.

Принципи кредитування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
6 6333
Скачать документ

Реферат на тему:

Принципи кредитування

Важливе значення для ефективної організації кредитних відносин між
банками та клієнтами мають принципи банківського кредитування.
Банківське кредитування здійснюється за такими принципами:

• повернення;

• строковість;

• цільовий характер;

• забезпеченість;

• платність кредиту.

Принцип повернення визначається сутністю позики. Реалізація цього
принципу означає, що кошти, надані у вигляді позики, слугують лише
тимчасовим джерелом поповнення обігових коштів або коштів, призначених
на капітальні вкладення підприємства, і після закінчення визначеного
терміну мають бути повернені комерційному банку. У свою чергу, це
визначає такий принцип, як строковість. Позика має бути повернена в
заздалегідь обумовлений термін, згідно із зазначеними в угоді
зобов’язаннями позичальника. Цей термін визначається фактичними строками
обігу кредитних коштів на підприємствах, які отримали позику. Повернення
та строковість кредитування стимулюють раціональне використання коштів.
Необхідність погашення позики у визначений термін сприяє найбільш
ефективному використанню отриманого кредиту і дає змогу комерційному
банку виконати свої зобов’язання перед клієнтами, кошти яких він
використовує як запозичені ресурси.

Від дотримання принципів строковості та повернення кредиту залежить
можливість надання нових позик, оскільки одним із ресурсів кредитування
є повернення раніше виданих позик. Порушення цих принципів кредитування
призводить до перетворення строкової заборгованості за позиками на
прострочену. При порушенні термінів повернення і при наявності
прострочених позик нові кредити, як правило, не надаються.

Цільовий характер кредитування припускає вкладення позикових коштів у
конкретні господарські процеси, проекти, заходи. Кредит надається
позичальнику зазвичай на конкретну мету, а не тому, що в нього виникла
нагальна потреба в коштах. Від дотримання цього принципу багато в чому
залежить своєчасність повернення позики, тому що тільки реалізація мети,
на яку одержано кредит, може забезпечити необхідні кошти для погашення
боргу.

Принцип забезпеченості позик має захистити інтереси банку, не допустити
збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності
позичальника. Іншими словами, проти заборгованості за позиками, яка
відображається в пасиві балансу клієнта-боржника, має бути певне майно
(товари або цінні папери), що враховується в активі його балансу, або
зобов’язання третьої особи погасити борг банку (гарантії, поручництва
тощо). Забезпеченість наданих банком позик зменшує ризик отримання
збитків, оскільки дотримання цього принципу гарантує повернення
позичених коштів. Розмір та види забезпечення залежать від фінансового
стану позичальника, умов позики, відносин із позичальником.

Деякі кредити можуть надаватися і без забезпечення, якщо банк на це дає
свою згоду.

Такі кредити в банківській практиці кредитування називаються бланковими.
Відсутність забезпечення може бути спричинена як об’єктивними причинами,
коли економічна природа кредиту не передбачає вкладення коштів у
матеріальні цінності (наприклад, кредити на виплату заробітної плати, на
виставлення акредитивів тощо), так і суб’єктивними, коли банк іде на це
свідомо, страхуючи свій підвищений ризик високими позиковими відсотками.

У процесі кредитування клієнтів банк вимагає не тільки повернення
одержаної позики, а й сплати відсотка за користування нею. Реалізація
цієї вимоги означає здійснення принципу платності кредиту. В умовах
ринкових відносин відсоток є об’єктивним супутником кредиту, його
складовою, оскільки кредитна операція — це акт комерційного продажу
коштів на певний час. За рахунок відсотків банки покривають свої витрати
та одержують прибуток. Відсоток є також одним із засобів управління
сукупним грошовим оборотом, що застосовується центральним банком країни.
Відсоток — це ціна позики, що формується з урахуванням попиту та
пропозиції, яка склалася на грошовому ринку на позикові кошти.

Відсоткові ставки визначаються терміном використання позики, ризиком
неплатоспроможності позичальника, характером наданого забезпечення,
рівнем окупності проекту, що кредитується, рівнем відсоткових ставок
банків та іншими факторами і встановлюються диференційовано за кожною
кредитною угодою.

Відсоткові ставки позики можуть бути фіксованими та плаваючими, це також
визначається умовами кредитного договору. Фіксовані відсоткові ставки
залишаються незмінними на весь період дії угоди. Плаваючі ставки
коливаються залежно від умов грошового ринку і, як правило, залежать від
облікової ставки Центрального банку. Окрім того, на їх розмір впливають
відсотки за депозитами, попит і пропозиція на кредитні ресурси, а також
стан економіки та фінансів позичальника. Залежно від зміни цих складових
банк може переглядати умови кредитної угоди з обов’язковим повідомленням
позичальника.

У разі несвоєчасної виплати відсотків за використання кредиту, через
відсутність коштів на поточному рахунку позичальника банк має право
стягувати пеню за кожний день прострочення платежу в розмірі, який
визначається кредитною угодою.

Основні форми і функції кредиту

Основні особливості кредитної системи і функціональне місце комерційних
банків в її структурі визначають характер функцій, що їх виконують
банківські кредити на грошовому ринку.

Ці функції полягають у такому: перерозподілі на ринку вільних грошових
ресурсів; економії витрат обігу; концентрації капіталу в грошовій формі;
обслуговуванні товарообігу.

Перерозподільна функція. В умовах ринкової економіки ринок позикових
капіталів є своєрідним насосом, який акумулює фінансові ресурси в одних
секторах грошового ринку, де тимчасово вони вивільняються з обігу, і
спрямовує їх в інші, в яких прибутковість вища і є тимчасова потреба в
додаткових капіталах у грошовій формі. Перерозподільна функція кредиту
дає змогу використовувати капітал з максимальною ефективністю, водночас
вона призводить до структурних змін на макрорівні, які не завжди є
оптимальними. Це наочно видно на прикладі України, де переливання
капіталу зі сфери виробництва у сферу обігу набуло загрозливого і
руйнівного характеру.

Економія витрат обігу. Практична реалізація цієї функції безпосередньо
випливає з економічної сутності кредиту, джерелом якого є фінансові
ресурси, що тимчасово вивільняються у процесі обігу промислового та
торгового капіталу. Тимчасовий розрив між надходженням і використанням
коштів суб’єктів господарської діяльності може визначити не тільки їх
надлишок, а й їх нестачу. Саме тому широко застосовуються позики на
поповнення тимчасової нестачі власних обігових коштів, які
використовуються практично всіма позичальниками і значно прискорюють
процес обігу, а отже, сприяють економії загальних витрат обігу капіталу.

Концентрація капіталу. Процес концентрації капіталу є неодмінною умовою
стабільного розвитку економіки та пріоритетною метою будь-якого суб’єкта
господарювання. Важливу роль у розв’язанні цього завдання відіграють
кредитні кошти. Вони в короткий термін дають змогу розширити обсяги
виробництва і в такий спосіб отримати додатковий прибуток.

Обслуговування товарообігу. У процесі реалізації цієї функції кредитна
система активно впливає на прискорення не тільки товарного, а й
грошового обігу, зменшуючи в обігу кількість готівки.

Кредит надається у двох основних формах — грошовій і товарній.
Відповідно розрізняють банківський і комерційний кредити.

Банківський кредит надається у грошовій формі і оформлюється кредитною
угодою, яка укладається між комерційним банком і позичальником.

Комерційний кредит надається в товарній формі. Суб’єктами таких
кредитних відносин, як правило, є партнери по бізнесу, які пов’язані між
собою умовами угоди поставки. Продавець (постачальник) надає кредит
покупцеві у формі відстрочення платежу за товарну поставку. Такий кредит
оформлюється векселем — простим чи переказним.

Простий вексель — це безумовне зобов’язання покупця сплатити борг у
зазначений термін.

Переказний вексель — це розпорядження кредитора своєму боржникові
сплатити борг третій особі.

До закінчення терміну обігу вексель може використовуватись як засіб
платежу та обігу в розрахунках між суб’єктами господарювання. Він
передається від покупця до продавця на основі індосаменту

(передавального напису на зворотному боці векселя). Як і будь-який інший
цінний папір, вексель має номінальну та курсову вартість. Особливість
вартості векселя полягає в тому, що його курсова вартість завжди нижча
від номінальної. Тому вексель обертається за курсовою вартістю, а
погашається за номінальною. Дохід за векселем сплачується у формі
дисконту, який отримує кредитор від позичальника. Розмір дисконту
розраховується залежно від загальної дохідності векселя та терміну, який
залишився до його погашення.

Список використаної літератури:

Коцовсъка Р., Ричаківська В., Табачук Г., Вовнюк М. Операції комерційних
банків; Курс лекцій. — Львів; Центр Європи, 1997. — 276 с.

Остапишин Т. П. Основи банківської справи; Курс лекцій. — К: МАУП,
1999.— 112 с.

Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. — К.; Либра, 1994.— 330
с.

Платіжні системи; Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / В. А.
Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. Цокол та ін. — К.; Либідь, 1998. —416 с.

Попович В. М., Степаненко А. И. Управление кредитными рисками заемщика,
кредитора, страховщика.; Учеб.-практ. пособие. — К; Правові джерела,
1996. — 259 с.

Савлук М. I., Мороз А. М., Коряк А. А. Вступ до банківської справи. — К;
Лібра, 1998. — 344 с.

Усоскин В. М. Современный коммерческий банк; управление и операции. —
М.; “Все для вас”, 1993. — 320 с.

Шевченко Р. І. Банківські операції; Навч.-метод. посіб. для самост.
вивч. дисц. — К.; КНЕУ, 2000. — 160 с.

Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков; российский и зарубежный
опыт. — М.; Финансы и статистика, 1993. — 144 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020