.

Порядок підготовки та розроблення прогнозів касових оборотів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3072
Скачать документ

Реферат на тему:

Порядок підготовки та розроблення прогнозів касових оборотів

Прогноз готівкового обігу розробляють з метою встановлення обсягу й
джерел надходження готівки до кас банків та обсягу цільового спрямування
видачі готівки з кас банків. Окрім того, цей прогноз встановлює обсяг
випуску готівки або вилучення її з обігу в країні та по регіонах.

Для обґрунтування прогнозних розрахунків касових оборотів здійснюється
аналіз:

• змін у тенденціях соціально-економічного розвитку;

• тенденцій, що характерні для готівкового обігу;

• джерел надходжень готівки до кас банків і напрямів видачі її з кас
банків;

• швидкості повернення готівки до кас банків;

• рівня інкасації торговельної виручки;

• змін у напрямах використання грошових доходів населення та джерел їх
формування.

Порядок і форми складання розрахунків звітного балансу грошових доходів
і витрат населення визначаються Державним комітетом статистики України,
а прогнозного — Міністерством економіки України.

Для складання звітного балансу грошових доходів і витрат населення
територіальні управління Національного банку подають регіональним
державним статистичним органам звітну інформацію про касові обороти.

Прогноз касових оборотів по Україні в цілому складається Національним
банком у розрізі регіонів, а по регіонах — територіальними управліннями
Національного банку на квартал з розподілом за місяцями.

Прогноз касових оборотів складається за такими джерелами надходжень і
напрямами видачі готівки:

Територіальні управління Національного банку для складання прогнозів
касових оборотів отримують від республіканських, обласних органів
виконавчої влади та від органів статистики такі звітні й прогнозні
матеріали:

• розрахунки роздрібного товарообороту і дані про обсяги продажу товарів
за безготівковим розрахунком;

• розрахунки доходів за видами платних послуг, що надаються населенню;

• розрахунки про надходження страхових платежів і виплати страхових
відшкодувань;

• інформацію про фонд оплати праці;

• дані про обсяги реалізації послуг зв’язку населенню, прогнозні
розрахунки реалізації друкованих видань за раніше оплаченою передплатою,
а також дані про очікувані в цьому кварталі готівкові надходження за
передплатою;

• дані про витрати на виплату пенсій і допомоги. Територіальні
управління Національного банку складають прогнози касових оборотів.

Комерційні банки для визначення потреби в готівці можуть використовувати
методику прогнозних розрахунків касових оборотів за окремими статтями,
яка пропонується для територіальних управлінь Національного банку.

Розподіл квартальних прогнозів касових оборотів за місяцями Національний
банк здійснює з урахуванням таких особливостей:

• кількості днів кожного місяця;

• можливих змін (за місяцями) обсягу роздрібного товарообороту, фонду
оплати праці, обсягу закупівлі сільськогосподарської продукції та
продуктів її перероблення (залежно від сезонності роботи в окремих
галузях промисловості, сільського господарства, будівництва, впливу
святкових та вихідних днів тощо);

• термінів сплати фізичними особами податків, зборів та інших платежів,
часу масових відпусток.

Територіальні управління Національного банку надсилають прогнози касових
оборотів Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку
електронною поштою не пізніше, ніж за десять робочих днів до початку
кварталу.

Департамент готівково-грошового обігу складає квартальні прогнози
касових оборотів із щомісячним розподілом за два робочих дні до початку
наступного кварталу.

Департамент готівково-грошового обігу використовує прогнозні розрахунки
касових оборотів для визначення потрібного обсягу готівки та надання
замовлення Банкнотно-монетному двору Національного банку на виробництво
банкнот і монет.

Організація роботи комерційних банків з готівкового обігу

А) Основні вимоги та правила здавання готівкової виручки до кас банку

Готівкову виручку, що надійшла до кас підприємств, вони мають здавати до
установ банків для зарахування на їхні поточні рахунки.

Готівкову виручку підприємства (підприємці) здають у денні та вечірні
каси комерційних банків самостійно або через:

• інкасаторів Національного банку або установ комерційних банків (далі —
інкасація);

• Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ України;

• підприємства поштового зв’язку для переказування на поточні рахунки в
установах банків.

Здавання готівкової виручки може здійснюватися на будь-який поточний
рахунок підприємства (підприємця) за його вибором.

Відокремлені підрозділи, що входять до складу підприємств -юридичних
осіб, можуть здавати готівкову виручку до будь-якої установи банку на
користь юридичних осіб для зарахування на їхні поточні рахунки.

Установи банків, виходячи з потреби у прискоренні обігу готівкових
коштів і своєчасного їх надходження до кас банків, встановлюють
підприємствам такі терміни здавання готівкової виручки, що
відображаються в заявці-розрахунку для встановлення лімітів залишку
готівки в касі, порядку і термінів здавання готівкової виручки (далі —
заявка-розрахунок):

• для підприємств, розташованих у населених пунктах, де є установи банку
і готівкова виручка здається до установ банків (а в разі відсутності
установ банків — на підприємства поштового зв’язку), — щодня в день
надходження виручки до їхніх кас;

• для підприємств, які через специфіку діяльності чи режим роботи, а
також за відсутності відповідної домовленості з установою банку на
інкасацію чи здавання виручки до вечірньої каси банку не можуть щодня
здавати готівкову виручку, — наступного дня;

• для підприємств, розташованих у населених пунктах, де немає установ
банку чи підприємств поштового зв’язку, — не менше, ніж один раз на
п’ять робочих днів.

Страхові організації самостійно визначають терміни здавання готівки
страховими агентами (фізичними особами) до кас страховиків або
переказами на рахунок страхової організації в установі банку.

Підприємства, що самостійно встановлюють ліміти каси, мають здавати
готівку до установ банків у зазначеному вище порядку та визначені
терміни.

З метою забезпечення максимального та своєчасного здавання виручки
підприємствами до установ банків і дотримання ними лімітів залишку
готівки в касі установи банків можуть створювати вечірні каси для
приймання готівкової виручки в робочі, вихідні та святкові дні.

Якщо підприємства працюють у вихідні та святкові дні й не мають змоги
через відсутність відповідної домовленості з установою банку на
інкасацію чи здавання виручки до вечірньої каси банку здати одержану
ними за ці дні готівкову виручку, то цю виручку підприємства мають
здавати до каси установи банку протягом операційного часу наступного
робочого дня.

Якщо підприємство в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то в ці
дні воно може не здавати в установлені терміни готівкову виручку до кас
банків.

Усі юридичні особи, які здійснюють операції з готівкою в національній
валюті та мають поточні рахунки в банках, можуть тримати у своїй касі на
кінець дня готівку в межах установлених їм обслуговуючими банками
лімітів каси.

При укладанні договору на розрахунково-касове обслуговування юридична
особа має подати до банку заявку-розрахунок у двох примірниках для
встановлення загального ліміту каси (з урахуванням потреби його
відокремлених підрозділів), термінів та порядку здавання готівкової
виручки, яка є невід’ємною частиною цього договору й оформлюється як
додаток до цього договору, або копію заявки-розрахунка, засвідчену
підписом уповноваженого працівника та відбитком печатки установи банку,
що встановила ліміт каси, або копію документа про самостійно
встановлений підприємством ліміт каси для внесення розміру цього ліміту
в договір на розрахунково-касове обслуговування, що є невід’ємною умовою
цього договору. Відповідальність за достовірність даних у
заявці-розрахунку даним касової книги та бухгалтерського обліку несе
підприємство — юридична особа.

Ліміт каси може переглядатися у разі звернення юридичної особи (за
наявності обґрунтованих причин, наприклад зміна розмірів касових
оборотів, режиму функціонування, умов здавання виручки тощо) або з
ініціативи банку, який його встановив. Для цього підприємство подає до
банку заявку-розрахунок, в якій обґрунтовує основні причини необхідності
зміни ліміту каси. Рішення банку про зміни оформлюється додатковою
угодою до договору на розрахунково-касове обслуговування.

Керівники підприємств відповідним наказом повідомляють про зміни розміру
встановленого ліміту каси, порядку й термінів здавання готівкової
виручки своїм відокремленим підрозділам.

Відповідальність за невстановлення лімітів каси підприємствам згідно з
чинним законодавством України покладається на банки лише в тому разі,
якщо за наявності поданої підприємством заявки-розрахунку ліміт каси не
був установлений.

Ліміт каси для кожного підприємства визначається банками з урахуванням
режиму та специфіки роботи підприємства, його віддаленості від банку,
обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками,
установлених термінів і порядку здавання готівкової виручки, тривалості
операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на
інкасацію та здавання готівкової виручки до вечірньої каси банку тощо:

• для підприємств, які мають готівкову виручку з терміном здавання її до
банку щодня в день надходження до каси підприємства, — у розмірах,
необхідних для забезпечення їхньої роботи вранці наступного дня;

• для підприємств, які мають готівкову виручку з терміном здавання її
наступного дня, — у межах середньоденної готівкової виручки;

• для підприємств, що мають готівкову виручку з іншим терміном здавання
її до банку, — у розмірах, що залежать від установлених термінів
здавання виручки та її суми;

• для підприємств, ліміти каси яким установлюються згідно з фактичними
витратами готівки (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, стипендій,
пенсій, дивідендів), — у межах середньоденної видачі готівки.

Ліміт каси підприємствам (окрім підприємств торгівлі, громадського
харчування та послуг) установлюється установами банків за погодженням із
керівниками підприємств на підставі розрахунку середньоденного
надходження готівкової виручки або середньоденної видачі готівки.

У деяких випадках, ураховуючи особливості діяльності підприємств та на
підставі їх відповідних обґрунтувань, за письмовим рішенням керівників
установ банків цим підприємствам може встановлюватися ліміт каси в
розмірах, що перевищують середньоденну готівкову виручку чи
середньоденну видачу готівки.

Під час затвердження ліміту каси банк має право вимагати від
підприємства подання документів, що обґрунтовують розміри касових
оборотів, наведених у заявці-розрахунку підприємства.

Контроль за дотриманням підприємствами встановлених їм лімітів каси
здійснюють органи Державної податкової служби України.

Б) Особливості встановлення ліміту каси іншим підприємствам

Державному казначейству, його територіальним органам та підприємствам,
установам і організаціям, що ними обслуговуються, а також іншим
бюджетним установам, які відповідно до Бюджетного кодексу України
фінансуються з державного або місцевих бюджетів, ліміт каси банки не
встановлюють. Державне казначейство самостійно визначає потребу та
порядок встановлення такого ліміту в його касі та в касах підприємств,
установ і організацій, що ним обслуговуються.

Селянські (фермерські) господарства, які діють відповідно до статті 25
Закону України “Про селянське (фермерське) господарство”, самостійно
визначають розмір готівки, що постійно перебуває в їх касах,
повідомляючи про нього обслуговуючим банкам. Готівку понад визначені
розміри вони мають здавати до банків.

Банки з урахуванням специфіки виробництва та переробки
сільськогосподарської продукції можуть за пропозицією
сільськогосподарських товаровиробників різних організаційно-правових
форм (акціонерні товариства, агрофірми та інші виробники
сільськогосподарської продукції) і переробних підприємств установлювати
(переглядати) їм ліміт каси на період заготівлі та перероблення
сільськогосподарської продукції відповідно до фактичних показників їхніх
касових оборотів (надходжень або видачі готівки) за будь-які три місяці
сезону виробництва (перероблення) сільськогосподарської продукції
попереднього року.

Ліміт каси для підприємств грального бізнесу, включаючи гральні будинки,
казино, ігрові автомати з грошовим виграшем тощо, установлюється з
урахуванням особливостей діяльності та режиму роботи цих закладів
відповідно до переліку та правил ведення азартних ігор і затвердженого
підприємством положення про призовий фонд у межах середньоденної видачі
готівки, але не більше максимально можливого виграшу відвідувача.

Фінансовим установам (кредитним спілкам, ломбардам, лізинговим
компаніям, довірчим товариствам, страховим компаніям, установам
накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційним фондам і
компаніям та іншим юридичним особам, винятковим видом діяльності яких є
надання фінансових послуг) ліміт каси комерційні банки не встановлюють.
Зазначені установи роблять це самостійно.

Підприємствам поштового зв’язку ліміт каси установою банку не
встановлюється. Зазначені підприємства самостійно встановлюють такий
ліміт у своїх касах і касах структурних підрозділів, які входять до їх
складу.

Для новостворених підприємств, що розпочинають свою діяльність, на перші
три місяці їхньої роботи ліміт каси мають встановлювати обслуговуючі
установи банків, виходячи з наданих цими підприємствами прогнозних
розрахунків. Установлений ліміт каси з урахуванням представлених
розрахунків переглядається та затверджується за фактичними показниками
діяльності підприємства за три календарних місяці в установленому
порядку.

Релігійним організаціям (релігійні громади, управління і центри,
монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні
навчальні заклади), які не здійснюють виробничої або інших видів
підприємницької діяльності, ліміт каси не встановлюється.

В) Порядок використання готівки, одержаної в банку Підприємства
(підприємці), які одержують готівку зі своїх поточних рахунків, мають
зазначати її цільове призначення у грошовому чеку, чітко формулюючи суть
операцій, що будуть здійснюватися. Комерційні банки зобов’язані
ідентифікувати клієнтів, які здійснюють значні або сумнівні операції, і,
відповідно до вимог законодавства України, повідомляти про ідентифікацію
цих осіб відповідним органам згідно із законодавством, що регулює
питання боротьби з організованою злочинністю.

Надання установами банків кредитів суб’єктам господарської діяльності, а
також погашення цих кредитів і сплата за ними відсотків мають
здійснюватися в безготівковій формі. У готівковій формі кредит може
надаватися суб’єктам господарської діяльності лише для розрахунків із
здавальниками сільськогосподарської продукції та фізичним особам, а
також малим і середнім підприємствам (для їх розвитку) за кредитною
лінією Європейського банку реконструкції та розвитку для розвитку малих
і середніх підприємств у національній валюті в сумах, які на дату
зарахування готівки не перевищують еквівалент 10000 доларів США за
офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним
банком.

Комерційні банки одержують від підприємств (у тому числі установ та
організацій, що обслуговуються органами Державного казначейства України)
календар видачі заробітної плати, до якого підприємство включає основну
та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати.

Якщо на підприємстві виплати заробітної плати передбачені не за один, а
за кілька днів, то його керівник за погодженням з установою банку
встановлює, у які конкретно дні та в яких сумах підприємство
одержуватиме готівку на заробітну плату.

Видача готівки на виплату заробітної плати в терміни, що припадають на
вихідні (святкові) дні, здійснюється установами банків напередодні (за
два робочих дні). У четвер може також здійснюватися видача готівки, якщо
термін виплати заробітної плати припадає на п’ятницю.

Підприємствам, вихідні дні яких не збігаються з суботою й неділею,
видача готівки на виплату заробітної плати в терміни, що припадають на
вихідні дні цих підприємств, здійснюється напередодні (за два робочих
дні).

Видача готівки підприємствам для розрахунків з працівниками, які
звільняються або йдуть у відпустку, а також із позаштатними працівниками
здійснюється банком незалежно від установлених термінів виплати
заробітної плати.

Терміни видачі стипендій установлюються керівниками відповідних
навчальних закладів.

Установи банків задовольняють вимоги своїх клієнтів щодо видачі готівки
на заробітну плату.

Для регулювання касових ресурсів банки складають зведений календар
видачі заробітної плати щодо всіх підприємств, що вони обслуговують.

У календарі зазначаються терміни видачі готівки на підприємствах і
конкретні суми видачі за кожним місяцем.

У календарі видачі заробітної плати зазначаються платежі за всіма
числами місяця, включаючи й неробочі дні.

У календар включають всі суми заробітної плати, премій, постійних
надбавок, інших видів оплати праці, що виплачуються готівкою з кас
банків.

Не включається в календар заробітна плата, що переказується
підприємствами через підприємства поштового зв’язку і для зарахування на
поточні (вкладні) рахунки фізичних осіб в установах банків.

За підприємствами, що обслуговуються установою банку, яка не здійснює
операцій з готівкою, календарі видачі на заробітну плату складаються й
надсилаються установі банку, що здійснює касове обслуговування цих
підприємств.

Територіальні управління Національного банку перевіряють роботу установ
комерційних банків з організації готівкового обігу з метою виконання
ними вимог цієї Інструкції в порядку, передбаченому законодавством
України.

За результатами перевірок територіальні управління Національного банку
до 12-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають
Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку відповідну
зведену інформацію про перевірені установи комерційних банків, з
пояснювальною запискою, в якій наводяться виявлені факти порушень і
вжиті заходи.

Територіальні управління Національного банку аналізують статистичну
звітність про касові обороти в розрізі установ банків, у разі потреби
здійснюють відповідні перевірки й щокварталу інформують Департамент
готівково-грошового обігу про стан готівкового обігу та дотримання
банками чинного законодавства України щодо контролю за значними або
сумнівними операціями з готівкою їх клієнтів.

Видача готівки під звіт працівникам установ банків для проведення
операцій з клієнтами банку за межами кас банків забороняється.

Видача готівки під звіт працівникам установ банків для здійснення
розрахунків, пов’язаних із виробничими (господарськими) потребами, у
тому числі на відрядження, здійснюється безпосередньо з їх кас або через
банкомати із застосуванням корпоративних карток.

Список використаної літератури

Закон України “Про підприємництво” від 26.02.91 № 785/ХП-ВР // Відомості
Верховної Ради України. — 1991. — № 14.

Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 № 887/ ХП-ВР //
Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24.

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 №
959/ХП-ВР // Відомості Верховної Ради України. -1991.—№29.

Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.91 №
1202/ХП-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38.

Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91 № 1576/ХП-ВР //
Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №49.

Закон України “Про заставу” від 02.10.92 № 2654-ХП // Відомості
Верховної Ради України. — 1992. — № 47.

Закон України “Про страхування” від 07.03.96 № 85/96-ВР // Відомості
Верховної Ради України. — 1996. — № 18.

Закон України “Про лізинг” від 16.12.97 № 723/97-ВР // Відомості
Верховної Ради України. — 1998. —№ 16.

Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.99 № 679-XIV //
Голос України. — 1999. — № 112 зі змінами, внесеними Законами № 1458-Ш
від 17.02.2000 // ВВР. — 2000. — № 14-15-16. — ст. 121 № 1658-Ш від
20.04.2000 // ВВР. — 2000. — № 29. — ст. 230 № 1919-Ш від 13.07.2000.

Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 № 2121-
Ш //Урядовий кур’єр. — 2001. — № 8.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020