НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Харківський банківський інститут

До захисту допускаю:

завідувач кафедри банківської справи,

Академік АЕН України, д.е.н., професор

О.В. Васюренко

Дипломна робота

Організація і функціонування систем міжбанківських розрахунків в Україні

Керівник роботи, ст. викладач К.О. Волохата

Консультант з питань використання

економіко-математичних методів,

к.ф.-м.н., доцент С.В. Гадецька

Консультант з питань використання

інформаційних систем і технологій,

к.т.н., доцент С.О. Шамов

Консультант з питань охорони праці,

ст. викладач Т.С. Молодоря

Студентка факультету

банківської справи, обліку і фінансів

V курсу, групи 52-БС-с

Спеціальності 7.050105 І.Ю. Шамрай

Харків — 2009

Анотація

Найголовніше у банківській сфері це налагоджені міжбанківські відносини,
які є обов’язковим елементом системи безготівкових розрахунків. Тому
дослідження питань організації та здійснення міжбанківських розрахунків
України набуває особливого значення.

У дипломній роботі вивчено теоретичні засади функціонування
міжбанківських розрахунків; досліджено сутність міжбанківських
розрахунків як економічної категорії; узагальнено принципи побудови та
функції системи електронних платежів України як системно важливої
платіжної системи країни; викладено функціонування міжбанківських
розрахунків через інші системи; досліджено правову основу та виконання
базових принципів для системно важливих платіжних систем у системі
електронних масових платежів; наведено сучасні проблеми міжбанківських
розрахунків в Україні; проведено аналіз міжбанківських розрахунків, що
здійснювалися через систему електронних масових платежів нбу; досліджено
особливості організації міжбанківських розрахунків в ХОФ АКБ
«Укрсоцбанк»; запропоновано шляхи вирішення проблем захисту інформації
та питань безпеки міжбанківських розрахунків України, які містять у собі
рекомендації щодо забезпечення безпеки платіжних систем, вдосконалення
нормативної бази щодо цього питання; розглянуто моделювання платіжних
потоків у системі електронних платежів України.

Наведені пропозиції і рекомендації сприятимуть удосконаленню платіжної
системи України та забезпечать її ефективне функціонування в її новій
редакції, яка вже готується до запровадження.

Ключові слова: міжбанківські розрахунки, платіжна система, система
електронних платежів, платіжний потік.

Вступ

За останні роки в економіці України відбулися радикальні зміни
обумовлені досягненням Україною політичної незалежності і переходом до
розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки.

Ефективне функціонування економіки важко уявити без системи розрахунків
між суб’єктами господарської діяльності, забезпечення надійності та
своєчасності платежів. У розрахунках і платежах, що здійснюються
установами банків, знаходять відображення практично всі види економічних
відносин у суспільстві. І все це неможливе без взаємних розрахунків між
банками – міжбанківських розрахунків. Найголовніше у банківській сфері
це налагоджені міжбанківські відносини, які є обов’язковим елементом
системи безготівкових розрахунків, тому дослідження питань організації
та здійснення міжбанківських розрахунків України набуває особливого
значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність
проведення досліджень для розвитку цього питання.

Об’єктом дослідження є організація та функціонування міжбанківських
розрахунків в Україні.

Предмет дослідження – система електронних платежів України та інші
системи, за допомогою яких здійснюються міжбанківські розрахунки на
території України, їх роль та особливості їх використання в умовах
ринкової економіки.

Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і розкриття діючої
практики з питань міжбанківських розрахунків в Україні, а також пошуку
напрямків вдосконалення цієї роботи на основі систематизації існуючих
пропозицій, що до цього питання.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

досліджено сутність міжбанківських розрахунків як економічної категорії;

розглянуто правову основу та виконання базових принципів для системно
важливих платіжних систем у СЕМП;

наведено сучасні проблеми міжбанківських розрахунків в Україні;

проведено аналіз міжбанківських розрахунків, що здійснювалися через СЕМП
НБУ в 2005 році;

обґрунтовано особливості організації міжбанківських розрахунків в ХОФ
АКБ «Укрсоцбанк»;

розглянуто особливості міжбанківських розрахунків та практика їх
здійснення в ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” через систему ВПС;

проаналізовано стан розробки і впровадження проекту платіжної системи
України нового покоління;

запропоновано шляхи вирішення проблем захисту інформації та питань
безпеки міжбанківських розрахунків України.

Вказаному питанню приділяється значна увага Національного Банку України
та Кабінету Міністрів України, що знайшло своє відображення в законах
“Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. № 2121 – III, в
Законі України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 –
XIV, а також у Законі України „Про платіжні системи та переказ грошей в
Україні” від 05.04.01 р. №2346-ІІІ, також це питання висвітлюється в
Положенні НБУ „Про міжбанківський переказ в Україні в національній
валюті” від 17.03.04 №110 та в Постанові Кабінету Міністрів України і
Національного банку України “Про порядок клірингових розрахунків” від
02.04.94 №207 та регулюється іншими актами законодавства України та
нормативно-правовими актами Національного банку України, а також
Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів
Міжнародної торгової палати, Уніфікованими правилами з інкасо
Міжнародної торгової палати, Уніфікованими правилами по договірних
гарантіях Міжнародної торгової палати та іншими міжнародно-правовими
актами з питань переказу грошей.

На вирішення проблем організації міжбанківських розрахунків, спрямовані
дослідження Васюренко О.В., Єрохіної Н.А., Заброцької О.П., Коваль І.М.,
Кравець В., Савченко А., Лакосник Е., Логінова О., Мікитиної О.Г.,
Мірошниченко Т., Неділько А., Новак І., Омельчук Л., Погребна В.,
Савченко А., Семенченко О., Скороходова А., Страхарчук В.П., Супрунюк
Ю.П., Тімошенко Н.В., Цокол С.Л., Чмелик Г., Шевченко С., Шкудун Д.,
Ющенко В.А. тощо.

Впровадження пропозицій та рекомендацій, наданих в роботі, дозволить
покращити та вдосконалити роботу СЕП НБУ, з впровадженням платіжної
системи нового покоління Національного банку України вона буде
відповідати сучасним світовим стандартам для систем подібного класу та
забезпечувати у майбутньому достатню надійність, гнучкість,
продуктивність та рівень захисту інформації.

Що дасть можливість спростити організацію міжбанківського переказу для
її користувачів та розширити спектр діяльності міжбанківських переказів.

Розділ 1. Сутність міжбанківських розрахунків в Україні: становлення та
розвиток

1.1 Сутність міжбанківських розрахунків як економічної категорії

Розрахунки між банками є важливим елементом грошових розрахунків, бо у
ринковій економіці щодня укладається безліч угод, а це означає, що
здійснюються міжгосподарські розрахунки між економічними суб’єктами.
Безготівкові платежі між суб’єктами підприємницької діяльності
здебільшого не можуть бути завершені в межах одного банку, тобто без
розрахунків, що їх виконують. Отже, як було викладено у роботі [24], всі
розрахунки за угодами суб’єктів підприємницької діяльності, рахунки яких
відкриті в різних банках, є міжбанківськими розрахунками.

Міжбанківські розрахунки є важливою складовою платіжного механізму
держави і являють собою систему організації та здійснення платежів за
грошовими вимогами та зобов’язаннями, що виникають між банківськими
установами.

Україна відносно недавно приступила до розбудови своєї банківської
системи. Однак, вивчивши кращий світовий досвід та запровадивши
найсучасніші комп’ютерні технології, вона створила досить оперативну,
ефективну й надійну систему міжбанківських розрахунків — Систему
електронних платежів (СЕП), що відповідає світовим стандартам. Ця
система розбудована на державному рівні, оскільки ініціатором і
організатором її був НБУ. Через неї здійснюється переважна частина
міжбанківських розрахунків в Україні, вона спроможна задовольнити
потреби в розрахунках усіх банків.

В Законі України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” [4]
дається таке визначення СЕП: “система електронних платежів Національного
банку України (СЕП) — загальнодержавна платіжна система, що забезпечує
здійснення розрахунків між банківськими установами, органами державного
казначейства на території України із застосуванням електронних засобів
приймання, оброблення, передавання та захисту інформації”.

Міжбанківські розрахунки можуть здійснюватися і через інші системи, а
саме:

— внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС);

— комбінацію систем ВПС і СЕП;

— міжнародні системи електронних розрахунків, наприклад SWIFT;

— двосторонні прямі кореспондентські відносини.

Головним призначенням кожної з названих систем є якнайшвидше
транспортування розрахункових документів між банками та переказування
коштів від платника до одержувача. Для цього банки повинні відкривати
один для одного особливі рахунки, які називаються кореспондентськими
(коррахунками), та мати недорогу, швидкісну і надійну систему зв’язку
для передавання інформації.

Кореспондентський рахунок — це рахунок одного банку, відкритий в іншому
банку. Ведення коррахунків — важлива складова кореспондентських відносин
між банками.

Як зазначається в роботі [37] кореспондентські відносини — це договірні
відносини між банками з метою виконання кожним із них для іншого певних
операцій та послуг, пов’язаних з розрахунками між клієнтами та з
власними відносинами. Вони оформляються кореспондентськими договорами.

Укладенню кореспондентського договору між комерційними банками передує
уважне вивчення ними один одного, а відкриття коррахунків здійснюється
на підставі визначеного комплекту стандартних документів, установлених
Положенням про міжбанківські розрахунки в Україні, затвердженим
Постановою Правління НБУ 17.03.2004 №110 [19].

В українській практиці використовуються коррахунки кількох видів:

відкриті на взаємній основі, коли два банки (філії банків) відкривають
їх один для одного;

відкриті в односторонньому порядку, коли один банк відкриває тільки собі
рахунок у другому банку;

відкриті банками другого рівня в регіональних управліннях НБУ;

технічні коррахунки, відкриті банкам — учасникам СЕП у регіональних
розрахункових палатах;

клірингові рахунки, що є різновидом коррахунків і відкриваються в
клірингових центрах (розрахункових банках) для проведення заліку
взаємних вимог між банками.

Коррахунки, відкриті в комерційних банках, підрозділяються на рахунки
«Ностро», «Лоро». «Ностро» називається рахунок, відкритий даним банком в
іншому комерційному банку.

«Лоро» називається рахунок, відкритий у даному банку для іншого
комерційного банку — його власника. Тому один і той самий коррахунок для
банку-власника буде рахунком «Ностро», а для обслуговуючого банку —
рахунком «Лоро». В обслуговуючого банку-кореспондента «Лоро»
відображається в пасиві балансу, а в банку-власника — в активі балансу.

Функціонування СЕП базується на таких принципах:

усі операції здійснюються виключно у без паперовій (електронній) формі;

система є абсолютно закритою, тобто грошові кошти не можуть вийти з
фінансового простору СЕП на жодній з її ділянок;

оборот коштів у системі здійснюється на коррахунку учасника СЕП;

ініціатива проведення платежу належить банку-платнику, який дебетує свій
рахунок. Право дебетувати коррахунки інших учасників СЕП надається
тальки установам НБУ в обмежених, передбачених чинним законодавством
випадках;

виконання платіжних доручень платника з його коррахунку здійснюється в
черговості їх календарного надходження в СЕП і в межах наявних на
рахунку коштів;

платежі здійснюються в режимі реального часу, що дає можливість
завершити розрахунки між банками протягом операційного дня;

зарахування коштів одержувачу здійснюється тальки після списання їх з
коррахунку банку, що обслуговує платника, і надходження на коррахунок
обслуговуючого його банку.

Дотримання цих принципів, передусім недопущення овердрафту за
коррахунками і забезпечення платежів у режимі робочого часу, позбавляють
СЕП кредитного ризику і забезпечують їй високу ліквідність.

Основними функціями СЕП є:

проведення розрахунків між банками в електронній формі;

ефективне використання тимчасово вільних ресурсів банків;

можливість обміну між банками екстреною текстовою інформацією;

надання інформаційних послуг учасникам розрахунків;

забезпечення ефективного контролю НБУ щодо стану коррахунків комерційних
банків;

здійснення НБУ впливу на комерційні банки за порушення чинного
законодавства та нормативів банківської діяльності;

забезпечення надійності розрахунків;

багаторівневий захист інформації від несанкціонованого доступу на усіх
стадіях обробки;

багатоступеневий контроль за достовірністю даних на всіх стадіях
розрахунків.

НБУ організовує та регламентує міжбанківські розрахунки через СЕП,
приймає участь у здійсненні розрахунків. НБУ забезпечує функціонування
СЕП шляхом надання усім її учасникам відповідних програмно-технічних
комплексів СЕП, захисту інформації та електронного зв’язку.

СЕП побудована як деревоподібно-мережна структура. На її нижньому рівні
містяться банки – учасники електронних розрахунків. Середній рівень СЕП
представлений мережею регіональних розрахункових палат (РРП). Це
підрозділ регіонального управління Національного банку, який обслуговує
банки, що є учасниками СЕП відповідного регіону.

На найвищому рівні СЕП розташована Центральна розрахункова палата (ЦРП),
яка організовує функціонування СЕП у цілому та керує діяльністю
регіональних розрахункових палат. Архітектура СЕП зображена на рис. 1.1.

picscalex1000100090000031602000002009601000000009601000026060f002203574d
464301000000000001007bbc000000000100000000030000000000000003000001000000
6c0000000000000000000000350000006f0000000000000000000000803700008d260000
20454d4600000100000300001000000002000000000000000000000000000000c0120000
131a0000cb0000001b010000000000000000000000000000f81803007851040016000000
0c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000001b0d0000
1d090000520000007001000001000000a4ffffff00000000000000000000000090010000
000000cc04400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00001100584c110010000000bc4f11003c4d1100e4506032bc4f1100b44c110010000000
244e1100a04f11008a4f6032bc4f1100b44c1100200000006a455531b44c1100bc4f1100
20000000ffffffff3c29ec0017465531ffffffffffff0180ffff01802fff0180ffffffff
0000000000080000000800004300000001000000000000005802000025000000372e9001
cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000
430061006c0069006200720000000000000000007c4d11000dea5431b0d71132dc501100
e84c11001e504d310700000001000000244d1100244d11003d524b31070000004c4d1100
3c29ec006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000
250000000c00000001000000120000000c00000001000000180000000c00000000000002
54000000540000000000000000000000350000006f0000000100000055558740a0ab8740
0000000057000000010000004c0000000400000000000000000000001c0d00001b090000
50000000200039043600000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffff
ffffffff1c0d00001e090000000000004600000014000000080000004744494303000000
250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000
10000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0279011e02
040000002e0118001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c69
62726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000
040000002d010000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d00
0000320a0e00000001000400000000001e027901201909001c000000fb02030001000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000000000000000000
0000000000000000040000002d010100040000002d010100030000000000

Рис. 1.1. Загальна архітектура СЕП

Програмне забезпечення СЕП складається із програмно-технічних комплексів
– автоматизованих робочих місць (АРМ), що відповідають трьом рівням
структури СЕП: ЦРП — АРМ-1, АРМ ІПС; РП – АРМ-2; банки – учасники СЕП –
АРМ-НБУ.

Учасниками СЕП є:

територіальні управління НБУ,

комерційні банки та їх філії, які мають технічні рахунки в РП або ЦРП.

Для роботи в СЕП комерційний банк (філія) укладає з НБУ договори на
інформаційно-розрахункове обслуговування в СЕП та про використання
криптографічних засобів захисту інформації в інформаційно-обчислювальній
мережі НБУ.

Існують такі загальні принципи організації роботи СЕП:

операції зарахування (списання) коштів за кореспондентським рахунком
комерційного банку (філії) – учасника СЕП можуть виконуватися тільки
після відкриття йому в РП (ЦРП) технічного рахунку;

СЕП базується повністю на безпаперовій технології;

СЕП є системою типу “брутто”, тобто кожний платник безпосередньо впливає
на коррахунок учасників СЕП;

СЕП є закритою системою;

початкові платежі від учасника СЕП приймаються в межах поточного
значення його технічного рахунку, за винятком випадків, що визначені
НБУ;

електронний розрахунковий документ, прийнятий СЕП, не може бути
відкликаний;

оброблення електронних розрахункових документів та службових повідомлень
здійснюється у порядку черговості їх надходження до системи;

ініціатива проведення трансакцій належить банку, який дебетує власний
рахунок, можливість дебетувати рахунок іншого учасника СЕП надана тільки
підрозділам НБУ для обмеженого кола типів трансакцій;

обмеження на суми здійснення трансакцій учасників СЕП не встановлюються,
технологічно сума трансакцій обмежена лише поточним значенням залишку
коррахунку банку-ініціатора трансакцій;

результати розрахунків за відісланими та отриманими електронними
розрахунковими документами відображаються на технічних рахунках
комерційних банків (філій) у СЕП у режимі реального часу;

обмін платіжними документами організовано у пакетному режимі
технологічними циклами приймання-передачі, довжина яких варіюється
залежно від поточних потреб;

ведеться традиційний рахунок для відображення трансакцій, які були
ініційовані, але не завершені протягом одного дня, що дозволяє
організувати синхронну роботу учасників СЕП з урахуванням специфіки
можливості кожного з них;

СЕП є власністю НБУ.

НБУ для розподілу фінансових ризиків у СЕП застосовує такі принципи:

фактична передача коштів банку одержувачу здійснюється лише після
списання коштів з рахунку банку-відправника та зарахування їх на рахунок
одержувача (це дозволяє усунути кредитний ризик);

кошти, що надходять на рахунок банку, зараховуються у режимі реального
часу (такий принцип обмежує ризик ліквідності);

овердрафт на коррахунках банку заборонений (це допомагає обмежити
системний ризик).

Загальна схема документообігу при міжрегіональних розрахунках між
банками через СЕП має такий вигляд (рис.1.2.).

Пояснення до схеми документообороту:

подання підприємством-платником платіжного доручення своєму банку А;

формування на підставі платіжних доручень клієнтів банківського
електронного платіжного документа (доручення);

доставка первинних банківських платіжних документів в РРП;

формування відповідних платіжних документів у РРП і доставка

їх у РРП, що обслуговують банки – одержувачі платежів;

доставка платіжних документів у банк-одержувач (Б);

розшифрування в банку Б одержаних платіжних документів по
клієнтах-одержувачах і зарахування коштів на їхні поточні рахунки;

повідомлення клієнта про надходження коштів на його рахунок;

перенесення результатів дня по технічних коррахунках на реальні
коррахунки банків в ОПЕРУ регіонального управління НБУ.

Рис. 1.2. Схема документообігу в СЕП

Рис. 1.2. Схема документообігу в СЕП

Комерційний банк отримує від клієнтів початкові платіжні документи (в
основному в паперовому вигляді), створює на їх основі електронні
документи з допомогою програми “Операційний день банку”, через яку ці
документи потрапляють електронною поштою у РП територіального управління
НБУ, в якому обслуговується комерційний банк. Платіжні документи для
передачі в РП оформляються у вигляді файлу – пакета початкових платіжних
документів (файл може містити від 1 до 1000 документів), що зберігається
на носії електронної інформації та може передаватися каналами зв’язку.

Після обробки пакета електронних документів через СЕП кошти
зараховуються на коррахунок банку-одержувача, де електронні розрахункові
документи для кожного одержувача оформляються у вигляді паперового
документа – “Реєстру електронних розрахункових документів”, що
підтверджує зарахування коштів на рахунок клієнта і видається як додаток
до виписки з його особового рахунку.

З метою максимального розширення кола послуг відповідно до потреб
учасників СЕП, враховуючи підпорядкованість установ комерційних банків
одна одній, НБУ розробив та запровадив різні моделі обслуговування
консолідованого кореспондентського рахунку (Додаток А).

Для роботи в СЕП за консолідованим коррахунком комерційний банк повинен
одержати дозвіл на роботу від НБУ за консолідованим коррахунком.

Міжбанківські розрахунки виконуються в строк до трьох операційних днів і
вважаються завершеними з часу зарахування коштів на коррахунок банку
одержувача.

За наявності в комерційного банку філій виникає проблема виходу в СЕП
для кожної з них. У цьому разі банку потрібно створювати свою власну
внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС).

Функціонування ВПС характеризується такими рисами:

консолідація коштів усіх установ даного банку на одному коррахунку, що
розширює платіжні можливості кожної структури банку порівняно з тим,
якби вони мали свої коррахунки в НБУ;

посилення ролі головного банку в організації міжбанківських розрахунків
усіх його структур, оскільки всі потоки документів і платежів проходять
через АРМ-3 головного банку;

здійснення платежів між структурами одного банку за допомогою
програмно-технічних засобів самого банку без виведення їх у СЕП, що
сприяє їх прискоренню, спрощенню і здешевленню;

ведення субкоррахунків для всіх філій банку безпосередньо в ВПС з
відбиттям на них не тільки внутрішньобанківських, а й позабан-ківських
платежів, що зумовлює поєднання ВПС із СЕП.

Забезпечує діяльність ВПС головний розрахунковий центр комерційного
банку (ГРЦ). Він веде субкореспондентські рахунки для кожної філії
банку, а також відображає платіжні обороти філій з іншими банками, що
здійснюються через СЕП.

Внутрішньобанківські розрахунки виконуються в строк, установлений
внутрішніми нормативними актами банку, який не може перевищувати двох
операційних днів, та вважаються завершеними з часу зарахування коштів на
рахунок філії одержувача.

За недотримання строків виконання розрахунків комерційні банки несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.

Економіка України не є ізольованою. Розвиток міжнародних економічних
відносин потребує відповідно налагодженого механізму міжнародних
розрахунків у різних валютах. З огляду на це однією з додаткових
можливостей СЕП є організація розрахунків з іноземними банками через
механізм «шлюзових» банків.

Більші можливості звичайно надає SWIFT, який є всесвітньою мережею.
Розглянемо принципи функціонування SWIFT більш детально.

Наприкінці 60-х років стало очевидним, що потужностей паперових систем
розрахунків недостатньо для забезпечення надійного і швидкого зв’язку
між багатьма банками та їхніми філіями в усьому світі. Обробка паперових
документів була пов’язана з багатьма помилками і коштувала дуже дорого.
Становище було також ускладнене, оскільки різні банки використовували
різні системи розрахунків, іноді практично несумісні.

Щоб вирішити проблему, потрібно було створити єдину мову фінансових
повідомлень та єдину систему передачі цих повідомлень. Так, у 1973 році
було організоване товариство міжнародних міжбанківських телекомунікацій
Sосіе1у Fог Wогdwidе Іntегbаnk Finаnсіаl Теlесоmmunісаtіоn (SWIFT),
метою якого стало створення і використання засобів, необхідних для
швидкої та безпечної передачі комп’ютерними мережами платіжних доручень
та інших банківських повідомлень.

Система SWIFT організована так, щоб банки різних країн, які обладнані
терміналами різних моделей з різною швидкістю роботи, могли б без
перешкод обмінюватись повідомленнями та розуміти один одного.

Слід зазначити, що SWIFT є лише системою передачі даних і не виконує
жодних розрахункових функцій. Доручення, що передаються з її допомогою,
враховуються як проводки за відповідними рахунками «Ностро» і «Лоро» так
само, як і при використанні традиційних платіжних документів.

Спочатку до мережі SWIFT входило 239 банків з 15 країн Європи й Америки.
1992 року до мережі SWIFT було підключено вже більше 3000 фінансових
організацій понад 80 країн.

Членами SWIFT можуть бути установи, які уповноважені виконувати
міжнародні банківські операції і перебувають у країні, яка має
регіональний процесинговий центр SWIFT Власниками акцій SWIFT можуть
бути тільки банки, які є його членами.

Член SWIFT зобов’язаний дотримуватись статуту SWIFT і сплачувати всі
витрати, пов’язані з вступом і роботою в середовищі SWIFT.

Всюди, де це можливо, SWIFT використовує міжнародні стандарти 180. Але
значна частина розроблених спеціально для SWIFT текстових повідомлень
отримують усе більше розповсюдження поза межами системи і стають
стандартами «де-факто» для фінансових повідомлень (операцій,
трансакцій). Переваги таких стандартів також і в тому, що їх розробники
одночасно є і їх користувачами, а відповідно, мають можливість
оперативно їх вдосконалювати.

Розвиток міжнародних стандартів системи SWIFT значно вплинув на
банківську справу окремих країн. Перевага стандартів в SWIFT виявилася
настільки очевидною, що інші системи також або взяли їх на озброєння,
або створили систему автоматизованого переведення стандартів SWIFT на
власні. Серед таких країн, наприклад:

— Англія (С1еагіng Ноusе Аutоmаtеd Рауmеnt System — СНАРS);

— Франція (SАGІТТАІRЕ);

— Швейцарія (Swiss Іntегbаnk с1еагіng — SІС).

SWIFT є найбільшою міжнародною мережею, що зв’язує національні
клірингові і банківські мережі, утворюючи світову фінансову систему
телекомунікацій.

Національний банк та певна кількість найбільших комерційних банків є
абонентами SWIFT. Проте масового підключення українських банків до даної
системи не очікується. Основною проблемою, що призвела до такої
ситуації, є недостатньо великий розмір статутного капіталу українських
банків і, звичайно, нестабільна економічна ситуація в країні.

Система електронних міжбанківських переказів Національного банку України
та SWIFT на поточний момент загалом задовольняють потреби банківської
системи нашої держави. Проте, враховуючи світові тенденції розвитку
платіжних систем, у подальшому передбачено реформування системи
електронних міжбанківський переказів на основі сучасних інформаційних
технологій та новітніх програмно-технічних засобів.

1.2 Правова основа та виконання базових принципів для системно важливих
платіжних систем у СЕМП

Від того, наскільки чітко й надійно функціонує платіжна система, значною
мірою залежить фінансово-економічний стан окремих субєктів
господарювання і країни в цілому. Запорукою ефективних діяльності
будь-якої платіжної системи є правила, що регулюють права, обовязки та
відповідальність учасників платіжного процесу, визначають порядок
організації та здійснення міжбанківських розрахунків. Усі учасники
розрахунків повинні знати ці правила і дотримуватися їх.

Основою правил, що регулюють міжбанківські розрахунки в Україні, є
законодавча база з питань банківської діяльності та нормативно-правові
акти НБУ, розроблені з урахуванням вимог банківського законодавства.
Крім того, учасники розрахунків керуються також внутрішніми нормативними
документами тієї чи іншої платіжної системи, де враховано її технічні
можливості і технологічні особливості виконання розрахунків. Окремі
питання розрахункового процесу регулюються також умовами договорів.
Чіткі правила, стандарти і процедури виконання платіжного процесу
сприяють прискоренню міжбанківських розрахунків, підвищенню ефективності
платіжної системи.

Саме на таких засадах ґрунтується Положення про міжбанківські розрахунки
в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України
від 17.03.2004 №110 [19], – основний нормативний документ, яким
регулюються взаємовідносини учасників міжбанківських розрахунків в
Україні, умови та порядок їх виконання.

Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, відносини у
сфері переказу грошей регулюються Конституцією України [1], законами
України “Про Національний банк України” [2], “Про банки і банківську
діяльність” [3], “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” [4],
іншими актами законодавства України та нормативно-правовими актами
Національного банку України, а також Уніфікованими правилами та звичаями
для документарних акредитивів Міжнародної торгової палати [27],
Уніфікованими правилами з інкасо Міжнародної торгової палати [25],
Уніфікованими правилами по договірних гарантіях Міжнародної торгової
палати [26] та іншими міжнародно-правовими актами з питань переказу
грошей.

Платіжні системи — це засоби, за допомогою яких перемішуються кошти між
суб’єктами господарювання, їх безпечність та ефективність — необхідна
умова функціонування як фінансової системи окремої країни, так і
світової фінансової системи в цілому. Водночас вони є основним каналом,
яким можуть передаватися потрясіння на внутрішніх та міжнародних
грошових та інших ринках, і якщо ризики належним чином не стримуються, —
провокувати системні кризи, загрожуючи стабільності цих ринків.

Особливо це стосується системно важливих платіжних систем, які
обслуговують різні за величиною не обов’язково великі платежі, але
можуть викликати або передавати системні порушення. Отже, системна
важливість визначається не тільки обсягами чи характером окремих
платежів або їх сукупною величиною, а також загальним місцем системи у
фінансовій інфраструктурі.

Безпека й ефективність цих вирішальних для економіки платіжних систем
має бути метою державної політики. За останні роки склався широкий
міжнародний консенсус щодо потреби зміцнення їх шляхом поширення
міжнародно-визнаних стандартів і практики розробки та експлуатації таких
систем. Комітет з платіжних і розрахункових систем (CPSS) Банку
міжнародних розрахунків (BIS) у Базелі розробив із цією метою Базові
принципи для системно важливих платіжних систем і опублікував їх у січні
2001 року.

Усього визначено десять Базових принципів і чотири обов’язки центральних
банків щодо їх застосування. Адже центральні банки зобов’язані
забезпечувати фінансову стабільність держави; піклуватися про
функціонування грошових ринків для здійснення грошово-кредитної
політики, про підтримку довіри до національної валюти країни; вони
надають учасникам платіжної системи можливість використовувати для
розрахунків рахунки у центральному банку тощо. Тому центральні банки
мають відігравати провідну роль щодо системно важливих платіжних систем,
а отже, визначено відповідні обов’язки центральних банків, які містять
оцінку існуючих платіжних систем з точки зору Базових принципів та
ініціювання або заохочення дій для їх дотримання.

Розглянемо послідовно, як забезпечується виконання вимог Базових
принципів у СЕП і як виконує НБУ свої обов’язки стосовно цих принципів
[68].

Забезпечення вимог базових принципів у СЕП:

Принцип І. Система повинна мати надійну нормативно-правову основу у всіх
тих юрисдикціях, що її стосуються.

Нормативно-правові засади для банківської діяльності та платіжних систем
у цілому визначені в законах України «Про платіжні системи та переказ
грошей в Україні», «Про банки і банківську діяльність», «Про
Національний банк України», «Про захист інформації в автоматизованих
системах». Загальні засади безготівкових розрахунків, окремим видом яких
є міжбанківські, стандарти платіжних інструментів тощо визначаються
Інструкцією «Про безготівкові розрахунки в Україні».

Детальні правила роботи системи, стосунки між НБУ та учасниками СЕП,
права та обов’язки сторін визначаються Інструкцією «Про міжбанківські
розрахунки в Україні», іншими нормативно-правовими документами НБУ та
двосторонніми угодами. Всі ці документи визначають: права власності на
систему; правила розрахунків; права та обов’язки учасників розрахунків;
обов’язки НБУ щодо виконання розрахунків; правила використання
програмного забезпечення та апаратних засобів захисту інформації;
правила генерації, розповсюдження та оновлення ключів системи крипто
захисту; правила вирішення спірних питань (арбітраж тощо); плату за
послуги.

Принцип II. Правила і процедури системи повинні давати учасникам
можливість ясно розуміти вплив системи на кожний вид фінансового ризику,
на який вони наражаються, беручи в ній участь.

Принцип III. Система повинна мати чітко визначені процедури управління
кредитним ризиком і ризиком ліквідності, в яких вказуються відповідні
обов’язки оператора й учасників системи і забезпечуються достатні
стимули для управління ризиком і його обмеження.

Вищезгадані законодавчі та нормативно-правові документи досить чітко й
детально окреслюють правила роботи системи, стандарти платіжних
інструментів, стосунки між НБУ та учасниками системи, права та обов’язки
сторін.

Принцип IV. Система повинна забезпечувати швидкий остаточний розрахунок
на дату валютування, бажано — протягом дня і, як мінімум, — наприкінці
дня.

СЕП веде технічні коррахунки банків протягом дня в режимі квазіреального
часу: початкові трансакції відображаються в момент приймання до системи,
трансакції у відповідь — у момент підтвердження банком-отримувачем їх
завершення. Середні терміни проходження платіжних документів від
платника до отримувача — від 10 хвилин до 2 годин. Для відображення
міжбанківських розрахунків використовуються кореспондентські рахунки
учасників та транзитні рахунки для сум, не підтверджених отримувачем,
відкриті в Національному банку. Відображення платіжних документів на цих
рахунках наприкінці банківського дня за міжнародно-визнаними стандартами
є остаточним розрахунком.

Платіжний документ, прийнятий системою від банку-платника, не може бути
не виконаним (скасованим чи відкликаним), тобто гарантується остаточний
розрахунок.

Принцип V. Система, в якій відбуваються клірингові розрахунки, повинна,
як мінімум, гарантувати своєчасне завершення щоденних розрахунків у разі
нездатності учасника розрахуватися з найбільшими зобов’язаннями за одним
розрахунком.

Цей принцип не стосується СЕП, оскільки вона є системою валових
розрахунків (Gross-settlement system).

Принцип VI. Бажано використовувати при розрахунках активи, що
знаходяться в центральному банку; якщо використовуються інші активи,
пов’язаний з ними кредитний ризик повинен бути невеликим або зовсім
відсутнім.

Для міжбанківських розрахунків використовуються кореспондентські рахунки
та відповідні транзитні рахунки, відкриті в Національному банку України.

Принцип VII. Система повинна забезпечувати високий рівень безпеки і
надійності в експлуатації, а також мати засоби на випадок надзвичайних
обставин для своєчасного завершення щоденної обробки платежів.

Безпека та конфіденційність банківської інформації в СЕП гарантується
багатоступеневим контролем на всіх стадіях розрахунків та багаторівневою
системою захисту від несанкціонованого доступу на всіх етапах
проходження електронних платіжних документів через платіжну систему,
починаючи від місця їх початкового оформлення (породження) в банку.
Платіжні документи захищаються електронним цифровим підписом. Передача
платіжних документів і технологічної інформації в СЕП виконується із
застосуванням програмно-апаратних засобів захисту інформації. Як
резервні використовуються програмні засоби шифрування інформації. Засоби
захисту інформації є невід’ємною складовою програмно-технічних
комплексів СЕП і не можуть бути відключені.

На випадок надзвичайних ситуацій існує система резервування і
відновлення діяльності СЕП, розроблена і поетапно впроваджена у
1996—1999 роках.

Принцип VIII. Система повинна надавати засоби виконання платежів, зручні
для користувачів та ефективні для економіки.

Принцип IX. Система повинна мати об’єктивні і загальновідомі критерії
участі, які забезпечують справедливий і відкритий доступ.

Критерії участі в системі електронних міжбанківських розрахунків
визначаються Інструкцією «Про міжбанківські розрахунки в Україні».
Учасниками системи можуть бути будь-які кредитно-фінансові установи й
організації, які мають кореспондентські рахунки в одному з
територіальних управлінь НБУ, задовольняють технічні вимоги роботи в
системі і є суб’єктами міжбанківських розрахунків на території України.

Принцип X. Засоби керування системою повинні бути ефективними,
контрольованими і прозорими.

Права та обов’язки НБУ стосовно керування системою визначені в законах
«Про Національний банк України» [2], «Про платіжні системи та переказ
грошей в Україні» [4] та в Положенні „Про міжбанківський переказ в
Україні в національній валюті” [19].

Протягом часу існування СЕП про неї неодноразово загалом дуже позитивно
відгукувалися міжнародні експерти. Зокрема, у 1995 році така оцінка була
відображена у звіті консультантів фірми РА Consulting Group з Лондона, а
в 1996 році систему електронних платежів вивчав фахівець з фірми Oracle
Жан-Марк Лепен, про що він склав докладний документ (The New Payment
System of the Republic of Ukraine. Oracle Eastern Europe, July 1996).
Доповіді представників НБУ на різноманітних міжнародних форумах (Відень
1994 p., Базель 1997 p., Відень 2000 p., Алмати 2002 p.), де йшлося про
платіжну систему України, також були високо оцінені у банківських колах.

Місія Міжнародного валютного фонду, що перебувала в Україні у травні
2002 року, окремо вивчала стан виконання Базельських принципів та
обов’язків центрального банку стосовно української платіжної системи і
теж оцінила його позитивно.

Таким чином, можна дійти висновку, що система електронних міжбанківських
розрахунків Національного банку України сповна відповідає Базовим
принципам для системно важливих платіжних систем та нормативна база з
цього питання доступна широкому загалу і забезпечує достатній рівень
ефективності функціонування системи, як свідчить досвід її експлуатації.

1.3 Сучасні проблеми міжбанківських розрахунків на території України та
поза її межами

Система міжбанківських розрахунків різних країн помітно різняться. У
світі не існує єдиної платіжної моделі, однак є загальні принципи і
характеристики, що визначають функціонування національних платіжних
систем. Водночас є і загальні проблеми, які автоматично переносяться на
платіжні механізми.

Перша проблема стосується розмежування функцій між центральним і
комерційними банками. Цілком зрозуміло, що комерційні банки мають нести
відповідальність за обслуговування рахунків клієнтів та надання
спеціалізованих платіжних послуг, необхідних у міжбанківських
відносинах. Однак на сьогодні немає єдиної думки щодо таких питань:

яку роль має відігравати центральний банк в експлуатації різних
компонентів фізичної інфраструктури платіжного механізму?

наскільки активно центральний банк має надавати послуги щодо здійснення
міжбанківських платежів?

Платіжні послуги центрального банку можуть бути пов’язані з обробленням
безлічі окремих платежів, що проходять через банківську систему. Ці
платежі потім можуть зазнати взаємного заліку і погашення на
міжбанківській основі.

Вважається, що ринкові сили визначають оптимальне поєднання участі
центрального банку і комерційних банків на ринку платіжних послуг.
Наприклад, у платіжній системі США Федеральна резервна система як
постачальник платіжних послуг установлює ціну на дані послуги на такому
рівні, щоб повністю відшкодувати виробничі витрати. У деяких країнах
операційні послуги центрального банку субсидуються, і роль його в
платіжному механізмі вважається різновидом суспільного блага.

Друга проблема полягає у виборі самої моделі міжбанківських платежів із
використанням валових розрахунків у реальному часі або чистих
розрахунків і засобів контролю в цих системах для забезпечення їхньої
цілісності та надійного функціонування. У засобах контролю за кредитними
ризиками ліквідності, що виникають за багатостороннього взаємозаліку,
зацікавлені всі учасники платіжного процесу. Однак і в розвинутих
країнах з ринковою економікою, з відносно сталими концепціями платіжних
систем і систем розрахунків немає згоди щодо витрат на здійснення такого
контролю.

Третя проблема пов’язана з вибором оптимального складу технічних
засобів, що забезпечують функціонування міжбанківських розрахунків.
Потрібні великі витрати для підтримування в автоматизованих системах
операційного взаєморозуміння і дублювання на рівні, необхідному для
функціонування платіжної системи навіть у разі несправності центральних
систем комп’ютерів або стихійного лиха. Питання щодо технічної
реалізації та розміру витрат на дублювання інформації вирішується кожною
країною окремо.

Однак найголовнішою проблемою банків усіх країн з питань розрахунків я
вважаю проблему безпеки платіжних систем.

Під терміном “безпека платіжної системи” у загальному вигляді ми
розуміємо стан забезпечення нормального функціонування системи в цілому
та кожного з її елементів.

Передусім слід підкреслити, що важливість забезпечення безпеки платіжних
систем обумовлена тим значенням, яке займають платіжні системи в
структурі економіки певної держави.

Для більш детального розуміння місця і ролі безпеки платіжних систем у
системі економічної безпеки держави звернемося до такої характеристики
зазначених явищ як системність. Як відомо, будь-яка система передбачає
наявність певних елементів, що існують в рамках даної системи. У свою
чергу сама система може також виступати складовим елементом у системі
вищого порядку. Елементи системи можуть бути як основними, без яких
система не зможе існувати, так і додатковими, наявність яких у системі
необхідна лише за певних умов. Очевидним сьогодні вже є той факт, що
платіжні системи в економічній системі країни виступають одним з
основних її елементів. Це вже можливість говорити про це, що зв’язок
платіжної системи з іншими елементами настільки тісний, що будь-які
зміни в цьому елементі позначаються на інших і на системі в цілому.

Тому можна дійти висновку про те, що безпека платіжних систем є однією з
необхідних передумов економічної безпеки країни.

У свою чергу безпека платіжних систем і економічна безпека країни
співвідносяться між собою в рамках системи вищого порядку – системи
національної безпеки. З точки зору національної безпеки, вирішення
проблеми безпеки платіжних систем являє собою національні інтереси
країни.

Порушення функціонування платіжної системи завдають шкоди самій системі,
здатні загрожувати економічній безпеці країни та врешті-решт негативно
впливати на стан національної безпеки в цілому.

На сьогодні очевидним вже є той факт, що різні суб’єкти використовують
платіжні системи в злочинних цілях – для розкрадання коштів, переказу
коштів, отриманих злочинним шляхом з подальшою їх легалізацією, та інших
протиправних діянь.

Іншою складністю у функціонуванні платіжних систем є те, що їх незаконне
використання сприяє збільшенню масштабів відмивання грошей, здобутих
злочинним шляхом. Проникнення “брудних” грошей у легальну економіку
призводить до її криміналізації, підпорядкування економічних важелів і
політичної влади злочинним угрупуванням, сприяє поширенню останніх у
міждержавному просторі, становить загрозу національній та економічній
безпеці всього світу. Це питання регулюється Зконом України „Про
запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих
злочинним шляхом” від 28.11.2002 р. №249-IV [6].

Слід також додати, що центральні банки в усьому світі стурбовані
проблемами, породженими впровадженням нових систем електронних платежів,
які можуть призвести до порушення монетарної стабільності внаслідок
безконтрольного введення в обіг електронних еквівалентів валют,
електронні платежі можна буде виконувати анонімно на будь-якій відстані,
що створюватиме ідеальні умови для уникнення від сплати податків,
“відмивання” грошей та іншої злочинної діяльності.

Характеризуючи ситуацію з функціонування платіжних систем в Україні,
необхідно зазначити, що хоча досвід їх функціонування ще досить
невеликий, проте вони набули стрімкого розвитку. Не дивлячись на те, що
платіжні системи в Україні перебувають лише на початковому етапі
створення, вже доводиться констатувати, що використання їх можливостей і
в нашій країні стало привабливим полем для діяльності злочинців. На
сьогодні в Україні, як і багато інших держав, економіка яких перебуває у
процесі трансформації, активно залучається як до незаконного обігу
наркотичних речовин, зброї, торгівлі людьми, так і до процесів
відмивання “брудних” грошей, в яких левову частку операцій проводять з
використанням можливостей платіжних систем. Проте в Україні ще не
вживається достатньо заходів для покращення ситуації.

Сьогодні Україна вже визнала, що порушення у сфері функціонування
платіжних систем можуть нести загрозу не лише матеріальному добробуту її
громадян, а й економічній безпеці держави в цілому. У зв’язку з цим
відповідні обов’язки з протидії легалізації “брудних” коштів було
покладено на Службу безпеки України.

Для виконання цих заходів у структурі СБ України створені відповідні
підрозділи, розроблені функціональні обов’язки співробітників і вжито
інших заходів щодо організації ефективної роботи в даному напрямі.

Результатом запровадження зазначених заходів стало те, що співробітники
Служби безпеки спільно з фахівцями Міністерства внутрішніх справ та
Національного банку України зафіксували ряд спроб несанкціонованого
втручання в систему електронних платежів, а також формування фіктивних
електронних платежів у цілях отримання реальних коштів.

У той самий час спеціалісти Служби безпеки України стверджують, що цей
вид злочинів у сфері функціонування платіжних систем становить лише
невеликий відсоток. Найчастіше правоохоронні органи зустрічаються із
шахрайством у вигляді введення, заміни, виправлення, знищення даних чи
програм та іншого втручання в процес обробки інформації.

Дослідження цих злочинів вказує на те, що їх скоєння приносить злочинцям
величезні прибутки і, відповідно, завдає державним і комерційним
структурам значних економічних збитків. Ситуація ускладнюється й тим, що
банківські співробітники, в поле зору яких потрапляють факти порушень,
що мають місце в платіжних системах, повідомляють правоохоронні органи
лише у випадку певних грошових втрат. І навіть такі випадки часто
приховують, оскільки втрата грошей ніщо порівняно з втратою престижу.

Зазначається також, що у цій сфері активно працюють як національні
злочинні угруповання, так і інтернаціональні злочинні угруповання, чия
діяльність охоплює країни й континенти.

На підставі аналізу практики діяльності правоохоронних органів, а також
аналізу чинного законодавства України до основних проблем національного
характеру у сфері функціонування платіжних систем можна віднести:

відсутність розвинутого національного законодавства, що регулює
взаємовідносини між елементами платіжних систем;

нестачу фахівців і спеціальних підрозділів правоохоронних органів по
боротьбі зі злочинами, скоєння яких пов’язано із функціонуванням
платіжних систем;

слабку взаємодію між банками та правоохоронними органами тощо.

Порушення функціонування платіжної системи може призвести до тяжких
наслідків на фінансовому ринку, який вона обслуговує. Тому сьогодні
гостро постає питання про забезпечення нормального функціонування і
розвитку платіжних систем, інакше кажучи, про забезпечення безпеки
платіжних систем.

У цьому разі доцільно враховувати зарубіжний досвід вирішення зазначених
проблем, і особливо тих країн, де платіжні системи функціонують вже
досить тривалий час.

Система заходів, спрямована на вирішення питання забезпечення безпеки
платіжних систем, здатна ефективно функціонувати лише при
скоординованому розвитку правової, організаційної та технічної
складових. Аналіз відповідних джерел свідчить про те що в Україні значна
увага приділяється лише останнім двом. Разом з тим юридична чистота і
прозорість схем, що використовуються тією чи іншою платіжною системою,
є, з одного боку, певною гарантією від втрат для суб’єктів платіжних
систем, а з іншого – дає змогу користувачам робити усвідомлений вибір
тієї чи іншої системи з усіма юридичними наслідками. Усе це надасть
можливість позитивно впливати на ефективність функціонування економіки
країни. Такі важливі позитивні характеристики правової сторони питання
обумовлені тим, що саме право є головним регулятором суспільних
відносин.

Викладені положення свідчать про необхідність побудови та реалізації
стратегії забезпечення безпеки платіжних систем на законодавчому рівні.

Як і в будь-якій галузі суспільних відносин, що регулюються правом, у
сфері функціонування платіжних систем має діяти центральний законодавчий
акт, який стане основою для подальшої розробки та вдосконалення
відповідної законодавчої бази. Такий документ вже є, це чинний Закон
України “Про платіжні системи і переказ грошей в Україні” від 05.04.2001
р.[4], що визначає основні поняття, які використовуються у зазначеній
сфері. Цей закон повинен стати базовим і в побудові стратегії безпеки.

Наступним документом повинна стати Концепція забезпечення безпеки
платіжних систем, яка покладе початок цілеспрямованого системного
організованого підходу до проблеми безпеки платіжних систем України.

При створенні системи безпеки конкретної платіжної системи необхідно
враховувати її специфіку, зокрема, класифікацію системи за роллю,
організацією розрахунків і платіжних інструментів, які використовують
для здійснення платежів. Лише врахування і розуміння цих важливих
моментів дасть змогу правильно створити модель можливих загроз і вибрати
ефективні способи захисту, які повинні бути невід’ємною частиною
платіжної системи і здійснюватися на усіх етапах створення та обробки
платежів.

Крім того необхідно прийняти низку законів, які регулювали б окремі
питання функціонування платіжних систем, що також є однією з передумов
забезпечення їх безпеки.

1.4 Техніко – економічна характеристика ХОФ АКБ “Укрсоцбанк”

АКБ “Укрсоцбанк” заснований у вересні 1990 року як відкрите акціонерне
товариство на базі Української республіканської контори «Житлосоцбанк»
та зареєстрований в Держбанку колишнього СРСР. АКБ «Укрсоцбанк» —
універсальна фінансово-кредитна установа, що надає повний пакет
традиційних й інноваційних послуг, що відповідають міжнародним
банківським стандартам. За роки свого існування банк завоював стійкий
авторитет надійної та стабільної фінансової установи, що стрімко
розвивається й оперативно реагує на зміни ринку. На сьогодні
“Укрсоцбанк” пропонує повний спектр банківських послуг для корпоративних
і приватних клієнтів. Завдяки зваженій й ефективній політиці
керівництва, професійному менеджменту, постійному розширенню спектра й
удосконалюванню якості послуг, а також розгалуженої мережі росте
кількість клієнтів і партнерів “Укрсоцбанку”.

Кредо банку:

максимально повно забезпечувати потреби своїх клієнтів, надаючи
універсальний набір послуг відповідно до міжнародних стандартів на
території України й за її межами.

бути відкритим відносно запитів корпоративної й приватної клієнтури, а
також державних структур й організацій;

виступати в ролі надійного партнера в розвитку бізнесу клієнтів;

сприяти реалізації важливих соціально-економічних програм і напрямку
інвестицій у реальний сектор економіки.

Органами керування Банку є:

Загальні збори акціонерів;

Наглядацька рада;

Правління.

Наглядацька рада і правління керують діяльністю банку в межах
повноважень, наданих ним загальними зборами акціонерів. Вищим органом
банку є загальні збори акціонерів, що скликується не рідше одного разу в
рік.

Наглядацька рада – колегіальний орган керування, що представляє інтереси
акціонерів у період між проведенням загальних зборів акціонерів. Глава
наглядацької ради здійснює керівництво діяльністю ради, забезпечує
контроль за виконанням наглядацькою радою і правлінням рішень загальних
зборів акціонерів, представляє інтереси банку у всіх організаціях як на
території України, так і за її межами.

Виконавчим органом банку є правління, що керуй поточною діяльністю,
формуванням фондів, необхідних для статутної діяльності, і несе
відповідальність за ефективність роботи банку. Глава правління без
доручення представляє банк у всіх підприємствах, укладає договори й
угоди в межах своїх повноважень.

Мережа АКБ «Уксоцбанк» складається з Головного офісу в м. Києві, філій
(обласних філій, розташованих в обласних центрах України, Кримської
республіканської філії, Київської місцевої і Севастопольської філій),
відділень і представництв

Філіальна мережа банку нараховує 527 операційних точок. АКБ “Укрсоцбанк”
є членом: Міжрегіонального фондового союзу, Асоціації українських
банків, Української міжбанківської валютної біржі, Української фондової
біржі, Першої фондової торговельної системи.

Організаційна структура банку являє собою трьохрівневу упорядковану
сукупність підрозділів і посад, що забезпечують цілісність банку. В 2002
році прийнято бізнес-орієнтовану структуру банку, яка складається з
бізнес-напрямків (корпоративний, індивідуальний та
фінансово-інституційний) та підрозділів функціональної підтримки.
Бізнес-орієнтована структура покладена в три типових структури філії,
відділення мають чотири типові структури. Розподіл такої структури
виходить з принципової різниці між технологіями та принципами роботи з
відповідними групами клієнтів: підприємства та установи, в тому числі
державні – корпоративний бізнес; фізичні особи – індивідуальний бізнес;
банки та інші фінансові установи – фінансово-інституційний бізнес.
Управління банком в розрізі його бізнесів та напрямків функціональної
підтримки здійснюється шляхом гармонійного функціонального розмежування
та збалансованого поєднання інтересів на рівні оперативного та
стратегічного управління з обов’язковим дотриманням принципів та вимог
до корпоративного управління.

АКБ “Укрсоцбанк” – принциповий член міжнародних платіжних систем Visa
International i MasterCard International. У банку діє власний
процесинговий центр, що обслуговує всі карткові програми. У 2005-2009
роках АКБ “Укрсоцбанк” планує збільшити чисті активи до 40 млрд. грн. В
основі стратегії Укрсоцбанку лежить позиціонування себе як
універсального банку, що працює в різних секторах ринку.

Надання послуг фізичним особам – один із пріоритетів діяльності
Укрсоцбанку. Протягом 2005 року банк збільшив кредитний портфель
фізичних осіб майже в три рази. За станом на 01.01.2006 р. він склав
близько 3 млрд. грн. Такого збільшення кредитного портфеля фізичних осіб
удалося досягти завдяки поліпшенню ресурсної бази “Укрсоцбанку”. Цьому
сприяли подовження банком синдикованого кредиту, а також пророблена
активна робота із залучення депозитів населення, юридичних осіб, ряду
кредитів від іноземних нерезидентських структур. Основні напрямки
кредитуваня фізичних осіб в “Укрсоцбанку” – надання іпотечних кредитів і
позик на покупку автомобілів. Обсяги кредитування “Укрсоцбанком”
клієнтів-фізичних осіб за програмою часткової компенсації процентної
ставки Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву
протягом 2005 року виросли в сорок два рази.

За станом на 1січня 2006 року динаміка основних показників АКБ
”Укрсоцбанку” виглядає в такий спосіб:

загальний кредитний портфель банку досяг майже 7,25 млрд. грн. Темп
приросту з початку року склав 73,9%;

чисті активи склали 10,77 млрд. грн., їхній приріст із початку року
склав 52,4%;

кошти юридичних осіб на поточних та строкових рахунках досягли 4,77
млрд. грн., темп приросту з початку року – 31,3%;

кошти фізичних осіб на поточних та депозитних рахунках склали 3,51 млрд.
грн., темп приросту з початку року – 73,3%.

Високі рейтинги міжнародних агенств дозволили “Укрсоцбанку” навесні 2005
року успішно дебютувати на ринку єврооблігацій. Банк розмістив трирічні
єврооблігації на суму 100 млн. дол. із прибутковістю 9.0%.

“Укрсоцбанк” є членом Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових
комунікацій (SWIFT) і входить у трійку банків-лідерів за здійсненням
грошових переказів по системі Western Union. Власна мультивалютна
система грошових переказів “СОФТ” дозволяє здійснювати перекази по
Україні в світі за найвигіднішими тарифами.

Кошти АКБ “Укрсоцбанк” допомагають розвиватися українському бізнесу.
Сьогодні банк утримує шосте місце в Україні на ринку кредитування
юридичних осіб.

14 лютого 2005 року Banca Intesa та контролюючі акціонери АКБ
“Укрсоцбанк” підписали угоду про купівлю акцій в розмірі 85, 42%
статутного капіталу АКБ “Укрсоцбанку”, сума продажу склала близько 1,150
млрд. грн..

В АКБ Укрсоцбанк використовують внутрішню платіжну систему
Profix/Telebank, яка забезпечує роботу банку 2 та 3 моделей єдиного
кореспондентського рахунку СЕП НБУ.

Банк стоїть на шляху динамічного розвитку, упевнено дивиться в майбутнє,
усвідомлюючи результати своєї діяльності, місце і роль, що він грає в
економіці держави. Пріоритетом у роботі “Укрсоцбанку” завжди були і
будуть інтереси клієнтів.

Розділ 2. Дослідження стану впровадження міжбанківського переказу в
Україні

2.1 Аналіз міжбанківських розрахунків, що здійснювалися через СЕМП НБУ в
2008 році

Створена Національним банком України, система електронних міжбанківських
переказів здійснює нині переважну більшість міжбанківських розрахунків і
охоплює всю банківську систему країни.

Постійно вдосконалюючись, система електронних платежів за період
функціонування неодноразово доводила свою спроможність відповідати
вимогам часу і потребам її учасників щодо здійснення міжбанківських
розрахунків. Достатньо пригадати такі пам’ятні події, як запровадження
гривні в ході грошової реформи у вересні 1996 року; перехід банківської
системи України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та
звітності у січні 1998 року; розробка та впровадження моделей
обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку; підключення
до системи органів Державного казначейства України тощо.

Державну систему електронних платежів Національного банку України, було
визначено системно важливою платіжною системою у рамках спільної
програми Світового банку і Міжнародного валютного фонду з оцінки
фінансового сектору України. Вона успішно виконує покладені на неї
функції, про що свідчать підсумки її роботи за 2008 рік.

2008 рік – пятнадцятий з початку промислової експлуатації Системи
електронних платежів Національного банку України (СЕП) та другий рік
промислової експлуатації Системи термінових переказів (СТП), які в
сукупності становлять Систему електронних міжбанківських переказів
Національного банку України (СЕМП). У 2008 році через СЕМП виконано 250
278 тисяч початкових платежів на суму 3 118 243 млн. грн., що відповідно
на 11 та 32 відсотки більше, ніж у 2007 році. Динаміку зростання
здійснених учасниками СЕМП початкових платежів за 2007 – 2008 роки [58]
відображено на графіку (рис. 2.1.).

Переважну більшість початкових платежів (близько 90% від їх загальної
кількості) виконано банківськими установами і 10% — установами
Державного казначейства України.

Загальна кількість учасників СЕМП за цей період збільшилася на 20
одиниць і на 01.01.2008 року становила 1692 установи. Серед них:

35 установ Національного банку України;

165 банків України – юридичних осіб;

1464 філії банків України;

28 установ Державного казначейства України.

Аналіз структури початкових платежів за їх обсягом [58] свідчить, що
найбільшу (74%) частку становлять суми до 1000 грн. (рис. 2.2.).

Учасники системи електронних переказів мають змогу вибирати , як
працювати : за незалежним кореспондентським рахунком чи за однією з
моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку. Як і
в попередні роки, у 2008-му році тривав процес переведення банків та їх
філій на обслуговування в СЕМП за тією чи іншою моделлю обслуговування
консолідованого кореспондентського рахунку. Впродовж минулого року цей
процес уповільнився, оскільки більшість банків на той час уже обрала
зручний для себе спосіб керування роботою філій у СЕМП.

Загалом можливістю працювати в Системі електронних міжбанківських
платежів за моделлю скористалися 77 учасників (76 банків та Державне
казначейство України); 5 із них отримали на це дозвіл Національного
банку протягом 2008 року. 87% учасників СЕМП надали перевагу роботі за
консолідованим кореспондентським рахунком, тоді як 13% працюють за
незалежним кореспондентським рахунком і є самостійними учасниками СЕМП.

Найбільшим попитом серед учасників користується третя модель (рис. 2.3.)
[58]. Вона потребує повно функціональної внутрішньобанківської платіжної
системи, яка використовується для виконання переказів між філіями банку
та міжбанківських переказів. Цю модель обрали 682 банківські установи,
тобто 40% від загальної кількості учасників СЕМП. Протягом 2008 року
ними виконано 101 556 тисяч початкових платежів на суму 1183801 млн.
грн. Порівняно з 2007 роком кількість початкових платежів, виконаних
банками за цією моделлю, збільшилася на 21%, а їх сума – на 27%.

Решта учасників СЕМП (791 установа, або 47% від загальної кількості)
працює за 1, 2, 4, 6, 7, 8 моделями. Ними виконано 124 293 тисячі
початкових платежів на суму 1228163 млн. грн., що перевищує показники
2007 року відповідно на 9177 тис. шт. (8%) та 353 847 млн. грн. (41%)
[58].

За незалежним кореспондентським рахунком у СЕМП працює 219 установ або
13% від загальної кількості. Порівняно з 2007 роком їх стало на 5 менше.
Кількість виконаних ними початкових платежів протягом 2008 року
порівняно з 2007 зменшилась на 10% і становить 24 429 тис. шт., проте
сума цих початкових платежів збільшилася на 29% (706 279 млн. грн.).

Середньодобова завантаженість систем за кількістю початкових платежів
протягом 2008 року коливалася від 798 до 1045 тисяч (рис. 2.4.).
Порівняно з 2007 роком їх кількість збільшилася на 105 тисяч платежів
(12%), а за сумою – на 3 097 млн. грн. (33%) [58].

Упродовж року середньоденний залишок коштів на рахунках учасників СЕМП
коливався від 14.23 до 39.43 млрд. грн. Протягом одного банківського дня
середньоденна сума залишків на рахунках учасників СЕМП оберталася
близько одного разу.

Послугами СТП у 2008 році користувалося 13 банків (у 2007 році – 7
банків). Приєднання до цієї системи – справа добровільна і залежить від
готовності банку до роботи за он-лайновими технологіями. Повільне
розширення кола учасників СТП свідчить про те, що нині у них немає
гострої необхідності у підключенні до СТП, оскільки швидкість здійснення
міжбанківських переказів через Систему електронних платежів цілком
задовольняє її користувачів.

Зараз, протягом другого десятиріччя існування Системи електронних
платежів НБУ, коли вона вже багатьма сприймається як стала й одвічна,
ті, хто стояв біля витоків СЕП, замислюються над її перспективами. За ці
дванадцять років інформатизація банківської справи просунулася далеко
вперед, сучасні системи базуються на принципах, геть відмінних від
старої СЕП – великі промислові СУБД, он-лайновий обмін інформацією тощо.

Нині СЕМП НБУ загалом задовольняє потреби банківської системи нашої
держави. Втім, триває робота над створенням системи електронних платежів
нового покоління, яка замінить діючу СЕП і включатиме СТП як невід’ємну
складову. Зазначена система заснована на сучасних програмно –
технологічних рішеннях та сучасній промисловій системі управління базами
даних. У зв’язку з цим Національний банк розробляє нову редакцію
Інструкції “Про міжбанківський переказ коштів в Україні”, яка
забезпечить нормативною підтримкою СЕП нового покоління.

2.2 Особливості міжбанківських розрахунків та практика їх здійснення в
ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” через СЕП НБУ

ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” є окремою банківською установою, що має свій МФО і
знаходиться у списку учасників електронних платежів. Філія є самостійним
повноправним учасником СЕП (має свій АРМ-3 СЕП та систему
криптографування НБУ).

Основою правил, що регулюють міжбанківські розрахунки в Україні, є
законодавча база з питань банківської діяльності та нормативно-правові
акти НБУ, розроблені з урахуванням вимог банківського законодавства.
Саме на таких засадах грунтується Положення „Про міжбанківський переказ
в Україні в національній валюті”.

Крім того, учасники розрахунків керуються також внутрішніми нормативними
документами платіжної системи, де враховано її технічні можливості і
технологічні особливості виконання розрахунків. Наприклад, бухгалтерська
модель здійснення міжбанківських та внутрішньобанківських переказів АКБ
“Укрсоцбанку” визначається Положенням про внутрішньобанківську платіжну
систему АКБ “Укрсоцбанк”.

Згідно з цим положенням для роботи в СЕП АКБ “Укрсоцбанк” укладає з НБУ
договори на інформаційно-розрахункове обслуговування та про використання
криптографічних засобів захисту інформації в інформаційно-обчислювальній
мережі.

НБУ відповідно до умов договорів забезпечує банк необхідними програмно
технічними комплексами СЕП, програмними засобами електронного зв’язку,
апаратно-програмними засобами захисту інформації.

Необхідною умовою включення банку до довідника банків-учасників СЕП є
організаційна, функціональна та технологічна готовність банку до роботи,
наприклад, включення до довідника банківських установ України, укладення
з НБУ необхідних договорів, підключення до системи електронної пошти,
наявність необхідних засобів захисту інформації, наявність персоналу,
підготовленого до роботи із засобами системи СЕП тощо.

Після цього для включення до довідника учасників СЕП банк подає
клопотання до територіального управління Національного банку за своїм
місцезнаходженням, яке містить назву банку, його код, електронний
ідентифікатор, код валюти, модель обслуговування консолідованого
кореспондентського рахунка, дату підключення банку до СЕП. У разі
потреби включення філії до довідника учасників СЕП клопотання має бути
також і від банку, якому належить ця філія.

У разі порушення учасниками СЕП технології роботи та невиконання вимог
захисту банківської інформації Національний банк зупиняє видаткові
операції такого учасника або виключає його з учасників СЕП. У подальшому
учасник СЕП може продовжити свою роботу лише після службового
розслідування, проведеного НБУ, та усунення недоліків.

Підставою для виключення банку з учасників СЕП є розірвання договору на
інформаційно-розрахункове обслуговування між цим банком та НБУ в
порядку, передбаченому чинним законодавством. Виключення з учасників СЕП
здійснюється шляхом вилучення банку із довідника банків-учасників СЕП.
При виключенні банку з учасників СЕП значення його технічного рахунка
має дорівнювати нулю.

Операції зарахування (списання) коштів за коррахунком банку-учасника СЕП
можуть виконуватися тільки після відкриття йому в РП (ЦРП) технічного
рахунка, через який здійснюються розрахунки у формі файлу, тобто
електронного розрахункового документа. Він має вміщувати обов’язкові
реквізити, серед яких назва, номер, дата, ознака (дебет/кредит), сума,
код, назва та рахунок платника, коди банків платника одержувача, код,
назва, рахунок одержувача, призначення платежу, ЕЦП, ідентифікатор
ключа, що використаний для накладання ЕЦП.

Відповідно до технології роботи СЕП електронний розрахунковий документ
має вміщувати технологічні реквізити, зокрема відмітку про час
оброблення цього документа.

Єдиним джерелом формування електронних розрахункових документів для СЕП
є система автоматизації банку (САБ). Вона має забезпечити формування
електронного розрахункового документа із заповненням усіх обов’язкових
реквізитів. Заповнення обов’язкових реквізитів електронного
розрахункового документа виконується шляхом перенесення їх значень з
паперового документа, крім реквізиту «назва документа», який
заповнюється не словами, а умовним числовим кодом.

Електронні розрахункові документи та службові повідомлення СЕП
формуються, передаються та приймаються лише з використанням
апаратно-програмних засобів захисту інформації, затверджених і наданих
НБУ. Початкові платежі від учасника СЕП приймаються в межах поточного
значення його технічного рахунка. Оброблення електронних розрахункових
документів та службових повідомлень здійснюється у порядку черговості їх
надходження до системи. Електронний розрахунковий документ, прийнятий
СЕП, не може бути відкликаний.

Результати розрахунків за відісланими та отриманими електронними
розрахунковими документами відображаються на технічних рахунках банків.
Інформація про стан цих рахунків надається учасникам розрахунків
протягом робочого дня з періодичністю, що визначається діючою
технологією міжбанківських розрахунків.

ХОФ АКБ “Укрсоцбанк”, надалі Головний банк, та його філії мають окремі
технічні коррахунки в регіональній розрахунковій палаті (РРП). Облік
руху грошових коштів ведеться в АРМ-2 для кожної філії окремо. Всі
платежі відображаються на технічному коррахунку Головного банка.
Субкореспондентські рахунки філій ведуться в головному банку засобами
його системи автоматизації на основі інформації, що надається СЕП. І
Головний банк і філія мають окремі незалежні АРМ-3 СЕП і обмінюються
платіжними документами з іншими банками незалежно один від одного.

В РРП ведуться технічні коррахунки (ТКР) банків. ТКР змінюються в
результаті проведення через СЕП платіжних документів з ознакою
“дебет/кредит”, що дорівнює 0 або 1. Платіжні документи з іншими
признаками не впливають не на технічний, не на реальний коррахунок.

ТКР філії на початку кожного банківського дня приймається рівним 0, а на
протязі банківського дня представляє собою денний залишок (різниця між
початковими та відповідними обігами).

Прийом платежів від банків і отримання ними платежів зразу і одночасно
відображаються на ТКР Головного банка і на ТКР тієї філії, яка
відіслала/отримала даний платіж.

Для роботи в СЕМП за відповідною моделлю АКБ “Укрсоцбанк” має на це
дозвіл Національного банку.

Для одержання дозволу банк подає до Національного банку (на ім’я
заступника Голови, до функціональних обов’язків якого належить загальне
керівництво з питань функціонування СЕМП) викладений державною мовою
пакет документів, що підтверджує організаційну, функціональну та
технологічну готовність банку до роботи в СЕМП за відповідною моделлю.

Пакет документів містить:

клопотання про перехід банку на роботу в СЕМП за відповідною моделлю із
зазначенням назви, версії та розробника програмного забезпечення і
системи захисту інформації, що мають використовуватися;

три прошиті та засвідчені на звороті відбитком печатки банку копії
положення про порядок здійснення банком та його філіями переказу грошей
за моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, що
має бути затверджене виконавчим органом банку та засвідчене підписом
голови правління і відбитком печатки банку.

Із семи моделей обслуговування кореспондентського рахунку ХОФ АКБ
“Укрсоцбанк” обрав четверту модель. Розглянемо докладніше міжбанківські
розрахунки за четвертою моделлю обслуговування коррахунку банку.

Четверта модель є територіальним розширенням першої моделі, робота цієї
моделі базується на понятті “віртуального регіону”, що тлумачиться як
умовне “об’єднання” всіх філій і установ певного банку в межах регіону,
де розташована РРП, яка обслуговує його Головний банк тому дія моделі
поширюється на всю територію функціонування СЕП за умов використання
засобів віртуального банківського регіону. По цій моделі ведеться єдиний
кореспондентський рахунок з веденням технічних кореспондентських
рахунків філіалів. Четверта модель дуже подібна до першої. Відмінність
їх полягає у тому, що філіали банку можуть територіально розміщуватися у
різних регіонах. При роботі по цій моделі кореспондентські рахунки по
всіх філіалах об’єднуються в один консолідований рахунок, який
контролюється головним банком. Враховуючи те, що банки не мають своєї
розрахункової палати, то її функції для цих банків виконуються в
центральній розрахунковій палаті спеціально виділеним для цих цілей
АРМ-2, що обслуговує віртуальний банківський регіон.

Головний банк контролює і управляє роботою філій за допомогою механізму
лімітів. Головний банк має можливість отримувати підсумкову інформацію
про роботу своїх філій впродовж всього та в кінці банківського дня. За
такого підходу всередині “віртуального регіону” збільшуються потоки
інформації, завантаження каналів зв’язку і ЕП НБУ, оскільки створюються
додаткові файли для філій, які розташовані не в регіоні Головного банку.

Переваги моделі полягають у тому, що головний банк може переводити на
роботу по цій моделі відразу не всі філіали, а поступово один за одним в
процесі роботи. Також до переваг моделі можна віднести можливість злиття
кореспондентських рахунків усіх філій, незалежно від місця їх
розташування.

Недоліки цієї моделі полягають у тому, що головний банк не може
управляти кожною трансакцією, а лише шляхом лімітування обмежувати
загальну суму платежів. Зі збільшенням кількості філій ускладнюється
процес централізованого управління їх ресурсами, збільшується час
реакції системи на надану інформацію та зворотний зв’язок у вигляді
керуючої інформації.

Четверту модель правомірно розглядати як тимчасовий варіант роботи
банку, що може привести до переходу до інших моделей або до без
модельної роботи банку.

Розглянемо розрахунки ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” з іншими банками. З Головним
банком ХОФ АКБ “Укрсоцбанк”, що знаходиться у Києві, Харківська філія
зв’язується через РРП Київського регіону, це детальніше зображено на
рис. 2.5.

Харківська філія готує файл типу А, що містить пакет початкових
платіжних документів, ОДБ передає сформовані документи у АРМ-3 філії.
АРМ-3 перевіряє їх на відповідність вимогам СЕП і в разі задоволення
всіх умов відправляє пакет документів електронною поштою у київську РРП.
АРМ-2 РРП працює в циклічному режимі. Цикл обробки складається з двох
частин:

прийом;

розсилання.

В режимі прийому АРМ-2 отримує пакети платіжних документів файлу А та
перевіряє їх і оформлює квитанції файлами Т. На режимі розсилання
платіжні документи, прийняті АРМ-2 протягом останнього циклу групуються
за адресатом та передаються одержувачу – ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” у вигляді
файлу типу B. ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” інформує київську РРП про прийом
файлом S.

Київський регіон Харківський регіон

Рис. 2.5. Схема зв’язку ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” з Головним банком

Коли Головний банк відправляє платежі філії увесь процес проходить так
само. Тепер розглянемо взаємодію ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” з комерційними
банками Харківського регіону за допомогою рис 2.6.

picscalex1030100090000030251000000003721000000001610000026060f002220574d
464301000000000001006f4e000000000300000000200000a83e0000a85e000001000000
6c00000000000000000000000e020000f80000000000000000000000e935000078190000
20454d4600000100a85e00000c0000000100000000000000000000000000000090060000
1a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b606003832040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000a01a0000941a0000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005ec190000e01900000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000020f
000000f908020000002f1341d8000000017352474200aece1ce900000009704859730000
0ec300000ec401882e3ea30000196649444154785eed9dd9ba2329ae46bbcefbbf73b6bb
a9d6a12098070958fb223fa7cd202d89f88120ecbffefcf9f32ffe200001084000025902
ff071f0840000210804091006a514444010840000210f8176a411240000210804099006a
516644090840000210402dc80108400002102813402dca8c28010108400002a805390001
084000026502a845991125200001084000b520072000010840a04c00b52833a204042000
0108a016e40004200001089409a0166546941821f0d75f7f8d54a72e04206084006a6124
109801010840c03401d4c27478300e021080801102a8859140600604200001d304500bd3
e1c138084000024608a01646028119108000044c13402d4c8707e3200001081821805a18
09046640000210304d00b5301d1e8c830004206084006a6124109801010840c03401d4c2
7478300e021080801102a8859140600604200001d304500bd3e1c138084000024608a016
46028119108000044c13402d4c8707e3200001081821805a1809046640000210304d00b5
301d1e8c830004206084006a6124109801010840c03481bffefcf9336260f0cb68ae3579
73b0f111c32cd4fd71789c804b06203465637e4cfd9a9ac5f385d0bce06353768d149e33
92fd90c86be371fab4790425753f09184f03b3518bb9dd4792316836fd3e0d5bb813959f
01b90994e28f36ffccfbf5eefe664dd6ce8a3dd65a26e0f2532cbc324b1983963330b66d
ce859239c25951df69ed9597b96d001d3d186e034e47190293d5e273f9ecbaf7e74a727b
23b8cf2186ca643fb805f27947e4b34c7c07c52f967a1d9092b11a6f16a70c13673fb7ec
5d2d7f295369c9b949cc956e247679b58887c367c6a6068884265ee2a752d4df0f289659
3a066b0620637024f716ae2dfcabe4e735d7bd1924a8af0a41f205532abf62bc7194f934
b5ee29ae87e274fcb4f6b3eb94aa05321930f94ceeb9f1dedf1a6a31c83c05304ee09a8c
6d1a804142da19839f83370524beb0c403ad7835180ce21dd5a7ddb7a8d9faf7a73035e5
7dc4ade53f84d1db05f63f8d2756bef249bff13ef2af62a66e60b09f8e41537764125eac
20e0af1582f653ebef54c6a6aad79b6d6a0cbad1573978e3691963b03eee52729a5afc5a
cc07a038c794f0d7970c2efa998a3513b4267c3f67e5afa9e267e17cea8fb74f0b571270
695379112f16ae1f806e6e1e5facf35dcc1d83730760caa32bd3a6dba9996a91118c9a9c
f6c39f9a32c8acdf15f68b65c6ccdc34ed669da93851785698479b2a04246f3fe761eed3
4aa9706333ef45fd0074ad310655b242b1d3c96a91128c62a61611e4f54354e4b358aaf7
1aaba4c18ce4148d0fb0d468674d9b94b99840902499857b90f3998c1ddc7eb139066bac
8aaf0f8cc18eb153bb8c4d351d84ca5d7fe54d3f3b6b5e4b2f721df79bf25b96f007ddc9
7ffb2c09dc7429e56c08a4256558ca72d772dc548a55472c6d566158b6c6e573c51cbf19
678ecbd538638b8328bee0fad95eacae32068b0330b6ead931d89a81c9ab7dcdfc7a5667
c7b5c3956e3c64301c6758dfc27db4eff3a83e9ad64acedf89b2e621f64000021080c038
01d422c9d02d75eb7745c783410b101821705fc6dee7d1487cd5eb8edeb7507700038c13
6027c17880300f029504585b5482a21804200081a709a0164f871fe7210001085412402d
2a41510c021080c0d304508ba7c38ff3108000042a09a01695a02806010840e06902a8c5
d3e1c779084000029504508b4a501483000420f03401d4e2e9f0e33c042000814a02a845
25288a41000210789a006af174f8711e021080402501d4a21214c5200001083c4d00b578
3afc380f010840a092006a51098a62108000049e26805a3c1d7e9c87000420504900b5a8
044531084000024f13402d9e0e3fce43000210a824805a5482a218043e08f0d38aa4c53b
04508b77628da79309a47e07f4f7befbfbf5879c4c864e737a04500b3df6f47c3201f905
d93f7ffef892e0de777f48c5c911c6f690006a414e40601a81e047c87f8231ad691a8280
3601d4423b02f47f3e818c2a2018e787170ffe26805a900a10e821c046530f35ea9c4c00
b538397ad8ae4ac0ad1bb839a11a043adf4700b5d8c79a9eae24c022e3cab0e2544ce03f
e737325c9837994a9a1337c1831bbfa6788e1be3bc131f6367e7bacf781c0fd9c4164e1c
8f23ee97d5e23522233497d69d7bdd596aaadff8a16617f9f83ae1fb987a5d6cb0a6c0ad
306b7cb756e6c158b013652d09b1e70c02b201159f9a95a7f398699d114bacac23805ad4
71a2140422024e0c624990a7f36006819b08a0163745135f761360f5b09b38fde911402d
f4d8d333042000817308a016e7c40a4b21000108e811402df4d8d33304d204382c4b7658
23805a588b08f640e06f02f2b5e71081800502a88585286003049204d00c92c308019ece
331288b2196c4d94193d508253584682ccd379460281192101a4829c8000047409b0b6d0
e5dfd0fba1739943cd6e08cc9aa2f1fcc0ff42aa357dd26a038107139bfb160df9415108
a810700f87ab744da7101002a805c90001bb04d009bbb179cf32d4e2bd98e3f10904d089
13a2f4968da8c55bf1c65b084000027d04508b3e6ed482000420f01601d4e2ad78e32d04
2000813e02a8451f376a41000210788b006af156bcf116021309f0d0e84498f69b5af874
9e64921c158fdf3105e8f379a89f85a9f73f3f128fa61f903ff469a043cd369599624c2b
cc2075e5d7615d83d3537433b4d6019bd1b60e14adb1d80c6745770bd5c25d4c7da92886
c495570c43d0b5fc37f57ee0a38bd022fb1735bb22abfc360f357b3596bef6fb60c6b5fa
dae9b37969add6013b11c5350ceb03646b272af543c7f5fe501202100808044b8a072f73
a4c414029bd4229e02fcde710b43f7421689fe0bf9285842fa5582ea32bb0fda8c9b9d82
8f4620700401118ccfc9b53f58dc909481991f50ada3351eef0cd823f2c719b95c2d5c22
067b50fe1ac27fedab82bcef1e6af5f3d2bde3ef5965da77bdbb02f23a986d1d14304c85
4037814fa9f047932f15feb80b066930247fb52a47ab5fd2f7e2b37d066c77a017555cae
1635f72ac4b762e17889ddc4a5a67d7f41e3974fbddf64008521a045e033f9e337fd0b77
ded49ad1144b4293fb355d30609b908e145eae166e36116c2589c5f16427704652219f37
99fda8a0e267c920a765b655f3fe087dea42601b0137d6e291581c11fe68cd0fd8cad1ea
160dc1f697bcc980dd9612ad1ded508b946014a5c2558c97bdb1939fc56281f177a25a49
192c1f8f37834662920502a9b1d634228a33fdcad19a1ad7d70f580b993062c326b5f814
8c62f2151d4b2d59a4e2adf727d089626e50e073055f39225223abb2fa27fce268cdef43
105075020b9fb790e4105588d3c54fbed46bc728b885206f066dba6241d7eebfc147f966
fdc0c48ef8e3306827537830d8a99d84c166a97e1681a639963f3ae2fc4f8d083fd33203
2a33274b8d567f6cfa0367cf80cd5c919aa83acb6bb646ce4aada2b50bd5a2d837059a08
d44ccd9a1aa4f089043aae6bad6e3e781d6c45f4a65aecdb89ea88075502021bae143087
000420f04980b5c53189e1cff8e21d06b36e30519d189a0d30d76da54ee460a1a90db1b0
e0a66f036b0b6b11a9b2c71d3ea92a4a2108b41090734d2d9528fb0401d4e2e030a31907
070fd321701a01d4e2b488612f042000010d02a8850675fa84000420701a01d4e2b48861
2f042000010d02a8850675fa84000420701a01d4e2b488a9dacb1382aaf8e91c029a0450
0b4dfa67f5eda44204c37d5795ff77963b580b01083411402d9a70bd5b589e4592aff372
0f7cc8f1fc91ef9b7b172b9e43e01c02a8c539b1c252084000027a04500b3df6c7f6cc63
e4c7860ec321d04f00b5e867f754cdd446937fdf0215792a2570f63502a8c56b11eff737
f573087203a3bf696a420002e609a016e64364ccc0cf4506b7b88d45097320309f006a31
9f292d420002b308f088cf2c92e3eda0166d0cb59e30089e7568337a46e9e2a065793103
336dfc83c0eab42f6635f1f009a0166df910dcc8ddf66c9af4eb7a6c337a4669110379f0
221ec9ae8c8a79335ca48db70890a8adf12eff765e6b8b945f47c09fbfab1c40eaf8bdb0
8e2aeb009ede32173853115419838a040a6aa16899e5aee341bb396f9c019b3bed8b086a
d1c78d5a3f0232d0a6a7ba3f84a7377e6becd8899a10d9fdd9268759996c4e881f4dbc4d
804154197fd4a212d43f8a7ddebde86968a08e7f2763a019aa42e03902c8435fc8518b3e
6eff5f4bf1aa2dbfcb4df68f4691fa6f136004d5c41fb5a8a1f451c67f8059f7aafdf988
75a7575483c0ed041086ee087397bb1bdd47c57537e58a562a769db78dbbdcc5d8512045
6069561f7454c44886b0b6981908dd5d29e70953a79911a52d0840e07f04508bc9b9a0b8
2ba5d8f5648834070108d823805a2c8989e209576e632c89288d42e07902a8c5aa1458b7
2b55dc6b52d4aa553469170210d026805a2c8cc08aada1f8db99dc5733057febb46a212f
9a8600040c13402d960767e24c5fce17055ff82ab2242f7e5eadd0aae5b0e80002f60814
57f3f64c5e62116ab1046bd0e8d2997efcbd23fe3b13b56a0729fa80803102f16afe67a0
2ce5dd6b6326af3207b5584576b560d47f39d552adda848f6e20a041e07335efde747fef
48c50f3f6ab12f07c7b786bab373bceb7d98e80902e710a89fb49de353d252d462771007
b786460ec88ed4dd8d89fe20608c404a18de110cd4422125c7b786461619b2ebaae0395d
42e028029f03cdbdf9d41e940b1a6aa193bc8a5b43e35aa5838c5e21a041e073452e372d
9ed20cd4422301ffd767ebaed4acd454d42a4ddcf40d815e02a94546f72abfd710cd7aa8
8526fd5fdf4d337d49cdf88b5d3fcff9e57d6bd52a6552740f011b04664dda6c78d36005
6ad1006b51d156c1f035464c92237d4d463675ddd43285217001819430bc2918fcbe85a1
945efa6dfe793fd77dd77fbc0c32441c536c13583a222a733eb6c1a5f452db6c8685b585
a1b828cef4395c6b280f30c512013734fc63b2f28edcffb364ef425b508b85703b9ab620
186faeb23b8245954708bcf344453ea0a885b984f70f2c6dbe702b6a95b93060100420f0
4f02a885d18cd0ba7073b8d66842601604b409a016da1148f7af2518b24bfbe603ab7613
02cb20a04a00b550c55fea5c71a6afa855252a7c0e01082810402d14a0b776a9f5189da2
56b522a23c0420b09a006ab19af09cf61567fa1cae9d13425a81c0e104508b6302684130
369fd13a2636180a810708a016270599c3b527450b5b21701701d4e2bc786a2d32b88d71
5eae603104e611402de6b1dcd8929660fc5ce436c6c638d315040c11402d0c05a3c914f5
5d299ec6688a178521703a01d4e2ec086a2d32b4fa3d3b5a580f819309a0162747efbfb6
6b5db8b98d717ceae000045a08a0162db4ac9655bc706b3d39683514d805816b09a016f7
8456ebc2adb5b8b927727802811308a0162744a9da46ad0bb7e2e2a69a0d052100812102
a8c5103e8395b50443eea0f0bcb7c1acc024088c13402dc6199a6b81c3b5e64282411038
9f006a717e0c131e682d32b4fabd36903806011b04500b1b71586385d6859bdb186be249
ab10d024805a68d2dfd0b7faaed4cf47ee646c08345d40603501d462356113ed2b2e329c
ff0886893cc008080c10402d06e01d55554b307e90f822c2a332056321f04d00b5782833
7cc1d83cd947301eca335cbd94006a716960136ec96d8cfdbb435a8f9abf1560bc85c032
02a8c532b4861bd6da95d2ead77028de326df38af62db8ebbd452dd63336d983d6859bc3
b526d36187514e2a4430dcefa3c8df0e0be8638c006a31c6efe4daea876bf93da593d3a7
cdf65facdd04e5f7af130cf9afcb43961d6d40354aa3161ad42df5a9b8c87018b84c584a
076c814092006a4172f07b4ae4c056023241d9da2b9d0d13402d86115ed180855da92b40
e2c43781d45e13f72d0eca18d4e2a0602d375577578adb18cb03acdac1e733376e9ac2ad
0bd5c8d4768e5ad4927aa49cae60701be3fa34e386f6b921462dce8ddd2acbb51ef9e670
edaa88d22e046610402d6650bcae0d0b8f7c5f07f5698738f97641f8ff3e047d8127b8b0
82800cf2ee732c72d0bec9bcf17e9bbaa3f00602414c63fd88736c691af88f7d6c70ff82
2e508b0b82b8d6057f547768469f5af837303a3a5d4b84d67b09b426036ad14b7a493d76
a29660bda951ad5da9d46d0cf634cecdae7ae10f0ec8715ece42d0510b0b5138c006ddb3
5272b1402a0ec8154cbc94006a71696017b8a52b18fede149ab120bcb69a8c5721f5eb12
5b9e5c640d6a715130d7bba27eb876bd8bf40001087c13402dc88c36025ab73182f504cb
8bb6b01d58da5f4cb0b0b01040d4c24214ceb361f3ae14da705e8a60f17504508beb42ba
cba19dbb52fe8246fc434276855aad1f97632c2cd402f0cf8e79dec248200e36237f28be
f5887d2508a4a212d4b662996b3ac1da16859a8ebad517b5a8c14b9902818c602c528b9f
41eb5a26dead04f2b12052ad3cd7951f89053b51ebe2f250cb3b77a51ec28aab10b04400
b5b0148d936dd13a2b7532336c87c04904508b93a265dfd6cd67a5ec03c142085c4300b5
b82694561c6157ca4a24b003025309a0165371d2d87f09741fba801f042060960067a2cc
86e606c3567fe3f466598addc9fc66c3c8af35c40757521dfd7aa9f9a188d5c964fc4cd4
c841a0d5e836b73f8282b5c5e660bdd5dd65b731e287c5fc77dc3894bfd445bc4fe13ebb
f6df947e8fcb30f705c3f2f7b33ff8efb8477dcc07fbf51320ffc4c9747f072d4f55676d
b1082ccdfe4d20182713c7edc82c69243c7ebff2fad318ffd3b8c7140a57eb7379e1aa64
3e1af16ba4eef8dac2a05323405cdd78311ab7b9398d47ba636d319e12b4502070d9e15a
d9fca91c78fe9ae3472ab3f8783993822db54ab6c68915177c67b9895a18cfb77bccbb69
57ea73ee3f255472f9f8bc21e1b62c3e1725a7ec666428e565d8dfaa9269bb7b53da8ccb
b84fa58c4fc9afe86f7f05aff38dfb3dd6bcfe743ff022634caa0ba9322509538da0164b
f1ded67830c05adde3706d2bb1a07c661f2f7fcb64b0df9dd53fe5d05f9fc9b555de0c36
7cfcfdba4074e54e8fc3e5ab88bfe68bef12b945a1fc1baf178302c12d25f93426197b11
389b6aead39ea591422d96e2bdaaf1609ae6fb56af2277ec4ab9f15cef75531e0413e458
3016f5db64e4a2c229390cdeffbc9aa74cca48ec6795d6f2fee223b574c8e092ee24a3ba
0d5814146916b5584df892f665c637e52a79f4ae542b0a47cc9f11bbd7f145c19f540693
df4bd2a8e4464686f3221acc5d3ef1fa97f55408e276026dcec72eb57428f91d7e1e3b9b
72bfc691d6de53e5518b5924df6da76fa27de8ae547019f2e783f165c59f36caa24a763c
ba33668a6077f7beae62e612efeb68d180e2dcdcdf74cacffa63cdfe6c3c65795eb4525d
7f3a9b4a9ba2b3455cf505508b7a5694fc9bc0ac04f5dbb1bfbbe22f0e82cd0767bcbf86
482d1d7ec5529ebaf7fd4ffd77824fa52fa92273cfbe2b947a72fb6657ca6126672a5bf8
f4ba988a71e3951b6871777e53dd811b71b629ee3c6fd184ebe9c2724d0c56ebfe2a21b5
bb920727e3b34987ba47d7d3515ce37c3e16c54fc5289700fef53ab369e92fec5c0b4122
05d7fdfc55deaf1b576c6adcef28789dd1a7e2e429dfece7f08cbb1b1935a8c59ad17369
ab7146fac9979a50d7684087608ce4fda5f15173aba8073539d0643dd16fc2e5af86bb63
c14e541ff3776bc51334d9031981e24f218b5b01231d51170210e823805af471a3d6df0b
7fb9f916df0f6c65e45a08b6145a1ba1fc0b04e27b3c2f78adee236aa11e82330cd836df
4730ce4808552b658ea26ac5739da316cf85bccf61d98092fde2787e376bc6c7ae545f8c
a80581a504508ba578af6adc5dc4e5521ecfef26cef88ae743569095f593c89ebb25237d
c91d9a6d2bad593d8a2381472b30d2e6ad04508b5b23bbc4afeed3141dd66cbe8de1af99
7c5df45d96f7f77070264dd1605fe33b62411508fc08a016a48169023b77a582b5855b48
6d5b462c0d43ac854bbba3f12b09f0bcc5956135e4d49473f1fe25dbd78f9d73fc1fd3e0
9e8deccbf90f8bb8d7f1bdfaca77e2a65c2c53d553e5fd5a81492b92231fe52939b0c2ec
07db1c89056b8b0713e63c9737ef4a1501f95b55fef093bd23b9f321fb48a97744093eb7
bf8ad5e35ac2ca7d2426159da20004f204500b32e418023b77a57c2835fb51fe55fb13e8
9465d094468e8937861a23805a180b08e66409685d2e9d6004bdbbf3459b4d9253523ea7
cc9b9bcd237f2f26805a5c1cdc3b5db3b32bb5ff42ec9f920a563f3e16ffa6c59d498057
1a04500b0deaf4394c60f3953ab5860836a93207a854ce56d5eca10d8782065e21b07b1d
fd0a57fcfc1f81757b35eb5a96e8f9278e829d1f7ffe3eeb4c94745173802a48b14f6190
1bddbfc24bf5953351a78cf89151835a9c12e553ed1cc9cebccfeb5aee633dd19e894df5
f9d25a0bb56825a6557e24b5d889d28a1afd420002103889006a7152b4b0d52c01799c62
8a854b778da65848230f12402d1e0c3a2ecf27208fd1cd6f9a16216083006a61230e5801
010840c03601d4c2767cb00e021080800d02a8858d38600504200001db04500bdbf1c13a
084000023608a01636e28015108000046c13402d6cc707eb20000108d820805ad8880356
40000210b04d00b5b01d1fac830004206083006a61230e5801010840c03601d4c2767cce
b78e2fb1383f86780081ff10402dc80308400002102813402dca8c28010108400002a805
390001084000026502a845991125200001084080dfce23074e25a0f24bd7a7c25a6f77e6
3803915a8fbfa187ee8327a84503658a420002107896003b51cf861ec721000108341040
2d1a605114021080c0b304508b67438fe3108000041a08a0160db0280a010840e05902a8
c5b3a1c771084000020d04508b06581485000420f02c01d4e2d9d0e338042000810602ff
06bea41226fc4b78190000000049454e44ae426082000000084001082400000018000000
0210c0db01000000030000000000000000000000000000001b4000004000000034000000
0100000002000000000000bf000000bf00c003440000794303000000000000b3000000b3
ffbf0344000000b3000000b3ffff78432100000008000000620000000c00000001000000
150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000a442000000000000
000000000e020000f8000000000000000000000000000000000000000f020000f9000000
50000000300000008000000024420000000000002000cc000f020000f900000028000000
0f020000f900000001000100000000000000000000000000000000000200000000000000
00000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8000000000000000000000000000000003fe00000000000000000000000000
0000000ffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffef
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeff
ffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefffffffbfffff1610000026060f002220574d4643010000000000
01000000000000000300000000200000a81e0000a85e0000ffffffffffffffffffffffff
fffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeff
ffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffff
ffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffefffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffff
ffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffff
ffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffef
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffbfffff
fffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffbfffffffffff1fffffffffffffffff
fffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefffffffbfffffffffffbfffffdffffffffffffffbfeff
ffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefffffffbfffffffffffbfffffdffffffffffffffbfeffffffffff
ffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffefffffffbfffffffc7c6271c7038e01033fffffffbfeffffffffffffffffff
ffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffff9ffffffffbed9aebbbb75dbb6ffffffffbfeffffffffffffffffffffffffff
ffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
ff1ffffffffdebbafbbbb75dbb5ffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffef
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffc3fffff
fffde3bafbbbb761831ffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff83ffffffffaedba
fbbbb77dbb6ffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff1bffffffff6ed1aebbbb75d
bb6ffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffc3bffffffff6c6271c7110e31033ffff
fffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefffff87bfffffe4ef7ffffffff7fffffb7ffffffbfeff
ffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefffff1fbfffffeddf7ffffffff7fffffdbffffffbfeffffffffff
ffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffeffffc3fbffffff68e1ffffffff87ffff93ffffffbfeffffffffffffffffff
ffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c
71effff87fbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffff
ffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff56fbeffff1
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffef
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6fbefffe3ffbfffff
fffffffffffffffffffffffffffbfeffffffc7ffffffffffffffffffffffffeffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd707efff87ffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffbfeffffffefffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf77efff1fffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffbfeffffffefffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9f77effe3fffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffbfeff861c09c6083c418c1111fe78088cffeffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff5fafeff87fffbffffffffc38c3f1fc711c81fffffffffbfeff
ef7ba6eddddbaedbbbbbfdb75ddbffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff57afeff0ffffbfffffffff7dbdfbfefbbbdefffffffffbfefff6fbaeeb
dddbeed79b9bfbd75dd7ffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff57dfefe3ffffbfffffffffbb7ec07efbb7defffffffffbfefffafc2ee3dc3be1c7
ababfbd841c7ffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f
dfefc7ffffbfffffffffd77ebbbf07b7defffffffffbfefffdffaeeddddbefdbb3b3fbdf
5ddbffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffef0fff
ffbfffffffffef7ebbbf77afdefffffffffbfefff9fb86ed9ddbafdbbbbbf9b75ddbffef
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee3fffffbfffff
ffffef7ebbbf778fc1fffffffffbfefffafc69c6583c478c1111fa78888cffeffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec7fffffbfffffffffd77e
bbbfafb7dffffffffffbfefff77ffffffffffffffffffbffffffffeffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffbfffffffffbb7ec07fafb7
dffffffffffbfeffefbfffffffffffffffc7fdffffffffeffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffbfffffffff7dbdfbffdfbbddffffff
fffbfeff821fffffffffffffffbbfe1fffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffbffffffffe38c3f1ffdf1881fffffffffbfeff
ffffffffdfffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff0fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffff
ffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe0fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffff
ffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc6fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffff
ffffffeffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8efffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffef
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1efffffffbfffff
fffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7efffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fefffffff0000000000000000000000
000000000003fe000000000000000000000000000000000ffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe1feffffff03fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffefffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc7fefffffc07fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8ffefffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
ff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe1ffeffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffff9fffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7
ffefffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffff9fffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffefffff
89ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffff9fffffffffffffffffffff
fffe0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffefffff3dffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffeffffc7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0000ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffeffff8ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8c0fc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0000ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1ffffeffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff56f7c7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc3ffffefffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6
f7c7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffefff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6f7c7ffff
ff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffefff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcef7c7ffffff9fffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
ffeffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9e0fc7ffffff9fffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffeffcff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff5eefc7ffffff9fffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffeff1ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff56efc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffefe3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff56efc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffefcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8c1fc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1fffffffef1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3fffffffee3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff87fffffffecffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
ff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1ffffffffe9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff
ffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffe2fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffc6fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1fffffffff9efffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe3fffffffff3efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc7ffffffffc7efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
ff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffff8fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
3fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffc7fefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff8ffefffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff3ffefffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffe7ffefffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffff8fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffffff1fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc7ffffffffe7fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
ff9ffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
fffffcffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff1ff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffe3ffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffcfffffefffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff1fffffefffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffc7ffffffffe3fffffefffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffff8fffffffffcffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffff9ffefffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffff1fffffffff9ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffff9ffc747ffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffbfffffe3ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
ff9ffab3bffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff1f1f
ffc7ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffeb7
bffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffeafbfff9fffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffebfbfffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffe7fffafbffe3fffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffe7e7fffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffafbffc7fffffffefffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffcf9fffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffffffffff1ffff9fbff9ffffffffefffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffaf7fffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffe7ffff3fbff3ffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffff9ffab7bffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffff8ffffebfbfc7ffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffff9ffab73ffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffff1ffffeafbf8fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffff9ffc78bffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffeadb73fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
ff9ffefffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffcffffff1c04
7fffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffbff8ffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff3ffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffe7ffffffffffefffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff8fffffffffffefffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0100ffffffff
fffffffffffffffffffe3fffffffff1fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffbcfffffffffe7fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7fffffc03fffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ff11fffffffffcffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7fffffe03fffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffff03ffff
fffff1ffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
fe07fffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffe0fffffffffe3ff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff07ffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffe07ffffffffcfffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff0fffffffffffff
fffffffffffe0101ffc0000000000000000000000000000000011fffffffffdfffefffff
ffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000001ffffffffffffffff
fffe0101ffdffffffffffffffffffffffc03fffffffc3fffffffff8c79efffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffc7ffffff9ffffdfffffffffffffffffffe0101
ffdffffffffffffffffffffff83ffffffff8ffffffffff56f7efffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffc7ffffffdffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffff
fffffffffffffffffffffffffffdffffffffffd6efefffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffeffffffffffffdfffffffffffffffffffe0100ffdfffffffffffff
fffffffffffffffffffdffffffffffd6efefffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
fffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffffffffffff
fffffffffffdffffffffffcedfefffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffffffffffffffffffff
fffdffffffffff9e0fefffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffdfffffffffffffffffffe0100ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
ffffff5ef7efffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffd
ffffffffffffffff6a0f000026060f00ca1e574d46430100000000000100000000000000
03000000a81e000000000000a85e0000fffe0101ffdfffffffffffffffffffffffffffff
fffdffffffffff56f7efffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
ffffff56f7efffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffd
fffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffff8c
0fefffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffff
fffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffdfffefffff
ffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff
fffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffff
ffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101
ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffff
ffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffff
fffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdf
fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffff
fffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
fffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffffffffffff
fffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffffffffffffffffffff
fffdf3ffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdc3ff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffffe3fffffffffffffffffffffffd
fffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffd000000000000
0000000000000000000000000000001ffffffff7fffffffffffffffffffffffdffffffff
fffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000
00000000000000000000001ffffffff7fffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff
fffe0101ffdffffc702220f10633078f8fc71ffffffd0000000000000000000000000000
000000000000001fffc30c14c6083c60c660f1f1f1c7fffdfffffffffffffffffffe0101
ffdffffef777776ebb6eefdfdfefbffffffdc3ffffffffffffefffffffffffffffffffff
ffffffdffff7bbb36ddddbb76dddfbfbfbeffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffe
ef37776fbb5eefdfdfefbffffffdf3ffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdf
fffb7bb76bdddbf76bddfbfbfbeffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffedf5770ef
871f0fdfdfefbffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdffffd7c37
63dc3bf0e3e1fbfbfbeffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffebf67776fbf6fefc1
c1efbffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdffffeffb76ddddbf7
edfdf8383beffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffe3f76776ebf6eefdedeefbfff
fffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdffffcfba36d9ddbb7edddfbdb
dbeffffdfffffffffffffffffffe0100ffdffffede2360f11e331fdedeefbffffffdffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdffffd7c74c6583c63c663fbdbdbeffffd
fffffffffffffffffffe0101ffdffffeefffffffffffffdedeefbffffffdffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffdffffbbffffffffffffffffbdbdbeffffdffffffff
fffffffffffe0101ffdffffeeffebfffffffffdedeefbffffffdffffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffdffff7dffffffffffffffffbdbdbeffffdffffffffffffffff
fffe0101ffdffffc71ffffffffffff8181c01ffffffdffffffffffffffefffffffffffff
ffffffffffffffdfffc10ffffffffffffffff0303007fffdfffffffffffffffffffe0101
ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffff
fffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdf
fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffff
fffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
fffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffffffffffff
fffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffffffffffffffffffff
fffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffd
fffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffe7dffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffff
fffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffe1dffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff
fffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffff
ffffffffffffe05ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101
ffdffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000000000000
0000001ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffff
fffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000001f
fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffff
fffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffe0dfffffffff
fffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffffffffffff
fffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffe3dfffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffffffffffffffffffff
fffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffefdfffffffffffffffffffffffff
fffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffd
fffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffff
fffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff
fffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffff
fffffbffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101
ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffeffffffffffffffffff1f1
ffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffff
fffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffeaeeffffffdf
fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffc0000000000000
00000000000000000001ffffffffffffffeffffffffffffffffffadf7fffffc000000000
000000000000000000000001fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffadfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffeffffffffffffffffff9dfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffeffffffffffffffffff3dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffffffffffffebdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
ffffffffffffeadf7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffff
ffffeaee7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffff1f1
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffbffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
f1ffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffe
ffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffeffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffff831111038c18cc4447e9f18e3cf
11ffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffff870c4a7182078c18cc4447e9e31e
3cf11ffffffffffffffffffffffe0101fffffef7bbbbd76edbeeeefe6eedf7b7bbffffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffefbd99bb777b76edbeeeefe6ddbf7b7bbfff
fffffffffffffffffffe0101fffffeef9bbbd7eed7e6e6fef6fdf77bbbffffffffffffff
ffeffffffffffffffffffffffffff77ddbdaf77b7eed7e6e6fef5fbf77bbbfffffffffff
fffffffffffe0101fffffedfabb837e1c7eaeafef6fdf77b83ffffffffffffffffefffff
fffffffffffffffffffffafe5bd8f7077e1c7eaeafef5fbf77b83fffffffffffffffffff
fffe0101fffffebfb3bbd7efdbececfef60df77bbbffffffffffffffffefffffffffffff
fffffffffffffaff9bdb777b7efdbececfef41bf77bbbffffffffffffffffffffffe0101
fffffe3fbb3bd76fdbeeeefc6eedc7b7bbffffffffffffffffefffffffffffffffffffff
fffffdfdd1bb677b76fdbeeeefc6ddba7b7bbffffffffffffffffffffffe0000fffffedf
11b038c78cc4447e9f1837cf11ffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffafe
3a7196078c78cc4447e9e3077cf11ffffffffffffffffffffffe0101fffffeefffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffaffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffeefff5ffffffffff1ff
ffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff77fffffffffffffffff
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffeedffffffffffffeeffffffffff
ffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffefbffffffffffffffffeefffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffff831fffffffffffffffffffff7ffffffffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffff830ffffff7ffffffffffffffffff7fffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
4c0000006400000000000000000000000e020000f800000000000000000000000f020000
f90000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000
ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000
140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b02000000000500
00000c02f9000f02030000001e000400000007010400040000000701040037210000410b
2000cc00f9000f0200000000f9000f0200000000280000000f020000f900000001000100
00000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
00000000000000000003fe000000000000000000000000000000000ffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeff
ffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffff
ffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffff
ffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffff
ffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffef
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffbfffff
fffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeff
ffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffff
ffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffefffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffff
ffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffff
ffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
ffbfffffffffff1ffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffef
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffbfffff
ffffffbfffffdffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffbfffffffffffbf
ffffdffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffbfffffffc7c6271c7038e0
1033fffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffff9ffffffffbed9aebbbb75dbb6fffff
fffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefffffff1ffffffffdebbafbbbb75dbb5ffffffffbfeff
ffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffeffffffc3ffffffffde3bafbbbb761831ffffffffbfeffffffffff
ffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffeffffff83ffffffffaedbafbbbb77dbb6ffffffffbfeffffffffffffffffff
ffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffeffffff1bffffffff6ed1aebbbb75dbb6ffffffffbfeffffffffffffffffffffffffff
ffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
c3bffffffff6c6271c7110e31033fffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffef
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff87bfffff
e4ef7ffffffff7fffffb7ffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff1fbfffffeddf7fff
fffff7fffffdbffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffeffffc3fbffffff68e1ffffffff87f
fff93ffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8c71effff87fbfffffffffffffffffffffffffffff
fffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff56fbeffff1ffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeff
ffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffd6fbefffe3ffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffc7ff
ffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffd707efff87ffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffefffffffffff
ffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
77efff1fffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffefffffffffffffffffff
ffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f77effe3f
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeff861c09c6083c418c1111fe78088cffef
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff5fafeff87fffbfffff
fffc38c3f1fc711c81fffffffffbfeffef7ba6eddddbaedbbbbbfdb75ddbffeffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff57afeff0ffffbfffffffff7dbd
fbfefbbbdefffffffffbfefff6fbaeebdddbeed79b9bfbd75dd7ffeffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff57dfefe3ffffbfffffffffbb7ec07efbb7
defffffffffbfefffafc2ee3dc3be1c7ababfbd841c7ffeffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8fdfefc7ffffbfffffffffd77ebbbf07b7deffffff
fffbfefffdffaeeddddbefdbb3b3fbdf5ddbffeffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffef0fffffbfffffffffef7ebbbf77afdefffffffffbfeff
f9fb86ed9ddbafdbbbbbf9b75ddbffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffee3fffffbfffffffffef7ebbbf778fc1fffffffffbfefffafc69c6
583c478c1111fa78888cffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffec7fffffbfffffffffd77ebbbfafb7dffffffffffbfefff77fffffffffffff
fffffbffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe0ffffffbfffffffffbb7ec07fafb7dffffffffffbfeffefbfffffffffffffffc7fdff
ffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff
ffbfffffffff7dbdfbffdfbbddfffffffffbfeff821fffffffffffffffbbfe1fffffffef
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffbfffff
fffe38c3f1ffdf1881fffffffffbfeffffffffffdfffffffffffffffffffffeffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc6fffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffbfeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8efffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeff
ffffffffffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe1efffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffff
ffffffffffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7efffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbfeffffffffffffffffff
ffffffffffffffeffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fefffffff0000000000000000000000000000000003fe00000000000000000000000000
0000000ffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fefffff
f03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffff9fffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fefffffc07fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffefffffe07fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffeffffff0ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff83ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc7ffefffffc0ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff83ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8fffefffff89ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff01ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff1fffefffff3dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffff
ff9ffffffffffffffffffffffffe0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc3fffeffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffc7ffffff9fffff
fffffffffffffffffffe0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffeffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c0fc7ffffff9fffffffffffff
fffffffffffe0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffeffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff56f7c7ffffff9fffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffefffe7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffd6f7c7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffefff8fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffd6f7c7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffefff1fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcef7c7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffffeffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9e0fc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8ffffffeffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff5e
efc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff1ffffffeff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff56efc7ffff
ff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe3ffffffefe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff56efc7ffffff9fffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffefcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c1fc7ffffff9fffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffef1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffc7ffffff9fffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffee3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffecffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffe9ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
ff9ffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
3ffffffffe2fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff
fc6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff9efffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff3efffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffc7efffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff8fefffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffff3fefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7ffffffffc7fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8fffffffff8ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
ff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff
fffffff3ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffe7
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff8fffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff1fffefffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffe7fffefffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8fffffffffcffffefffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3fffffffff1ffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffffffe3ffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffcfffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
ff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
ffff1fffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffe3fff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffcffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffeffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff9ffffffefffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffc747ffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffbfffffe3ffffffefffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffab3bffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff1f1fffc7ffffffefffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffff9ffeb7bffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffeafbfff9fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffff9ffebfbffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffe7fffafbffe3fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffff9ffe7e7ffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffff8
ffffafbffc7fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
ff9ffcf9fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffff1ffff9fbf
f9ffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffaf7
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff3fbff3ffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffab7bfffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffebfbfc7ffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffab73fffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffff1ffffeafbf8fffffffffefffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffc78bffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffffffffe3ffffeadb73fffffffffefffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9ffefffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffffffcffffff1c047fffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffffff1ffffffbff8ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffe3fffffffff3ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffcfff
ffffffe7ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
ff9ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff8f
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffff
fffffffffffffffffffe0100fffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff1fffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffbcfffffffffe7fffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffc03ffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffff11fffffffffcffffffffffffefffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffe03fffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffff03fffffffff1ffffffffffffefffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7fffffe07fffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffe0fffffffffe3ffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffff07fffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffe07ffffffffcfffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffff0ffffffffffffffffffffffffe0101ffc000000000000000000000
0000000000011fffffffffdfffefffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000
0000000000000001fffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffc03ffff
fffc3fffffffff8c79efffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffc7ffff
ff9ffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffff83ffffffff8ffff
ffffff56f7efffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffc7ffffffdffffd
fffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffd6
efefffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffeffffffffffffdffffffff
fffffffffffe0100ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffd6efefffff
ffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff
fffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffcedfefffffffffffff
ffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101
ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffff9e0fefffffffffffffffffffff
ffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0100ffdfffff
fffffffffffffffffffffffffffdffffffffff5ef7efffffffffffffffffffffffffffdf
fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffff
fffffffffffffffffffdffffffffff56f7efffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
fffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffffffffffff
fffffffffffdffffffffff56f7efffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffffffffffffffffffff
fffdffffffffff8c0fefffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
ffffffdfffefffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffd
fffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffff
fffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff
fffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffff
ffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101
ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffff
ffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffff
fffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdf
fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffff
fffffffffffffffffffdf3ffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
fffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffffffffffff
fffffffffffdc3ffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffffe3ffffffff
fffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffffffffffffffffffff
fffd0000000000000000000000000000000000000000001ffffffff7ffffffffffffffff
fffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffc0000
000000000000000000000000000000000000001ffffffff7fffffffffffffffffffffffd
fffffffffffffffffffe0101ffdffffc702220f10633078f8fc71ffffffd000000000000
0000000000000000000000000000001fffc30c14c6083c60c660f1f1f1c7fffdffffffff
fffffffffffe0101ffdffffef777776ebb6eefdfdfefbffffffdc3ffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffdffff7bbb36ddddbb76dddfbfbfbeffffdffffffffffffffff
fffe0101ffdffffeef37776fbb5eefdfdfefbffffffdf3ffffffffffffefffffffffffff
ffffffffffffffdffffb7bb76bdddbf76bddfbfbfbeffffdfffffffffffffffffffe0101
ffdffffedf5770ef871f0fdfdfefbffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffff
ffffffdffffd7c3763dc3bf0e3e1fbfbfbeffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffe
bf67776fbf6fefc1c1efbffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdf
fffeffb76ddddbf7edfdf8383beffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffe3f76776e
bf6eefdedeefbffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdffffcfba3
6d9ddbb7edddfbdbdbeffffdfffffffffffffffffffe0100ffdffffede2360f11e331fde
deefbffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdffffd7c74c6583c63
c663fbdbdbeffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffeefffffffffffffdedeefbfff
fffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdffffbbffffffffffffffffbdb
dbeffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffeeffebfffffffffdedeefbffffffdffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdffff7dffffffffffffffffbdbdbeffffd
fffffffffffffffffffe0101ffdffffc71ffffffffffff8181c01ffffffdffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffdfffc10ffffffffffffffff0303007fffdffffffff
fffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffdffffffffffffffffffffdffffffffffffffff
fffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffff
ffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101
ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffff
ffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffff
fffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdf
fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffff
fffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
fffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffffffffffff
fffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffffffffffffffffffff
fffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffe7dfffffffffffffffffffffffff
fffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffe1dffffffffffffffffffffffffffffffffd
fffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffe05ffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffff
fffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000
00000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff
fffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000
000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101
ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffff
ffffe0dffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffff
fffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffe3df
fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffff
fffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffefdfffffffff
fffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffffffffffff
fffffffffffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdfffffffffffffffffffffffffffff
fffdffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffdfffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffd
fffffffffffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffff
ffeffffffffffffffffffbffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffff
fffffffffffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffff
fffffffffffff1f1ffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff
fffe0101ffdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffefffffffffffff
ffffeaeeffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffe0101
ffc000000000000000000000000000000001ffffffffffffffeffffffffffffffffffadf
7fffffc000000000000000000000000000000001fffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffadfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffff9dfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffff3dfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefffffffffffffffffebdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffefffffffffffffffffeadf7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffffffffffffeaee7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
fffffffffffff1f17fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffefffffffffffff
fffffffffffffffff1ffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff
fffffffffbffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffff831111038c1
8cc4447e9f18e3cf11ffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffff870c4a718207
8c18cc4447e9e31e3cf11ffffffffffffffffffffffe0101fffffef7bbbbd76edbeeeefe
6eedf7b7bbffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffefbd99bb777b76edbeee
efe6ddbf7b7bbffffffffffffffffffffffe0101fffffeef9bbbd7eed7e6e6fef6fdf77b
bbffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff77ddbdaf77b7eed7e6e6fef5fbf
77bbbffffffffffffffffffffffe0101fffffedfabb837e1c7eaeafef6fdf77b83ffffff
ffffffffffeffffffffffffffffffffffffffafe5bd8f7077e1c7eaeafef5fbf77b83fff
fffffffffffffffffffe0101fffffebfb3bbd7efdbececfef60df77bbbffffffffffffff
ffeffffffffffffffffffffffffffaff9bdb777b7efdbececfef41bf77bbbfffffffffff
fffffffffffe0101fffffe3fbb3bd76fdbeeeefc6eedc7b7bbffffffffffffffffefffff
fffffffffffffffffffffdfdd1bb677b76fdbeeeefc6ddba7b7bbfffffffffffffffffff
fffe0000fffffedf11b038c78cc4447e9f1837cf11ffffffffffffffffefffffffffffff
fffffffffffffafe3a7196078c78cc4447e9e3077cf11ffffffffffffffffffffffe0101
fffffeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff
fffffafffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffeef
ff5ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff77f
ffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffeedffffffff
ffffeeffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffefbfffffffff
fffffffeeffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffff831ffffffffffffffff
fffff7ffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffff830ffffff7ffffffffff
ffffffff7ffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0100ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe01010c00000040092900aa00000000000000f9000f020000000004000000
2701ffff030000000000

Рис. 2.6. Схема міжбанківських розрахунків ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” з
банками Харківського регіону

В цьому випадку філія сформувавши файл А відправляє його до київської
РРП. АРМ-2 РРП отримує пакети платіжних документів, перевіряє їх і
оформлює квитанції файлами Т. На наступному етапі РРП формує пакет
міжрегіональних платіжних документів у вигляді файлу С, який містить
документи для всіх банків даного регіону. Про результати одержання файлу
С РРП харківського регіону відправляє РРП київського регіону квитанцію
файлом R. Харківська РРП надсилає пакет документів даному банку у
вигляді файлу В, про прийом якого банк у відповідь надсилає квитанцію S.

За схемами ми бачимо, що для того щоб платіж потрапив від філії до
будь-якого банку України він повинен обов’язково пройти через київську
РРП, що дає змогу Головному банку контролювати діяльність філії.

2.3 Особливості організації міжбанківських розрахунків в ХОФ АКБ
“Укрсоцбанк” через систему ВПС

Важливим фактором, що має впливати на структуру сукупної платіжної
системи, є існування різних типів банківських установ. Банківські
структури можуть створювати внутрішньобанківські платіжні системи
грошових переказів, щоб забезпечити найбільш сприятливі умови щодо
проходження платежів між установами, що відносяться до однієї групи. При
цьому відповідна структура зберігає за собою право розпорядження коштами
поки платіж перебуває у процесі виконання (так звані кошти в
розрахунках).

У такому випадку розрахунки виконуються через систему кореспондентських
рахунків у центральній установі, яка виступає як банк банків відповідної
структури. Всередині структури може також створюватись єдиний центр для
виконання клірингу та розрахунків. За багатьма основними параметрами
внутрішньобанківські платіжні системи (ВПС) подібні до міжбанківських.
Важливою умовою їх ефективного та надійного функціонування є тісна
співпраця з міжбанківськими системами.

Залежно від стану банківської установи, рівня розвитку внутрішньої
інфраструктури та інших характеристик ВПС можуть визначатися різним
ступенем досконалості, надавати різноманітний спектр послуг та мати
більш чи менш обмежену сферу діяльності. Це, в свою чергу, зумовлює
характер стосунків між конкретними внутрішньобанківськими та
міжбанківськими платіжними системами. За наявності у комерційному банку
філії виникає проблема виходу з системи електронних платежів (СЕП) для
кожної з них. Він може бути безпосереднім або опосередкованим. У першому
випадку філія має прямий вихід в СЕП , де їй відкривається самостійний
технічний рахунок, і розрахункова діяльність здійснюється не залежно від
головного офісу. В другому випадку вихід у СЕП має тільки головний банк,
а всі його складові установи здійснюють розрахунки через коррахунки в
головному банку. У цьому випадку потрібно створювати
внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС).

Створення ВПС потребує значних витрат на забезпечення філій
програмно-технічними засобами та підтримки технологічного процесу. Тому
такі системи доцільно створювати у великих банках, що мають багато філій
і добрий фінансовий стан. В ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” відповідає всім цим
вимогам та потребам існування внутрішньобанківської платіжної системи,
що призвело до створення та використання власної внутрішньобанківської
платіжної системи Profix.

У будь-якому разі наявність власної платіжної системи створює певні
переваги для комерційного банку чи банківської структури з точки зору
конкурентоспроможності та привабливості для потенційних клієнтів.
Водночас саме з міркувань конкретних стосунків на банківському ринку,
інформація про ВПС вважається конфіденційною і здебільшого не підлягає
оприлюдненню.

Внутрішньобанківська платіжна система створюється банком з метою
забезпечення найбільш сприятливих умов для проведення переказу грошей
між його підрозділами.

Порядок здійснення розрахунків через Profix регулюється Положенням про
внутрішньобанківську платіжну систему АКБ “Укрсоцбанк” і відповідає
вимогам чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

АКБ “Укрсоцбанк” виконує міжбанківські та внутрішньобанківські перекази
за дворівневою моделлю обслуговування філій у ВПС. Для цього на балансі
Головного офісу філіям банку відкриті відповідні аналітичні рахунки.

Головний офіс та регіональні філії при розрахунках з філіями в
національній валюті застосовує дебетові платежі (за переданими філіям
необоротними активами, товарно-матеріальними цінностями, при
відображенні в обліку трансфертного результату, при розрахунках за
здійсненими переказами по системі Westwrn Union, купленою-проданою
валютою тощо).

При здійсненні розрахунків через Profix АКБ “Укрсоцбанк” та його філії
зобов’язані дотримуватися таких вимог:

початкові платежі від філії приймаються банком лише в межах коштів на
його кореспондентському рахунку;

філія, початкові платежі якої не можуть бути прийняті банком до
виконання через відсутність (недостатність) коштів на рахунку банку, не
проводить списання коштів з рахунка платника, а невиконані розрахункові
документи платника того самого дня обліковує на відповідному
позабалансовому рахунку та надсилає йому письмове повідомлення
встановленої форми про невиконання розрахункового документа із
зазначенням причини. Платник, отримавши повідомлення філії, для
забезпечення своїх прав щодо виконання розрахункових документів, може
вжити заходів відповідно до чинного законодавства.

АКБ «Укрсоцбанк» та його філії, що здійснюють розрахунки через ВПС,
повинні:

дотримуватися загальних технологічних вимог та вимог інформаційної
безпеки, які встановлюються Національним банком;

щодня надавати до ЦРП агреговану інформацію про внутрішньо-банківські
міжобласні платежі;

на вимогу ІПС надавати інформацію про проходження платежів від СЕП до
філій-отримувачів платежів;

на вимогу ЦРП надавати іншу інформацію про роботу ВПС.

Profix використовує програмно-технічне забезпечення, систему захисту
інформації та телекомунікаційні канали звязку, що забезпечують:

надійний багаторівневий захист інформації від несанкціонованого доступу,
використання, викривлення і фальсифікації на різних етапах її
формування, оброблення, передавання та приймання;

контроль за достовірністю інформації на всіх етапах її оброблення;

процедури та механізми, які після збоїв чи інших порушень роботи ВПС
дають змогу відновити роботу без послаблення інформаційної безпеки;

фіксування спроб несанкціонованого доступу до системи розрахунків та
негайне інформування про це банком служби захисту інформації
Національного банку;

автоматичне ведення протоколу найкритичніших моментів роботи (вхід,
формування міжбанківських електронних розрахункових документів тощо) та
забезпечення його захисту від модифікації. Формування архіву цього
протоколу під час закриття робочого дня;

зберігання архівів електронних банківських документів відповідно до
вимог законодавства України;

надійне резервування для підтримки безперебійного функціонування ВПС і
відновлення її діяльності в разі порушення її роботи або виникнення
надзвичайних ситуацій.

Транспортні потреби філій, які є учасниками ВПС, можуть забезпечуватися
системою електронної пошти НБУ. Програмні засоби вузла системи ЕП
передаються користувачам на підставі договору.

Міжбанківські розрахунки виконуються в строк до трьох операційних днів і
вважаються завершеними з часу зарахування коштів на коррахунок банку
одержувача.

Внутрішньобанківські розрахунки виконуються в строк, встановлений
внутрішніми нормативними актами банку, який не може перевищувати двох
операційних днів, та вважаються завершеними з часу зарахування коштів на
рахунок філії одержувача.

Відповідальність за порушення строків виконання розрахунків визначається
чинним законодавством.

Відповідно до чинного законодавства безспірне стягнення, безакцентне
списання, примусове списання коштів з кореспондентських рахунків банків
здійснюється лише на підставі виконавчих документів, установлених
законами України, рішень податкових органів, а також за вимогою
Національного банку, основаною на здійсненому рефінансуванні банку, якщо
таке передбачено угодою.

Створення внутрішньобанківської системи платіжної системи є надійним
способом керування головним банком роботою філій. За такою схемою прямим
учасником СЕП є лише головний банк. Він має номер МФО та електронний
ідентифікатор у СЕП, має АРМ-3 СЕП і засоби захисту інформації СЕП,
виходить на зв’язок безпосередньо з РРП. Головний банк має
консолідований рахунок у регіональному управлінні НБУ та технічний
коррахунок у РРП.

Філії головного банку мають власні номери МФО та електронні
ідентифікатори в СЕП, зазначені в довіднику банків-учасників СЕП, але не
мають безпосереднього зв’язку з СЕП. Філії відправляють засобами ВПС всі
міжбанківські документи у головний розрахунковий центр банку – підрозділ
головного банку, який здійснює експлуатацію ВПС.

Головний розрахунковий центр здійснює сортування надісланих до нього від
філій початкових платежів документів. Доставка документів у філії
головного банку здійснюється засобами ВПС головного банку, і ці
документи не розглядаються в СЕП. Документи, одержувачами яких є інші
банки, оформляються розрахунковим центром у вигляді файлів початкових
платежів СЕП та відправляються ним у СЕП через АРМ-3 головного банку.
СЕП приймає пакети початкових платіжних документів “А” лише від
головного банку. В одному файлі “А” містяться початкові платежі як від
головного банку, так і від будь-яких його філій.

Всі платежі, надіслані від інших банків на головний банк та його філії,
доставляються СЕП в АРМ-3 головного банку у вигляді файлів відповідних
платежів “В”. Сортування документів за філіями-одержувачами та
доставлення їх до відповідних філій здійснюється засобами ВПС головного
банку.

Обмін пакетами платіжних документів із СЕП відображається на технічному
коррахунку головного банку в РРП та на консолідованому коррахунку
головного банку в регіональному управлінні НБУ.

Для відображення міжбанківських розрахунків філії головний розрахунковий
центр ВПС веде субкоррахунки філій. На них відображаються відправлені та
прийняті філіями документи, незалежно від того, проходили вони за ВПС
між філіями, чи транспортувалися через розрахунковий центр далі в СЕП.

2.4 Досвід використання інформаційних технологій в міжбанківських
розрахунках в банківській сфері

Сьогодні неможливо уявити собі банківську систему України без СЕП. Рік у
рік зростає завантаженість системи. Йде тринадцятий рік існування
системи електронних платежів. Вона вже багатьма сприймається як стала й
одвічна. Ті, хто стояв біля витоків СЕП, готують до експлуатації систему
електронних міжбанківських переказів Національного банку України нового
покоління (умовна назва – СЕП-2). Готується нова редакція Інструкції
«Про міжбанківські розрахунки в Україні».

Основна причина розробки СЕП-2 – це застарілий програмний продукт і
технічна й технологічна база, на якій відробила СЕП. Щоб оновити
платформу, програмні продукти, технологію, привести у відповідність із
сучасними технологіями, які працюють у комерційних банках, створено
СЕП-2. Буде здійснений вихід на систему роботи в реальному часі.

Впровадження СЕП-2 заплановано на першу половину 2006 року.

На сьогодні існує система електронних платежів НБУ, що дозволяє
здійснювати перекази між банками (списання коштів з коррахунку
банка-платника й зарахування на рахунок банку-одержувача) за період від
20 хвилин до двох годин, і система термінових переказів (СТП) НБУ, що
здатна виконати перерахування за частки секунди. СЕП-2 буде виконувати
обидві ці функції.

Розглянемо СЕП-2 детальніше. Технічно СЕП-2 побудована за трирівневою
структурою “клієнт-сервер”.

На першому рівні знаходиться сервер бази даних (Додаток Б). З точки зору
учасника СЕП-2, там знаходиться база даних, яка складається з декількох
таблиць. Учасникам СЕП-2 надається опис таблиць, достатній для того, щоб
учасник міг розуміти зміст інформації, яка в них зберігається і яку він
може отримувати.

На другому рівні знаходяться сервер для обміну інформацією в
он-лайновому режимі та сервер для файлового обміну інформацією.

На третьому рівні знаходяться клієнти. “Клієнтом” є АРМ-НБУ – робоче
місце учасника СЕП-2, який є “шлюзом” між САБ учасника і СЕП-2.

Сервер бази даних і сервери другого рівня знаходяться в Центральній
розрахунковій палаті (ЦРП). З точки зору учасника СЕП-2, всі
програмно-технічні комплекси СЕП-2, розташовані в ЦРП, являють собою
єдиний складний програмно-технічний комплекс, який здійснює оброблення
платіжної і технологічної інформації СЕП-2. Цей комплекс має назву
“Центр оброблення СЕП” (скорочено ЦОСЕП).

Функції адміністратора СЕП-2 виконує персонал ЦРП.

Уся платіжна і технологічна інформація, якою обмінюється учасник
міжбанківських розрахунків з СЕП-2, має оброблятися системою
автоматизації банку (САБ) учасника і надходити до СЕП-2 чи бути
отриманою від СЕП-2 виключно через АРМ-НБУ, який виконує функції шлюзу
до СЕП-2 (рис 2.7.).

picscalex100010009000003ee1500001200b20000000000050000000b02000000000500
00000c02c907e80d050000000902ffffff00050000000102000000000400000002010200
0500000001020000000007000000fc020000ffffff000000040000002d01000009000000
fa02000003000000000000002200040000002d01010046000000240321009e05b807af05
b607bf05b107cd05a807d9059c07e2058e07e7057e07e9056d07e9056000e7055000e205
4000d9053200cd052600bf051d00af0517009e051500580015004800170038001d002a00
26001e003200150040000f0050000d0060000d006d070f007e0715008e071e009c072a00
a8073800b1074800b6075800b8079e05b80709000000fa02000000000000000000002200
040000002d01020007000000fc020100000000000000040000002d01030004000000f001
010012000000fb029cff2c00000000009001010000cc00000022417269616c2043797200
cc00040000002d01010010000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00cc040000002d0104000400000008010000050000000a020000000004000000
02010100040000002e01180005000000090200000000040000002d0101000c0000002105
0c00c1e0edea2df3f7e0f1ede8ea7a00c401040000002d010400050000000902ffffff00
05000000010200000000040000000201020005000000010200000000040000002d010000
09000000fa02000003000000000000002200040000002d01050046000000240321004002
680751026607600261076f0258077b024c0783023e0789022e078b021d078b0241018902
3101830221017b0213016f0207016002fe005102f8004002f6009100f6008000f8007000
fe0062000701560013014d002101480031014600410146001d0748002e074d003e075600
4c076200580770006107800066079100680740026807040000002d010200040000002d01
030004000000f001050012000000fb029cff2c00000000009001000000cc000000224172
69616c2043797200cc00040000002d010500040000002d01040004000000080100000500
00000a02000000000400000002010100040000002e011800050000000902000000000400
00002d0105000800000021050300d1c0c1005b010201040000002d010400050000000902
ffffff000500000001020000000004000000020102000500000001020000000004000000
2d01000009000000fa02000013000000000000002200040000002d010600b20000002403
57005b081b0548081005330808051c0802050408ff04ec07ff04d4070105bd070505a707
0d0593071605810722057207300566073f055d074f055707600555077105570783055c07
94056507a4055507b3054707c4053d07d5053707e8053407fb0535070e06390721064207
33064e0744065d0754066e07610683076d069a077706b2077e06cb078306e5078506ff07
84061908810632088e064d0898066908a0068708a606a508a906c408a806e208a506ff08
a0061c09970636098c064f097f0665096f0678095e0688094b06940937069d092106b309
1906c7090e06d8090106e609f205f109e205f809d005fb09be05fa09ac05f6099b05ed09
8a05e1097a05d2096c05c0095f05ab09550594094e057d094905640947054b0948053309
4b0533093c052f092d0528091f051d0912050f090605fe08fd04ec08f604d808f104c308
f004ae08f1049a08f4048708fb047608030567080e055b081b05040000002d0102000400
00002d01030004000000f001060010000000fb028bff3300000000009001000000000000
0020417269616c000000040000002d010600040000002d01040004000000080100000500
00000a02000000000400000002010100040000002e011800050000000902000000000400
00002d010400050000000902ffffff000500000001020000000004000000020102000500
0000010200000000040000002d01000009000000fa020000030000000000000022000400
00002d01070046000000240321003c0db3074d0db1075d0dac076b0da307770d9707800d
8907850d7907870d6807870d6000850d5000800d4000770d32006b0d26005d0d1d004d0d
17003c0d1500e40a1500d40a1700c40a1d00b60a2600aa0a3200a10a40009b0a5000990a
6000990a68079b0a7907a10a8907aa0a9707b60aa307c40aac07d40ab107e40ab3073c0d
b307040000002d010200040000002d01030004000000f0010700040000002d0101000400
00002d0104000400000008010000050000000a0200000000040000000201010004000000
2e01180005000000090200000000040000002d0101000900000021050500d6ced1c5cf00
7a005b0b040000002d010400050000000902ffffff000500000001020000000004000000
0201020005000000010200000000040000002d01000009000000fa020000030000000000
00002200040000002d010700460000002403210053056807640566077405610782055807
8e054c0797053e079c052e079e051d079e0541019c053101970521018e05130182050701
7405fe006405f8005305f6009804f6008704f8007704fe00690407015d04130154042101
4f0431014d0441014d041d074f042e0754043e075d044c07690458077704610787046607
9804680753056807040000002d010200040000002d01030004000000f001070004000000
2d010500040000002d0104000400000008010000050000000a0200000000040000000201
0100040000002e01180005000000090200000000040000002d0105000800000021050400
c0d0cc2d5b0178040800000021050300cdc1d300b5019004040000002d01040005000000
0902ffffff0005000000010200000000040000002d01030009000000fa02000003000000
0000ff002200040000002d010700040000000201010008000000250302007204a6055105
a605040000002d01020004000000f0010700040000000201020005000000010200000000
07000000fc0200000000ff000000040000002d01070009000000fa02050000000000ffff
ff002200040000002d0108000c000000240304004b058f057905a6054b05bd054b058f05
040000002d010200040000002d01030017000000fb02bdff1b00000000009001000000cc
0000001254696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc00040000002d0109000400
00002d0104000400000008010000050000000a0200000000040000000201010004000000
2e01180005000000090200000000040000002d0109000500000009020000ff000d000000
21050e00d4e0e9ebe820efebe0f2e5e6b3e2d90410040500000009020000000005000000
09020000ff000d00000021050e00b320f2e5f5edeeebeee3b3f7edb329052f0405000000
0902000000000500000009020000ff00090000002105060020f4e0e9ebe8790594040500
0000090200000000040000002d010400050000000902ffffff0005000000010200000000
040000002d01030009000000fa020000030000000000ff002200040000002d010a000400
0000020101000800000025030200ca06a6053807a605040000002d01020004000000f001
0a00040000000201020005000000010200000000040000002d010700040000002d010800
0c0000002403040032078f056007a6053207bd0532078f05040000002d01020004000000
2d010300040000002d010900040000002d0104000400000008010000050000000a020000
00000400000002010100040000002e01180005000000090200000000040000002d010400
050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d01030009000000fa020000
03000000ff0000002200040000002d010a00040000000201010008000000250302006502
de029504de02040000002d01020004000000f0010a000400000002010200050000000102
0000000007000000fc020000ff0000000000040000002d010a00040000002d0108000c00
0000240304008f04c702bd04de028f04f5028f04c702040000002d010200040000002d01
0300040000002d010900040000002d0104000400000008010000050000000a0200000000
0400000002010100040000002e01180005000000090200000000040000002d0109000500
00000902ff0000001000000021051300736f636b65742dede520e760bae4ede0ededff00
60027c0205000000090200000000050000000902ff0000000f00000021051100ceed2deb
e0e9edeee2b320efe0eae5f2e800b002860205000000090200000000040000002d010400
050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d01030009000000fa020000
03000000ff0000002200040000002d010b0004000000020101000800000025030200bd04
29037b022903040000002d01020004000000f0010b000400000002010200050000000102
00000000040000002d010a00040000002d0108000c000000240304008102400353022903
8102120381024003040000002d010200040000002d01030017000000fb02bdff1b00100e
100e9001000000cc0000001254696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc000400
00002d010b00040000002d0104000400000008010000050000000a020000000004000000
02010100040000002e01180005000000090200000000040000002d010400050000000902
ffffff000500000001020000000004000000020102000500000001020000000004000000
2d01000009000000fa02000003000000000000002200040000002d010c00460000002403
2100f10cf600ef0ce600ea0cd600e10cc800d50cbc00c70cb300b70cad00a60cab000a0b
ab00f90aad00e90ab300db0abc00cf0ac800c60ad600c10ae600bf0af600bf0a9903c10a
aa03c60aba03cf0ac803db0ad403e90add03f90ae2030a0be403a60ce403b70ce203c70c
dd03d50cd403e10cc803ea0cba03ef0caa03f10c9903f10cf600040000002d0102000400
00002d01030004000000f0010c0012000000fb029cff2c00840384039001000000cc0000
0022417269616c2043797200cc00040000002d010c00040000002d010400040000000801
0000050000000a02000000000400000002010100040000002e0118000500000009020000
0000040000002d010c000900000021050600d1e5f0e2e5f0f7020e0b0c00000021050b00
e7e0f1f2eef1f3e2e0edfc006503680b0b00000021050a00e4ebff20eee1ecb3edf34503
c20b0d00000021050d00b3edf4eef0ece0f6b3bafe20e2009d031c0c0c00000021050c00
eeed2debe0e9edeee2eeecf38e03760c0900000021050600f0e5e6e8ecb3eb02d00c0400
00002d010400050000000902ffffff000500000001020000000004000000020102000500
0000010200000000040000002d010000040000002d0108000e00000024030500d20db307
d20d1500380d1500380db307d20db307040000002d010200040000002d01030004000000
2d010c00040000002d0104000400000008010000050000000a0200000000040000000201
0100040000002e01180005000000090200000000040000002d010400050000000902ffff
ff0005000000010200000000040000002d010100040000002d0104000400000008010000
050000000a02000000000400000002010100040000002e01180005000000090200000000
040000002d0101000a000000210507004e42554d41494c00c4058807040000002d010400
050000000902ffffff000500000001020000000004000000020102000500000001020000
0000040000002d01000009000000fa02000003000000000000002200040000002d010d00
0e000000240305002103170672041706720436052103360521031706040000002d010200
040000002d01030004000000f0010d0012000000fb02bdff1e00000000009001000000cc
00000022417269616c2043797200cc00040000002d010d00040000002d01040004000000
08010000050000000a02000000000400000002010100040000002e011800050000000902
00000000040000002d010d000a00000021050700cae0f2e0ebeee30079054f030a000000
21050800e2e8f5b3e4ede8f5b50545030900000021050600f4e0e9ebb3e2f1055c030400
00002d010400050000000902ffffff000500000001020000000004000000020102000500
0000010200000000040000002d01000009000000fa020000030000000000000022000400
00002d010e000e0000002403050079051706ca061706ca06360579053605790517060400
00002d010200040000002d01030004000000f0010e00040000002d010d00040000002d01
04000400000008010000050000000a02000000000400000002010100040000002e011800
05000000090200000000040000002d010d000a00000021050700cae0f2e0ebeee3007905
a7050a00000021050800e2e8f5b3e4ede8f5b5059d050900000021050600f4e0e9ebb3e2
f105b405040000002d010400050000000902ffffff000500000001020000000004000000
0201020005000000010200000000040000002d01000009000000fa020000030000000000
00002200040000002d010e000e0000002403050079051d07ca061d07ca063c0679053c06
79051d07040000002d010200040000002d01030004000000f0010e00040000002d010d00
040000002d0104000400000008010000050000000a020000000004000000020101000400
00002e01180005000000090200000000040000002d010d000a00000021050700cae0f2e0
ebeee3008006a7050a00000021050700e2f5b3e4ede8f500bc06af050900000021050600
f4e0e9ebb3e2f806b405040000002d010400050000000902ffffff000500000001020000
0000040000000201020005000000010200000000040000002d01000009000000fa020000
03000000000000002200040000002d010e000e0000002403050021031d0772041d077204
3c0621033c0621031d07040000002d010200040000002d01030004000000f0010e000400
00002d010d00040000002d0104000400000008010000050000000a020000000004000000
02010100040000002e01180005000000090200000000040000002d010d000a0000002105
0700cae0f2e0ebeee30080064f030a00000021050700e2f5b3e4ede8f500bc0657030900
000021050600f4e0e9ebb3e2f8065c03040000002d010400050000000902ffffff000500
0000010200000000040000002d01030009000000fa020000030000000000ff0022000400
00002d010e0004000000020101000800000025030200b809a605970aa605040000002d01
020004000000f0010e00040000000201020005000000010200000000040000002d010700
040000002d0108000c00000024030400910a8f05bf0aa605910abd05910a8f0504000000
2d010200040000002d010300040000002d010900040000002d0104000400000008010000
050000000a02000000000400000002010100040000002e01180005000000090200000000
040000002d010400050000000902ffffff00050000000102000000000400000002010200
05000000010200000000040000002d01000009000000fa02000003000000000000002200
040000002d010e004600000024032100f10c7a04ef0c6a04ea0c5a04e10c4c04d50c4004
c70c3704b70c3104a60c2f040a0b2f04f90a3104e90a3704db0a4004cf0a4c04c60a5a04
c10a6a04bf0a7a04bf0a1d07c10a2e07c60a3e07cf0a4c07db0a5807e90a6107f90a6607
0a0b6807a60c6807b70c6607c70c6107d50c5807e10c4c07ea0c3e07ef0c2e07f10c1d07
f10c7a04040000002d010200040000002d01030004000000f0010e00040000002d010c00
040000002d0104000400000008010000050000000a020000000004000000020101000400
00002e01180005000000090200000000040000002d010c000900000021050600d1e5f0e2
e5f07b063b0b0c00000021050b00e7e0f1f2eef1f3e2e0edfc00e906950b0d0000002105
0d00e4ebff20f4e0e9ebeee2eee3ee002e07ef0b0900000021050600eee1ecb3edf36606
490c0c00000021050b00b3edf4eef0ece0f6b3bafe00f906a30c040000002d0104000500
00000902ffffff0005000000010200000000040000002d01030009000000fa0200000300
00000000ff002200040000002d010e0004000000020101000800000025030200bf0a8706
96098706040000002d01020004000000f0010e0004000000020102000500000001020000
0000040000002d010700040000002d0108000c000000240304009b099e066d0987069b09
70069b099e06040000002d010200040000002d010300040000002d010b00040000002d01
04000400000008010000050000000a02000000000400000002010100040000002e011800
05000000090200000000040000002d010400050000000902000000000500000001020000
000004000000020102000500000001020000000007000000fc0200000000000000000400
00002d010e0009000000fa02000003000000000000002200040000002d010f0012000000
24030700d20d6d02550d9302620d5b02f10c6d026e0d4802620d8002d20d6d0204000000
2d010200040000002d01030004000000f0010f0005000000090200000000050000000102
00000000040000000201020005000000010200000000040000002d010e0009000000fa02
000003000000000000002200040000002d010f001200000024030700d20dcc05550df105
620db905f10ccc056e0da605620ddf05d20dcc05040000002d010200040000002d010300
04000000f0010f00050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d010300
09000000fa020000030000000000ff002200040000002d010f0004000000020101000800
000025030200ab078706f3068706040000002d01020004000000f0010f00040000000201
020005000000010200000000040000002d010700040000002d0108000c00000024030400
f8069e06ca068706f8067006f8069e06040000002d010200040000002d01030004000000
2d010b00040000002d0104000400000008010000050000000a0200000000040000000201
0100040000002e01180005000000090200000000040000002d010400050000000902ffff
ff0005000000010200000000040000002d01030009000000fa020000030000000000ff00
2200040000002d010f0004000000020101000800000025030200790587069b0487060400
00002d01020004000000f0010f0004000000020102000500000001020000000004000000
2d010700040000002d0108000c00000024030400a0049e0672048706a0047006a0049e06
040000002d010200040000002d010300040000002d010b00040000002d01040004000000
08010000050000000a02000000000400000002010100040000002e011800050000000902
00000000040000002d010400050000000902ffffff000500000001020000000004000000
0201020005000000010200000000040000002d01000009000000fa020000030000000000
00002200040000002d010f002e00000024031500e304a605e5049b05ea049005f2048805
fd04830508058105140583051e058805270590052c059b052e05a6052c05b2052705bc05
1e05c5051405ca050805cc05fd04ca05f204c505ea04bc05e504b205e304a60504000000
2d010200040000002d01030004000000f0010f00050000000902ffffff00050000000102
00000000040000000201020005000000010200000000040000002d01000009000000fa02
000003000000000000002200040000002d010f002e00000024031500e3048706e5047c06
ea047106f2046906fd04640608056206140564061e056906270571062c057c062e058706
2c05930627059d061e05a6061405ab060805ad06fd04ab06f204a606ea049d06e5049306
e3048706040000002d010200040000002d01030004000000f0010f00050000000902ffff
ff0005000000010200000000040000000201020005000000010200000000040000002d01
000009000000fa02000003000000008000002200040000002d010f000e00000024030500
5800a2020101a20201012202580022025800a202040000002d010200040000002d010300
04000000f0010f00050000000902ffffff00050000000102000000000400000002010200
05000000010200000000040000002d01000009000000fa02000003000000008000002200
040000002d010f000e000000240305005800a0040101a00401012004580020045800a004
040000002d010200040000002d01030004000000f0010f00050000000902ffffff000500
0000010200000000040000000201020005000000010200000000040000002d0100000900
0000fa02000003000000008000002200040000002d010f000e0000002403050058002004
010120040101a1035800a10358002004040000002d010200040000002d01030004000000
f0010f00050000000902ffffff0005000000010200000000040000000201020005000000
010200000000040000002d01000009000000fa0200000300000000800000220004000000
2d010f000e000000240305005800a1030101a10301012103580021035800a10304000000
2d010200040000002d01030004000000f0010f00050000000902ffffff00050000000102
00000000040000000201020005000000010200000000040000002d01000009000000fa02
000003000000008000002200040000002d010f000e000000240305005800210301012103
0101a2025800a20258002103040000002d010200040000002d01030004000000f0010f00
050000000902ffffff000500000001020000000004000000020102000500000001020000
0000040000002d01000009000000fa02000003000000008000002200040000002d010f00
0e0000002403050058001f0501011f050101a0045800a00458001f05040000002d010200
040000002d01030004000000f0010f00050000000902ffffff0005000000010200000000
040000000201020005000000010200000000040000002d01000009000000fa0200000300
0000008000002200040000002d010f000e0000002403050058001d0701011d0701019e06
58009e0658001d07040000002d010200040000002d01030004000000f0010f0005000000
0902ffffff00050000000102000000000400000002010200050000000102000000000400
00002d01000009000000fa02000003000000008000002200040000002d010f000e000000
2403050058009e0601019e0601011e0658001e0658009e06040000002d01020004000000
2d01030004000000f0010f00050000000902ffffff000500000001020000000004000000
0201020005000000010200000000040000002d01000009000000fa020000030000000080
00002200040000002d010f000e0000002403050058001e0601011e0601019f0558009f05
58001e06040000002d010200040000002d01030004000000f0010f00050000000902ffff
ff0005000000010200000000040000000201020005000000010200000000040000002d01
000009000000fa02000003000000008000002200040000002d010f000e00000024030500
58009f0501019f0501011f0558001f0558009f05040000002d010200040000002d010300
04000000f0010f00050000000902ffffff00050000000102000000000400000002010200
05000000010200000000040000002d010000040000002d0108000e00000024030500ee00
f806ee004802910048029100f806ee00f806040000002d010200040000002d0103001200
0000fb02adff2500840384039001010000cc00000022417269616c2043797200cc000400
00002d010f00040000002d0104000400000008010000050000000a020000000004000000
02010100040000002e01180005000000090200000000040000002d010f00050000000902
008000001100000021051500c1e0e7e820e4e0ede8f520efebe0f2e5e6b3e220b3005306
ad0005000000090200000000050000000902008000001200000021051800f2e5f5edeeeb
eee3b3f7edeebf20b3edf4eef0ece0f6b3bf8e06f8000500000009020000000004000000
2d010400050000000902ffffff0005000000010200000000040000000201020005000000
010200000000040000002d01000009000000fa02000007000000ff000000220004000000
2d0110002e00000024031500bd04de02bf04d202c504c802cd04c002d704ba02e304b802
ee04ba02f904c0020105c8020705d2020805de020705e9020105f402f904fc02ee040203
e3040303d7040203cd04fc02c504f402bf04e902bd04de02040000002d01020004000000
2d01030004000000f0011000050000000902ffffff000500000001020000000004000000
0201020005000000010200000000040000002d01000009000000fa02000007000000ff00
00002200040000002d0110002e00000024031500bd042903bf041d03c5041303cd040b03
d7040503e3040303ee040503f9040b030105130307051d03080529030705340301053f03
f9044703ee044d03e3044e03d7044d03cd044703c5043f03bf043403bd04290304000000
2d010200040000002d01030004000000f0011000050000000902ffffff00050000000102
00000000040000002d01030009000000fa02000003000000ff0000002200040000002d01
100004000000020101000800000025030200bf0a290331052903040000002d0102000400
0000f0011000040000000201020005000000010200000000040000002d010a0004000000
2d0108000c0000002403040036054003080529033605120336054003040000002d010200
040000002d010300040000002d010b00040000002d010400040000000801000005000000
0a02000000000400000002010100040000002e0118000500000009020000000004000000
2d010400050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d01030009000000
fa02000003000000ff0000002200040000002d0110000400000002010100080000002503
02000805de02970ade02040000002d01020004000000f001100004000000020102000500
0000010200000000040000002d010a00040000002d0108000c00000024030400910ac702
bf0ade02910af502910ac702040000002d010200040000002d010300040000002d010900
040000002d0104000400000008010000050000000a020000000004000000020101000400
00002e01180005000000090200000000040000002d010900050000000902ff0000001000
000021051300736f636b65742dede520e760bae4ede0ededff006002ce06050000000902
00000000050000000902ff0000000f00000021051100ceed2debe0e9edeee2b320efe0ea
e5f2e800b002d80605000000090200000000040000002d010400050000000902ffffff00
05000000010200000000040000000201020005000000010200000000040000002d010000
09000000fa02000003000000000000002200040000002d0110000e000000240305005302
1d075302d7013901d70139011d0753021d07040000002d010200040000002d0103000400
0000f001100012000000fb02bdff1e00840384039001000000cc00000022417269616c20
43797200cc00040000002d011000040000002d0104000400000008010000050000000a02
000000000400000002010100040000002e01180005000000090200000000040000002d01
10001000000021051300d2e5f5edeeebeee3b3f7edb320e7e0f1eee1e800b00583010e00
00002105100020f2e020f0eee1eef7b320ecb3f1f6ff7105b8010e0000002105100020e2
e7e0baeceee4b3bf20e720d1c5cf8005ed01040000002d010400050000000902ffffff00
05000000010200000000040000000201020005000000010200000000040000002d010000
09000000fa02000003000000000000002200040000002d0111000e000000240305006502
4e03650267018401670184014e0365024e03040000002d010200040000002d0103000400
0000f0011100040000002d011000040000002d0104000400000008010000050000000a02
000000000400000002010100040000002e01180005000000090200000000040000002d01
10000900000021050600c7e0f1eee1e8ca02cd010c00000021050c00eeed2debe0e9edee
e2eee3ee2b0302020900000021050600eee1ecb3edf3c2023802040000002d0104000500
00000902ffffff0005000000010200000000040000000201020005000000010200000000
040000002d01000009000000fa02000003000000000000002200040000002d0111000e00
000024030500650243076502a6058401a6058401430765024307040000002d0102000400
00002d01030004000000f0011100040000002d011000040000002d010400040000000801
0000050000000a02000000000400000002010100040000002e0118000500000009020000
0000040000002d0110000900000021050600c7e0f1eee1e8e406cd010b00000021050900
f4e0e9ebeee2eee3ee001e0702020900000021050600eee1ecb3edf3dc06380204000000
2d010400050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d01030009000000
fa020000030000000000ff002200040000002d0111000400000002010100080000002503
02006502cc05f902cc05040000002d01020004000000f001110004000000020102000500
0000010200000000040000002d010700040000002d0108000c00000024030400f302b505
2103cc05f302e305f302b505040000002d010200040000002d010300040000002d010900
040000002d0104000400000008010000050000000a020000000004000000020101000400
00002e01180005000000090200000000040000002d010400050000000902ffffff000500
0000010200000000040000002d01030009000000fa020000030000000000ff0022000400
00002d01110004000000020101000800000025030200210387068e028706040000002d01
020004000000f0011100040000000201020005000000010200000000040000002d010700
040000002d0108000c0000002403040093029e06650287069302700693029e0604000000
2d010200040000002d010300040000002d010b00040000002d0104000400000008010000
050000000a02000000000400000002010100040000002e01180005000000090200000000
040000002d01040005000000090200000000050000000102000000000400000002010200
05000000010200000000040000002d010e0009000000fa02000003000000000000002200
040000002d0111001200000024030700010184041a015a042001920439017a042001a504
1a016d0401018404040000002d010200040000002d01030004000000f001110003000000
0000

Рис. 2.7. Схема обміну платіжною і технологічною інформацією учасника
міжбанківських розрахунків з СЕП.

Он-лайновий та оф-лайновий режими взаємодії з СЕП-2 визначаються з точки
зору САБ банка-учасника.

Під он-лайновим режимом взаємодії банка-учасника з СЕП-2 розуміється
режим, за якого учасник з САБ встановлює он-лайнове з’єднання з АРМ-НБУ,
який в свою чергу встановлює он-лайнове з’єднання з відповідним сервером
ЦОСЕП і обмінюється з ЦОСЕП інформацією у вигляді пакетів. Реакція СЕП-2
на ініціалізовану певним пакетом подію (переказ коштів або технологічну
дію), з точки зору користувача, відбувається практично миттєво (за
частки секунди), а результат її виконання оформлений технологічно як
невід’ємна частина самої події.

Під оф-лайновим (файловим) режимом взаємодії банка-учасника з СЕП-2
розуміємо режим, за якого учасник засобами САБ формує і приймає файли з
платіжною і технологічною інформацією, якими обмінюється з СЕП-2 за
допомогою АРМ-НБУ. Реакція СЕП-2 на ініціалізований переказ або
технологічну дію, з точки зору користувача, відбувається за певний
проміжок часу (хвилини, години). Файли, що були передані з САБ і
оброблені АРМ-НБУ, передаються до ЦОСЕП (а файли, підготовані ЦОСЕП,
передаються до АРМ-НБУ для оброблення і подальшої передачі в САБ
учасника) засобами електронної пошти Національного банку (NBUMAIL).

У файловому режимі АРМ-НБУ обмінюється з САБ файлами через 2 окремих
підкаталога.

Перший з них призначений для файлів, що формуються САБ і мають бути
відправлені до СЕП-2. АРМ-НБУ, завершивши оброблення файлу з цього
каталогу, видаляє цей файл.

Другий каталог призначений для файлів, отриманих від СЕП-2 і призначених
для оброблення в САБ. Після того, як САБ обробить файл з цього каталогу,
вона має перемістити його до своїх архівів, вилучивши з каталогу. Якщо
АРМ-НБУ пробує записати в каталог вхідних файлів до САБ новий файл, а в
каталозі вже існує файл з таким іменем, то АРМ-НБУ переписує новий файл
поверх старого.

АРМ-НБУ використовує єдину ключову систему захисту інформації і для
файлового, і для он-лайнового режиму. Тому загальна послідовність дій
для організації обміну інформацією між учасником СЕП-2 і ЦОСЕП така:

запуск АРМ-НБУ;

ініціалізація системи захисту;

початок обміну інформацією в будь-якому з режимів (он-лайновому чи
оф-лайновому);

початок обміну інформацією в другому з режимів;

завершення обміну інформацією в одному чи в обох режимах;

після завершення обміну інформацією – деініціалізація системи захисту;

вихід з АРМ-НБУ.

Рекомендується організувати протягом дня безперервний обмін інформацією
між АРМ-НБУ і ЦОСЕП. Проте можливо тимчасове припинення роботи АРМ-НБУ і
потім повторний його запуск.

Але слід урахувати, що коли АРМ-НБУ не працює, то банк цим самим
затримує проведення платежів СЕП-2.

Робота учасника в СЕП-2 у файловому режимі є обов’язковою. Щонайменше,
учасник повинен приймати і правильно обробляти всі файли, які надходять
від СЕП-2 на його адресу.

Робота учасника в СЕП-2 в он-лайновому режимі на першому етапі є
добровільною. Проте слід відрізняти два поняття:

виконання дій учасником в СЕП-2 в он-лайновому режимі (в тому числі, за
бажанням учасника, відправлення та отримання платежів в он-лайновому
режимі) – є добровільним;

отримання учасником у файловому режимі тих платежів, які були здійснені
іншими учасниками на адресу даного учасника в он-лайновому режимі. Ці
дії відносяться до файлового режиму (не вимагають реалізації
он-лайнового інтерфейсу САБ з СЕП-2) і є обов’язковими для всіх
учасників СЕП-2.

Розглянемо перелік основних змін, які вносяться до СЕП-2 порівняно з
чинною системою електронних міжбанківських переказів.

Загальні зміни, які стосуються технології роботи наступні:

зменшується кількість варіантів роботи учасника в он-лайновому режимі;

зменшується кількість моделей обслуговування консолідованого коррахунку
та замість 8 моделей буде працювати лише 4 – 3, 4, 7 та 8 моделі;

не наводиться опис мультивалютного режиму функціонування СЕП-2 та
механізму шлюзових банків, які зараз не використовуються;

вводяться нові типи лімітів для технічних кореспондентських рахунків,
які слугують для резервування коштів за специфічними типами операцій
(наприклад, при наданні кредитів “овернайт” під заставу коштів на
коррахунку);

банку-власнику коррахунку і головному банку-юридичній особі надається
право окремо один від одного встановлювати обмеження на роботу
підпорядкованих установ (ліміти і блокування за технічним рахунком
учасника);

замість застарілого терміну “МФО банку”, який раніше вживався в описі
інтерфейсу, використовується термін “Код банку”.

Ці зміни враховують неточності нині діючої СЕП та замінюють застарілі
реквізити.

Порядок доопрацювання банками своїх САБ у зв’язку із зазначеними змінами
регламентується наступним чином.

Протягом четвертого кварталу 2007 року в Департаменті інформатизації та
в Центральній розрахунковій палаті функціонував стенд, на якому банки
відпрацьовували взаємодію САБ (із зазначеними змінами) з СЕП-2. У
першому кварталі 2008 року до цього стенду заплановано підключити всіх
безпосередніх учасників СЕП-2. Впровадження СЕП-2 буде виконано
одночасно для всіх учасників СЕП. При цьому існуючі СЕП і СТП припинять
своє функціонування. Періоду одночасного функціонування СЕП і СЕП-2 не
буде. Банки, які не можуть доопрацювати свою САБ відповідно до змін
інтерфейсу з СЕП-2, перед проведенням загальноукраїнських експериментів
мають надіслати листа до Департаменту інформатизації, в якому зазначити
причини, з яких не можуть доопрацювати САБ.

Для банків, які не можуть доопрацювати САБ з поважних причин,
Національний банк вживатиме низку заходів для забезпечення їх роботи в
СЕП-2.

Особливо необхідно підкреслити, що при впровадженні СЕП-2 в промислову
експлуатацію дозвіл на забезпечення роботи в СЕП-2 в такому режимі
банків, які не можуть доопрацювати САБ, буде розглядатися індивідуально
для кожного учасника СЕП, і надаватися тільки в разі дійсно поважних
причин (наприклад, банк знаходиться в стані ліквідації). Через певний
час (за який такі банки закриються) можливість роботи банків в СЕП в
такому “винятковому” режимі буде ліквідована.

Одним з учасників СЕП є ХОФ АКБ “Укрсоцбанк”. Як уже зазначалося в
підрозділі 2.3. він обслуговується за 4 моделлю консолідованого
кореспондентського рахунку.

Звичайно, введення в дію СЕП-2 не може не позначитися на роботі ХОФ АКБ
“Укрсоцбанку”. Зважаючи на перелік змін, які вносяться до СЕП-2
порівняно з чинною системою електронних міжбанківських переказів,
зокрема збільшення швидкості переказу та поєднання в новій системі
платежів функцій СЕП та СТП дасть змогу обслуговувати ще більше клієнтів
та завдяки цьому збільшити прибуток банку. Розширення спектру послуг та
оновлення застарілих можливостей в СЕП-2 створить поле для розширення
можливостей банку та застосування нових можливостей. Забезпечення
більшої безпеки та захисту інформації СЕП-2 зменшить можливість
несанкціонованого доступу до системи електронних платежів та знизить
ризики банку, пов’язані з захистом інформації.

Запровадження в дію платіжної системи нового покоління СЕП-2 – це крок
вперед в розвитку платіжної системи України та здійснення міжбанківських
розрахунків. Вона розроблена на основі технічного та системного
програмного забезпечення високого рівня, що відповідає системам
подібного класу. Введення в експлуатацію СЕП-2 врахує всі недоліки своєї
попередниці та забезпечить у майбутньому достатню надійність, гнучкість,
продуктивність та рівень захисту інформації. Це дасть змогу розширити
спектр послуг, що пропонує система електронних платежів та завдяки цьому
розширити коло своєї діяльності та збільшити обсяги платежів, що
позитивно відіб’ється на економіці всієї держави.

Розділ 3. Шляхи вдосконалення міжбанківського переказу на сучасному
етапі розвитку банківської системи

3.1 Розробка і впровадження проекту платіжної системи України нового
покоління

Система міжбанківських електронних платежів НБУ України дедалі
вдосконалюється й розвивається. Підвищується ступінь захищеності даних і
зростає надійність роботи системи, програмні системи криптографування
замінюються на апаратні засоби захисту створюються і впроваджуються
засоби перехресного захисту електронних платежів – накладання
“електронного підпису” на документі різними виконавцями і т.ін.

Система електронних міжбанківських розрахунків Національного банку
України (СЕП) експлуатується з 1993 року і в цілому відповідає висунутим
до неї вимогам та потребам банківської системи України на поточний
момент.

Однак існуюча система з ряду об’єктивних причин розроблена на основі
технічного та системного програмного забезпечення, які не відповідають
сучасним світовим стандартам для систем подібного класу, не можуть
забезпечити у майбутньому достатню надійність, гнучкість, продуктивність
та рівень захисту інформації.

Зважаючи на це, ті, хто стояв біля витоків СЕП, готують до експлуатації
систему електронних міжбанківських переказів Національного банку України
нового покоління та готується нова редакція Інструкції «Про
міжбанківські розрахунки в Україні».

Впровадження платіжної системи нового покоління і, відповідно, введення
в дію цього документу заплановано на першу половину 2009 року.

Основні риси нової платіжної системи:

програмне забезпечення системи розроблене на основі мов програмування
четвертого покоління, сучасних засобів і технологій, з орієнтацією на
обробку і зберігання інформації в захищених середовищах, на ведення
централізованих баз даних у підрозділах НБУ;

система повністю відповідатиме сучасним вимогам та умовам
функціонування, водночас буде збережена технологія роботи в пакетному
режимі (off-line) для банків, які не мають можливості застосовувати
новітні технології зі збереженням строків виконання платежів;

наявність інтерфейсу з усіма загальнодержавними електронними системами
розрахунків, що працюватимуть на території України (такими, як фондовий
ринок, національна система масових електронних платежів із використанням
розрахункових карток тощо);

буде виконане резервування програмного, технічного, ін формаційного і
технологічного забезпечення системи з метою підтримання її
безперебійного функціонування на випадок непередбачених аварійних
ситуацій як стихійного, так і зловмисного характеру;

постійно проводитиметься удосконалення внутрішньобанківських платіжних
систем, їх інтеграція із системою електронних міжбанківських
розрахунків.

На рис 3.1. зображено функціональну схему проекту платіжної системи
України нового покоління .

Система електронних міжбанківських розрахунків України планується як
цілісна система, що базується на архітектурі клієнт-сервер. Вона
призначена для виконання міжбанківських розрахунків у найбільш зручній
для конкретного користувача формі та для моніторингу кореспондентських
рахунків банківських установ України.

Основні компоненти платіжної системи України нового покоління:

головна книга НБУ (ГК), яка повинна вестися централізовано, під
управлінням інтегрованої банківської системи (ІБС); кореспондентські
рахунки комерційних банків при цьому є складовою частиною головної
книги;

система моніторингу рахунків (СМР), яка у взаємодії з інтегрованою
банківською системою проводить управління (моніторинг)
кореспондентськими та іншими технологічними і транзитними рахунками,
пов’язаними з міжбанківськими розрахунками;

система термінових платежів (СТП). За її допомогою комерційні бан-ки
проводять платежі великими сумами та термінові платежі;

традиційна СЕП як система клірингових розрахунків (СКР);

інші учасники розрахунків.

Рис. 3.1. Функціональна схема проекту платіжної системи України

Принципові характеристики нової системи електронних міжбанківських
розрахунків:

система базується на повністю без паперовій технології;

вона є системою типу “брутто”, тобто кожній платіжній трансакції
однозначно відповідає платіжний документ, який транспортується
отримувачеві;

платіжні трансакції в системі не можна відкликати, тобто трансакцію,
ініційовану відправником платіжного документа і прийняту до виконання в
системі, не може відмінити ані її відправник, ані будь-хто інший;

платіжні трансакції приймаються до системи за умови відсутності
овердрафту на рахунку платник;

обмежень на суми трансакцій немає.

Основні завдання системи:

задоволення потреб економіки, що реформується і розвивається;

скорочення витрат часу на виконання міжбанківських розрахунків;

різке прискорення обігу грошових коштів, особливо великих сум;

підвищення рівня безпеки системи міжбанківських розрахунків.

Користувачами цієї системи є банківські установи України, різноманітні
підрозділи НБУ, а також банки-нерезиденти України.

Непрямими учасниками системи є банківські установи України та
банки-нерезиденти України, які виконують міжбанківські розрахунки у
системі за посередництвом одного з безпосередніх учасників. Система
виконує обробку всіх видів платіжних документів, міжбанківський обмін
якими автоматизовано.

Ефективність роботи платіжної системи в цілому визначається політикою
НБУ щодо підтримання резервів і керування ризиком. Система надає НБУ
великий діапазон засобів централізованого керування проведенням
розрахунків, основні інструменти якого зосереджені в системі моніторингу
рахунків (СМР). СМР приймає від уповноважених осіб і надає іншим
підсистемам розрахунків керуючу інформацію для організації проведення
розрахунків. Усі механізми локального керування розрахунками містять у
собі інформацію, яка надходить із СМР.

Об’єктами моніторингу визнаються як кореспондентські рахунки, так і інші
рахунки комерційних банків. НБУ має засоби для підвищення ефективності
використання обмежених сальдо при розрахунках, зокрема, можливі
механізми надання частини резервного фонду для виконання розрахунків,
переміщення коштів між рахунками для підтримання ліквідності тощо.

Функції системи моніторингу рахунків:

централізоване ведення кореспондентських рахунків юридичних осіб,
відображення на кореспондентських рахунках трансакцій, які виконуються
через систему термінових платежів і систему клірингових розрахунків;

централізоване ведення нормативно-довідкової інформації платіжної
системи в цілому;

надання юридичній особі можливостей керування своїми філіями;

здійснення доступу інших підсистем та задач до інформації, яка
зберігається в СМР;

довідкові функції.

Система термінових платежів призначена для виконання платіжних
трансакцій банком-відправником у режимі on-line. Головні завдання —
виконання основної функції розрахунків за умови мінімального системного
ризику, швидкість і надійність розрахунків. Система переказів коштів у
режимі реального часу виступає як кінцева розрахункова ланка для
перерахування значних сум на великих фінансових ринках, які функціонують
у різноманітних валютах. Система гарантує приймання початкової
трансакції, якщо платіжне доручення відповідає вимогам законодавства та
покривається наявним сальдо або кредитом.

Система клірингових розрахунків (СКР) призначена для виконання великої
кількості окремих платежів за прийнятний період часу при малій величині
питомих витрат. Більшість трансакцій не мають термінового характеру, а
їхні суми порівняно невеликі. Ця підсистема зорієнтована в основному на
задоволення платіжних потреб приватних осіб та фірм при здійсненні
простих економічних операцій. СКР проводить періодичний взаємозалік
платіжних документів учасників із визначенням чистого сальдо. Система
взаємозаліку забезпечує виконання значного обсягу платежів при відносно
низькому рівні ліквідності.

Для запобігання затримкам платежів, а також для того, щоб не ставити
банки перед необхідністю резервувати для проведення розрахунків великі
кошти на рахунках у НБУ, використовуються засоби урівноваження між
ефективністю розрахунків та ризиком. НБУ сприяє зниженню ризику для
клірингової палати, забезпечуючи достатні залишки на рахунках учасників,
і в той же час підвищує ефективність розрахунків, надаючи учасникам
тимчасові кредити. Для цього в СКР існуватиме механізм визначення в
квазіреальному часі додаткових лімітів овердрафту технічних рахунків
залежно від рівня неплатоспроможності учасників розрахунків та інших
обставин як засобами власне СКР, так і засобами СМР.

Поставлені завдання можуть бути виконані лише за умови принципового
вдосконалення технічної платформи, системного та програмного
забезпечення і комунікаційної інфраструктури, що використовується
Національним банком України для потреб платіжної системи.

3.2 Шляхи вирішення проблем захисту інформації та питань безпеки
міжбанківських розрахунків України

Як вже було визначено у підрозділі 1.3. дипломної роботи, в банківській
діяльності загострилась проблема забезпечення безпеки банківської
інформації, тому треба детальніше розглянути організацію безпеки
міжбанківських розрахунків.

Стосовно інформаційних систем термін безпека – можливість протистояти
спробам нанесення збитків власникам або користувачам інформаційних
систем при різних впливах на неї. Перш за все це наявність ресурсів,
стійкість системи до помилок при передачі даних і до технічних неполадок
або надійність різних елементів системи. Останнім часом значення цього
терміну значно поширилось, і нині він також означає захист програм,
файлів, апаратних засобів від підробки та зловживань, пов’язаних із
спробами несанкціонованого доступу до інформаційних сховищ.

Безпека платіжних систем є однією з необхідних передумов економічної
безпеки країни.

У свою чергу безпека платіжних систем і економічна безпека країни
співвідносяться між собою в рамках системи вищого порядку – системи
національної безпеки. З точки зору національної безпеки, вирішення
проблеми безпеки платіжних систем являє собою національні інтереси
країни.

Порушення функціонування платіжної системи завдають шкоди самій системі,
здатні загрожувати економічній безпеці країни та врешті-решт негативно
впливати на стан національної безпеки в цілому.

Система повинна бути розроблена з адекватним контролем несанкціонованого
доступу чи втручання в данні платіжного балансу. Для цього потрібно
належним чином ідентифікувати одержувача грошей та платника і
гарантувати, що сума платежу і жоден з інших його реквізитів не можуть
бути змінені на користь однієї зі сторін операції або на користь третьої
сторони. Користувач повинен бути захищений від несанкціонованого
доступу.

Учасники системи платежів повинні бути впевнені, що інформація про їхні
перекази не буде доступна третім особам. Дані повинні бути захищені від
доступу протягом терміну угоди і того часу, поки платіж буде проведений.

Кожна сторона операції, що здійснюється, повинна бути здатна довести, що
платіж був здійснений, а також забезпечити всю інформацію про податки.
Цілісність і правильність записів за операціями повинні бути перевірені,
і структура записів повинна враховуватись як вимога скорочення витрат і
забезпечення доступу до даних.

Створення комплексу заходів інформаційної безпеки – досить складне
завдання. Для запобігання створення “надмірного захисту” автоматизованих
банківських систем й отримання можливості реалізації ефективних заходів
інформаційного захисту необхідно визначити основні фактори загроз і
втрат, які вони завдають.

Основними типами загроз для платіжних систем є:

неавтоматизоване проникнення до системи, несанкціонована модифікація або
знищення інформації;

ненавмисна модифікація або знищення інформації;

не доставка або помилкова доставка інформації;

затримка або погіршення обслуговування.

Загроза неавтоматизованого проникнення до системи включає усі типи
несанкціонованого доступу, у тому числі: фальсифікація санкції на
доступ, неправомірне використання паролів, вірусні атаки тощо. Загроза
ненавмисної модифікації виникає унаслідок помилок у програмному
забезпеченні, апаратних збоїв, помилок персоналу і користувачів та ін.
Затримка або погіршення обслуговування можуть призвести до втрати коштів
за рахунок штрафних санкцій і, що найважливіше, до втрати довіри до
платіжної системи.

Часто зустрічається така загроза безпеці, як незаконне використання
привілеїв. Найбільш часто для цього використовується штатне програмне
забезпечення, яке функціонує у позаштатному режимі. Незаконне захоплення
привілеїв можливе при наявності помилок у самій системі або при
недбалому ставленні до керування системою в цілому і розподілом
привілеїв зокрема.

Досить суворою загрозою є вірусні атаки будь-якого типу. Вони можуть
призвести до повної зупинки системи, повної або часткової модифікації
програмного забезпечення системи, викрадення інформації.

Враховуючи основні загрози щодо платіжної системи легко виділити
найбільш вразливі місця в системі. Це, в першу чергу – персонал, який
обслуговує платіжну систему, та її користувачі. Далі – апаратні засоби,
прикладне програмне забезпечення та загальне програмне забезпечення на
усіх етапах, включаючи операційні середовища і телекомунікаційну мережу.

На етапі розробки система захисту формується у вигляді єдиної сукупності
заходів різного плану для протидії можливим загрозам. Вони включають:

правові заходи: закони, укази та інші нормативні документи, які
регламентують правила роботи з платіжною інформацією, що обробляється,
накопичується та зберігається в системі, та відповідальність за
порушення цих правил;

морально-етичні заходи: норми поведінки учасників розрахунків та
обслуговуючого персоналу;

адміністративні заходи: заходи організаційного характеру, які
регламентують процес функціонування системи обробки платіжної
інформації, використання її ресурсів, діяльність персоналу тощо. До них
можна віднести розробку правил обробки інформації, проектування будівель
для розміщення платіжних систем з урахуванням впливу зовнішнього
середовища під час стихійних лих, пожеж тощо; відбір персоналу;
організацію пропускного режиму до приміщень тощо;

фізичні заходи захисту, які включають охорону приміщень, техніки та
персоналу платіжної системи;

технічні (апаратно-програмні та програмні) засоби захисту, які
самостійно або в комплексі з іншими засобами забезпечують функції
захисту: ідентифікацію й аутентифікацію користувачів, розподіл доступу
та ін.

Система захисту СЕП НБУ розроблялася разом з технологією та
бухгалтерською моделлю. Під час експлуатації СЕП вона постійно
аналізувалася і зміцнювалася. Захист електронних платіжних документів є
невід’ємною частиною програмно-апаратних комплексів СЕП, він не може
бути виключений або змінений. Усі учасники електронних розрахунків у СЕП
повинні мати відповідний дозвіл НБУ та дотримуватися всіх вимог безпеки.
Крім того, кожний банк-учасник мусить мати систему захисту
внутрішньобанківських розрахунків.

З урахуванням завдань банківської безпеки у СЕП була створена Служба
захисту інформації на двох рівнях: у Національному банку та в
регіональних розрахункових палатах, через які здійснюються
міжрегіональні та внутрішньо регіональні платежі.

Система безпеки СЕП є багаторівневою. Вона включає не лише засоби
шифрування інформації, які, беззаперечно, є дуже важливим та надають
можливість отримати достовірну інформацію на різних рівнях, а й цілий
комплекс технологічних та бухгалтерських засобів контролю за
проходженням платежів у СЕП. Такий технологічний та бухгалтерський
контроль забезпечується програмним забезпеченням на всіх рівнях, що
дозволяє персоналу РРП та ЦРП, учасникам розрахунків відстежувати
порядок проходження платежів як протягом дня, так і за підсумками дня.

Однак застосування самих лише технологічних та бухгалтерських засобів
контролю в СЕП є недостатнім для забезпечення захисту від можливих
зловживань. До того ж автоматичне ведення протоколу виконуваних дій у
системі платежів, у свою чергу, має супроводжуватися захистом цього
протоколу від підробки та модифікації. Усі ці вимоги можуть бути
виконані тільки за допомогою програмних та апаратних засобів шифрування
банківської інформації. Шифруванню підлягають усі файли, що передаються
між АРМ СЕП, тобто пакети відповідних платіжних документів, квитанції на
них, всі інші технологічні файли. Іншими словами, перед відправленням із
банківської установи всі платіжні документи СЕП обробляються апаратними
або програмними засобами захисту інформації, які забезпечують виконання
низки вимог безпеки інформації в СЕП, а саме:

закритість інформації, яка пересилається (повідомленням не може бути
прочитане ніким, крім адресата);

цілісність (будь-яке, випадкове або зловмисне, викривлення повідомлення
на етапі передавання буде виявлене під час приймання);

автентичність відправника (під час приймання однозначно визначається,
хто відправив конкретне повідомлення).

Основу захисту інформації в СЕП становить алгоритм шифрування із
закритими симетричними ключами. Він характеризується високою стійкістю
до дешифрування, але водночас висуває високі вимоги до процедури
транспортування та зберігання закритих ключів, секретність яких і
визначає реальну стійкість системи шифрування загалом. Для забезпечення
секретності ключів під час їхнього транспортування, зберігання та
використання застосовується комплекс технологічних і організаційних
заходів.

Основними засобами захисту інформації в СЕП є апаратні засоби. У них
секретність ключів забезпечується технологічно. Резервним засобом
захисту в СЕП є програмне шифрування, яке реалізує такий самий алгоритм
шифрування.

Транспортування, зберігання та використання програм захисту мають
відповідати вимогам, які висуваються до інформації з грифом “Банківська
інформація”. Задоволення цих вимог забезпечується організаційними
заходами (транспортування фельд’єгерською поштою, суворий облік, робота
в спеціальних приміщеннях тощо). Крім того, програмні засоби шифрування
виготовлюються на пункті генерації ключів НБУ адресно, для конкретного
банку – учасника СЕП, і використання їх іншими банками буде негайно
помічено системою захисту, а відтак дана інформація не буде прийнята до
оброблення.

Під час криптування банківської інформації ведеться шифрований архів
банківських платежів, де зберігаються всі зашифровані та відправлені , а
також одержані та дешифровані платежі. Дешифрування повідомлень архіву
можливе лише за наявності ключа, яким володіє служба захисту електронних
банківських документів Національного банку. Наприкінці робочого дня цей
шифрований архів обов’язково переписується на гнучкі магнітні носії.
Такий архів використовується для надання інформаційно-арбітражних послуг
відповідно до “Положення про інформаційно-арбітражні послуги служби
захисту електронних банківських документів в СЕП”.

Арбітражна версія апаратно-програмного комплексу криптографічного
захисту дає змогу службі захисту електронних банківських документів
Національного банку за наявності копій шифрованого архіву банківської
установи – учасника СЕП дешифрувати всі повідомлення з цього архіву та з
абсолютною достовірністю визначити:

ім’я абонента, який відправив (зашифрував) електронний платіжний
документ;

ім’я абонента, якому адресовано електронний платіжний документ;

дату, годину та хвилину, коли виконувалось шифрування електронного
платіжного документа;

дату, годину та хвилину, коли та ким виконувалось дешифрування
електронного платіжного документа.

Під час використання апаратних засобів захисту додатково визначається:

номер апаратури захисту, на який виконувалось шифрування електронного
платіжного документа;

номер електронної картки, якою користувались під час шифрування

електронного платіжного документа.

Журнали реєстрації надходжень електронної пошти дають інформацію про
шлях та час проходження електронного платіжного документа від однієї
банківської установи до іншої через усі пункти мережі телекомунікації
СЕП.

Апаратні та програмні засоби шифрування, які надаються Службою захисту
інформації НБУ, дістали позитивну експертну оцінку Служби безпеки
України та рекомендовані для застосування з дотриманням деяких
організаційних та технологічних запобіжних заходів.

Додатково для захисту інформації в СЕП використовуються апаратні засоби
шифрування в каналах телекомунікаційного зв’язку – апаратура захисту
банківських даних (АЗБД). Ця апаратура забезпечує захист банківських
електронних повідомлень від перейняття, підроблення та викривлення їх
унаслідок зовнішнього впливу, підтримує абсолютну достовірність
повідомлень, використовуючи електронні картки як носії ключової
інформації. Ці засоби захисту “прозорі” для телекомунікаційних систем,
сумісні зі стандартними протоколами зв’язку та працюють в автоматичному
режимі.

Тепер розглянемо організацію безпеки міжнародної платіжної системи
SWIFT. Для цієї системи якісне обслуговування це: збереження, точність,
конфіденційність, контрольованість і стабільність. Тому для інтегральної
надійності системи необхідним показникам повинні відповідати апаратне і
програмне забезпечення, приміщення, а також персонал, який обслуговує
мережу комунікацій.

Надійність гарантує Генеральна інспекція, в обов’язки якої входить
перевірка діяльності всієї компанії та її підрозділів. Щоб забезпечити
повну свободу дії, ця група підзвітна безпосередньо Раді директорів
SWIFT. Крім того, практикуються регулярні ревізії із залученням
незалежних аудиторів.

Для всіх приміщень SWIFT встановлюється режим обмеженого і
контрольованого доступу, діють спеціальні інструкції на випадок форс-
мажорних обставин.

Усі регіональні процесори постійно контролюються з Операційного центру.
Спеціальна система автоматично виявляє несанкціоноване проникнення в
регіональний процесор, фіксує аномалії і дає можливість системним
операторам застосовувати необхідні заходи відповідно до ситуації. При
необхідності, регіональний процесор можна ізолювати або блокувати.

Таким чином, безпека системи SWIFT складається з багаторівневих
комбінацій фізичної безпеки, безпеки ліній передачі, безпеки
функціонування і процедурної безпеки.

У системі SWIFT вживають деяких спеціальних заходів, зокрема:

система перевіряє дозвіл щодо користування системним терміналом;

система автоматично нумерує вхідні та вихідні повідомлення;

передача кожного повідомлення підтверджується індивідуально;

взаємозв’язок між двома банками встановлюється за індивідуальним ключем;

одержувач автоматично перевіряє інформацію;

лінії зв’язку між операційними центрами та регіональними процесорами
захищені спеціальними криптуючими пристроями, які забезпечують
недоступність повідомлення для сторонніх осіб.

Розглянувши організацію безпеки національних та зарубіжних платіжних
систем можна стверджувати, що реалізація повного переліку заходів щодо
захисту інформації дозволить отримати комплексну систему захисту
конфіденційної інформації від стороннього втручання. Це особливо
актуально в наш час, коли загальний рівень конкуренції в банківській
сфері й рівень криміналізації суспільства не дозволяють допустити витоки
комерційної та іншої закритої інформації з інформаційного простору
банку.

Правові основи та нормативні документи НБУ повинні забезпечити правове
середовище для захисту електронних міжбанківських розрахунків із
визначенням юридичних та фізичних осіб, які несуть відповідальність за
виконання операцій в системі, прав і обов’язків учасників системи,
гарантують виконання фінансових трансакцій та дотримання
конфіденційності інформації, що циркулює в системі. Особлива увага в
нормативних документах НБУ та підзаконних актах приділяється розгляду
спірних питань і порядку ведення арбітражних справ між учасниками
системи електронних міжбанківських розрахунків, опису обов’язків
учасників системи щодо збереження та своєчасного надання арбітражної
інформації, яка створюється засобами криптозахисту програмних комплексів
системи та зберігається зашифрованою.

Нормативними документами НБУ визначається комплекс адміністративних
заходів, спрямованих на забезпечення захисту підготовки, передачі,
обробки та зберігання у кожного учасника системи інформації про
електронні фінансові трансакції; визначені правила доступу і фізичного
захисту вузлів зберігання, обробки та зберігання інформації. Нормативні
документи НБУ регламентують також порядок генерації, транспортування,
розподілу, оновлення і використання ключів криптографічного захисту в
системі. Спеціальні інструкції НБУ суворо регламентують порядок роботи
фахівців банківських установ із засобами захисту, використання та
зберігання криптографічних ключів, розподіл повноважень щодо питань
захисту інформації в банківській установі.

3.3 Моделювання платіжних потоків у системі електронних платежів України

Система електронних платежів (СЕП), яка існує в Україні з 1993 року,
нині по праву вважається однією з найкращих у світі. У друкованих
виданнях уже досить докладно висвітлювалися процеси її становлення та
розвитку.

Нагадаємо загальну структуру СЕП, що необхідно для подальшого розуміння
матеріалу.

СЕП має деревовидно-мережеву структуру (див. схему). На нижньому рівні
системи знаходяться банки — учасники електронних розрахунків. Її
середній рівень — це мережа регіональних розрахункових палат (РРП),
тобто підрозділів регіонального управління Національного банку, які
обслуговують у СЕП банки відповідного регіону (здебільшого — області).
Скажімо, Вінницька РРП обслуговує банки, що мають коррахунки у
Вінницькому обласному управлінні НБУ. На верхньому рівні СЕП знаходиться
Центральна розрахункова палата (ЦРП), яка організовує функціонування
системи в цілому та керує роботою регіональних розрахункових палат.

Абонентом СЕП найнижчого рівня є банк. Він подає до системи платіжні
документи на перерахування коштів, які надсилаються до РРП, де
обслуговується банк. РРП відсортовує ті з них, що стосуються банків
«свого» регіону, від тих, які відправляються до інших регіонів. «Свої»
документи відразу ж надсилаються банкам, а інші — до РРП відповідних
регіонів і далі — до банків-отримувачів. Наприклад, якщо банк 1
перераховує кошти банкові 5 (рис. 3.1.) [85], то його платіжний документ
іде спочатку до РРП-1, звідти — до банку 5. Таким чином, кожна РРП
отримує платіжні документи не лише від «своїх» банків, а й від усіх
інших РРП.

Зрозуміло, процес обігу документів між регіонами загалом носить
випадковий характер. Але можна виділити певні тенденції, пов’язані з
кількістю та розміром банків у регіонах. Очевидно, що чим більше в банку

Таблиця 3.1.

Коефіцієнти переходу для Вінницької розрахункової палати

ЧасКиївВінницяЛуцькОдесаДонецькДо 9
год.010009-100100010-110.1470860.3663640.0049680.008050.00496811-120.063
630.32942300.000535012-130.0800430.318150.0013250.002494013-140.0512320.
48002400014-150.0749430.29462200.002143015-160.063250.2474730.0010870.00
16760.00054916-170.0793320.32164800.0006190.00061917-180.0593190.241830.
0005290.0003040.00150818-190.0295240.744780.0007690.000513019-200.00750.
92181800020-2101000

клієнтів, тим більше він надсилає та отримує документів у СЕП, а
кількість банків, що обслуговуються в РРП, безпосередньо пов’язана з
інтенсивністю потоку документів через неї (як з «своїх», так і з «чужих»
регіонів). Крім того, між різними банками та областями України існують
специфічні економічні зв’язки, що також впливає на характер руху
платіжних документів. І нарешті, певне значення має спосіб організації
роботи окремих банків протягом дня. Усе це й навело на думку щодо
можливості побудови математичної моделі, яка б описувала рух платежів у
мережі РРП. Адже за допомогою моделі можна не лише зробити аналіз діючої
структури СЕП, а й відстежити наслідки її можливих структурних змін,
спрогнозувати потоки платіжних документів у мережі РРП.

picscalex920100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4
643010000000000010047d20000000001000000180300000000000018030000010000006
c0000000000000000000000350000006f00000000000000000000004b3a00000c1a00002
0454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000c01200001
31a0000cb0000001b010000000000000000000000000000f818030078510400160000000
c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000c30d00002
7060000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c0000000
1000000520000007001000001000000a4ffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001100584c110010000000bc4f11003c4d1100e4506032bc4f1100b44c1100100000002
44e1100a04f11008a4f6032bc4f1100b44c1100200000006a455531b44c1100bc4f11002
0000000ffffffff3c29ec0017465531ffffffffffff0180ffff01802fff0180ffffffff0
000000000080000000800004300000001000000000000005802000025000000372e9001c
c00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f000000000000004
30061006c0069006200720000000000000000007c4d11000dea5431b0d71132dc501100e
84c11001e504d310700000001000000244d1100244d11003d524b31070000004c4d11003
c29ec006476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002
50000000c00000001000000180000000c000000000000025400000054000000000000000
0000000350000006f0000000100000055558740a0ab87400000000057000000010000004
c000000040000000000000000000000c50d0000270600005000000020005807360000004
6000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffc40d0000280600000
00000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000802
50000000c0000000e0000800e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c02ff003a02040000002e0118001c000000f
b020300010000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000
0000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000000
20101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c69627269000
00000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002
d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0e000000010004000
00000003902ff00200e0900040000002d010000040000002d010000030000000000

Рис. 3.1. Загальна структура Системи електронних платежів НБУ

При побудові моделі виходимо з такого основного припущення: кількість
документів, що надсилається із конкретної РРП до інших РРП протягом
певного проміжку години, прямо пропорційна кількості всіх документів, що
надійшли до цієї РРП від «своїх» банків.

Наприклад, приблизно одна сьома частина усіх документів, що надходять до
Вінницької РП із 10.00 до 11.00, завжди адресована банкам Київської
області. Коефіцієнт пропорційності назвемо коефіцієнтом переходу,
оскільки з його допомогою визначається, яка частина документів
переходить від однієї РРП до іншої. Коефіцієнти переходу повинні
відображати наявні міжбанківські та міжрегіональні зв’язки.

На основі статистичної інформації за 2004-2005 роки отримано таблиці
коефіцієнтів для всіх РРП. Оскільки вони досить громіздкі, подаємо лише
фрагмент однієї з них.

Треба зауважити, що коефіцієнт переходу РРП на саму себе визначає
частину документів, які йдуть до «своїх» банків, тобто залишаються в
межах регіону. Його тотожність одиниці в перших двох рядках пояснюється
специфікою роботи банків, які обслуговуються Вінницькою РП, а в
останньому – тим, що міжрегіональні розрахунки здебільшого завершуються
о 20.00. Взагалі, для будь-якої РРП саме цей коефіцієнт виявляється
найбільшим у рядку таблиці, чого й слід було очікувати: адже більшість
клієнтів пересічної банківської установи має тісні економічні зв’язки з
резидентами регіону, де вона розташована. Слід також сказати, що значна
частина платежів іде в напрямку Київської області для всіх РРП. Це
пов’язано з необхідністю певних обов’язкових виплат до бюджету, а також
із великою кількістю банків у цьому регіоні.

Для моделювання руху платіжних документів від банків до РРП можна
використати випадкову величину з відомим розподілом. Як свідчить
практика, найпопулярнішим розподілом при описі подібних систем є
розподіл Пуассона. Але в цьому випадку його не вдалося застосувати:
середні значення випадкової змінної виявляються досить великими, а
сучасна комп’ютерна техніка дає змогу підносити константу е лише до
ступеня порядку 300. Тому був обраний нормальний розподіл, і для кожної
РРП та кожного часового інтервалу були оцінені відповідні значення
середнього та дисперсії [85].

Для опису імітаційної моделі введемо такі позначення:

i – номер РРП. Зараз в Україні нараховується 32 РРП, тому і =
picscalex100010009000003c300000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c026002c0021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
aeffffff800200000e0200000b00000026060f000c004d61746854797065000050000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014025a00400005000000
13025a0074021c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000800
0000320ac001060102000000333208000000320ac001ac00010000002c3208000000320a
c00110000100000031320a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000
0000fffffffff8f31200b9c1c677040000002d01020004000000f0010100030000000000
;

j – номер часового інтервалу, j =
picscalex100010009000003c300000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c026002a0021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
aeffffff600200000e0200000b00000026060f000c004d61746854797065000050000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014025a00400005000000
13025a004a021c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000800
0000320ac001e80002000000313308000000320ac001ac00010000002c3308000000320a
c00110000100000031330a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000
0000fffffffff8f31200b9c1c677040000002d01020004000000f0010100030000000000
;

Kimj – коефіцієнт переходу з і-ї РРП до m-ї у j-й проміжок години;

Nij — кількість документів, що надійшло до і-ї РРП в j-й проміжок часу
від «своїх» банків;

Rimj — кількість документів, що в j-й проміжок часу надходить з і-ї РРП
до m-ї;

Sij — загальна кількість документів, опрацьованих і-ю РРП в j-й проміжок
часу.

Тоді крок алгоритму імітаційної моделі матиме такий вигляд [85]:

1. Для часового інтервалу j за допомогою датчика випадкових чисел
отримуємо реалізацію випадкової величини рij, яка має стандартний
нормальний розподіл (µ = 0, у = 1).

2. Підраховуємо всі Nij за формулою:

picscalex1370100090000037502000004001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02800320121200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffe0110000260300000b00000026060f000c004d617468547970650000a0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402e801600b05000000
1302cc01910b08000000fa0200002000000000000000040000002d010100050000001402
d401910b0500000013025602d80b040000002d0100000500000014025602e00b05000000
1302d2003e0c050000001402d2003e0c050000001302d200200e1c000000fb0254fde300
000000009001000000020002001053796d626f6c007740000000e7080a9eb7c5c677c0c5
c67720c0c97700003000040000002d01020008000000320a3d0234090100000028791c00
0000fb0254fde300000000009001000000020002001053796d626f6c0077400000004408
0a5cb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01030004000000f00102000800
0000320a3d023e0e010000002979050000001402aa006007050000001302160360070500
00001402aa00a00e0500000013021603a00e050000001402390296050500000013021d02
c705040000002d0101000500000014022502c70505000000130226030e06040000002d01
000005000000140226031606050000001302620074060500000014026200740605000000
13026200d00e1c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0102000400
0000f001030008000000320aa002491102000000696a08000000320aa0028c0a02000000
696a08000000320aa002c20402000000696a08000000320aa0026b0102000000696a1c00
0000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01030004000000f00102000800
0000320a4002c20901000000706a08000000320a40029407020000004c6e08000000320a
40024c00010000004e6e1c000000fb0280fe000000000000900101000002040200105379
6d626f6c007740000000e7080aa0b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
020004000000f001030008000000320a40025610010000006d6e08000000320a4002040d
01000000706e08000000320a4002a50301000000736e1c000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c00774000000044080a5eb7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01030004000000f001020008000000320a40022a0f01000000
2b6e08000000320a40028b02010000003d6e1c000000fb0280fe00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01020004000000f001030008000000320a4002560c01000000326e0800
0000320a40028c0601000000326e0a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a002100
8a010000000003000000f8f31200b9c1c677040000002d01030004000000f00102000300
00000000, (3.1)

де і =
picscalex100010009000003c300000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c026002c0021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
aeffffff800200000e0200000b00000026060f000c004d61746854797065000050000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014025a00400005000000
13025a0074021c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000800
0000320ac001060102000000333208000000320ac001ac00010000002c3208000000320a
c00110000100000031320a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000
0000fffffffff8f31200b9c1c677040000002d01020004000000f0010100030000000000
,

де уij та µij| — відомі значення дисперсії та середнього. При цьому знак
коефіцієнта перед уij визначається знаком логарифма і кінцеве значення
округляється до цілого.

3. Для кожної РРП визначаємо кількість документів, що підуть до всіх
інших регіонів:

picscalex1420100090000031701000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c026002a0081200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff60080000060200000b00000026060f000c004d61746854797065000070001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000008000000320ae001cd07
02000000696a09000000320ae001530503000000696d6a6509000000320ae0012f010300
0000696d6a651c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320a8001ae06010000004e6d08000000320a8001340401000000
4b6d08000000320a8001460001000000526d1c000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c00774000000049080a46b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01000004000000f001010008000000320a8001f002010000003d6d0a00
000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d000000000a0021008a01000000000100000098f31200b9c1
c677040000002d01010004000000f0010000030000000000, (3.2)

де m =
picscalex100010009000003c300000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c026002c0021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
aeffffff800200000e0200000b00000026060f000c004d61746854797065000050000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014025a00400005000000
13025a0074021c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000800
0000320ac001060102000000333208000000320ac001ac00010000002c3208000000320a
c00110000100000031320a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000
0000fffffffff8f31200b9c1c677040000002d01020004000000f0010100030000000000
,

i =
picscalex100010009000003c300000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c026002c0021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
aeffffff800200000e0200000b00000026060f000c004d61746854797065000050000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014025a00400005000000
13025a0074021c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000800
0000320ac001060102000000333208000000320ac001ac00010000002c3208000000320a
c00110000100000031320a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000
0000fffffffff8f31200b9c1c677040000002d01020004000000f0010100030000000000
;

picscalex1460100090000039a01000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02400400081200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b1ffffffc0070000f10300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000008000000320ae0022b07
02000000696a08000000320aef034700010000006d6a09000000320ae002010303000000
6d696a651c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000
f001000008000000320a80020c06010000004e6908000000320a80021102010000005269
1c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c007740000000
2e070a86b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000004000000f0010100
08000000320a8002c204010000003d691c000000fb02c0fd000000000000900100000002
0002001053796d626f6c007740000000ea080a3ab7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01010004000000f001000008000000320ad902370001000000e5691c000000
fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c0077400000002e070a87
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000004000000f001010008000000
320aef03f600010000003d691c000000fb0220ff00000000000090010000000004020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01010004000000f001000008000000320afa00920002000000333208000000320aef03
65010100000031320a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000
00000000f8f31200b9c1c677040000002d01000004000000f0010100030000000000
(3.3)

4. Обчислимо значення Sij :

picscalex140010009000003de01000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024004c00b1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b1ffffff800b0000f10300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0001c00
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000008000000320a80021a0b
010000002c791c000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000400
0000f001000008000000320afa00c70302000000333208000000320aef039a0401000000
31321c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000004000000f001
010008000000320ae002600a02000000696a08000000320aef037c03010000006d6a0900
0000320ae0023606030000006d696a6508000000320ae002170102000000696a1c000000
fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000008000000
320a80024109010000004e6a08000000320a8002460501000000526a08000000320a8002
400001000000536a1c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c007740000000b1080a98b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010000
04000000f001010008000000320a8002f707010000003d6a08000000320a800237020100
00003d6a1c000000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0077
4000000090080ac7b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000
f001000008000000320ad9026c0301000000e56a1c000000fb0220ff0000000000009001
000000020002001053796d626f6c007740000000b1080a99b7c5c677c0c5c67720c0c977
00003000040000002d01000004000000f001010008000000320aef032b04010000003d6a
0a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000000001000000f8f31200
b9c1c677040000002d01010004000000f0010000030000000000 (3.4)

де і =
picscalex100010009000003c300000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c026002c0021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
aeffffff800200000e0200000b00000026060f000c004d61746854797065000050000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014025a00400005000000
13025a0074021c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000800
0000320ac001060102000000333208000000320ac001ac00010000002c3208000000320a
c00110000100000031320a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000
0000fffffffff8f31200b9c1c677040000002d01020004000000f0010100030000000000
.

Таким чином, за 13 кроків алгоритму отримуємо експериментальні значення
Sij для всіх РРП та часових інтервалів.

Як бачимо, запропонована модель дає досить прийнятні результати. Не
слід, однак, забувати, що головною метою пропонованого підходу є опис
міжрегіональних зв’язків для подальшого аналізу й удосконалення
структури СЕП. Тому відносна відповідність кінцевих значень Sij реальним
даним є цінною передусім тому, що вказує на правильність вибору
випадкового розподілу і, головне, — методики визначення коефіцієнтів
переходу, які мають вирішальне значення. Можливим розвитком моделі може
стати надання їм статусу випадкових величин, але зараз важко визначити,
як це позначиться на адекватності моделі.

Звичайно, було б щонайменше некоректно стверджувати, що рух абсолютно
всіх платежів може бути описаний за допомогою наведеної схеми, – це
зробити взагалі неможливо, оскільки надходження платежів має випадковий
характер. Ідеться лише про загальний, усереднений опис системи. Тобто
якщо, скажімо, для Вінницької РП показник переходу до Донецької області,
згідно з таблицею, з 13.00 до 14.00 дорівнює нулю, це зовсім не означає,
що в даний час не буде здійснено жодного платежу в зазначеному напрямку.
Це лише вказує на те, що ймовірність появи таких платежів дуже низька.

Не маючи реального значення при дослідженні рухові всіх (або окремих)
платежів, запропонована модель стане в нагоді для прийняття таких рішень
із метою досягнення оптимального співвідношення витрат і результатів:

реструктуризація типології мережі РРП;

забезпечення СЕП обчислювальною технікою, каналами зв’язку певної
пропускної спроможності;

оптимізація регламенту роботи системи електронних платежів та цінової
політики за її послуги.

Крім того, за допомогою цієї моделі можна дослідити загальні тенденції
руху платежів по Україні, виявити «вузькі місця» СЕП.

Подальший розвиток робіт із математичного моделювання документообігу в
СЕП спрямований на дослідження етапів удосконалення системи та
впровадження в ній нових рішень і технологій — таких, як моделі
обслуговування консолідованого коррахунку, створення віртуальних
банківських регіонів, впровадження on-line технологій розрахунків,
інтерфейсу з іншими платіжними системами.

Розділ 4. Правові, соціально-економічні, організаційно-технічні питання
охорони праці в банківській установі

4.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в установі

Харківська обласна філія “Укрсоцбанк” розташована в п’ятиповерховому
цегляному будинку. Відділ заставних операцій розташовано на четвертому
поверсі будівлі.

Підлога у ХОФ АКБ „Укрсоцбанк” вкрита матовою плиткою з коефіцієнтом
відбиття 0,41, з антистатичними властивостями. Стелі – підвісні та
комбіновані з пластикових панелей з коефіцієнтом відбиття 0,8, для стін
– 0,6. На вікнах жалюзі.

Площа відділу заставних операцій складає 36м?, його висота дорівнює 3м.
У кабінеті працюють 6 чоловік; на кожного приходиться 6м? площі
приміщення і 18м? об’єму приміщення. Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007-98
найменше припустиме значення площі й обсягу приміщення на одного
працюючого складає 6м? і 20м?.

Що стосується питань промислової естетики, то слід зазначити, що стіни
забарвлені в блідий жовтий колір, що сприяє ненапруженій атмосфері,
стелі жовто-білого кольору, а підлога – це суміш кольору стелі та стін.
Взагалі, забарвлення приміщення виконано в світлих та тонізуючих тонах,
що сприяє гарному настрою робітників, а також кращій освітленості
приміщення. Підлога – з покриттям антистатичним лінолеумом, зручна для
обов’язкового щоденного вологого прибирання. Робочі місця обладнані
сучасними виробничими меблями, чиї розміри регулюються відповідно до
анатомо-фізіологічних особливостей організму користувачів ПЕОМ. Інтер’єр
приміщення оформлено в стилі АКБ “Укрсоцбанк”.

Дані, які стосуються метеорологічних умов праці, а також їх
відповідність нормативним значенням наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1.

Параметри санітарно-гігієнічних умов праці [57]

№ п/пПараметриФактичне значенняНорматив за державним
стандартомВідповідність фактичним значенням нормативу1Температура
повітря в перехідний період, оС2322-23Відповідає2Відносна вологість,
%5640-60Відповідає3Швидкість руху повітря,
м/с0.10.1Відповідає4Запиленість, мг/м30.80.1-2.0Відповідає5Освітленість,
лк300300-400Відповідає6Рівень шуму, дБ6060-65Відповідає

Приміщення відділу заставних операцій має природне та штучне освітлення
відповідно до СНіП II-4-79 і забезпечене коефіцієнтом природної
освітленості (КПО) не нижче ніж 1,5 %. У відділі заставних операцій ХОФ
АКБ “Укрсоцбанк” присутні 2 світильники із люмінесцентними лампами та
вікно, орієнтоване на північ.

Зазначення освітлення освітленості на поверхні робочого столу в зоні
розміщення документів становить 300 лк. При цьому світильники місцевого
освітлення встановлені таким чином, щоб не створювати бліків на поверхні
екрана, а освітленість екрана не перевищує 300 лк.

Для штучного освітлення використовується:

світильник настінний ORM-218 з люмінесцентними лампами ТLD-18 (18Вт);

світильник підвісний OPK-220 з люмінесцентними лампами (36 Вт).

У приміщені використовуються світильники розсіяного світла, значна
частина світлового потоку яких направляється на стіни і стелю
відбиваючись сприяє усуненню тіней.

У приміщенні відділу заставних операцій забезпечуються оптимальні
значення параметрів мікроклімату: температури, відносної вологості й
рухливості повітря (ГОСТ 12.1.005-88, СН 4088-86). Нормовані параметри
мікроклімату, іонного складу повітря, вмісту шкідливих речовин
відповідають вимогам СН 4088-86, СН 2152-80, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ
12.1.007-76.

Приміщення відділу обладнане системами опалення, кондиціонування
повітря, та припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНіП
2.04.05-91.

Система вентиляції в відділі заставних операцій ХОФ АКБ “Укрсоцбанк”
природна неорганізована, а також для додаткової вентиляції
використовуються спеціальні кондиціонери (160 м3/год). Проектування
системи вентиляції здійснювалося згідно СНіП 2.04.05-91.

В відділі заставних оперцій використовується система кондиціонування
повітря, яку представляють місцеві автономні кондиціонери FUJІ ASY12RSD,
які застосовуються для підтримування оптимальної температури у
приміщенні протягом року.

Система опалення у відділі заставних операцій розроблена згідно з
діючими будівельними нормами та правилами СНіП 2.04.05-91, СНіП
2.08.02-89. Джерело теплопостачання — водяні теплові мережі на вводі у
приміщення. Система опалення – двотрубна, з нижньою розводкою. Як
нагрівальні пристрої використовуються чугунні секційні радіатори
МС-140-98.

Відділ заставних операцій не межує з приміщеннями, в яких рівні шуму і
вібрації перевищують допустимі значення за СН 3223-85, СН 3044-84, ГР
2411-81, ГОСТ 12.1.003-83 і складають 63 дБ.

Для забезпечення допустимих рівнів шуму на робочих місцях застосовуються
засоби звукопоглинання, відповідно до СН 3044-84, ГОСТ 12.1.012-90.

Значення напруженості електростатичного поля на робочих місцях не
перевищують гранично допустимих норм за ГОСТ 12.1.045-84, СН 1757-77.

Значення напруженості електромагнітних полів на робочих місцях
відповідають нормативним значенням (ГДР N 3206-85, ГДР N 4131-86, СН N
5802-91, ГОСТ 12.1.006-84) – 50 В/м.

Інтенсивність потоків інфрачервоного випромінювання не перевищує
допустимих значень відповідно до СН 4088-86, ГОСТ 12.1.005-88 і складає
40 Вт/м2.

Інтенсивність потоків ультрафіолетового випромінювання не перевищує
допустимих значень відповідно до СН 4557-88 – 0,001 Вт/м2.

Іонізуючі електромагнітні випромінювання на відстані 0,05 м від екрана
до корпуса монітора при будь-яких положеннях регулювальних пристроїв не
перевищує 0,1 мбер/год. (100 мкР/год.) НРБУ N 58.

Напруженість електричного поля ВДТ не перевищує 20 кВ/м.

Для внутрішнього оздоблення приміщень з ВДТ використані дифузно-відбивні
матеріали з коефіцієнтами відбиття для стелі 0,7 – 0,8, для стін 0,5 –
0,6.

Покриття підлоги матове з коефіцієнтом відбиття 0,3 — 0,5. Поверхня
підлоги є рівною, неслизькою, з антистатичними властивостями [4,7].

На робочих місцях в ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” забезпечуються відповідність
конструкції всіх елементів робочого місця та їх взаємного розташування
ергономічним вимогам з урахуванням характеру і особливостей трудової
діяльності (ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 22.269-76, ГОСТ 21.889-76).

Конструкція робочого місця користувача ЕОМ і ПЕОМ забезпечує підтримання
оптимальної робочої пози.

Висота робочої поверхні робочого столу з ВДТ регулюється в межах
680…800 мм, ширина – 700 мм, а глибина – 800 мм).

Робочі стільці – підйомно-поворотні, регульовані за висотою, з кутом і
нахилу сидіння та спинки.

Поверхня сидіння і спинки стільця напівм’яка з нековзним,
повітронепроникним покриттям, що легко чиститься і не електризується.

Працюючі підлягають обов’язковим медичним оглядам: попереднім – при
влаштуванні на роботу і періодичним один раз на рік.

Санітарно-побутові приміщення розташовані й обладнані відповідно до
встановлених норм. Туалетні кімнати сполучені з умивальником і
знаходиться наприкінці коридору. Також є побутова кімната, в якій стоїть
шафа для верхнього одягу, стіл, стільці, холодильник та мікрохвильова
піч. Санітарний стан приміщень відповідає санітарно-гігієничним нормам
завдяки щоденному прибиранню.

Таким чином, всі санітарно-гігієнічні характеристики приміщення
відповідають нормативним документам.

4.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика

Оскільки приміщення відділу заставних операцій ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” не
запилене, параметри температури та вологості повітря в межах норми, то
його можна класифікувати за ступенем ураження електричним струмом як
нормальне приміщення або приміщення без підвищеної небезпеки.

Системи електропостачання, монтаж електричного освітлення виконано з
урахуванням нормативних документів. Електрообладнання, електропроводи та
кабелі відповідають класу зони за ПВЕ (П-ІІа-приміщення, де є тверді
горючі речовини, горючий пил і волокна не виділяються).

В приміщенні є 6 комп’ютерів типу PCI Pentium IV, 2 принтери типу EPSON
LX-300+, а також лазерний принтер типу HP LaserJet 2100. Устаткування
працює під напругою 220 V. Лінія електромережі для живлення ЕОМ,
периферійних пристроїв ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту
та налагоджування ЕОМ виконана в приміщенні як окрема групова
трипровідна мережа, шляхом прокладання фазового, нульового робочого та
нульового захисного провідників. Нульовий захисний провідник
використовується для заземлення електроприймачів.

Все електрообладнання має апаратуру захисту від струму короткого
замикання та інших аварійних режимів: зокрема, в усі ПЕОМ вмонтовані
датчики системи перевантаження, і при щонайменших негараздах з
електрикою комп’ютери автоматично вимикаються.

У відділі проведена внутрішня електропроводка, оснащена 16 розетками для
підключення електроприладів.

Заміри опору ізоляції електроних мереж проводяться 1 раз на рік, про що
складається відповідний акт.

Ступінь вогнестійкості будівлі, де знаходиться приміщення відділення –
І. Категорія приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою – Д,
тому що в приміщенні знаходяться тверді горючі та важкогорючі речовини і
матеріали, наприклад, папір, пластик. З погляду пожежної безпеки
можливими причинами виникнення пожежі у відділенні можуть бути:

необережне поводження з вогнем;

використання зіпсованого обладнання;

паління в недозволених місцях;

незадовільний стан електротехнічних пристроїв;

порушення правил їх експлуатації.

Заходами щодо попередження пожежі є:

своєчасне усунення несправних комутируючих елементів, електричних мереж;

недопущення у використанні зіпсованого обладнання, відкритого вогню,
паління у приміщенні філії.

У ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” визначено шлях евакуації працівників у випадку
виникнення пожежі. Евакуаційний вихід чітко позначений і він знаходиться
завжди вільним. Схема евакуації знаходиться на видному місці у
приміщенні і з нею ознайомлені всі.

Двері на шляху евакуації відчиняються у напрямку виходу з приміщення,
вони замикаються на запори, які легко відмикаются без ключів. Ширина
евакуаційного виходу 2м.

Приміщення оснащене вуглекислотними вогнегасниками типу ВВ-5, які
придатні для гасіння пожежі електрообладнання під напругою до 10000 В, у
кількості 2 шт., які навішені на вертикальній конструкції на висоті 1,5м
від рівня підлоги. Маса вогнегасників 2,5 кг.

Приміщення ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” оснащені системою автоматичної пожежної
сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами.

Відповідальність за пожежну безпеку, виконання протипожежних заходів і
додержання правил пожежної безпеки працівниками покладається на
керуючого ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” та на керівників підрозділів.

Відповідно до положення “Про навчання з питань охорони праці” ДНАОП
0.00-4.12-99 всі посадові особи до початку виконання своїх посадових
обов’язків і періодично, один раз у три роки, відповідно до наказу
керівника управління проходять навчання і перевірку знань з охорони
праці.

У банку діє “Положення про охорону праці”, яке затверджено керуючим ХОФ
АКБ “Укрсоцбанк”. Контроль за охороною праці покладено на службу охорони
праці, що у роботі керується затвердженним положенням. Вона проводить
такі види інструктажа працівників:

первинний інструктаж;

повторний інструктаж (один раз у 6 міс.) для всіх працівників;

позаплановий інструктаж (при травмах, впровадженні нового обладнання чи
технологій);

цільовий.

Одним з основних показників, що характеризують стан охорони праці і
дотримання правил техніки безпеки, є рівень травматизму. За 2005 рік
випадків травматизму з втратою працездатності на 1 день і більше
зафіксовано не було.

В ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” діє добровільна пожежна дружина.

Проведений аналіз і виконаний розрахунок свідчать, що в ХОФ АКБ
“Укрсоцбанк” приділяється увага створенню безпечних та нешкідливих умов
праці: дотримані санітарно-гігієнічні норми, норми електробезпеки,
основні норми пожежної безпеки.

4.3 Розрахунок шляхів і часу евакуації людей із відділу заставних
операцій

Відділ заставних операцій банку знаходиться на четвертому поверсі.
Категорія виробництва Д. Ступінь вогнестійкості будинку 1. Максимальна
відстань від найбільш віддаленого місця у відділі до евакуаційного
виходу складає 5 м, що відповідає встановленій нормі.

Для розрахунку весь шлях руху потоку розділимо на 6 ділянок довжиною Li
і шириною i , де i – окремі ділянки шляху. Зведемо ці дані в табл. 4.2.

Визначаю швидкість руху людського потоку на першій ділянці шляху
визначається в залежності від щільності людського потоку Di

picscalex1000100090000037e0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02a005c0081200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffaaffffff800800004a0500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
d002ec03050000001302d002790815000000fb02c0fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000f0040000002d01010008000000320a5305
c10701000000310008000000320a2205b50401000000310008000000320aa0021c050100
0000310008000000320a4304740101000000310010000000fb0240fe0000000000009001
010000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000
320a6004e00601000000640010000000fb0240fe00000000000090010000000200020010
53796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a6004aa050100
0000b40010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01020004000000f001010008000000320aad01160601000000b40008000000
320a4003a602010000003d0015000000fb0280fe00000000000090010100000004020010
54696d6573204e657720526f6d616e0000f0040000002d01010004000000f00102000800
0000320a60041204010000004c0008000000320aad01920701000000660008000000320a
ad012b04010000004e0015000000fb0240fe000000000000900101000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e0000f0040000002d01020004000000f001010008000000
320a400347000100000044000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d010100
04000000f0010200030000000000 чол/м2 ,

де N1 – число людей у кредитному відділі,

f – середня площа горизонтальної проекції людини, м2 (у зимовий час

Таблиця 4.2.

Розміри приміщень банку

№ ділянки шляхуДілянка руху людського потокуДовжина, Lі, мШирина ді,
м1Прохід між робочими місцями в приміщені відділу6,01,52Коридор
4,51,53Дверний отвір1,01,44Сходи вниз12,51,55Коридор-хол7,22,36Дверний
отвір1,02,2

f=0,125 м2, у літню пору f=0,1 м2) приймаємо f=0,125 м2,

L1=6 м – довжина першої ділянки шляху, м,

1=1,5 м – ширина першої ділянки шляху, м.

picscalex1000100090000038f0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024004a00e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffff600e0000e60300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002bc030500000013022002ba0915000000fb0240fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010008000000320a8002
bb0c02000000303808000000320a8002500c010000002c0008000000320a80027c0b0100
0000300008000000320aac03e10701000000350008000000320aac037d07010000002c00
08000000320aac03cc0601000000310008000000320aac03c30401000000360009000000
320a8e011607030000003132350008000000320a8e01d506010000002c0008000000320a
8e01010601000000300008000000320a8e01ce0301000000360015000000fb02c0fe0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00008104000000
2d01020004000000f001010008000000320a5b03640101000000310010000000fb0240fe
0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000
f001020008000000320a80022b0a010000003d0008000000320aac03cb0501000000b400
08000000320a8e01d60401000000b40010000000fb0280fe000000000000900100000002
0002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a8002
7e02010000003d0015000000fb0240fe0000000000009001010000000402001054696d65
73204e657720526f6d616e000081040000002d01010004000000f001020008000000320a
800247000100000044000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d0102000400
0000f0010100030000000000 чол/м2

За отриманим значенням D1 визначаємо швидкість руху людського потоку V1
(м/хв) й інтенсивність руху людського потоку q1 (м/хв). Одержуємо V1 =
80 м/хв, q1=8 м/хв.

Підрахуємо час руху людського потоку на першій ділянці:

picscalex100010009000003680100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02c005200e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffadffffffe00d00006d0500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
c0026703050000001302c0024d05050000001402c0023c07050000001302c0020b091500
0000fb0240fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000081040000002d01010008000000320a20032c0c02000000303808000000320a2003
c10b010000002c0008000000320a2003ec0a01000000300008000000320a910440070200
0000383008000000320a1302b70701000000360015000000fb02c0fe0000000000009001
000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d0102000400
0000f001010008000000320a7c05640401000000310008000000320a6b02720401000000
310008000000320afb03df0001000000310010000000fb0240fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a
20038c09010000003d0008000000320a2003ce05010000003d0008000000320a2003f901
010000003d0015000000fb0240fe0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000f001010008000000320a9104
640301000000560008000000320a80018e03010000004c0008000000320a20031d000100
000054000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200
030000000000 хв.

Швидкість руху людського потоку на наступних ділянках шляху приймаємо у
залежності від інтенсивності руху людського потоку по кожному з ділянок
шляху, що визначається за формулою:

picscalex1000100090000038e0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022006c00c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbfffffff800c0000df0500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
f0029d03050000001302f002780c15000000fb02c0fe0000000000009001010000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000045040000002d01010008000000320ac305
3c0801000000690008000000320a9b02d50901000000690008000000320a9b02a6040100
0000690008000000320a6304290101000000690015000000fb0240fe0000000000009001
010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e000045040000002d0102000400
0000f001010008000000320a9801b60301000000710008000000320a6003390001000000
710010000000fb0240fe0000000000009001010000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320ac004220701000000640008000000320a
9801bb0801000000640015000000fb02c0fe000000000000900100000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e000045040000002d01020004000000f001010008000000
320a9b02a10b01000000310008000000320a9b02720601000000310010000000fb02c0fe
0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000
f001020008000000320a9b02a40a010000002d0008000000320a9b027505010000002d00
10000000fb0240fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c000204000000
2d01020004000000f001010008000000320a9801860701000000b40008000000320a6003
3602010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000
f0010200030000000000 ,

де i, i – 1 –ширина розглянутої i-ї і попередньої (i – 1)-ї ділянок
шляху в м,

qi, qi-1 – інтенсивності руху людського потоку на розглянутій i-й і
попередній (i – 1)-й ділянках шляху в м/хв.

У даному випадку друга ділянка шляху – коридор, тоді

picscalex100010009000003560100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028004800a1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff400a00003c0400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002b5030500000013022002b40715000000fb0240fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010008000000320a8002
680901000000380008000000320aec03c10501000000350008000000320aec035d050100
00002c0008000000320aec03ac0401000000310008000000320a7801d006010000003500
08000000320a78016c06010000002c0008000000320a7801bb0501000000310008000000
320a7801b90301000000380015000000fb02c0fe00000000000090010000000004020010
54696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000f00101000800
0000320a5b03240101000000320010000000fb0240fe0000000000009001000000020002
001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a80022508
010000003d0008000000320a7801ba0401000000b40008000000320a8002560201000000
3d0015000000fb0240fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e000081040000002d01020004000000f001010008000000320a800239000100
000071000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200
030000000000 м/хв

За додатком 16 знаходимо V2=86 м/хв.

Швидкість руху по другій ділянці (коридор):

picscalex100010009000003630100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02a005c00a1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb4ffffff800a0000540500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
a002d203050000001302a002cd0515000000fb0240fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01010008000000320a0003
ce0802000000303508000000320a00036308010000002c0008000000320a00038f070100
0000300015000000fb02c0fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e000081040000002d01020004000000f001010008000000320a5705de04
01000000320008000000320a6402ec0401000000320008000000320a9103410101000000
320010000000fb0240fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a00033e06010000003d0008000000320a
00037302010000003d0015000000fb0240fe000000000000900101000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000f001010008000000
320a6c04cf0301000000560008000000320a7901f903010000004c0015000000fb0240fe
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc810400
00002d01010004000000f001020008000000320a00031d0001000000d2000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000 хв.

Аналогічно робимо розрахунки для інших ділянок.

Дані розрахунків зведені в таблицю 4.3.

Таблиця 4.3

№ ділянки шляхуІнтенсивність руху qi, м/хвШвидкість руху Vi, м/хвЧас
руху, Ті18800,0828860,0538,5150,0647,981,5655,151000,07265,381000,01

Розрахунковий час евакуації людей визначаємо як суму часу руху людського
потоку по кожній ділянці шляху:

picscalex100010009000003270200000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024003e0291200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffffa0290000f80200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00015000000fb0240fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e65
7720526f6d616e000081040000002d01000009000000320ac00114270300000038333200
08000000320ac001b726010000002c0008000000320ac001062601000000310008000000
320ac001e62202000000303108000000320ac0017b22010000002c0008000000320ac001
a72101000000300009000000320ac001831d030000003037320008000000320ac001181d
010000002c0008000000320ac001441c01000000300008000000320ac001001902000000
353608000000320ac0019c18010000002c0008000000320ac001eb170100000031000800
0000320ac001d11402000000303608000000320ac0016614010000002c0008000000320a
c001921301000000300008000000320ac001551002000000303508000000320ac001ea0f
010000002c0008000000320ac001160f01000000300008000000320ac001d90b02000000
303808000000320ac0016e0b010000002c0008000000320ac0019a0a0100000030000800
0000320ac001ec0601000000200015000000fb02c0fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81040000002d01010004000000f0010000
09000000320a9b02410104000000f0eee7f010000000fb0240fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000320a
c001df24010000003d0008000000320ac0016720010000002b0008000000320ac001041b
010000002b0008000000320ac001d516010000002b0008000000320ac001521201000000
2b0008000000320ac001d60d010000002b0008000000320ac0014909010000003d000800
0000320ac0013504010000003d0010000000fb0200fe0000000000009001000000020002
001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001000008000000320ac0018c05
01000000e50015000000fb02c0fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00cc81040000002d01000004000000f001010008000000320a9b02
530801000000b30015000000fb0240fe0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00cc81040000002d01010004000000f001000008000000320a
c001390701000000d20008000000320ac0011d0001000000d2000a00000026060f000a00
ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00cc040000002d01000004000000f0010100030000000000 хв

Для забезпечення евакуації людей із приміщення і будинку розрахунковий
час евакуації Трозр не повинен бути більше необхідного часу евакуації,
тобто Трозр Тнеобх. Так як будинок, у якому знаходиться кредитний
відділ, відноситься до категорії Д за пожежонебезпекою, то необхідний
час евакуації не обмежується [63].

Можна зробити висновок, що в відділі заставних операцій підтримуються
всі встановлені норми санітарно-гігієнічних умов праці, техніки безпеки
та пожежної безпеки.

Висновки

Ефективне функціонування економіки важко уявити без системи розрахунків
між суб’єктами господарської діяльності, забезпечення надійності та
своєчасності платежів. Міжбанківські відносини є обов’язковим елементом
системи безготівкових розрахунків, що зумовлює актуальність обраної теми
та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання.

У процесі дослідження було визначено, що міжбанківські розрахунки
відіграють значну роль в національній економці та являють собою важливу
складову платіжного механізму держави. В першому розділі роботи була
розглянута система електронних платежів Національного банку України як
системно важливу платіжну систему країни і було виявлене, що ця система
дійсно надійна і гнучка, але з ряду об’єктивних причин розроблена на
основі технічного та системного програмного забезпечення, які не
відповідають сучасним світовим стандартам для систем подібного класу, не
можуть у майбутньому забезпечити достатню надійність, гнучкість,
продуктивність та рівень захисту інформації.

В роботі розглянуто всесвітню мережу SWIFT як єдину мову передачі
фінансових повідомлень та єдину систему передачі цих повідомлень.
Національний банк та певна кількість найбільших банків є абонентами
SWIFT, проте масового підключення до даної системи поки що не
спостерігається. Основною проблемою, що призвела до такої ситуації, є
недостатньо великий розмір статутного капіталу українських банків і,
звичайно, нестабільна економічна ситуація в країні. Ця проблема може
бути вирішена в найближчому майбутньому в зв’язку з тенденцією вкладення
коштів зарубіжних інвесторів в вітчизняні банки.

У дипломній роботі приведено правову основу та виконання базових
принципів для системно важливих платіжних систем у СЕМП та зроблено
висновок, що система електронних міжбанківських платежів Національного
банку України сповна відповідає Базовим принципам для системно важливих
платіжних систем та нормативна база з цього питання доступна широкому
загалу і забезпечує достатній рівень ефективності функціонування
системи, як свідчить досвід її експлуатації.

Однак, в міжбанківських розрахунках існує ряд проблем, зокрема безпека
платіжної системи. Порушення функціонування платіжної системи може
призвести до тяжких наслідків на фінансовому ринку, який вона
обслуговує.

У другому розділі роботи проведено аналіз міжбанківських розрахунків. За
підсумками 2005 року постійно зростає динаміка кількості та суми
початкових платежів через СЕМП, загальна кількість учасників збільшилась
на 20 одиниць і на 01.01.2006 становила 1692 установи. Збільшилась також
порівняно з попередніми роками середньодобова завантаженість СЕМП. Нині
СЕМП НБУ загалом задовольняє потреби банківської системи нашої держави.
Втім, триває робота над створенням системи електронних платежів нового
покоління, яка замінить діючу СЕП і включатиме СТП як невід’ємну
складову. Зазначена система заснована на сучасних програмно –
технологічних рішеннях та сучасній промисловій системі управління базами
даних. У зв’язку з цим Національний банк розробляє нову редакцію
Інструкції “Про міжбанківський переказ коштів в Україні”, яка
забезпечить нормативною підтримкою СЕП нового покоління.

У дипломній роботі було проведено аналіз організації міжбанківських
розрахунків Харківської обласної філії АКБ “Укрсоцбанк”. За даними
аналізу було визначено, що філія є окремою банківською установою, що має
свій МФО і знаходиться у списку учасників електронних платежів і є
самостійним повноправним учасником системи електронних платежів. Із семи
моделей обслуговування кореспондентського рахунку ХОФ АКБ “Укрсоцбанк”
обрав четверту модель.

Розгляд та аналіз викладених вище питань зумовив необхідність пошуку
шляхів вдосконалення досліджуваного процесу. Автором проаналізовано
існуючи пропозиції щодо цього питання та систематизовано у наступних
напрямках.

По-перше, проаналізовано переваги та проведено порівняльний аналіз
системи електронних платежів НБУ нового покоління з діючою системою.
Зважаючи на недоліки системи електронних платежів вказані вище, ті, хто
стояв біля витоків СЕП, готують до експлуатації систему електронних
міжбанківських переказів Національного банку України нового покоління.
Вирішення завдань можливе лише за умови принципового вдосконалення
технічної платформи, системного та програмного забезпечення і
комунікаційної інфраструктури, що використовується Національним банком
України для потреб платіжної системи.

По-друге, запропоновано шляхи вирішення проблем захисту інформації та
питань безпеки міжбанківських розрахунків України. Порушення
функціонування платіжної системи завдають шкоди самій системі, здатні
загрожувати економічній безпеці країни та врешті-решт негативно впливати
на стан національної безпеки в цілому. Створення комплексу заходів
інформаційної безпеки – досить складне завдання. Для запобігання
створення “надмірного захисту” автоматизованих банківських систем й
отримання можливості реалізації ефективних заходів інформаційного
захисту необхідно визначити основні фактори загроз і втрат, які вони
завдають, та виходячи з цього виявити найбільш слабкі місця. Це і будуть
напрямки вдосконалення системи безпеки. Реалізація повного переліку
заходів щодо захисту інформації дозволить отримати комплексну систему
захисту конфіденційної інформації від стороннього втручання. Це особливо
актуально в наш час, коли загальний рівень конкуренції в банківській
сфері й рівень криміналізації суспільства не дозволяють допустити витоки
комерційної та іншої закритої інформації з інформаційного простору
банку.

По-третє, розглянуто можливості побудови математичної моделі, яка б
описувала рух платежів у мережі РРП. Адже за допомогою моделі можна не
лише зробити аналіз діючої структури СЕП, а й відстежити наслідки її
можливих структурних змін, спрогнозувати потоки платіжних документів у
мережі РРП.

Підсумовуючи викладене вище, потрібно відзначити, що в сучасних умовах
розвиток платіжних систем постає одним з інструментів вдосконалення
міжбанківських розрахунків. Подальший розвиток нових технологій
дозволить досягти значного прогресу в розширенні послуг платіжних систем
і призведе учасників цих систем до очікуваних фінансових результатів, що
в свою чергу вплине на поліпшення загальноекономічної ситуації в
Україні.

Список використаних джерел

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28.06.1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 –
XIV// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до
журналу “Вісник Національного банку України”), 1999. — № 7. – С. 3-23.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. №
2121 – III// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності
(Додаток до журналу “Вісник Національного банку України), 2001. — № 1. –
С. 3-46.

4. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від
05.04.2001 р. № 2346 – ІІІ// http: // rada.kiev.ua.

5. Закон України „Про інформацію” від 02.10.1992 р. № 2657 – ХІІ (зі
змінами та доповненнями)// http: // rada.kiev.ua.

6. Закону України „Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню)
доходів, отриманих злочинним шляхом” від 28.11.2002 р. №249-IV// http:
// rada.kiev.ua.

7. Закон України „Про захист інформації в автоматизованих системах” від
05.07.1994 р. №80/94-ВР // http: // rada.kiev.ua.

8. Закон України „Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003 р. №
852- IV // http: // rada.kiev.ua.

9. Закон України „Про електронні документи та електронний документообіг”
від 22.05.2003 р. № 851- IV // rada.kiev.ua.

10. Указ Президента України “Про заходи щодо зміцнення банківської
системи України та підвищення її ролі у процесах економічних
перетворень” від 14.07.2000 р. № 891/2000// Законодавчі і нормативні
акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного
банку України), 2000. — № 179. – С. 7-8.

11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про деякі питання захисту
інформації, охорона якої забезпечується державою” від 13.03.2002 р. №
281 // http://www.rada.kiev.ua.

12. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України
“Про порядок клірингових розрахунків” від 02.04.94 №207 //
http://www.rada.kiev.ua.

13. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження
Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних
систем” від 17.06.2004 р. №265 // http://www.rada.kiev.ua.

14. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження
правил організації захисту електронних банківських документів” від
10.06.1999 р. №280 // http://www.rada.kiev.ua.

15. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження
Положення про систему електронної пошти Національного банку України” від
22.06.1993 р. №43 // http://www.rada.kiev.ua.

16. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження
Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні” від 21.01.2004 р. №22
// http://www.rada.kiev.ua.

17. Постанова Правління Національного банку України “Про правила
організації захисту електронних банківських документів в установах,
включених до інформаційно-обчислюваної мережі Національного банку
України” від 10.06.1999 р. № 280. // http://www.rada.kiev.ua

18. Положення “Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в
банківських установах України”, затверджене постановою Правління
Національного банку України від 30.12.98 р. № 566 //
http://www.rada.kiev.ua

19. Положення „Про міжбанківський переказ в Україні в національній
валюті”, затверджене постановою Правління Національного банку України
від 17.03.04 №110 // http://www.rada.kiev.ua.

20. Інструкція “Про норматив обігу платіжних документів в Україні”,
затверджена постановою Правління Національного банку України від
11.02.1994 р. № 17201/53 – 719 // http://www.rada.kiev.ua.

21. Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”,
затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368 (зі змінами
та доповненнями)// http://www.rada.kiev.ua.

22. Лист Національного банку України від 09.10.2001 р. №5 -212/1667 –
6050 “Про здійснення розрахунків через внутрішньобанківську платіжну
систему (ВПС) // http://www.rada.kiev.ua.

23. Лист Національного банку України від 14.11.1997 р. №5-011/1592-8303
“Щодо отримання комерційними банками дозволу на відкриття рахунка
“Ностро”” // http://www.rada.kiev.ua.

24. Правила Національної системи масових електронних платежів /
Затверджено постановою Правління Національного банку України №620 від
10.12.2004 р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.
– 2005. — №2. – С. 100-140.

25. Уніфіковані правила по інкасо. Міжнародна торговельна палата;
Правила, міжнародний договір від 01.01.1979 р., №322 // www.rada.gov.ua.

26. Уніфіковані правила стосовно договірних гарантій. Міжнародна
торговельна палата; Правила, міжнародний договір від 01.01.1978 р., №355
// www.rada.gov.ua.

27. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів.
Міжнародна торговельна палата; Правила, міжнародний договір від
01.01.1993 р., №500 // www.rada.gov.ua.

28. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І.Міщенка,
Н.Г.Слав’янської. – К.: Знання, 2006. — 727 с.

29. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения:
Учебное пособие. – М., 1997. – 160 с.

30. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – 4-те
вид., перероб. і доп. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 2004. – 324 с. –
(Вища освіта XXI століття).

31. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. Видання
“Академія”, 2001, — 313 с.

32. Васюренко О.В., Волохата К.О., Економічний аналіз діяльності
комерційних банків: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006, — 463 с. –
(Вища освіта XXI століття).

33. Гальчинський А.С. Теорія грошей: Підручник. – К.: Основа, 1996. –
413 с.

34. Герасимович А.М., Кривов’яз Т.В., Мазур О.А. та ін. Облік та аудит у
комерційних банках: Навчальний посібник. / за ред. д-ра екон. наук,
проф. А.М. Герасимовича – Львів: Фенікс, 1999 – 512 с.

35. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в
умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграф книга, 2000. –
512 с.

36. Долан С.Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Дж. Деньги, банковское

37. дело и денежно-кредитная политика: Учебное пособие. – М.: Профико,
1991.

38. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Энергоиздат,
1982. – 800 с.

39. Енциклопедія банківської справи України / Ред. кол.: В.С. Стельмах
(голова) та ін. – К.: Молодь: Ін. Юре, 2001. – 680 с.

40. Ефимова О. П. Практикум по компьютерной технологи. – СПб.: ВНV –
Санкт-Петрбург, 1997. – 431 с.

41. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навчальний посібник.
– К.: КНЕУ, 2000. – 220 с.

42. Заброцька О.П. Еволюція міжбанківських розрахунків // Вісник НБУ. –
1996 р. — № 3. – С. 16-17.

43. Заруба О.Д. Банківський менеджмент і аудит: Підручник. – К.: Лібра,
1996. – 218 с.

44. Іванов Ю.Б.. Кравченко Ю.І., Хоменко М.М. Вступ до бізнесу:
Підручник. – К.: Вид-во Лібра, 1995.

45. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва.
– Тернопіль: Карт-бланки, 2000. –510 с.

46. Кобевник В.Ф. Охрана труда: Учебник. – Киев: Висш. шк.., 1990. –286
с.

47. Коваль І.М. Національна платіжна система – невід’ємна частина
економіки // Вісник НБУ. –1996 р.-№ 5. – С. 40-41.

48. Кравець В., Савченко А. Розвиток платіжної системи України за
десятиріччя // Вісник НБУ. – 2001 р. — № 5. – С. 10-12.

49. Лакосник Е. Реальность фантастики. // Банковская практика за
рубежом. – 2005 г. — №7(79). – С. 48-53.

50. Логінов О. Безпека платіжних систем як складова економічної безпеки
України. // підприємництво, господарство і право. 2002 р. — № 11. – С.
129-132.

51. Мікитина О.Г., Єрохіна Н.А. Електронні гроші в платіжній системі
держави. // Фінанси України. – 2002 р.- № 3. – С. 134-139.

52. Мороз А.М. Банківські операції: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. –

53. 384 с.

54. Мусієць Т. Діяльність зарубіжних банків в Україні: досвід і проблеми
// Банківська справа. – 1997. — № 1. – С. 31-37.

55. Мороз А.Н. Основы банковского дела: Підручник. – К.: Либра, 1994. –
321 с.

56. Недилько А. Европейская интеграция с точки зрения платежей. //
Банковская практика за рубежом. – 2005 г. — №1(73). – С. 50-53.

57. Недилько А. Польская революция в платежных технологиях. //
Банковская практика за рубежом. – 2005 г. — №5(77). – С. 63-65.

58. Новак І., Гончаренко Л., Михайлова В. Система термінових переказів –
новий етап розвитку електронних міжбанківських розрахунків в Україні. //
Вісник НБУ. – 2001 р. № 9. – С. 44-49.

59. Павлов С.П., Губонина З.И. Охрана труда в приборостроении:
Навчальний посібник. – М.: Высш. Шк.., 1986. – 215 с.

60. Погребна В. СЕМП НБУ: міжбанківські розрахунки у 2005 році. //
Вісник НБУ. – 2006 р. № 2. – С. 26-27.

61. Поляков К.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных
банков: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М., 1996.

62. Прауде В. Р., Білий О.В. Маркетинг: Підручник. – К.: Вища школа,
1994. – 256 с.

63. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. –
К.: КНЕУ, 1999. – 280 с.

64. Рогач І.Ф., Седзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у
фінансово-кредитних установах: Навчальний посібник. – 2-ге вид.,
перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 239 с.

65. Рожков А.П. Пожарная безопасность на производстве. Учебное пособие.
– Киев: Редакція журнала “Охрана труда”, 1997. – 219 с.

66. Русак О.Н. Справочная книга по охране труда в машиностроении. – Л.:
Машиностроение, 1989. – 542 с.

67. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи:
Підручник. – К.: Лібра, 1998. – 342 с.

68. Савченко А. СЕП: випонюється перше десятиліття. // Вісник НБУ. –
2003 р. – № 7. – С. 28-31.

69. Савченко А., Бургіна Є. Виконання базових принципів для системно
важливих платіжних систем у Системі електронних міжбанківських переказів
НБУ. // Вісник НБУ. – 2003 р. № 8. – С. 38-41.

70. Семенченко О. Вдосконалюється нормативно-правова база міжбанківських
розрахунків. // Вісник НБУ. – 1999 р. — № 6. – С. 22-23.

71. Сибаров Ю.Г. и др. Охрана труда в вычислительных центрах: Навчальний
посібник. – М.: Машиностроение, 1990. – 192 с.

72. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник.
– К.: КНЕУ, 1997. – 252 с.

73. Скороходов А. Большое будущее альтернативных платежных систем. //
Банковская практика за рубежом. – 2005 г. — №10(82). – С.62-66.

74. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., сало І.В.. Кандиба О.М., Савченко
А.С., Бірюков А.М. Економічна інформатика: Підручник. – Суми:
Видавництво “Слобожанщина”, 2000. – 260 с.

75. Страхарчук В.П. Ефективні системи управління ризиками в платіжних
системах розвинутих економік. // Вісник Української академії банківської
справи. – 1999. — №2(7). – С. 92-97.

76. Супрунюк Ю.П. Система внутрішньобанківських розрахунків: робота за
третьою моделлю. // Вісник НБУ. – 1996. — № 5. – С. 39-40.

77. Тімошенко Н.В. Основа організації міжбанківських розрахунків. //
Вісник НБУ. – 1996 р. — № 3. С. 18.

78. Ткачук К.Н. и др. Безопасность труда в промышленности. Справочник –
Киев: Техника, 1982. – 231 с.

79. Трахтенберг И.М. и др. Гигиена труда и производственная санитария.
Учебно-методическое пособие. – Киев: Редакція журнала “Охрана труда”,
1997. – 225 с.

80. Цокол С., Новак І. Проблеми 2000 року і банківська сфера України. //
Вісник НБУ. – 1999. — № 6. – С. 52-55.

81. Чайковський Я.І. Платіжні системи: Навчальний посібник. – Тернопіль:
Карт-бланш, 2006. – 210 с.

82. Чмелик Г. Розвиток внутрідержавних небанківських платіжних систем в
Україні. // Вісник НБУ. – 2006. — № 3. – С. 30-33.

83. Шафран Ю. Основы компьютерной технологи: Учебник. М.: АВФ, 1998. –
650 с.

84. Шевченко С. СЕП і СТП: підсумки роботи за рік. // Вісник НБУ. – 2005
р. № 2. – С. 41-42.

85. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – Киев: Тов.
«Знання» КОО, 1998. – 512 с.

86. Школа І.М., Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини:
Навчальний посібник. Чернівці, 1996. – 202 с.

87. Шкудун Д. Моделювання платіжних потоків у системі електронних
платежів України. // Вісник НБУ. – 1999. — № 8. – С. 12-14.

88. Шинаев В.Н., Науменко О.В. Центральный банк в процессе
економического регулирования: Учебное пособие. – М.: АО “
Консалт-банкир”, 1994.

89. Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.Л., Навак І.М., Страхарчук В.П.
Платіжні системи: Підручник. – К.: Національний банк України, 1998. –
413 с.

90. Ясько М.Ф. Збереження інформації у системах обробки даних. // Вісник
НБУ. – 1996 р. — № 5. – С. 40-41.

91. http:// www. for-ua.com.

92. http:// news.finance.ua.

Додаток А

Моделі обслуговування консолідованих кореспондентських рахунків банків
(філій) у СЕП НБУ

Модель 1. Консолідований коррахунок уповноваженої установи з відкриттям
технічних рахунків філіям. Уповноважена установа має консолідований
коррахунок у територіальному управлінні. Її філії не мають коррахунків у
територіальному управлінні.

Уповноважена установа та її філії мають програмно-технічні комплекси
АРМ-НБУ, засоби захисту інформації СЕП, обмінюються міжбанківськими
електронними розрахунковими документами з СЕП незалежно одна від одної.
Розрахунки філії віображаються на технічних рахунках філії та
уповноваженої установи.

Уповноважена установа має змогу протягом операційного дня встановлювати
ліміти технічних рахунків та початкових оборотів філій, а також
отримувати від СЕП підсумкову технологічну інформацію про їх роботу.

Модель 2. Консолідований коррахунок уповноваженої установи без відкриття
технічних рахунків філіям. Уповноважена установа має консолідований
коррахунок у територіальному управлінні. Її філії не мають коррахунків у
територіальному управлінні.

Уповноважена установа має власну ВПС для виконання
внутрішньобанківського переказу.

Філії уповноваженої установи не мать програмно-технічних комплексів для
виходу в СЕП і обмінюються міжбанківськими електронними розрахунковими
документами з СЕП засобами ВПС через АРМ-НБУ уповноваженої установи з
відображенням результатів розрахунків на її технічному рахунку.

Модель 3. Консолідований коррахунок банку без відкриття технічних
рахунків філіям. Банк має консолідований коррахунок у територіальному
управлінні. Філії банку можуть бути розташовані в різних
адміністративно-територіальних одиницях, але не можуть мати коррахунків
у територіальних управліннях.

Банк має власну ВПС для виконання внутрішньобанківського переказу.

Філії банку не мають програмно-технічних комплексів для виходу в СЕП і
обмінюються міжбанківськими електронними розрахунковими документами з
СЕП засобами ВПС через АРМ-НБУ банку з відображенням результатів
розрахунків на технічному рахунку банку.

Модель 4. Консолідований коррахунок банку з відкриттям технічних
рахунків філіям. Банк має консолідований коррахунок у територіальному
управлінні. Філії банку можуть бути розташовані в різних
адміністративно-територіальних одиницях, але не можуть мати коррахунків
у територіальних управліннях.

Філіям відкриваються технічні рахунки в тій РП, у якій відкрито
технічний рахунок банку.

Банк та філії мають програмно-технічні комплекси АРМ-НБУ, засоби захисту
інформації СЕП, обмінюються міжбанківськими електронними розрахунковими
документами з СЕП незалежно один від одного. Розрахунки філії
віображаються на технічних рахунках філії та банку.

Банк має змогу протягом операційного дня встановлювати ліміти технічних
рахунків та початкових оборотів філій, а також отримувати від СЕП
підсумкову технологічну інформацію про їх роботу.

Модель 5. Консолідований коррахунок банку з відкриттям технічних
рахунків уповноваженим установам. Банк має консолідований коррахунок у
територіальному управлінні. Філії банку можуть бути розташовані в різних
адміністративно-територіальних одиницях, але не можуть мати коррахунків
у територіальних управліннях.

Уповноваженим установам відкриваються технічні рахунки в тій РП, у якій
відкрито технічний рахунок банку, і на кожному з них відображаються
розрахунки як уповноваженої установи, так і її філій.

Уповноважені установи мають власні ВПС для виконання
внутрішньобанківського переказу.

Банк та уповноважені установи мають програмно-технічні комплекси
АРМ-НБУ, засоби захисту інформації СЕП, обмінюються міжбанківськими
електронними розрахунковими документами з СЕП незалежно один від одного.

Філії уповноваженої установи не мають програмно-технічних комплексів для
виходу в СЕП і обмінюються міжбанківськими елктронними розрахунковими
документами з СЕП засобами ВПС через АРМ-НБУ уповноваженої установи.

Розрахунки філії відображаються на технічних рахунках уповноваженої
установи і банку. Розрахунки уповноваженої установи відображаються на її
технічному рахунку і на технічному рахунку банку.

Банк має змогу протягом операційного дня встановлювати ліміти технічних
рахунків та початкових оборотів для уповноважених установ, а також
отримувати від СЕП підсумкову технологічну інформацію про їх роботу.

Модель 6. Консолідований коррахунок банку з відкриттям технічних
рахунків уповноваженим установам та їх філіям. Банк має консолідований
коррахунок у територіальному управлінні. Філії банку можуть бути
розташовані в різних адміністративно-територіальних одиницях, але не
можуть мати коррахунків у територіальних управліннях.

Уповноваженим установам та філіям відкриваються технічні рахунки в тій
РП, де відкрито технічний рахунок банку.

Банк, уповноважені установи та філії мають програмно-технічні комплекси
АРМ-НБУ, засоби захисту інформації СЕП, обмінюються міжбанківськими
електронними розрахунковими документами з СЕП незалежно один від одного.

Розрахунки філії відображуються на технічних рахунках філії,
уповноваженої установи та банку. Розрахунки уповноваженої установи
відображаються на її технічному рахунку і на технічному рахунку банку.

Банк має змогу протягом операційного дня встановлювати ліміти технічних
рахунків та початкових оборотів для уповноважених установ, а
уповноважені установи – для своїх філій. Банк отримує від СЕП підсумкову
технологічну інформацію про роботи уповноважених установ та філій, а
уповноважені установи – про роботи своїх філій.

Модель 7. Консолідований коррахунок банку з відкриттям технічних
рахунків філіям. Дана модель є розвитком моделі 4.

Особливістю цієї моделі є те, що банк має змогу обмежувати повноваження
філій щодо виконання розрахункових та інших операцій за допомогою
операційних правил. Які є додатковим механізмом, органічно вбудованим в
САБ.

Під час роботи за даною моделлю банк може використовувати
програмно-технічні засоби, що забезпечують обмін внутрішньобанківськими
повідомленнями між ним та його філіями без виходу а СЕП. Структура і
зміст внутрішньобанківських повідомлень визначаються банком.

Модель 8. Консолідований коррахунок банку з відкриттям технічних
рахунків філіям. Дана модель є розвитком моделі 7.

Характерним для цієї моделі є те, що банк має бути учасником Системи
термінових переказів (СТП). Ліміти технічних рахунків і початкових
оборотів філій у Системі моніторингу технічних рахунків (СМТР) банк
установлює засобами СТП протягом банківського дня та отримує від СМТР
підсумкову технологічну інформацію про їх роботу.

Додаток Б

Структура СЕП-2

picscalex100010009000003f408010000001565000000001610000026060f002220574d
46430100000000000100c345000000000b00000000200000702501007045010001000000
6c00000000000000000000000e020000f70200000000000000000000e9350000c04d0000
20454d4600000100704501000c0000000100000000000000000000000000000090060000
1a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b606003832040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000ac790000a0790000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005f8780000ec7800000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000020f
000002f8080200000073d08354000000017352474200aece1ce900000009704859730000
0ec300000ec401882e3ea30000787249444154785eed7ddb822c37aaecf6f9ff7ff6a919
3c98852ea03b52463fccd4ca460802a41028abfdd7df7ffffd7ff8010240000800012050
45e0ff011f20000480001000022602600b132208000120000480c0fffd854e14b2602702
7ffdf5174ff7cbbddf3f1fcbc0d4c12cbce4b514ae88a5bfe2818fa1b7331531572b02af
add556ff21bf1301c50db4e5bdb4df951c4c9f4baf53caac93a8fced7b74bb3321315713
02e84435c105e17e04d27ded259ea0424179547270a2e3549ff547052381801b01b0851b
2a080e20f0fc1178a78313c96620a418fa3904d089fa5cc88f386c6ea6ea80cc6d7d3e3b
f316295bf6e9b15ade0764ef06e4615c7de6fa20db22ab5f158cf48e5a3b512a8226b647
228e49df4300b5c57b31bdcf23daef6873a70fbf27b43bf3afd466cdc23c84af40a4b6ac
6635560eccce281f76777ec8a3e95d2350c57de97eadc5608b6b43f790e1696b45920739
dab74d67359790932ca2664c2b9b56f8c9a3b94d2450456b14203f8200d862043d8c3d83
003387da2ee9f0eed9914b1a2afef895d741f19827357051a2ea12a7a7672284595f4400
6cf16254e3f954aa0ce676665a37623f4eb2a3951dd5eaa0df712e4aa477a00a7fec2039
0b01b0c52c24a1c74020dd4f3d5b1eefaa4ab8b43bfb1b56e6fe9e35afb2cbfb1df4385e
af72147320f980c006045c65fb063b30c5471090bbad2a05d43df60f10da55e9795a37c8
3d578d554352cd8476ba6b9766941a4af6b04e0e6585bac81dc53da97cb65a4a196b5d51
f591b4849b1e04c0161e9420730681fa197cf0845e618b33de625620101b0174a262c707
d61510584115001b0800810a02a82d901e4111a8b48fb28d29bf1b95d616294163c70f26
24bf8300d8e23bb186a740000800817e04d089eac70e238100100002df41006cf19d58c3
5320000480403f02608b7eec301208000120f01d04c016df89353c0502400008f42300b6
e8c70e238100100002df41006cf19d58c35320000480403f02608b7eec301208000120f0
1d04c016df89353c0502400008f42300b6e8c70e238100100002df41006cf19d58c35320
000480403f02608b7eec301208000120f01d04c016df89353c0502400008f42300b6e8c7
0e238100100002df41006cf19d58c35320000480403f02608b7eec301208000120f01d04
c016df89353c0502400008f42300b6e8c70e238100100002df41006cf19d58c353200004
80403f02608b7eec301208000120f01d04c016df89353c0502400008f42300b6e8c70e23
8100100002df41006cf19d58c35320000480403f02608b7eec301208000120e041e0afbf
fef2880597f9ebefbfff0e6e22cc0302400008bc81404a1b17edc0608b3792105e000120
702502cc1ff169036c716586c16820000480c06604c0169b01c7744000087c1701d5898a
5f4fc850fdcb166fdcc37c370d9ff07c7cf1208d9f48845b9d684ae0eb98e30fb66872f5
d678c2eea808fc16cf78064e51121521d8151a81d6dc6b953fee3cdea03d1e0218000480
0010b80001b0c5054182894000080081e308802d8e870006000120f015047edd27feb9ce
67b0c5752183c1400008dc8ac0ef664efedc451e608b5bd30e76030120703b029239e2fb
f2e03b519ef7d2d2b7114a6f5eaab7742a2f68fe244b2f3964a7cbbeff4392a631fe89e2
a7205b38e51591294ace82f64002ff00ace73012f86c8ef5cdfe1a5b78f665de91e57edd
b1cb78e6a2a8b44a9ac660b195d2dd84ae6f9d6c1be54995f8099ccd79892112987706fa
507f775c52eff85be6ddc9fc54272a9b8295a37a376aa581d9b956ec5fdb269a0e111456
1040021fdc0af76726859b7e2a4d0ba613963c75dbf10e5b5436e54fa5e0fea4c78c5310
40024f81f10b4a4edd76bcc316ce2ce135e9e173a74e29a6d4ae282cf8ac21cf23eb26ea
000143d62180045e872d34d711f81c5bd4fb00b2c4a3cfeb12289d4bedfe3b8d59e72634
6f43a09e51d3cd30a73305a69b145fe19426d2d27da9b6437297e6f6c3a9d37e2956fa2c
f1aaa8357f650aa481a121a581e9f3ba7cfcc5e384daef88330dfc0ab7493a2dbf22817f
a03973f8e3092cf77de745378939b3656ef67eabb6a0d830bdd3e7b980421b1058870012
781db67b34ab0dc77f03c19264e7a2463a3a517f2020c3b3eef6bb521fcc4dca6d13cd35
1bdaba11400277431764a06ad079acca0ed94f18efd41615ec504078321232671140029f
c57fdbec8aef65aba364832a413c4356b8f30e5b94aa336ef0653b7d8bf8795b5771db44
2b920f3a1502f5afd120819f4c18d562f2f8e8ef5f79b4f9655efb2ef7cff3b4334870d4
afdd4af547a55b9555c87acc3babac005ffa654328873827f2a7c271c929cc3745c95928
1e48e0741932a4f2b51a7ab8ae21bc398e9edcf3c8d4cd1ed7d00dcb836cd18d05069e45
60ca3298a2e42c0e98fd52043cb94747811182f4ccb208c0a73a518b30825a20000480c0
1404a889d47ad12de5a798d1a704b5451f6e18351f812987a6294ae6fb068d1f40a03bf7
5a0b0ed9ab1c29535a6382daa21531c803012000046622d0bae39fbae5065bcc8c3a7401
01200004ea0864db4ae64b31119a51600be43610000240601302d4ad226e501718150b4a
dfb728bdc9b9c819b0c52260a11608000120504480ff0a0333871f2c74a2fc5841120800
0120f00e0273bf23bcaee0406df14ecec1132000048223309718b2ce72836b3a14608be9
90422110000240c0e8413501d47ac5cddfea689ac514c6f72d4c8820b00981eed7d5a57d
53946c7218d3bc854047eef5fdfd1efff72d5abfc9510f086a8bb71216de000120100f81
d25d42fd4f0a9aa3cc2f6ac8af8e8fa382da621c4368988340c7d12c9d788a9239fe40cb
c710f0e45e4a00e68eff43b16f94aab9e99f9ee94a71035b7c2ca303bbeb596ca6f95394
98b3400008cc3aa90c36a3ccaff52992185920600ba47d140446f2987d98a2240a22b0e3
2a04d6e55eabe63a03b56ae320e0dee2aa7c84b14000085c8e807cc1c9ffdd08ff28feba
f848d3298bb1b7b6f07b75792861fe4204ccaa793cbfebe726a4f1c2e87e40f57802a7f9
e9796da934aaef1ea2bbb668608bc195dc6d2225e1d9e13060107f0f80e35398b30c4ef1
e5e126b626599c456f83fd1e074b32e6296770fb35a3e3114027ca831264800010000277
209016d0b28b35e203d862043d8c05024000083420d0fd973fba9ba8f21aa37b76f2106c
d110698802012000044610a04d5f6dfd660b4b7ec98e0b853e334608036cd18739460101
2000049a11e02f6f777487e41f2a5ff7a7032b2e812d9ae38d0140000800814104b25b3f
518853f3fe7b6fb08533341003024000084c4020fbcd89beffc0d166c288cb16d99bfd09
b13aa122dbac3c6188774eff01c7abf19372c8e183618f99c3eaced9df5092d715e6d585
29d01797b86c21fda1c06f26d23e40b3a3f83fa6183383539bef857a62d4e6aa420ecfc5
d3d4764b0e7bfe5b149263d4e7ece295b7233f8159e471075b9899010120000480001090
dcd05dc79460bc802dd2d7cb4aaf1370c3277b595422d8f4b96a2cca82a03e35a39c0ea1
28aa3064b529b1d22852e574aa54d3283b592756dd5c049c395c4960f9abd43695069504
56bb493663d35ce50595266776f9480b4b39c6cfb339ec3f0e2387553ec82b109509f5ff
9c8699f3fbd8a2a930e4d5c51f78383d51a5964cfaf4579521f25732edd24b27ea3056a6
ce62ad86a855d4aa8d96b17cf93a8b43d6a93afee97696a6a0994ccf0b6cc8e16cec3a72
3e9bc0327f3c0d103e3d64ef605b9743ba84692fab2f58c54f951cbb2287fd1715d2531a
d5b1beb8072e378d3e55bfd9f7b145abab9c494d03fbd673d3140785d57ac83a6bae9983
f67f6dea8e1c6e4a60defd2f02d6cce1e713586ddcce249134c315436bb65c535bb42674
eb56584a32fff3c1d377b63f50d2d9b724cce448d59a436edc715a73e9947c530efb1355
55d2ea103a72faf6e7705f02fff4b7ae324f02df95c3b4d733d4b4837b52545678fe511e
cd4e99b8b505255677d124fd672a56717262e41493b3788654ac6a55d5349d12ee5ef69e
492133258791c094488cc3bd392c3b6f4ddda1157b42ebf20ccd16adce94e49b3859ed9e
9ecd5465807980223bb356f5a9aa03a5743201f3f329943c2b58d09322f0f104e6d2a172
c3716f0e7bba43bc54f90c5d22cea5cb27225bc80dba7e34ab6ce595ba3e0b686bb67958
c47f023267af7358abb39594eaf06b69825eaa7c3c873b626a66913f214bb07758c5aa3a
72b8d5232e419cbd9debb28bf6436e436d7633225b7487b02fb7f8e4d23d6fcc81d8f763
c6a54ed5dd36bf17eef73ce2caa03bca7260e924bdaeecd8f7dfcef3039466897c222981
a99505f8b79275b3438824c82a255cfa67454feb1039bb34a074fef29fcb52a71489a6a0
49be5cb7444dcda6802785ea4aa64cd167463d87fb12389bc366aab0fdd94c480f4fe6f2
f12470566d76d5984bb8349dc470c5a1db4c1e53804b1fb5e93765944aa48aa7e9e97910
96886ce1c14ec938e3d4a11943662160c6c814f05812842d3ca64a9929beb74e0af92604
cc189902296596ceac59c348bf9f2d52255926f683f05427caeff671c95fd8e4cf747bd2
63c5f429a0f0e3082ccde1ef24b0e7969b328d2a03220cfa69ad15fc7365731b6c7160c9
5398e5cf74235ad368ba0150f83602ab73f8d504aebfb6e3cc99c14ddf394b2af6085b5c
945b1d2782eee862e02d085c94c0d976ca2d3847b0b38f309656724e58ee660b2a5719c7
6c9f8e7e4bbf4acb5bd6501a2b9fcbe1d9cf4a7fa99aaef7a052774a6a4d7beae0385304
624b11a8e7b0990c1ce26c02a7399f5d0ba505526907557238bb1e9b725825b65cc24b63
b14139fb52d9b5b2a154dd882398dccd167ccc2128d38c6488e9574ae6f7b074a6abfc4a
c5d22fc90365e04d9b3d195cb2819e67c1f1a885cc1e044a61ca3e77e6b03f2dfd92128d
520e77a75cd68c6e6d7b02d7318bdaf4e5254493b6238bfa7ab6e8deeefb164953444b67
849292b926cdd536e838865710c8e6b0277c1e99e9c84f396379ac3ae29dc7b0b932a72e
213abcb8982deac9546211267329e03cafb5eefeadf1e86b5e7f6451b58279857c257695
644873f8ea04e60ec115211b34921b50aaa95057db77d531686a3afc62b6a86321a3d214
18b5802bd1ad6fd31d9b78c5e69219a60d3cb08f8aa6271c143a119895c0b417f38f9cdd
4c9ed69ca9dbdc61861cd26a8c13e7cd62aa83e7240fdac1d43ed6b1c30c3afb265b108e
b2c4eb48b58a12fe958cdf60f04ad399cf2b5c58b92019cc1b0c5f8ac09404e6337bba10
762670ab1912d8b713d8bf41b1a4935d1625e73b6ce1dcacb3eb84c1752a99158c15d3ad
d039cb5fe8310b62cfb1a692c3fba33f7dc6e90ae3679dbfd1a42ec93793c7dd6c513956
4b02d84f061ec32a493c383cfef28085d9fcccc272a4ff30988183c3911e0a01c90a125b
d541598ddbad6c218f5704657a6bad9e6765185fa277cfc94e55ca1c3cbe7bace891321e
9b3de12f1d4c2a7379d442663502951c2ee5522587f724f00f93525e79f2bf046936879f
4ce0d2be6f265be9c2c31c3851e0d6bf2ad8b1b39ba8add0694efa1d01135e53c083555d
c994293c667864a61b335da1c78befc898f09a022956f2ac596f36b41e6457c4e5d6da62
3a161d919e6e031402816e0490c0ddd01d1c282fba0f9ae19c7a1f5b0cb632d70d4f1b59
59ecd619e00cd55903066777fa185c6c108445c3f724f02f348bec77067d70f671fb9d76
9a62ddcd2853f36a817d6c31d793897519d1fb5cf3a00d089808ccca3a24b009751c01be
ac522fc59a164a8e31851709dcca168be0805a20000480c04e048836ccca29c22d37d862
6762602e20000480403302fc7a188ddcfce22c9b0bb6688e1c060001200004fa10f09411
59cdce12a4cf2ae728b08513288801012000044611a08e93ea3bf9df675345c6a8358de3
c1168d80411c08000120d08b80badca6bbeb26655c64b40e6c9a252b0cb618c7101a8000
1000026d08c8bb07f5ad758fa2239c01b6f08406324000080081390864df85755e5cabef
6a6cbecc005bccc9006801024000089808c8ef5b90b0a719c524a12a12d2d07d736e5aab
04c016ad88411e08000120300d014f7d10e40f84802da6451d8a8000100002471098f577
01eac637fc0dda232860d29710a8e7b4ff3dc20a267525fb5f2379297cf0653c81657e96
3e87c5d9cb16611d8061e3086cd8a63d460631c363ea6a1940b11ae115fa9d51a3230b5d
3630fd38c7ae30dbaf139d283f56900402400008f420208b5a795121afaf7bf4ee1d03b6
d88b77d4d9a6b468a628898ad06ebba6803945c96ecfbf315ff6eda6e0ae832d82076887
797baec87678f2ca1c88c82b917cca0fb0c553e1843340000800814508fc71cdb2680ea8
05024e04c6cfd4e8bd38a186d80a044a09acee2d564cbd41e7bf6cb161324c1116017e4f
63c4c22bdeeb187170e758446427daabe752af3fc9e9c64f48ab8d67fde8446d83fa1313
e1681f2dcc8848b48894fe9e60343b537bc016f163040b810010781681207fd5c3832fd8
c283126480001000025f47006cf1f50c90fea36b112d1b10916811e9b3e7a2cb898a8360
8bbee8bf36ea8d6c7e292a88c84bd17cc317b0c51b7184174000080081b508802dd6e2fb
41ed689e440b3a22122d2297da03b6b83470301b08000120b01501b0c556b8e34f867368
b4182122d122f2597bc0169f0d3d1c0702400008342000b668000ba27504f01a4fb40c41
44a245e46a7bc01657872fa8f1689e440b0c22122d2237da03b6b8316a4b6c96ffd1c725
134069230288482360105f8b00d8622dbe01b5f37fdc71c4b6294a460c786cec389ee31a
1e8314ee4c47006c311dd26b14f2fe32d2a698a2e41ac8d61b3a8ee7b886f55e62862b11
30fe6b48ea962cbbadb4ca4c51f203dbd453da04a5c1a612cf441e99b313fd2c6c6a6bfc
84eb069b0443d3c5f1badb18335b24b6ddb338370f8f31a6aa290b7696d7538c6955e209
d3b6dd63fa44eb5e6dc07f0dc95c5c0f0a7082965841ed0559084c25ebb2f6c190fc8f59
11912783fb8653e844bd11c77e2fa6fc79fd294afa7d786be41430a728790b5778338a00
d86214c167c64fd95f48c933989c750411398b3f665708802d90121a81f11d7f5c03a222
1118c7735c03220204c0165fcc81a61bef124053947c11fdaacfe6eb0395d18808d26929
02608ba5f0423910f022800e9e1729c81d42006c7108784c0b04800010b80a01b0c555e1
82b140000800814308802d0e017f7ada297d8f294a4e23f1d4fc88c853e10ce60cd82258
40600e10000240202402608b9061815140000800816008187f272a98b5300708000120b0
0f0174f624d67fb005a0d997860166927fe8a9db9c294aba677f6f20e139b21211915959
f143722410b3cc88a3079da838b1d86dc994953045c96ecf9f9e0f11793abc279d035b9c
441f7303012000046e41006c714ba4602710000240e02402608b93e8636e20a010401f09
29111601b045d8d0ec306ccade3445c90e6f3f330722f299506f75146cb1156e4c060480
0010b81401b0c5a58183d94000080081ad08802db6c21d73b291ffa6027b3445494c7cf6
5b3505cc294af6fb8e19c32200b6081b9a4d864de9714f51b2c9e1f0d34c01738a92f050
c1c0ad08802db6c28dc98000100002972210ee2f7f7cad7cde7006fc1aa4972ec52f9bbd
611574c08bbffca1408bc8163153a723dbcc217bd2717c96710d3f28c6958c6b0862c6b8
23e31a824031c50c73a1f5094c01b96fea98a3d0898a1917580504800010888500d82256
3c600d10000240202602608b9871815540000800815808802d62c503d600012000046222
00b6881917580504800010888500d822563c600d10000240202602608b98718155400008
00815808802d62c503d60001200004622200b6881917580504800010888500d822563c62
5a33e5dbf5e34ac635fce01d57f286862050c44c78589545006c81c4000240000800011b
01b0858d11241402bfbf9f93fe8ca3d4fad70f5be5c72ddcac41813c65f6e7419b821294
a0b6400ecc41e0d78aa11fea66f0e741edad1d9e56f941f3360fa73f69277fa618f03668
53208292120211ff06eda7a2b561f5aefb539aeb347f2a07b2ce7e07dbb09e8635ecd4ea
88c8161b36d05370a72d9d0dceae4b7aa599bb1ce454fadbf439cbd0588986fc153fcf3e
2454b3aa94492ca6a6a3b1591b4839fd3635cf7c981accb3c8b1698c64cb48cdcb2629c7
15e62920ea89025c6a9350d461195f4aebf273d0b6b0860dfad53d1cf716ddd07d7d6076
a3a4ce89dc10d31d6d03709296a449d218b6b3f4901ce4e1523ebb8ff83717f38820a74e
e74d3d32214d79aea28467ff7d909f15500a40d30608dc8e00d8e2f60886b0bfbe51fab7
d171672ac5072bcf6ed6e9c3d29e3ee2cec8d86c2960229625f5fa28e9b81f16d31208dc
8e00d8e2f60846b19fcea1f423f7e5d2315c49d6dd483567e5cdbdb8a926483d4afb516c
46ba29a70e9ae699b1cc82fc1b55c2a70e7e9f3d251b4ce321703b02608bdb23f81ffb9b
76de450e73d3863ec8ae85e40fdaa15846b58ce44e947693f8709d6e73ac56ce35e269c5
cefa14a6831299f473c5e6ba66824b219fed9ec948295f24b0d9cf591b4670c6d88b1000
5b5c142cc3d49d9c513996f206d4717495443231306ae3cbeed7e6c65d77d9bc8a28b963
d25b078c13a1832a20c008802d5e4b869d9cc1d8d119967e644d40023baf4379aed42469
8cda825998377d399caa37f5ab3ed752f3b23493355e99e44c5c05be54d2c1437d36384d
85587004f006edc900653b2ab30c524d89596aefd593dd1c3b764c85c0b8867b219d6279
5800c31a3605f60e25a82d3a405b3b44b6959d9f5383ba1b236b7d8376200004ae45006c
716de80a86f305f26b8e25fe70efeb48f38dda53387e3e9f66709011005bbc930cdfe109
be4890b59719c8d20d8139b024f029c0bb51c2c06710005bbc104a6c5b2f44113e0081d8
08802d62c707d6fd17016e3a493c9c0fe915d5b45b950e4f25d528f9b6abfc4c56651556
ba64596de6439e4b7d2003902f40601d02608b75d842f31c04e86e807e7843973d28de25
5349de52e570da5895ce5492653cbb300bb3cfa529fa40a913559f4e8c02024d0844648b
e3b7974d08fa85955f9e3dc8affc5549ff35724552dd5838259bde2b4b859b86fbc3e707
c4af139240c0834044b650af8d7adcb842267d1df60ab3af3672e7de4aa701f93597b437
a5c03405ae061fc63f864044b6780c62b87305026aa34fbfdb581260ef4abdb29f405a67
c83e150b64a7481ff213d3a42b908791b72000b6b82552b053ffe79508916cf5a0b651a7
a413e2b48538bda9982aa43b9b52776bba014e2820f629045e630bb56cb08a6ecf66da25
5593c7ff908eed9ee12650a91e59552823a585a6e6548ff3cea362927f524802012702af
fd9d2875fedad9b676222ec552f35618bc426787b3fb877cd6f1fd508fcc18364c610d1b
417b64ec53b505a23b920a180b04800010a820f0145b283fb32777ea18b0247dce3e5445
00fd931b0ec82a20000480c0a710788d2d7837cf5e459a5fc8522cc20cc11fb21a3e9531
1739ebecfe5fe4114c05020711788d2de4771a547150da3bea7b8a2c50b0fb1ccc544c0d
0480c059045e638b26345bef39d2c2058da926c0210c0480c0bd08bcc316ad5b7f296652
0f7d96ff4bb5cb6f2cff2f3fb937094ccbd3b69e392415185732aee167d5b89237340481
a2239130e41402065bc8d374e9f329d3ebf356c843f181bc93609df52f43c574f9ac55e3
7be859fb313b10d88640e57a759b0d1d13d9b545fad78d6efc3b4ed9ef735189409133ef
24fabe6fd511921b87802a6e8c1a6c3e8200ed36dc9cb888396cb6380268c7a46abb4f77
7f2639554ca856120fcc7e504a3aec7c6f08a8e2bd98c2a30d0870034336b737ccdb3d45
44b6502daf6edfa20d4c5b79d12cecb0e719aac8be72dd01c8a921a5403c13a053c0ee99
979863cf5cddb3187ff9c3d3a2e99e3b3b70db8cdb26aae093dab0c2aaf859383785a0ed
3a04cc3ef0118f562c46d5d85077a8317160f0bfcb1647f24f4dba872da67b5aa21fce75
12589dfab36691ee90cdfc64b50b6aef2845caf4b464f0664718ba0a6ea62fd3d3b55be1
3ab620a0d4ab344ba7eb06410e8cd8891a718c72917a3ebc14e5e77f79f2cfbfff2187c8
fd22fdac2447acbd746cfaf670e9ee67a9838bb6f2fda598d985f07b5a327e9b53a6a9a6
c0d29c89a33cbde58e8fcc6b6cc1a4cdaf30d14656592d44e9a698d46c2eef3849b9ce12
73033205a6d836388b1a3ea86d8a47f50a23fded7186f09b943dab2d052da6723a71f2b9
531db662dafcb3ca660be958f67334df24459b74edaffefc92d100596acfd5b084e28659
c604248fa519789d72793ce543ea151d8b97fffb167223a3cfd92732db54e79d7fa5c672
9dc12bd3a4a56c4ea75bed459bafe93b09f421e3df02a6cca2603f120573d2baa7a5e1a6
5a3fd47e493328a6807fae75928ba05ba4761d0eff5684727f4c17b6e99829d0eac388c2
940c68f61255f0af64815cba7a5ab1a1dcc516a5436b896209d5e96c913563709652e6b4
666f93bce9882920a73bcb161e535399c1a835a1dd213cb21755a65ba4b6c3c1d6217627
4a6564eb0401e54bbb9edfd47be3edf73195e4b55d6ab36605c6d15696ec99650428e758
bee72c6d9a17799a75c10cbd29e044f22eb17b6f3ddbd8e2aea8a4bbcc2f3bd5464f91e3
9fca61474a063f13ad0e132d72deecd2e95860e9f5dd9e59b68159c1ea224fc90bfe91e8
4976cc0aac863a947eb9ed8432ac62cc536c2137f1ec675e90eab72a772b7a966e7ff193
c6a44953608a8f7b6699626a5d89e9881610000026060f002220574d4643010000000000
01000000000000000b00000000200000700501007045010029b0c148e71464aa592e9802
cee9ee15a303abfc61e608eed4536c111ceb37cc33f72f53600a0e8b66d9df63fc3952df
4017793a250aa5266149f945beacc0a702cb15c7d077d862909f79c50eead9996407e732
4f88a6c014e3a7ccb29f213a7c9fe269c7bc1d434c534d818e492f1a629e0fc2fad2f697
3fd275357da58d2b1cd740d19aa5a712fb0d787a9a0361b313867d04819835c7d21d60a9
f2456903b62802bb219cdbd8a2be1a4d4fb302ea619f1289feb8060fc75730a75f8d9b71
4443c9af8a311becec8bc8a2cdae55ad894fab423e86b676f0fa269a3ecaee44716786ea
47f9cf451565df143c4a6d40f4bcfe500aa47af8b7525576ba7a78945f8bd09b9e225008
0480c04404d415371d50d26d6ae28cb354196c215f22524efe2c587433934e647a4ba700
658f7c28777c964cf7ebac1e393bbff8515152b236cd12d32f08000120f03c02e9de15d3
65576d91ed63c4b9abc9168cfe871c987ae1c9bf5d549fc6cc8f925500e1ae78c1da5008
a8864d28db2ac6186c51df14e210861f6e1927ffdd9ab939de524bfa81fa9aa419e2af01
027f1721c00d0c6acf5cc41c766db108b2456acd35afbe14f333a35e857068ebd70cb7d4
928b60875a2000045a11e0572ae8d8ea3fbcb64e344bfe35b6c8e2625248379aeb34779b
b46760fcccf6e370cb5aad7b548ac84b91f2c7f43ac92bfa342fb085ace6786d980fd38d
3e3b84d38ec35917bb2e4d61301000023b11b88218b280bcc01654c4a917a2cc87925724
25283df2682687a4d3ed4c3835d715afdf1dc40753038150085c4a18f61bb4957efd67fb
30a1328f8d0167c48c0bac02022902dcffe45beef83d43bbb628d120a822e61a0067c48c
0bac020284803a7f5ff4828cf7bfb49a56188b98f05324943aab9ed45fc4aa2f3f0ed0a7
20c596741d0261f3739161dbf6d2e999e0658be91397142e8ad036fb9b26f2b0858795d3
d38a34e3539036e10fe1080884cdcf458665573d05c2b3d80f86ccee441d346ef5d4dc31
54adff9113fd6a9bcd7a6224e11810f961dca3563c5be5c72dbc5d831f319654b11e47c0
6fc3f85c8f69b8a519e5ad2db6554f8bf83c4d2f39117d4e9fac4eca59b545ddce0e483b
86acc60afac711e0b0868a6f28633614e561fd3513cc555b907beae7eaa344366023a772
1368080081b308dcbb499dc56dc5ec976e9e365b9492ecd25786d3a6933c70a5bda915b9
72a34e858c4a77faa77c283b1eea57fccf8abc8288f5a7f39261249ffdad3a2dd6eda4df
56dc91f9a334673161c3a49d3c4bd672e7c3929d6aa252b265533d7d588fd1a00d372e84
719be9d8cd503be3353eefb886887f55700f8eb254a21965f770459da1fc529bcb782c67
692028d456c8e090d9f2ac90cacfb2246b83dc4c9bacf2dbd91afdba66995acc43caf23e
c4cc3065d54a7bd238f25ee634a9cf06a7f287c5d2564dd80d81a360d716fb03a670dc6f
c0a219d36edea289e6aaf56c857367cc6a4b77f0ca9eee27063557f7c00a02d9fd94e55b
99898b95bada0ebf5a2d299d2a3624c37b53b4827f0481886cb101085509aada70830177
4d21ab22b9cd65f78ba6ca3adb0f71ee747eab7e0a95a9d979fba8c21c95b5334d000f14
25aae0e7aca463f729d9d9849554d261c35deba2dbda52ea762bdc33f0a36cf103579ef4
09ebf4c99e18c49f255bedd12e99ed0b1198728f4ee959f64352791393ec709eb152d457
e62db5d74c3ee0fc49f7ca929dd241130a36802515ec69025710c8625b8785a229635ac2
4aa64aab0d66d0df1060a80952e7612282efcffe9d2867a63ac522846a8f0df59d31bb49
390de37dc429aff6d3fab1bafe5be7765fda462b062bcdad3e7ad2cf23d301a907cf6eb5
18e84180a8827286c9d833f0948c5d5bc843447a203a65b7392faa601322a7803cfea88a
810f474e55dd626c0387555a956e7c9cb4a5ec2d59a2065668c6a939b533c5336b4ceab2
144b674fabb7ba8f74a4ade069066bc40653f9d7049ce9741696ef7e3bef87fbc891734a
d85203d49329164e5132c5df0e25e3c68f6b2899bd4e730750f521914d0d6bdb3ac358b3
9c62dd74b3d2c9ae2d6826d98ee4d289365cfe9965d3b81e2ade6509af3e93cd7c2655c5
7eea112b5492e3a6428344a0155e19448ea60a7d8ab0731699dbce21882610f020704525
9159385c8a6699cdb348e6f67ca6102c29c9f2b67a484428eb8cd2a854d29316ad273ee5
fe4434c6addda021f5d78f00e5aacc673ee874585e9f57cdd5a17fff103f929b6dfbb861
bcc7cedd485704d1bee54eab0af964854deb74a679a9225449dcf8b15c87db1ecd59f0fd
b0cb929779c23fbcc9c774aea6e14784174171c4979726e5ed34be53de4e547c4fb216a6
3d2516f39f684a551729bf1499296693fb128714934a08c80625a0b42999d26f6558ebae
65439635d2f3304520eb14b959c74a1ae634b28e6d56a1f990ed679be5932969f371251c
b5eb369007d9823677fa5f3e034e3f585d742258ba3819674a7d8285b7241985d20e2891
4c35b0f1eb004f8d944f4c77fc5ed7b132494e153426b64d7137b9aa491b84eb08c8f68c
248fe0b83dc8167ec4d5a6a606d26a54072bf9d03fd1c3929286534aae93740ae6745237
91f707b424d9d7cc6cf5b4155bd3f192801f90ee293050222099233832df620b3a277201
c8ffe4a52805d43ec867e7e0110d659effdc74e326b5d96695811e6c65b6874a0c187323
020fb205edf2a533af6a68a8ea9e06ca87bc23a49237c67ba2cdaaf69275187d96ad1215
118f19ac3f3b51fdb7d10ece4eacb890cd561e948154109bd86605ea48b25a122bd9ec89
1d649e4420225bc84313378b1e405ff9f5926b53a2c380f49dd9259edd1ad26d3aab4a72
55658bef30239b15d3532555a8e8410674faec53b2e56a259eba30a083f67fdf22dde356
bb2a1b79adeddd45104f5930caaf20ae2d428c8a094e95ec2c6663904ebb750bd3766293
47d9de63c743b39939e2456a8f896d1d704fee0d02db14854f09ab7d60f5763a115bef5f
fe9838655d55c7716c9b6dd3274a9d554fa6a03145c974df95c2b946ced596f57dc314ab
310fa23f2c92610d3b15b8889da8535860de3710c0227f238ef0221a028fb345dac790cd
71aa014b2d5a29492d918b6ac66879b6cd1e50c536a831d1d710789c2d54e35b1200770f
cdce382991ddc6af65c9067f3d9d748f19b3f498736d9bc8b4040240600f02efb305e328
4f9d58ea7bd20bb3000120f00c021f620bd571aabfaea3022c5f41f1d422cfe4c7371d41
cbf19b71dfe6f5a509e6658bd2161979eb94c5047d96ff4b9da55f7e709d91ca730f8ad2
281db22dbd964e6406d114501dbfacb5a6927101d30c75f9242faefc0b78dcce0d1a4c28
f6087866599adb0195735b9bb6147fe21df7c5cb16e49532f78a1bc5cad78efce85fe1a9
df1d483202f27b126ff7274d8a42566c4680b726756cdd6c867f3a2f5b481aa4f3c2bd1b
68e99b4dea39afae7b3df5e7c13725537a504f22f3872c8c9ce103613881da2f963d8eef
37a33e63035b702b465652d1fc91f6c863233d570749ee2cc99326bffbc4432eda412287
e3ac6de9f9c6c304f1bb046c611d5ef0c4d9f453fbd2a5e168630b5e721de79a38d18225
83085c147dde4cd5c920a50ab980b3a70ae7bedc81ad7fef28d9e0613e32cc3f57872318
e244e08a4a22f5a5812dd4e5cca50e3bc3290b11ff902f48deb2ddf0c9265b416623a508
23ad2959d544e6a8e0292b9b0e77d8c75b42f685e523db18b4c9c8034d7004bc7f27aad4
bb9fded39fae3072005267d593296860b3889c03b02decc96ccaea7b29be5eb6d8e673ba
b5f9abec6d46f64d94ddb595772bd8a2cfda7494b23f5a5cc8bc3eabb26da856dcfc4a3c
99509fbdc359ec7d1d01ed4ba7d6896e91f7b245e57c3a17d04fe5f49eda623c17c777b7
711b4a1ad8b6ee3c5cc182d22a4f6dd76dbc1fd84fad2c3f2c15c9758865d363430e0cc2
e2658bdf341dc7990ee3d645a8c398d5436e618b6c07fc7872cf4ac8b9e5acff5ce5af45
a6e4e1a7565664c464204a9fa7d83f5d49035bd0dcab736eb5fee9088e28bc8e2df8d0d0
ddf319818b33903ecca5ab8ec46b2db9527a182f8cfc787638e857fea4e422c4ee658b86
77a27889febcf514d74f26d0c79da2444fdf32da030b25de29036876f9c396c80f1528a4
985c4473696f4f2c30cb071168660b3ad3f18b5f1f840c2e6f468037e86d2c95128364a9
2974450c2197124e609bf3ead474b4799e9a7d645e6f27aae2dedc93d1a2ea6f04a37563
efea44ed0f0d65dddc044ba399e6f6ea19b9a596be11c7e64db7617ff8d62d9c3d9a9722
762aeb46a0f3b2c5c81c4d639746a8c9920dc2608b2cc8bc90a6ef98bfe94aab7473e299
d3493ba7e060ceb821e1ef9a0288a978812d4e26f0456cb167e5cc2d26b2057169e7dde3
20675bd37453e8b369c693ab22ccdceb10539939e534b001362f5ba013b52218600beec9
d08791653358daafdb1a4af55387b32305c7660757ac97cd3a1721965df583c9bf07192f
5b486b1681586ae6ee01e2c82cb7b0c5ba8877171383dc90867b9d8f8be66a658e9d0e1e
594dd3275d845849eda2e926c202b6980866b3aa296c5129fb9a0dba6740a5a1748f137f
585a2f35be196506a8a30e1b4f8345db37d8623c34ff685814a169f64d55348b2d8eaca5
a948b8947972c323e39a6caf9069b629b0d7deadb39df27dd1bcf7b245cff72db6660a26
03024000083c84c0bd5f56f3b2c58f0ff9e71738f5cf8742095780001000026b1150dfca
a4ed347e87a0e7de6229905febcfa6dfcf924f3c39e491591ab26dca3d9e7a64b619ec9f
c834db14f0cf759de429df17cdbb48ed86b036b045691f9f4b89f742d9112ddc5b3481e6
c90d8f4cd3a47b844db34d813d761e99e594efebe6a5bdb47e523c02757dd2864e14ff95
1ef97772e652454080601210000240602e02dc89925dfdf87ba9972db260ddfbe7b1e6c6
1eda8000100002ad08d0fe290fdfad1a36cb7b3b51b2282b7d9e62fabaea6f8a797395cc
ea44cdb52ab236f3fc75efbd17be6f51493c33ee2b9276d15ea452f4886b7d70812dfa70
9b336a165b5c947023c07956af4766c48645634db34d81458645507bcaf73df34af208be
90bd9d28349d222c1bd8000480c0630870272a3855fc60f7b2c54f940983bf5db2877b1f
4b0eb8030480c09711f86d9bf2e722281ad88208837cbbe866e6a260c0542000049e4740
15131731471b5ba48164579f8f311c04023722a04eb241de0208624684803ed8894a738e
9e709d110177d8000480408a40c0fd287e8f1e899422d0505bc89c43270ac90404e223a0
6e1671d1183f64912dec798356fa333dffa62b0c8d7ef2a7c43a96f7a78a7af34c7a2f1a
83dfb7c80eafa453e9ad7f7ece0a490937127e0b4a7ea6f5551a45bf22553c2ab5ca5ca4
66dc4d0d1d028bf6a212f21d166e1e02b6d80cf81fd3a5e9d8c71647d6d27ee03cabd723
b3df727346d36c53203b459d2d141fc89d3dbbcb2b9e903490aa620da958ab2fadf226da
4e813df34af208be901b3a513fafe48f137188010120700b02a5dd4a3e5732ce2dd52976
0b502376a6b5c52d8d7d2f5ba49716c41c23a8612c100002a110e83b0e964671ff0a5421
a3ccdf570b157a8f31de4e54491713c6ac1aea6b0c543fa979969947c6930af1653c9e7a
64027a6a9a6d0aa44ecd6a4355ba4caa79a56c2003e4ffd6e52b9bccaceda529f41d9887
d2df648c4778942d3c7334c9ac8e509331ab8553672b2b3cda5a5a0d8eb9fd650db8347f
4cb34d01132ea921fbd9ff506efa75b5fcdbf4833f7f3a7cf72baf486e98970ec747b8b0
03226f27aa43358600012010108152f9ce1d92a6fa5e8ee2779fd27d96bb520101396812
75f8a99577d00ce7d4600b27501003029721a04eacfc4fdaa1d819f559ddb85624a506a9
537d5613dd728ede19ec5b38039da89d59a1e79ad589927a4bab317b7899b874a794ed69
234e41661aacdc34e58f84bf2316e6d933a6a71e784dd74ef56aa6a474bdd395aedcd593
7a22529269608b4a013b62811a1b19ac896e92aa596cd1b453dc8bb0c7728f0c219f46b3
09c6b9c9609a6d0a74d8e3d43972e5d061553ac469e794b9a49245f372ee550e760753b1
02a3b71345c0910fb2568de9d5f4bc81c2c7105039ac9a33c79df51cb7b719c98d752cf6
599847cb37a75f5eb6c8aaa33472ce04b1b008d0259b0c257dce3e54872f2e92d4815d69
53aa58793a695894f6189602b568dea683f3a5bbdb22e806d596b64db3e6189c777c7833
5b8021c6413fa8a1d4fbe27b36b68dabc9d286ee3c28b01e9939d9870761511428b76ce5
66854153d26df5c80969abdaba77755ecf469f3d4dd1d8c67623201c1fab7651022d7ee9
d6cc16c78186011311a8e4683d779dc99d15738e9de8664995873b5392cb6a1be7bf942a
e4a63c050d69249577f294d0e4826ce5717dc90f37d0de14400e2ae1fe1ec37ed018e7d4
5eb64049e104f43ab1744b1ad9cd9de76b39699c2355ddf1ca6f4710e3844971e0cd770a
44a9914aedc82c5310b86eed7ccd602f5bfc7061c250acf835c81ef3576e4995fd426e07
f4999fc87f7283bbbef5c849e91c1a64bbc91ee7a5b37c8e26c94a323889536a18d9af9b
d2b254f375d85c9f77bac22637c30a132cd795620d6c4184410148ebd0b081f98261d93d
2e75dc3c3bf310de07d59074dff4c3dbc107d2af746b2eedd74e34b29667b993e99059cd
438a9535a2fc92aeb1e66cf8d281b3b663b979f14a9721e3cfd987a534f06c1415a74c4a
f6a75f1c49865a9695f5934710e3dbd82288d1304321d0ddb2289589fc7cf0b49bd52f1f
d629c453f7a41b8a130d2777b6929c475ef995829c853d1de5f434bb5e4a0782bab067e9
79105015d55cd73c461e942905373e61f47c3b8f563b171973716f4db5b9b36fd6963aab
9e78d0f0c8f8fd9aabcd3faf47320527654dbffd594995d8d91979b5ab53f6c88a30cd36
059c00a6e759e98efc2d7d2640b8a6e47ff26fd3e183278cd49129be7bf05132ebe695c4
301dae0e4f9d43bc6ca1164676c138a7ac8bc527d8296ea6cb325d7eb456cd64f2c8f86d
9eabcd3faf47d2991b26629eb936cb98b09b024d06cfd5d6347587f0296b17cdcb6ae9c3
45cc118e2d3a9269f390453904b630e358af2d88249646271b23d36c8f55a6d9a680c70c
9699abad69ea0ee153d62e9a377bf25e345707da9521b8b768c3d379bc6d531a49fac683
79e5667805b41d10750c59613974864540151931edec610ba4fef39c11335995557c357a
85b5a18cc4123e188e2b88218b8f972db21e5e513d4d4c0b90c44430cfaafa8552fec816
0d3d97e6c927f4ab54809b545255faf0acd795d9190d3f1475c9b09e4630ec52c2f0b205
e7bd5a639fdd403feb7884c536c586b434a1d30ffd707cf9e1c3114f1df74391959c12a0
b79550794799463ff10b3e2f5b704e9087dc298eefe1ac9c8bbc59648fc9b31c3fa8a754
01d44dea43a3b45c5764b8f2cb995ae9a83e4f157aa9e37e28a6ec7175bf9ce01cccd2c1
a92f6aa836bf13a5f2634aba0cc2bd79f852973be0f5dba3161eef83fc5cee8ca4967ea5
9e13e072387d66e1ac42d9c061f95449bd5b62eedd4e34a4187b9aba5fb2b914a62cc21e
934c1953a07b15a4369bde95a2b6c8c8456a4dc4d6cd5b5a89a6496705bcb5055b7969c7
ed2cca716677b65fb8f1586acb94d2809ef32c7255f0f3e368a454513249fa42cc913610
f8a1124e19f1b8e32503385e95d5adbc0beb4b7cc32492bcbe147fc4f4a2992d62ba01ab
fa10a89f9ed441be2e2c77d2ac316659d0e7c28a51594fd3f320f76357d81044a7070a79
b60862f65d66a8335958e3bd6c8192226c08070dfb6d07fcc3aa4ac4901596876efa9c2a
e40d655d75efc4a17488a30ca71f26b6ec43e744b788491ff9d8eb84e20bf8dc12c70d76
7aef2dd4f18197dc4507c659682eddef9472cf5c1e997443aff749b266948e99529594a9
500e37ac9a8ea51e4f3d32b33261a21ed36c5360a231d1549df27dddbcf5a5140d7fb6c7
5b5bd0003e4a84f5a7cfb0ca71b84fe18da3d4a19bff59caec261f4b277aa2b126551006
02572340099f2eb7f8276f832db22e79eec42e0a2757dfb7740f27625be924f0af9c6d19
2e17987aa59de944a9fe897eb5aa72329664d0d629200f04f8cc2d2fb769bd5c018ed189
321b23eb8ab56df0a52ef013fa40b1e47e0bd758ea57745ee0bd95c7ca2383d4cca92307
66e7620199557222b52f0f421727a6e92a32cf5f6a88294f58f95d9601eac639bb3bd44d
353714a7a7dd36af1b68bac6ab6f9d0d59cdfeac98625876754fd13c4bc9d7d9229b106a
4f4f7982d157ddff3a5bf0465311abb0855c33a9865909d1b4754e9cd4a3cab37a3d326a
ae8e211e6b9b644c1b4c81a6e9ee123ee5fbba799918eee2f8b67b8bbb926c8ab5329c2a
b4ce48771c90a7580e2575047e71a11f2e2f54a4520156a84679248f87836c962e4bc7a5
efd23b054e5d4ce29382791c8120061009ddd88c025b74a690932ae4fa91bd23b5bf6497
b15aa8b2f5df69b46f58ab6b3eadb1a4e48ae5728a5b8bf2897c98f581577e2c0f73d6b0
d7920fe4ce4583b22efb1b65e9f168dd213d3ee6a68529fee6905302600b8d3c67766b8a
4b79faac34c8879422bc32e58ea3ba5b2cc62b99469dca9807e64d239be2f924c2ca2967
863bc5f870f324740fa4fdb80b5f670bf3e4585a03ea742623a1ce56296df485ad69d1f6
4df1c1512554b9f84b4fca37a2d4ea26af8bf1ac1bd77023e0159be59e7317b3da6ca196
8dfce71b0b497678fc99cda338dee99352e3226d4399ebc16f98a90a022602aa4fa5f83e
5b7dd61f9a339e12e0a2968b5d753c4abb734ac02ca94fb91679deb4c8bb62811b6ca192
29fbcfc85171da26fde22132a22abadc1d4a9fcbc6912412d93e52d365cf176af68a314e
1f215642a05226a643fc2724bfe49ed0d4dd94d666fba895ea99723bbbdf5db109eec1bf
5e6d5c5164b4fde58fe3b0463060e90250ca3d7345db9596c6c85c54691b306b8f14e3e3
b354ae047e4ae8096f8bfc4f75d64e259d945377cd8cb239bcee260d974ea54543d6b5b4
a8924fe421c964ebfa7eba34af4a4962e65b9f55ce2ced53be6e14d8a2195bcf0edeacf4
7f03fad862514e777bb168a007798f8c3a264740cf34db14a8603e32762494b3e69da5a7
d59745f3a66ad5c9a3d5ce6df2f6bdc53653301110000240e08308506bda2c1f8f2303b6
381e021800045e43e0b7f12d3a98bf86d455fe802d74b862323c2dbf9fad31cdbb2ae7ff
3036421b6a357afb7da4c3f26abfa07f3302600b0d78cc2ce7e517d3bccd598be980c0bd
0850d3e9c6631fd8e28fac4bcfeffc84022cff2947cadf72052073422587fc6776ac524e
ffbc31c3ee5dd5b01c082c42802f2a78ed5fd1b8035b78f34116d7ea568a225d7a986ef1
8a2ad2b15e9b20070480c0b508f0c2bfa571873768756dc12fd4cbe33cf77f68a3e797d3
95301dff530dfcc2030f6425d91a424e27b5650f209f2a38cc469c42c3943fb2d5644356
37f553514e8372248eebcefb5764691a05b0459e2d1452597a4889819b4532b9598c1842
8daa6f1ca970ba6cd6e5f4919db432a9c7538f4c34bff89031e87b40bfa698742aa68be6
4dd5ca33e814c4162941274a032bdb4ad90aa023122a3ff89fd9b94ac7a845b9dbe10e86
000120301101d5c49ea879ae2ab0c5bf787ab6632e054a4d21d96b5267c6b46d558f25cd
e5b16a6e4e401b100002402045006c6167857ce34db6a46824ff566eebfcb0de6f9563d9
8e9f1efab12d8304100002b721c0b798b719fe7f608b7f43463bbbdcdff9b37a69417100
fd5611891c22f5a453c8e1f45bf9448dbd2ec360301000021201ee19a887f59365040cc1
1611a2001b800010f80a027c16e42ec22d8d04b045438e7ac8df23d33025448100107814
01d945904de9b0e48137689b3371e9b573e9eda98a956173ab1959c700938cef45a3eeda
bd7e39a26a8b9871b755b44b2c5de9ede69c1f01b6688ec1d21cea638b236ba919b8e101
1ee43d32c386cc57609a6d0accb7298cc653be9f9a370cf0da1074a2e68746b623e59150
3dfff869713eeed0080480c04a04c0164bd055ef35f11ca5e74b8c805220000480c03c04
c016fd5866bf18e1ac5e590c15467f00301208dc89c0756f4311cc608bce74a3edde7f61
506211bf864e43310c0800814808c8ade38a57a1183cb045671e5576f94b0f0e9d406018
1000025d081055f0a133fec1116cd115e7ff0e225648632c2f27d068eac7172381c06710
20e608ee2edea06d0e50fd25d7ec6f53522935a6fadea06df6e1da01e6f92bfe922b618f
ef5b54b2d28cfb8a8c76de41764c2daf2dd9b575d37558981d02b6684692f6a36c8c4bac
e0e700bf64b3dd03033c79ec91193021d050d35353608f33a619a6c01e3bc3ceb2141f52
2ea7583add1490d189ea8151de4da9538fbcb4e084e0b615fd96fec9ffdb6341b031f79e
e8830139cd1c44641a946b14d1be51d949d64c3ba4156cd1091f5f4ec8f1ea0fbf309194
9e77cebd77989fd8beb043f9d1d81ba5fc6c5f8848049c476cc8ee24230ad78d055bacc3
d6d01cbff07442832dc909d4363144641bd41d13a9f64387865343c016cb91cf5ed0357d
5763b989be09b007499c80862f6b20a511507fd041924770b0c016c10374d83c734f5402
a6fc617fc6a6bfc2bb4f45642c9e21465ff4d780c016213266b311ddc7992bb6cb6d60de
88c648e8bbc76e8b08265a8a00d86229bc7195f389a6bee5c92f9a66bb67f28eeec6f65a
5384f83d96e03793a5af07d3555987f16ae0916f3f34450ac22b10005bac4035b4ceeced
bae40cf5da8ffa151d30c9c32cd3f0093495495f2892aad4c0d020de631cbda3c9f666a3
2363ca51530fd38169a99146b092579c3f5f2b59eef5176ca1d77dba156677315e4b6ac7
4cb7bffa42955b6abab468451ddc467f53abef21d2c934cb1364adb36a91b8cb51f7ecc3
112d95f152f649906504f9b94c5d19c4d24055a320f4ce8450efd39f5de04e9b490c6c91
878b575d760da40b8c377dda5b59405245c736fa1bded1373033402668a5ab905285a919
3d0a13a268022a6415bea958de372a1a1447ece9eb0d1e31156c91815d51452a51df13b3
2b27d4362a13b4542538d351d53dd983525a1ba92774d4a51fe7bc109b82c0c4b42c9d91
ebd147e82fca7cb085b1e8d41aa86c67ea244e03651bc7dc34b94091b36c48a6b486f01c
1549867e6469c54f68239032d9271c00d23371ffca86b6b4a9514558f9ada92d26d57942
d94a3c69c2c8229813c01ffd3da16f757383bc842866fe4810c0167fa444bab45493b194
406aa06a3a79960d6b4857cec4b554df3b54bed2e69eba3c7d039aaeb01e26159d94ea24
059aed97509d84521610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000
0b0000000020000070e5000070450100c894170c38c7371b82f4a127524dbb9e47e1865d
1b537810005b6450ca2eb9740d3007342d0f4f54a4ccf4b3b63a41d366470f2b73b14c45
4ccaf8dd3cb85fa8403332cc1f5c70a827ec9d1a42f2b24c91f5a2dc9aa5061e256751b5
8e1f4f8e0269e098662398863e15534fb2d9ee498f0dc70e3f4a90ec40007fb13c5f5ba4
872f5a7572a9f03acc1ec148af94e1996869a9e1f444fd2f6b38b8a5aa4da79464672df4
a47ee5f8ac7ec55190f8d3e7f457bcc5cb0ce1cf9558cb81a57c50ca3d6e4a1eaad03f65
f2f4b3489385c18517a5b4a2dbca36120d1fd4167f44441ec478bba7d3b7dc34f949299c
242097223fa187ea57ce27d1b2e7797bd230b5babc68c7693503f27110905b81acc9e258
583c11660fbff1ed86854000080081d508a0f69208d75ad5ab2371a9fea5a7c56c4be438
501e973d32671dc9360c55d5c89d1f55edc9ce249d07b302d976a2da71fc4d27a9ad033a
3322a640c7a4186222702fece84499c185c02308f02e5ff727bdb2528de60aeb989afd50
c6dc53180a8589df2f48fe10f8a1277f6ec1046c714ba4e2da79d1c621dbc4723b96cfe5
dd152d696a34d3672e29d221591cb29acd58eea70a6710d99d4a8bc6a9ca04e161814baf
2ed0896ace49b592d5da186c74a6ca071536bb971be0d9bc3c32538cd9a0a4e28bc74d8f
cc592fb8e126af2d2364da06588e4f11243d3a70406dd101dabf43f8e0c987852175cb06
13a5f1e9587d96a531ef23a9bcb44e75242465ca5fc91959b33283d56685974102c5ff41
8030a7346e0d961cce635526a43a81fbbd08802df2b14bb7d77487cd6e7fce9db7bea596
e61ac9332636de1db88f2f394f1ac61d1835afdc114a26d5759646c9ab858347b0ef9cb2
29c4946f2adcd908a6812b9d9378f848d2be3ad6b38202fa0eb6280645ad1f99fdcc25b2
ff983ecceebcd95d3b7b01cbcb784adec81d507e2e6dcae98ee94ff1accea6ddbf49780a
3e5f53a2a299867b843211be4a3a312bd3b98d7eae483fb045314c9e2d353d7467d75869
a72e2dc8cd8b4d656d7df6ca6fcdbce7892a3b1111e7c85675c5c28b636409edc1bdcc13
eb3820ecb7441e34b36dc0fd269933822d32109dddada61f344c7754e26693a6c29dac9f
64ea4c20db1dd230fe4c1fa68360ae84cd02dd0ed2c0eee14e37290af443314d83950d1f
ebe7e1ab4d757a145cec8ae311d8626d16993bb59c9ed6d5d2bca9af705ed8f203db939e
fa3dde396508078ff0da80edd2de1d6593923b3cc886bba4a7b2fb7f277c1d20ab95ceb5
97e4d741b5ab87832df208d7d74fbad4d375527fa2965c6599756f2bced4e12a58dac00f
fb66afeb94b508ad199a2535c0e942458c4fe232a0ea33cba4cc2dc3941d4566cb1fa63d
7a98ee115c19a4cab3d3c92958f938328c391d506420e4133649c928d7943dd90418b7f9
0d0d94e7b268e3fc09ee201ac499005138693df076299747fab0f444ee80e967b9147913
91cb581ab02793a4913c63f6a1b2c723b3c78574d3573ba3829a892ae5ad6cc864acfd2d
1aa99cb76353952251ce4c0f8b9b1169d2b63f76afce98dd13cc60454003b5858e02878d
f99f24e89f6a95a60fd513299f7eae0b7b7684083914dc867a0852e32bebb67ea0ae1ffc
fba279c526123c01ae308f8fa791ad055b448ece01dbfa36b503860e4fc9e5bf6ab62804
667509584f1de159d3f9e1f94ec4fd982c95bc8218b208802d342c583c4b97ca4ee5f583
3917765c32ca0e24b780f8b7d9c428751a959bdcaa56858ea4102553ca43541b3b5368d1
5c971206d862513e406d2c04d4b62e8da3daa27517f6c89b9740696fb3829a67c658a0c3
9a3202741a20daa09ff8e754b00532fa0c029e3b807596a9552ad76ae5dc47eb99d776d6
0525432ec8e99a9cba6b37a9535d93e3df114eef3ec3fa7e01a145c36ee929809b21bce9
443871785cf6c8440b65873d1e373d321d53b70e31cd30055a6784bc130175ce88b0c63d
96832d3c28fd21b3748d29e5abe7928e313ff17198fb3394dc9cd39cebea091d84b37a48
953c6897c49ae3b1778027221e990d564b33b2db53fda13cafc804483f73f1c449e24c83
0d20049c224d0fb5be02da4c26a11395098d5a45d47948e5e8794558fe8a3fa70fd5af4a
ff5c9143aa0aa63ca61f65063fc9ca906d728f507a7894f422fb70859bd049fb38fda823
827c584a004e0916a0cc97512e1d90e573443c9b8a6ac5854d57b085119af4202077c674
63ed0ebc9aa834efba4c2acd98aef6920d2c996e1ce993fd0eae83ee19cdd91d5f3e2c7d
ce22703ca59f894b1047c0169d81a86f7fa5735669b220eb8aab252a2cb21bba92296d13
2cc6027c1a554f401b9d29b8609827b869f8b80ca502d4933cad0b6481afc754cac2fd98
115d13832d6ab0553632e7ba4a374d679878d52d5a57d235fecc8d85b465c166a73259aa
630db2e050eb44f6319cb0cc15e36daea2d623b3c2aa89f366632df59300fdaf0c5c9dc8
4bd94211cfee89c7233e37527dda984de5f02bce4c608b62c465fcf8d024cf4de9869886
5fc9a4ebb694253c70e2aee14f6e9e547e50bc951a5632553d8fb3301631b11fe7ac24ef
b6837ae60e57a9ab529dfe295947962031719e8b8f5f9ba4cceed3a47fba8992608b0c98
956391077acffeae64e48ca796966444591090a9f2c048295eb253312b1f33d5a8ec741e
7867c9a48c48fb1dfd2fffb09d72fb536349b864981496927248aa70969b593d596bd3c0
556c48c397a6445a4a4a54973a185cb94a18e20f997531edc71bb4f9b8947643de3ae57a
e37d536eac5283facc1b28a5080da70ff29f64d929f228d95fd9134f99dab7b414f2a424
1b050e908c084b728c4a0a65b8b3b3f0bca9017daec9592a1a4a493e3229c69a08a4b0f3
66127c05a1b63083fb87803c747345c912f424dde56512b00c9fd6b3ac2055b59908e931
04d46256b14b756757787a780fbe118c6186d14308a43bc990ba6583c1161a5aaa07b1b6
3f8500370164369869d02410bfcfb06c9381e24710005be840e250ff486afbdca01d5f15
7cbea179295555c8d6969ca5c23426098d9887b1c711a086f371333a0c005b74808621d7
23e0dc9179556739e0878214503d2be714a444de5d5d0f2e1c70207063ad09b670041622
5f42808e7e4403fc99ca027a2869400a54406231799f29db5f971e36bf9417d37c95e52c
e715a7dcb46916284283be1954ff99b15975f2f5e9a573f9cdf398e191f1cf184132eb91
a70ee880a263880991a9d31430a780400702f7c28edaa223dc180204800010e844e0de7b
0bd416ae90671b05b3de1a727621664de772f8bf42a6d7a6807fae5b244b07c38050946a
a314eafda9754bb8d7d979638581dac2950f4b97d352e52ef70a42a661a6c0c8ec778dbd
058a5becbc2bfa4dd6f21585bcb86ad2704a186ce1457ee93233959b025e37c6e4523382
1836e6d69cd1b740718b9d73a2124fcb3fef6b8bffbb8536c0169dd9b474c95122755a36
7558ab19adf2538d8da5ec16286eb1335674a75ac3c43155eb7c65608b064c97aeab8af2
a5f3fafd2f9911c43cbf23eb246f81e2163bd745eaa066ae24ae786b560205b6e8499ba5
8b8d952f9dc5efb6df0cbfa47ff64b256f81e2163b2f4d83acd9b213f51390e411dc4db0
455b8096aeaeacf2a533fa9daf9b11c448bf3beb246f81e2163bd7452a8866451e41acca
9af1f21bb4ce3753238707b6954e67d39141b64c87348ec2b0d478d77bb46fb205affcb0
59126721dd6809c577567059db5cb53702fbaacd61230bb6389c726133e3302ecf4d3f25
d0b45ca7a87a0ee0d71c0a126555c5ce3af46c88d66bb5c55d5cbd21c0cf4fd11d715952
5cb4629f0fe86a07bb13669161923c82e7e1536c112d0f16a517d42a043ae2ce433ac602
ffdb1140d0fb22f8ce3b51b8a5eccb800746712be9015fe0c206048e27cc456fcdca70bc
c31613af3d37e42ba63888000a8b83e0636a4a3ffa21346ef99ade236c81c2e2e38bf0f8
69f1e3f85fe77ea88421e688bf89bdc016415e75b86ec17cd3601416df8c3bbc1e47e005
b61847011a800010000240a08e00d802190204800010d88700359de2f79d52445e788376
45274abd04fdc157ee3a5e033f8e92c7802b3a5148bf3d9bb727616659922e284518c1bf
6cf19fdbf8f8269ad19ace162a87a6eb373d3a2eb073154d74d663767cb640fa4d4c89ba
2a4fc2ac30262d2ca8e008be1ba313a593218d59f0104ecfe6f8593bdde5380a917e7162
b1ce12f97767e50b51c13b54608b3f52021be5ba1502cd2602483f13a25705e8482abf84
11d0d3e8b58f07b2899d22cf72e52a527eb926fdcb74d96293dc716a50be97147a262255
a522490148206451cd5aceca257a52b25477d7adf2843e85c82c042377a2ccf473668e27
2524509588ab8c65c065f2ab28d0af940d665c3ac23d3ec4047c7c0abf8650c664cd466d
e18fe63f1b3d5791b41ef87fd5576ce46141159b4e0dd945c8a70f5e7eea54a2382c95cf
eeb0eacb4194b8ea61856f4a926c9b3c37a9876d01f8b0340785d11ecfbd4a024ba44b39
c629a1d24c9a5a499b0f07f34ad7c116cd61a3dea23ae5c9bd3b3dd9a51bf4a08666a30b
03e47146eef87577e46ea5486b9661d09345607aeec9ed9e664c891fb100028400d8a239
13b832f014d7bcbcd5becc4a9aa7770fa0652f69c93d749a606a409669a6cdf7ba22e4de
eb110eed1fd8e28ff0940e5666b9500ab25cdedd4a4632885b04234abac76e20c56edb02
0e9c9b7e1fcfbd68f13d7e741b07046ca1314c576ce9f649eefefcb9e9aaaa4943567385
813c964867593efb50c144329eea2acd51f43a2aebd6997e4d99939d4e654e3d813d4b40
ced29d1be33b5a580d4cdeb2df70b6f46fc5aa73c1b74eb3549e12bd6fe72a1926d792d2
ccbfe2e7b4369419e93e2ee569deba06b5fc2adb2ee991864963528395aa2c80958764b9
f45a2a2c1993fa3b3d2b3c9b14cb7884a75be854584abf15b947999326309b9a3d91c828
ab88cbdc3673cf09c822b12039101ca57f3361ee26bb28a875b52bd8a2c991f19c3335a4
02e6902617360b2f32dea3f60ab6f087c3e3b2a9adaee4b1dc5387b007364033beb304d0
899a8524f4781198b2c17927831c1000029310005b8c0249954db65a77aaf668484f4037
9e897e9e822a9c59e111f3648ea9c754f246ee993840c04400f716264410b806010f153d
d689ba2636210df5244c48c3cf1885dae20cee981508000120701702608bbbe2056b8100
1000026710005b9cc11db30201200004ee42006ca1e3d5745fdd24bc2733029ab4c7f120
b37c107f7a79817e3c51708a795441662702600b8db6ff5da39849efb77f679e7d64aed6
9490f2ad6383404a17c5fce3b10a29ea4129a00cd8a23f2848fa7eec1e1dd99a12f40dea
7b5f2cc63b458f2672de2db0c5a7c20d67c321d0742a0f673d0cfa1202f8be45e6de22fb
079db85150f9ab384a170d91e74d3a8b659fd3d8d2df9252b3ff24e513f539fb87ad78de
fa445917e4c3d2f1b9ee546aff8a55e639eab28c47b8c948d54a4a812aa5900c8d0a930a
16c73dcd133655e55b36a952b5a9e6d4f759f9ac90cf66b274675df24ccf81a684b94e18
b5c51f21cb2e785a7ef27fb9574bcfb32b9c6558277d489f2b4649b766d91a562b47d9a6
ec4fa793f2f2b75917a4d77c044ea7a83b95a277dd22f1186ca6441ac41419f544052b8b
33cba4014a334d09cb5066d3523a5e1268cde7347fb23894c0f1c402328b10005bfc016c
e9e0dc8abe3cb3a86282a74837687ea28e3c9583a432ac623fed26e9facf1ee29afccd3a
dba4e10bc2f520663958c1d284b347589a54494b6629b247e56d6b3ecf5a625fc899683e
822dec88fc161efdd8a2cb24c880be9596dadfea0e6be8b0218b9e54b80cb3708a4b41ec
4035251286b42f498e8395e649e9f074dcd4cf1a00b6b043cf35be2dba46828bfd3ef5a9
fd699d51d7cc1ad27ac834298b9e54686a7843a014c471aaa0f33eff9c3dd67407ebf82a
ebb6fc3b03c1164b622d7755b51df062ce6e1334b0743c1cdf08a406b5f5776f5b156797
807bb95215c4b43d58f2af09e7b9c2256de62cf57c3623d9713a317542a01b81cee646f7
7c2b06d2f29b5280f34a266df29fa55f9147d9d953c36847ce3e673d528634a766645791
9264a8b31cc3062bbf5480d2b1752693bfada0b7220d285e661ab08c47b8c94e270da4b1
cb3e51e9a7a299868f05d21034c5ba026069a135e5736a673d4fa68749c674a9f2a6e4b9
42d85e5df1dd98c816adceb6665bab7c933d4b953759724ad883c03ab620af3d369cc2e7
c67997e2b954f98d68d76d4627eabd98c22320f00802d8cd4305126cd11f0eaa69b27d9e
acd256f956cbcc264cab42c8b722b03ac4adf6dc2bff431254112d7ce844458b08ece947
c0b3bfacee44f55b8f91db11f024cc76a3e24e88da226e6c601910000240200e02608b38
b180254000080081b808802de2c606960101200004e22000b688130b580204800010888b
00d8226e6c9eb7ccff3ad9935034b9df24bc07ae8026ed71fcb3b3802d86422f170c164f
2b941f7fe5d7ef7eccd4f2dbdf9a18908f8900d862282ef4371bf06ef81088186c21807d
d94208bfdf8100d86214e5df4aa69f5145180f04800010088c00be9df74770d292bff217
d95838fd737e955ffde6a3dff6fd61381e6e6a9036a80ca42f25293348261dc562a953e4
42c9d9922ab67cfa77a33c0ae37c3b4f5aebc9250a507a2e29c5310db12722e92c95f866
ff82a1ccae6c96c6395a791226f0eebddb34d4167f204e79ccb582dcd0b986504b8e87c8
85913e4c55a57ad229289b251b65f70b5ee19579d94f9a37ab991fa6fcc7f3b223ea8367
6ab913a5c4bc3bf78fcea7dc2fa1c711e1b454034b71cc86b8b44d33eba719a8e2ce769a
66488fa4312a998f060193b72100b670e155a90368bc73ef93671973d9d4857978ebf948
2d6365c64f1bfd485c5299d2be93e250b2b3a4c1158ffb85a6b85fca907a88cd887892b9
423ce9af548a9a997f7f78dff4006ce18d2beda1d94552799eeebca5f9789b6eddfd95c2
6e1691050a9d31b38451316fd0726f24de95cb52f54e772b496e9a9135de9fffa67e081c
47006ce10a01d7fba974658be4bade33070bc73c79b19b25f340159e28d7659a12667c3a
a5a192e49eb9b2c6a7c70e8f2ac8c444006cf16f5c3c0578b6d3e20faddc6acdedd51426
81b4dcf1f00d3b52298cd82f4f27a1d25a29d9e9c70d925904ea195209713d229e85508f
88d2e0ef6422d09111c03b519a2d68d7e3744fff49bf920b407d56c3952afe2d6faf7506
e2e9e4de4d9f79cd67a7a86cdfb4fba79a53c7a5b5721639367d9ec5a78ed89445621230
b9c331ad4034c59e8a1233c1084319110eba525b8a631a6215a94a44b2f1e579d3845776
d6050ec29e4217c798d52937ae1f6c318e61440df57dd3b3ab46f4cab2c9e35710b6b05c
d1bff7b826c7b4ca37d9b35479932583c2cf3832888373383a514ea06e12c31ab8295ab0
15085c8200d8e29240f9ccfcf1844915d46448db5fbe19e24a998ec735ddb2ac3564adf2
d6fcfaf76f746f1e4e98d6803ae5d189720205b1e8083817ffa59da8e8e85f689f33612e
f46c95c92fd4166f9c745645187aff44c0f3c218300302402045e005b620afde6bad205f
972200da580a2f94bf87c0236c81f2e2bdd46cf2085d8526b8208c84e9c88147d8e2e739
8e8a1de1ffe610f9450494a4dfcc0178dd81c03b6cd1e13c86bc8140c73911678b3742df
e74547c2f44df4d8a817de899221c97eaff5b198c11d466030dcb2b04033f30b79359830
5f80a8e2e36b6c41ae22279e4feb892106673c9f2dd813a684f84db600674c498e984a26
f2445a95d213d4193143df67d5a284e933e6ea512fb385e48cab8304e325021bb6725c7d
bf94721b12e625b83ed789da103ccf81e56b9769e9269b2ed4db31915f05a72a447a947a
f7122669cedf1ecd0d1bc54b53e09da89e68e2ec9945cd7388a3edf55200d96cb94b66ff
3a37e353c784a0f0e0d693a66bc65c1abb35607c4b2bd86228de583915f84a9be0eff9a5
2fb0aaffe004335fc51d95211213e2895ba802a93eb4533c31186cd11c462c9b0e864887
dc48181cfab49ec86efa253eb8b1a49011c41268de359e1800b6180d23564e96093c64e0
91190dcf8cf1dc3a5394506922293ea0815c9a5c5452107e48f2197974bd8ecb7aa671f0
f6b49b3d32713c5a61497a2f9ace12102569127f961f78ebcf8256f2c883c68a284cd4a9
5c0b18bb89ce42954200b505526221029e2b8a80f7de6c12ed865c28c84e5489272a5471
5d49b13033a0fa4204c0161706ed3693cd8e938754763acd45005b4e1f644349d9c38c92
5e60dc7e4bb11379cc151901b045e4e8bc639b4918d4db89d31f57f7d8f5964be9369b3a
fe2829dec9e36f7b02b6c8c75f6e5b71b6b0ab73d543061e99e92078e25b7acfb55237a0
a4981e29283c8b00d8a2883fad76cf5672368417cdeeb9a2d84f18e98cdc77ea2b292a5d
a98b82055381006eb95d39c01d6ab4115c78b9853c57141e52714fe81554c7024918e989
a15e522067bca043ee2a04505b143b517ce44479313da5cd02c2432ae356c9779c2a1586
6a4395ae22d07a1a8f08344446006c51eb44d12d65e4f8dd6b9b49183fd73c327d08387b
8c294fe005d93ec031ea0104c016c520d2f1b674bdf940ec8fbbe021038f4cab23fc826c
7a1aa81c0e5052b4e20cf9c710005b18b5059d701f8b7a1c773c5714130943368bb84a50
fda8141cdc52c4491858721001b045adb6a0dfa119b534413d5714dd84a1de8466e2a70f
a57241fa8b926269f4a1fc2204c016b5dac2d9ddbe28de614d35f9c05385a4ded55f55a8
578d2829c2660b0c3b8200d8a2565be0de6267527a08c394c91a2c9b4ecc3a265564a38f
179f76a604e60a8500d802f7168112d243061e19ea32c96fc97143c9ec3ea1a408941030
251202608b7c34b8af8d7b8bcde9ea21035386df7a4a0b884a4921d945798d9262731a60
ba8008802df24129bd561f3084ef99e4b9a2a813469612ea6f2b546a0eb31c792f04f008
08a408e0bf86d4d989f2d0894706495941c004507e73425681f295271361a544ca577e65
aa7d524045c40cd093207cd629d416b5dac2f372e767536783e366c7290d907a62befd8c
9262431c31c51b08802dde88e3b35e9884419e6759a1fe4a5bfd361ba7e667530a8ef522
00b6c82327dfd3afbf6ad98b3cc67911a813867c3b9668c3b3d1a3a4f0a20f3920f03f04
c016b54e14ed29663703e9b41a81d2bdb70c0d91baf915199414ab8305fdaf2200b62846
967622504590d4971712b4e3cb1a82e8c47c990a25459068c28c1b11005b14a346db13da
50a1d29a4b3d260f6608268c6c39889222541c61cc8d08802d6af716b4c5dc18d7276da6
5864f99bdb50e4b8220c94144fe6039cda8c00d8a2766f51da9b360709d3a5b42d6b8512
7fa40d2b89a4f33e1ce00301204008802d6ab5053737902e07119025057f2686f0547e59
2ea9541b073dc5d440203202600bbbb6f06c4991637caf6d8a271443c87b6fe523d70de9
bd374a8a7bf301969f45e0dfbffc91dd13d5b96c8acc1425a573a534b8b4cb9b32ceb766
4d3db2917585d7aa5193a66693cb9e185564d29242d9c3c654e8dc9431337ca7cbe3f89b
eec89ca4e9ccccacac237e2dcd54e299c82373762285de146346b6a96cc2ac7b31077f27
caa82d4a64ceeba4c2f61e99b38785b0b3f31292db7d651910d415c025f784f53abe610a
616478fc904db4109d281b4c74a26c8ce64950a7880f71f44fcfae5492e1e1ce92719e2b
d004049e42006c510c27ef534f053ca433291fcb3282ee27cc1a2ebda2a0ce861c0ec208
197f18750702608b629c689759d704bc2341d65bc94d249e8a30f7f48e54d941f1a281a5
8a0484b13ea498e14d04706fd119d791de48e7942f0ecbde37787882eb862c2a66749c53
bc08f9904fb8b71882eff2c1a82dec00e2dec2c6c82da1c0cc966e664957b9c9e05fd5a3
26ab10b7ed1004029f46006ca1c32ffb18b4f57c3a41663b9f6d0465af1c4a33abab0829
267fe5e93879646603007d40e05604c0163a727cdac5bdc5baa4ce5e6b9b57449e9242da
ec21038fcc3a1ca019085c8400d8221f2cb97399bbd845f18e606a5f17c8595228073d55
0b08234256c086f808802df231e21e149a51c793b8b5a44809c3e4030fa91cc701060081
b308802d8af8d30e82c2a22f4165af89b6fbb4fbe4b913ea2b29529b3d8461caf4418151
40e00d04c016c538f275f71b91deec85fcde4376ea292f3e3539e521038f4cd3a4100602
cf2000b6a8d516e68ef64c1e2c72848bb3a6bb0a6e3d650bbb4ab5617ae121038f8c3911
0480c07b08802df231c52df748ae5359c60cc1b7029eb65ebdf534de1bf45c51803046a2
8fb1af2200b6a875a270c5dd9af715c44caaa8dc66ffcc18292994179e42c7432aade040
1e085c8d00d8221f3ede9b70cc6ccdef94153c05c1ea9222f5c28cac87545ac1813c10b8
1701b0c5bdb18b65395706b4ef739161defd6c2b293a0883fa699e77b7620503d6008105
08e00dd15a278a7e57b96bad47c473a65e10d3ad2a79272594982accbe13595981882f3f
56fbe309934766b59d11f42b1c004b84a06cb301b5451e6a74a24c229402921b98304c0d
75aa308b92598bc47345810a6316dad0732f02608b5a6d815bee2c3a8a0fb8aa90a558bd
b6d87f4b515fa29e2b0a10c6bddb1c2c9f82003a513518cdc3af797c763664a6c4728f92
b4d7d4d432aa0837e959e4acd95a8960e422df3d6ad189f2a0f4aa0c6a8b62278a7f814b
ce52d3898b092729d64b8a6dada7ca62360b084f15f2ea6601bf3e8e00d8a2d689fafd0e
54215953de6937b5e92a2f3ed5df89dabf3e4dc2f899e491d96f396604024b11005b14e1
a553a4f3d4bc34480795332570592009c3094efc924221ec21038fccc1c0616a20301d01
b0c57448df51289bd4fce250d32e79514991258c7a65d904c53b69014fbe8a00d8e28fc8
cbdd8176bacf76a2b28ed3fee829299827b2c2956a23ce4af45c5178debe8de3112c0102
2308802dfe408f4f8bb4c77db319a55efb9198f8a9a2d4c48b764b612e1eb380f0908a39
0b0480407c04c016f918d1b648fbe677ca0b554ba5dd27b3aaa893c11525459a102661d0
c1e23b79127f5f83852b10005be84e146f881fa40a2ea7e4c6c76596997ff5db6c675d62
ce7244c043061e9923c6635220300501b085ee44f1bfbfd686527583ea47d5b3edc99242
b9ecb9a200614cd995a0242602608b7c5c786b78bebda0ca88faed7416ac874b8a94304c
3ef0904accbd005601813a02608bdabd0575665ecda1d21b5f7e97bf5052745c63e0defb
d525f371bfc016b5dac2ffc2e87569c425853a2c3751c5332f3eb586cfac30e89cf17c61
1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000b00000000200000
70c5000070450100da8a1be4af46006c61d7168fadf96c41d0e4e3374b8aec35467df183
30aede1c61bc42c0f54dabbb506bdaf8ee72eda0b5f255b152fdd174317ed09789537b5c
befa6530bd5ffcf9ddcc975c9b9815afaa7a932dfced94525ccd65600afc347b64562796
b481b7367ee8b490c4ea3ba353d56a7f37e8c7716405c8e36b768555d02911005b143b51
f217692a7b36478fccd274acd043936d264f509b7ea92f719467a1f3e0e99189e366d612
e5c22c8f66e9098edeede6e1dea218c107be6f413bb83c0bf3fb9dfe96ba4915a5bbeedb
d74693fd1e3c3d324d93421808ec44006c91475b9e94ef3d35334f645f7c32fd326fb371
245405a8d9a40261ecdcdd30d75c04c016353ccdc53f371813b56537fa7a95a0662726a8
5c68a3a448e3c5a55b2594208c89790e553b11005bec447bd55c8ad578a357b7d9663141
f6a1a41889139168fd9c610a8c1880b140601102608b3cb0f2181eb9c2a09d9db77879ad
4d54d1544f901e9414e38bcde4034f15326e063400818908802d8a60d2461c992a7ea673
b9c077f2eaaec2df2f424931715d5168cc0ac394996b12b401811104c01679f47893f5ef
b62361e81e2b9b4e52096d43ced653bda4e0eac4afaddb9dc7067ac8c023f3182c70e752
04c016b54e14fd2e78794146726743561b9ea4344b0a908407c6928c870c3c322336602c
10988200d8a20823df074c017a9192c18da6724b51679145ee3ca9d673453118c7277183
53d110005b1423c23701d162a6ec915585bf0ef094147e6dc1213a6e1ee592798d11ff9e
ec389230e02002608b0cf8ea2da3f89b66ebe50a4a8a234bce4318a6cc11cb312910f821
00b6d069c03b69fa96d103198392e26c103d64e09139eb0566ff2602608b0fc51d254584
607bc8c02313c117d8f02904c01693c3cddfd290edacc973b4ab4349d18ed9c211b7df7b
cbaf225df1b5a485b1fc926ab0858e36af645e064df7164dc21b328d79226b185e7cda10
82ec147df7de415ee68e96e4a782f8b579c1169988f38d45ebed71b4ec495b4f72bba934
a6a239f2aa3d66c749924a10aa2891dfab31825f8c00d8627e32a893d7918358b668b8ee
5daff9b189a7d1248c9fc9522608671cc9ea78d1fb9645608b07e36d160db7d74c8fc5cc
4318915d0673448ece44dbc01613c1fc57d5a9f553b987503da8256e43692f02f57bef20
f544af7318f70802608bb581dc491b6649215dc506b436f0edda4bf7de69a482c48e727b
6786b7838a113311005bcc4453eadab98acc579b82ec2fabb07e486fda9592ef5c3ce428
5cb90f81863f6a7d8b7374c45e64ededdb6e1f324b215d14a9756a37a0b1618a3e7c1619
b6486d9f8f18554260e1c67a0af44599473cd1b7db9e82229d97d9aec9914590c681a5c9
927568dc7e16e95e20eb206d8a2c84eb08802d5c19f25e363779d424ec02f466a11568bc
7116f945b5cf911590de9c62416dc7bd851d982753f9f6b736edb0dd23d1f47a4270b73c
df510fee02cc2b2100b63072a34415d93755e8b659feb0f67a9321fbdbd2107e9e4e474f
685273380823c2be80b3488428c0060f02608b1a4a15aac86eb5ea4f86281973fbf6044c
c9a433365d4874cc8821131138781631cf13f5b388391c67918979124415d8a218882987
be836b263bb572eaa0794116c04133701639083ea6ee40006cd1015ae710cff6dda91ac3
3e89c059b237f3f9ac799fcc88b54e832d9af1e52361fcc590b6c2d23e557c2f9a23f4c9
01e6defd4954e0f44c04c01633d14c75d53b3f66b32bdb3b96b398026bdd83f65e04ea6d
a89fd62b58dc3c8e5ce1456f0c3f370e6c910fb9b98f6787a57bf7e09db379899d1590d7
e9bc5cfb3cfadc82b8cae1c1b3c8cfd7fa69036791abd261b9b1608b36886923e655449f
5945ba77a7dab17db7210ee9ff2130fd2c42154c2569cdb388ac81701c793e55c116cd21
564ba8797c6180dc0b66e9243dc44f8355ce5c93a0ad549be22c82dc088b00d8224a6824
0945b109766c4760d15944359de6ba85e3c85c3cc36a035b3484267b42efb8c7dbbcba50
5834c4f85d511c47de8ded26cfc0169b805e344df61e929b4ef4db455343ed5c042e3d8b
50d5823ee7dc6488a90d6c918f4bb662282d097a5e5f30eab7f57f924df5e948c0794b19
33f960557004ea6711ee6e05f702e6cd42e0c143c1ac93ce2c3db342b54e8fe9a929b0ce
b6809aa7a0314549407052933c9e7a64ae70f66d23515bbc1d5fdb3b2c541b2348008113
08ac7b4fb2cf1bb0451f6e180504800010588b80ec33abaee0da890bdac11645d83b5e76
3a12424c7a23021fc92e54aeb3929399e3a7f0d43b05608b59d1bc520f16f3956183d11f
46e0e039036c51cb3b0accab2fa1beead787779258aee32c122b1ec3d6802d0c08a9007c
6f63a5957caaa41dcedb17143c99572f0466bd0fcefd24c25d8504036ce14a8dc716360e
7daea8af177a2caf2460c8b1f1f451dfa662f23875c8035b7863fa46578a12ee54b679b1
fe92dc1b79a57802393625855509222fbaa7e86f55f2e0c6b13a539d55646b24f6c8f7f1
c46a48f7f83e6b964568505ef50568966b837aba5d5804e9a03beb86fbfdcd42ea1f3ed7
05b045279e9e8079643aa72f0f4b271d37635cc374370f2a5c8ac607cf22bf502e85f460
aacc9a9af0e1dc3875a4005b7406d4738c3ab20652c3c6cd18d7d08972c8617bd0306731
051681a7e69d62c614258bfc0da2360244b8b7e84986b007c0b086f5a0fce13161e318d6
b02793e58736ff4470106c311485b08b27ac6143707f6c70d8208635ecb10429bd13750a
7fb04573829d0a95696858c34ccb212011081bc7b0867d247f24791c71196c310a7bd825
14d6b051c4bf343e6c10c31a16333bfa7a4a7da3d621805bee4e6c3d974e1e99cee9cbc3
d249c7cd18d730ddcd830a97a291eec2a51760969a91c25b326c8a1953941c4c89a6a915
92ce179cfa463519660aa3b630210a2420330687bb408199678afa53a3cead64defc454d
610ddbe0fbdc29fafe9a6cdfa8b996832df27886dd9743bd23313717a1ed380261d3fe38
322b0ce8fbbb2f7da3a6d80fb628c218705fa693e6f13f003025f3beac24f2a61c30edbf
9c2aa17c075be4c371765f2e7599a8bd4bbf45272ad4426a3526e6a67c36ed5b31bc485e
de57fb576edfa875b0802d8a9da86dfb32effe9e1d0454b16e316cd31c7653c67164510e
f4fd35d9be518b5cf8a9055bd43a517b8ef07c93e969317964d6a50b344f41e0f8a65c39
dee2383225c475257dabb86fd44477c016453037c746befd527913c6537f4ccc0fa85a84
c0ce4db9a978dd9cf68be08da6d6df7d9296a313152d8e466df1fb759cb718c918ace76b
72a86a28c571832f4dc52b8e232b22426ded9433ea2ca216bb248f15469a3a515bd46a0b
fa5ddfb9c084be4fe078c6f4998d510a813d3c21277516af388e2cca550256d5794d6970
3c34608b5a6d913d0e2c4a269eab3e290a8b45f86f561bf6088fe3c8d24c20c2b8741583
2d6ab5c5b65e0119c199b4345fa13c020261f78bb08645885ab70d6f7030d8a2565bf026
de9d254d034b379fb21516f64cdae4298439a64dbd8811dc9cc5ebc814185b42403691f8
0ec36c5d44e318b0453ebeb48677beb842b545b69ae176275985d3dfedbbd2e69a95e12a
15af388e6cce28e70d441fc7acf3056c91c7967a8beb704f357ba623ab3673d84e10be33
973ce96ff3ba9439388eac0ec19477619d1cb3ce17b045b1b6e0a5e5d9c74722a45e93c8
be66c736802a46a00e3276ff59847baaf5b206c7914519a2367a7f8bc9ec562d3238ab16
6c51ab2d28c6e9f63d3742cc04954e946c269cea63ccf5fae3da76b23e2770e9d24bb2d7
4ec33e9b03ce2a81df9e62a056ef45f588802da264aca7c524efc7a2d80d3bfe8740e505
847491efbc7cc271e49924dd7078ad6005b638df899275437a9a90f6f119707573ec99d5
b5cd110e1c337a656a79320815ca50c66c8bdd5d131d248cafb085ba65cafe33dd97651b
77754ac96bcf52bdc9efb49c6a7caf06e152fd2a1c660393f36ae7caf714af3ffc2b15d2
a5d18960b6ffa2425abb333d3c287d852de8d024db85e96785d7e6062edf46d4af25d811
4f7421731081fa52df9c5d84039f364a35048ad74509a3761b3f7984228cafb0052f157f
36ecec2cf399aedec7f02799df4d48ae43a0b2d43767172798fc903a8ee2755d32a8a2c1
9f00f2b6927680530dc30fb1451361c808ed4920328fffb7342927d991c3e93628ee9aa8
ce0ad92beefd0ea278dd8fb99c71e4a8a74a93538e7c8b2dccbd98c3b0bf2497e785f4ec
a06e354015a7164c85c52bb74de9a8fdd7037c2ce55caa5855f2251aecb7d8c32f41f099
d59900231c331d9ccfb18513c18025b9ba7af1339fd365880d2250e90fa85fed3f8b906b
285e07433c3e5c5d1dd57b4add1c336e675603d8220fac5ccfdbce59b28050667156f159
c3b3f217250dd40e2270e42c82e275306ad387fb6fb09b3866ba9dac106c51c4d6592ace
8a8de7f24ab62f67cd0b3dfb1138721631dd44f16a42d42de02706738a89aaccb99400d8
a288d8e6ad9993c0431bad61867c3404369f45c87d14af07d3a06397ef18b2d4c1cfb145
a9ad546937ede944d12cfce28a19f53d56996640a00f81cd6711a20af3cdcbfd56f5a177
e928aede543fb9e24e28c2f81c5b64d1cf2ea4fda73f7939a112885f82da6fd5a52bf388
d961cf227410e12c3269e3087adf999459d9e37207c778d476c87c8e2d78d9c8fd37bb78
9a22da017d3aa4c2046ce17eaba6b8f6112591cf22285ef727617a7a187923f6f8daff22
5b70c347bea0a632a9fe02c9a2b433b3e188558b9c7d552d1146c0b308a53dc19eddc5e8
398ad77599c91b0ead74b3992cc3610aaf339b357f942d9a90dd1627732229600a37f908
e18908f05e50ba853ac5fa285e2746795c954918f21a894f217c161937a055c3e7d8429d
9ed2c3d4a91b02da41cc54c0d1af35c583cbef647db3780d8e15cc3b1bc1cfb185a26bf9
4fcac553370454a54a03d2b5c167d5d2a115cbe92c0261cf22a506540a178e23675328f2
ec9f630b6730f6f70aa8d2e4ffcdda894e94337ca7c4c29e45f814522f5e711c39953957
ccfb39b6501747a56b3d5e54666b685698656d51e94e70a36cd6bcd0b31f81fd67116a72
9ac52b8e23d39361a456539b954c9be9767a147e8e2d54eb29ed44316af563be07dc5619
4f629d6d5cb67af435f9b06711aa2dcce2954885fff76be19beeafdc5ed485a873aeca06
e5d43051ec736ce1c76effb2f164868751fc3e42722e02c1cf225c5b548a571c47e6a684
3c7d2af2305f70e0f7a01699d4aa166c51446cffb229b5c554c2d139b135d2900f85c0fe
b308550cdb3aaba1d00e688c737b21319357f63808b6c8e37ca4b36c26905cea208c3d2b
64d12c66ac57cc8be27505aa1b740629323ec716eafc5e39ce6f3e8839f989df5a0972dc
d8b054de9bc219ebe98ea3789d0ee936855c641c5cf89f630b79bc529f65e0e93e706719
587f1d857fbb99c3b62d8637260a7b162178cd8206c56bf03c3ccb199f630bd9bd556fb0
1c4f940a13f069d45cf0c7bdf8b20161cf22fea0a078f563b54d327d95f6c865c6e7d882
8b0675d452d700dc2824f93d6961b6954f7530f6b8ffc62c6a6187aa052bc6a0780d987e
1caf6c17643f617c8e2db23991e2bebf13a5fa60593bf1424bc0259d6d60063c8b4893d2
03108ad780a915ad91f05db6309979ffa9d03323afea83975d01d7556493a29d45a8195b
3a36f1f36d2575e4d805b76d738cbecb16f53ce0ee2d7fd890379ea384875136988a29cc
fca9d3f991389a93a27845625710f81c5b98250581557f4369454a39ef243c8cb2c23ce8
9c88c091b3886a8e95dc41f13a31d08fa9fa1c5bd09a2132a85f6593ccb6868f879f8edc
bd3f96f14bdd097b16a16cf77499ccfa632980501e19812fb285e4894a6cf69fe2cd857a
f6ee3d721ec7b12de659c48fcffeb4f7db06c9b3087c852d548920b75d5a1edb6a887a07
006bf5ec7a98323b9780d1ce226c4fe5965bbeb539050d28790681afb0853360aa1db4f3
d28f08acdefe4227ca19c7cd62ceb3c8c1ec224050bc6e4e8cc7a6035bfc1150d946a086
d5ce77a2cc9b1274a2ae5e7e67b38bee2d36a7f4d5f182f10a01b0453e253c27fde9c9e4
59c9e6f170ba5550381d8123d9e59914c5ebf458bfa4106cf14734694571d94ec5fbb678
7b98801945bee2b2cd424c3482c0d9ece264aea4348ad791f83e3f166ca13b51fc6fcf49
7f6e7e7898801965278dcd75f3b3dad43bac3b9b9c84b927a53d4796cf46f0e38e832df2
09204bf26d29e26102cf82df663026ea43e04876516d61beb8e139b2f4798d51b723f021
b6507bb1fc677a4ee7a6c1ce868fc904ea707a7bf27dd6fe23d9256b8b4a567b8e2c9f0d
dcc71dff0a5bc81353e9b34c053afdf1ffc6c912cff1308eb5dfb1a4e92c722abb3c4c60
1e59be135378aa10f80a5bb4065e9efe96de1048e52613e012b2358e7be45bcf22dbb24b
b96f32018ad73d0973e92c608b62e0ccbd7b4ac8cfbe833fc50528e940604f76bd645887
2f18321701b04511cfcdd77ddcf8a2dbc8ac59781d7e6ef61fd4b62dbb50bc1e8cf26353
832decda627527caff0d0f74a29e597e9e2b8429cea2789d022394fc10005bd8b5c5d244
697d073f6c0763294aef2937af10a6bb8ce2753aa45f5308b6c8477cff759fe7555dfe3e
d7fe2f767d6d612cf5776776f18d3a77382bb5328ad7a571bf5d39d8a216c1a53da87462
b36e503de8db930ff66f4000c5eb06903f3205d8224aa09ddfd822c2d84c6351307acb8e
cd4144f1fa56fa1cf0066c91079d56322db03dabdaf98dadfdfdee03598929d72080e275
0dae5fd10ab62846da5c5ad37384c8a97e06446d311df6fd0af79f45e8d08304db1feb97
66045be4a3b9ff3ed9434e64155f45be94885ff3c513eeb998a0789d8be707b5812d6a9d
28faddea4e14eb575fbc482da32d86bfa3f7c17c7dc3e5fd67114e63f98a54164c14af6f
e4d80a2fc016b54ed406aa9084e459a89e66c28a4481ce89086c7eb7cd7f1c41f13a31ca
efa9025b1463baf33e597240e5de62e77bfaefe57a288f3c27838906cbe9eadfb740f13a
11f6c754812d3201e5a5c59d9fa5514fe9a1421864d2b6a267a9e35f56bef32cf2c3d979
1c51925f0e107c4f11005b684cf80e99d7f3ea7b0bb2802f212b696a369d91e2f111d87c
16610290c8948e23285ee3e7cf410bc11693c1e7775de4a6e09cc3fcfe14310a1516e68b
b6f2ad1bae489c96406c1102a7ce22cee308a5168ad745d1bf5d2dd8627204cd1d7f703e
670763b519835e60783702e921c05ffb9a59619e42d8ec1133ba7dc7c0b308802d34fefc
7e2aaf07738d6d0b214a846d50879d686936fa8bd7a5668405ffe386812d3209c0e7777e
2fbe294bd4429abbae589b79a25c6a461320106604569c4526261825d594b447d0df4300
6c71594c6507e032d361ee7f11183c8b90867558761f47d69904cd4110005b2c09c4baf5
ecbcb720afd699b10435286d47607a88fb8e23d3cd68470223962300b6580bf1f455c40d
a826cd4dc26b1181f6d808341d4762bb02eb262300b6980c28ab5bb1417734945798b10a
32e8752340615d11dca6e3c83a33dc4840701f02c66bfbfb0c993793ff2d40734ef326d9
d4104da06f7f99086934403aecd98386398b29d0e19a67889a778a195394788c87cc0802
608b3c7afc72c808b801c7369d1cd97e2c6619ca8968e03842c04e8434e0a27bc624b045
26945fc8dd261f9b849f591b2547c6d1e8e3ec2b80ed3b668d437a0538b71b897b0b1dc1
8f242e7f0febf60cbece7e4ab08e2ba82b3c25bfdeab99ae007fb591608b3f10fe085590
cf58d5ab5757aaff230986d4da9f5a1b66045bfc0bf24756f286acc21459043e9560208c
f75601d8e2bd9836788425dd00d698e8a7a8620c2a8c0e8a00d8226860601610b81d019c
456e8fa0b21f6cf10f209f3dfa61493fb6a4e10e10588400d86211b07f5c87fca8887f4a
1d6df55c0e31872ff701138c2180b3c8187e181d0201b0c5da30c8d7254b2f17924cfad2
21bf67293fac3517da2f44401d2c701cb9308677980cb65818a7ec89129d9f85887f4f35
8e23df8bf9318fc116aba0af341ffafe58d32a43a1f75a04701cb93674571a0eb6381c36
5ef0a8390e47e2b6e9711cb92d62d7db0bb6881bc2ec45775c7361594804701c0919962b
8d025bc40d5bf6961b7f81276ec06eb30cc791db2276d85eb0c5c900d0d62f5fae05199c
8cc7c7e6c671e463011f75176c318ae0e078b56207b56138109008e038827c988800d862
22987fa8aadc5aa38058053af42608e03882a4988500d8621692193d59c2e05b47bcfeb8
10fa0fa8c671e403418ee522d8626d3c6849cb1fff972db29790fee16b1d83f60008e038
1220081f3201ffa5d57f82fdd9bfe4f3f3dff4dd14f8d08a71c095a2b11440d5d8e4f344
69d2d25f9a21b3a71f473cbe7b643e9563319d456d11332eb00a08781128dd4c94f67d7a
9e7d216a3a55787d80dc0d08802d6e88126c04024000089c46006c713a02981f08000120
700302608b1ba2041b8100100002a711005b9c8e00e60702400008dc8000d8e28628adb4
11afa3ac4417ba81c03b08802dfe8925fe60f83b490d4fc22080b34898504c30046c3101
c47b556031ef891dce227b70c62c4b11005bfc0b2f96f4d25483f2af2180b3c86311075b
fc11d04f110616f3cec5fca9d4da092ce6da8600d84243fd91550daad8b6c678a28fa416
f98b04db9f60ab67045b64107e7e556325af5e5725fdcfa716a8e2546a6d98176c910759
fdedd80d91583a45f7dfc15d6ad537953f4f18388bbc9ad8f81bb4aec8defedf2f1afc6b
7158ff324ba6a0411935181757ee6e14ea766a0aa41b1dfde854608b8f06bec96d2ce6e9
6cc11d9ba6400417ee263f2458f0c8fe93aedd010eeb1e326f7a6800e922b6981ea94b15
22c1ae081cee2dae08138c04024000081c46006c713800981e08000120700502608b2bc2
042381001000028711005b1c0e00a607024000085c8100d8e28a30c14820000480c06104
c016870380e98100100002572000b6b8224c30120800012070188137bf9d7718d417a77f
ef7b39dd51c29703baa12b0d04a4d3215da1f041b658011374020146e0f63f0313339438
8ec48c8bb40a6c113f46b01008000120701e81ff0fcca402ad42b776640000000049454e
44ae4260820000000840010824000000180000000210c0db010000000300000000000000
00000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf
00c0034400003e4403000000000000b3000000b3ffbf0344000000b3000000b3ffff3d44
2100000008000000620000000c00000001000000150000000c0000000400000015000000
0c000000040000005100000060ca000000000000000000000e020000f702000000000000
0000000000000000000000000f020000f8020000500000003000000080000000e0c90000
000000002000cc000f020000f8020000280000000f020000f80200000100010000000000
000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffc00000000000000
00000000000000ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffffffffffffffffff
fffffeffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffeff
ffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffeffffffffff
ffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffff
ffffbfffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffbfffffffffff
ffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffff
fffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffffffffff
fffffffffffffeffffffffffffffffffffffbfffffc00000000000000001ffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0000fffffffffffffffffdffffffc000000000000000
3ffffeffffffffffffffffffffffbfffff3ffffffffffffffffe7fffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0000fffffffffffffffffdfffffc3fffffffffffffffc1fffeff
ffffffffffffffffffffbffffeffffffffffffffffffbfffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbfffffffffffffffffefffeffffffffff
ffffffffffffbffffdffffffffffffffffffdfffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffff7ffffffffffffffffff7ffeffffffffffffffffff
ffffbffffbffffffffffffffffffefffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdffffefffffffffffffffffffbffeffffffffffffffffffffffbfff
f7fffffffffffffffffff7ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000ffffffff
fffffffffdffffdfffffffffffffffffffdffeffffffffffffffffffffffbfffefffffff
fffffffffffff7ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000ffffffffffffffff
fdffffbfffffffffffffffffffdffeffffffffffffffffffffffbfffefffffffffffffff
fffffbffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff1610000026060f00
2220574d464301000000000001000000000000000b0000000020000070a5000070450100
fffffffffdffffbfffffffffffffffffffeffeffffffffffffffffffffffbfffdfffffff
fffffffffffffbffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdffff7fffffffffffffffffffeffeffffffffffffffffffffffbfffdfffffffffffffff
fffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7f
fffffffffffffffffff7feffffffffffffffffffffffbfffdffffffffffffffffffffdff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7fffffffff
fffffffffff7feffffffffffffffffffffffbfffdffffffffffffffffffffdffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7fffffffffffffffff
fff7feffffffffffffffffffffffbfffdffffffffffffffffffffdffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7ffffffffffffffffffff7feff
ffffffffffffffffffffbfffdffffffffffffffffffffdffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7ffffffffffffffffffff7feffffffffff
ffffffffffffbfffdffffffffffffffffffffdffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0100fffffffffffffffffdffff7ffffffffffffffffffff7feffffffffffffffffff
ffffbfffdfffffff83bfa01ffffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdffff7ffffffc1dfd00fffffff7feffffffffffffffffffffffbfff
dfffffff7dbfafeffffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdffff7ffffffbedfd7f7ffffff7feffffffffffffffffffffffbfffdffffffe
fedf6feffffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001ffffffffffffffff
fdffff7ffffff7f6fb7f7ffffff7feffffffffffffffffffffffbfffdffffffdffdf6fef
fffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7f
ffffeffefb7f7ffffff7feffffffffffffffffffffffbfffdffffffdffc06feffffffdff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7fffffeffe
037f7ffffff7feffffffffffffffffffffffbfffdffffffdffeeefeffffffdffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7fffffefff777f7fff
fff7feffffffffffffffffffffffbfffdffffffdffeee01ffffffdffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7fffffefff7700fffffff7feff
ffffffffffffffffffffbfffdffffffdffeeeffffffffdffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7fffffefff777ffffffff7feffffffffff
ffffffffffffbfffdffffffdfff5effffffffdffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdffff7fffffefffaf7ffffffff7feffffffffffffffffff
ffffbfffdffffffefef5effffffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdffff7ffffff7f7af7ffffffff7feffffffffffffffffffffffbfff
dfffffff7df5effffffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdffff7ffffffbefaf7ffffffff7feffffffffffffffffffffffbfffdfffffff
83fbe01ffffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdffff7ffffffc1fdf00fffffff7feffffffffffffffffffffffbfffdfffffffffffffff
fffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7f
fffffffffffffffffff7feffffffffffffffffffffffbfffeffffffffffffffffffffbff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffbfffffffff
ffffffffffeffeffffffffffffffffffffffbfffeffffffffffffffffffffbffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffbfffffffffffffffff
ffeffeffffffffffffffffffffffbfffeffffffffffffffffffff7ffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffbfffffffffffffffffffdffeff
ffffffffffffffffffffbffff7fffffffffffffffffff7ffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffdfffffffffffffffffffdffeffffffffff
ffffffffffffbffffbffffffffffffffffffefffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdffffefffffffffffffffffffbffeffffffffffffffffff
ffffbffffdffffffffffffffffffdfffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffff7ffffffffffffffffff7ffeffffffffffffffffffffffbfff
fe3fffffffffffffffff3fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffff9fffffffffffffffff8fffeffffffffffffffffffffffbfffffc00000
000000000000ffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffffe000000000000000007fffeffffffffffffffffffffffbfffffffeffdffffffff
fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffff
ff7ff7ffffffffefbffffeffffffffffffffffffffffbfffffffeffdffffffcffdefffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7fe7ff
fffe7fef3ffffeffffffffffffffffffffffbfffffffeff8ffffffddfdc7ffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7fe3fffffeefef
1ffffeffffffffffffffffffffffbfffffffeff8ffffffc1fdc7ffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7fc3fffffe0fee1ffffeff
ffffffffffffffffffffbfffffffeff87fffffddfdc3ffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7fc3fffffeefee1ffffeffffffffff
ffffffffffffbffffc1feff07fffffcffd83ffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffff07f7f81fffffe7fec0ffffeffffffffffffffffff
ffffbffffbefeff03fffffe3fd81ffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdffffefbf7f81ffffffffec0ffffeffffffffffffffffffffffbfff
fbefefe03fffffd5fd01ffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdffffefbf7f01ffffff1fe80ffffeffffffffffffffffffffffbffffbefeffd
fffeffe5fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdffffefbf7ff7fff7feafefbffffeffffffffffffffffffffffbffffc1feffdfffd7fff
fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff0
7f7ff7ffebff2fefbffffeffffffffffffffffffffffbffffeefeffdfff55fddfdefffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7ff
aaffffefbffffeffffffffffffffffffffffbffffe0feffdfff01fc9fdefffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7ff80feefef
bffffeffffffffffffffffffffffbffffeafeffdfff55ff7fdefffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffabf7ff7ffaafe4fefbffffeff
ffffffffffffffffffffbfffffbfeffdfffc7fc9fdefffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffeff7ff7ffe3ffbfefbffffeffffffffff
ffffffffffffbffffe0feffdfffebfddfdefffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7fffffe4fefbffffeffffffffffffffffff
ffffbffffeefeffdfffd5fc1fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7fff5feefefbffffeffffffffffffffffffffffbfff
ffbfeffdfffe1fd5fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffffeff7ff7ffeafe0fefbffffeffffffffffffffffffffffbfffffbfeffd
ffffdff7fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffffeff7ff7fff0feafefbffffeffffffffffffffffffffffbfffffffeffdfffddfc1
fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffff
ff7ff7fffeffbfefbffffeffffffffffffffffffffffbfffffffeffdffec1fddfdefffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7ff
eefe0fefbffffeffffffffffffffffffffffbffffeefeffdfff55fe3fdefffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7ff60feefef
bffffeffffffffffffffffffffffbffffe0feffdfff6ffddfdefffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbff7ff7ffaaff1fefbffffeff
ffffffffffffffffffffbffffeffeffdffec1fddfdefffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7ffb7feefefbffffeffffffffff
ffffffffffffbffffe0feffdfffddfe3fdefffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7ff60feefefbffffeffffffffffffffffff
ffffbffffeefeffdfffddffffdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffd7f7ff7ffeeff1fefbffffeffffffffffffffffffffffbe00
1f5feffdfffc1fddfdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdf8007abf7ff7ffeeffffefbffffeffffffffffffffffffffffbef7deafeffd
fffdffc1fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfbdf7c3f7ff7ffe0feefefbffffeffffffffffffffffffffffbef7df0feffdfffc1fdf
fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfbdf7b
bf7ff7ffeffe0fefbffffeffffffffffffffffffffffbef7deefeffdfffddfc1fdefffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfbdf583f7ff7ff
e0feffefbffffeffffffffffffffffffffffbef7d60feffdfffc1fddfdefffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfbdf6abf7ff7ffeefe0fef
bffffeffffffffffffffffffffffbef7daafeffdfffd5fe3fdefffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfbdf6dff7ff7ffe0feefefbffffeff
ffffffffffffffffffffbef7db7feffdfffeffddfdefffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdfbdf583f7ff7ffeaff1fefbffffeffffffffff
ffffffffffffbef7d60feffdfffc1fddfdefffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfbdf7bbf7ff7fff7feefefbffffeffffffffffffffffff
ffffbff83eefeffdfffddfe3fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdffe0fbbf7ff7ffe0feefefbffffeffffffffffffffffffffffbff6
3e0feffdffffffddfdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdffd8f83f7ff7ffeeff1fefbffffeffffffffffffffffffffffbfeddeafeffd
ffffffc1fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdffb77abf7ff7fffffeefefbffffeffffffffffffffffffffffbfdddfbfeffdfffddfdd
fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdff777e
ff7ff7ffeefe0fefbffffeffffffffffffffffffffffbfddde0feffdfffc1fcffdefffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdff77783f7ff7ff
e0feefefbffffeffffffffffffffffffffffbfdbdeefeffdfffddffffdefffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdff6f7bbf7ff7ffeefe7fef
bffffeffffffffffffffffffffffbfdbbf1feffdfffdffddfdefffffdfffffffffffffff
ffffffffffdffffffffe0101fffffffffffffffffdff6efc7f7ff7ffefffffefbffffeff
ffffffffffffffffffffbfe01eefeffdfffc1f41fdefffffdffffffffffffffffffffffe
3fdffffffffe0101fffffffffffffffffdff807bbf7ff7ffe0feefefbffffeffffffffff
ffffffffffffbffffeefeffdfffddfddfdefffffdfffffffffffffffffffffffc1bfffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7ffeefa0fefbffffeffffffffffffffffff
ffffbfc01f1feffdfffddfc7fdefffffdffffffffffffffffffffffffe7ffffffffe0000
fffffffffffffffffdff007c7f7ff7fffffeefefbffffeffffffffffffffffffffffbffd
ffffeffdfffc1ff5fdefffffdffffffffffffffffffffffff9fffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfff7ffff7ff7ffeefe3fefbffffeffffffffffffffffffffffbffdfeefeffd
fffdffc1fdefffffdfffffffffffffffffffffffe7fffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfff7fbbf7ff7ffe0ffafefbffffeffffffffffffffffffffffbffdfe0feffdfffc1fdd
fdefffffdfffffffffffffffffffffffdffffffffffe0101fffffffffffffffffdfff7f8
3f7ff7ffeffe0fefbffffeffffffffffffffffffffffbffdfeafeffdfffddfddfdefffff
dfffffffffffffffffffe3ff3ffffffffffe0101fffffffffffffffffdfff7fabf7ff7ff
e0feefefbffffeffffffffffffffffffffffbfc01e4feffdfffebfc1fdefffffdfffffff
fffffffffffc1bfefffffffffffe0000fffffffffffffffffdff00793f7ff7ffeefe0fef
bffffeffffffffffffffffffffffbfffffffeffdfffd5fd5fdefffffdfffffffffffffff
ffc2fbfe0ffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7ff7fff5feafefbffffeff
ffffffffffffffffffffbffffeefeffdfffe1ff7fdefffffdfffffffffffffffffdefbff
f7fffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7ffeaffbfefbffffeffffffffff
ffffffffffffbfc01a0feffdfffcdfc1fdefffffdfffffffffffffffffdefbfff7ffffff
fffe0101fffffffffffffffffdff00683f7ff7fff0fe0fefbffffeffffffffffffffffff
ffffbffdffefeffdfffddfddfdefffffdfffffffffffffffffdefbfff7fffffffffe0101
fffffffffffffffffdfff7ffbf7ff7ffe6feefefbffffeffffffffffffffffffffffbffd
ffffeffdfffc1fddfdefffffdfffffffffffffffffdefbfff0fffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfff7ffff7ff7ffeeffffefbffffeffffffffffffffffffffffbff27eefeffd
fffddf41fdefffffdfffffffffffffffffdef7fe0ffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdffc9fbbf7ff7ffe0feefefbffffeffffffffffffffffffffffbfefbe0feffdfffcfffd
fdefffffdfffffffffffffffffdf0ffffffffffffffe0001fffffffffffffffffdffbef8
3f7ff7ffeefa0fefbffffeffffffffffffffffffffffbfdfdeefeffdfffe3ffffdefffff
dffffffffffffffffffffffff1fffffffffe0101fffffffffffffffffdff7f7bbf7ff7ff
e7ffefefbffffeffffffffffffffffffffffbffffeffeffdfffd5ffffdefffffdfffffff
ffffffffffffc7ffaefffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbff7ff7fff1ffffef
bffffeffffffffffffffffffffffbffffe0feffdfffe5fc3fdefffffdfffffffffffffff
fffebbff6efffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7ffeaffffefbffffeff
ffffffffffffffffffffbffffeefeffdffffff5d7defffffdffffffffffffffffffdbbfe
eefffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7fff2fe1fefbffffeffffffffff
ffffffffffffbfffff5feffdffffff007defffffdffffffffffffffffffbbbfeedffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffffd7f7ff7fffffaebefbffffeffffffffffffffffff
ffffbffffeafeffdfffddfdd7defffffdffffffffffffffffffbb7fed0fffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffabf7ff7fffff803efbffffeffffffffffffffffffffffbfbf
df0feffdfffc9fc3fdefffffdffffffffffffffffffb43ff0ffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdff7ffc3f7ff7ffeefeebefbffffeffffffffffffffffffffffbf7f9fefeffd
ffff7ffffdefffffdffffffffffffffffffc3ffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfefffbbf7ff7ffe4fe1fefbffffeffffffffffffffffffffffbeff5eefeffdfffc1feb
fdefffffdfffffffffffffffffffffffc1fffffffffe0101fffffffffffffffffdfdfff8
3f7ff7fffbffffefbffffeffffffffffffffffffffffbefede0feffdffff7fd5fdefffff
dfffffffffffffffffffc3ffbefffffffffe0101fffffffffffffffffdf8007abf7ff7ff
e0ff5fefbffffeffffffffffffffffffffffbefddeafeffdfffe9fe1fdefffffdfffffff
fffffffffff83fff7efffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffd7f7ff7fffbfeafef
bffffeffffffffffffffffffffffbf73df5feffdfffddffdfdefffffdfffffffffffffff
ffffbffefefffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7fff4ff0fefbffffeff
ffffffffffffffffffffbf8fdeefeffdfffddfddfdefffffdfffffffffffffffffffbffe
fdfffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7ffeefeefefbffffeffffffffff
ffffffffffffbffffe0feffdfff41ec1fdefffffdfffffffffffffffffffbffefbffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffffc7f7ff7ffa0f60fefbffffeffffffffffffffffff
ffffbffffeafeffdfffddf55fdefffffdfffffffffffffffffff83ff3ffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffabf7ff7fffefaafefbffffeffffffffffffffffffffffbfff
ff2feffdfffc1f6ffdefffffdffffffffffffffffff83ffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffffcbf7ff7ffeefb7fefbffffeffffffffffffffffffffffbfffffffeffd
fffd5ec1fdefffffdffffffffffffffffffffffff0fffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffff9ff7ff7ffe0f60fefbffffeffffffffffffffffffffffbffffe7feffdfffc9fdd
fdefffffdfffffffffffffffffffc3fe0ffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffb
bf7ff7ffeafeefefbffffeffffffffffffffffffffffbffffeefeffdffffffddfdefffff
dffffffffffffffffff83fffeffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7ff
e4feefefbffffeffffffffffffffffffffffbffffe0feffdffffffc1fdefffffdfffffff
ffffffffffffbfffeffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7fffffe0fef
bffffeffffffffffffffffffffffbffffeefeffdffffffdffdefffffdfffffffffffffff
ffff47ffeffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff9ff7ff7fffffeffefbffffeff
ffffffffffffffffffffbffffe6feffdfffddfc1fdefffffdffffffffffffffffffcfbff
e0fffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7fffffe0fefbffffeffffffffff
ffffffffffffbffffe0feffdfff41fddfdefffffdffffffffffffffffffbfffe0fffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7ffeefeefefbffffeffffffffffffffffff
ffffbffffeafeffdffffdfc1fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffabf7ff7ffa0fe0fefbffffeffffffffffffffffffffffbfff
ff7feffdffffffd5fdefffffdfffffffffffffffffffc7fff1fffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffffdff7ff7fffefeafefbffffeffffffffffffffffffffffbffffe0feffd
ffffffeffdefffffdffffffffffffffffff83bfe0efffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffff83f7ff7ffffff7fefbffffeffffffffffffffffffffffbffffeefeffdffffffc1
fdefffffdffffffffffffffffffffbfffefffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffb
bf7ff7fffffe0fefbffffeffffffffffffffffffffffbfffffffeffdffffffddfdefffff
dffffffffffffffffffffbfffefffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7ff7ff
fffeefefbffffeffffffffffffffffffffffbfffffffeffdfffffffffdefffffdfffffff
fffffffffffff7fffdfffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7ff7ffffffffef
bffffeffffffffffffffffffffffbfffffff03fdffffffffe06fffffdfffffffffffffff
ffff83ffe0fffffffffe0100fffffffffffffffffdfffffffc0ff7ffffffff81bffffeff
ffffffffffffffffffffbfffffff83fdfffffffff06fffffdffffffffffffffffff87ffe
1ffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffffc1ff7ffffffff83bffffeffffffffff
ffffffffffffbfffffff87fdfffffffff0efffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffffffe1ff7ffffffffc3bffffeffffffffffffffffff
ffffbfffffffc7fdfffffffff8efffffdffffffffffffffffffffffff0fffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffffe3ff7ffffffffc7bffffeffffffffffffffffffffffbfff
ffffcffdfffffffff9efffffdffffffffffffffffffffffe0ffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdffffffff3ff7ffffffffe7bffffeffffffffffffffffffffffbfffffffeffd
fffffffffdefffffdfffffffffffffffffffffffeffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdffffffff7ff7ffffffffefbffffeffffffffffffffffffffffbfffffff000000000000
0001ffffdfffffffffffffffffffffffd1fffffffffe0101fffffffffffffffffdffffff
fc0000000000000007fffeffffffffffffffffffffffbffffffcfffffffffffffffe7fff
dfffffffffffffffffffdfff3efffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffff3ffffff
fffffffff9fffeffffffffffffffffffffffbfff1610000026060f002220574d46430100
0000000001000000000000000b000000002000007085000070450100fff3ffffffffffff
ffff9fffdfffffffffffffffffffdffefffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffff
effffffffffffffffefffeffffffffffffffffffffffbfffffefffffffffffffffffefff
dfffffffffffffffffffdffff1fffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffdfffffff
ffffffffff7ffeffffffffffffffffffffffbfffffdffffffffffffffffff7ffdfffffff
ffffffffffffdffe0efffffffffe0101fffffffffffffffffdffffff3fffffffffffffff
ff9ffeffffffffffffffffffffffbfffffbffffffffffffffffff7ffdfffffffffffffff
fffffffffefffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffeffffffffffffffffffdffeff
ffffffffffffffffffffbfffffbffffffffffffffffffbffdfffffffffffffffffffffff
fefffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffeffffffffffffffffffeffeffffffffff
ffffffffffffbfffffbffffffffffffffffffbffdffffffffffffffffffffffffdffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffffdffffffffffffffffffeffeffffffffffffffffff
ffffbfffff7ffffffffffffffffffdffdfffffffffffffffffffffffe0fffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffdffffffffffffffffffeffeffffffffffffffffffffffbfff
ff7ffffffffffffffffffdffdffffffffffffffffffffffe1ffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffffdfffffffffffffffffff7feffffffffffffffffffffffbfffff7fffff
fffffffffffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffffdfffffffffffffffffff7feffffffffffffffffffffffbfffff7dfd7fdef7f7f4
03c7fdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffb
f7f5ff7bdfbfb00e3ff7feffffffffffffffffffffffbfffff7dfd7fdef7f7f5fdf7fdff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbf7f5ff7b
dfbfb7f7bff7feffffffffffffffffffffffbfffff7efb7fdd77f7f5fdfbfdffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbfbedff75dfbfb7f7
dff7feffffffffffffffffffffffbfffff7efb7fdd7437f5fdfbfdffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbfbedff75c1bfb7f7dff7feff
ffffffffffffffffffffbfffff7e037fdd77f7f5fdf5fdffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbf80dff75dfbfb7f7aff7feffffffffff
ffffffffffffbfffff7f7701dbb7f7f5fdf5fdffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffffbfddc076edfbfb7f7aff7feffffffffffffffffff
ffffbfffff7f777edbb7f00403eefdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffdfdddfb6edf80300f77f7feffffffffffffffffffffffbfff
ff7f777f57d7f7f5ffeefdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffffdfdddfd5f5fbfb7ff77f7feffffffffffffffffffffffbfffffbfaf7f
57d7f7f5ffdf7bffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffffdfebdfd5f5fbfb7fefbeffeffffffffffffffffffffffbfffffbfaf7f4fe7f7f5
ffdf7bffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0100fffffffffffffffffdfffffd
febdfd3f9fbfb7fefbeffeffffffffffffffffffffffbfffffbfaf7ecfe7f7f5ffbfb7ff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffefebdfb3f
9fbfb7fdfddffeffffffffffffffffffffffbfffffdfdf01dff7f7f403bfb7ffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffff7f7c077fdfbfb00d
fddffeffffffffffffffffffffffbfffffefffffffffffffffffefffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0001fffffffffffffffffdffffffbfffffffffffffffffbffeff
ffffffffffffffffffffbffffff7ffffffffffffffffdfffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffdfffffffffffffffff7ffeffffffffff
ffffffffffffbffffff9ffffffffffffffff3fffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdffffffe7fffffffffffffff8fffeffffffffffffffffff
ffffbffffffe0000000000000000ffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffff80000000000000007fffeffffffffffffffffffffffbfff
ffffdffffffffffffbffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdffffffff7ff7fffffffe7fc07ffeffffffffffffffffffffffbfffffffbfc7
fffffffffbdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdffffffff7fe7ffffffffbfe07ffeffffffffffffffffffffffbfffffff7c07ffffffff
fbdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffff
ff7fe3ffffffffcfe0fffeffffffffffffffffffffffbffffffcfe0ffffffffffb8fffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7fc3ff
fffffff7f1fffeffffffffffffffffffffffbffffffbff0ffffffffffb8fffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7fc3fffffffff9
f07ffeffffffffffffffffffffffbffffff7ff0ffffffffffb87ffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7f81fffffffffefbbffeff
ffffffffffffffffffffbfffffeffe9ffffffffffb07ffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff07f7f81ffffffffff3fcffeffffffffff
ffffffffffffbfffffdff9dffffffffffb03ffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdffffefbf7f01ffffffffffcff7feffffffffffffffffff
ffffbfffff3ff7fffffffffffa03ffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdffffefbf7ff7fffffffffff7f9feffffffffffffffffffffffbfff
feffeffffffffffffbdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdffffefbf7ff7fffffffffff9fefeffffffffffffffffffffffbffffdffdfff
fffffffffbdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffff07f7ff7fffffffffffeff3effffffffffffffffffffffbffffbffbfffffffffff
fbdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffb
bf7ff7fffffffe7fff3fdeffffffffffffffffffffffbffff7fe7ffffffffffffbdfffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7ff
fffffd9fffdfe6ffffffffffffffffffffffbfffcffdfffffffffffffbdfffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffabf7ff7fffffffb9f
ffe7faffffffffffffffffffffffbfffbffbfffffffffffffbdfffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffeff7ff7fffffffb6dfffbfcff
ffffffffffffffffffffbfff7ff7fffffffffffffbdfffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7fffffffceafffcfe3fffffffff
ffffffffffffbffeffeffffffffffffffbdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7fffffff8193fff7edfffffffffffffffff
ffffbffdff9ffffffffffffffbdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffeff7ff7fffffffef69fff9ee7ffffffffffffffffffffbffb
ff7ffffffffffffffbdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffffeff7ff7fffffffff927ffeefbffffffffffffffffffffbfe7feffffff
fffffffffbdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdffffffff7ff7fffffffffe2dfff2fcffffffffffffffffffffbfdffdffffffffffffff
fbdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffb
bf7ff7ffffffffff1cbffcff7fffffffffffffffffffbfbffbfffffffffffffffbdfffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7ff
fffffffe5b7ffe7f9fffffffffffffffffffbf7ff7fffffffffffffffbdfffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbff7ff7ffffffffff
72dffe9fefffffffffffffffffff80000000000000000000000000001fffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffc0000000000000000000000000000ef
f3fffffffffffffffffff9ffbffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7fffffffffffc93fff3fdffffff
fffffffffffff7ff7ffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffd7f7ff7ffffffffffff17fffdfe7fffffffffffff
ffffeffefffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffabf7ff7ffffffffffff8f7ffe7fbfffffffffffffffffdffd
fffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffc3f7ff7ffffffffffffef3fffbfcfffffffffffffffffbff3ffffffff
fffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffbbf7ff7fffffffffffffecfffcff7fffffffffffffffe7fefffffffffffffffff
fbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffd8
3f7ff7fffffffffffffcdbfff7f9fffffffffffffffdffdffffffffffffffffffbdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffeabf7ff7ff
fffffffffffe397ff9fefffffffffffffffbffbffffffffffffffffffbdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffedff7ff7ffffffffff
ffffb6dffeff3ffffffffffffff7ff7ffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffd83f7ff7ffffffffffffffe5af
ff3fdfffffffffffffeffcfffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7fffffffffffffff597ffcfe7ff
ffffffffff9ffbfffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7fffffffffffffff96ffff7fbffffffffff
ff7ff7fffffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffff83f7ff7ffffffffffffffff9cfff9fcfffffffffffeffefff
fffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffabf7ff7fffffffffffffffffbfffeff7ffffffffffdffdfffffffffff
fffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffeff7ff7ffffffffffffffffeb9fff3f9ffffffffffbff3fffffffffffffffffff
fbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff8
3f7ff7fffffffffffffffff56bffdfe7fffffffff7fefffffffffffffffffffffbdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7ff
fffffffffffffffb397fe7fbffffffffcffdfffffffffffffffffffffbdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffc7f7ff7ffffffffff
ffffffff1afffbfcffffffffbffbfffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7ffffffffffffffffff
e53ffcff7fffffff7ff7fffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0001fffffffffffffffffffffffbbf7ff7fffffffffffffffffffae7ff7f
9ffffffeffeffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffc7f7ff7fffffffffffffffffff8ebff9feffffffd
ff9ffffffffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffff7ff7fffffffffffffffffffee9ffeff3fffff3ff7fffff
fffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffbbf7ff7ffffffffffffffffffff96fff3fdffffeffeffffffffffffff
fffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffff83f7ff7ffffffffffffffffffffa1fffcfe7fffdffdffffffffffffffffffffff
fbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffa
bf7ff7ffffffffffffffffffff71e7ff7fbfffbffbfffffffffffffffffffffffbdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff93f7ff7ff
ffffffffffffffffffffefff9fcfff7fe7fffffffffffffffffffffffbdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffff7ff7ffffffffff
ffffffffffffefffeff7fcffdffffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7ffffffffffffffffff
ffff9ffff3f9fbffbffffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffe83f7ff7ffffffffffffffffffffffbf3f
fdfef7ff7ffffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffbf7ff7ffffffffffffffffffffff7efffe7f2ffe
fffffffffffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffff7ff7fffffffffffffffffffffffaf3ffbfdff9ffffffff
fffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffbbf7ff7fffffffffffffffffffffffd6cffcfa7f7ffffffffffffffff
fffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffff83f7ff7fffffffffffffffffffffffee67ff67befffffffffffffffffffffffff
fbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffb
bf7ff7ffffffffffffffffffffffffe21ff9fcdffffffffffffffffffffffffffbdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbff7ff7ff
fffffffffffffffffffffff8effaff3ffffffffffffffffffffffffffbdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101e03e03e03c07c07c0780780800780701f01f01e0
1e03e03c03c07c04c0700700f81e01e03e03e03c07c07c0780580f80f80f01f01f01e01e
03e03c03c07c7ffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7ffffffffffffffffff
fffffffec9efcce7fffffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffd7f7ff7ffffffffffffffffffffffffff
939ff3fbfffffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffabf7ff7ffffffffffffffffffffffffffc63ff1fc
fffffffffffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffc3f7ff7fffffffffffffffffffffffffff6d7eeff7fffffff
fffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffbbf7ff7fffffffffffffffffffffffffffcd2df3f9fffffffffffffff
fffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffff83f7ff7fffffffffffffffffffffffffffa2d3fdfefffffffffffffffffffffff
fbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffa
bf7ff7ffffffffffffffffffffffffffe7caffe7f3fffffffffffffffffffffffbdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffd7f7ff7ff
ffffffffffffffffffffffffdfe83ffbfdfffffffffffffffffffffffbdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7ffffffffff
ffffffffffffffffbff2dffcfe7ffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7ffffffffffffffffff
ffffffff7ff6d3ff7fbffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0001fffffffffffffffffffffffc7f7ff7fffffffffffffffffffffffffe
ffce37ff9fcffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffabf7ff7fffffffffffffffffffffffff9ffbfef3f
eff7fffffffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffcbf7ff7fffffffffffffffffffffffff7ff7fcf7ff3f9ffff
fffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffff9ff7ff7ffffffffffffffffffffffffeffeffe36ffcfeffffffffffff
fffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffbbf7ff7ffffffffffffffffffffffffdffdfffc93ff7f3fffffffffffffffffff
fbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff8
3f7ff7ffffffffffffffffffffffffbff3fffd2dff9fdffffffffffffffffffffbdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7ff
ffffffffffffffffffffff7feffffbacffefe7fffffffffffffffffffbdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff9ff7ff7ffffffffff
fffffffffffffcffdfffffc93ff3fbfffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7ffffffffffffffffff
fffffbffbffffff273fdfcfffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff83f7ff7fffffffffffffffffffffff7ff
7ffffff8f7fe7f7ffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffabf7ff7ffffffffffffffffffffffeffefffffffe
f7dfbf9ffffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001
fffffffffffffffffffffffdff7ff7ffffffffffffffffffffffdff9ffffffffcfa7cfef
fffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffff83f7ff7ffffffffffffffffffffff3ff7ffffffffdf5ff7f3ffffffff
fffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffbbf7ff7fffffffffffffffffffffeffefffffffffbeaff9fcffffffffffffffff
fbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ff7ff7fffffffffffffffffffffdffdffffffffffeabfeff7ffffffffffffffffbdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffff7ff7ff
fffffffffffffffffffbffbffffffffffe65ff3f9ffffffffffffffffbdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffff7ff7ffffffffff
fffffffffff7fe7fffffffffff12bfcfeffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffffff
ffcffdfffffffffffeed9ff7f3fffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffc0ff7fffffffffffffffffffdbffbff
fffffffffff327f9edffffffffffffffc0dfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffc1ff7fffffffffffffffffffc7ff7ffffffffff
fffe2bfec67fffffffffffffe0dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001
fffffffffffffffffffffffffe1ff7fffffffffffffffffff87fefffffffffffffff197f
07bfffffffffffffe1dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffe3ff7fffffffffffffffffff83f9ffffffffffffffe56ff83cfffff
fffffffff1dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffff3ff7fffffffffffffffffff03f7fffffffffffffff65df03f7ffffffffffff
f3dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffe00000
0000000000000000000000000000000003fffffffe000000000000000000000000000000
000000007ffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffff9fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffcffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9ffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
fffffffffffffffffffe01011610000026060f002220574d464301000000000001000000
000000000b000000002000007065000070450100fffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7fffd7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffbfffb7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffbfff6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
fffe0100ffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff6
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff5ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffedffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
9fffffffffffffffffffffcffc7ffffffffffffffffdffedfffffffffffffe3ffe3fffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffff
fffffffffffffff7fefffffffffffffffffeffedffffffffffffff7fff7ffffffeffffff
ffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0100ffffffffffffffff9fffffffffffffff
fffffffbfefffffffffffffffffeffedffffffffffffff7fff7ffffffeffffffffffffff
ffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffff98c488c47381e78a3b
fe9f1c89888a23fffffeffedffffffffff188c1f9f4e2889811c238fffffffffffdfffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffadd9ddeeeddedbdb79fe6eeedb
dddb77fffffeffedffffffffffbddb6f6f376db3ddbbd777ffffffffffdfffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffedddcdeededebdd575fef6ff57cdd577ff
fffeffedffffffffffbddb6ef77b55bbddbbf6fbffffffffffdfffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffff9fffffede5d5e0dec1bdd575fef6ff8fd5d577fffffeffed
ffffffffffbc1b6ef77b55cbddb870fbffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffff9fffffedf9d9eededebdd56efef60f57d9d577fffffeffedffffffff
ffbddb6ef77b55f3ddbbf6fbffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffff9fffffedddddeeeddedbce6efc6eeedbddce67fffffeffedffffffffff3ddb6f
6e3739bbdd3b3777ffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
9fffffc0e388c47381e78e047e9f1c89888e37fffffeffedffffffffffb88c1f9f4e38c7
88bca38fffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffeffedffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffe3ffff
fffffffffffffffffffffffffffeffedffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffddffffffffffff
fffffffffffffffffffeffedfffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffdfffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
fffff7fffffeffedffffffffffbfff7fffffffffffbfffffffffffffffdfffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffed
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffedffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffedffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffedffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffff
ff8fff8ffffffffffffffffffffffffffffeffedffffffc7ffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffdfffdf
ffffffbffffffffffffffffffffeffedffffffefffffffffffffffffffffffffffdfffff
ffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffdfffdfffffffbf
fffffffffffffffffffeffedffffffefffffffffffffffffffffffffffefffffffdfffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffc62307f3d3c511204780e3f81f
e788fffffffeffedffffff83e20831e703ce3f9ff3f3c50388efffffffdfffffffffffff
fffffffffffe0100ffffffffffffffff9fffffef76dbedcdedb6776f79ddfdefdbddffff
fffeffedffffff6decdd5bdbbdb77f6fedededb7dde7ffffffdfffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffff9fffffef76dbdedeeab7776f7dbefdefbdddfffffffeffed
ffffff6deecddbbdbd7b7ef7dedeeab7ddd7ffffffdffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffff9fffffef06dbdedeeab9776f0c3efc1fbdc1c3fffffeffedffffff6d
f2d5dbbd837b7ef7dedeeab7c1d7ffffffdffffffffffffffffffffffffe0001ffffffff
ffffffff9fffffef76dbdedeeabe776f7dbefdefbdddfffffffeffedffffff6dfcd9dbbd
bd7b7ef7dedeeab7ddbbffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
9fffffcf76dbed8de737774f65ddfdefdbddfffffffeffedffffff6deedddbdbbdb7776f
edcde727ddbbffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffee
2307f3d3c718e22f90e3f81fe788fffffffeffedffffff83f18881e703ce0f9ff3d3c717
8811ffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffdfffff
fffffffffffffffffffffffffffeffedffffffefffffffffffffffffffdfffffffffffff
ffdffffffffffffffffffffffffe0001ffffffffffffffff9fffffffffdfffffffffffff
fffffffffffffffffffeffedffffffefffe3ffffffffffffffdfffffffffffffffdfffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffff9fffffffffffffffffffff
fffffffffffeffedffffffcfffddffffffffffffffefffffffffffffffdfffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffefffdfffffffffffefffffffffffffffff
fffeffedffffffeffffffffffffffffffff0fff7ffffffffffdfffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffed
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffedffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffedffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffedffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffff
ffe3ffff8ffffffffffffffffffe7ffffffeffedfffffffffffffffe3ffffc7fffffffff
ffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9ffffffffff7ffff
dffbefffffffffffffffbffffffeffedffffffffffffffff7ffffeffbeffffffffffffff
ffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9ffffffffff7ffffdffbefff
ffffffffffffdffffffeffedffffffffffffffff7ffffeffbeffffffffffffffffdfffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9ffffff87c74e071d3f809898ff3e7c5
0311dffffffeffedffffffffffffc3c74e071e9f80cc18ffffffffffffdffffffffffe3f
fffffffffffe0101ffffffffffffffff9ffffff7bbb377aecdfddadddfeddbedb7bbcfff
fffeffedffffffffffffbdbb377aee6fddd6ddffffffffffffdfffffffff81bfffffffff
fffe0101ffffffffffffffff9fffffefdbf7b7afdefedededfdebdeab7bbaffffffeffed
ffffffffffff7ebf7b7afef7edf6edffffffffffffdffffffffc7fbffffffffffffe0101
ffffffffffffffff9fffffdffbf7b06fdefedede1fdebdeab783affffffeffedffffffff
fffeffbf7b06fef7edf6e1ffffffffffffdfffffffffffbffffffffffffe0101ffffffff
ffffffff9fffffdff837b7a0defededddfdebdeab7bb77fffffeffedfffffffffffeff83
7b7a0ef7edf6ddffffffffffffdfffffffffffbffffffffffffe0101ffffffffffffffff
9fffffdffba377ae8dfededddfed9be727bb77fffffeffedfffffffffffeffba377aec6f
edf6ddffffffffffffdfffffffffffbffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffdf
fc74e071d3fc0c0e0ff3a7c7171023fffffeffedfffffffffffeffc74e071e9fc0e060ff
ffffffffffdfffffffffffbffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffdfdfffffff
ffffffffffffbffffffffffffffeffedfffffffffffefeffffffffffffffffffffffffff
ffdfffffffffffbffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffefdfffffffffffffff
ffffbffffffffffffffeffedffffffffffff7effffffffffffffffffffffffffffdfffff
ffffff0ffffffffffffe0101ffffffffffffffff9ffffff79fffffffffffffffffffdfff
fffffffffffeffedffffffffffffbcffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffc0bf
fffffffffffe0101ffffffffffffffff9ffffff85fffffffffffffffffffe1fff7ffffff
fffeffedffffffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffdffffffffc307fffffffff
fffe0101ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffed
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffcbbffffffffffffe0101
ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffedffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffbbbffffffffffffe0101ffffffff
ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffedffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffbbbffffffffffffe0101ffffffffffffffff
cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff6ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbfffffffffbbbffffffffffffe0101ffffffffffffffffefffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff6ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffba7ffffffffffffe0101ffffffffffffffffe7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffbfffb7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fffffffffc3fffffffffffffe0101fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7fffb7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffeffffcbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffc3f
fffffffffffe0101fffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffff4ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff83ffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
93ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffbfffffffffffffe0101
ffffffffffffffffff8000000000000000000000000000000000000001ffffffe0000000
000000000000000000000000000000003ffffffffffffbfffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffeffefffffffffffffffffff7ff7ffffffff
ffbff7fffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffff9fffffff3cffffffffffe7fcfffffffffffffffffff7fe7ffffffffffbfe7ff
fffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
f8fffffff18ffffffffffc7fc7ffffffffffffffffff7fe3ffffffffffbfe3ffffffffff
ffffffffffffffffffff83fffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffff0ffffff
e187fffffffffc3f87ffffffffffffffffff7fc3ffffffffffbfc3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffff07fffffe007ffff
fffff83f83ffffffffffffffffff7fc1ffffffffffbfc1ffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffe07fffffc003fffffffff81f
03ffffffffffffffffff7f81ffffffffffbf81ffffffffffffffffffffffffffffff81ff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffc07fffff8003fffffffff01e03ffffff
ffffffffffff7f01ffffffffffbf01ffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffeffefffffffffffffff
ffbf6ff7fffbffffffbff7ffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffeffefffffffffffffffffbf6ff7
fffbffffffbff7ffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffeffeffffffffffffffb762634e56182bfff
ffbff7ffffffffffffffffffffffffffffffbe3ffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffdfffffffbdffffffffffeffeffffffffffffffb759953655d76bfffffbff7ff
ffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fdfffffffbdffffffffffeffeffffffffffffffd75bd67a25d7b3fffffbff7ffffffffff
ffffffffffffffffffffdffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffe7fdffffff
fbdffffffffffeffeffffffffffffffd81bd67b2a0bb5fffffbff7ffffffffffffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbfdfffffffbdfffff
ffffeeffeffffffffffffffdb9dd6bb33ebb5fffffbff7ffffffffffffffffffffffffff
ffffbffffffffffffffe0100fffffffffffffffffffffffbf90e6ee56b1fffffffffeeff
effffffffffffffdbacc69b72ebb5fffffbff7ffffffffffffffffffffffffffffffbe3f
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff9f8edaed96acfffffff7634e3a618b1ff
fffffffdba131a77b1bb5fffffb746c2ee8db9c7ffffffffffffffffffffc187ffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffff5e0edeedd58cfffffff75d25da5d72effffffffff
ffef7ff7ffffffffffb766baee76b5bbfffffffffffffffffffff07ffffffffffffe0001
fffffffffffffffffffffff6dd05f06e981fffffff75f69faddf4efffffffffeffef7ff7
ffffafffffb766baf77f56bbffffffffffffffffffff8f7ffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffff75df5f76e98cfffffffb80680ce0cc1ffffffffffffff7ff7ffffffff
ffbbb74177030e87ffffffffffffffffffffdfbffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffff75d76d76ea94fffffffb9ea9ecfef4effffffffffffff7ff7ffffffffffbbb77d
777ad6bbffffffffffffffffffffbfbffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff7
9d8f376eb18fffffffbae8aec6eb56ffffffffffffff7ff7ffffffffffbbb75d333adadb
ffffffffffffffffffffbfbffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffdffffff
fbdfffffff831a71cb1c58ffffffffffffff7ff7ffffffffffb830634cc4d8e3ffffffff
ffffffffffffbe7ffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffdfffffffadfffff
fffffeffefffffffffffffffffff7ff7ffffffffffbff7ffffffffffffffffffffffffff
ffffc1fffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffeff
efffeffffffff7745ebb13b1e1f5dc6fffbff7ffffffff7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffeffefffffff
fffff773adba6ba6ddf5dbafffbff7fffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffeffeffffffffffff7bb
f5ba73a75ec5dbcfffbff7ffffffffffffffffffffffffffffffebbffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffeffdfffffffbdffffffffffeffeffffffffffffbb81bc075c7
62ba0bd7ffbff7ffffffffffffffffffffffffffffffdbbffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffeffdfffffffbdfffffffff7effeffffffffffffbbbd5dc75c77cbaebd7
ffbff5ffffffffffffffffffffffffffffffbbbffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffff4e1c71bba331fffffffff7effeffffffffffff999d6dd75d76cbaedd7ffbff5ff
ffffffffffffffffffffffffffffbb7ffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff3
5dbaebb9d2dfffffbbb1a6d6ab1e393dfffffa662f5d0c10f2baee37ffbff13c323ae3ff
ffffffffffffffffffffb43ffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff79cbcf3dd
e2cfffffbbae9ad6aaedd65bffffffffffff7ff7ffffffffffbfe4dbacbaddffffffffff
ffffffffffffc3fffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff79cbcf5dde8cfffff
bdcfbca72af5d76bffffffffffff7ff7ff7fffebffbfe5ebaebb5dffffffffffffffffff
ffffffbffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffb9cbcf5ddeacfffffddc03c2b
40f43bb7ffffffffffff7ff7ffffffffffbfe5ec175d43ffffffffffffffffffffffff3f
fffffffffffe0000fffffffffffffffffffffff9acbd74cceb4fffffddcf5c334cf5dbab
ffffffffffff7ff7ffffffffffbfe6efd75d5dffffffffffffffffffffffe0ffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffa71c38d331b1fffffccd74c734d76dbadffffffff
ffff7ff7ffffffffffbff66dd75d6dffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffffddffffffbdfffffd338d27b4d8f1b9efffffffffeff7ff7
ffffffffffbff09e374171ffffffffffffffffffffffbffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffde0fffffbdffffffffffeffeffffffffffffffffeff7ff7ffffffff
ffbff77fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffe0001ffffffffffffffff
fffffffffdfffffffbdffffffffffeffafffffffffffffe1e34c71958dd75dffffbff77f
fcffbfffffffffffffffffffffffbe3ffffffffffffe0000ffffffffffffffffffffffff
fdfffffffbdffffffffffeffefffffffffffffdedd332ed575d76dffffbff7fffb7fffff
ffffffffffffffffffff81fffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffdffffff
fbdffffffffffeffefffffffffffffbede7b4f557dd775ffffbff7ffffffffffffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffe0101e000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ff
fffffffffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffff5f7fffffbdffffffffffeff
efffffffffffffbf5ebb4f667aebaeffffbfe7fffffffffffffffffffffff7fffffffc3f
fffffffffffe0101efffffffffffffffffffffdb1877c70baa9bfffffffffeffefffffff
ffffffbf5e994f66baebaeffffbfe7fffffffffffffffffffffff7ffffff83bfffffffff
fffe0101efffffffffffffffffffffdae9b3baebaadbfffff8195a8dc85d75dfffffffdf
61a630e0c6ebb0fffe1e34f1c4ec775ceffffffffffff7fffffffbbffffffffffffe0101
efffffffffffffffffffffd6f9cbbaebaacbfffffbe65a75c75d76dfffffffdeefff77f7
fffffffffdadd36ebaebb75d6ffffffffffff7fffffffbbffffffffffffe0101efffffff
ffffffffffffffe601cd87041041fffffde75679c75d775fffffffe1f07f7837ffffffff
fbade7af3cebf75daffffffffffff7fffffffbbffffffffffffe0100efffffffffffffff
ffffffe6f5cebbf5d35dfffffdeba67a0820830fffffffffffff7ff7fffffffffbb5e7af
3d70182087fffffffffff7fffffffc7ffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffeb
74cedb75d35dfffffc1ba67aefaebaefffffffffffff7ff7fffffffffbb5e3af3d73dbae
77fffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffed8d2f638d
d341fffffdebaabaebaebaefffffffffffff7ff7fffffffffbb5e1b73d75dbae77ffffff
fffff7fffffffc3ffffffffffffe0001effffffffffffffffffffffffdfffffffbdfffff
fdebacc6ec6ebb0fffffffffffff7ff7fffffffffdb61278c3063bae87fffffffffff7ff
ffff83fffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffeeffeff
efffffffffffffffffff7ff7fffffffffdaef7ffdffffffffffffffffffff7fffffffbff
fffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffe1ff81f03ffffff
ffffffff1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000b000000
002000007045000070450100fffe07f7fffffffffc0f07ffe0fffffffffffffffffff7ff
fffffbfffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffffff83f
03fffffffffffffffffe0ff7fffffffffc0ff7fffffffffffffffffffffff7fffffffbff
fffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffc3f87ffffff
ffffffffffff0ff7fffffffffe1ff7fffffffffffffffffffffff7fffffff83fffffffff
fffe0101effffffffffffffffffffffffdfffdf9fbdffffffffffc7f87ffffffffffffff
ffff1ff7fffffffffe1ff7fffffffffffffffffffffff7ffffff83fffffffffffffe0101
effffffffffffffffffffffffdfffdfafbdffffffffffc7fc7ffffffffffffffffff1ff7
ffffffffff1ff7fffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0100efffffff
fffffffffffffffffd1e0402fbdffffffffffeffcfffffffffffffffffffbff7ffffffff
ff3ff7fffffffffffffffffffffff7fffffffc7ffffffffffffe0101efffffffffffffff
fffffffffceefaf7fbdffffffffffeffefffffffffffffffffffbff7ffffffffffbff7ff
fffffffffffffffffffff7ffffffebbffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffff
fdef7afbfbdffc00000000000000000007ff0000000000000003ff000000000000000000
0007fffffffff7ffffffdbbffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffd9f7b7b
fbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7ffff
fffff7ffffffbbbffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdef077bfbdffdff
fffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ff
ffffbb7ffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffd6f7f7bfbdffdffffffffff
fffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffb43f
fffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffd8f7fbb7bdffdffffffffffffffffff
f7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffc3ffffffffff
fffe0101effffffffffffffffffffffffdffbfbdfbdffdfffffffffffffffffff7ff7fff
fffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffe0101
effffffffffffffffffffffffdff8381fbdffdfffffffffffffffffff7ff7fffffffffff
fffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffff
fffffffffffffffffdfffffffbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7f
fffffffffffffffffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffff
fffffffffdfffffffbdffc00000000000000000007ff0000000000000003ff0000000000
000000000007fffffffff7fffffffffffffffffffffe0100efffffffffffffffffffffff
fdfffffffbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffffffffffffffff
fff7fffffffff7ffffffff87fffffffffffe0101effffffffffffffffffffffff5ff7fff
fbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7ffff
fffff7fffffff07ffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffff5ff7ffffbdffdff
fffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ff
ffff8f7ffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffaec4f1a6d7080dfdffffffffff
fffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffdfbf
fffffffffffe0101efffffffffffffffffffffaeb16e9ad6eb8dfdffffffffffffffffff
f7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffbfbfffffffff
fffe0101efffffffffffffffffffffceb5af3ca6ebd5fdfffffffffffffffffff7ff7fff
fffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffbfbffffffffffffe0101
efffffffffffffffffffffd035af3d2b01d6fdfffffffffffffffffff7ff7fffffffffff
fffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffbe7ffffffffffffe0101efffffff
ffffffffffffffd739af5d33f1d6fc00000000000000000007ff07fffffffffffe03ff00
00000000000000000007fffffffff7ffffffc1fffffffffffffe0101efffffffffffffff
ffffffd759b74d7371d6fdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffffffff
fffffffffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffd7
4078d37b89d6fdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffffffffffffffff
fff7fffffffff7fffffff07ffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdffffff
fbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7ffff
fffff7ffffffcfbffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffeffdfffffffbd97dff
fffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ff
ffffbfbffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdfffffffbdffdffffffffff
fffffffff7ff7fff7ffffffffffbff7ffff7ffffffffcffffff7fffffffff7ffffffbfbf
fffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdfffffffbdffdffffffffffffffffff
f7ff7fff7ffffffffffbff7ffff7fffffffff7fffff7fffffffff7ffffffbfbfffffffff
fffe0101effffffffffffffffffffffffdfffffffbdffdfffffffffffffffffff7ff7fff
7ffffffffffbff7ffff7fffffffff7fffff7fffffffff7ffffffbe7ffffffffffffe0101
effffffffffffffffffffffffdfffffffbdffc00000000000000000007ff07f84f0ca772
fe03ff001ffa78cdd96db3ff8007fffffffff7ffffffc1fffffffffffffe0101efffffff
fffffffffffffffffdfffffffbdffdfffffffffffffffffff7ff7ff736eb376cfffbff7f
fff9b775b66dabfffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efc003ffffffffff
fffffe1ddc9e56b0bb53bdfffffffffffffffffff7ff7ff77aebb76efffbff7ffffbd7fa
b76aadfffff7fffffffff7fffffffe7ffffffffffffe0101efdefbfffffffffffffffded
dc6d96aebb55bdfffffffffffffffffff7ff7ff77b05dbb77ffbff7ffffbd03c7bb34dff
fff7fffffffff7ffffffdfbffffffffffffe0101efdefbfffffffffffffffbedecf5d52e
bb56bdfffffffffffffffffff7ff7ff7bbf5dbb77ffbff7ffffdd7babbb34efffff7ffff
fffff7ffffffbbbffffffffffffe0101efdefbfffffffffffffffbf6ecf6e95041821dff
fffffffffffffffff7ff7ffb9b75dbb77ffbff7ffffcdbbadbb38efffff7fffffffff7ff
ffffbbbffffffffffffe0101efdefbfffffffffffffffbf6ec76e99f5999ddffffffbfff
fffffffff7ff7ffc278dd8377ffbff7ffffd3c76cbb7cf7ffff7fffffffff7ffffffb87f
fffffffffffe0101efdefbfffffffffffffffbf66436eb975999ddffffffbfffffffffff
f7ff7fffbffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffc7ffffffffff
fffe0101efdefbfffffffffffffffdf6994eebd8d99a1c1fffffbffffffffffe07ff07ff
dfff3ffffe03ff001fffffffffffffff8007fffffffff7ffffffff87fffffffffffe0101
efdefbfffffffffffffffdeffdfffffffbdffdffeee3d3c7743c72fff7ff7fffdffedfff
fffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7fffffff07ffffffffffffe0000efff07ff
fffffffffffffe1ffdfffffffbdffdffeeddcdbb6bbbacfff7ff7ffffffffffffffbff7f
fffffffffffffffffff7fffffffff7ffffff8f7ffffffffffffe0100effec7ffffffffff
fffffffffdfffffffbdffdffeedfdebf6bbfaefff7ff7ffffffffffffffbff7fffffffff
fffffffffff7fffffffff7ffffffdfbffffffffffffe0101effdbbffffffffffffffffff
fdfffffffbdffdfff740de819c1e777ff7ff7fe771e2fdbb7ffbff7ffffffe18f1e3ffff
fff7fffffffff7ffffffbfbffffffffffffe0000effbbbfffffffffffffffffffdffffff
fbdffdfff75eeebdafdfb77ff7ff7ff76edcfdbb7ffbff7ffffffde76eddfffffff7ffff
fffff7ffffffbfbffffffffffffe0001effbbbfffffffffffffffffffdfffffffbdffdff
f76ee6ddb5ddb77ff7ff7ff76f5ee1bb7ffbff7ffffffde7afdefffffff7fffffffff7ff
ffffbe7ffffffffffffe0101effb7bfffffffffffffffffffdfffffffbdffdfff071e9e3
b23e377ff7ff7ffbaf635ec1bffbff7ffffffc17b1defffffff7fffffffff7ffffffc1ff
fffffffffffe0101effb77ffffffffffffffffffe07ffffffbdffc1ffffffffffffffffe
07ff07fbaf7d5eddbe03ff001ffffde7bedeffff8007fffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0101effc03fffffffffffffffffff07ffffffbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffb
b76d5eddbffbff7ffffffeebb6eefffffff7fffffffff7fffffffc7ffffffffffffe0101
effdf7fffffffffffffffffff0fffffffbdffdfffffffffffffffffff7ff7ff838f35edd
bffbff7fffffff1c79f1fffffff7fffffffff7ffffffebbffffffffffffe0101effbfbff
fffffffffffffffff8fffffffbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7f
fffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffdbbffffffffffffe0101effbbbffffffffff
fffffffff9fffffffbdffdfffffffffffffffffff78f7ffffffffffffffbff7fffffdfff
fffffffffff7fffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0100effbbbffffffffffffffffff
fdfffffffbdffdffffff7ffffffffffff7837fffffffbfffdffbff7fffffdfffffffffff
fff7fffffffff7ffffffbb7ffffffffffffe0101effbbbffffff00000000000000000000
fbdffdffffff7ffffffffffff0007ffffffffffffffbff7fffffdffffffffffffff7ffff
fffff7ffffffb43ffffffffffffe0101effc47ffffff7ffffffffffffffffffefbdffdff
ffff7ffffffffffff7817ffdf8de771ffffbff7ffffe138729dc7ffffff7fffffffff7ff
ffffc3fffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdffdfff7e3a76d
aee3c37ff7877ffdf76d76effffbff7ffffdcd76cddbbffffff7fffffffff7ffffffffbf
fffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdffc1ff7dd9b6daeddbd7e
079f07fef7f576f7fe03df001ffdde76eddbdfff8007fffffffff7ffffffbf7fffffffff
fffe0100effec7ffffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffbdfbd55aedebd7ff7ff7ffe
f03b82f47ffb1f7ffffdde8376ebd8fffff7fffffffff7ffffffcefffffffffffffe0101
effdbbffffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffbc0bd9ad05e83bff7ff7ffef7b5baf7
fffa1f7ffffdeefb76ebdffffff7fffffffff7fffffff1fffffffffffffe0101effbbbff
ffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffbdedd9ad75ebdbff7ff7ffefbb6bb77fff8107f
fffee6bb76eddffffff7fffffffff7fffffff1fffffffffffffe0101effbbbffffff7fff
fffffffffffffffefbdffdfffbeecd9cd76eddbff7ff7fff7c6f3b8ffffa1f7fffff09c7
760e3ffffff7fffffffff7ffffffee7ffffffffffffe0101effb7bffffff7fffffffffff
fffffffefbdffdfffdf1d3bed771e3bff7ff7fff7ffffffffffb1f7fffffefffffffffff
fff7fffffffff7ffffffdfbffffffffffffe0101effb77ffffff7ffffffffffffffffffe
fbdffdfffdfffffffffffffff7ff7fff7ffffffffffbdf7ffffff7ffcffffffffff7ffff
fffff7ffffffbff7fffffffffffe0101effc03ffffff7ffffffffffffffffffefbdffdff
fdfffffffffffffff7ff7ff80ffffffffffbff7ffffff7ffb7fffffffff7fffffffff7ff
ffff8ff7fffffffffffe0000efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdffc1fe03fffff
efffffde07ff07fffffffffffe03ff001fffffffffffffff8007fffffffff7fffffff06f
fffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdffdffffffffffffffffff
f7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffff9fffffffff
fffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7fff
fffffffffffbff7fffbd9dc377719baffff7fffffffff7fffffffe7ffffffffffffe0100
efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7fffffffffff
fffbff7fffbdddbb776eeb6ffff7fffffffff7fffffff9fffffffffffffe0101effff8ff
ffff00000000000000000000fbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7f
ffbdddbb776ff56ffff7fffffffff7fffffff7fffffffffffffe0101efffe3ffffff7fff
fffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffdeeec1
bba078f7fff7fffffffff7ffffffcffffffffffffffe0101eff81bffffff7fffffffffff
fffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffdeeefdbbaf7577
fff7fffffffff7ffffffbffffffffffffffe0101effbfbffffff7ffffffffffffffffffe
fbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffdeeedd99b775b7fff7ffff
fffff7fffffffc3ffffffffffffe0101effbfbffffff7ffffffffffffffffffefbdffc00
000000000000000007ff0000000000000003ff001fdee0e3a678ed978007fffffffff7ff
ffff83fffffffffffffe0101effbfbffffff7ffffffffffffffffffefbdffdffffffffff
fffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffdefffffffffffffff7fffffffff7fffffffbff
fffffffffffe0101eff803ffffff7ffffffffffffffffffefbdffdffffffffffffffffff
f7ff7ffffffffffffffbff7fffef7ffffffffffffff7fffffffff7fffffffbffffffffff
fffe0101effff8ffffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7fff
fffffffffffbff7fffe07ffffffffffbfff7fffffffff7fffffffbfffffffffffffe0101
efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7fffffffffff
fffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7fffffff83ffffffffffffe0101effec7ff
ffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7f
fffffffffffffffffff7fffffffff7ffffff83fffffffffffffe0101effdbbffffff7fff
fffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffffffff
fffffffffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffe0101effbbbffffff7fffffffffff
fffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffffffffffffffff
fff7fffffffff7fffffffc3ffffffffffffe0101effbbbffffff7ffffffffffffffffffe
fbdffc00000000000000000007ff0000000000000003ff0000000000000000000007ffff
fffff7ffffff83fffffffffffffe0101effb7bffffff7ffffffffffffffffffefbdffdff
fffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ff
fffffbfffffffffffffe0101effb77ffffff7ffffffffffffffffffefbdffdffffffffff
fffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7fffffff47f
fffffffffffe0101effc03ffffff7ffffffffffffffffffefbdffdffffffffffffffffff
f7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffcfbfffffffff
fffe0101efffffffffff00000000000000000000fbdffdfffffffffffffffffff7ff7fff
fffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffbffffffffffffffe0101
eff803ffffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7fffffffffff
fffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7fffffff07ffffffffffffe0101efffbfff
ffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7f
fffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffcfbffffffffffffe0101efffbfffffff7fff
fffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffffffff
fffffffffff7fffffffff7ffffffbfbffffffffffffe0100efffbfffffff7fffffffffff
fffffffefbdffc00000000000000000000ff0000000000000003ff000000000000000000
0007fffffffff7ffffffbfbffffffffffffe0101efffbfffffff7ffffffffffffffffffe
fbdffffffffffefffffff9ffff03ffffeffffffffefffffc3ffdffffffffffffffffffff
fffff7ffffffbfbffffffffffffe0101eff803ffffff7ffffffffffffffffffefbdfffff
ffffff7ffffffe3ffffc0fffefffffffff7fffc3fffdfffffffffffffffffffffffff7ff
ffffbe7ffffffffffffe0000efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdfffffffffff7f
ffffffcffffff01fefffffffff7ffe3ffffdfffffffffffffffffffffffff7ffffffc1ff
fffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdfffffffffffbffffffff1
ffffffe06fffffffff7fe1fffffdfffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0101eff803ffffff7ffffffffffffffffffefbdfffffffffffbffffffffe7fffffff
81ffffffffbe1ffffffdfffffffffffffffffffffffff7ffffffe07ffffffffffffe0101
efffe7ffffff7ffffffffffffffffffefbdfffffffffffdfffffffff8fffffffee03ffff
ffb1fffffffdfffffffffffffffffffffffff7ffffffdbbffffffffffffe0101efff9fff
ffff7ffffffffffffffffffefbdfffffffffffdffffffffff3ffffffeffc0fffff0fffff
fffdfffffffffffffffffffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0101efff7fffffff7fff
fffffffffffffffefbdfffffffffffe3fffffffffc7fffffeffff01ff0c7fffffffdffff
fffffffffffffffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0101effcffffffff7fffffffffff
fffffffefbdfffffffffffc3ffffffffff9fffff81ffffe00f87fffffffdffffffffffff
fffffffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0100eff803ffffff7ffffffffffffffffffe
fbdffffffffffe03ffffffffffe3ffff83fffff88007fffffffdffffffffffffffffffff
fffff7ffffffc47ffffffffffffe0100efffffffffff03ffffffffffffffff80fbdfffff
ffffff83fffffffffffcffffc3ffff87fe03fff9fffdfffffffffffffffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffe0101effbfbffffff7ffffffffffffffffffefbdfffff80000000
0000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0101effdf7ffffff7ffffffffffffffffffefbdfffffbff7fee3effdffbf
f7ff67efe5ff87f7fee7d0387fb077feffdffdffbffffffffffff7fffffffc7fffffffff
fffe0101effe4fffffff7ffffffffffdfffffffefbdfffffbff7fef3effdffbff7ff78e7
ed3c3ff7fef7dfc03fb877feffdffdffbffffffffffff7ffffffebbffffffffffffe0101
efffbfffffff7ffffffffffdfffffffefbdfffffbff7feffeffdffbff7ff7f23fc03bff7
feffdff81fb8f7feffdffdffbffffffffffff7ffffffdbbffffffffffffe0101effe4fff
ffff7fffffb6c3c13dfffffefbdfffffbff7feffeffdffbff7ff7fc1fc3fbff7feffdff8
ffbcf7feffdffdffbffffffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0101effdf7ffffff7fff
ffb6bbbb5dfffffefbdfffffbff7feffeffdffbff7ff7fc0f81fbff7feffdffbffbdf7fe
ffdffdffbffffffffffff7ffffffbb7ffffffffffffe0101effbfbffffff7fffffaabbbb
6dfffffefbdfffffbff7feffeffdffbff7ff7fc0601fbff7feffdffbffbff7feffdffdff
bffffffffffff7ffffffb43ffffffffffffe0101efffffffffff7fffffcd41dda0fffffe
fbdfffffbffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
fffff7ffffffc3fffffffffffffe0101efffffffffff7fffffcd7ddd9efffffefbdfffff
bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffe0101efffffffffff7fffffce5ddd9efffffefbdfffffbfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0101efffffffffff7fffffdf63dda0fffffefbdfffffbfffffffffffff7f
ffff7fffffffefffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdfffffbfffffffffffff7fffffbfff
ffffefffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101
efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdfffffbfffffffffffff7fffffdfffffffefff
ffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efc003ff
ffff7fffffffefff5ffffffefbdfffffbffffffdddc3f84d3b72dfdf8f1e34f1dddcbf1c
3f772db65fffffffbffffffffffff7fffffffc3ffffffffffffe0101effffbffffff03ff
ffffefff7fffff80fbdfffffbffffffdddbbf735bb6cdfdf76edd36edddb3eebbf76cdb5
9fffffffbffffffffffff7ffffff83fffffffffffffe0101effffbffffff7fffffffefff
7ffffffefbdfffffbffffffdddbbf779bb6eefdf7af5e7af5ddbbfebbf76ed55dfffffff
bffffffffffff7ffffffbffffffffffffffe0101effffbffffff7ffffd7709e3a7fffffe
fbdfffffbffffffeeec1f77addb76fef7af5e7af6eeddf9c1f83766aefffffffbfffffff
fffff7ffffffbffffffffffffffe0101effffbffffff7ffffd76e6dd9bfffffefbdfffff
bffffffeeefdf7baddb76fef7af5ebaf6eeddfefdfbb766aefffffffbffffffffffff7ff
ffffbffffffffffffffe0001effffbffffff7ffffd76ef5ebdfffffefbdfffffbffffffe
66ddfb9addb76fefbaf6e9b7666ddf6ddfbb7672efffffffbffffffffffff7ffffffbc3f
fffffffffffe0101effffbffffff7ffffe82ef5ebd1ffffefbdfffffbffffffe99e3fc26
c1b76fefc70f1a78e99ddf8e3fbb76faefffffffbffffffffffff7ffffff83ffffffffff
fffe0101effffbffffff7ffffebaf75eddfffffefbdfffffbfffffffffffffbfffffefff
ff7fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffffffffffff16100000
26060f002220574d464301000000000001000000000000000b0000000020000070250000
70450100fffe0101efc003ffffff7ffffebb736ecdfffffefbdfffffbfffffffffffffdf
7ffce3ffff7fcffffffffffffffdffffffffffffbffffffffffff7fffffffc7fffffffff
fffe0101effff87fffff7ffffebb84f1d3fffffefbdfffffbfffffffffffffdf7fdb5df7
ff83f7fffffffffffffbffffffffffffbffffffffffff7ffffffebbffffffffffffe0101
eff81fffffff7ffffffff7fffffffffefbdfffffbfffffffffffffff7ffffdfffffff7ff
fffffffffffbffffffffffffbffffffffffff7ffffffdbbffffffffffffe0101eff7efff
ffff7ffffffffbfffffffffefbdfffffbfff7e37aedfaedfa785eceedd97f3fb863772dd
70fbc786edd70fffbffffffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0101efeff7ffffff7fff
ff7ffbfffffffffefbdfffffbfff7ddb6edfaedf9b76daeedb67ebfb75d76cdb6f7bbb76
edb6f7ffbffffffffffff7ffffffbb7ffffffffffffe0101efdffbffffff7fffffffffff
fffffffefbdfffffbfffbdfd6edc2edfbd775b6edb77edc375f76edb6f7bbd76edb6f7ff
bffffffffffff7ffffffb43ffffffffffffe0100efdffbffffff7fffffffe187fffffffe
fbdfffffbfffbc0ef06bd06fbd83bb7067bbedbd81f83767a0fbbd83067a0fffbfffffff
fffff7ffffffc3fffffffffffffe0101efdffbffffff7fffffffde77fffffffefbdfffff
bfffbded776bd76fddfb5bb76bbbeebdf9fbb76baf7bbdfb76baf7ffbffffffffffff7ff
ffffffbffffffffffffe0101efdffbffffff03ffffffde77ffffff80fbdfffffbfffbeed
b76bd76fcdbb6bb76dbbeebdbaebb76db77dbdbb76db77ffbffffffffffff7ffffffff3f
fffffffffffe0001efeff7ffffff7fffffffc183fffffffefbdfffffbfffdf1bd76bd76f
d3c6f3d76cbbef3dc71bb76cb8fdc3c776cb8fffbffffffffffff7ffffffe0ffffffffff
fffe0101eff7efffffff7fffffffdefbfffffffefbdfffffbfffdfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffddfffffffffffbffffffffffff7ffffff9ffffffffffffffe0101
eff81fffffff7fffffffeebbfffffffefbdfffffbfffdfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffedfffffffffffbffffffffffff7ffffffbffffffffffffffe0101efffffff
ffff7ffffffff1c7fffffffefbdffe3fbffe03fffff7fff7ffffffffffffffffffffffff
dfff60fffffdffffbffffffffffff7ffffffbffffffffffffffe0101efffffffffff7fff
fffffffffffffffefbdffe0fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffbffffffffffff7ffffffbe3ffffffffffffe0101eff81fffffff7fffffffffff
fffffffefbc00003bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bffffffffffff7ffffff81fffffffffffffe0101eff7efffffff7ffffffffffffffffffe
fbfffe07bff7feffeffdffbff7ff7feffdffbff7feffdffbffbff7feffdffdffbfffffff
fffff7ffffffbffffffffffffffe0100efeff7ffffff7ffffffffffffffffffefbfffe1f
bff7feffeffdffbff7ff7feffdffbff7feffdffbffbff7feffdffdffbffffffffffff7ff
fffffc7ffffffffffffe0101efdffbffffff7ffffffffffffffffffefbfffe7fbff7feff
effdffbff7ff7feffdffbff7feffdffbffbff7feffdffdffbffffffffffff7ffffffebbf
fffffffffffe0101efdffbffffff7fffc78f0dc7763ffffefbffffffbff7feffeffdffbf
f7ff7feffdffbff7feffdffbffbff7feffdffdffbffffffffffff7ffffffdbbfffffffff
fffe0101efdffbffffff7fffbb76f5bb6ddffffefbffffffbff7feffeffdffbff7ff7fef
fdffbff7feffdffbffbff7feffdffdffbffffffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0101
efdffbffffff7fffbb7af5bb6deffffefbffffffbff7fefbeffdffbff7ff7fefadffbff7
feffdffbefaff7feffdffdffbffffffffffff7ffffffbb7ffffffffffffe0101efdffbff
ffff7fffbd7a0ebd9de8fffefbffffffbff7fefbeffdffbff7ff7fefadffbff7feffdffb
efaff7feffdffdffbffffffffffff7ffffffb43ffffffffffffe0101efeff7ffffff7fff
bd7af6bdadeffffefbffffffbff7fefbeffdffbff7ff7fefb5ffbff7feffdffbefaff7fe
ffdffdffbffffffffffff7ffffffc3fffffffffffffe0101eff7efffffff7fffddbb76dd
b6effffefbffffffbff7fefdeffdffbff7ff7fefb5ffbff7feffdffbefaff7feffdffdff
bffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efc003ffffff03ffe1c78ee1b31fff80
fbffffffbff7fefdeffdffbff7ff7fefb5ffbff7feffdffbefaff7feffdffdffbfffffff
fffff7fffffffe3ffffffffffffe0101efdefbffffff7ffffdfffffdfffffffefbffffff
bff7fefdeffdffbff7ff7fefb5ffbff7feffdffbefaff7feffdffdffbffffffffffff7ff
ffff81fffffffffffffe0101efdefbffffff7ffffdfffffdfffffffefbffffff80000000
0000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffff7ffffffefff
fffffffffffe0100efdefbffffff7fffe3ffff63fffffffefbfffffffffffff2fe7fffff
ff9fffffbbfffffffff7fe7fefefffffffff3fe7fffffffffffff7ffffffdfffffffffff
fffe0101efdefbffffff7ffffffffffffffffffefbfffffffffffff6feffffffffbfffff
dbfffffffff7feffefefffffffff7feffffffffffffff7ffffffbffffffffffffffe0000
efdefbffffff7ffffffffffffffffffefbffffffffffffe6fcffffffff3fffffddffffff
ffeffcffefeffffffffe7fcffffffffffffff7ffffffbe3ffffffffffffe0101efdefbff
ffff7ffff7765c3771fffffefbffffffffffffc6f8fffffffe3fffffddffffffffcff8ff
efeffffffffcffdffffffffffffff7ffffffc1fffffffffffffe0101efdefbffffff7fff
f7759bd76efffffefbffffffffffffcc798ffffffe63ffffddffffffffd8f98fefefffff
fffc0780fffffffffffff7ffffffdffffffffffffffe0101efdffbffffff7ffff775dbd7
6f7ffffefbffffffffffff80701ffffffc07ffffddffffffff80f01fefeffffffff80f81
fffffffffffff7ffffffbffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffbbae8382f47fffe
fbfffffffffffffc7f9fffffffe7ffffdefffffffffdff9fefefffffffffcff9ffffffff
fffff7ffffffbffffffffffffffe0101efc003ffffff7ffffbbaebdbaf7ffffefbffffff
fffffff97f3fffffffcffffe003ffffffff9ff3f8181ffffffff9ff3fffffffffffff7ff
ffffbe3ffffffffffffe0101efdfffffffff7ffff99aeddbb77ffffefbfffffffffffff9
bf3fffffffcfffff003ffffffffbff3f8383ffffffff9ff3fffffffffffff7ffffffc1ff
fffffffffffe0101efdfffffffff7ffffa66ee3bb8fffffefbfffffffffffffbbf7fffff
ffdfffff843ffffffffbff7fc3c3ffffffffbff7fffffffffffff7fffffffc7fffffffff
fffe0101efdfffffffff7ffffffffffffffffffefbfffffffffffff00e7fffffff9fffff
863ffffffff7fe7fc7c7ffffffff3fe7fffffffffffff7ffffffebbffffffffffffe0101
efdfffffffff7fffffffeffffffffffefbffffff80000000000000000000000000000000
0000000000000000000000003ffffffffffff7ffffffdbbffffffffffffe0101efdfffff
ffff03ffffffefffffffff80fbffffffbffffeff0ffdfffff7ffffefefbfbffffefffffb
efeff7ffffdfffffbffffffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0101efdfffffffff7fff
ffffeffffffffffefbffffffbffffeff8ffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ff
ffdfffffbffffffffffff7ffffffbb7ffffffffffffe0101efdfffffffff7fffef7c74ed
b0fffffefbffffffbffffeffcffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffff
bffffffffffff7ffffffb43ffffffffffffe0101efc003ffffff7fffef7bb36daefffffe
fbffffffbffffeffeffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffffbfffffff
fffff7ffffffc3fffffffffffffe0101efffffffffff7fffefbbd7aaaefffffefbffffff
bffffefffffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffffbffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffff7bbd7b35047fffefbffffffbfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0101efffffffffff7ffff7bbdbb35f7ffffefbffffffbfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0101efffffffffff7ffff03dd9b3977ffffefbffffffbfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101
efffffffffff7ffff7be3a77d8fffffefbffffffbffffffffffffffffffff7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffff
ffff7ffff7dffffffffffffefbffffffbffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7fff
fbdffffffffffffefbffffffbffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffbdfffff
fffffffefbffffffbfffffffffffffff8f1e3a78eeee5f1c3f772db72fffffffffffffff
bffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffe
fbffffffbfffffffffffffff76edd9b76eed9eebbf76cdb6cfffffffffffffffbfffffff
fffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbffffff
bfffffffffffffff7af5ebd7aeeddfebbf76ed56efffffffffffffffbffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffe0100efffffffffff7ffffffffffffffffffefbffffffbfffffff
ffffffff7af5ebd7b776ef9c1f83766b77ffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0101efffffffffff03ffffffffffffffff80fbffffffbfffffffffffffff
7af5edd7b776efefdfbb766b77ffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0001efffffffffff7ffffffffffffffffffefbffffffbfffffffffffffffbaf6ecdb
b336ef6ddfbb767377ffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0001
efffffffffff7ffffffffffffffffffefbffffffbfffffffffffffffc70f1d3c74ceef8e
3fbb76fb77ffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffff
ffff7ffffffffffffffffffefbffffffbfffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7fff
fffffffffffffffefbfffe7fbfffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7fffffffffff
fffffffefbfffe1fbfffffffffffffffff83ffbf7ffff3ffffffffffffffffffffffffff
bffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0100efffffffffff7ffffffffffffffffffe
fbfffe07bfffffffffffffffffffffbf7ffffdffffffffffffffffffffffffffbfffffff
fffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffef8000003
bfffffffffffffffffffffbf7ffffdffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefffffe07bffffffb
e37b76fb76fbb1d3a783dceedd97e3c3777587dddc3fffffbffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0000efffffffffff7ffffffffffffffffffefffffe1fbffffffbddb776fb
76fb6ecd9b75baeedb67ddbb776d7bdddbbfffffbffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefffffe7fbffffffddfd776c376fb6f5e
bd76bb6edb77debb776d7bdddbbfffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101
efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffffdc0ef833d837cef5ebd837b70
67bbdec1839e07eeec1fffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffff
ffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffffdded7bb3dbb7d6f6eddfabbb76bbbdefd
bbae7beeefdfffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0000efffffffffff7fff
fffffffffffffffeffffffffbffffffdeedbbb3dbb7db766cdbadbb76dbbdeddbbb6bbe6
6ddfffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7fffffffffff
fffffffeffffffffbffffffef1bdbb3dbb7d98e9d3c5ebd76cbbe1e3bbb2c7e99e3fffff
bffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff00000000000000000000
ffffffffbffffffeffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffbfffffff
fffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffff
bffffffeffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffbffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffe0001efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffff0
1fffffbfffbffffffffffffffffff07fffff7fffffffffffbffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101
efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffefffffdfffff7ffffefffffbfff
fefffffbfffff7ffffdfffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0000efffffff
ffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffefffffdfffff7ffffefffffbffffefffffb
fffff7ffffdfffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7fff
fffffffffffffffeffffffffbffffefffffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ff
ffdfffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7fffffffffff
fffffffeffffffffbffffefffffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffff
bffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0000efffffffffff7ffffffffffffffffffe
ffffffffbffffefffffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffffbfffffff
fffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffff
bffffefffffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffffbffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffeff
fffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffffbffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffefffffdffff
f7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffffbffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffefffffdfffff7ffffef
ffffbffffefffffbfffff7ffffdfffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101
efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffefffffdfffff7ffffefffffbfff
fefffffbfffff7ffffdfffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffff
ffff00000000000000000000ffffffff8000000000000000000000000000000000000000
00000000000000003ffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffbfffff
fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7ffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffbfffffffffffff
fffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7ffffcfffffffffffffffffffffffffff9fffff3fffffffffffffffffffff
fffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffdfffffffffffffffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
dfffffffffffffffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffdfffffff
ffffffffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff9fffffffffffffff
ffffffffffffbffffe7ffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff9fffffffffffffffffffffff
ffff3ffffe7ffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff9fffffffffffffffffffffffffff3fff
fe7ffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffe7fffff
fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8fffff1fffffffffffffffffffffffffff3ffffc7fffffffffffff
fffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101e0000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000007fffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffff3ffffffffffffffffffffffffffe7ffffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
3ffffffffffffffffffffffffffe7ffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff3fffffff
fffffffffffffffffffe7ffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe3fffffffffffffff
fffffffffffe7ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0100
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe3fffffffffffffffffffffff
fffe7ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0100ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe3ffffffffffffffffffffffffffe7fff
f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1ffffe3ffffffffffffffffffffffffffc7ffff8ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3ffffc7ffffffffffffffffffffffffffcfffff1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3f9ffc7e7ffffffffffffffffffffffffcfe7ff1f9ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3c1ffc787ffffffffffffffffffffffffcf07ff1e1ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe201ffc
407ffffffffffffffffffffffffc807ff101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101e03e03e03c07c07c0780780f80f80f01f01f01e01c00203800c07c07
c0780780f81e01e03e00003c00007c0780780f80f80f01f01f01e01e03e03c03c07c7fff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc063ff808ffffffffffffff
fffffffffff808ffe023fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0100
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7e3ff8f8ffffffffffffffffffffff
fff8f8ffe3e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff8fffffffffffffffffffffffffff8ff
ffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc7ffff8fffffffffffffffffffffffffff1ffffe3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc7ffff9fffffffffffffffffffffffffff1ffffe7ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc7ffff1fffffffffffffffffffffffffff1ffffc7ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc7ffff1fffffffffffffffffffffffffff1ffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffff
f1fffffffffffffffffffffffffff3ffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff1ffffff
fffffffffffffffffffff3ffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff3ffffffffffffff
fffffffffffff3ffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff3ffffffffffffffffffffff
fffff3ffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff3ffffff1610000026060f002220574d
464301000000000001000000000000000b000000002000007005000070450100ffffffff
ffffffffffffe3ffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff3ffffffffffffffffffffff
ffffe7ffffcffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff3ffffffffffffffffffffffffffe7ff
ffcffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9fffff3ffffffffffffffffffffffffffe7ffffcfffff
fffffffffffffffffffffffffffbfc7ffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9fffff7ffffffffffffffffffffffffffe7ffffdfffffffffffff
fffffffffffffffffffb83fffffffffffffe0101e0000000000000000000000000000000
00000000000000000000003fffff00000000000000000000000000000000000000000000
0000000007f87ffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffbffffe7ffffbfffff7fffffffffffffffefffff9fffffffffffffffffffffffffffff
f7fbfffffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
e7ffffbfffff7fffffffffffffffefffff9ffffffffffffffffffffffffffffff7fbffff
fffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe7ffffbf
ffff7fffffffffffffffcfffff9ffffffffffffffffffffffffffffff7fbffffffffffff
fffe0001effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffbfffff7fff
ffffffffffffdfffffbffffffffffffffffffffffffffffff7fbe0fffffffffffffe0101
effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffbfffff7fffffffffff
ffffdfffffbffffffffffffffffffffffffffffff7ff977ffffffffffffe0101eff80000
00000000000000000000000000000000000000000001ffbfffff7fc00000000000000000
0000000000000000000000000000003ff7ff777ffffffffffffe0101effbffffefffff7f
fffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdffff
f7ffffbffffdfffff7ffffbff7ff777ffffffffffffe0101effbffffefffff7ffffbffff
efffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbf
fffdfffff7ffffbff7ff777ffffbfffffffe0101effbffffefffff7ffffbffffefffff7f
fffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdffff
f7ffffbff7ff74ffc7fbfffffffe0101effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffff
efffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbf
f7ff87fff837fffffffe0101effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7f
fffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ffff0f
ffcffffffffe0000effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbf
ffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ffe0ffff3fffff
fffe0100effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdf
fffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ff1efffcfffffffffe0101
effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffeffff
f7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ffbf7ffbfffffffffe0001effbffff
efffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbf
fffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ff7f7fe7fffffffffe0001effbffffefffff7f
fffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdffff
f7ffffbffffdfffff7ffffbff7ff7f7fde1ffffffffe0101effbffffefffff7ffffbffff
efffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbf
fffdfffff7ffffbff7ff7cffc1fffffffffe0101effbffffefffff7bfffbfcffefffff7f
fffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7bfffbf9ffdfffff7ffffbffffdffff
f7ffffbff7ff83ffdffffffffffe0101effbfffffffffffbffffff7fffffffffffffffff
fffffffffffdffbfffff7fdfffffffffffbfffffefffffffffffffffffffffffffffffbf
f7ffffffdffffffffffe0101effbfffffffffffbffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffdffbfffff7fdfffffffffffbffffff7ffffffffffffffffffffffffffffbff7fff8ff
dffffffffffe0101effbfffffffffffb1f15f7bdeeee2fe1f16f6eee1ffffffffffdffbf
ffff7fdfffffffffffb1e2df77deddc5fe1e2ef6edc3ffffffffffbff7ff077fde1fffff
fffe0101effbfffffffffffceee6ef5deeddcfdeee6f6dedeffffffffffdffbfffff7fdf
ffffffffffcedceeebdedbb9fdedcef6ddbdffffffffffbff7ffff7fc1fffffffffe0100
effbfffffffffffdeef76f5deeddefdeef6f6dedeffffffffffdffbfffff7fdfffffffff
ffdedef6ebdedbbdfdedeef6ddbdffffffffffbff7ffff7fffc3fffffffe0101effbffff
fffffffdf6f79f6deeddefdf6f6f6df5effffffffffdffbfffff7fdfffffffffffdf5ef9
eddedbbdfdf5eef6debdffffffffffbff7fffefff83ffffffffe0101effbfffffffffffd
f7039f6e073eefdf703033f41ffffffffffdffbfffff7fdfffffffffffdf6079ede067dd
fdf607033e83ffffffffffbff7fff07fc7bffffffffe0101effbfffffffffffdf7fb9f76
f75ef7df7fb7b5f5effffffffffdffbfffff7fdfffffffffffdf7f79eeef6bdefdf7f77b
5ebdffffffffffbff7ff0fffefdffffffffe0101effbfffffffffffef77b6efaf76ef7df
77b7b6f5effffffffffdffbfffff7fdfffffffffffef6f76df6f6ddefdf6f77b6ebdffff
ffffffbff7ffffffdfdffffffffe0101effbfffffffffffe77bb76faf76ef7ef7bb7b6f6
effffffffffdffbfffff7fdfffffffffffe777775f6f6ddefef7777b6eddffffffffffbf
f7fffc7fdfdffffffffe0101effbfffffffffffe8fc6fafcf776f7e0fc77b7771fffffff
fffdffbfffff7fdfffffffffffe8f8ef9faf6edefe0f8f7b76e3ffffffffffbff7ff03ff
df3ffffffffe0101effbffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffdffbf
ffff7fdffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffbff7ffdfffe0ffffff
fffe0101effbffffffffffffdffffffffffffff7fffffffffffffffffffdffbfffff7fdf
fffffffffffbffffffffffffff7fffffffffffffffffffbff7ffbffffffffffffffe0101
effbffffffffffffdffffffffffffff83ffffffbfffffffffffdffbfffff7fdfffffffff
fffbffffffffffffff83ffffff7fffffffffffbff7ff7ffffe3ffffffffe0101effbffff
ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffdffbfffff7fdffffffffffffbffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbff7ff7c7ff5dfffc7fffe0100effbffffffffbee1
d8f0f1ef70f7b87c3bdbdee383bb7ffffffdffbfffff7fdffffffffbee1b1e1f1def0ef7
87877bbdec783bb7ffffffbff7ff83ffeddff03ffffe0101effbffffffffbddee76f6eef
6f77b7bbdbdbdeddbdb77ffffffdffbfffff7fdffffffffbddecedeeedeef6f77b7b7bbd
ebbbdb77ffffffbff7ffbfffdddf8dfffffe0000effbffffffffbddeef6f6f6f6f77b7bb
dbdbdedebdb77ffffffdffbfffff7fdffffffffbddededeef5eef6f77b7b7bbdebdbdb77
ffffffbff7ff7fffddbffdfffffe0101effbffffffffdbdf6fafefef6fb7b7dbfbddef5f
bdb7bffffffdffbfffff7fdffffffffdbdf5f5fefdeefaf77d7f7bdef3fbdb7bffffffbf
f7ff7fffda1ffdfffffe0101effbffffffffdbdf6fa02ff7afb817d80c0def5fc3cfbfff
fffdffbfffff7fdffffffffdbdf5f406fef6fb037d0181def3fc3cfbffffffbff7ff7c7f
e1fffdfffffe0001effbffffffffd7df6fafaff7afbbd7dbededef5fdfd7bffffffdffbf
ffff7fdffffffffd7df5f5f6fef6fb7b7d7dbddef3fdfd7bffffffbff7ff83fffffffdff
fffe0101effbffffffffc7ef77b7b7b7b7bbdbddedecef6f5fdbbffffffdffbfffff7fdf
fffffffc7ef6f6f77af77b7bbdbdbdcef5edfdbbffffffbff7ffe0fff03ffdfffffe0101
effbffffffffdbef73b7bbb7b7bbdbddeded67775fdbbffffffdffbfffff7fdffffffffd
bef676f7baf77b7bbdbdbdd676edfdbbffffffbff7ff9f7feddffdc7fffe0101effbffff
efffed70f4787c70287bdc1e1ded98f8cfddbf7ffffdffbfffff7fdffffefffed70e8f0f
c605877bc1c3bd998f1dfddbf7ffffbff7ff7f7fdddff83ffffe0100effbffffefffee7f
fffbffffefffff5ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffee7ffffbffffdffff
f5ffffbffffdfffff7ffffbff7ff7f7fdddf87c7fffe0101effbffffefffee7ffffbffff
efffff5ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffee7ffffbffffdfffff5ffffbf
fffdfffff7ffffbff7ff7f7fdddff837fffe0101effbffffefffef3ffffbffffeffffe3f
fffdffffefffdf7ffffdffbfffff7fdffffefffef3ffffbffffdffffe3ffffbffffdfffd
f7ffffbff7ff7cffe23f85f7fffe0101effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffff
efffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbf
f7ff83ffffffbdf7fffe0101effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7f
fffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ffff0f
ffdfbdf7fffe0101effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbf
ffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ffe0ffff9fbdf7
fffe0001effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdf
fffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ff1efff07fbdf7fffe0101
effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffeffff
f7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ffbf7fcfffbdeffffe0101effbffff
efffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbf
fffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ff7f7fdfffbe1ffffe0101effbffffefffff7f
fffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdffff
f7ffffbffffdfffff7ffffbff7ff7f7fdffffffffffe0101eff800000000000000000000
0000000000000000000000000001ffbfffff7fc000000000000000000000000000000000
000000000000003ff7ff7cffdf1ffff7fffe0101efffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7ff83ffc0ffbff7fffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7ffffffdfffc7f7fffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbfffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffc7f
ff1ff8effffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff03ffc0ffff1f
fffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fbfffefffffe7ffffe0101
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff8fffe1ff9fffffe0100efffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffd77fc1fff7fffffe0101efffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7ffb77ffdffcffffffe0001efffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7ff777ffdffbffffffe0001efffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7ff76fffdfffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7ff687ffc1ffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbfffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff87ff
c1fffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffff7fffffffff
fffe0100efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffe7ffe1ffffffffe0101
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffc1ffc1fffffffffe0101efffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ff3ffffdfffffffffe0001efffffffffffffff
fc1dfd00ffbf1ffbfa01e3ffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffff83bfa01ff7e3
ff7f601c7ffffffffffffffff7ff7ffffdfffffffffe0101effffffffffffffffbedfd7f
7fbfdffbfafefbffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffff7dbfafeff7fbff7f6fef
7ffffffffffffffff7ff7ffffdfffffffffe0101effffffffffffffff7f6fb7f7fbfeffb
fafefdffffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffefedf6feff7fdff7f6fefbfffffff
fffffffff7ff7c7ffc1ffffffffe0101efffffffffffffffeffefb7f7fbfeffbfafefdff
ffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffdffdf6feff7fdff7f6fefbfffffffffffffff
f7ff03ffc1dffffffffe0101efffffffffffffffeffe037f7fbfd7fbfafefaffffffffff
ffffffbfffff7ffffffffffffffdffc06feff7faff7f6fef5ffffffffffffffff7ff7fff
ffbffffffffe0100efffffffffffffffefff777f7fbfd7fbfafefaffffffffffffffffbf
ffff7ffffffffffffffdffeeefeff7faff7f6fef5ffffffffffffffff7fff87fe37fffff
fffe0101efffffffffffffffefff7700ffbfbbf80201f77fffffffffffffffbfffff7fff
fffffffffffdffeee01ff7f77f00601eeffffffffffffffff7ff077fdcfffffffffe0101
efffffffffffffffefff777fffbfbbfbfafff77fffffffffffffffbfffff7fffffffffff
fffdffeeeffff7f77f7f6ffeeffffffffffffffff7fff77fddfffffffffe0001efffffff
ffffffffefffaf7fffbf7dfbfaffefbfffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffdfff5
effff7efbf7f6ffdf7fffffffffffffff7fff77fddfffffffffe0101efffffffffffffff
f7f7af7fffbf7dfbfaffefbfffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffefef5effff7ef
bf7f6ffdf7fffffffffffffff7fff77fdc1ffffffffe0001effffffffffffffffbefaf7f
ffbefefbfaffdfdfffffffffffffffbfffff7fffffffffffffff7df5effff7dfdf7f6ffb
fbfffffffffffffff7fff8ffc3fffffffffe0101effffffffffffffffc1fdf00f802fefb
fa01dfdfffffffffffffffbfffff7fffffffffffffff83fbe01f005fdf7f601bfbffffff
fffffffff7fffffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7fffffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbfffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff87f
fffffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff07ffffffffff
fffe0100efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffffffe0101
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffffffe0101efffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffffffe0101e000000000000000
000000000000000000000000000000000000003fffff0000000000000000000000000000
00000000000000000000000007fff07ffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff07fffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7ffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0100ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffce02000026060f009205574d4643010000000000
01000000000000000b000000700500000000000070450100fffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0100ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7cfffff3f1ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffeff7ffffdfbffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffeffbffffefbffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0f8e9fb8ce3efa789fe100c107f03fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffef7de6f9dbf7e79bb3fdedef7dff7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfbde
f75d7f7d7bdbbfbf5f77dffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffdef75c7f7d
7bdcbf7fdff7dc3dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffdef6edbf7bbbdf3f7f
ddf7dffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfed86eedbb6bb1bbbf7fc1f7dfff
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbff069c40cc111a7c7f7fddf7dfffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffbfbffffffffffffffff7f5ff7dfffbfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffdfbffffffffffffffffbf5ff7dff7bfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffef3ffffffffffffffffde5ef7dff77fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0bffffffffffffffffe100c007f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01004c000000
6400000000000000000000000e020000f702000000000000000000000f020000f8020000
2900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff
460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000
0000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02
f8020f02030000001e000400000007010400040000000701040015650000410b2000cc00
f8020f0200000000f8020f0200000000280000000f020000f80200000100010000000000
000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffc00000000000000
00000000000000ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffffffffffffffffff
fffffeffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffeff
ffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffeffffffffff
ffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffff
ffffbfffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffbfffffffffff
ffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffff
fffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffffffffff
fffffffffffffeffffffffffffffffffffffbfffffc00000000000000001ffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0000fffffffffffffffffdffffffc000000000000000
3ffffeffffffffffffffffffffffbfffff3ffffffffffffffffe7fffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0000fffffffffffffffffdfffffc3fffffffffffffffc1fffeff
ffffffffffffffffffffbffffeffffffffffffffffffbfffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbfffffffffffffffffefffeffffffffff
ffffffffffffbffffdffffffffffffffffffdfffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffff7ffffffffffffffffff7ffeffffffffffffffffff
ffffbffffbffffffffffffffffffefffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdffffefffffffffffffffffffbffeffffffffffffffffffffffbfff
f7fffffffffffffffffff7ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000ffffffff
fffffffffdffffdfffffffffffffffffffdffeffffffffffffffffffffffbfffefffffff
fffffffffffff7ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000ffffffffffffffff
fdffffbfffffffffffffffffffdffeffffffffffffffffffffffbfffefffffffffffffff
fffffbffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffbf
ffffffffffffffffffeffeffffffffffffffffffffffbfffdffffffffffffffffffffbff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7fffffffff
ffffffffffeffeffffffffffffffffffffffbfffdffffffffffffffffffffdffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7fffffffffffffffff
fff7feffffffffffffffffffffffbfffdffffffffffffffffffffdffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7ffffffffffffffffffff7feff
ffffffffffffffffffffbfffdffffffffffffffffffffdffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7ffffffffffffffffffff7feffffffffff
ffffffffffffbfffdffffffffffffffffffffdffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdffff7ffffffffffffffffffff7feffffffffffffffffff
ffffbfffdffffffffffffffffffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdffff7ffffffffffffffffffff7feffffffffffffffffffffffbfff
dffffffffffffffffffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0100ffffffff
fffffffffdffff7ffffffffffffffffffff7feffffffffffffffffffffffbfffdfffffff
83bfa01ffffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdffff7ffffffc1dfd00fffffff7feffffffffffffffffffffffbfffdfffffff7dbfafef
fffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7f
fffffbedfd7f7ffffff7feffffffffffffffffffffffbfffdffffffefedf6feffffffdff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001fffffffffffffffffdffff7ffffff7f6
fb7f7ffffff7feffffffffffffffffffffffbfffdffffffdffdf6feffffffdffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7fffffeffefb7f7fff
fff7feffffffffffffffffffffffbfffdffffffdffc06feffffffdffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7fffffeffe037f7ffffff7feff
ffffffffffffffffffffbfffdffffffdffeeefeffffffdffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7fffffefff777f7ffffff7feffffffffff
ffffffffffffbfffdffffffdffeee01ffffffdffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdffff7fffffefff7700fffffff7feffffffffffffffffff
ffffbfffdffffffdffeeeffffffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdffff7fffffefff777ffffffff7feffffffffffffffffffffffbfff
dffffffdfff5effffffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdffff7fffffefffaf7ffffffff7feffffffffffffffffffffffbfffdffffffe
fef5effffffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdffff7ffffff7f7af7ffffffff7feffffffffffffffffffffffbfffdfffffff7df5efff
fffffdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7f
fffffbefaf7ffffffff7feffffffffffffffffffffffbfffdfffffff83fbe01ffffffdff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7ffffffc1f
df00fffffff7feffffffffffffffffffffffbfffdffffffffffffffffffffdffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffff7fffffffffffffffff
fff7feffffffffffffffffffffffbfffeffffffffffffffffffffbffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffbfffffffffffffffffffeffeff
ffffffffffffffffffffbfffeffffffffffffffffffffbffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffbfffffffffffffffffffeffeffffffffff
ffffffffffffbfffeffffffffffffffffffff7ffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdffffbfffffffffffffffffffdffeffffffffffffffffff
ffffbffff7fffffffffffffffffff7ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdffffdfffffffffffffffffffdffeffffffffffffffffffffffbfff
fbffffffffffffffffffefffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdffffefffffffffffffffffffbffeffffffffffffffffffffffbffffdffffff
ffffffffffffdfffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffff7ffffffffffffffffff7ffeffffffffffffffffffffffbffffe3fffffffffffff
ffff3fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff9
fffffffffffffffff8fffeffffffffffffffffffffffbfffffc00000000000000000ffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffe00000000
0000000007fffeffffffffffffffffffffffbfffffffeffdfffffffffdefffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7ff7ffffffffef
bffffeffffffffffffffffffffffbfffffffeffdffffffcffdefffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7fe7fffffe7fef3ffffeff
ffffffffffffffffffffbfffffffeff8ffffffddfdc7ffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7fe3fffffeefef1ffffeffffffffff
ffffffffffffbfffffffeff8ffffffc1fdc7ffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdffffffff7fc3fffffe0fee1ffffeffffffffffffffffff
ffffbfffffffeff87fffffddfdc3ffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdffffffff7fc3fffffeefee1ffffeffffffffffffffffffffffbfff
fc1feff07fffffcffd83ffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffff07f7f81fffffe7fec0ffffeffffffffffffffffffffffbffffbefeff0
3fffffe3fd81ffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdffffefbf7f81ffffffffec0ffffeffffffffffffffffffffffbffffbefefe03fffffd5
fd01ffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffef
bf7f01ffffff1fe80ffffeffffffffffffffffffffffbffffbefeffdfffeffe5fdefffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffefbf7ff7ff
f7feafefbffffeffffffffffffffffffffffbffffc1feffdfffd7ffffdefffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff07f7ff7ffebff2fef
bffffeffffffffffffffffffffffbffffeefeffdfff55fddfdefffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7ffaaffffefbffffeff
ffffffffffffffffffffbffffe0feffdfff01fc9fdefffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7ff80feefefbffffeffffffffff
ffffffffffffbffffeafeffdfff55ff7fdefffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffffabf7ff7ffaafe4fefbffffeffffffffffffffffff
ffffbfffffbfeffdfffc7fc9fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffeff7ff7ffe3ffbfefbffffeffffffffffffffffffffffbfff
fe0feffdfffebfddfdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffff83f7ff7fffffe4fefbffffeffffffffffffffffffffffbffffeefeffd
fffd5fc1fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffffbbf7ff7fff5feefefbffffeffffffffffffffffffffffbfffffbfeffdfffe1fd5
fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffe
ff7ff7ffeafe0fefbffffeffffffffffffffffffffffbfffffbfeffdffffdff7fdefffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffeff7ff7ff
f0feafefbffffeffffffffffffffffffffffbfffffffeffdfffddfc1fdefffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7ff7fffeffbfef
bffffeffffffffffffffffffffffbfffffffeffdffec1fddfdefffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7ffeefe0fefbffffeff
ffffffffffffffffffffbffffeefeffdfff55fe3fdefffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7ff60feefefbffffeffffffffff
ffffffffffffbffffe0feffdfff6ffddfdefffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffffbff7ff7ffaaff1fefbffffeffffffffffffffffff
ffffbffffeffeffdffec1fddfdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffff83f7ff7ffb7feefefbffffeffffffffffffffffffffffbfff
fe0feffdfffddfe3fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffffbbf7ff7ff60feefefbffffeffffffffffffffffffffffbffffeefeffd
fffddffffdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffffd7f7ff7ffeeff1fefbffffeffffffffffffffffffffffbe001f5feffdfffc1fdd
fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdf8007a
bf7ff7ffeeffffefbffffeffffffffffffffffffffffbef7deafeffdfffdffc1fdefffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfbdf7c3f7ff7ff
e0feefefbffffeffffffffffffffffffffffbef7df0feffdfffc1fdffdefffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfbdf7bbf7ff7ffeffe0fef
bffffeffffffffffffffffffffffbef7deefeffdfffddfc1fdefffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfbdf583f7ff7ffe0feffefbffffeff
ffffffffffffffffffffbef7d60feffdfffc1fddfdefffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdfbdf6abf7ff7ffeefe0fefbffffeffffffffff
ffffffffffffbef7daafeffdfffd5fe3fdefffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfbdf6dff7ff7ffe0feefefbffffeffffffffffffffffff
ffffbef7db7feffdfffeffddfdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfbdf583f7ff7ffeaff1fefbffffeffffffffffffffffffffffbef7
d60feffdfffc1fddfdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfbdf7bbf7ff7fff7feefefbffffeffffffffffffffffffffffbff83eefeffd
fffddfe3fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdffe0fbbf7ff7ffe0feefefbffffeffffffffffffffffffffffbff63e0feffdffffffdd
fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffd8f8
3f7ff7ffeeff1fefbffffeffffffffffffffffffffffbfeddeafeffdffffffc1fdefffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffb77abf7ff7ff
fffeefefbffffeffffffffffffffffffffffbfdddfbfeffdfffddfddfdefffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdff777eff7ff7ffeefe0fef
bffffeffffffffffffffffffffffbfddde0feffdfffc1fcffdefffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdff77783f7ff7ffe0feefefbffffeff
ffffffffffffffffffffbfdbdeefeffdfffddffffdefffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdff6f7bbf7ff7ffeefe7fefbffffeffffffffff
ffffffffffffbfdbbf1feffdfffdffddfdefffffdfffffffffffffffffffffffffdfffff
fffe0101fffffffffffffffffdff6efc7f7ff7ffefffffefbffffeffffffffffffffffff
ffffbfe01eefeffdfffc1f41fdefffffdffffffffffffffffffffffe3fdffffffffe0101
fffffffffffffffffdff807bbf7ff7ffe0feefefbffffeffffffffffffffffffffffbfff
feefeffdfffddfddfdefffffdfffffffffffffffffffffffc1bffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffffbbf7ff7ffeefa0fefbffffeffffffffffffffffffffffbfc01f1feffd
fffddfc7fdefffffdffffffffffffffffffffffffe7ffffffffe0000ffffffffffffffff
fdff007c7f7ff7fffffeefefbffffeffffffffffffffffffffffbffdffffeffdfffc1ff5
fdefffffdffffffffffffffffffffffff9fffffffffe0101fffffffffffffffffdfff7ff
ff7ff7ffeefe3fefbffffeffffffffffffffffffffffbffdfeefeffdfffdffc1fdefffff
dfffffffffffffffffffffffe7fffffffffe0101fffffffffffffffffdfff7fbbf7ff7ff
e0ffafefbffffeffffffffffffffffffffffbffdfe0feffdfffc1fddfdefffffdfffffff
ffffffffffffffffdffffffffffe0101fffffffffffffffffdfff7f83f7ff7ffeffe0fef
bffffeffffffffffffffffffffffbffdfeafeffdfffddfddfdefffffdfffffffffffffff
ffffe3ff3ffffffffffe0101fffffffffffffffffdfff7fabf7ff7ffe0feefefbffffeff
ffffffffffffffffffffbfc01e4feffdfffebfc1fdefffffdffffffffffffffffffc1bfe
fffffffffffe0000fffffffffffffffffdff00793f7ff7ffeefe0fefbffffeffffffffff
ffffffffffffbfffffffeffdfffd5fd5fdefffffdfffffffffffffffffc2fbfe0fffffff
fffe0101fffffffffffffffffdffffffff7ff7fff5feafefbffffeffffffffffffffffff
ffffbffffeefeffdfffe1ff7fdefffffdfffffffffffffffffdefbfff7fffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7ffeaffbfefbffffeffffffffffffffffffffffbfc0
1a0feffdfffcdfc1fdefffffdfffffffffffffffffdefbfff7fffffffffe0101ffffffff
fffffffffdff00683f7ff7fff0fe0fefbffffeffffffffffffffffffffffbffdffefeffd
fffddfddfdefffffdfffffffffffffffffdefbfff7fffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfff7ffbf7ff7ffe6feefefbffffeffffffffffffffffffffffbffdffffeffdfffc1fdd
fdefffffdfffffffffffffffffdefbfff0fffffffffe0101fffffffffffffffffdfff7ff
ff7ff7ffeeffffefbffffeffffffffffffffffffffffbff27eefeffdfffddf41fdefffff
dfffffffffffffffffdef7fe0ffffffffffe0101fffffffffffffffffdffc9fbbf7ff7ff
e0feefefbffffeffffffffffffffffffffffbfefbe0feffdfffcfffdfdefffffdfffffff
ffffffffffdf0ffffffffffffffe0001fffffffffffffffffdffbef83f7ff7ffeefa0fef
bffffeffffffffffffffffffffffbfdfdeefeffdfffe3ffffdefffffdfffffffffffffff
fffffffff1fffffffffe0101fffffffffffffffffdff7f7bbf7ff7ffe7ffefefbffffeff
ffffffffffffffffffffbffffeffeffdfffd5ffffdefffffdfffffffffffffffffffc7ff
aefffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbff7ff7fff1ffffefbffffeffffffffff
ffffffffffffbffffe0feffdfffe5fc3fdefffffdffffffffffffffffffebbff6effffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7ffeaffffefbffffeffffffffffffffffff
ffffbffffeefeffdffffff5d7defffffdffffffffffffffffffdbbfeeefffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7fff2fe1fefbffffeffffffffffffffffffffffbfff
ff5feffdffffff007defffffdffffffffffffffffffbbbfeedfffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffffd7f7ff7fffffaebefbffffeffffffffffffffffffffffbffffeafeffd
fffddfdd7defffffdffffffffffffffffffbb7fed0fffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffffabf7ff7fffff803efbffffeffffffffffffffffffffffbfbfdf0feffdfffc9fc3
fdefffffdffffffffffffffffffb43ff0ffffffffffe0101fffffffffffffffffdff7ffc
3f7ff7ffeefeebefbffffeffffffffffffffffffffffbf7f9fefeffdffff7ffffdefffff
dffffffffffffffffffc3ffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfefffbbf7ff7ff
e4fe1fefbffffeffffffffffffffffffffffbeff5eefeffdfffc1febfdefffffdfffffff
ffffffffffffffffc1fffffffffe0101fffffffffffffffffdfdfff83f7ff7fffbffffef
bffffeffffffffffffffffffffffbefede0feffdffff7fd5fdefffffdfffffffffffffff
ffffc3ffbefffffffffe0101fffffffffffffffffdf8007abf7ff7ffe0ff5fefbffffeff
ffffffffffffffffffffbefddeafeffdfffe9fe1fdefffffdffffffffffffffffff83fff
7efffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffd7f7ff7fffbfeafefbffffeffffffffff
ffffffffffffbf73df5feffdfffddffdfdefffffdfffffffffffffffffffbffefeffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7fff4ff0fefbffffeffffffffffffffffff
ffffbf8fdeefeffdfffddfddfdefffffdfffffffffffffffffffbffefdfffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7ffeefeefefbffffeffffffffffffffffffffffbfff
fe0feffdfff41ec1fdefffffdfffffffffffffffffffbffefbfffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffffc7f7ff7ffa0f60fefbffffeffffffffffffffffffffffbffffeafeffd
fffddf55fdefffffdfffffffffffffffffff83ff3ffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffffabf7ff7fffefaafefbffffeffffffffffffffffffffffbfffff2feffdfffc1f6f
fdefffffdffffffffffffffffff83ffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffc
bf7ff7ffeefb7fefbffffeffffffffffffffffffffffbfffffffeffdfffd5ec1fdefffff
dffffffffffffffffffffffff0fffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff9ff7ff7ff
e0f60fefbffffeffffffffffffffffffffffbffffe7feffdfffc9fddfdefffffdfffffff
ffffffffffffc3fe0ffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7ffeafeefef
bffffeffffffffffffffffffffffbffffeefeffdffffffddfdefffffdfffffffffffffff
fff83fffeffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7ffe4feefefbffffeff
ffffffffffffffffffffbffffe0feffdffffffc1fdefffffdfffffffffffffffffffbfff
effffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7fffffe0fefbffffeffffffffff
ffffffffffffbffffeefeffdffffffdffdefffffdfffffffffffffffffff47ffefffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffff9ff7ff7fffffeffefbffffeffffffffffffffffff
ffffbffffe6feffdfffddfc1fdefffffdffffffffffffffffffcfbffe0fffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7fffffe0fefbffffeffffffffffffffffffffffbfff
fe0feffdfff41fddfdefffffdffffffffffffffffffbfffe0ffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffff83f7ff7ffeefeefefbffffeffffffffffffffffffffffbffffeafeffd
ffffdfc1fdefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffffabf7ff7ffa0fe0fefbffffeffffffffffffffffffffffbfffff7feffdffffffd5
fdefffffdfffffffffffffffffffc7fff1fffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffd
ff7ff7fffefeafefbffffeffffffffffffffffffffffbffffe0feffdffffffeffdefffff
dffffffffffffffffff83bfe0efffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7ff
ffff7fefbffffeffffffffffffffffffffffbffffeefeffdffffffc1fdefffffdfffffff
fffffffffffffbfffefffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7fffffe0fef
bffffeffffffffffffffffffffffbfffffffeffdffffffddfdefffffdfffffffffffffff
fffffbfffefffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7ff7fffffeefefbffffeff
ffffffffffffffffffffbfffffffeffdfffffffffdefffffdffffffffffffffffffff7ff
fdfffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7ff7ffffffffefbffffeffffffffff
ffffffffffffbfffffff03fdffffffffe06fffffdfffffffffffffffffff83ffe0ffffff
fffe0100fffffffffffffffffdfffffffc0ff7ffffffff81bffffeffffffffffffffffff
ffffbfffffff83fdfffffffff06fffffdffffffffffffffffff87ffe1ffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffffc1ff7ffffffff83bffffeffffffffffffffffffffffbfff
ffff87fdfffffffff0efffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffffffe1ff7ffffffffc3bffffeffffffffffffffffffffffbfffffffc7fd
fffffffff8efffffdffffffffffffffffffffffff0fffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffffffe3ff7ffffffffc7bffffeffffffffffffffffffffffbfffffffcffdffffffff
f9efffffdffffffffffffffffffffffe0ffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffff
ff3ff7ffffffffe7bffffeffffffffffffffffffffffbfffffffeffdfffffffffdefffff
dfffffffffffffffffffffffeffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7ff7ff
ffffffefbffffeffffffffffffffffffffffbfffffff0000000000000001ffffdfffffff
ffffffffffffffffd1fffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffffc00000000000000
07fffeffffffffffffffffffffffbffffffcfffffffffffffffe7fffdfffffffffffffff
ffffdfff3efffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffff3fffffffffffffff9fffeff
ffffffffffffffffffffbffffff3ffffffffffffffff9fffdfffffffffffffffffffdffe
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffeffffffffffffffffefffeffffffffff
ffffffffffffbfffffefffffffffffffffffefffdfffffffffffffffffffdffff1ffffff
fffe0101fffffffffffffffffdffffffdfffffffffffffffff7ffeffffffffffffffffff
ffffbfffffdffffffffffffffffff7ffdfffffffffffffffffffdffe0efffffffffe0101
fffffffffffffffffdffffff3fffffffffffffffff9ffeffffffffffffffffffffffbfff
ffbffffffffffffffffff7ffdffffffffffffffffffffffffefffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffffeffffffffffffffffffdffeffffffffffffffffffffffbfffffbfffff
fffffffffffffbffdffffffffffffffffffffffffefffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffffeffffffffffffffffffeffeffffffffffffffffffffffbfffffbfffffffffffff
fffffbffdffffffffffffffffffffffffdfffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffd
ffffffffffffffffffeffeffffffffffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffffffdff
dfffffffffffffffffffffffe0fffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffdffffffff
ffffffffffeffeffffffffffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffffffdffdfffffff
fffffffffffffffe1ffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffdffffffffffffffff
fff7feffffffffffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffffffdffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffdfffffffffffffffffff7feff
ffffffffffffffffffffbfffff7dfd7fdef7f7f403c7fdffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbf7f5ff7bdfbfb00e3ff7feffffffffff
ffffffffffffbfffff7dfd7fdef7f7f5fdf7fdffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffffbf7f5ff7bdfbfb7f7bff7feffffffffffffffffff
ffffbfffff7efb7fdd77f7f5fdfbfdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffbfbedff75dfbfb7f7dff7feffffffffffffffffffffffbfff
ff7efb7fdd7437f5fdfbfdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffffbfbedff75c1bfb7f7dff7feffffffffffffffffffffffbfffff7e037f
dd77f7f5fdf5fdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffffbf80dff75dfbfb7f7aff7feffffffffffffffffffffffbfffff7f7701dbb7f7f5
fdf5fdffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffb
fddc076edfbfb7f7aff7feffffffffffffffffffffffbfffff7f777edbb7f00403eefdff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffdfdddfb6e
df80300f77f7feffffffffffffffffffffffbfffff7f777f57d7f7f5ffeefdffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffdfdddfd5f5fbfb7ff
77f7feffffffffffffffffffffffbfffffbfaf7f57d7f7f5ffdf7bffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffdfebdfd5f5fbfb7fefbeffeff
ffffffffffffffffffffbfffffbfaf7f4fe7f7f5ffdf7bffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0100fffffffffffffffffdfffffdfebdfd3f9fbfb7fefbeffeffffffffff
ffffffffffffbfffffbfaf7ecfe7f7f5ffbfb7ffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffffefebdfb3f9fbfb7fdfddffeffffffffffffffffff
ffffbfffffdfdf01dff7f7f403bfb7ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdffffff7f7c077fdfbfb00dfddffeffffffffffffffffffffffbfff
ffefffffffffffffffffefffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001ffffffff
fffffffffdffffffbfffffffffffffffffbffeffffffffffffffffffffffbffffff7ffff
ffffffffffffdfffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdffffffdfffffffffffffffff7ffeffffffffffffffffffffffbffffff9ffffffffffff
ffff3fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffff
e7fffffffffffffff8fffeffffffffffffffffffffffbffffffe0000000000000000ffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffff8000000
0000000007fffeffffffffffffffffffffffbfffffffdffffffffffffbffffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7ff7fffffffe7f
c07ffeffffffffffffffffffffffbfffffffbfc7fffffffffbdfffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7fe7ffffffffbfe07ffeff
ffffffffffffffffffffbfffffff7c07fffffffffbdfffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7fe3ffffffffcfe0fffeffffffffff
ffffffffffffbffffffcfe0ffffffffffb8fffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdffffffff7fc3fffffffff7f1fffeffffffffffffffffff
ffffbffffffbff0ffffffffffb8fffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdffffffff7fc3fffffffff9f07ffeffffffffffffffffffffffbfff
fff7ff0ffffffffffb87ffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdffffffff7f81fffffffffefbbffeffffffffffffffffffffffbfffffeffe9f
fffffffffb07ffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffff07f7f81ffffffffff3fcffeffffffffffffffffffffffbfffffdff9dfffffffff
fb03ffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffef
bf7f01ffffffffffcff7feffffffffffffffffffffffbfffff3ff7fffffffffffa03ffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffefbf7ff7ff
fffffffff7f9feffffffffffffffffffffffbffffeffeffffffffffffbdfffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffefbf7ff7ffffffffff
f9fefeffffffffffffffffffffffbffffdffdffffffffffffbdfffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffff07f7ff7fffffffffffeff3eff
ffffffffffffffffffffbffffbffbffffffffffffbdfffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7fffffffe7fff3fdeffffffffff
ffffffffffffbffff7fe7ffffffffffffbdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7fffffffd9fffdfe6ffffffffffffffffff
ffffbfffcffdfffffffffffffbdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffabf7ff7fffffffb9fffe7faffffffffffffffffffffffbfff
bffbfffffffffffffbdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffdfffffeff7ff7fffffffb6dfffbfcffffffffffffffffffffffbfff7ff7ffff
fffffffffbdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fdfffff83f7ff7fffffffceafffcfe3fffffffffffffffffffffbffeffefffffffffffff
fbdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffb
bf7ff7fffffff8193fff7edfffffffffffffffffffffbffdff9ffffffffffffffbdfffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffeff7ff7ff
fffffef69fff9ee7ffffffffffffffffffffbffbff7ffffffffffffffbdfffffdfffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffeff7ff7fffffffff9
27ffeefbffffffffffffffffffffbfe7fefffffffffffffffbdfffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffdffffffff7ff7fffffffffe2dfff2fc
ffffffffffffffffffffbfdffdfffffffffffffffbdfffffdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffdfffffbbf7ff7ffffffffff1cbffcff7fffffff
ffffffffffffbfbffbfffffffffffffffbdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffdfffff83f7ff7fffffffffe5b7ffe7f9fffffffffffffff
ffffbf7ff7fffffffffffffffbdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffdfffffbff7ff7ffffffffff72dffe9fefffffffffffffffffff8000
0000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffc0000000000000000000000000000eff3fffffffffffffffffff9ffbfffffff
fffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffbbf7ff7fffffffffffc93fff3fdfffffffffffffffffff7ff7fffffffffffffff
fbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffd
7f7ff7ffffffffffff17fffdfe7fffffffffffffffffeffefffffffffffffffffbdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffabf7ff7ff
ffffffffff8f7ffe7fbfffffffffffffffffdffdfffffffffffffffffbdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffc3f7ff7ffffffffff
ffef3fffbfcfffffffffffffffffbff3fffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7fffffffffffffecfff
cff7fffffffffffffffe7feffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffd83f7ff7fffffffffffffcdbfff7f9ffff
fffffffffffdffdffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffeabf7ff7fffffffffffffe397ff9feffffffffffff
fffbffbffffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffedff7ff7ffffffffffffffb6dffeff3ffffffffffffff7ff7f
fffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffd83f7ff7ffffffffffffffe5afff3fdfffffffffffffeffcffffffffff
fffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffbbf7ff7fffffffffffffff597ffcfe7ffffffffffff9ffbffffffffffffffffff
fbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffb
bf7ff7fffffffffffffff96ffff7fbffffffffffff7ff7fffffffffffffffffffbdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff83f7ff7ff
ffffffffffffff9cfff9fcfffffffffffeffeffffffffffffffffffffbdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffabf7ff7ffffffffff
fffffffbfffeff7ffffffffffdffdffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffeff7ff7ffffffffffffffffeb
9fff3f9ffffffffffbff3ffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff83f7ff7fffffffffffffffff56bffdfe7
fffffffff7fefffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7fffffffffffffffffb397fe7fbffffffff
cffdfffffffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffc7f7ff7ffffffffffffffffff1afffbfcffffffffbffbffff
fffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffbbf7ff7ffffffffffffffffffe53ffcff7fffffff7ff7ffffffffffff
fffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001ffffffffffffffff
fffffffbbf7ff7fffffffffffffffffffae7ff7f9ffffffeffefffffffffffffffffffff
fbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffc
7f7ff7fffffffffffffffffff8ebff9feffffffdff9ffffffffffffffffffffffbdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffff7ff7ff
fffffffffffffffffee9ffeff3fffff3ff7ffffffffffffffffffffffbdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7ffffffffff
ffffffffff96fff3fdffffeffefffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff83f7ff7ffffffffffffffffff
ffa1fffcfe7fffdffdfffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffabf7ff7ffffffffffffffffffff71e7ff
7fbfffbffbfffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffff93f7ff7ffffffffffffffffffffffefff9fcfff7f
e7fffffffffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffffffffffefffeff7fcffdfffffff
fffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffbbf7ff7ffffffffffffffffffffff9ffff3f9fbffbfffffffffffffff
fffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffe83f7ff7ffffffffffffffffffffffbf3ffdfef7ff7fffffffffffffffffffffff
fbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
bf7ff7ffffffffffffffffffffff7efffe7f2ffefffffffffffffffffffffffffbdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffff7ff7ff
fffffffffffffffffffffaf3ffbfdff9fffffffffffffffffffffffffbdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7ffffffffff
fffffffffffffd6cffcfa7f7fffffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff83f7ff7ffffffffffffffffff
fffffee67ff67beffffffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7ffffffffffffffffffffffffe2
1ff9fcdffffffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffbff7ff7fffffffffffffffffffffffff8effaff3f
fffffffffffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
e03e03e03c07c07c0780780800780701f01f01e01e03e03c03c07c04c0700700f81e01e0
3e03e03c07c07c0780580f80f80f01f01f01e01e03e03c03c07c7ffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffbbf7ff7fffffffffffffffffffffffffec9efcce7ffffffffffffffff
fffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffd7f7ff7ffffffffffffffffffffffffff939ff3fbffffffffffffffffffffffff
fbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffa
bf7ff7ffffffffffffffffffffffffffc63ff1fcfffffffffffffffffffffffffbdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffc3f7ff7ff
fffffffffffffffffffffffff6d7eeff7ffffffffffffffffffffffffbdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7ffffffffff
fffffffffffffffffcd2df3f9ffffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff83f7ff7ffffffffffffffffff
fffffffffa2d3fdfeffffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffabf7ff7ffffffffffffffffffffffffff
e7caffe7f3fffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffd7f7ff7ffffffffffffffffffffffffffdfe83ffb
fdfffffffffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffbbf7ff7ffffffffffffffffffffffffffbff2dffcfe7fffff
fffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffbbf7ff7ffffffffffffffffffffffffff7ff6d3ff7fbfffffffffffff
fffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001ffffffffffffffff
fffffffc7f7ff7fffffffffffffffffffffffffeffce37ff9fcfffffffffffffffffffff
fbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffa
bf7ff7fffffffffffffffffffffffff9ffbfef3feff7fffffffffffffffffffffbdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffcbf7ff7ff
fffffffffffffffffffffff7ff7fcf7ff3f9fffffffffffffffffffffbdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff9ff7ff7ffffffffff
ffffffffffffffeffeffe36ffcfefffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7ffffffffffffffffff
ffffffdffdfffc93ff7f3ffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff83f7ff7ffffffffffffffffffffffffbf
f3fffd2dff9fdffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7ffffffffffffffffffffffff7feffffbac
ffefe7fffffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffff9ff7ff7fffffffffffffffffffffffcffdfffffc93ff3fbff
fffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffbbf7ff7fffffffffffffffffffffffbffbffffff273fdfcffffffffff
fffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffff83f7ff7fffffffffffffffffffffff7ff7ffffff8f7fe7f7fffffffffffffffff
fbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffa
bf7ff7ffffffffffffffffffffffeffefffffffef7dfbf9ffffffffffffffffffbdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001fffffffffffffffffffffffdff7ff7ff
ffffffffffffffffffffdff9ffffffffcfa7cfeffffffffffffffffffbdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff83f7ff7ffffffffff
ffffffffffff3ff7ffffffffdf5ff7f3fffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffbbf7ff7ffffffffffffffffff
fffeffefffffffffbeaff9fcfffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffff7ff7fffffffffffffffffffffdffdf
fffffffffeabfeff7ffffffffffffffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffff7ff7fffffffffffffffffffffbffbfffffffff
fe65ff3f9ffffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffff7ff7fffffffffffffffffffff7fe7fffffffffff12bfcf
effffffffffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffffffffcffdfffffffffffeed9ff7f3ffffff
fffffffffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffc0ff7fffffffffffffffffffdbffbfffffffffffff327f9edffffffffffffff
c0dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fc1ff7fffffffffffffffffffc7ff7fffffffffffffe2bfec67fffffffffffffe0dfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0001fffffffffffffffffffffffffe1ff7ff
fffffffffffffffff87fefffffffffffffff197f07bfffffffffffffe1dfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffe3ff7ffffffffff
fffffffff83f9ffffffffffffffe56ff83cffffffffffffff1dfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffff3ff7ffffffffffffffffff
f03f7fffffffffffffff65df03f7fffffffffffff3dfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000
03fffffffe000000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff87ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffe1fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffd7fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffff7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffb7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffefffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffbfff6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffffffffffffffe0100ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffdfff6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdfff5ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffdffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffcffc7ffffffffffffffffdffed
fffffffffffffe3ffe3fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff7fefffffffffffffffffeffedffffffff
ffffff7fff7ffffffeffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0100ffffffff
ffffffff9ffffffffffffffffffffffbfefffffffffffffffffeffedffffffffffffff7f
ff7ffffffeffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
9fffff98c488c47381e78a3bfe9f1c89888a23fffffeffedffffffffff188c1f9f4e2889
811c238fffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffad
d9ddeeeddedbdb79fe6eeedbdddb77fffffeffedffffffffffbddb6f6f376db3ddbbd777
ffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffedddcdeede
debdd575fef6ff57cdd577fffffeffedffffffffffbddb6ef77b55bbddbbf6fbffffffff
ffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffede5d5e0dec1bdd575
fef6ff8fd5d577fffffeffedffffffffffbc1b6ef77b55cbddb870fbffffffffffdfffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffedf9d9eededebdd56efef60f57
d9d577fffffeffedffffffffffbddb6ef77b55f3ddbbf6fbffffffffffdfffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffedddddeeeddedbce6efc6eeedbddce67ff
fffeffedffffffffff3ddb6f6e3739bbdd3b3777ffffffffffdfffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffff9fffffc0e388c47381e78e047e9f1c89888e37fffffeffed
ffffffffffb88c1f9f4e38c788bca38fffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffedffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffff9fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffeffedffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
9fffffffffddfffffffffffffffffffffffffffffffeffedfffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffff
fffffffffffffffffffffffffffff7fffffeffedffffffffffbfff7fffffffffffbfffff
ffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffeffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffeffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffed
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffff9fffffffff8fff8ffffffffffffffffffffffffffffeffedffffffc7
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffff9fffffffffdfffdfffffffbffffffffffffffffffffeffedffffffefffffffff
ffffffffffffffffffdfffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
9fffffffffdfffdfffffffbffffffffffffffffffffeffedffffffefffffffffffffffff
ffffffffffefffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffc6
2307f3d3c511204780e3f81fe788fffffffeffedffffff83e20831e703ce3f9ff3f3c503
88efffffffdffffffffffffffffffffffffe0100ffffffffffffffff9fffffef76dbedcd
edb6776f79ddfdefdbddfffffffeffedffffff6decdd5bdbbdb77f6fedededb7dde7ffff
ffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffef76dbdedeeab7776f
7dbefdefbdddfffffffeffedffffff6deecddbbdbd7b7ef7dedeeab7ddd7ffffffdfffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffef06dbdedeeab9776f0c3efc1f
bdc1c3fffffeffedffffff6df2d5dbbd837b7ef7dedeeab7c1d7ffffffdfffffffffffff
fffffffffffe0001ffffffffffffffff9fffffef76dbdedeeabe776f7dbefdefbdddffff
fffeffedffffff6dfcd9dbbdbd7b7ef7dedeeab7ddbbffffffdfffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffff9fffffcf76dbed8de737774f65ddfdefdbddfffffffeffed
ffffff6deedddbdbbdb7776fedcde727ddbbffffffdffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffff9fffffee2307f3d3c718e22f90e3f81fe788fffffffeffedffffff83
f18881e703ce0f9ff3d3c7178811ffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffff9fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffeffedffffffefffffffff
ffffffffffdfffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0001ffffffffffffffff
9fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffeffedffffffefffe3ffffffffffff
ffdfffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffff
ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffeffedffffffcfffddffffffffffffffefffff
ffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffefffdfffff
ffffffeffffffffffffffffffffeffedffffffeffffffffffffffffffff0fff7ffffffff
ffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffeffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffeffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffed
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffff9fffffffffe3ffff8ffffffffffffffffffe7ffffffeffedffffffff
fffffffe3ffffc7fffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffff9ffffffffff7ffffdffbefffffffffffffffbffffffeffedffffffffffffffff
7ffffeffbeffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
9ffffffffff7ffffdffbefffffffffffffffdffffffeffedffffffffffffffff7ffffeff
beffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff9ffffff8
7c74e071d3f809898ff3e7c50311dffffffeffedffffffffffffc3c74e071e9f80cc18ff
ffffffffffdffffffffffe3ffffffffffffe0101ffffffffffffffff9ffffff7bbb377ae
cdfddadddfeddbedb7bbcffffffeffedffffffffffffbdbb377aee6fddd6ddffffffffff
ffdfffffffff81bffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffefdbf7b7afdefedede
dfdebdeab7bbaffffffeffedffffffffffff7ebf7b7afef7edf6edffffffffffffdfffff
fffc7fbffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffdffbf7b06fdefedede1fdebdea
b783affffffeffedfffffffffffeffbf7b06fef7edf6e1ffffffffffffdfffffffffffbf
fffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffdff837b7a0defededddfdebdeab7bb77ff
fffeffedfffffffffffeff837b7a0ef7edf6ddffffffffffffdfffffffffffbfffffffff
fffe0101ffffffffffffffff9fffffdffba377ae8dfededddfed9be727bb77fffffeffed
fffffffffffeffba377aec6fedf6ddffffffffffffdfffffffffffbffffffffffffe0101
ffffffffffffffff9fffffdffc74e071d3fc0c0e0ff3a7c7171023fffffeffedffffffff
fffeffc74e071e9fc0e060ffffffffffffdfffffffffffbffffffffffffe0101ffffffff
ffffffff9fffffdfdfffffffffffffffffffbffffffffffffffeffedfffffffffffefeff
ffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffbffffffffffffe0101ffffffffffffffff
9fffffefdfffffffffffffffffffbffffffffffffffeffedffffffffffff7effffffffff
ffffffffffffffffffdfffffffffff0ffffffffffffe0101ffffffffffffffff9ffffff7
9fffffffffffffffffffdffffffffffffffeffedffffffffffffbcffffffffffffffffff
ffffffffffdfffffffffc0bffffffffffffe0101ffffffffffffffff9ffffff85fffffff
ffffffffffffe1fff7fffffffffeffedffffffffffffc2ffffffffffffffffffffffffff
ffdffffffffc307ffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffdffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffcbbffffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffbbbf
fffffffffffe0101ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffdffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffbbbfffffffff
fffe0101ffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff6
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffbbbffffffffffffe0101
ffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff6ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffba7ffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffb7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7fffffffffc3fffffffffffffe0101ffffffffffffffff
f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffb7fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffbffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffcbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffdfffffffffffc3ffffffffffffe0101fffffffffffffffffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffff4fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffffffff83fffffffffffffe0101fffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffff93ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff
fffffbfffffffffffffe0101ffffffffffffffffff800000000000000000000000000000
0000000001ffffffe0000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffbff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffeffefffffff
ffffffffffff7ff7ffffffffffbff7fffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffff9fffffff3cffffffffffe7fcfffffffffffffff
ffff7fe7ffffffffffbfe7fffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffff8fffffff18ffffffffffc7fc7ffffffffffffffffff7fe3
ffffffffffbfe3ffffffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffff0ffffffe187fffffffffc3f87ffffffffffffffffff7fc3ffffffff
ffbfc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffff07fffffe007fffffffff83f83ffffffffffffffffff7fc1ffffffffffbfc1ff
fffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
e07fffffc003fffffffff81f03ffffffffffffffffff7f81ffffffffffbf81ffffffffff
ffffffffffffffffffff81fffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffc07fffff
8003fffffffff01e03ffffffffffffffffff7f01ffffffffffbf01ffffffffffffffffff
ffffffffffffeffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffdfffffffbdfffff
fffffeffefffffffffffffffffbf6ff7fffbffffffbff7ffffffffffffffffffffffffff
ffffdffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffeff
efffffffffffffffffbf6ff7fffbffffffbff7ffffffffffffffffffffffffffffffbfff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffeffefffffff
fffffffb762634e56182bfffffbff7ffffffffffffffffffffffffffffffbe3fffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffeffeffffffffffffffb
759953655d76bfffffbff7ffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffeffeffffffffffffffd75bd67a2
5d7b3fffffbff7ffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffe7fdfffffffbdffffffffffeffeffffffffffffffd81bd67b2a0bb5fff
ffbff7ffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffbfdfffffffbdfffffffffeeffeffffffffffffffdb9dd6bb33ebb5fffffbff7ff
ffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffe0100fffffffffffffffffffffffb
f90e6ee56b1fffffffffeeffeffffffffffffffdbacc69b72ebb5fffffbff7ffffffffff
ffffffffffffffffffffbe3ffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff9f8edaed9
6acfffffff7634e3a618b1fffffffffdba131a77b1bb5fffffb746c2ee8db9c7ffffffff
ffffffffffffc187fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff5e0edeedd58cfffff
ff75d25da5d72effffffffffffef7ff7ffffffffffb766baee76b5bbffffffffffffffff
fffff07ffffffffffffe0001fffffffffffffffffffffff6dd05f06e981fffffff75f69f
addf4efffffffffeffef7ff7ffffafffffb766baf77f56bbffffffffffffffffffff8f7f
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffff75df5f76e98cfffffffb80680ce0cc1ff
ffffffffffff7ff7ffffffffffbbb74177030e87ffffffffffffffffffffdfbfffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffff75d76d76ea94fffffffb9ea9ecfef4effffffffff
ffff7ff7ffffffffffbbb77d777ad6bbffffffffffffffffffffbfbffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffff79d8f376eb18fffffffbae8aec6eb56ffffffffffffff7ff7
ffffffffffbbb75d333adadbffffffffffffffffffffbfbffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffdfffffffbdfffffff831a71cb1c58ffffffffffffff7ff7ffffffff
ffb830634cc4d8e3ffffffffffffffffffffbe7ffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffdfffffffadffffffffffeffefffffffffffffffffff7ff7ffffffffffbff7ff
ffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fdfffffffbdffffffffffeffefffeffffffff7745ebb13b1e1f5dc6fffbff7ffffffff7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffdffffff
fbdffffffffffeffeffffffffffff773adba6ba6ddf5dbafffbff7ffffffffffffffffff
fffffffffffffc7ffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffdfffffffbdfffff
fffffeffeffffffffffff7bbf5ba73a75ec5dbcfffbff7ffffffffffffffffffffffffff
ffffebbffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffeffdfffffffbdffffffffffeff
effffffffffffbb81bc075c762ba0bd7ffbff7ffffffffffffffffffffffffffffffdbbf
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffeffdfffffffbdfffffffff7effefffffff
fffffbbbd5dc75c77cbaebd7ffbff5ffffffffffffffffffffffffffffffbbbfffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffff4e1c71bba331fffffffff7effeffffffffffff999
d6dd75d76cbaedd7ffbff5ffffffffffffffffffffffffffffffbb7ffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffff35dbaebb9d2dfffffbbb1a6d6ab1e393dfffffa662f5d0c10
f2baee37ffbff13c323ae3ffffffffffffffffffffffb43ffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffff79cbcf3dde2cfffffbbae9ad6aaedd65bffffffffffff7ff7ffffffff
ffbfe4dbacbaddffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffff79cbcf5dde8cfffffbdcfbca72af5d76bffffffffffff7ff7ff7fffebffbfe5eb
aebb5dffffffffffffffffffffffffbffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffb
9cbcf5ddeacfffffddc03c2b40f43bb7ffffffffffff7ff7ffffffffffbfe5ec175d43ff
ffffffffffffffffffffff3ffffffffffffe0000fffffffffffffffffffffff9acbd74cc
eb4fffffddcf5c334cf5dbabffffffffffff7ff7ffffffffffbfe6efd75d5dffffffffff
ffffffffffffe0fffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffa71c38d331b1fffff
ccd74c734d76dbadffffffffffff7ff7ffffffffffbff66dd75d6dffffffffffffffffff
ffff9ffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffddffffffbdfffffd338d27b
4d8f1b9efffffffffeff7ff7ffffffffffbff09e374171ffffffffffffffffffffffbfff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffde0fffffbdffffffffffeffefffffff
fffffffffeff7ff7ffffffffffbff77fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffe0001fffffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffeffafffffffffffffe1
e34c71958dd75dffffbff77ffcffbfffffffffffffffffffffffbe3ffffffffffffe0000
fffffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffeffefffffffffffffdedd332ed5
75d76dffffbff7fffb7fffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffeffefffffffffffffbede7b4f557dd775ff
ffbff7ffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffe0101e000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000007fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffff
f5f7fffffbdffffffffffeffefffffffffffffbf5ebb4f667aebaeffffbfe7ffffffffff
fffffffffffff7fffffffc3ffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffdb1877c70b
aa9bfffffffffeffefffffffffffffbf5e994f66baebaeffffbfe7ffffffffffffffffff
fffff7ffffff83bffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffdae9b3baebaadbffff
f8195a8dc85d75dfffffffdf61a630e0c6ebb0fffe1e34f1c4ec775ceffffffffffff7ff
fffffbbffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffd6f9cbbaebaacbfffffbe65a75
c75d76dfffffffdeefff77f7fffffffffdadd36ebaebb75d6ffffffffffff7fffffffbbf
fffffffffffe0101efffffffffffffffffffffe601cd87041041fffffde75679c75d775f
ffffffe1f07f7837fffffffffbade7af3cebf75daffffffffffff7fffffffbbfffffffff
fffe0100efffffffffffffffffffffe6f5cebbf5d35dfffffdeba67a0820830fffffffff
ffff7ff7fffffffffbb5e7af3d70182087fffffffffff7fffffffc7ffffffffffffe0101
efffffffffffffffffffffeb74cedb75d35dfffffc1ba67aefaebaefffffffffffff7ff7
fffffffffbb5e3af3d73dbae77fffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffff
ffffffffffffffed8d2f638dd341fffffdebaabaebaebaefffffffffffff7ff7ffffffff
fbb5e1b73d75dbae77fffffffffff7fffffffc3ffffffffffffe0001efffffffffffffff
fffffffffdfffffffbdffffffdebacc6ec6ebb0fffffffffffff7ff7fffffffffdb61278
c3063bae87fffffffffff7ffffff83fffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffff
fdfffffffbdffffffeeffeffefffffffffffffffffff7ff7fffffffffdaef7ffdfffffff
fffffffffffff7fffffffbfffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdffffff
fbdffffffe1ff81f03fffffffffffffffffe07f7fffffffffc0f07ffe0ffffffffffffff
fffff7fffffffbfffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdfffffffbdfffff
fffff83f03fffffffffffffffffe0ff7fffffffffc0ff7fffffffffffffffffffffff7ff
fffffbfffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdfffffffbdffffffffffc3f
87ffffffffffffffffff0ff7fffffffffe1ff7fffffffffffffffffffffff7fffffff83f
fffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdfffdf9fbdffffffffffc7f87ffffff
ffffffffffff1ff7fffffffffe1ff7fffffffffffffffffffffff7ffffff83ffffffffff
fffe0101effffffffffffffffffffffffdfffdfafbdffffffffffc7fc7ffffffffffffff
ffff1ff7ffffffffff1ff7fffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0100
effffffffffffffffffffffffd1e0402fbdffffffffffeffcfffffffffffffffffffbff7
ffffffffff3ff7fffffffffffffffffffffff7fffffffc7ffffffffffffe0101efffffff
fffffffffffffffffceefaf7fbdffffffffffeffefffffffffffffffffffbff7ffffffff
ffbff7fffffffffffffffffffffff7ffffffebbffffffffffffe0101efffffffffffffff
fffffffffdef7afbfbdffc00000000000000000007ff0000000000000003ff0000000000
000000000007fffffffff7ffffffdbbffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffff
fd9f7b7bfbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffffffffffffffff
fff7fffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdef077b
fbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7ffff
fffff7ffffffbb7ffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffd6f7f7bfbdffdff
fffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ff
ffffb43ffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffd8f7fbb7bdffdffffffffff
fffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffc3ff
fffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdffbfbdfbdffdffffffffffffffffff
f7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0101effffffffffffffffffffffffdff8381fbdffdfffffffffffffffffff7ff7fff
fffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffe0101
effffffffffffffffffffffffdfffffffbdffdfffffffffffffffffff7ff7fffffffffff
fffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffff
fffffffffffffffffdfffffffbdffc00000000000000000007ff0000000000000003ff00
00000000000000000007fffffffff7fffffffffffffffffffffe0100efffffffffffffff
fffffffffdfffffffbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffffffff
fffffffffff7fffffffff7ffffffff87fffffffffffe0101efffffffffffffffffffffff
f5ff7ffffbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffffffffffffffff
fff7fffffffff7fffffff07ffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffff5ff7fff
fbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7ffff
fffff7ffffff8f7ffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffaec4f1a6d7080dfdff
fffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ff
ffffdfbffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffaeb16e9ad6eb8dfdffffffffff
fffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffbfbf
fffffffffffe0101efffffffffffffffffffffceb5af3ca6ebd5fdffffffffffffffffff
f7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffbfbfffffffff
fffe0101efffffffffffffffffffffd035af3d2b01d6fdfffffffffffffffffff7ff7fff
fffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffbe7ffffffffffffe0101
efffffffffffffffffffffd739af5d33f1d6fc00000000000000000007ff07ffffffffff
fe03ff0000000000000000000007fffffffff7ffffffc1fffffffffffffe0101efffffff
ffffffffffffffd759b74d7371d6fdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7f
fffffffffffffffffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffff
ffffffd74078d37b89d6fdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffffffff
fffffffffff7fffffffff7fffffff07ffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffff
fdfffffffbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffffffffffffffff
fff7fffffffff7ffffffcfbffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffeffdffffff
fbd97dfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7ffff
fffff7ffffffbfbffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdfffffffbdffdff
fffffffffffffffff7ff7fff7ffffffffffbff7ffff7ffffffffcffffff7fffffffff7ff
ffffbfbffffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdfffffffbdffdffffffffff
fffffffff7ff7fff7ffffffffffbff7ffff7fffffffff7fffff7fffffffff7ffffffbfbf
fffffffffffe0101effffffffffffffffffffffffdfffffffbdffdffffffffffffffffff
f7ff7fff7ffffffffffbff7ffff7fffffffff7fffff7fffffffff7ffffffbe7fffffffff
fffe0101effffffffffffffffffffffffdfffffffbdffc00000000000000000007ff07f8
4f0ca772fe03ff001ffa78cdd96db3ff8007fffffffff7ffffffc1fffffffffffffe0101
effffffffffffffffffffffffdfffffffbdffdfffffffffffffffffff7ff7ff736eb376c
fffbff7ffff9b775b66dabfffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efc003ff
fffffffffffffe1ddc9e56b0bb53bdfffffffffffffffffff7ff7ff77aebb76efffbff7f
fffbd7fab76aadfffff7fffffffff7fffffffe7ffffffffffffe0101efdefbffffffffff
fffffdeddc6d96aebb55bdfffffffffffffffffff7ff7ff77b05dbb77ffbff7ffffbd03c
7bb34dfffff7fffffffff7ffffffdfbffffffffffffe0101efdefbfffffffffffffffbed
ecf5d52ebb56bdfffffffffffffffffff7ff7ff7bbf5dbb77ffbff7ffffdd7babbb34eff
fff7fffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0101efdefbfffffffffffffffbf6ecf6e950
41821dfffffffffffffffffff7ff7ffb9b75dbb77ffbff7ffffcdbbadbb38efffff7ffff
fffff7ffffffbbbffffffffffffe0101efdefbfffffffffffffffbf6ec76e99f5999ddff
ffffbffffffffffff7ff7ffc278dd8377ffbff7ffffd3c76cbb7cf7ffff7fffffffff7ff
ffffb87ffffffffffffe0101efdefbfffffffffffffffbf66436eb975999ddffffffbfff
fffffffff7ff7fffbffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffc7ff
fffffffffffe0101efdefbfffffffffffffffdf6994eebd8d99a1c1fffffbffffffffffe
07ff07ffdfff3ffffe03ff001fffffffffffffff8007fffffffff7ffffffff87ffffffff
fffe0101efdefbfffffffffffffffdeffdfffffffbdffdffeee3d3c7743c72fff7ff7fff
dffedffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7fffffff07ffffffffffffe0000
efff07fffffffffffffffe1ffdfffffffbdffdffeeddcdbb6bbbacfff7ff7fffffffffff
fffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffff8f7ffffffffffffe0100effec7ff
fffffffffffffffffdfffffffbdffdffeedfdebf6bbfaefff7ff7ffffffffffffffbff7f
fffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffdfbffffffffffffe0101effdbbffffffffff
fffffffffdfffffffbdffdfff740de819c1e777ff7ff7fe771e2fdbb7ffbff7ffffffe18
f1e3fffffff7fffffffff7ffffffbfbffffffffffffe0000effbbbffffffffffffffffff
fdfffffffbdffdfff75eeebdafdfb77ff7ff7ff76edcfdbb7ffbff7ffffffde76eddffff
fff7fffffffff7ffffffbfbffffffffffffe0001effbbbfffffffffffffffffffdffffff
fbdffdfff76ee6ddb5ddb77ff7ff7ff76f5ee1bb7ffbff7ffffffde7afdefffffff7ffff
fffff7ffffffbe7ffffffffffffe0101effb7bfffffffffffffffffffdfffffffbdffdff
f071e9e3b23e377ff7ff7ffbaf635ec1bffbff7ffffffc17b1defffffff7fffffffff7ff
ffffc1fffffffffffffe0101effb77ffffffffffffffffffe07ffffffbdffc1fffffffff
fffffffe07ff07fbaf7d5eddbe03ff001ffffde7bedeffff8007fffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0101effc03fffffffffffffffffff07ffffffbdffdffffffffffffffffff
f7ff7ffbb76d5eddbffbff7ffffffeebb6eefffffff7fffffffff7fffffffc7fffffffff
fffe0101effdf7fffffffffffffffffff0fffffffbdffdfffffffffffffffffff7ff7ff8
38f35eddbffbff7fffffff1c79f1fffffff7fffffffff7ffffffebbffffffffffffe0101
effbfbfffffffffffffffffff8fffffffbdffdfffffffffffffffffff7ff7fffffffffff
fffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffdbbffffffffffffe0101effbbbff
fffffffffffffffff9fffffffbdffdfffffffffffffffffff78f7ffffffffffffffbff7f
ffffdffffffffffffff7fffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0100effbbbffffffffff
fffffffffdfffffffbdffdffffff7ffffffffffff7837fffffffbfffdffbff7fffffdfff
fffffffffff7fffffffff7ffffffbb7ffffffffffffe0101effbbbffffff000000000000
00000000fbdffdffffff7ffffffffffff0007ffffffffffffffbff7fffffdfffffffffff
fff7fffffffff7ffffffb43ffffffffffffe0101effc47ffffff7ffffffffffffffffffe
fbdffdffffff7ffffffffffff7817ffdf8de771ffffbff7ffffe138729dc7ffffff7ffff
fffff7ffffffc3fffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdffdff
f7e3a76daee3c37ff7877ffdf76d76effffbff7ffffdcd76cddbbffffff7fffffffff7ff
ffffffbffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdffc1ff7dd9b6d
aeddbd7e079f07fef7f576f7fe03df001ffdde76eddbdfff8007fffffffff7ffffffbf7f
fffffffffffe0100effec7ffffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffbdfbd55aedebd7f
f7ff7ffef03b82f47ffb1f7ffffdde8376ebd8fffff7fffffffff7ffffffceffffffffff
fffe0101effdbbffffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffbc0bd9ad05e83bff7ff7ffe
f7b5baf7fffa1f7ffffdeefb76ebdffffff7fffffffff7fffffff1fffffffffffffe0101
effbbbffffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffbdedd9ad75ebdbff7ff7ffefbb6bb77
fff8107ffffee6bb76eddffffff7fffffffff7fffffff1fffffffffffffe0101effbbbff
ffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffbeecd9cd76eddbff7ff7fff7c6f3b8ffffa1f7f
ffff09c7760e3ffffff7fffffffff7ffffffee7ffffffffffffe0101effb7bffffff7fff
fffffffffffffffefbdffdfffdf1d3bed771e3bff7ff7fff7ffffffffffb1f7fffffefff
fffffffffff7fffffffff7ffffffdfbffffffffffffe0101effb77ffffff7fffffffffff
fffffffefbdffdfffdfffffffffffffff7ff7fff7ffffffffffbdf7ffffff7ffcfffffff
fff7fffffffff7ffffffbff7fffffffffffe0101effc03ffffff7ffffffffffffffffffe
fbdffdfffdfffffffffffffff7ff7ff80ffffffffffbff7ffffff7ffb7fffffffff7ffff
fffff7ffffff8ff7fffffffffffe0000efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdffc1f
e03fffffefffffde07ff07fffffffffffe03ff001fffffffffffffff8007fffffffff7ff
fffff06ffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdffdffffffffff
fffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffff9f
fffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdffdffffffffffffffffff
f7ff7ffffffffffffffbff7fffbd9dc377719baffff7fffffffff7fffffffe7fffffffff
fffe0100efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7fff
fffffffffffbff7fffbdddbb776eeb6ffff7fffffffff7fffffff9fffffffffffffe0101
effff8ffffff00000000000000000000fbdffdfffffffffffffffffff7ff7fffffffffff
fffbff7fffbdddbb776ff56ffff7fffffffff7fffffff7fffffffffffffe0101efffe3ff
ffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7f
ffdeeec1bba078f7fff7fffffffff7ffffffcffffffffffffffe0101eff81bffffff7fff
fffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffdeeefd
bbaf7577fff7fffffffff7ffffffbffffffffffffffe0101effbfbffffff7fffffffffff
fffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffdeeedd99b775b7
fff7fffffffff7fffffffc3ffffffffffffe0101effbfbffffff7ffffffffffffffffffe
fbdffc00000000000000000007ff0000000000000003ff001fdee0e3a678ed978007ffff
fffff7ffffff83fffffffffffffe0101effbfbffffff7ffffffffffffffffffefbdffdff
fffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffdefffffffffffffff7fffffffff7ff
fffffbfffffffffffffe0101eff803ffffff7ffffffffffffffffffefbdffdffffffffff
fffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffef7ffffffffffffff7fffffffff7fffffffbff
fffffffffffe0101effff8ffffff7ffffffffffffffffffefbdffdffffffffffffffffff
f7ff7ffffffffffffffbff7fffe07ffffffffffbfff7fffffffff7fffffffbffffffffff
fffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7fff
fffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7fffffff83ffffffffffffe0101
effec7ffffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7fffffffffff
fffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffff83fffffffffffffe0101effdbbff
ffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7f
fffffffffffffffffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffe0101effbbbffffff7fff
fffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7fffffffff
fffffffffff7fffffffff7fffffffc3ffffffffffffe0101effbbbffffff7fffffffffff
fffffffefbdffc00000000000000000007ff0000000000000003ff000000000000000000
0007fffffffff7ffffff83fffffffffffffe0101effb7bffffff7ffffffffffffffffffe
fbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7ffff
fffff7fffffffbfffffffffffffe0101effb77ffffff7ffffffffffffffffffefbdffdff
fffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ff
fffff47ffffffffffffe0101effc03ffffff7ffffffffffffffffffefbdffdffffffffff
fffffffff7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffcfbf
fffffffffffe0101efffffffffff00000000000000000000fbdffdffffffffffffffffff
f7ff7ffffffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffbfffffffffff
fffe0101eff803ffffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7fff
fffffffffffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7fffffff07ffffffffffffe0101
efffbfffffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7fffffffffff
fffbff7ffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffcfbffffffffffffe0101efffbfff
ffff7ffffffffffffffffffefbdffdfffffffffffffffffff7ff7ffffffffffffffbff7f
fffffffffffffffffff7fffffffff7ffffffbfbffffffffffffe0100efffbfffffff7fff
fffffffffffffffefbdffc00000000000000000000ff0000000000000003ff0000000000
000000000007fffffffff7ffffffbfbffffffffffffe0101efffbfffffff7fffffffffff
fffffffefbdffffffffffefffffff9ffff03ffffeffffffffefffffc3ffdffffffffffff
fffffffffffff7ffffffbfbffffffffffffe0101eff803ffffff7ffffffffffffffffffe
fbdfffffffffff7ffffffe3ffffc0fffefffffffff7fffc3fffdffffffffffffffffffff
fffff7ffffffbe7ffffffffffffe0000efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdfffff
ffffff7fffffffcffffff01fefffffffff7ffe3ffffdfffffffffffffffffffffffff7ff
ffffc1fffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdfffffffffffbf
fffffff1ffffffe06fffffffff7fe1fffffdfffffffffffffffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0101eff803ffffff7ffffffffffffffffffefbdfffffffffffbffffffffe
7fffffff81ffffffffbe1ffffffdfffffffffffffffffffffffff7ffffffe07fffffffff
fffe0101efffe7ffffff7ffffffffffffffffffefbdfffffffffffdfffffffff8fffffff
ee03ffffffb1fffffffdfffffffffffffffffffffffff7ffffffdbbffffffffffffe0101
efff9fffffff7ffffffffffffffffffefbdfffffffffffdffffffffff3ffffffeffc0fff
ff0ffffffffdfffffffffffffffffffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0101efff7fff
ffff7ffffffffffffffffffefbdfffffffffffe3fffffffffc7fffffeffff01ff0c7ffff
fffdfffffffffffffffffffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0101effcffffffff7fff
fffffffffffffffefbdfffffffffffc3ffffffffff9fffff81ffffe00f87fffffffdffff
fffffffffffffffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0100eff803ffffff7fffffffffff
fffffffefbdffffffffffe03ffffffffffe3ffff83fffff88007fffffffdffffffffffff
fffffffffffff7ffffffc47ffffffffffffe0100efffffffffff03ffffffffffffffff80
fbdfffffffffff83fffffffffffcffffc3ffff87fe03fff9fffdffffffffffffffffffff
fffff7fffffffffffffffffffffe0101effbfbffffff7ffffffffffffffffffefbdfffff
800000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffe0101effdf7ffffff7ffffffffffffffffffefbdfffffbff7fee3
effdffbff7ff67efe5ff87f7fee7d0387fb077feffdffdffbffffffffffff7fffffffc7f
fffffffffffe0101effe4fffffff7ffffffffffdfffffffefbdfffffbff7fef3effdffbf
f7ff78e7ed3c3ff7fef7dfc03fb877feffdffdffbffffffffffff7ffffffebbfffffffff
fffe0101efffbfffffff7ffffffffffdfffffffefbdfffffbff7feffeffdffbff7ff7f23
fc03bff7feffdff81fb8f7feffdffdffbffffffffffff7ffffffdbbffffffffffffe0101
effe4fffffff7fffffb6c3c13dfffffefbdfffffbff7feffeffdffbff7ff7fc1fc3fbff7
feffdff8ffbcf7feffdffdffbffffffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0101effdf7ff
ffff7fffffb6bbbb5dfffffefbdfffffbff7feffeffdffbff7ff7fc0f81fbff7feffdffb
ffbdf7feffdffdffbffffffffffff7ffffffbb7ffffffffffffe0101effbfbffffff7fff
ffaabbbb6dfffffefbdfffffbff7feffeffdffbff7ff7fc0601fbff7feffdffbffbff7fe
ffdffdffbffffffffffff7ffffffb43ffffffffffffe0101efffffffffff7fffffcd41dd
a0fffffefbdfffffbffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffff
bffffffffffff7ffffffc3fffffffffffffe0101efffffffffff7fffffcd7ddd9efffffe
fbdfffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
fffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7fffffce5ddd9efffffefbdfffff
bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffe0101efffffffffff7fffffdf63dda0fffffefbdfffffbfffffff
ffffff7fffff7fffffffefffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdfffffbfffffffffffff7f
ffffbfffffffefffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbdfffffbfffffffffffff7fffffdfff
ffffefffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101
efc003ffffff7fffffffefff5ffffffefbdfffffbffffffdddc3f84d3b72dfdf8f1e34f1
dddcbf1c3f772db65fffffffbffffffffffff7fffffffc3ffffffffffffe0101effffbff
ffff03ffffffefff7fffff80fbdfffffbffffffdddbbf735bb6cdfdf76edd36edddb3eeb
bf76cdb59fffffffbffffffffffff7ffffff83fffffffffffffe0101effffbffffff7fff
ffffefff7ffffffefbdfffffbffffffdddbbf779bb6eefdf7af5e7af5ddbbfebbf76ed55
dfffffffbffffffffffff7ffffffbffffffffffffffe0101effffbffffff7ffffd7709e3
a7fffffefbdfffffbffffffeeec1f77addb76fef7af5e7af6eeddf9c1f83766aefffffff
bffffffffffff7ffffffbffffffffffffffe0101effffbffffff7ffffd76e6dd9bfffffe
fbdfffffbffffffeeefdf7baddb76fef7af5ebaf6eeddfefdfbb766aefffffffbfffffff
fffff7ffffffbffffffffffffffe0001effffbffffff7ffffd76ef5ebdfffffefbdfffff
bffffffe66ddfb9addb76fefbaf6e9b7666ddf6ddfbb7672efffffffbffffffffffff7ff
ffffbc3ffffffffffffe0101effffbffffff7ffffe82ef5ebd1ffffefbdfffffbffffffe
99e3fc26c1b76fefc70f1a78e99ddf8e3fbb76faefffffffbffffffffffff7ffffff83ff
fffffffffffe0101effffbffffff7ffffebaf75eddfffffefbdfffffbfffffffffffffbf
ffffefffff7fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0101efc003ffffff7ffffebb736ecdfffffefbdfffffbfffffffffffffdf7ffce3ff
ff7fcffffffffffffffdffffffffffffbffffffffffff7fffffffc7ffffffffffffe0101
effff87fffff7ffffebb84f1d3fffffefbdfffffbfffffffffffffdf7fdb5df7ff83f7ff
fffffffffffbffffffffffffbffffffffffff7ffffffebbffffffffffffe0101eff81fff
ffff7ffffffff7fffffffffefbdfffffbfffffffffffffff7ffffdfffffff7ffffffffff
fffbffffffffffffbffffffffffff7ffffffdbbffffffffffffe0101eff7efffffff7fff
fffffbfffffffffefbdfffffbfff7e37aedfaedfa785eceedd97f3fb863772dd70fbc786
edd70fffbffffffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0101efeff7ffffff7fffff7ffbff
fffffffefbdfffffbfff7ddb6edfaedf9b76daeedb67ebfb75d76cdb6f7bbb76edb6f7ff
bffffffffffff7ffffffbb7ffffffffffffe0101efdffbffffff7ffffffffffffffffffe
fbdfffffbfffbdfd6edc2edfbd775b6edb77edc375f76edb6f7bbd76edb6f7ffbfffffff
fffff7ffffffb43ffffffffffffe0100efdffbffffff7fffffffe187fffffffefbdfffff
bfffbc0ef06bd06fbd83bb7067bbedbd81f83767a0fbbd83067a0fffbffffffffffff7ff
ffffc3fffffffffffffe0101efdffbffffff7fffffffde77fffffffefbdfffffbfffbded
776bd76fddfb5bb76bbbeebdf9fbb76baf7bbdfb76baf7ffbffffffffffff7ffffffffbf
fffffffffffe0101efdffbffffff03ffffffde77ffffff80fbdfffffbfffbeedb76bd76f
cdbb6bb76dbbeebdbaebb76db77dbdbb76db77ffbffffffffffff7ffffffff3fffffffff
fffe0001efeff7ffffff7fffffffc183fffffffefbdfffffbfffdf1bd76bd76fd3c6f3d7
6cbbef3dc71bb76cb8fdc3c776cb8fffbffffffffffff7ffffffe0fffffffffffffe0101
eff7efffffff7fffffffdefbfffffffefbdfffffbfffdfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffddfffffffffffbffffffffffff7ffffff9ffffffffffffffe0101eff81fff
ffff7fffffffeebbfffffffefbdfffffbfffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffedfffffffffffbffffffffffff7ffffffbffffffffffffffe0101efffffffffff7fff
fffff1c7fffffffefbdffe3fbffe03fffff7fff7ffffffffffffffffffffffffdfff60ff
fffdffffbffffffffffff7ffffffbffffffffffffffe0101efffffffffff7fffffffffff
fffffffefbdffe0fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bffffffffffff7ffffffbe3ffffffffffffe0101eff81fffffff7ffffffffffffffffffe
fbc00003bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
fffff7ffffff81fffffffffffffe0101eff7efffffff7ffffffffffffffffffefbfffe07
bff7feffeffdffbff7ff7feffdffbff7feffdffbffbff7feffdffdffbffffffffffff7ff
ffffbffffffffffffffe0100efeff7ffffff7ffffffffffffffffffefbfffe1fbff7feff
effdffbff7ff7feffdffbff7feffdffbffbff7feffdffdffbffffffffffff7fffffffc7f
fffffffffffe0101efdffbffffff7ffffffffffffffffffefbfffe7fbff7feffeffdffbf
f7ff7feffdffbff7feffdffbffbff7feffdffdffbffffffffffff7ffffffebbfffffffff
fffe0101efdffbffffff7fffc78f0dc7763ffffefbffffffbff7feffeffdffbff7ff7fef
fdffbff7feffdffbffbff7feffdffdffbffffffffffff7ffffffdbbffffffffffffe0101
efdffbffffff7fffbb76f5bb6ddffffefbffffffbff7feffeffdffbff7ff7feffdffbff7
feffdffbffbff7feffdffdffbffffffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0101efdffbff
ffff7fffbb7af5bb6deffffefbffffffbff7fefbeffdffbff7ff7fefadffbff7feffdffb
efaff7feffdffdffbffffffffffff7ffffffbb7ffffffffffffe0101efdffbffffff7fff
bd7a0ebd9de8fffefbffffffbff7fefbeffdffbff7ff7fefadffbff7feffdffbefaff7fe
ffdffdffbffffffffffff7ffffffb43ffffffffffffe0101efeff7ffffff7fffbd7af6bd
adeffffefbffffffbff7fefbeffdffbff7ff7fefb5ffbff7feffdffbefaff7feffdffdff
bffffffffffff7ffffffc3fffffffffffffe0101eff7efffffff7fffddbb76ddb6effffe
fbffffffbff7fefdeffdffbff7ff7fefb5ffbff7feffdffbefaff7feffdffdffbfffffff
fffff7fffffffffffffffffffffe0101efc003ffffff03ffe1c78ee1b31fff80fbffffff
bff7fefdeffdffbff7ff7fefb5ffbff7feffdffbefaff7feffdffdffbffffffffffff7ff
fffffe3ffffffffffffe0101efdefbffffff7ffffdfffffdfffffffefbffffffbff7fefd
effdffbff7ff7fefb5ffbff7feffdffbefaff7feffdffdffbffffffffffff7ffffff81ff
fffffffffffe0101efdefbffffff7ffffdfffffdfffffffefbffffff8000000000000000
00000000000000000000000000000000000000003ffffffffffff7ffffffefffffffffff
fffe0100efdefbffffff7fffe3ffff63fffffffefbfffffffffffff2fe7fffffff9fffff
bbfffffffff7fe7fefefffffffff3fe7fffffffffffff7ffffffdffffffffffffffe0101
efdefbffffff7ffffffffffffffffffefbfffffffffffff6feffffffffbfffffdbffffff
fff7feffefefffffffff7feffffffffffffff7ffffffbffffffffffffffe0000efdefbff
ffff7ffffffffffffffffffefbffffffffffffe6fcffffffff3fffffddffffffffeffcff
efeffffffffe7fcffffffffffffff7ffffffbe3ffffffffffffe0101efdefbffffff7fff
f7765c3771fffffefbffffffffffffc6f8fffffffe3fffffddffffffffcff8ffefefffff
fffcffdffffffffffffff7ffffffc1fffffffffffffe0101efdefbffffff7ffff7759bd7
6efffffefbffffffffffffcc798ffffffe63ffffddffffffffd8f98fefeffffffffc0780
fffffffffffff7ffffffdffffffffffffffe0101efdffbffffff7ffff775dbd76f7ffffe
fbffffffffffff80701ffffffc07ffffddffffffff80f01fefeffffffff80f81ffffffff
fffff7ffffffbffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffbbae8382f47fffefbffffff
fffffffc7f9fffffffe7ffffdefffffffffdff9fefefffffffffcff9fffffffffffff7ff
ffffbffffffffffffffe0101efc003ffffff7ffffbbaebdbaf7ffffefbfffffffffffff9
7f3fffffffcffffe003ffffffff9ff3f8181ffffffff9ff3fffffffffffff7ffffffbe3f
fffffffffffe0101efdfffffffff7ffff99aeddbb77ffffefbfffffffffffff9bf3fffff
ffcfffff003ffffffffbff3f8383ffffffff9ff3fffffffffffff7ffffffc1ffffffffff
fffe0101efdfffffffff7ffffa66ee3bb8fffffefbfffffffffffffbbf7fffffffdfffff
843ffffffffbff7fc3c3ffffffffbff7fffffffffffff7fffffffc7ffffffffffffe0101
efdfffffffff7ffffffffffffffffffefbfffffffffffff00e7fffffff9fffff863fffff
fff7fe7fc7c7ffffffff3fe7fffffffffffff7ffffffebbffffffffffffe0101efdfffff
ffff7fffffffeffffffffffefbffffff8000000000000000000000000000000000000000
00000000000000003ffffffffffff7ffffffdbbffffffffffffe0101efdfffffffff03ff
ffffefffffffff80fbffffffbffffeff0ffdfffff7ffffefefbfbffffefffffbefeff7ff
ffdfffffbffffffffffff7ffffffbbbffffffffffffe0101efdfffffffff7fffffffefff
fffffffefbffffffbffffeff8ffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffff
bffffffffffff7ffffffbb7ffffffffffffe0101efdfffffffff7fffef7c74edb0fffffe
fbffffffbffffeffcffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffffbfffffff
fffff7ffffffb43ffffffffffffe0101efc003ffffff7fffef7bb36daefffffefbffffff
bffffeffeffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffffbffffffffffff7ff
ffffc3fffffffffffffe0101efffffffffff7fffefbbd7aaaefffffefbffffffbffffeff
fffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffffbffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0101efffffffffff7ffff7bbd7b35047fffefbffffffbfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0101efffffffffff7ffff7bbdbb35f7ffffefbffffffbfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101
efffffffffff7ffff03dd9b3977ffffefbffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffff
ffff7ffff7be3a77d8fffffefbffffffbffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7fff
f7dffffffffffffefbffffffbffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffbdfffff
fffffffefbffffffbffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
bffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffbdffffffffffffe
fbffffffbfffffffffffffff8f1e3a78eeee5f1c3f772db72fffffffffffffffbfffffff
fffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbffffff
bfffffffffffffff76edd9b76eed9eebbf76cdb6cfffffffffffffffbffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefbffffffbfffffff
ffffffff7af5ebd7aeeddfebbf76ed56efffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0100efffffffffff7ffffffffffffffffffefbffffffbfffffffffffffff
7af5ebd7b776ef9c1f83766b77ffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0101efffffffffff03ffffffffffffffff80fbffffffbfffffffffffffff7af5edd7
b776efefdfbb766b77ffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0001
efffffffffff7ffffffffffffffffffefbffffffbfffffffffffffffbaf6ecdbb336ef6d
dfbb767377ffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0001efffffff
ffff7ffffffffffffffffffefbffffffbfffffffffffffffc70f1d3c74ceef8e3fbb76fb
77ffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7fff
fffffffffffffffefbffffffbfffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7fffffffffff
fffffffefbfffe7fbfffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffe
fbfffe1fbfffffffffffffffff83ffbf7ffff3ffffffffffffffffffffffffffbfffffff
fffff7fffffffffffffffffffffe0100efffffffffff7ffffffffffffffffffefbfffe07
bfffffffffffffffffffffbf7ffffdffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffef8000003bfffffff
ffffffffffffffbf7ffffdffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffefffffe07bffffffbe37b76fb
76fbb1d3a783dceedd97e3c3777587dddc3fffffbffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0000efffffffffff7ffffffffffffffffffefffffe1fbffffffbddb776fb76fb6ecd
9b75baeedb67ddbb776d7bdddbbfffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101
efffffffffff7ffffffffffffffffffefffffe7fbffffffddfd776c376fb6f5ebd76bb6e
db77debb776d7bdddbbfffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffff
ffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffffdc0ef833d837cef5ebd837b7067bbdec1
839e07eeec1fffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7fff
fffffffffffffffeffffffffbffffffdded7bb3dbb7d6f6eddfabbb76bbbdefdbbae7bee
efdfffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0000efffffffffff7fffffffffff
fffffffeffffffffbffffffdeedbbb3dbb7db766cdbadbb76dbbdeddbbb6bbe66ddfffff
bffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffe
ffffffffbffffffef1bdbb3dbb7d98e9d3c5ebd76cbbe1e3bbb2c7e99e3fffffbfffffff
fffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff00000000000000000000ffffffff
bffffffeffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffbffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffffe
ffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0001efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffff01fffffbf
ffbffffffffffffffffff07fffff7fffffffffffbffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101
efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffff
ffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffefffffdfffff7ffffefffffbffffefffffb
fffff7ffffdfffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0000efffffffffff7fff
fffffffffffffffeffffffffbffffefffffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ff
ffdfffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7fffffffffff
fffffffeffffffffbffffefffffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffff
bffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffe
ffffffffbffffefffffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffffbfffffff
fffff7fffffffffffffffffffffe0000efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffff
bffffefffffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffffbffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffeff
fffdfffff7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffffbffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffefffffdffff
f7ffffefffffbffffefffffbfffff7ffffdfffffbffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0101efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffefffffdfffff7ffffef
ffffbffffefffffbfffff7ffffdfffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101
efffffffffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffefffffdfffff7ffffefffffbfff
fefffffbfffff7ffffdfffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffff
ffff7ffffffffffffffffffeffffffffbffffefffffdfffff7ffffefffffbffffefffffb
fffff7ffffdfffffbffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffff0000
0000000000000000ffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000
000000003ffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7ffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffbfffffffffffff
fffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7ffffefffffffffffffffffffffffffffdfffffbfffffffffffffffffffff
fffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7ffffcfffffffffffffffffffffffffff9fffff3ffffffffffffffffffffffffff7ff
fffffffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
dfffffffffffffffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffffffffffffff7ffffffffff
fffffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffdfffffff
ffffffffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff
fffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffdfffffffffffffff
ffffffffffffbfffff7ffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff9fffffffffffffffffffffff
ffffbffffe7ffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff9fffffffffffffffffffffffffff3fff
fe7ffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffe7fffff
fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffe7fffffffffffff
fffffffffffff7fffffffffffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8fffff1fffffffffffffffffffffffffff3ffffc7fffffffffffffffffffff
fffff7fffffffffffffffffffffe0101e000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
3ffffffffffffffffffffffffffe7ffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff3fffffff
fffffffffffffffffffe7ffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff3fffffffffffffff
fffffffffffe7ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe3fffffffffffffffffffffff
fffe7ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0100ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe3ffffffffffffffffffffffffffe7fff
f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0100ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1ffffe3ffffffffffffffffffffffffffe7ffff8ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1ffffe3ffffffffffffffffffffffffffc7ffff8ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3ffffc7ffffffffffffffffffffffffffcfffff1ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3f9ffc7e7ffffffffffffffffffffffffcfe7ff1f9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0100fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3c1ffc
787ffffffffffffffffffffffffcf07ff1e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe201ffc407fffff
fffffffffffffffffffc807ff101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101e03e03e03c07c07c0780780f80f80f01f01f01e01c00203800c07c07c0780780
f81e01e03e00003c00007c0780780f80f80f01f01f01e01e03e03c03c07c7ffffffe0101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc063ff808ffffffffffffffffffffff
fff808ffe023fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0100ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7e3ff8f8fffffffffffffffffffffffff8f8ff
e3e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3ffff8fffffffffffffffffffffffffff8ffffe3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc7ffff8fffffffffffffffffffffffffff1ffffe3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc7ffff9fffffffffffffffffffffffffff1ffffe7ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc7ffff1fffffffffffffffffffffffffff1ffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fff
f1fffffffffffffffffffffffffff1ffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff1ffffff
fffffffffffffffffffff3ffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff1ffffffffffffff
fffffffffffff3ffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff3ffffffffffffffffffffff
fffff3ffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff3fffffffffffffffffffffffffff3ff
ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8fffff3ffffffffffffffffffffffffffe3ffffcfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9fffff3ffffffffffffffffffffffffffe7ffffcfffffffffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffff3ffffffffffffffffffffffffffe7ffffcfffffffffffffffffffff
fffffffffffbfffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9fffff3ffffffffffffffffffffffffffe7ffffcfffffffffffffffffffffffffffff
fffbfc7ffffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
f7ffffffffffffffffffffffffffe7ffffdffffffffffffffffffffffffffffffffb83ff
fffffffffffe0101e000000000000000000000000000000000000000000000000000003f
ffff000000000000000000000000000000000000000000000000000007f87fffffffffff
fffe0101effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffe7ffffbfffff7fff
ffffffffffffefffff9ffffffffffffffffffffffffffffff7fbfffffffffffffffe0101
effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffe7ffffbfffff7fffffffffff
ffffefffff9ffffffffffffffffffffffffffffff7fbfffffffffffffffe0101efffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe7ffffbfffff7fffffffffffffffcfff
ff9ffffffffffffffffffffffffffffff7fbfffffffffffffffe0001efffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffbfffff7fffffffffffffffdfffffbfffff
fffffffffffffffffffffffff7fbe0fffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7ffffefffffbfffff7fffffffffffffffdfffffbfffffffffffff
fffffffffffffffff7ff977ffffffffffffe0101eff80000000000000000000000000000
00000000000000000001ffbfffff7fc00000000000000000000000000000000000000000
0000003ff7ff777ffffffffffffe0101effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffff
efffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbf
f7ff777ffffffffffffe0101effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7f
fffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ff777f
fffbfffffffe0101effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbf
ffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ff74ffc7fbffff
fffe0101effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdf
fffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ff87fff837fffffffe0101
effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffeffff
f7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ffff0fffcffffffffe0000effbffff
efffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbf
fffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ffe0ffff3ffffffffe0100effbffffefffff7f
fffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdffff
f7ffffbffffdfffff7ffffbff7ff1efffcfffffffffe0101effbffffefffff7ffffbffff
efffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbf
fffdfffff7ffffbff7ffbf7ffbfffffffffe0001effbffffefffff7ffffbffffefffff7f
fffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdffff
f7ffffbff7ff7f7fe7fffffffffe0001effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffff
efffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbf
f7ff7f7fde1ffffffffe0101effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7f
fffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ff7cff
c1fffffffffe0101effbffffefffff7bfffbfcffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbf
ffff7fdffffefffff7bfffbf9ffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ff83ffdfffffff
fffe0101effbfffffffffffbffffff7ffffffffffffffffffffffffffffdffbfffff7fdf
ffffffffffbfffffefffffffffffffffffffffffffffffbff7ffffffdffffffffffe0101
effbfffffffffffbffffffbffffffffffffffffffffffffffffdffbfffff7fdfffffffff
ffbffffff7ffffffffffffffffffffffffffffbff7fff8ffdffffffffffe0101effbffff
fffffffb1f15f7bdeeee2fe1f16f6eee1ffffffffffdffbfffff7fdfffffffffffb1e2df
77deddc5fe1e2ef6edc3ffffffffffbff7ff077fde1ffffffffe0101effbfffffffffffc
eee6ef5deeddcfdeee6f6dedeffffffffffdffbfffff7fdfffffffffffcedceeebdedbb9
fdedcef6ddbdffffffffffbff7ffff7fc1fffffffffe0100effbfffffffffffdeef76f5d
eeddefdeef6f6dedeffffffffffdffbfffff7fdfffffffffffdedef6ebdedbbdfdedeef6
ddbdffffffffffbff7ffff7fffc3fffffffe0101effbfffffffffffdf6f79f6deeddefdf
6f6f6df5effffffffffdffbfffff7fdfffffffffffdf5ef9eddedbbdfdf5eef6debdffff
ffffffbff7fffefff83ffffffffe0101effbfffffffffffdf7039f6e073eefdf703033f4
1ffffffffffdffbfffff7fdfffffffffffdf6079ede067ddfdf607033e83ffffffffffbf
f7fff07fc7bffffffffe0101effbfffffffffffdf7fb9f76f75ef7df7fb7b5f5efffffff
fffdffbfffff7fdfffffffffffdf7f79eeef6bdefdf7f77b5ebdffffffffffbff7ff0fff
efdffffffffe0101effbfffffffffffef77b6efaf76ef7df77b7b6f5effffffffffdffbf
ffff7fdfffffffffffef6f76df6f6ddefdf6f77b6ebdffffffffffbff7ffffffdfdfffff
fffe0101effbfffffffffffe77bb76faf76ef7ef7bb7b6f6effffffffffdffbfffff7fdf
ffffffffffe777775f6f6ddefef7777b6eddffffffffffbff7fffc7fdfdffffffffe0101
effbfffffffffffe8fc6fafcf776f7e0fc77b7771ffffffffffdffbfffff7fdfffffffff
ffe8f8ef9faf6edefe0f8f7b76e3ffffffffffbff7ff03ffdf3ffffffffe0101effbffff
ffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffdffbfffff7fdfffffffffffffffff
fffffffffeffffffffffffffffffffbff7ffdfffe0fffffffffe0101effbffffffffffff
dffffffffffffff7fffffffffffffffffffdffbfffff7fdffffffffffffbffffffffffff
ff7fffffffffffffffffffbff7ffbffffffffffffffe0101effbffffffffffffdfffffff
fffffff83ffffffbfffffffffffdffbfffff7fdffffffffffffbffffffffffffff83ffff
ff7fffffffffffbff7ff7ffffe3ffffffffe0101effbffffffffffffdfffffffffffffff
fffffffffffffffffffdffbfffff7fdffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbff7ff7c7ff5dfffc7fffe0100effbffffffffbee1d8f0f1ef70f7b87c3bdbdee3
83bb7ffffffdffbfffff7fdffffffffbee1b1e1f1def0ef787877bbdec783bb7ffffffbf
f7ff83ffeddff03ffffe0101effbffffffffbddee76f6eef6f77b7bbdbdbdeddbdb77fff
fffdffbfffff7fdffffffffbddecedeeedeef6f77b7b7bbdebbbdb77ffffffbff7ffbfff
dddf8dfffffe0000effbffffffffbddeef6f6f6f6f77b7bbdbdbdedebdb77ffffffdffbf
ffff7fdffffffffbddededeef5eef6f77b7b7bbdebdbdb77ffffffbff7ff7fffddbffdff
fffe0101effbffffffffdbdf6fafefef6fb7b7dbfbddef5fbdb7bffffffdffbfffff7fdf
fffffffdbdf5f5fefdeefaf77d7f7bdef3fbdb7bffffffbff7ff7fffda1ffdfffffe0101
effbffffffffdbdf6fa02ff7afb817d80c0def5fc3cfbffffffdffbfffff7fdffffffffd
bdf5f406fef6fb037d0181def3fc3cfbffffffbff7ff7c7fe1fffdfffffe0001effbffff
ffffd7df6fafaff7afbbd7dbededef5fdfd7bffffffdffbfffff7fdffffffffd7df5f5f6
fef6fb7b7d7dbddef3fdfd7bffffffbff7ff83fffffffdfffffe0101effbffffffffc7ef
77b7b7b7b7bbdbddedecef6f5fdbbffffffdffbfffff7fdffffffffc7ef6f6f77af77b7b
bdbdbdcef5edfdbbffffffbff7ffe0fff03ffdfffffe0101effbffffffffdbef73b7bbb7
b7bbdbddeded67775fdbbffffffdffbfffff7fdffffffffdbef676f7baf77b7bbdbdbdd6
76edfdbbffffffbff7ff9f7feddffdc7fffe0101effbffffefffed70f4787c70287bdc1e
1ded98f8cfddbf7ffffdffbfffff7fdffffefffed70e8f0fc605877bc1c3bd998f1dfddb
f7ffffbff7ff7f7fdddff83ffffe0100effbffffefffee7ffffbffffefffff5ffffdffff
efffff7ffffdffbfffff7fdffffefffee7ffffbffffdfffff5ffffbffffdfffff7ffffbf
f7ff7f7fdddf87c7fffe0101effbffffefffee7ffffbffffefffff5ffffdffffefffff7f
fffdffbfffff7fdffffefffee7ffffbffffdfffff5ffffbffffdfffff7ffffbff7ff7f7f
dddff837fffe0101effbffffefffef3ffffbffffeffffe3ffffdffffefffdf7ffffdffbf
ffff7fdffffefffef3ffffbffffdffffe3ffffbffffdfffdf7ffffbff7ff7cffe23f85f7
fffe0101effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdf
fffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ff83ffffffbdf7fffe0101
effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffeffff
f7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ffff0fffdfbdf7fffe0101effbffff
efffff7ffffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbf
fffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbff7ffe0ffff9fbdf7fffe0001effbffffefffff7f
fffbffffefffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdffff
f7ffffbffffdfffff7ffffbff7ff1efff07fbdf7fffe0101effbffffefffff7ffffbffff
efffff7ffffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbf
fffdfffff7ffffbff7ffbf7fcfffbdeffffe0101effbffffefffff7ffffbffffefffff7f
fffdffffefffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdffff
f7ffffbff7ff7f7fdfffbe1ffffe0101effbffffefffff7ffffbffffefffff7ffffdffff
efffff7ffffdffbfffff7fdffffefffff7ffffbffffdfffff7ffffbffffdfffff7ffffbf
f7ff7f7fdffffffffffe0101eff800000000000000000000000000000000000000000000
0001ffbfffff7fc000000000000000000000000000000000000000000000003ff7ff7cff
df1ffff7fffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff83ffc0ffbff7
fffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffdfffc7f7fffe0101
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffc7fff1ff8effffe0101efffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ff03ffc0ffff1ffffe0101efffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7fbfffefffffe7ffffe0101efffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7fff8fffe1ff9fffffe0100efffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7ffd77fc1fff7fffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7ffb77ffdffcffffffe0001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbfffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff777f
fdffbffffffe0001efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff76fffdffffff
fffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff687ffc1ffffffffe0101
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff87ffc1fffffffffe0101efffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffff7ffffffffffffe0100efffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7fffe7ffe1ffffffffe0101efffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7ffc1ffc1fffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7ff3ffffdfffffffffe0001effffffffffffffffc1dfd00ffbf1ffbfa01e3ff
ffffffffffffffbfffff7fffffffffffffff83bfa01ff7e3ff7f601c7fffffffffffffff
f7ff7ffffdfffffffffe0101effffffffffffffffbedfd7f7fbfdffbfafefbffffffffff
ffffffbfffff7fffffffffffffff7dbfafeff7fbff7f6fef7ffffffffffffffff7ff7fff
fdfffffffffe0101effffffffffffffff7f6fb7f7fbfeffbfafefdffffffffffffffffbf
ffff7ffffffffffffffefedf6feff7fdff7f6fefbffffffffffffffff7ff7c7ffc1fffff
fffe0101efffffffffffffffeffefb7f7fbfeffbfafefdffffffffffffffffbfffff7fff
fffffffffffdffdf6feff7fdff7f6fefbffffffffffffffff7ff03ffc1dffffffffe0101
efffffffffffffffeffe037f7fbfd7fbfafefaffffffffffffffffbfffff7fffffffffff
fffdffc06feff7faff7f6fef5ffffffffffffffff7ff7fffffbffffffffe0100efffffff
ffffffffefff777f7fbfd7fbfafefaffffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffdffee
efeff7faff7f6fef5ffffffffffffffff7fff87fe37ffffffffe0101efffffffffffffff
efff7700ffbfbbf80201f77fffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffdffeee01ff7f7
7f00601eeffffffffffffffff7ff077fdcfffffffffe0101efffffffffffffffefff777f
ffbfbbfbfafff77fffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffdffeeeffff7f77f7f6ffe
effffffffffffffff7fff77fddfffffffffe0001efffffffffffffffefffaf7fffbf7dfb
faffefbfffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffdfff5effff7efbf7f6ffdf7ffffff
fffffffff7fff77fddfffffffffe0101effffffffffffffff7f7af7fffbf7dfbfaffefbf
ffffffffffffffbfffff7ffffffffffffffefef5effff7efbf7f6ffdf7ffffffffffffff
f7fff77fdc1ffffffffe0001effffffffffffffffbefaf7fffbefefbfaffdfdfffffffff
ffffffbfffff7fffffffffffffff7df5effff7dfdf7f6ffbfbfffffffffffffff7fff8ff
c3fffffffffe0101effffffffffffffffc1fdf00f802fefbfa01dfdfffffffffffffffbf
ffff7fffffffffffffff83fbe01f005fdf7f601bfbfffffffffffffff7ffffffffffffff
fffe0101efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffe0101
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff87ffffffffffffe0101efffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ff07fffffffffffffe0100efffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7fff7fffffffffffffe0101efffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7fff7fffffffffffffe0101e000000000000000000000000000000000000000
000000000000003fffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000
07fff07ffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0100ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0100fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
7cfffff3f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff7ffffd
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffbffffefbffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f8e9fb8ce3efa789fe100c107f0
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffef7de6f9dbf7e79bb3fdedef7dff7bfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffdfbdef75d7f7d7bdbbfbf5f77dffbffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffdef75c7f7d7bdcbf7fdff7dc3dffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffbffdef6edbf7bbbdf3f7fddf7dffeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffbfed86eedbb6bb1bbbf7fc1f7dfff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff06
9c40cc111a7c7f7fddf7dfffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfbffffffffff
ffffff7f5ff7dfffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfbffffffffffffffffbf
5ff7dff7bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef3ffffffffffffffffde5ef7dff7
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0bffffffffffffffffe100c007f8ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe01000c00000040092900aa00000000000000f8020f0200000000
040000002701ffff030000000000

Похожие записи