.

Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 13046
Скачать документ

37

37

Вступ

Відповідно до вимог Законів України “Про Національний банк України” та
“Про банки і банківську діяльність” та з метою забезпечення стабільної
діяльності банків і своєчасного виконання ними зобов’язань перед їх
вкладниками НБУ установив порядок визначення економічних нормативів, що
є обов’язковими до виконання всіма банками України незалежно від форм
власності.

Ці нормативи визначено в документі Національного банку України
“Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України”.

1. Нормативи капіталу:

1) мінімальний розмір регулятивного капіталу, (Н1);

2) адекватність (платоспроможність) регулятивного капіталу, (Н2);

3) адекватність основного капіталу , (Н3).

2. Нормативи ліквідності:

1) миттєва ліквідність, (Н4);

2) поточна ліквідність, (Н5);

3) короткострокова ліквідність, (Н6).

3. Нормативи кредитного ризику:

1) максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента, (Н7);

2) великі кредитні ризики, (Н8);

3) максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих
одному інсайдеру, (Н9);

4) максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств,
наданих інсайдерам, (Н10);

4. Нормативи інвестування:

1) інвестування в цінні папери окремо за кожною установою, (Н11);

2) загальної суми інвестування, (Н12).

5. Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної
позиції банку, (Н13).

Базою для розрахунку економічних нормативів є регулятивний капітал
банку.

Розміри та порядок визначення економічних нормативів

1. Нормативи капіталу

1) Мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1)

Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності,
основним призначенням якого є покриття негативних наслідків
різноманітних ризиків Ризики в банківській діяльності випливають із
специфіки банківських операцій, що здійснюються в умовах ринкових
відносин, та означають імовірність одержання доходів, менш від
очікуваних, зниження вартості активів. Підвищенні банківські ризики
призводять до значних фінансових утрат і, як наслідок, до банкрутства
банків., які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та
забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної
діяльності банків.

При визначенні реального розміру регулятивного капіталу (Кр)
ураховуються такі його складові:

капітал 1-го рівня – основний капітал (ОК), який не підлягає
передаванню, перерозподілу та повинен повністю покривати поточні збитки;

капітал 2-го рівня – додатковий капітал (ДК), який має менш постійний
характер та його розмір піддається змінам.

Тобто,

Кр = ОК + ДК.

Основний капітал складається з таких елементів:

а) фактично сплачений зареєстрований статутний капітал;

б) розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок
нерозподіленого прибутку (резерви, що оприлюднені банком у фінансовій
звітності):

– дивіденди, що направлені на збільшення статутного капіталу;

– емісійні різниці2. Емісійні різниці (емісійний дохід) – сума
перевищення доходів, отриманих від первинної емісії власних акцій та
інших корпоративних прав, над номіналом таких акцій (інших корпоративних
прав). ;

– резервні фонди, що створюються згідно із законами України;

– загальні резерви, що створюються під невизначений ризик при проведенні
банківських операцій;

– прибуток минулих років.

в) загальний розмір основного капіталу зменшується на суму:

– недосформованих резервів під можливі збитки: за кредитними операціями,
операціями з цінними паперами, дебіторською заборгованістю, коштами,
розміщеними на кореспондентських рахунках у банках, які визнані
банкрутами або ліквідуються за рішенням уповноважених органів;

– нематеріальних активів за мінусом суми зносу;

– капітальних вкладень у нематеріальні активи;

– збитків минулих років;

– збитків поточного року.

Додатковий капітал складається з таких елементів:

а) резерви під стандартну заборгованість інших банків;

б) резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними
операціями банків;

в) результат переоцінки основних засобів;

г) прибуток поточного року;

д) субординований борг Субординований борг – це звичайні незабезпечені
боргові складові елементи капіталу (не менш ніж 100 тис. грн..), які
відповідно до угоди не можуть бути взяті з банку раніше п’яти років, а у
випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення
претензій усіх інших кредиторів., що враховується до капіталу
(субординований капітал).

На капітал 2-го рівня накладаються такі обмеження:

а) при розрахунку загальної суми регулятивного капіталу загальний розмір
додаткового капіталу не може бути більше ніж 100 відсотків основного
капіталу;

б) розмір субординованого капіталу не може перевищувати 50 відсотків
розміру основного капіталу.

Для визначення розміру регулятивного капіталу загальний розмір капіталу
1-го і 2-го рівнів додатково зменшується на балансову вартість таких
активів (ВК):

а) акції та інші цінні папери у портфелі банку на продаж та інвестиції;

б) інвестиції в капітал інших банків та фінансових установ у розмірі 10
і більше відсотків їх статутного капіталу та в дочірні установи;

в) кошти, що вкладені в інші банки на умовах субординованого боргу;

г) сума перевищення вартості основних засобів над регулятивним
капіталом.

Отже, остаточно розмір регулятивного капіталу визначається за формулою:

Кр = ОК + ДК – ВК.

Якщо розмір додаткового капіталу перевищує розмір основного, то
регулятивний капітал банку розраховується за формулою:

Кр = 2 ОК – ВК.

Для знову створених банків

а) для місцевих корпоративних банків:

до одного року діяльності – 1 000 000 євро,

до двох років діяльності – 1 110 000 євро,

до трьох років діяльності – 1 200 000 євро,

до чотирьох років діяльності – 1 350 000 євро,

починаючи з п’ятого року діяльності – 1 500 000 євро;

б) для банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї
області (регіональних):

до одного року діяльності – 3 000 000 євро,

до двох років діяльності – 3 500 000 євро,

до трьох років діяльності – 4 000 000 євро,

до чотирьох років діяльності – 4 500 000 євро,

починаючи з п’ятого року діяльності – 5 000 000 євро;

в) для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України
(міжрегіональних):

до одного року діяльності – 5 000 000 євро,

до двох років діяльності – 5 500 000 євро,

до трьох років діяльності – 6 000 000 євро,

до чотирьох років діяльності – 7 000 000 євро,

починаючи з п’ятого року діяльності – 8 000 000 євро.

Національний банк залежно від економічного становища країни, стану
світових фінансово-кредитних і валютних ринків та відповідно до змін
курсу національної валюти може переглядати мінімальний розмір
регуляторного капіталу. У разі значного підвищення значення нормативу
мінімального розміру регулятивного капіталу для банків встановлюється
перехідний період для нарощування капіталу згідно з розробленими банками
програмами капіталізації.

2) Адекватність регулятивного капіталу (платоспроможність) (Н2)
(розраховується банком щоденно, а контроль здійснюється НБУ за формулою
середньоарифметичної величини за місяць).

Норматив адекватності регулятивного капіталу (норматив
платоспроможності) відображає здатність банку своєчасно і в повному
обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають із
торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище
значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим більша
частка ризику, що її приймають на себе власники банку; і навпаки: чим
нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її приймають на
себе кредитори (вкладники) банку.

Значення показника адекватності регулятивного капіталу визначається як
співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів, зважених за
ступенем кредитного ризику та зменшених на суму створених відповідних
резервів за активними операціями та на суму забезпечення кредиту
(вкладень в боргові цінні папери):

picscalex100010009000003250200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600600111200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb3ffffffc0100000130600000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
4002cf030500000013024002410915000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010008000000320aa002
050f02000000252908000000320aa002450e01000000380008000000320aa002cd0d0100
0000280008000000320aa002f90b02000000303808000000320aa002990b010000002c00
08000000320aa002df0a01000000300015000000fb0220ff000000000000900100000000
0402001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000f001
010008000000320a27037a0401000000350008000000320a1c06e1040100000031000800
0000320a00038a0101000000320010000000fb0280fe0000000000009001000000020002
001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320aa002ad09
01000000b30008000000320aad045c0701000000d70008000000320aa002910201000000
3d0010000000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01020004000000f001010008000000320a0605e60301000000e50010000000fb02
20ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d0101000400
0000f001020008000000320a1c067204010000003d0015000000fb0220ff000000000000
9001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d010200
04000000f001010008000000320a0d05b60801000000690015000000fb0220ff00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81040000002d01
010004000000f001020008000000320a1c06220401000000b30008000000320a0d05a906
01000000b30008000000320ad301de0601000000f00015000000fb0280fe000000000000
9001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d010200
04000000f001010008000000320aad04f807010000006b0015000000fb0280fe00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81040000002d01
010004000000f001020008000000320aad04d20501000000c00008000000320a73019d05
01000000ca0008000000320aa002460001000000cd000a00000026060f000a00ffffffff
01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000 (для діючих банків), де

Аі – сума активів і-ої групи (зменшених на створенні відповідні
резерви), яка має однакову ступінь ризику;

kі – коефіцієнт ризику.

Для банків, що розпочинають операційну діяльність, цей норматив має
становити: протягом перших 12 місяців – не менше 15 %; протягом
наступних 12 місяців – не менше 12 %; надалі – не менше 8 %.

Для розрахунку адекватності регулятивного капіталу банку його активи
поділяються на 5 груп за ступенем ризику (табл.1).

Таблиця 1. Основні активи комерційного банку за групами ризику
(фрагмент)

ГрупаАктивиК1Готівкові кошти0Банківські метали0Кошти в Національному
банку0Боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади, що
рефінансуються та емітовані Національним банком0Боргові цінні папери
центральних органів виконавчої влади у портфелі банку на продаж і
інвестиції 02Кредити, що надані центральним органам виконавчої влади0,13
Боргові цінні папери місцевих органів виконавчої влади, що
рефінансуються та емітовані Національним банком0,2Боргові цінні папери
місцевих органів виконавчої влади в портфелі банку на продаж та на
інвестиції0,24Кошти до запитання в інших банках0,5Кредити, що надані
місцевим органам виконавчої влади 0,5Гарантійні депозити в інших
банках0,5Валюта та банківські метали, які куплені, але не
одержані0,55Депозити, що розміщенні в інших банках1Кредити, що надані
іншим банкам1Кредити, що надані суб’єктам господарської
діяльності1Кредити, що надані фізичним особам1Фінансовий лізинг
(оренда)1Пролонгована заборгованість за кредитами1Прострочена
заборгованість за кредитами1Сумнівна заборгованість за
кредитами1Дебіторська заборгованість за операціями з банками та з
клієнтами1Акції та цінні папери у портфелі банку на продаж та
інвестиції1Товарно-матеріальні цінності1Основні засоби1Інші активи
банку1

3) Адекватність основного капіталу (Нз)

(розраховується банком щоденно, а контроль здійснюється НБУ за формулою
середньоарифметичної величини за місяць). Норматив адекватності
основного капіталу встановлюється з метою визначення спроможності банку
захистити кредиторів і вкладників від не передбачуваних збитків, яких
може зазнати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру
різноманітних ризиків.Показник адекватності основного капіталу банку
розраховується як співвідношення основного капіталу до загальних активів
банку, зменшених на суму створених відповідних резервів за активними
операціями банків.

picscalex100010009000003540000000000120000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200220011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffe0000000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
000050000a00000026060f000a00ffffffff010000000000030000000000picscalex100
0100090000030d0200000300150000000000050000000902000000000400000002010100
050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050000000b020000
0000050000000c022006000f1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffffc00e0000d80500000b00000026060f000c004d617468547970650000e0010900
0000fa02000010000000000000002200040000002d0100000500000014020002c1030500
000013020002260715000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d65
73204e657720526f6d616e000081040000002d01010008000000320a6002020d02000000
252908000000320a6002420c01000000340008000000320a6002b80b0100000028000800
0000320a6002de0902000000303408000000320a60027e09010000002c0008000000320a
6002c40801000000300015000000fb0220ff000000000000900100000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000f001010008000000
320ae7026c0401000000350008000000320adc05d30401000000310008000000320ac002
830101000000330010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a6002920701000000b300
08000000320a60028302010000003d0010000000fb02c0fd000000000000900100000002
0002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320ac604
d80301000000e50010000000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320adc056404010000003d00
15000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e00cc81040000002d01020004000000f001010008000000320adc05140401000000
b30008000000320acd049b0601000000b30015000000fb0280fe00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81040000002d01010004000000
f001020008000000320a6d04c40501000000c00015000000fb0280fe0000000000009001
010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d0102000400
0000f001010008000000320a6e015304010000004f0015000000fb0280fe000000000000
9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccf2040000002d010100
04000000f001020008000000320a6e01670501000000ca0008000000320a600246000100
0000cd000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100
030000000000.

Групи банків за рівнем достатності

Для забезпечення реальної капіталізації банків всі банки поділяються за
рівнем достатності капіталу на:

добре капіталізовані;

достатньо капіталізовані;

недокапіталізовані;

значно недокапіталізовані;

критично недокапіталізовані.

Добре капіталізованим уважається банк, в якого:

розмір регулятивного капіталу відповідає встановленим мінімальним
вимогам;

співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних активів,
зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику (норматив
адекватності регулятивного капіталу Н2), перевищує його нормативне
значення і становить не менше ніж 17 відсотків;

співвідношення основного капіталу до загальних активів банку (норматив
адекватності основного капіталу Н3) більше ніж його нормативне значення
і становить 8 відсотків та більше.

Достатньо капіталізованим уважається банк, в якого:

розмір регулятивного капіталу відповідає встановленим мінімальним
вимогам;

співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних активів,
зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику (норматив
адекватності регулятивного капіталу Н2), відповідає його нормативному
значенню і становить не менше ніж 8 відсотків або наближається до 17
відсотків;

співвідношення основного капіталу до загальних активів банку (норматив
адекватності основного капіталу Н3) становить не менше ніж 4 відсотки
або наближається до 8 відсотків.

Недокапіталізованим уважається банк, в якого:

розмір регулятивного капіталу відповідає встановленим мінімальним
вимогам;

співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних активів,
зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику (норматив
адекватності регулятивного капіталу Н2), менш ніж його нормативне
значення, але становить не менше ніж 6 відсотків;

співвідношення основного капіталу до загальних активів банку (норматив
адекватності основного капіталу Н3) менше ніж його нормативне значення,
але становить не менше ніж 3 відсотки, або наближається до 4 відсотків.

Значно недокапіталізованим уважається банк, в якого:

розмір регулятивного капіталу менше встановленого мінімального розміру
регулятивного капіталу, але не більше ніж 20 відсотків установленого
мінімального розміру регулятивного капіталу;

співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних активів,
зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику (норматив
адекватності регулятивного капіталу Н2), менше ніж його нормативне
значення і перебуває в межах від 6 до 2 відсотків;

співвідношення основного капіталу до загальних активів банку (норматив
адекватності основного капіталу Н3) менше ніж його нормативне значення і
перебуває в межах від 3 до 1,3 відсотка;

обсяг активів з негативною класифікацією (сумнівні, безнадійні,
прострочені понад 30 днів) перебуває в межах від 45 до 60 відсотків
регулятивного капіталу банку.

Критично недокапіталізованим уважається банк, в якого:

розмір регулятивного капіталу менше встановленого мінімального розміру
регулятивного капіталу на суму, що становить понад 20 відсотків
установленого мінімального розміру регулятивного капіталу;

співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних активів,
зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику (норматив
адекватності регулятивного капіталу Н2), менше ніж 2 відсотки;

співвідношення основного капіталу до загальних активів банку (норматив
адекватності основного капіталу Н3) менше ніж 1,3 відсотка;

обсяг активів з негативною класифікацією (з урахуванням сформованих
резервів під активні операції) перевищує 60 відсотків регулятивного
капіталу банку.

Банкам, що не дотримуються вимог Національного банку, рекомендується
розробити програму їх капіталізації та встановлюються такі обмеження:

припинити виплату дивідендів у будь-якій формі;

припинити залучення коштів фізичних та юридичних осіб;

припинити вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб;

припинити надання бланкових та пільгових 11 Пільговими кредитами
вважаються кредити, що надані позичальникам на більш сприятливих умовах,
аніж це встановлено внутрішніми документами банку, що визначають його
кредитну та облікову політику.кредитів;

припинити подальшу емісію цінних паперів (крім власних акцій).

2. Нормативи ліквідності

(усі нормативи ліквідності розраховуються щоденно, а контроль
здійснюється НБУ за формулою середньоарифметичної величини за місяць)

Ліквідність банку – це здатність банку забезпечити своєчасне виконання
своїх грошових зобов’язань , яка визначається збалансованістю між
строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами
виконання зобов’язань банку, а також строкам та сумами інших джерел і
напрямків використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

Кошти на кореспондентських рахунках.

Ліквідними активами є кошти в касі, кошти на кореспондентських рахунках,
які відкриті в Національному банку та інших банках, а також активи, що
можуть бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові кошти.

1) Миттєва ліквідність (Н4)

Норматив миттєвої ліквідності встановлюється для контролю за здатністю
банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за
рахунок високоліквідних активів (коштів у касі та на кореспондентських
рахунках).

Норматив миттєвої ліквідності встановлюється для контролю за здатністю
банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за
рахунок високоліквідних активів (коштів у касі та на кореспондентських
рахунках).

Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення суми коштів
у касі та на кореспондентських рахунках до зобов’язань банку, що
обліковуються за поточними рахунками.

picscalex100010009000003940100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02800460111200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb3ffffff20110000330400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
4002cf0305000000130240028e0915000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000086040000002d01010008000000320aa002
700f02000000252908000000320aa002f00d02000000323008000000320aa002660d0100
0000280008000000320aa0024c0c01000000320008000000320aa002e60b010000002c00
08000000320aa0022c0b01000000300015000000fb0220ff000000000000900100000000
0402001054696d6573204e657720526f6d616e000086040000002d01020004000000f001
010008000000320a00038a0101000000340010000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a
a002fa0901000000b30008000000320a73011106010000002b0008000000320aa0029102
010000003d0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00cc86040000002d01020004000000f001010009000000320a2c04
3f0603000000efeef20008000000320ad301690802000000eaf008000000320ad3011b05
01000000e00015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00cc86040000002d01010004000000f001020008000000320acc03
730501000000c70008000000320a7301430701000000ca0008000000320a7301f5030100
0000ca0008000000320aa002460001000000cd000a00000026060f000a00ffffffff0100
0000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc
040000002d01020004000000f0010100030000000000, де

Ка – готівкові кошти в касі;

Ккр – кошти банку на кореспондентських рахунках в НБУ та в інших
комерційних банках;

Зпот – зобов’язання банку, що обліковуються на поточних рахунках:

кошти до запитання (НБУ, інших комерційних банків, юридичних та фізичних
осіб);

кошти бюджету України.

2) Поточна ліквідність (Н5)

Норматив поточної ліквідності встановлюється для визначення
збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов’язань банку.

Для розрахунку нормативу поточної ліквідності враховуються вимоги і
зобов’язання банку з кінцевим строком погашення до 30 днів (включно).

Норматив поточної ліквідності визначається як співвідношення активів
первинної та вторинної ліквідності до зобов’язань банку з відповідними
строками виконання:

picscalex100010009000003660100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022004000e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa8ffffffc00d0000c80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
4002c5030500000013024002270615000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000086040000002d01010008000000320aa002
090c02000000252908000000320aa002890a02000000343008000000320aa002ff090100
0000280008000000320aa002e50801000000340008000000320aa0027f08010000002c00
08000000320aa002c50701000000300015000000fb0220ff000000000000900100000000
0402001054696d6573204e657720526f6d616e000086040000002d01020004000000f001
010008000000320ade01720501000000320008000000320ade012a05010000002c000800
0000320ade01c20401000000310008000000320a0003830101000000350010000000fb02
80fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d0101000400
0000f001020008000000320aa002930601000000b30008000000320aa002870201000000
3d0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e00cc86040000002d01020004000000f001010008000000320acc0396040100
0000c70008000000320a7e01fd0301000000c00008000000320aa002460001000000cd00
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001020003000000
0000, де

А1,2 – активи первинної та вторинної ліквідності:

готівкові кошти;

банківські метали;

кошти на кореспондентських рахунках, які відкриті в Національному банку
та інших банках;

строкові депозити, які розміщені в Національному банку та інших банках;

боргові цінні папери, що рефінансуються та емітовані Національним
банком, у портфелі банку на продаж та на інвестиції;

боргові цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції;

надані кредити.

З – зобов’язання банку:

кошти до запитання;

короткострокові та довгострокові кредити, які одержані від Національного
банку та інших банків;

кошти бюджету України;

строкові депозити інших банків та клієнтів;

цінні папери власного боргу, емітовані банком;

субординований борг банку;

зобов’язання та вимоги за всіма видами гарантій, порук, авалів;

зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам і банкам.

3) Короткострокова ліквідність(Н6)

Норматив короткострокової ліквідності встановлюється для контролю за
здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов’язання за
рахунок ліквідних активів.

Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення
ліквідних активів до короткострокових зобов’язань з початковим строком
погашення до 1 року:

picscalex1000100090000034e0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003c00d1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff800d0000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002cb030500000013020002eb0515000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000086040000002d01010008000000320a6002
cd0b02000000252908000000320a60024d0a02000000323008000000320a6002c3090100
0000280008000000320a6002a90801000000320008000000320a60024308010000002c00
08000000320a6002890701000000300015000000fb0220ff000000000000900100000000
0402001054696d6573204e657720526f6d616e000086040000002d01020004000000f001
010008000000320ac002860101000000360010000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a
6002570601000000b30008000000320a60028d02010000003d0015000000fb0280fe0000
000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc8604000000
2d01020004000000f001010008000000320a8c03fd0302000000cac708000000320a6e01
f70302000000cbc008000000320a6002460001000000cd000a00000026060f000a00ffff
ffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000, де

ЛА – ліквідні активи:

готівкові кошти;

банківські метали;

кошти на кореспондентських рахунках, які відкриті в Національному банку
та інших банках;

короткострокові депозити, які розміщені в Національному банку та інших
банках;

короткострокові кредити, що надані іншим банкам.

КЗ – короткострокові зобов’язання:

кошти до запитання;

кошти бюджету України;

короткострокові кредити, які одержані від Національного банку та інших
банків;

короткострокові депозити інших банків і клієнтів;

короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком;

зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій, порук, авалів;

зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам і банкам.

3. Нормативи кредитного ризику

Розраховуються та контролюються НБУ щоденно. До кредитних операцій
належать активні операції банку, що пов’язані з наданням клієнтам
залучених коштів у тимчасове користування (надання кредитів у готівковій
або безготівковій формі, на фінансування будівництва житла та у формі
врахування векселів, розміщення депозитів, проведення факторингових
операцій, операцій репо, фінансового лізингу тощо) або прийняттям
зобов’язань про надання коштів у тимчасове користування (надання
гарантій, поручительств, авалів тощо), а також операції з купівлі та
продажу цінних паперів за дорученням клієнтів і від свого імені.

Кредитна діяльність банків пов’язана з кредитним ризиком або нездатністю
контрагента11 Контрагент – будь-яка особа (фізична чи юридична), яка має
з банком відносини фінансового характеру (банк надає кошти у вигляді
депозитів, кредитів, продає цінні папери власної емісії і т.ін.).
виконувати частково або в повному обсязі свої зобов’язання згідно з
угодою.

З метою зменшення банківських ризиків Національний банк установлює
нормативи кредитного ризику, недотримання яких може призвести до
фінансових труднощів у діяльності банку.

1) Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента
встановлюється з метою обмеження кредитного ризику, що виникає внаслідок
невиконання окремими контрагентами своїх зобов’язань.

Показник розміру кредитного ризику на одного контрагента визначається як
співвідношення суми всіх зобов’язань цього контрагента (за мінусом
фактично сформованих резервів) та всіх позабалансових зобов’язань,
виданих банком щодо цього контрагента, до капіталу банку:

picscalex100010009000003940100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02800480121200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa2ffffff40120000220400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002cf0305000000130220027f0915000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000086040000002d01010009000000320a8002
1b100300000025292c0008000000320a80029b0e02000000323508000000320a8002110e
01000000280008000000320a80023d0c02000000323508000000320a8002d70b01000000
2c0008000000320a80021d0b01000000300015000000fb0220ff00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e000086040000002d01020004000000
f001010008000000320ae002860101000000370010000000fb0280fe0000000000009001
000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000
320a8002eb0901000000a30008000000320a8401ae05010000002b0008000000320a8002
9102010000003d0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00cc86040000002d01020004000000f001010008000000320a
0c040d0701000000f00008000000320ae401c60801000000ea0008000000320ae401bb04
01000000ea0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00cc86040000002d01010004000000f001020008000000320aac03
ab0501000000ca0008000000320a8401e60602000000cfc708000000320a8401ef030100
0000c70008000000320a8002460001000000cd000a00000026060f000a00ffffffff0100
0000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc
040000002d01020004000000f0010100030000000000 де

Зк – всі зобов’язання одного контрагента:

а) щодо банків-контрагентів:

строкові депозити, які розміщені в інших банках;

кредити, що надані іншим банкам;

сумнівна, пролонгована та прострочена заборгованість за кредитами/
депозитами, що надані іншим банкам;

дебіторська заборгованість та сумнівна дебіторська заборгованість за
операціями з банками;

б) щодо інших клієнтів (небанківських установ) і фізичних осіб:

заборгованість за кредитами;

сумнівна, пролонгована та прострочена заборгованість за кредитами;

дебіторська заборгованість та сумнівна дебіторська заборгованість;

заборгованість (у тому числі прострочена й сумнівна) за факторинговими
операціями, фінансовим лізингом, урахованими векселями, борговими
цінними паперами місцевих органів виконавчої влади та небанківських
установ у портфелі банку на продаж та на інвестиції;

акції (крім вкладень у статутні фонди інших банків та фінансових
установ, на суму яких зменшено регулятивний капітал).

ПЗк – позабалансові зобов’язання, що видані банком одному контрагенту:

гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банком;

сумнівні гарантії та поручительства;

зобов’язання з кредитування, що надані банком.

2) Великі кредитні ризики (Н8)

Норматив великих кредитних ризиків установлюється з метою обмеження
концентрації кредитного ризику за окремим контрагентом. Кредитний ризик
уважається великим, якщо сума всіх зобов’язань контрагента і всіх
позабалансових зобов’язань, наданих банком щодо цього контрагента
становить 10 відсотків і більше регулятивного капіталу банку. Тобто,
якщо значення нормативу Н7
picscalex100010009000003880000000200120000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02800140011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffe6ffffff00010000660100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000200010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320a4001340001000000b3000a00000026060f000a00ffff
ffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000 0,1, то такий
кредитний ризик уважається великим. Рішення про надання великого кредиту
приймається згідно з відповідним висновком кредитного комітету (комісії)
банку, затвердженим його правлінням (радою).

Норматив великих кредитних ризиків визначається як співвідношення суми
всіх великих кредитних ризиків до регулятивного капіталу банку:

picscalex100010009000003e50100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028006c00e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff800e00003c0600000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2004c1030500000013022004440c15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000086040000002d01010008000000320a8004
d60d01000000380008000000320a7502b20b01000000290008000000320a7502a0050100
0000280015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e000086040000002d01020004000000f001010008000000320ae4036a04
01000000310008000000320ae0047f0101000000380010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320a8004b00c01000000a30008000000320a7502ef07010000002b0008000000320a
80048302010000003d0010000000fb02c0fd000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320ace02d80301000000
e50015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e00cc86040000002d01010004000000f001020008000000320a0c0658080100
0000f00015000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e000086040000002d01020004000000f001010008000000320aef005404
010000006d0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00cc86040000002d01010004000000f001020008000000320ad502
070b01000000ea0008000000320ad502fc0601000000ea0015000000fb0280fe00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc86040000002d01
020004000000f001010008000000320aac05170701000000ca0008000000320a75022709
02000000cfc708000000320a7502300601000000c70008000000320a8004460001000000
cd000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f00102000300
00000000,

де m – кількість контрагентів, які мають розмір кредитного ризику 10 % і
більше регулятивного капіталу.

Якщо норматив великих кредитних ризиків перевищує 8-кратний розмір
регулятивного капіталу, то вимоги до нормативу адекватності
регулятивного капіталу (Н2) автоматично підвищуються:

якщо перевищення становить не більше ніж 50 відсотків, то вимоги до
нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) подвоюються,

якщо перевищення більше ніж 50 відсотків, то вимоги до нормативу
адекватності регулятивного капіталу (Н2) потроюються.

3) Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих
одному інсайдеру (Н9)

Інсайдер – фізична чи юридична особа, яка здатна здійснювати прямий або
непрямий вплив на діяльність банку.

До інсайдерів фізичних осіб належать:

а) власники істотної участі 11 Істотна участь у банку означає, що
фізична або юридична особа має:

а) частку в статутному капіталі банку в розмірі не менш ніж 10 і більше
відсотків;

або

б) здійснює контроль над банком (має можливість впливати на визначення
кредитної, інвестиційної та облікової політики) завдяки тому, що має
частку в статутному капіталі банку в розмірі не менше ніж 25 відсотків.
;

б) управлінський персонал банку:

– перші керівники банку;

– головний бухгалтер та його заступники;

– керівники структурних підрозділів банку;

– члени кредитного комітету;

– керівники філій;

– головні бухгалтери філій;

– працівники внутрішнього аудиту;

– члени ревізійної комісії;

в) контролери:

– особи, які здійснюють зовнішній аудит банку;

– особа, яка є керівником державних органів, здійснюючих контроль за
діяльністю банків;

г) керівники та контролери споріднених осіб11 Споріднена особа –
юридична особа, яка має спільних з банком власників істотної участі.;

д) асоційовані особи: рідні брати та сестри, батьки, чоловік, дружина
або повнолітні діти акціонерів банку, які є власниками істотної участі
банку.

До інсайдерів юридичних осіб належать:

а) власники істотної участі ;

б) афілійовані особи:

– установа, що має істотну участь у банку;

– установа, в якій банк є власником істотної участі;

в) споріднені особи:

– установа, у якій власником істотної участі є особа, яка водночас є
власником істотної участі в банку;

– установа, керівники якої є одночасно керівниками банку;

г) асоційована особа – юридична особа, в якій керівником є батьки, брати
й сестри, дружина, чоловік або діти керівників банку, а також установ –
акціонерів банку, які є власниками істотної участі у банку.

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств,
наданих одному інсайдеру, установлюється для обмеження ризику, який
виникає під час здійснення операцій з інсайдерами, що може призвести до
прямого та непрямого впливу на діяльність банку. Цей вплив зумовлює те,
що банк проводить операції з інсайдерами на умовах, не вигідних для
банку, що призводить до значних проблем, оскільки в таких випадках
визначення платоспроможності контрагента не завжди здійснюється
достатньо об’єктивно.

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств,
наданих одному інсайдеру, визначається як співвідношення суми всіх
зобов’язань цього інсайдера перед банком (за мінусом фактично
сформованих резервів) і всіх позабалансових зобов’язань, виданих банком
щодо цього інсайдера, та капіталу банку.

picscalex1000100090000037b0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028004800d1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff400d0000250400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002c80305000000130220020d0915000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010008000000320a8002
c50b02000000303508000000320a8002650b010000002c0008000000320a8002ab0a0100
0000300015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e000081040000002d01020004000000f001010008000000320ae0028301
01000000390010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0002040000002d01010004000000f001020008000000320a8002790901000000a3000800
0000320a81017205010000002b0008000000320a80028a02010000003d0015000000fb02
20ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81
040000002d01020004000000f001010008000000320a0c04c00601000000f00008000000
320ae101820801000000b30008000000320ae101ad0401000000b30015000000fb0280fe
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc810400
00002d01010004000000f001020008000000320aac037f0501000000ca0008000000320a
8101a90602000000cfc708000000320a8101e80301000000c70008000000320a80024600
01000000cd000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001
0100030000000000, де

Зі – зобов’язання одного інсайдера перед банком:

строкові депозити, що розміщені в інших банках;

заборгованість за кредитами;

сумнівна, пролонгована та прострочена заборгованість за
кредитами/депозитами;

дебіторська заборгованість та сумнівна дебіторська заборгованість;

заборгованість (у тому числі прострочена й сумнівна) за факторинговими
операціями, фінансовим лізингом, урахованими векселями, борговими
цінними паперами;

акції (крім вкладень у статутні фонди інших банків та фінансових
установ, на суму яких зменшено регулятивний капітал);

ПЗі – позабалансові зобов’язання перед банком одного інсайдера:

гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банком;

сумнівні гарантії та поручительства;

зобов’язання з кредитування, що надані банком.

4) Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств,
наданих інсайдерам (Н10)

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдерам, установлюється для обмеження сукупної
суми всіх ризиків щодо інсайдерів. Надмірний обсяг сукупної суми всіх
ризиків щодо інсайдерів призводить до концентрації ризиків і загрожує
збереженню регулятивного капіталу банку.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдерам, визначається як співвідношення
сукупної заборгованості зобов’язань усіх інсайдерів перед банком (за
мінусом фактично сформованих резервів) і 100 відсотків суми
позабалансових зобов’язань, виданих банком щодо всіх інсайдерів, та
капіталу банку.

picscalex100010009000003f50100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02800600101200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbfffffffc00f00003f0600000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2004260405000000130220043f0c15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000086040000002d01010008000000320a8004
fd0e01000000340008000000320a8004970e010000002c0008000000320a8004dd0d0100
0000300008000000320a7202ad0b01000000290008000000320a72020506010000002800
15000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f
6d616e000086040000002d01020004000000f001010008000000320ae004710102000000
313010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a8004ab0c01000000a30008000000320a
72021f08010000002b0008000000320a8004e802010000003d0010000000fb02c0fd0000
000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001
010008000000320acb023d0401000000e50015000000fb0220ff00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc86040000002d01010004000000
f001020008000000320a0c06880801000000f00015000000fb0220ff0000000000009001
010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e000086040000002d0102000400
0000f001010008000000320aec00d104010000006e0015000000fb0220ff000000000000
9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc86040000002d010100
04000000f001020008000000320ae103e50401000000b30008000000320ad202300b0100
0000b30008000000320ad2025a0701000000b30015000000fb0280fe0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc86040000002d0102000400
0000f001010008000000320aac05470701000000ca0008000000320a7202570902000000
cfc708000000320a7202950601000000c70008000000320a8004460001000000cd000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000
, де

n – кількість інсайдерів, які мають заборгованість перед банком.

4. Нормативи інвестування

(розраховуються щоденно, а контроль здійснюється НБУ за формулою
середньоарифметичної величини за місяць)

З метою забезпечення контролю за інвестиційною діяльністю банків, а саме
за прямими інвестиціями, Національний банк установлює нормативи
інвестування.

Прямі інвестиції банків – це внесення банками власних коштів або майна
до статутного фонду юридичної особи.

Банки мають право здійснювати прямі інвестиції (за рахунок власних
коштів і від власного імені) лише на підставі письмового дозволу
Національного банку, що надається згідно з правилами, установленими
відповідними нормативно-правовими актами Національного банку.

Банки мають право здійснити інвестицію без письмового дозволу
Національного банку, якщо:

інвестиція і будь-яку юридичну особу становить не більше ніж 5 відсотків
регулятивного капіталу банку;

юридична особа, в яку здійснюється інвестиція, веде виключно діяльність
з надання фінансових послуг;

регулятивний капітал банку повністю відповідає вимогам, установленим
Інструкцією НБУ, та вимогам для інвестицій, установленим
нормативно-правовими актами Національного банку.

Банку забороняється інвестувати кошти в підприємство, установу, статусом
яких передбачено повну відповідальність його власників.

З метою обмеження інвестиційного ризику, пов’язаного із здійсненням
інвестиційної діяльності та можливою втратою капіталу інвестора,
Національний банк установив такі нормативи інвестування: норматив
інвестування в цінні папери окремо за кожною установою 11 Установи –
будь-які суб’єкти підприємницької діяльності, що є юридичними особами
(підприємства, компанії, фірми, установи тощо). (Н11), норматив
загальної суми інвестування (Н12).

1) Інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11)

Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою
встановлюється для обмеження ризику, пов’язаного з операціями вкладання
коштів до статутних фондів установ, що може призвести до втрати капіталу
банку.

Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою
визначається як співвідношення розміру коштів, які інвестуються на
придбання акцій (паїв, часток) окремо за кожною установою, до
регулятивного капіталу банку.

picscalex1000100090000039c0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02800400121200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffffc0110000250400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200215040500000013022002bb0d15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000086040000002d01010008000000320a8002
4f1002000000313508000000320a80021310010000002c0008000000320a8002590f0100
0000300015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e000086040000002d01020004000000f001010008000000320ae101de09
010000002e0008000000320ae002710102000000313110000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320a8002270e01000000a30008000000320aac03550a010000002b0008000000320a
ac037206010000002b0008000000320a8002d702010000003d0015000000fb0220ff0000
000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc8604000000
2d01020004000000f001010008000000320a0c04730c02000000f1f408000000320a0c04
e80802000000efe108000000320a0c047c0501000000f00009000000320ae101c4080300
0000b3ede20015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00cc86040000002d01010004000000f001020008000000320aac03
870b01000000c20008000000320aac03a40701000000d60008000000320aac033b040100
0000ca0008000000320a8101a50701000000ca0008000000320a8002460001000000cd00
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000
0000, де

Кінв. – кошти, що інвестуються:

акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на
продаж та на інвестиції, що випущені установою;

вкладення в асоційовані та дочірні фінансові установи;

Цпб – сума вкладень у цінні папери на продаж та інвестиції, що випущені
іншими банками (за мінусом суми сформованого резерву під знецінення ціх
паперів);

Всф – вкладення у статутні фонди інших банків та фінансових установ, на
суму яких зменшено регулятивний капітал згідно з цією інструкцією.

2) Загальна сума інвестування (Н12)

Норматив загальної суми інвестування встановлюється для обмеження
ризику, пов’язаного з операціями вкладання (прямого чи опосередкованого)
коштів банку до статутних фондів будь-яких юридичних осіб, що може
призвести до втрати капіталу банку.

Цей норматив характеризує використання капіталу банку для придбання
акцій (паїв/часток) будь-яких юридичних осіб.

Норматив загальної суми інвестування визначається як співвідношення суми
коштів, що інвестуються на придбання акцій (паїв/часток) будь-яких
юридичних осіб, до регулятивного капіталу банку.

picscalex100010009000003060200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02800680111200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff401100003c0600000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200426040500000013022004cc0d15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010008000000320a8004
841001000000360008000000320a80042410010000002c0008000000320a80046a0f0100
0000300015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e000081040000002d01020004000000f001010008000000320ae4035407
01000000310008000000320ad502d50a010000002e0008000000320ae004710102000000
313210000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a8004380e01000000a30008000000320a
ac05660a010000002b0008000000320aac058306010000002b0008000000320a8004e802
010000003d0010000000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0002040000002d01020004000000f001010008000000320ace02c20601000000e5001500
0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cc81040000002d01010004000000f001020008000000320a0c06840c02000000f1f4
08000000320a0c06f90802000000efe108000000320a0c068d0501000000f00015000000
fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00
0081040000002d01020004000000f001010008000000320aef004c070100000064001500
0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cc81040000002d01010004000000f001020009000000320ad502bb0903000000b3ed
e20015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e00cc81040000002d01020004000000f001010008000000320aac05980b0100
0000c20008000000320aac05b50701000000d60008000000320aac054c0401000000ca00
08000000320a75029c0801000000ca0008000000320a8004460001000000cd000a000000
26060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000, де

d – кількість юридичних осіб, в статутні фонди яких інвестуються кошти
банку.

5. Норматив загальної відкритої (довга/коротка) валютної позиції
уповноваженого банку (Н13)

Визначається щоденно, окремо щодо кожної іноземної валюти, контроль
здійснюється НБУ за формулою середньоарифметичної величини за місяць

Діяльність банків на валютних ринках, що полягає в управлінні активами і
пасивами в іноземній валюті, пов’язана з валютними ризиками (одним з
елементів ринкового ризику), які виникають у зв’язку з використанням
різних валют під час проведення банківських операцій.

Валютна позиція – це співвідношення вимог (балансових і позабалансових)
та зобов’язань (балансових і позабалансових) банку в кожній іноземній
валюті. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності –
відкритою. Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов’язань за
проданою валютою перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за
купленою валютою перевищує обсяг зобов’язань.

При цьому довга відкрита валютна позиція при розрахунку зазначається зі
знаком плюс, а коротка відкрита валютна позиція – зі знаком мінус.

На розмір відкритої валютної позиції уповноваженого банку впливають:

купівля (продаж) готівкової та безготівкової іноземної валюти;

поточні і строкові операції (на умовах своп, форвард, опціон та інші),
за якими виникають вимоги та зобов’язання в іноземних валютах;

одержання (сплата) іноземної валюти у вигляді доходів або витрат;

купівля (продаж) основних засобів і товарно-матеріальних цінностей за
іноземну валюту;

надходження коштів в іноземній валюті до статутного фонду;

погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті;

інші обмінні операції з іноземною валютою.

З метою зменшення валютного ризику в діяльності банків Національний банк
установлює норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої)
валютної позиції (Н13), у тому числі обмежується ризик загальної довгої
відкритої валютної позиції банку (Н13-1) і ризик загальної короткої
відкритої валютної позиції банку (Н13-2).

Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції
банку встановлюється для обмеження ризику, пов’язаного з проведенням
операцій на валютному ринку, що може призвести до значних втрат банку.

Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції
(Н13) визначається як співвідношення загальної величини відкритої
валютної позиції банку за всіма іноземними валютами у гривневому
еквіваленті до регулятивного капіталу банку:

picscalex1000100090000030c0200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c026004201c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffffe01b0000180400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
00021f0405000000130200025f0715000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000086040000002d01010008000000320a6002
051b02000000292c08000000320a60028b1902000000303508000000320a60022b190100
00002c0008000000320a6002711801000000300008000000320a6002d612010000003b00
08000000320a60022e1201000000330008000000320a6002d411010000002c0008000000
320a60021a1101000000300008000000320a6002e50b01000000280008000000320a6002
110a02000000333508000000320a6002b709010000002c0008000000320a6002fd080100
0000300015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e000086040000002d01020004000000f001010008000000320ac0023e16
01000000320008000000320ac002d31402000000313308000000320ac002f80e01000000
310008000000320ac002a60d02000000313308000000320ac00271010200000031331000
0000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01
010004000000f001020008000000320a60023f1701000000a30008000000320a6002e80f
01000000a30008000000320a6002cb0701000000a30008000000320a6002e10201000000
3d0010000000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01020004000000f001010008000000320ac002b615010000002d0008000000320a
c002890e010000002d0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00cc86040000002d01010004000000f001020008000000
320a6002a81301000000cd0008000000320a60027b0c01000000cd0008000000320a8c03
d40401000000ca0009000000320a6e01450403000000c2c2cf0008000000320a60024600
01000000cd0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00cc86040000002d01020004000000f001010008000000320aec03
150601000000f0000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000
f0010200030000000000 де

ВВП – загальна величина відкритої валютної позиції банку, визначається
як сума абсолютних величин (без урахування знака) усіх довгих і коротких
валютних позицій у гривневому еквіваленті за всіма іноземними валютами.
За кожною іноземною валютою обчисляється підсумок вимог (балансових і
позабалансових) і зобов’язань (балансових і позабалансових) та
розраховується відкрита валютна позиція банку в гривневому еквіваленті.

6. Заходи впливу Національного банку за порушення економічних нормативів

У разі порушення банками економічних нормативів, Національний банк
застосовує такі заходи впливу адекватно допущеним порушенням.

1. Письмове застереження. Якщо банк порушує норматив миттєвої
ліквідності і його значення перебуває в межах 10-15 відсотків, то
Національний банк надсилає йому письмове застереження з вимогою надати
прогнозні розрахунки джерел надходжень та використання коштів на
наступні 90 днів та розробити заходи підвищення ліквідності (Н4) до
нормативного рівня.

2. Розпорядження щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу
в будь-якій іншій формі. Цей захід впливу НБУ застосовує для банків, які
порушили норматив адекватності основного капіталу (Н3).

3. Установлення для банку підвищених економічних нормативів.
Застосування в частині підвищення нормативу адекватності регулятивного
капіталу (Н2) та/або нормативу адекватності основного капіталу (Н3), а
також нормативів кредитного та валютного ризику для банків що здійснюють
операції з високим рівнем ризику.

4. Підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та
іншими активами. У разі здійснення банком окремих операцій з підвищеним
рівнем ризику, що можуть загрожувати інтересам кредиторів і вкладників,
Національний банк може видати розпорядження банку щодо підвищення
резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами,
яке полягає в установленні підвищеного розміру відрахувань до резервів
(коефіцієнта резервування) під ці активні операції.

5. Обмеження, зупинення чи припинення проведення банком окремих операцій
з високим рівнем ризику.

У випадках порушення банком відповідних економічних нормативів,
Національний банк може видати розпорядження щодо обмеження, зупинення чи
припинення проведення окремих видів здійснюваних банком операцій
(визначені в статті 47 Закону про банки) з високим рівнем ризику.

6. Накладання штрафів на банки.

Штрафи за кожний випадок порушення економічних нормативів накладаються
на банки:

а) за щоденне порушення таких нормативів:

Н7 – максимального розміру ризику на одного контрагента;

Н9 – максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих
одному інсайдеру;

Н10 – максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдерам.

Штраф накладається в розмірах (окремо за кожним нормативом) від суми
зареєстрованого статутного фонду банку:

за І порушення протягом календарного року – у розмірі 0,1 %;

за ІІ порушення протягом календарного року – у розмірі 0,2 %;

за ІІІ і подальші порушення протягом календарного року – у розмірі 0,5%.

Загальна сума штрафів за порушення нормативів Н7, Н9, Н10, що нарахована
за звітний місяць, не може становити більше 1 % від суми зареєстрованого
статутного фонду банку;

б) за порушення нормативів, що розраховуються за середньозваженою за
місяць:

Н4, Н5, Н6 – нормативів ліквідності;

Н11, Н12 – нормативів інвестування;

Н13 (Н13-1; Н13-2) – нормативів ризику загальної відкритої
(довгої/короткої) валютної позиції, у тому числі відкритої валютної
позиції та короткої відкритої валютної позиції.

За порушення нормативів ліквідності штраф накладається в розмірах
(окремо за кожним нормативом) від суми зареєстрованого статутного фонду
банку:

за І порушення протягом календарного року – в розмірі 0,05 %;

за ІІ порушення протягом календарного року – в розмірі 0,1 %;

за ІІІ і подальші порушення протягом календарного року – у розмірі 0,5%.

Штраф за порушення нормативів інвестування (Н11,12) та нормативів ризику
загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції (Н13), у тому
числі короткої відкритої валютної позиції (Н13-2) встановлюється в
розмірах (окремо за кожним нормативом) від суми зареєстрованого
статутного фонду банку:

за І порушення протягом календарного року – у розмірі 0,1 %;

за ІІ порушення протягом календарного року – у розмірі 0,2 %;

за ІІІ і подальші порушення протягом календарного року – у розмірі 0,5%.

Штраф за порушення нормативу ризику довгої відкритої валютної позиції
(Н13-1) накладається на банки в розмірах від суми зареєстрованого
статутного фонду банку:

за І порушення протягом календарного року – у розмірі 0,05 %;

за ІІ порушення протягом календарного року – у розмірі 0,1 %;

за ІІІ і подальші порушення протягом календарного року – у розмірі 0,2%.

Загальна сума штрафів за порушення нормативів інвестування (Н11 і Н12)
не може становити більше 1 % від суми зареєстрованого статутного фонду
банку.

Загальна сума штрафів за порушення нормативів валютного ризику (Н13,
Н13-1, Н13-2) не може становити більше ніж 1 % від суми зареєстрованого
статутного фонду банку.

7. Приклади розрахунку економічних нормативів

Звітність комерційного банку містить такі дані (табл. 2).

Таблиця 2

п/нПоказникиСума, тис. грн.1Фактично сплачений зареєстрований статутний
капітал117202Дивіденди, що направлені на збільшення статутного
капіталу2803Емісійні різниці40504Резервні фонди, створенні згідно із
законом України83005Загальні резерви (на покриття невизначених ризиків
банківських операцій)

57506Нематеріальні активи47007Сума зносу нематеріальних
активів3508Збитки минулих років20009Прибуток поточного
року390010Переоцінка основних засобів167011Резерви під стандартну
заборгованість963012Субординований борг900013Вкладення банку:

а) в акції та інші цінні папери у портфелі банку на продаж та інвестицій

б) в інші банки на умовах субординованого боргу

5200

470014Каса560015Банківські метали1000016Кошти на кореспондентському
рахунку:

а) в НБУ

б) в інших комерційних банках

35000

5600017Кредити надані:

а) центральним органам виконавчої влади

б) місцевим органам виконавчої влади

в) іншим банкам

г) суб’єктам господарчої діяльності

53800

12200

79090

10711018Дебітори6104019Товарно-матеріальні цінності1815020Основні
засоби36300

Визначити регулятивний капітал банку, адекватність регулятивного
капіталу, адекватність основного капіталу.

Рішення.

1. Розрахунок регулятивного капіталу банку:

Кр = ОК + ДК – ВК

ОК = п1 + п2 + п3 + п4 + п5 – (п6 – п7) – п8;

ОК = 11720 + 280 + 4050 + 8300 + 5750 – (4700 – 350) – 2000;

ОК = 23750 (тис. грн.).

ДК = п9 + п10 + п11 + п12;

ДК = 3900 + 1670 + 9630 + 9000;

ДК = 24200 (тис. грн.).

ВК = п13а + п13б;

ВК = 5200 + 4700;

ВК = 9900.

ДК > ОК. В цьому випадку Кр = 2 • ОК – ВК;

Кр = 2 • 23750 – 9900;

Кр = 37600 (тис. грн.).

2. Розрахунок показника адекватності регулятивного капіталу.

picscalex100010009000003540000000000120000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200220011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffe0000000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
000050000a00000026060f000a00ffffffff010000000000030000000000picscalex100
0100090000031e0200000300150000000000050000000902000000000400000002010100
050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050000000b020000
0000050000000c02600600111200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b6ffffffc0100000160600000b00000026060f000c004d617468547970650000e0010900
0000fa02000010000000000000002200040000002d0100000500000014024002cf030500
000013024002410915000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d65
73204e657720526f6d616e000081040000002d01010009000000320aa002ab0e03000000
25292e0008000000320aa002eb0d01000000380008000000320aa002730d010000002800
08000000320aa002f90b02000000303808000000320aa002990b010000002c0008000000
320aa002df0a01000000300015000000fb0220ff00000000000090010000000004020010
54696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000f00101000800
0000320a27037a0401000000350008000000320a1c06e10401000000310008000000320a
00038a0101000000320010000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320aa002ad0901000000
b30008000000320aad045c0701000000d70008000000320aa0029102010000003d001000
0000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01
020004000000f001010008000000320a0605e60301000000e50010000000fb0220ff0000
000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001
020008000000320a1c067204010000003d0015000000fb0220ff00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81040000002d01020004000000
f001010008000000320a1c06220401000000b30008000000320a0d05b60801000000b300
08000000320a0d05a90601000000b30015000000fb0280fe000000000000900101000000
0402001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010004000000f001
020008000000320aad04f807010000006b0015000000fb0280fe00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81040000002d01020004000000
f001010008000000320aad04d20501000000c00008000000320a70015e0502000000caf0
15000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f
6d616e000081040000002d01010004000000f001020008000000320aa002460001000000
48000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f00101000300
00000000

Активи банка з коефіцієнтом ризику, рівним 0: п14, п15, п16а.

Аі = 5600 + 10000 + 35000;

А1 = 50600 (тис. грн.).

Активи з коефіцієнтом ризику, рівним 0,1: п17а.

А2 = 53800 (тис. грн.).

Активи з коефіцієнтом ризику, рівним 0,2 – відсутні.

А3 = 0.

Активи банка з коефіцієнтом ризику, рівним 05: п16б, п17б.

А4 = 56000 + 12200;

А4 = 68200 (тис. грн.).

Активи банка з коефіцієнтом ризику, рівним 1: п13а, п13б, п17в, п17г,
п18, п19, п20.

А5 = 5200 + 4700 + 79090 + 107110 + 61040 + 18150 + 36300;

А5 = 311590 (тис. грн.).

picscalex100010009000003190200000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400460231200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb1ffffff20230000f10300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00010000000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320ad902370001000000e50010000000fb0280fe00000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010000
08000000320a8002bc2101000000d70008000000320a8002ec1b010000002b0008000000
320a8002401901000000d70008000000320a80022a14010000002b0008000000320a8002
b41101000000d70008000000320a8002a40c010000002b0008000000320a8002060b0100
0000d70008000000320a8002e405010000003d0008000000320a8002ad0301000000d700
15000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f
6d616e0000a2040000002d01000004000000f001010008000000320afa00cb0001000000
350015000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e0000a2040000002d01010004000000f001000008000000320a8002c4220100
00003b0008000000320a80022e220100000031000a000000320a8002061d060000003331
3135393008000000320a8002ea1a01000000350008000000320a8002901a010000002c00
08000000320a8002d6190100000030000a000000320a80024a1505000000363832303000
08000000320a8002401301000000310008000000320a80020413010000002c0008000000
320a80024a120100000030000a000000320a8002be0d0500000035333830300008000000
320a80029c0b0100000030000a000000320a800210070500000035303630300015000000
fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00
cca2040000002d01000004000000f001010008000000320aef03df0001000000b3000800
0000320ae002070501000000b30008000000320ae002fa0201000000b30015000000fb02
80fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000a2
040000002d01010004000000f001000008000000320a80024904010000006b0015000000
fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00
cca2040000002d01000004000000f001010008000000320a8002230201000000c0000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000

picscalex100010009000003540000000000120000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200220011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffe0000000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
000050000a00000026060f000a00ffffffff010000000000030000000000picscalex100
010009000003c30100000200150000000000050000000902000000000400000002010100
050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050000000b020000
0000050000000c02400480121200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b1ffffff40120000f10300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0001000
0000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01
000008000000320ad902370001000000e50010000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001000008000000320a
8002e405010000003d0008000000320a8002ad0301000000d70015000000fb0220ff0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000b904000000
2d01000004000000f001010008000000320afa00cb0001000000350015000000fb0280fe
0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000b90400
00002d01010004000000f001000009000000320a8002f410030000002e293b0008000000
320a8002900e010000002e0008000000320a8002900b0100000028000a000000320a8002
10070600000033353130373015000000fb0220ff0000000000009001010000cc04020010
54696d6573204e657720526f6d616e00ccb9040000002d01000004000000f00101000800
0000320aef03df0001000000b30008000000320ae002070501000000b30008000000320a
e002fa0201000000b30015000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00ccb9040000002d01010004000000f001000009000000
320a8002ea0e03000000e3f0ed0009000000320a80021a0c03000000f2e8f10015000000
fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00
00b9040000002d01000004000000f001010008000000320a80024904010000006b001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00ccb9040000002d01010004000000f001000008000000320a8002230201000000c000
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f001010003000000
0000

picscalex100010009000003640100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00380121200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff40120000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002cf0305000000130200026b0815000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000b9040000002d01010009000000320a6002
45100300000025292e0008000000320a6002850f01000000370008000000320a6002250f
010000002c0008000000320a6002ab0d02000000313008000000320a60024b0d01000000
280009000000320a6002050b030000003130370008000000320a6002c90a010000002c00
08000000320a60020f0a0100000030000a000000320a8c03dd0306000000333531303730
0a000000320a6e013d040500000033373630300015000000fb0220ff0000000000009001
000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000b9040000002d0102000400
0000f001010008000000320ac0028a0101000000320010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320a6002dd08010000003d0008000000320a60029102010000003d0015000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccb9
040000002d01020004000000f001010008000000320a6002460001000000cd000a000000
26060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000

Розрахунок підтвердив адекватність регулятивного капіталу для проведення
активних операцій банку.

3. Розрахунок показника адекватності основного капіталу.

picscalex100010009000003540000000000120000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200220011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffe0000000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
000050000a00000026060f000a00ffffffff010000000000030000000000picscalex100
010009000003d60100000300150000000000050000000902000000000400000002010100
050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050000000b020000
0000050000000c026004e00e1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffffa00e0000180400000b00000026060f000c004d61746854797065000000010900
0000fa02000010000000000000002200040000002d0100000500000014020002c1030500
000013020002260715000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d65
73204e657720526f6d616e000081040000002d01010009000000320a6002a80c03000000
25292e0008000000320a6002e80b01000000340008000000320a60025e0b010000002800
08000000320a6002de0902000000303408000000320a60027e09010000002c0008000000
320a6002c40801000000300015000000fb0220ff00000000000090010000000004020010
54696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000f00101000800
0000320ac002830101000000330010000000fb0280fe0000000000009001000000020002
001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a60029207
01000000b30008000000320a60028302010000003d0010000000fb02c0fd000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f00101000800
0000320ae503d80301000000e50015000000fb0220ff0000000000009001010000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010004000000f0010200
08000000320aec039b0601000000690015000000fb0280fe000000000000900101000000
0402001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000f001
010008000000320a8c03c40501000000410008000000320a6e015304010000004f001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00ccf2040000002d01010004000000f001020008000000320a6e01670501000000ca00
15000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f
6d616e000081040000002d01020004000000f001010008000000320a6002460001000000
48000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f00102000300
00000000

picscalex100010009000003a40100000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02800240131200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffaeffffff001300002e0200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000700015000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e0000a5040000002d01000008000000320aa001a812010000003b001500
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000a5040000002d01010004000000f001000008000000320a00021012010000003500
08000000320a0002060f01000000340008000000320a0002fc0b01000000330008000000
320a0002f20801000000320008000000320a0002f20501000000310015000000fb0280fe
0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000a50400
00002d01000004000000f001010008000000320aa001391101000000410008000000320a
a001280e01000000410008000000320aa001250b01000000410008000000320aa0011408
01000000410008000000320aa0012d0501000000410008000000320aa001230201000000
410015000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e0000a5040000002d01010004000000f001000008000000320a0002fa020100
0000690010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000004000000f001010008000000320aa001f50f010000002b0008000000
320aa001e40c010000002b0008000000320aa001e109010000002b0008000000320aa001
d006010000002b0008000000320aa001d703010000003d0010000000fb02c0fd00000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010000
08000000320af901370001000000e5000a00000026060f000a00ffffffff010000000000
10000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc04000000
2d01000004000000f0010100030000000000

picscalex100010009000003570100000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02800280191200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffaeffffff401900002e0200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000700015000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e0000ba040000002d01000008000000320aa001e318010000003b000a00
0000320aa0016f14060000003331313539300a000000320aa0014d0f0500000036383230
30000a000000320aa001250a050000003533383030000a000000320aa001030505000000
35303630300010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0002040000002d01010004000000f001000008000000320aa0015513010000002b000800
0000320aa0012d0e010000002b0008000000320aa0010b09010000002b0008000000320a
a001d703010000003d0010000000fb02c0fd000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000320af901370001000000
e50015000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e0000ba040000002d01010004000000f001000008000000320a0002fa020100
0000690015000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e0000ba040000002d01000004000000f001010008000000320aa0012302
0100000041000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001
0000030000000000

picscalex100010009000003600100000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02800260101200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffaeffffff201000002e0200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000700015000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e0000cc040000002d01000008000000320aa0012f0f02000000293b0800
0000320aa001b90c010000002e0008000000320aa001b9090100000028000a000000320a
a0010f050600000034383431393015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cccc040000002d01010004000000f0010000
09000000320aa001130d03000000e3f0ed0009000000320aa001430a03000000f2e8f100
15000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f
6d616e0000cc040000002d01000004000000f001010008000000320aa001230201000000
410015000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e0000cc040000002d01010004000000f001000008000000320a0002fa020100
0000690010000000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000004000000f001010008000000320af901370001000000e50010000000
fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d010100
04000000f001000008000000320aa001d703010000003d000a00000026060f000a00ffff
ffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00cc040000002d01000004000000f0010100030000000000

picscalex100010009000003540000000000120000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200220011200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffe0000000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065
000050000a00000026060f000a00ffffffff010000000000030000000000picscalex100
010009000003640100000300150000000000050000000902000000000400000002010100
050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050000000b020000
0000050000000c02e00300121200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffffc0110000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000900
0000fa02000010000000000000002200040000002d0100000500000014020002c1030500
000013020002690815000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d65
73204e657720526f6d616e0000bf040000002d01010009000000320a6002c50f03000000
25292e0008000000320a6002050f01000000390008000000320a6002ab0e010000002c00
08000000320a6002f10d01000000340008000000320a6002670d01000000280009000000
320a6002270b030000003034390008000000320a6002c70a010000002c0008000000320a
60020d0a0100000030000a000000320a8c03db03060000003438343139300a000000320a
6e013b040500000032333735300015000000fb0220ff0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000bf040000002d01020004000000f0010100
08000000320ac002830101000000330010000000fb0280fe000000000000900100000002
0002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a6002
db08010000003d0008000000320a60028302010000003d0015000000fb0280fe00000000
00009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000bf040000002d01
020004000000f001010008000000320a600246000100000048000a00000026060f000a00
ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000

Значення показника адекватності основного капіталу підтверджує
спроможність банку захистити кредиторів і вкладників від
непередбачуваних збитків.

Таблиця 3. Звітність комерційного банку має таку інформацію (табл. 3)

п/нПоказникиСума (тис. грн.)1Готівкові гроші56002Банківські
метали100003Кошти на кореспондентському рахунку

а) в НБУ

б) в інших банках

35000

560004Строкові депозити, які розміщені в НБУ

а) в т.ч. короткострокові30820

109005Строкові депозити, які розміщені в інших банках

а) в т.ч. короткострокові60140

152106Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції

153507Кредити надані суб’єктам господарчої діяльності1071108Кредити
надані іншим банкам

а) в т.ч. короткострокові79090

185109Кошти бюджету України 10554010 Кошти до запитання

а) НБУ

б) інших банків

в) юридичних та фізичних осіб

102650

104800

10923011Строкові депозити інших банків та клієнтів

а) в т.ч. короткострокові138330

8936012Кредити, які одержані від НБУ та інших банків

а) в т.ч. короткострокові101720

6774013Цінні папери власного боргу, емітовані банком

а) в т.ч. короткострокові175120

9898014Зобов’язання з кредитуванням, що надані клієнтам і банкам

7404015Субординований борг банку29000

Обчислити показники миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності
(Н4, Н5, Н6).

Рішення.

1. Розрахунок показника миттєвої ліквідності (Н4).

picscalex100010009000003950100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02800400121200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb3ffffffc0110000330400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
4002cf0305000000130240028e0915000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010009000000320aa002
b80f0300000025292e0008000000320aa002380e02000000323008000000320aa002ae0d
01000000280008000000320aa0024c0c01000000320008000000320aa002e60b01000000
2c0008000000320aa0022c0b01000000300015000000fb0220ff00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000
f001010008000000320a00038a0101000000340010000000fb0280fe0000000000009001
000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000
320aa002fa0901000000b30008000000320a73011106010000002b0008000000320aa002
9102010000003d0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00cc81040000002d01020004000000f001010009000000320a
2c043f0603000000efeef20008000000320ad301690802000000eaf008000000320ad301
1b0501000000e00015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00cc81040000002d01010004000000f001020008000000320a
cc03730501000000c70008000000320a7301430701000000ca0008000000320a7301f503
01000000ca0008000000320aa002460001000000cd000a00000026060f000a00ffffffff
01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000

Ка = п1; Ка = 5600 (тис.грн.).

Ккр = п3а + п3б;

Ккр = 35000 + 56000 = 91000 (тис.грн.).

3пот = п9 + п10(а,б,в).

3пот = 105540 + 102650 + 104800 + 109230 = 422220.

picscalex100010009000003750100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00300171200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffffc0160000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002cf0305000000130200020d0c15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010009000000320a6002
c5140300000025292e0008000000320a6002051401000000380008000000320a6002b113
010000002c0008000000320a6002371202000000323208000000320a6002ad1101000000
280009000000320a6002d10e030000003232380008000000320a60026b0e010000002c00
08000000320a6002b10d0100000030000a000000320a8c03b40506000000343232323230
0a000000320a6e013f080500000039313030300009000000320a6e01dd03040000003536
303015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e000081040000002d01020004000000f001010008000000320ac0028a010100
0000340010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01010004000000f001020008000000320a60027f0c010000003d0008000000
320a6e012507010000002b0008000000320a60029102010000003d0015000000fb0280fe
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc810400
00002d01020004000000f001010008000000320a6002460001000000cd000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000

2. Розрахунок показника поточної ліквідності (Н5).

picscalex100010009000003840100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022004a00e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa8ffffff600e0000c80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
4002c5030500000013024002270615000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000a8040000002d01010009000000320aa002
510c0300000025292e0008000000320aa002d10a02000000343008000000320aa002470a
01000000280008000000320aa002e50801000000340008000000320aa0027f0801000000
2c0008000000320aa002c50701000000300008000000320acc039c040100000033001500
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000a8040000002d01020004000000f001010008000000320ade017205010000003200
08000000320ade012a05010000002c0008000000320ade01c20401000000310008000000
320a0003830101000000350010000000fb0280fe00000000000090010000000200020010
53796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320aa00293060100
0000b30008000000320aa0028702010000003d0015000000fb0280fe0000000000009001
010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000a8040000002d0102000400
0000f001010008000000320a7e01fd0301000000410015000000fb0280fe000000000000
9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cca8040000002d010100
04000000f001020008000000320aa002460001000000cd000a00000026060f000a00ffff
ffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000

А1,2 = п1 + п2 + п3(а,б) + п4 + п5 + п6 + п7 + п8;

А1,2 = 5600 + 10000 + 35000 + 56000 + 30820 + 60140 + 15350 + 107110 +
79090 = 399110 (тис. грн).

З = п9 + п10 (а,б,в) + п11 + п12 + п13 + п15;

З = 105540 + 102650 + 104800 + 109230 + 138330 + 101720 + 175120 + 74040
+ 29000 = 940430 (тис. грн.).

picscalex100010009000003640100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00380131200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff40130000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002c5030500000013020002610815000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010009000000320a6002
31110300000025292e0008000000320a6002711001000000340008000000320a60020b10
010000002c0008000000320a6002910e02000000343208000000320a6002070e01000000
280009000000320a6002250b030000003432340008000000320a6002bf0a010000002c00
08000000320a6002050a0100000030000a000000320a8c03d30306000000393430343330
0a000000320a6e01d3030600000033393931313015000000fb0220ff0000000000009001
000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d0102000400
0000f001010008000000320ac002830101000000350010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320a6002d308010000003d0008000000320a60028702010000003d0015000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81
040000002d01020004000000f001010008000000320a6002460001000000cd000a000000
26060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000

3. Розрахунок показника короткострокової ліквідності (Н6).

picscalex100010009000003570100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003600e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff200e0000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002cb030500000013020002eb0515000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000a9040000002d01010009000000320a6002
150c0300000025292e0008000000320a6002950a02000000323008000000320a60020b0a
01000000280008000000320a6002a90801000000320008000000320a6002430801000000
2c0008000000320a6002890701000000300008000000320a8c0320050100000033001500
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000a9040000002d01020004000000f001010008000000320ac0028601010000003600
10000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c000204000000
2d01010004000000f001020008000000320a6002570601000000b30008000000320a6002
8d02010000003d0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00cca9040000002d01020004000000f001010008000000320a
8c03fa0301000000ca0008000000320a6e01f70302000000cb4108000000320a60024600
01000000cd000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001
0200030000000000

ЛА = п1 + п2 + п3(а,б) + п4а + п5а + п8а;

ЛА = 5600 + 10000 + 35000 + 56000 + 10900 + 15210 + 18510;

ЛА = 151220 (тис. грн.).

КЗ = п9 + п10 (а,б,в) + п11а _ п12а + п13а + п14;

КЗ = 105540 + 102650 + 104800 + 109230 + 89360 + 67740 + 98980 + 74040 =
752340 (тис. грн.).

picscalex100010009000003640100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00340131200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff00130000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002cb0305000000130200026d0815000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010009000000320a6002
ef100300000025292e0008000000320a60022f1001000000310008000000320a6002f30f
010000002c0008000000320a6002790e02000000323008000000320a6002ef0d01000000
280009000000320a60022b0b030000003230310008000000320a6002c50a010000002c00
08000000320a60020b0a0100000030000a000000320a8c03df0306000000373532333430
0a000000320a6e01cd030600000031353132323015000000fb0220ff0000000000009001
000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d0102000400
0000f001010008000000320ac002860101000000360010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320a6002d90801000000b30008000000320a60028d02010000003d0015000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81
040000002d01020004000000f001010008000000320a6002460001000000cd000a000000
26060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000

Значення показників ліквідності показують, що банк є здатним забезпечити
своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань.

Звітність комерційного банку містить таку інформацію (табл. 4).

Таблиця 4

п/нПоказникиСума

(тис. грн.)1Регулятивний капітал376002Заборгованість за кредитами на
одного контрагента5053Заборгованість за урахованими векселями щодо цього
контрагента11004Позабалансові зобов’язання, що надані банком цьому
контрагенту20905Фактична заборгованість за всіма великими кредитами з
урахуванням забалансових зобов’язань3572006Заборгованість за кредитами
одного банка-інсайдера2907Строкові депозити, що розміщені у цьому
банку-інсайдеру10008Сума гарантії, що надана цьому
інсайдеру14709Сукупний розмір наданих банком позик з урахуванням
позабалансових зобов’язань щодо всіх інсайдерів14290

Обчислити показники кредитного ризику (Н7, Н8, Н9, Н10).

Рішення.

1. Розрахунок розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7).

picscalex100010009000003940100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028004a0121200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa2ffffff60120000220400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002cf0305000000130220027f0915000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010009000000320a8002
63100300000025292e0008000000320a8002e30e02000000323508000000320a8002590e
01000000280008000000320a80023d0c02000000323508000000320a8002d70b01000000
2c0008000000320a80021d0b01000000300015000000fb0220ff00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000
f001010008000000320ae002860101000000370010000000fb0280fe0000000000009001
000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000
320a8002eb0901000000a30008000000320a8401ae05010000002b0008000000320a8002
9102010000003d0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00cc81040000002d01020004000000f001010008000000320a
0c04fd0601000000f00008000000320ae401c60801000000ea0008000000320ae401bb04
01000000ea0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00cc81040000002d01010004000000f001020008000000320aac03
bc0501000000ca0008000000320a8401e60602000000cfc708000000320a8401ef030100
0000c70008000000320a8002460001000000cd000a00000026060f000a00ffffffff0100
0000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc
040000002d01020004000000f0010100030000000000

Зк = п2 + п3;

Зк = 505 + 1100 = 1605 (тис. грн.).

ПЗк = п4; ПЗк = 2090 (тис. грн.).

picscalex100010009000003740100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00360151200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff20150000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002cf030500000013020002350b15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010009000000320a6002
15130300000025292e0008000000320a6002551201000000380008000000320a60020112
010000002c0008000000320a6002471101000000390008000000320a6002c91001000000
280009000000320a6002ed0d030000003039380008000000320a60028d0d010000002c00
08000000320a6002d30c0100000030000a000000320a8c03a20505000000333736303000
09000000320a6e012708040000003230393009000000320a6e01bf030400000031363035
15000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f
6d616e000081040000002d01020004000000f001010008000000320ac002860101000000
370010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a6002a10b01000000a30008000000320a
6e010107010000002b0008000000320a60029102010000003d0015000000fb0280fe0000
000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc8104000000
2d01020004000000f001010008000000320a6002460001000000cd000a00000026060f00
0a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000

В разі невиконання цим контрагентом своїх зобов’язань, активи банку
значно не постраждають, тому, що ризик банку не є великим і знаходиться
в межах встановленого нормативу.

2. Розрахунок показника великих кредитних ризиків (Н8).

picscalex100010009000003d00100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028006200f1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffffe00e00003c0600000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2004c0030500000013022004240c15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000a3040000002d01010008000000320a8004
870e010000002e0008000000320a8004b50d01000000380008000000320a7502920b0100
0000290008000000320a75029f0501000000280015000000fb0220ff0000000000009001
000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000a3040000002d0102000400
0000f001010008000000320ae403690401000000310008000000320ae0047f0101000000
380010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a8004900c01000000a30008000000320a
7502d007010000002b0008000000320a80048302010000003d0010000000fb02c0fd0000
000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001
010008000000320ace02d70301000000e50015000000fb0220ff00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cca3040000002d01010004000000
f001020008000000320a0c06480801000000f00008000000320ad502e70a01000000ea00
08000000320ad502dd0601000000ea0015000000fb0220ff000000000000900101000000
0402001054696d6573204e657720526f6d616e0000a3040000002d01020004000000f001
010008000000320aef005304010000006d0015000000fb0280fe00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cca3040000002d01010004000000
f001020008000000320aac05070701000000ca0008000000320a7502080902000000cfc7
08000000320a7502110601000000c70008000000320a8004460001000000cd000a000000
26060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000

picscalex100010009000003790100000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024004c0081200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb1ffffff80080000f10300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00015000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00009a040000002d01000008000000320a8002f2070100000029000800
0000320a8002ff0101000000280015000000fb0220ff0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e00009a040000002d01010004000000f0010000
08000000320aef03c90001000000310015000000fb0220ff0000000000009001010000cc
0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc9a040000002d01000004000000f001
010008000000320ae002470701000000ea0008000000320ae0023d0301000000ea001500
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00009a040000002d01010004000000f001000008000000320afa00b300010000006d00
15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e00cc9a040000002d01000004000000f001010008000000320a8002670502000000
cfc708000000320a8002710201000000c70010000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001000008000000320a
80023004010000002b0010000000fb02c0fd000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000320ad902370001000000
e5000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f00100000300
00000000 = п5.

picscalex1000100090000036b01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e003600c1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffff200c0000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002c10305000000
130200025d081c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5779e01666f040000002d0101000800
0000320a6002e10b010000002e7908000000320a60020f0b01000000357908000000320a
6002b50a010000002c7908000000320a6002fb090100000039790a000000320a8c032f04
050000003337363030000a000000320a6e01cf03060000003335373230301c000000fb02
20ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89f
f377e19ff3772020f5779e01666f040000002d01020004000000f001010008000000320a
c0027f010100000038351c000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c000056060aba40f11200d89ff377e19ff3772020f5779e01666f040000002d01
010004000000f001020008000000320a6002cf08010000003d3508000000320a60028302
010000003d351c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5779e01666f040000002d0102000400
0000f001010008000000320a6002460001000000cd350a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
006f9e01666f00000a0021008a0100000000010000005cf31200040000002d0101000400
0000f0010200030000000000

Перевищення нормативу становить 18,75 % (менш, ніж 50 %. В цьому випадку
комерційний банк повинен забезпечити адекватність регулятивного капіталу
на рівні не менш, ніж 16 %. Інакше банк не забезпечить збереження
регулятивного капіталу.

3. Розрахунок показника ризику кредитів, гарантій та поручительств,
наданих одному інсайдеру (Н9).

picscalex100010009000003830100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028004200e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffffe00d0000250400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002c80305000000130220020e0915000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010008000000320a8002
340d020000003b2e08000000320a8002c60b02000000303508000000320a8002660b0100
00002c0008000000320a8002ac0a01000000300015000000fb0220ff0000000000009001
000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d0102000400
0000f001010008000000320ae002830101000000390010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320a80027a0901000000a30008000000320a81017205010000002b0008000000320a
80028a02010000003d0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00cc81040000002d01020004000000f001010008000000
320a0c04c10601000000f00008000000320ae101830801000000b30008000000320ae101
ad0401000000b30015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00cc81040000002d01010004000000f001020008000000320a
ac03800501000000ca0008000000320a8101aa0602000000cfc708000000320a8101e803
01000000c70008000000320a8002460001000000cd000a00000026060f000a00ffffffff
01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000

Зі = п6 + п7;

Зі = 290 + 1000 = 1290 (тис.грн.);

ПЗі = п8;

ПЗі = 1470 (тис.грн.);

picscalex1000100090000037b0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00320151200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffffe0140000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002c8030500000013020002090b15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010008000000320a6002
8d14010000002e0008000000320a6002b31202000000252908000000320a6002f3110100
0000380008000000320a60029f11010000002c0008000000320a6002df10010000003700
08000000320a60025b1001000000280009000000320a6002c70d03000000303738000800
0000320a6002670d010000002c0008000000320a6002ad0c0100000030000a000000320a
8c0388050500000033373630300009000000320a6e01fb07040000003134373009000000
320a6e01b803040000003132393015000000fb0220ff0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000f0010100
08000000320ac002830101000000390010000000fb0280fe000000000000900100000002
0002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a6002
7b0b010000003d0008000000320a6e010007010000002b0008000000320a60028a020100
00003d0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc81040000002d01020004000000f001010008000000320a60024600
01000000cd000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001
0200030000000000

Банк проводить операції з цим інсайдером на умовах, не вигідних для
банку, що може загрожувати інтересам кредиторів і вкладників. Банку
необхідно обмежити, або зовсім припинити операції з цим інсайдером. За
порушення нормативу Н9 НБУ може застосувати щодо цього банку штрафні
санкції згідно з постановою Правління НБУ № 369 від 28.08.2001.

4. Розрахунок показника ризику сукупного розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдерам (Н10).

picscalex100010009000003f80100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028006c0141200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff801400003c0600000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200426040500000013022004210c15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010008000000320a8004
2514010000002e0008000000320a80044b1202000000252908000000320a8004cb100200
0000343008000000320a8004411001000000280008000000320a8004df0e010000003400
08000000320a8004790e010000002c0008000000320a8004bf0d01000000300008000000
320a75028f0b01000000290008000000320a7502050601000000280015000000fb0220ff
0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000810400
00002d01020004000000f001010008000000320ae403cf0401000000310008000000320a
e004710102000000313010000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a80048d0c01000000
a30008000000320a75020108010000002b0008000000320a8004e802010000003d001000
0000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01
020004000000f001010008000000320ace023d0401000000e50015000000fb0220ff0000
000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc8104000000
2d01010004000000f001020008000000320a0c06790801000000f00015000000fb0220ff
0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000810400
00002d01020004000000f001010008000000320ad502120b01000000690008000000320a
d5023c0701000000690008000000320aef00d104010000006e0015000000fb0280fe0000
000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc8104000000
2d01010004000000f001020008000000320aac05380701000000ca0008000000320a7502
390902000000cfc708000000320a7502770601000000c70008000000320a800446000100
0000cd000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100
030000000000

picscalex100010009000003930100000200370000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400440081200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c6030000b1ffffff060c0000f10300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00015000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00008c040000002d01000008000000320a800289070100000029000800
0000320a8002ff0101000000280015000000fb0220ff0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e00008c040000002d01010004000000f0010000
08000000320aef03c90001000000310015000000fb0220ff000000000000900101000000
0402001054696d6573204e657720526f6d616e00008c040000002d01000004000000f001
010008000000320ae0020c0701000000690008000000320ae00236030100000069000800
0000320afa00cb00010000006e0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc8c040000002d01010004000000f0010000
08000000320a8002330502000000cfc708000000320a8002710201000000c70010000000
fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d010000
04000000f001010008000000320a8002fb03010000002b0010000000fb02c0fd00000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010000
08000000320ad902370001000000e5003700000026060f0064004d617468547970655555
580003010103010a01031d01000102822800000b0102883100000112836e00000d028611
22000a12831704030f01000b01128369000011000a02862b0012831f0412831704030f01
000b01128369000011000a028229000000040a00000026060f000a00ffffffff01000000
000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc0400
00002d01000004000000f0010100030000000000 = п9.

picscalex1000100090000035a0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00340111200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff00110000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000226040500000013020002020815000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000b2040000002d01010008000000320a6002
ae10010000002e0008000000320a6002d40e02000000252908000000320a6002540d0200
0000333808000000320a6002d60c01000000280008000000320a6002ba0a020000003338
08000000320a6002600a010000002c0008000000320a6002a6090100000030000a000000
320a8c033404050000003337363030000a000000320a6e01250405000000313432393000
15000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f
6d616e0000b2040000002d01020004000000f001010008000000320ac002710102000000
313010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a60027408010000003d0008000000320a
6002e802010000003d0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00ccb2040000002d01020004000000f001010008000000
320a6002460001000000cd000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d010100
04000000f0010200030000000000

Обсяг сукупної суми всіх кредитів, наданих інсайдерам не є надмірним і
не загрожує цільності регулятивного капіталу.

Звітність комерційного банку місить таку інформацію (табл. 5.5).

Таблиця 5

п/нПоказникиСума

(тис. грн.)1Регулятивний капітал банку376002Кошти банку, які інвестовані
в акції, що випущені однією установою

81303Загальний розмір коштів, які інвестовані в акції юридичних осіб

295404Вкладення в цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції,
що випущені іншими банками

132205Резерв під знецінення цінних паперів, що випущені іншими банками

17006Вкладення у статутні фонди інших банків та фінансових установ

6200

Обчислити показники інвестиційного ризику комерційного банку (Н11, Н12).

Рішення.

1. Розрахунок інвестиційного ризику за однією установою.

picscalex100010009000003f60100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028004c0161200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff80160000250400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200215040500000013022002bb0d15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000a2040000002d01010008000000320a8002
2516010000002e0008000000320a80024b1402000000252908000000320a8002cb120200
0000313508000000320a80026b1201000000280008000000320a80024f10020000003135
08000000320a80021310010000002c0008000000320a8002590f01000000300015000000
fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00
00a2040000002d01020004000000f001010008000000320ae101de09010000002e000800
0000320ae002710102000000313110000000fb0280fe0000000000009001000000020002
001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a8002270e
01000000a30008000000320aac03550a010000002b0008000000320aac03720601000000
2b0008000000320a8002d702010000003d0015000000fb0220ff00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cca2040000002d01020004000000
f001010008000000320a0c04730c02000000f1f408000000320a0c04e80802000000efe1
08000000320a0c047c0501000000f00009000000320ae101c40803000000b3ede2001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cca2040000002d01010004000000f001020008000000320aac03870b01000000c200
08000000320aac03a40701000000d60008000000320aac033b0401000000ca0015000000
fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00
00a2040000002d01020004000000f001010008000000320a8101a507010000004b001500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cca2040000002d01010004000000f001020008000000320a8002460001000000cd00
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000
0000

Кінв. = п2.

Кінв. = 8130 (тис. грн.).

Кр = п1.

Цпб = п4 – п5.

Цпб = 13220 – 1700 = 11520 (тис. грн.).

Всф = п6.

Всф = 6200 (тис. грн.).

picscalex1000100090000038d0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003401c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff001c0000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002150405000000130200025d1115000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010008000000320a6002
ad1b010000002e0008000000320a6002d31902000000252908000000320a600213190100
0000370008000000320a6002b318010000002c0008000000320a60023917020000003134
08000000320a6002d91601000000280009000000320a6002f11303000000313437000800
0000320a6002b513010000002c0008000000320a6002fb1201000000300009000000320a
8c034f0e04000000363230300a000000320a8c032709050000003131353230000a000000
320a8c0323040500000033373630300009000000320a6e01360904000000383133301500
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000081040000002d01020004000000f001010008000000320ac0027101020000003131
10000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c000204000000
2d01010004000000f001020008000000320a6002c91101000000a30008000000320a8c03
2f0d010000002b0008000000320a8c032b08010000002b0008000000320a6002d7020100
00003d0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc81040000002d01020004000000f001010008000000320a60024600
01000000cd000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001
0200030000000000

Банк щодо цієї юридичної особи виконує установлений норматив
інвестиційного ризику. Операції вкладання коштів до статутного фонду
установи не можуть призвести до втрати капіталу банку.

2. Розрахунок загального інвестиційного ризику.

picscalex100010009000003430200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02800640161200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff001600003c0600000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200426040500000013022004cc0d15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010008000000320a8004
c415010000002e0008000000320a8004ea1302000000252908000000320a80046a120200
0000363008000000320a8004e61101000000280008000000320a80048410010000003600
08000000320a80042410010000002c0008000000320a80046a0f01000000300015000000
fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00
0081040000002d01020004000000f001010008000000320ad5021e0b010000002e000800
0000320ae4030a0701000000310008000000320ae004710102000000313210000000fb02
80fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d0101000400
0000f001020008000000320a8004380e01000000a30008000000320aac05660a01000000
2b0008000000320aac058306010000002b0008000000320a8004e802010000003d001000
0000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01
020004000000f001010008000000320ace02780601000000e50015000000fb0220ff0000
000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc8104000000
2d01010004000000f001020008000000320a0c06840c02000000f1f408000000320a0c06
f90802000000efe108000000320a0c068d0501000000f00009000000320ad502040a0300
0000b3ede20015000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000f001010008000000320aef00
020701000000640015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00cc81040000002d01010004000000f001020008000000320a
ac05980b01000000c20008000000320aac05b50701000000d60008000000320aac054c04
01000000ca0015000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000f001010008000000320a7502
e508010000004b0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00cc81040000002d01010004000000f001020008000000320a
8004460001000000cd000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d0102000400
0000f0010100030000000000

picscalex1000100090000035001000002002b0000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400440051200000026060f001a00ffffffff00001000
000052060000b1ffffff920b0000f10300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00008c040000002d01000008000000320ae002dd04010000002e000800
0000320aef03c90001000000310015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc8c040000002d01010004000000f0010000
09000000320ae002c30303000000b3ede20015000000fb0220ff00000000000090010100
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e00008c040000002d01000004000000
f001010008000000320afa00c10001000000640015000000fb0280fe0000000000009001
010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00008c040000002d0101000400
0000f001000008000000320a8002a402010000004b0010000000fb02c0fd000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f00101000800
0000320ad902370001000000e5002b00000026060f004c004d6174685479706555554000
03010103010a01031d010001000b0102883100000112836400000d02861122000a12834b
00030f01000b011283560412833d041283320402822e0000110000000a00000026060f00
0a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000 – п3,

picscalex1000100090000035001000002002b0000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400440051200000026060f001a00ffffffff00001000
000052060000b1ffffff920b0000f10300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00008c040000002d01000008000000320ae002dd04010000002e000800
0000320aef03c90001000000310015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc8c040000002d01010004000000f0010000
09000000320ae002c30303000000b3ede20015000000fb0220ff00000000000090010100
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e00008c040000002d01000004000000
f001010008000000320afa00c10001000000640015000000fb0280fe0000000000009001
010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00008c040000002d0101000400
0000f001000008000000320a8002a402010000004b0010000000fb02c0fd000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f00101000800
0000320ad902370001000000e5002b00000026060f004c004d6174685479706555554000
03010103010a01031d010001000b0102883100000112836400000d02861122000a12834b
00030f01000b011283560412833d041283320402822e0000110000000a00000026060f00
0a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000 = 29540
(тис. грн.).

picscalex1000100090000038e0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003801c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff401c0000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002260405000000130200026e1115000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000a2040000002d01010008000000320a6002
f41b010000002e0008000000320a60021a1a02000000252908000000320a60025a190100
0000340008000000320a6002f418010000002c0008000000320a60028617020000003533
08000000320a6002081701000000280009000000320a6002261403000000353334000800
0000320a6002cc13010000002c0008000000320a6002121301000000300009000000320a
8c03600e04000000363230300a000000320a8c033809050000003131353230000a000000
320a8c033404050000003337363030000a000000320a6e01f00805000000323935343000
15000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f
6d616e0000a2040000002d01020004000000f001010008000000320ac002710102000000
313210000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a6002e011010000003d0008000000320a
8c03400d010000002b0008000000320a8c033c08010000002b0008000000320a6002e802
010000003d0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00cca2040000002d01020004000000f001010008000000320a6002
460001000000cd000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000
f0010200030000000000

Банк використовує свій капітал для придбання акцій юридичних осіб в
межах, встановлених Національним банком.

Звітність комерційного банку містить таку інформацію (табл. 6).

Таблиця 6

п/пПоказникиОд.

виміруСума1Регулятивний капітал банкутис.грн.376002Вимоги (активи) банку
(балансові і позабалансові) за кожною купленою іноземною валютою

а) долар США

б) євро

в) російський рубль

тис.од.

“-“

“-“

2670

1650

359003Зобов’язання банку (балансові і позабалансові) за кожною проданою
іноземною валютою

а) долар США

б) євро

в) російський рубль

тис.од.

“-“

“-“

1800

1970

150004Офіційний курс НБУ

а) долар США

б) євро

в) російський рубль

грн.за од.

“-“

“-“

5,31

6,85

0,185

Визначити показники ризику загальної відкритої (довгої/короткої)
валютної позиції (Н13), загальної довгої відкритої валютної позиції
банку (Н13-1)і загальної короткої відкритої валютної позиції банку
(Н13-2).

Рішення.

1. Визначення вимог (балансових і позабалансових) та зобов’язань
(балансових і позабалансових) в гривневому еквіваленті за кожною
іноземною валютою (табл. 7).

Таблиця 7

ВалютаВимоги, тис. грн.Зобов’язання, тис. грн.Долар США2670 х 5,31 =
14177,71800 х 5,31 = 9558Євро1650 х 6,85 = 11302,51970 х 6,85 =
13494,5Російський рубль35900 х 0,185 = 6641,515000 х 0,185 = 2775

2. Визначення відкритої валютної позиції банку за кожною іноземною
валютою (табл. 8).

Таблиця 8

ВалютаВимогиЗобов’язанняВідкрита валютна позиція (довга “+”; коротка
“-“)долар США14177,79558+4619,7 (довга)євро11302,513494,5-2192
(коротка)російський рубль6641,52775+3866,5 (довга)

3. Визначення загальної відкритої валютної позиції банку (ВВП).

ВВП = 4619,7 + 2192 + 3866,5 = 10678,2 (тис. грн.).

4. Розрахунок показників ризику загальної відкритої валютної позиції
банку (Н13); загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Н13-1) і
загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Н13-2).

picscalex100010009000003640100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c026004200c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffffe00b0000180400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
00021f0405000000130200025e0715000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010008000000320a6002
a20b010000002e0008000000320a6002100a02000000333508000000320a6002b6090100
00002c0008000000320a6002fc0801000000300015000000fb0220ff0000000000009001
000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d0102000400
0000f001010008000000320ac002710102000000313310000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320a6002ca0701000000a30008000000320a6002e102010000003d0015000000fb02
20ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81
040000002d01020004000000f001010008000000320aec03140601000000f00015000000
fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00
cc81040000002d01010004000000f001020008000000320a8c03d30401000000ca000900
0000320a6e01450403000000c2c2cf0008000000320a6002460001000000cd000a000000
26060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000

Н13-1 ? 0,3; Н13-2 ? 0,05;

picscalex100010009000003530100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003a00e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff600e0000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
00021f040500000013020002f70815000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000a2040000002d01010008000000320a6002
130e010000002e0009000000320a6002bb0b030000003238340008000000320a6002550b
010000002c0008000000320a60029b0a0100000030000a000000320a8c03ab0405000000
33373630300008000000320a6e01290801000000320008000000320a6e01c30701000000
2c000a000000320a6e010f040500000031303637380015000000fb0220ff000000000000
9001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000a2040000002d010200
04000000f001010008000000320ac002710102000000313310000000fb0280fe00000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010200
08000000320a60026909010000003d0008000000320a6002e102010000003d0015000000
fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00
cca2040000002d01020004000000f001010008000000320a6002460001000000cd000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000

picscalex100010009000003ab0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00360151200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff20150000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002f7040500000013020002b60f15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000a5040000002d01010008000000320a6002
d214010000002e0009000000320a60027a12030000003232360008000000320a60021412
010000002c0008000000320a60025a110100000030000a000000320a8c03760805000000
33373630300008000000320a6e01240f01000000290008000000320a6e016a0e01000000
350008000000320a6e01100e010000002c0009000000320a6e01160b0400000033383636
08000000320a6e01ef0801000000370008000000320a6e018f08010000002c0009000000
320a6e019505040000003436313908000000320a6e010b0501000000280015000000fb02
20ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000a5
040000002d01020004000000f001010008000000320ac002c30201000000310008000000
320ac002710102000000313310000000fb0280fe00000000000090010000000200020010
53796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a600228100100
00003d0008000000320a6e01fd09010000002b0008000000320a6002b903010000003d00
10000000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c000204000000
2d01020004000000f001010008000000320ac0025402010000002d0015000000fb0280fe
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cca50400
00002d01010004000000f001020008000000320a6002460001000000cd000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000

picscalex1000100090000036a0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003a00e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff600e0000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000221050500000013020002fd0815000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000b7040000002d01010008000000320a6002
0d0e010000002e0009000000320a6002bb0b030000003035380008000000320a60025b0b
010000002c0008000000320a6002a10a0100000030000a000000320a8c032f0505000000
33373630300009000000320a6e019505040000003231393215000000fb0220ff00000000
00009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000b7040000002d01
020004000000f001010008000000320ac002dc0201000000320008000000320ac0027101
02000000313310000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0002040000002d01010004000000f001020008000000320a60026f09010000003d000800
0000320a6002e303010000003d0010000000fb0220ff0000000000009001000000020002
001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320ac0025402
010000002d0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00ccb7040000002d01010004000000f001020008000000320a6002
460001000000cd000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000
f0010100030000000000

Діяльність банку на валютному ринку в цілому не є ризиковою, але рівень
ризику загальної короткої валютної позиції банку вийшов за межі
нормативу. В цьому випадку НБУ може застосувати щодо цього банку штрафні
санкції згідно з постановою Правління НБУ № 369 від 28.08.2001 р.

Література

1. Постанова Правління НБУ “Інструкція про порядок регулювання
діяльності банків в Україні” № 368 від 28.08.2010 р. // Додаток до
журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської
діяльності. – 2009. – № 10. – С. 4 – 37.

2. Постанова правління НБУ “Зміни до “Інструкції про порядок регулювання
діяльності банків в Україні”. № 267 від 17.06.2004 р // Додаток до
журналу “НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. –
2009. – № 7. – С. 28-30.

3. Постанова Правління НБУ “Зміни до “Інструкції про порядок регулювання
діяльності банків в Україні”. від 15 вересня 2004 р. № 443 // Додаток до
журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської
діяльності. – 2009. – № 10. – С. 30 – 32.

4. Постанова правління НБУ “Положення про застосування Національним
банком України заходів за порушення банківського законодавства” № 369
від 28.08.2009 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і
нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – № 10. – С. 37-101.

5. Постанова Правління НБУ “Зміни до “Положення про застосування
Національним банком України заходів впливу за порушення банківського
законодавства” № 515 від 27.10.2004 р. // Додаток до журналу “Вісник
НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. –
№ 12. – С. 97-100.

6. Постанова Правління НБУ “Положення про порядок визначення та
формування обов’язкових резервів для банків України” № 172 від
21.04.2009 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і
нормативні акти з банківської діяльності. – 2010. – № 6. – С. 96-102.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020