102e8f3
ff0005000000090200000000070000001604f100db00a70095000400000004010d000400
0000020101001c000000fb02f0ff0000c201c2019001000000000010001054696d657320
4e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0107001600
0000320ae00097000a00000030312e30332e323030380800080004000800080004000800
080008000800040000002d010a0004000000f0010700040000002d010600040000002d01
0a00040000002d010200040000002d010900040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010a00040000002d010800040000002d010c00050000000102e8f3
ff000500000009020000000007000000160400013d02fcff0100040000002d0106000400
00002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d010200040000002d01
0900040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a0004000000
2d010800040000002d010c00050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
1604f100fc00a700b6000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000
c201c2019001000000000010001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000
00000000000000000000040000002d01070016000000320ae000b8000a00000030312e30
352e323030380800080004000800080004000800080008000800040000002d010a000400
0000f0010700040000002d010600040000002d010a00040000002d010200040000002d01
0900040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a0004000000
2d010800040000002d010c00050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
160400013d02fcff0100040000002d010600040000002d010a00040000002d0106000400
00002d010a00040000002d010200040000002d010900040000002d010600040000002701
ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010800040000002d010c0005000000
0102e8f3ff0005000000090200000000070000001604f1001d01a700d700040000000401
0d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201c201900100000000001000105469
6d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d01
070016000000320ae000d9000a00000030312e30372e3230303808000800040008000800
04000800080008000800040000002d010a0004000000f0010700040000002d0106000400
00002d010a00040000002d010200040000002d010900040000002d010600040000002701
ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010800040000002d010c0005000000
0102e8f3ff000500000009020000000007000000160400013d02fcff0100040000002d01
0600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d0102000400
00002d010900040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a00
040000002d010800040000002d010c00050000000102e8f3ff0005000000090200000000
070000001604f1003f01a700f9000400000004010d0004000000020101001c000000fb02
f0ff0000c201c2019001000000000010001054696d6573204e657720526f6d616e000000
0000000000000000000000000000040000002d01070016000000320ae000fb000a000000
30312e30392e323030380800080004000800080004000800080008000800040000002d01
0a0004000000f0010700040000002d010600040000002d010a00040000002d0102000400
00002d010900040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a00
040000002d010800040000002d010c00050000000102e8f3ff0005000000090200000000
07000000160400013d02fcff0100040000002d010600040000002d010a00040000002d01
0600040000002d010a00040000002d010200040000002d010900040000002d0106000400
00002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010800040000002d010c00
050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604f1006001a7001a010400
000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201c2019001000000000010
001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000000400
00002d01070016000000320ae0001c010a00000030312e31312e32303038080008000400
0800080004000800080008000800040000002d010a0004000000f0010700040000002d01
0600040000002d010a00040000002d010200040000002d010900040000002d0106000400
00002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010800040000002d010c00
050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000160400013d02fcff01000400
00002d010600040000002d010a00040000002d010600040000002d010a00040000002d01
0200040000002d010900040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010a00040000002d010800040000002d010c00050000000102e8f3ff00050000000902
00000000070000001604f1008101a7003b010400000004010d0004000000020101001c00
0000fb02f0ff0000c201c2019001000000000010001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000000000000000000000000000000000040000002d01070016000000320ae0003d01
0a00000030312e30312e3230303908000800040008000800040008000800080008000400
00002d010a0004000000f0010700040000002d010600040000002d010a00040000002d01
0200040000002d010900040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010a00040000002d010800040000002d010c00050000000102e8f3ff00050000000902
0000000007000000160400013d02fcff0100040000002d010200040000002d0109000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010800
040000002d010c00050000000102e8f3ff00050000000902000000000700000016040001
3d02fcff010007000000fc020000e8f3ff000000040000002d01070004000000f0010800
050000000902e8f3ff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200
070000001b047400340243008c01040000002d010200040000002d010900040000002d01
0600040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d01070004000000
2d010c0005000000010200000000050000000902e8f3ff00070000001604720033024400
8d01040000002d010200040000002d010900040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010a00040000002d010700040000002d010c000500000001020000
0000050000000902e8f3ff000700000016047200330244008d0108000000fa0200000100
000000000000040000002d01080004000000f0010c0007000000fc0200009999ff000000
040000002d010c0004000000f00107000500000009029999ff00050000000102ffffff00
0400000004010d000400000002010200070000001b0456009c014c009201050000000902
00000000050000000102e8f3ff0004000000020101000500000014024700a0011c000000
fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00
00000000000000000000000000000000040000002d010700040000002e01010019000000
320a4700a0010c000000d7e8f1f2b320e0eaf2e8e2e80a00090007000700030004000700
07000700090008000900040000002e010000040000002d010a0004000000f00107000400
00002d010200040000002d010900040000002d010600040000002701ffff030000001e00
040000002d010a00040000002d010c00040000002d010800050000000102e8f3ff000500
00000902000000000700000016047200330244008d01040000002d010200040000002d01
0900040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a0004000000
2d010c00040000002d010800050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
16047200330244008d0108000000fa0200000100000000000000040000002d0107000400
0000f001080007000000fc020000993366000000040000002d01080004000000f0010c00
05000000090299336600050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200
070000001b046e009c016400920105000000090200000000050000000102e8f3ff000400
0000020101000500000014025f00a0011c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc
0040001054696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000
040000002d010c00040000002e01010022000000320a5f00a00112000000caf0e5e4e8f2
ede8e920efeef0f2f4e5ebfc0b0008000700080009000700090009000900040009000800
080007000900070008000700040000002e010000040000002d010a0004000000f0010c00
040000002d010200040000002d010900040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010a00040000002d010800040000002d010700050000000102e8f3ff00
050000000902000000000700000016047200330244008d01040000002d01020004000000
2d010900040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010a000400
00002d010800040000002d010700050000000102e8f3ff00050000000902000000000700
0000160400013d02fcff0100040000002d010200040000002d010900040000002d010600
040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010800040000002d01
0700050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000160400013d02fcff0100
08000000fa0200000000000000000000040000002d010c0004000000f001070004000000
2d01050004000000f0010800050000000902e8f3ff000500000001020000000004000000
04010d000400000002010200070000001b04fc00380201000600040000002d0103000400
00002d01020004000000f0010c00040000002d010600040000002701ffff030000001e00
05000000010200000000050000000902e8f3ff0007000000160400013d02fcff01000400
00002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902e8f3ff0004000000
2701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902e8f3ff00040000002701
ffff040000002d010200040000002d010900040000002c01000007000000160411014102
01000100050000000902e8f3ff0005000000010200000000040000002d01030004000000
2d010600040000002701ffff030000000000

?en. 2.5. Ci?ia ianyao e?aaeeoiiai ii?ooaey a /enoeo aeoeaao

I?eaaaeai? aeai? iai/ii iieacothoue, ui /anoea aeeaaeaiue o e?aaeeoi?
iia?aoe?? a /enoeo aeoeaao o?e?? “O” I?eaaoAaieo noaiii ia 01.01.09 ?.
neeaaea? 22%, i?e oeueiio ?oiy a?aeiinia /anoea ca ca?oiee ia??iae (c
01.07.07 ii 01.01.09 ?.) ae?inea c 9,5% aei 22,3% a?eueoa i?ae aaea?/? .
I?e oeueiio /anoea i?iaeaiieo e?aaeeo?a (i?ino?i/ai? + i?ieiiaiaai?)
neeaaea? iaioa 1%

E?euee?nio oa?aeoa?enoeeo ci?ie e?aaeeoiiai ii?ooaey aea? aiae?c oaii?a
?inoo (i?e?inoo) iieaciee?a o ca?oiiio ia??iae?.

Ieae/a a oaae. 2.7 i?eaaaeaia aeeiai?ea iieaa?oaeueii? ci?ie e?aaeeoiiai
ii?ooaey (ii th?eaee/iei ? o?ce/ieie iniaai) a 2007 – 2008 ?ieao, ui
oa?aeoa?eco? aaceni? ? eaioethaia? oaiie ?inoo ? i?e?inoo e?aaeeoiiai
ii?ooaey ca ca?oiee ia??iae.

Oaaeeoey 2.7 Aeeiai?ea ci?ie e?aaeeoiiai ii?ooaey o 2007–2008 ?.?.

Iaeiaioaaiiy
iieacieea01.07.0701.10.0701.01.0801.04.0801.07.0801.10.0801.01.09E?aaeeo
iee ii?ooaeue, a?i.4 267 2514 155 5004 853 1799 835 51512 207 65613 133
40320 375 005Oaiie ?inoo aaceni?,% 97114230286308477Oaiie i?e?inoo
aaceni?,% 314130186208377Oaiie ?inoo eaioethaia?,
% 97117203124108155Oaiie i?e?inoo eaioethaia?,% 31710324855

I?ioyaii inoaii?o aeaio ?ie?a niinoa??aaany iine?aeiaiee ??no
e?aaeeoiiai ii?ooaey o?e??. Aeoiaey/e c ioe?iee eaioethaiaeo oaii?a
i?e?inoo iiaeia c?iaeoe aeniiaie i?i iieaa?oaeueio aeeiai?eo ii?ooaey.
Iniaeeai ne?ae cai?oeoe, ui i?ioyaii oeueiai ia??iaeo aaceni? oaiie
?inoo neeaee iaeaea 500 a?aenioe?a, iaea?eueo? oaiie ?inoo ii?ooaey
a?aeaoaaeeny ia ii/aoeo ? iai?ee?ioe? 2008 ?ieo.

O aaieo caoaa?aeaeaia ? iino?eii ae?? i?ioeaaeo?a aeenoaioe?eii? ioe?iee
yeino? e?aaeeoiiai ii?ooaey a?aeiia?aeii aei yei? ca aaeainiaeie
iieacieeaie i?iaiaeeoueny aeenoaioe?eiee iii?oi?eia ? ia ??aeoa 1 ?aco
ia ??e e?aaeeoiee eii?oao Aieiaiiai aaieo ?icaeyaea? e?aaeeoio iie?oeeo
i?iaaaeaio ?aa?iiaeueieie i?ae?icae?eaie. I?e oeueiio ye iniiai?
?icae?ee i?e iiia?aaei?e ioe?ioe? i?ae?icae?eo aenooiathoue ianooii? 3
?icae?ee:

a) e?aaeeoia iie?oeea;

a) ye?noue e?aaeeoiiai ii?ooaey;

a) aoaeoeai?noue e?aaeeoieo aeeaaeaiue.

I?e oeueiio ?icae?ee ioe?iththoueny ye ii i?aenoieiaei aeaiei aaeaino
i?ae?icae?eo c o?aooaaiiyi ?ioi?iaoe?? a ?ic??c? aeiaiai??a, oae ? ca
?acoeueoaoaie ?iniaeoe?eii? ia?aa??ee e?aaeeoieo ni?aa. Eiaeiiio
?icae?eia? i?eaeanith?oueny aecia/aiee aaaiaee iieaciee ?aeoeiao. Ca
i?aenoieaie i?aenoiiaoaaiiy i?aenoieiaeo ?aeoeiaiaeo iieaciee?a
?iaeoueny aeniiaie i?i i?iaaaeaio e?aaeeoio iie?oeeo i?ae?icae?eii.

?ioaa?iaaiee ?aeoeia e?aaeeoii? ?iaioe i?aaenoaaeaiee a oaae. 2.8

Oaaeeoey 2.8 Iieacieee ?ioaa?iaaiiai ?aeoeiao e?aaeeoii? ?iaioe

Iaeiaioaaiiy iieacieeaMax aaee/eia iieacieeaAaee/eia
iieacieea01.07.200701.01.200801.01.200912345Aeoeai?noue e?aaeeoii?
?iaioe (Aaaa 1 = 35 %)Ieoiia aaaa e?aaeeo?a o caaaeueiiio ianyc? /enoeo
aeoea?a2.100.630.631.05Ieoiia aaaa iaa?ae?aoo?a o e?aaeeoiiio
ii?ooae?0.700.700.280.56Ieoiia aaaa aaethoieo e?aaeeo?a o e?aaeeoiiio
ii?ooae?0.700.700.700.70?acii3.502.031.612.31sse?noue e?aaeeoiiai
ii?ooaey (Aaaa 2 = 45 %)Ieoiia aaaa i?ino?i/aieo ? i?ieiiaiaaieo
e?aaeeo?a o e?aaeeoiiio ii?ooae?1.101.101.101.10Ieoiia aaaa noii?aieo ?
aaciaae?eieo e?aaeeo?a o e?aaeeoiiio ii?ooae?1.101.101.101.10Ieoiia aaaa
aaeeeeo iice/aeueiee?a (iiiaae 5% a?ae onueiai ii?ooaey) o e?aaeeoiiio
ii?ooae?0.500.100.300.15Ieoiia aaaa aeaieiaeo e?aaeeo?a o e?aaeeoiiio
ii?ooae?0.500.500.500.40Iie?eooy noi?iiaaiei no?aoiaei ?aca?aii
i?iaeaiieo e?aaeeo?a0.400.400.400.40Na?aaei?e ?aeoeia e?aaeeoiiai ?eceeo
iice/aeueiee?a, caaaeaiee ii noi? caai?aiaaiino?
0.500.300.350.40Na?aaei?e oaeoe/iee a?aenioie ?aca?aoaaiiy ii
e?aaeeoiiio ii?ooae? (a?aeiioaiiy aaee/eie noi?iiaaiiai no?aoiaiai
?aca?ao aei caaaeueiiai naeueaei e?aaeeoiiai
ii?ooaey)0.400.360.400.35?acii4.503.864.153.90Aoaeoeai?noue e?aaeeoii?
?iaioe (Aaaa 3 = 20 %)Ni?aa?aeiioaiiy i?ae io?eiaieie ? ia?aoiaaieie
a?aenioeaie ii e?aaeeoao ca ca?oiee ia??iae0.600.600.600.60A?aeiioaiiy
i?ino?i/aieo a?aenioe?a aei caaaeueiiai naeueaei e?aaeeoiiai
ii?ooaey0.600.600.600.60Ni?aa?aeiioaiiy i?ae i?ino?i/aieie a?aenioeaie
ia e?iaoeue ? ii/aoie ca?oiiai ia??iaeo 0.400.400.400.40Ni?aa?aeiioaiiy
i?ae i?iaeaiieie e?aaeeoaie ia e?iaoeue ? ii/aoie ca?oiiai
ia??iaeo0.400.400.400.40?acii2.002.002.002.00?ioaa?iaaiee
iieaciee10.007.827.768.21

Oaeei /eiii, iiieaeaia cia/aiiy ?ioaa?iaaiiai ?aeoeiao e?aaeeoii? ?iaioe
o?e?? iaoiiaeaii cieaeaieie cia/aiiyie ?aeoeia?a ii iai?yieao:

a) «e?aaeeoia iie?oeea» – ioe?iea cieaeaia a iniiaiiio ca ?aooiie
ianooiieo iieaciee?a :

1) iecueei? ieoiii? aaae e?aaeeoiiai ii?ooaey a /enoeo aeoeaao (22,28 %
) i?e cia/aii?, ui ?aeiiaiaeo?oueny – a?eueoa 40%;

2) iecueei? ieoiii? aaae iaa?ae?aoo?a o ii?ooae? (8,16 %) i?e cia/aii?,
ui ?aeiiaiaeo?oueny – a?eueoa >10%).

a) «ye?noue e?aaeeoiiai ii?ooaey» – ioe?iea cieaeaia a iniiaiiio ca
?aooiie aeniei? ieoiii? aaae aaeeeeo e?aaeeo?a (60,18%) i?e cia/aii?, ui
?aeiiaiaeo?oueny – iaioa aai aei??aith? 20%.

I?aenoieia? cia/aiiy ?aeoeiaiaeo iieaciee?a aeaoaeiaothoueny a oeaeo
ioe?iie, i?aaenoaaeaio a oaae.2.9.

Oaaeeoey 2.9 Oeaea ioe?iie ?aeoeiaiaeo iieaciee?a e?aaeeoii? iie?oeee

?ioa?aae i?aenoieiaeo cia/aiue ?ioaa?iaaiiai ?aeoeiaoIoe?iea0,00 –
7,25iiaaii7,26 – 7,50iacaaeia?eueii7,51 – 8,15caaeia?eueii8,16 –
8,40aeia?a8,41 – 10,0a?aei?iii

O oe?eiio ca i?aenoieaie aiae?co ae?yeueiino? e?aaeeoiiai i?ae?icae?eo
o?e?? iiaeia aeae?eeoe ianooii? iniiai? oaiaeaioe?? a ?? e?aaeeoi?e
iie?oeoe?:

a) cieaeaiiy ieoiii? aaae iaa?ae?aoo?a o e?aaeeoiiio ii?ooae?
oaiaeaioe?y iaaaoeaia;

a) cieaeaiiy ieoiii? aaae aaeeeeo iice/aeueiee?a o e?aaeeoiiio ii?ooae?
– oaiaeaioe?y iiceoeaia;

a) cieaeaiiy na?aaeiueiai ?aeoeiao e?aaeeoiiai ?eceeo iice/aeueiee?a,
caaaeaiiai ii noi? caai?aiaaiino? – oaiaeaioe?y iiceoeaia;

a) cieaeaiiy na?aaeiueiai oaeoe/iiai a?aenioea ?aca?aoaaiiy ii ii?ooaeth
– oaiaeaioe?y iiceoeaia;

ae) ca?eueoaiiy ieoiii? aaae e?aaeeo?a a ianyc? /enoeo aeoea?a –
oaiaeaioe?y iiceoeaia;

a) ca?eueoaiiy ieoiii? aaae aeaieiaeo e?aaeeo?a o e?aaeeoiiio ii?ooae? –
oaiaeaioe?y iaaaoeaia.

Oaeei /eiii, nenoaia aeenoaioe?eii? ioe?iee, i?eeiyoa a aaieo, a oe?eiio
aeineoue ye?nii ioe?ith? e?aaeeoio iie?oeeo e?aaeeoieo i?ae?icae?e?a,
oi/a ? aecia/ai? ?aca?ae a ieai? ?? oaeineiiaeaiiy.

?ICAe?E 3. IAI?ssIEE OAeINEIIAEAIIss IAOAI?CIO CAe?ENIAIIss E?AAeEOIEO
IIA?AOe?E

3.1 Eiioeaiooaeuei? i?aeoiaee uiaei oaeineiiaeaiiy iaoai?cio cae?eniaiiy
e?aaeeoieo iia?aoe?e

C o?aooaaiiyi caeiiii??iinoae ? oaiaeaioe?e o e?aaeeoi?e ni?aa?, ??
no?aoaa?/ieo oe?eae aecia/aeueia i?noea a?aeaiaeeoueny aeai?o oeyo?a
oaeineiiaeaiiy iaoiaee/ieo oa i?aai?caoe?eii-i?aeoe/ieo iniia
aaie?anueeiai e?aaeeooaaiiy. C iaoith iiaeaeueoiai, ieaiii??iiai
oaeineiiaeaiiy iaoai?cio cae?eniaiiy e?aaeeoieo iia?aoe?e eiia?oe?eieo
aaie?a, iie?ioaiiy e?aaeeoii? iie?oeee aaieo iiaeia ?aeiiaiaeoaaoe ?yae
caoiae?a, ye? oiiaii iiae?eythoueny ia 2 iniiai? /anoeie:

a) caoiaee a?ae oi?iaaaeaeaiiy yeeo iiaea aooe ?ic?aoiaaiee eiie?aoiee
aeiiii?/iee aoaeo, aiie iathoue e?euee?nio oa?aeoa?enoeeo ? ?o
?acoeueoaoii ?:

1) eiie?aoia e?euee?nia cieaeaiiy ?eceeo ? ye iane?aeie cieaeaiiy ia’?io
i?iaeaiieo e?aaeeo?a, aeianaieo ia ?aooiee i?ino?i/aii? caai?aiaaiino?
(ia aeiioneaoe, uia ?ici?? aaciaae?eieo aei iiaa?iaiiy e?aaeeo?a
noaiiaea 5 ? a?eueoa a?aenioe?a a?ae aeanieo eioo?a aaieo);

2) ?icoe?aiiy ia’?i?a e?aaeeooaaiiy ca ?aooiie ca?eueoaiiy aace
e?aaeeooaaiiy (ye o ?ic??c? a?oi ee??io?a, oae ? ii i?ae?icae?eao);

3) cieaeaiiy aeo?ao ia i?ioean e?aaeeooaaiiy ca ?aooiie iioei?caoe??
oaoiieia?? e?aaeeooaaiiy;

4) iioei?caoe?y no?oeoo?e e?aaeeoiiai ii?ooaey .

a) caoiaee, a?ae oi?iaaaeaeaiiy yeeo i?yiee aoaeo, o ieaiiaaiiio
ia??iae? iiia?aaeiuei ?ic?aoiaaiee aooe ia iiaea ? iiaea i?iaiicoaaoeny
c i?aeaaaeaiiyi i?aenoie?a iai?ee?ioe? ia??iaeo, oe? caoiaee
a?aeiinyoueny aei iaeano? i?ioeaaeo?ieo:

1) ea?oaaiiy e?i?oaie naiino?eieo iiaiiaaaeaiue ii e?aaeeooaaiith
i?aeeaaeeie i?ae?icae?eaie (anoaiiaeoe eiio?ieue ca ?ici??aie iicee
aeoe?iia?ai (o/anieeai) aaieo, ?inaeaea?ai, eiio?ieue ca iaaeaiiyi
aaeeeeo e?aaeeo?a, ye? neeaaeathoue 10% ? a?eueoa a?ae noie niea/aiiai
noaoooiiai oiiaeo);

2) oaeineiiaethaaiiy o?iainiaiai aiae?co iice/aeueiee?a ? ?icaeyiooeo
i?iaeo?a (?iaeea?aeoaeueiee i?aeo?ae aaieo aei eiaeiiai eiie?aoiiai
noa’?eoa, iniaeeaa ?aoaeuei?noue i?e aecia/aii? oiia e?aaeeoiiai
aeiaiai?o, canoinoaaiiy eiiieaeniiai aiae?co e?aaeeoini?iiiaeiino?
iice/aeueiee?a, cae?eniaiiy eiio?ieth ca oe?eueiaei aeei?enoaiiyi
aaie?anueeeo e?aaeeo?a);

3) aca?iiae?? i?ae?icae?e?a o i?ioean? e?aaeeooaaiiy; ci?ia i??i?eoao?a
a iaeano? caaacia/aiiy e?aaeeo?a (iaeaaiaeeoe i?ioean iaieioaiiy
aaie?ooaie ai?aeiee?a aaieo, ye? i?eieieee iieaoo e?aaeeo?a oa
i?ioeaio?a ii ieo oa ?ioa).

Oaeiae iiae?aieie caoiaeaie – ? ai?iaaaeaeaiiy iiaeo i?iaeoeo?a. I?e
oeueiio iiaeeeai c?aceiaa i?iaiicoaaiiy ??aiy niiaeeaaiiy iineoae ?
iaaeeaeaia ioe?iea aeo?ao ia ?? ai?iaaaeaeaiiy.

Oae iiaeia ?aeiiaiaeoaaoe:

a) canoinoaaiiy e?aaeeooaaiiy n?eueainiae?iaiee?a ca aeiiiiiaith
iaoai?cio ii?o/eoaeuenoaa ia?a?iaieo ? iioiai-caooiaeo no?oeoo?;

a) aeyaeaiiy ia cao?aaoaaieo e?aaeeoieo i?iaeoeo?a na?aae ee??io?a;

a) caeo/aiiy iiaeo a?oi iice/aeueiee?a ia ee??io?a aaieo;

a) ?icaeoie ia?niaeoeaieo iai?yie?a e?aaeeooaaiiy ye aeey o?ce/ieo in?a,
oae ? aeey th?eaee/ieo in?a. A naia :

1) ia?ooii?noue o e?aaeeo;

2) aaoiiia?e? a e?aaeeo (o o./. n?euenueei-ainiiaea?/a oaoi?ea);

3) «oiaa?e ia?iaeiiai niiaeeaaiiy» o e?aaeeo (iiaooiaa oa eiii’thoa?ia
oaoi?ea, i?aoaoi?ea, iiaooia? e io?ni? iaae? oa ?i.).

Iniiaiith iniaeea?noth ia?a?aoiaaieo aeua i?ia?ai ? oa, ui caaacia/aiiyi
ii oeeo e?aaeeoao aenooiathoue ia’?eoe, ui i?eaeaathoueny, ioi?iethaai?
a canoaao. I?e oeueiio aea? inoaii? i?ia?aie noeioeththoue ?eiie
i?iaeaae?a iiaeo oiaa??a, ui iaiaeiaaaeia.

Oaoiieia?/ieie iniaeeainoyie aeaieo i?ia?ai ? iaia’yceiaa iieaoa aaaino
ca i?eaeaaiee oiaa?, o ?ici??? ia iaioa 10% a?ae eiai aa?oino? (ye
i?aaeei oea 25–30%). I?ney /iai i?iaeaaaoeue ia?aaea? i?aai aeaniino? ia
oiaa?, ui eoio?oueny, iieoioeaa?. I?ney ioi?ieaiiy aeiaiai?o canoaae
I?iaeaaaoeue iaea?aeo? caeeoie aa?oino? i?iaeaiiai oiaa?o ca ?aooiie
e?aaeeoieo cania?a. Iaia’yceiaei o aeai?e oaoiieia?? ? uii?ny/ia
??aii-/anoeiaa iiaaoaiiy o?ea e?aaeeoo oa a?aenioe?a.

Aei aeueoa?iaoeaieo i?iaeoeo?a oaeiae iiaeia a?aeianoe e?aaeeooaaiiy
th?eaee/ieo in?a i?ae caaacia/aiiy aai ii?o/eoaeuenoai o?ce/ieo in?a ?
iaaiaee. Iniaeeaee ?ioa?an i?aaenoaaeythoue noaa?eueii i?aoethth/?
i?aei?e?inoaa, ia?niiae yeeo ia? ?aaoey?iee, noaa?eueiee ca?ia?oie. I?e
oeueiio i?aei?e?inoaa aeey aeiaeaoeiai? i?aeo?eiee nai?o ni?a?ia?oiee?a,
iaa?oue i?e iioi/i?e a?aenooiino? o?iainiaeo ?ano?n?a iiaeooue ioi?ieyoe
iice/ee aaieo i?ae nai? ii?o/eoaeuenoai a oiio /ene? ? c /anoeiaith
eiiiainaoe??th aeo?ao ni?a?ia?oieeia? ia aeieaoo ianooiieo aeo?ao ii
iice/oe?.

Ne?ae oaeiae cacia/eoe ia?icaeiaiee ?eiie ?iioa/iiai e?aaeeooaaiiy ?
aaeee? iioaioe?ei? ?aca?ae ?inoo. Oae cie?aia, iacaaaeath/e ia
ia?icaeiai?noue caeiiiaeaa/i? aace ? a?aenooi?noue i?aeoe/iiai aeina?aeo
aa?oi aaea ca?ac aiooaaoe iia? e?aaeeoi? i?iaeoeoe ? iineoae aeey
inai?iiy aeaiiai ?eieo, aea/aoe e aaeaiooaaoe aeina?ae ?icaeiooeo e?a?i
c ?eieiaith aeiiii?eith c iaoith aeei?enoaiiy ia Oe?a?i?.

Ia?ao?ae Oe?a?ie aei ?eieiai? aeiiii?ee ? aeoeaia aeeth/aiiy a na?oia?
ainiiaea?nuee? ca’ycee aeiaaathoue a?aeiia?aeiiai ?icoe?aiiy iaoiae?a
eiia?oe?eii? ae?yeueiino? i?aei?e?inoa ? i?aai?caoe?e an?o oi?i
aeaniino?. Naia oiio a na?oia?e i?aeoeoe? iioe?eeeny “iao?aaeeoe?ei?”
oi?ie eiia?oe?eieo, o?iainiaeo aca?iia?aeiinei i?ae i?iaeaaoeai ?
iieoioeai, aea aaaeeeao ?ieue a?ae?a?athoue ??ciiiai?oi? iina?aaeieee:
oi?aiaaeuei? eiiiai??, ?iaanoeoe?ei? ? no?aoia? o??ie, aaiee oiui.

Cae/aeii e?ceiaia? iia?aoe?? ?icaeyaeathoueny ye aa??aio aeiaaino?ieiai?
i?aiaee. Iaeiae, yeui i?aiaea ia?aaeaa/a? o e?ioeaaiio i?aenoieo
iiaa?iaiiy i?aiaeiaaiiai iaeia nai?io th?eaee/iiio aeanieeo aai
caa?aaeaiiy ca iei i?aaa aeaniino? ia aeaia iaeii, oi i?e aeayeeo oi?iao
e?ceiao ii cae?i/aiith aeiaiai?o iiaeeeaee ia?ao?ae i?aaa aeaniino? a?ae
i?aiaeiaeaaoey aei i?aiaea?y. O oaeeo aeiaaeeao e?ceiaiaa oaiaea
iaaaaeo? i?iaeaae o ?icno?i/eo c o??th eeoa ??cieoeath, ui aeanieee
ci?iththoueny ia ia ii/aoeo, a iai?ee?ioe? oa?i?io oaiaee. Ioaea, e?ceia
oea c?o/ia oi?ia o?iainoaaiiy niiaeeaa/a

I?aeoeea aeei?enoaiiy e?ceiaiaeo iia?aoe?e eiia?oe?eieie aaieaie aeyaeea
?o aacnoii?ai? ia?aaaae ye aeey i?aei?e?inoa-i?aiaea??a, oae ? aeey
i?aei?e?inoa-iinoa/aeueiee?a iaoei oa iaeaaeiaiiy, o?ainii?oieo cania?a.
Aeey i?aei?e?inoaa-i?aiaea?y e?ceia iiaa oi?ia e?aaeeooaaiiy iniiaieo
oiiae?a, i?e/iio e?aaeeo aenooia? o aeaiiio aeiaaeeo a oiaa?i?e oi?i?,
oiaoi o oi?i? a?aeno?i/ee ieaoaae?a (ia aea?aeieo oiiaao) ca i?eaeaai?
i?aiaea?ai aac iiia?aaeiueiai iaa?iiaaeaeaiiy iaaii? noie aeanieo eioo?a
? aac io?eiaiiy aaie?anueeeo oa ?ioeo e?aaeeo?a o a?ioia?e oi?i? oaeaeei
i?eaeaaoe ? iia?aoeaii cai?iaaaeeoe o ae?iaieoeoai iiao, no/anio
oaoi?eo, yea a?aeiia?aea? aeiiaai iaoeiai-oaoi?/iiai i?ia?ano.

Iiaeeea?noue ia aaeaaaoeny aei cia/ieo iaeii/anieo eai?oaeueieo cao?ao
ia i?eaeaaiiy iaoei, iaeaaeiaiiy oa ?i. aeicaiey? i?aiaea?yi caa??aaoe
naiio?iainoaaiiy, iaoe noaa?eueiee o?iainiaee noai ? i?aeo?eioaaoe
iaiao?aeio ?aioaaaeuei?noue. Ia iiaeia ia a?aei?oeoe oaeo iniaeea?noue
e?ceiaiaeo iia?aoe?e, ye i?inoioo ?o ioi?ieaiiy, ii??aithth/e c
ioi?ieaiiyi aaie?anueeeo iicee a iniiai? oiiaee.

Aeey i?aei?e?inoaa-iinoa/aeueieea, i?iaeoeoe?y yeiai aoaea i?eaeaaia ii
e?ceiao, ae??oo?oueny i?iaeaia c iieaoith oe??? i?iaeoeoe??. Oea
aa?aioo? noaa?euei?noue eiai o?iainiaiai noaio, e?ea?aei?noue aaeaino,
e?aaeeoini?iiiaei?noue. I?e oi?ioaaii? ni?aaaeiueiai ?eieo cania?a
ae?iaieoeoaa a?eueoith i??ith aoaea i?iyaeyoeny ? oaea ia?aaaaa e?ceiao
aeey i?aei?e?inoa-iinoa/aeueiee?a, ye aa?aioiaai?noue caooo i?iaeoeoe??.

Aiae?c iniaeeainoae e?ceiaiaeo iia?aoe?e aeicaiey? oaa?aeeoe, ui aiie
a?eueoith i??ith, i?ae i?yia e?aaeeooaaiiy cao?ao ia i?eaeaaiiy
iaeaaeiaiiy a?aeiia?aeathoue oa?aeoa?o ae?yeueiino? eiia?oe?eiiai aaieo.

E?ceiaia? iia?aoe??, ye i?aaeei, ia aeiaaathoue yeiai-iaaoaeue
canoaaiiai aai aaainiaiai caaacia/aiiy. Aeey aaieo, eiee a?i aenooia? o
?ie? i?aiaeiaeaaoey ii e?ceiaia?e oaiae?, ?? aa?aiooaaiiy aeinyaa?oueny
oei, ui aeani?noue ia iaeaaeiaiiy ? oaoi?/i? caniae, ye? caeathoueny a
i?aiaeo, caeeoa?oueny a aaieo.

Aa?oi aeae?eeoe ?yae caoiae?a aaciina?aaeiuei aeo?aeieo ca ?aiee
e?aaeeoii? iie?oeee, iaeiae ye? aaciina?aaeiuei aieeaathoue ia e?ioeaao
aoaeoeai?noue ae?yeueiino? aaieo ? ye? o?nii oa’ycai? c e?aaeeoiith
iie?oeeith aaieo. Oe? caoiaee a?aeiinyoueny aei noa?e ea?oaaiiy aeoeaaie
? ianeaaie aaieo.

Iniiaieie c oeeo caoiae?a ? :

– ci?ia no?oeoo?e i?eaaaethaaieo e?aaeeoieo ?ano?n?a (ianea?a), ?oi?
caeaoaaeaiiy aai i?aeaeuaiiy oa?i?i?a;

– i?aeaeuaiiy ia?ae? ii e?aaeeoii-aeaiiceoieo iia?aoe?yo ca ?aooiie
ca?eueoaiiy iai?ioiino? e?aaeeoieo aeeaaeaiue;

– ?aaoethaaiiy na?aaeiueicaaaeaii? i?ioeaioii? noaaee ca ?aooiie
?aaoethaaiiy no?oeoo?e e?aaeeoiiai ii?ooaey a?eaiy/aaethoa e ?i.

On? caoiaee, ui a?aeiinyoueny aei noa?e ea?oaaiiy aeoeaaie ? ianeaaie a
aeoaea cia/iiio nooiai? caeaaeaoue a?ae ciai?oi?o oiia ? i?iaiico
?icaeoeo o?iainiaiai ?eieo, aeiaaathoue ye?niiai iiaeaethaaiiy.

3.2 ?ieue e?aaeeoiiai iii?oi?eiao o i?aeaeuaii? aoaeoeaiino? cae?eniaiiy
e?aaeeoieo iia?aoe?e

E?aaeeoiee ii?ooaeue aaieo neoaeeoue aieiaiei aeaea?aeii eiai aeioiae?a
? iaeii/anii aieiaiei aeaea?aeii ?eceeo i?e ?ici?uaii? aeoea?a. A?ae
no?oeoo?e ? yeino? e?aaeeoiiai ii?ooaey a cia/i?e i??? caeaaeeoue
no?ee?noue aaieo, eiai ?aiooaoe?y, o?iainia? ?acoeueoaoe. Oaeei /eiii,
aaiee aaaeooue /?oeee eiio?ieue ca ye?noth iice/ie o ii?ooae?,
i?iaiaeyoue iacaeaaeio aenia?oeco, aeyaeythoue aeiaaeee a?aeoeeaiiy a?ae
i?eeiyoeo noaiaea?o?a ? iaoe e?aaeeoii? iie?oeee aaieo, aiae?cothoue
neeaae ii?ooaey c iaoith aeyaeaiiy iaaei??ii? eiioeaio?aoe?? e?aaeeo?a o
iaaieo aaeocyo /e o ie?aieo iice/aeueiee?a, i?iaeaiieo iice/ie oiui.

Iniaeeaa oaaaa a i?ioean? e?aaeeooaaiiy i?eae?ey?oueny nai?/aniino?
nieao? iice/aeueieeii /a?aiaeo aiane?a o iiaaoaiiy iice/ee ? a?aenioe?a
ii i?e. Ine?eueee ii eiaei?e iice/oe? ?nio? ?ecee iaiiaaoaiiy ai?ao
/a?ac iaia?aaeaa/ai? ianoaaeie, aaie i?aaia aeaeaaaoe e?aaeeoe iaea?eueo
iaae?eiei ee??ioai. Iaeiae a?i ia iiaeiiee oioneaoe iiaeeeainoae
?icaeaaoe nai? iice/eia? iia?aoe?? ? ca ?aooiie iaaeaiiy e?aaeeo?a,
iia’ycaieo c i?aeaeuaiei ?eceeii, ine?eueee aiie i?eiinyoue a?eueo
aenieee aeioiae. C iaeyaeo ia iacaae i?iii?oe?eio caeaaei?noue i?ae
??aiyie ?eceeo ? i?eaooeiaino? iice/eiaeo iia?aoe?e, aaie iiaeiiee
aoaeoaaoe naith e?aaeeoio iie?oeeo oae, uia caaacia/oaaany aaeain i?ae
iaa?aaei?noth ? ?eceeiaai?noth. Iaaei??ia iaa?aaei?noue iicaaaey? aaie
aaaaoueio i?eaooeiaeo iiaeeeainoae, a iaaei??ia ?eceeiaai?noue noai?th?
iia?ico ao?aoe ia o?eueee aeioiaeo a?ae a?aenioe?a, aea ? iice/aieo
eioo?a.

Iaoith e?aaeeoiiai iii?oi?eiao ? eiio?ieue ca ye?noth e?aaeeoiiai
ii?ooaey, i?iaaaeaiiy iacaeaaeii? aenia?oece, nai?/ania aeyaeaiiy
a?aeoeeaiue a?ae i?eeiyoeo noaiaea?o?a ? oe?eae e?aaeeoii? iie?oeee
aaieo. E?aaeeoiee iii?oi?eia ? iaeiei ?c aaaeeeaeo aeaiaio?a
oaeineiiaeaiiy iaoai?cio cae?eniaiiy e?aaeeoieo iia?aoe?e.

Eiio?ieue ca oiaeii iiaaoaiiy iice/ee ? aeieaoith a?aenioe?a ii i?e
neoaeeoue aaaeeeaei aoaiii onueiai i?ioeano e?aaeeooaaiiy. A?i iieyaa? a
ia??iaee/iiio aiae?c? e?aaeeoiiai aeinue? iice/aeueieea, ia?aaeyae?
e?aaeeoiiai ii?ooaey aaieo, ioe?ioe? noaio iice/ie ? i?iaaaeaii?
aoaeeoi?nueeeo ia?aa??ie.

Iii?oi?eia iice/ee neeaaea?oueny a iiaoi?iiio aiae?c? o?iainiaeo ca?o?a,
a?aea?aeoaaiiy i?aei?e?inoaa iice/aeueieea, ia?aa??oe? aeieoiaioaoe??,
caaacia/aiiy ? o.ae. I?e eiio?ieuei?e ia?aa??oe? ciiao ?icaeyaea?oueny
ieoaiiy i?i a?aeiia?aei?noue aeaii? iice/ee oe?eyi ? onoaiiaeai
e?aaeeoii? iie?oeee aaieo, aiae?co?oueny e?aaeeoini?iiiaei?noue ?
o?iainiaee noai ee??ioa, ?aioaaaeuei?noue iia?aoe?? ? o.ae.

O?oaeiiu? c iiaaoaiiyi iice/ie iiaeooue aeieeaoe ii ??ciei i?e/eiai,
iaea?eueo ?iciianthaeaeaieie c yeee ?: iiieeee ? iaaeiaeyaee naiiai
aaieo, aeiiouai? i?e ?icaeyae? e?aaeeoii? cayaee, ?ic?iaoe? oiia
e?aaeeoiiai aeiaiai?o ? ianooiiiio eiio?ie?; iaaoaeoeaia ?iaioa ee??ioa,
ui iaea?aeaa iice/eo; oaeoi?e, ui ia ciaoiaeyoueny i?ae eiio?ieai aaieo.

Na?aae i?e/ei iaiiaaoaiiy iice/ie, ui caeaaeaoue a?ae naiiai aaieo,
ne?ae cacia/eoe:

– i?eueaiaa e?aaeeooaaiiy ?inaeaea??a caeaoia i?ecaanoe aei na?eicieo
i?iaeai caaaeyee iineaaeaiith oaaae ieoaiiyi caaacia/aiiy e?aaeeoo. Oea
e?aaeeooaaiiy iia’ycaieo in?a aaieo ia i?eueaiaeo oiiaao aai o iniaeeai
aaeeeeo ?ici??ao;

– aa?aneaia e?aaeeoia iie?oeea aaieo oa iaiaaaiiy iaea?aeaoe yeiiiaa
a?eueoee aeio?ae a?ae e?aaeeoieo iia?aoe?e. Cacae/ae ii?ooaeue e?aaeeo?a
? iaeaaaeeea?oei aeaea?aeii aeioiae?a aaieo. I?ioa ia iiaeia aeiioneaoe,
uia i?aaiaiiy iaeneiaeueii ca?eueoeoe aeioiaee ia?aaaaeaei aeiiao
aeiaea?aeoaaoeny caaaeueiiaeciaieo i?eioeei?a e?aaeeooaaiiy, ine?eueee
oea iiaea i?ecaanoe aei iaaeaiiy iaaei??ii ?eceeiaeo e?aaeeo?a aai aei
iaaeaiiy ?o ia iacaaeia?eueieo oiiaao;

– iaaeio?eiaiiy iniiaieo i?eioeei?a (oiia) e?aaeeooaaiiy. C ??cieo
i?e/ei ea??aieoeoai aaieo iiaea iaaeaaaoe e?aaeeoe, ui
noi?iaiaeaeothoueny iaaei?aaaeaiei ?eceeii aai iacaaeia?eueieie oiiaaie,
?icoi?th/e i?e oeueiio, ui aiii ii?ooo? i?eioeeie e?aaeeooaaiiy;

– iaaeinoaoiy ?ioi?iaoe?y i?i iice/aeueieea. Aaie iiaeiai iaoe ae/a?iio
o?iainiao aeieoiaioaoe?th oa a?aeiia?aei? noaoenoe/i? aeai? ca on?
ca?oi? ia??iaee. O e?aaeeoieo ni?aaao iiaeiia i?noeoenue oaeiae ?ioa
aaaeeeaa ?ioi?iaoe?y i?i e?aaeeoe (iaoa iiceee, ieaie oa aeaea?aea
iiaaoaiiy, aeai? iiaaoaiiy e?aaeeoo, ia?aa??ea aeeiiaiiy e?aaeeoii?
oaiaee, ciai?oiy ?ioi?iaoe?y i?i iiceeo oiui);

– iaaeie?ee i?e iiaaoaii? iicee. Iani?iiiaei?noue aaieo iiaaneoe iiceeo
iiaea ni?e/eieoeny o aeiaaeeao, eiee ia /?oei aecia/aii ii?yaeie
iiaaoaiiy. Iioe?aiith ? neooaoe?y, eiee aaie i?aeieno? oaiaeo c
iice/aeueieeii i?i ii?yaeie iiaaoaiiy iiceee, aea aeyaey?oueny
iani?iiiaeiei noyaoaaoe aeieaoe iniiaii? noie iiceee, cie?aia i?e
iayaiino? o e?aaeeoi?e oaiae? aai aeieoiaioao, ye? ?? noi?iaiaeaeothoue,
nooi oi?iaeueieo oiia, ui ia iaaeathoue aaieo iiaeeeainoae aeey aieeao
ia iice/aeueieea aai ?ioo noi?iio c iaoith iiaa?iaiiy iiceee;

– iaaeiioe?iea oi?aae?iiy e?aaeeoieie ?ano?naie. Aaie iiaeiai oieeaoe
eaaeiaaaeiiai noaaeaiiy aei aeanii? e?aaeeoii? ae?yeueiino?
(iaaeinoaoi?e iaaeyae ca noa?eie iice/aeueieeaie, ca iice/aeueieeaie,
aeia?a a?aeiieie aaieo, iieeaaeaiiy ia onio ?ioi?iaoe?th, iaea?aeaio
a?ae iice/aeueieea, cai?noue o?iainiaeo aeaieo; iioei?noe/ia noaaeaiiy
aei ioe?iee iaaeie?e?a e?aaeeoii? ooieoe??, yeui iiae?ai? aaie o
ieioeiio aaea ia?aaeeaaa ? ni?ii?any caeieaoe ?o);

– iaaeinoaoi?e eiio?ieue oa noi?iaiaeaeaiiy e?aaeeo?a. Aaaaoi iicee, ye?
ia ii/aoeo aeaeyaeathoue ye oe?eeii ii?iaeuei?, caiaeii noathoue
i?iaeaiieie ? iaa?oue i?ecaiaeyoue aei caeoe?a aiane?aeie
iaaeinoaoiueiai iaaeyaeo;

– iai?ioan?iiae?ci i?aoe?aiee?a e?aaeeoiiai oa ?ioeo i?ae?icae?e?a
aaieo, ui aa?ooue o/anoue o aeaea/? oa noi?iaiaeaeaii? e?aaeeoo.
A?aeiia?aei? i?aoe?aieee iiaeii? ai?oe aiae?coaaoe o?iainiao
aeieoiaioaoe?th oa iaea?aeoaaoe ?ioo e?aaeeoio ?ioi?iaoe?th, ioe?ithaaoe
??, ioi?iiyth/e o oaeee niin?a ?ioa?ane aaieo i?ae /an iaaeaiiy e?aaeeoo
oa eiio?ieth ca aeeiiaiiyi e?aaeeoii? oaiaee;

– iaaeaaaeaiee i?aeo?ae aei ?ecee?a. ??oaiiy i?i aeaea/o e?aaeeoo
iiaeiii nie?aoeny ia ?icnoaeeeaee oa oaa?acee i?aeo?ae aei e?aaeeooaaiiy
oa a?aeai?o ?ecee?a, ia ye? aaie aioiaee ?oe;

– aeaea/a e?aaeeo?a o caiaaeoi aaeeeeo ianyaao. C oi/ee ci?o eiia??iino?
caeoe?a iaaeaaaoe caiaaeoi aaeeeee e?aaeeo iice/aeueieeo, o?iainiaee
noai yeiai oi?ioee, oae naii iaaacia/ii, ye ? iaaeaaaoe caiaaeoi
?eceeiaee e?aaeeo. E?aaeeoe, noia yeeo ia?aaeuo? iiaeeeaino?
iice/aeueieea ? oiio noaaeoue i?ae noii?a iiaaoaiiy, aaaaeathoueny
iaiaae?eieie;

– eiieo?aioe?y i?ae aaie?anueeeie onoaiiaaie iiaea i?ecaanoe aei oiai,
ui aeaye? aaiee iineaaeyoue nai? e?eoa??? e?aaeeooaaiiy oa ii/iooue
iaaeaaaoe iaaacia/i? c noiniaii ?eceeo e?aaeeoe.

Iaee?auei caniaii ae??oaiiy i?iaeai ? ?ic?iaea ?acii c iice/aeueieeii
ieaio caoiae?a aeey a?aeiiaeaiiy noaa?eueiino? i?aei?e?inoaa e onoiaiiy
iaaeie?e?a o eiai ?iaio? (iiaea aooe i?eeiyoi ??oaiiy i?i
aeioe?euei?noue iaaeaiiy a?aeno?i/ee iiaaoaiiy caai?aiaaiino? ?
anoaiiaeaiee iiaee oa?i?i iiaaoaiiy e?aaeeoo). O ?ac? iaaeeiiaiiy
iice/aeueieeii nai?o iaia’yce?a, ia?aaeaa/aieo e?aaeeoiith oaiaeith
uiaei nai?/aniiai iiaa?iaiiy e?aaeeoo, eiai oe?eueiaiai aeei?enoaiiy, a
oaeiae noiniaii iaaeaiiy ca?oiino? ? iaiao?aeii? ?ioi?iaoe??, aaie ia?
i?aai (ca?aeii c aeiaiai?ii):

– i?aeaeueoe i?ioeaioi? noaaee oa canoinoaaoe oo?aoi? naieoe??;

– iiia?aaeeoe i?i i?eieiaiiy iiaeaeueoiai e?aaeeooaaiiy, yeui o
iiaiaeaeai? no?iee ia aoaeooue aeeiiai? i?iiiceoe?? aaieo;

– i?eieieoe iiaeaeueoo aeaea/o e?aaeeoo, ia?aaeaa/aio e?aaeeoiith
oaiaeith;

– ?ic??aaoe e?aaeeoio oaiaeo ? aeino?ieiai noyaiooe e?aaeeo.

sseui oe? i??e ia aeaaeooue iaiao?aeieo ?acoeueoao?a, aaie iiaeiiee
caaacia/eoe nai? ?ioa?ane, caaeaaeaaoe ieaoaaeo ii iice/oe?, i?iaeaaeo
caaacia/aiiy, i?aae’yaeaiiy i?aoaic?e aei aa?aioa ? o.i. Naia e?aeiy
i??a – iinoaiiaea ieoaiiy i?i iaieioaiiy iice/aeueieea aaie?ooii, aea
oea iaeiaio aaaeaiee oeyo ye aeey aaieo, oae ? aeey ee??ioa.

O ?iaio? c? noyaiaiiy i?iaeaiieo iice/ie aaie iiaeiiee ae?yoe oaeaeei,
aac caie?eaiiy, oiio ui yeui iice/aeueiee cao?eia? ?ic?aooiee ca nai?ie
iaia’yceaie ia?aae ?ioeie i?aai?caoe?yie ? i?aei?e?inoaaie
(iinoa/aeueieee, iiaeaoeiaa neoaeaa, no?aoiaa i?aai?caoe?y) ?ai?o, i?ae
aeieeia aeiiaa aaieo, inoaiiueiio i?eeaeaoueny ia?aaoaaoe a aeiaa?e
/a?c? e?aaeeoi??a, ui aeiaaathoue a?aeoeiaeoaaiiy ai?ao.

I?aenoiiaoth/e aeuaaeeeaaeaia uiaei iaiao?aeiino? i?iaaaeaiiy
iii?oi?eiao ye caaacia/aiiy ciaioaiiy ?eceeo ? oaeineiiaeaiiy e?aaeeoieo
iia?aoe?e iiaeia iniaeeai aeae?eeoe oae? iniiai? iiiaioe:

– i?e cae?eniaii? eiio?ieth ca ?aae?caoe??th e?aaeeoiiai i?iaeoo ne?ae
a?aoiaoaaoe, ui ioe?iea e?aaeeoini?iiiaeiino? iice/aeueieea aea?
aecia/aiiy nooiaiy ?ecee?a o?eueee ia aeaoo ioe?iee, a a iiaeaeueoiio
nooi?iue ?eceeo iiaea ci?ithaaoenue;

– aei noi?iaiaeaeaiiy e?aaeeoo iaiao?aeii e??i e?aaeeoieo i?aoe?aiee?a
i?aeeeth/aoe ?io? no?oeoo?i? i?ae?icae?ee aaieo, aenia?o?a oa aoaeeoi??a
o??i, oea aea? iiaeeea?noue i?aeaeueoe ye?noue i?iaaaeaiiy oaeeo
caoiae?a;

– aaeeo? caoiaee iiaeii? a?aeiia?aeaoe i?eioeeiai nai?/aniino? oa
aeiiii?/ii? aeioe?eueiino?.

Oiio aaieo iaiao?aeii ?aoaeueii aiae?coaaoe ye?noue iice/ie, i?iaiaeeoe
iacaeaaei? aenia?oece aaeeeeo e?aaeeoi? i?iaeo?a ? caoiae?a, aeyaeyoe
aeiaaeee a?aeoeeaiiy a?ae iai?yieo e?aaeeoii? iie?oeee. Aaie?anuee?
i?aoe?aieee, ui caeiathoueny iice/eiaeie iia?aoe?yie, ciaia’ycai?
iai?aaeyoe nai? coneeey ia aeyaeaiiy a neeaae? e?aaeeoiiai ii?ooaey
aaeeeeo ? iniaeeai aaeeeeo e?aaeeo?a, a oaeiae i?iaeaiieo iice/ie, ui
aeiaaathoue i?aeaeuaii? oaaae.

3.3 Oeyoe cieaeaiiy e?aaeeoieo ?ecee?a o eiia?oe?eieo aaieao Oe?a?ie

Inoaii?i /anii ana aeooaeuei?oith ia oe? aeiiii?/ieo c?ooaiue, ye?
a?aeaoaathoueny a Oe?a?i?, noa? i?iaeaia noaiiaeaiiy nenoaie oi?aae?iiy
?eceeaie a eiia?oe?eieo aaieao. E?aaeeooaaiiy ? iaea?eueo ?eceeiaith
iia?aoe??th aeey aaie?a, ? a oie aea /an caeeoa?oueny iaei??th c
iaeaaaii?oeo a no?oeoo?? i?ioeaioieo aeioiae?a aaieo. Aoaeoeai?noue
aaie?anueei? ae?yeueiino? cia/iith i??ith caeaaeeoue a?ae yeino?
oi?aae?iiy ?eceeaie.

E?aaeeoiee ?ecee – ?ecee iaaeeiiaiiy iice/aeueieeii (eiio?aaaioii aaieo)
ciaia’ycaiue ca e?aaeeoieie iia?aoe?yie (oiaoi ?ecee oiai, ui nieaoa
iice/aeueieeii a?aenioe?a ? iniiaiiai ai?ao ca e?aaeeoieie iia?aoe?yie
i?iaiaeeoeiaoueny c a?aeoeeaiiyie a?ae oiia e?aaeeoii? oaiaee aai
acaaae? ia i?iaiaeeoeiaoueny).

Noai?eoe oe?eeii aac?eceeiaee ii?ooaeue iaiiaeeeai ? iaaeioe?eueii.
Iaeiae nai?/ania iiaaoaiiy iice/ie ? a?aenioe?a ii ieo aaaaoi a /iio
aecia/a? oni?oio ?iaioo aaieo. Aei iniiaieo ?ino?oiaio?a oi?aae?iiy
?eceeii iiaeia a?aeianoe:

– no?aooaaiiy (iiia?aaei? ?aca?aoaaiiy ?ano?n?a, i?ecia/aieo aeey
eiiiainaoe?? iaaaoeaiiai aieeao ?ecee?a). Aieiaiei ? oa, ui canoinoaaiiy
oeueiai ?ino?oiaioo ? i?iyaii iaiiaeeeaino? oi?aae?iiy ?eceeii ? ia
aeeth/a? ae?e ii cieaeaiith ??aiy oeueiai ?eceeo, yeee caeaa?eueoiai ?
nenoaiaoe/iei, iacaeaaeiei a?ae aaieo;

– ?aca?aoaaiiy (naiino?aooaaiiy). Iniaeea?noth aeaiiai iaoiaeo ?
iaia’yceiaa iiia?aaei? aecia/aiiy ??aiy oa ?ici???a noai?thaaiiai oiiaeo
a caeaaeiino? a?ae eiie?aoieo oiia. Iae/ano?oa aiii ? ia’?eoii
aea?aeaaiiai eiio?ieth;

– oaaeaeoaaiiy – oi?ia no?aooaaiiy, ui iieyaa? a oeeaaeaii?
“aaeainoth/i?” oaiaee. Aecia/aeueiith ? aeo?aoi?noue iaoiaeo ii?yae ?c
aaci?eaooeia?noth oa aaccaeoeia?noth ?aae?caoe?? eiiiainoth/i? oaiaee
i?ioe aacenii?;

– ?iciiae?e i?ae o/anieeaie. Iaoiae, yeee canoiniao?oueny iaea?eueoa ?
iieyaa? o a?aeooeaii? aeaea?ae iiaa?iaiiy eioo?a a eiio?aaaioa (canoaaa,
ii?oea, aa?aio?y), ye? iiai?noth aai /anoeiai eiiiainothoue ?ecee aaieo;

– aeeaa?neo?eaoe?y – ?ici?uaiiy o?iainiaeo ?ano?n?a o a?eueo i?ae iaeei
aeae aeoea?a, ui neaai ei?aeththoue iaeei c iaeiei. Oaeei /eiii
ca?eueoo?oueny e?euee?noue ia’?eo?a ?ecee-iaiaaeaeiaioo, aea
ciaioo?oueny aaee/eia ao?ao a?ae iaeiiai aeoeao;

– oieeiaiiy ?eceeo, aeeth/ath/e a?aeiiao a?ae cae?eniaiiy iia?aoe??;

– i?eeiyooy ?eceeo, oiaoi a?aeiiaa a?ae canoinoaaiiy aoaeue-yeeo
?ino?oiaio?a i?e i?iaaaeaii? iia?aoe??.

?nio? aeae?eueea iniiaieo niinia?a oieeiooe e?aaeeoiiai ?eceeo,
aeinyaiooe eiai cieaeaiiy.

Ioe?iea e?aaeeoini?iiiaeiino?. E?aaeeoi? i?aoe?aieee a?aeaeathoue
ia?aaaao oeueiio iaoiaeia?, ine?eueee a?i aeicaiey? caiia?aoe i?aeoe/ii
oe?eeii on? iiaeeea? ao?aoe, ca’ycai? c iaiiaa?iaiiyi e?aaeeoo. Aei
aecia/aiiy e?aaeeoini?iiiaeiino? ?nio? aaaaoi ??cieo i?aeoiae?a.
E?eoa???, ii yeeo ae?iaey?oueny ioe?iea iice/aeueieea, ?iaeea?aeoaeuei?
aeey eiaeiiai aaieo ? ??oioothoueny ia eiai i?aeoe/iiio aeina?ae?. Oe?
e?eoa??? ia??iaee/ii ia?aaeyaeathoueny, ui caaacia/o? i?enoinoaaiiy
aiae?co aei oiia, ui ci?iththoueny, ? i?aeaeuo? eiai aoaeoeai?noue.

Iii?oi?eia o i?ioean? e?aaeeooaaiiy. Iii?oi?eia iiaeia aecia/eoe ye
i?iaaaeaiiy nenoaiaoe/iiai aiae?co ainiiaea?nueei? ae?yeueiino?
iice/aeueieea, eiai o?iainiaiai noaio, a oaeiae eiiieaen ?ioeo caoiae?a,
ye? iai?aaeai? ia ciaioaiiy e?aaeeoiiai ?eceeo – ?eceeo iaiiaa?iaiiy
e?aaeeoo oa ianieaoe a?aenioe?a ca iei i?ioyaii ae?? e?aaeeoo.

Uia oieeiooe i?iaeaiii? iiceee i?aoe?aiee aaieo iiaeiai ia?aaeaa/aoe ??
iiyao, ciath/e i?e/eie aeieeiaiiy oa a?aoiaoth/e iciaee. Eeoa noai?ee
eiio?ieue ca e?aaeeoiei i?iaeoii a oe?eiio aeicaiey? caaacia/eoe
aaciaeo, iaae?ei?noue ? i?eaooeia?noue e?aaeeoieo iia?aoe?e eiia?oe?eieo
aaie?a.

?niothoue i?eioeeie, ye? ? aaaeeeaeie aeey oni?oii? e?aaeeoii?
ae?yeueiino? aoaeue-yeiai aaieo:

– aaie iiaeiai iaoe naith nenoaio iii?oi?eiao e?aaeeoieo iia?aoe?e;

– nenoaia iii?oi?eiao ia? aooe aacia?a?aiith oa iia?aoeaiith;

– i?iaaaeaiiy caoiae?a uiaei noi?iaiaeaeaiiy e?aaeeoieo i?iaeo?a, ye?
iai?aaeythoueny ia cieaeaiiy ??aiy ?eceeo iaaeeiiaiiy ai?aeieeii nai?o
ciaia’ycaiue;

– i?aai?caoe?y iii?oi?eiao iiaeiia ni?eyoe iie?auaiith a?aeiinei i?ae
e?aaeeoi?ii oa iice/aeueieeii;

– aaie iiaeiai a?aoiaoaaoe iniaeeaino? a?ciano uiaei noi?iaiaeaeaiiy
eiaeiiai i?iaeoo, ui e?aaeeoo?oueny;

– e?aaeeoiee eiio?ieue iiaeiai cae?enithaaoenue iaea?eueo
eaae?o?eiaaieie oa aeina?ae/aieie i?aoe?aieeaie aaieo.

I?e cae?eniaii? eiio?ieth ca ?aae?caoe??th e?aaeeoiiai i?iaeoo ne?ae
a?aoiaoaaoe, ui ioe?iea e?aaeeoini?iiiaeiino? iice/aeueieea aea?
aecia/aiiy nooiaiy ?ecee?a o?eueee ia aeaoo ioe?iee, oiaoi ia aeaoo
aeaea/? e?aaeeoo, a a iiaeaeueoiio nooi?iue ?eceeo iiaea ci?ithaaoenue.
Aaeaea aaie??e iiaeii? i?aaiooe oieeaoe ?ecee?a aai ciaiooaaoe ?o
iaa?oue a?eueoa, i?ae ?io? e?aaeeoi?e, ine?eueee aeathoue o iiceeo ia
nai? aeani? a?io?, a eiooe nai?o e?aaeeoi??a.

E?i?ooaaiiy. ssaey? niaith oaeo oi?io eiio?ieth ca oi?ioaaiiyi
e?aaeeoiiai ii?ooaey aaieo, yea iieyaa? o anoaiiaeaii? iaeneiaeueii
iiaeeeaeo ?ici???a aeaea/? iice/ee, a oaeiae ciaioaiiy ?ici???a
aeaeaaaieo e?aaeeo?a iaeiiio iice/aeueieeia?. Oeae niin?a
canoiniao?oueny, eiee aaie ia oe?eeii oiaaiaiee o aeinoaoi?e
e?aaeeoini?iiiaeiino? ee??ioa. Ciaioaiee ?ici?? e?aaeeoo aeicaiey?
cieceoe ??aaiue ao?ao o aeiaaeeo eiai iaiiaa?iaiiy.

No?aooaaiiy e?aaeeo?a. No?aooaaiiy e?aaeeoo i?eionea? iiaio ia?aaea/o
?eceeo eiai iaiiaa?iaiiy no?aoia?e eaiiai??. ?nio? aaaaoi ??cieo
aa??aio?a no?aooaaiiy e?aaeeo?a, aea on? aeo?aoe ii no?aooaaiith
cae/aeii a?aeiinyoueny ia iice/aeueiee?a. A aeaiee /an oaea oi?ia
caoenoo a?ae ?eceeo ia iioe?aia o ca’yceo c a?aenooi?noth iaae?eieo
no?aoiaeo eaiiai?e.

Caeo/aiiy aeinoaoiueiai caaacia/aiiy. Oeae iaoiae i?aeoe/ii oe?eeii
aa?aioo? aaieia? iiaa?iaiiy e?aaeeoo ? a?aenioe?a ii iueiio. Ne?ae
cacia/eoe, ui ?ici?? caaacia/aiiy iice/ee iiaeiai iie?eaaoe ia o?eueee
nai e?aaeeo, aea ? a?aenioee. Ia?aaaaa iiaeiia iaaeaaaoeny canoaa?
?ooiiiai ? ia?ooiiiai iaeia. Oae? oi?ie caaacia/aiiy ye ii?o/eoaeuenoai
(aa?aio??) th?eaee/ieo in?a, no?aooaaiiy iiaeooue aooe aeei?enoai? eeoa
i?e iaaeaii? e?aaeeoo iaae?eiei iice/aeueieeai aai o ?ac? i?eeiyooy o
caaacia/aiiy aa?aio?e O?yaeo Oe?a?ie, aa?aio?e aaie?a, ca?a?no?iaaieo ye
th?eaee/i? iniae o e?a?iao, a?aeianaieo aei eaoaai??? A. Iaeiae
i??i?eoao ii caoenoo a?ae ?eceeo iiaeiai a?aeaeaaaoeny ia caaacia/aiith,
i?ecia/aiiio aeey iie?eooy caeoe?a o aeiaaeeo ao?ao, a aiae?cia?
e?aaeeoini?iiiaeiino?, ui iiaeiai ia?aaeaa/eoe iiaeeea? caeoee. E?aaeeo
aeaea?oueny ia aeey oiai, uia aeey eiai iiaa?iaiiy i?eoiaeeeiny
i?iaeaaaoe ye?nue aeoeae, a aeey iiaa?iaiiy ia iniia? ieoiiino? ?
i?eaooeo a?ae e?aaeeoo?iiai caoiaeo.

Aeeaa?neo?eaoe?y. sse a?aeiii, e?aaeeoiee ?ecee aaieo c?inoa? a i??o
ca?eueoaiiy caaaeueiiai ianyao e?aaeeooaaiiy ? ??aiy eiioeaio?aoe??
e?aaeeo?a na?aae iaiaaeaiiai /enea iice/aeueiee?a. Oiio aaieai ne?ae
iaiaaaoeny i?e iaci?iiiio ianyc? e?aaeeoieo aeeaaeaiue iaaeaaaoe
e?aaeeoe ia a?eueo ae??ai? noie a?eueo?e e?eueeino? iacaeaaeieo iaeei
a?ae iaeiiai ee??io?a.

Na?aae iniiaieo e?eoa???a aeeaa?neo?eaoe??, ui iiaeooue canoiniaoaaoenue
eiia?oe?eieie aaieaie o iao?e e?a?i?, iaea?eueo aeioe?eueii aeae?eeoe
ianooii?:

– neeaae iice/aeueiee?a – ae??aii?, na?aaeiuei? ? aaeeei? a?oi –
caeaaeii a?ae ?ici??o eai?oaeo i?aei?e?inoaa;

– oa?eoi??aeueia ?ici?uaiiy iice/aeueiee?a, oiaoi ?iciiae?e e?aaeeoieo
aeeaaeaiue i?ae ee??ioaie, ui ae?thoue o ??cieo ?aa?iiao e?a?ie;

– ?aaoethaaiiy aeaea/? e?aaeeo?a ca no?ieaie (ei?ioei, na?aaeiuei oa
aeiaaino?ieia? iiceee), a?aoiaoth/e i?e oeueiio, ui /ei aeiaoee no?ie
e?aaeeooaaiiy, oei aeuee ??aaiue ?eceeo;

– i?ecia/aiiy iicee (naciii?, ia iiiiaiaiiy iai?ioiiai eai?oaeo, ia
aoae?aieoeoai ? o.ae.);

– aeae caaacia/aiiy (caeaaeii a?ae yeino? a?aeiia?aeieo aeoea?a);

– aaeocaaa iaeaaei?noue iice/aeueieea (a?aeiia?aeii aei noaio ?
ia?niaeoea ?icaeoeo ??cieo aaeocae aeiiii?ee);

– ieaoini?iiiaei?noue iice/aeueiee?a;

– niiniae caaacia/aiiy iiaa?iaiiy iaaeaieo e?aaeeo?a;

– a?aeiia?aei?noue iai?yie?a e?aaeeoieo aeeaaeaiue e?aaeeoi?e iie?oeoe?
aaieo;

– ?io? e?eoa???, ye? aieeaathoue ia aaee/eio e?aaeeoiiai ?eceeo.

Iiaeeeai oaeiae canoinoaaiiy niieo/aieo noai eiiiainaoe?? ?eceeo ao?ao.
Iai?eeeaae, ? aeayea i?aeaeuaiiy noaaee, ? caeo/aiiy aeinoaoiueiai
caaacia/aiiy.

I?aenoiiaoth/e cacia/aia, iio??aii caoaaaeeoe ui:

– ?ecee-iaiaaeaeiaio ? iaa?ae’?iiith /anoeiith cae?eniaiiy ae?yeueiino?
aoaeue-yei? i?aai?caoe??;

– i?aeaeuaiiy ??aiy ?eceeiaaiino? iia?aoe?e oa canoinoaaiiy iiaeo
iaoai?ci?a aca?iiae?? c ee??ioaie aecia/a? c?inoaiiy ?ie?
?ecee-iaiaaeaeiaoo, ui ciaoiaeeoue nai? a?aeia?aaeaiiy o iaaoaaii?
aeeeth/iiai i?aaa ia aeieoaaiiy iia?aoe?e ? ci?i? i?aeii?yaeeiaaiino? a
no?oeoo?? aaieo;

– iaiao?aei?noue iino?eiiai oaeineiiaeaiiy ?ino?oiaio?a, iaoiaeee oa
iiaeaeae ioe?iee ?eceeo iio?aao? iino?eiiai i?aeaeuaiiy ??aiy
eaae?o?eaoe?? ?ecee-iaiaaeaea??a, aaeaioaoe?? iiaeaeae oa a?aooaaiiy
caei?aeiiiiai aeina?aeo;

– iio?aaa a iia?aoeaiiio aeeiiaii? aai aeieoaaii? iia?aoe?e aecia/a?
iinooiiaee ia?ao?ae aei ?iaeea?aeoaeueii? aai eieaeoeaii? aaoi?ecaoe??,
ioe?iee ?ecee?a ? i?eeiyoo? ??oaiue;

– iaiao?aei?noue a?eueo iia?aoeaiiai ?aaaoaaiiy oa aaeineiiaeaiiy
no?aoaa?e oi?aae?iiy ?eceeaie coiiaeth? c?inoaiiy a?aeiia?aeaeueiino?
eieaa?aeueieo aaie?anueeeo no?oeoo?.

?ICAe?E 4. AEEI?ENOAIIss ?IOI?IAOe?EIEO NENOAI ? OAOIIEIA?E O
AAIE?ANUeE?E NOA??

4.1 Oa?aeoa?enoeea ?ioi?iaoe?eieo nenoai ? oaoiieia?e o aaie?anuee?e
noa??. Noai ?ioi?iaoe?eieo nenoai ? oaoiieia?e a noa?? e?aaeeooaaiiy

O?iainiaa ? aaie?anueea ae?yeuei?noue ia?ic?eaii iia’ycai? ?c caaaeueiei
iie?oe/iei ? aeiiii?/iei noaiii aea?aeaae. Ca inoaii? ?iee a Oe?a?i?
a?aeaoaaeeny i?ioeane ao?oeeaiai ?icaeoeo aaie?anueeiai naeoi?a. Oea oa
aaeocue ae?yeueiino?, aea iaea?eueo aeeiai?/ii ? aeoeaii eaeooue
?aoi?ie, ciaoiaeyoue a?aeia?aaeaiiy an? iiceoeai? oa iaaaoeai? yaeua, ui
a?aeaoaathoueny a aeiiii?oe? Oe?a?ie. Ia??iae aenoaineaiiai ?icaeoeo
aaie?anueei? noa?e iaoiiaethaaa iaiao?aei?noue ?ic?iaee ? ai?iaaaeaeaiiy
aaeaeaaoieo nenoai aaoiiaoecaoe?? aaciaiai ia?ae?eo aaie?anueeeo
i?ioeaaeo?, aeeeeeaei iiieo o aaie?anueeeo onoaiiaao ia ??ci? aeaee
ia/enethaaeueii? oa io?nii? oaoi?ee. Oaeaeeeie oaiiaie oi?ioaaany ?eiie
i?ia?aiii-oaoi?/ieo eiiieaen?a, ui aaoiiaoecoaaee ??ci? noa?e
ae?yeueiino? aaie?a. Oiio aaie?anueeee naeoi? aeiiii?ee Oe?a?ie ia
nueiaiaei? aeyaeany /e ia iaea?eueoee uiaei aeei?enoaiiy a iianyeaeaii?e
i?aeoeoe? iaeno/ani?oeo ?ioi?iaoe?eieo oaoiieia?e.

Aeei?enoaiiy aaoiiaoeciaaieo aaie?anueeeo nenoai aeicaiey? aaieai
nei?ioeoe aeo?aoe ? /an ia ianeoaiaoaaiiy ee??io?a, eiio?iethaaoe
aeeiiaiiy aaie?anueeeo iia?aoe?e o ?aaeueiiio ianooaa? /ano, i?eeiaoe
ia??oioiaai? ??oaiiy o iaeei?iooee oa?i?i, ui aieeaa? ia ye?noue ?iaioe
? eiieo?aioicaeaoi?noue aaie?anueeeo onoaiia.

Oaeei /eiii, ?ioi?iaoe?ei? nenoaie ? oaoiieia?? ? iaa?ae’?iiith
/anoeiith aoaeue-yeiai i?ae?icae?eo ye Iaoe?iiaeueiiai aaieo Oe?a?ie,
oae ? eiia?oe?eieo aaie?a.

Aaoiiaoeciaaia aaie?anueea nenoaia (AAN), a caaaeueiiio aeaeyae?, yaey?
niaith iniaeeao oi?io i?aai?caoe?eiiai oi?aae?iiy no/aniei aaieii ia
aac? aeei?enoaiiy iniiaieo iaoeiaeo ? i?eeeaaeieo iieiaeaiue
?ioi?iaoe?eii-e?aa?iaoe/iiai neioaco. Aeey noai?aiiy ? ooieoe?iioaaiiy
AAN oe?iei canoiniaothoueny iniiae oai??? oi?aae?iiy neeaaeieie
aeeiai?/ieie ia’?eoaie ? i?aeoe/i? aniaeoe iiaoaeiae ?ioi?iaoe?eieo
nenoai aeey cai?o, caa??aaiiy, ia?a?iaee, aiae?co oa ia?aaea/?
?ioi?iaoe?? i?i o?ae ?aae?caoe?? aaieii nai?o iniiaieo ooieoe?e.

Noaiaoe/ii aoaeueyea ?ioi?iaoe?eia nenoaia iiaea aooe i?aaenoaaeaia
oaeei /eiii ye iieacaii ia ?en 4.1.

?en.4.1. Ooieoe?iiaeueia noaia ?ioi?iaoe?eii? nenoaie.

No/ani? ?ioi?iaoe?ei? oaoiieia?? a aaieo noai?ththoueny a?aeiia?aeii c
Caeiiii Oe?a?ie “I?i ieao?aei? nenoaie oa ia?aeac a?ioae a Oe?a?i?” [9]
? aacothoueny ia oaeeo i?eioeeiao:

– eiiieaeniee i?aeo?ae aei aaoiiaoecaoe?? oe?ieiai niaeo?a aaie?anueeeo
ooieoe?e ? i?ioeaaeo? i?e iiai?e ?o ?ioaa?aoe??, ui aea? iiaeeea?noue
aacia?aoeiaeiiai iai?io ?ioi?iaoe??th i?ae ??cieie eiiiiiaioaie nenoaie
/a?ac aeayea caaaeueia ?ioi?iaoe?eia iiea, a oaeiae caaacia/o?
aca?iica’ycie c ?ioeie ?ioi?iaoe?eieie nenoaiaie;

– iiaeoeueiee i?eioeei iiaoaeiae, ui aeicaiey? eaaei eiio?ao?oaaoe oa
aaeaiooaaoe nenoaio i?ae eiie?aoio i?aai?caoe?eii-oaoiieia?/io no?oeoo?o
aaieo;

– a?aee?eo?noue ?ioi?iaoe?eieo oaoiieia?e, ui aeei?enoiaothoueny,
caeaoieo aca?iiae?yoe c ??cieie ciai?oi?ie nenoaiaie, caaacia/oaaoe
a?eueiee aea?? i?ia?aiii-oaoiieia?/ii? ieaooi?ie oa ia?aianaiiy ?? ia
?io? aia?aoi? caniae;

– iaooaaiaai?noue nenoaie, ui ia?aaeaa/a? iiaeeea?noue ?icoe?aiiy ?
oneeaaeiaiiy ?? ooieoe?iiaeueieo iiaeeeainoae a i??o ?icaeoeo ?
?icoe?aiiy oaoiieia?/iiai ??aiy ie?aieo a?cian-i?ioean?a;

– iiaeeea?noue i?aai?caoe?? ?ic?aoiaaiiai ia aaeeeo e?euee?noue
ei?enooaa/?a aeinooio aei aeaieo o ?aaeueiiio /an? oa ?aae?caoe?y an?o
?ioi?iaoe?eii-aiae?oe/ieo ? iae?eiaeo ooieoe?e a ?aeeiiio
?ioi?iaoe?eiiio i?inoi??;

– iiaeeea?noue iiaeaethaaiiy aaie?anueeeo ooieoe?e ? a?cian-i?ioean?a, c
?aae?caoe??th ?o aeai?eoi?/iiai oyaeaiiy;

– ?icaeoie ? aaeineiiaeaiiy nenoaie iiaeaethaaiiy ??cieo iao?ea?aeueieo
aaie?anueeeo i?ioeaaeo? ? i?ioean?a;

– iayai?noue iaia’yceiaiai i?ia?aiiiai ?ino?oiaioa??th aeey aaia?oaaiiy
ca?o?a aeia?eueii? oi?ie ? ci?noo;

– iayai?noue iaae?eiiai caoenoo a?ae ianaieoe?iiiaaiiai aeinooio cciai?,
a oaeiae caoeno a?ae iai?ioan?eieo ae?e ? a?ae iaaaoeaiiai aieeao
iaia?aaeaa/aieo ianoaaei;

– iayai?noue iaae?eii? nenoaie ?aca?aoaaiiy ? a?o?aoaaiiy aeaieo a
?aieao an??? AAN.

Ooieoe?iioaaiiy AAN nie?a?oueny ia aeei?enoaiiy no/anieo cania?a
ia/enethaaeueii? oaoi?ee ? oaeeo aeae?a caaacia/aiiy ?o ooieoe?iioaaiiy:

– oaoi?/ia caaacia/aiiy;

– ?ioi?iaoe?eia caaacia/aiiy;

– iaoaiaoe/ia caaacia/aiiy;

– i?ia?aiia caaacia/aiiy;

– e?iaa?noe/ia caaacia/aiiy;

– i?aai?caoe?eia caaacia/aiiy;

– iaoiaee/ia caaacia/aiiy;

– a?aiiii?/ia caaacia/aiiy;

– i?aaiaa caaacia/aiiy.

Eiiieaen caoiae?a c oaoi?/iiai caaacia/aiiy – oea ia??oiooaaiiy
canoinoaaiiy aeey aaoiiaoecaoe?? oeo aai ?ioeo i?ioeaaeo? ?ioi?iaoe?eii?
aca?iiae?? a ?aieao aeayei? ?ioi?iaoe?eii? nenoaie iaiao?aeiiai ia?ae?eo
oaoi?/ieo cania?a (ia/enethaaeueia, oaeaeiioi?eaoe?eia oa ?ioa io?nia
oaoi?ea). Ia??oioiaai?noue aeai?o oaoi?/ieo cania?a aaoiiaoecaoe?? a
eiaeiiio eiie?aoiiio aeiaaeeo aaciina?aaeiuei caeaaeeoue a?ae
caaaeueiiai ??aiy ?ioi?iaoe?eiiai caaacia/aiiy aeaiiai aaieo aai
onoaiiae, neeaaeiino? oa ianooaaiino? eiai ?ioi?iaoe?eii? iiaeae?,
o?aaeeoe?e ? i?eeiyoiai ?aaeaiaioo aioo??oiueiai oa ciai?oiueiai
aeieoiaioiia?ao, iayaiino? a?aeiia?aeieo o?iainiaeo ? ethaenueeeo
?ano?n?a, a oaeiae oe?eiai ?yaeo ?ioeo, iaio cia/oueo /eiiee?a.

?ioi?iaoe?eia caaacia/aiiy ooieoe?iioaaiiy nenoai aaoiiaoecaoe??
aeiiii?/ieo i?ioeaaeo? iieyaa? o aecia/aii? noo? ? eiea caaaeaiue, ui
ae??oothoueny a ?aieao aeaii? nenoaie, aecia/aii? ia?ae?eo ei?enooaa/?a
? ?iciaaeoaaiiy ooieoe?iiaeueieo iiaiiaaaeaiue oi?aae?inueeiai ia?niiaeo
ia aac? i?aai?caoe?eii? no?oeoo?e aaieo.

Iaoaiaoe/ia caaacia/aiiy ?ioi?iaoe?eieo nenoai yaey? niaith noeoii?noue
iaoaiaoe/ieo iiaeaeae ? aeai?eoi?a, ui caaacia/othoue ye iniiao aeey
iiaoaeiae i?eeeaaeieo i?ia?ai, ?ioi?iaoe?eio aca?iiae?th an?o aeaiaio?a
aeaii? nenoaie.

I?ia?aiia caaacia/aiiy ?ioi?iaoe?eieo nenoai iiae?ey?oueny ia aeaa
iniiaieo oeie:

a) nenoaiia oa ?ino?oiaioaeueia i?ia?aiia caaacia/aiiy – eiiieaen
i?ia?ai, ui caaacia/o? ocaiaeaeaio ?iaioo anueiai i?ia?aiii-oaoi?/iiai
eiiieaeno, ui noaiiaeoue ?ioi?iaoe?eio nenoaio ? ui aeicaiey?
aaoiiaoecoaaoe ?? ?ic?iaeo ? noi?ia?ae;

a) i?eeeaaeia i?ia?aiia caaacia/aiiy – eiiieaen i?ia?ai aeey ae??oaiiy
eiie?aoieo caaaeaiue aaoiiaoecaoe?? ??cieo a?cian-i?ioean?a ? i?ioeaaeo?
a ?aieao ?ioi?iaoe?eii? nenoaie.

Caaaeuei? aeiiae aei nenoaiiiai ? i?eeeaaeiiai caaacia/aiiy
aecia/athoueny neeaaeii oaoi?/ieo cania?a, oaoiieia?/ieie,
i?aai?caoe?eii-iaoiaeieia?/ieie iniaeeainoyie ooieoe?iioaaiiy aeaii?
?ioi?iaoe?eii? nenoaie.

E?iaa?noe/ia caaacia/aiiy ?ioi?iaoe?eieo nenoai aecia/a? caaaeueio
iaoiaeieia?th aca?iiae?? ei?enooaa/a c nenoaiith. Ci?noiaio no?oeoo?o
e?iaa?noe/iiai caaacia/aiiy neeaaeathoue iiae i?ia?aioaaiiy, ioi?ieaiiy
caieo?a aeey ?ioi?iaoe?eii-iiooeiaeo ? ca?oieo i?aenenoai, caaacia/oth/e
nieneiao oa eia?/io a?aeiia?aei?noue ae?e ei?enooaa/a ?
i?ia?aiii-oaoi?/iiai caaacia/aiiy nenoaie.

I?aai?caoe?eia caaacia/aiiy ?ioi?iaoe?eieo nenoai – oea eiiieaen
ii?iaoeaii-aeia?aeeiaeo aeieoiaio?a, ui ?aaeaiaioothoue ae?yeuei?noue
ei?enooaa/?a ? ianeoaiaoth/iai ia?niiaeo nenoaie, ui aecia/athoue
ooieoe?? ? caaaeaiiy eiaeiiai oao?aoey ia nai?io ?iai/iio i?noe?.

Iaoiaee/ia caaacia/aiiy ?ioi?iaoe?eieo nenoai neeaaea?oueny c eiiieaeno
iaoiaee/ieo aeac?aie, ?aeiiaiaeaoe?e ? iieiaeaiue uiaei ai?iaaaeaeaiiy,
aenieoaoaoe?? ? noi?iaiaeo ?ioi?iaoe?eii? nenoaie o aeaeyae?
eiioaenoii-caeaaeieo aeaeo?iiieo aeia?aeiee?a ? iia/aeueieo i?aenenoai.

A?aiiii?/ia caaacia/aiiy – oea eiiieaen i?aai?caoe?eieo ? oaoiieia?/ieo
caoiae?a, ui caaacia/othoue eiioi?oi? oiiae aenieoaoaoe?? ?ioi?iaoe?eii?
nenoaie, ui ciaioothoue iaaaoeai? aieeae ia ethaeeio c? noi?iie
eiiieaeno oaoi?/ieo cania?a nenoaie.

I?aaiaa caaacia/aiiy ?ioi?iaoe?eieo nenoai – oea nenoaia
ii?iaoeaii-i?aaiaeo aeieoiaio?a, ui aecia/athoue i?aaa oa iaia’ycee
ei?enooaa/?a ? ianeoaiaoth/iai ia?niiaeo nenoaie a oiiaao
ooieoe?iioaaiiy ?ioi?iaoe?eii? nenoaie, ye ie?aiiai aaieo aai onoaiiae,
oae ? caaaeueiiai i?aaiaiai i?inoi?o.

Aaoiiaoeciaaia Aaie?anueea Nenoaia “OOO”, yea aeei?enoiao?oueny a
nenoai? I?eaaoAaieo yaey? niaith noeoii?noue ?ioi?iaoe?eii
aca?iica’ycaieo ooieoe?iiaeueieo ? caaacia/oaaeueieo aaoiiaoeciaaieo
?iai/eo i?noeue – A?I ? eiiieaene i?ia?aiieo ? oaoi?/ieo cania?a (IOE).

Nenoaia AAN “OOO” i?noeoue oae? iniiai? eiiiiiaioe :

– iia?aoe?eia aaie?anueea nenoaia aaaeaiiy ?aooie?a ee??io?a,
i?iaaaeaiiy an?o ?ic?aooieiaeo iia?aoe?e c o?aooaaiiyi aca?iiae??
i?ae?icae?e?a aaieo, o?e?e, eiio?ieue ca iia?aoe?yie ? noaiii ?aooie?a,
aaethoi? iia?aoe??, caaacia/aiiy ?ioa?oaeno ?c nenoaiaie ?ic?aooie?a
cie?aia c? NAI. Aiia aeeth/a? oae? A?I:

1) A?I “Iia?aoe?ii?noa e iia?aoe?ii?noa-eiio?iea?a”;

2) A?I “Eaniaee ieai”;

3) A?I eane?a;

4) A?I “Oeaio? ea?oaaiiy ieaoaaeaie aaieo” (OeOI);

5) I?aenenoaia aeeiai?/ii? aca?iiae?? c o?e?yie;

6) oa ?io?.

– e?aaeeoii-o?iainiaa nenoaia – ianeoaiaoaaiiy e?aaeeoieo, aeaiiceoieo,
aeoe?iia?ieo oa ?io. aeiaiai??a, ?iaioa c oe?iieie iaia?aie. Aiia
neeaaea?oueny c:

1) I?aenenoaia “E?aaeeoe ? aeaiiceoe”;

2) A?I “Aeoe?iia?e aaieo”;

3) A?I “Aeaiiceoa??e”;

4) A?I a?iea?a aaethoii? a??ae?;

5) oa ?io?.

– nenoaia oi?aae?iiy – iaaeaiiy o?iainiai-aeiiii?/ii? ?ioi?iaoe?? i?i
noai oa ae?yeuei?noue aaieo, i?iaiicoaaiiy oa aiae?c ae?yeueiino? aaieo,
eiai i?ae?icae?e?a, a?aeae?eaiue, o?e?e, i?aeaioiaea noaoenoe/ii?
ca?oiino?. Aei ?? neeaaeo aoiaeyoue:

1) nenoaia “Aaie?anueea ca?oi?noue”;

2) nenoaia “Aiae?c”;

3) A?I aiae?oe/ii? ca?oiino?;

4) oa ?io?.

– aeiiii?aei? nenoaie – eaae?iaee iae?e, ?ic?aooiie ca?ia?oii? ieaoe,
iae?e iaoa??aeueieo oe?iiinoae, oiiae?a, ae?eiaiaenoai oa eaioeaey??y.
Aei ?? neeaaeo aoiaeyoue:

1) A?I “Ca?ieaoa ni?a?ia?oiee?a aaieo”;

2) A?I «Eaae?e»;

3) I?aenenoaia aiae?oe/iiai iae?eo;

4) oa ?io?.

– nenoaia caaacia/aiiy aeeoo?caeaoiino? eiiieaeno – oaeaeiioi?eaoe?ei?
ooieoe??, aeoaethaaiiy oa ?aca?aia eii?thaaiiy ?ioi?iaoe??, iiiiaeaiiy
ae?yeueiino? eiiieaeno o ?ac? cai?a, ?oeioaaiiy aac aeaieo, aeoiaeo c
eaaeo iaeaaeiaiiy oiui. Aiia neeaaea?oueny c:

1) nenoaie “Iia?aoe?eiee a?o?a aaieo”;

2) A?I “Oaoi?/iee aaei?i?no?aoi? aaie?anueei? nenoaie”;

3) oa ?io?.

Aeey aaaaoueio oe?a?inueeeo eiia?oe?eieo aaie?a i?ioean noai?aiiy AAN
caiaeeoueny, a iniiaiiio, aei caeo/aiiy naieo ia?aaeiaeo, aaaiaa?aeieo
eiii’thoa?ieo ? oaeaeiioi?eaoe?eieo oaoiieia?e. I?e oeueiio neaai
a?aoiao?oueny niaoeeo?ea eiie?aoieo aaie?anueeeo a?cian-i?ioean?a,
i?aai?caoe?eia oa ?ioi?iaoe?eia no?oeoo?a naiiai aaieo. Oaeee i?aeo?ae
aei aaoiiaoecaoe?? ae?yeueiino? aaieo, i?e oyai?e ciai?oi?e
i?eaaaeeaino?, ia caeaoiee caaacia/eoe iaa?oue i?i?iaeueii i?eeiyoee
??aaiue a?aeiia?aeiino? o?iainiaeo aeo?ao ia caniae aaoiiaoecaoe?? oa
io?eiaieo ?acoeueoao?a.

E??i oeueiai, a noa?? aaoiiaoecaoe?? aaie?anueei? ae?yeueiino? ia
nueiaiaei?oi?e aeaiue neeaeany aeineoue iaiaeiicia/ia neooaoe?y. Ia
?eieo i?ia?aiieo i?iaeoeo?a aaoiiaoecaoe?? aaie?anueeeo iia?aoe?e
i?aeoe/ii a?aenooi? cae?i/ai? eiiieaeni? ??oaiiy, ui aeicaieythoue
aaieai iiai?noth a?ae/ooe ia?aaaae, ye? iaaeathoueny iiaith
iaoiaeieia??th o?iainiaiai oa oi?aae?inueeiai iae?eo ? caniiaaieie ia
oe?e iaoiaeieia?? eiiieaenieie AAN iiaiai iieie?iiy. A?eueo?noue
i?aoethth/eo nueiaiaei? nenoai aaoiiaoecaoe?? aaie?a ooo/ii aaeaioiaai?
aei ?iaioe a oiiaao, ui ci?ieeeny ca ?aooiie i?inoi? ci?ie ioia?aoe??
?aooie?a aiae?oe/iiai iae?eo ? ia iathoue i?/iai ni?eueiiai c ae?enii
?ioaa?iaaieie eiiieaenieie aaoiiaoeciaaieie aaie?anueeeie nenoaiaie

E??i oiai, nueiaiaei? aaiee nai? /anoi ia aeoaea aeia?a oyaeythoue, ui
?i iio??aii caao?a, a yeui ? oyaeythoue, oi ia iiaeooue /?oei
noi?ioethaaoe ? aeeeanoe o??iai-?ic?iaieeai nai? aeiiae a iaeano?
aeei?enoaiiy no/anieo ?ioi?iaoe?eieo oaoiieia?e. Ianaiia?aae oea
iia’ycaii c a?aenooi?noth o?aaeeoe?e aaaeaiiy aaie?anueei? ni?aae a
oiiaao ?eieiai? aeiiii?ee ?, ye iane?aeie, c a?aenooi?noth a?aiioieo
iinoaiiaie caaea/. ?eiie AAN caaeiaieueiy? iia? iio?aae aaie?a uiaei
/aniai? i?iaeaie – aoaea a?aoiaoaaoenue /an inieneaiiy ? oi?iae?caoe??
iiaeo i?iaeai aaieo, a iio?i noai?aiiy iiaeo aaoiiaoeciaaieo nenoai
o??iaie-?ic?iaieeaie AAN.

Oaea neooaoe?y neeaeany c oe?eeii c?icoi?eeo i?e/ei. ?ic?iaieee nenoai
aaoiiaoecaoe?? aaie?a /anoi ia iaee aeinoaoiueiai caiano /ano, ?ano?n?a
? aeina?aeo aeey iiaoaeiae iiae?aieo eiiieaenieo caaea/. I?iaeooaaiiy ?
noai?aiiy oaei? nenoaie – iaaecae/aeii neeaaeia oaoi?/ia, oaoiieia?/ia ?
i?aai?caoe?eii-iaoiaeieia?/ia caaea/a. ?? ae??oaiiy i?ae neeo o?eueee
?ic?iaieeai, ui iathoue aaee/aciee aeina?ae noai?aiiy ? ai?iaaaeaeaiiy
neeaaeieo i?ia?aiieo eiiieaen?a a aaie?anuee?e noa??. Ca?ac noaei
i/aaeaeii, ui ?ica’ycaiiy i?iaeai aaoiiaoecaoe?? aaie?anueeiai a?ciano
ia?aaoaa? a aeiiii?/ii aoaeoeaiiio ii?aeiaii? i?ioean?a ?ic?iaee
i?eioeeiiai iiaeo ? aaeaioaoe?? aeaiaio?a ?nioth/eo ca?oa?aeieo
?ioaa?iaaieo AAN.

Eiaeiee aaie iiaea ia?aoe aeaniee oeyo ae??oaiiy aeaii? i?iaeaie
iiaeaeueoiai ?icaeoeo cania?a aaoiiaoecaoe??. Ca aeineoue ei?ioeee
i?ii?aeie /ano a aaie?anuee?e nenoai? Oe?a?ie ?ic?iaeaii ? ai?iaaaeaeaii
oe?eee ?yae neeaaeieo nenoai aaoiiaoecaoe??. Oea ? oaeaeiioi?eaoe?ei?
iniiae ia?aae? ia?aaea/? aaie?anueei? ?ioi?iaoe??, nenoaia aeaeo?iiieo
i?aeaaie?anueeeo aca?ii?ic?aooie?a, aacia? aeaiaioe nenoaie ianiaeo
aeaeo?iiieo ieaoaae?a ia iniia? ieanoeeiaeo ea?oie, ?ic?iaeai?
Iaoe?iiaeueiei aaieii Oe?a?ie. Nueiaiaei? ia?aae aaieaie Oe?a?ie ? IAO
noi?oue iiaa neeaaeia caaea/a: noai?aiiy aeanieo nenoai aaoiiaoecaoe??
aaie?anueei? ae?yeueiino? ia iniia? canoinoaaiiy naieo ia?aaeiaeo
i?ia?aiii-oaoi?/ieo eiiieaen?a, caniiaaieo ia i?aeia?iaeieo noaiaea?oao
aooaaeoa?nueeiai iae?eo ? ia i?eioeeiiai iiaeo i?aeoiaeao aei
i?aai?caoe?? oi?aae?iiy no/aniei aaieii.

I?iaaaeaia cai?ia iaoiaeieia?? neeaaeaiiy aooaaeoa?nueeiai iae?eo
aeiaaa? no/anieo, ianoaiaea?oieo i?aeoiae?a aei aaoiiaoecaoe??
i?ioeaaeo? aaaeaiiy o?iainiaiai ? oi?aae?inueeiai iae?eo. Aeey
iiaiiianooaaiiai ? aoaeoeaiiai ae??oaiiy aeaii? caaea/? iaiao?aeii
aeiei??iiei /eiii ia?aaeyiooe a?aeiia?aei? i?ia?aii? i?iaeoeoe, ia yeeo
aacothoueny nueiaiaei? nenoaie aaoiiaoecaoe?? aaie?a Oe?a?ie. AEeoo?ai
iaiao?aei? iia? oaoiieia??, ye? iiaee a ia o?eueee aanoe ?a?no?aoe?th
iia?aoe?e a aooaaeoa?nueeeo eieaao, aea e ?ica’ycoaaoe oe?eee eiiieaen
caaea/ uiaei oi?aae?iiy no/aniei aaieii.

Aeey aaaaoueio eiia?oe?eieo aaie?a Oe?a?ie i?e i?iaeooaaii? ?
ai?iaaaeaeaii? aeanieo AAN oa?aeoa?iee i?ia?ai?nonueeee i?aeo?ae aei
i?iaeai aaoiiaoecaoe?? aaie?anueeeo i?ioeaaeo?. Oaeee i?aeo?ae iieyaa? a
i?inoiio iaeiie/aii? i?ecia/aieo aeey ei?enooaa/a caaea/, ooieoe?e,
?iai/eo i?noeue, ui aeicaiey? ae??oeoe eieaeuei? i?iaeaie aaoiiaoecaoe??
ie?aieo aaie?anueeeo i?ioeaaeo?, ye? /anoi ia iathoue ?ioi?iaoe?eii?
aca?iiae?? ? aca?iica’yceo i?ae niaith. Iaaoaeoeai?noue oaeiai i?aeoiaeo
aaea ?icaeyaeaeanue. Nueiaiaei? ia ci?io i?eioeeio eieaeueii?
aaoiiaoecaoe?? iiaeiai i?eeoe nenoaiiee i?aeo?ae c eiiieaenieie
iinoaiiaeaie caaea/ aeey an?o ??ai?a eaiee oi?aae?iiy.

?ic?iaea eiioeaiooaeueii? iniiae a noai?aii? AAN, ?? ye?noue,
caeaoi?noue a?aeia?aaeaoe i?aaeiaoio iaeanoue iaea?eueo iiaii ? ia?oei ?
iaeaaaeeea?oei aoaiii o aeei?enoaii? no/anieo ?ioi?iaoe?eieo oaoiieia?e
a aaieo.

Ia aeaeue, aei nueiaiaei? aeei?enoaiiy ?ioi?iaoe?eieo oaoiieia?e a
a?eueoino? eiia?oe?eieo aaie?a ? ia ui ?ioa ye iaa?? ??cieo
ooieoe?iiaeueii iaiia’ycaieo i?aenenoai ? ?iai/eo i?noeue. Oe?
??cii??aei? ca neeaaei?noth oa ci?noiaiith no?oeoo?ith eiiiiiaioe neaai
aca?iiae?thoue i?ae niaith ?ioi?iaoe?eii. I?aai?caoe?y ? i?aeo?eiea
?ioi?iaoe?eii? aca?iiae?? ??cieo eieaeueieo i?ia?aiii-oaoi?/ieo
eiiiiiaio?a ? neeaaeiith i?iaeaiith. Oaea no?oeoo?a aaaaoueio AAN
iane?aeie i?aeoiaeo aei ?o ?ic?iaee, yeee ia?aaaaeaa a aaie?anuee?e
noa?? ?ai?oa. Nooue oeueiai i?aeoiaeo iieyaaea a oiio, ui aaie ii i???
iaiao?aeiino? i?eaeaaaaa aai ?ic?iaeya naiino?eii i?ia?aiii-oaoi?/i?
eiiieaene, ui aaoiiaoecothoue ??ci? ae?eueieoe? aaie?anueei?
ae?yeueiino?. I?e oaeiio i?aeoiae? aaaaoi iaeaaaeeea?oeo i?iaeai
aaie?anueeeo oaoiieia?e /anoi aeiaiaeeeiny ae??ooaaoe iicanenoaiieie,
eieaeueieie iaoiaeaie ? caniaaie. Iaiiai? c nenoaiioaoi?/ii? oi/ee ci?o
eiiieaene aaoiiaoecaoe?? aaeueie aei?ia?, neeaaei? a aenieoaoaoe?? ?
?icaeoeo. E??i oiai, ??aaiue oaeeo AAN ana a?eueoa a?aenoa? a?ae ??aiy
?icaeoeo aaie?anueei? noa?e, aaeueioth/e ia’?eoeai? i?ioeane ?icoe?aiiy
caaaeueiiai ia?ae?eo aaie?anueeeo iineoa, caniiaaieo ia aeei?enoaii?
ia?aaeiaeo ?ioi?iaoe?eieo oaoiieia?e.

A?aenooi?noue eiiieaeniiai i?aeoiaeo aei aaoiiaoecaoe??, iaaeinoaoiy
?ioaa?aoe?y ie?aieo aaie?anueeeo iiaeoe?a ooiaoa? aei i?eaaoieo,
eieaeueieo ??oaiue, ui oa?aeoa?ecothoueny aocueeith niaoe?ae?caoe??th.
Iaiao?aei?noue ia?aoiaeo a?ae i?eaaoieo ??oaiue a iaeano? aaoiiaoecaoe??
aei nenoaiieo, ui iathoue ia oaac? aeei?enoaiiy anueiai ani?oeiaioo
no/anieo iaoiae?a ? cania?a ?ioi?iaoe?eieo oaoiieia?e, ia’?eoeaii
iac??ea. I?i oea iiaeia noaeeoe aeoiaey/e c eiiieaeniino? i?aeoiaeo aei
aaoiiaoecaoe?? ae?yeueiino? aaie?a, ui aeoiaeyoue ia na?oia? o?iainia?
?eiee, cie?aia c aeina?aeo I?eaaoAaieo.

Aiae?coth/e noai ?ioi?iaoe?eieo oaoiieia?e a nenoai? I?eaaoAaieo a noa??
e?aaeeooaaiiy iiaeia c?iaeoe aeniiaie i?i iiaiioo, a?aeiia?aei?noue
i?ia?aiii-oaoie/ieo eiiieaen?a no/aniei iio?aaai aaieo a ?ioi?iaoe?eieo
oaoiieia?yo. An? eiiieaene c ianeoaiaoaaiiy e?aaeeoieo iia?aoe?e
aeeiiai? ia aenieiio caaaeueiiio ??ai? c caeo/aiiyi ia?aaeiaeo
oaoiieia?e, c aeaoaeueiei ii?aoethaaiiyi ? iiaeaethaaiiyi an???
?io?ano?oeoo?e aaieo.

4.2 Ia?niaeoeae noai?aiiy oa ?icaeoeo no/anieo ?ioi?iaoe?eieo nenoai ?
oaoiieia?e a aaie?anuee?e noa??

Iaeaieiai?oith aeiiaith, ui i?aae’yaey?oueny nueiaiaei? aei
aaoiiaoeciaaieo aaie?anueeeo nenoai, ? caaacia/aiiy ei?enooaa/?a
aeinooiii aei noiaeu aeaieo a ?aaeueiiio ?aaeei? /ano.

?acii c oei, ?ioi?iaoe?eiei i?aeio?eii no/anieo AAN c iiaeeeainoyie
aiae?co ? i?iaiico aeey aaaaoii?io?eueieo ? aaaaoio?e?eieo aaie?a, aei
yeeo a?aeiineoueny I?eaaoAaie, caaacia/o? iaae?eia caa??aaiiy, a oaeiae
oaeaeeee aeinooi aei ??cieo iieaciee?a aace?/? ia’?eo?a (aeieoiaioe,
?aooiee, ee??ioe, o?e?? ? o.i.). Aeey oeueiai iio??ai? aaaaoii??i? oa
ioeueoeoi?iaoi? no?oeoo?e aeaieo. Iiyaa iiaeo no?oeoo? ? aeae?a
(a?ia?oaenoia?, ioeueoeiaae?ei? oa ?io?) aeaieo aeiaaa? aaeineiiaeaiiy
oaoiieia?? oi?aae?iiy aacaie aeaieo ? caaaeueiei aeieoiaioiia?aii o
aaieo.

?icaeoie oai??? oa i?aeoeee noai?aiiy ? aeei?enoaiiy aac aeaieo
i?ecaiaeeoue aei a?eueo oe?ieiai iiiyooy noiaeua aeaieo. Oea iiaea aooe
oeaio?ae?ciaaia aaca aeaieo, ia’?aeioth/a ?ioi?iaoe?th c ??cii??aeieo
aeaea?ae ? nenoai, ui iaaea? c?a?ai? aeai? ca aeiaeaoeaie e?ioeaaeo
ei?enooaa/?a.

?aeeiee ?ioi?iaoe?eiee i?ino??, noai?aiee ia iniia? oaoiieia?e
?ioi?iaoe?eieo noiaeu, neoaeeoue aacith aeey ?aae?caoe?? ??ciiiai?oieo
aiae?oe/ieo ? oi?aae?inueeeo i?ioeaaeo?. Aei ieo iiaeia a?aeianoe
ioe?ieo e?aaeeoieo ? no?aoiaeo ?ecee?a, i?iaiic oaiaeaioe?e ia
o?iainiaeo ?eieao oa ?ioa.

?noioio aeiiiiiao a oeueiio cia/aii? iiaeooue iaaeaoe ? iaaeathoue
no/ani? ?ioi?iaoe?ei? oaoiieia??, ui aeicaieythoue i?aai?coaaoe ?
oii?yaeeoaaoe iaeii/aniee aaaaoi?aciaee aeinooi aei aeaeo?iiieo noiaeu
?ioi?iaoe??, nenoaiaoecoaaoe ?o iaeiie/aiiy, aeei?enoaiiy ? iiiaeaiiy.
Iniiaia iaoa canoinoaaiiy ia?aaeiaeo oaoiieia?e ia?iaee ?ioi?iaoe?? a
aeaiiio eiioaeno? caiaeeoueny aei eeaneo?eaoe?? ? ni?ooaaiiy iayaieo
a?aeiiinoae a?aeiia?aeii aei caaaeueieo i?eioeei?a, c iiaeaeueoei
i?aaenoaaeaiiyi ?o o aeaeyae? no?oeoo?iaaieo ?ioi?iaoe?eieo noiaeu
??cieo oei?a.

Aeioe?eueii aeae?eeoe ?c caaaeueii? iane oaoiieia?/ieo i?ioean?a
i?aai?caoe?? oi?aae?iiy ei?ii?aoeaieie ?ioi?iaoe?eieie ?ano?naie
i?ioeane oi?aae?iiy aeieoiaioiia?aii, ye iaea?eueo ?noioii? eaiee a
eaioethao aca?iiiia’ycaieo oi?aae?inueeeo i?ioeaaeo?.

Ia nueiaiaei?oi?e aeaiue ?icaeoie nenoai aeaeo?iiiiai aeieoiaioiia?ao
a?aenoa? a?ae ??aiy ?icaeoeo oaoiieia?e ia?iaee o?ainaeoe?e ? oi?aae?iiy
aacaie aeaieo c oe?eeii ia’?eoeaieo i?e/ei, iia’ycaieo c iaaeinoaoiueith
oai?aoe/iith aacith aeaiiai i?eeeaaeiiai iai?yio. Oea iiynith?oueny eiai
a?aeiiniith iiaeciith. Naia iiiyooy aeaeo?iiiiai aeieoiaioiia?ao aeieeei
eeoa o ae?oa?e iieiaei? 80o ?ie?a, ui iiaea ?icaeyaeaoeny, iaa?oue ca
no/anieo oaii?a ?icaeoeo ?ioi?iaoe?eieo oaoiieia?e, ye aaeueie
iaaeiaaio?eaaeee a?ae??cie /ano.

Aeiiaaeaaia i?ioean ?ioi?iaoe?eiiai caaacia/aiiy ae?yeueiino? aoaeueyei?
onoaiiae iinea o?aaeeoe?eiee oa?aeoa?. Oiaoi iniiaiei iin??i
ei?ii?aoeaieo ciaiue ? ei?ii?aoeaii? ?ioi?iaoe?? aenooiaa cae/aeiee
iaia?iaee aeieoiaio. O no/anieo oiiaao, eiee a?ae iia?aoeaiino?
i?eeiyooy oi?aae?inueeee ??oaiue caeaaeeoue ?o ia??oioiaai?noue ?
aeooaeuei?noue, canoinoaaiiy canoa??eeo iaoiae?a oi?aae?iiy
?ioi?iaoe?eiei i?inoi?ii, iicia/eeiny ia caaaeueiiio ??ai? oi?aae?iiy.

Nueiaiaei? iaiiaiaiiy aoaeue-yei? ?ioi?iaoe?eii? nenoaie caniiao?oueny
ia a?eueo oe?ieiio aeei?enoaii? ioeueoeiaae?a ?ioi?iaoe??, yea aeeth/a?
a naaa e??i aeoaa?oii-oeeo?iaeo aeaieo oaeiae a?ao?/i? cia?aaeaiiy,
ai?iaoe?th, aoae?i, a?aeaiaeai?. I?e/iio, /anoea iiaeo aeae?a
?ioi?iaoe?? a caaaeueiiio iioioe? aeaieo, ye? iaiao?aeii ia?iaeyoe ?
caa??aaoe, iino?eii ca?eueoo?oueny, ui noai?th? ?noioi? o?oaeiiu? i?e
aeei?enoaii? o?aaeeoe?eieo nenoai aaoiiaoecaoe?? oi?aae?iiy
?ioi?iaoe?eiei i?inoi?ii i?aei?e?inoaa aai onoaiiae.

Oai?aoe/i? iniiae iiaoaeiae aeaii? nenoaie iiaeii? caniiaoaaoeny ia oiio
oaeo?, ui ?iaioa c ioeueoeiaae?a ?ioi?iaoe??th ?noioii a?ae??ciy?oueny
a?ae o?aaeeoe?eieo iaoiae?a ia?iaee aeoaa?oiioeeo?iaeo aeaieo. Oea
iia’ycaii, ia?aaeon?i, c? neeaaeiith no?oeoo?ith ioeueoeiaae?eieo
iaoa??ae?a, ui aeiaaathoue iao?ea?aeueieo aeai?eoi?a aeae?eaiiy c ia?
naiaioe/ieo iaeeieoeue. Iaoiaeieia?y iiooeo iaiao?aeii? ?ioi?iaoe?? a
ioeueoeiaae?anenoaiao ei??iiei /eiii a?ae??ciy?oueny a?ae iaoiae?a
aea??ee aeaieo o cae/aeieo ?ioi?iaoe?eieo nenoaiao.

Eeaneo?eaoe?y oei?a aeaieo, iaaaaeaieo a ?iaio? [87], ? iaiao?aeiith
oiiaith aeey iiaoaeiae ?ioi?iaoe?eieo nenoai iiaiai iieie?iiy:

– oaenoia? aeai? – aeaye? aeoaa?oiioeeo?ia? aeai? i?aaenoaaeai? o
aeaeyae? iaaieo no?oeoo?iaaieo ? oi?iaoiaaieo iine?aeiaiinoae ciae?a;

– a?ao?/i? aeai? iaethiee, e?aneaiiy, ?ethno?aoe?? oa ?io? a?ao?/i?
aeai?, caeiaeiaai? ca aeiiiiiaith aeayeiai aeniei??aiaaiai iienoaa/a ?
i?aaenoaaeythoue niaith a?eueo neeaaei? a?ao?/i? ia’?eoe i?ae
noeoii?noue i?inoeo a?ao?/ieo i?ei?oea?a (oi/ea, e?i?y, aeoaa, eiei ?
o.ae.);

– cia?aaeaiiy – ??ciiiai?oi? ea?oeiee ? oioia?ao??, caeiaeiaai? ca
aeiiiiiaith yeiai-iaaoaeue noaiaea?oiiai oi?iaoo, aaciaei aeaiaioii yeeo
? oi/ea (i?enaeue), iaaiiai eieuei?o ? caaeaiiai ?icoaooaaiiy;

– ai?iaoe?y iine?aeiai?noue a?ao?/ieo aeaieo aai cia?aaeaiue, ui
aecia/a? ii?yaeie a?aeoai?thaaiiy aeaieo cia?aaeaiue o /an?, i?e yeiio
eiaeia cia?aaeaiiy aai a?ao?/iee aeaiaio iiaeii? cai?iyoe iaeei iaeiiai
a aeayeiio o?iiieia?/iiio ii?yaeeo;

– a?aeaiaeai? iine?aeiai?noue oioia?ao?/ieo cia?aaeaiue, ui
a?aeoai?ththoueny c iaaiith oaeaee?noth ? a o?iiieia?/iiio ii?yaeeo;

– aoae?iaeai? iine?aeiai?noue aii?yaeeiaaieo o /an? aeaieo, ui
aaia?othoueny i?e caoeicaieno;

– neeaaeia? aeai? eiia?ioaaiiy aaciaeo oei?a ioeueoeiaae?a aeaieo, ye?
iiaeooue i?noeoe aeiaeaoeiao ea?oth/o ?ioi?iaoe?th, ui iieno?
iniaeeaino? ?o i?aaenoaaeaiiy ? a?aeia?aaeaiiy.

I?iaeaie, iia’ycai? c aeei?enoaiiyi ioeueoeiaae?a aeaieo, iiaeooue aooe
ae??oai? o?eueee ia iniia? aeei?enoaiiy i?eioeeiiai iiaeo i?aeoiae?a aei
i?aai?caoe?? oi?aae?iiy oaeeie aeaieie. Aecia/eoe oae? i?aeoiaee ia
no/aniiio aoai? aeineoue aaaeei, ine?eueee, e??i aeania aeaieo,
iaiao?aeii a?aoiaoaaoe aaiethoe?th iia?aoe?eieo nenoai,
i?ia?aiii-aia?aoieo eiiieaen?a ? ia?aaeaaeo ?ioi?iaoe?eieo oaoiieia?e.
Aea oie oaeo, ui ?icaeoie iiae?aieo nenoai aoaea aecia/aoe iniiai?
iai?yie eiii’thoa?ii? ?iaeono??? ia iaeaeeae/o ia?niaeoeao ? ia aeeeeea?
i?yeeo noii?a?a.

Nueiaiaei? aoaeue-yea nenoaia oi?aae?iiy ei?ii?aoeaieie ?ioi?iaoe?eieie
?ano?naie iiaeiia aoaeoaaoeny ia aeei?enoaii? iia?oi?o oaoiieia?e
aaaaeaiiy ? caa?aaeaiiy aeaieo, a oaeiae ia canoinoaaii? no/anieo
i?ia?aiii-oaoiieia?/ieo nenoai aeinooio aei ieo. O ca’yceo c oeei
iaea?eueo ia?niaeoeaiei ??oaiiyi aoei a aeei?enoaiiy aeey aaaaeaiiy
?ioi?iaoe?? iia?oi?o oeeo?iaeo i?eno?i?a. Aei oaeeo i?eno?i?a iiaeia
a?aeianoe oeeo?ia? oioi, a?aeaieaia?e, oi?aa?naeuei? eii?thaaeuei?
aia?aoe, ye? noi?uathoue o nia? e??i ooieoe?e aeania eii?thaaeueiiai
aia?aoo, oaeiae ooieoe?? neaia?a ? ae?oeoth/iai i?eno?ith. Aeei?enoaiiy
oaei? aia?aoo?e ?acii c a?aeiia?aeieie i?ia?aiieie caniaaie ia?aaeaa/a?
nooo?a? aeaiaee c oi/ee ci?o iiaoaeiae nenoai oi?aae?iiy ?ioi?iaoe?eiei
i?inoi?ii aoaeue-yei? i??e neeaaeiino?.

Oeeo?iaa aia?aoo?a, caeaoia caaeiaieueieoe iio?aae aoaeue-yeiai
i?aei?e?inoaa aai onoaiiae a iaae?eieo caniaao iiiiaiaiiy ?ioi?iaoe?eii?
aace, ?nio? ? iiaea oni?oii canoiniaoaaoeny aaea nueiaiaei?. Oiio,
iniiaia i?iaeaia i?e i?iaeooaaii? e noai?aii? iiae?aieo nenoai, – oea ia
no?eueee iayai?noue no/aniiai aenieii?iaeoeoeaiiai iaeaaeiaiiy, ne?eueee
a ?aeaieia?/ieo i?eioeeiao i?aai?caoe?? aca?iiae?? e?ioeaaiai
ei?enooaa/a c ianeaaie ?ioi?iaoe??.

Iaea?eueo ia?niaeoeaiei iiaea noaoe canoinoaaiiy oae caaieo
?io?a-ia?aae, ye iniiaiiieiaeii? oaoiieia?? aeinooio aei ei?ii?aoeaieo
?ioi?iaoe?eieo ?ano?n?a onoaiiae, Web ? ?nternet-oaoiieia??, o aeaeyae?
ei?ii?aoeaieo ?ntranet ia?aae.

sse a?aeiii, ?io?a-ia?aaea – oea i?eaaoia eiii’thoa?ia ia?aaea, a yeo
caeeaaeai? oaoiieia?? aeiaaeueii? eiii’thoa?ii? ia?aae? ?nternet. Oaea
ia?aaea aeicaiey? iaeneiaeueii aeei?enoaoe ia?aaaae oa ?noioii
i?i?i?coaaoe iaaeie?ee cae/aeieo eieaeueieo ? aeiaaeueieo ei?ii?aoeaieo
ia?aae. Oea aea? ?aaeueio iiaeeea?noue noi?noeoe no/anio ia?aaeaao
a?o?oaeoo?o ee??io–na?aa? c iiioey?ieie ?nternet-oaoiieia?yie ? ia aac?
oeueiai io?eiaoe ia/enethaaeueia na?aaeiaeua, yea ia o?eueee i?inoa a
?aae?caoe??, i?aeo?eioe?, ?icoe?aii? oa aeei?enoaii?, aea e ni?ey?
i?aeaeuaiith i?iaeoeoeaiino? i?aoe? i?aoe?aiee?a onoaiia. E??i oeueiai,
noai?aiiy ? i?aeo?eiea ?io?a-ia?aae? iaoiaeeoueny iaaaaaoi aeaoaaoa
ii??aiyii c aacaie aeaieo ? ia?aaeaaeie neoaeaaie, ye? canoiniaothoueny
nueiaiaei? a aaniethoi?e a?eueoino? aeiaaee?a.

?io?a-ia?aae? ? iaaecae/aeii aio/eei ? oi?aa?naeueiei caniaii, ui
aeicaiey? ia o?eueee ?noioii nei?ioeoe aeo?aoe /ano, aea ? iaea?eueo
?aoe?iiaeueii aeei?enoaoe ia/enethaaeuei? oa ?ioaeaeooaeuei? ?ano?ne
onoaiiae. Oaea nenoaia, nie?ath/enue ia no/ani? oaeaeiioi?eaoe?ei?
caniae ? iia?oi? caniae aaaaeaiiy ? caa?aaeaiiy aeaieo, ye? aoee
caaaeai? aeua, caeaoia i?aai?coaaoe a ?aaeueiiio /an? i?ioeaaeo?e
iaeii/aniiai aaaaoi?aciaiai aeinooio aei aeaieo, iai?io ? ni?eueiiai
aeei?enoaiiy ?ioi?iaoe??. Ei?enooaa/? oaei? ia?aae? io?eiothoue a nai?
?icii?yaeaeaiiy ia o?eueee oaeaeeee, c?o/iee ? noaiaea?oeciaaiee niin?a
aeinooio aei no?oeoo?iaaii? aeoaa?oii-oeeo?iai? ? ioeueoeiaae?eii?
?ioi?iaoe??, noa? ?aaeuei?noth i?aai?caoe?y iia?aoeaiiai iai?io a?aeai,
aoae?i?ioi?iaoe??th, i?iaaaeaiiy a?aeaieiioa?aioe?e ? o.ae.

Ia’?aeiaiiy a ?aeeio ?ioi?iaoe?eio nenoaio iia?oi?o iaoiae?a oi?ioaaiiy
ia?aeiieo ?ioi?iaoe?eieo ?ano?n?a ia iniia? aeei?enoaiiy oeeo?iai?
oaoi?ee, no/anieo iaoiae?a aeinooio aei ioeueoeiaae?eieo aeaieo,
canoiniaoth/e i?eioeeiiai iia? niiniae ? aeai?eoie ?o ia?iaee ia iniia?
?nternet ? Wab oaoiieia?e, ? ia nueiaiaei?oi?e aeaiue iaea?eueo
ia?niaeoeaiei iai?yiii ?icaeoeo ?ioi?iaoe?eieo oaoiieia?e.

Ia no/aniiio aoai? ?icaeoeo noni?euenoaa iniiaiei eai?oaeii aoaeue-yei?
i?aai?caoe?? aai onoaiiae ? ?o ?ioaeaeooaeueia oa ?ioi?iaoe?eia
aeani?noue. Noai?aiiy ? aeei?enoaiiy ?ioi?iaoe?eieo nenoai oi?aae?iiy
ei?ii?aoeaieie ?ioi?iaoe?eieie ?ano?naie aeicaieeoue ia o?eueee
i?aeo?eioaaoe ??aaiue ?ioi?iaoe?eiiai eai?oaeo ia iaeaaeiiio ??ai?, aea
? ?icaeaaoe eiai ia aaniethoii iiaeo i?eioeeiao. Oe?ii?noue oaeeo nenoai
ia eeoa a oaeineiiaeaii? cania?a ca’yceo, iaoiae?a aeinooio aei aeaieo,
ai?iaaaeaeaii? ioeueoeiaae?eieo ?ioa?aeoeaieo nenoai aeei?enoaiiy
?ioi?iaoe??, ca?eueoaii? i?iaeoeoeaiino? i?aoe? oa iioe?aii?
aaciaia?iaeo oaoiieia?e. Oae? nenoaie caeaoi? iiai?noth iii?iyoe
no?oeoo?o ae?iaie/eo aca?iia?aeiinei a oae?e onoaiia?, ye no/aniee aaie.

I?e noai?aii? aaoiiaoeciaaieo aaie?anueeeo nenoai oaoiieia??
i?aai?caoe?? ioeueoeiaae?eieo ?ioa?aeoeaieo nenoai aeei?enoaiiy
?ioi?iaoe??, ye? iiaoaeiaai? ia aeei?enoaii? ia?aaaa
?nternet-oaoiieia?e, iaaoaathoue ana a?eueoi? iiioey?iino? oa
cia/ouino?. O i??o oiai, ye ia?aaaae oaoiieia?? noiaeu aeaieo noaaaee
ana i/aaeaei?oeie, ca?eueoeeiny /enei ?o aa?n?e ? ia’?i?a aeaieo, ui
i?noyoueny a ieo. Iaeaieiai?oith aeiiaith ee??ioa aei noiaeua ?
iiaeeea?noue aeey e?ioeaaeo ei?enooaa/?a aanoe ?iaioo a ae?aeic? c
iiaiei iaai?ii a?cian aeaieo ? io?eioaaoe a?aeiia?ae? a i?eeiyoi? /ania?
i?ii?aeee. Ia’?i aeaieo iiaeiai aooe oaeei, yeee iaiao?aeiee aeey
i?aeo?eiee a?ciano. O i??o c?inoaiiy ianyao ?ioi?iaoe?? noiaeua iiaeiii
a?aeiia?aeaoe aeiiaai no?eei? i?iaeoeoeaiino?. Aeey caaacia/aiiy
i?iaeoeoeaiino? e ea?iaaiino? noiaeua iiaeooue aeei?enoiaoaaoeny ??ci?
i?ia?aii? i?iaeoeoe oa ?ino?oiaioe, ui aaoiiaoecothoue ia?iaeo
?ioi?iaoe?? ??ciiai oi?iaoo ? aeaeyaeo, a oaeiae iaaeathoue iiaeeea?noue
?icaeyaeaoe aaie?anueeee a?cian a ??cieo aniaeoao, ui aei?aaaeiao?
aoaeue-ye? aeo?aoe, iia’ycai? c ?ic?iaeith iiae?aii? nenoaie. Aaaaoi c
oeueiai ?aae?ciaaii a ?ioi?iaoe?eieo nenoaiao I?eaaoAaieo ? iaeoei nai?
a?aeia?aaeaiiy ia naeo? aaieo ca aae?anith: www.privatbank.ua.

4.3 Iniiai? caaea/? oa aeiiae aei eiiieaenieo nenoai caoenoo
aaie?anueeeo ?ioi?iaoe?eieo oaoiieia?e

A inoaii? ?iee a aaie?anuee?e ae?yeueiino? cia/ii caaino?eeany i?iaeaia
caaacia/aiiy aaciaee ??ciiai ?iaeo ?ioi?iaoe??. Noiniaii ?ioi?iaoe?eieo
nenoai oa?i?i aaciaea – iiaeeea?noue i?ioenoiyoe ni?iaai iaianaiiy
caeoe?a aeanieeai aai ei?enooaa/ai ?ioi?iaoe?eieo nenoai i?e ??cieo
aieeaao ia ia?. Ia?o ca ana oea iayai?noue ?ano?n?a, no?ee?noue nenoaie
aei iiieeie i?e ia?aaea/? aeaieo ? aei oaoi?/ieo iaiieaaeie aai
iaae?ei?noue ??cieo aeaiaio?a nenoaie. Inoaii?i /anii cia/aiiy oeueiai
oa?i?io cia/ii iioe?eeinue, ? iei? a?i oaeiae icia/a? caoeno i?ia?ai,
oaee?a, aia?aoieo cania?a a?ae i?ae?iaee oa ceiaaeeaaiue, iia’ycaieo ?c
ni?iaaie ianaieoe?iiiaaiiai aeinooio aei ?ioi?iaoe?eieo noiaeu.

Noai?aiiy eiiieaeno caoiae?a ?ioi?iaoe?eii? aaciaee – aeineoue neeaaeia
caaaeaiiy. Aeey caiia?aaiiy noai?aiiy «iaaei??iiai caoenoo»
aaoiiaoeciaaieo aaie?anueeeo nenoai e io?eiaiiy iiaeeeaino? ?aae?caoe??
aoaeoeaieo caoiae?a ?ioi?iaoe?eiiai caoenoo nii/aoeo aecia/athoue
iniiai? oaeoi?e caa?ic ? ao?ao, ye? aiie caaaeathoue.

Nenoaia ?ioi?iaoe?eiiai caoenoo ?aeeia noeoii?noue i?aaiaeo ?
ii?aeueii-aoe/ieo ii?i, i?aai?caoe?eieo (aaei?i?no?aoeaieo) caoiae?a oa
i?ia?aiii-oaoi?/ieo cania?a, ye? ni?yiiaai? ia i?ioeae?th caa?icai aeey
?ioi?iaoe?eii? nenoaie ? iaoith yeeo ? i?i?i?caoe?y iiaeeeaeo caeoe?a
ei?enooaa/?a ? aeaniee?a nenoaie.

Noai?aiiy iaae?eii? nenoaie caoenoo ?ioi?iaoe?? iiaeia ?icae?eeoe ia
/ioe?e iniiaieo aoaie:

– aiae?c iiaeeeaeo caa?ic;

– ?ic?iaea ? ieaioaaiiy nenoaie caoenoo ?ioi?iaoe??;

– ?aae?caoe?y nenoaie caoenoo;

– noi?iaiaeaeaiiy nenoaie caoenoo i?ae /an aenieoaoaoe?? ?ioi?iaoe?eii?
nenoaie.

Ia aoai? aiae?co iiaeeeaeo caa?ic iaiao?aeii c?iaeoe aea?? ?c on???
aace?/? iiaeeeaeo aieea?a ia nenoaio eeoa oaeeo, ye? iiaeooue ?aaeueii
aeieeaoe ? iaiineoe cia/i? caeoee.

On? caa?ice iiaeia ?iciiae?eeoe, ca?aeii c ?oi?ie oa?aeoa?enoeeaie, ia
eeane:

– ca oe?eyie ?aae?caoe?? caa?ice:

1) ii?ooaiiy eiio?aeaioe?eiino? ?ioi?iaoe??;

2) ii?ooaiiy oe?e?niino? (iiaia aai /anoeiaa eiii?iiaoaoe?y ?ioi?iaoe??,
aeac?ioi?iaoe?y, ianaieoe?iiiaaia cieuaiiy aai iiaeeo?eaoe?y ?ioi?iaoe??
/e i?ia?aiiiai caaacia/aiiy);

3) ii?ooaiiy (/anoeiaa aai iiaia) i?aoeacaeaoiino? nenoaie.

– ca i?eioeeiii aieeao ia nenoaio:

1) ca aeiiiiiaith aeinooio aei ia’?eo?a nenoaie (oaee?a, aeaieo, eaiae?a
ca’yceo);

2) ca aeiiiiiaith i?eoiaaieo eaiae?a (o oiio /ene?, /a?ac ?iaioo c
iai’yooth).

– ca oa?aeoa?ii aieeao ia nenoaio:

1) aeoeaiee aieea – aeeiiaiiy ei?enooaa/aie aeayeeo ae?e iica iaaeaie
nai?o iaia’yce?a, ye? ii?ooothoue nenoaio caoenoo oa ci?iththoue noai
nenoaie;

2) ianeaiee aieea – niinoa?aaeaiiy iia?/ieo aoaeo?a ?iaioe nenoaie oa ?o
aiae?c, ye? ia ci?iththoue noai nenoaie, aea aeathoue iiaeeea?noue
io?eiaiiy eiio?aeaioe?eii? ?ioi?iaoe??.

– ca i?e/eiaie iiyae iiieeie o nenoai? caoenoo:

1) iaei?aeoi?noue nenoaie caoenoo, ui i?ecaaaea aei ae?e, ye? iiaeia
?icaeyaeaoe ye ianaieoe?iiiaai?, aea nenoaia caoenoo ia ?ic?aoiaaia ia
?o i?eieiaiiy aai iaaeiiouaiiy;

2) iiieeee aaei?i?no?oaaiiy nenoaie;

3) iiieeee a aeai?eoiao i?ia?ai, ca’yceao i?ae ieie oiui, ye?
aeieeathoue ia aoai? i?iaeooaaiiy;

4) iiieeee ?aae?caoe?? aeai?eoi?a, oiaoi iiieeee i?ia?aioaaiiy, ye?
aeieeathoue ia aoai? ?aae?caoe?? aai oanooaaiiy i?ia?aiiiai
caaacia/aiiy.

– ca niiniaii aieeao ia ia’?eo aoaee:

1) aaciina?aaei?e aieea ia ia’?eo aoaee (o oiio /ene?, ca aeiiiiiaith
aeei?enoaiiy i?ea?ea?a);

2) aieea ia nenoaio i?ea?ea?a (o oiio /ene?, caoiieaiiy i?ea?ea?a) ?
iio?i aeinooi aei nenoaie, yeee nenoaia aaaaeaoeia naieoe?iiiaaiei;

3) iiina?aaeeiaaiee aieea /a?ac ?ioeo ei?enooaa/?a.

– ca niiniaii aieeao ia nenoaio:

1) i?ae /an ?iaioe a ?ioa?aeoeaiiio ?aaeei?;

2) i?ae /an ?iaioe o iaeaoiiio ?aaeei?,

– ca ia’?eoii aoaee:

1) ia nenoaio a oe?eiio;

2) ia ia’?eoe nenoaie c ii?ooaiiyi eiio?aeaioe?eiino?, oe?e?niino? aai
ooieoe?iioaaiiy ia’?eo?a nenoaie (aeai?, i?ia?aie, onoaoeoaaiiy nenoaie,
eaiaee ia?aaea/? aeaieo);

3) ia noa’?eoe nenoaie (i?ioeane ei?enooaa/?a);

4) ia eaiaee ia?aaea/? aeaieo, i?e/iio ye ia iaeaoe aeaieo, ui
ia?aaeathoueny, oae ? ia nai? eaiaee ia?aaea/? aeaieo.

– ca caniaaie aoaee, ui aeei?enoiaothoueny:

1) ca aeiiiiiaith ooaoiiai i?ia?aiiiai caaacia/aiiy;

2) ca aeiiiiiaith niaoe?aeueii ?ic?iaeaiiai i?ia?aiiiai caaacia/aiiy.

– ca noaiii ia’?eoa aoaee:

1) i?ae /an caa??aaiiy ia’?eoa (ia aeeneo, a iia?aoeai?e iai’yo? oiui) o
ianeaiiio noai?;

2) i?ae /an ia?aaea/?;

3) i?ae /an ia?iaee, oiaoi ia’?eoii aoaee ? nai i?ioean ei?enooaa/a aai
nenoaie.

Iaea?eueo ?iciianthaeaeaiith caa?icith aeey aaciaee ? ianaieoe?iiiaaiee
aeinooi (INAe), oiaoi io?eiaiiy ei?enooaa/ai aeinooio aei ia’?eoa, ia
yeee a?i ia ia? aeicaieo. Ca oa?aeoa?ii aieeao INAe ? aeoeaiei aieeaii,
a yeiio iiaea aooe aeei?enoai? aeaye? iiieeee nenoai? caoenoo. Oea iiaea
aooe cae?eniaii ca aeiiiiiaith noaiaea?oiiai (ooaoiiai) aai niaoe?aeueii
?ic?iaeaiiai i?ia?aiiiai caaacia/aiiy. Aeey ?aae?caoe?? INAe
aeei?enoiaothoueny aeaa niiniae: iiaeieaiiy nenoaie caoenoo aai
niinoa?aaeaiiy ca i?ioeanaie oa aiae?c ?ioi?iaoe??.

Iacaeiiia aeei?enoaiiy i?ea?ea?a – oaae caa?ica aaciaoe?, yea aeineoue
/anoi cono??/a?oueny. Iaea?eueo /anoi aeey oeueiai aeei?enoiao?oueny
ooaoia i?ia?aiia caaacia/aiiy, yea ooieoe?iio? o iicaooaoiiio ?aaeei?.
Aeaye? caoeuai? nenoaie iathoue caniae, ye? iiaeooue ooieoe?iioaaoe c
ii?ooaiiyi nenoaie aaciaee. Oae? caniae iaiao?aei? aeey ae??oaiiy
ieoaiue o iaaecae/aeieo neooaoe?yo ? aeei?enoiaothoueny nenoaiieie
aaei?i?no?aoi?aie, nenoaiieie i?ia?ai?noaie oiui, ye? iathoue aeey
oeueiai nai? iaai? iaai?e i?ea?ea?a. Iacaeiiia caoiieaiiy i?ea?ea?a
iiaeeeaa i?e iayaiino? iiieeie o nai?e nenoai? aai i?e iaaeaaeiio
noaaeaii? aei ea?oaaiiy nenoaiith a oe?eiio ? ?iciiae?eii i?ea?ea?a
cie?aia.

?ioa caa?ica aaciaee ia? iacao «ianea?aae», oiaoi aeeiiaiiy aoaeueyeeo
ae?e iaeiei ei?enooaa/ai a?ae ?iai? ?ioiai ei?enooaa/a, yeiio oe? ae??
aeicaieai?. «Ianea?aaeii» oaeiae iaceaathoue ia?aaea/o iia?aeiieaiue
a?ae ?iai? ?ioiai ei?enooaa/a. *anoi «ianea?aaeo» ia?aaeo? ia?aoiieaiiy
ia?iey aai ii?ooaiiy nenoaie caoenoo.

Aeineoue noai?ith caa?icith ? a??oni? aoaee aoaeueyeiai oeio. Aiie
iiaeooue i?ecaiaeeoe aei iiaii? coieiee nenoaie, iiaii? aai /anoeiai?
iiaeeo?eaoe?? i?ia?aiiiai caaacia/aiiy nenoaie, iiaeeo?eaoe?? aai
ii?ooaiiy aeaieo, aee?aaeaiiy ?ioi?iaoe??.

Oaeei /eiii, i?e noai?aii? nenoaie caoenoo iaiao?aeii oaaaeii
i?iaiae?coaaoe oeie caa?ic, iaea?eueo o?aceea? i?noey o nenoai? oa
caeoee, ye? iiaeooue aeieeaoe i?ae /an ii?ooaiiy nenoaie caoenoo.

Ia aoai? ?ic?iaee ? ieaioaaiiy nenoaia caoenoo ?ioi?iaoe?? oi?io?oueny o
aeaeyae? ?aeeii? noeoiiino? caoiae?a ??ciiai ieaio aeey i?ioeae??
iiaeeeaei caa?icai. Aiie aeeth/athoue:

– i?aaia? caoiaee caeiie, oeace oa ?io? ii?iaoeai? aeieoiaioe, ye?
?aaeaiaioothoue i?aaeea ?iaioe c aaie?anueeith ?ioi?iaoe??th, oa
a?aeiia?aeaeuei?noue ca ii?ooaiiy oeeo i?aaee;

– ii?aeueii-aoe/i? caoiaee ii?ie iiaaae?iee ei?enooaa/?a nenoaie oa
ianeoaiaoth/iai ia?niiaeo;

– aaei?i?no?aoeai? caoiaee caoiaee i?aai?caoe?eiiai oa?aeoa?o, ye?
?aaeaiaioothoue i?ioean ooieoe?iioaaiiy nenoaie, aeei?enoaiiy ??
?ano?n?a, ae?yeuei?noue ia?niiaeo oiui;

– o?ce/i? caoiaee caoiaee caoenoo, ye? aeeth/athoue ioi?iio i?ei?uaiue,
oaoi?ee oa ia?niiaeo ?ioi?iaoe?eii? nenoaie;

– oaoi?/i? aia?aoii-i?ia?aii? oa i?ia?aii? caniae caoenoo, ye?
naiino?eii aai a eiiieaen? c ?ioeie caniaaie caaacia/othoue ooieoe??
caoenoo ?ioi?iaoe??.

Ia aoai? ?aae?caoe?? nenoaie caoenoo ?ioi?iaoe?? aeaioiaeythoueny,
iaeaaeiothoueny oa iano?iththoueny caniae caoenoo, ye? aoee caieaiiaai?
ia iiia?aaeiueiio aoai?.

C oi/ee ci?o iiaeeeainoae naii? nenoaie ia iiia?aaei?o aoaiao ia?aeiii?
ia?iaee ?ioi?iaoe?? caoeno aeaieo a?ae caa?ice ?oeioaaiiy aai
niioai?aiiy iiaeiai aeinyaaoeny oeyoii ?ic?iaee a ?aieao nenoaie aio/ei?
nenoaie caoenoo aeaieo. Aiia aeeth/a? a naaa aeae?eueea aniaeo?a.

Ii-ia?oa, oea aio/ea, aaaaoi??aiaaa ? iaae?eia ?aaeaiaioaoe?y
iiaiiaaaeaiue ei?enooaa/?a. Oe?ii?noue aaie?anueei? ?ioi?iaoe??
i?aae’yaey? iniaeea? aeiiae aei caoenoo aeaieo a?ae ianaieoe?iiiaaiiai
aeinooio, a oiio /ene? uiaei eiio?ieth oi?aae?iiy i?ioeanaie, ui
ci?iththoue noai aeaieo.

Ii-ae?oaa, iayai?noue cania?a aeey i?aeo?eiee oe?e?niino? oa
ianoia?a/iino? aeaieo. Iiae?ai? caniae iathoue ia oaac? iiaeeea?noue
cae?eniaiiy eiio?ieth aeaieo, ui aaiaeyoueny, i?aeo?eiee ? eiio?ieth
ca’yce?a i?ae aeaieie, a oaeiae aaaaeaiiy ? iiaeeo?eaoe?? aeaieo a
?aaeei? o?ainaeoe?e – iaa?? iia?aoe?e, ui caaacia/othoue i?aeo?eiaiiy
ocaiaeaeaiino? aeaieo.

Ii-o?ao?, i?enooi?noue a nenoai? aaaaoiooieoe?iiaeueieo i?ioeaaeo?
a?o?aaoe??, a?aeiiaeaiiy ? iii?oi?eiao aeaieo i?e i?ia?aiieo oa
aia?aoieo caiyo.

?aae?caoe?y iiaiiai ia?ae?eo caoiae?a uiaei caoenoo ?ioi?iaoe??, yea
oee?eoeth? a aaoiiaoeciaai?e aaie?anuee?e nenoai?, aeicaieeoue io?eiaoe
eiiieaenio nenoaio caoenoo eiio?aeaioe?eii? ?ioi?iaoe?? a?ae
noi?iiiueiai ao?o/aiiy. Oea iniaeeai aeooaeueii a iao /an, eiee
caaaeueiee ??aaiue eiieo?aioe?? a aaie?anuee?e noa?? e ??aaiue
e?ei?iae?caoe?? noni?euenoaa ia aeicaieythoue aeiionoeoe aeoiee
eiia?oe?eii? oa ?ioi? cae?eoi? ?ioi?iaoe?? c ?ioi?iaoe?eiiai i?inoi?o
aaieo.

?icae?e 5. I?aaia?, nioe?aeueiiaeiiii?/i?, i?aai?caoe?eiioaoi?/i?
ieoaiiy ioi?iie i?aoe? a aaie?anuee?e onoaiia?

5.1 Aiae?c nai?oa?ii-a?a??i?/ieo oiia i?aoe? a onoaiia? aaieo

C ?icaeoeii iaoeiai-oaoi?/iiai i?ia?ano aaaeeeaa cia/aiiy a?ae?a?a?
iiaeeea?noue aacia/iiai aeeiiaiiy i?aoe?aieeaie nai?o o?oaeiaeo
ciaia’ycaiue. Ia ?iai/iio i?noe? iiaeii? aooe ia?aaeaa/ai? caniae
caoenoo a?ae iiaeeeai? ae?? oe?aeeeaeo oaeoi??a. ??aaiue oeeo oaeoi??a
ia iiaeiai ia?aaeuoaaoe a?aie/i? cia/aiiy, ye? cacia/ai? i?aaiaeie,
oaoi?/ieie oa nai?oa?ii-a?a??i?/ieie ii?iaie. Caaaeueieie aeieoiaioaie
Oe?a?ie, ye? aecia/athoue iniiai? iieiaeaiiy ioi?iie i?aoe?,
aenooiathoue Eiinoeoooe?y Oe?a?ie, Eiaeaen caeii?a i?i i?aoeth Oe?a?ie
[10] ? Caeii Oe?a?ie «I?i ioi?iio i?aoe?» [11].

Aeine?aeieoeueea ?iaioa c ioe?iee oiia i?aoe? ni?a?ia?oiee?a
i?iaiaeeeany a Aeaia?oaiaio? ianeoaiaoaaiiy VIP ee??io?a I?eaaoAaieo.

Oiiae i?aoe? – oea noeoii?noue oaeoi??a ae?iaie/iai na?aaeiaeua ?
o?oaeiaiai i?ioeano, ye? aieeaathoue ia caei?ia’y ? i?aoeacaeaoi?noue
ethaeeie. An? oiiae i?aoe? i?ae?icae?eythoueny ia 4 eeane – iioeiaeuei?,
i?eionoei?, oe?aeeea? ? iaaacia/i? (aeno?aiaeuei?). O I?eaaoAaieo oiiae
i?aoe? a?aeiia?aeathoue ia?oiio ? ae?oaiio eeano oiia i?aoe?:

a) 1 eean – iioeiaeuei? oiiae i?aoe? – oea oae? oiiae, i?e yeeo
caa??aa?oueny ia o?eueee caei?ia’y, aea ? noai?ththoueny ia?aaeoiiae
aeey i?aeo?eiee aenieiai ??aiy i?aoeacaeaoiino?;

a) 2 eean – i?eionoei? oiiae i?aoe? – oa?aeoa?ecothoueny oaeeie ??aiyie
oaeoi??a ae?iaie/iai na?aaeiaeua ? o?oaeiaiai i?ioeano, ui ia
ia?aaeuothoue onoaiiaeaieo ii?iaoea?a, a iiaeeea? ci?ie
ooieoe?iiaeueiiai noaio i?aai?cio a?aeiiaeththoueny ca /an
?aaeaiaioiaaiiai a?aeii/eieo /e aei ii/aoeo ianooiii? ci?ie ? ia
?iaeyoue iani?eyoeeaiai aieeao ia noai caei?ia’y i?aoethth/eo ? ?oi?
iioiinoai a iaeaeeae/iio ? a?aeaeaeaiiio ia??iae?.

Aeaia?oaiaio ianeoaiaoaaiiy VIP-ee??io?a I?eaaoAaieo (iaaeae?
Aeaia?oaiaio) ?icoaoiaaii a iaeiiiiaa?oia?e oeaaeyi?e aoae?ae?, yea aoea
nii?oaeaeaia a 1970 ?ieo No?ie, noae?, i?aeeiaa aeaioiaeai? c
iaoa??ae?a, aeicaieaieo aeey ioi?ieaiiy i?ei?uaiue i?aaiaie aea?aeaaiiai
nai?oa?ii-ai?aeai?ieia?/iiai iaaeyaeo ca?aeii c? AI?I ??9081, NI 51278,
AeNaiI?I 3.3.2.00798.

Caaaeueia ieiua i?ei?uaiiy neeaaea? i?eaeecii 400 ea.i., aeiiii?aei?
(nai?oa?ii-iiaooia?) i?ei?uaiiy neeaaeathoue i?eaeecii 60 ea.i. , aenioa
i?ei?uaiiy – 3,20 i. A i?ei?uaii? Aeaia?oaiaioo ?icoaoiaaii 44 ?iai/eo
i?noey. Ieiua ia 1 i?aoethth/iai i?eiaaea? i?eaeecii 7,7 ea.i., a ia’?i
– 24,7 eoa.i. No?ie i?ei?uaiiy caaa?aeai? a na?oei-n??ee eie??, noaey
aeeiiaia c i?aea?nieo eiino?oeoe?e c aiiioiaaieie i?eno?iyie
i?ioeiiaeaaeii? aaciaee, aaioeeyoe??, ooo/iiai ina?oeaiiy ? ia?
na?oei-n??ee eie??, i?aeeiaa ae?eoa eaoaeueiith ieeoeith n??iai eieuei?o
c aioenoaoe/ieie aeanoeainoyie. Aa?iei aeiiiaiaiiyi ?ioa?’??a i?ei?uaiiy
? aaeeea e?euee?noue aeeaeo ea?o?a. Ioi?ieaiiy ?ioa?’??a aeeiiaii
ca?aeii ?aeiiaiaeaoe?e ii noai?aiith ni?eyoeeaeo oiia aeey caei?iaiai
a?ae/oooy ? aa?iiai iano?ith o i?aoe?aiee?a.

A??c ????i??? ?? ??? a Ae?????? ? ???o ??yo ???y? ??????:

a) ?????a ???? 21–240N o ???? ??? ??, 23–250N o oa?? ??? ??;

a) ???? ????ue – 40–60%;

a) ????ue ?? ???y – ? 0,1 i/?e (???? ??? ??); 0,15 i/?e (??? ??? ??).

I????y Ae?????o ????? ???ith ????-?oy?? ???y??. C???? ???y, ???a ?ae ??,
????ny o ?????y ????th ???y??th.

A??a ????? ?th? ??eth??? ???i? ?y ?????iy iiae???? ????th??y ?????y.

Ii?ie iiaea/? na?aeiai iia?o?y a i?ei?uaiiy c eiii’thoa?iith oaoi?eith
neeaaeathoue a?ae 20 aei 40 i? ia iaeiiai i?aoe?aieea ia aiaeeio.

Nenoaia iiaeaiiy ?ic?iaeaia ca?aeii c ae?th/eie aoae?aaeueieie ii?iaie
oa i?aaeeaie AI?I 2.04.0591, AI?I 2.08.0289. Aeaea?aei oaieiiinoa/aiiy –
aiaeyi? oaieia? ia?aae?. sse iaa??aaeueiee i?eno??e aeei?enoiaothoueny
/aaoii? naeoe?ei? ?aae?aoi?e IN14098.

I????y ?th? ???? ? ??? ????iy, ? ?????? ?oa???? ????i-?????? ??? ???i
A?I ??–4–79. I???a ??o? ????? ?????? ????? ?????? (EII) ? ??a 1,5%

O??a ????iy ????a ???ith ????? ??????i ?a???iy. O ?????yo, ? ????th? ???
c ?????e, ?????ny ?????iy ???e ??????? ??o??y (????a ????i ? ca????
????iy ??????a ???i? ????iy).

???? ?????? ? ???? ??? a ?? ?????y ?????a ?????y a ??o 300–500 ?, ???
?????ny ????a?y ????ie?a ????i ????iy. sse ???i ???a ?e ???? ?????
??i??th?ny eth?????? ??e ?? EA. Aeey ?????iy ?????o ??a? ?????? ??ath?ny
??e ? ?????ee ? ??a 2 ??a o ?e ? ??? c??iyth?ny ????? ??e. Aeey ???iy
????a y????? ca???oth? ??? – ?????? ??, ??e??? ??e-?eth?.

???? ?? a ?????yo ? ???o ??yo ? ????th?:

– 50 ?e ?y ??????a, ? ???thoue ????o ??????? ?ie??;

– 65 ?e ?y ??????a, ? ???thoue a??????? ????;

– 75 ?e a ?????yo, ? ??????ny ??a ?????iy (?ei??, ??????e ? ?i.).

Aeey ?????iy ????? ???a ?? ????oth?ny ??-ii??ath? ??? (???th? ??????
?????? ??e, ???, ????? ??, ????? ???), ????? ???? ????i-?????????i ??y?

Caaacia/aiiy i?eionoeieo ??ai?a (iai?oaeaiino?) aeaeo?iiaai?oiiai
aei?ii?ithaaiiy aeinyaa?oueny canoinoaaiiyi na?oeo?eiaaiiai
onoaoeoaaiiy, caoenieo ae?ai?a (o?eueo??a) ? ?ici?uaiiyi onoaoeoaaiiy
a?aeiia?aeii aei aeiia aaciaee ca?aeii c ii?iaoeaieie aaee/eiaie NI
3223–85, AenaiI?I 3.3.2.007–98.

??aaiue ?ii?caoe?? iia?o?y i?ei?uaiue i?e ?iaio? eiii’thoa?iiai e ?ioiai
onoaoeoaaiiy (e?euee?noue iaaaoeaieo ? iiceoeaieo ?ii?a o 1i?)
a?aeiia?aeathoue nai?oa?ii-a?a??i?/iei ii?iai.

I????a ?????o ???ue ??????? ????? ? ????? ???a o ???? ?a?? ?? ?ny???ny
????? ??? ??? ???? ???y, a ??ae ? ????th ????e ????a ????iy, ????
??????, ???????iy ???y.

???? ????????i, ???????i, ????????i ????ith??y, ????? ??a, ??????ue
?????o??? ?ey, ?????ue ??????? ?? ???????i ????ith??y ? ???o ??yo, ???o
??o a ???? ???? ?? – ? ????th? ?????o c???.

N????i-???? ?????y ??o a?????th? ??? AI?I 2.09.04–87 ? A?I 2.0.02–89.
C???a ??a ????i-????o ????? ???? 60 ?.i., ? ???? 1,36 ?.i. ? eth??.
A??a???ue ????? ????? ?ae ???o ??ue ? ????? 20 i. I??o ? ????? ???
?????? ?????a, ? ???i c ?i ????y ????i-????o ??.

C???y ?????a, ? ?????oth? ?i???i-?????? ??e ??? a Ae??????, ?????? a ??.
5.1

Oaaeeoey 5.1 Ia?aiao?e nai?oa?ii-a?a??i?/ieo oiia i?aoe?

Ia?aiao?eOaeoe/ia cia/aiiyIi?iaoea ca aea?aeaaiei
noaiaea?oiiA?aeiia?aei?noue oaeoe/iei cia/aiiyi ii?iaoeaoOaiia?aoo?a
iia?o?y a ia?ao?aeiee ia??iae, N21–2518–27a?aeiia?aea? A?aeiinia
aieia?noue, %40–5540–60a?aeiia?aea? Oaeaee?noue ?ooo iia?o?y,
i/n0,1–0,150,1–0,2a?aeiia?aea? Caieeai?noue, ia/i30,2–0,50,1
–2,0a?aeiia?aea? Ina?oeai?noue, ee300–400300 – 400a?aeiia?aea? ??aaiue
ooio, aeAe50 –6550–75a?aeiia?aea?

Oaeei /eiii, an? oaeoe/i? ia?aiao?e nai?oa?ii-a?a??i?/ieo oiia i?aoe? a
Aeaia?oaiaio? ianeoaiaoaaiiy VIPee??io?a I?eaaoAaieo a?aeiia?aeathoue
onoaiiaeaiei ii?iai.

5.2 Oaoi?ea aaciaee oa i?ioeiiaeaaeia i?io?eaeoeea

I?ei?uaiiy Aeaia?oaiaioo ianeoaiaoaaiiy VIP-ee??io?a ca?aeii nooiaith
caa?ice ii?acee ethaeae aeaeo?e/iei no?oiii a?aeiineoueny aei eeano
“I?ei?uaiiy aac i?aeaeuaii? caa?ice”, ine?eueee a aeaiiio i?ei?uaii? ?
a?aenooi?ie oiiae, ui ooai?ththoue “i?aeaeuaio caa?ico” (aiae?noue,
iayai?noue no?oiii?ia?aeiiai ieeo oa no?oiii?ia?aeieo i?aeeia; aeniea
oaiia?aoo?a, iiaeeea?noue, ui ethaeeia iiaea aeioi?eiooeny aei iaoaeaaeo
eiino?oeoe?e, ui c’?aeiai? ?c caieath c iaeiiai aieo, oa aiaeii/an aei
iaoaeaaiai ei?iono aeaeo?e/iiai iaeaaeiaiiy – c ?ioiai), aai iathoue
“i?aeaeuaiee nooiaiue caa?ice” (aeoaea aaeeea eiioeaio?aoe?y aiaeino?,
o?i?/ii aeoeaia aai i?aai?/ia na?aaeiaeua; oiaoi iaeii/anii aea? /e
a?eueoa oiiae i?aeaeuaii? caa?ice).

Aeaia?oaiaio iniauaiee eiii’thoa?iith oa eii?thaaeueiith oaoi?eith o
e?eueeino?: 44 eiii’thoa?a, 32 i?eioa?a, 1 ena?ien. I?iaaaeaiee aiae?c
?icoaooaaiiy iaeaaeiaiiy iieaco? ,ui iii?oi?e ?icoaoiaoaaoeny ia
a?aenoai? ia iaioa 1i a?ae no?i c a?eiaie, a?aenoaiue a?ae a?/ii?
iiaa?oi? iii?oi?a aei i?eieeath/iai aei iueiai ?iai/iai i?noey ia iaio
1,2 i, a a?ae oeeueii? noi?iie iii?oi?a aei ianooiiiai ?iai/iai i?noey –
ia iaio 2,5 i.

Ana iaeaaeiaiiy iiaa ? aeaioiaeaii a?aeiieie o??iaie-ae?iaieeaie
eiii’thoa?ii? oa io?nii? oaoi?ee (PHILIPS, HEWLETT PACKARD, SAMSUNG,
EPSON oa ?io?).

O ?iai/eo i?ei?uaiiyo aaieo aeei?enoiao?oueny ia?ai?iiee aeaeo?e/iee
no?oi c /anoioith 50 Aoe ? iai?oaith 220 Ao. Ii nooiai? iaae?eiino?
aeaeo?iiinoa/aiiy niiaeeaa/? aeaeo?iaia?a?? aaieo iaeaaeaoue aei
ianooiieo eaoaai??e:

– oaoi?/i? caniae aaoiiaoeciaaii? nenoaie ea?oaaiiy I eaoaai??y;

– na?aa?ia, aeaeo?iiia iiooa, i?eeaaee ioi?iiii? ? iiaeaaeii?
neaiae?caoe?? Iniaeeaa a?oia;

– ?io? yeaeo?iniiaeeaa/? II eaoaai??y.

Aeey c??? ?ae ???iy ?????i ???i ??i??ny ???a ????iy, ?????a ? ?i??.
I?????a ??eth??y ??’thoa?? ???? ? ????? ??????? ??o????. E?i’th??a
??o???y ?? ??? ?ae ???i?i ?????????y ??th ????ea??y ? ???e ??? ????
????iy. E?i’th??a ?????iy i??eth???ny ? ??????? ??? ??c ?a???? ???e ?c
??? ei???? (????, ????i ???? ? ??i?? ????i). Ia ??o ?i??o ??yo ??????
??e ?????o ??o?, ? ???th?ny c 4–o ???eth?? ?c?? ?c ???thth?i ????i ? 2o
???e ?c ????, ? ???th?. A??????e ????? ? ????o ?????. ???ae??? ???????a
? ???o ??ue ???? ????i, c ????aiiyi ?????? ???a, ???a, ??.

Aeey noai?aiy aacia/ii? aenieoaoaoe?? aeaeo?ionoaoeoaaiiy ui??/ii
i?iaiaeeoueny ia?aa??ea aeaeo?iia?aae?, aeaeo?ionoaoeoaaiiy, eiioo??a
cacaieaiiy ia a?aeiia?aei?noue onoaiiaeaiei aeiiaai i?oeiino? ?cieyoe??,
ia?aiao??a eiioo?o cacaieaiiy.

Aei ei?enooaaiiy aeaeo?ionoaiiaeaie, aeaeo?ii?eeaaeaie
(eiiaeeoe?iia?aie, aaioeeyoi?aie, aeaeo?iiaa??aaeueieie i?eeaaeaie,
na?oeeueieeaie, oieiaeeeueieeaie, noaa?e?caoi?aie, o?ainoi?iaoi?aie,
caniaaie ca’yceo oa ?i.) i?aoe?aieee aaieo aeiiouaii? i?ney anooiiiai,
ia?aeiiiai ?ino?oeoaaeo c ieoaiue ioi?iie i?aoe?, aea/aiiy ii?yaeeo ?
i?aaee ei?enooaaiiy aeaeo?ii?eeaaeaie, ia?aaeaa/aieo aenieoaoaoe?eiith
aeieoiaioaoe??th, ? ia?aa??ee ciaiue c ieoaiue aeaeo?iaacia/iino?.
Ei?enooaa/? aeaeo?ii?eeaaeaie iathoue 1 eaae?o?eaoe?eio a?oio ii
aeaeo?iaacia/iino?.

O i?ei?uaiiyo c eiii’thoa?iith oaoi?eith uiaeiy i?iaiaeeoueny aieiaa
i?eae?aiiy. Cacaieai? eiino?oeoe??, ui ciaoiaeyoueny a i?ei?uaiiyo
(aaoa?a? iiaeaiiy, aiaeii?ia?aei? o?oae, eaaae? c cacaieaiei a?aee?eoei
ae?aiii ? o.i.) iaae?eii caoeuai? ae?aeaeo?e/ieie ueoeaie aai n?oeaie
a?ae aeiaaeeiaiai aeioeeo.

Aeey an?o i?ei?uaiue aaieo, o yeeo aenieoaoothoueny a?aeai-oa?i?iaee e
AII, ca?aeii AI?I 2.09.02–85 anoaiiaeaia eaoaai??y ii iiaeaaeiith
iaaaciaeith – Ae. Ia i?aenoaa? noaoenoe/ieo aeaieo iniiaieie i?e/eiaie
iiaeaae ia ae?iaieoeoa? ?:

– iaiaa?aaeia caa?oaiiy c aiaiai;

– iacaaeia?eueiee noai aeaeo?ioaoi?/ieo i?eno?i?a ? ii?ooaiiy i?aaee
?oiueiai iiioaaeo e aenieoaoaoe??;

– iani?aai?noue iiaethaaeueieo i?eeaae?a ? ii?ooaiiy i?aaee ?oiuei?
aenieoaoaoe??;

– iaaeeiiaiiy aeiia ii?iaoeaieo aeieoiaio?a c ieoaiue iiaeaaeii?
aaciaee;

– a?aenooi?noue aeeneaaei-caoenoo aoaeeie?a ? nii?oae .

Nooi?iue aiaiano?eeino? aoae?ae? aaieo – IV, a?aeiia?aeii ii?iaoeaieo
aeieoiaio?a.

I?ei?uaiiy aaieo ia? iaeei iiaa?o. Ia oeueiio iiaa?n? ciaoiaeeoueny
aaaeoaoe?eiee (aaa??eiee) aeo?ae. Aaaeoaoe?ei? oeyoe ? aeoiaee a?euei? ?
i?/ei ia caoa?auai?. Aeaa?? ia oeyoao aaaeoaoe?? a?aee?eaathoueny a
iai?yieo aeoiaeo c aoaeeieo (i?ei?uaiiy), aeaa?? cae?eaathoueny eeoa ia
aioo??oi? caii?e, ye? eaaei a?aee?eaathoueny. Oeyoe aaaeoaoe?? iathoue
aaaeoaoe?eia ina?oeaiiy. ?icoaoiaoaaiee ia ia’?eo? i?ioeiiaeaaeiee
?iaaioa? (oooeyaea c i?neii ia’?iii 0,1 ea.i – 1 oo, iie?eaaei c
iaiaeueii? oaiei?cieyoe?eii? oeaieie ?ii??ii 2 i. ia 2 i. – 1 oo., aaa?e
3 oo., eiie – 2 oo., eiiaoe – 2 oo., oiii?e – 2 oo.) a?aeiia?aea?
eaoaai??? i?aei?e?inoaa ii aeaooia?e, aeaooiai-iiaeaaei?e ? iiaeaaei?e
iaaaciaoe?, ee?iaoe/iiio ?aeiioaaiith ia’?eoa ? eaoaai??? ?ici?uaiiy
iiaeaaeii? oaoi?ee, aa?aneaiino? iaaeieeoiueiai na?aaeiaeua.

Aiaiaaanieee (2 oo. ia’?iii 5 e. ii?ioeia? oeio AI–5) ?ici?uai? a
eaaeiaeinooiieo ? iii?oieo i?noeyo, aea aeeeth/aia aeo/aiiy ia ieo
i?yieo niiy/ieo i?iiai?a ? aaciina?aaei?e aieea iiaethaaeueieo ?
iaa??aaeueieo i?eeaae?a.

A aoaeeieo aea?oaii ieai aaaeoaoe?? c oeac?aeith i?noey ?icoaooaaiiy
iiaeaaeii? oaoi?ee.

A on?o i?ei?uaiiyo, ca aeiyoeii nai?oa?ii-a?a??i?/ieo, ia?aaeaa/ai?
aaoiiaoe/i? onoaiiaee iiaeaaeii? neaiae?caoe?? ia aac? aaoiiaoe/ieo
eiia?iiaaieo (aeeiiaeo ? oaieiaeo) iiaeaaeieo ca?uoaa/?a.

O aeiaaeeo iiaeaae? a aoaeeieo aaieo i?aoeth? nenoaia iiia?uaiiy
i?aoe?aiee?a i?i iiaeaaeo. Nenoaia iiia?uaiiy caaacia/o? a?aeiia?aeii
aei ?ic?iaeaieo ieai?a aaaeoaoe?? ia?aaea/o neaiae?a iiia?uaiiy
iaeii/anii ii anueiio aoaeeieo (nii?oaeaeaiith), a i?e iaiao?aeiino? –
iine?aeiaii /e aea??eiai a ie?ai?e eiai /anoei?. Nenoaia iiia?uaiiy ?
ea?oaaiiy aaaeoaoe??th ia?aaeaa/a? on? aeaee ca’yceo (oaeaoiiio –
cae/aeio ? iia?eueio, naeaeoi?io, eiii’thoa?io ia?aaeo).

Ca?aeii c i?ioeiiaeaaeieie ii?iaie ? i?aaeeaie nii?oaee iaeaaeiothoueny
nenoaiaie aeeneaaei-caoenoo. Aeeneaaei-caoeno – oea eiiieaen caoenieo
caoiae?a a?ae ?ic?yae?a aoiinoa?ii? noaoe/ii? aeaeo?eee, yeee caaacia/o?
caoeno ethaeae, caa??aa? nii?oaee, aoaeeiee a?ae cai?aiiy, aeaoo?a.
Iaeiei c iniiaieo caoiae?a caoenoo a?ae aeeneaaee ? iiaoaeiaa
a?iiia?aeaiae?a.

Aeey caaacia/aiiy i?ioeiiaeaaeii? aaciaee ia oa?eoi??? e o i?ei?uaii?
aaieo aeeiiothoueny ianooii? caoiaee:

– oa?eoi??y aaieo iino?eii i?aeo?eio?oueny a /enoio? ? nenoaiaoe/ii
i/eua?oueny a?ae ni?ooy ? a?aeoiae?a, oa?e;

– oa?eoi??y aaieo ia? ciai?oi? ina?oeaiiy aeey caaacia/aiiy oaeaeeiai
ia?aaoaaiiy i?ioeiiaeaaeiiai onoaoeoaaiiy, aoiae?a aei aoaeeie?a,
nii?oaeaeaiiyi;

– ia oa?eoi??? aaieo ia aeicaiey?oueny niaethaaoe a?aeoiaee, ni?ooy,
oa?o ia a?aenoai? iaio 15 i a?ae nii?oaeaeaiue. I?noea niaethaaiiy
iicia/aia iaaeienii ? iaeaaeiaii o?iith c ianiaeaieo iaoa??ae?a;

– i?ei?uaiiy ? nii?oaeaeaiiy aaieo iaeaaeiai? onoaiiaeaie iiaeaaeii?
neaiae?caoe?? ? iiaeaaea-aan?iiy a?aeiia?aeii;

– caai?iiy?oueny iae?iiy ia oa?eoi??? e o i?ei?uaiiyo, o?eueee a
a?aeaaaeaieo i?noeyo.

5.3 ?ic?aooiie ia?aeiieo cania?a iiaeaaeiaan?iiy aeey i?ei?uaiiy
Aeaia?oaiaioo ianeoaiaoaaiiy VIPee??io?a

?ic?iaea caoiae?a c ioi?iie i?aoe? aeeiiaia o aeaeyae? ?ic?aooieo
ia?aeiieo cania?a iiaeaaeiaan?iiy aeey i?ei?uaiiy Aeaia?oaiaioo
ianeoaiaoaaiiy VIP-ee??io?a I?eaaoAaieo.

I?ei?uaiiy Aeaia?oaiaioo ianeoaiaoaaiiy VIP-ee??io?a AI I?eaaoAaieo
ieiuath 400 ea.i. Eaoaai??y i?ei?uaiiy ca aeaooi-iiaeaaeiith aaciaeith –
Ae. Iaeneiaeueia a?aenoai? a?ae iiaeeeaiai aiaieua iiaeaae? aei i?noeue
?ici?uaiiy aiaiaaaniee?a ia a?eueoa 20 i.

Ine?eueee a aaieo iiaeeeaa aeieeiaiiy iiaeaae? c ai??iiyi oaa?aeeo
ai?th/eo ?a/iaei, ui noi?iaiaeaeo?oueny oe?iiyi, eean iiaeaae?
aecia/a?oueny ye A. Aeoiaey/e c ?ici???a i?ei?uaiiy ? ia i?aenoaa?
aeaieo aeiaeaoeo C iiaeia c?iaeoe aeniiaie, ui aeey caoenoo i?ei?uaiiy
aaieo aoaea iio??aii ia iaioa aeaio i?iieo aiaiaaaniee?a oeio AOI – 10
/e aeaio ii?ioeiaeo aiaiaaaniee?a AI – 5. Naia 2 aiaiaaanieee oeio AI–5
?ici?uaii? ia i?ioeiiaeaaeiiio ueo? a Aeaia?oaiaio? ianeoaiaoaaiiy
VIP-ee??io?a I?eaaoAaieo . Oaeei /eiii oea iiai?noth a?aeiia?aea?
i?ioeiiaeaaeiei ii?iai.

C iaeyaeo ia iayai?noue o aaieo aeaeo?iiii-ia/enethaaeueii? oaoi?ee ?
eiii’thoa??a, c iaoith caaacia/aiiy oi?aa?naeueii? caoeuaiino?
onoaoeoaaiiy, ? aeoiaey/e c ieaioaaiiy i?ei?uaiiy iiaeia ?aeiiaiaeoaaoe
iniauaiiy aeaiiai i?ei?uaiiy aeaiia ii?ioeiaeie aiaiaaanieeaie oeio AI –
5.

AENIIAEE

I?iaaaeai? a ?iaio? aeine?aeaeaiiy aeicaieythoue c?iaeoe ianooii?
aeniiaee.

Aeiiii?/ia c?inoaiiy ? caaacia/aiiy aoaeoeaieo oiia aeey ?icaeoeo
i?eaaoiiai naeoi?o, iie?auaiiy nioe?aeueiiai caoenoo oa aeia?iaooo
ianaeaiiy iiaeeea? eeoa ca oiia aoaeoeaiiai ?icaeoeo aaie?anueei?
nenoaie ye iaeiiai c aieiaieo aeaiaio?a ?eieiai? aeiiii?ee.

?icaeoie aaie?anueei? nenoaie ia? aooe ni?yiiaaiee ia ca?eueoaiiy
ianya?a ianeoaiaoaaiiy i?aei?e?inoa oa ianaeaiiy a on?o ?aa?iiao e?a?ie.
E?aaeeoe iiaeii? noaoe aeinooiieie oa i?eaaaeeaeie, aaie?anuee? iineoae
– ??ciiiai?oieie ca aeaeaie oa oiiaaie.

?ic?iaeai? Iaoe?iiaeueiei aaieii Oe?a?ie “Iniiai? canaaee
a?ioiai-e?aaeeoii? iie?oeee ia 2003 ??e”, “Eiiieaenia i?ia?aia ?icaeoeo
aaie?anueei? nenoaie Oe?a?ie ia 2003 – 2005 ?iee” ? neeaaeiaith
/anoeiith caaaeueiiaeiiii?/ii? iie?oeee Oe?a?ie.

?acii c aeaiaioaie noaa?e?caoe?? aaie?anueea nenoaia Oe?a?ie ia? iaai?
iaaeie?ee, ui noinothoueny ye aaciina?aaeiuei aaie?anueei? nenoaie
(iaaeinoaoi?e ??aaiue eai?oae?caoe??, a?aenooi?noue a aaieao aoaeoeaieo
iaoai?ci?a oa ?ino?oiaio?a oi?aae?iiy ?eceeaie oiui) oae ? aeioe/ieo aei
ia? noa? (iia?euei? oaiie ?eieiai? o?ainoi?iaoe?? oa ?ano?oeoo?ecaoe??
?aaeueiiai naeoi?o aeiiii?ee, neaaeee oa iaaeinoaoiuei i?ici?ee
o?iainiaee noai cia/ii? /anoeie noa’?eo?a ainiiaea?thaaiiy oiui).

Ca ia??iae noaiiaeaiiy aaie?anueei? nenoaie Oe?a?ie aoee ?ic?iaeai? oa
ai?iaaaeaeai? aaie?anuee? i?iaeoeoe oa iineoae aeey th?eaee/ieo in?a oa
ianaeaiiy, ye? i?eoaiaii? ?eieia?e aeiiii?oe?.

Ia?aaaaeia /anoeia oeeo i?iaeoeo?a, ye c oi/ee ci?o ianya?a, oae ? c
oi/ee ci?o ani?oeiaioo, a?aeiinyoueny aei iia?aoe?e e?aaeeooaaiiy.
Noaiii ia e?iaoeue 2002 ?ieo ieoiia aaaa i?ioeaioieo aeioiae?a aaie?a
a?ae e?aaeeooaaiiy o?ce/ieo oa th?eaee/ieo in?a noaiiaeea iiiaae 60%
a?ae caaaeueii? noie aeioiae?a aaie?anueei? ae?yeueiino?.

?acii c oeei niaeo? oa ianyae e?aaeeoieo iineoa caeeoathoueny aeineoue
iaiaaeaieie – a iniiaiiio oea i?yia ei?ioeino?ieiaa e?aaeeooaaiiy –
oiae? ye no/ani? oiiae ainiiaea?thaaiiy aeiaaathoue iiaeo oi?i oa
iaoiae?a e?aaeeoii? i?aeo?eiee.

Iacaaaeath/e ia aenie? ianyae e?aaeeooaaiiy, iio?aae aeiiii?ee a
e?aaeeoi?e i?aeo?eioe? eeoathoueny caeaa?eueoiai iacaaeiaieaieie.
Cia/iith i??ith oaea neooaoe?y i?iaeeeoiaaia aenieei ??aiai i?ioeaioieo
noaaie. I?iaeaia aeniei? aa?oino? e?aaeeo?a iaoiiaeaia oaeeie oaeoi?aie:

– i?ioeaioi? noaaee ciooai? ia?ae?eaaoe ?ecee iaiiaa?iaiiy e?aaeeo?a, a
oiio /ene? ?ioeie iice/aeueieeaie;

– iaaoaeoeaiith no?oeoo?ith aeo?ao aaie?a, eiee i?ioeaioi? aeioiaee
aenooiathoue ia o?eueee eiiiainaoi?ii i?ioeaioieo aeo?ao, aea ? /e ia
?aeeiei aeaea?aeii iie?eooy aeo?ao aaei?i?no?aoeaieo;

– iaaeineiiaeith i?aeoeeith oi?aae?iiy e?aaeeoiei ?eceeii;

– iaaeinoaoiueith eiieo?aioe??th ia ?eieo aaie?anueeeo iineoa oa
aenieith aa?o?noth caeo/aieo eioo?a.

Iacaaeiaieaiiy iio?aa aeiiii?ee a e?aaeeoao i?iyaey?oueny o aocueeino?
ani?oeiaioo e?aaeeoieo iineoa aeey ??cieo a?oi ee??io?a.

Aaaeeeaei ia nueiaiaei?oi?e aeaiue ?icoe?aiiy ani?oeiaioo e?aaeeoieo
iineoa, iie?ioaiiy ?o yeino?, ai?iaaaeaeaiiy iia?oi?o aaie?anueeeo
oaoiieia?e.

Iniiai? iai?yiee oaeineiiaeaiiy iaoai?cio cae?eniaiiy e?aaeeoieo
iia?aoe?e eiia?oe?eieo aaie?a ia?aaeaa/athoue ?icoe?aiiy ianya?a oa
niaeo?o aaie?anueeeo i?iaeoeo?a ? iineoa aeey ?aaeueiiai naeoi?a
aeiiii?ee ? ianaeaiiy a naia:

– ?icoe?eoe noa?o canoinoaaiiy ?iioaee oeyoii aaeineiiaeaiiy
caeiiiaeaa/i? oa ii?iaoeaii? aace aeey ?aae?caoe?? iaoai?cio aeaiiai
aeaeo e?aaeeooaaiiy ? aoaeoeaiiai ooieoe?iioaaiiy ia?aeiiiai ?
aoi?eiiiai ?eie?a ?iioa/iiai o?iainoaaiiy, caaacia/aiiy ia
caeiiiaeaa/iio ??ai? ?aaeueii? iiaeeeaino? caa?iaiiy e?aaeeoi?ii
noyaiaiiy ? ?aae?caoe?? caeeaaeaiiai iaeia, caaacia/aiiy iaae?eii?
nenoaie ?a?no?aoe?? caie?, noai?aiiy aea?aeaaiiai caiaeueiiai eaaeano?o
oa ?a?no?o ia?ooiiiai iaeia;

– a?eueo aeoeaii aeei?enoiaoaaoe eiini?oe?oiia e?aaeeooaaiiy;

– ?icoe?thaaoe oi?ie e?aaeeooaaiiy i?aei?e?inoa iaeiai oa na?aaeiueiai
a?ciano;

– ca?eueoeoe niaeo? oa oa?eoi??aeueia ioiieaiiy e?aaeeoieie iineoaaie
ianaeaiiy, a oiio /ene? e?aaeeooaaiiy iieiae? ia i?eaeaaiiy aeeoea oa
o?iainoaaiiy iaa/aiiy, niiaeea/a e?aaeeooaaiiy;

– aeoeai?oa aeei?enoiaoaaoe e?ceiaia? noaie e?aaeeooaaiiy, cie?aia aeey
i?aeo?eiee i?aei?e?inoa n?euenueeiai ainiiaea?noaa oa noa?e iineoa;

– noai?eoe nenoaio ?ice?eooy ?ioi?iaoe?? i?i aeia?inia?nia aeeiiaiiy
iice/aeueieeaie ciaia’ycaiue ia?aae aaieaie, aeey /iai ia?aaeaa/eoe
noai?aiiy nenoaie iacaeaaeieo ?aeoeiaiaeo aaaionoa, noai?aiiy e?aaeeoieo
ath?i;

– iiai?oa aeei?enoiaoaaoe na?oiaee aeina?ae uiaei canoinoaaiiy
iaeiie/oaaeueieo noai caeo/aiiy eioo?a ianaeaiiy aei aaie?a;

– i?aeaeueoe ?ieue aaie?a o cae?eniaii? aeia??/eo iia?aoe?e, cie?aia a
oi?aae?ii? iaeiaeie oiiaeaie.

– caioi/aiiy aeiaaino?ieiaeo e?aaeeo?a oa aaie?anueeeo ?iaanoeoe?e o
ae?iaie/o noa?o;

– cieaeaiiy i?ioeaioieo noaaie ca e?aaeeoaie aaie?a, iaaeaieo o
?aaeueiee naeoi? aeiiii?ee;

– i?iaaaeaiiy uieaa?oaeueiiai aiae?co ieaoini?iiiaeiino?,
e?aaeeoi?nueei? oa aeaa?oi?nueei? caai?aiaaiino? i?aei?e?inoa, ye?
io?eiaee e?aaeeoe, oa caaacia/aiiy ?o iiaa?iaiiy.

– noai?aiiy caaaeueiiaea?aeaaiiai ?a?no?o ia?ooiiiai iaeia;

– noai?aiiy oiia aeey iiaeaaaeaiiy ae?yeueiino? oiiaeiaiai oa no?aoiaiai
?eie?a.

O aeai?e aeeieiii?e ?iaio? ?icaeyioo? oai?aoe/i? aniaeoe aaie?anueeiai
e?aaeeooaaiiy, ia aac? o?e?? “O” I?eaaoAaieo c?iaeai? aiae?c iieaciee?a
e?aaeeoiiai ii?ooaey ? ioe?iea e?aaeeoii? ?iaioe o?e??. Aeyaeai?
iaaaoeai? oaiaeaioe?? ye oi:

– iecueea ieoiia aaaa e?aaeeoiiai ii?ooaey a /enoeo aeoeaao;

– cieaeaiiy ieoiii? aaae iaa?ae?aoo?a o e?aaeeoiiio ii?ooae?;

– ca?eueoaiiy ieoiii? aaae aeaieiaeo e?aaeeo?a;

– aeniea ieoiia aaaa aaeeeeo e?aaeeo?a.

Aeaii ?aeiiaiaeaoe?? c iie?ioaiiy e?aaeeoii? iie?oeee. Ia?aaeaa/aii
ai?iaaaeaeaiiy ianooiieo caoiae?a:

a) ca?eueoaiiy ia’?io e?aaeeoiiai ii?ooaey a /enoeo aeoeaao aaieo ca
?aooiie ?icaeoeo iiaeo ia?niaeoeaieo iai?yie?a e?aaeeooaaiiy ?
aeei?enoaiiy ?aca?a?a ee??ionueeiai iioaioe?aeo o?e??;

a) iaiao?aei?noue ciaioaiiy ieoiii? aaae aaeeeeo e?aaeeo?a a caaaeueiiio
e?aaeeoiiio ii?ooae?;

a) cieaeaiiy e?aaeeoieo ?ecee?a ca ?aooiie ciaioaiiy aaae aeaieiaeo
e?aaeeo?a, a oaeiae ca aeiiiiiaith aeei?enoaiiy iaoaiaoe/ieo iiaeaeae,
i?e i?iaaaeaii? o?iainiaiai aiae?co ? iii?oi?eiao e?aaeeo?a
iice/aeueiee?a.

A ?iaio? oaeiae ?icaeyioo? noai, ia?niaeoeae noai?aiiy oa ?icaeoeo
no/anieo ?ioi?iaoe?eieo nenoai ? oaoiieia?e a aaie?anuee?e noa??.
?icoe?aiiy niaeo?o oa ianya?a aaie?anueeeo i?iaeoeo?a iaiiaeeeaa aac
a?aeiia?aeiiai oaoiieia?/iiai ?icaeoeo aaie?anueeeo iia?aoe?e ?
ai?iaaaeaeaiiy aeniei oaoiieia?/ieo o?iainiaeo ?ino?oiaio?a ia iniia?
aeei?enoaiiy ia?aae? ?ioa?iao, a oaeiae noai?aiiy noia?ia?eao?a
o?iainiaeo ?ioa?iao-iineoa. Oea ia?aaeaa/a? noai?aiiy a?aeiia?aeieo
nenoai caoenoo ?ioi?iaoe?? i?e iaaeaii? iineoa ia aaie?anueeeo oa
o?iainiaeo ?eieao aeey caiia?aaiiy iiaeeeaino? aeei?enoaiiy oao?aenueeeo
ae?e c aaie?anueeeie aeaeo?iiieie aeieoiaioaie.

Aeeiiaiee a aeeieiii?e ?iaio? ?ic?aooiie ia?aeiieo cania?a
iiaeaaea-aan?iiy aeey i?ei?uaiiy Aeaia?oaiaioo ianeoaiaoaaiiy
VIPee??io?a I?eaaoAaieo, na?ae/aoue i?i eiai iiaio a?aeiia?aei?noue
i?ioeiiaeaaeiei ii?iai.

NIENIE AEEI?ENOAIEO AeAEA?AE

1. Eiinoeoooe?y Oe?a?ie: I?eeiyoa ia i’yo?e nan?? Aa?oiaii? ?aaee
Oe?a?ie 28.06.1996 ?. – E.: I?ana Oe?a?ie, 1997 – 80 n.

2. Caeii Oe?a?ie “I?i Iaoe?iiaeueiee aaie Oe?a?ie” a?ae 20.05.1999 ? ?
679–XIV // Caeiiiaeaa/? ? ii?iaoeai? aeoe c aaie?anueei? ae?yeueiino?
(Aeiaeaoie aei aeo?iaeo “A?niee Iaoe?iiaeueiiai aaieo Oe?a?ie) ,
1999.–?7.–N. 3–23.

3. Caeii Oe?a?ie “I?i aaiee ? aaie?anueeo ae?yeuei?noue” a?ae 07.12.2000
? ? 2121 – III // Caeiiiaeaa/? ? ii?iaoeai? aeoe c aaie?anueei?
ae?yeueiino? (Aeiaeaoie aei aeo?iaeo “A?niee Iaoe?iiaeueiiai aaieo
Oe?a?ie) , 2001.–?1.–N.3–46.

4. Caeii Oe?a?ie “I?i i?aei?e?iieoeoai” a?ae 07.02.1991 ?. N698–OII ?c
ci?iaie ? aeiiiaiaiiyie // http: // www.rada.kiev.ua

5. Caeii Oe?a?ie “I?i a?aeiiaeaiiy ieaoini?iiiaeiino? ai?aeieea aai
aeciaiiy eiai aaie?ooii “ a?ae 14.05.1992 ?. N2343–XII ?c ci?iaie ?
aeiiiaiaiiyie // http: // www.rada.kiev.ua

6. Caeii Oe?a?ie “I?i ainiiaea?nuee? oiaa?enoaa” a?ae 19.09.1991?
?1576–OII // http: // www.rada.kiev.ua

7. Caeii Oe?a?ie “I?i i?aei?e?inoaa” a?ae 27.03.1991 ? ?887–OII // http:
// www.rada.kiev.ua

8. Caeii Oe?a?ie “I?i canoaao” a?ae 02.10.1992 ?. ?2654 ?c ci?iaie ?
aeiiiaiaiiyie // http: // www.rada.kiev.ua

9. Caeii Oe?a?ie “I?i ieao?aei? nenoaie oa ia?aeac a?ioae a Oe?a?i?”
a?ae 5.04.2001 ?. N 2346III ?c ci?iaie ? aeiiiaiaiiyie // http: //
www.rada.kiev.ua

10. Caeii Oe?a?ie “I?i i?aei?e?inoaa a Oe?a?i?” a?ae 27.03.1991 ?.
?888–XII ?c ci?iaie ? aeiiiaiaiiyie // http: // www.rada.kiev.ua

11. Eiaeaen caeii?a i?i i?aoeth Oe?a?ie a?ae 10.12.1971 ? ?322–VIII ?c
ci?iaie ? aeiiiaiaiiyie // http: // www.rada.kiev.ua

12. Caeii Oe?a?ie “I?i ioi?iio i?aoe?” a?ae 14.10.1992 ? ?2694–XII ?c
ci?iaie ? aeiiiaiaiiyie // http: // www.rada.kiev.ua

13. Caeii Oe?a?ie “I?i iiaeaaeio aaciaeo” a?ae 17.12.1993 ?. ?3745–XII
?c ci?iaie ? aeiiiaiaiiyie // http: // www.rada.kiev.ua

14. Iieiaeaiiy IAO “I?i e?aaeeooaaiiy” a?ae 28.09.1995 ?. ? 246 ?c
ci?iaie ? aeiiiaiaiiyie // http: // www.rada.kiev.ua

15. Iinoaiiaa I?aae?iiy IAO “I?i ii?yaeie ?aaoethaaiiy ae?yeueiino?
aaie?a a Oe?a?i? “ a?ae 28.08.2001 ?. ? 368 ?c ci?iaie ? aeiiiaiaiiyie
// http: // www.rada.kiev.ua

16. Iinoaiiaa I?aae?iiy IAO “I?aaeea aooaaeoa?nueeiai iae?eo i?ioeaioieo
oa eii?n?eieo aeioiae?a ? aeo?ao aaie?a“ a?ae 25.09.1997 ?. ?316 ?c
ci?iaie ? aeiiiaiaiiyie // http: // www.rada.kiev.ua

17. Iinoaiiaa I?aae?iiy IAO a?ae 6.07.2000 ?. ? 279 i?i caoaa?aeaeaiiy
Iieiaeaiiy “I?i ii?yaeie oi?ioaaiiy oa aeei?enoaiiy ?aca?ao aeey
a?aeoeiaeoaaiiy iiaeeeaeo ao?ao ca e?aaeeoieie iia?aoe?yie aaie?a” ?c
ci?iaie ? aeiiiaiaiiyie // http: // www.rada.kiev.ua

18. Iinoaiiaa I?aae?iiy IAO a?ae 23.03.1999 ?. ?136 i?i caoaa?aeaeaiiy
?ino?oeoe?? “I?i ii?yaeie cae?eniaiiy eiio?ieth ? io?eiaiiy e?oeaic?e ca
aenii?oieie, ?iii?oieie oa e?ceiaiaeie iia?aoe?yie” ?c ci?iaie ?
aeiiiaiaiiyie // http: // www.rada.kiev.ua

19. Iinoaiiaa I?aae?iiy IAO a?ae 10.06.1999 ?. ?280 i?i caoaa?aeaeaiiy
“I?aaeea i?aai?caoe?? caoenoo aeaeo?iiieo aaie?anueeeo aeieoiaio?a” ?c
ci?iaie ? aeiiiaiaiiyie // http: // www.rada.kiev.ua

20. Aeuee a?a?o?aaeiee noae Oe?a?ie ?ic’yniaiiy a?ae 06.10.94 ?. N
02–5/706 “I?i aeaye? ieoaiiy i?aeoeee ae??oaiiy nii??a, iia’ycaieo c
oeeaaeaiiyi oa aeeiiaiiyi e?aaeeoieo aeiaiai??a” ?c ci?iaie ?
aeiiiaiaiiyie // http: // www.rada.kiev.ua

21. Aaoiiaoece?iaaiiua nenoaiu ia?aaioee oeiainiai–e?aaeeoiie
eioi?iaoeee / Iiae ?aae. i?io. A.N. ?iaeiiaa. – I.: Oeiainu e
e?aaeeo,1990.–250n.

22. Aaoiiaoece?iaaiiua eioi?iaoeeiiiua oaoiieiaee a yeiiiieea: O/aaiee /
Iiae ?aae. i?io. A.A.Oeoa?aiei. – I.: Eiiiuethoa?, THIEOE, 1998.254 n.

23. Aaiee e aaieianeea iia?aoeee: O/aaiee aeey aocia / Iiae ?aae. A.O.
AEoeiaa– I.: Aaiee e ae?aee, THIEOE, 1997. – 471 n.

24. Aaiee e aaieianeia aeaei / Iiae ?aae. E.O. Aaeaaaiiaa.– NIa
Ecaeaoaeuenoai “Ieoa?”, 2000. – 256 n. – (Na?ey “E?aoeee eo?n).

25. Aaieianeia aeaei: O/aaiee / Iiae ?aae. I.E.Eaa?ooeia. – I.: Oeiainu
e noaoenoeea, 1998. – 227 n.

26. Aaie?anuee? iia?aoe??: I?ae?o/iee/ A.I.Ii?ic, I.?. Naaeoe,
I.O.Iooiae?ia oa ?i.; Ca ?aae. ae–?a aeii. iaoe, i?io.
A.I.Ii?ica.–E.:EIAO, 2000.–384 n.

27. Aaie?anueea ni?aaa: Iaa/aeueiee iin?aiee / Ca ?aae. i?io. ?.?.
Oe?eaea.–Oa?iii?eue: Ea?o–aeaio, 2001. –314 n.– (Na??y “Aaiee ?
a??ae?”).

28. Aaie?anueeee iaiaaeaeiaio: Iaa/aeueiee iin?aiee aeey aeueo
iaa/aeueieo caeeaae?a / I.Ee?e/aiei, ?. A?eaiei, A. sso/aiei. – E.:
Iniiae, 1999. – 671 n.

29. Aaieianeee ii?ooaeue–3 (Eieaa iaiaaeaea?a ii e?aaeeoai. Eieaa
iaiaaeaea?a ii ?an/aoai. Eieaa iaiaaeaea?a ii oiiaeiaei e o?anoiaei
iia?aoeeyi. Eieaa aaieianeiai aooaaeoa?a e aoaeeoi?a) / Ioa. ?aae.
Ei?iaia TH.E., ?oaei TH.A., Nieaeaoeei A.E. – I.: NIIEIOAE, 1995. – 752
n.

30. Aia?ia A.ss. Iniiae ?eieiai? aeiiii?ee. –E.: Eea?aeue, 1995. – 187
n.

31. Aanth?aiei I.A. Aaieanuee? iia?aoe??: Iaa/aeueiee iin?aiee.–E.: Oai
“Ciaiiy”, EII, 2000. – 243 n. – (Aeua ina?oa OO? noie?ooy).

32. Anooi aei aaie?anueei? ni?aae / Ca ?aae. I.?. Naaeoea. – E.: E?a?a,
1998. – 344 n.

33. A?oeeinuee?e A., Iaeiia/iee ss., Ia?ia??anueeee I. Eiioeaioe??
no?aoaa?? e?aaeeoiiai ?eceeo // Aaie?anueea ni?aaa. – 2000. – ?1 (31).–
N.37–41.

34. Aieioia A. I?aeaeuaiiy aoaeoeaiino? e?aaeeooaaiiy oeyoii ?iciiae?eo
ooieoe?e o e?aaeeoiiio i?ioean? // A?niee Iaoe?iiaeueiiai aaieo
Oe?a?ie.–2002. –?1.–N. 30–32.

35. A?eaeaeoe Ae.I., Ie?eiee A.I. Caaacia/aiiy e?aaeeoieo ciaia’ycaiue o
ae?yeueiino? aaie?a. – E.: ?noeia, 2001. – 256 n.

36. Aieoa A., Naiaithe E., Niiaaeaiei O. A?io?. E?aaeeo. Aaiee. –
Euea?a: “Oeaio? ?a?iie”, 1997. – 206 n.

37. A?io? oa e?aaeeo: I?ae?o/iee / Ca ?aae. i?io. A.N. ?aan?aa. –
Oa?iii?eue: Ea?o–aeaio, 2000. –510 n.

38. A?io?, aaiee oa e?aaeeo: o noaiao ? eiiaioa?yo: Iaa/aeueiee iin?aiee
/ Ca ?aae. A.E. Eooe?aa. – 2–aa aeae., ia?a?ia. –Oa?iii?eue: Ea?o–aeaio,
2000. – 225 n.

39. Aaeanthe A., Aaeanthe A. Ioe?iea e?aaeeoini?iiiaeiino?
iice/aeueiee?a: ui ioe?ith?ii? // A?niee Iaoe?iiaeueiiai aaieo Oe?a?ie.
–2001. –?5.– N. 54–56.

40. Aaeanthe A., Aaeanthe A. I?iaeaie ioe?iee e?aaeeoini?iiiaeiino?
iice/aeueiee?a // A?niee Iaoe?iiaeueiiai aaieo Oe?a?ie. – 2001. – ?9. –
N. 54–57.

41. Aaeanthe A., Aaeanthe A. Iaoiaeeea ioe?iee e?aaeeoini?iiiaeiino?
iice/aeueiee?a // A?niee Iaoe?iiaeueiiai aaieo Oe?a?ie. – 2002. – ?2. –
N. 39–45.

42. Aeaaeeeo Ae. Iniiai? oaiaeaioe?? ?icaeoeo e?aaeeoiiai ?eieo a
Oe?a?i?, aai Eieaeoeaiee ii?o?ao oe?a?inueeiai iice/aeueieea // A?niee
Iaoe?iiaeueiiai aaieo Oe?a?ie. – 2001. – ?9. – N. 49–53.

43. Aeaaeouaiei Ae. sse ioe?ieoe canoaao // Ia??e I?A. –2002.– ?1(41). –
N.16–17.

44. Aieoa A.I. Eiioeaiooaeuei? i?aeoiaee aei oi?aae?iiy i?iaeaiieie
e?aaeeoaie a eiia?oe?eieo aaieao // A?niee Iaoe?iiaeueiiai aaieo
Oe?a?ie. – 2000. – ?2.– N. 56–58.

45. A?ioiaie?aaeeoia oa aaie?anueea noaoenoeea // Atheaoaiue
Iaoe?iiaeueiiai aaieo Oe?a?ie. – 2003. –? 1. – N.79–115.

46. Aii/a?iaa I.A. E?c?ia ye oi?ia aoaeoeaii? i?aeo?eiee iaeiai
i?aei?e?iieoeoaa // O?iaine oa e?aaeeo.–2002.–?2.–N.7–11.

47. Aeieai Y.Aeae., Eyiiaye A.Aeae. Aeaiueae, aaieianeia aeaei e
aeaiaaeii–e?aaeeoiay iieeoeea / Ia?. n aiae. A. Eoeaoaae/a. – I., 1991.
– 844 n.

48. Aecthaethe I.A. I?iaeaie oi?aae?iiy aaie?anueeei e?aaeeoiei
ii?ooaeai a oiiaao noaiiaeaiiy ?eieiaeo a?aeiinei // Ca??iee iaoeiaeo
i?aoeue O.6.– Noie: AAI “I??y–1” EOAe, 2002. – N.160–167.

49. ??ueii?ia I.A. Aaie?anuee? ?ioi?iaoe?ei? nenoaie: Iaa/aeueiee
iin?aiee. – E.: EIAO, 2000. – 220 n.

50. AEeaeaoeueeee A.Oe., Aeaeeae?ae A.N., Iaeueieeia I.A. Iniiae ioi?iie
i?aoe?. Iaa/aeueiee iin?aiee. – Aeae. 4–oa, aeiiiaiaia. – Euea?a: Ao?oa,
2000. – 350 n.

51. C?i?ia I.A. Iii?oi??ia o i?ioean? e?aaeeo?aaiiy // Ca??iee iaoeiaeo
i?aoeue O.4.– Noie: AAI “I??y–1” EOAe: ?i?oe?aoeaa, 2000. – N.271–277.

52. Ca?oaa I.Ae. Aaie?anueeee iaiaaeaeiaio oa aoaeeo. – E.:
“Aeaeaaieoeoai E?a?a” OIA, 1996. – 234 n.

53. ?aan?a A., Eeaie?a I. Aeiiii?/iee ci?no oa oi?ie no?aooaaiiy
e?aaeeo?a // A?niee Iaoe?iiaeueiiai aaieo Oe?a?ie. – 1998. – ? 5 – N.
42–46.

54. Eioi?iaoeeiiiua oaoiieiaee a yeiiiieea / Iiae ?aae. A.A.Aeeea. – I.:
Oeiainu e noaoenoeea, 1996. – 184 n.

55. Ea?iaiia ?.A. Aaie?anueea i?aai Oe?a?ie: Iaa/aeueiee iin?aiee. –
Oa?e?a: Eiinoi, 2000. – 464 n.

56. Ea?iia A.A. Ineoieiaey i?eiyoey oi?aaeai/aneeo ?aoaiee / Iiae ?aae.
ae–?a ineoie. iaoe, aeaaeaieea ?AI, i?io.. A.Ae.Oaiae?eeiaa. – I.:
TH?eno, 1998. – 234 n.

57. Eiaaeue/oe A.O. Aaie?anueeee e?aaeeo: i?aaia? caniae iiaa?iaiiy –
E.: O–ai “Ciaiiy”, EII, 2001. – 150 n.

58. Eiaaeaiei A.A. Iniaeeaino? e?aaeeooaaiiy i?aei?e?inoa ? i?aai?caoe?e
o no/anieo oiiaao // O?iaine Oe?a?ie. – 1998. – ? 10. – N. 84–88.

59. Eiaaanthe I.?. Aeiiii?/iee aiae?c ae?yeueiino? eiia?oe?eieo aaie?a ?
i?aei?e?inoa: Iaa/aeueiee iin?aiee. – E.: Aeaeaaie/ee ae?i “Nea?ae”,
2001. – 234 n.

60. E?aaeeoiee ?ecee eiia?oe?eiiai aaieo: Iaa/aeueiee iin?aiee / A.A.
A?oeeinueeee, I.A. Ia?ia??anueeee, ss.N. Iaeiia/iee, A.?.Aaeeei?aaiaiei;
Ca ?aae. A.A. A?oeeinueeiai. – E.: O–ai “Ciaiiy”, 2000. – 251 n.

61. Ea?eei O.?. Iaeiei A.?. Aiaeec oeiainiaio io/aoia (ia iniiaa IAA?):
O/aaiee. – I.: EIO?A–I, 1999. – 448 n.

62. Ea?aaaaeiaa I., ?anioo?ia E. I?iaeaie iioei?caoe?? no?oeoo?e
e?aaeeoiiai ii?ooaey eiia?oe?eiiai aaieo// Aaie?anueea ni?aaa. – 2000. –
?2 (32).– N.29–33.

63. E?iae?aoeueea E. Oi?ioaaiiy ? aeei?enoaiiy ?aca?a?a i?ae e?aaeeoi?
?eceee oa iaoiaeeea iae?eo oeeo iia?aoe?e o eiia?oe?eieo aaieao Oe?a?ie
// Aaie?anueea ni?aaa. – 2000. – ?3 (33). – N.33–38.

64. Eiiiai??oeue N. I?n?y oe?a?inueeeo aaie?a – e?aaeeooaaoe aeiiii?eo
// A?niee Iaoe?iiaeueiiai aaieo Oe?a?ie. – 2000. – ?8. – N. 44–50.

65. Eaaoo?i A.Ae. E?aaeeooaaiiy: oai??y ? i?aeoeea: Iaa/aeueiee
iin?aiee. –E.: O–ai “Ciaiiy”, 2000. –215 n.

66. Eaeei I.A., Eyoaiei TH.?. O?iainia? oaiaee: Iaa/.iin?a. – E.:
“Ae?ss”, 2000. – 102 n.

67. Eiaiaea Ae.I. Iaoiaeieia?/i? iniiae oi?aae?iiy ?eceeaie a
eiia?oe?eieo aaieao // Ca??iee iaoeiaeo i?aoeue O.6.– Noie: AAI “I??y–1”
EOAe, 2002. – N.238–243.

68. Iae?e oa aoaeeo o eiia?oe?eieo aaieao. / A.I. Aa?aneiiae/, O.A.
E?eaia’yc, I.A. Iaco??i oa ?i.; Ca ?aae. ae–?a aeii. iaoe, i?io.
A.I.Aa?aneiiae/a. – Euea?a: “Oai?en”, 1999. –512 n.

69. Iia?aoe?? eiia?oe?eieo aaie?a / ?. Eioeianueea, A. ?e/ae?anueea, A.
Oaaa/oe, ss. A?oaecaae/, I. Aicithe. – 2–aa aeae., aeiiiai. – Euea?a:
EA? IAO, 2001. – 342 n.

70. Ieueoaiue A.E. Aaieianeia e?aaeeoiaaiea: ?inneeneee e ca?oaaaeiue
iiuo: i?aaeinoaaeaiea e?aaeeoa, iaania/aiea aica?aoa, i?aaeoi?aaeaeaiea
i?anooieaiee. – I.: ?AeE, 1997. –352 n.

71. Iniiae aaieianeiai iaiaaeaeiaioa / Iiae ?aae. I.E.Eaa?ooeia.
–I.:EIO?A–I, 1995. – 216 n.

72. Iniiau aaieianeiai aeaea / Iiae ?aae. ae.y.i. A.I.Ii?ica. – E.:
Ciaiea, 1994. – 342 n.

73. Ie?eiee Ae.?. Oi?aae?iiy e?ea?aei?noth eiia?oe?eiiai aaieo oa
iioei?caoe?y o?iainiaiai ?acoeueoaoo // A?niee Iaoe?iiaeueiiai aaieo
Oe?a?ie.–2001.–?8.– N. 28–29.

74. I?ae Ae.A. I?iaeaii? e?aaeeoe eiia?oe?eieo aaie?a: iniiai?
ia?aaeoiiae aeieeiaiiy oa caoiaee aieeao // O?iaine oa
e?aaeeo.–2002.–?12.–N. 48–53.

75. Iaiiaa A.N. E?aaeeoiay iieeoeea eiiia?/aneiai aaiea. – I.: Aeain,
1997.–275 n.

76. Iieo?aiai Ae., Oi?ae O. Iniiae aaieianeiai aeaea. – I.: EIO?A – I,
1996.–624 n.

77. Iaiooa A. I?aaiaa iniiaa aaie?anueeiai e?aaeeooaaiiy // A?niee
Iaoe?iiaeueiiai aaieo Oe?a?ie. – 2000. – ?12. – N. 35–40.

78. Iooiae?ia I. Eeeiaiei A. iniiai? iai?yie ?aaoethaaiiy e?aaeeoiiai
?eceeo// A?niee Iaoe?iiaeueiiai aaieo Oe?a?ie. – 1999. – ?5. – N. 49–53.

79. I?eiinoea E.I. O?iainiaee iaiaaeaeiaio aaieo: Iaa/aeueiee iin?aiee.
– E.:EIAO, 1999.–280 n.

80. ?iaa/ ?.O., Naiaecthe I.A., Aioiithe A.A. ?ioi?iaoe?ei? nenoaie
oo?iainiai–e?aaeeoieo onoaiiaao: Iaa/. iin?aiee. – 2–aa aeae., ia?a?ia.
?aeii. – E.: EIAO, 2001. – 239 n.

81. ?ioc Ieoa? N. Aaieianeee iaiaaeaeiaio / Ia?. n aiae. ni 2–ai ecae. –
I.: “AeaeiEOAe”, 1995.–768 n.

82. ?anioo?ia E. Oi?ioaaiiy e?aaeeoiiai ii?ooaey eiia?oe?eiiai aaieo c
o?aooaaiiyi ?eceeo// Aaie?anueea ni?aaa. – 1999. – ? 4 (28). – N. 36–42.

83. ?ya?i?ia E. Oai??y ? i?aeoeea e?aaeeoieo a?aeiinei a Oe?a?i? //
A?niee Iaoe?iiaeueiiai aaieo Oe?a?ie. – 2002. – ?1. – N. 26–29.

84. ??/iee ca?o I?eaaoAaieo // http: // www.privatbank.ua

85. Neoiee A.O., Iena?aanueea O.A., ??ueii?ia I.A., E?a?aa I.N. Iniiae
?ioi?iaoe?eieo nenoai: Iaa/. iin?aiee / Ca ?aae. A.O. Neoieea. – E.:
EIAO, 1997.–252 n.

86. Neiee Aeae. Oi?aaeaiea oeiainaie a eiiia?/aneeo aaieao. – I.:
Natallaoo, 1994.–893 n.

87. Noaeueiao A.N., ?i?oaiia A.I., Naei ?.A., Eaiaeeaea I.I., Naa/aiei
A.N., A??theia A.A. Aeiiii?/ia ?ioi?iaoeea. – Noie: Aeaeaaieoeoai
“Neiaiaeaiueia”, 2000. – 260 n.

88. Nooaaeei O. Iniiai? iai?yiee e?aaeeoii? iie?oeee eiia?oe?eieo aaie?a
// Aaie?anueea ni?aaa. – 2002. – ?2 (26). – N. 43–48.

89. Oeiioe O. Eio. Oi?aaeaiea aaieii / Ia?. n aiae. a 5–oe eieaao, 6–oe
/anoyo. *anoue V. –Ooa: Niaeo?, 1993. – 192 n.

90. Onineei A.I. Nia?aiaiiue eiiia?/aneee aaie: oi?aaeaiea e iia?aoeee.
– I.: EIO “Aaca?–Oa??i”, 1994. – 320 n.

91. Oeiainu, aeaiaaeiia ia?auaiea e e?aaeeo: O/aaiee / Iiae ?aae. A.E.
Nai/aaiaa, A.E A?oeiiaa. – I.: Ecae–ai “I?iniaeo”, 2000. – 496 n.

92. *aeeianeee ss.?. Ia?niaeoeae ?icoe?aiiy oa ?icaeoeo aeae?a
aaie?anueeiai e?aaeeoo // Ca??iee iaoeiaeo i?aoeue; O.6. – Noie: AAI
“I??y–1” EOAe, 2002. – N.211–216.

93. *aeeianeee ss.?. Iai?yiee oaeineiiaeaiiy e?aaeeoieo a?aeiinei
eiia?oe?eieo aaie?a c i?aei?e?inoaaie oa i?aai?caoe?yie // Ca??iee
iaoeiaeo i?aoeue; O.4.– Noie: AAI “I??y–1” EOAe, 2002. – N.195–202.

94. THuaiei A.A., Naa/aiei A.N., Oeieie N.E., Iiaae ?.I., No?aoa?/oe
A.I. Ieao?aei? nenoaie. – E.: Iaoe?iiaeueiee aaie Oe?a?ie, 1998. – 254
n.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019