.

Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2 13559
Скачать документ

3

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ

До захисту допускаю:

завідувач кафедри банківської справи,

Академік АЕН України

д.е.н., професор О. В. Васюренко

ДИПЛОМНА РОБОТА

Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи
його розвитку

Керівник роботи, старший викладач І. М. Федосік

Консультант з питань використання

інформаційних систем і технологій,

к.т.н., доцент С. О. Шамов

Консультант з питань охорони праці,

к.х.н., доцент Л. І. Юрченко

Студентка факультету банківської справи,

обліку і фінансів V курсу групи 54 – БСЗ

спеціальності 7.050105 “Банківська справа”

Н.О. Цимбалова

Харків-2009

Зміст

Вступ

Розділ 1. Безготівкові розрахунки та їх роль в умовах трансформації
економічної системи України

1.1 Історичні передумови становлення та розвитку безготівкового обороту
в Україні

1.2 Економічний зміст та принципи організації безготівкових розрахунків
в Україні

1.3 Техніко-економічна характеристика АСУБ “Грант”

Розділ 2. Аналіз організіції платіжного обороту в Україні

2.1 Аналіз безготівкового обігу в Україні

2.2 Аналіз безготівкового обороту в АСУБ “Грант”

2.3 Аналіз впровадження пластикових карток міжнародних розрахункових
систем в Харківському регіоні

Розділ 3. Шляхи вдосконалення безготівкового платіжного обороту на
сучасному етапі розвитку банківської системи України

3.1 Введення програми розвитку системи масових безготівкових платежів в
Україні – шлях до вдосконалення платіжного обороту держави

3.2 Впровадження найсучасніших банківських технологій у платіжному
обороті України

3.3 Введення нових послуг в АСУБ “Грант ” на підставі досвіду
використання безготівкових розрахунків в розвинених країнах світу

Розділ 4. Використання інформаційних систем і технологій у банківській
сфері

4.1 Характеристика та стан інформаційних систем і технологій у АСУБ
“Грант”

4.2 Перспективи створення та розвитку сучасних інформаційних систем і
технологій в банківській сфері, оцінка переваг та можливостей створення

4.3 Основні задачі та вимоги до систем захисту банківських інформаційних
технологій

Розділ 5. Правові, соціально-економічні, організаційно-технічні питання
охорони праці в банківській установі

5.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в установі АСУБ “Грант”

5.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика

5.3 Розрахунок – аналіз штучного освітлення в приміщенні валютного
управління АСУБ “Грант”

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Функціонування фінансово-кредитної системи будь якої країни неможливо
без ефективної дії банківської системи. В сучасних умовах розвиток
банківських послуг в Україні є дуже важливим, тому що банківська система
є невід’ємною ланкою, що обслуговує економіку всієї країни.

Банки – необхідна складова сучасного грошового господарства. Вони
створюють основу ринкового механізму, за допомогою якого функціонує
економіка держави. Комерційні банки мають регулювати рух всіх грошових
потоків, в першу чергу безготівкових, сприяти забезпеченню найбільш
раціонального використання фінансових ресурсів суспільства та переливу
капіталу в ті галузі господарства країни, де віддача вкладених коштів
буде максимальною.

Організація платіжного обороту – одна з традиційних сфер банківських
послуг, яка повинна відповідати конкретним вимогам, що обумовлені
інтересами розвитку економіки. Головна з них – забезпечувати своєчасне
отримання кожним підприємством коштів за поставлену ним продукцію та
надані послуги, чим сприятиме прискоренню обігу оборотних коштів в
розрахунках.

Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливе без підвищення
ефективності управління діяльністю банків. Тому важлива роль відводиться
аналізу безготівкового обігу, без якого не відбудеться нормальне
функціонування будь-якого підприємства і країни в цілому.

Ефективний розвиток та надійність банківської системи України в сучасних
економічних умовах залежить від рівня аналітичної роботи в комерційному
банку, яка дозволила б давати реальну та всебічну оцінку досягненим
результатам їх діяльності, виявляти сильні та слабкі сторони, визначати
конкретні шляхи рішення проблем, які виникають.

Актуальність теми обумовлюється необхідністю швидких, якісних та
безперервних розрахунків, як між окремими підприємствами країни, так і
між різними державами. Зрозуміло, що ці розрахунки не можуть проводитися
готівкою, не тільки тому, що це не практично, але й тому, що
безготівкові розрахунки – це ефективно, надійно, зручно. Розумна
організація безготівкового обігу – це запорука надійної і безперебійної
роботи будь-якого підприємства чи фірми. Тепер стає дуже важливим
правильне обрання банку, в якому матиме обслуговуватися підприємство, це
доводить актуальність обраної теми і необхідність проведення аналізу
даного напрямку діяльності банків з метою визначення недоліків, та
шляхів їх подолання, і відкриття переваг при безготівкових розрахунках.

В роботі розглядаються питання складу платіжного обороту, особливості
функціонування різних видів розрахунків.

Об’єктом дослідження є процес розвитку безготівкових розрахунків в
Україні. Для більш детального розгляду взято Харківський Акціонерний
Східно-Український банк “Грант”, який стане базою проведення фінансового
аналізу банку та, зокрема, аналізу безготівкових розрахунків
підприємства.

Метою даної роботи є обґрунтування теоретичних основ організації
безготівкового платіжного обороту, а також розкриття основних напрямків
підвищення якості структури безготівкового платіжного обороту, пошук
шляхів, щодо вдосконалення системи електронних масових платежів.

Для дослідження поставленої мети в роботі вирішені такі завдання:

– вивчення умов та принципів організації безготівкового платіжного
обороту;

– аналізу структури платіжного обороту держави;

– розгляд основних форм безготівкових розрахунків;

– запропоновано напрямки, щодо вдосконалення організації безготівкового
платіжного обороту держави;

– приведено нові банківські послуги.

Сфери застосування готівкових та безготівкових платежів чітко визначені
в законодавчому порядку. Платежі, що здійснюються за допомогою готівки,
використовуються в процесі взаємовідносин господарських організацій із
населенням, обслуговують рух його грошових доходів і витрат. У
розрахунках між суб’єктами господарської діяльності майже всі
господарські платежі ( крім дрібних ) здійснюються безготівковим
переказуванням коштів із рахунка платника на рахунок одержувача на
підставі укладеного договору про розрахунково-касове обслуговування.

В роботі використана законодавчо-нормативна база та періодична
література українських видавництв, підручники та інші джерела. Вказаному
питанню приділяється значна увага Національного банку України, що
знайшло своє відображення у законах “Про банки і банківську діяльність”,
“Про Національний банк України”, “Про підприємства в Україні” від
17.12.2000р. №2121-ІІІ, Інструкції НБУ “Про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті” від 29.03.01р. № 135, “Про порядок
відкриття та використання рахунків в національній та іноземній валюті”
від 18.12.98р. за № 527. Ці акти також свідчать про необхідність
розгляду даної теми, так як вийшли не так давно і вимагають ретельного
вивчення.

Для більш повного розкриття даної теми в роботі були використані джерела
таких авторів О.В.Васюренка, Р.Коцовської, В.І.Міщенка, А.М.Мороза,
В.Ричаківської, В.А.Ющенка та інші.

Вище зазначені факти свідчать про актуальність і необхідність розгляду
даної теми за сучасних умов розвитку України, та доводять
перспективність розвитку безготівкового платіжного обороту.

Впровадження пропозицій, наданих у роботі, дозволить покращити роботу з
безготівкового обігу та введення розрахункових операцій установами
банків. Це надасть можливість ввести в дію нові системи розрахунків,
покращити принцип дії існуючих платіжних інструментів, скористатися
міжнародним досвідом з цієї галузі що призведе до вдосконалення роботи
як комерційних банків так і їх клієнтів.

Розділ 1. Безготівкові розрахунки та їх роль в умовах трансформації
економічної системи України

1.1 Історичні передумови становлення та розвитку безготівкового обороту
в Україні

Щоб краще зрозуміти теперішній стан платіжної системи України як
екс-радянської республіки, важливо розглянути її історичне коріння. З
1930 року до недавніх реформ єдина банківська система обслуговувала весь
Радянський Союз.

У процесі розвитку банківської системи Радянського Союзу була в цілому
створена налагоджена система внутрішньобанківських та міжбанківських
розрахунків установ Держбанку СРСР. Як емісійно-касовий та
кредитно-розрахунковий центр країни Держбанк будував свої стосунки з
іншими кредитними інститутами країни на основі кореспондентських
рахунків, які були відкриті в Будбанку СРСР та Держтрудощадкасах СРСР.

Тільки Державний ощадний банк, який працював разом з центральним банком,
виконував функції єдиного споживчого банку, надаючи фізичним особам і
господарствам ощадні депозитні рахунки.

Оскільки Радянський Союз оперував монобанківською системою і володів
усіма підприємствами, платіжні операції здійснювалися через
внутрішньобанківські перекази, і основною вимогою до системи та її
відмінною рисою був контроль, а не швидкість, зручність чи надійність.

Внутрішньобанківські розрахунки між установами Держбанку СРСР
проводилися за системою міжфілійних оборотів (МФО), яка була введена у
дію 1933 року. У цю ж систему були включені й установи Зовнішторг-банку
СРСР. Щорічно за міжфілійними оборотами в СРСР проводилося до 200 млн.
операцій. Платежі здійснювалися незалежно від наявності коштів на
кореспондентських субрахунках, але в межах кредитового сальдо на
кореспондентському рахунку банку.

Слід зазначити, що операції з обліку та контролю за МФО при ручній
обробці документів мали значну питому вагу в обсязі обліково-операційної
роботи, і лише із застосуванням комп’ютерів та відповідного програмного
забезпечення було значно скорочено час та зменшено трудомісткість
операцій.

Позитивною рисою системи розрахунків через МФО було те, що вона була
добре відпрацьована і дисциплінувала бухгалтерський апарат банків,
оскільки вимагала виключно чіткої організації та жорсткого контролю за
всіма етапами проходження платіжних документів.

Основним недоліком цієї моделі була відсутність ресурсного обмеження
діяльності установ банку, оскільки платіж здійснювався в будь-якому
випадку, а не лише в межах кредитового сальдо. При цьому неможливо чітко
розмежувати ресурси банків.

Як показав багаторічний досвід діяльності Держбанку, такі розрахунки
успішно діяли в рамках одного банку, в умовах централізовано керованої
економіки. Слід підкреслити, що клієнтами Держбанку були лише державні
підприємства. Тому централізоване керування як Держбанком, так і його
клієнтами-підприємствами відігравало певну роль у відносній стабільності
такої схеми розрахунків, незважаючи на згадані її недоліки. У деяких
зарубіжних країнах успішно застосовується аналогічна система між філіями
та відділеннями одного банку.

Політичні зміни, що відбулися на території колишнього Радянського Союзу,
призвели до дезінтеграції радянської платіжної системи. Наприкінці 80-х
років монобанківська система поступилася місцем дворівневій банківській
системі, що складалася з декількох державних спеціалізованих банків.
Нові банки діяли в загальнонаціональному масштабі й обслуговували
спеціальні сектори економіки (сільське господарство, промисловість і
будівництво, інвестиції в соціальних секторах, експорт/імпорт).
Розпочалося створення комерційних банків шляхом реформування філій
державних банків і перехід до них штатних працівників центрального
банку, який мав широку мережу територіальних представництв для виконання
місцевих функцій (розподіл грошових коштів), а також мав
кореспондентські (клірингові) рахунки в кожній місцевій філії
спеціалізованих банків.

Другою зміною став розпад колишнього Радянського Союзу та утворення
п’ятнадцяти незалежних держав. Це спричинило створення п’ятнадцяти
окремих центральних банків і п’ятнадцяти “комплектів” спеціалізованих і
ощадних банків. Під час цього процесу більшість кредитних ресурсів
відійшло до Російської Федерації, зменшуючи фонди платіжних систем інших
республік. Більшість управлінських та технічних ресурсів також
залишилось у Росії, де був розташований апарат центрального банку
колишнього Радянського Союзу і де ухвалювалися основні рішення.
Комерційні банки платили своїм службовцям набагато більше, ніж
центральні банки, що значно ускладнювало проблему трудових ресурсів.
Багато фахівців залишили свої робочі місця, і в центральних банках
залишилось дуже мало висококваліфікованих працівників.

Третьою зміною стало створення національних валют у нових країнах СНД.
До певного часу національна валюта використовувалась тільки для
готівкових розрахунків. Безготівкові операції (як усередині держави, так
і між державами СНД) продовжували здійснюватись у “радянських” рублях.
Пізніше нові держави стали використовувати свою національну валюту для
всіх внутрішніх розрахунків.

Кінцевою зміною стала подальша реструктуризація банківської галузі,
включаючи ліцензування багатьох нових приватних банків. Більшість банків
були невеликими (мали лише один або декілька офісів) і багато з них
виконували лише обмежені банківські функції. Однак, деякі з них ставали
комерційними банками в повному розумінні цього слова, надаючи всі
послуги і займаючи визначену частку на ринку, яка постійно зростала за
рахунок державних банків.

Реорганізація платіжної системи стала першочерговим завданням
реформування діяльності центральних банків у країнах, що утворилися
після розпаду Радянського Союзу і розпочали перехід від централізовано
планованої економіки до ринкової. Оскільки роль, яку виконувала платіжна
система в умовах попереднього режиму, принципово відрізняється від тієї,
яку платіжна система відіграє в країнах з ринковим господарством,
важливо перетворити стару систему в ефективну, надійну і безпечну.

Політична орієнтація України на формування вільної ринкової економіки
призвела на початку 90-х років до істотних змін у банківській сфері
країни.

Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні на поточний час нараховує
три етапи, які характеризують і реорганізацію банківської системи в
цілому.

Першим етапом реорганізації банківської системи (1988 – 1991 роки), ще
за часів входження України в СРСР, можна вважати розвиток елементів
ринкової економіки в господарчому механізмі. У державних банках почала
з’являтися клієнтура з приватних підприємців. Але механізми розрахунків
не змінювалися. Було збережено порядок розрахунків за МФО. Він
розповсюджувався на установи всіх державних спеціалізованих банків. Ці
установи як суб’єкти господарювання мали усі атрибути юридичне
самостійних осіб, але при цьому включалися в єдину державну банківську
мережу. Вони керувалися зведеними кредитними та касовими планами
Держбанку СРСР, виконували фінансово-кредитні та розрахунково-касові
операції, вели облік за загальними правилами.

Планувалося надалі забезпечити фінансову самостійність банків. Однак, це
завдання не могло бути виконано, зокрема, також і через механізм
міжбанківських розрахунків: позаплановий перерозподіл грошових коштів
між банками в процесі МФО створював неявні та неоформлені кредити за
рахунок Держбанку. Ці кредити за характером були безстроковими та
безоплатними, що само по собі ненормально.

У результаті Держбанк був позбавлений можливості регулювати грошовий
обіг та контролювати діяльність спецбанків, а також застосовувати на
фінансовому ринку економічні методи регулювання банківської системи,
такі, як зміна норм обов’язкових резервів та процентних ставок за
активними та пасивними операціями. Це звело нанівець спроби проведення
грошово-кредитної політики, і саме “монобанк” в особі Держбанку, який
був основою однорівневої банківської системи, був зацікавлений у
переході до дворівневої банківської системи.

Ключовим моментом другого етапу (з 1991 по 1994 роки) реформування
банківської системи була реструктуризація мережі банків:

– створення Національного банку України (НБУ);

– формування Національним банком України власної мережі регіональних
управлінь;

– перетворення установ державних спеціалізованих банків у самостійні
комерційні банки. Державні банки (Промінвестбанк, «Україна», Укрсоцбанк)
акціонуються персоналом банків, а також окремими клієнтами цих банків;

– у комерційних банках відбуваються зміни у складі засновників: з числа
засновників виходять міністерства;

– утворення нових комерційних банків.

Створюються банки “нової хвилі” із залученням значного приватного
капіталу (подальший розвиток спільних підприємств, малих підприємств,
акціонерних товариств) і коштів новостворюваних державних бюджетних та
позабюджетних фондів. Під час гіперінфляції відбувається масове
утворення дрібних “кишенькових” банків. Протягом 1992-1993 років
реєструється понад 100 таких установ, в основному з приватним капіталом.

Робота комерційних банків базувалась на власних та залучених ресурсах,
їм було надано самостійність у питаннях визначення об’єктів
кредитування, строків депозитів та кредитів, процентних ставок за
пасивними та активними операціями. Починаючи з 1992 року, взаємні
розрахунки між ними стали здійснюватися на основі встановлення
кореспондентських відносин з відкриттям взаємних коррахунків або через
коррахунки, що відкриті в Національному банку України.

З моменту створення у 1991 році Національного банку України одним з
найважливіших напрямів його діяльності було створення інформаційного
середовища автоматизації банківської справи на базі Національного банку,
а також створення ряду систем автоматизації банківської діяльності на
загальнодержавному рівні.

У 1992- 1993 роках в Україні використовувалась модель міжбанківських
розрахунків за кореспондентськими рахунками, що були відкриті у
регіональних управліннях Національного банку України. Для здійснення
міжбанківських розрахунків використовувалися спеціалізовані підрозділи
НБУ – розрахунково-касові центри (РКЦ) при регіональних управліннях.
Саме там були відкриті кореспондентські рахунки для комерційних банків,
що знаходилися у відповідному регіоні України. Всього було створено 27
РКЦ (відповідно до кількості регіональних управлінь НБУ).

Механізм розрахунків не включав елементів заліку. Міжбанківські
розрахунки відбувалися на повну суму платежів між суб’єктами
господарювання.

Контроль за станом міжбанківських розрахунків здійснювався, виходячи зі
стану комерційного банку в цілому як юридичної особи за
“консолідованими” кореспондентськими рахунками.

У 1992 році в Україні оброблялося в середньому 1 млн. 600 тис. платіжних
документів за день.

Недоліки паперової технології було усунуто на третьому етапі становлення
банківської і платіжної системи України.

У 1992 році була розроблена “Концепція створення системи електронного
грошового обігу”. Вона передбачає впровадження в народне господарство
України нової технології обслуговування банків, організацій та фізичних
осіб, заснованої на виконанні різноманітних платіжних операцій за
безпаперовою комп’ютерною технологією. Така система має назву “Система
електронного переказу фінансових послуг або електронного грошового
обігу” – СЕГО.

Комерціалізація державних банків, поява мережі нових комерційних банків,
збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності сприяли
зростанню суспільної зацікавленості в створенні, в першу чергу,
загальнодержавної автоматизованої системи, яка прискорила б
міжбанківські розрахунки та підвищила б їх надійність і безпеку.

Кожний день зволікання у створенні системи призводив до значних збитків
держави та підприємців унаслідок прискорення темпів інфляції та значних
фінансових втрат від використання підроблених платіжних документів.
Наприклад, лише в третьому кварталі 1993 року (останні місяці перед
впровадженням електронної системи міжбанківських розрахунків) за
допомогою фальшивих авізо з банківської системи України було вилучено
понад 500 мільярдів карбованців. Справжні масштаби цього явища ще
чекають з’ясування.

Враховуючи недостатній рівень інформатизації України, відсутність у
комерційних банків власних систем міжбанківських розрахунків та
відсутність з їх боку ініціативи щодо створення єдиної мережі
електронних взаєморозрахунків, не можна було сподіватися на створення
подібної системи “знизу”, шляхом поступового добровільного об’єднання
банків у єдину мережу електронних взаєморозрахунків. Національний банк
України змушений був нав’язувати комерційним банкам свою політику та
технологію у галузі створення електронної системи міжбанківських
розрахунків. У той же час необхідно було врахувати всю різноманітність
фінансових можливостей банків та рівня кваліфікації їх персоналу, а
також обмеженість коштів самого Національного банку.

При створенні системи використовувалися принципово нові програмні,
методичні та організаційні рішення.

Запроваджена система не має аналогів у країнах колишнього Радянського
Союзу і наближається до рівня відповідних систем розвинених країн Європи
і світу.

Програмне забезпечення та засоби захисту інформації системи електронних
міжбанківських розрахунків Національного банку України, або Системи
електронних платежів (надалі – СЕП) були розроблені фахівцями
Національного банку і вперше надані учасникам міжбанківських розрахунків
у липні-серпні 1993 року. 5 серпня 1993 року почалася дослідна
експлуатація системи.

Після відповідного доопрацювання та вдосконалення програмно-технічного
забезпечення системи 1 жовтня 1993 року почалося її запровадження в
промислову експлуатацію. На 1 січня 1994 року практично всі філії
комерційних банків були підключені до системи електронних міжбанківських
платежів. Це дозволило відмовитись від використання поштових і
телеграфних авізо та значно підвищити швидкість, якість і надійність
проведення платежів, безпеку і конфіденційність банківської інформації.

Існуюча система електронних міжбанківських розрахунків цілком
задовольняє потреби економіки України на поточний час. Це, зокрема,
підтвердив і досвід проведення грошової реформи в серпні-вересні 1996
року, коли у зв’язку з впровадженням нової національної валюти обсяг
міжбанківських розрахунків збільшився в 2-3 рази і висувалися підвищені
вимоги щодо швидкості та регламенту виконання платежів. СЕП успішно
виконала покладені на неї в той час завдання. Так, ЗО серпня 1996 року
через СЕП було оброблено платежів на суму понад 500 трильйонів
карбованців. Це стало переконливим підтвердженням правильності
стратегічного вибору НБУ щодо створення електронної платіжної системи
країни (додаток А).

СЕП постійно розвивається з метою підвищення надійності її
функціонування, надання більшого спектра послуг банкам – учасникам СЕП,
розвитку бухгалтерської моделі.

Одночасно із створенням СЕП комерційні банки активно розробляли і
впроваджували системи автоматизації внутрішньобанківської діяльності
(так звані програмні комплекси “Операційний день банку” — ОДБ). Це –
програмне забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську
діяльність (бухгалтерський облік, обслуговування рахунків клієнтів
тощо). Одне із завдань таких систем – автоматизація обігу платіжних
документів усередині банку та обмін електронними платіжними документами
з СЕП.

Оскільки СЕП дозволила практично уникнути затримки платежів на
міжбанківському рівні, для комерційних банків та їх клієнтів стало
доцільним використання систем “клієнт – банк” для розрахунків між
клієнтом банку та банком в електронній формі.

Ще одним способом виконання міжбанківських розрахунків в Україні є
встановлення між комерційними банками прямих кореспондентських відносин,
що здійснюється з метою прискорення розрахунків. Враховуючи, що на
території України діє система електронних міжбанківських розрахунків
НБУ, учасниками якої є всі комерційні банки та яка практично задовольняє
потреби банків у цій сфері, прямі кореспондентські відносини між банками
встановлюються у виключних випадках. Ці винятки можуть бути пов’язані зі
специфікою проведення банківських операцій, що мають постійний характер,
наприклад:

– при здійсненні операцій з продажу та купівлі валютних коштів на
Міжбанківській валютній біржі;

– при розрахунках між банками за операціями, що мають постійний характер
та великі обсяги.

У всіх випадках Національний банк України дає дозвіл на встановлення
прямих кореспондентських відносин, при умові обгрунтування їх
доцільності. Платіжна система України у даний час складається з таких
компонентів:

– системи електронних міжбанківських розрахунків Національного банку
України;

– систем автоматизації роботи банків (програмні комплекси “Операційний
день банку”);

– внутрішньобанківських платіжних систем;

– систем “клієнт – банк”.

На стадії розроблення – такі компоненти СЕГО:

– система масових платежів із використанням карток;

– система обігу цінних паперів на первинному та вторинному ринках.

Окремі комерційні банки України, а також підрозділи державних банків є
абонентами:

– міжнародних систем міжбанківських розрахунків;

– міжнародних систем розрахунків за допомогою карток.

Можна, без перебільшень, зробити висновок: впровадження СЕП підняло
банківську індустрію України на якісно новий рівень і у цілому
відповідає світовим стандартам у цій галузі банківської справи.

1.2 Економічний зміст та принципи організації безготівкових розрахунків

Сучасна економіка будь-якої держави являє собою широко розгалужену
мережу складних взаємовідносин мільйонів господарських суб’єктів, що
входять до неї. Основою цих, взаємозв’язків є розрахунки і платежі, в
процесі яких відбувається задоволення взаємних вимог і зобов’язань.

Реалізація валового продукту, використання національного доходу і всі
подальші перерозподільні процеси в економіці забезпечуються на основі
потоку грошей в готівковій і безготівковій формах – грошового обігу як
сукупності за певний період всіх платежів, які опосередковують рух
вартості в грошовій формі між фінансовими і нефінансовими агентами у
внутрішньому і зовнішньому економічних оборотах країни.

Грошовий оборот – сукупність грошових розрахунків незалежно від способу
і форми їх здійснення.

Головні складові грошового обігу: готівково-грошовий і безготівковий
оборот. Основна частина його – платіжний оборот в якому гроші
функціонують як засіб платежу, використовуються для погашення боргових
зобов’язань. Він здійснюється як готівковій, так і в безготівковій
формі. Весь безготівковий оборот є платіжним, тому що є певний проміжок
часу між одержанням товарів та їх оплатою.

Грошова маса є результат взаємодії двох потоків. Перший потік – випуск
грошей, що означає розподіл платіжних коштів через банки серед
економічних агентів, що відчувають потребу в грошах; другий – повернення
грошей боржниками, що має місце при зменшенні боргових вимог в активах
банків через сплату боргів. У зв’язку з тим, що випуск платіжних коштів
відбувається активніше, ніж повернення, грошова маса має тенденцію до
збільшення. Важливо відмітити, що похідні грошового обігу – грошова маса
і обсяг кредитів нарівні з валютним курсом є головними об’єктами
грошової кредитної політики.

Безготівковий грошовий оборот – рух грошових коштів без використання
готівкових грошей шляхом списання сум за рахунками в банках чи
зарахування взаємних вимог. У сфері готівкового грошового обороту рух
грошей здійснюється у вигляді готівкових грошових знаків.

Зміст і мета безготівкового платіжного обороту — оплата без використання
готівкових грошей. Платник і одержувач коштів використовують поточні
рахунки. Операція може бути проведена як в одному банку, так і між
різними кредитними установами. Це дуже зручно для клієнтів. Вони можуть
здійснювати платежі на великі відстані без ризику втрати.

Безготівковий платіжний оборот переважно здійснюється через банки.
Частина його обслуговується платіжними інструментами, минаючи банк.
Будучи переважним (до 90% всього грошового обігу), він здійснюється у
вигляді записів за рахунками платників і одержувачів коштів у кредитних
установах, а також шляхом заліків взаємних вимог і передачі оборотних
документів (векселів, гарантів і т. д.). Безготівковий платіжний оборот
опосередковує такі сфери господарських відносин, як реалізація
продукції, послуг, робіт; розподіл і перерозподіл національного доходу;
отримання і повернення банківських кредитів; виплата і використання
грошових доходів населення. Учасниками цих відносин є об’єднання,
підприємства, організації, банківські і фінансові органи, населення.

Рахунок у банку – серцевина його взаємовідносин з клієнтом. Кожному
підприємству (організації, установі) відкриваються рахунки для обліку
коштів, що зберігаються на них і здійснення розрахунків. Безготівковий
оборот можуть здійснювати і кошти, що перебувають в особистій власності
громадян (отримання заробітної плати через банки, оплата різних видів
послуг і т. д. ).

Система безготівкових розрахунків являє собою сукупність принципів
організації розрахунків, вимог, що ставляться до них, форм і способів
розрахунків.

Переваги безготівкового обороту над готівковим:

– прискорюється обіг грошових коштів господарських суб’єктів;

– значно скорочуються витрати обігу;

– збільшуються можливості держави щодо регулювання грошової сфери.

У розвинутих країнах готівка становить незначну частину грошової маси:
5-7%. В нашій країні у зв’язку з початком ринкових перетворень в
економіці готівковий оборот займає близько 35% усього грошового обороту
(додаток Б).

Безготівкові розрахунки – розрахунки, що проводяться без участі готівки,
тобто в сфері безготівкового грошового обороту.

Безготівкові розрахунки поділяються на міжгосподарські та міжбанківські,
які обслуговують, відповідно, відносини між клієнтами банків та між
банками.

Безготівкові розрахунки поділяються за об’єктами розрахунків, тобто
залежно від призначення платежу, на дві групи:

– розрахунки за товарними операціями – платежі за товарно-матеріальні
цінності, надані послуги і виконані роботи;

– розрахунки за нетоварними операціями – сплата податків та
перерахування інших платежів до бюджету, одержання і повернення
банківських позик, страхових сум тощо.

Основне місце в цих розрахунках займають платежі за матеріальні цінності
та послуги.

Залежно від місця проведення безготівкових розрахунків виділяють:

– внутрішньодержавні (внутрішньоміські, що здійснюються в межах одного
населеного пункту, і міжміські – за межами цього пункту);

– міждержавні розрахунки (між господарськими суб’єктами, які знаходяться
на територіях різних держав).

Загальні принципи організації системи безготівкових розрахунків в
Україні визначені в Інструкції Національного банку України “Про
безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, що
затверджена постановою Правління НБУ від 29 березня 2001 р. № 135.

Принципами організації безготівкових розрахунків є:

– правовий режим здійснення розрахунків і платежів;

– обов’язковість зберігання грошей на рахунках у банку всіма
підприємствами і організаціями. Безготівкові розрахунки проводяться
юридичними особами і громадянами через банк, в якому відкритий
відповідний рахунок. Наявність останнього, як у одержувача, так і у
платника, – необхідна передумова таких розрахунків. Для розрахункового
обслуговування між банком і клієнтом укладається договір банківського
рахунка – самостійний двосторонній цивільно-правовий договір. Юридичне
оформлення і функціонування рахунків юридичних і фізичних осіб в банку
зумовлюються діючою інструкцією;

– підтримка ліквідності на рівні, що забезпечує безперебійне здійснення
платежів. Дотримання цього принципу – застава чіткого, безумовного
виконання зобов’язань. Всі платники повинні планувати надходження,
списання коштів з рахунків, знаходити ресурси (шляхом отримання кредиту
або продажу активів) з метою своєчасного виконання зобов’язань;

– платежі здійснюються, як правило, після відвантаження продукції,
надання послуг, виконання робіт. Платежі здійснюються за наявності
коштів на рахунку платника або права у нього на кредит;

– наявність акцепту (згоди) платника на платіж, тобто списання коштів з
його рахунку. Реалізується застосуванням відповідного платіжного
інструмента (чека, простого векселя, платіжного доручення), що свідчить
про розпорядження власника на списання коштів, або спеціального акцепту
документів, виписаного одержувачами коштів (платіжного доручення,
векселя). Разом з тим законодавством передбачені випадки беззаперечного
(без згоди платника) списання коштів: недоплати податків або інших
обов’язкових платежах; на основі виконавчих листів, виданих судами;
деяких штрафів за розпорядженням стягувачів, а також безакцептного
списання за тепло- і електроенергію, комунальні послуги;

– принцип терміновості платежу випливає з самої суті ринкової економіки,
невід’ємною умовою якої є своєчасне і повне виконання платіжних
зобов’язань. Безготівкові розрахунки повинні бути організовані таким
чином, щоб існував мінімальний розрив у часі між отриманням продукції
покупцем та її оплатою. Чим більший такий розрив, тим довше покупець
користується коштами, що не належать йому, а у постачальника зростає
потреба в кредиті;

– найважливіший принцип організації безготівкових розрахунків – контроль
(попередній, поточний, подальший, зовнішній, внутрішній) всіх учасників
за правильністю здійснення розрахунків, дотриманням встановлених
положень про порядок їх проведення.

Організація безготівкових розрахунків повинна відповідати конкретним
вимогам, які обумовлені інтересами розвитку економіки. Головна з них –
забезпечувати своєчасне отримання кожним підприємством грошових коштів
за поставлену ним продукцію та надані послуги, чим сприяти прискоренню
обігу оборотних коштів у розрахунках.

Необхідність контролю в ході безготівкових розрахунків визначається
різними факторами для кожної із сторін, що беруть участь в них. Для
постачальника — своєчасне отримання грошового еквівалента і запобігання
позаплановим відстроченням платежів, неповернення боргів, втрати великих
сум. Для покупця – виконання постачальником умов договору, а також
своєчасність і правильність виконання своїх зобов’язань перед кредитором
відповідно до договору для того, щоб забезпечити нормальні господарські
зв’язки зі своїм контрагентом.

Банки, виконуючи роль посередників між продавцями і покупцями,
податковими органами, населенням, бюджетом, позабюджетними фондами,
здійснюють контроль за дотриманням ними встановлених правил розрахунків,
всю свою діяльність банки підпорядковують Закону України “Про банки та
банківську діяльність” від 21.12.2000 року.

Спосіб платежу характеризує порядок списання коштів із рахунків
платників.

У сучасній системі безготівкових розрахунків господарські суб’єкти
використовують такі основні способи платежу:

– перерахування грошових коштів (безпосередньо не пов’язане з
банківським кредитом) з поточного рахунку платника;

– надання позики банком шляхом прямого перерахування грошей із
кредитного рахунку платника на банківський рахунок постачальника;

– розрахунок шляхом заліку взаємних вимог платників коштів та їх
одержувачів, пов’язаних між собою поставкою товарів чи наданням послуг у
процесі обміну діяльністю, з перерахуванням на відповідні рахунки
учасників заліку лише непокритої суми.

Гарантована оплата постачальнику з попереднім депонуванням коштів на
окремих банківських рахунках в установах банку за місцем знаходження
платника і з наступним їх списанням з цього рахунку після зарахування
грошей на рахунок одержувача в установі банку, де йому відкритий
поточний рахунок.

Як було зазначено вище, розрахунки за допомогою безготівкових
інструментів здійснюються шляхом списання коштів з поточних рахунків.
Поточні рахунки фізичним та юридичним особам відкриває банківська
установа на умовах, викладених в Інструкції № 3 “Про відкриття банкам
рахунків у національній і іноземній валюті”, яка затверджена постановою
Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527 та в договорі між установою банку
і власником рахунку.

При здійсненні розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова,
вексельна форми розрахунків, а також форми розрахунків за розрахунковими
чеками та використання розрахункових документів на паперових носіях та в
електронному вигляді. У сучасних умовах застосовуються такі основні
інструменти безготівкових розрахунків:

– меморіальний ордер;

– платіжне доручення;

– платіжна вимога-доручення;

– платіжна вимога;

– розрахунковий чек;

– акредитив;

– вексель.

Використання банківських платіжних карток та векселів, як платіжних
інструментів регулюється чинним законодавством у тому числі окремими
нормативно-правовими актами Національного банку.

Найпоширенішим та найпростішим інструментом безготівкових розрахунків в
сучасних умовах є платіжне доручення.

Платіжне доручення – це письмове розпорядження платника банкові, що його
обслуговує, про списання з його рахунку зазначеної суми на рахунок
одержувача коштів.

Банки приймають до виконання платіжні доручення протягом 10 днів з дати
їх заповнення і тільки на суму, яка є на поточному рахунку юридичної
особи, або за рахунок отриманого платником кредиту.

Як виняток, при відсутності коштів на рахунку платника банк зобов’язаний
приймати від клієнтів доручення на перерахування до бюджету сум
податків, зборів, інших обов’язкових платежів та внесків коштів на
рахунках такі доручення враховуються на позабалансовому рахунку
“Розрахункові документи, не сплачені в строк у зв’язку з відсутністю
коштів на рахунку платника”.

У разі надходження коштів на рахунках здійснюється часткова оплата таких
доручень, яка оформлюється меморіальним ордером за підписом
відповідального виконавця, завіреним штампом банку. Перший примірник
меморіального ордера вміщується в документі дня банку, другий –
видається платнику, як підтвердження про часткову оплату, а доручення з
відміткою банку про часткову оплату вміщується в позабалансовий рахунок.

Платіжні доручення застосовуються в розрахунках за товарними і
нетоварними платежами:

– за фактично відвантажену (продану продукцію (виконані роботи, надані
послуги);

– у порядку попередньої оплати – якщо такий порядок розрахунків
установлено законодавством або обумовлено в договорі;

– для завершення розрахунків за актами звірки взаємної заборгованості
підприємств, які складені не пізніше строку, установленого чинним
законодавством;

– для перерахування підприємствами сум, які належать фізичним особам
(заробітна плата, пенсії тощо) на їх рахунки, що відкриті у банках;

– для списання податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів або
державних цільових фондів;

– в інших випадках відповідно до укладених договорів та/або чинного
законодавства.

У сучасних умовах найбільш правильним та безпечним для отримувачів
коштів тобто відправників продукції факт попередньої оплати. Це гарантує
безумовне отримання коштів на рахунок підприємства. З іншого боку, такий
порядок розрахунку не вигідний для платника, так як достроково вилучає
кошти з обороту на сплату ще не поставленої продукції. При цьому завжди
існує ризик отримання неякісної продукції, або отримання продукції у
строки, що суперечать договору.

Розрахунок за допомогою платіжного доручення може здійснюватись в межах
одного банку або в других банках.

Зараз платіжні доручення є самими простими та розповсюдженими формами
безготівкових розрахунків. Ними користуються підприємства усіх форм
власності, а також фізичні особи. Питома вага платіжних доручень у
документообігу розрахункових документів складає близько 85%. З них
розрахунки за фактично відвантажену продукцію складають близько 65 %.

Платіжна вимога-доручення – це комбінований документ, який складається з
двох частин: верхня – вимога постачальника (одержувача коштів) до
покупця (платника) сплатити вартість поставленої продукції, наданих
послуг; нижня частина – доручення платника своєму банку про
перерахування зі свого рахунку суми одержувачеві.

Сума, яку платник погоджується сплатити одержувачу та зазначає в нижній
частині вимоги-доручення, не може перевищувати суму, яку вимагає до
сплати одержувач і яка зазначена у верхній частині вимоги-доручення.

Банк платника приймає вимогу-доручення від платника протягом 20
календарних днів з дати оформлення її одержувачем.

Вимога-доручення подається платником в установу банку у двох
примірниках.

Банк платника на основі першого примірника платіжної вимоги-доручення
списує кошти з його рахунку та перераховує їх у банк постачальника в
день списання.

Банк постачальника проводить зарахування коштів на рахунок свого
клієнта.

Якщо порівняти з обліком при розрахунках платіжними дорученнями, то
правила аналогічні.

У разі відмови платника сплатити вимогу-доручення він повідомляє про
мотиви відмовлення безпосередньо одержувача коштів у порядку і строки,
зазначені у договорі.

Розрахунковий чек – це документ, що містить письмове розпорядження
власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), який веде
його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів.

Розрахункові чеки використовуються в безготівкових розрахунках
підприємств та фізичних осіб з метою скорочення розрахунків готівкою за
отримані товари.

Розрахункові чеки використовуються тільки на замовлення для
безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок одержувача
коштів і не підлягають сплаті готівкою (крім випадків з фізичними
особами, а також у разі отримання здачі із суми чека, але не більш ніж
20 % від суми цього чека).

Розрахункові чеки брошуруються у чекові книжки по 10, 20, 25 аркушів.
Строк дії чекової книжки – один рік. За погодженням з установою банку
строк її дії може бути продовженим.

Чек з чекової книжки пред’являється для оплати в банк чекодержателя
протягом 10 календарних днів.

Чек приймається чекодержателем для оплати безпосередньо від чекодавця на
ім’я якого виписаний документ. Забороняється передавання чекової книжки
її власником будь-якій іншій фізичній або юридичній особі, а також
підписання незаповнених бланків чеків та поставлення на них відбитка
печатки юридичними особами.

Гарантована оплата чека забезпечується:

– шляхом депонування чекодавцем коштів з основного рахунку підприємства
на окремий рахунок в банку, де він є клієнтом;

– наявністю коштів на рахунку чекодавця;

Чеки та чекові книжки є бланками суворої звітності, тому при видачі
чекової книжки здійснюється списанням операційним працівником банку
чекової книжки з рахунку

Банк веде позасистемний облік номерів чеків у спеціальній реєстраційній
картці, де вказується номер рахунку, з якого сплачуватимуться чеки, дата
видачі книжки, номери чеків, строк дії книжки, для яких розрахунків вона
видається.

Платник разом із заявою на видачу чекової книжки подає у свій банк
платіжне доручення на депонування коштів, які депонуються на окремому
особистому рахунку пасивного балансового рахунку “Кошти в розрахункових
рахунках суб’єктів господарської діяльності”.

Банк платника видає чекову книжку тільки своєму клієнту, який має
поточний рахунок. Бланки чекових книжок списуються в умовних одиницях.

Чеки з чекової книжки заповнюються в момент здійснення платежу і
видаються чекодавцем за отримані ним товари та подані послуги. Виписуючи
чек, чекодавець переносить залишок ліміту з корінця попереднього чека на
корінець виписаного чека і виводить новий залишок ліміту.

Приймаючи чек на оплату за товари, чекодержатель перевіряє наявність
усіх реквізитів та правильність їх заповнення.

Після перевірки правильності даних та реквізитів чека, якщо чекодавець і
чекодержатель обслуговуються в одній установі банку, сума чека
зараховується на рахунок чекодержателя.

Для здійснення розрахунків чеками між клієнтами різних банків банк
чекодержателя зобов’язаний прийняти чеки з реєстром. У цьому разі кошти
на рахунок чекодержателя зараховуються тільки після отримання їх із
банку-емітента. Умови інкасування чеків мають бути зазначені в договорі
на розрахунково-касове обслуговання.

Для контролю за оплатою чеків перший примірник реєстру оприбутковується
банком чекодержателя на по балансовому рахунку “Документи і цінності,
прийняті на інкасо”.

У банку чекодержателя сума чека перераховується на рахунок, “Документи і
цінності, прийняті на інкасо”.

Оплачений чек разом з примірником реєстру залишається у банку-емітенті.
На чеку ставиться штамп банку “Проведено”.

Якщо причин для відмови в оплаті чека немає, банк платника після
перевірки чека списує суму з рахунку і перераховує банку постачальника
того же дня.

Після надходження коштів за чеком у банк постачальника сума, зазначена в
чеку, зараховується на поточний рахунок постачальника.

Одночасно ця сума списується з позабалансового рахунку “Документи і
цінності, прийняті на інкасо”.

Банк-емітент може відмовитись від оплати чека у винятках, якщо:

– чек заповнений з порушенням або має виправлення і підчистки, факсиміле
замість підпису;

– реєстр чеків заповнений з порушенням або має виправлення і підчистки,
факсиміле замість підпису;

– чек виписаний чекодавцем на суму більшу, ніж сума ліміту на рахунках №
2602 “Кошти в розрахунках СГД”.

Відповідальність за неправильне використання чеків, за збитки, що
утворились у разі передачі чекової книжки або окремих чеків іншій особі,
втрати або крадіжки, а також через зловживання з боку осіб,
уповноважених на підписання чеків, несе чекодавець, якому виписана
книжка.

У разі порушення клієнтом порядку розрахунків чеками банк може позбавити
його права користування цією формою розрахунків, якщо це передбачено
умовами договору на розраховано-касове обслуговування.

У світовій практиці чекова форма розрахунків переважає в аналогових
країнах (США, Канаді, Великобританії), а також в Італії, Франції. Таки
чеки використовуються як для безготівкових розрахунків в одному банку,
так і у сфері міжбанківських розрахунків. Деякі країни Європи (Австрія,
Бельгія, Україна, Голландія, Німеччина, Швейцарія та ін.) використовують
подібні до чекової форми жиророзрахунки.

В нашій країні форма розрахунків з чеками є не дуже популярною, хоча є
зручною та нескладною. Питома вага розрахунків чеками через банки
України становить близько 8 %. Обмежена кількість розрахунків чеками
пояснюється небажанням, а в деяких випадках неможливістю підприємств
вилучати кошти з обороту та депонувати їх на окремому рахунку.

Акредитив – це форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученням
свого клієнта (заявника акредитива) зобов’язаний:

– виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари,
виконані роботи чи надані послуги;

– надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Банк-емітент може відкривати таки види акредитивів:

– покрити або непокриті (гарантовані);

– відзивні і безвідзивні.

У разі використання покритого акредитива банк перераховує кошти платника
у розпорядження виконуючого банку на окремий особливий рахунок.

Непокритим є акредитив, оплата за яким гарантована банком без
попереднього депонування коштів. Такі акредитиви застосовуються рідко,
найчастіше між банками які мають кореспондентські відносини.

Сума акредитива в день списання перераховується в банк бенефіціара.
Одночасно перераховується плата за виконання акредитива.

Банк бенефіціара відкриває акредитив і зараховує кошти (депонує) на
окремому особовому рахунку.

Виплати бенефіціантом за акредитивом, депонованим у виконуючому банку,
здійснюються з спеціального рахунку.

Акредитивна форма розрахунку надійна для постачальника, оскільки
гарантує оплату. Покупцям розрахунки з використанням акредитиву не
вигідні, бо на певний час кошти вилучаються з обороту, що погіршує
фінансове становище підприємств покупців. Акредитиви рекомендують ся при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання
векселедавця сплатити після настання терміну повну суму грошей власнику
векселя (векселедержателю).

Вексель допомагає прискорити реалізацію товарів і збільшує швидкість
руку обігових коштів. Вексель – це вид кредитних грошей.

Потрібно зазначити, що Законом “Про підприємства в України” який
прийнято 1991 р., вперше суб’єктами господарювання було дозволено
використовувати для розрахунків векселем. Національним банком України
було розроблено низку нормативних документів щодо регламентації операцій
банків з векселями, але з певних причин вексельний обіг в Україні ще не
достаткові розвинутий.

Вексель є багатофункціональним інструментом, тому він виконує тільки
функцію розрахункового документа. Комерційні банки можуть здійснювати
також такі операції з векселями як: кредитні, торгівельні, гарантійні,
розрахункові, комерційні та довірчі.

Суто розрахункові вексельні операції банків включають:

– здійснення вексельних платежів на користь кредитора банку;

– здійснення вексельних платежів боржникам на користь банку.

Протягом останніх десятиліть великої популярності та масовості
використання набули розрахунки за допомогою платіжних карток. Особливо
великих масштабів ці розрахунки набули в Європі, США, Канаді.

Зараз багато комерційних банків України, користуючись західним досвідом,
пропонують своїм клієнтам нову послугу – емісію платіжних карток.
Використовуються банківські платіжні картки як вітчизняного так і
міжнародних платіжних систем для безготівкових та готівкових розрахунків
юридичних і фізичних осіб.

Платіжні картки застосовують для оплати за товари і надані послуги на
підприємствах торгівлі, купівля яких здійснюється в системах електронної
комерції для перерахування коштів картрахунків на рахунки інших осіб,
або через банкомати.

Платіжні картки можуть надаватися у користування як юридичним так і
фізичним особам. Більшого використання платіжні картки набули при
готівкових і безготівкових розрахунках фізичних осіб.

Існує два основних види платіжних карток, на основі яких здійснюються
безготівкові розрахунки. Це “електронний чек” і “електронний гаманець”.

Електронний гаманець – платіжна картка, яка дає змогу виконувати
операції в межах витратного ліміту, записаного в самій картці, а
перерахування коштів здійснюється з консолідованого рахунку банка, на
якому обліковуються кошти, внесені клієнтами.

Електронний чек – це різновид дебетова платіжної картки, операції з якою
здійснюються шляхом прямого списання коштів з картрахунку платника в
розмірі, що не перевищує попередньо за депоновану на ньому суму. При
цьому в пам’ятні картки ведеться сальдо коштів за цим рахунком. Списання
коштів з картрахунку здійснюються після одержання банком платника
інформації про виконані операції.

Операції за платіжними картками в Україні, за експертними оцінками,
становлять близько 15 % загального обсягу грошових розрахунків. Це
досить непоганий показник, оскільки ринок платіжних карток у нас ще
молодий, клієнтська база недостатньо розвинута. Основною передумовою
формування ринку є попит населення на карткові продукти, який насамперед
залежить від ступеня його довіри до нового платіжного засобу. Тому зараз
головною задачею банків є показати усі переваги платіжних карток, та
залучити як найбільше клієнтів до цього виду розрахунків.

Підводячи підсумки, треба сказати, що безготівковий грошовий оборот
головним чином залежить від вибору клієнтами-учасниками системи
розрахунків форм безготівкових розрахунків. Тому банки повинні активно
розробляти нові види розрахунків, пропонувати їх своїм клієнтам,
залучаючи їх таким чином до участі у безготівковому обороті.

1.3 Техніко-економічна характеристика АСУБ “Грант”

Акціонерний Східно – Український банк “Грант” створений 26 липня 1991
року відповідно до законодавства України як закрите акціонерне
товариство. Банк перереєстрований Національним банком України 29 жовтня
1991 року під номером 62.

На підставі ліцензії НБУ № 6 “Грант” здійснює усі види банківських
операцій у національній та іноземній валютах.

Економічні показники діяльності свідчать про успішний поступ банку,
зростання його потенціалу. Одним з наслідків такої політики стало
підвищення уваги з боку нових акціонерів банку та клієнтів.

Протягом останніх двох років по всій сукупності вимог НБУ не було
жодного зауваження. Всі фактичні значення діючих нормативів знаходились
у встановлених межах. Більш того, завдяки стабільному перевищенню цих
нормативів, зокрема, платоспроможності та загальної ліквідності, було
створено надійну основу для обґрунтованої впевненості клієнтів банку у
своєчасному та якісному обслуговуванні.

Основні види операцій та послуг кожний банк затверджує в статуті банку
на основі наданих йому ліцензій НБУ. Операції, які виконує Акціонерний
Східно – Український банк “Грант”, наведені нижче.

Послуги юридичним особам:

– валютні конверсійні операції;

– розрахунково-касове обслуговування в національній та іноземній валюті;

– залучення вільних грошових коштів на депозитні рахунки;

– оперативне управління рахунком за допомогою системи “Клієнт-банк”;

– зарплатні проекти;

– консультації по додатковому плануванню, управлінню фінансовими
потоками;

– консультації по укладанню зовнішньоекономічних контрактів,
комерційному законодавству інших країн, оптимізації умов розрахунків,
вирішенню будь-яких питань пов’язаних із супроводом та фінансуванням
зовнішньоекономічних операцій;

– операції з цінними паперами, в тому числі: аваль, доміциляція, прийом
на інкасо клієнтських векселів, організація схем взаємозаліків та
платежів, операції з цінними паперами власної емісії (фінансові
векселя), державними та корпоративними цінними паперами;

– документарні операції;

– кредитні операції.

У звітному році особливу увагу банк приділяв фізичним особам.
Проводилась активна робота, яка була спрямована на збільшення спектру
послуг, впровадження принципово нових технологій, які дозволяють знизити
вартість послуг та залучити нових клієнтів.

Послуги фізичним особам:

– залучення вільних грошових коштів на депозити: строкові, до запитання,
з правом поповнення, гнучкою системою сплати процентів;

– розрахунково-касове обслуговування в національній та іноземній валюті;

– грошові перекази;

– купівля-продаж дорожніх чеків;

– кредитні операції на купівлю нерухомого майна та споживчі цілі.

Акціонерний Східно-Український банк “Грант” є одним із засновників
Української та Кримської міжбанківських валютних бірж, Харківського
банківського конгресу, а також є членом Асоціації українських банків.

В минулому році банком “Грант” була отримана нова банківська ліцензія і
дозвіл на проведення банківських операцій, відповідно до яких банк
зберіг право на проведення усіх видів операцій з іноземною валютою, як
на внутрішньому ринку України, так і міжнародних ринках капіталів.
Збільшилась кількість банків, з якими “Грант” активно взаємодіє на
міжбанківському валютному ринку.

Головною стратегічною метою банку є мінімізація ризиків, збереження і
зміцнення фінансово стійкості, розширення спектру банківських послуг і
підвищення прибутковості операцій банку.

Керування ризиками здійснюється відповідними підрозділами банку на
основі розроблених внутрішньобанківських положень відповідно до
нормативних документів, затвердженими Національним банком України.

Насамперед звертається увага на здатність банку підтримувати необхідний
рівень фінансової стійкості, своєчасне проведення розрахунків, виконання
як поточних, так і майбутніх зобов’язань перед вкладниками, гарантований
захист інтересів акціонерів і клієнтів банку.

Для зниження ступеня впливу ризику ліквідності, Комітетом з питань
керування активами і пасивами проводиться робота з узгодження термінів
повернення розміщених активів і залучених пасивів.

Валютний ризик характеризується величиною можливих збитків унаслідок
змін валютних курсів і залежить від розміру відкритих валютних позицій.
У своїй діяльності банк “Грант” не спеціалізується на торгівлі
іноземними валютами і проводить політику мінімізації ризиків при
виникненні потреби в придбанні валюти. У результаті послідовної
реалізації заходів щодо реалізації заходів щодо керування ризиками і
нормативів у 2002 році “Грант” не поніс непередбачених збитків.

Аналіз фінансових результатів діяльності банку дає змогу визначити, що
найбільший дохід в 2008 році отримані від процентних операцій, при цьому
95,6% доходу приходиться на відсотки за кредитами і авансові платежі
клієнтам та 4,4% – на надані міжбанківські кредити ( рис 1.1 ).

picscalex100010009000003240a00000800420100000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02c900ea0105000000090200000000050000000102e8f3ff00
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff00050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
1604c800e90100000000040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500
0000090200000000070000001604c800e90100000000040000002701ffff030000001e00
050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604c300e401050005000700
0000fc020000668080000000040000002d01000008000000fa0200000100000000000000
040000002d01010007000000fc020000ccffff000000040000002d01020004000000f001
0000050000000902ccffff00050000000102ffffff000400000004010d00040000000201
020016000000240309002d01310032013100360131003a0131003f013100430131004801
3100480152002d01310007000000fc020000808066000000040000002d01000004000000
f001020007000000fc020000ffffcc000000040000002d01020004000000f00100000500
00000902ffffcc0010000000240306002101320025013200290132002d01310048015200
2101320007000000fc0200004d1a33000000040000002d01000004000000f00102000500
000009024d1a33000500000001024d1a33004600000024032100d5006000d3005f00d200
5e00d0005d00cf005c00ce005b00cd005a00cc005900cc005900cb005700ca005600ca00
5600c9005500c9005300c9005300c9005200c9007500c9007600c9007600c9007800ca00
7900ca007900cb007a00cc007c00cc007c00cd007d00ce007e00cf007f00d0008000d200
8100d3008200d5008300d500600007000000fc020000993366000000040000002d010200
04000000f001000005000000090299336600050000000102ffffff007000000024033600
d5006000d3005f00d1005e00d0005c00ce005b00cd005a00cd005a00cc005900cb005700
ca005600c9005500c9005400c9005300c9005200c9005100c9004f00c9004f00ca004e00
ca004d00cb004b00cc004a00cd004900ce004800d0004700d1004600d3004500d4004400
d6004300d8004200da004100dc004000de003f00e1003e00e4003d00e6003d00e9003c00
eb003b00ee003a00f1003a00f4003900f8003800fb003700ff0037000301360006013500
0a0135000c0135001001340014013400180133001c0133002101320048015200d5006000
07000000fc0200004d4d80000000040000002d01000004000000f0010200050000000902
4d4d80000500000001024d4d80004201000024039f00c7015200c7015300c6015400c601
5500c6015600c5015700c4015900c3015a00c2015b00c1015c00bf015d00be015e00bc01
5f00ba016000b8016100b6016200b3016300b1016400ae016500ac016600a9016700a601
6800a3016900a00169009d016a0099016b0096016c0092016c008f016d008b016e008701
6e0083016f007f016f007b01700077017000730171006f0171006b017100660172006201
7200600172005c01720057017300530173004e0173004a01730046017300410173003d01
73003801730034017200300172002b01720027017200230171001e0171001a0171001601
7000120170000e016f000a016f0006016e0003016d00ff006d00fb006c00f8006b00f400
6b00f1006a00ee006900eb006800e8006700e5006700e2006600e0006500dd006400db00
6300d9006200d7006100d5006000d5008300d7008400d9008500db008600dd008700e000
8800e2008900e5008a00e8008a00eb008b00ee008c00f1008d00f4008e00f8008e00fb00
8f00ff00900003019000060191000a0192000e01920012019300160193001a0194001e01
940023019400270195002b0195003001950034019500380196003d019600410196004601
96004a0196004e01960053019600570196005c0195006001950062019500660195006b01
94006f01940073019400770193007b0193007f01920083019200870191008b0191008f01
900092018f0096018f0099018e009d018d00a0018c00a3018c00a6018b00a9018a00ac01
8900ae018800b1018700b3018600b6018500b8018400ba018300bc018200be018100bf01
8000c1017f00c2017e00c3017d00c4017c00c5017a00c6017900c6017800c6017700c701
7600c7017500c701520007000000fc0200009999ff000000040000002d01020004000000
f00100000500000009029999ff00050000000102ffffff000001000024037e0048013100
4c0131005101310055013100590131005e01310062013100660132006b0132006f013200
73013300770133007b0134007f01340083013500870135008b0136008f01360092013700
96013800990138009d013900a0013a00a3013b00a6013c00a9013d00ac013d00ae013e00
b1013f00b3014000b6014100b8014200ba014300bc014400be014500bf014600c1014800
c2014900c3014a00c4014b00c5014c00c6014d00c6014e00c6014f00c7015100c7015200
c7015300c6015400c6015500c6015600c5015700c4015900c3015a00c2015b00c1015c00
bf015d00be015e00bc015f00ba016000b8016100b6016200b3016300b2016400b0016500
ad016600aa016700a8016700a5016800a20169009e016a009b016b0098016b0094016c00
91016d008d016d0089016e0085016f0081016f007d017000790170007501710071017100
6d0171006901720064017200600172005c01720057017300530173004e0173004a017300
46017300410173003d0173003801730034017200300172002b0172002701720023017100
1e0171001a01710016017000120170000e016f000a016f0006016e0003016d00ff006d00
fb006c00f8006b00f4006b00f1006a00ee006900eb006800e8006700e5006700e2006600
e0006500dd006400db006300d9006200d7006100d5006000480152004801310008000000
fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff0000000400
00002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d010100
050000000102ffffff000500000009029999ff00070000001604c800e901000000000400
00002d010000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010200
040000002d010100050000000102ffffff000500000009029999ff00070000001604c800
e901000000001c000000fb02f2ff0000000000009001000000000000001054696d657320
4e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0104000800
0000fa02050000000000ffffff00040000002d01050004000000f001010007000000fc02
0000e8f3ff000000040000002d01010004000000f0010200050000000902e8f3ff000500
00000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04b300ae001500
0900040000002d010000040000002d0103001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d0000ae000000b30000000000000000000080e88f18000000
0000040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010100040000002d01050005000000010200000000050000000902e8f3ff0007000000
1604b100ad0015000900040000002d010000040000002d010300040000002d0102000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010500
05000000010200000000050000000902e8f3ff00070000001604b100ad00150009000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01060007000000fc0200009999ff000000
040000002d01070004000000f00101000500000009029999ff00050000000102ffffff00
0400000004010d000400000002010200070000001b04260017001d000e00050000000902
00000000050000000102e8f3ff00040000000201010005000000140219001b001c000000
fb02f2ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00
00000000000000000000000000000000040000002d010100040000002e01010021000000
320a19001b0011000000cff0eef6e5edf2ededb320e4eef5eee4e8200900070007000700
0600070005000700070003000400070007000700070007000700040000002e0100000400
00002d01040004000000f00101000f000000320a2a001b000500000036382c31252e0700
0700040007000c00040000002d010000040000002d010300040000002d01020004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d0106000500
00000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604b100ad001500090004000000
2d010000040000002d010300040000002d010200040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010700040000002d010600050000000102e8f3ff0005000000
090200000000070000001604b100ad001500090008000000fa0200000100000000000000
040000002d01010004000000f001060007000000fc020000993366000000040000002d01
060004000000f001070005000000090299336600050000000102ffffff00040000000401
0d000400000002010200070000001b044d00170044000e00050000000902000000000500
00000102e8f3ff00040000000201010005000000140240001b001c000000fb02f2ff0000
000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000
00000000000000000000040000002d010700040000002e01010025000000320a40001b00
14000000caeeecb3f1b3e9edb320e4eef5eee4e820323725090007000900030007000300
07000700030004000700070007000700070007000400070007000c00040000002e010000
040000002d01040004000000f0010700040000002d010000040000002d01030004000000
2d010200040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0106000400
00002d010100050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604b100ad00
15000900040000002d010000040000002d010300040000002d010200040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010100050000000102
e8f3ff0005000000090200000000070000001604b100ad001500090008000000fa020000
0100000000000000040000002d01070004000000f001010007000000fc020000ffffcc00
0000040000002d01010004000000f0010600050000000902ffffcc00050000000102ffff
ff000400000004010d000400000002010200070000001b04740017006b000e0005000000
090200000000050000000102e8f3ff00040000000201010005000000140267001b001c00
0000fb02f2ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000000000000000000000000000000000040000002d010600040000002e0101002200
0000320a67001b0012000000d2eef0e3b3e2e5ebfcede8e920e4eef5b3e4090007000700
060003000700060007000600070007000700040007000700070003000700040000002e01
0000040000002d01040004000000f00106000d000000320a78001b0004000000312c3625
0700040007000c00040000002d010000040000002d010300040000002d01020004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d0107000500
00000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604b100ad001500090004000000
2d010000040000002d010300040000002d010200040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010100040000002d010700050000000102e8f3ff0005000000
090200000000070000001604b100ad001500090008000000fa0200000100000000000000
040000002d01060004000000f001070007000000fc020000ccffff000000040000002d01
070004000000f0010100050000000902ccffff00050000000102ffffff00040000000401
0d000400000002010200070000001b049b00170092000e00050000000902000000000500
00000102e8f3ff0004000000020101000500000014028e001b001c000000fb02f2ff0000
000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000
00000000000000000000040000002d010100040000002e01010028000000320a8e001b00
16000000c4e8e2b3e4e5edf2ede8e920e4eef5b3e420332c33250a000700070003000700
06000700050007000700070004000700070007000300070004000700040007000c000400
00002e010000040000002d01040004000000f0010100040000002d010000040000002d01
0300040000002d010200040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010700040000002d010600050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
1604b100ad0015000900040000002d010000040000002d010300040000002d0102000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d010600
050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604c800e901000000000400
00002d010000040000002d010300040000002d010200040000002701ffff030000001e00
040000002d010400040000002d010700040000002d010600050000000102e8f3ff000500
0000090200000000070000001604c800e9010000000007000000fc020000000000000000
040000002d01010004000000f0010700040000002d01000004000000f001060004000000
2d010200040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500000009020000
0000040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff0005000000090200000000
040000002701ffff030000000000

Рис 1.1 Структура доходів банку

В структурі витрат перше місце займають процентні витрати. У порівняння
з минулим роком вони збільшилися на 40,2%, тоді як процентні витрати –
на 35%. Комісійні витрати були мінімальні ,а витрати на безнадійні та
сумнівну заборгованість скоротилися в 3 рази ( рис 1.2. ).

picscalex100010009000003030e000008007e0100000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c021c01360205000000090200000000050000000102e8f3ff00
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff00050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
16041b01350200000000040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500
00000902000000000700000016041b01350200000000040000002701ffff030000001e00
050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000160416013002050005000700
0000fc0200004d4d80000000040000002d01000008000000fa0200000100000000000000
040000002d0101000500000009024d4d80000500000001024d4d80000400000004010d00
04000000020102007e0100002403bd00f0017900f0017b00f0017b00ef017d00ef017e00
ee017f00ee018000ed018100ec018200eb018300e9018500e9018500e7018600e5018800
e4018800e2018a00e0018b00de018b00dc018d00d9018e00d8018e00d5018f00d2019000
d0019100cd019200ca019300c8019400c4019400c1019500bf019600bb019700b7019800
b5019800b1019900ac019a00aa019a00a6019b00a1019b009f019c009a019c0096019d00
93019d008e019d0089019e0087019e0082019e007d019f007b019f0075019f0070019f00
6e019f006901a0006301a0006101a0005c01a0005701a0005401a0004f01a0004a019f00
47019f0042019f003d019f003a019f0035019e0030019e002e019e0029019d0024019d00
22019d001d019c0019019c0016019b0012019b000d019a000b019a000701990003019800
01019800fd009700f9009600f7009500f3009400f0009400ee009300ea009200e7009100
e6009000e3008f00e0008e00de008e00dc008d00d9008b00d8008b00d6008a00d600a200
d800a300d900a300dc00a500de00a600e000a600e300a700e600a800e700a900ea00aa00
ee00ab00f000ac00f300ac00f700ad00f900ae00fd00af000101b0000301b0000701b100
0b01b2000d01b2001201b3001601b3001901b4001d01b4002201b5002401b5002901b500
2e01b6003001b6003501b6003a01b7003d01b7004201b7004701b7004a01b7004f01b800
5401b8005701b8005c01b8006101b8006301b8006901b8006e01b7007001b7007501b700
7b01b7007d01b7008201b6008701b6008901b6008e01b5009301b5009601b5009a01b400
9f01b400a101b300a601b300aa01b200ac01b200b101b100b501b000b701b000bb01af00
bf01ae00c101ad00c401ac00c801ac00ca01ab00cd01aa00d001a900d201a800d501a700
d801a600d901a600dc01a500de01a300e001a300e201a200e401a000e501a000e7019e00
e9019d00e9019d00eb019b00ec019a00ed019900ee019800ee019700ef019600ef019500
f0019300f0019300f0019100f001790007000000fc020000330033000000040000002d01
020004000000f001000007000000fc020000660066000000040000002d01000004000000
f001020005000000090266006600050000000102ffffff0016000000240309004c015300
4f015300510153005401530057015300590153005c0153005c0179004c01530007000000
fc020000668080000000040000002d01020004000000f001000007000000fc020000ccff
ff000000040000002d01000004000000f0010200050000000902ccffff002e0000002403
150005015a00090159000b0159001001580014015800160157001b015700200156002201
5600270155002c0155002e01550033015400380154003a01540040015300450153004701
53004c0153005c01790005015a0007000000fc020000808066000000040000002d010200
04000000f001000005000000090280806600050000000102808066003a00000024031b00
d0008600ce008500cd008400cc008300cc008200ca008100ca007f00c9007f00c9007d00
c8007d00c8007b00c8007b00c8007900c8009100c8009300c8009300c8009500c9009500
c9009700ca009700ca009900cc009a00cc009b00cd009c00ce009d00d0009e00d0008600
07000000fc020000ffffcc000000040000002d01000004000000f0010200050000000902
ffffcc00050000000102ffffff006400000024033000d0008600ce008500cd008400cc00
8300cc008200ca008100ca007f00c9007f00c9007d00c8007c00c8007b00c8007a00c800
7900c8007800c8007700c8007600c9007500ca007300ca007300cb007100cc007100cd00
6f00ce006e00cf006d00d1006c00d3006b00d4006a00d6006900d7006800d9006700dc00
6600dd006500e0006400e3006300e4006300e7006200e9006100ec006000f0005f00f100
5f00f5005e00f9005d00fb005c00ff005b0001015b0005015a005c017900d00086000700
0000fc0200004d1a33000000040000002d01020004000000f00100000500000009024d1a
33000500000001024d1a33002200000024030f00d6008a00d5008900d4008800d3008800
d2008700d1008600d0008600d0009e00d1009e00d2009f00d300a000d400a000d500a100
d600a200d6008a0007000000fc020000993366000000040000002d01000004000000f001
020005000000090299336600050000000102ffffff001600000024030900d6008a00d500
8900d4008800d3008800d2008700d1008600d00086005c017900d6008a0007000000fc02
00004d4d80000000040000002d01020004000000f00100000500000009024d4d80000500
000001024d4d80007e0100002403bd00f0017900f0017b00f0017b00ef017d00ef017e00
ee017f00ee018000ed018100ec018200eb018300e9018500e9018500e7018600e5018800
e4018800e2018a00e0018b00de018b00dc018d00d9018e00d8018e00d5018f00d2019000
d0019100cd019200ca019300c8019400c4019400c1019500bf019600bb019700b7019800
b5019800b1019900ac019a00aa019a00a6019b00a1019b009f019c009a019c0096019d00
93019d008e019d0089019e0087019e0082019e007d019f007b019f0075019f0070019f00
6e019f006901a0006301a0006101a0005c01a0005701a0005401a0004f01a0004a019f00
47019f0042019f003d019f003a019f0035019e0030019e002e019e0029019d0024019d00
22019d001d019c0019019c0016019b0012019b000d019a000b019a000701990003019800
01019800fd009700f9009600f7009500f3009400f0009400ee009300ea009200e7009100
e6009000e3008f00e0008e00de008e00dc008d00d9008b00d8008b00d6008a00d600a200
d800a300d900a300dc00a500de00a600e000a600e300a700e600a800e700a900ea00aa00
ee00ab00f000ac00f300ac00f700ad00f900ae00fd00af000101b0000301b0000701b100
0b01b2000d01b2001201b3001601b3001901b4001d01b4002201b5002401b5002901b500
2e01b6003001b6003501b6003a01b7003d01b7004201b7004701b7004a01b7004f01b800
5401b8005701b8005c01b8006101b8006301b8006901b8006e01b7007001b7007501b700
7b01b7007d01b7008201b6008701b6008901b6008e01b5009301b5009601b5009a01b400
9f01b400a101b300a601b300aa01b200ac01b200b101b100b501b000b701b000bb01af00
bf01ae00c101ad00c401ac00c801ac00ca01ab00cd01aa00d001a900d201a800d501a700
d801a600d901a600dc01a500de01a300e001a300e201a200e401a000e501a000e7019e00
e9019d00e9019d00eb019b00ec019a00ed019900ee019800ee019700ef019600ef019500
f0019300f0019300f0019100f001790007000000fc0200009999ff000000040000002d01
000004000000f00102000500000009029999ff00050000000102ffffff00300100002403
96005c0153006101530063015300690153006e01530070015300750153007b0154007d01
54008201540087015400890155008e01550093015600960156009a0156009f015700a101
5700a6015800aa015900ac015900b1015a00b5015b00b7015b00bb015c00bf015d00c101
5d00c4015e00c8015f00ca015f00cd016100d0016200d2016200d5016300d8016400d901
6500dc016600de016700e0016800e2016900e4016a00e5016b00e7016c00e9016d00e901
6e00eb016f00ec017100ed017100ee017300ee017400ef017500ef017600f0017700f001
7800f0017900f0017b00f0017b00ef017d00ef017e00ee017f00ee018000ed018100ec01
8200eb018300e9018500e9018500e7018600e5018800e4018800e2018a00e0018b00de01
8b00dc018d00d9018e00d8018e00d5018f00d2019000d0019100cd019200ca019300c801
9400c4019400c1019500bf019600bb019700b7019800b5019800b1019900ac019a00aa01
9a00a6019b00a1019b009f019c009a019c0096019d0093019d008e019d0089019e008701
9e0082019e007d019f007b019f0075019f0070019f006e019f006901a0006301a0006101
a0005c01a0005701a0005401a0004f01a0004a019f0047019f0042019f003d019f003a01
9f0035019e0030019e002e019e0029019d0024019d0022019d001d019c0019019c001601
9b0012019b000d019a000b019a00070199000301980001019800fd009700f9009600f700
9500f3009400f0009400ee009300ea009200e7009100e6009000e3008f00e0008e00de00
8e00dc008d00d9008b00d8008b00d6008a005c0179005c01530008000000fa0200000000
000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d010300
040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d010100050000000102
ffffff000500000009029999ff000700000016041b01350200000000040000002d010200
040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01
0100050000000102ffffff000500000009029999ff000700000016041b01350200000000
1c000000fb02f5ff0000000000009001000000000000001054696d6573204e657720526f
6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d01040008000000fa020500
00000000ffffff00040000002d01050004000000f001010007000000fc020000e8f3ff00
0000040000002d01010004000000f0010000050000000902e8f3ff000500000001020000
00000400000004010d000400000002010200070000001b04e100c3003a00110004000000
2d010200040000002d0103001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d0000c3000000e10000000000000000000080983915000000000004000000
2d010000040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0101000400
00002d01050005000000010200000000050000000902e8f3ff00070000001604df00c200
3a001100040000002d010200040000002d010300040000002d010000040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010500050000000102
00000000050000000902e8f3ff00070000001604df00c2003a00110008000000fa020000
0100000000000000040000002d01060007000000fc0200009999ff000000040000002d01
070004000000f00101000500000009029999ff00050000000102ffffff00040000000401
0d000400000002010200070000001b0448001c0041001500050000000902000000000500
00000102e8f3ff0004000000020101000500000014023d001f001c000000fb02f5ff0000
000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000
00000000000000000000040000002d010100040000002e01010027000000320a3d001f00
15000000cff0eef6e5edf2edb320e2e8f2f0e0f2e8203638252c08000600060006000500
060005000600030003000500060005000600050005000600030006000600090004000000
2e010000040000002d01040004000000f0010100040000002d010200040000002d010300
040000002d010000040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0700040000002d010600050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604
df00c2003a001100040000002d010200040000002d010300040000002d01000004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d0106000500
00000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604df00c2003a00110008000000
fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f001060007000000fc020000
993366000000040000002d01060004000000f00107000500000009029933660005000000
0102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b0469001c0062001500
05000000090200000000050000000102e8f3ff0004000000020101000500000014025e00
1f001c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720
526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010700040000002e01
010028000000320a5e001f0016000000caeeecb3f1b3e9edb320e2e8f2f0e0f2e820312c
372507000600070003000500030006000600030003000500060005000600050005000600
03000600030006000900040000002e010000040000002d01040004000000f00107000400
00002d010200040000002d010300040000002d010000040000002701ffff030000001e00
040000002d010400040000002d010600040000002d010100050000000102e8f3ff000500
0000090200000000070000001604df00c2003a001100040000002d010200040000002d01
0300040000002d010000040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010600040000002d010100050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
1604df00c2003a00110008000000fa0200000100000000000000040000002d0107000400
0000f001010007000000fc020000ffffcc000000040000002d01010004000000f0010600
050000000902ffffcc00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200
070000001b048a001c008300150005000000090200000000050000000102e8f3ff000400
0000020101000500000014027f001f001c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc
0040001054696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000
040000002d010600040000002e01010036000000320a7f001f001f000000c7e0e3e0ebfc
edeee0e4ecb3edb3f1f2f0e0f2e8e2edb320e2e8f2f0e0f2e80006000500050005000500
050006000600050005000700030006000300050005000600050005000600050006000300
03000500060005000600050005000600040000002e010000040000002d01040004000000
f00106000f000000320a8d001f000500000032302c322501060006000300060009000400
00002d010200040000002d010300040000002d010000040000002701ffff030000001e00
040000002d010400040000002d010100040000002d010700050000000102e8f3ff000500
0000090200000000070000001604df00c2003a001100040000002d010200040000002d01
0300040000002d010000040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010100040000002d010700050000000102e8f3ff000500000009020000000007000000
1604df00c2003a00110008000000fa0200000100000000000000040000002d0106000400
0000f001070007000000fc020000ccffff000000040000002d01070004000000f0010100
050000000902ccffff00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200
070000001b04ab001c00a400150005000000090200000000050000000102e8f3ff000400
000002010100050000001402a0001f001c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc
0040001054696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000
040000002d010100040000002e0101002b000000320aa0001f0018000000c2e8f2f0e0f2
e820ede020efe5f0f1eeede0eb20382c3425070006000500060005000500060003000600
050003000600050006000500060006000500050003000600030006000900040000002e01
0000040000002d01040004000000f0010100040000002d010200040000002d0103000400
00002d010000040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700
040000002d010600050000000102e8f3ff0005000000090200000000070000001604df00
c2003a001100040000002d010200040000002d010300040000002d010000040000002701
ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d01060005000000
0102e8f3ff0005000000090200000000070000001604df00c2003a00110008000000fa02
00000100000000000000040000002d01010004000000f001060007000000fc0200006600
66000000040000002d01060004000000f001070005000000090266006600050000000102
ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b04cc001c00c50015000500
0000090200000000050000000102e8f3ff000400000002010100050000001402c1001f00
1c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f
6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010700040000002e010100
33000000320ac1001f001d000000c2e8f2f0e0f2e820e1e5e7ede0e4b3e9edb320b320f1
f3ecedb3e2edb3f207000600050006000500050006000300060005000400060005000500
030006000600030003000300030005000600070006000300050006000300040000002e01
0000040000002d01040004000000f0010700050000001402cf001f001c000000fb02f5ff
0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e0000000000
000000000000000000000000040000002d010700040000002e01010016000000320acf00
1f000a000000e1eef0e3e820312c37250600060006000500060003000600030006000900
040000002e010000040000002d01040004000000f0010700040000002d01020004000000
2d010300040000002d010000040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010600040000002d010100050000000102e8f3ff00050000000902000000000700
00001604df00c2003a001100040000002d010200040000002d010300040000002d010000
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d01
0100050000000102e8f3ff00050000000902000000000700000016041b01350200000000
040000002d010200040000002d010300040000002d010000040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010600040000002d010100050000000102e8f3ff00
050000000902000000000700000016041b0135020000000007000000fc02000000000000
0000040000002d01070004000000f0010600040000002d01020004000000f00101000400
00002d010000040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff00050000000902
00000000040000002701ffff030000001e00050000000102e8f3ff000500000009020000
0000040000002701ffff030000000000

Рис 1.2. Структура витрат банку

Політика банку по проведенню активних операцій має помірний ризик.
Підхід банку до класифікації активних операцій є зваженим та в цілому
відповідає вимогам НБУ. За 2008 рік найбільша частина в чистих активах
банку (74,4%) припадає на кредитний портфель. У звітному році відбулось
збільшення кредитних операцій при одночасному покращенню якості
кредитного портфелю, що дозволило зменшити на 3 процентних пунктів
рівень резервування кредитних операцій (на кінець року склав 4,6%
загальної суми кредитного портфелю); питома вага безнадійних,
прострочених та пролонгованих кредитів за рік зменшились на 4,1
процентних пункти та склав 5,5% обєму кредитного портфелю. Дебіторська
заборгованість складає 0,29% від загальної суми чистих активів. Ризик по
ній є допустимим та не становить загрози збитків.

Крім того, незакінчені капітальні вкладення на кінець звітного року
склали 99 тис. грн. У складі вартості основних коштів 60,3% складають
будівлі, 19,3% – компютерне обладнання, 8,7% – транспортні засоби, 4,4%
– нематеріальні активи, 7,3% – інше обладнання. До складу інших активів
відносяться нараховані прибутки та збитки майбутніх періодів (рис 1.3).

picscalex1000100090000031f0d00000700720100000000050000000902000000000500
00000102ffffff000400000004010d000400000002010200050000000c023c01f8010300
00001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b0200000000
030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff0300
00001e00050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043c01f8010000
0000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000
0700000016043c01f80100000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffff
ff00050000000902000000000700000016043701f3010500050007000000fc0200008040
40000731040000002d01000009000000fa02000001000000000000002200040000002d01
010007000000fc020000ff8080000731040000002d01020004000000f001000005000000
0902ff8080000400000004010d00040000000201020010000000240306004c0169004e01
69004e0169005101690051018b004c01690007000000fc02000033003300073104000000
2d01000004000000f001020007000000fc020000660066000731040000002d0102000400
0000f0010000050000000902660066002e0000002403150005016f0009016e000d016e00
11016d0013016d0017016c001b016c001f016b0024016b0028016a002a016a002f016a00
33016a00380169003c0169004101690043016900480169004c01690051018b0005016f00
07000000fc0200004d4d80000731040000002d01000004000000f001020007000000fc02
00009999ff000731040000002d01020004000000f00100000500000009029999ff002e00
00002403150051016900550169005a0169005f01690063016900680169006c016a007101
6a0075016a007a016a007e016b0082016b0086016c008b016c008f016d0093016d009701
6e009b016f009e016f0051018b005101690007000000fc0200004d1a3300073104000000
2d01000004000000f001020007000000fc020000993366000731040000002d0102000400
0000f0010000050000000902993366001c00000024030c009e016f00a2017000a4017000
a7017100ab017200ac017200b0017300b3017400b4017500b701760051018b009e016f00
07000000fc020000808066000731040000002d01000004000000f001020007000000fc02
0000ffffcc000731040000002d01020004000000f0010000050000000902ffffcc001000
000024030600b7017600ba017600bd017700bf01780051018b00b701760007000000fc02
0000668080000731040000002d01000004000000f0010200050000000902668080000500
0000010266808000720100002403b700d5018b00d5018c00d4018e00d4018f00d3019000
d3019100d2019200d1019400d0019500ce019600cd019700cb019800c9019900c7019a00
c5019b00c3019d00c1019e00be019f00bc01a000b901a000b601a100b301a200b001a300
ac01a400a901a500a601a600a201a6009e01a7009b01a8009701a9009301a9008f01aa00
8b01aa008601ab008201ab007e01ac007a01ac007501ac007101ad006c01ad006801ad00
6301ad005f01ae005a01ae005501ae005101ae004c01ae004801ae004301ae003e01ad00
3a01ad003501ad003101ad002c01ac002801ac002401ac001f01ab001b01ab001701aa00
1301aa000f01a9000b01a9000701a8000301a700ff00a600fc00a600f800a500f500a400
f200a300ef00a200ec00a100e900a000e600a000e3009f00e1009e00de009d00dc009b00
da009a00d8009900d6009800d5009700d3009600d2009500d1009400d0009200cf009100
ce009000cd008f00cd008e00cd008c00cd008b00cd00b000cd00b100cd00b300cd00b400
ce00b500cf00b600d000b700d100b900d200ba00d300bb00d500bc00d600bd00d800be00
da00bf00dc00c000de00c200e100c300e300c400e600c500e900c500ec00c600ef00c700
f200c800f500c900f800ca00fc00cb00ff00cb000301cc000701cd000b01ce000f01ce00
1301cf001701cf001b01d0001f01d0002401d1002801d1002c01d1003101d2003501d200
3a01d2003e01d2004301d3004801d3004c01d3005101d3005501d3005a01d3005f01d300
6301d2006801d2006c01d2007101d2007501d1007a01d1007e01d1008201d0008601d000
8b01cf008f01cf009301ce009701ce009b01cd009e01cc00a201cb00a601cb00a901ca00
ac01c900b001c800b301c700b601c600b901c500bc01c500be01c400c101c300c301c200
c501c000c701bf00c901be00cb01bd00cd01bc00ce01bb00d001ba00d101b900d201b700
d301b600d301b500d401b400d401b300d501b100d501b000d5018b0007000000fc020000
ccffff000731040000002d01020004000000f0010000050000000902ccffff0005000000
0102ffffff001801000024038a00bf017800c2017900c4017b00c6017c00c8017d00ca01
7e00cc017f00ce018000cf018100d0018200d1018300d2018500d3018600d4018700d401
8800d5018900d5018b00d5018c00d5018d00d4018e00d4018f00d3019100d2019200d101
9300d0019400cf019500ce019600cc019800ca019900c8019a00c6019b00c4019c00c201
9d00bf019e00be019f00bc01a000b901a000b601a100b301a200b001a300ac01a400a901
a500a601a600a201a6009e01a7009b01a8009701a9009301a9008f01aa008b01aa008601
ab008201ab007e01ac007a01ac007501ac007101ad006c01ad006801ad006301ad005f01
ae005a01ae005501ae005101ae004c01ae004801ae004301ae003e01ad003a01ad003501
ad003101ad002c01ac002801ac002401ac001f01ab001b01ab001701aa001301aa000f01
a9000b01a9000701a8000301a700ff00a600fc00a600f800a500f500a400f200a300ef00
a200ec00a100e900a000e600a000e3009f00e1009e00de009d00dc009b00da009a00d800
9900d6009800d5009700d3009600d2009500d1009400d0009200cf009200ce009100ce00
8f00cd008e00cd008d00cd008c00cd008b00cd008900cd008800ce008700ce008600cf00
8500d0008300d1008200d3008100d4008000d6007f00d7007e00d9007d00db007c00dd00
7b00e0007900e2007800e5007700e7007600ea007600ed007500f0007400f3007300f700
7200fa007100fe0070000101700005016f0051018b00bf01780009000000fa0200000000
0000000000002200040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d01
0300040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d01010005000000
0102ffffff00050000000902ccffff000700000016043c01f80100000000040000002d01
0000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01020004000000
2d010100050000000102ffffff00050000000902ccffff000700000016043c01f8010000
000015000000fb02f0ff0000000000009001000000000000001054696d6573204e657720
526f6d616e000000040000002d01040009000000fa020500000000000000000022000400
00002d01050004000000f0010100040000002d01030004000000f0010200050000000902
ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04
3901b10005000900040000002d010000040000002d01030010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d010100040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010300040000002d010500050000000102
00000000050000000902ffffff000700000016043701b00005000900040000002d010000
040000002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010300040000002d01050005000000010200000000050000000902ffff
ff000700000016043701b0000500090009000000fa020000010000000000000022000400
00002d01020004000000f001050007000000fc0200009999ff000731040000002d010500
0500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200
070000001b04180019000e000f0005000000090200000000040000000201010005000000
140209001d0015000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d657320
4e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e01010021000000320a0900
1d0011000000caeef8f2e820b320e7e0ebe8f8eae820e2000b0008000b00070009000400
0300040006000700080009000b000700090004000800040000002e010000040000002d01
040004000000f00106000500000014021c001d0015000000fb02f0ff0000000000009001
000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d0106000400
00002e01010013000000320a1c001d0008000000cdc1d320392c39250b0009000b000400
0800040008000d00040000002e010000040000002d01040004000000f001060004000000
2d010000040000002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010500040000002d010200050000000102ffffff0005000000
0902000000000700000016043701b00005000900040000002d010000040000002d010300
040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0500040000002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
3701b0000500090009000000fa02000001000000000000002200040000002d0106000400
0000f001020007000000fc020000993366000731040000002d01020004000000f0010500
050000000902993366000400000004010d000400000002010200070000001b0456001900
4c000f0005000000090200000000040000000201010005000000140247001d0015000000
fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00
cc00040000002d010500040000002e0101001b000000320a47001d000d000000caeef8f2
e820e220b3edf8e8f5000b0008000b0007000900040008000400030009000b0009000700
040000002e010000040000002d01040004000000f00105000500000014025a001d001500
0000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cc00040000002d010500040000002e01010018000000320a5a001d000b000000e1e0
edeae0f520342c34250008000700090007000700070004000800040008000d0004000000
2e010000040000002d01040004000000f0010500040000002d010000040000002d010300
040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0200040000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
3701b00005000900040000002d010000040000002d010300040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d0106000500
00000102ffffff00050000000902000000000700000016043701b0000500090009000000
fa02000001000000000000002200040000002d01050004000000f001060007000000fc02
0000ffffcc000731040000002d01060004000000f0010200050000000902ffffcc000400
000004010d000400000002010200070000001b04940019008a000f000500000009020000
0000040000000201010005000000140285001d0015000000fb02f0ff0000000000009001
000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d0102000400
00002e01010021000000320a85001d0011000000d6b3ededb320efe0efe5f0e820312c35
25000b000300090009000300040009000700090007000800090004000800040008000d00
040000002e010000040000002d01040004000000f0010200040000002d01000004000000
2d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010600040000002d010500050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016043701b00005000900040000002d010000040000002d010300040000002d010100
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d01
0500050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043701b00005000900
09000000fa02000001000000000000002200040000002d01020004000000f00105000700
0000fc020000ccffff000731040000002d01050004000000f0010600050000000902ccff
ff000400000004010d000400000002010200070000001b04d2001900c8000f0005000000
0902000000000400000002010100050000001402c3001d0015000000fb02f0ff00000000
00009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01
0600040000002e01010013000000320ac3001d0008000000caf0e5e4e8f2e8b30b000800
070008000900070009000300040000002e010000040000002d01040004000000f0010600
050000001402d6001d0015000000fb02f0ff0000000000009001000000cc004000105469
6d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e0101001c000000
320ad6001d000e000000e7e0e1eef0e3eee2e0edb3f1f2fc060007000800080008000600
08000800070009000300070007000700040000002e010000040000002d01040004000000
f0010600050000001402e9001d0015000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600040000002e010100
1c000000320ae9001d000e000000eaebb3baedf2b3e22037342c34250700080003000700
0900070003000800040008000800040008000d00040000002e010000040000002d010400
04000000f0010600040000002d010000040000002d010300040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d0102000500
00000102ffffff00050000000902000000000700000016043701b0000500090004000000
2d010000040000002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010500040000002d010200050000000102ffffff0005000000
0902000000000700000016043701b0000500090009000000fa0200000100000000000000
2200040000002d01060004000000f001020007000000fc02000066006600073104000000
2d01020004000000f0010500050000000902660066000400000004010d00040000000201
0200070000001b041001190006010f000500000009020000000004000000020101000500
0000140201011d0015000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d65
73204e657720526f6d616e00cc00040000002d010500040000002e01010021000000320a
01011d0011000000cef1edeee2edb320f0e5f1f3f0f1e820b3000c000700090008000800
090003000400080007000700070008000700090004000300040000002e01000004000000
2d01040004000000f001050005000000140214011d0015000000fb02f0ff000000000000
9001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010500
040000002e01010025000000320a14011d0014000000ede5ece0f2e5f0b3e0ebfcedb320
e0eaf2e8e2e8090007000a00070007000700080003000700080007000900030004000700
07000700090008000900040000002e010000040000002d01040004000000f00105000d00
0000320a27011d0004000000392c33250800040008000d00040000002d01000004000000
2d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010200040000002d010600050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016043701b00005000900040000002d010000040000002d010300040000002d010100
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010200040000002d01
0600050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043701b00005000900
09000000fa02000001000000000000002200040000002d01050004000000f00106000700
0000fc020000ff8080000731040000002d01060004000000f0010200050000000902ff80
80000400000004010d000400000002010200070000001b044e01190044010f0005000000
09020000000004000000020101000500000014023f011d0015000000fb02f0ff00000000
00009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01
0200040000002e0101001f000000320a3f011d0010000000b2edf8b320e0eaf2e8e2e820
302c3525050009000b000300040007000700070009000800090004000800040008000d00
040000002e010000040000002d01040004000000f0010200040000002d01000004000000
2d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010600040000002d010500050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016043701b00005000900040000002d010000040000002d010300040000002d010100
040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d01
0500050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043c01f80100000000
040000002d010000040000002d010300040000002d010100040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016043c01f8010000000007000000fc02000000000000
0000040000002d01020004000000f0010600040000002d01000004000000f00105000400
00002701ffff050000000c023c01f801030000001e00050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002701ffff050000000b0200000000030000001e00050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000000000

Рис 1.3. Структура активів банку у відсотках

До складу акціонерів банку входять 143 фізичних особи (48,35% статутного
капіталу) та 10 недержавних підприємств (51,65%). Структура пасивів
банку у відсотках ( рис 1.4. ).

picscalex100010009000003e30d000007002a0100000000050000000902000000000500
00000102ffffff000400000004010d000400000002010200050000000c02510110020300
00001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff050000000b0200000000
030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff0300
00001e00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604510110020000
0000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000
0700000016045101100200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffff
ff00050000000902000000000700000016044c010b020500050007000000fc0200000033
66000731040000002d01000009000000fa02000001000000000000002200040000002d01
010007000000fc0200000066cc000731040000002d01020004000000f001000005000000
09020066cc000400000004010d0004000000020102002200000024030f002f0172003301
7200360171003b0171003f01710042017100460170004b0170004e017000530170005701
70005a0170005f0170005f0194002f01720007000000fc02000080404000073104000000
2d01000004000000f001020007000000fc020000ff8080000731040000002d0102000400
0000f0010000050000000902ff8080002200000024030f00ff007a000301790007017800
0a0177000e0176001301760017017500190175001d01740021017300260173002a017200
2f0172005f019400ff007a0007000000fc020000330033000731040000002d0100000400
0000f001020007000000fc020000660066000731040000002d01020004000000f0010000
050000000902660066001600000024030900ef007e00f2007d00f4007d00f7007c00fa00
7b00fc007a00ff007a005f019400ef007e0007000000fc02000066808000073104000000
2d01000004000000f0010200050000000902668080000500000001026680800046000000
24032100e100a400df00a300de00a300dc00a100da00a000d9009f00d8009e00d7009d00
d6009c00d5009b00d4009a00d4009900d3009700d3009600d3009600d3009400d300bb00
d300bd00d300bd00d300be00d400c000d400c100d500c200d600c300d700c400d800c500
d900c600da00c700dc00c800de00ca00df00ca00e100cb00e100a40007000000fc020000
ccffff000731040000002d01020004000000f0010000050000000902ccffff0005000000
0102ffffff004c00000024032400e100a400df00a300dd00a200db00a100da00a000d800
9e00d8009e00d6009c00d5009b00d4009a00d4009900d3009700d3009600d3009500d300
9400d3009200d3009100d4009000d4008f00d5008e00d6008d00d7008b00d8008a00da00
8900db008800dd008700df008500e1008400e2008400e4008300e7008100e9008000ec00
7f00ef007e005f019400e100a40007000000fc020000808066000731040000002d010000
04000000f001020005000000090280806600050000000102808066001600000024030900
e300a500e200a500e200a500e100a400e100cb00e200cc00e200cc00e300cc00e300a500
07000000fc020000ffffcc000731040000002d01020004000000f0010000050000000902
ffffcc00050000000102ffffff001000000024030600e300a500e200a500e200a500e100
a4005f019400e300a50007000000fc0200004d1a33000731040000002d01000004000000
f00102000500000009024d1a33000500000001024d1a33002200000024030f00ed00aa00
ec00a900e900a800e800a800e700a700e400a600e300a500e300cc00e400cd00e700ce00
e800cf00e900cf00ec00d000ed00d100ed00aa0007000000fc0200009933660007310400
00002d01020004000000f001000005000000090299336600050000000102ffffff001600
000024030900ed00aa00ec00a900e900a800e800a800e700a700e400a600e300a5005f01
9400ed00aa0007000000fc0200004d4d80000731040000002d01000004000000f0010200
0500000009024d4d80000500000001024d4d80002a01000024039300eb019400eb019600
ea019700ea019800e9019900e9019b00e8019c00e7019d00e5019e00e401a000e201a100
e101a200df01a300dd01a400da01a500d801a700d501a800d301a900d001aa00cd01ab00
ca01ac00c701ad00c301ae00c001af00bc01af00b901b000b501b100b101b200ad01b300
a901b300a501b400a001b4009c01b5009801b6009301b6008f01b7008a01b7008501b700
8101b8007c01b8007701b8007201b8006d01b9006901b9006401b9005f01b9005a01b900
5501b9005001b9004b01b8004601b8004201b8003d01b8003801b7003301b7002f01b700
2a01b6002601b6002101b5001d01b4001901b4001501b3001001b3000c01b2000901b100
0501b0000101af00fd00af00fa00ae00f700ad00f400ac00f000ab00ed00aa00ed00d100
f000d200f400d300f700d400fa00d500fd00d6000101d6000501d7000901d8000c01d900
1001da001501da001901db001d01db002101dc002601dd002a01dd002f01de003301de00
3801de003d01df004201df004601df004b01df005001e0005501e0005a01e0005f01e000
6401e0006901e0006d01e0007201df007701df007c01df008101df008501de008a01de00
8f01de009301dd009801dd009c01dc00a001db00a501db00a901da00ad01da00b101d900
b501d800b901d700bc01d600c001d600c301d500c701d400ca01d300cd01d200d001d100
d301d000d501cf00d801ce00da01cc00dd01cb00df01ca00e101c900e201c800e401c700
e501c500e701c400e801c300e901c200e901c000ea01bf00ea01be00eb01bd00eb01bb00
eb01940007000000fc0200009999ff000731040000002d01020004000000f00100000500
000009029999ff00050000000102ffffff00f4000000240378005f017000640170006901
70006d01700072017000770170007c01710081017100850171008a0172008f0172009301
7200980173009c017300a0017400a5017500a9017500ad017600b1017700b5017700b901
7800bc017900c0017a00c3017b00c7017c00ca017d00cd017e00d0017f00d3018000d501
8100d8018200da018300dd018400df018500e1018700e2018800e4018900e5018a00e701
8b00e8018d00e9018e00e9018f00ea019000ea019200eb019300eb019400eb019600ea01
9700ea019800e9019900e9019b00e8019c00e7019d00e5019e00e401a000e201a100e101
a200df01a300dd01a400da01a500d801a700d501a800d301a900d001aa00cd01ab00ca01
ac00c701ad00c301ae00c001af00bc01af00b901b000b501b100b101b200ad01b300a901
b300a501b400a001b4009c01b5009801b6009301b6008f01b7008a01b7008501b7008101
b8007c01b8007701b8007201b8006d01b9006901b9006401b9005f01b9005a01b9005501
b9005001b9004b01b8004601b8004201b8003d01b8003801b7003301b7002f01b7002a01
b6002601b6002101b5001d01b4001901b4001501b3001001b3000c01b2000901b1000501
b0000101af00fd00af00fa00ae00f700ad00f400ac00f000ab00ed00aa005f0194005f01
700009000000fa02000000000000000000002200040000002d01000007000000fc020000
ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010200
040000002d010100050000000102ffffff000500000009029999ff000700000016045101
100200000000040000002d010000040000002d010300040000002701ffff030000001e00
040000002d010200040000002d010100050000000102ffffff000500000009029999ff00
070000001604510110020000000015000000fb02f0ff0000000000009001000000000000
001054696d6573204e657720526f6d616e000000040000002d01040009000000fa020500
00000000000000002200040000002d01050004000000f0010100040000002d0103000400
0000f0010200050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400
000002010200070000001b044001b50011000900040000002d010000040000002d010300
10000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc04000000
2d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0103000400
00002d01050005000000010200000000050000000902ffffff000700000016043e01b400
11000900040000002d010000040000002d010300040000002d010100040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010300040000002d010500050000000102
00000000050000000902ffffff000700000016043e01b4001100090009000000fa020000
01000000000000002200040000002d01020004000000f001050007000000fc0200009999
ff000731040000002d0105000500000009029999ff00050000000102ffffff0004000000
04010d000400000002010200070000001b04240019001a000f0005000000090200000000
040000000201010005000000140215001d0015000000fb02f0ff00000000000090010000
00cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d01060004000000
2e01010025000000320a15001d0014000000caeef8f2e820eaebb3baedf2b3e22036342c
39250b0008000b0007000900040007000800030007000900070003000800040008000800
040008000d00040000002e010000040000002d01040004000000f0010600040000002d01
0000040000002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e0004000000
2d010400040000002d010500040000002d010200050000000102ffffff00050000000902
000000000700000016043e01b40011000900040000002d010000040000002d0103000400
00002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500
040000002d010200050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043e01
b4001100090009000000fa02000001000000000000002200040000002d01060004000000
f001020007000000fc020000993366000731040000002d01020004000000f00105000500
00000902993366000400000004010d000400000002010200070000001b044f0019004500
0f0005000000090200000000040000000201010005000000140240001d0015000000fb02
f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00
040000002d010500040000002e01010021000000320a40001d0011000000caeef8f2e820
e1e0edeab3e220322c3425000b0008000b00070009000400080007000900070003000800
04000800040008000d00040000002e010000040000002d01040004000000f00105000400
00002d010000040000002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00
040000002d010400040000002d010200040000002d010600050000000102ffffff000500
00000902000000000700000016043e01b40011000900040000002d010000040000002d01
0300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010200040000002d010600050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16043e01b4001100090009000000fa02000001000000000000002200040000002d010500
04000000f001060007000000fc020000ffffcc000731040000002d01060004000000f001
0200050000000902ffffcc000400000004010d000400000002010200070000001b047a00
190070000f000500000009020000000004000000020101000500000014026b001d001500
0000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cc00040000002d010200040000002e01010021000000320a6b001d0011000000b2ed
f8b320e7eee1eee227ffe7e0ededff00050009000b000300040006000800080008000800
0300070006000700090009000700040000002e010000040000002d01040004000000f001
02000d000000320a7e001d0004000000302c34250800040008000d00040000002d010000
040000002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff000500000009020000
00000700000016043e01b40011000900040000002d010000040000002d01030004000000
2d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0106000400
00002d010500050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043e01b400
1100090009000000fa02000001000000000000002200040000002d01020004000000f001
050007000000fc020000ccffff000731040000002d01050004000000f001060005000000
0902ccffff000400000004010d000400000002010200070000001b04a50019009b000f00
05000000090200000000040000000201010005000000140296001d0015000000fb02f0ff
0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc000400
00002d010600040000002e01010021000000320a96001d0011000000d1f2e0f2f3f2ede8
e920eae0efb3f2e0eb000b00070007000700070007000900090009000400070007000900
0300070007000800040000002e010000040000002d01040004000000f00106000f000000
320aa9001d000500000031372c37250008000800040008000d00040000002d0100000400
00002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400
040000002d010500040000002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000
0700000016043e01b40011000900040000002d010000040000002d010300040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01050004000000
2d010200050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043e01b4001100
090009000000fa02000001000000000000002200040000002d01060004000000f0010200
07000000fc020000660066000731040000002d01020004000000f0010500050000000902
660066000400000004010d000400000002010200070000001b04d0001900c6000f000500
00000902000000000400000002010100050000001402c1001d0015000000fb02f0ff0000
000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000000
2d010500040000002e01010019000000320ac1001d000c000000d0e5e7e5f0e2e820322c
3625090007000600070008000800090004000800040008000d00040000002e0100000400
00002d01040004000000f0010500040000002d010000040000002d010300040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01020004000000
2d010600050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043e01b4001100
0900040000002d010000040000002d010300040000002d010100040000002701ffff0300
00001e00040000002d010400040000002d010200040000002d010600050000000102ffff
ff00050000000902000000000700000016043e01b4001100090009000000fa0200000100
0000000000002200040000002d01050004000000f001060007000000fc020000ff808000
0731040000002d01060004000000f0010200050000000902ff8080000400000004010d00
0400000002010200070000001b04fb001900f1000f000500000009020000000004000000
02010100050000001402ec001d0015000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010200040000002e010100
24000000320aec001d0013000000cfe5f0e5eef6b3edeae020eef1edeee2ede8f5000b00
070008000700080009000300090007000700040008000700090008000800090009000700
040000002e010000040000002d01040004000000f0010200050000001402ff001d001500
0000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cc00040000002d010200040000002e01010019000000320aff001d000c000000e7e0
f1eee1b3e220362c3425060007000700080008000300080004000800040008000d000400
00002e010000040000002d01040004000000f0010200040000002d010000040000002d01
0300040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010600040000002d010500050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16043e01b40011000900040000002d010000040000002d010300040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010500
050000000102ffffff00050000000902000000000700000016043e01b400110009000900
0000fa02000001000000000000002200040000002d01020004000000f001050007000000
fc0200000066cc000731040000002d01050004000000f00106000500000009020066cc00
0400000004010d000400000002010200070000001b04260119001c010f00050000000902
00000000040000000201010005000000140217011d0015000000fb02f0ff000000000000
9001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc00040000002d010600
040000002e0101001c000000320a17011d000e000000cde5f0eee7efeee4b3ebe5ede8e9
0b000700080008000600090008000800030008000700090009000900040000002e010000
040000002d01040004000000f00106000500000014022a011d0015000000fb02f0ff0000
000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00cc0004000000
2d010600040000002e0101001c000000320a2a011d000e000000eff0e8e1f3f2eeea2035
2c3625200900080009000800070007000800070004000800040008000d00040004000000
2e010000040000002d01040004000000f0010600040000002d010000040000002d010300
040000002d010100040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01
0500040000002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
3e01b40011000900040000002d010000040000002d010300040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d0102000500
00000102ffffff0005000000090200000000070000001604510110020000000004000000
2d010000040000002d010300040000002d010100040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010500040000002d010200050000000102ffffff0005000000
090200000000070000001604510110020000000007000000fc0200000000000000000400
00002d01060004000000f0010500040000002d01000004000000f0010200040000002701
ffff050000000c0251011002030000001e00050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002701ffff050000000b0200000000030000001e00050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002701ffff030000000000

Рис 1.4. Структура пасивів банку у відсотках

Для ефективної роботи банк повинен дотримуватись основних економічних
нормативів, які встановлюються НБУ (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Основні економічні нормативи

Найменування показниканормативфактичноНорматив платоспроможностіНе 25%18,69%Регулятивний капіталуНе = 2021,4440,13Н5, %>= 3032,5371,37Н6, %>=
20139,5039,25Н7, %

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020