.

Основнi операцiї з поточними рахунками в iноземнiй валютi (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 11181
Скачать документ

ЗМІСТ

Вступ

І. Теоретична частина

1. Загальні засади здійснення операцій в іноземній валюті

Поняття іноземної валюти та валютних операцій

1.2. Суб’єкти, які можуть здійснювати валютні операції

2. Порядок відкриття поточних рахунків юридичних та фізичних

осіб в іноземній валюті

Порядок відкриття поточного рахунку юридичним

особам

Особливості відкриття і ведення поточних рахунків

в іноземній валюті іноземним представництвам та

інвесторам-нерезидентам

Порядок відкриття поточного рахунку фізичним особам

ІІ. Практична частина

Облік операцій на поточних рахунках суб’єктів

господарювання в іноземній валюті

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

Розбудова в Україні ринкової економіки висунула на передній край
економічної науки та практики дослідження і вивчення сутності та
механізмів функціонування категорій «гроші» та «кредит». На їх
використанні ґрунтується більшість інструментів ринкового
господарювання: ціноутворення, розрахунково-платіжні відносини,
банківська діяльність, системи економічного стимулювання, комерційний
розрахунок, інвестиційна діяльність, оподаткування, фінансовий ринок,
страхування тощо. З урахуванням закономірностей функціонування грошей і
грошового ринку, банків, банківської системи формується економічна
політика держави взагалі і грошово-кредитна політика центрального банку
зокрема, здійснюється державне регулювання всіх сфер економічного життя
суспільства.

Хоча банки і здійснюють багато операцій, але особлива увага держави
завжди була направлена на рух грошових коштів на валютних рахунках.
Правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків рахунків,
регулює Інструкція «Про відкриття банками рахунків у національній та
іноземній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18 грудня
1998 р.

У даній курсовій роботі нас цікавить – порядок відкриття поточних
рахунків юридичних та фізичних осіб в іноземній валюті та облік операцій
за ними, тому що, дуже часто, саме за допомогою відкриття поточних
рахунків в іноземній валюті проводяться фінансові валютні махінації до
яких не байдужа Українська держава, так як саме вони, у немалому
ступені, підривають економіку нашої країни. В останній час прийнято дуже
багато законодавчих актів з метою протидії обмиванню брудних грошей, чим
ще раз підкреслюється актуальність даної проблематики. Отже, дане
питання є актуальним для розгляду і насамперед у період становлення
фінансової стійкості нашої країни.

Метою курсової роботи стало вивчення наступних питань – поняття
іноземної валюти та валютних операцій, поняття поточного рахунку,
порядку відкриття поточного рахунку юридичним особам, іноземним
представництвам та інвесторам-нерезидентам, фізічним особам та обліку
операцій поточних рахунках суб’єктів господарювання.

При написанні даної курсової роботи були використані наступні основні
нормативно-правові акти: Закони України “Про банки і банківську
діяльність”, «Про Національний банк України», Декрет Кабінету Міністрів
України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»,
Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній
валюті, а також наукова література: Коцовської Р., Ричаківської В.,
Табачук Г., Грудзевич Я., Вознюк М. “Операції комерційних банків”,
Васюренко О.В. “Банківські операції”; його ж “Механизм осуществления
банковских операций с иностранной валютой”, Ющенко В.А., Міщенко В.І.
“Валютне регулювання”, Савлука М.І. “Вступ до банківської справи”.

Курсова робота складається з наступних розділів: розділів 1 “Загальні
засади здійснення операцій в іноземній валюті”, розділу 2 “Порядок
відкриття поточних рахунків юридичних та фізичних осіб в іноземній
валюті”, розділу 3 “Облік операцій на поточних рахунках суб’єктів
господарювання в іноземній валюті”.

1. Загальні засади здійснення операцій в іноземній валюті

Поняття іноземної валюти та валютних операцій

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного
регулювання і контролю» термін іноземна валюта означає:

— іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів,
монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на
території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або
такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки,
які перебувають в обігу;

— кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових
одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та
інших кредитно-фінансових установ за межами України;

— платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до
них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські
накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи),
виражені в іноземній валюті або монетарних металах;

— монетарні метали — золото і метали іридієво-платинової групи в
будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових і
побутових виробів з цих металів і брухту цих металів.

Згідно з Декретом «іноземна валюта» — це як власне іноземна валюта, так
і монетарні метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в
іноземній валюті або монетарних металах [3]1.

Згідно з Декретом до валютних операцій належать:

— операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності,
за винятком операцій між резидентами у валюті України;

— операції, пов’язані з використанням валютних цінностей у міжнародному
обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших
зобов’язань, предметом яких є валютні цінності;

— операції, пов’язані із ввезенням, переказуванням і пересиланням на
територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її
межі валютних цінностей.

Отже, операції, пов’язані з використанням як засобу платежу іноземної
валюти і платіжних документів в іноземній валюті, а також з покладанням
виконання зобов’язань в іноземній валюті на третю особу, є валютними
операціями [8]2.

1.2. Суб’єкти, які можуть здійснювати валютні операції

Валютні операції можуть здійснюватися як громадянами України, так і
громадянами іноземних держав. Відповідно до цього існують такі поняття,
як «резидент» та «нерезидент».

Резидентами є:

— фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без
громадянства), які мають постійне місце проживання на території України,
у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; (Постійне місце
проживання — місце проживання на території України не менше одного року
фізичної особи, яка не має постійного місця проживання на території
інших держав і має намір проживати на території України протягом
необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, за
умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових
обов’язків або зобов’язань за договором (контрактом).)

— юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають
статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з
місцезнаходженням на території України, які провадять свою діяльність на
підставі законів України;

— дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва
України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними
привілеями, а також філії та представництва підприємств і організацій
України за кордоном, що не ведуть підприємницької діяльності.

Нерезидентами вважаються:

— фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без
громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в
тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;

— юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають
статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з постійним
місцезнаходженням за межами України, які створені і діють відповідно до
законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші
суб’єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших
суб’єктів підприємницької діяльності України; (Постійне місцезнаходження
— місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління
(контори) суб’єкта господарської (зовнішньоекономічної) діяльності.)

— розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські,
торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та
їхні філії, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а
також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють
підприємницької діяльності на підставі законів України [8]1.

Для резидентів і нерезидентів існують різні порядки відкриття і ведення
рахунків в іноземній валюті, що регламентуються НБУ в межах валютного
регулювання. У системі валютного регулювання поняття «резидент» і
«нерезидент» визначають суб’єктів стосовно їх операцій з національною та
іноземною валютою.

Операції з іноземною валютою поділяються на поточні і такі, що пов’язані
з рухом капіталу, причому для здійснення останніх має бути спеціальний
дозвіл НБУ.

Банківські операції з іноземною валютою за ступенем їх складності та
ризикованості можна класифікувати у такий спосіб:

— ведення валютних рахунків клієнтів;

— неторговельні операції;

— установлення прямих кореспондентських зв’язків з іноземними банками;

— операції за міжнародними торговельними розрахунками;

— операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку;

— операції із залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому
ринку (здійснюються з резидентами України);

— операції із залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних
ринках (здійснюється з нерезидентами України);

— валютні операції на міжнародних грошових ринках;

— операції з монетарними металами на внутрішньому ринку;

— операції з монетарними металами на міжнародних ринках. Валютні
операції здійснюються уповноваженими банками, тобто банками, що мають
ліцензії НЬУ на здійснення цих операцій. Банки, котрі одержали ліцензію
на ведення операцій в іноземній валюті, виконують функції агента
валютного контролю за операціями своїх клієнтів.

При проведенні валютних операцій банки керуються законодавчими та
нормативними документами України.

2. Порядок відкриття поточних рахунків юридичних та фізичних осіб в
іноземній валюті

2.1. Порядок відкриття поточного рахунку юридичним особам

Правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків рахунків,
регулює Інструкція «Про відкриття банками рахунків у національній та
іноземній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18 грудня
1998 р. (далі Інструкція).

Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на:

— поточні;

— депозитні (вкладні).

Поточний валютний рахунок призначений для розрахунків клієнтів банку в
межах чинного законодавства в безготівковій та готівковій іноземній
валюті при здійсненні поточних операцій та для погашення заборгованості
за кредитами в іноземній валюті (Рис. 2.1).

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству —
юридичній особі для проведення розрахунків у межах чинного законодавства
України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні
поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для
погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Під юридичною особою розуміють організацію, що є відповідно до закону
суб’єктом цивільних прав і обов’язків. В Україні юридичні особи
володіють відокремленим майном, можуть від свого імені придбавати
майнові та особисті немайнові права і нести відповідальність, бути
позивачами і відповідачами у суді, арбітражному чи третейському суді.
Правоздатність юридичної особи визначається цілями, передбаченими в її
статуті.

Відкриття рахунку юридичній особі включає оформлення юридичної справи
(договору) і присвоєння номера валютного рахунку. При відкритті
валютного рахунку операціоніст банку інформує клієнта про те, які
документи необхідно подати, про порядок ведення рахунку і тарифи.
Юридичні особи-резиденти можуть мати більше одного рахунку в іноземній
валюті в уповноважених банках. Відкривати рахунки за межами України і
здійснювати, користуючись ними, операції вони можуть тільки з дозволу
НБУ.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті підприємство-резидент
подає уповноваженому банку ті самі документи, що і для відкритгя
поточного рахунку в національній валюті.

Рис. 2.1. Класифікація поточних операцій в іноземній валюті, що
здійснюються на поточному валютному рахунку суб’єкта господарювання
[12]1

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому самому
банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, то подання
всього пакета документів не обов’язкове (крім заяви про відкриття
рахунку та картки із зразками підписів і відбитком печатки).

Документи на відкриття, переоформлення банківських рахунків суб’єктів
підприємницької діяльності подає у банк особисто керівник чи головний
бухгалтер.

При отриманні документів на відкриття банківського рахунку суб’єктів
підприємницької діяльності — юридичної чи фізичної особи — уповноважений
працівник банку зобов’язаний перевірити повноваження особи, яка подає
документи, її паспорт, а також зробити у присутності цієї особи копії
перших чотирьох сторінок паспорта керівника чи головного бухгалтера, які
мають зберігатися у справі про відкриття рахунку.

При отриманні документів на відкриття чи переоформлення банківських
рахунків банки зобов’язані здійснити перевірку поданих документів на
відповідність їх чинному законодавству, зокрема:

— підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з
обов’язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з
підписами у картці зі зразками підписів та відбитком печатки;

— свідоцтво про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності
має відповідати затвердженим урядом зразкам;

— засвідчу вальні написи нотаріуса на документах вважаються дійсними у
разі, якщо вони відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства
юстиції України.

У картці зі зразками підписів та відбитком печатки вказується номер
рахунку, а також ідентифікаційний код (номер) власника рахунку, що
проставляється на підставі відповідних довідок статистичних чи
податкових органів.

У разі відкриття (закриття) або зміни номерів усіх видів рахунків (крім
рахунків фізичних осіб та офіційних представництв) установа банку
зобов’язана повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації
власника рахунку протягом трьох робочих днів з дати відкриття або
закриття рахунку (включаючи день відкриття чи закриття).

Примірник цього повідомлення, що надійшов до установи банку, з відміткою
податкового органу про взяття рахунку на облік залишається у справі про
відкриття рахунків.

Крім цього, повідомлення про відкриття (закриття) чи зміну номера
рахунку надсилається також до Національного банку України для включення
до зведеного реєстру власників рахунків.

До отримання повідомлення про взяття рахунків суб’єктів підприємницької
діяльності на податковий облік на цих рахунках здійснюються лише
операції із зарахування коштів. Датою початку операцій за видатками з
рахунків суб’єктів підприємницької діяльності в установі банку є дата
реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення.

Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена на заяві про відкриття
рахунку у розділі «Відмітки банку».

Ведення рахунку передбачає готівкове та безготівкове його
обслуговування. Під режимом ведення рахунку розуміють правила
зарахування та здійснення видатків відповідних коштів [4]1.

На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів
зараховуються такі кошти:

а) через розподільні рахунки:

— що надійшли у готівковій формі, від нерезидента до каси уповноваженого
банку згідно з експортним контрактом (договором, угодою) в порядку,
встановленому чинним законодавством України;

— що ввезені у готівковій формі, у випадках, передбачених чинним
законодавством України, уповноваженими особами на територію України на
транспортних засобах, які надають послуги за межами України та
зареєстровані митною службою при в’їзді в Україну (у ввізній митній
декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти,
а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

— що одержані у готівковій формі як сплата за державне мито, митні
платежі та інші збори відповідно до чинного законодавства України;

— невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іноземна валюта
за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в
уповноважених банках України чи за кордоном для оплати витрат на
відрядження та експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням
транспортних засобів за кордоном, і представницькі витрати за кордоном;

— що внесені у готівковій формі нерезидентом на рахунок юридичної
особи-резидента як благодійний внесок (за наявності акта про
оприбуткування коштів чи прибутково-касового ордера);

— у готівковій формі на рахунок морського агента-резидента, який
виступає посередником за фінансовими розрахунками, для подальшого
перерахування іншим резидентам — суб’єктам підприємницької діяльності
згідно з чинним законодавством України;

— за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника
рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;

— за платіжними документами на ім’я власника рахунку, ввезеними на
територію України і зареєстрованими митною службою при в’їзді в Україну
(у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про
прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в
уповноваженому банку);

— перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними
контрактами (договорами, угодами);

— повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були
перераховані раніше;

— перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який
виступає посередником, для подальшого переказування іншим резидентам —
суб’єктам господарської діяльності, за дорученням яких на підставі
договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було
здійснено продаж товарів (робіт, послуг);

— перераховані з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні
у разі, якщо у призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону,
зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать
цьому резидентові;

— перераховані юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через їх
представництва в Україні) згідно з міжурядовими угодами та проектами
технічної допомоги;

— перераховані як благодійний внесок юридичними особами-нерезидентами (у
тому числі через їх представництва в Україні);

— перераховані з-за кордону за видачу охоронних документів на
використання об’єктів промислової власності і підтвердження їх чинності
на території України (зараховуються на рахунок юридичних
осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження згідно з чинним
законодавством України);

— перераховані з-за кордону за використання авторського права резидентів
(зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають
відповідні повноваження згідно з чинним законодавством України);

— перераховані з-за кордону адвокатським та іншим компаніям-резидентам
за справами, які перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх
статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність;

— перераховані з-за кордону згідно з контрактом (договором, угодою)
юридичній особі-резиденту, яка є агентом юридичної особи-нерезидента
згідно з Кодексом торговельного мореплавства, для виплати капітану
судна, що належить судновласнику-нерезиденту, на експлуатаційні потреби;

— конфісковані, безхазяйні, успадковані у вигляді скарбу та такі, за
якими не звернувся власник до кінця строку зберігання (зараховуються на
рахунки юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження
згідно з чинним законодавством України);

— перераховані як благодійний внесок юридичною особою-резидентом за
наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;

— перераховані з-за кордону нерезидентами у вигляді кредитів (позик,
фінансової допомоги);

— інші надходження на користь резидента — власника рахунку, що не
суперечать чинному законодавству України. б) безпосередньо на поточні
рахунки:

— куплені за дорученням власника рахунку уповноваженим банком відповідно
до чинного законодавства України;

— перераховані з кредитного рахунку як кредит відповідно до кредитної
угоди;

— перераховані з власного депозитного рахунку в уповноваженому банку
відповідно до депозитної угоди;

— у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному
та депозитному рахунках;

— перераховані з власного поточного рахунку. З поточного рахунку в
іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника
рахунку проводяться такі

операції:

— виплата готівки для оплати праці працівникам-нерезидентам, які
працюють в Україні за контрактом (договором);

— виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові
відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов’язані з
обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати
за кордоном відповідно до чинного законодавства України (вивезення за
межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через
митний кордон України);

— виплата готівки на експлуатаційні потреби для виконання обов’язків
перед капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, за
контрактом (договором, угодою) на здійснення агентських послуг,
укладених згідно з Кодексом торговельного мореплавства;

— виплата готівкою фізичним особам коштів, які отримані адвокатськими та
іншими компаніями-резидентами з-за кордону за дорученням фізичних осіб
за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх
статутною діяльністю на відповідну діяльність;

— виплата готівкою фізичним особам-резидентам за використання їхніх
творів за кордоном (здійснюється юридичними особами-резидентами, які
мають відповідні на це повноваження згідно з чинним законодавством
України, за рахунок коштів, отриманих із-за кордону);

— виплата готівкою для сплати державного мита згідно з чинним
законодавством України;

— переказування з рахунку резидента-посередника на поточні рахунки Лнших
резидентів — суб’єктів господарської діяльності, за дорученням яких на
підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод
було здійснено продаж нерезиденту товарів (робіт, послуг);

— перерахування на користь нерезидента за межі України за
зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);

— перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб-нерезидентів за
видачу охоронних документів на використання об’єктів промислової
власності і підтвердження їх чинності (здійснюється організаціями, що
мають відповідні на це повноваження згідно з чинним законодавством
України);

— перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб-нерезидентів згідно
з відповідними зобов’язаннями про сплату за використання творів
зарубіжних авторів (здійснюється організаціями, що мають відповідні на
це повноваження згідно з чинним законодавством України);

— перерахування за кордон за навчання, за участь у конференціях,
виставках за умови наявності відповідних документів (запрошення,
рахунка-фактури тощо), що підтверджують потребу здійснення зазначених
перерахувань;

— перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб-нерезидентів,
адвоката або нотаріуса для відшкодування витрат судовим, арбітражним,
нотаріальним та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також
витрат на державне мито за справами, що розглядаються цими органами (на
підставі рішень судових органів, рахунків та інших документів, що
підтверджують необхідність здійснення зазначених перерахувань);

— перерахування фізичним особам коштів, які отримані адвокатськими
компаніями-резидентами з-за кордону за дорученням фізичних осіб за
справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх
статутною діяльністю;

— перерахування на рахунок в іноземній валюті фізичним особам-резидентам
за використання їхніх творж за кордоном (здійснюється юридичними
особами-резидентами, які мають відповідні на це повноваження згідно з
чинним законодавством України, за рахунок коштів, отриманих з-за
кордону);

— перерахування на кредитний рахунок для погашення заборгованості за
отриманим кредитом та процентів за ним;

— перерахування на території України за умови одержання індивідуальної
ліцензії Національного банку України згідно з чинним законодавством
України;

— продаж валюти уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства
України;

— перерахування на власний депозитний рахунок в іноземній валюті в
обслуговуючому або в іншому уповноваженому банку;

— перерахування благодійних внесків на рахунок іншої юридичної
особи-резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного
банку України;

— перерахування за сплату державного мита згідно з чинним законодавством
України;

— перерахування на власний поточний рахунок;

— перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами,
позиками (у тому числі проценти, комісія, пеня), повернення фінансової
допомоги;

— інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.

Юридичні особи-нерезиденти (крім нерезидентів-інвесторів) можуть
відкривати поточні рахунки в іноземній валюті на території України
тільки своєму представництву.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті представництву
юридичної особи-нерезидента до уповноваженого банку подаються:

а) заява про відкриття рахунку;

б) копія свідоцтва про реєстрацію представництва в уповноважених органах
України, засвідчена нотаріально або органом, що видав свідоцтво;

в) копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового
реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчена
нотаріально:

г) копія легалізованої довіреності юридичної особи-нерезидента її
офіційному представнику на ведення справ в Україні, засвідчена
нотаріально;

д) картка зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена
нотаріально.

Режими поточних рахунків в іноземній валюті офіційних представництв,
представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються
підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп управління
програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної
допомоги), а також постійних представництв іноземних компаній, фірм,
міжнародних організацій, через які повністю або частково здійснюється в
Україні, загалом схожі з режимом поточних рахунків юридичних
осіб-резидентів, однак мають і свої відмінності, викликані особливостями
їх статусу та діяльності в Україні. Детальніше ці відмінності викладені
в п. 6.5.1 — 6.5.4 Інструкції НБУ.

2.2. Особливості відкриття і ведення поточних рахунків в іноземній
валюті іноземним представництвам та інвесторам-нерезидентам

Відповідно до чинного законодавства України юридичним
особам-нерезидентам поточні рахунки в іноземній валюті в уповноважених
банках України не відкривають, однак такі рахунки мають право відкривати
їх представництва, які займаються підприємницькою діяльністю на
території України.

Для відкриття цього рахунку представництво юридичної особи-нерезидента
подає до уповноваженого банку такі документи:

0

F

?

3/4

i

i

?

OeO°

?

1/4

A

2

?

i

F

1

F

1

i

?

XZ†?ae8

:

L

N

?

?

?

 

c

¤

¦

?

?

¬

®

°

1/4

3/4

??????3/4

A

A

Oe

• заяву про відкриття рахунку від свого імені;

• копію свідоцтва про реєстрацію представництва в уповноважених органах
України, засвідчену нотаріально;

• копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового
реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчену
нотаріально;

• копію легалізованого статуту (положення) юридичної особи, яка засновує
представництво в Україні, засвідчену нотаріально;

• копію легалізованої довіреності юридичної особи-нерезидента її
офіційному представникові на ведення справ в Україні, засвідчену
нотаріально;

• картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчену
нотаріально.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті дипломатичним,
консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам іноземних
держав, що розташовані на території України, до уповноваженого банку
подають такі документи:

• заяву про відкриття рахунку;

• копію посвідчення Міністерства закордонних справ України про
акредитацію посольства (представництва) на території України, засвідчену
нотаріально або органом, що видав посвідчення;

• картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчену
Міністерством закордонних справ України.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті представництвові
іноземного банку до уповноваженого банку України подають такі документи:

• заяву представництва про відкриття рахунку;

• копію легалізованого Положення про представництво іноземного банку,
засвідчену нотаріально;

• копію легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій,
засвідчену нотаріально;

• картку із зразками підписів та відбитками печатки, засвідчену
нотаріально.

На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв іноземних
компаній, фірм, міжнародних організацій, що займаються підприємницькою
діяльністю, зараховуються кошти:

• у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим
представником юридичної особи-нерезидента і зареєстровані митною службою
при в’їзді в Україну;

• у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти за
платіжними документами, що були раніше куплені в уповноважених банках
України, для оплати витрат на відрядження та обслуговування транспортних
засобів;

• перераховані з-за кордону на ім’я власника рахунку;

• куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку
за рахунок власних коштів, що є на рахунку типу «П», відкритому в
національній валюті України;

• перераховані в межах України відповідно до чинного законодавства тощо.
За розпорядженням цих власників з поточного рахунку в інвалюті проводять
такі видаткові операції:

• виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, що
працюють в Україні за контрактом, для витрат на службові відрядження,
експлуатаційні та представницькі витрати;

• перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів,
інтереси яких представляють в Україні ці представництва;

• перерахування коштів на рахунок юридичної особи-резидента або як
благодійний внесок;

• перерахування залишків коштів при закритті поточного рахунку в одному
банку і відкритті в іншому;

• перерахування в рахунок погашення кредиту і процентів за нього;

• продаж на міжбанківському валютному ринку України для перерахування на
рахунок типу «П» у національній валюті;

• інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.

Облік операцій за цими рахунками ведеться за загальними правилами.

Для відкриття поточного валютного рахунку нерезидентові-інвестору –
юридичній особі до банку подають такі документи:

• заяву на відкриття рахунку;

• картку із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися
рахунком, засвідчену нотаріально;

• копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового
реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально;

• копію легалізованої довіреності на ім’я особи, яка має право
відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально.

На поточний рахунок в іноземній валюті нерезидента-інвестора
зараховуються кошти:

• перераховані з-за кордону для здійснення інвестицій в Україну;

• доходи (дивіденди), одержані нерезидентом-інвестором від інвестиційної
діяльності на території України;

• повернуті в результаті припинення ним інвестиційної діяльності.

Списуються кошти з цього рахунку для таких операцій:

• інвестицій і реінвестицій в Україні;

• розрахунків з митними органами;

• перерахувань за кордон доходів від інвестицій;

• сплати послуг уповноваженому банкові, який обслуговує цей рахунок.

У разі, якщо іноземним інвестором виступає фізична особа, в
уповноважений банк подаються такі ж документи, що й юридичною особою,
крім легалізованого витягу з відповідного реєстру, однак подається
підтвердження іноземного банку про відкритий у ньому рахунок фізичної
особи інвестора.

Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація,
спільне виробництво та інші види спільної діяльності, за участю
іноземних інвесторів без утворення юридичної особи в уповноваженому
банку відкривається поточний рахунок у національній валюті України.

Відкривають цей рахунок на підставі таких документів:

• заяви про відкриття рахунку;

• копії договору про ведення спільної діяльності, засвідченої
нотаріально;

• копії документа про державну реєстрацію такого договору (контракту),
засвідченої нотаріально або органом, що видав документ про реєстрацію;

• рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право
розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком,
що оформляється як довіреність;

• картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідченої
нотаріально.

Операції за рахунком нерезидента-інвестора, що відкритий у національній
валюті України, здійснюються за нормативними актами Національного банку
України й обліковуються за загальними правилами [12]1.

2.3. Порядок відкриття поточного рахунку фізичним особам

Під поняттям «фізична особа» розуміють людину (громадянина) як учасника
правовідносин.

Фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності (резидентам), які
здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний
рахунок відкривається згідно з порядком, визначеним для юридичних
осіб-резидентів.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі — суб’єкту
підприємницької діяльності відкривається на підставі договору за умови
пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та
подання до уповноваженого банку:

а) заяви встановленої форми;

б) копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта
підприємницької діяльності, засвідченої нотаріально чи органом, що видав
свідоцтво;

в) картки зі зразком підпису, що надається у присутності працівника
банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником або
нотаріально.

Зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної
особи-резидента, яка займається підприємницькою діяльністю, та
використання коштів з цього рахунку здійснюється за режимом поточного
рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів.

Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються також:

— фізичним особам-резидентам:

а) громадянам України (без підтвердження джерел походження коштів в
іноземній валюті);

б) іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на
проживання в Україні (без підтвердження джерел походження коштів в
іноземній валюті);

— фізичним особам-нерезидентам:

а) іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні
відповідно до візи, відкритої строком до одного року (за наявності
підтвердження джерел походження іноземної валюти);

б) громадянам України, які постійно проживають за кордоном (за наявності
відкритої візи строком до одного року та підтвердження джерел походження
іноземної валюти) [8]1.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-резиденту
відкривається на підставі заяви; документа, що засвідчує особу (паспорт
або документ, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування
рахунку між установою банку та громадянином; картки зі зразком підпису,
який надається у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та
засвідчується цим працівником.

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів
зараховуються:

— готівкова валюта;

— валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я
власника рахунку згідно з чинним законодавством України;

— валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними
уповноваженими банками України;

— валюта, переказана з-за кордону на ім’я власника рахунку через
уповноважені банки України;

— валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як
оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

— валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону
на ім’я власника рахунку;

— валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником
рахунку і зареєстрованими митною службою при в’їзді в Україну;

— валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної
особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на
підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими
передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій, призів та
інших виплат від нерезидентів з-за кордону за використання їхніх творів,
винаходів, відкриттів тощо згідно з чинним законодавством України;

— валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом
чи нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті.

З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної
особи-резидента чи за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

— перерахування за межі України через кореспондентські рахунки
уповноважених банків України відповідно до Правил переказування
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних
осіб — резидентів і нерезидентів;

— виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з
Порядком переміщення валюти через митний кордон України, що
встановлюється Національним банком України);

— виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

— перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної особи —
громадянина України (резидента);

— перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому
банку України чи вкладний рахунок;

— продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого
зарахування на рахунок у національній валюті;

б) у грошовій одиниці України:

— виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції
продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується
курс Національного банку України);

— перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи
надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу
іноземної валюти використовується курс Національного банку України).

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-нерезиденту
відкривається на підставі договору за умови пред’явлення паспорта чи
іншого документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого
банку:

а) заяви встановленої форми;

б) картки зі зразком підпису, що надається у присутності працівника
банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником;

в) засвідченої нотаріально копії легалізованого дозволу центрального
банку іноземної країни на відкриття рахунку у разі, якщо це передбачено
міжнародними договорами України.

На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента
зараховуються:

— валюта, перерахована з-за кордону на ім’я власника рахунку через
уповноважені банки України;

— готівкова валюта, яка ввезена на територію України і зареєстрована
митною службою при в’їзді в Україну (в митній декларації робиться
відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти
на рахунок);

— валюта за платіжними документами, ввезена на територію України
власником рахунку і зареєстрована митною службою при в’їзді в Україну (в
митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про
зарахування іноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації
залишається в уповноваженому банку);

— валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я
власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;

— валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними
уповноваженими банками України;

— валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи, авторські
гонорари згідно з чинним законодавством України;

— валюта, що перерахована у межах України іншою фізичною
особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

— кошти, що були раніше зняті власником з рахунку і не використані або
не повністю використані.

З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за
розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

— перерахування за межі України через кореспондентські рахунки
уповноважених банків України відповідно до Правил переказування
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних
осіб-резидентів і нерезидентів;

— виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з
Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

— виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

— перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний рахунок в іншому
уповноваженому банку України;

— перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної
особи-резидента чи нерезидента;

— перерахування фізичною особою-нерезидентом на рахунок юридичної
особи-резидента як інвестиція згідно з чинним законодавством України;

б) у грошовій одиниці України:

— виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції
продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується
курс Національного банку України);

— перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи
надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу
іноземної валюти використовується курс Національного банку України);

інвестування [4]1.

3. Облік операцій на поточних рахунках суб’єктів господарювання в
іноземній валюті

Облік операцій на поточних валютних рахунках клієнта ведеться за
загальними правилами (Табл. 3.1).

На поточний інвалютний рахунок відокремленого підрозділу юридичної
особи-резидента можуть зараховувати валютні кошти за реалізовані товари
та надані послуги у випадках, передбачених чинним законодавством
України, а також перераховані головним підприємством чи придбані на
міжбанківському валютному ринку України.

Виторг за реалізовані товари та надані послуги після зарахування на
поточний рахунок відокремленого підрозділу перераховують на поточний
рахунок юридичної особи-резидента в повному обсязі.

Кошти з поточного рахунку відокремленого підрозділу (в межах
перерахованих головним підприємством чи придбаних на міжбанківському
валютному ринку України) можуть бути використані відокремленим
підрозділом для здійснення таких операцій:

• на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїм працівникам,
а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних транспортних
засобів під час їх перебування за межами України;

• на оплату праці працівників-нерезидентів, які згідно з укладеними
трудовими угодами працюють у зазначених підрозділах і здійснення оплати
праці яких передбачено в іноземній валюті;

• на придбання для власних потреб підрозділу обладнання, меблів тощо за
контрактами з нерезидентами.

Підсумовуючи вищесказане слід зазначити, що уповноважені банки України
при відкритті поточних рахунків в іноземній валюті фізичним особам
дотримуються таких умов (Рис. 3.1.):

Рис. 3.1. Вимоги до оформлення поточних інвалютних рахунків фізичних
осіб – резидентів і нерезидентів

Таблиця 3.1.

Облік операцій на поточних валютних рахунках суб’єктів господарської
діяльності

№ п/п Назви рахунків та зміст операцій Сума

Дт Кт

1. Видано іноземну валюту готівкою з поточного валютного рахунку на
відрядження за кордон Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності

№ 2600

Банкноти і монети в касі банку № 1001

XXX

XXX

2. Списано з поточного валютного рахунку і перераховано за кордон
постачальникові згідно із заявою на переказ Поточні рахунки суб’єктів
господарської діяльності

№ 2600

Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках № 1500

XXX

XXX

3. Списано плату за розрахунково-касове обслуговування в іноземній
валюті

а) Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності № 2600

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3800

б) Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів
№ 3801

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів №
6110

XXX

XXX

XXX

XXX

4. Списано з поточного валютного рахунку суму депозиту в інвалюті і
зараховано на депозитний рахунок Поточні рахунки суб’єктів господарської
діяльності № 2600 Короткострокові депозити суб’єктів господарської
діяльності № 6110

XXX

XXX

5. Банк за дорученням клієнта поповнює його рахунок у німецьких марках
за рахунок доларів США, які є на іншому рахунку клієнта (Операція
обліковується за крос-курсом).

а) Зараховано марки на валютний рахунок клієнта Позиція банку щодо
іноземної валюти та банківських металів № 3800 DEM

XXX

Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності № 2600 DEM

XXX

б) Списано еквівалент суми доларів США з валютного рахунку

Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності № 2600 USA

XXX

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3800 USA

XXX

в) Відображено зміну гривневого еквівалента валютної позиції

Еквівалент позиції банку щодо іноземної ваАоти та банківських металів №
3801 USA

XXX

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів №
3801 DEM

XXX

Для відкриття поточного валютного рахунку фізична особа-резидент подає
до уповноваженого банку такі документи:

• заяву встановленого зразка;

• паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;

• картку із зразком підпису, який проставляється в присутності
працівника банку, що відкриває рахунок (картка засвідчується цим
працівником);

• ідентифікаційний код.

Між клієнтом і банком укладається договір на відкриття поточного рахунку
в іноземній валюті.

Фізичній особі-резидентові – суб’єкту підприємницької діяльності для
відкриття відповідного рахунку, крім документів, перерахованих вище,
необхідно подати до уповноваженого банку копію свідоцтва про державну
реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності,
засвідчену нотаріально чи органом, що видав свідоцтво.

Клієнт може уповноважити другу особу розпоряджатися коштами на своєму
рахунку. У такому разі оформляється довіренність або Бланк НБУ.

Рахунок також відкривають на підставі договору.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-нерезидентові
відкривають на підставі договору за умови пред’явлення паспорта чи
іншого документа, що посвідчує особу, та подання до уповноваженого банку
таких же документів, як і в попередньому випадку, і, крім того, копії
легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття
рахунку в разі, якщо це передбачено угодами між центральними банками,
засвідчених нотаріально [12]1.

Операції на рахунках фізичних осіб в іноземній валюті обліковуються так,
як і на рахунках у національній валюті (Табл. 3.2.).

Таблиця 3.2.

Облік операцій за рахунками фізичних осіб в іноземній валюті

№ п/п Назви рахунків та зміст операцій Сума

Дт Кт

1. Надійшли готівкою від фізичної особи кошти для зарахування на його
поточний валютний рахунок Банкноти і монети в касі банку № 1001

Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

XXX

XXX

2. Надійшов з-за кордону переказ для зарахування на рахунок фізичної
особи

Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках № 1500

Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

XXX

XXX

3. Видано готівкою з валютного рахунку фізичної особи Поточні рахунки
фізичних осіб № 2620

Банкноти і монети в касі банку № 1001

XXX

XXX

4. Списано плату за видану готівкою з поточного рахунку суми переказу

а) Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3800

б) Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів
№ 3801

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів №
6110

XXX

XXX

XXX

XXX

5. Нараховані проценти на валютний рахунок фізичної особи а) Процентні
витрати за коштами до запитання фізичних осіб № 7040

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів №
3801

б) Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів № 3800

Поточні рахунки фізичних осіб № 2620

XXX

XXX

XXX

XXX

ВИСНОВКИ

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству —
юридичній особі для проведення розрахунків у межах чинного законодавства
України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні
поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для
погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Відкриття рахунку юридичній особі включає оформлення юридичної справи
(договору) і присвоєння номера валютного рахунку. При відкритті
валютного рахунку операціоніст банку інформує клієнта про те, які
документи необхідно подати, про порядок ведення рахунку і тарифи.
Юридичні особи-резиденти можуть мати більше одного рахунку в іноземній
валюті в уповноважених банках. Відкривати рахунки за межами України і
здійснювати, користуючись ними, операції вони можуть тільки з дозволу
НБУ.

Режими поточних рахунків в іноземній валюті офіційних представництв,
представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються
підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп управління
програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної
допомоги), а також постійних представництв іноземних компаній, фірм,
міжнародних організацій, через які повністю або частково здійснюється в
Україні, загалом схожі з режимом поточних рахунків юридичних
осіб-резидентів, однак мають і свої відмінності, викликані особливостями
їх статусу та діяльності в Україні. Детальніше ці відмінності викладені
в п. 6.5.1 — 6.5.4 Інструкції НБУ.

Для відкриття поточного валютного рахунку фізична особа-резидент подає
до уповноваженого банку такі документи: заяву встановленого зразка;
паспорт чи інший документ, що посвідчує особу; картку із зразком
підпису, який проставляється в присутності працівника банку, що
відкриває рахунок (картка засвідчується цим працівником);
ідентифікаційний код. Між клієнтом і банком укладається договір на
відкриття поточного рахунку в іноземній валюті. Фізичній
особі-резидентові – суб’єкту підприємницької діяльності для відкриття
відповідного рахунку, крім документів, перерахованих вище, необхідно
подати до уповноваженого банку копію свідоцтва про державну реєстрацію
фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчену
нотаріально чи органом, що видав свідоцтво. Рахунок також відкривають на
підставі договору. Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній
особі-нерезидентові відкривають на підставі договору за умови
пред’явлення паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, та
подання до уповноваженого банку таких же документів, як і в попередньому
випадку, і, крім того, копії легалізованого дозволу центрального банку
іноземної країни на відкриття рахунку в разі, якщо це передбачено
угодами між центральними банками, засвідчених нотаріально.

На рахунках суб’єктів господарювання проводяться операції у
відповідності до Інструкції про відкриття банками рахунків у
національній та іноземній валюті – це головний нормативний документ який
детально регламентує дану банківську операцію з поточними рахунками в
іноземній валюті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р.
№2121-111.

Закон України «Про Національний банк України» // Галиц. контракти. —
1999. — № 25. — С. 55—66.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і
валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Уряд. кур’єр. – №
9. – С. 3-9.

Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній
валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527 //
Законодав. і нормативні акти з банків, діяльності. – 1999. – № 2. – С.
4-40.

Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України,
затверджені Постановою Правління НБУ від 18.03.1999 р. № 127 //
Законодав. і нормат. акти з банків. діяльності. — 1999. — № 4. — С.
36—34.

Банки и банковские операции / Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимова й др.; Под
ред. проф. Е. Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.

Банковское дело: стратегическое руководство. — М.: Кожалтбанкир, 1998.

Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002.

Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с иностранной
валютой. — Харьков: Гриф, 1997.

Васюренко О.В. Современные методи управлення банковскими ресурсами. —
Харьков: Гриф, 1997.

Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998.

Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук,
Я. Грудзевич, М. Вознюк. — 2-ге вид., доп. — Львів: ЛБІ НБУ, 2001.

Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. – К.: Т-во «Знання», КОО,
1999.

1 Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і
валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Уряд. кур’єр. – №
9. – С. 3-9.

2 Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. –
С. 298-301.

1 Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. –
С. 298-301.

1 Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г.
Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. — 2-ге вид., доп. — Львів: ЛБІ НБУ,
2001. – С. 440-444.

1 Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній
валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527 //
Законодав. і нормативні акти з банків, діяльності. – 1999. – № 2. – С.
4-40.

1 Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г.
Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. — 2-ге вид., доп. — Львів: ЛБІ НБУ,
2001. – С. 440-444.

1 Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. –
С. 302-303.

1 Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній
валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527 //
Законодав. і нормативні акти з банків, діяльності. – 1999. – № 2. – С.
4-40.

1 Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г.
Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. — 2-ге вид., доп. — Львів: ЛБІ НБУ,
2001. – С. 446-449.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020