.

Страхова послуга та її реалізація на ринку України

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 9473
Скачать документ

3

Зміст.

1. Вступ.

2. Поняття страхової послуги:

а) Необхідність та умови виникнення страхової послуги.

б) Функції страхової послуги.

3. Особливості реалізації страхової послуги:

а) Роль реклами в реалізації страхових послуг.

б) Страхові агенти і брокери, їх функції. Системи продажу страхових
полісів.

4. Стан страхового бізнесу в Україні:

а) Реалізація страхових послуг в Україні на сьогоднішній день.

б) Проблеми та перспективи розвитку.

5. Висновки.

Література.

Вступ

Послідовний перехід до ринкової економіки об’єктивно зумовлює зростання
потреби у страховому захисті всіх суб’єктів ринку. Саме наявність сакої
потреби та реальна можливість її задоволення характеризують ступінь
розвитку економіки тієї чи іншої країни, дають уявлення про рівень
захищеності її юридичних та фізичних осіб.

Початковим моментом на шляху до створення вітчизняного страхового ринку
є факт реальної демонополізації страхової діяльності і, як слідство
цього, достатньо швидкий ріст альтернативних страхових компаній.
Поступово складається економічний простір для діяльності страховиків. В
нашій практиці формуються сотні різних по статусу і формам власності
страхових організацій. З’явились якісно нові види страхування. Однак,
цей процес проходить неоднозначно. Позначається тягар помилок минулого,
відсутність законодавчої бази, яка регулює страхові відносини. Без
обміркованих законодавчих актів, які торкаються порядку організації і
діяльності страховиків, неможливий ніякий ринок. Кожна з сторін повинна
мати можливість судовим шляхом добиватися виконання договору
страхування. Законодавство є основою елономічного порядку в страхуванні.
Держава, за допомогою спеціально уповноважених на те органів повинна
здійснювати управління цим процесом, шляхом прийняття правових норм і
здійснювання нагляду за їхвиконанням.

Реформування всієї системи економічних відносин, соціальні перетворення
та трансформаційні зрушення, що відбуваються в Україні, надають
особливої ваги розв’язанню проблем страхового захисту, спонукають до
пошуку дієвих механізмів акумуляції ресурсів страховиків і
страхувальників та їх ефективного використання під час реалізації
страхової події. Світовий досвід переконує: де створену сучасну систему
страхового захисту, там забезпечується більш високий рівень стабільності
народногосподарського відтворювального процесу, досягається соціальна
злагода, гарантується високий рівень життя населення. Отже, формування
страхового ринку України та забезпечення умов для його надійного
функціонування – проблема надзвичайної ваги і потребує як глибоких
наукових розробок, так і активних практичних дій з боку держави,
суспільства в цілому.

Розвиток суспільства обумовив необхідність переходу до страхового ринку,
функціонування якого спирається на вивчення та використання економічних
законів, в першу чергу закону вартості, закону попиту та пропозиції.
Такий перехід неминучий, тому, що тільки на його основі треба подолати
штучно вузькі рамки використання страхування в економіці, забезпечити
його цивілізований розвиток і інтеграцію на шляху суспільно-економічного
прогресу.

Здійснювати перехід до вітчизняного страхового ринку треба швидко і
рішуче. В різкому та обгрунтованому скороченні строків цього періоду
повинна бути одна з специфічних рис становлення ринкових відносин в
страховій справі нашої країни.

Повноцінний страховий ринок неможливий без конкуренції, яка багато років
трактувалась нашою економічною наукою, виключно як рушійний феномен
капіталістичної системи. Ми закривали очі на те, що конкуренція
позитивно впливає на характер та динаміку господарчого життя, стимулюючи
поновлення та розширення страхових послуг, впровадження в процес
страхування останніх науково-технічних досягнень і
організаційно-управлінських новацій.

За весь період існування Радянської держави страхування, як і вся
економіка, було монополізовано державою. Діяльність страхової системи в
межах Міністерства фінансів була підпорядкована інтересам бюджету,
переважали фіскальні початки в шкоду розвитку страхової справи.
Державою допускались безповоротні примусові вилучення з страхових фондів
великих коштів на покриття бюджетного дефіциту. Страхування
перетворилось в допоміжну галузь державних фінансів.

Сьогодні існує гостра потреба в нетрадиційному підході до висвітлення
питань страхування з позицій ринкової економіки. Цю потребу викликає
міцно затвержені в нашому суспільстві направлення на проведення
радикальних економічних реформ. Необхідність поновлення підходів до
страхової справи очевидна. Головний момент новини в тому, що
організатори страхування повинні бути підготовлені на професійному
рівні. Потрібні єдині методологічні підходи і велика кількість
висококваліфікованих страхових кадрів.

1. Поняття страхової послуги.

а) Необхідність та умови виникнення страхової послуги.

Протягом тривалого часу перед суспільством стоять проблеми відшкодування
втрат, що виникають внаслідок природного стихійного лиха (землетрусу,
пожежі, повені, засухи), або згубних дій, зумовлених людською
діяльністю, суспільними протиріччами. Великої шкоди завдає людині
хвороба, втрата працездатності. З подальшим розвитком суспільних
відносин, ускладненням економічних зв’язків, посиленням взаємозалежності
між різними видами господарювання зростає й необхідність забезпечення
стабільності економічного і соціального розвитку.

Страхування, як економічне явище існує багато століть. З давніх давен у
людей виникла потреба відшкодування збитків. Особливо гостро ця потреба
виявлялась у торговців. І це зрозуміло, адже їх діяльність була особливо
ризиковою, об’єктивно зумовлювалась природними та соціально-етичними
чинниками.

Конкретні приклади щодо таких угод щодо відшкодування втрат від
розбійницьких нападів, крадіжок, інших нещасних випадків у період
просування караванів з товарами, знаходимо у законах вавілонського царя
Хаммурапі, тобто ще за дві тисячі років до нашої ери

Потреба у страховому захисті особливо стає відчутною при здійсненні
морської торгівлі. Розвиток торгівлі об’єктивно зумовлює необхідність, з
одного боку, нагромаджувати певний розмір капіталу, а з іншого – його
надійного захисту. Потреба у великих коштах спонукала купців звертатись
за кредитом. Для отримання кредиту необхідні були гарантії щодо його
вчасного повернення. Отже, і той, хто надавав позику, і той, хто її
отримував, вимушені були страхувати свої капітали.

У період середньовічча в Україні значну роль у торгових зв’язках
відігравали чумаки. Вони купували на Чорному і Азовському морях рибу і
сіль і продавали їх у різних куточках країни, долаючи величезні
відстані. Дуже важкою і небезпечною водночас була у них робота, великим
був і ризик. Нерідко траплялись і напади розбійників. Такі умови
діяльності чумаків спонукали їх до колективноо захисту, спільного
відшкодування збитків. Неписані , але беззастережні щодо виконання,
закони чумацького життя передбачали відшкодування за кошти
артілі втрату вола тому чумакові у якого він загинув.

Як свідчить історичний досвід, саме страхування може значною мірою
забезпечувати економічні можливості для безперервного
відтворювального процесу в народогосподарській діяльності. Економічна
природа страхової послуги виявляється у грошовому відшкодуванні
збитків, що виникли внаслідок непередбачувальних, або
передбачувальних, але невідворотних згубних подій.

б) Функції страхової послуги.

Страхування – певний вид договірних громадсько-правових відносин по
захисту майнових інтересів громадян чи юридичних осіб в разі настання
певних випадків за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати
цими особами страхових відшкодувань або вчення ними страхових взносів.

Має місце схожість страхування з кредитом, особливо при страхуванні
життя, але маються й певні відмінності, які полягають в тому, що кредит
передбачає повернення власнику наданих у тимчасове користування коштів з
певним відсотком, а страхові нагромаджувальні внески – не завжди
передбачають і більш того, навіть за умови повернення їх із процентом,
останній не може бути завідомо фіксованим.

Страхова послуга – товар, який пропонує страхова компанія страхувальнику
за певну плату.

Визначають здебільше три функції страхової послуги:

1. Властива формуванню страхового фонду, який створюється для
відшкодування втрат, що виникають внаслідок реалізації певних страхових
випадків.

2. Спрямована на безпосережнє грошове відшкодування збитків, яке зазнали
страхувальники. Саме через цю функцію найповніше реалізується об’єктивна
потреба у страховому захисті.

3. Зумовлюється специфікою економічних відносин, що виникають між
страхувальником і страховиком. Оскільки страховик бере на себе ризик і
зобов’язується відшкодувати збитки при його настанні, то він економічно
зацікавлений створити умови для обмеження ризику. Щоб досягти цього,
страховик обумовлює дії страхувальника відносно недопущення збільшення
ступеня ризику і намагається сам створити умови для упередження втрат
страхувальника. Страховик також зацікавлений в упорядкуванні
законодавства, чіткому визначенні меж громадської економіко-правової
відповідальності страхувальника

Цим визначається суттєва особливість страхової послуги як самостійної
економічної категорії. Логіка становлення та розвитку процесу страхового
захисту може бути подана схематично.

Схема 1. Система взаємозв’язків між страхувальником

І страховиком. «Страховий ринок України» В.
Базилевич стор. 31

РизикСтраховий ризик

ь Імовірний характер

ь Випадковість

ь Можливість вартісної оцінки ризику та збиткуСтраху-

вальниквідшкодування

Страхо-вик

Потреба у страховому захисті

Страховий інтерес Страхувальник Страховик

Страховий договір6

Страховий фонд

(резерв)

Реалізований ризик

(страхові випадки)

1. Здатність відшкодувати збитки страхувальника, покрити власні поточні
витрати і отримати прибуток.

2. Зобов’язання страховика

3. Страхова відповідальність перед страхувальником

4. Можливість відшкодування збитків та забезпечення майбутніх потреб,
спричинених випадковими подіями, за певну плату.

5. Страхові премії (внески).

6. Зобов’язання страхувальника.

7. Виплата страхових сум (реалізація страхового інтересу).

8. Усвідомлення потреби з вибором засобів її реалізації.

9. Узгодження страхових інтересів страхувальника і страховика.

Страховик вбачає свій економічний інтерес у тому, що за певних обставин
ризик не реалізується, певна подія не відбудеться, і він отримає
сплачену страхувальником премію для власного використання. Економічний
інтерес страховика спонукає цого до пошуку дієвих механізмів обмеження
втрат від можливого настання застрахованого ризику. Цього можна досягти
кількома шляхами:

ь По-перше, стимулювати страхувальника провести необхідні запобіжні
заходи щодо усунення, або обмеження факторів, що породжують ризик.

ь По-друге, страховик прагне розкласти втрати від настання страхового
випадка на найширше коло страхувальників, тому,страховик проводить
активну економічну політику щодо збільшення чисельності страхувальників.
Чим більшою є кількість бажаючих застрахуватись від певного ризику, тим
реальнішою є ймовірність, що з кожним окремим страхувальником певна
страхова подія не відбудеться, отже, і не виникає потреби для страховика
відшкодовувати йому збитки, а сплачена страхувальником страхова премія
може бути використована страховиком на свій розсуд.

Економічний інтерес страхувальника виявляється у тому, що він знає про
імовірність певного ризику, реалізація якого може призвести до небажаних
економічних наслідків. Аби уникнути втрат від ризикових подій чи
зменшити їх економічні наслідки страхувальник погоджується за певну
плату перекласти повністю або частково свій ризик на страховика. Таким
чином, страхувальник свідомо погоджується сплатити страховику певну
частку своїх коштів заради відшкодування втрат при настанні страхового
випадку. Але, якщо страховий ризик не реалізується, страхувальник,
згідно умов договору, втрачає повністю чи частково сплачену страховику
страхову премію.

Таким чином страхувальник економічно зацікавлений сплачувати частину
можливих втрат в сбмін на право отримати відшкодування усього обсягу
страхової суми у разі настання страхового випадку. Страхувальник платить
за гарантію підтримки у скрутних умовах, за впевненість у стабільному
розвитку, за можливість забезпечення безперервності процесу відтворення
господарської діяльності.

2. Особливості реалізації страхової послуги.

а) Маркетинг в реалізації страхових послуг.

Страховий продукт – набір послуг по попередженню і ліквідації наслідків
конкретного переліку подій, які визначені в договорі про страхування,
який надає клієнту компанія. Він включає в себе основні і доповнюючи
послуги. Головний зміст продукту – це відшкодування збитку при настанні
страхового випадку. Воно виявляється в певному наборі страхових послуг.
В простішому виді це може бути виплата грошового відшкодування, однак,
частіш за все її заміщує цілий комплекс послуг, спрямованих на
ліквідацію наслідків страхового випадку. Так, у випадку страхування
квартири, або будинку компанія може відновити пошкоджене майно або з
використанням організацій, або силами своєї ремонтної майстерні. При
цьому юридична служба страховика бере на себе відповідальність по
оформленню документів в міліції, а також, представляє клієнта в ході
адміністративного слідства. Ці послуги є оболонкою і втіленням основного
змісту страхового продукту – ліквідації наслідків страхового випадку.

Крім того, продукт може включати в себе низку додаткових послуг,
безпосередньо не пов’язаних зі страхуванням. Сюди відноситься,
наприклад, включення страахувальника в дисконтну систему, юридичне і
податкове консультування не пов’язане зі страхуванням, допомого при
експлуатації майна, яке страхується ( характерний приклад – включення в
поліс автострахування екстренної технічної допомоги на випадок поломки
автомобіля).

Багато компаній роблять помилку, коли зводять суть свого продукту тільки
до виплати відшкодування при настанні страхового випадку. Кінцевою
послугою страховика по можливості повинна бути не грошова виплата, а
швидка ліквідація наслідків страхового випадку. Це може бути, наприклад
відновлення пошкодженого майна – ремонт будинку або автомобілю. Формула
страхового продукту «послуга за гроші» більш зрозуміла для споживача,
чим формула «гроші за гроші», яка часто використовується компаніями. В
останньому варіанті у страхувальника з’являється питання : а навіщо
страхуватися, якщо можна просто заощадити гроші про всяк випадок? Тоді
як при відновленні майна силами страховика клієнту зрозуміло, що він
платить за гарантію швидкого позбавлнння від проблем при аварії чи
стихійному лисі. Послуга страховика в цьому випадку – надійне
позбавлення від страху, головного болю, впевненість в тому, що компанія
знімає з клієнта вантаж відповідальності за майбутнє, дає надію в
поєднанні з психологічним комфортом.

Реалізація страхових послуг – кінцева мета і сенс існування страхових
компаній. Якщо страхові послуги знаходять збут, тобто укладаються
договори, продаються страхові поліси то це означає, що запропоновані
страховиком страхові продукти мають в очах страхувальника споживну
вартість, конкретну корисність, а також, що існує попит на даний вид
послуг.

Поліси, які представляють собою повноцінний захист від „головного болю”,
є найбільш цінними для споживачів. В цьому криється один із залогов
розвитку страхування – компаніям перш за все, потрібно орієнтуватися на
продаж страхувальнику кінцевої послуги, яка включає в себе весь комплекс
дій, пов’язаних зі швидкою і безболючою для клієнта ліквідацією
наслідків страхового випадку.

Як будь-яка послуга, страховий продукт має певну цінність або якість.
Його можна розкласти на декілька частин.

1. Відповідність страхового покриття страхам і опасінням клієнта. Чим
вище значимість для споживача небезпеки, яка страхується, тим вища
споживча вартість (споживча якість ) продукту.

2. Технічні складники якості. Сюди відносяться

· Широта і повнота страхового покриття (набір ризиків, які страхуються і
страхові суми по ним), а також його відповідність тим ризикам, від яких
хоче захиститися клієнт.

· Перелік основних і додаткових послуг, які входять до страхового
продукту та оцінка їх з точки зору споживача.

3. Якість сервісу. Це поперед всього.

· Своєчасне, швидке і повне виконання дій по укладенню угоди страхування
та по поточному обслуговуванню контракту

· Швидке, повне, обов`язкове та справедливе врегулювання страхових
випадків.

· Ввічливість та пунктуальність персоналу, попередність в
обслуговуванні.

Цей перелік зформован з точки зору споживача, а не страховика.

В нього внесені як властивості самої компанії (наприклад, ввічливості
персоналу або обов’язковість виплати відшкодування).Однак з точки зору
маркетингу такий підхід являється обґрунтованим: споживачу все одно, до
якої категорії відноситься та чи інша властивість страхової послуги.

Треба відмітити, що швидкість і повнота виплат – це прояв надійності
компанії. А така складова якості, як відповідність продукту сподіванням
споживача в частині ризиків, які страхуються відображає значимість
різних небезпек для страхувальників.

Можна відмітити, що в переліку якостей страхового продукту не внесена
його вартість. Як вважається, її краще розглядати поза якості страхової
послуги у вигляді її еквіваленту або протидії. Це дає можливість
оцінювати якість страхового продукту на основі здатності споживача
платити за нього: висока споживча оцінка якості послуги втілюється в
значному обсязі продажу.

Маркетинг як метод управління комерційною діяльністю страхових компаній
і метод дослідження ринку страхових послуг з’явився порівняно недавно.

Західні страхові компанії почали широко використовувати його на початку
60-х років; однак поняття „маркетинг” на ринку страхових послуг стало
більш широким, але до цих пір немає чітких меж його визначення.

Маркетинг може бути визначений як ряд функцій страхової компанії, яка
включає в себе планування, ціноутворення, рекламування, організацію
мережі просування страхових полісів, виходячи з реального і потенційного
попиту на страхові послуги.

Служба маркетингу страхової компанії розглядається як мозковий центр, як
джерело інформації і рекомендацій по багатьох питань поточної і
перспективної діяльності страховика. Центральною фігурою страхового
ринку стає страхувальник, інтересами і потребами якого в страховому
захисті визначається діяльність страховика.

Двома основними функціями маркетингу в страховій компанії є:

1. формування попиту на страхові послуги.

2. задоволення страхових потреб.

Формування попиту – цілеспрямована дія на потенційних покупців з ціллю
підвищення існуючого рівня попиту до бажаного рівня, який наближається
до рівня пропозиції даної компанії.

Задоволення страхових потреб. Реалізація цієї функції за допомогою
високої культури страхового обслуговування є задатком нового попиту на
страхові послуги. Страхові компанії витрачають великі кошти на
вдосконалення організації продажу страхових полісів, поліпшення
обслуговування клієнтів і підтримання іміджу.

Маркетинг страховика спирається на такі основні принципи:

· глибоке вивчення кон’юнктури страхового ринку.

· Сегментація страхового ринку (виділення секторів – особистого і
майнового страхування)

· Гнучке реагування на запроси страхувальників

· Інновація (постійне вдосконалення модифікації, пристосування страхових
продуктів до потреб ринку)

На сьогодні піклування про якість страхового продукту виходить на перший
план. Без достатньо високої споживчої оцінки якостей послуги неможливо
досягти зниження текучості клієнтури – її „фіделізації,” так як
незадоволені страховики не погодяться на продовження полісів.

Висока якість страхової послуги дозволяє страховику перейти до активного
пошуку нових клієнтів як основи для підтримки власної рентабельності до
опори на постійну фіделізовану клієнтуру.

Роль якості страхового продукту в забезпеченні процвітання страхової
компанії можна проілюструвати схемою.

Орієнтація страховика на залучення нової клієнтури (стратегія
„мисливця”)

Укладання нових Забезпечення якості
Оцінка відношення

багаточисельних страхового продукту
ціна – якість як дуже

договорів страхування гарного

Пошук нових Слабка фіделізація

клієнтів Страховик
клієнтури

Підвищення цін Низькі фінансові
Низька дохідність

на страховую результати компанії
клієнтури

продукцию

Орієнтація страховика на фіделізацію клієнтури (стратегія «садівника»)

Укладення нових Забезпечення якості оцінка співвідношення

небагаточисельних Страхового продукту
ціна – якість як дуже

договорів страхування гарного

пошук нових Високая стійкість

клиентів Страховик клієнтури

зниження цін Гарні фінансові
Висока дохідність

на страхову результати компанії клиєнтури

продукцію

Основні зусилля страховика

Допоміжні зусилля страховика

Рис.1. Місто політики якості страхового продукту в забезпеченні
доходності і стійкості страхової компанії.

Визначення ринку страхових послуг – найбільш важливий момент
дослідження. Задача вивчення ринку в виявленні місць, де є попит на
страхові послуги, якою є мотивація страхових інтересів і наскільки вже
задоволений цей попит компаніями-конкурентами.

Аналіз і прогнозування кон’юнктури страхового ринку є його другою
важливою метою і завданням. Кон’юнктура страхового ринку – сукупність
факторів і умов, в їх взаємному зв’язку і даючих уяву про страховий
ринок на даний момент часу.

Вивчення потенційних можливостей страхових компаній-конкурентів на
даному страховому ринку проводиться з метою виявлення умов конкуренції і
створення ділової стратегії поведінки на ринку.

На основі аналізу величини незадоволеного попиту на страхові послуги по
об’ємам і і видам послуг, а також своїх технічних і фінансових
можливостей страхова компанія розробляє план ділової стратегії по
засвоєнню страхового ринку що вивчається, визначаються конкретні строки,
здійснюється контроль за його виконанням, вносяться виправлення в ході
практичної реалізації.

Характеризуючи практичний маркетинг страхової компанії, слід звернути
особливу увагу на роль реклами в реалізації страхових послуг. Без
цілеспрямованої і наполегливої реклами у страховому ринку обійтися дуже
важко.

Реклама – це платне, спрямоване на певну категорію потенційних покупців
повідомлення, що здійснюється через засоби масової інформації, чи
будь-яким іншим способом публічного звертання і агітує на користь
певного товару, в даному випадку страхової послуги.

До страхової реклами пред’являються наступні оснвні вимоги:

· Правдивість

· Конкретність

· Адресність

· Плановість

Для будь-якої страхової компанії реклама є обов’язковою передпосилкою
для здійснення акту укладення договору страхування, хоча вплив на
потенційного страхувальника здійснюється як до здійснення цього акту,
так і після неї.

Всі рекламно-інформаційні заходи націлені на досягнення двох основних
задач: представлення страхової компанії народу і створення іміджу
страховика.

Основними принципами реклами є:

1. Принцип вивчення компанії споживачем. Потенційні страхувальники
повинні як мінімум знати про компанію наступне: що, як, коли можна.

2. цілеспрямованість. Повинна бути простою по формі і змісту і
підкреслювати головне.

3. повторення.

Факторами, які визначають прийняття рішення про страхування є , з одного
боку, висока оцінка ризику, який страхується (чуттєвість до ризику),
якість страхового продукту, а, з іншого боку, його ціна. Якщо споживач
бажає убезпечити власне майно він приймає рішення про страхування, а
потім вибирає відповідний страховий продукт і компанію, яка його надає.
Набір факторів, по яким проводиться оцінка якості страхової послуги, а
також їх значущість , можна визначити як і інші характеристики ринку ,
шляхом соціологічних досліджень. Значущість якостей страхового продукту
для страхувальників – фізичних і юридичних осіб – за результатами
соціологічних досліджень :

Таблиця 1.

Значущість якостей страхового продукту для населення

ЯкостіДоля респондентів, які вважають фактор важливимнадійність
СК76,2%Зрозумілість умов страхування14,7%Якість
обслуговування8,0%асортимент страхових послуг7,1%известність
СК6,5%бесплатні консультації3,1%Близькість СК до місця проживання
страхувальника2,6%Якість реклами1,0%

б) Інфраструктура страхового ринку. Страхові агенти і брокери, їх
функції.

Системи продажу страхового продукту.

Просуванням страхових послуг від страховика до страхувальника займаються
страхові агенти і брокери.

Страховими агентами можуть бути фізичні, або юридичні особи, що діють
від імені та за дорученням страховика. Страхові агенти беруть на себе
частину обов’язків страховика. Через них страховик може здійснювати
укладання договорів страхування, має можливість отримувати страхові
платежі. Також забезпечують надання страхового відшкодування у разі
настання страхового випадку. Страхові агенти на страховому тинку
представляють інтереси страховика, діють від його імені та за його
дорученням.

Агент може виконувати:

· підготовку договорів

· укладення договорів

· обслуговування доворів

· оформлення документів для виплати відшкодування

· виплати страхових сум і відшкодувань

Робота в якості страхового агента потребує від кандидата не тільки знань
в області страхування, але і психології людей. Критеріями професійного
відбору слугують наступні показники:

· комунікаційність

· зовнішня привабливість

· швидкість реагування

· рівень культури, як мінімум – середня освіта

· фінансовий стан кандидата (відсутність претензій з боку податкової
служби)

Страховими агентами – юридичними особами можуть бути: бюро брачних
знайомств, туристичні агенції, юридичні консультації і нотаріальні
контори. Сукупність юридичних осіб, які виступають як страхові агенти,
створює альтернативну мережу розповсюдження даного страховика.

На страховому ринку є різноманітність видів виплат за посередницьку
діяльність:

Провізія – плата страховому агенту за посередницьку діяльність та за
укладені зі страхувальником договори страхування.

Додаткові виплати – складаються із виплати страховиком коштів,
спрямованих на забезпечення необхідних умов для виконання страховими
агентами своїх функцій.

Компенсації – кошти, що надає страховик своєму страх агенту у разі
припинення дії контракту чи виходу останнього на пенсію.

По формам взаємозв’язку страховика зі страховими компаніями прийнято
розрізняти безпосередній зв’язок та систему генералних страхових
агентів.

Безпосередній зв’язок – найбільш проста форма, яка спирається на
контракти та генеральні згоди.

Система генеральних страхових агентів – найбільш зрілий тип відносин.
Створюється по територіально-адміністративному признаку.

Генеральний страховий агент, діючий безпосередньо від імені і по
дорученню страховика, приймає на роботу страхових агентів, проводить їх
інструктаж і визначає зону обслуговування.

Таким чином, вертикальний рівень організації системи продаж страхових
полісів має вид ланцюга : генеральний страховий агент – страховий агент
– субагент.

Перевага системи генеральних страхових агентств в їх мобільності та
гнучкості. Відпадає необхідність мати великий штат працівників. Робота
будується на контрактній основі з залученням експертів і спеціалістів
для оцінки ризиків.

Продовжуючи аналіз діяльності посередників на страховому ринку,
необхідно визначити, що до посередників відносяться не лише агенти, а й
страхові брокери. Страховими брокерами можуть бути фізичні або юридичні
особи, які зареєстровані і діють на страховому ринку від свого імені та
на підставі доручень страхувальника або страховика.

Його діяльність спрямована на задоволення потреби страхувальника у
страховому захисті або задоволення потреби страховика у збільшенні
обсягу страхових премій, сприяння зростанню чисельності страхувальників,
саме серед яких і розкладається ризик страховика.

Згідно з Положенням про порядок провадження діяльності страховими
посередниками, брокер зобов’язаний: “забезпечувати укладання договору
договору страхування на найвигідніших умовах для страхувальника,
відповідно до брокерської угоди із страховиком, який має стійке
фінансове становище: володіти інформацією, необхідною для укладання
договору страхування на вигідних умовах для страхувальника.

Страховий брокер на страховому ринку діє у певних межах. „Страховий
брокер не може проводити інші види діяльності, в тому числі
посередницької, крім посередницької на страховому ринку.

Страховий брокер на відміну від страхового агента, у своїй діяльності
має суттєво більше варіантів свободи, оскільки він є незалежним як від
страховика так і від страхувальника.

В функції брокера входить визначення оптимальних умов страхування для
клієнта. При настанні страхового випадку брокер виступає як консультант
страхувальника і допомога в отриманні страхової суми або страхового
відшкодування.

Страхові брокери із числа фізичних осіб не можуть по дорученню
страховика і за його рахунок проводити страхові виплати, а також
інкасування страхових взносів. Такі дії можуть виконувати страхові
брокери тільки із юридичних осіб і при наявності страхової угоди.
Страхові посередники знаходяться ближче до страховикам і оперативніше
реагують на зміни ринкової кон’юнктури страхових послуг. Це дозволяє
страховику запропонувати такі види страхування, які користуються
найбільшим попитом на ринку.

Використання посередників в страхуванні дозволяє страховику підвищити
свою конкурентноздатність, так як дає можливість користуватися джерелом
інформації про те, чого хотять страхувальники, як вони приймають види
страхування, які пропонуються посередниками. Сам процес продажу
страхових полісів носить назву аквізиції, а посередники, які виконують
ці функції, називаються аквізиторами.

Продаж страхових полісів через посередників є провідними в системі
організації укладання договорів страхування. Чим ширше мережа
посередників. Тим більше потенційних страхувальників дізнаються про дану
страхову компанію і зможуть скористатися її послугами.

В Україні існує нестача посередників, професійних брокерів, котрі
виражали б інтереси клієнта і шукали йому по об’єктивним ознакам кращу
страхову компанію.

Мало також агентів, які б професійно прдавали страховий продукт. Крім
того, виникла необхідність в професійному регуляторі. Ми відрізняємося
від западного ринку тим, що у нас не сформована потреба в страхових
послугах. Це психологія помножена на неплатоспроможність населення.

Але розвиток страхового ринку спричиняє не тільки збагачення форм
діяльності посередницьких структур, а й вимагає активної дії страховиків
у безпосередньому просуванні страхових продуктів до страхувальника,
тобто страховик інколи прагне працювати із страхувальником без участі
посередників.

3. Стан страхового бізнесу в Україні.

а) Реалізація страхових послуг в Україні на сьогоднішній день.

Становлення України, як самостійної, незалежної і демократичної держави,
не могло не зумовити створення і розвиток страхового ринку. Процес
демонополізації економіки, який захватив усі ланки народного
господарства, відразу ж відобразився на такій сфері громадсько-правових
відносин, як страхування. Усунення монополії держави при вирішенні
правових і економічних питань розвитку страхової справи і поява
недержавних страхових компаній зумовили формування страхового ринку
України на ринковій основі. Кінець 90-х років ХХ століття
характеризувався збільшенням валових показників страхових платежів,
прирістом кількості страховиків і їх спеціалізацією по видам
страхування. Розвитком перестрахових операцій як на внутрішньому
(національному), так і на зовнішньому (світовому) ринку.

Таблиця 2. Динаміка розвитку страхового ринку України.

Показники по

Рокам, тис.грн19941995199619971998199920002001Страхові
премії144180244360317811408401789159116412621360003030507Страхові
виплати95414144272147311129182177845360919407000424205Рівень виплат,
%6659463223311914Страхові
резерви4933965216926811598384476925370419590001185156Перестрахування
–3829555450630602385314511699180001429427Кількість

страховиків616655700241233254263328

Розвиток страхового ринку України за останні вісім років знаходилось в
умовах розвитку економічної діяльності, зниження темпів падіння
виробництва. Це не могло не відобразитися на його розвитку, і він
розвивався достатньо швидко.

Намітилися такі тенденції:

· Темпи приросту страхових платежів продовжують попереджувати темпи
приросту страхових виплат

· Поетапно збільшуються обсяги страхових резервів

· Намітилася тенденція значного збільшення сплачених уставних фондів, що
свідчить про схильності до інвестування страхового ринку, як сфери, яка
динамічно розвивається.

Державна політика розвитку страхового ринку України супроводжувалась
покращенням нормативно-правового забезпечення, збільшенням кількості
страховиків, розвитком нових видів страхування і підвищенням надійності
роботи страхових компаній і посередників, що знайшло підтвердження в
прийнятті органами державної влади нових нормативно-правових актів і
внесення змін до існуючих. Вперше на тривалий строк Постановою Кабінету
Міністрів України від 2 лютого 2001 року №98 затверджена Програма
розвитку страхового ринку України на період 2001-2004 років, яка
попередила основні напрямки розвитку страхового ринку по створенню
привабливого і доступного для страхувальників ринку страхових послуг.
Важливим етапом розвитку страхування стало прийняття в 2001 році Законів
України „Про страхування” і „Про фінансові послуги і державне
регулювання ринків фінансових послуг”.

По експертним оцінкам, сьогодні в Україні застраховані лише 10% ризиків,
тоді як в більшості країн цей показник становить 90-95%. Доля страхового
ринку України в спільноєвропейському обсязі страхових послуг становить
лише 0,05% — при тому, що в Україні проживає 7% населення Європи.

Доля страхового ринку в 2001 році становила лише 1,5% ВВП, при цьому для
розвинених країн аналогічний показник становить 8-12%.

Однак, якщо розглянути розвиток страхування за останні 5 років, то
побачимо дещо інші результати.

Діаграма 1. Динаміка розвитку страхування в дол. США

picscalex1000100090000032534000009001610000000001610000026060f002220574d
464301000000000001006552000000000300000000200000a4220000a442000001000000
6c0000001200000014000000b2010000a1010000000000000000000033360000bc340000
20454d4600000100a4420000790300000500000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000110c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400100
0c00000000000000244001000c00000000000000214007000c0000000000000030400200
10000000040000000000803f044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000520000007001000001000000f0ffffff00000000
0000000000000000bc020000000000cc0000002241007200690061006c00200043007900
720000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000060000000600000002000fcff1f00200000000027
cc0701029cf6120028a400302cf9120060f6120000000000130000006476000800000000
0300000000000000c0261e301f36f47794f612006019013038261e3004271e300c000000
fc79850060f8120015fd0430c0261e3090768500000000002cf912000f00000000000030
fc79850034fa120034fa120004000000fc798500c87f850040f71200ca030130ac038f01
0000000005000000bc012801000000003a72e17760f712000000c4460000000000030000
24f712007762013060f712000000c44600000000b15cf4771c070a1a5c00000090f71200
907b850074f71200609d04301c070a1a6476000800000000250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000bc010000b001000025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000bc010000b001000027000000180000000200000000000000c0c0c000
00000000250000000c00000002000000250000000c00000008000080190000000c000000
c0c0c000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000000
5e0000001d0000001601000067010000050000005e001d0016011d00160167015e006701
5e001d00260000001c000000030000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000190000000c000000
c0c0c000180000000c000000000000001e000000180000005d0000001800000017010000
6c0100001d00000018000000210100002c000000b3010000580100001b00000010000000
5e00000038010000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d00000012000000
0c00000001000000360000001000000016010000380100001b000000100000005e000000
09010000360000001000000016010000090100001b000000100000005e000000da000000
360000001000000016010000da0000001b000000100000005e000000aa00000036000000
1000000016010000aa0000001b000000100000005e0000007b0000003600000010000000
160100007b0000001b000000100000005e0000004c000000360000001000000016010000
4c0000001b000000100000005e0000001d0000003600000010000000160100001d000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000002000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000bc010000b00100001d000000
18000000210100002c000000b301000058010000260000001c0000000400000000000000
010000000000000080808000250000000c00000004000000280000000c00000003000000
1b000000100000005e0000001d000000140000000c0000000d000000120000000c000000
010000003600000010000000160100001d00000036000000100000001601000067010000
36000000100000005e0000006701000036000000100000005e0000001d00000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
02000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000bc010000b0010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000
250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000000400000004000000b8010000ac010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000200000025000000
0c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000005d0000001c0000001801000069010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c000000
04000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
5d0000001a0000001901000068010000260000001c000000030000000000000001000000
0000000000000000250000000c00000003000000280000000c0000000400000027000000
1800000004000000000000009999ff0000000000250000000c0000000400000028000000
0c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c0000009999ff0014000000
0c0000000d000000120000000c0000000200000056000000300000006500000053010000
700000006701000005000000650053017000530170006701650067016500530156000000
300000008a000000510100009500000067010000050000008a0051019500510195006701
8a0067018a0051015600000030000000af00000052010000ba0000006701000005000000
af005201ba005201ba006701af006701af0052015600000030000000d300000042010000
de0000006701000005000000d3004201de004201de006701d3006701d300420156000000
30000000f800000031010000030100006701000005000000f80031010301310103016701
f8006701f800310127000000180000000200000000000000993366000000000025000000
0c00000002000000280000000c00000004000000190000000c0000009933660056000000
3000000070000000550100007b0000006701000005000000700055017b0055017b006701
700067017000550156000000300000009500000054010000a00000006701000005000000
95005401a0005401a000670195006701950054015600000030000000ba00000055010000
c40000006701000005000000ba005501c4005501c4006701ba006701ba00550156000000
30000000de0000004a010000e90000006701000005000000de004a01e9004a01e9006701
de006701de004a01560000003000000003010000340100000e0100006701000005000000
030134010e0134010e0167010301670103013401250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c000000
03000000190000000c00000099336600180000000c000000ffffff001e00000018000000
5d0000001c0000001801000069010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000
190000000c00000099336600180000000c000000ffffff001e0000001800000000000000
00000000bc010000b0010000260000001c00000004000000000000000100000000000000
00000000250000000c00000004000000280000000c000000030000001b00000010000000
5e0000001d000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d00000012000000
0c0000000100000036000000100000005e000000670100001b0000001000000059000000
6701000036000000100000005e000000670100001b000000100000005900000038010000
36000000100000005e000000380100001b00000010000000590000000901000036000000
100000005e000000090100001b0000001000000059000000da0000003600000010000000
5e000000da0000001b0000001000000059000000aa00000036000000100000005e000000
aa0000001b00000010000000590000007b00000036000000100000005e0000007b000000
1b00000010000000590000004c00000036000000100000005e0000004c0000001b000000
10000000590000001d00000036000000100000005e0000001d0000001b00000010000000
5e00000067010000360000001000000016010000670100001b000000100000005e000000
6c01000036000000100000005e000000670100001b00000010000000830000006c010000
360000001000000083000000670100001b00000010000000a80000006c01000036000000
10000000a8000000670100001b00000010000000cc0000006c0100003600000010000000
cc000000670100001b00000010000000f10000006c0100003600000010000000f1000000
670100001b00000010000000160100006c01000036000000100000001601000067010000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000002000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000ffffff001e000000180000000400000004000000b8010000ac01000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
02000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
ffffff001e000000180000005a000000190000001b0100006f010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000
250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff00
1e000000180000005a000000190000001b0100006c010000250000000c00000005000080
280000000c00000002000000260000001c00000002000000000000000100000000000000
ffff0000250000000c00000002000000280000000c000000040000001b00000010000000
7000000040010000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000036000000
10000000950000001d0100003600000010000000ba000000f90000003600000010000000
df0000009e000000360000001000000004010000490000001b0000001000000070000000
4001000027000000180000000400000000000000ffff000000000000250000000c000000
04000000180000000c00000000000000190000000c000000ffff0000120000000c000000
02000000560000002c0000006d0000003d01000073000000430100000400000070003d01
730043016d00430170003d01250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000004000000250000000c0000000200000019000000
0c000000ffff0000180000000c000000000000001e000000180000005a00000019000000
1b0100006c0100001b00000010000000950000001d010000140000000c0000000d000000
120000000c00000002000000560000002c000000920000001a0100009800000020010000
0400000095001a01980020019200200195001a01250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c000000
02000000190000000c000000ffff0000180000000c000000000000001e00000018000000
5a000000190000001b0100006c0100001b00000010000000ba000000f900000014000000
0c0000000d000000120000000c00000002000000560000002c000000b7000000f6000000
bd000000fc00000004000000ba00f600bd00fc00b700fc00ba00f600250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000
250000000c00000002000000190000000c000000ffff0000180000000c00000000000000
1e000000180000005a000000190000001b0100006c0100001b00000010000000df000000
9e000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000002c000000
dc0000009b000000e2000000a100000004000000df009b00e200a100dc00a100df009b00
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000ffff000018000000
0c000000000000001e000000180000005a000000190000001b0100006c0100001b000000
100000000401000049000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
560000002c0000000101000046000000070100004c000000040000000401460007014c00
01014c0004014600250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000
ffff0000180000000c000000000000001e000000180000005a000000190000001b010000
6c010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000ffff0000
180000000c000000000000001e000000180000005a000000190000001b0100006f010000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000ffff000018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000bc010000b001000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
04000000250000000c00000002000000190000000c000000ffff0000180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000bc010000b0010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000
250000000c00000002000000190000000c000000ffff0000180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000bc010000b0010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000400000025000000
0c00000002000000190000000c000000ffff0000180000000c000000000000001e000000
18000000ffffffffffffffffbd010000b1010000190000000c000000ffffff0014000000
0c0000000d000000120000000c000000010000005400000054000000480000005e010000
5000000070010000010000000000fa410000fa41480000005e010000010000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000300000000900000054000000
700000001b0000002f0100005000000041010000010000000000fa410000fa411b000000
2f010000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000
350030003000300030003000090000000900000009000000090000000900000009000000
540000007800000012000000000100005000000012010000010000000000fa410000fa41
1200000000010000070000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
5c0000003100300030003000300030003000000009000000090000000900000009000000
090000000900000009000000540000007800000012000000d100000050000000e3000000
010000000000fa410000fa4112000000d1000000070000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff5c0000003100350030003000300030003000000009000000
090000000900000009000000090000000900000009000000540000007800000012000000
a100000050000000b3000000010000000000fa410000fa4112000000a100000007000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c0000003200300030003000
300030003000000009000000090000000900000009000000090000000900000009000000
540000007800000012000000720000005000000084000000010000000000fa410000fa41
1200000072000000070000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
5c0000003200350030003000300030003000000009000000090000000900000009000000
090000000900000009000000540000007800000012000000430000005000000055000000
010000000000fa410000fa41120000001610000026060f002220574d4643010000000000
01000000000000000300000000200000a4020000a442000043000000070000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff5c000000330030003000300030003000
300000000900000009000000090000000900000009000000090000000900000054000000
7800000012000000140000005000000026000000010000000000fa410000fa4112000000
14000000070000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c000000
330035003000300030003000300000000900000009000000090000000900000009000000
0900000009000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000bc010000
b0010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e00000018000000ffffffffffffffffbd010000b1010000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000004000000250000000c0000000200000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000004100000070010000
71000000a2010000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000052000000
7001000003000000f0ffffff00000000c2010000c2010000bc020000000000cc00100022
41007200690061006c002000430079007200000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000d8300a07217c
2500000070ee1400fce012001e070000aff3f477010000000a07217cffff0000f4f4f477
0a07217c01000000211af4770100000021008a0100000a0078091600acf5f4770d000000
0a07217cffff000021000000781ef4770100000021008a0121008a01afe704300a07217c
00000a0000000000050000000000120054e31200df05013005070102bef7120004000000
34e1120090768500240000001300000060e112000207013005070102bef7120004000000
c08c85000000120015fd0430107685000100000005070102f8db14002080f777f4640930
b15cf4771e070a0c5c00000074e2120000000000d8e11200609d04301e070a0c64760008
00000000250000000c000000030000005400000064000000430000007401000070000000
a1010000010000000000fa410000fa414500000090010000040000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5400000031003900390037000900000009000000
0900000009000000250000000c00000001000000280000000c0000000300000025000000
0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c000000
02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
ffffffffffffffffbd010000b1010000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000
250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e00000018000000660000007001000096000000a2010000140000000c0000000d000000
120000000c00000001000000520000007001000003000000f0ffffff00000000c2010000
c2010000bc020000000000cc0010002241007200690061006c0020004300790072000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000001400589314002500000070ee1400fce012001e070000aff3f477
010000000a07217cffff0000f4f4f4770a07217c01000000211af4770100000021008a01
00000a0078091600acf5f4770d0000000a07217cffff000021000000781ef47701000000
21008a0121008a01afe704300a07217c00000a0000000000050000000000120054e31200
df05013005070102bef712000400000034e1120090768500240000001300000060e11200
0207013005070102bef7120004000000c08c85000000120015fd04301076850001000000
05070102f8db14002080f777f4640930b15cf4771e070a0c5c00000074e2120000000000
d8e11200609d04301e070a0c6476000800000000250000000c0000000300000054000000
64000000680000007401000095000000a1010000010000000000fa410000fa416a000000
90010000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000
310039003900380009000000090000000900000009000000250000000c00000001000000
280000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e00000018000000ffffffffffffffffbd010000b101000025000000
0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000008b00000070010000bb000000
a2010000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005200000070010000
03000000f0ffffff00000000c2010000c2010000bc020000000000cc0010002241007200
690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000014005893140025000000
70ee1400fce012001e070000aff3f477010000000a07217cffff0000f4f4f4770a07217c
01000000211af4770100000021008a0100000a0078091600acf5f4770d0000000a07217c
ffff000021000000781ef4770100000021008a0121008a01afe704300a07217c00000a00
00000000050000000000120054e31200df05013005070102bef712000400000034e11200
90768500240000001300000060e112000207013005070102bef7120004000000c08c8500
0000120015fd0430107685000100000005070102f8db14002080f777f4640930b15cf477
1e070a0c5c00000074e2120000000000d8e11200609d04301e070a0c6476000800000000
250000000c0000000300000054000000640000008d00000074010000ba000000a1010000
010000000000fa410000fa418f00000090010000040000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff540000003100390039003900090000000900000009000000
09000000250000000c00000001000000280000000c00000003000000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000ffffffff
ffffffffbd010000b1010000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000400000025000000
0c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
18000000b000000070010000e0000000a2010000140000000c0000000d00000012000000
0c00000001000000520000007001000003000000f0ffffff00000000c2010000c2010000
bc020000000000cc0010002241007200690061006c002000430079007200000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000001400589314002500000070ee1400fce012001e070000aff3f47701000000
0a07217cffff0000f4f4f4770a07217c01000000211af4770100000021008a0100000a00
78091600acf5f4770d0000000a07217cffff000021000000781ef4770100000021008a01
21008a01afe704300a07217c00000a0000000000050000000000120054e31200df050130
05070102bef712000400000034e1120090768500240000001300000060e1120002070130
05070102bef7120004000000c08c85000000120015fd0430107685000100000005070102
f8db14002080f777f4640930b15cf4771e070a0c5c00000074e2120000000000d8e11200
609d04301e070a0c6476000800000000250000000c000000030000005400000064000000
b200000074010000df000000a1010000010000000000fa410000fa41b400000090010000
040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003000
3000300009000000090000000900000009000000250000000c0000000100000028000000
0c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
04000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e00000018000000ffffffffffffffffbd010000b1010000250000000c000000
0d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000
01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000
250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e00000018000000d50000007001000005010000a2010000
140000000c0000000d000000120000000c00000001000000520000007001000003000000
f0ffffff00000000c2010000c2010000bc020000000000cc001000224100720069006100
6c0020004300790072000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000001400589314002500000070ee1400
fce012001e070000aff3f477010000000a07217cffff0000f4f4f4770a07217c01000000
211af4770100000021008a0100000a0078091600acf5f4770d0000000a07217cffff0000
21000000781ef4770100000021008a0121008a01afe704300a07217c00000a0000000000
050000000000120054e31200df05013005070102bef712000400000034e1120090768500
240000001300000060e112000207013005070102bef7120004000000c08c850000001200
15fd0430107685000100000005070102f8db14002080f777f4640930b15cf4771e070a0c
5c00000074e2120000000000d8e11200609d04301e070a0c647600080000000025000000
0c000000030000005400000064000000d70000007401000004010000a101000001000000
0000fa410000fa41d900000090010000040000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff54000000320030003000310009000000090000000900000009000000
250000000c00000001000000280000000c00000003000000250000000c0000000d000080
250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000004000000250000000c0000000200000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000ffffffffffffffff
bd010000b1010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000bc010000
b0010000260000001c000000030000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000003000000280000000c00000002000000250000000c0000000500008028000000
0c00000004000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
18000000210100002c000000b201000058010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000005000080250000000c000000
03000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
210100002c000000b301000058010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000250000000c00000005000080250000000c00000003000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000021010000
2c000000b301000058010000260000001c00000004000000000000000100000000000000
00000000250000000c00000004000000280000000c000000030000002700000018000000
03000000000000009999ff0000000000250000000c00000003000000180000000c000000
ffffff00190000000c0000009999ff00140000000c0000000d000000120000000c000000
020000002b000000180000002701000035000000410100003e000000180000000c000000
00000000190000000c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c000000
18000000540000007c00000046010000300000008a01000042000000010000000000fa41
0000fa41460100003f000000080000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5c000000410442044004300445043e043204560409000000080000000a000000
09000000090000000a0000000a00000004000000160000000c0000000000000016000000
0c0000001800000054000000840000004601000043000000910100005500000001000000
0000fa410000fa414601000052000000090000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff600000003f043b04300442043504360456042000320400000a000000
0a0000000900000008000000090000000c00000004000000040000000a00000016000000
0c00000000000000160000000c00000018000000540000007c0000004601000056000000
9201000068000000010000000000fa410000fa414601000065000000080000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff5c00000034043e043b042e0020002104
280410040a0000000a0000000a00000004000000040000000c000000100000000b000000
160000000c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000003000000250000000c0000000400000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000210100002c000000
b301000058010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000210100002c000000b3010000
58010000260000001c000000020000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000002000000280000000c0000000400000027000000180000000400000000000000
9933660000000000250000000c00000004000000280000000c0000000300000018000000
0c000000ffffff00190000000c00000099336600140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b00000018000000270100009900000041010000a200000018000000
0c00000000000000190000000c000000ffffff00120000000c0000000100000016000000
0c00000018000000540000007c00000046010000940000008d010000a600000001000000
0000fa410000fa4146010000a3000000080000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff5c000000210442044004300445043e04320456040c00000008000000
0a00000009000000090000000a0000000a00000004000000160000000c00000000000000
160000000c00000018000000540000008400000046010000a70000008f010000b9000000
010000000000fa410000fa4146010000b6000000090000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff600000003f043b0430044204350436045604200037040000
0a0000000a0000000900000008000000090000000c000000040000000400000008000000
160000000c00000000000000160000000c00000018000000540000007800000046010000
ba00000084010000cc000000010000000000fa410000fa4146010000c900000007000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c0000003e0431043b045604
3a043e043c0400000a0000000a0000000a00000004000000080000000a0000000b000000
160000000c00000000000000160000000c00000018000000540000009c00000046010000
cd000000ac010000df000000010000000000fa410000fa4146010000dc0000000d000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6800000056043d0444043b04
4f04460456045704200034043e043b042e000000040000000a0000000e0000000a000000
090000000a0000000400000004000000040000000a0000000a0000000a00000004000000
160000000c00000000000000160000000c00000018000000540000006000000046010000
e00000006c010000f2000000010000000000fa410000fa4146010000ef00000003000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000002104280410040000
0c000000100000000b000000160000000c00000000000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000400000025000000
0c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
18000000210100002c000000b301000058010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c000000
02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
210100002c000000b301000058010000260000001c000000030000000000000001000000
00000000ffff0000250000000c00000003000000280000000c000000020000001b000000
100000002701000002010000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000
360000001000000042010000020100001b00000010000000340100000201000027000000
180000000200000000000000ffff000000000000250000000c0000000200000028000000
0c00000004000000190000000c000000ffff0000120000000c0000000200000056000000
2c00000031010000ff0000003701000005010000040000003401ff003701050131010501
3401ff00190000000c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c000000
18000000540000007c00000046010000f80000008d0100000a010000010000000000fa41
0000fa414601000007010000080000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff5c000000210442044004300445043e04320456040c000000080000000a000000
09000000090000000a0000000a00000004000000160000000c0000000000000016000000
0c000000180000005400000094000000460100000b010000a60100001d01000001000000
0000fa410000fa41460100001a0100000c0000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff640000003f043b043004420435043604560420004204380441042e00
0a0000000a0000000900000008000000090000000c000000040000000400000008000000
0a0000000900000004000000160000000c00000000000000160000000c00000018000000
54000000640000006801000026060f00c602574d46430100000000000100000000000000
03000000a402000000000000a4420000460100001e010000660100003001000001000000
0000fa410000fa41460100002d010000040000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff54000000130440043d042e00090000000a0000000a00000004000000
160000000c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000250000000c00000002000000250000000c0000000300000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000210100002c000000
b301000058010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
01000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000bc010000
b0010000250000000c00000004000080280000000c00000002000000250000000c000000
07000080280000000c00000003000000250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff0900000010000000bc010000b00100002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a00000010000000
00000000000000002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
00000000220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a400000
24000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800000008046000000
1c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000
10000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02b001bc01
05000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200
030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e000500
00000102ffffff00050000000902000000001c000000fb02f0ff000000000000bc020000
00cc00000022417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000000
0000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01
0100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d0101000400
00002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01
0000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d0100000400
00002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01
0100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d0101000400
00002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01
0000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d0100000400
00002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01
0100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d0101000400
00002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01
0000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d0100000400
00002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01
0100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d0101000400
00002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01
0000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d0100000400
00002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01
0100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d0101000400
00002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01
0000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604b001bc010000
0000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604b001bc010000
000007000000fc020000c0c0c0000000040000002d01020008000000fa02050000000000
ffffff00040000002d010300050000000102c0c0c0000400000004010d00040000000201
02000e000000240305005e001d0016011d00160167015e0067015e001d0008000000fa02
00000100000000000000040000002d01040008000000fa02000000000000000000000400
00002d01050007000000fc020000ffffff000000040000002d010600040000002d010100
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010200040000002d01
0400050000000102c0c0c00005000000090200000000040000002c010000070000001604
6c01170118005d00040000002c0100000700000016046c01170118005d00050000001402
38015e00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010100050000001302
3801160105000000140209015e0005000000130209011601050000001402da005e000500
00001302da001601050000001402aa005e00050000001302aa0016010500000014027b00
5e000500000013027b0016010500000014024c005e000500000013024c00160105000000
14021d005e000500000013021d001601040000002d010500040000002d01060004000000
2d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0102000400
00002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604b001bc0100000000040000002c010000070000001604b001bc01000000000700
000015045801b3012c00210108000000fa0200000100000080808000040000002d010700
04000000f00104000500000014021d005e000400000004010d0004000000020101000500
000013021d0016010500000013026701160105000000130267015e000500000013021d00
5e00040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010200040000002d010700050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604b001bc01000000000400
00002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010200040000002d010700050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c010000070000001604ac01b80104000400040000002d01
0500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010200040000002d010700050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002c010000070000001604690118011c005d00040000002d0105000400
00002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010200040000002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c010000070000001604680119011a005d0008000000fa020000010000000000
0000040000002d01040004000000f001070007000000fc0200009999ff00000004000000
2d01070004000000f0010200050000000902ffffff000500000001029999ff0004000000
04010d0004000000020102000e0000002403050065005301700053017000670165006701
650053010e000000240305008a00510195005101950067018a0067018a0051010e000000
24030500af005201ba005201ba006701af006701af0052010e00000024030500d3004201
de004201de006701d3006701d30042010e00000024030500f80031010301310103016701
f8006701f800310107000000fc020000993366000000040000002d01020004000000f001
0700050000000102993366000e00000024030500700055017b0055017b00670170006701
700055010e0000002403050095005401a0005401a000670195006701950054010e000000
24030500ba005501c4005501c4006701ba006701ba0055010e00000024030500de004a01
e9004a01e9006701de006701de004a010e00000024030500030134010e0134010e016701
0301670103013401040000002d010500040000002d010600040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010200040000002d0104000500
0000010299336600050000000902ffffff00040000002c01000007000000160469011801
1c005d00040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010200040000002d010400050000000102
99336600050000000902ffffff00040000002c010000070000001604b001bc0100000000
08000000fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f001040005000000
14021d005e00050000000102ffffff000400000004010d00040000000201010005000000
130267015e000500000014026701590005000000130267015e0005000000140238015900
05000000130238015e000500000014020901590005000000130209015e00050000001402
da005900050000001302da005e00050000001402aa005900050000001302aa005e000500
000014027b0059000500000013027b005e000500000014024c0059000500000013024c00
5e000500000014021d0059000500000013021d005e0005000000140267015e0005000000
1302670116010500000014026c015e0005000000130267015e000500000014026c018300
050000001302670183000500000014026c01a8000500000013026701a800050000001402
6c01cc000500000013026701cc000500000014026c01f1000500000013026701f1000500
000014026c01160105000000130267011601040000002d010500040000002d0106000400
00002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010200
040000002d010700050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c010000
070000001604ac01b80104000400040000002d010500040000002d010600040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01020004000000
2d010700050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c01000007000000
16046f011b0119005a00040000002d010500040000002d010600040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010200040000002d010700
050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c0100000700000016046c01
1b0119005a0007000000fc020100000000000000040000002d01040004000000f0010200
08000000fa02000001000000ffff0000040000002d01020004000000f001070005000000
1402400170000400000004010d0004000000020101000500000013021d01950005000000
1302f900ba000500000013029e00df000500000013024900040105000000140240017000
07000000fc020000ffff00000000040000002d0107000500000009020000000005000000
0102ffff000004000000020102000c0000002403040070003d01730043016d0043017000
3d01040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010700040000002d010200050000000102ffff
000005000000090200000000040000002c0100000700000016046c011b0119005a000500
000014021d0195000400000004010d0004000000020102000c0000002403040095001a01
980020019200200195001a01040000002d010500040000002d010600040000002d010100
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700040000002d01
0200050000000102ffff000005000000090200000000040000002c010000070000001604
6c011b0119005a00050000001402f900ba000400000004010d0004000000020102000c00
000024030400ba00f600bd00fc00b700fc00ba00f600040000002d010500040000002d01
0600040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010700040000002d010200050000000102ffff00000500000009020000000004000000
2c0100000700000016046c011b0119005a000500000014029e00df000400000004010d00
04000000020102000c00000024030400df009b00e200a100dc00a100df009b0004000000
2d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010000040000002d010700040000002d010200050000000102ffff000005000000
090200000000040000002c0100000700000016046c011b0119005a000500000014024900
04010400000004010d0004000000020102000c000000240304000401460007014c000101
4c0004014600040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700040000002d01020005000000
0102ffff000005000000090200000000040000002c0100000700000016046c011b011900
5a00040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010700040000002d010200050000000102ffff
000005000000090200000000040000002c0100000700000016046f011b0119005a000400
00002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010700040000002d010200050000000102ffff00000500
0000090200000000040000002c010000070000001604b001bc0100000000040000002d01
0500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010700040000002d010200050000000102ffff0000050000000902
00000000040000002c010000070000001604b001bc0100000000040000002d0105000400
00002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010700040000002d010200050000000102ffff000005000000090200000000
040000002c010000070000001604b001bc0100000000040000002d010500040000002d01
0600040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010700040000002d010200050000000102ffff00000500000009020000000004000000
2c010000070000001604b101bd01ffffffff050000000102ffffff000400000004010d00
040000000201010009000000320a5e01480001000000302a090010000000320a2f011b00
0600000035303030303009000900090009000900090012000000320a0001120007000000
31303030303030b3090009000900090009000900090012000000320ad100120007000000
31353030303030b3090009000900090009000900090012000000320aa100120007000000
32303030303030b3090009000900090009000900090012000000320a7200120007000000
32353030303030b3090009000900090009000900090012000000320a4300120007000000
33303030303030b3090009000900090009000900090012000000320a1400120007000000
33353030303030b30900090009000900090009000900040000002d010500040000002d01
0600040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010700040000002d010200050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604b001bc0100000000040000002d010500040000002d0106000400
00002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700
040000002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604b101bd01ffffffff040000002d010100040000002d010000040000002d01
0100040000002d010000040000002d010500040000002d010600040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700040000002d010200
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604a201
7100700141000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201c201
bc02000000cc00100022417269616c204379720000000000000000000000000000000000
000000000000040000002d0108000d000000320a90014500040000003139393709000900
09000900040000002d01000004000000f0010800040000002d010100040000002d010000
040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010700040000002d010200050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c010000070000001604b101bd01ffffffff04000000
2d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010500
040000002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d010700040000002d010200050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c010000070000001604a2019600700166000400000004010d0004000000
020101001c000000fb02f0ff0000c201c201bc02000000cc00100022417269616c204379
720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0108000d000000
320a90016a0004000000313939380900090009000900040000002d01000004000000f001
0800040000002d010100040000002d010000040000002d010500040000002d0106000400
00002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700
040000002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604b101bd01ffffffff040000002d010100040000002d010000040000002d01
0100040000002d010000040000002d010500040000002d010600040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700040000002d010200
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604a201
bb0070018b000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201c201
bc02000000cc00100022417269616c204379720000000000000000000000000000000000
000000000000040000002d0108000d000000320a90018f00040000003139393909000900
09000900040000002d01000004000000f0010800040000002d010100040000002d010000
040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010700040000002d010200050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c010000070000001604b101bd01ffffffff04000000
2d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010500
040000002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d010700040000002d010200050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c010000070000001604a201e0007001b0000400000004010d0004000000
020101001c000000fb02f0ff0000c201c201bc02000000cc00100022417269616c204379
720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0108000d000000
320a9001b40004000000323030300900090009000900040000002d01000004000000f001
0800040000002d010100040000002d010000040000002d010500040000002d0106000400
00002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700
040000002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604b101bd01ffffffff040000002d010100040000002d010000040000002d01
0100040000002d010000040000002d010500040000002d010600040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010700040000002d010200
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604a201
05017001d5000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f0ff0000c201c201
bc02000000cc00100022417269616c204379720000000000000000000000000000000000
000000000000040000002d0108000d000000320a9001d900040000003230303109000900
09000900040000002d01000004000000f0010800040000002d010100040000002d010000
040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010700040000002d010200050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c010000070000001604b101bd01ffffffff04000000
2d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010000040000002d010700040000002d010200050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604b001bc010000000008000000fa020000
0100000000000000040000002d01080004000000f0010200040000002d01040004000000
f00107000400000004010d000400000002010200070000001b045901b3012c0021010400
00002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010400040000002d010800050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c0100000700000016045801b3012c002101040000002d01
0500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010400040000002d010800050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002c0100000700000016045801b3012c00210108000000fa0200000100
000000000000040000002d01020004000000f001080007000000fc0200009999ff000000
040000002d010700050000000902ffffff000500000001029999ff000400000004010d00
0400000002010200070000001b043f004201350027010500000009020000000005000000
0102ffffff000400000002010100040000002e01180013000000320a3f00460108000000
f1f2f0e0f5eee2b3090008000a00090009000a000a000400040000002e01000004000000
2e01180015000000320a5200460109000000efebe0f2e5e6b320e2000a000a0009000800
09000c00040004000a00040000002e010000040000002e01180013000000320a65004601
08000000e4eeeb2e20d1d8c00a000a000a00040004000c0010000b00040000002e010000
040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010700040000002d010200050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c0100000700000016045801b3012c00210104000000
2d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010000040000002d010700040000002d010200050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c0100000700000016045801b3012c00210108000000fa020000
0100000000000000040000002d01080004000000f001020007000000fc02000099336600
0000040000002d01020004000000f0010700050000000902ffffff000500000001029933
66000400000004010d000400000002010200070000001b04a30042019900270105000000
090200000000050000000102ffffff000400000002010100040000002e01180013000000
320aa300460108000000d1f2f0e0f5eee2b30c0008000a00090009000a000a0004000400
00002e010000040000002e01180015000000320ab600460109000000efebe0f2e5e6b320
e7000a000a000900080009000c00040004000800040000002e010000040000002e011800
12000000320ac900460107000000eee1ebb3eaeeecb30a000a000a00040008000a000b00
040000002e010000040000002e0118001b000000320adc0046010d000000b3edf4ebfff6
b3bf20e4eeeb2e0104000a000e000a0009000a000400040004000a000a000a0004000400
00002e010000040000002e0118000c000000320aef00460103000000d1d8c0000c001000
0b00040000002e010000040000002d010500040000002d010600040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010200040000002d010800
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016045801
b3012c002101040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010200040000002d01080005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016045801b3012c00
210108000000fa02000001000000ffff0000040000002d01070004000000f00108000500
00001402020127010400000004010d000400000002010100050000001302020142010500
000014020201340107000000fc020000ffff00000000040000002d01080004000000f001
0200050000000102ffff000004000000020102000c000000240304003401ff0037010501
310105013401ff00050000000102ffffff000400000002010100040000002e0118001300
0000320a0701460108000000d1f2f0e0f5eee2b30c0008000a00090009000a000a000400
040000002e010000040000002e01180019000000320a1a0146010c000000efebe0f2e5e6
b320f2e8f12e0a000a000900080009000c000400040008000a0009000400040000002e01
0000040000002e0118000d000000320a2d01460104000000c3f0ed2e09000a000a000400
040000002e010000040000002d010500040000002d010600040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010800040000002d0107000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016045801b301
2c002101040000002d010500040000002d010600040000002d010100040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010800040000002d010700050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604b001bc0100000000
07000000fc020000000000000000040000002d01020004000000f0010800040000002d01
050004000000f0010700040000002d010100040000002701ffff030000001e0005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000000000

В останні роки страховий ринок за темпами розвитку іде попереду інших
галузей економіки України. Це стало можливим завдяки ефективному
задоволенню страховиками запитів одночасно двох категорій
страхувальників: тих, хто бажає захистити свої кошти від ризиків, і тих,
хто бореться з непомірним податковим тиском. При цьому попит на
страхування як інструмент податкової оптимізації з кожним роком
вдосконалюється і приваблює все нових клієнтів. Таким чином, реальне
страхування по різним оцінкам становить 25-40% від спільних показників.
Особливо висока доля „псевдострахування” в добровільному майновому
страхуванні, оскільки витрати на страхування майна юридичних осіб на
валові видатки, а розміри страхових тарифів з погодження сторін угоди
страхування застосовується, як правило, з коефіцієнтом збільшення від 1
до 5 до базового. Підтвердженням цих негативних тенденцій є те, що темпи
приросту в 2001 році страхових платежів по майновому страхуванню
збільшилися до 50,25% (в 2000 році до 106,32%), а темпи приросту
страхових виплат знизились і становили відповідно 20,19% і 3,31%. Рівень
виплат по обов’язковому недержавному страхуванню з кожним роком
планомірно збільшується, а в 2001 році зафіксований навіть вище середньо
ринкового.

Діаграма 2. структура страхових премій в 2001 році.

picscalex1000100090000039220000008001610000000001610000026060f002220574d
464301000000000001009591000000000200000000200000340700003427000001000000
6c0000001a00000009000000d201000076010000000000000000000062430000c9370000
20454d460000010034270000bb0100000500000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000110c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400100
0c00000000000000244001000c00000000000000214007000c0000000000000030400200
10000000040000000000803f044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000520000007001000001000000f0ffffff00000000
0000000000000000bc020000000000cc0000002241007200690061006c00200043007900
720000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000060000000600000002000fcff1f00200000000027
cc05011a9cf6120028a400302cf9120060f6120000000000130000006476000800000000
0300000000000000c0261e301f36f47794f612006019013038261e3004271e300c000000
7087850060f8120015fd0430c0261e3090768500000000002cf912000f00000000000030
7087850034fa120034fa120000000000708785007488850040f71200ca030130ac039701
0000000005000000a4016201000000003a72e17760f712000000cc460000000000030000
24f712007762013060f712000000cc4600000000b15cf47751080a905c00000090f71200
6c84850074f71200609d043051080a906476000800000000250000000c00000001000000
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
18000000000000000000000028020000c9010000250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000000000028020000
c9010000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e00000018000000040000000400000024020000c5010000260000001c00000002000000
00000000010000000000000080808000250000000c000000020000002700000018000000
0300000000000000c0c0c00000000000250000000c00000003000000190000000c000000
c0c0c000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
1a0000000900000020010000720000002700000018000000040000000000000080404000
00000000250000000c00000004000000280000000c00000003000000260000001c000000
0300000000000000010000000000000000000000250000000c0000000300000028000000
0c0000000200000027000000180000000200000000000000804040000000000025000000
0c00000002000000280000000c00000004000000180000000c0000008040400019000000
0c000000804040005600000030000000990000000d0000009c0000004500000005000000
9c00280099000d0099002a009c0045009c00280027000000180000000400000000000000
ff80800000000000250000000c00000004000000280000000c0000000200000018000000
0c000000ffffff00190000000c000000ff8080005600000034000000990000000d000000
9c000000280000000600000099000d009a000d009a000d009c000d009c00280099000d00
270000001800000002000000000000003300330000000000250000000c00000002000000
280000000c00000004000000270000001800000004000000000000003300330000000000
250000000c00000004000000280000000c00000002000000180000000c00000033003300
190000000c00000033003300560000003000000068000000100000009600000045000000
05000000960028006800100068002d009600450096002800270000001800000002000000
000000006600660000000000250000000c00000002000000280000000c00000004000000
180000000c000000ffffff00190000000c00000066006600560000005800000068000000
0d00000096000000280000000f00000068000f006c000f006f000f0073000e0076000e00
79000e007d000e0081000d0084000d0088000d008b000d008f000d0093000d0096002800
68000f00270000001800000004000000000000006680800000000000250000000c000000
04000000280000000c000000020000002700000018000000020000000000000066808000
00000000250000000c00000002000000280000000c00000004000000180000000c000000
66808000190000000c00000066808000560000003000000055000000130000008f000000
46000000050000008f00290055001300550030008f0046008f0029002700000018000000
0400000000000000ccffff0000000000250000000c00000004000000280000000c000000
02000000180000000c000000ffffff00190000000c000000ccffff005600000040000000
55000000100000008f00000029000000090000005500120056001200590012005b001100
5d00110060001100610010008f0029005500120027000000180000000200000000000000
8080660000000000250000000c00000002000000280000000c0000000400000027000000
1800000004000000000000008080660000000000250000000c0000000400000028000000
0c00000002000000180000000c00000080806600190000000c0000008080660056000000
30000000280000002100000088000000480000000500000088002b002800210028003e00
8800480088002b0027000000180000000200000000000000ffffcc000000000025000000
0c00000002000000280000000c00000004000000180000000c000000ffffff0019000000
0c000000ffffcc0056000000640000002800000014000000880000002b00000012000000
280020002a001f002b001e002e001d0030001c0032001c0034001b0036001a0039001900
3c0018003e0018004100170044001600480015004b0015004e00140088002b0028002000
270000001800000004000000000000004d1a330000000000250000000c00000004000000
280000000c00000002000000180000000c0000004d1a3300190000000c0000004d1a3300
56000000400000001a0000002e0000001a0000004e000000090000001a0031001a003000
1a002f001a002e001a004b001a004c001a004d001a004e001a0031002700000018000000
02000000000000004d1a330000000000250000000c00000002000000280000000c000000
0400000056000000300000001a0000002e000000820000004e0000000500000082002e00
1a0031001a004e0082004b0082002e002700000018000000040000000000000099336600
00000000250000000c00000004000000280000000c00000002000000180000000c000000
ffffff00190000000c0000009933660056000000640000001a0000002300000082000000
31000000120000001a0031001a0030001a002f001a002e001a002d001a002c001a002b00
1b002a001b002a001c0029001c0028001d0027001e0026001f0025002100240022002300
82002e001a003100270000001800000002000000000000004d4d80000000000025000000
0c00000002000000280000000c00000004000000180000000c0000004d4d800019000000
0c0000004d4d800056000000800200004700000034000000180100006c00000099000000
18013400180135001701360017013700160138001501390015013a0014013b0012013d00
11013d000f013e000d0140000c0140000a01410008014200050143000301440000014500
fd004600fa004700f8004700f4004800f1004900ee004900ea004a00e7004b00e4004b00
df004c00db004c00d8004d00d3004d00d0004d00cc004e00c7004e00c3004e00c0004e00
ba004f00b7004f00b3004f00af004f00aa004f00a6004f00a3004f009d004e009a004e00
96004e0091004e008d004d008a004d0085004c0081004c007e004c0079004b0076004a00
73004a006f0049006c004800690048006500470063004600600045005d0044005b004400
5900430057004200540041005200400051003f004e003e004d003d004c003c004a003b00
49003a00490039004800380047003700470054004800550049005600490057004a005800
4c0059004d005a004e005b0051005c0052005d0054005e0057005f00590060005b006100
5d006100600062006300630065006400690065006c0065006f0066007300670076006700
790068007e00690081006900850069008a006a008d006a0091006b0096006b009a006b00
9d006b00a3006c00a6006c00aa006c00af006c00b3006c00b7006c00ba006c00c0006b00
c3006b00c7006b00cc006b00d0006a00d3006a00d8006a00db006900df006900e4006800
e7006800ea006700ee006600f1006600f4006500f8006400fa006400fd00630000016200
030161000501600008015f000a015e000c015d000d015d000f015b0011015a0012015a00
140158001501570015015600160155001701540017015300180152001801510018013400
270000001800000004000000000000009999ff0000000000250000000c00000004000000
280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c0000009999ff00
56000000f00100004700000019000000180100004f00000075000000af001900b3001900
b8001900bc001900c0001900c5001900c9001a00cc001a00d1001a00d5001b00d8001b00
db001b00e0001c00e4001c00e7001d00eb001e00ee001e00f1001f00f5002000f8002000
fa002100fe002200000123000301240006012500080125000a0126000c0127000e012800
0f01290011012a0013012b0014012c0015012d0016012f00160130001701300017013200
1801330018013400180135001701360017013700160138001501390015013a0013013c00
12013d0011013d000f013e000d0140000c0140000a014100070142000501430003014400
ff004500fd004600fa004700f7004700f4004800f1004900ed004a00ea004a00e7004b00
e2004b00df004c00db004c00d8004d00d3004d00d0004d00cc004e00c7004e00c3004e00
c0004e00ba004f00b7004f00b3004f00ad004f00aa004f00a6004f00a1004e009d004e00
9a004e0094004e0091004e008d004d008a004d0085004c0081004c007e004c0079004b00
76004a0073004a006f0049006c004800690048006500470063004600600045005d004400
5b0044005900430056004200540041005200400051003f004e003e004d003d004c003c00
4a003b0049003a00490039004800380047003700af003400af001900250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000
250000000c00000003000000190000000c0000009999ff00180000000c000000ffffff00
1e00000018000000000000000000000028020000c9010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000400000025000000
0c00000003000000190000000c0000009999ff00180000000c000000ffffff001e000000
18000000000000000000000028020000c9010000260000001c0000000200000000000000
010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c00000003000000
250000000c00000005000080280000000c00000004000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b000000180000001b00000082000000d201000076010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000500008025000000
0c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000001b00000082000000d301000076010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000005000080250000000c000000
02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
1b00000082000000d301000076010000260000001c000000040000000000000001000000
0000000000000000250000000c00000004000000280000000c0000000200000027000000
1800000002000000000000009999ff0000000000250000000c0000000200000018000000
0c000000ffffff00190000000c0000009999ff00140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b000000180000002800000093000000310000009c00000018000000
0c00000000000000190000000c000000ffffff00120000000c0000000100000016000000
0c000000180000005400000030010000360000008e0000008c010000a000000001000000
0000fa410000fa41360000009d000000260000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff9800000014043e04310440043e04320456043b044c043d0435042000
3c04300439043d043e04320435042000410442044004300445044304320430043d043d04
4f042000370033002c003300330025000b0000000a0000000a0000000a0000000a000000
0a000000040000000a0000000a0000000a00000009000000040000000b00000009000000
0a0000000a0000000a0000000a000000090000000400000009000000080000000a000000
0900000009000000090000000a000000090000000a0000000a0000000900000004000000
090000000900000004000000090000000900000010000000160000000c00000000000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000002000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000001b00000082000000d30100007601000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
02000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000001b00000082000000d301000076010000260000001c000000
0300000000000000010000000000000000000000250000000c0000000300000028000000
0c0000000400000027000000180000000400000000000000993366000000000025000000
0c00000004000000280000000c00000002000000180000000c000000ffffff0019000000
0c00000099336600140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
1800000028000000bb00000031000000c4000000180000000c0000000000000019000000
0c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c0000001800000054000000
6001000036000000b6000000c8010000c8000000010000000000fa410000fa4136000000
c50000002e0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffffa8000000
14043e04310440043e04320456043b044c043d0435042000410442044004300445044304
320430043d043d044f0420003204560434043f043e0432045604340430043b044c043d04
3e04410442045604200038002c003000320025000b0000000a0000000a0000000a000000
0a0000000a000000040000000a0000000a0000000a000000090000000400000009000000
080000000a0000000900000009000000090000000a000000090000000a0000000a000000
09000000040000000a000000040000000a0000000a0000000a0000000a00000004000000
0a000000090000000a0000000a0000000a0000000a000000090000000800000004000000
040000000900000004000000090000000900000010000000160000000c00000000000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000004000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000001b00000082000000d30100007601000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
04000000250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000001b00000082000000d301000076010000260000001c000000
0200000000000000010000000000000000000000250000000c0000000200000028000000
0c0000000300000027000000180000000300000000000000ffffcc000000000025000000
0c00000003000000280000000c00000004000000180000000c000000ffffff0019000000
0c000000ffffcc00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
1800000028000000e400000031000000ed000000180000000c0000000000000019000000
0c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c0000001800000054000000
3c01000036000000df0000009c010000f1000000010000000000fa410000fa4136000000
ee000000280000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff9c000000
1d0435043404350440043604300432043d04350420003e0431043e04320427004f043704
3a043e04320435042000410442044004300445044304320430043d043d044f0420003900
2c003100330025000c000000090000000a000000090000000a0000000c00000009000000
0a0000000a00000009000000040000000a0000000a0000000a0000000a00000004000000
0900000008000000080000000a0000000a00000009000000040000000900000008000000
0a0000000900000009000000090000000a000000090000000a0000000a00000009000000
040000000900000004000000090000000900000010000000160000000c00000000000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000001b00000082000000d30100007601000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000001b00000082000000d301000076010000260000001c000000
0400000000000000010000000000000000000000250000000c0000000400000028000000
0c0000000200000027000000180000000200000000000000ccffff000000000025000000
0c00000002000000280000000c00000003000000180000000c000000ffffff0019000000
0c000000ccffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
18000000280000000c0100003100000015010000180000000c0000000000000019000000
0c000000ffffff00120000000c00000001000000160000000c0000001800000054000000
3001000036000000070100008801000019010000010000000000fa410000fa4136000000
16010000260000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff98000000
1404350440043604300432043d04350420003e0431043e04320427004f0437043a043e04
320435042000410442044004300445044304320430043d043d044f04200032002c003400
330025000b000000090000000a0000000c000000090000000a0000000a00000009000000
040000000a0000000a0000000a0000000a00000004000000090000000800000008000000
0a0000000a000000090000000400000009000000080000000a0000000900000009000000
090000000a000000090000000a0000000a00000009000000040000000900000004000000
090000000900000010000000160000000c00000000000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000200000025000000
0c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000001b00000082000000d301000076010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000250000000c000000
04000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
1b00000082000000d301000076010000b003000026060f005607574d4643010000000000
010000000000000002000000340700000000000034270000260000001c00000003000000
00000000010000000000000000000000250000000c00000003000000280000000c000000
04000000270000001800000004000000000000006600660000000000250000000c000000
04000000280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c000000
66006600140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
2800000034010000310000003d010000180000000c00000000000000190000000c000000
ffffff00120000000c00000001000000160000000c000000180000005400000038010000
360000002f0100008d01000041010000010000000000fa410000fa41360000003e010000
270000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff9c00000014043e04
310440043e04320456043b044c043d04350420003e0441043e0431043804410442043504
2000410442044004300445044304320430043d043d044f04200036002c00200035003700
250000000b0000000a0000000a0000000a0000000a0000000a000000040000000a000000
0a0000000a00000009000000040000000a000000090000000a0000000a0000000a000000
0900000008000000090000000400000009000000080000000a0000000900000009000000
090000000a000000090000000a0000000a00000009000000040000000900000004000000
04000000090000000900000010000000160000000c00000000000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000
250000000c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000001b00000082000000d301000076010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000400000025000000
0c00000003000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000001b00000082000000d301000076010000260000001c0000000200000000000000
010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c00000003000000
27000000180000000300000000000000ff80800000000000250000000c00000003000000
280000000c00000004000000180000000c000000ffffff00190000000c000000ff808000
140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000028000000
5d0100003100000066010000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00
120000000c00000001000000160000000c0000001800000054000000d800000036000000
58010000040100006a010000010000000000fa410000fa41360000006701000017000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff7c0000002104420440043004
45044304320430043d043d044f04200036043804420442044f04200030002c0035003200
250000000c000000080000000a0000000900000009000000090000000a00000009000000
0a0000000a00000009000000040000000c0000000a000000080000000800000009000000
040000000900000004000000090000000900000010000000160000000c00000000000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e000000180000001b00000082000000d30100007601000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e00000018000000000000000000000028020000c9010000250000000c000000
04000080280000000c00000003000000250000000c00000007000080280000000c000000
02000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff0900000010000000
28020000c90100002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
00000000220000000c000000ffffffff0a00000010000000000000000000000021000000
08000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000
ffffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f
00000080000000800000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b
024000000c000000000000000e0000001400000000000000100000001400000004000000
03010800050000000b0200000000050000000c02c9012802050000000902000000000500
00000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701
ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000
0902000000001c000000fb02f0ff000000000000bc02000000cc00000022417269616c20
4379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604c901280200000000040000002d010100040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604c901280200000000040000002d010100040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604c50124020400040008000000fa02000001000000808080000400
00002d01020007000000fc020000c0c0c0000000040000002d010300050000000102c0c0
c0000400000004010d000400000002010200070000001b047300210109001a0007000000
fc020000804040000000040000002d01040004000000f001030008000000fa0200000100
000000000000040000002d01030004000000f001020007000000fc020000804040000000
040000002d01020004000000f00104000500000009028040400005000000010280404000
0e000000240305009c00280099000d0099002a009c0045009c00280007000000fc020000
ff8080000000040000002d01040004000000f0010200050000000902ffffff0005000000
0102ff808000100000002403060099000d009a000d009a000d009c000d009c0028009900
0d0007000000fc020000330033000000040000002d01020004000000f001040007000000
fc020000330033000000040000002d01040004000000f001020005000000090233003300
050000000102330033000e00000024030500960028006800100068002d00960045009600
280007000000fc020000660066000000040000002d01020004000000f001040005000000
0902ffffff00050000000102660066002200000024030f0068000f006c000f006f000f00
73000e0076000e0079000e007d000e0081000d0084000d0088000d008b000d008f000d00
93000d009600280068000f0007000000fc020000668080000000040000002d0104000400
0000f001020007000000fc020000668080000000040000002d01020004000000f0010400
05000000090266808000050000000102668080000e000000240305008f00290055001300
550030008f0046008f00290007000000fc020000ccffff000000040000002d0104000400
0000f0010200050000000902ffffff00050000000102ccffff0016000000240309005500
120056001200590012005b0011005d00110060001100610010008f002900550012000700
0000fc020000808066000000040000002d01020004000000f001040007000000fc020000
808066000000040000002d01040004000000f00102000500000009028080660005000000
0102808066000e0000002403050088002b002800210028003e008800480088002b000700
0000fc020000ffffcc000000040000002d01020004000000f0010400050000000902ffff
ff00050000000102ffffcc002800000024031200280020002a001f002b001e002e001d00
30001c0032001c0034001b0036001a00390019003c0018003e0018004100170044001600
480015004b0015004e00140088002b002800200007000000fc0200004d1a330000000400
00002d01040004000000f00102000500000009024d1a33000500000001024d1a33001600
0000240309001a0031001a0030001a002f001a002e001a004b001a004c001a004d001a00
4e001a00310007000000fc0200004d1a33000000040000002d01020004000000f0010400
0e0000002403050082002e001a0031001a004e0082004b0082002e0007000000fc020000
993366000000040000002d01040004000000f0010200050000000902ffffff0005000000
01029933660028000000240312001a0031001a0030001a002f001a002e001a002d001a00
2c001a002b001b002a001b002a001c0029001c0028001d0027001e0026001f0025002100
24002200230082002e001a00310007000000fc0200004d4d80000000040000002d010200
04000000f00104000500000009024d4d80000500000001024d4d80003601000024039900
18013400180135001701360017013700160138001501390015013a0014013b0012013d00
11013d000f013e000d0140000c0140000a01410008014200050143000301440000014500
fd004600fa004700f8004700f4004800f1004900ee004900ea004a00e7004b00e4004b00
df004c00db004c00d8004d00d3004d00d0004d00cc004e00c7004e00c3004e00c0004e00
ba004f00b7004f00b3004f00af004f00aa004f00a6004f00a3004f009d004e009a004e00
96004e0091004e008d004d008a004d0085004c0081004c007e004c0079004b0076004a00
73004a006f0049006c004800690048006500470063004600600045005d0044005b004400
5900430057004200540041005200400051003f004e003e004d003d004c003c004a003b00
49003a00490039004800380047003700470054004800550049005600490057004a005800
4c0059004d005a004e005b0051005c0052005d0054005e0057005f00590060005b006100
5d006100600062006300630065006400690065006c0065006f0066007300670076006700
790068007e00690081006900850069008a006a008d006a0091006b0096006b009a006b00
9d006b00a3006c00a6006c00aa006c00af006c00b3006c00b7006c00ba006c00c0006b00
c3006b00c7006b00cc006b00d0006a00d3006a00d8006a00db006900df006900e4006800
e7006800ea006700ee006600f1006600f4006500f8006400fa006400fd00630000016200
030161000501600008015f000a015e000c015d000d015d000f015b0011015a0012015a00
140158001501570015015600160155001701540017015300180152001801510018013400
07000000fc0200009999ff000000040000002d01040004000000f0010200050000000902
ffffff000500000001029999ff00ee00000024037500af001900b3001900b8001900bc00
1900c0001900c5001900c9001a00cc001a00d1001a00d5001b00d8001b00db001b00e000
1c00e4001c00e7001d00eb001e00ee001e00f1001f00f5002000f8002000fa002100fe00
2200000123000301240006012500080125000a0126000c0127000e0128000f0129001101
2a0013012b0014012c0015012d0016012f00160130001701300017013200180133001801
3400180135001701360017013700160138001501390015013a0013013c0012013d001101
3d000f013e000d0140000c0140000a014100070142000501430003014400ff004500fd00
4600fa004700f7004700f4004800f1004900ed004a00ea004a00e7004b00e2004b00df00
4c00db004c00d8004d00d3004d00d0004d00cc004e00c7004e00c3004e00c0004e00ba00
4f00b7004f00b3004f00ad004f00aa004f00a6004f00a1004e009d004e009a004e009400
4e0091004e008d004d008a004d0085004c0081004c007e004c0079004b0076004a007300
4a006f0049006c004800690048006500470063004600600045005d0044005b0044005900
430056004200540041005200400051003f004e003e004d003d004c003c004a003b004900
3a00490039004800380047003700af003400af00190008000000fa020000000000000000
0000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d01050004000000
2d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0104000400
00002d0103000500000001029999ff00050000000902ffffff00040000002c0100000700
00001604c901280200000000040000002d010200040000002d010500040000002d010100
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d01
03000500000001029999ff00050000000902ffffff00040000002c010000070000001604
c90128020000000008000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000
f001030007000000fc020100000000000000040000002d01030004000000f00104000500
0000090200000000050000000102ffffff000400000004010d0004000000020102000700
00001b047701d30182001b00040000002d010200040000002d010500040000002d010100
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010300040000002d01
0600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604
7601d30182001b00040000002d010200040000002d010500040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010300040000002d0106000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016047601d301
82001b0008000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f0010600
07000000fc0200009999ff000000040000002d010600050000000902ffffff0005000000
01029999ff000400000004010d000400000002010200070000001b049d00320093002800
05000000090200000000050000000102ffffff000400000002010100040000002e011800
40000000320a9d00360026000000c4eee1f0eee2b3ebfcede520ece0e9edeee2e520f1f2
f0e0f5f3e2e0ededff2037332c3333250b000a000a000a000a000a0004000a000a000a00
090004000b0009000a000a000a000a0009000400090008000a000900090009000a000900
0a000a0009000400090009000400090009001000040000002e010000040000002d010200
040000002d010500040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01
0000040000002d010600040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c0100000700000016047601d30182001b00040000002d01020004000000
2d010500040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010600040000002d010400050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c0100000700000016047601d30182001b0008000000fa0200000100000000000000
040000002d01070004000000f001040007000000fc020000993366000000040000002d01
040004000000f0010600050000000902ffffff0005000000010299336600040000000401
0d000400000002010200070000001b04c5003200bb002800050000000902000000000500
00000102ffffff000400000002010100040000002e0118004c000000320ac50036002e00
0000c4eee1f0eee2b3ebfcede520f1f2f0e0f5f3e2e0ededff20e2b3e4efeee2b3e4e0eb
fcedeef1f2b320382c3032250b000a000a000a000a000a0004000a000a000a0009000400
090008000a000900090009000a0009000a000a00090004000a0004000a000a000a000a00
04000a0009000a000a000a000a0009000800040004000900040009000900100004000000
2e010000040000002d010200040000002d010500040000002d010100040000002701ffff
030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010700050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016047601d30182001b00
040000002d010200040000002d010500040000002d010100040000002701ffff03000000
1e00040000002d010000040000002d010400040000002d010700050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c0100000700000016047601d30182001b0008000000
fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f001070007000000fc020000
ffffcc000000040000002d01070004000000f0010400050000000902ffffff0005000000
0102ffffcc000400000004010d000400000002010200070000001b04ee003200e4002800
05000000090200000000050000000102ffffff000400000002010100040000002e011800
43000000320aee00360028000000cde5e4e5f0e6e0e2ede520eee1eee227ffe7eaeee2e5
20f1f2f0e0f5f3e2e0ededff20392c3133250c0009000a0009000a000c0009000a000a00
090004000a000a000a000a0004000900080008000a000a0009000400090008000a000900
090009000a0009000a000a000900040009000400090009001000040000002e0100000400
00002d010200040000002d010500040000002d010100040000002701ffff030000001e00
040000002d010000040000002d010700040000002d010600050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c0100000700000016047601d30182001b00040000002d01
0200040000002d010500040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010700040000002d010600050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002c0100000700000016047601d30182001b0008000000fa0200000100
000000000000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000ccffff000000
040000002d01060004000000f0010700050000000902ffffff00050000000102ccffff00
0400000004010d000400000002010200070000001b04160132000c012800050000000902
00000000050000000102ffffff000400000002010100040000002e01180040000000320a
1601360026000000c4e5f0e6e0e2ede520eee1eee227ffe7eaeee2e520f1f2f0e0f5f3e2
e0ededff20322c3433250b0009000a000c0009000a000a00090004000a000a000a000a00
04000900080008000a000a0009000400090008000a000900090009000a0009000a000a00
0900040009000400090009001000040000002e010000040000002d010200040000002d01
0500040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000
2d010600040000002d010400050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c0100000700000016047601d30182001b00040000002d010200040000002d0105000400
00002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010600
040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
0700000016047601d30182001b0008000000fa0200000100000000000000040000002d01
070004000000f001040007000000fc020000660066000000040000002d01040004000000
f0010600050000000902ffffff00050000000102660066000400000004010d0004000000
02010200070000001b043e0132003401280005000000090200000000050000000102ffff
ff000400000002010100040000002e01180042000000320a3e01360027000000c4eee1f0
eee2b3ebfcede520eef1eee1e8f1f2e520f1f2f0e0f5f3e2e0ededff20362c2035372525
0b000a000a000a000a000a0004000a000a000a00090004000a0009000a000a000a000900
080009000400090008000a000900090009000a0009000a000a0009000400090004000400
090009001000040000002e010000040000002d010200040000002d010500040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01040004000000
2d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
16047601d30182001b00040000002d010200040000002d010500040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010700
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016047601
d30182001b0008000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f001
070007000000fc020000ff8080000000040000002d01070004000000f001040005000000
0902ffffff00050000000102ff8080000400000004010d00040000000201020007000000
1b04670132005d01280005000000090200000000050000000102ffffff00040000000201
0100040000002e0118002a000000320a6701360017000000d1f2f0e0f5f3e2e0ededff20
e6e8f2f2ff20302c353225000c0008000a000900090009000a0009000a000a0009000400
0c000a00080008000900040009000400090009001000040000002e010000040000002d01
0200040000002d010500040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000000
2d010000040000002d010700040000002d010600050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002c0100000700000016047601d30182001b00040000002d0102000400
00002d010500040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000
040000002d010700040000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c010000070000001604c90128020000000007000000fc020000000000000000
040000002d01040004000000f0010700040000002d01020004000000f001060004000000
2d010100040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002701ffff030000000000
picscalex100010009000003ad0200000000d00100000000d001000026060f009603574d
46430100000000000100fffd000000000100000074030000000000007403000001000000
6c0000000000000000000000ffffffffffffffff0000000000000000580100003f000000
20454d460000010074030000310000000100000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000110c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400100
0c00000000000000244001000c00000000000000214007000c0000000000000030400200
10000000040000000000803f044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
000000000b00000002000000220000000c000000ffffffff210000000800000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
0b00000002000000220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000000000000000000
00000000220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000000b00000002000000
220000000c000000ffffffff09000000100000000b000000020000002100000008000000
190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff
0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000ffffff00
180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff460000003400000028000000
454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f00000080
00000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000
140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b02000000000500
00000c0202000b0005000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d00
0400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff
030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff0300
00001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
160402000b0000000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c01000007000000160402000b0000000000040000002701
ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
0700000016040000000000000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002c01000007000000160402000b00000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701
ffff030000000000Показники надходжень страхових платежів показує
постійний попит на таку страхову послугу, як страхування майна. За
даними 2001 року цей вид страхування склав 73,33% від всіх валових
страхових платежів, а страхування життя лише 0,52%. Якщо звернутися до
світової практики, то страхування життя і ризиків знаходиться в
співвідношенні „п’ядесят на п’ядесят”.

б)Проблеми та перспективи розвитку.

З плином часу змінюються форми, методи, напрямки, динаміка та обсяги
державного втручання в економічне життя. І це закономірно, адже сама
держава виступає гарантом прав власності та забезпечення свободи
підприємництва, обумовлює дотримання законності у господарській
діяльгості, сприяє досягненню і підтриманню стабільності національної
валюти,регулює грошовий обіг, контролює зовнішньоекономічну діяльність.
Усі ці функції демократична держава виконує у той чи інший спосіб за
допомогою відповідних механізмів та засобів впливу.

Розвиток ринкових відносин об’єктивно зумовлює перехід від прямих до
опосередкованих методів регулювання економіки, посилює соціальну
спрямованість господарювання. Світовий досвід переконує, що роль держави
у перехідній економіці суттево відрізняється від її ролі у суспільстві з
сформованими ринковими відносинами, стабільною законодавчою і правовою
базою, розвиненим фондовим та страховим ринком. В умовах стабільного
економічного розвитку держава повинна сприяти становленню систем
самоорганізації та саморегуляції, робити акцент на стабільність та
довготривалість господарських зв’язків.

Серед факторів, які стримують розвиток страхового ринку є такі:

Фактори економічного характеру:

· Низький попит на страхові послуги, зумовлений недосконалістю
господарчого механізму, низьким рівнем страхової культури населення

· Велика заборгованість і накопичення обсягів неплатежів суб’єктів
господарювання

· Збитковість значної кількості підприємств

· Оптимізація оподаткування

· Хронічний дефіцит грошових коштів в більшості підприємств і громадян.

· Значна доля тіньової економіки.

Фактори законодавчого характеру:

· Недосконалість страхового законодавства

· Відсутність достатніх законодавчо визначених механізмів стимулювання,
як юридичних, так і фізичних осіб до більш широкого використання
можливостей страхового захисту своїх майнових інтересів.

· Законодавчо не врегульоване питання участі страховиків на конкурентних
основах по страхованню іноземних громадян.

· Не визначений юридичний статус договорів перестрахування.

· Не введені в дію нормативні акти по страхуванню життя, передбачені
законом „Про страхування”.

· І т. Інш.

Фактори соціально-економічного і психологічного характеру, фактори
структурного характеру і. т. Інш.

Провідні страховики України серед проблем страхування на сьогоднішній
день визначають такі:

Віктор Адамовіч, Президент ЗАО СК „ТАС”

?На сьогоднішній день ринок страхування життя в Україні тільки починає
розвиватися і причин тому декілька. По-перше, в Україні практично
повністю відсутня інформація про страхування життя, низька культура
страхування у населення. По-друге, довіра населення до страхування життя
як до галузі, і до довготривалих накопичень взагалі, було підірвано
декілька разів за останні 10 років.”

Валерій Суксін, Президент ЗАО СГ „ТАС”

ШСеред основних проблем розвитку страхового ринку України є наступні
діюча система оподаткування не сприяє розвитку страхування у повному
обсязі, відсутність учбово-методичної бази і достатньої кількості
кваліфікованих кадрів, відсутність прозорої інформації про страховий
ринок.”

Олександр Шуб, Правління ЗАО СК „Авіагарант”

ШРозвиток страхового ринку гальмується із-за відсутності вільних коштів
у підприємств, підприємців і населення, які могли б бути спрямовані на
страхування.

Страхування ще не стало для багатьох потребою і шляхом вирішення
соціальної і майнової стабільності.

В Україні існує спільний низький рівень довіри населення і підприємців
до інвестиційних програм, особливо на довгостроковий період, а також до
страхових компаній і іншим фінансовим інститутам. Виправлення ситуації з
спільною низькою відміткою надійності страховиків є непростою задачею,
яка потребує багато часу і зусиль. Підвищення рівня надійності страхових
компаній потребує цілеспрямованої спільної роботи страховиків і
державних органів.”

Андрій Перетяжко, Президент ОАО СК „Скайд-Вест”

ШРозвиток страхування в економіці гальмують також витрати приватизації,
а саме дефіцит ефективних власників коштів виробництва, нестача
кваліфікованих топ-менеджерів в страхових компаніях, які в
економічно-розвинутих країнах є головними провідниками страхування. На
сьогоднішній день в Україні доля середнього класу незначна. Саме ця
категорія населення як показує досвід економічно розвинутих країн,
найбільш зацікавлена у страхуванні. Для них страхування є інструментом
захисту майнових інтересів і підтримки стабільності, що в кінцевому
підсумку, дозволяє підтримувати стабільність суспільства.”

Перспективами розвитку страхового бізнесу України українські страховики
вважають такі:

Юрій Калініченко, Правління ЗАО СК „Інкомстрах”

„З точки зору розвитку страхового ринку найбільшезначення на
сьогоднішній день є як найшвидше впровадження обов’язкового страхування
автогромадянської відповідальності, а також прийняття мір для розвитку
класичного страхування майна та відповідальності , довгострокового
страхування життя. Обов’язкове страхування автогромадянської
відповідальності у Європі стало потужним локомотивом росту страхових
операцій. Також слід відмітити, що тільки після його введення
страхування ввійшло у повсякденне життя кожного європейця. Та стало
частиною його економічного обіходу.”

Валерій Суксін, Президент ЗАО СГ „ТАС”

„Найближчим часом активний розвиток поряд з широко розповсюдженими (авто
каско, майна юридичних осіб, від нещасного випадку, та інш.) отримають
такі види страхування, як медичне, ризиків аграрного товаровиробника,
перерв у виробництві, професійної відповідальності, цілого ряду професій
і нерухомості, яка знаходиться в приватній власності.

Особливо хочеться відмітити напрям за яким ми активно працюємо – це
страхування фінансових ризиків. В першу чергу, що можна розглядати як
властивості позитивних тенденцій в економіці країни, це страхування
недозапезпечених мікрокредитів, страхування споживчих кредитів, ризиків
неплатежів за надані послуги та товари, в т.ч. в зовнішньоекономічній
діяльності.”

Висновки.

Як свідчить порівняльний аналіз даних, страховий ринок України
характеризується ще недостатніми розмірами капіталів, що зосереджені у
страхових компаніях. Національні страховики ще не в змозі надавати
страхові послуги по великих ризиках, не можуть вони також і
організовувати повноцінного страхування життя. Іноземні підприємці могли
б не лише сприяти посиленню конкуренції на страховому ринку України, а й
надавати страхові послуги на світовому рівні якості, впроваджувати
сучасні методи роботи із клієнтом, піднімати культуру актуарних
розрахунків, привносити свої ноу-хау у цю сферу страхового бізнесу.

Ще одну перевагу надає участь визнаного у світі страхового бізнесу
страховика на ринку України – цей страховик стає довгостроковим
інвестором в українську економіку, сприяє розробці довгострокової
стратегічної лінії поведінки, турбується, зрозуміло, не безкорисливо про
якість експертних оцінок щодо надійності своїх господарських відносин з
іншими суб’єктами ринку. А це в кінцевому підсумку стабілізує ринок,
сприяє зростанню економічного потенціалу національного страхового ринку.

Отже, створення здорового конкурентного середовища на страховому ринку
України – це процес складний, довготривалий і не завжди прогнозований.
Він вимагає серйозного розуміння потреб та інтересів усіх учасників
страхового підприємництва, зумовлює необхідність урівноваження,
збалансування попиту та пропозицї, науково обгрунтованого законодавчого
забезпечення належних умов цивілізованої діяльності страховиків усіх
форм власності та національної приналежності.

В цілому, Україну можна охарактеризувати, як динамічну галузь економіки,
яка швидко набуває свого розвитку, в якій за останні роки
спостерігається ріст основних показників. Так, в 2001 році порівняно з
попереднім роком приріст страхових платежів вітчизняних компаній на
41,85% більше порівняно з попереднім. Це біля 1,5% від номінального ВВП.
Останній показник в п’ять разів нижчий за європейський і в сім разів –
за японський

Література.

1. Базилевич В. “Страховий ринок України” Київ

“Знання” 1998.

2. Заруба О.Д. “Страхова справа” “Знання” 1997

3. Залетов А.Н. „Страхование в Украине” Логос киев 2002

4. Шахов В. В. “Страхование” ЮНИТИ 1997

5. Шахов В. В. “Введение в страхование” Москва “Финансы и статистика”
1999

6. Суксін В. Д. „Потенціал” „Деловая Украина” №15 8.10.2002

7. Суксін В. Д. „Кто уже начал рабо тать в страховом бизнесе – в нем и
останется”. „Бізнес” №45 4.10.2002

8. “Справочник по страхованию в промышлености” Москва “Юнити” 1994.

9. „ Страховий бізнес України” Київ Бліц-прінт 2002

10. Боголюбов Д. “Конкретные решения уже на подходе” . Сборник
публикаций “О страховании” 2000 г. №22

11. Владимиров И. “Услуга стала привычной”. Сборник публикаций “О
страховании” 2000 г. №18

12. Кириленко А. “Зашита от стихии – дело общее.” Сборник публикаций “О
страховании” 2000 г. №26.

13. “Про стан та тенденції розвитку страхового ринку України в 1997
році” Україна-Бізнес 1998 №18

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020