Реферат на тему

Ресурси комерційного банку, їх формування та менеджмент  План

1. Залучений капітал комерційного банку та його характеристика.

2. Порядок та умови здійснення депозитних операцій комерційного банку.

3. Управління ресурсами комерційного банку.

1. Залучений капітал комерційного банку та його характеристика

Переважна частина ресурсів комерційного банку формується за рахунок
залученого капіталу, а не власного. Так, співвідношення між власними і
залученими коштами складає 1:20.

Залучений капітал (кошти) — це кредиторська заборгованість банку, що
виникла внаслідок попередніх операцій і яка має бути погашена у
визначений термін. Залучений капітал включає:

· кошти на депозитних рахунках банківських клієнтів; 

· кошти, отримані від випуску та продажу боргових зобов’язань банку
(облігацій та векселів); 

· кошти, отримані від інших комерційних банків;

· позики, отримані від НБУ та інших кредитних установ. 

Комерційні банки залучають вільні грошові кошти юридичних та фізичних
осіб шляхом виконання депозитних операцій, у процесі яких використовують
різні види банківських рахунків. Проте, практично усі клієнтські рахунки
відносяться до депозитних. Депозитним може бути буд-який відкритий
клієнту у банку рахунок, на якому зберігаються його кошти.

Депозит (вклад) — це грошові кошти, які внесені у банк клієнтами,
зберігаються на їх рахунках і використовуються згідно з укладеною угодою
та банківським законодавством. Депозити класифікуються за такими
ознаками: за категоріями вкладників та за строками використання коштів. 

За категоріями вкладників депозити поділяються на:

· депозити суб’єктів господарської діяльності;

· депозити фізичних осіб;

· депозити банків.

За строками використання коштів депозити поділяються на:

· депозити до запитання;

· строкові депозити.

Депозити до запитання — це кошти, що залучені на депозит без визначеного
строку погашення та поповнюються і використовуються власниками залежно
від потреби в цих коштах. Депозити до запитання розміщуються у банку на
поточних, кореспондентських та бюджетних рахунках клієнтів і
використовуються ними для здійснення поточних розрахунків. 

Депозити до запитання є нестабільними: у будь-який час кошти з цих
рахунків за вимогою клієнтів можуть бути вилучені шляхом видачі готівки,
виконання платіжних доручень, сплати чеків або векселів. Разом з тим,
клієнти банку не в повній мірі використовують кошти на депозитних
рахунках, в результаті чого на них постійно є стабільний залишок коштів,
який комерційні банки використовують для здійснення активних операцій.
Оскільки відсоток за кредитами набагато перевищує розмір плати за
депозитами до запитання, то банк при цьому одержує суттєвий дохід. У
цьому сенсі стає зрозумілим, чому комерційні банки одним із пріоритетних
завдань розглядають роботу, спрямовану на максимальне залучення
фінансово стійких та ресурсомістких клієнтів. 

За користування залишками коштів на клієнтських рахунках банки
нараховують відсотки за низькими ставками або зовсім не сплачують
відсотки. В свою чергу, для покриття операційних витрат, пов’язаних з
веденням поточних рахунків банк стягує з клієнта комісійну винагороду.
Наприклад, за відкриття поточного або бюджетного рахунків, за
перерахування коштів клієнтів засобами електронної пошти, за оформлення
та видачу чекових книжок та бланків векселів, за прийом і перелік
готівки для зарахування на рахунок клієнта, за видачу готівки клієнтам,
за відправку запитів на прохання клієнтів електронною поштою, за
оформлення документів і переказ коштів в інші банки при закритті рахунку
тощо.

Строкові депозити — це кошти, що зберігаються на окремих депозитних
рахунках у банку протягом строку, який визначається у депозитній угоді.
Такі строкові депозити відкриваються усім клієнтам банку: суб’єктам
господарської діяльності, центральним і місцевим органам влади,
бюджетним установам, комерційним банкам і приватним особам.

Строкові депозити мають такі особливості:

· чітко встановлений строк зберігання;

· оформляються депозитною угодою;

· не використовуються для здійснення поточних платежів;

· при достроковому вилученні депозиту банк застосовує штрафні санкції.

За строковими депозитами сплачується високий депозитний процент, рівень
якого залежить від терміну вкладу, виду внеску, облікової ставки НБУ,
загальної динаміки ставок грошового ринку та інших факторів.
Визначальним при встановленні величини відсоткової ставки за строковими
депозитами є термін, на який розміщені кошти: чим триваліший термін, тим
вища процентна ставка. Відсоткова ставка за строковими депозитами
встановлюється на рівні, який не перевищує величину облікової ставки
НБУ. На величину відсоткової ставки впливає і частота виплати доходу:
чим рідше здійснюються виплати, тим вищий рівень процентної ставки.

Однієї із форм строкових депозитів є сертифікати, які бувають
депозитними та ощадними. Депозитні сертифікати надаються юридичним
особам, а ощадні — фізичним. Сертифікати можуть класифікуватись і за
такими ознаками: 

· спосіб випуску (у разовому порядку і серіями);

· спосіб оформлення (іменні і на пред’явника);

· термін обертання (строкові і до запитання);

· умови сплати процентів (авансом, з регулярною сплатою відсотків по
закінченні розрахункового періоду та з виплатою відсотків в день
погашення сертифіката).

Депозитний сертифікат — це письмове свідоцтво банку про внесення
юридичною особою грошових коштів на депозит. Він може використовуватись
його власником як платіжний засіб і мати обіг на фондовому ринку.
Депозитний сертифікат має істотну перевагу над строковим депозитом.
Завдяки вторинному ринку цінних паперів сертифікат може бути достроково
проданий власником іншій особі з отриманням певного доходу за час
зберігання і без зміни при цьому обсягу ресурсів банку. В той же час
дострокове вилучення власником строкового депозиту означає для нього
втрату доходу, а для банку — втрату частини ресурсів.

Ощадний сертифікат — це документ, що використовується фізичною особою
для оформлення своїх заощаджень в банку. Оформлення депозиту
супроводжується видачею ощадної книжки, у якій відбиваються усі операції
по рахунку. Зняття грошей з ощадного рахунку здійснюється за попереднім
повідомленням власника внеску. По ощадних вкладах банки нараховують
відсотки. Ощадні вклади можуть не мати чітко встановленого строку
зберігання. Отже, ощадні вклади передбачають тривале осідання на
рахунках стабільних залишків коштів, що використовується банками для
розширення активних операцій.

До залученого капіталу комерційного банку належать також кошти, отримані
від випуску та продажу боргових зобов’язань (облігацій та векселів).
Облігація — це цінний папір, що емітується банком для залучення коштів.
Власники облігацій фактично надають банку довгострокову позику, за що
отримують фіксований прибуток по ній протягом терміну дії позики. З
настанням терміну погашення облігації банк повертає власнику номінальну
вартість даної облігації. В Україні банківські облігації не дістали
належного розвитку. До причин, що призвели до такого становища
відносяться: незабезпеченість облігацій, нездатність комерційних банків
довести статутні капітали до розмірів мінімальних вимог НБУ, фінансові
труднощі, з якими постійно стикаються комерційні банки, а також
нерозвинений вторинний ринок цінних паперів. 

Банківський вексель має депозитну форму і цим нагадує сертифікат. Проте,
на відміну від останнього, банківський вексель може бути використаний
його власником як платіжний засіб за товари і послуги, причому новий
власник векселя може передати його третій особі шляхом індосамента. Для
придбання банківського векселя покупець перераховує кошти на рахунок
банку-продавця, після чого останній виписує бланк векселя на ім’я
покупця із зазначенням дати зарахування грошей. Погашення банківського
векселя відбувається шляхом його викупу після закінчення строку
обертання або ж дострокового викупу векселя. У банківському векселі
вказується розмір прибутку у вигляді процента до номіналу, що одержує
власник векселя. Це означає, що продається вексель за номіналом, а
викуповується банком за ціною продажу.

Приклад. Комерційний банк випустив вексель на номінальну суму 1000 грн.
на термін 60 днів за процентною ставкою 15% річних. 

Необхідно визначити за якою ціною банк продасть вексель та викупить його
після закінчення терміну обертання.

Розв’язок: При продажу цього векселя банк отримає від покупця 1000 грн.

Після закінчення терміну обертання векселя банк сплатить його власнику
1025 грн. (1000 + 1000 х 15 х 60 / 360 х 100). 

Одним із джерел поповнення ресурсів комерційного банку є позики,
одержані у інших комерційних банків. Міжбанківський кредит — це
позичковий капітал комерційного банку, що передається іншому банку у
тимчасове користування на умовах повернення і платності. Кредитними
ресурсами торгують комерційні банки у яких в окремі періоди часу є
надлишок ресурсів. Комерційні банки залучають міжбанківські кредити для:

· розширення своєї кредитної діяльності з клієнтами;

· отримання прибутку на купівлі-продажу ресурсів;

· регулювання банківської ліквідності та виконання вимог щодо
обов’язкового резервування;

· встановлення більш тісних ділових стосунків між банками.

Кредитні відносини між комерційними банками здійснюються на договірних
засадах шляхом укладання кредитних договорів, в яких обумовлюється сума
кредиту, термін, рівень відсоткової ставки, порядок погашення та інші
умови. При розгляді питання про надання міжбанківського кредиту
банк-кредитор робить оцінку фінансового стану банку-позичальника, яка
здійснюється на підставі: дотримання обов’язкових економічних нормативів
діяльності комерційного банку, наявності прибутку та збитків, аналізу
якості активів та пасивів, створення резервів під певні ризики,
виконання зобов’язань комерційним банком у минулому, якість банківського
менеджменту. З впровадженням в Україні ринку державних цінних паперів
(ОВДП) значна частина операцій купівлі-продажу міжбанківських ресурсів
відбувається під забезпечення цих цінних паперів. 

Терміни міжбанківських депозитів можуть бути різними від одного дня до
шести місяців. Досить активно використовуються міжбанківські депозити
(овернайт) на термін не більше одного операційного дня без урахування
неробочих днів банка, мета яких полягає у підтримці поточної
ліквідності. Сплата процентів за депозитом овернайт здійснюється
одночасно з його поверненням.

Якщо комерційний банк залучив депозитні ресурси на міжбанківському ринку
і не може їх повернути у встановлений термін, то він купує грошові кошти
у іншого банку та розраховується зі своїм попереднім банком-кредитором.
При порушенні терміну погашення міжбанківського кредиту звичайно
застосовуються штрафні санкції.

Процентна ставка за міжбанківськими депозитами пов’язана з обліковою
ставкою НБУ і, як правило, є нижчою ніж за кредитами, наданими суб’єктам
господарської діяльності. Разом з тим, банкам вигідно розміщувати
кредитні ресурси в інших банках у порівнянні з кредитуванням суб’єктів
господарської діяльності, оскільки комерційні банки є більш надійними
партнерами. Комерційні банки на купівлі-продажу ресурсів на
міжбанківському ринку можуть отримувати суттєві доходи.

Загальний розмір отримання комерційним банком міжбанківських ресурсів
обмежується певним розміром власного капіталу банку. Забороняється їх
надання та отримання банківськими установами (філіями, управліннями,
відділеннями тощо), які не є юридичними особами, крім випадків, коли це
здійснюється за дорученням юридичної особи. Банківські установи можуть
купувати та продавати ресурси тільки в системі одного банку, який має
філійну мережу.

Комерційні банки позичають кошти у Національного банку України шляхом
одержання кредитів через:

· закриті кредитні аукціони;

· ломбардний кредит (кредитування під забезпечення державних цінних
паперів);

· операції РЕПО. Це операції з цінними паперами, які складаються з двох
частин і при яких укладається єдина генеральна угода між учасниками
ринку (НБУ та комерційними банками) про продаж-купівлю державних цінних
паперів на певний строк із зобов’язанням зворотного продажу-купівлі у
визначений термін або на вимогу однієї із сторін за заздалегідь
обумовленою ціною;

· рефінансування у формі переобліку векселів та перезастави векселів.

Економічна сутність кредитів НБУ полягає у тому, що на макрорівні через
кредитування комерційних банків здійснюється емісія грошей в обіг і
розширюється обсяг сукупної грошової маси в економіці, а на мікрорівні
кредити НБУ сприяють підтриманню комерційними банками своєї ліквідності
на необхідному рівні та зміні структури їхніх активів на користь
кредитування своїх клієнтів.

2. Порядок та умови здійснення депозитних операцій комерційного банку

Депозитні операції — це операції із залучення грошових коштів на
депозитні рахунки. Під час здійснення депозитної операції виконуються
такі операції: відкриття та реєстрація депозитного рахунку, залучення
грошових коштів на депозит, вилучення коштів з депозиту, нарахування
відсотків за депозитом та їх сплата клієнтам, повернення коштів з
депозиту та закриття депозитного рахунку.

Комерційний банк відкриває клієнту строковий або ощадний депозитний
рахунок на підставі таких документів:

· депозитної угоди;

· картки зі зразками підписів та відбитком печатки (для юридичних осіб);

· паспорта або документа, що його замінює, і зразка підпису (для
фізичних осіб).

Депозитна угода укладається між банком та юридичною (фізичною) особою в
двох примірниках, один із яких зберігається у банку, а інший у клієнта.
Укладена угода засвідчує право комерційного банку керувати на свій
розсуд залученими грошовими коштами і право вкладників отримувати у
встановлений термін суму депозиту та відсотків за його користування. В
депозитній угоді передбачається: дата внесення депозиту, сума депозиту,
форма зарахування коштів на депозитний рахунок, відсоткова ставка за
користування депозитом, періодичність сплати відсотків, порядок
повернення депозиту та відсотків після закінчення строку зберігання
коштів, права, зобов’язання та відповідальність сторін тощо. В угоді
проставляється номер відкритого особового депозитного рахунку. В номер
рахунку вносять параметри, що характеризують вид, тип вкладу, строк дії,
термін закінчення угоди, тип контрагента, відсоткову ставку та інші.

Підписана депозитна угода передається в бухгалтерію банку. Всі особові
рахунки вкладників підлягають реєстрації як у бухгалтерії, так і в
депозитному відділі банку. Датою відкриття депозитного рахунку є дата
надходження грошей на депозитний рахунок. Форма надходження грошей
обумовлюється угодою. Юридичні особи мають право перераховувати кошти на
депозитний рахунок тільки з поточного рахунку, а фізичні особи можуть
вносити кошти готівкою або перераховувати з поточного рахунку.

Згідно з депозитною угодою можуть бути передбачені додаткові надходження
грошей на депозитні рахунки. Строкові депозити не використовуються для
здійснення поточних HYPERLINK
«http://click01.begun.ru/click.jsp?url=v*1RGGVhYGGW54LwluH0k2XKf3WY3pY2M
rufs7iLCRTprwLD0zBk5McwsSEej-tPuCqdb1lw18gul9CK8EdOobm1szWc-Y9SyUiRVq7cP
lfRxZwbWZDs2H55D*OVMJGdAFllEGEaljX2NdcDWpN6jmZ5T0TGt4kjsYb8MFsVCFxegzU1F
XiLIwj5Jxu7d3otM2EeLPvAYBk5zmc0sbyw0kVLI8ZkuGVLo1X-dCrKyC5-fQdsIHyfWysVH
n4» \t «_blank» платеж ів. Якщо вкладник бажає змінити суму вкладу —
збільшити або зменшити, то він може розірвати депозитну угоду і
переоформити свій строковий вклад на нових умовах. Часткове вилучення
коштів з депозиту передбачено тільки для окремих типів ощадних вкладів
(пенсійних, для зарахування заробітної плати та інші.).

Після закінчення депозитної угоди закриття депозиту здійснюється на
основі оформлення меморіального ордеру. Повернення депозиту і сплата
відсоткового доходу юридичним особам здійснюється тільки через
перерахування коштів на поточний рахунок, а фізичним особам — шляхом
виплати готівки або перерахування коштів на поточний рахунок. Дострокове
закриття депозитного рахунку можливе на підставі заяви або клопотання
вкладника.

h

j

O

/////////////////////ooooae

j

Oe

?-e#?&O&»‘f’Oe’d(>-i.P/®/oooooooooooooooooooooooooooo

O

Oe

0F1o5t:[email protected]~MeMLNOvOUeU?X0[O^>bthb8cOc®f:g.j?j¶moooooooooooooooo
oooooooooooo

gdc{Q

відображаються в балансі на перше число наступного місяця як
зобов’язання банку, а в звіті про прибутки і збитки — як понесені
витрати.

У банківській практиці використовується три методи визначення кількості
днів для розрахунку відсотків:

1. Метод «факт/факт» — при розрахунку суми відсотків береться фактична
кількість днів у місяці та році;

2. Метод «факт/360» — при розрахунку суми відсотків береться фактична
кількість днів у місяці, але умовно в році — 360 днів.

3. Метод «30/360» — при розрахунку суми відсотків береться умовна
кількість днів у місяці — 30 та у році — 360.

Незалежно від методу розрахунку відсотків при визначенні кількості днів
враховується перший день і не враховується останній день угоди. Так,
якщо термін депозитному договору встановлено з 14 травня до 10 серпня,
то при визначенні кількості днів для розрахунку відсотків враховується
14 травня і не враховується 10 серпня. При нарахуванні відсотків за
звітний місяць останній день місяця має включатися в розрахунок, крім
випадків, коли звітна дата є датою закінчення операції.

Застосування різних методів визначення кількості днів для розрахунку
відсотків розглянемо на прикладі.

Приклад. Комерційний банк залучив строковий депозит у розмірі 1000 грн.
на термін з 22 травня до 15 липня під відсоткову ставку 15% річних.

Необхідно розрахувати суми відсоткових платежів, використовуючи різні
методи визначення кількості днів.

Розв’язок: Порядок та результати розрахунків відсоткового доходу за
різними методами наведемо в такій таблиці:

Методи розрахунків Визначення кількості днів за період дії угоди, днів
Кількість днів у році, днів Розрахунок суми відсотків, грн.

 

1. Факт/факт  

10+30+14=54  

 

2. Факт/360  

10+30+14=54  

 

3. 30/360  

9+30+14=53  

Умови щодо нарахування відсотків визначаються депозитною (кредитною)
угодою. Результати розрахунків показують, що для вкладника вигідний
метод «факт/360», а для позичальника — метод «30/360».

Комерційні банки можуть здійснювати нарахування процентів вкладникам як
за простими, так і складними відсотками. Прості відсотки є традиційним
видом нарахування відсоткового доходу і обчислюються за формулою:

де: V — сума відсотків за період у n днів;

P — сума номіналу депозиту;

k — річна відсоткова ставка;

n — кількість днів розрахункового періоду;

T — максимальна кількість днів у році за умовами договору.

Нарощена сума депозиту розраховується таким чином:

де: S — нарощена сума депозиту наприкінці розрахункового періоду n,
тобто номінал депозиту плюс відсотки;

P — сума номіналу депозиту;

k — річна відсоткова ставка;

n — кількість днів розрахункового періоду;

T — максимальна кількість днів у році за умовами договору.

Приклад. Комерційний банк залучає строковий депозит юридичної особи у
розмірі 70000 грн. на три місяці на термін з 05 серпня до 05 листопада
за річною відсотковою ставкою 9%. Відсотки нараховуються щомісячно і
сплачуються не пізніше 1-го числа кожного місяця. Кількість днів згідно
з угодою обчислюється за методом факт/факт.

Необхідно розрахувати щомісячні платежі за відсотками та платіж по
закінченні дії депозитної угоди.

Розв’язок: Обчислюємо суми відсотків за розрахункові періоди:

грн. 

Сума відсотків у розмірі 466,03 грн. перераховується банком на поточний
рахунок вкладника не пізніше 01 вересня.

грн.

Сума відсотків у розмірі 517,81 грн. перераховується банком на поточний
рахунок вкладника не пізніше 01 жовтня.

грн.

Сума відсотків у розмірі 535,07 грн. перераховується банком на поточний
рахунок вкладника не пізніше 01 листопада.

грн.

Банк 05 листопада перерахує на поточний рахунок вкладника платіж на суму
70069,04 грн. (70000 + 69,04).

Відсотковий дохід за складними відсотками (капіталізація відсотків)
визначається таким чином: після закінчення розрахункового періоду на
суму вкладу нараховується відсоток і отримана величина приєднується до
суми вкладу; у наступному розрахунковому періоді відсоткова ставка
застосовується до нової вже збільшеної суми. Складні відсотки доцільно
застосовувати у тому випадку, коли виплата відсоткового доходу
здійснюється по закінченні терміну дії депозитної угоди.

Приклад. Комерційний банк залучає депозит фізичної особи у розмірі 25000
грн. на чотири місяці на термін з 09 травня до 09 вересня за відсотковою
ставкою 12% річних із капіталізацією відсотків щомісячно. Нарахування
відсотків проводиться в останній день місяця, а їх сплата — при
погашенні депозиту. Кількість днів згідно з угодою розраховується за
методом факт/360.

Необхідно нарахувати відсотковий дохід за кожен місяць та розрахувати
платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

Розв’язок: При капіталізації відсотки щомісячно зараховуються на
депозитний рахунок. Подальше нарахування відсотків здійснюється на суму
депозиту з урахуванням раніше нарахованих відсотків. Суму відсотків за
кожен місяць розраховується таким чином:

грн.

грн.

грн.

Відсотковий дохід за весь період дії депозитної угоди складе 1041,40
грн., а по закінченні терміну її дії банк поверне фізичній особі
26041,40 грн. (25000 + 1041,40).

Визначити нарощену суму депозиту при застосуванні складних відсотків за
період не більше одного року можна за формулою:

де: S — нарощена сума депозиту наприкінці періоду m, тобто номінал
депозиту плюс капіталізовані відсотки;

P — сума номіналу депозиту;

K — річна відсоткова ставка, %;

n — кількість днів за розрахунковий період;

m — кількість періодів (разів) нарахування складного відсотку;

T — максимальна кількість днів у році за умовами договору.

Суму складних відсотків за певний розрахунковий період можна обчислити
за такою формулою:

де: S — сума відсотків за розрахунковий період;

P — сума номіналу депозиту;

K- річна відсоткова ставка, %;

n — кількість днів за розрахунковий період;

m — кількість періодів (разів) нарахування складного відсотку;

T — максимальна кількість днів у році за умовами договору.

Приклад. Комерційний банк залучає депозит фізичної особи у розмірі 14000
грн. на три місяці на термін з 12 вересня до 12 грудня за відсотковою
ставкою 15% річних із капіталізацією відсотків щомісячно. Відсотки
нараховуються в останній день місяця і сплачуються при погашенні
депозиту. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом
факт/360. 

Необхідно нарахувати відсотковий дохід за кожен місяць та обчислити
платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

Розв’язок: Згідно умови завдання маємо чотири періоди нарахування
складних відсотків: 1-й — з 12.09 по 30.09, 2-й — з 01.10 по 31.10, 3-й
— з 01.11 по 30.11, 4-й з 01.12 по 11.12. 

Платіж при погашенні депозиту визначаємо таким чином:

грн.

Суми відсотків за розрахункові періоди визначаємо таким чином:

грн.

грн.

за жовтень нараховані відсотки складуть 182,35 грн. (293,18 — 110,83).

грн. 

за листопад нараховані відсотки складуть 178,69 грн. (471,87 — 293,18).

грн. 

за грудень нараховані відсотки складуть 66,55 грн. (538,42 — 471,87).

Отже, відсотковий дохід за весь період дії депозитної угоди складає
538,42 грн., а по закінченні терміну її дії банк поверне фізичній особі
14538,42 грн. (14000 + 538,42)

Депозит на депозитному рахунку враховується на всю суму його номіналу до
часу його погашення. Залежно від методу виплати відсотків за депозитами
— за період або на період (авансом) змінюється сума, що надходить від
вкладника. У будь-якому разі мінімальна сума депозиту і сума, що
враховується на депозитному рахунку, збігаються. За умовами виплати
відсотків за період відсотки можуть виплачуватись періодично або в кінці
строку, що визначений депозитною угодою. У разі капіталізації, відсотки
також можуть нараховуватись на суму депозиту з врахуванням відсотків,
які отримані за минулі періоди.

Відсотки авансом сплачуються одночасно із внесенням коштів на депозит.
Тому номінал депозиту буде більшим, ніж отримана від депонента сума.
Сума, що перераховується на депозитний рахунок, дорівнює сумі номіналу
депозиту за мінусом відсотків.

Приклад. Комерційний банк залучає депозит юридичної особи у розмірі
50000 грн. на три місяці на термін з 24 квітня до 24 липня за
номінальною ставкою 20% із виплатою відсотків при внесенні коштів на
депозит. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом
30/360.

Необхідно визначити суму відсотків, що сплачується за депозитом та суму
коштів, що зараховується на депозитний рахунок клієнта.

Розв’язок: Визначаємо кількість днів за період з 24 квітня до 24 липня 7
днів у квітні, 30 — у травні, 30 — у червні, 23 — у липні, усього — 90
днів.

грн.

Сума коштів, що перераховується з поточного рахунку клієнта на
депозитний складе: 47550 грн. (50000 — 2450).

Залучення коштів на депозит здійснюється за відсотковою ставкою, що
визначається депозитною угодою. Для розрахунку нарахованих відсотків
комерційні банки можуть використовувати номінальну або фактичну
відсоткову ставку. Загальна сума нарахованих відсотків на дату
закінчення терміну дії депозитної угоди не змінюється.

Розрахунок за допомогою номінальної відсоткової ставки (метод рівних
частин) веде до того, що витрати банку в перші періоди завищені по
відношенню до поточної вартості сумарних зобов’язань за депозитом, які
включають номінал плюс відсотки.

Розрахунок відсоткових витрат за допомогою фактичної відсоткової ставки
(актуарний метод) дає змогу розподіляти витрати у відповідності з
поточною вартістю депозиту в окремі періоди і відносити фактичні витрати
банку до відповідної суми зобов’язань за депозитом, включаючи відсотки
за ним, у визначений час. Тому вартість депозитних ресурсів, що
визначається як співвідношення відсоткових витрат до сумарних
зобов’язань за депозитом, буде незмінною.

3. Управління банківськими ресурсами — це діяльність, пов’язана із
залученням грошових коштів вкладників та інших кредиторів, визначенням
розміру і відповідної структури джерел грошових коштів у тісному зв’язку
з їх розміщенням.

Існує два рівні управління ресурсами комерційного банку:

· державний рівень (управління здійснюється через НБУ з використанням
різних фінансових інструментів);

· рівень комерційного банку. 

До інструментів, які застосовуються НБУ, відносяться:

1. Надання кредитів Національним банком України комерційним банкам, що
безпосередньо впливає на розмір їх пасивів. При цьому велике значення
має процентна політика НБУ: встановлена офіційна облікова ставка
виступає фактором регулювання попиту на міжбан-ківський кредит.

2. Операції на відкритому ринку — операції з купівлі-продажу державних
цінних паперів, що можуть збільшувати або зменшувати розмір пасивів
комерційних банків.

3. Встановлення економічних показників регулювання діяльності
комерційних банків:

o мінімальний розмір статутного фонду;

o співвідношення між розміром власних коштів банку і сумою активів (з
урахуванням ступеня ризику їх втрати);

o обов’язкові резерви — частина ресурсів, внесених на безпроцентний
рахунок в НБУ за його вимогою. Вони обмежують можливості кредитування і
депозитної емісії;

o показники ліквідності комерційного банку і максимального розміру
ризику на одного позичальника;

o інші показники.

Інструменти НБУ можуть бути ефективними лише в умовах погодження їх з
податковою політикою та чинним законодавством. Вилучення ресурсів
Національним банком України для покриття бюджетного дефіциту тягне за
собою зменшення ресурсів у комерційних банків.

В процесі управління ресурсами комерційний банк повинен вирішувати такі
завдання:

1. Виконувати вимоги НБУ щодо дотримання встановлених економічних
нормативів.

2. Не допускати наявності в банку коштів, які не приносять доходу, крім
тієї її частини, яка забезпечує формування обов’язкових резервів.

3. Підтримувати певне співвідношення між власними і залученими коштами.
Надмірна наявність залучених коштів збільшує ризик і підвищує потенційну
загрозу неплатоспроможності банку. Переважне формування банківських
ресурсів за рахунок власного капіталу веде до втрати певною групою
акціонерів контролю над банком, зниження рівня виплати дивідендів та
ринкової вартості акцій.

4. Забезпечувати одержання банком прибутку за рахунок залучення якомога
«дешевших» ресурсів.

5. Забезпечувати взаємозв’язок і взаємоузгодженість між депозитними
операціями і операціями по видачі позик за їх строками та сумами.

6. Особливу увагу в процесі організації депозитних операцій приділяти
строковим депозитам, які в найбільшій мірі забезпечують підтримку
ліквідності балансу банку.

7. Постійно намагатись, щоб резерви вільних (не залучених в активні
операції) коштів на депозитних рахунках були мінімальними (резерв
вільних банківських ресурсів визначається як різниця між залишками
коштів на поточних та інших депозитних рахунках і величиною позичкової
заборгованості).

8. Здійснювати заходи щодо розвитку банківських послуг і підвищенню
якості та культури обслуговування клієнтів, що буде сприяти залученню
вільних грошових коштів.

При управлінні кредитними ресурсами на рівні комерційного банку останній
складає плани, в яких прогнозуються надходження вкладів та їх вилучення.
При цьому враховуються загальні економічні умови, сезонність, рух
процентних ставок, потреби клієнтів (особливо великих) у коштах.

У процесі планування використовуються:

o макроекономічний аналіз;

o інформація від клієнтів.

При управлінні залученими ресурсами комерційні банки використовують такі
показники:

1. Середній строк             середній залишок коштів за квартал х
кількість днів у періоді 

зберігання вкладів =
————————————————————————
————- ; 

                                                              оборот за
видатками

                                         залишок коштів на кінець
періоду — залишок коштів на початок періоду 

2. Осідання вкладів =
————————————————————————
———————— ; 

                                                                        
      оборот за приходом

                                                  оборот за видатками 

3. Оборотність вкладів =
————————————————————————
—— . 

                                           середньоквартальний залишок
коштів

Похожие записи