.

Національний банк України – центр методичного забезпечення організації бухгалтерського обліку в банках (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2078
Скачать документ

Реферат на тему

Національний банк України – центр методичного забезпечення організації
бухгалтерського обліку в банках

План

План рахунків бухгалтерського обліку в банках України

2 Методичне і нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в
банках

1. План рахунків бухгалтерського обліку в банках України

Рахунки бухгалтерського обліку слугують не лише джерелом інформації про
господарську діяльність, а й основним джерелом контролю за відносинами,
які складаються між банком і державою, між банком і його клієнтами,
іншими зовнішніми користувачами облікової інформації. Зауважимо, що для
самого банку необхідна певна систематизація рахунків, яка б давала змогу
обгрунтовано контролювати та аналізувати його фінансово-господарську
діяльність як у цілому по банку, так і стосовно його філіалів. Це
досягається за допомогою єдиної системи рахунків бухгалтерського обліку
і єдиних вимог щодо здійснення обліку на них. З цією метою Національним
банком України розроблено спеціальний перелік рахунків, який називається
планом рахунків бухгалтерського обліку. В основу побудови плану рахунків
покладено загальноприйняті принципи та міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку.

В Україні, як уже зазначалося, функціонує дворівнева банківська система.
Перший її рівень представляє Національний банк України, який виконує
роль центрального банку з характерними лише для нього функціями та
операціями. Другий рівень — комерційні банки, які виконують універсальні
банківські операції для фізичних та юридичних осіб. Зважаючи на це
Національним банком України розроблені два плани рахунків: один — для
установ Національного банку України, другий — для комерційних банків.
Обидва плани рахунків мають багато спільного:

в основу їх побудови покладено загальноприйняті принципи

бухгалтерського обліку;

мультивалютність обліку операцій, тобто операції в іноземній

валюті, здійснюються за тими самими рахунками, що й операції в

гривні. Зв’язок між операціями в іноземній валюті, монетарним зо

лотом, банківськими металами і в національній валюті забезпечують

технічні рахунки;

позабалансові операції відображаються за методом подвійного

запису;

рахунки поділені на класи за ступенем зниження ліквідності

активів та збільшення часу, необхідного для повернення боргів

(пасиви);

плани рахунків складаються з дев’яти класів, кожний з яких, у

свою чергу, поділяється на рахунки II порядку (вони двозначні і є

розділами плану), III порядку (вони тризначні і являють собою гру

пу рахунків) та IV порядку (вони чотиризначні і слугують як балансові
рахунки);

синтетичний облік ведеться на балансових рахунках II, III та

IV порядків, а деталізація його забезпечується аналітичними рахунками,
що дає змогу уникнути використання зайвої кількості окремих

балансових рахунків.

У найзагальнішому вигляді план рахунків бухгалтерського обліку
Національного банку України наведений у табл. 11.1, а план рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків України — в табл. 11.2.

Для забезпечення правильності користування планами рахунків Національний
банк України затверджує інструкції щодо їх застосування. Вони містять
характеристику рахунків та операцій, що можуть проводитися за окремими з
них, а також основні вихідні дані щодо побудови аналітичного обліку.

Плани рахунків та інструкції щодо їх застосування є засобами державного
регламентування організації бухгалтерського обліку в банківській системі
й забезпечення єдиного методологічного порядку відображення
господарських операцій у системі банківських бухгалтерських рахунків.

Таблиця 11.1

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Номер і назва класу Номер і назва рахунку II порядку

1. Основні активи 10. Готівкові кошти

11. Монетарне золото та банківські метали

12. Розміщені депозити

13. Цінні папери

14. Надані кредити

16. Міждержавні розрахунки

17. Інші основні активи банку

2. Інші активи 21. Вкладення в асоційовані компанії

22. Товарно-матеріальні цінності

23. Нематеріальні активи

24. Операційні основні засоби

25. Неопераційні основні засоби

26. Клірингові рахунки, суми до з’ясування та тран зитні рахунки

27. Інші активи банку

28. Розрахунки з установами банку

3. Основні зобов’язання 30. Готівкові кошти, випущені в обіг

32. Залучені кошти та вкладення

34. Кредити отримані

35. Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

36. Міждержавні розрахунки

37. Інші основні зобов’язання банку

4. Інші зобов’язання 46. Клірингові рахунки, суми до з’ясування та
транзитні рахунки

47. Інші пасиви банку

48. Розрахунки з установами банку

5. Власний капітал 50. Статутний капітал та інші фонди банку

51. Результати переоцінки

59. Результат поточного року

6. Доходи 60. Процентні доходи

61. Комісійні доходи

62. Результат від торговельних операцій 64. Інші операційні доходи

66. Інші доходи

67. Зменшення резервів

68. Непередбачені доходи

7. Витрати 70. Процентні витрати

71. Комісійні витрати

73. Адміністративні витрати

74. Інші операційні витрати

76. Інші витрати

77. Витрати за сумнівними активами

78. Непередбачені витрати

79. Сплата основних податків

8. Меморандні рахунки 9. 9. Позабалансові рахунки 80. Меморандні рахунки

90. Рахунки за емісійними операціями Національного банку України

91. Зобов’язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій

92. Зобов’язання і вимоги за операціями з валютою, банківськими металами
та цінними паперами

95. Інші зобов’язання і вимоги

96. Списана заборгованість та кошти до повернення

97. Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів

98. Облік інших засобів, цінностей та документів

99. Контррахунки та позабалансова позиція банку

Таблиця 11.2

11

Номер і назва класу Номер і назва рахунку II порядку

1. Казначейські та міжбанківські операції

2. Операції з клієнтами 10. Готівкові кошти

11. Банківські метали

12. Кошти у Національному банку України

13. Кошти Національного банку України 1

4. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним
банком України

15. Кошти в інших банках

16. Кошти інших банків

18. Дебіторська заборгованість за операціями з банками

19. Кредиторська заборгованість за операціями з банками

20. Кредити, що надані суб’єктам господарської діяльності

21. Кредити, що надані органам загального державного управління

22. Кредити, які надані фізичним особам

24. Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам

25. Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

26. Кошти клієнтів банку

28. Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами

29. Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з
клієнтами

??

¤RgdaeIbgkd

yyyygdaeIb”kdu

??b???

??b?7 Клірингові рахунки, суми до з’ясування та тран- зитні рахунки

38Позиція банку щодо іноземної валюти та банків- ських металів та
балансуючі рахунки

39 Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку

4. Довгострокові вкла-

дення, основні засоби

та нематеріальні активи 41 Вкладення в асоційовані компанії

42 Вкладення в дочірні установи

43 Нематеріальні активи

44 Операційні основні засоби

45 Неопераційні основні засоби

5. Капітал банку 50 Статутний капітал та інші фонди банку

51. Результати переоцінки основних засобів

59. Результат поточного року

6. Доходи 60. Процентні доходи

61. Комісійні доходи

62. Результат від торговельних операцій

63.Інші банківські операційні доходи

64.Інші небанківські операційні доходи

67.Зменшення резервів

68.Непередбачені доходи

7. Витрати 70.Процентні витрати

71.Комісійні витрати

73.Інші банківські операційні витрати

74.Інші небанківські операційні витрати

77.Відрахування в резерви

78.Непередбачені витрати

79.Податок на прибуток

8. Управлінський облік

9. Позабалансові рахунки

90.Зобов’язання і вимоги за усіма видами гарантій

91.Зобов’язання з кредитування, надані та отримані

92.Зобов’язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими
металами

93.Вимоги та зобов’язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових та
строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

95.Інші зобов’язання і вимоги

96. Списана заборгованість та кошти до повернення

97.Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів

98.Облік інших засобів, цінностей та документів

99.Контррахунки

2 Методичне і нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в
банках

Методологічне керівництво бухгалтерським обліком у банках здійснює
Національний банк України, який з урахуванням загальноприйнятих у
міжнародній практиці принципів та стандартів, чинного законодавства
України встановлює єдині правила бухгалтерського обліку в банках на базі
комплексної автоматизації та комп’ютеризації. Національний банк
розробляє та затверджує план рахунків бухгалтерського обліку в банках,
інструкції щодо його застосування, інші нормативні акти з питань
бухгалтерського обліку та звітності, що входять до його повноважень.
Нормативні документи з питань банківського бухгалтерського обліку і
звітності, що використовуються в державній статистиці, погоджуються з
Державним комітетом статистики України.

Нормативний акт Національного банку України — це офіційний документ,
юридична форма його правотворчої діяльності. Він містить правові норми з
основних питань банківської діяльності, регулює відносини в межах
банківської системи та містить визначені правила її діяльності.
Нормативний акт є обов’язковим для виконання усіма банками, а також
юридичними та фізичними особами під час здійснення банківських операцій.

Нормативні акти Національного банку видаються у формі постанов Правління
Національного банку. Інструкції, положення, правила нормативного
характеру затверджуються постановами Правління Національного банку
України, вони не можуть суперечити законодавству України і не мають
зворотної сили. Якщо нормативні акти регулюють правовідносини,
суб’єктами яких є фізичні особи, то вони підлягають державній реєстрації
згідно із законодавством України. Набувають чинності нормативні акти
Національного банку у визначений ним термін, але не раніше дня
прийняття, крім тих, що підлягають державній реєстрації та набувають
чинності в терміни, визначені законодавством України.

Нормативні акти з питань бухгалтерського обліку і звітності в банках
готуються Національним банком на виконання законодавчих актів, постанов
Верховної Ради України, Указів Президента України, рішень Правління або
вказівок керівництва Національного банку. При цьому значна увага
приділяється впорядкуванню раніше ухвалених нормативних актів з метою
зменшення їхньої множини, а також поліпшенню правового й методологічного
забезпечення бухгалтерського обліку та звітності в банківській системі.

Важливу роль у діяльності Національного банку України відіграють
роз’яснення щодо застосування банками єдиних правил бухгалтерського
обліку, єдиного порядку відображення банківських операцій у системі
рахунків та фінансовій звітності. Роз’яснення готуються департаментом
бухгалтерського обліку Національного банку і направляються за підписом
Голови Національного банку або його заступників. Якщо роз’яснення
стосуються діяльності інших підрозділів Національного банку, то вони
узгоджуються з ними.

Керівництво бухгалтерським обліком не обмежується лише розробленням і
впровадженням плану рахунків, підготовленням нормативних актів та
роз’яснень, а й спрямоване на перевірку стану бухгалтерського обліку,
операційної роботи і звітності, надання необхідної допомоги з її
організації. На Національний банк України покладено обов’язки щодо
розроблення форм розрахунково-грошових документів, вказівок про порядок
складання річних звітів банками. НБУ щорічно подає Верховній Раді
України звіт про свою роботу, баланс своєї діяльності і зведений баланс
банківської системи України.

Одним із напрямів керівництва бухгалтерським обліком є удосконалення
організації обліково-операційного процесу. Воно передбачає розроблення
та впровадження нових форм носіїв облікової інформації, раціональних
схем документообороту, порядку проведення інвентаризації, технології
рішення облікових завдань. Успішна реалізація цих напрямів переважно
базується на впровадженні сучасних банківських інформаційних технологій,
комплексній автоматизації та комп’ютеризації бухгалтерського обліку і
звітності, створенні єдиного комплексу технічних і програмних засобів
інформаційної системи банків, яка б забезпечувала накопичення,
підтримання в актуальному стані і багатоцільове комплексне використання
даних, які містять бухгалтерську і статистичну інформацію про
фінансово-економічний стан банківських установ.

Упровадження обліку на засадах міжнародних принципів і стандартів,
якісне керівництво банківським обліком можна забезпечити за умов
наявності кваліфікованих кадрів. Тому Національний банк повинен
проводити політику щодо підвищення кваліфікації бухгалтерських
працівників через розроблення кваліфікаційних вимог до них та контролю
за дотриманням банками цих вимог тощо. Конкретним проявом реалізації
вимог до кваліфікації бухгалтерських кадрів банківської системи є
узгодження з Національним банком кандидатур головних бухгалтерів
комерційних банків, контроль з його боку за додержанням уповноваженими
банками кваліфікаційних вимог до працівників, які здійснюють проведення
й облік валютних операцій тощо.

Зазначені вище та інші напрями роботи Національного банку України
сприятимуть подальшому вдосконаленню методологічного керівництва ним
бухгалтерського обліку в банківській системі України

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020