38

КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА

на тему: «СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ»

Вступ

Діяльність банків на валютних ринках, що полягає в управлінні активами і
пасивами в іноземній валюті та в банківських металах, пов’язана з
валютними ризиками (одним з елементів ринкового ризику), які виникають у
зв’язку з використанням різних валют і банківських металів під час
проведення банківських операцій.

Актуальність роботи обумовлена тим, що однією з передумов успішного
функціонування будь-якої фінансово-кредитної установи є її спроможність
керувати у певних макроекономічних умовах власними ризиками. В країнах з
перехідною економікою, яким здебільшого притаманна нестабільність
макроекономічної ситуації та висока волатильність (мінливість)
параметрів фінансового ринку, менеджмент ринкових ризиків набуває
особливого значення.

Валютні ризики є частиною комерційних ризиків, яким піддані учасники
міжнародних економічних відносин. Валютні ризики це небезпека валютних
втрат у результаті зміни курсу валюти ціни (позики) стосовно валюти
платежу в період між підписанням чи контракту кредитної угоди і
здійсненням платежу. В основі валютного ризику лежить зміна реальної
вартості грошового зобов’язання в зазначений період. Валютному ризику
піддаються обидві боки-учасники угоди.

Метою курсової роботи є обґрунтування необхідності використання банками
України в практичній роботі розроблених і досліджених методик оцінки
валютних ризиків та встановлення і контролю лімітів відкритої валютної
позиції і операційних лімітів, у тому числі на проведення операцій з
похідними фінансовими інструментами, а також при визначенні розміру
капіталу, що необхідний для покриття валютного ризику.

Об’єктом дослідження є управляння валютними ризиками банку

Предметом дослідження є специфіка управляння валютним ризиком на
прикладі АКБ “Базис».

У процесі роботи використані статистично-економічні, графічні,
розрахункові та системно-аналітичні методи, техніко-економічний аналіз і
економіко-математичне моделювання.

Валютний ризик належить до категорії ринкового ризику. Під валютним
ризиком розуміють можливість одержання банком грошових збитків або
зменшення вартості його капіталу внаслідок несприятливих змін валютних
курсів між моментом придбання і моментом продажу позицій у валюті. З
економічної точки зору валютний ризик є наслідком незбалансованості
активів і пасивів щодо кожної з валют за термінами і сумами.

1. теоретичні засади управління валютним ризиком банку

1.1 Поняття, головні чинники виникнення та індикатори валютного ризику
банку

Всі учасники міжнародного валютного ринку піддаються валютним ризикам,
тобто небезпеці втрат при здійсненні тих чи інших операцій. Валютні
ризики пов’язані з інфляцією і коливанням валютних курсів. Якби обмінні
курси були фіксованими, то не існувало б валютних ризиків. Об’єктивною
основою валютного ризику є те, що в довгостроковому плані валютні курси
залежать від економічного становища різних країн, а в короткостроковому
– від рішень державних органів з економічних питань, спекулятивних
операцій, чуток і очікувань, політичних подій і, нарешті, від
неправильних рішень ділерів [8, c. 385].

Експортери потерпають від збитків при зниженні курсу ціни по відношенню
до валюти платежу, оскільки вони отримують меншу реальну вартість у
порівнянні з контрактною. Для імпортера ризики виникають, якщо
підвищується курс валюти по відношенню до валюти платежу.

Для банку, котрий купує одну валюту і продає іншу, можливість ризику
залежить від його валютної позиції, тобто від співвідношення вимог і
зобов’язань банку в іноземній валюті. Якщо вимоги і зобов’язання щодо
конкретної валюти рівні, то валютна позиція вважається закритою, а при
неспівпадінні – відкритою. Відкрита валютна позиція може бути короткою,
якщо пасиви і зобов’язання по проданій валюті перевищують активи і
вимоги до неї, і довгою, якщо активи і вимоги по купленій валюті
перевищують пасиви і зобов’язання. Відкрита позиція, як довга, так і
коротка, завжди пов’язана з ризиком втрат, якщо до моменту купівлі
раніше проданої валюти і продажу раніше купленої курс цих валют
зміниться в несприятливому для банку напрямі.

Ризики обмінних курсів поділяються на [8, c. 387]:

— операційні;

— бухгалтерські (перерахункові);

— економічні.

Операційний валютний ризик – це такий ризик, котрому піддаються фірми і
приватні особи, коли майбутні платежі або отримані кошти повинні бути
виконані в валюті, майбутня вартість якої не визначена. Валютні ризики,
викликані змінами валютних курсів, можуть бути пов’язані з рухом готівки
та з активами. Вони можуть відбуватись в короткостроковій перспективі і
в довгостроковому періоді. Зміни обмінного курсу можуть призвести до
змін чинників виробництва, необхідних фірмі для виробництва, а також до
зміни доходів, отримуваних від випуску продукції. Ризик у
довгостроковому періоді (поточний) зачіпає весь обсяг інвестицій.

Перерахований валютний ризик відноситься до операції переведення
фінансових звітів компанії з однієї валюти в іншу. Він пов’язаний зі
зміною зареєстрованих даних про фінансовий стан компанії, викликаною

змінами валютного курсу, що використовується для перерахунку фінансових
звітів. Така проблема виникає для ТНК.

Економічний валютний ризик пов’язаний зі змінами вартості компанії, що
відбуваються внаслідок зміни обмінних курсів. Вартістю компанії
вважається ринкова ціна акції, помножена на кількість акцій, випущених в
обіг. Ринкова ціна акції – це ціна, за якої попит і пропозиція
дорівнюють одне одному.

Зміни обмінного курсу валют впливають на ринкову вартість компанії в
тому випадку, коли їх дія розповсюджується на очікувані надходження
грошових коштів.

Економічний валютний ризик є найпоширенішим видом ризику, пов’язаним з
валютними курсами. Він включає в себе і операційний, і пе-рерахунковий
ризики. З наслідками економічного валютного ризику, викликаного
несподіваними коливаннями курсів, можуть зіткнутися не лише міжнародні
фірми, але й фірми, які не пов’язані із зарубіжними угодами.

1.2 Маркетингова стратегія управління валютним ризиком банку

Ризик ринкової стратегії – ризик того, що банк неадекватно визначить
власний ринок чи не зможе забезпечити надання фінансових продуктів і
послуг, що створюють чи попит задовольняють вже існуючі потреби.

У зв’язку з тим, що курси абсолютно усіх валют, у тому числі і резервної
валюти – долара США, піддані періодичним коливанням унаслідок різних
об’єктивних і суб’єктивних причин, практика міжнародних економічних
відносин виробила підходи до вибору стратегії захисту від валютних
ризиків [5, c. 401].

Сутність цих підходів полягає в тому, що:

— приймаються рішення про необхідність спеціальних заходів для
страхування валютних ризиків;

— виділяється частина зовнішньоторговельного, контракту чи кредитної
угоди – відкрита валютна позиція, яка буде страхуватись;

— вибирається конкретний спосіб і метод страхування ризику.

У міжнародній практиці застосовуються три основних способи страхування
ризиків:

— односторонні дії одного з партнерів;

— операції страхових компаній, банківські та урядові гарантії;

— взаємна домовленість учасників угоди, д

На вибір конкретного методу страхування ризику впливають такі фактори,
як:

— особливості економічних і політичних відносин зі стороною —
контрагентом угоди;

— конкурентоздатність товару;

— платоспроможність контрагента угоди;

— діючі валютні і кредитно-фінансові обмеження в даній країні;

— термін покриття ризику;

— наявність додаткових умов реалізації угоди;

— перспективи зміни валютного курсу чи процентних ставок на ринку.

Світова практика страхування валютних і кредитних ризиків відображає
зміни, які відбулися у світовій економіці і валютній системі в цілому.
Найбільш простим і найпершим методом страхування валютних ризиків були
захисні застереження.

Хеджування на форвардних і ф’ючерсних ринках дає найнижчий рівень ризику
при заданому рівні хеджування [3, c. 90].

В практиці міжнародної диверсифікації портфеля існує ряд чинників, що
перешкоджають диверсифікації як засобу отримання переваг. До їх числа
відносяться:

— сегментованість ринків іноземних акцій та облігацій, що викликається

правовими бар’єрами, які обмежують інвестиції за кордоном;

— заборона для іноземців володіти національними компаніями;

— введення податку, який врівноважує ставки відсотка;

— різниця в організації ринку, методах торгівлі цінними паперами і
операціях (готівкові операції або форвардні операції);

— порядок встановлення цін на акції (котировка або аукціони);

— операційні та інформаційні витрати.

Часто основною перешкодою для міжнародної диверсифікації є проблеми
оподаткування.

Великі компанії можуть нести витрати, пов’язані з подоланням перешкод
міжнародній диверсифікації портфеля, але для більш дрібних корпорацій
часто витрати по диверсифікації перевищують вигоди. В останні роки
з’явились нові види цінних паперів, фінансових механізмів, котрі
дозволяють інвесторам зі скромними коштами скористатись перевагами
міжнародної диверсифікації. Основні з них – американські депозитні
розписки (АДР) й міжнародні взаємні фонди.

АДР – це різновидність цінних паперів, створена американськими банками,
котрі закупили велику кількість іноземного акціонерного капіталу і
депонували його на трастові рахунки. Потім продали свої частки власності
в трасті, що називаються АДР, інвесторам. Кількість випущених АДР може
дорівнювати кількості випущених акцій або бути меншою, тоді кожна АДР
еквівалентна одній або декільком акціям іноземного капіталу. Коли
іноземна компанія сплачує дивіденд, банк конвертує його в долари за
поточним обмінним курсом і розподіляє отримані кошти серед власників АДР
пропорційно кількості розписок у кожного з них. Функціонують вторинний
як біржовий, так і позабіржовий ринки АДР. Вартість АДР тісно пов’язана
з вартістю представлених ними іноземних акцій. Арбітраж слугує
підтриманню рівноваги між доларовою ціною АДР і відповідною їй акцією.
Якщо ціна АДР відрізняється від доларової вартості іноземних акцій при
конвертації за поточним обмінним курсом, то арбітражери вилучають з
цього прибуток. Якщо АДР продається дешевше, арбітражери продають
іноземні акції. Після конвертації отриманих від продажу коштів в долари
вони купують АДР, кількість яких в цьому випадку буде більшою, ніж при
варіанті рівності вартості АДР і відповідних їм акцій. Різниця, що
виникла, є прибутком арбітражерів. Це призводить до підвищення ціни на
АДР і зниження цін на іноземні акції.

Цей процес триває до тих пір, поки ціна АДР й іноземної акції, яка
стоїть за нею, не зрівняються [3, c. 92].

Банки за емісією і підтримання в обігу АДР збирають встановлену плату.

Міжнародні взаємні фонди також продають частку власності в наявних у них
портфелях цінних паперів. Співвласник взаємного фонду отримує доходи зі
всіх цінних паперів, що знаходяться в портфелі фонду, пропорційно своїй
частці. Інвестори вносять періодично платежі, необхідні для
функціонування фонду.

Міжнародне портфельне управління може здійснюватись на основі пасивного
або активного підходів.

Теоретичною основою пасивного управління є гіпотеза про ринкову
ефективність. Вважається, що коли вартість цінних паперів була
встановлена на ринку з урахуванням всієї доступної інформації, і ринок
раціонально прореагував на цю інформацію, то управління повинно
орієнтуватись на ринок, тобто будуватись на основі індексного методу
інвестицій. Це означає, що менеджер портфеля може інвестувати весь
портфель або значну частину в ринковий індекс або в набір цінних
паперів, прогнозована динаміка яких багато в чому відповідає ринковому
індексу (Standard and Poor 500, Nikkei 225, Financial Times All Shore
Index, індекс Доу-Джонса та ін.).

Пасивне управління розуміється як розміщення портфельних коштів на
провідних 20-25 національних фондових ринках пропорційно до ваги цих
ринків у світовому ринковому індексі. Необхідна лише інформація про
частки світової ринкової капіталізації в кожному компоненті індексу.

Активне управління вимагає складання значної кількості прогнозів і
аналізу. Необхідним є відбір фондових ринків і диверсифікація їх. Ринкам
з найкращими характеристиками присвоюються найбільші ваги в портфелі.
Потім проводиться відбір акцій в конкретних секторах промисловості. Для
цього необхідний значний обсяг інформаційних прогнозів.

Форвардний ринок – це ринок, на якому здійснюються термінові валютні
операції з іноземною валютою. Термінові (форвардні) угоди – це
контракти, за яких дві сторони домовляються про доставку домовленої
кількості валюти через певний строк після укладення угоди за курсом,
зафіксованим в момент її укладення [13, c. 237].

Інтервал в часі між моментом укладення і виконання угоди може бути від
1-2 тижнів, від 1 до 12 місяців, до 5-7 років. Курс валют за терміновою
угодою називається форвардним обмінним курсом. Він фіксується в момент
укладення угоди.

Курс валют за терміновими угодами відрізняється від курсу «спот».
Різниця між курсами «спот» і «форвард» визначається як скидка (дисконт –
dis або депорт – Д) з курсами «спот», коли курс термінової угоди

нижчий, або премія (рт або репорт – R), коли він вищий від курсу «спот».
Премія означає, що валюта котирується дорожче за угодою на строк, ніж за
готівковою операцією. Дисконт означає, що курс валюти за форвардною
угодою нижчий, ніж за угодою «спот».

Візьмемо 30-денний форвардний контракт з курсом 1,919 дол. за
англійський фунт стерлінгів за курсом «спот» 1,900. Перевищення
форвардного курсу над курсом «спот» становитиме у відсотках:

picscalex1000100090000033401000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02000200101200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
c6ffffffc00f0000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c00
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577090a66bb040000002d01000008000000320a6001560e
02000000303108000000320a6001f60d010000002c3108000000320a60013c0d01000000
303109000000320a60015a09030000003930306508000000320a60010009010000002c30
08000000320a6001640801000000313008000000320a6001e807010000002f3009000000
320a60017a05030000003930306508000000320a60012005010000002c3008000000320a
6001840401000000313009000000320a60010601030000003931396508000000320a6001
ac00010000002c3108000000320a600110000100000031311c000000fb0280fe00000000
00009001000000020002001053796d626f6c000079090a9d40f11200d89ff377e19ff377
2020f577090a66bb040000002d01010004000000f001000008000000320a6001020c0100
00003d3108000000320a60018e03010000002d310a00000026060f000a00ffffffff0100
000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00bb
090a66bb00000a0021008a0100000000000000005cf31200040000002d01000004000000
f0010100030000000000 (1.1)

або одну відсоткову місячну надбавку. Аналогічно обчислюється
перевищення курсу «спот» над форвардним курсом, тільки величина буде
від’ємною, що означає скидку.

Термінові угоди здійснюються для досягнення таких цілей:

— обмін валюти в комерційних цілях, завчасний продаж або купівля
іноземної валюти, щоб застрахувати валютний ризик;

— страхування портфельних або прямих інвестицій від ризику, пов’язаного
з пониженням курсу валюти;

— отримання спекулятивного прибутку за рахунок курсової різниці.
Спекулятивні операції можуть здійснюватись без наявності валюти.
Форвардний ринок вужчий, ніж ринок готівкових операцій. В основному
термінові угоди здійснюються з провідними валютами, великими
корпораціями або банками зі стійким кредитним рейтингом.

При укладанні форвардних угод курсові очікування (підвищення або
зниження курсу) не завжди виправдовуються. Відтак термінові контракти не
завжди підходять або не завжди доступні всім видам бізнесу. Чимало видів
бізнесу і більшість фізичних осіб шукають альтернативи форвардним
контрактам.

Однією з таких альтернатив є угода «своп», що поєднує готівкову і
термінову операції. Операція «своп» здійснюється у формі
купівлі-продажу, тобто у формі єдиної угоди: негайної поставки валюти за
курсом «спот» і одночасно форвардної угоди з тією ж валютою, за курсом з
урахуванням премії або дисконту в залежності від руху валютного курсу.
Операція «своп» використовується для:

— здійснення комерційних угод: банк одночасно продає іноземну валюту на
умовах «спот» і купує її на строк;

— придбання банком необхідної валюти без валютного ризику;

— взаємного банківського кредитування в двох валютах.

Операція «своп» є, по суті, хеджируванням, тобто страхуванням валютного
ризику шляхом створення зустрічних вимог і зобов’язань в іноземній
валюті.

Валютні опціонні контракти схожі на ф’ючерсні угоди. В них визначаються
кількість валют, строк погашення і ціна виконання. Так само як ф’ючерси,
опціони, котрими торгують на біржі, вимагають стандартизованої форми
контрактів і гарантії їх виконання. Кількість валюти, з якою оперує
кожний опціон, дорівнює половині тієї, котра встановлена для ф’ючерсних
контрактів. Однак опціони мають одну важливу особливість: інвестор має
право (а не зобов’язаний) здійснювати валютний обмін. Якщо за ф’ючерсним
контактом обмін валюти є обов’язковим навіть у тому випадку, коли
операція виявилась для інвестора невигідною, опціон передбачає право
вибору: якщо операція вигідна – зробити обмін, якщо операція не вигідна
– відмовитись від нього.

Існують два основних типи опціонів: опціони «колл» та опціони «пут».
Опціони «колл» дають своїм власникам право, але не зобов’язання купити
валюту за ціною, вказаною в контракті, котра називається ціною виконання
опціону. Опціони «пут» забезпечують своїм власникам право, але не
зобов’язання продати валюту за ціною, вказаною в контракті. Американські
опціони можуть бути використані в будь-який момент до закінчення строку,
а європейські – лише за настання строку.

Опціони як вид хеджування привабливіші, ніж форвардні і ф’ючерсні
контракти, але вони мають високу ціну виконання. Покупець опціону
повинен платити високу надбавку до них, котра фіксується в опціонному
контракті.

Візьмемо, наприклад, опціон на купівлю через 3 місяці 31250 фунтів
стерлінгів за ціною 1,90 долара за 1 фунт. Три місяці – це строк
погашення опціону. Його власник має право придбати протягом (або після
закінчення) цього строку 31250 фунтів за ціною 1,90 долара за фунт,
котра називається ціною виконання опціону.

Внутрішня вартість опціону визначається як різниця між тією величиною,
котру довелось би заплатити за валюту (ринковий обмінний курс) без
опціону, і тією, котру потрібно заплатити при використанні опціону (ціна
виконання опціону). Якщо ринковий курс фунта в даний час дорівнює 2
доларам, то внутрішня вартість опціону (2,00 – 1,90) = 0,10 дол. за
фунт, тобто 3125 дол. (31250 х 0,10). Внутрішня вартість опціону не може
бути від’ємною, оскільки виконання опціону не обов’язкове. Якщо ринковий
курс англійського фунта знизився нижче 1,90 долара, то внутрішня
вартість опціону стане нульовою [3, c. 106].

Премія опціону – це різниця між ринковою ціною опціону і його
внутрішньою вартістю. Так, якщо опціон продається за 0,15 долара за
фунт, надбавка становитиме 0,05 дол. за фунт (0,15 – 0,10), тобто 1562,5
дол. (0,05-31250).

За всіх значень курсу «спот» ринкова ціна опціону перевищує його
внутрішню вартість.

Інвестори згодні платити надбавки, оскільки існує імовірність отримання
великих прибутків, якщо валютні курси підвищаться, а можливі втрати у
випадку зниження курсу обмежені початковими витратами.

Надбавка є максимальною, коли обмінний курс дорівнює ціні виконання.
Вона залежить також від строку виконання опціону і від ступеня
стабільності валюти опціонного контракту.

Опціон принесе прибуток власнику в таких випадках:

— для опціону «колл», коли ціна використання опціону нижча від ціни

«спот»;

— для опціону «пут», коли ціна використання опціону вища від валютного
курсу «спот» у валюті проведення операції.

Спотовий ринок – це ринок, на якому здійснюються операції поточного,
негайного (або касового) обміну валютами між двома країнами. Дві сторони
домовляються про обмін банківськими депозитами і негайно здійснюють
угоду. До недавнього часу для здійснення валютної операції «спот»
потрібно було два дні. Нині, за бажанням клієнта, за допомогою
електронних засобів конвертування валют відбувається в день укладення
угоди [3, c. 112].

Курси негайного обміну валют називаються поточними (спот) курсами. А
самі операції утворюють ринок готівкової валюти.

При обміні іноземних валют використовуються дві ціни (курси) валют: курс
покупця і курс продавця. При купівлі валюти у банку або у ділера
потрібно заплатити за валюту вищу ціну, ніж та, за яку можна продати ту
ж саму кількість валюти тому ж самому банку чи ділеру.

Банківські і ділерські курси покупця – це ті ціни, котрі банк, ділер
готові заплатити за іноземну валюту. Курси продавця – це ціни, за якими
банк, ділер готові продати іноземну валюту. Ці два курси котируються
парами. Наприклад, якщо банк котирує долар як 5,437-5,598, то це
означає, що він готовий купити долари за 5,437 грн. за долар і продати
їх за 5,598 грн. за долар. Вища ціна завжди відноситься до ціни
продавця, а нижча – до ціни покупця.

Різниця між котировками продавця і покупця, обчислена по відношенню до
ціни продавця, тобто у відсотках, називається спред:

picscalex1180100090000036101000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024004801a1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffff401a0000fc0300000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002400005000000
1302000200151c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5772808669e040000002d0101000a00
0000320a6002b41605000000f1eff0e5e4000b000000320a9003d80908000000eff0eee4
e0e2f6ff09000000320a9003980504000000d6b3ede00b000000320a6a01d60f07000000
efeeeaf3eff6ffff09000000320a6a01ea0b04000000f6b3ede00b000000320a6a01a604
08000000eff0eee4e0e2f6ff09000000320a6a01660004000000d6b3ede01c000000fb02
80fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c000065080a75a0f11200d89f
f377e19ff3772020f5772808669e040000002d01020004000000f001010008000000320a
60027a15010000003db308000000320a6a01d60a010000002db31c000000fb0280fe0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f5772808669e040000002d01010004000000f001020008000000320a9003d808
010000005fb308000000320a6a01d60e010000005fb308000000320a6a01a60301000000
5fb30a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d009e2808669e00000a0021008a01000000000200
0000bcf31200040000002d01020004000000f0010100030000000000 (1.2)

У нашому прикладі спред складає 2,88%

Спред визначає доход банку (дилера) і операційні витрати клієнта при
конвертації валюти.

Територіальний арбітраж, який залучає три і більше валюти, забезпечує
рівновагу валютних курсів в усіх ринкових центрах.

Валютні операції з негайною поставкою найбільш розповсюджені і складають
до 90% обсягу валютних угод, а курс «спот» є базовим для інших валютних
курсів.

За допомогою операції «спот» банки забезпечують необхідною іноземною
валютою своїх клієнтів, переливання капіталів, а також здійснюють
арбітражні і спекулятивні операції.

2. Діагностика системи управління валютним ризиком в банку

2.1 Оцінка схильності АКБ «Базис»до валютного ризику

Приріст обсягів промислового виробництва, особливо в харчовій та
переробній промисловості, а також збільшення темпів розвитку сільського
господарства дозволило збільшити роздрібний товарообіг та наповнити
ринок товарами, переважно продовольчими. Зростання реальних грошових
прибутків населення (на 22%) і зниження заборгованості з виплати
зарплати дало можливість вкладати кошти в товари тривалого користування.
Це створило умови в банківській сфері для зниження кредитних ставок (у
середньому з 22% до 18%) і підвищення довіри суб’єктів господарювання та
населення до банківської системи України, внаслідок чого обсяг вкладів
населення виріс в 1,8 рази, обсяг кредитного портфеля — більше ніж у 3,5
рази, чистих активів — більше ніж в 1,3 рази.

Сприятливі макроекономічні тенденції розвитку економіки та правильно
вибрана стратегія розвитку в 2008 році дозволили АКБ „Базис» в повній
мірі реалізувати свої конкурентні переваги та посилити лідируючі позиції
на основних сегментах ринку фінансових послуг України.

Основними стратегічними пріоритетами розвитку банку в 2008 р. були:

— концентрація зусиль щодо залучення юридичних осіб — підприємств малого
та середнього бізнесу, приватних підприємців;

— подальший розвиток клієнтської бази фізичних осіб, передусім за
рахунок представників середньо- та малозабезпечених категорій населення;

— розвиток інноваційних банківських продуктів, Інтернет-технологій;

— розширення послуг з фінансового менеджменту підприємств.

Реалізація пріоритетних напрямів діяльності банку здійснювалася при
дотриманні принципів: раціонального поєднання надійності та
прибутковості банку; випереджального розвитку індивідуального бізнесу;
підвищення якості та комплексності надання послуг клієнтам; активного
формування попиту клієнтів на інноваційні види банківських послуг;
нейтральність відносно політичних партій і об’єднань та ін.(Додаток А).

За станом на 1 січня 2008 року «Базис»займає лідируючі позиції в
рейтингах українських банків, зокрема в рейтингу Асоціації українських
банків (Табл. 2.2).

Таблиця 2.1 Порівняльний аналіз темпів зростання «Базис» та банківської
системи за 2008 рік, %

01.01.0801.01.07Чисті активи22Кредитно-інвестиційний
портфель22Капітал22Депозити фізичних осіб11Депозити юридичних
осіб22Фінансовий результат11

Управління валютним ризиком включає проведення його аналізу, оцінку
можливих наслідків та вибір методу страхування. З метою аналізу, оцінки
та управління валютним ризиком в банку впроваджена система внутрішнього
лімітування відкритих позицій в розрізі валют, аналіз волантильності
обмінних курсів валют, розрахунок середніх квадратичних відхилень,
аналіз результатів переоцінки валютних коштів, оцінки вартості відкритих
позицій під ризиком(VAR), розрахунок прогнозного ліміту валютних ризиків
з врахуванням волантильності курсів, оцінки ефективності валютних
операцій під ризиком(RAROC). Застосування вказаних методик дає
можливість здійснювати аналіз та прогнозування коливання курсів валют на
ринку, визначати вплив зміни ринкових умов на відкриті позиції банку та
визначати потенційну величину втрати капіталу у зв`язку з перерахунком
валютних позицій в гривневий еквівалент при зміні валютних курсів.

Контроль за дотриманням встановлених внутрішніх лімітів здійснюється
щоденно. 3 метою зменшення валютного ризику банк дотримується
встановлених НБУ нормативів валютного ризику.

Банк наражається на ризик у зв’язку з впливом коливання курсів обміну
іноземних валют на його фінансовий стан та грошові потоки. У поданій
нижче таблиці наведено концентрацію валютного ризику Банку станом на 31
грудня 2008 року. У таблиці 2.3 показано активи та зобов’язання Банку за
балансовою вартістю в розрізі валют.

Станом на 31 грудня 2008 року Банк мав наступні валютні позиції (Додаток
Б):

Таблиця 2.2. Станом на 31 грудня 2008 року Банк мав такі валютні позиції

ГривніДолари СШАЄвроІнші валютиВсьогоЧиста балансова позиція503 539(151
929)(13 061)(3 828)334 721Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням
(Примітка 25)40 267133 77211 840817186 696

Банк надавав позики та аванси, деноміновані в іноземних валютах. Залежно
від того, як позичальник отримує свої доходи, підвищення курсу таких
валют відносно української гривні може негативно вплинути на
спроможність позичальника повернути свій борг і, відповідно, призвести
до збільшення ймовірності майбутніх збитків.

Для управління валютним ризиком, що виникає у зв’язку із впливом
коливання курсів обміну іноземних валют на фінансовий стан банку,
Правлінням банку визначаються ліміти ризиків за валютами за позиціями
“овернайт» та щоденно здійснюється контроль за їх додержанням.
Процентний ризик виникає в результаті застосування при кредитуванні
процентних ставок, строків та сум, які відрізняються від фіксованих
процентних ставок, сум та строків залучених депозитів. Комітет з
управління активами та пасивами встановлює та контролює розмір
ефективних процентних ставок, які використовуються банком. Розмір
процентних ставок може бути переглянутий за згодою сторін для врахування
поточних ринкових умов.

Управління ризиком ліквідності здійснює комітет з питань управління
активами та пасивами банку, який щомісячно аналізує на відповідність
строків погашення активів та зобов’язань, розглядає результати
розрахунку та планування ліквідної позиції та мінімальної процентної
ставки розміщення ресурсів, переглядає базові відсоткові ставки у
розрізі строків та валют, щомісячно розглядає собівартість пасивів та
прибутковість активів та готує свої рекомендації для розглядання на
засіданні Правління банку та приймання відповідних рішень щодо оцінки
ліквідності банку, своєчасної заміни процентних зобов’язань після
настання строку їх погашення та реагування на зміни процентної ставки та
курсу обміну валют. Управління операційним ризиком має на меті
забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та облікової
політики, що спрямовані на мінімізацію всіх вищезгаданих ризиків.

2.2 Характеристика стратегій і методів управління валютним ризиком в
банку

Валютний ризик комерційного банку – це міра (ступінь) невизначеності
щодо можливості понесення банком втрат через коливання валютних курсів.
Цей ризик є наслідком незбалансованості активів та пасивів банку щодо
кожної з валют за термінами і сумами.

Один з основних методів вимірювання валютного ризику, відомий як Value
at risk (VAR), став особливо широко застосовуватися в останні кілька
років і сьогодні використовується як основний міжнародними банківськими
організаціями (BIS, наприклад) при встановленні нормативів величини
капіталу банку щодо ризику його активів.

В основі розрахунку VAR лежить визначення одноденної мінливості
(волатильності) валютних курсів, тобто того наскільки за день можуть
змінюватись валютні курси. Найчастіше за міру одноденної мінливості
обирається середньоквадратичне відхилення у відсотках, яке може бути
розраховане на основі історичних даних. Для часових горизонтів, що
перевищують один день, припускають, що волатильність валютних курсів
пропорційна тривалості часового горизонту прогнозування, що дає змогу
отримати оцінку валютного ризику на необхідну перспективу шляхом
масштабування одноденної величини VAR. VAR з часовим горизонтом Т днів і
довірчим інтервалом х% за умови припущення відсутності хаосу може бути
розрахований за законом дисперсії фрактального броунівського руху [9, c.
520]:

picscalex1220100090000038601000004001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c028002000b1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b6ffffffc00a0000360200000b00000026060f000c004d61746854797065000060000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014026401b80805000000
13024801e90808000000fa0200002000000000000000040000002d010100050000001402
5001e908050000001302d0013009040000002d010000050000001402d001380905000000
130252009609050000001402520096090500000013025200ac0a1c000000fb0280fe0000
000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19f
f3772020f577150766a0040000002d01020008000000320ac00196090100000054790800
0000320ac0018804010000006b7909000000320ac001160003000000564152651c000000
fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00001e090a1340f11200
d89ff377e19ff3772020f577150766a0040000002d01030004000000f001020008000000
320ac0010e0801000000d74108000000320ac001340601000000d74108000000320ac001
4803010000003d411c000000fb0280fe0000000000009001010000020402001053796d62
6f6c0000b7090a1040f11200d89ff377e19ff3772020f577150766a0040000002d010200
04000000f001030008000000320ac001b2060100000073411c000000fb0220ff00000000
00009001010000020402001053796d626f6c00001e090a1440f11200d89ff377e19ff377
2020f577150766a0040000002d01030004000000f001020008000000320a20022b050100
000073410a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00a0150766a000000a0021008a0100000000
020000005cf31200040000002d01020004000000f0010300030000000000 (2.1)

де ka – поправочний коефіцієнт (квантіль), що показує положення значення
випадкової величини (симетрично в обох хвостах розподілу) відносно
середнього, вираженого в кількості середньоквадратичних відхилень. Так,
для найчастіше використовуваних значень довірчого інтервалу в 95 та 99%
відповідні квантілі будуть дорівнювати 1,65 і 2,33 середньоквадратичних
відхилень;

Т – середньоквадратичне відхилення (одноденна волатильність) валютного
курсу у відсотках.

Деякі автори вважають, що інколи доцільно відмовитись від цього
спрощеного варіанту формули, в якому ступінь хаотичності валютних
курсів, курсів цінних паперів та інших даних– експонента Херста (Н) –
приймається рівною 0,5 [4, c. 300]. Цей показник показує, чи є дані
персистентними (Н>0,5), або навпаки (Н<0,5), або хаос відсутній (Н=0,5). В першому випадку за періодами зростання (падіння) випадкової величини йдуть в основному періоди подальшого зростання (падіння), в другому випадку – навпаки, за періодами зростання (падіння) йдуть переважно зворотні тенденції падіння (зростання) – все це випадки процесу, що характеризується деякою пам'яттю і називається фрактальним броунівським рухом. При Н=0,5 відсутній хаос і має місце класичний броунівський рух, що не передбачає пам'яті. Слід зазначити, що оцінка VAR за формулою (2.1) є прийнятною лише для порівняно невеликих інтервалів часу, при цьому її точність зменшується із збільшенням часового горизонту. Оцінка валютного ризику комерційного банку із застосуванням VAR–технології здійснюється в декілька кроків. Перший крок – визначення розміру відкритої позиції, що піддається ризику, за кожною іноземною валютою. Ці позиції мають бути перераховані в національну валюту за офіційними валютними курсами на момент оцінки ризику(цей процес називається mark-to-market або розрахунок ринкової вартості позиції). Другий крок – визначення мінливості (волатильності) валютних курсів, тобто того наскільки сильно можуть змінитись валютні курси. Найчастіше за міру мінливості обирається середньоквадратичне відхилення у відсотках, яке може бути розраховане на основі історичних даних. Третій крок – розрахунок VAR кожної з відкритих позицій, виражених в національній валюті. Він дорівнює добутку ринкової ціни позиції на мінливість валютного курсу. Четвертий крок – визначення валютного ризику комерційного банку, який не дорівнює сумі VAR кожної з відкритих валютних позицій, тому що коефіцієнт кореляції між курсами валют, як правило, не дорівнює 1 або -1. Валютний ризик щодо загальної відкритої валютної позиції комерційного банку, VAR може бути визначений за такою формулою [15, c. 402]: picscalex103010009000003d41d000000001610000000001610000026060f002220574d 46430100000000000100a039000000000200000000200000600100006021000001000000 6c0000000000000000000000590100003c000000000000000000000098270000fa060000 20454d4600000100602100000c0000000100000000000000000000000000000000040000 000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000 2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000 60000000460000004006000034060000454d462b224004000c000000000000001e400900 0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f 214007000c00000000000000084000058c050000800500000210c0db0100000000000000 0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000021d 0000005f0100000000641448040000000467414d410000b18e7cfb519300000009704859 730000171700001714016108e467000005044944415458c3e5d7318fdc441400602f5b1c 0d5a249a149c5c50d09e44910b596e282990a0a32480444a12a5802817664f575c83b245 0a8422305d7e400aa0c1276d61248e73912a12c8773292418ab45e19b1361ecfe3bdb1bd b76b7b373777262061297bde99f137efbd19db1b03ce7ffc65b480883610d90612b78164 6d20ad14367d5a859546716c5c33e97bf87a67e7b3ee9b173a178cce87bb071b35644a1f fbcf18ab8f0e7d3c5b7ee3504106aa791e79dee82c0e19f36aa8d5cd7667f0cefbae6e4d 920a629da5b0691b48f69f89a4ba63d9bf8654ef62bb618c07f0831662655e758818023c 5e89d4f689b06a08b2075a356940326cf9450b31b31a9260cba3954875b3b1c4ae0e49b1 e58b95089c0e013de414973c19390351af49d3203ea83e987423090d8369221b78893a11 f4e117c808263ac8a6f1b6a94e62b27ea3130ef631643a489f958f14568423b065751c35 64cba49b960ebb4430b21064d9bc1c897bea3cc2f90919d3178eff2809d9532949b39786 78da1d49f9420d91bd5e225e52e70306ac07de8e0fbca31075f4544ac058140700ae2360 b31e8969a5e2469e0b03be07100492bf28a921a50f6c919812e35186abe5ba426ed7119c 42e495635cf2112263c1fbb76723462a1ab9057e82f9ba5edc88707f0e3946c443e416ad ce1195165b600d641f460ab1c30a6213b205a338525f4d903c2424e6fd4f66c8914a49de 860709d5841fc99b4083f04913d0eaf508790d1ec6fe0c89011cfb0fdea7eeeb6a917169 3025790bee4f1c8043febbaae0f110579e324d1d422ec183d855c890100e0e7f2caf13f2 5e8e304a497e0c1f8458dfafe091780b3b136c15dfd0bef0e92ebe0c3762ec1d74c14104 57f31091b562d38a7c7d2720afca20c2b32fe13b8153da18f158e2f6210423b928a38955 6c36c971350fe16779957eef108d2565aae72311f84cf27b3962a2ee202278a01026bb51 8e4c0861f0130c4440b7305e3dc092624d0290ef8ab50091bbd0c9b0d346c43d41708a6e 3424238b09e1f0236c0a9f2229d2c12e17e3498300e7fa5c26f9a2d01d41bb3a080831d3 c077a926092114266c8b285f2d1a9be4089f2a6498e5484cb3d2367014c2b01711ef6542 e812470ada56202d85d0deb7f0641cb8437acf261175fe495130ec735c42680af73ead5a 820836bb599c44f833727acf25c457eb24f0d623c44e2711edef3b88385405c72204c6a3 5db5d970df4a7a1c589330a468696f092a6a9efcdeee1a6d2efff838c64784f529f5e054 fb5c217b7b903f727039e9127b125e11f84c99baaa15c395e57dc2f23f5426d516d00e9d bd32bcfc8f00b718ae1e4c56fee18912e18d48f978b44ac4aa210cbca48ca540d2628d69 94d580d8452ce3e22ea77a785181c839242b529d43ec12e14566de0cc13f413eefac3669 911221f60952544ce05cd609c2f219cde0e0eb05645a46529472f1952184daa7f3476c18 e6beb1386c5a9e2c41f09245045fa3e6c058f2df22bb11896bc811bdd0dfd8d14192f285 ae73547e9f64da4043246d2071d20212de6c4c19d44da283d433c2f0b80642efb67a46c4 4ef590ac0191e74636d641ec5fd442be7dae01d18dc4ae45c233c8429d482ec1e67a75c4 b575c87ed5435ead2212234974d2c19f19ac9e8ec02799af8534de3e29800672b979d0b8 0de449c73f80bcd20672f77f83d8cbbbb2d322bc85483867a74676978c9257ccd3230f97 21db2bf359449c6548b8757e4484dfb780a412ce8dccfd0a3d0f92b5814cda40e02923e3 3690331e7f031552b2d88e180c6a0000000049454e44ae42608200000840010824000000 180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000 340000000100000002000000000000bf000000bf004007440000be420300000000000080 00000080ffffac430000008000000080feff73422100000008000000620000000c000000 01000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000bc190000 0000000000000000590100003c000000000000000000000000000000000000001d020000 5f0000005000000030000000800000003c190000000000002000cc005a0100003d000000 280000001d0200005f000000010001000000000000000000000000000000000002000000 0000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff ffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1 fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff ffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffc7ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfbfeffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffcf0be7fffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffef03e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffd3ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffe7cff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8ffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffe601f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 ffffffffffffffffffffffffff93ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff7f7f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff ffffffffffffffffff93ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff ffffffffff93ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff ff93ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff93ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff93ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff33ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff3bffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8ffffffffffffffffffffffffff3bffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 ffffffffffffffffffffffffff3bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff ffffffffffffffffff39fffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff ffffffffff39ff3ffdffffffffffffffffffffffffffffffff7ffcfffbffe3ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff fe39ff3a1dfffffffffffffffffffffffffffffffe7ffdfff9fff7ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffe39ff38 1dffffffffffffffffffffffffffffffff701dfffde437ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffe79ffbffdffffff ffffffffffffffffffffffffff7ffdfffdf037ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffe79ffb80dffffffffffffff ffffffffffffffffff301dfffefff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffe79fffffdffffffffffffffffffffff ffffffffff301dfffcc037ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8fffffffffffffffffffffffffe79fffffdffffffffffffffffffffffffffffff fffffdfffefff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 fffffffffffffffffffffffffe79fffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffdff fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff fffffffffffffffff079fffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff7fe7ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff fffffffff079fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffe7ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff f8f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffdffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffdffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffcf900003fffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffcf800001fffffffffffffffffffff ffffffffe000003f804881ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff fffffff8fffffffffffffffffffffffffffcfc00001fffffffffffffffffffffffffffff f000001f800000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff8 fffffffffffffffffffffffffffcfcffff1ffffffffffffffffffffffffffffff800001f c00000fffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffdffffffffffff8ffffffff ffff3ffffffffffffffcfe7fff9fffffffffffdfffffffff3ffffffffdffff1fe7cca0ff fffffffffefffffffffffffff7fffffffdffffffffdffffffffffff8ffffffffffffbfff fffffffffffcff7fffdfffffffffffdfffffffffbffffffffeffffbfe7fffcffffffffff fefffffffffffffffbfffffff9ffffffffcfffffbffffff8ffffffffffff9fffffffffff fffcffbfffcfffffffffffefffffffffbffffffffe7fffdff3fffefffffffffffe7fffff fffffffffbfffffffdffffffffcfffff9ffffff8ffffffffffff9ffffffffffffffcff9f ffffffffffffffefffffffff9fffffffff3fffdff9fffeffffffffffff7fffffffffffff fbfffffffcffffffffefffff9ffffff8ffffffffffffdffffffffffffffcffcfffffffff ffffffefffffffff9fffffffff9fffdffcffffffffffffffff7ffffffffffffff9ffffff feffffffffe7ffff8ffffff8feff8787ffffdfffffffff07fffeffe7ffffbff1f060fcef fffff7cfdfffffffffcffffffeffffffffffffffff3ffffffffffffff9fffffffeffffff ffe7ffff8ffffff8feffefc383e3fffffffff8f3fffefff3ffff9ff1f0f0f8fffffff1c7 fffffcffffe7fffffe7fffffff878307c3ffffffe3e1e1f8fdffff9f7effffe7fff7ffff c07ffff8fe7ff7e7e7cfa7fffffff9f9fffefffbffffcffdf8f9f3f7fffff79bcffffcff ffe3ffffff3ffffcffcfc7cf8fffffbffbf1f3f1ffffff8e7fffffc78fffffffc79ffff8 fe3ff7e7e7cfffffdf27f9f8fffefff9ffffc7fefcf9f3fffffffe9ffffffcfffffbffff ff9ffffcffefe7cf8fffff9ffdf9f3f3fffffff67fffffff3ffbffffc7cffff8fe1ffbe7 e3cfffff8003f9f8fffe7ffcffffc7ff7cfcf3ffffffff1ffffffcfffff9ffffffcffffe 7ff7e7e79fffff8ffdf9f9e7fffffff8fffffffd3fffffffc7e7fff8fe6ffc03f38fffff fffffdf8fffe7ffe7fffcbff38fce3fffff7ff3ffffffcfffffcffffffcffffe3ffbe7e7 9fffff97fef9f9e7fffffffcfffffffe7fffffffe7e7fff8ff3ffe03f39ffffffffffff1 fffe7ffe3fffcdff80fce7ffffe3ff3fffff8087fffe7fffffe7fffe5ffc07e73ffe7f93 ff01fde7ffffbffcffffcffe7ffffc7fe7e3fff8ff37fef3f19ffffffffffff3fffe7ffe 1fffceffdcfe67fffff7ff1fffff8007fffe3ffffff3fffe6ffce7e33ffe7f9bffb9fccf ffff1ffcffffc7fe7ffffc7fe7e3fff8ff3bff73f81fffff8003ffc7fffe7ffc3fffce7f ecfe07ffffffff3ffffffcfffffc3ffffff1fffe67fee7f33fffff9dffb9fccfffffbff8 ffffeffe7ffffefff3e3fff8ff39ffb3f8cfffffffffff8ffffe7ff87fffc77fecfe71ff fffffc61fffffcfffff83fffffe1fffe77ff63f01fffff9effd9fc4ffffffff93ffffffc b7fffffff3e3fff8ff3dffd3f8e3ffffffffff1ffffe7ff8ffffc7bff47f3cfffffffc71 fffffcfffff87fffffc3fffe7bffa7f1c7ffffce7fe9fc73ffffffe18ffffff0c3ffffff fbc7fff8ff3effc3f8f3ffffffffff1ffffe7ff0ffffe7dff87f3c783fffffffe0fffcff ffe0ffffff87fffe7dffb3f9e7ffffcf7fe0fe79ffffffe7dffffff9e7fffffffc0ffff8 ff3f7fe3fcf1ffffffffff3f7ffe7fe1ffffe7dffc7f3c7b3fffffffe0fffcffffe1ffff ff07fffe3cffc3f9f3ffffcfbff0fe7cffffffffffffffffffffffffffbffff8ff3f3ff3 fcf1ffffffffff3f7ffe7fc3ffffe7effc7f3c7dffffffffffffffffffc3ffffff0ffffe 3effe3f9f3ffffcfdff8fe7cfffffffffffffffffffffffffffffff8ff1f9ffbfc73ffff ffffff3e3fff7f87ffffe7e7fe7f1cfefffffffffbffffffff87fffffe1fffff3f7ff3fd e3ffffcfcffcfe7cfffffffffffffffffffffffffffffff8fe0f0ff9fc23ffffffffff80 3fff3f0fffdf81e3ff7f01ff7fffffffffffffffff0ffffffc3fffff3f3ff3f8e7ffffcf c7fcff38fffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff80ffffffffffff3ffff3f1f ffdfffefffffffff7ffffffffdfffffffe0ffffff87ffffe1f0ffbf00fffff03c3fefe13 fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff3e1fffdfffff ffffffffbffffffffcfffffffc1ffffff0fffeffdfffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff3c3fff9fffffffffffff 3ffffffffcfffffffc3fff9ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff3800501ffffffffffff83fffffff e8fffffff87fffbfe1fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8ffffffffffffffffffffffffffff3000003ffffffffffffcffffffffe3ffffff f000003fc3fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 ffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000003f 800001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f800001ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff ffff3ffbbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff3ff9 bffffffffffffffffffffffffffffffffffbbfffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff3ff9bfffffff fffffffffffffffffffffffffffbbfffff99ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff1ffd9fffffffffffffff fffffffffffffffffff99fffffd9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff9ffc9fffffffffffffffffffffff fffffffffffd9fffffddffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8ffffffffffffffffffffffffffff9ffc9fffffffffffffffffffffffffffffff fffcdfffffccfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 ffffffffffffffffffffffffffff9ffddffffffffffffffffffffffffffffffffffc8fff ffecfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff ffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffc8ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff9fff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8ffffffffffffffffffffffffffff8e805762cfffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 ffffffffffffffffffffffffffff800000000000020000000000000000000000100001ff ffffffffffffffffffffffffffef7ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff fffffffffffffffffffff7ffffffffc00200000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000001000000000800000000000000007ff8ffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000030 701ffffffffff04001818c034c18011800016683cc30fff8ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8ffffffffffffffffffffffffc600000026060f008201574d4643010000000000 010000000000000002000000600100000000000060210000ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 4c000000640000000000000000000000590100003c00000000000000000000005a010000 3d0000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000 ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000 140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b02000000000500 00000c023d005a01030000001e0004000000070104000400000007010400c30c0000410b 2000cc005f001d02000000003d005a0100000000280000001d0200005f00000001000100 00000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffc7ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffcfbfefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffcf0be7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff ffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef03e 7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff ffffffffffd3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7cff7fffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff ff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe601f3fffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff93ffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f3fffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff93ffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff93ffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff93ffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8ffffffffffffffffffffffffff93ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 ffffffffffffffffffffffffff93ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff ffffffffffffffffff33ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff ffffffffff3bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff ff3bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff3bffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff39fffffdffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff39ff3ffdffffffffffffff ffffffffffffffffff7ffcfffbffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffe39ff3a1dffffffffffffffffffffff fffffffffe7ffdfff9fff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8fffffffffffffffffffffffffe39ff381dffffffffffffffffffffffffffffff ff701dfffde437fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 fffffffffffffffffffffffffe79ffbffdffffffffffffffffffffffffffffffff7ffdff fdf037fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff fffffffffffffffffe79ffb80dffffffffffffffffffffffffffffffff301dfffefff7ff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff fffffffffe79fffffdffffffffffffffffffffffffffffffff301dfffcc037ffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff fe79fffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffefff7ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffe79ffff f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffff7ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff079fffffdffffff fffffffffffffffffffffffffffff9ffff7fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff079ffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffdffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff8f9ffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8fffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 fffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff fffffffffffffffffffcf900003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff fffffffffffcf800001fffffffffffffffffffffffffffffe000003f804881ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff fffcfc00001ffffffffffffffffffffffffffffff000001f800000ffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffcfcff ff1ffffffffffffffffffffffffffffff800001fc00000ffffffffffffffffffffffffff f7ffffffffffffffffdffffffffffff8ffffffffffff3ffffffffffffffcfe7fff9fffff ffffffdfffffffff3ffffffffdffff1fe7cca0fffffffffffefffffffffffffff7ffffff fdffffffffdffffffffffff8ffffffffffffbffffffffffffffcff7fffdfffffffffffdf ffffffffbffffffffeffffbfe7fffcfffffffffffefffffffffffffffbfffffff9ffffff ffcfffffbffffff8ffffffffffff9ffffffffffffffcffbfffcfffffffffffefffffffff bffffffffe7fffdff3fffefffffffffffe7ffffffffffffffbfffffffdffffffffcfffff 9ffffff8ffffffffffff9ffffffffffffffcff9fffffffffffffffefffffffff9fffffff ff3fffdff9fffeffffffffffff7ffffffffffffffbfffffffcffffffffefffff9ffffff8 ffffffffffffdffffffffffffffcffcfffffffffffffffefffffffff9fffffffff9fffdf fcffffffffffffffff7ffffffffffffff9fffffffeffffffffe7ffff8ffffff8feff8787 ffffdfffffffff07fffeffe7ffffbff1f060fceffffff7cfdfffffffffcffffffeffffff ffffffffff3ffffffffffffff9fffffffeffffffffe7ffff8ffffff8feffefc383e3ffff fffff8f3fffefff3ffff9ff1f0f0f8fffffff1c7fffffcffffe7fffffe7fffffff878307 c3ffffffe3e1e1f8fdffff9f7effffe7fff7ffffc07ffff8fe7ff7e7e7cfa7fffffff9f9 fffefffbffffcffdf8f9f3f7fffff79bcffffcffffe3ffffff3ffffcffcfc7cf8fffffbf fbf1f3f1ffffff8e7fffffc78fffffffc79ffff8fe3ff7e7e7cfffffdf27f9f8fffefff9 ffffc7fefcf9f3fffffffe9ffffffcfffffbffffff9ffffcffefe7cf8fffff9ffdf9f3f3 fffffff67fffffff3ffbffffc7cffff8fe1ffbe7e3cfffff8003f9f8fffe7ffcffffc7ff 7cfcf3ffffffff1ffffffcfffff9ffffffcffffe7ff7e7e79fffff8ffdf9f9e7fffffff8 fffffffd3fffffffc7e7fff8fe6ffc03f38ffffffffffdf8fffe7ffe7fffcbff38fce3ff fff7ff3ffffffcfffffcffffffcffffe3ffbe7e79fffff97fef9f9e7fffffffcfffffffe 7fffffffe7e7fff8ff3ffe03f39ffffffffffff1fffe7ffe3fffcdff80fce7ffffe3ff3f ffff8087fffe7fffffe7fffe5ffc07e73ffe7f93ff01fde7ffffbffcffffcffe7ffffc7f e7e3fff8ff37fef3f19ffffffffffff3fffe7ffe1fffceffdcfe67fffff7ff1fffff8007 fffe3ffffff3fffe6ffce7e33ffe7f9bffb9fccfffff1ffcffffc7fe7ffffc7fe7e3fff8 ff3bff73f81fffff8003ffc7fffe7ffc3fffce7fecfe07ffffffff3ffffffcfffffc3fff fff1fffe67fee7f33fffff9dffb9fccfffffbff8ffffeffe7ffffefff3e3fff8ff39ffb3 f8cfffffffffff8ffffe7ff87fffc77fecfe71fffffffc61fffffcfffff83fffffe1fffe 77ff63f01fffff9effd9fc4ffffffff93ffffffcb7fffffff3e3fff8ff3dffd3f8e3ffff ffffff1ffffe7ff8ffffc7bff47f3cfffffffc71fffffcfffff87fffffc3fffe7bffa7f1 c7ffffce7fe9fc73ffffffe18ffffff0c3fffffffbc7fff8ff3effc3f8f3ffffffffff1f fffe7ff0ffffe7dff87f3c783fffffffe0fffcffffe0ffffff87fffe7dffb3f9e7ffffcf 7fe0fe79ffffffe7dffffff9e7fffffffc0ffff8ff3f7fe3fcf1ffffffffff3f7ffe7fe1 ffffe7dffc7f3c7b3fffffffe0fffcffffe1ffffff07fffe3cffc3f9f3ffffcfbff0fe7c ffffffffffffffffffffffffffbffff8ff3f3ff3fcf1ffffffffff3f7ffe7fc3ffffe7ef fc7f3c7dffffffffffffffffffc3ffffff0ffffe3effe3f9f3ffffcfdff8fe7cffffffff fffffffffffffffffffffff8ff1f9ffbfc73ffffffffff3e3fff7f87ffffe7e7fe7f1cfe fffffffffbffffffff87fffffe1fffff3f7ff3fde3ffffcfcffcfe7cffffffffffffffff fffffffffffffff8fe0f0ff9fc23ffffffffff803fff3f0fffdf81e3ff7f01ff7fffffff ffffffffff0ffffffc3fffff3f3ff3f8e7ffffcfc7fcff38ffffffffffffffffffffffff fffffff8fffffffff80ffffffffffff3ffff3f1fffdfffefffffffff7ffffffffdffffff fe0ffffff87ffffe1f0ffbf00fffff03c3fefe13fffffffffffffffffffffffffffffff8 ffffffffffffffffffffffffffff3e1fffdfffffffffffffbffffffffcfffffffc1fffff f0fffeffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff ffffffffffffffffffff3c3fff9fffffffffffff3ffffffffcfffffffc3fff9ff1ffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff ffffffffffff3800501ffffffffffff83fffffffe8fffffff87fffbfe1fffdffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff ffff3000003ffffffffffffcffffffffe3fffffff000003fc3fff1ffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff3fff fffffffffffffffffffffffffffffffff000003f800001ffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff7f800001ffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff3ffbbfffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8ffffffffffffffffffffffffffff3ff9bfffffffffffffffffffffffffffffff fffbbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 ffffffffffffffffffffffffffff3ff9bffffffffffffffffffffffffffffffffffbbfff ff99fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff ffffffffffffffffffff1ffd9ffffffffffffffffffffffffffffffffff99fffffd9ffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff ffffffffffff9ffc9ffffffffffffffffffffffffffffffffffd9fffffddffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff ffff9ffc9ffffffffffffffffffffffffffffffffffcdfffffccffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff9ffd dffffffffffffffffffffffffffffffffffc8fffffecffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffdfffffc8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff ffff8e805762cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff8000 00000000020000000000000000000000100001ffffffffffffffffffffffffffffef7fff fffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffc0 020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000 000800000000000000007ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffe000000000000000030701ffffffffff04001818c034c180118 00016683cc30fff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffff80c00000040092900aa000000000000003d005a0100000000 040000002701ffff030000000000 (2.2) де S – загальна сума відкритої валютної позиції банку в гривневому еквіваленті на момент видачі кредиту; picscalex1380100090000035403000000007002000000007002000026060f00d604574d 46430100000000000100f87c0000000001000000b404000000000000b404000001000000 6c00000000000000000000002b0000000e000000000000000000000008050000b6010000 20454d4600000100b40400000c0000000100000000000000000000000000000000040000 000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000 2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000 6000000046000000bc010000b0010000454d462b224004000c000000000000001e400900 0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f 214007000c000000000000000840000508010000fc0000000210c0db0100000000000000 0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000045 00000017010000000075b0bf780000000467414d410000b18e7cfb519300000009704859 730000171400001719015232e884000000804944415418d363f80f030c48ac3f35963f98 ffffff0364d555fef90916fb57f7e1cf1f08abe60b94f5dff659cd4f28eb5dcd63086be7 bb1a76086bf6019be7ffbf8359f76d3edfddfc1bc83a0e64dddc0d66cd9ff3f3e76e90ec 7179863fde3341acf7f2ceff4fcf84b9e53616d64938ebf76c180b620a08fc3147f1070c 0000e4afb62726c243920000000049454e44ae4260820000084001082400000018000000 0210c0db01000000030000000000000000000000000000001b4000004000000034000000 0100000002000000000000bf000000bf00008a420000b841030000000000008000000080 ffff2f420000008000000080ffff6f412100000008000000620000000c00000001000000 150000000c00000004000000150000000c00000004000000510000009401000000000000 000000002b0000000e000000000000000000000000000000000000004500000017000000 50000000300000008000000014010000000000002000cc002c0000000f00000028000000 450000001700000001000100000000000000000000000000000000000200000000000000 00000000ffffff00fffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff8010101ffffffff fffffc37f8010101fffffffffffff9bbf8010101fffffffffffffb9bf8010101ffffffff ffffc999f8000000ffffffffffffdb99f8010101ffffffffffffdb99f8010101ffffef1f 43ffcb99f8010101ffffc71f00fc4b99f8010101ffffc79f9cf9f9bbf8010101ffffc7df 3cf3d9bbf8000000ffff9bdf3cf3ddb3f8010101ffff9bc03ce7fff7f8010101ffffb9ee 7c07fffff8010101ffff3dee7ce3fffff8010101ffff3de67cf9fffff8000101fffe7cf4 fcfcfffff8000000fffe7ef0fcfcfffff8010101fffc7e79fcf9fffff8010101fffc7c39 f803fffff8010101fffffffffffffffff8010101fffffffffffffffff80001014c000000 6400000000000000000000002b0000000e00000000000000000000002c0000000f000000 2900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff 460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000 0000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02 0f002c00030000001e0004000000070104000400000007010400af000000410b2000cc00 17004500000000000f002c00000000002800000045000000170000000100010000000000 000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffff f8010101fffffffffffffffff8010101fffffffffffffc37f8010101fffffffffffff9bb f8010101fffffffffffffb9bf8010101ffffffffffffc999f8000000ffffffffffffdb99 f8010101ffffffffffffdb99f8010101ffffef1f43ffcb99f8010101ffffc71f00fc4b99 f8010101ffffc79f9cf9f9bbf8010101ffffc7df3cf3d9bbf8000000ffff9bdf3cf3ddb3 f8010101ffff9bc03ce7fff7f8010101ffffb9ee7c07fffff8010101ffff3dee7ce3ffff f8010101ffff3de67cf9fffff8000101fffe7cf4fcfcfffff8000000fffe7ef0fcfcffff f8010101fffc7e79fcf9fffff8010101fffc7c39f803fffff8010101ffffffffffffffff f8010101fffffffffffffffff80001010c00000040092900aa000000000000000f002c00 00000000040000002701ffff030000000000 – максимально можлива зміна курсу і-тої(j-тої) іноземної валюти по відношенню до національної за період дії кредитного договору (у відсотках ; picscalex154010009000003f202000000003402000000003402000026060f005e04574d 46430100000000000100796d00000000010000003c040000000000003c04000001000000 6c0000000000000000000000170000000f0000000000000000000000be020000d4010000 20454d46000001003c0400000c0000000100000000000000000000000000000000040000 000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000 2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000 60000000460000009001000084010000454d462b224004000c000000000000001e400900 0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f 214007000c0000000000000008400005dc000000d00000000210c0db0100000000000000 0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000026 000000190100000000756a617b0000000467414d410000b18e7cfb519300000009704859 730000176000001716014519bb9c000000564944415418d363f80f020c08f20f12892cfe 0fc6fe781c4cce07917ff783c87ff550723ec3ff3f76efee0355ce3f7f9ee1ffef3967de 33fc7fdc7207c8feffcfef3982cc7b0f6683c8ffef202448d7ff8ff721b6000082ff7364 a14868da0000000049454e44ae4260820840010824000000180000000210c0db01000000 030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000 000000bf000000bf000018420000c841030000000000008000000080ffffbf4100000080 00000080ffff7f412100000008000000620000000c00000001000000150000000c000000 04000000150000000c000000040000005100000048010000000000000000000017000000 0f0000000000000000000000000000000000000026000000190000005000000030000000 80000000c8000000000000002000cc001800000010000000280000002600000019000000 0100010000000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00 fffffffffc010101fffffff1dc010101ffffffeedc010101ffffffeeec010101fffffe4e ec01fde5fffffe6eec010101fffffe4ee4010101fffffe4ee4010101ffe384dccc000001 fffb9cccec01e3fdffff9fcfcc010101fffc3eeedc010101fffe7fff9c010101fffe7fff fc010100fffdbffffc01fcfbfff19ffffc010101fff1c7fffc010101fffffffffc010101 fffffffffc010100fffffffffc01b382fffffffffc010101fffffffffc010101ffffffff fc010100fffffffffc010100fffffffffc01ffff4c000000640000000000000000000000 170000000f000000000000000000000018000000100000002900aa000000000000000000 0000803f00000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000 454d462b024000000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000 0400000003010800050000000b0200000000050000000c0210001800030000001e000400 000007010400040000000701040089000000410b2000cc00190026000000000010001800 000000002800000026000000190000000100010000000000000000000000000000000000 020000000000000000000000ffffff00fffffffffc010101fffffff1dc010101ffffffee dc010101ffffffeeec010101fffffe4eec01fde5fffffe6eec010101fffffe4ee4010101 fffffe4ee4010101ffe384dccc000001fffb9cccec01e3fdffff9fcfcc010101fffc3eee dc010101fffe7fff9c010101fffe7ffffc010100fffdbffffc01fcfbfff19ffffc010101 fff1c7fffc010101fffffffffc010101fffffffffc010100fffffffffc01b382ffffffff fc010101fffffffffc010101fffffffffc010100fffffffffc010100fffffffffc01ffff 0c00000040092900aa000000000000001000180000000000040000002701ffff03000000 0000 – частка (питома вага) і-тої, j-тої іноземної валюти в гривневому еквіваленті на момент видачі кредиту в загальній сумі відкритої валютної позиції банку в гривневому еквіваленті на момент видачі кредиту; P – коефіцієнт кореляції між курсами і-тої та j-тої іноземних валют по відношенню до національної валюти. Слід зазначити, що при зайнятті банком довгої валютної позиції за певною іноземною валютою (активи банку в цій валюті перевищують його пасиви в цій валюті) в формулу (2.2) максимально можлива зміна курсу даної іноземної валюти по відношенню до національної підставляється із знаком «+», а при зайнятті короткої валютної позиції (пасиви банку в цій валюті перевищують активи в цій валюті) - із знаком «-». Таким чином, для зниження валютного ризику АКБ «Базис» використовувує такі прийоми: 1. Надання позички в одній валюті з умовою її погашення в іншій з урахуванням форвардного курсу, зафіксованому в кредитному договорі. Такі заходи дають змогу банку застрахуватись від можливого падіння курсу валюти кредиту. 2. Хеджування за допомогою деривативів (форвардних контрактів, ф'ючерсів, опціонів). 3. Диверсифікація коштів банку в іноземній валюті. Суть цього методу зниження валютного ризику полягає в здійсненні операцій не з однією, а з декількома валютами, які не є корельованими. 4. Страхування валютного ризику. Страхування валютного ризику передбачає передачу банком всього ризику страховій компанії. 3. Удосконалення управління валютним ризиком в банку 3.1 Удосконалення механізму грошових переказів в іноземної валюті Одним із актуальніших напрямків розвитку діяльності комерційних банків на валютному ринку є грошові перекази в іноземної валюті. Ринок грошових переказів та одержання іноземної валюти на сьогодні є досить актуальною темою як для споживачів послуг з переказу та одержання, так i для уповноважених банків та уповноважених фінансових установ, що надають ці послуги. На цей час в Україні існують різні міжнародні системи з надання послуг на ринку грошових переказів, наприклад, Western Union, Money Gram та ін. Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної з-за кордону іноземної валюти, затверджені постановою Правління Нацбанку України від 17.01.2001 р. № 18 (далі – Правила), чітко регламентують порядок, умови та норми здійснення переказу та одержання іноземної валюти. Для здійснення переказу іноземної валюти за межі України фізична особа (резидент чи нерезидент) подає до банку (установи): а) документ, що засвідчує особу (паспорт або документ, що його замінює); б) заяву-доручення довільної форми на переказ коштів. У заяві зазначається, що операція не пов’язана із здійсненням підприємницької діяльності. Крім того, заява-доручення повинна містити такі реквізити: 1) прізвище, ім’я, по батькові, документ, що засвідчує особу відправника переказу (серія, номер, дата, ким видано, адреса за місцем проживання), номер рахунку в банку (якщо переказ здійснюється з поточного рахунку), прізвище, ім’я, по батькові, повна адреса одержувача переказу; країна, місто, банк – одержувач коштів, номер рахунку, на який перераховуються кошти; 2) сума i мета переказу відповідно до Правил; 3) дата i підпис фізичної особи – відправника переказу. При здійсненні банком (установою) переказу з використанням міжнародних систем грошових переказів фізична особа замість заяви заповнює встановлений відповідною системою бланк на відправлення переказу i зазначає в ньому потрібні реквізити. Крім того, на цьому ж бланку вона зазначає, що операція не пов’язана з підприємницькою діяльністю i засвідчує його своїм підписом. Перекази іноземної валюти за межі України з поточних рахунків в іноземній валюті фізичних осіб – нерезидентів здійснюються в межах залишку, що є на їх рахунках. З поточних рахунків в іноземній валюті фізичні особи – резиденти можуть здійснювати за межі України такі перекази: а) на користь фізичних осіб, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, – суму не більше ніж 300 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Нацбанком на день здійснення операції, на місяць без підтвердних документів про родинні стосунки фізичних осіб; б) з метою допомоги родичам (чоловіку, дружині, батькам, дітям, рідним сестрам i братам, онукам, діду, бабі), які постійно або тимчасово проживають за кордоном, – суму не більше 1 тис. дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць за наявності документів, що підтверджують родинні стосунки фізичних осіб (паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб); в) на оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати i витрати на поховання), на рахунки юридичних осіб – нерезидентів – суму не більше ніж 5 тис. дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів цих юридичних осіб – нерезидентів (рахунків-фактур); г) на оплату витрат судовим, арбітражним, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів, державного мита й інших обов’язкових платежів відповідно до законодавства іноземних країн) на рахунки юридичних осіб – нерезидентів – суму не більше ніж 5 тис. дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів цих юридичних осіб – нерезидентів; д) на оплату адвокатських послуг у разі порушення судових справ за кордоном, у яких позивачем або відповідачем є фізична особа – резидент України, – суму не більше ніж 5 тис. дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів про надання адвокатських послуг (лист-розрахунок іноземної адвокатської компанії, в якому має зазначатися сума до сплати відповідно до законодавства іноземної країни, позовна заява); е) на оплату витрат за лікування в медичних закладах, що знаходяться за кордоном, на рахунки цих закладів – суму не більше ніж 20 тис. дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності документів цих закладів (виклик чи запрошення медичного закладу іноземної країни на лікування, рахунок-фактура) та копії наказу Міністерства охорони здоров’я України про направлення громадянина на лікування за кордон відповідно до Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.95 р. № 991, або копії з протоколу засідання комісії Міністерства охорони здоров’я України з питань направлення громадян України на лікування за кордон або виписку з цього протоколу; є) на оплату витрат за проведення тестів, іспитів та інші платежі, пов’язані із зарахуванням фізичних осіб на навчання до навчальних закладів, що знаходяться за кордоном, на рахунки цих закладів – суму не більше ніж 500 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів цих закладів (виклик чи запрошення, в якому зазначається сума до сплати); ж) на оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках, що відбуваються на території іноземних країн, на рахунки юридичних осіб – нерезидентів – суму не більше ніж 2 тис. дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності підтвердних документів юридичних осіб – нерезидентів – організаторів цих заходів (запрошення, в якому має зазначатися сума до сплати, рахунок-фактура); з) на оплату витрат за придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном, на рахунки юридичних осіб – нерезидентів – суму не більше ніж 500 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць за наявності підтвердних документів цих юридичних осіб – нерезидентів (рахунок-фактура); и) на оплату інших послуг, що надаються за кордоном, на рахунки юридичних осіб – нерезидентів – суму не більше ніж 300 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць за наявності підтвердних документів цих юридичних осіб – нерезидентів (рахунок-фактура); i) у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання – в межах залишку коштів на рахунку при пред’явленні ними паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду, а також довідки органу державної податкової служби про відсутність заборгованості щодо сплати податків. Банк здійснює перерахування коштів протягом 90 днів з дня видачі цієї довідки; на оригіналі довідки він робить відмітку про перерахування коштів; ї) на власні рахунки, відкриті в закордонних банках, інших кредитних установах, філіях українських банків за межами України, які використовуються відповідно до чинного законодавства України, – суму не більше ніж 9 тис. дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць за наявності індивідуальної ліцензії Нацбанку України на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей. У разі потреби здійснити переказ у сумі, що перевищує встановлені норми правил здійснення переказів, а також на цілі, не передбачені Правилами, фізичні особи – резиденти i нерезиденти здійснюють переказ іноземної валюти на підставі індивідуальної ліцензії Нацбанку України. Ліцензію на суму, що перевищує 25 тис. дол. США або еквівалентну суму в іншій іноземній валюті, та на цілі, не передбачені Правилами, але не більше ніж 25 тис. дол. США, або еквівалентну суму в іншій іноземній валюті видає територіальне управління Нацбанку за місцем проживання фізичної особи; якщо сума переказу перевищує 25 тис. дол. США, індивідуальну ліцензію видає Департамент валютного контролю та ліцензування Нацбанку України. На валютному ринку Національний банк України проводив операції переважно з купівлі іноземної валюти для формування золотовалютного резерву Національного банку України. Проведення зазначеної політики дозволило уникнути зовнішніх шоків та втримати інфляцію, незважаючи на динамічне зростання монетарних агрегатів, зростання світових цін на енергоносії та негативні результати в аграрному секторі. Номінальний обмінний курс гривні залишався ціновим якорем для економіки та цільовим орієнтиром для проведення Національним банком України грошово-кредитної політики [6, c. 50]. Така політика суттєво впливала на зростання сальдо поточного рахунку платіжного балансу, а відтак і на збільшення надходжень валюти в Україну. 3.2 У?????ня ????ї ???і?я ?лю?? ???м у ??у Індикатором валютного ризику банку є валютна позиція. Валютна позиція визначається співвідношенням між сумою активів і позабалансових вимог у певній іноземній валюті та сумою балансових і позабалансових зобов'язань у тій самій валюті: VP = АV – LV. Валютна позиція банку може бути відкритою або закритою і розраховується окремо за кожною іноземною валютою, що входить до мультивалютного портфеля банку. Валютна позиція називається відкритою, якщо сума активів в іноземній валюті не збігається з сумою пасивів у тій самій валюті. Існують два види відкритої позиції [23, c. 89]: - чиста довга валютна позиція (А V > LV) – сума активів в іноземній
валюті перевищує суму відповідних пасивів (показник валютної позиції має
знак «плюс»);

— чиста коротка валютна позиція (А V < LV) – сума зобов'язань перевищує суму активів у одній і тій самій іноземній валюті (показник валютної позиції зі знаком "мінус"). Якщо сума активів в іноземній валюті врівноважена сумою пасивів в тій самій іноземній валюті (А V = LV), то така позиція називається закритою, або позицією зведення чи відповідності. У такому разі валютного ризику майже немає, адже зміна курсу однієї валюти щодо іншої однаково позначається і на вартості активів, і на вартості пасивів, а це не спричинить ні втрат, ні доходів внаслідок зміни валютного курсу. На валютну позицію банку впливають операції: 1) купівля, продаж готівкової та безготівкової іноземної валюти, поточні та строкові операції, за якими виникають вимоги й зобов'язання в іноземних валютах, незалежно від способів і форм розрахунків за ними; 2) одержання та сплата іноземної валюти у вигляді доходів, витрат і нарахування відсоткових доходів і витрат; 3) надходження коштів у іноземній валюті до статутного фонду; 4) погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті; 5) купівля та продаж основних засобів і товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту; 6) інші обмінні операції з іноземною валютою. Не всі з цих операцій однаковою мірою можуть бути використані для регулювання валютної позиції банку та її швидкого увідповіднення до нормативних вимог, оскільки потребують певного часу, підготовчої роботи і не завжди проводяться з ініціативи банку. Проблема управління ціновими ризиками, до яких належить і валютний, полягає в тому, що категорія ризиковості пов'язується передусім з можливими фінансовими втратами, а отже, логічно вважати ризиком лише ситуацію зниження показників прибутковості (недоодержання доходів, збитки, зменшення вартості капіталу, невиправдане підвищення витрат). Водночас точно визначити, додатним чи від'ємним буде майбутній результат, одержаний від переоцінювання фінансових інструментів за ринковим валютним курсом, досить складно, адже це потребує точного прогнозу динаміки валютних курсів. Оскільки можливість точного визначення майбутніх змін у валютних курсах існує далеко не завжди, індикатором рівня валютного ризику, на який наражається банк внаслідок незбалансованості структури та обсягів активів і пасивів в іноземній валюті, вважають валютну позицію. Маючи відкриту валютну позицію, банк може отримати прибутки чи зазнати збитків внаслідок зміни валютного курсу з огляду на закономірність: довга валютна позиція приносить прибутки в разі підвищення курсу іноземної валюти і завдає збитків у разі його зниження; коротка валютна позиція приносить прибутки в разі зниження курсу іноземної валюти, але завдає збитків у разі підвищення курсу. Залишаючи валютну позицію відкритою, учасники ринку можуть "грати" на валютних курсах і отримувати прибутки спекулятивного характеру. Такі прибутки супроводжуються підвищеним валютним ризиком. Що більший ризик бере на себе учасник, то більший прибуток він може отримати від "гри" на валютних курсах. Однак за несприятливих змін на валютному ринку втрати, спричинені взятим валютним ризиком, також будуть суттєвими. Обмеження рівня валютного ризику означає зменшення можливостей отримання і прибутків, і збитків. Важливим аспектом управління валютним ризиком є практика централізованого регулювання валютної позиції уповноважених банків. У загальному випадку учасники валютного ринку мають самі визначати той рівень валютного ризику, який вони згодні прийняти для отримання прибутків. Однак для тих суб'єктів господарської діяльності, фінансовий стан яких зачіпає інтереси великої частини населення і впливає на стан суспільства в цілому, рівень позиційного валютного ризику може регулюватися централізовано встановленням нормативів і певних вимог. До цієї категорії належать передусім комерційні банки. Такий підхід базується на тому, що банківський бізнес полягає у наданні послуг клієнтам і не повинен включати ризик, не пов'язаний з необхідністю проведення цих операцій. Банк є посередником між клієнтом і валютним ринком, тому валютну позицію банку необхідно встановлювати на рівні, який відбиває нормальні потреби щодо проведення клієнтських операцій. Менеджментові банків бажано утримуватися від спекулятивних операцій обмеженням величини відкритої валютної позиції. Утім, досить часто банки все ж проводять такі операції, використовуючи сприятливу кон'юнктуру валютного ринку для отримання додаткового (спекулятивного) доходу. Практика обмеження валютного ризику комерційних банків у різних країнах відрізняється. Подекуди функцію управління валютними позиціями комерційних банків виконують центральні банки, установлюючи нормативні вимоги щодо їх максимально допустимого розміру. Наприклад, у Великий Британії розраховується норматив достатності капіталу банків для здійснення операцій з іноземною валютою. В інших країнах, наприклад у США, валютна позиція банків централізовано не регулюється, управління нею керівництво банку здійснює самостійно, встановлюючи ліміти експозиції та валютного ризику для дилерів різних рангів. Водночас валютна експозиція банку має бути оголошена на ринку, щоб акціонери і клієнти знали про рівень валютного ризику цієї кредитної установи. Оскільки американські банки не виключають повністю валютного ризику, то для страхування створюється резерв на покриття втрат від валютних операцій, який становить у середньому до 8% величини капіталу банку [23, c. 100]. В Україні діяльність комерційних банків на валютному ринку регулює Національний банк України через ліцензування валютних операцій та встановлення обов'язкових нормативів. Починаючи з 2002 року для контролю за рівнем валютного ризику комерційних банків запроваджено норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції, у тому числі норматив для обмеження ризику загальної довгої валютної позиції і норматив для обмеження ризику загальної короткої валютної позиції банку. Норматив ризику загальної відкритої валютної позиції визначається як співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції за всіма іноземними валютами в гривневому еквіваленті та регулятивного капіталу банку. Величина загальної відкритої валютної позиції банку визначається як сума абсолютних величин (без урахування знака) усіх довгих і коротких відкритих валютних позицій у гривневому еквіваленті за всіма іноземними валютами. Для цього розраховують валютну позицію окремо за кожною іноземною валютою (щоденно) і за спотовим курсом визначають її еквівалент у гривнях. Суму регулятивного капіталу розраховують за балансом на початок минулого робочого дня, що передує дню розрахунку нормативів. Норматив ризику загальної відкритої валютної позиції розраховується уповноваженим банком щоденно за формою № 540 "Звіт про відкриті валютні позиції". Всі нормативи ризику валютних позицій контролюються щоденно і за кожний випадок порушення нормативів Національний банк України застосовує штрафні санкції (зменшення нормативного значення відкритої валютної позиції, письмове попередження, стягнення штрафів у розмірі неправомірно отриманого прибутку, відкликання ліцензії на проведення валютних операцій). Менеджмент банку має приділяти належну увагу контролю за дотриманням нормативів валютної позиції. Якщо впродовж робочого дня величина відкритої валютної позиції може відхилятися від установлених норм, наприкінці дня необхідно увідповіднити його до чинних вимог. Для запобігання можливості валютних спекуляцій комерційними банками НБУ не лише контролює дотримання ними встановлених нормативів відкритої валютної позиції, а й суворо обмежує перелік операцій, які банки можуть здійснювати власним коштом. Сукупний вплив обмежень і правил здійснення валютних операцій призводить до того, що навіть маючи можливість провести операції з іноземною валютою власним коштом на міжбанківському ринку, банки часто відмовляються від цього. Наприклад, виступаючи як покупець валюти, банк зобов'язаний сплатити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1% суми (в гривнях), витраченої на купівлю валюти, що зазвичай перевищує суму доходу від курсової різниці за зовнішньою та внутрішньою угодами [4, c. 340]. Правила валютного регулювання, затверджені НБУ, практично повністю унеможливили проведення спекулятивних операцій з валютою. Дилери банків вважають, що для проведення арбітражних операцій ринок став неліквідним, і динаміка внутрішнього валютного курсу за таких обставин цілком залежить від кількості заявок на купівлю чи продаж валюти. Ці зусилля спрямовано на забезпечення поступового та прогнозованого руху обмінного курсу гривні з орієнтацією валютного ринку на обмеження спекулятивної діяльності. Проте централізоване регулювання валютної позиції комерційних банків встановленням обов'язкових нормативів лише обмежує валютний ризик, але ще не означає його уникнення. Тому перед менеджментом банку постійно постає завдання регулювання величини та виду (довга чи коротка) позицій за різними іноземними валютами. У процесі управління валютним ризиком банк може застосувати дві альтернативні стратегії, утримуючи валютну позицію відкритою (стратегія максимізації прибутку) або закритою. Стратегія управління активами і пасивами, яка передбачає вирівнювання валютної структури балансу у напрямі закритої валютної позиції, називається валютним метчингом. Застосовування цієї стратегії дає змогу банку уникнути частини валютного ризику. Проте і ця стратегія не виключає його повністю, оскільки залишається ризик, пов'язаний з репатріацією прибутків від міжнародної діяльності або виплатою дивідендів в іноземній валюті. Вирівнювання структури активів і пасивів в іноземній валюті для зниження валютного ризику банку на практиці не завжди можливе. На регіональних ринках окремі валюти іноді виявляються не досить популярними та доступними і учасники ринку не завжди мають можливості для повного узгодження всіх надходжень і платежів у всіх іноземних валютах. Особливо це стосується банків, адже вони оперують великими обсягами багатьох валют, а також тому, що їхня валютна позиція суттєво залежить від потреб клієнтів. Отже, обираючи стратегію управління валютним ризиком, важливо зважити на те, що можливість повного узгодження всіх надходжень і платежів в іноземній валюті є радше теоретичною і на практиці досягти такої відповідності практично неможливо. Банки мають можливість зупинити вибір на альтернативній стратегії – максимізації прибутку. Суть її зводиться до того, що учасники ринку "грають" на валютних курсах для отримання прибутків спекулятивного характеру, залишаючи валютну позицію відкритою та свідомо наражаючись на підвищений ризик. У такому разі управління валютною позицією здійснюється з огляду на закономірність: довга валютна позиція приносить прибутки в разі підвищення курсу іноземної валюти і завдає збитків у разі його зниження, а коротка – навпаки. Що вищий ризик бере на себе учасник, то більший прибуток він може отримати від "гри" на валютних курсах, але за несприятливих змін на валютному ринку втрати через узятий валютний ризик також будуть суттєвими. Правильним є і протилежне твердження: зниження рівня валютного ризику означає не тільки зменшення ймовірних збитків, а й обмеження потенційних можливостей отримання прибутків. Саме ця обставина спонукає деяких учасників валютного ринку, в тому числі і банки, свідомо залишати свої позиції незахищеними в сподіванні на отримання додаткових прибутків від сприятливої динаміки ринкових параметрів. Якщо банк обрав стратегію максимізації прибутку, виникає потреба оцінити валютний ризик і можливі наслідки прийнятих управлінських рішень. Залежність між величиною прибутків (збитків), одержаних у результаті утримання банком відкритої валютної позиції, та змінами валютних курсів на ринку описується аналітичною моделлю [16, c. 42]: picscalex1000100090000032d01000002001c0000000000050000000902000000000500 0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000 0000050000000c020002800c1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff c6ffffff400c0000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c00 0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61 6e00d89ff377e19ff3772020f5774e086696040000002d01000008000000320a6001b40b 01000000297908000000320a6001460701000000287908000000320a6001560601000000 2a791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720 526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5774e086696040000002d01010004000000f001 000008000000320a6001d00a01000000537908000000320a6001d6070200000053700800 0000320a6001460402000000565008000000320a600124010200000050761c000000fb02 80fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000600b0a0840f11200d89f f377e19ff3772020f5774e086696040000002d01000004000000f001010008000000320a 6001aa09010000002d7608000000320a60012a03010000003d7608000000320a60013a00 0100000044760a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700 00000000bc02000000cc0102022253797374656d00964e08669600000a0021008a010000 0000010000005cf31200040000002d01010004000000f0010000030000000000 (3.1) де picscalex100010009000003c204000000004c03000000004c03000026060f008e06574d 464301000000000001002a8200000000010000006c060000000000006c06000001000000 6c00000000000000000000001c0000000d00000000000000000000005103000099010000 20454d46000001006c0600000c0000000100000000000000000000000000000000040000 000300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e030046000000 2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000 60000000460000005002000044020000454d462b224004000c000000000000001e400900 0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f 214007000c00000000000000084000059c010000900100000210c0db0100000000000000 0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000001d 0000000e0803000000e40fe70800000060504c5445bf7400bfffffffffbf9cdfffdfffff 0074bf00489c000048ffffdf740000ffdf9c0000744800009c4874df9c48489cdfbf7474 7474bf9c4800bf7448749cdf74489c005757df9c9c9c9c48df9c7448489c489c9c74bfff ffbf74000000ffffffc22f51b000000001624b47440088051d480000000c636d50504a43 6d703037313200000003480073bc000000a84944415428537d90e91283200c8411b5053c b0f705e4fddfb29ba0d4b1d3ee8c7ff26597358afe491578ab886262ed9a655868ec4029 ee6bd2b6dd526d33659f2ae6d96b863b5c00b099e3d67baa3913a1011bb227cade31a010 80b4e2dc31a5105327d49df1f56cfb647aa2a962aa2fd8662ac17326d202279b81dbbade cbff6461a60ff2ee4346dafa5559f76c26781429b90f745d9d29b6c85d3a7fdd7a7c21f7 275572397a0302ba2810d3d8c5de0000000049454e44ae42608200000840010824000000 180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000 340000000100000002000000000000bf000000bf0000e8410000604103000000000000b3 000000b3ffffe741000000b3000000b3ffff5f412100000008000000620000000c000000 01000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000b8020000 00000000000000001c0000000d000000000000000000000000000000000000001d000000 0e00000050000000a8000000f8000000c0010000000000002000cc001d0000000e000000 280000001d0000000e000000010008000000000000000000000000000000000020000000 0000000000000000ffffff009c9cdf00ffffbf0074bfff009c480000ffffdf0074000000 48000000ffdf9c00bfffff0000007400bf7400000074bf00dfffff0074489c00489c9c00 00489c004874bf00ffbf7400489cdf009cdfff00df9c740000004800df9c48007474bf00 9c487400bf747400749cdf009c484800575700009c9c4800010101010101010101010101 010101010101010101010d07030101010100000001010101010101010101010101010101 010101010101141f1b01010101000000010d00000000000000001e000000050601010101 0101040c041301010100000001011c09010101010a0b180e110c0101010101010101151d 061903010100000001010e0f0301010115171801040809010101010101010e0f030a1b01 010000000101010a1a060101151713010a0b1301010101010101010d1301041301000000 010101011516010115171301010d0c01010101010101010d180101190302af0601010101 011413010400130101040000000005060101140000130400070000000101010101011209 04080901010a0b1301010d080901010101010101010000000101010101010e0f10080901 01010d0c01010e110c0101010101010101000000010101010101010a0b07030101010405 0601010d0506010101010101010000000101010101010101040703010101040809010a0b 0c0101010101010101000000010101010101010101020301010400000000000506010101 010101010100000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010000004c0000006400000000000000000000001c0000000d0000000000000000000000 1d0000000e0000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022000000 0c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c00000000000000 0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c020e001d00030000001e00040000000701040004000000070104004101 0000410b2000cc000e001d00000000000e001d0000000000280000001d0000000e000000 0100080000000000000000000000000000000000200000000000000000000000ffffff00 9c9cdf00ffffbf0074bfff009c480000ffffdf007400000048000000ffdf9c00bfffff00 00007400bf7400000074bf00dfffff0074489c00489c9c0000489c004874bf00ffbf7400 489cdf009cdfff00df9c740000004800df9c48007474bf009c487400bf747400749cdf00 9c484800575700009c9c4800010101010101010101010101010101010101010101010d07 030101010100000001010101010101010101010101010101010101010101141f1b010101 01000000010d00000000000000001e0000000506010101010101040c0413010101000000 01011c09010101010a0b180e110c0101010101010101151d061903010100000001010e0f 0301010115171801040809010101010101010e0f030a1b01010000000101010a1a060101 151713010a0b1301010101010101010d1301041301000000010101011516010115171301 010d0c01010101010101010d180101190302af0601010101011413010400130101040000 00000506010114000013040007000000010101010101120904080901010a0b1301010d08 0901010101010101010000000101010101010e0f1008090101010d0c01010e110c010101 0101010101000000010101010101010a0b070301010104050601010d0506010101010101 010000000101010101010101040703010101040809010a0b0c0101010101010101000000 010101010101010101020301010400000000000506010101010101010100000001010101 010101010101010101010101010101010101010101010101010000000c00000040092900 aa000000000000000e001d0000000000040000002701ffff030000000000– прибуток (збиток), отриманий від переоцінювання валютних коштів у зв'язку зі зміною валютного курсу; VP – валютна позиція банку; sp, s – прогнозований і поточний валютний курс відповідно. Особливістю моделі є наявність чинника невизначеності, пов'язаного з прогнозами очікуваних значень валютного курсу (sp). Прогнози справджуються з певною ймовірністю, тому запровадження в модель ймовірнісних характеристик (ймовірність того, що валютний курс досягне прогнозованого значення) дає змогу проводити поглиблений аналіз, порівнюючи кілька сценаріїв. У такому разі отримують два показники: імовірність настання події та суму можливих втрат, яка з нею кореспондується. Прогнозування валютного курсу – це складний процес, який потребує застосування сучасних технологій, кількісних методів аналізу, високого рівня підготовки кадрів. У процесі прогнозування використовується сучасний аналітичний інструментарій. Аналітики також спираються на власні міркування щодо зміни форвардних валютних курсів, що дає змогу враховувати й ті чинники, які не мають кількісних характеристик. Різниця між форвардним і спот-курсом залежить від різниці в рівнях відсоткових ставок за валютами та від тривалості форвардного періоду. З продовженням строків різниця між спотовим і форвардним валютними курсами зростатиме. У процесі прогнозування валютних курсів потрібно брати до уваги не лише результати розрахунків, а й такі чинники, як поточні умови валютного ринку; результати аналізу кривої дохідності цінних паперів; співвідношення попиту і пропозиції на форвардних валютних ринках; результати прогнозування швидкості, напряму та величини зміни відсоткових ставок. Крім того, банки можуть скористатися прогнозами професійних аналітиків. Отже, рівень валютного ризику банку залежить не тільки від власної позиції банку, яка може бути обчислена досить точно, а й від ринкової кон'юнктури, прогнозування якої є серйозною проблемою. Міжнародний досвід свідчить, що навіть у порівняно благополучних країнах банкіри останнім часом надають перевагу стратегіям мінімізації ризиків. У цьому разі модель валютного метчингу слугує інструментарієм аналізу та обґрунтування внутрішніх лімітів валютного ризику і допустимих діапазонів зміни фінансових результатів діяльності банку. Висновки Таким чином, підводячи підсумки даної роботи слід відмітити, що банківська діяльність в умовах ринкової економіки неминуче пов’язана з ризиком, а отже однією з передумов успішного функціонування будь-якої фінансово-кредитної установи є її спроможність керувати у певних макроекономічних умовах власними ризиками. В країнах з перехідною економікою, яким здебільшого притаманна нестабільність макроекономічної ситуації та висока мінливість параметрів фінансового ринку, менеджмент ринкових ризиків набуває особливого значення. В першому розділі роботи були розглянуті теоретичні основи управління валютним ризиком. В процесі роботи було виявлено, що економічний валютний ризик є найпоширенішим видом ризику, пов'язаний з валютними курсами. Він включає в себе і операційний, і перерахунковий ризики. З наслідками економічного валютного ризику, викликаного несподіваними коливаннями курсів, можуть зіткнутися не лише міжнародні фірми, але й фірми, які не пов'язані із зарубіжними угодами. У зв'язку з тим, що курси абсолютно усіх валют, у тому числі і резервної валюти – долара США, піддані періодичним коливанням унаслідок різних об'єктивних і суб'єктивних причин, практика міжнародних економічних відносин виробила підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків. Сутність цих підходів полягає в тому, що приймаються рішення про необхідність спеціальних заходів для страхування валютних ризиків, виділяється частина зовнішньоторговельного, контракту чи кредитної угоди – відкрита валютна позиція, яка буде страхуватись та вибирається конкретний спосіб і метод страхування ризику. В другому розділі даної роботи була зроблена діагностика системи управління валютним ризиком АКБ «Базис», яка полягала в оцінці схильності банку до валютного ризику та в характеристиці стратегій і методів управління валютним ризиком в банку. В результаті дослідження були виявлені такі прийоми зниження валютного ризику, як: надання позички в одній валюті з умовою її погашення в іншій з урахуванням форвардного курсу, зафіксованому в кредитному договорі, хеджування за допомогою деривативів (форвардних контрактів, ф'ючерсів, опціонів), диверсифікація коштів банку в іноземній валюті, страхування валютного ризику. В третьому розділі викладені шляхи вдосконалення управління валютними ризиками банку. По-перше, це удосконалення механізму грошових переказів в іноземній валюті. Зазначені удосконалення дозволили би уникнути зовнішніх шоків та втримати інфляцію, незважаючи на динамічне зростання монетарних агрегатів, зростання світових цін на енергоносії та негативні результати в аграрному секторі. Номінальний обмінний курс гривні залишався ціновим якорем для економіки та цільовим орієнтиром для проведення Національним банком України грошово-кредитної політики Така політика суттєво впливала би на зростання сальдо поточного рахунку платіжного балансу, а відтак і на збільшення надходжень валюти в Україну. По-друге, ??????я с???ії ???і?я ?лю?? ???м у ??у. Б?о ????о, ? рівень валютного ризику банку залежить не тільки від власної позиції банку, яка може бути обчислена досить точно, а й від ринкової кон'юнктури, прогнозування якої є серйозною проблемою. Міжнародний досвід свідчить, що навіть у порівняно благополучних країнах банкіри останнім часом надають перевагу стратегіям мінімізації ризиків. У цьому разі модель валютного метчингу слугує інструментарієм аналізу та обґрунтування внутрішніх лімітів валютного ризику і допустимих діапазонів зміни фінансових результатів діяльності банку. Розвиток банківської справи на Україні досяг певного рівня, який призводить до необхідності виявлення, аналізу та управління банківських ризиків, що давно використовується у зарубіжній банківській практиці і тільки починає свій розвиток в Україні. Всі ці проблеми стосуються всіх банків України і мають вплив на всю банківську систему в цілому. При їх вирішенні необхідно спиратись на досвід економічно стійких країн, але враховувати індивідуальність становлення та розвитку банківської системи України. Список використаних джерел 1. Конституція України. – К.: Вікар, 2006. 2. Декрет Кабинета Министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 16 января 2003г. № 436. 3. Алехин Б. Форекс. - М.: Просвещение, 2002. – 258 с. 4. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с. 5. Банковское дело / Под. ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. -М.: Финансы и статистика, 2006. – 586с. 6. Береславська О. Тенденції розвитку фінансових ринків у 2006 році та їх вплив на економіку України // Вісник НБУ. – 2006. - №2. – С.50-55. 7. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – 1-4те вид., виправ. і доп. – К.: Знання, 2004. 8. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. – К.: LIBRA, 2003. – 96 с. 9. Григоренко О. Міжнародна економіка. – К.: КІМО, 2004. 10. Калініченко О.О. Сучасний стан планування у банках: основні аспекти, методологія // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 76-80. 11. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 432 с. 12. Козьменко С.М., Шпіг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку. –Суми:»Університетська книга», 2003 13. Козьменко С.М. Стратегічний менеджмент банку. – Суми: „Університетська книга», 2003. – 732 с. 14. Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. – М., - С.-Пб., - Нижний Новгород, - Воронеж, 2003.- 188 с. 15. Кох Т.У. Управление банком / Пер.с англ.: в 5-ти кн. – Уфа: Спектр, 1993. 16. Лютий О.І. Грошово-кредитна політика та її реалізація в Україні // Фінанси України. – 2006. - № 1. – С.20 – 24. 17. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело / Пер.с англ. – М.: ИНФРА - М, 2000. – 856с. 18. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С.Філіпенко, В.І.Мазуренко, В.Д.Сікора та ін.; за ред. А.С.Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с. 19. Нестерова Т.Н. Банковские операции. – М.: Инфра-М, 2006. – 603с. 20. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 304 с. 21. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с. 22. Редхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками / Пер.с англ. – М.: ИНФРА - М, 1996. – 288 с. 23. Річний звіт НБУ. – 2006. - №1. – с. 45 - 50. 24. Роуз П.С. Банковский менеджмент / Пер.с англ. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 768 с. 25. Селті Дж. Національний банк України і банківський нагляд. // Вісник НБУ. - 2002.-№ 12. - С. 50. 26. Синки Дж. Управление кредитным портфелем / Пер.с англ. – М.: Catallaxy, 1994. – 820 с. 27. Терещенко В. Тенденції у діяльності пунктів обміну іноземної валюти // Вісник НБУ. – 2003. - №3. – С. 48-52 28. Чернецький В. Євро проти долара // Вісник НБУ. – 2002. - № 12. – с.21-30. 29. Эдгар М. Управление финансами в коммерческих банках / Пер.с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 208с. 30. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посібн. –К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 359с. 31. Річний звіт АКБ «Базис»2006р. 32. http: // www. bank. gov. ua 33. http: // www. nau. kiev. ua

Похожие записи