Реферат на тему:

Робота банків із обслуговування готівкового обороту

План

1. Зміст та основні завдання установ банків у роботі з готівкового обігу

2. Порядок і строки здавання виручки в каси банків. Витрачання готівки
безпосередньо із виручки

3. Система прогнозування готівкового обігу в Україні (загальна
характеристика)

4. Контрольно-економічна робота банків зі своєчасного залучення та
повноти надходження готівки в їхні каси

5. Організація контролю за видачею грошей із кас банків

6. Організація контролю установ банків за дотриманням касової дисципліни

7. Порядок підкріплення операційних кас комерційних банків

8. Звітність банків про касові обороти

1. Зміст та основні завдання установ банків у роботі з готівкового
обігу

Важливою умовою нормального функціонування господарського механізму в
умовах ринку, забезпечення постійного прискорення соціально-економічного
розвитку суспільства є стійкість готівкового обігу, яка базується, в
основному, на збалансуванні платоспроможного попиту населення з
пропозицією товарів та послуг.

Тому НБУ, як єдиний емісійний банк і касовий центр держави, організовує
і регулює обсяг і структуру готівкової маси в обігу на підставі основних
напрямів грошово-кредитної політики і показників економічного та
соціального розвитку України. Установи комерційних банків відповідно до
вказівок та вимог НБУ здійснюють аналіз і прогнозування готівкового
обігу, організовують і виконують оперативні функції з реалізації
сукупної грошово-кредитної політики на території регіонів.

Виходячи з цього, основними завданнями установ банків у роботі з
готівкового обігу є:

1. Безумовне виконання законів України, указів Президента України,
постанов уряду України, нормативних й інструктивних актів НБУ з питання
регулювання обсягів і структури готівкової маси в обігу.

2. Періодичний аналіз стану збалансування грошових доходів і витрат
населення та збалансованості платоспроможного попиту населення з
пропозиціями товарів та послуг у взаємозв’язку із загальним станом
економіки України та вироблення на цій основі пропозицій і заходів щодо
стабілізації готівкового обігу.

3. Прогнозування готівкового обігу за загальним обсягом і структурою з
урахуванням основних напрямків грошово-кредитної політики і показників
економічного й соціального розвитку країни.

4. Раціональна організація готівкового обороту, яка забезпечує повне і
якнайшвидше залучення готівки до кас банків, своєчасну видачу готівки
підприємствам, організаціям й установам на оплату праці, пенсій, допомог
та інші цілі, всебічне сприяння розвитку і впровадженню нових форм
безготівкових розрахунків.

5. Здійснення систематичного контролю за дотриманням касової дисципліни,
за економним і цільовим витрачанням готівки в господарстві.

6. Дотримання встановленого порядку ведення касової та емісійної роботи,
обмеження готівкової емісії економічно обґрунтованими вимогами зростання
обігу готівки.

Організація роботи з готівкового обігу. Установи НБУ:

— проводять й організовують роботу з готівкового обігу так, щоб активно
впливати на дотримання основних пропорцій економічного і соціального
розвитку, зокрема співвідношення темпів зростання грошових доходів
населення і роздрібного товарообороту й платних послуг, співвідношення
темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати;

— систематизують показники, що характеризують стан готівкового обігу,
вивчають й активізують його, контролюють виконання прогнозів касових
оборотів;

— вивчають шляхи і причини міграції грошей, територіальне розміщення
емісій грошей, економічні пропорції між грошовими доходами й витратами
населення у країні, в областях, районах;

— здійснюють у встановленому порядку регулювання касових ресурсів,
забезпечуючи своєчасність розрахунків готівкою в народному господарстві,
прискорення обіговості касових ресурсів;

— контролюють роботу установ комерційних банків з готівкового обігу.

Установи комерційних банків:

— систематично аналізують стан надходження і видатків готівки, причини
відхилення фактичних надходжень і видач готівки від прогнозів касових
оборотів, обсяги виробництва товарів народного споживання, роздрібного
товарообороту, надання платних послуг населенню у взаємозв’язку з
показниками економічного і соціального розвитку;

— вживають заходів щодо залучення власних коштів населення на вклади,
сприяють подальшому розвитку безготівкових розрахунків населення за
товари і послуги, розширенню безготівкових перерахувань грошових доходів
населення на вклади (депозити) в установах банків;

— встановлюють підприємствам ліміт залишку готівки в касах, порядок і
строки здавання готівкової виручки з метою забезпечення надходження
готівки в банк;

— здійснюють контроль за дотриманням підприємствами касової дисципліни і
заощадливим, економним та цільовим витрачанням готівки, своєчасно
задовольняють потреби народного господарства і населення у готівці.

2. Порядок і строки здавання виручки в каси банків. Витрачання готівки
безпосередньо із виручки

Готівкова виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) та інші касові
надходження здаються підприємствами в касу банку в установленому банком
порядку:

у денні та вечірні каси установ банку (самодоставка);

інкасаторам НБУ або інкасаторам комерційного банку, якщо цьому банкові в
установленому порядку дозволена служба інкасації (згідно з п. 179
Інструкції НБУ з організації емісійно-касової роботи в установах банків
України № 1 від 7 липня 1994 р.);

підприємствам зв’язку для переказів коштів на рахунки в установах
банків.

Строки і порядок здавання виручки встановлюються установами банків за
погодженням із керівництвом підприємств, виходячи із необхідності
прискорення обіговості готівкових грошей і своєчасного надходження їх до
кас банків:

— для підприємств, що мають постійну виручку, розташовані у місцевостях,
де є установи банків, і виручка здається в банк у денні та вечірні каси,
через інкасаторів (а при відсутності у місцевості установ банків — на
підприємство зв’язку) — щоденно в день надходження грошей до їх кас;

— для підприємств, що мають постійну виручку і розташовані у місцевості,
де є установи банків, але вони не мають вечірніх кас і централізованої
інкасації, знаходяться на значній відстані від установ банку і
підприємств зв’язку, — на наступний день після надходження грошей до їх
каси;

— для підприємств, що мають невеликі суми виручки (які за п’ять днів не
перевищують десятикратного неоподаткованого мінімуму доходів громадян) і
знаходяться на значній відстані від установ банку або підприємств
зв’язку, — не рідше одного разу на п’ять днів.

Готівка, що приймається від сільського населення у сплату податків,
страхових платежів та інших місцевих зборів, здається місцевими органами
самоврядування безпосередньо до кас банків або шляхом переказів через
пошту у строки, що встановлені місцевими фінансовими органами.

У разі наявності у підприємств (підприємців) поточних рахунків у кількох
установах банків здавання виручки може здійснюватися у різні установи
банків, тобто як на основний поточний рахунок, так і на додаткові
рахунки.

В Україні з 1998 р. відмінений порядок нормування витрачання
підприємством готівки на цілі безпосередньо із грошової виручки
(надходжень).

Нині готівкова виручка підприємств, у т.ч. колективних
сільськогосподарських та селянських (фермерських) господарств та
індивідуальних підприємців, може використовуватися ними для забезпечення
поточних господарських потреб. Однак це не стосується виплат, пов’язаних
з оплатою праці та виплатою дивідендів (доходу). Кошти на ці цілі
підприємства (підприємці) повинні одержувати виключно з кас банків. При
цьому має забезпечуватися систематична та повна сплата податків і
внесення обов’язкових платежів до державних цільових фондів у порядку та
строки, визначені чинним законодавством і відповідними нормативними
(підзаконними) актами.

3. Система прогнозування готівкового обігу в Україні (загальна
характеристика)

Прогнозування касових оборотів — одне із найважливіших завдань банків у
їх роботі з організації готівкового обігу.

В результаті прогнозування готівкового обігу встановлюються розмір і
джерела надходжень готівки до кас банків, розмір і цільове спрямування
готівки, виданої із кас банків, розмір випуску грошей в обіг або
вилучення їх з обігу в цілому по країні, Автономній Республіці Крим й
областях. Воно здійснюється на підставі показників економічного і
соціального розвитку, матеріалів аналізу динаміки звітних показників
касових оборотів, прогнозних та звітних показників балансу грошових
доходів та витрат населення з урахуванням основних напрямів державної
грошово-кредитної політики. Порядок і форми складання балансу грошових
доходів і витрат населення визначаються: звітного — Державним комітетом
статистики України; прогнозного — Міністерством економіки України. Під
час складання звітного балансу грошових доходів і витрат населення
регіональні управління НБУ подають державним статистичним органам звітну
інформацію про касові обороти банків.

Для складання прогнозів касових оборотів регіональні управління НБУ
щоквартально одержують від обласних органів виконавчої влади (в т.ч. від
органів статистики) такі звітні та прогнозні матеріали:

— розрахунки роздрібного товарообігу державної і кооперативної торгівлі
й дані про обсяги продажу товарів за безготівковим розрахунком;

— розрахунки доходів за окремими видами платних послуг, що надаються
населенню;

— фонд оплати праці;

— розрахунки про надходження страхових платежів і виплати страхових
відшкодувань;

— дані про обсяги реалізації послуг зв’язку населенню;

— прогнозні розрахунки реалізації друкованих видань за передплатою, а
також дані про очікувані в цьому кварталі надходження передплати
готівкою;

— дані про витрати на виплату пенсій і допомог.

Для економічного обґрунтування прогнозних розрахунків регіональні
управління НБУ щоквартально аналізують стан готівкового обігу в регіоні
(області). У процесі такого аналізу визначаються:

— тенденції, що склалися в готівковому обігу, структура обігу;

— джерела надходжень готівки в каси банків та напрями видач її з кас
банків;

— швидкість повернення готівки в каси банків;

— динаміка індексу споживчих цін;

— зміни в тенденціях економічного розвитку в регіоні;

— рівень інкасації готівкової виручки у сфері споживчого ринку;

— зміни в напрямах використання грошових доходів населення та джерел їх
формування.

Розподіл квартальних прогнозів касових оборотів за місяцями установи НБУ
здійснюють з урахуванням:

а) кількості днів поточного місяця та інших особливостей;

б) можливих змін (за місяцями) обсягу роздрібного товарообігу, фонду
оплати праці, обсягу закупівлі продукції і продуктів її переробки
(залежно від сезонності роботи окремих галузей промисловості, сільського
господарства, будівництва, впливу свят та ін.);

в) строків сплати населенням податків, зборів й інших платежів;

г) часу масових відпусток робітників і службовців.

Регіональні управління прогнози касових оборотів надсилають НБУ
електронною поштою за 10 робочих днів до початку кварталу. Департамент
готівково-грошового обігу НБУ складає квартальні прогнози касових
оборотів в цілому по країні, Автономній Республіці Крим, областях і
місту Києву із щомісячним розподілом.

Комерційні банки для визначення обсягів своїх касових оборотів, їх
структури, співвідношення між касовими надходженнями та касовими
видатками, потреби в готівці також здійснюють прогнозування готівкового
обігу й можуть використовувати при цьому методику прогнозних розрахунків
касових оборотів за окремими статтями, що пропонуються для регіональних
управлінь НБУ. Прогнозування комерційними банками готівкового обігу
проводиться на підставі їх власних матеріалів з аналізу звітних касових
оборотів та касових заявок клієнтів.

Установи комерційних банків до початку кварталу, що прогнозується, у
встановлені ними строки одержують від підприємств (підприємців), що
мають відкриті рахунки у цих установах банків, необхідні звітні та
прогнозні матеріали (касові заявки) за встановленою формою.

Установи банків забезпечують своєчасне одержання від підприємств
(підприємців) касових заявок, необхідних для складання прогнозів касових
оборотів. Для цього в договорах на здійснення розрахунково-касового
обслуговування вони передбачають обов’язкове надання клієнтам цих
матеріалів, а при необхідності — штрафні санкції за їх неподання, що
накладаються банками на клієнта.

Одержані від підприємств (підприємців) прогнозні і звітні матеріали, що
необхідні для складання прогнозів касових оборотів, установами банків
глибоко і всебічно вивчаються й аналізуються. Ця робота проводиться
досвідченими економістами за дорученням керівника установи банку, а в
великих установах банку — відділами (секторами) з готівкового обігу за
участю економістів, що здійснюють кредитно-розрахункове обслуговування
клієнтів.

При потребі установи банків вносять відповідні корективи й уточнення за
результатами розгляду та аналізу в представлені підприємствами
(підприємцями) прогнозні матеріали. Тільки перевірені й уточнені дані
касових заявок підприємств включаються (приймаються) до розрахунків
прогнозних касових оборотів.

Установи комерційних банків на основі даних касових заявок, власних
матеріалів складають прогнози готівкового обороту за методикою НБУ
(Інструкція № 4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами
банків України», затверджена постановою Правління НБУ № 335 від
13.10.1997 р.).

4. Контрольно-економічна робота банків зі своєчасного залучення та
повноти надходження готівки в їхні каси

Установи НБУ, комерційні банки здійснюють різнопланову
контрольно-економічну та аналітичну роботу, спрямовану на забезпечення
повноти й своєчасності здавання виручки (готівкових надходжень) до кас
установ комерційних банків. Про окремі напрями такої роботи ми уже
говорили (встановлення підприємствам лімітів залишків готівки в їх касах
та контроль за їх дотриманням, визначення порядку та строків здавання
готівки до кас банків тощо). Далі зупинимось на інших напрямах цієї
важливої роботи.

Основним об’єктом контрольно-аналітичної роботи банків є виручки
торговельних підприємств і надходження готівки підприємств сфери
обслуговування населення. Тому установи банків в обов’язковому порядку
ведуть спеціальний журнал, у якому реєструються усі торговельні та інші
підприємства сфери обслуговування, що мають постійну виручку, в тому
числі і не виділені на самостійний баланс. Повнота і своєчасність
здавання грошової виручки підприємствами контролюються економістами
кредитного (комерційного) відділу установ банків. Для здійснення
вказаного контролю економісти на підставі згаданого вище журналу
складають контрольні відомості за підприємствами, які здають виручку в
денні, вечірні каси банків і через підприємства зв’язку, і передають їх
бухгалтерам банку за місцем ведення рахунків клієнтів і контролерам
вечірніх кас, які щоденно роблять у цих контрольних відомостях відмітки
про здавання виручки.

Економісти установ банків зобов’язані щоденно переглядати ці контрольні
відомості і вживати заходів щодо обов’язкового здавання в денну касу
всієї затриманої напередодні виручки, а також щодо недопущення затримок
у подальшому. У цих відомостях економісти роблять відмітки про вжиті
заходи щодо підприємств, що порушують касову дисципліну.

Установи банків щомісячно і за кожний квартал аналізують стан інкасації
торгової виручки в торговельних підприємствах, які мають рахунки у цих
установах банків. Для аналізу стану інкасації торгової виручки
торговельних підприємств проводиться систематичний розрахунок, у якому
порівнюється фактичний обсяг роздрібного товарообороту організацій із
сумою інкасованої виручки, яка надійшла на рахунки цих підприємств
готівкою, розрахунковими чеками, перерахуваннями та з рахунків громадян
в оплату за товари, в каси інших установ банків, що перерахована
електронною поштою, переказами підприємств зв’язку. Крім того, сума
фактичної виручки попередньо корегується на перехідну виручку від
торгівлі за звітними даними банку шляхом виключення суми, що перейшла з
попереднього місяця (кварталу), і додавання виручки, що перейшла на
наступний місяць (квартал), а також на виручку, що перейшла до інших
банків (районів).

За результатами вказаного розрахунку виводиться неінкасована частина
товарообороту і розглядається обґрунтованість її розмірів, фактичний
процент інкасації порівнюється з прогнозованим, виявляються причини його
зниження.

Розрахунок інкасованої торгової виручки установи комерційних банків
надсилають регіональним управлінням НБУ. Регіональні управління НБУ
складають розрахунок інкасованої торговельної виручки в цілому по
регіону (області) щомісяця і за квартал. При розбіжності між фактичною
виручкою, що надійшла, і виручкою, що повинна була надійти, виходячи із
обсягу фактичного роздрібного товарообороту, з’ясовуються причини таких
розбіжностей і вживаються конкретні заходи щодо збільшення надходження
виручки до кас банків.

5. Організація контролю за видачею грошей із кас банків

Підприємства та індивідуальні підприємці одержують готівку з власних
поточних рахунків в установах банків у межах наявних на них коштів та на
цілі, визначені у чеку. На вимогу банку підприємства зобов’язані
представляти розрахунково-платіжні документи, що підтверджують цільове
використання готівкових грошей.

Разом із тим видача готівки установами банків військовим частинам,
установам, підприємствам і організаціям Збройних сил України, Служби
безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного
кордону України, Управління державної охорони та інших міністерств і
відомств, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування,
здійснюється за грошовими чеками без обов’язкового розшифрування цілей,
на які готівка одержується.

d

f

O

Oe

f h Ue TH ,

.

3/4

A

h?

h?

h?

f

Oe

h TH ,

A

gd?

h?

h?

h?

gd?

gd?

, цільове використання цих грошей. Для здійснення такого контролю
установи банків одержують від підприємств відомості про строки виплати
заробітної плати, що передбачені колективними договорами та встановлені
керівними органами й органами виконавчої влади. Якщо на підприємстві
виплата заробітної плати передбачена не в один, а протягом кількох днів,
то установи банків спільно з керівниками підприємств встановлюють, у які
конкретно дні і в яких сумах підприємства одержуватимуть гроші на
заробітну плату, що повинно бути підтверджено їх письмовою згодою. У
майбутньому погоджені строки підтверджуються підприємствами шляхом
повідомлення банку календаря видач готівки на заробітну плату у касових
заявках.

При погодженні з підприємствами конкретних строків видачі грошей на
заробітну плату установи банків враховують необхідність рівномірного (за
днями місяця) розподілу видачі готівки у цілому по установі банку в
межах встановлених підприємством строків виплати заробітної плати.

Установи банків зобов’язані своєчасно та повністю задовольняти вимоги
клієнтів на готівку для виплати заробітної плати і не повинні, як
правило, допускати видачі грошей на заробітну плату раніше встановлених
строків.

Разом із тим видача готівки на виплату заробітної плати за строками, що
припадають на вихідні та святкові дні, проводиться установами банків
напередодні (за два робочі дні). Для розрахунків із тими, хто
звільняється або іде у відпустку, а також із працівниками позаштатного
складу, видача грошей підприємствам здійснюється незалежно від
встановлених строків виплати заробітної плати. У всіх випадках, коли
видача грошей на виплату заробітної плати проводиться не через касу
даної установи банку, доручення підприємств на перерахування або переказ
сум заробітної плати приймаються установами банків з таким розрахунком,
щоби кошти надійшли у відповідні установи банків або до підприємств
зв’язку у встановлений для цих підприємств строк виплати заробітної
плати. Строки виплати стипендії студентам встановлюються установами
банків за погодженням з керівниками відповідних навчальних закладів або
їх керівних організацій. Видача навчальним закладам грошей на виплату
стипендій учням і студентам при настанні канікул проводиться незалежно
від встановлених строків виплати стипендій. Керівники установ банків
мають право проводити видачу грошей на виплату стипендій студентам при
виїздах на практику до настання строку виплат стипендій, а також на весь
період практики. Для регулювання касових ресурсів установи банків
складають зведений календар видачі коштів на заробітну плату та інші
види оплати праці робітників і службовців. У календарі вказуються
погоджені у, встановленому порядку строки видачі грошей на виплату
заробітної плати підприємствам усіх видів діяльності та форм власності.
Конкретні суми видачі проставляються у календарі щоквартально за кожним
місяцем на підставі касових заявок, які подаються підприємствами в банк.

У календар включаються усі суми заробітної плати, премій, постійних
надбавок, інших видів оплати праці і стипендій, які виплачуються
готівкою з кас банків. Причому платежі у календарі вказуються за всіма
числами місяця, включаючи і неробочі дні. Не включається в календар
заробітна плата, що переказується підприємствам через підприємства
зв’язку і для зарахування на вклади в установах банків. За
підприємствами, що обслуговуються безкасовою установою банку, календарі
видачі на заробітну плату складаються установою і надсилаються нею в
банк, який здійснює її касове обслуговування.

Установи банків за погодженням із керівниками сільськогосподарських
підприємств складають графік видачі грошей з їх рахунків для розрахунків
із працівниками відповідно до порядку складання календаря видачі коштів
на заробітну плату. Конкретні строки видачі грошей цим підприємствам
визначаються з урахуванням їх касових заявок, при цьому, по можливості,
вони не встановлюються на дні найбільшої видачі грошей на заробітну
плату.

Установи банків щоквартально (на кожний місяць) за 15 днів до початку
кварталу надсилають регіональним управлінням НБУ календар видачі
заробітної плати і графік видачі готівки сільськогосподарським
підприємствам. Регіональні управління подають НБУ зведені календарі
видачі заробітної плати підприємствам і колективним
сільськогосподарським підприємствам не пізніше початку кварталу, що
прогнозується (на 1-ше число).

З метою контролю та складання звітності щодо своєчасності виплати
заробітної плати робітникам і працівникам колективних
сільськогосподарських підприємств установи банків ведуть щоденний облік
видачі готівки на оплату праці в розрізі кожного підприємства,
колективного сільського господарства. Для цього відповідальні виконавці
установ банків на підставі календаря і графіка складають наприкінці
кожного дня відомість видачі на наступний робочий день готівки для
розрахунків підприємств із заробітної плати колективних сільських
господарств у розрізі цих підприємств. При цьому, якщо виплата
заробітної плати проведена частково або зовсім не проведена, сума
невиплаченої заробітної плати вважається простроченою і переноситься у
відомість, яка складається для наступного робочого дня.

Індивідуальні підприємці та фермерські господарства, що не
використовують у своїй діяльності найманих працівників, одержують кошти
на виплати, пов’язані з оплатою праці та виплатою дивідендів, із кас
банків без подання відповідного календаря чи графіка.

Строки перерахувань (переказів) коштів, що проставляються у цих списках,
визначаються із таким розрахунком, щоби кошти надійшли у відповідні
установи банків, до підприємств зв’язку у встановлені для них строки
виплати заробітної плати.

Щоквартально на підставі даних касових заявок підприємств економісти
кредитного відділу перевіряють відповідність установлених у списках
строків і при необхідності вносять до них відповідні корективи. Списки
передаються відповідальним виконавцям бухгалтерії установ банків.

Контролюючи видачу готівки з кас банків відповідальні працівники мають
враховувати, що надання банківськими установами кредитів суб’єктам
господарської діяльності, а також їх погашення та сплата за ними
відсотків має здійснюватися у безготівковій формі. У готівковій формі
може видаватися лише кредит для розрахунків із здавальниками
сільськогосподарської продукції та фізичним особам.

6. Організація контролю установ банків за дотриманням касової дисципліни

Установи банків відповідно до чинного порядку ведення касових операцій в
Україні перевіряють дотримання касової дисципліни на всіх підприємствах,
які вони обслуговують, незалежно від форми власності не менше одного
разу на два роки. При виявленні порушень касової дисципліни перевірка
може здійснюватися частіше. При перевірці касової дисципліни установи
банків мають право одержувати від підприємств і організацій дані про їх
касові обороти за джерелами надходжень і цільовим призначенням
витрачання грошей.

Перевірки дотримання касової дисципліни проводяться за рішенням
керівників установ банків, які щорічно затверджують плани таких
перевірок. Визначаючи перелік тих підприємств, у яких плануються
перевірки касової дисципліни, керівники установ банків враховують, що
такі перевірки в установах і організаціях, які перебувають на державному
і місцевих бюджетах, проводяться фінансовими органами.

Дотримання законодавчих і нормативних актів з питань готівкового обігу
та порядку ведення касових операцій в Україні контролюється також
органом Державної податкової адміністрації, Державною
контрольно-ревізійною службою, органами внутрішніх справ України.
Відповідно до планів перевірок дотримання касової дисципліни
бухгалтерські працівники установ банків готують потрібні для цього дані
про суми готівки, що здана до кас банку і видана ними в розрізі
підприємств, що підлягають перевірці. До перевірок касової дисципліни
залучаються всі економісти установ банків. Працівники, які направляються
на перевірку, повинні мати посвідчення на право перевірки, підписані
керівником установи банку.

При наявності у підприємства поточних рахунків у кількох установах
банків перевірку касової дисципліни може здійснювати будь-який банк, у
якому відкрито поточний рахунок, незалежно від того, який банк встановив
ліміт залишку готівки в касі. Для підвищення ефективності контролю за
дотриманням такими підприємствами касової дисципліни доцільно проводити
спільні комплексні перевірки силами тих установ банків, де відкрито
поточні рахунки цих суб’єктів господарювання.

Перевірка дотримання касової дисципліни проводиться за визначений планом
період — квартал, півріччя, але не менше ніж за три місяці і з
виділенням операцій за кожний місяць окремо.

Перевірка здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку
підприємств, а при потребі і за первинними грошовими та іншими
документами — касовими ордерами, платіжними відомостями, податковими
накладними, товарними і касовими чеками, рахунками-фактурами, актами
виконаних робіт, наданих послуг, авансовими звітами тощо.

Умови зберігання грошей і цінностей, а також наявність готівки
безпосередньо в касах на підприємствах установи банків не перевіряють. В
окремих випадках установи банків при перевірках касової дисципліни
можуть здійснювати контроль за достатністю в касах підприємств розмінної
монети для видачі здачі громадянам.

При перевірці касової дисципліни з’ясовується:

а) наявність встановленого ліміту залишку каси;

б) забезпечення щоденного дотримання встановленого ліміту залишків
готівки в касі. Понадлімітні залишки готівки в касі підприємства
визначаються прямим розрахунком за кожний робочий день шляхом порівняння
залишку готівки в касі на кінець дня зі встановленим підприємству банком
(або самостійно визначеним ним) лімітом залишку готівки в касі,
незалежно від того, чи здійснювались у цей день касові обороти чи ні:
якщо підприємству ліміт залишку готівки в касі не встановлений, то вся
наявна у його касі на кінець дня готівка є понадлімітною. Крім цього,
при оцінці дотримання підприємством ліміту каси банком враховуються такі
вимоги та положення чинного порядку ведення касових операцій в Україні:

— дотримання підприємствами встановлених норм розрахунків між собою
готівкою протягом одного дня;

— дотримання строків здавання банкові депонованих сум;

— дотримання на підприємствах порядку й строків звітування підзвітних
осіб щодо витрачання коштів, отримання на відрядження та господарські
витрати;

— здійснення виплат, пов’язаних з оплатою праці, й виплат дивідендів
(доходу) за рахунок готівкових коштів, отриманих у банку.

в) повнота оприбуткування готівки, одержаної з каси банку, відповідність
записів касової книги підприємства про суми, одержані з банку і здані в
банк, даним банку. У разі розходження між даними банку і записами в
касовій книзі з’ясовуються їх причини. При встановленні зловживань
установи банків зобов’язані негайно передати матеріали правоохоронним
органам;

г) дотримання строків і порядку здавання грошової виручки, своєчасність
повернення в банк не витрачених у встановлений строк сум заробітної
плати, допомог, стипендій, винагород та інших сум (депонованих сум). У
разі виявлення порушень з’ясовується, протягом якого часу і яка сума не
здавалася до банку;

д) витрачання готівки, одержаної у банку, на цілі, зазначені в чеку;
правильність (правомірність) витрачання готівки з виручки; цільове
використання готівкових грошей, отриманих у банку в значних розмірах
(більше 50 тис. грн.);

е) правильність ведення касової книги та своєчасність і повнота обліку в
ній надходжень і видачі готівки; правильність оформлення касиром касових
ордерів.

Результати перевірки оформляються актом із доданням до нього довідки про
касові операції підприємства за період, що перевіряється. При проведенні
спільних перевірок дотримання касової дисципліни силами установ банків,
де відкрито поточні рахунки підприємств, складається спільний акт
перевірки. Акт і довідки про касові операції підписуються керівником,
головним бухгалтером підприємства і представником (представниками)
банку. У разі відмови підписувати акт в ньому робиться напис
«відмовився», додається до акту відповідне письмове пояснення.

Якщо при перевірці касової дисципліни порушень не встановлено, то
перевіряючий представник банку обмежується лише заповненням довідки про
касові операції підприємства.

У разі виявлення порушень касової дисципліни чи зловживань відповідні
примірники актів перевірок мають бути передані податковій адміністрації
або правоохоронним органам для застосування до порушників відповідних
санкцій, передбачених чинним законодавством. Матеріали про результати
перевірок дотримання касової дисципліни підприємствами і вжиті щодо
порушників заходи щомісячно, не пізніше (3-го числа місяця, наступного
за тим, в якому проводилася перевірка) подаються установами банків для
узагальнення дирекціям (управлінням) банків.

Узагальнені матеріали з наведенням найбільш типових фактів порушень
касової дисципліни дирекції (управління) банків подають своїм
центральним банкам, регіональним управлінням НБУ щомісячно (не пізніше
7-го числа місяця, наступного за тим, в якому проводилася перевірка), а
регіональні управління НБУ — Національному банку України (не пізніше
12-го числа місяця, наступного за тим, в якому проводилася перевірка).

7. Порядок підкріплення операційних кас комерційних банків

Видача готівки підприємствам для розрахунків за заробітною платою,
оплатою праці працівників колективних сільськогосподарських підприємств
і на інші цілі має (повинна) забезпечуватися установами комерційних
банків у першу чергу за рахунок власних поточних надходжень готівкових
грошей у касі банку.

З цією метою установи банків складають спеціальний розрахунок надходжень
і видатків грошей за окремими днями на майбутні один-три дні і вживають
оперативних заходів щодо забезпечення платежів за рахунок власних
надходжень. При складанні цього розрахунку установи банків враховують
майбутні надходження за всіма джерелами приходу й особливості у
надходженнях і видачах грошей з урахуванням наявності коштів на рахунках
підприємств.

У випадку перевищення приходу над видатком установа банку має можливість
здати певну суму готівки до оборотної каси регіонального управління НБУ
з зарахуванням її на кореспондентський рахунок банку або продати її
іншій установі банку.

Якщо ж видатки із каси банку перевищують очікувані касові ресурси, то
установи банків звертаються регіонального управління НБУ з проханням
підкріплення операційної каси. Заявки на підкріплення операційної каси
установи комерційних банків надсилають у встановлені строки і години
відділам грошового обігу й емісійно-касових операцій регіональних
управлінь НБУ, а копії — дирекціям (управлінням) банку. Суми отриманих
підкріплень списуються з кореспондентських рахунків банків.

Регіональні управління НБУ щоденно контролюють суму випуску грошей в
обіг у відношенні до прогнозованої емісійної позиції та достатності
залишків готівки в оборотній касі і сховищах.

Більш детально систему регулювання касових ресурсів буде розглянуто у
темі «Система емісійно-касового регулювання в Україні».

8. Звітність банків про касові обороти

Комерційні банки, які здійснюють касове обслуговування підприємств,
організацій, установ і населення, установи Ексімбанку України,
операційні відділи регіональних управлінь НБУ, операційне управління НБУ
складають місячні та щоденні звіти про касові обороти за формами,
встановленими Правлінням НБУ.

Звіт про касові обороти за місяць складається за такою номенклатурою
показників, кожному з яких присвоєно відповідний символ. Звіт про касові
обороти за кожний день (форма 747) складається за такою ж номенклатурою
показників (символів), крім позабалансових показників (символів).

В установах комерційних банків звіти складаються бухгалтерськими
працівниками. Для складання звіту про касові обороти, що проходять через
каси установ банків, працівниками бухгалтерії ведеться відомість обліку
касових оборотів за номенклатурою щоденного та місячного звіту.

За операціями філій, агентств, кас, обмінних пунктів в установах банків
ведеться окрема відомість обліку касових оборотів. На підставі звітних
касових відомостей і документів, що надаються цими підрозділами установ
банків, записи в окремій відомості роблять на день одержання звітності
від філій, агентств, кас, обмінних пунктів.

Відповідальність за правильність обліку касових оборотів за відповідними
показниками (символами) несе головний бухгалтер установи банку.

Звіти про касові обороти установи банків надсилають електронною поштою
до регіональних управлінь НБУ, копії — дирекціям (управлінням) банків.

Працівники регіональних управлінь НБУ перевіряють у звітах наявність
необхідних даних та підсумків, їх взаємозв’язок і збалансованість. За
всіма символами приходу і видатку робиться логічна перевірка: показники
порівнюються з даними попереднього місяця за аналогічний період минулого
року. Якщо за окремими показниками звіту мають місце значні відхилення,
то вони уточняються в оперативному порядку з установою банку. Після
цього працівники регіональних управлінь НБУ складають зведені звіти про
касові обороти банків регіону, які електронною поштою надсилаються
Національному банку України.

Працівники установ банків, які займаються прогнозуванням касових
оборотів, зобов’язані один раз на місяць перевіряти за документами
правильність розподілу касових надходжень та видач за символами звіту
про касові обороти відповідно до вказівок про зміст символів, викладених
у методичних вказівках НБУ щодо порядку складання статистичної звітності
про касові обороти банків України, а також правильність ведення обліку
для заповнення даних за балансом. При необхідності вони повинні вжити
заходів щодо виправлення помилок в обліку та звітах і недопущення їх у
подальшому шляхом інструктування операційних працівників і повторної
перевірки обліку касових оборотів.

Похожие записи