Реферат на тему:

Оперативний облік за операціями з експорту

Наведемо умовний приклад договору купівлі-продажу (експорту) української
продукції, за даними якого ми будемо працювати далі.

ДОГОВІР

купівлі — продажу №0022

м. Київ «12» липня 2000 р.

ПРОДАВЕЦЬ: мале підприємство «Орбіта», м. Київ, Україна, в особі
генерального директора Івана Івановича Козловського, що діє на підставі
статуту підприємства,з одного боку, і

ПОКУПЕЦЬ: Акціонерне товариство відкритого типу «Левуже», м. Марсель,
Франція, в особі комерційного директора Джуан Р. Анджело, що діє на
підставі статуту підприємства, з іншого боку, уклали даний Договір про
таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується поставити та передати у власність (повне
господарське відання) ПОКУПЦЯ товар, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти
товар та оплатити його на умовах даного Договору.

1.2. Найменування товару: масло вершкове.

1.3. Виготовлювач товару: Дрогобицький маслозавод, Україна.

1.4. Місцезнаходження товару: м. Львів, Україна.

1.5. Документи на товар, які ПРОДАВЕЦЬ повинен передати ПОКУПЦЮ:

сертифікат якості товару,

сертифікат кількості товару,

фітосанітарний сертифікат,

свідоцтво про походження товару.

2. КІЛЬКІСТЬ

2.1. Одиниця виміру кількості товару: тонни.

2.2. Загальна кількість товару: 27 (двадцять сім) тонн.

3. АСОРТИМЕНТ

3.1. Груповий асортимент товару, що постачається:

3.1.1. Масло вершкове першого ґатунку в кількості 22 (двадцять дві)
тонни.

1.1.2. Масло вершкове другого ґатунку в кількості 5 (п’ять) тонн.

4. ЯКІСТЬ

4.1. Якість товару, що постачається ПРОДАВЦЕМ, має відповідати

ДОСТу-538-34857;

сертифікату виготовлювача;

безкоштовному зразку товарної продукції, що надавався покупцю в
кількості 20 (двадцять) кг 10 червня 2000 р.

4.2. Підтвердженням якості з боку ПРОДАВЦЯ є сертифікат якості товару.

4.3. Гарантійний термін придатності, (зберігання): з моменту фактичного
приймання товару — 6 (шість) місяців.

4.4. Термін усунення недоліків або заміни товару в межах гарантійного
строку 1 (один) місяць з моменту виявлення дефектів.

5. КОМПЛЕКТНІСТЬ

5.1. Комплектність товару, що постачається ПРОДАВЦЕМ, визначається за
ДОСТом-45734890-578489/34578.

6. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ

6.1. Товар має бути повністю поставлений ПОКУПЦЮ протягом 30 (тридцяти)
днів з моменту оплати товару.

6.2. ПРОДАВЕЦЬ має право на дострокову поставку товару з обов’язковим
повідомленням ПОКУПЦЯ про це в термін 10 (десять) днів з моменту
відвантаження товару (може бути передбачена інша підстава).

7. ЦІНА

7.1. Ціна за одиницю товару:

1200$US (одна тисяча двісті доларів США) за одну тонну вершкового масла
першого гатунку,

1100$US (одна тисяча сто доларів США) за одну тонну вершкового масла
другого ґатунку.

7.2. За скорочення строків поставки більш як на 14 (чотирнадцять) днів
ПОКУПЕЦЬ здійснює ПРОДАВЦЮ доплату в розмірі 1% (один відсоток) від суми
достроково поставленої кількості товару.

7.3. Ціни за даним Договором зазначені без урахування податку на додану
вартість.

8. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. Попередня оплата в розмірі 50% (п’ятдесят відсотків) від загальної
вартості договору має бути перерахована ПРОДАВЦЮ протягом 5 (п’яти)
банківських днів з моменту отримання повідомлення про готовність товару
до відвантаження.

8.2. Остаточний термін оплати товару становить 40 (сорок) календарних
днів з моменту митного оформлення товару на території України.

8.3. Порядок оплати: через банківську систему SWIFT.

8.4. Вид розрахунків: безготівковий у доларах США.

8.5. Форма розрахунків: на решту 50% (п’ятдесят відсотків) документарний
акредитив.

8.6. ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити ПРОДАВЦЯ про здійснення платежу в
термін 3 (три) календарні дні з моменту перерахування валютних коштів
шляхом висилання факсимільним повідомленням копії виписки банку про
перерахування коштів.

8.7. Доплата за п. 7.2 даного Договору виплачується в порядку
банківського переказу як додаткове перерахування коштів.

9. УМОВИ ПОСТАВКИ

9.1.  Поставка здійснюється на умовах: DAF (поставлено до кордону
м. Чоп, Україна).

9.2. Перехід права власності на товар відбувається в момент: DAF м. Чоп,
Україна.

9.3. Перехід ризиків на товар відбувається в момент: DAF м. Чоп,
Україна.

10. ПУНКТ ДОСТАВКИ

10.1. Пунктом доставки товару за даним Договором є: м. Чоп, Україна.

11. ТАРА ТА ПАКУВАННЯ

11.1. Товар має бути затарений і упакований ПРОДАВЦЕМ таким чином, щоб
виключити псування та/або знищення його на період поставки до прийняття
товару ПОКУПЦЕМ.

11.2. Товар має бути затарений таким чином: картонні ящики вагою по 20
(двадцять) кг.

11.3.  Товар має бути спакований таким чином: європалети, вагою до 1200
(одна тисяча двісті) кг.

11.4. Вартість тари та пакування входить до ціни товару.

12. МАРКУВАННЯ

12.1. Товар має бути промаркований у такий спосіб: «ВЕРХ»,
«Температурний режим зберігання та перевезення — 20 градусів за
Цельсієм», «Вологість — 45%».

13. ВІДВАНТАЖЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

13.1. Пункт відвантаження: м. Львів, Україна.

13.2. Терміни відвантаження: протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту
отримання попередньої оплати в розмірі 50% (п’ятдесят відсотків).

13.3. Вид транспорту: спеціалізовані холодильні залізничні вагони.

13.4. Мінімальною нормою відвантаження залізничним транспортом є вагон.

13.5. Особливості відвантаження: у момент відправлення вагона
температура в ньому має бути — 15 градусів за Цельсієм.

13.6. ПРОДАВЕЦЬ повинен повідомити ПОКУПЦЯ про відвантаження в термін 2
(два) календарні дні з моменту оформлення залізничної накладної шляхом
факсимільного повідомлення.

У повідомленні зазначаються: дата відвантаження, номер накладної, номер
вагона, номер рейса, номер і дата договору, найменування та кількість
товару.

14. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

14.1. Передача (приймання-здавання) товару здійснюється в пункті
доставки.

14.2. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в
порядку, що визначається чинним законодавством.

14.3. Отримавши товар, ПОКУПЕЦЬ повинен факсимільним повідомленням
підтвердити отримання товару протягом 3 (трьох) календарних днів з
моменту митного оформлення вантажу в м. Чоп, Україна.

15. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

15.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами
і діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до
«31» грудня 2000 р.

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

16.1. За порушення умов даного Договору винна Сторона відшкодовує
спричинені цим збитки, у тому числі неотриманий прибуток у порядку,
передбаченому чинним законодавством.

16.2. ПОКУПЕЦЬ за даним Договором несе таку відповідальність:

за несвоєчасне перерахування коштів — штрафна недотримка в розмірі 1%
(один відсоток) від суми боргу.

16.3. ПРОДАВЕЦЬ за даним Договором несе таку відповідальність:

за несвоєчасну поставку товару — штрафна недотримка в розмірі 1% (один
відсоток) від суми недопоставленого товару.

16.4. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх
зобов’язань у період дії даного Договору винна Сторона сплачує штраф у
розмірі 5% (п’ять відсотків) за добу.

16.5. За порушення інших умов даного Договору винна Сторона несе таку
відповідальність: у розмірі фактичних збитків іншої сторони.

17. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

17.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди,
розв’язуються відповідно до законодавства України в Арбітражному суді
м. Київ.

17.2. Сторони визначають, що всі можливі претензії за даним Договором
мають бути розглянуті Сторонами протягом 10 (десяти) робочих днів з
моменту отримання претензії.

18. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

18.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою
Сторін з обов’язковим складанням письмового документа.

18.2. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за даним
Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

19. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

19.1. Повноважними представниками Сторін за даним Договором є:

ПРОДАВЕЦЬ: Іван Іванович Козловський, телефон — 347-562-37896.

ПОКУПЕЦЬ: Джуан Р.Анджело, телефон 57-387-48238.

20. ІНШІ УМОВИ

20.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному
для кожної зі Сторін.

20.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються
чинним цивільним законодавством.

20.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним,
листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи
інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

20.4. Сторони зобов’язуються при виконанні даного Договору не обмежувати
співпрацю лише дотриманням вимог, що містяться в даному Договорі,
підтримувати ділові контакти та вживати всі необхідні заходи для
забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.

21. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ ТА ВІДВАНТАЖУВАЛЬНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН НА
МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

21.1. ПОКУПЕЦЬ:

Поштова адреса та індекс: 572398, м. Марсель, Франція.

Телефон 57349034, телетайп 458953GО, факс 893475890.

Розрахунковий рахунок №348774589775 у Національному кредиті, м. Марсель,
Франція.

МФО _________-___________, КОД — 578476890.

Кореспондентський рахунок банку ПОКУПЦЯ: 3458907890.

Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів:

1. Для вагонних відправлень: 5598989434.

2. Для контейнерів: 348975

21.2. ПРОДАВЕЦЬ:

Поштова адреса та індекс: 01222, м. Київ, Україна.

Телефон 45745787, телетайп __-__, факс 583488485.

Розрахунковий рахунок № 58738957 у Промінвестбанку, м. Київ, Україна.

МФО 322221, КОД ____________—____________.

Кореспондентський рахунок банку ПРОДАВЦЯ: 4758934.

Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів:

1. Для вагонних відправлень: 348957897.

2. Для контейнерів: 457890.

ПОКУПЕЦЬ ПРОДАВЕЦЬ

________________________ ________________________

М.П. М.П.

На прикладі вищезазначеного договору купівлі-продажу (експорту)
української продукції наведемо як заповнюється Реєстраційна картка
оперативного обліку та контролю (див. рис. 3.2.).

Нагадаємо, що залежно від кількості та видів розділів кожного
конкретного контракту, відповідно складається і кількість блоків у графі
«№ рядка».

Спочатку оператор заносить попередні дані оперативного обліку в
«картку».

Ці дані і будуть початковими.

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

оперативного обліку та контролю

Реєстраційний № Е — 8890347589

Дата відкриття 12.07.2000

Дата внесення змін Рядок Підстава Попередні дані

`

6

контрольні дані

00-01 Номер контракту 0022

00-02 Дата контракту 12.07.2000

00-03 Країна укладання контракту Україна

00-04 Місто укладання контракту Київ

00-05 Повне найменування контрагента Акціонерне товариство відкритого
типу «Левуже»

00-06 Країна реєстрації підприємства контрагента м. Марсель, Франція

00-07 Найменування визначальних установчих документів, якими керується
контрагент при укладанні контракту Статут підприємства

00-08 Визначена особа для укладання контракту Комерційний директор
Джуан Р. Анджело

01-01 Описання предмета контракту Експорт масла вершкового

01-02 Виготовлювач товару Дрогобицький маслозавод, Україна

01-03 Місцезнаходження товару м. Львів, Україна

01-04 Супроводжувальні документи на товар Сертифікат якості товару

Сертифікат кількості товару

Фітосанітарний сертифікат

Свідоцтво про походження товару

02-01 Одиниця виміру товару Тонни

02-02 Загальна кількість 27 т

03-01 Асортимент Масло вершкове:

1 ґатунку — 22 т

2 ґатунку — 5 т

04-01 Якісні характеристики Відповідність:

— ДОСТу 538-34857,

— сертифікату виготовлювача

— безкоштовному зразку (20 кг)

04-02 Гарантійний термін придатності 6 місяців з моменту фактичного
прийняття

04-03 Термін усунення недоліків (заміни товару) 1 місяць з моменту
виявлення дефектів

05-01 Комплектність товару Відповідно до

ДОСТу 45734890-578489/34578

06-01 Термін поставки 30 днів з моменту оплати

06-02 Дострокова поставка За умови попереднього повідомлення за 10 днів

07-01 Ціна 1200$US за тонну масла 1 ґатунку

1100$US за тонну масла 2 ґатунку

07-02 Доплата за скорочення терміну поставки на 14 днів 1% від суми
дострокової поставки

07-03 ПДВ Ціни з урахуванням ПДВ

08-01 Умови розрахунків Попередня оплата в розмірі 50% від суми
загальної вартості договору в термін 5 днів з моменту повідомлення про
готовність товару для відвантаження;

решта 50% — документарний акредитив, протягом 40 календарних днів з
моменту митного оформлення товару в Україні

08-02 Порядок розрахунків SWIFT

08-03 Вид розрахунку Безготівковий

08-04 Валюта розрахунку Долар США

08-05 Повідомлення про здійснення розрахунків 3 календарні дні з
моменту перерахування коштів факсимільним зв’язком

08-06 Доплата (07-02) Банківський переказ у доларах США

09-01 Умови поставки товару DAF м. Чоп, Україна

09-02 Момент переходу права власності на товар DAF м. Чоп, Україна

09-03 Момент переходу ризиків на товар DAF м. Чоп, Україна

09-04 Пункт поставки товару м. Чоп, Україна

10-01 Тара Картонні ящики по 20 кг

10-02 Упаковка Європакети до 1200 кг

10-03 Вартість тари й упаковки Входить в ціну товару

11-01 Маркування «ВЕРХ»

температурний режим зберігання:

– 20(С

 вологість: 45%

12-01 Пункт відвантаження м. Львів, Україна

12-02 Термін і умови відвантаження Протягом 3 робочих днів з моменту
отримання попередньої оплати

12-03 Вид транспортування Спеціалізовані холодильні залізничні вагони

12-04 Мінімальна норма відвантаження Залізничний вагон

12-05 Особливості відвантаження Температурний режим: – 15(С

12-06 Повідомлення про відвантаження У термін 2 календарні дні з
моменту оформлення залізничної накладної факсимільним зв’язком

12-07 Обов’язкова інформація у повідомленні Дата відвантаження

Номер залізничної накладної

Номер вагона

Номер рейсу

Номер договору

Дата договору

Найменування товару

Кількість товару

13-01 Місце приймання-передавання товару м. Чоп, Україна

13-02 Повідомлення про отримання (прийняття) товару Протягом 3
календарних днів факсимільним зв’язком

14-01 Термін дії договору До 31.12.2000

15-02 Відповідальність покупця За несвоєчасне перерахування грошових
коштів — 1% від суми боргу

15-02 Відповідальність продавця За несвоєчасну поставку товару — 1% від
суми недопоставленого товару

15-03 Одностороння відмова від виконання взятих зобов’язань у період
дії договору 5% за добу з винуватця

15-04 Інші порушення У розмірі фактично завданих збитків

16-01 Передача прав третій стороні За наявності письмової згоди другої
сторони

17-01 Повноважний представник контрагента Джуан Р. Анджело,
тел. 57-387-48238

18-01 Поштова адреса 572398, м. Марсель, Франція

18-02 Телефон 57349034

18-03 Телетайп 458953GО

18-04 Факс 893475890

18-05 Банківські реквізити Р/р: № 348774589775 у Національному кредиті,
м. Марсель, Франція, КОД — 578476890

К/р банку 3458907890

18-06 Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів 1. Для вагонних
відвантажень: 5598989434.

2. Для контейнерів: 348975

Рис. 3.2. Приклад заповнення Реєстраційної картки оперативного обліку
та контролю інформацією про експортний контракт

Після заповнення «картки» первинною інформацією за даними міжнародного
економічного контракту, у даному випадку експортного, оператор, у міру
надходження до нього інформації, веде оперативний облік та контроль,
роблячи записи у відповідних рядках колонок «Оперативно-облікові дані»
та «Оперативно-контрольні дані».

Наприклад, якщо надійшла попередня оплата за експортний товар, то на
підставі виписки уповноваженого банку оператор зробить і відповідний
запис.

За умови здійснення експортних операцій суб’єктами господарювання
України ми можемо вивести основні етапи роботи, які в тій чи іншій мірі
стосуються:

1. Оподаткування:

визначення митної вартості та сплата сум мита, митного збору, податку на
додану вартість, акцизного збору;

правильне віднесення витрат на сплату податків;

забезпечення дотримання правил вексельного обігу.

2. Документальне оформлення:

оформлення митної документації на вивезення експортної продукції;

нарахування, оформлення та сплата сум мита, митного збору, податку на
додану вартість, акцизного збору;

оформлення відвантаження експортної продукції;

оформлення передачі експортної продукції;

оформлення перевезення та страхування,

визначення собівартості.

3. Облік господарських операцій з експорту:

облік митної вартості експортної продукції;

облік податків, зборів та платежів;

облік і контроль під час зберігання продукції;

облік транспортних та інших витрат;

облік розрахункових операцій;

облік зворотного повернення (імпорту) тощо.

Знаючи етапи та черговість їх виконання, необхідно вказати на основні
завдання щодо оперативного обліку за операціями з експорту. До них
належать:

Облік вартості передекспортної підготовки товару та пакування.

Облік вартості навантаження товару на транспортний засіб (неосновний).

Облік вартості доставки товару до основного перевізника.

Облік вартості перевантаження товару на транспортний засіб основного
перевізника.

Облік вартості перевантаження товару на транспортний засіб з транспорту
основного перевізника.

Облік суми митного збору за митне оформлення вантажу при вивезенні
товарів.

Облік суми мита за митне оформлення вантажу при вивезенні товарів.

Облік суми акцизного збору при вивезенні товарів.

Облік суми податку на додану вартість при вивезенні товарів.

Облік суми страхування вантажу при перевезенні.

Облік сум за перевезення.

Облік сум за навантаження, перевантаження, розвантаження.

Облік щодо виконання розрахункової частини контракту.

Попереднє визначення, прогностичний облік можливої курсової різниці від
операційної діяльності.

Попереднє визначення доходу від реалізації міжнародної економічної
операції тощо.

У міру виконання певних етапів експортного контракту будуть надходити
дані до конкретних підрозділів підприємства. Головне завдання
документообігу полягає в тому, щоб усі документи та інформація щодо
виконання цього конкретного контракту надходили виключно до
уповноваженої особи, яка безпосередньо займається контролем та
виконанням умов контракту. Далі саме ця особа передає дані оператору,
який формує комп’ютерну базу даних за цим контрактом. Тобто оператор у
міру надходження будь-якої інформації заносить її у відповідні розділи
картки оперативного обліку та контролю.

Так, у нашому випадку картка заповнюватиметься даними відповідно до
порядку виконання таких конкретних етапів:

надання повідомлення про готовність товару до відвантаження;

надходження попередньої оплати 50% від суми загальної вартості товару;

поставка товару;

надходження решти 50% оплати.

Факт виконання кожного етапу відповідно фіксується та документується.
Таке фіксування та документування супроводжується занесенням даних до
комп’ютерної мережі. Таким чином, можна буде знати в кожний конкретний
момент, що фактично здійснено (або не здійснено та з яких саме причин)
за умовами даного контракту.

У нашому прикладі першою подією, яку має відстежувати комп’ютерна
програма є надання повідомлення про готовність товару до відвантаження.

Як бачимо з рис. 3.1, такий реквізит відсутній у даних
оперативно-облікової картки. А тому необхідно, щоб програма самостійно
надавала підказку щодо виконання контракту в послідовності етапів та
завдань.

Завдяки оперативно-обліковим та контрольним даним автоматизованої
підсистеми управлінський персонал підприємства буде в повній мірі
володіти інформацією про те, як виконується міжнародний експортний
контракт, про всі необхідні етапи, стадії. Це дасть можливість
контролювати події, вчасно приймати необхідні управлінські рішення.

Література

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Все про
бухгалтерський облік — 1999. —№ 24.

Абалкин Л. И. Конечные народнохозяйственные результаты (сущность,
показатели, пути повышения). — М.: Экономика, 1982. — 183 с.

Абрамова Г. П. Маркетинг: вопросы и ответы. — М.: Агропромиздат, 1991. —
159 с.

Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебник. — М.:
Юристъ, 1999. — 368 с.

Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред.
В. С. Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 272 с.

Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред.
В. С. Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 272 с.

Айламазян А. К. Информация и информационные системы. — М.: Радио и
связь, 1982. — 160 с.

Аксененко А. Ф. Информационное обеспечение экономического анализа. — М.:
Финансы, 1978. — 80 с.

Похожие записи