.

Планування банківської діяльності

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 8698
Скачать документ

47

План

Вступ

Розділ 1. Планування банківської діяльності

Розділ 2. Організація механізму планування банківської діяльності

Розділ 3. Планування діяльності банківської установи на прикладі
акціонерно-комерційного банку соціального розвитку ”укрсоцбанк”

3.1 Виявлення наявних фінансових можливостей ”Укрсоцбанку”

3.2 Оцінка ефективності діяльності ”Укрсоцбанку” за 2004-2006 р.р.

3.3 Обґрунтування вартості банківських послуг з урахуванням структури
витрат

Розділ 4. Шляхи покращення конкурентоздатності вітчизняних банків

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Посилення конкуренції, концентрація та централізація банківського
капіталу, активізація процесів глобалізації та дерегулювання, стрімкий
розвиток інформаційних технологій, динамізм зовнішнього середовища
призводять до ускладнення банківської діяльності. Це вимагає
застосування новітніх підходів до управління банком, серед яких одне з
провідних місць належить плануванню діяльності. У зв’язку з чим виникає
потреба у таких інструментах і методиках планування, які б допомогли
керівництву банків систематизувати та спростити існуючі складні
структури управління банківською діяльністю, з нових позицій усвідомити
процеси планування, що відбуваються у банку. З огляду на це вважається,
що розвиток процесів планування діяльності банку є одним з найбільш
важливих у сучасній українській банківській науці та практиці.

Планування, будучи однією з найважливіших функцій банківського
менеджменту, створює основу для розвитку управлінського процесу,
визначає його мету, перспективи, встановлює певну послідовність дій,
вибір методів і засобів діяльності, їх необхідні пропорції. Успіху в
реалізації функції планування не досягти без відповідної мотивації,
рівно як і без моніторингу виконання плану. Планування, у процесі якого
виробляється банківська політика, охоплює всі сторони діяльності банку,
забезпечує високий рівень управління витратами та доходами, результатами
чого є його платоспроможність і надійність, а також можливість
вдосконалення банківських технологій та соціального розвитку. За цих
умов особливої актуальності набуває рішення проблем планування
фінансової діяльності банків.

Мета курсової роботи полягає у висвітленні питання організації механізму
планування банківської діяльності.

Головним завданням курсової роботи є:

сфери банківського планування та його ролі в діяльності банку;

????и види планування діяльності комерційного банку;

дослідити етапи процесу планування;

висвітлення питання організації механізму планування банківської
установи;

проведення планування діяльності банківської установи на прикладі
акціонерно-комерційного банку соціального розвитку ”Укрсоцбанк”.

Об’єктом дослідження є акціонерно-комерційний банк соціального розвитку
”Укрсоцбанк”.

Суб’єктом дослідження є організація механізму планування банківської
діяльності.

Методологічно-інформаційною основою написання курсової роботи послужили
законодавчі і нормативні акти, підручники та навчальні посібники, дані
періодичних видань, звітні дані Асоціації українських банків та АКБ СР
”Укрсоцбанк”, статті в наукових періодичних виданнях з досліджуваної
проблеми.

Курсова робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку
використаних джерел. Робота викладена на 44 сторінках, ілюстрована 3
рисунками, містить 8 таблиць, включає 3 додатки.

Список використаних джерел налічує 23 найменування.

Розділ 1. Планування банківської діяльності

Сфера банківського планування та його роль в діяльності банку.

Планування банківської діяльності – це процес визначення цілей на
майбутнє та розробка шляхів їх досягнення. Планування слугує основою для
розвитку внутрішньої системи банку з урахуванням впливу зовнішніх
чинників і є однією з функцій банківського менеджменту. Планування
потребує всеохоплюючого та інтегрованого оцінювання банківської
діяльності – сильних і слабких сторін, організаційної та фінансової
структури, фінансових результатів, кадрової політики, контрольних
функцій банку.

У міжнародну банківську практику планування прийшло в 1960-ті роки.
Основною причиною, що змусила банки звернутися до планування, було
загострення конкуренції. Розробка планів, особливо стратегічних,
розглядалась як один з дієвих інструментів у боротьбі з конкурентами за
вихід на нові ринки, залучення клієнтури, пошук партнерів.

Загострення конкуренції зумовлювалося принциповими змінами, що сталися в
цей період у фінансовому світі:

вихід банків на міжнародну арену, що підняло конкуренцію на міжнародний
рівень;

виникнення нових фінансових ринків, які змінили характер фінансування
банків та компаній;

проникнення в банки комп’ютерної техніки, що допомогло розширити
можливості діяльності та вдосконалити процес планування;

перехід до методів диверсифікації продуктів та послуг, а отже, значне
зростання пропозиції в банківському секторі;

поява та активізація діяльності небанківських фінансових організацій –
пенсійних, страхових, інвестиційних фондів, довірчих товариств, які
почали здійснювати операції, раніше властиві лише банкам.

У процесі розробки плану діяльності банку вирішуються такі основні
завдання:

визначення перспективи та майбутнього профілю банку;

визначення цільових рівнів прибутковості банку;

визначення та характеристика сегментів ринку, що їх має намір
обслуговувати банк;

визначення обсягів ресурсів, необхідних для досягнення цілей, таких як
матеріальні, фінансові та трудові ресурси;

розробка видів послуг, фінансових продуктів та технологій, завдяки
впровадженню яких банк зможе стримати бажані результати;

створення ефективних систем контролю за виконанням планів.

Розробка обґрунтованого плану діяльності банку базується на результатах
докладного аналізу фактичного становища банку та прогнозування майбутніх
форм діяльності. Аналіз з позицій сьогодення та майбутнього стосується
таких основних сфер управління банківською діяльністю:

управління джерелами фінансування – методи та форми залучення депозитів,
нарощування капіталу, розвиток нових видів банківських послуг і
продуктів, пошук надійних джерел запозичення коштів;

управління прибутковістю банку – ефективність операційної діяльності,
рівень інформаційних технологій, фінансові результати діяльності банку в
цілому та окремих його підрозділів і працівників;

управління ризиком активних операцій банку – кредитних, інвестиційних,
позабалансових;

управління комісійними операціями;

рівень операційного обслуговування, консалтинг, технічні послуги,
довірчі операції клієнтів;

розвиток контрольних функцій – системи внутрішнього аудиту; системи
управління інформацією, організація систем контролю за ризиком
кредитного й інвестиційного портфелів;

управління персоналом банку – підготовка кадрів, розробка систем набору,
утримання та заохочування працівників, удосконалення організаційної
структури банку.

Планування – це багатоступенева й розгалужена діяльність, яка охоплює
всі аспекти організаційного та фінансового управління банком у контексті
впливу зовнішнього середовища. Тому у процесі розробки ефективного плану
слід враховувати не лише внутрішні особливості банківської установи, а й
зовнішні чинники.

Зовнішнє середовище, в якому змушений працювати банк, неоднорідне, і
тому його оцінюють з погляду можливостей впливу з боку банку.

1. Зовнішнє середовище, на яке банк не може активно впливати і має
пристосовуватись:

політико-правова сфера – регулюючі процедури, податкова система, система
пільг тощо;

вимоги центрального банку, сформовані у вигляді обов’язкових економічних
нормативів;

коливання ділової активності в країні та кон’юнктура ринків;

соціально-культурні особливості, притаманні кожній нації, регіону, які
необхідно враховувати для успішної діяльності.

2. Зовнішнє середовище, на яке банк може вплинути, пристосуватися,
змінити або обійти:

сфера економічних відносин – вибір партнерів, клієнтів, сегментів ринку,
методів ведення конкурентної боротьби, розвиток банківських послуг та
інструментів, які влаштовують банк, вихід на нові ринки;

комунікаційно-інформаційне середовище – вибір систем і засобів зв’язку,
передавання інформації, комп’ютерних систем, форм і рівнів одержання
інформації.

В загальному випадку план діяльності банку має охоплювати такі аспекти:

1) докладне відображення завдань, що постають перед банком;

2) характеристика банківської установи – її цілі, задачі, стан
зовнішнього середовища та можливість впливу на зовнішні чинники;

3) точний і чіткий опис шляхів вирішення поставлених завдань та
відповідальності за отримання результатів;

4) визначення конкретних значень фінансових показників діяльності банку
й опис якісних характеристик, що не мають кількісних параметрів;

5) визначення проблемних зон, як реальних, так і потенційних, а також
сфер підвищеного ризику;

6) чіткий опис ролі та місця банку в майбутньому; розроблення заходів,
необхідних для підтримання його платоспроможності, надійності та
конкурентоздатності.

Розробка планів здійснюється як на рівні банку, так і на рівні окремих
його підрозділів, філій і відділень. Такі плани різняться між собою за
змістом, формою подання, постановкою завдань, рівнем деталізації та
методами реалізації.

Якість плану оцінюється з огляду на відповідність вимогам до науково
обрунтованого та документально зафіксованого плану:

відповідність обраній стратегії банку;

об’єктивна оцінка ситуації, що склалася;

узгодження з можливостями та наявними ресурсами;

відповідність стилю керівництва банком;

внутрішня сумісність усіх планів;

реальність;

розгорнутий опис заходів і строків їх виконання;

опис очікуваних результатів;

наявність великого обсягу фактичного матеріалу, розрахунків, прогнозів.

У процесі реалізації процесу планування можливе розроблення коригуючих
заходів, які дозволяють змістити акценти з діяльності банку як такої на
результати цієї діяльності.

Види планування діяльності комерційного банку.

Планування охоплює всі аспекти діяльності банку і в процесі реалізації
цієї функції менеджменту використовуються різні види планів. Залежно від
мети та рівня розроблення плану виокремлюють такі види планування:

стратегічне;

тактичне;

оперативне.

Стратегічне планування має на меті визначення основних цілей та
стратегії діяльності банку в умовах конкретного ринку. Це процес
розроблення загальної концепції, яка є основою для прийняття ключових
управлінських рішень щодо бажаного рівня прибутковості, допустимого
ризику, методів ведення конкурентної боротьби, перспектив розширення
діяльності. У процесі стратегічного планування менеджмент банку має
сформулювати відповіді на такі запитання: “Де перебуває банк? Де він має
перебувати в майбутньому? Як досягти бажаної мети? “.

Стратегічне планування є складовою системи стратегічного управління
банком (рис.1.1). Стратегічне управління комерційним банком – це
комплекс взаємозв’язаних у часі і просторі управлінських процесів і
функцій, які забезпечують реалізацію місії та стратегічних цілей
діяльності банку.

picscalex107010009000003812300000a008600000000001400000026060f001e00ffff
ffff040014000000576f72640e004d6963726f736f667420576f7264050000000b020000
0000050000000c02740d410a1c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a000000040000000000ffffffff010000000000300004000000
2d010000050000000201010000001c000000fb02adff0000000000009001000000cc0440
001254696d6573204e657720526f6d616e000d55f5771655f57701000000000030000400
00002d01010005000000090200000000050000000201010000001000000026060f001600
ffffffff0000ffffffffffffffff440a0000760d0000030000001e00050000002e010000
0000050000000a020000000005000000090200000000050000000102ffffff0007000000
fc020100000000000000040000002d01020008000000fa02050001000000000000000400
00002d0103000400000003010800070000001204740d750d410a440a050000000b020000
0000050000000c02010001000400000003010800050000000c0201000100040000000301
0800050000000c0201000100050000000c02bc0622050500000006010100000007000000
fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000
05000000060102000000050000000b020000000010000000240306002603850226038302
e3018302e301860226038602260385020500000006010200000005000000060101000000
4e00000024032500370385021b037c021b037c021b037d021c037d021c037e021c037e02
1d037f021d037f021d0380021d0381021d0381021e0382021e0382021e0383021e038302
1e0384021e0384021e0385021e0385021e0386021e0386021e0387021e0388021e038802
1d0389021d0389021d038a021d038a021d038b021c038b021c038c021c038c021b038d02
1b038d023703850235038502050000000601020000000500000006010100000007000000
fc020000ffffff000000040000002d01050008000000fa02000000000000000000000400
00002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400
040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001000000024030600
2603480126034601e3014601e30149012603490126034801050000000601020000000500
00000601010000004e00000024032500370348011b033f011b033f011b0340011c034001
1c0341011c0341011d0342011d0342011d0343011d0343011d0344011e0344011e034501
1e0346011e0346011e0347011e0347011e0348011e0348011e0349011e0349011e034a01
1e034a011e034b011d034b011d034c011d034d011d034d011d034e011c034e011c034f01
1c034f011b0350011b035001370348013503480105000000060102000000050000000601
01000000040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000
1f1a17000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200000005000000
060102000000100000002403060094013305960133059601fd049301fd04930133059401
330505000000060102000000050000000601010000004e00000024032500940144059d01
28059d0128059c0129059c0129059b0129059b012a059a012a0599012a0599012a059801
2b0598012b0597012b0597012b0596012b0596012b0595012b0595012b0594012b059401
2b0593012b0593012b0592012b0591012b0591012b0590012b0590012b058f012a058f01
2a058e012a058e012a058d0129058d0129058c0129058c01280594014405940142050500
000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d0106000400
0000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d010300
050000000601020000000500000006010200000010000000240306009703330599033305
9903fd049603fd0496033305970333050500000006010200000005000000060101000000
4e0000002403250097034405a0032805a00328059f0329059e0329059e0329059d032a05
9d032a059c032a059c032a059b032b059b032b059a032b059a032b0599032b0599032b05
98032b0598032b0597032b0596032b0596032b0595032b0595032b0594032b0594032b05
93032b0593032b0592032a0592032a0591032a0591032a05900329058f0329058f032905
8e0328059703440597034205050000000601020000000500000006010100000004000000
2d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a170000000400
00002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001000
0000240306009a02b3059c02b3059c027c0599027c059902b3059a02b305050000000601
02000000050000000601010000004e000000240325009a02c405a302a805a302a805a202
a805a202a905a102a905a102a905a002aa05a002aa059f02aa059e02aa059e02aa059d02
ab059d02ab059c02ab059c02ab059b02ab059b02ab059a02ab059a02ab059902ab059902
ab059802ab059702ab059702ab059602aa059602aa059502aa059502aa059402aa059402
a9059302a9059302a9059202a8059202a8059a02c4059a02c20505000000060102000000
05000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f00104000700
0000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200
00000500000006010200000010000000240306009a0250069c0250069c02f7059902f705
990250069a02500605000000060102000000050000000601010000004e00000024032500
9a026106a3024506a3024506a2024506a2024606a1024606a1024606a0024706a0024706
9f0247069e0247069e0247069d0248069d0248069c0248069c0248069b0248069b024806
9a0248069a02480699024806990248069802480697024806970248069602470696024706
95024706950247069402470694024606930246069302460692024506920245069a026106
9a025f060500000006010200000005000000060101000000040000002d01050004000000
2d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d0104000400
00002d01030005000000060102000000050000000601020000004000000024031e00b700
1e04b8001104ba000704bc00fe03c000f703c400f103c900ec03cf00e803d500e503db00
e303e200e103ea00e003f100e0030101df031001df031001dc030101dc03f100dd03e900
dd03e200de03da00e003d400e203cd00e603c700ea03c200ef03bd00f503ba00fd03b700
0604b5001104b4001e0405000000060102000000050000000601010000004e0000002403
2500b5002e04be001304be001304be001304bd001404bd001404bc001404bc001404bb00
1504ba001504ba001504b9001504b9001504b8001504b8001604b7001604b7001604b600
1604b6001604b5001604b5001604b4001604b3001504b3001504b2001504b2001504b100
1504b1001504b0001404b0001404af001404af001404ae001304ae001304ad001304b500
2e04b5002c040500000006010200000005000000060101000000040000002d0105000400
00002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400
040000002d01030005000000060102000000050000000601020000004000000024031e00
fa00e104ed00e004e300de04da00db04d300d704cd00d204c800cc04c400c504c100be04
bf00b604bd00ad04bc00a404bc009b04bb008904bb007604b8007604b8008904b9009b04
b900a504ba00ae04bc00b604be00bf04c200c604c600cd04cb00d404d100d904d900de04
e200e104ed00e304f900e40405000000060102000000050000000601010000004e000000
240325000a01e304ef00da04ef00da04ef00db04f000db04f000dc04f000dc04f000dd04
f100dd04f100de04f100de04f100df04f100df04f100e004f200e104f200e104f200e204
f200e204f200e304f200e304f200e404f100e404f100e504f100e504f100e604f100e604
f100e704f100e704f000e804f000e904f000e904ef00ea04ef00ea04ef00eb04ee00eb04
0a01e3040801e3040500000006010200000005000000060101000000040000002d010500
040000002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d01
0400040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000400000002403
1e0078041e0477041104750406047204fd036e04f5036a04ef036504ea035f04e6035804
e2035104e0034a04de034204dd033b04dd032b04dc031b04dc031b04df032b04df033b04
e0034204e0034904e1035004e3035704e5035d04e8036304ec036804f1036c04f7036f04
fe03720407047404110475041e0405000000060102000000050000000601010000004e00
00002403250077042e047f0413047f0413047e0413047d0413047d0414047c0414047c04
14047b0414047b0415047a0415047a041504790415047904150478041504780416047704
160477041604760416047604160475041604740416047404160473041504730415047204
150472041504710415047104150470041404700414046f0414046e0414046e0413046d04
130477042e0477042c040500000006010200000005000000060101000000040000002d01
0500040000002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a1700000004000000
2d010400040000002d010300050000000601020000000500000006010200000040000000
24031e003704e4044304e3044e04e1045704de045f04d9046504d4046a04ce046f04c704
7204bf047404b7047604af047704a60477049d0478048a04780478047504780475048a04
74049d047404a6047304ae047104b6046f04be046c04c5046804cc046304d2045d04d704
5604db044d04de044304e0043604e1040500000006010200000005000000060101000000
4e000000240325002604e3044204eb044204eb044104eb044104ea044104ea044004e904
4004e8044004e8043f04e7043f04e7043f04e6043f04e6043f04e5043f04e5043f04e404
3e04e4043e04e3043e04e3043e04e2043e04e2043e04e1043f04e0043f04e0043f04df04
3f04df043f04de043f04de043f04dd044004dd044004dc044004dc044004db044104da04
4104da042604e3042804e304050000000601020000000500000006010100000004000000
2d010500040000002d01060004000000f00104001c000000fb02d8ff1000000000009001
000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000
00003000040000002d0104001c000000fb021000070000000000bc02000000cc04020222
53797374656d007740000000ba070a080d55f5771655f577010000000000300004000000
2d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001
000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000
00003000040000002d01080005000000090200000000050000002e011800000005000000
02010100000019000000320a1f0625030c000000d0e5b3ede6e8edb3f0e8ede315001200
0b0015001c00150015000b00140015001500ea04040000002d01070004000000f0010800
07000000fc020000969594000000040000002d010800040000002d010300050000000601
02000000050000000601020000003c00000024031c0050041d0650041d064f0417064c04
120647040d0640040906380405062f0401062404fe051804fb05fd03f505de03f105bb03
ef059603ee059603f405bb03f505dd03f705fc03fb0517040106220404062d0407063604
0b063d040e064304120647041606490419064a041d064a041d0605000000060102000000
050000000601020000003c00000024031c0096034b0696034b06bb034a06de034806fd03
440618043e0624043b062f043806380434064004300647042c064c0427064f0422065004
1d064a041d064904200647042306430427063d042b0636042e062d043206220435061704
3806fc033e06dd034206bb03440696034506960345060500000006010200000005000000
0601020000003c00000024031c00dc021d06dc021d06de022206e1022706e6022c06ec02
3006f4023406fe02380608033b0614033e06300344064f03480671034a0696034b069603
4506720344065003420631033e06160338060a03350600033206f7022e06ef022b06ea02
2706e6022306e3022006e3021d06e3021d06050000000601020000000500000006010200
00003c00000024031c009603ee059603ee057103ef054f03f1053003f5051403fb050803
fe05fe020106f4020506ec020906e6020d06e1021206de021706dc021d06e3021d06e302
1906e6021606ea021206ef020e06f7020b06000307060a030406160301063103fb055003
f7057203f5059603f4059603f40505000000060102000000050000000601010000000400
00002d010500040000002d01060004000000f0010800040000002d010400040000002d01
0700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff10000000000090010000
00cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577010000000000
3000040000002d01080005000000090200000000050000002e0118000000050000000201
010000001b000000320a1e0632010d000000d0e5eef0e3e0edb3e7e0f6b3ff0015001200
140014001000110016000b000f00120015000b000803040000002d01070004000000f001
080007000000fc020000969594000000040000002d010800040000002d01030005000000
060102000000050000000601020000003c00000024031c005f0213065f0213065e020d06
5a020806550204064f02ff054702fb053d02f8053302f4052702f1050b02ec05ec01e805
ca01e505a501e405a501eb05c901eb05ec01ee050a02f2052502f7053102fa053b02fe05
440201064c0205065102090656020c065802100658021306580213060500000006010200
0000050000000601020000003c00000024031c00a5014206a5014206ca014106ec013e06
0b023a0627023506330232063d022e0647022b064f022706550223065a021e065e021906
5f021306580213065802160656021a0651021e064c022106440225063b02290631022c06
25022f060a023406ec013806c9013b06a5013c06a5013c06050000000601020000000500
00000601020000003c00000024031c00eb001306eb001306ec001906f0001e06f5002306
fb00270603012b060c012e0617013206230135063e013a065e013e0680014106a5014206
a5013c0680013b065e0138063f01340624012f0619012c060f01290606012506fe002106
f8001e06f4001a06f2001606f1001306f100130605000000060102000000050000000601
020000003c00000024031c00a501e405a501e4058001e5055e01e8053e01ec052301f105
1701f4050c01f8050301fb05fb00ff05f5000406f0000806ec000d06eb001306f1001306
f2001006f4000c06f8000906fe000506060101060f01fe051901fa052401f7053f01f205
5e01ee058001eb05a501eb05a501eb050500000006010200000005000000060101000000
040000002d010500040000002d01060004000000f0010800040000002d01020008000000
fa020000030000001f1a1700040000002d01080008000000250302009e049c009e04b003
040000002d010600040000002d01050004000000f0010800040000002d01020008000000
fa020000030000001f1a1700040000002d010800080000002503020084009c008400af03
040000002d010600040000002d01050004000000f001080007000000fc020000ffffff00
0000040000002d010800040000002d010300050000000601010000000e00000024030500
dc026a0323046a032304fe03dc02fe03dc026a03040000002d010600040000002d010500
04000000f001080007000000fc020000838281000000040000002d010800040000002d01
03000500000006010200000005000000060102000000160000002403090026046a032304
6703dc026703dc026e0323046e0320046a0326046a032604670323046703050000000601
02000000050000000601020000001600000024030900230401042604fe0326046a032004
6a032004fe032304fb0323040104260401042604fe030500000006010200000005000000
0601020000001600000024030900d902fe03dc020104230401042304fb03dc02fb03df02
fe03d902fe03d9020104dc02010405000000060102000000050000000601020000001600
000024030900dc026703d9026a03d902fe03df02fe03df026a03dc026e03dc026703d902
6703d9026a030500000006010200000005000000060101000000040000002d0105000400
00002d01060004000000f001080007000000fc020000ffffff000000040000002d010800
040000002d010300050000000601010000000e000000240305007f003104ca043104ca04
7f047f007f047f003104040000002d010600040000002d01050004000000f00108000700
0000fc020000838281000000040000002d010800040000002d0103000500000006010200
0000050000000601020000001600000024030900ce043104ca042e047f002e047f003404
ca043404c7043104ce043104ce042e04ca042e0405000000060102000000050000000601
020000001600000024030900ca048204ce047f04ce043104c7043104c7047f04ca047c04
ca048204ce048204ce047f04050000000601020000000500000006010200000016000000
240309007c007f047f008204ca048204ca047c047f007c0482007f047c007f047c008204
7f008204050000000601020000000500000006010200000016000000240309007f002e04
7c0031047c007f0482007f04820031047f0034047f002e047c002e047c00310405000000
06010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000
f001080007000000fc020000ffffff000000040000002d010800040000002d0103000500
00000601010000000e000000240305000f01ac042004ac04200419050f0119050f01ac04
040000002d010600040000002d01050004000000f001080007000000fc02000083828100
0000040000002d010800040000002d010300050000000601020000000500000006010200
000016000000240309002304ac042004a9040f01a9040f01b0042004b0041d04ac042304
ac042304a9042004a9040500000006010200000005000000060102000000160000002403
090020041c05230419052304ac041d04ac041d0419052004160520041c0523041c052304
1905050000000601020000000500000006010200000016000000240309000c0119050f01
1c0520041c05200416050f011605130119050c0119050c011c050f011c05050000000601
020000000500000006010200000016000000240309000f01a9040c01ac040c0119051301
19051301ac040f01b0040f01a9040c01a9040c01ac040500000006010200000005000000
060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f001080007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010800040000002d010300050000000601010000000e00
0000240305000f014a0520044a0520049a050f019a050f014a05040000002d0106000400
00002d01050004000000f001080007000000fc020000838281000000040000002d010800
040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001600000024030900
23044a05200447050f0147050f014d0520044d051d044a0523044a052304470520044705
0500000006010200000005000000060102000000160000002403090020049e0523049a05
23044a051d044a051d049a052004970520049e0523049e0523049a050500000006010200
00000500000006010200000016000000240309000c019a050f019e0520049e0520049705
0f01970513019a050c019a050c019e050f019e0505000000060102000000050000000601
0200000016000000240309000f0147050c014a050c019a0513019a0513014a050f014d05
0f0147050c0147050c014a05050000000601020000000500000006010100000004000000
2d010500040000002d01060004000000f001080007000000fc020000ffffff0000000400
00002d010800040000002d010300050000000601010000000e000000240305007e016406
b2036406b203b4067e01b4067e016406040000002d010600040000002d01050004000000
f001080007000000fc020000838281000000040000002d010800040000002d0103000500
0000060102000000050000000601020000001600000024030900b5036406b20361067e01
61067e016706b2036706af036406b5036406b5036106b203610605000000060102000000
050000000601020000001600000024030900b203b706b503b406b5036406af036406af03
b406b203b106b203b706b503b706b503b406050000000601020000000500000006010200
000016000000240309007a01b4067e01b706b203b706b203b1067e01b1068101b4067a01
b4067a01b7067e01b7060500000006010200000005000000060102000000160000002403
09007e0161067a0164067a01b4068101b406810164067e0167067e0161067a0161067a01
64060500000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01
060004000000f001080007000000fc020000ffffff000000040000002d01080004000000
2d010300050000000601010000000e000000240305002c02c8050f03c8050f0309062c02
09062c02c805040000002d010600040000002d01050004000000f001080007000000fc02
0000838281000000040000002d010800040000002d010300050000000601020000000500
000006010200000016000000240309001203c8050f03c4052c02c4052c02cb050f03cb05
0c03c8051203c8051203c4050f03c4050500000006010200000005000000060102000000
16000000240309000f030c06120309061203c8050c03c8050c0309060f0305060f030c06
12030c061203090605000000060102000000050000000601020000001600000024030900
290209062c020c060f030c060f0305062c0205062f0209062902090629020c062c020c06
050000000601020000000500000006010200000016000000240309002c02c4052902c805
290209062f0209062f02c8052c02cb052c02c4052902c4052902c8050500000006010200
000005000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f0010800
07000000fc020000ffffff000000040000002d010800040000002d010300050000000601
010000000e0000002403050002016a033c026a033c02fe030201fe0302016a0304000000
2d010600040000002d01050004000000f001080007000000fc0200008382810000000400
00002d010800040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001600
0000240309003f026a033c0267030201670302016e033c026e0339026a033f026a033f02
67033c026703050000000601020000000500000006010200000016000000240309003c02
01043f02fe033f026a0339026a033902fe033c02fb033c0201043f0201043f02fe030500
0000060102000000050000000601020000001600000024030900ff00fe03020101043c02
01043c02fb030201fb030501fe03ff00fe03ff0001040201010405000000060102000000
05000000060102000000160000002403090002016703ff006a03ff00fe030501fe030501
6a0302016e0302016703ff006703ff006a03050000000601020000000500000006010100
0000040000002d010500040000002d01060004000000f001080007000000fc020000ffff
ff000000040000002d010800040000002d01030005000000060101000000120000002403
07004501a500eb014601eb018802450128039f0088029f0046014501a500040000002d01
0600040000002d01050004000000f001080007000000fc02000083828100000004000000
2d010800040000002d010300050000000601020000000500000006010200000016000000
24030900ee014601ed0144014701a3004301a700e9014801e8014601ee014601ee014501
ed01440105000000060102000000050000000601020000001600000024030900ed018a02
ee018802ee014601e8014601e8018802e9018502ed018a02ee018902ee01880205000000
06010200000005000000060102000000160000002403090043012b0347012b03ed018a02
e9018502430126034701260343012b0345012d0347012b03050000000601020000000500
000006010200000016000000240309009c0088029d008a0243012b0347012603a1008502
a20088029c0088029c0089029d008a020500000006010200000005000000060102000000
16000000240309009d0044019c0046019c008802a2008802a2004601a10048019d004401
9c0045019c00460105000000060102000000050000000601020000001600000024030900
4701a3004301a3009d004401a10048014701a7004301a7004701a3004501a1004301a300
0500000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d010600
04000000f001080007000000fc020000ffffff000000040000002d010800040000002d01
0300050000000601010000001200000024030700e003a5008604460186048802e0032803
3a0388023a034601e003a500040000002d010600040000002d01050004000000f0010800
07000000fc020000838281000000040000002d010800040000002d010300050000000601
020000000500000006010200000016000000240309008904460188044401e203a300de03
a70084044801830446018904460189044501880444010500000006010200000005000000
060102000000160000002403090088048a02890488028904460183044601830488028404
850288048a02890489028904880205000000060102000000050000000601020000001600
000024030900de032b03e2032b0388048a0284048502de032603e2032603de032b03e003
2d03e2032b03050000000601020000000500000006010200000016000000240309003703
880238038a02de032b03e20326033c0385023d038802370388023703890238038a020500
000006010200000005000000060102000000160000002403090038034401370346013703
88023d0388023d0346013c03480138034401370345013703460105000000060102000000
050000000601020000001600000024030900e203a300de03a300380344013c034801e203
a700de03a700e203a300e003a100de03a300050000000601020000000500000006010100
0000040000002d010500040000002d01060004000000f001080007000000fc0200009695
94000000040000002d010800040000002d01030005000000060101000000860000002403
41009a040800a7040800b4040900c0040b00cc040e00d7041100e2041500ec041a00f504
1f00fd04250004052b000b0531001005380015054000180547001a054f001a0557001a05
5f001805670015056f00100576000b057d0004058400fd048a00f5049000ec049500e204
9900d7049d00cc04a100c004a300b404a500a704a7009a04a7008d04a7008004a5007404
a3006804a1005d049d0053049900490495004004900037048a00300484002a047d002404
760020046f001d0467001b045f001a0457001b044f001d04470020044000240438002a04
310030042b003704250040041f0049041a00530415005d04110068040e0074040b008004
09008d0408009a040800040000002d010600040000002d01050004000000f00108000700
0000fc020000969594000000040000002d010800040000002d0103000500000006010200
0000050000000601020000004c000000240324001e0557001e0557001d054f001b054600
17053e00130537000d052f0007052900ff042200f6041c00ed041700e3041200d8040e00
cd040b00c1040800b4040600a70405009a0405009a040b00a7040b00b4040c00c0040e00
cb041100d6041400e1041800ea041d00f3042200fb04270002052d00090533000e053a00
120541001505480017055000170557001705570005000000060102000000050000000601
020000004c000000240324009a04aa009a04aa00a704aa00b404a800c104a600cd04a400
d804a000e3049c00ed049700f6049200ff048c00070586000d057f001305780017057000
1b0568001d0560001e0557001705570017055f001505660012056e000e05740009057b00
02058100fb048700f3048d00ea049200e1049600d6049a00cb049e00c004a000b404a200
a704a3009a04a4009a04a40005000000060102000000050000000601020000004c000000
240324001704570017045700180460001a0468001d0470002204780027047f002e048600
36048c003e0492004704970051049c005c04a0006804a4007404a6008004a8008d04aa00
9a04aa009a04a4008d04a3008104a2007504a00069049e005e049a00540496004a049200
41048d0039048700320481002c047b002704740023046e00200466001e045f001d045700
1d04570005000000060102000000050000000601020000004c000000240324009a040500
9a0405008d040500800406007404080068040b005c040e0051041200470417003e041c00
360422002e04290027042f00220437001d043e001a04460018044f00170457001d045700
1e045000200448002304410027043a002c04330032042d0039042700410422004a041d00
540418005e0414006904110075040e0081040c008d040b009a040b009a040b0005000000
06010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000
f001080007000000fc020000969594000000040000002d010800040000002d0103000500
000006010100000086000000240341008800080095000800a2000900ae000b00ba000e00
c5001100cf001500d9001a00e2001f00eb002500f2002b00f8003100fe00380002014000
0501470007014f000801570007015f000501670002016f00fe007600f8007d00f2008400
eb008a00e2009000d9009500cf009900c5009d00ba00a100ae00a300a200a5009500a700
8800a7007b00a7006e00a5006200a3005600a1004b009d0040009900360095002d009000
25008a001e00840017007d00120076000d006f000a00670008005f000800570008004f00
0a0047000d00400012003800170031001e002b00250025002d001f0036001a0040001500
4b00110056000e0062000b006e0009007b00080088000800040000002d01060004000000
2d01050004000000f001080007000000fc020000969594000000040000002d0108000400
00002d01030005000000060102000000050000000601020000004c000000240324000b01
57000b0157000a014f000801460005013e0000013700fb002f00f4002900ec002200e400
1c00db001700d1001200c6000e00ba000b00ae000800a200060095000500880005008800
0b0095000b00a1000c00ad000e00b9001100c4001400ce001800d8001d00e1002200e900
2700f0002d00f6003300fb003a00ff004100020148000401500005015700050157000500
0000060102000000050000000601020000004c000000240324008800aa008800aa009500
aa00a200a800ae00a600ba00a400c600a000d1009c00db009700e4009200ec008c00f400
8600fb007f000001780005017000080168000a0160000b0157000501570004015f000201
6600ff006e00fb007400f6007b00f0008100e9008700e1008d00d8009200ce009600c400
9a00b9009e00ad00a000a100a2009500a3008800a4008800a40005000000060102000000
050000000601020000004c00000024032400040057000400570005006000070068000b00
70000f00780015007f001b00860023008c002c009200350097003f009c004a00a0005500
a4006100a6006e00a8007b00aa008800aa008800a4007b00a3006e00a2006200a0005700
9e004c009a0041009600380092002f008d00270087002000810019007b00140074001000
6e000d0066000b005f000b0057000b005700050000000601020000000500000006010200
00004c0000002403240088000500880005007b0005006e0006006100080055000b004a00
0e003f001200350017002c001c00230022001b00290015002f000f0037000b003e000700
460005004f00040057000b0057000b0050000d0048001000410014003a00190033002000
2d00270027002f00220038001d00410018004c0014005700110062000e006e000c007b00
0b0088000b0088000b000500000006010200000005000000060101000000040000002d01
0500040000002d01060004000000f00108001c000000fb02d8ff110000000000bc020000
00cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577010000000000
3000040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c00
0000fb02d8ff110000000000bc02000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d61
6e20435952001655f5770100000000003000040000002d01090005000000090200000000
050000002e01180000000500000002010100000012000000320a4100430007000000ccee
e4e5ebfc20002500130014001100160015006e0013000000320a6400420008000000e4b3
fef7eee3ee2014000b001d00160014001100140006000f000000320a8700530005000000
e1e0edeaf30014001400160017001400040000002d01070004000000f001090004000000
2d010800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff
110000000000bc02000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e2043595200
1655f5770100000000003000040000002d01090005000000090200000000050000002e01
180000000500000002010100000013000000320a4700530408000000d6b3ebfceee2e020
1f000b0016001500130015001400060012000000320a6a005d0407000000eceee4e5ebfc
20201a001300140012001600150014000f000000320a8d00670405000000e1e0edeaf300
14001400160017001600040000002d01070004000000f0010900040000002d0104000400
00002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff100000000000
9001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100
000000003000040000002d01090005000000090200000000050000002e01180000000500
000002010100000013000000320a2801ff0008000000d4b3ede0edf1e8201f000b001500
12001500120015000600040000002d01070004000000f0010900040000002d0104000400
00002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff100000000000
9001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100
000000003000040000002d01090005000000090200000000050000002e01180000000500
000002010100000019000000320a6f01d0000c000000cef0e3f1f2f0f3eaf2f3f0e81d00
13001100110012001300140013001100130014000b00040000002d01070004000000f001
0900040000002d010400040000002d010700040000002d010400040000002d0107001c00
0000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d61
6e20435952001655f5770100000000003000040000002d01090005000000090200000000
050000002e01180000000500000002010100000015000000320ab101e70009000000cce0
f0eae5f2e8ede372230012001400120011001200150015001100040000002d0107000400
0000f0010900040000002d010400040000002d010700040000002d010400040000002d01
07001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720
526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010900050000000902
00000000050000002e01180000000500000002010100000018000000320aee01eb000b00
0000c1e0edeab3e2f1fceab320e817001100150014000b0012001200120013000b001400
16000000320a1102ed000a000000f2e5f5edeeebeee3b3bf110011001400150014001300
140010000b000b00040000002d01070004000000f0010900040000002d01040004000000
2d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001
000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000
00003000040000002d01090005000000090200000000050000002e011800000005000000
0201010000001e000000320a4d02d0000f000000cee1ebb3ea2c20e0ede0ebb3e72c2000
1d00130014000b0013000a000a0011001500120014000b0010000a003f000f000000320a
7002160105000000e0f3e4e8f20010001100140015001300040000002d01070004000000
f0010900040000002d010400040000002d010700040000002d010400040000002d010700
1c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f
6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d0109000500000009020000
0000050000002e0118000000050000000201010000000f000000320ab2020f0105000000
cae0e4f0e8001a001100150013001300040000002d01070004000000f001090004000000
2d010400040000002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff
1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e2043595200
1655f5770100000000003000040000002d01090005000000090200000000050000002e01
18000000050000000201010000001e000000320a61015f030f000000cef6b3edeae020e4
eee4e0edeebf20001d0015000b001500130011000a001400130014001200150014000b00
3f0015000000320a8401950309000000f0e8edeaeee2eebf20bf14001500150011001400
130013000b00130015000000320aa7019a0309000000e2e0f0f2eef1f2b320bf12001200
130011001500110011000b00130013000000320acb01990308000000eaeee6edeee3ee20
110013001b0016001300100013000b0013000000320aee019c0308000000eff0eee5eaf2
f32015001400140012001300100014000b0016000000320a110286030a000000f7e820f4
f3edeaf6b3bf140015000a00190013001600130015000b001400040000002d0107000400
0000f0010900040000002d010400040000002d010700040000002d010400040000002d01
07001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720
526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010900050000000902
00000000050000002e01180000000500000002010100000012000000320a5f02a5030700
0000cef6b3edeae020201d0015000b0015001300110013001b000000320a820272030d00
0000f1e8ede5f0e3b3f7edeee3ee20001200150015001200130011000b00130016001300
10001300140010000000320aa502a50306000000e5f4e5eaf2f312001a00110013001100
1100040000002d01070004000000f0010900040000002d010400040000002d0107000400
00002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400
021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000000030000400
00002d01090005000000090200000000050000002e011800000005000000020101000000
1e000000320aac0320010f000000cfeef2eef7ede020eef6b3edeae020001d0013001100
12001400160011000a00140015000b001500130011003f001c000000320acf0327010e00
0000e2e0f0f2eef1f2b320e1e0edeaf312001200130011001500110011000b000a001500
1100150013001100040000002d01070004000000f0010900040000002d01040004000000
2d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001
000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000
00003000040000002d01090005000000090200000000050000002e011800000005000000
0201010000001b000000320a9a030f030d000000cfe5f0f1efe5eaf2e8e2ede020001d00
1100140012001500110013001100150013001500120013001f000000320abd0305031000
0000eef6b3edeae020e2e0f0f2eef1f2b320140015000b001500130011000a0012001200
130011001500110012000b0012000f000000320ae003550305000000e1e0edeaf3001400
1200150013001300040000002d01070004000000f0010900040000002d01040004000000
2d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001
000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000
00003000040000002d01090005000000090200000000050000002e011800000005000000
0201010000005a000000320a6204aa0037000000c0ede0ebb3e720efeef2e5edf6b3e9ed
e8f520eceee6ebe8e2eef1f2e5e920e7f0eef1f2e0ededff20e2e0f0f2eef1f2b320e1e0
edeaf3001d001500120013000b0010000a001500130012001100160015000b0015001500
150014000a00190013001b00140015001200150012001100120015000a000f0014001500
120011001200150015001300090013001100130011001500120011000b000a0014001200
150012003800040000002d01070004000000f0010900040000002d010400040000002d01
0700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff10000000000090010000
00cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577010000000000
3000040000002d01090005000000090200000000050000002e0118000000050000000201
0100000046000000320adb043e012a000000c2e8e1b3f020f1f2f0e0f2e5e3b3bf20e4eb
ff20f0e5e0ebb3e7e0f6b3bf20efeef2e5edf6b3e0ebf3201a00160014000b0014000900
12001200140010001100120010000b000b000a001400140012000a001400120012001400
0b000f00120015000b000b000a001500130012001100160015000b001200130014001300
2b000000320afe04c30118000000e7f0eef1f2e0ededff20e2e0f0f2eef1f2b320e1e0ed
eaf31000130015001200120011001500160012000a001200110014001000150012001100
0b000a0014001200150013001400040000002d01070004000000f0010900040000002d01
0400040000002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000
000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655
f5770100000000003000040000002d01090005000000090200000000050000002e011800
0000050000000201010000003f000000320a7c05500125000000d0eee7f0eee1ebe5eded
ff20efebe0edb3e22c20eff0eee5eaf2b3e22c20eff0eee3f0e0ec06150014000f001400
14001300140012001500150012000a0015001400120015000b0012000a000a0015001400
14001200130011000b0013000a000a001500140013001100130012001500040000002d01
070004000000f0010900040000002d010400040000002d010700040000002d0104000400
00002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d657320
4e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d0109000500
0000090200000000050000002e01180000000500000002010100000016000000320af105
4a020a000000d0e5e0ebb3e7e0f6b3ff15001300110014000b001000110016000b001500
040000002d01070004000000f0010900040000002d010400040000002d01070004000000
2d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc04000212
54696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577010000000000300004000000
2d01090005000000090200000000050000002e0118000000050000000201010000003300
0000320a9306a2011d000000caeeedf2f0eeebfc2c20e0ede0ebb3e72c20eeeff2e8ecb3
e7e0f6b3ff00180014001500120014001300140012000a000a0011001600120013000b00
10000a000a00140015001100150019000b001000110016000b000a00040000002d010700
04000000f001090007000000fc020000838281000000040000002d010900040000002d01
030005000000060102000000050000000601020000001000000024030600ee014801ee01
4501a0004501a0004b01ee014b01ee014801050000000601020000000500000006010100
0000040000002d010500040000002d01060004000000f001090007000000fc0200008382
81000000040000002d010900040000002d01030005000000060102000000050000000601
020000001000000024030600ee018502ee018202a0008202a0008802ee018802ee018502
0500000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d010600
04000000f001090007000000fc020000838281000000040000002d010900040000002d01
030005000000060102000000050000000601020000001000000024030600860432028604
2f0239032f02390335028604350286043202050000000601020000000500000006010100
0000040000002d010500040000002d01060004000000f001090007000000fc0200008382
81000000040000002d010900040000002d01030005000000060102000000050000000601
020000001000000024030600eb018801eb0184019e0084019e008b01eb018b01eb018801
0500000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d010600
04000000f001090007000000fc020000838281000000040000002d010900040000002d01
030005000000060102000000050000000601020000001000000024030600eb01c601eb01
c3019e00c3019e00c901eb01c901eb01c601050000000601020000000500000006010100
0000040000002d010500040000002d01060004000000f001090007000000fc0200008382
81000000040000002d010900040000002d01030005000000060102000000050000000601
020000001000000024030600eb012602eb0123029e0023029e002902eb012902eb012602
0500000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d010600
04000000f001090007000000fc020000a9a9a8000000040000002d010900040000002d01
0300050000000601010000002c000000380502000a000900b0020602b0021902e902e101
b002aa01b002be015102be014302cb015102e60143020602b0020602b50201024c020102
5702e6014902cb01b502cb01b502c101db02e601b5020d02b5020102040000002d010600
040000002d01050004000000f0010900040000002d01020008000000fa02000001000000
1f1a1700040000002d0109001800000025030a00b0020602b0021902e902e101b002aa01
b002be015102be014302cb015102e60143020602b00206021600000025030900b5020102
4c0201025702e6014902cb01b502cb01b502c101db02e601b5020d02b502010204000000
2d010600040000002d01050004000000f001090007000000fc0200001f1a170000000400
00002d010900040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001000
000024030600ee00af03ee00ae038500ae038500b103ee00b103ee00af03050000000601
02000000050000000601010000004e00000024032500fe00af03e300a703e300a703e300
a703e300a803e400a803e400a903e400a903e500aa03e500aa03e500ab03e500ab03e500
ac03e500ac03e600ad03e600ad03e600ae03e600af03e600af03e600b003e600b003e600
b103e600b103e500b203e500b203e500b303e500b303e500b403e500b403e400b503e400
b603e400b603e300b703e300b703e300b803fe00af03fc00af0305000000060102000000
05000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f00109000700
0000fc0200001f1a17000000040000002d010900040000002d0103000500000006010200
00000500000006010200000010000000240306003604af033604b1039f04b1039f04ae03
3604ae033604af0305000000060102000000050000000601010000004e00000024032500
2504af034104b8034104b8034004b7034004b7034004b6033f04b5033f04b5033f04b403
3f04b4033e04b3033e04b3033e04b2033e04b2033e04b1033e04b1033e04b0033e04b003
3e04af033e04ae033e04ae033e04ad033e04ad033e04ac033e04ac033e04ab033e04ab03
3f04aa033f04aa033f04a9033f04a9034004a8034004a7034004a7034104a6032504af03
2704af030500000006010200000005000000060101000000040000002d01050004000000
2d01060004000000f001090004000000f001040004000000f001080007000000fc020000
ffffff000000040000002d01040008000000fa0200000000000000000000040000002d01
0800040000002701ffff0800000026060f000600ffffffff0100040000002d0100000300
00000000

Рис.1.1 Процес стратегічного управління банком.

Загальна стратегія розробляється та реалізується для всієї банківської
установи як цілої господарської одиниці на тривалий період і, як
правило, не передбачає встановлення чітких часових меж. Стратегія
стосується концептуальних, життєво важливих для банку напрямів
діяльності, а її розроблення починається з визначення системи
стратегічних цілей банку.

Традиційно формування стратегії не передбачає чіткої фіксації часових
меж її реалізації (припускається, що банк функціонуватиме завжди). Тому
в стратегічному плануванні кількісні показники та їх конкретні значення,
як правило, не встановлюються. Стратегічні плани націлені на
довгострокову перспективу та базуються на аналізі існуючих тенденцій
розвитку економіки, фінансових ринків, а також містять елементи
прогнозування й опис основних принципів прийняття рішень. У стратегічних
планах немає подробиць, деталізації положень і точних дат виконання.

Стратегічне планування (на відміну від довгострокового) спрямовано не на
просту фіксацію показників банківської діяльності на довгострокову
перспективу, а передбачає вибір таких напрямів та сфер роботи банку,
котрі забезпечать зростання його конкурентоспроможності. Тобто,
стратегічне планування є функцією напряму розвитку банку, а
довгострокове планування – функцією часу.

Стратегічний план розробляється на найвищому рівні керівництва банком,
основні положення обов’язкові у формулюванні планових завдань на рівні
структурних підрозділів. Розроблення стратегічного плану діяльності
банку базується на результатах стратегічного аналізу. Стратегічний
аналіз дає змогу здійснити формальний опис банку як об’єкта управління,
виявити його особливості й тенденції розвитку у взаємозв’язку із
зовнішнім середовищем, а також сформувати інформаційну базу для
прогнозування та обґрунтованого вибору із набору альтернатив оптимальної
стратегії. Важливою рисою стратегічного аналізу є орієнтація на
перспективу.

У стратегічному аналізі зазвичай широко застосовуються якісні методи
досліджень (діагностика, інтерв’ювання, сканування ситуації, евристичні
методи, бенчмаркінг). Найбільш відома методика стратегічного аналізу
SWOT, названа за початковими літерами англійських слів: Stronghts –
сильні сторони, Weaknesses – слабкі сторони, Opportunities – можливості,
Threats – загрози. Цей підхід дає змогу оцінити сильні та слабкі сторони
діяльності банку, потенційні можливості та ризики. Логічним продовженням
SWOT-аналізу стала методика SPACE, в якій увага зосереджується на
фінансових аспектах діяльності, а тому вона найприйнятніша для банків.
Для дослідження зовнішнього середовища використовується методика
PEST-аналізу (названа за англійською абревіатурою: Policy – політика,
Economics – економіка, Society – суспільство, Technology – технологія),
спрямована на мінімізацію негативного впливу макроекономічних чинників і
використання сприятливої кон’юнктури ринку. Стратегічний аналіз дозволяє
обґрунтувати стратегічні цілі діяльності банку, визначити довготермінові
завдання й ефективні шляхи їх реалізації.

В умовах стабільного зовнішнього середовища стратегічний план діяльності
банку не потребує постійного оновлення та коригування. Проте в сучасному
світі важко знайти економічні системи та фінансові ринки, які
розвиваються автономно і не зазнають впливу глобальних чинників. Нові
досягнення у сфері комп’ютерних технологій та засобів зв’язку зумовили
перетворення фінансових ринків на міжнародний ринок, окремі сегменти
якого чутливо реагують на будь-які зміни в інших сферах. Отже,
мінливість стала основною характеристикою фінансових ринків. Але за
сучасних економічних умов жоден банк не може успішно функціонувати без
розроблення концептуальних засад свого розвитку, які формулюються у
вигляді стратегії. В умовах ринків, що динамічно розвиваються,
постійного удосконалення пропонованих фінансових інструментів,
загострення конкуренції стратегічне планування перетворилося на
обов’язкову складову ефективного управління банком.

Тактичне планування зорієнтоване на виконання певного завдання, що
постає перед банком і сформульоване у стратегічному плані. Такі завдання
здебільшого мають середньо – та короткостроковий характер. У тактичному
плані формулюються способи досягнення цілей та вирішення конкретних
завдань у кожній функціональній сфері банківської діяльності (фінанси,
організація, кадри, маркетинг і т.п.).

Тактичне планування реалізується у формі конкретного плану дій, в якому
перелічено основні заходи, дати завершення певних етапів роботи,
конкретні виконавці та рівень їхньої відповідальності, а також фінансові
результати, що їх заплановано одержати. Впровадження нових програм і
проектів, розроблення нових видів послуг або фінансових інструментів,
розширення мережі філій, вихід на нові ринки – усі ці завдання
потребують докладного тактичного плану, який визначає послідовність дій,
конкретні строки та виконавців. Тактичний план може використовуватись як
на рівні окремих підрозділів, відділень, так і на рівні банківської
установи, залежно від характеру поставленого завдання.

Оперативне планування спрямовано на вирішення конкретних питань
діяльності банку в короткостроковому періоді. Метою оперативного
планування є забезпечення безперебійної, ритмічної, збалансованої роботи
банку як у часовому розрізі, так і в розрізі його структурних
підрозділів. Оперативні плани розробляються на основі стратегічного і
тактичного планів діяльності банку та залежать від прийнятої стратегії
управління, структури потенціалу, системи управління.

Максимальна тривалість часового горизонту для оперативного планування
обмежується одним роком. Такі плани також складаються на півріччя,
квартал, місяць, декаду. Оперативні плани мають високий ступінь
деталізації планових показників, перелік яких залежить від часових меж
його реалізації. Оперативний план у межах місяця більш деталізований та
конкретизований, для триваліших періодів можуть використовуватися
укрупнені показники.

Оперативне планування – одна з функцій оперативного управління банком.
Оперативне управління передбачає безперервне вивчення об’єкта в момент
впливу на нього і спрямовано на реалізацію функції моніторингу для
ефективного здійснення управлінського процесу. За змістом цей вид
управлінської діяльності є комплексним, суцільним, триває постійно,
спирається на результати оперативного аналізу.

Виокремлення об’єктів оперативного управління в банку тісно пов’язане зі
структурою динамічного банківського балансу, який відображає фінансовий
і майновий стан банку. Оскільки в кожному банку щоденне складання
балансу обов’язкове, то оперативна управлінська діяльність і полягає
передусім в управлінні окремими банківськими операціями та балансом у
цілому. Тож об’єктами оперативного планування в банку можуть бути:
фінансові потоки, окремі банківські операції, фінансові ризики,
індикатори фінансових ринків, фінансові результати діяльності банку та
його структурних підрозділів, ліквідна позиція банку та нормативи
обов’язкового резервування, валютна позиція тощо. Розробка оперативних
планів та постійний контроль за їх виконанням дозволяє менеджменту банку
ефективніше реалізувати функцію оперативного управління.

Залежно від тривалості періоду планування виокремлюють такі його види:

довгострокове;

середньострокове;

короткострокове.

Кожен з цих видів планування призначено для розроблення планів
діяльності банку на чітко визначений часовий період. Так, для
довгострокового плану період планування становить 5-15 років, для
середньострокового – від двох до п’яти років, а для короткострокового –
до одного року.

Ця система планування передбачає розроблення підпорядкованих у часі та
взаємно узгоджених планів діяльності і націлена на поліпшення показників
роботи банку. Тож у різних видах планів спираються на однакові
показники, диференційовано встановлюючи їх цільові значення залежно від
тривалості періоду планування. У такому разі кожен з планів включає
узгоджені між собою конкретні цільові значення показників, які
узагальнено характеризують діяльність банку. У банківській справі – це
показники прибутковості капіталу (ROE), прибутковості активів (ROA),
прибутку на одну акцію, мультиплікатор капіталу та ін. Використання цих
показників у процесі планування дозволяє банку орієнтуватися на ринкову
оцінку власного капіталу та досягти конкурентного рівня прибутковості.
Розробка таких планів ґрунтується на аналізі внутрішніх можливостей та
резервів банку.

Довгостроковий план передбачає формування перспективних цілей банку та
прийняття рішень на основі довгострокових прогнозів. На відміну від
стратегічного плану, де формулюються загальні цілі розвитку установи, у
довгостроковому плані фіксуються цільові значення конкретних показників
діяльності банку.

Середньострокове планування за змістом і формою близьке до
довгострокового, а основною відмінною рисою є тривалість періоду
планування.

Короткострокове планування дозволяє узгодити всі напрями діяльності
банку та всіх його структурних підрозділів на поточний фінансовий рік.
Короткострокове планування реалізується у формі оперативних планів та
бюджетів. У короткостроковому аспекті на чільне місце висуваються
облікові показники діяльності. Найуживанішими плановими показниками є
процентний прибуток, чиста процентна маржа, спред.

Одним із видів планування в банку є складання індивідуальних планів
працівників банку. Індивідуальний план виконує кілька важливих функцій.
По-перше, за допомогою плану перед працівником ставляться конкретні
завдання, шляхи їх досягнення та терміни виконання. Це дає змогу бачити
перспективу й слугує стимулом для поліпшення роботи кожного фахівця
банку. По-друге, індивідуальний план дозволяє керівникові ефективніше
організувати роботу колективу й контролювати виконання обов’язків кожним
працівником. По-третє, успішне виконання індивідуального плану є
підставою для матеріального заохочення фахівців та розвитку їхньої
кар’єри.

Індивідуальні плани мають складатися за участю керівника підрозділу або
старшого працівника. Обов’язковим елементом є перевірка результатів
роботи та відповідність поставленим завданням. Без організації належного
контролю за виконанням планів їх складання перетворюються на рутинну й
непотрібну роботу.

Етапи процесу планування.

Процес планування незалежно від виду складається з кількох етапів.

1. Збір, оцінка та аналіз інформації, яка включає економічні, правові,
соціальні та політичні чинники; перспективи росту та конкуренції на
існуючих і потенційних ринках; фінансові перспективи в основних секторах
економіки; слабкі та сильні сторони банку.

2. Формулювання основної мети діяльності банку та конкретних завдань,
які охоплюють загальні напрямки просування на ринку, корпоративні
фінансові результати, методи управління банком, пріоритетні ринки та
види банківських операцій.

3. Прийняття рішення та формулювання програми дій: установлення
конкретних кількісних показників – доходи, витрати, обсяг кредитів,
збитки за кредитами, структура активних операцій, структура депозитної
бази тощо; конкретизація шляхів їх досягнення; перелік необхідних
заходів; прийняття рішень щодо придбання та використання ресурсів,
розширення або зміни організаційної структури; кадрове забезпечення.

4. Документування: оформлення планів у письмовій формі в такій
послідовності – стратегія, тактичний план, бюджет, повний баланс і
фінансовий звіт на рівні підрозділів та банку в цілому.

5. Координування та затвердження планів: загальний огляд, переговори,
координація окремих планів, затвердження плану на рівні Правління банку.

6. Контроль за виконанням планів: аналіз доходів, витрат, результатів та
ефективності планів; перевірка додержання строків виконання; у разі
виявлення значних розбіжностей – аналіз причин та формування коригуючих
заходів; забезпечення керівництва банку інформацією про хід виконання
плану та одержані результати.

Одним з видів планування в банку є складання індивідуальних планів
співробітників банку. Індивідуальний план виконує кілька важливих
функцій. По-перше, за допомогою плану перед співробітником ставляться
конкретні завдання, шляхи їх досягнення та терміни виконання. По-друге,
індивідуальний план дозволяє керівникові ефективніше організувати роботу
колективу й контролювати виконання обов’язків кожним співробітником.
По-третє, успішне виконання індивідуального плану є підставою для
матеріального заохочення фахівців та розвитку їхньої кар’єри.

Індивідуальні плани мають складатися за участю керівника підрозділу або
старшого співробітника. Обов’язковим елементом є перевірка результатів
роботи та відповідність поставленим завданням. Без організації належного
контролю за виконанням планів їх складання перетворюються на рутинну й
непотрібну роботу.

Розділ 2. Організація механізму планування банківської діяльності

Фінансове планування спрямовується на перетворення стратегічних цілей та
завдань банку в конкретні значення результативних фінансових показників
діяльності банківської установи через реалізацію комплексу заходів у
сфері фінансів.

Продукти фінансового планування такі:

побудова цільової фінансової моделі банку;

визначення цільових значень параметрів банку;

обґрунтування прогнозних показників фінансових результатів;

побудова прогнозного балансу;

розроблення плану банківських операцій, бюджету банку та бюджетів
структурних підрозділів;

складання плану організаційних заходів і визначення відповідальних за їх
виконання.

Фінансове планування є складовою загального процесу управління
фінансовою діяльністю банку (рис.2.1).

Фінансовий план включає розрахунок фінансових результатів діяльності
банку на плановий період, а також необхідних для цього фінансових,
матеріальних та людських ресурсів. У процесі фінансового планування
встановлюються планові значення показників банківського балансу та звіту
про прибутки і збитки. По завершенні планового періоду фактичні
результати порівнюються з плановими, виявляються причини відхилень та
резерви поліпшення діяльності.

Фінансовий план – це засіб реалізації фінансової стратегії банку, яка є
пріоритетною серед низки функціональних стратегій, спрямованих на
досягнення стратегічних цілей діяльності банківської установи.

В банківській діяльності до основних функціональних стратегій належать:
фінансова, організаційна, маркетингова, технологічна,
обліково-аналітична, кадрова. Деталізований перелік функціональних
стратегій банку може додатково включати ще й такі: соціальна,
екологічна, операційна, інвестиційна, стратегія наукових досліджень та
розробок, інноваційна, матеріально-технічного розвитку, загального
управління, підвищення якості банківських продуктів і послуг та ін.
Отже, на відміну від промислових підприємств, для яких найважливішою
вважається маркетингова стратегія, для банківських установ пріоритетною
є фінансова стратегія, з огляду на яку визначається спрямування інших
функціональних стратегій.

picscalex1160100090000037c2400000b006700000000001400000026060f001e00ffff
ffff040014000000576f72640e004d6963726f736f667420576f7264050000000b020000
0000050000000c02990b600a1c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a000000040000000000ffffffff010000000000300004000000
2d010000050000000201010000001c000000fb02adff0000000000009001000000cc0440
001254696d6573204e657720526f6d616e000d55f5771655f57701000000000030000400
00002d01010005000000090200000000050000000201010000001000000026060f001600
ffffffff0000ffffffffffffffff620a00009b0b0000030000001e00050000002e010000
0000050000000a020000000005000000090200000000050000000102ffffff0007000000
fc020100000000000000040000002d01020008000000fa02050001000000000000000400
00002d0103000400000003010800070000001204990b9a0b600a610a050000000b020000
0000050000000c02010001000400000003010800050000000c0201000100040000000301
0800050000000c0201000100050000000c02ce0531050500000006010100000007000000
fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000
05000000060102000000050000000b020000000010000000240306009d025d039d025c03
35025c0335025f039d025f039d025d030500000006010200000005000000060101000000
4e00000024032500ae025e03930255039302550393025503930256039402570394025703
9402580394025803950259039502590395025a0395025a0395025b0395025b0395025c03
95025c0395025d0395025e0395025e0395025f0395025f03950260039502600395026103
950261039502620395026203940263039402630394026403940264039302650393026603
93026603ae025e03ac025d03050000000601020000000500000006010100000007000000
fc020000ffffff000000040000002d01050008000000fa02000000000000000000000400
00002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400
040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001000000024030600
430000044300fe031b00fe031b0001044300010443000004050000000601020000000500
00000601010000004e00000024032500530000043800f7033800f7033800f8033900f803
3900f9033900f9033900fa033a00fa033a00fb033a00fb033a00fc033a00fc033b00fd03
3b00fe033b00fe033b00ff033b00ff033b0000043b0000043b0001043b0001043b000204
3b0002043a0003043a0003043a0004043a0004043a000504390006043900060439000704
390007043800080438000804530000045200000405000000060102000000050000000601
01000000040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000
1f1a17000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200000005000000
060102000000100000002403060043006d0443006b041b006b041b006e0443006e044300
6d0405000000060102000000050000000601010000004e0000002403250053006d043800
64043800640438006504390065043900660439006604390067043a0067043a0068043a00
68043a0069043a0069043b006a043b006a043b006b043b006c043b006c043b006d043b00
6d043b006e043b006e043b006f043b006f043a0070043a0070043a0071043a0071043a00
720439007304390073043900740439007404380075043800750453006d0452006d040500
000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d0106000400
0000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d010300
050000000601020000000500000006010200000010000000240306004300d6044300d404
1b00d4041b00d7044300d7044300d6040500000006010200000005000000060101000000
4e000000240325005300d6043800cd043800cd043800ce043900ce043900cf043900cf04
3900d0043a00d0043a00d1043a00d1043a00d2043a00d2043b00d3043b00d3043b00d404
3b00d5043b00d5043b00d6043b00d6043b00d7043b00d7043b00d8043b00d8043a00d904
3a00d9043a00da043a00da043a00db043900dc043900dc043900dd043900dd043800de04
3800de045300d6045200d604050000000601020000000500000006010100000004000000
2d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a170000000400
00002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001000
00002403060043003d0543003c051b003c051b003f0543003f0543003d05050000000601
02000000050000000601010000004e0000002403250053003d0538003405380034053800
3505390036053900360539003705390037053a0038053a0038053a0039053a0039053a00
3a053b003a053b003b053b003b053b003c053b003d053b003d053b003e053b003e053b00
3f053b003f053b0040053a0040053a0041053a0041053a0042053a004205390043053900
43053900440539004505380045053800460553003d0552003d0505000000060102000000
05000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f00104000700
0000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200
00000500000006010200000010000000240306004300a5054300a4051b00a4051b00a705
4300a7054300a50505000000060102000000050000000601010000004e00000024032500
5300a50538009d0538009d0538009d0539009e0539009e0539009f0539009f053a00a005
3a00a0053a00a1053a00a2053a00a2053b00a3053b00a3053b00a4053b00a4053b00a505
3b00a5053b00a6053b00a6053b00a7053b00a7053b00a8053a00a8053a00a9053a00aa05
3a00aa053a00ab053900ab053900ac053900ac053900ad053800ad053800ae055300a505
5200a5050500000006010200000005000000060101000000040000002d01050004000000
2d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d0104000400
00002d010300050000000601020000000500000006010200000010000000240306003501
b4013701b40137014b0134014b013401b4013501b4010500000006010200000005000000
0601010000004e000000240325003501c5013e01a9013e01a9013d01a9013d01aa013c01
aa013c01aa013b01ab013b01ab013a01ab013a01ab013901ab013901ac013801ac013801
ac013701ac013701ac013601ac013501ac013501ac013401ac013401ac013301ac013301
ac013201ac013201ab013101ab013101ab013001ab013001ab012f01aa012e01aa012e01
aa012d01a9012d01a9013501c5013501c301050000000601020000000500000006010100
0000040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a
17000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601
020000001000000024030600e403b401e503b401e5034b01e2034b01e203b401e403b401
05000000060102000000050000000601010000004e00000024032500e403c501ec03a901
ec03a901ec03a901eb03aa01eb03aa01ea03aa01ea03ab01e903ab01e803ab01e803ab01
e703ab01e703ac01e603ac01e603ac01e503ac01e503ac01e403ac01e403ac01e303ac01
e303ac01e203ac01e203ac01e103ac01e003ac01e003ab01df03ab01df03ab01de03ab01
de03ab01dd03aa01dd03aa01dc03aa01dc03a901db03a901e403c501e403c30105000000
06010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000
f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d0103000500
000006010200000005000000060102000000100000002403060035015702370157023701
ee013401ee01340157023501570205000000060102000000050000000601010000004e00
000024032500350167023e014c023e014c023d014c023d014d023c014d023c014d023b01
4d023b014e023a014e023a014e0239014e0239014e0238014f0238014f0237014f023701
4f0236014f0235014f0235014f0234014f0234014f0233014f0233014f0232014e023201
4e0231014e0231014e0230014e0230014d022f014d022e014d022e014d022d014c022d01
4c0235016702350166020500000006010200000005000000060101000000040000002d01
0500040000002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a1700000004000000
2d010400040000002d010300050000000601020000000500000006010200000010000000
2403060035012403370124033701bc023401bc0234012403350124030500000006010200
0000050000000601010000004e00000024032500350135033e011a033e011a033d011a03
3d011a033c011b033c011b033b011b033b011b033a011c033a011c0339011c0339011c03
38011c0338011c0337011c0337011c0336011c0335011c0335011c0334011c0334011c03
33011c0333011c0332011c0332011c0331011c0331011c0330011b0330011b032f011b03
2e011b032e011a032d011a032d011a033501350335013303050000000601020000000500
0000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f001040004000000
2d01020008000000fa020000030000001f1a1700040000002d0104000800000025030200
1d006f031d00a405040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000
fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000
050000000601020000001000000024030600e4035f02e5035f02e503f701e203f701e203
5f02e4035f0205000000060102000000050000000601010000004e00000024032500e403
7002ec035502ec035502ec035502eb035502eb035602ea035602ea035602e9035602e803
5702e8035702e7035702e7035702e6035702e6035702e5035702e5035802e4035802e403
5802e3035802e3035802e2035702e2035702e1035702e0035702e0035702df035702df03
5702de035602de035602dd035602dd035602dc035502dc035502db035502e4037002e403
6e020500000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01
060004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d01040004000000
2d01030005000000060102000000050000000601020000001000000024030600e4033004
e5033004e503f003e203f003e2033004e403300405000000060102000000050000000601
010000004e00000024032500e4034104ec032504ec032504ec032504eb032604eb032604
ea032604ea032704e9032704e8032704e8032704e7032704e7032804e6032804e6032804
e5032804e5032804e4032804e4032804e3032804e3032804e2032804e2032804e1032804
e0032804e0032704df032704df032704de032704de032704dd032604dd032604dc032604
dc032504db032504e4034104e4033f040500000006010200000005000000060101000000
040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a1700
0000040000002d010400040000002d010300050000000601020000000500000006010200
00001000000024030600e403c103e503c103e5037003e2037003e203c103e403c1030500
0000060102000000050000000601010000004e00000024032500e403d103ec03b603ec03
b603ec03b603eb03b703eb03b703ea03b703ea03b703e903b803e803b803e803b803e703
b803e703b803e603b803e603b903e503b903e503b903e403b903e403b903e303b903e303
b903e203b903e203b903e103b803e003b803e003b803df03b803df03b803de03b803de03
b703dd03b703dd03b703dc03b703dc03b603db03b603e403d103e403cf03050000000601
0200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f001
040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d01030005000000
060102000000050000000601020000001000000024030600e4039904e5039904e5035904
e2035904e2039904e403990405000000060102000000050000000601010000004e000000
24032500e403aa04ec038e04ec038e04ec038f04eb038f04eb038f04ea039004ea039004
e9039004e8039004e8039004e7039104e7039104e6039104e6039104e5039104e5039104
e4039104e4039104e3039104e3039104e2039104e2039104e1039104e0039104e0039104
df039004df039004de039004de039004dd039004dd038f04dc038f04dc038f04db038e04
e403aa04e403a8040500000006010200000005000000060101000000040000002d010500
040000002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d01
0400040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000100000002403
0600e4030405e5030405e503c404e203c404e2030405e403040505000000060102000000
050000000601010000004e00000024032500e4031505ec03f904ec03f904ec03fa04eb03
fa04eb03fa04ea03fb04ea03fb04e903fb04e803fb04e803fc04e703fc04e703fc04e603
fc04e603fc04e503fc04e503fc04e403fc04e403fc04e303fc04e303fc04e203fc04e203
fc04e103fc04e003fc04e003fc04df03fc04df03fb04de03fb04de03fb04dd03fb04dd03
fa04dc03fa04dc03fa04db03f904e4031505e40313050500000006010200000005000000
060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f0010400040000002d01
020008000000fa020000030000001f1a1700040000002d0104000a000000250303002b05
31002b054005cf044005040000002d010600040000002d01050004000000f00104000700
0000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200
0000050000000601020000001000000024030600d0032a01d00328018502ac008402af00
cf032b01d0032a0105000000060102000000050000000601010000004e00000024032500
df033001c9031e01c9031e01c9031f01c9031f01c9032001c9032001c9032101c9032201
c9032201c9032301c9032301c9032401c9032401c9032501c9032601c9032601c9032701
c8032701c8032801c8032801c8032901c8032901c7032901c7032a01c7032a01c6032b01
c6032b01c5032c01c5032c01c5032c01c4032d01c4032d01c3032e01c3032e01df033001
de032f010500000006010200000005000000060101000000040000002d01050004000000
2d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d0104000400
00002d010300050000000601020000000500000006010200000010000000240306004601
2b0147012c017702ae007602ab004601290146012b010500000006010200000005000000
0601010000004e000000240325003701310154012e0154012e0153012e0153012e015201
2d0152012d0151012c0151012c0150012c0150012b0150012b014f012a014f012a014f01
29014e0129014e0128014e0128014e0127014d0127014d0126014d0126014d0125014d01
25014d0124014d0124014d0123014d0123014d0122014d0121014d0121014d0120014d01
20014d011f014d011e013701310139013001050000000601020000000500000006010100
0000040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000c2c2
c1000000040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e0000002403
050025006d02e0046d02e004d5022500d50225006d02040000002d010600040000002d01
050004000000f001040007000000fc020000a9a9a8000000040000002d01040004000000
2d01030005000000060102000000050000000601020000001600000024030900e3046d02
e0046a0225006a0225007002e0047002dd046d02e3046d02e3046a02e0046a0205000000
060102000000050000000601020000001600000024030900e004d802e304d502e3046d02
dd046d02dd04d502e004d202e004d802e304d802e304d502050000000601020000000500
000006010200000016000000240309002100d5022500d802e004d802e004d2022500d202
2800d5022100d5022100d8022500d8020500000006010200000005000000060102000000
160000002403090025006a0221006d022100d5022800d50228006d022500700225006a02
21006a0221006d020500000006010200000005000000060101000000040000002d010500
040000002d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d01
0400040000002d010300050000000601010000000e000000240305000a00350163023501
630281010a0081010a003501040000002d010600040000002d01050004000000f0010400
07000000fc020000838281000000040000002d010400040000002d010300050000000601
0200000005000000060102000000160000002403090067023501630232010a0032010a00
380163023801600235016702350167023201630232010500000006010200000005000000
060102000000160000002403090063028401670281016702350160023501600281016302
7e0163028401670284016702810105000000060102000000050000000601020000001600
000024030900060081010a0084016302840163027e010a007e010d008101060081010600
84010a008401050000000601020000000500000006010200000016000000240309000a00
320106003501060081010d0081010d0035010a0038010a00320106003201060035010500
000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d0106000400
0000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d010300
050000000601010000000e000000240305000a00360363023603630283030a0083030a00
3603040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc0200008382
81000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601
02000000160000002403090067023603630233030a0033030a0039036302390360023603
670236036702330363023303050000000601020000000500000006010200000016000000
24030900630286036702830367023603600236036002830363027f036302860367028603
670283030500000006010200000005000000060102000000160000002403090006008303
0a0086036302860363027f030a007f030d00830306008303060086030a00860305000000
0601020000000500000006010200000016000000240309000a0033030600360306008303
0d0083030d0036030a0039030a0033030600330306003603050000000601020000000500
0000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000
fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d01030005000000060101000000
0e00000024030500af0235010905350109058101af028101af023501040000002d010600
040000002d01050004000000f001040007000000fc020000838281000000040000002d01
0400040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000160000002403
09000c05350109053201af023201af02380109053801060535010c0535010c0532010905
320105000000060102000000050000000601020000001600000024030900090584010c05
81010c053501060535010605810109057e01090584010c0584010c058101050000000601
02000000050000000601020000001600000024030900ac028101af028401090584010905
7e01af027e01b2028101ac028101ac028401af0284010500000006010200000005000000
0601020000001600000024030900af023201ac023501ac028101b2028101b2023501af02
3801af023201ac023201ac02350105000000060102000000050000000601010000000400
00002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff000000
040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e00000024030500af02
35030905350309058203af028203af023503040000002d010600040000002d0105000400
0000f001040007000000fc020000838281000000040000002d010400040000002d010300
050000000601020000000500000006010200000016000000240309000c05350309053203
af023203af02380309053803060535030c0535030c053203090532030500000006010200
0000050000000601020000001600000024030900090585030c0582030c05350306053503
0605820309057e03090585030c0585030c05820305000000060102000000050000000601
020000001600000024030900ac028203af0285030905850309057e03af027e03b2028203
ac028203ac028503af028503050000000601020000000500000006010200000016000000
24030900af023203ac023503ac028203b2028203b2023503af023803af023203ac023203
ac0235030500000006010200000005000000060101000000040000002d01050004000000
2d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d0104000400
00002d010300050000000601010000000e00000024030500af02d7030905d70309051d04
af021d04af02d703040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000
fc020000838281000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000
0500000006010200000016000000240309000c05d7030905d403af02d403af02da030905
da030605d7030c05d7030c05d4030905d403050000000601020000000500000006010200
00001600000024030900090520040c051d040c05d7030605d70306051d0409051a040905
20040c0520040c051d040500000006010200000005000000060102000000160000002403
0900ac021d04af0220040905200409051a04af021a04b2021d04ac021d04ac022004af02
200405000000060102000000050000000601020000001600000024030900af02d403ac02
d703ac021d04b2021d04b202d703af02da03af02d403ac02d403ac02d703050000000601
0200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f001
040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d01030005000000
0601010000000e000000240305005500dd039e01dd039e012304550023045500dd030400
00002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc020000838281000000
040000002d010400040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000
1600000024030900a101dd039e01da035500da035500e0039e01e0039b01dd03a101dd03
a101da039e01da0305000000060102000000050000000601020000001600000024030900
9e012604a1012304a101dd039b01dd039b0123049e0120049e012604a1012604a1012304
050000000601020000000500000006010200000016000000240309005200230455002604
9e0126049e01200455002004580023045200230452002604550026040500000006010200
00000500000006010200000016000000240309005500da035200dd035200230458002304
5800dd035500e0035500da035200da035200dd0305000000060102000000050000000601
01000000040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000
ffffff000000040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e000000
24030500af0243040905430409058904af028904af024304040000002d01060004000000
2d01050004000000f001040007000000fc020000838281000000040000002d0104000400
00002d010300050000000601020000000500000006010200000016000000240309000c05
430409054004af024004af02460409054604060543040c0543040c054004090540040500
000006010200000005000000060102000000160000002403090009058c040c0589040c05
430406054304060589040905860409058c040c058c040c05890405000000060102000000
050000000601020000001600000024030900ac028904af028c0409058c0409058604af02
8604b2028904ac028904ac028c04af028c04050000000601020000000500000006010200
00001600000024030900af024004ac024304ac028904b2028904b2024304af024604af02
4004ac024004ac0243040500000006010200000005000000060101000000040000002d01
0500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff00000004000000
2d010400040000002d010300050000000601010000000e00000024030500550049049e01
49049e018f0455008f0455004904040000002d010600040000002d01050004000000f001
040007000000fc020000838281000000040000002d010400040000002d01030005000000
060102000000050000000601020000001600000024030900a10149049e01460455004604
55004c049e014c049b014904a1014904a10146049e014604050000000601020000000500
000006010200000016000000240309009e019204a1018f04a10149049b0149049b018f04
9e018c049e019204a1019204a1018f040500000006010200000005000000060102000000
160000002403090052008f04550092049e0192049e018c0455008c0458008f0452008f04
520092045500920405000000060102000000050000000601020000001600000024030900
550046045200490452008f0458008f045800490455004c04550046045200460452004904
0500000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d010600
04000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d01
0300050000000601010000000e00000024030500af02ac040905ac040905f104af02f104
af02ac04040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc020000
838281000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200000005000000
06010200000016000000240309000c05ac040905a904af02a904af02af040905af040605
ac040c05ac040c05a9040905a90405000000060102000000050000000601020000001600
0000240309000905f5040c05f1040c05ac040605ac040605f1040905ee040905f5040c05
f5040c05f10405000000060102000000050000000601020000001600000024030900ac02
f104af02f5040905f5040905ee04af02ee04b202f104ac02f104ac02f504af02f5040500
0000060102000000050000000601020000001600000024030900af02a904ac02ac04ac02
f104b202f104b202ac04af02af04af02a904ac02a904ac02ac0405000000060102000000
05000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f00104000700
0000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d0103000500000006010100
00000e000000240305005500b2049e01b2049e01f7045500f7045500b204040000002d01
0600040000002d01050004000000f001040007000000fc02000083828100000004000000
2d010400040000002d010300050000000601020000000500000006010200000016000000
24030900a101b2049e01af045500af045500b5049e01b5049b01b204a101b204a101af04
9e01af04050000000601020000000500000006010200000016000000240309009e01fb04
a101f704a101b2049b01b2049b01f7049e01f4049e01fb04a101fb04a101f70405000000
0601020000000500000006010200000016000000240309005200f7045500fb049e01fb04
9e01f4045500f4045800f7045200f7045200fb045500fb04050000000601020000000500
000006010200000016000000240309005500af045200b2045200f7045800f7045800b204
5500b5045500af045200af045200b2040500000006010200000005000000060101000000
040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff00
0000040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e00000024030500
af0218050905180509055e05af025e05af021805040000002d010600040000002d010500
04000000f001040007000000fc020000838281000000040000002d010400040000002d01
0300050000000601020000000500000006010200000016000000240309000c0518050905
1505af021505af021b0509051b05060518050c0518050c05150509051505050000000601
02000000050000000601020000001600000024030900090561050c055e050c0518050605
180506055e0509055b05090561050c0561050c055e050500000006010200000005000000
0601020000001600000024030900ac025e05af0261050905610509055b05af025b05b202
5e05ac025e05ac026105af02610505000000060102000000050000000601020000001600
000024030900af021505ac021805ac025e05b2025e05b2021805af021b05af021505ac02
1505ac0218050500000006010200000005000000060101000000040000002d0105000400
00002d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400
040000002d010300050000000601010000000e00000024030500550018059e0118059e01
5e0555005e0555001805040000002d010600040000002d01050004000000f00104000700
0000fc020000838281000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200
0000050000000601020000001600000024030900a10118059e0115055500150555001b05
9e011b059b011805a1011805a10115059e01150505000000060102000000050000000601
0200000016000000240309009e016105a1015e05a10118059b0118059b015e059e015b05
9e016105a1016105a1015e05050000000601020000000500000006010200000016000000
2403090052005e05550061059e0161059e015b0555005b0558005e0552005e0552006105
550061050500000006010200000005000000060102000000160000002403090055001505
5200180552005e0558005e055800180555001b0555001505520015055200180505000000
06010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000
f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d0103000500
00000601010000000e00000024030500550081059e0181059e01c6055500c60555008105
040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc02000083828100
0000040000002d010400040000002d010300050000000601020000000500000006010200
00001600000024030900a10181059e017e0555007e05550084059e0184059b018105a101
8105a1017e059e017e050500000006010200000005000000060102000000160000002403
09009e01c905a101c605a10181059b0181059b01c6059e01c3059e01c905a101c905a101
c605050000000601020000000500000006010200000016000000240309005200c6055500
c9059e01c9059e01c3055500c3055800c6055200c6055200c9055500c905050000000601
0200000005000000060102000000160000002403090055007e05520081055200c6055800
c605580081055500840555007e0552007e05520081050500000006010200000005000000
060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e00
000024030500af02c9010905c90109053302af023302af02c901040000002d0106000400
00002d01050004000000f001040007000000fc020000838281000000040000002d010400
040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001600000024030900
0c05c9010905c501af02c501af02cc010905cc010605c9010c05c9010c05c5010905c501
05000000060102000000050000000601020000001600000024030900090536020c053302
0c05c9010605c9010605330209053002090536020c0536020c0533020500000006010200
0000050000000601020000001600000024030900ac023302af0236020905360209053002
af023002b2023302ac023302ac023602af02360205000000060102000000050000000601
020000001600000024030900af02c501ac02c901ac023302b2023302b202c901af02cc01
af02c501ac02c501ac02c901050000000601020000000500000006010100000004000000
2d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff0000000400
00002d010400040000002d010300050000000601010000000e0000002403050034007b02
d0047b02d004c7023400c70234007b02040000002d010600040000002d01050004000000
f001040007000000fc020000838281000000040000002d010400040000002d0103000500
0000060102000000050000000601020000001600000024030900d3047b02d00478023400
780234007e02d0047e02cd047b02d3047b02d3047802d004780205000000060102000000
050000000601020000001600000024030900d004ca02d304c702d3047b02cd047b02cd04
c702d004c402d004ca02d304ca02d304c702050000000601020000000500000006010200
000016000000240309003100c7023400ca02d004ca02d004c4023400c4023700c7023100
c7023100ca023400ca020500000006010200000005000000060102000000160000002403
09003400780231007b023100c7023700c70237007b0234007e0234007802310078023100
7b020500000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01
060004000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d01040004000000
2d010300050000000601010000000e000000240305000800c9016202c901620233020800
33020800c901040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc02
0000838281000000040000002d010400040000002d010300050000000601020000000500
000006010200000016000000240309006502c9016202c5010800c5010800cc016202cc01
5e02c9016502c9016502c5016202c5010500000006010200000005000000060102000000
160000002403090062023602650233026502c9015e02c9015e0233026202300262023602
650236026502330205000000060102000000050000000601020000001600000024030900
05003302080036026202360262023002080030020b003302050033020500360208003602
050000000601020000000500000006010200000016000000240309000800c5010500c901
050033020b0033020b00c9010800cc010800c5010500c5010500c9010500000006010200
000005000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f0010400
07000000fc020000969594000000040000002d010400040000002d010300050000000601
010000000e0000002403050015000800e2040800e204b7001500b7001500080004000000
2d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc0200008382810000000400
00002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001600
000024030900e5040800e20405001500050015000b00e2040b00df040800e5040800e504
0500e204050005000000060102000000050000000601020000001600000024030900e204
ba00e504b700e5040800df040800df04b700e204b400e204ba00e504ba00e504b7000500
00000601020000000500000006010200000016000000240309001200b7001500ba00e204
ba00e204b4001500b4001800b7001200b7001200ba001500ba0005000000060102000000
05000000060102000000160000002403090015000500120008001200b7001800b7001800
080015000b00150005001200050012000800050000000601020000000500000006010100
0000040000002d010500040000002d01060004000000f00104001c000000fb02d8ff1100
00000000bc02000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655
f5770100000000003000040000002d0104001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0402022253797374656d0077400000007a0b0a590d55f5771655f577010000000000
3000040000002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1100
00000000bc02000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655
f5770100000000003000040000002d01080005000000090200000000050000002e011800
00000500000002010100000043000000320a3a00f70028000000c4b3e0e3edeef1f2f3e2
e0ededff20f2e020f1f2f0f3eaf2f3f0e8e7e0f6b3ff20eff0eee1ebe5ec1b000b001400
120017001400110013001400150014001700170015000a00140014000a00110014001600
1300170013001400160017001000140016000b0016000a00160016001400130016001200
2701040000002d01070004000000f00108001c000000fb02d8ff10000000000090010000
00cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577010000000000
3000040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c00
0000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d61
6e20435952001655f5770100000000003000040000002d01090005000000090200000000
050000002e01180000000500000002010100000033000000320a640126001d000000c0ed
e0ebb3e720e7eee2edb3f8edfceee3ee20f1e5f0e5e4eee2e8f9e0001d00150012001300
0b0010000a000f001400130015000b001f001500120014000f0014000a00120011001400
110014001400130015001e001400040000002d01070004000000f0010900040000002d01
0800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000
000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655
f5770100000000003000040000002d01090005000000090200000000050000002e011800
00000500000002010100000036000000320af6011d001f000000cff0eee3edeee7f3e2e0
ededff20e7ecb3ed20e7eee2edb3f8edfceee3ee20001d00130014001000160013000f00
1400120012001500150012000a000f0019000b001600090010001400120016000b001e00
1500120014000f0014000b0016000000320a1902d1000a000000f1e5f0e5e4eee2e8f9e0
120012001300110015001300130015001f001200040000002d01070004000000f0010900
040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c000000
fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20
435952001655f5770100000000003000040000002d010900050000000902000000000500
00002e01180000000500000002010100000031000000320a6401de021c000000c0ede0eb
b3e720e2ebe0f1ede8f520efeee7e8f6b3e920e1e0edeaf31d001500120013000b001000
0a0012001400120011001500150014000a00150014001000150015000b0015000a001400
1200150013001400040000002d01070004000000f0010900040000002d01080004000000
2d010700040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001
000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000
00003000040000002d01090005000000090200000000050000002e011800000005000000
02010100000033000000320af601db021d000000cff0eee3edeee7f3e2e0ededff20e7ec
b3ed20f320e2ebe0f1ede8f520001d00130014001000160013000f001400120012001500
150012000a000f0019000b001600090014000a0012001400120011001500160013000f00
1c000000320a19025c030e000000efeee7e8f6b3fff520e1e0edeaf31500140010001500
15000b00120014000a0014001200150012000a00040000002d01070004000000f0010900
040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c000000
fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20
435952001655f5770100000000003000040000002d010900050000000902000000000500
00002e01180000000500000002010100000064000000320aa8024b003e000000c2e8e7ed
e0f7e5ededff20f1f2f0e0f2e5e3b3f7ede8f520e0ebfcf2e5f0ede0f2e8e220f3eff0e0
e2ebb3ededff20f4b3ede0edf1e0ece820e1e0edeaf31a0016000f001500100014001200
1500150012000a0012001200140010001100120010000b0014001500160013000a001200
14001000120011001400150011001100150013000a001400150014001100120014000b00
1500160012000a0019000b0016001100150012001200190015000a001400120015001300
2101040000002d01070004000000f0010900040000002d010800040000002d0107000400
00002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400
021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000000030000400
00002d01090005000000090200000000050000002e011800000005000000020101000000
31000000320a660333001c000000cff0eee3edeee720eceee6ebe8e2e8f520f0e5e7f3eb
fcf2e0f2b3e21d001300140010001600130010000a00190013001b001400150013001500
14000a00130013000e001200140011001100110011000b001200040000002d0107000400
0000f0010900040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d01
07001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720
526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010900050000000902
00000000050000002e01180000000500000002010100000010000000320a0d04c0000600
0000c1e0e6e0edb3170011001c00110015001300040000002d01070004000000f0010900
040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c000000
fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20
435952001655f5770100000000003000040000002d010900050000000902000000000500
00002e01180000000500000002010100000016000000320a77049b000a000000cfeef2e5
edf6b3e9edb31d00130011001200150015000b00150015001300040000002d0107000400
0000f0010900040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d01
07001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720
526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010900050000000902
00000000050000002e01180000000500000002010100000013000000320ade04a9000800
0000cff0eeecb3e6edb31d001300130019000b001c0015001500040000002d0107000400
0000f0010900040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d01
07001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720
526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010900050000000902
00000000050000002e01180000000500000002010100000012000000320a4805b8000700
0000cfeee1b3f7edb3b31d00130015000b00130016001500040000002d01070004000000
f0010900040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d010700
1c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f
6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d0109000500000009020000
0000050000002e01180000000500000002010100000015000000320ab105a60009000000
cde5e3e0f2e8e2edb3b31d0011001000110011001500130015001500040000002d010700
04000000f0010900040000002d010800040000002d010700040000002d01080004000000
2d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e65
7720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d01090005000000
090200000000050000002e0118000000050000000201010000002e000000320a6503fd02
1a000000c2e8e1b3f020f4b3ede0edf1eee2eebf20f1f2f0e0f2e5e3b3bf1a0016001400
0b00140009001a000b0015001200150012001300130014000b000a001100120014001000
1200110010000b001100040000002d01070004000000f0010900040000002d0108000400
00002d010700040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff100000000000
9001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100
000000003000040000002d01090005000000090200000000050000002e01180000000500
000002010100000033000000320a0404ce021d000000d0eee7f0eee1ebe5ededff20f4b3
ede0edf1eee2eee3ee20efebe0edf300150014000f001400140013001400120015001500
12000a001a000b001500110016001100140012001400100013000a001500140012001500
1100040000002d01070004000000f0010900040000002d010800040000002d0107000400
00002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400
021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000000030000400
00002d01090005000000090200000000050000002e011800000005000000020101000000
16000000320a720487030a000000d0e5e0ebb3e7e0f6b3ff15001300110014000b001000
110016000b001500040000002d01070004000000f0010900040000002d01080004000000
2d010700040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001
000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000
00003000040000002d01090005000000090200000000050000002e011800000005000000
02010100000021000000320ad9044a0311000000caeeedf2f0eeebfc20b320e0ede0ebb3
e700180014001500120014001300140012000a000b000a0011001600120013000b001600
040000002d01070004000000f0010900040000002d010800040000002d01070004000000
2d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc04000212
54696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577010000000000300004000000
2d01090005000000090200000000050000002e0118000000050000000201010000001800
0000320a420570030b000000caeef0e8e3f3e2e0ededff9d180014001400150010001400
12001200150015000a00040000002d01070004000000f001090007000000fc020000ffff
ff000000040000002d010900040000002d010300050000000601010000000e0000002403
050025005900d3045900d3049b0025009b0025005900040000002d010600040000002d01
050004000000f001090007000000fc020000838281000000040000002d01090004000000
2d01030005000000060102000000050000000601020000001600000024030900d6045900
d30455002500550025005c00d3045c00cf045900d6045900d6045500d304550005000000
060102000000050000000601020000001600000024030900d3049e00d6049b00d6045900
cf045900cf049b00d3049800d3049e00d6049e00d6049b00050000000601020000000500
0000060102000000160000002403090021009b0025009e00d3049e00d304980025009800
28009b0021009b0021009e0025009e000500000006010200000005000000060102000000
1600000024030900250055002100590021009b0028009b002800590025005c0025005500
21005500210059000500000006010200000005000000060101000000040000002d010500
040000002d01060004000000f00109001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc
0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000
040000002d010900040000002d010700040000002d010900040000002d0107001c000000
fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20
435952001655f5770100000000003000040000002d010a00050000000902000000000500
00002e01180000000500000002010100000067000000320a8600340040000000c2e8e7ed
e0f7e5ededff20f6b3ebe5e920b320f4eef0ecf3e2e0ededff20e7e0e2e4e0edfc20f3ef
f0e0e2ebb3ededff20f4b3ede0edf1e0ece820e1e0edeaf31a0016000f00150010001400
12001500150012000a0016000b001300120015000a000b000a001a001300140019001300
130011001500160012000a000f0012001200140011001500130009001400150014001200
120014000b001500150012000a001a000b0015001200150012001100190016000a001400
1100150013002001040000002d01070004000000f0010a0007000000fc0200001f1a1700
0000040000002d010a00040000002d010300050000000601020000000500000006010200
0000100000002403060022043000220432002c0532002c052f0022042f00220430000500
0000060102000000050000000601010000004e00000024032500110430002d0439002d04
39002c0438002c0438002c0437002b0437002b0436002b0435002b0435002a0434002a04
34002a0433002a0433002a0432002a0432002a0431002a0431002a0430002a0430002a04
2f002a042f002a042e002a042d002a042d002a042c002a042c002b042b002b042b002b04
2a002b042a002c0429002c0429002c0428002d0428001104300013043000050000000601
0200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f001
0a0004000000f001040004000000f001080004000000f001090007000000fc020000ffff
ff000000040000002d01040008000000fa0200000000000000000000040000002d010800
040000002701ffff0800000026060f000600ffffffff0100040000002d01000003000000
0000

Рис.2.1 Процес управління фінансовою діяльністю банку

Для формулювання чіткої та реалістичної фінансової стратегії банку
описової моделі, розробленої у процесі стратегічного планування,
недостатньо, адже у сфері фінансів слід спиратися на конкретні числові
значення фінансових показників. Порівняльний аналіз фінансових
показників, зокрема таких узагальнюючих, як прибутковість і ризик, з
аналогічними показниками діяльності інших банків, із середніми
значеннями по банківській системі в цілому чи по групі банків, або з
найліпшими показниками галузі дозволяє банку сформувати адекватну
самооцінку та визначити стратегічні орієнтири фінансової діяльності.

Інструментом реалізації фінансової стратегії банку служать бюджети –
плани проведення банківських операцій з урахуванням майбутніх доходів і
витрат банку в цілому та його окремих структурних підрозділів. Бюджети
формуються з огляду на фактичні значення фінансових показників з
орієнтацією на стратегічні цілі та завдання банку у фінансовій сфері.

До конкретних фінансових стратегій належать такі:

нарощування капітальної бази банку;

розширення депозитної бази;

кредитування;

інвестування;

стратегії розвитку інших фінансових операцій банку.

Зазвичай конкретні фінансові стратегії банку нерівнозначні, а тому
можуть мати ієрархічну підпорядкованість, яка відображається у
структуруванні бюджетів. Періодичний контроль за виконанням бюджетів дає
можливість виявити відхилення від запланованого сценарію та коригувати
план або стратегію діяльності банку.

Створення фінансових планів відбувається як на рівні банку в цілому, так
і на рівні окремих структурних підрозділів, тому окремі плани мають бути
узгоджені. Процес узгодження бюджетів може здійснюватися двома основними
методами: згори вниз і знизу вгору. У першому варіанті менеджмент банку
формулює завдання та визначає планові значення фінансових показників,
які доводяться до підрозділів. Керівники підрозділів, у свою чергу,
розробляють конкретні заходи досягнення планових показників, які
подаються на розгляд менеджментові банку й узгоджуються. Такий підхід
ефективний, коли потрібно швидко реагувати на зміну зовнішніх умов та на
жорстку конкуренцію.

У разі, коли бюджети узгоджуються знизу вгору, кожний підрозділ
самостійно розробляє фінансовий план, виходячи з власних можливостей і
потреб, надає перелік необхідних для виконання ресурсів. Такі бюджети
подаються підрозділами для перегляду й обговорення на рівні керівництва
банку. Остаточний варіант плану визначається в ході обговорення між
менеджментом банку та лінійними керівниками підрозділів.

Одним із прийомів, що забезпечує узгодження взаємозв’язків окремих
результативних фінансових показників банку та дозволяє визначити цільові
рівні прибутковості, є методика декомпозиційного аналізу власного
капіталу (модель Дюпона). Цей підхід досить універсальний і
застосовується як зовнішніми, так і внутрішніми користувачами, що
дозволяє керівництву банку оцінювати діяльність кредитної установи за
тими самими критеріями, за якими її оцінюють зовнішні аналітики.

Методика декомпозиційного аналізу дозволяє дослідити залежність між
показниками прибутковості і ризику банку та виявити вплив окремих
чинників на результати його діяльності.

У методиці декомпозиційного аналізу прибутковість банку оцінюється
показниками ROE (прибутковість капіталу) та ROA (прибутковість активів),
а показником ризику банку служить мультиплікатор капіталу.

Схематично логічно-структурну модель декомпозиційного аналізу власного
капіталу комерційного банку, орієнтовану на загальновживані у
вітчизняній практиці підходи до групування банківських доходів і витрат,
показано на рис.2.2

picscalex114010009000003855c00000b003c02000000001400000026060f001e00ffff
ffff040014000000576f72640e004d6963726f736f667420576f7264050000000b020000
0000050000000c02090b470a1c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a000000040000000000ffffffff010000000000300004000000
2d010000050000000201010000001c000000fb02adff0000000000009001000000cc0440
001254696d6573204e657720526f6d616e000d55f5771655f57701000000000030000400
00002d01010005000000090200000000050000000201010000001000000026060f001600
ffffffff0000ffffffffffffffff470a0000090b0000030000001e00050000002e010000
0000050000000a020000000005000000090200000000050000000102ffffff0007000000
fc020100000000000000040000002d01020008000000fa02050001000000000000000400
00002d0103000400000003010800070000001204090b080b470a460a050000000b020000
0000050000000c02010001000400000003010800050000000c0201000100040000000301
0800050000000c0201000100050000000c02850524050500000006010100000007000000
fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000
05000000060102000000050000000b02000000001000000024030600bf001801c1001801
c100c600be00c600be001801bf0018010500000006010200000005000000060101000000
4e00000024032500bf002801c8000d01c8000d01c7000d01c7000e01c6000e01c6000e01
c5000e01c5000f01c4000f01c4000f01c3000f01c3000f01c2000f01c1001001c1001001
c0001001c0001001bf001001bf001001be001001be001001bd001001bd000f01bc000f01
bc000f01bb000f01ba000f01ba000f01b9000e01b9000e01b8000e01b8000e01b7000d01
b7000d01bf002801bf002601050000000601020000000500000006010100000007000000
fc020000ffffff000000040000002d01050008000000fa02000000000000000000000400
00002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400
040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001000000024030600
3304b1013504b1013504c6003204c6003204b1013304b101050000000601020000000500
00000601010000004e000000240325003304c2013c04a6013c04a6013b04a6013b04a701
3a04a7013a04a7013904a8013904a8013804a8013804a8013704a8013704a9013604a901
3504a9013504a9013404a9013404a9013304a9013304a9013204a9013204a9013104a901
3104a9013004a9013004a8012f04a8012e04a8012e04a8012d04a8012d04a7012c04a701
2c04a7012b04a6012b04a6013304c2013304c00105000000060102000000050000000601
01000000040000002d010500040000002d01060004000000f0010400040000002d010200
08000000fa020000030000001f1a1700040000002d0104000800000025030200d801cd02
6b00cd02040000002d010600040000002d01050004000000f0010400040000002d010200
08000000fa020000030000001f1a1700040000002d01040008000000250302006a04cd02
1d02cd02040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc020000
1f1a17000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200000005000000
0601020000001000000024030600bf00b101c100b101c1005e01be005e01be00b101bf00
b10105000000060102000000050000000601010000004e00000024032500bf00c101c800
a601c800a601c700a601c700a601c600a701c600a701c500a701c500a801c400a801c400
a801c300a801c300a801c200a801c100a901c100a901c000a901c000a901bf00a901bf00
a901be00a901be00a901bd00a901bd00a801bc00a801bc00a801bb00a801ba00a801ba00
a801b900a701b900a701b800a701b800a601b700a601b700a601bf00c101bf00bf010500
000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d0106000400
0000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d010300
05000000060102000000050000000601020000001000000024030600bf003202c1003202
c100df01be00df01be003202bf0032020500000006010200000005000000060101000000
4e00000024032500bf004202c8002702c8002702c7002702c7002702c6002802c6002802
c5002802c5002902c4002902c4002902c3002902c3002902c2002902c1002a02c1002a02
c0002a02c0002a02bf002a02bf002a02be002a02be002a02bd002a02bd002902bc002902
bc002902bb002902ba002902ba002902b9002802b9002802b8002802b8002702b7002702
b7002702bf004202bf004002050000000601020000000500000006010100000004000000
2d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a170000000400
00002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001000
00002403060034033202350332023503df013203df013203320234033202050000000601
02000000050000000601010000004e00000024032500340342023d0327023d0327023c03
27023b0327023b0328023a0328023a032802390329023903290238032902380329023703
29023703290236032a0236032a0235032a0234032a0234032a0233032a0233032a023203
2a0232032a02310329023103290230032902300329022f0329022f0329022e0328022d03
28022d0328022c0327022c0327022b032702340342023403400205000000060102000000
05000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f00104000700
0000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200
0000050000000601020000001000000024030600d1016203d3016203d3010f03d0010f03
d0016203d101620305000000060102000000050000000601010000004e00000024032500
d1017203da015703da015703d9015703d9015703d8015803d7015803d7015803d6015803
d6015903d5015903d5015903d4015903d4015903d3015903d3015a03d2015a03d2015a03
d1015a03d1015a03d0015a03cf015a03cf015903ce015903ce015903cd015903cd015903
cc015903cc015803cb015803cb015803ca015803ca015703c9015703c8015703d1017203
d10170030500000006010200000005000000060101000000040000002d01050004000000
2d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d0104000400
00002d01030005000000060102000000050000000601020000001600000024030900f702
1b03f60219035c0219035c021c03f6021c03f4021b03f7021b03f7021903f60219030500
0000060102000000050000000601020000001000000024030600f6026203f7026203f702
1b03f4021b03f4026203f602620305000000060102000000050000000601010000004e00
000024032500f6027203fe025703fe025703fe025703fd025703fd025803fc025803fc02
5803fb025803fa025903fa025903f9025903f9025903f8025903f8025903f7025a03f702
5a03f6025a03f6025a03f5025a03f5025a03f4025a03f4025903f3025903f2025903f202
5903f1025903f1025903f0025803f0025803ef025803ef025803ee025703ee025703ed02
5703f6027203f60270030500000006010200000005000000060101000000040000002d01
0500040000002d01060004000000f0010400040000002d01020008000000fa0200000300
00001f1a1700040000002d0104000800000025030200bf008702bf00cd02040000002d01
0600040000002d01050004000000f0010400040000002d01020008000000fa0200000300
00001f1a1700040000002d0104000800000025030200440287024402cd02040000002d01
0600040000002d01050004000000f0010400040000002d01020008000000fa0200000300
00001f1a1700040000002d010400080000002503020002042b030204da04040000002d01
0600040000002d01050004000000f0010400040000002d01020008000000fa0200000300
00001f1a1700040000002d0104000a000000250303003d00160306001703060014050400
00002d010600040000002d01050004000000f0010400040000002d01020008000000fa02
0000030000001f1a1700040000002d0104000a000000250303006801a1033201a2033201
5d05040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc0200001f1a
17000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601
0200000010000000240306006c00e2026d00e2026d00ce026a00ce026a00e2026c00e202
05000000060102000000050000000601010000004e000000240325006b00f3027400d702
7400d7027400d8027300d8027200d8027200d8027100d9027100d9027000d9027000d902
6f00da026f00da026e00da026e00da026d00da026d00da026c00da026b00da026b00da02
6a00da026a00da026900da026900da026800da026800da026700d9026700d9026600d902
6600d9026500d8026500d8026400d8026300d8026300d7026b00f3026c00f10205000000
06010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000
f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d0103000500
0000060102000000050000000601020000001000000024030600ea013202eb013202eb01
df01e801df01e8013202ea01320205000000060102000000050000000601010000004e00
000024032500ea014202f2012702f2012702f2012702f1012702f1012802f0012802f001
2802ef012902ef012902ee012902ed012902ed012902ec012902ec012a02eb012a02eb01
2a02ea012a02ea012a02e9012a02e9012a02e8012a02e8012a02e7012902e6012902e601
2902e5012902e5012902e4012902e4012802e3012802e3012802e2012702e2012702e101
2702ea014202ea0140020500000006010200000005000000060101000000040000002d01
0500040000002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a1700000004000000
2d010400040000002d010300050000000601020000000500000006010200000010000000
2403060077043202790432027904df017604df0176043202770432020500000006010200
0000050000000601010000004e000000240325007704420280042702800427027f042702
7f0427027e0428027e0428027d0428027d0429027c0429027c0429027b0429027b042902
7a04290279042a0279042a0278042a0278042a0277042a0277042a0276042a0276042a02
75042a027504290274042902740429027304290273042902720429027104280271042802
70042802700427026f0427026f0427027704420277044002050000000601020000000500
0000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000
fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000
050000000601020000001000000024030600d701e202d801e202d801ce02d501ce02d501
e202d701e20205000000060102000000050000000601010000004e00000024032500d701
f302df01d702df01d702df01d802de01d802de01d802dd01d802dd01d902dc01d902dc01
d902db01d902da01da02da01da02d901da02d901da02d801da02d801da02d701da02d701
da02d601da02d601da02d501da02d501da02d401da02d401da02d301da02d201d902d201
d902d101d902d101d902d001d802d001d802cf01d802cf01d802ce01d702d701f302d701
f1020500000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01
060004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d01040004000000
2d010300050000000601020000000500000006010200000010000000240306001a00a403
1a00a3030600a3030600a6031a00a6031a00a40305000000060102000000050000000601
010000004e000000240325002b00a4030f009b030f009b0310009c0310009d0310009d03
11009e0311009e0311009f0311009f031200a0031200a0031200a1031200a1031200a203
1200a2031200a3031200a4031200a4031200a5031200a5031200a6031200a6031200a703
1200a7031200a8031200a8031100a9031100a9031100aa031100ab031000ab031000ac03
1000ac030f00ad032b00a4032900a4030500000006010200000005000000060101000000
040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a1700
0000040000002d010400040000002d010300050000000601020000000500000006010200
0000100000002403060046012f0446012e0432012e04320131044601310446012f040500
0000060102000000050000000601010000004e0000002403250057012f043b0127043b01
27043b0127043c0128043c0128043c0129043d0129043d012a043d012a043d012b043d01
2b043e012c043e012c043e012d043e012d043e012e043e012f043e012f043e0130043e01
30043e0131043e0131043e0132043e0132043d0133043d0133043d0134043d0134043d01
35043c0136043c0136043c0137043b0137043b01380457012f0455012f04050000000601
0200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f001
040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d01030005000000
06010200000005000000060102000000100000002403060017049b0317049a0303049a03
03049d0317049d0317049b0305000000060102000000050000000601010000004e000000
2403250028049b030c0493030c0493030c0493030d0494030d0494030d0495030e049603
0e0496030e0497030e0497030e0498030f0498030f0499030f0499030f049a030f049a03
0f049b030f049b030f049c030f049c030f049d030f049e030f049e030f049f030e049f03
0e04a0030e04a0030e04a1030e04a1030d04a2030d04a2030d04a3030c04a3030c04a403
28049b0326049b030500000006010200000005000000060101000000040000002d010500
040000002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d01
0400040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000100000002403
06001a0027041a00260406002604060029041a0029041a00270405000000060102000000
050000000601010000004e000000240325002b0027040f001f040f001f0410001f041000
200410002004110021041100210411002204110022041200230412002304120024041200
250412002504120026041200260412002704120027041200280412002804120029041200
290412002a0412002a0412002b0412002c0411002c0411002d0411002d0411002e041000
2e0410002f0410002f040f0030042b002704290027040500000006010200000005000000
060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc02
00001f1a17000000040000002d010400040000002d010300050000000601020000000500
0000060102000000100000002403060046019b04460199043201990432019c0446019c04
46019b0405000000060102000000050000000601010000004e0000002403250057019b04
3b0192043b0192043b0193043c0193043c0194043c0194043d0195043d0195043d019604
3d0196043d0197043e0197043e0198043e0198043e0199043e019a043e019a043e019b04
3e019b043e019c043e019c043e019d043e019d043e019e043d019e043d019f043d019f04
3d01a0043d01a1043c01a1043c01a2043c01a2043b01a3043b01a30457019b0455019b04
0500000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d010600
04000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d01
030005000000060102000000050000000601020000001000000024030600170417041704
160403041604030419041704190417041704050000000601020000000500000006010100
00004e00000024032500280417040c040f040c040f040c040f040d0410040d0411040d04
11040e0412040e0412040e0413040e0413040e0414040f0414040f0415040f0415040f04
16040f0416040f0417040f0417040f0418040f0419040f0419040f041a040f041a040f04
1b040e041b040e041c040e041c040e041d040e041d040d041e040d041e040d041f040c04
20040c042004280417042604170405000000060102000000050000000601010000000400
00002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000
040000002d010400040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000
10000000240306001a00a5041a00a4040600a4040600a7041a00a7041a00a50405000000
060102000000050000000601010000004e000000240325002b00a5040f009d040f009d04
10009d0410009e0410009e0411009f0411009f041100a0041100a0041200a1041200a104
1200a2041200a3041200a3041200a4041200a4041200a5041200a5041200a6041200a604
1200a7041200a7041200a8041200a8041200a9041200aa041100aa041100ab041100ab04
1100ac041000ac041000ad041000ad040f00ae042b00a5042900a5040500000006010200
000005000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f0010400
07000000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d010300050000000601
020000000500000006010200000010000000240306004601fa044601f8043201f8043201
fb044601fb044601fa0405000000060102000000050000000601010000004e0000002403
25005701fa043b01f1043b01f1043b01f2043c01f2043c01f3043c01f3043d01f4043d01
f5043d01f5043d01f6043d01f6043e01f7043e01f7043e01f8043e01f8043e01f9043e01
f9043e01fa043e01fa043e01fb043e01fb043e01fc043e01fd043e01fd043d01fe043d01
fe043d01ff043d01ff043d0100053c0100053c0101053c0101053b0102053b0102055701
fa045501fa040500000006010200000005000000060101000000040000002d0105000400
00002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400
040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001000000024030600
170477041704750403047504030478041704780417047704050000000601020000000500
00000601010000004e00000024032500280477040c046e040c046e040c046f040d046f04
0d0470040d0470040e0471040e0471040e0472040e0472040e0473040f0474040f047404
0f0475040f0475040f0476040f0476040f0477040f0477040f0478040f0478040f047904
0f0479040f047a040e047b040e047b040e047c040e047c040e047d040d047d040d047e04
0d047e040c047f040c047f04280477042604770405000000060102000000050000000601
01000000040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000
1f1a17000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200000005000000
06010200000010000000240306001a0013051a00120506001205060015051a0015051a00
130505000000060102000000050000000601010000004e000000240325002b0013050f00
0b050f000b0510000b0510000c0510000c0511000d0511000d0511000e0511000e051200
0f0512000f05120010051200100512001105120012051200120512001305120013051200
140512001405120015051200150512001605120016051200170512001705110018051100
19051100190511001a0510001a0510001b0510001b050f001c052b001305290013050500
000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d0106000400
0000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d010300
0500000006010200000005000000060102000000100000002403060046015c0546015a05
32015a0532015d0546015d0546015c050500000006010200000005000000060101000000
4e0000002403250057015c053b0153053b0153053b0154053c0154053c0155053c015605
3d0156053d0157053d0157053d0158053d0158053e0159053e0159053e015a053e015a05
3e015b053e015b053e015c053e015d053e015d053e015e053e015e053e015f053e015f05
3d0160053d0160053d0161053d0161053d0162053c0162053c0163053c0164053b016405
3b01650557015c0555015c05050000000601020000000500000006010100000004000000
2d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a170000000400
00002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001000
0000240306001704d9041704d7040304d7040304da041704da041704d904050000000601
02000000050000000601010000004e000000240325002804d9040c04d0040c04d0040c04
d1040d04d1040d04d2040d04d2040e04d3040e04d4040e04d4040e04d5040e04d5040f04
d6040f04d6040f04d7040f04d7040f04d8040f04d8040f04d9040f04d9040f04da040f04
da040f04db040f04dc040f04dc040e04dd040e04dd040e04de040e04de040e04df040d04
df040d04e0040d04e0040c04e1040c04e1042804d9042604d90405000000060102000000
05000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f00104000700
0000fc0200001f1a17000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200
00000500000006010200000010000000240306001d02e2021f02e2021f02ce021c02ce02
1c02e2021d02e20205000000060102000000050000000601010000004e00000024032500
1d02f3022602d7022602d7022502d8022502d8022402d8022402d8022302d9022302d902
2202d9022202d9022102da022102da022002da022002da021f02da021e02da021e02da02
1d02da021d02da021c02da021c02da021b02da021b02da021a02da021a02da021902d902
1902d9021802d9021702d9021702d8021602d8021602d8021502d8021502d7021d02f302
1d02f1020500000006010200000005000000060101000000040000002d01050004000000
2d01060004000000f001040007000000fc0200001f1a17000000040000002d0104000400
00002d010300050000000601020000000500000006010200000010000000240306006b04
e2026c04e2026c04ce026904ce026904e2026b04e2020500000006010200000005000000
0601010000004e000000240325006a04f3027304d7027304d7027304d8027204d8027104
d8027104d8027004d9027004d9026f04d9026f04d9026e04da026e04da026d04da026d04
da026c04da026c04da026b04da026a04da026a04da026904da026904da026804da026804
da026704da026704da026604d9026604d9026504d9026504d9026404d8026404d8026304
d8026204d8026204d7026a04f3026b04f102050000000601020000000500000006010100
0000040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000ffff
ff000000040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e0000002403
0500b40108006d0308006d036f00b4016f00b4010800040000002d010600040000002d01
050004000000f001040007000000fc020000838281000000040000002d01040004000000
2d0103000500000006010200000005000000060102000000160000002403090070030800
6d030500b4010500b4010b006d030b006a03080070030800700305006d03050005000000
0601020000000500000006010200000016000000240309006d03720070036f0070030800
6a0308006a036f006d036c006d0372007003720070036f00050000000601020000000500
00000601020000001600000024030900b1016f00b40172006d0372006d036c00b4016c00
b7016f00b1016f00b1017200b40172000500000006010200000005000000060102000000
1600000024030900b4010500b1010800b1016f00b7016f00b7010800b4010b00b4010500
b1010500b10108000500000006010200000005000000060101000000040000002d010500
040000002d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d01
0400040000002d010300050000000601010000000e0000002403050021002c0174012c01
740194012100940121002c01040000002d010600040000002d01050004000000f0010400
07000000fc020000838281000000040000002d010400040000002d010300050000000601
0200000005000000060102000000160000002403090077012c0174012901210029012100
2f0174012f0171012c0177012c0177012901740129010500000006010200000005000000
0601020000001600000024030900740197017701940177012c0171012c01710194017401
900174019701770197017701940105000000060102000000050000000601020000001600
0000240309001e00940121009701740197017401900121009001240094011e0094011e00
970121009701050000000601020000000500000006010200000016000000240309002100
29011e002c011e0094012400940124002c0121002f01210029011e0029011e002c010500
000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d0106000400
0000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d010300
050000000601010000000e00000024030500210044024e0144024e01ab022100ab022100
4402040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc0200008382
81000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601
020000001600000024030900510144024e01410221004102210047024e0147024b014402
51014402510141024e014102050000000601020000000500000006010200000016000000
240309004e01ae025101ab02510144024b0144024b01ab024e01a8024e01ae025101ae02
5101ab02050000000601020000000500000006010200000016000000240309001e00ab02
2100ae024e01ae024e01a8022100a8022400ab021e00ab021e00ae022100ae0205000000
060102000000050000000601020000001600000024030900210041021e0044021e00ab02
2400ab022400440221004702210041021e0041021e004402050000000601020000000500
0000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000
fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d01030005000000060101000000
0e00000024030500760144026e0244026e02ab027601ab0276014402040000002d010600
040000002d01050004000000f001040007000000fc020000838281000000040000002d01
0400040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000160000002403
0900710244026e02410276014102760147026e0247026b02440271024402710241026e02
4102050000000601020000000500000006010200000016000000240309006e02ae027102
ab02710244026b0244026b02ab026e02a8026e02ae027102ae027102ab02050000000601
020000000500000006010200000016000000240309007301ab027601ae026e02ae026e02
a8027601a8027901ab027301ab027301ae027601ae020500000006010200000005000000
060102000000160000002403090076014102730144027301ab027901ab02790144027601
470276014102730141027301440205000000060102000000050000000601010000000400
00002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff000000
040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e00000024030500c102
4402ba034402ba03ab02c102ab02c1024402040000002d010600040000002d0105000400
0000f001040007000000fc020000838281000000040000002d010400040000002d010300
05000000060102000000050000000601020000001600000024030900bd034402ba034102
c1024102c1024702ba034702b7034402bd034402bd034102ba0341020500000006010200
0000050000000601020000001600000024030900ba03ae02bd03ab02bd034402b7034402
b703ab02ba03a802ba03ae02bd03ae02bd03ab0205000000060102000000050000000601
020000001600000024030900be02ab02c102ae02ba03ae02ba03a802c102a802c402ab02
be02ab02be02ae02c102ae02050000000601020000000500000006010200000016000000
24030900c1024102be024402be02ab02c402ab02c4024402c1024702c1024102be024102
be0244020500000006010200000005000000060101000000040000002d01050004000000
2d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d0104000400
00002d010300050000000601010000000e0000002403050013044402dc044402dc04ab02
1304ab0213044402040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000
fc020000838281000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000
050000000601020000001600000024030900df044402dc0441021304410213044702dc04
4702d9044402df044402df044102dc044102050000000601020000000500000006010200
00001600000024030900dc04ae02df04ab02df044402d9044402d904ab02dc04a802dc04
ae02df04ae02df04ab020500000006010200000005000000060102000000160000002403
09001004ab021304ae02dc04ae02dc04a8021304a8021604ab021004ab021004ae021304
ae0205000000060102000000050000000601020000001600000024030900130441021004
44021004ab021604ab021604440213044702130441021004410210044402050000000601
0200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f001
040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d01030005000000
0601010000000e000000240305002100c8016c02c8016c020f0221000f022100c8010400
00002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc020000838281000000
040000002d010400040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000
16000000240309007002c8016c02c4012100c4012100cb016c02cb016902c8017002c801
7002c4016c02c40105000000060102000000050000000601020000001600000024030900
6c02120270020f027002c8016902c80169020f026c020c026c0212027002120270020f02
050000000601020000000500000006010200000016000000240309001e000f0221001202
6c0212026c020c0221000c0224000f021e000f021e001202210012020500000006010200
00000500000006010200000016000000240309002100c4011e00c8011e000f0224000f02
2400c8012100cb012100c4011e00c4011e00c80105000000060102000000050000000601
01000000040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000
ffffff000000040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e000000
240305002100f4022201f40222013c0321003c032100f402040000002d01060004000000
2d01050004000000f001040007000000fc020000838281000000040000002d0104000400
00002d010300050000000601020000000500000006010200000016000000240309002601
f4022201f1022100f1022100f7022201f7021f01f4022601f4022601f1022201f1020500
000006010200000005000000060102000000160000002403090022013f0326013c032601
f4021f01f4021f013c032201380322013f0326013f0326013c0305000000060102000000
0500000006010200000016000000240309001e003c0321003f0322013f03220138032100
380324003c031e003c031e003f0321003f03050000000601020000000500000006010200
000016000000240309002100f1021e00f4021e003c0324003c032400f4022100f7022100
f1021e00f1021e00f4020500000006010200000005000000060101000000040000002d01
0500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff00000004000000
2d010400040000002d010300050000000601010000000e000000240305002f0075030d01
75030d01d5032f00d5032f007503040000002d010600040000002d01050004000000f001
040007000000fc020000838281000000040000002d010400040000002d01030005000000
060102000000050000000601020000001600000024030900100175030d0172032f007203
2f0078030d0178030a01750310017503100172030d017203050000000601020000000500
000006010200000016000000240309000d01d8031001d503100175030a0175030a01d503
0d01d2030d01d8031001d8031001d5030500000006010200000005000000060102000000
16000000240309002c00d5032f00d8030d01d8030d01d2032f00d2033200d5032c00d503
2c00d8032f00d80305000000060102000000050000000601020000001600000024030900
2f0072032c0075032c00d5033200d503320075032f0078032f0072032c0072032c007503
0500000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d010600
04000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d01
0300050000000601010000000e0000002403050044017503480275034802d5034401d503
44017503040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc020000
838281000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200000005000000
06010200000016000000240309004b027503480272034401720344017803480278034402
75034b0275034b0272034802720305000000060102000000050000000601020000001600
0000240309004802d8034b02d5034b027503440275034402d5034802d2034802d8034b02
d8034b02d503050000000601020000000500000006010200000016000000240309004101
d5034401d8034802d8034802d2034401d2034701d5034101d5034101d8034401d8030500
000006010200000005000000060102000000160000002403090044017203410175034101
d5034701d503470175034401780344017203410172034101750305000000060102000000
05000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f00104000700
0000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d0103000500000006010100
00000e000000240305007e027503a8037503a803d5037e02d5037e027503040000002d01
0600040000002d01050004000000f001040007000000fc02000083828100000004000000
2d010400040000002d010300050000000601020000000500000006010200000016000000
24030900ab037503a80372037e0272037e027803a8037803a5037503ab037503ab037203
a803720305000000060102000000050000000601020000001600000024030900a803d803
ab03d503ab037503a5037503a503d503a803d203a803d803ab03d803ab03d50305000000
0601020000000500000006010200000016000000240309007a02d5037e02d803a803d803
a803d2037e02d2038102d5037a02d5037a02d8037e02d803050000000601020000000500
000006010200000016000000240309007e0272037a0275037a02d5038102d50381027503
7e0278037e0272037a0272037a0275030500000006010200000005000000060101000000
040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff00
0000040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e00000024030500
2f00f1030d01f1030d0152042f0052042f00f103040000002d010600040000002d010500
04000000f001040007000000fc020000838281000000040000002d010400040000002d01
0300050000000601020000000500000006010200000016000000240309001001f1030d01
ee032f00ee032f00f4030d01f4030a01f1031001f1031001ee030d01ee03050000000601
020000000500000006010200000016000000240309000d015504100152041001f1030a01
f1030a0152040d014e040d01550410015504100152040500000006010200000005000000
06010200000016000000240309002c0052042f0055040d0155040d014e042f004e043200
52042c0052042c0055042f00550405000000060102000000050000000601020000001600
0000240309002f00ee032c00f1032c005204320052043200f1032f00f4032f00ee032c00
ee032c00f1030500000006010200000005000000060101000000040000002d0105000400
00002d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400
040000002d010300050000000601010000000e0000002403050058010e044b020e044b02
56045801560458010e04040000002d010600040000002d01050004000000f00104000700
0000fc020000838281000000040000002d010400040000002d0103000500000006010200
00000500000006010200000016000000240309004f020e044b020b0458010b0458011104
4b02110448020e044f020e044f020b044b020b0405000000060102000000050000000601
0200000016000000240309004b0259044f0256044f020e0448020e04480256044b025304
4b0259044f0259044f025604050000000601020000000500000006010200000016000000
2403090055015604580159044b0259044b025304580153045c0156045501560455015904
580159040500000006010200000005000000060102000000160000002403090058010b04
55010e04550156045c0156045c010e045801110458010b0455010b0455010e0405000000
06010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000
f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d0103000500
00000601010000000e0000002403050029047b031c057b031c05d3032904d30329047b03
040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc02000083828100
0000040000002d010400040000002d010300050000000601020000000500000006010200
000016000000240309001f057b031c0578032904780329047e031c057e0319057b031f05
7b031f0578031c0578030500000006010200000005000000060102000000160000002403
09001c05d6031f05d3031f057b0319057b031905d3031c05d0031c05d6031f05d6031f05
d303050000000601020000000500000006010200000016000000240309002604d3032904
d6031c05d6031c05d0032904d0032c04d3032604d3032604d6032904d603050000000601
020000000500000006010200000016000000240309002904780326047b032604d3032c04
d3032c047b0329047e03290478032604780326047b030500000006010200000005000000
060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e00
000024030500580172044b0272044b02ba045801ba0458017204040000002d0106000400
00002d01050004000000f001040007000000fc020000838281000000040000002d010400
040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001600000024030900
4f0272044b026f0458016f04580176044b027604480272044f0272044f026f044b026f04
050000000601020000000500000006010200000016000000240309004b02bd044f02ba04
4f027204480272044802ba044b02b7044b02bd044f02bd044f02ba040500000006010200
00000500000006010200000016000000240309005501ba045801bd044b02bd044b02b704
5801b7045c01ba045501ba045501bd045801bd0405000000060102000000050000000601
02000000160000002403090058016f04550172045501ba045c01ba045c01720458017604
58016f0455016f0455017204050000000601020000000500000006010100000004000000
2d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff0000000400
00002d010400040000002d010300050000000601010000000e000000240305002904ef03
1c05ef031c053704290437042904ef03040000002d010600040000002d01050004000000
f001040007000000fc020000838281000000040000002d010400040000002d0103000500
00000601020000000500000006010200000016000000240309001f05ef031c05ec032904
ec032904f2031c05f2031905ef031f05ef031f05ec031c05ec0305000000060102000000
0500000006010200000016000000240309001c053a041f0537041f05ef031905ef031905
37041c0534041c053a041f053a041f053704050000000601020000000500000006010200
000016000000240309002604370429043a041c053a041c053404290434042c0437042604
370426043a0429043a040500000006010200000005000000060102000000160000002403
09002904ec032604ef03260437042c0437042c04ef032904f2032904ec032604ec032604
ef030500000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01
060004000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d01040004000000
2d010300050000000601010000000e000000240305005801d3044b02d3044b021b055801
1b055801d304040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc02
0000838281000000040000002d010400040000002d010300050000000601020000000500
000006010200000016000000240309004f02d3044b02d0045801d0045801d7044b02d704
4802d3044f02d3044f02d0044b02d0040500000006010200000005000000060102000000
16000000240309004b021e054f021b054f02d3044802d30448021b054b0218054b021e05
4f021e054f021b0505000000060102000000050000000601020000001600000024030900
55011b0558011e054b021e054b021805580118055c011b0555011b0555011e0558011e05
050000000601020000000500000006010200000016000000240309005801d0045501d304
55011b055c011b055c01d3045801d7045801d0045501d0045501d3040500000006010200
000005000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f0010400
07000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d010300050000000601
010000000e00000024030500290450041c0550041c059804290498042904500404000000
2d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc0200008382810000000400
00002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001600
0000240309001f0550041c054d0429044d04290453041c055304190550041f0550041f05
4d041c054d04050000000601020000000500000006010200000016000000240309001c05
9b041f0598041f05500419055004190598041c0595041c059b041f059b041f0598040500
00000601020000000500000006010200000016000000240309002604980429049b041c05
9b041c059504290495042c0498042604980426049b0429049b0405000000060102000000
05000000060102000000160000002403090029044d0426045004260498042c0498042c04
50042904530429044d0426044d0426045004050000000601020000000500000006010100
0000040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000ffff
ff000000040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e0000002403
0500580136054b0236054b027d0558017d0558013605040000002d010600040000002d01
050004000000f001040007000000fc020000838281000000040000002d01040004000000
2d010300050000000601020000000500000006010200000016000000240309004f023605
4b02330558013305580139054b023905480236054f0236054f0233054b02330505000000
0601020000000500000006010200000016000000240309004b0280054f027d054f023605
4802360548027d054b027a054b0280054f0280054f027d05050000000601020000000500
0000060102000000160000002403090055017d05580180054b0280054b027a0558017a05
5c017d0555017d0555018005580180050500000006010200000005000000060102000000
1600000024030900580133055501360555017d055c017d055c0136055801390558013305
55013305550136050500000006010200000005000000060101000000040000002d010500
040000002d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d01
0400040000002d010300050000000601010000000e000000240305002904b3041c05b304
1c05fa042904fa042904b304040000002d010600040000002d01050004000000f0010400
07000000fc020000838281000000040000002d010400040000002d010300050000000601
020000000500000006010200000016000000240309001f05b3041c05af042904af042904
b6041c05b6041905b3041f05b3041f05af041c05af040500000006010200000005000000
06010200000016000000240309001c05fd041f05fa041f05b3041905b3041905fa041c05
f7041c05fd041f05fd041f05fa0405000000060102000000050000000601020000001600
0000240309002604fa042904fd041c05fd041c05f7042904f7042c04fa042604fa042604
fd042904fd04050000000601020000000500000006010200000016000000240309002904
af042604b3042604fa042c04fa042c04b3042904b6042904af042604af042604b3040500
000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d0106000400
0000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d010300
050000000601010000000e000000240305002f0074040d0174040d01d4042f00d4042f00
7404040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc0200008382
81000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601
020000001600000024030900100174040d0171042f0071042f0077040d0177040a017404
10017404100171040d017104050000000601020000000500000006010200000016000000
240309000d01d8041001d404100174040a0174040a01d4040d01d1040d01d8041001d804
1001d404050000000601020000000500000006010200000016000000240309002c00d404
2f00d8040d01d8040d01d1042f00d1043200d4042c00d4042c00d8042f00d80405000000
0601020000000500000006010200000016000000240309002f0071042c0074042c00d404
3200d404320074042f0077042f0071042c0071042c007404050000000601020000000500
0000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f001040007000000
fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d01030005000000060101000000
0e000000240305002f00f2040d01f2040d0139052f0039052f00f204040000002d010600
040000002d01050004000000f001040007000000fc020000838281000000040000002d01
0400040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000160000002403
09001001f2040d01ef042f00ef042f00f6040d01f6040a01f2041001f2041001ef040d01
ef04050000000601020000000500000006010200000016000000240309000d013c051001
39051001f2040a01f2040a0139050d0136050d013c0510013c0510013905050000000601
020000000500000006010200000016000000240309002c0039052f003c050d013c050d01
36052f003605320039052c0039052c003c052f003c050500000006010200000005000000
06010200000016000000240309002f00ef042c00f2042c003905320039053200f2042f00
f6042f00ef042c00ef042c00f20405000000060102000000050000000601010000000400
00002d010500040000002d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff000000
040000002d010400040000002d010300050000000601010000000e000000240305009601
f4026e02f4026e023c0396013c039601f402040000002d010600040000002d0105000400
0000f001040007000000fc020000838281000000040000002d010400040000002d010300
050000000601020000000500000006010200000016000000240309007102f4026e02f102
9601f1029601f7026e02f7026b02f4027102f4027102f1026e02f1020500000006010200
00000500000006010200000016000000240309006e023f0371023c037102f4026b02f402
6b023c036e0238036e023f0371023f0371023c0305000000060102000000050000000601
02000000160000002403090093013c0396013f036e023f036e0238039601380399013c03
93013c0393013f0396013f03050000000601020000000500000006010200000016000000
240309009601f1029301f40293013c0399013c039901f4029601f7029601f1029301f102
9301f4020500000006010200000005000000060101000000040000002d01050004000000
2d01060004000000f001040007000000fc020000ffffff000000040000002d0104000400
00002d010300050000000601010000000e00000024030500eb03f402ee04f402ee043c03
eb033c03eb03f402040000002d010600040000002d01050004000000f001040007000000
fc020000838281000000040000002d010400040000002d01030005000000060102000000
050000000601020000001600000024030900f104f402ee04f102eb03f102eb03f702ee04
f702eb04f402f104f402f104f102ee04f102050000000601020000000500000006010200
00001600000024030900ee043f03f1043c03f104f402eb04f402eb043c03ee043803ee04
3f03f1043f03f1043c030500000006010200000005000000060102000000160000002403
0900e8033c03eb033f03ee043f03ee043803eb033803ee033c03e8033c03e8033f03eb03
3f0305000000060102000000050000000601020000001600000024030900eb03f102e803
f402e8033c03ee033c03ee03f402eb03f702eb03f102e803f102e803f402050000000601
0200000005000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f001
040007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002d01030005000000
0601010000000e00000024030500c102c801de04c801de040f02c1020f02c102c8010400
00002d010600040000002d01050004000000f001040007000000fc020000838281000000
040000002d010400040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000
1600000024030900e104c801de04c401c102c401c102cb01de04cb01db04c801e104c801
e104c401de04c40105000000060102000000050000000601020000001600000024030900
de041202e1040f02e104c801db04c801db040f02de040c02de041202e1041202e1040f02
05000000060102000000050000000601020000001600000024030900be020f02c1021202
de041202de040c02c1020c02c4020f02be020f02be021202c10212020500000006010200
0000050000000601020000001600000024030900c102c401be02c801be020f02c4020f02
c402c801c102cb01c102c401be02c401be02c80105000000060102000000050000000601
01000000040000002d010500040000002d01060004000000f00104001c000000fb02d8ff
110000000000bc02000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e2043595200
1655f5770100000000003000040000002d0104001c000000fb021000070000000000bc02
000000cc0402022253797374656d00774000000074080ac90d55f5771655f57701000000
00003000040000002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff
110000000000bc02000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e2043595200
1655f5770100000000003000040000002d01080005000000090200000000050000002e01
180000000500000002010100000019000000320a470011020c000000c5f4e5eaf2e8e2ed
b3f1f2fc1a001c001100170014001600160017000b0011001400cb01040000002d010700
04000000f00108001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d65
73204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010800
040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff10000000
00009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577
0100000000003000040000002d01090005000000090200000000050000002e0118000000
050000000201010000001c000000320a580151000e000000cff0e8e1f3f2eaeee2b3f1f2
fc201d00130016001200140011001200130013000b00120011001200c40116000000320a
7b014b000a000000eae0efb3f2e0ebf320281300110015000b0012001200130014000a00
0b00040000002d01070004000000f00109001c000000fb02d8ff10000000000090010100
00cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577010000000000
3000040000002d010900040000002d010700040000002d010900040000002d0107001c00
0000fb02d8ff1000000000009001010000cc0400021254696d6573204e657720526f6d61
6e20435952001655f5770100000000003000040000002d010a0005000000090200000000
050000002e0118000000050000000201010000000d000000320a7b01f10004000000524f
452918001d0018000b00040000002d01070004000000f0010a0007000000fc0200001214
15000000040000002d010a00040000002d01030005000000060101000000e20000002403
6f006700dc015b00dc015b00f0015b00f1015b00f1015b00f2015b00f2015b00f3015b00
f3015b00f3015b00f3015b00f4015c00f4015c00f4015c00f4015d00f4015d00f4015e00
f4015e00f4015e00f5015300f5015300f4015400f4015400f4015500f4015500f4015500
f4015600f4015600f4015600f3015600f3015600f3015700f3015700f2015700f2015700
f1015700f1015700f0015700df015700df015700de015700de015700dd015700dd015600
dd015600dc015600dc015600dc015600dc015500dc015500dc015500db015400db015400
db015300db015300db016e00db016e00db016e00db016d00db016d00db016c00dc016c00
dc016b00dc016b00dc016b00dc016b00dc016b00dd016b00dd016b00dd016a00de016a00
de016a00df016a00df016a00f0016a00f1016a00f1016a00f2016b00f2016b00f3016b00
f3016b00f3016b00f3016b00f4016b00f4016c00f4016c00f4016d00f4016d00f4016e00
f4016e00f4016e00f5016300f5016300f4016300f4016400f4016400f4016500f4016500
f4016600f4016600f4016600f3016600f3016600f3016600f3016600f2016700f2016700
f1016700f1016700f0016700dc01040000002d010600040000002d01050004000000f001
0a0007000000fc020000121415000000040000002d010a00040000002d01030005000000
060101000000d0010000380502009b004a006f00e5017400e3017500e3017500e7017500
e6017600e6017600e5017600e5017700e4017700e4017700e4017800e4017800e3017800
e3017900e3017900e3017a00e3017a00e3017a00e3017b00e3017b00e3017c00e3017d00
e3017d00e3017e00e3017e00e4017f00e4017f00e5018000e5018000e6018000e7018100
e8018100e8018100e9018100ea018100eb018100ec018100ee018100ef018100f0018000
f0018000f1017f00f2017f00f3017e00f3017d00f4017d00f4017c00f5017b00f5017b00
f5017a00f5017900f5017900f5017800f5017800f5017800f5017800f5017700f5017700
f5017700f5017700f5017600f5017600f5017600f5017600f4017500f4017500f4017500
f4017500f9017500fa017500fa017500fa017500fb017500fb017500fb017500fb017500
fc017500fc017500fc017500fc017500fc017600fc017600fc017600fc017600fc017600
fc017600fc017700fc017700fd017700fd017700fd017800fd017800fd017800fd016f00
fd016f00fd016f00fd016f00fd017000fd017000fd017000fc017000fc017100fc017100
fc017100fc017100fc017100fc017100fc017100fc017100fc017100fc017200fc017200
fb017200fb017200fb017200fb017200fb017200fa017200fa017200fa017200f9017200
e8017200e8017200e8017200e7017200e7017200e7017200e6017200e6017200e6017200
e6017200e6017100e6017100e6017100e6017100e6017100e6017100e5017100e5017100
e5017100e5017100e5017100e5017000e5017000e5017000e5017000e5017000e5017000
e5017000e5017000e5016f00e5016f00e5016f00e5016f00e5017500e8017500ef017500
ef017500f0017500f0017500f0017500f1017500f1017500f1017500f1017500f2017500
f2017500f2017600f2017600f3017600f3017600f3017600f3017700f4017700f4017700
f4017800f4017800f4017800f4017900f4017900f4017a00f4017a00f4017a00f4017b00
f4017b00f4017c00f3017c00f3017c00f3017d00f2017d00f2017d00f1017d00f0017e00
f0017e00ef017e00ee017e00ed017e00ec017e00eb017e00ea017d00ea017d00e9017d00
e8017c00e7017c00e7017c00e7017b00e6017b00e6017b00e6017a00e6017a00e5017a00
e5017900e5017900e5017900e5017800e5017800e6017800e6017800e6017700e6017700
e6017700e6017700e6017700e6017600e7017600e7017600e7017500e8017500e8010400
00002d010600040000002d01050004000000f0010a0007000000fc020000121415000000
040000002d010a00040000002d010300050000000601010000006a0100002403b3008900
ef019100e7019100e6019100e6019100e6019100e5019100e5019100e5019100e5019000
e4019000e4019000e4019000e4019000e4018f00e4018f00e4018f00e4018f00e4018f00
e3019700e3019700e4019700e4019600e4019600e4019600e4019600e4019500e4019500
e4019500e4019500e4019500e4019500e4019500e4019500e4019500e5019400e5019400
e5019400e5019400e5019400e5019400e6019400e6019400e6019400e7019400e7019400
f1019400f1019400f2019400f2019400f2019400f3019400f3019400f3019400f3019400
f3019500f3019500f3019500f3019500f4019500f4019500f4019500f4019500f4019500
f4019600f4019600f4019600f4019600f4019700f4019700f4019700f5018e00f5018e00
f4018f00f4018f00f4018f00f4019000f4019000f4019000f4019000f4019000f4019100
f3019100f3019100f3019100f3019100f2019100f2019100f1019100f1019100e8018900
f1018900f2018900f2018900f2018900f3018a00f3018a00f3018a00f3018a00f3018a00
f4018a00f4018a00f4018a00f4018b00f4018b00f4018b00f4018c00f4018c00f5018300
f5018300f4018400f4018400f4018500f4018500f4018500f4018500f4018600f4018600
f3018600f3018600f3018600f3018600f2018600f2018600f2018600f1018600f1018600
e7018600e7018600e6018600e6018600e6018600e5018600e5018600e5018600e5018600
e5018600e5018600e5018600e4018600e4018600e4018500e4018500e4018500e4018500
e4018500e4018500e4018400e4018400e4018400e4018300e4018300e3018c00e3018c00
e4018c00e4018b00e4018b00e4018b00e4018b00e4018b00e4018a00e4018a00e4018a00
e4018a00e4018a00e4018a00e4018a00e4018a00e5018a00e5018a00e5018a00e5018900
e5018900e5018900e6018900e6018900e6018900e7018900e7018900ef01040000002d01
0600040000002d01050004000000f0010a0007000000fc02000012141500000004000000
2d010a00040000002d01030005000000060101000000cc01000038050200a20041009b00
e8019b00e7019c00e6019d00e5019e00e4019f00e301a000e301a100e301a200e301a300
e301a400e301a500e301a500e301a600e401a700e401a800e501a800e501a900e601a900
e701aa00e801aa00e801aa00e901aa00ea01aa00eb01ab00ec01aa00ed01aa00ed01aa00
ee01aa00ef01aa00f001a900f101a900f201a800f201a800f301a700f401a600f401a500
f501a500f501a400f501a300f501a200f501a100f501a000f5019f00f5019e00f5019d00
f4019d00f3019c00f3019b00f2019b00f1019a00f0019a00ef019a00ee019a00ed019900
ec019900eb019900ea019900e9019900e8019900e7019a00e6019a00e5019a00e4019a00
e3019a00e2019b00e2019b00e1019b00e0019c00e0019c00df019c00de019c00de019d00
dd019d00dd019d00dd019e00dc019e00dc019e00dc019f00dc019f00db01a000db01a000
db01a100db01a100db01a200da01a300da01a300da01a400da01a500da01a600da01a700
da01a700da01a800da01a800da01a800da01a900da01a900da01a900da01a900da01a900
da01a900da01aa00da01aa00da01aa00d901aa00d901ab00d901ab00da01aa00da01aa00
db01aa00db01aa00db01aa00dc01a900dc01a900dc01a900dc01a900dc01a900dd01a800
dd01a800dd01a800dd01a800dd01a700dd01a700dd01a700dd01a600dd01a600dd01a500
dd01a500dd01a400dd01a400dd01a300de01a200de01a200de01a100de01a100de01a000
de01a000de01a000de019f00de019f00de019f00de019e00df019e00df019e00df019e00
df019d00e0019d00e0019d00e0019c00e1019c00e1019c00e2019c00e2019c00e3019b00
e3019b00e4019b00e4019b00e5019b00e6019b00e6019b00e7019b00e8019b00e801a100
e401a100e401a100e401a000e401a000e4019f00e5019f00e5019f00e5019e00e6019e00
e6019e00e6019e00e7019d00e8019d00e8019d00e9019d00ea019d00eb019d00ec019d00
ed019d00ee019d00ef019e00f0019e00f0019e00f1019f00f2019f00f201a000f301a000
f301a100f301a100f401a200f401a200f401a300f401a300f401a400f401a400f401a400
f401a500f301a500f301a500f301a600f201a600f201a600f101a600f101a700f001a700
ef01a700ef01a700ee01a700ed01a700ec01a700eb01a700ea01a600e901a600e901a600
e801a600e701a500e701a500e601a500e501a400e501a400e501a300e401a300e401a200
e401a100e401040000002d010600040000002d01050004000000f0010a0007000000fc02
0000121415000000040000002d010a00040000002d010300050000000601010000008e01
00002403c500ab00e301b300e301b300e401b200e401b200e401b200e401b200e401b200
e401b200e401b100e401b100e401b100e401b100e401b100e401b100e501b100e501b100
e501b100e501b100e501b100e501b100e501b100e601b100e601b100e601b100e601b100
e701b100e701b100e701b600f001ba00e601ba00e601ba00e601ba00e601ba00e601ba00
e501ba00e501ba00e501ba00e501ba00e501ba00e501ba00e501ba00e501ba00e401ba00
e401ba00e401ba00e401ba00e401ba00e401ba00e401ba00e401ba00e401b900e401b900
e401b900e401b900e401b900e401b900e401b900e401b900e401b900e401b800e401b800
e401b800e301be00e301be00e401be00e401be00e401bd00e401bd00e401bd00e401bd00
e401bd00e401bd00e401bd00e401bd00e401bc00e401bc00e401bc00e501bc00e501bc00
e501bc00e501bc00e501bc00e501bc00e501bc00e601bc00e601bb00e601bb00e601bb00
e701b400f801b400f901b400f901b300fa01b300fa01b300fb01b200fb01b200fc01b100
fc01b100fc01b100fd01b000fd01b000fd01af00fd01af00fd01ae00fd01ae00fd01ae00
fd01ae00fd01ad00fd01ad00fd01ad00fd01ad00fd01ac00fd01ac00fd01ac00fd01ac00
fc01ac00fc01ac00fc01ac00fc01ac00fc01ac00fb01ab00fb01ab00fb01ac00fb01ac00
fb01ac00fa01ac00fa01ac00fa01ac00fa01ac00fa01ac00fa01ac00fa01ac00fa01ad00
fa01ad00f901ad00f901ad00f901ad00f901ae00f901ae00f901ae00f901ae00fa01ae00
fa01af00fa01af00fa01af00fa01af00fa01b000fa01b000fa01b000fa01b000fa01b000
fa01b000fa01b000fa01b000fa01b000fa01b100fa01b100fa01b100fa01b100fa01b100
fa01b100fa01b200f901b200f901b200f901b200f901b200f801b200f801b300f801b300
f701b400f401ae00e701ae00e701ae00e601ad00e601ad00e601ad00e601ad00e601ad00
e601ad00e501ad00e501ad00e501ac00e501ac00e501ac00e501ac00e501ac00e401ac00
e401ac00e401ac00e401ac00e401ab00e401ab00e401ab00e401ab00e401ab00e401ab00
e301040000002d010600040000002d01050004000000f0010a0007000000fc0200001214
15000000040000002d010a00040000002d01030005000000060101000000ce0000002403
6500bf00e301ce00e301cf00e801ce00e801ce00e801ce00e701ce00e701ce00e701ce00
e601ce00e601ce00e601cd00e601cd00e501cd00e501cd00e501cd00e501cd00e501cd00
e501cc00e501cc00e501cc00e501cc00e501cc00e401cb00e401cb00e401cb00e401ca00
e401ca00e401c800e401c800f101c800f101c800f201c800f201c800f201c800f301c800
f301c900f301c900f301c900f301c900f301c900f401c900f401c900f401c900f401c900
f401c900f401ca00f401ca00f401ca00f401ca00f401cb00f401cb00f401cb00f401cc00
f401cc00f501c200f501c200f401c300f401c300f401c300f401c400f401c400f401c400
f401c400f401c500f401c500f301c500f301c500f301c500f301c500f201c500f201c500
f101c500f101c500e401c400e401c300e401c300e401c200e401c200e401c200e401c200
e401c100e501c100e501c100e501c100e501c100e501c100e501c100e501c000e501c000
e501c000e601c000e601c000e601c000e601c000e701c000e701bf00e701bf00e801bf00
e801be00e801bf00e301040000002d010600040000002d01050004000000f0010a000700
0000fc020000121415000000040000002d010a00040000002d0103000500000006010100
00003c02000024031c01e200f501dd00f501dd00f401dc00f301db00f201db00f101da00
f001da00ef01d900ef01d900ee01d900ed01d900ed01d800ed01d800ed01d800ed01d800
ed01d800ec01d800ec01d800ec01d800ec01d800ec01d700ec01d700ec01d700ec01d700
ec01d700ec01d700ec01d700ec01d700ec01d700ec01d600ec01d600ec01d600ec01d600
ec01d600f101d600f101d600f201d600f201d600f201d600f301d600f301d600f301d600
f301d600f301d600f301d700f301d700f401d700f401d700f401d700f401d700f401d700
f401d700f401d800f401d800f401d800f401d800f401d900f401d900f401d900f501d000
f501d000f401d100f401d100f401d100f401d200f401d200f401d200f401d200f401d200
f301d300f301d300f301d300f301d300f201d300f201d300f201d300f101d300f101d300
e701d300e701d300e601d300e601d300e601d300e501d300e501d300e501d300e501d300
e501d300e501d300e501d200e401d200e401d200e401d200e401d200e401d200e401d200
e401d200e401d100e401d100e401d100e401d100e401d000e401d000e301d900e301d900
e401d900e401d800e401d800e401d800e401d800e401d700e401d700e401d700e401d700
e401d700e401d700e401d700e401d700e401d700e401d700e501d600e501d600e501d600
e501d600e501d600e501d600e601d600e601d600e701d600e701d600eb01d600eb01d600
eb01d600eb01d700eb01d700eb01d700eb01d700eb01d700eb01d700eb01d700eb01d800
eb01d800eb01d800eb01d800ea01d900ea01d900ea01d900ea01d900ea01da00e901da00
e901da00e901da00e801db00e801db00e701db00e701db00e601db00e601db00e601dc00
e501dc00e501dc00e501dc00e501dc00e401dc00e401dc00e401dd00e401dd00e401dd00
e401dd00e301dd00e301de00e301de00e301de00e301de00e301df00e301df00e301df00
e301df00e301e000e301e000e301e000e301e000e301e000e301e100e301e100e301e100
e301e100e401e100e401e100e401e100e401e100e401e100e401e200e501e200e501e200
e501e100e501e100e501e100e501e100e501e100e601e100e601e100e601e100e601e100
e601e100e601e100e601e000e601e000e601e000e601e000e601e000e601e000e601df00
e601df00e601df00e601df00e601df00e601df00e601df00e601de00e601de00e601de00
e601de00e601de00e601de00e601de00e601dd00e601dd00e601dd00e601dd00e601dd00
e601dc00e701dc00e701dc00e701dc00e801dc00e801dc00e801dc00e901db00e901db00
e901db00e901db00ea01db00ea01db00ea01db00ea01db00ea01db00ea01da00eb01da00
eb01da00eb01da00eb01da00eb01da00eb01db00eb01db00eb01db00ec01db00ec01db00
ec01db00ec01dc00ec01dc00ed01dc00ed01dd00ee01dd00ee01dd00ef01de00f001de00
f101df00f101df00f201df00f201df00f301e000f301e000f301e000f301e000f401e100
f401e100f401e100f401e100f401e200f401e200f401e200f401e200f501040000002d01
0600040000002d01050004000000f0010a0007000000fc02000012141500000004000000
2d010a00040000002d010300050000000601010000003a0100003805020051004900ea00
e301eb00e301ec00e301ed00e301ee00e301ef00e401f000e401f000e501f100e601f100
e601f200e701f200e801f200e801f300e901f300ea01f300eb01f300ec01f300ec01f300
ed01f300ed01f300ee01f300ef01f200ef01f200f001f200f001f200f101f100f201f100
f201f000f301f000f301f000f301ef00f401ef00f401ee00f401ee00f501ed00f501ed00
f501ec00f501eb00f501eb00f501ea00f501e900f501e800f501e700f501e700f501e600
f401e500f401e500f301e400f201e300f201e300f101e300f001e200ef01e200ef01e200
ee01e200ed01e200ec01e200ec01e200eb01e200ea01e200ea01e200e901e300e901e300
e801e300e701e300e701e400e601e400e601e500e501e500e501e500e401e600e401e600
e401e700e301e700e301e800e301e800e301e900e301e900e301ea00e301ea00e301ea00
e401ea00e401e900e401e900e401e900e401e900e401e800e401e800e401e800e401e800
e501e700e501e700e501e700e501e700e601e600e601e600e601e600e701e600e701e600
e701e600e801e600e801e600e901e600e901e600ea01e600eb01e600eb01e600ec01e600
ed01e600ee01e600ef01e600f001e700f001e700f101e700f201e800f201e800f301e900
f301e900f401ea00f401ea00f401eb00f401ec00f401ec00f401ec00f401ed00f401ed00
f301ee00f301ee00f301ee00f201ee00f201ef00f201ef00f101ef00f001ef00f001ef00
ef01ef00ee01ef00ed01ef00ec01ef00eb01ef00ea01ef00e901ef00e801ee00e701ee00
e601ed00e601ed00e501ed00e501ec00e501ec00e401eb00e401eb00e401ea00e401ea00
e401040000002d010600040000002d01050004000000f0010a0007000000fc0200001214
15000000040000002d010a00040000002d010300050000000601010000008d0100003805
030066002b0032000101eb010201ec010301ec010401ed010401ed010501ee010501ee01
0601ef010601f0010601f1010601f1010501f2010501f2010501f3010401f3010401f301
0401f4010301f4010301f4010201f4010101f5010001f5010001f501ff00f501fe00f501
f500f501f500f401f600f401f600f401f600f401f700f401f700f401f700f401f700f401
f700f301f800f301f800f301f800f301f800f201f800f201f800f201f800f101f800f101
f800e701f800e701f800e601f800e601f800e601f800e501f800e501f800e501f800e501
f800e501f800e501f800e501f700e401f700e401f700e401f700e401f700e401f700e401
f700e401f700e401f600e401f600e401f600e401f600e401f500e401f500e301fd00e301
fe00e301ff00e301ff00e3010001e3010001e3010001e3010101e3010101e3010201e401
0201e4010201e4010301e4010301e4010301e4010301e5010401e5010401e5010401e601
0401e6010401e6010401e6010401e7010501e7010501e8010401e8010401e9010401ea01
0401ea010301eb010201eb010201eb010101eb01fb00eb01fb00eb01fb00eb01fc00eb01
fc00eb01fc00eb01fc00eb01fc00eb01fc00eb01fd00eb01fd00eb01fe00eb01fe00eb01
ff00eb01ff00ea010001ea010001ea010001ea010001e9010101e9010101e9010101e901
0101e8010101e8010101e8010101e7010101e7010101e6010101e6010101e6010001e601
0001e5010001e5010001e501ff00e501ff00e501fe00e501fe00e401fd00e401fd00e401
fc00e401fb00e401fb00eb01fb00f301fb00f301fc00f301fc00f301fc00f401fc00f401
fd00f401fd00f401fd00f401fe00f401fe00f401ff00f301ff00f3010001f3010001f301
0101f3010101f3010101f2010101f2010101f2010201f1010201f1010201f1010201f001
0201f0010201f0010201ef010201ef010201ee010101ee010101ee010101ee010001ed01
0001ed010001ed01ff00ed01ff00ed01fe00ec01fe00ec01fd00ec01fc00ec01fc00ec01
fc00ec01fc00ec01fc00ec01fc00ec01fb00ec01fb00ec01fb00ec01fb00f30104000000
2d010600040000002d01050004000000f0010a0007000000fc0200001214150000000400
00002d010a00040000002d010300050000000601010000003a0100003805020041005900
0d01d9010d01d9010d01d9010d01d9010d01d9010e01da010e01da010e01da010e01da01
0e01da010e01da010e01da010f01db010f01db010f01db010f01db010f01db010f01db01
0f01dc010f01dc010f01dc010e01dc010e01dc010e01dd010e01dd010e01dd010e01dd01
0e01dd010d01dd010d01dd010d01dd010d01dd010d01dd010d01dd010c01dd010c01dd01
0c01dd010c01dd010c01dd010b01dd010b01dd010b01dd010b01dc010b01dc010b01dc01
0b01dc010b01dc010b01db010b01db010b01db010b01db010b01db010b01db010b01da01
0b01da010b01da010b01da010b01da010c01da010c01da010c01d9010c01d9010c01d901
0d01d9010d01d9010e01e3010e01f1010e01f1010e01f2010e01f2010e01f2010e01f201
0e01f3010f01f3010f01f3010f01f3010f01f3010f01f3010f01f4010f01f4010f01f401
0f01f4010f01f4010f01f4011001f4011001f4011001f4011001f4011001f4011101f401
1101f4011101f5010801f5010801f4010901f4010901f4010901f4010a01f4010a01f401
0a01f4010a01f4010a01f4010a01f4010a01f4010a01f4010b01f4010b01f3010b01f301
0b01f3010b01f3010b01f3010b01f3010b01f2010b01f2010b01f2010b01f2010b01f101
0b01f1010b01ea010b01e9010b01e9010b01e8010b01e8010b01e7010b01e7010b01e701
0b01e6010b01e6010b01e6010b01e6010b01e6010b01e6010b01e6010b01e5010b01e501
0a01e5010a01e5010a01e5010a01e5010a01e5010a01e5010a01e5010a01e5010a01e501
0901e5010901e5010901e5010901e5010901e5010901e5010801e5010801e5010d01e301
0e01e301040000002d010600040000002d01050004000000f0010a0007000000fc020000
121415000000040000002d010a00040000002d0103000500000006010100000048010000
2403a2002201ee012201ef012201f0012201f1012101f1012101f2012001f2012001f301
1f01f3011f01f4011e01f4011e01f5011d01f5011d01f5011c01f5011b01f5011b01f501
1a01f5011901f5011901f5011801f5011701f4011701f4011601f3011601f3011501f201
1501f1011401f1011401f0011401ef011301ee011301ed011301ec011301eb011301ea01
1401e9011401e8011401e7011501e7011501e6011601e5011601e5011701e4011801e401
1901e3011901e3011a01e3011b01e3011c01e3011c01e3011d01e3011e01e3011e01e301
1f01e3011f01e3012001e4012001e4012001e4012101e5012101e5012101e5012101e601
2201e6012201e6012201e7012201e7012201e7012201e7012201e8012201e8012101e801
2101e8012101e8012101e8012101e8012101e8012101e8012101e8012001e8012001e801
2001e8012001e8011f01e8011f01e8011f01e8011f01e8011f01e8011e01e8011e01e801
1e01e8011e01e8011e01e7011e01e7011e01e7011e01e7011e01e6011e01e6011e01e601
1e01e6011e01e5011e01e5011d01e5011d01e5011d01e5011d01e4011d01e4011d01e401
1c01e4011c01e4011c01e4011c01e4011b01e4011b01e4011b01e4011a01e4011a01e401
1901e4011901e4011901e5011801e5011801e5011801e6011701e6011701e7011701e801
1701e8011701e9011601ea011601ea011601eb011701ec011701ed011701ed011701ee01
1701ef011801ef011801f0011801f0011901f1011901f1011a01f2011a01f2011b01f201
1c01f2011c01f2011d01f2011d01f2011e01f2011e01f2011e01f2011f01f2011f01f101
2001f1012001f1012001f1012001f0012101f0012101ef012101ef012101ee012201ee01
2201ee01040000002d010600040000002d01050004000000f0010a0007000000fc020000
121415000000040000002d010a00040000002d01030005000000060101000000ce000000
240365002401e3013401e3013501e8013401e8013401e8013401e7013301e7013301e701
3301e6013301e6013301e6013301e6013301e5013301e5013201e5013201e5013201e501
3201e5013201e5013201e5013101e5013101e5013101e4013101e4013001e4013001e401
3001e4012f01e4012e01e4012e01f1012e01f1012e01f2012e01f2012e01f2012e01f301
2e01f3012e01f3012e01f3012e01f3012e01f3012e01f4012e01f4012e01f4012f01f401
2f01f4012f01f4012f01f4012f01f4012f01f4013001f4013001f4013001f4013101f401
3101f4013101f5012801f5012801f4012801f4012801f4012901f4012901f4012901f401
2a01f4012a01f4012a01f4012a01f3012a01f3012a01f3012a01f3012a01f2012b01f201
2b01f1012b01f1012b01e4012901e4012901e4012801e4012801e4012801e4012701e401
2701e4012701e5012701e5012701e5012601e5012601e5012601e5012601e5012601e501
2601e5012601e6012501e6012501e6012501e6012501e7012501e7012501e7012501e801
2501e8012401e8012401e301040000002d010600040000002d01050004000000f0010a00
07000000fc020000121415000000040000002d010a00040000002d010300050000000601
010000001c0100003805020061002a003c01eb013e01eb014001eb014101eb014301ec01
4401ec014501ed014501ee014601ef014601f0014601f0014601f1014501f1014501f201
4501f2014501f3014401f3014401f3014301f4014301f4014201f4014101f4014101f501
4001f5013f01f5013e01f5013601f5013601f4013601f4013601f4013701f4013701f401
3701f4013801f4013801f4013801f3013801f3013801f3013801f3013801f2013801f201
3801f2013801f1013801f1013801e7013801e7013801e6013801e6013801e6013801e501
3801e5013801e5013801e5013801e5013801e5013801e5013801e4013801e4013801e401
3801e4013801e4013701e4013701e4013701e4013701e4013701e4013601e4013601e401
3601e4013601e3013f01e3013f01e4013e01e4013e01e4013e01e4013d01e4013d01e401
3d01e4013d01e4013d01e4013c01e4013c01e4013c01e4013c01e4013c01e4013c01e401
3c01e5013c01e5013c01e5013c01e5013c01e5013c01e5013c01e6013c01e6013c01e701
3c01e7013c01eb013c01f3013c01f3013c01f3013c01f3013d01f4013d01f4013d01f401
3d01f4013e01f4013e01f4013f01f4013f01f3013f01f3014001f3014001f3014001f301
4101f3014101f2014101f2014101f2014201f1014201f1014201f1014201f0014201f001
4201ef014201ee014101ee014101ed014001ed013f01ec013e01ec013d01ec013d01ec01
3d01ec013c01ec013c01ec013c01ec013c01ec013c01ec013c01ec013c01f30104000000
2d010600040000002d01050004000000f0010a0007000000fc0200001214150000000400
00002d010a00040000002d010300050000000601010000003402000038050200e5003200
5c01f2015b01f3015b01f3015a01f4015a01f4015901f4015901f4015901f5015901f501
5801f5015801f5015801f5015701f5015701f5015701f5015701f5015601f5015601f501
5501f5015501f5015501f5015401f5015401f4015401f4015301f4015301f4015301f301
5301f3015201f2015201f2015201f2015201f1015201f1015201f0015201f0015201f001
5201ef015201ef015201ef015301ef015301ee015301ee015301ee015301ed015401ed01
5401ed015501ed015501ec015501ec015601ec015701eb015701eb015801eb015901ea01
5a01ea015b01ea015c01e9015c01e8015c01e8015c01e7015c01e7015c01e6015c01e601
5b01e5015b01e5015b01e5015b01e5015b01e4015a01e4015a01e4015a01e4015901e401
5901e4015901e4015801e4015801e4015801e4015801e4015701e4015701e4015701e401
5701e4015701e5015601e5015601e5015601e5015601e5015601e6015601e6015601e601
5601e7015601e7015601e7015601e8015601e8015601e8015601e8015601e8015601e801
5501e9015501e9015501e9015501e9015501e9015501e9015501e9015401e9015401e901
5401e9015401e9015401e9015401e9015301e9015301e9015301e8015301e8015301e801
5301e8015301e8015301e8015301e7015301e7015301e7015301e7015301e6015301e601
5301e5015301e5015401e5015401e4015401e4015501e4015501e3015601e3015701e301
5701e3015801e3015901e3015901e3015a01e3015a01e3015b01e3015b01e3015c01e301
5c01e3015d01e3015d01e3015d01e4015e01e4015e01e4015e01e4015e01e4015e01e501
5f01e5015f01e5015f01e6015f01e6015f01e6015f01e7015f01e7015f01e7015f01e801
5f01e9015f01ef015f01ef015f01f0015f01f0015f01f1015f01f1015f01f1015f01f201
5f01f2015f01f2015f01f2015f01f2015f01f2015f01f2015f01f2016001f2016001f301
6001f3016001f3016001f3016001f3016001f3016001f3016001f3016001f3016001f301
6001f3016001f3016001f3016001f3016001f3016101f3016101f3016101f3016101f201
6101f2016101f2016101f2016201f2016201f1016201f1016201f2016201f3016101f401
6101f4016001f4016001f5015f01f5015f01f5015e01f5015e01f5015e01f5015d01f501
5d01f5015d01f5015d01f5015d01f5015d01f5015c01f4015c01f4015c01f4015c01f401
5c01f3015c01f3015c01f3015c01f2015c01f1015c01ea015b01eb015b01eb015a01eb01
5a01eb015901eb015901ec015801ec015801ec015801ec015701ec015701ed015701ed01
5701ed015601ed015601ed015601ee015601ee015601ee015601ee015601ef015501ef01
5501ef015501ef015501f0015501f0015501f0015501f1015601f1015601f1015601f201
5601f2015601f2015601f2015701f2015701f3015701f3015701f3015801f3015801f301
5801f3015801f3015901f3015901f3015a01f2015a01f2015b01f2015b01f1015c01f101
040000002d010600040000002d01050004000000f0010a0007000000fc02000012141500
0000040000002d010a00040000002d010300050000000601010000003c02000024031c01
7501f5017001f5016f01f4016f01f3016e01f2016e01f1016d01f0016d01ef016c01ef01
6c01ee016b01ed016b01ed016b01ed016b01ed016b01ed016b01ed016b01ec016b01ec01
6b01ec016b01ec016a01ec016a01ec016a01ec016a01ec016a01ec016a01ec016a01ec01
6a01ec016a01ec016901ec016901ec016901ec016901ec016901ec016901f1016901f101
6901f2016901f2016901f2016901f3016901f3016901f3016901f3016901f3016901f301
6901f3016a01f4016a01f4016a01f4016a01f4016a01f4016a01f4016a01f4016b01f401
6b01f4016b01f4016b01f4016c01f4016c01f4016c01f5016301f5016301f4016401f401
6401f4016401f4016501f4016501f4016501f4016501f4016501f3016501f3016601f301
6601f3016601f2016601f2016601f2016601f1016601f1016601e7016601e7016601e601
6601e6016601e6016601e5016601e5016601e5016601e5016601e5016501e5016501e501
6501e4016501e4016501e4016501e4016501e4016501e4016501e4016401e4016401e401
6401e4016401e4016301e4016301e4016301e3016c01e3016c01e4016c01e4016b01e401
6b01e4016b01e4016a01e4016a01e4016a01e4016a01e4016a01e4016a01e4016a01e401
6a01e4016a01e4016901e4016901e5016901e5016901e5016901e5016901e5016901e501
6901e6016901e6016901e7016901e7016901eb016901eb016901eb016901eb016901eb01
6901eb016a01eb016a01eb016a01eb016a01eb016a01eb016a01eb016b01eb016b01eb01
6b01ea016c01ea016c01ea016c01ea016c01ea016d01e9016d01e9016d01e9016d01e801
6d01e8016e01e7016e01e7016e01e6016e01e6016e01e6016e01e5016f01e5016f01e501
6f01e5016f01e4016f01e4016f01e4016f01e4017001e4017001e4017001e3017001e301
7001e3017101e3017101e3017101e3017101e3017201e3017201e3017201e3017201e301
7301e3017301e3017301e3017301e3017301e3017401e3017401e3017401e4017401e401
7401e4017401e4017401e4017401e4017401e5017401e5017401e5017401e5017401e501
7401e5017401e5017401e6017401e6017401e6017401e6017401e6017401e6017301e601
7301e6017301e6017301e6017301e6017301e6017201e6017201e6017201e6017201e601
7201e6017201e6017201e6017101e6017101e6017101e6017101e6017101e6017101e601
7101e6017001e6017001e6017001e6017001e6017001e6016f01e6016f01e7016f01e701
6f01e7016f01e8016f01e8016f01e8016e01e9016e01e9016e01e9016e01e9016e01ea01
6e01ea016e01ea016e01ea016e01ea016d01ea016d01eb016d01eb016d01eb016d01eb01
6d01eb016d01eb016d01eb016e01eb016e01ec016e01ec016e01ec016e01ec016f01ec01
6f01ed016f01ed016f01ee017001ee017001ef017101f0017101f1017101f1017201f201
7201f2017201f3017301f3017301f3017301f3017301f4017301f4017401f4017401f401
7401f4017501f4017501f4017501f4017501f501040000002d010600040000002d010500
04000000f0010a0007000000fc020000121415000000040000002d010a00040000002d01
030005000000060101000000ce000000240365007601e3018501e3018601e8018501e801
8501e8018501e7018501e7018501e7018501e6018501e6018401e6018401e6018401e501
8401e5018401e5018401e5018401e5018301e5018301e5018301e5018301e5018301e501
8201e4018201e4018201e4018101e4018101e4018101e4017f01e4017f01f1017f01f101
7f01f2017f01f2017f01f2017f01f3017f01f3017f01f3017f01f3017f01f3018001f301
8001f4018001f4018001f4018001f4018001f4018001f4018001f4018101f4018101f401
8101f4018101f4018201f4018201f4018301f4018301f5017901f5017901f4017901f401
7a01f4017a01f4017b01f4017b01f4017b01f4017b01f4017b01f4017c01f3017c01f301
7c01f3017c01f3017c01f2017c01f2017c01f1017c01f1017c01e4017a01e4017a01e401
7a01e4017901e4017901e4017901e4017801e4017801e5017801e5017801e5017801e501
7801e5017801e5017701e5017701e5017701e5017701e6017701e6017701e6017701e601
7601e7017601e7017601e7017601e8017601e8017501e8017601e301040000002d010600
040000002d01050004000000f0010a0007000000fc020000121415000000040000002d01
0a00040000002d010300050000000601010000006a0100002403b3008d01ef019501e701
9501e6019501e6019501e6019401e5019401e5019401e5019401e5019401e4019401e401
9401e4019401e4019301e4019301e4019301e4019301e4019201e4019201e3019a01e301
9a01e4019a01e4019a01e4019a01e4019901e4019901e4019901e4019901e4019901e401
9901e4019901e4019801e4019801e4019801e4019801e5019801e5019801e5019801e501
9801e5019801e5019801e6019801e6019801e6019801e7019801e7019801f1019801f101
9801f2019801f2019801f2019801f3019801f3019801f3019801f3019801f3019801f301
9801f3019801f3019801f4019801f4019901f4019901f4019901f4019901f4019901f401
9901f4019a01f4019a01f4019a01f4019a01f4019a01f5019201f5019201f4019201f401
9301f4019301f4019301f4019401f4019401f4019401f4019401f4019401f3019401f301
9401f3019401f3019501f2019501f2019501f1019501f1019501e8018d01f1018d01f201
8d01f2018d01f2018d01f3018d01f3018d01f3018d01f3018d01f3018e01f4018e01f401
8e01f4018e01f4018e01f4018f01f4018f01f4018f01f4018f01f5018701f5018701f401
8801f4018801f4018801f4018901f4018901f4018901f4018901f4018901f3018901f301
8a01f3018a01f3018a01f2018a01f2018a01f2018a01f1018a01f1018a01e7018a01e701
8a01e6018a01e6018a01e6018a01e5018a01e5018a01e5018a01e5018a01e5018901e501
8901e5018901e4018901e4018901e4018901e4018901e4018901e4018901e4018801e401
8801e4018801e4018801e4018701e4018701e4018701e3019001e3019001e4018f01e401
8f01e4018f01e4018f01e4018e01e4018e01e4018e01e4018e01e4018e01e4018e01e401
8e01e4018e01e4018d01e4018d01e5018d01e5018d01e5018d01e5018d01e5018d01e501
8d01e6018d01e6018d01e6018d01e7018d01e7018d01ef01040000002d01060004000000
2d01050004000000f0010a0007000000fc020000121415000000040000002d010a000400
00002d010300050000000601010000008d0100003805030066002b003200a801eb01a901
ec01aa01ec01ab01ed01ab01ed01ac01ee01ac01ee01ad01ef01ad01f001ad01f101ad01
f101ac01f201ac01f201ac01f301ac01f301ab01f301ab01f401aa01f401aa01f401a901
f401a801f501a701f501a701f501a601f501a501f5019c01f5019c01f4019d01f4019d01
f4019d01f4019e01f4019e01f4019e01f4019e01f4019e01f3019f01f3019f01f3019f01
f3019f01f2019f01f2019f01f2019f01f1019f01f1019f01e7019f01e7019f01e6019f01
e6019f01e6019f01e5019f01e5019f01e5019f01e5019f01e5019f01e5019f01e5019e01
e4019e01e4019e01e4019e01e4019e01e4019e01e4019e01e4019e01e4019d01e4019d01
e4019d01e4019d01e4019c01e4019c01e301a401e301a501e301a601e301a601e301a701
e301a701e301a701e301a801e301a801e301a901e401a901e401a901e401aa01e401aa01
e401aa01e401aa01e501ab01e501ab01e501ab01e601ab01e601ab01e601ab01e601ac01
e701ac01e701ac01e801ac01e801ab01e901ab01ea01ab01ea01aa01eb01a901eb01a901
eb01a801eb01a201eb01a201eb01a201eb01a301eb01a301eb01a301eb01a301eb01a301
eb01a301eb01a401eb01a401eb01a501eb01a501eb01a601eb01a601ea01a701ea01a701
ea01a701ea01a701e901a801e901a801e901a801e901a801e801a801e801a801e801a801
e701a801e701a801e601a801e601a801e601a701e601a701e501a701e501a701e501a601
e501a601e501a501e501a501e401a401e401a401e401a301e401a201e401a201eb01a201
f301a201f301a301f301a301f301a301f401a301f401a401f401a401f401a401f401a501
f401a501f401a601f301a601f301a701f301a701f301a801f301a801f301a801f201a801
f201a901f201a901f101a901f101a901f101a901f001a901f001a901f001a901ef01a901
ef01a901ee01a801ee01a801ee01a801ee01a701ed01a701ed01a701ed01a601ed01a601
ed01a501ec01a501ec01a401ec01a301ec01a301ec01a301ec01a301ec01a301ec01a301
ec01a201ec01a201ec01a201ec01a201f301040000002d010600040000002d0105000400
0000f0010a0007000000fc020000121415000000040000002d010a00040000002d010300
050000000601010000003a0100003805020041005900b401d901b401d901b401d901b401
d901b401d901b501da01b501da01b501da01b501da01b501da01b501da01b501da01b601
db01b601db01b601db01b601db01b601db01b601db01b601dc01b601dc01b601dc01b501
dc01b501dc01b501dd01b501dd01b501dd01b501dd01b501dd01b401dd01b401dd01b401
dd01b401dd01b401dd01b401dd01b301dd01b301dd01b301dd01b301dd01b301dd01b301
dd01b201dd01b201dd01b201dc01b201dc01b201dc01b201dc01b201dc01b201db01b201
db01b201db01b201db01b201db01b201db01b201da01b201da01b201da01b201da01b201
da01b301da01b301da01b301d901b301d901b301d901b401d901b401d901b501e301b501
f101b501f101b501f201b501f201b501f201b501f201b501f301b601f301b601f301b601
f301b601f301b601f301b601f401b601f401b601f401b601f401b601f401b601f401b701
f401b701f401b701f401b701f401b701f401b801f401b801f401b801f501af01f501af01
f401b001f401b001f401b001f401b101f401b101f401b101f401b101f401b101f401b101
f401b101f401b101f401b201f401b201f301b201f301b201f301b201f301b201f301b201
f301b201f201b201f201b201f201b201f201b201f101b201f101b201ea01b201e901b201
e901b201e801b201e801b201e701b201e701b201e701b201e601b201e601b201e601b201
e601b201e601b201e601b201e601b201e501b201e501b101e501b101e501b101e501b101
e501b101e501b101e501b101e501b101e501b101e501b001e501b001e501b001e501b001
e501b001e501b001e501af01e501af01e501b401e301b501e301040000002d0106000400
00002d01050004000000f0010a0007000000fc020000121415000000040000002d010a00
040000002d010300050000000601010000008d0100003805030066002b003200c501eb01
c701ec01c801ec01c801ed01c901ed01ca01ee01ca01ee01ca01ef01ca01f001ca01f101
ca01f101ca01f201ca01f201ca01f301c901f301c901f301c801f401c801f401c701f401
c701f401c601f501c501f501c401f501c401f501c301f501ba01f501ba01f401ba01f401
bb01f401bb01f401bb01f401bc01f401bc01f401bc01f401bc01f301bc01f301bc01f301
bc01f301bc01f201bc01f201bd01f201bd01f101bd01f101bd01e701bd01e701bd01e601
bd01e601bd01e601bc01e501bc01e501bc01e501bc01e501bc01e501bc01e501bc01e501
bc01e401bc01e401bc01e401bc01e401bc01e401bc01e401bb01e401bb01e401bb01e401
bb01e401bb01e401ba01e401ba01e401ba01e301c201e301c301e301c301e301c401e301
c401e301c501e301c501e301c601e301c601e301c601e401c701e401c701e401c701e401
c701e401c801e401c801e501c801e501c801e501c901e601c901e601c901e601c901e601
c901e701c901e701c901e801c901e801c901e901c901ea01c801ea01c801eb01c701eb01
c601eb01c501eb01c001eb01c001eb01c001eb01c001eb01c001eb01c101eb01c101eb01
c101eb01c101eb01c101eb01c201eb01c301eb01c301eb01c401eb01c401ea01c401ea01
c501ea01c501ea01c501e901c501e901c501e901c601e901c601e801c601e801c601e801
c601e701c601e701c601e601c501e601c501e601c501e601c501e501c501e501c401e501
c401e501c301e501c301e501c301e401c201e401c101e401c101e401c001e401c001eb01
c001f301c001f301c001f301c101f301c101f401c101f401c101f401c201f401c201f401
c301f401c301f401c401f301c401f301c401f301c501f301c501f301c501f301c601f201
c601f201c601f201c601f101c601f101c701f101c701f001c701f001c701f001c601ef01
c601ef01c601ee01c601ee01c601ee01c501ee01c501ed01c501ed01c401ed01c401ed01
c301ed01c301ec01c201ec01c201ec01c101ec01c101ec01c101ec01c101ec01c001ec01
c001ec01c001ec01c001ec01c001ec01c001f301040000002d010600040000002d010500
04000000f0010a0007000000fc020000121415000000040000002d010a00040000002d01
030005000000060101000000ca00000024036300e201fd01e201fd01e101fd01e001fd01
e001fc01df01fc01df01fb01de01fb01dd01fa01dd01fa01dc01f901dc01f801db01f801
da01f701da01f601d901f501d901f401d901f301d801f201d801f101d801f001d801ef01
d701ee01d701ed01d701ec01d701eb01d701ea01d701e801d801e701d801e601d801e401
d901e301d901e201da01e001db01df01dc01de01dd01dd01de01dc01de01db01e001db01
e101da01e201d901e201da01e101da01e101db01e001db01e001dc01df01dc01df01dd01
de01dd01de01de01de01de01dd01df01dd01e001dd01e001dc01e101dc01e201dc01e301
dc01e401db01e401db01e501db01e601db01e701db01e801db01e901db01ea01db01eb01
db01ec01db01ed01db01ee01db01ef01db01f001db01f101db01f101dc01f201dc01f301
dc01f401dc01f401dc01f501dc01f501dc01f601dd01f601dd01f701dd01f701dd01f701
dd01f801de01f801de01f901de01f901de01f901df01fa01df01fa01df01fa01e001fb01
e001fb01e001fc01e101fc01e101fc01e201fd01040000002d010600040000002d010500
04000000f0010a0007000000fc020000121415000000040000002d010a00040000002d01
03000500000006010100000082010000380502008c003200f301f501ef01e801ef01e801
ee01e801ee01e801ed01e801ed01e801ed01e801ec01e801ec01e801ea01f001ea01f001
e901f001e901f101e901f101e901f101e901f201e901f201e901f201e901f301e901f301
e901f301e901f301e901f301ea01f301ea01f301ea01f401ea01f401ea01f401ea01f401
eb01f401eb01f401eb01f401ec01f401ec01f401ec01f501e201f501e201f401e201f401
e301f401e301f401e301f401e301f401e401f401e401f401e401f401e401f401e401f401
e401f401e501f301e501f301e501f301e501f301e501f301e501f301e501f201e601f201
e601f201e601f101e601f101e601f001e601f001eb01e001eb01e001eb01df01eb01df01
eb01de01eb01de01eb01de01eb01de01eb01dd01eb01dd01eb01dd01eb01dd01eb01dd01
eb01dc01eb01dc01eb01dc01eb01dc01eb01dc01ea01dc01ea01dc01ea01db01ea01db01
e901db01e901db01e901db01e901db01f101db01f201db01f301db01f401db01f501db01
f601db01f601dc01f701dc01f801dc01f801dd01f801dd01f901de01f901de01f901df01
f901df01f901e001f901e101f901e101f901e201f901e201f901e301f901e401f801e401
f801e501f801e501f701e601f601e601f601e601f501e701f501e701f401e701f301e801
f201e801f501ef01f501f001f501f101f501f101f601f201f601f201f601f301f601f301
f701f301f701f301f701f401f701f401f801f401f801f401f901f401f901f401fa01f401
f901f501f301f501ec01e701ed01e701ed01e701ed01e701ed01e701ee01e701ee01e701
ee01e701ee01e701ef01e701f001e701f101e701f101e601f201e601f301e601f301e501
f401e501f401e501f501e401f501e401f501e301f501e201f601e201f601e101f601e001
f601e001f601df01f501df01f501df01f501de01f501de01f501dd01f401dd01f401dd01
f401dd01f301dc01f301dc01f201dc01f201dc01f101dc01f101dc01f101dc01f001dc01
f001dc01f001dc01f001dc01f001dc01f001dc01ef01dc01ec01e701040000002d010600
040000002d01050004000000f0010a0007000000fc020000121415000000040000002d01
0a00040000002d010300050000000601010000009a01000038050200690061000e02da01
0f02da011002da011002da011102da011102da011202db011202db011302db011302db01
1402dc011402dc011502dd011502dd011502dd011602de011602de011602df011702e001
1702e0011702e1011702e1011702e2011702e2011702e3011702e4011702e5011702e601
1702e7011602e9011602ea011502eb011502ec011402ed011302ee011302ef011202f001
1102f1011002f2010f02f2010e02f3010d02f4010c02f4010b02f4010a02f5010902f501
0802f5010702f5010602f5010602f5010502f5010402f5010302f5010302f5010202f501
0202f4010102f4010102f4010002f3010002f301ff01f301ff01f201ff01f201fe01f101
fe01f101fe01f001fe01ef01fe01ef01fd01ee01fd01ee01fd01ed01fd01ed01fd01ec01
fd01eb01fd01ea01fd01ea01fe01e901fe01e801fe01e701ff01e601ff01e501ff01e401
0002e3010002e2010102e2010102e1010202e0010302e0010302df010402de010402de01
0502dd010602dd010602dc010702dc010802dc010802db010902db010a02db010b02db01
0b02da010c02da010d02da010e02da010e02da010e02db010d02db010d02db010c02db01
0c02db010b02dc010b02dc010a02dc010a02dc010902dc010902dd010902dd010802dd01
0802de010702de010702df010602df010602e0010502e1010502e1010502e2010402e301
0402e3010302e4010302e5010302e6010202e7010202e8010202e9010102ea010102eb01
0102ec010102ed010102ee010102ef010102ef010202f0010202f0010202f1010202f201
0302f2010302f3010302f3010402f3010402f4010502f4010602f4010602f4010702f401
0702f4010802f4010802f4010902f4010902f4010a02f4010a02f4010a02f3010b02f301
0b02f3010c02f2010c02f2010d02f2010d02f1010d02f1010e02f0010e02f0010f02ef01
1002ee011002ed011002ec011102ec011102eb011202ea011202e9011202e8011302e701
1302e6011302e5011302e4011302e3011302e2011302e1011302e1011302e0011302df01
1302df011302de011202de011202dd011202dd011102dc011102dc011002dc011002dc01
0f02db010e02db010e02db01040000002d010600040000002d01050004000000f0010a00
07000000fc020000121415000000040000002d010a00040000002d010300050000000601
01000000fa00000038050200760004002c02da012a02f0012a02f0012a02f1012a02f101
2a02f1012a02f1012a02f2012a02f2012a02f2012a02f2012a02f2012a02f2012a02f301
2a02f3012a02f3012a02f3012a02f3012a02f3012a02f3012a02f3012a02f4012a02f401
2b02f4012b02f4012b02f4012b02f4012b02f4012b02f4012c02f4012c02f4012c02f401
2d02f4012d02f4012d02f5012202f5012302f4012302f4012302f4012402f4012402f401
2402f4012502f4012502f4012502f4012502f4012502f3012502f3012602f3012602f301
2602f3012602f3012602f3012602f2012602f2012602f2012602f2012602f1012602f101
2602f1012602f0012602f0012702ec011f02ec011d02f0011c02f0011c02f0011c02f101
1c02f1011c02f1011c02f1011c02f1011b02f2011b02f2011b02f2011b02f2011b02f201
1b02f2011b02f2011b02f2011b02f3011b02f3011b02f3011b02f3011b02f3011b02f301
1c02f3011c02f4011c02f4011c02f4011c02f4011c02f4011c02f4011d02f4011d02f401
1d02f4011d02f4011d02f5011502f5011602f4011602f4011602f4011702f4011702f401
1702f4011802f4011802f3011802f3011802f3011902f3011902f2011a02f2011a02f101
1a02f1011b02f0011b02ef012b02da012c02da012802e0012002eb012702eb012802e001
040000002d010600040000002d01050004000000f0010a0007000000fc02000012141500
0000040000002d010a00040000002d010300050000000601010000008a00000024034300
3502da013602d9013602da013702db013702dc013802dd013802de013902df013902e001
3902e1013902e2013a02e2013a02e3013a02e4013a02e4013a02e5013a02e6013a02e601
3a02e8013a02e9013a02eb013902ec013902ee013802ef013802f0013702f2013602f301
3502f5013402f6013202f7013102f9012f02fa012e02fc012c02fd012b02fd012c02fc01
2d02fb012e02fb012e02fa012f02f9013002f8013002f8013102f7013202f6013202f501
3302f3013402f2013402f1013502f0013502ee013602ed013602eb013602ea013702e901
3702e7013702e6013702e5013702e3013702e2013702e1013702e0013702df013702de01
3702dd013602dc013602db013502da01040000002d010600040000002d01050004000000
f0010a00040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d010700
1c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f
6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010a000500000009020000
0000050000002e01180000000500000002010100000010000000320a7002790006000000
cce0f0e6e0202300120014001b001200da0119000000320a940228000c000000eff0e8e1
f3f2eaf320284d29150014001500130014001100130013000a0040002300dd0104000000
2d01070004000000f0010a00040000002d010900040000002d010700040000002d010900
040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001010000cc0400021254696d65
73204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010a00
05000000090200000000050000002e0118000000050000000201010000000a000000320a
9402dc00020000004e501a001400040000002d01070004000000f0010a00040000002d01
0800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000
000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655
f5770100000000003000040000002d010a0005000000090200000000050000002e011800
00000500000002010100000016000000320a730294010a000000c4eef5b3e4edb3f1f2fc
1b00130014000b00140015000b0012001100400019000000320a960280010c00000020e0
eaf2e8e2b3e22028c0290a00110013001200150012000b0013000a0025001d00dd010400
00002d01070004000000f0010a00040000002d010900040000002d010700040000002d01
0900040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001010000cc040002125469
6d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d01
0a0005000000090200000000050000002e01180000000500000002010100000009000000
320a96021c0201000000c5500a00040000002d01070004000000f0010a00040000002d01
0800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000
000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655
f5770100000000003000040000002d010a0005000000090200000000050000002e011800
00000500000002010100000031000000320af501cb021c000000ccf3ebfcf2e8efebb3ea
e0f2eef020eae0efb3f2e0ebf32028ccca29220012001400110011001500150014000b00
130010001100140014000a001200110015000b0012001200140014000a000d0023001a00
e401040000002d01070004000000f0010a00040000002d010800040000002d0107000400
00002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400
021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000000030000400
00002d010a0005000000090200000000050000002e011800000005000000020101000000
15000000320a7202f50209000000c7e0e3e0ebfcedb320fc140011001100120013001200
16000b000b0010000000320a9502020306000000e0eaf2e8e2e812001200120015001200
1200040000002d01070004000000f0010a00040000002d010800040000002d0107000400
00002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400
021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000000030000400
00002d010a0005000000090200000000050000002e011800000005000000020101000000
12000000320a8302360407000000cae0efb3f2e0eb001a00110015000b00120012001600
040000002d01070004000000f0010a00040000002d010800040000002d01070004000000
2d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc04000212
54696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577010000000000300004000000
2d010a0005000000090200000000050000002e0118000000050000000201010000001300
0000320a2103500008000000cff0e8e1f3f2eeea1d001300160012001400110014000b00
040000002d01070004000000f0010a00040000002d010800040000002d01070004000000
2d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc04000212
54696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577010000000000300004000000
2d010a0005000000090200000000050000002e0118000000050000000201010000000f00
0000320a2203d20105000000c4eef5b3e4001b00130014000b001400040000002d010700
04000000f0010a00040000002d010800040000002d010700040000002d01080004000000
2d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e65
7720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010a0005000000
090200000000050000002e01180000000500000002010100000010000000320a25032e04
06000000c0eaf2e8e2e81d0012001200150013001100040000002d01070004000000f001
0a00040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c00
0000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d61
6e20435952001655f5770100000000003000040000002d010a0005000000090200000000
050000002e01180000000500000002010100000012000000320a9c036a0007000000e2e0
ebeee2b320ea120012001400140012000b00140010000000320abf03640006000000e4ee
f5eee4e8140013001200130014000b00040000002d01070004000000f0010a0004000000
2d010800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff
1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e2043595200
1655f5770100000000003000040000002d010a0005000000090200000000050000002e01
180000000500000002010100000016000000320a170449000a000000eff0eef6e5edf2ed
b320150014001400150012001500110015000b00130012000000320a3a045c0007000000
e2e8f2f0e0f2e8ea1300150012001300110011001100040000002d01070004000000f001
0a00040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c00
0000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d61
6e20435952001655f5770100000000003000040000002d010a0005000000090200000000
050000002e01180000000500000002010100000018000000320a9c0444000b000000eeef
e5f0e0f6b3e9edb320291400150012001300120015000b00150016000b00100012000000
320abf045c0007000000e2e8f2f0e0f2e8ea1300150012001300110011000b0004000000
2d01070004000000f0010a00040000002d010800040000002d010700040000002d010800
040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d65
73204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010a00
05000000090200000000050000002e01180000000500000002010100000012000000320a
1d055b0007000000efeee4e0f2eae8ea1500130014001100110013000b00040000002d01
070004000000f0010a00040000002d010800040000002d010700040000002d0108000400
00002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d657320
4e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010a000500
0000090200000000050000002e01180000000500000002010100000018000000320aae03
5b010b000000eeefe5f0e0f6b3e9ede8e9291400150012001300120015000b0015001600
15001000040000002d01070004000000f0010a00040000002d010800040000002d010700
040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc
0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000
040000002d010a0005000000090200000000050000002e01180000000500000002010100
00001b000000320aae0392020d000000ede5eeefe5f0e0f6b3e9ede8e900150012001400
150011001400120015000b001500150015001400040000002d01070004000000f0010a00
040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c000000
fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20
435952001655f5770100000000003000040000002d010a00050000000902000000000500
00002e01180000000500000002010100000016000000320a38046c010a000000eff0eef6
e5edf2ede8e91500140014001500120015001100150015001500040000002d0107000400
0000f0010a00040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d01
07001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720
526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010a00050000000902
00000000050000002e01180000000500000002010100000016000000320a9f0476010a00
0000eaeeecb3f1b3e9ede8e91100130019000b0012000b00150015001600150004000000
2d01070004000000f0010a00040000002d010800040000002d010700040000002d010800
040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d65
73204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010a00
05000000090200000000050000002e01180000000500000002010100000013000000320a
fd04850108000000f2eef0e3eee2e8e91100140013001000130013001500150004000000
2d01070004000000f0010a00040000002d010800040000002d010700040000002d010800
040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d65
73204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010a00
05000000090200000000050000002e0118000000050000000201010000000f000000320a
64059c0105000000b3edf8e8e9000b0015001f0015001300040000002d01070004000000
f0010a00040000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d010700
1c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f
6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d010a000500000009020000
0000050000002e01180000000500000002010100000013000000320a9e035f0408000000
e3f0eef8eee2b3201000140014001e00140013000b0015000f000000320ac1036e040500
0000eaeef8f2e800110014001f0011001400040000002d01070004000000f0010a000700
0000fc020000a9a9a8000000040000002d010a00040000002d0103000500000006010100
00000e000000240305002a00b000f6016100f90161007301b0002a00b000040000002d01
0600040000002d01050004000000f0010a0007000000fc02000083828100000004000000
2d010a00040000002d010300050000000601020000000500000006010200000010000000
24030600f6015e00f5015e002900ac002a00b300f6016400f60164000500000006010200
0000050000000601020000001000000024030600fb016400f9015e00f6015e00f6016400
f9016400f8015e0005000000060102000000050000000601020000001000000024030600
7301b3007401b200fb016400f8015e007101ad007301ac00050000000601020000000500
000006010200000010000000240306002900ac002a00b3007301b3007301ac002a00ac00
2a00b3000500000006010200000005000000060101000000040000002d01050004000000
2d01060004000000f0010a0007000000fc020000a9a9a8000000040000002d010a000400
00002d010300050000000601010000000e000000240305007301b000f9016100f9016200
7301f5007301b000040000002d010600040000002d01050004000000f0010a0007000000
fc020000838281000000040000002d010a00040000002d01030005000000060102000000
050000000601020000001000000024030600fc016100f8015e007101ad007401b200fb01
6400f601610005000000060102000000050000000601020000001000000024030600fb01
6400fc016200fc016100f6016100f6016200f70160000500000006010200000005000000
06010200000010000000240306007001f5007501f700fb016400f70160007001f3007601
f500050000000601020000000500000006010200000010000000240306007101ad007001
b0007001f5007601f5007601b0007401b200050000000601020000000500000006010100
0000040000002d010500040000002d01060004000000f0010a0007000000fc020000a9a9
a8000000040000002d010a00040000002d010300050000000601010000000e0000002403
05002a00b0007301b0007301f5002a00f5002a00b000040000002d010600040000002d01
050004000000f0010a0007000000fc020000838281000000040000002d010a0004000000
2d010300050000000601020000000500000006010200000016000000240309007601b000
7301ac002a00ac002a00b3007301b3007001b0007601b0007601ac007301ac0005000000
0601020000000500000006010200000016000000240309007301f8007601f5007601b000
7001b0007001f5007301f2007301f8007601f8007601f500050000000601020000000500
000006010200000016000000240309002700f5002a00f8007301f8007301f2002a00f200
2d00f5002700f5002700f8002a00f8000500000006010200000005000000060102000000
16000000240309002a00ac002700b0002700f5002d00f5002d00b0002a00b3002a00ac00
2700ac002700b0000500000006010200000005000000060101000000040000002d010500
040000002d01060004000000f0010a0007000000fc020000a9a9a8000000040000002d01
0a00040000002d010300050000000601010000000e00000024030500d204ab0025036100
220361008903ab00d204ab00040000002d010600040000002d01050004000000f0010a00
07000000fc020000838281000000040000002d010a00040000002d010300050000000601
020000000500000006010200000010000000240306002503640025036400d204ae00d304
a80026035e0025035e000500000006010200000005000000060102000000100000002403
060024035e00220364002503640025035e0022035e002003640005000000060102000000
0500000006010200000010000000240306008903a8008b03a80024035e00200364008803
ad008903ae0005000000060102000000050000000601020000001000000024030600d204
ae00d204a8008903a8008903ae00d204ae00d304a8000500000006010200000005000000
060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f0010a0007000000fc02
0000a9a9a8000000040000002d010a00040000002d010300050000000601010000000e00
0000240305008903ab0022036100220362008903f1008903ab00040000002d0106000400
00002d01050004000000f0010a0007000000fc020000838281000000040000002d010a00
040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001000000024030600
25036100200364008803ad008b03a80024035e001f036100050000000601020000000500
000006010200000010000000240306002403600025036200250361001f0361001f036200
1f036400050000000601020000000500000006010200000010000000240306008603f100
8c03ef00240360001f0364008703f2008d03f10005000000060102000000050000000601
0200000010000000240306008803ad008603ab008603f1008d03f1008d03ab008b03a800
0500000006010200000005000000060101000000040000002d010500040000002d010600
04000000f0010a0007000000fc020000a9a9a8000000040000002d010a00040000002d01
0300050000000601010000000e00000024030500d204ab008903ab008903f100d204f100
d204ab00040000002d010600040000002d01050004000000f0010a0007000000fc020000
838281000000040000002d010a00040000002d0103000500000006010200000005000000
06010200000016000000240309008d03ab008903ae00d204ae00d204a8008903a8008603
ab008903a8008603a8008603ab0005000000060102000000050000000601020000001600
0000240309008903ed008d03f1008d03ab008603ab008603f1008903f4008603f1008603
f4008903f40005000000060102000000050000000601020000001600000024030900cf04
f100d204ed008903ed008903f400d204f400d604f100d204f400d604f400d604f1000500
0000060102000000050000000601020000001600000024030900d204ae00cf04ab00cf04
f100d604f100d604ab00d204a800d604ab00d604a800d204a80005000000060102000000
05000000060101000000040000002d010500040000002d01060004000000f0010a000700
0000fc020000ffffff000000040000002d010a00040000002d0103000500000006010100
00000e000000240305002300b1007301b1007301f7002300f7002300b100040000002d01
0600040000002d01050004000000f0010a0007000000fc02000083828100000004000000
2d010a00040000002d010300050000000601020000000500000006010200000016000000
240309007601b1007301ae002300ae002300b4007301b4007001b1007601b1007601ae00
7301ae00050000000601020000000500000006010200000016000000240309007301fa00
7601f7007601b1007001b1007001f7007301f4007301fa007601fa007601f70005000000
0601020000000500000006010200000016000000240309002000f7002300fa007301fa00
7301f4002300f4002600f7002000f7002000fa002300fa00050000000601020000000500
000006010200000016000000240309002300ae002000b1002000f7002600f7002600b100
2300b4002300ae002000ae002000b1000500000006010200000005000000060101000000
040000002d010500040000002d01060004000000f0010a0007000000fc020000ffffff00
0000040000002d010a00040000002d010300050000000601010000000e00000024030500
d904ac008903ac008903f200d904f200d904ac00040000002d010600040000002d010500
04000000f0010a0007000000fc020000838281000000040000002d010a00040000002d01
0300050000000601020000000500000006010200000016000000240309008c03ac008903
b000d904b000d904a9008903a9008603ac008903a9008603a9008603ac00050000000601
020000000500000006010200000016000000240309008903ef008c03f2008c03ac008603
ac008603f2008903f5008603f2008603f5008903f5000500000006010200000005000000
0601020000001600000024030900d604f200d904ef008903ef008903f500d904f500dc04
f200d904f500dc04f500dc04f20005000000060102000000050000000601020000001600
000024030900d904b000d604ac00d604f200dc04f200dc04ac00d904a900dc04ac00dc04
a900d904a9000500000006010200000005000000060101000000040000002d0105000400
00002d01060004000000f0010a00040000002d010800040000002d010700040000002d01
0800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc040002125469
6d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d01
0a0005000000090200000000050000002e0118000000050000000201010000001b000000
320add004e000d000000cff0e8e1f3f2eaeee2b3f1f2fc001d0013001600120014001100
1200130013000b0012001100dc04040000002d01070004000000f0010a00040000002d01
0800040000002d010700040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000
000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655
f5770100000000003000040000002d010a0005000000090200000000050000002e011800
0000050000000201010000000f000000320ade00060405000000d0e8e7e8ea0016001500
100015001400040000002d01070004000000f0010a00040000002d010800040000002d01
0700040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff10000000000090010000
00cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f577010000000000
3000040000002d010a0005000000090200000000050000002e0118000000050000000201
0100000012000000320a1e045f0407000000eaf0e5e4e8f2e82013001400110014001500
12001200040000002d01070004000000f0010a00040000002d010800040000002d010700
040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc
0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000
040000002d010a0005000000090200000000050000002e01180000000500000002010100
000016000000320a80044f040a000000b3ede2e5f1f2e8f6b3bf0b001500130012001200
1100150015000c000b00040000002d01070004000000f0010a00040000002d0108000400
00002d010700040000002d010800040000002d0107001c000000fb02d8ff100000000000
9001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100
000000003000040000002d010a0005000000090200000000050000002e01180000000500
000002010100000018000000320adf0440040b000000b3edf8b320e0eaf2e8e2e8290b00
15001f000b000a00110013001100150013001200040000002d01070004000000f0010a00
04000000f001040004000000f001080004000000f001090007000000fc020000ffffff00
0000040000002d01040008000000fa0200000000000000000000040000002d0108000400
00002701ffff0800000026060f000600ffffffff0100040000002d010000030000000000

Рис.2.2 Логічно-структурна схема декомпозиційного аналізу власного
капіталу банку.

Оскільки кожен банк є ланкою банківської системи країни, то результати
його діяльності треба розглядати в контексті загальних тенденцій
розвитку системи. Для з’ясування позицій окремого банку й обґрунтування
цільових рівнів прибутковості застосовують порівняльний аналіз. Вибір
бази порівняння певною мірою залежить від стратегічних цілей банку. Якщо
стратегічна мета полягає у завоюванні лідерства в групі, до якої
належить банк, то порівнювати слід з банками, котрі мають найліпші
фінансові показники в тій самій групі. Якщо стратегічною метою є
розширення банківської діяльності та ресурсної бази і перехід до вищої
(за обсягом активів) групи банків, то слід порівнювати власні позиції
банку із середніми значеннями показників тієї групи, до якої банк має
намір увійти.

Розділ 3. Планування діяльності банківської установи на прикладі
акціонерно-комерційного банку соціального розвитку ”укрсоцбанк”

3.1 Виявлення наявних фінансових можливостей ”Укрсоцбанку”

Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку “Укрсоцбанк” на
сьогодні є одним з найбільших системних банків в Україні, чисті активи
якого станом на 01 листопада 2007 року перевищували 27,780 млрд. грн. За
17 років свого існування Банк завоював стійкий авторитет надійної та
стабільної фінансової установи, що стрімко розвивається й оперативно
реагує на зміни ринку.

АКБ “Укрсоцбанк” в звітному році здійснював політику, орієнтовану на
підтримання оборотного капіталу вітчизняних компаній, надання
високотехнологічних продуктів, а також на індивідуалізацію послуг для
клієнтів. Фахівцями АКБ “Укрсоцбанк” були створені різні маркетингові
інструменти, які дали змогу виділяти саме цей банк як в очах вже
існуючих, так і потенційних клієнтів. Постійний систематичний аналіз
можливостей компаній у тих чи інших галузях, їхній розвиток, дослідження
фінансових моделей поведінки клієнтів, оптимізація продуктового ряду
сприяли підвищенню ефективності фінансової підтримки бізнесу з
урахуванням особливостей галузі економіки, в якій здійснює діяльність
клієнт. Це сприяло збільшенню обсягів активних та пасивних операцій і,
як наслідок, отримання банком прибутку в розмірі 287,3 млн. грн., що в
2,5 рази більше ніж в минулому році.

Чисті активи банку за звітний рік виросли в 1,6 рази або на 6 789,5 млн.
грн. та на 01.01.2007 року становили 17 531,5 млн. грн. Найбільше
зростання обсягів активів відбулось за рахунок кредитних вкладень (в 1,8
рази, + 5 438,7 млн. грн), які на 01.01.2007 року склали 12 690,5 млн.
грн. або 72% чистих активів банку.

Найбільшу питому вагу в кредитному портфелі банку (40%) становлять
позики, які надані населенню.

В звітному році АКБ „Укрсоцбанк” залишався одним з лідерів серед банків,
що пропонують найбільш вигідні умови щодо надання послуг населенню, в
тому числі з кредитування фізичних осіб.

В 2006 році були вдосконалені та набули нових ознак кредитні продукти,
направлені на задоволення потреб населення. В 2006 році АКБ “Укрсоцбанк”
розробив унікальні умови з кредитування фізичних осіб в швейцарських
франках. Впроваджено кредитування фізичних осіб на набуття у власність
нерухомості шляхом придбання цільових (безпроцентних) облігацій, базовим
товаром за якими виступає об’єкт нерухомості або його частина, а також
впроваджено механізм кредитування шляхом участі у Фондах фінансування
будівництва виду “А”. Як наслідок, АКБ “Укрсоцбанк” з початку 2006 року
збільшив обсяг кредитного портфелю фізичних осіб більш ніж у два рази і
який на 01.01.2007 року становив 6 953,3 млн. грн.

За звітний рік банк отримав доходи за кредитами, наданими фізичним
особам в сумі 653,2 млн. грн. Це в 2,5 рази більше (на 388 млн. грн) ніж
у попередньому році. АКБ „Укрсоцбанк” у 2006 році активно розвивав
кредитні продукти для корпоративних клієнтів, насамперед у частині
спрощення технології їх продажу, впроваджував нові послуги з
використанням векселів. В звітному році впроваджено програму “Кредит +
10% векселями”, спрямовану на здешевлення кредитних послуг для
корпоративних клієнтів. Клієнтам, які мають відкриті ліміти
кредитування, Укрсоцбанк пропонував вексельні послуги (аваль векселів,
облік векселів, у тому числі РЕПО) без додаткового забезпечення.

В 2006 році Банком була проведена унікальна акція для корпоративних
клієнтів “У Новий рік – у новий офіс”. У рамках акції Укрсоцбанк
пропонував юридичним особам скористатися кредитами на об’єкти
торговельної, офісної й складської нерухомості з відстрочкою погашення
основної суми боргу до 16 місяців, з авансовим внеском – від 0%.

Протягом 2006 року банк суттєво збільшив обсяги проектного фінансування.
Так середній обсяг інвестицій з кожного проекту становив EUR 15 млн. АКБ
„Укрсоцбанк” фінансував проекти роздрібних мереж, розважальних центрів,
нерухомості та ін. Крім девелоперського бізнесу, метою проектного
фінансування була модернізація виробництв та купівля нових ліній для
підприємств, які працюють в споживчому секторі.

Вдосконалено систему овердрафтного кредитування корпоративних клієнтів,
поліпшені умови кредитування корпоративних клієнтів на придбання
нерухомості та інвестування у будівництво нерухомості.

Результатом ефективної роботи банку стало збільшення кредитного портфелю
юридичних осіб в 1,3 рази (на 1 461,7 млн. грн) та отримання доходу від
кредитування корпоративних клієнтів за 2006 рік в розмірі 690,0 млн.
грн., що на 22,5% (на 126,8 млн. грн) більше ніж за попередній період.

Протягом 2005 року банк продовжував активно працювати на ринку цінних
паперів, здійснюючи операції з купівлі-продажу державних цінних паперів,
векселів та облігацій недержавних організацій, акцій інших емітентів –
всього на загальну суму 2 232,4 млн. грн. (обсяг купівлі: 1 113,5 млн.
грн., обсяг продажу – 1 118,9 млн. грн).

Високі рейтингові оцінки від найбільш авторитетних міжнародних
рейтингових агентств – Moody`s, Fitch, Standard&Poors, з урахуванням
покращення прогнозів по рейтингам усіма трьома агентствами у 2006 році,
допомогли “Укрсоцбанку” наприкінці звітного року залучити синдикований
кредит у сумі 250 млн. дол. США з найнижчою для українських банків
маржею (1,6% річних). Кредит, наданий BayernLB (Німеччина), Calyon
(Франція) та UniCreditGroup, який надійшов через банк Bank Austria
Creditanstalt AG (Австрія), залучено на один рік з можливістю
продовження. В проекті прийняли участь 36 банків-кредиторів з таких
країн як Австрія, Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Греція, Польща,
Португалія, Франція, Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт, Угорщина,
Бахрейн, Індія, Китай, Сполучені Штати Америки, Оман, Пакистан (Додаток
1).

Інвестиційна привабливість банку та різноманітність інструментів по
залученню коштів дала змогу збільшити в порівнянні з початком року обсяг
чистих зобов’язань в 1,6 рази (на 5 869,0 млн. грн), які на 01.01.2007
року становили 15 604,8 млн. грн.

В структурі зобов’язань за підсумками 2006 року основну масу – 8 282,0
млн. грн. (70%) складали кошти суб’єктів господарювання та фізичних
осіб. Їх обсяги збільшились в порівняння з 01.01.2006 року в 1,3 рази
(на 2 620,4 млн. грн). В структурі залишків коштів на рахунках клієнтів
найбільшу частку (53%) формували кошти юридичних осіб – суб’єктів
господарської діяльності.30% цих коштів становили підприємства та
організації, основним видом діяльності яких є торгівля, 26% – сільське
господарство; 10% – будівництво, 7,0% – дослiдження та розробки.

Кошти населення в структурі коштів клієнтів займали 47%. Їх залишки
протягом року збільшились на 1 593,6 млн. грн. (в 1,4 рази) і досягли
рівня 5 108,0 млн. грн. насамперед за рахунок строкових коштів.
Збільшення пасивів було забезпечено як за рахунок зобов’язань банку, так
і за рахунок капіталу. В звітному році відбулось поповнення статутного
капіталу на 300 млн. грн. (до 370 млн. грн). За підсумками 2006 року
капітал АКБ “Укрсоцбанк” становив майже два мільярди гривень (1 926,7
млн. грн) та збільшився проти минулого року на 88% (в т. ч. за рахунок
прибутку – на 287,3 млн. грн).

Також АКБ “Укрсоцбанк” продовжував активно працювати на ринку
банківських платіжних карток. АКБ „Укрсоцбанк” займає 6 позицію по
емісії карток серед банків-конкурентів. Від здійснення операцій з
використанням банківських платіжних карток банк протягом 2006 року
отримав комісійних доходів в сумі 38,4 млн. грн.

За підсумками 2006 року Укрсоцбанк у рамках факторингу провів
обслуговування товарних поставок на суму понад 2,3 млрд. грн. З них
близько 50 млн. грн. припадає на експортно-імпортні операції. Показники
Укрсоцбанку свідчать про його провідні позиції на ринку факторингу, на
якому частка банку становить близько 30%. База дебіторів, яку обслуговує
Укрсоцбанк, досягла 2 тисяч суб’єктів господарської діяльності. Банк
приділяємо багато уваги збору й прийому платежів від дебіторів, що
забезпечує високий рівень платіжної дисципліни. Укрсоцбанк – єдиний з
українських банків що надає послуги міжнародного факторингу.

Одним з найважливіших компонентів у системі аналізу фінансової стійкості
комерційного банку є оцінка рівня його доходності і прибутковості.
Значення цієї оцінки витікає з того, що доходи і прибутковість
характеризують сферу використання банківських активів, впливають на
приріст власного капіталу банку, визначають можливість зростання
активних операцій банку і експансії на ринку, додають впевненості
інвесторам і кредиторам у підтриманні ділових відносин з даним
конкретним банком, створюють запас міцності, забезпечують виплату
дивідендів інвесторам.

3.2 Оцінка ефективності діяльності ”Укрсоцбанку” за 2004-2006 р.р.

Орієнтир банківської діяльності в ринковому господарстві складається в
максимізації прибутку від операцій при відомості до мінімуму втрат.
Прибуток або збитки, отримані банком – це показники, що концентрують у
собі результати різних пасивних й активних операцій банку та
відображають вплив всіх чинників, що впливають на діяльність банку.
Методика аналізу результативності банківської діяльності починається з
аналізу доходів і витрат і завершується дослідженням прибутку.
Інформаційною базою для аналізу фінансових результатів служать рахунку
балансу: 701 “Доходи”, 702 “Витрати”, 703 “Прибуток”, 704 “Збитки”, 705
“Використання прибутку”. Ціль аналізу фінансових результатів – виявлення
резервів росту прибутковості банківської діяльності й формування на цій
основі рекомендацій з подальшої роботи. При цьому стратегія банку
повинна будується на наступних принципах:

якнайдешевше придбати капітал;

продавати капітал і послуги по рентабельній ставці;

знизити банківські ризики шляхом втрат відбору надійних клієнтів й
одержання гарантій, диверсифікованості операцій й освоєння ринків
позичкового капіталу.

Аналіз банківської діяльності з погляду її прибутковості дозволяє
керівництву сформувати кредитну й процентну політику, виявити менш
прибуткові операції й розробити рекомендації можливого одержання банком
більших доходів.

Розглянемо складові валового доходу.

Таблиця 3.1

Динаміка структури валового доходу, тис. грн.

Показники31.12.2004. 31.12.2005. 31.12.2006. Процентний
дохід795843,000908628,0001420562,000Непроцентний
дохід28569,00026626,00022060,000Загальний валовий
дохід824412,000935254,0001442622,000

Процентні доходи з 31.12.2004 р. по 31.01.2005 р. збільшилися на 112785
тис. грн. (14,17%), а з 31.12.2005 р. по 31.12.2006 р. збільшилися на
511934 тис. грн. (56,3%). В абсолютному вираженні процентні доходи з
2004 по 2006 роки збільшилися на 78,2%. Загальна сума доходів з 2004 по
2006 роки збільшилися на 43%. Непроцентні доходи мають тенденцію убік
зменшення на 18,9% в період з 2005 по 2006 р.р.

Виявимо за рахунок яких статей відбулося збільшення доходів.

Таблиця 3.2

Структура дохідної бази банку, тис. грн.

Показники31.12.200431.12.200531.12.2006Доходи від операцій

із цінними паперами. 2067,4002146,7402232,390Доходи від операцій з

іноземною валютою. 1842,8001928,5002014,970Комісійний дохід.
314649,000341977,000420317,000Торговельний
дохід61458,00062637,00094081,000

Вирішальний вплив на збільшення доходів зробило збільшення суми
працюючих активів на 39,3%. При загальному збільшенні дохідної бази
банку потрібно відзначити збільшення надходжень по комісіях і послугам
банку на 22,9%. Третє за прибутковістю місце займають операції із
цінними паперами. Питома вага цих доходів з 2005 по 2006 роки
збільшилася на 19,15%. Мінімальну частку в загальному обсязі доходів
становлять доходи по операціях з іноземною валютою (4,8% – 2,2%).

Важливу роль в аналізі грають показники, що характеризують
прибутковість.

Таблиця 3.3

Показники прибутковості банку, млн. грн

Показники31.12.200531.12.2006Темп росту (%) Прибутковість кредитних
операцій. 4248,36953,362,4Прибутковість активних операцій.
10956,87517531,569,7

Показник, що характеризує прибутковість кредитних операцій, розглянутий
нами в динаміці показав, що прибутковість по основних операціях банку за
рік збільшилась на 62,4%. Показник прибутковості середніх залишків по
активах збільшився на 69,7%.

Розглянемо доходи з позиції їхньої стабільності. Чим більше
нестабільність у доходах, тим нижче якість доходів. При цьому в
розрахунок приймаються такі фактори як зміна курсу валюти, інфляційні
процеси.

Таблиця 3.4

Динаміка структури витрат банку, тис. грн.

Показники31.12.200431.12.200531.12.2006Процентні
витрати487307,000549907,000819015,000Непроцентні
витрати43848,00049205,00053198,000Разом
витрат531115,000599112,000872213,000

З таблиці 3.4 помітно, що процентні витрати займають (80,5% – 81,8%) від
витрат банку, причому з 2005 по 2006 р.р. бачимо ріст їхньої питомої
ваги на 8,3%.

Дані таблиці 3.5 підтверджують, що витрати на 31 грудня 2006 року
становлять 49,7% від суми витрат банку на 31 грудня 2005 року.
Збільшення відбулося по всіх статтях витрат, але найбільш значиме
збільшення – за рахунок збільшення витрат по відсотках, сплаченим
фізичним особам по притягнутих засобах. Зміна убік збільшення по них
склало 69,4%. Найбільша питома вага в структурі витрат займають
відсотки, сплачені по придбаних кредитах, причому частка їх за останній
рік зросла з 39,1% до 49,1%.

Таблиця 3.5

Елементи витрат комерційного банку, тис. грн.

Показники31.12.200431.12.200531.12.2006Чисті витрати на формування
резервів72367,00070725,00058071,000Загальні адміністративні
витрати189045,000219792,000270003,000Витрати на зміст апарата
банка243852,000277656,000342806,000Штрафи, пени, неустойки
сплачені567,000534,000467,000Інші витрати32749,00037983,00045930,000

Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що скороченню сумарних витрат банку
сприяють: оптимізація структури ресурсної бази; зменшення непроцентних
витрат. Аналіз прибутку варто починати з розгляду загальної картини
прибутковості банківських операцій. Аналіз повинен бути деталізований у
динаміку по вивченню прибутковості статей по окремих видах діяльності.

Таблиця 3.6.

Структура діяльності по видах діяльності, тис. грн.

Показники31.12.200431.12.200531.12.2006Прибуток від операційної

діяльности. 183319,000225870,000459546,000Прибуток від побічної

діяльності. 25924,00029378,00032582,000Інший прибуток.
3456,0003784,0004157,000

При оцінці щорічного приросту прибутку банку необхідно виходити з того,
що він не повинен бути нижче темпів інфляції.

У противному випадку реальні доходи будуть скорочуватися й відбудеться
знецінення банківського капіталу. У зв’язку із цим, при аналізі прибутку
її величину необхідно коректувати з урахуванням темпів інфляції.

У 2006 році балансовий прибуток банку склав 37,7% від суми прибутку
минулого року. Основним джерелом прибутку є прибуток від операційної
діяльності банку, тобто прибуток банку формувалося в основному (на
93,7%) за рахунок стабільних джерел доходу.

Система коефіцієнтів прибутковості включає наступні показники:

Таблица 3.7.

Коефіцієнти прибутковості банку, тис. грн.

Показники 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006Балансовий прибуток / Активи
8895432,00010762963,00017531455,000Чистий прибуток /Власний капітал
963926,000 1027174,000 1926662,000

Прибуток до активів є основним коефіцієнтом, що дозволяє дати першу
кількісну оцінку рентабельності банку. Значення цього коефіцієнта під
кінець року знижується. Власний капітал – найбільш стабільна частина
ресурсів комерційного банку. Тому стабільність або зростання прибутку в
минулі періоди гарантує в певній мері збереження рівня рентабельності
банку в майбутньому. Нарешті, даний коефіцієнт цікавить засновників,
акціонерів або пайовиків, тому що показує ефективність їхніх інвестицій.

Вплив на коефіцієнт прибутковості:

збільшення абсолютної величини балансового прибутку у 2006 році в 1,63
рази призвело до збільшення величини прибутковості в 1,88 рази.

підвищення розміру активів в 1,59 рази привело до збільшення показника
прибутковості на 7,26%. Таким чином, коефіцієнт прибутковості збільшився
в порівнянні з 2005 роком на 5,93%.

Аналіз результативних рахунків балансу дозволяє розрахувати необхідну
дохідну маржу, тобто розрив у ставках по активних і пасивних операціях,
що дає можливість банку покривати необхідні витрати, але не приносить
прибутку. Достатня маржа передбачає, що банк крім поточних витрат
повинен ще розвиватися й заробляти для цього прибуток.

Таблиця 3.8.

Показники прибутковості банку

Показники31.12.200531.12.2006Процентна маржа1,381,75Необхідна
маржа2,282,53Достатня маржа3,284,53

З таблиці 3.8. видно, що всі показники 2006 року підвищилися в
порівнянні з попереднім роком. Значення коефіцієнта необхідної маржі в
банку на 31 грудня 2005 року нижче, ніж на 31 грудня 2006 року. Це
означає, що на початок року в банку було менше можливостей збільшити
прибуток, нижче була його конкурентна здатність.

Банк не може успішно розвиватися в напрямку, які диктують розглянуті
вище тенденції. Такий режим роботи банку пов’язаний з підвищеним ризиком
і відмовою диверсифікованості як активних, так і пасивних операцій.
Очевидно, що необхідно зміни фінансової політики банку. Описані фактичні
й прогнозні тенденції в зміні обсягу виробництва, темпах інфляції й
валютного курсу дають підставу використати в кінці 2006 році структуру
активів і пасивів, динаміку їхніх окремих видів для складання
прогнозного балансу на кінець 2007 рік.

3.3 Обґрунтування вартості банківських послуг з урахуванням структури
витрат

Вартість банківських послуг визначається залежно від їх виду з
урахуванням прямих витрат – безпосередньо пов’язаних з виконанням
послуг, невигідних витрат і планових накопичень в розмірах, що
забезпечують функціонування банку на принципах комерційного розрахунку.

До прямих витрат по наданню банківських послуг відносяться:

заробітна плата працівників, що виконують послуги з урахуванням
відрахувань на соціальне страхування, до пенсійного фонду і інші цілі;

вартість витрачених матеріалів (папір і ін);

амортизаційні відрахування на основні фонди, що безпосередньо
використовуються при наданні послуг;

операційні витрати (оплата інкасації і охорони при розрахунку послуг з
касового обслуговування, поштово-телеграфні витрати по операціях
клієнтів при розрахунковому обслуговуванні і ін).

До накладних відносяться витрати на утримання апарату управління і інших
структурних підрозділів загального призначення комерційного банку,
витрати на, господарські відрядження, включаючи службовий транспорт,
витрати на утримання будівель, підготовку кадрів і ін. Величина не
накладних витрат у витратах на конкретні види банківських послуг
визначається виходячи з процентного відношення загальнобанківських
витрат по фінансовому плану на рік по комерційному банку до фонду оплати
праці працівників, що виконують послуги.

За умов нестабільного економічного розвитку, що спостерігається в
Україні протягом останнього десятиріччя, передбачити рівень інфляції,
визначити ризиковість банківської установи, а також спрогнозувати темпи
росту, які насправді перетворилися на темпи економічної кризи, не
вдається навіть на макроекономічному рівні. Тому вітчизняні банки при
встановленні депозитної ставки орієнтуються на рівень облікової ставки
НБУ та пропонують клієнтам плаваючу ставку, яка переглядається в разі
зміни облікової ставки. Несприятливі економічні процеси змусили банки
перейти до короткострокового залучення коштів, коли депозити приймаються
на такий період часу, у межах якого темпи інфляції більш чи менш точно
можуть бути передбачені. Використання облікової ставки НБУ як орієнтиру
щодо пропозиції ставок за депозитними рахунками цілком обґрунтоване,
оскільки в обліковій ставці очікуваний рівень інфляції вже врахований, а
в Україні саме інфляція є головним чинником, що впливає на рівень
банківських ставок.

АКБ “Укрсоцбанк” надає повний пакет традиційних та інноваційних послуг,
що відповідають міжнародним банківським стандартам.

Банк пропонує відкриття та обслуговування поточних рахунків клієнтів для
здійснення розрахунків підприємства в національній та іноземній валютах.
Для великих корпоративних клієнтів, які мають розгалужену мережу
структурних підрозділів, ми пропонуємо індивідуальні умови їх
обслуговування, в т. ч. стандартизовані тарифні пакети, організацію
прийому платежів за товари компанії через філіальну мережу банку по всій
Україні, управління консолідованими фінансовими потоками підприємства.

Витрати на обслуговування поточних рахунків – це найдешевший ресурс
”Укрсоцбанку”. Тому збільшення його частки у ресурсній базі зменшує
процентні витрати банку, але різко збільшувати такий інструмент складно,
оскільки зростання величини поточних рахунків невигідне клієнтам банку,
а нові господарські суб’єкти з’являються не дуже часто.

Стабільний рівень залучення коштів, зважена політика управління
ліквідністю і ресурсами, лібералізація умов кредитування дали змогу
найбільшими за останні п’ять років темпами (80,8%) збільшити портфель
позик клієнтам – з 3 822 млн. гривень до 6 909 млн. гривень.
Пріоритетним напрямком розвитку залишається кредитування приватних
клієнтів.

Формуючи кредитний портфель, менеджмент банку звичайно керується
правилом – видавати ті кредити, які приносять максимальні доходи за
інших однакових умов. Дохідність кредитної операції визначається рівнем
відсоткової ставки за даним кредитом, тривалістю періоду надання кредиту
та прийнятою системою нарахування відсоткових платежів. На прибутковість
кредитних операцій банку впливають як доходи та витрати, так і можливі
збитки, що визначаються рівнем кредитного ризику за кожною позикою.
Відсоткова ставка за кредитом охоплює: вартість залучення кредитних
ресурсів для банку; операційні витрати, пов’язані з процесом
кредитування; премію за ризик невиконання зобов’язань клієнтом; враховує
вартість залучених коштів та всі витрати банку, пов’язані з наданням
кредиту, премію за ризик, пов’язаний зі строком кредитування; бажаний
рівень прибутковості кредиту, який забезпечує достатні виплати
акціонерам банку.

Збільшення у залучених коштах частки строкових депозитів підприємств та
організацій є позитивним моментом, незважаючи на те, що цей ресурс
сприяє зростанню процентних витрат. Строкові депозити – це стабільна
частина ресурсів банку, яка дає змогу здійснювати кредитування на
триваліші терміни та під більший відсоток.

”Укрсоцбанк” широко застосовує депозити населення, тому що витрати за
ними нижчі, ніж за міжбанківським кредитом.

Найважливішим інструментом депозитної політики є відсоток, що банк
сплачує вкладникам за залучені ресурси. Сплата відсотків по депозитних
рахунках – основна стаття операційних витрат банку. Отже банк не
зацікавлений у занадто високому рівні процентної ставки. Одночасно він
змушений підтримувати такий її рівень, що був би привабливий для
клієнтів. Чим надійніше пасиви, тобто чим більше термін і сума депозити,
тим більший відсоток гарантує банк.

Підсумовуючи сказане, можна дійти висновку: пошук оптимального рівня
ставок по депозитним та кредитних операціях – складне завдання, яке має
вирішувати менеджмент кожного банку самостійно залежно від ринкової
ситуації, власних потреб та можливостей. Занадто низький рівень ставки
призводить до відпливу депозитів з банку, зменшує обсяг кредитних
ресурсів, а отже, звужує можливості проведення активних операцій та
отримання доходів. Завищення депозитної ставки тягне за собою зростання
відсоткових виплат за рахунками клієнтів і за відсутності
високоефективних напрямків розміщення ресурсів спричинюється до
зменшення маржі чи навіть завдає збитків.

Розділ 4. Шляхи покращення конкурентоздатності вітчизняних банків

Розвиток банківської системи як головного складника фінансового сектора
покликаний прискорити трансформацію суспільства загалом і розвиток
бізнесів зокрема, оскільки значний вплив банків на українське середовище
є очевидним. Навряд чи сьогодні в Україні знайдеться людина,
підприємство або організація, повністю задоволені роботою вітчизняної
банківської системи. При цьому спектр оцінок досить широкий: від повного
заперечення будь-яких позитивних зрушень останніми роками до переможних
реляцій про видатні досягнення.

Українські комерційні банки кредитують переважно поточні посередницькі
платіжно-розрахункові, а не капітальні, інвестиційні операції. При цьому
цей процес просякнутий хабарництвом і корупцією. Кредити отримують
здебільшого не ті підприємці, які виробили та реалізували товари і мають
на кредит законне право, а ті, що зуміли налагодити особисті стосунки з
банкірами. Через відсутність ефективних механізмів та інструментів
управління ризиками почастішали випадки відмивання “брудних” грошей
через українські банки. Таким чином обезкровлюється економіка України,
підриваються стимули до її розвитку.

Насьогодні є ряд наявних проблем у банківській системі України, що
знижують рейтинги банків та довіру збоку населення.

Такими проблемами є:

Висока концентрація капіталу у групі найбільших банків; лише 20 із

195 комерційних банків формують 99% портфеля кредитів і депозитів, що є
досить негативним фактором, адже така ситуація може призвести до
розширення практики домовленостей і змов великих банків між собою у
проведенні своєї діяльності, наприклад, у встановленні цін на банківські
послуги.

Нераціональна територіальна структура, територіальна

нерівномірність банківської системи та локальний характер банківських
ринків;

Низький рівень капіталізації комерційних банків;

Існування розриву між обліковою ставкою НБУ і ставками по

кредитах комерційних банків, що може стати серйозним бар’єром на шляху
подальшого росту економіки країни, а також великий розрив між ставками
за депозитами і комерційними кредитами, пов’язаний з перенесенням
банками своїх витрат на клієнтів.

Низькі обсяги кредитування реального сектора економіки;

Проблема надійності і забезпеченості виданих кредитів;

Проблема незабезпечених, ненадійних кредитів;

Проблема гарантування вкладів населення та відновлення довіри до банків.

Нині в Україні стратегічне управління банківською діяльністю перебуває
поки що в стадії зародження, а система спеціальних заходів стратегічного
характеру формується методом спроб і помилок, тоді як у вітчизняному
банківському секторі необхідна розробка банками своїх довгострокових
конкурентних стратегій, орієнтованих на збереження і підвищення
конкурентоспроможності.

Для розв’язання наведених проблем та підвищення рейтингу банківських
установ і довіри збоку населення необхідно здійснити такі заходи:

розширити мережу комерційних банків в інших регіонах країни;

звузити процентну маржу комерційних банків;

удосконалити податкову систему країни;

ввести єдині загальнодержавні реєстри рухомого і нерухомого майна;

ввести спрощену процедуру банкрутства підприємств;

оптимізувати ризик-менеджмент;

швидкими темпами проводити реорганізацію, об’єднання або ліквідацію
проблемних банків;

налагодити роботу Фонду гарантування вкладів населення та зробити її
ефективною;

створити сприятливий інвестиційний клімат, атмосферу масового
інвестування в українську економіку;

збільшити кількість та підвищити якість банківських послуг на основі
використання сучасних технологій і обладнання;

впроваджувати нові банківські продукти;

розвивати взаємовідносини банків з клієнтами;

сформувати та підтримувати режим справедливої конкуренції як у
банківському, так і в реальному секторах економіки;

розробити довгострокові стратегії із застосуванням міжнародного досвіду
та національних особливостей і специфічних характеристик кожного банку;

розвивати Інтернет-банкінг, залучати для цього відповідних
висококваліфікованих спеціалістів, використовувати новітні інформаційні
технології;

розвивати і надалі удосконалювати законодавство і нормативну базу;

підвищити рівень інформаційного забезпечення у діяльності комерційних
банків;

сформувати нову, ринкову психологію людей та довіри в них до банківської
системи.

Наведені пропозиції спрямовані на подолання тих проблем, які існують
сьогодні у банківському секторі України та впливають на його глобальну
та регіональну конкурентоспроможність. Зокрема, розширення мережі
комерційних банків в інших регіонах вирішить проблему концентрації
банків та їх активів переважно в Київській області та відповідно
низького рівня конкурентоспроможності банків інших областей.

Висновок

У процесі розробки теми курсової роботи було вивчено питання організації
механізму планування банківської діяльності.

Структура курсової роботи базується на тому, що планування банківської
діяльності – це процес визначення цілей на майбутнє та розроблення
способів їх досягнення. Планування є основою для розвитку внутрішньої
системи банку з урахуванням впливу зовнішніх чинників і є однією з
функцій банківського менеджменту. Планування потребує всеосяжного та
інтегрованого оцінювання банківської діяльності – сильних і слабких
аспектів, організаційної та фінансової структури, фінансових
результатів, кадрової політики, контрольних функцій банку.

Планування є основним етапом управління, яке підпорядковане головній
меті політики управління прибутком банку й забезпечується комплексом дій
з проведення розрахунків доходів у майбутньому періоді. Основними
вихідними передумовами планування діяльності банківської установи є
розроблена програма, яка визначає: обсяги та склад наданих послуг на
майбутній період, сума витрат та сума доходів, яка забезпечить умови
ефективного розвитку банку в плановому періоді і розроблена цінова
політика банку. Контроль за виконанням фінансових планів, або бюджетний
контроль, – це процес зіставлення фактичних результатів із плановими,
аналіз відхилень і внесення необхідних корективів.

Це дає можливівість досягнути поставленої мети: визначення та планування
прибутковості банку з урахуванням максимально можливої кількості
факторів, що визначають процентні та непроцентні доходи та витрати
банку, структуру його активів та пасивів, всю деталізовану діяльність
банку на період, що планується. Запропонована форма дозволяє в наочній
формі проводити та аналізувати весь цей процес.

Дослідження, проведені в третьому розділі курсової роботи довели, що АКБ
“Укрсоцбанк” є універсальною кредитно-фінансовою установою; протягом
розглянутих в курсовій роботі періодів банк здійснював банківську
діяльність на підставі законодавчих і нормативних актів, що регулюють
банківську діяльність в Україні. Оцінку ефективності діяльності
комерційного банку АКБ “Укрсоцбанк” в роботі було зроблено на основі
балансу і фінансової звітності за період з 2004-2006 рр. З приведених
даних в таблицях курсової роботи видно, що всі показники за період
2004-2006 рр. мали тенденцію до збільшення. АКБ “Укрсоцбанк” є одним з
великих банків України, він входить в п’ятірку банків з найкращими
показниками, за рейтингом Асоціації українських банків на 01.09.2008 р.
банк займав четверту позицію за всіма фінансовими результатами. Аналіз
доходів та витрат засвідчує, що банк має достатній власний капітал для
покриття взятих зобов`язань і в перспективі банк має можливість за
рахунок невикористаних резервів розширювати активні операції,
підтримуючи на незмінному рівні власний капітал та утримуючи показники,
що характеризують достатність капіталу, на оптимальному рівні, банк має
стійку капітальну базу і достатньо капіталу для покриття втрат від
прийнятих ризиків. Всі основні показники достатності капіталу мають
значення, які задовольняють встановлені нормативи. Узагальнюючи
наведене, відзначимо, що стан планування діяльності банку “Укрсоцбанк”
задовільний, негативних тенденцій, в цілому, в управлінні не знайдено.

Розглянувши у роботі проблеми банківського сектору України та можливі
заходи із підвищення рейтингу банківських установ, треба зазначити, що
банківський сектор України розвинений ще дуже слабко, причиною чого є як
дії органів державної влади, так і загальноекономічні проблеми, і
діяльність самих банківських установ.

На стан банківських установ впливають численні чинники – зовнішні,
внутрішні, економічні, неекономічні, викликаючи велику кількість
серйозних проблем, які стоять на заваді підвищення
конкурентоспроможності банківського сектору в Україні. Проте проблеми,
які стоять перед українськими банками, не є неподоланними. Вони
потребують лише формалізації і цілеспрямованої роботи як органів
державної влади, так і самих комерційних банків. Професіоналізм і
накопичений практичний досвід більшої частини теперішніх працівників
банківської сфери дозволяють сподіватися, що з часом в Україні
сформується повноцінна банківська система, яка буде здійснювати сприяння
активному ринковому розвитку економіки країни.

Планомірне і послідовне впровадження у масштабах країни комплексу
запропонованих заходів може прискорити розвиток банківської системи,
створивши реальні передумови для виникнення на фінансових ринках
повноцінного конкурентного середовища та формування
конкурентоспроможності банківського сектору на світовому рівні.

Список використаної літератури

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р.

2. Про Національний банк України: Закон України №679-XIV від
20.05.1999р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності,
1999, №7. – с.3-23.

3. Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків
України від 27.06.2001р. № 244 // Законодавчі і нормативні акти з
банківської діяльності, 2001, №7. – С.65-88.

4. Закон України “ Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в

5. Україні ” від 16.07.99 № 996.

6. Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських
установах України: Положення: Затв. Поставою Правління НБУ від 30.12.98
№ 566.

7. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Затв.
Постановою Правління НБУ від 18.06.03 № 255.

8. Щомісячна збірка статистичних показників грошового ринку “Основні
монетарні параметри грошово – кредитного ринку України” // Вісник НБУ,
2002, №2. – с.38-39.

9. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Затв.
Постановою Правління НБУ від 18.06.03 № 255.

10. Кириченко О.І. Банкiвський менеджмент: Навч. посiб. для вищ. навч.
закл. // О. Кириченко, I. Гiленко, А. Ятченко. – К.: Основи, 2004. –
с.671.

11. Примостка Л.О. Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ,
2004. – 468 с.

12. Примостка Л.О. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 280 с.

13. Гладких Д. Особливостi планування доходiв, витрат i податкiв
банкiвської установи // Д. Гладких // Вiсник НБУ. – 2005. – № 1.

14. Климова О.О. Проведение анализа прибыльности коммерческих банков
Украины / О.О. Климова // Фiнанси України. – 2005. – № 3. – с.112 – 116.

15. Стоян В.Л. Управлiння витратами банку / В. Стоян // Банкiвська
справа. – 2000. – № 5. с.39 – 42, 52.

16. Остапець А.І., Остапець А.В. Банківська система України: стан і
проблеми розвитку // Фінанси України. – 2000. – №8. – с.114-117.

17. Раевський К. Є. Методичнi рекомендацiї щодо економiчного аналiзу
дiяльностi комерцiйного банку / К. Раевський, Т. Раевська // Вiсник НБУ.
– 1999. – № 4. – с.35 – 48.

18. Смовженко Т., Хміль Л. Проблеми вдосконалення діяльності комерційних
банків в економіці України // Регіональна економіка. – 2001. – №1. –
с.163-169.

19. Вовчак О.Д. Банкiвська справа в Українi: стан, проблеми та
перспективи розвитку / О.Д. Вовчак // Фiнанси Украiни. – 2003. – № 10. –
с.118 – 125.

20. Гумен І. Складові банківських рейтингів: науково-практичний аспект/
Вісник НБУ 2000. – №1. – с.57-60.

21. Банківське право України: навч. посібник. авт.: Жуков А.М., Іоффе
А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред.
Селіванова А.О. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2000. – с.384.

22. Патрiкац Л. Проблеми та перспективи розвитку банкiвськоi системи
Украiни / Л. Патрiкац, Д. Крохмалюк // Вiсник НБУ. – 2004. – № 1. – с.38

23. Річні звіти надані Департаментом банківського нагляду та
Департаментом бухгалтерського обліку та розрахунків в акціонерному банку
соціального розвитку ”Укрсоцбанк” за 2004-2006 р.р.

24. Матеріали сайту http://www.ukrsotsbank.com/

Додатки

Додаток 1

Баланс станом на 31 грудня 2006 року

РядокНайменування статтіПримітки2006 рік2005 рікАКТИВИ1Кошти в
Національному банку України та готівкові кошти банку2 734 9601 629
9582Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним
банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком
України2210 720212 2283Кошти в інших банках3202 381414 2964Цінні папери
в торговому портфелі банку4283 5566675Цінні папери в портфелі банку на
продаж516 531329 3136Кредити та заборгованість клієнтів612 426 6307 048
8347Цінні папери в портфелі банку до погашення7008Інвестиції в
асоційовані та дочірні компаній85 7862099Основні засоби та нематеріальні
активи91 484 298973 53910Нараховані доходи до отримання1083 12585
48611Відстрочений податковий актив0012Інші активи1172 63463
73613Довгострокові активи, призначені для продажу1210 8344 69714Усього
активів17 531 45510 762 963ЗОБОВ`ЯЗАННЯ15Кошти банків3 826 027975
48515.1У тому числі кредити, які отримані від Національного банку
України378 750016Кошти клієнтів1310 992 5538 350 15817Депозитні
сертифікати, емітовані банком6 38679 82318Боргові цінні папери,
емітовані банком14367 61971 80319Нараховані витрати до сплати15131
631102 36420Відстрочені податкові зобов”язання233 573114 63421Інші
зобов’язання1647 00441 52222Усього зобов`язань15 604 7939 735
78923Статутний капітал17370 00070 00024Капіталізовані
дивіденди0025Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів
(учасників) (1) (67) 26Емісійні різниці99295727Резерви та інші фонди
банку560 775443 46128Резерви переоцінки, у тому числі: 705 915410
48028.1Резерви переоцінки необоротних активів705 688394 97328.2Резерви
переоцінки цінних паперів22715 50729Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) минулих років1 64551130Прибуток/збиток звітного року, що очікує
затвердження287 336101 83231Усього власного капіталу1 926 6621 027
17432Усього пасивів17 531 45562 963Додаток 2

Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 р.

РядокНайменування статті200620052004124561Чистий процентний
дохід601547,000358721,000314792,0001.1Процентний
дохід1420562,000908628,000795843,0001.2Процентні
витрати819015,000549907,000487307,0002Чистий комісійний
дохід403156,000329046,000268164,0002.1Комісійний
дохід420317,000341977,000314649,0002.2Комісійні
витрати17161,00012931,00010734,0003Торговельний
дохід94081,00062637,00061458,0004Дохід у вигляді
дивідендів143,00058,00051,0005Дохід від участі в
капіталі0,0001,000-6Непроцентний дохід22060,00026626,00028569,0007Усього
доходів1442622,000935254,000824412,0008Загальні адміністративні
витрати270003,000219792,000189045,0009Витрати на зміст апарата
банка342806,000277656,000243852,00010Втрати від участі в
капіталі0,0000,0000,00011Непроцентні
витрати53198,00049205,00043848,00012Прибуток від операційної

діяльности459546,000225870,000183319,00013Чисті витрати на формування
резервів58071,00070725,000243852,00014Витрати на податок на
прибуток114258,00053354,00035826,00015Прибуток після
оподаткування287217,000101791,00089593,00016Чистий прибуток на одну
просту акцію (грн) 0,1400,1700, 19517Скоригований чистий прибуток на
одну просту акцію (грн) 0,1400,1700, 195

Додаток 3

Методології аналізу спільного дефолту (JDA) Moody’s Investors Service

Назва банкуДепозитний рейтинг в місцевій валютіДовгостроковий рейтинг за
національною шкалоюРейтинг незабезпечених боргових зобов’язань в
місцевій і іноземній валютіДепозитний рейтинг в іноземній валютіРейтинг
фінансової
стійкості”Укрсоцбанк”Ba2Aaa.uaBa2B2E+”Надра”B1/NPAa2.uaB1B2/NPE+ПУМБB1/N
PAa2.uaB1B2/NPE+”Форум”B1/NPAa3.uaB1B2/NPE+”Родовід
Банк”B1/NPBaa1.uaB3B2/NPE+”Хрещатик”B3/NPBaa1.uaB3B3/NPE+”Правекс-банк”B
3/NPBaa2.uaB3B3/NPE+”ТАС-комерцбанк”B3/NPA2.uaB2/NPB3/NPE+”Укрексимбанк”
Baa2/P-2.
A2.uaBa2B2/NPD-VAB-банкB2/NPA1.uaB3B2/NPE+”Альфа-банк”Ba3/NPAa1.uaBa3B2/
NPE+

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020