.

Система розрахунків на чистій основі

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 4259
Скачать документ

20

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Кафедра економічної кібернетики

К????а ???

З ?????: «П???і ???и»

С?и 2008

Зміст

1. Система розрахунків на чистій основі

2. Системи масових платежів

3. Розрахунки у СЕП

4. Огляд преси з питань запровадження НСМЕП

Список літератури

1. Система розрахунків на чистій основі

У разі виконання банком розрахунків за дорученням клієнтів можливі два
варіанти: або обидва клієнти, між якими виконуються розрахунки (платник
і одержувач), є клієнтами одного й того самого банку, або один із
клієнтів (одержувач коштів) є клієнтом іншого банку.

Згідно з першим варіантом виконання платежу означає переміщення суми
платежу з рахунку платника на рахунок одержувача в одному й тому самому
банку зі здійсненням відповідного бухгалтерського проведення. Це
внутрішньобанківська операція, оскільки обидва рахунки перебувають в
одному банку й операції з ними можуть бути виконані безпосередньо.

Другий варіант полягає в тому, що рахунок одержувача перебуває в іншому
банку, а отже, з виконанням платежу постає потреба взаємодії між банками
та виконання міжбанківських платежів: сума з рахунку платника в одному
банку має бути спочатку перерахована на рахунок банку-одержувача, а вже
потім – на рахунок клієнта-одержувача.

За наявності такого роду платежів доводиться здійснювати взаємні платежі
між банками. Розрахунки між банками за взаємними платежами можуть
виконуватися на «чистій» (нетто) або «валовій» (брутто) основі. Існують
відповідно два види систем міжбанківських розрахунків: на чистій основі,
або система «нетто», і на валовій основі, або система «брутто».

З метою скорочення потреби в коштах та спрощення порядку обміну
платіжними документами банки використовують механізм розрахунків на
чистій основі.

Згідно цього механізму банки домовляються між собою не проводити
розрахунки по кожному документу в реальному масштабі часу, а
накопичувати його певну кількість за якийсь відрізок часу (як правило,
за один операційний день) і виконувати розрахунки по його закінченні.
Розрахунки при цьому проводяться на чистій основі. Залік дебіторської та
кредиторської заборгованості може виконуватись двома чи більше
сторонами.

Двосторонній залік виконується між двома банками, які домовляються про
залік відправлених та отриманих платіжних доручень, обчислення
нетто-залишку і виконання розрахунків на певний термін по отриманому
сальдо. Такий метод дозволяє скоротити суму розрахунків між двома
банками, оскільки в кінці дня робиться тільки один залік по чистому
залишку.

Багатосторонній залік виконується між трьома і більше банками. В цьому
випадку створюється клірінгова палата, якою може бути один із якихось
банків, чи банки створюють окреме акціонерне товариство, що буде
виконувати функції клірінгової палати.

Щодо системи на чистій основі, то її учасники не здійснюють розрахунку
за кожним платіжним дорученням окремо, а протягом певного часу
нагромаджують свої вимоги та зобов’язання. По закінченні цього періоду
розрахунки виконуються з огляду на взаємний залік дебіторської та
кредиторської заборгованості і виводиться один «чистий» результат (чиста
заборгованість).

У разі багатостороннього заліку розрахунки здійснюються у спеціально
відведеному для цього місці – кліринговій (заліковій) палаті, де і
визначаються «чисті» залишки учасників з урахуванням для кожного банку
всіх відправлених і отриманих платежів за обліковий період.

У клірингових операціях реальні гроші участі не беруть. Вони присутні
лише як розрахункові. Завдяки цьому стає можливим вивільняти кошти, які
обслуговують грошовий обіг, й забезпечувати економію кредитних ресурсів
банків. Розрахунки у кліринговій палаті ведуться протягом операційного
періоду, після закінчення якого до визначеного моменту Т усі банки, які
мають дебіторську заборгованість за багатосторонніми розрахунками,
покривають свої зобов’язання, переказуючи відповідні суми на рахунок
клірингової палати. Вона, у свою чергу, спрямовує отримані грошові кошти
до банків, які мають чисту кредитну заборгованість за багатосторонніми
розрахунками. Очевидно, що наприкінці зазначених розрахунків сума
зобов’язань усіх банків має дорівнювати нулю.

Незважаючи на те, що остаточні розрахунки переносяться на кінець
клірингового циклу, розглянутий механізм взаєморозрахунків набув доволі
значного поширення під час обробки масових платежів на невеликі суми, бо
саме в такому разі він дає змогу значно скоротити потребу
банків-учасників у ліквідних коштах, зменшивши водночас кількість
розрахункових операцій, виконуваних у самих банках (загальна кількість
операцій не зменшується, відбувається лише їх перерозподіл, причому
основна частина виконується в кліринговій палаті, яка бере за це
відповідну плату).

Клірингові розрахункові палати як інструмент виконання міжбанківських
розрахунків характерні для країн з розвиненою банківською
інфраструктурою. Скажімо, у Великій Британії таких палат 13. У США
функціонують 32 автоматичні розрахункові палати Федеральної резервної
системи.

Клірингова палата на кінець дня проводить розрахунок залишку кожного
банку, що приймає участь у взаємних розрахунках, з врахуванням всіх
відправлених та отриманих платежів. В цьому випадку проведення
виконується на суму чистого залишку. Якщо в результаті проведених
підсумків по банку отримано дебіторську заборгованість, тоді банк за
певний термін (декілька годин) має її погасити, перерахувавши необхідну
суму коштів на свій рахунок в кліринговій палаті. В кінці всіх
підрахунків по клірингу сума взаємних зобов’язань банків має дорівнювати
нулю.

Кінцевий розрахунок, тобто зарахування коштів на кореспондентський
рахунок банки мають виконувати через центральний банк.

Система, що побудована на «нетто» розрахунках, дозволяє виконувати
операції навіть при недостачі коштів. Але ці системи характеризуються
великим рівнем ризику.

В тих випадках, коли якийсь із банків, по якому отримано дебетове
сальдо, захоче забрати з клірингової палати якийсь платіжний документ,
це може викликати принцип «доміно», і на дебетове сальдо вийдуть інші
банки. Вилучення будь-якого платіжного документа призводить до перегляду
взаєморозрахунків між банками. Тому відкликання платіжних документів, як
правило, забороняється.

2. Системи масових платежів

Метою створення Національної системи масових електронних платежів
(НСМЕП) є впровадження в Україні відносно дешевої, надійно захищеної
системи безготівкових розрахунків, яка орієнтована, в основному, на
роботу в режимі непрямого доступу (режим off-lеin).

Система дійсно може вважатися дешевою, оскільки у неї практично
найдешевша платіжна смарт-картка – близько 3 у.о. з ПДВ та низькі
комісійні за міжбанківськими операціями, що повинно забезпечити участь у
системі навіть клієнтів з малими доходами (пенсіонери, студенти, школярі
тощо) і таким чином – залучити до банківської системи кошти населення та
юридичних осіб, які використовують у товарообігу готівку.

Особливість системи полягає в тому, що при її впровадженні громадяни
України отримають можливість не тільки оплачувати товари та послуги у
безготівковій формі, але також зберігати і накопичувати у банках свої
заощадження у безготівковій формі на поточних або карткових рахунках, а
отже, збільшувати свої прибутки завдяки нарахуванню відсотків на
залишках на їхніх рахунках.

Отже, завдяки НСМЕП може відбутися приплив у банківську систему «живих»
грошей – частини коштів з готівкового обігу. Це значний потенціал, який
може працювати на економіку України. Крім того,при безготівковому
обслуговуванні у торгівлі та сфері послуг унеможливлюється приховування
доходів від оподаткування, що приведе до збільшення надходжень до
державного та місцевих бюджетів.

Упровадження безготівкових рахунків між юридичними особами сприятиме
зменшенню зловживань у цих стосунках та збільшить надходження до бюджету
завдяки повнішому оподаткуванню.

Мета створення НСМЕТ буде в основному досягнута, якщо 30–40% готівкового
обігу в нашій країні набуде безготівкової форми. Для цього в Україні,
враховуючи світовий досвід, має бути не менше 10 мільйонів платіжних
карток, функціонувати щонайменше 100 тис. точок обслуговування
(платіжних терміналів у торгівлі, на транспорті, в сфері послуг,
банківських терміналів та банкоматів).

Загальна структура НСМЕП включає в себе такі основні елементи:

1. Центр системної ініціалізації та системної персоналізації (установа
НБУ).

2. Розрахунковий банк (РБ) системи на базі Головного управління НБУ.
Схема розрахунків – клірингова.

3. Головний та регіональні процесінгові центри (ГПЦ та РПЦ) в обласних
управліннях НБУ або комерційних установах (до 25 РПЦ на всю Україну).
Вони виконують обробку міжбанківських транзакцій, розрахунок клірингу,
керування системою.

4. Банки-емітенти і банки-еквайєри НСМЕП із своїми банківськими
системами, торгівельною інфраструктурою та інфраструктурою сфери послуг.

5. Користувачі карток – фізичні та юридичні особи.

6. Картки на інтегрованих схемах (або смарт-картки).

Загальна структура НСМЕП подана на рис. 1 і характеризується такими
кількісними параметрами:

– кількість учасників (банків) – необмежена;

– максимальна кількість операцій прямого доступу за одну сек. (для
банку) не менше 10;

– мінімальні вимоги до терміналів: збереження не менше 500 «off-lеin» –
транзакцій до обов’язкового їх розвантаження;

– розвантаження терміналів через канали зв’язку або трансфертними
картками;

– розвантаження банкоматів і таксофонів за «on-lеin» – транзакціями
через канали зв’язку.

picscalex1090100090000034a10000007002500000000001400000026060f001e00ffff
ffff040014000000576f72640e004d6963726f736f667420576f7264050000000b020000
0000050000000c02fb04a50a13000000fb0200000000000000000000000000cc00000001
436f7572696572204e657700cc00040000002d010000040000000201010015000000fb02
a0ff0000000000009001000000000440001254696d6573204e657720526f6d616e000000
040000002d0101000500000009020000000004000000020101001000000026060f001600
ffffffff000054020000e90100002b030000a102000009000000fa020000060000000000
00002200040000002d01020007000000fc020100000000000000040000002d0103000800
0000250302005802ed0126039c0209000000fa0200000000000000000000220004000000
2d01040004000000f001020007000000fc020000ffffff000000040000002d0102000800
000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000be0200007900
0000640600008200000009000000fa02000006000000000000002200040000002d010500
040000002d0103000800000025030200c2027d005f067d00040000002d01040004000000
f0010500040000002d0102000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010200
09000000fa02000006000000000000022200040000002d010500070000001b04ee00c302
00001900040000002d010200040000002d01040004000000f0010500030000001e000700
00001604d200a8021b003400040000000201010015000000fb02b1ff0000000000009001
000000000440001254696d6573204e657720526f6d616e000000040000002d0105000500
0000140214006f0015000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d65
73204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e0101001f000000320a
14006f000d00040000000000a50afb04d0eee7f0e0f5f3edeaeee2e8e9002c0028001f00
28002300280026002b002600280025002a002a00040000002e010000040000002d010500
04000000f001060005000000140200000000040000000201010004000000020101000500
000014026200200115000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d65
73204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e01010011000000320a
620020010400040000000000a50afb04e1e0edea280023002a002600040000002e010000
040000002d01050004000000f00106000500000014023f01000004000000020101000400
00002701ffff040000002d01020009000000fa0200000600000000000002220004000000
2d010600070000001b04ee00ab0500009d03040000002d010200040000002d0104000400
0000f0010600030000001e00070000001604d20090051b00b80304000000020101000400
00002d010500050000000902000000000500000014024500530415000000fb02b1ff0000
000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000000
2d010600040000002e01010010000000320a450053040300040000000000a50afb04c3cf
d6002e0039003900040000002e010000040000002d01050004000000f001060005000000
14023f0100000400000002010100040000002701ffff040000002d01020009000000fa02
000006000000000000022200040000002d010600070000001b04ee008d0a00005f060400
00002d010200040000002d01040004000000f0010600030000001e00070000001604d200
720a1b007a060400000002010100040000002d0105000500000009020000000005000000
14021400890615000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d657320
4e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e01010023000000320a1400
89061000040000000000a50afb04d6e5edf2f020f1e8f1f2e5ecedeebf20390023002a00
23002800140023002a0023002300230032002a00280016001400040000002e0100000400
00002d01050004000000f00106000500000014023f0100000500000014021400d2081500
0000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d61
6e00cc00040000002d010600040000002e0101001f000000320a1400d2080d0004000000
0000a50afb04b3edb3f6b3e0ebb3e7e0f6b3bf0016002a0016002a001600230027001700
1f0023002a0016001600040000002e010000040000002d01050004000000f00106000500
000014023f01000004000000020101000400000002010100050000001402620054071500
0000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d61
6e00cc00040000002d010600040000002e01010025000000320a62005407110004000000
0000a50afb04f2e020efe5f0f1eeedb3f4b3eae0f6b3bf002300230014002a0023002800
230028002a00160033001600260023002a0016001600040000002e010000040000002d01
050004000000f00106000500000014023f0100000400000002010100040000002701ffff
040000002d01020009000000fa02000006000000000000022200040000002d0106000700
00001b044002660251015800040000002d010200040000002d01040004000000f0010600
030000001e0007000000160424024a026c0173000400000002010100040000002d010500
0500000009020000000005000000140296010f0115000000fb02b1ff0000000000009001
000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d0106000400
00002e01010010000000320a96010f010300040000000000a50afb04d0cfd6002c003900
3900040000002e010000040000002d01050004000000f00106000500000014023f010000
0400000002010100040000002701ffff040000002d01020009000000fa02000006000000
000000022200040000002d010600070000001b044002b1055101a303040000002d010200
040000002d01040004000000f0010600030000001e00070000001604240296056c01be03
0400000002010100040000002d0105000500000009020000000005000000140296015a04
15000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f
6d616e00cc00040000002d010600040000002e01010010000000320a96015a0403000400
00000000a50afb04d0cfd6002c0039003900040000002e010000040000002d0105000400
0000f00106000500000014023f0100000400000002010100040000002701ffff04000000
2d01020009000000fa02000006000000000000022200040000002d010600070000001b04
4002b9095101ab07040000002d010200040000002d01040004000000f001060003000000
1e0007000000160424029d096c01c6070400000002010100040000002d01050005000000
0902000000000500000014029601620815000000fb02b1ff0000000000009001000000cc
0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e01
010010000000320a960162080300040000000000a50afb04d0cfd6002c00390039000400
00002e010000040000002d01050004000000f00106000500000014023f01000004000000
02010100040000002701ffff040000002d01020009000000fa0200000600000000000002
2200040000002d010600070000001b048b0385019c020000040000002d01020004000000
2d01040004000000f0010600030000001e000700000016046f036901b8021b0004000000
02010100040000002d01050005000000090200000000050000001402e202740015000000
fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00
cc00040000002d010600040000002e01010011000000320ae20274000400040000000000
a50afb04e1e0edea280023002a002600040000002e010000040000002d01050004000000
f00106000500000014023f0100000400000002010100040000002701ffff040000002d01
020009000000fa02000006000000000000022200040000002d010600070000001b048b03
d6039c025202040000002d010200040000002d01040004000000f0010600030000001e00
0700000016046f03bb03b8026d020400000002010100040000002d010500050000000902
00000000050000001402e202c60215000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440
001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e010100
11000000320ae202c6020400040000000000a50afb04e1e0edea280023002a0026000400
00002e010000040000002d01050004000000f00106000500000014023f01000004000000
02010100040000002701ffff040000002d01020009000000fa0200000600000000000002
2200040000002d010600070000001b048b03b8079c023406040000002d01020004000000
2d01040004000000f0010600030000001e000700000016046f039d07b8024f0604000000
02010100040000002d01050005000000090200000000050000001402e202a80615000000
fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00
cc00040000002d010600040000002e01010011000000320ae202a8060400040000000000
a50afb04e1e0edea280023002a002600040000002e010000040000002d01050004000000
f00106000500000014023f0100000400000002010100040000002701ffff040000002d01
020009000000fa02000006000000000000022200040000002d010600070000001b048b03
4f0a9c02ca08040000002d010200040000002d01040004000000f0010600030000001e00
0700000016046f03330ab802e5080400000002010100040000002d010500050000000902
00000000050000001402e2023e0915000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440
001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e010100
11000000320ae2023e090400040000000000a50afb04e1e0edea280023002a0026000400
00002e010000040000002d01050004000000f00106000500000014023f01000004000000
02010100040000002701ffff040000002d01020009000000fa0200000600000000000002
2200040000002d010600070000001804f7045b02db033f01040000002d01020004000000
2d01040004000000f0010600030000001e00070000001604ca042f0207046b0104000000
02010100040000002d010500050000000902000000000500000014021004860115000000
fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00
cc00040000002d010600040000002e01010011000000320a100486010400040000000000
a50afb04caebb32d3500270016001a00040000002e010000040000002d01050004000000
f00106000500000014023f01000004000000020101000400000002010100050000001402
5f04800115000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e65
7720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e01010011000000320a5f048001
0400040000000000a50afb04baedf2e822002a0023002a00040000002e01000004000000
2d01050004000000f00106000500000014023f0100000400000002010100040000002701
ffff040000002d01020009000000fa02000006000000000000022200040000002d010600
070000001804f1042301d5030600040000002d010200040000002d01040004000000f001
0600030000001e00070000001604c404f600010432000400000002010100040000002d01
0500050000000902000000000500000014020a044d0015000000fb02b1ff000000000000
9001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600
040000002e01010011000000320a0a044d000400040000000000a50afb04caebb32d3500
270016001a00040000002e010000040000002d01050004000000f0010600050000001402
3f010000040000000201010004000000020101000500000014025904470015000000fb02
b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00
040000002d010600040000002e01010011000000320a590447000400040000000000a50a
fb04baedf2e822002a0023002a00040000002e010000040000002d01050004000000f001
06000500000014023f0100000400000002010100040000002701ffff040000002d010200
09000000fa02000006000000000000022200040000002d010600070000001804f7049403
db037702040000002d010200040000002d01040004000000f0010600030000001e000700
00001604ca0467030704a3020400000002010100040000002d0105000500000009020000
00000500000014021004be0215000000fb02b1ff0000000000009001000000cc04400012
54696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e0101001100
0000320a1004be020400040000000000a50afb04caebb32d3500270016001a0004000000
2e010000040000002d01050004000000f00106000500000014023f010000040000000201
010004000000020101000500000014025f04b80215000000fb02b1ff0000000000009001
000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d0106000400
00002e01010011000000320a5f04b8020400040000000000a50afb04baedf2e822002a00
23002a00040000002e010000040000002d01050004000000f00106000500000014023f01
00000400000002010100040000002701ffff040000002d01020009000000fa0200000600
0000000000022200040000002d010600070000001804f704cc04db03b003040000002d01
0200040000002d01040004000000f0010600030000001e00070000001604ca04a0040704
dc030400000002010100040000002d010500050000000902000000000500000014021004
f70315000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720
526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e01010011000000320a1004f7030400
040000000000a50afb04caebb32d3500270016001a00040000002e010000040000002d01
050004000000f00106000500000014023f01000004000000020101000400000002010100
0500000014025f04f10315000000fb02b1ff0000000000009001000000cc044000125469
6d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e01010011000000
320a5f04f1030400040000000000a50afb04baedf2e822002a0023002a00040000002e01
0000040000002d01050004000000f00106000500000014023f0100000400000002010100
040000002701ffff040000002d01020009000000fa020000060000000000000222000400
00002d010600070000001804f704a20adb038609040000002d010200040000002d010400
04000000f0010600030000001e00070000001604ca04760a0704b2090400000002010100
040000002d010500050000000902000000000500000014021004cd0915000000fb02b1ff
0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc000400
00002d010600040000002e01010011000000320a1004cd090400040000000000a50afb04
caebb32d3500270016001a00040000002e010000040000002d01050004000000f0010600
0500000014023f010000040000000201010004000000020101000500000014025f04c709
15000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f
6d616e00cc00040000002d010600040000002e01010011000000320a5f04c70904000400
00000000a50afb04baedf2e822002a0023002a00040000002e010000040000002d010500
04000000f00106000500000014023f0100000400000002010100040000002701ffff0400
00002d01020009000000fa02000006000000000000022200040000002d01060007000000
1804f7046309db034708040000002d010200040000002d01040004000000f00106000300
00001e00070000001604ca043709070473080400000002010100040000002d0105000500
000009020000000005000000140210048e0815000000fb02b1ff00000000000090010000
00cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01060004000000
2e01010011000000320a10048e080400040000000000a50afb04caebb32d350027001600
1a00040000002e010000040000002d01050004000000f00106000500000014023f010000
040000000201010004000000020101000500000014025f04880815000000fb02b1ff0000
000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000000
2d010600040000002e01010011000000320a5f0488080400040000000000a50afb04baed
f2e822002a0023002a00040000002e010000040000002d01050004000000f00106000500
000014023f0100000400000002010100040000002701ffff040000002d01020009000000
fa02000006000000000000022200040000002d010600070000001804f7042408db030807
040000002d010200040000002d01040004000000f0010600030000001e00070000001604
ca04f807070434070400000002010100040000002d010500050000000902000000000500
0000140210044f0715000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d65
73204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e01010011000000320a
10044f070400040000000000a50afb04caebb32d3500270016001a00040000002e010000
040000002d01050004000000f00106000500000014023f01000004000000020101000400
0000020101000500000014025f04490715000000fb02b1ff0000000000009001000000cc
0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e01
010011000000320a5f0449070400040000000000a50afb04baedf2e822002a0023002a00
040000002e010000040000002d01050004000000f00106000500000014023f0100000400
000002010100040000002701ffff1000000026060f001600ffffffff000060020000b100
0000a2030000b401000009000000fa02000006000000000000002200040000002d010600
040000002d01030008000000250302009d03b5006402af01040000002d01040004000000
f0010600040000002d0102000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f00
1600ffffffff0000b8040000e9000000c20400005601000009000000fa02000006000000
000000002200040000002d010600040000002d0103000800000025030200bc04ed00bd04
5101040000002d01040004000000f0010600040000002d0102000800000026060f000600
ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000a6050000b1000000af070000d901
000009000000fa02000006000000000000002200040000002d010600040000002d010300
0800000025030200aa05b500aa07d401040000002d01040004000000f001060004000000
2d0102000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000
b70000004102000044010000a102000009000000fa020000060000000000000022000400
00002d010600040000002d01030008000000250302003f014502bb009c02040000002d01
040004000000f0010600040000002d0102000800000026060f000600ffffffff01001000
000026060f001600ffffffff00003c07000002020000af0700009b02000009000000fa02
000006000000000000002200040000002d010600040000002d0103000800000025030200
aa07060240079602040000002d01040004000000f0010600040000002d01020008000000
26060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000eb0800003b020000
78090000a102000009000000fa02000006000000000000002200040000002d0106000400
00002d0103000800000025030200ef083f0273099c02040000002d01040004000000f001
0600040000002d0102000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600
ffffffff000092000000860300009b000000da03000009000000fa020000060000000000
00002200040000002d010600040000002d010300080000002503020096008a039600d503
040000002d01040004000000f0010600040000002d0102000800000026060f000600ffff
ffff01001000000026060f001600ffffffff0000d70000008c0300007c010000ff030000
09000000fa02000006000000000000002200040000002d010600040000002d0103000800
000025030200db0090037701fa03040000002d01040004000000f0010600040000002d01
02000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00006601
00008c0300009b0200000c04000009000000fa0200000600000000000000220004000000
2d010600040000002d01030008000000250302006a01900396020704040000002d010400
04000000f0010600040000002d0102000800000026060f000600ffffffff010010000000
26060f001600ffffffff00003b0300008603000000040000ed03000009000000fa020000
06000000000000002200040000002d010600040000002d01030008000000250302003f03
8a03fb03e803040000002d01040004000000f0010600040000002d010200080000002606
0f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000d909000086030000e209
0000ed03000009000000fa02000006000000000000002200040000002d01060004000000
2d0103000800000025030200dd098a03dd09e803040000002d01040004000000f0010600
040000002d0102000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffff
ffff0000fe080000860300007e090000ed03000009000000fa0200000600000000000000
2200040000002d010600040000002d010300080000002503020079098a030209e8030400
00002d01040004000000f0010600040000002d0102000800000026060f000600ffffffff
01001000000026060f001600ffffffff0000f80700004e030000d50800000c0400000900
0000fa02000006000000000000002200040000002d010600040000002d01030008000000
25030200d0085203fc070704040000002d01040004000000f0010600040000002d010200
0800000026060f000600ffffffff0100040000002d010000030000000000

Рис. 1. Структурна схема НСМЕП

Головний процесінговий центр системи включає в себе такі основні
елементи.

1. Сервер авторизації (СА) із системним модулем безпеки (СМБ) (HSM).

2. Сервер бази даних (СБД) із системним модулем безпеки (СМБ) (HSM).

3. АРМ керування учасниками.

4. АРМ маршрутизації.

5. АРМ зв’язку із розрахунковим банком.

6. АРМ моніторингу.

7. АРМ адміністрування.

8. АРМ персоналізації.

9. АРМ звітності.

Структура регіонального процесінгового центру включає в себе елементи 1.
2,6,7,8,9 і модулі безпеки.

Банківська підсистема НСМЕП або інакше автоматизована карткова система
(АКС) включає в себе:

1. Сервер авторизації із системним модулем безпеки.

2. Сервер бази даних із системним модулем безпеки.

3. Банківські термінали із термінальними модулями безпеки.

4. Банкомати із відповідними модулями безпеки.

5. Телекомунікаційне обладнання для з’єднання із РПЦ (ГПЦ), торгівельну
інфраструктуру та інфраструктуру сфери послуг.

Одним із основних елементів НСМЕП є картки на інтелектуальних схемах
(або смарт-картки) виробництва фірми «Simens AG», які за функціональним
призначенням можна поділити на платіжні та службові.

Програмне забезпечення для карток розроблено в ТОВ «ФІНТРОНІК» на
замовлення НБУ.

Основні характеристики мікропроцесорних модулів, які застосовуються у
картках системи, такі:

– 8-бітний мікропроцесор;

– постійна пам’ять програм – 17 кбайт;

– змінна пам’ять 4К для платіжних і 16К для службових карток;

– тактова частота – від 1 до 5 МГЦ;

– напруга живлення – 2,7–5,5 В.

Платіжні картки (ПК) можуть містити один або одночасно два платіжні
інструменти: електронний гаманець (ЕГ) і (або) електронний чек (ЕЧ).

ЕГ (анонімний або персоніфікований) призначені для операцій з невеликими
сумами, а ЕЧ – для платежів середніми та великими сумами.

Анонімний гаманець видається фізичним особам банком-емітентом не
відкриваючи при цьому окремого поточного рахунка для завантаження. Він
завантажується лише за готівку клієнта у будь-якому із банків-учасників
системи за участю касира банку та самого клієнта.

При видачі персоніфікованого ЕГ відкривається окремий рахунок в
банку-емітенті. ЕГ може завантажуватися як із цього рахунка, так і
готівкою. Завантаження ЕГ здійснюється в банках-учасниках системи (при
участі касира банку при завантаженні готівкою).

Видача готівки за гаманцями може виконуватися у всіх терміналах та
банкоматах системи в режимі непрямого (off-lеin) доступу.

Електронний чек видається фізичним та юридичним особам з обов’язковим
відкриттям у банкові-емітенті окремого поточного рахунка, а також
окремого на кожну картку чекового рахунка. Завантажується ЕЧ тільки в
банках-учасниках як з рахунка, так і готівкою в режимі on-lеin до
банку-емітента.

Платіжні операції або видача готівки виконуються в усіх банківських
терміналах та банкоматах системи в режимі off-lеin. Крім того, ЕЧ
відкриває доступ до поточного рахунка, з якого можна робити платежі або
отримати готівку.

ЕГ служить для оплати товару, наданих послуг та одержання готівки в
розмірах, що не перевищують суми, яка була раніше завантажена в ЕГ або
яка не перевищує одного із лімітів, які існують у системі для карток ЕГ.
Це обмеження: по максимальній сумі завантаження (встановлює банк); суми
без-ПІНового платежу (встановлює банк), (якщо сума платежу більше цього
ліміту, то вимагається введення ПІН); суми видачі готівки за одну добу;
обмеження суми платежів за одну добу; кількості спроб ведення ПІН для
завантаження; кількості спроб введення ПІН для платежу і видачі готівки.

У випадку ЕЧ існують аналогічні ліміти, крім ліміту на обмеження суми
без-ПІНового платежу, який просто відсутній.

Операції платежу виконуються на автономних терміналах в off-lеin
(непрямому) режимі доступу шляхом списання суми з гаманця та занесення
її в касово-розрахунковий термінал (КРТ) у вигляді разових транзакцій з
метою подальшої відправки до банку-емітента, де вони списуються із
консолідованого рахунка на рахунок продавця.

При операціях з ЕЧ виконуються аналогічні дії, але суми списуються із
карткового рахунка власника картки.

У режимі непрямого (off-lеin) доступу для ЕГ та ЕЧ в системі виконуються
такі операції: оплата товарів та наданих послуг; видача готівки;
адресний платіж; відновлення незавершеного платежу; блокування платіжної
картки; перегляд залишку на картці; перегляд журналу платежів картки (у
пам’яті картки зберігається 10 останніх операцій); перегляд журналу
завантажень картки (у пам’яті картки зберігаються 4 останніх операції
завантаження).

У режимі прямого доступу (on-lеin) з картками виконуються процедури:
запит суми на поточному рахунку; завантаженняя із поточного рахунка;
завантаження готівкою із рахунка; прямий платіж із поточного рахунка.

З карткою можуть бути виконані в банкові-емітенті також і нефінансові
(спеціальні) операції:

1. Поновлення терміну дії картки (ЕГ чи ЕЧ).

2. Зміна ПІНів, відомих лише власникові картки.

3. Розблокування ПІНів ЕГ чи ЕЧ.

4. Поновлення (зміна) лімітів картки.

Залишки на картці і журнали завантаження та платежів можна переглядати
за допомогою платіжних терміналів, банкоматів, таксофонів і кишенькових
чіп-рідерів.

Службові картки (СК) видаються відповідальним працівникам системи і
призначені для авторизації доступу до відповідних її функцій та
компонентів.

За призначенням службові картки можна поділити на такі типи:

1. Картки модулів безпеки терміналів (МБТ).

2. Трансферні картки для забезпечення інкасації з терміналів до
обслуговуючого банку та передачі службової інформації від нього до
терміналу.

3. Картки доступу.

Картки МБТ зберігають криптографічні ключі та забезпечують захист
зв’язку терміналу з банком, а також авторизацію карток у режимі
off-line.

Трансферні картки призначені для обміну даними між терміналом і його
банком у випадку, коли не може бути забезпечений зв’язок іншим шляхом.

Картки доступу забезпечують розмежування прав доступу до терміналів та
функцій системи.

Участь банків у НСМЕП базується на таких основних положеннях:

Окремим учасником системи може бути банк (юридична особа) або його
філія, яка має МФО і в якій встановлюється автоматизована карткова
система. Філія повинна мати дозвіл головної контори банку.

Комерційний банк, філії якого є учасниками системи, може мати власний
ПЦ. Тоді він обслуговує тільки свої філії.

Учасник НСМЕП може мати своїх агентів (банки або філії), у яких не
встановлено АКС. Тоді він бере на себе повну фінансову відповідальність
за них перед іншими учасниками системи.

Процесінговий центр, як правило, є структурним підрозділом НБУ або
комерційною установою, юридично незалежною від банків, які він
обслуговує.

Передбачено декілька варіантів підключення і участі банків у НСМЕП.

Перший варіант передбачає, що учасником системи є окремий банк (юридична
особа) або його філія, що має МФО, де встановлюється АКС, яка взаємодіє
із БАІС банку або філії. Другий варіант передбачає взаємодію системи із
БАІС багатофіліального банку. Третій варіант передбачає взаємодію НСМЕП
із БАІС для банків із багаторівневою структурою.

Взаємодія НСМЕП із іншими картковими платіжними системами VISA та ін.
базується на:

– Використанні єдиних стандартів.

– Взаємному використанні існуючої інфраструктури (тобто платіжних і
банківських терміналів, банкоматів, каналів зв’язку і протоколів
обміну), взаємній маршрутизації повідомлень на рівні ПЦ.

– Використанні єдиних технологій взаєморозрахунків, резервування та
страхування.

– Взаємодія із уже існуючими в Україні платіжними системами, які
застосовують смарт-картки, вбачається в узгодженій їх адаптації до вимог
НСМЕП.

НБУ, залучаючи як державні, так і недержавні джерела фінансування,
координує при цьому виконання всіх робіт. Національний банк розробляє
загальну концепцію НСМЕП, а також готує програмно-технічне забезпечення
(ПТЗ) для її верхнього рівня. Розробку ПТЗ банківського рівня, торгових
точок і т. д., беруть на себе інші фірми, за якими залишається право
власника на розроблені ними продукти. НБУ контролює виконання вимог і
надає право на використання в системі розроблених ПТЗ.

3. Розрахунки у СЕП

Міжбанківські розрахунки – це система виконання та регулювання платежів
по платіжних дорученнях і зобов’язаннях, що виникають між банками та їх
клієнтами.

В Україні з 1 січня 1994 р. впроваджена система електронних платежів, що
повністю дозволила відмовитись від використання поштових та телеграфних
авізо, значно підвищити швидкість, якість та надійність виконання
платежів, забезпечити безпеку та конфіденційність банківської
інформації. Ініціатором та розробником системи електронних платежів є
Національний банк України.

Система електронних платежів (далі СЕП) – це державна платіжна система,
що виконує міжбанківські розрахунки і заснована на безпаперовій
технології передачі електронних повідомлень засобами електронної пошти
НБУ.

В СЕП України реалізована модель «брутто» розрахунків.

В СЕП можуть брати участь будь-які кредитно-фінансові підприємства та
організації, що мають кореспондентський рахунок у відповідному
регіональному управлінні НБУ, задовольняють технічним вимогам роботи в
СЕП і являються суб’єктами міжбанківських розрахунків на території
України.

picscalex97010009000003d78b01000d00a643000000001400000026060f001e00fffff
fff040014000000576f72640e004d6963726f736f667420576f7264050000000b0200000
000050000000c02ea0a1c0a13000000fb0200000000000000000000000000cc000000014
36f7572696572204e657700cc00040000002d010000040000000201010015000000fb02a
dff0000000000009001000000000440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000
40000002d0101000500000009020000000004000000020101001000000026060f001600f
fffffff000064010000e0ffffffaf0800007003000009000000fa02050000000000fffff
f002200040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d01030004000
0002d010300090000001d062100f0004003fb0608008c01040000002d01030009000000f
a02000000000000000000002200040000002d010400040000002d010300040000002d010
20007000000fc020000000000000000040000002d0105000400000006010200180000002
4030a00910108008c0108008c010d00d0010d00d00103008c01030087010300870108008
7015800910158000c0000002403040091017600870176008701c6009101c6000c0000002
40304009101e4008701e40087013401910134010c0000002403040091015201870152018
701a2019101a2010c000000240304009101c0018701c00187011002910110020c0000002
403040091012e0287012e0287017e0291017e020c0000002403040091019c0287019c028
701ec029101ec021800000024030a0091010a0387010a038701480387014d038c014d039
e014d039e0143038c0143038c014803910148030c00000024030400bc014303bc014d030
c024d030c0243030c000000240304002a0243032a024d037a024d037a0243030c0000002
40304009802430398024d03e8024d03e80243030c000000240304000603430306034d035
6034d03560343030c000000240304007403430374034d03c4034d03c40343030c0000002
4030400e2034303e2034d0332044d03320443030c000000240304005004430350044d03a
0044d03a00443030c00000024030400be044303be044d030e054d030e0543030c0000002
40304002c0543032c054d037c054d037c0543030c000000240304009a0543039a054d03e
a054d03ea0543030c000000240304000806430308064d0358064d03580643030c0000002
40304007606430376064d03c6064d03c60643030c00000024030400e4064303e4064d033
4074d03340743030c000000240304005207430352074d03a2074d03a20743030c0000002
4030400c0074303c0074d0310084d03100843030c000000240304002e0843032e084d037
e084d037e0843030c00000024030400820833038c0833038c08e3028208e3020c0000002
40304008208c5028c08c5028c087502820875020c00000024030400820857028c0857028
c080702820807020c000000240304008208e9018c08e9018c089901820899010c0000002
403040082087b018c087b018c082b0182082b010c0000002403040082080d018c080d018
c08bd008208bd000c0000002403040082089f008c089f008c084f0082084f00180000002
4030a00820831008c0831008c0808008c080300870803006008030060080d0087080d008
7080800820808000c0000002403040042080d0042080300f2070300f2070d000c0000002
4030400d4070d00d40703008407030084070d000c0000002403040066070d00660703001
607030016070d000c00000024030400f8060d00f8060300a8060300a8060d000c0000002
40304008a060d008a0603003a0603003a060d000c000000240304001c060d001c060300c
c050300cc050d000c00000024030400ae050d00ae0503005e0503005e050d000c0000002
403040040050d0040050300f0040300f0040d000c00000024030400d2040d00d20403008
204030082040d000c0000002403040064040d00640403001404030014040d000c0000002
4030400f6030d00f6030300a6030300a6030d000c0000002403040088030d00880303003
803030038030d000c000000240304001a030d001a030300ca020300ca020d000c0000002
4030400ac020d00ac0203005c0203005c020d000c000000240304003e020d003e020300e
e010300ee010d000400000006010100040000002d010400040000002d010300080000002
6060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000b101000091020000e
6010000ea020000040000002d01020007000000fc020000606060000000040000002d010
6000e00000024030500e101d102b101e902c7019d02e5019102e101d102040000002d010
400040000002d01030004000000f00106000800000026060f000600ffffffff010010000
00026060f001600ffffffff0000d60200009102000009030000ea020000040000002d010
20007000000fc020000606060000000040000002d0106000e00000024030500d602cc020
803e902f8029f02da029102d602cc02040000002d010400040000002d01030004000000f
00106000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000b
1010000d10200000d030000ea020000040000002d01020007000000fc020000e0e0e0000
000040000002d0106000e00000024030500b101e9020c03e902de02d102e101d102b101e
902040000002d010400040000002d01030004000000f00106000800000026060f000600f
fffffff01001000000026060f001600ffffffff0000ac010000cc02000012030000ef020
00009000000fa02000008000000000000002200040000002d01060007000000fc0201000
00000000000040000002d0107000e00000025030500b101e9020c03e902de02d102e101d
102b101e902040000002d01040004000000f0010600040000002d0103000800000026060
f000600ffffffff010007000000fc020000cecece000000040000002d01060009000000f
a02000008000000000000022200040000002d010800070000001b04cd02db025100e5010
40000002d01030004000000f0010600040000002d01040004000000f001080007000000f
c020000e0e0e0000000040000002d010600040000002d010200040000002d01060009000
0001d062100f0001f00bf006100fd01040000002d010600040000002d01030004000000f
0010600040000002d010400040000002d01070009000000fa02000008000000000000022
200040000002d010600070000001b048100bd026100fd01040000002d010300040000002
d01040004000000f001060007000000fc020000e0e0e0000000040000002d01060004000
0002d010200040000002d010600090000001d062100f0001e00bf00b200fd01040000002
d010600040000002d01030004000000f0010600040000002d010400040000002d0107000
9000000fa02000008000000000000022200040000002d010600070000001b04d100bd02b
200fd01040000002d010300040000002d01040004000000f00106001000000026060f001
600ffffffff00008f02000083000000b5020000a4000000040000002d01020007000000f
c020000e0e0e0000000040000002d0106001e00000024030d0096028300920285008f028
a008f029c009202a2009602a300aa02a300b402a200b4029c00b4028a00b4028500aa028
30096028300040000002d010400040000002d01030004000000f00106000800000026060
f000600ffffffff010007000000fc020000a0a0a0000000040000002d01060009000000f
a02000008000000000000022200040000002d010800070000001b049f00af02870094020
40000002d01030004000000f0010600040000002d01040004000000f0010800040000002
d010500040000002d010200070000001804ab00a602a700a502040000002d01030004000
0002d01040007000000fc020000e0e0e0000000040000002d01060009000000fa0200000
8000000000000022200040000002d010800070000001b046102b902a701ff01040000002
d01030004000000f0010600040000002d01040004000000f001080007000000fc020000e
0e0e0000000040000002d01060009000000fa02000008000000000000022200040000002
d010800070000001b049101b90236010302040000002d01030004000000f001060004000
0002d01040004000000f00108001000000026060f001600ffffffff0000fe01000060010
000c20200006b01000009000000fa02000008000000000000002200040000002d0106000
40000002d010700080000002503020003026501bc026501040000002d01040004000000f
0010600040000002d0103000800000026060f000600ffffffff010007000000fc020000c
0c0c0000000040000002d01060009000000fa02000008000000000000022200040000002
d010800070000001b042f01b902d4000302040000002d010300040000002d01040004000
000f00108001000000026060f001600ffffffff0000fe010000fd000000c202000009010
00009000000fa02000008000000000000002200040000002d010800040000002d0107000
80000002503020003020201bc020301040000002d01040004000000f0010800040000002
d0103000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00004
b020000d900000081020000e5000000040000002d01020007000000fc020000202020000
000040000002d01080012000000240307004b02e0005302db007d02db008002e4008002d
9004b02d9004b02e000040000002d010400040000002d01030004000000f001080008000
00026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00001f02000008010
0009702000017010000040000002d01020007000000fc020000606060000000040000002
d0108001600000024030900410208016c0208017102110196021101960216011f0216011
f020d0141020d0141020801040000002d010400040000002d01030004000000f00108000
800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000f90100008
b020000c20200009a020000040000002d01020007000000fc020000e0e0e000000004000
0002d0108001200000024030700f9019102fd019902bc029902c1029102bc028b02fd018
b02f9019102040000002d010400040000002d01030004000000f00108000800000026060
f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000f901000094020000c2020
000a0020000040000002d01020007000000fc020000808080000000040000002d0108000
e00000024030500fd019f02f9019402c1029402bc029f02fd019f02040000002d0104000
40000002d0103000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600fffff
fff0000f901000072020000c202000080020000040000002d010200040000002d0108000
e00000024030500fd017202f9017f02c1027f02bc027202fd017202040000002d0104000
40000002d0103000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600fffff
fff0000f9010000a3020000c2020000ae020000040000002d010200040000002d0106000
e00000024030500fd01a302f901ad02c102ad02bc02a302fd01a302040000002d0104000
40000002d0103000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600fffff
fff0000f9010000aa020000c2020000b7020000040000002d01020007000000fc0200006
06060000000040000002d0109000e00000024030500fd01b602f901aa02c102aa02c102b
602fd01b602040000002d010400040000002d01030004000000f00109000800000026060
f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000f90100007b020000c2020
00087020000040000002d01020007000000fc020000606060000000040000002d0109000
e00000024030500fd018602f9017b02c1027b02bc028602fd018602040000002d0104000
40000002d01030004000000f00109000800000026060f000600ffffffff0100100000002
6060f001600ffffffff0000d4030000f2020000e903000005030000040000002d0102000
40000002d01050004000000060102000c00000024030400d903f602df030203e3030003d
d03f4020400000006010100040000002d010400040000002d0103000800000026060f000
600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000c7050000fa020000da0500000
c030000040000002d010200040000002d01050004000000060102000c00000024030400c
e050903d405fd02d205fc02cc0508030400000006010100040000002d010400040000002
d0103000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010300040000002d0102000
40000002d010300090000001d062100f0005f00ef0143002206040000002d01030004000
0002d010300040000002d010400040000002d010300040000002d010200040000002d010
300090000001d062100f00062001d02a0000e06040000002d010300040000002d0103000
40000002d010400040000002d010300040000002d010200040000002d010300090000001
d062100f0006200100101018a06040000002d010300040000002d010300040000002d010
400040000002d010300040000002d010200040000002d010300090000001d062100f0005
f0084028a0a6902040000002d010300040000002d010300040000002d010400100000002
6060f001600ffffffff00004104000001050000670500004c05000009000000fa0200000
6000000000000002200040000002d010900040000002d010700080000002503020083042
60524052605040000002d01020004000000f0010900040000002d0105000c00000024030
400a304050545042605a3044605850426050c00000024030400040547056205260504050
60522052605040000002d010400040000002d0103000800000026060f000600ffffffff0
100040000002d010700040000002d010200070000001b04c50a6a06600a9903040000002
d010300040000002d010400030000001e00070000001604c40a6a06600a9903040000000
201010015000000fb02b1ff0000000000009001000000000440001254696d6573204e657
720526f6d616e000000040000002d010900050000001402630ad80315000000fb02b1ff0
000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000
0002d010a00040000002e0101001d000000320a630ad8030c000400000000001c0aea0ac
0f0f5b3f2e5eaf2f3f0e0203900280027001600230023002600240025002800230014000
40000002e010000040000002d01090004000000f0010a000500000014020000000005000
0001402630a8a0515000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d657
3204e657720526f6d616e00cc00040000002d010a00040000002e01010010000000320a6
30a8a0503000400000000001c0aea0ad1c5cf00350031003900040000002e01000004000
0002d01090004000000f0010a00050000001402770100000400000002010100040000002
701ffff1000000026060f001600ffffffff00000a0000003003000067040000030700000
40000002d010200040000002d010300040000002d010300090000001d062100f00083030
d0458033200040000002d010300040000002d010400040000002d010300040000002d010
200040000002d01050004000000060102001800000024030a00370058033200580332005
d0348005d0348005303320053032d0053032d0058032d00a8033700a8030c00000024030
4003700c6032d00c6032d001604370016040c00000024030400370034042d0034042d008
404370084040c000000240304003700a2042d00a2042d00f2043700f2040c00000024030
400370010052d0010052d006005370060050c0000002403040037007e052d007e052d00c
e053700ce050c000000240304003700ec052d00ec052d003c0637003c060c00000024030
40037005a062d005a062d00aa063700aa061800000024030a003700c8062d00c8062d00d
b062d00e0063200e0066f00e0066f00d6063200d6063200db063700db060c00000024030
4008d00d6068d00e006dd00e006dd00d6060c00000024030400fb00d606fb00e0064b01e
0064b01d6060c000000240304006901d6066901e006b901e006b901d6060c00000024030
400d701d606d701e0062702e0062702d6060c000000240304004502d6064502e0069502e
0069502d6060c00000024030400b302d606b302e0060303e0060303d6060c00000024030
4002103d6062103e0067103e0067103d6060c000000240304008f03d6068f03e006df03e
006df03d6061800000024030a00fd03d606fd03e0063f04e0064404e0064404db064404c
d063a04cd063a04db063f04db063f04d6060c000000240304003a04af064404af0644045
f063a045f060c000000240304003a044106440441064404f1053a04f1050c00000024030
4003a04d3054404d305440483053a0483050c000000240304003a0465054404650544041
5053a0415050c000000240304003a04f7044404f7044404a7043a04a7040c00000024030
4003a04890444048904440439043a0439040c000000240304003a041b0444041b044404c
b033a04cb030c000000240304003a04ad034404ad0344045d033a045d030c00000024030
40026045d0326045303d6035303d6035d030c00000024030400b8035d03b803530368035
30368035d030c000000240304004a035d034a035303fa025303fa025d030c00000024030
400dc025d03dc0253038c0253038c025d030c000000240304006e025d036e0253031e025
3031e025d030c0000002403040000025d0300025303b0015303b0015d030c00000024030
40092015d03920153034201530342015d030c0000002403040024015d0324015303d4005
303d4005d030c00000024030400b6005d03b60053036600530366005d030400000006010
100040000002d010400040000002d0103000800000026060f000600ffffffff010004000
0002d010300040000002d010200040000002d010300090000001d062100f0005f00ef01a
c03f300040000002d010300040000002d010300040000002d010400040000002d0103000
40000002d010200040000002d010300090000001d062100f00063001c020904df0004000
0002d010300040000002d010300040000002d0104001000000026060f001600ffffffff0
000200000002e0800002e020000c50900000400000007010400262a0000430f2000cc000
0008001c0010000000095010d022f08210028000000c0010000800100000100010000000
00000540000232e0000242e0000020000000200000000000000ffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fce000ffffffff7c270200003ff75f0080000000001ffffffff
ffffffff0003ffbffffe3f58140000fffffbdf41300000003fa008000000000000000000
00000000000000000000000000000000fffffffffffffffe000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
fffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000001fffffffffffffffe0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000001fffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000001fffffffffffffffc00000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000001fffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffc
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
02109c00000000000c01fa00fffffffffffffffe003c000000002ffff7ffce00000048df
ffffffffc03851813f7ffffffff00000dfffffffffffffcfff3fffffffffff00ffffffff
fffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01
fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffc07ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc03fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffff803ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc01fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffff8
03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffffffff
fffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03
fffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc03ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffff803ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe03fffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffe
03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffff
fffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01
fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffc01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe00fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffc01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffc
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffffffff
fffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01
fffffffffffffffc03ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffff801ffc00000000003
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01fffffffffffffffc01ffc00000000003ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffc000
00000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00fffffffffffffffe01ffc00000000003ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffe
01ffe00000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe01ffe0000000037fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffff
fffffffe03fff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01
fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01fffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc03ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffff
fffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01
fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc03ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff01fffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffe01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00fffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffe
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffffffff
fffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe00ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00fffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe00ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00fffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffffffff
fffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01
fffffffffffffffc003fffffffffffffffffffffffffffffffc2f2047fffffffffff7020
001fffff63e80000000007ff3121800000000000fffffffffffffffe0007c21000000000
000000000000000000000000300000000000000000000000000000000000000000000000
00000000fffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffe00000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000fffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffe
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000fffffffffffffffc00000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffff
fffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000fffffffffffffffe000000000000000000000000
00000000000000000000000000000001802000000000000000600000000000026439efff
fffffffffffffffffff8000000189ef7bdc01e00000000cffbffefff8201863fbfffffff
ffe31dfffffffffffff007ffbfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01fffffffffffffe3bdcefffffffffbee7f88f03ffffcfff00007fff00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fff0c4c00000000000011c00000
000000000000000000000000ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc03ffc000000000000000000000000000000000000000000000000ffe00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ff80000000000000000
00000000000000000000000000000000fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc03ff8000000000000000000000000000000000000000000000000
fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffc00000000
0000000000000000000000000000000000000000fff00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc01ffc0000000000000000000000000000000000000000
000000007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc
0000000000000000000000000000000000000000000000007ff00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc00000000d474b71b00000172b0001fff
ffc00000009c7e00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc01ffc007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc01ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fff00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffc03ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff21fffc1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff43ffe47ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
fff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff807ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00ffc00ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
7ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff01ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc01ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007ff007ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
7ff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff80fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffe
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe03ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff00fff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
7ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff807ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff80fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff807ff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc03ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe007ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00ffe007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff807ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff80fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe03ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffc03ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff801ffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffc
03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc03ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff807ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff807ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffe01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff01fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc07ffe01fffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff00
fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffc01fffffe
0fffffc1cfffff87fe3ff07fffff01ffffffff00ffe00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc03ff801fffffc0fffffc007ffff03fe3ff03fffff00ff
fffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffc
01fffffe0fffffc007ffff03fe3ff07ffffe00ffffffff00fff00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01fffffe07ffff0007ffff03fe1ff03f
fffc003fffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc01ffc01fffffe01ffff0007ffff03fc07f03fffe00007ffffff00fff00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01fffffe01ffff0007ffff03
f807f03fffe00007ffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffc01ffffff80ffff8207ffff83f807f03fffe01c07ffffff00fff00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe01ffffff80ffdc03
07ffff03f847f03c00e0ff07fffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc01ffc01ffffff8000000207ffff03f8c3e0300040fe07fffffe00
ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffff
8000000607ffff03f8c3f0300060fe07ffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc03ffc01ffffff8000000607ffff83f8c3f07820f3fe07
ffffff80fffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffc
03fffffffc01901e0fffff9ff8e1fc3a007fff07ffffff80fff80fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01fffffff800000f07ffff81e060f800
007fff03ffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00ffe00fffffff000000f00007f80e0607010003fff03ffffff807ff807ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffff800000f00003f81
e0f8781fffffff07ffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffe01fffffff80ff01f00003f81e1f8783ffffffc0fffffff807ff807ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01fffffffe0fe00f
00000781c1f8381fffffe00fffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00ffe00fffffffe07e00f0000000081f8101fffffc01fffffff00
7ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffff
fe07e01f0000000101f8181fffffe01fffffff007ff807ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffe03e03f007e008103fc081fffffe01f
ffffff807ff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe
00ffffffff00c03f03ffc08187ff081ffffff80fffffff807ff807ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00ffffffff00c07f81ffc08087ff081f
fffffc0fffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00ffe00ffffffff81c0ff83ffc0808fff883ffffffc1fffffff807ff807ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffe01ffffffffc3c3ff03ffe181
ffffc83ffffffc1fffffff807ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01fff01ffffffff8383ff03ff8380ffffc03ffff0f81fffffff007ff00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffff8103ff
03fc01007fff803fffe0701fffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc01ffc01ffffffff8103fe03fc01007fff803fffe0701fffffff00
7ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffff
ff8007fe03fc03807fffc01fffe0783fffffff807ff80fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00ffe00fffffffff007ff000007803fffe01ffffc007f
ffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe
00fffffffff007ff000007803fffe01ffffe007fffffff803ff803ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00fffffffff807ff000007c07ffff81f
fffe007fffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff01fff00fffffffffe0fff80001fe3ffffffffffff85ffffffff807ff807ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe00ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc01ffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
fff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff80fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffc01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff80fffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff11fff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
7ffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fff01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff807ff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ff803ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff803ff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ff803ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc03ffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
7ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff807ff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fff
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffe03ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc01ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff007ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
7ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff807ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff81fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffe
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc01ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff007ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff00fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
7ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc
01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007ff007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc03ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffa07ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffe01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80fff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
7ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffff
fdffffffffffffffffff8deff9fffffffffcff007ff007ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffe00c6338500000003fd0038040000000000c60000
000000007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe
0000000000000000000000000000000000000000000000007ff007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00000000000000000000000000000000
00000000000000007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00ffe0000000000000000000000000000000000000000000000007ff807ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe000000000000000000000000
0000000000000000000000003ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00ffe0000000000000000000000000000000000000000000000003ffc03ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe0000000000000000
000000000000000000000000000000007ffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00fff0000000001fe17fc00000100bc7fffffff00000040edffff
fff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff003ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffff98fffffdfffe9fe748921fffe7e
d6b84018000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff006f0
370000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000
000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000000000000000000
000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffea600000002050d7ffe7f80000000009cffffffe2109ce
ffbfffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfb
f7ffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff04000000070101000800000026060f000600ffffffff01001000000026060
f001600ffffffff0000e40200002e080000f3040000c50900000400000007010400262a0
000430f2000cc0000008001c0010000000095010d022f08e50228000000c001000080010
000010001000000000000540000232e0000242e0000020000000200000000000000fffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fce000ffffffff7c270200003ff75f00800
00000001ffffffffffffffff0003ffbffffe3f58140000fffffbdf41300000003fa00800
000000000000000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffe00000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000fffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000001fffffffffffffffe
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000001fffffffffffffffe00000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001ffffffff
fffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000001fffffffffffffffc000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
fffffffffffffffc00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000002109c00000000000c01fa00fffffffffffffffe003c000000002fff
f7ffce00000048dfffffffffc03851813f7ffffffff00000dfffffffffffffcfff3fffff
ffffff00fffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffc01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffc
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc03fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffffffff
fffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01
fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc03ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffc03ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc03fffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc
03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc01fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffff
fffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01
fffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffe01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffc
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffffffff
fffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe00fffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffc03ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc01fffffffffffffffc03ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffff8
01ffc00000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc01ffc00000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffff
fffffffc01ffc00000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffe01ffc00000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
fffffffffffffffe01ffe00000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe01ffe0000000037f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff01fffffffffffffffe03fff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffe03ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffff
fffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01
fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffe01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc
03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffff
fffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
fffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffe01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe00fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffc01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffff
fffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc03ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc01fffffffffffffffc003fffffffffffffffffffffffffffffffc2f204
7fffffffffff7020001fffff63e80000000007ff3121800000000000fffffffffffffffe
0007c2100000000000000000000000000000000030000000000000000000000000000000
000000000000000000000000fffffffffffffffe00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007fffffff
fffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000fffffffffffffffe000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
fffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffc0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000fffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffe00000000
000000000000000000000000000000000000000000000001802000000000000000600000
000000026439effffffffffffffffffffff8000000189ef7bdc01e00000000cffbffefff
8201863fbfffffffffe31dfffffffffffff007ffbfffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01fffffffffffffe3bdcefffffffffbee7f88f03ffffcfff00007
fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fff0c4c0000
0000000011c00000000000000000000000000000ffe00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc03ffc0000000000000000000000000000000000000000
00000000ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ff8
000000000000000000000000000000000000000000000000fff00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ff800000000000000000000000000000000
0000000000000000fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc03ffc000000000000000000000000000000000000000000000000fff00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc000000000000000000000000
0000000000000000000000007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc01ffc0000000000000000000000000000000000000000000000007ff00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc00000000d474b71b
00000172b0001fffffc00000009c7e00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc01ffc007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffc
03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff21fffc1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff43ffe47ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff80fff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff807ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
7ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00ffc00ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffe00ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe01ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc01ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
7ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffe01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe03ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe03ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
7ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff807ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff807ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff807ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff00fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
fff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff80fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc03ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe007ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff00ffe007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe007ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
7ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffe01ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc03ffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffc03ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff803ffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc03ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
7ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff80fff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffe
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fff00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffe01fffffffffffffffffffffffffffdff
ffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc03ffc01fffffe0fffffc1cfffff87fe3ff07fffff01ffffffff00ffe00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ff801fffffc0fffffc007ffff03
fe3ff03fffff00fffffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc03ffc01fffffe0fffffc007ffff03fe3ff07ffffe00ffffffff00fff00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01fffffe07ffff00
07ffff03fe1ff03ffffc003fffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc01ffc01fffffe01ffff0007ffff03fc07f03fffe00007ffffff00
fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01fffffe
01ffff0007ffff03f807f03fffe00007ffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffff80ffff8207ffff83f807f03fffe01c07
ffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe
01ffffff80ffdc0307ffff03f847f03c00e0ff07fffffe00ffe00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffff8000000207ffff03f8c3e030
0040fe07fffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc01ffc01ffffff8000000607ffff03f8c3f0300060fe07ffffff00fff00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffc01ffffff8000000607ffff83
f8c3f07820f3fe07ffffff80fffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe03ffc03fffffffc01901e0fffff9ff8e1fc3a007fff07ffffff80fff80fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01fffffff800000f
07ffff81e060f800007fff03ffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00ffe00fffffff000000f00007f80e0607010003fff03ffffff80
7ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffff
f800000f00003f81e0f8781fffffff07ffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffe01fffffff80ff01f00003f81e1f8783ffffffc0f
ffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe
01fffffffe0fe00f00000781c1f8381fffffe00fffffff007ff007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffe07e00f0000000081f8101f
ffffc01fffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00ffe00fffffffe07e01f0000000101f8181fffffe01fffffff007ff807ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffe03e03f007e0081
03fc081fffffe01fffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00ffe00ffffffff00c03f03ffc08187ff081ffffff80fffffff807ff807ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00ffffffff00c07f
81ffc08087ff081ffffffc0fffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00ffe00ffffffff81c0ff83ffc0808fff883ffffffc1fffffff80
7ff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffe01ffffff
ffc3c3ff03ffe181ffffc83ffffffc1fffffff807ff00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01fff01ffffffff8383ff03ff8380ffffc03ffff0f81f
ffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc
01ffffffff8103ff03fc01007fff803fffe0701fffffff007ff00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffff8103fe03fc01007fff803f
ffe0701fffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffc01ffffffff8007fe03fc03807fffc01fffe0783fffffff807ff80fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00fffffffff007ff00000780
3fffe01ffffc007fffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00ffe00fffffffff007ff000007803fffe01ffffe007fffffff803ff803ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00fffffffff807ff
000007c07ffff81ffffe007fffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff01fff00fffffffffe0fff80001fe3ffffffffffff85ffffffff80
7ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc00ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00fff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff80fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
7ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffc01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffc07ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff11fff01ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff807ffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff01fff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff807ff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
3ff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ff803ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc03ff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffc03ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff01fff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff007ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffe03ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc01ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff807ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff807ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff81fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe03ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe00fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc01ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc01ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007ff007ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff00fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc03ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
fffa07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffe01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff80fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffe01fffffffdffffffffffffffffff8deff9fffffffffcff007ff007ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00c6338500000003fd003804
0000000000c60000000000007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00ffe0000000000000000000000000000000000000000000000007ff007ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe0000000000000000
000000000000000000000000000000007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00ffe000000000000000000000000000000000000000000000000
7ff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00000000
00000000000000000000000000000000000000003ff807ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00ffe0000000000000000000000000000000000000000
000000003ffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe
0000000000000000000000000000000000000000000000007ffc03ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff0000000001fe17fc00000100bc7fffff
ff00000040edfffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff003ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffff98fffffdfff
e9fe748921fffe7ed6b84018000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff006f0370000000000000000000000000000000000000000000000000003ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000
000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000
000000000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffea600000002050d7ffe7f800000000
09cffffffe2109ceffbfffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffdfbf7ffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff04000000070101000800000026060f000600ffffffff0
100040000002d010300040000002d010200040000002d010300090000001d062100f0005
f00b600d4090d00040000002d010300040000002d010300040000002d010400040000002
d010700040000002d010200070000001b04110a8401ac09bb00040000002d01030004000
0002d010400030000001e00070000001604100a8301ac09bb00040000000201010015000
000fb02b5ff0000000000009001000000000440001254696d6573204e657720526f6d616
e000000040000002d010a0005000000090200000000050000001402af09d30015000000f
b02b5ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00c
c00040000002d010b00040000002e01010011000000320aaf09d30004000400000000001
c0aea0ac1e0edea2b00210028002400040000002e010000040000002d010a0004000000f
0010b0005000000140277010000040000002d0101000400000002010100040000002701f
fff040000002d010300040000002d010200040000002d010300090000001d062100f0005
f00b600d409f902040000002d010300040000002d010300040000002d010400100000002
6060f001600ffffffff0000d601000026070000e901000039070000040000002d0102000
40000002d01050004000000060102000c00000024030400d9012b07e3013507e5013307d
b0129070400000006010100040000002d010400040000002d0103000800000026060f000
600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000fd02000026070000100300003
9070000040000002d010200040000002d01050004000000060102000c000000240304000
20335070c032b070a032907000333070400000006010100040000002d010400040000002
d0103000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000b
e04000042050000d304000054050000040000002d010200040000002d010500040000000
60102000c00000024030400cc045105c9044405c5044505c804520504000000060101000
40000002d010400040000002d0103000800000026060f000600ffffffff0100100000002
6060f001600ffffffff00000d010000de060000040200004508000009000000fa0200000
6000000000000002200040000002d010b00040000002d010700080000002503020033010
d08dd011507040000002d01020004000000f0010b00040000002d0105000c00000024030
4002b01e007110140086001040835010b080c00000024030400e5014207ff01e206b0011
e07db011707040000002d010400040000002d0103000800000026060f000600ffffffff0
1001000000026060f001600ffffffff0000f5020000dc060000eb0300004308000009000
000fa02000006000000000000002200040000002d010b00040000002d010700080000002
5030200c4030b081b031307040000002d01020004000000f0010b00040000002d0105000
c0000002403040096030308e6033e08cc03de07c20309080c0000002403040049031b07f
902e006130340071d031507040000002d010400040000002d0103000800000026060f000
600ffffffff0100040000002d010700040000002d010200070000001b04110a5404ac098
b03040000002d010300040000002d010400030000001e00070000001604100a5304ac098
b030400000002010100040000002d010a0005000000090200000000050000001402af09a
30315000000fb02b5ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e6577205
26f6d616e00cc00040000002d010b00040000002e01010011000000320aaf09a30304000
400000000001c0aea0ac1e0edea2b00210028002400040000002e010000040000002d010
a0004000000f0010b0005000000140277010000040000002d01010004000000020101000
40000002701ffff040000002d010700040000002d010200070000001b047704230268033
f00040000002d010300040000002d010400030000001e000700000016047604230268033
f000400000002010100040000002d0109000500000009020000000005000000140261036
60015000000fb02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e6577205
26f6d616e00cc00040000002d010b00040000002e0101001c000000320a610366000b000
400000000001c0aea0ad0e5e3b3eeede0ebfcede0002c0023002000160028002a0023002
70025002a002300040000002e010000040000002d01090004000000f0010b00050000001
4027701000004000000020101000400000002010100050000001402b1034c0015000000f
b02b1ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00c
c00040000002d010b00040000002e0101001d000000320ab1034c000c000400000000001
c0aea0af0eee7f0e0f5f3edeaeee2e0280028001f0028002300280026002a00260028002
5002300040000002e010000040000002d01090004000000f0010b0005000000140277010
00004000000020101000400000002010100050000001402ff03c10015000000fb02b1ff0
000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000
0002d010b00040000002e01010014000000320aff03c10006000400000000001c0aea0ae
fe0ebe0f2e02a0023002700230023002300040000002e010000040000002d01090004000
000f0010b00050000001402770100000400000002010100040000002701ffff040000002
d010300040000002d010200040000002d010300090000001d062100f0005500c3009408b
500040000002d010300040000002d010300040000002d010400030000001e00070000001
604e90879019408b500040000000201010015000000fb02c6ff000000000000900100000
0000440001254696d6573204e657720526f6d616e000000040000002d010b00050000000
902000000000500000014029508bf0015000000fb02c6ff0000000000009001000000cc0
440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010c00040000002e010
10013000000320a9508bf0005000400000000001c0aea0ac0d0cc2d33002a00200034001
3001d00040000002e010000040000002d010b0004000000f0010c0005000000140277010
0000400000002010100040000002701ffff040000002d010300040000002d01020004000
0002d010300090000001d062100f0005500c3008f087c03040000002d010300040000002
d010300040000002d010400030000001e00070000001604e40840048f087c03040000000
2010100040000002d010b00050000000902000000000500000014029008860315000000f
b02c6ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00c
c00040000002d010c00040000002e01010013000000320a9008860305000400000000001
c0aea0ac0d0cc2d33002a002000340013001d00040000002e010000040000002d010b000
4000000f0010c00050000001402770100000400000002010100040000002701ffff10000
00026060f001600ffffffff00005105000032030000d909000000070000040000002d010
200040000002d010300040000002d010300090000001d062100f0007e0338045a0379050
40000002d010300040000002d010400040000002d010300040000002d010200040000002
d01050004000000060102000c000000240304007e055a0374055a037405aa037e05aa030
c000000240304007e05c8037405c803740518047e0518040c000000240304007e0536047
4053604740586047e0586040c000000240304007e05a4047405a4047405f4047e05f4040
c000000240304007e05120574051205740562057e0562050c000000240304007e0580057
40580057405d0057e05d0050c000000240304007e05ee057405ee0574053e067e053e060
c000000240304007e055c0674055c067405ac067e05ac061800000024030a007e05ca067
405ca067405d8067405dd067905dd06bb05dd06bb05d3067905d3067905d8067e05d8060
c00000024030400d905d306d905dd062906dd062906d3060c000000240304004706d3064
706dd069706dd069706d3060c00000024030400b506d306b506dd060507dd060507d3060
c000000240304002307d3062307dd067307dd067307d3060c000000240304009107d3069
107dd06e107dd06e107d3060c00000024030400ff07d306ff07dd064f08dd064f08d3060
c000000240304006d08d3066d08dd06bd08dd06bd08d3060c00000024030400db08d306d
b08dd062b09dd062b09d3060c000000240304004909d3064909dd069909dd069909d3060
c00000024030400ac09d206b609d206b6098206ac0982060c00000024030400ac096406b
6096406b6091406ac0914060c00000024030400ac09f605b609f605b609a605ac09a6050
c00000024030400ac098805b6098805b6093805ac0938050c00000024030400ac091a05b
6091a05b609ca04ac09ca040c00000024030400ac09ac04b609ac04b6095c04ac095c040
c00000024030400ac093e04b6093e04b609ee03ac09ee030c00000024030400ac09d003b
609d003b6098003ac0980031800000024030a00ac096203b6096203b6095a03b6095503b
10955036909550369095f03b1095f03b1095a03ac095a030c000000240304004b095f034
b095503fb085503fb085f030c00000024030400dd085f03dd0855038d0855038d085f030
c000000240304006f085f036f0855031f0855031f085f030c0000002403040001085f030
1085503b1075503b1075f030c0000002403040093075f03930755034307550343075f030
c0000002403040025075f0325075503d5065503d5065f030c00000024030400b7065f03b
70655036706550367065f030c0000002403040049065f0349065503f9055503f9055f030
c00000024030400db055f03db0555038b0555038b055f030400000006010100040000002
d010400040000002d0103000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001
600ffffffff0000d105000042050000e605000054050000040000002d010200040000002
d01050004000000060102000c00000024030400db054405d8055105dc055205df0545050
400000006010100040000002d010400040000002d0103000800000026060f000600fffff
fff0100040000002d010300040000002d010200040000002d010300090000001d062100f
0005f00f201a5035807040000002d010300040000002d010300040000002d01040004000
0002d010300040000002d010200040000002d010300090000001d062100f00062001f020
2043f07040000002d010300040000002d010300040000002d0104001000000026060f001
600ffffffff00001f0500002a0800002e070000c10900000400000007010400262a00004
30f2000cc0000008001c0010000000095010d022b08200528000000c0010000800100000
10001000000000000540000232e0000242e0000020000000200000000000000ffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fce000ffffffff7c270200003ff75f008000000
0001ffffffffffffffff0003ffbffffe3f58140000fffffbdf41300000003fa008000000
00000000000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffe000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000fffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000001fffffffffffffffe0000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000001fffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001ffffffffffff
fffc00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000001fffffffffffffffc0000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffff
fffffffffffc000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000002109c00000000000c01fa00fffffffffffffffe003c000000002ffff7ff
ce00000048dfffffffffc03851813f7ffffffff00000dfffffffffffffcfff3fffffffff
ff00fffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffc01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffc07ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc03fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffffffffffff
fff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffff
fffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc03ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc01fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffc03ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc03fffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc03ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc01fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffff
fff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffff
fffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffe01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe01fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffc01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe00fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffffffffffff
fffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffff
fffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe00fffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffc03ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc01fffffffffffffffc03ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffff801ff
c00000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc01fffffffffffffffc01ffc00000000003ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffff
fffc01ffc00000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffe01ffc00000000003ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffff
fffffffffffe01ffe00000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe01ffe0000000037fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff01fffffffffffffffe03fff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffe03ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe01fffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffff
fffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffff
fffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffe01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc03ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff01fffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffff
fffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffff
fffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffe01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe00fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffc01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe00fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe00ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff00fffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffff
fffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffff
fffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc03ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc01fffffffffffffffc003fffffffffffffffffffffffffffffffc2f2047fff
ffffffff7020001fffff63e80000000007ff3121800000000000fffffffffffffffe0007
c21000000000000000000000000000000000300000000000000000000000000000000000
00000000000000000000fffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007fffffffffff
fffe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000fffffffffffffffe0000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffff
fffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffc00000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000fffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffe000000000000
000000000000000000000000000000000000000000018020000000000000006000000000
00026439effffffffffffffffffffff8000000189ef7bdc01e00000000cffbffefff8201
863fbfffffffffe31dfffffffffffff007ffbfffffdfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01fffffffffffffe3bdcefffffffffbee7f88f03ffffcfff00007fff0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fff0c4c00000000
000011c00000000000000000000000000000ffe00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc03ffc00000000000000000000000000000000000000000000
0000ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ff80000
00000000000000000000000000000000000000000000fff00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc03ff8000000000000000000000000000000000000
000000000000fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
3ffc000000000000000000000000000000000000000000000000fff00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc0000000000000000000000000000
000000000000000000007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc01ffc0000000000000000000000000000000000000000000000007ff00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc00000000d474b71b0000
0172b0001fffffc00000009c7e00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc01ffc007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe01fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffc03ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff21fffc1fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff43ffe47ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80fff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff807ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff0
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00ffc00ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
0ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffe00ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe01ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc01ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007ff0
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff807ff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
0ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffe01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe03ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe03ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff807ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff807ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff807ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff00fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff8
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff80fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc03ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
1ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe007ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff00ffe007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe007ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff0
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe03ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
3ffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffc03ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff803ffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc03ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff8
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff80fff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffe01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fff00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc07ffe01fffffffffffffffffffffffffffdffffff
ffffffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
3ffc01fffffe0fffffc1cfffff87fe3ff07fffff01ffffffff00ffe00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ff801fffffc0fffffc007ffff03fe3f
f03fffff00fffffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc03ffc01fffffe0fffffc007ffff03fe3ff07ffffe00ffffffff00fff00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01fffffe07ffff0007ff
ff03fe1ff03ffffc003fffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc01ffc01fffffe01ffff0007ffff03fc07f03fffe00007ffffff00fff0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01fffffe01ff
ff0007ffff03f807f03fffe00007ffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffff80ffff8207ffff83f807f03fffe01c07ffff
ff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe01ff
ffff80ffdc0307ffff03f847f03c00e0ff07fffffe00ffe00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffff8000000207ffff03f8c3e0300040
fe07fffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
1ffc01ffffff8000000607ffff03f8c3f0300060fe07ffffff00fff00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffc01ffffff8000000607ffff83f8c3
f07820f3fe07ffffff80fffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe03ffc03fffffffc01901e0fffff9ff8e1fc3a007fff07ffffff80fff80fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01fffffff800000f07ff
ff81e060f800007fff03ffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe00ffe00fffffff000000f00007f80e0607010003fff03ffffff807ff8
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffff800
000f00003f81e0f8781fffffff07ffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01ffe01fffffff80ff01f00003f81e1f8783ffffffc0fffff
ff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ff
fffffe0fe00f00000781c1f8381fffffe00fffffff007ff007ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffe07e00f0000000081f8101fffff
c01fffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
0ffe00fffffffe07e01f0000000101f8181fffffe01fffffff007ff807ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffe03e03f007e008103fc
081fffffe01fffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff00ffe00ffffffff00c03f03ffc08187ff081ffffff80fffffff807ff807ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00ffffffff00c07f81ff
c08087ff081ffffffc0fffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff00ffe00ffffffff81c0ff83ffc0808fff883ffffffc1fffffff807ff8
07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffe01ffffffffc3
c3ff03ffe181ffffc83ffffffc1fffffff807ff00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01fff01ffffffff8383ff03ff8380ffffc03ffff0f81fffff
ff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ff
ffffff8103ff03fc01007fff803fffe0701fffffff007ff00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffff8103fe03fc01007fff803fffe0
701fffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffc01ffffffff8007fe03fc03807fffc01fffe0783fffffff807ff80fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00fffffffff007ff000007803fff
e01ffffc007fffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe00ffe00fffffffff007ff000007803fffe01ffffe007fffffff803ff803ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00fffffffff807ff0000
07c07ffff81ffffe007fffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff01fff00fffffffffe0fff80001fe3ffffffffffff85ffffffff807ff8
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe00ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff00fff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff80fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff0
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffc01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01ffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffc07ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff11fff01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff807ffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
1fff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff807ff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ff8
03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff803ff803ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc03ff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffc03ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff01fff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff007ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffe03ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc01ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff00fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff807ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff807ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff81fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe03ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe00fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc01ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff0
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff007ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc01ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007ff007ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc03ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffa
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffe01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff80fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffe01fffffffdffffffffffffffffff8deff9fffffffffcff007ff007ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00c6338500000003fd0038040000
000000c60000000000007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe00ffe0000000000000000000000000000000000000000000000007ff007ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00000000000000000000
00000000000000000000000000007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe00ffe0000000000000000000000000000000000000000000000007ff8
07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe000000000000
0000000000000000000000000000000000003ff807ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00ffe00000000000000000000000000000000000000000000
00003ffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe0000
000000000000000000000000000000000000000000007ffc03ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff00fff0000000001fe17fc00000100bc7fffffff00
000040edfffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff003ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffff98fffffdfffe9fe
748921fffe7ed6b84018000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff006f0370000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000
000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000000
000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffea600000002050d7ffe7f80000000009cf
fffffe2109ceffbfffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffdfbf7ffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff04000000070101000800000026060f000600ffffffff01001
000000026060f001600ffffffff00000b0800002a0800001a0a0000c1090000040000000
7010400262a0000430f2000cc0000008001c0010000000095010d022b080c0828000000c
001000080010000010001000000000000540000232e0000242e000002000000020000000
0000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fce000ffffffff7c2702000
03ff75f0080000000001ffffffffffffffff0003ffbffffe3f58140000fffffbdf413000
00003fa00800000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffff
fffe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000fffffffffffffffe0000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001ffff
fffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000001fffffffffffffffe00000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001fffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001fffffffffffffffc000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000fffffffffffffffc00000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000002109c00000000000c01fa00fffffffffffffffe003c
000000002ffff7ffce00000048dfffffffffc03851813f7ffffffff00000dfffffffffff
ffcfff3fffffffffff00fffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffff
fffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff
fffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffff803ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc01fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffff803ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc01fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc03ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc01fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffff
fffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffff
fffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffff803ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc03fffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffc03ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe01fffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffe01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffff
fffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffff
fffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffc01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe00fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffc01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff00fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe00fffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffff
fffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc03ffffffffffffe7ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffff
fffffffffff801ffc00000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc01ffc00000000003ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe01fffffffffffffffc01ffc00000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffe01ffc0000000
0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe00fffffffffffffffe01ffe00000000003ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe01ff
e0000000037fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff01fffffffffffffffe03fff7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffff
fffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffff
fffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc03ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe01fffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffe01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffffffffffff
fffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffff
fffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffe03ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe01fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffe00ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe00fffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffe01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe00fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffffffffffff
fffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffff
fffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe00ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff00fffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffe00ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff00fffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffc03ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc01fffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffffffffffff
fffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffc003fffffffffffffffffffffffff
ffffffc2f2047fffffffffff7020001fffff63e80000000007ff3121800000000000ffff
fffffffffffe0007c2100000000000000000000000000000000030000000000000000000
000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffe00000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00007ffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffe000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000fffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffc0000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000fffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffff
fffe00000000000000000000000000000000000000000000000000000001802000000000
000000600000000000026439effffffffffffffffffffff8000000189ef7bdc01e000000
00cffbffefff8201863fbfffffffffe31dfffffffffffff007ffbfffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffe3bdcefffffffffbee7f88f03f
fffcfff00007fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
1fff0c4c00000000000011c00000000000000000000000000000ffe00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffc0000000000000000000000000000
00000000000000000000ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc03ff8000000000000000000000000000000000000000000000000fff00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ff800000000000000000000
0000000000000000000000000000fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc03ffc000000000000000000000000000000000000000000000000fff0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc000000000000
0000000000000000000000000000000000007ff00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc01ffc00000000000000000000000000000000000000000000
00007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc0000
0000d474b71b00000172b0001fffffc00000009c7e00ffe00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc007fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
1ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe01fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe03ffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff21fffc1fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff43ffe47ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80fff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
0ffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff8
07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffe00ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe01ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
1ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe00ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff8
07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffe01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff007ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe03ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe03ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
1ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff807ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff807ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff8
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff007ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff00fff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff80fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffc01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe0
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe007ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff00ffe007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffe01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc03ffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffc03ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff803ffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc03ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80fff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe03ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fff00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffe01ffffffffffffffffff
fffffffffdffffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc03ffc01fffffe0fffffc1cfffff87fe3ff07fffff01ffffffff00ffe0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ff801fffffc0fff
ffc007ffff03fe3ff03fffff00fffffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc03ffc01fffffe0fffffc007ffff03fe3ff07ffffe00ffffff
ff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ff
fffe07ffff0007ffff03fe1ff03ffffc003fffffff00fff00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01fffffe01ffff0007ffff03fc07f03fffe0
0007ffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
1ffc01fffffe01ffff0007ffff03f807f03fffe00007ffffff00fff00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffff80ffff8207ffff83f807
f03fffe01c07ffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc01ffe01ffffff80ffdc0307ffff03f847f03c00e0ff07fffffe00ffe00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffff8000000207ff
ff03f8c3e0300040fe07fffffe00ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc01ffc01ffffff8000000607ffff03f8c3f0300060fe07ffffff00fff0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffc01ffffff8000
000607ffff83f8c3f07820f3fe07ffffff80fffc0fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe03ffc03fffffffc01901e0fffff9ff8e1fc3a007fff07ffff
ff80fff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ff
fffff800000f07ffff81e060f800007fff03ffffff807ff807ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffff000000f00007f80e0607010003f
ff03ffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
0ffe00fffffff800000f00003f81e0f8781fffffff07ffffff807ff807ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01fffffff80ff01f00003f81e1f8
783ffffffc0fffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe01ffe01fffffffe0fe00f00000781c1f8381fffffe00fffffff007ff007ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffe07e00f0000
000081f8101fffffc01fffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe00ffe00fffffffe07e01f0000000101f8181fffffe01fffffff007ff8
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffe03
e03f007e008103fc081fffffe01fffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00ffe00ffffffff00c03f03ffc08187ff081ffffff80fffff
ff807ff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00ff
ffffff00c07f81ffc08087ff081ffffffc0fffffff807ff807ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00ffffffff81c0ff83ffc0808fff883fffff
fc1fffffff807ff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
1ffe01ffffffffc3c3ff03ffe181ffffc83ffffffc1fffffff807ff00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fff01ffffffff8383ff03ff8380ffff
c03ffff0f81fffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc01ffc01ffffffff8103ff03fc01007fff803fffe0701fffffff007ff00fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffff8103fe03fc
01007fff803fffe0701fffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffc01ffffffff8007fe03fc03807fffc01fffe0783fffffff807ff8
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00fffffffff0
07ff000007803fffe01ffffc007fffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe00ffe00fffffffff007ff000007803fffe01ffffe007fffff
ff803ff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00ff
fffffff807ff000007c07ffff81ffffe007fffffff807ff807ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff01fff00fffffffffe0fff80001fe3ffffffffffff
85ffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffe01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc01ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc00ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff8
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
0ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc00ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffc07ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff11fff01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff01fff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff8
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff803ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff807ff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe00ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff803ff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
0ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ff803ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe00ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc03ff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff00ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffc03ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff8
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff01fff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff00fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffe03ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
1ffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff00fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff807ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff8
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff81fff007ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe03ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff007ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe00fff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
1ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff00fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff00fff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc01ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff007ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffc01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc01ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffc01ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff007ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc03ffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff00fffa07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
3ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fff80fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe00ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffe01fffffffdffffffffffffffffff8deff9fffffffffcff007ff0
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffe00c633850000
0003fd0038040000000000c60000000000007ff007ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe00ffe00000000000000000000000000000000000000000000
00007ff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe0000
000000000000000000000000000000000000000000007ff807ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe00ffe000000000000000000000000000000000000
0000000000007ff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
0ffe0000000000000000000000000000000000000000000000003ff807ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffe0000000000000000000000000000
000000000000000000003ffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff00ffe0000000000000000000000000000000000000000000000007ffc03ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fff0000000001fe17fc0000
0100bc7fffffff00000040edfffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffff
f98fffffdfffe9fe748921fffe7ed6b84018000003ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff006f037000000000000000000000000000000000000000000
0000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000
000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffea600000002050d7ff
e7f80000000009cffffffe2109ceffbfffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffdfbf7ffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff04000000070101000800000026060f000
600ffffffff0100040000002d010300040000002d010200040000002d010300090000001
d062100f0005f00b600d1098a07040000002d010300040000002d010300040000002d010
4001000000026060f001600ffffffff0000b70600002f070000ca0600004207000004000
0002d010200040000002d01050004000000060102000c00000024030400ba063407c4063
e07c6063c07bc0632070400000006010100040000002d010400040000002d01030008000
00026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff00001c08000033070
0002f08000045070000040000002d010200040000002d01050004000000060102000c000
00024030400230842072908360727083507210841070400000006010100040000002d010
400040000002d0103000800000026060f000600ffffffff0100040000002d01070004000
0002d010200070000001b04110a8506ac09bc05040000002d010300040000002d0104000
30000001e00070000001604100a8506ac09bc050400000002010100040000002d010a000
5000000090200000000050000001402af09d40515000000fb02b5ff00000000000090010
00000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010c0004000
0002e01010011000000320aaf09d40504000400000000001c0aea0ac1e0edea2b0021002
8002400040000002e010000040000002d010a0004000000f0010c0005000000140277010
000040000002d0101000400000002010100040000002701ffff040000002d01070004000
0002d010200070000001b04110a7909ac09b108040000002d010300040000002d0104000
30000001e00070000001604100a7909ac09b1080400000002010100040000002d010a000
5000000090200000000050000001402af09c90815000000fb02b5ff00000000000090010
00000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010c0004000
0002e01010011000000320aaf09c90804000400000000001c0aea0ac1e0edea2b0021002
8002400040000002e010000040000002d010a0004000000f0010c0005000000140277010
000040000002d0101000400000002010100040000002701ffff1000000026060f001600f
fffffff000010060000d9060000060700004008000009000000fa0200000600000000000
0002200040000002d010c00040000002d010700080000002503020036060808df0610070
40000002d01020004000000f0010c00040000002d0105000c000000240304002e06db071
4063b086306ff07380606080c00000024030400e7063d070107dd06b2061907dd0612070
40000002d010400040000002d0103000800000026060f000600ffffffff0100100000002
6060f001600ffffffff000017080000d70600000d0900003e08000009000000fa0200000
6000000000000002200040000002d010c00040000002d0107000800000025030200e6080
6083d080e07040000002d01020004000000f0010c00040000002d0105000c00000024030
400b808fe0708093908ee08d907e40804080c000000240304006b0816071b08db0635083
b073f081007040000002d010400040000002d0103000800000026060f000600ffffffff0
100040000002d010700040000002d010200070000001b047b049e096c03ba07040000002
d010300040000002d010400030000001e000700000016047a049e096c03ba07040000000
2010100040000002d010a00050000000902000000000500000014026903ec0715000000f
b02b5ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00c
c00040000002d010c00040000002e0101001c000000320a6903ec070b000400000000001
c0aea0ad0e5e3b3eeede0ebfcede0002b0021001f0014002600280021002500220028002
100040000002e010000040000002d010a0004000000f0010c00050000001402770100000
4000000020101000400000002010100050000001402b803d30715000000fb02b5ff00000
00000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002
d010c00040000002e0101001d000000320ab803d3070c000400000000001c0aea0af0eee
7f0e0f5f3edeaeee2e0260026001d0026002100250025002800240026002300210004000
0002e010000040000002d010a0004000000f0010c0005000000140277010000040000000
201010004000000020101000500000014020604420815000000fb02b5ff0000000000009
001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010c000
40000002e01010014000000320a0604420806000400000000001c0aea0aefe0ebe0f2e02
80021002500210021002100040000002e010000040000002d010a0004000000f0010c000
50000001402770100000400000002010100040000002701ffff040000002d01030004000
0002d010200040000002d010300090000001d062100f0005500c3008a08b405040000002
d010300040000002d010300040000002d010400030000001e00070000001604df0877068
a08b4050400000002010100040000002d010b00050000000902000000000500000014028
b08be0515000000fb02c6ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657
720526f6d616e00cc00040000002d010c00040000002e01010013000000320a8b08be050
5000400000000001c0aea0ac0d0cc2d33002a002000340013001d00040000002e0100000
40000002d010b0004000000f0010c0005000000140277010000040000000201010004000
0002701ffff040000002d010300040000002d010200040000002d010300090000001d062
100f0005500c3008508a208040000002d010300040000002d010300040000002d0104000
30000001e00070000001604da0865098508a2080400000002010100040000002d010b000
50000000902000000000500000014028608ac0815000000fb02c6ff00000000000090010
00000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010c0004000
0002e01010013000000320a8608ac0805000400000000001c0aea0ac0d0cc2d33002a002
000340013001d00040000002e010000040000002d010b0004000000f0010c00050000001
402770100000400000002010100040000002701ffff1000000026060f001600ffffffff0
000deffffff7c07000003050000670a0000040000002d010200040000002d01050004000
000060102001800000024030a000b00a4070600a4070600a9074a00a9074a009f0706009
f0701009f070100a4070100f4070b00f4070c000000240304000b0012080100120801006
2080b0062080c000000240304000b008008010080080100d0080b00d0080c00000024030
4000b00ee080100ee0801003e090b003e090c000000240304000b005c0901005c090100a
c090b00ac090c000000240304000b00ca090100ca0901001a0a0b001a0a1800000024030
a000b00380a0100380a01003f0a0100440a0600440a4f00440a4f003a0a06003a0a06003
f0a0b003f0a0c000000240304006d003a0a6d00440abd00440abd003a0a0c00000024030
400db003a0adb00440a2b01440a2b013a0a0c0000002403040049013a0a4901440a99014
40a99013a0a0c00000024030400b7013a0ab701440a0702440a07023a0a0c00000024030
40025023a0a2502440a7502440a75023a0a0c0000002403040093023a0a9302440ae3024
40ae3023a0a0c0000002403040001033a0a0103440a5103440a51033a0a0c00000024030
4006f033a0a6f03440abf03440abf033a0a0c00000024030400dd033a0add03440a2d044
40a2d043a0a0c000000240304004b043a0a4b04440a9b04440a9b043a0a1800000024030
a00b9043a0ab904440adb04440ae004440ae0043f0ae004110ad604110ad6043f0adb043
f0adb043a0a0c00000024030400d604f309e004f309e004a309d604a3090c00000024030
400d6048509e0048509e0043509d60435090c00000024030400d6041709e0041709e004c
708d604c7080c00000024030400d604a908e004a908e0045908d60459080c00000024030
400d6043b08e0043b08e004eb07d604eb071800000024030a00d604cd07e004cd07e004a
407e0049f07db049f07b4049f07b404a907db04a907db04a407d604a4070c00000024030
4009604a90796049f0746049f074604a9070c000000240304002804a90728049f07d8039
f07d803a9070c00000024030400ba03a907ba039f076a039f076a03a9070c00000024030
4004c03a9074c039f07fc029f07fc02a9070c00000024030400de02a907de029f078e029
f078e02a9070c000000240304007002a90770029f0720029f072002a9070c00000024030
4000202a90702029f07b2019f07b201a9070c000000240304009401a90794019f0744019
f074401a9070c000000240304002601a90726019f07d6009f07d600a9070c00000024030
400b800a907b8009f0768009f076800a9070400000006010100040000002d01040004000
0002d0103000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010300040000002d010
200040000002d010300090000001d062100f0004d003401db07e801040000002d0103000
40000002d010300040000002d010400030000001e0007000000160428081d03db07e8010
400000002010100040000002d010a0005000000090200000000050000001402dc07fe011
5000000fb02b5ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6
d616e00cc00040000002d010c00040000002e01010010000000320adc07fe01030004000
00000001c0aea0ad0e5e3002b0021001f00040000002e010000040000002d010a0004000
000f0010c0005000000140277010000050000001402dc07690215000000fb02b5ff00000
00000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002
d010c00040000002e01010013000000320adc07690205000400000000001c0aea0ab3eee
d20310014002600280013002600040000002e010000040000002d010a0004000000f0010
c00050000001402770100000400000002010100040000002701ffff040000002d0103000
40000002d010200040000002d010300090000001d062100f0004d003401db07ed0604000
0002d010300040000002d010300040000002d010400030000001e0007000000160428082
208db07ee060400000002010100040000002d010a0005000000090200000000050000001
402dc07040715000000fb02b5ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204
e657720526f6d616e00cc00040000002d010c00040000002e01010010000000320adc070
40703000400000000001c0aea0ad0e5e3002b0021001f00040000002e010000040000002
d010a0004000000f0010c0005000000140277010000050000001402dc076f0715000000f
b02b5ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00c
c00040000002d010c00040000002e01010013000000320adc076f0705000400000000001
c0aea0ab3eeed20320014002600280013002600040000002e010000040000002d010a000
4000000f0010c00050000001402770100000400000002010100040000002701ffff10000
00026060f001600ffffffff0000f20400007c070000300a0000670a0000040000002d010
200040000002d01050004000000060102001800000024030a001f05a4071a05a4071a05a
9072205a90722059f071a059f0715059f071505a4071505f4071f05f4070c00000024030
4001f05120815051208150562081f0562080c000000240304001f058008150580081505d
0081f05d0080c000000240304001f05ee081505ee0815053e091f053e090c00000024030
4001f055c0915055c091505ac091f05ac090c000000240304001f05ca091505ca0915051
a0a1f051a0a1800000024030a001f05380a1505380a15053f0a1505440a1a05440a63054
40a63053a0a1a053a0a1a053f0a1f053f0a0c0000002403040081053a0a8105440ad1054
40ad1053a0a0c00000024030400ef053a0aef05440a3f06440a3f063a0a0c00000024030
4005d063a0a5d06440aad06440aad063a0a0c00000024030400cb063a0acb06440a1b074
40a1b073a0a0c0000002403040039073a0a3907440a8907440a89073a0a0c00000024030
400a7073a0aa707440af707440af7073a0a0c0000002403040015083a0a1508440a65084
40a65083a0a0c0000002403040083083a0a8308440ad308440ad3083a0a0c00000024030
400f1083a0af108440a4109440a41093a0a0c000000240304005f093a0a5f09440aaf094
40aaf093a0a1800000024030a00cd093a0acd09440a080a440a0d0a440a0d0a3f0a0d0a2
a0a030a2a0a030a3f0a080a3f0a080a3a0a0c00000024030400030a0c0a0d0a0c0a0d0ab
c09030abc090c00000024030400030a9e090d0a9e090d0a4e09030a4e090c00000024030
400030a30090d0a30090d0ae008030ae0080c00000024030400030ac2080d0ac2080d0a7
208030a72080c00000024030400030a54080d0a54080d0a0408030a04081800000024030
a00030ae6070d0ae6070d0aa4070d0a9f07080a9f07fa099f07fa09a907080aa907080aa
407030aa4070c00000024030400dc09a907dc099f078c099f078c09a9070c00000024030
4006e09a9076e099f071e099f071e09a9070c000000240304000009a90700099f07b0089
f07b008a9070c000000240304009208a90792089f0742089f074208a9070c00000024030
4002408a90724089f07d4079f07d407a9070c00000024030400b607a907b6079f0766079
f076607a9070c000000240304004807a90748079f07f8069f07f806a9070c00000024030
400da06a907da069f078a069f078a06a9070c000000240304006c06a9076c069f071c069
f071c06a9070c00000024030400fe05a907fe059f07ae059f07ae05a9070c00000024030
4009005a90790059f0740059f074005a9070400000006010100040000002d01040004000
0002d0103000800000026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0
000df0200000800000091060000c60200000400000007010400a6430000430f2000cc000
000e001380200000000bc02b0030900e0022800000038020000e00100000100010000000
00000870000232e0000232e0000020000000200000000000000ffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffdfff7
fffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffeb7ffffffffffffffffffffff0f7b
fffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffefffffffffff00ffffffff80000
00000002740feffffdfc00000000800000001fffffde0000000000000000ecfec7bd0000
00000000000000210b4f800000000000003800273bffc07ffffffffff00fffffffe00000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffff00fffffffe00000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffff00fffffffe00000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffff00fffffffe00000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffff00fffffffc00810
000040000000000000000000000000000000000000000080000000000000000000000000
00000000000000000000008000000000000000000000007ffffffffff00fffffffe07fff
ffffffffff8271c18003fffffffffbd39d29a0000001ffffffdfffff71e043100000ffff
fffef7fffe76ff2108007ffffffffffffffff781000e707ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffc0ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffff00ffffffff07fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe07fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe07fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe07fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbc0000
0000100799ff79ddffff80000407fffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe07fff
ffffe00343fbf40effec000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000
00000000000000000000000000001fffffffffffffffe03ffffffffff00fffffffc07fff
ffffc000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000
00000000000000000000000000001ffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffc07fff
ffffc000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000
00000000000000000000000000001ffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe07fff
ffffc000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000
00000000000000000000000000001ffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe07fff
ffffe000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000
00000000000000000000000000000ffffffffffffffff03ffffffffff00ffffffff07fff
ffffe000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000
00000000000000000000000000000ffffffffffffffff03ffffffffff00ffffffff07fff
ffffe000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000
00000000000000000000001800000ffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe1ffff
ffffe000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffc0100000ff80
1ffffffdff7fffe700007fffffc01ffffffffffffffff07ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffc000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff80
3fffffffffffffffc03fffffffc01fffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffc0ffff
ffff8000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff80
3fffffffffffffff803fffffff801fffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffc0ffff
ffff8000000000000003ff8003ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff80
3fffffffffffffffc03fffffffc01fffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffc0ffff
ffffc01ffff5ffe84efffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffc0
3fffffffffffffffc03fffffffc01ffffffffffffffff07ffffffffff00fffffffe07fff
ffffe01ffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffc0
1fffffffffffffffc01fffffffe01ffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe07fff
ffffc01ffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffc0
1fffffffffffffffc01fffffffe01ffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe07fff
ffffe01ffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffc0
3fffffffffffffffe01fffffffe01ffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffe03ffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffc0
7fffffffffffffffe01fffffffe01ffffffffffffffff07ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffc03ffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff80
7fffffffffffffffc03fffffffc01fffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffe0ffff
ffff803ffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff80
3fffffffffffffff801fffffffc01fffffffffffffffe03ffffffffff00fffffffc0ffff
ffff801ffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff80
3fffffffffffffff801fffffffc01fffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffc0ffff
ffffc03ffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff80
3fffffffffffffff801fffffffc03fffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffe07fff
ffffc03ffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff80
3fffffffffffffffc01fffffffc03fffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffe07fff
ffffc03ffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff80
3fffffffffffffffc03fffffffc01fffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffc03ffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff80
3fffffffffffffffc03fffffffc01fffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffc03ffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff80
3fffffffffffffffc01fffffffc01fffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffc03ffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff80
3fffffffffffffffc01fffffffc01fffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffc0ffff
ffffc01ffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff80
3fffffffffffffffc01fffffffc01fffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffc0ffff
ffff803ffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff80
3fffffffffffffff801fffffffc01fffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffc0ffff
ffffc03ffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff80
7fffffffffffffff801fffffffc01fffffffffffffffe0fffffffffff00fffffffe0ffff
ffffe03ffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffc0
7fffffffffffffffc01fffffffe03ffffffffffffffff07ffffffffff00ffffffff0ffff
ffffc01ffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffc0
3fffffffffffffffc03fffffffc01ffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffc01ffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffc0
3fffffffffffffffe01fffffffc01ffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffc01ffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffc0
3fffffffffffffffc01fffffffe01fffffffffffffffe03ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffc01ffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffc0
3fffffffffffffffc01fffffffe01ffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffc01ffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff80
3fffffffffffffffc01fffffffc01ffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe07fff
ffffc01ffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff80
3fffffffffffffffc01fffffffc01fffffffffffffffe03ffffffffff00fffffffc0ffff
ffffc01ffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff80
3fffffffffffffffc01fffffffc01fffffffffffffffe03ffffffffff00fffffffc0ffff
ffffc01ffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff80
1fffffffffffffffc01fffff7fc01ffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe07fff
ffffc003cbf5fffffffc000003ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffff0000
00008020281f20de001d000000001ffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe07fff
ffffe000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000
00000000000000000000000000001ffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffe000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000
00000000000000000000000000001ffffffffffffffff07ffffffffff00fffffffe1ffff
ffffc000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000
00000000000000000000000000001fffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffe0ffff
ffff8000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000
00000000000000000000000000003fffffffffffffffe0fffffffffff00fffffffc0ffff
ffff8000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000
00000000000000000000000000001fffffffffffffffe0fffffffffff00fffffffc0ffff
ffff8000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000
00000000000000000000000000001fffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffc0ffff
ffff8000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000
00000000000000000000000000003fffffffffffffffe07ffffffffff00fffffffe03fff
ffffe000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000
00000000000000000000000000000ffffffffffffffff01ffffffffff00ffffffff03fff
ffffe000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000
00000000000000000000000000000ffffffffffffffff81ffffffffff00ffffffff03fff
fffff800000000000001c74013ffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000073fe
effefdc11000010000003ffffffadffffffffffffffff83ffffffffff00ffffffff07fff
fffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff03ffffffffff00ffffffff0ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffff00fffffffe07fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe07fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe0ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe07fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe07fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe07fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffff00fffffffe03fff
fffffffffffffffffffe1f5ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ae
7a9fb7fffffffffffffff6fff7fffff9ffffffffffffe03ffffffffff00fffffffe00000
00000000d050002f7fb0000000000000001000000ed40000000000040000000001a10000
000000000000000021c9c000000000000000100189c5c03ffffffffff00fffffffe00000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffff00fffffffe00000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffff00fffffffe00000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffff00ffffffff00000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffff00ffffffff00000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000003000000000000000000000003ffffffffff00ffffffff0017f
ffffdff80e6014410001ffdfffffef7efffdc0130000ffffe7fffffe56358870c0007ffd
7ffffed2af08001000003fffffffffb7e94bfff9d010007ffffffffff00ffffffff800ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffff00ffffffffc00ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffff00ffffffffc007f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffff00fffffffff007f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffff00fffffffff803f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffff00fffffffff801f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffff00fffffffffe01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffff00fffffffffe03f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffff00fffffffffc03f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffff00fffffffffc00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffff00fffffffffc00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffff00ffffffffff007
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffff00ffffffffff801
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffff00ffffffffff800
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffff00ffffffffff800
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffff00fffffffffff01
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffff00fffffffffff81
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffff00fffffffffff80
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffff00fffffffffff80
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffff00fffffffffff80
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffff00fffffffffffc0
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffff00fffffffffffe0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffff00fffffffffffe0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffff00ffffffffffff0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffff00ffffffffffff8
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffff00ffffffffffffc
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffff00ffffffffffff8
03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffff00ffffffffffffc
03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffff00ffffffffffffc
03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffff00fffffffffffff
e3fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffb9f7ffffff9effffffffffe003
39ffffffbdffffffffffc8627bffffffffffffffff03fffffffffffff00fffffffffffff
c00ffffffffffffffffffff00000000000000000037e0000000000000000000200408000
00000000000000000000000000007fffffffffffff01fffffffffffff00fffffffffffff
c00ffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000007fffffffffffff00fffffffffffff00fffffffffffff
c00ffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000007fffffffffffff01fffffffffffff00fffffffffffff
e00ffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000007ffffffffffffc03fffffffffffff00fffffffffffff
f007ffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000007ffffffffffff807fffffffffffff00fffffffffffff
f003ffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000007ffffffffffff807fffffffffffff00fffffffffffff
f803ffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000003ffffffffffff807fffffffffffff00fffffffffffff
fe01fffffffffffffffffff007fffff9c00400000000fffffda04ef6b181000000007fff
ffff9785af5e000000003ffffb007ffffffffffff807fffffffffffff00fffffffffffff
fe007ffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffff81ffffffffffffff00fffffffffffff
ff007ffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffff81ffffffffffffff00fffffffffffff
ff007ffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffff81ffffffffffffff00fffffffffffff
ff007ffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff01ffffffffffffff00fffffffffffff
ff003fffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffc07ffffffffffffff00fffffffffffff
ff003fffffffffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe00ffffffffffff803ffffffffffffff00fffffffffffff
ff803fffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe00ffffffffffff803ffffffffffffff00fffffffffffff
ffe01ffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007fffffffffffc03ffffffffffffff00fffffffffffff
fff007fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffc07ffffffffffffff00fffffffffffff
fff003fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffc07ffffffffffffff00fffffffffffff
fff803fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffc07ffffffffffffff00fffffffffffff
fffc07fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffc07ffffffffffffff00fffffffffffff
fff801ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffff01fffffffffffffff00fffffffffffff
fff800ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe007ffffffffffe01fffffffffffffff00fffffffffffff
fffc00ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffc01fffffffffffffff00fffffffffffff
ffff00ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffe01fffffffffffffff00fffffffffffff
ffffc03fffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffe03fffffffffffffff00fffffffffffff
ffffc03fffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffff807fffffffffffffff00fffffffffffff
ffffc03fffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffff807fffffffffffffff00fffffffffffff
ffffe03fffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffff807fffffffffffffff00fffffffffffff
fffff00fffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffff80ffffffffffffffff00fffffffffffff
fffff007ffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe00fffffffffff807fffffffffffffff00fffffffffffff
fffff007ffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe00fffffffffff007fffffffffffffff00fffffffffffff
fffff80ffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffff81ffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffff0dfffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffe7ffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffff00fffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffff83ffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffff00fffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007fffffffffe01ffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffff00fffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffe01ffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffff803ffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffe01ffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffc00fffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffe01ffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffc007ffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007fffffffffc01ffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffc007fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007fffffffffc03ffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffe003fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807fffffffff807ffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffff801fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007fffffffff807ffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffc00fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007fffffffff807ffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffe01fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80ffffffffff80fffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffe01ffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80ffffffffff81fffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffe00ffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00ffffffffff07fffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffe007fffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe00fffffffffe03fffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffe007fffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffe07fffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffe03ffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807fffffffff01fffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffe01ffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffe01fffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffe007fffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffe01fffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffff807fffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffe01fffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffff80ffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffc03fffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffff007fffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffc0ffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffff003fffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffff80ffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffff801fffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffff80ffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffe01fffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffff80ffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffe007ffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffff00ffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffe003ffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007fffffffe00ffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffff003ffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807fffffffe00ffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffc03ffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007fffffffe01ffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffff01ffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007fffffffc07ffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffe00fffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007fffffff807ffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffff00ffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007fffffff807ffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffff00ffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80ffffffff807ffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffff0ffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc07fffffffc07ffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffff01fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807fffffff803ffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffff00fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807fffffff807ffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffff00fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807fffffff80fffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffff803ffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807fffffff81fffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffc01fffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffe01fffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffc01ffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffc01fffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffc01fffffbfe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffc01fffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffe003ffff000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8010a7d1fc01fffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffff0000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800000000001fffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffff8000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800000000001fffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffff800000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff800020200007fffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffe00000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffc1ffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffc00000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffc1ffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffc00000004000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffc1ffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffe000000ffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffe7ffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffff83fffff001ffffc3ffcffe1fff
fff07fffffffffffffffffffff003ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffff83fffff001ffffc1ff8ffc1fff
fff03fffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffff81ffffe001ffffc1ff87fc1fff
fff03fffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffff807fffe001ffffc0ff07fc0fff
fff03fffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffff807fffc001ffffc0ff03fc0fff
fff03fffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffe07fffc001ffffc0ff01fc0fff
fff03fffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffff0ffffc081ffffc0fe01fc1fff
fff03fffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffc07fff8103ffffc0fe43fc1fff
ffe07fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffc000000103ffff81fc03f81000
3fe07fffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffc000000103ffff80fc01f01000
3fe03fffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffe000000103ffff80fc01f01800
3fe07fffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffff800000381ffffc0f801f80800
3ff03fffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffc00000780001fc0f800380c00
1ff03fffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffc00000780001fc0f0303c0c00
3ff03fffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffc0ff00fc0001fc0f0783c0fff
fff03fffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffe07f80fc0000fc1f0fc3c1fff
fff07fffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffe07f00f80000381e1f8381fff
ffe07fffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffe07e00f0000018081f8181fff
ffe07ffffffffffffffffffffe007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffe07e01f0000018081f8001fff
ffe07ffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffff07f07f81fe018083f8101fff
ffe07fffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffff01c07f83ff018087ff081fff
fe207fffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffff00807f81ff808087ff001fff
fc203fffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffc180ff81ffc08087ff001fff
fe207fffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffc0c1ff83ffc080cfff881fff
fe007fffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffc081ff03ff80807fffc01fff
fc007ffffffffffffffffffffe007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffff8081ff03ff00803fffc01fff
fc007ffffffffffffffffffffe007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffc181ff03fe00803fffc03fff
fc007ffffffffffffffffffffe007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffe183ff83fe01807fffc03fff
ff807fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffff807ff801c07c07fffe01fff
fff07fffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffff007ff000007c03fffe01fff
ffe07fffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffff807ff800007c07fffe01fff
fff07fffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffff87fff80000fc07fffe03fff
fffe7fffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcbfff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80020bfe8ffffffffffffc10001dad3c43dffffffffffe000
00001ca7fffffffffffff0000000fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000000000000000000000800000000000000000000000000
0000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc007c3fff18c500004003ffffbfe77ff1840000640601ffb
dff3bde731e0710506000fff007ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffdffe007ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe007ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe007ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000fffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff0007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8003fffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8007fffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff003ffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe003ffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe007ffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc007fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff800fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc003ffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc007fffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe007ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff80001c09fbdeae000000000000000080008b7f000
00000000000000020007fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000800100000000000000000000000
0000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff380001ffffffffffffe55f52f4c67ffff
fffffffdfbfffb4af3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000400000007010
1000800000026060f000600ffffffff0100040000002d010300040000002d01020004000
0002d010300090000001d062100f0006a003301f8004304040000002d010300040000002
d010300040000002d010400030000001e0007000000160462017705f9004304040000000
2010100040000002d010b0005000000090200000000050000001402f900850415000000f
b02c6ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00c
c00040000002d010c00040000002e01010013000000320af900850405000400000000001
c0aea0ac0d0cc2d31002a002000340013001d00040000002e010000040000002d010b000
4000000f0010c00050000001402770100000400000002010100040000002701ffff04000
0002d010700040000002d010200070000001b044d0151083e006e06040000002d0103000
40000002d010400030000001e000700000016044c0151083e006e0604000000020101000
40000002d010900050000000902000000000500000014023700990615000000fb02b1ff0
000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000
0002d010c00040000002e0101001a000000320a370099060a000400000000001c0aea0ad
6e5edf2f0e0ebfcede0390023002a00230028002300270024002a002300040000002e010
000040000002d01090004000000f0010c000500000014027701000004000000020101000
40000000201010005000000140287007b0615000000fb02b1ff000000000000900100000
0cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010c00040000002
e0101001d000000320a87007b060c000400000000001c0aea0af0eee7f0e0f5f3edeaeee
2e0280028001f0028002300280026002a002600280025002300040000002e01000004000
0002d01090004000000f0010c00050000001402770100000400000002010100040000000
2010100050000001402d500f00615000000fb02b1ff0000000000009001000000cc04400
01254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010c00040000002e0101001
4000000320ad500f00606000400000000001c0aea0aefe0ebe0f2e02a002300270023002
3002300040000002e010000040000002d01090004000000f0010c0005000000140277010
0000400000002010100040000002701ffff1000000026060f001600ffffffff000066000
000b5040000f0030000850600000400000007010400063e0000430f2000cc000000b8014
00200000000ce018803b60467002800000040020000b80100000100010000000000c07b0
000252e0000242e0000020000000200000000000000ffffff0000000000000000003ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbdefdbdef7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbdef7a9ff
ffff9da10fffefc3feef71ffea939c7ee7098ffffffffffffffffffffc00000000000000
00000000000000112f0df7fe80200640bdc0000800200000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffff800000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffc00000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffff800000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffff800000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffffff80018df30f77958
708d3bcff99ad7e000000000000000000040000000000010000020230000110ce0028481
0044133c0368efdfffffe19bf3f73ff5fffc0ffffffffffffffffffffc1fffffffffffff
ffffffffffffffe1fbfffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffff81fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffff81fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffff81fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffff83fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffc3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc0fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc0fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc1fffffffffffff
7ffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd7a30000001c000000000
00000000000000000003fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1ffffffffc0400
000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000
00000000000000000001fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1ffffffff80000
0000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000
00000000000000000001fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1ffffffff80000
00000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000
00000000000000000001ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc0ffffffff80000
00000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000
00000000000000000001ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc0ffffffffc0000
00000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000
00000000000000000001ffffffffffffffff03fffffffffffffffffffc0ffffffffc0000
00000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000
00000000000000000001ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffe0ffffffffc0000
00000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000
00000000000000004003ffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffe1ffffffffc0000
00000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff8016b7ffdf007cfffffff
fffffff801fffffff807fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffc1ffffffff00000
0000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007ffffffff
fffffff803fffffff803fffffffffffffffc0ffffffffffffffffffff81ffffffff00000
0000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007ffffffff
fffffff803fffffff803fffffffffffffffc07fffffffffffffffffff81ffffffff00000
0c7020001094e800fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007ffffffff
fffffff807fffffff803fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffff81ffffffff803ff
ffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007ffffffff
fffffff803fffffffc03fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc0ffffffff803ff
ffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff803ffffffff
fffffff801fffffffc01ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc0ffffffff803ff
ffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff803ffffffff
fffffffc01fffffffc01ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc0ffffffffc03ff
ffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff803ffffffff
fffffffc01fffffffe01ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc1ffffffffc07ff
ffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff807ffffffff
fffffffc03fffffffc03ffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffc1ffffffff807ff
ffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffff80fffffffff
fffffff803fffffff807fffffffffffffffe07fffffffffffffffffff81ffffffff807ff
ffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007ffffffff
fffffff803fffffff803fffffffffffffffe07fffffffffffffffffff81ffffffff807ff
ffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007ffffffff
fffffff803fffffff803fffffffffffffffe07fffffffffffffffffff81ffffffff807ff
ffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007ffffffff
fffffff803fffffffc03fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffc1ffffffff807ff
ffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff807ffffffff
fffffffc03fffffffc03fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffc1ffffffff803ff
ffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff807ffffffff
fffffff803fffffffc01fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1ffffffff803ff
ffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff807ffffffff
fffffff803fffffffc03fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1ffffffff807ff
ffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff807ffffffff
fffffffc03fffffffc03fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1ffffffff807ff
ffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff807ffffffff
fffffff803fffffffc03fffffffffffffffe07fffffffffffffffffff81ffffffff807ff
ffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007ffffffff
fffffff803fffffff803fffffffffffffffc07fffffffffffffffffff81ffffffff807ff
ffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007ffffffff
fffffff803fffffff803fffffffffffffffe07fffffffffffffffffff81ffffffff807ff
ffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007ffffffff
fffffff807fffffffc03fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffe1ffffffffc07ff
ffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffff80fffffffff
fffffffc07fffffffe03ffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffc1ffffffff807ff
ffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff807ffffffff
fffffffc03fffffffc01ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc0ffffffff803ff
ffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff803ffffffff
fffffffc03fffffffc01fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc0ffffffffc03ff
ffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff803ffffffff
fffffffc03fffffffc01fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1ffffffffc07ff
ffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff807ffffffff
fffffffc03fffffffc03fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc0ffffffff803ff
ffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff803ffffffff
fffffffc03fffffffc01fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc0ffffffff803ff
ffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff803ffffffff
fffffff803fffffffc01fffffffffffffffe03fffffffffffffffffffc0ffffffff803ff
ffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff003fffffff803ffffffff
fffffffc03fffffffc03fffffffffffffffe03fffffffffffffffffffc0ffffffffc01ff
7fffffffffffff003ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff803fffffef3
fffffff801fdaffff801ffffffffffffffff03fffffffffffffffffffc0ffffffffc0000
00000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000010000000
00000000000000000001ffffffffffffffff03fffffffffffffffffffc0ffffffffc0000
00000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000
00000000000000000001ffffffffffffffff03fffffffffffffffffffc0ffffffffc0000
00000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000
00000000000000000001ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffe1ffffffffc0000
00000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000
00000000000000000003fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffc3ffffffff80000
0000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000
00000000000000000003fffffffffffffffc07fffffffffffffffffff81ffffffff00000
0000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000
00000000000000000003fffffffffffffffc07fffffffffffffffffff81ffffffff00000
0000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000
00000000000000000003fffffffffffffffc0ffffffffffffffffffff81ffffffffc0000
00000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000
00000000000000000003fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc0ffffffffc0000
00000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000
00000000000000000003fffffffffffffffe03fffffffffffffffffffc0ffffffffc0000
00000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000
00000000000000000003ffffffffffffffff03fffffffffffffffffffe0fffffffff847f
e0ffffff9fe9fa607ffffffffffffffffffffffffffffffffffc20200030842000035cc0
80c340419cd7ffbfffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffe0fffffffffffff
fffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffc1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffff81fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffc1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffc1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1fffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc31ffee7edce73ffffdfe64c07fffffffffffffffffffc00000080000000
000000000000001fffe213ffb7e3c7207204c1b1080880027f8000100100000000000000
00000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffc00000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffc00000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffc00000000000000
800000000180000000000000000000000000000000000780000000000620000200000000
00c00080200000100000000000000000000007fffffffffffffffffffe00000000000000
000000000000000030104000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffc00000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffe0000798298016a
df7e01013f8f7f80000000000000000000000000000200001000000000000041c286000f
8100380014840ffbfffffebddbfffffffdf007ffffffffffffffffffff007fffffffffff
fffffffffffffffa9ff5af5fdeffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffff003fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffff001fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffff801fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffe00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffe00fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffff007ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffff807ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffc07ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffff007ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffff003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffff001ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffc01ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffff003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffff003fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffff803fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffe03fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff03fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffe00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffe007ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffc07ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffc03ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffc01ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffe01ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffff81ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffff807fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffff007fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffff007fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffff807fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7ffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffff80fffffff
fffffffffffffc1ffffffffffffffffd7ffffdffffffcf439fffffba4a72347e3d010403
e0000c00040000e0000fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffff803ffffff
fffffffffffffc0000000000000000000010000000000000000000000000000000000000
00000000000000000007ffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffff801ffffff
fffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000007ffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffff801ffffff
fffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000fffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffff801ffffff
fffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000007ffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffe00ffffff
fffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000007ffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffe007fffff
fffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000007ffffffffffff007fffffffffffffffffffffffffffff003fffff
fffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000fffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffc03fffff
fffffffffffffe00000000000000019c00003ff701231844140181cf79d6672dffcfff1f
fffffffffffffffff00fffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffc01fffff
fffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffe00fffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00ffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffe00fffff
fffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00ffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffe003ffff
fffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00ffffffffffff007fffffffffffffffffffffffffffffff003ffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00ffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffffffffc03ffff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00ffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffe01ffff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007fffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffe007fff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007fffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffff007fff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff80ffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffff807fff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff80ffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffff003fff
fffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffff003fff
fffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffff801fff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffe01fff
fffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff
fffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffff803ff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ff
fffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffff007fffffffffffffffffffffffffffffffffff00ff
fffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ff
fffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ff
fffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffff07f
fffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
fffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00ffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01f
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00ffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00ffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffff807
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00ffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007fffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007fffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007fffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00
7ffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
1ffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
3ffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
3ffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff807fffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
3ffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
1ffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
0ffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
0ffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
07fffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
01fffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007ffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
00fffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007ffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
01fffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007ffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
03fffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
00fffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
007ffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe007ffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
007ffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
807ffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c01ffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00ffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c00ffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00ffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e00ffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00ffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f807fffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00ffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc03fffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00ffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc01fffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00ffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc01fffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00ffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe03fffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01ffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffa1ffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe03ffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007fffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc01ffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007fffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc01ffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007fffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00ffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00ffffffff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff807fffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007ffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff803fffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007ffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff803fffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007ffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff801fffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007ffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0000f0000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff800000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff801800000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff0075fffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff800000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff800000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff800000000801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffff87fffff0cbffffc1ff9ffc3ffff80003ffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00ffffffffffffffffffff07ffffe003ffffc1ff87f81ffff00003ffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00ffffffffffffffffffff03ffffe001ffffc1ff87f81ffff00003ffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffff83ffffe001ffffc0ff87f81ffff80003ffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffff80ffffe001ffffc0fe01fc0ffff80003ffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff01ffffffffffffffffffff807fffc001ffffc0fe01fc0ffff80003ffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff01ffffffffffffffffffffe0ffff8001ffffc0fe01fc1ffffe07ffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffe0ffff8103ffffc1fc01f81ffffc07ffffff
ffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffc04c730001ffff81fc41f83c107c07ffffff
ffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffc000000001ffff81f841f010003c03ffffff
ffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffc000000301ffff81f861f810003e03ffffff
ffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffe000000781ffff81f820f800003fc07fffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff01fffffffffffffffffffff800000780109fc0f0303808003ff03fffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00fffffffffffffffffffffc00000780001fc0f0303808003ff83fffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff01fffffffffffffffffffffc00000780001fc0f0783c0f01fff83fffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff01fffffffffffffffffffffc0ff41f80401fc1f1fc7c1ffffffe3fffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe03fffffffffffffffffffffe0fe01f00000f81c3f8781ffffffc07ffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01fffffffffffffffffffffe07e01f0000018181f8101ffffffc03ffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01fffffffffffffffffffffe07e01f0000018081f8001ffffffc03ffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffff07e03f01fe018083fc181fffffff07ffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe03ffffffffffffffffffffff03e03f03ffc0c187ff001fffffff83ffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01fffffffffffffffffffffe01c03f03ffc0c187ff001fffffff03ffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffff01807f03ffc0808fff001fffffff83ffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffff8180ff83ffc0c04fffc01ffffdff83ffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffc081ff03ff80803fffc01ffff03f03ffff
ffffffffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffc081ff03fe00803fffc01fffe03f03ffff
ffffffffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffff8081ff03fe01803fffc01ffff07f03ffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffc083ff03fe01807fffe03ffff87f03ffff
ffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffe103ffc3fc07c07ffff03fffff0e1fffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01fffffffffffffffffffffff807ff800007c07fffe01ffffe000fffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01fffffffffffffffffffffff807ff800007c03fffe01ffffe000fffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01fffffffffffffffffffffff807ff80000fc07ffff01fffff001fffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffc5fffcf903feffffffeffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffefffffffd3cc6f7fc2febc00418c561100
0040808000000040001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0080000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc0000000000000000000000030000000000c0006379e70ce30cc618ffb
de67cee318673f80047fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff003fffffffdfffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe007fffffffffffffffffffffffbdffffffdeefefdfffe7ffff
ffeaf20000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0000000f000000000000000000000000000000000000000000
0000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000020b08008000421b9ccf
d4fe48d0bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff78fffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff040000000701010008000
00026060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000cd050000ad040
000570900007e0600000400000007010400063e0000430f2000cc000000b801400200000
000cf018803ae04ce052800000040020000b80100000100010000000000c07b0000252e0
000242e0000020000000200000000000000ffffff0000000000000000003ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbdefdb
def7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbdef7a9ffffff9da1
0fffefc3feef71ffea939c7ee7098ffffffffffffffffffffc0000000000000000000000
000000112f0df7fe80200640bdc000080020000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000ffffffffffffffffffff80000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffc0000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000ffffffffffffffffffff80000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000ffffffffffffffffffff80000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000007fffffffffffffffffff80018df30f77958708d3bcf
f99ad7e000000000000000000040000000000010000020230000110ce00284810044133c
0368efdfffffe19bf3f73ff5fffc0ffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffff
ffffffe1fbfffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffdffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc1fffffffffffff7fffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd7a30000001c00000000000000000
000000000003fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1ffffffffc040000000000
0000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000
000000000001fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1ffffffff8000000000000
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000
000000000001fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1ffffffff8000000000000
000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000
000000000001ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc0ffffffff8000000000000
000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000
000000000001ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc0ffffffffc000000000000
000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000
000000000001ffffffffffffffff03fffffffffffffffffffc0ffffffffc000000000000
000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000
000000000001ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffe0ffffffffc000000000000
000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000
000000004003ffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffe1ffffffffc000000000000
000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff8016b7ffdf007cffffffffffffff8
01fffffff807fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffc1ffffffff0000000000000
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007fffffffffffffff8
03fffffff803fffffffffffffffc0ffffffffffffffffffff81ffffffff0000000000000
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007fffffffffffffff8
03fffffff803fffffffffffffffc07fffffffffffffffffff81ffffffff000000c702000
1094e800fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007fffffffffffffff8
07fffffff803fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffff81ffffffff803ffffffffff
ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007fffffffffffffff8
03fffffffc03fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc0ffffffff803ffffffffff
ffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff803fffffffffffffff8
01fffffffc01ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc0ffffffff803ffffffffff
ffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff803fffffffffffffffc
01fffffffc01ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc0ffffffffc03ffffffffff
ffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff803fffffffffffffffc
01fffffffe01ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc1ffffffffc07ffffffffff
ffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff807fffffffffffffffc
03fffffffc03ffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffc1ffffffff807ffffffffff
ffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffff80ffffffffffffffff8
03fffffff807fffffffffffffffe07fffffffffffffffffff81ffffffff807ffffffffff
ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007fffffffffffffff8
03fffffff803fffffffffffffffe07fffffffffffffffffff81ffffffff807ffffffffff
ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007fffffffffffffff8
03fffffff803fffffffffffffffe07fffffffffffffffffff81ffffffff807ffffffffff
ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007fffffffffffffff8
03fffffffc03fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffc1ffffffff807ffffffffff
ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff807fffffffffffffffc
03fffffffc03fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffc1ffffffff803ffffffffff
ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff807fffffffffffffff8
03fffffffc01fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1ffffffff803ffffffffff
ffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff807fffffffffffffff8
03fffffffc03fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1ffffffff807ffffffffff
ffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff807fffffffffffffffc
03fffffffc03fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1ffffffff807ffffffffff
ffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff807fffffffffffffff8
03fffffffc03fffffffffffffffe07fffffffffffffffffff81ffffffff807ffffffffff
ffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007fffffffffffffff8
03fffffff803fffffffffffffffc07fffffffffffffffffff81ffffffff807ffffffffff
ffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007fffffffffffffff8
03fffffff803fffffffffffffffe07fffffffffffffffffff81ffffffff807ffffffffff
ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffff007fffffffffffffff8
07fffffffc03fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffe1ffffffffc07ffffffffff
ffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffff80ffffffffffffffffc
07fffffffe03ffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffc1ffffffff807ffffffffff
ffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff807fffffffffffffffc
03fffffffc01ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffc0ffffffff803ffffffffff
ffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff803fffffffffffffffc
03fffffffc01fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc0ffffffffc03ffffffffff
ffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff803fffffffffffffffc
03fffffffc01fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1ffffffffc07ffffffffff
ffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff807fffffffffffffffc
03fffffffc03fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc0ffffffff803ffffffffff
ffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff803fffffffffffffffc
03fffffffc01fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc0ffffffff803ffffffffff
ffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffff803fffffffffffffff8
03fffffffc01fffffffffffffffe03fffffffffffffffffffc0ffffffff803ffffffffff
ffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffff003fffffff803fffffffffffffffc
03fffffffc03fffffffffffffffe03fffffffffffffffffffc0ffffffffc01ff7fffffff
ffffff003ffffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffff803fffffef3fffffff8
01fdaffff801ffffffffffffffff03fffffffffffffffffffc0ffffffffc000000000000
000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000001000000000000000
000000000001ffffffffffffffff03fffffffffffffffffffc0ffffffffc000000000000
000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000
000000000001ffffffffffffffff03fffffffffffffffffffc0ffffffffc000000000000
000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000
000000000001ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffe1ffffffffc000000000000
000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000
000000000003fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffc3ffffffff8000000000000
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000
000000000003fffffffffffffffc07fffffffffffffffffff81ffffffff0000000000000
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000
000000000003fffffffffffffffc07fffffffffffffffffff81ffffffff0000000000000
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000
000000000003fffffffffffffffc0ffffffffffffffffffff81ffffffffc000000000000
000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000
000000000003fffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc0ffffffffc000000000000
000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000
000000000003fffffffffffffffe03fffffffffffffffffffc0ffffffffc000000000000
000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000
000000000003ffffffffffffffff03fffffffffffffffffffe0fffffffff847fe0ffffff
9fe9fa607ffffffffffffffffffffffffffffffffffc20200030842000035cc080c34041
9cd7ffbfffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc31ffee7edce73ffffdfe64c07fffffffffffffffffffc0000008000000000000000
0000001fffe213ffb7e3c7207204c1b1080880027f800010010000000000000000000000
000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffc0000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffc0000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffc0000000000000080000000
018000000000000000000000000000000000078000000000062000020000000000c00080
200000100000000000000000000007fffffffffffffffffffe0000000000000000000000
000000003010400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffc0000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffe0000798298016adf7e0101
3f8f7f80000000000000000000000000000200001000000000000041c286000f81003800
14840ffbfffffebddbfffffffdf007ffffffffffffffffffff007fffffffffffffffffff
fffffffa9ff5af5fdeffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffff003fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffff003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffff001ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffc01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffff003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffff003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffe007ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffc01ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffff007fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffff007fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7ffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffff
fffffc1ffffffffffffffffd7ffffdffffffcf439fffffba4a72347e3d010403e0000c00
040000e0000fffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffff
fffffc000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000
000000000007ffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffff
fffffc000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000007ffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffff
fffffc000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000fffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffffffff
fffffc000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000007ffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffe00ffffffffffffff
fffffc000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000007ffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffe007fffffffffffff
fffffc000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000007ffffffffffff007fffffffffffffffffffffffffffff003fffffffffffff
fffffc000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000fffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffff
fffffe00000000000000019c00003ff701231844140181cf79d6672dffcfff1fffffffff
fffffffff00fffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffffffffff
fffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00ffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffff
fffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00ffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffe003ffffffffffff
fffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00ffffffffffff007fffffffffffffffffffffffffffffff003ffffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00ffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00ffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007fffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffe007fffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007fffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff80ffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff80ffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffff003fffffffffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffff003fffffffffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffffff
fffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffff007fffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffff
fffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff01fffffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
fffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00ffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00ffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00ffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00ffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007fffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00ffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007fffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00ffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007fffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007fffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff807fffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffff
fffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007ffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00ffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007ffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01ffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007ffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007fffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe007ffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00ffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00fffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00ffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00ffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00ffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00ffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00ffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00ffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff01ffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffa1ffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fff
fffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007fffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007fffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007fffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00ffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007ffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007ffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff803ff
fffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007ffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff801ff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007ffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000
f0000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
00000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
00000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8018
00000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff0075fffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000
00000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000
00000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000
00000801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffff87fffff0cbffffc1ff9ffc3ffff80003ffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe00ffffffffffffffffffff07ffffe003ffffc1ff87f81ffff00003ffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe00ffffffffffffffffffff03ffffe001ffffc1ff87f81ffff00003ffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffff83ffffe001ffffc0ff87f81ffff80003ffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffff80ffffe001ffffc0fe01fc0ffff80003ffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff01ffffffffffffffffffff807fffc001ffffc0fe01fc0ffff80003ffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff01ffffffffffffffffffffe0ffff8001ffffc0fe01fc1ffffe07ffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffe0ffff8103ffffc1fc01f81ffffc07ffffffffffffff
ffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffc04c730001ffff81fc41f83c107c07ffffffffffffff
ffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffc000000001ffff81f841f010003c03ffffffffffffff
ffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffc000000301ffff81f861f810003e03ffffffffffffff
ffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffe000000781ffff81f820f800003fc07fffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff01fffffffffffffffffffff800000780109fc0f0303808003ff03fffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00fffffffffffffffffffffc00000780001fc0f0303808003ff83fffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff01fffffffffffffffffffffc00000780001fc0f0783c0f01fff83fffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff01fffffffffffffffffffffc0ff41f80401fc1f1fc7c1ffffffe3fffffffffffff
fffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe03fffffffffffffffffffffe0fe01f00000f81c3f8781ffffffc07ffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01fffffffffffffffffffffe07e01f0000018181f8101ffffffc03ffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01fffffffffffffffffffffe07e01f0000018081f8001ffffffc03ffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffff07e03f01fe018083fc181fffffff07ffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe03ffffffffffffffffffffff03e03f03ffc0c187ff001fffffff83ffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01fffffffffffffffffffffe01c03f03ffc0c187ff001fffffff03ffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffff01807f03ffc0808fff001fffffff83ffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffff8180ff83ffc0c04fffc01ffffdff83ffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffc081ff03ff80803fffc01ffff03f03ffffffffffff
ffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffc081ff03fe00803fffc01fffe03f03ffffffffffff
ffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffff8081ff03fe01803fffc01ffff07f03ffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffc083ff03fe01807fffe03ffff87f03ffffffffffff
ffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffe103ffc3fc07c07ffff03fffff0e1fffffffffffff
fffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01fffffffffffffffffffffff807ff800007c07fffe01ffffe000fffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01fffffffffffffffffffffff807ff800007c03fffe01ffffe000fffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01fffffffffffffffffffffff807ff80000fc07ffff01fffff001fffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01fffffffffffffffffffffffc5fffcf903feffffffeffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe01ffffffffffffffffffffffefffffffd3cc6f7fc2febc00418c56110000408080
00000040001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc0000000000000000000000030000000000c0006379e70ce30cc618ffbde67cee3
18673f80047fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff003fffffffdfffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff800ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff801ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe007fffffffffffffffffffffffbdffffffdeefefdfffe7ffffffeaf200
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0000000f00000000000000000000000000000000000000000000000000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe0000000000000000000000000000020b08008000421b9ccfd4fe48d0
bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff78fffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff04000000070101000800000026060
f000600ffffffff0100040000002d010300040000002d010200040000002d01030009000
0001d062100f0006b00360135059301040000002d010300040000002d010300040000002
d010400030000001e00070000001604a005c902360593010400000002010100040000002
d010b00050000000902000000000500000014023605d60115000000fb02c6ff000000000
0009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010
c00040000002e01010013000000320a3605d60105000400000000001c0aea0ac0d0cc2d3
2002a002000340013001d00040000002e010000040000002d010b0004000000f0010c000
50000001402770100000400000002010100040000002701ffff040000002d01030004000
0002d010200040000002d010300090000001d062100f0006b0036013005ed06040000002
d010300040000002d010300040000002d010400030000001e000700000016049b0523083
005ee060400000002010100040000002d010b00050000000902000000000500000014023
105310715000000fb02c6ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657
720526f6d616e00cc00040000002d010c00040000002e01010013000000320a310531070
5000400000000001c0aea0ac0d0cc2d32002a002000340013001d00040000002e0100000
40000002d010b0004000000f0010c0005000000140277010000040000000201010004000
0002701ffff1000000026060f001600ffffffff0000cf010000a00200008e04000097040
00009000000fa02000006000000000000002200040000002d010c00040000002d0107000
80000002503020005026f045704c702040000002d01020004000000f0010c00040000002
d0105000c000000240304000c024104d30192043202760407026d040c000000240304005
004f5028904a4022a04c0025504c902040000002d010400040000002d010300080000002
6060f000600ffffffff01001000000026060f001600ffffffff0000f50400009d020000a
10700008904000009000000fa02000006000000000000002200040000002d010c0004000
0002d01070008000000250302006a0761042b05c402040000002d01020004000000f0010
c00040000002d0105000c000000240304003c0768049c0784046207330468075f040c000
000240304005905bd02f904a1023305f2022d05c602040000002d010400040000002d010
3000800000026060f000600ffffffff0100040000002d01030009000000fa02000006000
000ffffff022200040000002d010c00070000001b04a306150170066500040000002d010
300040000002d01040004000000f0010c00040000002d01030009000000fa02000006000
000ffffff022200040000002d010c00070000001b04970653066406a305040000002d010
300040000002d01040004000000f0010c00040000002d010000030000000000

Рис. 2. Архітектура СЕП

СЕП організована як деревоподібна ієрархічна структура (рис. 2). На
верхньому рівні СЕП знаходиться центральна розрахункова палата, що
обслуговується програмно-технічним комплексом АРМ1, який виконує захист
системи від несанкціонованого доступу, перевірку узгодженості та
вірності функціонування РРП, а також формування звітної інформації в
масштабах України в цілому.

Середній рівень СЕП – це регіональні розрахункові палати, які обслуговує
програмно-технічний комплекс АРМ2.

Основні функції АРМ2:

– прийняття платіжних документів та іншої інформації, що обробляється
СЕП, від комерційних банків–учасників розрахунків та від інших РРП;

– передача платіжних документів та іншої інформації, що обробляється
СЕП, комерційним банкам–учасникам розрахунків та іншим РРП;

– передача інформації, що не є платіжними документами, але обробляється
в СЕП в АРМ1;

– бухгалтерський та технологічний контроль за проходженням платежів;

– надання звітних документів за підсумками проходження платежів на рівні
АРМ2;

– ведення технічних кореспондентських рахунків банків–учасників СЕП;

– підготовка для відображення проходження платежів через СЕП на реальних
кореспондентських рахунках;

– надання довідкової інформації.

АРМ3 – це комплекс програмно-технічних засобів, що застосовується для
підготовки, передачі та прийому банківських повідомлень у вигляді
електронних документів між РРП та комерційним банком.

Функції АРМ3:

– прийняття платіжних документів та іншої інформації, що обробляється
СЕП, від РРП;

– передача платіжних документів та іншої інформації, що обробляється СЕП
в РРП для обробки в АРМ2;

– формування протокольного звіту про роботу АРМ3 за банківський день і
відправлення його в РРП;

– відкриття та закриття банківського дня;

– архівація даних за відпрацьований банківський день;

– сервісні функції: друк виписки про стан технічного кореспондентського
рахунку та ін.;

– захист інформації, що передається засобами криптографування.

СЕП реалізована і функціонує відповідно до наступних принципів.

В СЕП заборонено відразу при отриманні дебетових документів виконувати
відповідне бухгалтерське проведення по балансу. В цих випадках
проведення виконується лише після отримання згоди на проведення
дебетового платежу того банку, на який він виставлений.

СЕП забезпечує розрахунки між банками в національній та іноземних
валютах України.

Трансакції відображуються на рахунках в режимі реального часу, що
дозволяє учасникам розрахунків прогнозувати ліквідність.

Трансакції, що приводять до овердрафту, блокуються в системі.

Відсутні будь-які пріоритети обробки трансакцій, крім черговості
надходження в систему.

Ініційована трансакція не може бути відміненою.

Ініціатива проведення трансакції належить банку, що дебетує свій
рахунок. Можливість дебетувати рахунок іншого учасника СЕП належить
тільки НБУ для обмеженої кількості типів операцій.

Основним режимом СЕП є передача пакетів електронних платіжних
документів. Система виключає наявність використання паперових
технологій.

Обмін документами організовано у вигляді технологічних циклів
прийому-передачі.

В регіональних управліннях НБУ ведеться транзитний («нічний») рахунок
для відображення трансакцій, що не були завершені протягом одного
банківського дня. Це дозволяє організувати роботу учасників СЕП з
урахуванням специфіки роботи кожного з них (наприклад, збоїв у роботі
каналів зв’язку).

Обмежень на суми трансакцій в СЕП немає. Неявними обмеженнями є:
мінімальна сума – собівартість однієї трансакції, максимальна сума –
наявні кошти на рахунку в НБУ.

Кількість платіжних документів в одному пакеті не має перевищувати одну
тисячу.

Модель функціонування СЕП – це спосіб взаємодії в СЕП та форма
обслуговування кореспондентського рахунку.

Кореспондентський рахунок – це рахунок, що відкривається комерційному
банку в обласному управлінні НБУ. Цей рахунок використовується для
проведення міжбанківських розрахунків.

Консолідований рахунок – це кореспондентський рахунок, на якому
відображаються міжбанківські розрахунки декількох банків (головного та
його філій). Консолідований рахунок відкривається головному банку в
обласному управлінні НБУ. Цей рахунок використовується для проведення
міжбанківських розрахунків.

В СЕП реалізовано два рівні обліку:

– на консолідованих кореспондентських рахунках в обласних відділеннях
НБУ;

– на технічному коррахунку, що є прототипом консолідованого коррахунку і
відкривається в РРП.

Технічний кореспондентський рахунок (ТКР) – це динамічний рахунок, на
якому відображуються операції по кожному документу. На консолідованому
коррахунку облік ведеться загальними, агрегованими сумами підсумкових
оборотів за день. Тому цей рахунок є статичним.

На початку кожного дня ОДБ НБУ передає файл, що вміщує інформацію про
залишок коштів на консолідованому коррахунку. Ця інформація
переписується в файл технічного коррахунку. На протязі дня всі платіжні
документи відображуються на технічному рахунку. Підведені в кінці
операційного дня підсумки по технічному рахунку передаються в ОДБ НБУ
для виконання проведень по консолідованому коррахунку. Якщо на протязі
дня, крім СЕП, не було інших джерел надходження коштів на коррахунок, то
після виконання проведень залишок на технічному рахунку має дорівнювати
залишку на коррахунку.

На початок дня залишок коштів по ТКР філіалу приймається рівним нулю.
Поточний залишок коштів на ТКР філіалу дорівнює:

ZP = ZD + S K + PD – PK – SD,

де ZP – поточний залишок на ТКР;

ZD – залишок на ТКР на початок банківського дня;

SK – зворотні кредитові платежі;

PD – початкові дебетові платежі;

PK – початкові кредитові платежі;

SD – зворотні дебетові платежі.

Залишок на ТКР для головного банку – це значення консолідованого
кореспондентського рахунку на початок дня плюс його залишки та залишки
філіалів за даний банківський день. Якщо відсутні інші, крім системи
електронних платежів, джерела попадання грошей на коррахунок банку, то
технічний коррахунок співпадає з реальним значенням коррахунку.

Враховуючи ріст кількості транзакцій і потреби банків найбільш
оперативно управляти своїми ресурсами в СЕП, НБУ реалізовано декілька
моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку. Вибір
моделі виконує комерційний банк.

Вибір моделі залежить від таких факторів:

1) Кількість рівнів підлеглості головного банку і його філіалів.

Можливі варіанти:

а) 1 рівень – головний банк; 2 рівень – філіали;

б) 1 рівень – головний банк; 2 рівень – регіональні управління; 3 рівень
– філіали регіональних управлінь.

2) Спосіб взаємодії головного банку з філіалами найближчого рівня.

Можливі варіанти:

а) головний банк має внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС), тоді
учасником СЕП є тільки головний банк;

б) головний банк і філіали є окремими прямими учасниками СЕП.

3) Розміщення головного банку і філіали в адміністративних регіонах
України.

4. Огляд преси з питань запровадження НСМЕП

Механізму функціонування СЕП приділяється певна увага з боку засобів
масової інформації.

Так в газеті Верховної Ради України – «Голос України» від 11 листопада
2008 року №215 голова Верховної Ради України А. Яценюк висловлює думку,
що настав час запровадження єдиного соціального банківського рахунка з
метою переведення всіх платежів (заробітних плат, пенсій, пільг, сплати
податків фізичними особами, житлово-комунальних послуг) виключно
безготівковим шляхом через НСМЕП, тим самим підтверджуючи статус системи
як національної мережі надання банківських послуг.

Останнім часом в засобах масової інформації продовжуються спори між
основними гравцями на ринку банківських платіжних карт – прихильниками
міжнародних платіжних систем (МПС) і їх опонентами, що віддають перевагу
українському ноу-хау, – Національній системі масових електронних
платежів (НСМЕП). Питання якими картами найближчим часом
користуватимуться українці є дуже нагальним. В газеті «Комсомольська
правда України» від 26 вересня 2008 року оглядач С. Тимошенко доходить
висновку, що переваги НСМЕП значно вищі, ніж у МПС, послуги яких занадто
дорогі для пересічного українця.

В інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ» від 11 вересня 2008 року №160 перший
заступник Голови правління Правекс-банку Роман Валесюк зазначив, що
наразі Правекс-банк вивчає можливість вступу до Національної системи
масових платежів. Отже, провідні комерційні банки України зацікавлені в
послугах НСМЕП, які складають значний сегмент банківського ринку.

На Українському банківському порталі опубліковано статтю оглядача
Лупоносова А.В., в якій автор відстоює точку зору значного позитивного
впливу запровадження НСМЕП для уповільнення набираючої в Україні обертів
інфляції.

В інтерв`ю газеті «Діло» від 5 грудня 2007 року голова Ради платіжної
організації НСМЕП, виконавчий директор Національного банку України
Віктор Кравець звертає увагу читачів на переваги НСМЕП – це більш
високий ступінь захисту карток, більш швидкісне виконання банківських
операцій, низька собівартість цих операцій, а той факт, що розробкою та
впровадженням національної системи займається безпосередньо Національний
банк України, свідчить про наміри зробити систему загальнонаціональною.

Таким чином, з огляду преси випливає висновок, що Національна система
масових електронних платежів має добрі перспективи в майбутньому
закріпитися на ринку банківських послуг України.

Список використаної літератури

1. В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Краєва «Основи
інформаційних систем», навчальний посібник, Київ, 2001 р.

2. Вовчак, О.Д. Платіжні системи [Text]: навчальний посібник /
О.Д. Вовчак, Г. Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків. – К.: Знання, 2008. –
341 с.

3. Гужва В.М. «Інформаційні системи і технології на підприємствах»,
навчальний посібник, Київ, 2001 р.

4. Єрьоміна Н.В., Банківські інформаційні системи.К.: КНЕУ, 2000.-220 с.

5. Єрьоміна Н.В., Банківські інформаційні системи.К.: КНЕУ, 2000.-220 с.

6. Карчевский, С.П. Платежные системы: понятие, структура, типология и
принципы построения [Текст] / С.П. Карчевский // Расчеты и операционная
работа в коммерческом банке. – 2007. – №4. – C.23–35

7. Лупоносов А.В., Финансовая аналитика, http:// www.banker.ua

8. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці:
Навч.посібник-Київ: «Слово», 2003.-264 с.

9. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці:
Навч.посібник-Київ: «Слово», 2003.-264 с.

10. Міщенко В.І. та ін. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг:
Практ.посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 278 с.

11. Міщенко В.І. та ін. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг:
Практ.посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 278 с.

12. Персональні ЕОМ в інженерній практиці. Т.З. Кренкель, А.Г. Коган,
А.М. Тараторин, вид. Москва «Радіо і звязок», 1989 р.

13. Пиріг, С.О. Платіжні системи [Текст]: навчальний посібник / С.О.
Пиріг; Мін-во освіти і науки України, Луцький держ. техн. унт. – К.:
ЦУЛ, 2008. – 240 с.

14. Попов, Р. Рынок платежных систем. «Электронные деньги» [Текст] /
Р. Попов, М. Веремеенко // Банковское дело. – 2007. – №7. – C.33–36

15. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А., Інформаційні системи у
фінансово – кредитних установах. – К.: ІСНЕУ, 2001.-239 с.

16. Румянцев, М.И. Информационные системы и технологии
финансово-кредитных учреждений [Текст]: учебное пособие для вузов /
М.И. Румянцев; Западнодонбасский инт экономики и управления. –
Днепропетровск: ИМА-пресс, 2006. – 482 с.

17. Система автоматизации банковской деятельности ProFIX/BANK –
http://www.profix.com.ua.

18. Ситник В.Ф., Т.А. Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Краєва «Основи
інформаційних систем», навчальний посібник, Київ, 2001 р.

19. Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.А., Новак І. М., Платіжні
системи: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1999. – 413 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020