.

Стратегія і тактика банку у сфері лізингової індустрії

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 15567
Скачать документ

13

139

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРЬКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

До захисту допускаю:

завідувач кафедри банківської справи,

Академік АЕН України, д.е.н., професор

О.В.Васюренко

ДИПЛОМНА РОБОТА

СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА БАНКУ У СФЕРІ ЛІЗИНГОВОЇ ІНДУСТРІЇ

Керівник роботи,

Директор філії № 1 Банку «Грант»

О.М. Дементьєв

Консультант з питань охорони праці,

старший викладач Т.С. Молодоря

Студент факультету

банківської справи, обліку і фінансів,

V курсу, групи 54-БС-з, спеціальності 7.050105

«Банківська справа»

В.Є. Кудрінська

Харків – 2009

Вступ

За останні роки в економіці і банківській системі України відбулися
радикальні зміни у сфері лізингового кредитування. Обсяг операцій
лізингу в Україні є надзвичайно низьким у порівнянні з іншими країнами
світу, але він з кожним роком збільшується.

Кожне підприємство, яке ухвалює рішення про розширення або запуск нового
виробництва, вирішує проблему пошуку і використання прийнятних шляхів
фінансування капітальних вкладень.

Основними перешкодами для розвитку зовнішнього фінансування були високі
процентні ставки і вимога кредитора про наявність застави. Тому майже
половина підприємств, які потребували фінансування, не зверталися за ним
до фінансових установ.

Якщо в країні поряд з ринком банківського капіталу розвивається ринок
лізингових послуг, альтернатива їх використання завжди повинна
розглядатися менеджером підприємства. Обраний оптимальний спосіб
забезпечення підприємства новим обладнанням на основі використання
переваг лізингу дозволяє йому досягти конкурентних переваг в своєму
бізнесі. З цією метою необхідно використовувати новітні підходи до
визначення переваг альтернативного і безальтернативного лізингового
фінансування.

Враховуючи, що деякою мірою лізингові відносини останні роки розвивалися
саме в АПК, завдяки Постанові Кабінету Міністрів і створенню державного
лізингового фонду, представники цієї галузі постійно аналізують процес
розвитку лізингу сільськогосподарської техніки.. Інша група дослідників
звертає особливу увагу на перешкоди розвитку лізингу, здебільшого у
податковій сфері. Велику роботу щодо аналізу тенденцій розвитку лізингу
виконала Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

Отже, невирішеною є проблема пошуку джерел фінансування лізингу і
розвитку інтегрованих фінансових послуг для прискорення оновлення
основного капіталу підприємств. Цим самим і підтверджується актуальність
обраної теми.

Об’єктом дослідження є процес лізингового кредитування на прикладі
Акціонерного Східно – Українського банку “Грант”.

Предмет дослідження – лізингові відносини між суб’єктами господарювання
і фінансовими установами.

Методи дослідження – системний підхід, метод економічного аналізу,
математичної статистики, теорії оптимальних рішень, метод критичного
огляду, соціологічний метод і ін.

Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні основ організації
лізингових операцій, розкритті діючої практики діяльності банку «Грант»
на ринку лізингу, а також пошуку напрямків удосконалення механізму
лізингових операцій банку на основі систематизації існуючих пропозиції
щодо цього питання.

Лізинг — це господарська операція, за якою лізингодавець передає
лізингоодержувачу право користування активом за плату та на певний
період.

У відповідності з метою роботи, треба вирішити наступні завдання:

вивчення і аналіз теоретичних положень щодо здійснення банками
лізингових операцій;

провести аналіз операції з лізингом банками України;

на прикладі банку показати діючий механізм роботи з лізингом;

запропонувати рекомендації щодо удосконалення форм надання лізингу.

Вказаному питанню приділяється значна увага Міжнародною Фінансовою
Корпорацією, Національним банком України, Урядом України, що знайшло
своє відображення у Законах України «Про банки і банківську діяльність»,
«Про фінансовий лізинг», «Про оподаткування прибутку підприємств» і
інші.

Проблеми банківської системи, зокрема розвитку лізингового кредитування
і лізингових операцій банків, досліджувалися в теоретичних і практичних
розробках ведучих учених-економістів як України, так і світу. Так,
проблема формування банківських ресурсів і управління ними аналізувалася
в роботах таких провідних іноземних учених, як Гилл Е.,.Едвин Дж, Едрадс
Б., Котлер Р., Розмари Кемпбелл Дж., Рид Е., Ривуар Ж., Роуз П.С., Синки
Д. тощо. Але дослідження закордонних учених не завжди можливо або важко
адаптувати до сучасного стану банківської системи країни, тому що
переважна більшість висновків цих економістів не відповідає умовам
діяльності банків в Україні.

У нашій країні дослідження в банківській сфері здійснювали такі ведучі
вчені, як Васюренко О.В., Мороз А.М., Лаврушин О.І., Царьків В.А. У
їхніх роботах досить глибоко проаналізований проблеми банківської
системи, досліджені основні проблеми ресурсної політики, проаналізовані
сучасні методи керування ресурсами банку. Проте наявні наукові праці не
дають повної відповіді на всі питання, пов’язані з формуванням зробленої
ресурсної політики вітчизняних банків, і не дають шляхів рішення проблем
на практиці.

У процесі написання роботи були використані роботи вітчизняних і
закордонних учених-економістів, практиків банківської діяльності, і
періодична література по аналізу банківської діяльності.

Впровадження пропозиції і рекомендації, наданих в роботі, дозволить
суб’єктам господарювання обирати альтернативні джерела фінансування
бізнес-проектів.

Це надасть можливість організувати діяльність фінансових установ,
зокрема банків, у сфері лізингового кредитування і здійснення лізингових
операцій.

Розділ 1. Теоретичні основи впровадження лізингових операцій в
банківській системі

1.1 Обґрунтування сутності лізингових операцій

Лізинг – це середньостроковий фінансовий інструмент для придбання
основних активів підприємств (обладнання, транспортних засобів тощо). На
відміну від прямого надання грошового капіталу, він забезпечує процес
фінансування основних фондів підприємств. Лізингові установи – лізингові
компанії, банки та небанківські фінансові установи – купляють обладнання
для подальшої передачі його лізингоодержувачу на певний строк. Протягом
цього строку лізингоодержувач здійснює періодичні платежі лізингодавцю.

Після закінчення строку лізингового договору обладнання передається у
власність лізингоодержувача або повністю амортизується та списується, чи
повертається лізингодавцю. Лізинг передбачає отримання прибутку шляхом
використання лізингових активів, які не є власністю лізингоодержувача, а
лише знаходяться у його користуванні. Лізингові компанії звертають
увагу, в першу чергу, на здатність лізингоодержувача генерувати грошовий
потік для того, щоб сплачувати лізингові платежі, а вже потім – на
фінансовий стан чи кредитну історію. Це є однією з переваг лізингу для
малих та середніх підприємств, а також для підприємств
аграрно-промислового комплексу, оскільки у них, як правило, відсутні
належна кредитна історія та активи для забезпечення банківського
кредиту. Лізинг має позитивний вплив на економіку будь-якої країни,
оскільки він дозволяє [40]:

прискорити розвиток малого та середнього бізнесу, підприємств
аграрно-промислового комплексу;

підвищити обсяги реалізації нового обладнання;

збільшити обсяги інвестицій у національну економіку;

поліпшити конкурентне середовище на фінансовому ринку;

здійснити технічне та технологічне переоснащення підприємств, підвищити
конкурентоспроможність економіки держави.

Розвинений малий та середній бізнес – це необхідна складова стабільного
розвитку ринкової економіки країни. Лізинг є ефективним механізмом
фінансування підприємств малого та середнього бізнесу, які у своїй
більшості не завжди відповідають вимогам ліквідності, необхідним для
отримання банківського кредиту.

Ступінь фізичного зносу сільськогосподарської техніки та обладнання в
Україні становить майже 90 відсотків . За експертними оцінками, для
заміни застарілого сільськогосподарського та переробного обладнання,
Україні потрібно інвестувати 5-10 млрд. дол. США . Лізинг надає
унікальну можливість оновити основні фонди підприємств
аграрно-промислового комплексу та забезпечити їх економічне зростання.

Питання збуту готової продукції залишається однією з актуальних проблем
сучасної ринкової економіки. Світова практика свідчить, що лізинг
розширює вітчизняним та зарубіжним виробникам і постачальникам
обладнання доступ до нових клієнтів, і, як наслідок, збільшує можливості
нарощування обсягів продажу товарів та послуг.

На початку ХХІ сторіччя частка лізингу у світовому ВВП у середньому
становила близько 1,6 відсотка . Близько третини обсягу інвестицій в
основні фонди країн Західної Європи здійснюється через фінансовий
лізинг. В Україні, незважаючи на гостру потребу в інвестиціях, обсяг
лізингових операцій у 2004 році був менше 0,5 відсотка ВВП [11].

Поліпшення конкурентного середовища на фінансовому ринку. Лізинг є
ефективним інструментом та привабливим продуктом для учасників
фінансового ринку. Через розширення пропозиції фінансових послуг лізинг
сприяє пожвавленню конкуренції на фінансовому ринку і, як наслідок,
здешевленню та підвищенню якості фінансових послуг.

В Україні підприємства майже всіх галузей економіки невідкладно
потребують оновлення технологічного парку. Середній рівень зносу
обладнання в країні складає майже 50 відсотків. Лише за умов широкого
застосування ефективних фінансових механізмів, одним з яких є лізинг,
можна очікувати зростання конкурентоспроможності економіки України.

У відносинах фінансового лізингу приймають участь три основні групи
гравців, для кожної з яких лізинг має свої переваги:

– лізингоодержувач отримує у користування обладнання, за допомогою якого
він може підвищити продуктивність праці, а отже і прибутковість свого
підприємства;

– зацікавленість лізингодавця ґрунтується на зменшенні фінансового
ризику операції, оскільки він залишається власником предмету лізингу
протягом усього терміну дії договору лізингу;

– виробники та постачальники обладнання зацікавлені у розвитку ринку
лізингових послуг, тому що це допомагає їм розширити ринки збуту товарів
та послуг.

Крім того, учасники фінансового ринку (банки, небанківські фінансові
установи тощо) зацікавлені у розвитку ринку лізингу, оскільки це створює
додатковий попит на їх послуги.

Взаємовідносини між учасниками операції фінансового лізингу можна
відобразити наступною схемою (рис. 1.1):

1 – вибір лізингоодержувачем можливого постачальника та специфікація
необхідного обладнання;

2 – укладання договору фінансового лізингу;

3 – укладання договору на придбання обладнання за встановленою
лізингоодержувачем специфікацією;

4 – укладання договору між лізингодавцем та представником фінансового
ринку щодо отримання фінансових ресурсів для закупівлі обладнання у
постачальника;

5 – надання фінансових ресурсів лізингодавцю;

6 – оплата обладнання закупленого лізингодавцем;

7 – поставка обладнання лізингоодержувачу безпосередньо або через
лізингодавця. Лізингоодержувач зараховує на свій баланс обладнання, яке
фактично надійшло у його розпорядження за договором фінансового лізингу
і здійснює амортизаційні відрахування;

8 – лізингоодержувач сплачує лізингодавцю лізингові платежі;

Лізинговий платіж включає суму відшкодування частини вартості предмета
лізингу, винагороди лізингодавцю, компенсації відсотків за кредит та
інших витрат лізингодавця;

9 – лізингодавець здійснює погашення кредиту;

Рис. 1.1 Взаємовідносини між учасниками операції фінансового лізингу

Важливим етапом на шляху розвитку лізингу в Україні став 2004 рік. У
цьому році набули чинності новий Закон України “Про фінансовий лізинг”
та Цивільний кодекс України – головні документи, що регулюють
цивільно-правові відносини лізингу [40].

Норми Закону України “Про фінансовий лізинг” (надалі – Закон) об’єднали
правову природу цивільно-правових відносин фінансового лізингу з їх
економічною сутністю. Закон є позитивним зрушенням у напрямку створення
дієвого правового механізму фінансового лізингу, оскільки у ньому:

– послідовно розкриті поняття фінансового лізингу, договору фінансового
лізингу предмету лізингу, сублізингу тощо;

– більш чітко окреслені права й обов’язки учасників договору фінансового
лізингу та його основні умови;

– закріплена можливість сублізингу;

– містяться норми про можливість повернення майна лізингодавцю у разі
невиконання умов договору;

– прописані норми захисту прав лізингодавця у випадку знищення чи
пошкодження майна;

– надана можливість не тільки юридичним, але і фізичним особам
отримувати у користування майно на умовах лізингу.

Закон визначає фінансовий лізинг як “вид цивільно-правових відносин, що
виникають із договору фінансового лізингу, згідно з яким лізингодавець
зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника)
відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і
передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не
менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі)”.

Для вирішення питання про віднесення лізингу до фінансового чи
оперативного слід керуватися чинним законодавством України.

Лізинг основних засобів є фінансовим, якщо виконується принаймні одна з
таких умов:

– право власності на основні засоби переходить від лізингодавця до
лізингоодержувача по закінченні дії лізингової угоди;

– термін дії угоди поширюється на основну частину (не менше ніж 60 %)
корисного строку служби основних засобів. За інших обставин лізинг
вважається оперативним. У разі як фінансового, так і оперативного
лізингу основні засоби протягом строку дії угоди залишаються власністю
лізингодавця.

Об’єктом лізингу (оренди) є необоротні активи, що є власністю
лізингодавця або придбані ним у власність у відповідного продавця майна
з доручення і за погодженням з лізингоодержувачем.

Інакше кажучи, лізинг можна розглядати як фінансовий або оперативний
залежно від того, чи передбачається правом лізингу (оренди) передавання
всіх ризиків і вигод, що пов’язані з користанням та володінням активом.
За оперативного лізингу (оренди) активи відображаються на балансі
лізингодавця, а за фінансового на балансі лізингоодержувача.

Передавання об’єкта лізингу (оренди) здійснюється в строки і на умовах,
визначених в угоді про лізинг (оренду). Можливе продовження строку
лізингу (оренди), про що слід зробити спеціальне застереження в
лізинговій угоді [51].

В угоді також треба зазначити:

– об’єкт лізингу;

– термін лізингу;

– ринкову вартість основних засобів;

– строк проведення платежів та їх розмір;

– фактичну процентну ставку лізингу (якщо ринкова вартість процентної
ставки більша за теперішню вартість мінімальних лізингових платежів із
урахуванням процентної ставки, що прирощується);

– процентну ставку лізингоодержувача, що прирощується (у протилежному
випадку);

– умови переоцінювання вартості об’єкта лізингу згідно із
законодавством;

– право власності на майно після закінчення терміну лізингу;

– інше.

На початку строку дії угоди обумовлюється також те, що в разі можливості
та наміру лізингоодержувача придбати об’єкт лізингу (оренди) за ціною,
нижчою за його справедливу вартість на дату придбання, мінімальні
лізингові (орендні) платежі мають включати в себе мінімальну лізингову
(орендну) плату за весь строк лізингу (оренди) та суму, яку слід
сплатити згідно з угодою на придбання об’єкта лізингу (оренди).

В угоді про фінансовий лізинг (оренду) може передбачатися розрахунок
лізингових (орендних) платежів на весь строк лізингу (оренди) за такою
формою (табл. 1.1) [51]:

Таблиця 1.1

Форма розрахунку лізингових (орендних) платежів

Дата платежуМінімальна сума лізингових (орендних) платежів, що
сплачується регулярноФінансові витратиКомпенсація вартості об’єкта
лізингу (оренди)Залишок зобов’язання з лізингу (оренди) на кінець
періоду12345

Передання об’єкта лізингу здійснюється у строки і на умовах, визначених
договором лізингу.

Строк лізингу — це незмінний строк, на який лізингоодержувач уклав угоду
на лізинг основних засобів.

Лізингоодержувач щомісяця сплачує лізингодавцю певну суму за
використання майна у вигляді лізингової плати.

Лізингова плата включає в себе суму частини вартості об’єкта лізингу;
суму, сплачувану як проценти за залучений кредит для придбання майна за
договором лізингу; винагороду; компенсацію інших витрат лізингодавця,
які передбачені договором лізингу.

Лізингові платежі як у балансі лізингоодержувача, так і в балансі
лізингодавця мають поділятися на процентні платежі за позиками та
платежі за основною сумою непогашеної заборгованості.

Процентні платежі розраховуються за кожний обліковий період у розмірі
процентної ставки, що застосовується в разі лізингу, до залишкової суми
активу та зобов’язання за фінансовим лізингом.

1.2 Основні мотиви та чинники формування системи лізингового
кредитування

Лізингова компанія для ефективності своєї діяльності повинна формувати
стратегію свого фінансування. Як і будь-яка компанія, вона може
використати власні ресурси, або залучити кредитні ресурси. Проте це не
єдині способи фінансування, які може використати лізингодавець для
придбання предметів лізингу.

Факторинг. Суть даної операції полягає в тому, що компанія отримує від
фактора (банка або фінансової установи) грошові кошти, передаючи йому
свої права грошової вимоги по відношенню до третіх осіб. Інтерес такої
компанії полягає в терміновому отриманні коштів, зниженні витрат на
обслуговування дебіторської заборгованості та частковому чи повному
звільненні від ризику неплатоспроможності боржника.

Регулюванню факторингових операцій в Цивільному кодексі України
присвячена Глава 43. Відповідно до норм цієї Глави лізингова компанія
може використати договір факторингу як один із способів фінансування,
уступивши банку право вимоги лізингових платежів. Більше того, згідно із
ч.2 п.1 ст.1077 ЦКУ грошова вимога до боржника може бути відступлена
лізинговою клієнтом банку також з метою забезпечення виконання
зобов’язань такого клієнта перед фактором. Таким чином, лізингодавець
може використати свої права вимоги лізингових платежів також як спосіб
забезпечення по кредитних договорах, що укладаються з метою залучення
коштів для придбання предмету лізингу.

Договір позики. Відповідно до статті 1046 ЦКУ за договором позики
позикодавець, яким може бути будь-яка фізична чи юридична особа, передає
у власність другої сторони (позичальника) грошові кошти, а позичальник
зобов’язується повернену позикодавцеві таку ж саму суму грошових коштів
в передбачений договором позики строк. Таким чином, лізингова компанія
може укласти договір позики з будь-якою фізичною чи юридичною
особою-позикодавцем та отримати грошові кошти для фінансування придбання
предмету лізингу.

Збільшення статутного капіталу лізингової компанії. Даний спосіб
фінансування придбання предметів лізингу відноситься до корпоративних
форм фінансування та полягає у збільшенні статутного капіталу за рахунок
розміщення додатково випущених акцій лізинговою компанією – акціонерним
товариством або за рахунок внесення додаткових вкладів в товариствах з
обмеженою відповідальністю. Кошти, залучені в результаті збільшення
статутного капіталу лізингова компанія спрямовує на придбання предметів
лізингу.

Приймаючи рішення про збільшення статутного капіталу, лізингова компанія
повинна пам’ятати, що законодавством пред’являються суворі вимоги до
процедури збільшення статутного капіталу. Так, збільшення статутного
капіталу можливе тільки після повної сплати існуючого статутного
капіталу; рішення про збільшення статутного капіталу тягне внесення змін
до статуту такої компанії, що є виключною компетенцією вищого органу
компанії.

Законодавство, що регулює питання випуску цінних паперів, містить певні
обмеження на випуск облігацій. Так, якщо лізингова компанія є
акціонерним товариством, вона може випустити облігації на суму не більше
25 процентів від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати
усіх випущених акцій. Проте якщо лізингова компанія створена у формі
товариства з обмеженою відповідальністю, випуск облігацій такою
компанією не буде підпадати під ці обмеження [32].

Сек’юритизація лізингових активів. Схема сек’юритизації полягає в
наступному. Лізингодавець формує свій власний лізинговий портфель. Коли
цей портфель досягає значних розмірів, компанія продає його
спеціалізованій новоствореній юридичній особі, в задачу якої входить
виключно тримання лізингового портфеля та отримання надходжень за
лізинговими угодами. Така юридична особа створюється з метою уникнення
інвесторами ризику банкрутства лізингодавця. Вона не здійснює будь-якої
господарської діяльності, та має в своїх активах лише переданий
лізингодавцем лізинговий портфель з прогнозованими надходженнями
(лізинговими платежеми), а в пасивах – випущені цінні папери,
забезпечені зазначеними активами.

Інвестори здійснюють придбання цінних паперів в новій юридичній особі та
отримують частку від надходжень за лізинговими угодами. Лізингова
компанія, яка реалізує свій портфель, отримує разовий платіж від
новоствореної юридичної особи за рахунок коштів, отриманих такою особою
від інвесторів за розміщення нею цінних паперів. Таким чином лізинговий
портфель становиться сек’юритизованим (від англ. securities – цінні
папери).

Програма сек’юритизації сприяє створенню ліквідних лізингових портфелів
на ринку, розвитку ринку цінних паперів, що є важливим кроком в розвитку
економіки країни в цілому. Незважаючи на те, що сек’юритизація є
складним механізмом, застосування якого розпочалося лише нещодавно в
країнах з розвиненою лізинговою інфраструктурою, темпи росту програм
сек’юритизації вражають [32].

Упродовж останніх років Міжнародна фінансова корпорація (МФК), член
групи Світового банку, збільшує обсяги інвестицій в економіку України та
реалізує програми технічної допомоги. Оцінюючи потреби країни в
інвестиціях, МФК одним із найважливіших напрямків своєї діяльності
вважає фінансування проектів, які сприятимуть модернізації основних
засобів економіки України, розвитку малого та середнього бізнесу.
Експерти МФК вважають, що надзвичайно перспективним для української
економіки є інвестиції через механізм лізингу.

Лізинг є важливою складовою державної стратегії розвитку будь-якої
країни. Для України політика модернізації техніки та технології окремих
підприємств та економіки в цілому також має стати наріжним каменем
економічного зростання. Без цього важко сподіватися, що Україна зможе
стати в один ряд з провідними країнами Європи, світу та підвищить
конкурентноздатність своєї продукції. Оновлення основних засобів
сприятиме вирішенню соціальних програм, допоможе підвищити рівень життя
населення, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, збільшенню
обсягів виробництва та поповненню доходів державного бюджету.

Рівень зносу основних засобів в Україні нині становить у середньому 50%,
а в сільському господарстві, промисловості, будівництві, водному та
авіаційному транспорті, соціальній сфері 60% і більше відсотків. При
цьому зношеність машин, обладнання та транспортних засобів по всіх
галузях сягає іноді 80-90%.

За розрахунками, що базуються на даних офіційної статистики, обсяг
інвестицій, необхідних для оновлення основних засобів в Україні складає
близько 90 млрд. дол. США. Зазначимо, що за експертними оцінками ця сума
є значно більшою.

Світова практика довела, що лізинг є унікальним інвестиційним механізмом
оновлення основних засобів. У загальному обсязі інвестицій країн, що
розвиваються та країн з перехідною економікою він складає 15% всіх
інвестицій.

У країнах з розвиненою ринковою економікою цей показник досягає 30%.
Потенційний попит на послуги лізингової індустрії в Україні дорівнює
щонайменше 14 млрд. дол. США.

Одначе, не може не викликати стурбованості діюча в Україні державна
політика щодо створення умов для залучення іноземних та національних
інвестицій через механізм лізингу. Існує низка причин, що стримують
розвиток лізингу в Україні. Основною серед яких є недосконалість
законодавства, у тому числі податкового.

Розуміючи, що в основні посилення податкового тиску на лізинговий бізнес
є обґрунтоване прагнення держави унеможливити тінізацію грошових потоків
через механізм лізингу, хочемо зауважити наступне: по-перше, лізинг є
простим інвестиційним механізмом, що обумовлює легкість контролю над
ним. По-друге, обов’язковість податкового обліку предмета лізингу та
інших складових лізингових платежів за звичайними цінами унеможливлює
маніпулювання вартостями при реалізації лізингових угод.

Крім того, хочемо підкреслити, що говорячи про необхідність для України
зростання інвестицій через механізм лізингу, МФК має на увазі лізинг як
механізм інвестування в оновлення основних засобів для всіх суб’єктів
господарювання, а не як механізм оптимізації грошових потоків у межах
холдингів.

1.3 Роль лізингу в ефективному розвитку економіки України

Упродовж останніх 25 років компанія «London Financial Group Ltd»
регулярно проводить дослідження стану розвитку світового ринку лізингу.
Здійснює цю дослідницьку роботу спеціальний підрозділ компанії – «Global
Leasing Report». Результати аналізу свідчать, що обсяги ринку лізингу та
відносні показники його розвитку постійно зростають.

Зокрема, за період з 1985-2008 років річний обсяг лізингових угод в
цілому у світі зріс більше, ніж у чотири рази – зі 138,1 млрд. дол. США
до 579,1 млрд. дол. США [7].

Global Leasing Report розраховує два відносні показники, які
характеризують, так би мовити, глибину проникнення інвестиційного
механізму лізингу в економіку тієї чи іншої країни (leasing penetration
rate):

– частка лізингу в інвестиціях в основний капітал (машини, обладнання.
транспортні засоби тощо);

– співвідношення річного обсягу лізингу та валового внутрішнього
продукту (ВВП).

Перший з цих показників певним чином засвідчує наскільки лізинг є
результа тивнішим у порівнянні з іншими формами фінансування основного
капіталу.

Другий показник є макроекономічним і, відображаючи економічну активність
в країні в цілому, свідчить про те, (1) які з країн є більш зрілими щодо
лізингу, або (2) в яких країнах інвестиційний механізм лізингу є
складовою державної стратегії фінансування інвестицій. Там, де цей
показник вище, можна з впевненістю говорити, що лізинг має підтримку з
боку держави і позитивно впливає на темпи економічного зростання країни
в цілому.

Економіка України перебуває у стані ринкової трансформації і потребує
величезних фінансових ресурсів з метою придбання існуючими та
новостворюваними підприємствами необхідної техніки, новітніх технологій.

Розвиток лізингу має стати надійним альтернативним механізмом
фінансування інвестицій в основний капітал. Розвиваючи ринок лізингу в
Україні цікавим є його співставлення зі світовими тенденціями (табл. 1.2
– 1.4).

Таблиця 1.2

Динаміка річного обсягу лізингових угод (млрд. дол. США) [7]

Регіон світу2004 р.2005 р.2006 р.2007 р.2008 р.Північна
Америка272,4254,1216,0223,9240,7Європа131,0140,0162,1192,5229,8Азія78,36
7,770,777,785,2Південна Америка8,15,63,34,07,5Австралія та Нова
Зеландія5,35,55,87,68,1Африка3,93,83,75,67,9Разом498,9476,6461,6511,3579
,1

Таблиця 1.3

Частка лізингу в інвестиціях в машини, обладнання та транспортні засоби,
% [7]

Країна2004 р.2005 р.2006 р.2007 р.2008
р.123456США31,731,031,131,129,9Японія9,19,29,38,78,7Німеччина14,813,59,8
21,715,7Корея2,45,1н/д7,85,6Велика
Британія13,810,412,915,49,4Франція9,214,415,37,69,0Італія12,313,78,814,2
11,4Бразилія11,45,23,66,77,7Канада22,522,020,222,023,3Австралія20,07,13,
620,020,0Швеція12,99,29,46,312,7

Таблиця 1.4

Співвідношення річних обсягів лізингових операцій та валового
внутрішнього продукту (%)[7]

Країна2006 р.2007 р.2008 р.1234Середньозважений показник1,531,561,67у
тому числі:Естонія4,835,155,17Чеська
Республіка3,754,984,74Угорщина3,964,654,66Словенія2,323,484,41Словаччина
4,394,594,25Південна Африка2,673,124,25Німеччина2,002,072,29Канада
1,421,732,11Швеція 2,452,162,00Італія 1,881,691,99США 1,951,911,91Польща
1,271,431,82Японія 1,561,621,73Велика
Британія1,221,091,57Франція1,551,561,55Росія 0,550,871,46Австралія
1,321,471,46Нідерланди 1,111,101,21Україна0,290,310,36

За часи незалежності економіка України пройшла через роки
нестабільності, що була обумовлена високими темпами інфляційного
зростання, знеціненням національної грошової одиниці та значним падінням
обсягів виробництва. Протягом цього періоду (1990-1999 рр.) падіння
реального ВВП склало 59,2% . У 2000 році ситуація кардинально змінилася
і відтоді українська економіка набула чіткої тенденції зростання.

За офіційною оцінкою номінальний обсяг ВВП у 2008 році склав 344 822
млн. грн. У 2008 році зростання реального ВВП сягнуло 12.1% (грудень до
грудня попереднього року). Це відбулося завдяки зростанню валової
доданої вартості у 2005 році у таких галузях, як сільське та лісове
господарство, (119,5%), будівництво (118,4%), торгівля (117,8) та
обробна промисловість (114,6%). При цьому слід відзначити, що зростання
у галузі сільського та лісового господарства відбулося головним чином
завдяки задовільному рівню урожайності сільськогосподарських культур у
порівнянні зі спадом 2004 року [7].

Таким чином, економічне зростання ще має значний потенційний запас
розвитку, чи іншими словами відтворюваний потенціал, що є однією з
складових сучасного тренду економічного зростання.

Однак, не слід переоцінювати роль відтворюваного потенціалу в сучасних
економічних умовах України. Це поняття включає наявність таких резервів,
як кваліфіковані людські ресурси, попит на вироблену продукцію,
виробничі приміщення, основні фонди та інші. Звичайно, не можна
стверджувати, що всі ці ресурси є доступними в економіці і головною
проблемою у цьому є фактор часу. Застаріле зношене обладнання більше не
в змозі забезпечувати нарощування виробничих потужностей з існуючого
рівня 2008 року. Тому, оновлення основних виробничих фондів і є одним з
найактуальніших завдань для підтримання економічного зростання.

Якщо темпи зростання реального ВВП збережуться на середньому рівні
останніх двох років, Україна зможе вийти на рівень реального ВВП
базового 1990 року у 2009 році.

Витрати на одиницю виробленої продукції всього по Україні за 9 місяців
2008 року складали 91,9 копійки на одну гривню. Такий високий показник
витрат непрямо свідчить про надто високий рівень енергоспоживання
українських підприємств, корені якого криються у застарілості та
зношеності виробничого обладнання.

За оцінками деяких експертів, енергомісткість українських підприємств
майже вдвічі перевищує відповідні показники наших сусідів, країн Східної
Європи: Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини.

Надто високий рівень споживання енергії є однією з важливих проблем, що
дісталась Україні у спадок від Радянського Союзу . Особливо це
відчувається у таких галузях, як важка промисловість, сільське
господарство та машинобудування. Для вирішення цієї проблеми необхідне
створення можливостей для використання інноваційного потенціалу
економіки, що є також одним із важливих завдань, від яких здебільшого
залежить зростання та зміцнення промислових підприємств – головного
провідника економічного зростання.

Для підвищення темпів зростання економіки необхідні структурні зміни в
економіці, що надали б змогу розвиватися підприємствам приватного
сектору, та проводити оновлення основних засобів підприємств усіх форм
власності. Ступінь зносу основних засобів усіх галузей економіки за
офіційними даними склав більш ніж 50%, а фактично, на думку провідних
економістів, цей показник перевищує відмітку 80 відсотків.

Таким чином оновлення основних засобів промислових підприємств є
основною передумовою для підтримання темпів економічного зростання.

Одну з головних ролей тут може відігравати лізинг, що є дієвим
механізмом оновлення основних фондів підприємств і розвитку малого та
середнього бізнесу. За результатами опитування, 94% лізингових компаній
надають послуги з лізингу підприємствам малого та середнього бізнесу, і
таким чином пропонують їм реальний та доступний шлях придбання основних
фондів.

Обсяг операцій фінансового лізингу в Україні є надзвичайно низьким.
Незважаючи на прийняття нового Закону України „Про фінансовий лізинг”
ситуація майже не змінилася на краще. Це свідчить про наявність впливу
негативних чинників, які стримують розвиток лізингу в Україні.

Кожне підприємство, яке ухвалює рішення про розширення або запуск нового
виробництва, вирішує проблему пошуку і використання прийнятних шляхів
фінансування капітальних вкладень.

За підсумками опитування представників промисловості ще 2003 року на
потребу в розширенні використання фінансових послуг вказали 39%
респондентів. Основними перешкодами для розвитку зовнішнього
фінансування були високі процентні ставки і вимога кредитора про
наявність застави. Тому майже половина підприємств, які потребували
фінансування, не зверталися за ним до фінансових установ.

Джерела фінансування різнилися залежно від розміру підприємства: малі
зверталися до приватних інвесторів, тоді як великі – до банківських
установ. Кредити на період понад три роки складали менше 5% серед
одержаних в 2002 році, але 2005 – цей показник складає вже майже 12%, що
є позитивною передумовою для розвитку лізингу [11].

Якщо в країні поряд з ринком банківського капіталу розвивається ринок
лізингових послуг, альтернатива їх використання завжди повинна
розглядатися менеджером підприємства. Обраний оптимальний спосіб
забезпечення підприємства новим обладнанням на основі використання
переваг лізингу дозволяє йому досягти конкурентних переваг в своєму
бізнесі. З цією метою необхідно використовувати новітні підходи до
визначення переваг альтернативного і безальтернативного лізингового
фінансування.

За даними опитування 2008 року в найближчому майбутньому в Україні попит
на лізингові послуги зростатиме. Однак його зростання відбуватиметься не
за рахунок збільшення потреби підприємств у придбанні нового обладнання,
а за рахунок частішого використання підприємствами саме цього типу
оновлення своїх активів.

У країнах Європи на лізинг припадає від 15 до 30% інвестицій.

Враховуючи, що деякою мірою лізингові відносини останні роки розвивалися
саме в АПК, завдяки Постанові Кабінету Міністрів і створенню державного
лізингового фонду, представники цієї галузі постійно аналізують процес
розвитку лізингу сільськогосподарської техніки.. Інша група дослідників
звертає особливу увагу на перешкоди розвитку лізингу, здебільшого у
податковій сфері. Велику роботу щодо аналізу тенденцій розвитку лізингу
виконала Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

На погляд автора, невирішеною є проблема пошуку джерел фінансування
лізингу і розвитку інтегрованих фінансових послуг для прискорення
оновлення основного капіталу підприємств.

2008 року зовнішні джерела фінансування залишилися непопулярними.
Банківські кредити складали – 25%, кошти партнерів – 10%, лізинг – 2%.
Здебільшого фінансування відбувалося за рахунок власних коштів. В
структурі інвестицій в основний капітал переважають власні кошти
підприємств. Це підтверджується також статистичною звітністю окремих
підприємств промисловості за показником структури інвестицій в основний
капітал.

Зовнішні джерела інвестування складають до 20%. Між тим необхідно
відзначити появу національного інвестора і значне зниження фінансування
основного капіталу із державного бюджету, між тим 2007 року все ще
продовжувалося фінансування лізингових операцій із Державного бюджету.

Державний фінансовий лізинг на думку НАК „Украгролізинг” підтримує як
сільгосптоваровиробників, так і заводи сільськогосподарського
машинову-дування. По окремих заводах-виготовлювачах техніки річні обсяги
її закупівлі на умовах фінансового лізингу становлять 30-50%. Він
вигідний товаровиробникам, оскільки плата за кредит здійснюється у
розмірі 7% річних від відшкодованої вартості, що становить 2,8% в
середньому за рік (на період дії договору) від первинної вартості.
Інфляція 2007 року становила – 12,3%, отже вартість фінансового
обслуговування за лізингом є вигідною для споживача.

За даними Звіту про використання коштів в 2007 році Державного бюджету,
що виділяються на придбання сільськогосподарської техніки на умовах
фінансового лізингу в табл. 1.5 подано структуру і виконання плану з
використання цих коштів.

Таблиця 1.5

Використання коштів Державного бюджету України в 2008 році НАК
„Украгролізинг” [11]

Напрям використання коштівЗагальний фонд, млн. грн.Спеціальний фонд,
млн. грн.План ФактПланФакт12345Заходи з операцій фінансового
лізингу262245,5766,595,28Придбання техніки за операціями фінансового
лізингу та заходи з цих операцій –28,522,12Разом262245.5795,0117,4

Обсяг коштів Державного бюджету, яка була спрямована на обслуговування
операцій фінансового лізингу є незначною за обсягом, тому що, наприклад,
за власні кошти підприємств і організацій тільки в Харківському регіоні
2008 року було профінансовано оновлення основного капіталу на суму, що
перевищує державне фінансування фінансового лізингу в 5 разів. На обмаль
фінансових ресурсів державного лізингування вказують й інші автори, а
деякі проводять ціле дослідження із обґрунтування необхідності
державного фінансування лізингу. Крім того пропонується зняти обмеження
на пільгову сплату відсотків за лізинговими платежами. Інші автори
пропонують встановити для відшкодування ставки рефінансування НБУ
пріоритетні галузі.

Але крім проблем з фінансуванням є суто організаційні проблеми із
низькою відповідальністю лізингоодержувачів за предмет лізингу і з
тривалим періодом окупності вкладень. Між тим НАК „Украгролізинг”
відзначає ефективність витрачання коштів, оскільки лізингові платежі
мають зворотній характер і надходять від отримувачів техніки на
казначейський рахунок держбюджету. Після певного накопичення знову
використовуються для розрахунків із заводами за техніку, що передається
на умовах фінансового лізингу.

Всього з початку проведення лізингових операцій в 1998 році на придбання
техніки з різних джерел використано понад 1 млрд. грн.. коштів
державного бюджету, в тому числі 220,9 млн. грн. в частині відшкодування
вартості сільськогосподарської техніки, переданої на умовах фінансового
лізингу.

З урахуванням того, що кошти на ці операції відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України, спрямовуються на строк лізингу – п’ять
років, на 2008 рік рівень, на думку автора, повернення коштів має бути
значно більшим. Є припущення, що існують певні проблеми із розрахунками
лізингоодержувачів за поставлену техніку, що значно гальмує подальший
розвиток лізингових відносин [11].

Деякі автори пропонують використовувати такі заходи активізації операцій
фінансового лізингу: диверсифікувати джерела інвестування, створити
єдину інформаційну систему, а також страховий резерв у лізингоодержувача
з віднесенням його на валові витрати. Можливо всі вони можуть бути
прийнятними для розвитку фінансового лізингу.

За даними Держфінпослуг джерелами фінансування лізингових операцій в
2007 році були банківські кредити (80,7%), власні кошти (16,3%),
позичкові кошти юридичних осіб (3,0%), тобто їх структура протилежна
загальній відносно оновлення основного капіталу.

Між тим, при цьому теж відзначалися проблеми. Головними причинами
невиплати кредитів були комерційні ризики – неможливість виконати
контрактні зобов’язання, а також зміна ситуації на ринку. А це пов’язано
з тим, що у відмовах вказується недостатність опрацьовування проекту
(16%), і неучасть в проекті самого підприємства (19%).

Незважаючи на високу питому вагу у джерелах фінансування, банки
залишаються відносно непопулярними для українських підприємств у цілях
кредитування. Середня комерційна ставка за кредитом в 2005 році складала
32%, в 2006 знизилася до 22%, при цьому і в 2007-2008 роках вона
продовжує залишатися на рівні 20-22% [11].

Проте для порівняння – в Німеччині вона складає 7%.

Оцінка підприємствами проблем в отриманні фінансування в різних країнах
показала, що за 10-бальною шкалою в Україні вона складає в середньому по
чотирьох чинниках – (8,3), в Польщі – 6,5, в Росії – 5,8, найнижча в США
– 1,5.

Те, що у новому Законі України „Про фінансовий лізинг” наголошено на
різних способах фінансування лізингу, що значно розширює можливості
залучення коштів. Для задоволення інвестиційного попиту необхідно
розвивати нові фінансові послуги відповідно до Закону України „Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”,
умови яких будуть прийнятними для споживачів.

А потреба в зовнішньому фінансуванні є найбільшою в промисловості, потім
виступає будівництво і транспорт. Із врахуванням того, що більшість
потреб пов’язана з покупкою основних засобів, необхідно розглянути
перспективи використання фінансового лізингу.

За даними Міжнародної фінансової корпорації (МФК) в 2008 році у кожного
третього підприємства була потреба у новому обладнанні. Однак лише 4%
підприємств намагалися використати лізинг для оновлення основних
засобів. Але тільки кожне третє підприємство з чотирьох отримали
лізингові кредити. МФК відзначає, що у лізингових компаній складне
сьогодення, однак протягом наступних 2-3 років кількість звернень за
лізинговими кредитами може зрости втричі.

Головними операторами на ринку лізингових послуг в 2008 році в Україні
були вітчизняні компанії: банки – до них зверталися за лізинговими
послугами – 46% підприємств та лізингові компанії – 40%. До іноземних
лізингодавців звертались 16% підприємств від загальної кількості тих,
хто планував отримати обладнання в лізинг. В таблиці 1.6 подано переваги
споживачів щодо взаємодії із лізингодавцями.

Таблиця 1.6

Індекс справджування лізингових заявок різними лізингодавцями

ЛізингодавціРівень укладання угод за заявками12Українські лізингові
компаніїДві з трьохУкраїнські банкиКожна другаІноземні лізингові
компаніїКожна третя

Найбільше незадоволення лізингоодержувачі отримали в іноземних
лізингових компаніях, які пропонували більш сприятливі фінансові умови,
але негативний фон пов’язаний із жорсткими умовами і пропозицією тільки
імпортного обладнання, тобто іноземні лізингової компанії пріоритетно
використовують тільки збутову функцію лізингу, що не відповідає основним
інтересам українських споживачів, у яких є попит саме на інвестиційну
функцію лізингу відповідно до Цивільного кодексу України. МФК визначила
головних майбутніх споживачів лізингових послуг залежно від розміру
бізнесу це малі підприємства.

Найбільшу потребу в лізингу відчувають підприємства із числом
працівників до 50 осіб. Враховуючи, що за звітністю 2007 року середня
вартість одного лізингового договору складає від 100 до 500 тис. грн.,
це відповідає задоволенню потреб саме цієї частки ринку.

За даними Держфінпослуг України, яка регулює відповідно до Закону
України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг” розвиток фінансового лізингу в Україні 2007 року до державного
реєстру фінансових установ внесено 45 компаній, серед яких на кінець
року 12 заявили про надання послуг з фінансового лізингу, але у
фінансовій інформації цієї Комісії за 2007 рік їх обсяги відсутні, і
відзначається, що левова частка фінансових послуг (95,26%) належить
переказу грошових коштів.

Між тим на 1 березня 2008 року Держфінпослуг відзначає, що в державному
реєстрі вже зареєстровано 14 фінансових компаній, які мають надавати
послуги з фінансового лізингу [50].

Крім того, до державного реєстру внесено також юридичних осіб, які не є
фінансовими установами, але мають право надавати фінансові послуги
відповідно до „Положення про надання окремих фінансових послуг
юридичними особами-суб`єктами господарювання, які за своїм правовим
статусом не є фінансовими установами” № 492/9091 від 16 квітня 2004
року. Таких юридичних осіб, які позиціонують себе як лізингові компанії
є 44. Всі компанії мають надавати звітність про обсяги укладених
договорів, строк їх дії, галузь використання, і предмет лізингу. На
момент початку діяльності Держфінпослуг в жовтні 2006 року після
проведення інвентаризації було встановлено, що в Україні існувало 75
лізингових компаній.

В табл. 1.7 подано інформацію про кількісний склад укладених і діючих
договорів з фінансового лізингу.

Таблиця 1.7

Динаміка договорів фінансового лізингу за 2008 рік [50, c. 30]

Період 2005 рікКількість звітуючих компанійКількість чинних договорів на
початок періоду, шт.Кількість укладених договорів, шт.Кількість
виконаних договорів, шт.Кількість чинних договорів на кінець періоду,
шт.Вартість укладених договорів протягом періоду, тис. грн..Середня
вартість одного укладеного договору, тис.грн.Кількість договорів на 1
компанію на кінець звітного періодуІІ кв.4572418013293,28553,895,75ІІІ
кв.28366169852769816,60413,115,75ІУ
кв.33646134977156610,3487,633,78Разом1069327181378139720,22–

Як видно з табл. 1.7, середня вартість одного договору знижується,
незважаючи на загальне зростання кількісного складу договорів. Також
зменшується договірний портфель окремих лізингових компаній, це свідчить
про існуючі гальмуючі позиції на лізинговому ринку.

За 9 місяців 2008 року послуги фінансового лізингу надавали 14
фінансових установ і 60 юридичних осіб на загальну суму 263,5 млн.грн.
Розширення кількості операторів на ринку є позитивним, але обсяг
фінансових послуг з лізингу є низьким, незважаючи на його деякий
приріст.

Група керівників лізингових компаній України звернулася до керівника
Проекту з розвитку лізингу в Україні Міжнародної фінансової корпорації
із пропозицією щодо розробки заходів для усунення перешкод здійснення
лізингових операцій. За рахунок багаторазового обкладання податком на
додану вартість, послуги фінансового лізингу значно дорожчають, що
робить їх неконкурентоспроможними з іншими фінансовими послугами.

На думку старшого радника USAID Р.Капроні першим і найголовнішим
бар’єром розвитку лізингу є капітал і джерела фінансування, другим – це
процентні ставки, але вони пов’язані з інфляцією, третій елемент це
площина законодавчої бази , особливо з ПДВ. Для вирішення багатьох
питань пропонується підвищувати рівень інформаційно-освітніх програм, що
зараз і реалізується МФК.

Між тим бажано було б також звернути особливу увагу на організаційне
супроводження розвитку лізингу і створення програмно-технічних
комплексів з управління лізинговою діяльністю, яка є
багатофункціональною і без CASE- технологій важко розраховувати на
ефективний результат.

Зміни Державного бюджету 2008 року, який обмежив віднесення витрат за
страхування предмету лізингу 5% рівнем, не відповідає вимогам до цієї
операції, тому що страхування обладнання є істотною умовою лізингового
договору, отже, на нього не можуть встановлюватися обмеження. Таке
державне регулювання значно підвищить ризик лізингодавця або погіршить
фінансові умови для лізингоодержувача.

Наявність негативних норм регулювання послуги фінансового лізингу
свідчить про її низьку популярність і зниження відносних показників.
Додатковими причинами у викладі підприємств є [40]:

недостатня пропозиція лізингових послуг;

жорсткі умови;

обмежений вибір обладнання.

До економічних переваг лізингу належить те, що у всіх країнах можливо
застосування прискореної амортизації на об’єкт лізинг, а також
нормативне регулювання захисту права власності лізингодавця на об’єкт
лізингу.

Наприклад, у Росії встановлено, що тільки за останні 5 років на
світовому ринку лізингу вона перемістилася більше, ніж на 10 позицій, а
на європейському примикає до першої десятки. За підсумками
фінансово-господарської діяльності майже три десятки лізингових компаній
Росії могли б бути представлені в ТОР-рейтингу-200 Leaseurope.

Це свідчить про динамічний розвиток російського лізингового ринку і його
вплив на інвестиційну діяльність підприємств.

Проте на відміну від російського законодавства, а також молдавського,
деяких країн СНД, що знаходяться в Середній Азії, в Україні відсутні
податкові пільги, а також програми державного стимулювання розвитку
лізингу.

В даний час для підвищення стійкості лізингових операцій необхідно
розглянути можливість використання інтегрованих фінансових послуг,
наприклад, технологій лізингу і факторингу, лізингу і трасту та ін.

Аналітики Світового банку вважають, що досвід Естонії, яка вибрала шлях
активних реформ в банківській системі, характерний для України. Крім
того, фінансування під відступлення грошової вимоги (факторинг) фахівці
з лізингу Міжнародної фінансової корпорації розглядають як джерело
залучення альтернативних засобів для фінансування лізингових операцій.

Для банківської системи України з урахуванням реформ на ринку фінансових
послуг краще створювати дочірні лізингові компанії не тільки фінансовим
установам, але й провідним виробникам обладнання, що має свої переваги:

швидке ухвалення рішень;

гнучкий підхід до забезпечення;

можливе створення регіональної мережі;

робота з різним складом основних фондів;

широкий спектр обсягу операції з урахуванням наявності сублізингу;

можливість оптимізації фінансових потоків;

розвиток малого і середнього бізнесу.

Наприклад, в Україні у деяких банків є дочірні лізингові компанії, але
майже відсутні, на відміну від Росії, дочірні компанії великих
промислових виробників. Такий процес відбувається в європейських
країнах, наприклад, з 28 компаній, які звітують про свою діяльність
Асоціації Лізингових Фінансових Корпорацій Польщі, 12 належать банкам.

З прийняттям нового Закону України „Про фінансовий лізинг” можливості
розвитку лізингу значно розширилися. Між тим під час проведення аналізу
було встановлено гальмуючі тенденції, які пов’язані із існуючими
податковими обмеженнями, які необхідно зняти.

Дискусійним залишається питання необхідності державного фінансування
фінансового лізингу сільгоспвиробників. Цей процес в Україні вже
продовжується 7 років, але не досягнуто національними операторами не
тільки стійких тенденцій розвитку лізингового ринку, але й взагалі
набутий досвід не є позитивним. Можливо створення конкурентного
середовища може сформувати передумови для більш ефективного використання
державних коштів.

Важливим висновком є більш широка інтеграція і сполучення фінансових
послуг на основі сучасних фінансових технологій і їх організаційного
супроводження. Найбільш значущими є зміни, що відбулися в самій
методології лізингу. Те, що з 2004 року в Україні законодавчо
регулюється тільки фінансовий лізинг, відповідає Конвенції про
міжнародний фінансовий лізинг. Це можна розглядати як початок прямого
шляху до розвитку непрямого лізингу, в якому має потребу економіка
України.

Останнім часом значні зрушення відбуваються на іпотечному ринку, який,
на думку автора, мало чим відрізняється від лізингового, крім того, вони
можуть ефективно сполучатися. Тому не безпідставним може бути
використання фінансових інструментів залучення довгострокових фінансових
ресурсів в іпотеку за аналогією в фінансовий лізинг, наприклад,
використання лізингових цінних паперів, сек`юритизація фінансових
активів, співпраця з недержавними пенсійними фондами і страховими
компаніями.

Можливості розвитку фінансового лізингу є, тому ще є на нього попит, але
для цього потрібна розробка системної моделі пошуку альтернативних
шляхів залучення довгострокових фінансових ресурсів і їх здешевлення.

Для розвитку лізингу в Україні необхідно вирішити комплекс питань, серед
яких:

врегулювання проблеми переходу права власності за договорами лізингу;

покращення доступу вітчизняних лізингових компаній до фінансових
ресурсів та створення умов для іноземних інвестицій через механізм
лізингу;

перегляд механізмів оподаткування лізингової діяльності, включаючи
питання прискореної податкової амортизації;

оптимізація державного нагляду та регулювання лізингової діяльності;

усунення ризиків, що виникають внаслідок неточностей та протиріч
(колізій) у законодавстві;

забезпечення належного бухгалтерського обліку лізингової діяльності;

оптимізація державних програм підтримки та стимулювання лізингової
індустрії, сприяння розвитку приватного конкурентного ринку лізингу;

підписання та ратифікація міжнародних конвенцій, що стосуються лізингу.

Звичайно, наведений перелік передбачає цілу програму заходів. Але треба
звернути увагу на актуальність розв’язання нагальних проблем, що виникли
у зв’язку з прийняттям наприкінці березня 2005 року змін до закону про
державний бюджет та деяких законів щодо оподаткування. Зокрема:

Зміни до Закону України «Про податок на додану вартість» (п.3.2.2).
Обкладення податком на додану вартість процентів та комісій у складі
лізингового платежу суттєво підвищить вартість лізингових послуг,
унеможливить участь лізингових компаній у конкуренції з іншими видами
фінансових установ. Проценти та комісії є платою за фінансові послуги,
по яких ані банки, ані страхові компанії в Україні не сплачують податок
на додану вартість.

Зміни до Закону України «Про податок на додану вартість» (п.7.4.2).
Виконання цієї норми призведе до того, що при придбанні предмета лізингу
лізингодавцем та при передачі його лізингоодержувачу матиме місце
подвійне, а якщо відбувається повернення предмета лізингу, то і потрійне
обкладання податком на додану вартість однієї операції.

Зміни до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
(п.5.4.6). Даною нормою не врахована особливість лізингової діяльності,
де витрати на страхування (страхування переданого у лізинг майна) можуть
значно перевищити зазначений Законом норматив у 5%.

Отже, суть лізингу полягає в тому, що прибуток компанії приносить не
право власності на майно (обладнання, транспорт тощо), а право
користування таким майном. У зв’язку з цим не має сенсу здійснювати
придбання майна у власність тоді, коли є альтернативна можливість
отримати його у користування та за менші кошти. Решту коштів можна буде
сплачувати поступово протягом тривалого періоду часу із виручки, яку
принесе майно, не обтяжуючи таким чином власні обігові кошти.

Лізинг не потребує термінового початку платежів, що дозволить без різкої
фінансової напруги оновити виробничі фонди лізингоодержувача, придбати
дороге обладнання та користуватись ним.

Дуже часто товариству простіше отримати майно в лізинг, ніж кредит на
його придбання, особливо якщо таке товариство не має кредитної історії
та додаткового забезпечення, яке вимагатиме банк.

Отримавши майно в лізинг, лізингоодержувач зможе більш ефективно
використати власні кошти. Використання власних коштів на придбання
основних фондів економічно не виправдано ні по вартості, ні по строкам.

Лізинговий договір більш гнучкий, ніж кредитний, оскільки надає
можливість обом сторонам вибрати зручну схему виплат.

Строк лізингу може бути значно більшим ніж строк кредиту.

Договір лізингу може передбачати можливість викупу майна, отриманого в
лізинг, його заміну та більш нове та сучасне або повернення майна
лізингодавцю. У зв’язку з цим для лізингоодержувача зменшується ризик
морального та фізичного зносу такого майна. А підтримка виробництва
лізингоодержувача на сучасному рівні дає йому певні конкуренті переваги.

При придбанні майна в лізинг лізингоодержувач може отримати цілий
комплекс додаткових послуг по транспортуванню, страхуванню, державній
реєстрації, технічному обслуговуванню предмету лізингу тощо. Все це
лізингоодержувачу прийшлось би здійснювати самостійно у випадку
закупівлі майна за власні чи кредитні ресурси.

В деяких країнах (однак це не є характерним для України) лізингове майно
може не обліковуватись на балансі лізингоодержувача, що не збільшує
активи такого лізингоодержувача та відповідно не погіршує показники
ліквідності останнього за рахунок змін співвідношення поточних та
довгострокових активів, також відсутня база для сплати податку на майно,
якщо такий існує, тощо [32].

В деяких країнах (однак це також не є характерним для України) існують
певні податкові пільги (стимули) для розвитку лізингу, що призводить до
податкової оптимізації діяльності як лізингодавця, так і
лізингоодержувача.

Лізинг надає лізингоодержувачу можливість користуватись майном на
кредитній основі, зберігаючи при цьому можливості використання існуючих
кредитних ліній.

1.4 Техніко-економічна характеристика Акціонерного Східно–Українського
Банку “Грант”

Акціонерний Східно – Український банк “Грант” створено 26 липня 1991
року відповідно до законодавства України як закрите акціонерне
товариство. Банк перереєстрований Національним банком України 29 жовтня
1991 року за номером 62.

На підставі ліцензії Національного банку України № 6 від 27 липня 1999
року “Грант” здійснює всі види банківських операцій з національною та
іноземною валютами.

“Грант” є одним із засновників Української та Кримської міжбанківських
валютних бірж, Харківського банківського клубу, а також є членом
Асоціації українських банків та Харківського банківського союзу.

Головний офіс Банку розташований у Харкові. Банк має 9 філій, з них 5 у
Харкові, інші – у Києві, Джанкої, Євпаторії та Шостці. Відкрито 7
позабалансових відділень: – 5 у Харкові, а також у Полтаві та Сумах.

В організаційній структурі банку виділяються дві основних – структуру
управління банком і структуру його функціональних підрозділів і служб.

Структура управління Банком представлена Радой і Правлінням.

У Раду Банку входять його засновники. Рада Банку затверджує річний звіт
банку, організує щорічні збори засновників, бере участь у рішенні
стратегічних питань банківської діяльності. Рада Банку вибирає голову
Правління і начальників управлінь, що входять до складу Правління.
Правління Банку відповідає за загальне керівництво Банку, затверджує
стратегічні напрямки його діяльності.

Діяльність комерційного Банку багато в чому залежить від професійного
рівня банківських кадрів. Щоб забезпечити високу якість роботи, у Банку
повинна бути сформована сильна команда, здатна створити і підтримувати
авторитет комерційного банку.

Структура функціональних підрозділів Банку “Грант” складається з
наступних управлінь: валютного, цінних паперів, кредитних ресурсів,
бухгалтерського обліку і звітності, планово-економічного й автоматизації
банківських технологій.

Розглянемо діяльність тих управлінь, робота яких безпосередньо приносить
банку основний доход. Це валютне управління, кредитне управління і
управління цінних паперів.

Основними задачами валютного управління є:

– одержання прибутку від проведених операцій;

– надання клієнтам повного спектра послуг;

– здійснення валютно-обмінних операцій з готівковою і безготівковою
іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку через мережу
пунктів обміну валют і каси банку.

Діяльність валютного управління складається у відкритті, закритті і
веденні рахунків юридичних осіб і фізичних осіб в іноземній валюті; у
проведенні розрахунків через рахунки “ЛОРО” і “НОСТРО” в іноземній
валюті; веденні юридичних справ банків кореспондентів; покупки і продажу
іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку за рахунок і за
дорученням клієнтів; здійснення переказів в іноземній валюті в
уповноважені банки України і за її межі; видачі дозволів на вивіз
іноземної валюти за межі України; проведенні операцій через міжнародну
систему розрахунків “S.W.I.F.T.”. Крім того, у відділі займаються збором
даних про проведення валютних операцій, обробкою, аналізом і контролем.

Основними задачами управління кредитними ресурсами є одержання прибутку
від проведених операцій і надання клієнтам повного спектра послуг.

Управління кредитними ресурсами у своєму складі має такі підрозділи, як
відділ по залученню кредитних ресурсів і відділ по розміщенню кредитних
ресурсів.

Задачами відділу по залученню кредитних ресурсів є:

– вивчення ринку міжбанківських ресурсів;

– залучення і розміщення кредитних ресурсів і депозитів у національній і
іноземній валюті;

– розробка нормативної документації по залученню кредитних ресурсів:

– консультування клієнтів банку на підставі нормативних документів
Національного банку України.

Відділ виконує наступні функції:

– пошук кредитних ресурсів у національній і іноземній валюті;

– залучення тимчасово вільних коштів від юридичних осіб;

– внутрібанківський перерозподіл кредитних ресурсів;

– аналіз доцільності видачі міжбанківського кредиту й оформлення
документів на видачу кредитів;

– ув’язнення генеральних угод;

– контроль за зворотністю залучених і виданих кредитних ресурсів,
депозитних коштів і сплати відсотків по цим операціям;

– здійснення проводок, зв’язаних із залученням і розміщенням кредитних
ресурсів, залученням депозитів;

– ведення поточної документації;

– ведення юридичної документації, зв’язаною з залученням і розміщенням
кредитних ресурсів, а також залученням депозитних коштів юридичних осіб;

– підготовка оперативних даних, складання звітності для Національного
банку України;

– складання звітності з питань залучення і розміщення кредитних
ресурсів.

У 2006 році банк продовжував формувати клієнтську базу, активно
залучаючи нових клієнтів.

Активи та пасиви банку на 31.12.2006 року складають 113055 тис.грн. У
структурі пасивів зобов’язання складають 76569 тис. грн., власний
капітал – 36486 тис. грн.

Структура активів Банку у процентному відношенні складає: 9,9 % – кошти
в Національному банку України, 4,4% – кошти в інших банках, 1,5% – цінні
папери, 74,4% – кредити та заборгованість клієнтів, 9,3% – основні
засоби та нематеріальні активи, 0,5% – інші активи.

Структура пасивів Банку: 64,9% – кошти клієнтів, 2,4% – кошти банків,
0,4% – інші зобов’язання, 17,7%- статутний капітал, 2,6% – резерви, 6,4%
– переоцінка основних засобів, 5,6% – нерозподілений прибуток.

Банк “Грант” обслуговує 18214 клієнтів, які мають 37300 рахунків. В 2006
році Банку довірили свої кошти 7148 нових клієнтів (юридичні особи).
Кількість рахунків, які відкриті в Банку, збільшилась на 39,2 %
порівняно з 2005 роком. Залишки на розрахункових рахунках склали 73,4
млн. грн.

Постійно розширюються послуги, які пропонуються Банком для своїх
клієнтів. Платежі проводяться з використанням різноманітних форм
розрахунків, які прийняті в міжнародній практиці документальних операцій
(акредитиви, інкасо та інші.).

Протягом 2006 року Банк зберіг тенденцію до збільшення кредитних
вкладень – основного джерела отримання доходів. На кінець року кредитний
портфель виріс на 56,77 % і склав 92,3 млн. грн.

Незважаючи на суттєве зниження процентних ставок за кредитами, доходи за
ними склали 17999 тис. грн., тобто за рік зросли на 35 %.

Банк проводить кредитну політику, спрямовану на зниження ризиків. В
результаті знижена до мінімуму кількість простроченої та пролонгованої
заборгованості, а безнадійна заборгованість зменшена майже в 2 рази і
склала 0,43 %. Страховий резерв створено в розмірі 4,076 млн. грн.
Взагалі, рівень резервування за кредитними операціями в 2006 році
зменшився на 3 процентних пункту і склав 4,6 % від загальної суми
кредитного портфеля.

“Грант” приділяє особливу увагу роботі з фізичними особами, постійно
шукає нові направлення, сучасні технології, які дозволяють залучити
нових клієнтів, покращити якість обслуговування, а також зменшити
собівартість послуг, які надаються. Одним з таких направлень стала
співпраця Банку з системою швидких грошових переказів “Анелік” та
“Western Union”, які дозволили запропонувати клієнту послуги
міжнародного класу.

Банком проводиться активна робота в галузі еквайрінга міжнародних
пластикових карток VISA, EURO/MASTER CARD. У 2006 році банк почав емісію
безлімітних кредитних карток компанії American express, за допомогою
яких у VIP- клієнтів банку з’явилася можливість доступу до
привілейованій міжнародній сервісній мережі.

Продовжується розповсюдження платіжних карток Національної системи
масових електронних платежів. За 2005 рік Банком емітовано 7450 карток
цієї системи, оборот за ними склав більше 45 млн. грн.

Одна з принципово нових технологій – послуга “мобільний банкінг”.
Клієнти, власники мобільних телефонів, мають змогу отримувати виписку з
власного рахунку безпосередньо на свій телефон у вигляді
SMS-повідомлень.

Банк здійснює операції з цінними паперами на підставі Ліцензії
Державного комітету по цінним паперам та фондовим біржам на здійснення
діяльності по випуску і обігу цінних паперів № 241243 від 17 жовтня 2003
року.

В 2006 році зберігалась тенденція зниження активності стана фондового
ринку України, але, незважаючи не це обсяг комерційних та комісійних
операцій банка склав 7,3 млн. грн. Це дозволило Банку отримати за рік
від операцій з цінними паперами більше 9 млн. грн. доходів.

Стратегічним напрямком діяльності банку на фондовому ринку на 2007 рік
є:

– підвищення дохідності і надійності інвестиційного портфеля цінних
паперів;

– прискорення строку обігу коштів, які вкладені в портфель цінних
паперів “на продаж”;

– пошук нових напрямків в діяльності банку по операціям з цінними
паперами.

В 2002 році, як і в попередні роки, “Грант” на підставі Ліцензії
Національного банку України здійснював усі види операцій з іноземною
валютою, в тому числі і на міжнародних валютних ринках.

На міжбанківському валютному та депозитному ринках України Банк
взаємодіє більш ніж з 70-ма банками, з 60-ма підписані Генеральні угоди
на проведення міжбанківських операцій. Для проведення розрахунків
“Грант” використовує платіжну систему S.W.I.F.T., яка дозволяє
здійснювати розрахунки у будь-яку країну світу через мережу
кореспондентських рахунків Банка в максимально короткі строки.

За 2006 рік суттєво зріс оборот по коррахункам в усіх основних іноземних
валютах, з якими працює “Грант”.

Це відображено в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4

Сукупний валовий оборот по НОСТРО- та ЛОРО-рахункам

Валюта2007 р. (млн. грн.)2008 р. (млн. грн.)%
ростуUSD14,041,0293EUR3,56,3180RUR141,0283,0201У 2006 основна увага
“Гранта” була спрямована на підвищення безпеки обробки та зберігання
даних корпоративної мережі Банку. В цьому напрямку була проведена така
робота:

– введена нова підсистема розподілу доступу до банківської інформації,
яка забезпечує управління правами користувачів на використання або зміну
інформації в базі даних в суворій відповідності з їх посадовими
обов’язками;

– проводиться шифрування трафіку в середині корпоративної мережі банку;

– в системі “Клієнт-Банк” застосовано новий комплекс програм
криптографічного захисту інформації “Грифон”, який відповідає всім
сучасним вимогам.

Загальна чисельність персоналу банку на 31 грудня 2008 року склала 423
особи. В головному банку 238 робітників, з них 135 – з вищою освітою, 43
– з середньою спеціальною освітою, 8 робітників – кандидати наук.
Більшість спеціалістів за фахом економісти, фінансисти, математики,
інженери інформатизаційних засобів.

Середній вік персоналу – 32 роки.

В 2008 році Банком виконані вимоги Національного банку до мінімального
розміру статутного та регулятивного капіталу міжрегіональних банків,
необхідного для проведення банківських операцій, передбачених ліцензією
НБУ. Власний капітал Банку зріс на 41,56 % і склав на 31.12.02 р. 36486
тіс. грн. (6,594 млн. євро).

Головний банк та філії (далі – Банк) ведуть бухгалтерський облік і
складають фінансову звітність у відповідності з діючим законодавством та
інструкціями про ведення бухгалтерського обліку банківських операцій в
Україні на підставі принципів безперервності, постійності і нарахування.
Фінансова звітність надана в національній валюті України. Фінансова
звітність і облік у філіях ведуться у відповідності з єдиною обліковою
політикою Банка відносно аналогічних операцій і консолідуються в балансі
головного Банка.

Доходи та витрати в іноземній валюті в звіті про прибутки та збитки
відображені на дату нарахування доходу, активи і пасиви в балансовому
звіті відображені по курсу НБУ на дату складання звіту.

Кредити і аванси відображаються в балансовому звіті як заборгованість по
основним сумам за мінусом загальних і спеціальних резервів на покриття
можливих збитків за кредитами. Загальні резерви створюються для
відшкодування можливих непередбачених ризиків (зокрема, кредитних) і
формуються за рахунок прибутків минулого року і нерозподіленого прибутку
минулих років, що підлягає затвердженню акціонерами банку.

Основні засоби враховуються за вартістю придбання на дату прийому їх на
облік за мінусом накопиченого зносу (амортизації), що розраховується за
рівномірним методом з метою списання вартості активів на протязі
оціночного періоду їх служби, який для устаткування складає 8 років, для
комп’ютерів, транспортних засобів та іншого обладнання – від 3 до 8
років.

Власні цінні папери враховуються за номінальною вартістю в національній
валюті України. Акції Банка сплачені в національній валюті, а акції, що
сплачені в іноземній валюті (в доларах США), зафіксовані за офіційним
курсом Національного банку України на день оголошення емісії.

Річна фінансова звітність Банка складена на основі даних бухгалтерського
обліку зі здійсненням коригуючих проводок за рік.

Основні банки кореспонденти банку “Грант” наведено у таблиці 1.5.

Таблиця 1.5

Основні банки кореспонденти банку “Грант”

КраїнаБанк-кореспондентВалюта рахункуАвстріяBank Austria
AGEURАвстріяRaiffeisen Centrobank AGEUR,
GBRБілорусьБелпромстройбанкBYRНімеччинаCommerzbank AGEUR, USDСШАDeutshe
Bank Trust Company AmericasUSDРосіяВАТ «Альфа-Банк»RURРосіяЗАТ “Банк
внешней торговли”RURРозрахунок економічних нормативів регулювання
діяльності банків України у банку “Грант” здійснюється згідно з
Інструкцією №368 від 28.08.2001.

Недотримання економічних нормативів регулювання діяльності банків
приводить до застосування Національним банком України штрафних санкцій,
аж до відзиву ліцензії про здійснення банківської діяльності. Звіт про
дотримання обов’язкових нормативів банку “Грант” наведено у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6

Звіт про дотримання обов’язкових нормативів

КодПоказникиНорматив Національного банку УкраїниФакт
31.12.20071234Н1Регулятивний капітал, ЕВРО Не менше
5000,0006594,567Н2Адекватність регулятивного капталу, %Не менше
835,66Н3Адекватність основного капіталу, %Не менше 425,10Н4Норматив
миттєвої ліквідності, %Не менше 2040,13Н5Норматив поточної ліквідності,
%Не менше 3571,37Н6Норматив короткострокової ліквідності, %Не менше
2038,25Н7Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента, %
Не менше 2518,68Н8Норматив «великих» кредитних ризиків, %Не більш
80099,07Н9Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств,
наданих одному інсайдеру ,% Не більш 51.18Н10Максимальний розмір
кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам, %Не більш
404,30Н11Інвестування в цінні папери окремо за кожною установою, %Не
більш 150.73Н12Загальна сума інвестування, %Не більш 604,80

Таким чином, “Грант” у 2007 році виконував обов’язкові нормативи
Національного банку України з достатнім запасом.

Розділ 2. Аналітичні аспекти процесу лізингових операцій банків в
Україні

2.1 Аналіз стану ринку лізингу в Україні

МФК (Міжнародна Фінансова Корпорація) впроваджує, очолює та реалізує
програми технічної підтримки з розвитку лізингу у багатьох країнах
світу. Міжнародна Фінансова Корпорація – міжнародна організація, яка
створена для того, підтримувати і впроваджувати фінансові проекти в
різних країнах світу. В Україні МФК займається проектом «Розвиток
лізингу в Україні». МФК вважає, що лізинг сприяє розвитку країн з
перехідною економікою, оскільки являє собою гнучку форму фінансування,
що доповнює традиційне банківське фінансування та збільшує доступ до
фінансування та загальної бази капіталу економіки країни. Більш того,
лізинг є середньостроковим фінансовим інструментом для придбання
виробничого обладнання, устаткування, транспортних засобів та інших
активів. Лізинг базується на тезі, що отримання прбутків здійснюється
через використання активів, а не володіння ними. Для лізингодавця більш
важливим фактором є здібність позичальника отримати грошові кошти від
бізнес-діяльності та скористатися цими коштами для сплати лізингових
платежів, ніж стан його балансу або кредитна історія. Ось чому лізинг є
особливо вигідним для новостворених підприємств та підприємств малого та
середнього бізнесу, які не мають тривалої кредитної історії або значної
бази активів, які можуть бути використані у якості застави. З огляду на
вищезазначене, розвиток цього методу фінансування є дуже важливим для
України [40].

Інвестиції, що здійснюються через лізинг, також мають позитивний вплив
на рівень зайнятості в Україні. Згідно зі звітом “Економічний вплив
індустрії лізингу обладнання на економіку США”, виданим у березні 2004
року Global Insight, Advisory Services Group, підготованим для Асоціації
з лізингу обладнання США, в середньому 60 000 дол. США додатково
інвестованих в обладнання, отримане через лізинг, створюють одне робоче
місце в економіці США.

Проект “Розвиток лізингу в Україні” був розпочатий у 2004 році та
фінансується Міністерством економічних справ Нідерландів. Увага Проекту
зосереджується на збільшенні обсягів лізингу через збільшення ресурсів
заінтересованих осіб, створенні сприятливого законодавчого середовища та
збільшенні обізнаності громадськості про лізинг. Додатковою та особливо
важливою метою є залучення іноземних інвестицій на український ринок
лізингу.

Проект “Розвиток лізингу в Україні” здійснюється в межах програми МФК
“Партнерство з розвитку приватного сектору”. Це – програма технічної
підтримки МФК, що реалізується у Східній (Європі та Центральній Азії,
управління якою здійснює Департамент Центральної та Східної (Європи МФК.
“Партнерство з розвитку приватного сектору” працює в одинадцяти країнах,
де здійснює реалізацію 36 проектів. Колектив з 278 осіб працює в 8
столицях та 23 регіональних офісах вищезазначеного регіону. Керівництво
“Партнерства з розвитку приватного сектору” розміщене в Москві та Києві.

Проекти технічної підтримки МФК мають іншу ціль, ніж інвестиційна
діяльність, що її також проваджує МФК і яка спрямова на на надання
капіталу або позик проектам. Звичайно, між цими двома напрямка ми
діяльності існує значна сінергія, особливо щодо мети залучення іноземних
інвестицій.

У цілому в Україні збільшилося розуміння важливості оновлення та заміни
застарілого обладнання та промислової техніки. Разом із тим видається,
ключові фігури уряду ще не усвідомлюють той факт, що лізинг міг би
надати значну підтримку процесу оновлення. Законодавчі заходи зі
сприяння розвитку лізингу не є пріоритетними для уряду, незважаючи на
збільшення уваги до них, та гонитва за збільшенням доходів бюджету
призводить до того, що особи, які ухвалюють рішення на вищому рівні,
зволікають із пропонуванням податкових пільг для лізингу. Однак, певні
зміни та доповнення до лізингового законодавства, спрямовані на
покращення лізингової діяльності в країні, можуть бути надані в
Парламент найближчим часом. Але чи призведуть ці покращання до
збільшення притоку іноземний інвестицій на лізинговий ринок, залежатиме
від багатьох факторів.

Українська економіка нормально працює з часів кризи 1998 року в Росії. У
2007 р. її темпи росту були найвищими в Європі. Вона мала значне активне
торгове сальдо та, відповідно, акумулювала великий пул іноземних
резервів. За таких сприятливих обставин довіра домашніх господарств та
бізнесу до банківської системи зросла, що призвело до прискореної
монетизації економіки. Однак, цих успіхів було досягнено за економічної
та правової структури, яка не пройшла достатньої трансформації для того,
щоб переконати інвесторів, що економіка знаходиться на шляху сталого
розвитку. Нещодавні політичні події пролили світло на слабкі місця
системи, які, якщо не будуть вирішені, можуть перешкодити економічному
прогресу.

У 2007 році кількість лізингових компаній, що систематично надавали
лізингові операції в Україні збільшилася на 47 % у порівнянні із
попереднім роком (з 34 до 50 компаній) [11].

При цьому середньорічна кількість працівників лізингових компаній зросла
за відповідний період на 26% і склала 942 особи (рис. 2.1).

picscalex71010009000003121600000a00ca0e00000000ca0e000026060f008a1d574d4
6430100000000000100dd920000000001000000681d000000000000681d0000010000006
c000000150000001700000032020000fa0000000000000000000000084200003e1f00002
0454d4600000100681d00004a01000005000000000000000000000000000000000400000
00300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e0300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000e8f3ff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000e
8f3ff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff21000000080000001
90000000c000000e8f3ff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000004102000011010000220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000
c000000e8f3ff00180000000c000000000000001e0000001800000005000000050000003
c0200000c010000260000001c00000001000000000000000000000000000000000000002
50000000c00000001000000250000000c00000007000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000190000000c000000e8f3ff00180000000
c000000000000001e00000018000000690000001c00000032020000d10000001b0000001
000000069000000aa000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000003
60000001000000032020000aa0000001b000000100000006900000088000000360000001
000000032020000880000001b00000010000000690000006500000036000000100000003
2020000650000001b0000001000000069000000430000003600000010000000320200004
30000001b000000100000006900000020000000360000001000000032020000200000002
50000000c00000007000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000190000000c000000e8f3ff00180000000c000000000000001e0000001
800000005000000050000003c0200000c010000250000000c00000007000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000190000000c000000e
8f3ff00180000000c000000000000001e0000001800000005000000050000003c0200000
c010000250000000c00000007000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000190000000c000000e8f3ff00180000000c000000000000001
e00000018000000690000002000000033020000cd000000250000000c000000070000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000190000000
c000000e8f3ff00180000000c000000000000001e00000018000000690000001e0000003
4020000cd000000260000001c00000002000000000000000100000000000000000000002
50000000c00000002000000280000000c00000001000000180000000c000000ffffff001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
10000000800000046000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000
000803f00000080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000
210c0db010000001d000000000000ffffffffff0a4000002400000018000000000000000
10000000080354300801c430000cc42000044422100000008000000620000000c0000000
10000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d000000000
00000000000803d0000000000000000020000005e0000007400000001000000000000002
400000030000000540000002000000000000000280000000800000008000000010001000
00000002000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000000000000
0000000ff000000ff0000000000000000000000ff000000ff000000250000000c0000000
1000000250000000c000000080000805600000030000000b50000009c0000001b010000c
d00000005000000500bc009500bd00cb011d00cb011c009500bc009250000000c0000000
2000000250000000c0000000000008024000000240000000000804100000000000000000
0008041000000000000000002000000280000000c00000001000000220000000c000000f
fffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000
c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000b50000009c0000001
b010000cc00000005000000b5009c001b019c001b01cd00b500cd00b5009c00250000000
c00000004000080210000000800000046000000780000006c000000454d462b2a4000002
4000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080084000012
0000000140000000210c0db0100000027000000000000ffffffffff0a400000240000001
8000000000000000100000000c08d43000095420000ca420000034321000000080000006
20000000c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000
000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e000000740000000
100000000000000240000003000000054000000200000000000000028000000080000000
800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff000
0000000080000000800000008000000ff000000800000008000000080000000ff0000002
50000000c00000001000000250000000c0000000800008056000000300000001b0100004
a00000080010000cd00000005000000b011a004b011d00c0018d00c0018a004b011a0042
50000000c00000002000000250000000c000000040000802400000024000000000080410
00000000000000000008041000000000000000002000000280000000c000000010000002
20000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000000
0000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000300000001
b0100004a00000080010000cc000000050000001b014a0080014a008001cd001b01cd001
b014a00250000000c00000004000080210000000800000046000000780000006c0000004
54d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800
00000800840000120000000140000000210c0db0100000013000000000000ffffffffff0
a400000240000001800000000000000010000000040c04300002a420000cc42000023432
100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000050000002
4000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005
e00000074000000010000000000000024000000300000005400000020000000000000002
800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000
0000000ffffff00000000008800000044000000220000001100000088000000440000002
200000011000000250000000c00000001000000250000000c00000008000080560000003
0000000800100002a000000e6010000cd000000050000000018a0020018d00c601ed00c6
01ea0020018a002250000000c00000002000000250000000c00000004000080240000002
400000000008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000
c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b0
44000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805
600000030000000800100002a000000e6010000cc0000000500000080012a00e6012a00e
601cd008001cd0080012a00250000000c00000004000080250000000c000000070000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e0000001800000069000000200000003
3020000cd000000250000000c00000007000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000f
fffff001e0000001800000005000000050000003c0200000c010000260000001c0000000
100000000000000000000000000000000000000250000000c00000001000000280000000
c000000020000001b000000100000006900000020000000190000000c000000e8f3ff001
40000000c0000000d000000120000000c00000001000000360000001000000069000000c
d000000520000007001000002000000edffffff000000000000000000000000900100000
00000cc00000010540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006
e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00013001fe10030f8c41300f8c11300150000001000000005000000020000000000b0007
af7ca30a50d0a0210000000a50d0a02d0c31300da9a00301096b00054c41300200000002
89f003054c413001096b000200000004edb003054c413001096b00010000000f8fdb0004
cc713006adc003074c3130008000000000000000000000000000000dcc213006cd0d377d
98bd37700f0fd7fdcc213005a88d3779cc213002a88d37700000000a4020300f0ffffff1
4000000010000000000000000000000000000000100000089a4013000000000000000000
000000000000000dd0d0a0500000000a50d0a02dd0d0a05b50d010a1096b000c0b4d3770
00000006476000800000000250000000c000000020000001b0000001000000063000000c
d000000360000001000000069000000cd0000001b0000001000000063000000aa0000003
60000001000000069000000aa0000001b000000100000006300000088000000360000001
000000069000000880000001b00000010000000630000006500000036000000100000006
9000000650000001b0000001000000063000000430000003600000010000000690000004
30000001b000000100000006300000020000000360000001000000069000000200000001
b0000001000000069000000cd000000360000001000000032020000cd000000520000007
001000003000000f0ffffff00000000000000000000000090010000000000cc000000004
1007200690061006c0020004300790072000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013001fe10030f
8c41300f8c11300120000000f00000003000000020000000100000007000000a50d0a020
f000000a50d0a02d0c31300da9a0030f496b00054c4130014000000289f003054c41300f
496b000140000004edb003054c41300f496b0000a00000070feb0004cc713006adc00307
4c3130008000000000000000000000000000000dcc213006cd0d377d98bd37700f0fd7fd
cc213005a88d3779cc213002a88d37700000000a4020300f0ffffff14000000010000000
000000000000000000000000100000089a4013000000000000000000000000000000000d
d0d0a0600000000a50d0a02dd0d0a06b50d010af496b000c0b4d37700000000647600080
0000000250000000c000000030000001b0000001000000069000000d2000000360000001
000000069000000cd0000001b0000001000000032020000d200000036000000100000003
2020000cd000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
1000000190000000c000000e8f3ff00180000000c000000ffffff001e000000180000000
5000000050000003c0200000c010000250000000c00000002000000250000000c0000000
7000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000e8f3ff001
80000000c000000ffffff001e0000001800000005000000050000003c0200000c0100001
80000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
40000005400000051000000c400000059000000d8000000010000000060ea410060ea415
1000000c4000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
00000003000ff000900000054000000600000003f000000a100000059000000b50000000
10000000060ea410060ea413f000000a1000000030000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5400000032003000300000000900000009000000090000005
4000000600000003f0000007f0000005900000093000000010000000060ea410060ea413
f0000007f000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
4000000340030003000000009000000090000000900000054000000600000003f0000005
c0000005900000070000000010000000060ea410060ea413f0000005c000000030000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000036003000300000000
9000000090000000900000054000000600000003f0000003a000000590000004e0000000
10000000060ea410060ea413f0000003a000000030000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5400000038003000300000000900000009000000090000005
4000000640000003600000017000000590000002b000000010000000060ea410060ea413
600000017000000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
4000000310030003000300009000000090000000900000009000000250000000c0000000
7000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000e8f3ff001
80000000c000000000000001e0000001800000005000000050000003c0200000c0100002
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000190000000c000000e8f3ff00180000000c000000000000001e0000001
800000005000000050000003c0200000c010000250000000c00000007000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000190000000c000000e8f3ff00180000000c0000000
00000001e0000001800000005000000050000003c0200000c010000250000000c0000000
2000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000000c000000e8f3ff00180000000c000000000000001
e00000018000000f4000000de000000a601000001010000140000000c0000000d0000001
20000000c0000000100000054000000cc000000f7000000e6000000a2010000fa0000000
10000000060ea410060ea41f7000000e6000000150000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff780000001a0456043b044c043a045604410442044c0420003
f04400430044604560432043d0438043a045604320400000d00000004000000090000000
90000000900000004000000090000000800000009000000050000000a0000000a0000000
80000000a00000004000000090000000a0000000a0000000900000004000000090000002
50000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c000000070000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000e8f3ff00180000000
c000000000000001e0000001800000005000000050000003c0200000c010000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000e8f3ff00180000000c000000000000001e000000180000001
00000004f000000330000009e000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
1000000520000007001000004000000edffffff000000008403000084030000900100000
00000cc00100010540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006
e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000f177d00d0a121096b00000000000f4da13007cf40030cc0d21d3d00d000028dd13000
50000001096b000dd7a9c64c6040130d10d0104c6f11300080000000cdb1300c6f113004
90000002d6cf17734db1300e9c60030e0c2853058051800d6f11300cc0d21d321008a012
cfab00060db13003f460130040c850128dd130000000000000000003092853028dd13000
40c850100000000490000009cdb1300e07114304900000008000000c6f11300d6f113009
0db1300d6f11300c6f113000000130000000000000000004900000001000000f0e917000
05a00002030f577fa5b0830050000004900000098dd130018f0130058dc1300e67614301
77814306476000800000000250000000c00000004000000540000007c000000150000005
00000002b0000009b000000010000000060ea410060ea41150000009b000000080000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c0000001c043b043d042e003
30440043d042e00110000000a0000000a00000005000000080000000a0000000a0000000
5000000250000000c00000002000000280000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000000c000000e8f3ff00180000000c000000000000001
e0000001800000005000000050000003c0200000c010000250000000c000000070000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000e8f3ff00180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000004102000011010000250000000
c00000007000080280000000c00000001000000250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff090000001000000041020000110100002100000008000000190000000
c000000e8f3ff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a0000001
000000000000000000000002100000008000000190000000c000000e8f3ff00180000000
c00000000000000220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2
a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f00000080000000802
100000008000000620000000c000000010000004c00000064000000b50000002a000000e
5010000cc000000b50000002a00000031010000a30000002900aa0000000000000000000
000803f00000000000000000000803f00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000140000000
400000003010800050000000b0200000000050000000c023101850205000000090200000
000050000000102e8f3ff000400000004010d000400000002010200030000001e0004000
0002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000
5000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff0005000
000090200000000040000002c0100000700000016043101850200000000040000002701f
fff030000001e00050000000102e8f3ff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016042c0180020600060008000000fa0200000000000000000000040000002d010
00008000000fa0200000000000000000000040000002d010100040000002701ffff03000
0001e00040000002d010000050000000102e8f3ff0005000000090200000000040000002
c010000070000001604ea0075021f007500050000001402be0075000400000004010d000
400000002010100050000001302be0075020500000014029800750005000000130298007
50205000000140271007500050000001302710075020500000014024b007500050000001
3024b0075020500000014022400750005000000130224007502040000002d01010004000
0002701ffff030000001e00040000002d010000050000000102e8f3ff000500000009020
0000000040000002c0100000700000016042c01800206000600040000002d01010004000
0002701ffff030000001e00040000002d010000050000000102e8f3ff000500000009020
0000000040000002c0100000700000016042c01800206000600040000002d01010004000
0002701ffff030000001e00040000002d010000050000000102e8f3ff000500000009020
0000000040000002c010000070000001604e500760224007500040000002d01010004000
0002701ffff030000001e00040000002d010000050000000102e8f3ff000500000009020
0000000040000002c010000070000001604e50077022200750008000000fa02000001000
00000000000040000002d01020004000000f0010000050000000902ffffff00050000000
102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e00030000001e0004000
0002c0100002d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002
000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000000000000000000000f
f000000ff0000000000000000000000ff000000ff000000040000002d01000008000000f
a02050000000000ffffff00040000002d0103000e00000024030500ca00af00ca00e5003
d01e5003d01af00ca00af00040000002d01020007000000fc020000ffffff00000004000
0002d01040004000000f0010000040000002701ffff040000002701ffff07000000fc020
100000000000000040000002d0100000e00000024030500ca00af003d01af003d01e500c
a00e500ca00af0007000000fc020000000000000000040000002d010500030000001e000
30000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000
1000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000000
80000000800000008000000ff000000800000008000000080000000ff000000040000002
d010600040000002d0103000e000000240305003d0153003d01e500ae01e500ae0153003
d015300040000002d010200040000002d01050004000000f0010600040000002701ffff0
40000002701ffff040000002d0100000e000000240305003d015300ae015300ae01e5003
d01e5003d015300040000002d010500030000001e00030000001e00040000002c0100002
d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000
000000000000000000000000000ffffff000000000088000000440000002200000011000
00088000000440000002200000011000000040000002d010600040000002d0103000e000
00024030500ae012f00ae01e5002002e50020022f00ae012f00040000002d01020004000
0002d01050004000000f0010600040000002701ffff040000002701ffff040000002d010
0000e00000024030500ae012f0020022f002002e500ae01e500ae012f00040000002d010
500040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010200050000000
102ffffff00050000000902ffffff00040000002c010000070000001604e500760224007
500040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010200050000000
102ffffff00050000000902ffffff00040000002c0100000700000016042c01800206000
60008000000fa0200000000000000000000040000002d01060004000000f001020005000
000140224007500050000000102e8f3ff000400000004010d00040000000201010005000
0001302e50075001c000000fb02ebff0000000000009001000000cc0000001054696d657
3204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0102000
50000001402e5006f00050000001302e5007500050000001402be006f00050000001302b
e00750005000000140298006f000500000013029800750005000000140271006f0005000
0001302710075000500000014024b006f000500000013024b00750005000000140224006
f0005000000130224007500050000001402e5007500050000001302e50075021c000000f
b02eeff0000000000009001000000cc00000000417269616c20437972000000000000000
0000000000000000000000000000000040000002d010700050000001402eb00750005000
0001302e5007500050000001402eb007502050000001302e5007502040000002d0101001
c000000fb021200080000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000
000000000000000000000000000000000000000040000002d010800040000002701ffff0
30000001e00040000002d010700040000002d010600050000000102e8f3ff00050000000
902ffffff00040000002c0100000700000016042c01800206000600040000002d0102000
40000002d010100040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010
200040000002d010600050000000102e8f3ff00050000000902ffffff00040000002c010
0000700000016042c01800206000600050000000902000000000400000004010d0004000
0000201010009000000320adb005b000100000030110a000c000000320ab400460003000
000323030000b000a000a000c000000320a8e00460003000000343030000b000a000a000
c000000320a6700460003000000363030000b000a000a000c000000320a4100460003000
000383030000b000a000a000d000000320a1a003c0004000000313030300a000b000a000
a00040000002d010100040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002
d010200040000002d010600050000000102e8f3ff0005000000090200000000040000002
c0100000700000016042c01800206000600040000002d010700040000002d01010004000
0002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d0106000
50000000102e8f3ff0005000000090200000000040000002c0100000700000016042c018
00206000600040000002d010100040000002d010800040000002701ffff030000001e000
40000002d010700040000002d010600050000000102e8f3ff00050000000902000000000
40000002c0100000700000016042c01800206000600040000002d010200040000002d010
800040000002d010200040000002d010800040000002d010200040000002d01010004000
0002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d0106000
50000000102e8f3ff0005000000090200000000040000002c0100000700000016042001d
801f80011010400000004010d00040000000201010027000000320a0101140115000000c
ab3ebfceab3f1f2fc20eff0e0f6b3e2ede8eab3e2000f0004000a000a000b0004000a000
9000a0006000b000b0009000b0005000a000b000b000a0005000a00040000002d0108000
40000002d010200040000002d010100040000002d010800040000002701ffff030000001
e00040000002d010200040000002d010600050000000102e8f3ff0005000000090200000
000040000002c0100000700000016042c01800206000600040000002d010800040000002
d010200040000002d010800040000002d010200040000002d010100040000002d0108000
40000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010600050000000102e
8f3ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604b1003900580012000
400000004010d0004000000020101001c000000fb02ebff0000840384039001000000cc0
010001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000000
40000002d01090013000000320aad00170008000000ccebed2ee3f0ed2e14000b000b000
50009000c000b000500040000002d01020004000000f0010900040000002d01080004000
0002d010200040000002d010100040000002d010800040000002701ffff030000001e000
40000002d010200040000002d010600050000000102e8f3ff00050000000902000000000
40000002c0100000700000016042c01800206000600040000002d010100040000002d010
800040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010600050000000
102e8f3ff0005000000090200000000040000002c0100000700000016043101850200000
000040000002d01010004000000f0010600040000002d010800040000002701ffff03000
0001e00050000000102e8f3ff0005000000090200000000040000002701ffff030000001
e00050000000102e8f3ff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e000
c00000040092900aa00000000000000b60056012f00ca00040000002701ffff030000000
000

Рис. 2.1 Кількість працівників лізингових компаній 2006-2008рр. [11]

Переважна більшість опитаних лізингових компаній (68%) розміщується в
Києві, решта представлена у регіонах (рис. 2.2). У 33% опитаних
лізингових компаній є представництва/філії в інших обласних центрах
України.

Очікується, що упродовж найближчих років все більше лізингових компаній
з’являтимуться в регіонах, оскільки потреба в придбанні нової техніки та
оновленні технологій особливо гостро відчувається саме там.

picscalex660100090000035f43000008001610000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100c357000000000300000000200000a03b0000a05b0000010000006
c000000130000000000000043020000f900000000000000000000002d4e0000742600002
0454d4600000100a05b00000003000003000000000000000000000000000000000400000
00300004a010000f00000000000000000000000000000001009050080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff21000000080000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000006d0200003b010000220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006
d0200003b010000220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000500000005000000680200003
6010000260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000
c00000001000000180000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000
c00000002000000210000000800000046000000a000000094000000454d462b2a4000002
4000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080084000012
0000000140000000210c0db010000000e000000000000ff808080ff084001033c0000003
00000000210c0db040000000000000000c0994300800643004093430000d542004093430
080094300c09943008025430001018114400100100000000400000000000000210000000
8000000620000000c000000010000004b000000100000000000000005000000240000002
40000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e0000007
400000002000000000000002400000030000000540000002000000000000020280000000
800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000000000000008
080800000000000dd00000077000000dd00000077000000dd00000077000000dd0000007
7000000250000000c00000002000000130000000c00000001000000250000000c0000000
8000080560000002c000000260100006a00000033010000a500000004000000301360086
012a006601290083013500a250000000c00000001000000130000000c000000010000002
50000000c000000000000802400000024000000000080410000000000000000000080410
00000000000000002000000280000000c00000002000000220000000c000000ffffffff4
60000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000f
fffffff250000000c000000050000805600000030000000260100006a00000033010000a
5000000050000003301860026016a00260189003301a50033018600250000000c0000000
4000080210000000800000046000000ac000000a0000000454d462b2a400000240000001
80000000000803f00000080000000800000803f000000800000008008400001200000001
40000000210c0db010000000e000000000000ffffffffff08400203480000003c0000000
210c0db0500000000000000004093430000d542004095430000d54200c097430000d5420
0c099430000d54200c099430080064300010101810101011440020010000000040000000
00000002100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000
500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000000
20000005e000000740000000200000000000000240000003000000054000000200000000
000000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000ffffff0000000000dd00000077000000dd00000077000000dd0000007
7000000dd00000077000000250000000c00000002000000130000000c000000010000002
50000000c000000080000805600000030000000260100006a00000033010000860000000
50000006012a006a012a006f012a0063013a00630136008250000000c000000010000001
30000000c00000001000000250000000c000000040000802400000024000000000080410
00000000000000000008041000000000000000002000000280000000c000000020000002
20000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000000
0000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000340000002
60100006a00000033010000860000000600000026016a002a016a002f016a0033016a003
301860026016a00250000000c00000004000080260000001c00000002000000000000000
00000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c000000010000001
b000000100000006c0100003c000000120000000c0000000100000036000000100000006
50100003c00000036000000100000002b01000069000000260000001c000000010000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c0000000
2000000120000000c00000002000000210000000800000046000000a0000000940000004
54d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800
00000800840000120000000140000000210c0db0100000031000000000000ff808080ff0
84001033c000000300000000210c0db0400000000000000004097430080064300c082430
000d94200c0824300800b430040974300802543000101811440010010000000040000000
00000002100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000
500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000000
20000005e000000740000000200000000000000240000003000000054000000200000000
000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000808080000000000099000000660000006600000099000000990000006
60000006600000099000000250000000c00000002000000130000000c000000010000002
50000000c00000008000080560000002c000000050100006c0000002e010000a50000000
4000000e01260085010c0065010b008e012500a250000000c00000001000000130000000
c00000001000000250000000c00000004000080240000002400000000008041000000000
000000000008041000000000000000002000000280000000c00000002000000220000000
c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c000000000000002
20000000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000050100006
c0000002e010000a5000000050000002e01860005016c0005018b002e01a5002e0186002
50000000c00000004000080210000000800000046000000e0000000d4000000454d462b2
a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f00000080000000800
840000120000000140000000210c0db0100000031000000000000ffffffffff084002037
c000000700000000210c0db0b0000000000000000c082430000d942004084430000d7420
04085430000d742004087430000d742004089430000d74200408a430000d74200c08b430
000d54200c08d430000d54200c08e430000d54200c090430000d54200409743008006430
0010101010101010101813f1440020010000000040000000000000021000000080000006
20000000c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000
000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e000000740000000
200000000000000240000003000000054000000200000000000000028000000080000000
800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff000
000000099000000660000006600000099000000990000006600000066000000990000002
50000000c00000002000000130000000c00000001000000250000000c000000080000805
600000048000000050100006a0000002e010000860000000b0000005010c0068010b006a
010b006e010b0062011b0064011b0067011a006b011a006d011a0061012a006e01260082
50000000c00000001000000130000000c00000001000000250000000c000000040000802
400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000020000002
80000000c00000002000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000
5000080560000004c000000050100006a0000002e010000860000000c00000005016c000
8016b000a016b000e016b0012016b0014016b0017016a001b016a001d016a0021016a002
e01860005016c00250000000c00000004000080260000001c00000002000000000000000
00000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c000000010000001
b000000100000001901000035000000120000000c0000000100000036000000100000001
90100003c0000003600000010000000110100006a000000260000001c000000010000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c0000000
2000000120000000c00000002000000210000000800000046000000a0000000940000004
54d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800
00000800840000120000000140000000210c0db010000001a000000000000ff808080ff0
84001033c000000300000000210c0db040000000000000000c0944300800743008074430
000dd420080744300800d4300c0944300802643000101811440010010000000040000000
00000002100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000
500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000000
20000005e000000740000000200000000000000240000003000000054000000200000000
000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000808080000000000055000000550000005500000055000000550000005
50000005500000055000000250000000c00000002000000130000000c000000010000002
50000000c00000008000080560000002c000000f40000006e00000029010000a60000000
400000090127008400fe006400fd0089012600a250000000c00000001000000130000000
c00000001000000250000000c00000004000080240000002400000000008041000000000
000000000008041000000000000000002000000280000000c00000002000000220000000
c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c000000000000002
20000000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000f40000006
e00000029010000a60000000500000029018700f4006e00f4008d002901a600290187002
50000000c00000004000080210000000800000046000000ac000000a0000000454d462b2
a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f00000080000000800
840000120000000140000000210c0db010000001a000000000000ffffffffff084002034
80000003c0000000210c0db0500000000000000008074430000dd42008077430000dd420
0807c430000db42004080430000db4200c09443008007430001010181010101144002001
000000004000000000000002100000008000000620000000c000000010000004b0000001
0000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0
000000000000000020000005e00000074000000020000000000000024000000300000005
400000020000000000000002800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000ffffff00000000005500000055000000550000005
500000055000000550000005500000055000000250000000c00000002000000130000000
c00000001000000250000000c000000080000805600000030000000f40000006d0000002
90100008700000005000000400fe006700fe006c00fd0060010d00690127008250000000
c00000001000000130000000c00000001000000250000000c00000004000080240000002
400000000008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000
c00000002000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b0
44000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805
600000034000000f40000006d000000290100008700000006000000f4006e00f7006e00f
c006d0000016d0029018700f4006e00250000000c00000004000080260000001c0000000
200000000000000000000000000000000000000250000000c00000002000000280000000
c000000010000001b00000010000000b900000016000000120000000c000000010000003
600000010000000c0000000160000003600000010000000f80000006d000000260000001
c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c000000010000002
80000000c00000002000000120000000c00000002000000210000000800000046000000a
000000094000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800
000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000000d0000000
00000ff808080ff084001033c000000300000000210c0db040000000000000000c091430
080084300804f430000ed4200804f430080154300c091430080274300010181144001001
000000004000000000000002100000008000000620000000c000000010000004b0000001
0000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0
000000000000000020000005e00000074000000020000000000000024000000300000005
400000020000000000000202800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000808080000000000055000000bb00000055000000e
e00000055000000bb00000055000000ee000000250000000c00000002000000130000000
c00000001000000250000000c00000008000080560000002c000000cf000000760000002
3010000a70000000400000030128008f00c6007f00c50093012700a250000000c0000000
1000000130000000c00000001000000250000000c0000000400008024000000240000000
0008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c0000000
2000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000
c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c00000005000080560000003
0000000cf0000007600000023010000a70000000500000023018800cf007600cf0095002
301a70023018800250000000c00000004000080210000000800000046000000e0000000d
4000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0
0000080000000800840000120000000140000000210c0db010000000d000000000000fff
fffffff084002037c000000700000000210c0db0b0000000000000000804f430000ed420
08051430000eb42008055430000e942008058430000e74200805b430000e74200805f430
000e542008062430000e342008065430000e34200806a430000e14200806e430000df420
0c091430080084300010101010101010101813f144002001000000004000000000000002
100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000050000002
4000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005
e00000074000000020000000000000024000000300000005400000020000000000000002
800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000
0000000ffffff000000000055000000bb00000055000000ee00000055000000bb0000005
5000000ee000000250000000c00000002000000130000000c00000001000000250000000
c000000080000805600000048000000cf0000006f00000023010000880000000b000000f
00c6007100d5007500d4007800d3007b00d3007f00d2007200e1007500e1007a00e0007e
00ef00630128008250000000c00000001000000130000000c00000001000000250000000
c00000004000080240000002400000000008041000000000000000000008041000000000
000000002000000280000000c00000002000000220000000c000000ffffffff460000001
c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2
50000000c00000005000080560000004c000000cf0000006f00000023010000880000000
c000000cf007600d1007500d5007400d8007300db007300df007200e2007100e5007100e
a007000ee006f0023018800cf007600250000000c00000004000080260000001c0000000
200000000000000000000000000000000000000250000000c00000002000000280000000
c000000010000001b00000010000000b700000050000000120000000c000000010000003
600000010000000be000000500000003600000010000000dc00000072000000260000001
c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c000000010000002
80000000c00000002000000120000000c00000002000000210000000800000046000000a
000000094000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800
000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000002b0000000
00000ff808080ff084001033c000000300000000210c0db040000000000000000c08e430
0800943008039430000fb420080394300801c4300c08e430080284300010181144001001
000000004000000000000002100000008000000620000000c000000010000004b0000001
0000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0
000000000000000020000005e00000074000000020000000000000024000000300000005
400000020000000000000202800000008000000080000000100010000000000200000000
000000000000000000000000000000080808000000000000000000080000000000000008
0000000000000008000000000000000aa000000250000000c00000002000000130000000
c00000001000000250000000c00000008000080560000002c000000b90000007d0000001
d010000a800000004000000d0119008900bd007900bc009d011800a250000000c0000000
1000000130000000c00000001000000250000000c0000000400008024000000240000000
0008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c0000000
2000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000
c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c00000005000080560000003
0000000b90000007d0000001d010000a8000000050000001d018900b9007d00b9009c001
d01a8001d018900250000000c00000004000080210000000800000046000000e0000000d
4000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0
0000080000000800840000120000000140000000210c0db010000002b000000000000fff
fffffff084002037c000000700000000210c0db0b00000000000000008039430000fb420
0803b430000f94200803c430000f94200803e430000f742008040430000f542008041430
000f542008043430000f342008045430000f142008046430000f142008049430000ef420
0c08e430080094300010101010101010101813f144002001000000004000000000000002
100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000050000002
4000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005
e00000074000000020000000000000024000000300000005400000020000000000000002
800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000
0000000ffffff00000000000000000080000000000000008000000000000000800000000
0000000aa000000250000000c00000002000000130000000c00000001000000250000000
c000000080000805600000048000000b9000000770000001d010000890000000b0000009
00bd007b00bc007c00bc007e00bb007000ca007100ca007300c9007500c8007600c80079
00c7007d0119008250000000c00000001000000130000000c00000001000000250000000
c00000004000080240000002400000000008041000000000000000000008041000000000
000000002000000280000000c00000002000000220000000c000000ffffffff460000001
c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2
50000000c00000005000080560000004c000000b9000000770000001d010000890000000
c000000b9007d00bb007c00bc007c00be007b00c0007a00c1007a00c3007900c5007800c
6007800c90077001d018900b9007d001610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000000300000000200000a01b0000a05b0000250000000c000000040000802
60000001c0000000200000000000000000000000000000000000000250000000c0000000
2000000280000000c000000010000001b000000100000006f0000006f000000120000000
c000000010000003600000010000000760000006f0000003600000010000000bf0000007
a000000260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000
c00000001000000280000000c00000002000000120000000c00000002000000210000000
800000046000000a000000094000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0
0000080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db0
100000010000000000000ff808080ff084001033c000000300000000210c0db040000000
000000000408d4300800b4300802c430080094300802c430080284300408d4300802a430
0010181144001001000000004000000000000002100000008000000620000000c0000000
10000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d000000000
00000000000803d0000000000000000020000005e0000007400000002000000000000002
400000030000000540000002000000000000020280000000800000008000000010001000
000000020000000000000000000000000000000000000008080800000000000ff000000f
e000000ff000000ef000000ff000000fe000000ff000000ef000000250000000c0000000
2000000130000000c00000001000000250000000c00000008000080560000002c000000a
c000000890000001a010000aa00000004000000a011b008c00a9008c00a800aa011a00a2
50000000c00000001000000130000000c00000001000000250000000c000000040000802
400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000020000002
80000000c00000002000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000
50000805600000030000000ac000000890000001a010000aa000000050000001a018b00a
c008900ac00a8001a01aa001a018b00250000000c0000000400008021000000080000004
6000000e0000000d4000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800
00000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000001
0000000000000ffffffffff084002037c000000700000000210c0db0b000000000000000
0802c430080094300802c430080084300802d430080074300802e430080064300802f430
080054300803043008003430080314300800243008032430080024300803543008000430
08036430000ff4200408d4300800b4300010101010101010101813f14400200100000000
4000000000000002100000008000000620000000c000000010000004b000000100000000
00000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d000000000
0000000020000005e0000007400000002000000000000002400000030000000540000002
000000000000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000
00000000000000000000000ffffff0000000000ff000000fe000000ff000000ef000000f
f000000fe000000ff000000ef000000250000000c00000002000000130000000c0000000
1000000250000000c000000080000805600000048000000ac0000007f0000001a0100008
b0000000b000000c00a9008c00a8008d00a7008e00a6008f00a5008000b3008100b20082
00b2008500b0008600bf007a011b008250000000c00000001000000130000000c0000000
1000000250000000c0000000400008024000000240000000000804100000000000000000
0008041000000000000000002000000280000000c00000002000000220000000c000000f
fffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000
c000000ffffffff250000000c00000005000080560000004c000000ac0000007f0000001
a0100008b0000000c000000ac008900ac008800ad008700ae008600af008500b0008300b
1008200b2008200b5008000b6007f001a018b00ac008900250000000c000000040000802
60000001c0000000200000000000000000000000000000000000000250000000c0000000
2000000280000000c000000010000001b000000100000009100000098000000120000000
c00000001000000360000001000000098000000980000003600000010000000ae0000008
4000000260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000
c00000001000000280000000c00000002000000120000000c00000002000000210000000
800000046000000680100005c010000454d462b2a40000024000000180000000000803f0
0000080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db0
100000021000000000000ff808080ff0840010304010000f80000000210c0db1a0000000
00000000080364300801a430080354300801943008033430080184300803243008018430
080314300801743008030430080164300802e430080144300802d430080134300802d430
080124300802c430080114300802c430080104300802c4300800f4300802c4300800e430
0802c4300802d4300802c4300802e4300802c4300802f4300802c430080304300802d430
080314300802d430080324300802e4300803343008030430080354300803143008036430
080324300803743008033430080374300803543008038430080364300803943000101010
101010101010101010101010101010101010101018100001440010010000000040000000
00000002100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000
500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000000
20000005e000000740000000200000000000000240000003000000054000000200000000
000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000808080000000000008000000080000000800000008000000800000008
00000008000000080000000250000000c00000002000000130000000c000000010000002
50000000c000000080000805600000084000000ac0000008e000000b6000000b90000001
a000000600ba009500b9009300b8009200b8009100b7009000b6009e00a4009d00a3009d
00a2009c00a1009c00a0009c00af008c00ae008c00ad00ac00ae00ac00af00ac00a000bd
00a100bd00a200be00a300b000b500b100b600b200b700b300b700b500b800b600b900b2
50000000c00000001000000130000000c00000001000000250000000c000000040000802
400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000020000002
80000000c00000002000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000
50000805600000088000000ac0000008e000000b6000000b90000001b000000b6009a00b
5009900b3009800b2009800b1009700b0009600ae009400ad009300ad009200ac009100a
c009000ac008f00ac008e00ac00ad00ac00ae00ac00af00ac00b000ad00b100ad00b200a
e00b300b000b500b100b600b200b700b300b700b500b800b600b900b6009a00250000000
c00000004000080210000000800000046000000a000000094000000454d462b2a4000002
4000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080084000012
0000000140000000210c0db0100000021000000000000ff808080ff084002033c0000003
00000000210c0db040000000000000000408d4300800e430080364300801a43008036430
080394300408d4300802d430001018114400200100000000400000000000000210000000
8000000620000000c000000010000004b000000100000000000000005000000240000002
40000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e0000007
400000002000000000000002400000030000000540000002000000000000020280000000
800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000000000000008
080800000000000080000000800000008000000080000008000000080000000800000008
0000000250000000c00000002000000130000000c00000001000000250000000c0000000
8000080560000002c000000b60000008e0000001a010000b900000004000000a011e0086
00ba009600b900ba011d00a250000000c00000001000000130000000c000000010000002
50000000c000000040000802400000024000000000080410000000000000000000080410
00000000000000002000000280000000c00000002000000220000000c000000ffffffff4
60000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000f
fffffff250000000c000000050000805600000030000000b60000008e0000001a010000b
9000000050000001a018e00b6009a00b600b9001a01ad001a018e00250000000c0000000
4000080210000000800000046000000180100000c010000454d462b2a400000240000001
80000000000803f00000080000000800000803f000000800000008008400001200000001
40000000210c0db0100000021000000000000ffffffffff08400103b4000000a80000000
210c0db11000000000000000080364300801a43008035430080194300803343008018430
0803243008018430080314300801743008030430080164300802f430080154300802e430
080144300802d430080134300802d430080124300802c430080114300802c43008010430
0802c4300800f4300802c4300800e4300802c4300800d4300802c4300800c4300408d430
0800e4300010101010101010101010101010101810101011440010010000000040000000
00000002100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000
500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000000
20000005e000000740000000200000000000000240000003000000054000000200000000
000000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000ffffff000000000008000000080000000800000008000000800000008
00000008000000080000000250000000c00000002000000130000000c000000010000002
50000000c000000080000805600000060000000ac0000008c0000001a0100009a0000001
1000000600ba009500b9009300b8009200b8009100b7009000b6009f00a5009e00a4009d
00a3009d00a2009c00a1009c00a0009c00af008c00ae008c00ad008c00ac008a011e0082
50000000c00000001000000130000000c00000001000000250000000c000000040000802
400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000020000002
80000000c00000002000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000
50000805600000064000000ac0000008c0000001a0100009a00000012000000b6009a00b
5009900b3009800b2009800b1009700b0009600af009500ae009400ad009300ad009200a
c009100ac009000ac008f00ac008e00ac008d00ac008c001a018e00b6009a00250000000
c00000004000080260000001c00000002000000000000000000000000000000000000002
50000000c00000002000000280000000c000000010000001b0000001000000080000000d
d000000120000000c00000001000000360000001000000080000000d6000000360000001
0000000ad000000b3000000260000001c000000010000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000120000000c0000000
2000000210000000800000046000000680500005c050000454d462b2a400000240000001
80000000000803f00000080000000800000803f000000800000008008400001200000001
40000000210c0db0100000034000000000000ff808080ff0840020304050000f80400000
210c0db8c000000000000000040de43008011430040de430080124300c0dd43008013430
0c0dd43008015430040dd43008016430040dd430080174300c0dc430080184300c0db430
08019430040db4300801a4300c0da4300801b430040da4300801c4300c0d84300801d430
040d84300801e430040d74300801f430040d6430080204300c0d4430080214300c0d3430
08022430040d243008023430040d143008024430040cf430080254300c0cd43008025430
0c0cc43008026430040cb430080274300c0c843008028430040c7430080284300c0c5430
08029430040c4430080294300c0c14300802a4300c0bf4300802b430040be4300802b430
040bc4300802b4300c0b94300802c4300c0b74300802c430040b64300802d430040b4430
0802d430040b14300802d4300c0af4300802d4300c0ad4300802e4300c0ab4300802e430
0c0a84300802e4300c0a64300802e4300c0a44300802e430040a34300802e430040a0430
0802e4300409e4300802d4300409c4300802d4300409a4300802d4300c0974300802d430
0c0954300802c4300c0934300802c430040924300802c4300c08f4300802b4300c08d430
0802b4300408c4300802a4300408a4300802a4300c087430080294300408643008028430
0c08443008028430040834300802743004081430080264300807f430080254300807c430
080254300807a43008024430080764300802343008074430080224300807243008021430
08070430080204300806d4300801f4300806b4300801e430080694300801d43008069430
0803c4300806b4300803d4300806d4300803e430080704300803f4300807243008040430
080744300804143008076430080424300807a430080434300807c430080444300807f430
08044430040814300804543004083430080464300c084430080474300408643008047430
0c087430080484300408a430080494300408c430080494300c08d4300804a4300c08f430
0804a430040924300804b4300c0934300804b4300c0954300804b4300c0974300804c430
0409a4300804c4300409c4300804c4300409e4300804c430040a04300804d430040a3430
0804d4300c0a44300804d4300c0a64300804d4300c0a84300804d4300c0ab4300804d430
0c0ad4300804d4300c0af4300804c430040b14300804c430040b44300804c430040b6430
0804c4300c0b74300804b4300c0b94300804b430040bc4300804a430040be4300804a430
0c0bf4300804a4300c0c143008049430040c4430080484300c0c543008048430040c7430
080474300c0c843008047430040cb430080464300c0cc430080454300c0cd43008044430
040cf43008044430040d143008043430040d2430080424300c0d3430080414300c0d4430
08040430040d64300803f430040d74300803e430040d84300803d4300c0d84300803c430
040da4300803b4300c0da4300803a430040db430080394300c0db430080384300c0dc430
08037430040dd43008036430040dd430080354300c0dd430080344300c0dd43008032430
040de43008031430040de430080304300010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101811440020010000000040000000000000021000000080000006
20000000c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000
000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e000000740000000
200000000000000240000003000000054000000200000000000002028000000080000000
800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000808080000
00000000000000010000000380000007c000000fe0000007c00000038000000100000002
50000000c00000002000000130000000c00000001000000250000000c000000080000805
60000004c020000e900000091000000bc010000cd0000008c000000c01b1009c01b2009b
01b3009b01b5009a01b6009a01b7009901b8009701b9009601ba009501bb009401bc0091
01bd009001be009e01af009c01a000a901a100a701a200a401a300a201a400ae019500ab
019500a9019600a6019700a1019800ae018800ab018900a8018900a3018a00af017b00ac
017b00a8017b00a3017c00af016c00ac016d00a8016d00a2016d00af015d00ab015e00a7
015e00a1015e00ad014e00a9014e00a6014e00a0014e00ac013d00a8013d00a4013d00af
012d00ab012c00a7012c00a4012c00af011b00ab011b00a8011a00a4011a00af010900ac
010800a9010800a6010700a2010600af00f500ac00f500aa00f400a600f300a400f200a2
00f100a000f000ad00ef009b00ee009900ed009900ec00bb00ed00bd00ee00b000ff00b2
00f000c400f100c600f200ca00f300cc00f400cf00f400c2010500c6010600c9010700cc
010700cf010800c4011900c8011900cb011a00cf011a00c4012b00c7012b00cb012b00cf
012c00c4013c00c8013c00cc013c00c0014d00c6014d00c9014d00cd014d00c1015d00c7
015d00cb015d00cf015c00c2016c00c8016c00cc016c00cf016b00c3017b00c8017a00cc
017a00cf017a00c3018900c8018800cb018800ce018700c1019700c6019600c9019500cb
019400ce019400c201a300c401a200c701a100c901a000cc01af00be01ae00b001bd00b1
01bc00b401bb00b501ba00b601b900b701b800b901b700ba01b600ba01b500bb01b400bb
01b200bc01b100bc01b000b250000000c00000001000000130000000c000000010000002
50000000c000000040000802400000024000000000080410000000000000000000080410
00000000000000002000000280000000c00000002000000220000000c000000ffffffff4
60000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000f
fffffff250000000c000000050000805600000050020000e900000091000000bc010000c
d0000008d000000bc019100bc019200bb019300bb019500ba019600ba019700b9019800b
7019900b6019a00b5019b00b4019c00b1019d00b0019e00ae019f00ac01a000a901a100a
701a200a401a300a201a4009e01a5009b01a5009901a6009601a7009101a8008e01a8008
b01a9008801a9008301aa007f01ab007c01ab007801ab007301ac006f01ac006c01ad006
801ad006201ad005f01ad005b01ae005701ae005101ae004d01ae004901ae004601ae004
001ae003c01ad003801ad003401ad002f01ad002b01ac002701ac002401ac001f01ab001
b01ab001801aa001401aa000f01a9000c01a8000901a8000601a7000201a600ff00a500f
c00a500fa00a400f600a300f400a200f200a100f000a000ed009f00eb009e00e9009d00e
900bc00eb00bd00ed00be00f000bf00f200c000f400c100f600c200fa00c300fc00c400f
f00c4000201c5000601c6000901c7000c01c7000f01c8001401c9001801c9001b01ca001
f01ca002401cb002701cb002b01cb002f01cc003401cc003801cc003c01cc004001cd004
601cd004901cd004d01cd005101cd005701cd005b01cd005f01cc006201cc006801cc006
c01cc006f01cb007301cb007801ca007c01ca007f01ca008301c9008801c8008b01c8008
e01c7009101c7009601c6009901c5009b01c4009e01c400a201c300a401c200a701c100a
901c000ac01bf00ae01be00b001bd00b101bc00b401bb00b501ba00b601b900b701b800b
901b700ba01b600ba01b500bb01b400bb01b200bc01b100bc01b000bc019100250000000
c000000040000802100000008000000460000004004000034040000454d462b2a4000002
4000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080084000012
0000000140000000210c0db0100000034000000000000ffffffffff08400103dc030000d
00300000210c0db6b0000000000000000c0a6430000eb4200c0a8430000eb4200c0ab430
000eb4200c0ad430000eb4200c0af430000eb420040b2430000eb420040b4430000ed420
040b6430000ed4200c0b8430000ed4200c0ba430000ef420040bc430000ef420040bf430
000f14200c0c0430000f14200c0c2430000f34200c0c4430000f34200c0c6430000f5420
040c8430000f5420040ca430000f74200c0cb430000f9420040cd430000fb420040cf430
000fd4200c0d0430000ff4200c0d1430000ff4200c0d3430080004300c0d443008001430
0c0d543008002430040d743008003430040d8430080044300c0d843008005430040da430
080074300c0da43008008430040db43008008430040dc4300800a4300c0dc4300800b430
040dd4300800c4300c0dd4300800d4300c0dd4300800e4300c0dd4300800f430040de430
08011430040de43008012430040de430080134300c0dd430080144300c0dd43008015430
040dd430080164300c0dc43008018430040dc430080194300c0db4300801a4300c0da430
0801b430040da4300801c430040d94300801d430040d84300801e430040d74300801f430
040d6430080204300c0d4430080214300c0d343008022430040d2430080234300c0d0430
08024430040cf430080254300c0cd430080254300c0cb43008026430040ca43008027430
0c0c8430080284300c0c6430080294300c0c443008029430040c34300802a4300c0c0430
0802a430040bf4300802b430040bd4300802b4300c0ba4300802c4300c0b84300802c430
040b74300802d430040b44300802d430040b24300802d430040b04300802d4300c0ad430
0802e4300c0ab4300802e4300c0a94300802e4300c0a64300802e4300c0a44300802e430
040a34300802e43e60d000026060f00c21b574d464301000000000001000000000000000
3000000a01b000000000000a05b00000040a04300802e4300409e4300802d4300409c430
0802d4300c0994300802d4300c0974300802d4300c0954300802c430040934300802c430
040914300802b4300c08f4300802b4300c08c4300802a4300408b4300802a4300c089430
0802943004087430080294300c0854300802843004084430080274300c08143008026430
04080430080264300807e430080254300807a43008024430080774300802343008075430
08022430080724300802143008070430080204300806e430080204300806b4300801e430
080694300801d4300c0a6430080114300010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101810014400100100000000400000000000000210000000
8000000620000000c000000010000004b000000100000000000000005000000240000002
40000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e0000007
400000002000000000000002400000030000000540000002000000000000000280000000
80000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000f
fffff00000000000000000010000000380000007c000000fe0000007c000000380000001
0000000250000000c00000002000000130000000c00000001000000250000000c0000000
800008056000000c8010000e900000075000000bc010000ae0000006b000000d01450071
015500770155007b0155007f01550074016500780166007c016600710176007501770078
0177007e0178007101880075018900790189007d018a0070019a0074019b0077019c007a
019d007e019e007101af007301af007701a0008901a1008b01a2008e01a3008001b40081
01b5008401b7008501b8008601b8008801ba008901bb008a01bc008b01bd008b01be008b
01bf008c01b1009c01b2009c01b3009b01b4009b01b5009a01b6009901b8009801b90097
01ba009501bb009401bc009201bd009001be009e01af009c01a000a901a100a701a200a4
01a300a101a400ae019500ab019500a7019600a4019700a1019800ad018900a9018900a6
018a00a1018a00ae017b00aa017b00a5017c00a1017c00ae016d00a8016d00a4016d00a0
016d00ab015e00a7015e00a3015e00ad014e00a9014e00a6014e00a0014e00ac013d00a8
013d00a3013d00af012d00ab012c00a6012c00a2012b00af011b00a9011a00a6011a00a3
011900ae010900ab010800a8010700a3010600a0010600ae00f500aa00f400a700f300a5
00f200a200f100a000f000ae00e000ab00ee009900ed009d0141009250000000c0000000
1000000130000000c00000001000000250000000c0000000400008024000000240000000
0008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c0000000
2000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000
c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000c
c010000e900000075000000bc010000ae0000006c0000004d01750051017500570175005
b0175005f01750064017500680176006c0176007101760075017700780177007e0178008
101780085017900890179008d017a0090017a0094017b0097017c009a017d009e017e00a
1017f00a3017f00a7018000a9018100ab018200ae018300b0018400b1018500b4018700b
5018800b6018800b8018a00b9018b00ba018c00bb018d00bb018e00bb018f00bc019100b
c019200bc019300bb019400bb019500ba019600b9019800b8019900b7019a00b5019b00b
4019c00b2019d00b0019e00ae019f00ac01a000a901a100a701a200a401a300a101a4009
e01a5009b01a5009701a6009401a7009101a8008d01a9008901a9008601aa008101aa007
e01ab007a01ab007501ac007101ac006e01ad006801ad006401ad006001ad005b01ae005
701ae005301ae004d01ae004901ae004601ae004001ae003c01ad003801ad003301ad002
f01ad002b01ac002601ac002201ab001f01ab001901aa001601aa001301a9000e01a9000
b01a8000801a7000301a6000001a600fe00a500fa00a400f700a300f500a200f200a100f
000a000ee00a000eb009e00e9009d004d0191004d017500250000000c000000040000802
60000001c0000000200000000000000000000000000000000000000250000000c0000000
2000000280000000c000000010000001b00000010000000ef010000d5000000120000000
c000000010000003600000010000000e8010000d50000003600000010000000ab010000b
f000000250000000c00000007000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001
e0000001800000000000000000000006d0200003b010000250000000c000000070000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e0000001800000000000000000000006
d0200003b010000520000007001000001000000edffffff0000000000000000000000009
0010000000000cc00000010540069006d006500730020004e0065007700200052006f006
d0061006e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000013001fe10030f8ce1300f8cb1300150000001000000005000000020000000
10000000800000089040a1d1000000089040a1dd0cd1300da9a0030101c740254ce13002
0000000289f003054ce1300101c7402200000004edb003054ce1300101c740210000000a
8d3d30230d013006adc0030200430043704340435043b04000042044c042000260033044
00443043f043f044b04200040043004370440044f0434043e04320420002800200029000
00026001e044204400438040000000000000000000000003d044b0489a40130000000000
000000030043a0000000000f5100a100000000089040a1df5100a10610d01bf101c74022
00028003c0435046476000800000000250000000c00000001000000250000000c0000000
d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
1000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e00000018000000630000003
f000000b800000062000000180000000c00000000000000140000000c0000000d0000001
20000000c0000000100000054000000840000006600000047000000b40000005b0000000
100000000e800420000fa416600000047000000090000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff600000001b044c043204560432043b0020003600250000000
d00000009000000090000000400000009000000050000000500000009000000100000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000070000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000006d0200003b010000250000000
c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000
c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000001000000051000000700000008
d000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000900000001
3000000590000006f0000006d0000000100000000e800420000fa4113000000590000000
b0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6400000015043d043
504400433043e043404300440043b00200000000b0000000a000000080000000a0000000
80000000a0000000a000000080000000a000000050000000500000054000000580000003
4000000720000004c000000860000000100000000e800420000fa4134000000720000000
20000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000340025000
900000010000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006d0200003
b010000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000
d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
1000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000300000007
a00000092000000b6000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
400000090000000330000008200000091000000960000000100000000e800420000fa413
3000000820000000b0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6
4000000170430043f043e0440045604360436044f043b00200000000a000000080000000
a0000000a0000000a000000040000000d0000000d0000000900000005000000050000005
400000058000000550000009b0000006d000000af0000000100000000e800420000fa415
50000009b000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
0000000360025000900000010000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
1000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000006d0200003b010000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000070000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000053000000dd000000ad00000000010000140000000
c0000000d000000120000000c00000001000000540000008400000056000000e5000000a
9000000f90000000100000000e800420000fa4156000000e5000000090000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff600000001e0434043504410430043b002
0003800250000000e0000000a00000008000000090000000800000005000000050000000
900000010000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006d0200003
b010000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000
d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000ef010000c400000047020000e7000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000005400000084000000f2010000cc00000043020000e00000000
100000000e800420000fa41f2010000cc000000090000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff600000001a043804570432043b00200036003800250000000
d0000000a000000060000000900000005000000050000000900000009000000100000002
50000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000070000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000006d0200003b010000250000000
c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000
c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000005d00000000000000ba0000003
4000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000900000006
000000000000000b9000000140000000100000000e800420000fa4160000000000000000
b0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff64000000220435044
0043d043e043f0456043b044c043b00200000000c000000080000000a0000000a0000000
a0000000a000000040000000900000009000000050000000500000054000000580000007
f00000019000000970000002d0000000100000000e800420000fa417f000000190000000
20000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000320025000
900000010000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006d0200003
b010000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000
d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000e2000000130000005001000036000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000005400000090000000e50000001b0000004c0100002f0000000
100000000e800420000fa41e50000001b0000000b0000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff6400000014043e043d04350446044c043a043b00200034002
50000000d0000000a0000000a000000080000000a0000000900000009000000050000000
50000000900000010000000250000000c0000000d000080250000000c000000010000002
50000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000006
d0200003b010000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000
c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000
c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000
2000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000006
c0100001e000000cd0100005a000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
100000054000000880000007001000026000000c80100003a0000000100000000e800420
000fa4170010000260000000a0000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff6000000014043d0456043f0440043e043f04350442042d000d0000000a0000000
40000000a0000000a0000000a0000000a000000080000000800000006000000540000008
80000006f0100003f000000c9010000530000000100000000e800420000fa416f0100003
f0000000a0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff600000004
0043e04320441044c043a043b002000320025000a0000000a00000009000000090000000
90000000900000005000000050000000900000010000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000
c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
800000000000000000000006d0200003b010000250000000c00000007000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000006d0200003b010000250000000c0000000
7000080280000000c00000002000000250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff09000000100000006d0200003b0100002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a000000100000000
0000000000000002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
0000000220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a4000002
4000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080210000000
8000000620000000c000000010000004c00000064000000ac0000006a000000bb010000c
c000000ac0000006a00000010010000630000002900aa0000000000000000000000803f0
0000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b0
24000000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c027801fc020500000009020000000005000
0000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701f
fff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c0100000700000016047801fc0200000000040000002701ffff03000
0001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6047801fc0200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c0100000700000016047201f6020600060008000000fa020
0000100000000000000040000002d010000050000000902ffffff000400000004010d000
400000002010200030000001e00030000001e00040000002c0100002d000000420105000
000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000
000000000008080800000000000dd00000077000000dd00000077000000dd00000077000
000dd00000077000000040000002d010100040000000601010008000000fa02050000000
000ffffff00040000002d0102000c000000240304007a01a0006a017e006a01a3007a01c
500040000002d010000040000000601010007000000fc020000ffffff000000040000002
d01030004000000f0010100040000002701ffff040000002701ffff07000000fc0201000
00000000000040000002d0101000e000000240305007a01a0006a017e006a01a3007a01c
5007a01a00007000000fc020000000000000000040000002d010400030000001e0003000
0001e00040000002c0100002d00000042010500000028000000080000000800000001000
100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000dd000
00077000000dd00000077000000dd00000077000000dd00000077000000040000002d010
5000400000006010100040000002d0102000e000000240305006a017e006f017e0075017
e007a017e007a01a000040000002d0100000400000006010100040000002d01040004000
000f0010500040000002701ffff040000002701ffff040000002d0101001000000024030
6006a017e006f017e0075017e007a017e007a01a0006a017e00040000002d01040008000
000fa0200000000000000000000040000002d01050004000000f00100000500000014024
800c00104000000020101000500000013024800b7010500000013027d00700108000000f
a0200000100000000000000040000002d01000004000000f001050004000000020102000
30000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000
000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000000000080808
000000000009900000066000000660000009900000099000000660000006600000099000
000040000002d0105000400000006010100040000002d0102000c000000240304007401a
000410181004101a6007401c500040000002d0100000400000006010100040000002d010
40004000000f0010500040000002701ffff040000002701ffff040000002d0101000e000
000240305007401a000410181004101a6007401c5007401a000040000002d01040003000
0001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000000080000000
800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff000
000000099000000660000006600000099000000990000006600000066000000990000000
40000002d0105000400000006010100040000002d0102001a00000024030b00410181004
5018000470180004c018000510180005401800057017e005c017e005f017e0064017e007
401a000040000002d0100000400000006010100040000002d01040004000000f00105000
40000002701ffff040000002701ffff040000002d0101001c00000024030c00410181004
5018000470180004c018000510180005401800057017e005c017e005f017e0064017e007
401a00041018100040000002d01040008000000fa0200000000000000000000040000002
d01050004000000f00100000500000014023f005a0104000000020101000500000013024
8005a010500000013027e00500108000000fa0200000100000000000000040000002d010
00004000000f00105000400000002010200030000001e00030000001e00040000002c010
0002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000
000000000000000000000000000000080808000000000005500000055000000550000005
500000055000000550000005500000055000000040000002d01050004000000060101000
40000002d0102000c000000240304006d01a1002c0183002c01a8006d01c600040000002
d0100000400000006010100040000002d01040004000000f0010500040000002701ffff0
40000002701ffff040000002d0101000e000000240305006d01a1002c0183002c01a8006
d01c6006d01a100040000002d010400030000001e00030000001e00040000002c0100002
d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000
000000000000000000000000000ffffff000000000055000000550000005500000055000
00055000000550000005500000055000000040000002d010500040000000601010004000
0002d0102000e000000240305002c01830030018300360182003b0182006d01a10004000
0002d0100000400000006010100040000002d01040004000000f0010500040000002701f
fff040000002701ffff040000002d01010010000000240306002c0183003001830036018
2003b0182006d01a1002c018300040000002d01040008000000fa0200000000000000000
000040000002d01050004000000f00100000500000014021a00e40004000000020101000
500000013021a00ec000500000013028200310108000000fa02000001000000000000000
40000002d01000004000000f00105000400000002010200030000001e00030000001e000
40000002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000
0002000000000000000000000000000000000000000808080000000000055000000bb000
00055000000ee00000055000000bb00000055000000ee000000040000002d01050004000
00006010100040000002d0102000c000000240304006601a200ff008d00ff00b2006601c
700040000002d0100000400000006010100040000002d01040004000000f001050004000
0002701ffff040000002701ffff040000002d0101000e000000240305006601a200ff008
d00ff00b2006601c7006601a200040000002d010400030000001e00030000001e0004000
0002c0100002d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002
000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000055000000bb0000005
5000000ee00000055000000bb00000055000000ee000000040000002d010500040000000
6010100040000002d0102001a00000024030b00ff008d0001018c0006018a000a0189000
d01890012018800160187001a01870020018600250184006601a200040000002d0100000
400000006010100040000002d01040004000000f0010500040000002701ffff040000002
701ffff040000002d0101001c00000024030c00ff008d0001018c0006018a000a0189000
d01890012018800160187001a01870020018600250184006601a200ff008d00040000002
d01040008000000fa0200000000000000000000040000002d01050004000000f00100000
500000014025f00e10004000000020101000500000013025f00ea0005000000130288000
f0108000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f001050004000
00002010200030000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002
800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000
000000080808000000000000000000080000000000000008000000000000000800000000
0000000aa000000040000002d0105000400000006010100040000002d0102000c0000002
40304005f01a300e4009500e400ba005f01c800040000002d01000004000000060101000
40000002d01040004000000f0010500040000002701ffff040000002701ffff040000002
d0101000e000000240305005f01a300e4009500e400ba005f01c8005f01a300040000002
d010400030000001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000
000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000
000ffffff000000000000000000800000000000000080000000000000008000000000000
000aa000000040000002d0105000400000006010100040000002d0102001a00000024030
b00e4009500e6009400e7009400ea009300ec009200ed009200f0009000f2008f00f4008
f00f7008e005f01a300040000002d0100000400000006010100040000002d01040004000
000f0010500040000002701ffff040000002701ffff040000002d0101001c00000024030
c00e4009500e6009400e7009400ea009300ec009200ed009200f0009000f2008f00f4008
f00f7008e005f01a300e4009500040000002d01040008000000fa0200000000000000000
000040000002d01050004000000f00100000500000014028400890004000000020101000
50000001302840091000500000013029200eb0008000000fa02000001000000000000000
40000002d01000004000000f00105000400000002010200030000001e00030000001e000
40000002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000
00020000000000000000000000000000000000000008080800000000000ff000000fe000
000ff000000ef000000ff000000fe000000ff000000ef000000040000002d01050004000
00006010100040000002d0102000c000000240304005b01a600d400a300d400c8005b01c
b00040000002d0100000400000006010100040000002d01040004000000f001050004000
0002701ffff040000002701ffff040000002d0101000e000000240305005b01a600d400a
300d400c8005b01cb005b01a600040000002d010400030000001e00030000001e0004000
0002c0100002d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002
000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000ff000000fe000000f
f000000ef000000ff000000fe000000ff000000ef000000040000002d010500040000000
6010100040000002d0102001a00000024030b00d400a300d400a200d500a100d600a000d
7009f00d9009c00da009b00db009b00df009900e00098005b01a600040000002d0100000
400000006010100040000002d01040004000000f0010500040000002701ffff040000002
701ffff040000002d0101001c00000024030c00d400a300d400a200d500a100d600a000d
7009f00d9009c00da009b00db009b00df009900e00098005b01a600d400a300040000002
d01040008000000fa0200000000000000000000040000002d01050004000000f00100000
50000001402b500b2000400000002010100050000001302b500bb000500000013029e00d
60008000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f001050004000
00002010200030000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002
800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000
000000080808000000000000800000008000000080000000800000080000000800000008
000000080000000040000002d0105000400000006010100040000002d010200380000002
4031a00e000b800df00b700dc00b500db00b500da00b400d900b300d600b100d500af00d
500ae00d400ad00d400ac00d400ab00d400a900d400ce00d400d000d400d100d400d200d
500d300d500d400d600d600d900d800da00d900db00da00dc00da00df00dc00e000dd000
40000002d0100000400000006010100040000002d01040004000000f0010500040000002
701ffff040000002701ffff040000002d0101003a00000024031b00e000b800df00b700d
c00b500db00b500da00b400d900b300d600b100d500af00d500ae00d400ad00d400ac00d
400ab00d400a900d400ce00d400d000d400d100d400d200d500d300d500d400d600d600d
900d800da00d900db00da00dc00da00df00dc00e000dd00e000b800040000002d0104000
30000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000
000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000000000080808
000000000000800000008000000080000000800000080000000800000008000000080000
000040000002d0105000400000006010100040000002d0102000c000000240304005b01a
900e000b800e000dd005b01ce00040000002d0100000400000006010100040000002d010
40004000000f0010500040000002701ffff040000002701ffff040000002d0101000e000
000240305005b01a900e000b800e000dd005b01ce005b01a900040000002d01040003000
0001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000000080000000
800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff000
000000008000000080000000800000008000000800000008000000080000000800000000
40000002d0105000400000006010100040000002d0102002600000024031100e000b800d
f00b700dc00b500db00b500da00b400d900b300d700b200d600b100d500af00d500ae00d
400ad00d400ac00d400ab00d400a900d400a800d400a7005b01a900040000002d0100000
400000006010100040000002d01040004000000f0010500040000002701ffff040000002
701ffff040000002d0101002800000024031200e000b800df00b700dc00b500db00b500d
a00b400d900b300d700b200d600b100d500af00d500ae00d400ad00d400ac00d400ab00d
400a900d400a800d400a7005b01a900e000b800040000002d01040008000000fa0200000
000000000000000040000002d01050004000000f001000005000000140208019e0004000
00002010100050000001302ff009e00050000001302d600d50008000000fa02000001000
00000000000040000002d01000004000000f00105000400000002010200030000001e000
30000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000
100010000000000200000000000000000000000000000000000000080808000000000000
000000010000000380000007c000000fe0000007c0000003800000010000000040000002
d0105000400000006010100040000002d0102001c01000024038c002202ad002202ae002
102af002102b2002002b3002002b4001f02b5001c02b7001b02b8001a02b9001802ba001
502bb001402bd001102be000f02bf000b02c0000802c1000502c2000202c400fd01c500f
a01c500f701c600f401c700ed01c800ea01c800e601ca00e201ca00dc01cb00d701cc00d
401cc00cf01cc00c901cd00c401cd00c001ce00bb01ce00b401ce00b001ce00ab01d000a
601d0009f01d0009a01d0009501d0009101d0008a01d0008501ce008001ce007b01ce007
501ce007001cd006b01cd006701cd006101cc005c01cc005901cb005401cb004d01ca004
a01c8004601c8004201c7003d01c6003a01c5003601c5003401c4002f01c2002c01c1002
a01c0002701bf002401be002101bd001f01bb001f01e0002101e2002401e3002701e4002
a01e5002c01e6002f01e7003401e9003601ea003a01ea003d01eb004201ec004601ed004
a01ed004d01ef005401f0005901f0005c01f1006101f1006701f2006b01f2007001f2007
501f3007b01f3008001f3008501f3008a01f5009101f5009501f5009a01f5009f01f500a
601f500ab01f500b001f300b401f300bb01f300c001f300c401f200c901f200cf01f100d
401f100d701f100dc01f000e201ef00e601ef00ea01ed00ed01ed00f401ec00f701eb00f
a01ea00fd01ea000202e9000502e7000802e6000b02e5000f02e4001102e3001402e2001
502e0001802df001a02de001b02dd001c02dc001f02da002002d9002002d8002102d7002
102d4002202d3002202d200040000002d0100000400000006010100040000002d0104000
4000000f0010500040000002701ffff040000002701ffff040000002d0101001e0100002
4038d002202ad002202ae002102af002102b2002002b3002002b4001f02b5001c02b7001
b02b8001a02b9001802ba001502bb001402bd001102be000f02bf000b02c0000802c1000
502c2000202c400fd01c500fa01c500f701c600f401c700ed01c800ea01c800e601ca00e
201ca00dc01cb00d701cc00d401cc00cf01cc00c901cd00c401cd00c001ce00bb01ce00b
401ce00b001ce00ab01d000a601d0009f01d0009a01d0009501d0009101d0008a01d0008
501ce008001ce007b01ce007501ce007001cd006b01cd006701cd006101cc005c01cc005
901cb005401cb004d01ca004a01c8004601c8004201c7003d01c6003a01c5003601c5003
401c4002f01c2002c01c1002a01c0002701bf002401be002101bd001f01bb001f01e0002
101e2002401e3002701e4002a01e5002c01e6002f01e7003401e9003601ea003a01ea003
d01eb004201ec004601ed004a01ed004d01ef005401f0005901f0005c01f1006101f1006
701f2006b01f2007001f2007501f3007b01f3008001f3008501f3008a01f5009101f5009
501f5009a01f5009f01f500a601f500ab01f500b001f300b401f300bb01f300c001f300c
401f200c901f200cf01f100d401f100d701f100dc01f000e201ef00e601ef00ea01ed00e
d01ed00f401ec00f701eb00fa01ea00fd01ea000202e9000502e7000802e6000b02e5000
f02e4001102e3001402e2001502e0001802df001a02de001b02dd001c02dc001f02da002
002d9002002d8002102d7002102d4002202d3002202d2002202ad00040000002d0104000
30000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000
0000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000fffff
f00000000000000000010000000380000007c000000fe0000007c0000003800000010000
000040000002d0105000400000006010100040000002d010200da00000024036b009a018
c009f018c00a6018c00ab018c00b0018c00b6018c00bb018d00c0018d00c6018d00cb018
e00cf018e00d6018f00da018f00df019000e4019000e8019200ec019200f1019300f5019
400f8019500fd0196000102980004029800080299000b029a000d029b0011029c0014029
e0015029f001802a1001a02a2001b02a2001d02a5001f02a6002002a7002102a8002102a
9002102ab002202ad002202ae002202af002102b1002102b2002002b3001f02b5001d02b
7001c02b8001a02b9001802ba001602bb001402bd001102be000f02bf000b02c0000802c
1000502c2000102c400fd01c500fa01c500f501c600f101c700ed01c800e801ca00e401c
a00e001cb00da01cb00d601cc00d101cc00cb01cd00c601cd00c201ce00bb01ce00b601c
e00b101ce00ab01d000a601d000a101d0009a01d0009501d0009101d0008a01d0008501c
e008001ce007a01ce007501ce007001cd006a01cd006501cc006101cc005a01cb005601c
b005201ca004c01ca004901c8004501c7003f01c6003b01c6003901c5003401c4003001c
2002d01c1002a01c0002701bf002501bf002101bd001f01bb009a01ad00040000002d010
0000400000006010100040000002d01040004000000f0010500040000002701ffff04000
0002701ffff040000002d010100dc00000024036c009a018c009f018c00a6018c00ab018
c00b0018c00b6018c00bb018d00c0018d00c6018d00cb018e00cf018e00d6018f00da018
f00df019000e4019000e8019200ec019200f1019300f5019400f8019500fd01960001029
80004029800080299000b029a000d029b0011029c0014029e0015029f001802a1001a02a
2001b02a2001d02a5001f02a6002002a7002102a8002102a9002102ab002202ad002202a
e002202af002102b1002102b2002002b3001f02b5001d02b7001c02b8001a02b9001802b
a001602bb001402bd001102be000f02bf000b02c0000802c1000502c2000102c400fd01c
500fa01c500f501c600f101c700ed01c800e801ca00e401ca00e001cb00da01cb00d601c
c00d101cc00cb01cd00c601cd00c201ce00bb01ce00b601ce00b101ce00ab01d000a601d
000a101d0009a01d0009501d0009101d0008a01d0008501ce008001ce007a01ce007501c
e007001cd006a01cd006501cc006101cc005a01cb005601cb005201ca004c01ca004901c
8004501c7003f01c6003b01c6003901c5003401c4003001c2002d01c1002a01c0002701b
f002501bf002101bd001f01bb009a01ad009a018c00040000002d01040008000000fa020
0000000000000000000040000002d01050004000000f0010000050000001402fe0061020
400000002010100050000001302fe005802050000001302e4000d0208000000fa0200000
000000000000000040000002d010000040000002701ffff030000001e00040000002d010
500050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c0100000700000016047
801fc0200000000040000002d010000040000002701ffff030000001e00040000002d010
500050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c0100000700000016047
801fc02000000001c000000fb02e9ff0000000000009001000000cc0000001054696d657
3204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0106001
c000000fb021300090000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000
000000000000000000000000000000000000000040000002d010700040000002d0106000
40000002d010700040000002d010600040000002d010000040000002d010700040000002
701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff000
50000000902ffffff00040000002c0100000700000016047500e2004b007a00050000000
902000000000400000004010d00040000000201010015000000320a55007e0009000000c
bfce2b3e23b2036252510000b000b0005000b00060006000b001400040000002d0107000
40000002d010600040000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001
e00040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c0100000700000016047801fc0200000000040000002d010700040000002
d010600040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d0106000
40000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010
600040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604a8008a00610014000400000004010d000400000002010100180000003
20a6a0017000b000000c5ede5f0e3eee4e0f03b20000e000c000a000c000a000d000c000
a000c00060006000a000000320a880040000200000034250b001400040000002d0107000
40000002d010600040000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001
e00040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c0100000700000016047801fc0200000000040000002d010700040000002
d010600040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d0106000
40000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010
600040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604d900b40092003b000400000004010d000400000002010100180000003
20a9b003f000b000000c7e0efeef0b3e6e6ff3b20000c000a000c000d000c00050010001
0000b00060006000a000000320ab90069000200000036250b001300040000002d0107000
40000002d010600040000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001
e00040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c0100000700000016047801fc0200000000040000002d010700040000002
d010600040000002d010700040000002d010600040000002d010000040000002d0107000
40000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010500050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016043101d500080166000
400000004010d00040000000201010015000000320a11016a0009000000cee4e5f1e03b2
038253b11000c000a000b000a00060006000b001400040000002d010700040000002d010
600040000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002
d010600040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c0100000700000016047801fc0200000000040000002d010700040000002d01060004000
0002d010700040000002d010600040000002d010000040000002d010700040000002701f
fff030000001e00040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c0100000700000016041401cd02ea0061020400000004010
d00040000000201010015000000320af300650209000000cae8bfe23b203638253b10000
c0007000c00060006000b000b001400040000002d010700040000002d010600040000002
d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000
0002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016047801fc0200000000040000002d010700040000002d010600040000002d0107000
40000002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d010000040000002
d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01050005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016043e00e5000
00072000400000004010d00040000000201010018000000320a000076000b000000d2e5f
0edeeefb3ebfc3b20000f000a000c000c000d000c0005000b000b00060006000a0000003
20a1e009c000200000032250b001400040000002d010700040000002d010600040000002
d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000
0002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016047801fc0200000000040000002d010700040000002d010600040000002d0107000
40000002d010600040000002d010000040000002d010700040000002701ffff030000001
e00040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c01000007000000160440009d01170016010400000004010d00040000000
201010018000000320a20001a010b000000c4eeede5f6fcea3b2034250010000c000c000
a000d000b000b00060006000b001400040000002d010700040000002d010600040000002
d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000
0002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016047801fc0200000000040000002d010700040000002d010600040000002d0107000
40000002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d010000040000002
d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01050005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046b0037022
400c0010400000004010d00040000000201010016000000320a2d00c5010a000000c4edb
3eff0eeefe5f22d10000c0005000c000d000c000c000a000a00070016000000320a4b00c
4010a000000f0eee2f1fcea3b2032250c000c000b000b000b000b00070006000b0014000
40000002d010700040000002d010600040000002d010000040000002d010700040000002
701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c0100000700000016047801fc0200000000040000002
d010000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000
0002d010500050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016047801fc0200000000040000002d01000004000000f0010500040000002d0107000
40000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
701ffff030000001e000c00000040092900aa0000000000000077004e017e00d40004000
0002701ffff030000000000

Рис. 2.2 Регіональний розподіл лізингових компаній (станом на
01.01.2008р.) [11]

На початок 2008 року розподіл опитаних лізингових компаній за видами
власників характеризувався наступним (рис. 2.3):

picscalex66010009000003d82500000a001610000000001610000026060f002220574d4
643010000000000010050cd0000000002000000002000005012000050320000010000006
c00000012000000350000007802000057010000000000000000000073510000562b00002
0454d4600000100503200003302000005000000000000000000000000000000000400000
00300004a010000f00000000000000000000000000000001009050080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff21000000080000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000008702000063010000220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000008
702000063010000260000001c00000001000000000000000000000000000000000000002
50000000c00000001000000250000000c00000007000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e00000018000000430000003a00000078020000ec0000001d0000001
80000000900000007010000750200005a0100001b0000001000000043000000c60000001
40000000c0000000d000000120000000c00000001000000360000001000000078020000c
60000001b0000001000000043000000a4000000360000001000000078020000a40000001
b000000100000004300000082000000360000001000000078020000820000001b0000001
00000004300000060000000360000001000000078020000600000001b000000100000004
30000003e0000003600000010000000780200003e000000250000000c000000070000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000008
7020000630100001d000000180000000900000007010000750200005a010000250000000
c00000007000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000008702000063010000250000000c00000007000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000000500000005000000820200005e0100002
50000000c00000007000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000430000003e00000079020000e8000000250000000c00000007000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e00000018000000430000003c0000007a020000e
8000000260000001c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000
c00000002000000280000000c00000001000000180000000c000000ffffff00140000000
c0000000d000000120000000c00000002000000210000000800000046000000780000006
c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0
0000080000000800840000120000000140000000210c0db0100000011000000000000fff
fffffff0a4000002400000018000000000000000100000000800443008049430000ae420
000f8412100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000
500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000000
20000005e000000740000000100000000000000240000003000000054000000200000000
000000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000ffffff00000000007f000000ff000000ff000000ff000000f7000000f
f000000ff000000ff000000250000000c00000001000000250000000c000000080000805
60000003000000084000000c9000000db000000e8000000050000004008900c4008800eb
00d800eb00d900c4008900c250000000c00000002000000250000000c000000000000802
400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000020000002
80000000c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000
5000080560000003000000084000000c9000000db000000e7000000050000008400c900d
b00c900db00e8008400e8008400c900250000000c0000000400008021000000080000004
6000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800
00000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000001
d000000000000ffffffffff0a4000002400000018000000000000000100000000805b430
08049430000ae420000f8412100000008000000620000000c000000010000004b0000001
0000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0
000000000000000020000005e00000074000000010000000000000024000000300000005
400000020000000000000002800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000ffffff00000000000000000000000000ff000000f
f0000000000000000000000ff000000ff000000250000000c00000001000000250000000
c000000080000805600000030000000db000000c900000032010000e800000005000000b
00d900cb00d800e2013800e2013900cb00d900c250000000c00000002000000250000000
c00000004000080240000002400000000008041000000000000000000008041000000000
000000002000000280000000c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001
c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2
50000000c000000050000805600000030000000db000000c900000032010000e70000000
5000000db00c9003201c9003201e800db00e800db00c900250000000c000000040000802
10000000800000046000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000
000803f00000080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000
210c0db0100000023000000000000ffffffffff0a4000002400000018000000000000000
1000000004099430000b3420000ae4200000f432100000008000000620000000c0000000
10000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d000000000
00000000000803d0000000000000000020000005e0000007400000001000000000000002
400000030000000540000002000000000000000280000000800000008000000010001000
00000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000008d0000000
c000000c0000000d80000001b0000000300000030000000b1000000250000000c0000000
1000000250000000c000000080000805600000030000000320100005900000089010000e
800000005000000201390052013800e9018800e9018900520139005250000000c0000000
2000000250000000c0000000400008024000000240000000000804100000000000000000
0008041000000000000000002000000280000000c00000001000000220000000c000000f
fffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000
c000000ffffffff250000000c00000005000080560000003000000032010000590000008
9010000e70000000500000032015900890159008901e8003201e80032015900250000000
c00000004000080210000000800000046000000780000006c000000454d462b2a4000002
4000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080084000012
0000000140000000210c0db0100000006000000000000ffffffffff0a400000240000001
8000000000000000100000000c0c443008061430000ae420000e04021000000080000006
20000000c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000
000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e000000740000000
100000000000000240000003000000054000000200000000000000028000000080000000
800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff000
000000000000000000000000000000008000000000000000000000000000000800000002
50000000c00000001000000250000000c00000008000080560000003000000089010000e
1000000e0010000e8000000050000009018100e9018800e001e800e001e100e9018100e2
50000000c00000002000000250000000c000000040000802400000024000000000080410
00000000000000000008041000000000000000002000000280000000c000000010000002
20000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000000
0000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000300000008
9010000e1000000e0010000e7000000050000008901e100e001e100e001e8008901e8008
901e100250000000c00000004000080210000000800000046000000780000006c0000004
54d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800
00000800840000120000000140000000210c0db0100000027000000000000ffffffffff0
a400000240000001800000000000000010000000040f0430000cf420000ae42000001432
100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000050000002
4000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005
e00000074000000010000000000000024000000300000005400000020000000000000002
800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000
0000000ffffff0000000000080000000800000008000000ff00000080000000800000008
0000000ff000000250000000c00000001000000250000000c00000008000080560000003
0000000e00100006700000037020000e800000005000000001e7006001e800e7023800e7
0237006001e7006250000000c00000002000000250000000c00000004000080240000002
400000000008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000
c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b0
44000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805
600000030000000e00100006700000037020000e700000005000000e0016700370267003
702e800e001e800e0016700250000000c00000004000080250000000c000000070000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e00000018000000430000003e0000007
9020000e8000000250000000c00000007000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000f
fffff001e0000001800000000000000000000008702000063010000260000001c0000000
100000000000000000000000000000000000000250000000c00000001000000280000000
c000000020000001b00000010000000430000003e000000140000000c0000000d0000001
20000000c00000001000000360000001000000043000000e800000052000000700100000
2000000edffffff00000000000000000000000090010000000000cc00000010540069006
d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f00000000000000
000000000000000440000007501000000000000a4000000020000002cea1300803fd4029
4f4d30230928530acea13006a200830143fd402200000007f00000080200000010000000
0000000f0eb130000000000dbf6fa8eacea130000000000000000000000000014ea13007
71f083000000000000000009c8ad30200000000c8000000000000002e000000a8ea1300b
c3cd402fcea1300da9a0030a8ea1300e0e8d302bc3cd40202000000f0eb1300fcea13000
0000230aaea1300f2eb13000000000009000000bc3cd402ca62023009004100720069006
1006c0020004300790072000000000000000000000000000000000064760008000000002
50000000c000000020000001b000000100000003d000000e800000036000000100000004
3000000e80000001b000000100000003d000000c6000000360000001000000043000000c
60000001b000000100000003d000000a4000000360000001000000043000000a40000001
b000000100000003d00000082000000360000001000000043000000820000001b0000001
00000003d00000060000000360000001000000043000000600000001b000000100000003
d0000003e0000003600000010000000430000003e0000001b0000001000000043000000e
8000000360000001000000078020000e8000000520000007001000003000000edffffff0
0000000000000000000000090010000000000cc0000000041007200690061006c0020004
300790072000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000013001fe1003020e9130020e61300160000001
200000004000000030000000000e5027af7ca3021008a011200000021008a01f8e71300d
a9a003004dae5027ce8130014000000289f00307ce8130004dae502140000004edb00307
ce8130004dae5020a00000098f1e5022cea13006adc0030ece6130000000000000000000
000000013000000b4e6130000000000686f6c0203000000741a750278ef130001000000b
18bd3776800d9776c0200006700000000000000000000000000000000000000000000000
000000089a4013000000000000000000000000000000000b5100a3c0000000021008a01b
5100a3ca20b018e04dae50213000000170000006476000800000000250000000c0000000
30000001b0000001000000043000000ee000000360000001000000043000000e80000001
b0000001000000078020000ee000000360000001000000078020000e8000000250000000
c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000ffffff001e000000180000000000000000000000870200006
3010000250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001
e0000001800000000000000000000008702000063010000180000000c000000000000001
40000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000580000001b000000d
f00000033000000f30000000100000000e800420000fa411b000000df000000020000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000030002500090000001
0000000540000006000000012000000bd00000033000000d10000000100000000e800420
000fa4112000000bd000000030000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000310030002500000009000000090000001000000054000000600000001
20000009b00000033000000af0000000100000000e800420000fa41120000009b0000000
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000320030002
500000009000000090000001000000054000000600000001200000079000000330000008
d0000000100000000e800420000fa411200000079000000030000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff54000000330030002500000009000000090000001
000000054000000600000001200000057000000330000006b0000000100000000e800420
000fa411200000057000000030000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000340030002500000009000000090000001000000054000000600000001
20000003500000033000000490000000100000000e800420000fa4112000000350000000
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000350030002
5000000090000000900000010000000250000000c00000007000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000008702000063010000250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000008
702000063010000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000008702000063010000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080280000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000900000007010000750200005a010000250000000c000000070000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000900000007010000750200005a010000260000001
c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c000000010000004
6000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800
00000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000001
1000000000000ffffffffff0a40000024000000180000000000000001000000000072420
040884300003041000030412100000008000000620000000c000000010000004b0000001
0000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0
000000000000000020000005e00000074000000040000000000000024000000300000005
400000020000000000000002800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000ffffff00000000007f000000ff000000ff000000f
f000000f7000000ff000000ff000000ff000000250000000c00000004000000250000000
c0000000800008056000000300000003c00000010010000470000001b01000005000000c
0030011c003b0117004b01170040011c0030011250000000c00000001000000250000000
c00000000000080240000002400000000008041000000000000000000008041000000000
000000002000000280000000c00000004000000220000000c000000ffffffff460000001
c00000010000000454d462b044000000c00000000000000250000000c000000050000801
90000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b000000180000003c00000010010000470000001b010000250000000c000000040000801
90000000c000000ffffff00120000000c00000001000000540000006c0000004d0000000
c0100007c000000200100000100000000e800420000fa414d0000000c010000050000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000110430043d043a043
80400000b000000080000000a000000090000000a000000250000000c000000070000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000900000007010000750200005a010000250000000
c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000900000007010000750200005
a010000260000001c0000000400000000000000010000000000000000000000250000000
c00000004000000280000000c0000003e09000026060f007212574d46430100000000000
100000000000000020000005012000000000000503200000100000046000000780000006
c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0
0000080000000800840000120000000140000000210c0db010000001d000000000000fff
fffffff0a400000240000001800000000000000010000000040b94300408843000030410
00030412100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000
500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000000
20000005e000000740000000100000000000000240000003000000054000000200000000
000000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000ffffff00000000000000000000000000ff000000ff000000000000000
0000000ff000000ff000000250000000c00000001000000250000000c000000080000805
60000003000000072010000100100007d0100001b01000005000000201700112017b011d
017b011d017001120170011250000000c00000004000000250000000c000000000000802
400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000020000002
80000000c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b044000000c00000000000000250000000c00000005000080190000000c0000000
0000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000007
2010000100100007d0100001b010000250000000c00000004000080190000000c000000f
fffff00120000000c0000000100000054000000d8000000830100000c010000430200002
00100000100000000e800420000fa41830100000c010000170000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff7c00000006043d04480456042000440456043d043
0043d0441043e0432045604200043044104420430043d043e04320438040000060000000
a0000000e00000004000000050000000c000000040000000a000000080000000a0000000
90000000a000000090000000400000005000000090000000900000008000000080000000
a0000000a000000090000000a000000250000000c00000007000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000900000007010000750200005a010000250000000c000000070000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000900000007010000750200005a010000260000001
c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c000000010000002
80000000c0000000400000046000000780000006c000000454d462b2a400000240000001
80000000000803f00000080000000800000803f000000800000008008400001200000001
40000000210c0db0100000023000000000000ffffffffff0a40000024000000180000000
000000001000000000072420040964300003041000030412100000008000000620000000
c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d0
0000000000000000000803d0000000000000000020000005e00000074000000040000000
000000024000000300000005400000020000000000000002800000008000000080000000
1000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000008
d0000000c000000c0000000d80000001b0000000300000030000000b1000000250000000
c00000004000000250000000c0000000800008056000000300000003c0000002c0100004
70000003701000005000000c003c012c0037013700470137004c012c003c012250000000
c00000001000000250000000c00000000000080240000002400000000008041000000000
000000000008041000000000000000002000000280000000c00000004000000220000000
c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c000000000000002
50000000c00000005000080190000000c00000000000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b000000180000003c0000002c01000047000000370100002
50000000c00000004000080190000000c000000ffffff00120000000c000000010000005
4000000c00000004d00000028010000f70000003c0100000100000000e800420000fa414
d00000028010000130000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff7
400000006043d044804560420004e04400438043404380447043d04560420003e0441043
e04310438040000060000000a0000000e00000004000000050000000e0000000a0000000
a0000000a0000000a0000000a0000000a00000004000000050000000a000000090000000
a0000000a0000000a000000250000000c00000007000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000900000007010000750200005a010000250000000c00000007000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000000900000007010000750200005a010000260000001c0000000
400000000000000010000000000000000000000250000000c00000004000000280000000
c0000000100000046000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000
000803f00000080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000
210c0db0100000006000000000000ffffffffff0a4000002400000018000000000000000
10000000040b9430040964300003041000030412100000008000000620000000c0000000
10000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d000000000
00000000000803d0000000000000000020000005e0000007400000001000000000000002
400000030000000540000002000000000000000280000000800000008000000010001000
00000002000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000000000000000
0000000000000000800000000000000000000000000000080000000250000000c0000000
1000000250000000c000000080000805600000030000000720100002c0100007d0100003
7010000050000002017c01220177013d0177013d017c0122017c012250000000c0000000
4000000250000000c0000000000008024000000240000000000804100000000000000000
0008041000000000000000002000000280000000c00000001000000220000000c000000f
fffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000250000000
c00000005000080190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b00000018000000720100002c0100007d01000037010000250000000
c00000004000080190000000c000000ffffff00120000000c00000001000000540000007
80000008301000028010000c70100003c0100000100000000e800420000fa41830100002
8010000070000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c0000001
40435044004360430043204300400000d000000080000000a0000000d000000080000000
900000008000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
4000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
900000007010000750200005a010000250000000c00000007000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000900000007010000750200005a010000260000001c000000010000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c0000000
400000046000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0
0000080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db0
100000027000000000000ffffffffff0a400000240000001800000000000000010000000
000724200c0a34300003041000030412100000008000000620000000c000000010000004
b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000
000803d0000000000000000020000005e000000740000000400000000000000240000003
000000054000000200000000000000028000000080000000800000001000100000000002
000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000008000000080000000
8000000ff000000800000008000000080000000ff000000250000000c000000040000002
50000000c0000000800008056000000300000003c0000004701000047000000520100000
5000000c0037014c00320157004201570047014c0037014250000000c000000010000002
50000000c000000000000802400000024000000000080410000000000000000000080410
00000000000000002000000280000000c00000004000000220000000c000000ffffffff4
60000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000250000000c0000000
5000080190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b000000180000003c000000470100004700000052010000250000000c0000000
4000080190000000c000000ffffff00120000000c00000001000000540000009c0000004
d00000043010000be000000570100000100000000e800420000fa414d000000430100000
d0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff68000000240456043
704380447043d04560420003e0441043e043104380400000e00000004000000080000000
a0000000a0000000a00000004000000050000000a000000090000000a0000000a0000000
a000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000090000000
7010000750200005a010000250000000c00000007000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
800000000000000000000008702000063010000250000000c00000007000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000008702000063010000250000000c0000000
7000080280000000c00000001000000250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff090000001000000087020000630100002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a000000100000000
0000000000000002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
0000000220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a4000002
4000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080210000000
8000000620000000c000000010000004c000000640000003c00000059000000360200005
10100003c00000059000000fb010000f90000002900aa0000000000000000000000803f0
0000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b0
24000000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c02a8011c030500000009020000000005000
0000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701f
fff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c010000070000001604a8011c0300000000040000002701ffff03000
0001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604a8011c030000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000008000
000fa0200000000000000000000040000002d010100040000002701ffff030000001e000
40000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016041a010a0345005200040000002c0100000700000016041a010a03450052000
50000001402ec0052000400000004010d000400000002010100050000001302ec000a030
50000001402c4005200050000001302c4000a030500000014029b0052000500000013029
b000a030500000014027300520005000000130273000a030500000014024a00520005000
00013024a000a03040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010
000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604a
8011c0300000000040000002c010000070000001604a8011c03000000000700000015049
d0106033a010b00040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010
000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604a
8011c0300000000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010
000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604a
201160306000600040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010
000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016041
5010b034a005200040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010
000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016041
5010c034800520008000000fa0200000100000000000000040000002d01020004000000f
0010000050000000902ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e000
30000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000
1000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000007
f000000ff000000ff000000ff000000f7000000ff000000ff000000ff000000040000002
d01000008000000fa02050000000000ffffff00040000002d0103000e00000024030500a
200f000a20015010d0115010d01f000a200f000040000002d01020007000000fc020000f
fffff000000040000002d01040004000000f0010000040000002701ffff040000002701f
fff07000000fc020100000000000000040000002d0100000e00000024030500a200f0000
d01f0000d011501a2001501a200f00007000000fc020000000000000000040000002d010
500030000001e00030000001e00040000002c0100002d000000420105000000280000000
80000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000f
fffff00000000000000000000000000ff000000ff0000000000000000000000ff000000f
f000000040000002d010600040000002d0103000e000000240305000d01f0000d0115017
90115017901f0000d01f000040000002d010200040000002d01050004000000f00106000
40000002701ffff040000002701ffff040000002d0100000e000000240305000d01f0007
901f000790115010d0115010d01f000040000002d010500030000001e00030000001e000
40000002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000
0002000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000008d0000000c000
000c0000000d80000001b0000000300000030000000b1000000040000002d01060004000
0002d0103000e0000002403050079016a0079011501e4011501e4016a0079016a0004000
0002d010200040000002d01050004000000f0010600040000002701ffff040000002701f
fff040000002d0100000e0000002403050079016a00e4016a00e40115017901150179016
a00040000002d010500030000001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010
500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000ffffff000000000000000000000000000000000008000000000000000
00000000000000080000000040000002d010600040000002d0103000e00000024030500e
4010c01e40115014f0215014f020c01e4010c01040000002d010200040000002d0105000
4000000f0010600040000002701ffff040000002701ffff040000002d0100000e0000002
4030500e4010c014f020c014f021501e4011501e4010c01040000002d010500030000001
e00030000001e00040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000
00001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff0000000
000080000000800000008000000ff000000800000008000000080000000ff00000004000
0002d010600040000002d0103000e000000240305004f027b004f021501ba021501ba027
b004f027b00040000002d010200040000002d01050004000000f0010600040000002701f
fff040000002701ffff040000002d0100000e000000240305004f027b00ba027b00ba021
5014f0215014f027b00040000002d010500040000002d010100040000002701ffff03000
0001e00040000002d010200050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002
c01000007000000160415010b034a005200040000002d010100040000002701ffff03000
0001e00040000002d010200050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002
c010000070000001604a8011c030000000008000000fa020000000000000000000004000
0002d01060004000000f00102000500000014024a0052000400000004010d00040000000
2010100050000001302150152001c000000fb02e9ff0000000000009001000000cc00000
01054696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000000000000000000004000
0002d01020005000000140215014b0005000000130215015200050000001402ec004b000
50000001302ec005200050000001402c4004b00050000001302c40052000500000014029
b004b000500000013029b00520005000000140273004b000500000013027300520005000
00014024a004b000500000013024a0052000500000014021501520005000000130215010
a031c000000fb02e9ff0000000000009001000000cc00000000417269616c20437972000
0000000000000000000000000000000000000000000040000002d0107000500000014021
c015200050000001302150152000500000014021c010a0305000000130215010a0304000
0002d0101001c000000fb021300090000000000bc02000000cc0102022253797374656d0
000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01080004000
0002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010600050000000102fffff
f00050000000902ffffff00040000002c010000070000001604a8011c030000000004000
0002d010200040000002d010100040000002d010800040000002701ffff030000001e000
40000002d010200040000002d010600050000000102ffffff00050000000902ffffff000
40000002c010000070000001604a8011c030000000005000000090200000000040000000
4010d0004000000020101000a000000320a0a0121000200000030250b0014000c0000003
20ae200160003000000313025000b000b0014000c000000320ab90016000300000032302
5000b000b0014000c000000320a9000160003000000333025000b000b0014000c0000003
20a6800160003000000343025000b000b0014000c000000320a3f0016000300000035302
5000b000b001400040000002d010100040000002d010800040000002701ffff030000001
e00040000002d010200040000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604a8011c0300000000040000002d010700040000002
d010100040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d01070004000
0002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604a8011c0300000000040000002d010100040000002d010800040000002701ffff0
30000001e00040000002d010700040000002d010600050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604a8011c0300000000040000002d0102000
40000002d01030004000000f0010600040000002d010100040000002d010800040000002
701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010300050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c0100000700000016049d0106033a010b00040000002
d010100040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d01020004000
0002d010300050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016049d0106033a010b0008000000fa0200000100000000000000040000002d0106000
30000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000
1000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000007
f000000ff000000ff000000ff000000f7000000ff000000ff000000ff000000040000002
d010900040000002d0103000e000000240305004a0045014a00520157005201570045014
a004501040000002d010600040000002d01040004000000f0010900040000002701ffff0
40000002d010000050000000102000000000400000004010d00040000000201020007000
0001b045301580045014a00040000002d010500050000000102ffffff000400000002010
1000f000000320a40015f0005000000c1e0edeae8e20d000a000c000c000c00040000002
d010100040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d01020004000
0002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016049d0106033a010b00040000002d010100040000002d010800040000002701ffff0
30000001e00040000002d010200040000002d010600050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c0100000700000016049d0106033a010b0008000000fa0200000
100000000000000040000002d01090004000000f0010600030000001e00040000002c010
0002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000ffffff00000000000000000000000000ff000000f
f0000000000000000000000ff000000ff000000040000002d010600040000002d0103000
e00000024030500c7014501c7015201d5015201d5014501c7014501040000002d0109000
40000002d01040004000000f0010600040000002701ffff040000002d010000050000000
102000000000400000004010d000400000002010200070000001b045301d6014501c7010
40000002d010500050000000102ffffff0004000000020101002a000000320a4001dc011
7000000b2edf8b320f4b3ede0edf1eee2b320f3f1f2e0edeee2e80008000c00110005000
6000f0005000c000a000c000b000d000b00050006000b000b000a000a000c000c000b000
d00040000002d010100040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002
d010200040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c0100000700000016049d0106033a010b00040000002d010100040000002d01080004000
0002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010900050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c0100000700000016049d0106033a010b0008000
000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f0010900030000001e000
40000002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000
0002000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000008d0000000c000
000c0000000d80000001b0000000300000030000000b1000000040000002d01090004000
0002d0103000e000000240305004a0066014a00730157007301570066014a00660104000
0002d010600040000002d01040004000000f0010900040000002701ffff040000002d010
000050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b0474015
80066014a00040000002d010500050000000102ffffff000400000002010100240000003
20a61015f0013000000b2edf8b320fef0e8e4e8f7edb320eef1eee1e8ed07000c0012000
500060011000c000d000c000c000c000d00050006000c000b000d000c000c00040000002
d010100040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d01020004000
0002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016049d0106033a010b00040000002d010100040000002d010800040000002701ffff0
30000001e00040000002d010200040000002d010600050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c0100000700000016049d0106033a010b0008000000fa0200000
100000000000000040000002d01090004000000f0010600030000001e00040000002c010
0002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000ffffff00000000000000000000000000000000000
800000000000000000000000000000080000000040000002d010600040000002d0103000
e00000024030500c7016601c7017301d5017301d5016601c7016601040000002d0109000
40000002d01040004000000f0010600040000002701ffff040000002d010000050000000
102000000000400000004010d000400000002010200070000001b047401d6016601c7010
40000002d010500050000000102ffffff00040000000201010012000000320a6101dc010
7000000c4e5f0e6e0e2e00410000a000c0010000a000b000a00040000002d01010004000
0002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d0109000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016049d010
6033a010b00040000002d010100040000002d010800040000002701ffff030000001e000
40000002d010200040000002d010900050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c0100000700000016049d0106033a010b0008000000fa0200000100000000000
000040000002d01060004000000f0010900030000001e00040000002c0100002d0000004
201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000
0000000000000000000ffffff0000000000080000000800000008000000ff00000080000
0008000000080000000ff000000040000002d010900040000002d0103000e00000024030
5004a0086014a00930157009301570086014a008601040000002d010600040000002d010
40004000000f0010900040000002701ffff040000002d010000050000000102000000000
400000004010d000400000002010200070000001b049401580086014a00040000002d010
500050000000102ffffff0004000000020101001b000000320a81015f000d000000d4b3e
7e8f7edb320eef1eee1e89f110005000a000c000c000d00050006000c000b000c000d000
c00040000002d010100040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002
d010200040000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c0100000700000016049d0106033a010b00040000002d010100040000002d01080004000
0002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010600050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604a8011c030000000004000
0002d010100040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d0102000
40000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
70000001604a8011c0300000000040000002d01010004000000f0010600040000002d010
800040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002701ffff030000001e000c00000040092900aa00000000000000290170026a004a000
40000002701ffff030000000000

Рис. 2.3 Власники лізингових компаній (станом на 01.01.2008 року) [11]

Для аналізу структури власників лізингових компаній доцільно
використовувати показник частки компаній із домінуючою (більше 50%)
часткою певних категорій засновників у статутному капіталі.

Зокрема, більше половини статутного капіталу належала:

– іншим юридичним особам (окрім банків та інших фінансових установ) у
38% компаній;

– фізичним особам у 42% лізингових компаній;

– банкам та іншим фінансовим установам разом у 18% лізингових компаній;

Оцінка обсягів ринку лізингу може базуватися на кількох показниках:

– по-перше, загальній вартості активів, що були надані в лізинг упродовж
року;

– по-друге, загальній вартості лізингових угод, укладених упродовж року;

– по-третє, обсязі портфеля лізингових угод станом на певну дату (як
правило на кінець року), тобто на сумі зобов’язань за лізинговими
угодами, які ще не завершені станом на певну дату.

У 2007 році загальна вартість активів, що були надані в лізинг, зросла
на 55% порівняно з відповідним показником у 2006 році. Загальна вартість
лізингових угод збільшилася за цей самий період на 56% і дорівнювала
1364 млн. грн. (рис. 2.4).

picscalex1000100090000034c9601000000a1bd000000001610000026060f002220574d
464301000000000001008201000000000e00000000200000848e010084ae010001000000
6c00000000000000000000008f010000ef0000000000000000000000eb2800008d180000
20454d460000010084ae01000c0000000100000000000000000000000000000090060000
1a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b606003832040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a83100009c310000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f4300000e83000000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445200000190
000000f0080300000019e2c21000000300504c5445cecfceb4b3b4484770a431677371bd
74244bffffdb9b9a9bcdcacda4a3a4a4a2ff7977c78c89688b8b8b7c26504b152f939393
5352897c7b7c232323b1aeb16a6a6adadadaa8a6a84d4c4b6a684ebdbe9c6464647e82d8
f5f5f55b5b5c38375cc3c0c3eeeeee808081cac7ca545354f9f9f9a8a9a8d1d1d1d5d6d5
3c3b3c9c9aff0101016969567372531a1a1a757475eaeaea8381836f1643868586e2e2e2
ddddddd4d1d4d2cfd2434343fefefef1f1f0c2c3a0bab8baffffd2e5e5e5aeadaec5c2c5
333232494837c7c6c7bebdbe848284717071361122ffffe8e4ebba8d8bee472032525342
88886f3d3c2e616161424159c0bfc0ecece6bdbabdc9c6c9898789ecf3f0989599b8b5b8
928f93f4f4c5cfccd0e2e2b4d7d4d7acaaada4a585c8c5c8a19ea1c7c4c785856ac8c4c8
5a57594c4b56757660dbd8dbe6e6e9cacba7e3e3b8c4c4c494957c868465a6a3a8d6d6ad
807dce6f6e6fe4e1e4e2dee2952e5e676767d3d3d3b1b8b5979694b3b1ac39031d60604e
efefefcdcea9a2a29cafacaad3d0d353454ccecbce737273787778b7b896adafb0d0cdce
adabffa1a6a5c0c19e646364858364a09d99d7d8d78787875a5949cacaca5f1b3b5e5e5e
d1ced2cfd0cf4141328785653837399d9d9e9094933f3f3fc5c6a2aaa9aa1b1a2f4f4f4f
807f608786876666b07d807edbdbdb2b2b44706e54656766d7d8d7b5bab8ccc9ccdfdfdf
4949498b8984eeeee8eae6eaeceebfcfd6d362616295926fa7a4fff3f3f3f4f4c96d6c6d
9896ff8482639998996666666a6960464646210210868a6ed1ced1ffffcfafb08ea2a0ff
9290f367655f2c2c2c8a8867bbbcbbc2c3c2797879131313afafaf595859dddbdea0a0a0
c5c5c5ccccccc9c9c9c4c1c4c1c4c42d2c203d3d68b7b7b7d3d0d0b5b5b5bbb9b7802049
8e8e8e9699979d9a97595c9b777577615f479091908d8d6f6061a6ececec0b0b0bb2b1b2
565656abababa8adace7e7e7b0afab9fa2a1424149f0ecf0f6f6f27c7a5c868463dedeb0
fbfbfcadaba7c5c6c7a5aaa8999a7c7474747e7d7e9c3063ffffceffffffc6c3c6805b98
0b00000001624b47440088051d480000000c636d50504a436d7030373132000000034800
73bc00002d5f49444154785eed9d0f5c63c77de0859333526dc5b21e42c454324802a44c
22c008104405c98be436de5851115db63ab050ed66eb6eb3ad9213e5e2f5854a242421fd
ac375a1ca90a556836ae2a687b4743a9e1c8d1f6f2bccb03b3ec5e4d3751e20dce3eb447
d36beeb86b5033ba794ffc11a0bf2c12c2abdfae9fb57ad2d3bcf9bedfcc6f7ef3fbcd30
605e72aa061839559a7c61601e488e3d04792079207b6b60f222251509aa45707123e6d9
8a66418e55e65114e7d83544430240929509eec549de887996456a8fa20672ec1ac70e04
03184680a5e27a087deb1b3e052cf79543289516c30adf18448796b6e99abb3e41b3f42e
5c97fa68555af749a5bec9fae92af4b93138e95b87cde803e87b0adf0675ae026ef8a42d
108e519f83b0b8185dbb6563b9056e4815b0c9877eaac927f5f9a4eb10d6531f40df431f
cc0d7dcb012002a8057d24067960aa05ccc20058dd180500b06a800bc2abc03b05ea6bc1
35165895ca0198a5aa4d8f4e83d615c0760040dc34005e85065c2f041ca8042d3c74aab8
c90b80bc176aa8cf712149422e9054b8088610186033c0202ca7ce001b5c434711841eea
5f6d39a12b3900e42214813e021f2381ae0578a11bb8a525cd9780771280021804121ef0
d501befcdea4b3e0a61ca0a71a968282105828001adb58b33cb40c06560038ef064bb004
ac4f0156fd860e0439400e5da05881fe47c85b0820810ba0148c23e5d08269045f0b3cf5
77a58060e1808f402e53ac72418e1b8800232240343a1a08318b835528081240d80cc8d9
1582f4d24070196ac802e891afa181f4f6514046e18604af6f0353329202822b090ac875
0817c1329493500666c7010b1218974440106a0fa55f0ac25aa1f4548112089741107240
1f02d2cccb03a19f470e7043d801dc724072282072090ea6d735d86d209c04013220d729
69201ad2070740a58c06c203cbab14102d6cd2c81110e0ba4301d14890024d514d0f0d04
2020c14550885e010e0584036493d46f72011f586b286d59466f534066c1e41438950b0a
72dc03c37539c05c2e740060ea3cb0469a2cd60a70ac00bd00f882f25691c74601594267
00392607a84aaf4ac04d1a88c62965838e6500be178a6ab210906a50720975152e50e543
4d961c04ab50cd57021e5052953e867e4e514c019192641f0e0a5ac9128617b55cb920c7
dc648dd19d2b2544ef0d4a43c6d1133badc001e6c1cf83bb56502cf2d01a724f4f5ebe03
8004b5ff1003f83a9b02d211427d37c30064025a43a8273da2214d4200b07a0404c92824
c89b52b058e192f79692d750a55f1c077ad84b0181d790d11d80e88004f5f53920c70e04
5720910364820a14e51b8a1a38a96886e5631705f5e58a8d724545730d755054c07a64d5
2a9a14c8146e419f685608048a49f44e0dfa9e00a2cf50ffaca1be42f5134d0a05ea73d6
a96ba34ea3055628ee36f9eec2a67a640c232b8db88cdea11a3f742d05140037fa5c2dc8
011cf0b89b2c05413da750234f34543fe28a5ad1501d4a946cdcbb4bf5f50b47fc3b87bb
dc316b4853054d2272cc9218843cca76ce51396620395a2bc758ac3c9063acfc583f9d07
92079263359063c5c96b481e488ed5408e1527af21792039560339569cbc869c782082f3
a7f292911a0837a387236d0d51b0ceac15e525033550c039770820a75823dd4c635e3250
03cc11148c91a686acb71599d6f8e2705e325003627eda4014fc35b1b1280f240334d025
d306b271be556d0ce781640647fa402a3abbd596701e48a678a4ab2155dd2abaefc86b48
a688a4d7640d8fb499e992e481e40290e67b4546d45ce581640a0675dd3434a4bcb57d0b
475e433287240d20ada1c69d72e49bac4c214903087f330f24531876af9b0690ca3b7920
792099af811cfb85bc869c0820772f238f637941198a435e1140e91a95f005f34d5636d8
c5d490160cc580dfc5451a0ed7e350aec857e554c2651ec8b1011162384a84044d43e3ae
ba7a502787642102d29aefd4b34024a686d4d7210d99942ce26dae108360a3fcbc255857
aa14e5adaccc1389dda96b111005a811065dda62524b6b8840c0ca6b48e679c4719d7009
88ddc3dcaed04c091be7130be44abe0fc9028cf8beacaad60def8a82b3049b0afb5aa08a
43276fe73bf56c3089370e99bc77207b260fe43881c4081ccb03c903c9460de4d86fe45d
27792039560339569cbc86e481e4580de45871f21a920792633570dfc5b198eefb125117
c86bc8fdd6a6e596ce70bfd7480a444a2f52b4b4dab4c15955c08200e5cacabb4e62577b
97084482078f46626a0803ad7d082b2eb5eafb9cde00ce220af2cec583b56da1256c2fc2
037347c382be4a4c204e179aa01a03bcba0d5ceb23a9092ab4e01b5cabcecf876cd7bc79
aeb1ad931271518853b85b2ff74f262690c90e7a3ea44dc9f3ec4c50a9f8566e1e085de1
46e695b690d6e6a444a737dce3665c43209aa02af7d153b8a3f5a0969ea05a28fcd30726
72513dd8dfdf189eeb37ddf2f78bc562f59ee7dedc5f645d9c5872d32b9fc1aa35c8193d
4a332bb69515420c2a655c7c5ae4b18e5f93b3e537d16f173c104d96c564098b4775539b
83a3538186251dbf7b243a79cfc22cb0cd18eed2cb6846a42668dfdf50d9a977d47e93c9
240edbd1412d3619f7528ddfb4c506d25255516a9854a1153acbae0960f1cad507c6caf2
b7e245e22e8cc4702b20408f4336afbdd3bf5b7d16fbbc935ab0314a6a24fb5a2c750357
83929ac46e4c8e8f74cda0c3a00a0fa4aa45f1c62182830b0a3f10f321623ee037f69098
7e1a0c35583b75c1296be7dcced36db13beeed9f296af60eee7dde4d224022208d38c695
cbaa810d535ec1406daa1d7f7e60185d9be67682042436035c72f47f7256cc9ed53bcfb2
76da2c7bf5011ef0fcd4be266b903b4101b17496b17007ae29d48a07bcf2a8889dc49658
1e4874fd58ca3aacc01ae811fd2f16000e0e10757d6642af1136443e134b3f201cea36ee
ad62f5b90eb20c015185cf62776480044a629a70ec53a3b854f240f6548da56b0dac7d7a
9e708ccb34ce79a0ed2ab059f543914e446d9f3fa81f10daf8fb80841bb50069c8151cff
8cd285075b66a9e580c9ad5cc0a403953c90bd556469eb3188db3d84cc6ed110e365a6be
3ab74b17e9b5fd9dc248ff5161d8ed60cb9c22f34e5ed9d6a5fa43206c09fbdd80c0ba0b
e518f0f2dd60e27e3bf50736c8c162b7a88d76bbdd4c1d8c6ab3d11c1988a8fd2a5b39bc
e876381cd6299e7580278570e3ba6d668db99f07f27e38a82f342cd9f88d0d85a53af1a0
a97ac49f5437221fc86b48aa15d53673d730b058c7efe9696d682872d804b08037d3ddbf
d7b1c844c30e93bdff1c3a9aec0de71aecf6ae73e74c76137a45bd1511fb1553fc51491e
486a40d4731e2d6fea42231ab88b8d614b7f50505338d3ddb867c11735b37fd35b925c84
ca99f85d7c1e484a40d4fd67f0cd6e2633f264ab99dc6b0167a8c1bff7419feb59fc8dcf
ff5d52f9fc87ff41b665b7c5f8ed3c905480a8e7cec83bda77ba817e9170a8aeedca5e1c
962ef7cb3ffbfa13c9e4eb2f7df8f407bd57f2666f2af51ef7337eb772e2dc8e3bcadcee
14bd60df67ec8ad5ceef3e919cc74bbff3f48fdefd4849ba40c6e82942c1c206e42fd5c0
f36e7adb9907c275129389b1ddabefdcedbd2d0655c3fe5ed9a4d6bffbc49793a9c7975f
f99da73ff2e657d206524cd0db9a8c838dd27191a69560119443ed810562f64fb1826d51
d6ade5c09c6d63ddecf3c9d5e3a34f9c7efa8dafbd913e10218e660ce1f22c68c2eb2209
3b6ed8b4c17f50137698d61fb494ec2e2b724089d47ebbe8234f7c34997a3cf1f5cf9ffe
e0573ef5c62180d450338602f63d00353b3386da21cf039ad2d6507d699d3dcf8cdf09d9
d7c63ff952521c4fbcf40dcd47de7c0349fa1a42cd1856f8647a50a919dd4e697b609b2c
63fbe2a9b181bab8ddb0d978e1e5bf4ba5b9fae4e9af7d8de271182028a58db8ad608196
2925d7b5262f2428e7cd03da87d845a2fafa6f86e20261ea5e7de2eb1f4d262f3dffda69
5a3d0e07a4fe7a85b0004e225b6b61e422bccca7d7f57d308158cabccbc3e79daafd2edd
ed16ec8aed1f5e3e9d82bcf68d6d1e87d1109414bdd2b4dfbff86002e99faf2bae52790f
d8b9db401abdffe7af7f3da9fcf5ef3ef7e857b614e470401e586feffebebb4db25c359c
00c895e0bfffa5bf4d2abff4dbcf3dbacd230fe47e06e98df3977c8c61066f299e954501
f97952c9652062bf5f1ca60fe86fbc96f97eeaf028bf8b4cac1b550cc6185714af533fc9
40d4623417aaeeeeee5e0bd3870bdde1ce03b33b47599df77f2d5380a7603018c597b807
82afb62e7e9281307ba62c6603da7256234607970a97b58da73ab379ff757ba82b88756e
2902c2907ae38dd44f2e10b5f13322d0d5d50382a1ce1eb0c8ede4eb277a86520dc63854
75deff976e8dd33cde9340fc7c25063c560f8a8b71508729153ebed893c04574ffd579ff
57507b8723402451dede3d973db91ae2bf20c3806c88ebe89560a13bbd2558633bdbe9d1
1872ba17d901e27676c5c67b7281a0262b04bace4de8cb941ede5099ccd53fc81ee239e3
74eb6af1bef9d1fb7fda0f73856d20550cebf46e4469f495b203e4fc2ada8c5cc5ad6b9a
14857ae112977524ae137f8fcd629a0700f70fa08ebdcc6c196fd768a2da2cd3e0dce05c
4461d426fe995403670e53d1a97e671b08a3aa97e78e3914c90a100340eef7f2f16b325e
50e8c60a895324b5cbf87dbb4e68b39739c26f13fba943385cf002ebc2568b6536db1b03
5a249646a6d9186616289df1030152adcefbf99cd84e47636df5210c4695b424a63f2b2b
404a95d4041584b34259ad941c4513544be85f47941fe2f7a3c9697440b78bc6865b6ad0
af2ae2bd18e843e25c1c581be9ef76382e1ceb9e4ac6ee109de4b1038421ed1b40f18807
242b4036a8092a08452e8126b4bcb5e6e208479fb10c2ab13d64e3dd68a11f829a96029e
8de7680eee4f71b1cfcda1f497ed43aaf92f8754127597860ed55197f4d25616253e273f
462b9a1520d404d5d58b1d1e08316a55520292d3d0b0b099a11c43b5bddbd1174910db96
95722829db5b977e2e86b1de1ac0f00b5d3a0ccff40e5883d37a6117057df13af29cd052
cfe3c40a38cc0e101106c900e0895a03b2a1c51b38171b465595a12c5cf595c2d2b503ce
e5f38ebd6e2ea30a8cf3303d08e2ae6af9941ccf5807a3f623d3c26c9cb9ce6d456da6fd
2ced3a610c2f17af0963b558e1ec002957545855638ccb63b097d1045b2ed3cfef7d77ea
319b0ff5202b14c3d75f7b76af53c5d809062e9040d3d3d1eed5fda52641a4d9211b29fa
6b16b3bf812faa15dd620dc0d53ae445b058b67d27057a030264413b1786a9dd0b2de815
1d7b921d2028c4815a6c7caf640488bab10717486728b1d547fd5ea0632f108b78088dee
299939d7e59a1dccc070526d6a30168d0a07a6a7397abc05b2d95409cc2a6f2f1aacf71a
2465140fb14ad5ce54212943afdaa8c8d24c02a9a26ca9f8921120737c57c9252172fe76
8fb4cf7338f4800749c5c0be5ec25236af7293a0e4d325d83965c9b9d883b424ca61447d
b298c934aa2d4ca6d9cc3422f37a575e60daeb7453bc8e960df4f3e5e54d30c0a61dbc73
0ef618837135e27f67da0090f3e5e8b1a846afb06ec42893400a23c66e3cc90010f59cdb
ba1abcd060466214b7d775703902eae737f8257497ba2bc6362007b2690c0792170186ed
cf7c4d82c2d2806c3671fb8885b9c6ba502616b32ea8db7b3adb55bb016fc65b6725852b
d1cd424443c24655e98ab4971da21f010b28ed2424234b2f626b98ae95d4a39e2c934012
e2c8441fa2bee2e60d8f9bb663cacd8d0d9dd5cd020167de610bec1f16332f38270ce7dc
c221b368c6290c2508933a080705e316898d065cde85ba21201b9c02a0641e779cd56d27
3cab4d668788daa5394a2e45329951a28ef09a61bc816e23992fca6c98bbcbae39d3df65
e1616ea4721903324aca09577635446deab10d0f14ee0e00c55a7c697a51c2ee19e9a2c7
c9d1a216373498d5fe867e8ba9a1a12141c64b0c65e932800be7fa6709ac8bed52b1810e
a83a808da7ab5dddce301f9c2ebdbeffdeef85b6461d2875ca361269ddec03721cebf477
12ddfeb3aa6e79087d3f63407c6bb34b0773d3a34b79e44d96bf7bd1c7d79fdba9419355
23e276cc513931499aa0b44e5bc2b31a80bb54dd4372bba9e58c72bc9b6d724d6835cec5
f688234dddc89e3f68c3c0e0f63258feb50b5b168605cc9f934bde127abb6e018d85d4a1
e4f38c0119fe896cf5e07020a3404c3a8e22a87a61a7762daa4e63fffe671f75c029497c
b3cb12f6ca8066b6f3ad5279c305ae2900c25d2ec939b579660817d26d9629c08ed53404
b787a6bb9e673f95517bf62dccd3e067912048a950c680b0710daecc6a93652e084aa592
6b514fbbe540426bd86c3c938a14b2f60decf7e810d564bd65e91f929f6383292dd12ec3
8bf861bfcdc61ba2d65760f6e862ddf729fd41f78cb16cfa0ccb64668d98d5a6ee3316aa
1dcb1810a8b55a5bb20aa47fa6d0e7f3260c7350fb6f55bffa7272f9f0d3803241e389b9
8db7260e2320a6b90140a8b4d470e6d6f4d434be8834c4f8022f467b0559d4570e8819a5
6ca28c36345783d696c9ecc0b0ce25f3cc661388b15bd83bec2b694fd01f58aef4283ffe
ca4bc9e495dffde4694d42ef96a51f99bd665511ca1e6fed34b5b7b6b616850ded657c34
2f6b09eb0ef4e710f6d6167ec69c920333631a62606facb06bf6997e7b001d71a72e764f
d433a4ec81feb8f72d569f7df9cb29a45dfcdd075ffdabe752f0d61be9b1b6588d32cf91
d980da47944fab36b9072277597fbb746868a8f4fc5df4fa723567cb164f6a3e640c482d
ed97d8ea45aaa811b394dd072b560363708d5d4095f888819824d7aa18553782edf1da9a
c132e1cb1f4d9e25f6d2ef687ef4e8a3a9008955b9e202cd45746f0b815ae19dcea2a2a2
76cd026c0a58c38d29a94726fb90bbcba76ede3c45ef8f072f538b60ae137cd7bcdebb8a
16c15c216f670088d7803cdbf5dfac8d33c6f3f7389f7f25691acc473fff1b4f7fedcd37
0e0d647008b9360dc2f9b3d30d768bd92c56cdc00a6e88f223a62819d3906b511bb86c2d
82d9ecf4cad022989194b6239b31dcbe51130d84515512cb604523c0dad32964edbdf4f9
d34fff6f9425765820965ba0008e0e75324d91c7a27fead46d7d4f431aebbe660c88b563
61617bad34416411cc756150b93363b8c29a3ad209aac151ae8f9a69589e8dd55a9b8a78
9f7c2585eee3ddd3afbf4b45951f1288ba41e8daa8e5746d3f132f743a6e6fae1df01220
52a8ef892d0d8b190ab6ee402b76ed3817d18c618d0f08f425ae4bdbfb1816b879470a64
2e24aaa743d05663ac21d9d5fdeac753c8127be593af45b2f60e0b44dc4ef0260a77a327
e7f41aad3d4673856cdc2fc4913ff36608c8c6c646c54eab452f82e9418b606a3d53e3d7
b04c2c8239c7ada581f80a4bf787a099eddcef7ef995af2793979e7ff5f4a391acbd4302
51f79762225554001833d46d8cd182aae7bea07f269e10ff390be908ebbd153683e01a5a
8bf47c1b5a04533596d4ca42b7819679a60e9157492790cc6d74a03fa38a11ecdc3b5b6b
314a5e7be3dd8f2795774fff68274bec704d96b11d9b7a6bd77543ad5116333fa2eb0bcf
3ef68178f24ce680a8acbbe30ec1c1d1521cb3770e2d2765f197a98dc6323ffa7f99daaf
6e2f0b27b71a1bbd6d74fc808fa3432bb3460973fab53f4f81c7c735afef26251d0e48bf
75c61ab5e4681cbbca7c79ead9a73ef0efe2c8079ef9958c69c882e4302375769158dd6f
9387fd4a72eadc3c09b0a2427ca2db9674154ed3f8a94820f3d5c09d3d962ff3ecbbbffc
7072f9e5d73f88ccab2d391410f39a93559a14889df1e2634fc5c381decf94864cb6b494
1fd8ba30e9485d7da501d47ea6410748c463118848099f904c4fcc14ce2405e267cfd366
1683a108d14169dbc23cfb1b0f27cd11fbf9cf1ffef07d02418fd197920251f79fd57c35
ae7a201e19d3102e1aa7d3e17171255693250ed980724a7556478a09dba771ef8447849d
e9c35f5ca44202128b78448226ab91147fc1d61edd90670b88bf48e87327d610b5b86a35
a17a6450432e8e096fa6efed3579e48090f77c860dfc84e32ff1e019422e571958d62157
30596e94c5afafa454c4b7a00f77a1b5c0d4f6b95bfe860614d79b1d0db1182437af2601
e26ff33c96a0b5a24e654c43d66630e137d3d690b07d1084ce99afd4013b86f7904e42f7
696cbcebdcbc73683169f03ab3c75655c5285e708adb4bc6cf301bea6cfdd3e3b39d767f
9680747a8ba5d3076ceee8e919e6efcb12f51e115499ea43dc9e71a5337d20687e9463a7
56aa7d818fc2d88cb328784ad45824616994c93424ac9e2b9c423c262ced3881835b7500
1393984bd379253b401a4b97a4bd6b43b7e2ba49d48d8e67e25b57111a1fc89c86246441
9f8c63f63622b3d7b816b83537d2d16e2aeba8e330c36d17caeaceecef4462a4e0743959
b7f5862e2e285cebf04b5cb81a048c68d63a3b40fa859552866271771df1fd5dde60f577
e28e06a34e646a6078be5624ea4b5f432277a116cfa129b439b4cceddc152a00d36f99a3
1d42a6b0c16040abdf521fb18f5051337bc452669b291323f5024062ee72628d4af44a9b
25205d42be14cdc77007e30d991abcdfff0fc9e5df9ecdd038c421c7b0f1c30289694f59
061bcfcc2c2e2ed6b637882d6166a78b7720421ac563a2a9d579a0aa039d5d8b5863df85
3ec0cd0e108bc55940a51a48dae32d5ed0f0e2f7ff2db9bcefd95ff9dbe446fa215672e0
5201eed1d274dbaa13d44c59cf6fb0ad012abe32ad092aa4339dbc4511b5f108a7d4d953
d0d03d50b91397b6cb0f852e87c54598d705545d12b905c8306cad312b4d169363a3acee
abeca86d6af63e5708c8fb52029299917a356a2d5066e1ae28c0e55967c9502bd1475e05
236902b10c1658f5655bd1d3e5f5f3133ac7c5d2e8650ba3ee5d6d2ad2b8d8fec1d08b0d
6c97abc8941d2b8b79c6463937877bbdf166f553d690cc00b95a5050208c5e92a9456ef0
3a64a25e922d870415867d3bf52d8f2ce66947eb1e7d6bbd082571173611f7f733512cc7
1c5a1aba5f9ca571c81610e4feb7c699d53f660d39d07d348ff3340bae6f32a894369463
e81605534e69b3d8b98ebd2951e8ea4dc1a41ee088da646760b80da4eab2b033b657e198
35a4438ecbf704cad50338e47169af022d4a692b84c3d745f3296e9b673639f6edd344d3
96e4241086d4e08d3d643a660d3965251d816835990c966a565832e154956bca558cce2c
a4d664a9fd65d5aad5a988b4edfa2b2b16730bc8b4ed6ac4b7e9e3d6c5f4841eb386c08a
80b6706fbb55bf0e610b9a9b9abc4a276da468650d5e5092dc40f7054a5a7968cf8d2d09
1cc83088e37ccc4e931536095b230bcb0cfb06461b63f46fc7ac217d281fe610ae93fd95
aa1e743b7e30ce1fa4f2f090f41705dd115b4b31815c2c2949968034da222b2f514442de
8283c148c7ac2105ba79abf6be078628256aa6d7d1b3b364a47a50ece5c00d8548343354
b0afefb498d04a1a31fe749dc9ca7c88a5bda4380204d9be5775ddfefd4ead63d690842c
e89329345928056786d1abdcf54688db83926b8ec589694e59d7be1b368aff28b6fc60ea
e3d998a0b218843b39e80c9fcf39b0dfb173cc1a722440fc23c2aaab6ceecead99cb70c9
bcb59b694459967b9b2b35f37f4c7df6b3cf3c13ebef77decd069070a3881b992143b23c
ace873ec6bb5de031aa29e9bea2bae771610000026060f002220574d4643010000000000
01000000000000000e00000000200000846e010084ae0100ee3a112d656b050dfdfb76f7
a5c898fb7f82c50de4782c2b1a1266ba79bbeb6630ea87a272ebe887e73da021fd5c14fc
563f7326ea51a39c5507457cfe8f9efd7ebc99eaef3ff6dfb2a221ea86c5d61d22d27b4e
e401dd23275f43cc2aa7a1771f909876d5dcfffb836712cc8c664943c246fe221dab470f
4678d3fb8787275f43c43d4eb430c85e0d8905c4fe933f4814c8912d0d4149b57ad656e0
4befedc503f322275f43c4ee2134f84d0244edef123df3d5849103d9d290b0ffc20c2332
5cbf5a5a78602072f235c42ea16211eb87a61365f59bd6fef4b144714e085596fa10348b
39c77272a8c1486f41b08be937fa9158a823dd9b9c7c0db17bcfa358c4abd5ec0440bad6
50986c92c89aac69089a63eee6b129add6f30bf8fcb2113e9f6fe844077ae626f7342450
2d98e472aba09b4baf4a93746068f75ea782432f8fc75d67c16cbae37a2a6ed8f2d689ec
f521d4c2198dd597ae4abf602b44f3732e2aa98f6545873354079f6b1a22d0a9060abdc2
25b99bb84c52b34da9026138632514d3a30f73f03b8f2597cf66671cb2656f98eeb0c7a6
7a449e5b0e30a2f278fd4a827b96ce97cf350d19034e47055edb4bd6a59ad2661fbf4c5b
90d3bc3881bd7efe77be9a8264ad0fa19158e60606161be73ecd7609bb8ae4652328b24c
5e44f91a724d43148031ee54eeecd256b9aa4f9641c5b446fca73e494174aceeaee5ebff
d263ef4b419ecacec070bb5c1613b7c85e383ae7201a3898b133d8d90ece524955b9a721
15fa71d768fdd68ce1f582ea6440c49181d670efd250ec1d82fcfcc75289e3c83210341e
3136ea80d62ab7e3dc73ad9ac21ed043cd14e49a8634cf4e692a3932bdf0263e8057a13e
24e9229862b793f6d60d0feb4790ab1d454fdb5134d09cc532870ed4f34869480a813559
07828a36a707f2ce41d2d1d5860310595e30d734045630d0c4ad74b809d62ca7b608a6b8
55bf4c2745f55e2eb1a8c3736e36aba13310108bcf06ced27321390cc462ec5631c3aded
2f88dbba5b2379c1b9a62107fcf149adac70d750616412ae9e5b676706084016a2e78d87
962704a5d45a61390c0485bfa267468c26098cd48b9cd490fd4492036970fe840652bcc0
6b17ab40a01f9402b78900c14fcf625418692e0339e8747b0f68085ae0877244a0149c32
b1a56c5a2c741510040686e418d1433d76270e48f20eefdf506c6f6622178f62c6506db7
fd646c19a5e050096de6b79caefeaea5a919e072cde3d594dd72e280a46282e432903093
25b937b63011597358083acef6c8478504f0b46a72b8c98ab768469730c5e8f7dcd5106a
f5a9894b28e5036983514512c8807402f2cc19b46ac759cae198931ae2ffa7cfc596ef79
8f35fafd289a2c6a671cff1d6aab164a0c6d86b2b0d860f0fb51d60eed00ce3d206af13f
d67debc93822ffc0896fb2a85ab76f4f4d53cb55a375db902549bdc849206a66c13f3ff4
c8238fbc3fd6df5f7cf23da021078dc7e877724d432c5dfff1137ff2c8fbe3c823792011
2bf37dd9729d984ffdf9437f120fc7fbdf9f8340d69be0184a4a6bf64da6344195583d72
ae0f31336d6fc7d78f5c042202153f90096d0c8d4e43adc5987ca4be45442db6c79686ff
9943ce45e6e0d0e3bf175f3f7210480d0e2036ba9db093c69a8bf6cf51dbadc5901f7e33
6780a84dff77e8f1b8dd07cd29d79aaca6d54200353b1354ab8e12514a1954463feb136f
3ff964acbf6f7f2b5780a8fbfb9e4cc223e780f84a44e0a6064de176d03986f5bd819452
dafc37854fbeff91df43b624fa6fffdf3fc91120e6aebeb791a59b58724d430495f3e0c6
ac9e2fef237ac911d487b4de49ae216ae69af09df886e43bb90144ac163e443f330925f7
c621355658a373dc6c5a7570a87ce9e49d3ada7425f0adf83cdeff486e00319669fef8ed
b7df46ad6ac23f6ffff1891fa9fbbfc745e3de04967d6e00f1fff0c9df4383f3647f72ad
c94a7fc6b061e5130f256e987304c81f3efec5bf4f2e5f7ce864bb4e2cfe3fffcd44e32c
ca90cc15200f7dfb43c9e5db271a88dafe8fd684e35edab23f69404eee8ca1baf182f0f1
a476cb233fce092bcbdff3ded710ff0fb1271f4f2e6fe706903f4c15c8c9d590b97f7efc
9de43cde792837803c001a32f89b7ff3ede4f2c58fe50690074043067ff363c9cd960ffd
fd2fe606900742434e1290bc866c694f5e43e8bd03bef291126a2ff0d822e6534b613162
c49c6cb07856c13a6faa6ce392959d6c11cc93d5649d4c0d295f64289d25a5ad0487ac07
95499c8b270bc889ed433c3c99a82aa545304f169093a92110da9468c670796b11cc4291
24c18ce1c902723235a442570221a62da653daa661d58dda043386270bc8c9d4100598d1
b1f832a1ae172d8249ad509d6811cc9305e4646a48d345c5580d5c574028184bba08e6c9
0272323524ad09aa9305e4646ac87b18c87b524346c4680fc91d993b7e5f963fba3c095f
338f5f431ae31630fe483da186880bf8e1b228f11f3390bf7aaec71c5d9e84af8d3f3cde
f990affd74d61eb7804c3e15b61bcb75920888b8bd473b5ab72ba36cd77f3f4e6fef9baf
3ec7ed882a4fe297ec99c78f734efdcd9fbee665c72ee1685d6071885a14204d20fef68e
90b6365a468f13c8d7de3d3d3ed0b1a73c09ff51f7dde3d490477fea71d6c5299f3610ac
a516cd480f88313cd221d2ee958ee303f2a9475f7fee45f6e8be0225fae7a82d5520479f
d2f6e69ba79fbbc38e533af6806b6b3f847434c4d85e18aadd7fc5e303f2a9374e3f3d55
97060ead76f4bba93659473ea7fee6eb4f4bb8f11e9e3a8993568fb434c4ec2f12ed570f
541bc706e4d1af3c5d22ea488b87b623e526eb8835e42bef7e5036c18efdf4d4768c4ad8
3bbbe0a4ac21e232bef6807a1c1f904f3dfaa3e76c67d3c3416948aa4dd6d16ac89bdf78
7a56cb8e557d5a6d1d7bc8b3b66b472506a2b8d1b295d266693f1b8a79fbc7a3216ffef4
f4ac2e4df540c54fbdc93a520d79f3834f2fd6c6695ceb42de3b97a3ecda84406e62228c
fa40e57c17eb60ef11e1732c405effe9735e76fa3c8e47435efbab575dd640bcde9c2be9
d833cc48086495de830aa5b4e9d6b4a31db125e0fa9b5f481abefc0bdf46512729c85329
6e70fff46ce86cbc02b1e314947a9bfddd9483ad5328edb3bffe700af2ebff705a72961d
a7b46c618974efb02f21903e82da36af83378bc93c71057b2815f904f66c0af28cf2c329
c87fd5901a65bcf2c834f18beaf168be954a611fc25328ebb3cf622fa750d80fbf4c10b3
718be41251810dd19210080769881bd6b47038e5f1a5f9575312c1afa520ff52fe5ba948
b3a0396e79a4ce0465bddbfc172915b63985b2fe5af3642a65fdaddf1208e29728746abf
5b2421904af23c4919004bd331625372f4ad167d8e162c66b1b4b7d30202f9a211ea0bd2
ed51cb09b8d749d50928e44e116fa2adf0d268b24ed2adbd57ca9ad2c0f0bd72b327e13e
f240728cd291019178f5127a58bf2d86c47b231eac076e7459149b7478c5d1887576627c
4f3728bd4345c81e5aae5d3af457937ef1c880901c88cf8c8542a7426df34d359b9b574f
899a449b7cf4eae600dac815c24b9b9b1d50b4323fd6a4ad6e85e89ca3b9d20ddb3ae0f2
e6a6e09e830db965a2cdcd8be8930b9b9bd5a7360581cd49d692e0cea979c86e5338aa4f
e99a9aac2812e610a271c2a0eb225734dc5bd71a805cc7f9314713a77a5530efb82eea45
d7433fd1e230889aee5cafdddc744f864406e8de742c5fdddc5c879b8a6b6ce86859596d
e209540844607393adba24d0d5368996ab423054c5e8b8e608c1f5cdcd2aea5cfdf58ea6
6ac50a1b5aa5d0310cd90b81cdb58b9b9bbde80736b5d17ba4c7bb8d2303820959f8d23d
fe2c0944b2d28a12f9e42539176778d7677105a0073f60b48e84e4b8c315c28b4115040e
3026c414251824174a3d2d800541075005a96dab83f865c0012b4efdacc4eb04ab00ca45
d7c1702fa96a23a949cef4c5e361c9ea166e0be5abc04ddcae03770b0087e82d913ac81a
4099f52ba474150fc803de1ad01ad4acddd6930257895c84f1751a08866b3108dcc0b521
e7281721241cd3e400c672e0f3f20e8c84a0b5523e259742d7941b8da2b96e8c8b894019
8bb80d2e43cd543d314d8a5a5cd642025e063a905d204137deead34c0000bd5e38e5826c
dc2643372b1c1780a0b305dd496b2b1a675ee7639b721ed60bc95552e140f52e83205812
84e006245609a186f2d43867374021d8801ab7532241af6c44e014406f2b6785e9c3a0be
a194b96597ca5d33546c2c513922872b84568ede67639098a56622709dfc5e0181fb2a40
f1bc6b5266031bb3431aad5ce2f536915e970b9201d203efa2b2a288cebef3081554c8af
63214c0e31a552e3d0a0b7a922e21e2f97ad718015a8050608cb40003d827c28e7a073c5
e819c82a10aac92ac5dc2a00f8252570088797b052575347735039097a67d1834ff25924
24a638180fafd1361be46d60dda9d4cea0c76f61c52d006d9064831b7a0fa5213201e803
65d33ca50d70480ea8c1b4e7410564b9707abf9ff4453304834aa5ad1eac9237884a548c
025244c0c0185a5c072ccc23345c25bebc242f45fad06bf5782535808155625aa2b26dba
02acdc4145c47978d3a2d0c58150beaa22b8d84aa5a61a272fa1fa2eecc3a670f4768701
69f268257609b049d54d9ce71a833e4d891e82252867a37321250b3d54c9e5c89a2c6fc9
8457d1ea0de2803deb837542b854a228d14f08423c81c6398e7ec6a3522921a1f31628bc
43361fa6b4e1bc5aab9bed857d42e5ed0dcd32f4b094c271e44a18530e376beeb914c1f1
cba18931d73d1794b8ab34687b76124b7e3f313fc1534ecc4a6f8e0b951c7947f0e23d25
3cef5a5f9cf096b3c6a167b1048d242b4010b62a5bbc1353820e7df1b813c771ab4bc65e
9c6d851aa93b08352a8eb0092beff3c295f11ac3ecb4442af32ac6fb541ee8b9a6f20650
4ba62a09ba61d01bbcc79aad7155f549207e1d423da887b202b85212ac6c952f2ee27b76
ad8f732f470604c288422a4054c77b4047093ef59926aa2f6f8289f70cdf5fe01687e6c0
b03665405b05592276bf1155b6e1d2d9884db7fd9e6006bd741cce82d8fd853a6c61e71f
5ac4a7589742798f1048e4d7365a125994eb5bc66c05b596236551a52e0229bdfee37d89
80b6f70e48b30fe95fb43435a37f35df97698c2e501c457412fdc20675d56472e44092fd
60fe7ce21ac803c9b127240f240f24c51a68ba589349294f65509062518ff263b9ab21f7
4a6c9914091a53e4a2e42e90be5d9b31131577539489abdeff357317482195219f39294b
d7199db9a2ecb9721e48962a3ad59f39214036a8915b057da05fec1bb3ed9ca14f473e14
25bb5f44dfdba8a8a8401d7a5e43527d44b63f47355997ff1392cf6dc0623990545c9513
3ee8253b20870418155e36f9af5ffad297fe1579e47980588133240fc20992724f0408ca
215051595858e8464f5c2d20595044062183c4ea218f20c9fa3c907471404801113efee3
1ffff85b9363a47b05b0e45eaf5c466c02b74b771da3fc60ffe53b4f7df5a9cf7e134ee0
2be3ae4b60007470c11d20820b2449795914af3dfffcf38f964291fcf6907c1a0c901e22
a894af8fe39c56a441790d4917090584f7b1bffff6171ffa8b752bacc457c0c54900faa0
0bb1e8c30b28205478ea5397e0eac286a6d03381a65e3c3628516e8c7348aacd7aeb93bf
fcf0c3bfad834b6ea8ac732ae125009a5a905f1f9041c42b0fe430406cbff8a10ffdc243
c823e8c62e16034105006e282b655cbc497bb21110b4290f9a56ddc0eba08b07f55ea50e
2e4a9cca6934238980bcfef0cf7fe977a926cc63858be3300048580346bcd215e415cf03
499707dd64f13ef66da421bfdaf413b96fa30aac7200505e2343380e71ebb6867cbf0e96
6b06209a3436c8f541ec9abc34480240b568110d71c00aa51356d8883617c259076eeb9a
a400f9f1f31a922e11ba0f79e89d77def9d6bf14a36606542da10abd4a80594115012454
afddfb9da71efb2aea4324e8aca4190378790b3adc9dbcdb0a2837bbe2b99ffdec67df98
815674da259001f9d82a0023e85a042b6f65a54b037d9e02222d28faa77ffa1e14a8aead
ac34c332344f3da64228ea5768bb56f067bf7ffbf6ef8f41063abb0c6b54e5101da84996
e66b94a36a63e55ef7bd2f7441e935d5ca29748d1608afdd80f0ea0a3ae435247d22f991
7afa7596d16fe48164b47ad3bf781e48fa7596d16ff4ddcbe8e5cfe7bdbd69d6ef9ab734
9322c9d124a4dc752ec20a4126659fff31cda725731fcf612099bbe95cbe721e488ed1f9
ff2c12806114d9c7080000000049454e44ae426082000000084001082400000018000000
0210c0db01000000030000000000000000000000000000001b4000004000000034000000
0100000002000000000000bf000000bf0000c8430000704303000000000000b3000000b3
ffffc743000000b3000000b3ffff6f432100000008000000620000000c00000001000000
150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000787b010000000000
000000008f010000ef0000000000000000000000000000000000000090010000f0000000
50000000280400007804000000770100000000002000cc0090010000f000000028000000
90010000f000000001000800000000000000000000000000000000000001000000000000
00000000ffffff00f3f3f300efefef00f9f9f900f5f5f500fcfbfb00f0f1f10032323300
0b0b0b0001010100a8a9a8005e5e5e00c5c5c500a4a3a400848284002323230013131300
a0a0a000dadada00dddddd00d7d8d700e7e7e700e2e2e200eeeeee00d5d6d500dfdfdf00
e5e5e500bebdbe0099989900eaeaea00ececec00d1d1d100cccccc00fefefe0094969700
6a6a6a006d6c6d00464646008e8e8e00909190008786870039373800dbdbdb004f4f4f00
83818300bbbcbb001a1a1a0061616100aeadae00b7b7b7008b8b8b0073727300c9c9c900
c0bfc000c2c3c2009b9a9b009393930043434300d3d3d3007c7b7c0054535400cecfce00
5c5b5b0067676700b2b1b200818080003f3f3f002c2c2c00717071009e9d9d004b4c4d00
87878700b4b3b4005656560086858600a8a6a800ababab00646464007e7d7e00afafaf00
78777800c4c4c400494949003c3b3c00595859006f6e6f0089878900b5b5b50077757700
c7c6c700b7b9bb0075747500cacaca00c6c3c60099959800b1aeb100dbd8db00aaa9aa00
adaaac00cdcacd00c9c6c900d0cccf00cac7ca00c5c2c500b8b5b800c7c4c700bab8ba00
cfd0cf00c8c5c800bdbabd00d2cfd20074747400c3c0c3006463640066666600c4c1c400
d7d4d700cecbce00d1ced100d2ced10066676500cecdd000d3d0d300ccc9cc0062616200
d4d1d400a19ea10079787900938f9200f0ecf000e2dee200e4e1e400a8a3a6006a858500
96b8b7008eb0af0056696900202c2d004e6060007c9a9900a2c6c5009cbebd00a7cbca00
425352004e686a00c8c4c8005f6567007c95940037484900475f61006f8d8d0053727300
9ec1c000a9cecd0067888a006483850085a5a400a0c3c200638284006585870097999600
6584860060767500607f80007e807d0049595a0032414100b0dede00c9f4f400c5f4f400
add6d6002e3c3d0068898c00b4e2e200d2ffff00cfffff00b8e3e300ceffff0059575a00
dedbdd00eae6ea00a1a29f006f8888006f92950063848600546e7000b0afad00b8bab500
22113600bfeeec00322047002f154b0050267c0084898b0043166f004b247400baebe400
e8ffff00dbffff00a5a6a1003b1b5f00b5b8b10010022100492080005e2e950063309c00
6731a40093949000c4c4c1001d0339006e8a8600c7c6c5004c455300abafb000aaacaf00
d0d0d300442b2b005c3738004941420070474800c7777900bd717300d8827e00acb1b300
59414200b0666600683d3d00acada80089525300ce7d8000979a9d00a7abad009b5c5900
2f1a1b00999da000ffabad00ffa0a200564b4c00ffa4a700ff9a9c00a6616000ff969800
ee8b8d005c7a7c00f3909200ffa2a40060696a00e6ecec00f0f3ec00f2f6f600e9e6e600
e8eeee009ca2a200a8aaa500d3d6cf000101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010405
050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505
050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505
050505050505050505050505050505050505050504010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01412c4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e
4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e
4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e3d1d01010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101234d0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101015242010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101380b01010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101710f0101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101011610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000
0e00000000200000844e010084ae01000101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101380b01010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101710f0101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101380b010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101710f01010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101380b0101194960
d6d65b01056b2e32320701713601011a6b0501011432040101010105bcca5858ca1a013e
2e323221011e6b1801011e6b03010101072e2201010106324d634dbb7501192e6b325a01
056b1b01012e0d01012b320d01010101710f010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101380b01
013fdce9e9e9d9fa130a0a090a20120a0a462b110a260520110a3d050101013bcbc3c0c9
d2a5013d0a090a3d07100a44181b100a441f021f310a1601010117ac8c8c8ca47301560a
090a2a05540a2f1a280a0a62130a0a110e220101710f0101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01380b010124f3efefecdcf822b62f1506200a28390a0a3a2e094f4444014456010101ff
c0cfcfcfcc4b011808510104472f362f304a102e2f4e4a090a0a0c010101b4a3c6c7c7b1
3401043a0c010440111c2a0a0a464b0a584522190a1a0101710f01010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101380b010140dff0f0f6dc160101461003130a05040a0a4601544e3e03354427
010101ffc0cfcecfc348010106444b012a2401302c3a4501553d0c3a1d0a20010101b4ba
c7b2afab45010101435601555301270a09011e0a622c19320a140101710f010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101380b010124f3edefecdcfc1656010b44320a03020a0a23012a0c01
01234449010101ffc0cfcfcfc348012850060838437d013f534340013d3a065339090401
0101b4a3c6c7c7b145011246013a4b0c3a01480a0a221b0a230a0a094a020101710f0101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101380b01013fe5f1f1f1d9021a0946320a0e2f2c2c2f5411
700a462a4537100c010101ffcbc3c9c3d2a5017d4432532a480a510a573c0a590a420150
09090201010117a79d9d9dad4e01422f58722f1d0a510943114a3a2f1653443931040101
710f01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101380b01015dfdfdfdfdd70601132f0a3d042b2f
1115012c09570139090a101901010102fec8c8c8fe150101240a11320173092401017d09
45010101271105010101040b383838463e01012d0a090e0142094a013e09101401241109
09140101710f010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101380b01010101010101010101010604
010101040401010104010101040406010101010101010101010101010104040101010401
010101040101010101040101010101010101010101010101040401010104010101040601
0106040404220101710f0101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101380b010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101710f01010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101380b0101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101710f010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101235001
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010135420101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
014d47404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040
404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040
4040404040404040404040404040404040404040404040403d3901010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010122031e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e
1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e
1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1822010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101061b0601010101010101010101010101
010101010101010101010101010116050101010101010402010101030101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010519020101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101051601
010101010101010101010101010101010101010107150401010101010101010101010101
012207010101070601010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010113
170101010101010101010102040101060701010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101220101010101170a17010101010101010101
012201010101010101010101010101010101114c0101010122011c570122010c01010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101011b34081a010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101220101010101
0112110101010101010101010122010101010101010101016c4e26050101010101220101
010101010105730122013417010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101014b10500101010101010101010f3701011345010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101012c477d2c17312c4a440a332615014b3f
0112471747307d054f2405080c533e0101436b6b3a0111452c49172c724015103a404424
1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000e00000000200000
842e010084ae01002d5646332c01233f3a5806082101430e3a3f535a01011a3a6c07084d
2a174a535d4f7d1a2a4d2a013d4620080401010910010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101243a7d261935533f3a392f574a034d3a01522a16557d2c180e53014355476b01
01040a4a01313a1b2c7d2505573013530c444444562a5433552631010819464a01086b39
3f221018232c0132531e36261d3d19542c1753236b4301432e6b2c275501016b474a4601
4a2c4a4d0e261e2a20233d0144370101300a140154490132474a0b312f55554427010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010109390144
4e10466b0a0a4c47470172440148104e2a2257074a3a020a3b263a0101094c0e09011125
391024441e0f07362f1c0a160c3a0f7310010a503246050a1c0109330a0d30430101014a
54050a230a711d243a400a3909390a1e100f520a04010e2a441201010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010872014a3a3a40140a28090d110b0e09014909421101271a572f010a
50802f01013c3a4421122f4e08010a3b56432c3d1e0a3e100b100f110b1c1d040a325910
010a44244422553f2a3901012f286b113c10320b085c440948090109382310254401012f
57360a012f290b10480a33096b3544242a1a0115084730010a12012f33360a014f3a0e0a
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
104a46443115087d0a0a012c2c01252a01334440540101013f53050a4a0c1b0101113131
110109374c10702f24103b0109280917340a390a54010a4a474a010a0d011128113f0838
0101010c26060a380a060108460c3d3d0a380a4011275a0a01010c3a263f010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101013a54465448182a7311332f01110b622f0132110f2f010101
33100111260c20010144452f4d49114415040a13802a0254400a062672080f2f3d2c2c22
092c2a2a0109270943011f0a540101011023522f421001172f37104f102f01103a3a0834
08010110275a0a0144432c3c3308340a32010f0a360101710a270901094c012f395a0a01
130a39112201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101103f0e44124d4c26090a42544e04472f02482f3c443e2c162644170a13010101
010a294b09010953342a4f44130a20010a340a1a3f101747100109504e431b0a0e010a57
0a6b4a3a0101014a445d0a390a320c30263d2c0c0a280a012f42370a6c3b096b1c091501
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010143430e544b50583f2f280a4611584b0a1f490a39
113b471934091e0a410101013209192844272f272c1e0a314a0841583009052a472f4210
4c4508010a6c2d10010a460a2a062f393a55010111341d0951100e3444802f571009010a
310b2f252f19012a25461101113c46103c10420a710e11580a5d01082514111d09421b2a
563811015d0a450a22010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010109390144731a4f4f5a4f1c80221e70702b5a422242704c1e70703551
160101010148707057014232801a220f5c310122427034070b46011c5701217070054d34
33013c71427070030101015070705c5a70052770020e1205595a8001331c17345c5a4522
225617010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101080c014a2a033c426c3b4b3127013c34
521a3422395c2805803437423b0101015a80011b3436422259372d707046024f42360146
7034212b7070160170172e3301341b32282224056b480101277070336b4805452d224221
204f014f203e572e344f011670702001277070143757225c17323301561901346c013350
2770410370703b011b34700f220101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101013d2c303d1b010101010101010101010101360f0101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101013c3e01010101010101010101011770050101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010156267d532001010101010101
010101010119590601010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101012e480101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101014c4262010101011920010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101026b0101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101351a0101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b09520941010101121d0101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101011b3001010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010f5801010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101013911010946011e1b
393918181818181818181818181818181818181818181818181818181807f8f8f8f8f8f8
f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f805f9f9f9
f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9fa18fb
fbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfb
07050718181818181818181818181818181818181818181818181818190c181818181818
1818181818181818181818181818181818181818181f07fcf8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8
f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f807f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9
f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f90702fbfbfbfbfbfbfbfb
fbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfb050518181818
181818181818181818181818181818181818181818184f5a010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010123110111
12015724261054434343434343434343434343434343434343434343434343434310dcdc
dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdce1
10bfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbf
bfbd3a898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989
898989f70809083a43434343434343434343434343434343434343434343434354084343
434343434343434343434343434343434343434343434343434308d9dcdcdcdcdcdcdcdc
dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdc44bfbfbfbfbfbf
bfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbf108b898989
8989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898b1111
26434343434343434343434343434343434343434343434343432a421301010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
28110109380101014945410f295757575757575757575757575757575757575757575757
272af2f6edededededededededededededededededededededededededededededededed
edf6efdfc0cfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcf
cfcfcfcfcfc397c6c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7
c7c7c7c7c7c7c7c6ba95264f812957575757575757575757575757575757575757575757
57335757575757575757575757575757575757575757575757575757573393e5ecededed
ededededededededededededededededededededededededededededededededecdccccf
cfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfbf
aac7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7
c7aa8a903d81332957575757575757575757575757575757575757575757333f47190101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101351042103e0101010b80750e4f2d0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f572af5f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececececececececececece
cececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c789baf4ac2c33570f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f2993dc
eff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
efdccccecececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1a7b8a62a56270f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f33
3c3d57010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101170d1b010101010b596f6a6e814f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f572af5f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececececececece
cececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c789919bf4902645570f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f2993e5eff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0efdccccfcececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9b9195552d4b0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f4b4f2c595d010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e67714c0f2d0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f572af5f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececece
cececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a2a2ad96ac40810f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f2993dceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececececececececececececececececececececececece
cececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9ba495260f332d0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f4b3372434101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e6d7c6042420f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f572af5f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececece
cececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9fad9c954742570f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f5793dceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececececececececececececececececececece
cececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9c9791547d334b0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f2d57293d331e01010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e65
6e384f2d0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f572af5f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececece
cececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9fa29f
9095254b0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f2993e5eff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9bba953d3c290f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f4b3d0c200101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e655e6257420f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f572af5f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececece
cececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9fa2adbaacb333290f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f2940dceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9b9b90
ac59330f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f33512a27010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e7c6e574f0f2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d292af5f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcece
cececececececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9fa097905351572d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d
2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d4b93dceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececececececece
cececececececececececececececececececececececececececfbf1610000026060f00
2220574d464301000000000001000000000000000e00000000200000840e010084ae0100
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9fadf4430c4b2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d
2d2d2d0f274a2d2001010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e676e7f0f294b4b4b4b4b4b4b4b
4b4b4b29332af5f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececececececececececece
cececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9ba6ac3c574b4b4b4b4b4b4b4b
4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b3373e5
eff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
efdccccfcececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9bf4a72c334b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b
4b4b4b4b4b4b4b294b2755721e0101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e67494c5e71717171
71717171717171717ceef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececececececece
cececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fb8ac7f6d71717171
717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171
7165e7dceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0efdccccecececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9fa0f426767171717171717171717171
7171717171717171717171717171644c1501010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65606267
6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a77eef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececece
cececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac857c
6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a
6a6a6a6a6a647fdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececececececececececececececececececececececece
cececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c98476f6a6a6a6a6a6a6a
6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a674c13010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececece
cececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececececececececececececececececececece
cececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececece
cececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c7fdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
0101010101010101010101010101012203171a1e0116170101051a05010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececece
cececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
01010101010101010101010101010101010101170a73450e4c543f453b2a252a2b010101
505c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcece
cececececececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c7fdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececececececece
cececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
13010101010101010101010101010101010101010101010445470101100f130a0f110109
1d01200d2d806f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddf
c0cfcececececececececececececececececececececececececececececececececece
cfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebdceff0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececece
cececececececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101403a01084f2111
332f0109120138423d426f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececececececececececececececece
cececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c7fdceff0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccf
cececececececececececececececececececececececececececececececececececfbf
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101014324
54422009332f011112010101585c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececececececececececece
cececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebdc
eff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
efdccccecececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010118
553e3a0c474e31113909140a0b0101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececececececece
cececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e7c7fdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0efdccccfcececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
010101060e2456051624257106485633060101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececece
cececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac8567
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e7cebdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececececececececececececececececececececececece
cececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececece
cececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c7fdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececececececececececececececececececece
cececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececece
cececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececece
cececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c7fdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef2efefefefef
efefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefecf3c0cfcece
cececececececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececececececece
cececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e77dbe5e9
e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e9dc
c0cfcececececececececececececececececececececececececececececececececece
cfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c7fdceff0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececece
cececececececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
7ce710dae5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5
e5e5e5e3c0cfcececececececececececececececececececececececececececececece
cececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebdceff0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdcccce
cececececececececececececececececececececececececececececececececececfbf
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e686f853fe5e6dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddf1c0cfcececececececececececececececececececececececececece
cececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c7fdc
eff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
efdccccfcececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e6876d856e3e2dddededededededededededededededededededede
dededededededededededde9c0cfcececececececececececececececececececececece
cececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e7cebdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0efdccccecececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a7cc2eee2dddedededededededededededededede
dededededededededededededededde9c0cfcece1610000026060f002220574d46430100
0000000001000000000000000e0000000020000084ee000084ae0100cececececececece
cececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7e32e1dcdddede
dededededededededededededededededededededededededededee9c0cfcececececece
cececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebe5ecededededededededededededededed
ededededededededededededededededededededecdccccfcececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c5b
3cdcdddddededededededededededededededededededededededededededde9c0cfcece
cececececececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7ce7dae6dddedddedddedddedddedd
dedddedddedddedddedddedddedddedddedddedddedddedddddacccfcececececececece
cececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101011e56011e45343522283439
220101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e68677e27d9e9dddedededededededededededededededededededededededededde9
c0cfcececececececececececececececececececececececececececececececececece
cfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e657108eae3e3e3dae3dae3
dae3dae3dae3dae3dae3dae3dae3dae3dae3dae3dae3dae3dae3dae3e3eac1cfcececece
cececececececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101050b800a0d26304c2f
23113b096201010131596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e6864413fe9dddededededededededededededededededededededede
dededde9c0cfcececececececececececececececececececececececececececececece
cececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e67683fdcdde6
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfdacccf
cececececececececececececececececececececececececececececececececececfbf
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101011547420a35
082d3b09572f01091201143b27806f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c353fdadedde6dddddde6dddde6dddde6dddde6dddd
e6dddde6dddde6e2c0cfcececececececececececececececececececececececececece
cececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d
7523e3dddddedededededededededededededededededededededededededededededede
dddacccfcececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010122
28380a01084f3e11332f01111201283447426f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e657c0ee1e3dadae3dadae3dadae3dadae3
dadae3dadae3dadae3dae3d9c0cfcececececececececececececececececececececece
cececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e687b23dae5dddededededededededededededededededededededededededede
dededededddacccfcececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
010101011e440a0110292b0a0f11010938010101495c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e76d7232323232323232323
2323232323232323232323232323e7a5c0cfcececececececececececececececececece
cececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac8567
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e6866e872e5dddedededededededededededededededededededede
dededededededededddacccfcececececececececececececececececececececececece
cececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
010101010101010101420a04a1543f403e084508150101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68677676767676
7676767676767676767676767676767676767ee4c0cfcececececececececececececece
cececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e647a72e5e6dededededededededededededededede
dededededededededededededddacccfcececececececececececececececececececece
cececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
01010101010101010101010101011622011a2b0101071502010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cc8c0cfcececececececececece
cececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d6440e3e2dddededededededededede
dededededededededededededededededddacccfcececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cc8c0cfcececececece
cececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d5ac2dce2dededededede
dededededededededededededededededededededddacccfcececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cc8c0cfcece
cececececececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a75e0e1e2dd
dededededededededededededededededededededededededddacccfcececececececece
cececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e766a5e5e5e5e5e5e5e6d6d6d6d5e6a6d6d5e5e6d6d6d5e5e5e5e5e7cc8
c0cfcececececececececececececececececececececececececececececececececece
cfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68
6449dbdcdddddddedddddedddddedddddedddddedddddedddddedddddfdacccfcececece
cececececececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e68667c591c675e5e5e5e5e5e361c36715e6736367c7c363636645e5e
5e5e7cc8c0cfcececececececececececececececececececececececececececececece
cececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e6867d84bd9dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada2fc1cf
cececececececececececececececececececececececececececececececececececfbf
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6866467d487371675e5e5e656b09110a0a570c0a095f5f090a
0981645e5e5e7cc8c0cfcececececececececececececececececececececececececece
cececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cd6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7
5b2ccccfcececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e640e3d4d1a507d71675e5e6a673f0a57817f2f293f
110a433108107e5e5e5e7cc8c0cfcececececececececececececececececececececece
cececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6767676767676767676767676767676767676767
67676767753fcccecececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687640b61a2113500c71675e5e6db40c2a7b
751225730a2a2a80445c765e5e5e7cc8c0cfcececececececececececececececececece
cececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac8567
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccfcececececececececececececececececececececececece
cececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e65633f133e3e3e15503071676a71
1d673f2a491111100a722f10117f675e5e5e7cc8c0cfcececececececececececececece
cececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccecececececececececececececececececececece
cececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7e0cb6193e3e3e3e1350
246e676b0a277b0a4e0a4666110a4a8426107e5e5e5e7cc8c0cfcececececececececece
cececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccfcececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e757238193e3e
3e3e3e143c4b766427110a0938440a0a24400a0a0a4e775e5e5e7cc8c0cfcececececece
cececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e6a7c675e5e676d5e5e657c675e5e5e5e5e5e7eb3cccecececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
0101010101010101010101010101010101010101043e130101196c22011e211e01010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e673130
21203e3e3e3e3b5d476a685e7746330e7e6927276767812781675e5e5e5e7cc8c0cfcece
cececececececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e6a65636b645e316e92671c633164685e5e5e5e7eb3cccfcececececececece
cececececececececececece1610000026060f002220574d464301000000000001000000
000000000e0000000020000084ce000084ae0100cececececececececececececececfbf
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101072625080b
3954303f3544514420010101415c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e67460c1a3e3e3e3e6c6c3062675e5e68767776686777776a6a7777
776a5e5e5e5e7cc8c0cfcececececececececececececececececececececececececece
cececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e77300a2f697a0934751c440a0a57665e5e5e5e
7eb3cccecececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101011a
0a0430532a29140a0f110109380137495c3c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c55143e3e3e6c3b12727e685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c4cc0cfcececececececececececececececececececececece
cececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e76656f450a0f562f76443c613108387f0a7f
765e5e5e7eb3cccfcececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
010101170a3e530c3a4f3e11332f011112010b28303c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e645646193e3e3e3e153d49925e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cc8c0cfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcf
cfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac8567
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a663c607638297734117e391065694a
696e0a817a5e5e5e7eb3cccecececececececececececececececececececececececece
cececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
010101010101011a0a0c3404442d3b094b2f010946010101495c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e76535d3e3e3e3e151d246f5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c4ccbc9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c0d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a775151556f7784332a3f7560
2f71620a090a2f607c5e5e5e7eb3cccfcececececececececececececececececececece
cececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101010105456b51382c3f122f46115d09310101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e762c376c3e3e3e3e0c4167
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d6d4acbc0c0c0c0c0c0c0c0c0c0
c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0d2b7c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6659331a257f424374
340a626b432c7c3a113c816d6a5e5e5e7eb3cccecececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
0101010101010101010101010101010101275c05023c3c2001463c12010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e762c376c3e3e3e
5d5366685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d66592ac3c1c1c1c1
c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1ccc0d3c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687c6f5c482b19bb
40380a0a0a2a0a0a0a0a0e560a0a0a5f665e5e5e7eb3cccfcececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e762c52
6c3e3e2b5c33645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7541bf
c0c1c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c0b7c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e66632433
2b3e3e14304c494c4c71624c4c4c36694c4c4c1c6a5e5e5e7eb3cccecececececececece
cececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e763d1c203e3e14721d645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e664179c0c1c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4
c4c0d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6877
0e0c39133e3e3e3b494a75647c657c7c7c7c6a657c7c7c6a5e5e5e5e7eb3cccfcececece
cececececececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e6746722b3e3e14735f645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e687c7542bdc9c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4
c4c4c4c4c4c0b7c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e7c85733e2b3e3e3e3e3e2b4e38645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3ccce
cececececececececececececececececececececececececececececececececececfbf
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e677f0c173e3e14735f645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e76b6d5c9c1c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4
c4c4c4c4c4c4c4c4ccc0d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e76300e153e3e3e3e3e3e3b58557a685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
7eb3cccfcececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d6b0c363b3e14735f645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e77d4d5bdc4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4
c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c0b7c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e654c55143e3e3e3e3e3e3e3e15241d665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e7eb3cccecececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7b3c42143e14735f645e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e65655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6752d0bfccc1c4c4c4c4c4c4c4
c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4ccc0d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac8567
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687e55313b3e3e3e3e3e3e3e3e194d0c676a5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccfcececececececececececececececececececececececece
cececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6877252313140c467c5e5e5e5e5e
5e5e5e6a7141497e7b67685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d7bb610c0c1c1c1
c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c0b7c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6446243b3e3e3e3e3e3e3e3e3e3e147238675e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccecececececececececececececececececececece
cececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c623f202b333c7c5e
5e5e5e5e5e5e5e6d71443d805663646564646d5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6864d1
25d2d2bdbdd2bdbdd2bdbdd2bdbdd2bdbdd2bdbdd2bdbdd2bdcb97c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6f423c1a3e3e3e3e3e3e3e3e216c1723
34645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccfcececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68667f733e
3b3a7a685e5e5e5e5e5e5e5e676e4a3d2e34557d1d3971756d5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e6567d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0a125b7c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a363f37203e3e3e3e3e3e3e3e
15150c517c5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccecececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
0101494580560f0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
687746733b347f7e685e5e5e5e5e5e5e687a672c390106174242737249675e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e6a66777a777a777a777a777a777a777a777a777a777a777a755f86c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a6e47133e3e3e3e3e
3e3e6c3b2b45637c6d5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccfcececececececece
cececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101232f0a540c01010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e687a4634a1534c7a656565656565657b604a46140101010101177d39765e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
648186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6f4046193e
3e3e3e3e3e6c154f2c49645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccecececece
cececececececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010104270f380101010101010101010101010101141601011b1a01
01022b05010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7a853a093c2763858585858531244018010101010101010127
27645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e648186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e66
3f31193e3e3e3e3e6c1551296f655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccf
cececececececececececececececececececececececececececececececececececfbf
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c1301010101015a56093427010101010101010101010101024a4e0832
0e543f25202a252a13010101505c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687c715c6b28252525252525251c04010101010101
01010104556a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e648186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e641d402b3e3e3e3e3e3e153c4b6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
7eb3cccecececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101572f442f3a01010101010101010101010114
0a0172432a0f2b0a0f11010938016c3742806f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d66342e0101010101010101010101
01010101010101013d6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e648186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e645f40143e3e3e3e3e19362c665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e7eb3cccfcececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010107532408502aa53e11332f0109120146424a4f6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a763c341e0101010101
010101011610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000e000000
0020000084ae000084ae010001010101010101224a6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e648186c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e645f40143e3e3e3e205d3f69675e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccecececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101012b49
49493f2201010101010101010101011b2f362c3454423b09332f011112010101585c6f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e6a6d1d3431010101010101010101010101013103013d655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e677b7b645e68647768647b7b675e648186c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e645f40143e3e3e3e1928567b685e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccfcececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
01015c0a0a0a28010101010101010101010101170a5d260c4772311123092b0a62010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e6a7a49563071140101010101011814807d4534034e1c6a5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e686660082a337c7a4fb37e332a2a60667c8186c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e645f40143e3e3e6c3b2c
6e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccecececececececece
cececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
1301010101013c6c01010101010101010101010101010122585645051e25565206335627
060101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e686777692455422b010101394e0c7f497e63510b457b5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e65655e5e6760102c2a0a6b753d2f6a0a54101041
6f8186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6439401a3e3e
3e2b335c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccfcececece
cececececececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c130101010101342f101053010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a7a6f5f735555552d6e7e676a5e6469
2a247e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e676b6b675e7b800a6b4b0a697555106f23
85230a3c618186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a6a
0c493b3e3e3e3d6e655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3ccce
cececececececececececececececececececececececececececececececececececfbf
c5b0b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c130101010101522d4242230101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e6867775e687c7765686d77787a5e5e6a7c6a7776685e5e5e665e3636367665685e
5e5e687662467c5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a71407371676f0f0a0a0a3d6d75
0c106f3a0a0a0a0f618186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e753f4c193e19333c7a685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
7e2ccccdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd
cdcdcebfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e6f67685e654127747762576e6671574b39645e1c85714b5f675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e68677c685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e750c0e583036753c0a38
41577c3d2a44680a27650a80618186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e7b3f0b193e17550e675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e7a5ccbbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd
bdbdbdbdbdbdbd11beafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101014643533a0c010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e6a5e2639765e6f0f0a924c090a0865260a090a426f603d0e083a665e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687738253e13507d
6a6e4411440a744b0a106709102a0869788186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac8567
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6f4e12193b4172746d5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e686f34bdc3c1c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4
c4c4c4c4c4c4c4c4c1c4c1bdc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101014173103fa50101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e767a0a4f616d784b0a7610447f090c11458410537561800c72557c
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e647f4020
203e13500c676e47535f647e4b407b1d532669767c8186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a692c13191d4e755e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a64ca54c3c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4
c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4bdbeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101031a3f351b01
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e66432f0a112f7f83330a7c1134b5444a5f112f2f6b360e56
722a4a665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a
7c300b153e3e3e1550305e757e7c68687677747c7e7e655e648186c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a363d352b464e7b5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c1c43c0c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4
c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c1bdc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101013c0a
0a0a1001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e674f400a3a256b81450967114084442c7d434210
5f2344b35571675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e67623d1a3e3e3e3e3e13bb406e925e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e648186c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c603f15464e7b5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68672028c0c3c4c4c4c4c4c4c4
c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4bdbeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
0101021b1b18040101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e68787e0a2d837e450a097c3a09550a42
093d4c113d1d7d7338736f5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e7c3380153e3e3e3e3e3e174f4f765e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e648186c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687b40c80e4e7b5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687b8108c9c1c4
c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c1bdc5afb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101503d01010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e336067687b402f5e7c
3a09256180090a106038447d63406f5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e66535a6c3e3e3e3e3e2b2759645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
648197c6c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7
c7c7c7c6ba91a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d410c
0e4e7b5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e76
3eb3c0c3c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4bdbeafb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101016b56010101010101010101010537010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e7767685e6a
7c71686565717c6a7c7171687c686e715e685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6f2c1c203e3e3e3e153945666a5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e641da7c297b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b708baad9f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e7b5673567b5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e6d5d25bfc3c1c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c1bd
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101163b044036052e3501
01521c0501136b1a010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e6a5e5e6a6a5e5e5e6a6a6a5e5e6a6a5e6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d1c550d203e3e3e203e4a69655e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e6a653da79f97b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b79790969b9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e656e1025b4925e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6876655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e75bbbfc0c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1
c1c1c1bdbeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101060606040401010101010101014f2f01090b
433c441d0f4325532e10332f35010101495c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e773c2d143e3e3e3e15384e755e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d763c93999a8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d
8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8f9da690ada09f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687b4e10426b7c685e5e5e5e5e5e5e5e5e644f63656a5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6877bb30bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd
bdbdbdbdbdbdbd11beafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010157090a094401010101010101010f
10011e150a0530472a48140a4b2f010938014946243c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e774f42143e3e3e3e1928
29665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7563a6b78d8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e9e9aa3a7989b9f9f9f9f9fadac8567
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e676e11247d387a5e5e5e5e5e5e5e5e5e7730080f76
675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687c66bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc2caeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101565750502e0101010101
01010557100101170a163f4a3a4f2111332f01111201320e253c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7a293c153e3e
3e3e212664685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e666024a39a9e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8d9790ba979f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687e3f2a062d39756a5e5e5e5e5e5e5e92
693458704176685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a67676767676767676767
67676767676767676767676767677e55aeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101012e0401010101
0101010101010c2a4401011a0a070c2c540f15090f2f010946010101495c6f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e66
2c36203e3e3e20476a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687c7e2d909d8d8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8f879095
b9a29f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a740a49012972696466645e
5e5e5e5e7b255a58307f7e6d5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101011f21
5a35355a1501010101015d0910010116114c2a80302c28440e113209580101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e662c36203e3e14a52d645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c
7f0c9d9a8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e9e878695a09b9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7a724f0101363f
80811d7e766a6d6d676b7301043c4f36675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
01012d0a0a0a0a0a3a010101010101200e010101193323010428271a0141334901010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e663d2e203e200d4a6e675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e7a713f8b9e998e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8e998f940896adadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674908
0301010150272d3f59696060606e0850012227565e6f685e5e5e5e5e5e5e5e5e16100000
26060f002220574d464301000000000001000000000000000e00000000200000848e0000
84ae01005e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784a
aeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010136330632331e07010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e67467d143e1933517b685e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6768818b999e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8d8891a6b8ac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e65675e5e6a6767686d6767
67675e6a6d6a67655e6866465101010101010114584e7272724e521f0101015d5c396468
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101014b2a54432601010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e65633f3b6c15476e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a787f3ab79a8f8f8f8f8f8f8f8f
8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f9aaba390084c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a7b65685e6d6b606a5e7c3169
666e313131605e366e714c696d5e6a5e4537010101010101010101010101010101010101
3b2d38836d685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010f56561b010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7b733815152c696a
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687c745ca68b8b8b8b
8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b89950a6367
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d1c2441675e7b722f66
77510a116b0f0a0a0a0a741d251d44557b5e5e6592245d01010101010101010101010101
0101010101010e2441675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d6666765e68647c
685e687c666d5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101334408443a0101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d494a19
193d2e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a6d6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d655f
5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f
380e715e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e75360a85b46a
7b722f61330a250f116e5444604c5e7c404024726f5e5e5e647f45010101010101010101
01010101010101010101015a30685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e65711d5f0e
666d0e626d6866635f6a655e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101016cb654284101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e664539174a6b925e5e5e5e5e5e5e5e5e6a6b69657b66685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e6a646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464
6464646464646a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a5e2c54
0a082669b44e2f7e853c66270a5e752a3d61686d7372443f7b5e5e5e5e66273301010101
010101010101010101010101010101014a715e5e5e5e5e5e5e68677c685e5e5e5e5e5e7c
260a0a0a81b410437e7c0e090a4a7c5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101011541
26123601010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e7c6355154c30615e5e5e5e5e5e5e5e5e665608423c5777676767675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
6a5e26080a442a6b63722f76661b5f3a536333662a7d0f080c556e6e6a5e5e5e5e686f33
805d0101010101010101010101010101010101014a365e5e5e5e5e5e5e7c4185665e5e5e
5e5e5e6a0a80612f3db43f2c75740a086a09456f5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010129092f112a0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e68667f406c5138675e5e5e5e5e5e5e5e5e670f44121d553d337f62
7576685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68677e7e6d687c7e7b6a667e7e7e66685e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e75360a85617b26111075332a6b330a450a6b570a4024452d28775e5e5e5e
5e5e5e7a1d4e37010101010101010101010101010101014d4f7c5e5e5e5e5e5e7c6b4040
62655e5e5e5e5e76512f4410697c6911637c816b632f4f775e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687846246c536664685e5e5e5e5e686d6f7e695c0705
053980344027645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e64850c7d3661463f726d42730c3f
4f645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d6e0c60676536442f7585090a0a547a250a0a4780443481457b
5e5e5e5e5e5e5e68666d34420701010101010101010101010101014827665e5e5e5e687c
6b3f2e36537e6a5e5e5e5e64b3544010467576085f7b756a2410467c5e5e784aaeafb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101013844010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68774656284a857e6d6d6d6d65676e4b57
3c390501010101064c4775685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e651c0a2f0a541d10440a3d
b30a10103d775e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a7e65685e676e626a64410e857167670e85686e7f
696e6b6d5e5e5e5e5e5e5e5e5e6574813d38325d01010101010101010101013333665e5e
5e5e656b4e32193b334f77685e5e5e6a0a4e69113d6212b3104110453109307e5e5e784a
aeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010120120101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e774c2a47483f6363636362
6e8039390e0101010101010104514c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a71806b46090a
47844710613a476177685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e657c5e5e67646465686a64
646d6d64656d655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e9264764b452524571b060101011818220127
33765e5e5e5e7734331a3e3e2b3c42785e5e5e64400a0a2f4c2f0a0a0a5c400a0a106367
5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101055d01
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e686f7f44051973
73737373401401010101010101010101012757665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a6772
0a090a0a0a0a0a7361752a267a6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68667e6560293f511d1d3930
441b013333665e5e5e6d6b2c3b6c3e3e3b363d71675e5e6a676b6b6e646b6b6b6b71676b
6b1c64685e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010118
1704566b1a3e5d1a013b3e22011b5d1e010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687a
0e4f010101010101010101010101010101010101012d81665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e65690a5185090a087f576e2c45b5082c785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a6d7c7e4c
422d42740e5101284b7a5e5e6a6a4546193e3e3e3e19493036675e5e6a6565655e656565
656a6a65656d5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
01010142100109270a244231275472550d443c106c010101415c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e6878384e4101010101010101010101010101010101015234655e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e656b0a532410300a4a442a5c2f252f447e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e687c7a777a6d6573373c31675e5e768124173e3e3e3e6c2113413f5e6a5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010f10012b0357430101104b140a4b1101091d013650703c6f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e68766334231e010101010101010101010101013218013d715e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c3c10100eb451104485754510444c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7a1d303f75685e5e5e5537203e3e3e3e3e3e3e1424396668
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
0101010101010101010106571001010101422a05084f2111332f011112016239304f6f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e67764f40240d1b01010101011e1b4924402434074a65
685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e767777675e767777675e76777767685e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687508547e5e5e5e68473b3e3e3e3e3e3e3e3e3e
150c4c7c5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
01010101010101010101010101014e3a440101010101263f542d1909292f010912010101
495c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c
7c65685e7c7c655e5e5e675e7c7c5e5e5e5e5e5e7b6b6024b327232323230c555141627b
63343485675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e65634f765e5e5e682c6c3e3e3e3e3e
3e3e3e1923515e6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101360a10010118532e54244a3f461038115a09
500101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68677b
5e5e64624c1c677c624c1c675e5e49920e856a5e5e5e5e5e5e6d6d766f270f0f0f0f6a6f
646d655e64493a0c7e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6776685e5e5e682c6c3e
3e3e3e3e3e3e2019476b655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010152280101226b3c4b2202424f3b
01123c0e010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e7c7f406a66800a0a447c510a0a08716d6a536e08086e6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e667a77
7a776a5e5e5e5e5e68664c5f7c5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
682c6c3e3e3e3e3e3e203b2446645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784a
aeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e6865834f0a75617d30713a43247271542a7b7a3372240c696a5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68677c685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e682c6c3e3e3e3e3e203e561d77685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e7c8554100a54723c343b3d104f593b47106f6e330c4308366a5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e682c6c3e3e3e3e3e19460c755e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e1610000026060f002220574d
464301000000000001000000000000000e00000000200000846e000084ae01005e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c4c3a100a4356430a090a34430a090a25
6b4453557f6e6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e682c6c3e3e3e3e3e193d696d5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e686583420a75757f0a4a4f697f
0a553c694c307d7f727a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7453193e3e3e3e3e192c6e6a
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e647f256a6d3609
0a0a0867090a0a2a6b44541c53665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674546193e3e3e3e
192c6e6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68677b
5e5e68636363415e636363415e85635e696a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e66272417
3e3e3e13483c765e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e677c7c675e677c7c675e7c675e655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
656e550d203e3e1a3c42785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784a
aeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e6f8048153e6c3e2412645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e1c3d21206c6b2c7e685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e784aaeafb0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0
b0b0b0b0b0b0b0b0afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01023222010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7b804b13206b2c7e685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6f2ca8a9aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa9abacad9c9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101011437043f490102320101506203015d4c3e010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a712c216c520c6b655e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e78408a8b909090909090909090909090909090909090
909090909090909090909090909090909090a7a49b9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101013c11011158170e0a1b253a3c2a412f3811360101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7642421414a54f785e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6445a68e8d9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e
9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e8f9da7909b9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010f1001041554300a0b082913090f2f0109380101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e656e555a1a514b785e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d65858b888d8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e9e8ea390a0a09f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
01010101010101010101010101011e5710010105334d0a01084f3e11332f011112010f72
43426f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7e5c4816
3380645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e764153a38f8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8fa40898
9b9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
1301010101010101010101010101010101013f444401010121260a22444b13090f2f0109
460122064c596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e6456a11b476e6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687c76
42988e9e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8d8790919ca29f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c13010101010101010101010101010101010113111001010101530a064e534208
31110e112e0101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e6d7c250e4a1c6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a6d5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e6f4b269d8d8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8e9e8e90959fa09f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101011a3201010101055006
014c121e0152465a010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e656e2c30696d5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a366b7e685e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e666830978e998e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e999a9495989b9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c463a7d6165685e5e5e5e5e5e5e6d6e0c42927665
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e67680c938e8d8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8f949596979847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68775f2f576e7c5e5e5e5e5e5e5e5e7b42
3f724b1c78685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a75468b8c8d8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8d8f8990912c785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687b5f4470636464685e5e5e
5e5e68643c2e270c4f7e7c685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e777f558687888888888888
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888887898a547e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6877430f242585
6f67676767655e6a7b4a051e3873636f675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68647b702c4747
4747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747473f3a73
7a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e671c
731f3651554b4c7f7f317e7e6034400501492473637b6d5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
6476666666767b6166666666767e617e7676756161667666617e76666666666666666666
66767866685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a761610000026060f002220574d4643010000000000
01000000000000000e00000000200000844e000084ae01006a68657676766d6576767665
686d656d6767685e5e5e687c6b4018010346343434562524565124190101063740734164
6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c345e5e5e687e12404c6f7e384e45677a66
5c627c5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a1c7f36676e431154766a
0811537166234b462a45775e5e5e5e5e7c693f0101010101010436360101010101010101
01710c426d6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7b4f0a5e6a5e7c460a111063382f10
0a2c4c460a7d665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a75410a41848011
345354080c800a0f7549405630727b5e5e5e5e5e6876804d010101010101010101010101
01010101010101404c655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6f0f0a686a5e784444833a
2a444a1b260a0a0a0a091c6d5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a7157560a
56277f42820e0a0a34390a4275837d30083f7e5e5e5e5e5e5e6a76344d01010101010101
01010101010101010101017263655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68615709716a5e6a
6b5e811059540a090a3a111d11347a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d
6e11090a0910730a2a2f090a090926673326300c810e675e5e5e5e5e5e5e5e765c4d0101
0101010101010101010101010101015225765e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7a3c7d09
686a5e6a69710e44344408380f67512c2f426f5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101053601010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e674c0a4c6f7f0910301d0a727e5669454a25566977685e5e5e5e5e5e5e5e6a
76344d01010101010101010101010101010101072c7a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
66420a09686a5e6f44103c2f545c0a40103a78100a2d6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101011b20044e36026b5a0101712e050113322b010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c314460677510091044560a110a7f3454800f597b5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e6a76800c2e01010101010101010101010101011e3d775e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e687e3c08686a5e6746102f446275732f44627a6b4427665e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
0101010101010101010101010101014f2f01090b543c441d424356532e2f332f35010101
495c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a666a5e67294525707a2925277e12454c6362675e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a64494073361f02010101010101010101011e4a765e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e76765e5e5e687c666666675e7666666768676665685e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010f100118150a2272532a29140a2d2f0109
38015038794f6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687a7b7b6f5e777b66747c7b6767
67685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d7b6056557d12461e01010101012041013929665e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010257100101170a1c3a24434f3e11
332f011112016b4c563c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6564781c4f0f400c0c0c0c0c453036
4d3c775e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010c2a4401011a0a244b06
440f15094b2f010946010101415c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d776f1c69696969
6967604f39386f5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101013e0910010104
483130230c2c27440e114909320101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a
6a6a6a6a6a5e76604427775e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010119
4c010101011228220639281701492732010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e75420a6d5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a7445365e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e1610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000
0e00000000200000842e000084ae01005e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101024d04010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
0101010101010101010101010101012031062c32173912012238231b016b391c01010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101013c1101104d10462a4f734733444c115009
320101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c130101010101010101010101010101010101010f100101170a1e3f4a2a0f1309
0f2f0109380105050e596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101144b100101023d55441c
2a4f3e11332f011112014b4e3a426f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101013f1044010114
0a2272532a4b140a4b2f01093801010131596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101011b10
1001011f444208393c43343a322f282f0d0101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101011f5d01010118497101012e320501194115010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101014c706f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101314f6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010118316e6a5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101074d60656a5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101016c621c6d5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010120636b675e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101046963
686a5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010106523168655e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101174c416765604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000e00000000200000
840e000084ae01005e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101161c6066414c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101015a0e62636465656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656564621301010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101170e5f41
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060493961010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0105525a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5e070101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101012204040101010104040101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101363f24160101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010117115301010101082f04010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010132080a3d01010101010101010101
010101064d1f010101175001010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101011a0a44171717172f0a19160105171806171e
0102170701181a030514181706181704071e18170407170401141801171722171a01011b
1707010717050517020117171e0105170501181704051702011e17061817050101012217
1718010116171717170101171b0104171f22151f0122141b0101010130115d0104171e01
0101011b171701050a461717172d0a010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101011a0a0a0a0a0a0a0a0a0a113b0d0a
451b0a5301390a1d17440a104344520a1f560a134243240a154b0a4d30095d590a0a3d0a
1d0101100a4416330a50490a574f0a0a2f3e360a5405590a52460a2301260a16250a1c01
01223f0a0a1014012a0a0a0a0a2901110935190a55042a2f3b4e092e01010103530a3001
3b0a530101012e090a0a2701090a0a0a0a0a100101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101162f0a102a2a2f0a100a
0a25520a561b0a2c01460a0e320a34320a30050a154a2f314243400a154b0a120a2c010a
091a2f0a0201012b3d0a35280a50490a080c19330a57210a0a5b4f0a52460a1201470a16
250a1c01015c0a47480a10012a0a20150a2f012f0a4a200a3d010b0a240a3a010101011a
0a100a17130a53010119090923440a493109473e2c0a4c01010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101390a460101
570a462f0a09390a451b0a2f3d440a1d160810580a3f020a2709272f453a240a154b0a08
091501510a0b540a1e010101240a21280a50490a0f0122082f141c0a0a2a590a52460a08
3d2f0a16250a1c0101550a21012f0a01540a4a550a38012f0a0a390a3d0101390a540201
0101013c0a4c0a561e0a530101210a3d01390a2301260a02250a5a010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010105
10110301420a23110845090a451b0a1126440a2801054a110a3f070a09263211092c240a
154b0a445418010127080a0a1e0101014e0a3b230a50490a2901063d44141c0a2554090a
52460a443a110a16250a370101550a21012f0901540a26530a0e0111103c090a3d010146
0a4305010101171156043a43200a470101210a4a01390a23013a0a07240a360101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101015807000026060f00
a60e574d464301000000000001000000000000000e000000840e00000000000084ae0100
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101100a0301420a2311441a090a451b0a2c01460a4619470748
0a2c020a0a49014a0a3d240a154b0a4c2f4d020c49352f0a160101014e0a494f0a50490a
08401a072f4f210a51320a0a52460a1201470a16250a0e1406450a4a390a2f012a0a1317
0a2f01112f1b110a3d01500a4e0a530101220f0a1d01240a0f0a43141f190a110e440a4c
013a0a213f0a360101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101100a05010f0a23091001240a251b0a2601270a28
06290a0a0a0e1e0a2a01012b0a2c250a142d0a2e0e0a28192f0a0a2605010101300a0a0a
0a31320a33340a0a1135360a2404080a37380a39013a0a1b240a0a0a13222c0a0a2f3b01
080a0a0a0a3c010909013c0a3d042a113e3f0a3601070a100101180a0a0a0a0a4001410a
0a0a420101430a0a0a0a1c01010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101100a1010110a12131401011516061517
0118151801011919130104151a010104151b1c1d1e1f150507191f011619150401010101
161519191502141d200119191a0102151601071505071518011715061615191904010615
191b01011a15191915010113130101151b06211b01061917012215140101221519151519
160101141915010101171519191505010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010108090a0a09090b0101010101
010101010101010101010101010101010101010101010c090d0101010101010101010101
010101010101010101010e090f0101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010203030303030401
010101010101010101010101010101010101010101010101010105030601010101010101
010101010101010101010101010104070501010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101014c00000064000000
00000000000000008f010000ef000000000000000000000090010000f00000002900aa00
00000000000000000000803f00000000000000000000803f000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff46000000
1c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000
10000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02f0009001
030000001e0004000000070104000400000007010400a1bd0000410b2000cc00f0009001
00000000f0009001000000002800000090010000f0000000010008000000000000000000
0000000000000000000100000000000000000000ffffff00f3f3f300efefef00f9f9f900
f5f5f500fcfbfb00f0f1f100323233000b0b0b0001010100a8a9a8005e5e5e00c5c5c500
a4a3a400848284002323230013131300a0a0a000dadada00dddddd00d7d8d700e7e7e700
e2e2e200eeeeee00d5d6d500dfdfdf00e5e5e500bebdbe0099989900eaeaea00ececec00
d1d1d100cccccc00fefefe00949697006a6a6a006d6c6d00464646008e8e8e0090919000
8786870039373800dbdbdb004f4f4f0083818300bbbcbb001a1a1a0061616100aeadae00
b7b7b7008b8b8b0073727300c9c9c900c0bfc000c2c3c2009b9a9b009393930043434300
d3d3d3007c7b7c0054535400cecfce005c5b5b0067676700b2b1b200818080003f3f3f00
2c2c2c00717071009e9d9d004b4c4d0087878700b4b3b4005656560086858600a8a6a800
ababab00646464007e7d7e00afafaf0078777800c4c4c400494949003c3b3c0059585900
6f6e6f0089878900b5b5b50077757700c7c6c700b7b9bb0075747500cacaca00c6c3c600
99959800b1aeb100dbd8db00aaa9aa00adaaac00cdcacd00c9c6c900d0cccf00cac7ca00
c5c2c500b8b5b800c7c4c700bab8ba00cfd0cf00c8c5c800bdbabd00d2cfd20074747400
c3c0c3006463640066666600c4c1c400d7d4d700cecbce00d1ced100d2ced10066676500
cecdd000d3d0d300ccc9cc0062616200d4d1d400a19ea10079787900938f9200f0ecf000
e2dee200e4e1e400a8a3a6006a85850096b8b7008eb0af0056696900202c2d004e606000
7c9a9900a2c6c5009cbebd00a7cbca00425352004e686a00c8c4c8005f6567007c959400
37484900475f61006f8d8d00537273009ec1c000a9cecd0067888a006483850085a5a400
a0c3c2006382840065858700979996006584860060767500607f80007e807d0049595a00
32414100b0dede00c9f4f400c5f4f400add6d6002e3c3d0068898c00b4e2e200d2ffff00
cfffff00b8e3e300ceffff0059575a00dedbdd00eae6ea00a1a29f006f8888006f929500
63848600546e7000b0afad00b8bab50022113600bfeeec00322047002f154b0050267c00
84898b0043166f004b247400baebe400e8ffff00dbffff00a5a6a1003b1b5f00b5b8b100
10022100492080005e2e950063309c006731a40093949000c4c4c1001d0339006e8a8600
c7c6c5004c455300abafb000aaacaf00d0d0d300442b2b005c3738004941420070474800
c7777900bd717300d8827e00acb1b30059414200b0666600683d3d00acada80089525300
ce7d8000979a9d00a7abad009b5c59002f1a1b00999da000ffabad00ffa0a200564b4c00
ffa4a700ff9a9c00a6616000ff969800ee8b8d005c7a7c00f3909200ffa2a40060696a00
e6ecec00f0f3ec00f2f6f600e9e6e600e8eeee009ca2a200a8aaa500d3d6cf0001010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010104050505050505050505050505050505050505050505
050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505
050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505
040101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101412c4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e
4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e
4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e4e
4e4e4e4e3d1d010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101234d01010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010152420101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101380b010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101710f01010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101380b0101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101710f010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101380b01
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101710f0101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01380b0101194960d6d65b01056b2e32320701713601011a6b0501011432040101010105
bcca5858ca1a013e2e323221011e6b1801011e6b03010101072e2201010106324d634dbb
7501192e6b325a01056b1b01012e0d01012b320d01010101710f01010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101380b01013fdce9e9e9d9fa130a0a090a20120a0a462b110a260520110a3d05
0101013bcbc3c0c9d2a5013d0a090a3d07100a44181b100a441f021f310a1601010117ac
8c8c8ca47301560a090a2a05540a2f1a280a0a62130a0a110e220101710f010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101380b010124f3efefecdcf822b62f1506200a28390a0a3a2e094f44
44014456010101ffc0cfcfcfcc4b011808510104472f362f304a102e2f4e4a090a0a0c01
0101b4a3c6c7c7b13401043a0c010440111c2a0a0a464b0a584522190a1a0101710f0101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101380b010140dff0f0f6dc160101461003130a05040a0a46
01544e3e03354427010101ffc0cfcecfc348010106444b012a2401302c3a4501553d0c3a
1d0a20010101b4bac7b2afab45010101435601555301270a09011e0a622c19320a140101
710f01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101380b010124f3edefecdcfc1656010b44320a03
020a0a23012a0c0101234449010101ffc0cfcfcfc348012850060838437d013f53434001
3d3a0653390904010101b4a3c6c7c7b145011246013a4b0c3a01480a0a221b0a230a0a09
4a020101710f010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101380b01013fe5f1f1f1d9021a094632
0a0e2f2c2c2f5411700a462a4537100c010101ffcbc3c9c3d2a5017d4432532a480a510a
573c0a590a42015009090201010117a79d9d9dad4e01422f58722f1d0a510943114a3a2f
1653443931040101710f0101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101380b01015dfdfdfdfdd706
01132f0a3d042b2f1115012c09570139090a101901010102fec8c8c8fe150101240a1132
0173092401017d0945010101271105010101040b383838463e01012d0a090e0142094a01
3e0910140124110909140101710f01010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101380b0101010101
010101010101060401010104040101010401010104040601010101010101010101010101
010404010101040101010104010101010104010101010101010101010101010104040101
01040101010406010106040404220101710f010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101380b01
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101710f0101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01380b010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101710f01010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010123500101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101013542010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101014d4740404040404040404040404040404040404040404040404040
404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040
40404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040403d390101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010122031e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e
1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e
1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e
182201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101061b060101010101
010101010101010101010101010101010101010101011605010101010101040201010103
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101051902010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010105160101010101010101010101010101010101010101010715040101010101
010101010101010101220701010107060101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101011317010101010101010101010204010106070101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101220101010101170a1701
0101010101010101012201010101010101010101010101010101114c0101010122011c57
0122010c0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101011b34081a01010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01012201010101010112110101010101010101010122010101010101010101016c4e2605
010101010122010101010101010573012201341701010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101014b10500101010101010101010f370101134501010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101012c477d2c17312c4a
440a332615014b3f0112471747307d054f2405080c533e0101436b6b3a0111452c49172c
724015103a4044242d5646332c01233f3a5806082101430e3a3f535a01011a3a6c07084d
2a174a535d4f7d1a2a4d2a013d4620080401010910010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101243a7d261935533f3a392f574a034d3a01522a16557d2c180e53014355476b01
01040a4a01313a1b2c7d2505573013530c444444562a5433552631010819464a01086b39
3f221018232c0132531e36261d3d19542c1753236b4301432e6b2c275501016b474a4601
4a2c4a4d0e261e2a20233d0144370101300a140154490132474a0b312f55554427010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010109390144
4e10466b0a0a4c47470172440148104e2a2257074a3a020a3b263a0101094c0e09011125
391024441e0f07362f1c0a160c3a0f7310010a503246050a1c0109330a0d30430101014a
54050a230a711d243a400a3909390a1e100f520a04010e2a441201010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010872014a3a3a40140a28090d110b0e09014909421101271a572f010a
50802f01013c3a4421122f4e08010a3b56432c3d1e0a3e100b100f110b1c1d040a325910
010a44244422553f2a3901012f286b113c10320b085c440948090109382310254401012f
57360a012f290b10480a33096b3544242a1a0115084730010a12012f33360a014f3a0e0a
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
104a46443115087d0a0a012c2c01252a01334440540101013f53050a4a0c1b0101113131
110109374c10702f24103b0109280917340a390a54010a4a474a010a0d011128113f0838
0101010c26060a380a060108460c3d3d0a380a4011275a0a01010c3a263f010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101013a54465448182a7311332f01110b622f0132110f2f010101
33100111260c20010144452f4d49114415040a13802a0254400a062672080f2f3d2c2c22
092c2a2a0109270943011f0a540101011023522f421001172f37104f102f01103a3a0834
08010110275a0a0144432c3c3308340a32010f0a360101710a270901094c012f395a0a01
130a39112201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101103f0e44124d4c26090a42544e04472f02482f3c443e2c162644170a13010101
010a294b09010953342a4f44130a20010a340a1a3f101747100109504e431b0a0e010a57
0a6b4a3a0101014a445d0a390a320c30263d2c0c0a280a012f42370a6c3b096b1c091501
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010143430e544b50583f2f280a4611584b0a1f490a39
113b471934091e0a410101013209192844272f272c1e0a314a0841583009052a472f4210
4c4508010a6c2d10010a460a2a062f393a55010111341d0951100e3444802f571009010a
310b2f252f19012a25461101113c46103c10420a710e11580a5d01082514111d09421b2a
563811015d0a450a22010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010109390144731a4f4f5a4f1c80221e70702b5a422242704c1e70703551
160101010148707057014232801a220f5c310122427034070b46011c5701217070054d34
33013c71427070030101015070705c5a70052770020e1205595a8001331c17345c5a4522
225617010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101080c014a2a033c426c3b4b3127013c34
521a3422395c2805803437423b0101015a80011b3436422259372d707046024f42360146
7034212b7070160170172e3301341b32282224056b480101277070336b4805452d224221
204f014f203e572e344f011670702001277070143757225c17323301561901346c013350
2770410370703b011b34700f220101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101013d2c303d1b010101010101010101010101360f0101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101013c3e01010101010101010101011770050101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010156267d532001010101010101
010101010119590601010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101012e480101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101014c4262010101011920010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101026b0101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101351a0101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b09520941010101121d0101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101011b3001010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010f5801010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101013911010946011e1b
393918181818181818181818181818181818181818181818181818181807f8f8f8f8f8f8
f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f805f9f9f9
f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9fa18fb
fbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfb
07050718181818181818181818181818181818181818181818181818190c181818181818
1818181818181818181818181818181818181818181f07fcf8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8
f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f807f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9
f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f9f90702fbfbfbfbfbfbfbfb
fbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfb050518181818
181818181818181818181818181818181818181818184f5a010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010123110111
12015724261054434343434343434343434343434343434343434343434343434310dcdc
dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdce1
10bfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbf
bfbd3a898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989
898989f70809083a43434343434343434343434343434343434343434343434354084343
434343434343434343434343434343434343434343434343434308d9dcdcdcdcdcdcdcdc
dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdc44bfbfbfbfbfbf
bfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbf108b898989
8989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898b1111
26434343434343434343434343434343434343434343434343432a421301010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
28110109380101014945410f295757575757575757575757575757575757575757575757
272af2f6edededededededededededededededededededededededededededededededed
edf6efdfc0cfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcf
cfcfcfcfcfc397c6c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7
c7c7c7c7c7c7c7c6ba95264f812957575757575757575757575757575757575757575757
57335757575757575757575757575757575757575757575757575757573393e5ecededed
ededededededededededededededededededededededededededededededededecdccccf
cfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfbf
aac7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7
c7aa8a903d81332957575757575757575757575757575757575757575757333f47190101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101351042103e0101010b80750e4f2d0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f572af5f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececececececececececece
cececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c789baf4ac2c33570f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f2993dc
eff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
efdccccecececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1a7b8a62a56270f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f33
3c3d57010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101170d1b010101010b596f6a6e814f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f572af5f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececececececece
cececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c789919bf4902645570f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f2993e5eff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0efdccccfcececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9b9195552d4b0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f4b4f2c595d010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e67714c0f2d0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f572af5f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececece
cececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a2a2ad96ac40810f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f2993dceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececececececececececececececececececececececece
cececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9ba495260f332d0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f4b3372434101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e6d7c6042420f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f572af5f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececece
cececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9fad9c954742570f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f5793dceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececececececececececececececececececece
cececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9c9791547d334b0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f2d57293d331e01010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e65
6e384f2d0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f572af5f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececece
cececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9fa29f
9095254b0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f2993e5eff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9bba953d3c290f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f4b3d0c200101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e655e6257420f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f572af5f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececece
cececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9fa2adbaacb333290f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f
0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f2940dceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9b9b90
ac59330f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f33512a27010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e7c6e574f0f2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d292af5f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcece
cececececececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9fa097905351572d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d
2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d4b93dceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececececececece
cececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9fadf4430c4b2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d0f274a2d20
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e676e7f0f294b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b29332af5f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddf
c0cfcececececececececececececececececececececececececececececececececece
cfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9ba6ac3c574b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b
4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b3373e5eff0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececece
cececececececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9bf4a72c334b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b29
4b2755721e01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e67494c5e717171717171717171717171
7ceef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececececececececececececececece
cececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fb8ac7f6d717171717171717171717171
717171717171717171717171717171717171717171717171717171717165e7dceff0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdcccce
cececececececececececececececececececececececececececececececececececfbf
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9fa0f4267671717171717171717171717171717171717171
717171717171644c15010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e656062676a6a6a6a6a6a6a6a
6a6a6a6a77eef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececececececececececece
cececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac857c6a6a6a6a6a6a6a6a
6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a647fdc
eff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
efdccccfcececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c98476f6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a
6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececececececece
cececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e7cebdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0efdccccecececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececece
cececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac8567
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e7c7fdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececececececececececececececececececececececece
cececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
010101010101012203171a1e0116170101051a05010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececece
cececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececececececececececececececececececece
cececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
0101010101010101010101170a73450e4c543f453b2a252a2b010101505c6f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececece
cececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c7fdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
0101010101010101010101010101010445470101100f130a0f1101091d01200d2d806f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececece
cececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101403a01084f2111332f010912013842
3d426f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcece
cececececececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c7fdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececececececece
cececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
1301010101010101010101010101010101010101010101010101432454422009332f0111
12010101585c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddf
c0cfcececececececececececececececececececececececececececececececececece
cfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebdceff0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececece
cececececececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010118553e3a0c474e3111
3909140a0b0101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececececececececececececececece
cececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c7fdceff0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccf
cececececececececececececececececececececececececececececececececececfbf
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101060e245605
1624257106485633060101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececececececececececece
cececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebdc
eff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
efdccccecececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececececececece
cececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e7c7fdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0efdccccfcececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececececececece
cececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac8567
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e7cebdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececececececececececececececececececececececece
cececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef3f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0eddfc0cfcececececececececececececece
cececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c7fdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececececececececececececececececececece
cececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7aeef2efefefefefefefefefefefefef
efefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefecf3c0cfcececececececececece
cececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e77dbe5e9e5e5e5e5e5e5e5e5
e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e9dcc0cfcececececece
cececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c7fdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7ce710dae5e5e5e5
e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e3c0cfcece
cececececececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebdceff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccecececececececece
cececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e686f853f
e5e6ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddf1
c0cfcececececececececececececececececececececececececececececececececece
cfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c7fdceff0f0f0f0f0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdccccfcececece
cececececececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e6876d856e3e2dddededededededededededededededededededededededededededede
dededde9c0cfcececececececececececececececececececececececececececececece
cececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebdceff0f0f0
f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0efdcccce
cececececececececececececececececececececececececececececececececececfbf
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e6a7cc2eee2dddedededededededededededededededededededededede
dededededededde9c0cfcececececececececececececececececececececececececece
cececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cebdc
eff0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0
efdccccfcececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7e32e1dcdddededededededededededededededededede
dededededededededededee9c0cfcececececececececececececececececececececece
cececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e7cebe5ecededededededededededededededededededededededededededededededed
ededededecdccccfcececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c5b3cdcdddddededededededededededede
dededededededededededededededde9c0cfcececececececececececececececececece
cececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac8567
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e7ce7dae6dddedddedddedddedddedddedddedddedddedddedddedddedddedd
dedddedddedddedddddacccfcececececececececececececececececececececececece
cececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101010101010101011e56011e45343522283439220101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68677e27d9e9dddedededededede
dededededededededededededededededededde9c0cfcececececececececececececece
cececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e657108eae3e3e3dae3dae3dae3dae3dae3dae3dae3dae3dae3dae3
dae3dae3dae3dae3dae3dae3e3eac1cfcececececececececececececececececececece
cececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
0101010101010101010101050b800a0d26304c2f23113b096201010131596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6864413fe9dddede
dededededededededededededededededededededededde9c0cfcececececececececece
cececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e67683fdcdde6dddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddfdacccfcececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
0101010101010101010101010101011547420a35082d3b09572f01091201143b27806f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c35
3fdadedde6dddddde6dddde6dddde6dddde6dddde6dddde6dddde6e2c0cfcececececece
cececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d7523e3dddddedededededededededede
dededededededededededededededededededededddacccfcececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101012228380a01084f3e11332f011112012834
47426f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e657c0ee1e3dadae3dadae3dadae3dadae3dadae3dadae3dadae3dae3d9c0cfcece
cececececececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687b23dae5dddededededede
dededededededededededededededededededededededededddacccfcececececececece
cececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
1301010101010101010101010101010101010101010101011e440a0110292b0a0f110109
38010101495c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e76d72323232323232323232323232323232323232323232323e7a5
c0cfcececececececececececececececececececececececececececececececececece
cfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6866e872e5ddde
dededededededededededededededededededededededededededededddacccfcececece
cececececececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101420a04a1543f40
3e084508150101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6867767676767676767676767676767676767676767676
76767ee4c0cfcececececececececececececececececececececececececececececece
cececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e64
7a72e5e6dededededededededededededededededededededededededededededddacccf
cececececececececececececececececececececececececececececececececececfbf
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101011622
011a2b0101071502010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e7cc8c0cfcececececececececececececececececececececececececece
cececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e6d6440e3e2dddededededededededededededededededededededededededede
dddacccfcececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cc8c0cfcececececececececececececececececececececece
cececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d5ac2dce2dededededededededededededededededededededede
dededededddacccfcececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cc8c0cfcececececececececececececececececece
cececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac8567
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a75e0e1e2dddededededededededededededededede
dededededededededddacccfcececececececececececececececececececececececece
cececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e766a5e5e5e5e5e5e5e
6d6d6d6d5e6a6d6d5e5e6d6d6d5e5e5e5e5e7cc8c0cfcececececececececececececece
cececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e686449dbdcdddddddedddddedddddedddd
dedddddedddddedddddedddddfdacccfcececececececececececececececececececece
cececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68667c591c675e5e
5e5e5e5e361c36715e6736367c7c363636645e5e5e5e7cc8c0cfcececececececececece
cececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6867d84bd9dadadadadadada
dadadadadadadadadadadadadadadadada2fc1cfcececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6866467d48
7371675e5e5e656b09110a0a570c0a095f5f090a0981645e5e5e7cc8c0cfcececececece
cececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cd6d7d7d7
d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d75b2ccccfcececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e64
0e3d4d1a507d71675e5e6a673f0a57817f2f293f110a433108107e5e5e5e7cc8c0cfcece
cececececececececececececececececececececececececececececececececfc3d3c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
676767676767676767676767676767676767676767676767753fcccecececececececece
cececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e687640b61a2113500c71675e5e6db40c2a7b751225730a2a2a80445c765e5e5e7cc8
c0cfcececececececececececececececececececececececececececececececececece
cfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccfcececece
cececececececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e65633f133e3e3e15503071676a711d673f2a491111100a722f10117f675e
5e5e7cc8c0cfcececececececececececececececececececececececececececececece
cececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3ccce
cececececececececececececececececececececececececececececececececececfbf
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7e0cb6193e3e3e3e1350246e676b0a277b0a4e0a4666110a4a84
26107e5e5e5e7cc8c0cfcececececececececececececececececececececececececece
cececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
7eb3cccfcececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e757238193e3e3e3e3e143c4b766427110a0938440a0a
24400a0a0a4e775e5e5e7cc8c0cfcececececececececececececececececececececece
cececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a7c675e5e676d5e5e657c675e5e
5e5e5e5e7eb3cccecececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101043e130101196c22011e211e010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e67313021203e3e3e3e3b5d476a685e7746330e
7e6927276767812781675e5e5e5e7cc8c0cfcececececececececececececececececece
cececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac8567
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a65636b645e316e92671c
633164685e5e5e5e7eb3cccfcececececececececececececececececececececececece
cececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
01010101010101072625080b3954303f3544514420010101415c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e67460c1a3e3e3e3e6c6c3062675e5e
68767776686777776a6a7777776a5e5e5e5e7cc8c0cfcececececececececececececece
cececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e77300a2f697a09
34751c440a0a57665e5e5e5e7eb3cccecececececececececececececececececececece
cececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
01010101010101010101011a0a0430532a29140a0f110109380137495c3c6f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c55143e3e3e6c3b1272
7e685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c4cc0cfcececececececececece
cececececececececececececececececececececececececfc3d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e76656f450a0f
562f76443c613108387f0a7f765e5e5e7eb3cccfcececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
010101010101010101010101010101170a3e530c3a4f3e11332f011112010b28303c6f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e645646193e3e3e
3e153d49925e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7cc8c0cfcfcfcfcfcfcf
cfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfcfc3d3c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a663c60
7638297734117e391065694a696e0a817a5e5e5e7eb3cccecececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101011a0a0c3404442d3b094b2f010946010101
495c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e76535d
3e3e3e3e151d246f5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c4ccbc9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c0d3c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a
775151556f7784332a3f75602f71620a090a2f607c5e5e5e7eb3cccfcececececececece
cececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010105456b51382c3f122f46115d09
310101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e762c376c3e3e3e3e0c41675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d6d
4acbc0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0
c0d2b7c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e6659331a257f424374340a626b432c7c3a113c816d6a5e5e5e7eb3cccecececece
cececececececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101275c05023c3c20
01463c12010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e762c376c3e3e3e5d5366685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e6d66592ac3c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1
c1c1c1c1ccc0d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e687c6f5c482b19bb40380a0a0a2a0a0a0a0a0e560a0a0a5f665e5e5e7eb3cccf
cececececececececececececececececececececececececececececececececececfbf
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e762c526c3e3e2b5c33645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e7541bfc0c1c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4
c4c4c4c4c4c4c4c4c4c0b7c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e666324332b3e3e14304c494c4c71624c4c4c36694c4c4c1c6a5e5e5e
7eb3cccecececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e763d1c203e3e14721d645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e664179c0c1c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4
c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c0d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68770e0c39133e3e3e3b494a75647c657c7c7c7c6a657c7c7c6a
5e5e5e5e7eb3cccfcececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6746722b3e3e14735f645e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687c7542bdc9c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4
c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c0b7c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac8567
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c85733e2b3e3e3e3e3e2b4e38645e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccecececececececececececececececececececececececece
cececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e677f0c173e3e14735f645e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e76b6d5c9c1c4c4c4c4c4c4
c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4ccc0d3c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e76300e153e3e3e3e3e3e3b58557a685e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccfcececececececececececececececececececece
cececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d6b0c363b3e14735f645e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e77d4d5bdc4c4
c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c0b7c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e654c55143e3e3e3e3e3e3e3e15241d
665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccecececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7b3c42143e14
735f645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e65655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e67
52d0bfccc1c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4ccc0d3c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687e55313b3e3e3e3e3e3e3e
3e194d0c676a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccfcececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6877
252313140c467c5e5e5e5e5e5e5e5e6a7141497e7b67685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e6d7bb610c0c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c0b7c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6446243b3e3e3e3e
3e3e3e3e3e3e147238675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccecececececececece
cececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e7c623f202b333c7c5e5e5e5e5e5e5e5e6d71443d805663646564646d5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e6864d125d2d2bdbdd2bdbdd2bdbdd2bdbdd2bdbdd2bdbdd2bdbdd2
bdcb97c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6f423c1a
3e3e3e3e3e3e3e3e216c172334645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccfcececece
cececececececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e68667f733e3b3a7a685e5e5e5e5e5e5e5e676e4a3d2e34557d1d397175
6d5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6567d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0d0
d0d0d0d0a125b7c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a
363f37203e3e3e3e3e3e3e3e15150c517c5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3ccce
cececececececececececececececececececececececececececececececececececfbf
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c130101010101494580560f0101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687746733b347f7e685e5e5e5e5e5e5e687a672c39010617
4242737249675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a66777a777a777a777a777a777a777a
777a777a777a777a755f86c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e6a6e47133e3e3e3e3e3e3e6c3b2b45637c6d5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
7eb3cccfcececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101232f0a540c01010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687a4634a1534c7a656565656565657b604a46
140101010101177d39765e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e648186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e6f4046193e3e3e3e3e3e6c154f2c49645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e7eb3cccecececececececececececececececececececececececececececece
cececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010104270f38010101010101010101
0101010101141601011b1a0101022b05010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7a853a093c2763858585858531
24401801010101010101012727645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e648186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac8567
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e663f31193e3e3e3e3e6c1551296f655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccfcececececececececececececececececececececececece
cececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101015a560934270101010101
01010101010101024a4e08320e543f25202a252a13010101505c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687c715c6b28252525
252525251c0401010101010101010104556a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e648186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e641d402b3e3e3e3e3e3e153c4b6f5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccecececececececececececececececececececece
cececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101572f442f3a01
0101010101010101010101140a0172432a0f2b0a0f11010938016c3742806f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d6634
2e010101010101010101010101010101010101013d6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e648186c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e645f40143e3e3e3e3e19362c665e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccfcececececececececececececececece
cececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101010107532408502aa53e11332f0109120146424a4f6f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e6a763c341e01010101010101010101010101010101224a6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e648186c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e645f40143e3e3e3e205d3f69675e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccecececececececececececece
cececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
01012b4949493f2201010101010101010101011b2f362c3454423b09332f011112010101
585c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e6a6d1d3431010101010101010101010101013103013d655e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e677b7b645e68647768647b7b675e648186c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e645f40143e3e3e3e1928
567b685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccfcececececececece
cececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
1301010101015c0a0a0a28010101010101010101010101170a5d260c4772311123092b0a
620101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a7a49563071140101010101011814807d4534034e1c6a5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e686660082a337c7a4fb37e332a2a6066
7c8186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e645f40143e3e
3e6c3b2c6e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccecececece
cececececececececececececececececececececececececececececececfbfc5afb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101013c6c01010101010101010101010101010122585645051e255652
06335627060101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e686777692455422b010101394e0c7f497e6351
0b457b5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e65655e5e6760102c2a0a6b753d2f6a0a
541010416f8186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6439
401a3e3e3e2b335c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7eb3cccf
cececececececececececececececececececececececececececececececececececfbf
c5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c130101010101342f1010530101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a7a6f5f735555552d6e7e67
6a5e64692a247e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e676b6b675e7b800a6b4b0a6975
55106f2385230a3c618186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e6a6a0c493b3e3e3e3d6e655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
7eb3cccecececececececececececececececececececececececececececececececece
cececfbfc5b0b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101522d42422301010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e6867775e687c7765686d77787a5e5e6a7c6a7776685e5e5e665e363636
7665685e5e5e687662467c5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a71407371676f0f0a0a
0a3d6d750c106f3a0a0a0a0f618186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e753f4c193e19333c7a685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e7e2ccccdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd
cdcdcdcdcdcdcebfc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e6f67685e654127747762576e6671574b39645e1c85714b5f675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68677c685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e750c0e583036
753c0a3841577c3d2a44680a27650a80618186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac8567
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7b3f0b193e17550e675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e7a5ccbbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd
bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd11beafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101014643533a0c0101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e6a5e2639765e6f0f0a924c090a0865260a090a426f603d0e083a66
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68773825
3e13507d6a6e4411440a744b0a106709102a0869788186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6f4e12193b4172746d5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e686f34bdc3c1c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4
c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c1c4c1bdc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101014173103fa501
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e767a0a4f616d784b0a7610447f090c1145841053756180
0c72557c5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
647f4020203e13500c676e47535f647e4b407b1d532669767c8186c7b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a692c13191d4e755e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a64ca54c3c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4
c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4bdbeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101031a
3f351b01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e66432f0a112f7f83330a7c1134b5444a5f112f2f
6b360e56722a4a665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e6a7c300b153e3e3e1550305e757e7c68687677747c7e7e655e648186c7b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c78991a29f
9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a363d352b464e7b5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c1c43c0c4c4c4c4c4c4c4c4c4
c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c1bdc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
01013c0a0a0a100101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e674f400a3a256b81450967114084442c
7d4342105f2344b35571675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e67623d1a3e3e3e3e3e13bb406e925e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e648186c7
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2c7
8991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c603f15464e7b5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68672028c0c3c4c4c4
c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4bdbeafb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101021b1b180401010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e68787e0a2d837e450a097c3a
09550a42093d4c113d1d7d7338736f5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c3380153e3e3e3e3e3e174f4f765e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
648186c7b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2c78991a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687b40c8
0e4e7b5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687b81
08c9c1c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c1bdc5afb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c130101010101010101503d010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e336067687b
402f5e7c3a09256180090a106038447d63406f5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e66535a6c3e3e3e3e3e2b2759645e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e648197c6c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7
c7c7c7c7c7c7c7c6ba91a29f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e6d410c0e4e7b5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e763eb3c0c3c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4bd
beafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101016b560101010101010101010105370101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e77
67685e6a7c71686565717c6a7c7171687c686e715e685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6f2c1c203e3e3e3e153945666a5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e641da7c297b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b708baad9f9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e7b5673567b5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e6d5d25bfc3c1c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4
c4c4c1bdc5afb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101163b044036
052e350101521c0501136b1a010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a5e5e6a6a5e5e5e6a6a6a5e5e6a6a5e6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d1c550d203e3e3e203e4a69655e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a653da79f97b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b79790969b9f9f9f9f9f9f9f9fadac85675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e656e1025b4925e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6876655e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e75bbbfc0c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1
c1c1c1c1c1c1c1bdbeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101060606040401010101010101014f
2f01090b433c441d0f4325532e10332f35010101495c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e773c2d143e3e3e3e1538
4e755e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d763c93999a8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d
8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8f9da690ada09f9f9f9f9f9fadac8567
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687b4e10426b7c685e5e5e5e5e5e5e5e5e644f63656a
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6877bb30bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd
bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd11beafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010157090a09440101010101
0101010f10011e150a0530472a48140a4b2f010938014946243c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e774f42143e3e
3e3e192829665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7563a6b78d8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e9e9aa3a7989b9f9f9f9f9f
adac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e676e11247d387a5e5e5e5e5e5e5e5e5e77
30080f76675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687c66bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc2caeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101565750502e01
0101010101010557100101170a163f4a3a4f2111332f01111201320e253c6f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7a29
3c153e3e3e3e212664685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e666024a39a9e8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8d9790ba97
9f9f9f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687e3f2a062d39756a5e5e5e5e
5e5e5e92693458704176685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a676767676767
6767676767676767676767676767676767677e55aeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101012e04
010101010101010101010c2a4401011a0a070c2c540f15090f2f010946010101495c6f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e662c36203e3e3e20476a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687c7e2d
909d8d8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8f879095b9a29f9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a740a4901297269
6466645e5e5e5e5e7b255a58307f7e6d5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
01011f215a35355a1501010101015d0910010116114c2a80302c28440e11320958010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e662c36203e3e14a52d645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e7c7f0c9d9a8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e9e878695a09b9fadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7a724f
0101363f80811d7e766a6d6d676b7301043c4f36675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
1301010101012d0a0a0a0a0a3a010101010101200e010101193323010428271a01413349
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e663d2e203e200d4a6e675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e7a713f8b9e998e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e998f940896adadac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e6749080301010150272d3f59696060606e0850012227565e6f685e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c13010101010136330632331e0701010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e67467d143e1933517b685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6768818b999e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8d8891a6b8ac85675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e65675e5e6a6767686d676767675e6a
6d6a67655e6866465101010101010114584e7272724e521f0101015d5c3964685e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784a
aeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c1301010101014b2a5443260101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e65633f3b6c15476e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a787f3ab79a8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f
8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f9aaba390084c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a7b65685e6d6b606a5e7c3169666e3131
31605e366e714c696d5e6a5e45370101010101010101010101010101010101013b2d3883
6d685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010f56561b01010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7b733815152c696a5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687c745ca68b8b8b8b8b8b8b8b
8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b89950a63675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d1c2441675e7b722f6677510a11
6b0f0a0a0a0a741d251d44557b5e5e6592245d0101010101010101010101010101010101
01010e2441675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d6666765e68647c685e687c
666d5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101334408443a010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d494a19193d2e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a6d6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d655f5f5f5f5f
5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f5f380e715e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e75360a85b46a7b722f61
330a250f116e5444604c5e7c404024726f5e5e5e647f4501010101010101010101010101
010101010101015a30685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e65711d5f0e666d0e62
6d6866635f6a655e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101016cb65428410101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e664539
174a6b925e5e5e5e5e5e5e5e5e6a6b69657b66685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a64
646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464
64646a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a5e2c540a082669
b44e2f7e853c66270a5e752a3d61686d7372443f7b5e5e5e5e6627330101010101010101
0101010101010101010101014a715e5e5e5e5e5e5e68677c685e5e5e5e5e5e7c260a0a0a
81b410437e7c0e090a4a7c5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101154126123601
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e7c6355154c30615e5e5e5e5e5e5e5e5e665608423c5777676767675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a5e2608
0a442a6b63722f76661b5f3a536333662a7d0f080c556e6e6a5e5e5e5e686f33805d0101
010101010101010101010101010101014a365e5e5e5e5e5e5e7c4185665e5e5e5e5e5e6a
0a80612f3db43f2c75740a086a09456f5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101012909
2f112a01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e68667f406c5138675e5e5e5e5e5e5e5e5e670f44121d553d337f627576685e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68677e7e6d687c7e7b6a667e7e7e66685e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e75360a85617b26111075332a6b330a450a6b570a4024452d28775e5e5e5e5e5e5e7a
1d4e37010101010101010101010101010101014d4f7c5e5e5e5e5e5e7c6b404062655e5e
5e5e5e76512f4410697c6911637c816b632f4f775e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687846246c536664685e5e5e5e5e686d6f7e695c070505398034
4027645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e64850c7d3661463f726d42730c3f4f645e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e6d6e0c60676536442f7585090a0a547a250a0a4780443481457b5e5e5e5e
5e5e5e68666d34420701010101010101010101010101014827665e5e5e5e687c6b3f2e36
537e6a5e5e5e5e64b3544010467576085f7b756a2410467c5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101384401010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68774656284a857e6d6d6d6d65676e4b573c390501
010101064c4775685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e651c0a2f0a541d10440a3db30a1010
3d775e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a7e65685e676e626a64410e857167670e85686e7f696e6b6d
5e5e5e5e5e5e5e5e5e6574813d38325d01010101010101010101013333665e5e5e5e656b
4e32193b334f77685e5e5e6a0a4e69113d6212b3104110453109307e5e5e784aaeafb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101012012010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e774c2a47483f63636363626e803939
0e0101010101010104514c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a71806b46090a47844710
613a476177685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e657c5e5e67646465686a64646d6d64
656d655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e9264764b452524571b06010101181822012733765e5e
5e5e7734331a3e3e2b3c42785e5e5e64400a0a2f4c2f0a0a0a5c400a0a1063675e5e784a
aeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101055d0101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e686f7f4405197373737373
401401010101010101010101012757665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a67720a090a0a
0a0a0a7361752a267a6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68667e6560293f511d1d3930441b0133
33665e5e5e6d6b2c3b6c3e3e3b363d71675e5e6a676b6b6e646b6b6b6b71676b6b1c6468
5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101181704566b
1a3e5d1a013b3e22011b5d1e010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687a0e4f0101
01010101010101010101010101010101012d81665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e65690a
5185090a087f576e2c45b5082c785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a6d7c7e4c422d4274
0e5101284b7a5e5e6a6a4546193e3e3e3e19493036675e5e6a6565655e656565656a6a65
656d5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010142
100109270a244231275472550d443c106c010101415c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68
78384e4101010101010101010101010101010101015234655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e656b0a532410300a4a442a5c2f252f447e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687c
7a777a6d6573373c31675e5e768124173e3e3e3e6c2113413f5e6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101010f10012b0357430101104b140a4b1101091d013650703c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e68766334231e010101010101010101010101013218013d715e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e7c3c10100eb451104485754510444c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e7a1d303f75685e5e5e5537203e3e3e3e3e3e3e14243966685e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
01010101010106571001010101422a05084f2111332f011112016239304f6f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e67764f40240d1b01010101011e1b4924402434074a65685e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e767777675e767777675e76777767685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687508547e5e5e5e68473b3e3e3e3e3e3e3e3e3e150c4c7c
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
010101010101010101014e3a440101010101263f542d1909292f010912010101495c6f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c7c65685e
7c7c655e5e5e675e7c7c5e5e5e5e5e5e7b6b6024b327232323230c555141627b63343485
675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e65634f765e5e5e682c6c3e3e3e3e3e3e3e3e19
23515e6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
0101010101010101010101010101360a10010118532e54244a3f461038115a0950010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68677b5e5e6462
4c1c677c624c1c675e5e49920e856a5e5e5e5e5e5e6d6d766f270f0f0f0f6a6f646d655e
64493a0c7e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6776685e5e5e682c6c3e3e3e3e3e
3e3e2019476b655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
1301010101010101010101010101010101010152280101226b3c4b2202424f3b01123c0e
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c7f40
6a66800a0a447c510a0a08716d6a536e08086e6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e667a777a776a5e
5e5e5e5e68664c5f7c5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e682c6c3e
3e3e3e3e3e203b2446645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68
65834f0a75617d30713a43247271542a7b7a3372240c696a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e68677c685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
682c6c3e3e3e3e3e203e561d77685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784a
aeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e7c8554100a54723c343b3d104f593b47106f6e330c4308366a5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e682c6c3e3e3e3e3e19460c755e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e7c4c3a100a4356430a090a34430a090a256b4453557f6e6a5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e682c6c3e3e3e3e3e193d696d5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e686583420a75757f0a4a4f697f0a553c694c307d7f727a5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7453193e3e3e3e3e192c6e6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e647f256a6d36090a0a0867090a0a2a6b44541c
53665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674546193e3e3e3e192c6e6a5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68677b5e5e68636363415e63636341
5e85635e696a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e662724173e3e3e13483c765e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e677c7c675e
677c7c675e7c675e655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e656e550d203e3e1a3c42785e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f9f9f9f9f
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6f8048153e6c3e
2412645e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb2b2b2b2b2b2
b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2afb1acad9f9f9f9f
9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e1c3d
21206c6b2c7e685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e784aaeafb0b0
b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0afb1acad
9f9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010232220101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e7b804b13206b2c7e685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6f2c
a8a9aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a9abacad9c9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101011437043f4901023201
01506203015d4c3e010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e6a712c216c520c6b655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e78408a8b909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090
909090909090a7a49b9f9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101013c11011158
170e0a1b253a3c2a412f3811360101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7642421414a54f785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e6445a68e8d9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e
9e9e9e9e9e9e9e9e9e8f9da7909b9f9f9f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010f
1001041554300a0b082913090f2f0109380101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e656e555a1a514b785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d65858b888d8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e9e8ea390a0a09f9f9f9f9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
01011e5710010105334d0a01084f3e11332f011112010f7243426f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7e5c48163380645e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e764153a38f8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8fa408989b9f9f9f9f9c9847785e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
0101010101013f444401010121260a22444b13090f2f0109460122064c596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6456a11b476e6a5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687c7642988e9e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8d8790919ca29f9f9c9847
785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
0101010101010101010113111001010101530a064e53420831110e112e0101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d7c250e4a1c6a
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a6d5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6f4b269d8d8e8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e9e8e90959fa0
9f9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
0101010101010101010101010101011a3201010101055006014c121e0152465a01010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e656e
2c30696d5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a366b7e685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e666830
978e998e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e99
9a9495989b9c9847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e7c463a7d6165685e5e5e5e5e5e5e6d6e0c429276655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e67680c938e8d8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8f949596979847785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e68775f2f576e7c5e5e5e5e5e5e5e5e7b423f724b1c78685e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e6a75468b8c8d8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e
8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e8d8f8990912c785e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687b5f4470636464685e5e5e5e5e68643c2e270c4f7e7c68
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e777f558687888888888888888888888888888888888888
8888888888888888888888888888888887898a547e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6877430f2425856f67676767655e6a7b4a051e
3873636f675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e68647b702c4747474747474747474747474747
4747474747474747474747474747474747474747473f3a737a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e671c731f3651554b4c7f7f317e7e
6034400501492473637b6d5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6476666666767b6166666666
767e617e7676756161667666617e7666666666666666666666767866685e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e6a766a68657676766d6576767665686d656d6767685e5e5e687c6b40180103463434
345625245651241901010637407341646a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c34
5e5e5e687e12404c6f7e384e45677a665c627c5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e6a1c7f36676e431154766a0811537166234b462a45775e5e5e5e5e7c693f01
0101010101043636010101010101010101710c426d6a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e7b4f0a5e6a5e7c460a111063382f100a2c4c460a7d665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e6a75410a41848011345354080c800a0f7549405630727b5e5e5e5e5e
6876804d01010101010101010101010101010101010101404c655e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e6f0f0a686a5e784444833a2a444a1b260a0a0a0a091c6d5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a7157560a56277f42820e0a0a34390a4275837d30083f7e5e
5e5e5e5e5e6a76344d0101010101010101010101010101010101017263655e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e68615709716a5e6a6b5e811059540a090a3a111d11347a5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d6e11090a0910730a2a2f090a090926673326300c
810e675e5e5e5e5e5e5e5e765c4d01010101010101010101010101010101015225765e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7a3c7d09686a5e6a69710e44344408380f67512c2f426f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010536010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c0a4c6f7f0910301d0a727e5669
454a25566977685e5e5e5e5e5e5e5e6a76344d0101010101010101010101010101010107
2c7a5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e66420a09686a5e6f44103c2f545c0a40103a7810
0a2d6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101011b20044e36026b5a01
01712e050113322b010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e7c31446067751009104456
0a110a7f3454800f597b5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a76800c2e0101010101010101010101
0101011e3d775e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e687e3c08686a5e6746102f446275732f
44627a6b4427665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101014f2f01090b
543c441d424356532e2f332f35010101495c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a666a5e6729
4525707a2925277e12454c6362675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a64494073361f02010101
010101010101011e4a765e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e76765e5e5e687c666666
675e7666666768676665685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010f
100118150a2272532a29140a2d2f010938015038794f6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e687a7b7b6f5e777b66747c7b676767685e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6d7b605655
7d12461e01010101012041013929665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
01010257100101170a1c3a24434f3e11332f011112016b4c563c6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e6564781c4f0f400c0c0c0c0c4530364d3c775e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
0101010101010c2a4401011a0a244b06440f15094b2f010946010101415c6f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e6d776f1c696969696967604f39386f5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
010101010101010101013e0910010104483130230c2c27440e114909320101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a6a6a6a6a6a5e76604427775e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101194c01010101122822063928170149273201010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e75420a6d5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e6a7445365e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
6a665e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101024d04010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c130101010101010101010101010101010101012031062c32173912012238231b
016b391c010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101013c1101104d10462a4f
734733444c115009320101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010f10010117
0a1e3f4a2a0f13090f2f0109380105050e596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101144b
100101023d55441c2a4f3e11332f011112014b4e3a426f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
01013f10440101140a2272532a4b140a4b2f01093801010131596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
0101010101011b101001011f444208393c43343a322f282f0d0101010b596f5e5e5e5e5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
01010101010101010101011f5d01010118497101012e320501194115010101010b596f5e
5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010b596f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101014c706f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101314f6f5e5e5e5e5e5e5e5e5e65604c675e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010118316e6a5e5e5e5e5e5e5e5e65604c67
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101010101010101074d60656a5e5e5e5e5e5e
65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101016c621c6d5e
5e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c1301010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
20636b675e5e5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c13010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101046963686a5e5e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c
130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010106523168655e65604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e674c1301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101174c416765604c675e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e674c13010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101161c6066414c675e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e
5e5e5e5e5e5e5e5e5e5e674c130101010101010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101015a0e62636465656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565
656565656565656565656565656564621301010101010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101170e5f41
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060
606060606060606060606060606060606060493961010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
0105525a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a
5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5e070101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010