Реферат

Програма » Житло в кредит на первинному ринку» та «Житло в кредит на
вторинному ринку»

Кредити фізичним особам надаються на придбання квартир, житлових,
дачних будинків та нежитлових приміщень (гаражів, машиномісць) на
первинному та вторинному ринку нерухомості.Позичальник повинен зробити
власний внесок, тобто оплатити за рахунок власних коштів частину
вартості нерухомості.

Розмір кредиту дорівнює різниці між вартістю нерухомості,
встановленої згідно п.3.2 цієї Програми, та сумою власного внеску
Позичальника. Максимальний строк кредитування, мінімальний розмір
власного внеску Позичальника (Покупця), можливі види забезпечення за
кредитом, умови надання та погашення кредитів на придбання нерухомості
встановлюються умовами програм споживчого кредитування “Житло в кредит
на первинному ринку”, “Житло в кредит на вторинному ринку” тощо
(далі-Програма), що затверджуються постановою Правління АППБ “Аваль”.
Граничні відсоткові ставки встановлюються відповідним рішенням КУАП АППБ
“Аваль”.

Кредитні кошти надаються Позичальнику для купівлі нерухомості:

на первинному ринку нерухомості — безготівковим платежем на рахунок
Продавця через поточний рахунок Позичальника;

на вторинному ринку нерухомості – готівкою з каси Банку або
безготівковим платежем на рахунок Продавця через поточний рахунок
Позичальника.

Кредитні кошти надаються шляхом відкриття невідновлювальної кредитної
лінії разовим платежем або частинами в межах встановленого ліміту
кредитування згідно умов кредитного договору та відповідної Програми
кредитування.

Якщо кредит надається в іноземній валюті, при безготівковому
перерахуванні та / або бажанні Позичальника (Покупця) отримати кредит в
національній валюті, валютні кошти конвертуються в гривню:

безготівковим шляхом, на міжбанківському валютному ринку, згідно заяви
Позичальника;

готівкою, в касі Банку (при цьому, кредитний працівник здійснює контроль
за цільовим використанням кредитних коштів).

Погашення кредиту відбувається шляхом щомісячного погашення основної
суми боргу протягом терміну дії кредитного договору, або за
індивідуальним графіком, якщо це передбачено Програмою та умовами
кредитного договору. Штрафні санкції за дострокове повернення
заборгованості (випередження графіку погашення заборгованості)
застосовуються згідно з умовами Програми. Проценти за кредитом
нараховуються на залишок заборгованості за кредитним договором та
сплачуються щомісяця у строки, встановлені Програмою та кредитним
договором.

Предметом іпотеки може бути нерухомість, що придбавається за
рахунок кредитних коштів або інша ліквідна нерухомість.

Якщо забезпеченням виступає:

об’єкт незавершеного будівництва — до моменту введення нерухомості в
експлуатацію, забезпеченням за кредитом є майнові права на нерухомість,
які оформляються Іпотечним договором. Після введення нерухомості, що
була збудована за рахунок кредитних коштів, в експлуатацію, отримання
правовстановлюючих документів на неї, та здійснення державної реєстрації
відповідно до чинного законодавства України, Позичальник та Банк мають
укласти Додаткову угоду до Іпотечного договору. В Додатковій угоді мають
бути викладені наступні зміни:

— предмету іпотеки (замість майнових прав на нерухомість, що будується,
майнові права на нерухомість, що вже збудована, та належить Позичальнику
/ Іпотекодавцю на підставі свідоцтва про право власності,
виданого ______(ким)_________ №___ від __.__._____, та зареєстрованого у
відповідних органах державної реєстрації (зараз БТІ) ___.___._____ року
в реєстровій книзі ______ за номером _______;

— технічних характеристик нерухомості (в разі їх наявності);

— виключення тих пунктів іпотечного договору, які стосуються
будівництва нерухомості.

ліквідна нерухомість — оформляється Іпотечним договором.

Придбана нерухомість (в тому числі майнові права на об’єкт незавершеного
будівництва) може бути оформлена на іншу повнолітню дієздатну особу, яка
при цьому виступатиме Іпотекодавцем (майновим поручителем).

У випадку, якщо іпотекою є:

об’єкт незавершеного будівництва – вартість нерухомості, яка вказана в
інвестиційному договорі, не підлягає оцінці. Однак, якщо розцінки
Продавця завищені, кредитний працівник узгоджує такі розцінки з
експертами з оцінки забезпечення АППБ “Аваль”. При розбіжності в
визначенні вартості нерухомості, в цих документах пріоритетним для
визначення розміру кредиту є рішення експертів з оцінки забезпечення
Банку.

інша ліквідна нерухомість та сума кредиту не перевищує 1/10 власного
ліміту повноважень обласної дирекції/філіалу — нерухомість, яка виступає
в якості предмету іпотеки, оцінюється кредитними працівниками. В іншому
випадку — експертами з оцінки забезпечення АППБ “Аваль” або незалежними
експертами з оцінки забезпечення, попередньо погодженими Банком. При
розбіжності у визначенні вартості нерухомості (між вартістю за договором
купівлі-продажу та вартістю нерухомості, визначеною експертами з оцінки
забезпечення Банку), пріоритетним для визначення розміру кредиту є
рішення експертів з оцінки забезпечення Банку.

Кредитний працівник, який має право оцінювати предмет іпотеки, повинен
пройти стажування у експертів з оцінки забезпечення обласної
дирекції/філіалу АППБ “Аваль”. Після проходження стажування перелік
відповідальних кредитних працівників, які уповноважені займатися оцінкою
об’єктів забезпечення споживчих кредитів, затверджується Наказом
обласної дирекції/філіалу Банку.

Оцінка предмету іпотеки здійснюється виключно порівняльним методом з
використанням ринкової інформації щодо пропозицій або продажу подібних
об’єктів та складанням Висновку за формою, що наведена у Додатку 1.
Перелік джерел ринкової інформації (періодичних видань, бюлетенів,
ресурсів мережі Інтернет, тощо) складається підрозділом по роботі із
заставним майном Центрального офісу та кожної обласної дирекції/філіалі.
В разі надання в іпотеку Банку складних для оцінки об’єктів (вартість
яких може бути визначена з використанням специфічних підходів та методів
оцінки), оцінка може проводитися незалежними (зовнішніми)
сертифікованими оцінювачами.Нерухомість, що виступає предметом іпотеки,
підлягає обов’язковому страхуванню на весь строк дії кредитного
договору.

Якщо кредитний працівник оцінює предмет іпотеки, відповідний підрозділ
по роботі із заставним майном повинен щоквартально проводити вибіркову
перевірку таких оцінок. У випадку виявлення цим підрозділом неякісних
оцінок, приймається рішення про додаткові перевірки та складається
відповідний акт з наведенням виявлених недоліків та пропозицій щодо їх
усунення. Перевірка оцінок здійснюється з виїздом на місце знаходження
предмету іпотеки.

Суб’єктами Програми є: Банк, Позичальник (Покупець), Продавець та
Посередник.

Позичальник(Покупець) повинен відповідати критеріям, визначеним
Положенням АППБ „Аваль” „Про методику оцінки фінансового стану
позичальників – фізичних осіб”.

Продавець.

При купівлі/продажу нерухомості на первинному ринку взаємовідносини
Банку та Продавця з продажу в кредит нерухомості повинні бути
врегульовані угодою про співробітництво (Додаток 2) та додатковою угодою
до інвестиційного договору (додаток 3). Рішення про співробітництво з
будівельною компанією приймається Кредитним комітетом обласної дирекції
або обласного філіалу Банку по споживчому кредитуванню (Великим
Кредитним комітетом по споживчому кредитуванню) на підставі висновків
відповідних служб Банку: підрозділу безпеки споживчого кредитування,
юридичного підрозділу та кредитного аналізу.

Продавець має завчасно повідомити Банк про можливість (бажання Покупця)
внесення будь-яких змін до Інвестиційного договору. Таке зобов’язання
має бути передбачено Угодою про співробітництво Банку та Продавця.

До укладання угоди про співробітництво необхідно перевірити ділову
репутацію та клієнтську історію Продавця, повноваження посадових осіб,
надійність його фінансового стану та забезпеченість власними коштами,
потребу в залученні інвестицій для завершення будівництва, наявність у
Продавця необхідної технічної документації на проведення будівництва.
Угода про співробітництво може бути укладена з Продавцями, які в
результаті проведеного аналізу визнані Банком надійними партнерами,
здатними виконати свої зобов’язання щодо своєчасного введення
нерухомості в експлуатацію.

Аналіз проводиться відповідними службами Банку (служба безпеки, юридична
служба та служба кредитного аналізу) на підставі:

а) установчих документів Продавця, до яких належать:

копія належним чином зареєстрованого установчого документа
(статуту/засновницького договору/установчого акта/положення), засвідчена
органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі
виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну
реєстрацію, засвідчена нотаріально або органом, який видав свідоцтво про
державну реєстрацію;

копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, що видав
довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку;

копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі
державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або
нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку;

картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена
нотаріально. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно
до законодавства України або установчих документів юридичної особи
надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових
документів;

копії документів (накази про призначення), що підтверджують
повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів
(директора, головного бухгалтера);

копії паспортів, або документів, що їх замінюють та документи, видані
органом державної податкової служби, що засвідчують присвоєння
ідентифікаційного номера платника податків осіб, які мають право першого
та другого підписів.

інші документи на вимогу Банку.

б) фінансової документації, яка включає в себе:

копії Балансу (форма №1) та звіту про фінансові результати (форма №2) на
початок року та останню звітну дату, засвідчені підписом уповноваженого
працівника Банку;

розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості, структури
основних засобів на останню звітну дату;

перелік відкритих рахунків та довідку про рух коштів по рахунках за
останні 6 місяців;

в разі наявності заборгованості за кредитами, Довідку про стан
заборгованості за кредитами на звітну дату, копію кредитного договору та
договору застави/іпотеки тощо;

в) документації на проведення будівництва , яка включає в себе:

рішення міської Ради про виділення земельної ділянки для будівництва
(Акт на володіння (виділення) земельної ділянки, Договір оренди землі);

висновок комплексної державної експертизи проекту будівництва;

дозвіл на виконання будівельних робіт, наданий відповідним державним
органом;

ліцензію на проведення будівельних робіт та/або договір з будівельною
організацією на здійснення будівельних робіт;

типову форму Інвестиційного договору.

Кредитний працівник в присутності уповноваженої особи Продавця робить
копії кожної сторінки документації на проведення будівництва та
засвідчує власним підписом, як такі, що відповідають оригіналу.

При реалізації нерухомості на вторинному ринку Продавець надає в Банк
наступний пакет документів:

правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності на
нерухомість, яку він продає, в залежності від шляху набуття права
власності (договір купівлі-продажу, міни, дарування, інші договори
цивільно-правового характеру, що передбачають перехід права власності,
рішення суду тощо);

витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, Витяг з реєстру
прав власності на нерухоме майно (довідка-характеристика БТІ);

копію технічного паспорту (інвентарної справи) на нерухомість;

довідку з ЖЕКу про осіб, що зареєстровані в даній нерухомості, та про
відсутність заборгованості за квартплатою (для житлових квартир); копію
домової книги в разі її наявності (для приватних будинків);

якщо реалізується приватний будинок, Продавець, крім вказаних вище
документів, надає документи на земельну ділянку, на якій знаходиться
нерухомість, а саме:

Правовстановлюючий документ на земельну ділянку (Державний Акт на право
власності на землю, Акт про право постійного користування земельною
ділянкою, договір оренди земельної ділянки тощо);

Довідка з Держкомзему про відсутність обтяжень/обмежень на дану земельну
ділянку.

якщо квартира придбана одним із подружжя у зареєстрованому шлюбі –
письмова згода чоловіка/жінки на продаж нерухомості, завірена
нотаріально.

Посередник забезпечує оформлення правовстановлюючих документів на
нерухомість, їх державну реєстрацію згідно діючого законодавства та
укладення додаткової угоди до іпотечного договору (на первинному ринку)
без участі Позичальника (на підставі нотаріально посвідченої довіреності
Позичальника).

Між Банком та Посередником укладається Генеральна угода (Додаток 4),
згідно якої Посередник зобов’язується виконувати від імені та за рахунок
Позичальника (Покупця) наступні зобов’язання:

реєстрацію правовстановлюючих документів на нерухомість в БТІ;

отримання Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно та
Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно
(довідки-характеристики БТІ);

оплату послуг нотаріуса за внесення запису про предмет іпотеки в Єдиний
реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна (на первинному
ринку);

укладення додаткової угоди до іпотечного договору (на первинному ринку)
згідно п.7.1.11 цієї Інструкції.

Визначення Посередника знаходиться в компетенції Великого Кредитного
комітету по споживчому кредитуванню дирекції/обласного філіалу
(Центрального офісу) АППБ “Аваль”.

З метою здійснення своїх функцій Посередник, при укладанні кредитного
договору між Банком та Позичальником (Покупцем), укладає з Позичальником
(Покупцем) Договір доручення та отримує від Позичальника (Покупця)
довіреність на здійснення вище згаданих операцій. Довіреність надається
Посереднику. Від імені Посередника-юридичної особи здійснювати дії щодо
оформлення необхідних документів будуть уповноважені працівники на
підставі статуту або довіреності.

Додатковими функціями Посередника можуть бути: консультування та
залучення клієнтів, реалізація предмету іпотеки тощо.

На первинному ринку нерухомості — Продавець може виконувати функції
Посередника. На первинному ринку послуги Посередника, визначеного
Банком, є обов’язковими.

На вторинному ринку нерухомості – послуги Посередника не обов’язкові.

Пакет документів для отримання кредиту на придбання нерухомості повинен
складатися з:

— Заяви-анкети позичальника – фізичної особи та Умов іпотечного
кредитування за відповідною програмою.

— Копії довідки ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номеру;

— Документу, який посвідчує особу, відповідно до вимог Положення АППБ
“Аваль” “Про методику оцінки фінансового стану позичальників – фізичних
осіб”;

— В залежності від джерела отримання доходів, Позичальник подає
необхідні документи згідно Положення АППБ “Аваль” “Про методику оцінки
фінансового стану позичальників – фізичних осіб”;

— Документів, що містять характеристику нерухомості, яка купується:

На первинному ринку нерухомості:

Інвестиційний договір;

На вторинному ринку нерухомості:

Копія технічного паспорту нерухомості або інвентарної справи нежитлового
приміщення.

— Документів Продавця на нерухомість згідно вимог глави 4.

— Інших документів на вимогу Банку, до яких можуть належати:

службове посвідчення, посвідчення водія або інший документ з фотокарткою
Позичальника (Покупця), що дасть додаткову можливість ідентифікувати
його особу,

копії кредитних договорів та договорів забезпечення при наявності у
клієнта заборгованості в інших кредитних установах,

документи, що можуть надати додаткову інформацію щодо
фінансово-майнового стану Позичальника (Покупця), наприклад: про
наявність майна у власності Позичальника (Покупця), участь в
підприємствах (внески в статутний капітал), розміщені в Банках депозитні
вклади тощо.

Якщо Позичальник/Поручитель перебуває у шлюбі в момент укладення
Кредитного договору/Іпотечного договору (Договору застави або поруки),
необхідно отримати письмову згоду дружини/чоловіка
Позичальника/Поручителя або особи, з якою він проживає фактично сім’єю
без реєстрації шлюбу (ст. 74 Сімейного Кодексу), на отримання кредиту
та/або оформлення майна, яке перебуває у власності (спільній власності)
Позичальника/Поручителя в іпотеку/заставу Банку. Підпис на такій згоді
підлягає нотаріальному засвідченню. Така згода повинна бути отримана
також у випадку внесення змін до умов зазначених договорів (нотаріально
посвідчується згода при внесенні змін до Іпотечного договору).

(пункт 5.8. викладено в редакції розпорядження
Заступника Голови Правління “Райффайзен Банк
Аваль” від 20.12.2006р №867Р-а.)

Позичальник (Покупець) обирає:

на первинному ринку: Продавця (Забудовника), який співпрацює із Банком
(уклав із Банком Угоду про співробітництво), та нерухомість, що
будується;

на вторинному ринку: нерухомість;

та, маючи повний пакет документів, звертається до відділення Банку.
Кредитний працівник відділення приймає у Позичальника (Покупця) пакет
необхідних документів та перевіряє його на повноту та достовірність;
проводить з позичальником співбесіду з метою визначення його
фінансово-майнового та соціального стану, ділової репутації, клієнтської
та кредитної історії, аналізує інформацію, викладену в анкеті, визначає
джерела погашення кредиту та процентів (згідно Положення АППБ “Аваль”
“Про методику оцінки фінансового стану позичальників-фізичних осіб”).
Виходячи з середньомісячного доходу Позичальника (Покупця) та вартості
забезпечення за кредитом, робить попередній розрахунок суми кредиту, яку
можна надати даному Позичальнику (Покупцю), визначає графік погашення
кредиту та процентів.

Протягом 1-го робочого дня з моменту отримання повного пакету
документів від Позичальника (Покупця), кредитний працівник передає копії
документів кредитної справи відповідальному працівнику відділу
забезпечення дирекції/філіалу. Для відділень, які територіально
розміщені не в одній будівлі, кредитний працівник відділення надсилає
документи кредитної справи в електронному вигляді на адресу
відповідального працівника відділу забезпечення дирекції/філіалу, в разі
відсутності скануючого пристрою – передає ксерокопію кредитної справи
факсом.

Протягом 1-го робочого дня з моменту отримання усіх необхідних
висновків служб Банку (відповідно до глави 9) від відповідального
працівника відділу забезпечення дирекції/філіалу, кредитний працівник
аналізує отримані висновки, та на основі всієї інформації готує висновок
про можливість надання кредиту даному Позичальнику (Покупцю). Результати
аналізу та зведена інформація про висновки служб Банку викладаються у
висновку кредитного працівника. Висновок має містити чітко визначену
рекомендацію про можливість чи неможливість надання кредиту.

Отримані документи від Позичальника (Покупця) та висновки служб
формуються у пакет документів, який виноситься на розгляд Кредитного
комітету відділення в межах встановленого ліміту повноважень. Питання
про надання кредитів, які перевищують встановлений ліміт повноважень
кредитного комітету, виносяться на розгляд кредитного комітету більш
високого рівня:

малого Кредитного комітету по споживчому кредитуванню дирекції/філіалу –
у випадку перевищення ліміту повноважень малого Кредитного комітету зі
споживчого кредитування відділення;

великого Кредитного комітету по споживчому кредитуванню
дирекції/обласного філіалу (центрального офісу) – у випадку перевищення
ліміту повноважень малого Кредитного комітету по споживчому кредитуванню
дирекції/філіалу;

Кредитного Комітету Центрального офісу АППБ “Аваль” по споживчому
кредитуванню (Великого Кредитного комітету по споживчому кредитуванню) –
у випадку перевищення ліміту повноважень Великого Кредитного комітету по
споживчому кредитуванню дирекції/обласного філіалу.

Кредитні операції з інсайдерами проводяться виключно на рівні
Центрального офісу та обласної дирекції/філіалу, згідно “Положення про
контроль операцій з інсайдерами по системі АППБ “Аваль”.

У випадку, якщо надання кредиту даному Позичальнику
(Покупцю) пов’язане із значним ризиком для Банку, кредитний працівник до
моменту розгляду справи на Кредитному комітеті може порушити перед
безпосереднім керівництвом питання про доцільність подальшої роботи з
Позичальником. Рішення про можливість надання кредиту приймається
Кредитним комітетом, що має відповідний ліміт повноважень. Кредитний
працівник усно (по телефону) або письмово повідомляє Позичальника
(Покупця) (у разі необхідності й Продавця) про прийняте Кредитним
комітетом рішення.

У разі відмови Кредитного комітету щодо видачі кредиту,
кредитний працівник не зобов’язаний надавати пояснення Позичальнику
(Покупцю) про причини відмови.

Отримавши позитивне рішення відповідного кредитного комітету, кредитний
працівник визначає час здійснення кредитної угоди. В подальшому, в Банку
під контролем кредитного працівника, послідовно виконуються наступні
дії:

1.При купівлі нерухомості на первинному ринку:

Покупець надає кредитному працівнику Банку підписаний Інвестиційний
договір, та документи, що підтверджують сплату Позичальником (Покупцем)
власного внеску Продавцю.

Банк та Позичальник (Покупець) укладають Кредитний договір та
Іпотечний договір (предмет іпотеки – майнові права на нерухомість, що
будується). Договір іпотеки посвідчується нотаріально. Обов’язковою
умовою Іпотечного договору має бути наявність зобов’язання Позичальника
(Покупця) протягом визначеного строку з моменту оформлення
правовстановлюючих документів та їх державної реєстрації Посередником
застрахувати предмет іпотеки, а також зобов’язання Позичальника
(Іпотекодавця) укласти з Банком додаткову угоду до іпотечного договору,
в якій викласти зміни предмету іпотеки (замість майнових прав –
нерухомість, право власності на яку підтверджено свідоцтвом про право
власності та зареєстровано в органах БТІ), та зміни характеристик
предмету іпотеки в разі їх наявності.

Позичальник (Покупець) укладає з Посередником Договір доручення
(додаток 5) та надає йому нотаріально посвідчену Довіреність на:

отримання від Продавця правовстановлюючих документів на придбану
нерухомість після введення її в експлуатацію;

реєстрацію правовстановлюючих документів на нерухомість в органах БТІ
(отримання в БТІ Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме
майно та Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно
(довідки-характеристики БТІ));

укладення Додаткової угоди до Іпотечного договору про зміну предмету
іпотеки (предметом іпотеки буде нерухомість, право власності на яку вже
оформлено та зареєстровано в органах БТІ) та, при наявності, зміну
технічних характеристик нерухомості.

Якщо Позичальник (Покупець) перебуває в зареєстрованому шлюбі (або у
разі проживання з особою фактично сім’єю без реєстрації шлюбу),
довіреність Посереднику надається подружжям/фактичним подружжям (або
довіреність надається Позичальником (Покупцем) за умови наявності
нотаріально посвідченої згоди чоловіка/жінки/особи, з якою Позичальник
(Покупець) проживає сім‘єю). Копія довіреності передається Продавцю.
Така довіреність посвідчується нотаріально.

(пункт 7.1.3. викладено в редакції розпорядження
Заступника Голови Правління “Райффайзен
Банк Аваль” від 20.12.2006р №867Р-а.)

Продавець, Банк та Позичальник (Покупець) укладають додаткову угоду до
Інвестиційного договору, майнові права за яким оформлюються в іпотеку
Банку за іпотечним договором. На підставі письмового повідомлення Банку,
нотаріус вносить в Державний реєстр іпотек (ДРІ) відомості про обтяження
нерухомості іпотекою. Плата за внесення інформації в реєстр стягується з
Позичальника (Покупця). Нотаріус надає Банку Витяг з реєстру іпотек,
який додається до кредитної справи. На підставі заяви Позичальника
(Покупця) та за його рахунок, Банк вносить до Державного реєстру
обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) відомості про накладення обтяження на
майнові права за Інвестиційним договором. Витяг з ДРОРМ додається до
кредитної справи. Кредитний працівник контролює укладання договору
страхування життя та сплату страхових платежів Позичальником (Покупцем).
Після виконання вказаних дій, Банк надає Позичальнику (Покупцю) кредитні
кошти, які перераховуються безготівковим шляхом за реквізитами Продавця,
зазначеними в Інвестиційному договорі. Після введення нерухомості в
експлуатацію, на підставі наданої Позичальником (Покупцем) Довіреності,
Продавець передає Посереднику правовстановлюючі документи та технічну
документацію на нерухомість. Посередник, від імені Позичальника
(Покупця) реєструє право власності на збудовану нерухомість в органах
БТІ та отримує Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно та
Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка-характеристика
БТІ). Після повного виконання дій передбачених п. 7.1.9 – 7.1.10,
Посередник:

укладає з Банком Додаткову угоду до Іпотечного договору про зміну
предмету іпотеки (майнові права змінюються на збудовану нерухомість) та,
при наявності, зміну технічних характеристик нерухомості;

контролює внесення змін до Іпотечного договору (в разі змін
характеристик предмету іпотеки) та контролює накладення нотаріусом
заборони на предмет іпотеки (внесення даних про обтяження предмету
іпотеки до ЄРОНМ);

передає Позичальнику (Покупцю) правовстановлюючі документи на предмет
іпотеки, зареєстровані в БТІ та другий екземпляр Додаткової угоди до
Іпотечного договору;

передає Банку копії правовстановлюючих документів, зареєстрованих в БТІ
(Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно та Витяг з
реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка-характеристика БТІ)).

Кредитний працівник:

контролює укладання договору страхування предмету іпотеки та сплату
страхових платежів Позичальником (Покупцем);

контролює укладання Додаткової угоди до Іпотечного договору про зміну
предмету іпотеки (майнові права змінюються на збудовану нерухомість) та,
при наявності, зміну технічних характеристик нерухомості. Перший
екземпляр Додаткової угоди до Іпотечного договору залишається на
зберіганні в Банку;

контролює внесення нотаріусом відомостей про накладення заборони та на
відчуження нерухомості в Єдиний реєстр обтяжень нерухомого майна
(ЄРОНМ) Плата за внесення інформації до реєстрів стягується з
Позичальника (Покупця). Витяг з ЄРОНМ додається до кредитної справи;

контролює вилучення запису про обтяження майнових прав на нерухомість із
Державного реєстру обтяжень рухомого майна на підставі письмового
повідомлення Банку.

2.При купівлі нерухомості на вторинному ринку:

Позичальник (Покупець) та Продавець укладають нотаріально посвідчений
Договір купівлі/продажу нерухомості. Нотаріус надає кредитному
працівнику витяг про відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна
з ЄРОНМ та витяг про відсутність запису про обтяження нерухомого майна
іпотекою в ДРІ. Банк та Позичальник (Покупець) укладають Кредитний
договір. Банк та Позичальник / Іпотекодавець укладають Іпотечний
договір, який посвідчується нотаріально. Нотаріус здійснює накладення
заборони на предмет іпотеки на підставі укладеного іпотечного договору —
внесення інформації до Єдиного реєстру обтяжень нерухомого майна та
внесення інформації про обтяження предмету іпотеки до Державного реєстру
іпотек на підставі письмового повідомлення Банку. Витяги з даних
реєстрів підшиваються до кредитної справи. Всі витрати сплачує
Позичальник / Іпотекодавець. Кредитний працівник контролює укладання
договору страхування життя, договору страхування предмету іпотеки та
сплату страхових платежів Позичальником (Покупцем). Після виконання
вказаних дій, Банк надає Позичальнику (Покупцю) кредитні кошти для
розрахунків з Продавцем в присутності Кредитного працівника.

У випадку, коли Позичальник (Покупець) користується послугами
Посередника, Позичальник (Покупець) передає Посереднику свій оригінал
договору купівлі-продажу та надає працівнику Посередника нотаріально
посвідчену довіреність. Цими документами Покупець доручає Посереднику
зареєструвати договір купівлі/продажу нерухомості в БТІ.

Після здійснення реєстрації Посередник передає:

Позичальнику (Покупцю) — правовстановлюючі документи на нерухомість;

Банку — копії правовстановлюючих документів, зареєстрованих в БТІ.

У випадку, коли Позичальник (Покупець) не користується послугами
Посередника, Позичальник (Покупець) самостійно здійснює реєстрацію
договору купівлі-продажу в органах БТІ та надає Банку копію такого
договору з відміткою БТІ.

Іпотечний договір, укладений між Іпотекодавцем та Банком, повинен
містити зобов’язання Іпотекодавця протягом визначеного періоду часу
зареєструвати договір купівлі-продажу нерухомості в органах БТІ та
надати Банку копію такого договору купівлі-продажу з відміткою БТІ.

Іпотечний договір має обов’язково містити пункт, згідно якого „предмет
іпотеки за укладеним іпотечним договором продовжує бути предметом
іпотеки після державної реєстрації договору купівлі-продажу предмету
іпотеки в органах БТІ відповідно до ст.16 Закону України „Про іпотеку”.

Показники витрат часу на прийняття рішення та надання кредиту:

Звернення позичальника до відділення Банку TTY TTC

Винесення та розгляд документів відповідними службами банку 5

Прийняття рішення кредитним комітетом з відповідним лімітом повноважень
1*

Процедура надання коштів позичальнику за кредитом 1

Надання кредитних коштів

7

* додаються дні, залежно від періодичності засідання відповідного
Кредитного комітету

Контроль за дотриманням Позичальником (Покупцем) своїх зобов’язань
та своєчасним оформленням потрібних документів покладається на
Кредитного працівника. Щорічно, кредитний працівник проводить перевірку
фінансового стану Позичальника (Покупця), періодично, але не рідше ніж
1 раз на рік — наявність та стан заставленої нерухомості. Перевірка
фінансового стану Позичальника (Покупця) проводиться на основі поданої
довідки про загальну суму доходу, який був одержаний за основним та
додатковим місцем роботи за останні 12 місяців. Довідка складається
станом на 01 січня року, наступного за звітним, та надається в Банк до
30 січня кожного року протягом дії кредиту за допомогою поштового
зв’язку, рекомендованим листом або особисто. Якщо по споживчому кредиту
фінансовим поручителем виступає юридична особа, Позичальник/Поручитель
повинен надавати в банк протягом першого кварталу наступного за звітним
роком: баланс підприємства поручителя, форму – 2, станом на 01 січня
кожного року протягом дії кредиту. Отримавши документи, кредитний
працівник разом з супровідною запискою надає їх для перевірки в відділ
кредитного аналізу банку.

Якщо фінансовий стан Поручителя незадовільний, Позичальник (Покупець)
повинен або забезпечити фінансову поруку іншим Поручителем, фінансовий
стан якого достатній для забезпечення зобов’язань за кредитом
Позичальника (Покупця), або здійснити дострокове повернення кредиту.

Перевірка наявності та стану заставного майна проводиться
шляхом огляду предмета іпотеки, а саме: при перевірці житлового будинку
або квартири кредитний працівник повинен особисто відвідати помешкання,
яке знаходиться в іпотеці Банку, впевнитись що його стан відповідає
санітарно-технічним нормам (функціонують системи водопостачання,
каналізації та електропроводки), немає ушкоджень та фізичного зносу
(слідів пожеж, тріщин фундаменту, протікання покрівлі тощо).

< ? a 4 ? ‚ hn hn hn hn hn hn hn hn gdn & gdn gdn & gdn & gdn gdn & gdn & gdn gdn gdn gdn gdn & F gdn & gdn 3 & gdn & gdn $ ¤? ¤?^„†a$gdn gdn & gdn 3 gdn gdn & gdn & gdn & gdn gdn gdn gdn & gdn ?F????$? ? ? ?F????$? ? ? ?F????$? ? ? ?F????$? ? ? ?F????$? ? ? ?кті (Звіті) важливо відобразити стан заставного майна, як задовільний (квартира, яка перевіряється, не має явних пошкоджень), незадовільний (квартира, яка перевіряється має пошкодження стін, даху, є явні пошкодження систем водопостачання). Якщо стан заставного майна незадовільний, кредитний працівник зобов’язаний повідомити про це начальника відділення. Останній, ініціює оцінку вартості заставного майна експертами Банку з оцінки майна, які складають Акт перевірки стану та наявності предмету іпотеки. Якщо вартість заставного майна, що вказана в Акті, менша за поточну заборгованість Позичальника (Покупця), Позичальник (Покупець) повинен або надати додаткове забезпечення, або достроково здійснити повернення кредиту на суму, що не менше ніж розходження між вартістю, вказаною в Акті, та поточною заборгованістю Позичальника. Контроль за дотриманням Продавцем (Покупцем), Посередником та Позичальником своїх зобов’язань та своєчасним оформленням потрібних документів покладається на Кредитного працівника. Кредитний працівник Банку контролює строки дії договорів страхування. Копії договорів страхування кредитний працівник підшиває в кредитну справу позичальника. У випадку закінчення строку дії договорів страхування або несплати чергових страхових платежів, кредитний працівник по телефону, а у разі його відсутності письмово, повідомляє Позичальника (Покупця) про необхідність здійснити оплату страхування в обмежений строк (5 днів). Копія листа підшивається до кредитної справи. Якщо відбувся телефонний контакт – інформація фіксується в “Контрольному листі реєстрації телефонних дзвінків позичальнику з приводу страхування”. У разі нездійснення Позичальником (Покупцем) своїх зобов’язань щодо страхування предмету іпотеки або життя в обумовлений строк, кредитний працівник зобов’язаний службовою запискою повідомити Службу безпеки Банку, начальника відділення та підготувати розгляд справи на чергове засідання Кредитного комітету. Кредитним комітетом приймається рішення щодо подальшої роботи з Позичальником (Покупцем). У разі наявності у Позичальника (Покупця) заборгованості по сплаті базових платежів за кредитом, Кредитний працівник діє згідно внутрішніх нормативних документів АППБ „Аваль”. Стягнення заборгованості за рахунок заставного майна (нерухомості) відбувається згідно чинного законодавства України та умов укладених кредитних договорів та іпотечних договорів. Нерухомість вивільняється з іпотеки при умові повного погашення заборгованості за кредитним договором (повернення суми кредиту, сплати відсотків, пені, інших штрафних санкцій). Кредитний працівник готує та подає нотаріусу, який посвідчував Іпотечний договір, протягом 10 днів з моменту повного виконання Позичальником (Покупцем) своїх зобов’язань за кредитним договором, Лист-повідомлення про виключення з Державного реєстру іпотек та Заяву про вилучення обтяження об’єкта нерухомості з Єдиного реєстру обтяжень нерухомого майна. В день отримання від відділення копії документів кредитної справи (згідно Глави 5), відповідальний працівник відділу забезпечення дирекції/філіалу передає документи кредитної справи разом із зареєстрованою службовою запискою наступним відділам дирекції/філіалу: Відділу безпеки споживчого кредитування для перевірки передаються копії пакету документів: - Позичальника (Покупця) (копію заяви-анкети, паспорта, ідентифікаційного номеру, довідки про доходи, або інші документи, які підтверджують джерела отримання доходів). - Продавця (документи згідно п.4.2.) у разі укладанні договору про співробітництво з будівельною організацією. Відповідальний працівник відділу безпеки за підсумками перевірки Позичальника (Покупця) та/або Продавця (зокрема, перевірки відомостей та даних, викладених в анкеті, та іншої інформації, що стосується компетенції служби безпеки) готує висновок. Висновок підписується начальником відділу безпеки ЦО, відповідальним за проведення перевірки або начальником відділу внутрішньобанківської безпеки ОД/ОФ та реєструється в журналі вихідної кореспонденції для подальшої передачі в управління/відділ забезпечення. Відділ безпеки розглядає пакет документів не більше 3 робочих днів з моменту отримання всіх необхідних матеріалів. Увага: Висновок відділу безпеки, щодо можливості кредитування фізичних осіб готується у випадках: Розмір кредиту більше 50 000 дол. США (або еквівалент в іншій валюті); Надані позичальником документи викликають сумнів щодо їх достовірності. (пункт 9.1.1.2. викладено в редакції розпорядження Заступника Голови Правління “Райффайзен Банк Аваль” від 16.11.2006р №763Р-а.) Висновок юридичного підрозділу надається у випадках: коли кредит надається за умови оформлення у забезпечення майна, гарантії або поруки юридичних осіб — з питань перевірки установчих документів, наявності повноважень керівників підприємств для укладання договорів забезпечення; нестандартних умов надання кредиту, що потребують додаткового юридичного аналізу (наявність судових спорів щодо майна, що пропонується в іпотеку, обтяження його орендою або іншими зобов’язаннями, тощо); при укладанні договору про співробітництво з будівельною організацією - з питань перевірки установчих документів, наявності повноважень керівників підприємств для укладання договорів про співпрацю, узгодження форми інвестиційного договору; Отримавши пакет документів, начальник юридичного підрозділу призначає відповідального працівника та передає йому на опрацювання матеріали. Відповідальний працівник юридичного підрозділу за підсумками перевірки готує висновок щодо відповідності документів, наданих Позичальником (Покупцем) / Поручителем для отримання кредиту, чинному законодавству України. Висновок підписується начальником юридичного управління Департаменту безпеки правового захисту ЦО або заступником директора/керуючого ОД/ОФ – начальником Служби безпеки правового захисту та реєструється в журналі вихідної кореспонденції для подальшої передачі в управління/відділ забезпечення. Юридичний підрозділ розглядає пакет документів не більше 3 робочих днів з моменту отримання ним повного пакету документів. Висновок підрозділу кредитного аналізу (підрозділ розглядає пакет документів не більше 2 робочих днів) готується у випадках, коли Поручителем/гарантом Позичальника є юридична особа. Висновок має містити інформацію щодо фінансового стану підприємства. Кредитний працівник (експерт Банку, незалежний експерт з оцінки майна) визначає ринкову та ліквідаційну вартість майна, що запропоноване в іпотеку Банку (крім нерухомості, що купується на перинному ринку), згідно нормативних документів, що регламентують процедуру оцінки. При цьому перевіряється наявність та відповідність стану майна наданим документам. За результатами перевірки робиться висновок щодо можливості прийняття зазначеного майна в якості забезпечення. Серед іншого, по нерухомості перевіряється відсутність перепланування нерухомості (термін оцінки майна встановлюється Рішенням правління дирекції/обласного філіалу, але не більше 4 робочих днів). Протягом 4-х робочих годин, з моменту отримання відповідних висновків, відповідальний працівник відділу забезпечення дирекції/філіалу, передає начальнику відділення копії висновків які підшивають в кредитну справу. Для відділень, які територіально розміщені не в одній будівлі, відповідальний працівник відділу забезпечення дирекції/філіалу надсилає на адресу начальника відділення відповідні висновки, якщо обмін інформацією здійснюється за допомогою електронної пошти, листи мають бути з повідомленням про отримання. Протягом 5 робочих днів, працівники відділень отримують через начальника відділення копії висновків та підшивають їх в кредитну справу. (пункт 9.2. викладено в редакції розпорядження Голови Правління “Райффайзен Банк Аваль” від 30.07.2007р №717Р) У випадку зміни зобов’язання Позичальника за діючим кредитним договором в частині збільшення розміру кредиту, процентної ставки, строку кредитування, або інших змін, внаслідок яких змінюється обсяг зобов‘язання, відповідальний кредитний працівник оцінює платоспроможність Позичальника (Поручителя) та виносить справу на розгляд Кредитного комітету. При наявності Поручителя за кредитним договором, Банк обов’язково повинен отримати попередню згоду Поручителя на зміну обсягів його зобов’язань та укласти додаткову угоди до договору поруки одночасно з укладанням додаткової угоди про внесення змін до кредитного договору. (пункт 9.3. викладено в редакції розпорядження Заступника Голови Правління “Райффайзен Банк Аваль” від 16.11.2006р №763Р-а.) Додаток 1 “ПОГОДЖЕНО” Начальник ___________________________ (повне найменування підрозділу) ___________________(П.І.Б.) “___”________________200__р. ВИСНОВОК №________ з оцінки застави “____”____________200___р. Даний Висновок з оцінки об’єкта застави є внутрішнім банківським документом та відповідно використовувати його в інших закладах заборонено! Найменування об’єкту оцінки Найменування Заставодавця/Іпотекодавця Дата оцінки Дата огляду об’єкту оцінки (якщо не проводився - відповідні пояснення та обґрунтування застережень і припущень щодо використання результатів оцінки) Посада, та П.І.Б. особи, що здійснила огляд Опис об’єкту оцінки: Дата походження/випуску(окремо по нерухомості та рухомому майну з розшифровкою основних засобів) Дата введення в дію Тип (марка, і т.п.) Дані про виробника (по рухомому майну) найменування країна походження Характеристики/параметри (для обладнання – вказати вид, номенклатуру та об’єми продукції, що виробляється, паспортну потужність також фактичну завантаженість, загальну площу об’єктів нерухомості та земельної ділянки): Місцезнаходження(повна адреса) Дані про кількість: одиниця виміру кількість, одиниць Стан (якщо потребує ремонту – вказати вид) Спосіб перевірки: (огляд чи документально) (суцільний чи вибірково) Перелік наданих для оцінки документів: Перелік відсутніх документів: Надані документи підтверджують право власності? (так/ні) Опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних та іншої інформації з посиланням на джерело їх отримання (копії документів що містять суттєві вихідні дані, у т.ч. інформацію щодо аналогів додаються до Висновку) Ринкова вартість розрахована порівняльним підходом, грн. (розрахунок наведений у Додатку №__ до цього Висновку) Коефіцієнт ліквідності Ліквідаційна вартість об’єкту оцінки (на яку необхідно орієнтуватися при укладенні договору застави/іпотечного договору), грн. Ліквідаційна вартість об’єкту оцінки без ПДВ та витрат на реалізацію (вірогідна сума виручки, яка буде отримана при реалізації майна за винятком ПДВ та витрат на реалізацію та на яку необхідно орієнтуватися при розрахунку відношення суми кредиту до вартості застави/іпотеки), грн. _____________________________________________ ____________________(П.І.Б.) (Повне найменування посади виконавця оцінки) Додаток 2   Угода про співробітництво в рамках програми “Житло в кредит на первинному ринку”   м._______________                                                       “__”____________ 200__р.   _____________________________________________________________, в особі _____________________________________, що діє на підставі ______________, надалі “Товариство”, з однієї сторони, та Акціонерний поштово-пенсійний банк “АВАЛЬ”, в особі ______________________________________________, який діє на підставі ____________________________________________, надалі “Банк”, з іншої сторони, далі разом “Сторони”, уклали цю угоду про наступне: 1.Предмет угоди Предметом цієї угоди є встановлення умов співробітництва Товариства та Банку з метою залучення коштів для будівництва житла за рахунок та на користь інвесторів – фізичних осіб (далі в цій угоді Інвестори). Дія цієї угоди розповсюджується на відносини Сторін стосовно Інвесторів, які отримують кредит в Банку для подальшого інвестування коштів в будівництво житла.   2.Обов’язки сторін 2.1. До укладення Інвестиційного договору Товариство направляє до Банку Інвестора для оцінки його можливості отримати банківський кредит. 2.2. В разі отримання згоди Банку на кредитування Інвестора, Товариство укладає з Інвестором інвестиційний договір і Інвестор вносить Товариству власний внесок у розмірі, передбаченому діючими умовами програми споживчого кредитування “Житло в кредит на первинному ринку” та рішенням відповідного кредитного комітету Банку. 2.3. Після подання Інвестором Банку копії Інвестиційного договору, документів про сплату власного внеску та інших документів за вимогою Банку, Банк надає Інвестору кредитні кошти і за його розпорядженням перераховує їх Товариству безготівковим платежем за реквізитами, зазначеними в Інвестиційному договорі. 2.4. Кредитні кошти надаються Банком Інвестору протягом 2 (двох) банківських днів після оформлення Інвестором Іпотечного договору на користь АППБ “Аваль” та надання Інвестором довіреності на отримання від Товариства правовстановлюючих документів на нерухомість, що буде збудована. Така довіреність надається на ім’я особи, визначеної Банком (надалі – Посередник). 2.5. Додатково, для передачі Посереднику правовстановлюючих документів на нерухомість з метою оформлення іпотеки такої нерухомості, між Банком, Товариством та Інвестором укладається додаткова угода до Інвестиційного договору. 2.6. Після введення нерухомості в експлуатацію, Товариство протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання Товариством правовстановлюючих документів на збудовану нерухомість Інвестора передає ці документи виключно Посереднику у відповідності з наданою Інвестором довіреністю та укладеною між Сторонами та Інвестором додатковою угодою до Інвестиційного договору. 2.7. Товариство не вносить будь-які зміни в Інвестиційний договір без попередньої письмової згоди Банку. 2.8. В разі дострокового розірвання Інвестиційного договору з будь-яких причин, Товариство протягом 2 (двох) банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 (двадцяти) банківських днів після розірвання Інвестиційного договору перераховує всі проінвестовані Інвестором кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору на вказаний Банком рахунок. Подальші розрахунки здійснюються між Банком та Інвестором.   3.Відповідальність Сторін 3.1.  За порушення Товариством умов п.2.6., п.2.7. Товариство сплачує Банку штраф у розмірі ____% від суми наданих Інвестору кредитних коштів. 3.2. За порушення Товариством строку перерахування коштів Банку (п.2.7. цієї Угоди) Товариство сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на час прострочення) від неперерахованої суми за кожний день прострочки.   4.Особливі умови 4.1. Ця угода вступає в силу з моменту підписання обома Сторонами і діє до часу, коли Сторони дійдуть згоди щодо її припинення. 4.2. Сторони домовляються, що вся інформація та повідомлення між ними будуть передаватися та вважатимуться отриманими, якщо вони були передані через канцелярію Сторін з відповідною відміткою про отримання, або надіслані рекомендованими листами чи телеграмами. 4.3. Ця угода складена у 2 (двох) примірниках, українською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони. Всі уточнення та зміни до цієї угоди будуть дійсні при узгодженні їх Сторонами в письмовій формі. 5. Адреси Сторін: ТОВАРИСТВО БАНК Додаток 3 ДОДАТКОВА УГОДА ДО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОГОВОРУ № ___________ від “__”________р.   м. ____________                                                                          “___”___________200__р.   Акціонерний поштово-пенсійний банк “АВАЛЬ”, далі за текстом “Банк”, в особі ___________________________, який(-а) діє на підставі _________________________, з однієї сторони, ___________________, далі – “Товариство”, в особі _________________, що діє на підставі ______________, з другої сторони та Громадянин(-ка) ____________________________, паспорт: серія ___ № ________, виданий ________________________________________ “__”_____ ____ р., що мешкає за адресою: ___________________________________, далі – “Інвестор”, з третьої сторони, які далі разом згадуються як “Сторони”, уклали цю Додаткову угоду про наступне: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. В зв’язку з отриманням Інвестором у Банку кредиту (Кредитний договір №______________ від “___”_________200__р.), майнові права за інвестиційним договором № ___ від “__” _________р. , що укладений між Товариством та Інвестором, оформлено в іпотеку за вказаним вище кредитним договором. 1.2. Для виконання умов інвестиційного договору № ___ від “__” _________р. Сторони домовились, що Товариство, протягом 5 днів після оформлення правовстановлюючих документів на збудовану нерухомість, передає їх _____________________________ згідно наданої Інвестором довіреності. 1.3. В разі дострокового розірвання Інвестиційного договору з будь-яких причин, Товариство протягом 2 (двох) банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 (двадцяти) банківських днів після розірвання Інвестиційного договору перераховує всі проінвестовані Інвестором кошти в погашення заборгованості Інвестора по Кредитному договору №_______ від “__”_________200__р. на вказаний Банком рахунок. Подальші розрахунки здійснюються між Банком та Інвестором. 1.4.   Зміни та доповнення до цієї угоди можуть бути внесені лише за письмовою згодою всіх Сторін. 1.5.   Додаткова угода діє з часу її підписання всіма Сторонами до часу її виконання. 1.6.   Угода складена в 3 (трьох) примірниках, по одному для кожної сторони.    2. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН Банк   Товариство   Інвестор Додаток 4   ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА  м. _____                                                                                               “____”  _________ 200__р.   Акціонерний поштово-пенсійний банк “Аваль” (далі - “Банк”) в особі ____________________________, який діє на підставі ____________, та ________________________________________________ (далі – “Агентство”) в особі _____________________, який діє на підставі __________, які  далі разом згадуються як “Сторони”, уклали цю Генеральну угоду про наступне:   1. Премет угоди 1. Предметом цієї Генеральної угоди є порядок взаємодії сторін з питань надання клієнтам Банку – фізичним особам цільових кредитів для придбання об’єктів нерухомості на первинному та вторинному ринках нерухомості за кредитною програмою Банку “Житло в кредит”. 2. Обов‘язки сторін 2.1. Агентство зобов’язується: 2.1.1 Здійснювати залучення фізичних осіб до користування послугами Банку з надання цільових кредитів для придбання об’єктів нерухомості за програмою “Житло в кредит”. 2.1.2 Надавати консультації та послуги клієнтам Банку з питань документального оформлення операцій з придбання житла за рахунок кредитних коштів, наданих Банком. 2.1.3. Здійснювати попередню експертизу правовстановлюючих та інших документів щодо об’єктів нерухомості та документів клієнтів Банку. 2.1.4.  При кредитуванні клієнтів Банку для придбання об’єктів нерухомості на первинному ринку: - здійснювати контроль за станом будівництва житла, що є об’єктом кредитування; - представляти інтереси клієнтів Банку у взаємовідносинах з будівельними організаціями, в тому числі отримувати від імені клієнтів Банку правовстановлюючі документи на житло, придбане за рахунок кредитних коштів Банку за інвестиційними контрактами з забудовниками та здійснювати від імені клієнтів Банку реєстрацію правовстановлюючих документів на житло, придбане за рахунок кредитних коштів Банку, в Бюро технічної реєстрації; забезпечити оплату послуг нотаріуса за реєстрацію даних про предмет іпотеки в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна після реєстрації отриманих правовстановлюючих документів в органах БТІ; забезпечити оформлення Додаткової угоди до Іпотечного договору про зміну опису предмету іпотеки та, при наявності, технічних характеристик предмету іпотеки або інших умов Іпотечного договору (за згодою Сторін). 2.1.5.  При кредитуванні клієнтів Банку для придбання об’єктів нерухомості на вторинному ринку: здійснювати від імені клієнтів Банку реєстрацію правовстановлюючих документів на житло, придбане за рахунок кредитних коштів Банку, в Бюро технічної реєстрації; 2.1.6. Не розголошувати інформацію про клієнтів, яка стала відомою під час виконання цієї Угоди, та яка містить в собі ознаки банківської таємниці. 2.2. Банк зобов’язується: 2.2.1. Своєчасно надавати Агентству рекламні, інформаційні та інші матеріали, необхідні для здійснення діяльності по залученню клієнтів до користування послугами Банку з надання цільових кредитів для придбання об’єктів нерухомості за програмою “Житло в кредит”. 2.2.2. У разі залучення Агентством потенційних клієнтів для отримання цільових кредитів для придбання об’єктів нерухомості за програмою “Житло в кредит” забезпечити розгляд наданих документів протягом 10 робочих днів та повідомити Агентство про прийняте рішення щодо надання або відмови в наданні кредиту. 2.2.3. Своєчасно повідомляти Агентство про всі зміни в кредитній політиці Банку, що стосуються надання цільових кредитів для придбання об’єктів нерухомості за програмою “Житло в кредит” в т.ч. щодо внесення змін до типових форм кредитних договорів та іпотечних договорів, зміни умов кредитування або порядку надання кредитів, зміни чинного законодавства, що регулює порядок надання кредитів та інші відомості, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх обов’язків за цією Угодою. 3. Строк дії  Генеральної угоди 3.1. Ця Генеральна Угода укладається на невизначений строк. Дія цієї Угоди припиняється за письмовим повідомленням іншої Сторони не менше ніж за 30 календарних днів до дати припинення дії Угоди.   4.   Порядок вирішення спорів 4.1. Сторони встановлюють, що всі спірні питання, що виникають у процесі реалізації цієї Генеральної Угоди, розглядаються за участю Сторін, які її підписали. Спірні питання розглядаються у судовому порядку, встановленому чинним законодавством України.   5.   Інші  умови 5.1.    Взаємовідносини, які не врегульовані цією Угодою, регламентуються чинним законодавством України. 5.2. Сторони встановлюють, що положення цієї Генеральної Угоди можуть корегуватися та поповнюватися за згодою Сторін. Усі зміни та доповнення до цієї Угоди повинні бути оформлені письмово та підписані уповноваженими представниками Сторін. 5.3. Ця Угода складена у 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін, на українській мові, які мають однакову юридичну силу.    Місцезнаходження та підписи сторін:   Банк                                                                            Агентство Додаток 5   ДОГОВIР ДОРУЧЕННЯ    м. Київ                                                                                             "___" __________ 200__ р. Громадянин _____________________________________________________, паспорт ____ № ____________, виданий _______________________________________________, що мешкає за адресою: __________________________________________________________, в подальшому іменується “Довіритель” та _______________________ “_________”, у подальшому іменується “Повірений”, в особі ____________________, що діє на підставі __________________, уклали цей договір про наступне:   1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі  “Банк” – Акціонерний поштово-пенсійний банк “Аваль”; “Квартира” – квартира, що стане власністю Довірителя на підставі інвестиційного договору №__________ від “_____” ______ 200__ р. (надалі – Інвестиційний договір), укладеного між Довірителем та _____________________; “Кредитний договір” – кредитний договір №________________________ від “___” ________ 200__ р., укладений між Банком та Довірителем, за яким Банком були надані кредитні кошти на виконання зобов’язань Довірителя по інвестиційному договору. 2. Предмет Договору та iншi загальнi положення 2.1. Згiдно з цим Договором Повiрений зобов`язується вiд iменi та за рахунок Довiрителя здiйснити наступні дії: - здійснити реєстрацію правовстановлюючих документів на Квартиру, яка була куплена за рахунок кредитних коштів, в Бюро технічної інвентаризації м. _________; отримати Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно та Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно (довідку-характеристику БТІ) на Квартиру в Бюро технічної інвентаризації м. _______; забезпечити оплату послуг нотаріуса за реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна; укласти з Банком від імені Довірителя нотаріально посвідчену додаткову угоду до іпотечного договору Квартири в забезпечення зобов’язань Довірителя по Кредитному договору. 2.2. За здiйснення дiй, зазначених у пунктi 2.1 цього договору, Довiритель зобов`язується виплатити Повiреному винагороду та відшкодувати витрати, пов’язані з виконанням цього Договору, в загальній сумі ______________  грн. 3. Обов`язки Повіреного 3.1. Повірений приймає на себе зобов`язання:    а) виконувати дане доручення відповідно до вимог Довірителя  на  умовах, найбільш вигідних для Довірителя;    б) повідомляти Довірителю на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення;    в) залучати при необхідності повноважних представників Довірителя  до виконання доручення;    г) передати без зволікання Довірителю всі отримані документи у зв`язку з виконанням доручення після здійснення дій, передбачених п.2.1 цього Договору доручення. 4. Обов`язки Довiрителя 4.1. Довіритель приймає на себе зобов'язання: а) видати нотаріально посвідчену Довіреність на уповноважену посадову особу Повіреного, передати Повiреному документи, необхідні для виконання доручення; б) виплатити Повiреному суму винагороди за здійснення доручення та вiдшкодувати необхідні для виконання доручення витрати у відповідності до п.2.2 цього Договору; в) забезпечити та попередньо погодити з Повіреним дату та час доступ до квартири співробітнику БТІ для виготовлення довідки-характеристики.    г)  прийняти  без  зволiкання  вiд  Повiреного  все виконане останнiм згiдно з цим Договором. 5. Вiдповiдальнiсть Сторiн 5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов`язань за цим договором Довiритель i Повiрений несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. 6. Інші умови ________________________________________________________________________ ____ ________________________________________________________________________ ____ ________________________________________________________________________ _____ 7.Заключнi положення 7.1. Цей договiр вступає в силу з моменту його пiдписання i дiї протягом виконання Повiреним своїх зобов`язань за цим Договором. 7.2. У випадку виникнення спорiв з питань, якi передбаченi цим Договором або пов'язаних з ним, Сторони вживуть всiх заходiв до їх розв'язання шляхом переговорiв. У випадках неможливостi розв`язання цих спорiв шляхом переговорiв вони будуть вирiшенi згiдно з чинним законодавством України в судовому порядку. 7.3. Цей Договiр складений в двох примiрниках по одному для кожної Сторони. 8. Юридичнi адреси і підписи Сторiн  Повiрений                                                                    Довiритель ________________________                            _____________________________ ________________________                                    _____________________________ ________________________                                    _____________________________ ________________________                                    ____________________________   Додаток 6 Акт Перевірки стану та наявності предмету іпотеки м. “____” ___________ 200_ р. Позичальник №, дата укладення кредитного договору Іпотекодавець №, дата укладення іпотечного договору ПІБ, посада працівника, що здійснив перевірку ПІБ іпотекодавця Згідно графіку перевірки заставного майна працівником ________________ АППБ “Аваль” була проведена перевірка наявності та стану предмету іпотеки. Результати перевірки:   Тип, найменування предмету іпотеки Місцезнаходження предмету іпотеки та його характеристики Умови зберігання предмету іпотеки Стан предмету іпотеки Цей акт складений в присутності ________________________________________________ (особа, яка надала предмет іпотеки до огляду). Працівник кредитної служби ПІБ та посада Позичальник Додаток 7 Звіт Перевірки стану та наявності предмету іпотеки м. “____” ___________ 200_ р. Позичальник №, дата укладення кредитного договору Іпотекодавець №, дата укладення іпотечного договору ПІБ, посада працівника, що здійснив перевірку ПІБ іпотекодавця Згідно графіку перевірки заставного майна працівником ________________ АППБ “Аваль” була проведена перевірка наявності та стану предмету іпотеки. Результати перевірки:   Тип, найменування предмету іпотеки Місцезнаходження предмету іпотеки та його характеристики Умови зберігання предмету іпотеки Стан предмету іпотеки Цей акт складений в присутності _________________________________________________ (особа, яка надала заставлене майно до огляду). Працівник кредитної служби ПІБ та посада Позичальник (Покупець) - інсайдер повинен відповідати критеріям, визначеним “Положенням про контроль операцій з інсайдерами по системі АППБ “Аваль”. Для позичальників – фізичних осіб, які купують житло для постійного місця проживання за програмою “Житло в кредит на вторинному ринку” , запис про реєстрацію у паспорті не обов’язковий. На рівні Центрального офісу рішення приймається Кредитним комітетом Центрального офісу Банку по споживчому кредитуванню (Великий кредитний комітет по споживчому кредитуванню). Документація на проведення будівництва надається Продавцем в Банк окремо по кожному об’єкту будівництва незалежно від наявності Договору про співробітництво. Інвестиційний договір повинен містити опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, а саме: адресу об’єкта інвестування (місто, вулиця, номер будинку, номер квартири), характеристику об’єкта інвестування (серія будинку, поверх, кількість кімнат, загальна площа), вартість одного метру квадратного загальної площі з урахуванням етажності, договірну ціну об’єкта інвестування, строк перерахування грошових коштів та реквізити Продавця, за яким буде здійснено дане перерахування. Враховуючи специфіку функцій Посередника, ним може бути юридична особа або фізична особа СПД з бездоганною діловою репутацією. Позичальник (Покупець) може сплачувати власний внесок безпосередньо Продавцю, або шляхом зарахування грошових коштів на власний рахунок 2620 “Поточні рахунки фізичних осіб” з подальшим перерахуванням на поточний рахунок Продавця разом із кредитними коштами. Ксерокопія кредитного договору долучається до справи клієнта, титульний лист якої позначається грифом “Банківська таємниця”, оригінал Кредитного договору зберігається окремо, відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів. у разі наявності перепланування нерухомості, здійсненого без дозволу відповідних державних органів, Кредитний працівник повинен відмовити Позичальнику у наданні кредиту до моменту оформлення дозволу на перепланування, через неможливість оформлення застави такої нерухомості.

Похожие записи