Склад і призначення актуарних розрахунків. Основи методології актуарних
розрахунків

Вартість послуг, що надаються страховиком страхувальникові, визначається
за допомогою актуарних розрахунків.

Свою назву актуарні розрахунки одержали від слова «актуарій».

Актуарій (англ. actuaru, лат. actuarmus — скорописець, рахівник)
–фахівець по страхуванню, що займається розробкою науково обґрунтованих
методів обрахування тарифних ставок по довгостроковому страхуванню
життя: розрахунків, пов’язаних зі створенням резервів страхових внесків,
викупних сум і редуційованих страхових сум.

Редуціювання (нем. reduction — зменшення, скорочення) — це зменшення
розміру первісної страхової суми за договором довгострокового
страхування життя або пенсії. Воно пов’язане з достроковим припиненням
сплати місячних внесків, коли страхувальник має право на викупну суму.

Викупна сума — це підлягаюча виплаті страхувальникові частина, що
утворилася по договору довгострокового страхування життя, резерву
внесків на день припинення сплати місячних страхових внесків. Якщо
страхувальник у період дії договору припинив сплату місячних внесків, то
договір втрачає силу. При цьому він має право на одержання частини
нагромадженого резерву внесків за договором за минулий період часу, що і
є викупною сумою.

Розмір викупної суми залежить від тривалості минулого періоду
страхування і терміну, на який укладений договір. Так, при п’ятирічному
терміні страхування викупна сума через 6 місяців страхування складе 75%
від резерву внесків, що утворився по договору, а через 4 роки 6 місяців
— 98,5%. Актуарні розрахунки являють собою систему статистичних і
економіко-математичних методів розрахунку тарифних ставок і визначення
фінансових взаємин страховика і страхувальника.

Актуарні розрахунки відбивають механізм утворення і розподілу страхового
фонду в довгострокових страхових операціях, пов’язаних із тривалістю
життя населення (тобто в страхуванні життя і пенсії).

На основі актуарних розрахунків визначається частка участі кожного
страхувальника в створенні страхового фонду (тобто розміри тарифних
ставок, величина резерву внесків за кожним договором страхування життя
або пенсії, сукупного резерву страхової компанії, розміри викупних, що
потрібно виплатити, редуційованих страхових сум), виконується
перерахунок страхових внесків при зміні умов договору страхування життя.

Форма, по якій виконується розрахунок собівартості послуг, що надаються
страховиком страхувальникові, називається актуарною калькуляцією.

Актуарна калькуляція дозволяє визначити страхові платежі до договору.
Величина страхових платежів, що пропонуються до сплати, припускає вимір
ризику, прийнятого страховиком. У складі актуарної калькуляції
відбивається також сума витрат на ведення справи по обслуговуванню
договору страхування.

Актуарні розрахунки виконуються з врахуванням особливостей страхування.
До них відносяться:

* події, що піддаються оцінці, мають ймовірнісний характер. Це
відбивається на величині пред’явлених до сплати страхових внесків;

* визначення собівартості послуги, що надаються страховиком
страхувальникові, виконується у відношенні всієї страхової сукупності;

* необхідність виділення і визначення оптимальних розмірів страхових
резервів страховика;

* прогнозування сторнування договорів страхування й експертна оцінка
їхньої величини;

* дослідження норми процентної ставки і тенденцій її зміни в часі;

* наявність повного або часткового збитку, пов’язаного зі страховим
випадком, що визначає потребу зміни величини його розподілу в часі і
просторі за допомогою спеціальних таблиць;

* дотримання принципу рівноваги між страховими внесками страхувальника і
страховим забезпеченням, наданим страховою компанією завдяки отриманим
страховим внескам;

* виділення групи ризику в рамках даної страхової сукупності.

Задачами актуарних розрахунків є:

— вивчення і класифікація ризиків за визначеними ознаками (групами) у
рамках страхової сукупності;

— розрахунок математичної ймовірності настання страхового випадку,
визначення частоти і ступеня ваги наслідків заподіяння збитку як в
окремих ризикових групах, так і в цілому по страховій сукупності;

— математичне обґрунтування необхідних витрат на організацію процесу
страхування;

— математичне обґрунтування необхідних резервних фондів страховика і
джерел їхнього формування;

— дослідження норми вкладення капіталу (процентної ставки) при
використанні страховиком зібраних страхових внесків як інвестицій і
тенденцій їхньої зміни в конкретному часовому інтервалі, визначення
залежності між процентною ставкою і величиною тарифної ставки.

На основі актуарних розрахунків визначаються розміри тарифних ставок, що
за допомогою довгострокових фінансових досліджень заздалегідь
занижуються на суму того доходу, що буде отриманий страховиком від
використання акумульованих внесків страхувальників як інвестицій.

В актуарних розрахунках застосовується теорія ймовірності, оскільки
розміри тарифних ставок у першу чергу залежать від ступеня ймовірності
страхового випадку.

Страхування може проводитися тільки в тому випадку, коли заздалегідь
невідомо, відбудеться в даному році та або інша подія чи ні.

Поняття ймовірності стосовно до страхового випадку характеризується
двома особливостями.

По-перше, ймовірність встановлюється шляхом підрахунку числа
несприятливих подій для страхувальника і страховика (пожеж, повеней,
крадіжок і т.п.).

По-друге, при страхуванні мається деяка кількість об’єктів, з яких
окремі піддаються страховому випадку, тобто реалізується страховий
ризик.

Ймовірність страхового випадку в майновому страхуванні відбиває частоту
страхових випадків за попередній період, тобто відношення потерпілих від
якої-небудь події об’єктів до їх загальної кількості.

Ймовірність втрати працездатності від нещасних випадків обчислюється на
основі звітних даних страхових товариств.

В особистому страхуванні для визначення ймовірності страхового випадку
використовуються показники смертності і тривалості життя населення, що
обчислюються по таблиці смертності. При цьому необхідно робити
диференціацію тарифних ставок за віком людини.

Диференціація тарифних ставок за віком застрахованого в страхуванні
життя і пенсії виконуються з використанням зведень і прийомів
демографії, тобто науки про народонаселення і його зміну. Так, на основі
статистичних спостережень над смертністю населення (демографічна
статистика) обчислюється ймовірність життя і смерті для осіб різного
віку, на підставі якої будується таблиця смертності.

Таблиця смертності містить розрахункові показники, що характеризують
смертність населення в окремих віках і доживаємість при переході від
одного віку до наступному. Вона показує, як покоління одночасне
народжених (умовно прийняте за 100 000) зі збільшенням віку поступово
зменшується.

Для зручності розрахунків обчислюються показники ймовірності вмерти (gx)
протягом визначеного року життя.

Ймовірність вмерти у віці X років, не доживши до віку X + 1 рік, є
часткою від ділення числа померлих на число людей, що дожили до даного
віку, тобто:

picscalex1000100090000032b01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400440051200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bdffffff00050000fd0300000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140200024c0305000000
13020002f6041c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d0101000800
0000320aeb034e0401000000787908000000320ac9014e0401000000787908000000320a
c00233010100000078791c000000fb0280fe000000000000900101000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d01
020004000000f001010008000000320a8b037203010000004c7908000000320a69016703
01000000647908000000320a60024c000100000067791c000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c007740000000ac060af94c53f5775553f5770100
000000003000040000002d01010004000000f001020008000000320a60021e0201000000
3d790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d000000000a000000040000000000020000000100
000000003000040000002d01020004000000f0010100030000000000

де Lx – число людей, що дожили до віку х років

dx – число померлих при переході від віку х до віку х + 1 рік

Розрахунок тарифної ставки (актуарна калькуляція) включає визначення
нетто-ставки, розмірів витрат на ведення справи, надбавки за ризик у
майновому страхуванні й у страхуванні відповідальності, знижки на
процентну ставку в страхуванні життя і пенсій.

По розрахунках по особистому страхуванню надбавка за ризик можлива, але
звичайно не застосовується. Це зв’язано з тим, що обсяг страхової
сукупності досить великий, а страхові суми порівняно невеликі.

У процесі актуарних розрахунків можливо використовувати соціальні
моменти. Конкретні висновки з практики актуарних розрахунків пов’язані з
часом, місцем і видом страхування. Актуарні розрахунки визначаються в
залежності від мети, що поставив страховик, і загальноекономічних умов
даної країни. Це означає, що при наявності тих самих об’єктивних
факторів (прояв ризику, ступінь ймовірності, витрати на ведення справи)
у залежності від соціальних умов остаточний актуарний розрахунок може
мати кілька варіантів.

Актуарні розрахунки можна класифікувати за галузями страхування, за
часовою ознакою, за ієрархічною ознакою.

Актуарні розрахунки за галузями страхування діляться на розрахунки по
особистому страхуванню, майновому страхуванню, страхуванню
відповідальності.

За часовою ознакою актуарні розрахунки діляться на звітні і планові.

Звітні — це актуарні розрахунки, що виконуються по вже виконаних
операціях, тобто по наявним звітним даним. Ці розрахунки орієнтовані на
діяльність страховика в майбутньому періоді часу при проведенні даного
виду страхування. Тому звітні актуарні розрахунки називають ще
наступними.

Планові актуарні розрахунки виконуються при введенні нового виду
страхування, по якому відсутні які-небудь достовірні спостереження
ризику. У цьому випадку використовують результати актуарних розрахунків
по однотипному або близьким по змісту видам страхування, що вже
проводяться страховою компанією. Після закінчення визначеного терміну
(не менш 3 років) аналізуються отримані статистичні дані по даному
ризику й у планові актуарні розрахунки вносяться відповідні корективи.

Таким чином, планові актуарні розрахунки перетворюються в звітні.

За ієрархічною ознакою актуарні розрахунки можуть бути загальними, тобто
загальними для всієї території України, регіональними, тобто виконаними
для окремих регіонів (область, місто, район), й індивідуальними, що
виконуються для конкретного страхового товариства (страхової компанії).

При актуарних розрахунках використовуються показники страхової
статистики. Страхова статистика являє собою систематичне вивчення
найбільш масових і типових страхових операцій на основі використання
методів обробки узагальнених підсумкових показників страхової справи.

У процесі актуарних розрахунків встановлюється розмір тарифної ставки.
Тарифна ставка визначає, скільки грошей кожен страхувальник повинен
внести в загальний страховий фонд з одиниці страхової суми. Тому вона
повинна бути розрахована так, щоб сума зібраних внесків виявилася
достатньою для виплат, передбачених умовами страхування.

Тарифна ставка складається з нетто-ставки і навантаження. При
страхуванні відбувається замкнутий розподіл збитку між страхувальниками,
тому при розрахунку нетто-ставки прийнято виходити з рівності:

П = В

де П – страхові платежі, що відповідають нетто-ставці, грн.;

В – страхові виплати, грн.

Отже, страхова компанія повинна зібрати таку суму страхових внесків, яку
має потім виплатити страхувальникові.

На практиці при проведенні страхування сума виплачуваного страхового
відшкодування постраждалим об’єктам, як правило, відрізняється від
страхової суми по них. Причому якщо за окремим договором виплата може
бути тільки менше або дорівнює страховій сумі, середня по групі об’єктів
виплата на один договір може і перевищувати середню страхову суму. Тому
при розрахунку нетто-ставка корегується на коефіцієнт, що дорівнює
відношенню середньої виплати до середньої страхової суми на один
договір.

Для визначення нетто-ставки необхідно обчислити ймовірність страхового
випадку (Р) і поправочний коефіцієнт (К) за наступними формулами:

picscalex1000100090000034701000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024004a0041200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bdffffff60040000fd0300000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002bb0205000000
130200025c041c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d0101000800
0000320aeb0394030100000064791c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f57701000000000030000400
00002d01020004000000f001010008000000320ac901a20301000000e2791c000000fb02
80fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e004c53
f5775553f5770100000000003000040000002d01010004000000f001020008000000320a
8b03d502010000006b7908000000320a6901e702010000006b7908000000320a60024600
0100000050791c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0077400000001a100afa4c53f5775553f5770100000000003000040000002d0102000400
0000f001010008000000320a60028d01010000003d790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000010000000100000000003000040000002d0101000400
0000f0010200030000000000;
picscalex1000100090000030301000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400480041200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bbffffff40040000fb0300000b00000026060f000c004d617468547970650000d0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014024d00170305000000
13024d0000040500000014027d0211030500000013027d0206040500000014024002f102
050000001302400226041c000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d01
010008000000320ae003ff0201000000d17908000000320ab0011d0301000000c2790800
0000320aa002460001000000ca791c000000fb0280fe0000000000009001000000020002
001053796d626f6c00774000000093050a4b4c53f5775553f57701000000000030000400
00002d01020004000000f001010008000000320aa002c201010000003d790a0000002606
0f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d000000000a0000000400000000000100000001000000000030000400
00002d01010004000000f0010200030000000000,

де kв – кількість виплат (страхових випадків) за період (звичайно рік),
грн.;

kd – кількість укладених договорів у даному році, од.;

picscalex100010009000003b300000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02000280011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
aeffffff40010000ae0100000b00000026060f000c004d61746854797065000020000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014025a00400005000000
13025a002a011c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d0101000800
0000320ac001460001000000c2790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a000000
040000000000ffffffff0100000000003000040000002d01020004000000f00101000300
00000000 – середня виплата на один договір, грн.;

picscalex100010009000003b300000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02200280011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
abffffff40010000cb0100000b00000026060f000c004d61746854797065000030000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014025d00400005000000
13025d0035011c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d0101000800
0000320ac0012e0001000000d1790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a000000
040000000000ffffffff0100000000003000040000002d01020004000000f00101000300
00000000 – середня страхова сума на один договір, грн.

Тоді розрахунок нетто-ставки можна проводити за наступною формулою:

Тн = Р * К * 100, або
picscalex1000100090000031302000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02c00460071200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a2ffffff20070000620400000b00000026060f000c004d61746854797065000000010800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014026600fb0505000000
13026600e4060500000014029d0207060500000013029d02fc0605000000140260024203
05000000130260021c071c000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d01
010008000000320a0004f50501000000d1791c000000fb0280fe00000000000090010100
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f577010000000000
3000040000002d01020004000000f001010008000000320a00045c03010000006b791c00
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d01010004000000f00102000800
0000320ac901010601000000c2791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f57701000000000030000400
00002d01020004000000f001010008000000320ac9017403010000006b791c000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e004c53
f5775553f5770100000000003000040000002d01010004000000f001020008000000320a
c002220001000000d2791c000000fb0220ff000000000000900101000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d01
020004000000f001010008000000320a60041b040100000064791c000000fb0220ff0000
000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553
f5770100000000003000040000002d01010004000000f001020008000000320a29022f04
01000000e27908000000320a20031d0101000000ed791c000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c00774000000030100ace4c53f5775553f5770100
000000003000040000002d01020004000000f001010008000000320a0004f90401000000
b47908000000320ac901ed0401000000b47908000000320ac0021302010000003d790a00
000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d000000000a00000004000000000001000000010000000000
3000040000002d01010004000000f0010200030000000000;

picscalex1000100090000034701000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02800280061200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
abffffff400600002b0200000b00000026060f000c004d61746854797065000060000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014025d00c10205000000
13025d00aa031c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d0101000800
0000320ac001420501000000c27908000000320ac001c70201000000c2791c000000fb02
80fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e004c53
f5775553f5770100000000003000040000002d01020004000000f001010008000000320a
c0013a00010000006b791c000000fb0220ff0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d01
010004000000f001020008000000320a2002f50001000000e2791c000000fb0280fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c00774000000037060a624c53f5775553
f5770100000000003000040000002d01020004000000f001010008000000320ac0010d04
010000003d7908000000320ac001b30101000000b4790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000010000000100000000003000040000002d0101000400
0000f0010200030000000000,
picscalex1000100090000034701000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c028002c0061200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
abffffff800600002b0200000b00000026060f000c004d61746854797065000060000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014025d00e50205000000
13025d00db031c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d0101000800
0000320ac0015a0501000000d17908000000320ac001d30201000000d1791c000000fb02
80fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e004c53
f5775553f5770100000000003000040000002d01020004000000f001010008000000320a
c0013a00010000006b791c000000fb0220ff000000000000900101000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d01
010004000000f001020008000000320a2002f9000100000064791c000000fb0280fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c007740000000be0e0adb4c53f5775553
f5770100000000003000040000002d01020004000000f001010008000000320ac0013e04
010000003d7908000000320ac001d70101000000b4790a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
000000000a000000040000000000010000000100000000003000040000002d0101000400
0000f0010200030000000000,
picscalex1000100090000036c01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e00300071200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b6ffffffc0060000960300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002420305000000
1302000277041c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d0101000900
0000320a6002860403000000313030651c000000fb0280fe000000000000900101000000
0402001054696d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000
040000002d01020004000000f001010008000000320a8b03500301000000433008000000
320a70016e030100000042301c000000fb0280fe0000000000009001010000cc04020010
54696d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f577010000000000300004000000
2d01010004000000f001020008000000320a6002220001000000d2301c000000fb0220ff
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e004c53f577
5553f5770100000000003000040000002d01020004000000f001010008000000320ac002
1d0101000000ed301c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c007740000000a1110a9b4c53f5775553f5770100000000003000040000002d010100
04000000f001020008000000320a60021302010000003d300a00000026060f000a00ffff
ffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d000000000a000000040000000000020000000100000000003000040000002d010200
04000000f0010100030000000000

де Тн – тарифна нетто-ставка, грн.;

В-загальна сума виплат страхового відшкодування;

С — загальна страхова сума застрахованих об’єктів.

Дана формула є не що інше, як показник збитковості зі 100 грн. страхової
суми. Крім нетто-ставки розраховують тарифну ставку (брутто-ставку):

picscalex100010009000003b101000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400460081200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bdffffff20080000fd0300000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002a90205000000
130200021e081c000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d0101000800
0000320aeb036f070100000030791c000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f57701000000000030000400
00002d01020004000000f001010009000000320a8b039902030000003130306509000000
320a6901da0203000000313030651c000000fb0280fe0000000000009001010000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f57701000000000030000400
00002d01010004000000f001020008000000320a8b0335060100000048301c000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e004c53
f5775553f5770100000000003000040000002d01020004000000f001010008000000320a
69012e0601000000d23008000000320a6002220001000000d2301c000000fb0220ff0000
000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553
f5770100000000003000040000002d01010004000000f001020008000000320ac9012907
01000000ed301c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
00774000000009110a4d4c53f5775553f5770100000000003000040000002d0102000400
0000f001010008000000320a8b031505010000002d3008000000320a69013e0501000000
b43008000000320a60027a01010000003d300a00000026060f000a00ffffffff01000000
00001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000
0a000000040000000000010000000100000000003000040000002d01010004000000f001
0200030000000000

де Т — тарифна ставка на 100 грн. страхової суми;

Тн – нетто-ставка;

Н0 — навантаження, що закладається в тариф у відсотках до тарифної
ставки.

Збитковість страхової суми може бути розрахована як за видами
страхування, однорідними об’єктами страхування, так і за окремими
страховими ризиками.

Страхові внески, зібрані страховиком, використовуються ним як інвестиції
(вкладений капітал), що приносять йому визначений доход.

При визначенні розміру тарифних ставок і резервів внесків по страхуванню
життя для спрощення актуарних розрахунків використовують комутаційні
числа.

1) Страховий внесок для віку X:

picscalex1000100090000031501000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002e0071200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b7ffffffa0070000f70100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d01000008000000320af400eb06
01000000587908000000320a0002b30401000000587908000000320a00026b0101000000
58791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d01010004000000f001
000008000000320aa001990501000000587908000000320aa001d003010000004c790800
0000320aa00146000100000044791c000000fb0280fe0000000000009001000000020002
001053796d626f6c00774000000022100a4d4c53f5775553f57701000000000030000400
00002d01000004000000f001010008000000320aa0019c02010000003d790a0000002606
0f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d000000000a0000000400000000000100000001000000000030000400
00002d01010004000000f0010000030000000000

2) страхові виплати для віку X:

picscalex1000100090000037501000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002000a1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b7ffffffc0090000f70100000b00000026060f000c004d61746854797065000050001c00
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d01000008000000320af4005b09
0100000031791c000000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0077400000007d100aa54c53f5775553f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320af400eb08010000002b791c000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c00774000000087100a834c53f5775553f5770100
000000003000040000002d01000004000000f001010008000000320aa001f30501000000
2b7908000000320aa0017e02010000003d791c000000fb0220ff00000000000090010100
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f577010000000000
3000040000002d01010004000000f001000008000000320af40035080100000058790800
0000320a0002d70401000000587908000000320a00024d010100000058791c000000fb02
80fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e004c53
f5775553f5770100000000003000040000002d01000004000000f001010008000000320a
a001e90601000000567908000000320aa001b20301000000447908000000320aa0012e00
0100000043790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0000000400000000000100
00000100000000003000040000002d01010004000000f0010000030000000000

3) фонд страхових внесків:

picscalex1000100090000037501000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024004c0071200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b1ffffff80070000f10300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0001c00
0000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c007740000000a311
0a744c53f5775553f5770100000000003000040000002d01000008000000320ad802eb03
01000000e5791c000000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c
00774000000041050a464c53f5775553f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320aee035404010000003d791c000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c007740000000a3110a754c53f5775553f5770100
000000003000040000002d01000004000000f001010008000000320a8002ad0201000000
3d791c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d01010004000000f001
000008000000320afa00710401000000777908000000320aee03ea040100000058790800
0000320aee03d903010000006e7908000000320ae002cf06010000006e7908000000320a
e0027c010100000058791c000000fb0280fe000000000000900101000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d01
000004000000f001010008000000320a8002bb0501000000447908000000320a80024c00
010000004e790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0000000400000000000100
00000100000000003000040000002d01010004000000f0010000030000000000

4) виплати для сукупності страхувальників:

picscalex1000100090000037501000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024004e0071200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b1ffffffa0070000f10300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0001c00
0000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0077400000008e05
0a504c53f5775553f5770100000000003000040000002d01000008000000320ad8023404
01000000e5791c000000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c
007740000000bb110af74c53f5775553f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320aee039d04010000003d791c000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0077400000008e050a514c53f5775553f5770100
000000003000040000002d01000004000000f001010008000000320a8002f60201000000
3d791c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d01010004000000f001
000008000000320afa00ba0401000000777908000000320aee0333050100000058790800
0000320aee032204010000006e7908000000320ae002fb06010000006e7908000000320a
e002c5010100000058791c000000fb0280fe000000000000900101000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d01
000004000000f001010008000000320a8002ed0501000000437908000000320a80024000
010000004d790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0000000400000000000100
00000100000000003000040000002d01010004000000f0010000030000000000

5) фонд страхового запасу:

picscalex1000100090000037501000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024004e0071200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b1ffffffa0070000f10300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0001c00
0000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0077400000008a05
0a7f4c53f5775553f5770100000000003000040000002d01000008000000320ad8023404
01000000e5791c000000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0077400000002c110a154c53f5775553f5770100000000003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320aee039d04010000003d791c000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0077400000008a050a804c53f5775553f5770100
000000003000040000002d01000004000000f001010008000000320a8002f60201000000
3d791c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d01010004000000f001
000008000000320afa00ba0401000000777908000000320aee0333050100000058790800
0000320aee032204010000006e7908000000320ae002f906010000006e7908000000320a
e002c5010100000058791c000000fb0280fe000000000000900101000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e004c53f5775553f5770100000000003000040000002d01
000004000000f001010008000000320a8002ec0501000000437908000000320a80024000
010000004d790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0000000400000000000100
00000100000000003000040000002d01010004000000f0010000030000000000

де X – вік;

L – число осіб, що доживають до років;

n – процентна ставка капіталу в частках одиниці;

w – граничний вік за таблицею смертності.

При розрахунку нетто-ставки на дожиття застосовуються числа Dх і Мх, на
випадок смерті — Сх, Nх, Мх, при розрахунку віку внесків у випадку
смерті застрахованого — Rх.

Існують спеціальні таблиці, де приводяться комутаційні числа при різних
процентних ставках.

Масові ризикові види страхування — це ті види страхування, що приблизно
охоплюють значне число суб’єктів страхування і страхових ризиків, що
характеризуються однорідністю об’єктів страхування і незначним розкидом
у розмірах страхових сум.

Перша методика застосовується для розрахунку тарифів по ризиках, що
характеризуються стійкістю їхньої реалізації протягом 3 років і
представленим досить великою групою договорів.

При страхуванні по новим видам ризиків при відсутності фактичних даних
про результати проведення страхових операцій показники страхової
статистики оцінюються експертним шляхом.

При цьому рекомендується відношення середньої виплати страхового
забезпечення до середньої страхової суми, тобто показник, приймати не
нижче:

* 0,3 — при страхуванні від нещасних випадків і хвороб у медичному
страхуванні;

* 0,4 — при страхуванні засобів наземного транспорту;

* 0,5 — при страхуванні вантажів і майна, крім засобів транспорту;

* 0,6 — при страхуванні засобів повітряного і водного транспорту;

* 0,7 — при страхуванні відповідальності власників автотранспортних
засобів, інших видів відповідальності і страхуванні фінансових ризиків.

Другу методику рекомендується використовувати для окремих видів ризиків.
Розрахунок тарифної ставки виконується за даними страхової статистики за
ряд років і прогнозу збитковості страхової суми на наступний рік.

Ця методика застосовується:

— при наявності інформації про суму страхових відшкодувань і сукупну
страхову суму по ризиках, прийнятим на страхування за ряд років;

— коли залежність збитковості від часу близька до лінійної.

Показники збитковості страхової суми як основа для побудови нетто-ставки
істотно розрізняються за територіями, видами і формами страхування,
групами однорідних об’єктів страхування в залежності від ступеня ризику
їхньої загибелі або ушкодження. Тому з метою приведення у відповідність
страхових тарифів з рівнем збитковості страхової суми застосовується
диференціація тарифних ставок.

Ця диференціація проводиться в майновому страхуванні для
сільськогосподарських підприємств: за територією, за групами
сільськогосподарських культур, за видами тварин, за групами основних і
оборотних фондів.

Страхування засобів транспорту диференціюється за ступенем ризику різних
видів транспорту; страхування тварин — за видами тварин і за їхніми
віковими групами.

Територіальні розходження на селі й у містах пов’язані в основному з
більш високими показниками пожеж у сільській місцевості.

Похожие записи