3

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ

До захисту допускаю:

завідувач кафедри банківської справи,

Академік АЕН України

д.е.н., професор О. В. Васюренко

ДИПЛОМНА РОБОТА

Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи
його розвитку

Керівник роботи, старший викладач І. М. Федосік

Консультант з питань використання

інформаційних систем і технологій,

к.т.н., доцент С. О. Шамов

Консультант з питань охорони праці,

к.х.н., доцент Л. І. Юрченко

Студентка факультету банківської справи,

обліку і фінансів V курсу групи 54 – БСЗ

спеціальності 7.050105 “Банківська справа”

Н.О. Цимбалова

Харків-2009

Зміст

Вступ

Розділ 1. Безготівкові розрахунки та їх роль в умовах трансформації
економічної системи України

1.1 Історичні передумови становлення та розвитку безготівкового обороту
в Україні

1.2 Економічний зміст та принципи організації безготівкових розрахунків
в Україні

1.3 Техніко-економічна характеристика АСУБ «Грант»

Розділ 2. Аналіз організіції платіжного обороту в Україні

2.1 Аналіз безготівкового обігу в Україні

2.2 Аналіз безготівкового обороту в АСУБ «Грант»

2.3 Аналіз впровадження пластикових карток міжнародних розрахункових
систем в Харківському регіоні

Розділ 3. Шляхи вдосконалення безготівкового платіжного обороту на
сучасному етапі розвитку банківської системи України

3.1 Введення програми розвитку системи масових безготівкових платежів в
Україні – шлях до вдосконалення платіжного обороту держави

3.2 Впровадження найсучасніших банківських технологій у платіжному
обороті України

3.3 Введення нових послуг в АСУБ «Грант » на підставі досвіду
використання безготівкових розрахунків в розвинених країнах світу

Розділ 4. Використання інформаційних систем і технологій у банківській
сфері

4.1 Характеристика та стан інформаційних систем і технологій у АСУБ
«Грант»

4.2 Перспективи створення та розвитку сучасних інформаційних систем і
технологій в банківській сфері, оцінка переваг та можливостей створення

4.3 Основні задачі та вимоги до систем захисту банківських інформаційних
технологій

Розділ 5. Правові, соціально-економічні, організаційно-технічні питання
охорони праці в банківській установі

5.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в установі АСУБ «Грант»

5.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика

5.3 Розрахунок – аналіз штучного освітлення в приміщенні валютного
управління АСУБ «Грант»

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Функціонування фінансово-кредитної системи будь якої країни неможливо
без ефективної дії банківської системи. В сучасних умовах розвиток
банківських послуг в Україні є дуже важливим, тому що банківська система
є невід’ємною ланкою, що обслуговує економіку всієї країни.

Банки – необхідна складова сучасного грошового господарства. Вони
створюють основу ринкового механізму, за допомогою якого функціонує
економіка держави. Комерційні банки мають регулювати рух всіх грошових
потоків, в першу чергу безготівкових, сприяти забезпеченню найбільш
раціонального використання фінансових ресурсів суспільства та переливу
капіталу в ті галузі господарства країни, де віддача вкладених коштів
буде максимальною.

Організація платіжного обороту – одна з традиційних сфер банківських
послуг, яка повинна відповідати конкретним вимогам, що обумовлені
інтересами розвитку економіки. Головна з них – забезпечувати своєчасне
отримання кожним підприємством коштів за поставлену ним продукцію та
надані послуги, чим сприятиме прискоренню обігу оборотних коштів в
розрахунках.

Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливе без підвищення
ефективності управління діяльністю банків. Тому важлива роль відводиться
аналізу безготівкового обігу, без якого не відбудеться нормальне
функціонування будь-якого підприємства і країни в цілому.

Ефективний розвиток та надійність банківської системи України в сучасних
економічних умовах залежить від рівня аналітичної роботи в комерційному
банку, яка дозволила б давати реальну та всебічну оцінку досягненим
результатам їх діяльності, виявляти сильні та слабкі сторони, визначати
конкретні шляхи рішення проблем, які виникають.

Актуальність теми обумовлюється необхідністю швидких, якісних та
безперервних розрахунків, як між окремими підприємствами країни, так і
між різними державами. Зрозуміло, що ці розрахунки не можуть проводитися
готівкою, не тільки тому, що це не практично, але й тому, що
безготівкові розрахунки – це ефективно, надійно, зручно. Розумна
організація безготівкового обігу – це запорука надійної і безперебійної
роботи будь-якого підприємства чи фірми. Тепер стає дуже важливим
правильне обрання банку, в якому матиме обслуговуватися підприємство, це
доводить актуальність обраної теми і необхідність проведення аналізу
даного напрямку діяльності банків з метою визначення недоліків, та
шляхів їх подолання, і відкриття переваг при безготівкових розрахунках.

В роботі розглядаються питання складу платіжного обороту, особливості
функціонування різних видів розрахунків.

Об’єктом дослідження є процес розвитку безготівкових розрахунків в
Україні. Для більш детального розгляду взято Харківський Акціонерний
Східно-Український банк “Грант”, який стане базою проведення фінансового
аналізу банку та, зокрема, аналізу безготівкових розрахунків
підприємства.

Метою даної роботи є обґрунтування теоретичних основ організації
безготівкового платіжного обороту, а також розкриття основних напрямків
підвищення якості структури безготівкового платіжного обороту, пошук
шляхів, щодо вдосконалення системи електронних масових платежів.

Для дослідження поставленої мети в роботі вирішені такі завдання:

– вивчення умов та принципів організації безготівкового платіжного
обороту;

– аналізу структури платіжного обороту держави;

– розгляд основних форм безготівкових розрахунків;

– запропоновано напрямки, щодо вдосконалення організації безготівкового
платіжного обороту держави;

– приведено нові банківські послуги.

Сфери застосування готівкових та безготівкових платежів чітко визначені
в законодавчому порядку. Платежі, що здійснюються за допомогою готівки,
використовуються в процесі взаємовідносин господарських організацій із
населенням, обслуговують рух його грошових доходів і витрат. У
розрахунках між суб’єктами господарської діяльності майже всі
господарські платежі ( крім дрібних ) здійснюються безготівковим
переказуванням коштів із рахунка платника на рахунок одержувача на
підставі укладеного договору про розрахунково-касове обслуговування.

В роботі використана законодавчо-нормативна база та періодична
література українських видавництв, підручники та інші джерела. Вказаному
питанню приділяється значна увага Національного банку України, що
знайшло своє відображення у законах “Про банки і банківську діяльність”,
“Про Національний банк України”, “Про підприємства в Україні” від
17.12.2000р. №2121-ІІІ, Інструкції НБУ “Про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті” від 29.03.01р. № 135, “Про порядок
відкриття та використання рахунків в національній та іноземній валюті”
від 18.12.98р. за № 527. Ці акти також свідчать про необхідність
розгляду даної теми, так як вийшли не так давно і вимагають ретельного
вивчення.

Для більш повного розкриття даної теми в роботі були використані джерела
таких авторів О.В.Васюренка, Р.Коцовської, В.І.Міщенка, А.М.Мороза,
В.Ричаківської, В.А.Ющенка та інші.

Вище зазначені факти свідчать про актуальність і необхідність розгляду
даної теми за сучасних умов розвитку України, та доводять
перспективність розвитку безготівкового платіжного обороту.

Впровадження пропозицій, наданих у роботі, дозволить покращити роботу з
безготівкового обігу та введення розрахункових операцій установами
банків. Це надасть можливість ввести в дію нові системи розрахунків,
покращити принцип дії існуючих платіжних інструментів, скористатися
міжнародним досвідом з цієї галузі що призведе до вдосконалення роботи
як комерційних банків так і їх клієнтів.

Розділ 1. Безготівкові розрахунки та їх роль в умовах трансформації
економічної системи України

1.1 Історичні передумови становлення та розвитку безготівкового обороту
в Україні

Щоб краще зрозуміти теперішній стан платіжної системи України як
екс-радянської республіки, важливо розглянути її історичне коріння. З
1930 року до недавніх реформ єдина банківська система обслуговувала весь
Радянський Союз.

У процесі розвитку банківської системи Радянського Союзу була в цілому
створена налагоджена система внутрішньобанківських та міжбанківських
розрахунків установ Держбанку СРСР. Як емісійно-касовий та
кредитно-розрахунковий центр країни Держбанк будував свої стосунки з
іншими кредитними інститутами країни на основі кореспондентських
рахунків, які були відкриті в Будбанку СРСР та Держтрудощадкасах СРСР.

Тільки Державний ощадний банк, який працював разом з центральним банком,
виконував функції єдиного споживчого банку, надаючи фізичним особам і
господарствам ощадні депозитні рахунки.

Оскільки Радянський Союз оперував монобанківською системою і володів
усіма підприємствами, платіжні операції здійснювалися через
внутрішньобанківські перекази, і основною вимогою до системи та її
відмінною рисою був контроль, а не швидкість, зручність чи надійність.

Внутрішньобанківські розрахунки між установами Держбанку СРСР
проводилися за системою міжфілійних оборотів (МФО), яка була введена у
дію 1933 року. У цю ж систему були включені й установи Зовнішторг-банку
СРСР. Щорічно за міжфілійними оборотами в СРСР проводилося до 200 млн.
операцій. Платежі здійснювалися незалежно від наявності коштів на
кореспондентських субрахунках, але в межах кредитового сальдо на
кореспондентському рахунку банку.

Слід зазначити, що операції з обліку та контролю за МФО при ручній
обробці документів мали значну питому вагу в обсязі обліково-операційної
роботи, і лише із застосуванням комп’ютерів та відповідного програмного
забезпечення було значно скорочено час та зменшено трудомісткість
операцій.

Позитивною рисою системи розрахунків через МФО було те, що вона була
добре відпрацьована і дисциплінувала бухгалтерський апарат банків,
оскільки вимагала виключно чіткої організації та жорсткого контролю за
всіма етапами проходження платіжних документів.

Основним недоліком цієї моделі була відсутність ресурсного обмеження
діяльності установ банку, оскільки платіж здійснювався в будь-якому
випадку, а не лише в межах кредитового сальдо. При цьому неможливо чітко
розмежувати ресурси банків.

Як показав багаторічний досвід діяльності Держбанку, такі розрахунки
успішно діяли в рамках одного банку, в умовах централізовано керованої
економіки. Слід підкреслити, що клієнтами Держбанку були лише державні
підприємства. Тому централізоване керування як Держбанком, так і його
клієнтами-підприємствами відігравало певну роль у відносній стабільності
такої схеми розрахунків, незважаючи на згадані її недоліки. У деяких
зарубіжних країнах успішно застосовується аналогічна система між філіями
та відділеннями одного банку.

Політичні зміни, що відбулися на території колишнього Радянського Союзу,
призвели до дезінтеграції радянської платіжної системи. Наприкінці 80-х
років монобанківська система поступилася місцем дворівневій банківській
системі, що складалася з декількох державних спеціалізованих банків.
Нові банки діяли в загальнонаціональному масштабі й обслуговували
спеціальні сектори економіки (сільське господарство, промисловість і
будівництво, інвестиції в соціальних секторах, експорт/імпорт).
Розпочалося створення комерційних банків шляхом реформування філій
державних банків і перехід до них штатних працівників центрального
банку, який мав широку мережу територіальних представництв для виконання
місцевих функцій (розподіл грошових коштів), а також мав
кореспондентські (клірингові) рахунки в кожній місцевій філії
спеціалізованих банків.

Другою зміною став розпад колишнього Радянського Союзу та утворення
п’ятнадцяти незалежних держав. Це спричинило створення п’ятнадцяти
окремих центральних банків і п’ятнадцяти «комплектів» спеціалізованих і
ощадних банків. Під час цього процесу більшість кредитних ресурсів
відійшло до Російської Федерації, зменшуючи фонди платіжних систем інших
республік. Більшість управлінських та технічних ресурсів також
залишилось у Росії, де був розташований апарат центрального банку
колишнього Радянського Союзу і де ухвалювалися основні рішення.
Комерційні банки платили своїм службовцям набагато більше, ніж
центральні банки, що значно ускладнювало проблему трудових ресурсів.
Багато фахівців залишили свої робочі місця, і в центральних банках
залишилось дуже мало висококваліфікованих працівників.

Третьою зміною стало створення національних валют у нових країнах СНД.
До певного часу національна валюта використовувалась тільки для
готівкових розрахунків. Безготівкові операції (як усередині держави, так
і між державами СНД) продовжували здійснюватись у «радянських» рублях.
Пізніше нові держави стали використовувати свою національну валюту для
всіх внутрішніх розрахунків.

Кінцевою зміною стала подальша реструктуризація банківської галузі,
включаючи ліцензування багатьох нових приватних банків. Більшість банків
були невеликими (мали лише один або декілька офісів) і багато з них
виконували лише обмежені банківські функції. Однак, деякі з них ставали
комерційними банками в повному розумінні цього слова, надаючи всі
послуги і займаючи визначену частку на ринку, яка постійно зростала за
рахунок державних банків.

Реорганізація платіжної системи стала першочерговим завданням
реформування діяльності центральних банків у країнах, що утворилися
після розпаду Радянського Союзу і розпочали перехід від централізовано
планованої економіки до ринкової. Оскільки роль, яку виконувала платіжна
система в умовах попереднього режиму, принципово відрізняється від тієї,
яку платіжна система відіграє в країнах з ринковим господарством,
важливо перетворити стару систему в ефективну, надійну і безпечну.

Політична орієнтація України на формування вільної ринкової економіки
призвела на початку 90-х років до істотних змін у банківській сфері
країни.

Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні на поточний час нараховує
три етапи, які характеризують і реорганізацію банківської системи в
цілому.

Першим етапом реорганізації банківської системи (1988 — 1991 роки), ще
за часів входження України в СРСР, можна вважати розвиток елементів
ринкової економіки в господарчому механізмі. У державних банках почала
з’являтися клієнтура з приватних підприємців. Але механізми розрахунків
не змінювалися. Було збережено порядок розрахунків за МФО. Він
розповсюджувався на установи всіх державних спеціалізованих банків. Ці
установи як суб’єкти господарювання мали усі атрибути юридичне
самостійних осіб, але при цьому включалися в єдину державну банківську
мережу. Вони керувалися зведеними кредитними та касовими планами
Держбанку СРСР, виконували фінансово-кредитні та розрахунково-касові
операції, вели облік за загальними правилами.

Планувалося надалі забезпечити фінансову самостійність банків. Однак, це
завдання не могло бути виконано, зокрема, також і через механізм
міжбанківських розрахунків: позаплановий перерозподіл грошових коштів
між банками в процесі МФО створював неявні та неоформлені кредити за
рахунок Держбанку. Ці кредити за характером були безстроковими та
безоплатними, що само по собі ненормально.

У результаті Держбанк був позбавлений можливості регулювати грошовий
обіг та контролювати діяльність спецбанків, а також застосовувати на
фінансовому ринку економічні методи регулювання банківської системи,
такі, як зміна норм обов’язкових резервів та процентних ставок за
активними та пасивними операціями. Це звело нанівець спроби проведення
грошово-кредитної політики, і саме «монобанк» в особі Держбанку, який
був основою однорівневої банківської системи, був зацікавлений у
переході до дворівневої банківської системи.

Ключовим моментом другого етапу (з 1991 по 1994 роки) реформування
банківської системи була реструктуризація мережі банків:

– створення Національного банку України (НБУ);

– формування Національним банком України власної мережі регіональних
управлінь;

– перетворення установ державних спеціалізованих банків у самостійні
комерційні банки. Державні банки (Промінвестбанк, «Україна», Укрсоцбанк)
акціонуються персоналом банків, а також окремими клієнтами цих банків;

– у комерційних банках відбуваються зміни у складі засновників: з числа
засновників виходять міністерства;

– утворення нових комерційних банків.

Створюються банки «нової хвилі» із залученням значного приватного
капіталу (подальший розвиток спільних підприємств, малих підприємств,
акціонерних товариств) і коштів новостворюваних державних бюджетних та
позабюджетних фондів. Під час гіперінфляції відбувається масове
утворення дрібних «кишенькових» банків. Протягом 1992-1993 років
реєструється понад 100 таких установ, в основному з приватним капіталом.

Робота комерційних банків базувалась на власних та залучених ресурсах,
їм було надано самостійність у питаннях визначення об’єктів
кредитування, строків депозитів та кредитів, процентних ставок за
пасивними та активними операціями. Починаючи з 1992 року, взаємні
розрахунки між ними стали здійснюватися на основі встановлення
кореспондентських відносин з відкриттям взаємних коррахунків або через
коррахунки, що відкриті в Національному банку України.

З моменту створення у 1991 році Національного банку України одним з
найважливіших напрямів його діяльності було створення інформаційного
середовища автоматизації банківської справи на базі Національного банку,
а також створення ряду систем автоматизації банківської діяльності на
загальнодержавному рівні.

У 1992- 1993 роках в Україні використовувалась модель міжбанківських
розрахунків за кореспондентськими рахунками, що були відкриті у
регіональних управліннях Національного банку України. Для здійснення
міжбанківських розрахунків використовувалися спеціалізовані підрозділи
НБУ – розрахунково-касові центри (РКЦ) при регіональних управліннях.
Саме там були відкриті кореспондентські рахунки для комерційних банків,
що знаходилися у відповідному регіоні України. Всього було створено 27
РКЦ (відповідно до кількості регіональних управлінь НБУ).

Механізм розрахунків не включав елементів заліку. Міжбанківські
розрахунки відбувалися на повну суму платежів між суб’єктами
господарювання.

Контроль за станом міжбанківських розрахунків здійснювався, виходячи зі
стану комерційного банку в цілому як юридичної особи за
«консолідованими» кореспондентськими рахунками.

У 1992 році в Україні оброблялося в середньому 1 млн. 600 тис. платіжних
документів за день.

Недоліки паперової технології було усунуто на третьому етапі становлення
банківської і платіжної системи України.

У 1992 році була розроблена «Концепція створення системи електронного
грошового обігу». Вона передбачає впровадження в народне господарство
України нової технології обслуговування банків, організацій та фізичних
осіб, заснованої на виконанні різноманітних платіжних операцій за
безпаперовою комп’ютерною технологією. Така система має назву «Система
електронного переказу фінансових послуг або електронного грошового
обігу» — СЕГО.

Комерціалізація державних банків, поява мережі нових комерційних банків,
збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності сприяли
зростанню суспільної зацікавленості в створенні, в першу чергу,
загальнодержавної автоматизованої системи, яка прискорила б
міжбанківські розрахунки та підвищила б їх надійність і безпеку.

Кожний день зволікання у створенні системи призводив до значних збитків
держави та підприємців унаслідок прискорення темпів інфляції та значних
фінансових втрат від використання підроблених платіжних документів.
Наприклад, лише в третьому кварталі 1993 року (останні місяці перед
впровадженням електронної системи міжбанківських розрахунків) за
допомогою фальшивих авізо з банківської системи України було вилучено
понад 500 мільярдів карбованців. Справжні масштаби цього явища ще
чекають з’ясування.

Враховуючи недостатній рівень інформатизації України, відсутність у
комерційних банків власних систем міжбанківських розрахунків та
відсутність з їх боку ініціативи щодо створення єдиної мережі
електронних взаєморозрахунків, не можна було сподіватися на створення
подібної системи «знизу», шляхом поступового добровільного об’єднання
банків у єдину мережу електронних взаєморозрахунків. Національний банк
України змушений був нав’язувати комерційним банкам свою політику та
технологію у галузі створення електронної системи міжбанківських
розрахунків. У той же час необхідно було врахувати всю різноманітність
фінансових можливостей банків та рівня кваліфікації їх персоналу, а
також обмеженість коштів самого Національного банку.

При створенні системи використовувалися принципово нові програмні,
методичні та організаційні рішення.

Запроваджена система не має аналогів у країнах колишнього Радянського
Союзу і наближається до рівня відповідних систем розвинених країн Європи
і світу.

Програмне забезпечення та засоби захисту інформації системи електронних
міжбанківських розрахунків Національного банку України, або Системи
електронних платежів (надалі — СЕП) були розроблені фахівцями
Національного банку і вперше надані учасникам міжбанківських розрахунків
у липні-серпні 1993 року. 5 серпня 1993 року почалася дослідна
експлуатація системи.

Після відповідного доопрацювання та вдосконалення програмно-технічного
забезпечення системи 1 жовтня 1993 року почалося її запровадження в
промислову експлуатацію. На 1 січня 1994 року практично всі філії
комерційних банків були підключені до системи електронних міжбанківських
платежів. Це дозволило відмовитись від використання поштових і
телеграфних авізо та значно підвищити швидкість, якість і надійність
проведення платежів, безпеку і конфіденційність банківської інформації.

Існуюча система електронних міжбанківських розрахунків цілком
задовольняє потреби економіки України на поточний час. Це, зокрема,
підтвердив і досвід проведення грошової реформи в серпні-вересні 1996
року, коли у зв’язку з впровадженням нової національної валюти обсяг
міжбанківських розрахунків збільшився в 2-3 рази і висувалися підвищені
вимоги щодо швидкості та регламенту виконання платежів. СЕП успішно
виконала покладені на неї в той час завдання. Так, ЗО серпня 1996 року
через СЕП було оброблено платежів на суму понад 500 трильйонів
карбованців. Це стало переконливим підтвердженням правильності
стратегічного вибору НБУ щодо створення електронної платіжної системи
країни (додаток А).

СЕП постійно розвивається з метою підвищення надійності її
функціонування, надання більшого спектра послуг банкам — учасникам СЕП,
розвитку бухгалтерської моделі.

Одночасно із створенням СЕП комерційні банки активно розробляли і
впроваджували системи автоматизації внутрішньобанківської діяльності
(так звані програмні комплекси «Операційний день банку» — ОДБ). Це —
програмне забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську
діяльність (бухгалтерський облік, обслуговування рахунків клієнтів
тощо). Одне із завдань таких систем — автоматизація обігу платіжних
документів усередині банку та обмін електронними платіжними документами
з СЕП.

Оскільки СЕП дозволила практично уникнути затримки платежів на
міжбанківському рівні, для комерційних банків та їх клієнтів стало
доцільним використання систем «клієнт — банк» для розрахунків між
клієнтом банку та банком в електронній формі.

Ще одним способом виконання міжбанківських розрахунків в Україні є
встановлення між комерційними банками прямих кореспондентських відносин,
що здійснюється з метою прискорення розрахунків. Враховуючи, що на
території України діє система електронних міжбанківських розрахунків
НБУ, учасниками якої є всі комерційні банки та яка практично задовольняє
потреби банків у цій сфері, прямі кореспондентські відносини між банками
встановлюються у виключних випадках. Ці винятки можуть бути пов’язані зі
специфікою проведення банківських операцій, що мають постійний характер,
наприклад:

– при здійсненні операцій з продажу та купівлі валютних коштів на
Міжбанківській валютній біржі;

– при розрахунках між банками за операціями, що мають постійний характер
та великі обсяги.

У всіх випадках Національний банк України дає дозвіл на встановлення
прямих кореспондентських відносин, при умові обгрунтування їх
доцільності. Платіжна система України у даний час складається з таких
компонентів:

– системи електронних міжбанківських розрахунків Національного банку
України;

– систем автоматизації роботи банків (програмні комплекси «Операційний
день банку»);

– внутрішньобанківських платіжних систем;

– систем «клієнт — банк».

На стадії розроблення — такі компоненти СЕГО:

– система масових платежів із використанням карток;

– система обігу цінних паперів на первинному та вторинному ринках.

Окремі комерційні банки України, а також підрозділи державних банків є
абонентами:

– міжнародних систем міжбанківських розрахунків;

– міжнародних систем розрахунків за допомогою карток.

Можна, без перебільшень, зробити висновок: впровадження СЕП підняло
банківську індустрію України на якісно новий рівень і у цілому
відповідає світовим стандартам у цій галузі банківської справи.

1.2 Економічний зміст та принципи організації безготівкових розрахунків

Сучасна економіка будь-якої держави являє собою широко розгалужену
мережу складних взаємовідносин мільйонів господарських суб’єктів, що
входять до неї. Основою цих, взаємозв’язків є розрахунки і платежі, в
процесі яких відбувається задоволення взаємних вимог і зобов’язань.

Реалізація валового продукту, використання національного доходу і всі
подальші перерозподільні процеси в економіці забезпечуються на основі
потоку грошей в готівковій і безготівковій формах — грошового обігу як
сукупності за певний період всіх платежів, які опосередковують рух
вартості в грошовій формі між фінансовими і нефінансовими агентами у
внутрішньому і зовнішньому економічних оборотах країни.

Грошовий оборот — сукупність грошових розрахунків незалежно від способу
і форми їх здійснення.

Головні складові грошового обігу: готівково-грошовий і безготівковий
оборот. Основна частина його — платіжний оборот в якому гроші
функціонують як засіб платежу, використовуються для погашення боргових
зобов’язань. Він здійснюється як готівковій, так і в безготівковій
формі. Весь безготівковий оборот є платіжним, тому що є певний проміжок
часу між одержанням товарів та їх оплатою.

Грошова маса є результат взаємодії двох потоків. Перший потік — випуск
грошей, що означає розподіл платіжних коштів через банки серед
економічних агентів, що відчувають потребу в грошах; другий — повернення
грошей боржниками, що має місце при зменшенні боргових вимог в активах
банків через сплату боргів. У зв’язку з тим, що випуск платіжних коштів
відбувається активніше, ніж повернення, грошова маса має тенденцію до
збільшення. Важливо відмітити, що похідні грошового обігу — грошова маса
і обсяг кредитів нарівні з валютним курсом є головними об’єктами
грошової кредитної політики.

Безготівковий грошовий оборот — рух грошових коштів без використання
готівкових грошей шляхом списання сум за рахунками в банках чи
зарахування взаємних вимог. У сфері готівкового грошового обороту рух
грошей здійснюється у вигляді готівкових грошових знаків.

Зміст і мета безготівкового платіжного обороту — оплата без використання
готівкових грошей. Платник і одержувач коштів використовують поточні
рахунки. Операція може бути проведена як в одному банку, так і між
різними кредитними установами. Це дуже зручно для клієнтів. Вони можуть
здійснювати платежі на великі відстані без ризику втрати.

Безготівковий платіжний оборот переважно здійснюється через банки.
Частина його обслуговується платіжними інструментами, минаючи банк.
Будучи переважним (до 90% всього грошового обігу), він здійснюється у
вигляді записів за рахунками платників і одержувачів коштів у кредитних
установах, а також шляхом заліків взаємних вимог і передачі оборотних
документів (векселів, гарантів і т. д.). Безготівковий платіжний оборот
опосередковує такі сфери господарських відносин, як реалізація
продукції, послуг, робіт; розподіл і перерозподіл національного доходу;
отримання і повернення банківських кредитів; виплата і використання
грошових доходів населення. Учасниками цих відносин є об’єднання,
підприємства, організації, банківські і фінансові органи, населення.

Рахунок у банку – серцевина його взаємовідносин з клієнтом. Кожному
підприємству (організації, установі) відкриваються рахунки для обліку
коштів, що зберігаються на них і здійснення розрахунків. Безготівковий
оборот можуть здійснювати і кошти, що перебувають в особистій власності
громадян (отримання заробітної плати через банки, оплата різних видів
послуг і т. д. ).

Система безготівкових розрахунків являє собою сукупність принципів
організації розрахунків, вимог, що ставляться до них, форм і способів
розрахунків.

Переваги безготівкового обороту над готівковим:

– прискорюється обіг грошових коштів господарських суб’єктів;

– значно скорочуються витрати обігу;

– збільшуються можливості держави щодо регулювання грошової сфери.

У розвинутих країнах готівка становить незначну частину грошової маси:
5-7%. В нашій країні у зв’язку з початком ринкових перетворень в
економіці готівковий оборот займає близько 35% усього грошового обороту
(додаток Б).

Безготівкові розрахунки — розрахунки, що проводяться без участі готівки,
тобто в сфері безготівкового грошового обороту.

Безготівкові розрахунки поділяються на міжгосподарські та міжбанківські,
які обслуговують, відповідно, відносини між клієнтами банків та між
банками.

Безготівкові розрахунки поділяються за об’єктами розрахунків, тобто
залежно від призначення платежу, на дві групи:

– розрахунки за товарними операціями — платежі за товарно-матеріальні
цінності, надані послуги і виконані роботи;

– розрахунки за нетоварними операціями — сплата податків та
перерахування інших платежів до бюджету, одержання і повернення
банківських позик, страхових сум тощо.

Основне місце в цих розрахунках займають платежі за матеріальні цінності
та послуги.

Залежно від місця проведення безготівкових розрахунків виділяють:

– внутрішньодержавні (внутрішньоміські, що здійснюються в межах одного
населеного пункту, і міжміські — за межами цього пункту);

– міждержавні розрахунки (між господарськими суб’єктами, які знаходяться
на територіях різних держав).

Загальні принципи організації системи безготівкових розрахунків в
Україні визначені в Інструкції Національного банку України «Про
безготівкові розрахунки в господарському обороті України», що
затверджена постановою Правління НБУ від 29 березня 2001 р. № 135.

Принципами організації безготівкових розрахунків є:

– правовий режим здійснення розрахунків і платежів;

– обов’язковість зберігання грошей на рахунках у банку всіма
підприємствами і організаціями. Безготівкові розрахунки проводяться
юридичними особами і громадянами через банк, в якому відкритий
відповідний рахунок. Наявність останнього, як у одержувача, так і у
платника, — необхідна передумова таких розрахунків. Для розрахункового
обслуговування між банком і клієнтом укладається договір банківського
рахунка — самостійний двосторонній цивільно-правовий договір. Юридичне
оформлення і функціонування рахунків юридичних і фізичних осіб в банку
зумовлюються діючою інструкцією;

– підтримка ліквідності на рівні, що забезпечує безперебійне здійснення
платежів. Дотримання цього принципу – застава чіткого, безумовного
виконання зобов’язань. Всі платники повинні планувати надходження,
списання коштів з рахунків, знаходити ресурси (шляхом отримання кредиту
або продажу активів) з метою своєчасного виконання зобов’язань;

– платежі здійснюються, як правило, після відвантаження продукції,
надання послуг, виконання робіт. Платежі здійснюються за наявності
коштів на рахунку платника або права у нього на кредит;

– наявність акцепту (згоди) платника на платіж, тобто списання коштів з
його рахунку. Реалізується застосуванням відповідного платіжного
інструмента (чека, простого векселя, платіжного доручення), що свідчить
про розпорядження власника на списання коштів, або спеціального акцепту
документів, виписаного одержувачами коштів (платіжного доручення,
векселя). Разом з тим законодавством передбачені випадки беззаперечного
(без згоди платника) списання коштів: недоплати податків або інших
обов’язкових платежах; на основі виконавчих листів, виданих судами;
деяких штрафів за розпорядженням стягувачів, а також безакцептного
списання за тепло- і електроенергію, комунальні послуги;

– принцип терміновості платежу випливає з самої суті ринкової економіки,
невід’ємною умовою якої є своєчасне і повне виконання платіжних
зобов’язань. Безготівкові розрахунки повинні бути організовані таким
чином, щоб існував мінімальний розрив у часі між отриманням продукції
покупцем та її оплатою. Чим більший такий розрив, тим довше покупець
користується коштами, що не належать йому, а у постачальника зростає
потреба в кредиті;

– найважливіший принцип організації безготівкових розрахунків — контроль
(попередній, поточний, подальший, зовнішній, внутрішній) всіх учасників
за правильністю здійснення розрахунків, дотриманням встановлених
положень про порядок їх проведення.

Організація безготівкових розрахунків повинна відповідати конкретним
вимогам, які обумовлені інтересами розвитку економіки. Головна з них —
забезпечувати своєчасне отримання кожним підприємством грошових коштів
за поставлену ним продукцію та надані послуги, чим сприяти прискоренню
обігу оборотних коштів у розрахунках.

Необхідність контролю в ході безготівкових розрахунків визначається
різними факторами для кожної із сторін, що беруть участь в них. Для
постачальника — своєчасне отримання грошового еквівалента і запобігання
позаплановим відстроченням платежів, неповернення боргів, втрати великих
сум. Для покупця – виконання постачальником умов договору, а також
своєчасність і правильність виконання своїх зобов’язань перед кредитором
відповідно до договору для того, щоб забезпечити нормальні господарські
зв’язки зі своїм контрагентом.

Банки, виконуючи роль посередників між продавцями і покупцями,
податковими органами, населенням, бюджетом, позабюджетними фондами,
здійснюють контроль за дотриманням ними встановлених правил розрахунків,
всю свою діяльність банки підпорядковують Закону України “Про банки та
банківську діяльність” від 21.12.2000 року.

Спосіб платежу характеризує порядок списання коштів із рахунків
платників.

У сучасній системі безготівкових розрахунків господарські суб’єкти
використовують такі основні способи платежу:

– перерахування грошових коштів (безпосередньо не пов’язане з
банківським кредитом) з поточного рахунку платника;

– надання позики банком шляхом прямого перерахування грошей із
кредитного рахунку платника на банківський рахунок постачальника;

– розрахунок шляхом заліку взаємних вимог платників коштів та їх
одержувачів, пов’язаних між собою поставкою товарів чи наданням послуг у
процесі обміну діяльністю, з перерахуванням на відповідні рахунки
учасників заліку лише непокритої суми.

Гарантована оплата постачальнику з попереднім депонуванням коштів на
окремих банківських рахунках в установах банку за місцем знаходження
платника і з наступним їх списанням з цього рахунку після зарахування
грошей на рахунок одержувача в установі банку, де йому відкритий
поточний рахунок.

Як було зазначено вище, розрахунки за допомогою безготівкових
інструментів здійснюються шляхом списання коштів з поточних рахунків.
Поточні рахунки фізичним та юридичним особам відкриває банківська
установа на умовах, викладених в Інструкції № 3 «Про відкриття банкам
рахунків у національній і іноземній валюті», яка затверджена постановою
Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527 та в договорі між установою банку
і власником рахунку.

При здійсненні розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова,
вексельна форми розрахунків, а також форми розрахунків за розрахунковими
чеками та використання розрахункових документів на паперових носіях та в
електронному вигляді. У сучасних умовах застосовуються такі основні
інструменти безготівкових розрахунків:

– меморіальний ордер;

– платіжне доручення;

– платіжна вимога-доручення;

– платіжна вимога;

– розрахунковий чек;

– акредитив;

– вексель.

Використання банківських платіжних карток та векселів, як платіжних
інструментів регулюється чинним законодавством у тому числі окремими
нормативно-правовими актами Національного банку.

Найпоширенішим та найпростішим інструментом безготівкових розрахунків в
сучасних умовах є платіжне доручення.

Платіжне доручення – це письмове розпорядження платника банкові, що його
обслуговує, про списання з його рахунку зазначеної суми на рахунок
одержувача коштів.

Банки приймають до виконання платіжні доручення протягом 10 днів з дати
їх заповнення і тільки на суму, яка є на поточному рахунку юридичної
особи, або за рахунок отриманого платником кредиту.

Як виняток, при відсутності коштів на рахунку платника банк зобов’язаний
приймати від клієнтів доручення на перерахування до бюджету сум
податків, зборів, інших обов’язкових платежів та внесків коштів на
рахунках такі доручення враховуються на позабалансовому рахунку
“Розрахункові документи, не сплачені в строк у зв’язку з відсутністю
коштів на рахунку платника”.

У разі надходження коштів на рахунках здійснюється часткова оплата таких
доручень, яка оформлюється меморіальним ордером за підписом
відповідального виконавця, завіреним штампом банку. Перший примірник
меморіального ордера вміщується в документі дня банку, другий –
видається платнику, як підтвердження про часткову оплату, а доручення з
відміткою банку про часткову оплату вміщується в позабалансовий рахунок.

Платіжні доручення застосовуються в розрахунках за товарними і
нетоварними платежами:

– за фактично відвантажену (продану продукцію (виконані роботи, надані
послуги);

– у порядку попередньої оплати – якщо такий порядок розрахунків
установлено законодавством або обумовлено в договорі;

– для завершення розрахунків за актами звірки взаємної заборгованості
підприємств, які складені не пізніше строку, установленого чинним
законодавством;

– для перерахування підприємствами сум, які належать фізичним особам
(заробітна плата, пенсії тощо) на їх рахунки, що відкриті у банках;

– для списання податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів або
державних цільових фондів;

– в інших випадках відповідно до укладених договорів та/або чинного
законодавства.

У сучасних умовах найбільш правильним та безпечним для отримувачів
коштів тобто відправників продукції факт попередньої оплати. Це гарантує
безумовне отримання коштів на рахунок підприємства. З іншого боку, такий
порядок розрахунку не вигідний для платника, так як достроково вилучає
кошти з обороту на сплату ще не поставленої продукції. При цьому завжди
існує ризик отримання неякісної продукції, або отримання продукції у
строки, що суперечать договору.

Розрахунок за допомогою платіжного доручення може здійснюватись в межах
одного банку або в других банках.

Зараз платіжні доручення є самими простими та розповсюдженими формами
безготівкових розрахунків. Ними користуються підприємства усіх форм
власності, а також фізичні особи. Питома вага платіжних доручень у
документообігу розрахункових документів складає близько 85%. З них
розрахунки за фактично відвантажену продукцію складають близько 65 %.

Платіжна вимога-доручення – це комбінований документ, який складається з
двох частин: верхня – вимога постачальника (одержувача коштів) до
покупця (платника) сплатити вартість поставленої продукції, наданих
послуг; нижня частина – доручення платника своєму банку про
перерахування зі свого рахунку суми одержувачеві.

Сума, яку платник погоджується сплатити одержувачу та зазначає в нижній
частині вимоги-доручення, не може перевищувати суму, яку вимагає до
сплати одержувач і яка зазначена у верхній частині вимоги-доручення.

Банк платника приймає вимогу-доручення від платника протягом 20
календарних днів з дати оформлення її одержувачем.

Вимога-доручення подається платником в установу банку у двох
примірниках.

Банк платника на основі першого примірника платіжної вимоги-доручення
списує кошти з його рахунку та перераховує їх у банк постачальника в
день списання.

Банк постачальника проводить зарахування коштів на рахунок свого
клієнта.

Якщо порівняти з обліком при розрахунках платіжними дорученнями, то
правила аналогічні.

У разі відмови платника сплатити вимогу-доручення він повідомляє про
мотиви відмовлення безпосередньо одержувача коштів у порядку і строки,
зазначені у договорі.

Розрахунковий чек – це документ, що містить письмове розпорядження
власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), який веде
його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів.

Розрахункові чеки використовуються в безготівкових розрахунках
підприємств та фізичних осіб з метою скорочення розрахунків готівкою за
отримані товари.

Розрахункові чеки використовуються тільки на замовлення для
безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок одержувача
коштів і не підлягають сплаті готівкою (крім випадків з фізичними
особами, а також у разі отримання здачі із суми чека, але не більш ніж
20 % від суми цього чека).

Розрахункові чеки брошуруються у чекові книжки по 10, 20, 25 аркушів.
Строк дії чекової книжки – один рік. За погодженням з установою банку
строк її дії може бути продовженим.

Чек з чекової книжки пред’являється для оплати в банк чекодержателя
протягом 10 календарних днів.

Чек приймається чекодержателем для оплати безпосередньо від чекодавця на
ім’я якого виписаний документ. Забороняється передавання чекової книжки
її власником будь-якій іншій фізичній або юридичній особі, а також
підписання незаповнених бланків чеків та поставлення на них відбитка
печатки юридичними особами.

Гарантована оплата чека забезпечується:

– шляхом депонування чекодавцем коштів з основного рахунку підприємства
на окремий рахунок в банку, де він є клієнтом;

– наявністю коштів на рахунку чекодавця;

Чеки та чекові книжки є бланками суворої звітності, тому при видачі
чекової книжки здійснюється списанням операційним працівником банку
чекової книжки з рахунку

Банк веде позасистемний облік номерів чеків у спеціальній реєстраційній
картці, де вказується номер рахунку, з якого сплачуватимуться чеки, дата
видачі книжки, номери чеків, строк дії книжки, для яких розрахунків вона
видається.

Платник разом із заявою на видачу чекової книжки подає у свій банк
платіжне доручення на депонування коштів, які депонуються на окремому
особистому рахунку пасивного балансового рахунку “Кошти в розрахункових
рахунках суб’єктів господарської діяльності”.

Банк платника видає чекову книжку тільки своєму клієнту, який має
поточний рахунок. Бланки чекових книжок списуються в умовних одиницях.

Чеки з чекової книжки заповнюються в момент здійснення платежу і
видаються чекодавцем за отримані ним товари та подані послуги. Виписуючи
чек, чекодавець переносить залишок ліміту з корінця попереднього чека на
корінець виписаного чека і виводить новий залишок ліміту.

Приймаючи чек на оплату за товари, чекодержатель перевіряє наявність
усіх реквізитів та правильність їх заповнення.

Після перевірки правильності даних та реквізитів чека, якщо чекодавець і
чекодержатель обслуговуються в одній установі банку, сума чека
зараховується на рахунок чекодержателя.

Для здійснення розрахунків чеками між клієнтами різних банків банк
чекодержателя зобов’язаний прийняти чеки з реєстром. У цьому разі кошти
на рахунок чекодержателя зараховуються тільки після отримання їх із
банку-емітента. Умови інкасування чеків мають бути зазначені в договорі
на розрахунково-касове обслуговання.

Для контролю за оплатою чеків перший примірник реєстру оприбутковується
банком чекодержателя на по балансовому рахунку «Документи і цінності,
прийняті на інкасо».

У банку чекодержателя сума чека перераховується на рахунок, «Документи і
цінності, прийняті на інкасо».

Оплачений чек разом з примірником реєстру залишається у банку-емітенті.
На чеку ставиться штамп банку «Проведено».

Якщо причин для відмови в оплаті чека немає, банк платника після
перевірки чека списує суму з рахунку і перераховує банку постачальника
того же дня.

Після надходження коштів за чеком у банк постачальника сума, зазначена в
чеку, зараховується на поточний рахунок постачальника.

Одночасно ця сума списується з позабалансового рахунку «Документи і
цінності, прийняті на інкасо».

Банк-емітент може відмовитись від оплати чека у винятках, якщо:

– чек заповнений з порушенням або має виправлення і підчистки, факсиміле
замість підпису;

– реєстр чеків заповнений з порушенням або має виправлення і підчистки,
факсиміле замість підпису;

– чек виписаний чекодавцем на суму більшу, ніж сума ліміту на рахунках №
2602 «Кошти в розрахунках СГД».

Відповідальність за неправильне використання чеків, за збитки, що
утворились у разі передачі чекової книжки або окремих чеків іншій особі,
втрати або крадіжки, а також через зловживання з боку осіб,
уповноважених на підписання чеків, несе чекодавець, якому виписана
книжка.

У разі порушення клієнтом порядку розрахунків чеками банк може позбавити
його права користування цією формою розрахунків, якщо це передбачено
умовами договору на розраховано-касове обслуговування.

У світовій практиці чекова форма розрахунків переважає в аналогових
країнах (США, Канаді, Великобританії), а також в Італії, Франції. Таки
чеки використовуються як для безготівкових розрахунків в одному банку,
так і у сфері міжбанківських розрахунків. Деякі країни Європи (Австрія,
Бельгія, Україна, Голландія, Німеччина, Швейцарія та ін.) використовують
подібні до чекової форми жиророзрахунки.

В нашій країні форма розрахунків з чеками є не дуже популярною, хоча є
зручною та нескладною. Питома вага розрахунків чеками через банки
України становить близько 8 %. Обмежена кількість розрахунків чеками
пояснюється небажанням, а в деяких випадках неможливістю підприємств
вилучати кошти з обороту та депонувати їх на окремому рахунку.

Акредитив – це форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученням
свого клієнта (заявника акредитива) зобов’язаний:

– виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари,
виконані роботи чи надані послуги;

– надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Банк-емітент може відкривати таки види акредитивів:

– покрити або непокриті (гарантовані);

– відзивні і безвідзивні.

У разі використання покритого акредитива банк перераховує кошти платника
у розпорядження виконуючого банку на окремий особливий рахунок.

Непокритим є акредитив, оплата за яким гарантована банком без
попереднього депонування коштів. Такі акредитиви застосовуються рідко,
найчастіше між банками які мають кореспондентські відносини.

Сума акредитива в день списання перераховується в банк бенефіціара.
Одночасно перераховується плата за виконання акредитива.

Банк бенефіціара відкриває акредитив і зараховує кошти (депонує) на
окремому особовому рахунку.

Виплати бенефіціантом за акредитивом, депонованим у виконуючому банку,
здійснюються з спеціального рахунку.

Акредитивна форма розрахунку надійна для постачальника, оскільки
гарантує оплату. Покупцям розрахунки з використанням акредитиву не
вигідні, бо на певний час кошти вилучаються з обороту, що погіршує
фінансове становище підприємств покупців. Акредитиви рекомендують ся при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання
векселедавця сплатити після настання терміну повну суму грошей власнику
векселя (векселедержателю).

Вексель допомагає прискорити реалізацію товарів і збільшує швидкість
руку обігових коштів. Вексель – це вид кредитних грошей.

Потрібно зазначити, що Законом «Про підприємства в України» який
прийнято 1991 р., вперше суб’єктами господарювання було дозволено
використовувати для розрахунків векселем. Національним банком України
було розроблено низку нормативних документів щодо регламентації операцій
банків з векселями, але з певних причин вексельний обіг в Україні ще не
достаткові розвинутий.

Вексель є багатофункціональним інструментом, тому він виконує тільки
функцію розрахункового документа. Комерційні банки можуть здійснювати
також такі операції з векселями як: кредитні, торгівельні, гарантійні,
розрахункові, комерційні та довірчі.

Суто розрахункові вексельні операції банків включають:

– здійснення вексельних платежів на користь кредитора банку;

– здійснення вексельних платежів боржникам на користь банку.

Протягом останніх десятиліть великої популярності та масовості
використання набули розрахунки за допомогою платіжних карток. Особливо
великих масштабів ці розрахунки набули в Європі, США, Канаді.

Зараз багато комерційних банків України, користуючись західним досвідом,
пропонують своїм клієнтам нову послугу – емісію платіжних карток.
Використовуються банківські платіжні картки як вітчизняного так і
міжнародних платіжних систем для безготівкових та готівкових розрахунків
юридичних і фізичних осіб.

Платіжні картки застосовують для оплати за товари і надані послуги на
підприємствах торгівлі, купівля яких здійснюється в системах електронної
комерції для перерахування коштів картрахунків на рахунки інших осіб,
або через банкомати.

Платіжні картки можуть надаватися у користування як юридичним так і
фізичним особам. Більшого використання платіжні картки набули при
готівкових і безготівкових розрахунках фізичних осіб.

Існує два основних види платіжних карток, на основі яких здійснюються
безготівкові розрахунки. Це “електронний чек” і “електронний гаманець”.

Електронний гаманець – платіжна картка, яка дає змогу виконувати
операції в межах витратного ліміту, записаного в самій картці, а
перерахування коштів здійснюється з консолідованого рахунку банка, на
якому обліковуються кошти, внесені клієнтами.

Електронний чек – це різновид дебетова платіжної картки, операції з якою
здійснюються шляхом прямого списання коштів з картрахунку платника в
розмірі, що не перевищує попередньо за депоновану на ньому суму. При
цьому в пам’ятні картки ведеться сальдо коштів за цим рахунком. Списання
коштів з картрахунку здійснюються після одержання банком платника
інформації про виконані операції.

Операції за платіжними картками в Україні, за експертними оцінками,
становлять близько 15 % загального обсягу грошових розрахунків. Це
досить непоганий показник, оскільки ринок платіжних карток у нас ще
молодий, клієнтська база недостатньо розвинута. Основною передумовою
формування ринку є попит населення на карткові продукти, який насамперед
залежить від ступеня його довіри до нового платіжного засобу. Тому зараз
головною задачею банків є показати усі переваги платіжних карток, та
залучити як найбільше клієнтів до цього виду розрахунків.

Підводячи підсумки, треба сказати, що безготівковий грошовий оборот
головним чином залежить від вибору клієнтами-учасниками системи
розрахунків форм безготівкових розрахунків. Тому банки повинні активно
розробляти нові види розрахунків, пропонувати їх своїм клієнтам,
залучаючи їх таким чином до участі у безготівковому обороті.

1.3 Техніко-економічна характеристика АСУБ «Грант»

Акціонерний Східно — Український банк «Грант» створений 26 липня 1991
року відповідно до законодавства України як закрите акціонерне
товариство. Банк перереєстрований Національним банком України 29 жовтня
1991 року під номером 62.

На підставі ліцензії НБУ № 6 «Грант» здійснює усі види банківських
операцій у національній та іноземній валютах.

Економічні показники діяльності свідчать про успішний поступ банку,
зростання його потенціалу. Одним з наслідків такої політики стало
підвищення уваги з боку нових акціонерів банку та клієнтів.

Протягом останніх двох років по всій сукупності вимог НБУ не було
жодного зауваження. Всі фактичні значення діючих нормативів знаходились
у встановлених межах. Більш того, завдяки стабільному перевищенню цих
нормативів, зокрема, платоспроможності та загальної ліквідності, було
створено надійну основу для обґрунтованої впевненості клієнтів банку у
своєчасному та якісному обслуговуванні.

Основні види операцій та послуг кожний банк затверджує в статуті банку
на основі наданих йому ліцензій НБУ. Операції, які виконує Акціонерний
Східно — Український банк «Грант», наведені нижче.

Послуги юридичним особам:

– валютні конверсійні операції;

– розрахунково-касове обслуговування в національній та іноземній валюті;

– залучення вільних грошових коштів на депозитні рахунки;

– оперативне управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк»;

– зарплатні проекти;

– консультації по додатковому плануванню, управлінню фінансовими
потоками;

– консультації по укладанню зовнішньоекономічних контрактів,
комерційному законодавству інших країн, оптимізації умов розрахунків,
вирішенню будь-яких питань пов’язаних із супроводом та фінансуванням
зовнішньоекономічних операцій;

– операції з цінними паперами, в тому числі: аваль, доміциляція, прийом
на інкасо клієнтських векселів, організація схем взаємозаліків та
платежів, операції з цінними паперами власної емісії (фінансові
векселя), державними та корпоративними цінними паперами;

– документарні операції;

– кредитні операції.

У звітному році особливу увагу банк приділяв фізичним особам.
Проводилась активна робота, яка була спрямована на збільшення спектру
послуг, впровадження принципово нових технологій, які дозволяють знизити
вартість послуг та залучити нових клієнтів.

Послуги фізичним особам:

– залучення вільних грошових коштів на депозити: строкові, до запитання,
з правом поповнення, гнучкою системою сплати процентів;

– розрахунково-касове обслуговування в національній та іноземній валюті;

– грошові перекази;

– купівля-продаж дорожніх чеків;

– кредитні операції на купівлю нерухомого майна та споживчі цілі.

Акціонерний Східно-Український банк «Грант» є одним із засновників
Української та Кримської міжбанківських валютних бірж, Харківського
банківського конгресу, а також є членом Асоціації українських банків.

В минулому році банком «Грант» була отримана нова банківська ліцензія і
дозвіл на проведення банківських операцій, відповідно до яких банк
зберіг право на проведення усіх видів операцій з іноземною валютою, як
на внутрішньому ринку України, так і міжнародних ринках капіталів.
Збільшилась кількість банків, з якими «Грант» активно взаємодіє на
міжбанківському валютному ринку.

Головною стратегічною метою банку є мінімізація ризиків, збереження і
зміцнення фінансово стійкості, розширення спектру банківських послуг і
підвищення прибутковості операцій банку.

Керування ризиками здійснюється відповідними підрозділами банку на
основі розроблених внутрішньобанківських положень відповідно до
нормативних документів, затвердженими Національним банком України.

Насамперед звертається увага на здатність банку підтримувати необхідний
рівень фінансової стійкості, своєчасне проведення розрахунків, виконання
як поточних, так і майбутніх зобов’язань перед вкладниками, гарантований
захист інтересів акціонерів і клієнтів банку.

Для зниження ступеня впливу ризику ліквідності, Комітетом з питань
керування активами і пасивами проводиться робота з узгодження термінів
повернення розміщених активів і залучених пасивів.

Валютний ризик характеризується величиною можливих збитків унаслідок
змін валютних курсів і залежить від розміру відкритих валютних позицій.
У своїй діяльності банк «Грант» не спеціалізується на торгівлі
іноземними валютами і проводить політику мінімізації ризиків при
виникненні потреби в придбанні валюти. У результаті послідовної
реалізації заходів щодо реалізації заходів щодо керування ризиками і
нормативів у 2002 році «Грант» не поніс непередбачених збитків.

Аналіз фінансових результатів діяльності банку дає змогу визначити, що
найбільший дохід в 2008 році отримані від процентних операцій, при цьому
95,6% доходу приходиться на відсотки за кредитами і авансові платежі
клієнтам та 4,4% — на надані міжбанківські кредити ( рис 1.1 ).

picscalex100010009000003240a00000800420100000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02c900ea0105000000090200000000050000000102e8f3ff00
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff00050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
1604c800e90100000000040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500
0000090200000000070000001604c800e90100000000040000002701ffff030000001e00
050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604c300e401050005000700
0000fc020000668080000000040000002d01000008000000fa0200000100000000000000
040000002d01010007000000fc020000ccffff000000040000002d01020004000000f001
0000050000000902ccffff00050000000102ffffff000400000004010d00040000000201
020016000000240309002d01310032013100360131003a0131003f013100430131004801
3100480152002d01310007000000fc020000808066000000040000002d01000004000000
f001020007000000fc020000ffffcc000000040000002d01020004000000f00100000500
00000902ffffcc0010000000240306002101320025013200290132002d01310048015200
2101320007000000fc0200004d1a33000000040000002d01000004000000f00102000500
000009024d1a33000500000001024d1a33004600000024032100d5006000d3005f00d200
5e00d0005d00cf005c00ce005b00cd005a00cc005900cc005900cb005700ca005600ca00
5600c9005500c9005300c9005300c9005200c9007500c9007600c9007600c9007800ca00
7900ca007900cb007a00cc007c00cc007c00cd007d00ce007e00cf007f00d0008000d200
8100d3008200d5008300d500600007000000fc020000993366000000040000002d010200
04000000f001000005000000090299336600050000000102ffffff007000000024033600
d5006000d3005f00d1005e00d0005c00ce005b00cd005a00cd005a00cc005900cb005700
ca005600c9005500c9005400c9005300c9005200c9005100c9004f00c9004f00ca004e00
ca004d00cb004b00cc004a00cd004900ce004800d0004700d1004600d3004500d4004400
d6004300d8004200da004100dc004000de003f00e1003e00e4003d00e6003d00e9003c00
eb003b00ee003a00f1003a00f4003900f8003800fb003700ff0037000301360006013500
0a0135000c0135001001340014013400180133001c0133002101320048015200d5006000
07000000fc0200004d4d80000000040000002d01000004000000f0010200050000000902
4d4d80000500000001024d4d80004201000024039f00c7015200c7015300c6015400c601
5500c6015600c5015700c4015900c3015a00c2015b00c1015c00bf015d00be015e00bc01
5f00ba016000b8016100b6016200b3016300b1016400ae016500ac016600a9016700a601
6800a3016900a00169009d016a0099016b0096016c0092016c008f016d008b016e008701
6e0083016f007f016f007b01700077017000730171006f0171006b017100660172006201
7200600172005c01720057017300530173004e0173004a01730046017300410173003d01
73003801730034017200300172002b01720027017200230171001e0171001a0171001601
7000120170000e016f000a016f0006016e0003016d00ff006d00fb006c00f8006b00f400
6b00f1006a00ee006900eb006800e8006700e5006700e2006600e0006500dd006400db00
6300d9006200d7006100d5006000d5008300d7008400d9008500db008600dd008700e000
8800e2008900e5008a00e8008a00eb008b00ee008c00f1008d00f4008e00f8008e00fb00
8f00ff00900003019000060191000a0192000e01920012019300160193001a0194001e01
940023019400270195002b0195003001950034019500380196003d019600410196004601
96004a0196004e01960053019600570196005c0195006001950062019500660195006b01
94006f01940073019400770193007b0193007f01920083019200870191008b0191008f01
900092018f0096018f0099018e009d018d00a0018c00a3018c00a6018b00a9018a00ac01
8900ae018800b1018700b3018600b6018500b8018400ba018300bc018200be018100bf01
8000c1017f00c2017e00c3017d00c4017c00c5017a00c6017900c6017800c6017700c701
7600c7017500c701520007000000fc0200009999ff000000040000002d01020004000000
f00100000500000009029999ff00050000000102ffffff000001000024037e0048013100
4c0131005101310055013100590131005e01310062013100660132006b0132006f013200
73013300770133007b0134007f01340083013500870135008b0136008f01360092013700
96013800990138009d013900a0013a00a3013b00a6013c00a9013d00ac013d00ae013e00
b1013f00b3014000b6014100b8014200ba014300bc014400be014500bf014600c1014800
c2014900c3014a00c4014b00c5014c00c6014d00c6014e00c6014f00c7015100c7015200
c7015300c6015400c6015500c6015600c5015700c4015900c3015a00c2015b00c1015c00
bf015d00be015e00bc015f00ba016000b8016100b6016200b3016300b2016400b0016500
ad016600aa016700a8016700a5016800a20169009e016a009b016b0098016b0094016c00
91016d008d016d0089016e0085016f0081016f007d017000790170007501710071017100
6d0171006901720064017200600172005c01720057017300530173004e0173004a017300
46017300410173003d0173003801730034017200300172002b0172002701720023017100
1e0171001a01710016017000120170000e016f000a016f0006016e0003016d00ff006d00
fb006c00f8006b00f4006b00f1006a00ee006900eb006800e8006700e5006700e2006600
e0006500dd006400db006300d9006200d7006100d5006000480152004801310008000000
fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff0000000400
00002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010100
050000000102ffffff000500000009029999ff00070000001604c800e901000000000400
00002d010000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010200
040000002d010100050000000102ffffff000500000009029999ff00070000001604c800
e901000000001c000000fb02f2ff0000000000009001000000000000001054696d657320
4e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0104000800
0000fa02050000000000ffffff00040000002d01050004000000f001010007000000fc02
0000e8f3ff000000040000002d01010004000000f0010200050000000902e8f3ff000500
00000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04b300ae001500
0900040000002d010000040000002d0103001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d0000ae000000b30000000000000000000080e88f18000000
0000040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010100040000002d01050005000000010200000000050000000902e8f3ff0007000000
1604b100ad0015000900040000002d010000040000002d010300040000002d0102000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010500
05000000010200000000050000000902e8f3ff00070000001604b100ad00150009000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01060007000000fc0200009999ff000000
040000002d01070004000000f00101000500000009029999ff00050000000102ffffff00
0400000004010d000400000002010200070000001b04260017001d000e00050000000902
00000000050000000102e8f3ff00040000000201010005000000140219001b001c000000
fb02f2ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00
00000000000000000000000000000000040000002d010100040000002e01010021000000
320a19001b0011000000cff0eef6e5edf2ededb320e4eef5eee4e8200900070007000700
0600070005000700070003000400070007000700070007000700040000002e0100000400
00002d01040004000000f00101000f000000320a2a001b000500000036382c31252e0700
0700040007000c00040000002d010000040000002d010300040000002d01020004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d0106000500
00000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604b100ad001500090004000000
2d010000040000002d010300040000002d010200040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010700040000002d010600050000000102e8f3ff0005000000
090200000000070000001604b100ad001500090008000000fa0200000100000000000000
040000002d01010004000000f001060007000000fc020000993366000000040000002d01
060004000000f001070005000000090299336600050000000102ffffff00040000000401
0d000400000002010200070000001b044d00170044000e00050000000902000000000500
00000102e8f3ff00040000000201010005000000140240001b001c000000fb02f2ff0000
000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000
00000000000000000000040000002d010700040000002e01010025000000320a40001b00
14000000caeeecb3f1b3e9edb320e4eef5eee4e820323725090007000900030007000300
07000700030004000700070007000700070007000400070007000c00040000002e010000
040000002d01040004000000f0010700040000002d010000040000002d01030004000000
2d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0106000400
00002d010100050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604b100ad00
15000900040000002d010000040000002d010300040000002d010200040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010100050000000102
e8f3ff0005000000090200000000070000001604b100ad001500090008000000fa020000
0100000000000000040000002d01070004000000f001010007000000fc020000ffffcc00
0000040000002d01010004000000f0010600050000000902ffffcc00050000000102ffff
ff000400000004010d000400000002010200070000001b04740017006b000e0005000000
090200000000050000000102e8f3ff00040000000201010005000000140267001b001c00
0000fb02f2ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000000000000000000000000000000000040000002d010600040000002e0101002200
0000320a67001b0012000000d2eef0e3b3e2e5ebfcede8e920e4eef5b3e4090007000700
060003000700060007000600070007000700040007000700070003000700040000002e01
0000040000002d01040004000000f00106000d000000320a78001b0004000000312c3625
0700040007000c00040000002d010000040000002d010300040000002d01020004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d0107000500
00000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604b100ad001500090004000000
2d010000040000002d010300040000002d010200040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010100040000002d010700050000000102e8f3ff0005000000
090200000000070000001604b100ad001500090008000000fa0200000100000000000000
040000002d01060004000000f001070007000000fc020000ccffff000000040000002d01
070004000000f0010100050000000902ccffff00050000000102ffffff00040000000401
0d000400000002010200070000001b049b00170092000e00050000000902000000000500
00000102e8f3ff0004000000020101000500000014028e001b001c000000fb02f2ff0000
000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000
00000000000000000000040000002d010100040000002e01010028000000320a8e001b00
16000000c4e8e2b3e4e5edf2ede8e920e4eef5b3e420332c33250a000700070003000700
06000700050007000700070004000700070007000300070004000700040007000c000400
00002e010000040000002d01040004000000f0010100040000002d010000040000002d01
0300040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010700040000002d010600050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
1604b100ad0015000900040000002d010000040000002d010300040000002d0102000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d010600
050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604c800e901000000000400
00002d010000040000002d010300040000002d010200040000002701ffff030000001e00
040000002d010400040000002d010700040000002d010600050000000102e8f3ff000500
0000090200000000070000001604c800e9010000000007000000fc020000000000000000
040000002d01010004000000f0010700040000002d01000004000000f001060004000000
2d010200040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500000009020000
0000040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff0005000000090200000000
040000002701ffff030000000000

Рис 1.1 Структура доходів банку

В структурі витрат перше місце займають процентні витрати. У порівняння
з минулим роком вони збільшилися на 40,2%, тоді як процентні витрати –
на 35%. Комісійні витрати були мінімальні ,а витрати на безнадійні та
сумнівну заборгованість скоротилися в 3 рази ( рис 1.2. ).

picscalex100010009000003030e000008007e0100000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c021c01360205000000090200000000050000000102e8f3ff00
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff00050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
16041b01350200000000040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500
00000902000000000700000016041b01350200000000040000002701ffff030000001e00
050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000160416013002050005000700
0000fc0200004d4d80000000040000002d01000008000000fa0200000100000000000000
040000002d0101000500000009024d4d80000500000001024d4d80000400000004010d00
04000000020102007e0100002403bd00f0017900f0017b00f0017b00ef017d00ef017e00
ee017f00ee018000ed018100ec018200eb018300e9018500e9018500e7018600e5018800
e4018800e2018a00e0018b00de018b00dc018d00d9018e00d8018e00d5018f00d2019000
d0019100cd019200ca019300c8019400c4019400c1019500bf019600bb019700b7019800
b5019800b1019900ac019a00aa019a00a6019b00a1019b009f019c009a019c0096019d00
93019d008e019d0089019e0087019e0082019e007d019f007b019f0075019f0070019f00
6e019f006901a0006301a0006101a0005c01a0005701a0005401a0004f01a0004a019f00
47019f0042019f003d019f003a019f0035019e0030019e002e019e0029019d0024019d00
22019d001d019c0019019c0016019b0012019b000d019a000b019a000701990003019800
01019800fd009700f9009600f7009500f3009400f0009400ee009300ea009200e7009100
e6009000e3008f00e0008e00de008e00dc008d00d9008b00d8008b00d6008a00d600a200
d800a300d900a300dc00a500de00a600e000a600e300a700e600a800e700a900ea00aa00
ee00ab00f000ac00f300ac00f700ad00f900ae00fd00af000101b0000301b0000701b100
0b01b2000d01b2001201b3001601b3001901b4001d01b4002201b5002401b5002901b500
2e01b6003001b6003501b6003a01b7003d01b7004201b7004701b7004a01b7004f01b800
5401b8005701b8005c01b8006101b8006301b8006901b8006e01b7007001b7007501b700
7b01b7007d01b7008201b6008701b6008901b6008e01b5009301b5009601b5009a01b400
9f01b400a101b300a601b300aa01b200ac01b200b101b100b501b000b701b000bb01af00
bf01ae00c101ad00c401ac00c801ac00ca01ab00cd01aa00d001a900d201a800d501a700
d801a600d901a600dc01a500de01a300e001a300e201a200e401a000e501a000e7019e00
e9019d00e9019d00eb019b00ec019a00ed019900ee019800ee019700ef019600ef019500
f0019300f0019300f0019100f001790007000000fc020000330033000000040000002d01
020004000000f001000007000000fc020000660066000000040000002d01000004000000
f001020005000000090266006600050000000102ffffff0016000000240309004c015300
4f015300510153005401530057015300590153005c0153005c0179004c01530007000000
fc020000668080000000040000002d01020004000000f001000007000000fc020000ccff
ff000000040000002d01000004000000f0010200050000000902ccffff002e0000002403
150005015a00090159000b0159001001580014015800160157001b015700200156002201
5600270155002c0155002e01550033015400380154003a01540040015300450153004701
53004c0153005c01790005015a0007000000fc020000808066000000040000002d010200
04000000f001000005000000090280806600050000000102808066003a00000024031b00
d0008600ce008500cd008400cc008300cc008200ca008100ca007f00c9007f00c9007d00
c8007d00c8007b00c8007b00c8007900c8009100c8009300c8009300c8009500c9009500
c9009700ca009700ca009900cc009a00cc009b00cd009c00ce009d00d0009e00d0008600
07000000fc020000ffffcc000000040000002d01000004000000f0010200050000000902
ffffcc00050000000102ffffff006400000024033000d0008600ce008500cd008400cc00
8300cc008200ca008100ca007f00c9007f00c9007d00c8007c00c8007b00c8007a00c800
7900c8007800c8007700c8007600c9007500ca007300ca007300cb007100cc007100cd00
6f00ce006e00cf006d00d1006c00d3006b00d4006a00d6006900d7006800d9006700dc00
6600dd006500e0006400e3006300e4006300e7006200e9006100ec006000f0005f00f100
5f00f5005e00f9005d00fb005c00ff005b0001015b0005015a005c017900d00086000700
0000fc0200004d1a33000000040000002d01020004000000f00100000500000009024d1a
33000500000001024d1a33002200000024030f00d6008a00d5008900d4008800d3008800
d2008700d1008600d0008600d0009e00d1009e00d2009f00d300a000d400a000d500a100
d600a200d6008a0007000000fc020000993366000000040000002d01000004000000f001
020005000000090299336600050000000102ffffff001600000024030900d6008a00d500
8900d4008800d3008800d2008700d1008600d00086005c017900d6008a0007000000fc02
00004d4d80000000040000002d01020004000000f00100000500000009024d4d80000500
000001024d4d80007e0100002403bd00f0017900f0017b00f0017b00ef017d00ef017e00
ee017f00ee018000ed018100ec018200eb018300e9018500e9018500e7018600e5018800
e4018800e2018a00e0018b00de018b00dc018d00d9018e00d8018e00d5018f00d2019000
d0019100cd019200ca019300c8019400c4019400c1019500bf019600bb019700b7019800
b5019800b1019900ac019a00aa019a00a6019b00a1019b009f019c009a019c0096019d00
93019d008e019d0089019e0087019e0082019e007d019f007b019f0075019f0070019f00
6e019f006901a0006301a0006101a0005c01a0005701a0005401a0004f01a0004a019f00
47019f0042019f003d019f003a019f0035019e0030019e002e019e0029019d0024019d00
22019d001d019c0019019c0016019b0012019b000d019a000b019a000701990003019800
01019800fd009700f9009600f7009500f3009400f0009400ee009300ea009200e7009100
e6009000e3008f00e0008e00de008e00dc008d00d9008b00d8008b00d6008a00d600a200
d800a300d900a300dc00a500de00a600e000a600e300a700e600a800e700a900ea00aa00
ee00ab00f000ac00f300ac00f700ad00f900ae00fd00af000101b0000301b0000701b100
0b01b2000d01b2001201b3001601b3001901b4001d01b4002201b5002401b5002901b500
2e01b6003001b6003501b6003a01b7003d01b7004201b7004701b7004a01b7004f01b800
5401b8005701b8005c01b8006101b8006301b8006901b8006e01b7007001b7007501b700
7b01b7007d01b7008201b6008701b6008901b6008e01b5009301b5009601b5009a01b400
9f01b400a101b300a601b300aa01b200ac01b200b101b100b501b000b701b000bb01af00
bf01ae00c101ad00c401ac00c801ac00ca01ab00cd01aa00d001a900d201a800d501a700
d801a600d901a600dc01a500de01a300e001a300e201a200e401a000e501a000e7019e00
e9019d00e9019d00eb019b00ec019a00ed019900ee019800ee019700ef019600ef019500
f0019300f0019300f0019100f001790007000000fc0200009999ff000000040000002d01
000004000000f00102000500000009029999ff00050000000102ffffff00300100002403
96005c0153006101530063015300690153006e01530070015300750153007b0154007d01
54008201540087015400890155008e01550093015600960156009a0156009f015700a101
5700a6015800aa015900ac015900b1015a00b5015b00b7015b00bb015c00bf015d00c101
5d00c4015e00c8015f00ca015f00cd016100d0016200d2016200d5016300d8016400d901
6500dc016600de016700e0016800e2016900e4016a00e5016b00e7016c00e9016d00e901
6e00eb016f00ec017100ed017100ee017300ee017400ef017500ef017600f0017700f001
7800f0017900f0017b00f0017b00ef017d00ef017e00ee017f00ee018000ed018100ec01
8200eb018300e9018500e9018500e7018600e5018800e4018800e2018a00e0018b00de01
8b00dc018d00d9018e00d8018e00d5018f00d2019000d0019100cd019200ca019300c801
9400c4019400c1019500bf019600bb019700b7019800b5019800b1019900ac019a00aa01
9a00a6019b00a1019b009f019c009a019c0096019d0093019d008e019d0089019e008701
9e0082019e007d019f007b019f0075019f0070019f006e019f006901a0006301a0006101
a0005c01a0005701a0005401a0004f01a0004a019f0047019f0042019f003d019f003a01
9f0035019e0030019e002e019e0029019d0024019d0022019d001d019c0019019c001601
9b0012019b000d019a000b019a00070199000301980001019800fd009700f9009600f700
9500f3009400f0009400ee009300ea009200e7009100e6009000e3008f00e0008e00de00
8e00dc008d00d9008b00d8008b00d6008a005c0179005c01530008000000fa0200000000
000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d010300
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010100050000000102
ffffff000500000009029999ff000700000016041b01350200000000040000002d010200
040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01
0100050000000102ffffff000500000009029999ff000700000016041b01350200000000
1c000000fb02f5ff0000000000009001000000000000001054696d6573204e657720526f
6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d01040008000000fa020500
00000000ffffff00040000002d01050004000000f001010007000000fc020000e8f3ff00
0000040000002d01010004000000f0010000050000000902e8f3ff000500000001020000
00000400000004010d000400000002010200070000001b04e100c3003a00110004000000
2d010200040000002d0103001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d0000c3000000e10000000000000000000080983915000000000004000000
2d010000040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0101000400
00002d01050005000000010200000000050000000902e8f3ff00070000001604df00c200
3a001100040000002d010200040000002d010300040000002d010000040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010500050000000102
00000000050000000902e8f3ff00070000001604df00c2003a00110008000000fa020000
0100000000000000040000002d01060007000000fc0200009999ff000000040000002d01
070004000000f00101000500000009029999ff00050000000102ffffff00040000000401
0d000400000002010200070000001b0448001c0041001500050000000902000000000500
00000102e8f3ff0004000000020101000500000014023d001f001c000000fb02f5ff0000
000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000
00000000000000000000040000002d010100040000002e01010027000000320a3d001f00
15000000cff0eef6e5edf2edb320e2e8f2f0e0f2e8203638252c08000600060006000500
060005000600030003000500060005000600050005000600030006000600090004000000
2e010000040000002d01040004000000f0010100040000002d010200040000002d010300
040000002d010000040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0700040000002d010600050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604
df00c2003a001100040000002d010200040000002d010300040000002d01000004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d0106000500
00000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604df00c2003a00110008000000
fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f001060007000000fc020000
993366000000040000002d01060004000000f00107000500000009029933660005000000
0102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b0469001c0062001500
05000000090200000000050000000102e8f3ff0004000000020101000500000014025e00
1f001c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720
526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010700040000002e01
010028000000320a5e001f0016000000caeeecb3f1b3e9edb320e2e8f2f0e0f2e820312c
372507000600070003000500030006000600030003000500060005000600050005000600
03000600030006000900040000002e010000040000002d01040004000000f00107000400
00002d010200040000002d010300040000002d010000040000002701ffff030000001e00
040000002d010400040000002d010600040000002d010100050000000102e8f3ff000500
0000090200000000070000001604df00c2003a001100040000002d010200040000002d01
0300040000002d010000040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010600040000002d010100050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
1604df00c2003a00110008000000fa0200000100000000000000040000002d0107000400
0000f001010007000000fc020000ffffcc000000040000002d01010004000000f0010600
050000000902ffffcc00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200
070000001b048a001c008300150005000000090200000000050000000102e8f3ff000400
0000020101000500000014027f001f001c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc
0040001054696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000
040000002d010600040000002e01010036000000320a7f001f001f000000c7e0e3e0ebfc
edeee0e4ecb3edb3f1f2f0e0f2e8e2edb320e2e8f2f0e0f2e80006000500050005000500
050006000600050005000700030006000300050005000600050005000600050006000300
03000500060005000600050005000600040000002e010000040000002d01040004000000
f00106000f000000320a8d001f000500000032302c322501060006000300060009000400
00002d010200040000002d010300040000002d010000040000002701ffff030000001e00
040000002d010400040000002d010100040000002d010700050000000102e8f3ff000500
0000090200000000070000001604df00c2003a001100040000002d010200040000002d01
0300040000002d010000040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010100040000002d010700050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
1604df00c2003a00110008000000fa0200000100000000000000040000002d0106000400
0000f001070007000000fc020000ccffff000000040000002d01070004000000f0010100
050000000902ccffff00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200
070000001b04ab001c00a400150005000000090200000000050000000102e8f3ff000400
000002010100050000001402a0001f001c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc
0040001054696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000
040000002d010100040000002e0101002b000000320aa0001f0018000000c2e8f2f0e0f2
e820ede020efe5f0f1eeede0eb20382c3425070006000500060005000500060003000600
050003000600050006000500060006000500050003000600030006000900040000002e01
0000040000002d01040004000000f0010100040000002d010200040000002d0103000400
00002d010000040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700
040000002d010600050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604df00
c2003a001100040000002d010200040000002d010300040000002d010000040000002701
ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d01060005000000
0102e8f3ff0005000000090200000000070000001604df00c2003a00110008000000fa02
00000100000000000000040000002d01010004000000f001060007000000fc0200006600
66000000040000002d01060004000000f001070005000000090266006600050000000102
ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b04cc001c00c50015000500
0000090200000000050000000102e8f3ff000400000002010100050000001402c1001f00
1c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f
6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010700040000002e010100
33000000320ac1001f001d000000c2e8f2f0e0f2e820e1e5e7ede0e4b3e9edb320b320f1
f3ecedb3e2edb3f207000600050006000500050006000300060005000400060005000500
030006000600030003000300030005000600070006000300050006000300040000002e01
0000040000002d01040004000000f0010700050000001402cf001f001c000000fb02f5ff
0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e0000000000
000000000000000000000000040000002d010700040000002e01010016000000320acf00
1f000a000000e1eef0e3e820312c37250600060006000500060003000600030006000900
040000002e010000040000002d01040004000000f0010700040000002d01020004000000
2d010300040000002d010000040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010600040000002d010100050000000102e8f3ff00050000000902000000000700
00001604df00c2003a001100040000002d010200040000002d010300040000002d010000
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d01
0100050000000102e8f3ff00050000000902000000000700000016041b01350200000000
040000002d010200040000002d010300040000002d010000040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010600040000002d010100050000000102e8f3ff00
050000000902000000000700000016041b0135020000000007000000fc02000000000000
0000040000002d01070004000000f0010600040000002d01020004000000f00101000400
00002d010000040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff00050000000902
00000000040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500000009020000
0000040000002701ffff030000000000

Рис 1.2. Структура витрат банку

Політика банку по проведенню активних операцій має помірний ризик.
Підхід банку до класифікації активних операцій є зваженим та в цілому
відповідає вимогам НБУ. За 2008 рік найбільша частина в чистих активах
банку (74,4%) припадає на кредитний портфель. У звітному році відбулось
збільшення кредитних операцій при одночасному покращенню якості
кредитного портфелю, що дозволило зменшити на 3 процентних пунктів
рівень резервування кредитних операцій (на кінець року склав 4,6%
загальної суми кредитного портфелю); питома вага безнадійних,
прострочених та пролонгованих кредитів за рік зменшились на 4,1
процентних пункти та склав 5,5% обєму кредитного портфелю. Дебіторська
заборгованість складає 0,29% від загальної суми чистих активів. Ризик по
ній є допустимим та не становить загрози збитків.

Крім того, незакінчені капітальні вкладення на кінець звітного року
склали 99 тис. грн. У складі вартості основних коштів 60,3% складають
будівлі, 19,3% — компютерне обладнання, 8,7% — транспортні засоби, 4,4%
— нематеріальні активи, 7,3% — інше обладнання. До складу інших активів
відносяться нараховані прибутки та збитки майбутніх періодів (рис 1.3).

picscalex1000100090000031f0d00000700720100000000050000000902000000000500
00000102ffffff000400000004010d000400000002010200050000000c023c01f8010300
00001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b0200000000
030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff0300
00001e00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043c01f8010000
0000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000
0700000016043c01f80100000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffff
ff00050000000902000000000700000016043701f3010500050007000000fc0200008040
40000731040000002d01000009000000fa02000001000000000000002200040000002d01
010007000000fc020000ff8080000731040000002d01020004000000f001000005000000
0902ff8080000400000004010d00040000000201020010000000240306004c0169004e01
69004e0169005101690051018b004c01690007000000fc02000033003300073104000000
2d01000004000000f001020007000000fc020000660066000731040000002d0102000400
0000f0010000050000000902660066002e0000002403150005016f0009016e000d016e00
11016d0013016d0017016c001b016c001f016b0024016b0028016a002a016a002f016a00
33016a00380169003c0169004101690043016900480169004c01690051018b0005016f00
07000000fc0200004d4d80000731040000002d01000004000000f001020007000000fc02
00009999ff000731040000002d01020004000000f00100000500000009029999ff002e00
00002403150051016900550169005a0169005f01690063016900680169006c016a007101
6a0075016a007a016a007e016b0082016b0086016c008b016c008f016d0093016d009701
6e009b016f009e016f0051018b005101690007000000fc0200004d1a3300073104000000
2d01000004000000f001020007000000fc020000993366000731040000002d0102000400
0000f0010000050000000902993366001c00000024030c009e016f00a2017000a4017000
a7017100ab017200ac017200b0017300b3017400b4017500b701760051018b009e016f00
07000000fc020000808066000731040000002d01000004000000f001020007000000fc02
0000ffffcc000731040000002d01020004000000f0010000050000000902ffffcc001000
000024030600b7017600ba017600bd017700bf01780051018b00b701760007000000fc02
0000668080000731040000002d01000004000000f0010200050000000902668080000500
0000010266808000720100002403b700d5018b00d5018c00d4018e00d4018f00d3019000
d3019100d2019200d1019400d0019500ce019600cd019700cb019800c9019900c7019a00
c5019b00c3019d00c1019e00be019f00bc01a000b901a000b601a100b301a200b001a300
ac01a400a901a500a601a600a201a6009e01a7009b01a8009701a9009301a9008f01aa00
8b01aa008601ab008201ab007e01ac007a01ac007501ac007101ad006c01ad006801ad00
6301ad005f01ae005a01ae005501ae005101ae004c01ae004801ae004301ae003e01ad00
3a01ad003501ad003101ad002c01ac002801ac002401ac001f01ab001b01ab001701aa00
1301aa000f01a9000b01a9000701a8000301a700ff00a600fc00a600f800a500f500a400
f200a300ef00a200ec00a100e900a000e600a000e3009f00e1009e00de009d00dc009b00
da009a00d8009900d6009800d5009700d3009600d2009500d1009400d0009200cf009100
ce009000cd008f00cd008e00cd008c00cd008b00cd00b000cd00b100cd00b300cd00b400
ce00b500cf00b600d000b700d100b900d200ba00d300bb00d500bc00d600bd00d800be00
da00bf00dc00c000de00c200e100c300e300c400e600c500e900c500ec00c600ef00c700
f200c800f500c900f800ca00fc00cb00ff00cb000301cc000701cd000b01ce000f01ce00
1301cf001701cf001b01d0001f01d0002401d1002801d1002c01d1003101d2003501d200
3a01d2003e01d2004301d3004801d3004c01d3005101d3005501d3005a01d3005f01d300
6301d2006801d2006c01d2007101d2007501d1007a01d1007e01d1008201d0008601d000
8b01cf008f01cf009301ce009701ce009b01cd009e01cc00a201cb00a601cb00a901ca00
ac01c900b001c800b301c700b601c600b901c500bc01c500be01c400c101c300c301c200
c501c000c701bf00c901be00cb01bd00cd01bc00ce01bb00d001ba00d101b900d201b700
d301b600d301b500d401b400d401b300d501b100d501b000d5018b0007000000fc020000
ccffff000731040000002d01020004000000f0010000050000000902ccffff0005000000
0102ffffff001801000024038a00bf017800c2017900c4017b00c6017c00c8017d00ca01
7e00cc017f00ce018000cf018100d0018200d1018300d2018500d3018600d4018700d401
8800d5018900d5018b00d5018c00d5018d00d4018e00d4018f00d3019100d2019200d101
9300d0019400cf019500ce019600cc019800ca019900c8019a00c6019b00c4019c00c201
9d00bf019e00be019f00bc01a000b901a000b601a100b301a200b001a300ac01a400a901
a500a601a600a201a6009e01a7009b01a8009701a9009301a9008f01aa008b01aa008601
ab008201ab007e01ac007a01ac007501ac007101ad006c01ad006801ad006301ad005f01
ae005a01ae005501ae005101ae004c01ae004801ae004301ae003e01ad003a01ad003501
ad003101ad002c01ac002801ac002401ac001f01ab001b01ab001701aa001301aa000f01
a9000b01a9000701a8000301a700ff00a600fc00a600f800a500f500a400f200a300ef00
a200ec00a100e900a000e600a000e3009f00e1009e00de009d00dc009b00da009a00d800
9900d6009800d5009700d3009600d2009500d1009400d0009200cf009200ce009100ce00
8f00cd008e00cd008d00cd008c00cd008b00cd008900cd008800ce008700ce008600cf00
8500d0008300d1008200d3008100d4008000d6007f00d7007e00d9007d00db007c00dd00
7b00e0007900e2007800e5007700e7007600ea007600ed007500f0007400f3007300f700
7200fa007100fe0070000101700005016f0051018b00bf01780009000000fa0200000000
0000000000002200040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d01
0300040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d01010005000000
0102ffffff00050000000902ccffff000700000016043c01f80100000000040000002d01
0000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01020004000000
2d010100050000000102ffffff00050000000902ccffff000700000016043c01f8010000
000015000000fb02f0ff0000000000009001000000000000001054696d6573204e657720
526f6d616e000000040000002d01040009000000fa020500000000000000000022000400
00002d01050004000000f0010100040000002d01030004000000f0010200050000000902
ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04
3901b10005000900040000002d010000040000002d01030010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d010100040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010300040000002d010500050000000102
00000000050000000902ffffff000700000016043701b00005000900040000002d010000
040000002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010300040000002d01050005000000010200000000050000000902ffff
ff000700000016043701b0000500090009000000fa020000010000000000000022000400
00002d01020004000000f001050007000000fc0200009999ff000731040000002d010500
0500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200
070000001b04180019000e000f0005000000090200000000040000000201010005000000
140209001d0015000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d657320
4e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e01010021000000320a0900
1d0011000000caeef8f2e820b320e7e0ebe8f8eae820e2000b0008000b00070009000400
0300040006000700080009000b000700090004000800040000002e010000040000002d01
040004000000f00106000500000014021c001d0015000000fb02f0ff0000000000009001
000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d0106000400
00002e01010013000000320a1c001d0008000000cdc1d320392c39250b0009000b000400
0800040008000d00040000002e010000040000002d01040004000000f001060004000000
2d010000040000002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010500040000002d010200050000000102ffffff0005000000
0902000000000700000016043701b00005000900040000002d010000040000002d010300
040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0500040000002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
3701b0000500090009000000fa02000001000000000000002200040000002d0106000400
0000f001020007000000fc020000993366000731040000002d01020004000000f0010500
050000000902993366000400000004010d000400000002010200070000001b0456001900
4c000f0005000000090200000000040000000201010005000000140247001d0015000000
fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00
cc00040000002d010500040000002e0101001b000000320a47001d000d000000caeef8f2
e820e220b3edf8e8f5000b0008000b0007000900040008000400030009000b0009000700
040000002e010000040000002d01040004000000f00105000500000014025a001d001500
0000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cc00040000002d010500040000002e01010018000000320a5a001d000b000000e1e0
edeae0f520342c34250008000700090007000700070004000800040008000d0004000000
2e010000040000002d01040004000000f0010500040000002d010000040000002d010300
040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0200040000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
3701b00005000900040000002d010000040000002d010300040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d0106000500
00000102ffffff00050000000902000000000700000016043701b0000500090009000000
fa02000001000000000000002200040000002d01050004000000f001060007000000fc02
0000ffffcc000731040000002d01060004000000f0010200050000000902ffffcc000400
000004010d000400000002010200070000001b04940019008a000f000500000009020000
0000040000000201010005000000140285001d0015000000fb02f0ff0000000000009001
000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d0102000400
00002e01010021000000320a85001d0011000000d6b3ededb320efe0efe5f0e820312c35
25000b000300090009000300040009000700090007000800090004000800040008000d00
040000002e010000040000002d01040004000000f0010200040000002d01000004000000
2d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010600040000002d010500050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016043701b00005000900040000002d010000040000002d010300040000002d010100
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d01
0500050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043701b00005000900
09000000fa02000001000000000000002200040000002d01020004000000f00105000700
0000fc020000ccffff000731040000002d01050004000000f0010600050000000902ccff
ff000400000004010d000400000002010200070000001b04d2001900c8000f0005000000
0902000000000400000002010100050000001402c3001d0015000000fb02f0ff00000000
00009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01
0600040000002e01010013000000320ac3001d0008000000caf0e5e4e8f2e8b30b000800
070008000900070009000300040000002e010000040000002d01040004000000f0010600
050000001402d6001d0015000000fb02f0ff0000000000009001000000cc004000105469
6d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e0101001c000000
320ad6001d000e000000e7e0e1eef0e3eee2e0edb3f1f2fc060007000800080008000600
08000800070009000300070007000700040000002e010000040000002d01040004000000
f0010600050000001402e9001d0015000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e010100
1c000000320ae9001d000e000000eaebb3baedf2b3e22037342c34250700080003000700
0900070003000800040008000800040008000d00040000002e010000040000002d010400
04000000f0010600040000002d010000040000002d010300040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d0102000500
00000102ffffff00050000000902000000000700000016043701b0000500090004000000
2d010000040000002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010500040000002d010200050000000102ffffff0005000000
0902000000000700000016043701b0000500090009000000fa0200000100000000000000
2200040000002d01060004000000f001020007000000fc02000066006600073104000000
2d01020004000000f0010500050000000902660066000400000004010d00040000000201
0200070000001b041001190006010f000500000009020000000004000000020101000500
0000140201011d0015000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d65
73204e657720526f6d616e00cc00040000002d010500040000002e01010021000000320a
01011d0011000000cef1edeee2edb320f0e5f1f3f0f1e820b3000c000700090008000800
090003000400080007000700070008000700090004000300040000002e01000004000000
2d01040004000000f001050005000000140214011d0015000000fb02f0ff000000000000
9001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010500
040000002e01010025000000320a14011d0014000000ede5ece0f2e5f0b3e0ebfcedb320
e0eaf2e8e2e8090007000a00070007000700080003000700080007000900030004000700
07000700090008000900040000002e010000040000002d01040004000000f00105000d00
0000320a27011d0004000000392c33250800040008000d00040000002d01000004000000
2d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010200040000002d010600050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016043701b00005000900040000002d010000040000002d010300040000002d010100
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d01
0600050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043701b00005000900
09000000fa02000001000000000000002200040000002d01050004000000f00106000700
0000fc020000ff8080000731040000002d01060004000000f0010200050000000902ff80
80000400000004010d000400000002010200070000001b044e01190044010f0005000000
09020000000004000000020101000500000014023f011d0015000000fb02f0ff00000000
00009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01
0200040000002e0101001f000000320a3f011d0010000000b2edf8b320e0eaf2e8e2e820
302c3525050009000b000300040007000700070009000800090004000800040008000d00
040000002e010000040000002d01040004000000f0010200040000002d01000004000000
2d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010600040000002d010500050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016043701b00005000900040000002d010000040000002d010300040000002d010100
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d01
0500050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043c01f80100000000
040000002d010000040000002d010300040000002d010100040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016043c01f8010000000007000000fc02000000000000
0000040000002d01020004000000f0010600040000002d01000004000000f00105000400
00002701ffff050000000c023c01f801030000001e00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002701ffff050000000b0200000000030000001e00050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000000000

Рис 1.3. Структура активів банку у відсотках

До складу акціонерів банку входять 143 фізичних особи (48,35% статутного
капіталу) та 10 недержавних підприємств (51,65%). Структура пасивів
банку у відсотках ( рис 1.4. ).

picscalex100010009000003e30d000007002a0100000000050000000902000000000500
00000102ffffff000400000004010d000400000002010200050000000c02510110020300
00001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b0200000000
030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff0300
00001e00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604510110020000
0000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000
0700000016045101100200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffff
ff00050000000902000000000700000016044c010b020500050007000000fc0200000033
66000731040000002d01000009000000fa02000001000000000000002200040000002d01
010007000000fc0200000066cc000731040000002d01020004000000f001000005000000
09020066cc000400000004010d0004000000020102002200000024030f002f0172003301
7200360171003b0171003f01710042017100460170004b0170004e017000530170005701
70005a0170005f0170005f0194002f01720007000000fc02000080404000073104000000
2d01000004000000f001020007000000fc020000ff8080000731040000002d0102000400
0000f0010000050000000902ff8080002200000024030f00ff007a000301790007017800
0a0177000e0176001301760017017500190175001d01740021017300260173002a017200
2f0172005f019400ff007a0007000000fc020000330033000731040000002d0100000400
0000f001020007000000fc020000660066000731040000002d01020004000000f0010000
050000000902660066001600000024030900ef007e00f2007d00f4007d00f7007c00fa00
7b00fc007a00ff007a005f019400ef007e0007000000fc02000066808000073104000000
2d01000004000000f0010200050000000902668080000500000001026680800046000000
24032100e100a400df00a300de00a300dc00a100da00a000d9009f00d8009e00d7009d00
d6009c00d5009b00d4009a00d4009900d3009700d3009600d3009600d3009400d300bb00
d300bd00d300bd00d300be00d400c000d400c100d500c200d600c300d700c400d800c500
d900c600da00c700dc00c800de00ca00df00ca00e100cb00e100a40007000000fc020000
ccffff000731040000002d01020004000000f0010000050000000902ccffff0005000000
0102ffffff004c00000024032400e100a400df00a300dd00a200db00a100da00a000d800
9e00d8009e00d6009c00d5009b00d4009a00d4009900d3009700d3009600d3009500d300
9400d3009200d3009100d4009000d4008f00d5008e00d6008d00d7008b00d8008a00da00
8900db008800dd008700df008500e1008400e2008400e4008300e7008100e9008000ec00
7f00ef007e005f019400e100a40007000000fc020000808066000731040000002d010000
04000000f001020005000000090280806600050000000102808066001600000024030900
e300a500e200a500e200a500e100a400e100cb00e200cc00e200cc00e300cc00e300a500
07000000fc020000ffffcc000731040000002d01020004000000f0010000050000000902
ffffcc00050000000102ffffff001000000024030600e300a500e200a500e200a500e100
a4005f019400e300a50007000000fc0200004d1a33000731040000002d01000004000000
f00102000500000009024d1a33000500000001024d1a33002200000024030f00ed00aa00
ec00a900e900a800e800a800e700a700e400a600e300a500e300cc00e400cd00e700ce00
e800cf00e900cf00ec00d000ed00d100ed00aa0007000000fc0200009933660007310400
00002d01020004000000f001000005000000090299336600050000000102ffffff001600
000024030900ed00aa00ec00a900e900a800e800a800e700a700e400a600e300a5005f01
9400ed00aa0007000000fc0200004d4d80000731040000002d01000004000000f0010200
0500000009024d4d80000500000001024d4d80002a01000024039300eb019400eb019600
ea019700ea019800e9019900e9019b00e8019c00e7019d00e5019e00e401a000e201a100
e101a200df01a300dd01a400da01a500d801a700d501a800d301a900d001aa00cd01ab00
ca01ac00c701ad00c301ae00c001af00bc01af00b901b000b501b100b101b200ad01b300
a901b300a501b400a001b4009c01b5009801b6009301b6008f01b7008a01b7008501b700
8101b8007c01b8007701b8007201b8006d01b9006901b9006401b9005f01b9005a01b900
5501b9005001b9004b01b8004601b8004201b8003d01b8003801b7003301b7002f01b700
2a01b6002601b6002101b5001d01b4001901b4001501b3001001b3000c01b2000901b100
0501b0000101af00fd00af00fa00ae00f700ad00f400ac00f000ab00ed00aa00ed00d100
f000d200f400d300f700d400fa00d500fd00d6000101d6000501d7000901d8000c01d900
1001da001501da001901db001d01db002101dc002601dd002a01dd002f01de003301de00
3801de003d01df004201df004601df004b01df005001e0005501e0005a01e0005f01e000
6401e0006901e0006d01e0007201df007701df007c01df008101df008501de008a01de00
8f01de009301dd009801dd009c01dc00a001db00a501db00a901da00ad01da00b101d900
b501d800b901d700bc01d600c001d600c301d500c701d400ca01d300cd01d200d001d100
d301d000d501cf00d801ce00da01cc00dd01cb00df01ca00e101c900e201c800e401c700
e501c500e701c400e801c300e901c200e901c000ea01bf00ea01be00eb01bd00eb01bb00
eb01940007000000fc0200009999ff000731040000002d01020004000000f00100000500
000009029999ff00050000000102ffffff00f4000000240378005f017000640170006901
70006d01700072017000770170007c01710081017100850171008a0172008f0172009301
7200980173009c017300a0017400a5017500a9017500ad017600b1017700b5017700b901
7800bc017900c0017a00c3017b00c7017c00ca017d00cd017e00d0017f00d3018000d501
8100d8018200da018300dd018400df018500e1018700e2018800e4018900e5018a00e701
8b00e8018d00e9018e00e9018f00ea019000ea019200eb019300eb019400eb019600ea01
9700ea019800e9019900e9019b00e8019c00e7019d00e5019e00e401a000e201a100e101
a200df01a300dd01a400da01a500d801a700d501a800d301a900d001aa00cd01ab00ca01
ac00c701ad00c301ae00c001af00bc01af00b901b000b501b100b101b200ad01b300a901
b300a501b400a001b4009c01b5009801b6009301b6008f01b7008a01b7008501b7008101
b8007c01b8007701b8007201b8006d01b9006901b9006401b9005f01b9005a01b9005501
b9005001b9004b01b8004601b8004201b8003d01b8003801b7003301b7002f01b7002a01
b6002601b6002101b5001d01b4001901b4001501b3001001b3000c01b2000901b1000501
b0000101af00fd00af00fa00ae00f700ad00f400ac00f000ab00ed00aa005f0194005f01
700009000000fa02000000000000000000002200040000002d01000007000000fc020000
ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010200
040000002d010100050000000102ffffff000500000009029999ff000700000016045101
100200000000040000002d010000040000002d010300040000002701ffff030000001e00
040000002d010200040000002d010100050000000102ffffff000500000009029999ff00
070000001604510110020000000015000000fb02f0ff0000000000009001000000000000
001054696d6573204e657720526f6d616e000000040000002d01040009000000fa020500
00000000000000002200040000002d01050004000000f0010100040000002d0103000400
0000f0010200050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400
000002010200070000001b044001b50011000900040000002d010000040000002d010300
10000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc04000000
2d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0103000400
00002d01050005000000010200000000050000000902ffffff000700000016043e01b400
11000900040000002d010000040000002d010300040000002d010100040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010300040000002d010500050000000102
00000000050000000902ffffff000700000016043e01b4001100090009000000fa020000
01000000000000002200040000002d01020004000000f001050007000000fc0200009999
ff000731040000002d0105000500000009029999ff00050000000102ffffff0004000000
04010d000400000002010200070000001b04240019001a000f0005000000090200000000
040000000201010005000000140215001d0015000000fb02f0ff00000000000090010000
00cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01060004000000
2e01010025000000320a15001d0014000000caeef8f2e820eaebb3baedf2b3e22036342c
39250b0008000b0007000900040007000800030007000900070003000800040008000800
040008000d00040000002e010000040000002d01040004000000f0010600040000002d01
0000040000002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000000
2d010400040000002d010500040000002d010200050000000102ffffff00050000000902
000000000700000016043e01b40011000900040000002d010000040000002d0103000400
00002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500
040000002d010200050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043e01
b4001100090009000000fa02000001000000000000002200040000002d01060004000000
f001020007000000fc020000993366000731040000002d01020004000000f00105000500
00000902993366000400000004010d000400000002010200070000001b044f0019004500
0f0005000000090200000000040000000201010005000000140240001d0015000000fb02
f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00
040000002d010500040000002e01010021000000320a40001d0011000000caeef8f2e820
e1e0edeab3e220322c3425000b0008000b00070009000400080007000900070003000800
04000800040008000d00040000002e010000040000002d01040004000000f00105000400
00002d010000040000002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00
040000002d010400040000002d010200040000002d010600050000000102ffffff000500
00000902000000000700000016043e01b40011000900040000002d010000040000002d01
0300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010200040000002d010600050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16043e01b4001100090009000000fa02000001000000000000002200040000002d010500
04000000f001060007000000fc020000ffffcc000731040000002d01060004000000f001
0200050000000902ffffcc000400000004010d000400000002010200070000001b047a00
190070000f000500000009020000000004000000020101000500000014026b001d001500
0000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cc00040000002d010200040000002e01010021000000320a6b001d0011000000b2ed
f8b320e7eee1eee227ffe7e0ededff00050009000b000300040006000800080008000800
0300070006000700090009000700040000002e010000040000002d01040004000000f001
02000d000000320a7e001d0004000000302c34250800040008000d00040000002d010000
040000002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff000500000009020000
00000700000016043e01b40011000900040000002d010000040000002d01030004000000
2d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0106000400
00002d010500050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043e01b400
1100090009000000fa02000001000000000000002200040000002d01020004000000f001
050007000000fc020000ccffff000731040000002d01050004000000f001060005000000
0902ccffff000400000004010d000400000002010200070000001b04a50019009b000f00
05000000090200000000040000000201010005000000140296001d0015000000fb02f0ff
0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc000400
00002d010600040000002e01010021000000320a96001d0011000000d1f2e0f2f3f2ede8
e920eae0efb3f2e0eb000b00070007000700070007000900090009000400070007000900
0300070007000800040000002e010000040000002d01040004000000f00106000f000000
320aa9001d000500000031372c37250008000800040008000d00040000002d0100000400
00002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400
040000002d010500040000002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000
0700000016043e01b40011000900040000002d010000040000002d010300040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01050004000000
2d010200050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043e01b4001100
090009000000fa02000001000000000000002200040000002d01060004000000f0010200
07000000fc020000660066000731040000002d01020004000000f0010500050000000902
660066000400000004010d000400000002010200070000001b04d0001900c6000f000500
00000902000000000400000002010100050000001402c1001d0015000000fb02f0ff0000
000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000000
2d010500040000002e01010019000000320ac1001d000c000000d0e5e7e5f0e2e820322c
3625090007000600070008000800090004000800040008000d00040000002e0100000400
00002d01040004000000f0010500040000002d010000040000002d010300040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01020004000000
2d010600050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043e01b4001100
0900040000002d010000040000002d010300040000002d010100040000002701ffff0300
00001e00040000002d010400040000002d010200040000002d010600050000000102ffff
ff00050000000902000000000700000016043e01b4001100090009000000fa0200000100
0000000000002200040000002d01050004000000f001060007000000fc020000ff808000
0731040000002d01060004000000f0010200050000000902ff8080000400000004010d00
0400000002010200070000001b04fb001900f1000f000500000009020000000004000000
02010100050000001402ec001d0015000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010200040000002e010100
24000000320aec001d0013000000cfe5f0e5eef6b3edeae020eef1edeee2ede8f5000b00
070008000700080009000300090007000700040008000700090008000800090009000700
040000002e010000040000002d01040004000000f0010200050000001402ff001d001500
0000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cc00040000002d010200040000002e01010019000000320aff001d000c000000e7e0
f1eee1b3e220362c3425060007000700080008000300080004000800040008000d000400
00002e010000040000002d01040004000000f0010200040000002d010000040000002d01
0300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010600040000002d010500050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16043e01b40011000900040000002d010000040000002d010300040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010500
050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043e01b400110009000900
0000fa02000001000000000000002200040000002d01020004000000f001050007000000
fc0200000066cc000731040000002d01050004000000f00106000500000009020066cc00
0400000004010d000400000002010200070000001b04260119001c010f00050000000902
00000000040000000201010005000000140217011d0015000000fb02f0ff000000000000
9001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600
040000002e0101001c000000320a17011d000e000000cde5f0eee7efeee4b3ebe5ede8e9
0b000700080008000600090008000800030008000700090009000900040000002e010000
040000002d01040004000000f00106000500000014022a011d0015000000fb02f0ff0000
000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000000
2d010600040000002e0101001c000000320a2a011d000e000000eff0e8e1f3f2eeea2035
2c3625200900080009000800070007000800070004000800040008000d00040004000000
2e010000040000002d01040004000000f0010600040000002d010000040000002d010300
040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0500040000002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
3e01b40011000900040000002d010000040000002d010300040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d0102000500
00000102ffffff0005000000090200000000070000001604510110020000000004000000
2d010000040000002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010500040000002d010200050000000102ffffff0005000000
090200000000070000001604510110020000000007000000fc0200000000000000000400
00002d01060004000000f0010500040000002d01000004000000f0010200040000002701
ffff050000000c0251011002030000001e00050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002701ffff050000000b0200000000030000001e00050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002701ffff030000000000

Рис 1.4. Структура пасивів банку у відсотках

Для ефективної роботи банк повинен дотримуватись основних економічних
нормативів, які встановлюються НБУ (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Основні економічні нормативи

Найменування показниканормативфактичноНорматив платоспроможностіНе < 8%35,66%Норматив достатності капіталуНе < 4%25,10%Норматив миттєвої ліквідностіНе < 20%40,13%Закінчення табл. 1.1Співвідношення ліквідних та робочих активівНе < 20%39,25%Максимальний розмір ризику на одного позичальникаНе > 25%18,69%Регулятивний капіталуНе < 5000000 6594567 Таким чином, "Грант" в 2008 році виконав обов'язкові нормативи НБУ з достатнім запасом. Порушень на протязі року не було встановлено. Для проведення фінансового аналізу приймемо, що капітал Акціонерного Східно - Українського банку "Грант" який приходиться на долю складає на 1.01.2007 р. –25774,00 грн. та на 1.01.2008р. – 6594567,74 грн. (табл. 1.2). Таблиця 1.2 Динаміка основних економічних нормативів ПоказникНормативне значення, %01.01.2007 р.01.01.2008р.РК -25774006594567Н4, %>= 2021,4440,13Н5, %>= 3032,5371,37Н6, %>=
20139,5039,25Н7, %<= 2517,9018,69Н8, разів8 кратн. размер РК22,7799,07Н9, %< = 5112,241,18Н10, %<= 40120,234,30Н13, %<=3534,1834,62 В звітному році банком були виконані вимоги НБУ щодо мінімального розміру статутного капіталу і регулятивного капіталу міжрегіональних банків, які є необхідними для проведення банківських операцій, що передбачає ліцензія НБУ. Статутний капітал та резервні фонди формувалися в звітному році у відповідності до законодавства України та Статуту банку. За 2008 рік власний капітал банку збільшився на 10712 тис. грн., або 41,56% і на кінець року становив 36486 тис. грн. Збільшення власного капіталу відбулося за рахунок: зростання статутного капіталу – 10000 тис. грн., або 93,35%; прибутку звітного року – 712 тис. грн., або 6,65%. Операції, що непередбачені ліцензією, в звітному періоді не здійснювались. Показники економічних нормативів у 2008 році банком не порушувалися. Політика банку в 2009 році буде направлена на розвиток та вдосконалення операцій, які надаються на сьогоднішній день. Стратегічними цілями банку на довгострокову перспективу є мінімізація ризиків, збереження та зміцнення фінансової стійкості та підвищення прибутковості банку. Розділ 2. Аналіз організації платіжного обороту в Україні 2.1 Аналіз розвитку безготівкового обігу в Україні Гостра платіжна криза початку 1990-х років супроводжувалася затримкою платежів (до шести тижнів), прискоренням темпів інфляції, надмірним відверненням коштів підприємств у розрахунки, зростанням неплатежів суб'єктів господарювання, фінансовими втратами внаслідок частих підробок платіжних документів. Це спонукало до пошуку нових форм і методів проведення всіх видів розрахунків. Назріла нагальна необхідність створення платіжної системи, яка б прискорила виконання міжбанківських розрахунків, підвищила їх надійність та безпеку. Особливістю безготівкового обігу в Україні є використання спеціальної організації форми здійснення самого платежу. Структура форм розрахунку передбачає створення спеціалізованої системи безготівкових розрахунків, як форми організації руху грошей на рахунках у банках (додаток В). У безготівкових розрахунках гроші виконують функцію засобу платежу. Організація безготівкових розрахунків має відповідати певним вимогам: – сприяти нормальному обігу коштів; – забезпечувати безперервний хід реалізації продукції, послуг; – здійснювати вчасність розрахунків та контроль за дотриманням умов зобов’язань. Безготівкові розрахунки становлять приблизно 50 відсотків усіх розрахунків у господарському обороті. За даними НБУ, середньодобовий обсяг передачі коштів платіжними документами у 2007 році складав 3 млрд. грн., понад 450 тисяч середньодобової кількості платіжних трансакцій, і їх кількість зростає. Нині кожна гривня щоденно обертається через платіжну систему від 3 до 7 разів. В Україні питома вага безготівкових розрахунків здійснюється платіжними дорученнями (81%), значно меншу вагу в безготівкових розрахунках займають розрахунки чеками (8%) та платіжними вимогами-дорученнями (6%) (додаток Г). У сучасній практиці розрахунків в розвинених країнах використовується велика кількість платіжних інструментів, але переважна роль відводиться автоматизованим безготівковим платежам. Найбільш поширеними є такі їх види: кредитні картки, дебетні картки, розрахункові (платіжні) картки, чеки, векселі. На початку 1990-х років, до впровадження системи електронних платежів Національного банку України (СЕП), банки вели розрахунки між собою за допомогою паперових розрахункових документів. Часом на це йшло три тижні. Інколи й більше місяця, а отже, надмірно відверталися у розрахунки кошти підприємств, зростали обсяги неплатежів суб'єктів господарювання. З огляду на важливість цієї проблеми НБУ, розробляючи у 1992 році концепцію електронного грошового обігу в Україні, першочерговим завданням ставив запровадження системи електронних міжбанківських розрахунків. Створена 1993 року сучасна СЕП на повну потужність запрацювала вже на початку 1994 року, забезпечуючи проходження платежів упродовж одного дня. Відтак банки стали ефективніше використовувати ресурси, а клієнти — власні кошти. Національний банк прагнув максимально розширити коло послуг відповідно до потреб учасників СЕП. Важливим здобутком було надання групі установ банку (головному банку та його філіям) засобів проведення міжбанківських розрахунків з урахуванням підпорядкованості банківських установ одна одній. Різні способи взаємодії головного банку з філіями втілено у так званих "моделях обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку". Ще одним кроком у розвитку системи електронних платежів стала розробка та подальше вдосконалення нормативно-правової бази Національного банку, що визначала загальний регламент організації та форми міжбанківських розрахунків. Нині шляхи, умови та порядок проведення міжбанківських розрахунків регулює Інструкція "Про міжбанківські розрахунки в Україні", затверджена постановою Правління НБУ № 621 від 27.12 1999 року. Розробляючи наприкінці 1992 року "Концепцію створення системи електронного грошового обігу", Національний банк України першочерговим завданням визначив побудову та впровадження системи електронних міжбанківських розрахунків, а на другому етапі — системи масових розрахунків населення з використанням пластикових карток. Враховуючи недостатній рівень інформатизації України, неоднорідність фінансових і технічних можливостей банківських установ та рівень кваліфікації їх персоналу, систему електронних платежів (СЕП) створювати фахівці Національного банку. Впроваджено її за короткий час із мінімальними капітальними й експлуатаційними витратами, з використанням наявної технічної платформи телекомунікацій та сучасних програмно-технічних засобів і банківських технологій. Для передачі інформації Національний банк у вересні 1993 року ввів у промислову експлуатацію власну систему електронної пошти. У серпні 1993 року через СЕП у дослідному режимі пройшли перші електронні платежі трьох київських комерційних банків — учасників системи. Із жовтня 1993 року в усіх регіонах України розпочалося її впровадження у промислову експлуатацію. А вже в січні 1994року сучасна СЕП почала діяти на повну потужність, забезпечуючи проходження платежів упродовж одного дня. Це дало банкам змогу ефективніше використовувати ресурси, а клієнтам — кошти. Підвищення коефіцієнта обігу коштів зменшило потребу у фізичній кількості грошей і стало одним із основних факторів стримування інфляції. Запровадження СЕП дало змогу Національному банку скасувати використання поштових і телеграфних авізо у міжбанківських розрахунках на території України. З огляду на те, що робота в СЕП за консолідованим кореспондентським рахунком сприяє підвищенню ліквідності та прибутковості банку, ефективному використанню грошей, захисту інтересів кредиторів вкладників, НБУ у 1994році приступив до розробки моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку. Вже у травні впроваджувати першу модель, у вересні — третю, а в квітні 1995 року — другу модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку. Протягом 1996 року розроблено п'яту, шосту і сьому моделі. Одними з перших за певними моделями обслуговування консолідованого коррахунку почали працювати учасники СЕП Промінвестбанк, банк "Зевс". За станом на 1 квітня 2007 року згідно з дозволом Національного банку на роботу в СЕП за тією чи іншою моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку працюють 58 комерційних банків. У загальному числі банків — юридичних осіб, що працюють у СЕП, переважну частину (64,8%) становлять банки, які налають перевагу роботі за незалежним коррахунком. Решта банків (35.2%) працюють за певними моделями. Зокрема, 17% банків застосовують 3 модель обслуговування консолідованого коррахунку. Водночас помітна тенденція до зростання кількості банківським установ які обирають для роботи в СЕП певну модель обслуговування консолідованого коррахунку. Це дає змогу комерційним банкам ефективно використовувати грошові ресурси, захищати інтереси клієнтів, підвищувати власні ліквідність та прибутковість. Якщо в 2001 році за тією чи іншою моделлю працювали всього приблизно 2% банківських установ, то на початку 2008 року їхня кількість зросла до 83% (додаток Д). Таблиця 2.1 Розподіл банківських установ за моделями обслуговування консолідованого коррахунку в СЕП МодельКількість банківських установ станом на: 02.06. 2001р.01.01. 2002р.01.01. 2003р.01.01. 2004р.01.01. 2005р.01.01. 2006р.01.01. 2007р.01.01. 2008р.1 модель26605 841 298 197 98 67 61 2 модель0 0 180 385 434 628 569 507 3 модель0 16 271 285 937 937 706 512 4 модель0 0 0 0 63 69 64 77 5 модель0 0 0 606 0 0 0 0 6 модель0 0 0 0 248 247 223 90 7 модель0 0 0 4 49 51 51 44 Підсумок за моделями26 621 129215781923203016801291За незалежним коррахунком161612801043858 493 295 275 257Усього16421901234024362426232519551548 Аналіз розподілу банківських установ за моделями роботи в СЕП (табл. 2.1) свідчить, що число учасників системи протягом семи років її існування істотно змінювалося. У 2004 році зафіксовано максимальну їх кількість — 2436 (тобто майже на 50% більше, ніж було в 2000-му). Від 2007 року кількість банківських установ стрімко скорочувалася, і на 01.01 2008 року система електронних платежів НБУ налічувала 1548 учасників. Це пояснюється змінами у самій структурі банківської системи України, а саме, ліквідацією банків (філій), їх реорганізацією, перетворенням філій на територіальне відокремлені безбалансові відділення, злиття банківських установ та інші перетворення. Таблиця 2.2 Завантаженість СЕП у розрізі моделей обслуговування консолідованого коррахунку Модель2007р.2008р. ВідхиленняМодель Кількістьпочатко-вих платежів (тис.шт.)Сума початко-вих платежів (млн.грн.)Кількість початко-вих платежів (тис.шт.)Сума початко-вих платежів (млн. грн.)Кількість початко-вих платежів (тис.шт.)Сума початко-вих платежів (млн.грн.)За не зале-жним кор.-рахунком 15201 221220 20632 359725 5430 1385051 модель659065951670493630114276782 модель11969124751360021895163094203 модель303921033553640322009560111167394 модель280931163343058662621274995 модель021000006 модель21688108905234281804681740715627 модель17861497922452976445914785Усього9043555804810644296423916005406188 Аналіз завантаженості СЕП у розрізі моделей обслуговування консолідованого коррахунку (табл. 2.2) свідчить, що за останні два роки найбільшу кількість платіжних трансакцій (приблизно 34%) виконали комерційні банки, які працюють у СЕП за 3 моделлю обслуговування консолідованого коррахунку. Кількість установ цих банків становить третину від їх загального числа, а сума виконаних ними початкових платежів збільшилася більш як удвічі. За цією моделлю працюють в основному банки з розгалуженою мережею філій (такі, як Укрсоцбанк, Промінвестбанк), які здійснюють платежі через власну внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС). Основною перевагою цієї моделі є те, що головний банк має змогу повністю контролювати розрахунки своїх підвідомчих установ. Близько 33% від загальної кількості банківських установ працюють за 2 моделлю обслуговування консолідованого коррахунку. Кількість платіжних трансакцій, виконаних ними за 2007 рік порівняно з 2006 роком, збільшилася на 14%, а сума платежів – на 76%. За цією моделлю працюють усі установи Ощадного банку України. Консолідовані кореспондентські рахунки відкрито його обласним дирекціям, які ведуть рахунки і контролюють розрахунки філій на регіональному рівні за допомогою ВПС. Нині до роботи за цією моделлю приєднується Державне казначейство України, яке поступово переводить свої установи на роботу в СЕП. За незалежним кореспондентським рахунком у СЕП працюють близько 17% банківських установ. Кількість оброблених ними платіжних трансакцій у 2008р. порівняно з 2007 роком. збільшилася на 36%, сума початкових платежів – на 63%. За 6 моделлю обслуговування консолідованого коррахунку за станом на 1 січня 2002 року працюють близько 6% від загальної кількості банківських установ. Сума виконаних ними початкових платежів за звітний період збільшилася на 66%, а кількість трансакцій — на 8%. За цією моделлю працюють комерційні банки, які не мають ВПС, але мають доволі розгалужену систему філій у регіонах України і надають своїм обласним дирекціям право організовувати їх роботу. За 4 моделлю працює майже 5% банківських установ. Сума початкових платежів, оброблених ними за 2007 рік порівняно з попереднім роком зросла на 88% при збільшенні кількості платіжних трансакцій на 22%. Робота за цією моделлю дає змогу головному банку керувати процесом обмеження на початкові платежі філій у масштабах усієї країни. Близько 4% банківських установ України працює за 1 моделлю обслуговування консолідованого коррахунку. Торік вони виконали на 1% більше початкових платежів, ніж у 2006 році. При цьому сума початкових платежів зросла на 42%. Ця найпростіша модель роботи в СЕП не потребує великих капіталовкладень. Значно зросла (на 99%) сума початкових платежів, здійснених банками, які працюють за 7 моделлю, хоча ці установи налічують лише 3% від загалу учасників СЕП; кількість виконаних ними початкових платежів збільшилася на 26%. Ця модель — поєднання третьої і четвертої: головний банк має змогу контролювати значні фінансові операції філій, які водночас є відносно незалежними у розпорядженні дрібними сумами. Вже сім років система електронних платежів Національного банку України успішно виконує покладені на неї функції вітчизняної платіжної системи. Протягом цього часу спостерігається тенденція до зростання загального обсягу платежів (табл. 2.3 ). Таблиця 2.3 Завантаженість СЕП Показник2002р.2003р.2004р.2005р.2006р.2007р.2008р.Кількість початкових платежів(тис. шт.)310435958168052761048254590435106442%до попереднього року-192114112108110118Сума початкових платежів (млн.. грн.)47719288852479265565805387191558048964239%до попереднього року-60516611868144173 Аналізуючи динаміку кількості та сум платежів, встановлено стрімке збільшення обсягу платежів у вересні 2003 року. Це пов'язано передусім із грошовою реформою, головною метою якої було введення замість тимчасової грошової одиниці (карбованця) національної валюти — гривні. Із табл. 2.3 видно, що постійно зростають загальні обсяги платежів із 31 млн. трансакцій на суму 48 млрд. грн. у 2002-му до 106 млн. на суму 964 млрд. грн., у 2008 році. Збільшення кількості платежів більш як утричі, а суми — у 20 разів свідчить про те, що потреба суб'єктів господарювання у послугах банків зростає, а діюча система електронних платежів зручна для її учасників і на сьогодні цілком задовольняє їхні потреби. За період реформи — з 2 по 16 вересня 1996 року — банківською системою було вилучено карбованців на загальну суму 327,9 трлн. (97% емітованої до реформи готівки), в тому числі з обігу — 309,5 трлн. крб. (97%), із кас банків — 18,4 трлн. крб. (96,3%). Навантаження на СЕП збільшилось у 2—3 рази, зросли вимоги щодо швидкості та регламенту виконання платежів. Надійність і гнучкість системи електронних платежів сприяла проведенню грошової реформи у вересні 1996 року, коли у зв'язку із запровадженням нової національної валюти обсяг міжбанківських розрахунків подвоївся, а то й потроївся, і висуваються підвищені вимоги щодо швидкості виконання платежів. 1997 року СЕП реформовано у зв'язку з переходом банківської системи України на світові стандарти бухгалтерського обліку та звітності і з початку 1998 року вона почала працювати по-новому. 1998 рік порівняно з попереднім характеризувався зменшенням загальної суми платежів. Однак, починаючи з 1999 року спостерігається збільшення обсягу платежів комерційних банків, що пояснюється піднесенням економіки України та зростанням реального ВВП у січні — жовтні 2000 року на 5% відносно відповідного періоду попереднього року. Зазначимо, що середньодобова завантаженість системи зросла з 336 тис. у січні до 514 тис. платежів у грудні 2000 року. Збільшення кількості платіжних трансакцій та суми платежів свідчать про пожвавлення економічної активності, стійку тенденцію до збільшення фінансових потоків у господарському обороті України та спроможність системи електронних платежів забезпечити належне обслуговування її учасників. Надійність роботи СЕП повсякчас підвищується, розширюється спектр її послуг, розвивається бухгалтерська модель. Національний банк намагається максимально використати можливості системи, дбає про поширення моделей керування ресурсами через консолідовані кореспондентські рахунки, про оптимальне їх використання. Фахівці НБУ підвищують рівень надійності й безпеки виконання платежів, захисту конфіденційної банківської інформації; удосконалюють систему резервування та відновлення діяльності системи електронних платежів у разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій. Загальний обсяг виконаних через СЕП платежів зріс із 31 млн. трансакцій на суму 48 млрд. гри. у 1995-му до 106 млн. трансакцій на суму 964 млрд. грн. у 2001 році. Зважаючи на світові тенденції розвитку платіжних систем. Національний банк створює у рамках СЕП систему термінових переказів (СТП). Відомо, що СЕП функціонує в режимі "оф-лайн", тобто з точки зору користувача, виконання його платежу відсувається упродовж певного проміжку часу (хвилин, годин), а результат оформлено у вигляді окремої технологічної дії. А СТП працює в режимі “он-лайн”, тобто, з точки зору користувача, реагує на ініційовану трансакцію практично миттєво (за частки секунди), результат оформляється технологічно як невід'ємна складова самої трансакції, причому між й ініціюванням і отриманням результату не можуть бути виконані дії, що не стосуються цієї трансакції. Протягом другого півріччя 2000 року в ході тестових випробувань СТП за участю ряду комерційних банків через систему проводилися тільки інформаційні трансакції. Почалася її дослідна експлуатація. Електронний документ з інформацією про переказ банком грошових коштів через СТП прирівнюється до аналогічного документа, за яким перекази проходять через СЕП, а сума відображається і на коррахунках банків, і на рахунках їхніх клієнтів СТП упроваджується поетапно водночас із функціонуванням діючої СЕП, що забезпечує від порушень у діяльності банківської системи України. Наступним етапом розвитку платіжної системи України стало поступове впровадження безготівкових форм розрахунків населення, зокрема платіжних карток та інших електронних платіжних засобів. Вітчизняний ринок платіжних карток за короткий час почав набувати рис, притаманних західному картковому бізнесу, головні з яких — різноманітність форм і поширеність Відтак можна було б говорити про широкі перспективи цієї справи. Втім, навіть побіжний аналіз українського карткового ринку наводить на думку, що подані вітчизняними банками дані про показники, досягнуті в цій сфері діяльності носять рекламний характер і швидше анонсують проектну потужність їхніх карткових програм. Схоже на те що превалює прагнення перетопити споживача та обійти конкурентів. Міжнародні експерти зазначають, що в країнах Європейського Союзу обслуговування готівки щорічно обходиться банкам і компаніям роздрібної торгівлі в 45 млрд. доларів США. Вартість річної підтримки Національним банком готівково-грошового обігу в Україні становить не менше 120 млн. грн. Отже, за умови зацікавленості держави зниження навіть на 20—25% потреби в готівці за рахунок запровадження карток може дати близько 25-30 млн. грн. щорічної економії коштів держбюджету. Внутрішні міжбанківські платіжні системи — лише на початковій стадії становлення. Вони організовані за стандартами і правилами міжнародних систем, що гарантує надійність їх роботи і бізнесу. Банки — члени міжнародних систем, використовуючи наявні програмне технічні рішення, не несуть додаткових витрат і заощаджують на платі за міжнародну торгову марку, а банки, які приєднуються до цих систем, можуть обробляти їхні картки заробляючи відразу ж на еквайрінгу. Внутрішні локальні монобанківські платіжні системи мають швидше характер систем доступу до рахунку оскільки сфера використання таких карток як платіжних обмежена. Часто вони не можуть працювати навіть на міжфілійному рівні. Тому найвірогіднішою є їх міграція або заміна на інші (НСМЕП внутрішні міжбанківські платіжні системи або міжнародні). Для організації розрахунків у гривнях за внутрішніми платежами, які виконуються за допомогою карток VISA International, 1998 року в НБУ вперше у світі створено і впроваджено програмно-технічний комплекс ТОПАЗ, що ефективно виконує функції маршрутизації повідомлень, авторизації, клірингу і розрахунків, а також управління ризиками в системі. Розрахунковим банком за внутрішніми платежами системи VISA International є Національний банк, який використовує систему електронних платежів Комплекс ТОПАЗ і міжбанківський процесинговий центр НБУ дають змогу створювати в Україні внутрішні платіжні системи, використовуючи та розвиваючи досвід і правила роботи міжнародних систем. Сьогодні в нашій країні операції за картками міжнародних платіжних систем обробляються за допомогою п'яти процесингових центрів, не рахуючи міжбанківського процесингового центру ТОПАЗ. 2.2 Аналіз безготівкового обороту АСУБ "Грант" В сучасному комерційному банку фінансовий аналіз являє собою не стільки елемент фінансового управління , а складає основу, оскільки фінансова діяльність, як відомо, є провідною в банку. Управління нею неможливе без аналізу - будь то традиційне здійснення кредитних операцій, зберігання грошей, нові види діяльності, чи проведення платежів і розрахунків. Останні й розглянуті. Зміст, місце і роль фінансового аналізу безготівкового обслуговування банку залежить від специфіки діяльності банку в галузі посередництва між економічними суб'єктами, високою мірою залежності від клієнтської бази. Важливість аналізу виявляється в тому, що високоякісне безготівкове обслуговування - це розширення клієнтської бази і отримання дешевих грошових ресурсів на поточних рахунках. Для того, щоб виявити значення безготівкового обслуговування клієнтів для банку, необхідно розглянути питому вагу доходів і витрат від розрахункового обслуговування в загальній їх сумі. Структура доходів АСУБ "Грант" за 2007 та 2008 роки представлена в табл. 2.4: Таблиця 2.4 Аналіз доходів АСУБ "Грант" Показник2007рік2008 рікТемп росту сумиСума, грн.Питома вага, %Сума, грн.Питома вага, %Процентні доходи 98287,62 11,70 614346,30 29,816,25Комісійні доходи від розрахункового обслуговування 741117,15 88,10 1421573,20 69,12 1,92Прибуток від торгівельних операцій 1500,85 0,14 761,33 0,04 0,51Інші банківські операційні доходи 483,80 0,06 21154,41 1,03 43,73Доходи по балансу 841389,42 100 2056585,30 100 2,44 З табл. 2.4 видно, що загальний темп приросту доходів у 2008 році становить 2,44%, що є позитивною тенденцією. Доходи від розрахункового обслуговування займали вагоме місце в структурі доходів в 2007 році - 88,10%, а у 2002 - 69,12%, що дорівнює 1421,57 тис. грн. проти минулорічних 741,12 тис. грн. Зменшення питомої ваги комісійних доходів в зальній структурі доходів відбулося за рахунок збільшення питомої ваги процентних доходів. Але в той же час абсолютний приріст комісійних доходів від розрахункового обслуговування склав 680,45 тис. грн., а темп росту цього показника у 2008 р. становить 1,92 разів, тобто відбулося його збільшення майже в два рази. Структура витрат банку представлена в табл. 2.5: Таблиця 2.5 Аналіз витрат АСУБ "Грант" Показник2007 рік2008 рікТемп росту сумиСума, грн.Питома вага, %Сума, грн.Питома вага, %Процентні витрати36419,935,19114443,378,683,14Комісійні витрати від розрахункового обслуговування 3900,60 0,56 68977,16 5,23 17,68Інші банківські операційні витрати 38772,23 5,52 30160,70 2,29 0,78Інші небанківські операційні витрати 508379,54 72,41 753417,25 57,11 1,48Податок на прибуток 114550,5016,32352083,2126,693,07Витрати по балансу702022,80100 1319081,701001,88 За даними табл. 2.5 можна зробити висновок, що витрати по розрахунковому обслуговуванню займають незначну питому вагу в витратах банку - 0,56% та 5,23% в 2007 та 2008 роках відповідно. Приріст витрат по розрахунковому обслуговуванню на 65,08 тис. грн. пояснюється значним розширенням обсягу безготівкових розрахунків. Порівнюючи названі показники з відсотками доходу від розрахункових операцій помітне позитивне співвідношення. В 2007р. доходи перевищили витрати на 16,56%, а в 2008 - на 35,86%. Темп росту доходів перевищує темп росту витрат за 2007 та 2008 роки. Таким чином проаналізувавши структуру доходів і витрат АСУБ "Грант" за 2007 та 2008 роки можна сказати, що обслуговування безготівкового платіжного обороту клієнтів банку є ефективною і прибутковою операцією, що робить її найважливішою для даного банку. Це пояснюється специфікою роботи банку, в основі якої обслуговування розрахунків сільськогосподарського сектору економіки та багатьох середніх підприємств регіону. Шляхом збільшення доходів від обслуговування безготівкових розрахунків є зменшення витрат на здійснення цих операцій. Для цього необхідно проаналізувати структуру вартості розрахункових операцій АСУБ "Грант", що дасть можливість виявити резерви для економії коштів (табл. 2.6). З цієї таблиці видно, що витрати на утримання персоналу складають 27,04% у 2007 році та 44,67% у 2008 році в собівартості розрахункових операцій. Це є найвагомішою статтею витрат в загальній структурі витрат банку. Серед можливих шляхів економії витрат на здійснення розрахункових операцій є зменшення витрат на утримання основних засобів та нематеріальних активів, велике значення яких (у 2007 році – 42,23% в загальній структурі видатків, у 2008 році – 39,46%) пояснюється тим що банк проводив капітальний ремонт в серпні 2007 року, що зумовило значні видатки на придбання обладнання, ремонт приміщення тощо. Таблиця 2.6 Вартість розрахункових операцій АСУБ "Грант" Стаття витрат2007р.2008р.Темп росту сумиСума, грн.Питома вага, до загальних витрат, %Сума, грн.Питома вага, до загальних витрат, %123456Витрати на утри-мання персоналу137456,3327,04336556,76 44,672,45Сплата податків (крім податку на прибуток)10182,402,006036,520,800,59Витрати на утримання основних засобів та нематеріаль-них активів214692,1642,23297257,9739,461,38Інші експлуатаційні витрати118309,4723,2772871,699,670,62Витрати на телекомунікації15518,513,0530502,874,051,97Супутні небанківські операційні витрати12211,232,4110187,611,350,83Інші небанківські операційні витрати9,44-3,89-0,41Витрати508379,54100753417,701001,49 Також треба відмітити надзвичайний ріст комісійних витрат, в 17,68 разів (табл. 2.7). Це свідчить про необхідність детальнішого розгляду всіх статей витрат банку, для розширення можливостей їх зменшення. Майже в 2 рази зросли витрати на телекомунікації. Виходячи з цього в наступному розділі наведений розрахунок зниження витрат на обслуговування банку в системі електронних платежів. Спостерігається збільшення в 1,38 разів витрат на утримання основних засобів та нематеріальних активів. Але це пояснюється активною роботою АСУБ "Грант" в сфері розширення своєї діяльності в Харківському регіоні, введення в експлуатацію безбалансового відділення. Підсумком аналізу безготівкового платіжного обороту АСУБ "Грант" є аналіз ефективності цієї діяльності, тобто розрахунок показника рентабельності (див. табл. 2.7). В цій таблиці розглянуто рентабельність безготівкового обслуговування - 19000,08% в 2007 році та 2060,93% в 2008 році рентабельність спала, але це в відносних величинах. В абсолютному вигляді ці цифри дуже вражають своїм зростом, тому банку дуже вигідне розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів. Банк отримує надприбутки за даною послугою. Це пояснюється тим що банк займає майже монопольне становище на ринку обслуговування клієнтів, які пов'язані з охороною об'єктів та службою інкасації. Таблиця 2.7 Рентабельність розрахункових операцій АСУБ "Грант" ПоказникЗначення показників по рокахТемп росту2007р.2008р.Комісійні доходи, грн.741117,151421573,201,92Комісійні витрати, грн.3900,6068977,1617,68Рентабельність, %19000,082060,930,11 З проведеного аналізу ефективності безготівкового обслуговування АСУБ "Грант" можна зробити висновок: левову долю своїх прибутків банк отримує від операції по обслуговування безготівкового платіжного обороту (додаток Е). Перспективою розвитку безготівкового обслуговування клієнтів може бути введення нових зарплатних проектів пластикових карток для робітників великих підприємств Харківського регіону. (на даний момент введено в експлуатацію ВАТ "Харківгаз"., ВАТ "Харківобленерго"., УДСО при УМВС України., ВАТ "Стома". 2.3 Аналіз впровадження пластикових карток міжнародних розрахункових систем в Харківському регіоні В умовах розвитку ринкових відносин в Україні пластикові картки стали одними із найбільших зручних інструментів здійснення безготівкових розрахунків. Одночасно пластикові картки є необхідним атрибутом світового фінансового ринку. У країнах із розвинутою ринковою економікою платіжна картка стала лише формою однієї з банківських послуг, які надаються вкладнику, оскільки існує розгалужена інфраструктура безготівкових платежів з розрахунками за допомогою пластикових карток. На жаль, події 17 серпня 1998 року та економічна криза, що виникли після цього, дуже пригальмували темпи розвитку карткових проектів як в Росії, так і в Україні. В Україні процес розвитку ринку пластикових карток почався дещо пізніше. Відставання України в сфері розвитку карткового бізнесу викликано рядом об'єктивних причин. По-перше, російські банки (особливо московські) порівняно з українськими мають більший капітал та широкі міжнародні зв'язки, оскільки сформовані ще в Радянському Союзі за централізованої й адміністративної системи. По-друге, завдяки тій же системі в Україні менш розвинута мережа торгівлі та послуг, у тому числі й мережа організацій, що раніше приймали картки за угодами з "Інтуристом". По-третє, економіка України більшою мірою постраждала в процесі розпаду колишнього Союзу. Окремо слід згадати про гіперінфляцію в 1992-1994 роках, яка практично цілком виключила можливість розвитку карткового бізнесу. Одними із перших стали приймати до оплати картки VISА банки Укрінбанк, Приватбанк, "Інко", "Аваль" (початок 1995 року). Приблизно в той же час було розпочато випуск карток інших систем. Як свідчить статистика, найпоширенішими в Україні (не враховуючи спеціалізованих телефонних карток ї проїзних у метро) є ідентифікаційні картки з магнітною смугою. У березні 1997 року Національний Банк України зажадав від українських комерсантів обслуговуватися за картками тільки в українських банках. В Україні є значний прошарок осіб, котрим банківські картки необхідні для використання за кордоном. Це дипломатичні працівники, представники державної влади, приватного бізнесу, великих громадських організацій, фондів та ін.. Студенти та молодь взагалі, котрі сьогодні не так уже рідко бувають за кордоном, є потенційними споживачами карткових проектів. Зникнення "інфляційного прибутку" та нерозв'язані проблеми із залученням нових клієнтів змусили банки звернутися до карткового бізнесу як до нового інструменту банківського маркетингу. Спосіб участі в платіжній системі значно варіюються. Банки, що оперують незначними фінансовими ресурсами, звичайно, обирають роль агента з поширення карток іншого, більш значного банку-емітента. Також на агентських угодах з іншим банком може бути побудовано й еквайрінг – тобто банк одержує комісію від банку-еквайєра за притягнення до розрахунків пластиковими картками торгових точок та підприємств сервісу. Дуже поширена також операція видачі готівки за угодою з банком-еквайєром. Робота за агентським договором може стати першим кроком на шляху до власної карткової програми - так сталося з банком "Аваль". Наступний етап карткової програми - розв'язання питання про безпосередній вихід на розрахункові й авторизаційні мережі міжнародних систем або роботу з ними через посередника – процесинговий центр. Серед фірм-процесорів виділяється "ЕСР" (Іспанія), що обслуговує картки Еurocard /Маstercard. Так через ЕСР працюють Приватбанк. Користується популярністю латвійська фірма "Банк Сервіс" (Укрінбанк, Укрексімбанк), оскільки пропонує консультації російською мовою, дещо меншу вартість послуг, ніж західноєвропейські процесингові центри, а також комбіноване обслуговування за декількома міжнародними системами. Власний процесинг поки що не під силу більшості українських банків. Поки що його реалізує тільки Промінвестбанк. Щодо випуску карток найбільш активно працюють Приватбанк, "Аваль", Перший український міжнародний банк, Промінвестбанк, Укрексімбанк. Обслуговування карток здійснюється головним чином Приватбанком, "Авалем", Укрексімбанком. В обігу вітчизняної банківської системи на даний час знаходиться близько 500 тис. платіжних карток до найбільших емітентів пластикових карток можна віднести такі банки, як АППБ "Аваль", Приватбанк, Промінвестбанк, ПУМБ та інші. На цей час ситуація на українському ринку еквайрінгу міжнародних платіжних карток також істотно зміниться у зв'язку з придбанням Промінвестбанком, "Авалем", Приватбанком, а також Укрексімбанком значного числа банкоматів та пост-терміналів, У конкурентній боротьбі банки швидко знизили тарифи до мінімально можливих, і зараз тарифи з випуску й обслуговування карток істотно не відрізняються. Комісія за обслуговування торгових точок і підприємств сервісу коливається від 3 до 4 відсотків при різних умовах надання пост-терміналів та видатків терміналів. Спочатку всі банки орієнтувалися на випуск карток для використання за кордоном та на еквайрінг карток, емітованих іноземними банками. Одержання карток громадянами України в значних кількостях створило фактично повторну хвиля еквайрінгу, коли підприємства торгівлі та сервісу масово приймають картки, полюючи вже за внутрішнім споживачем. Це, в свою чергу, викликає додатковий попит на картки і т.д. Комерційні банки дуже швидко переконаються, що застосування пластикових карток як засобу платежу - річ вигідна. Масштабності ж у справі забезпечення платіжних процесів на основі карткових технологій в Україні можна досягти, лише збалансувавши інтереси всіх учасників розрахунків. Сутність цих інтересів полягає в тому, що держава зацікавлена у залученні до банківських установ коштів населення. Таким чином, ринок пластикових карток в Україні можна вважати перспективним і багатообіцяючим, якщо економічна ситуація в країні залишиться більш-менш стабільною або поліпшиться. Цілком можливе вибухове зростання кількості та грошового обсягу операцій за платіжними картками у найближчі 1,5-2 роки. Підтвердженням цього може служити приклад таких країн , як Чехія, Польща, Словенія, де споживач банківських послуг уже розглядає платіжну картку як звичайний інструмент доступу до свого рахунку в банку. В сучасних умовах особливого значення набуває впровадження передових методів управління окремими видами банківських операцій, зокрема операцій, пов’язаних з безготівковими розрахунками на базі пластикових карток. Все більшого значення набуває наукова система обґрунтування управлінських рішень, яка базується на статистичній інформації. Актуальним є створення і використання автоматизованої бази даних на основі інформаційних систем окремих банків, асоціації банків, Держкомстату України, підприємств і установ контрагентів банків. Для прийняття рішень з використанням інструментів маркетингу про розробку нових послуг і про установку і зміну тарифів на послуги банку; про відкриття філіалів будь-якому банку необхідно прогнозувати результати своїх дій. Щоб підвищити ефективність карткового обслуговування, залучити додаткових клієнтів банк має вибрати наступні інструменти: зміну тарифів, рекламу чи розширити сітку філій. Так як предметом дослідження виступає послуга з надання карткового обслуговування клієнтам АСУБ "Грант", для більш повного та детального аналізу на розгляд взято декілька таких крупних банків Харківського регіону станом на 01.03.2002 р., як: "Укрсоцбанк", "Надра", "Приватбанк", ХВ УАК ПІБ. Цілі дослідження: – визначити параметри конкурентоспроможності карткового обслуговування; – оцінка привабливості послуги; – принципи оптимізації тарифної політики. Вибір послуги того чи іншого банку визначається іміджем банку, тарифною політикою та територіальною доступністю відділень: Pr = f ( Im, Tr, D) (2.1) де Pr - міра привабливості послуги; Im - міра іміджу; Tr - міра сприятливості тарифної політики; D - міра доступності. Так як оперуємо безособовими величинами, призначеними для якісних оцінок та порівняння конкурентоспроможності карткового обслуговування, то в якості узагальненого показника конкурентоспроможності (Pr) може бути запропонована лінійна залежність: Pr = K1*Im + K2*Tr + K3*D (2.2) де К1, К2, К3 - коефіцієнти, що визначають значимість вказаних параметрів у споживацьких мотиваціях. В результаті кінцева залежність має вигляд: Pr = 0,5*Im + 0,2*Tr + 0,3*D (2.3) Імідж – суспільна уява про якість банку, включаючи довго тривалість безконфліктного існування на ринку, позитивні відгуки влади (ЗМІ, влади, реклама та ін.), престижність. Головною складовою іміджу є довіра клієнту. В даному проекті імідж визначений через довіру клієнтів у вигляді співвідношення коштів юридичних і фізичних осіб до пасивів балансів відповідних банків. В табл. 2.8 наведений рівень довіри клієнтів, банкам Харківського регіону. Таблиця 2.8 Ступінь довіри клієнтів деякими банками Харківського регіону станом на 1.03.2008 р. Назва банкуПитома вага коштів клієнтів в пасиві банкуІмідж банку з урахуванням коефіцієнту значенняРейтинг іміджу"Укрсоцбанк"0,770,38502"Надра"0,580,29004АСУБ "Грант"0,630,31503Приватбанк0,520,26005ХВ УАК ПІБ0,890,44501 З табл. 2.8 видно, що найвищою довірою серед у клієнтів серед Харківських банків користуються банки Промінвестбанк, Укрсоцбанк, до банків з середнім рівнем довіри можна віднести АСУБ "Грант", АКБ "Надра". Сприятливість послуги розраховується за формулою 2.4. Tr = (t min – tr) / (t min – t max) (2.4) де Tr - сприятливість тарифної політики; tr - діючий тариф; t min - найменш вигідний тариф для клієнта; t max - найбільш вигідний тариф для клієнта. При розгляді тарифів має сенс аналізувати лише тарифи, які підтверджують зацікавленість банку в виконанні даної послуги. Таблиця 2.9 Розрахунок міри сприятливості тарифної політики з карткового обслуговування Назва банкуТариф, %Коефіцієнт сприятли-вості тарифної політикиРейтинг банків за привабли-вістю тарифівдіючийнайбільш вигідний для клієнтанайменш вигідний для клієнта"Укрсоцбанк"0,50000,18001,10000,13041"Надра"0,75000,45001,10000,1 0773АСУБ "Грант"0,60000,30001,10000,12502Приватбанк1,00000,42001,10000,02944ХВ УАК ПІБ1,00000,40001,10000,02865 Наступною складовою інтегрального показника є сприятливість тарифної політики послуг (Tr). Сприятливість визначається співвідношенням діючого тарифу з найбільш вигідним для клієнта на аналогічну послугу на ринку. Розрахунок ступеню сприятливості тарифної політики з карткового обслуговування по банкам Харківської області представлений в табл. 2.9. З табл. 2.9 видно, що ринок названої послуги характеризується високою конкуренцією між банками. Про свідчить досить однорідний тариф у банків, які розглянуто. Тариф відрізняється максимум на 0,5%. Наступним параметром в функції для визначення конкурентоспроможності послуги є доступність (D). При визначенні міри доступності використовується припущення раціональності розміщення мережі філій банків по території, що обслуговується. При цьому доступність хоч і визначається кількістю філіалів банків, не пов’язана лінійно з розвитком мережі філій. Шляхом експертних оцінок встановлено, що доступність послуги (D) в залежності від кількості філій (N) визначається так: в діапазоні від 0 до 20 філій D1 = 0,025*N; в діапазоні від 21 до 40 філій D2 = 0,015*N + 0,2; в діапазоні від 41 до 200 філій D3 = 0,00125*N + 0,75; в діапазоні від 200 і більше філій D4 = 1,0. Як видно доступність, яку приносить кожна додатково відкрита філія у мережі банку з більше ніж сорока філіями, знижується. Розрахуємо доступність послуги з карткового обслуговування клієнтів банків Харківського регіону в табл. 2.10. Таблиця 2.10 Доступність карткового обслуговування для клієнтів Назва банкуКількість відділеньРівень доступності послугиРейтинг за рівнем доступності"Укрсоцбанк"190,14251"Надра"30,02254АСУБ "Грант"30,02254Приватбанк40,03003ХВ УАК ПІБ160,12002 Табл. 2.10 показує рейтинг банків по ступеню обхвату території філіями. Найбільш доступна послуга обслуговування карток клієнтів є в Укрсоцбанку (0,1425) та в Промінвестбанк (0,12). З середнім рівнем доступності можна назвати Приватбанк (0,03). Інші до низького рівня доступності. Зіставляючи табл. 2.9 та 2.10 можна зробити висновок про те, що найвищі тарифи у банків з розвиненою мережею філій – Укрсоцбанк. Але Промінвестбанк, напроти, має самий низький тариф з однією найрозвинутішою філією. Банки з вузькою мережею філій ведуть політику завоювання клієнтів нижчими тарифами. Розрахувавши складові параметри інтегрального показника привабливості послуги карткового обслуговування можна визначити сам показник. Він показує рейтинг кожного банку Харківської області щодо даної послуги (табл. 2.11) Таблиця 2.11 Визначення конкурентоспроможності карткового обслуговування станом на 1.03.2008 р. Назва банкуImTrDPrРейтинг конкурентоспроможності карткового обслуговування"Укрсоцбанк"0,38500,13040,14250,65791"Надра"0,29000,10770, 02250,42024АСУБ "Грант"0,31500,12500,02250,46253"Приватбанк"0,26000,02940,03000,31945ХВ УАК ПІБ0,44500,02860,12000,59362 Як бачимо, конкурентоспроможність карткового обслуговування в Харківському регіону характеризується певною однорідністю. Немає банків з великим відривом від загального рівня. Розрахунок показав, що найбільша міра привабливості в Укрсоцбанку, на другому місці Промінвестбанк та ін.. Можна зробити висновок, банкам необхідно розвивати мережу філій і знижувати вартість послуг, які представляються, лише за такої умови буде отримано більший прибуток, розшириться коло клієнтів та підвищиться рівень довіри до банку. Розділ 3. Шляхи вдосконалення безготівкового платіжного обороту на сучасному етапі розвитку банківської системи України 3.1 Введення програми розвитку системи масових безготівкових платежів в Україні – шлях до вдосконалення платіжного обороту держави Протягом останніх десятиліть світова кредитно-фінансова система пройшла складний шлях від застосування готівкових коштів у різній формі до переважно безготівкових електронних розрахунків. В Україні також зроблено чимало: створено систему електронних міжбанківських платежів, впроваджено систему типа "клієнт-банк", використовуються банківські платіжні картки, як вітчизняних, так і міжнародних платіжних систем для безготівкових та готівкових розрахунків юридичних та фізичних осіб. Нині у банківській сфері України застосовуються чотири основні групи платіжних карток різних платіжних систем: - відомих міжнародних систем (Віза, Європей, Мастеркард); - внутрішніх локальних (запроваджених вітчизняними банками); - Національної системи масових електронних платежів. У першій групі лідирують такі банки, як "Аваль", Приватбанк український міжнародний банк, Укрексімбанк та деякі інші. Аналіз їх роботи свідчить, що ринок в Україні для емісії міжнародних карток обмежений Дві інші групи платіжних систем розвиваються шляхом упровадження "зарплатних" проектів. Однак, ці картки не можна назвати платіжними, бо вони використовуються лише для виконання основних банківських функцій – видачі та приймання готівки. Застосуванню їх, як засобу платежу в торгівлі чи сфері послуг перешкоджають такі фактори: – немає домовленості між банками про взаємний прийом карток; – бракує інфраструктури; – висока собівартість операцій, а отже вузька сфера застосування; – високі ризики; – не розроблені технології взаємодії із супутніми системами та відповідна нормативна база. Зважаючи на ці реалії, НБУ створює Національну систему масових електронних платежів, покликану усунути основні перешкоди на шляху запровадження справді масової платіжної системи. Із цією метою НБУ разом із вітчизняними партнерами розробив технологію, що ґрунтується на застосуванні старт-карток. Нею передбачене застосування офлайнових технологій, що значно зменшує собівартість операцій, а крім того дає змогу рентабельно виконувати навіть незначні за сумами операції. Національний банк фінансував лише розробку базових складових НСМЕП: – системи безпеки; – програмного забезпечення старт-карток; – процесингових центрів. Роль НБУ полягла в розробці технічних вимог, консультуванні та сертифікації завершених робіт. НБУ наприкінці 1999 р. підписав залікову угоду з німецькою компанією, яка входить до групи компаній Siemens, про постачання двох мільйонів чипів із вітчизняним програмним забезпеченням для виготовлення старт-карток. У червні 2000 р. НБУ розпочав впровадження пілотних проектів НСМЕП. Основними завданнями пілотного проекту було відпрацювання організаційних, нормативних, технічних і технологічних питань. НБУ постановою № 161 від 24.04.2000 р. затвердив “Тимчасове положення про національну систему масових електронних платежів” для якого поширюється стан пілотного проекту НСМЕП. НБУ оперативно доводитиме рішення Координаційної ради до відома банків та інших учасників системи. Пілотний проект по введенню національної картки, на сьогоднішній день вже закінчився. Цей факт найближчим часом буде оформлений рішенням НБУ. З самого початку в НСМЕП було заплановано задіяти десять банків з трьох міст України (Київ, Харків, Одеса), але кордон проекту значно розширився. Згідно з даними, які були опубліковані 13 лютого 2003року після всеукраїнського семінару у м. Харкові, на сьогоднішній день в проекті НСМЕП вже беруть участь 26 банківських установ з 52 міст країни. Сумарно емітовано біля 148 тис. Карток (в тому числі в м. Харків – більш, як 33 тис), а грошовий оборот системи з початку реалізації проекту склав 290,8 млн. грн. (доля Харкова 62,7 млн. грн.) Процесінгових центрів два: – облуправління НБУ у м. Харків, який обслуговує АСУБ “Грант”, Мегабанк та філію Експрес–Банку; – Центральна Розрахункова Палата у м. Київ. В 2002році відбувалась масова експлуатація системи усі технології та програмне забезпечення працюють стійко та надійно. За рік ні разу не відбулось збою процесінгу, не було несанкціонованого доступу до системи. Цей платіжний інструмент є привабливим для банків. На сьогоднішній день в систему можна вступити безкоштовно, а в подальшому, коли мова піде про промислову експлуатацію, сума буде, скоріш за все символічною – 1 тис. грн. А за вступ до VISA банк повинен заплатити 50 тис. дол.. США та відволікати кошти на депозитні вкладення у зарубіжному банку. На Україні депозитний страховий вклад зберігається на рахунках НБУ, як частина обов'язкових резервів. Перевагами національної карти над зарубіжними аналогами: більш висока степінь захисту від підробок, багатофункціональність; більший строк використання (5 років навпроти 1-2); більша швидкість використання (карта має функцію електронний гаманець, тому не витрачається час на зв'язок з банком та авторизацію). Перед національною картою не стоїть задача конкурувати з іноземними платіжними системами. ЇЇ основна задача – витіснення готівкових грошей. По-перше, обслуговування готівки обходиться НБУ дуже дорого: наприклад, строк використання однієї купюри номіналом 1 грн. складає 7 місяців. По-друге, стоїть задача легалізації тіньового сектора, котрий поповнюється, головним чином від готівкового обороту. Якщо на першому етапі впровадження НСМЕП ще можна застосувати існуючу технологію залучання коштів працюючих громадян шляхом досягнення домовленостей між банками і трудовими колективами підприємств ("зарплатні проекти"), то надалі цього буде недостатньо. Необхідно вносити зміни до чинного законодавства, або поступово перевести всі виплати громадянам через банківські рахунки. І передусім – працівникам державних установ, пенсіонерам тощо. Над механізмами створення широкої інфраструктури із залученням недержавних джерел фінансування НБУ вже працює з двома фірмами. Основна ідея полягає в тому, що Інвестор (не обов’язково банк) встановлює термінами торгівлі, сфери послуг, на транспорті певного регіону і надає їх у користування за орендну плату (чи за лізинговою схемою). Крім того, на певних умовах він надає банку (банкам) у користування свою еквайрінгові інфраструктуру. За економічними оцінками, ця технологія дуже перспективна. Вже сьогодні комерційні структури пропонують співробітництво за такою схемою. НБУ готовий до широкої співпраці із цими фірмами, аж до можливої передачі їм для впровадження та наступної експлуатації регіональних процесінгових центрів. Допомогти заручитися нормативною та законодавчою підтримкою впровадження НСМЕП покликана Координаційна рада. Крім того, НБУ повинен подбати про те, щоб застосування безготівкових форм розрахунків було фінансово привабливим для населення та організацій, які продають товари й надають послуги за готівку. Можна запровадити різні зі величиною нормативи оподаткування (для готівкових розрахунків норматив оподаткування повинен бути більшим) або змінити цінову політику НБУ стосовно готівки. Готівка має стати дорогою. Крім того, варто ввести до порядку ліцензування торговельної діяльності диференційовані вимоги щодо обов’язкового прийому платіжних інструментів НСМЕП. Національний банк України працює також над низкою супутніх програм, з упровадженням яких підвищиться ефективність і привабливість усієї системи. Йдеться насамперед про освоєння технології електронного чека для розрахунків між юридичними особами. Мегабанк нинішнього року почав впроваджувати нову технологію і вже замовив для цього невелику кількість корпоративних карток. На мій погляд, це перспективний напрям, який дасть змогу банку при незначних затратах окупити власні капіталовкладення. Крім того, НБУ та ряд фірм розробляють технології для обслуговування і пільгових категорій громадян (на транспорті, в аптеках, при розрахунках за комунальні платежі тощо). Ця робота проводитиметься у тісній взаємодії з місцевими адміністраціями. Простір для розширення сфери застосування платіжних карток НСМЕП відкривають дисконтні системи, функція яких поєднується у платіжний картці. Великі перспективи НБУ вбачає також у впровадженні електронної комерції. Сучасні клієнти з картками НСМЕП матимуть змогу користування послугами Інтернет-магазинів, отримувати банківські послуги та сплачувати комунальні послуги через Інтернет. Цей проект є дуже перспективним, але й дуже складним для втілення його в життя. На сьогоднішній час існує багато перешкод, які необхідно подолати для того, щоб проект почав ефективно функціонувати. Перш за все потрібно покращити макроекономічну обстановку в країні, тобто покращити рівень життя населення. Лише коли у населення підвищиться рівень доходів та з’являться вільні кошти, тоді банки можуть розраховувати ці кошти, і на те, що платежі будуть здійснюватися не готівковим шляхом, а через платіжні картки. По друге, до проекту потрібно залучити якомого більше підприємств, установ, організацій у сфері торгівлі та надання послуг, тому що саме вони є тим ланцюгом у системі, який буде безпосередньо приймати до оплати розрахункові картки. А для цього необхідно забезпечити їх системою терміналів для обслуговування системи, що потребує у свою чергу великого вкладення коштів. Лише при наявності всіх цих умов система зможе працювати та розвиватися. Впровадження та розвиток НСМЕП домірно змінить стан масових безготівкових розрахунків в Україні. 3.2 Впровадження найсучасніших банківських технологій в платіжному обороті України На даному етапі розвитку України стає дуже актуальним і вигідним використання всіх можливостей сучасного розвитку технологій, в усіх сферах економіки, господарства, тощо. Так, не можна не помічати необхідності використання українськими банківськими структурами нового інформаційного середовища - глобальної мережі Інтернет, яка стрімко перетворюється в "абсолютний" ринок. Правильно використовуючи надані Інтернетом можливості, можна прискорити розвиток практично будь-якого виду бізнесу, зокрема оптимізувати і вдосконалити здійснення безготівкових платіжних розрахунків. Це призведе до підвищення швидкості та якості обслуговування безготівкових платежів клієнтів, та, як наслідок, банки, які будуть мати розвинену та сучасну систему обслуговування клієнтів звичайно підвищать свій рейтинг на рівні всіх банків України. Складовими цієї сфери бізнесу є електронна комерція та інтернет-банкінг. Термін "електронна комерція" означає "здійснення бізнесу електронним шляхом". Укладаючи угоди, сторони замість фізичного обміну або безпосереднього контакту вдаються до електронного способу взаємодії. Компанії можуть вибрати кращих постачальників не переймаючись їх географічним розташуванням та віддаленістю, вийти на глобальний ринок зі своїми товарами та послугами (додаток Ж). Це ж відноситься і до клієнтів банків у яких є можливість роботи в Інтернеті, вони виберуть той банк, який може запропонувати їм послуги даного виду, що призведе до економії часу, коштів, енергії працівників, які повинні ходити до установи банку навіть щоб провести один платіж. Важливою складовою електронного бізнесу є інтернет-банкінг - управління банківським рахунком через Інтернет. Це - найдинамічніший і найпрогресивніший напрям фінансових інтернет-рішень. Як засвідчив досвід американських і європейських банків, він дає змогу банку продавати, а клієнту - одержувати максимальний спектр послуг. Значний їх набір містить класичний варіант системи інтернет-банкінгу. Звичайно ж, можна дізнаватися про стан свого рахунку та операції за ним протягом будь-якого проміжку часу. Однією з переваг інтернет-банкінгу є те, що він не потребує спеціалізованих програм: можна використовувати звичайний "броузер" - стандартні інтернетівські програми. За даними, отриманими компанією "Faulkner & Gray" (США) безпосередньо від фінансових інститутів, у Сполучених Штатах наприкінці 1999року понад 4,5 млн. американських родин (це близько 5% американських домогосподарств) здійснювали банківські операції через Інтернет. Число користувачів послуг "онлайнових банків" у країні в 2001 році сягнуло 22 млн. чоловік, що становить близько 10% населення країни. Уже сьогодні 15% операцій за рахунками приватні клієнти банків США здійснюють зі свого персонального комп’ютера. Нині 95% банків Фінляндії Швеції надають інтернет-послуги, якими користуються 25% клієнтів. У Англії статистика дещо інша: 65% банків і 4-5% клієнтів. Але на сферу фінансових послуг припадає 60% електронної комерції Великобританії. Хоча електронна комерція в сучасному світі стала глобальною і розгалуженою, далеко не всі відносини між її учасниками регулюються спеціальними законами або іншими юридичними документами. Розвиток електронної комерції, пов’язаний не лише з технологією, але й з правом. Вона потребує професійних підходів, чіткої взаємодії традиційно далеких одна від одної галузей знань. У розвинутих країнах електронна комерція вже стала самостійною цариною юридичних взаємовідносин у внутрішній і міжнародній торгівлі, що спричинило кілька принципових правових наслідків: – з’явилася однойменна правова категорія і ціла сукупність пов’язаних із нею понять: електронна угода, електронний підпис, електронні платежі, електронні гроші тощо; – електронні повідомлення (або електронний обмін даними), що застосовуються для укладення та виконання угод, замінюють паперову договірну документацію, традиційну для комерційних операцій. Виникла проблема в розробці критеріїв обов’язкової форми електронних угод та необхідних вимог до процедури їх укладення; – природа угоди принципово не змінилась - іншим став тільки спосіб її укладення і здійснення; – на рівні звичаїв ділового обороту утвердився основний правовий принцип електронної комерції, який полягає в тому, що сторони не вправі ставити під сумнів законність ї дійсність угоди лише на тій підставі, що вона здійснена електронним способом. Однак, досягнути гарантованого дотримання цього принципу не завжди вдається, що часто породжує значні юридичні труднощі. Зокрема, не має впевненості в тому, що всі положення такої угоди матимуть рівну юридичну силу в разі судового розгляду. Нині найбільш значущими міжнародними правовими документами у сфері електронної комерції є: – Модельний закон ЮНСІТРАЛ “Про електронну торгівлю”; – Директива Європейського парламенту та Ради Європи від 13.12.1999 року про політику ЕС щодо електронних підписів; – Директива Європейського парламенту та Ради Європи від 08.06.2000 року про деякі правові аспекти інформаційних суспільних послуг. Модельний закон “Про електронну комерцію”. Це модель за допомогою якої країни у національному законодавстві можуть вирішити основні проблеми, пов’язані з юридичною значимістю договору, що укладається з допомогою ЕОМ, з обов’язковою письмовою формою, підписом, оригіналом і копіями зберігання договірної документації в електронному вигляді, а також визнанням останньої, як судового доказу. Правовий режим електронного обміну даними, передбачений у законі, ґрунтується на принципі так званого функціонального еквівалента. Ідеться про те, що, включивши в національне законодавство процедури, передбачені Модельним законом для врегулювання ситуацій, коли сторони обирають електронні засоби передачі даних, держава створює правове середовище, нейтральне без будь-яких переваг стосовно різних носіїв інформації. Директива Європейського парламенту та Ради Європи від 13.12.1999 року про політику ЕС щодо електронних підписів. Цей документ створює правові передумови для широкого використання електронного підпису (ЕП) у країнах Європейського союзу. Серед приоритетних - надання електронному підпису юридичної та доказової сили. (Юридичні наслідки має викликати не сам факт використання ЕП, а обмін електронними документами, які містять ЕП, при чому ці наслідки залежать від змісту документів. Отже, визначення юридичної сили необхідне щодо електронного документа. Стосовно ж доказової сили ЕП можна погодитися з підходом, відповідно до якого саме він може слугувати підтвердженням істинності електронного документа.) При цьому в преамбулі наголошено, що в законодавчому регулюванні не має потреби, якщо ЕП використовується виключно в рамках систем заснованих на угодах між обмеженою кількістю учасників. Згідно зі статтею 5 зазначеної директиви держави учасниці повинні забезпечити умови, за яких ЕП задовольняв би юридичні вимоги до даних в електронній формі тією ж мірою, якою власноручний підпис задовольняє вимоги до даних на паперовому носії. Крім того, держави учасниці повинні в законодавчій формі визнати правомірність використання ЕП як доказу при судовому розгляді. Директива Європейського парламенту та Ради Європи від 08.06.2000 року про деякі правові аспекти інформаційних суспільних послуг, зокрема електронної комерції, на внутрішньому ринку (Директива щодо електронної комерції). Цей документ регулює окремі види діяльності в мережі Інтернет на внутрішньому ринку ЕС. Зокрема, в ньому розглядається державне регулювання, а також питання стосовно поширення комерційної та іншої інформації з мережі Інтернет, договори, які укладаються в електронній формі, та відповідальність інформаційних посередників. Директива забезпечує правовий захист угод, укладених в електронній формі. так, договір не може бути визнаний не дійсним лише на тій підставі, що його укладено через мережу Інтернет. Усі названі документи є рамковими, тобто переважно вказують напрями розробки правового забезпечення та обмеження щодо правового регулювання, а не встановлюють конкретні норми. Принципи, закладені в цих документах, можуть бути використані при розробці українського законодавства з урахуванням вітчизняних реалій. Цікавим для України може виявитися досвід регулювання електронної комерції в Росії, оскільки у цій країні економічне і правове середовище та рівень поширення нових продуктів в Інтернеті є досить подібним з нашим. Російське законодавство досить оперативно, хоча водночас лише частково і суперечливо "сприйняло" електронну комерцію. Остання подана в основному у вигляді чотирьох юридичних конструкцій: "електронний документ", "електронна форма угоди", "електронний цифровий підпис" та електронні розрахунки. Розвиток електронної комерції та інтернет-банкінгу в нашій країні поки що стримується через нечисленність аудиторії користувачів Інтернету. В Україні їх нині 200-500 тисяч. Не густо порівняно з 6 млн. росіян або 50 млн. американських шанувальників “всесвітньої павутини”. На жаль, не має відомостей про платоспроможність українських користувачів Інтернету. Експерти вважають її досить низькою. Гальмує роботу над новими технологіями, зокрема, електронною комерцією та інтернет-банкінгом, відсутність відповідних законодавчих актів та належного захисту в цій сфері. Немає внаслідок цього і структур які б надавали послуги із сертифікації ключів для забезпечення суворої автентифікації (тобто встановлення справжності) торговців і покупців. Усі банки прагнуть обслуговувати клієнтів з максимальним комфортом та наблизитися до нього у просторі і часі. Традиційно за для цього вони збільшують мережу філій і подовжують час для обслуговування. Однак, сучасні технології дають змогу досягти кращих результатів. Йдеться мова про віддалене (дистанційне) банківське обслуговування фізичних осіб та за допомогою банкоматів, управління рахунком (інтернет-банкінг) через Інтернет. Справді, дуже зручно не встаючи з крісла, здійснити із комп’ютера на робочому місці чи вдома платіж або дізнатися про залишок на рахунку. Але для цього клієнт повинен мати підключений до Інтернету комп’ютер, оплатити послуги провайдера та послуги зв’язку. На жаль, мало хто сьогодні в нашій країні має такі можливості. Втім, є ще один вид віддаленого банківського обслуговування - найперспективніший і найзручніший для України - дистанційне управління рахунком по телефону. Технологією дистанційного управління рахунком по багатоканальному телефону передбачається, що клієнт у режими тонованого набору, дає розпорядження банківському комп’ютеру. Такий вид обслуговування давно став звичним у західних банках. Деякі з них (наприклад, First Direct в Англії) тепер обходяться взагалі без філій. Система платежів по телефону "Телебанк-24" - це новітній банківський продукт, який не має аналогів в Україні, тому розробку складного та багатогранного проекту почали з налагодження контактів та обміну досвідом з іноземними банками, а також із порівняння вихідних умов розвитку цієї послуги на Заході та в нашій країні. Цю програму почали розробляти у червні 2000 року. Тоді ж було створено спеціальну проектну групу. Розробку і впровадження банківського обслуговування по телефону вели за трьома головними напрямками: банківська технологія, інформаційна технологія та маркетинг. Уперше скористатися системою "Телебанк-24" та оцінити її переваги клієнти змогли у жовтні 2000 року, це були клієнти "Укрінбанку", коли почала функціонувати автоматична довідкова система. Вона дає змогу отримати оперативну інформацію щодо всіх видів діяльності банку, офіційних та комерційних курсів іноземних валют на поточну дату. На час її впровадження проектна група вже підготувала до роботи платіжну систему, яка почала функціонувати у пілотному режимі з листопада 2000 року. Із 1 лютого 2001 року система "Телебанк-24" доступна для всіх бажаючих. Як же працює ця система? Уклавши угоду на обслуговування клієнт отримує номер у системі та ПІН-код. Зателефонувавши до "Телебанку-24" він переключає телефон у режим тонованого набору, вводить свій номер та кілька цифр із ПІН-коду. Від шахрайства з боку будь-яких третіх осіб клієнта забезпечує багаторівневий захист, а саме: – 1 рівень - лише клієнт та працівники банку знають номер договору в системі "Телебанк-24"; – 2 рівень - лише клієнт знає свій особистий ПІН-код; – 3 рівень - клієнт сплачує лише обумовлені угодою платежі (навіть знаючи пароль або його номер у системі), ніхто не зможете переказати кошти на свій рахунок; – 4 рівень - сума платежу не перевищує встановленого клієнтом ліміту; – 5 рівень - завдяки роботі в автоматичному режимі конфіденційну інформацію клієнта не може отримати жоден співробітник банку, чи інша особа; – 6 рівень - під час роботи з оператором клієнт повідомляє тільки частину пароля, а отже його реквізитами не скористається жоден співробітник банку, чи інша особа. Якщо авторизація пройшла успішно, клієнту відразу повідомляють поточний залишок на рахунку в системі (інформація з бази даних озвучується платою голосової обробки). Увівши код необхідної операції, він може дізнатися про залишки на своїх рахунках (карткових, депозитних), провести платіж за попередньо обумовленим договором на обслуговування реквізитами, отримати інформацію про виконані операції, замовити виписку тощо. Щомісяця безпосередньо в банку або поштою за вказаною в договорі адресою клієнт може отримати докладну виписку і проконтролювати стан свого рахунку та платежі. Розпорядження обробляються без участі людини. Тому телефонувати можна цілодобово. Вказівки клієнта виконуються протягом поточного або наступного операційного дня. Якщо користувач не зміг переключитись у тонований режим, система підкаже, як це зробити, або після паузи, не дочекавшись відповіді, автоматично з’єднає з оператором. На нього в разі потреби можна переключитись під час сеансу зв’язку. Користувач має змогу здійснювати практично всі повсякденні операції, пов’язані з банківським обслуговуванням: від контролю за рахунком, поповнення карткового рахунку до сплати комунальних платежів. Виконати всі ці операції можна, перебуваючи будь-де і в будь-який час, аби лише був під рукою телефон. Досвід засвідчує, що клієнти здійснюють їх навіть із таксофонів нового типу. Приблизно, кожна операція триває дві хвилини. На прикладі "Укрінбанку", можна зробити висновок, що впровадивши цю систему банк отримує змогу на якісно новому рівні обслуговувати клієнтів, чого не вдалося б досягти навіть маючи мережу філій. Система працює майже так, як інтернет-банкінг, але клієнт несе менші витрати, “інтерфейс” для нього значно спрощений. Завдяки автоматичній обробці заявок можна обслужити більше клієнтів за тієї ж чисельності персоналу. Відтак зменшується собівартість операції, вплив “людського фактора”, тобто робота банку з клієнтом стає безперебійною і надійнішою [48]. Головна перевага для банку - залучення через систему "Телебанк-24" нових клієнтів, збільшення обсягів продажу банківських продуктів і послуг. Упровадження новітніх банківських технологій є запорукою сталого розвитку українського фінансового ринку, довіри населення до вітчизняних банків та широкого його залучення до розрахунків у безготівковій формі, спрощення і прискорення комунальних та інших платежів. 3.3 Введення нових послуг в АСУБ "Грант" на підставі досвіду використання безготівкових розрахунків в розвинених країнах світу Економічні зміни і нові напрями торгових потоків дозволяють передбачити, що потреба в належному забезпеченні платежів і договірних зобов'язань буде зростати. В зв'язку з цим, на фоні існуючої нестабільності істотно зростає значення і потреба в ефективних і надійних інструментах безготівкових розрахунків. На сьогоднішній день головною задачею банків є вдосконалення існуючих послуг та введення в експлуатацію нових. При достатньо великій конкуренції між банками потрібно шукати нові шляхи здешевлення послуг. Одним за напрямків роботи АСУБ "Грант" є успішне співробітництво з системою грошових переказів "АНЕЛІК". Це система, яка оперує в основному серед країн СНД, принципово відрізняється від системи "WESTERN UNON" та "MONEY GRAM" низькою вартістю послуг для клієнтів, що допомагає її активному розвитку. За 7 місяців після введення цієї системи в дію, послугами банку з переказів через дану систему, скористалось більш ніж 2500 клієнтів, оборот склав більше ніж 700 тис. дол. США. Витрати несе відправник у розмірі 3-4% від суми переказу. Одержувач не несе ніяких витрат. Відправити й одержати переказ можна у будь-якій точці системи протягом 3-24 години після відправлення. АСУБ "Грант" є першим банком в Україні, який підключився до міжнародної системи грошових переказів "АНЕЛІК". Тому протягом 2002 року робота банку в якості клірингового центру даної системи стала однією з пріоритетних напрямків діяльності, за минулий рік банком було підключено 8 українських банків, що дозволило збільшити обслуговуючу сітку системи більш ніж на 150 відділень. Пункти обслуговування "АНЕЛІК" відкриті у всіх регіонах України. Об'єм переказів, які поступили в Україну за 2002 рік склали більше 8 млн. дол. США, а середньомісячні обороти перевищили 2,4 млн. дол. США. Перспективним напрямком розвитку безготівкових розрахунків можна вважати систему "Bank WORKS". Дана система включає в себе всі етапи оплати по картам, починаючи з етапу здійснення трансакцій та закінчуючи кінцевою обробкою даних повязаних з випуском карток та операціями за ними. "Bank WORKS" включає в себе всеохоплюючі функції управління з перевірки ризиків та несанкціонованого втручання в систему, а також систему управління інформацією для прийняття найкращих бізнес-рішень та покращання обслуговування клієнтів. Недавно випущені продукти дозволяють скористатись новими можливостями бізнесу, який пов'язаний з електронною комерцією (електронні платежі та покупки ), старт – карти, В2В, здійснення банківських операцій за допомогою мобільних пристроїв та послуги, які надаються через Інтернет. "Bank WORKS" забезпечує повну підтримку різноманітних валют, включаючи Євро. Система підтримує крос – курси різноманітних валют і для кожного рівня конвертації встановлюються окремі правила конвертації обміну валют. Усі бухгалтерські дані, які відносяться до обміну валют, генеруються автоматично у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Також забезпечується повна підтримка міжнародних виплат та міжнародного випуску карт. Сильними сторонами даної системи є: – скорочення часу покупок; – доступ через Інтернет; – різноманітні види валют; – обновлення та обробка в системі реального часу; – підтримка системи міжнародних карток. Отже система "Bank WORKS" забезпечує детальне управління інформацією. Вона являється принципово новим шляхом для розвитку кожного банку. Вона дозволяє вдосконалювати існуючі послуги банку, допомагає збільшити прибутковість операцій завдяки професіональному обслуговуванню клієнтів. Одна з принципово нових технологій - це запуск та введення в АСУБ "Грант" послуги "мобільного банкінга". Клієнти, які володіють мобільними телефонами можуть отримувати виписку зі свого рахунку безпосередньо на свій телефон у вигляді SMS – повідомлень. Це зовсім новий спосіб доступу до банківських продуктів та послуг, який містить в собі переваги двох каналів: Інтернет та мобільного зв'язку. Сьогодні мобільний телефон, що підтримує WAP- стандарт (наприклад, Нокіа 7110, Еріксон р320), по суті є терміналом, за допомогою якого клієнт може отримати доступ до банківських послуг, які раніше вимагали його візиту до філії банку; цей термінал завжди знаходиться з клієнтом, отже банківські послуги доступні 24 години на добу та 365 днів на рік, з будь-якої точки – в цьому, зокрема, полягає відмінність від традиційного доступу до Інтернет, коли вимагається персональний комп'ютер та постійний зв'язок з постачальником сервісу Інтернет. АСУБ "Грант", як будь-який універсальний банк в процесі свого розвитку так чи інакше намагається охопити весь спектр дистанційного банківського обслуговування (рис. 3.1). Система дистанційного обслуговування Підсистема "Клієнт-банк"Підсистема "Інтернет-клієнт"Комп'ютерна телефоніяТранспортні шлюзиІнтернет-інформ серверГолосова платаІнтернетРобочі станціїІнтернет-броузер клієнтаМіські та сотові телефони, факсиРис. 3.1. Схема системи дистанційного обслуговування банку Якщо системи "клієнт-банк" вже знайшли впровадження і навіть частково порядок їх застосування визначено в Інструкції НБУ № 7 "Про здійснення безготівкових розрахунків у господарському обороті України", то "Інтернет-банк-клієнт" та комп'ютерна телефонія є достатньо новими напрямками і нормативно-правова база поки що не визначена. Проте центри телефонних дзвінків (комп'ютерна телефонія) стають важливим каналом маркетингу та сервісу для багатьох банків і розвиватимуться разом з розвитком електронної комерції. Підготовленість персоналу, доступність інструментів та собівартість операцій – ось що визначає ефективність центру телефонних дзвінків. Банк, який забезпечить найкращий зв'язок представників служби підтримки клієнтів з інформацією про клієнтів та інструментами вирішення проблеми, матиме явну конкурентну перевагу. Персонал, що безпосередньо контактує з клієнтами, має швидко отримувати всі дані про нього, а отже представники банку потребують можливості заглибитися в деталі в міру взаємодії з клієнтом, що телефонує, щоб запропонувати найкращу комбінацію продуктів та послуг. Відповіді клієнтам повідомляються факсом чи електронною поштою того ж дня, для зменшення вартості це має здійснюватися автоматично. Що стосується сервісу "Інтернет-банк-клієнт", виконання грошових зобов'язань з використанням мережі Інтернет може здійснюватися шляхом використання платіжної картки чи її реквізитів для переказу грошових коштів та шляхом використання електронних грошей та інших передплачених фінансових продуктів. Сьогодні міжнародний банківський сектор також вивчає можливості використання всесвітньої мережі Інтернет для автоматизованого оформлення корпоративних та синдиційованих кредитів. Результатом роботи можуть стати реверсивні (оборотні) аукціони, в ході яких корпорації висувають свої специфічні вимоги за необхідними кредитами, а банки беруть участь в торгах на право виділення таких кредитів. Не дивлячись на те, що проведення електронних торгів в Інтернеті ще не ввійшло в повсякденну практику, ринок активно підштовхує банківський сектор до використання такої системи, якщо банки не оцінять таку ідею, то її реалізують небанківські установи. На оформлення комерційного кредиту можуть витрачатися дня і навіть тижні – численні телефонні переговори, обмін повідомленнями по факсу, електронній пошті, а також величезний об'єм канцелярської роботи, все це затримує узгодження видачі кредиту. З настанням епохи Інтернет у банків з’являється готовий спосіб скорочення часових та грошових затрат. Проведення кредитних аукціонів в Інтернеті відкриває можливості для бізнесу. Банки, наприклад, зможуть брати участь в торгах за право організації та наступного пошуку потенційних учасників синдиційованого кредиту. Використання центрального сайта дозволить банкам здійснювати відправку документів та вносити в них необхідні зміни в режимі реального асу. Система кредитних аукціонів може бути корисною і в інших сферах корпоративного фінансування, наприклад, в проведенні документарних операцій. Аукціонний Інтернет-сайт може використовуватись для відправки, обробки та продажу таких експортно-імпортних документів як акредитиви. Окрім зменшення витрат на оформлення кредитів, головним чином, за рахунок зменшення витрат на оплату праці, система електронних аукціонів дозволить компаніям швидко отримувати кредити. Виділення комерційних кредитів через Інтернет може дозволити середнім банкам, які, як правило, не мають можливості для створення власних внутрішньобанківських кредитних схем, отримати доступ до раніше недосяжних для них крупних клієнтів з числа національних компаній. В Україні сьогодні найрозвинутішими каналами електронного обслуговування є банкомати та POS, а системи "клієнт-банк" має практично кожен банк, однак кінцеве число користувачів не перевищує, як правило, декількох сотень. Отримання банківських послуг дома ще не отримало широкого застосування, проте останнім часом банки виявляють інтерес до обслуговування по телефону та створення телефонних центрів. Отже запити про стан рахунку, переказ коштів, електронна оплата рахунків – це лише окремі послуги, які сьогодні можуть бути запропоновані з допомогою нових технологій. Важливо, що "віртуальне" банківське обслуговування дає можливість клієнту виконувати операції в будь-який час доби з будь-якої точки. Традиційно практика обмеження доступності системи для нічної обробки пакетних трансакцій буде не прийнятна в майбутньому. Всі можливості мають бути доступні безперервно для того, щоб забезпечити необхідний рівень сервісу. На мій погляд, для покращення стану безготівкових розрахунків в АСУБ "Грант" необхідно втілювати все більше і більше нових послуг. Наприклад, за допомогою платіжних карток через мережу банкоматів впровадити оплату послуг українських компаній – операторів мобільного зв'язку "Київстар GSM" та UMS. Також можна запропонувати клієнтам і інші послуги: оплату комунальних послуг через Інтернет та банкомати банку, відкриття карткових рахунків в євро. Взагалі, на сучасному стані АСУБ "Грант" активно розвиває програми та нові послуги по платіжним карткам. В останній час було втілено багато нових "зарплатних" карткових проектів, розширено систему міжнародних переказів "АНЕЛІК". Введений цілодобовий он-лайн-моніторинг трансакцій по платіжним карткам. Висновки Проведені в роботі дослідження дозволяють зробити наступні висновки. Ефективність функціонування економіки в цілому і кожного суб’єкта господарювання зокрема залежить від організації безготівкових розрахунків у господарському обороті. Тепер розрахунки між економічними суб’єктами здійснюються переважно у безготівковому порядку, шляхом перерахування коштів із рахунків платника на рахунок отримувача, а також за заліком взаємних вимог. Безготівкові розрахунки становлять приблизно 50 відсотків усіх розрахунків у господарському обороті. В країні згідно з Інструкцією НБУ № 135 "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 29.03.2001 року застосовуються наступні основні інструменти безготівкових розрахунків: платіжними дорученнями; платіжними вимогами-дорученнями; платіжними вимогами; чеками; акредитивами; інкасовими дорученнями (розпорядженнями). Також проводяться розрахунки векселями, які регламентуються Законом України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.1991 року. На даний час найпоширенішим видом безготівкових розрахунків в Україні є платіжні доручення, вони займають 81% всіх розрахунків, які проходять безготівковим шляхом. Фінансовий аналіз проведено на базі Акціонерного Східно- Українського банку "Грант", який почав діяльність 26 липня 1991 року. Банк є універсальним інститутом, який концентрує свої активні та пасивні операції з метою охоплення сегменту ринку. Проведений аналіз показав, що протягом двох останніх років своєї діяльності банк досяг позитивних результатів роботи в сфері обслуговування безготівкового обігу своїх клієнтів, найбільшими серед яких є підприємства сільськогосподарської галузі, ВАТ "СТОМА", УДСО при УМВСУ в Харківській області, ВАТ "Хартрон" та інші. Рентабельність безготівкових операцій банку у 2002 році досягла високих показників, що пояснюється стійким становищем АСУБ “Грант” на ринку обслуговування клієнтів. Слід зазначити, що левову долю своїх прибутків філія отримує від операцій по обслуговуванню безготівкового платіжного обороту (69,12% у 2002 р.). Це пояснює актуальністю даного виду банківських послуг, які взаємовигідні як для клієнта, так і для банку. Дані операції є прибутковими для банку і необхідними для клієнта, за умови якісного та ефективного обслуговування. Для проведення аналізу використовувалась бухгалтерська звітність АСУБ "Грант". Розглянуто перспективні напрямки розвитку систем банку, таких як інтернет-банкінг та телебанк. Виділені перспективи набуття законності „електронного підпису”. Проведено розрахунок оптимальної організації роботи банку в системі електронних платежів. Це підвищить інтерес клієнтів до банку та принесе додаткові прибутки банку. Також слід відмітити, що АСУБ "Грант" являється в Україні, кліринговим центром, міжнародної системи грошових переказів "АНЕЛІК". Це є перспективним напрямком розвитку та відіграє дуже важливу роль у подальшому розвитку банківської системи країни. Не залишились без уваги і питання охорони праці АСУБ "Грант". Визначено стан санітарно-гігієнічних умов праці, техніки безпеки, пожежної безпеки. Всі ці заходи неодмінно сприятимуть розвитку організації безготівкового банківського обслуговування в фінансово-кредитних інститутах України та збільшать кількість послуг, які пропонуються клієнтам (це понад 30 видів натомість, як на Заході, їх кількість налічує тисячі). Звісно ж жоден захід не можливо робити без попереднього ретельного аналізу, не виняток і безготівкове обслуговування. В роботі проведено аналіз розрахунок конкурентоспроможність карткового обслуговування в Харківському регіону показав певну однорідність. Немає банків з великим відривом від загального рівня. Найбільша міра привабливості в "Укрсоцбанку", на другому місці Промінвестбанк та ін.. Можна зробити висновок, що АСУБ "Грант", який на третьому місці, необхідно розвивати мережу філій і знизити вартість послуг, які надаються. Лише за такої умови буде отримано більший прибуток, розшириться коло клієнтів та підвищиться рівень довіри до банку. Взагалі організація безготівкових розрахунків у господарському обороті є однією з найважливіших складових банківської діяльності. Широке їх застосування дає змогу скоротити готівковий обіг в Україні, надійніше захиститися від можливих зловживань юридичних та фізичних осіб в усіх галузях діяльності. Список використаних джерел 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с. 2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 17.12.2000р. №2121-ІІІ // http://www.rada.kiev.ua. 3. Закон України “Про Національний банк України” від 07.12.2001р. // http://www.rada.kiev.ua. 4. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992р. № 2695-12. 5. Закон України “Про платіжну систему та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001р. № 2343-ІІІ зі змінами та доповненнями // http://www.rada.kiev.ua. 6. Інструкція НБУ “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 29.03.01р. № 135 // http://www.rada.kiev.ua. 7. Інструкція НБУ “Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті” від 18.12.98р. за № 527 // http://www.rada.kiev.ua. 8. Положення НБУ “Про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій” від 20.02.92р. № 105 // http://www.rada.kiev.ua. 9. Анализ экономической деятельности клиентов банка // Под ред. Лаврушина О.И. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 86 с. 10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и объединений / Под ред. Рыбина В.И. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 399 с. 11. Банківська енциклопедія / Під ред. Мороза А.М. – К.: Фірма Ельтон, 1998. – 328 с. 12. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с. 13. Банки и банковские операции / Под ред. Жуковой Е.Ф. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 417 с. 14. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с. 15. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.Н. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 199. – 576 с. 16. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю.А.Бабичевой. – М.: Экономика, 1993. – 397 с. 17. Банковское дело: Стратегическое руководство/ Под ред. Платонова В., Хиписа М. –М.: АО КонсалтБанкир, 1998. – 432 с. 18. Банковское дело: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова и Л.П.Кроливецкой. – М.: Финансы и статистка, 1997. – 368 с. 19. Банковское дело / Под ред. Петрова О.И. –М.: Перл, 1997. – 208 с. 20. Белоусов Л.Ю. Основы банковского дела: Учебное пособие. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 390 с. 21. Білецька Н. Розрахунок доходів і витрат банку внаслідок впровадження НСМЕП // Банківська справа. – 2002. - № 4. – С.49-57. 22. Богатин Ю.В. Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия. – М.: Издательство стандартов, 1997. – 216 с. 23. Бойчук І.М., Хопчан М.І. Економіка підприємства. –К.: МП Сирин, 1997. – 224 с. 24. Бор З. Петенко В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. – М.: ДИС, 1997. – 284 с. 25. Бровкова Е.І., Продиус М.П. Фінансово-кредитна система держави. – К.: МП Сирин, 1997. – 224 с. 26. Бургіна Є. Сучасні технології у міжбанківських платіжних системах Туреччини та Південно-Африканської Республіки // Віснк НБУ. – 2002. - № 11. – С.57-62. 27. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 255 с. 28. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 320 с. 29. Ващенко Т.П. Математика финансового менеджмента. – М.: Перспектива, 1996. – 80 с. 30. Гальчинський А. Теорія грошей: Навчальний посібник. – К.: Основи, 1998. – 415 с. 31. Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. – К.: МОЗ України, 1998. – 34 с. 32. Глухов В.В., Бакрамов Ю.М. Финансовый менеджмент. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1995. – 429 с. 33. Гнедиш І. Актуальність використання платіжних карток в Україні. – 2002. - № 9 (476). – С.16. 34. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с. 35. Денисенко Г.Ф. Охрана труда: Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1985. – 319 с. 36. Деньги, кредит, банки / Под ред. Кравцовой Г.И. – Минск: Меркаванне, 1994. – 288 с. 37. Джигирей В.С., Житецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 1999. – 254 с. 38. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Энергоиздат, 1984. – 824 с. 39. Егорова В.Н., Ступов А.М. Модели и методы анализа финансовых инструментов кредитной политики банка и динамики его развития в условиях переходного периода. – М.: ЦЭМК, 1997. – 52 с. 40. Едронова В.Н., Миреновский Е.А. Учет и анализ финансовых активов. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 267 с. 41. Єрохіна Н.А. Електронні гроші в платіжній системі держави // Фінанси України. – 2002. - № 3. – С.39. 42. Жидецький В.Ц., Джигерей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 1999. – 348 с. 43. Жидецький В.Ц. Охорона праці в застосуванні комп'ютерної техніки. – Київ: Палітра друку, 1997. – 67 с. 44. Жидецький В.Ц. Джигерей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Вид. 3-є, доповнене. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с. 45. Иванов И.А. Банковское дело. – М.: Перл, 1997. – 208 с. 46. Ілляшенко С. Кредитні ризики та створення резервів для їх покриття // Вісник НБУ. 1997. - №7. – С.39-42. 47. Иокин В.Я. Экономическая теория: введение в рынок и микроэкономический анализ. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 512 с. 48. Ипатов А.И. Банковское дело. – М.: Перл, 1997. – 208 с. 49. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 512 с. 50. Корчинський В.Є. Вдосконалення вексельного обігу – спосіб вирішення проблеми неплатежів у народному господарстві: Збірник наукових праць. Том 5. – Луцьк.: Вежа ВДУ, 1999 – 517 с. 51. Коцовська Р.Є., Ричаківська В.І. Операції комерційних банків. – 2-ге вид., доп. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – 516 с. 52. Кравець В.М. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків в Україні: Збірник наукових праць. Том 3. – Луцьк.: Вежа ВДУ, 1999 –520 с. 53. Кравець В. Розвиток платіжної системи України за десятиріччя // Вісник НБУ. – 2001. - № 5. – С. 10-18. 54. Кредитный процесс коммерческих банков /Под Ред. Абалкина А.И. – М.: ДЕКА, 1998. – 200 с. 55. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання / Під ред. М. Олексієнко. – К.: Козаки, 1996. – 144 с. 56. Кредитный процесс коммерческого банка / Под ред. А.Г.Грязновой – М.: ДЕКА, 1995. – 112 с. 57. Мазурова И.И., Романовский М.В. Варианты прогнозирования и анализа финансовой устойчивости организации: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: УЭФ, 1995. – 112 с. 58. Маркова О.В. Коммерческие банки и их операции. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 288 с. 59. Методичний посібник з питань експлуатації та застосування вогнегасників / Під ред. Л.А. Присяжнюк. – К.: Либідь, 1998. – 152 с. 60. Мірошниченко Т. СЕП НБУ: міжбанківські розрахунки у 2001 році // Вісник НБУ. – 2002. - № 3. – С.55-56. 61. Облік та аудит у комерційних банках. Під ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Герасимовича. – Львів: Видавництво “Фенікс”, 1999. – 512 с. 62. Общая теория денег и кредита: Учебники / Под ред. Жукова Е.Ф. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995. – 304 с. 63. Ольшанский А.И. Банковское кредитование. – М.: Русская деловая литература, 1997. – 308 с. 64. Ольшанский А.И. Кредитование в банках. – М.: РОЛ, 1998. – 350 с. 65. Организация и планирование кредита / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 336 с. 66. Основы банковского дела / Под ред. А.П. Мороза. – К.: МП Лиора, 1994. – 330 с. 67. Охорона праці користувачів комп'ютерів: Навчальний посібник / В.Ц. Житецький. – Л.: “Афіша”, 2000. – 174 с. 68. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ ДИС, 1997. – 464 с. 69. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: ТОВ Лібра, 1998. – 338 с. 70. Петрина А.А. Проблеми та особливості розвитку INTERNET-BANKING як нової банківської послуги: Збірник наукових праць. Том 4. – Луцьк.: Вежа ВДУ, 1999. – 517 с. 71. Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи; у 4-х томах; т.3. – К.: Основа, 1998. – 234 с. 72. Правила пожежної безпеки в Україні. – К.: Укрархбудінформ, 1995. – 195 с. 73. Радионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. – М.: Перспектива, 1995. – 112 с. 74. Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки України: Збірник наукових праць. – Луцьк: ВДУ, 1998. – 351 с. 75. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. – 2-ге видання, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 239 с. 76. Родзинский Ю.Л. Банковская деятельность. Регулирование и надзор. Сравнительный анализ денежно-кредитного регулирования и контроля США и России. – СПб.: «Альфа», 2000. – 112 с. 77. Рожков А.П. Пожежна безпека на виробництві. – К.: Либідь, 1997. – 448 с. 78. Роль фінансово кредитної системи у стимулюванні економічного зростання в Україні: Збірник наукових праць. – Луцьк.: Вежа ВДУ, 1999. – 517 с. 79. Романенко Л.Ф. Особливості використання українськими комерційними банками пластикових карток у зарплатних проектах // Фінанси України. – 2002. - № 6 – С.104-107. 80. Сапкина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 456 с. 81. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Сало І.В., Кандиба О.М., Савченко А.С., Бірюков А.В. Економічна інформатика. – Суми: Видавництво “Слобожанщина”, 2000. – 260 с. 82. Сулла М.Б. Охрана труда: пособие для студентов. – М.: Просвещение, 1989. – 272 с. 83. Тимоли У.Кох. Управление банком: Пособие; Пер. с англ. В 5-ти книгах; Часть V. – Уфа: Спектр, 1993. – 192 с. 84. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: Антидор, 1998. – 320 с. 85. Фінансова стійкість комерційних банків та шлях її зміцнення. – К.: Наукова думка, 1998. – 159 с. 86. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебники для вузов / Под ред. Дробозиной Л.А. – М.: Финансы ЮНИТИ, 1997. – 479 с. 87. Финансовый менеджмент: Теорія и практика: Учебники / Под ред. Стояновой Е.С. – М.: Издательство Перспектива, 1997. – 574 с. 88. Харченко В.А. Регулювання функціонування платіжної системи та процесу переказу грошей в Україні з використанням платіжних карток // Вісник НБУ. – 2002. - № 7. – С.62. 89. Шкодун Д. Моделювання роботи банку в системі електронних платежів // Вісник НБУ. – 2001. - № 1. – С.41-48. 90. Шульга Н. Конкурентна позиція банку на ринку платіжних карток // Вісник НБУ. – 2002. - № 3. – С.50-54. 91. Щедрій Я.І., Джинцей В.С., Кидисюк А.І. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 1997. – 275 с. 92. Экономика: Учебник / Под ред. доц. Булатова А.С. – М.: БЕК, 1997. – 816 с. 93. Юргелевич С. Правові аспекти електронної комерції // Вісник НБУ. – 2001. - № 4. – С.32-41. 94. Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.Л., Новак І.М., Страхарчук В.П. Платіжні системи. – К.: Національний банк України, 1998. Додаток А Обіг коштів у системі електронних міжбанківських платежів picscalex100010009000003381c00000a001610000000001610000026060f002220574d 46430100000000000100e9300000000002000000002000007c0400007c24000001000000 6c0000000700000007000000e3020000e80100000000000000000000d34c0000fc320000 20454d46000001007c240000940100000500000000000000000000000000000000050000 00040000510100000e01000000000000000000000000000068240500b01e040046000000 2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000078000000 78000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900 0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f 214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000 190000000c000000bfffbf00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000 2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000 ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000 bfffbf00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000 190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000000000000 00000000eb020000ef010000260000001c00000001000000000000000000000000000000 ffffff00250000000c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff00 00000000250000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c000000 00000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000 0700000007000000e3020000e8010000250000000c00000007000080250000000c000000 00000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000 250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00 1e000000180000000000000000000000eb020000ef010000250000000c00000007000080 250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000 0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c0000000000000018000000 0c000000ffffff001e000000180000000700000007000000e4020000e801000027000000 1800000003000000000000008080800000000000250000000c0000000300000028000000 0c00000002000000250000000c00000008000080280000000c0000000100000018000000 0c00000080808000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d00000012000000 0c0000000200000056000000300000007900000087010000930200009a01000005000000 79009a0192008701930287017a029a0179009a0127000000180000000100000000000000 bfffbf0000000000250000000c00000001000000280000000c0000000300000018000000 0c000000bfffbf00190000000c00000000000000560000003000000079000000a5000000 920000009a0100000500000079009a017900b7009200a5009200870179009a0156000000 3000000092000000a5000000930200008701000005000000920087019200a5009302a500 9302870192008701250000000c00000005000080280000000c0000000100000026000000 1c0000000100000000000000000000000000000000000000250000000c00000001000000 180000000c0000000000000056000000300000007900000087010000930200009a010000 05000000930287017a029a0179009a019200870193028701250000000c00000008000080 280000000c00000001000000560000003000000079000000a5000000920000009a010000 0500000079009a017900b7009200a5009200870179009a01560000003000000092000000 a5000000930200008701000005000000920087019200a5009302a5009302870192008701 260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c000000 01000000270000001800000003000000000000004040400000000000250000000c000000 03000000180000000c00000040404000190000000c000000404040005600000030000000 b400000037010000be0000009401000005000000b4009401b4003f01be003701be008c01 b4009401270000001800000002000000000000008080800000000000250000000c000000 02000000280000000c00000003000000180000000c00000080808000190000000c000000 c0c0c0005600000030000000960000003f010000b4000000940100000500000096009401 96003f01b4003f01b400940196009401250000000c00000004000080280000000c000000 02000000270000001800000002000000000000006060600000000000250000000c000000 02000000180000000c00000060606000190000000c000000606060005600000030000000 9600000037010000be0000003f01000005000000b4003f01be003701a000370196003f01 b4003f01260000001c000000030000000000000001000000000000000000000025000000 0c00000003000000280000000c0000000100000027000000180000000100000000000000 4040400000000000250000000c00000001000000280000000c0000000200000018000000 0c00000040404000190000000c000000404040005600000030000000fd0000001b010000 070100009401000005000000fd009401fd00230107011b0107018c01fd00940127000000 1800000002000000000000008080800000000000250000000c0000000200000028000000 0c00000001000000180000000c00000080808000190000000c000000c0c0c00056000000 30000000e000000023010000fd0000009401000005000000e0009401e0002301fd002301 fd009401e0009401250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000 1800000002000000000000006060600000000000250000000c0000000200000018000000 0c00000060606000190000000c000000606060005600000030000000e00000001b010000 070100002301000005000000fd00230107011b01ea001b01e0002301fd00230126000000 1c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c00000001000000 280000000c00000003000000270000001800000003000000000000004040400000000000 250000000c00000003000000280000000c00000002000000180000000c00000040404000 190000000c00000040404000560000003000000046010000100100005001000094010000 0500000046019401460118015001100150018c0146019401270000001800000002000000 000000008080800000000000250000000c00000002000000280000000c00000003000000 180000000c00000080808000190000000c000000c0c0c000560000003000000029010000 180100004601000094010000050000002901940129011801460118014601940129019401 250000000c00000004000080280000000c00000002000000270000001800000002000000 000000006060600000000000250000000c00000002000000180000000c00000060606000 190000000c00000060606000560000003000000029010000100100005001000018010000 050000004601180150011001330110012901180146011801260000001c00000003000000 00000000010000000000000000000000250000000c00000003000000280000000c000000 01000000270000001800000001000000000000004040400000000000250000000c000000 01000000280000000c00000002000000180000000c00000040404000190000000c000000 40404000560000003000000090010000f90000009a010000940100000500000090019401 900101019a01f9009a018c01900194012700000018000000020000000000000080808000 00000000250000000c00000002000000280000000c00000001000000180000000c000000 80808000190000000c000000c0c0c0005600000030000000720100000101000090010000 94010000050000007201940172010101900101019001940172019401250000000c000000 04000080280000000c000000020000002700000018000000020000000000000060606000 00000000250000000c00000002000000180000000c00000060606000190000000c000000 60606000560000003000000072010000f90000009a010000010100000500000090010101 9a01f9007c01f9007201010190010101260000001c000000010000000000000001000000 0000000000000000250000000c00000001000000280000000c0000000300000027000000 1800000003000000000000004040400000000000250000000c0000000300000028000000 0c00000002000000180000000c00000040404000190000000c0000004040400056000000 30000000d9010000d7000000e30100009401000005000000d9019401d901df00e301d700 e3018c01d901940127000000180000000200000000000000808080000000000025000000 0c00000002000000280000000c00000003000000180000000c0000008080800019000000 0c000000c0c0c0005600000030000000bc010000df000000d90100009401000005000000 bc019401bc01df00d901df00d9019401bc019401250000000c0000000400008028000000 0c0000000200000027000000180000000200000000000000606060000000000025000000 0c00000002000000180000000c00000060606000190000000c0000006060600056000000 30000000bc010000d7000000e3010000df00000005000000d901df00e301d700c601d700 bc01df00d901df00260000001c0000000300000000000000010000000000000000000000 250000000c00000003000000280000000c00000001000000270000001800000001000000 000000004040400000000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000 180000000c00000040404000190000000c00000040404000560000003000000022020000 c60000002c0200009401000005000000220294012202ce002c02c6002c028c0122029401 270000001800000002000000000000008080800000000000250000000c00000002000000 280000000c00000001000000180000000c00000080808000190000000c000000c0c0c000 560000003000000005020000ce000000220200009401000005000000050294010502ce00 2202ce002202940105029401250000000c00000004000080280000000c00000002000000 270000001800000002000000000000006060600000000000250000000c00000002000000 180000000c00000060606000190000000c00000060606000560000003000000005020000 c60000002c020000ce000000050000002202ce002c02c6000f02c6000502ce002202ce00 260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c000000 01000000280000000c000000030000002700000018000000030000000000000040404000 00000000250000000c00000003000000280000000c00000002000000180000000c000000 40404000190000000c0000004040400056000000300000006c020000aa00000076020000 94010000050000006c0294016c02b2007602aa0076028c016c0294012700000018000000 02000000000000008080800000000000250000000c00000002000000280000000c000000 03000000180000000c00000080808000190000000c000000c0c0c0005600000030000000 4e020000b20000006c02000094010000050000004e0294014e02b2006c02b2006c029401 4e029401250000000c00000004000080280000000c000000020000002700000018000000 02000000000000006060600000000000250000000c00000002000000180000000c000000 60606000190000000c0000006060600056000000300000004e020000aa00000076020000 b2000000050000006c02b2007602aa005802aa004e02b2006c02b200250000000c000000 04000080280000000c00000002000000250000000c00000007000080280000000c000000 01000000260000001c000000010000000000000000000000000000000000000025000000 0c000000010000001b00000010000000790000009a010000190000000c000000bfffbf00 120000000c00000001000000360000001000000079000000b70000001b00000010000000 790000009a0100003600000010000000750000009a0100001b0000001000000079000000 7d0100003600000010000000750000007d0100001b000000100000007900000061010000 360000001000000075000000610100001b00000010000000790000004501000036000000 1000000075000000450100001b0000001000000079000000280100003600000010000000 75000000280100001b00000010000000790000000c010000360000001000000075000000 0c0100001b0000001000000079000000f0000000360000001000000075000000f0000000 1b0000001000000079000000d4000000360000001000000075000000d40000001b000000 1000000079000000b7000000360000001000000075000000b70000005200000070010000 02000000f0ffffff00000000000000000000000090010000000000000000001054006900 6d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000013001e00000018063102 88f013002ab50030aaf2130088f013001a0631021f00000021008a010f00000005b50030 aaf2130088f01300180631022000000024f213001bfc0030aaf213000f00000018063102 200000005ef50030a8f2130018063102200000000000000058f413007af6003000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000010000006c000000acc101300000000000000000000000000000000011280af7 0000000021008a0111280af7f82301f41806310200000000000000006476000800000000 250000000c00000002000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00 54000000540000006b0000009101000072000000a30100000100000000a0d24100f0d241 6b00000091010000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff 500000003000000008000000540000005800000063000000740100007200000086010000 0100000000a0d24100f0d2416300000074010000020000004c0000000000000000000000 00000000ffffffffffffffff500000003500300008000000080000005400000060000000 5b00000058010000720000006a0100000100000000a0d24100f0d2415b00000058010000 030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000031003000 3000000008000000080000000800000054000000600000005b0000003c01000072000000 4e0100000100000000a0d24100f0d2415b0000003c010000030000004c00000000000000 0000000000000000ffffffffffffffff5400000031003500300000000800000008000000 0800000054000000600000005b0000001f01000072000000310100000100000000a0d241 00f0d2415b0000001f010000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff ffffffff5400000032003000300000000800000008000000080000005400000060000000 5b0000000301000072000000150100000100000000a0d24100f0d2415b00000003010000 030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003500 3000000008000000080000000800000054000000600000005b000000e700000072000000 f90000000100000000a0d24100f0d2415b000000e7000000030000004c00000000000000 0000000000000000ffffffffffffffff5400000033003000300000000800000008000000 0800000054000000600000005b000000cb00000072000000dd0000000100000000a0d241 00f0d2415b000000cb000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff ffffffff5400000033003500300000000800000008000000080000005400000060000000 5b000000ae00000072000000c00000000100000000a0d24100f0d2415b000000ae000000 030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000034003000 300000000800000008000000080000001b00000010000000790000009a01000019000000 0c000000bfffbf0036000000100000007a0200009a0100001b0000001000000079000000 9a0100003600000010000000790000009e0100001b00000010000000c20000009a010000 3600000010000000c20000009e0100001b000000100000000b0100009a01000036000000 100000000b0100009e0100001b00000010000000550100009a0100003600000010000000 550100009e0100001b000000100000009e0100009a01000036000000100000009e010000 9e0100001b00000010000000e80100009a0100003600000010000000e80100009e010000 1b00000010000000310200009a0100003600000010000000310200009e0100001b000000 100000007a0200009a01000036000000100000007a0200009e010000190000000c000000 ffffff0054000000640000008d000000a3010000ac000000b50100000100000000a0d241 00f0d2418d000000a3010000040000004c000000000000000000000000000000ffffffff ffffffff5400000032003000300032000800000008000000080000000800000054000000 64000000d7000000a3010000f6000000b50100000100000000a0d24100f0d241d7000000 a3010000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000 320030003000330008000000080000000800000008000000540000006400000020010000 a30100003f010000b50100000100000000a0d24100f0d24120010000a301000004000000 4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003200300030003400 08000000080000000800000008000000540000006400000069010000a301000088010000 b50100000100000000a0d24100f0d24169010000a3010000040000004c00000000000000 0000000000000000ffffffffffffffff5400000032003000300035000800000008000000 08000000080000005400000064000000b3010000a3010000d2010000b501000001000000 00a0d24100f0d241b3010000a3010000040000004c000000000000000000000000000000 ffffffffffffffff54000000320030003000360008000000080000000800000008000000 5400000064000000fc010000a30100001b020000b50100000100000000a0d24100f0d241 fc010000a3010000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff 540000003200300030003700080000000800000008000000080000005400000064000000 46020000a301000065020000b50100000100000000a0d24100f0d24146020000a3010000 040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003000 3000380008000000080000000800000008000000520000007001000003000000f0ffffff 000000000000000000000000900100000000000000000010540069006d00650073002000 4e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000013001e000000d413310288f013002ab50030 aaf2130088f01300d61331021f00000021008a010f00000005b50030aaf2130088f01300 d41331022000000024f213001bfc0030aaf213000f000000d4133102200000005ef50030 a8f21300d4133102200000000000000058f413007af60030000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000 6c000000acc101300000000000000000000000000000000049270a9e0000000021008a01 49270a9ef82301f4d413310200000000000000006476000800000000250000000c000000 03000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000 0d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000 0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000 250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000 1e0000001800000067010000bb0100008c010000d8010000140000000c0000000d000000 120000000c00000001000000540000006400000069010000c001000089010000d2010000 0100000000a0d24100f0d24169010000c0010000040000004c0000000000000000000000 00000000ffffffffffffffff5400000020043e043a043804090000000800000007000000 09000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000 07000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000 250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00 180000000c000000000000001e000000180000000700000007000000e4020000e8010000 250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff 2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000100000019000000 0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000 eb020000ef010000250000000c0000000d000080250000000c0000000300000025000000 0c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000700008025000000 0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000 03000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000 000000001e000000180000002a00000067000000af01000084000000140000000c000000 0d000000120000000c00000001000000540000008c0100002c0000006c000000ac010000 7e0000000100000000a0d24100f0d2415402000026060f009e04574d4643010000000000 0100000000000000020000007c040000000000007c2400002c0000006c00000035000000 4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffffb80000002104350440043504 34043d044c043e0434043e0431043e0432043804390420003e04310441044f0433042000 3f043b0430044204560436043d0438044504200034043e043a0443043c0435043d044204 560432042c0020003c043b043d042e002000330440043d042e0000000b00000007000000 080000000700000008000000090000000700000008000000080000000800000008000000 080000000800000009000000090000000400000008000000080000000700000007000000 060000000400000009000000080000000700000007000000030000000b00000009000000 090000000700000004000000080000000800000007000000070000000a00000007000000 0900000007000000030000000800000004000000040000000a0000000800000009000000 040000000400000006000000080000000900000004000000250000000c0000000d000080 250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080 220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000300000025000000 0c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000 180000000000000000000000eb020000ef010000250000000c0000000700008025000000 0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000 03000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000 000000001e000000180000000000000000000000eb020000ef010000250000000c000000 07000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000 250000000c00000003000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00 180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000eb020000ef010000 260000001c00000004000000000000000000000000000000ffffff00250000000c000000 04000000280000000c00000001000000250000000c00000005000080180000000c000000 ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000 020000002b000000180000000700000007000000e3020000e8010000250000000c000000 04000080250000000c00000007000080280000000c00000004000000250000000c000000 0d000080220000000c000000ffffffff0900000010000000eb020000ef01000021000000 08000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00220000000c000000 ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000 00000000180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff4600000034000000 28000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f 0000008000000080460000001c00000010000000454d462b024000000c00000000000000 0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02ef01eb0205000000090200000000050000000102bfffbf0004000000 04010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e0004000000 2701ffff030000001e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002701 ffff030000001e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000 070000001604ef01eb020000000008000000fa02000000000000ffffff00040000002d01 000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff000500 00000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04e901e4020700 070008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffff ff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d0101000400 00002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c0100000700 00001604ef01eb0200000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff 030000001e00040000002d010100040000002d0100000500000001020000000005000000 0902ffffff00040000002c010000070000001604e801e4020700070007000000fc020000 808080000000040000002d01040004000000f001010008000000fa02050000000000ffff ff00040000002d01010004000000f001000005000000090280808000050000000102ffff ff000400000004010d0004000000020102000e0000002403050079009a01920087019302 87017a029a0179009a0107000000fc020000bfffbf000000040000002d01000004000000 f0010400050000000902bfffbf00050000000102000000000e0000002403050079009a01 7900b7009200a5009200870179009a010e00000024030500920087019200a5009302a500 930287019200870107000000fc020100000000000000040000002d01040004000000f001 000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000005000000090200000000 0e00000024030500930287017a029a0179009a019200870193028701040000002d010100 04000000f00100000e0000002403050079009a017900b7009200a5009200870179009a01 0e00000024030500920087019200a5009302a500930287019200870108000000fa020000 0100000000000000040000002d01000007000000fc020000404040000000040000002d01 050005000000090240404000050000000102404040000e00000024030500b4009401b400 3f01be003701be008c01b400940107000000fc020000808080000000040000002d010600 04000000f001050005000000090280808000050000000102c0c0c0000e00000024030500 9600940196003f01b4003f01b40094019600940107000000fc0200000000000000000400 00002d01050004000000f001060007000000fc020000606060000000040000002d010600 05000000090260606000050000000102606060000e00000024030500b4003f01be003701 a000370196003f01b4003f0108000000fa0200000100000000000000040000002d010700 04000000f001000007000000fc020000404040000000040000002d01000004000000f001 060005000000090240404000050000000102404040000e00000024030500fd009401fd00 230107011b0107018c01fd00940107000000fc020000808080000000040000002d010600 04000000f001000005000000090280808000050000000102c0c0c0000e00000024030500 e0009401e0002301fd002301fd009401e0009401040000002d01050004000000f0010600 07000000fc020000606060000000040000002d0100000500000009026060600005000000 0102606060000e00000024030500fd00230107011b01ea001b01e0002301fd0023010800 0000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f001070007000000fc02 0000404040000000040000002d01070004000000f0010000050000000902404040000500 00000102404040000e0000002403050046019401460118015001100150018c0146019401 07000000fc020000808080000000040000002d01000004000000f0010700050000000902 80808000050000000102c0c0c0000e000000240305002901940129011801460118014601 940129019401040000002d01050004000000f001000007000000fc020000606060000000 040000002d01000005000000090260606000050000000102606060000e00000024030500 460118015001100133011001290118014601180108000000fa0200000100000000000000 040000002d01070004000000f001060007000000fc020000404040000000040000002d01 060004000000f001000005000000090240404000050000000102404040000e0000002403 050090019401900101019a01f9009a018c019001940107000000fc020000808080000000 040000002d01000004000000f001060005000000090280808000050000000102c0c0c000 0e000000240305007201940172010101900101019001940172019401040000002d010500 04000000f001000007000000fc020000606060000000040000002d010000050000000902 60606000050000000102606060000e00000024030500900101019a01f9007c01f9007201 01019001010108000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f001 070007000000fc020000404040000000040000002d01070004000000f001000005000000 090240404000050000000102404040000e00000024030500d9019401d901df00e301d700 e3018c01d901940107000000fc020000808080000000040000002d01000004000000f001 070005000000090280808000050000000102c0c0c0000e00000024030500bc019401bc01 df00d901df00d9019401bc019401040000002d01050004000000f001000007000000fc02 0000606060000000040000002d0100000500000009026060600005000000010260606000 0e00000024030500d901df00e301d700c601d700bc01df00d901df0008000000fa020000 0100000000000000040000002d01070004000000f001060007000000fc02000040404000 0000040000002d01060004000000f0010000050000000902404040000500000001024040 40000e00000024030500220294012202ce002c02c6002c028c012202940107000000fc02 0000808080000000040000002d01000004000000f0010600050000000902808080000500 00000102c0c0c0000e00000024030500050294010502ce002202ce002202940105029401 040000002d01050004000000f001000007000000fc020000606060000000040000002d01 000005000000090260606000050000000102606060000e000000240305002202ce002c02 c6000f02c6000502ce002202ce0008000000fa0200000100000000000000040000002d01 060004000000f001070007000000fc020000404040000000040000002d01070004000000 f001000005000000090240404000050000000102404040000e000000240305006c029401 6c02b2007602aa0076028c016c02940107000000fc020000808080000000040000002d01 000004000000f001070005000000090280808000050000000102c0c0c0000e0000002403 05004e0294014e02b2006c02b2006c0294014e029401040000002d01050004000000f001 000007000000fc020000606060000000040000002d010000050000000902606060000500 00000102606060000e000000240305006c02b2007602aa005802aa004e02b2006c02b200 040000002d01050004000000f0010000040000002d01020004000000f001060008000000 fa0200000000000000000000040000002d0100000500000014029a017900050000000102 bfffbf000400000002010100050000001302b70079000500000014029a01790005000000 13029a0175000500000014027d0179000500000013027d01750005000000140261017900 050000001302610175000500000014024501790005000000130245017500050000001402 28017900050000001302280175000500000014020c0179000500000013020c0175000500 00001402f0007900050000001302f0007500050000001402d4007900050000001302d400 7500050000001402b7007900050000001302b70075001c000000fb02f0ff000000000000 9001000000000000001054696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000 000000000000040000002d01060005000000090200000000050000000102ffffff000900 0000320a91016b0001000000300008000a000000320a7401630002000000353008000800 0c000000320a58015b0003000000313030000800080008000c000000320a3c015b000300 0000313530000800080008000c000000320a1f015b000300000032303000080008000800 0c000000320a03015b0003000000323530000800080008000c000000320ae7005b000300 0000333030000800080008000c000000320acb005b000300000033353000080008000800 0c000000320aae005b0003000000343030000800080008000500000014029a0179000500 00000102bfffbf000500000013029a017a020500000014029a0179000500000013029e01 79000500000014029a01c2000500000013029e01c2000500000014029a010b0105000000 13029e010b010500000014029a0155010500000013029e0155010500000014029a019e01 0500000013029e019e010500000014029a01e8010500000013029e01e801050000001402 9a0131020500000013029e0131020500000014029a017a020500000013029e017a020500 00000102ffffff000d000000320aa3018d00040000003230303208000800080008000d00 0000320aa301d700040000003230303308000800080008000d000000320aa30120010400 00003230303408000800080008000d000000320aa3016901040000003230303508000800 080008000d000000320aa301b301040000003230303608000800080008000d000000320a a301fc01040000003230303708000800080008000d000000320aa3014602040000003230 303808000800080008001c000000fb02f0ff000000000000900100000000000000105469 6d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d01 07001c000000fb021400090000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000 00000000000000000000000000000000000000000000040000002d010800040000002d01 0700040000002d010800040000002d010700040000002d010200040000002d0108000400 00002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010000050000000102ffff ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d8018c01bb0167010400 000004010d0004000000020101000d000000320ac001690104000000d0eeeae809000800 07000900040000002d010800040000002d010700040000002d010200040000002d010800 040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010000050000000102 ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e801e40207000700 040000002d010200040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d01 0700040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01 0000070000001604ef01eb0200000000040000002d010800040000002d01070004000000 2d010800040000002d010700040000002d010200040000002d010800040000002701ffff 030000001e00040000002d010700040000002d010000050000000102ffffff0005000000 090200000000040000002c0100000700000016048400af0167002a000400000004010d00 040000000201010057000000320a6c002c0035000000d1e5f0e5e4edfceee4eee1eee2e8 e920eee1f1ffe320efebe0f2b3e6ede8f520e4eeeaf3ece5edf2b3e22c20ecebed2e20e3 f0ed2e000b00070008000700080009000700080008000800080008000800090009000400 080008000700070006000400090008000700070003000b00090009000700040008000800 070007000a0007000900070003000800040004000a000800090004000400060008000900 0400040000002d010800040000002d010700040000002d010200040000002d0108000400 00002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010000050000000102ffff ff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ef01eb02000000000400 00002d010200040000002d010800040000002701ffff030000001e00040000002d010700 040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000 070000001604ef01eb0200000000040000002d010200040000002d010800040000002701 ffff030000001e00040000002d010700040000002d010000050000000102ffffff000500 0000090200000000040000002c010000070000001604ef01eb020000000008000000fa02 000000000000ffffff00040000002d01090004000000f0010000040000002d0104000500 00000902ffffff00050000000102000000000400000004010d0004000000020102000700 00001b04e901e40207000700040000002d010500040000002d01020004000000f0010900 040000002d010800040000002701ffff030000001e000500000001020000000005000000 0902ffffff00040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902 ffffff00040000002701ffff030000000000 Додаток Б Частка безготівкових та готівкових розрахунків у платіжному обороті держави picscalex1000100090000030a0b000007002207000000002207000026060f003a0e574d 464301000000000001004cde0000000001000000180e000000000000180e000001000000 6c0000002e0000003f000000af020000dc01000000000000000000007d4b000044390000 20454d4600000100180e0000c00000000500000000000000000000000000000000050000 00040000510100000e01000000000000000000000000000068240500b01e040046000000 2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000078000000 78000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900 0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f 214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000 190000000c000000bfffbf00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000 2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000 ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000 bfffbf00180000000c00000000000000520000007001000001000000e5ffffff00000000 000000000000000090010000000000cc00000012540069006d006500730020004e006500 7700200052006f006d0061006e0000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000900100000000000078000000780000002000fcff 1f000000000000004cf612006f5f05307666f6004ef812001e0000007466f60058f61200 81ba00304ef8120058f612007666f6001f00000021008a0118000000a8ba00304ef81200 545cf600fa6bf17768f61200f664053040451e30e858f60018000000ecf8120000008a01 e858f600c8f712001aba0030545cf6007068f600f4f912002bba00300b00000010000000 100000001000000010000000100000001000000010000000000000001000000010000000 100000001000000010000000100000001000000010000000100000001000000000000000 000000000100000000000000545cf6006476000800000000250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000 0c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000 180000000000000000000000de0200002c020000250000000c0000000d00008022000000 0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000190000000c000000 bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000de020000 2c020000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000 250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000 1e000000180000000600000006000000d802000026020000260000001c00000002000000 00000000010000000000000000000000250000000c000000020000002700000018000000 030000000000000000cc990000000000250000000c00000003000000180000000c000000 ffffff00190000000c00000000cc9900140000000c0000000d000000120000000c000000 020000002f000000280000009e0000003f0000003b020000dc010000c500000086010000 6c0100003f000000270000001800000004000000000000003333cc000000000025000000 0c00000004000000280000000c00000003000000190000000c0000003333cc002f000000 280000009e0000003f0000003b020000dc0100006c0100003f000000c500000086010000 250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080 220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000 0c00000004000000250000000c00000002000000190000000c0000003333cc0018000000 0c000000ffffff001e000000180000000000000000000000de0200002c02000025000000 0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000 0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000 04000000250000000c00000002000000190000000c0000003333cc00180000000c000000 ffffff001e000000180000000000000000000000de0200002c020000250000000c000000 0d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000 01000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000 0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000 00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000 250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000 190000000c0000003333cc00180000000c000000ffffff001e0000001800000029000000 6d000000b2000000c3000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00 140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000880000002e000000 78000000ac000000960000000100000000a0d24100f0d2412e000000780000000a000000 4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6000000013043e0442045604 32043a043e04320438044504100000000e0000000c000000070000000c0000000d000000 0e0000000c0000000e0000000d0000005400000060000000550000009b00000086000000 b90000000100000000a0d24100f0d241550000009b000000030000004c00000000000000 0000000000000000ffffffffffffffff5400000033003500250000000e0000000e000000 16000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000 07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000 ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000 250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000 1e000000180000000000000000000000de0200002c020000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080 250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000 0c00000001000000250000000c00000004000000250000000c0000000200000019000000 0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000002902000051010000 b5020000ca010000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000 840000003b0200005c010000a20200007a0100000100000000a0d24100f0d2413b020000 5c010000090000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff60000000 11043504370433043e044204560432042d000000100000000c0000000b0000000b000000 0e0000000c000000070000000c0000000900000054000000880000002e0200007f010000 af0200009d0100000100000000a0d24100f0d2412e0200007f0100000a0000004c000000 000000000000000000000000ffffffffffffffff600000003a043e043204380445042000 36003500200025000d0000000e0000000c0000000e0000000d000000070000000e000000 0e0000000700000016000000540000004c0000000000000000000000ffffffffffffffff 0100000000a0d24100f0d2416f020000a2010000000000004c0000000000000000000000 00000000ffffffffffffffff4c000000250000000c0000000d000080250000000c000000 01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000 0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000 250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00 180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000de0200002c020000 250000000c00000004000080280000000c00000004000000250000000c00000007000080 280000000c00000002000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff 0900000010000000de0200002c0200002100000008000000190000000c000000ffffff00 180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a0000001000000000000000 000000002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000 220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000 180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080460000001c000000 10000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000 140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c022c02de0205000000 090200000000050000000102bfffbf000400000004010d00040000000201020003000000 1e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102 bfffbf00050000000902000000001c000000fb02e5ff0000000000009001000000cc0000 001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000000400 00002d0100001c000000fb021400090000000000bc02000000cc0102022253797374656d 0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0101000400 00002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01 0000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d0100000400 00002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01 0100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d0101000400 00002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01 0000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000005000000 0102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700000016042c02de020000 0000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000005000000 0102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700000016042c02de020000 0000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000005000000 0102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700000016042602d8020600 060008000000fa0200000100000000000000040000002d01020007000000fc02000000cc 99000000040000002d010300050000000902ffffff0005000000010200cc990004000000 04010d0004000000020102000b0000001a083f006c018601c500dd013c023f009e000700 0000fc0200003333cc000000040000002d01040004000000f00103000500000001023333 cc000b0000001a088601c5003f006c01dd013c023f009e0008000000fa02000000000000 00000000040000002d01030007000000fc020000ffffff000000040000002d0105000400 00002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400 040000002d0102000500000001023333cc00050000000902ffffff00040000002c010000 0700000016042c02de0200000000040000002d010300040000002d010500040000002d01 0100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01040004000000 2d0102000500000001023333cc00050000000902ffffff00040000002c01000007000000 16042c02de0200000000040000002d010100040000002d010000040000002d0101000400 00002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01 0000040000002d010300040000002d010500040000002d010100040000002701ffff0300 00001e00040000002d010000040000002d010400040000002d0102000500000001023333 cc00050000000902ffffff00040000002c010000070000001604c300b2006d0029000500 0000090200000000050000000102ffffff000400000004010d0004000000020101001600 0000320a78002e000a000000c3eef2b3e2eaeee2e8f510000e000c0007000c000d000e00 0c000e000d000c000000320a9b00550003000000333525000e000e001600040000002d01 0100040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002d0101000400 00002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010200 050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016042c02 de0200000000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01 0000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d0100000400 00002d010300040000002d010500040000002d010100040000002701ffff030000001e00 040000002d010000040000002d010400040000002d010200050000000102ffffff000500 0000090200000000040000002c010000070000001604ca01b50251012902040000000401 0d00040000000201010015000000320a5c013b0209000000c1e5e7e3eef2b3e22df51000 0c000b000b000e000c0007000c00090016000000320a7f012e020a000000eaeee2e8f520 363520250d000e000c000e000d0007000e000e000700160007000000320aa2016f020000 0000040000002d010100040000002d010000040000002d010300040000002d0105000400 00002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400 040000002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000 0700000016042c02de020000000007000000fc020000000000000000040000002d010600 04000000f0010400040000002d01030004000000f0010200040000002d01010004000000 2701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701 ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff 030000000000 Додаток Д Розподіл учасників за моделями роботи в СЕП (станом на 01.01.2008 р.) picscalex1000100090000030520000007001610000000001610000026060f002220574d 464301000000000001005663000000000200000000200000000900000029000001000000 6c0000002200000024000000c50200006002000000000000000000007d4b00009a4b0000 20454d4600000100002900002d0200000500000000000000000000000000000000050000 00040000510100000e01000000000000000000000000000068240500b01e040046000000 2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000078000000 78000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900 0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f 214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000 190000000c000000bfffbf00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000 2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000 ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000 bfffbf00180000000c00000000000000520000007001000001000000eaffffff00000000 000000000000000090010000000000cc00000012540069006d006500730020004e006500 7700200052006f006d0061006e0000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000900100000000000078000000780000002000fcff 1f000000000000004cf612006f5f0530f65df6004ef812001e000000f45df60058f61200 81ba00304ef8120058f61200f65df6001f00000021008a0114000000a8ba00304ef81200 545cf600fa6bf17768f61200f664053040451e30e858f60014000000ecf8120000008a01 e858f600c8f712001aba0030545cf6009471f600f4f912002bba00300600000009000000 090000000900000009000000090000000900000009000000000000000900000009000000 090000000900000009000000090000000900000009000000090000000900000000000000 000000000000000000000000545cf6006476000800000000250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000019000000 0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000 de020000de020000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000 08000000250000000c00000001000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000 000000001e000000180000000000000000000000de020000de020000250000000c000000 0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000 190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000006000000 06000000d8020000d8020000260000001c00000002000000000000000100000000000000 00000000250000000c000000020000002700000018000000030000000000000000cc9900 00000000250000000c00000003000000180000000c000000ffffff00190000000c000000 00cc9900140000000c0000000d000000120000000c000000020000002f00000028000000 a6000000c20000004402000060020000230200002001000075010000c200000027000000 1800000004000000000000003333cc0000000000250000000c0000000400000028000000 0c00000003000000190000000c0000003333cc002f00000028000000a6000000c2000000 4402000060020000380200004a0100002302000020010000270000001800000003000000 00000000ccccff0000000000250000000c00000003000000280000000c00000004000000 190000000c000000ccccff002f00000028000000a6000000c20000004402000060020000 630100005f020000380200004a01000027000000180000000400000000000000b2b2b200 00000000250000000c00000004000000280000000c00000003000000190000000c000000 b2b2b2002f00000028000000a6000000c20000004402000060020000c90000001d010000 630100005f02000027000000180000000300000000000000808080000000000025000000 0c00000003000000280000000c00000004000000190000000c000000808080002f000000 28000000a6000000c2000000440200006002000007010000e1000000c90000001d010000 270000001800000004000000000000000000000000000000250000000c00000004000000 280000000c000000030000001b000000100000007501000091010000190000000c000000 ffffff00120000000c00000001000000360000001000000007010000e100000027000000 1800000003000000000000000066cc0000000000250000000c0000000300000028000000 0c00000004000000190000000c0000000066cc00120000000c000000020000002f000000 28000000a6000000c200000044020000600200004a010000c700000007010000e1000000 27000000180000000400000000000000ccccff0000000000250000000c00000004000000 280000000c00000003000000190000000c000000ccccff002f00000028000000a6000000 c2000000440200006002000075010000c20000004a010000c7000000250000000c000000 07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000 ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000 250000000c00000002000000190000000c000000ccccff00180000000c000000ffffff00 1e000000180000000000000000000000de020000de0200001b0000001000000014020000 b9000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000 01000000360000001000000008020000b90000003600000010000000d6010000da000000 1b000000100000006b0200006301000036000000100000005f0200006301000036000000 100000002d020000330100001b000000100000003a020000290200003600000010000000 2e0200002902000036000000100000001a0200000e0200001b000000100000007b000000 b5010000360000001000000087000000b50100003600000010000000bb000000ec010000 1b000000100000006f0000001701000036000000100000006f0000000b01000036000000 10000000e5000000fc0000001b00000010000000aa000000a30000003600000010000000 b6000000a3000000360000001000000007010000e10000001b000000100000000b010000 7a00000036000000100000000b01000086000000360000001000000027010000d1000000 1b00000010000000770100004500000036000000100000006b0100004500000036000000 100000005f010000c3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080 250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000 0c00000001000000250000000c00000004000000250000000c0000000200000019000000 0c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e000000180000000000000000000000 de020000de020000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000 0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d00008025000000 0c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000 0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000 01000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000 ffffff00180000000c000000ffffff001e000000180000007601000023000000d2010000 67000000180000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000 0100000054000000840000007a0100002b000000d1010000430000000100000000a0d241 00f0d2417a0100002b000000090000004c000000000000000000000000000000ffffffff ffffffff60000000370020003c043e04340435043b044c04200004000b00000006000000 0e0000000b0000000b0000000a0000000b0000000a00000006000000540000007c000000 7e01000047000000c90100005f0000000100000000a0d24100f0d2417e01000047000000 080000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c00000028003300 2c0034003600200025002900070000000b000000050000000b0000000b00000006000000 1200000007000000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000 0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000 0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000 04000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000 000000001e000000180000000000000000000000de020000de020000250000000c000000 0d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000 01000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000 07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000 ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000 250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000 1e000000180000005000000073000000ac000000d3000000140000000c0000000d000000 120000000c000000010000005400000084000000540000007b000000ab00000093000000 0100000000a0d24100f0d241540000007b000000090000004c0000000000000000000000 00000000ffffffffffffffff60000000350020003c043e04340435043b044c0420000100 0b000000060000000e0000000b0000000b0000000a0000000b0000000a00000006000000 540000007c0000005800000097000000a3000000af0000000100000000a0d24100f0d241 5800000097000000080000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff 5c000000280030002c0030003000200025002900070000000b000000050000000b000000 0b000000060000001200000007000000540000004c0000000000000000000000ffffffff ffffffff0100000000a0d24100f0d2417e000000b3000000000000004c00000000000000 0000000000000000ffffffffffffffff4c000000250000000c0000000d00008025000000 0c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000 0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000 01000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000 ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000de020000 de020000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000 0d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000 01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000 0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000 250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00 180000000c000000000000001e00000018000000dd0000001c000000390100007c000000 140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000084000000e1000000 24000000380100003c0000000100000000a0d24100f0d241e10000002400000009000000 4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff60000000360020003c043e04 340435043b044c04200001000b000000060000000e0000000b0000000b0000000a000000 0b0000000a00000006000000540000007c000000e5000000400000003001000058000000 0100000000a0d24100f0d241e500000040000000080000004c0000000000000000000000 00000000ffffffffffffffff5c000000280035002c003500310020002500290007000000 0b000000050000000b0000000b000000060000001200000007000000540000004c000000 0000000000000000ffffffffffffffff0100000000a0d24100f0d2410b0100005c000000 000000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff4c00000025000000 0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000700008025000000 0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000 08000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c000000 02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000 0000000000000000de020000de020000250000000c0000000d000080250000000c000000 01000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000 0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000 00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000 250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000 190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000041000000 160100009d00000076010000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000 5400000084000000450000001e0100009c000000360100000100000000a0d24100f0d241 450000001e010000090000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff 60000000340020003c043e04340435043b044c04200001000b000000060000000e000000 0b0000000b0000000a0000000b0000000a00000006000000540000007c00000049000000 3a01000094000000520100000100000000a0d24100f0d241490000003a01000008000000 4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5c000000280036002c003500 3900200025002900070000000b000000050000000b0000000b0000000600000012000000 07000000540000004c0000000000000000000000ffffffffffffffff0100000000a0d241 00f0d2416f00000056010000000000004c000000000000000000000000000000ffffffff ffffffff4c000000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000 0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000 0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000 04000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000 000000001e000000180000000000000000000000de020000de020000250000000c000000 0d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000 01000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000 07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000 ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000 250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000 1e0000001800000039020000f90100009802000059020000140000000c0000000d000000 120000000c0000000100000054000000840000003f020000010200009702000019020000 0100000000a0d24100f0d2413f02000001020000090000004c0000000000000000000000 00000000ffffffffffffffff60000000320020003c043e04340435043b044c0420000100 0b000000060000000e0000000b0000000b0000000a0000000b0000000a00000006000000 54000000840000003d0200001d02000093020000350200000100000000a0d24100f0d241 3d0200001d020000090000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff 600000002800330031002c003800320020002500290000f0070000000b0000000b000000 050000000b0000000b000000060000001200000007000000540000004c00000000000000 00000000ffffffffffffffff0100000000a0d24100f0d241690200003902000000000000 4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff4c000000250000000c000000 0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000 00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000 250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000 190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000 00000000de020000de020000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080 250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000 0c00000001000000250000000c00000004000000250000000c0000000200000019000000 0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000001e00000085010000 7d000000e5010000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000 84000000240000008d0100007c000000a50100000100000000a0d24100f0d24124000000 8d010000090000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff60000000 330020003c043e04340435043b044c04200001000b000000060000000e0000000b000000 0b0000000a0000000b0000000a00000006000000540000008400000022000000a9010000 78000000c10100000100000000a0d24100f0d24122000000a9010000090000004c000000 000000000000000000000000ffffffffffffffff600000002800330033002c0031003600 20002500290000f0070000000b0000000b000000050000000b0000000b00000006000000 1200000007000000540000004c0000000000000000000000ffffffffffffffff01000000 00a0d24100f0d2414e000000c5010000000000004c000000000000000000000000000000 ffffffffffffffff4c000000250000009604000026060f002209574d4643010000000000 0100000000000000020000000009000000000000002900000c0000000d00008025000000 0c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000 0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000 01000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000 ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000de020000 de020000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000 0d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000 01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000 0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000 250000000c00000004000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00 180000000c000000000000001e000000180000006a02000033010000c602000093010000 140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000840000006e020000 3b010000c5020000530100000100000000a0d24100f0d2416e0200003b01000009000000 4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff60000000310020003c043e04 340435043b044c04200000000b000000060000000e0000000b0000000b0000000a000000 0b0000000a00000006000000540000007c0000007202000057010000bd0200006f010000 0100000000a0d24100f0d2417202000057010000080000004c0000000000000000000000 00000000ffffffffffffffff5c000000280033002c003600350020002500290007000000 0b000000050000000b0000000b000000060000001200000007000000540000004c000000 0000000000000000ffffffffffffffff0100000000a0d24100f0d2419802000073010000 000000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff4c00000025000000 0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000700008025000000 0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000 08000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c000000 02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000 0000000000000000de020000de020000250000000c0000000d000080250000000c000000 01000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000 0d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c000000 01000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000 0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000 00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000 250000000c00000001000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000 190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000013020000 6d0000009802000005010000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000 54000000940000001702000075000000970200008d0000000100000000a0d24100f0d241 17020000750000000c0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff 640000001f044004300446044e044e0442044c0420003704300420000f0000000b000000 0a0000000c00000010000000100000000a0000000a00000006000000090000000a000000 0600000054000000900000001c0200009100000094020000a90000000100000000a0d241 00f0d2411c020000910000000b0000004c000000000000000000000000000000ffffffff ffffffff640000003d043504370430043b04350436043d0438043c04200017020c000000 0a000000090000000a0000000b0000000a0000000f0000000c0000000c0000000e000000 06000000540000009400000018020000ad00000097020000c50000000100000000a0d241 00f0d24118020000ad0000000c0000004c000000000000000000000000000000ffffffff ffffffff640000003a043e04400440043004450443043d043a043e043c0420000b000000 0b0000000b0000000b0000000a0000000a0000000b0000000c0000000b0000000b000000 0e0000000600000054000000840000002a020000c900000080020000e100000001000000 00a0d24100f0d2412a020000c9000000090000004c000000000000000000000000000000 ffffffffffffffff600000002800310035002c0038003100200025002900940007000000 0b0000000b000000050000000b0000000b00000006000000120000000700000054000000 4c0000000000000000000000ffffffffffffffff0100000000a0d24100f0d24156020000 e5000000000000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff4c000000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080 250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff 2100000008000000250000000c00000001000000250000000c0000000400000025000000 0c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000 180000000000000000000000de020000de020000250000000c0000000400008028000000 0c00000004000000250000000c00000007000080280000000c0000000200000025000000 0c0000000d000080220000000c000000ffffffff0900000010000000de020000de020000 2100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000000000022000000 0c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000019000000 0c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff46000000 3400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0000008000000080 0000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000000 000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000 0b0200000000050000000c02de02de0205000000090200000000050000000102bfffbf00 0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00 040000002701ffff030000001e00050000000102bfffbf00050000000902000000001c00 0000fb02eaff0000000000009001000000cc0000001254696d6573204e657720526f6d61 6e0000000000000000000000000000000000040000002d0100001c000000fb0214000900 00000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000000000000000000000000 00000000000000000000040000002d010100040000002d010000040000002d0101000400 00002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01 0000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d0100000400 00002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01 0100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d0101000400 00002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01 0000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d0100000400 00002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01 0100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d0101000400 00002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01 0000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d0100000400 00002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01 0100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d0101000400 00002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01 0000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d0100000400 00002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01 0100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d0101000400 00002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01 0000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d0100000400 00002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01 0100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d0101000400 00002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01 0000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d0100000400 00002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01 0100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d0101000400 00002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01 0000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000005000000 0102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604de02de020000 0000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000005000000 0102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604de02de020000 0000040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000005000000 0102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604d802d8020600 060008000000fa0200000100000000000000040000002d01020007000000fc02000000cc 99000000040000002d010300050000000902ffffff0005000000010200cc990004000000 04010d0004000000020102000b0000001a08c20075012001230261024502c200a6000700 0000fc0200003333cc000000040000002d01040004000000f00103000500000001023333 cc000b0000001a08200123024a01380261024502c200a60007000000fc020000ccccff00 0000040000002d01030004000000f0010400050000000102ccccff000b0000001a084a01 38025f02630161024502c200a60007000000fc020000b2b2b2000000040000002d010400 04000000f0010300050000000102b2b2b2000b0000001a085f0263011d01c90061024502 c200a60007000000fc020000808080000000040000002d01030004000000f00104000500 00000102808080000b0000001a081d01c900e100070161024502c200a60007000000fc02 0000000000000000040000002d01040004000000f0010300050000001402910175010500 00000102ffffff000400000002010100050000001302e100070107000000fc0200000066 cc000000040000002d01030004000000f00104000500000001020066cc00040000000201 02000b0000001a08e1000701c7004a0161024502c200a60007000000fc020000ccccff00 0000040000002d01040004000000f0010300050000000102ccccff000b0000001a08c700 4a01c200750161024502c200a60008000000fa0200000000000000000000040000002d01 030007000000fc020000ffffff000000040000002d010500040000002d01010004000000 2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d0102000500 00000102ccccff00050000000902ffffff00040000002c010000070000001604de02de02 00000000050000001402b9001402050000000102ffffff000400000004010d0004000000 02010100050000001302b9000802050000001302da00d60105000000140263016b020500 0000130263015f0205000000130233012d0205000000140229023a020500000013022902 2e020500000013020e021a02050000001402b5017b00050000001302b501870005000000 1302ec01bb0005000000140217016f000500000013020b016f00050000001302fc00e500 050000001402a300aa00050000001302a300b600050000001302e1000701050000001402 7a000b0105000000130286000b01050000001302d1002701050000001402450077010500 0000130245006b01050000001302c3005f01040000002d010300040000002d0105000400 00002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400 040000002d010200050000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c010000 070000001604de02de0200000000040000002d010100040000002d010000040000002d01 0100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d0103000400 00002d010500040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000 040000002d010400040000002d010200050000000102ffffff00050000000902ffffff00 040000002c0100000700000016046700d201230076010500000009020000000004000000 04010d00040000000201010015000000320a2b007a01090000003720eceee4e5ebfc20ee 0b0006000e000b000b000a000b000a00060013000000320a47007e010800000028332c34 3620252907000b0005000b000b00060012000700040000002d010100040000002d010000 040000002d010300040000002d010500040000002d010100040000002701ffff03000000 1e00040000002d010000040000002d010400040000002d010200050000000102ffffff00 05000000090200000000040000002c010000070000001604de02de020000000004000000 2d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100 040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002d01010004000000 2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d0102000500 00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d300ac00 730050000400000004010d00040000000201010015000000320a7b005400090000003520 eceee4e5ebfc20ee0b0006000e000b000b000a000b000a00060013000000320a97005800 0800000028302c303020252907000b0005000b000b0006001200070007000000320ab300 7e0000000000040000002d010100040000002d010000040000002d010300040000002d01 0500040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01000004000000 2d010400040000002d010200050000000102ffffff000500000009020000000004000000 2c010000070000001604de02de0200000000040000002d010100040000002d0100000400 00002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01 0300040000002d010500040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000000 2d010000040000002d010400040000002d010200050000000102ffffff00050000000902 00000000040000002c0100000700000016047c0039011c00dd000400000004010d000400 00000201010015000000320a2400e100090000003620eceee4e5ebfc20ee0b0006000e00 0b000b000a000b000a00060013000000320a4000e5000800000028352c35312025290700 0b0005000b000b0006001200070007000000320a5c000b0100000000040000002d010100 040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002d01010004000000 2701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d0102000500 00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604de02de02 00000000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000 040000002d010100040000002d010000040000002d010300040000002d01050004000000 2d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0104000400 00002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700 0000160476019d00160141000400000004010d00040000000201010015000000320a1e01 4500090000003420eceee4e5ebfc20ee0b0006000e000b000b000a000b000a0006001300 0000320a3a0149000800000028362c353920252907000b0005000b000b00060012000700 07000000320a56016f0000000000040000002d010100040000002d010000040000002d01 0300040000002d010500040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000000 2d010000040000002d010400040000002d010200050000000102ffffff00050000000902 00000000040000002c010000070000001604de02de0200000000040000002d0101000400 00002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01 0000040000002d010300040000002d010500040000002d010100040000002701ffff0300 00001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010200050000000102ffff ff0005000000090200000000040000002c01000007000000160459029802f90139020400 000004010d00040000000201010015000000320a01023f02090000003220eceee4e5ebfc 20ee0b0006000e000b000b000a000b000a00060015000000320a1d023d02090000002833 312c3832202529ee07000b000b0005000b000b0006001200070007000000320a39026902 00000000040000002d010100040000002d010000040000002d010300040000002d010500 040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01 0400040000002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01 0000070000001604de02de0200000000040000002d010100040000002d01000004000000 2d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010300 040000002d010500040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01 0000040000002d010400040000002d010200050000000102ffffff000500000009020000 0000040000002c010000070000001604e5017d0085011e000400000004010d0004000000 0201010015000000320a8d012400090000003320eceee4e5ebfc20ee0b0006000e000b00 0b000a000b000a00060015000000320aa9012200090000002833332c3136202529ee0700 0b000b0005000b000b0006001200070007000000320ac5014e0000000000040000002d01 0100040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002d0101000400 00002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400040000002d010200 050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604de02 de0200000000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d01 0000040000002d010100040000002d010000040000002d010300040000002d0105000400 00002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010400 040000002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000 0700000016049301c60233016a020400000004010d00040000000201010015000000320a 3b016e02090000003120eceee4e5ebfc20ee0b0006000e000b000b000a000b000a000600 13000000320a570172020800000028332c363520252907000b0005000b000b0006001200 070007000000320a7301980200000000040000002d010100040000002d01000004000000 2d010300040000002d010500040000002d010100040000002701ffff030000001e000400 00002d010000040000002d010400040000002d010200050000000102ffffff0005000000 090200000000040000002c010000070000001604de02de0200000000040000002d010100 040000002d010000040000002d010100040000002d010000040000002d01010004000000 2d010000040000002d010100040000002d010000040000002d010100040000002d010000 040000002d010100040000002d010000040000002d010300040000002d01050004000000 2d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d0104000400 00002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700 00001604050198026d0013020400000004010d00040000000201010019000000320a7500 17020c000000cff0e0f6fefef2fc20e7e0200f000b000a000c00100010000a000a000600 09000a00060018000000320a91001c020b000000ede5e7e0ebe5e6ede8ec20200c000a00 09000a000b000a000f000c000c000e00060019000000320aad0018020c000000eaeef0f0 e0f5f3edeaeeec200b000b000b000b000a000a000b000c000b000b000e00060015000000 320ac9002a02090000002831352c3831202529ee07000b000b0005000b000b0006001200 070007000000320ae500560200000000040000002d010100040000002d01000004000000 2d010300040000002d010500040000002d010100040000002701ffff030000001e000400 00002d010000040000002d010400040000002d010200050000000102ffffff0005000000 090200000000040000002c010000070000001604de02de020000000007000000fc020000 000000000000040000002d01060004000000f0010400040000002d01030004000000f001 0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500 0000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000 090200000000040000002701ffff030000000000 Додаток Г Питома вага основних розрахункових документів у комерційних банках України picscalex100010009000003142b000008001610000000001610000026060f002220574d 46430100000000000100c32d0000000002000000002000007c1500007c35000001000000 6c000000100000006d0000009e0200005e01000000000000000000005b4a0000e52f0000 20454d46000001007c350000370200000600000000000000000000000000000000050000 00040000510100000e01000000000000000000000000000068240500b01e040046000000 2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000078000000 78000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900 0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f 214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000 190000000c000000bfffbf00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000 2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000 ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000 bfffbf00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2100000008000000 190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000000000000 00000000d3020000d1010000220000000c000000ffffffff210000000800000019000000 0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000 d3020000d1010000220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000c000000 bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000700000007000000cc020000 ca010000270000001800000001000000000000003300330000000000250000000c000000 01000000260000001c000000020000000000000001000000000000000000000025000000 0c0000000200000027000000180000000300000000000000330033000000000025000000 0c00000003000000280000000c00000001000000180000000c0000003300330019000000 0c00000033003300140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000 300000009c01000089000000cc010000f200000005000000cc01bb009c0189009c01c000 cc01f200cc01bb0027000000180000000100000000000000660066000000000025000000 0c00000001000000280000000c00000003000000180000000c0000006600660019000000 0c000000ccffcc0056000000580000009c01000088000000cc010000bb0000000f000000 9c018900a0018900a3018900aa018900ad018800b1018800b4018800b8018800bb018800 c2018800c5018800c9018800cc018800cc01bb009c018900270000001800000003000000 000000006680800000000000250000000c00000003000000280000000c00000001000000 270000001800000001000000000000006680800000000000250000000c00000001000000 280000000c00000003000000180000000c00000066808000190000000c00000066808000 5600000030000000870100008b000000c4010000f300000005000000c401bc0087018b00 8701c200c401f300c401bc0027000000180000000300000000000000ccffff0000000000 250000000c00000003000000280000000c00000001000000180000000c000000ccffff00 190000000c000000ccffcc005600000034000000870100008a000000c4010000bc000000 0600000087018b008a018b0091018b0094018a00c401bc0087018b002700000018000000 01000000000000004d4d800000000000250000000c00000001000000280000000c000000 03000000270000001800000003000000000000004d4d800000000000250000000c000000 03000000280000000c00000001000000180000000c0000004d4d8000190000000c000000 4d4d80005600000030000000de0100008e0000003e020000f200000005000000de01bb00 3e028e003e02c500de01f200de01bb00270000001800000001000000000000009999ff00 00000000250000000c00000001000000280000000c00000003000000180000000c000000 9999ff00190000000c000000ccffcc005600000088000000de010000880000003e020000 bb0000001b000000de018800e2018800e5018800ec018800f0018800f3018800f6018800 fa0188000102890004028900080289000b02890012028a0015028a0018028a001c028a00 1f028b0025028b0029028c002c028c002f028c0032028d0038028d003b028e003e028e00 de01bb00de01880027000000180000000300000000000000808066000000000025000000 0c00000003000000280000000c0000000100000027000000180000000100000000000000 8080660000000000250000000c00000001000000280000000c0000000300000018000000 0c00000080806600190000000c0000008080660056000000300000003b01000096000000 ba010000f400000005000000ba01bd003b0196003b01cd00ba01f400ba01bd0027000000 180000000300000000000000ffffcc0000000000250000000c0000000300000028000000 0c00000001000000180000000c000000ffffcc00190000000c000000ccffcc0056000000 700000003b0100008c000000ba010000bd000000150000003b0196003d01950040019500 46019400480193004b0193004e01920054019100570191005a0190005d01900060018f00 66018f006a018e006d018e0070018e0076018d007a018d007d018c00ba01bd003b019600 270000001800000001000000000000004d1a330000000000250000000c00000001000000 280000000c00000003000000180000000c0000004d1a3300190000000c0000004d1a3300 560000006004000011010000d50000009e02000040010000110100009e02d5009e02d600 9d02d8009d02d9009d02da009c02dc009c02dc009b02dd009a02df009902e0009902e100 9702e3009602e3009502e4009302e6009202e7009102e8008e02e9008d02ea008b02eb00 8802ed008702ed008502ee008102f0008002f1007e02f1007a02f3007802f4007602f400 7202f6006f02f6006d02f7006802f8006602f9006402fa005f02fb005c02fc005902fc00 5402fd005102fe004f02fe004902ff0046020001430200013d0201013b02020137020201 310203012e0204012b02040125020501220205011e020501180206011502060111020601 0b0207010702070104020701fd010801fa010801f6010801ef010801ec010801e9010901 e2010901de010901db010901d4010901d0010901cd010901c6010901c3010801bf010801 b8010801b5010801b1010801ab010701a7010701a40107019d0106019a01060197010601 900105018d0105018a01050183010401800104017d010301770102017401020171010101 6b010001680100016501ff006001fe005d01fe005a01fd005501fc005201fc005001fb00 4b01fa004801f9004601f8004101f7003f01f6003d01f6003901f4003701f4003501f300 3101f1002f01f1002d01f0002a01ee002801ed002601ed002301eb002201ea002101e900 1e01e8001d01e7001c01e6001901e4001801e3001801e3001601e1001501e0001401df00 1301dd001301dc001201dc001201da001101d9001101d8001101d6001101d50011010c01 11010d0111010f0111011001120111011201130113011301130114011401160115011701 1601180118011a0118011a0119011b011c011d011d011e011e011f012101200122012101 2301220126012401280124012a0125012d0127012f0128013101280135012a0137012b01 39012b013d012d013f012d0141012e0146012f01480130014b0131015001320152013301 550133015a0134015d0135016001350165013601680137016b0137017101380174013901 770139017d013a0180013b0183013b018a013c018d013c0190013c0197013d019a013d01 9d013d01a4013e01a7013e01ab013e01b1013f01b5013f01b8013f01bf013f01c3013f01 c6014001cd014001d0014001d4014001db014001de014001e2014001e9014001ec013f01 ef013f01f6013f01fa013f01fd013f0104023e0107023e010b023e0111023d0115023d01 18023d011e023c0122023c0125023c012b023b012e023b0131023a01370239013b023901 3d0238014302370146023701490236014f0235015102350154023401590233015c023301 5f023201640231016602300168022f016d022e016f022d0172022d0176022b0178022b01 7a022a017e02280180022801810227018502250187022401880224018b0222018d022101 8e02200191021f0192021e0193021d0195021b0196021a0197021a019902180199021701 9a0216019b0214019c0213019c0213019d0211019d0210019d020f019e020d019e020c01 9e02d500270000001800000003000000000000009933660000000000250000000c000000 03000000280000000c00000001000000180000000c00000099336600190000000c000000 ccffcc00560000009403000011010000a80000009e02000009010000de0000003702a800 3b02a9004002aa004302aa004602ab004c02ac004f02ac005102ad005702ae005902ae00 5c02af006102b0006402b1006602b1006b02b3006d02b3006f02b4007402b6007602b600 7802b7007c02b8007e02b9008002ba008302bb008502bc008702bd008a02bf008b02bf00 8d02c0008f02c2009102c3009202c4009402c5009502c6009602c7009802c9009902ca00 9902cb009a02cb009b02cd009c02ce009c02cf009d02d1009d02d2009d02d3009e02d400 9e02d5009e02d6009d02d8009d02d9009d02da009c02dc009c02dc009b02dd009a02df00 9902e0009902e1009702e3009602e3009502e4009302e6009202e7009102e8008e02e900 8d02ea008b02eb008802ed008702ed008502ee008102f0008002f1007e02f1007a02f300 7802f4007602f4007202f6006f02f6006d02f7006802f8006602f9006402fa005f02fb00 5c02fc005902fc005402fd005102fe004f02fe004902ff0046020001430200013d020101 3b02020137020201310203012e0204012b02040125020501220205011e02050118020601 15020601110206010b0207010702070104020701fd010801fa010801f6010801ef010801 ec010801e9010901e5010901de010901db010901d7010901d0010901cd010901c9010901 c3010801bf010801bc010801b5010801b1010801ae010801a7010701a4010701a1010701 9a01060197010601930106018d0105018a01050187010401800104017d0103017a010301 74010201710101016e010101680100016501ff006301ff005d01fe005a01fd005801fd00 5201fc005001fb004d01fa004801f9004601f8004401f8003f01f6003d01f6003b01f500 3701f4003501f3003301f2002f01f1002d01f0002b01ef002801ed002601ed002501ec00 2201ea002101e9001f01e9001d01e7001c01e6001a01e5001801e3001801e3001701e200 1501e0001401df001401de001301dc001201dc001201db001101d9001101d8001101d700 1101d5001101d4001101d3001101d3001201d1001201d0001201cf001301cd001401cc00 1401cb001601ca001701c9001801c8001901c6001a01c5001c01c4001e01c3001f01c200 2101c1002301bf002501bf002601be002a01bc002b01bb002d01bb003101b9003301b800 3501b8003901b6003b01b6003d01b5004101b3004401b3004601b2004b01b1004d01b000 5001b0005501ae005801ae00d701d5003702a800250000000c0000000700008025000000 0c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000 03000000250000000c00000002000000190000000c000000ccffcc00180000000c000000 993366001e000000180000000000000000000000d3020000d1010000250000000c000000 07000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000 250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000ccffcc00 180000000c000000993366001e000000180000000000000000000000d3020000d1010000 520000007001000001000000eeffffff000000000000000000000000bc020000000000ee 00000010540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e002000 430045000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001300 2400000034052f0210e913002ab5003032eb130010e9130036052f021f00000021008a01 1000000005b5003032eb130010e9130034052f0220000000acea13001bfc003032eb1300 1200000034052f02200000005ef5003030eb130034052f022000000000000000e0ec1300 7af600300f000000130000001500000000000000000000000a0000000300000014000000 12000000170000001a0000000500000005e0000074072f0200000000ff7f000000000000 1c00000000000000000000000000000065007300acc1013000000000000000006f006d00 00000000601b0a070000000021008a01601b0a07411b016934052f020000000000000000 6476000800000000250000000c00000001000000250000000c0000000d00008025000000 0c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000 0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000 0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000 03000000250000000c00000002000000190000000c000000ccffcc00180000000c000000 993366001e000000180000000c020000690000002c02000088000000180000000c000000 00000000190000000c000000bfffbf00140000000c0000000d000000120000000c000000 0100000054000000580000000f0200006f00000028020000820000000100000000a0d241 00f0d2410f0200006f000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffff ffffffff50000000380025000900000011000000250000000c0000000d00008025000000 0c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000 0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000 01000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000 bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000d3020000 d1010000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000 0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000 00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000 250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000 190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000df010000 420100000802000061010000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000 5400000060000000e201000048010000040200005b0100000100000000a0d24100f0d241 e201000048010000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff 540000003800310025000000090000000900000011000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080 250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000 0c00000001000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000019000000 0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000 d3020000d1010000250000000c0000000d000080250000000c0000000100000025000000 0c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000700008025000000 0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000 08000000250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000000 02000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000 3701000070000000570100008f000000140000000c0000000d000000120000000c000000 0100000054000000580000003a0100007600000053010000890000000100000000a0d241 00f0d2413a01000076000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffff ffffffff50000000360025000900000011000000250000000c0000000d00008025000000 0c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000 0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000 01000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000 bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000d3020000 d1010000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c000000 0d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c000000 00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000 250000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000 190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000006e010000 6a0000008e01000089000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000 540000005800000071010000700000008a010000830000000100000000a0d24100f0d241 7101000070000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff 50000000310025000900000011000000250000000c0000000d000080250000000c000000 01000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000 0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000001000000 250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000bfffbf00 180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000d3020000d1010000 250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000d000080 250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080 250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000 0c00000001000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000019000000 0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000180000009d01000067000000 bd01000086000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000 58000000a00100006d000000b9010000800000000100000000a0d24100f0d241a0010000 6d000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000 340025000900000011000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000 250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080 220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000100000025000000 0c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000bfffbf0018000000 0c000000000000001e000000180000000000000000000000d3020000d101000052000000 7001000004000000ebffffff00000000000000000000000090010000000000ee00000010 540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00200043004500 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000130024000000 0c002f0210e913002ab5003032eb130010e913000e002f021f00000021008a0112000000 05b5003032eb130010e913000c002f0220000000acea13001bfc003032eb130012000000 0c002f02200000005ef5003030eb13000c002f022000000000000000e0ec13007af60030 0f000000130000001500000000000000000000000a000000030000001400000012000000 170000001a0000000500000005e0000074072f0200000000ff7f0000000000001c000000 00000000000000000000000065007300acc1013000000000000000006f006d0000000000 4a1b0a290000000021008a014a1b0a29411b01690c002f02000000000000000064760008 00000000250000000c00000004000000260000001c000000050000000000000000000000 00000000ffffff00250000000c00000005000000280000000c0000000200000027000000 180000000200000000000000bfffbf0000000000250000000c0000000200000028000000 0c00000003000000180000000c000000bfffbf00190000000c0000000000000014000000 0c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000010000000c8000000 d60000005e010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000 0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000 04000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000190000000c000000 00000000180000000c000000bfffbf001e0000001800000011000000c9000000d6000000 5d010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000 0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000 250000000c00000002000000250000000c00000005000000190000000c00000000000000 180000000c000000bfffbf001e0000001800000011000000c9000000d60000005d010000 260000001c0000000300000000000000010000000000000000000000250000000c000000 03000000280000000c00000005000000270000001800000005000000000000009999ff00 00000000250000000c00000005000000280000000c00000002000000180000000c000000 9999ff00190000000c000000ccffcc00140000000c0000000d000000120000000c000000 020000002b0000001800000017000000d200000024000000df000000180000000c000000 00000000190000000c000000bfffbf00120000000c000000010000001b00000010000000 2a000000ce0000005200000070010000d40a000026060f009e15574d4643010000000000 0100000000000000020000007c150000000000007c35000002000000ebffffff00000000 000000000000000090010000000000cc00400010540069006d006500730020004e006500 7700200052006f006d0061006e0020004300450000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000002f0210e913002ab5003032eb130010e913000e002f02 1f00000021008a011200000005b5003032eb130010e913000c002f0220000000acea1300 1bfc003032eb1300120000000c002f02200000005ef5003030eb13000c002f0220000000 00000000e0ec13007af600300f0000001300000015000000000000000000000000000000 03000000140000002040f577411b0169f07d17000500000005e0000074072f0200000000 ff7f0000000000001c00000000000000000000000000000000007300d0010d01411b0169 2040f5771b1b0a177ce71300b2dff1777ce71300e09617003ce713005e5af3773ce71300 7024f277302a18001b000000e09617006476000800000000250000000c00000002000000 160000000c0000000100000054000000640000002a000000ce00000055000000e4000000 0100000000a0d24100f0d2412a000000ce000000040000004c0000000000000000000000 00000000ffffffffffffffff54000000270435043a0438040e000000090000000a000000 0b000000160000000c00000000000000250000000c00000004000000280000000c000000 02000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000 0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000 250000000c00000005000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00 180000000c000000000000001e0000001800000011000000c9000000d60000005d010000 250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080 220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000 0c00000005000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf0018000000 0c000000000000001e0000001800000011000000c9000000d60000005d01000026000000 1c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000c00000002000000 280000000c00000003000000270000001800000003000000000000009933660000000000 250000000c00000003000000280000000c00000005000000180000000c00000099336600 190000000c000000ccffcc00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000 2b0000001800000017000000f000000024000000fd000000180000000c00000000000000 190000000c000000bfffbf00120000000c000000010000001b000000100000002a000000 ec000000520000007001000005000000ebffffff00000000000000000000000090010000 000000cc00400010540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d006100 6e0020004300450000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00002f0210e913002ab5003032eb130010e913000e002f021f00000021008a0112000000 05b5003032eb130010e913000c002f0220000000acea13001bfc003032eb130012000000 0c002f02200000005ef5003030eb13000c002f022000000000000000e0ec13007af60030 0f000000130000001500000000000000000000000000000003000000140000002040f577 411b0169f07d17000500000005e0000074072f0200000000ff7f0000000000001c000000 00000000000000000000000000007300d0010d01411b01692040f5771b1b0a177ce71300 b2dff1777ce71300e09617003ce713005e5af3773ce713007024f277382e18001b000000 e09617006476000800000000250000000c00000005000000160000000c00000001000000 54000000840000002a000000ec00000089000000020100000100000000a0d24100f0d241 2a000000ec000000090000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff 6000000014043e0440044304470435043d043d044f0400000e0000000b0000000a000000 090000000b000000090000000b0000000b0000000a000000160000000c00000000000000 250000000c00000004000000280000000c00000005000000250000000c00000007000080 250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff 2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000300000025000000 0c00000002000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000 1800000011000000c9000000d60000005d010000250000000c0000000700008025000000 0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000 08000000250000000c00000004000000250000000c00000003000000250000000c000000 02000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000 11000000c9000000d60000005d010000260000001c000000050000000000000001000000 0000000000000000250000000c00000005000000280000000c0000000200000027000000 180000000200000000000000ffffcc0000000000250000000c0000000200000028000000 0c00000003000000180000000c000000ffffcc00190000000c000000ccffcc0014000000 0c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000170000000e010000 240000001b010000180000000c00000000000000190000000c000000bfffbf0012000000 0c000000010000001b000000100000002a0000000a010000520000007001000003000000 ebffffff00000000000000000000000090010000000000cc00400010540069006d006500 730020004e0065007700200052006f006d0061006e002000430045000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000002f0210e913002ab5003032eb1300 10e913000e002f021f00000021008a011200000005b5003032eb130010e913000c002f02 20000000acea13001bfc003032eb1300120000000c002f02200000005ef5003030eb1300 0c002f022000000000000000e0ec13007af600300f000000130000001500000000000000 000000000000000003000000140000002040f577411b0169f07d17000500000005e00000 74072f0200000000ff7f0000000000001c00000000000000000000000000000000007300 d0010d01411b01692040f5771b1b0a177ce71300b2dff1777ce71300e09617003ce71300 5e5af3773ce713007024f277603218001b000000e0961700647600080000000025000000 0c00000003000000160000000c0000000100000054000000ac0000002a0000000a010000 d0000000200100000100000000a0d24100f0d2412a0000000a010000100000004c000000 000000000000000000000000ffffffffffffffff6c000000120438043c043e0433043004 2d0034043e0440044304470435043d043d044f040e0000000b0000000d0000000b000000 0900000009000000070000000b0000000b0000000a000000090000000b00000009000000 0b0000000b0000000a000000160000000c00000000000000250000000c00000004000000 280000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080 250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000 0c00000004000000250000000c00000002000000250000000c0000000500000019000000 0c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000011000000c9000000 d60000005d010000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000 0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000 04000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000190000000c000000 bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000011000000c9000000d6000000 5d010000260000001c000000030000000000000001000000000000000000000025000000 0c00000003000000280000000c0000000500000027000000180000000500000000000000 ccffff0000000000250000000c00000005000000280000000c0000000200000018000000 0c000000ccffff00190000000c000000ccffcc00140000000c0000000d00000012000000 0c000000020000002b00000018000000170000002c010000240000003901000018000000 0c00000000000000190000000c000000bfffbf00120000000c000000010000001b000000 100000002a00000028010000520000007001000002000000ebffffff0000000000000000 0000000090010000000000cc00400010540069006d006500730020004e00650077002000 52006f006d0061006e002000430045000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000002f0210e913002ab5003032eb130010e913000e002f021f000000 21008a011200000005b5003032eb130010e913000c002f0220000000acea13001bfc0030 32eb1300120000000c002f02200000005ef5003030eb13000c002f022000000000000000 e0ec13007af600300f000000130000001500000000000000000000000000000003000000 140000002040f577411b0169f07d17000500000005e0000074072f0200000000ff7f0000 000000001c00000000000000000000000000000000007300d0010d01411b01692040f577 1b1b0a177ce71300b2dff1777ce71300e09617003ce713005e5af3773ce713007024f277 b03618001b000000e09617006476000800000000250000000c0000000200000016000000 0c0000000100000054000000880000002a00000028010000930000003e01000001000000 00a0d24100f0d2412a000000280100000a0000004c000000000000000000000000000000 ffffffffffffffff6000000010043a04400435043404380442043804320438040e000000 0a0000000a000000090000000b0000000b000000090000000b0000000a0000000b000000 160000000c00000000000000250000000c00000004000000280000000c00000002000000 250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080 220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000400000025000000 0c00000005000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf0018000000 0c000000000000001e0000001800000011000000c9000000d60000005d01000025000000 0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000 0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000 05000000250000000c00000003000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000 000000001e0000001800000011000000c9000000d60000005d010000260000001c000000 0200000000000000010000000000000000000000250000000c0000000200000028000000 0c0000000300000027000000180000000300000000000000660066000000000025000000 0c00000003000000280000000c00000005000000180000000c0000006600660019000000 0c000000ccffcc00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000 18000000170000004a0100002400000057010000180000000c0000000000000019000000 0c000000bfffbf00120000000c000000010000001b000000100000002a00000046010000 520000007001000005000000ebffffff00000000000000000000000090010000000000cc 00400010540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e002000 430045000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002f02 10e913002ab5003032eb130010e913000e002f021f00000021008a011200000005b50030 32eb130010e913000c002f0220000000acea13001bfc003032eb1300120000000c002f02 200000005ef5003030eb13000c002f022000000000000000e0ec13007af600300f000000 130000001500000000000000000000000000000003000000140000002040f577411b0169 f07d17000500000005e0000074072f0200000000ff7f0000000000001c00000000000000 000000000000000000007300d0010d01411b01692040f5771b1b0a177ce71300b2dff177 7ce71300e09617003ce713005e5af3773ce713007024f277dc3a18001b000000e0961700 6476000800000000250000000c00000005000000160000000c0000000100000054000000 640000002a00000046010000500000005c0100000100000000a0d24100f0d2412a000000 46010000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000 06043d0448045604060000000b0000001000000006000000160000000c00000000000000 250000000c00000004000000280000000c00000005000000250000000c00000007000080 250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff 2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000300000025000000 0c00000002000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e000000 1800000011000000c9000000d60000005d010000250000000c0000000700008025000000 0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000 08000000250000000c00000004000000250000000c00000003000000250000000c000000 02000000190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e00000018000000 0000000000000000d3020000d1010000250000000c00000007000080250000000c000000 00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000 250000000c00000004000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000 190000000c000000bfffbf00180000000c000000000000001e0000001800000000000000 00000000d3020000d1010000250000000c00000004000080280000000c00000003000000 250000000c00000007000080280000000c00000002000000250000000c0000000d000080 220000000c000000ffffffff0900000010000000d3020000d10100002100000008000000 190000000c000000bfffbf00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff 0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000bfffbf00 180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff460000003400000028000000 454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f00000080 00000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000 140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b02000000000500 00000c02d101d30205000000090200000000050000000102bfffbf000400000004010d00 0400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff 030000001e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002701ffff0300 00001e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01000007000000 1604d101d30200000000040000002701ffff030000001e00050000000102bfffbf000500 0000090200000000040000002c010000070000001604d101d30200000000040000002701 ffff030000001e00050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000 070000001604ca01cc020700070007000000fc020000330033000000040000002d010000 08000000fa0200000100000000000000040000002d01010007000000fc02000033003300 0000040000002d01020004000000f0010000050000000902330033000500000001023300 33000400000004010d0004000000020102000e00000024030500cc01bb009c0189009c01 c000cc01f200cc01bb0007000000fc020000660066000000040000002d01000004000000 f001020005000000090266006600050000000102ccffcc002200000024030f009c018900 a0018900a3018900aa018900ad018800b1018800b4018800b8018800bb018800c2018800 c5018800c9018800cc018800cc01bb009c01890007000000fc0200006680800000000400 00002d01020004000000f001000007000000fc020000668080000000040000002d010000 04000000f001020005000000090266808000050000000102668080000e00000024030500 c401bc0087018b008701c200c401f300c401bc0007000000fc020000ccffff0000000400 00002d01020004000000f0010000050000000902ccffff00050000000102ccffcc001000 00002403060087018b008a018b0091018b0094018a00c401bc0087018b0007000000fc02 00004d4d80000000040000002d01000004000000f001020007000000fc0200004d4d8000 0000040000002d01020004000000f00100000500000009024d4d80000500000001024d4d 80000e00000024030500de01bb003e028e003e02c500de01f200de01bb0007000000fc02 00009999ff000000040000002d01000004000000f00102000500000009029999ff000500 00000102ccffcc003a00000024031b00de018800e2018800e5018800ec018800f0018800 f3018800f6018800fa0188000102890004028900080289000b02890012028a0015028a00 18028a001c028a001f028b0025028b0029028c002c028c002f028c0032028d0038028d00 3b028e003e028e00de01bb00de01880007000000fc020000808066000000040000002d01 020004000000f001000007000000fc020000808066000000040000002d01000004000000 f001020005000000090280806600050000000102808066000e00000024030500ba01bd00 3b0196003b01cd00ba01f400ba01bd0007000000fc020000ffffcc000000040000002d01 020004000000f0010000050000000902ffffcc00050000000102ccffcc002e0000002403 15003b0196003d0195004001950046019400480193004b0193004e019200540191005701 91005a0190005d01900060018f0066018f006a018e006d018e0070018e0076018d007a01 8d007d018c00ba01bd003b01960007000000fc0200004d1a33000000040000002d010000 04000000f00102000500000009024d1a33000500000001024d1a33002602000024031101 9e02d5009e02d6009d02d8009d02d9009d02da009c02dc009c02dc009b02dd009a02df00 9902e0009902e1009702e3009602e3009502e4009302e6009202e7009102e8008e02e900 8d02ea008b02eb008802ed008702ed008502ee008102f0008002f1007e02f1007a02f300 7802f4007602f4007202f6006f02f6006d02f7006802f8006602f9006402fa005f02fb00 5c02fc005902fc005402fd005102fe004f02fe004902ff0046020001430200013d020101 3b02020137020201310203012e0204012b02040125020501220205011e02050118020601 15020601110206010b0207010702070104020701fd010801fa010801f6010801ef010801 ec010801e9010901e2010901de010901db010901d4010901d0010901cd010901c6010901 c3010801bf010801b8010801b5010801b1010801ab010701a7010701a40107019d010601 9a01060197010601900105018d0105018a01050183010401800104017d01030177010201 74010201710101016b010001680100016501ff006001fe005d01fe005a01fd005501fc00 5201fc005001fb004b01fa004801f9004601f8004101f7003f01f6003d01f6003901f400 3701f4003501f3003101f1002f01f1002d01f0002a01ee002801ed002601ed002301eb00 2201ea002101e9001e01e8001d01e7001c01e6001901e4001801e3001801e3001601e100 1501e0001401df001301dd001301dc001201dc001201da001101d9001101d8001101d600 1101d50011010c0111010d0111010f011101100112011101120113011301130113011401 14011601150117011601180118011a0118011a0119011b011c011d011d011e011e011f01 21012001220121012301220126012401280124012a0125012d0127012f01280131012801 35012a0137012b0139012b013d012d013f012d0141012e0146012f01480130014b013101 5001320152013301550133015a0134015d0135016001350165013601680137016b013701 7101380174013901770139017d013a0180013b0183013b018a013c018d013c0190013c01 97013d019a013d019d013d01a4013e01a7013e01ab013e01b1013f01b5013f01b8013f01 bf013f01c3013f01c6014001cd014001d0014001d4014001db014001de014001e2014001 e9014001ec013f01ef013f01f6013f01fa013f01fd013f0104023e0107023e010b023e01 11023d0115023d0118023d011e023c0122023c0125023c012b023b012e023b0131023a01 370239013b0239013d0238014302370146023701490236014f0235015102350154023401 590233015c0233015f023201640231016602300168022f016d022e016f022d0172022d01 76022b0178022b017a022a017e0228018002280181022701850225018702240188022401 8b0222018d0221018e02200191021f0192021e0193021d0195021b0196021a0197021a01 99021801990217019a0216019b0214019c0213019c0213019d0211019d0210019d020f01 9e020d019e020c019e02d50007000000fc020000993366000000040000002d0102000400 0000f001000005000000090299336600050000000102ccffcc00c00100002403de003702 a8003b02a9004002aa004302aa004602ab004c02ac004f02ac005102ad005702ae005902 ae005c02af006102b0006402b1006602b1006b02b3006d02b3006f02b4007402b6007602 b6007802b7007c02b8007e02b9008002ba008302bb008502bc008702bd008a02bf008b02 bf008d02c0008f02c2009102c3009202c4009402c5009502c6009602c7009802c9009902 ca009902cb009a02cb009b02cd009c02ce009c02cf009d02d1009d02d2009d02d3009e02 d4009e02d5009e02d6009d02d8009d02d9009d02da009c02dc009c02dc009b02dd009a02 df009902e0009902e1009702e3009602e3009502e4009302e6009202e7009102e8008e02 e9008d02ea008b02eb008802ed008702ed008502ee008102f0008002f1007e02f1007a02 f3007802f4007602f4007202f6006f02f6006d02f7006802f8006602f9006402fa005f02 fb005c02fc005902fc005402fd005102fe004f02fe004902ff0046020001430200013d02 01013b02020137020201310203012e0204012b02040125020501220205011e0205011802 060115020601110206010b0207010702070104020701fd010801fa010801f6010801ef01 0801ec010801e9010901e5010901de010901db010901d7010901d0010901cd010901c901 0901c3010801bf010801bc010801b5010801b1010801ae010801a7010701a4010701a101 07019a01060197010601930106018d0105018a01050187010401800104017d0103017a01 030174010201710101016e010101680100016501ff006301ff005d01fe005a01fd005801 fd005201fc005001fb004d01fa004801f9004601f8004401f8003f01f6003d01f6003b01 f5003701f4003501f3003301f2002f01f1002d01f0002b01ef002801ed002601ed002501 ec002201ea002101e9001f01e9001d01e7001c01e6001a01e5001801e3001801e3001701 e2001501e0001401df001401de001301dc001201dc001201db001101d9001101d8001101 d7001101d5001101d4001101d3001101d3001201d1001201d0001201cf001301cd001401 cc001401cb001601ca001701c9001801c8001901c6001a01c5001c01c4001e01c3001f01 c2002101c1002301bf002501bf002601be002a01bc002b01bb002d01bb003101b9003301 b8003501b8003901b6003b01b6003d01b5004101b3004401b3004601b2004b01b1004d01 b0005001b0005501ae005801ae00d701d5003702a80008000000fa020000000000000000 0000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d01030004000000 2701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010100050000000102ccffcc00 05000000090299336600040000002c010000070000001604d101d3020000000004000000 2d010000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d0102000400 00002d010100050000000102ccffcc0005000000090299336600040000002c0100000700 00001604d101d302000000001c000000fb02eeff000000000000bc02000000ee00000010 54696d6573204e657720526f6d616e204345000000000000000000000000000004000000 2d0104001c000000fb021400090000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000 000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01050004000000 2d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010000040000002d010300 040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01 0200040000002d010100050000000102ccffcc0005000000090299336600040000002c01 000007000000160488002c0269000c0205000000090200000000050000000102bfffbf00 0400000004010d0004000000020101000a000000320a6f000f0202000000382509001100 040000002d010500040000002d010400040000002d010000040000002d01030004000000 2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0102000400 00002d010100050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700 00001604d101d30200000000040000002d010500040000002d010400040000002d010500 040000002d010400040000002d010000040000002d010300040000002d01050004000000 2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d0101000500 00000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01000007000000160461010802 4201df010400000004010d0004000000020101000c000000320a4801e201030000003831 2500090009001100040000002d010500040000002d010400040000002d01000004000000 2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400 00002d010200040000002d010100050000000102bfffbf00050000000902000000000400 00002c010000070000001604d101d30200000000040000002d010500040000002d010400 040000002d010500040000002d010400040000002d010000040000002d01030004000000 2d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0102000400 00002d010100050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700 000016048f005701700037010400000004010d0004000000020101000a000000320a7600 3a0102000000362509001100040000002d010500040000002d010400040000002d010000 040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01 0400040000002d010200040000002d010100050000000102bfffbf000500000009020000 0000040000002c010000070000001604d101d30200000000040000002d01050004000000 2d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010000040000002d010300 040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01 0200040000002d010100050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01 000007000000160489008e016a006e010400000004010d0004000000020101000a000000 320a7000710102000000312509001100040000002d010500040000002d01040004000000 2d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400 00002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102bfffbf0005000000 090200000000040000002c010000070000001604d101d30200000000040000002d010500 040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d01000004000000 2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400 00002d010200040000002d010100050000000102bfffbf00050000000902000000000400 00002c0100000700000016048600bd0167009d010400000004010d000400000002010100 0a000000320a6d00a00102000000342509001100040000002d010500040000002d010400 040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000 1e00040000002d010400040000002d010200040000002d010100050000000102bfffbf00 05000000090200000000040000002c010000070000001604d101d302000000001c000000 fb02ebff0000000000009001000000ee0000001054696d6573204e657720526f6d616e20 43450000000000000000000000000000040000002d01060008000000fa02000000000000 ffffff00040000002d01070004000000f001010007000000fc020000bfffbf0000000400 00002d01010004000000f0010200050000000902bfffbf00050000000102000000000400 000004010d000400000002010200070000001b045f01d700c8001000040000002d010000 040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01 0600040000002d010100040000002d01070005000000010200000000050000000902bfff bf00040000002c0100000700000016045d01d600c9001100040000002d01000004000000 2d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0106000400 00002d010100040000002d01070005000000010200000000050000000902bfffbf000400 00002c0100000700000016045d01d600c900110008000000fa0200000100000000000000 040000002d01020004000000f001070007000000fc0200009999ff000000040000002d01 070004000000f00101000500000009029999ff00050000000102ccffcc00040000000401 0d000400000002010200070000001b04e0002500d2001700050000000902000000000500 00000102bfffbf000400000002010100050000001402ce002a001c000000fb02ebff0000 000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e20434500000000 00000000000000000000040000002d010100040000002e0101000d000000320ace002a00 04000000d7e5eae80e0009000a000b00040000002e010000040000002d01060004000000 f0010100040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff 030000001e00040000002d010600040000002d010700040000002d010200050000000102 bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700000016045d01d600c9001100 040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000000 1e00040000002d010600040000002d010700040000002d010200050000000102bfffbf00 05000000090200000000040000002c0100000700000016045d01d600c900110008000000 fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f001020007000000fc020000 993366000000040000002d01020004000000f00107000500000009029933660005000000 0102ccffcc000400000004010d000400000002010200070000001b04fe002500f0001700 05000000090200000000050000000102bfffbf000400000002010100050000001402ec00 2a001c000000fb02ebff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720 526f6d616e2043450000000000000000000000000000040000002d010700040000002e01 010015000000320aec002a0009000000c4eef0f3f7e5ededffe80e000b000a0009000b00 09000b000b000a00040000002e010000040000002d01060004000000f001070004000000 2d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000400 00002d010600040000002d010200040000002d010100050000000102bfffbf0005000000 090200000000040000002c0100000700000016045d01d600c9001100040000002d010000 040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01 0600040000002d010200040000002d010100050000000102bfffbf000500000009020000 0000040000002c0100000700000016045d01d600c900110008000000fa02000001000000 00000000040000002d01070004000000f001010007000000fc020000ffffcc0000000400 00002d01010004000000f0010200050000000902ffffcc00050000000102ccffcc000400 000004010d000400000002010200070000001b041c0125000e0117000500000009020000 0000050000000102bfffbf0004000000020101000500000014020a012a001c000000fb02 ebff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e204345 0000000000000000000000000000040000002d010200040000002e0101001f000000320a 0a012a0010000000c2e8eceee3e02de4eef0f3f7e5ededff0e000b000d000b0009000900 07000b000b000a0009000b0009000b000b000a00040000002e010000040000002d010600 04000000f0010200040000002d010000040000002d010300040000002d01050004000000 2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d0107000500 00000102bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700000016045d01d600 c9001100040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff 030000001e00040000002d010600040000002d010100040000002d010700050000000102 bfffbf0005000000090200000000040000002c0100000700000016045d01d600c9001100 08000000fa0200000100000000000000040000002d01020004000000f001070007000000 fc020000ccffff000000040000002d01070004000000f0010100050000000902ccffff00 050000000102ccffcc000400000004010d000400000002010200070000001b043a012500 2c01170005000000090200000000050000000102bfffbf00040000000201010005000000 140228012a001c000000fb02ebff0000000000009001000000cc0040001054696d657320 4e657720526f6d616e2043450000000000000000000000000000040000002d0101000400 00002e01010016000000320a28012a000a000000c0eaf0e5e4e8f2e8e2e80e000a000a00 09000b000b0009000b000a000b00040000002e010000040000002d01060004000000f001 0100040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0300 00001e00040000002d010600040000002d010700040000002d010200050000000102bfff bf0005000000090200000000040000002c0100000700000016045d01d600c90011000400 00002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00 040000002d010600040000002d010700040000002d010200050000000102bfffbf000500 0000090200000000040000002c0100000700000016045d01d600c900110008000000fa02 00000100000000000000040000002d01010004000000f001020007000000fc0200006600 66000000040000002d01020004000000f001070005000000090266006600050000000102 ccffcc000400000004010d000400000002010200070000001b04580125004a0117000500 0000090200000000050000000102bfffbf00040000000201010005000000140246012a00 1c000000fb02ebff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f 6d616e2043450000000000000000000000000000040000002d010700040000002e010100 0d000000320a46012a0004000000b2edf8b306000b0010000600040000002e0100000400 00002d01060004000000f0010700040000002d010000040000002d010300040000002d01 0500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01020004000000 2d010100050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c01000007000000 16045d01d600c9001100040000002d010000040000002d010300040000002d0105000400 00002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010200040000002d010100 050000000102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604d101 d30200000000040000002d010000040000002d010300040000002d010500040000002701 ffff030000001e00040000002d010600040000002d010200040000002d01010005000000 0102bfffbf0005000000090200000000040000002c010000070000001604d101d3020000 000007000000fc020000000000000000040000002d01070004000000f001020004000000 2d01000004000000f0010100040000002d010500040000002701ffff030000001e000500 00000102bfffbf0005000000090200000000040000002701ffff030000001e0005000000 0102bfffbf0005000000090200000000040000002701ffff030000000000 Додаток Е Використання форм безготівкових розрахунків в АСУБ “Грант” Форма розрахунківПеріодПлатіжне дорученняВимога-дорученняРозрахункові книжкиЧеки фіз. осібАкредитивиКількістьСума грн.КількістьСума грн.КількістьСума грн.КількістьСума грн.КількістьСума грн.12345678910112007 р.3060095792584902817421509137032478200940414302008 р.3676413080961375266856823666234821240025741430 Додаток В Структура форм розрахунків ОЗНАКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ Форми розрахункуСпосіб платежуДжерело платежуВид операціїПорядок оплатиПорядок розрахункуПлатіжними доручен-нямиГотівкою Власні коштиРозрахунки за товарними операціямиПопередняПрямий перерахунок коштівПлатіжними вимогами-доручен-нямиБезготів-ковоКредитРозрахунки за нетовар- ними операціямиЗа кожною окремою поставкоюЗалік зустрічними вимогамиЧекамиЗ відстроч-кою платежуАкредити-вамиВекселями Платіжними вимогамиІнкасовими доручен-нями

Похожие записи