.

Переоформлення рахунків в іноземній валюті (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1672
Скачать документ

Реферат на тему:

Переоформлення рахунків в іноземній валюті.

Зміст

TOC \o “1-3” \h \z \u HYPERLINK \l “_Toc28777232” Вступ PAGEREF
_Toc28777232 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc28777233” 1. Поняття, сутність та види валютних
рахунків PAGEREF _Toc28777233 \h 4

HYPERLINK \l “_Toc28777234” 2. Порядок переоформлення рахунків
PAGEREF _Toc28777234 \h 6

HYPERLINK \l “_Toc28777235” Висновки PAGEREF _Toc28777235 \h 10

HYPERLINK \l “_Toc28777236” Література PAGEREF _Toc28777236 \h 11

HYPERLINK \l “_Toc28777237” Додаток 1. Заява на відкриття рахунку
PAGEREF _Toc28777237 \h 12

HYPERLINK \l “_Toc28777238” Додаток 2. Витяги з Інструкції №3 „Про
порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній
валюті.” (Документи, які подаються при відкритті рахунків) PAGEREF
_Toc28777238 \h 13

Вступ

Тема даної роботи – „Переоформлення рахунків в іноземній валюті”

Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з
порядком переоформлення валютних рахунків в Україні.

Основними завданнями роботи є вивчення та узагальнення
теоретико-методологічних засад з питань правових засад валютного
регулювання в Україні.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що питання функціонування
валютних рахунків в Україні є невід’ємною складовою питання валютного
регулювання в Україні і має бути досліджене при вивченні курсу «Правові
засади валютного регулювання»

В роботі розкриваються такі питання як поняття, сутність та види
валютних рахунків та порядок їх переоформлення.

1. Поняття, сутність та види валютних рахунків

Відповідно до інструкції № 3 «Про відкриття банками рахунків у
національній та іноземній валюті», затвердженої постановою НБУ від
04.02.1998 р. № 36, банківські рахунки в іноземній валюті поділяються
на:

1. Поточні – відкриваються підприємствам для проведення розрахунків у
межах законодавства в безготівковій та готівковій іноземній валюті при
здійсненні поточних операцій.

Поточними торгівельними операціями в іноземній валюті є такі:

між юридичними особами-резидентами на території України, при наявності
індивідуальної ліцензії НБУ;

між юридичними особами-нерезидентами та резидентами через
резидентів-посередників відповідно до договорів;

інші розрахунки;

операції на міжбанківському валютному ринку України;

оплата товарів (робіт, послуг) із використанням чеків та пластикових
карток.

Поточними неторгівельними операціями є такі:

виплата готівкової іноземної валюти за платіжними документами в
іноземній валюті на витрати, пов’язані з відрядженнями;

здійснення обмінних операцій;

виплата валюти за чеками та пластиковими картками фізичним особам;

купівля платіжних документів у валюті фізичними особами;

виплата авторських гонорарів;

перерахування коштів на проведення міжнародних виставок, конгресів та
інших зустрічей;

оплата праці нерезидентів, які згідно з угодами працюють в Україні;

інші виплати та перекази.

Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки відкривають за
згодою головного підприємства і зараховують кошти у валюті за
реалізовані цінності, а також перераховані головним підприємством (на
оплату витрат на відрядження, забезпечення потреб транспортних засобів
під час перебування за межами України, на оплату праці
працівників-нерезидентів, на придбання для власних потреб обладнання,
меблів, тощо за контрактами з нерезидентами) чи придбані на
міжбанківському валютному ринку України. Виручка (виторг) або залишок
після зарахування коштів на поточний рахунок відокремленого підприємства
перераховується на поточний рахунок особи-резидента у повному обсязі.

2. Розподільчі – призначені для попереднього зарахування коштів в
іноземній валюті, що надійшли на адресу юридичної особи-резидента,
згідно з законодавством використання такого виду рахунка зображеного на
рис. 1.

Рис. 1. Використання розподільчого банківського рахунка

Режим відкриття розподільчого та поточного рахунка для юридичних
осіб-резидентів і фізичних осіб-резидентів без створення юридичної особи
однакові.

3. Кредитні – відкриваються уповноваженим банком у встановленому порядку
на договірній основі юридичним особам-резидентам – підприємцям та
юридичним особам-нерезидентам – банківським установам для обліку
кредитів, які надані шляхом оплати розрахункових документів або шляхом
перерахування кредитних коштів на поточний рахунок позичальника
відповідно до умов кредитної угоди, незалежно від наявності
поточного рахунка позичальника в даній установі банку.

4. Депозитні – відкриваються уповноваженим банком фізичним і юридичним
особам (резидентам і нерезидентам) на підставі укладеного депозитного
договору між власником рахунка та банком на визначений у договорі строк.

2. Порядок переоформлення рахунків

Відповідно до пункту 8.1 інструкції «Про відкриття банками рахунків у
національній та іноземній валюті» під час реорганізації підприємства
(злитті, приєднанні, поділі, перетворенні), а також у разі проведення
перереєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, викликаної зміною
його назви, організаційно-правової форми, форми власності, рахунок
закривається. Для відкриття нового рахунку подаються документи,
передбачені Інструкцією.

Документи на відкриття всіх банківських рахунків підприємств особисто
подають до банку особи, які мають право першого та другого підписів і
повноваження яких перевіряються уповноваженим працівником банку. У разі
зміни особи (осіб), яка (які) має право підпису, новопризначена особа
(особи) має особисто подати до банку картки із зразками підпису та
пред’явити паспорт. Якщо серед осіб, які мають право першого чи другого
підписів, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово
перебувають на території України, то зазначені особи зобов’язані
додатково подати документи, що підтверджують законність їх перебування
на території України, а у випадках, передбачених чинним законодавством
України, – дозвіл на працевлаштування, виданий Державним центром
зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України або за його
дорученням відповідними центрами зайнятості Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, якщо інше не передбачено законами
та міжнародними договорами України. Копії зазначених документів
залишаються у справі з юридичного оформлення.

Фізичні особи, які відкривають рахунки на своє ім’я, на ім’я
неповнолітніх осіб чи на ім’я іншої фізичної особи за довіреністю, мають
пред’явити уповноваженому працівнику банку паспорт чи документ, що його
замінює, а також довідку податкового органу про присвоєння
ідентифікаційного номера.

У разі відкриття рахунку особисто неповнолітньою особою, якій не
виповнилося 16 років, вона подає свідоцтво про народження та довідку із
зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де навчається, або
картку із зразком підпису, засвідчену в установленому законодавством
порядку. Крім того, рахунок може бути відкритий в присутності одного з
батьків із поданням паспорта, де є запис про дитину, та свідоцтва про
народження неповнолітньої особи.

Банки відкривають поточні рахунки суб’єктам підприємницької діяльності
протягом десяти календарних днів після отримання банком повного пакета
документів на відкриття рахунків.

Уповноважений працівник банку в присутності осіб, які відкривають
рахунки, робить копії сторінок паспорта (що містять останнє фото,
прізвище та ім’я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт,
а за наявності – інформацію про постійне місце проживання громадянина)
або документа, що його замінює. При відкритті рахунку фізичній особі
уповноважений працівник банку, крім копії відповідних сторінок паспорта
або документа, що його замінює, робить копію довідки про присвоєння їй
ідентифікаційного номера. Ці копії зберігаються в справі з юридичного
оформлення.

При отриманні документів на відкриття чи переоформлення банківських
рахунків банки зобов’язані здійснити перевірку поданих документів на
відповідність їх чинному законодавству, зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з
обов’язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з
підписами в картці із зразками підписів та відбитком печатки;

б) свідоцтво про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької
діяльності має відповідати зразкам, передбаченим у додатку 3 (для
юридичних осіб) і в додатку 4 (для фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності) до Положення про державну реєстрацію
суб’єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25.05.98 N 740 (із змінами і доповненнями). Для
суб’єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані до набрання
чинності постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740 “Про
порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності”,
свідоцтва про державну реєстрацію мають відповідати зразкам,
передбаченим у додатках 3 і 4 до Положення про державну реєстрацію
суб’єктів підприємницької діяльності та реєстраційний збір за державну
реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.94 N 276 (із змінами і
доповненнями);

в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах уважаються, якщо вони
відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України
від 07.02.94 N 7/5 “Про затвердження форм реєстрів для реєстрації
нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на
угодах і засвідчувальних документах”, зареєстрованим Міністерством
юстиції України 02.03.94 за N 38/247 (із змінами і доповненнями).

Якщо на рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в
операційний час банку, то датою закриття рахунку є день отримання банком
цієї заяви.

У день закриття рахунку банк зобов’язаний видати клієнту довідку про
закриття рахунку.

6

8

:

ei?oooeou0 2 4 6 ?При відкритті та переоформленні рахунків в іноземній валюті до банку подається заява встановленого зразка (Див. Додаток 1.), та інші документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті (див. Додаток 2). Висновки В результаті проведеного дослідження автором були зроблені деякі висновки. Переоформлення рахунків в іноземній валюті регламентується Інструкцією „Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті”. Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на: поточні; депозитні (вкладні). Переоформлення рахунків в іноземній валюті здійснюється за наступною схемою: Закривається існуючий рахунок в іноземній валюті Відкривається новий рахунок в іноземній валюті. Під час реорганізації підприємства (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні), а також у разі проведення перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, викликаної зміною його назви, організаційно-правової форми, форми власності, рахунок закривається. Потім відкривається новий. Для відкриття нового рахунку подаються документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті (Див. Додатки 1,2). Література Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті.//Затверджена Постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. N 527( В редакції Постанови Правління Національного банку України від 9 січня 2002 р. N 9) Банківська енциклопедія / Під ред. А.М.Мороза.-К.:Ельтон, 1993 . Банківська справа. Навчальний посібник.// За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р. Валютне регулювання. В.Ющенко, В.Міщенко. К.:”Знання”,1999р. Додаток 1. Заява на відкриття рахунку ЗАЯВА на відкриття рахунків Найменування установи банку ____________________________________________________ ____________________________________________________ Найменування підприємства| (повна і точна назва) ____________________________________________________ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Ідентифікаційний номер ДРФО Просимо відкрити ________________________________________________________________________ _______________ (поточний бюджетний та ін. рахунки) рахунок на підставі Інструкції Національного банку України про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, що має для нас обов'язкову силу, із змістом Інструкції ознайомлені. В інших установах банків рахунків ________________________________________________________________________ _______________ не маємо, маємо (вказати номери рахунків та в яких установах банків відкриті) Керівник (посада) (Підпис прізвище, ініціали) Головний бухгалтер (Підпис прізвище, ініціали) "___" __________ 199_ р. М.П. _________________________________________________________________ ВІДМІТКИ БАНКУ Відкрити рахунок Документи на оформлення відкриття _____________________ рахунку та здійснення операцій за (поточний, бюджетний та рахунком перевірив ін. рахунки) Дозволяю Керівник (Підпис) Дата відкриття рахунку "___"___________ 199 р. N бал. рахунку N особов. рахунку Головний бухгалтер (Підпис) Додаток 2. Витяги з Інструкції №3 „Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті.” (Документи, які подаються при відкритті рахунків) 2.2.1. Для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків підприємства подають установам банків такі документи: а) заяву на відкриття рахунку встановленого зразка (згідно з додатком 1) . Заяву підписує керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник; б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально** чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій); [Підпункт "б" пункту 2.2.1 викладено в новій редакції згідно з Постановою Правління Національного банку України N 114 від 20.03.2001 р.] в) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом, який реєструє . Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи Указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають; г) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку ; г`)картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки підприємства; д) довідку* про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України; е) копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку; [Пункт 2.2.1 доповнено підпунктом “е” згідно з Постановою Правління Національного банку України N 114 від 20.03.2001 р.] є) копію страхового свідоцтва*******, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку. [Підпункт "є" пункту 2.2.1 викладено в новій редакції згідно з Постановою Правління Національного банку України N 500 від 05.12.2001 р.] Якщо в цій установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то бюджетний рахунок відкривається на підставі заяви на відкриття бюджетного рахунку. Надання документів, передбачених підпунктами "б" - "є" цього пункту, не вимагається. У разі ненадходження коштів з бюджету протягом року зазначені рахунки закриваються у порядку, передбаченому чинним законодавством. [В абзац одинадцятий пункту 2.2.1 внесено зміни згідно з Постановою Правління Національного банку України N 114 від 20.03.2001 р.] 2.2.2. При відкритті поточних рахунків відокремленим підрозділам підприємств в установу банку, в якій відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу , подаються такі документи: а) заява на відкриття поточного рахунку встановленого зразка (згідно з додатоком 1). Заяву підписує керівник та головний бухгалтер відокремленого підрозділу. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено обов'язок з ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник; б) копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав відповідну довідку; в) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію; г) копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчена нотаріально чи органом, що створив відокремлений підрозділ; г`) картка з відбитком печатки та зразками підписів службових осіб підрозділу, яким згідно з чинним законодавством та відповідними документами підприємства надано право розпоряджання рахунком та підписування розрахункових документів. Зразки підписів та повноваження службових осіб засвідчуються нотаріально або керівником підприємства - юридичної особи, до складу якого входить відокремлений підрозділ; д) клопотання підприємства або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які виділяються у процесі приватизації ) до банку, в якому відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу, про відкриття рахунку, із зазначенням місцезнаходження підприємства, його ідентифікаційного коду, номера поточного рахунку та банку, в якому він відкритий, а також податкового органу, в якому підприємство стоїть на обліку; [У підпункт "д" пункту 2.2.2 внесено зміни згідно з Постановою Правління Національного банку України N 146 від 14.04.2000 р.] [У підпункті "д" пункту 2.2.2 деякі слова виключено згідно з Постановою Правління Національного банку України N 500 від 05.12.2001 р.] е) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України. є) копії документів про взяття на податковий облік юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, та відокремленого підрозділу (від податкового органу за місцезнаходженням цього підрозділу), засвідчені податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку; ж) копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків (якщо відокремлений підрозділ розташований на іншій території, ніж юридична особа та здійснює розрахунки з оплати праці самостійно - копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію відокремленого підрозділу в цьому Фонді як платника соціальних страхових внесків), засвідчену нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020