.

Операції комерційного банку з надання та погашення окремих видів позик (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3064
Скачать документ

Операції комерційного банку з надання та погашення окремих видів позик

План

1. Методи кредитування клієнтів банку.

2. Форми позичкового рахунку.

3. Окремі види кредитних операцій:

3.1. Кредити, пов’язані з вексельним обігом.

3.2. Кредити під заставу цінних паперів.

3.3. Іпотечний кредит.

3.4. Лізинговий кредит.

Сільськогосподарський кредит.

Споживчий кредит.

Консорціумний кредит.

Методи кредитування клієнтів банку

У банківській практиці застосовуються два основних методи кредитування.
Перший метод кредитування полягає в тому, що питання щодо надання позики
вирішується щоразу в індивідуальному порядку. Кредит надається на певний
строк у декілька тижнів, місяців або років і пов’язаний з потребами
позичальника в грошових коштах для фінансування цільової потреби. У
загальному обсязі банківських кредитів частка таких позик суб’єктам
господарської діяльності перевищує 50%.

Другий метод кредитування полягає у наданні банком позичальнику позики в
межах заздалегідь визначеного ліміту кредитування на певний період часу
на покриття його потреби в короткострокових коштах. Такий метод
кредитування називається кредитною лінією. Для банку відкрити кредитну
лінію для позичальника означає взяти на себе певне забалансове
зобов’язання про надання грошових коштів.

У банківській практиці виділяють два види кредитних ліній:
невідновлювальну та відновлювальну (револьверну).

У разі відкриття невідновлювальної кредитної лінії ліміт кредитування
запроваджується у вигляді ліміту видачі, тобто банк бере на себе
зобов’язання надати позику в певному розмірі. Після надання банком
кредиту у встановленому розмірі та його погашення позичальником стосунки
між банком і позичальником припиняються.

При відкритті відновлювальної (револьверної) кредитної лінії ліміт
кредитування визначається у вигляді ліміту заборгованості з позики. Це
дозволяє підприємству-позичальнику отримати позику у межах встановленого
ліміту, погасити всю її суму (або частину суми) і автоматично отримати
повторно кредит у межах терміну дії кредитної лінії. Відновлювальна
кредитна лінія є більш гнучкою формою кредитування і нерідко надається
без спеціального забезпечення. Кредитна лінія може бути як
короткостроковою з періодом дії, що, як правило, не перевищує 180 днів,
так і довгостроковою із терміном дії 3 – 5 років. За відкриття кредитної
банк отримує комісію.

Залежно від характеру зобов’язань банку розрізняють підтверджену та
обов’язкову кредитні лінії.

Підтверджена кредитна лінія передбачає домовленість щодо наміру банку
кредитувати і не є офіційним зобов’язанням банку. Останній
зобов’язується надати позику згідно з заявкою клієнта лише у
невідкладному випадку, тому клієнт мало зацікавлений в такій кредитній
лінії і використовує її лише як гарантію за позикою, яку надає інший
кредитор. Ставка відсотку за такою кредитною лінією може заздалегідь не
визначатися. Такі зобов’язання не враховуються навіть за балансом, а
підлягають лише позасистемному обліку.

Обов’язкова кредитна лінія – це контрактне зобов’язання, згідно з яким
банк зобов’язується у письмовій формі кредитувати клієнта за його
проханням відповідно до термінів та умов, які передбачені кредитною
угодою. Банк може відмовити у кредитуванні лише у разі, коли виявить
реальне погіршення фінансового стану позичальника або порушення ним умов
кредитної угоди. Таке зобов’язання банку підлягає обліку за балансом на
позабалансовому рахунку. При відкритті такої кредитної лінії банк
отримує комісію або від суми зобов’язання, або від його частини, яка не
використана позичальником.

Нині комерційні банки переважно використовують метод індивідуального
підходу до клієнта при видачі кожної окремої позики, а метод відкриття
кредитної лінії практикують у відносинах із позичальниками, які мають
надійну репутацію.

2. Форми позичкового рахунку

Метод кредитування, який включає організаційні і технічні умови
кредитування, обумовлює форму позичкового рахунку. Форма позичкового
рахунку визначає режим функціонування рахунку, тобто порядок
документального оформлення операцій щодо видачі та погашення кредиту і
їх відображення в обліку. Для проведення операцій з кредитування банк
може відкрити позичальникам такі позичкові рахунки:

простий (окремий) позичковий рахунок;

спеціальний позичковий рахунок;

поточний рахунок з овердрафтом;

контокорентний рахунок.

1. Кредитування по простому позичковому рахунку є найбільш поширеною
формою банківського кредитування в Україні. Грошові кошти з простих
позичкових рахунків видаються для покриття виробничих витрат і під
фактично накопичені запаси (залишки) товарно-матеріальних цінностей.
Характерними ознаками кредитування по простому позичковому рахунку є
разовий характер кредиту, кожна видача кредиту оформляється
документально на основі заявки позичальника та пакета необхідних
документів, автоматично контролюється цільове використання кредиту.

Позичальнику може бути відкрито декілька простих позичкових рахунків. Це
залежить від числа видів кредитів, які він отримує в банку.

Якщо підприємству треба видати кредит на суму 15 тис. грн., банк покаже
дану суму по дебету позичкового і кредиту поточного рахунку.

Д Простий позичковий рахунок К Д Поточний
рахунок К

15000

15000

Погашення кредитів по простому позичковому рахунку здійснюється шляхом
відповідного списання грошових коштів з поточного рахунку клієнта.

2. При кредитуванні по спеціальному позичковому рахунку клієнту
відкривається кредитна лінія. В договорі про її відкриття обумовлюється
максимальна сума кредиту, якою може користуватись позичальник протягом
встановленого строку. На стадії оплати товарів відпадає необхідність
кожний раз надавати в банк заяву на отримання позики (як у випадку
простого позичкового рахунку). Подібна практика економить клієнтам банку
час, необхідний для одержання позики, а самому банку – час на аналіз
кредитоспроможності позичальника.

Видача позики здійснюється по пред’явленню в банк платіжних документів,
незалежно від наявності грошових коштів на поточному рахунку.

Погашення заборгованості по позиці здійснюється регулярно (щоденно, раз
у 5 днів тощо) шляхом спрямування виручки в кредит спецпозичкового
рахунку.

Оборот по спеціальному позичковому рахунку виглядить таким
чином:

Д Спеціальний позичковий рахунок К

Оплата товарно-матеріальних цінностей Регулярне зарахування з поточного
рахунку виручки від реалізації продукції

3. Однією із форм фінансової підтримки господарської діяльності
підприємств є кредитування по овердрафту. Овердрафт безпосередньо
пов’язаний з поточним рахунком клієнта. При наявності відповідної угоди
банк дозволяє власнику поточного рахунку здійснювати платежі на суму,
яка перевищує кредитовий залишок на поточному рахунку, але в межах
встановленого ліміту. Наприклад, залишок на поточному рахунку нульовий,
ліміт кредитування встановлено в розмірі 1500 грн., клієнту потрібно
2000 грн.

Д Поточний рахунок К

S – 0

— 1500

S – 1500

Отже, банк видасть 1500 грн., а на поточному рахунку клієнта утвориться
дебетовий залишок на суму 1500 грн.

В кредитному договорі по овердрафту обумовлюється розмір і строки сплати
за користування кредитними ресурсами. Процент по овердрафту
нараховується, як правило, щомісяця на непогашений дебетовий залишок.

Банк заробляє відсотки по овердрафту тільки тоді, коли клієнт
користується даною послугою. У зв’язку з цим для банку є деякі
незручності, а саме:

– банк повинен тримати гроші для кредитування, хоча клієнт їх може і не
взяти;

– банк втрачає можливість прокредитувати іншого клієнта.

Крім строкового відсотка банк стягує з позичальника комісію, яка є
винагородою банку за втрачену можливість розмістити задепоновані кошти в
інші активи. В банківській практиці для цього нараховують так званий
«процент очікування», який встановлюється у розмірі від 1/3 до 1/5
строкової ставки за фактично використані кредитні ресурси. Він
нараховується на різницю між встановленим лімітом кредитування і
фактичною сумою уже використаних позичальником кредитних ресурсів.

4. Деяку схожість з овердрафтом має контокорентний рахунок. Всі
господарські операції підприємств, які кредитуються по контокоренту,
концентруються на позичковому рахунку, який є єдиним активно-пасивним
рахунком. У цьому випадку поточний рахунок підприємства як самостійний
лицьовий рахунок закривається.

На контокоренті щоденно фіксуються всі надходження і списання коштів.
Коли зобов’язання клієнта тимчасово перевищують його вимоги і на
рахунку недостатньо коштів для покриття від’ємного сальдо, клієнту
надається контокорентний кредит в межах встановленого ліміту.

В даний час ця форма рахунку не використовується комерційними банками,
оскільки її застосування не передбачено затвердженим планом рахунків для
комерційних банків.

3. Окремі види кредитних операцій

3.1. Кредити, пов’язані з вексельним обігом

Законом України «Про підприємства в Україні» передбачено, що
підприємство може виконувати роботи, відвантажувати продукцію, надавати
послуги в кредит зі сплатою покупцем (споживачем) процентів за
користування цим кредитом. З 1992 року в Україні впроваджено вексельний
обіг з використанням простого та переказного векселів. Згідно з цим
комерційні банки можуть проводити операції з обліку векселів, видавати
кредити під заставу векселів, надавати послуги клієнтам при отриманні
платежів і виплаті заборгованості по векселях.

Обліковий кредит надається банками при обслуговуванні платіжного обороту
клієнта. Кредитна угода виникає в результаті купівлі банком векселя, по
якому одержувачем коштів є його клієнт. Ціна купівлі векселя являє собою
його номінальну вартість, за вирахуванням облікової ставки. Клієнт
отримує гроші готівкою чи переказом на поточний рахунок. Передача
векселя банку здійснюється шляхом індосаменту на його користь.
Отримувачем коштів за індосованим векселем стає банк. Внаслідок цієї
операції комерційний кредит трансформується на банківський.

Умовою прийняття векселів до обліку в комерційних банках є їх висока
ліквідність, яка визначається надійністю платника за векселем, строком
погашення боргового зобов’язання. Оскільки векселі, як правило,
виставляються на строк не більше 90 днів, обліковий кредит є
короткостроковим.

Обліковуючи вексель, банк отримує його у своє розпорядження і стає
кредитором-векселедержателем. Векселі, які обліковуються банком, повинні
мати не менше двох підписів – векселедавця та першого векселедержателя.
Кількість передавальних написів свідчить про надійність векселя (чим
більше, тим краще).

За достроковий платіж банк утримує з номінальної суми векселя певну
винагороду на свою користь, тобто вексель оплачується зі знижкою, яка
називається дисконтом. Сума дисконту розраховується за формулою:

,

де: С – сума дисконту; Н – номінальна сума векселя; к – річна облікова
ставка; n – строк у днях (від дня обліку до дня платежу); Т –
максимальна кількість днів у році за умовами договору.

Сума дисконту утримується банком одночасно з обліком векселя. За
векселями з платежем не у місці врахування стягуються також
поштово-телеграфні витрати і комісія.

Якщо платіж за векселем надходить достроково, то платнику повертається
відповідна сума дисконту за ті дні, які залишились до строку, виходячи
зі ставки банківського процента, який сплачується за вкладами до
запитання. У випадку сплати за векселем після строку платежу платник,
окрім вексельної суми, сплачує банку за прострочені дні, а також
відшкодовує витрати, пов’язані з опротестуванням, відправкою повідомлень
тощо.

Кредит під заставу векселів є найвигіднішим для тих підприємств, які
активно використовують векселі як засіб платежу. Цей кредит
характеризується тим, що, по-перше, власником векселя залишається
векселедержатель, який лише передає вексель у заставу на визначений
строк з наступним викупом після погашення кредиту. По-друге, векселі
приймаються як забезпечення кредиту не на їх повну номінальну вартість,
а на 60 – 90 % від неї (залежно від розміру, визначеного банком кожному
конкретному клієнтові, виходячи з його кредитоспроможності і надійності
пред’явлених векселів). Видача кредитів під заставу може мати як
разовий, так і постійний характер. В останньому випадку банки
відкривають клієнту спеціальні позичкові рахунки і відображають на них
суми наданих і погашених кредитів. Спеціальний позичковий рахунок є
формою обліку кредитів до запитання, що надає банку право в будь-який
момент вимагати від клієнта повного або часткового погашення позички,
або внесення додаткового забезпечення векселями. Умови надання та
погашення кредитів обумовлюються у кредитному договорі:

ліміт кредитування (кредитна лінія);

граничне співвідношення між забезпеченням і можливою заборгованістю;

розмір процента за кредит і комісії на користь банку;

право банку самостійно підвищувати розмір процентів та комісії;

право банку обертати на погашення боргу суми, що надходять для оплати
прийнятих в заставу векселів, або необхідну частину із сум, що належать
клієнту і знаходяться у банку на інших рахунках клієнта;

право банку закрити рахунок і вимагати погашення заборгованості чи
додаткового забезпечення;

ініціатива клієнта і згода банку на заміну одних векселів іншими до
строку їх оплати.

Приклад розрахунку розміру кредиту під забезпечення векселів:

1. Встановлене банком співвідношення заборгованості до забезпечення – 80
%.

2. Встановлений ліміт заборгованості за кредитом – 110 тис. грн.

3. Сума векселів, прийнятих у заставу, – 97 тис. грн.;

Фактична заборгованість за позичкою – 60 тис. грн.

Фактичне співвідношення між заборгованістю та забезпеченням (р.4/р. 3) –
61,8%.

6. Можлива заборгованість за кредитом, виходячи з фактичного
забезпечення і прийнятого співвідношення заборгованості до забезпечення
(р. З х р. 1/100 %), – 77,6 тис. грн.

Вільний ліміт заборгованості (р.2 – р.4) – 50 тис. грн.

Можлива додаткова сума позички (р.6 – р.4 або (р.1 – р.5) х р.3/100%),
але не більше суми за р. 7 – 17,6 тис. грн.

Кредит, наданий під заставу векселів зі спеціального позичкового
рахунку, погашається, як правило, шляхом перерахування коштів за
розпорядженням позичальника з його поточного рахунку на спеціальний
позичковий рахунок або шляхом зарахування платежів, які надходять від
векселедавців по векселях, прийнятих у забезпечення кредиту
безпосередньо на спецпозичковий рахунок.

При проведенні операцій з векселями комерційні банки накопичують значну
їх кількість. При правильному веденні цих операцій вексельний портфель є
для банку надійною статтею активів, більш стабільною, ніж такі цінні
папери, як акції.

Акцептний кредит надається векселедавцю і виступає як гарантійна
послуга. Векселедавець, виставляючи вексель, вказує платника, який
повинен акцептувати його. Клієнт виставляє тратту на банк, котрий її
акцептує за умови, що до настання строку платежу по векселю клієнт внесе
в банк необхідну для погашення векселя суму. Позичальник (векселедавець)
може використати акцептований банком вексель як платіжний засіб для
купівлі товарів або облікувати його в іншому банку. Облік векселя може
бути здійснено в банку, який його акцептував. У цьому випадку банк стає
не тільки гарантом, але й безпосереднім кредитором клієнта. За
здійснення акцептної операції банк стягує комісію.

Якщо позичальник до настання строку платежу по векселю не вніс до банку
суму коштів, необхідних для погашення векселя, то вексель в цьому
випадку оплачується за рахунок банку. Таким чином, гарантійна послуга
перетворюється на кредитну і згідно з вексельним правом банк виставляє
зворотню вимогу до векселедавця з подальшим примусовим стягненням боргу
з позичальника.

Авальний кредит застосовується банками як гарантійна послуга. Він
призначений покрити зобов’язання клієнта, якщо останній не зможе
виконати їх самостійно. Аваль може бути здійснено при видачі векселя або
на будь-якому наступному етапі його обігу. У разі несплати платником
пред’явленого йому векселя векселедержатель звертається з пропозицією
про оплату до банку-аваліста. Після оплати авальованого векселя
банк-аваліст набуває право регресної вимоги проти особи, за яку він
надав аваль, а також проти всіх зобов’язаних за векселем осіб
(акцептант, векселедавець, індосант).

Авальний кредит існує у вигляді різноманітних форм гарантій або
доручень:

• доручень по кредиту;

• гарантій платежу;

• гарантій постачання і т. п.

По авальному кредиту нараховується комісія, а також сплачується процент
у відповідності з діючими ставками.

3.2. Кредити під заставу цінних паперів

В умовах ринкової економіки більшість підприємств володіють значною
кількістю цінних паперів, які можуть бути використані для забезпечення
банківських кредитів. Кредити під заставу цінних паперів – зручна форма
кредитних відносин, оскільки вони грунтуються на досить нескладній
операції прийому у заставу і визначенні вартості цінних паперів. Витрати
на зберігання такої застави незначні. Також досить простою є оцінка їх
заставної вартості, яка, як правило, визначається на фондовій біржі.
Приймаючи в забезпечення кредиту цінні папери, банки повинні
враховувати:

якість цінних паперів, на яку впливає безліч факторів, котрі не завжди
можна врахувати в момент прийняття цих паперів у заставу;

ліквідність цінних паперів;

характеристику емітента і вид цінних паперів, що ним емітовані;

ризики, характерні для цінних паперів.

Для одержання кредиту позичальник подає до банку заяву разом з реєстром
цінних паперів, які передаються в заставу. Якщо банк прийняв рішення про
надання кредиту, то укладається кредитний договір і договір застави.
Розмір кредиту встановлюється у процентах до вартості застави на момент
укладання кредитної угоди. Цей процент визначається по кожному виду
цінних паперів. Його розмір прямо пропорційно залежить від ліквідності
цінних паперів: чим ліквідність вища, тим і процент кредиту від вартості
застави вищий. Дивіденди, які надходять від акцій, що передані в
заставу, повинні перераховуватися на рахунок клієнта. Позичкові кошти не
повинні використовуватися на покупку нових цінних паперів. Погашення
кредиту під цінні папери здійснюється з регресією платежів: за бажанням
позичальника – достроково; за вимогою кредитора – з попереднім
повідомленням позичальника.

3.3. Іпотечний кредит

Іпотека – це особливий вид економічних відносин з приводу надання
кредитів під заставу нерухомого майна.

Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, у власності яких є
об’єкти нерухомості або які мають поручителів, що надають під заставу
об’єкти нерухомості на користь позичальника. Предметом іпотеки при
наданні кредиту можуть бути: жилі будинки, квартири, виробничі споруди,
магазини, земельні ділянки тощо, що є власністю позичальника і не є
об’єктом застави за іншою угодою.

Характерною ознакою іпотечного кредиту є залишення заставного майна у
боржника. Боржник може експлуатувати об’єкти, що передані у заставу.
Іпотека дає право кредитору переважного задоволення своїх вимог до
боржника в межах суми зареєстрованої застави. Також у процесі дії
кредитної угоди кредитор має право і повинен перевіряти наявність,
розмір, умови експлуатації об’єкта застави і т. д.

До іпотеки банки вдаються, як правило, при великих розмірах кредиту, але
частіше іпотечний кредит надається спеціалізованими іпотечними банками,
фінансовими компаніями, земельними банками і т. д. Ресурси для надання
іпотечного кредиту можуть надходити з двох джерел: залучені ресурси
комерційних банків та кошти, отримані за рахунок реалізації іпотечних
облігацій (заставні листи).

F

N

d

L

N

oooeeeOOOOAAA¶¦¶?

&

&

gd?B

gd?B

!

!

&

gd?B

gd?B

!

&

$ ¤ a$gd?B

„„„„„„

&

gd?B

&

gd?B

gd?B

&

gd?B

&

&

gd?B

&

gd?B

gd?B

Іпотечні облігації – це довгострокові цінні папери, які емітуються
фінансовими і нефінансовими інститутами під забезпечення нерухомістю, і
приносять твердий процент. У багатьох країнах іпотечні облігації є
значною частиною ринку цінних паперів.

Механізм надання іпотечного кредиту такий: позичальник звертається до
банку за кредитом під забезпечення нерухомості, землі. Банк вимагає від
клієнта виписку з реєстру для того, щоб дізнатись про вартість застави і
наявність чи відсутність інших заставних прав на неї. Такий реєстр, в
якому фіксується інформація про власників майна, землі, зміни у
власності, про видані та погашені іпотечні кредити, ведеться державними
органами. Задоволення вимог кредиторів відбувається у порядку черговості
запису їх номерів у реєстрі. Тому банки зацікавлені бути першими в
списку кредиторів. Також важливо правильно оцінити вартість застави, щоб
за рахунок реалізації майна можна було б погасити заборгованість.

Проблемами розвитку іпотечного кредитування українськими банками є:
недостатня ресурсна база банків, що має в основі низький платоспроможний
попит на нерухомість, відсутність у банків досвіду розміщення коштів на
строки понад один рік, а також високий рівень інфляції. За оцінками
спеціалістів банків, що займаються іпотечним кредитуванням, переважним
кредитним періодом для клієнтів є термін до трьох років. Для банків
великою проблемою ліквідності є розрив між строками залучення
короткострокових ресурсів і довгими строками розміщення ресурсів при
іпотечному кредитуванні.

3.4. Лізинговий кредит

Лізинговий кредит – це відносини між юридичними особами, які виникають у
разі оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди. Лізинг
є формою майнового кредиту.

Об’єктом лізингу є рухоме майно (машини, обладнання, транспортні засоби,
обчислювальна та інша техніка тощо) та нерухоме майно (будинки, споруди,
система телекомунікацій тощо).

Лізингова послуга виникає так. На прохання клієнта банк закуповує за
власні гроші певне майно і бере на себе практично всі зобов’язання
власника, включаючи відповідальність за збереження майна, внесення
страхових платежів, оплату майнових податків.

Клієнт на прохання якого було куплене майно, укладає з банком строковий
договір оренди, в котрому визначаються, поряд з іншими умовами, розмір
орендної плати і періодичність її внеску. Орендна плата складається з
двох величин: вартості майна і комісійної винагороди за лізингові
послуги, що дорівнює відсотку за кредит.

Прибуток банку від лізингових операцій складається з лізингового
відсотка і залишкової вартості майна до моменту закінчення строку
оренди; податкових пільг, зв’язаних з інвестуванням в устаткування.

Відсоткова плата за лізингову послугу нижча від позичкового відсотка,
тому клієнту вигідніше користуватись лізингом, ніж брати грошову позику
для купівлі коштовного обладнання.

3.5. Сільськогосподарський кредит

Банківські кредити сільськогосподарським підприємствам на поточні
потреби включають кредити на покриття сезонних витрат, а саме: заготівлю
кормів, добрив, робочу силу та пальне, а також на купівлю тварин.
Кредитами на сезонні витрати найчастіше користуються
сільськогосподарські підприємства, оскільки в них зростання витрат
відбувається в один період року, а надходження доходів – в інший.

Особливістю кредитування сільськогосподарських підприємств є те, що
банки повинні кредитувати весь кругообіг коштів позичальника. Лише у
цьому випадку може бути впевненість, що банківські кошти не будуть
«заморожені» на якійсь стадії виробництва.

Забезпеченням позичок можуть слугувати (крім звичайних видів майна)
врожай та сільськогосподарська техніка.

Потреба в кредиті визначається як різниця між запасами матеріальних
цінностей та виробничими витратами, які не перекриті виходом продукції,
з однієї сторони, та власними оборотними коштами сільськогосподарського
підприємства та кредиторською заборгованістю, з іншої сторони.

Короткострокове кредитування сільськогосподарських підприємств
здійснюється, як правило, з використанням кредитної лінії, що
відкривається на тривалий період (до одного року). Надання
сільськогосподарського кредиту проводиться шляхом оплати з позичкового
рахунку розрахункових документів за товарно-матеріальні цінності і
послуги, що купують сільськогосподарські підприємства. Погашення кредиту
відбувається з поточного рахунку сільськогосподарського підприємства в
розмірах і строки, зазначені в кредитному договорі. Строки погашення
позичок встановлюються на ті квартали, в яких вихід продукції за планом
перевищує планові витрати та приріст залишків матеріальних цінностей. Ці
квартали визначаються на основі розрахунку сільськогосподарського
підприємства, в якому відображається потреба в короткострокових
кредитах. Сільськогосподарським підприємствам, що мають фінансові
ускладнення в результаті загибелі сільськогосподарських культур та
тварин, а також недобору продукції через стихійні лиха, може надаватися
відстрочка погашення заборгованості.

Сільськогосподарським підприємствам, які, крім виробничої діяльності,
займаються ще й заготівельною, може надаватись авансовий кредит, тобто
кредит готівкою для розрахунків з громадянами за куплену у них
сільськогосподарську продукцію, а також для покриття заготівельних
витрат.

Розмір авансового кредиту розраховується на кожний місяць або квартал,
виходячи з одноденної потреби в готівкових грошах для розрахунків з
громадянами, господарських витрат у готівковій формі, пов’язаних з
веденням цих закупок та потреби в готівкових грошах у днях. Ця потреба
залежить від умов ведення заготівель, віддаленості заготівників від
банку. Її розмір установлюється, як правило, в межах 1-7 днів.

Розглянемо розрахунок авансового кредиту на вересень:

1. Прогнозований обсяг закупівель сільськогосподарської продукції у
населення, розрахунки за яку проводяться у готівковій формі, – 32 тис.
грн.

2. Витрати, пов’язані з веденням заготівель, оплачувані у готівковій
формі, – 4 тис. грн.

3. Потреба в готівкових грошах у днях, – 5.

Авансовий кредит надається у формі готівкових грошей на підставі
грошового чека. По мірі використання отриманих у банку грошей для
розрахунків з громадянами авансовий кредит може відновлюватись. Для
цього в банк подається реєстр квитанцій, виданих громадянам за здану
сільськогосподарську продукцію, заява і грошовий чек. Відновлення
авансового кредиту проводиться в межах установленого розміру авансового
кредиту.

Крім того, сільськогосподарським підприємствам може надаватися кредит на
оплату худоби та птиці, які вирощені в приватних господарствах на
договірних умовах. Ці кредити також можуть видаватися в готівковій формі
або шляхом перерахування грошей на поточні рахунки майбутніх здавачів
сільськогосподарської продукції. Розмір кредиту визначається в процентах
(як правило, це 50% від суми укладених договорів).

Надається цей кредит у вигляді грошових авансів на придбання інвентаря,
матеріалів, засобів малої механізації, необхідних для виробництва
сільськогосподарської продукції на договірній основі.

Погашається кредит у міру здачі громадянами сільськогосподарської
продукції.

Споживчий кредит

Споживчий кредит – це позичка, яка надається тільки в національній
грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України на придбання
споживчих товарів тривалого користування та послуг і повертається в
розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

У залежності від цільового спрямування споживчі кредити поділяються на:

поточні потреби (придбання товарів тривалого користування та послуг);

витрати капітального характеру.

Банки надають споживчі кредити фізичним особам на поточні потреби у
розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів і послуг, які є
об’єктом кредитування, в межах вартості майна, майнових прав, які можуть
бути передані банку в забезпечення фізичною особою з урахуванням суми її
поточних доходів. Для одержання кредиту позичальник подає банку:

паспорт;

заяву на одержання кредиту, де зазначаються об’єкти кредитування, сума
кредиту, строк погашення, забезпечення;

документи, що підтверджують платоспроможність позичальника (довідка з
місця роботи про суму заробітку та суму утримань, за наявності інших
доходів – документи, що підтверджують їх одержання);

При видачі кредиту на придбання товарів тривалого користування жодних
звітів про цільове використання коштів позичальник банку не надає.

Споживчий кредит надається тим громадянам, які мають постійне джерело
доходів. Максимальний розмір позички на придбання товарів тривалого
користування встановлюється в залежності від середньомісячної заробітної
плати позичальника, але сума кредиту не повинна перевищувати розмір,
встановлений правлінням банку. Строк користування кредитом визначається
залежно від об’єкта кредитування, розміру позички, платоспроможності
клієнта. Як правило, строк користування кредитом не перевищує двох
років, а в окремих випадках – трьох.

Щодо споживчого кредиту на витрати капітального характеру, то він
потребує від населення надання банкам звітів про цільове використання
одержаних коштів.

Комерційні банки можуть надавати споживчий кредит під такі об’єкти:

на капремонт садових будиночків, будинків у сільській місцевості, на
будівництво гаражів, покупку квартир, господарче улаштування;

на будівництво індивідуальних будинків;

на купівлю у громадян індивідуальних жилих будинків, реконструкцію і
капремонт таких будинків;

інше.

Для одержання кредиту в установі банку позичальник подає банку:

• паспорт;

• заяву на одержання кредиту, де зазначаються об’єкти кредитування, сума
кредиту, строк погашення, забезпечення;

• документи, що підтверджують платоспроможність позичальника;

• договір застави майна чи поручительства;

• витяг з рішення органу місцевої влади про виділення земельної ділянки
під забудову;

• дані проектно-кошторисної документації про вартість будинку, завірені
районним архітектором.

Розмір кредиту на зазначені заходи обмежується вартістю забезпечення, що
може бути надана позичальником (іншою особою) банку, та сумою поточних
доходів позичальника, які він може спрямувати на погашення боргу.

Строк користування кредитом встановлюється залежно від об’єкта
кредитування, розміру позички, платоспроможності позичальника.

Однією з умов надання кредиту на будівництво жилих і садових будинків,
купівлю житла повинно бути обов’язкове страхування об’єктів кредитування
на користь банку протягом усього періоду користування кредитом.

Кредити на будівництво, купівлю, капітальний ремонт жилих будинків,
квартир, садових будинків надаються, як правило, в розмірі від 70 до 90
% від вартості об’єкта кредитування, але в межах, визначених правлінням
банку.

При одержанні кредиту на купівлю квартири чи будинку позичальник надає
банку копію договору про купівлю-продаж.

При одержанні кредиту на будівництво надвірних будівель, капітальний
ремонт квартири, будинку чи його реконструкцію позичальник подає копію
документа, що засвідчує право власності на квартиру чи будинок та
перелік робіт із зазначенням їх вартості.

Видача кредиту на будівництво жилих будинків здійснюється в міру
виконання робіт і має компенсаційний характер. Позичальник повинен
використати спочатку власні кошти, а потім кредит. Для придбання
будівельних матеріалів чи побутового обладнання з метою облаштування
будинку позичальник може одержати аванс у рахунок відкритого кредиту в
розмірі до 15 % від суми кредиту за договором. Кожна наступна видача
кредиту здійснюється на підставі звіту про обсяг виконаних робіт і
розрахунку розміру коштів, що належать до видачі з урахуванням раніше
одержаних коштів.

Видача кредиту здійснюється у безготівковій формі, у виняткових випадках
– готівкою.

Позичальники погашають кредити і сплачують відсотки шляхом перерахування
коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту
або готівкою. Погашення кредиту здійснюється у строки, передбачені
кредитним договором і графіком. При незабезпеченні повернення кредиту у
визначений термін сума непогашеного платежу відноситься на рахунок
прострочених кредитів.

До споживчого кредиту належить і кредит ломбардів, тобто кредитних
установ, які надають грошові позички під заставу предметів особистого та
домашнього споживання. Розмір кредиту залежить від виду речей, що
надаються у заставу, їх ринкової вартості та встановленої ломбардом межі
забезпечення.

Однією з форм споживчого кредиту є кредитна картка, яка являє собою
платівку з ідентифікатором власника. Умовою її отримання є
платоспроможність клієнта. По кожній картці встановлюється ліміт
кредитування. Від операцій з кредитними картками банк отримує дохід,
який складається з:

комісії, що стягується з торговельних організацій при оплаті рахунків
за надані власнику кредитної картки товари;

щорічної плати клієнтів за кредитні картки (якщо така встановлена);

процента за кредит, що надається власникам кредитних карток у межах
ліміту кредитування.

У зарубіжній банківській практиці набули поширення позички по кредитних
картках з окремих позичкових рахунків у банках; позички у формі
овердрафту по поточному рахунку клієнта; кредити на індивідуальних
умовах; позички на освіту дітей, студентам і т. д.

Кредит повинен періодично погашатися клієнтом, оскільки у разі
непогашення боргу вичерпується ліміт кредитування.

До кредитів на споживчі цілі відноситься і чековий кредит. В його основі
лежить відкриття чекового рахунку. Існує два різновиди рахунків –
овердрафтні і спеціальні чекові. При використанні овердрафтних рахунків
оплата чеків проводиться з рахунку клієнта. У разі відсутності грошей на
рахунку банк покриває від’ємне сальдо кредитом у межах встановленого
ліміту. Погашення позички відбувається за рахунок поточних надходжень
або спеціальних внесків клієнтів. Спеціальні чекові рахунки
використовуються банками, які емітують для своїх клієнтів спеціальні
чеки певного номіналу.

Одним з видів споживчого кредиту є продаж товарів тривалого користування
населенню в кредит. Правила продажу таких товарів регламентуються
вимогами постанови Кабінету Міністрів України, яких повинні
дотримуватись господарюючі суб’єкти всіх форм власності, однак рішення
про продаж товарів у кредит приймається господарюючим суб’єктом
самостійно. Кабінет Міністрів України також рекомендує перелік товарів,
які можуть реалізовуватися в кредит.

Сума кредиту, що надається, не повинна перевищувати 3-місячної
заробітної плати, пенсії, стипендії при продажу товарів з розстрочкового
платежу на 6 місяців; 6-місячної – при розстрочці платежу на 12 місяців,
12-місячної – на 24 місяці.

У випадках, коли вартість товару перевищує граничну суму кредиту,
різниця повинна бути сплачена покупцем при отриманні товару готівкою або
у безготівковому порядку. Передача товарів покупцеві здійснюється при
оплаті не менше як 25 % їхньої вартості, а товарів за ціною понад 20
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – не менше 50 %. Решта
вартості товарів сплачується покупцем у строк від 6 до 12 місяців, а
товарів, ціна яких перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів, – у строк
до 2 років.

3.7. Консорціумний кредит

У ринковій економіці виникає необхідність об’єднання діяльності банків у
різних секторах ринку, особливо в сфері кредитних відносин. У межах
такого об’єднання ризик, пов’язаний з довгостроковим кредитуванням,
розподіляється між учасниками, що дозволяє банкам-членам підтримувати
свої ліквідні резерви на більш низькому рівні. Особливе місце в таких
об’єднаннях належить банківським консорціумам. Консорціумне кредитування
здійснюється з метою забезпечення гарантії повернення великих кредитів,
зменшення рівня ризику при кредитуванні проектів, які потребують значних
капітальних вкладень.

Банківський консорціум – це тимчасове об’єднання банків, які створюються
для координації дій при проведенні різного роду банківських операцій або
для кредитування однієї, але великої угоди.

Банківський консорціум утворюється банками на паритетних засадах. На
постійній основі консорціуми можуть створюватись для проведення операцій
на валютних ринках або великомасштабних лізингових чи факторингових
операцій на ринках позичкових капіталу. Банківські консорціуми можуть
формуватися з метою об’єднання кредитних ресурсів, диверсифікації
кредитного ризику, підтримання ліквідності балансу банку.

Кількість учасників такого консорціуму не обмежується. Координує дії
учасників головний банк (лідер), який представляє інтереси консорціуму,
але діє в межах повноважень, які отримує від інших учасників
консорціуму. За організацію консорціуму банк-лідер отримує спеціальну
винагороду, крім відсотків та комісійних, що покривають його витрати.

Надання консорціумного кредиту здійснюється на загальних підставах і
принципах, що й інші види банківського кредиту, з дотриманням
банками-учасниками економічних нормативів, що регулюють їх діяльність.

Кожний член консорціуму самостійно оцінює ефективність проекту і
визначає умови участі в ньому або може пропонувати свій варіант
здійснення кредитування проекту. Члени консорціуму несуть солідарну
відповідальність перед позичальниками. Взаємовідносини між учасниками
консорціуму та позичальниками регулюються кредитним договором, який
підписується всіма учасниками консорціуму та позичальником. Цей договір
має містити такі основні статті:

перелік учасників консорціумної угоди;

сума та термін кредиту;

періодичність і порядок надання кредитів;

процентна ставка, порядок нарахування та сплати процентів;

умови дострокового погашення;

порядок компенсації позичальником можливого збільшення вартості
проекту;

санкції за порушення умов договору;

підписи та печатки всіх учасників угоди;

інше.

Після укладання кредитної угоди головний банк акумулює кошти
банків-учасників і розпочинає кредитування позичальника. Кредит може
надаватись таким чином:

за допомогою акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку;

шляхом гарантування загальної суми кредиту головним банком або групою
банків, а кредитування здійснюється у міру виникнення потреби у позичці;

шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за
рахунок залучення інших банків до участі у консорціумній угоді.

У разі настання строків погашення зобов’язань позичальник повертає
кредиторам не тільки суму позички та проценти за кредит, але й
відшкодовує всі витрати по організації та здійсненню кредитних операцій.
Повернення кредиту, сплата відсотків і комісійних, які покривають
витрати банків-учасників, здійснюються пропорційно їх ролі та частці
участі, передбачених консорціумною угодою.

Деяку схожість з консорціумним кредитом має паралельний кредит. У такій
угоді беруть участь два або більше банків, кожний з яких самостійно веде
переговори з позичальником, а потім вони узгоджують між собою умови
кредитування, щоб у підсумку укласти кредитні договори з позичальником
на однакових умовах. Кожний банк самостійно надає позичальнику визначену
частку кредиту. Повернення кредиту і сплата процентів здійснюються
позичальником кожному банку-кредитору окремо.

Формами консорціумного кредиту також можуть бути спільні гарантії або
поручительства банків за зобов’язанням сплатити борг. При цьому
оформляється угода зі стягненням плати залежно від виду вимоги, строку
та суми кредиту.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020