.

Страхове відшкодування

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 4209
Скачать документ

13

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра фінансів

Контрольна робота

з предмету: “Страхування”

Виконала: студентка IV курсу

групи ЗУП – 04 – 2

Старинцева Діана Іванівна

Залікова № 10904135

Перевірила: Александрова Марина Михайлівна

Житомир 2007

Зміст

1. Поняття та зміст страхової термінології 3

2. Алгоритм розрахунку та порядок застосування страхового відшкодування
за різними системами 10

3. Сутність та необхідність перестрахування 12

Список використаних джерел: 22

1. Поняття та зміст страхової термінології

В страхуванні застосовується сукупність специфічних термінів та понять,
які згруповані за певними ознаками, взаємопов’язані та взаємообумовлені,
і, таким чином, формують відповідну систему професійної термінології. В
країнах з ринковою економікою зазначена система термінів формувалась
досить тривалий час, знаходиться під впливом наукових інтеграційних
процесів та існує в умовах сталого правового та податкового поля.

Проте, в сучасних умовах в Україні для даної системи термінів характерні
часті зміни в законодавстві, методологічних підходах, невизначеності
фінансових та господарських чинників тощо. Не сприяє розвитку страхової
термінології і нерозвиненість страхового ринку, нерозуміння страхування,
як фактору стабілізації економіки країни, як фактору можливого залучення
додаткового інвестиційного капіталу в розвиток економіки.

Окрім того, в сучасних умовах, в різноманітній літературі та практичній
діяльності в Україні застосовується багато термінів, що несуть однакове
інформаційне навантаження, проте мають різну назву, а тим паче різне
позначення в актуарних розрахунках. Так, наприклад, терміни „страховий
платіж”, „страховий внесок”, „страхова премія” – виражають плату
страхувальника страховику за покриття ризику страхування. Їх
застосування залежить від виду страхування, вони не мають смислових
розбіжностей, але призводять до непорозумінь при їх практичному
використанні. А позначення цих термінів в розрахунках відображаються за
допомогою літер латинського та українського алфавіту, а у відповідних
методичних рекомендаціях – за допомогою слів.

Аналогічно і по відношенню до термінів „страховий поліс”, „страхове
свідоцтво”, „страховий сертифікат”, що засвідчують факт укладання
страхового договору, є документами, що повинні містити загальні умови
страхування. Проте, чіткого розмежування випадків застосування того чи
іншого із зазначених термінів не існує. Хоча, сьогодні найчастіше
використовується термін „страховий поліс” в морському страхуванні, що
найбільше відповідає міжнародній термінології. Окрім того, у
вітчизняному законодавстві існують однакові вимоги щодо змісту
зазначених документів, які повністю дублюють зміст договору страхування,
а не виражають загальні умови страхування відповідного об’єкту. В
міжнародній практиці страховий поліс використовують ще для внесення
інформації про страхувальника та страховий об’єкт в єдину базу даних
страховиків, щоб уникнути зловживань з боку страхувальників при
отриманні страхового відшкодування при настанні страхового випадку. В
Україні в сучасних умовах подібної єдиної інформаційної бази не існує.
Це питання потребує швидкого вирішення, певних наукових розробок та
методичного забезпечення.

Подібне стосується й термінів „страхова відповідальність”, „страхове
покриття”, що означають зобов’язання страховика сплачувати страхове
відшкодування або страхову суму за передбаченої умовами страхування
сукупності подій або окремої події. Зазначені страхові терміни мають
однакове смислове навантаження та застосовуються відповідно у майновому
та особистому страхуванні.

Невизначено позиції застосування таких понять як „системи страхування”,
„системи страхової відповідальності”, „системи страхового забезпечення”,
що однаково розуміються у зв’язку з використанням тих чи інших методів
страхування, для розподілу відповідальності за ризик між суб’єктами
страхових відносин з метою реалізації їх страхових інтересів.

Спробуємо узагальнити аналогічне використання деяких термінів
страхування в таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Терміни-аналоги, що використовуються в страхуванні

№Страховий термінСфера застосуванняАналогічний

страховий термінСфера застосуванняЗміст1Страхова відповідаль – ність

Всі види страхуванняСтрахове покриттяОсобисте страхуванняЗобов’язання
страховика сплатити страхове відшкод-ня або страхову суму в разі
настання обумо-влених наслідків страхового випадку2Страхові виплати

Всі види страхуванняСтрахове відшкодування Страхова сумаМайнове

Страхування відповідальності.

Особисте страхування. Грошова сума, що виплачується

страховиком відповідно до умов договору при настанні страхового
випадку3Страховий платіж. Всі види страхуванняСтраховий внесок.

Страхова премія. Страхування життя.

Всі види страхування

Плата страхувальника страховику за покриття ризику страхування.

Оплачений страховий інтерес. 4Страхові резервиВсі види
страхуванняТехнічні резерви

Матема-тичні резерви (резерви із страхування життя) Майнове страхування.

Страхування відповідаль-ності.

Особисте страхування.

Обов’язкові грошові фонди страховика, що формуються за рахунок страхових
платежів (премії) до визначення прак-тичної збитковості страхової суми з
урахуванням наяв-ності у страховому портфелі страховика видів
страхування та терміну дії договорів страхування5Страховий тариф.

Всі види страхуванняТарифна ставка Тариф-брутто

Ставка-бруттоВсі види страхування.

Ціна страхового ризику, яка переважно розраховується на 100 грошових
одиниць страхової суми або до її абсолютної величини. 6Система
страхування

Майнове страхування.

Страхування відповідальностіСистема страхової відповідальності

Система страхового забезпеченняМайнове страхування

Страхуваня відповідаль-ностіМетоди страхування для розподілу
відповідальності за ризик між суб’єктами страхових відносин

Окрім того, у термінології страхування існує така ситуація, коли один і
той й же термін має різне смислове навантаження або має декілька
визначень. Так, наприклад, термін “страхова сума” визначається як:

сума, в межах якої страховик несе відповідальність згідно угоди
страхування;

межа грошових зобов’язань страховика щодо компенсації завданих страховою
подією збитків страхувальникові (застрахованому);

грошова сума, на яку застраховані об’єкти страхування;

грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування
зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку

(ЗУ „Про зміни до ЗУ „Про страхування”, ст.9).

А термін “страховий інтерес” має значення:

матеріальної зацікавленості у страхуванні об’єктів, до яких
страхувальник має стосунок як власник, орендар, перевізник;

міри матеріальної зацікавленості фізичної або юридичної особи у
страхуванні.

Такий термін, як “страхова оцінка” використовується в контексті:

критерію оцінки страхового ризику;

матеріального еквіваленту (вартості) можливих матеріальних збитків або
шкоди.

Досить дискусійними в страховій термінології є встановлення єдиного
підходу до питання, що ж все-таки реалізується за допомогою страхування:
страхові продукти чи страхові послуги. В економічній літературі досить
широко використовуються обидва цих терміни, часто підмінюючи один
одного. А це призводить до таких негативних моментів, як:

коли мова йде про реалізацію страхових продуктів, то складається
враження про існування особливого товару, хоча страхування як економічна
категорія нічого не створює, а виконує захисну функцію шляхом
мобілізації та перерозподілу фінансових ресурсів;

за допомогою страхування реалізується страховий захист не тільки
матеріалізований у страховому фонді, а й в інших фондах страховика.

Здається більш коректним є використання терміну „страховий продукт” при
вказівці конкретного виду страхування. А термін „страхова послуга” дещо
ширший. Це також необхідно враховувати при здійсненні страхових послуг.

До того ж різні вчені по-різному групують страхові терміни. Так,
наприклад, А. Гвозденко терміни та поняття, що використовуються в
страхуванні, умовно поділяє на дві групи:

терміни та поняття, що використовуються у вітчизняному страхуванні;

міжнародні терміни та поняття.

В свою чергу, відомий російський вчений В. Шахов виділяє чотири групи
термінів страхування:

терміни умов страхування;

терміни формування страхового фонду;

терміни використання страхового фонду;

терміни міжнародного страхового ринку.

Проте, деякі вчені взагалі не вдаються до класифікації страхових
термінів (К.В. Шелехов, В.Д. Бігдаш та інш).

Зрозуміло, що кожний страховий термін чи поняття визначає зміст і
характерні ознаки певної групи страхових відносин. В рамках
національного вітчизняного страхового ринку використовують наступні
групи страхових відносин, що пов’язані з:

проявом специфічних страхових інтересів;

формуванням страхового фонду;

використанням страхового фонду;

фінансово-господарською діяльністю страховика;

терміни договорів і дій перестрахування.

Терміни, що пов’язані з проявом страхових інтересів, виражають найбільш
загальні умови страхування, закріплюють та охоплюють правову форму
страхування. Зміст зазначених термінів, як правило, обмежується
національним страховим ринком.

Терміни, що пов’язані з формуванням страхового фонду, відображають
надходження страховика від страхової діяльності, а також доходи від
інвестиційної діяльності, інших джерел, які визначені діючим
законодавством. Зазначені терміни відображають також оперативне
управління страховиком фінансовими ресурсами, що с. надані
страхувальниками.

Терміни, що пов’язані з використанням страхового фонду, виражають право
страховика використовувати страховий фонд. Видатки страхового фонду
мають цільове призначення і використовуються для виплати страхових сум
та страхових відшкодувань.

Терміни, що пов’язані з фінансово-господарською діяльністю страховика,
охоплюють специфіку організації фінансів страхової компанії, її доходи
та витрати, формування спеціальних та обов’язкових фондів, їх
розміщення, систему оподаткування тощо.

Окрему групу в термінології страхування складають терміни та поняття
договорів і дій перестрахування, які розглядаються у відповідній темі.

Характеристика основних термінів та понять, що застосовуються в
страхуванні приведена в таблиці 2.2

Таблиця 2.2

Основні терміни та поняття що застосовуються в страхуванні

№ТермінХарактеристикаI. Поняття, що характеризують специфіку страхових
інтересів1Страхова відповідальність (страхове покриття) Зобов’язання
страховика сплатити страхове відшкодування або страхову суму в разі
настання обумовлених наслідків страхового випадку. 2Страховий договір

Письмова угода між страхувальником і страховиком, яка передбачає
зобов’язання страховика в разі настання страхового випадку здійснити
виплату страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладена угода
страхування, а страхувальник зобов’язується сплатити страховий платіж у
визначені строки. 3Страховий захист

Сукупність специфічних економічних інтересів пов’язаних з подоланням або
відшкодуванням втрат від страхових ризиків. 4Страховий інтерес

Матеріальна зацікавленість у страхуванні об’єктів, до яких страхувальник
має стосунок як власник, орендар, перевізник. 5Страховий інтересМіра
матеріальної зацікавленості фізичної або юридичної особи у страхуванні.
6Страховий об’єкт

Життя, здоров’я, працездатність громадян. майно, матеріальні цінності,
майнові інтереси громадян та юридичних осіб. 7Страховий поліс (страховий
сертифікат, страхове свідоцтво) Документ, що засвідчує факт укладання
угоди страхування і містить в собі всі умови страхування. 8Страховий
портфельКількість діючих угод страхування. 9Страхова сумаСума, в межах
якої страховик несе відповідальність згідно угоди страхування.
10Страхова сума

Межа грошових зобов’язань страховика щодо компенсації завданих страховою
подією збитків страхувальникові (застрахованому). 11Страхова сума

Грошова сума, на яку застраховані об’єкти страхування. 12Страхова сума

Грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування
зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку (ЗУ „Про
зміни до ЗУ „Про страхування”, ст. .9). 13Термін страхування

Період дії договору страхування. Коливається від декількох днів до
значної кількості років, або можливий необмежений термін, доки одна із
сторін правовідносин не відмовиться від подальшого їх продовження.

Ряд вчених та практиків, наприклад, М. Мних, Н. Внукова, В. Борисова
розглядають ще одну групу страхових термінів – терміни, що пов’язані з
функціонуванням міжнародного страхового ринку, міжнародних Правил
Інкотермс. Хоча, Україна лише з 1992 року почала активно залучатися до
міжнародної інтеграції, в цьому напрямку зроблені певні кроки. Так, у
1997 році Україна стала асоційованим членом системи ”Зелена картка”.

З інтеграцією України до міжнародного страхового ринку, терміни та
поняття всіх класифікаційних груп необхідно поступово привести у
відповідність до стандартів міжнародного страхового ринку. Наша держава
бере активну участь у нарадах страхнаглядів світу, що регулярно
відбуваються за участю Організації економічного розвитку та
співробітництва, дедалі тісніше співпрацює з іншими міжнародними
організаціями.

2. Алгоритм розрахунку та порядок застосування страхового відшкодування
за різними системами

Пропорційне страхування відноситься до методів часткового страхування.
Передбачає використання системи пропорційної страхової відповідальності.
В основі цієї системи лежить математична ознака – пропорція: страхове
відшкодування так відноситься до збитку страхувальника, як страхова сума
– до вартості застрахованого майна.

Зазначену пропорцію можна виразити наступною формулою:

picscalex90010009000003123b00000000ed3a000000000400000003010800050000000
b0200000000050000000c02dc00bb01030000001e000400000007010400ed3a0000410b2
000cc005601b30200000000db00ba010000000028000000b302000056010000010001000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
effe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff840c031fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcc88023ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffccc838ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfdffffffffbfffffffffff7ffffffffffffffff
ffffffffffffcccc38fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc8b38ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc78fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c01fc019307ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffe001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7c7ffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffff8003c13c303ffffffffffffffffffffffffffff1
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc3c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc383ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1c3ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe3f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe1c1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f9ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0c4ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e244ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3067fffffffffffffff9fffffffffffffffffff
fffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3073fff
ffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffbffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe3833ffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff
ff1fffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3c39fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffbfe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffffffffe3c39fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff0007fffffffffffe3e3cfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003fff
ffffffffc1c1c3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc3f9fffffffffffc00081ffffffffffffffffffffffffff
fffcf03ffffffffff3f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fdfffffffffff
fffff7fffffffffffffffffffffffffffffe000ffffffffff000ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
ffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01c7
fffffffff0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9ff3fffffffffa00ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8f1fffffffffffffffffffffffffffffffce7f1ffefffffffffcfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fc7fffffffffffffffffffffffffff
fff003c07f03ffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1fe3ff8007ffffffffffffffffffffffff001863e00ffffffff007fffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1fe3ff0003fffffffffffffffffffffffe3c71f
1c7cfffffffe3f1ffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff1ffe
f47f81719ffffffffffffffffff3c71f9cfc7ffffffe3f8ffffffffffffffffffffffc3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1ff0fffffff80000000000000fffffffff1c63f88fe7fff
fffc7fc7fe000ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff8fffffffffff
e4e0000001fffffffffc463f88fe3ffffffc7fc7fe000fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1ff8ff0007ffffffffffffffffffffffffe061f88fe3ffff7fc7fe3
ffffffe00000000000d67ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff87f8007fffffffffffff
fffffffffff3ce3f98fc7ffffffc7fe3fffffff00000000000003fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffc7fffffffffffffffffffffffffffff1ce3f1cfc7ffffffc7ff1fe000fff
fffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fc7ffffffffffffffffffffffffff
fff18e0e3e78fffffffe3ff1fe000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fcffffffffffffffffffffffffffffff80f007e01fffffffe3ff1ffffdfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3f8ffffffffffffffffffffffffffffffe3f31
ff03ffffffff1ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f8fff
fffff7bffffffffffffffe7fffffff1fffffffffffff1ff1ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff801ffffdffe001ffffffe1ffffffffffffff9fffffffff
ffff8ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffff080
ff3fbe007fffffffffffff803fffffffffffc7f3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8f8ff1f3f1e3fffffffffffffc01fffffffffffe1e3
fffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87cff8e7f1f
1ffffffffffffff00ffffffffffff807fffffff8003fffffec1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc3fffccff1f1ffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffc
3c3fe7e7e1cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
fffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffe1ff9f1fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe1f9ff3c7e7e7ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff1ffff1ffbf1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f9ff9cf
e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffe1fffe3fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8ffffc1fe7e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8fffc4fffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffc7fffe3ff7e3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff8e7ff87fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe3fffe3fffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3
ff1f3ff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffc3fff8fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbf1ff3fbfe1efffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1fff99fff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f8ffffffe3
e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff3c7fe1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8f8ffffffe3e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fe7e7fc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc007fffffe3c7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe7e3ffff7fc79ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc003ffffff187fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e1fffff
f879fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007ffffff803ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3f0ffffffcf9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0007fffffc78ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8007fffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff06ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffbffffffffffffffff07ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
fffff3ff3fffffffffeffc87ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001ffffffffffffff1fe3fffffffffe7fcf3ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffefffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffff01e0000
00cebbffffe7fcf3fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001ffffffffff006080000000030f1e000f1f27fffffffffffffffffffff
ffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffff81ffff03fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffff8e31e71e78e38e3
c07001f9f00f8c4080081783fc7d9fffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc3ffff83fffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001ffffffffff8e31e79c78e38c78e39e3f1f8070021c20c1183f8240f0f840c39ff
ffffe7ffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffde7ffff8ffffff07ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffff8e31f71c78e3c8f1f3de3f0
f8e218a3c71e39c7fce63e03c308707ff01fe7f030207e01e0c1e7c1f3ffffffffffffff
fffffffffffffc7ffffcffffffa7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
fffffffff8871f31c78e388f1f3ce3f0f8e338e3c71e38c7fec63c71e311e03fe01fe7f8
78f0ff0060c101c1830cff03870208304183fffffffffe7ffffcfffffff3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffff80e1f31c78e381f1f1ce3e0f8e318e3
c71e3c47fec238f9f111c79fc78fe3f8f8f1ff8e31e310e3c6003f8f038e08304183fc0f
8c7fe00fe1fcdf87fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
f8071f31c78e383f1f1ce3e2780788e0071e3e07fe8838f8f103c79fc7cfc3f8f871ff8e
30e37ce3ce38ff8e118f1c78e3c7f807003fc007c078078481f3e701e3e0ffffffffffff
fffffffffffffffffffe001ffffffffff8c71f31c78e389f1f1ce3c6780fe0e007003c4f
fc8838f8f807cfffc7c7c3f8f831ff8e3063fce3c738ff8e3c8f1c78e1c7fbe618ff8c73
8e3823cc67f3c38381e0f07e7ffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffff8c61f39
c78e38df9f3ce3c678c7b8e3c71e39c7fe1839f8f807cfff8fc789f8f891ff887163f8e3
cf38fd8c7c8f1c18e0c7ffe338ff8e711f38f1cc67f1c1c71c71c03c3fffffffffffffff
fffffffffffe001ffffffffff0061f30c78e38c38e3c638f38e318e3c71e31c7fe1c38f8
f917c03f8fc789f8f8c1ff80f103e1e00f88f00c7f831c48e047ffe718ff8e711f18f9c8
47e1f9c63e71879e7ffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffe00f1c0002040061
c07c018f308718e3c71e31c7fe3c3cf1fb13c01f878f19f8f8e1ff887183f1e007e0f38c
7f801c48e347ff0f80ff1c711f18f9c907e1f9c63e718f9fffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffff730c0077f1f80106000f81c1860c3807fc3c3c41c330e63f
878f3cb8e0f1ff9c71c338e3c738e38c018f1c60e307ff0fe0ff1e711f18f9c107e4f9c6
3e318f8ffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
77ffe7c182001c03f83e0e038608603fc01e1c98e0f1ff8c71e338e3c638e38e718f1c70
e387f9c738ff9c711f18f9c387c4f9c67e300f8ffffffffffffffffffffffffffffe001f
fffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc7fcfdfcc0cf87fc83c1800
0060ff0070e300e3c739e38e218f1c78e3c7f9c718ff8c711f18f1c387cc79c63e318f8f
fffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcffedcc018607e01e04003810383c1070306087061c7f807
18ff8c638c3061c3878e79c63c718f8ffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
ffffffffbbe7c107ce0608004081f80f81ffc007c07003c7c70e79c73871cf1e7fffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff44f
e1fc8787c30e300380e1e03c7ffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7ffffffffffc7fffffffbffbce3003c3c0707c7ffffffffffffb79
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffc7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff18ffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3cffffffffff87fffffffffffffffff
fffffffffffffffffe0ffffffffffffffffe001ffffff3ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fe7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffffffffffe003e0839cbfff1fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc3fffffffffffc0ffffffffffffff47fffffffffffffffffffffffff
8ffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff000e0c31c1e0f0000c1fe4df0
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffe3fffffffff
ffffe07ffffffffffffc1fffffffffff3ffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
fffffffc7073e79c3c07cc1c61fc0c307fffc1e1fffff9ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7fffffffffffe3ffffffffefffff8fffffffffffffc1ffffffffffe07ffffff
fffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffc7c71e7cc78f3cf1c63ff1c78ffffe180
ffffe07c63c1c081ce7fc1f3e0c9ffffbfffffffc7ffffffffffff3ffffcfffe7ffff8ff
fffffffffffe3fffffffffff07fffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffc
7c70e7c8f1f1e71e23ff1c38ffffe39c7fffc0380100e1c3803fc3e0e0c1f0781ffff060
c47fe7f066fffe3ffff8fffe3ffff8fffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
fffe001ffffffffffffffffffffffffc7c7067e1f1f1e71f03ff1c38ffffe3fe3fffef18
c33c73e7083fe3c071e3c03c7ffff861c03f81f060f07e21e001860e3ffff8ffffffffff
fffe3ffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffc7c7207e1
f1f1e71f03e01c18ffffe3fe3fffff18e7fc63e71c7fe78e73e78f1c7ffff8f1c39f08f8
f1e03e00f1e3860e3ffff80ff8ff1f0d064e3ffffffffffffffffffffffffffffffe001f
fffffffffffffffffffffffc787307e3f1f1e71e03c01c48ffffe3f87fffff3ce7fc73e7
1c7fe39f33e78f9c7ffff8f1c78e3c78f1c79e3cf1e3cf1e7ffff807e03c0719060e03ff
fffffffffffffffffffffffffffe000ffffffffffffffffffffffffc01f387e1f1f1f71c
63c71c60ffffe3f0fffff83e07e0f0078c7c071ff3e71f9c7ffff8f3c78c7e79f18f9e3c
71e3cf1f7ffff8e3c799e3998e1e01fffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
fffffffffffffffc01e3c7c1f9f3f73c63c71c70ffffe3f0fffffc7f07e1f007e078071f
f0071f9c7ffff8f1c78c7c79f38f8e3e71e3cf1ffffff8f3cf9fe3b08e1e3cffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffff7ffffffffffffc70e3c78cf8e3f73c63c71c78
ffffe39c7fffee3dc7b8f3e7f878e300f0271f9c7ffff8f1c78c7c79f18f8e3e71e3871f
fffff8f18f8fe3b08f3e3c7ffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
fffffffc784183047c07e21c03c71c78ffffe39c7fffc618c738f3c71c78e78023e79f9c
7ffff8f1c78c7c79f18f8e3e71e3c71ffffff8f18f8f87a28f3e3c7fffffffffffffffff
fffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff87861810c7f1fc00f010208307fffc380
7fffc038c718e3c71c78e79c63e78f1c7ffff8f1c78e7c79f18f8e3e71e38f1ffffff9f1
8f8f0fa60f3e3c7ffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff8
787fffffffffffffffb648307fffe3c1ffffe07c0f01e1c380f8c3c063e3c47c7ffff8e1
820e78f9f1cf9e3c71e3cf1ffffff9f38f8f8f860f3e3c7fffffffffffffffffffffffff
fffe001ffffffffffffffffffffffff8707ffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
1fe3c081c1e001e0c081e0787ffff801801f01f0c1c63c0071e38f1ffffff8e3cf99c787
0f3e3c7ffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff800ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdbffed81fbfeffffe000e43f83e0
00e03c00e1e30e1fffffe003c718c78f0e3c3c7ffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffe003ffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe000f9fff1e0808e1ffffff007e038078f0c3800ff
fffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff79fffffffffffffff
ffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffddff8fc1f1f861c01fffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffff19ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff67ffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff11fffffffffffffffffffffffffff8ccf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffff7ffffffff0020
31fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
9fffffffffffffffffffffffffff8847ffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffe7ffffffff910023ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8cc7ffffffff
fffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffff930187ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffe403b3318fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffc001130187fffffe1e0fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffe1e1006103fffffe120e11030e1c0810d07fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffff1fdfe7733ffffff631c00c61c061c30
906188e04038307c7ff87c9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
f0fcffffffffffff611862ce3c231e7988e00071e31c30701ff8641e0f0c081e08304078
3149bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001ffffffffff8fffffffffffffe4118e3c478f31e7908c71f71
e38c78e38ffcc63c0786300e08304018304183fe0fe1e040e07e3f079fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffc7fffff
fff000fe451c63c0f8fb0e7908e71f71e38c78e7c7fcc639e3c631871c78e30c78e3c7f8
0780f0e1e0fc0e0618fffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001ffffffffffc3ffffffff000ff441e03c1f8ff067920e31f31e38c78c7
c7fc8231f3e223e71c78e38c38e3c7f9e31c78e3f1f8c78c38ffffffffffffffffffffff
fffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffe3fffffffffffff
0c1fc3c1f8ff107820f81f31e01c00c7e7fc8231f1f023e71c18e38c18e1c7ffe31e38e3
f1f1e38c7cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffff1ffffffffffffe1e1ce38cf9ff187870fc1f31e03c00c7c7fc1a31
f1f807e71c08e38c48e0c7ffe63e3863f1f1e388ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffff0ffffffffffffe1e1863c6
f8e73c7870e71f31e3fc78c7c7fc1831f1f80fe71c48e01c40e247ff863e3923f1e3f381
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffff8ffffffffffffe1e1c63ee1cc71e78f0e31f31e3fc78e7c7fc3831f1f227e7
1c60e01c60e207ff0e3e3983f1e3f183ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffff87fffffffffffc3e0e07230e061c38
f8e31f31e3fc78e78ffc3c79e3f637e71c70e38c70e307ffc63e39c3f1e3e383ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
e7c3fffffffffff7ffef9f039f9c0811f8703e0041f878f01ffc7c38878630e71c78e38c
78e3c7f9c63e39e271d3e389ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe000ffffffffff7e3fffffffffffffffffffffffffffffe7cfe00
41f000783ff87c1c0f8c10e00878e01c78e3c7f8c61c78e271d1c79dffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffff001ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfe1f1fcc18c000004038300183f8
0e00f0e011980f0c1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdffffffffc001ffffffffff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7ff8b04183fe1f63e040001c0e061fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
feffff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff83fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe10fffff80ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
fffffffffffffffffffffffffcdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe38fffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7dfffffe03fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffbfffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffefffffffe001fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000fffffffffff7f7fff
ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffff3e3fffffff03ffff3ffffffffffffffffffffff3ffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffff3e3fffffff0070
c603f80c0f7c183fffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001ffffffffffe1e3fffffff80200201fc1c1c0c1838c7ff0f80001060bfffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffe1c3fffffff8e238b1cfe7e
3c063c7003fc0780040060030433fe1b077b8106183fff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fffffffffe1c3fffffff8f238e3c7e3e38e63c618bfcf3c78e38f1c61c01ff310c108306
1838c71fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffc0c1ffc007f8e338e3c7e3e31f23c73
8ff8f1c78e38f1c638c1ff318c00478e3c70021fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbe001fffffffff
fc481ffc007f80788e3e3e3e31fe3c718ff9f9c78e38f1c478e3ff218c61c78e3c618f3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8000ffffffffff848cfffffff807e0e3e3e7e31fe00788ff9f9c7
8e38f1c07ce3ff208c73c38e3c638fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffff8e0cfff
ffff8e338e3c7e7e31fe007e0ff1f8c78e3801c0fe23ff248e73c08e3c718fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001ffffffffff8e0c7ffffff8e218e3c5c7a39ee3c738ff9f1c78e3841c0
ff83ff040f03c48e00788fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffff0f1e7ffffff8873
88004e7238c63c718ff8f1c78e38f1c4fce3ff060fc3c60e007e0fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffff1f1e7ffffff00701c00c0303c063c718ffce3c78e38f1c67863ff0e
0c63c70e3c738fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffff1e1e7ffffff31fc7fb3e006
3e0c08381ffe07878c38f1c60c67ff0f0c63c78e3c718f3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffe1e3f3fffffffffffffffffffffdfbbe3fff0f80023060030e07fe1f0e63c78e
3c718f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffc1c3f3ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff64b39f1ffe1f0707010018381f1fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffe001fffffffff
8080c1fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe983e7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffdde1fffffffffffffffffc3fffffffffffffff
fe7ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000fffffffffffffffff
fffffffffffffffe7ffffffffffffffffc3fffffffffffffffffe03fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffe71fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe79fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffff43ffffffffffff8ffffffffffffffff
fffff0ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
e00fffffffe7e078fffffffffffffffffffffcffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffe1c7ffffff83e0780fcc6183f3e03ffffffffe7f
ffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffe7e7ffff
ff80f8f8078031c381e00f087fe0fe7c3606f3e7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
dffffffffffe001fffffffffe7e3ffffff1cf9f8f300198f1c71c6003fc07e7e320c21c7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffde001fffffffffe7e3ffffff3e79f8
f11c789f3e71e638ffc63e3e631800c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffde001fffffffffff83f000fe3ff9f8f19c7c1e3e31e238ff8f3c3e6118e3cfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffe07f800fe3ff9f8f1c47e3e
3e31c738ff8fbc3e4118e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
fffffffffc0ffffffe3ff9f8f1f07e3e3e380f80ff8ffc9e451c63ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffff81fffffff3df9f8f1987c3e3e300fe0
ff8ff89e0c1e03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee001fffffffff
f07fffffff1839c0e19c7c1e3e71c739ff8ff19e0c1f83ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffe0ffffffff8131c0038c789f3c71c639ff8e71ce
1c1ce3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffe3e7ffff
ffc3800807c0e08f80f00f31ffcc63ce1e1863cfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffe3e7ffffffffc31fdfe1e007c1e00f01ffe0c1c63e1c4787
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffe3c7ffffffffffff
ffffffffffffffe7fff3c1c43f0607cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffe001ffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffff807ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
fffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000fffff7fffffffffff
fffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffff7ffffffffffffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffbffffffffffffffffffc
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffa001fffffdffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffefffc003fffffffff6fc7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffefffc003ffffffc1f03c07e730c3e3f97f37fffffffffffffffffffffffe7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffefffc3f1ffffff80f87c03c000c1c0f00702
00207fc7fcfc3b3bffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffe7ff
e1f9ffffff8e787c71c00cc7847c838f18f1ff01e03c10301f87c0c63fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffeffff1ffffffff1f387c78c73ccf1f3cf18f18f1fe79
e31e387c7f01c3863fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffeffff8fff800
3f1ffcfc78c73e0f1f3cf1871871fff8c78e3c7c7e38e31e3fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffcffff87ffc007f1ff8fc78e23f1f1f1cf3831831fff9cf8e1cfc
7c7ce23fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffc7fffffff1ff8fc
78f83f1f1f1c07891891ffe18fce4cfc7c7ce07fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001ffffffffffc3fffffff1cb8fc78ee3e1f1f1c078c18c1ffc38f8e64fc7c7c607f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffe1fffffff8c18e070c63e4f
9f3ce38e18e1ffe38f8e60fc7cfc60ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffff1fffffffc080c071c63c4f9e3ce38f18f1fe718f8e78dc7c7ce27fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffef8fffffffe1800c07e03047c078038f
18f1fe31871c789c7278e37fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
cf87ffffffffffdffff8f047e1f006060060ff03803c384c6601e30e3fffffffffffffff
ffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffe7c7ffffffffffffffffffffffffff669fe0ffc7
98f810400703c1843fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffe003ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff7cfffc1ce7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffbffffffe001fffffffffe003fffffffffffffffffffffffffffffe07ffffcfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc43ffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f3fffff01fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfbfffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffff87ffffffffffe0ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
bff7ffffff0fffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffff9fe3fffffc3ffffffffffff1ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff8987ffff
f87ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffff80078fffe07ffffffffffff1fffffffffffffffffffffe7f
effffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffc71e03ff803fffff
ff87c0f13fdff1c7fffffffffffffe7fcffffffffffcffde7ffffffffffffffff3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffe71e21ff1f1fffffff03e1f00f84318383c01fcffc07c223cfffffff
fffcff9e7ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffe71c79fe3f0ffffffe21e3f1
c70011c701f00f03fc01c3000000000c7c7c001e7e8ffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
fffffffff31c7dfe3f8ffffffe39e3f1e71c798e3cf3c601fe30e39e38f18638701e003e
3c01e1081001003079ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff
fffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffff31cfffc3f8ff8c3fc7de3f1e31c7c1e
7cf3c67dfe38e7ce38f3ce31e18f3c7e3e10c00478e38610f1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
f31cfffc3f87f000fc7fe3f1e38c7c1c7c71c47dfe3ce7ce38e3ce31e3c79c7e3f3c471c
78e3c718f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001ffffffffff39c03fc7f87ffd5fc7fe3f3e3c07e3c7c718c7f
fe38e7ce38e3ce23c7c79c7c1e3c471c78e3c788fbffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f7ffffffff39c01fc
7f87fffffe7fe3f1e3f07e3c7c701cfffe01e7ce38f3cf07c7c7dc7c1f3ce71c78e3c788
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001ffffffffff31c63fc7f87fffffe72e3f1e31c7c3e7c718c01fe01e7ee
38f3ce07c7c7cc7cdf00f11c00e007c0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffff00e03fc3f87ffff
ff326380c71cf89e3cf18e01fe38e7e638f38e27c7c7cc78ce01fc1c00e00780ffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffe00707fc3f8fffffff0201000798f88f18f38e71fe38e7e638f38e33
e7c7cc79ce38ef1c78e3c719ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffe3f8fffffffcf003b
1fc0e08781e01f03fe01c7e638e38e30e38fcc71c738c71c78e7c619ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
fffffffffffffffe3f0ffffffffffffffff7e0cfe7e03f87fc03c7c010618438701fcc71
e630e73c78e3c718f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff1f1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc01040000c783f8000c001e03c38438780f1ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff82b0c607f8f8
100103c071ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffff
ffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe000fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe02110c7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff333004ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff333361ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff333071fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8007fffffff
fbf7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff333473ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc703ffffffff3f3ffffffffffffffffffffffffffff9bffffff
ffffffff232271ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe6001fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3e3ffffffff1f3ffff
ffffffffffffffffffffffff000ffffffffe003e007044ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3f9ffffffff9f1ffffffffffffffffffffffffffff8c07fffffffe001f
6ef8447fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe6001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fdffffffff8f0ffffffffffff
ffffffffffffffffc7e7ffffffff1f0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe6001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8ffffffffff870ffffffffffffffffffffffffffffe3f3ffffffff8fcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fe6001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff8707fffffffffffffffffff
ffffffffe3ffffffffffcfefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7
fffffffff8313ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffc7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff8993fffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffe001f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff
f8d89ffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fffffffff8c89ffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
fffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff6001fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffff8e0cfff
fffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7ffffffff8e0c7ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffc7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e3ffffffff8f0e7ffffffffff
ffffffffffffffffff8ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3f1ffffffff8f8f3ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff070ffffffff8f8f3ffffffffffffffffff
ffffffffcfc7ffffffffbf1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0ffffffff83070ffffffffffffffffffffffffffe7e3ffffffff9f8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc46ffffffff020307fffffffffffffffffffffffff
e001ffffffff8fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff001ffffffffc003ffffffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe003ffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8cfe1ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff003c07f03fffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeeffffffffffffffffe00
38e3c00fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001ffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffffc001ffffffffffffffe38f3f1c78fffffffffffffffffffffffffffffffff
c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00001fe001feffffffffffffe38e3f98fe7
ffffffffffffff880fffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffa001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000
01ffffffc000001fffffff18e3f98fe7ffffffffffffff8003ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffdfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9841fffffff88e3f88fc7fffffff8
00007ffefff8343ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffbfffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ff
ffffffffffffffe0e3f98fc7fffffffc00007ffffff800000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffee001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffff78e3f18fc7ffffffffffffffff
ffffffff7a8c000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee001fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb81fffe001fffffffff
fffffe38e3f1cfc7ffffffffffffff8adfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffde001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff0007ffffffffffffffffffffe30e1e3c78fffffffffffffff0003ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe6001fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc003fffffffffffffffffffff01
e407e01ffffffffff01fff98c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcff9fffffffffffffffffffffc7e60ff83ffffffffe000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff3ffffff
ffffffff0187ffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffbfffffffffffff1ffffffffffffff9ff3ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffe40fffffffffffff81fffffffffffff
cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f1ffffffff
fe0e7ffffffffffff803ffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1fcffffffffff3f3ffffffffffffc01ffffffffffff003fffff
fffffff983fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fe7fffffffff3f3fff
fffffffffffbffffffffffff3f1ffffffffffffc38ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffbf3fe3fffffffff3f1ffffffffffffffffffffffffffe3f8ffffffffffffc
7cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff1fffffffff3f1fffffffffff
fffffffffffffffe7fcffffffffffffcfc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1ff1ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffc7fe7fffffffffffcfc7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff8ffffffffffe3fffffffffffffffffff
fffffffc7fe3fffffffffffefc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
8ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffc7ff3fffffffffffffc7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1ff8ffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffe
3ff1fffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff8fffffff
fff0fffffffffffffffffffffffffffe3ff1fffffffffffff0ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffcffffffffff1fffffffffffffffffff7fffffffe3ff1ffff
fffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffcfffffffffe3efff
ffffffffffffffffffffffff3ff1ffffffffffffe3ffbfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7f8fffffffffe3cfffffffffffffffffffffffffff1ff9ffffffffffff
c7fffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f8fffffffffe7cfffffffffff
ffffffffffffffff8ff9ffffffffffff8fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffee000fffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9f9fffffffffe7c7ffffffffffffffffffffffffffcff9ffffffffffff8f9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffff387ffffffffffffffffff
ffffffffe7f3ffffffffffff8f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
7ffffffffff807fffffffffffffffffffffffffff1e3ffffffffffff8f9fffffffffffff
ffffffffffffffefffffffffffffffffffce001fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
f807ffffffffffffcf1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffe00fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffdfffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffdfe001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffdee000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001040000002
701ffff030000000000

У відповідності до цього методу страхове відшкодування можна ще
визначити за допомогою процентних розрахунків: страхове відшкодування
повинно складати стільки відсотків від суми страхового збитку, скільки
страхова сума від майнової оцінки застрахованого майна,

В умовах договору страхування принцип пропорційної відповідальності
знаходить своє відображення, як правило, в заниженій оцінці майна
супротив реальної вартості об’єкта страхування або максимально можливого
збитку підприємства в результаті настання обумовлених страхових
випадків.

За даною системою страхування, відповідно до зменшення розміру
страхового відшкодування, розмір страхової премії також зменшується
пропорційно зменшенню страхової суми. Таким чином, страхувальник може
сам регулювати частину ризику, яка залишається на його утриманні, а
відтак і підібрати для себе оптимальний розмір премії.

Особливістю пропорційної системи страхування є те, що розподіл збитку
між-страховиком та страхувальником не залежить від його розміру. Отже,
як для великих, так і для малих збитків система розподілу залишається
незмінною. А це може створювати певні незручності для обох учасників
страхової операції. Для того, щоб усунути зазначений недолік,
використовують методи непропорційного страхування.

Непропорційне страхування відноситься до часткового страхування. Методи
непропорційного страхування призначені для розширення можливостей з
управління ризиками за допомогою страхування. А саме, воно дозволяє
використовувати різні підходи для фінансування ризиків в залежності від
їх розміру та походження в одному договорі страхування.

Розрізняють наступні системи непропорційного страхування:

першого ризику;

дрібної частки (дробової частини);

граничного страхового забезпечення;

страхування граничних ризиків.

При страхуванні за системою першого ризику (система страхування перших
збитків) збиток при настанні страхового випадку-відшкодовується повністю
тільки в межах страхової суми, що зазначена в договорі страхування.
Збиток в межах страхової суми, називається в страховій практиці „першим
ризиком”.

Алгоритм розрахунку страхового відшкодування за цією системою можна
представити наступним чином:

Q = Z = S

Якщо збиток перевищує страхову суму, то витрати по його компенсації та
ліквідації наслідків несе сам страхувальник. Різниця між страховою
вартістю і страховою сумою називається „другим ризиком”.

Зазначена система страхування має свої переваги й недоліки.

Перевагою страхування за системою першого ризику є те, що страхувальник
отримує певну вигоду за рахунок зменшення розміру страхової премії,
оскільки ризик, що передається страховику, зменшується. Ймовірність
виникнення великих збитків зменшується із збільшенням їх розміру. Отож,
катастрофічні збитки мають найменшу ймовірність виникнення. Тому для
страхувальника мас ценз відмовитись від сплати додаткової частини
страхової премії за рахунок відмови від покриття граничних збитків.

Недоліком цієї системи страхування є те, що великі, масштабні ризики,
які можуть мати тяжкі наслідки для страхувальника, залишаються па його
власному утриманні. А відтак, перед страхувальником знову ж постає
проблема управління та фінансування ризиків.

3. Сутність та необхідність перестрахування

Перестрахування розглядається як особлива підсистема страхового ринку,
що забезпечує фінансову стійкість страхових компаній шляхом
перерозподілу страхових ризиків. На даний час практично будь-яка
страхова компанія може прийняти на страхування ризик із врахуванням
постійно зростаючих страхових сум, маючи тверде перестрахувальне
забезпечення.

Важливе значення займають професійні перестрахувальні компанії:
Мюнхенське перестрахувальне товариство, Швейцарське перестрахувальне
товариство, могутній перестрахувальний ринок існує у Великобританії, де
унікальне місце належить корпорації Ллойда. Унікальність Ллойда полягає
не тільки в масштабах його операцій. Справа в тому, що немає іншого
страховика в світі, який би так органічно поєднував зовнішній
консерватизм, повагу до історичних традицій з колосальним інноваційним
потенціалом. Це не компанія, а корпорація, яка складається з окремих
комірок, що називаються синдикатом, кожен з яких формує статутний фонд
із вкладів окремих юридичних і фізичних осіб.

Перестрахувальне товариство вперше з’явилось у Німеччині 1846 р. у м.
Кельні. В Росії з 1895 воно зустрічається при вогневому страхуванні. В
Україні подальший розвиток перестрахування отримало тільки після 1993
р., коли був прийнятий Декрет “Про страхування”, в якому відображено
основні положення перестрахувальних операцій.

Класичне визначення перестрахування було дано в законодавстві
Великобританії ще на початку XIX ст., в якому сказано, що
перестрахування є новим страхуванням того самого, вже застрахованого
ризику й укладається воно з метою забезпечити андеррайтера від раніше
прийнятих ризиків. У Німецькому торговому статуті перестрахуванням
визнається страхування ризиків, прийнятих страховиком.

Закон України “Про страхування” (ст.12) дає визначення перестрахування
як страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на
визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов’язків
перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або
нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з
законодавством країни, в якій він зареєстрований.

Основною функцією перестрахування є вторинний перерозподіл ризику, зміст
якої полягає в тому, що страховик може дати страхувальнику тільки таку
гарантію, що відповідає його фінансовим можливостям. Якісніше і в
повному обсязі виконувати свої зобов’язання страховик може завдяки
перестрахуванню, тобто через розподіл ризику з іншими страховиками.

За цих умов перестраховик бере на себе відносно значну частку ризику чи
гарантії. Частина ж ризику, яку цедент залишає за собою, називається
власним утриманням. На практиці найчастіше кілька перестраховиків беруть
участь у покритті збитків і вступають у співпрацю на підставі
контрактного документа або договору.

Як правило, на кожного перестрахувальника припадає різна питома вага
покриття. Завдяки цьому страховик, котрий передає ризики в
перестрахування, збільшує свої можливості щодо прийняття ризиків у
десятки разів.

Крім основної, існують допоміжні функції перестрахування, які:

дають змогу брати на страхування дуже дорогі та унікальні ризики;

сприяють запровадженню та поширенню нових видів страхування;

у перспективі створюють умови для формування однорідного збалансованого
портфеля, який необхідний страховику для надійного контролю своєї
середньо – та довгострокової політики;

якщо перерозподіл ризику здійснюється між компаніями різних країн, то
воно набирає форми зовнішньої торгівлі, де об’єктом купівлі-продажу є
страхові гарантії. Це “невидимий” експорт-імпорт.

Крім цього, розрізняють активне і пасивне перестрахування.

Активне перестрахування полягає у прийнятті іноземних ризиків для
покриття або продажу страхових гарантій.

Пасивне – це передача ризиків іноземним страховикам (купівля страхових
гарантій). Головна його мета – передача відносно дрібних ризиків великій
кількості перестраховиків у різних країнах. Завдяки цьому досягається
стабільність страхового портфеля та встановлюються широкі контакти на
ринку перестрахування.

Зміст договорів та їх види. У сфері вітчизняного страхування переважають
компанії з відносно невеликими можливостями щодо прийняття ризиків.
Потреба у їх покритті зростає швидше, ніж статутні фонди. Така тенденція
страхового ринку серйозно гальмує збільшення масштабів надання
відповідних послуг, що знижує довіру клієнтів до страховиків. Тому
проблемою, яка потребує швидкого розв’язання, є збільшення місткості
національного страхового ринку, об’єднання розрізнених фондів страхових
компаній.

Одним з методів зменшення і розподілу страхового ризику є
перестрахування. Беручи на себе ризик (укладаючи договір страхування),
страхова компанія не завжди має можливість його покрити, виплатити
можливі страхові збитки. В цьому випадку вона звертається за допомогою
до іншої страхової компанії (або спеціалізованої перестрахувальної
компанії), пропонуючи розподілити ризик.

Перестрахування виражає систему відносин, згідно з якою страховик,
приймаючи на страхування ризики, з врахуванням своїх фінансових
можливостей, частину відповідальності передає на погоджених умовах іншим
страховим організаціям. Цим і переслідується мета створення за
можливістю збалансованого портфеля страхування, забезпечення фінансової
стійкості і рентабельності страхових операцій.

В основі перестрахування лежить договір, згідно з яким одна сторона –
страховик передає повністю чи частково страховий ризик (групу страхових
ризиків певного виду), іншій стороні – перестраховику.

Він, у свою чергу, бере зобов’язання відшкодувати страховику відповідну
частину виплаченого страхового відшкодування.

Таким чином, у договорі перестрахування діють дві сторони: страхове
товариство, що передає ризик, і страхове товариство, яке приймає ризик
на свою відповідальність як перестраховик.

Сама операція, пов’язана з передачею ризику, називається
перестрахувальною цесією.

У цьому випадку страховика, що передає ризик, називають цедентом, а
перестраховика, який його приймає – цесіонером.

Прийнявши на перестрахування ризик, перестраховик може частково передати
його іншому страховику (перестраховику), тобто цесіонер, прийнявши на
себе ризик, розуміє, що для нього він теж завеликий. У такому випадку
він, як і перша страхова компанія – цедент, намагається зайву частину
ризику передати іншій компанії, уклавши з нею такий же договір
перестрахування.

У цій ситуації цесіонер вже виступає в ролі цедента, який називається,
щоб підкреслити вторинність передачі ризику, ретроцедентом.

Компанію, яка прийняла ризик від ретроцедента, називають
ретроцесіонером.

Для того, щоб укласти договір перестрахування, необхідне існування
першопочаткового ризику – договору прямого страхування, за яким існує
ймовірність пошкодження, знищення, втрати чого-небудь і, відповідно,
ризик виплати страхового відшкодування чи страхової суми.

Страховик (цедент, перестрахувальник), який уклав з перестраховиком
договір про перестрахування, залишається відповідальним перед
страхувальником у повному обсязі згідно з договором страхування.

Договір перестрахування має деякі специфічні ознаки, що випливають з
особливості угоди перестрахування. Однією з них є принцип відшкодування,
згідно з яким перестраховик зобов’язаний виплатити цеденту
відшкодування, пропорційне частині участі, але лише в тому разі, якщо
цедент виплатив потрібне відшкодування застрахованому.

Теоретично момент виникнення зобов’язань за договором страхування і
момент виникнення зобов’язань за договором перестрахування можуть
збігатися в одному випадку – коли сторони і в першому, і в другому
договорі досягли згоди, що вказані вище договори вступають в силу до
надходження грошових коштів на їх розрахункові рахунки. Але, враховуючи
добровільність договорів страхування, завжди буде існувати ймовірність
того, що страхувальник відмовиться від договору. Найчастіше договір
перестрахування укладається після надходження грошових коштів на
розрахунковий рахунок перестрахувальника, й існує проміжок часу між
набранням чинності договору страхування і перестрахування.

Підчас настання страхового випадку кожний страховик досліджує обставини
його настання. При цьому умови договору перестрахування, як правило,
вміщують вказівки щодо часу, необхідного для прийняття рішень про
виплату. Так-от, якщо страховий випадок виник перед самим закінченням
договору страхування, а страховик буде використовувати своє право на
дослідження обставин його настання, тобто діяти в межах договору
страхування, то він вийде за межі договору перестрахування, ще не
прийнявши рішення (позитивного – платити, негативного – не платити), і
втратить перестрахувальний захист. Саме тому строки дії договору
перестрахування і договору страхування не можуть і не повинні збігатися.

Об’єктом перестрахувальних операцій є майнова ситуація в певному
страховому товаристві, що виступає в ролі цедента. Перестраховик не має
ніяких прав або обов’язків, щодо укладених цедентом договорів
страхування. Разом з тим, застрахований не має нічого спільного з
операціями страхування, підписаним цедентом відносно передачі ризиків.

Страховик не зобов’язаний повідомляти страхувальника про свій намір
передати повністю або частково взяті ризики в перестрахування.

Роль операцій перестрахування зумовлена такими функціями і
властивостями, як вторинний розподіл ризику, якісне і кількісне
вирівнювання страхового портфеля, можливість приймати на страхування
унікальні і дорогі ризики.

Придбання перестрахувального захисту дає змогу страховику реалізовувати
свої цілі, в тому числі приведення у відповідність обсягів підписаної
компанією відповідальності і наявних резервів для покриття цих обсягів,
стабілізація результатів діяльності і захист від коливань збитковості,
економія від масштабів, збільшення місткості і розширення кількості
запропонованих варіантів страхового покриття тощо.

З теоретичної точки зору важливо розглянути особливості перестрахування
відносно прямого страхування як з економічного погляду, так і з точки
зору юридичного змісту договору перестрахування і договору прямого
страхування. При прямому страхуванні страховик за рахунок акумуляції
страхових внесків створює страховий фонд. При перестрахуванні
перерозподіляється лише частина коштів страхових фондів, вже створених
окремими страховими організаціями, їх координація й оптимізація, що дає
змогу конкретним страховикам розширити страхові операції, розробляти і
впроваджувати нові страхові продукти.

Міжнародні перестрахувальні операції є своєрідним різновидом
зовнішньоекономічної діяльності. Перестрахування робить можливим
міжнародний поділ страхового фонду навіть в умовах жорсткого державного
валютного регулювання й обмеження доступу на національний страховий
ринок іноземного капіталу.

В основі такого перерозподілу коштів страхового фонду при
перестрахуванні, як і при прямому страхуванні, лежить розподіл ризику
між учасниками страхових відносин.

У страховій теорії і практиці поняття “страховий ризик” може вживатися в
кількох значеннях. При цьому кожне із значень може використовуватися в
різних ситуаціях при формуванні страхового фонду. Поняття страхового
ризику найчастіше використовується в значеннях: ймовірність заподіяння
збитків при настанні страхового випадку; або конкретний страховий
випадок, тобто визначена небезпека, від якої проводиться страхування;
або частина вартості майна, не охоплена страхуванням і залишена на
ризику страхувальника; або конкретні об’єкти страхування за їх страховою
оцінкою і ступенем ймовірності заподіяння збитків.

При розгляді відносин за розподілом ризику поняття “страховий ризик”
доцільно розглядати з точки зору необхідності нести невигідні наслідки
страхового випадку. Таке визначення страхового ризику було сформульовано
ще В.І. Серебровським. Таким чином, під розподілом ризику при
перестрахуванні розуміють, що страховик частково перекладає на
перестраховика необхідність нести невигідні наслідки страхового випадку.
Такими невигідними наслідками страхового випадку є заподіяння збитків і
необхідність їх відшкодування. Саме через збиток страховий ризик набуває
конкретних вимірювальних параметрів. Тоді страховий ризик реалізується
при настанні страхового випадку, що носить імовірнісний характер,
обмежує рух коштів страхової компанії.

При перестрахуванні, як і при страхуванні, здійснюється розподіл збитку,
але вже на новому рівні. Виплати, що проводяться перестраховиком у
відповідності з його часткою участі в покритті збитку, проводяться з
коштів перестраховика, сформованих ним за рахунок перестрахувальної
премії, отриманої від різних страхових організацій за договорами
перестрахування. Ці перестрахувальні премії є частиною страхових фондів
окремих страхових організацій, які, в свою чергу, сформовані за рахунок
страхових премій (в межах нетто-ставки), що виплачується
страхувальниками. Отже, через механізм перестрахування страхувальники
одної страхової організації, хоча й опосередковано, беруть участь у
відшкодуванні збитку, спричиненого страхувальникам іншої страхової
організації. Таким чином, перестрахування продовжує процес розподілу
ризику, розпочатого під час прийому ризику страховиком на страхування,
але вже на новому рівні.

При недостатності засобів, сформованих за рахунок надходжень
перестрахувальної премії, перестраховик зобов’язаний виконати свої
зобов’язання за договорами перестрахування за рахунок власних коштів. У
сферу страхування залучається додатковий капітал у вигляді власних
коштів спеціалізованих перестрахувальних компаній, які грають величезну
роль на ринку перестрахування. Це сприяє зміцненню стабільності
страхового ринку в цілому й окремих страхових організацій зокрема.

На розподіл ризику як основу перестрахування вказують вітчизняні і
зарубіжні вчені. Так, Крістофер Пфайффер пише: “… вторинний розподіл
ризику, тобто перестрахування, невідоме страхувальнику. Такий поділ
виникає на другому рівні і тільки між страховиком, тобто цедентом, і
одним чи кількома перестраховиками”.

Перестрахування являє собою систему економічних відносин, відповідно до
якої перестрахувальник за певну винагороду передає перестраховику
частину ризиків, раніше прийнятих ним на страхування, з метою
забезпечення фінансової стійкості.

Економічній суті перестрахування відповідають специфічні завдання, що
відображають особливості перестрахування в страховому процесі.

Першим і основним завданням перестрахування є завдання перерозподілу
ризиків. При перестрахуванні проводиться вторинний перерозподіл ризиків,
раніше прийнятих на страхування, між учасниками страхового процесу.

Перестрахування скорочує коливання в результатах діяльності страховика
за певний період, роблячи їх стабільнішими.

Третє завдання перестрахування полягає в забезпеченні місткості
страховика. Це проявляється в розширенні можливостей страховика з
прийому на страхування великих і небезпечних ризиків.

Четверте завдання перестрахування полягає в забезпеченні фінансової
стійкості страховика.

Перестрахування є логічним продовженням прямого страхування і необхідною
умовою нормального функціонування страхового процесу в цілому і
будь-якої страхової організації зокрема.

Необхідність у перестрахуванні з кожним днем зростає через охоплення
страхуванням дедалі більшої кількості великих, специфічних ризиків, а
також у зв’язку з приватизаційними процесами, що відбуваються в нашій
країні. Адже об’єкти приватизації, що втратили підтримку з боку бюджету,
органів управління, опиняються в ризикованих ситуаціях. Тому збільшення
частки страхових внесків, переданих у перестрахування до 0,038% у 1997
р. та до 1,298% у 1998 р. є позитивним фактором, і цю частку ще можна
збільшувати, оскільки завжди існує хоча б мінімальна ймовірність того,
що страхова компанія не зможе виконати своїх зобов’язань. Перестраховик,
фінансово підтримуючи страхову компанію, сприяє розширенню її страхової
діяльності. Це дуже важливо для страховика, який зацікавлений у
розширенні можливостей своєї компанії. Враховуючи перестрахування,
страховик може брати на страхування більшу кількість ризиків. А це дає
страховій компанії змогу використовувати закон великих чисел і основну
закономірність страхування збитки кількох покриваються багатьма.

Перестрахування не лише захищає страховиків, а й сприяє захисту самого
страхувальника: працівників страхових компаній – від втрати роботи,
акціонерів компанії – від зниження прибутку, держава має гарантію
надходження податків від страхової діяльності.

Ще одним методом розподілу і вирівнювання ризиків виступає
співстрахування, яке застосовується в країнах, де кілька страхових
компаній здійснюють один і той самий вид страхування. На відміну від
перестрахування, де страхувальник укладає договір з одним страховиком,
який потім розміщує свій ризик, у співстрахуванні страхувальник укладає
договір зразу з кількома страховиками, які виступають рівноправними
партнерами і відповідають перед страхувальником за свою частину ризику.

Механізм співстрахування полягає в пошуку страхових компаньйонів для
спільної відповідальності. Таких компаній може бути дві чи більше
залежно від розміру ризику і від частки власної участі страховиків.

Відповідальність за виконанням такого договору несе перша страхова
компанія, але вона не відшкодовує частки інших у випадку
неплатоспроможності.,

Співстрахування не набуло таких розмірів і масштабів як перестрахування,
через незацікавленість у ньому страхувальника, який часто не має повної
інформації про співстраховиків.

Список використаних джерел:

1. М.М. Александрова. Страхування: Навчально – методичний посібник. –
К.: ЦУЛ, 2002 – 208с.

2. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посібник – 2-ге вид., виправлене.
– К.: Кондор, 2003. – 252 с.

3. В.Й. Плиса. Страхування: Навч. посібник – К.: Каравела, 2005. – 392с.

4. http: // www. readbook. com. ua

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020