.

Облік операцій комерційного банку

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 10400
Скачать документ

3

Зміст

Вступ____________________________________________________ 3

1. Касова робота та облік прибуткових касових операцій______________ 4

1.1 Організація касової роботи в комерційних банках України_____ 4

1.2 Документація, документообіг та облік прибуткових

касових операцій __________________________________________ 7

1.3 Облік і контроль видаткових касових операцій ______________12

1.4 Порядок здійснення операцій вечірніми касами та ревізія

каси_____________________________________________________ 16

2. Основні положення про підготовку прогнозів оборотів_____________ 26

2.1 Порядок підготовки та розробки прогнозів касових оборотів __ 26

2.2 Складання прогнозних розрахунків касових оборотів

за окремими статтями ______________________________________29

3. Особливості аудиту в банківській діяльності ______________________38

3.1 Вимоги Національного банку України _____________________ 38

3.2 Важливі питання аудиту КБ______________________________ 39

Висновки ________________________________________________ 41

Список використаної літератури _____________________________42

Вступ

У даній роботі буде розглянуте питання з дисципліни облік та аудит в
банках, але неможливо розглядати таке важливе питання без вступного
слова, у якому йде мова про загальний облік операції комерційного банку.

Банківські операції відображаються в балансі відповідно в активній і
пасивній його частинах.

Баланс банку дає змогу отримати загальні дані про стан коштів банку, про
розміщення цих коштів (актив), а також про джерела їх утворення(пасив).

Пасивні операції – це операції, пов’язані з формуванням банківських
ресурсів. Вони відіграють первинну й вирішальну роль щодо активних
операцій, для яких необхідною умовою є достатність ресурсів. Саме в
результаті пасивних операцій банки отримують додаткові ліквідні кошти.
Банківські ресурси – це сукупність коштів, що знаходяться їв
розпорядженні банків і використовуються ними для проведення активних
операцій. Відповідно до джерел формування кошти комерційного банку
поділяють на власні й залучені.

Дана робота, її питання є дуже актуальними та привабливими для дискусії.
Тому, що у наш час, у час коли Україна виходить на міжнародну арену
Європейського співтовариства, вона як самостійна держава повинна мати
розвинуту й також самостійну банківську систему.

Дана робота містить 43 сторінки друкованого тексту, 5 таблиць, та у
кінці роботи надається список використаної літератури.

1. Касова робота та облік прибуткових касових операцій

1.1 Організація касової роботи в комерційних банках України

Специфіка здійснення комерційними банками операцій з
розрахунково-касового обслуговування клієнтів полягає в тому, що,
незважаючи на інтенсивний розвиток сучасних платіжних технологій та форм
безготівкових розрахунків, левова частка в грошовому забезпеченні
господарського обороту суб’єктів підприємницької діяльності продовжує
припадати на готівкові кошти. Ось чому банки, що прагнуть надавати
комплексні банківські послуги, повинні забезпечити якісне виконання всіх
необхідних операцій з касового обслуговування фізичних та юридичних
осіб.

Касове обслуговування – це сукупність банківських операцій з прийняття
готівкових коштів від клієнтів і зарахування їх на відповідні банківські
рахунки та видання з клієнтських рахунків через касу банку готівкових
коштів згідно з розпорядженням клієнтів на цілі, передбачені чинним
законодавством.

Організація касової роботи комерційних банків регламентується
Національним банком України за його Інструкцією про касові операції в
банківських установах, затвердженою постановою Правління НБУ № 337 від
14.08.2003 р. Ця Інструкція визначає порядок і вимоги щодо здійснення
банками, їхніми філіями та відділеннями касових операцій в національній
та іноземній валютах, регулює взаємовідносини банків із територіальними
управліннями національного банку, іншими банками та клієнтами з цих
питань. Операції з обслуговування готівково-грошового обороту клієнтів
здійснюються через операційні каси банків.

Структуру операційної каси і чисельність касових працівників, а також
потребу встановлення банкоматів банк визначає самостійно.

Робочі місця касових працівників, які здійснюють приймання та оброблення
готівки, мають бути обладнані приладами для контролю захисних елементів
банкнот. Крім того, робоче місце з приймання готівки має бути обладнане
так, щоби клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки.

До складу операційних кас долучаються прибуткові та видаткові каси.
Прибуткові каси, своєю чергою, можуть поділятися на денні та вечірні.
Денні каси приймають готівкові кошти протягом операційного дня банку. Ці
кошти того ж дня повинні бути зараховані банком на рахунки клієнтів. Для
обслуговування клієнтів, які здійснюють готівкові розрахунки у пізніші
вечірні часи, банки відкривають вечірні каси, які приймають готівкові
кошти від клієнтів після закінчення операційного дня. Кошти, що
надходять до вечірніх кас, повинні бути зараховані на рахунки клієнтів
наступного дня. Залишок грошей в операційній касі обмежений граничним
розміром, що визначається за погодженням з Національним банком України
залежно від обсягу готівкового обороту банку та умов його роботи.

Для зберігання готівки, бланків суворої звітності та інших цінностей і
документів в установі банку відводиться спеціальне приміщення – грошове
сховище. У сховищі повинні бути окремі сейфи, металічні шафи, стелажі й
возики, які замикаються на ключ посадовою особою, відповідальною за
схоронність готівки та цінностей у сховищі банку.

Облік прийнятих у сховище грошових білетів, монет та інших цінностей
ведеться у Книзі обліку готівки операційної каси. Там проводяться записи
загальних залишків цінностей за кожним рахунком на кожний операційний
день до закриття грошового сховища.

Бланки суворої звітності обліковуються на позабалансовому рахунку 9821
«Бланки суворої звітності» в умовній оцінці за кожну книжку або аркуш.

Відповідальність за схоронність готівки й цінностей у сховищі та в
операційних касах установ банків несуть особи, які уповноважені наказом
керівника установи банку. Такими посадовими особами можуть бути керівник
або заступник керівника, головний бухгалтер установи банку або його
заступник, завідувач каси. Грошові сховища, в яких зберігається готівка
операційної каси та інші цінності, відчиняються і замикаються на три
ключі та опечатуються печатками трьох службових осіб, відповідальних за
схоронність цінностей. Всі грошові сховища, сейфи, металеві шафи, в яких
зберігаються готівка і цінності, повинні мати дублікати ключів, які з
докладним описом вкладаються в пакет, обшиваються тканиною і
опечатуються печатками трьох службових осіб, відповідальних за
схоронність цінностей. Пакет із супровідним листом, підписаним тими ж
особами, передається на зберігання у відділ безпеки комерційного банку
або в найближчу установу банку. Документ про здання дублікатів ключів на
зберігання іншій установі банку разом із копіями опису та супровідного
листа зберігається у сейфі керівника та обліковується на позабалансовому
рахунку 9819 «Інші цінності і документи». Касири операційних кас можуть
виконувати операції з приймання і видання готівки тільки на основі
касових документів, які перевірені та оформлені обліково-операційними
працівниками і передані внутрішнім шляхом до каси. Касири операційних
кас повинні мати зразки підписів операційних працівників і контролерів,
а операційні працівники – зразки підписів касирів. У кожній установі
банку на касових працівників, інкасаторів, водіїв заводиться особова
справа, в якій є заява про прийняття на роботу, автобіографія, копія
наказу про призначення на посаду, витяг з протоколу про прийняття заліку
щодо знання Інструкції про касові операції в банках України, а також
договір про повну матеріальну відповідальність. Працівники каси несуть
повну матеріальну відповідальність за нестачу грошей і цінностей та інші
недоліки в роботі, які завдали матеріальної шкоди банкові. Облік готівки
в національній та іноземній валютах і дорожніх чеків здійснюється за
рахунками першого класу розділу 10 «Казначейські та міжбанківські
операції» Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України,
затвердженого постановою Правління НБУ від 21.11.1997 № 388 (із змінами
і доповненнями). Аналітичний та синтетичний облік готівкових коштів у
національній валюті здійснюється за номінальною вартістю.

1.2 Документація, документообіг та облік прибуткових касових операцій

Приймання готівки в касу комерційного банку здійснюється на підставі
первинних документів, які мають відповідати встановленим формам. Бланки
касових документів виготовляються згідно з їх зразками друкарським
способом або з використанням комп’ютерної техніки з відображенням
обов’язкових реквізитів. До обов’язкових реквізитів прибуткових касових
документів належать: датаздійснення операції, зазначення платника та
отримувача, сума касової операції, номер рахунку отримувача та назва
банку отримувача, підписи платника або отримувача та працівників банку,
уповноважених здійснювати касову операцію. Крім обов’язкових касові
документи можуть містити й інші реквізити, потрібні для здійснення
окремих операцій з готівкою. Виправлення первинних касових документів не
допускаються. Суми записуються з великої літери, обов’язково з початку
рядка, а також чітко, без скорочень, вільне місце прокреслюється. При
зазначенні суми словами перше слово починається з великої літери, назва
грошової одиниці зазначається у скороченій формі, а сума копійок –
цифрами.

Приймання готівки здійснюється через каси банків за такими прибутковими
касовими документами:

а) за заявою на переказ готівки – від юридичних осіб для зарахування на
власні поточні рахунки, від фізичних осіб – на поточні, депозитні
рахунки, а також від юридичних та фізичних осіб – на рахунки інших
юридичних або фізичних осіб, які відкритті в цьому самому банку або в
іншому банку, та переказу без відкриття рахунку;

б) за рахунками на сплату платежів – від фізичних осіб на користь
юридичних осіб;

в) за прибутковим касовим ордером – від працівників банку за
внутрішньобанківськими операціями;

г) за документами, установленими відповідною платіжною системою, від
фізичних і юридичних осіб – для відправлення переказу та виплати його
отримувачеві готівкою в національній валюті.

Клієнт заповнює прибуткові касові документи і передає їх операційному
працівнику, для перевірки правильності заповнення всіх реквізитів.

При прийманні готівки без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000
гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, з метою
ідентифікації осіб в прибутковому касовому документі обов’язково мають
зазначатися такі реквізити:

• для фізичних осіб: прізвище, ім’я та по батькові клієнта,
датанародження, серія та номер паспорта, дата видання та орган, щойого
видав, місце проживання, ідентифікаційний номер;

• для юридичних осіб: найменування, місце знаходження, ідентифікаційний
код, реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок (із зазначенням
його номера), прізвище, ім’я, по батькові особи – представника цієї
юридичної особи, яка безпосередньо вносить або переказує готівку, дата
народження, серія та номер паспорта, дата видання та орган, що його
видав. Реквізити для ідентифікації осіб обов’язково мають бути зазначені
в касових документах за допомоги технічних засобів або від руки на
підставі пред’явлених клієнтом відповідних документів.

Після перевірки прибуткових касових документів операційний працівник
підписує їх та записує внесену суму в прибутковому касовому журналі.
Після цього прибуткові касові документи внутрішнім шляхом передаються до
каси.

Касир, що одержав прибуткові касові документи, зобов’язаний:

• перевірити наявність і тотожність підписів операційних працівників
наявним у нього зразкам;

• звірити відповідність указаних у них сум цифрами і літерами;

• викликати особу, яка вносить гроші, та прийняти їх поаркушним
перерахуванням.

Якщо клієнт здає гроші до каси банку за кількома прибутковими
документами для зарахування на різні рахунки, то касир повинен приймати
гроші за кожним документом окремо. На столі касира не повинно бути
ніяких інших грошей, крім тих, що приймаються від особи, яка вносить
гроші.

Після приймання грошей клієнтові видається квитанція або інший документ,
що є підтвердженням про внесення готівки. Квитанція має містити дату
здійснення касової операції, підпис працівника банку, який прийняв
готівку, відбиток печатки або електронний підпис працівника банку,
засвідчений електронним підписом системи автоматизації банку (САБ).

Якщо прибутковий документ заповнено з порушенням вимог або якщо сума
наявних коштів менша, ніж сума платежу, то клієнт додає потрібну суму
готівки або операція не виконується, а документ і готівка повертаються
платникові. Порядок анулювання операції та повернення платежу
визначаються залежно від внутрішнього порядку банку.

Наприкінці операційного дня на підставі прийнятих документів касир
складає Довідку касира прибуткової каси про суму прийнятих грошей та
кількість документів, що надійшли до каси, і звіряє суму за довідкою з
сумою прийнятих ним грошей. Довідка підписується касиром, а вказані в
ній касові обороти звіряються ним із записами в касових журналах
операційних працівників. Звірення оформляється підписами касира в
касовому журналі, а операційного працівника – в довідці касира.

У разі постійних надходжень платежів від фізичних осіб (квартплата,
комунальні платежі, плата за газ, електроенергію, телефонний зв’язок)
між установами банків та юридичними особами, на користь яких приймаються
платежі, можуть укладатися договори про порядок здійснення операцій у
спільно створених системах із приймання та обліку платежів. У цих
системах можуть застосовуватися документи на електронних носіях
(магнітна картка з умонтованою мікросхемою), на яких міститься потрібна
інформація про реквізити платника, одержувача коштів і суми, що
сплачуються.

Для ведення обліку операцій і формування потрібних облікових документів
застосовуються комп’ютерні системи автоматизованої касової роботи
(САКР), які функціонують у складі програмно-апаратного комплексу
«Операційний день банку».

Усі операції, що їх виконує касир, фіксуються у протоколі роботи САКР у
формі, що не допускає зміни його змісту.

Після закінчення вводу інформації касир друкує квитанцію з такими
реквізитами:

• найменування установи банку;

• дата;

• час виконання операції;

• призначення платежу;

• сплачена сума;

• дані про платника та одержувача коштів.

Квитанція має містити електронний підпис касира та бути засвідченою
електронним підписом САКЕ За відсутності в САКР функції формування
електронних підписів квитанцію підписує касир і засвідчує відбитком
печатки.

На кінець операційного дня виконані касиром прибуткові документи мають
формуватися засобами САКР автоматично. Операції за прийнятими платежами
від фізичних осіб мають бути передані в систему автоматизації банку
безпосередньо або через проміжні носії інформації того самого дня.
Додатково в САКР може формуватися реєстр платежів щодо кожної юридичної
особи – одержувача коштів, який надсилається їй в узгодженій у договорі
формі. На підставі здійснених операцій в САКР формується зведений
касовий ордер платежів. Суми платежів, прийняті через САКР,
зараховуються на відповідні рахунки, звичайно в день їх приймання, або в
строки, обумовлені договором.

Установа банку приймає від юридичних і фізичних осіб готівку для
здійснення переказу у внутрішньобанківській або внутрішньодержавній
платіжних системах юридичній або фізичній особі. Платник і отримувач
можуть бути як різними особами, так і однією.

Плата за послуги з переказу готівки встановлюється установою банку
залежно від застосовуваної платіжної системи. Для здійснення переказу
платник подає до установи банку-члена платіжної системи заповнену та
засвідчену особистим підписом заяву про переказ. Форма заяви про переказ
визначається платіжною системою. Після прийняття заяви працівник
установи банку, який здійснює операції з приймання переказів, перевіряє
повноту заповнення заяви, звіряє відповідність зазначених у заяві сум
цифрами і словами, нараховує плату за здійснення операції, приймає
готівку з поаркушним перерахуванням. Якщо банк використовує
внутрішньобанківську платіжну систему, то працівник установи банку
вносить дані, зазначені в заяві, до форми заяви в електронному вигляді
та надсилає запит щодо отримання реєстраційного номера до головного
банку. Після отримання реєстраційного номера переказу працівник установи
банку роздруковує один примірник заяви, проставляє на ньому особистий
підпис і відбиток печатки та надає його платникові. Працівник банку
попереджає платника про потребу повідомлення ним отримувача про
здійснення переказу (якщо інформацію про це не передбачено заявою) та
про реєстраційний номер переказу. У разі використання
внутрішньодержавної платіжної системи реєстрація переказів і присвоєння
реєстраційного номера проводиться установою банку, що здійснює переказ.
Після закінчення операційного дня працівник установи банку, який
здійснював перекази, формує і друкує зведений реєстр прийнятих переказів
і звіряє його з даними фактичного залишку готівки в касі. На загальну
суму прийнятої готівки відповідно до зведеного реєстру складається
прибутковий касовий ордер, який разом із реєстром і заявами додається до
касових документів дня. Вся готівка, яка надійшла до закінчення
операційного дня, повинна бути оприбуткована в операційній касі та
відображена за дебетом рахунка 1001 «Банкноти та монети в касі банку»
або 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» і кредитом
відповідних рахунків за балансом установи банку, на які зараховується
готівка.

1.3 Облік і контроль видаткових касових операцій

Видача грошей з кас установ банку проводиться за такими документами:

а) за грошовими чеками – юридичним особам, їхнім відокремленим
підрозділам, а також підприємцям;

б) за заявою на видання готівки – фізичним особам із поточних депозитних
рахунків та фізичним і юридичним особам переказ без відкриття рахунка;

в) за документом на отримання переказу готівкою, установленим
відповідною платіжною системою-фізичним і юридичним особам;

г) за видатковим касовим ордером – працівникам банку
завнутрішньобанківськими операціями.

Для одержання грошової чекової книжки клієнт заповнює заяву про видання
чекової книжки в одному примірнику, на якій після відповідної перевірки
проставляється дозвільний напис уповноваженого працівника банку.

До видання клієнтові грошової чекової книжки на кожному чеку працівник
банку заповнює реквізити (найменування банку, код банку, номер його
поточного рахунка, найменування юридичної особи) та реєструє їхні номери
в картках зразків підписів клієнта. Для здійснення видаткових касових
операцій завідувач каси видає під звіт касирам необхідну суму грошей під
розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей.

Бланки первинних касових документів, на підставі яких здійснюється
видання готівки та інших цінностей, мають відповідати встановленим
формам. Виправлення у видаткових документах не допускаються.

Грошові чеки заповнюються тільки від руки кульковою ручкою.

У грошових чеках, заявах на видання готівки, на підставі яких видається
клієнтам готівка, незалежно від суми мають зазначатися дані паспорта
особи – отримувача або документа, що його замінює, найменування
документа, серія, номер і дата його видання, найменування установи, що
його видала.

Грошові чеки дійсні протягом десяти календарних днів від дня їх виписки,
не враховуючи дня виписки.

Видаткові касові документи на одержання готівки клієнт пред’являє
операційному працівникові, який перевіряє наявність необхідної суми
коштів на рахунку клієнта, для здійснення операції, правильність
заповнення всіх реквізитів, достовірність касового документа, зіставляє
номер чека, підпис і печатку з наявними у нього зразками.

Операційний працівник підписує видаткові касові документи і видає особі,
яка одержує гроші, для пред’явлення в касу контрольну марку від
грошового чека.

В обов’язковому порядку видаткові касові документи передаються
контролерові для повторної перевірки і запису вказаної суми у видатковий
касовий журнал. Після цього видаткові касові документи внутрішнім шляхом
передаються до каси.

Одержавши видатковий касовий документ, касир зобов’язаний:

• перевірити наявність підписів службових осіб банку, які маютьправо
дозволяти видання грошей і тотожність цих підписів із зразками, що є в
нього;

• порівняти суму, проставлену на документі цифрами, з сумою,що зазначена
літерами;

• перевірити, чи є розписка в одержанні грошей на документі;

• перевірити наявність даних про пред’явлення паспорта або іншого
документа, який засвідчує особу одержувача грошей;

• викликати одержувача грошей за номером видаткового документа і
запитати про суму грошей, що одержується;

• звірити номер контрольної марки з номером на чеку;

• підготувати суму грошей, зіставити суму видачі з сумою, якавказана на
видатковому документі, видати їх одержувачеві та підписати касовий
документ.

Якщо клієнт отримує готівку за кількома видатковими документами з різних
рахунків, то готівка видається за кожним документом окремо.

Наприкінці операційного дня касир звіряє суму прийнятих під звіт грошей
з сумою видаткових документів і залишком грошей та складає Довідку
касира видаткової каси, підписує довідку, а наведені в ній касові
обороти звіряє з записами в касовому журналі контролера. Звірка
підтверджується підписом касира в касовому журналі і контролера – на
довідці касира.

Залишок грошей, сформований в установленому порядку, і видаткові касові
документи за день разом із довідкою касира видаткової каси касир здає
під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей завідувачеві
каси, який, перевіривши довідку, підписує її та підшиває в документи
дня.

В установі банку, де видаткові операції здійснюються завідувачем каси,
довідка касира видаткової каси не складається, а видаткові обороти каси
долучаються до зведеної довідки про касові обороти.

Установа банку може видавати готівку юридичним і фізичним особам за
переказами без відкриття рахунків. За згодою сторін отримувачеві
переказу може бути надіслане повідомлення про надходження на його ім’я
переказу в порядку, встановленому банком отримувача. У разі звернення до
установи банку отримувача переказу з вимогою про виплату суми переказу
працівник установи банку, який має видати готівку отримувачеві,
перевіряє наявність інформації про надходження переказу

У разі підтвердження інформації про надходження переказу працівник
установи банку отримує заповнене повідомлення про одержання переказу,
перевіряє повноту його заповнення і відповідність даних, наведених у
ньому, даним отримувача, зазначеним в електронному документі або в
розрахункових документах. Для отримувача – фізичної особи працівник
установи банку перевіряє паспорт або документ, що його замінює. Для
отримувача – юридичної особи працівник установи банку перевіряє паспорт
або документ, що його замінює, керівника або уповноваженої ним особи.
Якщо переказ на ім’я юридичної особи отримує уповноважена керівником
особа, то ця особа подає ще й належним чином оформлену довіреність.

На підставі повідомлення працівник установи банку вносить інформацію про
виплату переказу до системи грошового переказу. Працівник установи банку
роздруковує один примірник повідомлення, проставляє на ньому особистий
підпис і відбиток печатки та надає його отримувачеві коштів разом із
готівкою за переказом. Часткова виплата переказів не допускається.

Після закінчення операційного дня працівник установи банку, який
здійснював виплату готівки за переказами отримувачам, формує і друкує
зведений реєстр виплачених переказів і звіряє його з даними фактичного
залишку готівки. На загальну суму виплачених переказів відповідно до
зведеного реєстру складається видатковий касовий ордер, який разом із
реєстром, повідомленнями та засвідченими довіреностями на уповноважених
осіб додається до касових документів дня (якщо виплата готівки
здійснюється за генеральною довіреністю, то до касових документів дня
додається її копія, засвідчена уповноваженим працівником банку).

Якщо установа банку не може здійснити виплату отримувачеві переказу
готівкою через те, що він протягом тридцяти робочих днів від дня
надходження цієї суми не з’явився до банку, то установа банку отримувача
зобов’язана протягом трьох робочих днів повернути відповідну суму
установі банку платника.

Виплата повернутих коштів готівкою здійснюється фізичним особам та
фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності як виплата
переказу без відкриття рахунку, а юридичним особам – зарахуванням на їх
поточні рахунки. Готівка, видана з каси установи банку, повинна бути
відображена за дебетом відповідних рахунків за балансом установи банку,
з яких вона списується, і кредитом рахунка 1001 «Банкноти та монети в
касі банку» або 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку».

1.4 Порядок здійснення операцій вечірніми касами та ревізія каси

Приймання грошей від підприємств, організацій та населення після
закінчення операційного дня здійснюють вечірні каси.

Прийняті гроші повинні бути зараховані на відповідні рахунки не пізніше
наступного робочого дня. Проводити будь-які видаткові операції, за
винятком операцій за вкладами та з цінними паперами, працівникам
вечірніх кас забороняється.

Приймання грошей вечірніми касами здійснюється касиром під контролем
бухгалтера-контролера, з яким укладається Договір про повну
індивідуальну матеріальну відповідальність за схоронність грошей та
інших цінностей і який має право контрольного підпису від імені установи
банку за прибутковими касовими документами.

Приймання грошей вечірніми касами може здійснюватися без
бухгалтера-контролера з використанням контрольного касового апарата або
комп’ютерної програми САКР. У цьому випадку печатка, що є в касі,
вилучається. Контрольний касовий апарат пломбується завідувачем каси,
якщо це передбачено конструкцією апарата. Ключ від підсумовуючого
лічильника видається касирові, ключ для погашення підсумовуючого
лічильника – завідувачеві саси.

Якщо приймання грошей здійснюється за допомоги бухгалтера-контролера, то
особа, яка здає готівку, заповнює прибутковий документ на внесення
готівки і передає цей документ бухгалтерові-контролерові, який після
перевірки заносить указану суму в прибутковий касовий журнал, а
прибуткові документи передає до каси.

Прийнявши гроші, касир підписує прибуткові документи, проставляє на них
штамп «Вечірня каса» і видає квитанцію за двома підписами
(бухгалтера-контролера і касира), завірену печаткою вечірньої каси, яку
закріплено за касиром.

Після закінчення приймання грошей касир та бухгалтер-контролер звіряють
суму готівки з даними касового журналу і прибуткових документів та
підписують касовий журнал.

Якщо готівка здається до вечірньої каси за допомоги контрольного
касового апарата, то після перевірки поданих клієнтом документів і
прийняття грошей касир підписує документи і проставляє на зворотному
боці квитанції разом з об’явою на внесення готівки відбиток штампа
контрольного касового апарата. Квитанцію касир видає здавальникові
грошей, а об’яву залишає в себе.

Після закінчення приймання грошей касир виймає з контрольного касового
апарата контрольну стрічку, викреслює з неї всі неправильно зараховані
підсумовуючим лічильником суми згідно з зіпсованими документами, що в
нього залишилися, підраховує загальну суму і звіряє її з фактичною
наявністю грошей.

Загальну суму прийнятих грошей касир записує цифрами і літерами в
контрольній стрічці, проставляє дату і засвідчує своїм підписом усі
зроблені в контрольній стрічці записи і виправлення.

Вранці наступного робочого дня касир вечірньої каси здає документи
завідувачеві каси під розписку в контрольній стрічці.

Завідувач каси до прийняття цінностей і документів зобов’язаний:

• попередньо пересвідчитися, чи не проводилося погашення підсумовуючого
лічильника контрольного касового апарата;

• перевірити відповідність порядкових номерів від першої до останньої
операції та провести погашення підсумовуючого лічильника.

Після приймання цінностей і документів завідувач каси передає документи
і контрольну стрічку головному бухгалтерові. Головний бухгалтер після
підрахунку за документами загальної суми надходжень зіставляє її з
результатом, записаним на контрольній стрічці, підписує контрольну
стрічку і разом з документами передає обліково-операційному працівникові
для складання касового журналу та запису за рахунками бухгалтерського
обліку.

Збирання безпосередньо на підприємствах і в організаціях грошової
виручки організується апаратом інкасації Національного банку. У разі
потреби комерційні банки можуть збирати виручку власними силами з
дозволу Національного банку України.

Для створення відомчої інкасації готівки та цінностей установа банку
повинна порушити клопотання перед територіальним управлінням НБУ про
необхідність такої служби. Клопотання з пакетом документів і висновком
подається НБУ для ухвали остаточного рішення про надання дозволу
конкретній установі банку на створення служби інкасації. Обслуговування
підприємств і організацій інкасаторським апаратом здійснюється на
підставі тристоронніх угод між господарським органом, апаратом інкасації
НБУ та установою банку.

У разі інкасації грошової виручки власними силами установ банків
укладається двостороння угода.

Список підприємств, організацій і установ, грошова виручка яких
збирається інкасаторами, ведеться у відділі інкасації. На кожне
підприємство щомісяця складається явкова картка із присвоєнням їй
номера, за яким підприємство зареєстроване у списку.

Кожному підприємству, залежно від обсягу грошової виручки, видається
необхідна кількість інкасаторських сумок. На кожній сумці проставляється
номер, де чисельником є номер господарської організації, під яким її
зареєстровано у списку, а знаменником – порядковий номер сумки.

Господарська організація подає установі банку два зразки пломби з чітким
відбитком пломбіра.

Начальник відділу інкасації складає схему маршрутів і графіки заїздів
інкасаторів на підприємство для збирання грошової виручки.

На кожний маршрут для збирання грошової виручки призначається бригада.
Один із членів бригади призначається старшим бригади, другий – збирачем.
Під час збирання виручки старший бригади і водій охороняють сумки з
грошовою виручкою і спостерігають за роботою збирача. Якщо інкасація
здійснюється двома працівниками, то обов’язки старшого бригади виконує
водій.

Начальник відділу інкасації перед виїздом інкасаторів для збирання
грошової виручки видає під розписку в Журналі для обліку явкових карток,
сумок, печаток і доручень на інкасацію грошей:

інкасаторові-збирачеві:

• доручення на інкасацію грошей;

• явкові картки;

• печатку відділу інкасації із зазначенням номера маршруту;старшому
бригади:

• порожні сумки;

• посвідчення особи водієві:

• посвідчення особи;

• спеціальне посвідчення на машину.

Начальник відділу інкасації періодично (не рідше 1 разу на місяць)
здійснює перевірку дотримання інкасаторами правил збирання грошової
виручки і перевезення цінностей.

Інкасатор-збирач перед прийняттям сумки з грошовою виручкою, пред’являє
здавачеві грошей посвідчення особи з фотокарткою, доручення на інкасацію
грошей і явкову картку.

Приймаючи сумки, інкасатор-збирач перевіряє справність сумок,
опломбування, відповідність номерів, наявність дати, підписів службових
осіб на накладній, відповідність вказаної у явковій картці суми виторгу
записам у накладній та копії супровідної відомості, а також
відповідність сум цифрами і літерами та наявність підпису касира в
явковій картці. Після цього він передає службовій особі підприємства
порожню сумку, розписується на копії супровідної відомості, проставляє в
ній дату і ставить печатку.

Старший бригади інкасаторів приймає від інкасатора-збирача сумку з
грошовим виторгом та видає йому порожню сумку для одержання виторгу від
наступного підприємства. Накладна на прийняту від підприємства сумку з
грошовою виручкою і явкова картка залишається в інкасатора-збирача.

Сумки з грошовим виторгом інкасатори здають у касу установи банку.

Приймання касиром установи банку сумок з готівкою від старшого бригади
інкасаторів проводиться у присутності всіх інкасаторів цієї бригади.

Здаючи сумки з грошовою виручкою, інкасатори пред’являють накладні до
сумок та явкові картки бухгалтерові-контролерові, який реєструє належні
до приймання від інкасаторів сумки в Журналі обліку прийнятих сумок із
готівкою.

Після здавання сумок старший бригади передає начальникові відділу
інкасації Журнал обліку прийнятих сумок із готівкою та порожніх сумок і
посвідчення особи, інкасатор-збирач передає доручення на інкасацію
грошей, явкові картки, печатку і посвідчення особи, водій – посвідчення
особи та спеціальне посвідчення на машину.

Начальник відділу інкасації перевіряє, чи всі підприємства, організації
обслужено інкасаторами і чи відповідає кількість зданих інкасаторами
сумок до каси банку кількості прийнятих ними сумок від підприємств,
організацій, а після цього він робить відповідний запис у Журналі обліку
прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, а також у Журналі
для обліку явкових карток, сумок, печаток і доручень на інкасацію
грошей.

Про загальну суму грошового виторгу, здану інкасаторами, начальник
відділу інкасації складає Довідку і передає її головному бухгалтерові.

Для поповнення залишку готівки операційної каси комерційні банки можуть
купувати грошову готівку в установах НБУ та в інших комерційних банках
за відповідну плату.

Для обліку транзитних оборотів, пов’язаних з виконанням таких операцій в
безпосередній кореспонденції з рахунком каси використовуються такі
рахунки:

181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 1811 А
Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою 191 Кредиторська
заборгованість за операціями з банками 1911 П Кредиторська
заборгованість за операціями з готівкою Підкріплення готівкою установ
банків територіальними управліннями НБУ здійснюється на підставі
укладених між ними договорів про касове обслуговування.

Доставляти гроші установи банку можуть власними силами або через
інкасаторів територіальних управлінь Національного банку.

Відповідальність сторін щодо виявлених надлишків або недостачі грошей
обумовлюється укладеною між ними угодою.

Для підкріплення готівкою комерційний банк завчасно надсилає засобами
електронної пошти НБУ до територіальних управлінь відповідні заявки за
підписом уповноваженої особи банку. Форма, строк і час подання заявок
обумовлюються територіальним управлінням за домовленістю з банками в
договорах про касове обслуговування.

Підкріплення операційної каси установи комерційного банку проводиться з
оборотної каси територіального управління НБУ з одночасним списанням
відповідних сум із кореспондентського рахунку банку. Одночасно
сплачується комісійна винагорода територіальному управлінню
Національного банку за продаж готівки.

У комерційному банку виконуються такі бухгалтерські проведення:

проведення розрахунків за готівку:

Д-т 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою» К-т 1200
«Кореспондентський рахунок у НБУ»;

сплата комісійної винагороди НБУ за готівку: Д-т 7100 «Комісійні витрати
на розрахунково-касове обслуговування» К-т 1200 «Кореспондентський
рахунок у НБУ» одержання готівки комерційним банком:

Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

К-т 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою».

Банки отримують готівку з доставленням власними силами безпосередньо з
видаткової каси територіальних управлінь за довіреністю, у разі
доставлення готівки службою інкасації територіальних управлінь – за
описами цінностей у національній валюті, що перевозяться.

Установи банків, які мають надлишок готівки, а також зношені гроші,
здають їх до оборотної каси територіального управління із зарахуванням
цих сум на кореспондентський рахунок відповідної установи банку.

У комерційному банку виконуватимуться такі бухгалтерські проведення:

здавання готівки до оборотної каси територіального управління НБУ:

Д-т 1007 «Банкноти та монети в дорозі» К-т 1001 «Банкноти та монети в
касі банку»;

одержання повідомлення з територіального управління НБУ про зарахування
готівки на кореспондентський рахунок банку:

Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ» К-т 1007 «Банкноти та монети
в дорозі».

Установи банків, що мають надлишки готівки, можуть також передавати її
іншим банкам, які мають потребу в підкріпленнях, за погодженням із
територіальним управлінням НБУ

Передавання готівки проводиться після списання відповідної суми з
кореспондентського рахунку установи банку – одержувача грошей і
зарахування її на кореспондентський рахунок установи банку, що передає
гроші.

Видавання готівки установою банку, що передає гроші, одержувачеві
проводиться за прибутково-видатковим касовим ордером і довіреністю.

У комерційному банку, що купує готівку, виконуються такі бухгалтерські
проведення:

проведення розрахунків за готівку:

Д-т- 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою» К-т –
1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ»;

сплата комісійної винагороди за отримання готівки: Д-т – 7100 «Комісійні
витрати на розрахунково-касове обслуговування» К-т – 1200
«Кореспондентський рахунок у НБУ»; одержання готівки комерційним банком:

Д-т – 1001 «Банкноти та монети в касі банку» К-т -1811 «Дебіторська
заборгованість за операціями з готівкою». У комерційному банку, що
продає готівку, виконуються такі бухгалтерські проведення:

зарахування готівки на кореспондентський рахунок: Д-т – 1200
«Кореспондентський рахунок у НБУ» К-т -1911 «Кредиторська заборгованість
за операціями з готівкою»;

одержання комісійних доходів за продану готівку: Д-т – 1200
«Кореспондентський рахунок у НБУ» К-т – 6100 «Комісійні доходи від
розрахунково-касового обслуговування банків»;

передавання готівки з каси комерційного банку: Д-т -1911 «Кредиторська
заборгованість за операціями з готівкою» К-т – 1001 «Банкноти та монети
в касі банку».

Відділення банків, які не мають самостійного балансу, можуть із дозволу
банку, на балансі якого вони обліковуються, передавати готівку філіям і
відділенням свого банку, іншим банкам, їхнім філіям. Підвідомчі філії
можуть одержувати підкріплення готівкою з операційної каси комерційного
банку. Плата за касове обслуговування при підкріпленні в межах однієї
системи банку не береться. У разі підкріплення підвідомчих філій
готівкою з операційної каси комерційного банку в комерційному банку
виконуються такі бухгалтерські проведення:

проведення розрахунків за готівку: Д-т – 3901 «Рахунки, що відкриті для
установ банку» К-т -1911 «Кредиторська заборгованість за операціями з
готівкою»;

передавання готівки з каси комерційного банку філії: Д-т -1911
«Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою» К-т – 1001
«Банкноти та монети в касі банку».

У підвідомчій філії, яка одержує підкріплення операційної каси
комерційного банку, буде здійснено такі бухгалтерські проведення:

проведення розрахунків за готівку:

Д-т -1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою» К-т –
3900 «Рахунки, що відкриті в установах банку;

одержання готівки касою комерційного банку: Д-т – 1001 «Банкноти та
монети в касі банку» К-т -1811 «Дебіторська заборгованість за операціями
з готівкою». Передавання готівки з однієї установи банку до іншої до
проведення операцій за кореспондентським рахунком у територіальному
управлінні НБУ не допускається. У разі передавання готівки своїм філіям,
розташованим за межами області, а також іншим банкам, незалежно від
місця їх розташування, у день її передавання надсилається повідомлення
про передавання готівки як банком, що передає готівку, так і банком, що
її одержує, відповідному територіальному управлінню НБУ У повідомленні
про передавання готівки мають зазначатися найменування банку, що видав
готівку, дата її видання, сума готівки та найменування банку-отримувача.

Ревізія грошових білетів, монети та інших цінностей, які зберігаються у
грошових сховищах і касах установ банків, а також перевірка порядку їх
зберігання проводиться:

• за розпорядженням керівника установи банку один раз на півріччя, а
також щороку станом на 1 січня нового року;

• у разі зміни керівника, головного бухгалтера або завідувача каси;

• у разі тимчасової зміни службових осіб, відповідальних за схоронність
цінностей; в інших випадках – за розпорядженням керівників Національного
банку України або органів відповідних банків (загальних зборів
акціонерів, членів Ради банку та в інших випадках, передбачених Законом
України «Про господарські товариства» і статутами банків);

• ревізія цінностей, що зберігаються під відповідальністю працівників
каси, які мають перехідні залишки валютних цінностей,проводиться
щомісяця. Результати цієї ревізії оформлюються записом у звітній довідці
касового працівника, а також реєструють ся у спеціальній книзі, де
вказуються дата, прізвище та ініціали касира, цінності якого було
проревізовано.

Ревізія грошових білетів, монет та інших цінностей проводиться складом
осіб, яких призначає письмовим наказом керівник установи банку. До
проведення ревізії залучаються підготовлені працівники, не зв’язані з
виконанням операцій з цінностями, один з яких призначається її
керівником.

Ревізія проводиться у присутності службових осіб, відповідальних за
схоронність цінностей. Про проведення ревізії за відсутності службової
особи окремо відмічається в акті за підписами всіх учасників ревізії.

Відповідальність за правильну організацію і виконання встановлених
правил проведення ревізії несе керівник установи банку, який призначив
ревізію. Ревізія проводиться раптово, з перевіркою всіх цінностей, за
станом на одну й ту ж дату і в такій послідовності, яка унеможливила би
приховування розкрадання і недостач грошей та цінностей. Ревізії, що
проводяться, не повинні порушувати звичного перебігу операцій установ
банків. У випадках виявлення недостачі або надлишку грошей і цінностей,
розбіжностей в їх обліку або недоліків у забезпеченні схоронності
цінностей, копія акта надсилається вищій установі банку. До акта, що
надсилається вищій установі банку, додаються особисте пояснення касового
працівника, який допустив нестачу, повідомлення керівника установи банку
про вжиті заходи щодо відшкодування з винних осіб збитків, усунення
причин, які породжують касові прорахунки і нестачі цінностей. Виявлені
надлишки грошей відображаються за дебетом рахунка 1001 «Банкноти та
монети в касі банку» і кредитом рахунка 3619 «Інша кредиторська
заборгованість за господарською діяльністю банку». У разі віднесення
виявлених надлишків грошей на рахунок доходів банку дебетується рахунок
3619 «Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю
банку» та кредитується рахунок 6399 «Інші операційні доходи». Всі
недостачі грошей, виявлені в результаті ревізії, незалежно від їх суми
відносяться на рахунок винних осіб. При цьому дебетується рахунок 3552
«Нестачі та інші нарахування на працівників банку» аналітичний рахунок
працівника, в якого виявлено недостачу, та кредитується рахунок 1001
«Банкноти та монети в касі банку». Погашення недостачі касовим
працівником буде відображено за дебетом рахунка 1001 «Банкноти та монети
в касі банку» і кредитом рахунка 3552 «Нестачі та інші нарахування на
працівників банку». Акти ревізій за останні 12 місяців і спеціальна
Книга реєстрації щомісячних ревізій зберігаються у головного бухгалтера
установи банку.

2. Основні положення про підготовку прогнозів оборотів

2.1 Порядок підготовки та розробки прогнозів касових оборотів

Прогноз готівкового обігу встановлює обсяг і джерела надходжень готівки
до кас банків, обсяг і цільове спрямування видачі готівки з кас банків,
обсяг випуску готівки або вилучення її з обігу в цілому по країні і
регіонах.

Для обґрунтування прогнозних розрахунків касових оборотів здійснюється
аналіз:

– змін у тенденціях соціально-економічного розвитку;

– тенденцій, що характерні для готівкового обігу;

– джерел надходжень готівки в каси банків та напрямів видачі її з кас
банків;

• швидкості повернення готівки в каси банків;

• рівня інкасації торговельної виручки;

• змін у напрямах використання грошових доходів населення та, джерел їх
формування.

Порядок і форми складання розрахунків звітного балансу грошових доходів
і витрат населення визначаються Державним комітетом статистики України,
а прогнозного — Міністерством економіки України.

Для складання звітного балансу грошових доходів і витрат населення
територіальні управління Національного банку подають регіональним
державним статистичним органам звітну інформацію про касові обороти.

Прогноз касових оборотів по Україні в цілому складається НБУ у розрізі
регіонів, а по регіонах — його територіальними управліннями на квартал
із розподілом за місяцями.

Прогноз касових оборотів складається за такими джерелами надходжень і
напрямами видачі готівки (табл. 1.1)

Таблиця 1.1

Джерела надходжень і напрями видачі готівки при

прогнозуванні касових оборотів

№Назва статті№ символів1231Надходження готівки1.2Надходження
торговельної виручки021.3Надходження виручки від усіх видів
послуг051.4Надходження на рахунки за вкладами фізичних
осіб161.5Надходження від підприємств поштового зв’язку171.6Надходження
від продажу іноземної валюти301.7Інші надходження321.8Перерахування
готівки із сховища цінностей до оборотної каси382Видача готівки2.1Видача
на виплати, пов’язані з оплатою праці402.2 Видача на закупівлю
сільськогосподарської продукції462.3Видача на виплату пенсій, допомоги
та страхових відшкодувань 502.4Видача на покупку товарів, оплату послуг
і за виконані роботи 532.5Видача з рахунків за вкладами фізичних
осіб552.6Видача за придбану іноземну валюту562.7Видача підкріплень
підприємствам поштового зв’язку592.8Видача ні інші
цілі612.9Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей73

Територіальні управління НБУ для складання прогнозів касових оборотів
отримують від органів виконавчої влади та від органів статистики такі
звітні та прогнозні матеріали розрахунки:

– роздрібного товарообігу і дані про обсяги продажу товарів за
безготівковим розрахунком;

– розрахунки доходів за видами платних послуг, що надаються населенню;

– розрахунки про надходження страхових платежів і виплати страхових
відшкодувань;

– інформацію про фонд оплати праці;

– дані про обсяги реалізації послуг зв’язку населенню, прогнозні
розрахунки реалізації друкованих видань за раніше сплаченою передплатою,
а також дані Про очікувані в цьому кварталі готівкові надходження за
передплатою;

– дані про витрати на виплату пенсій і допомоги.

Територіальні управління Національного банку складають прогнози касових
оборотів відповідно до Інструкції про організацію роботи з готівкового
обігу установами банків України.

Комерційні банки для визначення потреби в готівці можуть використовувати
методику прогнозних розрахунків касових оборотів за окремими статтями,
яка пропонується для територіальних управлінь Національного банку.

Розподіл квартальних Прогнозів касових оборотів за місяцями установи
Національного банку здійснюють із врахуванням:

– кількості днів кожного місяця та інших особливостей;

– можливих змін (за місяцями) обсягу роздрібного товарообігу, фонду
оплати праці, обсягу закупівлі сільськогосподарської продукції і
продуктів її перероблення (залежно від сезонності роботи в окремих
галузях промисловості, сільського господарства, будівництва, впливу
святкових та вихідних днів тощо);

– строків сплати фізичними особами податків, зборів та інших платежів,
часу масових відпусток.

2.2 Складання прогнозних розрахунків касових оборотів

за окремими статтями

Прогнозний розрахунок надходжень торговельної виручки складається за
формою таблиці 2.1. За основу розрахунку береться прогноз роздрібного
товарообігу торговельних підприємств (із врахуванням товарообігу сфери
громадського харчування)

Таблиця 2.1

Прогнозний розрахунок касових оборотів із надходженням

торговельної виручки на _____квартал 200__р.

Найменування показниківФактичне виконання за відповідний квартал
минулого рокуПрогноз на _____квартал 200__р.1231. роздрібний
товарообіг2. надходження торговельної виручки неторговельних підприємств
від продажу товарів (символ 03)3. Роздрібний товарообіг, усього (1+2)4.
надходження готівки за передплату періодичних видань5. виручка, що не
інкасується, усього У тому числі:

5.1 продаж товарів за безготівковим розрахунком5.2 вартість товарів, що
продані в кредит населенню, за винятком сум, сплачених готівкою5.3
реалізація газет і журналів у рахунок передплати5.4 виручка, що
використана торговельними підприємствами5.4.1 на заробітну плату5.4.2.
на закупівлю с/г продукції і продуктів її перероблення5.4.3 на інші
витрати6. здавання виручки всіма способами (3+4-5)7. процент інкасації
(6/3)8. перехідна виручка8.1 з минулого періоду (+)8.2 на наступний
період (-)9. надходження виручки

(6+8.1-8.2)У тому числі:

9.1 на пошту готівкою9.2 у банк готівкою9.3 у банк розрахунковими чеками
і за безготівковим перерахуваннями від населення в оплату за товари

Необхідно пам’ятати, що видача готівки на заробітну плату збільшується
на суми видачі, що здійснюється у ті дні, які припадають на перші числа
наступного кварталу в зв’язку з вихідними днями, і зменшується на суми,
що виплачені в тому кварталі, який передує прогнозованому.

Якщо місяць закінчується середою, то платежі в ті строки, які припадають
на наступний місяць, не прогнозуються.

Прогнозний розрахунок касових оборотів із видачі готівки на виплату
пенсій, допомоги і страхових відшкодувань визначається на підставі
прогнозних і звітних матеріалів органів Пенсійного фонду України (про
виплати трудових пенсій за віком, за інвалідністю, у разі втрати
годувальника, за вислугу років та соціальних пенсій, виплати допомоги
сім’ям на дітей, доплати, передбачені Законом України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», виплати пенсій та
допомоги, які фінансуються за рахунок Державного бюджету України,
додаткові грошові виплати, виплати пенсій та допомоги, що передбачені
Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», виплати, передбачені
Законом України «Про зайнятість населення», Фонду соціального
страхування (про виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю,
виплати допомоги по вагітності та пологах, виплати одноразової допомоги
при народженні дитини, виплати на поховання), органів Державного
казначейства України (про виплати пенсій військовослужбовцям
офіцерського складу).

Із загальної суми всіх видів допомоги і страхових відшкодувань
виключають податки, що утримують при виплаті допомоги у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю, а також суми бюджетних асигнувань на оплату
поштових послуг при виплаті пенсій через підприємства поштового зв’язку.
При розподілі виплат пенсій і допомоги за окремими каналами виплат
(підприємства поштового зв’язку, каси банків) територіальні управління
враховують слідуючи:

– допомога в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, по вагітності та
пологах, при народженні дитини та інші види допомоги за рахунок бюджету
соціального страхування виплачуються за місцем роботи одержувачів
підприємствами, які одержують на ці цілі готівку в установах банків
трудові та соціальні пенсії, інша допомога за рахунок Пенсійного фонду
України виплачуються через підприємства поштового зв’язку або за
бажанням одержувачів можуть перераховуватися на поточні (вкладні)
рахунки в установах банків;

– страхові суми за дорученням органів страхування виплачуються
установами банків або перераховуються на поточні (вкладні) рахунки;

– пенсії, що належать пенсіонерам-військовослужбовцям та членам їхсімей,
виплачуються установами банків або через підприємства поштового зв’язку.

Прогнозний загальний обсяг пенсій, допомоги і страхових відшкодувань
розподіляється за каналами виплат на підставі відсотків фактичних виплат
за кожним каналом.

Фактичний обсяг видачі готівки через підприємства поштового зв’язку
визначається як різниця між загальною сумою всіх видів пенсій, допомоги,
з одного боку, і сумами, що видаються через установи банків, — з іншого.

Враховані в прогнозних розрахунках касових оборотів за пенсіями і
допомогою суми видачі готівки через підприємства поштового зв’язку мають
збігатися з відповідними показниками прогнозних розрахунків касових
оборотів за операціями підприємств поштового зв’язку.

Складання прогнозного розрахунку касових оборотів із надходжень від
підприємств поштового зв’язку і видачі підкріплень цим підприємствам
наведено в таблиці

Підприємства поштового зв’язку здійснюють операції з приймання і видачі
готівки. У результаті цих операцій у підприємств поштового зв’язку або
створюється надлишок готівки, який має здаватися до банку, або виникає
потреба в готівкових підкріпленнях, що надходять із кас банків

Таблиця 2.2

Прогнозний розрахунок касових оборотів за операціямипідприємств
поштового зв’язку за ____квартал 200__р.

Найменування показниківФактичне виконання за відповідний квартал
минулого рокуПрогноз на ___квартал 200__р.

НАДХОДЖЕННЯ

1. реалізація послуг зв’язку населенню2. Надходження торговельної
виручки, в тому числі надходження готівки в рахунок передплати
періодичних видань3. Інші надходження

4. Надходження – усього (крім підкріплень, що одержані в банку)ВИДАЧА

5. Виплата пенсій і допомоги

6. Інша видача7. Видача – усього (крім готівки, що здається у банк)8.
Здавання надлишків готівки у банк (4-7)9. Одержання готівкових
підкріплень із банку (7 – 4)

При визначенні прогнозних розрахунків касових оборотів за операціями
підприємств поштового зв’язку територіальні управління Національного
банку керуються такими положеннями:

– обсяг реалізації послуг зв’язку населенню розраховується на
підставіданих підприємств поштового зв’язку;

– надходження торговельної виручки передбачається відповідно до
розрахунків за операціями підприємств поштового зв’язку в сумах,
щовизначені в прогнозному розрахунку касових оборотів із
надходженьторговельної виручки;

– видача пенсій і допомоги прогнозується відповідно до розрахунків за
пенсіями і допомогою.

Сума інших операцій підприємств поштового зв’язку (за надходженнями або
за видачею) розраховується за прогнозними розрахунками, виходячи з
фактичного їх рівня за періоди минулих років, аналогічні прогнозованому.

Територіальні управління НБУ одержують від підприємств пошти дані про
обсяг реалізації послуг зв’язку населенню (звітні та прогнозні). За
іншими операціями, що здійснюються через пошту, розрахунки складаються
на підставі звітних даних банків.

Територіальні управління Національного банку при визначенні прогнозних
розрахунків касових оборотів за операціями підприємств поштового зв’язку
в цілому по регіону забезпечують зв’язок прогнозних розрахунків за
відповідними символами касових оборотів (надходження торговельної
виручки, на видачу пенсій, допомоги та страхових від шкодувань тощо).

Порядок складання прогнозного розрахунку за іншими статтями надходжень
та видачі готівки є таким:

– прогнозування за статтями «Надходження виручки від усіх видівплатних
послуг», «Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб»,«Надходження
від продажу іноземної валюти», «Інші надходження», «Видача на закупівлю
сільськогосподарської продукції», «Видача на купівлютоварів, оплату
послуг і за виконані роботи», «Видача з рахунків за вкладами фізичних
осіб», «Видача за придбану іноземну валюту», «Видача на іншіцілі»
здійснюється на підставі аналізу динаміки фактичних надходжень тавидачі
готівки за відповідними символами в минулому періоді з урахуванням змін
факторів, що можуть вплинути на їх обсяги в періоді, який прогнозується;

– стаття «Інші надходження» при складанні прогнозних розрахунківкасових
оборотів включає сукупність сум, які враховуються у звітності прокасові
обороти за окремими символами: «Надходження податків і
зборів»,«Повернення заробітної плати», «Надходження від продажу акцій та
іншихцінних паперів», «Інші надходження»;

– стаття «Видача на інші цілі» при складанні прогнозних
розрахунківвключає сукупність сум, що обліковуються у звітності про
касові оборотибанку за символами: «Видача на стипендії», «Видача на
виплати за відрядженнями», «Видача на викуп та погашення цінних
паперів», «Видача наінші цілі». Установи банків одержують від
підприємств (включаючи установи та організації, що обслуговуються
органами Державного казначейства України) календар видачі заробітної
плати (табл. ), до якого підприємство включає основну та додаткову
заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Таблиця 2.3

Календар видачі заробітної плати на 200_р.

Найменування підприємстваНайменування установи банкуНомер поточного
рахункаМісцезнаходження підприємства, телефон(тис, грн)

числа

місяці

Строки виплати заробітної плати на _____рік встановлені за другу
половину місяця _____числа, за першу половину місяця _____числа.

Виплата зарплати передбачається не менше, ніж два рази на місяць згідно
зі статтею 115 Кодексу законів про працю України.

Керівник підприємства

Головний (старший) бухгалтер

М.П.

Якщо на підприємстві виплати заробітної плати передбачені не за один, а
за кілька днів, то керівник підприємства за погодженням з установою
банку встановлює, у які конкретно дні та в яких сумах підприємство
одержуватиме готівку на заробітну плату.

Видача готівки на виплату заробітної плати в ті строки, що припадають на
вихідні (святкові) дні, проводиться установами банків напередодні (за
два робочих дні). У четвер може також проводитися видача готівки, якщо
строк виплати заробітної плати припадає на п’ятницю.

Підприємствам, вихідні дні яких не збігаються з суботою і неділею,
видача готівки на виплату заробітної плати в ті строки, що припадають на
вихідні дні цих підприємств, проводиться напередодні (за два робочих
дні).

Видача готівки підприємствам для розрахунків з працівниками, які
звільняються або йдуть у відпустку, а також із позаштатними працівниками
здійснюється банком незалежно від встановлених строків виплати
заробітної плати. Строки видачі стипендій встановлюються керівниками
відповідних навчальних закладів.

Установи банків задовольняють вимоги своїх клієнтів щодо видачі готівки
на заробітну плату. Для регулювання касових ресурсів установи банків
складають зведений календар видачі заробітної плати щодо всіх
підприємств, що ними обслуговуються (табл. 2.4 ).

Таблиця 2.4

Зведений календар видачі заробітної плати на 200_р.

№ поточних рахунківНайменування підприємствУсьогоУ календарі
зазначаються строки видачі готівки на підприємствах і конкретні суми
видачі за кожним місяцем.

У календарі видачі заробітної плати зазначаються платежі за всіма
числами місяця, включаючи й неробочі дні.

У календар включаються всі суми заробітної плати, премій, постійних
надбавок, інших видів оплати праці, які виплачуються готівкою з кас
банків.

Не включається в календар заробітна плата, що переказується
підприємствами через підприємства поштового зв’язку і для зарахування на
поточні (вкладні) рахунки фізичних осіб в установах банків.

За підприємствами, що обслуговуються установою банку, яка не здійснює
операцій із готівкою, календарі видачі на заробітну плату складаються і
надсилаються установі банку, що здійснює касове обслуговування цих
підприємств.

Територіальні управління Національного банку перевіряють роботу установ
комерційних банків з організації готівкового обігу з метою виконання
ними вимог цієї Інструкції в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.

За результатами перевірок територіальні управління Національного банку
до 12 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають
Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку відповідну
зведену інформацію про перевірені установи комерційних банків за фор мою
740-Н (квартальна), розробленою згідно з Правилами організації
фінансової та статистичної звітності банків України з пояснювальною
запискою, в якій наводяться виявлені факти порушень і вжиті заходи.

3. Особливості аудиту обліку в банківській діяльності

3.1 Вимоги Національного банку України

Перед початком аудиторської перевірки важливо чітко визначити перелік
питань, що підлягають перевірці. Цей перелік установлюється угодою
сторін і може включати як повну перевірку всіх сторін діяльності банку,
так і окремих його підрозділів. Звертається особлива увага на
правильність формування статутних фондів комерційних банків. Виконання
вимог Національного банку України щодо правильності формування статутних
фондів, які визначені у Положенні про порядок проведення зовнішнього
аудиту юридичних осіб, акціонерів (учасників) комерційних банків, яке
затверджено Постановою Національного банку України від 21 лютого 1996 р.
зі змінами і доповненнями, перевіряється особливо ретельно.

Бажано об’єднати зусилля внутрішнього і зовнішнього аудиту, з тим щоб
забезпечити правильну оцінку стану роботи банків. Аудит банківської
діяльності має кілька особливостей. Річ у тім, що у процесі аудиторських
перевірок банків та інших фінансово-кредитних установ розглядаються
різні сторони економічної діяльності як самої кредитної системи, так і
господарства, що обслуговується. Це накладає на аудиторів особливу
відповідальність за кваліфікованість обстежень, об’єктивність і
достовірність висновків, оскільки результати аудиту служать основою для
підтвердження річного звіту, публікації балансу і загальної оцінки
підсумків роботи кредитної установи.

Аудит банку — це визначення фінансового стану банку на ос нові перевірки
правильності складання та підтвердження достовірності балансу, обліку
прибутків і збитків, аналіз стану обліку відповідності обліку та дій
банку вимогам чинного законодавства, перевірка дотримання рівності прав
акціонерів (учасників) під час розподілу дивідендів, голосування,
надання прав на придбання нових акцій тощо та підготовка висновків для
надання інформації керівництву та акціонерам банку. Це визначення
висвітлено в Положенні про організацію внутрішнього аудиту в комерційних
банках України затвердженого Постановою Правління НБУ № 114 від
20.03.1998 р. Якість і правильність розрахунку показників
платоспроможності позичальників досліджується особливо уважно. Також
перевіряються правильність розрахунку коефіцієнта загальної ліквідності,
який характеризує, наскільки обсяг поточних зобов’язань за кредитами і
розрахунками можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних
активів та інші показники фінансового стану.

3.2 Важливі питання аудиту КБ

У процесі аудиту комерційних банків звертається увага зокрема, на такі
питання:

—раціональність організації робочого місця для спілкування зклієнтами,
рівень комп’ютеризації, наявність доступу до документів та штампів;

—забезпечення зберігання та використання печатки, штампів та бланків
суворої звітності;

—з’ясування справжнього стану зберігання грошей, документів і майна;

— повнота і правдивість інформації про банківські операції;

— достовірність даних бухгалтерського обліку і звітності та
відповідності правил їх ведення і складання чинному законодавстві;

— наявність наказів (розпоряджень) по установі банку про надання
працівникам права контрольного підпису розрахунковихдокументів та
зразків підписів.

Досліджується відповідність назви клієнта номеру його рахунку, назви
установи банку номеру його МФО.

Зокрема з’ясовується:

– чи всі вільні місця в чеках закреслені для запобігання дописувань;

– чи проставлені на документах необхідні підписи та відбитки печатки та
чи відповідають вони заявленим зразкам;

– чи відповідають номери оплачених грошових чеків номерам,
зареєстрованим у картці із зразками підпису;

– чи правильно зроблені відмітки на іменних чеках видаткових ордерів про
пред’явлення паспорта отримувача, є на них підписи про отримання грошей
та цінностей; чи відповідають номери пред’явлених до оплати
розрахункових чеків номерам зафіксованим у книзі реєстрації чекових
книжок тощо;

– чи немає випадків необґрунтованого затримання оплати документів.

Крім цього, виконується така робота:

– звіряються залишки аналітичного обліку з синтетичним за всіма
балансовими рахунками на дату перевірки, за якими ведеться додатковий
облік у журналах, книгах та інвентарних картках;

– щомісячно перевіряється правильність оформлення помилкових записів у
бухгалтерському обліку. Вивчаться правильність оформлення виправних
ордерів У тексті виправленого ордеру треба вказати, коли та за яким
документом, зроблено виправний запис на звороті ордера, який підшитий в
ордерну книжку, ким допущено виправний запис та посаду виконавця.
Щомісячно довідка про перевірку виправних ордерів зі зшитком копій цих
ордерів надається головному бухгалтеру для обліку помилок, з’ясування
причин їх виникнення та вжиття заходів щодо їх усунення;

– вивчаються операції за вкладами: установлюється наявністьінформації
про перелік вкладів які відкриваються в іноземній валюті та
національній; правильність прийняття, видачі та зарахування сум на
рахунки вкладників; правильність застосування процентної ставки та
нарахування відсотків порівняно з процентними ставками за депозитами та
виданими кредитами.

При закінченні перевірки, яка виявила порушення чинних правил проведення
операцій, в усіх випадках аудитор повинен ретельно розібратись в
характері цих порушень, встановити їх причини та терміново вжити заходи
щодо їх усунення.

Висновки

Таким чином, ознайомившись із спеціальними джерелами, можна зробити
такі висновки і відносно аудиторської роботи і відносно загальної роботи
банків: статутний фонд формується за рахунок пайових внесків
власників банку (якщо це приватне підприємство), або за рахунок
мобілізації коштів від випуску й розміщення акцій (якщо
це акціонерне товариство).

Власні ресурси комерційного банку, тобто його власний
капітал, є основою для залучення коштів інших суб’єктів ринку і
необхідною умовою розвитку діяльності банку. Власні кошти утворюються за
рахунок коштів акціонерів, засновників банку або з відрахувань від
поточного прибутку. У банківському балансі власні кошти обліковуються в
різних фондах банку.

Оскільки комерційні банки створюються переважно на корпоративних
засадах, то статутний капітал здебільшого набирає форми акціонерного.
Його величина дорівнює сумі випущених банком простих та привілейованих
акцій. Збільшення акціонерного капіталу банку можливе за рахунок
додаткових випусків акцій або за рахунок банківського прибутку,
спрямованого на поповнення власних коштів банку. Роль статутного
капіталу визначається його значенням як головного джерела коштів для
забезпечення витрат на початкових етапах діяльності банку в процесі його
заснування, а також як гарантії платежів банку за своїми зобов’язаннями.

Список використаної літератури

1. Алисов Е. А. Правове регулювання валютних відносин в Україні.
-Харків: Фірма Консум, 1998. – 144 с.

2. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Підручник. –
2-ге вид., перероб. й доп. – К.: Тов. “Знання”, КОО, 1999. – 308 с.

3. Валютне регулювання: Навч. посібник для студ. екон. факультетів вищих
навч. закладів. /В.А.Ющенко. – К.: Знання, 1999. -360 с.

4. Галочинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. – К.: Основи, 1998.
-416с.

5. Гроші. Кредит. Банки: Підручник для вузів / Під ред. Е. Ф. Жуків.
-М.: ЮНИТИ, 2000.-624 с.

6. Грошово-кредитна політика в Україні В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов ,
Н.І. Гребеник ,В.І. Міщенко /За ред. В. І. Міщенка. – К.: Тов. “Знання”,
КОО, 2000. – 308 с.

7. Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.І. Банківські операції:
Підручник. – 2-те вид., випр. і доп. За ред. докт. екон. наук, проф.
А.М.Мороза. -К.:КНЕУ, 2002. -476 с.

8. Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.І. Банківські операції:
Підручник. – 2-те вид., випр. і доп. За ред. докт. екон. наук, проф.
А.М.Мороза. -К.:КНЕУ, 2002. -476 с.

9. Про вдосконалення касового виконання державного бюджету України.
Постанова КМУ і НБУ від 21.01.1998 № 68 // Офіційний вісник України. –
1998. – № 3. – С. 208.

10. Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 р.:
Закон України від 26.12.2002 р. № 372- IV // Україна: аспекти праці. —
2003.— №1. — С. 15-21.

11. Про затвердження механізму обмеження витрачання бюджетних коштів (
Наказ Мінфіну України від 27.02.1998 № 45 ) // Офіційний вісник України.
– К., 1998. – № 9. – С. 308.

12. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування позабюджетних
коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів Держаного
бюджету. Наказ Головдержказначейства України від 25.05.1999 р. № 27 //
Офіційний вісник України. – 1999. – № 14. – С. 156.

13. Статистичний щорічник України 2000 р. /За ред. О. Г. Осауленка. -К.:
Техніка, 2001.-596 с

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020