.

Організація банківського кредитування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 5574
Скачать документ

2

Курсова робота з предмету „Банківські операції”

Тема: Організація банківського кредитування

ПЛАН

ВСТУП – ст. 2

1. Банківський кредит та його класифікація – ст. 5

2. Умови та порядок укладення кредитної угоди – ст. 9

3. Засоби захисту від кредитного ризику – ст. 12

4. Етапи процесу кредитування – ст. 22

5. Способи нарахування відсотків за кредитами – ст. 28

6. Формування та використання резерву на покриття можливих втрат за
позиками комерційних банків – ст. 32

ВИСНОВОК – ст. 37

Перелік використаної літератури – ст. 38ВСТУП

Банки складають невід’ємну рису сучасного грошового господарства.
Знаходячись у центрі економічного життя, обслуговуючи інтереси
виробників, банки виступають зв’язуючою ланкою між виробником і
споживачем.

В умовах ринку неминуче банки висуваються в число основних, ключових
елементів економічного регулювання. У цьому плані особливу роль
відіграють кредити, перетворюючись, власне кажучи, у єдине джерело, що
поставляє народне господарство додатковими грошовими ресурсами.

Основним внутрішнім протиріччям кредитних відносин є протиріччя між
кредитором і позичальником. Ці протиріччя визначаються розміром
засобів, що вивільнилися у кредитора і розміром потреби позичальника, а
також протиріччям між тривалістю вивільнення засобів у кредитора і
тривалістю існування потреби в додаткових засобах у позичальника.

Природною формою руху грошово-кредитних відносин є виникнення більш
складної форми відносин – кредитних відносин за участю посередника.

Найважливішою формою кредитних відносин цього типу є банківський кредит,
де у ролі посередника виступає банк.

Розвиток ринкових відносин вимагає постійного удосконалювання
кредитно-грошових відносин. Сучасна концепція кредитування, на жаль,
сповідає винятково ідею всілякого скорочення кредитних вкладень,
оскільки, на думку емісійних банків, надходження додаткових платіжних
засобів у господарський оборот за допомогою кредиту тільки посилює
інфляційні тенденції. Обмеження кредиту одночасно позначається на
розвитку підприємницької діяльності як фактора насичення ринку товарами.
Якщо врахувати, що приблизно третина грошей, що знаходяться в обороті
використовується на нестатки кредитування і населення, а велика їхня
частина втягнена в покриття державного внутрішнього боргу, то стане
зрозумілим, що обмеження в кредитуванні підприємств і населення
виявляються подвоєними.

В цілому необхідна не стільки тверда кредитна рестрикція, скільки
перегрупування форм кредиту, у тому числі розвиток комерційного кредиту.

Розвитку і дослідженню в області комерційного кредиту і присвячена дана
курсова робота.

1. Банківський кредит та його класифікація

Банківський кредит – це позичковий капітал банку у грошовій формі, що
передається у тимчасове користування на засадах строковості, повернення,
платності, забезпеченості та цільового використання.

Строковість кредиту означає, що позики підприємствам видаються на
певний строк, по закінченні якого вони повинні бути повернені.

Повернення кредиту означає, що отримані підприємством залучені кошти
повинні бути повернені через певний час. Повернення кредиту
забезпечується безперервністю кругообігу коштів і переходом їх в
завершальній стадії в грошову форму.

Платність кредиту полягає в тому, що кредити банк видає підприємствам за
певну плату, яка називається процентом. Розмір процента встановлюється з
таким розрахунком, щоб сума отриманих від позичальника відсотків
покривала витрати банку по залученню коштів, необхідних для даного
кредиту, витрат на ведення банківської справи і забезпечувала одержання
певного доходу.

Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для
захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу
через неплатоспроможність позичальника. В банківській практиці найбільш
розповсюдженими є такі форми забезпечення кредитів: застава майна,
гарантія або поручительство, страхування кредиту та інші.

Цільовий характер використання передбачає вкладення позичкових коштів на
конкретні цілі, передбачені кредитним договором. Кредити надаються на
здійснення таких заходів: збільшення основних та оборотних фондів
підприємств; накопичення сезонних запасів ТМЦ, незавершеного
виробництва, готової продукції та товарів; інвестиції; викуп державного
майна; споживчі потреби громадян; інші заходи, у разі розриву між
надходженнями коштів та їх витратами в процесі виробництва.
Забороняється надання кредитів на покриття збитків господарської
діяльності позичальника і формування та збільшення статутного фонду
комерційних банків та інших господарських товариств.

Кредити комерційних банків можна класифікувати за різними ознаками та
критеріями. Найбільш прийнятною є така класифікація банківських
кредитів:

1. За основними категоріями позичальників;

• кредити галузям народного господарства;

• кредити населенню;

• кредити державним органам влади.

2. За цільовим спрямуванням:

• виробничий (поповнення обігових коштів та основних засобів);

• споживчий (споживчі цілі населення).

3. За строками користування:

• строкові, тобто надані на визначений у договорі строк, які, в свою
чергу, можуть бути:

а) короткостроковими (до 1 року);

б) середньостроковими (1-3 роки);

в) довгостроковими (понад 3 роки);

Короткостроковий кредит надається підприємствам для покриття витрат по
формуванню оборотних коштів на строк до одного року. Цей строк
використання короткострокового кредиту обумовлений тим, що кругообіг
оборотних коштів здійснюється звичайно протягом одного року. Тому після
здійснення кругообігу цих коштів одержаний кредит повинен бути
повернений банку.

Середньо- і довгостроковий кредит надається підприємствам для покриття
витрат по формуванню основних фондів на строк понад один рік. Цей строк
використання кредиту обумовлюється тривалим функціонуванням основних
засобів і перенесенням їх вартості на продукт частинами.

• до запитання (онкольні) – видаються на невизначений строк. Позичальник
повинен погасити такий кредит за першою вимогою банку. Якщо банк не
вимагає погашення, то кредит повертається на розсуд позичальника;

• прострочені – по яких строк погашення, встановлений кредитним
договором, минув;

• відстрочені (пролонговані) – щодо яких за клопотанням позичальника
банком прийняте рішення про перенесення строків погашення кредиту на
більш пізню дату.

4. Залежно від забезпечення:

• забезпечені (ломбардні) – надаються під забезпечення (заставу майна,
поручительство, гарантію, страхування ризику неповернення кредиту тощо);

• незабезпечені (бланкові) – надаються без забезпечення. Незабезпечені
(бланкові) кредити, що називаються у банківській практиці довірчими,
надаються лише під зобов’язання позичальника погасити позичку. Вони
пов’язані з великим ризиком для банку, тому потребують ретельнішого
вивчення кредитоспроможності позичальника і надаються під більш високий
процент.

5. За методами надання:

• у разовому порядку, коли рішення про надання приймається окремо по
кожному кредиту;

• відповідно до відкритої кредитної лінії, тобто кредити надаються у
межах завчасно визначеного ліміту кредитування без погодження кожний раз
із банком умов кредитного договору;

• гарантовані – банк бере на себе зобов’язання у разі потреби надати
кредит клієнту визначеного розміру протягом відповідного періоду.
Гарантовані кредити, в свою чергу, можуть бути двох видів: з
обумовленою датою видачі кредиту та з наданням кредиту в міру виникнення
потреби в ньому.

6. Залежно від кількості кредиторів:

· надані одним банком;

• консорціумні, тобто такі, що надаються консорціумом банків, в якому
один з банків бере на себе роль менеджера, збирає з банків-учасників
потрібну кредитоодержувачу суму ресурсів, укладає з ним договір і надає
кредит. Банк-менеджер займається також розподілом відсотків;

• паралельні, що передбачають участь в їх наданні кількох банків. Тут
кредити одному позичальникові надають різні банки, але на одних,
завчасно погоджених, умовах.

7. Залежно від порядку погашення:

· поступово (в розстрочку);

· водночас із закінченням строку кредитного договору;

· у відповідності з особливими умовами, визначеними кредитними
договорами.

8. За характером і способом сплати процентів:

• з фіксованою процентною ставкою;

• з плаваючою процентною ставкою;

• зі сплатою процентів у міру використання наданих коштів (звичайний
кредит);

· зі сплатою процентів одночасно з отриманням кредиту (дисконтний
кредит).

Кредити з фіксованою процентною ставкою характерні для стабільної
економіки. З метою зменшення ризику недоотримання прибутку або
запобігання збитків в умовах інфляції при видачі кредитів на значні
строки банки використовують плаваючу процентну ставку. В цьому випадку у
відповідності з кредитним договором процентні ставки періодично
переглядаються і звичайно прив’язуються до рівня облікової ставки
центрального банку та фактичного темпу інфляції.

9. За ступенем ризику:

· стандартні;

· нестандартні, до яких, в свою чергу, відносяться: кредити під
контролем, субстандартні, сумнівні та безнадійні.

2. Умови та порядок укладення кредитної угоди

Кредитні правовідносини між кредитором і позичальником регламентуються
на підставі кредитних договорів.

Кредитний договір – це юридичний документ, що визначає взаємні обов’язки
і відповідальність між банком і клієнтом з нагоди одержання останнім
кредиту. Кредитний договір укладається тільки в письмовому вигляді і не
може змінюватися в односторонньому порядку. Кредити надаються після
укладання кредитного договору. Умови договору визначаються для кожного
клієнта індивідуально, з тим щоб ступінь ризику був мінімальний. Зміст і
перелік умов кредитного договору визначаються за згодою сторін і
включають розмір кредиту, умови надання і погашення позичок, розмір
відсоток за кредит та інші умови, які не суперечать чинному
законодавству.

На практиці комерційні банки розробляють типові форми кредитних угод,
основними положеннями яких є:

1. Опис суб’єктів угоди – визначається, хто позичальник, хто кредитор,
при цьому визначаються юридичні права сторін, що підписують договір.

2. Опис умов кредитування – вказуються сума і строк кредиту, порядок
його видачі та погашення. Банк перевіряє обгрунтованість замовленої суми
кредиту і вносить поправки до неї з урахуванням залучення власних коштів
позичальника. Конкретний строк користування кредитом встановлюється на
основі оборотності цінностей, що кредитуються, та окупності понесених
витрат. Погашення кредиту передбачається на конкретну дату або в
розстрочку.

3. Зобов’язання позичальника повернути суму кредиту та сплатити проценти
за користування кредитом. Банк визначає відсоткові ставки залежно від
таких чинників: попиту і пропозиції, що склались на кредитному ринку,
рівня облікової ставки НБУ, характеру наданого забезпечення, строків
користування позикою, ризику заходу, що кредитується тощо. Розмір плати
за кредит встановлюється з таким розрахунком, щоб сума одержаних від
позичальника відсотків покривала витрати банку по залученню коштів,
витрати на ведення банківської справи та забезпечувала отримання
відповідного прибутку.

4. Опис забезпечення кредиту з посиланням на угоди, що є частинами
кредитного договору (договір застави, гарантії, поручительства, страхова
угода).

5. Обмежувальні умови, до яких відносяться: захисні та негативні.

Захисні статті – це перелік дій чи умов, яких повинен дотримуватись
позичальник протягом дії кредитного договору (зобов’язання періодично
подавати банку звітну документацію, надавати працівникам банку
інформацію про свою господарську діяльність).

Негативні статті – це список умов, які не повинен допустити позичальник
(заборона отримання додаткових кредитів, передачі в заставу третім
особам активів, надання гарантії, невиплати дивідендів, заробітної плати
вище встановленого рівня, злиття з іншими компаніями);

6. Права суб’єктів угоди. Банк залишає за собою право вимагати
дострокового погашення кредиту у випадку порушень умов кредитної угоди.
Позичальник може домагатися перенесення строків погашення позички,
підвищення суми позички, права достроково погашати кредит.

7. Санкції за порушення умов угоди. Порушення з боку позичальника умов
кредитної угоди карається шляхом стягнення пені, яка нараховується на
суму боргу або на суму кредиту, або на суму порушення. Банк може
заперечити проти надання наступної суми кредиту, вимагати дострокового
погашення кредиту, відмовитись від подальшого співробітництва з
клієнтом, ініціювати процедуру банкрутства підприємства. Порушення умов
кредитної угоди з боку банку так само тягне за собою фінансові санкції.
В угоді можна зазначити, хто буде відшкодовувати витрати на вирішення
спорів.

8. Строк набуття угодою чинності.

9. Можливості зміни умов угоди.

10. Юридичні адреси суб’єктів угоди, підписи уповноважених осіб,
скріплені печатками.

Договір укладається на один рік і більш тривалий термін, якщо клієнт
користується кредитами постійно або об’єктом кредитування є основні
засоби, або на більш короткий термін при тимчасовій потребі в коштах або
наданні окремого кредиту. Кредитний договір вступає в силу з дати
надання кредиту позичальнику (дата надходження коштів на рахунок
позичальника або дата сплати платіжних документів з позичкового рахунку
позичальника) і діє до повного погашення кредиту та сплати відсотків за
його користування.

3. Засоби захисту від кредитного ризику

Кредитний ризик – це ризик несплати позичальником кредитору основного
боргу і процентів за його користування. Звідси, під кредитним ризиком
слід розуміти ймовірність, а точніше загрозу втрати банком частини своїх
ресурсів, недотримання прибутків або збільшення витрат у результаті
здійснення певних фінансових операцій.

Для кожної кредитної операції характерні свої особливості, що визначають
ступінь ризику. Так, кредитний ризик може виникати через погіршення
фінансового стану позичальника, відсутність належних організаційних
здібностей у його керівництва, недостатню підготовку працівника, який
приймає рішення про кредитування, та інші обставини.

Найбільш загальні засоби страхування ризиків у банківській практиці
зводяться до їх диверсифікації (тобто розподілу, регулювання структури і
розмірів), а також до постійного контролю з боку банку за виконанням
необхідних співвідношень і нормативів (наприклад, нормативу
максимального розміру ризику на одного позичальника, нормативу великих
кредитних ризиків, що встановлюються центральним банком) та здійснення у
разі необхідності заходів по їх коригуванню.

Істотну роль при цьому відіграє наявність у банку належної інформаційної
бази і сучасних технологій, кваліфікованого персоналу, а також
проведення постійних заходів з прогнозування економічної кон’юнктури.
Однак здійснення подібних заходів потребує значних витрат і доступне
лише досить великим банкам.

Управління кредитним ризиком (його мінімізація) здійснюється за
допомогою таких заходів:

• лімітування кредитів;

• диверсифікації портфеля позичок банку;

• контролю за використанням кредиту та оперативності при стягненні
боргу;

• страхування кредитних операцій;

• достатнього та якісного забезпечення наданих кредитів;

• аналізу кредитоспроможності позичальника.

І спосіб – встановлення позичальникам лімітів кредитування. Як правило,
банки встановлюють ліміт, який регламентує розмір обороту по видачах
кредиту за певний період (ліміт видачі). У деяких випадках
встановлюється ліміт заборгованості, який регламентує заборгованість за
кредитом на певну дату.

Надання кредитів за допомогою ліміту видачі здійснюється, як правило,
шляхом відкриття кредитної лінії (характеризує оборот по видачі
кредиту). Вона відкривається клієнтам зі сталою репутацією, які мають
стабільний фінансовий стан. Існують різні види кредитних ліній. Вони
можуть бути поновлювальні, коли кредит надається і погашається в межах
встановленого ліміту, і непоновлювальні, коли після надання і погашення
кредиту відносини між банком і клієнтом припиняються. У ряді випадків
питання про видачу кредитів вирішується банком кожний раз індивідуально.

ІІ спосіб – диверсифікація кредитних вкладень. Це означає розподіл
кредитів між різними суб’єктами правовідносин, клієнтами різних форм
власності і галузей економіки, між різними регіонами країни тощо. В
деяких випадках дотримання банком диверсифікації здійснюється за
допомогою нормативів або вимог, які встановлюються НБУ.

Чим більшій кількості позичальників надається кредит, тим меншим буде
ризик неповернення кредитів за інших рівних умов, оскільки вірогідність
банкрутства багатьох позичальників значно менша, ніж кількох.

ІІІ спосіб – оперативність при стягненні боргу – передбачає необхідність
підтримувати з позичальником тісні контакти протягом усього строку
користування кредитом. Банк повинен слідкувати за станом справ у клієнта
і у разі необхідності застосовувати упереджувальні дії щодо захисту
своїх інтересів.

IV спосіб – страхування кредитних операцій. Він означає, що банки
повинні створювати страхові фонди як на макро-, так і мікро-рівнях, а
також страхувати окремі кредитні угоди в спеціалізованих страхових
компаніях.

V спосіб – забезпеченість кредиту.

У країнах з розвиненою ринковою економікою поширенішими є такі форми
забезпечення кредитів:

• гарантія, або порука третьої сторони;

• переуступка контрактів, дебіторської заборгованості;

• застава товарних запасів;

· застава дорожніх документів, нерухомого майна, цінних паперів,
дорогоцінних металів, страхування.

Гарантія, або порука – це зобов’язання третьої особи погасити борг
позичальника у випадку його неплатоспроможності; оформляється як
самостійний обов’язок гаранта чи поручителя.

Переуступка контрактів практикується при кредитуванні будівельних
компаній, що здійснюють регулярні поставки товарів або послуг за
контрактом. Боржник переуступає контракт кредитуючому банку, внаслідок
чого надходження коштів від замовника зараховуються в погашення кредиту.

Переуступка дебіторської заборгованості полягає в передачі банку
рахунку, що вимагає оплати за поставлені позичальником товари.

Забезпечення товарними запасами означає, що предметом застави можуть
бути: сировина, комплектуючі вироби, готова продукція тощо.

Забезпечення дорожніми документами використовується при кредитуванні
експортно-імпортних операцій. Заставою тут виступають документи, що
підтверджують відвантаження товарів. Такі документи називаються
коносамент і накладні.

Іпотекою визнається застава землі, нерухомого майна, при якому предмет
застави залишається у заставодавця чи третьої особи. Предметом іпотеки
може бути майно, пов’язане із землею, – будівлі споруди, квартири,
земельні ділянки громадян, багаторічні насадження тощо.

Заставою по кредиту можуть бути такі види рухомого мийна: обладнання,
машини, механізми, інвентар, транспортні засоби, товари довгострокового
вжитку.

Застава векселя чи іншого цінного папера здійснюється шляхом індосаменту
і вручення заставодержателю індосованого цінного папера. Умовою
використання цінних паперів як форми застави мас бути їх висока
ліквідність.

Також зустрічаються й інші способи забезпечення кредитів. Зокрема,
надання позичальнику кредиту за умови накопичення та зберігання останнім
протягом встановленого терміну визначеної суми коштів на вкладі, при
видачі позичок індивідуальним позичальникам за заставу приймаються
поліси страхування життя, свідоцтва про ощадні внески, вимоги на виплату
заробітної плати; при кредитуванні підприємств добувних галузей —
корисні копалини або контракти на постачання сировинних ресурсів; при
кредитуванні фермерських господарств — урожай (зібраний або у корінні за
умови його страхування).

Оцінка ефективності різних форм забезпечення повернення кредиту (на
прикладі Німеччини) приведена в таблиці 1.

Таблиця 1.

Ефективності різних форм забезпечення повернення кредиту

(на прикладі Німеччини)

Форма забезпечення повернення кредитуКількість

балівМаксимальна сума кредиту в % до забезпечення

1. Іпотека

3

60 – 802. Застава вкладів, що знаходяться в банку, який надав кредит

3

100

3. Поручительство (гарантія)

2В залежності від ступеня кредитоспроможності поручителя (гаранта) – до
100

4. Застава цінних паперів

2Цінні папери, які приносять твердий процент, – 70-80,

акції – 50-605. Переуступка вимог по поставці товарів або наданні послуг

1

20 – 40

У практиці роботи українських комерційних банків найпоширенішими формами
забезпечення зобов’язань позичальника перед банком є застава майна,
гарантія (поручительство) третьої особи, стягнення пені і штрафів,
переуступка на користь банку вимог і рахунків позичальника третій особі,
страхування відповідальності позичальника перед банком за неповернення
кредитів і ризику непогашення кредитів. Правові основи цих форм застави
визначені Цивільним кодексом України.

VI спосіб – оцінка кредитоспроможності позичальника. У процесі роботи,
що передує укладанню кредитної угоди, працівник банку повинен ретельно
проаналізувати кредитоспроможність позичальника, тобто його здатність
своєчасно погасити кредит, виявити фактори, які можуть спричинити
непогашення позички. Кредитоспроможність позичальника, на відміну від
його платоспроможності, не фіксує неплатежі за минулий період чи на
певну дату, а прогнозує здатність до погашення боргу на найближчу
перспективу. Отже, кредитоспроможність – це якісна оцінка позичальника,
яка дається банком до розгляду питання про можливість і умови
кредитування і дозволяє передбачити ймовірність своєчасного поверненні
позичок та їх ефективного використання.

Межі вивчення кредитоспроможності залежать від:

• розміру позички;

• терміну позички;

• результатів минулої діяльності позичальника;

• забезпечення кредиту (яка форма забезпечення передбачається);

• взаємовідносин банку з клієнтом.

Жодних твердих правил щодо цього не існує, оскільки кожний клієнт, що
подав кредитну заявку, може мати специфічні особливості, які вимагають
більш детального вивчення.

Банк може використовувати різні джерела інформації про
кредитоспроможність потенційного позичальника:

• використання карток на всіх вкладників і позичальників, якщо такі
ведуться в банку;

• отримання інформації з зовнішніх джерел, використання великої
кількості довідкових та аналітичних звітів; при цьому в діловому світі
неухильно дотримуються правил передачі конфіденційної інформації (в США
ці відносини регулюються Етичним кодексом про обмін банками інформацією
щодо кредитоспроможності комерційних фірм).

У вітчизняній практиці організації кредитування такого
високоорганізованого та якісного джерела зовнішньої інформації про
кредитоспроможність підприємств поки що немає. Однак, якщо банк
зацікавлений в підтвердженні достовірності окремих моментів діяльності
потенційного позичальника, він може отримати зовнішню інформацію від
інших банків, куди раніше звертався позичальник, від постачальників,
покупців, конкурентів, органів податкової інспекції, а також шляхом
вивчення архівів банку і фінансової преси;

· фінансові звіти позичальника (баланс, звіт про прибутки і збитки),
які є основним джерелом внутрішньої інформації. Розрахунок різних
коефіцієнтів на основі цих звітів дозволяє глибше проаналізувати дійсний
стан справ потенційного позичальника, оцінити перспективи його розвитку
і здатність погасити позику.

Одночасно з цим вивчається репутація позичальника, його чесність,
порядність, взаємовідносини з іншими банками, компетентність керівників,
досвід і знання справи, потенційні можливості, особистий добробут
позичальника, ринкова вартість підприємства та інші.

Оцінка кредитоспроможності – процес творчий, що вимагає від банківських
працівників глибоких економічних знань, аналітичного мислення, вміння
визначати та оцінювати тенденції в господарській діяльності і
фінансовому стані позичальників, зокрема можливості дотримання ними
принципів кредитування, прогнозувати майбутній стан справ позичальника і
передбачати обставини, які можуть на них вплинути.

Здійснюючи оцінку кредитоспроможності, комерційні банки України
керуються власними положеннями, що розробляються кожним банком, а також
повинні враховувати нормативні вимоги НБУ, зокрема Рекомендації щодо
визначення фінансового стану позичальників (постанова НБУ від 29.09.97 №
323) та Положення про порядок формування і використання резерву на
можливі втрати за позиками комерційних банків (затверджене правлінням
НБУ від 16.12 98 № 520).

Згідно з цими документами НБУ виділяє три групи позичальників:

· юридичні особи, крім комерційних банків;

· комерційні банки;

· фізичні особи.

Для оцінки фінансового стану юридичної особи враховують такі економічні
показники його діяльності: обсяг реалізації, прибутки та збитки,
рентабельність, ліквідність, собівартість продукції, грошові потоки,
склад та динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості.

Крім того, враховуються фактори суб’єктивного характеру: ефективність
управління позичальника, його ринкова позиція і залежність від циклічних
та структурних змін в економіці, погашення кредитної заборгованості
позичальника у минулому, професіоналізм керівництва, державна підтримка
позичальника тощо.

Згідно з даним положенням для оцінки кредитоспроможності
позичальника-юридичної особи комерційні банки повинні обов’язково
враховувати такі показники:

1. Коефіцієнт загальної ліквідності
(picscalex115010009000003b9000000020017000000000005000000090200000000040
0000002010100050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050
000000b0200000000050000000c02000200031200000026060f001a00ffffffff0000100
00000c0ffffffc0ffffffc0020000c00100000b00000026060f000c004d6174685479706
50000500017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e6
57720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0100000a000000320a60014c000200000
0cacbff00030117000000fb0220ff0000000000009001000000cc0002001054696d65732
04e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01010004000000f00100000900000
0320ac001620201000000310070000a00000026060f000a00ffffffff010000000000100
00000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d0
1000004000000f001010003000000000047000000000000000000), який
характеризує, наскільки обсяг поточних зобов’язань за кредитами і
розрахунками можна погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних
активів:

picscalex100010009000003f70100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028004c01c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffff801c0000260400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
400237040500000013024002651c17000000fb0220ff0000000000009001000000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01010009000000
320a2a032902010000003100700017000000fb02c0fd0000000000009001010000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01020004000000
f00101000a000000320a18032e0002000000eaeb0e01fa0010000000fb0280fe00000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010200
09000000320aa002f102010000003d00d30017000000fb0280fe00000000000090010000
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d010200
04000000f001010016000000320aae0170040a000000d0eee7e4b3eb20b2b220d500c000
9700c3006b00c000600080008000600012000000320aae014a0a07000000e0eaf2e8e2f3
2000aa00ba00a700cd00b400c300600009000000320aae01590f010000002b00d8001600
0000320aae0185100a00000020d0eee7e4b3eb20b2b26000d500c0009700c3006b00c000
60008000800013000000320aae015f1608000000b220e0eaf2e8e2f380006000aa00ba00
a700cd00b400c30016000000320ad00357040a000000d0eee7e4b3eb20b256efd500c000
9700c3006b00c000600080001401cd000f000000320ad003320b05000000e0f1e8e2f300
aa00aa00cd00b400c30009000000320ad0034b0f010000002b00d80016000000320ad003
ef100a000000d0eee7e4b3eb205620efd500c0009700c3006b00c000600014016000cd00
0f000000320ad003aa1705000000e0f1e8e2f300aa00aa00cd00b400c30017000000fb02
20ff0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e204379
7200ccdd040000002d01010004000000f001020009000000320a0201a11b010000002a00
700009000000320a2403551b010000002a00700009000000320a2403ba1b010000002a00
70000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f00101000300
0000000049000000000000000000.

* Витрати майбутніх періодів включаються до складу поточних активів у
тій частині, яка буде використана (списана) протягом 12 місяців з дати
балансу.

** Доходи майбутніх періодів включаються до складу поточних зобов’язань
у тій частині, яка буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.

Ця інформація зазначається у Примітках до фінансової звітності.

Нормативне значення
picscalex115010009000003b90000000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02000200031200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffc0ffffffc0020000c00100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0100000a000000320a60014c0002000000
cacbff00030117000000fb0220ff0000000000009001000000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01010004000000f001000009000000
320ac001620201000000310070000a00000026060f000a00ffffffff0100000000001000
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01
000004000000f001010003000000000047000000000000000000 не менше 2,0 – 2,5.

2. Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності
(picscalex106010009000003b9000000020017000000000005000000090200000000040
0000002010100050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050
000000b0200000000050000000c02000220031200000026060f001a00ffffffff0000100
00000c0ffffffc0ffffffe0020000c00100000b00000026060f000c004d6174685479706
50000500017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e6
57720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0100000a000000320a60014c000200000
0cacbff00030117000000fb0220ff0000000000009001000000cc0002001054696d65732
04e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01010004000000f00100000900000
0320ac0016f0201000000320070000a00000026060f000a00ffffffff010000000000100
00000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d0
1000004000000f00101000300000000004a000000000000000000), який показує,
яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена
негайно:

picscalex100010009000003e00100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024004a01c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb2ffffff601c0000f20300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
00025a040500000013020002561c17000000fb0220ff0000000000009001000000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01010009000000
320aea023702010000003200700017000000fb02c0fd0000000000009001010000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01020004000000
f00101000a000000320ad8022e0002000000eaeb0e01fa0010000000fb0280fe00000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010200
09000000320a60021403010000003d00d30017000000fb0280fe00000000000090010000
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d010200
04000000f001010016000000320a6e01de050a000000c3f0eef8eee2b320eaeede00c000
c0002701c000b4006b006000ba00c00016000000320a6e011c0d0a000000f8f2e820f2e0
20bff5202701a700cd006000a700aa0060006b00c000600016000000320a6e0153130a00
0000e5eae2b3e2e0ebe5edf2aa00ba00b4006b00b400aa00c000aa00cd00a70009000000
320a6e01121a01000000e800cd0016000000320a90037a040a000000d0eee7e4b3eb20b2
5620d500c0009700c3006b00c000600080001401600010000000320a9003e80a06000000
efe0f1e8e2f3cd00aa00aa00cd00b400c30009000000320a9003ce0f010000002b00d800
16000000320a9003e2100a000000d0eee7e4b3eb205620efd500c0009700c3006b00c000
600014016000cd000f000000320a90039d1705000000e0f1e8e2f300aa00aa00cd00b400
c30017000000fb0220ff0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e2043797200ccdd040000002d01010004000000f001020009000000320ae402
481b010000002a00700009000000320ae402ac1b010000002a0070000a00000026060f00
0a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000000000ffffff0000
0000

** Доходи майбутніх періодів включаються до складу поточних зобов’язань
у тій частині, яка буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.

Ця інформація зазначається у Примітках до фінансової звітності.

Нормативне значення
picscalex106010009000003b90000000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02000220031200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffc0ffffffe0020000c00100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0100000a000000320a60014c0002000000
cacbff00030117000000fb0220ff0000000000009001000000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01010004000000f001000009000000
320ac0016f0201000000320070000a00000026060f000a00ffffffff0100000000001000
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01
000004000000f00101000300000000004a000000000000000000 не менше 0,2 –
0,25.

3. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів
(picscalex10601000900000391000000020017000000000005000000090200000000040
0000002010100050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050
000000b0200000000050000000c02800160021200000026060f001a00ffffffff0000100
00000c0ffffffe0ffffff20020000600100000b00000026060f000c004d6174685479706
50000200017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e6
57720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0100000a000000320a40014c000200000
0cac7ff00be000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070
000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f00
1000003000000000000000000000000000000), який характеризує розмір
залучених коштів на 1 грн. власних коштів:

picscalex100010009000003ca010000030017000000000005000000090200000000040
0000002010100050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050
000000b0200000000050000000c02200460351200000026060f001a00ffffffff0000100
00000c0ffffffbcffffff20350000dc0300000b00000026060f000c004d6174685479706
50000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d01000005000000140
20002c3030500000013020002143517000000fb0280fe0000000000009001010000cc000
2001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0101000a00000
0320a60024c0002000000cac7ff00be0010000000fb0280fe00000000000090010000000
20002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010009000000320a600
27d02010000003d00d30017000000fb0280fe0000000000009001000000cc00020010546
96d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01010004000000f001020
016000000320a6401e3030a000000d0eee7e4b3eb20b2b220d500c0009700c3006b00c00
0600080008000600012000000320a6401bd0907000000efe0f1e8e2f32000cd00aa00aa0
0cd00b400c300600009000000320a6401e20e010000002b00d80016000000320a64010e1
00a00000020d0eee7e4b3eb20b2b26000d500c0009700c3006b00c000600080008000130
00000320a6401e81508000000b220efe0f1e8e2f380006000cd00aa00aa00cd00b400c30
009000000320a6401ae1b010000002b00d80016000000320a6401c21c0a00000020d0eee
7e4b3eb20b2566000d500c0009700c3006b00c00060008000140113000000320a6401302
30800000020efe0f1e8e2f3206000cd00aa00aa00cd00b400c300600009000000320a640
1b528010000002b00d80016000000320a6401e1290a00000020d0eee7e4b3eb205620600
0d500c0009700c3006b00c00060001401600012000000320a64012f3007000000efe0f1e
8e2f32000cd00aa00aa00cd00b400c300600016000000320a8c0393170a000000d0eee7e
4b3eb20b220efd500c0009700c3006b00c000600080006000cd000f000000320a8c03ba1
d05000000e0f1e8e2f300aa00aa00cd00b400c3000a00000026060f000a00ffffffff010
00000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00c
c040000002d01020004000000f001010003000000000000ffffff00000000.

Нормативне
значенняpicscalex1060100090000039100000002001700000000000500000009020000
00000400000002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500000031020100
0000050000000b0200000000050000000c02800160021200000026060f001a00ffffffff
000010000000c0ffffffe0ffffff20020000600100000b00000026060f000c004d617468
547970650000200017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002001054696d65
73204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0100000a000000320a40014c00
02000000cac7ff00be000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d0101000400
0000f001000003000000000000000000650000000046не більше 1,0

4. Коефіцієнт фінансової незалежності
(picscalex10501000900000391000000020017000000000005000000090200000000040
0000002010100050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050
000000b0200000000050000000c028001c0021200000026060f001a00ffffffff0000100
00000c0ffffffe0ffffff80020000600100000b00000026060f000c004d6174685479706
50000200017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e6
57720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0100000a000000320a40014c000200000
0cacdff0014010a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070
000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f00
1000003000000000000a00000650000006500), який свідчить про питому вагу
власних коштів у загальній сумі заборгованості:

picscalex100010009000003cc0100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200420361200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb2ffffffe0350000d20300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000222040500000013020002ca3517000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0101000a000000
320a60024c0002000000cacdff00140110000000fb0280fe000000000000900100000002
0002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010009000000320a6002
dc02010000003d00d30017000000fb0280fe0000000000009001000000cc000200105469
6d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01010004000000f0010200
16000000320a6e011e180a000000d0eee7e4b3eb20b220efd500c0009700c3006b00c000
600080006000cd000f000000320a6e01451e05000000e0f1e8e2f300aa00aa00cd00b400
c30016000000320a8c0342040a000000d0eee7e4b3eb20b2b220d500c0009700c3006b00
c000600080008000600012000000320a8c031c0a07000000efe0f1e8e2f32000cd00aa00
aa00cd00b400c300600009000000320a8c03410f010000002b00d80016000000320a8c03
6d100a00000020d0eee7e4b3eb20b2b26000d500c0009700c3006b00c000600080008000
15000000320a8c03471609000000b220efe0f1e8e2f3200080006000cd00aa00aa00cd00
b400c300600009000000320a8c034c1c010000002b00d80016000000320a8c03781d0a00
000020d0eee7e4b3eb20b2566000d500c0009700c3006b00c00060008000140113000000
320a8c03e6230800000020efe0f1e8e2f3206000cd00aa00aa00cd00b400c30060000900
0000320a8c036b29010000002b00d80016000000320a8c03972a0a00000020d0eee7e4b3
eb2056206000d500c0009700c3006b00c00060001401600012000000320a8c03e5300700
0000efe0f1e8e2f32000cd00aa00aa00cd00b400c30060000a00000026060f000a00ffff
ffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00cc040000002d01020004000000f00101000300000000000000000000000000.

Нормативне значення
picscalex105010009000003910000000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028001c0021200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffe0ffffff80020000600100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000200017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0100000a000000320a40014c0002000000
cacdff0014010a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001
000003000000000000a00000000000000000не менше 0,2.

5. Коефіцієнт маневреності власних коштів
(picscalex10601000900000391000000020017000000000005000000090200000000040
0000002010100050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050
000000b0200000000050000000c028001e0021200000026060f001a00ffffffff0000100
00000c0ffffffe0ffffffa0020000600100000b00000026060f000c004d6174685479706
50000200017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e6
57720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0100000a000000320a40014c000200000
0caccff0040010a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070
000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f00
1000003000000000000000000650000006500), що характеризує ступінь
мобільності використання власних коштів:

picscalex10001000900000362010000030017000000000005000000090200000000040
0000002010100050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050
000000b0200000000050000000c022004201a1200000026060f001a00ffffffff0000100
00000c0ffffffb2ffffffe0190000d20300000b00000026060f000c004d6174685479706
50000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d01000005000000140
200025e040500000013020002d71917000000fb0280fe0000000000009001010000cc000
2001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0101000a00000
0320a60024c0002000000caccff00400110000000fb0280fe00000000000090010000000
20002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010009000000320a600
21803010000003d00d30017000000fb0280fe0000000000009001000000cc00020010546
96d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01010004000000f001020
016000000320a6e017e040a000000d0eee7e4b3eb20b220efd500c0009700c3006b00c00
0600080006000cd0010000000320a6e01a50a06000000e0f1e8e2f320aa00aa00cd00b40
0c300600009000000320a6e01f10e010000002d00800016000000320a6e01bd0f0a00000
020d0eee7e4b3eb20b2206000d500c0009700c3006b00c00060008000600010000000320
a6e01771506000000e0eaf2e8e2f3aa00ba00a700cd00b400c30016000000320a8c03420
a0a000000d0eee7e4b3eb20b220efd500c0009700c3006b00c000600080006000cd000f0
00000320a8c03691005000000e0f1e8e2f300aa00aa00cd00b400c3000a00000026060f0
00a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022
253797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000000000ffffff00f
fffff .

Нормативне значення
picscalex106010009000003910000000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028001e0021200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffe0ffffffa0020000600100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000200017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0100000a000000320a40014c0002000000
caccff0040010a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001
000003000000000000000000650000006500не менше 0,5.

При здійсненні оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності
банки можуть використовувати й інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника
потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх
аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.

Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою
кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за
рахунок отриманих доходів.

Якщо позичальником виступає комерційний банк, то оцінка його фінансового
стану здійснюється на підставі:

• дотримання обов’язкових економічних нормативів та показників
діяльності комерційного банку, передбачених нормативними актами НБУ;

· аналізу прибутків і збитків;

· аналізу якості активів і пасивів;

· створення резервів;

· виконання зобов’язань комерційним банком у минулому;

· якості банківського менеджменту.

Якщо позичальником є фізична особа, то при здійсненні оцінки її
фінансового стану мають бути враховані:

• соціальна стабільність клієнта, тобто наявність власної нерухомості,
цінних паперів, постійної роботи, сімейний стан;

• наявність реальної застави;

• вік та здоров’я клієнта;

• загальний матеріальний стан клієнта, його доходи та витрати;

• інтенсивність користування банківськими позичками у минулому та
своєчасність їх погашення і процентів за ними, а також користування
іншими банківськими послугами;

• зв’язки клієнта у діловому світі тощо.

4. Етапи процесу кредитування

Організація кредитних взаємовідносин банку і клієнтів визначається
багатьма факторами, що включають стратегію і тактику банку, кваліфікацію
банківських працівників, розмір статутного та власного капіталу,
кредитну політику банку тощо.

У банківській практиці виділяються такі етапи кредитування:

Перший етап. До банку подається заявка (клопотання) на отримання кредиту
за формою, визначеною банком. На цьому етапі оцінюються сильні й слабкі
сторони майбутнього позичальника та об’єкта кредитування. Крім заявки,
клієнт має подати такі документи:

1. Анкету позичальника (стислі відомості про позичальника) за формою,
визначеною банком.

2. Копії установчих документів, а також інші документи, що підтверджують
правоздатність (для юридичних осіб) і дієздатність (для фізичних осіб)
клієнта.

3. Копію статуту.

4. Копію свідоцтва про реєстрацію (переєстрацію).

5. Копії ліцензій, передбачених законодавством.

6. Техніко-економічне обгрунтування одержання кредиту з розрахунком
строку окупності та рентабельності об’єкта кредитування із зазначенням
спрямування позичкових коштів та розрахунку затрат та надходжень на весь
термін користування позикою.

7. Копії контрактів, угод та інших документів, що стосуються кредиту:
контракти на придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей,
послуг та виконання робіт, накладні, митні декларації тощо.

8. Завірений податковою адміністрацією бухгалтерський баланс (форма №
1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових
коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4) на останню
звітну дату, а також річні баланси за весь період діяльності
підприємства, при необхідності – розшифровка окремих статей балансу.

9. Документи, що стосуються забезпечення кредиту:

· застава майна – опис закладеного майна, угоди на придбання заставлених
ТМЦ, накладні та інші документи, що підтверджують право власності
(техпаспорти, техталони – у разі застави транспортних засобів);

· застава нерухомості – довідка-характеристика з Бюро технічної
інвентаризації, довідка з міської нотаріальної контори, угода
купівлі-продажу (передачі, дарування) чи свідоцтво про приватизацію;

· гарантія (поручительство) – угода гарантії (поручительства), а також
відповідні документи по гаранту;

· страхування – страховий поліс, угода страхування, умови страхування, а
також необхідні документи по страховій компанії.

10. Довідку з обслуговуючого банку про наявність рахунків позичальника,
наявність (відсутність) заборгованості за кредитами та картотекою № 2.

11. Відомості за кредитами, отриманими в інших банках.

До документів, перерахованих у пп. 2 – 4, 7 додаються також оригінали
для звіряння.

У разі необхідності позичальник подає (до ухвалення рішення про надання
кредиту або в процесі подальшого контролю) внутрішні фінансові та
управлінські звіти, звіт про рух касових надходжень, дані про
дебіторську та кредиторську заборгованість, податкові та митні
декларації, документи про оренду приміщень та інші.

Після ознайомлення з документами працівник банку проводить попередню
бесіду з майбутнім кредитоодержувачем, що дозволяє з’ясувати важливі
деталі щодо умов надання та погашення кредиту і процентів. На цьому
етапі банк приділяє увагу достовірності документів та інформації, на
основі яких вирішується питання про надання кредиту.

Другий етап. Передбачає вивчення кредитоспроможності клієнта. При цьому
аналіз кредитної заявки клієнта та його кредитоспроможності базується на
використанні різних джерел інформації, серед яких:

• матеріали, отримані безпосередньо від позичальника;

• матеріали, що знаходяться в архіві і базі даних самого банку;

· відомості, отримані від кредиторів, покупців і постачальників
позичальника та інших зовнішніх джерел.

Важливе значення мають архіви банку. Якщо клієнт вже отримував кредит у
цьому банку, то в архіві містяться відомості про можливі затримки в
погашенні боргу або інші порушення.

Із зовнішніх джерел найбільш важливим є відомості, отримані з інших
банків, які обслуговують даного клієнта, та в його ділових партнерів.

Можна провести перевірку позичальника на місці. Дуже важливо з’ясувати
рівень компетенції працівників, що очолюють бухгалтерську, фінансову,
маркетингову служби, адміністративний апарат. Під час відвідування
клієнта можна з’ясувати деякі питання, що не були розглянуті під час
попередньої бесіди, а також скласти уявлення про стан майна, яким
володіє підприємство.

Методика оцінки кредитоспроможності позичальника висвітлена у
попередньому параграфі.

Третій етап. Полягає в розробці умов процесу кредитування, підготовці й
укладанні кредитного договору. Цей етап називають ще структуруванням
кредиту, в ході якого визначають основні умови кредитного договору.

Банк визначає параметри позички: вид кредиту, суму, строк, спосіб видачі
і погашення кредиту, забезпечення, рівень процента, інші моменти. Банк
повинен запропонувати клієнту той вид кредиту, який найбільшою мірою
відповідає характеру кредитованого заходу.

Розробляється також графік погашення кредиту у відповідності зі строками
оборотності того виду капіталу, на формування якого видається позичка.

Після закінчення роботи по структуруванню кредиту кредитний працівник
банку переходить до переговорів про укладання кредитного договору з
клієнтом. При цьому клієнту надаються пропозиції по умовах майбутньої
кредитної угоди. Вони можуть суттєво відрізнятись від тих, що містяться
в кредитній заявці. Зближення позицій банку і клієнті та досягнення
компромісу є кінцевою метою переговорів.

Після досягнення згоди по всіх питаннях підписується кредитний договір.

Четвертий етап. Характеризується тим, що відбувається надання кредиту, а
також здійснюється контроль за виконанням умов кредитного договору.

Після підписання кредитної угоди працівник кредитного відділу оформляє
бухгалтерські документи, які містять вказівки щодо відкриття позичкового
рахунку та видачі кредиту. Ці документи повинні містити дозвільні
підписи керівника банку або уповноважених ним для виконання зазначених
операцій посадових осіб.

Оформлені згідно банківських вимог документи передаються в
обліково-операційний відділ для виконання. Перелік цих документів такий:

· розпорядження кредитного відділу;

· примірник кредитної угоди;

· договір застави (або інша форма забезпечення);

· строкове зобов’язання;

· картка із взірцями підписів керівника і головного бухгалтера та
відбитком печатки підприємства, посвідчена в установленому порядку.

У розпорядженні кредитного відділу повинен зазначатись наданий
особовому позичковому рахунку позичальника номер рахунку, а також
загальні рекомендовані й додаткові параметри, що характеризують
позичальника та кредитну угоду і які необхідні для виконання
аналітичного обліку. На основі даних розпорядження здійснюється
реєстрація позичкового особового рахунку в книзі відкритих рахунків.

Строкове зобов’язання являє собою юридичний документ, який служить
основою для погашення кредиту. Кількість примірників строкового
зобов’язання залежить від способу погашення кредиту: водночас, по
частинах або після обумовленого періоду.

З метою контролю за своєчасним погашенням кредиту та забезпечення
нарахування процентів видача позичок може проводитись з окремих
позичкових рахунків, в окремих випадках кредит може зараховуватись
безпосередньо на поточний рахунок позичальника.

Банк здійснює контроль за виконанням позичальником умов кредитного
договору, цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним його
погашенням. При цьому банк протягом усього строку дії кредитного
договору підтримує ділові контакти з позичальником, зобов’язаний
проводити перевірки стану збереження заставленого майна, що повинно бути
передбачено в кредитному договорі.

Якщо в процесі кредитування змінились умови здійснення кредитованого
проекту і це призвело до додаткової потреби в коштах, банк може
задовольнити цю потребу на умовах укладання додаткової кредитної угоди.

У разі виявлення фактів використання кредиту не за цільовим призначенням
банк має право достроково розірвати кредитний договір, що є підставою
для стягнення всіх коштів у межах зобов’язань позичальника за кредитним
договором у встановленому чинним законодавством порядку.

П’ятий етап процесу банківського кредитування полягає в поверненні
кредиту разом з відсотками. У відповідності з вимогами НБУ відсотки за
користування кредитом нараховуються щомісяця. Погашення кредиту і
нарахованих за ним відсотків здійснюється платіжним дорученням з
поточного рахунку позичальника. Черговість сплати основного боргу та
відсотків за кредитом регламентована ст. 12 Закону України “Про
оподаткування прибутку підприємств”, згідно з якою передусім сплачуються
відсотки, а потім гаситься основний борг. Погашення кредиту може
здійснюватись одночасно або частинами.

Позичальник по узгодженні з банком може достроково повернути отриманий
кредит.

У разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових ускладнень
сторони можуть подовжувати строк дії кредитного договору (пролонгація).
При прийнятті рішення щодо пролонгування кредиту складається додаткова
угода між банком та позичальником, яка є невід’ємною частиною кредитної
угоди.

При настанні строку погашення кредиту і відсутності у клієнта достатньої
суми коштів для його погашення банк починає проводити роботу з
проблемними кредитами. У день визначеного строку погашення частина
непогашеної або непогашена заборгованість за позичкою переноситься на
рахунок прострочених позик.

Труднощі з погашенням позичок можуть виникати з різних причин. Найбільш
поширеними з них є: помилки самого банку при розгляді кредитної заявки,
при розробці умов кредитної угоди; нерентабельна робота клієнта, що
отримав позичку; фактори, непідконтрольні банку, або форс-мажорні
обставини.

Існує багато сигналів, що свідчать про погіршення фінансового стану
позичальника, які працівник банку повинен вміти розпізнавати. Для цього
використовуються аналіз фінансової звітності, особисті контакти з
позичальником, повідомлення від третіх осіб.

Якщо банк виявляє проблемну позичку, він негайно повинен вжити заходів
для забезпечення повного і своєчасного її повернення. Найдоцільнішим
кроком буде розробка разом з позичальником заходів щодо покращення
фінансового стану підприємства. Якщо цей спосіб не дасть результатів,
банк повинен забезпечити свої інтереси шляхом реалізації забезпечення,
пред’явлення претензії до гаранта і т. д. Крайній захід – це порушення
питання про оголошення позичальника банкрутом.

5. Способи нарахування відсотків за кредитами

Кредити можуть видаватись на основі простих і складних процентних
ставок. У банківській практиці прийнято видавати кредити строком на 1
рік за простими процентними ставками, а строком більше 1 року – за
складними процентними ставками.

Суму кредиту разом з відсотками обчислюють за формулою:

picscalex1000100090000034a0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003e00f1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffffa00f00009c0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002860905000000130200021e0f15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e00008a040000002d01010008000000320a6002
300f010000005d0008000000320a9003cc0d01000000250009000000320a90038c0b0300
00003130300008000000320a9003c00a010000002a0008000000320a6a01f80b01000000
2a0008000000320a6002700701000000310008000000320a60021007010000005b000800
0000320a60023806010000002a0015000000fb0280fe0000000000009001010000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e00008a040000002d01020004000000f0010100
08000000320a9003880901000000540008000000320a6a01ee0c010000006e0008000000
320a6a01fc0a010000006b0008000000320a6002da0302000000434b08000000320a6002
4600020000004b4210000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a60025a08010000002b00
08000000320a6002a602010000003d000a00000026060f000a00ffffffff010000000000
10000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc04000000
2d01020004000000f00101000300000000000000000000000000

де: КВ – сума кредиту з відсотками;

СК – початкова сума кредиту;

к – річна відсоткова ставка;

n – кількість днів розрахункового періоду;

Т – максимальна кількість днів у році за умовами договору.

Суму відсотків можна обрахувати за такою формулою:

picscalex10001000900000335010000030017000000000005000000090200000000040
0000002010100050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050
000000b0200000000050000000c024004400a1200000026060f001a00ffffffff0000100
00000c0ffffffbcffffff000a0000fc0300000b00000026060f000c004d6174685479706
50000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d01000005000000140
20002d1030500000013020002ef0917000000fb0280fe0000000000009001010000cc000
2001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0101000a00000
0320a6002340002000000d1c2ff00ea000a000000320a6401e50302000000d14bff00ff0
009000000320a64013b0601000000f500aa0009000000320a64012b07010000006b00aa0
009000000320a64013b0801000000f500aa0009000000320a64011f09010000006e00c00
009000000320a8c031804010000005400d50009000000320a8c034c0501000000f500aa0
010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400000
02d01020004000000f001010009000000320a60028b02010000003d00d30017000000fb0
280fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e20437
97200ccdd040000002d01010004000000f00102000d000000320a8c03180604000000313
03025c000c000c00040010a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0
21000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d010200040
00000f0010100030000000000000000ffffff00000000,

де: СВ – сума відсотків;

СK – сума кредиту;

k – річна відсоткова ставка;

n – кількість днів нарахування;

T – максимальна кількість днів у році за умовами договору.

Для визначення кількості днів для розрахунку процентів використовуються
такі методи:

1. Метод (факт/факт), при якому береться фактична кількість днів у
місяці та році.

2. Метод (факт/360), при якому береться фактична кількість днів у
місяці, але умовно в році – 360 днів.

3.Метод (30/360), при якому береться умовна кількість днів у місяці та
році.

При розрахунку процентів враховується перший день і не
враховується останній день договору.

Якщо термін кредиту перевищує 1 рік, використовуються тільки складні
процентні ставки (якщо інше спеціально не обумовлено). Нарахування
складних відсотків означає, що нараховані відсотки добавляються до
основної суми боргу і на них в свою чергу нараховуються відсотки. Для
цього застосовується така формула:

picscalex1000100090000031f0100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024002400d1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb4ffffff000d0000f40100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0100000a000000320aa001640002000000
ccc24001ea0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0002040000002d01010004000000f001000009000000320aa001fc02010000003d00d300
17000000fb0280fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f
6d616e2043797200ccdd040000002d01000004000000f001010013000000320aa0014204
0800000020434b20f52028316000ff0014016000c00060008000c00009000000320aa001
a509010000002b00d8000a000000320aa001d10a02000000ca29ff00800017000000fb02
20ff0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e204379
7200ccdd040000002d01010004000000f001000009000000320af400780c010000006e00
70000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f00101000300
00000000d1f20000000000000000 ,

де: МВ – нарощена сума кредиту, тобто сума кредиту разом з
капіталізованими відсотками;

CK – початкова сума кредиту;

К – річних відсоткова ставка;

n – кількість років.

На практиці складний процент нараховується частіше, ніж один раз на рік.
Якщо m є кількість разів нарахування складного процента, то майбутню
вартість можна обрахувати за формулою:

picscalex100010009000003340100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400260101200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb4ffffff20100000f40100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0100000a000000320aa001640002000000
ccc24001ea0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0002040000002d01010004000000f001000009000000320aa001fc02010000003d00d300
17000000fb0280fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f
6d616e2043797200ccdd040000002d01000004000000f001010013000000320aa0014204
0800000020434b20f52028316000ff0014016000c00060008000c00009000000320aa001
a509010000002b00d80009000000320aa001d10a01000000ca00ff0009000000320aa001
2d0c010000002f006b000a000000320aa001f90c020000006d292701800017000000fb02
20ff0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e204379
7200ccdd040000002d01010004000000f00100000c000000320af400c80e030000006d20
6e00ac00380070000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000
f001010003000000000000ffffff00ffffff ,

де: МВ – нарощена сума кредиту, тобто сума кредиту разом з нарахованими
відсотками;

СК – початкова сума кредиту;

К – річних відсоткова ставка;

n – кількість років;

m – кількість разів нарахування складного відсотка
протягом року.

Інколи виникає необхідність не тільки у визначенні майбутньої вартості,
але і в зворотній дії, тобто в обчисленні початкової суми, виходячи із
відомої її вартості в майбутній момент часу. Процес обрахунку початкової
вартості інвестицій, на яку вже нараховані складні проценти, називається
дисконтуванням. Отже, теперішня вартість майбутніх доходів – це просто
зворотне значення майбутньої вартості, визначеної з допомогою складного
процента.

Якщо
picscalex1000100090000031f0100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024002200d1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb4ffffffe00c0000f40100000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0100000a000000320aa001640002000000
ccc24001ea0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0002040000002d01010004000000f001000009000000320aa001fc02010000003d00d300
17000000fb0280fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f
6d616e2043797200ccdd040000002d01000004000000f001010013000000320aa0014204
080000002043ca20f52028316000ff00ff006000c00060008000c00009000000320aa001
9009010000002b00d8000a000000320aa001bc0a02000000ca29ff00800017000000fb02
20ff0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e204379
7200ccdd040000002d01010004000000f001000009000000320af400630c010000006e00
70000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f00101000300
00000000d1f20000000000000000 , то
picscalex100010009000003470100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200420091200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb2ffffffe0080000d20300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002a7030500000013020002d40817000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0101000a000000
320a6002340002000000d2c2d500ea000a000000320a6e013d0502000000ccc24001ea00
09000000320a9003540601000000ca00ff0017000000fb0220ff00000000000090010100
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d010200
04000000f001010009000000320ae4021b08010000006e00700010000000fb0280fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001
020009000000320a60026102010000003d00d30009000000320a90031a05010000002b00
d30017000000fb0280fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e2043797200ccdd040000002d01020004000000f001010009000000320a9003
bb03010000002800800009000000320a90037a07010000002900800009000000320a9003
2d04010000003100c0000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d0101000400
0000f001020003000000000049000000000000000000 ,

де: ТВ – теперішня вартість майбутнього доходу;

МВ- майбутній дохід;

К – процент або дисконтна ставка, річних;

n – кількість років або періодів.

Приклад: Теперішня вартість 1000 грн., які будуть одержані через 2 роки
при ринковій ставці 5% річних, визначається так:

picscalex100010009000003df0100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022004c0161200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb6ffffff80160000d60300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000d00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
fc01a703050000001302fc01180a050000001402fc01d20b050000001302fc01ae0f1700
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d61
6e2043797200ccdd040000002d0101000a000000320a8002340002000000d2c2d500ea00
10000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c000204000000
2d01020004000000f001010009000000320a80026102010000003d00d30009000000320a
8c031a05010000002b00d30009000000320a80028c0a010000003d00d30009000000320a
80022210010000003d00d30017000000fb0280fe0000000000009001000000cc00020010
54696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01010004000000f001
02000d000000320a6a0159050400000031303030c000c000c000c00009000000320a8c03
2d04010000003100c00009000000320a8c033c06010000003000c0000a000000320a8c03
5007020000003035c000c0000d000000320a6a013a0c0400000031303030c000c000c000
c00009000000320a8803ce0b010000003100c0000d000000320a8803b20c040000003130
3235c000c000c000c0000c000000320a80025c110300000039303700c000c000c0001700
0000fb0220ff0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d61
6e2043797200ccdd040000002d01020004000000f001010009000000320ae0025f090100
00003200700017000000fb0280fe0000000000009001000000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01010004000000f001020009000000
320a8c03bb03010000002800800009000000320a8c03f606010000002c00600009000000
320a8c03be08010000002900800009000000320a8803700c010000002c0060000f000000
320a8002ae130500000020e3f0ed2e0060009d00c000cd0060000a00000026060f000a00
ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00cc040000002d01020004000000f00101000300000000000000000100d00000
00040001080000018000000100d000000002000108000001800000ffffff00000000

Якщо вкладення приносять дохід, який поступає у вигляді серії декількох
однакових по розміру виплат протягом рівних проміжків часу, то така
серія виплат називається анюїтетом. Кожна виплата в рамках анюїтету може
бути знову інвестована, з тим щоб на неї нараховувались складні
проценти.

Формула визначення майбутньої вартості анюїтету така:

picscalex100010009000003800100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022004a0101200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffff60100000c60300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
4002920805000000130240024d1017000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0101000c000000
320aa002640003000000ccc2c0004001ea00ea000a000000320aa002440502000000c0cf
ea00140109000000320aa002a20701000000f500aa0009000000320aae013f0b01000000
ca00ff0009000000320acc03eb0b01000000ca00ff0017000000fb0220ff000000000000
9001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd04000000
2d01020004000000f001010009000000320a0201850d010000006e00700010000000fb02
80fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d0101000400
0000f001020009000000320aa002da03010000003d00d30009000000320aae01050a0100
00002b00d30017000000fb0280fe0000000000009001000000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01020004000000f001010009000000
320aa0024207010000002000600009000000320aae01fb0c010000002000600009000000
320aae01710e010000002d0080000a000000320aae013d0f0200000020316000c0000900
0000320aae01a608010000002800800009000000320aae01650c01000000290080000900
0000320aae011809010000003100c0000a00000026060f000a00ffffffff010000000000
10000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc04000000
2d01010004000000f001020003000000000000ffffff00ffffff ,

де: МВА – майбутня вартість анюїтету на кінець визначеного періоду;

АП – анюїтетні платежі;

К – річна ставка процента;

n – кількість років або періодів.

По аналогії із сказаним вище можна вивести рівняння, яке дозволить
розрахувати теперішню вартість анюїтету, що базується на виплаті n раз
серії різноманітних платежів:

picscalex100010009000003e60100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600400101200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa6ffffffc00f0000060400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
4002f7070500000013024002b20f17000000fb0280fe0000000000009001010000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d0101000c000000
320aa002340003000000d2c2c000d500ea00ea000a000000320aa002a90402000000c0cf
ea00140109000000320aa002070701000000f500aa0009000000320aae01a40a01000000
ca00ff0009000000320ad003bd0801000000ca00ff0017000000fb0220ff000000000000
9001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd04000000
2d01020004000000f001010009000000320a0201e90c010000006e00700010000000fb02
80fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d0101000400
0000f001020009000000320aa0023f03010000003d00d30009000000320aae016a090100
00002b00d30017000000fb0280fe0000000000009001000000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01020004000000f001010009000000
320aa002a706010000002000600009000000320aae01600c010000002000600009000000
320aae01d60d010000002d0080000a000000320aae01a20e0200000020316000c0000c00
0000320ad003bc09030000002028310060008000c00009000000320ad0038c0b01000000
2b00d8000a000000320ad003b80c02000000ca29ff00800017000000fb0220ff00000000
00009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd0400
00002d01010004000000f001020009000000320a24035f0e010000006e00700017000000
fb0280fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e20
43797200ccdd040000002d01020004000000f001010009000000320aae010b0801000000
2800800009000000320aae01ca0b010000002900800009000000320aae017d0801000000
3100c0000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200
03000000000000ffffff00ffffff,

де ТВА – теперішня вартість анюїтету;

АП – анюїтетні платежі;

К – річна ставка дисконту;

n – кількість років або періодів.

6. Формування та використання резерву на покриття можливих втрат за
позиками комерційних банків

Для підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту
кредиторів і вкладників комерційних банків НБУ встановив Порядок
формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями комерційних банків і затвердив його постановою
Правління НБУ від 27.03.98 № 122 та вніс зміни і доповнення до цього
Порядку постановою Правління НБУ від 16.12.98 № 520.

Відповідно до цього Положення комерційні банки формують резерв для
покриття можливих збитків, що можуть бути завдані в результаті їх
кредитної діяльності. Резерви формуються для відшкодування можливих
втрат за основним боргом (без процентів та комісій) за всіма видами
наданих кредитів у національній та іноземній валютах, включаючи
депозити, кредити іншим банкам, суб’єктам господарювання (овердрафт,
враховані векселі, факторингові операції, фінансовий лізинг), гарантії
та поручительства. Резерв використовується на покриття безнадійної
заборгованості, яка виникла внаслідок кредитної діяльності банку.

До 16.12.98 резерв розподілявся на загальний та спеціальний. Загальний
резерв нараховувався на стандартні кредити, спеціальний — на
нестандартні кредити, а саме: кредити під контролем, субстандартні,
сумнівні, безнадійні. Тепер формулювання змінено на таке: “Резерв під
кредитні ризики розподіляється на резерв під стандартну заборгованість
за кредитами та резерв під нестандартну заборгованість за кредитами”.

Резерв формується у тій валюті, в якій обліковується заборгованість, на
відміну від попереднього варіанта, коли всі резерви формувались у
національній валюті.

З метою нарахування резерву комерційний банк здійснює класифікацію
наданих кредитів і депозитів та оцінку кредитних ризиків з урахуванням
таких критеріїв:

• оцінки фінансового стану позичальника;

• погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та
процентів за нею.

Критерії оцінки фінансового стану позичальника встановлюються кожним
комерційним банком самостійно з урахуванням вимог цього Положення та
рекомендацій НБУ щодо визначення фінансового стану позичальника,
схвалених постановою Правління НБУ № 323 від 29.09.97.

Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника – юридичної особи
комерційний банк має враховувати такі економічні показники його
діяльності: обсяг реалізації, прибутки та збитки, рентабельність,
ліквідність, грошові потоки, склад та динаміку дебіторсько-кредиторської
заборгованості, собівартість продукції. Також мають бути враховані
фактори суб’єктивного характеру: ефективність управління позичальника,
його ринкова позиція і залежність від циклічних та структурних змін в
економіці та галузі, погашення кредитної заборгованості позичальником у
минулому, професіоналізм керівництва.

Згідно з оцінкою фінансового стану позичальника та перспектив його
розвитку кредити слід відносити до таких категорій:

клас А – фінансова діяльність дуже добра і дає змогу погашати основну
суму кредиту і проценти за ним у встановлені строки;

клас Б – фінансова діяльність добра, але немає можливості підтримувати
її на цьому рівні протягом тривалого часу;

клас В – фінансова діяльність задовільна, але спостерігається чітка
тенденція до погіршення;

клас Г – фінансова діяльність погана і спостерігається її чітка
циклічність протягом коротких періодів часу;

клас Д – фінансова діяльність свідчить про збитки і очевидно, що ні
основна сума кредиту, ні проценти за ним не можуть бути сплачені.

Погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та
процентів за ним є:

• добрим, якщо заборгованість за кредитом і процентами сплачується у
встановлені строки та за кредитом, пролонгованим один раз на строк не
більше 90 днів;

• слабким, якщо прострочена заборгованість за кредитом та процентами
становлять не більше 90 днів чи заборгованість за кредитом,
пролонгованим на строк понад 90 днів, якщо проценти сплачуються;

• недостатнім, якщо прострочена заборгованість за кредитом та процентами
становить понад 90 днів, чи заборгованість за пролонгованим кредитом
перевищує 90 днів і проценти не сплачуються.

При визначенні розміру резерву сума заборгованості за кожним
позичальником окремо зменшується на вартість гарантій і застави.

У розрахунок розміру резерву вартість заставного манна (майнових прав)
позичальника (за винятком державних цінних паперів) включається у
розмірі не більше 50 % вартості, визначеної договором застави.
Враховуючи кон’юнктуру ринку, комерційний банк зобов’язаний один раз на
рік, а у разі пролонгації кредитного договору – під час кожної
пролонгації проводити перегляд вартості заставного майна, визначеної
договором застави.

Відповідно до перелічених критеріїв кредитний портфель банків
класифікується за такими групами:

Клас позичальникаПогашення
заборгованостідобреслабкенедостатнєАСтандартнийПід
контролемСубстандартніБПід
контролемСубстандартнийСумнівнийВСубстандартнийСумнівнийБезнадійнийГСумн
івнийБезнадійнийБезнадійнийДБезнадійнийБезнадійнийБезнадійний

Методику віднесення того чи іншого підприємства до кожного класу банк
розробляє самостійно і керується нею в процесі кредитування.

Резерв має бути сформовано щодо кожної групи кредитів у повному обсязі
відповідно до сум фактичної заборгованості за групами ризику та
встановленого рівня резерву з розподілом за видами валют.

Групи кредитів

Рівень резерву (ступінь ризику), %Стандартні2Під
контролем5Субстандартні20Сумнівні50Безнадійні100

Комерційний банк формує резерв під стандартну і нестандартну
заборгованість в повному обсязі щоквартально. Якщо банк має філії,
резерв формується окремо головним банком, окремо підвідомчими
установами. Резерв під стандартну заборгованість за кредитами
обліковується на балансі головного банку. Резерв під нестандартну
заборгованість за кредитами обліковується на балансі установ банку, які
зареєстровані як платники податку. За повноту формування резервів
відповідальність несе головний банк (юридична особа).

Комерційний банк використовує резерви на погашення безнадійної кредитної
заборгованості за основним боргом, яка обліковується на балансових
рахунках як сумнівна.

Безнадійна кредитна заборгованість відшкодовується за рахунок резерву
під нестандартну заборгованість. Безнадійна заборгованість позичальника,
визнаного банкрутом у встановленому порядку, списується за рахунок
резерву під нестандартну заборгованість після прийняття арбітражним
судом рішення про визнання позичальника банкрутом.

Заборгованість, яка забезпечена заставою, погашається у порядку,
передбаченому Законом України “Про заставу”. У разі, якщо частина
кредитної заборгованості залишилась непогашеною внаслідок недостатності
коштів, одержаних від реалізації майна позичальника, переданого у
заставу, ця частина заборгованості списується за рахунок резерву під
нестандартну заборгованість.

Комерційні банки зобов’язані продовжувати роботу з клієнтами щодо
повернення ними боргу, списаного за рахунок резервів, протягом строку
позовної дії. На сьогодні цей термін становить три роки. Якщо протягом
строку позовної давності комерційному банку не вдалося погасити
безнадійну кредитну заборгованість, то вона вважається повністю
безнадійною і списується з позабалансових рахунків.

ВИСНОВОК

Завершуючи курсову роботу хотілося б зробити деякі висновки і дати деякі
рекомендації, що стосуються застосування і використання комерційного
кредитування в Україні.

У курсовій роботі розглянуті основні способи надання комерційного
кредиту, показано наскільки важливий правильний вибір способу
кредитування для кожної компанії. Розглянуто системний спосіб кредитного
аналізу як процес ухвалення рішення про можливість надання комерційного
кредиту.

Значна увага в роботі приділена стану комерційного кредиту на сучасному
етапі, коли зберігається тенденція до збільшення термінів реалізації
товарів. Показано суперечливість розвитку комерційного кредитування, що
базується на русі товарів, і одночасно загальний стан його розвитку.

Однак хочеться ближче торкнутися ситуації в Україні в даний час і
відзначити, що, незважаючи на прийняті постанови, активізації
вексельного обороту в країні не відбулося. Це порозумівається насамперед
несприятливою економічною ситуацією в країні: наростанням інфляційних
тенденцій, дефіцитністю держбюджету, порушенням вартісних пропорцій
обміну. Крім того, цілком утрачена практика здійснення
обліково-позичкових операцій з векселями, оформлення протесту і
стягнення заборгованості по векселях і т.д. Разом з тим, упровадження
комерційного кредитування і вексельного обороту допомогло б вирішити
проблему взаємних неплатежів підприємств, організацій, стабілізувати
грошовий оборот в Україні.

Комерційний кредит додатково до існуючого кредитному механізму дозволив
би останньому більш гнучко реагувати на господарську ситуацію в країні,
не розширюючи при цьому автоматично загальної маси платіжних засобів. У
цьому зв’язку необхідно активізувати роботу як установ Національного
банку України, так і організацій, зацікавлених у впровадженні
вексельного обороту, оскільки для них стануть передбачуваними терміни
надходження платежів і вони зможуть одержувати банківський кредит під
векселі.

Перелік використаної літератури

1.Ющенко В. “Банківська система України в ринковій економіці”
//”Економіка України” № 3 1994 р.

2. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу”

3. Кейнс Д. “Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей”

4. Мочерний С.”Основи економічної теорії”

5. Макконел К., Брю С. “Економікс”

6. Васильєв А. “Процентна ставка як основний регулятор банківської
діяльності”

“Урядовий кур’ер” 8 листопада 1994 р.

7. Закон України “Про банки і банківську діяльність”

8. Самуэльсон П. “Економіка”

9. Макконнелл К., Брю С. “Економікс”

10. В.А.Селиванкин. Техника кредитования. Л. “Кооперация”. 1926 г.

11. В.С.Волынский. Кредит в условиях современного капитализма. М.
“Финансы и статистика”. 1991 г.

12. М.Коган. Коммерческие банки и предприятия. Расчетные и кредитные
взаимоотношения. Выпуск третий. 1992 г. Центр деловой информации газеты
“Экономика и жизнь”.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020